You are on page 1of 5

අම්මයි මමයි - 2

අම්මා - පුතා..
මගේ ඇග හිරි වැටිලා ගියා.. දැන් ගමොකද කරන්ගන්.. අද නම් නඩුවක්ම තමයි..
මම එගෙම්ම අම්ම හිටපු පැත්තට ෙැරුණා..
අම්මා - ගමොකද බය ගවලා වගේ.. ගමොනාෙරි ඔ්ගන් නැති ගදයක් කරලා වගේ.. උගේට ගත් බිව්ගව්
නෑ ගන්ද? ගමන්න ගත් එක..
මම - ඔ..ඔව් අම්ගම්.. කියලා ගත් එක ගන්න ලගට ගියා..
මම තුවාය විතරයි ඇදලා තිගයන්ගන්.. මම ගත් එක අතට ගේදී ගෙොගරන් බැලුවා අම්මගේ මුණ.. මම
හිතුගව් අම්මා මගේ මුණ දිො බලන් ඇති කියලා.. ඒත් නෑ.. අම්මා බලන් ඉන්ගන් මගේ තුවාය දිො..
මට කර ගන්න ගදයක් නෑ..
එදා අම්මා ඇදල හිටිගේ කර පළල් එකක්.. ඉදගගන ගමගෙට අත්ගදක තියාගගන ඉේදි පපුගව්
කානුව ගෙොදට ගේනවා.. මට එAක දිො බැලුනා.. සුදු පාට ගබෝල තන් ගදගක් මුල ගේේදී මට මාර
ආෙවක් ඇති වුණා.. මට ගනොදැනිම මගේ මල්ලි නැගිටින්න පටන් අරගගන.. ඉක්මණට ගමතනින්
මාරු ගවන්න ඔ්ගන්.. කියලා ඉක්මණට ගත් එක අරගගන මම කාමරයට ආවා.. ඇවිල්ලා ගදොර
වෙගගන ඇද උඩ වාඩි වුණා.. මට ගේනන ගත්තා අම්මා මගේ තුවාය දිො බලාගගන හිටපු විදිය..
දැන්නම් ඇග රත්ගවන්න පටන් අරගගන.. අම්මට කටට ගදන්න තිගයනවානම් කියලා හිතුණා..
ඇගේම ඉදගගන තුවාය ගලවපු මම අගත් පාරක් ගැහුවා අම්මව මතක් කරගගන.. ආෙ.. ආෙ..
කවදාවත් ගනොගිය තරගම් බඩු ටිකක් මට ගියා.. එගෙම්ම ටිකක් ගවලා ඇලගවලා හිටියා..
මම ඉක්මණට බඩු ටික පිහිදගගන ග ෝර්ටක් ඇද ගත්තා.. ඇදගගන ඉෙගතෝේපුවට ආවා.. ඇවිල්ලා
ටීවී එක ඔන් කරගගන බල බල ඉේදි.. අම්මා ගේ අෙකරන්න පටන් ගත්තා.. මම වාඩි ගවලා හිටිගේ
ගෙෝෆා එක උඩ.. ටික ගවලාවකින් අම්මා ගකොෙෙ අරන් ආවා ටීවී එක ලග අතුගාන්න.. අම්මා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

නයිටිය මාරු කරලා.. අම්මා කළින් ඇදන් හිටිගේ ගරෝෙ පාට ටිකක් විතර ගගොගරෝසු නයිටියක්..
නමුත් දැන් එයා ඇදල තිගයන්ගන් දම්පාට ගකොට නයිටියක්.. එA මදිවට එAක මාර දුහුල් ඒ වගේම
දනිහිෙන ගාවිනුත් අගල් 4 ක් විතර ගකොටයි.. ගම්ක දැක්ක ගමන් මගේ මල්ලි නැගිටින්න ගත්තා..
අම්මත් මට ගපන්නන්න ෙදනවා වගේ කියලා මට හිතුණා.. ගම් පෙෙට ගෙන්න ලැබුගනොත් ආයි
දවෙම ගෙනවා කියලත් හිත තද කර ගත්තා..
අම්මා - ගමොකද? මම දිො බලාගගන ඉන්ගන්? මාව මීට කලින් දැකලා නෑ වගේ..
මම - නෑ.. එගෙම එකක් නැ.. මට ටීවී එක ගේන් නෑ.. ඒකයි..
අම්මා - ඇයි කම්පියුටර් එගක් බලන්න මුකුත් නැේද??
මට ගපොළව පළාගගන යන්න හිතුණා..
ෙැබැයි දැන් එකක් ඔ්ගක්.. අම්මා ගෙොදටම දැකලා තිගයනවා මම අගත් ගෙනවා.. ඒ වගේම අම්මට
එAක අවුලක් නෑ.. අම්මා නයිටි මාරු කරලා තිගයන්ගනත් නිකන්ම ගනගම් කියලා මට ගත්රුණා..
තවත් පෙෙ ගෙන එගක් ගත්රුමක් නෑ..
එක පාරම අම්මා මගේ ඉෙෙරෙ ගදකට නැවිලා අතුගෑවා.. ගෆේෙ ටු ගෆේෙ නැවුගන්.. එයා බ්‍ර එකක්
ඇදලා නැති බව දැක්කම මට කර ගන්න ගදයක් නෑ.. එවුම් සුදු පාට තන් ගදක දැක්කම මට වාව්....
කියලා කියවුණා.. අම්මට ඒක ඇහුණා..
අම්මා ගෙොදටම දැක්කා මම ඒක දිො බලන් ඉන්නවා.. එයාටත් ඔන වුගන් මට එAක ගපන්නන්න..
මම ගෙොදටම ගමෝල් ගවලා හිටිගේ..
මම - අම්මගේ බ්‍රා ෙයිෙ එක යයද? කියලා ඇහුවා.. ඇත්තටම ඇහුවව් නෑ.. ඇෙැවුණා.. මම
ගෙොදටම ගමෝල් ගවලා ඉන්ගන් දැන්.. අම්මා.. ටිකක් අමුතු විදියට බලලා 30යි... ඇයි අරගගන
ගදන්නද? කියලා ඇහුගව් හිනාවකුත් එක්ක..
මම එ හිනාගවන් තවත් ගමෝල් වුණා..
මම - මට නම් හිගතන්ගන් ඊට වඩා ගලොකු ඇති කියලා..
අම්මා - මම නම් අදින්ගන් 30...
මම - අපි මැනලා බලමුද?
අම්මාත් දැන් ටික ටික ගමෝල් ගවනවා.. මම ගෙොදටම ගමෝල් ගවලා.. ගමෝල් ගවලා ඉේදි ගම්වගේ
කථා කරේදි තවත් ගමෝල් ගවනවා..
කිසිම අකමැත්තක් ගනොදක්වපු අම්මා
ො.. ඉන්න මම ගට්ේ එක අරගගන එන්නම්..
අම්මා නැගිටලා ගකොෙෙ ගෙොෆා එක ගාව දාලම ගියා.. මට ගත්රුණා අම්මත් ගෙොදම ගමෝගලන් තම
ඉන්ගන් කියලා.. අද එA සුදු තන් ගදක ගලව කනවමයි කියලා හිගත් තියාගත්තා..
අම්මා ආපහු ආවා..
ගට්ේ එකත් අරගගන ඇවිත් මගේ ඉෙෙරහින් හිටගත්තා.. මම වාඩි ගවලා බලාගගන හිටියා..
අම්මා - ගකෝ ඉතින් ඉදගගනද මගේ පපුව මනින්ගන්? ගම්ක මට තනියම මනින්න බෑ..
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

මමත් ඉතින් කියන පරක්කුවට නැගිට්ටා..
අම්මා - ගදොර වෙල එන්න.. කවුරුෙරි ආගවොත්..
මමත් අම්මගේ අණට යකරු ගවලා ගදොර වෙන්න ගියා.. ගදොර වෙළා ආපහු ෙැගරේදී අම්මා එයාගේ
කාමගර් පැත්තට යනවා..
අම්මා - මගේ කාමගර්ට එන්න..
දැන්නම් සීයයට 100 ක් ඔට්ටුයි අදනම් අම්මට වැගඩ් ගදනවම තමයි කියලා..
මාත් පෙගෙන්ම ගියා.. ගිහින් කාමගර්ට ඇතුල් වුණා.. ගමන්න දැන් මගේ පිට්ටුව ඉන්නවා මට
පිටුපාලා.. මම ගිහින් ගට්ේ එක ගත්තා.. අරගගන නයිටිය ගදපැත්ගතන් ඉගනන් අල්ලා කිව්වා..
අම්මගේ කණ ලගZටම කට ලන් කරල ගෙමීටනයිටිය ගලවලාම මනිමුද? එතගකොට ෙරිම ගාන
ගන්න පුළුවන් කියලා..
අම්මාත් ෙම් කියලා.. නයිටිගේ එක අතක් පන්නනවා.. මම ආපහු කන ගාවටම ගතොල් ගදක ලන්
කරලා රෙසින් වගේ කිව්වා.. මම ගලවන්නද? කියලා..
අම්මා ඒකටත් ෙම් විතරයි..
කවුද ගදයියගන් හිතුගව් එක දවෙට ගමච්චර ගදයක් ගවයි කියලා.. මම අම්මගේ කර ගදපැත්ගතන්
ගැගලව්වා.. එA නයිටියත් මාර ගෙක්සි ටයිඩ්.. මම ඒක ගලවන්න ලං ගවලා අම්මගේ පිරුණ පෙෙට
ග ේේ එගක් ජැකකට ගෙට් වුණා.. අම්මත් ගනෝ කථා. දීගගන ඉන්නවා..
මම පිටිපෙෙ පැත්ගතන් අම්මගේ නයිටිය ඉන ගාවටම පෙත් කළා.. දැන් අම්මගේ ඉගනන් උඩ මුකුත්
නෑ. මාරම පිරුණ ඇගක් ඒක.. ඇගග් කට්ටක් අහුගවන්ගනත් නැති තරම්.. මම අත් ගදක යටින්
මගේ අත්ගදක යැව්වා.. යවලා වම් පැත්ගත් නිපල් එකට ගට්ේ එගක් එක ගකොනක් තිබ්බා.. මම
අම්මගේ ගෙල්ලට උඩින් තමා ෙරියට තිබ්බද බැළුගව්.. අම්මගේ ඇග රත් ගවලා ගෙොදටම.. දැන්නම්
ඇෙ ගදකත් වෙගගන.. වම් පැත්ගත් නිපල් එක උඩින් ගටේ එක තිබ්බ මම පපුගව මැද අතගාගගනම
අනිත් තගන්ට ආවා.. ඇවිත් එA නිපල් එකටත් අත තිබ්බා.. තියලා මුලින්ම කගල් අතින් අම්මගේ එක
නිපල් එකක් ගෙොදට මිරිකපු එක.. එA පාර අම්මගේ කටින් හීන් ගකදිරියතුක් ආවා..
මගේ පයිය දැන් ොදට අම්මාගේ පුගක් ඇතිල්ගලනවා.. දැන් ඉතින් ගට්ේ වැඩක් නෑ.. ගට්ේ එක
බිමට අතෙැරපු මම අම්මගේ නිපල් ගදක අතින් මිරිකන ගමන් ගෙල්ලට තද කිෙ එකක් දුන්නා..
අම්මා තවත් ඇගට බරගවනවා.. ඇෙ ගදක පියගගන..
එගෙම්ම කන් ගදක සුේපු කරන්න පටන් ගත්ත මම එක අතක් ග ේේ එගක් ඉන ගාවට ගගනිච්ගච්
අම්මගේ හිලට අත ඔබාගන්න පුළුවන්ද බලන්න.. නමුත් මම අත නයිටිය ඇතුලට දාන්න යේදි අම්මා
අතින් ඇල්ලුවා.. එA පාර මම නයිටියට උඩින් අම්මගේ චුව අල්ලන්න පටන් ගත්තා.. අම්මා
එAකටනම් මුකුත් විරුේධත්වයක් දැක් වුගන් නෑ.. මම ගෙොදට නයිටියට උඩින් අම්මගේ හුත්ත අග
ගෑවා.. අම්මත් ගකදිරි ගානවා.. අම්මව මගේ පැත්තට ෙරවගත්ත මම ගතොලක් දාන්න පටන් ගත්තා..
අම්මත් ෆුල් ෙගපෝට්.. ගනෝ කථා.. ෙැබැයි ගෙොදට ගතොල් ගදක උරනවා මගේ.. මම අම්මගේ එක
අතකින් අල්ලලා මගේ කලිෙම උඩ තියාගත්තා..
අම්මා ගතොල් ගදක උරන ගමන් කලිෙගම් ෂිපර් එක ගැගලව්වා.. ගලවලා.. ගබොත්මත් ගැගලව්වා..
ගලවපු ගමන් කලිෙම ඇගගන් පෙලට කඩා වැටුණා..දැන් ගජොකා විතරයි.. අම්මා ගජොකාට උඩින්
මගේ ගපොල්ල අතගානවා.. ෙම්.. එළියට පනින්න ෙදන ගපොල්ල තවත් ගමොල් කරන අම්මා කරන්ගන්
ඒක අල්ලනවා විතරයි.. මම අත තිබ්බා ගජොකා ගලවන්න.. අම්මා මගේ අත අරගන අයින් කළා..
එගෙම කරලා අම්මා මාව ඇදට තල්ලු කලා.. තල්ලු කරලා.. බැල්ලිගයක් වගේ කකුල් ෙතරින් ඇද
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

උඩට ආවා.. මම දැන් උඩුබැලි අතට ොන්සි ගවලා ඉන්ගන් ගජොකා පිටින්..මගේ ලගට ආපු අම්මා...
හිමිට එයාගේ කටින්ම ගජොකාගේ ගකොනකින් අල්ලලා ගජොකා ගපොඩ්ඩක් පෙත් කළා..
ඒ ගමන්ම මගේ ගපොල්ල උඩට අගව් ෙරියට දුන්නක් වගේ..
කිසි කථාවක් නෑ.. අම්මා ගජොකා ගලවලම දාලා.. ගපොල්ල දිො බැලුගව් ෙරිම කෑදර කමකින්..
අතින්වත් අල්ලන්ගන් නැතුව එක පාරම අම්මා ගටොපා කගට් ඔබා ගත්ගත.. මට උඩට ගත්ත හුෙම
පෙල ගෙලා ගන්න බැරිවුණා.. ආපු ෙනීගපටා.. ආෙ.. අෙ.. ගෙොදට උරන්න රත්තරං.. අම්මා පයිය
උරන්න ගත්ගත් ගෙොද පළපුරුදු ගකගනක් වගේ.. දත් වදින්ගන් නැති ගවන්න.. ලෙෙනට අම්ම මගේ
එක උරනවා..
විනාඩි 10 ක් විතර පයිය උරපු අම්මා..නැගිට්ටා.. නැගිටලා නයිටිය ගලවලම දැම්මා.. මම ඉක්මනට
ඇගේ වාඩිවුණා.. අද නම් අම්මට හුකනවාම තමයි කියලා.. අම්මව එගෙම්ම ඔගඩොක්කුගව් වාඩි
කරව ගත්ත මම අම්මගේ තන් ගදක ගලොවන්න පටන් ගත්තා.. අම්මා මාව බදාගගන ඇෙ වෙගගන
හිටිගේ..
අගන් ගයෝොන් තව ෙයිගයන් රත්තරන්.. තව රිගදන්න ෙපන්න රත්තරන්.. ෙපන අගත් මම
අම්මගේ පෑන්ටිය ඇතුලට අත දාගන්න පුළුවන්ද කියලා ට්‍රයි කලා.. අම්මා මගේ අත අයින් කළා.. මට
හිතුණා.. ඇයි ගම් ගැනි වැගඩ්ට එන්ටර් ගවන්ගන් නැති ගවයිද? කියලත්..
මම ගෙමීට අම්මගග කනට ගකදුරුනා.. අම්ගම් මට අම්මට හුකන්න ඔ්ගන් කියලා..
අම්මා ඒකට රිේලයි එකක් දුන්ගනත් නෑ,. මම කල්පනා කලා ඔක්ගකොම ගන්න ගිහින් ගම් ලැගෙන
ගේත් නැතිගවයිද දන්නැ කියලා.. මම ආපහු ඒක ඇහුගව් නෑ..
මාව ඇදට තල්ලු කරපු අම්මා ආපහු මගේ පයියා කගට් දාගත්තා.. මමත් ගකොන්ගඩන් අල්ලගගන්
ගෙොදට කට ඇතුලටම ගැහුවා.. ආෙ. ආෙ.. අම්මා ගකදිරි ගානව පයිය උගුගර් ගැගවන පාරක්
ගාගන්..
ගෙොදට කටට දුන්නා.. විනාඩි 15 ක් විතරම අපි කගල් ඒක.. ටිකක් ගවලා යේදි මම කිව්වා අම්මා
එගෙනම් ගලක් කපමුද කියලා.. අම්මා ෙම් කිව්වා විතරයි..
මම - පෑන්ටිය ගලවන්නද??
අම්මා - එපා..
මම - අගන්.. ගලවන්නංගකො..
අම්මා - එපා.. අද එපා..
ආපහු ගමොකටද ගමයාගේ ගෑෙ බලන්ගන් කියලා.. මම පයිය කකුල් ගදගක් මුල තියලා ගෙමීට ගලක්
කපන්න පටන් ගත්තා. හිමීට... ්ඒ ගමන් අම්මගග් ගතොල් ගදක වගේම කුක්කු ගදකත් සුේපු
කරන්න අමතක කගල් නෑ.. ටික ගවලාවක් කරේදි මට යන්න ආවා..
මම - අම්මා මට යන්නයි යන්ගන් කකුල් ගදගක්ම යවන්නද?..
අම්ම - ො.. කමක් නෑ..
මට ඒ සුදු ගල් ගදගක් කවදාවත් ගනොගිය තරම් බඩු ගගොඩක් ගිගේ මගේ ඇගත් පණ නැති කරගගන..
එගෙම්ම අම්මගේ තන් ගදක උඩ ඔළුව තියාගගන ටිකක් ගවලා හිටියා.. අම්මා ෙැබැයි ගම්ගවන ක
මාත් එක්ක වචනයක් කථා කගල් නෑ.. ෙමෙරවිට එයාට ලැජ්ජද දන්නෑ.. කමක් නෑ. ටිකක් ඔගෙොම
හිටපුවාගදන්.. කියලා අපි ගදන්නා බදාගගන විනාඩි 30 ක් විතර ඇළගවලා හිටියා..
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

මම - අම්මා අපි ගදන්නා ගිහින් ගවො එකක් දාමුද?
අම්මා - ො වෙතුගව අපි ගදන්නම අද එකට ගවො එකක් දාමු..
අපි ගදන්නා එදා ගවො එකක් දාේදිවත් අම්මා පෑන්ටිය ගැගලව්ගව නෑ.. මමත් ඉතින් බලකරන්න
ගිගේ නෑ.. ගම් ලැගෙන ටික ගකොච්චර වැඩිද මට.. අපි ගදන්නා ගවො එක දාේදිත් ගෙොද ආතල්
එකක් ගත්තා..

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5