SOALAN ULANG KAJI

1.

Dalam konteks pendidikan, apakah yang dimaksudkan dengan proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengujian untuk menentukan tindakan membaik pulih pengajaran?
A B C D

Penilaian Pengujian Pentaksiran Pengukuran

2.

“Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan.” Dalam domain Krathwohl penyataan tersebut merujuk kepada aras
E F G H

menilai menerima organisasi gerak balas

3.

“Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, jadual, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya”. Menurut Taksonomi Bloom, penjelasan tersebut merujuk kepada aras
I J K L

pengetahuan pemahaman aplikasi analisis

4.

Pilih pernyataan tentang kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang paling tepat
M N O P

menyediakan satu rangka penggubalan butiran yang menyeluruh menentukan aras pemikiran murid sesuai dengan ujian yang dibina memastikan bahawa proses pembinaan ujian mengambil kira aspek kebolehtadbiran ujian memberi panduan kepada guru memilih instrumen penilaian dan jenis pengujian yang sesuai 1

5.

Apakah yang ditekankan dalam konsep kesahan untuk memastikan suatu proses penilaian yang berkualiti telah dilaksanakan Q sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran R sejauh manakah ujian itu mengukur apa yang sepatutnya diukur S sejauh manakah guru mengenal pasti bakat serta potensi pelajar mengikut aliran tertentu T mengesan punca kelemahan dan kekuatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran

6.

Ciri-ciri ujian objektif ialah
II III IV V VI A B C D

item ujian sukar dibina mengandungi keobjektifan yang tinggi calon menumpukan banyak masa untuk berfikir dan menulis boleh menguji isi kandungan dalam mana-mana aras kemahiran sesuai untuk menguji bidang kognitif dalam aras kemahiran yang tinggi

I, II dan III sahaja I, II dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja II, III, IV, dan V sahaja

7.

Pilih pernyataan yang tepat berkenaan tujuan ujian subjektif dilaksanakan dalam pengujian E menguji banyak topik secara meluas F mendapatkan ciri kebolehpercayaan yang tinggi G menguji kefahaman dan kebolehan tentang aspek-aspek pelajaran formal H menguji kemahiran dengan menggunakan bahasa untuk menyusun idea atau fakta Ujian pencapaian ialah ujian yang digunakan untuk I melihat kelemahan pelajar dalam pembelajaran J mengesan bakat seseorang murid dalam menguasai sesuatu bahasa 2

8.

K L

menentukan setakat mana seseorang murid menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan menentukan setakat mana pelajar menguasai kemahiran, bahan atau isi pelajaran yang telah diajar

9.

Apakah fungsi ujian saringan yang dilaksanakan di tahun satu M menempatkan pelajar dalam kumpulan tertentu N dibina oleh guru kelas untuk kegunaan kelasnya sahaja O meramal prestasi pelajar dalam pelajaran yang akan dipelajarinya P menilai pencapaian pelajar secara keseluruhan dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan Pilih pernyataan yang betul tentang Penilian Melalui Portfolio.
VII VIII IX X XI A B C D

10.

Membolehkan pelajar menilai diri sendiri Menekankan hasil sebagai matlamat pembelajaran Proses penilaian perlu dijalankan secara berterusan Berfokus kepada proses dan tidak memberatkan kepada hasil Penilaian berbentuk lebih terbuka (broad-based) dan seimbang

I, II, dan III sahaja I, IV, dan V sahaja I, III, IV, dan V sahaja II, III, IV, dan V sahaja

11.

Pernyataan berikut adalah salah tentang Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran kecuali E Penilaian selalunya berpusatkan pelajar, sementara penggredan perlu dikawal oleh guru agar kesahnya tidak terjejas. F Aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasikan atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. G Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan, komen dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. H Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranan sendiri sebagai penyampai maklumat, pemudah cara, pendidik dan mentor.

3

12.

Berikut ialah tujuan Cikgu A melaksanakan latihan imlak dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kecuali I mengeja dengan betul. J mendengar dengan teliti. K menggunakan tata bahasa yang betul. L menggunakan tanda bacaan yang betul. Mengapakah penilaian dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? M Mengukuhkan minat murid N Memupuk kebolehan murid O Melibatkan murid supaya lebih aktif P Mengetahui penguasaan kemahiran murid Berikut merupakan ciri-ciri bagi salah satu jenis rekod penilaian yang digunakan di sekolah rendah. Jadual 1 Gaya naratif yang mendalam Masa yang sangat pendek (3-5 minit) Melibatkan semua tingkah laku Ditulis semasa tingkah laku tersebut berlaku Perkataan pendek digunakan

13.

14.

Apakah jenis rekod yang dinyatakan di atas
Q R S T 15.

anekdot berterusan senarai semak pensampelan masa

Semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, Cikgu F dapat mengesan perkembangan bahasa murid melalui U pemerhatian dan hasil kerja murid V bercerita dan menyanyikan lagu pendek W melafazkan pantun dan mendengar cerita X aktiviti perbualan awal dan melakonkan watak

4

1.

Dalam soalan berbentuk objektif, pelajar perlu menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. Antara item ini termasuklah item aneka pilihan, item Salah-Betul, item jawapan pendek dan kloz a. Jelaskan dua kekuatan item kloz i ______________________________________________

ii

______________________________________________ [4 markah]

b.

Jelaskan

tiga

perkara

yang

perlu

diberi

perhatian

semasa

menggubal soalan subjektif i ii iii ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ [6 markah] 2. a. Jelaskan dua ciri ujian sumatif i ii ______________________________________________ ______________________________________________ [4 markah] b. Nyatakan tiga tujuan ujian formatif dilaksanakan. i ii iii ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ [6 markah]

5

3.

Kemahiran bahasa memang sukar hendak diuji dengan tepat. Namun, untuk menguji dan menilai kemahiran bahasa, penilaian melalui pemerhatian yang berterusan perlu dilakukan. a. Huraikan dua strategi pemerhatian yang boleh dilaksanakan. i ______________________________________________ ______________________________________________ ii ______________________________________________ ______________________________________________ [4 markah] b. Jelaskan dua aspek yang boleh dinilai melalui pemerhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. i ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ii ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ [6 markah]

6

4.

Pada peringkat sekolah rendah penilaian dan pengujian bagi kemahiran membaca dilihat berdasarkan kemahiran bacaan mekanis dan mentalis. a. Berikan dua contoh ujian membaca mekanis. i. ii ______________________________________________ ______________________________________________ [4 markah] b. Senaraikan tiga kaedah ujian mentalis yang boleh dilksanakan. i. ______________________________________________ ______________________________________________ ii. ______________________________________________ ______________________________________________ iii ______________________________________________ ______________________________________________ [6 markah]

7

Penilaian merupakan proses menentukan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Huraikan lima ciri perbezaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. [20 markah] Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketerampilan tentang sesuatu perkara mengikut bidang masing-masing. Huraikan tujuan pembelajaran projek dan bincangkan langkah-langkah penting untuk menjalankan projek. [20 markah] Terdapat empat kemahiran asas yang digunakan oleh guru untuk menguji dan menilai kemajuan murid. Dalam menguji kemahiran mendengar terdapat tiga teknik yang biasa digunakan. • • • Ujian mendengar petikan Ujian mendengar paragraf Ujian imlak

Huraikan bagaimana ketiga-tiga ujian tersebut dilaksanakan dalam kemahiran mendengar. [20 markah]

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful