PREDMET: ŠPEDITERSKO POSLOVANJE – PITANJA ZA ISPIT

1. Kada se javljaju počeci špedicije? 2. Šta je uticalo na daljnji razvoj špedicije? 3. Pojam špedicije i špediter? 4. Koji su poslovi međunarodne špedicije i međunarodnog špeditera? 5. Šta je podšpediter i njegovi zadaci? 6. Koji su kriteriji za podjelu i vrste špedicije? 7. Objasnite vrste špedicije prema teritorijalnom djelokrugu? 8. Prema obimu poslovanja koje vrste špedicije poznajete? 9. Koja se prevozna sredstva koriste u špediciji? 10. Objasnite nacionalnu špediciju? 11. Kojim se poslovima bavi međunarodna špedicija i kako se ona dijeli? 12. Objasnite međunarodnu špediciju kao sistem? 13. Navedite međunarodni savez špediterskih udruženja? 14. Koji su specijalni poslovi međunarodnog špeditera? 15. Šta je instradacija? 16. Šta je doziv robe i kakav može biti? 17. Kako se zaključuje ugovor o prevozu robe? 18. Koji su zadaci špeditera prilikom prihvata robe radi otpreme? 19. Šta se pod otpremom, dopremom i prevozom robe podrazumijeva u širem smislu? 20. Koji su sastavni dijelovi otpreme, dopreme i prevoza robe prilikom zaključivanja ugovora? 21. Šta je transportno osiguranje i kako se sklapaju ugovori o osiguranju robe? 22. Zaključivanje ugovora o skladištenju robe?

Objasnite djelatnost međunarodne špedicije? . Koje su osnovne odredbe ugovora o špediciji? 27.hercegovačkom pravosuđu? 28. Koji su poslovi vezani za carinjenje robe? 25.23. Navedite posebne uslove za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva? 30. Šta sadrži informisanje nalogodavca? 26. Šta ugovor o špediciji sadrži u bosansko. Ispostavljanje ili pribavljanje prevoznih i drugih isprava? 24. Koji su osnovni elementi ugovora o špediciji? 29.