I.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на наставната единица: Hello
2. Наслов на тематската единица: Hello
3. Тип на часот: Вежбање поздравување и бројки
II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: учениците да го усвојат поздравувањето и
претставувањето
Hello, I`m…/ What`s your name? , и бројки 1-15
III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален,
тивок приод,
дијалошки, работа во парови,
индивидуално
IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, работна, CD, CDплеер
V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ
ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот го започнува часот со влегување во училницата,
мавтање со рака кон децата и потоа покажува кон себе и вели: Hello,
I`m Tanja и ги храбри и тие во хор да одговорат секој кажувајќи го
своето име.
ГЛАВЕН ДЕЛ:
Потоа учениците гледаат на стр. 2 и 3, а наставникот ги прашува
што гледаат на сликата и што се случува. Учениците ја слушаат
снимката и покажуваат на личностите како што зборуваат, а потоа и
на зборовите. Повторно слушаат и повторуваат сите заедно.
Наставникот прашува дали некој знае
да брои од 1-15 на англиски. Потоа наставникот почнува да брои
споро на англиски и ги охрабрува учениците да се приклучат. При
броењето им покажува на прстите до 10.Се слуша снимката,
учениците покажуваат со прст кон бројките како што ги кажуваат
бројките. Се слуша и се учи песната со бројките и повеќепати се пее.
ЗАВРШЕН ДЕЛ:
На крај учениците се прашуваат и се претставуваат:
Hello, I`m… What`s your name?

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на наставната единица: Revision introducing, аgе,
numbers, colours
2. Наслов на тематската единица: Hello
3. Тип на часот: вежби
II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: да се усвојат бројките 1-15, со изговор и
препознавање, а исто така и кажување на возраст и прашување колку
години имаш и боите
III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален,
дијалошки, работа во парови, индивидуално
IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, работна, CD, CDплеер
V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ
ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот прегледува домашната работа. Учениците ја пеат
песничката за бројките.
ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот ја воведува сликата 4 на стр. 3 и се кажуваат
имињата на ликовите, Who is it? Beth, Joe, Harry, Yasmin. Се слуша
снимката и децата покажуваат кон секое дете кога ќе слушнат кога
зборуваат. Поедини ученици наставникот ги прашува: How old are
you? а тие одговараат I`m 8. Потоа децата меѓусебно се прашуваат и
одговараат. Наставникот покажува кон црвени предмети во
училницата (облека, пенкала) и го кажува зборот: red. Се продолжува
со другите бои на ист начин. Потоа се слушаат боите, а учениците
покажуваат со прстињата кон нив. Потоа слушаат и повторуваат.
Поедини ученици ги кажуваат боите а потоа наставникот прашува за
боите на поедини предмети покажувајќи кон нив:What colour is it?
ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Работна тетратка стр.3 вежба 3 Listen and write учениците треба
да ја напишат возраста и во следната вежба да ги обојат ѕвездите

.

Наслов на тематската единица: Hello 3.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат боите такашто наставникот крева флеш-карти а учениците ја кажуваат соодведната боја ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува дека ќе учат зборови за предмети од училницата. Тип на часот: презентација II. во парови и индивидуална IV. Harry. Наслов на наставната единица: Classroom objects 2. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. CD V. дијалошки. групна. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. работна.I. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален. Па наставникот покажува на пенкалото и вели pen. аудио-визуелен. Потоа се слуша и снимката со Beth. на молив-pencil… Потоа се слуша снимката и учениците покажуваат кон предметите. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Yasmin и учениците покажуваат кон нив во учебникот и ги даваат одговори додека наставникот ја стопира снимката ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр. а потоа и ги повторуваат. на книга-book. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на боите и усвојување на презентираните училишни предмети III.4 вежба 5 Look and write – кадешто се бројат предметите и се запишуваат на празната линија .

а тие да повторат. дијалошки. групна. како се викаат. Наслов на наставната единица: Days of the week 2. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр.деновите од неделата и вежба 7. аудио-визуелен. draw and circle. CD V. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален.I. . Следниот пат тие ги кажуваат и на крај ги затвораат книгите и заедно со снимката ги кажуваат. па неколку пенкала. колку години имаат. Поедини ученици ги кажуваат деновите. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1.4 вежба 6 Find and write.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат уч. Потоа ја слушаат снимката за Beth. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. работна. Look. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ.. Наслов на тематската единица: Hello 3. предмети такашто наставникот крева неколку моливи. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и усвојување на училишните предмети и презентација на деновите на неделата III. write. Потоа им го кажува како се вика нивниот омилен ден на англиски. Тип на часот: презентација II. омилена боја и омилен ден. а учениците го кажуваат соодведниот предмет ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги прашува децата кој им е омилен ден и зошто. па пота наставникот прашува поедини ученици. во парови и индивидуална IV. Се слуша снимката и учениците покажуваат кон деновите..учениците си пишуваат за себе.

дијалошки. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален.6. Учениците ја слушаат и ја гледаат цртаната приказна на стр. Наслов на тематската единица: Toys 3. групна. cowboy. Потоа учениците слушаат и повторуваат. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на нови зборови низ цртан филм III.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат деновите на неделата и боите ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува сликички на децата и ги прашува дали знаат како се викаат на англиски: spaceman. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ.6 вежба 1 Read and circle . Поедини ученици со помош од наставникот го читаат дијалогот со препознавање на зборовите и кратките фрази. во парови и индивидуална IV. CD V. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. Наставникот прашува што гледаат на сликата. Тип на часот: презентација II. dinosaur.учениците го бојат каубоецот според клучот и вежба 3 Read and circle – го заокружува одговорот . работна.I. аудио-визуелен. Потоа преку цртањe на таблата голем и мал диносарус им укажува на разликата големомало: big – small. Наслов на наставната единица: Toys and colours 2.

CD V.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува флеш-карти со слики од веќе изучените играчки. Тип на часот: /презентација и повторување II. writing 2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. Наставникот ги прашува и им објаснува што има на сликата. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален. car.7 вежба 3 Read and match . ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на нови зборови и повторување на усвоените називи на играчки III. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр. аудио-визуелен. Поедини ученици ја читаат песничката. Потоа учениците ја пеат заедно песната со снимката. ball. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува сликички со дуги играчки на децата и ги прашува дали знаат како се викаат на англиски: doll. Наслов на наставната единица: Singing. работна. teddy bear.7. а учениците ги именуваат. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. групна. Наслов на тематската единица: Toys 3. reading. во парови и индивидуална IV. colour and write – учениците на слободно означеното место го цртаат предметот што недостига – ball и го бојат со црвена боја .I.учениците ги поврзуваат играчките со соодветната етикета и вежба 4 draw. а потоа сите заедно се обидуваат да ја пеат. Потоа учениците ја слушаат песничката и ја гледаат цртаната слика на стр. дијалошки.

ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоените називи на играчки и боите III. Потоа ја слушаат снимката со опис на предметите и самите погодуваат кој предмет се опишува. а учениците одговараат. Is it red? No. велејќи им: It`s a car. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. CD V. а наставникот им поставува прашања What is it? What colour is it?.I. it`s… Потоа повторно ја слушаат снимката и повторуваат. Тип на часот: /повторување II. 8 и 9. аудио-визуелен. It`s a doll… ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр. Наслов на наставната единица: Revision activities 2. Потоа следат наредби и прашања: Point to the ball. Наслов на тематската единица: Toys 3. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален.8 вежба 5 write and colour – учениците на слободно означеното место дополнуваат речениците и го бојат играчките и вежба 6 Read and write What is it? –погодуваат што е. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. . работна.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги покажува и ги реди флеш-картите со играчки пред себе. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр. кооперативно учење IV.

I.9 вежба 7 read & circle учениците читаат и заокружуваат и вежба 8 draw a toy puzzle and write . комуникативен. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. Is it a dinosaur? а учениците одговараат на крајот пак со Yes/No. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги крие флеш-картите со играчки зад учебникот и по малку ги покажува и потоа ги прашува учениците: Is it a car? No. Наслов на наставната единица: Revision vocabulary & listening 2. It`s a doll… ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците гледаат на стр. работа во парови IV. CD V. дијалошки. аудио-лингвален.9 вежба 6 и притоа слушаат снимка и одговараат на поставените прашања со Yes/No. Учениците во своите тетратки цртаат по еден предмет и го обојуваат а пота меѓусебно си поставуваат прашања и го погодуваат предметот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр. работна. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоените називи на играчки III. Наслов на тематската единица: Toys 3. Тип на часот: вежби и повторување II. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. Потоа наставникот им дава опис на еден предмет: It`s green. It isn`t a car.

Потоа учениците со помош на наставникот се обидуваат да ги читаат исказите. Тип на часот: /вежби II. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен.I. Потоа ја слушаат снимка и одговараат на поставените прашања со Yes/No. дијалошки. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр. Потоа истото го повторува и со другите играчки. комуникативен. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. Децата прво ја цртаат својата омилена играчка и меѓусебно си поставуваат прашања со цел да погодат која е играчката. Наслов на наставната единица: speaking activities 2. а учениците одговараат. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот вокабулар III.10 вежба 9 read & colour учениците читаат и бојат и вежба 10 draw and write . наставникот ги прашува Who`s this?. работа во парови IV. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците гледаат на стр. Наслов на тематската единица: Toys 3.10. CD V. При повторното слушање наставникот ја стопира снимката и учениците ги повторуваат кратките искази. аудио-лингвален.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот полека на табла црта една играчка и ги прашува учениците What is it? а тие одговараат. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. работна.

Потоа истото го повторува и со другите играчки. аудио-лингвален. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот полека на табла црта една играчка и ги прашува учениците What is it? а тие одговараат. Потоа учениците кажуваат која им е нивна омилена играчка. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. CD V. Потоа учениците со помош на наставникот се обидуваат да ги читаат исказите. работа во парови IV. наставникот им обајнува дека двете деца ке ја презентираат својата омилена играчка. Наслов на тематската единица: Toys 3. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр.11 вежба 11 listen & colour учениците слушаат и бојат и вежба 12 find and write кадешто ги поврзуваат предметите со зборчиња и ги запишуваат . дијалошки. Тип на часот: вежби II. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците гледаат на стр.I. работна. Потоа учениците ја слушаат снимката и одговараат на поставените прашања со Yes/No. При повторното слушање наставникот ја стопира снимката и учениците ги повторуваат кратките искази. Наслов на наставната единица: Revision & vocabulary extension 2.11. и бара учениците да ги нацртаат и да ги препишат во своите тетратки. комуникативен. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот вокабулар и негово проширување III. Наставникот на таблата ги црта и ги потенцира новите 2 играчки: computer game & bike.

комуникативен. 6. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. работна. Наслов на наставната единица: Dialogues. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Тип на часот: /вежби II. Потоа учениците почнуваат да ги цртаат изучените играчки во своите тетратки и да ги препишат зборовите под сликичките. стр. Потоа заеднички со наставникот ги преведуваат. 10. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучените работи III. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ги бојат нацртаните играчки . а подоцна и на зборовите. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. стр.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат песничката за бројките ГЛАВЕН ДЕЛ: Потоа учениците отвараат на стр. reading & roleplay 2. аудио-лингвален. Наслов на тематската единица: Toys 3. дијалошки. 2и 3 и ги читаат дијалозите по улоги со помош на наставникот. работа во парови IV. такашто се подготвуваат за изучување на ортографијата на буквите.I. CD V. 11. Истата постапка се повторува со дијалозите на стр. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен.

Тип на часот: повторување II. во парови и индивидуална IV. а учениците ги именуваат. а наставникот кружи околу нив и им помага при изговорот и составувањето на прашањата. почнуваат сите заедно да ја пеат.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува флеш-карти со слики од веќе изучените играчки. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им задава за домашна задача да нацртаат кругчиња и да ги обојат со изучените боички.I. Наслов на тематската единица: Toys 3. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот бара учениците да повторуваат по него It`s a dog… и да ги редат нивните мали сликички по истиот редослед како што ги повторуваат. Потоа откако ќе го добијат редоследот на сликичките како стиховите во песничката за играчките. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот матријал III. работна. CD V. а потоа под секое кругче да ја препишат соодветната боја од учебникот. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Следната активност исто е поврзана со сликичките такашто овојпат учениците меѓусебно се прашуваат и одговараат Is it a car?/ Is it big? Is it red? Yes/No. . Наслов на наставната единица: revision 2. групна. дијалошки.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. Број/Тип на часот: 13/ повторување II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот матријал III. Наставникот им кажува да го прочитаат во себе дијалогот што го зборува девојчето и потоа поедини учениците ги парафразираат прочитаните реченици. Доаѓа еден ученик и зема една играчка и притоа не им кажува што е на своите соученици.I. Наслов на наставната единица: revision & reading practice 2. групна. 11 вежба 11 Listen and colour учениците слушаат снимка и ги бојат играчките со соодветната боја . Тие поставуваат прашања и погаѓаат што е играчката.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот неколку мали играчки ги става во една кутија. CD V. во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. наставникот им кажува да меморираат што е можно повеќе зборови од сликата и после ја затвораат книгата.11. дијалошки. Учениците кажуваат на англиски кои играчки ги запаметиле. Истото се повторува со дијалогот на момчето. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците гледаат на стр. Наслов на тематската единица: Toys 3. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Работна тетратка стр. работна.

а учениците треба да ги именуваат бројката и бојата со која е напишана бројката. во парови и индивидуална IV. Наслов на наставната единица: revision 2. дијалошки. Наставникот продолжува на истиот начин да им диктира училишни предмети.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги крие флеш-картите со играчки зад учебникот и по малку ги покажува и потоа ги прашува учениците: Is it a car? No.I. а учениците треба да ги нацртат и да ги обојат. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. It`s a doll… ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги читаат изучените дијалози преку улоги со помош на наставникот. работна. Наслов на тематската единица: Toys 3. групна. CD V. Потоа наставникот им кажува бројка и определена боја. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот матријал III. Број/Тип на часот: 14/ повторување II. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. Потоа наставникот пишува една бројка на табла со креда во боја. . НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ги кажуваат деновите по редослед. а учениците треба да ја запишат цифрата со соодветната боја.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. а учениците одговараат. Наслов на тематската единица: Toys 3. дијалошки. во парови и индивидуална IV. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. работна. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот матријал III. а тие треба да ја именуваат соодветната боја.I. Наслов на наставната единица: revision & evaluation 2.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот полека на табла црта една играчка и ги прашува учениците What is it? а тие одговараат. . групна. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. а учениците се обидуваат да ја именуваат на англиски бројката која што им ја покажува наставникот. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. Број/Тип на часот: 15/ повторување и утврдување II. Наставникот. Потоа истото го повторува и со другите играчки. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги запишува броевите по исмешан редослед. држејќи различни предмети им поставува прашања на учениците: What is it? What colour is it? Is it big? Is it small?. Наставникот држи картончињаизработки со бои и им ги покажува на учениците. CD V. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат песната за играчките.

Учениците со помош на наставникот го читаат дијалогот. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. What is it?. во парови и индивидуална IV. Настаникот ги објаснува повторно новите зборови. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на нови зборови низ цртан филм III. 2 уши. а учениците одговараат. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците за домашна работа треба да нацртаат свое чудовиште и да го обојат. Потоа го објаснува зборот Monster такашто на табла црта едно чудовиште.12. Yes or no? …No. голема уста и 4 остри заби.I. дијалошки. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. Потоа следи презентација на снимката од дијалогот на стр. барајќи притоа од учениците да повторуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да отворат на страна бр. групна. Наслов на наставната единица: presentation of new vocabulary 2. 12 и 13 во ученикот и ги прашува што е тоа. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. . Број/Тип на часот: 16/ презентација II. Покажува кон неговите карактеристики и ги изговара новите фрази. работна. Наслов на тематската единица: Monsters 3. CD V. Потоа му црта црта 3 очи. за што ќе се работи во новата тема.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот со помош на флеш-картите ги прашува учениците на следниот начин: It`s a spaceman.

НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен.I. 12 и 13 во ученикот и учениците со помош на наставникот го читаат дијалогот од претходниот час. уши и заби има. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците цртаат чудовиште според инструкциите а наставникот. во парови и индивидуална IV.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Потоа наставникот им кажува еден збор. Црта свое чудовиште на таблата и ги прашува учениците да кажат колку очи. CD V. Број/Тип на часот: 17/ Презентација II. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. Потоа ја слушаат снимката и треба да покажат кон соодветниот означен дел од лицето. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. а учениците ги именуваат на англиски. Потоа наставникот црта делови од лицето на табла. а учениците ги креваат своите мали флеш-карти. работна. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: Продлaбочување и проширување на вокабулар III. Наслов на наставната единица: Presentation of new vocabulary & reading 2. групна. . Наслов на тематската единица: Monsters 3. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да отворат на страна бр. дијалошки.

How many noses?. .. Наслов на тематската единица: Monsters 3. Вежба 4 Draw & write a/an учениците цртаат тоа што им се бара и впишуваат неопределен член.I. CD V. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги работат вежбите во рабнотните тетратки на стр. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник. Вежба 3 Read & match. дијалошки. работна. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. Број/Тип на часот: 18/ вежби II. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Пет ученици излегуваат пред табла. Вежба 2 Read & circle учениците читаат и го заокружуваат тоќниот одоговор. во парови и индивидуална IV. 1 Listen & colour каде што учениците ги бојат чудовиштата според инструкциите што ги слушаат од снимката. групна. а наставникот прашува колку носа имаат сите заедно. учениците ги поврзуваат зборовите со соодветниот дел од лицето на девојчето. Вежба бр. и слично за останатите делови од лицето.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ги повторуваат деловите од лицето според инструкциите што ги добиваат од наставникот Point to a nose/ eyes. Наслов на наставната единица: Vocabulary revision 2.. 12 и 13. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1.

. . прибидејќи ја имаат совладано ортографијата на латиничните букви. да се препише се што е пишувано на час по 3 пати. Потоа следи презентација на буквата „B b” и потоа следи пишување на 2 реда со буквата. airplane-авион. Учениците пишуваат по 2 реда со буквата.балон.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им објаснува на учениците дека ќе поцнат со изучување на буквите од англиската азбука. Наслов на наставната единица: Изучување на буквите А & В 2.I. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „А а”. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите А & В III. а учениците ги повторуваат по него и ја задава домашната работа. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка V. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира првите 2 букви од англиската азбука. во парови и индивидуална IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставикот ги чита новите зборови. нагласувајќи дека таа има 26 букви. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен.. Наслов на тематската единица: Monsters 3. групна. balloon. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. дијалошки. некои од нив веќе се познати за учениците. Наставникот им воведува и по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува. Број/Тип на часот: 19/ презентација II. и затоа вежбата за одвива брзо. а другите зборови се лесни и препознатливи од секојдневието како: appleјаболко.

Број/Тип на часот: 20/ презентација II. Наставникот ја пушта снимката. Наслов на наставната единица: Изучување на песна 2.I. Наслов на тематската единица: Monsters 3. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на таблата црта едно чудовиште и преку мимика го презентира значењето на зборот scary. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им задава за домашна работа да ја препишат песничката. во парови и индивидуална IV. дијалошки. Веќе наредниот пат се обидуваат да ја пејат песничката со снимката. групна. . а учениците првиот пат слушаат и покажуваат тоа што го слушаат на чудовиштето што го нацртале во својата тетратка. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебик.хорски да ја пеат песничката. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен.13 од учебникот I`m scary monster. На крајот учениците се обидуваат самостојни. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: III. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. цд V.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача. Чудовиштето на таблата ги има сите карактеристики со чудовиштето од песничката на стр.

apple. дијалошки. eye… ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат песничката I`m scary monster. Број/Тип на часот: 21/ вежби II. а уцениците се обидуваат да го именуваат предметот се додека не го погодат или пак додека не биде целосно нацртан што е лесно пак да се препознае. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. balloon.I. дел по дел. работна тетратка V. airplane. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. cat. Наслов на тематската единица: Monsters 3. На пр: car. . ear. групна. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: III. Наслов на наставната единица: Повторување на букви и на вокабулар 2. а учениците треба да ги именуваат по исмешан редослед како што им ги покажува наставникот. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги пишува на табла измеано изулените букви. Потоа наставникот ги полека новите предмети на таблата. dog. во парови и индивидуална IV.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка и списание Hello kids V. Наслов на наставната единица: Изучување на буквите C & D 2. . Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „C c”. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите C & D III. Наслов на тематската единица: Monsters 3. да се препише се што е пишувано на час по 3 пати. а другите зборови се лесни и препознатливи од секојдневието како: car.I. некои од нив веќе се познати за учениците. dogкуче. во парови и индивидуална IV.маче. групна. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. а учениците ги повторуваат по него и ја задава домашната работа. дијалошки. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. Учениците пишуваат по 2 реда со буквата. прибидејќи ја имаат совладано ортографијата на латиничните букви. dinosaur. Наставникот им воведува и по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува. Потоа следи презентација на буквата „D d” и потоа следи пишување на 2 реда со буквата. и затоа вежбата за одвива брзо.автомобил.диносаурус… ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставикот ги чита новите зборови. cat.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им објаснува на учениците дека ќе ги изучуваат следните букви C & D од англиската азбукa. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира новите букви од англиската азбука. Број/Тип на часот: 22/ презентација II.

.ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им објаснува на учениците дека ќе ги изучуваат следните букви E & F од англиската азбукa. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. прибидејќи ја имаат совладано ортографијата на латиничните букви. Наставникот им воведува и по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува.. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите E & F III. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „E e”. Учениците пишуваат по 2 реда со буквата. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира новите букви од англиската азбука. Наслов на наставната единица: Изучување на буквите F & E 2. а другите зборови се лесни и препознатливи од секојдневието како: ear – уво. а учениците ги повторуваат по него и ја задава домашната работа. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ. Број/Тип на часот: 23/ презентација II. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка и списание Hello kids V. во парови и индивидуална IV. некои од нив веќе се познати за учениците. да се препише се што е пишувано на час по 3 пати. групна.I. и затоа вежбата за одвива брзо. Потоа следи презентација на буквата „F f” и потоа следи пишување на 2 реда со буквата. дијалошки. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставикот ги чита новите зборови. Наслов на тематската единица: Monsters 3. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен. . eye – око.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful