ROMÂNIA ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A DRUMURILOR

B-dul Dinicu Golescu, 38, 77113 Bucureşti, sector 1 ... Tei.: 0-040-1-212.62.01; Fax: 0-040-1-312.09.84

NECITIT

DECIZIE
nr. 13 din 9 ianuarie 2002 in conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare ai Administraţiei Naţionale a Drumurilor, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 / 1990, modificată şi completată prin Hotărârile de Guvern nr. 24/1994, 276/1994, 250/1997 şi 612/1998, şi în baza Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 966/27.06.2001, ing. Aurei Bâlut - Director General ai Administraţiei Naţionale a Drumurilor - Regie Autonomă, emite următoarea:
DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă „Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice", Ind. AND 554=2002. Art, 2. De la data emiterii prezentei Decizii îşi încetează aplicabilitatea prevederile „Normativului privind administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice", ind. AND 554-99, Art. 3. DRDP 1-7 şi CESTRIN vor duce ia îndeplinire prevederile prezentei Decizii.

^-,-^piRECTOR GENERAL '' LtfHÎNT,. AUREL BALUT

................ Recepţia lucrărilor...................................... Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor pubiice..............................14 Anexa 1...........economic a documentaţiilor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor publice.15 Anexa 2............. executarea şi urmărirea Iucrârilor ...... Proiectarea............ podurilor şi anexelor acestora......CUPRINS Capitolul I......................17 Anexa 3........14 Capitolul VI....................................................................................... Competente de avizare şi aprobare din punct de vedere tehnico .................. Clasificarea iucrârilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor....................... avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico • economice ........ Organizarea......... Planificarea lucrărilor şl serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor.....................................................................................28 ....................................................... a podurilor de şosea şi a anexelor aferente...................24 Anexa 4.......................................................... Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice.................................... podurilor şi anexelor acestora........................ Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice . Generalităţi...........................12 Capitolul IV.....................................25 Anexa 5....13 Capitolul V..........................................................................6 Capitolul II................10 Capitolul II!............ Prevederi generale privind durata normală de funcţionare a drumurilor publice ..........

drumuri comunale. parapete.2001 . amenajările şi instalaţiile legate de siguranţa circulaţiei (indicatoarele pentru circulaţie. 2. insule de dirijare. (2) Prezentul normativ reglementează în mod unitar activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor publice. Conţinutul şi domeniu! de aplicare al normativului Art. amenajările ia nivel ale intersecţiilor de drumuri. refugiile pentru pietoni.. locurile de parcate şi de staţionare pentru autovehicule inclusiv dotările lor. partale de semnalizare. Prezentul normativ se aplica următoarelor categorii de drumuri publice. A. în accepţiunea prezentului normativ. Art.economice pen tru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri. republicată . drumuri naţionale principale. benzile separatoare ale căilor şi spaţiile verzi. d). contori de înregistrare a traficuiui. poduri şi construcţii aferente. stratul de baza şi îmbrăcămintea. nr.43/1997.D.drumuri judeţene. precum şi construcţiile. 4. administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea. indicatorii kilometrici şi hectometrici.Prezentul normativul are ca scop: a) stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a tipurilor do lucrâri şi servicii pentru fiecare din activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor şi podurilor de şosea. 1. Generalităţi INDICATIV A N D 554-2002 Obiectul şi scopul normativului Art. AND 554-99. trotuarele. sisteme şi proceduri de planificare şi evaluare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri. . stâlpi de ghidare. .aprobată prin Legea nr. Tsrrnirsclogi©. 5. Art. şanţurile de scurgere.N. platformele amenajate (inclusiv căile de acces) pentru verificarea tonajelor autovehiculelor în punctele de control şi trecere a frontierei şi pentru instalaţiile portabile de cântărire. a construcţiilor şi amenajărilor aferente lor. drumuri naţionale euro pene. a) drumuri de interes naţional . benzile de urgenţă sau de staţionare. benzile suplimentare destinate vehiculelor iente. . exploatarea. c) drumuri de interes local . acostamentele.privind regimul drumurilor . b) drumuri de interes judeţean . 82/1998. întreţinerea şi re pararea drumurilor publice". drumuri expres. c) proiectarea. Art. inclusiv părţile componente ale acestor lucrări care depăşesc zonele.N O R M A T IV P R IV IN ÎN D TRE ŢIN E R E A Şl R E P A R A R E A D R U M U R IL O R P U B LIC E CAPITOLUL I. De asemenea sunt cuprinse în noţiunea de drum instalaţiile şi aparatura pentru monitorizarea traficului rutier pe timp de BULETIN TEHNIC RUTIER anul II. c) drumurilor vicinaie. astfel: a) drumul .autostrăzi. planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii. în mod sistematic şi la timp.l din Ordonanţa Guvernului nr. lămpi cu lumina intermitentă. Prezentul normativ prevede: o) clasificarea şi definirea lucrărilor şi serviciilor desfăşurate de către administratorii reţelei de drumuri publice aferente întreţinerii şi reparării drumurilor. ianuarie 2002 Aprobat de: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A cu avizul nr 93/1292/5. a podurilor de şosea şi a anexelor acestora. Prin drum pod sau construcţie şi amenajare aferentă. trecerile la nivei cu căile ferate. oglinzi parabolice. d) organizarea. d) sectoare de drumuri naţionale. 6. pentru a asigura desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort şi conservarea patrimoniului rufier. se înţelege fiecare construcţie distinctă dotata cu toate elementele necesare îndeplinirii funcţiei pentru care este destinată. repararea. executarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la dru muri. Elaborat ctec. platformele staţiilor pentru mijloacele de transport în comun. rigolele. b) reglementarea organizării. nr. poduri şi construcţii aferente. etc). ind. console. ue DRUMURILOR. Prezentul normativ nu se aplică : a) lucrărilor de modernizări şi construcţii noi de drumuri (acestea executandu-se în conformitate cu legislaţia lucrărilor de construcţii). funaaţia. judeţene şi comunale situate in traversarea localităţilor. întreţinerea şi exploatarea drumurilor. marcaje rutiere. drumuri naţionale secundare. poduri şi construcţii aferente.Serviciul Tehmc _ BULETIN TEHNIC RUTIER anul II. avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico . b) străzilor (altele decât cele menţionate la af^. pct. gardurile de protecţie de pe autostrăzi. (3) înlocuieşte „Normativul privind administrarea. plantaţiile de arbori şi arbuşti situate în zonele de siguranţă ele drumurilor. podeţele (cu deschiderea sau suma deschiderilor mai mică de 5 m). semafoare. pistele pentru ciclişti.12. Definiţii Art. 3. ianuarie 2002 e) recepfia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri poduri şi construcţii aferente. 4.cuprinde terasamenteie. 13. construirea.(1)În conformitate cu art. platformele de depozitare a materialelor pentru lucrările de întreţinere şi reparare drumuri. 13. b) principii.uyuiu. reabilitarea. zidurile de sprijin sau de căpţuşire şi bolţile cu pilaştrii din zona drumurilor.

PI 30-99. 612/98 .G. x) AND 523-97 . z) AND 522-94 . prin metoda pământului armat sau prin metode chimice şi eiectrochimice. control şi dirijare a traficului rutier. consolidările de terenuri prin co loane şi piloţi.Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece. cu emulsie de bitum. Prin definitivare se înţeleg lucrările necesare trecerii podurilor semidefinitive în categoria podurilor definitive. s) DD 505-2001 . k) STAS 5626=92 .Instrucţiuni tehnice privind repararea şi întreţinerea podurilor.Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. plantaţiile din perdelele de protecţie can toane. ianuarie 2002 BULETIN TEHNIC RUTIER anul II. nr. Termeni! de pod definitiv. în cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la : a) Legea nr.Instrucţie privind plantaţiile rutiere. pasajele denivelate şi pasarelele pentru pietoni cu toate elementele lor componente. m) SR 183/1:95 . 13.Regulament privind urmărirea compor tării în exploatare. h) Ord. w) CD 155-86 . consolidările de suprafaţă (prin înierbări. Anexa nr. brăzduiri. captâriie de izvoare.iama. 346/2000 .Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.G. apărări de maluri şi rectificări ale cur surilor de apă.Lucrări de drumuri. 50/91.G. instalaţiile si aparatura de monitorizare. b) Legea nr. f) Ord. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor. b) podurile .Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. şanţurile de gardă şi canalele de evacuare. u) CD 75-2000 . Documente de referinţă Art.cuprind podurile de şosea şi cele combinate cu deschideri sau suma deschiderilor mai mare de 5 m. v) AND 514-2000 . îmbrăcâminţi din beton de ciment executate în cofraje fixe.Instrucţiuni privind activitatea districtului de drumuri. Imbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la Cald. 7.G. 46/98 .cuprind tunelurile.G. ianuarie 2002 .Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcâminţilor rutiere. 250/97. sedii districte.Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor. Terminologie.Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcâminţiie rutiere moderne. r) AND 504-94* . 24/94. d) H. dotările din gama apel urgentă (telefoane etc). podeţelor de şosea din beton. pod semidefinitiv şi pod provizoriu sunt cei prevăzuţi în standardul de terminologie. completată cu H. I) SR 174:97 . ame najări şi instalaţii destinate întreţinerii reparării şi siguranţei circulaţiei pe drumuri sau pentru producţia auxiliară necesară realizării lucrărilor de întreţinere curen tă şi periodică precum şi pentru informarea operativă asupra stării drumurilor.Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice .Tratamente bituminoase. MT nr. întreţinerea şi repararea ciădiriior din ramura drumuri.Lucrări de drumuri. instalaţiile şi dotarea staţiilor de peaj de pe autostrăzi sau de la traversarea podurilor. MT nr. nr. 82 / 98 . lucrările de drenaje.instrucţie privind revizia drumurilor publice. p) AND 547-99 . Condiţii tehnice generale de calitate. 43/98 . cu completările ei ulterioare.Normativ privind folosirea . i) Ord.Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii aferente drumurilor publice.Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod. 13. 57/N/99 .Lege privind calitatea în construcţii. baze de deszăpezire. H. t) AND 561-2001 .Instrucţie privind activitatea pepinierelor rutiere. 43/97 pri vind regimul drumurilor . 276/94.instrucţie privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă. c) construcţiile şi amenajările aferente . H. MT nr. precum şi alte construcţii.Instrucţie privind modul de Intervenţie în cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice. j) SR 4032/1:2001 . *) în curs de revizuire _______________________________________ BULETIN TEHNIC RUTIER___________________________________________________________ anul li. panourile de semnalizare cu mesaj variabil. H.Lucrări de drumuri.Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne. c)Legea nr. beton precomprimat şi zidărie de piatră. n) STAS 599-87 . o) AND 525-2000 . 4 . plantaţii. amenajările de torenţi şi amenajări de văi contra eroziunilor.Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. ţ) AND 562-2001 . beton armat. republicată . etc).Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor. 10/95 . y) AND 532-97 .Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor regula mente privind calitatea în construcţii . e) HG 766/97. combaterea iunecuşului şi a înzâpezlrii. q) AND 567-2002 . puţurile absorbante. ş) PD 99-2001 . Terminologie. MLPAT nr. cleionaje. 1275/90.Poduri. g) Ord. camerele de împrumut.

Art. * pasaj. nr. esteticii. administratorii drumurilor publice executa lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţii a drumurilor. B şi C _ BULETIN TEHNIC RUTIER______________________________________________________ _ _ _ . 13. D). 6). cap. a) lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice (anexa 1. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări. de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente dru murilor. . . Art. Art. (4)Lucrările de reparaţii capitale sunt cele care se executa periodic în scopul compensării totale a uzurii fizice şi morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice _____________________________________________ULETIN TEHNIC RUTIER anul II. b) lucrări accidentaie. în scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţa şi confort precum şi pentru conservarea patrimoniului rutier. podeţ. asigurându-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafaţa de rulare foarte etero genă. cu respectarea normeior în vigoare. aferente întreţinerii şi reparării drumurilor. în cap. Clasificarea lucr ărilor şi serviciilor aferente între ţinerii şi repar ării drumurilor. E). când se execută lucrări punctuale. 9. care se execută permanent pentru menţinerea curăţeniei. 8. podurilor şi anexelor acestora cuprinde deci pe lângă lucrările propriu-zise şi o serie de servicii pregătitoare. (2) Serviciile propriu-zise reprezintă activităţi (altele decât lucrările) ce se desfăşoară atât în perioada de vară cât şi în perioada de iarnă în vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile pubiice în condiţii de siguranţă. cap. (2) în funcţie de modalitatea de intervenţie lucrările de reparaţii pot fi : a) reparaţii curente. poduriior şi anexeior acestora (anexa 1. podurilor şi anexelor aferente acestora se clasifica în : a) lucrări şi servicii planificate. b) lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor. 13. asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri. cap. podurilor şi anexelor acestora Art. cap. stabilitatea. C). Art. anul II. podurilor şi anexelor acestora (anexa 1. acestea pot fi: a) strategie de tip curativ. funcţie de degradările ce apar. lucrărilor de artă. în cap.în condiţiile unui buget restric tiv. ianuarie 2002 . Serviciile propriu-zise sunt marcate cu *). determinate de uzura sau degradarea în condiţii normale de exploatare.(1) Lucrările şi serviciile privind întreţinerea drumurilor. 12. până la monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe drumurile publice. Art. A al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate serviciile pregătitoare. siguranţa în exploatare şi protecţia mediului. întocmirea documentaţiilor tehni-co-economice şi asigurarea calităţii. precum şi de a menţine acest patrimoniu public în stare permanentă de curăţenie si aspect. refacerea sau înlocuirea de elemente sau părţi de construcţii ieşite din uz care afectează rezistenţa. poduriior şi anexelor acestora (anexa 1. lucrări de artă. podurilor şi anexelor acestora. începând de ia gestionarea reţelei de drumuri. ianuarie 2002 al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări şi servicii. b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea si adaptarea sistemului rutier sau a elementului lucrării de artă (pod. Lucrările şi serviciile planificate pot fi: a) servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor. (3)Lucrările de reparaţii curente sunt cele care se executa periodic în scopul compensării parţiale sau totale a capacităţii portante şi uzurii produse drumurilor. îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulaţie existente.(1) întreţinerea şi repararea drumurilor. 10. pentru a li se reda condiţiile normale de exploata re şi de siguranţa circulaţiei rutiere. (3) Lucrările de întreţinere pot fi: a) lucrări de întreţinere curentă. podurilor şi anexeior acestora.(1) Lucrările de reparaţii a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de intervenţie care au ca scop compensarea parţială sau totală a uzurii fizice şi morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acţiunii agenfilor de mediu. e) lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile pubiice (anexa 1. podurilor şi anexelor acestora constau în totalitatea activităţilor de intervenţie ce se executa în tot timpul anului. etc) sau de siguranţa rutieră pentru nivelul de agresivitate la care este supus. . viaduct. Activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor. 11. de sigu ranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor.CAPITOLUL II. podurilor şi anexelor acestora. (4) Ca strategie de execuţie a lucrărilor de întreţinere. cap. necesitând personal numeros având în vedere volumul mare de lucrări de tip intervenţie care au o productivitate şi eficienţă foarte scăzută. 13. b) reparaţii capitale. b) lucrări de întreţinere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic şi planificat în scopul compensării parţiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere. nr. care se aplică de reguiâ. A). ce au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă. (2) în cap. c) lucrări şi servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor.

. ________________________________________BULETIN TEHNIC RUTIER anul II. poduri şi anexele aferente lor se elaborează prin forţe proprii ale administratorului sau prin alte unităţi de proiectare specializate: Art. La planificarea lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea şi repararea drumurilor. dru muri naţionale secundare. 19. şi introducerii acestora într-un program special. drumuri comunale. se poate obţine şi prin utilizarea la planificarea şi prioritizarea lucrărilor a sistemelor de administrare optimizată a drumurilor şi podurilor (Pavement Management System şi Bridge Management System). 22. (2) Urmare interpretării datelor privind starea drumurilor şi podurilor.economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii se avizează şi se aproba potrivit competentelor indicate în anexa 3. Art. c) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în exploatare. drumuri judeţene.(1) Utilizarea cu maximă eficientă tehnica şi economică a fondurilor pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor de şosea. urmând ca documentaţia tehnicoeconomică să fie elaborată şi aprobată ulterior. a reviziilor şi controalelor. 23. nr. sisteme care au la bază măsurători tehnice complexe BULETIN TEHNIC RUTIER___________________________________________________________ anul II. 16. Planificarea lucr ărilor şi serviciilor aferente între ţinerii şi repar ării anumi ţilor.economice Art. avizarea şi. se va tine seama de următoarele principii de baza: a)crearea unor legaturi organice între diferite categorii de drumuri (autostrăzi. prioritizarea lucrărilor şi nivelul de urgenţă. drumuri naţionale principale. Art. 18. Art. în funcţie de resursele financiare aprobate. Consiliile judeţene pentru reţeaua de drumuri de interes judeţean şi Consiliile locale pentru reţeaua de drumuri de interes local. 13. Proiectele de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale vor fi verificate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. Documentaţiile tehnico . administrativ şi turistic. 13. podurilor si anexelor acestora la nivelul impus de creşterea Traseului rutier şi în raport cu cerinţele categoriei din care face parte drumul ţinând seama atât de condiţiile prezente cât şi cele de perspectivă. 14. 15. a podurilor şi a construcţiilor aferente lor. Art. alegerea proiectantului se face pe baza procedurilor legale în vigoare. Tipurile de lucrări de întreţinere sau reparaţii. perioada optimă de execuţie. ianuarie 2002 . se executa în primă urgenţă pentru restabilirea circulaţiei. E al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări. poduri de şosea şi anexele acestora se vor stabili în conformitate cu nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1). sunt lucrări de tehnicitate şi complexitate deosebită care se elaborează prin unităţi de proiectare specializate. Documentaţiile tehnico . podurilor de şosea şi a anexelor aferente lor. ca ur mare a efectuării măsurătorilor tehnice. se vor alege politicile şi strategiile de intervenţie. b) acordarea priorităţii în planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru drumurile deschise traficului internaţional. CAPITOLUL IV. în cap.economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri. 20. drumuri naţionale europene. zona climatică). nr. ianuarie 2002 p&ăurîlor şi anexelor acestora periodice ale reţelei de drumuri şi poduri. durata normală de funcţionare a drumurilor publice din anexa 4 şi periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice din anexa 5. Lucrările de definitivare se vor realiza conform planificării. Art. volumul lucrărilor şi fondurilor necesare execuţiei acestora se stabilesc în funcţie de: a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura şi intensitatea traficului.aprobarea documentaţiilor tehnico .Administraţia Naţională a Drumurilor pentru reţeaua de drumuri de interes naţional.ale drun urilor. Proiectarea. drumuri expres. 21. Art. CAPITOLUL III. E. Documentaţiile tehnico . Programele anuale de întreţinere şi reparaţii se elaborează de către administratorii reţelei de drumuri publice . poduri şi anexele aferente. c) obţinerea unei eficiente maxime a utilizării fondurilor. d) strategia şi politicile de întreţinere adaptate în funcţie de ipotezele bugetare avute în vedere. Programele anuale pentru lucrările şi serviciile de întreţinere şi reparaţii la drumuri. e) normativele specifice fiecărei activităţi.economice pentru lucrările de reparaţii capitale la drumuri. traseelor importante din punct ae vedere economic. menţionate în anexa 1 la cap. Lucrările accidentale datorate calamităţilor naturale. 17. b) starea tehnică a drumurilor. drumuri vicinaie şi străzi) în vederea asigurării unei reţele de drumuri unitare din punct de vedere funcţional şi omogene din punct de vedere tehnic în concordantă cu cerinţele economiei naţionale. Art. Art.

sau de firme specializate de profii angajate prin . 25. CAPITOLUL VI. se fac de regulă prin unităţi proprii ale administraţiilor de drumuri respectiv în regie proprie sau prin con-tract cu unităţi de execuţie atestate tehnic pentru acest gen de lucrări urmare analizei de oferte sau licitaţie. ianuarie 200? . . pe baza de contract încheiat între administratorul drumului şi antreprenori conform procedurilor iegaie în vigoare. podurf' şi accesoriile acestora se face prin unităţi de profil. podurilor şi a anexelor acestora. Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa în regie se face de către personalul tehnic de specialitate al administraţiilor de drumuri. Execuţia lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţii ia drumuri. podurilor de şosea şi accesoriilor acestora. . atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultanţă. Recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor. a.. 24. atestate tehnic. emise în baza reglementarilor în vigoare. Arî. se face în conformitate cu Legea nr. Recepţia lucrărilor Art. sxecusarea şi urmărirea lucrărilor Art. 27. 28. Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa prin terţi se va face de către personalul tehnic aparţinând administratorului.(1) Organizarea şi executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curenta a drumurilor. anul IL nr 13. se face în limita fondurilor aprobate anuai potrivit prevederilor legale şi a priorităţilor stabilite pe baza documentaţiilor tehnico -economice.CAPITOLUL V. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi regulamentele proprii. Art. 26. contract. Art. Organizarea. BULETIN TEHNIC RUTIER_____________________________________________________ _ _ _ . a podurilor şi a anexelor acestora. (2) Executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curentă a drumurilor.

.

Duratele normale de funcţionare a diverselor sisteme rutiere stabilite în raport cu eiementeie menţionate mai sus. ca nou. după caz. nr. Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale. (2) Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcţionare se determină prin observaţii şi măsurători directe ale traficului şi capacităţii portante ale sistemelor rutiere cât şi a determinării capacităţii de circulaţie în raport cu evoluţia traficul rutier. ianuarie 2002 . Durata normala de funcţionare a unui drum este durata de utilizare în condiţii normale de exploatare. H. B. pot fi reduse. benzi suplimentare de circulaţie sau modernizări chiar dacă din punct de vedere al sistemelor rutiere executate. se va ţine seama de normele şi reglementările tehnice de proiectare specifice. C. I _________________________________BULETIN TEHNIC RUTIER anul II. E. şi până ia introducerea sa în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale. exprimata în ani. 13. dacă după darea în circulaţie (ca nou sau după efectuarea unor reparaţii capitale) au inter venit creşteri ale traficului sau modificări în structura acestora altele decât ceie avute în vedere ia dimensionarea sistemelor rutiere respective. elemente care determină în mod direct durata normală de funcţionare a drumurilor. Durata normală de funcţionare scursa de ia darea în circulaţie a drumului ca nou. Se consideră că durata normală de funcţionare este expirată şi în situaţiile în care drumurile publice au capacitatea de trafic depăşită necesitând lărgiri. La alegerea sistemelor rutiere şi dimensionarea acestora. D. durata de funcţionare a acestora nu a expirat. şi de tlpui sistemului rutier realizat. Durata normală de funcţionare (iniţială sau între două reparaţii capitale) se stabileşte în raport cu intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectiva exprimată în vehicule fizice. de ia darea în circulaţie a dru mului. F. G. şi până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare. în acest caz se vor executa lucrări de reparaţii capitale la drumurile respective înainte de expirarea duratei normale de funcţionare. se stabileşte considerându-se că prin proiectare se prevăd toate eiementeie şi construcţiile aferente care asigură stabilitatea şi capacitatea de circulaţie a drumului.ANEXA 4 PREVEDEM GENERALE PRIVIND DURATA NORMALĂ DE FUNCŢIONARE A DRUMURILOR PUBLICE A. 0) Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale va putea fi prelungita în cazul în care starea tehnică a sistemelor rutiere existente şi capacitatea portanta a drumului se menţin în limite admisibile prevăzute de reglementările tehnice în vigoare la data expirării duratei normale de funcţionare.

.

b) tipul de iucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreţinere sau reparaţii curente. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt: a) rnărimea intensităţii traficului şi structura acestuia în raport cu care apare uzura sau degradarea lucrărilor. efectele transpor turilor grele. LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE A. poduri şi anexe este stabilită în tabelul 3: 2° BULETIN TEHNIC RUTIER___________________________________________________________ anul II. C.Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuării principalelor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice. perioadele optime pentru execuţia unor lucrări. e) frecventa apariţiei degradărilor datorita circulaţiei şi factorilor naturali. B. Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la dru murile publice se defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru acelaşi sector de drum .ANEXA 3 NORME PRIVIND PERIODICITATEA. d) efectele iernii. nr. 13. ianuarie 2002 .în interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic. c) calitatea materialelor folosite. stabilitatea unor sectoare din zona drumului. D Periodicitatea efectuării lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii curente Io drumuri. etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful