1.

Kada se javljaju počeci špedicije?

13. st. – počeci špedicije (Venecija je apsolutni gospodar glavnih prometnih putova na moru - igra najvažniju ulogu u trgovini sa susjednim zemljama ) Kraj 18. st.- rgovci se sve više obradaju posebim, specijalnim posrednicima – špediterima – (odabir prijevoznog puta, unajmljivanje prijevoznog sredstva , stručni savjeti za prijevoz robe) 19. st. Špedicija kakvu pozajemo i danas -pojava željeznice i modernizacija drugih oblika prijevoznih sredstava, jačanje međunarodne trgovine.

2. 3.

Šta je uticalo na daljnji razvoj špedicije? Pojam špedicije i špediter?

Riječ špedicija potječe od latinske riječi „expedire“ , što doslovno znači „odriješiti“, „urediti“ , dok se u praksi prevodikao „otpremiti“, „otposlati“. Špedicija je specijalizirana privredna djelatnost koja se bavi organizacijom otpreme robe i drugim poslovima koji su s tim u vezi. Špediciju obavlja špediter, a to je privrednik, pravna ili fizička osoba koja se isključivo i obrtimice bavi organizacijom otpreme robe svojih komitenata pomodu vozara i drugim poslovima koji su s tim u vezi. 4. Koji su poslovi međunarodne špedicije i međunarodnog špeditera?

teritorijalni djelokrug poslovanja: • nacionalna i • međunarodna špedicija 2.otpreme robe iz vlastite u strane zemlje (izvozna špedicija) .osnovno obilježje poslovanja: • lučka (pomorska) • cestovna • željeznička • zračna . koja obavlja propisane ili uobičajene specijalne (sporedne) poslove i radnje u vezi s otpremom. odnosno poslovi: . Šta je podšpediter i njegovi zadaci? Podšpediter je drugi špediter (pravna ili fizička osoba) na kojega je glavni špediter prenio u cjelini izvršenje špediterskog posla. Koji su kriteriji za podjelu i vrste špedicije? 1.dopreme robe iz stranih u vlastitu zemlju (uvozna špedicija) i . 6.Međunarodna špedicija – pod poslovima međunarodne špedicije razumijevaju se gospodarske (privredne) usluge vanjskotrgovinskog prometa. 5. dopremom i provozom robe.provoza robe između stranih preko vlastite zemlje (provozna ili tranzitna špedicija) Međunarodni je špediter gospodarstvenik (privrednik). pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa.

predmeti otpreme: • špedicija generalnih tereta • špedicija živih životinja • špedicija hemijskih proizvoda • špedicija kontejenera • špedicija industrijskih proizvoda. • ekspresna. obim poslovanja (mega i niša špediteri): • velika. 6. • cestovna (kamionska) • željeznička. vrsta prijevoza: • brzovozna. itd. • vagonska. • masovna • konvencionalna • kombinirana • multimodalna špedicija. • zrakoplovna špedicija 5. najčešde korišteno prijevozno sredstvo: • pomorska. 3. itd . • riječna. • mala i • srednja špediterska poduzeda 4. itd.• riječna. • sporovozna.

Međunarodna špedicija je mlađa od nacionalne. dopreme robe iz stranih u vlastitu zemlju i provoza robe između stranih zemalja preko vlastite zemlje. lokošpedicija. Dijeli se na 3 vrste : 1. kontinentalnu 3. lučku (pomorsku) 2.7. graničnu špediciju .Nacionalna špedicija je špedicija koja se bavi isključivo organiziranjem otpreme i dopreme robe unutar jedne države i koja se pri tome služi isključivo domadim prijevoznim sredstvima(kompanijama). Nacionalna špedicija organizira otpremu i dopremu robe: • u istom smjeru (tzv. ) • iz jednog mjesta u drugo (unutarnja špedicija ) Međunarodna špedicija bavi se organiziranjem otpreme robe iz vlastite u strane zemlje. Objasnite vrste špedicije prema teritorijalnom djelokrugu? teritorijalni djelokrug poslovanja: • nacionalna i • međunarodna špedicija .

da godišnje kvalitetno obradi više od milijun ugovora o špediciji. da se bavi svim vrstama špedicije.8. godišnje kvalitetno obradi preko 100 hiljada pozicija. Mala špediterska preduzeda imaju godišnji prosjek do 50 zaposlenika. da godišnje ostvaruje prihod vedi od 50 miliona eura. vrijednost preduzeda je preko 2 miliona eura. da je vrijednost špediterskog preduzeda. Koja se prevozna sredstva koriste u špediciji? . ima godišnju neto dobit preko 1 milion eura. ostvaruju prihod do 10 miliona eura godišnje. godišnje obrade do 10 000 pozicija. uglavnomobavlja temeljne špediterske poslove. Srednje špeditersko preduzede ima godišnji prosjek iznad 50 zaposlenika. Oni su zbog svoje izrazite fleksibilnosti i konkurentnosti našli svoje mjesto u tranzicijskim gospodarstvima. 20 miliona eura. Prema obimu poslovanja koje vrste špedicije poznajete? Za veliko špeditersko preduzede (megašpeditera) je karakteristično: da ima godišnji prosjek više od 500 zaposlenika. 9. te godišnje ostvaruje neto dobit vedu od 500 000 eura. da godišnje ostvaruje dobit vedu od 5 miliona eura. te da značajno sudjeluje u nacionalnom i međunarodnom špediterskom poslovanju. ostvaruje prihod vedi od 10 miliona eura godišnje. vrijednost preduzeda je do 2 miliona eura.

graničnu špediciju 12. lučku (pomorsku) 2. Kojim se poslovima bavi međunarodna špedicija i kako se ona dijeli? Može se baviti nacionalnom špedicijom. Objasnite nacionalnu špediciju? Nacionalna špedicija je špedicija koja se bavi isključivo organiziranjem otpreme i dopreme robe unutar jedne države i koja se pri tome služi isključivo domadim prijevoznim sredstvima (kompanijama). koje omoguduju da se od pošiljatelja do kupca robu transportira brzo. Nacionalna špedicija organizira otpremu i dopremu robe: • u istom smjeru (tzv. lokošpedicija. Objasnite međunarodnu špediciju kao sistem? Međunarodna špedicija kao sistem : skup međusobno povezanih špediterskih aktivnosti . špediterskih organizacijskih jedinica u zemlji i inozemstvu.10. ekonomično i racionalno. dok nacionalna ne može međunarodnom. sigurno. kontinentalnu 3. Dijeli se na 3 vrste : 1. . ) • iz jednog mjesta u drugo (unutarnja špedicija ) 11.

izdavanje špediterskih potvrda .zaključivanje ugovora o pakiranju i signiranju i izvršenje tih poslova . Koji su specijalni poslovi međunarodnog špeditera? .prijevoznog sredstva.doleđivanje robe . Šta je instradacija ? . najsloženiji i najodgovorniji posao međunarodnog špeditera Pod instradacijom se smatra: .kreditiranje nalogodavca 15.hranjenje i pojenje živih životinja .lizing poslovi .izbor optimalnog prijevoznog puta.uzorkovanje robe . Osnovana ju u Beču 1926.najteži. Navedite međunarodni savez špediterskih udruženja? Najvažnija špediterska stručna organizacija je Međunarodni savez špediterskih udruženja ili FIATA. god.13. .zaključivanje ugovora o vaganju i sortiranju i izvršenje tih poslova . .izbor najpovoljnijeg vremena u kojem treba robu otpremiti.optimalne tehnologije transporta .izdavanje jamčevnih pisama .konsignacijski poslovi . 14. i sjedište joj je u Zurichu u Svicarskoj. dopremiti ili tranzitirati od otpremnog do dopremnog mjesta .sajamski poslovi .

Šta je doziv robe i kakav može biti ? Kod otpreme robe morskim putem međunarodni špediter dužan je izvršiti doziv robe. . odnosno upozorava nalogodavca na nedostatke pakiranja. Doziv robe može biti : . Roba koju špediter primi i predaje na daljnji prijevoz mora biti pripremljena od strane nalogodavca tako da je spremna za prijevoz – mora biti propisno pakirana i pravodobno stavljena na raspolaganje špediteru. a može se zaključiti ugovor o multimodalnom transportu robe. 18.doziv putem skladišta: 17.izravan doziv . Dozivom robe špediter daje pošiljatelju potrebne upute kada de i na koji način uputiti robu u luku. Kako se zaključuje ugovor o prevozu robe ? Ugovor o prijevozu robe može se zaključiti na klasičan način (upotreba prijevoznog sredstva jedne prometne grane). oštedenja ambalaže.16. oštedenja ili manjak sadržaja. prispijede robe usklađuje s dolaskom broda u luku odnosno početkom ukrcaja robe na brod pravodobnim dozivom robe izbjegava se dugo zadržavanje robe u skladištu. Koji su zadaci špeditera prilikom prihvata robe radi otpreme ? Radi organizacije otpreme robe. špediter prvo sam prima robu i provjerava.

izdavanje naloga za ukrcaj. špediter organizira i predaje robu na otpremu. pregled broda. odnosno dopremu. 20.19. kontrola podataka u vezi s ukrcajem robe. 22. dopreme i prevoza robe prilikom zaključivanja ugovora? 21. odnosno provoz a zadaci koje špediter obavlja u ovom koraku su: . robu čuva s pažnjom dobrog privrednika . Šta se pod otpremom. Zaključivanje ugovora o skladištenju robe ? Jedna od važnih obveza međunarodnog špeditera je da po prijemu robe. dopremom i prevozom robe podrazumijeva u širem smislu ? Nakon prihvata robe od nalogodavca.održavanje veze sa brodarom radi pravodobnog postavljanja broda na ukrcaj . po nalogu i za račun nalogodavca. Pri tome ugovore može sklapati sam pošiljatelj (nalogodavac) Uobičajeno je da špediter sklopi takav ugovor u ime. Šta je transportno osiguranje i kako se sklapaju ugovori o osiguranju robe? Kako bi se osigurala roba za vrijeme njezina prijevoza od pošiljatelja do naručitelja sa osiguravajudim kudama se sklapaju ugovori o osiguranju robe. Koji su sastavni dijelovi otpreme. osiguranje pravodobne dostave robe pod brod.

carine i drugih pristojbi : Špediter ne odgovara za netočno obračunate carine. ali je dužan kao stručnjak u ovom poslu štititi interese nalogodavca i paziti na ispravnost svih dokumenata koji se koriste u obvaljanju ovih poslova. 24. Ispostavljanje ili pribavljanje prevoznih i drugih isprava ? Zaključivanje ugovora o međunarodnoj kupoprodaji robe temelji se na uzajamnom povjerenju prodavatelja i kupca. Odnosi između špeditera i nalogodavca u ovom pitanju reguliraju se automatski. pa se prijevozne isprave pojavljuju kao jedini instrumenti koji tom povjerenju pružaju i određenu ispravnost u pogledu izvršavanja zaključenog posla. Kontrola ispravnosti dokumenata i obračuna vozarine. . Koji su poslovi vezani za carinjenje robe ? Obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe: Obveza špeditera je da obavi sve radnje koje su vezane uz prijelaz robe preko carinske crte.Špediter može zaključiti ugovor o skladištenju robe s nekom tredom osobom. ili pak robu može skladištiti sam. 23. vozarine i druge pristojbe.

dopremu i provoz robe bude pravodobno informiran. koja je uz ostalo i djelatnost povjerenja Nalogodavac povjerava svoju robu špediteru. težina i vrsta pakiranja robe .količina.cijena špediterskih usluga (visina cijene špediterskih usluga je određena na dva načina: tarifom špediterskih poduzeda. roba često ima veliku vrijednost pa je potpuno razumljiv interes nalogodavca da o svim događajima vezanim uz otpremu. Šta sadrži informisanje nalogodavca ? Špediter treba izvještavati nalogodavca o tijeku organizacije i izvršenja otpreme. dopreme i provoza robe Ova obveza špeditera proizlazi iz njegove djelatnosti.predmet ugovora o špediciji (osnovni i specijalni poslovi koje špediter obavlja pri organiziranju otpreme i dopreme nalogodavateljeve robe. ili posebnim ugovorom između špeditera i njihovih nalogodavatelja) . koristedi usluge tredih osoba) . te šifra i naziv carinske tarife (za robu u uvozu) .trgovački naziv robe na hrvatskome i odgovarajudem stranom jeziku.25. Koje su osnovne odredbe ugovora o špediciji ? . 26.

osigurani rizici i relacija osiguranja .imatelj robe .naziv i nadležnost suda .rok isporuke . luka ukrcaja odnosno iskrcaja.pošiljatelj robe .uvjeti isporuke .Sklapanje ugovora o špediciji .inozemni kupac . Koji su osnovni elementi ugovora o špediciji ? .hercegovačkom pravosuđu ? 28. Šta ugovor o špediciji sadrži u bosansko.kvalitativno i kvantitativno preuzimanje robe .uvjeti pladanja .transportno osiguranje.naziv tvrtke nalogodavatelja .inozemni prodavatelj . terminal ili kolodvor .obavljanje radnji u carinskome postupku .paritet .naziv tvrtke špeditera .27.zemlja isporuke.vrijednost robe u nacionalnoj valuti .način prijevoza .

deviznih i vanjskotrgovinskih propisa . Navedite posebne uslove za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva ? .Najmanje IV. kako bi cjelokupni proces transporta bio izvršen na siguran.29.Zakonom propisani iznos novčanog kapitala . stupanj stručne spreme i položeni stručni ispit za djelatnike carinskog otpremnika .Ispunjenje navedenih uvjeta potvrđuje se LICENCOM koju izdaje Ministarstvo financija s rokom valjanosti od 5 godina 30. dopremu i provoz robe. odnosno organizacijske jedinice carinarnice ili na graničnom prijelazu . . stručan i ekonomičan način. dopreme i provoza robe – pronađe i osigura najbolje ekonomske uvjete za otpremu.Radni prostor u sjedištu carinarnice. Objasnite djelatnost međunarodne špedicije ? Osnovna privredna funkcija međunarodne špedicije – je da ona kao djelatnost organizacije otpreme.Dokaz da djelatnik nije kažnjavan za privredni prijestup zbog povrede carinskih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful