6 Dijelovi procesa sučeljavanja korisničkih (kupčevih) zahtjeva i ponude proizvođača

utvrđivanje ponude proizvoda i/ili usluga, pretraživanje i određivanje cijene.

7. Načini utjecaja e tržišta na posrednike
- posrednici de se profilirati i specijalizirati svoju djelatnost, a njihov broj de se smanjivati u svim djelatnostima, - smanjenje broja posrednika više de pogoditi uslužne nego proizvodne djelatnosti, - smanjenje broja posrednika nede u tolikoj mjeri pogoditi ugledne robne marke koje se, poradi svoga ugleda kod kupaca mogu prodavati direktnim putem,

9. Pojmovno određenje poslovnog modela
Poslovni model nove ekonomije opdenito znači prilagodbu postojedeg načina i modela poslovanja uvjetima nove ekonomije. Osnovna svrha njihove analize i inovacije jest pronadi izvore prihoda i dodane vrijednosti novog modela poslovanja.

12. Tri najvažnije uporišne točke procesa planiranja poslovnog modela –koristi i nedostati ICT tehnologije
Čimbenici tipologije poslovnih modela Povezivost informacijama Koristi Troškovi i rizici Povećanje produktivnosti Visoki troškovi povezivanja boljim praćenjem informacija sustava, procesa, modela Pregovaranje s poslovnim Stalno praćenje informacija partnerima s ciljem stvaranja omogućuje stvaranje novih mreže vrijednosti proizvoda ili usluga Ovisnost o dobavljačima ili Stalan kontakt s kupcima partnerima Brza reakcija na dinamiku Razina kvalitete može pasti tržišta ako se radi o lošijim "just-in-time" poslovanje dobavljačima Ubrzavanje poslovnih i Oslanjanje na povjerenje i proizvodnih ciklusa druge resurse poslovanja "customizacija" poslovanja, Pravni propisi odnosno prilagoĎavanje poslovanja pojedincima

Pravodobnost

Povećanje produktivnosti Poboljšanje zadovoljstva kupaca Bolji proces odlučivanja Učinkovitija uporaba poslovnih resursa

"Poplava" informacijama Visoki troškovi stvaranja i prijenosa informacija Rizici od prevelike razine automatizacije poslovanja Opasnosti koje nosi veći izbor kupcima

Zajednica-

Osjećaj pripadnosti Poboljšanje zadovoljstva kupaca Brza komunikacija Poticanje inovativnosti Nove ideje za proizvode i usluge Korisnici pomažu sami sebi što znači uštede u održavanju i slično

Brzo širenje informacija koje ne idu u prilog poslovnom modelu Upitna pouzdanost, vjerodostojnost i kvaliteta informacija Otvorenost ovog servisa znači i manjak organizacijske kontrole o temama razgovora

15. E prodavnica
Elektronička prodavaonica (e-store, e-shop) - isprva je predstavljala web mjesto na kojemu se nudila i oglašavala ponuda proizvoda i usluga kompanije (tzv. elektronički katalog poslovanja), no vremenom ovaj je model korisnicima počeo nuditi dodatne usluge kao što su naručivanje, pladanje i usluge ponovne kupnje, programi vjernosti i slično.

16. E mall
Elektronički prodajni centar (e-mall) - u tradicionalnoj ekonomiji prodajni centar predstavlja skup ili kolekciju neovisnih prodavaonica koja omoguduje komforniju kupnju uz standardizaciju nekih usluga.

17. Elektronički distributeri
Elektronički distributeri - obuhvadaju elektroničke prodajne centre ili elektroničke prodavaonice koje preuzimaju potpunu odgovornost za naručivanje, pladanje, osiguranje kvalitete ponuđene usluge, jamstva na proizvode ili usluge i različite dodatne usluge kupcima.

18. Model vertikalne poslovne zajednice
Model vertikalne poslovne zajednice - izvedba modela elektroničke distribucije može idi i u smjeru zadovoljenja potreba na pojedinom vertikalnom tržištu uz stvaranje specifičnih virtualnih zajednica. Primjer takve izvedbe poslovnog modela je VerticalNet koji, pored klasičnih usluga elektroničkog distributera, sadrži razne poslovne informacije za sudionike modela, popis kupaca, partnera i prodavača, dnevne novosti iz pojedine djelatnosti, popis traženih poslova i ostale usluge koje dodaju vrijednost.

20. Elektroničko posredništvo
elektronički prodajni centar ili elektronička prodavaonica koja svojim korisnicima omoguduje pretraživanje sadržaja, potporu odlučivanju pri kupnji, traži najpovoljniju ponudu, no ne nudi naručivanje proizvoda i ostale usluge koje su prepuštene elektroničkim distributerima ili proizvođačima.

21. Elektronička dražba
Elektronička dražba - poslovni model koji elektroničkim putem obavlja dražbu za fizičke ili pravne osobe, pojedince ili skupine. Ponuđeni proizvodi ili usluge predstavljeni su u elektroničkom obliku, često uz multimedijsku prezentaciju i brojne dodatne informacije.

22. Inteligentni agenti
agent, inteligentni software ili "robot" koristi se za obavljanje različitih procesa unutar nekog poslovnog modela elektroničkog poslovanja, pri čemu je najčešdi zadatak traženje najbolje cijene proizvoda ili usluge obzirom na zahtjeve koje je postavio kupac.

24. Osnovna obilježja poslovnih funkcija portala
privlačenje korisnika, inteligentno i brzo pretraživanje informacija, ponuda standardnih i dodatnih internetskih servisa, strukturiranje sadržaja, diferencijacija i stvaranje dodane vrijednosti korisnicima.

25. Vrste portala
Opdi (generalizirani) portali Specijalizirani portali Personalizirani portali

38. Aktivna strategija
Osnovno obilježje aktivne strategije3 jest predanost kompanije prema stalnoj inovaciji i unaprjeđenju poslovnog modela kako bi se kupcima ponudilo što je mogude više dodane vrijednosti. Aktivna se strategija odnosi na stalne promjene i inovacije pojedinih elemenata poslovnog modela, njegovih veza ili inovacija poslovnog modela u cjelini.

39. Strategija blokiranja
Primjenom strategije zaštite (blokiranja) kompanija nastoji zaštiti i sačuvati svoj poslovni model od imitiranja ili kopiranja. Pri tome kompaniji su na raspolaganju" razni mehanizmi obrane od konkurenata, a najčešdi su isključivo pravo uprabe, zaštita intelektualnog vlasništva, patenti, i slično.

40. Strategija partnerstva
Stalna primjena aktivne strategije trajno angažira gotovo sve raspoložive resurse poslovanja i, kao što smo napomenuli prilično mijenja životni ciklus proizvoda, a njeni rezultati u velikoj mjeri utječu i na cikluse raspoložive tehnologije, pojavu novih tehnologija ili suštinske promjene poslovnog okruženja.

43. Prikaz generičkih strategija konkurentske prednosti obzirom na razinu imitabilnosti i ostale važne resurse poslovanja (slika 5. 1.)!

48. Što je to lanac vrijednosti
Lanac vrijednosti čini skup međusobno povezanih postupaka pomodu kojih proizvod ili usluga konačno dolazi do krajnjega kupca. Tipičan model lanca vrijednosti prije svega se odnosi na proizvodnju i prodaju uglavnom fizičkih (tvrdih) dobara.

49. Osnovne (primarne) aktivnosti odabira vrijednosti poslovnog modela kao strategije stvaranja nove vrijednosti
ulazna logistika, proizvodnja, izlazna logistika, prodaja i marketing, usluge poslije prodaje

50. Utjecaj interneta na provođenje aktivnosti unutar virtualnog lanca vrijednosti
Pri provođenju aktivnosti iz lanca vrijednosti kompanija surađuje sa svojim okruženjem, prije svega s partnerima, dobavljačima i kupcima. Svi oni također imaju vlastite lance vrijednosti, pa u stvari možemo govoriti o povezanim lancima vrijednosti ili sustavima lanaca vrijednosti.

51. Utjecaj interneta na provođenje aktivnosti unutar mreže vrijednosti
Intenzivna primjena Interneta kao infrastrukture poslovanja unutar mreže vrijednosti suštinski mijenja aktivnosti mreže. Promjene koje donosi Internet prije svega odnose se na pozitivne učinke globalne mreže, odnosno na mogudnost znatnog povedanja broja korisnika, čime, kao što smo i vidjeli, mreža vrijednosti i poslovni modeli koji se njome koriste ostvaruju iznimne poslovne učinke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful