ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.

HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN _______________ Số: 19/QHQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
_______________________ Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 08 năm 2013.

V/v: Đăng ký lớp giảng dạy lần thứ 6 của Sterling Group thuộc các trường đại học hàng đầu về nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ của Vương quốc Anh.

Kính gửi: Thầy,cô trưởng các khoa: T-TH, Vật lý, ĐT-VT, Hóa và KHVL Theo thông báo của Hội đồng Anh (BC) tại Tp. HCM về các giáo sư thuộc các trường đại học hàng đầu về nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ của Vương quốc Anh dự kiến đến trường giảng bài và trao đổi hợp tác lần thứ 6 của Sterling Group, Phòng QHQT xin thông tin đến các BCN các khoa: 1.Thời gian: 16 và 17 tháng 9 năm 2013. 2.Thành phần Sterling Group: các giáo sư thuộc Đại học Aston, Đại học Loughborough, Đại học Newcastle và Đại học Strathclyde. 3.Mục tiêu: Sterling Group thiết lập cầu nối giữa các trường đại học thành viên của nhóm với các tổ chức đào tạo trong cùng lĩnh vực trên thế giới qua các hoạt động giảng dạy và hợp tác. Cụ thể là giảng bài cho sinh viên các trường đại học. 4.Thành phần: sinh viên đại học của hai năm cuối, sinh viên cao học, sinh viên các chương trình tiên tiến, nghiên cứu sinh, giảng viên có quan tâm,… 5. Số lượng: tối thiểu 50 người tham gia nghe 1 bài giảng. Phòng QHQT sẽ bố trí phòng, chuẩn bị âm thanh, máy chiếu, liên hệ mời giáo sư và phiên dịch cho sinh viên (nếu cần). Đề nghị BCN các khoa đăng ký vào mẫu đính kèm hạn chót 11:00 ngày 30/08/2013. Vui lòng gửi phiều đăng ký hay liên hệ chi tiết Phòng QHQT: . Email: hvthuong@hcmus.edu.vn và nvhieu@hcmus.edu.vn. . Hay liên hệ 01223738446 hay 38.308557 (chuyên viên Huỳnh Việt Thường) Vui lòng tham khảo file: Bios and Lecture abstracts - HCMC.doc để biết thông tin giáo sư, đơn vị và tóm tắt bài giảng. Nếu số lượng các Khoa đăng ký cùng bài giảng, gần thời gian và số lượng đông thì Phòng QHQT sẽ bố trí phòng hội thảo lớn. Trân trọng kính chào. TL. HIỆU TRƯỞNG Trưởng Phòng QHQT
Nơi nhận: - BGH Trường (để b/c) - Như trên (để nhận th) - P.QHQT (lưu)

Nguyễn Văn Hiếu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful