INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU LEMBAH PANTAI KUALA LUMPUR

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN SEMESTER SATU (AMBILAN JANUARI 2013)

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP) FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

DISEDIAKAN OLEH: NAMA NO. KAD MATRIK NO. KAD PENGENALAN KUMPULAN NAMA PENSYARAH TARIKH HANTAR NA’ILAH BINTI AHMAD APANDI 2013340062 930920 – 01 – 6752 PISMP 1 C PUAN NORIHAH BINTI BACHOK 8 APRIL 2013

1

KANDUNGAN TAJUK Soalan 1 : Berdasarkan penyataan di atas, FPK dan FPG perlu difahami oleh semua warga pendidik di sekolah. Bincangkan secara ilmiah dan terperinci kandungan FPK dan FPG. 1.0 PENGENALAN 2.0 KONSEP FALSAFAH 2.1 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2.1.1 HURAIAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3.0 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Soalan 2 : Gambarkan keseluruhan tugasan secara berkumpulan dengan membina sebuah portfolio yang mengandungi program –program merealisasikan FPK di sekolah yang anda pilih. 1.0 PENGENALAN 2.0 PROGRAM-PROGRAM YANG MEREALISASIKAN FPK DI SEKOLAH 2.1 Sambutan Hari kecemerlangan 2.2 Pertandingan Catur 2.3 Sukan Tahunan 2.4 Sambutan Hari Guru 2.5 Program LINUS 3.0 KESIMPULAN Soalan 3: Secara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas. Penulisan ini mestilah menunjukkan kefahaman anda terhadap penulisan refleksi. 1.0 REFLEKSI 2.0 RUJUKAN 17 18 – 20 21 – 24 25 – 29 30 – 32 33 – 34 35 16 13 – 15 3 4 5 – 12 HALAMAN

36 – 37 38

2

1.0 PENGENALAN

Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk, yang terdiri daripada berbilang kaum yang mempunyai kebudayaan yang berbeza. Di antara kaum-kaum ini pula terdapat penempatan yang berbeza seperti bandar, luar bandar. Jurang perbezaan kedudukan ekonomi di antara kaum-kaum ini juga amat ketara. Keadaan perbezaan dan ketidakseimbangan kaum-kaum masyarakat kita dianggap tidak sesuai dan mungkin menghalang perpaduan antara rakyat. Atas kesedaran ini, Malaysia telah merangka Rukun Negara pada tahun 1970 yang dijadikan dasar pendidikan, kewarnegaraan, pembangunan dan perkembangan masyarakat. Rukun Negara ini terdiri daripada lima prinsip utam iaitu:      Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan

Melandaskan kepada Rukun Negara ini, Malaysia berazam untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokrasi dan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Selain itu, Malaysia juga berazam untuk mempunyai satu kebudayaan nasional yang kaya dan berbagai corak serta membina satu masyarakat maju yang menggunakan sains dan teknologi moden. Semangat keazaman ini telah menjadi dorongan asas untuk merangka Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dalam system pendidikan persekolahan Malaysia, dan kedua-kedua kurikulum ini telah dilaksanakan pada tahun 1980-an. Di samping itu Dasar Pendidikan Kebangsaan ini pula menjadi pertimbangan asas untuk merangka Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

3

sosial dan politik sesuatu tempat.2. falsafah boleh didefinisikan sebagai pemikiran atau pemandangan yang benar dan rasional. Tiga ciri tersebut ialah. Falsafah merupakan induk bagi setiap cabang ilmu memandangkan dari segi sejarahnya. Secara amnya. Namun demikian. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu. 4 .0 KONSEP FALSAFAH Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah (2005) perkataan „falsafah‟ berasal daripada beberapa perkataan asing iaitu philo (cinta) gabungan daripada istilah Yunani ini dansophos (hikmah. Hadirnya falsafah akan menjawab soalan-soalan dan menangani masalah yang tidak dapat dijawab oleh bidang ilmu yang terbatas . berfikir secara universal dan berfikir secara integral. berfikir secara kritikal.kebijaksanaan). Jadi. berf ikir sahaja tidak mencukupi untuk mencakupi seluruh makna berfalsafah namun perlu mempunyai beberapa ciri-ciri tertentu untuk menentukan kesahihan sama ada perkara demikian ialah falsafah ataupun tidak. daripada falsafah. falsafah diertikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab kewujudan sesuatu ataupun mengenai kebenaran dan ertinya wujud sesuatu. kedua-dua perkataan membawa maksud cinta kepada kebijaksaan atau love of wisdom dalam bahasa Inggeris. istilah falsafah terkenal dengan perkataan „berfikir‟. sains dan sebagainya. lahirlah cabang-cabang ilmu yang lain seperti matematik.Perbahasan mengenai falsafah ilmu tidak pernah diabaikan kerana falsafah mengenai ilmu merupakan falsafah yang boleh berubah-ubah mengikut perkembangan semasa dan bergantung kepada tahap ekonomi. Pemikiran yang dihasilkan oleh para ahli fikir ini merupakan hasil pengemblengan buah fikiran hasil daripada kajian mereka menggunakan kaedah yang sistematik dan berinsurkan logic akal. perubatan.

Akta Pelajaran 1961. emosi dan jasmani. rohani. Laporan Rahman Talib. terdapat 7 konsep utama FPK iaitu : 5 .1 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menjadi garis panduan untuk semua aktiviti pendidikan di Malaysia. FPK digubal berasaskan Penyata Razak. Kewujudan FPK secara tidak langsung melonjakkan negara Malaysia untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan pendidikan di negara-negara membangun yang lain.2. berketrampilan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Pendidikan di Malaysia daripada peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat universiti mempunyai sistem tersendiri yang sistematik dan berperingkat . bertanggungjawab. dan berakhlak mulia." Berdasarkan hasrat yang terkandung dalam FPK ini. seimbang dan bersepadu secara langsung merupakan saluran utama untuk mencapai cita-cita Negara . Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979 dan juga Rukun Negara. dapatlah dirumuskan secara ringkas bahawa proses dan asas utama dalam pembinaan modal insan berkualiti yang baik. secara jelas dinyatakan dalam FPK iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu. masyarakat dan negara. Secara keseluruhannya. berakhlak mulia dan bertanggungjawab serta menjadi warganegara yang baik. Tujuan dan matlamat pendidikan. Berikut merupakan hasrat dalam FPK : "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

6 .

Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. menulis dan mengira). pemindahan pengetahuan dan penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan merupakan satu perkara yang tidak dapat dipisahkan lagi. Pendidikan sudah bermula sejak kita berada dirumah lagi. individu memiliki pelbagai keupayaan. pendidikan secara berterusan merupakan satu elemen penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. institut pengajian tinggi dan sebagainya. menguasai kemahiran untuk memperoleh. bertenaga mahir serta berahlak mulia. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. emosi dan rohani sejak lahirnya. jasmani. seimbang dan mampu untuk melahirkan modal insan yang menjadi matlamat utama negara kita pada masa sekarang. Ungkapan “tuntutlah ilmu sampai keliang lahad” merupakan satu ungkapan yang sangat sesuai bagi menterjemah isi penting ini. Di dalam hasrat FPK. seterusnya pendidikan secara formal di sekolah. pendidikan suatu usaha berterusan ini membolehkan berlakunya perkembangan ilmu yang kritikal.2. Pendidikan merupakan satu proses yang berterusan sepanjang hayat iaitu bermula dari bayi sehinggalah kita meninggal dunia. serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan. termasuk kemajuan negara.1. Proses pemerolehan. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. Sehubungan dengan itu. Jika dilihat dari perspektif lain. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. 7 . Mengikut kajian. Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir.1 HURAIAN ELEMEN-ELEMEN DALAM FPK Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. bakat dan potensi seperti intelek. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain.

Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal atau manipulatif dengan cekap. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu. berakhlak 8 . memiliki semangat kekitaan yang muhibbah. elemen seterusya yang ditekankan ialah membentuk “insan yang seimbang dan harmonis”. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. Dalam elemen “perkembangan potensi secara menyeruluh dan bersepadu”. menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan.Dari segi perkembangan unsur jasmani pula. Sebagai contohnya ialah memperkembang tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna. iaitu memperoleh tenaga perasaan yang positif dan tingkah laku yang terkawal. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara juga termasuk dalam perkembangan unsure jasmani. kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. Dalam perkembangan unsur rohani. memiliki perasaan kasih sayang. bertenaga mahir. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatinan. Maka. Seperti yang diketahui umum. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. Selain itu. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta. memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran.

dalam elemen “kepercayaan kepada Tuhan”. menyedari bahawa manusia adalah khalifah yang dijadikan untuk memajukan alam dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. Membentuk “rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan” adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. Elemen ini mengatakan bahawa rakyat yang memiliki sikap suka membaca. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram.mulia. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. Di samping itu. individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. jasmani. Maka. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. Oleh itu. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. dan akan sentiasa melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. tubuh badan sihat dan cergas. mengetahui hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. demi kemajuan diri. keluarga. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan perlu diberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. sosial dan rohaninya yang telah diperkembangkan secara menyeruluh. bersepadu dan dalam tahap optimum adalah insan yang seimbang dan harmonis. bangsa dan negara. Seterusnya. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti gemar menelaah dan mengkaji sesuatu perkara. emosi. serta kematangan emosi dan sosial. Selain itu. 9 . mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. keluarga dan negara akan sentiasa berikhtiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. insan yang intelek. cintakan ilmu pengetahuan serta berkongsi ilmu yang sedia ada akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain.

bersepadu. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa bersedia memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. “Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri ” juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang dapat membezakan nilai baik dan buruk atau menyedari kesan dan akibat daripada perbuatan mereka. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. masyarakat. negara dan agama. berdisiplin. Selain itu. masyarakat. dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. bangsa dan negara. keluarga. keluarga. bersih dan amanah. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. elemen “rakyat malaysia yang berakhlak mulia” menyarankan bahawa rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun. agama dan negara. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna.“Rakyat Malaysia yang berketrampilan” juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki 10 . bangsa. sentiasa berusaha meningkatkan daya produktiviti dengan mematuhi peraturan dan undangundang negara dan berusaha memajukan diri. mereka juga mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan lalu mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk. Secara umumnya. “rakyat Malaysia yang bertanggungjawab” juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan.

Sebenarnya. itu bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis. 11 . Kesimpulannya. muhibbah. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. keharmonian dan kemakmuran masyarakat dalam negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. berkerjasama. berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik. perpaduan. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. semangat kerjasama. rakyat Malaysia perlulah sentiasa bersemangat dan tidak mudah berputus asa terhadap sesuatu pekerjaan untuk mengelakkan daripada kemiskinan atau kesusahan daripada terus berleluasa dan sentiasa mensasarkan sesuatu yang perlu dicapai bagi kesejahteraan diri. kekitaan. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. Selain itu. masyarakat dan negara ialah rakyat yang mempunyai keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. rohani. Selain. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. melalui latihan. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Selain itu. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. pencapaian dalam aspek intelek. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. emosi dan jasmani perlulah dititikberatkan dahulu kerana 4 elemen inilah yang menjadi pemangkin sebenar dalam pembangunan modal insan selaras kehendak negara kita bagi mencapai Wawasan 2020.keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa. hormatmenghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum.

12 . Rajah 1: Falsafah Pendidikan yang berpaksikan kepada ketuhanan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 1 dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan.Maka.

guru yang berpakaian 13 . Perkara ini memerlukan guru berpandangan progresif dan saintifik. Falsafah Aksiologi (etika dan estetika) mengkehendaki guru yang berperkerti mulia.0 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Telah digubal sebagai panduan dalam pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi menggariskan jenis guru yang diperlukan oleh negara. bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara. progresif dan berdisiplin. tanggungjawab guru untuk sentiasa mempelajari dan memperolehi ilmu baru supaya tidak ketinggalan zaman dan dapat mengikut rentak anak murid pada masa kini. ilmu merupakan sesuatu perkara yang sentiasa berkembang dan tiada pengakhirannya. berdisiplin dan bermoral. guru ditugaskan sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan yang dinamik dan dalam bidang pendidikan. ” Terdapat pelbagai analisis FPG dari perspektif cabang-cabang falsafah. Dari segi Metafizik (spekulasi. Dari segi Logik (penaakulan-membezakan idea dan yang mengelirukan). Oleh itu. menjunjung aspirasi negara dan menyanjung warisan kebudayaan negara. Hal ini kerana. Elemen pertama yang terkandung dalam FPG ialah mempunyai guru yang berpekerti mulia.Seorang guru perlu mempunyai sahsiah yang baik seperti berbudi bahasa. demokratik. Contohnya. beretika dan bersifat professional. Hal ini kerana guru merupakan ‘role model’ dan teladan yang baik. perkaitan sebab/akibat).3. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Pernyataan Falsafah Pendidikan Guru adalah seperti berikut: “ guru yang berpekerti mulia. Oleh itu. Epistomologi (ilmu dan kepercayaan). bermoral. setiap tindak tanduk seorang guru akan diperhatikan oleh setiap anak muridnya. demokratik. bersopan. Perkara ini menjamin perkembangan individu dan memelihara masyarakat yang bersatu. Oleh itu. berpandangan progresif dan saintifik. progresif dan berdisiplin. Ini kerana. guru perlu mengaplikasikan amalan penaakulan logi dalam tugas profesional dan rutin harian pengamjaran dan pembelajaran.

Cina dan India.kemas akan menjadi ikutan kepada anak muridnya dan mereka akan turut berpakaian kemas. Guru perlu mengikuti peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada bidang sains dan teknologi. terlibat dalam sebarang aktiviti yang dapat membentuk semangat cinta akan negara serta membentuk murid yang berdaya saing akan dapir melahir modal insane kelas pertama. Misalnya. Menyumbang idea. intelek dan sosial seperti yang tedapat dalam model konseptual pendidikan guru. Hal ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan murid akan lebih fokus di dalam kelas. Perkara ini penting kerana guru perlu menyediakan alat bahan bantu mengajar dalam setiap aktiviti P&P. Ini kerana. Para guru perlu menghayati aspirasi negara yang dihasratkan dan berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum kearah pencapaian aspirasi Negara. seorang guru perlu berusaha dari segala aspek agar tidak ketinggalan dari segi professional. Guru berperanan untuk mengembangkan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek jasmani. Seterusnya. Guru perlu memupuk anak muridnya agar tahu menyanjung keunikan budaya negara serta menerapkan nilai patriotisme dan cintakan negara. Guru perlu menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini kerana kita hidup berbilang kaum seperti Melayu. Elemen yang kelima dalam FPG ialah dapat menjamin perkembangan individu. rohani. 14 . penggunakan komputer riba boleh dijadikan alat bahan bantu mengajar dalam aktiviti P&P begitu juga akses terus ke internet boleh dijadikan bahan rujukan. Guru yang mempunyai pandangan progresif dan saintifik merupakan elemen FPG yang kedua. elemen yang keempat pula ialah menyanjungi warisan kebudayaan negara. mengajar murid-murid mereka dengan penuh komitmen. Selain itu. emosi. elemen FPG yang ketiga ialah guru perlu bersedia menjunjung aspirasi negara.

demokratik. Rajah 2: Model konseptual pendidikan guru 15 . sosial. Guru juga bertindak sebagai penyumbang kepada pembangunan negara.Ahkir sekali ialah memelihara masyarakat yang bersatu padu. Oleh itu. Kesimpulanya. peranan guru bukan sahaja menyebar ilmu malahan segalah tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada murid-murid. Maka guru mesti mempunyai sifat dan kualiti dari segi peribadi. progresif dan berdisiplin. guru adalah pendidik dan pengasuh anak bangsa yang menjadi warisan kebudayaan dan ilmu kemajuan Negara pada masa hadapan. dan profesional. tanggungjawab guru bukan hanya tertumpu kepada murid sahaja malah bertanggungjawab untuk mengubah pemikiran masyarakat sekeliling agar turut bersama-sama membina dan melahirkan masyarakat kelas pertama. Dalam bidang pendidikan.

seolah-olah telah berpindah kepada guru-guru di sekolah. ko-kurikulum. rohani. guru dan disiplin.1. Justeru. jasmani dan intelek. Keadaan ini telah menjadikan sekolah sebagai institusi penting yang menawarkan pengalaman indah untuk semua murid daripada pelbagai keturunan. Aspek-aspek tersebut termasuklah kepimpinan. telah meningkatkan harapan ibu bapa dan masyarakat terhadap peranan para guru di sekolah. pihak sekolah telah merangka pelbagai pendekatan demi memastikan generasi murid yang dilahirkan adalah seimbang dari segi emosi. untuk menimba sebanyak mungkin ilmu kemahiran. Mengapakah kita mengatakan sekolah memainkan peranan penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan? Ini disebabkan sekolah telah meliputi beberapa aspek yang dapat mengembangkan serta banyak membantu dalam proses merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. untuk menangani perubahan ini. Kesemua aspek ini adalah saling berkaitan dalam proses merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan masing-masing juga memegang watak yang tersendiri untuk memainkan peranan mereka.0 PENGENALAN PROGRAM-PROGRAM MEREALISASIKAN FPK DI SEKOLAH Perubahan sosial yang pesat di kebanyakan negara termasuk Malaysia sejak tahun 1960-an. Dalam hal ini tanggungjawab ibu bapa dan juga masyarakat terhadap anak-anak. budaya sekolah. 16 . budaya dan tahap keupayaan fizikal serta intelektual.

Pertandingan Catur 3.2. Program Linus 17 . Sambutan Hari Guru 5. Sukan Tahunan 4. Berikut merupakan program-program yang saya pilih: 1. Sewaktu saya menjayakan program ini saya perlu mencari dan mengkaji program–program yang telah merealisasikan FPK di sekolah.0 PROGRAM-PROGRAM MEREALISASIKAN FPK DI SEKOLAH Pada 1 hingga 5 April yang lalu saya telah pergi ke sekolah SK Tebing Tinggi untuk menjayakan program Pengalaman Berasaskan Sekolah yang perlu dilalui oleh semua pelajar PISMP semester. Sambutan Hari Kecemerlangan 2.

berkualiti dan berwawasan. 18 . Hj.2. Matlamat majlis ini dilangsungkan ialah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Hari anugerah ini juga dapat menimbulkan rasa minat di kalangan murid-murid untuk terus cemerlang dan berjaya dalam bidang akademik dan kokurikulum. Majlis ini bertujuan untuk menyampaikan hadiah dan anugerah khas kepada para pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan sepanjang tahun. Pengurus Kawasan FELCRA Tebing Tinggi. Sijil Nilam. muridmurid prasekolah juga telibat dengan penyampaian sijil graduasi mereka. Bagi Hari Anugerah Kecemerlangan ini. Sijil Pengawas dan Sijil Pustakawan. SEGAMAT Hari Anugerah Kecemerlangan 2012 SK Tebing Tinggi yang diadakan pada 8 November 2012 bersamaan hari khamis di Dewan Terbuka SK Tebing Tinggi telah dirasmikan oleh Tn. Amalan mencintai imu dalam diri murid-murid juga dapat dipertingkat. Hari Anugerah Kecemerlangan ini merupakan program tahunan SK Tebing Tinggi.1 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN SK TEBING TINGGI. Rasionalnya majlis ini dilangsungkan setahun sekali adalah untuk menjadi perangsang kepada murid-murid supaya berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Selain itu. Guru-guru dan staf sokongan turut sama terlibat dalam memeriahkan majlis yang diadakan setahun sekali ini. Di dalam majlis ini akan turut disampaikan Sijil Berhenti Murid Tahun 6. Juah. Zakaria bin Md. semua aspek yang terkandung dalam JERI terlibat. majlis ini dapat melahirkan murid-murid yang mempunyai semangat juang yang tinggi dalam bidang kokurikulum. Objektif Hari Anugerah Kecemerlangan ialah memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada murid-murid yang cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikum serta memberikan pengiktirafan kepada ibubapa yang sentiasa memberikan komitmen dan kerjasama yang sepenuhnya terhadap kecemerlangan pendidikan anakanak semasa di sekolah dan di rumah. Selain itu. Ini kerana penghargaan akan diberikan kepada pelajar yang mendapat pencapaian yang sangat bagus dalam setiap mata pelajaran. Hari Anugerah Kecmerlangan ini dilaksanakan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mengatakan bahawa pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan.

Secara tidak langsung ia akan dapat mengasah pemikiran mereka 19 . Murid yang peka terhadap keadaan sekeliling adalah murid yang sangat cemerlang dalam kesemua aspek. murid yang mendapat keputusan yang baik akan melonjak kegembiraan tanpa memikirkan perasaan rakan mereka yang lain. Baka kata pepatah Arab. Ini kerana. Oleh itu. Dari segi intelek juga program ini semestinya dapat menimbulkan semangat daya saing antara semua pelajar.Program ini sebenarnya dapat menyokong perkembangan jasmani guru-guru dan murid-murid. Kebiasaannya. Man Jada Wajada Waman Zaro‟a Hasada. Seperti yang kita tahu. mereka perlu aktif untuk membuat pelbagai persiapan seperti perhiasan pentas. Murid-murid pula akan mengeluarkan peluh dan menjadi sihat apabila membentu guru mengangkat pasu bunga. reka bentuk sekolah pada masa kini mempunyai empat tingkat dan kebiasaannya bilik guru terletak pada tingkat dua. Sebagai seorang pelajar. perkataan putus asa tidak sepatutnya ada dalam kamus hidup. hiasan jamuan dan susunan hadiah. yang membawa maksud siapa yang menanam dia yang akan mendapat hasilnya. ibubapa yang tidak putus-putus memberikan sokongan dan dorongan serta rakan-rakan yang ada ketika susah dan senang. Aspek rohani lain yang kita boleh kita ketengahkan ialah sikap tidak mudah putus asa. susunan kerusi. Guru-guru sememangnya perlu mempunyai stamina yang kuat untuk berulang alik dari tingkat dua ke dewan untuk memastikan setiap persiapan berjalan dengan lancar. sebagai guru kita seharusnya mendidik murid-murid dengan emosi yang positif dan sentiasa mengingatkan mereka untuk menjaga hati dan perasaan orang lain. mengangkat kerusi dan menyusunnya dan menyiapkan persiapan pentas. Kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Menggalakkan murid-murid untuk menjadi seorang pemikir yang kreatif dan kreatis adalah suatu usaha pihak sekolah untuk memperkembangkan intelek mereka. Ramai murid-murid sekarang masih belum boleh berfikir dari kotak pemikiran dan menganggap diri mereka kecil dan tidak perlu menimba ilmu yang lebih. Murid yang bersyukur akan berterima kasih kepada guru-gurunya yang telah mendidiknya. Bersyukur merupakan perkataan yang paling sesuai untuk menggambarkan kerohanian seseorang murid itu melalui program ini. Aspek emosi ditekankan melalui bagaimana murid itu mengawal perasaannya apabila mendapat keputusan yang baik atau kurang baik.

guruguru perlulah mempunyai intelek yang lebih tinggi daripada murud-murid kerana mereka perlu menghadapi murid-murid yang suka bertanya dan menmpunyai sifat inkuiri yang tinggi. anugerah ini dapat menggalakkan semangat dan minat murid-murid untuk terus menimba dan mengasah ilmu yang diperoleh untuk kegunaan diri sendiri dan orang lain. Selain itu.dalam menghadapi apa jua cabaran dan semasa membuat keputusan. tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. program ini juga merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat mahu belajar sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. sekolah memainkan peranannya melalui penganjuran program-program akademik seperti Program NILAM dengan tujuan membudayakan aktiviti membaca dalam kalangan murid-muridnya. 20 . Oleh itu. Oleh itu. Sebagai contoh. Menurut Ee (1994). Cara utama membina budaya ilmu ialah melalui amalan membaca yang berterusan.

daerah dan sebagainya pada masa akan datang. SK Paya Jakas.30 pagi. Sebagai medium untuk memilih murid-murid yang layak mewakili sekolah dalam pertandingan catur peringkat kelompok. Pertandingan ini dapat memberi pendedahan kepada murid-murid tentang situasi perlawanan catur sepertimana yang diadakan di luar peringkat sekolah. Pertandingan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid dalam menguasai teknik-teknik permainan catur di samping menjana minat mereka terhadap sukan ini. pertandingan ini merupakan satu ruang yang baik untuk pelajar-pelajar merehatkan otak mereka iaitu dengan cara rekreasi yang sihat. Selain itu. Disamping itu. Matlamat permainan catur ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk member pendedahan kepada murid tentang teknik permainan catur di samping dapat mengisi masa lapang. Melaui pertandingan catur ini guru dapat mencungkil bakat terpendam murid dan seterusnya dapat mengasah dan memperkembangkan potensi tersebut 21 . Sekolah-sekolah yang terlibat adalah sekolah-sekolah di dalam kawasan Jementah seperti SK Jementah. Objektif yang dapat dihasilkan daripada pertandingan ini ialah murid dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam menguasai teknik-teknik permainan catur. Sasaran pelajar dalam pertandingan ini ialah murid-murid lelaki dan perempuan yang berada di Tahap 1 dan 2. SK Tebing Tinggi. SEGAMAT Pertandingan catur MSSM ini diadakan di Dewan Terbuka SK Tebing Tinggi pada 3 April 2012 bersamaan hari selasa pada pukul 7. Permainan ini banyak melibatkan penggunaan tenaga pemikiran yang dapat melatih pelajar-pelajar untuk menggunakan daya pemikiran mereka dengan lebih berkesan dan efektif. Elemen FPK yang terkandung dalam program yang dijalankan oleh SK Tebing Tinggi ini ialah memperkembang potensi individu dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. pertandingan ini dapat membina jati diri di kalangan murid dan membantu meningkatkan program akedemik dan kokurikulum sertab membina sahsiah dan disiplin murid. SJKC Jementah 1 dan SJKC Jementah 2.2. Pertandingan ini dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk menguasai kemahiran permainan catur dengan baik.2 PERTANDINGAN CATUR MSSM KAWASAN JEMENTAH.

rohani dan intelek. masalah disiplin akan menjejaskan tumpuan murid kepada pelajaran. Konsep yang sama dapat dilihat melaui 22 . pertandingan catur ini sememangnya dapat membantu murid untuk menjadi lebih mahir terhadap pekerjaan yang melibatkan jari seperti melukis. murid sepatutnya sentiasa tenang dan berhati-hati untuk menghadapi pihak lawan.untuk dijadikan sebagai satu produk yang berkualiti. Di dalam pertandingan catur ini. Ini dapat dibuktikan dengan dengan mereka kurang mahir dalam penggunaan gunting. Murid yang tidak seimbang dalam aspek JERI ini akan menggelabah dan membuat keputusan yang silap dan akhirnya membawa kekalahan kepada diri sendiri. Ini kerana. Selain. Sekolah merupakan institusi terpenting dalam membentuk disiplin murid-murid. mereka boleh lebih mengenali pihak lawan dengan lebih dekat dan mengetahui teknik-teknik yang digunakan pihak lawan. mewarna dan kemahiran tulisan akan dapat dipertingkat. Murid yang terlibat dengan pertandingan catur ini sebenarnya seorang murid yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. Aspek disiplin yang ada dinyatakan dalam objektif pertandingan catur ini juga turut sama pentingnya bagi merealisasikan hasrat FPK. Jasmani murid dapat dipertingkat dalam pertandingan ini adalah melalui perkembangan koordinasi jari dan tangan murid tersebut. murid-murid Tahap 1 tidak mempunyai kemahiran koordinasi mata dan tangan yang baik kerana tidak dilatih dengan kerap. tulisan tidak cantik dan terkeluar daripada apabila mewarna. apabila murid tenang dan tidak gemuruh. Kebiasaannya. Pertandingan catur ini sebenarnya melatih murid untuk merancang dan melihat kesan dan akibat apabila kita bergerak untuk melakukan sesuatu. emosi. Pengawalan emosi yang baik dapat dipupuk melalui pertandingan ini. mudah dan menarik seandainya masalah disiplin adalah sifar di sekolah. Oleh itu. Proses pembelajaran dan pengajaran akan menjadi lebih lancar. murid itu dapat mempertingkat kemahiran berfikir dan merancang untuk membuat keputusan dalam masa-masa terdesak dan tertekan. Ini kerana. Dari segi intelek pula. Aspek rohani dapat dilihat melalui pemupukan semangat silaturrahim antara murid-murid sekolah lain yang menyertai pertandingan ini. itu murid perlulah tidak menunjukkan protes apabila tidak mendapat tempat dalam pertandingan kerana itu semua adalah dugaan dan cabaran yang perlu dilaui untuk menjadi seorang yang cemerlang.

Untuk mengawal disiplin setiap murid bukanlah tugas guru dan sekolah semata-mata. Kesimpulannya. pertandingan ini dapat memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dari kesemua aspek. Sikap dan murid akan data dikawal apabila mereka mempunyai disiplin dan akhlak yang mulia dalam proses menuntut ilmu. Guru dapat menyampai proses pembelajaran dengan mudah dan berkesan apabila murid cepat faham apa yang disampaikan dan mengaplikasikannya dalam keadaan yang lain. 23 . Dalam permainan individu ini murid dapat dididik dan mendidik diri mereka sendiri. Namun. contohnya melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).pertandingan ini. ibu bapa seharusnya memainkan peranan.

24 .

Negeri dan Negara. Penyelia Kanan Unit Sukan PPD Segamat. Memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan acara olahraga dan acara padang serta menanamkan semangat berpasukan dan semangat kesukanan. Matlamat sukan tahunan ini diadakan adalah untuk memberi peluang kepada setiap pelajar mengambil bahagian dalam acara-acara yang dipertandingkan. sukan tahunan ini jiga dapat mencungkil dan mengetengahkan bakat-bakat baru ke arah kecemerlangan sukan khususnya dalam bidang olahraga agar mereka dapat menonjolkan diri di peringkat Daerah. Sukan tahunan ini juga dapat menanamkan semangat 25 . aktif. SEGAMAT Temasya Sukan Tahunan Kali ke 30 SK Tebing Tinggi diadakan pada 5 Oktober 2012 pada jam 2. rohani dan intelek ( JERI ) selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. negeri dan negara. Temasya sukan ini adalah salah satu aktiviti yang dianjurkan oleh SK Tebing Tinggi bagi melahirkan warga sekolah khususnya murid-murid dalam menjana pembentukan insan Rabbani yang seimbang dari segi jasmani. Di samping itu. berdaya maju dan berdaya tahan selaras dengan matlamat kerajaan. cekap. berdisiplin. Semua pelajar diwajibkan untuk menyertai temasya sukan ini.3 SUKAN TAHUNAN SK TEBING TINGGI. temasya sukan tahunan ini adalah sebahagian daripada wadah untuk melengkapkan proses pentarbiyahan pelajar-pelajar secara bersepadu dan seterusnya melahirkan modal insan yang sentiasa cergas. Selain itu. diharapkan agar temasya sukan tahunan ini akan memberi input yang rasional kepada pelajar-pelajar khususnya murid-murid untuk mengorak langkah dengan lebih maju dan dapat membentuk keperibadian yang lebih unggul.2.30 petang di Padang SK Tebing Tinggi dan disempurnakan oleh En. Selain itu. Objektif daripada aktiviti sukan tahunnan ini ialah pelajar dapat menyertai acaraacara yang dipertandingkan dengan prestasi yang baik. sukan tahunan ini dapat melatih pelajar supaya mempunyai semangat kesukanan yang tinggi serta menanam corak atau gaya hidup sihat dengan sukan. Justeru itu. Sulaiman bin Baharom. Pelajar dapat mewakili sekolah di dalam acara-acara sukan yang dipertandingkan di peringkat yang lebih tinggi dengan prestasi yang memuaskan serta meningkatkan martabat sukan sekolah di peringkat daerah. emosi.

murid perlulah mempunyai stamina yang tinggi dan bersiap sedia dengan kesihatan yang baik sebelum menyertai aktiviti. potensi dan kebolehan ini tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Pada masa yang sama. bakat. mencungkil serta memupuk potensi dan kebolehan mereka. Ibu bapa perlu memainkan peranan dengan menyediakan makanan yang sihat dan berkhasiat untuk anak ketika sarapan malahan juga waktu lain. Emosi murid-murid dan guru-guru perlu dikawal ketika berlangsungnya temasya ini. Bagi murid-murid yang menyertai acara-acara sukan mereka perlulah mempunyai tubuh badan yang sihat dan cergas bagi memastikan mereka tidak berisiko untuk sakit kelak. guru haruslah mewujudkan peluang untuk mempertingkatkan. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. Ini kerana. Jika kita lihat dari unsur jasmani. Pihak sekolah haruslah menitikberatkan perkembangan ko-kurikulum kerana ia memainkan peranan penting dalam perkembangan potensi murid. Elemen FPK yang terkandung dalam aktiviti sukan tahunan yang diadakan oleh SK Tebing Tinggi ini ialahperkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu serta murid-murid dapat memberi sumbangan untuk mengharumkan nama sekolah. pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. kokurikulum dapat menyedarkan murid tentang kepentingan kesihatan. Oleh itu. Temasya hari sukan ini merangkumi aktiviti kokurikulum di sekolah. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam. Jadi. hari sukan sekolah mempunyai perarakan perbarisan yang mengambil masa yang lama di bawah matahari yang terik. Murid yang aktif sangat diperlukan untuk membawa nama sekolah ke peringkat yang lebih tinggi tidak mustahi di mata dunia.perjuangan dalam diri pelajar dan semangat kita boleh dan member pengalaman kepada guru mengendalikan pengurusan sukan. Melalui aktiviti ini murid dapat menzahirkan bakat mereka yang terpendam dalam aktiviti sukan dan mereka akan menjadi seorang yang aktif dan produktif. Kebiasannya. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek iaitu intelek. rohani. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Maka. jasmani dan emosi. dalam program yang besar banyak masalah boleh timbul seperti 26 . potensi dan kebolehan agar menjamin perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Malah. Ini menjadikan mereka berkebolehan untuk mengharungi liku-liku hidup. mereka dapat mengekalkan kestabilan politik negara serta mempertahankan maruah diri. Selain itu. Dari segi intelek guru juga boleh melahirkan murid yang berilmu pengetahuan melalui ko-kurikulum kerana biasanya aktiviti ko-kurikulum banyak menguji kemahiran murid. mereka akan lebih mencintai ilmu pengetahuan serta mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. Melalui hari sukan. profesion.kekeliruan pemenang. Kesimpulannya. agama. hormat-menghormati kerana kebanyakkan aktiviti dijalankan dalam kumpulan besar yang merangkumi pelbagai bangsa dan kaum. guru-guru perlu sentiasa mengadakan aktiviti yang dapat menimbulkan kesoronakan murid-murid dan tidak hanya membiarkan mereka duduk di dalam sepanjang waktu persekolahan. Sebenarnya. banyak teknik-teknik yang dapat para peserta peroleh daripada guru-guru yang berpengalaman dalam bidang sukan seperti cara untuk mengelakkan kaki kejang selepas membuat larian. tujuan hari sukan ini diadakan adalah untuk mengalih tumpuan murid daripada buku dan pensil kepada larian dan padang. murid tidak hadir untu mendaftarkan diri dan lain-lain lagi. Maka hari sukan ini dapat menstabilkan emosi dan jiwa murid yang sememangnya ingninkan keseronokan dan kebebasan. Malahannya. mereka dapat memupuk perpaduan rakyat menerusi sifat toleransi. mereka dapat menguasai kemahiran asas dan mendapat banyak ilmu pengetahuan yang tidak dapat dijumpai dalam buku. teknik untuk mendapatkan lompatan yang tinggi dan lain-lain. Dengan adanya nilai-nilai dan sifat tersebut. para pelajar perlu menghargai 27 . Ia dapat membentuk perwatakan diri yang baik dalam sanubari murid agar berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip-prinsip hidup. kekitaan. bangsa dan negara. penukaran hadiah. Emosi murid-murid boleh menjadi tidak stabil apabila mereka hanya duduk di dalam kelas sahaja. Melalui latihan dan ujian. Aspek kerohanian dan nilai dari aktiviti kokurikulum ini boleh membentuk pelajar sebagai rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sebagai implikasinya. Selain itu. mereka juga berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri dengan mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang tinggi yang dipupuk semasa aktiviti ini. aktiviti ini dapat melahirkan murid yang berakhlak mulia.

Temasya hari sukan ini sememangnya aktivit yang berfaedah dalam membina modal insan yang kaya dengan aspek JERI.kesihatan tubuh badan dengan sentiasa bersenam dan beriadah untuk meningkatkan metabolisma badan dan kecekapan otak ketika belajar. 28 .

29 .

Mereka akan gembira apabila anak muridnya menjadi doktor.2. memupuk perasaan perpaduan ikhtisas dan muhibah di antara guru dan meninggikan martabat dan taraf guru dalam masyarakat. Majlis Sambutan Hari Guru 2012 Peringkat SK Tebing Tinggi diadakan pada 16 Mei 2012 bersamaan hari rabu pada jam 7. Menarik perhatian ibubapa. Semua guru dan murid terlibat dalam menjayakan majlis ini. peguam. dan sebagainya yang diadakan pada Hari Guru serta menilai secara objektif peranan guru dengan berlatarbelakangkan Malaysia dan mengambil langkahlangkah supaya peranan itu lebih berkesan. murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia. penagih dadah atau meringkuk di penjara. persidanganpersidangan. SEGAMAT Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita. Sambutan Hari Guru ini juga memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar-seminar. Sebenarnya. Aktiviti sukaneka ini sebenarnya aktiviti yang dinanti oleh muridmurid untuk melihat guru mereka beraksi. Dokumen tersebut yang dikenali sebagai Laporan Razak (Razak Report) telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak itu. para guru tidak pernah mengharapkan hadiah atau apa jua balasan daripada anak muridnya. Mereka hanya mengharapkan anak murid yang dididik berjaya dengan cemerlang di dunia dan di akhirat. Objektif Hari Guru ini disambut adalah untuk menitikberatkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan (termasuk perpaduan dan integrasi). jurutera dan perdana menteri. arkitek. Selain itu.4 MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU SK TEBING TINGGI. Sukaneka ini dapat memberi peluang kepada guru-guru menggerakkan otot-otot dan menunjukkan bakat yang terpendam.30 pagi di Dewan Terbuka SKTT. Untuk merealisasikan FPK guru perlulah sihat dan cergas tubuh badan kerana kecerdasan intelek dipengaruhi oleh kesihatan fizikal. pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat. Salah satu aktiviti di dalam tentatif sambutan hari guru ialah sukaneka. Kesedihan mereka dipendam apabila anak didik menjadi penganggur. 30 .

Di sini. Sambutan ini juga dapat memberi peluang kepada murid-murid mengucapkan terima kasih kepada gurunya dan menghargai didikan mereka. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara juga penting. angkasawan dan professor. Mereka akan berfikir dan berbincang tentang kejutan. Guru adalah bertanggungjawab dalam memupuk setiap murid dengan sikap dan nilai yang dapat membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang baik. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Intelek murid-murid dapat dirangsang apabila mereka diberi tanggunggjawab untuk mengendali sambutan hari guru. kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. Mereka haruslah memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. persembahan dan pertandingan yang akan dilakukan sepanjang sambutan hari guru tersebut. 31 . guru dapat menilai kekreatifan dan kekritisan anak-anak didik mereka dalam menguruskan sesebuah majlis. Kesimpulannya. penghargaan yang besar patut diberikan kepada guru kerana merekalah asalnya saintis. Sambutan ini dapat memberi kesan yang mendalam kepada guru kerana pada hari tersebut mereka dapat merasakan apa yang mereka lakukan selama ini adalah untuk mendidik seorang insan bernama manusia. Seseorang guru haruslah memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral.Dalam aspek rohani seseorang guru juga harus menunjukkan tanggungjawab terhadap ibu bapa dengan berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.

32 .

membaca dan menulis. Beliau boleh mengajak murid-murid LINUS ini untuk mengira jumlah kereta guru di luar. banyak cakap. Ciriciri murid Linus adalah mempunyai pencapaian pelajaran dan akademik berbeza. tidak aktif. pendiam. tidak dapat mencapai sesuatu objektif pengajaran yang mudah atau objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya pengamatan yang lemah atau rendah. tulisan terlalu buruk. Kebiasaannya emosi murid akan terganggu apabila mereka mengetahu mereka LINUS. Program ini merupakan usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi pada peringkat awal persekolahan. kurikulum. LINUS disasarkan kepada murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu Membaca. antaranya ialah pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan dan melahirkan rakyat Malaysia yang berpengatahuan. Matlamat program LINUS SKTT 2011 ini adalah untuk memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi menjelang 2012 kecuali murid berkeperluan khas. otak dan mulut mereka untuk mengira. meninggalkan huruf dan suku kata serta perkataan semasa. Menulis dan Mengira. tidak dapat berkomunikasi seperti murid biasa. Aspek jasmani dari program LINUS ini ialah guru tidak akan mengajar numerasi di dalam kelas sahaja.5 PROGRAM LINUS SK TEBING TINGGI LINUS ialah akronim kepada Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening). Banyak elemen FPK yang terkandung dalam program ini. itu adalah tanggunggjawab seorang guru untuk memastikan anak murid 33 .2. Aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan koordinasi mata. Maka. mengira jumlah tangga yang terdapat di sekolah dan mengira jumlah pintu. Kanak-kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas. LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan numerasi di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah. Komitmen semua pihak diharapkan agar matlamat program ini akan tercapai sesuai dengan sasaran NKRA. menyebut huruf yang tidak tepat dan sering bertukar-tukar. sukar menerima arahan. di sekolah biasa. kekerapan kesalahan dalam ejaan dan tanda bacaan dan huruf terbalik.

mereka akan belajar menjadi penyabar. Program ini dapat memberi keyakinan kepada diri mereka supaya mereka tidak rasa diri mereka bodoh dan boleh diperkecilkan oleh rakan sebaya.mereka sentiasa dalam keadaan semangat untuk menimba ilmu sama seperti rakanrakan yang lain. 34 . mereka akan belajar menjadi seorang yang berkeyakinan. ibu bapa perlu mendidik anak mereka sepertimana seorang guru mendidik anak murid. Rakan-rakan normal yang lain akan berbesar hati untuk membantu rakan-rakan yang LINUS dalam memahami seseuatu pembelajaran. Sesetengah pelajar di dalam program LINUS ini tidak mengetahui pun sebenarnya guru itu sedang memarahinya dan menganggap itu adalah biasa. kesabaran boleh diuji untuk memastikan adakah mereka faham apa yang disampaikan oleh guru dan rakan sebaya. Guru yang menjayakan program ini tidak akan berputus asa untuk terus menghasilkan murid-murid LINUS yang celik minda dan fikiran. tanggunggjawab untuk mendidik anak bangsa ini bukan hanya terletak pada bahu seorang guru sahaja. Intelek sememangnya dapat dikembangkan apabila murid yang lemah dalam pembelajaran mengikuti program LINUS ini. Ingatlah bahawa jika kanak-kanak hidup bertolak ansur. sekurang-kurangnya ia dapat membantu murid-murid tersebut untuk mengenal huruf dan nombor. Rohani dan nilai murid-murid dapat dipupuk melalui program ini. Kesimpulannya. Apabila di rumah. Jika kanakkanak hidup selalu diberi dorongan. Di sini. Walaupun hasilnya tidak memberangsangkan.

Dengan itu. setiap pendidik harus berpegang kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab professional mereka. Jadi. barulah profession mereka sebagai seorang guru dapat dijamin dan dikekalkan dan setiap tugasan yang dijalankan adalah bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.0 KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah pun ditetapkan dan digubal untuk kepentingan pendidikan negara. Adalah amat penting agar Falsafah Pendidikan Kebangsaan dijadikan satu garis panduan dan rujukan kaum pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan serta fungsi-fungsi pendidikan masing-masing. Malahannya. 35 . Selain itu. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berganding bahu dan bekerjasama untuk menjayakan serta merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana ia merupakan tanggngjawab kita semua. kita difahami bahawa Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu dokumen rasmi yang menggariskan hasrat Kerajaan terhadap sistem pendidikan Negara ini serta matlamat pendidikan dengan jelas.3. Oleh itu. mereka juga akan lebih memahami akan fungsi-fungsi pendidikan dan cara-cara yang mereka gunakan semasa dalam proses mendidik pula akan lebih berkesan. kaum pendidik serta murid-murid. sudah pasti matlamat dasar pendidikan Negara akan menjadi satu kenyataan dan bukan hanya satu impian sahaja. Falsafah Pendidikan Kebangsaan haruslah dihayati dan diusahakan oleh kaum pendidik bagi memastikan hasrat Kerajaan dan matlamat pendidikan tercapai.

FPK dan FPG merupakan suatu benda yang baharu bagi saya. saya terpaksa memulakan langkah awal dengan mencari bahan-bahan rujukan di pusat sumber. Kami menerima tugasan daripada pensyarah. Puan Norihah binti Bachok yang menginginkan kami melaksanakan tugasan yang berkaitan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG).0 REFLEKSI Alhamdulillah ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat juga saya menyiapkan tugasan Falsafah dan Pendidikan di Malaysia pada tarikh yang ditetapkan.saya sudah mula memahami dan merangka tugas yang perlu dilaksanakan. Sebelum saya ke sekolah. Pada awalnya. tetapi setelah diterangkan oleh pensyarah. Oleh itu. pergi ke perpustakaan. saya hanya mengenali dan berjinak-jinak dengan FPK dan FPG ini hanya melalui buku dan mendengar penerangannya daripada pensyarah tanpa dapat membayangkan pelaksanaannya di sekolah.1. Oleh itu. internet dan buku-buku yang tersedia bagi mengelakkan tertangguh dan menyebabkan saya kelam kabut untuk menyiapkan ketiga-tiga soalan tersebut. kesedaran mula timbul dalam diri saya untuk menjadi seorang guru yang mempunyai kriteria seperti yang dinyatakan dalam FPG iaitu seorang haruslah mempunyai sifat dan kualiti dari segi peribadi. Ini dapat 36 . Di samping itu. dan profesional. sosial. tugasan ini sebenarnya berkaitan dengan Pengalaman Berasaskan Sekolah yang dijalankan seminggu sebelum tugasan ini dihantar. Setelah saya menjejakkan kaki ke sekolah saya dapat melihat sendiri bagaimana FPK ini dilaksanakan di sekolah. implikasi FPK dan FPG kepada pendidikan negara dan peranan guru dalam menjayakan FPK dan FPG. Terdapat tiga soalan di dalam tugasan kali ini. untuk memahaminya saya telah menelaah buku-buku. Saya berbesar untuk menghasilkan satu tugasan yang memuaskan hati semua pihak. Setelah memahaminya. Setiap aktiviti di sekolah adalah berdasarkan elemen-elemen yang terkandung dalam FPK seperti memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. melayari internet untuk mempelajari dan memahami dengan lebih mendalam apa itu konsep FPK dan FPG. Tugasan ini perlu dilaksanakan secara individu. saya kurang faham akan kehendak soalan.

Walaupun terdapat beberapa halangan sewaktu saya menyiapkan tugasan ini. emosi dan rohani untuk memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. itu tidak sedikit pun mematahkan semangat saya. Ini kerana saya telah diberi peluang untuk mengajar dan mengawal kelas prasekolah ketika saya menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah di SK Tebing Tinggi. Ini kerana. Sebagai contoh murid akan lebih berdisiplin dan malu untuk melanggar peraturan sekolah apabila dia sedang menyarungkan uniform kadet polis atau kadet bomba. Seperti yang diketahui umum. 37 . Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakanrakan yang membantu sama ada secara langsung atau tidak langsung sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Akhir kata. Pelaksanaan ini memberi impak yang besar dalam sistem pendidikan di sekolah. unit beruniform mempunyai disiplin dan etikanya tersendiri. Saya tidak hanya akan memfokuskan tahap intelak murid-murid malah saya akan memberi perhatian dalam pebagai aspek lain seperti jasmani. saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami. Langkah awal pelaksanaannya dapat dilihat dengan murid diwajibkan untuk memakai baju unit beruniform pada setiap hari rabu. Puan Norihah binti Bachok yang tidak jemu-jemu mendidik dan membimbing kami sepanjang tugasan ini berlangsung. Selain itu. saya agak lemah dalam proses membina ayat dan saya perlu memastikan ayat itu membawa makna yang sebenar dan difahami oleh semua orang. Halangan yang saya terima ialah saya terpaksa membina ayat dari sumber rujukan yang saya peroleh. Selepas saya menyelesaikan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini saya berasa bersemangat dan tidak sabar untuk mengaplikasikan FPK dan FPG dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya kelak. Perkara ini membuatkan saya ingin ingin terus mencuba sehingga menghasilkan satu hasil yang baik. saya berasa sangat seronok menyiapkan tugasan ini kerana saya dapat mempelajari sifat sebenar yang perlu ada dalam diri seorang guru dan ini merupakan pembelajaran yang sangat berguna kepada saya kerana saya akan keluar menjadi seorang guru kelak.dibuktikan dengan pendidikan di sekolah tidak hanya mementingkan kukurikulum malah aktiviti kokurikulum merupakan aktiviti wajib yang disertai oleh semua murid.

scribd. Bhd. Bhd. Tanjong Malim: Quantum Books. Noriati A.(2003).(2012).(1994). 38 . Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. (2011). Mok Soon Sang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.net/mdnorihk/falsafah-pendidikan-guru Falsafah Pendidikan Guru. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Selangor: Oxford Fajar. Abdul Fatah Hasan. http://www. Mok Soon Sang. http://www. Falsafah dan Konsep Pendidikan.com/doc/3828278/FalsafahPendidikan-Guru Mok Soon Sang. (2001). Subang Jaya.slideshare. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Mengenal Falsafah Pendidikan. Rashid. Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa. Falsafah Pendidikan Guru (FPG): Pemikiran dan Amalan dalam Profesion Keguruan. Pengantar Pendidikan Teras. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.RUJUKAN Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Lee Keok Cheong. Bhd. Falsafah& Pendidikan di Malaysia. Zulkifli Mahayudin & Zakiah Nordin. Bhd. (1998).Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. (2007). Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan Semester 2 Edisi Kelapan. Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan Edisi Keenam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful