tY

Flec.4na Vrolp'ra Fonl'rlaTrurncnal.4
ne eliberim inchidem oclii, dnm frau libergandurilor noastre, rintea de orice gind, de orice intenfie... Dnm lrau liber grrndurilor noastre, ne eliberdm de orice gend... Inspir... er$ir... lent, sunt din ce in ce mai relarat, cu liecare :xpirafle devin din ce in ce mai relaxat,respiiafiamea esteregu unui fluviu cu ape molcome 9i linc, calme, latn, 6ind asemenea Jar adlnci, puternice. Ne cufundim treptat trcptat intr-o marede pace9ilini9te, intr-un oceande Lumini qi Iubire. Ne confticntizim frin1a de Luminn din noi, din 6ecare. Suntem din ce ln ce mai rela)rali. Avem tot ceea .e rc trebuie pennr a ne duccla bt r rfrr.ir -rer:-eari.i 'r ,lcum. pe acestpnment. Dnm friu liber gdndurilor gi nu dnm atenlie nici unuia dintre ele, le lisim si cugi lin.

Sunt din cein u mai re/axat. ,uibrez in amanie cu lntreg Uni'Ltersul, Simt cd Dlvina din mine. ConftientizezScAnteia

747

iubesc Lumina. gat.. expir... in. Suntofintd fu Lumind.. 148 . Siasemandrea Au tot ceea & imi trebuie ?entru a realiza nenirea nea. du?dcbi?ul Sa. Sunt . bronhii....nas.erpir lent.onttient de forta mea li am?utereasdm. Pdmdnt.i a sfi?Anesc.i uai poate aJicta. o noui greutate.. plemeni.pir..sunt relaxat.r 1g. o greutate.nu lin seami de caracteristicile createantcrior.pirrliei. Orice gand imi vine in minte il proiectez pe acest ecraD luminos giiltrec de 1astangaladreapta. o merime. aici Si acum.intreagamea atenlie se indreapti citre acestecranluminos. piept.Mi eliberezde orice suferingi.. de toate grijile $i rcvoile pimantene. (reah duPa&iPul li asemdnarea Domnului.o noui mirime. ii dau o noun Ibrmn. alveole pulmonare. ?e acest Sunt ofintd deLumind ceesteintunecat Si nimic din ceea nu m. o noui culoare. inspt gi vizu alizez traseul aerului.t Crealia.. apoi abdomen.ii dauoformi.Sunt copilulDomnului Sisunt creatdin Lumind. o culoare. il reproiectezca pe un bagajpe acestecranluminos..Daci acestgand revine.. Res?e.... Cu fiecare inspiralie devin din ce in ce mai relaxat. Intreaga meaarentie o indrepr doarx5up1. in fala ochilor mei creezun ecranmentalluminos. intreaga mea atenlie o indrept asuprainspiratiei.

i. rtreaga mea atenlie sc indreaPti mum citrc palmn mea locul unde voi primi Flacirx Violeti. Sunt conStient Sunt topilul Donnului Sisunt creatdin Lumin'i' reea c?aotesr' pentru aJace . crctte.: . r. Acest violet intens. buricele degetelor incep si ':: -::::ce. Luminn. Ea crelte. Aceasti Flacnri care {l:f. Atit pe interior. Acesta este inceputul. in centrul ei se afli un mic punct de culoare ^.-r.r:1i lnsind in urma Sa. in rnijlocul palmei simt o adiere. cum creqte. Pace. Vizualizez palma.vnd" palma --.lm /al rcearc imi lrebuie Sunt o finla de Lunina ceesteintunecat Si nimic din ceea nu md .=:a. imi .Am deoenit constientde Forla mea Si am Putereasd mi-a std.r:.rtotul deosebit. ':-izualizezcum de aceasti Palma mea stangi este cuprinsi :i::ri Violeti.cat ti 6zic' este ars : :lePartat.nat Paatealecta. atet in Plan energetic..Armonie' u imi trebuiepentru aface aresllutu' Am tot ceea deforla mea Sunt conStient Si am puterea sd mi-o stiiqAnesc. aceasti culoare Divini.:1. YiuaJnez acest violet intens. un ceva cr. aceastt Lumint Divint care purificn : --.:.ic .td Flaciri purifcatoare.:::: -xhii min1ii". il . cuPrinde ante .rl meu este luminat de aceasti Flaciri Violeti Tot ceea .?anesc. cat ti Pe ext€rior.i:.u rcand\prr umnr.Treptat treptat imi va cupdnde :r--:ga palmn.:. citre Palma stangn lncep sn -:treaga mea atenlie se indreaPti greutateaaerului deasuprapalmei. ._xm se mdreitc. 149 .inrreg brarul esre cuPrin' acu'n 'ring :a ::easti Flaciri Moleti. tot ce€ace estenegativ. deLumina Ditin'i din mtne. .j putea fi negativ. o utoare fumiclturi.

. !fizu llzez crelerul meu cuprins de aceastdLumini Violeti.r.cuprinde gatul. 150 . est€ pudficat. grUa zilei de maine.: conitient de forta mea 9i de faptul ct am tot ceeace imi trebui. cer ti pe exterior Tot ceeace este negativ. cu acea. mintea mea estelimpede. din via+ade ir. T-lacara \4olera. ce ar putea si mi afecteze. temeri. supdrare.timic din ceea ceeste intunecat na md nai ?oate afcta.amprenrenegarive.Ldt in plan 6zic. cD zL. tot ceeace ar putea 1i malefic estc ars 9i indepirtat. amprenta unor imagini dureroaie. necazuri. orice suferin$. suferinfe. pentru a evolux. Flacira crc$te. est€ senetos. eeace ar putea fi negativ. Memoria mea est€buod. este cumt. de tot ceea ce ar putea insemna boali. pe carc ii cur4. il cura!de ror . Sur.. Suntof inta deLumina. A rmonie. acliuoi impuse altora. Crei€rulmeu €ste sinitos! Creierul meu emani Lumini. amintiri dureroase. pentn a-mi indeplini misiuneapeacesr Pimant. AICI qi ACUII Misiunea mea de om. toate sunt arse gi indepettate. venit aici ln inccrcare. Con5hentizez Sunleia Dioina din nine. . suferinle firl de rost.Intreg capul meu estecuprins acum dc aceastn Flacirn Violeicare lumineazi atat pe interior. cetniielte in armanie cu intregul Univers. amintid dureroase. Sant constientdeforta mea Si am ?uterea sd mi-a ttii?Anes\ sd treez injuru/ meu Pace.Braful meu estecuprinsde aceastiLumini purificatoare. atat in plan energetic. Orice afecliune. Iffreaga mea atenlie se indrcapti acum asupracreierului meu pr crre il curetcu aceasra Lumina Violera. Lu mind. cet 9i in cel lizic. Ii curdl de tot ceeace ar 'i putea insemna boali. urcind 9i inviluind treptaFtrepE capul. gindirea mea este clariCreierul meu este sinatos! Atenlia mea se in&eapti asupra ochilor. suferinll. atat in plan en€ryetic.

ll priver 1i ll 'rconjuratde o aur. Este chipul lui lisus.Sesprijini dcun toiag incovoiat. Dau drumul acesteiLumini si se reversc asupra mea. durere. cat 9i in cel energetic. il prime"c pe Iisus in toate fiin1a mea. Orice dezechj- . inleleger(. Sunt congtient de sinele meu Divinintrcagame.\nA VIOLET-A I:OR. il vizualizezca pc un punct de culoare galben-xurie.\ I rile mai vii. un tiner cu plete 9i. Chipul sauemana ll prire" . Caleamea de AICI $i dc ACUM. cu chipul. in sufletll meu 9i in mintea mea. pe care o vizu dizez luminati de aceasti Flacid Violeti. pe care le curit cu aceasti Flacdrl \ oletr. Vnd Templul. deschizan du mi-se Ca1ea. estechiar lisus NltintuitoruI. atet in planul 6zic. O stnre de bucurie interioad cre e. ochiul situat intrc sprancene. Imaginca cregtedin ce in ce mai nult 9i se apropie. acum Si au reci pdtat strilucirea 9i putereaOchii mei sunt senitogi!Percep culo- FLAC. Sunt atet de lini$tit. ochiul inilierii. albe. il vizualizez. un om imbrncat in straielungi.bin Atenlia mea seindreapti acum asupranasului 9i a gnrii. curat.sprijinindu-se de un toiag. Ajna Chakra. blenzi.o fiinFe de Lumin. sunt curali. Intreaga mea atenlie se indreaptn acum cntre glandele tiroide. Ochii mei vor 1i atra$idc acum incolo de tot ceeace estefrumos. pe care 1evizualizez cuprinse de aceastnLuminn. de bunitate. cu atit percep asemlnnrilc Sale. il primesc cu sufletul deschis. arenticcst( a. vnd mai bine in intuneric. cu cit mn apropii mai mult. Me prive$te cu ochii s:i mari. inspir 9i preiau nceasti imagine a chipului Siu pe care o transpun in culoare galben aurie 9i o fixez la niwlul celui de-al treilea ochi. iubire. rog si vini in inima mea. dar estetanir.re o aura Djrina. acel chip lumimt. Are fala scildati in razele unui soarede asfinft.Lumin.un e.ce striluceqtedin cc in ce mai intens.Ochii mei suntplini de Lumini. Pe ecranul mental din faga mea. suferinli. Mi simt purifical.I qi Tr. mi c'updnde treptat-teptat. Trup.upra chipului 5iu. de tot ceeace xr putea insemna boa1i. apare imagineaunui murte. La poalele acestuia vid o silucti. galben-aurie. Sunt cuprins de Pace 9i Iubire. de Lumini. Atengia mea se indreaptl asuprazonei gatului. Atcngia mea se indreapti citre cel de-al treilea ochi. Ajna Chakra. viu ti plin de iubire. suflet $i minte..VIA ]N I LCRAL. viu ti nevitnmat.

oriceboali.in fata mea.cca rc tmi trcbuie ceeocetrebuie ca s. iubesc Lumina. Respe ct legile D omnului du?dLumind. Luminaii ia loc_ Lumina. ce emani infelepciunea acumulatd de milenii. un Buddha imensscildatin mzeleunui soare ciudatceseafle la apus. armonia. Imi transmite aceeagi stare depace gideiubire. e suprimatiEiindepirtari. ii privesc chipul bland.senitatea. E inconjuratdevegetagie de un verdecrud.e inconjuratde o luminn alb-argintie.. Tidiesc in armonie cu tat ceeL cemd incanjoard.:i:tftn"iit . chip cu trisetud bhnde. pacea. o piatri de culoare albi. ii privesc chipul. Inspir gi preiau aceastd energie. Res?ect Crealia.pe careo transpunla nivelul tiro idei. la Gl ca9iMintui torul Nostrq lisus.i cdlduzesc reEl mi-a desthide.din stance. i . Ved aceastiimagine inconjurati de o lumine alb-argintie.a mi-o tltipdln?tt.un Buddha din piatri albe. pe Calea Si m. Sunt constient deforTa mea tr am puterca.apare imaginea unui Buddhade piatri albi. Am lot.<at.. Pe ecr:nulmental. o absorb in acelpunct unde seafld tiroida. iubirei compasiune.i lmi urmez Calea. intre"ga m"" atenlie este indreptati acum asupra tlroidei.intreagaimagine o uansform in aceastienergi€alb-argintie.I I libru. Privesc acest Buddhadin piatri albi. sunt rel&.jfAce Calea Si eztoluliameadeAICI si deACUM. ?entru a.-Esteun Buddha imens.

uJdr d.pu(e. in carelisus sauMaica Domnului. cel caft duce toate grcutilile acesteivie1i. r u ror \eeace 5unteu. iubiri degarte.imi vizualizez inima poare 7i cu gre.er. de vari.Vizualizez energetic. \Azualizez peecranul mental imaginea unui cerderarn. atetla ni\. iubire. . de armonie.eli. umezeala. detot ceea cear putease-miafectez€ putea sendtatea. Sunt curelali de radiagii.dimheala. cu lucrud bune. cupringi& Lumini. enefoqa mea. toatesunt arse9i irdepeftate.dxiVolerd.nij mei. cat9ifrzic.rcL a. aidomagi inima meaestecupdnsa de aceste flaciri violete. Sunt ofinl.. dureridin copildrie.i asendnareaDomnului ceesteintunecat Si nimic din ceea nu mA?oateafecta.i pljnideenergie. Fecioara Maria.pecare peste . igi aratainima cuprinsi de fleciri.Plnminii mei suntplini deLuminn. Flacira cuprinde9i trunchiul gi atenfiamease indreapti asupra pe. cer de dirnineap devreme. rcr pl. pldmaniicupdntideaceasti Lumini. aceastd de pra{ de tot ceea ce ar insernna bosli. Intreagameaatenliese indreapta acumasupra inimii mele. un albastru pur. atlt din punct de vedere cnt9i6zic. ii .\4zualizezpldmnniimei. mirosurileneplncute. aceste flaciri violet€ careo curafI. motorul vielii mele.f:ri nici un norigorUn cersenin. acexsti imagine.naro?i meisunr p rrr.pratul.. acel il transpurr Inspirti preiau aercurat.Imagineaeste aseminitoarecu aceea a uneiIcoane. Suferinga. cu n€cazud. fleciri ce ard Durerea.i deLumind. Sunt con$ientde cines nt mea pe acest Si de menirea PdmAnt.armanie. un cersenindeun albastupur. radioactivitatea.elenelgetic.areil cur.o purificl de rot ceea ce ar purea F reg. am.. Fla.r.rrciuni 'ufer'nre alesufletului. cuprinsi de aceastiFlaciri Violetd. cu bucurii.naniJor ceea c€ ar puteasi-mi aftctezesinitxtea.tiv: ne. Resortul vielii mele.Com?asiune.Pldmenij . Pace.. creatddu?'i cbi?u/. Oriceboale..

Lumina Domnului. E. dindu mi forEi incredere. astfel.i sdndtas lt ?entru a prini Si a ddrui lubire. in fiecare organ. sunt arse $i indeplrtate. orice suGrinli.nind cu Lumir .rlir. culoareacopilnriei fericite.rl mental apare imaginea unei poienile. e 5i Armonrein jur.un cer. O poienili plnn de vedeafi. Conttienrizez fiinta de Lumini din mine. pisirele care canti sau se inalgn-n zbor. in liecare Iesut. ce demult au lost adormite. Ajn puterea si ftezesc in mine sdmburele de Lumini Creator. Inima meaestecurati. Tot fclul de gnze ce zburdi de colo colo. Odce boali. violetI. Am putcrea si trimit un gand de iubire inimii mele s-o vizualizez r^n 9i cerloarea roz.'e . orice angoasi. inalfi. hr. Retrezescin minc puteri nebinuite. poi€nila este inconjunti de o pddure deasn. sufletul meu esteimpicat. este purilicat gi trimis mai departe. portocalie. teami. Pa. curdfend. 5ecare . Deasupra. Ici colo cate o floficid gxlbend. din floare in floare. un covor de iarbi de un verde crud. Atenlia mea seindreapti acum asuprastomacului.\4zualizez cum singele care mi intri in inimd estecuritat. atat in plan energetic. De jur-imprejur. )i enetra puri licatoare mai departc. pe caredoresc si il curil cu aceasti Flaciri Violeti. intregul meu organism. Pacea Armonia s-au 9i aqternut peste sufletul meu. Puterile ini sunt njimitate.cu arbori puternici. sunt calm. cat 9i 6zic sunt arse9i indepirtate. Orice spaimr. Sunt scdldatde Luninii Si suntfericit! Am tot ceea ce'imi trebuie?entru affericit. simanla Creatorului.elu . 754 . Pe ecranr. culoareaiubirii neprihinite.. Vibrez la 9i unison cu Intregul Univers. Sunt ollintd de Lunind. Vizualizcz stomaculmeu cuprins de Lumine. trainici. sunt plin de pace9i armonie. O starede beatitudinc ai de fericire mi inalfi la cer. ducrndLunin. frici.de Luminn 9i lubire.erin. Tieptat reprat devin tot mai congtient de cine sunt de misi 9i unea mea pe acestpimant.

galben-auriu. Sunt tun. orizont. toate liicile au fost lndepirtatc. toati cncrgiancgativi pc care.ruge-e. Ficatul meu estesinitos. fi Inspir ii preiau imaginea acesteipoicnilc carc sc tmnslorm:..Mn aflu in mijlocul acestuilan de griu.un soarecald.Cet cuprinzi cu ochii. Inspir gi preiauaceast:imaginc caresc trtns pune asuprastomaculuimeu. de un galben-pai.cu voie saufiri voie..inceputul verii.eer\e Jr lurei. bo-la. ard tot ceeace este negativ Ficxtul meu estesinitos. Ici-colo. Pimintul cultivat cu acestgriu.. cu senzaliiminunate. Multn Pxcc AiArmonie in .r intr-un verdecrud. Pe mijlocul boltei ccrcgti troncxzi un soarc puternic. galben-auriu.Ioja de foc.burdi prin l. sunt in mijlocul iLcestci poicnite. in in starga. Pe ccranul mental apare imaginea unui cemp cultjvat cu grau.linigte.. cu cerul de un albastrusenin. lumini. 'n. am lesat-osi piitrunde aici. Pace. Un lan de gr:iu copt. 1anul de griu. toate angoasele. intreaga mea rtenfie se indrexpti acum asuprameridianului biln ficat. Am tat ceea ceimi este necesar ?entl a mi urma ca/ea ?e acest ?dmA . energi€Yin. de tericire. Vizualizez intregul meridian cuprins de aceasti Lumini.putere.Aud piserelele cum cinti gi z.l dc toate actiunile mcle indrcptate impotrivl mea.tient de forld med defelul urm o std?dnesc.in spate.dzduh. un rogu puternic. de culoaregalben-pai. dc agresiunileganditc de mine agrcsivitatea 9i de reproguriletardive ficute. vioiciune.ufc inqa. L^r.di.'lbrte temerile mele s-aurisiprt. La orizont. il purilic ai il curn! cu acesre rrzevlorere. in fafl. loja dc lemn. un 1anplin de griu. Triicsc aceasii clipn de p^ce. de violenF ti mea impotriva mca. flori roqii. Mzualizez licatul meu cuprins de aceste raze violete. acestlan de griu se une$tecu c€rul Ia dreapta. in fala mea. sunt citeva floricelede mac.<nnr. puternic. crcati specialpentru mine. cerul se unelte cu pimentul.ll cur.curai. o patn de culoarece aducefericirc.

care s-ar putea 6xa aici. un soareimens. rcce ti cristalini. aflatla asfnfit. culoarea roru-pot tocaliu.ns6rmi in lumini de culoaregalbeni. cu careimi acopir ficatul Intregul meu 6cat este cupins de aceastn luminn galbenn. indiGrent cat de departe. . Flacdra coboari. pe care l€ curil cu aceasti Flaciri Violcti de tot ceeace ar purea rnsemna boald. Flacira cregte din ce in ce mai mult. pur4 curati. ii curtl 9i ii incffc cu energie yin adevirati. indiferent in ce colf al lumii s ar afla. mine. firi prea multi forgi. cu F'aciraceluide lang. curari $i sdnito$i. Chem aceastd stare de Pace9i Armonie in min€. el insr$ lumineazi cu aceasti Lumin:.luminos.. Sunt cuprins de aceasti Flaciri \4oleti. se unegte cu a celui de lingi mine. Si Atenfia mea sc indreapti acum asupradnichilor. eman aceasti ti Fhclri Moleti.. un soarede culoarerqu?ortocaliu. Le vizu 9i alizez curate. Ficatul meu estesinitos vigllros. de orice energie malefci. Flacira mea se un€9te cu Flacdra lor. Inspir qi prciau aceastn imagine.luminate de aceasti Flaciri Violeti. Atenlia mea se fxeazi asupraorganelor genitale. din spate. pe care o transport asupra organelor genitale. incarcan du-le cu aceastdenergie. o aduc ir sufletul m€u. crc$te.. $i acum. din fafe. de orice suferintd. un soare incandescent. orice boali. ajunge la tnlpile picioa relor. atat in plan energetic. din stanga.jur. cu a tuturcr celor ce mediteazi in acest moment alnturi de mine..cet in cel fizic. din crelret 9i panl in varful degetelor clela picioare sunt cu totul ti cu torul o Flacirn Viotetn. cuprinde genunchii. din dreapta. ua galbeninrens. Intreaga mea atengie se indreapti asupra aceser camere. este o imagine de vis. Sunt o iirln de Lumine. in 6infa mea. Sunt relaxat. Flacira crc$te. cL irizalii violete. care se tm. a fost curifatd. Aceasta este Armonia Universului. Imi imaginez ci ii spi cu apa unui piriu de munte. cat pe exrerio. Respir gi preiau acest Soarc. Yizuzlizez rinichit: plini de Luminn. atdt pe interior. Rinichii mei sunt curxri. Pe ecranul mental apare imaginea unui soare de toamni.. Rapid cupdnde intreaga t. pe care i: curit cu acesteraze de Luminn violetn. oricc energie negativi. o cutoare intens. cu €nergia Sa.

Vizualizez casa mea cuprinsd de rceasti Flacid Violeti. Toate entitnile malelice sunt indepirtate. entitnlilc cc apiri locagul undc ne aflim. ce au si vie sauce tocmai au plecat... unde imi refacfo4ele.Iubirea qi Armonia. pe rand.pentru oameni. cu marc atenlie.r. InFeaga lafi est€ cuprinsl Acum de aceastl Flacird \rioleti. Vizualizez ca pe o harti. fiecffe loctor.plante qi minerale. unde stipanegteArmonia. lubire. de tot ceeace ar puteainsemnaboali. zdnd intreaga dndire. Casx mea este locatul urde eu Iubirea. il vizualizez fericit 9i ii trimit un gand de iubire. fiecaremembru a1 familiei mele ti il curil cu fteasti Flacid Violeti. fiecare coli\or 9i cud!.lacuri. .. Dar 9i pentruTo1i cei/cele ce sunt inci intre. PACEA ii ARMONIA seagternpesteintreagalxrn. rn* regisescPacea.. de tot ceeace ar putea fi negativ. i" . Est€Joi seara.rroare.re.cuprir-. cAtreEst qi citrc Vest. Pace. arde tot ce€ace estenegirtiv ln acestmoment. Cuprindc rapid intregul orag. locul este purificat $i umplut de Luminn. Este plin6 de Luminn. Sunt puternic. de Pacegi lubire. Forla ei estc din cc in cc mai marc. de orice entitate maiefice. e din ce in ce mai marc.. pestecampuri. Iau. Fiecare ungher. purifrcand fiecare :ol$9or al camerei.. Raman alnturi de noi doar aceleentitili benefice carc nc apari la bine ti la greu.cand o. . pe careo cr.citre Sud.. aducind Luminn. Orice emGie rcgativi este arsl ti indepiftati. suferinfn. orice energie r€gativd este arsi qi indepirtati. Pace. cifte r-ord. luminand fiecare unghcr. orele20:00. Iubire. Vizualizez frecarc incdpere. animale. cit li pentru Necuvnnratoarc.. dar 9i pentru 1'o1i cei/cele ce au trecut dejade Po4i.Pentru To! cei/cele din Astl Lume.pudf. este spulberati.rri! cu aceasteFlacira Moleti..i-a cre. Armonie. se glsegte echilibrul 9i viaga.dealuri. intreaga sald este cuprinsi de aceasti Luminn puriliFla. cum se extinde. atit pentru Toate cuvantitoarcle.are cureF $i puri6ct. un gind luminos.Cuprinde rapid intreaga lara. Am ror ceeace rni trebuiepenrru a facece r oie. snnitateati echilibrul. intreaga mea atenlie seindreapti asupracaseime1e.. Odc€ gand negatir orice intenlie negativi este arsi ti indepirtxti. contribui la aceasttcurnire ti eu.--?mern.relre. Forfa ei estenebtnuitd. curtland o. Pacea.

* Treiesc in Armonie 5i pace.r .mea ce rndrejpra cJr.i deLumin. RespectCrealia.minre.rlin ca-F. Doar aceasti clidire_.1celcpar ru zjri 6e. reiau fiecarecolliqor 9i mA asigur ceesre binecurrrar.ir. Flacffa 5e lerrage.monia. ?e Sunt constientdeforla mea . dc Lumine.jminului meu.e. am aceastiputere.. cr nimic drn ceea.d mi_a std?Anesc.rora le-. pa. rrvad tericjli !i plinj de rncredere.. Car..{Ienlir rndrterenr dc toc. putefea mea nu are limite.lcdin . M-am rcgnsit.l. Sunt oi€int. vr7L. ii vizualizez cLrprinqi c: a./ cun-er dcvi.ri ro4a. Lloar aceasti incipere.ll. de Am rcer.lEinfd deLumind creatd&ed cbi?al Ji aremdnareaDontnului Si nimic din ceea ceesteintanecat n md mai ?aate EQcta. ViL.er.a nu poarj intra in ca. Gandul meu seindreapti citre cei caremi-au gn:9it.ca. acest?dmAnt.e mai m. Am purerea .c de cei c.e ar pureasa Fe negrriv .i le cel .a rncr. tr am?uterea .re r s_arparea.lera )i le I. Sunt a. rapid. 5igilerj.atze. misiunea Flicirii s a indeplinit.f in .e priereri:n. rvnetu )r nrmh nu posreaGcfas.rerr:rgnndu se. T"eprarucDr.Do"r oratul mai€ste cuprins. iubestLunina. ea se retrage.ubire.imir Ln g:ind de .e priereni. 158 .i ajuro:. de pace.e aila ei acum. serctrage.rJ Lumi. Pas cu pas. Am puterea sAii ierr ii si le trimit un glnd de lubire.m gre. 4m tot ceea ceimi trebuie p?kfru a-ni indeplini nitiunea meaaid Si acum.Oricrr de dcpa.i dxneea ceeste Stnxmtc lntunecatnu mdpoatealhta.e. renrre rr \i le rrimjr un gind de lubi. Tmi .are perele.

doar palma dreaptl :.i. carevin /a nine. Armonie. meade zi cuzi.iri Violetd. li em?aterea Treptat treptat rcvin la starea de vibralie de zi cu zi.l t turor celor Sunt congientdeforla rnea si mi-a?istrez.iolet intens caretreptat-treptatse strange$i se stinge sub lolma :nui punct in mijlocul palmei mele drcptc. fiecareorgxn in parte. doar eu mai sunt cuprins ircn de aceastn . Vizualizcz accst . mai put.u o Lumin. Fleclra seretragecltre bralul drept.ine. de energie conttienli ne rcgisim plini ii ti de fbrfa noastri. Fie caPaceaSi Iubirea sd md insoleascii ?retatindenl. Incet-lncet mi pregdtcsc sAredeschidochii fi sn revin Ia viala mex dc zi cLL . mullumesc acclorentitifi :are m au ciliuzit 9i m-ru xjutxt sn mn curn!. mai puternic.S:nntatc.ai este cuprinsi de aceastnFlacnrn Violetn. Mullumesc Domnului pentru Darul qi Harul crre :niau fost hndzitc. sa mn redescopir. creati du?i chi?ul ti dsemdnarea S!1. Treptat treptat. mri lJmino-.rin . . lli-am rcdpntat incrcdercain mine ii mi-am regisit snni --:ea. Mu4umesc acesteiFlrcnri Violete. Mn apropii sn ::'in la viala de zi cu zi. Pace. fiecarelesut 9i acolounde qtiu cA -:: avut problemede sinitate insist gi umplu cu Lumini. M-am inleles 9i am reutit si mai cunosc o pnfticici din -.i mn incarc. Flaclra se retrage cntre palma dreapti. Reiaudin cregtetf pan: n varful degetelorde Ia . la viala mai plin de Luminn. mai con$tientr l-reptat-treptat revin la starea de vibra$e de zi cu zi.rnrlur. Sunt ofinf'i deLumin.r:roare. incer rr -e'. sd/ef. nai "er in intregime aceeaqi. Revin odatn cu aceasti pirticici infeleasn.rnic. r. 759 .i..Flacira se retrxgc. Iisind in ::mi Lumini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful