You are on page 1of 6

Fantasy Skirmish

ZDARZENIE LOSOWE WEWNTRZ MURW


(11) OCHRONIARZ
Na pole bitwy wkracza Ogr. Ochroniarz wyczuwajc moliwo zarobku narzuca swe usugi kompanii ktra posiada najnisze notowania Prestiu Druyny, nawet jeli druyna normalnie nie moe zatrudni Ochroniarza. Jeeli dwie kompanie posiadaj takie same notowania naley wykona rzut kostk aby okreli druyn do ktrej przyczy si Ogr. Na czas rozgrywki naley zapisa charakterystyk Ogra na KARCIE DRUYNY, wspczynniki zamieszczone zostay w ROZDZIALE XIIII: EKWIPUNEK. Jeli Ochroniarz przeyje rozgrywk to zada odu za swe usugi. Jeli druyna nie zapaci lub w jej szeregach suy ju Ochroniarz lub Miotacz Oowiu to Ogr wyaduje sw frustracj na losowo wybranym bohaterze i odejdzie. Dla pobitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w TABELI POWANYCH OBRAE.

POZA MURAMI
(11) MIOTACZ OOWIU
Z gonym rykiem, na pole bitwy wkracza Ogr. Miotacz Oowiu wyczuwajc moliwo zarobku narzuca swe usugi kompanii ktra posiada najnisze notowania Prestiu Druyny, nawet jeli druyna normalnie nie moe zatrudni Miotacza Oowiu. Jeeli dwie kompanie posiadaj takie same notowania naley wykona rzut kostk aby okreli druyn do ktrej przyczy si Ogr. Na czas rozgrywki naley zapisa charakterystyk Ogra na KARCIE DRUYNY, wspczynniki zamieszczone zostay w ROZDZIALE XIIII: EKWIPUNEK. Jeli Miotacz Oowiu przeyje rozgrywk to zada odu za swe usugi. Jeli druyna nie zapaci lub w jej szeregach suy ju Miotacz Oowiu lub Ochroniarz to Ogr wyaduje sw frustracj na losowo wybranym bohaterze i odejdzie. Dla pobitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w TABELI POWANYCH OBRAE.

(12) UDRCZONY BYT


Inwazja Chaosu pochona niezliczon ilo ofiar, a jeszcze wicej istot doznao niewyobraalnych cierpie. Co gorsza, nie wszyscy zmarli trafili do Ogrodw Morra. Wiele dusz zostao zdruzgotanych i uwizionych w pasmach Dhar, bluniercza energia kierowana kapryn wol Mrocznych Bogw przemienia dusze ofiar Chaosu w wzbudzajc GROZ istot eteryczn. ISTOTA ETERYCZNA porusza o 4 si w losowo okrelonym kierunku. Eteryczny byt nie oddziauje na wiat materialny i zdaje si nie zauwaa toczcych potyczk modeli. Ponadto jeli udrczony byt wejdzie w kontakt z podstawk modelu podlegajcego zasadzie specjalnej DUCHOWNY to zostanie natychmiast odesany do Domeny Chaosu, a model DUCHOWNEGO otrzyma +1 Punkt Dowiadczenia.

(12) GLIFY
Losowo okrelony model bohatera, ktry nie jest zwizany walk wrcz, nie zosta Oszoomiony! lub Powalony na ziemi! i nie Ucieka!, nalecy do gracza zdarzenia dostrzega tajemnicze glify wyryte na pobliskim gazie. Naley wykona rzut K6, a wynik odczyta z tabeli. K6 REZULTAT 1 Gaz obraca si w py. 2 Bohater zama zabezpieczon czarem piecz i zostaje objty dziaaniem zaklcia KLTWA (zobacz ZAKLCIA TRADYCJI NIEBIOS w ROZDZIALE XXIII: MAGIA), nastpnie naley powtrzy rzut K6 przerzucajc wynik 2. 3 Glify zawieraj informacje o kosztownociach ukrytych w pobliu, model odnajduje K6x5 ZK. 4 Glify zawiera informacje na temat okolicznych kryjwek myliwych i traperw. Do zakoczenia potyczki model bohatera moe ukrywa si na terenie otwartym. 5 Model odnajduje plan tuneli. Na pocztku nastpnej tury bohater moe pojawi si w odlegoci do 2 od wybranego przez gracza zdarzenia PRASTAREGO DRZEWA. 6 Na gazie wyryto map okolicy, a gracz zdarzenia moe automatycznie wybra nastpny scenariusz, ktry bdzie rozgrywany.

(13) ZNALEZISKO
Losowo wybrany model bohatera, ktry nie jest zwizany walk wrcz, nie zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi! i nie Ucieka!, odnajduje ukryty pord ruin miejskich zabudowa jeden znacznik kosztownoci. Po zakoczeniu potyczki kompania zwiksza ilo znalezionych w fazie eksploracji upw o ilo ewentualnych znacznikw kosztownoci z ktrymi zakoczya rozgrywk.

(14) BURZA
Niebo nad polem bitwy zaciga si ciemnymi, burzowymi chmurami. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwaa bdzie burza. Gwatowne opady deszczu ograniczaj zasig nieprochowej broni dystansowej do normalnej wartoci, ponadto silne podmuchy wiatru utrudniaj poruszanie si oraz celne strzelanie. Modele nie mog biega oraz korzysta ze zdolnoci LOT, a wszystkie testy trafienia z broni dystansowej wykonywane s z kar -2. Machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal jedynie na 6+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania. Efekty burzy odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

(13) POPOCH
Sposzone lene zwierzta wybiegaj w penym galopie z lasu, pdzc wprost na zaskoczonych druynnikw, modele przerywaj dotychczasowe dziaania i ze wszystkich si staraj si unikn stratowania. Tura gracza zdarzenia zostaje natychmiast zakoczona.

(14) WICHURA
Gwatowne podmuchy wiatru gasz pochodnie i nieosonite latarnie, koysz drzewami oraz utrudniaj poruszanie si. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwaa bdzie wichura. Modele nie mog biega oraz korzysta ze zdolnoci lot, a wszystkie testy trafienia z broni dystansowej wykonywane s z kar -2. Machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal jedynie na 6+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania. Efekty wichury odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

(15) PAKT PERCEPCJI


Osona rzeczywistoci zostaje rozdarta gdy na niebie zaczynaj kbi si pastelowe chmury, a pole bitwy owiewa lubieny wiatr. Slaanesh kierowany chwilowym kaprysem zwraca swe spojrzenie na jednego ze miertelnikw, by zaoferowa mu swe wtpliwe bogosawiestwo. Losowo wybrany model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test I. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci bogosawiestwo Ksicia Chaosu i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

(15) FANTASMAGORIA
Silny wiatr podnosi z ziemi tumany kurzu, lici i kwiatw. Fragmenty zaczynaj czy si tworzc upiorne, lubiene iluzje napeniajce serca miertelnikw strachem i podaniem. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. W trakcie trwania zdarzenia losowego, wszystkie modele znajdujce si na stole przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuj rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

(16) GORCZKA
Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie Aby okreli skutki jakie przyniesie zdarzenie naley losowo okreli model bohatera nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry jest zwizany walk wrcz i wykona rzut K6, za wynik odczyta tabeli: K6 1-2 REZULTAT

OSPA! Na czas trwania zdarzenia losowego, warto wspczynnikw WW,


US, S i CP bohatera zostaj zmniejszone o -1 punkt (do minimalnej wartoci 1). STRUPY! Na czas trwania zdarzenia losowego, warto wspczynnika WT bohatera zaklcia zostaje zmniejszona o -1 punkt (do minimalnej wartoci 1). TRD! Naley umieci obok bohatera szeciocienn kostk, tak aby wskazywaa wynik 1. W trakcie trwania zdarzenia losowego na pocztku kadej tury bohatera naley obraca kostk tak, by wskazywaa wynik o +1 wikszy. Wynik na kostce oznacza ujemny modyfikator do wspczynnikw S i WT jaki otrzymuje ofiara zdarzenia losowego (do minimalnej wartoci 1).

(16 (16) PAKT PRZETRWANIA


Rzeczywisto wypacza si i pka niczym nabrzmiay wrzd gdy Nurgle, kieruje swe zaropiae oko na jednego ze miertelnikw. Materia zostaje skaona tustym, cuchncym bogosawiestwem Pana Choroby, ktre przychodzi na wiat w plugawym smrodzie. Losowo wybrany model (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test WT. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci bogosawiestwo Nurgla i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

3-4 5-6

497 | S t r o n a

Warheim

ZDARZENIE LOSOWE WEWNTRZ MURW


(21) KATAKUMBY
Pod stopami losowo okrelonego modelu (ktry nie podlega zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH oraz LOT) nalecego do kompanii gracza zdarzenia, zapada si ziemia. Spadajcy model musi natychmiast wykona test S lub I w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e nieszcznik w miar bezpiecznie wyldowa pord szcztkw stropu staroytnych katakumb. Niepowodzenie oznacza, e otrzymuje trafienie o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Jeeli model w wyniku upadku nie zostanie Wyczony z akcji! to po zakoczeniu potyczki kompania zwiksza ilo znalezionych w fazie eksploracji upw o +1. Jeeli model nie posiada liny z hakiem to pozostaje uwiziony w katakumbach i do koca rozgrywki traktowany jest jako Wyczony z akcji!. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test Rozbicia, model uwiziony w katakumbach jest traktowany jak model Wyczony z akcji!. Naley jednak zauway, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE. Model ktry posiada lin z hakiem po K3 turach pojawia si na parterze losowo okrelonego budynku.

POZA MURAMI
(21) WILCZY D
Pod stopami nalecego do kompanii gracza zdarzenia losowo okrelonego modelu, ktry nie podlega zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH oraz LOT, zapada si ziemia. Model musi natychmiast wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e model zdoa unikn upadku. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje uwiziony w wilczym dole i do koca rozgrywki traktowany jest jako Wyczony z akcji!. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test Rozbicia, model uwiziony w wilczym dole jest traktowany jak model Wyczony z akcji!. Naley jednak zauway, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE.

(22(22-23) 23) LENE LICHO


Prastare lasy roj si od wszelkiego rodzaju duchw. W swych prawdziwych formach s to najczciej lnice, kuliste powiaty bd widmowe ksztaty. Znane s pod wspln nazw Lenego Licha, zastpw nieobliczalnych i upartych istot, ktre rwnie dobrze wyratowa mog zbkanego podrnika jak te powie go do zguby. Aby okreli skutki jakie przyniesie zdarzenie naley losowo okreli model bohatera nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry jest zwizany walk wrcz i wykona rzut K6, za wynik odczyta tabeli: K6 REZULTAT 1 DZIERZBY! Naley wykona rzut K6, wynik 3+ oznacza, e model bohatera zostaje obrany na cel przez niesione na grzbiecie ptakw Dzierzby i otrzymuje K3 trafienia o SILE 4. 2 PSOTNIKI! Omamiony przez Psotniki model bohatera do zakoczenia potyczki podlega zasadzie specjalnej GUPOTA. Modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI nie podlegaj wpywowi tego zdarzenia losowego. 3 PRZERAACZE! Bohater zostaje omamiony i przestraszony iluzjami wywoanymi przez lene licho. Model musi wykona test STRACHU, niepowodzenie oznacz, e Ucieka! w losowo okrelonym kierunku. 4 ZOLIWCE! Model bohatera, otoczony przez malekich, skrzydlatych wojownikw uzbrojonych w maciupkie bronie moe wykona w najbliszej fazie walki wrcz +K6 ATAKW broni naturaln. Rozstrzyga si je z WW bohatera, przy INICJATYWIE rwnej 4 i SILE 1. Dodatkowo ataki te zalicza si do magicznych i s ZATRUTYMI ATAKAMI. 5 PROMIENIUSZKI! Bohater napotyka rj Promieniuszkw, ktre prowadz go poprzez sie podziemnych tuneli. Na pocztku nastpnej tury bohater moe pojawi si w dowolnym miejscu powierzchni stou. Jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary). 6 WIETLIKI! Bohater odnajduje pozostawione przez wietliki znaki i symbole, a gracz zdarzenia moe automatycznie wybra nastpny scenariusz, ktry bdzie rozgrywany.

(22) WEWNTRZNY WRG


Mroczne Potgi kieruj swe spojrzenie na pole bitwy. Powodowani chwilowym kaprysem Bogowie Chaosu postanawiaj zmieni losy bitwy. Gracz zdarzenia musi wykona dwa rzutu K66 przerzucajc wynik 22 i odczyta efekt z tabeli zdarzenie losowe. Nastpnie przeciwnik wybiera jedno ze zdarze losowych, ktrego efekty odczuwa gracz zdarzenia.

(23) WYBUCH
Gracz zdarzenia wybiera dowolny obszar na powierzchni stou ktry naley przykry 3 okrgym wzornikiem. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj automatycznie objte dziaaniem zdarzenia losowego, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod wpyw zdarzenia na 4+. Trafione modele zostaj Oszoomione!.

(24) ZAKAZANY OWOC


Na ziemi, w losowo okrelonym kierunku, w odlegoci K3 od losowo okrelonego modelu nalecego do kompanii gracza zdarzenia, upadaj splugawione Upiorytem nasiona. Zarodki wypuszczaj pdy i korzenie w chwili dotknicia ziemi, a po chwili na odygach pojawiaj si pierwsze wielokolorowe kwiaty, ktre przeradzaj si w kuszce zmysy owoce. Naley uy 5 okrgego wzornika, ktrego rodek naley umieci w miejscu zakorzenienia zarodka. Wszystkie modele, ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, odczuwaj pokus Chaosu automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, odczuj pokus na 4+. Na pocztku kadej tury, w fazie rozpoczcia tury wszystkie modele kuszone przez rolin Chaosu musz wykona test CP. Niepowodzenie oznacza, e ulegaj pokusie i w fazie ruchw przymusowych ruszaj w stron owocujcej roliny. Modele, ktre zbli si na odlego 1 do roliny zrywaj owoc po zjedzeniu ktrego padaj sparaliowane siln trucizn. Sparaliowane modele do koca rozgrywki traktowane s jako Wyczone z akcji!. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test Rozbicia, sparaliowany model jest traktowany jak model Wyczony z akcji!. Naley jednak zauway, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE.

(24) PAKT PERCEPCJI


Osona rzeczywistoci zostaje rozdarta gdy na niebie zaczynaj kbi si pastelowe chmury, a pole bitwy owiewa lubieny wiatr. Slaanesh kierowany chwilowym kaprysem zwraca swe spojrzenie na jednego ze miertelnikw, by zaoferowa mu swe wtpliwe bogosawiestwo. Losowo wybrany model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test I. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci ofert Ksicia Chaosu i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

(25) SZCZURY
Przeraone szczury w popochu opuszczaj miejskie kanay atakujc wszystko co stanie im na drodze. Naley uy 3 okrgego wzornika, ktry bdzie reprezentowa rj szczurw. Rj szczurw porusza si o 2K6 w losowo okrelonym kierunku, ignorujc kary za ruch przez przeszkody i rodzaje terenu (za wyjtkiem terenu niedostpnego). Rj nie moe zosta obrany na cel zakl, zwizany walk wrcz oraz ostrzelany (take magicznymi pociskami), a wszystkie modele ktre znajd si na drodze roju otrzymuj K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

(25) WRZODY
Losowo okrelony model nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry jest zwizany walk wrcz, zostaje pogryziony przez plugawe Nurglingi, ktre miejc si radonie wyskoczyy z pobliskiej sterty odchodw. Poksany przez Nurglingi modelu musi wykona test WT. Nieudany test oznacza, e model traci 1 punkt w bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

(26) PAKT DOMINACJI


Potny ryk wydobywajcy si z mosinego garda Pana Krwi przetacza si nad horyzontem. Khorne kieruje swe ogniste spojrzenie na jednego ze miertelnikw. Losowo wybrany model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test S. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci bogosawiestwo Nurgla i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

(26) PIEKIELNY AR
Chmury skrywajce soce z gonym sykiem znikaj z przestworzy, a pole bitwy przez K3 rundy zalewaj fale piekielnego aru. Wszystkie modele, ktre posiadaj REDNI PANCERZ lub CIKI PANCERZ lub PANCERZ Z ITHILMARU lub PANCERZ Z GROMRILU do koca trwania zdarzenia losowego otrzymuj modyfikator -1 do wspczynnikw SZ i S. Ponadto, naley zauway e piekielny ar nie ma wpywu na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI oraz postacie podlegajce zasadzie specjalnej DEMON i NIEUMARY.

498 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

ZDARZENIE LOSOWE WEWNTRZ MURW


(31) MGA
Okolic spowija gsta, zimna i lepka mga, ktra pochania w mlecznym oparze pobliskie zabudowania. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwaa bdzie mga. Widoczno zostaje ograniczona do 3K6. Rzut okrelajcy zasig widocznoci, naley wykona na pocztku tury kadego z graczy, w fazie rozpoczcia tury. Wynik obowizuje wszystkie modele nalece do kompanii, nie ma potrzeby wykonywa osobnego rzutu dla kadego z druynnikw. Efekty mgy odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

POZA MURAMI
(31) SILNY WIATR
Podmuchy silnego, porywistego wiatru poruszaj konarami i koysz mniejszymi drzewami. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwa bdzie silny wiatr. Dystans lotu modeli ze zdolnoci lot zostaje zmniejszony do 8. Wszystkie testy trafienia wykonywane dla broni dystansowych przeprowadzane s z kar -1. Ponadto, machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal na 4+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania. Efekty silnego wiatru odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

(32) ZDRUZGOTANY BUDYNEK


Losowo okrelony budynek z hukiem obraca si w ruin. Wszystkie modele znajdujce si wewntrz budynku musz wykona udany test I lub otrzymaj trafienie z SI 5 z cech ora DRUZGOCZCY. Modele, ktre si wspinay lub znajdoway si na dachu upadaj z wysokoci, na ktrej si znajdoway. Nastpnie naley zamieni makiet budynku na ruiny, a modele ktre znajdoway si w budynku lub z niego spady naley umieci w odlegoci do 1 od krawdzi ruin.

(32) SZA
Losowo okrelony model, ktry podlega zasadzie specjalnej ZWIERZ, nalecy do kompanii gracza zostaje optany przez lene licho. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwa bdzie sza. W trakcie trwania zdarzenia losowego oszalae ZWIERZ natychmiast szaruje i bdzie walczy z najbliszym sprzymierzonym druynnikiem. Po zakoczeniu zdarzenia losowego modele ktre walczyy wrcz naley ustawi 1 od siebie.

(33) OPTANIE
Losowo okrelony model (ktry nie podlega zasadom DUCHOWNY oraz DEMON, ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH i NIEUMARY), nalecy do kompanii gracza zdarzenia zostaje optany. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie optanie. W kadej turze gracza zdarzenia optany samobjczymi mylami model bdzie prbowa odebra sobie ycie. Model na pocztku fazy walki wrcz zadaje sobie jedno automatyczne trafienie losowo okrelon broni rczn. Test zranienia wykonuje si z SI optanego modelu. W trakcie optania model traktowany jest jako Oszoomiony! i nie moe podejmowa adnych innych akcji poza prb samobjstwa.

(33) NIEOCZEKIWANA ZAMIANA MIEJSC


Nieboskon rozdziera przenikliwy, perwersyjny miech Slaanesha, ktry z lubienym umiechem oszukujc przestawia figury na boskiej szachownicy. K3 losowo okrelone modele bohaterw (lub stronnikw jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizane walk wrcz, Oszoomione!, Powalone na ziemi! lub Uciekajce!) nalece do gracza zdarzenia zamienia si miejscem z losowo okrelonymi modelami nalecymi do kompanii przeciwnika.

(34) KWANY DESZCZ


Na czas trwania zdarzenia losowego nad polem bitwy szaleje wichura (zobacz POGODA W STARYM WIECIE w ROZDZIALE XIII: KAMPANIA). Nad polem bitwy gromadz si wielobarwne chmury najeone rnokolorowymi byskawicami. Oboki nieustannie zmieniaj ksztat przybierajc wygld przekltych Bogw Chaosu. Sine chmury sun nisko nad polem bitwy zalewajc ziemi strumieniami kwanego deszczu. Zmieszany z deszczem Czarci Py pali skr i wgryza si w kamie i metal. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. W czasie trwania zdarzenia losowego wszystkie modele znajdujce si na terenie otwartym otrzymuj trafienie o SILE K3 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

(34) 34) BAGNO


Gracz zdarzenia wybiera dowolny obszar na powierzchni stou ktry naley przykry 3 okrgym wzornikiem. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj automatycznie objte dziaaniem zdarzenia losowego, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod wpyw zdarzenia na 4+. Modele, objte dziaaniem zdarzenia losowego, ktre posiadaj Ochron Pancerza musz natychmiast wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e udao im si unikn zapadnicia w bagnie. Nieudany test oznacza, e model musi wykona rzut na Ochron Pancerza. Udany rzut na Ochron Pancerza oznacza, e obciony zbroj model zapada si w bagnie i zostaje natychmiast Powalony na ziemi!. Zdarzenie losowe nie dziaa na ISTOTY ETERYCZNE, LENE DUCHY oraz modele podlegajce zasadzie specjalnej LOT.

(35) 35) TRZSIENIE ZIEMI


Siedzce na dachu kruki zrywaj si z gonym krakaniem a psy zaczynaj panicznie ujada. Po chwili pierwsze gwatowne wstrzsy niemal rzucaj druynnikw na ziemi. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie trzsienie ziemi. W czasie trwania trzsienia ziemi teren otwarty traktowany jest jak teren trudny, teren trudny staje si bardzo trudny, a teren bardzo trudny staje si miertelnie niebezpieczny wszystkie modele ktre w momencie rozpoczcia trzsienia ziemi znajduj si na terenie bardzo trudnym otrzymuj K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. W czasie trwania trzsienia ziemi modele nie mog biega, skaka i wspina si, a wszystkie testy trafienia wykonywane s z kar -1. Ponadto, wszystkie modele podlegajce zasadzie specjalnej ZWIERZ musz wykona test CP. Niepowodzenie oznacza, e sposzone modele zaczynaj Ucieka!.

(35) PAKT DOMINACJI


Potny ryk wydobywajcy si z mosinego garda Pana Krwi przetacza si nad horyzontem. Khorne kieruje swe ogniste spojrzenie na jednego ze miertelnikw. Losowo wybrany model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test S. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci bogosawiestwo Nurgla i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

(36) ZOWADY
Mroczny cie rozpaczy i beznadziei spowija okolic w ciemnociach, gdy nad polem bitwy pojawia si zowieszczy rj przekltych Zowadw. Naley uy 3 okrgego wzornika, ktry bdzie reprezentowa rj Zowadw. Zowady poruszaj si o 2K6 w losowo okrelonym kierunku, ignorujc kary za ruch przez przeszkody i rodzaje terenu (za wyjtkiem terenu niedostpnego). Rj zowadw nie moe zosta obrane na cel zakl, zwizany walk wrcz oraz ostrzelany (take magicznymi pociskami), a wszystkie modele (nie podlegajce zasadzie specjalnej NIEUMARY, ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH, DEMON oraz ODPORNO NA PSYCHOLOGI) ktre znajd si na drodze Zowadw musz wykona test WT lub zostan Powalone na ziemi!.

(36) BURZA CHAOSU


Struktura rzeczywistoci zostaje splugawiona dotykiem Mrocznych Bogw. Immaterium przenika Materium mamic i zwodzc zmysy miertelnikw. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie Burza Chaosu. Dopki zdarzenie losowe bdzie miao miejsce kady z graczy na pocztku swojej tury musi wykona rzut K6, ktrego wynik mierzony w calach okreli zasig dowodzenia przywdcw kompanii oraz warto o jak naley zwikszy, mierzone na potrzeby szar i zasigu broni dystansowej, odlegoci pomidzy modelami. Naley zwrci uwag, e Burza Chaosu zakca zdolno percepcji postaci, a same modele nie zostaj przesunite.

499 | S t r o n a

Warheim

ZDARZENIE LOSOWE WEWNTRZ MURW


(41) (41) SILNY WIATR
Podmuchy silnego, porywistego wiatru poruszaj konarami i koysz mniejszymi drzewami. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwa bdzie silny wiatr. Dystans lotu modeli ze zdolnoci lot zostaje zmniejszony do 8. Wszystkie testy trafienia wykonywane dla broni dystansowych przeprowadzane s z kar -1. Ponadto, machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal na 4+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania. Efekty silnego wiatru odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

POZA MURAMI
(41) MGA
Okolic spowija gsta, zimna i lepka mga. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwaa bdzie mga. Widoczno zostaje ograniczona do 3K6. Rzut okrelajcy zasig widocznoci, naley wykona na pocztku tury kadego z graczy, w fazie rozpoczcia tury. Wynik obowizuje wszystkie modele nalece do kompanii, nie ma potrzeby wykonywa osobnego rzutu dla kadego z druynnikw. Efekty mgy odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

(42) BDNE OGNIKI


Nad losowo okrelonym modelem nalecym do kompanii gracza zdarzenia pojawiaj si eteryczne ognie. Bdne ogniki w kadej turze przemieszczaj si w kierunku wyznaczonym za pomoc Kostki Rozrzutu, wynik TRAFIENIE! oznacza, e pozostaj w miejscu. Dystans naley wyznaczy za pomoc rzutu Kostk Artyleryjsk, wynik NIEWYPA! oznacza, e istoty eteryczne po wykonaniu ruchu znikaj rwnie nagle jak si pojawiy. Naley uy 3 okrgego wzornika, ktrego rodek naley umieci w miejscu pojawienia si bdnych ognikw. Wszystkie modele, ktre znalazy si na drodze istot eterycznych, a ktrych podstawki zostay cakowicie przykryte wzornikiem, podlegaj dziaaniu bdnych ognikw, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, podlegaj dziaaniu na 4+. Na pocztku kadej wasnej tury, w fazie rozpoczcia tury wszystkie modele, objte dziaaniem bdnych ognikw musz przeprowadzi test CP wykonujc rzut 3K6 i odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Niepowodzenie oznacza, e model obraca si (wok rodka podstawki) w kierunku na wprost od bdnych ognikw i zaczyna Ucieka!. Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

(42 (42) KRZYCZCE CIANY


Wiele ofiar Hord Chaosu zostao stopionych z kamieniem tworzc przeraajce pywe posgi. Krzyczce z niewyobraalnego blu twarze przebudzonych podmuchem Wiatrw Magii ofiar Kamienia Przemian ukazuj si na cianach losowo okrelonego budynku. Wszystkie modele znajdujce si wewntrz budynku lub w odlegoci 8 od jego krawdzi musz wykona test CP. Nieudany test oznacza, e trac tyle punktw W o ile nie powid si test CP. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. W trakcie trwania zdarzenia losowego wszystkie modele ktre bd chciay wej do rodka budynku bd musiay wykona test STRACHU. Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

(43 (43) PAKT PRZETRWANIA


Rzeczywisto wypacza si i pka niczym nabrzmiay wrzd gdy Nurgle, kieruje swe zaropiae oko na jednego ze miertelnikw. Materia zostaje skaona tustym, cuchncym bogosawiestwem Pana Choroby, ktre przychodzi na wiat w plugawym smrodzie. Losowo wybrany model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test WT. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci bogosawiestwo Nurgla i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

(43) CHOCIEL
Losowo okrelony model (ktry nie podlega zasadzie specjalnej DEMON, ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH oraz NIEUMARY) nalecy do kompanii gracza zdarzenia zostaje zaatakowany przez misoern rolin. Rolina zwana przez mieszkacw Imperium Chocielem ywi si krwi i niewielkimi kawakami misa, ktre wyrywa z ciaa ofiary dug, pokryt ostrymi kolcami witk. Model objty dziaaniem zdarzenia losowego otrzymuje pojedyncze trafienie o SILE K6 z cech ora PRECYZYJNE UDERZENIE i PRZEBICIE PANCERZA.

(44) PRBA KRWI


Przez nieboskon przetacza si gardowy miech Pana Krwi. Khorne postanawia nagrodzi swych druynnikw wtpliw ask dowiadczenia prby krwi. Do koca potyczki kady model, ktry Wyczy z akcji! inn posta musi wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje Powalony na ziemi! przez potok krwi tryskajcej z ziemi.

(44) NIECHAJ BDZIE WOLA MOJA MOJA!


Ziemia dry, gdy przez horyzont przetacza si gardowy miech Pana Krwi. Khorne obdarza zgromadzonych na polu bitwy miertelnikw wtpliw ask swego spojrzenia. Wszystkie modele, ktre nie s zwizane walk wrcz musz wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Niepowodzenie oznacza, e tchrzliwa i saba posta z woli Pana Krwi zostaje Powalona na ziemi!.

(45) DESZCZ RYB


Na czas trwania zdarzenia losowego nad polem bitwy szaleje wichura (zobacz POGODA W STARYM WIECIE w ROZDZIALE XIII: KAMPANIA). Nad polem bitwy gromadz si wielobarwne chmury najeone rnokolorowymi byskawicami. Oboki nieustannie zmieniaj ksztat przybierajc wygld przekltych Bogw Chaosu. Nabrzmiae kuliste chmury pkaj z guchym trzaskiem a na ziemi zaczynaj spada tuste ryby. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. W czasie trwania zdarzenia losowego teren otwarty traktowany jest jak teren trudny, teren trudny staje si bardzo trudny , a teren bardzo trudny staje si niebezpieczny modele ktre w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego znajduj si na terenie bardzo trudnym musz wykona test S lub I w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Nieudany test oznacza e model otrzymuje trafienia o SILE K3 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. W czasie trwania zdarzenia losowego modele nie mog biega, skaka oraz wspina si, a wszystkie testy trafienia wykonywane s z kar -1.

(45) POTGA MAGII


Nad horyzontem przetacza si upiorny skrzek jednego z Panw Przemian, a powietrze nad polem bitwy zaczyna iskrzy od nadmiaru energii magicznej, ktra przedostaa si do rzeczywistoci z Immaterium. Gracz zdarzenia moe rzuci natychmiast jeden z wasnych czarw. Nie wymaga to rzutu kostkami czar rzucony jest automatycznie, a przeciwnik nie ma prawa podejmowania prb powstrzymania jego efektw poprzez rozproszenie go. Potdze magii nie mona si oprze!

(46) STUDNIA
Pod stopami nalecego do kompanii gracza zdarzenia losowo okrelonego modelu (ktry nie podlega zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH oraz LOT) zapada si ziemia. Spadajcy model musi natychmiast wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e nieszcznik w miar bezpiecznie wyldowa na dnie zapomnianej studni. Niepowodzenie oznacza, e otrzymuje trafienie o SILE K3 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Jeeli model w wyniku upadku nie zostanie Wyczony z akcji! to po zakoczeniu potyczki kompania zwiksza ilo znalezionych w fazie eksploracji upw o +1. Jeeli model nie posiada liny z hakiem to pozostaje uwiziony na dnie studni i do koca rozgrywki traktowany jest jako Wyczony z akcji!. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test Rozbicia, model uwiziony w studni jest traktowany jak model Wyczony z akcji!. Naley jednak zauway, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE. Model ktry posiada lin z hakiem po K3 turach pojawia si na grze szybu.

(46) WDROWNY HANDLARZ


Nieopodal pola bitwy zatrzymuje wdrowny handlarz, ktry po zakoczeniu potyczki zaoferuje zwyciskiej kompanii swe towary. Handlarz sprzeda, za poow wartoci podanej w ROZDZIALE XIIII: EKWIPUNEK, nastpujce przedmioty: CZOSNEK, HEM, KUSZA, LATARNIA SZTORMOWA, LINA Z HAKIEM, MACZUGA, MAPA, MIECZ, MOT BOJOWY, PISTOLET, PISTOLET POJEDYNKOWY, RELIKWIA, STRZAY OWCY, SZTYLET, TALIZMAN SZCZCIA, TOPR BOJOWY, WOD BOGOSAWION ORAZ DOWOLN TRUCIZN & MIKSTUR. Aby okreli ilo posiadanego przez handlarza towaru naley dla kadego przedmiotu wykona rzut K3.

500 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

ZDARZENIE LOSOWE WEWNTRZ MURW


(51) NAWIEDZONY BUDYNEK
Wntrze losowo okrelonego budynku rozwietla wielobarwne eteryczne wiato przebijajce si na zewntrz oknami i szczelinami. Wszystkie modele znajdujce si wewntrz budynku oraz te ktre wspinay si lub znajdoway si na dachu musz wykona udany test STRACHU lub zaczn Ucieka!. Budynek bdzie nawiedzany przez niematerialne byty do zakoczenia potyczki, a wszystkie modele ktre bd chciay wej do rodka bd musiay wykona test STRACHU. Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

POZA MURAMI
(51) UROCZYSKO
Nienaturalna cisza i duszna, zowroga atmosfera uroczyska rozciga si nad polem bitwy. Strzpy Immaterium mami i zwodz zmysy miertelnikw. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. Dopki zdarzenie losowe bdzie miao miejsce warto wspczynnika CP wszystkich modeli znajdujcych si na powierzchni stou zostaje zmniejszona o -1 punkt (a do minimalnej wartoci 2 punktw). Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

(52) RJ MUCH
Nad polem bitwy gromadzi si chmura tustych i brzczcych much. Owady wchodz do ust, nosa i uszu. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. W czasie trwania zdarzenia losowego wszystkie testy trafienia przeprowadzane przez modele wykonywane s z kar -1.

(52) GORCZKA
Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie Aby okreli skutki jakie przyniesie zdarzenie naley losowo okreli model bohatera nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry jest zwizany walk wrcz i wykona rzut K6, za wynik odczyta tabeli: K6 REZULTAT 1-2 OSPA! Na czas trwania zdarzenia losowego, warto wspczynnikw WW, US, S i CP bohatera zostaj zmniejszone o -1 punkt (do minimalnej wartoci 1). 3-4 STRUPY! Na czas trwania zdarzenia losowego, warto wspczynnika WT bohatera zaklcia zostaje zmniejszona o -1 punkt (do minimalnej wartoci 1). 5-6 TRD! Naley umieci obok bohatera szeciocienn kostk, tak aby wskazywaa wynik 1. W trakcie trwania zdarzenia losowego na pocztku kadej tury bohatera naley obraca kostk tak, by wskazywaa wynik o +1 wikszy. Wynik na kostce oznacza ujemny modyfikator do wspczynnikw S i WT jaki otrzymuje ofiara zdarzenia losowego (do minimalnej wartoci 1).

(53) POJEDYNEK
Niebiosa rozdziera szyderczy miech. Losowo okrelony model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!) z kadej kompani biorcej udzia w potyczce zostaje naznaczony run wyzwania. Wybrane przez Mrocznych Bogw modele bohaterw w kadej turze, w ktrej nie pozostaj zwizane walk wrcz lub nie zostay Oszoomione!, Powalone na ziemi! i nie Uciekaj! musz wykona ruch w kierunku naznaczonego modelu przeciwnika by rozpocz z nim walk. Naznaczone modele bd walczy dopty, dopki na polu bitwy nie pozostanie jeden wybraniec Mrocznych Bogw, nawet jeli druyny w szeregach ktrych su bohaterowie zostan ROZBITE. Model ktry zwyciy zostaje obdarzony bogosawiestwem Bogw Chaosu. Naley wykona rzut 2K6, ktrego wynik odczytany z TABELI DARY CHAOSU (zobacz OKO CHAOSU w ROZDZIALE VIIII: ZASADY SPECJALNE) okreli nagrod jak otrzyma czempion. Naley zauway e otrzymane w ten sposb nagrody maj charakter trway i obowizuj take w czasie rozgrywania kolejnych potyczek.

(53) KRWAWIEC
Przebudzone podmuchami Dhar misoerne roliny wycigaj swe korzenie by ugasi pragnienie. Gracz zdarzenia wybiera dowolny obszar na powierzchni stou ktry naley przykry 3 okrgym wzornikiem. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj automatycznie objte dziaaniem zdarzenia losowego, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod wpyw zdarzenia na 4+. Objte dziaaniem zdarzenia losowego modele, ktre nie podlegaj zasadzie specjalnej DEMON, ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH oraz NIEUMARY, otrzymuj trafienie o SILE K3.

(54) ROZPADLINA OZPADLINA


Pod stopami nalecego do kompanii gracza zdarzenia losowo okrelonego modelu, ktry nie podlega zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH oraz LOT, zapada si ziemia. Model musi natychmiast wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e model zdoa unikn upadku. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje uwiziony w rozpadlinie i do koca rozgrywki traktowany jest jako Wyczony z akcji!. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test Rozbicia, model uwiziony w rozpadlinie jest traktowany jak model Wyczony z akcji!. Naley jednak zauway, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE.

(54) PAKT WIEDZY


Rzeczywisto zapada si w sobie, a nastpnie z trzaskiem wywraca na lew stron gdy z Immaterium przebija si upiorne spojrzenie jednego z Panw Przemian. Losowo wybrany model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test CP. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci bogosawiestwo Tzeentcha i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

(55 (55) ZWOJE


Losowo okrelony model bohatera (ktry nie jest zwizany walk wrcz, nie zosta Oszoomiony! lub Powalony na ziemi! i nie Ucieka!) nalecy do gracza zdarzenia dostrzega zwoje rozrzucone pod cian najbliszego budynku. Jeeli model w fazie ruchu podejdzie to budynku naley wykona rzut K6, a wynik odczyta z tabeli. K6 REZULTAT 1 Zwj rozsypuje si ze staroci. 2 Bohater zama zabezpieczon czarem piecz i zostaje objty dziaaniem zaklcia KLTWA (zobacz ZAKLCIA TRADYCJI NIEBIOS w ROZDZIALE XXIII: MAGIA), nastpnie naley powtrzy rzut K6 przerzucajc wynik 2. 3 Zwj zawiera informacje o kosztownociach ukrytych w pobliu budynku, model odnajduje K6x5 ZK. 4 Zwj zawiera informacje na temat okolicznych kryjwek gildii zodziei. Do zakoczenia potyczki model bohatera moe ukrywa si na terenie otwartym. 5 Model odnajduje plan kanaw. Na pocztku nastpnej tury bohater moe pojawi si na parterze wybranego przez gracza zdarzenia budynku. 6 Na zwojach rozrysowano map okolicy, a gracz zdarzenia moe automatycznie wybra nastpny scenariusz, ktry bdzie rozgrywany.

(55) UPS!
Losowo okrelony model bohatera (ktry nie jest zwizany walk wrcz, nie zosta Oszoomiony! lub Powalony na ziemi! i nie Ucieka!) nalecy do gracza zdarzenia musi wykona test I. Nieudany test oznacza, e model potyka si o porastajce podoe cierniste roliny i zostaje Oszoomiony!. Ponadto, jeli model zdoa podnie si z ziemi wrd rolin odnajduje K3 porcje zi, ktre po spoyciu dziaaj tak jak MIKSTURA LECZNICZA (zobacz ROZDZIA XIIII: EKWIPUNEK).

(56 (56) BURZA


Niebo nad polem bitwy zaciga si ciemnymi, burzowymi chmurami. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwaa bdzie burza. Gwatowne opady deszczu ograniczaj zasig nieprochowej broni dystansowej do normalnej wartoci, ponadto silne podmuchy wiatru utrudniaj poruszanie si oraz celne strzelanie. Modele nie mog biega oraz korzysta ze zdolnoci LOT, a wszystkie testy trafienia z broni dystansowej wykonywane s z kar -2. Machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal jedynie na 6+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania. Efekty burzy odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

(56) WICHURA
Gwatowne podmuchy wiatru gasz pochodnie i nieosonite latarnie, koysz drzewami oraz utrudniaj poruszanie si. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwaa bdzie wichura. Modele nie mog biega oraz korzysta ze zdolnoci lot, a wszystkie testy trafienia z broni dystansowej wykonywane s z kar -2. Machiny wojenne i bro dystansowa, ktre nie wymagaj testu trafienia oraz bro prochowa wypal jedynie na 6+. Rzut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na pocztku fazy strzelania. Efekty wichury odczuwaj wszystkie modele znajdujce si pod otwartym niebem.

501 | S t r o n a

Warheim

ZDARZENIE LOSOWE WEWNTRZ MURW


(61) ZARAZA
Na polu bitwy pojawia si grupa K6 toczonych zaraz mieszczan. Pozbawieni nadziei nieszcznicy poruszaj si o 4 w kierunku najbliszego modelu, a po ewentualnym dotarciu czepiaj si szat bagajc o pomoc i ulg w cierpieniu. Model pozostajcy w kontakcie z podstawk ofiary zarazy nie moe biega oraz lata. Mieszczanie zaatakowani w jakikolwiek sposb automatycznie nie zdaj testu ROZBICIA i Uciekaj! w kierunku najbliszej krawdzi stou. Po zakoczeniu potyczki dla wszystkich modeli ktre byy obecne na polu bitwy w chwili pojawienia si ofiar zarazy, a ktre nie podlegaj zasadzie specjalnej DEMON, ISTOTA ETERYCZNE, LENY DUCH oraz NIEUMARY, naley wykona test WT. Niepowodzenie oznacza, e model take pad ofiar zarazy. Aby okreli skutki zarazy naley wykona rzut K6. Wynik 1 oznacza, e ofiara zarazy umiera; 2-5 oznacza, e model opuszcza nastpn potyczk; natomiast 6 oznacza, e organizm chorego bardzo szybko upora si z chorob a model zdrowieje.

POZA MURAMI
(61) 61) CMENTARZYSKO
Losowo okrelony model bohatera (ktry nie jest zwizany walk wrcz, nie zosta Oszoomiony! lub Powalony na ziemi! i nie Ucieka!) nalecy do gracza zdarzenia dostrzega wok siebie dziesitki cia, zmasakrowanych i zbezczeszczonych przez Hordy Chaosu. Pod modelem naley umieci okrgy 5 wzornik. Do zakoczenia potyczki, wszystkie modele objte wzornikiem musz wykona test STRACHU lub zaczn Ucieka!. Ponadto, do zakoczenia potyczki, wszystkie modele ktre bd chciay wej na cmentarzysko musz wykona test STRACHU. Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

(62) WULKAN
Gwatowny huk przetacza si przez nieboskon, a ziemia trzsie si w posadach. Pogrony przez lata w upieniu wulkan wybucha, wyrzucajc w niebo chmur pyu, rcych gazw i poncej skay. Sine chmury sun nisko nad polem bitwy zalewajc ziemi strumieniami ognistego deszczu. Wulkaniczny deszcz pali skr i wgryza si w kamie i metal. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. W czasie trwania zdarzenia losowego wszystkie modele znajdujce si na terenie otwartym otrzymuj trafienie o SILE K3 z cech ora PONCY ATAK bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

(62) 62) PONCY BUDYNEK


Losowo okrelony budynek z nieznanych przyczyn gwatownie staje w pomieniach. Wszystkie modele znajdujce si wewntrz budynku musz wykona udany test I lub otrzymaj trafienie z SI 4 z cech ora PONCY ATAK. Budynek bdzie pon do zakoczenia potyczki, a wszystkie modele ktre bd chciay wej do rodka bd musiay wykona test STRACHU. Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

(63) DEZERCJA
Koszmar wojny, mier, gd, cierpienie, niekoczce si potyczki i przelew krwi, nienawi, zarazy, bezduszno, chciwo. To, co miaa by wspania przygod okazao si horrorem. Losowo okrelony stronnik, ktry nie podlega zasadzie specjalnej DEMON, ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH, NIEUMARY oraz ZWIERZ lub NAJMITA opuszcza wraz z posiadanym ekwipunkiem szeregi kompanii gracza zdarzenia. Model dezertera naley usun z KARTY DRUYNY.

(63 (63) PAKT WIEDZY


Rzeczywisto zapada si w sobie, a nastpnie wywraca na lew stron gdy z Immaterium przebija si upiorne spojrzenie jednego z Panw Przemian. Losowo wybrany model bohatera (lub stronnika jeli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie suce w szeregach druyny modele bohaterw zostay Wyczone z akcji!, take zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Uciekajcy!) musi wykona test CP. Powodzenie oznacza, e model bohatera otrzymuje +1 Punkt Dowiadczenia. Z kolei nieudany test oznacza, e bohater odrzuci bogosawiestwo Tzeentcha i zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

(64) DOBRY OMEN


Losowo okrelony model bohatera (ktry nie jest zwizany walk wrcz, nie zosta Oszoomiony! lub Powalony na ziemi! i nie Ucieka!) nalecy do gracza zdarzenia dostrzega pomylne znaki, ktre podnosz jego morale. Efekty zdarzenia losowego trwaj K3 tury, w tym czasie model bohatera moe przerzuci wszystkie nieudane rzuty na trafienie, zranienie, Ochron Pancerza oraz Ochron Magiczn. Zdarzenie losowe nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

(64) GROM Z JASNEGO NIEBA


Gracz zdarzenia wykonuje rzut K3, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. Wszystkie modele, ktre posiadaj REDNI PANCERZ lub CIKI PANCERZ lub PANCERZ Z ITHILMARU lub PANCERZ Z GROMRILU musz natychmiast wykona rzut na Ochron Pancerza. Udany rzut oznacza, e okryty metalow zbroj model zosta trafiony BYSKAWIC i otrzymuje trafienie o SILE 4 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Efekty zdarzenia losowego odczuwaj wszystkie modele znajdujce pod otwartym niebem.

(65) SADZAWKA DHAR


Emocje i pragnienia toczcych potyczk druynnikw cigaj na pole bitwy silne podmuchy Wiatrw Magii, ktre zostaj wessane i zdruzgotane przez spoczywajcy pod powierzchni ziemi odamek Upiorytu. Zakcenia spowodowane przenikaniem Immaterium do wiata materialnego wypaczaj wszelkie prby splatania zakl. Gracz zdarzenia wykonuje rzut K6, ktrego wynik okreli ile rund trwao bdzie zdarzenie losowe. Aby okreli jaki wpyw na splatane zaklcia bdzie miaa sadzawka Dhar na pocztku kadej fazy magii naley wykona rzut K6 i odczyta wynik z tabeli: K6 REZULTAT 1 Upioryt wysysa magiczn energi zgromadzon nad polem bitwy. Wszystkie zaklcia pozostajce aktualnie w grze zostaj automatycznie rozproszone. Przepadaj take wszystkie Kostki Mocy i Rozproszenia przechowywane w magicznych przedmiotach. Faza magii zostaje natychmiast zakoczona. 2 Wymagany Poziom Mocy wszystkich zakl zostaje zwikszony o +K3 punkty. 3 Zasig wszystkich zakl zostaje zmniejszony o poow. 4 Wymagany Poziom Mocy wszystkich zakl zostaje zmniejszony o -K3 punkty. 5 Zasig wszystkich zakl zostaje podwojony. 6 Na skutek dziaania Kamienia Przemian pula Koci Mocy zostaje podwojona.

(65) KAMIENNE RCE


Wiele ofiar Hord Chaosu zostao stopionych z kamieniem tworzc przeraajce pywe posgi. Przebudzone podmuchem Wiatrw Magii ofiary Kamienia Przemian wycigaj swe rce by pochwyci ywych. Gracz zdarzenia wybiera dowolny obszar na powierzchni stou ktry naley przykry 3 okrgym wzornikiem. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj automatycznie objte dziaaniem zdarzenia losowego, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod wpyw zdarzenia na 4+. Do pocztku nastpnej tury gracza zdarzenia teren przykryty wzornikiem naley traktowa jako teren bardzo trudny .

(66) GLADIATOR
Na pole bitwy wkracza Gladiator, ktry wszc moliwo zarobku narzuca swe usugi kompanii ktra posiada najnisze notowania Prestiu Druyny, nawet jeli druyna normalnie nie moe zatrudni Gladiatora. Jeeli dwie kompanie posiadaj takie same notowania naley wykona rzut kostk aby okreli druyn do ktrej przyczy si Gladiator. Na czas rozgrywki naley zapisa charakterystyk najmity na KARCIE DRUYNY, wspczynniki zamieszczone zostay w ROZDZIALE XIIII: EKWIPUNEK. Jeli Gladiator przeyje rozgrywk to zada odu za swe usugi. Jeli druyna nie zapaci lub w jej szeregach suy ju Gladiator to najmita wyaduje sw frustracj na losowo wybranym bohaterze i odejdzie. Dla pobitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w TABELI POWANYCH OBRAE.

(66) OWCA NAGRD


Na pole bitwy wkracza owca Nagrd, ktry wszc moliwo zarobku narzuca swe usugi kompanii ktra posiada najnisze notowania Prestiu Druyny, nawet jeli druyna normalnie nie moe zatrudni owcy Nagrd. Jeeli dwie kompanie posiadaj takie same notowania naley wykona rzut kostk aby okreli druyn do ktrej przyczy si owca Nagrd. Na czas rozgrywki naley zapisa charakterystyk najmity na KARCIE DRUYNY, wspczynniki zamieszczone zostay w ROZDZIALE XIIII: EKWIPUNEK. Jeli owca Nagrd przeyje rozgrywk to zada odu za swe usugi. Jeli druyna nie zapaci lub w jej szeregach suy ju owca Nagrd to najmita wyaduje sw frustracj na losowo wybranym bohaterze i odejdzie. Dla pobitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w TABELI POWANYCH OBRAE.

502 | S t r o n a