You are on page 1of 2

+ +++++++

+++++ + +
+ +
+ +
+ ++ +
+ +
+
+ +++++
A quen vai dirixido este Que está pasando? + +
++++
+++++++
+ + + +
+ ++ +
+ +
+

as
tríptico? +++++ + ++ +
+ +
+ +
+ ++ +
+ +
+
A situación actual é que o idioma que
+ + + +
debería unirnos está sendo utilizado para + + + + + + + + ++++ +
+ ++
Vai dirixido a vós, PAIS E NAIS, que queredes o
+ + + +++++

s
separarnos nunha loita na que algunha

a
+ + + + ++++++++++++++++
u
mellor para os vosos fillos e fillas e que sabedes

lin g
xente busca a desaparición da nosa lingua
+++
que a mellor herdanza que lles podedes dar é unha
+

su+
boa educación.
+ + + + ++++++++++++++++
do sistema educativo.

+ +++
Dirixímonos a vós... Neste contexto, e ante a enquisa que
+ + + + ++++++++++++++++
vai realizar a Xunta, pensamos que é
+ + + +
+ + + + ++++++++++++++++
porque
necesario que os pais e nais lle fagan saber
á Consellería de Educación algo que parece + +++
o galego é a lingua propia
+ + + + ++++++++++++++++

n
+++

a
+
de Galicia; pertence a todos e todas e non podemos do máis lóxico: que queremos que os nosos

m
+ + + + ++++++++++++++++
xogar co seu futuro, fillos e fillas dominen as dúas linguas e que,

porque
por tanto, o galego sexa tamén lingua da
+ +++
aprendizaxe. + + + + ++++++++++++++++
+++
intereses políticos, que
non educativos, crearon un problema no ensino
arredor das dúas linguas oficiais da comunidade,
+
+ + + + ++++++++++++++++
+++
PROMOVE

que pode derivar nunha perigosa fractura social,


+
+ + + + + + + + + + + ++
+ + + + + + + +
porque + +
++++++++++++
+ ++++ + +++ ++ ++
COMO DOCENTES
+++ ++++
++++
APOIAN
pensamos que vos debemos ofrecer información
rigorosa para que poidades decidir o mellor para

++ ++++ + + + + + + +
os vosos fillos e fillas.
++
Universidade de Vigo

CNL

www.coordinadoraendl.org
+++++++++++++
1. O galego necesita Sabiades que... ... o alumnado galego remata
a secundaria máis capacitado que o doutras
aprenderse na escola ... o alumnado galego ten mellor dominio
do castelán que a media española?
comunidades que teñen unha soa lingua?
Seis premios nacionais de bacharelato e formación
En Galicia temos dúas linguas e o sistema educativo O informe Pisa sinala que as comunidades con dúas profesional deste ano foron para o alumnado galego,
linguas se sitúan por riba da media española en alumnado que se formou estudando materias en lingua
debe conseguir que se dominen as dúas.
competencia en lingua castelá. galega.
A escola ten que garantir que os nenos/as saiban Existen estudos que demostran que en Galicia os
por igual galego e castelán. Hoxe en día, para moitos resultados obtidos polo alumnado son mellores que os
nenos/as a escola é o único lugar no que conviven doutras comunidades autónomas
co galego. Por iso, xa que o galego precisa espazos
Gráfica 1: Competencia en lingua castelá e literatura
de uso, é fundamental que, cando menos, a metade Sobrado Fernández, L.M. (dir.):
Avaliación da calidade e innovación dos centros educativos, 2008
das materias se impartan no noso idioma. Porque, O coñecemento das linguas internacionais é necesario,
todos estamos de acordo, as linguas apréndense pero nin dinamarqueses, nin holandeses, nin islande-
usándoas.
4º EP
ses... deixan de lado a súa lingua propia a pesar
de teren poucos falantes. Todas as culturas
6º EP
entenden a lingua como un patrimonio
que hai que protexer e do que sentir-
2. Saber galego 2º ESO
se orgullosos.
axuda a aprender 4º ESO
■ Alumnado galego
■ Alumnado doutras O galego é unha ponte para coñecer a
0 2 4 6 8 10 12 14
comunidades
autónomas lingua portuguesa e ábrenos as portas
Os especialistas en adquisición de linguas (Cummins,
a un mercado próximo aos 300 millóns
I. Vila, C. Baker...) demostran nos seus estudos que é
máis fácil aprender unha nova lingua partindo doutras. ... o alumnado galego ten mellor dominio de persoas. Nun mundo fortemente
Canto máis temperá é a introdución de novas linguas do inglés que a media española? competitivo onde os idiomas van ser
mellor se consolidan.
Gráfica 2: Análise de rendemento escolar en lingua inglesa
básicos para abrirse camiño na vida,
Sobrado Fernández, L.M. (dir.):
Avaliación da calidade e innovación dos centros educativos, 2008
temos que ser conscientes todos nós
Se un alumno aprende nunha lingua poderá transferir
os coñecementos a calquera outra (se aprende de que non nos podemos permitir o
matemáticas en galego, poderá utilizar os seus 2º ESO
■ Alumnado galego luxo de desprezar ningunha das nosas
■ Alumnado do resto
coñecementos matemáticos en calquera outra lingua). 0 2 4 6 8 10 12 14 do Estado potencialidades lingüísticas.

You might also like