Назив предмета: Операциона истраживања

Наставници: Небојша М. Ралевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Упис
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи могућност да изуче нове трендове у операционим истраживањима
бирајући области у складу са својим интересовањима. Увођење модерних методолошких приступа и алата
операционих истраживања као помоћ у процесу оптимизазије и доношења одлука. Оспособљавање студената
да изграде и верификују моделе неких реалних проблема у пољопривредној и прехрамбеној индустрији, да
изаберу најпогоднији метод и софтверски алат, извуку закључак из модела, оцене, интерпретирају и презентују
резултате.
Исход предмета
Овладавање техникама оптимизације из појединих области операционих истраживања (дефинисано кроз
семинарске радове) уз одговарајућу софтверску подршку. Након изучавања студенти су достигли ниво знања
довољан за самосталну примену ових метода у решавању конкретних проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава:
У складу са усмерењем кандидата курс се реализује менторски, са изабраним професором, и обухвата следеће:
Карактеризација комплексних реалних проблема одлучивања (типични модели у индустрији, економији
и финансијама, потреба за оптимизацијом).
Напредно линеарно програмирање -ЛП (потреба за линеарним моделима, симплекс метод, дуалност и
сензитивност у линеарном програмирању, рачунарске импликације, метод унутрашње тачке и
алгоритми, модерни приступи у решавању ЛП проблема).
Целобројно програмирање - ИП ( ситуације које захтевају целобројно оцењиве моделе, формулација ИП
проблема, логичка ограничења ИП и класификација, методе решавања, имплицитна нумерација,
модерни приступи у решавању ИП проблема).
Семидефинитно програмирање, вишекритеријумско програмирање, методе нелинеарног програмирања,
дискретни оптимизациони модели и методе.
Моделирање (основе моделирања, методологије, генерисање и управљање моделом, језици и системи
моделирања, савремени софтвер за операциона истраживања).
Практична настава:
Решаваће се и анализирати проблеми из праксе који користе моделе разматране на теоријској настави. При
анализи се користи софтверска подршка. Студенти ће презентовати и своје семинарске радове.
Литература
1. F. Hillier and G. Lieberman, Introduction to Operations Research, eighth edition, McGraw-Hill, Inc, 2005.
2. P. Jensena and J. Bard, Operations Research Models and Method, Wiley & Sons, Inc., 2008.
3. Новковић, Н., Оптимирање пољопривредне производње на бази више критеријума оптималности,
Пољопривредни факултет, Нови Сад,1990.
4. Родић, Весна, Модел за оптимирање развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије, пољопривредни
факултет, Нови Сад, 2001.
5. R.L.Rardin, Optimization in Operations Research, Prentice Hall, 1997.
6. S. I. Gass and C. M.Harris, Encyclopedia of Operations Research and Management science, Cluwer
Academic Publishers, 1996.
7. К. Сурла, З. Лозанов, Операциона истрживања, ПМФ, Нови Сад, 2002.
8. С. Крчевинац, М. Чангаловић, В. Ковачевић-Вујчић, М. Мартић, М. Бујошевић, Операциона
истраживања, ФОН, Београд, 2004.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Студијско истраживачки рад:
4 х 15 = 60
3 х 15 = 45
Методе извођења наставе
Предавања уз помоћ видео бима. Активан рад на вежбама. Коришћење програмских пакета и рачунара на
вежбама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Активност на предавањима 20
Семинарски рад 50
Усмени испит 30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful