twiˇrIys'iht;

p[qm' k;<@m(
aq p[qmk;<@º p[qm" p[p;#k" 1
îÄWe Tvoô‡jeR Tv;ÿ v;ôyvÿ" Sqop;ôyvÿ" Sq devÖ o vÿ" sivÖt; p[;pRyà tuû
≈eœtÿ m;yÖ kmR,Ã Ö a; Py;ÿy?vm…fly; dev.;ôgmUjSÃR vtIô" pyÿSvtI"
p[j;vÿtIrnmIôv; aÿy+Ö m; m; vÿ" StÖne ÈÃxtÖ m;`xÿ˝so ®Ö{Syÿ heiÖ t"
p·rÿ vo vO,ˇ_⁄ /[vûu ; aÖ‚SmNgopÿt* Sy;t bÖ◊I‡yRjmÿ ;nSy pÖxNU p;ÿih
–1–
yÖDSyÿ `oôWdÿ…sÖ p[Tyu∑ÿ ˝Ö r=Ö" p[Tyu∑ÿ ;ô ar;ÿtyÖ" p[ye mÿg;≤ıôW,;ÿ bÖihRrCzÖ
mnunÿ ; ’ût; Svô/y;ô ivtÿ∑;ô t a; vÿh≤Nt kôvyÿ" purû St;ÿ∂vÖº >e yoô
ju∑…ÿ môh bÖihRr;Ösde devÖ ;n;'Ã p·rpUtû mÿ…s vÖWvR ı
ÿO m…sÖ devbÿ ihRmô ;R
Tv;ôNvÑ; itôyKR pvRà te r;?y;sm;‡Czπˇô ; teÖ m; ·rÿWÖ' devbÿ ihR" xÖtvÿLx'ô
iv roÿh shßÿvLx;ô iv vÖy˝ ®ÿhme pO…qôVy;" sÖMpOc"ÿ p;ih
susMÖ .Ot;ÿ Tv;ô s'.rÿ ;ÖMy‡idÿTyÖw r;ò;ÿsI‡N{;ô<yw sÖ•hÿn' pUWû ; teÿ g[‚Ö Nq'
gÿQ[ n;tuû s tÖe m;Sq;ôid‡N{ÿSy Tv; b;ô¸>y;ôm¥u Cÿ zÖπ bOhSÖ ptÿme ›RU ;R
hÿr;Myu‡û vRNÃ t·rÿ=mÖ iNvÿih dev' gÖmmÿ…s –2–
xuN/ÿ?vÖ' dwVy;ÿy kmÃ,R e devyÖJy;ywÿ m;tÖ·rêÿno `ÖmoRåà …sô
¥*rÿ…s pO…qôVyÿ…s ivôê/;ÿy; a…s prÄm,e Ö /;ª;ô νhÿSvÖ m;
◊;ô‡vRsnÿU ;' pÖiv]Öm…s xÖt/;ÿrÄ' vsUnÿ ;' pÖiv]ÿm…s sÖhßÿ/;r˝ ¸ût"
Stoôko ¸ûto {ôPsoÿå¶yeÿ bOhtÖ e n;k;ÿyÖ Sv;h;ô ¥;v;ÿp…O qôvI>y;ô˝ s;
ivÖê;yu"û s; ivôêVyÿc;ô" s; ivÖêk¡m;ôR s'
pOCÿ y?vmOt;vrIÂÖ…mR,Iôm/R mÿu ˇm; mÖN{; /nÿSy s;ôtyÖe soÿmne Ö Tv;
1

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tÿnCÖ mIN{;ÿy d…/Ö iv„,oÿ hÖVy˝ rÿ=Sv –3–
kmR,ÿe v;' devÖ >e yÿ" xk¡yÉ 'Ö veW;ÿy Tv;ô p[Tyu∑ÿ ˝Ö r=Ö" p[Tyu∑ÿ ;ô ar;ÿtyoô
/Ur…ÿ sÖ /UvÖR /UvNÃR t'Ö /UvÖR t' yoÿåSm;N/UviÃR tÖ t' /Uvÿ ÖR y' vÖy' /Uv;Rmà ‡Ö STv'
devÖ ;n;ÿm…sô s≤òÿtm'Ö pipÿt[ m'Ö ju∑tÿ mÖ' viˆÿtm' devÙÖ tÿmmÖ Óutÿ m…s
hivÖ/;Rn'Ö Î˝hÿSvô m; ◊;ÿ‡…mR]Ö Syÿ Tv;ô c=ÿWu ;ô p[=e ôe m; .em;R s' ivÿKq;ô
m; Tv;ÿ ih˝…sW‡mu®û v;t;ÿy devÖ Syÿ Tv; sivÖt"u p[sÿ vÖ åÿe …ênoÿb;R¸Ö >y;'Ã
pU„ÿ ,o hSt;ÿ>y;mÖ¶yeÖ ju∑Ö' invRpà ;My‡¶IWom;ÿ>y;‡imôd' devÖ ;n;ÿ‡…mÖd‡muÿ
n" sÖh Sf;ôTyw Tv;ô n;r;ÿTywÖ suvrÿ …Ä . iv :yeWÿ ' vwê;nÖr'
Jyoitô‡ÎR˝hÿNt;'ô duy;ôR ¥;v;ÿp…O qôVyo‡®ÖvNRà t·rÿ=mÖ iNvôÁ‡idÿTy;STvoôpSqÿe
s;dy;ôMy‡¶eÿ hÖVy˝ rÿ=Sv –4–
devÖ o vÿ" sivÖtoTpunÿ ;ôTv…Czÿ{,e pÖiv]ÿ,e Ö vsoô" sUySÃR y rÄ‚Xm….ô‡r;poÿ
devIrg[pe vu o ag[ge vûu oåg[ÿ îÖm' yÖD' nÿytÖ ;g[eÿ yÖDpÿit' /ˇ
yu„û m;inN{oÿåvO,It vO]tÄ yU RÃe yUyû …mN{ÿmvO,I?v' vO]tÄ yU RÖe p[o≤=ÿt;"
Sq;ô‡å¶yÿe voô ju∑'Ö p[o=;ÿMyÖ¶IWom;ÿ>y;ô˝ xuN/ÿ?vô' dwVy;ÿyÖ kmR,à e
devyÖJy;Öy; avÿ/tU ˝Ö r=oåvÿ/tU ;ô ar;ÿtyÖ oåidÿTy;ôSTvgÿ…sÖ p[itÿ Tv;
pO…qôvI veÊÿ v‡…/ôWvÿ,m…s v;nSpôTy' p[itÖ
Tv;idÿTy;ôSTvGveÊÿ vÖ‡¶eStÖnrU …ÿ s v;ôco ivôsjRnà ' devÖ vIÿtye Tv;
gO;ÖMy‡i{ÿr…s v;nSpôTy" s îÖd' devÖ >e yoÿ hÖVy˝ sux
û …mÿ x…mô„ve‡WÖm;
vÖdojÖmR ; vÿd ¥umû √ÿdt vÖy˝ sÿÏ;ût' jÿ„e m vÖWvR ı
ÿO m…sô p[itÿ Tv;
vÖWvR ı
Oÿ ' veˇûu pr;ÿptU ˝Ö r=Ö" pr;ÿptU ;ô ar;ÿtyoô r=ÿs;' .;ôgoÿå…s
v;ôyvu oôR iv ivÿnˇ_⁄ devÖ o vÿ" sivôt; ihrÿ<yp;…,ô" p[itÿ gO;tu –5–
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

avÿ/tU ˝Ö r=oåvÿ/tU ;ô ar;ÿtyÖ o‡åidÿTy;ôSTvgÿ…sÖ p[itÿ Tv; pO…qôvI veˇÿ u
idÖv" Sk¡M.ôinrÿ…sÖ p[itÖ Tv;idÿTy;ôSTvGveˇÿ u …/ôW,;ÿå…s pvRTÖ y; p[itÿ
Tv; idÖv" Sk¡M.ôinvÃˇRe u …/ôW,;ÿå…s p;vRtyeÖ I p[itÿ Tv; pvRiÖ tveˇRà u devÖ Syÿ
Tv; sivÖt"u p[sÿ vÖ åÿe …ênoÿb;R¸ô >y;'Ã pU„û ,o hSt;ÿ>y;ôm…/ÿ vp;…m /;ôNyÿm…s
…/nuiû h devÖ ;Np[;,ô ;yÿ Tv;p;ôn;yÿ Tv; Vy;ôn;yÿ Tv; dIÖ`;Rmnuû p[…sÿitÖm;yuWÿ e
/;' devÖ o vÿ" sivôt; ihrÿ<yp;…,ô" p[itÿ gO;tu –6–
/Oi∑ÿr…sÖ b[˜ÿ yÖCz;‡p;ÿ¶åÖe …¶m;ôm;d'à jihÖ in„£ôVy;dÿ˝ se/Ö ;‡devÿ yÖ j'Ã
vhÖ indRGÃ /˝ r=oô indRGÃ /;ô ar;ÿtyo /[vûu mÿ…s pO…qôvI' Îû˝h;yuÎÿ ˝R h
pÖj[ ;' νÃh sj;ôt;nÖSmw yjÿm;n;yÖ pyUhÃR /Ö]mR Sÿ yÖNt·rÿ=' νh p[;,ô '
Îÿ˝h;p;ôn' νÃh sj;ôt;nÖSmw yjÿm;n;yÖ pyUhRà /Ö®,ÿm…sô idv'Ã Î˝hÖ
c=u"ÿ νhÖ ≈o]'Ã Î˝h sj;ôt;nÖSmw yjÿm;n;yÖ pyUhRÃ Ö /m;R…à sô idxoÿ
νhÖ yoin'Ã Î˝h p[jÖ ;' νÃh sj;ôt;nÖSmw yjÿm;n;yÖ pyUhÃR Ö …ctÿ" Sq
p[jÖ ;mÖSmw rÄ…ymÖSmw sÿj;ôt;nÖSmw yjÿm;n;yÖ pyUhRÃ Ö .Og,ÿU ;ômi©ÿrs;'ô tpÿs;
tPy?vÖ' y;inÿ `ÖmRe kÖp;l;ÿNyup…côNv≤Ntÿ ve/Ö sÿ" ) pU„û ,St;Nyipÿ vÖt[
îÿN{v;ôyU iv muçÿ t;m( –7–
s' vÿp;…mô sm;poÿ aÖ≤∫rÿGmtÖ smoWÿ/yoô rsenÿ Ö s˝
revÄ tIôjgR tÿ I….ôm/R mÿu tIôm/R mÿu tI…." sOJy?vmÖ‡Œ" p·rÖ p[j;ÿt;" Sqô
smÖ≤∫" pOCÿ y?v'Ö jnÿyTyw Tv;ô s' y*ÿMyô‡¶yeÿ Tv;ô‡å¶IWom;ÿ>y;'
mÖ%SyÖ ≤xroÿå…s `ÖmoRåà …s ivôê;yu®ÿ ®Ä p[qÿ Svoô® teÿ yÖDpÿit" p[qt;ô'
Tvc'Ã gOI„v;ô‡Nt·rÿt˝Ö r=oôåNt·rÿt;ô ar;ÿtyo devÖ STv;ÿ sivôt;
3

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

≈ÿpytuû viWRœÃ Öe a…/ô n;kɇô å…¶Steÿ tÖnvu 'Ö m;åitÿ /;ôg¶eÿ hÖVy˝ rÿ=Svô s'
b[˜,ÿ ; pOCySvw‡kÖt;yÖ Sv;h;ÿ i√ôt;yÖ Sv;h;ÿ i]ôt;yÖ Sv;h;ÿ –8–
a; dÿdÖ îN{ÿSy b;ô¸rÿ…sô d≤=ÿ," sÖhßÿ.iO ∑" xÖttÿje ; v;ôyru …ÿ s
itôGmtejÿ ;ô" pO…qÿiv devyjÖNyoWÿ?y;Steô mUlÖ' m;
ih˝Ã…sWÖ‡mpÿhtoôår®ÿ" pO…qôVyw v[jÖ ' gÿCz goôSq;nÖ' vWRtà u tÖe
¥*‡bR/Ã ;ôn devÿ sivt" prÄmSy;'Ã pr;Övitÿ xÖtne Ö p;xÖyw oÃåR Sm;N√πi∑ô y' cÿ
vÖy' i√ô„mStmtoô m; m*ôg‡pÿhtoôår®ÿ" pO…qôVyw devÿ yÖ jÿNyw v[jÖ ' gÿCz
goôSq;n'Ö vWÃtR u tÖe ¥*‡bR/Ã ;ôn devÿ sivt" prÄmSy;'Ã pr;Övitÿ xÖtne Ö
p;xwyÖ oÃåR Sm;N√πi∑ô y' cÿ vÖy' i√ô„mStmtoô m; m*ôg‡pÿhtoôår®ÿ" pO…qôVy;
adÿve yjno v[jÖ ' gÿCz goôSq;n'Ö vWRtà u tÖe ¥*‡bR/à ;ôn dÿve sivt"
prÄmSy;'à pr;Övitÿ xÖtne Ö p;xwyÖ oRåà Sm;N√πi∑ô y' cÿ vÖy' i√ô„mStmtoô m;
m*Ãg‡Ö r®ÿSteÖ idv'Ö m; Sk;ôNvsÿvSTv;ô p·rÿ gONtu g;yÖ],e Ö CzNdÿs;
®Ö{;STv;ô p·rÿ gONtuû ]w∑.ÿë ne Ö CzNdÿs;idÖTy;STv;ô p·rÿ gONtuû j;gÿtne Ö
CzNdÿs; devÖ Syÿ sivôt"u sÖve kmRÃ ’<v≤Nt ve/Ö sÿ
AûtmÿSyO‡tÖsdÿnmSyO‡tÖ≈Irÿ…sÖ /; aÿ…s SvÖ/; aÿSyuvû IRÃ c;…sô
vSvIÿ c;…s purû ; £Àrû Syÿ ivôspO oÿ ivr≤Px•u‡d;ôd;yÿ pO…qôvI'
jIôrd;ÿnyûu ;Rmrw yÿ çÖN{mÿ…s Svô/;….ôSt;' /Ir;ÿso anudû XO yÿ yjNte –9–
p[Tyu∑ÿ ˝Ö r=Ö" p[Tyu∑ÿ ;ô ar;ÿtyoô‡å¶evSÖR te…jÿœnº Ö tejsÿ ;ô in∑ÿp;…m
goôœ' m; inmO=Rà ' v;ô…jn'à Tv; spàs;ôh˝ s' m;ÿæJmRÖ v;c'à p[;,ô ' c=u"û
≈o]'Ã p[jÖ ;' yoinÖ' m; inmO=RÃ ' v;ô…jnI'Ã Tv; spàs;ôhI˝ s'
m;ÿæJMy;ô‡R x;s;ÿn; s*mnÖs' p[jÖ ;˝ s*.;ÿGy' tÖnmU ( ) aÖ¶re nuvÿ t[ ; .UTû v;
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

s' nÿÁº su’tû ;yÖ km( ))
sûpu j[Ö sÿSTv; vÖy˝ supû àIô®pÿ seidm )
a¶eÿ spàÖdM.ÿnmÖ dÿB/;soô ad;ÿ>ym( ))
îÖm' iv „y;ÿ…mô v®ÿ,SyÖ p;xÖ' ymbÿ›It sivôt; suk
û tÉ "ÿ )
/;ôtíu Ö yon*Ã su’tû Syÿ loôkÉ Syoôn' meÿ sÖh pTy;ÿ kro…m ))
sm;yuWÿ ;ô s' p[jÖ y;ô smÿ¶eÖ vcRsà ;ô pun"ÿ )
s' pàIô pTy;ôåh' gÿCzπÖ sm;ôTm; tÖnvu ;ô mmÿ ))
mÖhIôn;' pyoôåSyoWÿ/In;ô˝ rsÖStSyô teå=Iÿym;,Syô invRpà ;…m mhIôn;'
pyoôåSyoWÿ/In;ô˝ rsoådÿB/en Tv;ô c=uWû ;åve=ÿ e supj[ ;ôSTv;yÖ tejoÿå…sô
tejoånuû p[Áe ‡Ö …¶StÖe tejoô m; iv nwdÿ ‡Ö ¶e…jR◊Ö ;…sÿ su.û dU vReÖ ;n;ô' /;ªe/ÿ ;ªe
devÖ >e yoô yjuWÿ ye juWe .v xu£
û mÿ…sô Jyoitÿr…sô tejoÿå…s dÖve o vÿ"
sivÖtoTpunÿ ;ôTv…Czÿ{,e pÖiv]e,ÿ Ö vsoô" sUySÃR y rÄ‚Xm….ÿ" xu£
û ˘ Tv;ÿ
xu£
û ;y;ô' /;ªe/ÿ ;ªe dÖve >e yoô yjuWÿ ye juWe gO;…mô JyoitÿSTv;ô
Jyoitÿ„yô…cRSTv;ôå…cRiWô /;ªe/ÿ ;ªe devÖ >e yoô yjuWÿ ye juWe gO;…m –10–
’„,oÿåSy;%reœÄ oÿå¶yeÿ Tv;ô Sv;h;ô veidÿr…s bÖihRWeÿ Tv;ô Sv;h;ÿ bÖihRr…ÿ s
ßuGû >ySTv;ô Sv;h;ÿ idÖve Tv;ôå‡Nt·rÿ=;y Tv; pO…qôVyw Tv;ÿ Svô/;
ipÖt>O yÖ ËG.ÃvR bihÖWR Œÿ Ëôj;R pO…ÿ qôvI' gÿCztÖ iv„,oô"
StUpoôåSyU‡,;ÃmR d[ s' Tv; StO,;…m Sv;sÖSq' dÖve >e yoÿ gN/ÖvoÃåR …s
ivôê;vÿsiûu vRêSÿ m;ôdIWÿtoô yjÿm;nSy p·rÄ…/·rÄ@ ÈÃ…@ôt îN{ÿSy b;ô¸rÿ…sô
d≤=ÿ,oô yjÿm;nSy p·rÖ…/·rÖ@ ÈÃ…@ôto …mô];v®ÿ,* TvoˇrÄt" p·rÿ /ˇ;'
/[vuû ,e Ö /mR,Ã ;ô yjÿm;nSy p·rÖ…/·rÄ@ ÈÃ…@ôt" sUySÃR Tv; purû St;ÿTp;tuû
kSy;ÿ…ídÖ….xÿSTy; vIôithoÿ]' Tv; kve ¥umû NtÖ˝ s…mÿ/ImÖÁ¶eÿ
5

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhû Ntÿm?vôre ivôxo yÖN]e Sqoô vsUnÿ ;˝ ®Ä{;,;ÿm;idÖTy;n;ô˝ sdÿ…s sId
jûÙu ‡®ÿp.Ö dO /( vûu[ ;å…sÿ `ûtO ;cIô n;ª;ÿ ipôy[ ,e Ö n;ª;ÿ ip[yô e sdÿ…s sIdw‡Ö t;
aÿsdNTsu’
û tû Syÿ loôkÉ t; ivÿ„,o p;ih p;ôih yÖD' p;ôih yÖDpÿit' p;ôih
m;' yÿDiÖ nyÿm( –11–
.uvnÿ m…sô iv p[qÿ SÖ v;¶eÖ y∑ÿ·rÖd' nmÿ" )
ju◊Áº …Ö ¶STv;ÿ ◊yit devyÖJy;y;ô ¨pÿ.dûO ie hÿ devÖ STv;ÿ sivôt; ◊ÿyit
devyÖJy;y;ô a¶;ÿiv„,Uû m; v;ômvÿ £…mWÖ' iv …jÿh;q;ô' m; m;ô s' t;ÿ¢'
loôk˘ meÿ lok’t* ’,utÖ' iv„,oô" Sq;nÿmsIô‡t îN{oÿ a+,o√«ôy;R…à ,
sm;ôr>yoô?voR aÿ?vÖro idÿivÖSpOxmÖ Óutÿ o yÖDo yÖDpÿtiÖe rN{;ÿv;ÖNTSv;h;ÿ
bOhû ∫;" p;ôih m;ÿå¶eÖ duí·ÿ rt;ôd; m;ô suc·ÿ rte .j mÖ%Syô ≤xroÿå…sô s'
JyoitÿW;ô Jyoitÿr¤;m( –12–
v;jÿSy m; p[svÖ ne oÿdg( ;[ .ô ,e odÿg.[ It( )
aq;ÿ sÖpà;ô˝ îN{oÿ me ing[;.ô ,e ;/ÿr;˝ ak" –
¨Ödg( ;[ .çÿ ing[;.ô çÖ b[˜ÿ devÖ ; aÿvIvO/n( )
aq;ÿ sÖpà;inN{;ô¶I mÿe ivWUcû In;ôNVyÿSyt;m( –
vsu>ÿ ySTv; ®Ä{>e yÿSTv;‡idÖTye>yÿSTv;ô‡åˇ_˝ ·rh;ÿ,; ivôyNtuû vyÿ" )
p[jÖ ;' yoin'ô m; inmO=ÃR mÖ ; Py;ÿyNt;ôm;pÖ aoWÿ/yo mÖ®t;ô' pOWtÿ y" Sqô idv'Ã
gCzÖ ttoÿ noô vOi∑Ömre yÿ ) a;ôy„ûu p; aÿ¶åÖe Sy;yumÿ Re p;ih c=u„û p;
aÿ¶åe …sô c=umÿ Re p;ih /[vuû ;å…sô y' pÿ·rÄ…/' pÖy/R Tÿ q;ô a¶eÿ dev
pÖ…,….ÿvIRyô m;ÿ," ) t' tÿ EÖtmnuû joW'Ã .r;…mô nedWÖe TvdÿpcetÖ y;ÿtw
yÖDSyô p;qÖ ¨pÖ s…mÿt˝ s˝ß;ôv.;ÿg;" SqeWô ; bOhû Ntÿ" p[StreœÄ ;
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

bÿihRWÖ dÿí devÖ ; îÖm;' v;cÿm…Ö . ivêeÿ gO,û Ntÿ a;ôs¥;ô‚SmNbÖihRiWÿ
m;dy?vmÖ‡¶ev;Rmô pÿ•gOhSyÖ sdÿ…s s;dy;…m suªû ;yÿ su…ªnI suªû e m;ÿ
/ˇ' /u·û r /uyû *Rà p;tÖ‡m¶eåÿ dB/;yoåxIttno p;ôih m;ôå¥ idÖv" p;ôih
p[…sÿTyw p;ôih du·rÿ∑‰w p;ôih durÿ µÖNyw p;ôih duí·ÿ rt;ôdivÿW' n" ipôt'u ’¡,u
suWû d;ô yoinÖ˝ Sv;h;ô dev;ÿ g;tuivdo g;ôt'u ivôÊv; g;ôt…u mÿtÖ mnÿsSpt
îÄm' noÿ dev devÖ We ÿu yÖD˝ Sv;h;ÿ v;ô…c Sv;h;ô v;tÿe /;" –13–
¨Ö.; v;ÿ…mN{;¶I a;¸ûv?y;ÿ ¨Ö.; r;/ÿs" sÖh m;ÿdyÖ ?ywÿ )
¨Ö.; d;ôt;r;ÿivôW;˝ rÿyIô,;mu.û ; v;jÿSy s;ôtyeÿ ¸ve v;m( –
a≈ÿv˝Ö ih .U·ÿ rÖd;vÿˇr; v;'ô ivj;ÿm;tu®tÄ v;ÿ `; Sy;ôl;t( )
aq;ô somÿSyÖ p[ytÿ I yuvû >y;ô…mN{;ÿ¶Iô Stom'Ã jny;…mô nVyÿm( –
îN{;ÿ¶I nvÖit' puroÿ d;ÖspÿàIr/Untu m( ) s;ôkmekn¡É Ö kmR,Ã ; –
xu…c'ô nu Stom'Ö nvÿj;tmÖ¥Ne {;ÿ¶I vO]h,; juWû qe ;ÿm( ) ¨Ö.; ih v;˝ÿ
suhû v;ô johÿvI…mô t; v;jÿ˝ sÖ¥ ¨ÿxtÖ e /eœ;ÿ –
vÖymuÿ Tv; pqSpteÖ rq'Ö n v;jÿs;tye ) …/ôye pUWÿ •yuJmih –
pÖqSpÿq"Ö p·rÿpit' vcÖSy; k;menÿ ’ûto aÖ>y;ÿn@Ökmú ( )
s noÿ r;sCz⁄®û /ÿíNÖ {;g[;ô …/y'…Ã /y˝ sIW/;itô p[ pUWû ; –
=e]Sÿ yÖ pitÿn; vÖy˝ ihÖtne vÿe jy;m…s )
g;mê'Ã poW…yôTNv; s noÿ mO@;tIôdx
O eÿ –
=e]Sÿ y pteÖ m/umÿ NtmU…û m| /enÖ ·u rÿvÖ pyoÿ aÖSm;suÿ /u+v )
mÖ/íûu tu Ã' `Otû …mÿvÖ suptÿU mOtû Syÿ nÖ" ptÿyo mO@yNtu –
a¶Öe nyÿ supû q;ÿ r;Öye aÖSm;iNvê;ÿin dev vÖynu ;ÿin ivô√;n( )
yuyû oô?yÿSm∆u¸ÿ r;Ö,menoô .U…yÿœ;' tÖe nmÿ¨·ˇ_' iv/em –
7

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; dÖve ;n;ômipÖ pNq;ÿmgNmÖ yCzôKnv;ÿm tdnuû p[voÿ!mu ( )
aÖ…¶ivô√R ;NTs yÿj;ôTsedûu hot;ô so aÿ?vôr;NTs AûtNU k¡Lpy;it –
y√;ihÿœÖ' tdÖ¶yeÿ bOhû dÿcR iv.;vso ) mihÿWIvÖ Tv{Ö…ySTv√;j;ô
¨dIÿrte –
a¶eÖ Tv' p;ÿry;ô nVyoÿ aÖSm;NTSvÖ‚St….ôritÿ dugû ;R…,Ö ivê;ÿ ) pUíÿ pOQû vI
bÿ¸l
û ; nÿ ¨ÖvIR .v;ÿ toôk;yÖ tnÿy;yÖ x' yo" –
Tvmÿ¶e v[tpÖ ; aÿ…s devÖ a; mTye„RÖ v; ) Tv' yÖD„e vI@‰ÿ" –
y√oÿ vÖy' p[…ÿ mÖn;mÿ v[tÖ ;inÿ ivôdWu ;'Ã dev;ô aivÿd∑u r;s" )
aÖ…¶∑i√êÖm; pO,ÿ ;it ivô√;Nye….ÿdvRÖe ;˝ Aût…u .ÿ" kôLpy;ÿit –14–
îit p[qmk;<@º p[qm" p[p;#k" 1
aq p[qmk;<@º i√tIy" p[p;#k" 2
a;pÿ ¨NdNtu jIôvseÿ dI`;RyTûu v;yÖ vcRsÃ Ö aoWÿ/Öe ];yÿSvwn˝Ö Sv…/ÿtÖe
mwn˝ÿ ih˝sI‡devR ≈Ö rU tÄe ;inÖ p[ vÿpe SvÖSTyuˇrÿ ;<yxIôy;‡poÿ aÖSm;Nm;ôtrÿ"
xuN/Ntu `Otû ne ÿ no `OtpÖ vu "ÿ punNtuû ) ivêÿmSÖ mTp[ vÿhNtu ·rÖpm[ ‡u d;ÿ>yÖ"
xu…côr; pUtû Eÿ…mô somÿSy tÖnrU …ÿ s tÖnvu Ã' me p;ih mhIôn;' pyoÿå…s
vcoô/R ; aÿ…sÖ vcoRô m…yÿ /eih vO]û Syÿ kÖnIinÿk;…s c=u„û p; aÿ…sô
c=umÿ Re p;ih …côTpitÿSTv; pun;tu v;ôKpitÿSTv; pun;tu devÖ STv;ÿ sivôt;
punÿ ;ôTv…Czÿ{,e pÖiv]e,ÿ Ö vsoô" sUySRà y rÄ‚Xm….ô‡StSyÿ te piv]pte
pÖiv]e,ÿ Ö ySmwô k˘ punû e tCzÿkyÉ mÖ ; voÿ dev;s ÈmheÖ sTyÿ/m;R,o a?vÄrÖ e
y√oÿ dev;s a;gurû e y…Dÿy;soô hv;ÿmhÖ îN{;ÿ¶Iô ¥;v;ÿp…O qvIô a;pÿ
aoW/IôSTv' dIô=;,;ôm…/ÿpitrsIôh m;ô sNt'Ã p;ih –1–
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;k¡TÀ yw p[yÖ ju åeÖ ¶yeÖ Sv;h;ÿ me/Ö ;ywÖ mnÿsåÖe ¶yeÖ Sv;h;ÿ dIÖ=;ywÖ tpÿsåÖe ¶yeÖ
Sv;h;ô sÿrSvTyw pU„û ,ÿåe ¶yeÖ Sv;h;‡poÿ devIbOhR tIivRêxM.uvoô
¥;v;ÿp…O qôvI ¨ÖvNÃR t·rÿ=Ö' bOhSÖ pitÿnoR hÖivW;ÿ vO/;tuû Sv;h;ô ivêeÿ dÖve Syÿ
netÖ mu tR oÃR vO,It sÖ:y' ivêeÿ r;Öy îWÿ?u y…s ¥uªû ' vO,ÿ It pu„û yseÖ
Sv;hÿ‡Ks;Rmô yoô" ≤xLpeÿ SqÖSte v;ôm; rÿ.eÖ te m;ÿ p;tÖm;åSy yÖDSyoôdcO ÿ
îÖm;' …/yÖ˝ ≤x=ÿm;,Sy devÖ £tu'û d='Ã v®,Ö s˝ ≤xÿx;…/ô )
yy;åitô ivê;ÿ du·rÄt; tremÿ sutû m;R,à mÖ …/ô n;v˝Ã
®hemÖ o‡gRSÃ y;i©rÄSyU,mÃR d[ ;ô Ëj|Ã me yCz p;ôih m;ô m; m;ÿ
ih˝sIô‡ivR„,oô" xm;R…Ã sô xmRô yjÿm;nSyô xmRÃ me yCzÖ n=ÿ];,;'
m;åtIk;ôx;Tp;ôhI‡N{ÿSyÖ yoinÿr…sô m; m;ÿ ih˝sI" ’û„yw Tv;ÿ
susSÖ y;ywÿ suipPpÖl;>yÖSTv*Wÿ/I>y" sUpSÖ q; dÖve o vnÖSpitÿ‡ÂÖ?voR m;ÿ
p;ÖÁodOc"Ö Sv;h;ÿ yÖD' mnÿs;ô Sv;h;ô ¥;v;ÿp…O qôvI>y;ô˝
Sv;hoôrorÄNt·r=;ôTSv;h;ÿ yÖD' v;t;ôd; rÿ.e –2–
dwvI'ô …/y'Ã mn;mhe sum@O «ôk;mÖ….∑ÿye vcoR/ô ;' yÖDv;ÿhs˝ sup;ôr; noÿ
aÖs√xÿe ) ye devÖ ; mnoÿj;t; mnoôyju "ÿ sudû =;ô d=ÿipt;rÄSte nÿ" p;Ntuû
te noÿåvNtuû te>yoô nmÖSte>yÖ" Sv;h;‡¶eÖ Tv˝ su j;ÿgiO h vÖy˝ su
mÿ≤NdWImih gop;Öy nÿ" SvôStyeÿ p[bÖ /u eÿ nÖ" pundÿ dR " ) Tvmÿ¶e v[tpÖ ;
aÿ…s dÖve a; mTye„RÖ v; ) Tv' yÖD„e vI@‰ÿ" –
ivêeÿ devÖ ; aÖ…. m; m;vÿv]O NpUWû ; sÖNy; somoô r;/ÿs; devÖ " sÿivÖt;
vsoÿvsR dûu ;v;ô r;SveyTÿ soôm; .Uyoÿ .rÄ m; pO,û NpUTû y;R iv r;ÿ…/ô m;hm;yuWÿ ;
cÖN{mÿ…sô mmÖ .og;ÿy .vÖ vS]ÿm…sô mmÖ .og;ÿy .voô‡ß;å…sô mmÖ
.og;ÿy .vÖ hyoÿå…sô mmÖ .og;ÿy .vÖ Cz;goÿ…sô mmÖ .og;ÿy .v
9

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

meWÖ oÿå…sô mmÖ .og;ÿy .v v;ôyveÿ Tv;ô v®ÿ,;y Tv;ô inAÃT≥ yw Tv; ®Ä{;yÿ
Tv;ô devIÿr;po ap;' np;ô¥ Ëô…mRhiÃR vô„yÿ î≤N{Öy;v;ÿNmÖidNtÿmSÖ t' voô m;åvÿ
£…mWÖ‡m…Czÿ•Ö' tNtuÃ' pO…qôVy; anuÿ geW' .Ö{;dÖ…. ≈ey"Ö p[ie hÖ bOhSÖ pitÿ"
purEÖt; teÿ aÖSTvqemÖ vÿ SyÖ vrÄ a; pO…ÿ qôVy; a;ôre x]UNÿ ’,uihô svRvà Ir
EdmÿgNm devyÖ jÿn' pO…qôVy; ivêeÿ devÖ ; ydjuWÿ NtÖ pUvRÃ AKs;ôm;>y;ô'
yjÿWu ; sÖNtrÿNto r;ÖySpoWe,ÿ Ö s…môW; mÿdme –3–
îÖy' tÿe xu£ tÖn·U rÖd' vcRSÖ ty;ô s' .ÿvÖ .[;j'Ã gCzô jUr…ÿ s /ûtO ; mnÿs;ô
ju∑;ô iv„,ÿvÖe tSy;ÿSte sÖTysÿvs" p[svÖ e v;ôco yÖN]mÿxIyÖ Sv;h;ÿ
xu£
û mÿSyômtO mÿ …s vwêdevÖ ˝ hÖ…v" sUySRÃ yÖ c=urû ;®ÿhmÖ¶re +Ä ," kÖnIinÿk;ô'
ydetx
ÿ …e .ôrIyÿsÖe .[;jÿm;no ivpÖ…ít;ô …cdÿ…s mÖn;…sô /Irÿ…sô d≤=ÿ,;…s
yÖ…Dy;ÿ…s =Öi]y;ôSyidÿitrSyu.yÖ tÿ" xI„,IRô s; nÖ" sup;[ cÿ Iô suptÿ[ IcIô s'
.ÿv …mô]STv;ÿ pÖid bÿ›;tu pUWû ;å?vÿn" p;ôiTvN{;ôy;?yÿ=;ôy;nuÿ Tv;
m;ôt; mÿNyt;ômnuÿ ipôt;ånuû .[;t;ô sgÖ>yoRånuû s%;ô syUQÿ yô" s; dÿie v
devÖ mCzπhô IN{;ÿyÖ som˝ÿ ®Ä{STv; vÿtyR tu …mô]Syÿ pÖq; Svô‚St somÿs%;ô
punrÖ ie hÿ sÖh rÄYy; –4–
vSVyÿ…s ®Ä{;Sy‡idÿitrSy;‡idÖTy;…sÿ xu£
û ;å…sÿ cÖN{;…sô
bOhSÖ pitÿSTv; suªû e rÿ<vtu ®Ä{o vsu…ÿ .ôr; …cÿktÉ u pO…qôVy;STv;ÿ mU/û •R ;
…jÿ`…mR devyÖ jÿnÖ î@;ÿy;" pÖde `Otû vÿitô Sv;h;ô p·rÿ≤l≤%tÖ˝ r=ô"
p·rÿ≤l≤%t;ô ar;ÿty îÖdmÖh˝ r=ÿso g[Ivô ; aipÿ ’Nt;…mô yoÿåSm;N√πi∑ô
y' cÿ vÖy' i√ô„m îÖdmÿSy g[Ivô ; aipÿ ’Nt;MyÖ‡Sme r;yÖ‡STve r;yÖ‡StoteÖ
r;yÖ" s' deiÿ v deVÖ yovRXy;ÿ pXySvô Tv∑IÃmtI te spey surû te ;ô retoô d/;ÿn;
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vIôr' ivÿdye Ö tvÿ s'dÖ ≤O xô m;h˝ r;ÖySpoWe,ÿ Ö iv yoÿWm( –5–
aÖ˝xun;ÿ te aÖ˝xu" pOCÿ yt;ô' p®ÿW;Ö p®ÿgNÖR /SteÖ k;mÿmvtuû md;ÿyÖ rsoô
aCyutÿ oôåm;Tyoÿå…s xu£
û SteÖ g[hoô‡å…. Ty' devÖ ˝ sÿivôt;rÿm<ûU yoÿ"
kÖiv£¡tmûu c;R…à m sÖTysÿvs˝ ràÖ/;mÖ…. ipôy[ ' mÖitmU?û v;R ySy;ômitô.;R
aidÿ¥tu TÖ svIÿminô ihrÿ<yp;…,r…mmIt su£
û tu"ÿ ’ûp; suv"ÿ )
p[jÖ ;>yÿSTv; p[;,ô ;yÿ Tv; Vy;ôn;yÿ Tv; p[jÖ ;STvmnuû p[;…,ÿih
p[jÖ ;STv;mnuû p[;,ÿNtu –6–
som'Ã te £°,;ôMyUjSÃR vNtÖ' pyÿSvNt' vIôy;ÃvR Ntm….m;itôW;h˝ xu£
û ˘ teÿ
xu£
û ,É ÿ £°,;…m cÖN{' cÖN{e,;ômtO mÿ mÖ tO neÿ sÖMyˇeÖ gorćSme cÖN{;…,ô
tpÿsStÖnrU …ÿ s p[jÖ ;pÿtvÖe ,R SôR tSy;ÿSte shßpoÖW' pu„yÿNTy;írÄm,e ÿ pÖxnu ;ÿ
£°,;MyÖSme tÖe bN/umû …R yÿ teÖ r;yÿ" ≈yNt;‡mÖSme Jyoitÿ" somiv£ô…y…,ô
tmoÿ …mô]o nÖ Eihô su…mÿ]/;ô îN{ÿSyoô®m; ivÿxÖ d≤=ÿ,mux
û •ux
û Nt˝Ã
Syoôn" Syoôn˝ Sv;nÖ .[;j;Ï;ÿrÖe bM.;ÿrÄe hStÖ suhSÿ tÖ ’x;ÿnvetÖ e vÿ"
somÖ£yÿ,;ôSt;nÿ=[ ?vô' m; voÿ d.n( –7–
¨d;yuWÿ ; Sv;ôyWu odoWÿ/In;ô˝ rsenÖ oTpÖjNR yÿSyÖ xu„me,Ö odÿSq;mÖmtO ;ô˝ anuÿ
) ¨ÖvNRà t·rÿ=mÖ iNvôÁ‡idÿTyÖ;" sdÖoåSy‡idÿTy;ô" sdÖ a;
sIôd;‡Stÿ>n;ôd¥( ;mOWÿ .Ö o aÖNt·rÿ=mÖ …mÿmIt v·rÄm;,'Ã pO…qôVy;
a;sIÿdiÖ √ê;ô .uvnÿ ;in sÖm;[ Æ@±vêeˇ;inô v®ÿ,Sy v[tÖ ;inô vnÿWe ûu
VyÿNt·rÿ=' tt;nÖ v;jômvRTÃ suû pyoÿ a…flôy;suÿ ˙ÖTsu £tuû' v®ÿ,o ivô+vÿ…¶'
idÖiv sUymRÃ d/;ôTsomÖm{;‡vudûu Ty' j;ôtvÿde s' devÖ ' vÿh≤Nt kôtÉ vÿ" )
11

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dûx
O e ivê;ÿyÖ sUymÃR ( –
¨ß;ôvte Ã' /UW;Rd;vnÖ≈U avIÿrh,* b[˜cô odn*ô v®ÿ,SyÖ SkM.ÿnm…sô
v®ÿ,Sy SkM.ÖsjRnà m…sô p[TyÿStoô v®ÿ,SyÖ p;xÿ" –8–
p[ CyÿvSv .uvSpteÖ ivê;ÿNyÖ…. /;m;ÿinô m; Tv;ÿ p·rpÖrI ivÿdNÖ m; Tv;ÿ
p·rpÖ‚Nqnoÿ ivdÖNm; Tv;ô vOk;ÿ a`;ôyvoô m; gÿN/ôvoR ivôê;vÿsrûu ;
dÿ/‡Cz‰ône o .UTû v; pr;ÿ ptÖ yjÿm;nSy no gOhû e devÖ "w sÿ˝S’ût'
yjÿm;nSy SvôSTyyÿNyÖ‡Syipô pNq;ÿmgSmih Sv‚Stôg;mÿnhÖe s'Ö yenÖ
ivê;ô" p·rÄ i√Woÿ ivô,·ˇ_¡ ivôNdtÖe vsuû nmoÿ …mô]SyÖ v®ÿ,SyÖ c=ÿse
mÖho devÖ ;yÖ tdOtû ˝ sÿpyRt dUrde x
O eÿ devÖ j;ÿt;y kÖtÉ veÿ idôvSpu]û ;yÖ sUy;ÃyR
x˝stÖ v®ÿ,SyÖ SkM.ÿnm…sô v®ÿ,Sy SkM.ôsjÃnR mÖSyu‡Nmuˇÿ _oô
v®ÿ,SyÖ p;xÿ" –9–
aÖ¶re ;ÿitôQymÿ…sô iv„,ÿve Tv;ô somÿSy;itôQymÿ…sô iv„,ÿvÖe
Tv;‡itÿqre ;itôQymÿ…sô iv„,ÿve Tv;ô‡¶yeÿ Tv; r;ySpoWÖd;VnÖe iv„,ÿve
Tv; XyenÖ ;yÿ Tv; somÖ.tO Öe iv„,ÿve Tv;ô y; teÖ /;m;ÿin hÖivW;ô yjÿ≤Ntô
t; teÖ ivê;ÿ p·rÖ.rU Sÿ tu yÖD' gÿySÖ f;nÿ" pÖt[ rÿ," sûvu IroåvIÿrh;ô p[ cÿr;
somÖ duy;ônR ‡idÿTy;ô" sdoÖåSy‡idÿTy;ô" sdÖ a; sIÿdÖ v®ÿ,oå…s /Otû v[tÿ o
v;®Ö,mÿ…s x'yÖ odevÖR ;n;ÿ˝ sÖ:y;Nm; dÖve ;n;ÿmpÖ sÿæXzTSmÖÁ;‡pÿtye Tv;
gO;…mô p·rÿptye Tv; gO;…mô tnûnU P]eÿ Tv;ÿ gO;…m x;KvÖr;yÿ Tv;
gO;…mô xKmÖ•o…jÿœ;y Tv; gO;ûMy‡n;ÿ/∑O mSyn;/O„û y'
devÖ ;n;ômojoÿå….x‚Stôp; aÿn….xSteåÖ Ny‡mnuÿ me dIô=;'
dIô=;pÿitmRNyt;ômnuû tpÖStpÿSpitôrÔÿs; sÖTymupgÿ We ˝suivôte m;ÿ /;"
–10–
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖ˝xur˝ÃxSu te dev soôm; Py;ÿyt;ô…mN{;ÿyk
w /nÖivdÖ a; tu>yô…mN{ÿ"
Py;yt;ôm; Tv…mN{;ÿy Py;yÖSv;Py;ÿyyÖ s%IÿNTsÖNy; mÖ/e y;ÿ SvÖ‚St tÿe
dev som suTû y;mÿxIôy‡e ∑;ô r;yÖ" p[We eÖ .g;ÿytÖ mR tÿO v;ôid>yoô nmoÿ idÖve
nmÿ" pO…qôVy; a¶eÿ v[tpteÖ Tv' v[tÖ ;n;'Ã v[tÖ pÿitr…sô y; mmÿ tÖnrU WÄe ; s;
Tv…yô y; tvÿ tÖn·U rÖy˝ s; m…yÿ sÖh n*Ã v[tpte v[iÖ tnoÿvtÖR[ ;inô y; teÿ
a¶Öe ®i{ÿy; tÖnSU ty;ÿ n" p;ihÖ tSy;ÿSteÖ Sv;h;ô y; tÿe a¶eåy;xÖy;
rÿj;xÖy; hÿr;xÖy; tÖnvU iR WRœÃ ; g◊rÄœe oåg[' vcoô ap;ÿv/I' TveWô ' vcoô
ap;ÿv/Iô˝ Sv;h;ÿ –11–
ivôˇ;yÿnI meå…s itôˇ_;yÿnI mÖåe Sy‡vÿt;Nm; n;…qôt‡mvÿt;Nm; Vy…qôt'
ivôdre …Ä ¶nR.oô n;m;¶eÿ ai©roÖ yoÿåSy;' pO…ÿ qôVy;mSy;yuWÿ ;ô n;ªeihÖ
yˇeån;ÿ/∑O Ö' n;mÿ yÖ…Dy'Ö tenÖ Tv;dÖ/‡e å¶eÿ ai©roÖ yo i√ôtIyÿSy;'
tOtû IyÿSy;' pO…qôVy;mSy;yuWÿ ; n;ªeihô yˇeån;ÿ/∑O Ö' n;mÿ yÖ…Dy'Ö tenÖ
Tv;åådÿ/e …sô˝hIrÿ…s mihÖWIrÿSyû‡u ® p[qÿ Svoô® teÿ yÖDpÿit" p[qt;'
/[vûu ;å…sÿ devÖ >e yÿ" xuN/Sv devÖ >e yÿ" xuM.Sve‡N{`oôWSTv;ô vsu…ÿ ."
purû St;ÿTp;tuû mnoÿjv;STv; ipôt…O .ÿd≤R =,Öt" p;ÿtûu p[ctÿe ;STv; ®Ö{"w
pÖí;Tp;ÿtu ivôêk¡m;R Tv;idÖTyw®ˇÿ rÄt" p;ÿtu …sô˝hIrÿ…s spàs;ôhI
Sv;h;ÿ …sô˝hIrÿ…s supj[ ;ôvinô" Sv;h;ÿ …sÖ˝hIrÿ…s r;ySpoWÖvinô"
Sv;h;ÿ …sô˝hIrÿSy;idTyÖvinô" Sv;h;ÿ …sô˝hIrÄSy; vÿh dÖve ;Ndevÿ yÖte
yjÿm;n;yÖ Sv;h;ÿ .Utû >e yÿSTv; ivôê;yurÿ …s pO…qôvI' νÃh
/[vu ≤Ö =dÿSyÖNt·rÿ=' νh;‡Cyut≤Ö =dÿ…sô idv'Ã Î˝h;ô‡¶e.SR m;ÿSyÖ¶"e
purIÿWm…s –12–
13

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yuÔû teÖ mnÿ ¨Öt yuÔÿ teÖ …/yoô ivp[;ô ivp[Sÿ y bOhtÖ o ivÿp…Ö ítÿ" )
iv ho];ÿ d/e vyun;ôivdekÖ îNmÖhI devÖ Syÿ sivôt"u p·rÿ∑iu t" –
suvû ;Gdevÿ Ö duy;R˝ô a; vÿd dev≈Ö tu *ÿ devÖ „e v; `oÿWqe ;ô‡m; noÿ vIôro j;ÿyt;'
kmR<Ö yoÿ y˝ sveåRÃ nujû Iv;ÿmÖ yo bÿÙnû ;msÿ√x
Ö I )
îÖd' iv„,uiû vR cÿ£me ]e/Ö ; in dÿ/e pÖdm( ) smÿ!U mSy p;˝surû îr;ÿvÿ tI
/enmûu tIô ih .Utû ˝ sUyÿ vÖ…snIô mnÿve yxÖSyeÿ )
VyÿSk>n;ô{odÿsIô iv„,ÿru teÖ e d;ô/;rÿ pO…qôvImÖ….toÿ mÄy%
U "ÿw –
p[;cIô p[te mÖ ?vÖr' kÖLpyÿNtI ËÖ?v| yÖD' nÿytÖ' m; jIÿ◊rtÖ‡m]ÿ rmeq;ô'
v„mRNÃ pO…qôVy; idÖvo v;ÿ iv„,vutû v;ÿ pO…qôVy; mÖho v;ÿ iv„,vutû
v;ôNt·rÿ=;ıSt*ÿ pO,Sv bÖ¸….ÿvsR VÖ ywrÿ ; p[ yÿCzÖ d≤=ÿ,;ôdot sÖVy;t( –
iv„,oônk
Ru ˘¡ vIôy;Ã…R ,Ö p[ voÿcÖ' y" p;…qRvà ;in ivmÖme rj;ÿ˝…sô yo
aSk¡.;yÖdˇu rÿ ˝ sÖ/Sq'Ã ivc£m;ô,S]Ö/e o®ÿg;ôyo iv„,oÿ rÄr;$ÿm…sô
iv„,oÿ" pOœû mÿ…sô iv„,oô" XNyP]eÿ Sqoô iv„,oô" SyUr…ÿ sô iv„,oÿ/vuû[R mÿ…s
vw„,Övmÿ…sô iv„,ÿve Tv; –13–
’û,„ûu v p;jÖ" p[…sÿit'ô n pOQû vI' y;ôih r;jevÖ ;mÿv;ô˝ î.ÿne )
tO„û vImnuû p[…sÿit' {U,;ônoåSt;ÿ…sô iv?yÿ rÄ=sÖStipÿœ"Ÿ –
tvÿ .[mÖ ;sÿ a;xuyû ; pÿtNÖ Tynuÿ SpOx /OWtÖ ; xoxucÿ ;n" )
tpU˝„Ã y¶e ju◊û ;ÿ ptÖ©;nsÿiNdtoô iv sÿjO Ö iv„vÿgLûu k;" –
p[itÖ Spxoô iv sOjÿ Ö tU…,Rtà moô .v;ÿ p;ôyiu vôx
R o aÖSy; adÿB/" )
yo noÿ dUrû e aÖ`xÿ˝soÖ yo aNTy¶eÖ m;ik¡∑Öe Vy…qôr; dÿ/WIRt( –
¨dÿ¶e itœÖ p[Ty; tÿn„u vÖ Nyÿ…m];˝Ã aoWt;·ˇGmhete )
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yo noô ar;ÿit˝ s…m/;n cÖ£É nIôc; t' /ÿ+ytÖs' n xu„k¡m( –
ËÖ?voR .ÿvÖ p[itÿ ivô?y;?yÖSmd;ôiv„’¡,„u vô dwVy;ÿNy¶e )
avÿ iSqôr; tÿniu h y;tujû nU ;'Ã j;ô…mmj;ÿ…mô' p[ mO,ÿ IihÖ x]ÿnU ( –
s teÿ j;n;it sumiÖ t' yÿivœÖ y ÈvÿtÖe b[˜,ÿ e g;ôtmu rw tÿ ( ) ivê;ÿNySmw
suiû dn;ÿin r;Öyo ¥uªû ;NyÖyoR iv duroÿ aÖ…. ¥*ÿt( –
sed¶ÿ e aStu su.û gÿ" sudû ;nuyû SR Tv;ô inTyenÿ hÄivW;ô y ¨ÖKqw" )
ipp[IWÿ itô Sv a;yuiÿ W duroÖ,e ivêedSÿ mw suiû dn;ô s;sÿidÖi∑" –
ac;R…Ã m te sumiÖ t' `o„yÖv;RKs' teÿ v;ôv;t;ÿ jrt;imôy' gI" ) Svê;ÿSTv;
surû q;ÿ mjRyme ;ôSme =Ö];…,ÿ /;ryerÖ nuû ¥Un( –
îÖh Tv;ô .Uy;R cÿrdÄe pu Ö TmNdoW;ÿvStdIRidôv;˝sÖmnuû ¥Un( )
£°@ÿNtSTv; sumû nÿs" spem;ô…. ¥uªû ; tÿiSqôv;˝soô jn;ÿn;m( –
ySTv;ô Svêÿ" suihrÄ<yo aÿ¶ ¨pÖy;itô vsumÿ t;ô rqenÿ )
tSyÿ ];ôt; .ÿv…sô tSyÖ s%;ô yStÿ a;itôQym;ÿnWûu GjujoÿWt( –
mÖho ®ÿj;…m bÖN/ut;ô vcoÿ….ôStNm;ÿ ipôtgu oRtmÿ ;ôdiNvÿy;y )
Tv' noÿ aÖSy vcÿs…íik≤ıô hotÿyiR vœ su£toô dmUnÿ ;" –
aSvÿ“jStÖr,ÿy" sux
û ve ;ô atÿN{;soåvOk
û ; a≈ÿ…mœ;" )
te p;ôyvÿ" sÖ…/[yçÿ o inôW¥;¶eÖ tvÿ n" p;NTvmUr –
ye p;ôyvoÿ m;mteyÖ ' tÿe a¶eÖ pXyÿNto aÖN/' du·ÿ rÖt;drÿ=n( )
rÄr=Ö t;NTsu’
û toÿ ivôêvedÿ ;ô idPsÿNtÖ îi{Öpvoô n; hÿ de."u –
Tvy;ÿ vÖy˝ sÿ/NÖ yÿSTvot;ôStvÖ p[,IÿTyXy;mÖ v;j;ÿn( )
¨Ö.; x˝s;ÿ sUdy sTyt;teånuœyûu ; ’¡,Áu Óy;, –
aÖy; teÿ a¶e sÖ…m/;ÿ iv/emÖ p[itÖ Stom˝Ã xÖSym;ÿn' gO.;y )
dh;ôxsoÿ rÖ=sÿ" p;ôÁSÿ m;N{uhû o inôdo …mÿ]mho avÖ¥;t( –
15

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

rÄ=oÖh,'Ã v;ô…jnÖm; …jÿ`…mR …mô]' p[itÿœmÖ pu ÿ y;…mô xmRÃ )
≤xx;ÿno aÖ…¶" £tu…ÿ .ô" s…mÿı"Ö s noô idv;ô s ·rÄW" p;ÿtûu nˇ_¡m( –
iv JyoitÿW; bOhtÖ ; .;ÿTyÖ…¶r;ÖivivRê;ÿin ’,ute mihÖTv; )
p[;dÿve Im;Ryô ;" sÿhte durû ve ;ô" ≤xxIÿtÖe Í©πû r=ÿse ivôin=eÿ –
¨Öt Sv;ôn;soÿ idÖiv WÿNTvÖ¶‚e StÖGm;yu/ÿ ;ô r=ÿsÖe hNtÖv; ¨ÿ )
mdeÿ …cdSyÖ p[ ®ÿj≤NtÖ .;m;ô n vÿrNte p·rÖb;/oô adevÿ I" –14–
îit p[qmk;<@º i√tIy" p[p;#k" 2
aq p[qmk;<@º tOtIy" p[p;#k" 3
devÖ Syÿ Tv; sivôt"u p[sÿ vÖ åÿe …ênoÿb;R¸ô >y;'Ã pU„û ,o hSt;ÿ>y;ôm;
dÖd‡e å….[rÿ …sô n;·rÿr…sô p·rÿ≤l≤%tÖ˝r=Ö" p·rÿ≤l≤%t;ô ar;ÿty îÄdmÖh˝
r=ÿso g[Ivô ; aipÿ ’Nt;…mô yoÿåSm;N√πi∑ô y' cÿ vÖy' i√ô„m îÄdmÿSy g[Ivô ;
aipÿ ’Nt;…m idôve Tv;ô‡Nt·rÿ=;y Tv; pO…qôVyw Tv;ô xuN/ÿt;' loôk"
ipÿtWûO dÿnoô yvoÿå…s yÖvy;ôSmd(√Wπ oÿ yÖvy;r;ÿtI" iptO,û ;˝
sdÿnmÖSyui∂vÿ˝ St.;ôn;Nt·rÿ=' pO, pO…qôvI' Îÿ˝h ¥ut;ônSTv;ÿ m;®Äto
…mÿnotu …mô];v®ÿ,yo/[vûRu ,e Ö /mR,Ã ; b[˜vô in'Ã Tv; =]Övinÿ˝ supj[ ;ôvinÿ˝
r;ySpoWÖvin'ô pyUhÃR ;…mô b[˜ÿ νh =Ö]' Îÿ˝h p[jÖ ;' Îÿ˝h r;ÖySpoW'Ã Î˝h
`Otû ne ÿ ¥;v;pO…qvIô a; pO,ÿ qe ;ô‡imN{ÿSyô sdoÿå…s ivêjÖnSyÿ Cz;ôy;
p·rÿ Tv; …gvR,oô …grÿ îÄm; .ÿvNtu ivôêtoÿ vOı
û ;yumû nuû vOıyÿ oô ju∑;ÿ .vNtuû
ju∑yÿ Ö îN{ÿSyô SyUrsÄ I‡N{ÿSy /[vûu mÿSyw‡ô N{mÖsIN{;ÿy Tv; –1–
rÄ=oôh,oÿ vlgÖhnoÿ vw„,ôv;N%ÿn;mIô‡dmÖh' t' vÿlgÖ mu√pÿ ;…mô y' nÿ"
sm;ôno ymsÿm;no incÖ%;nedÖ menÿ mÖ /ÿr' kro…mô yo nÿ" sm;ôno
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yoåsÿm;noår;tIôyitÿ g;yÖ],e Ö CzNdôs;åvÿb;!o vlÖg" ikm]ÿ .Ö{' t•*ÿ
sÖh ivôr;@ÿ…s spàÖh; sÖm;[ @ÿ…s .[;tOVyôh; Svôr;@ÿSy….m;itôh;
ivÿê;ôr;@ÿ…sô ivê;ÿs;' n;ô∑;^ ,;ÿ˝ hÖNt; rÿ=oôh,oÿ vlgÖhnÖ" p[o=;ÿ…m
vw„,ôv;n[=ÿ oôh,oÿ vlgÖhnoåvÿ ny;…m vw„,ôv;Nyvoÿå…s yÖvy;ôSmd(√Wπ oÿ
yÖvy;r;ÿtI r=oôh,oÿ vlgÖhnoåvÿ StO,;…m vw„,ôv;n[=ÿ oôh,oÿ
vlgÖhnoôå…. juhÿ o…m vw„,ôv;n[=ÿ oôh,*ÿ vlgÖhn;ôvpu ÿ d/;…m vw„,ôvI
rÿ=oôh,*ÿ vlgÖhn*ô pyUhÃR ;…m vw„,ôvI rÿ=oôh,*ÿ vlgÖhn*ô p·rÿ StO,;…m
vw„,ôvI rÿ=oôh,*ÿ vlgÖhn*ÿ vw„,ôvI bOhû •ÿ…s bOhû d(g;[ vÿ ;
bOhtÖ I…mN{;ÿyÖ v;c'Ã vd –2–
ivô.rU …ÿ s p[vÖ ;hÿ,oô viˆÿr…s hVyôv;hÿn" ê;ô]oÿå…sô p[ctÿe ; Stuqû oÿå…s
ivôêvedÿ ; ¨Ö≤xgÿ…s kôivrÏ;ÿ·rr…s bô M.;ÿ·rrvÖSyur…ÿ sô
duvSÿ v;NzuNû ?yUr…ÿ s m;j;Rl
ô Iyÿ" sÖm;[ @ÿ…s ’ûx;nu"ÿ p·rÖW¥oÿå…sô pvÿm;n"
p[tÖ Kv;ÿå…sô n.ÿSv;ôns'mà ∑O oå…s hVyôsdU ÿ Aût/;ÿm;å…sô
suvJÿ yoRitôb˜[R Jÿ yoitr…sô suv/ÿ ;Rm;ôåjoÿåSyekp¡ ;ôdihÿr…s bu…û ›yoô
r*{e,Ö ;nIÿknÉ p;ôih m;ÿ¶e ippOiû h m;ô m; m;ÿ ih˝sI" –3–
Tv˝ soÿm tnU’
û Œoô √πWoÿ>yoôåNy’¡t>e y ¨Ö® yÖNt;…sû v¡q˝Ö Sv;h;ÿ
juW;ô,o aÖ¢ru ;JyÿSy vetûu Sv;h;‡åy' noÿ aÖ…¶vR·rÿv" ’,oTvôy' mO/"ÿ purû
Eÿtu p[….ôNdn( )
aÖy˝ x]UÔÿ ytuû j˙≥WÃ ;,oôåy' v;j' jytuû v;jÿs;t* –
¨Ö® ivÿ„,oô iv £¡mSvoô® =y;ÿy n" ’…/ ) `Otû ' `Otÿ yone ipbÖ p[pÿ[
yÖDpÿit' itr – somoÿ …jg;it g;tuiû v∂Öve ;n;ÿmie t in„’ûtmOtû Syô
17

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yoinÿm;ôsdÖm‡idÿTy;ô" sdoôåSy‡idÿTy;ô" sdÖ a; sIÿdWÖw voÿ dev sivtÖ"
somÖSt˝ rÿ=?vô' m; voÿ d.de‡Ö tÊv˝ soÿm devÖ o devÖ ;nup;ÿg; îÄdmÖh'
mÿn„ûu yoÿ mnu„û y;ÿNsÖh p[jÖ y;ÿ sÖh r;ÖySpoWe,ÿ Ö nmoÿ devÖ >e yÿ" Svô/; ipôt>O yÿ
îÖdmÖh' invR®,ÿ Syô p;x;ôTsuvrÿ …Ä . iv :yeWÿ ' vwê;nÖr' Jyoitô‡r¶eÿ v[tpteÖ
Tv' v[tÖ ;n;'Ã v[tÖ pÿitr…sô y; mmÿ tÖnSU TvYy.Uiÿ dôy˝ s; m…yô y; tvÿ
tÖnmU YR y.Udÿ WÖe ; s; Tv…yÿ yq;yÖq' n*ÿ v[tpte v[iÖ tnoÿvtR[ ;inÿ –4–
aTyôNy;ng;ô' n;Ny;nup;ÿg;mÖv;RKTv;ô prwrÿ ivd' pÖroåvÿr‡Äw St' Tv;ÿ juWe
vw„,ôv' devÿ yÖJy;ywÿ devÖ STv;ÿ sivôt; m?v;ÿånÖKTvo‡Wÿ/Öe ];yÿSvwn˝Ö
Sv…/ÿtÖe mwn˝ÿ ih˝sIô‡idRvmÖ g[,Öeÿ m; le%
ÿ IrÄNt·rÿ=' m?yenÿ Ö m; ihÿ˝sI"
pO…qôVy; s' .ÿvÖ vnÿSpte xÖtvÿLxoô iv roÿh sÖhßÿvLx;ô iv vÖy˝
®ÿhme Ö y' Tv;ôåy˝ Sv…/ÿitôSteitÿj;n" p[…,ôn;yÿ mhÖte
s*.ÿg;ôy;‡å…Czÿ•oô r;yÿ" suvû Irÿ" –5–
pO…û qôVyw Tv;ô‡åNt·rÿ=;y Tv; idôve Tv;ô xuN/ÿt;' loôk" ipÿtWûO dÿnoô
yvoÿå…s yÖvy;ôSmd(√Wπ oÿ yÖvy;r;ÿtI" iptO,û ;˝ sdÿnm…s
Sv;vex
Ö oÿåSyg[geÖ ; netÿ ,ûO ;' vnÖSpitôr…/ÿ Tv; Sq;Syitô tSyÿ
ivˇ;‡∂evÖ STv;ÿ sivôt; m?v;ÿånˇ_⁄ suipPpôl;>yôSTv*Wÿ/I>yô ¨i∂vÿ˝
St.;ôn;Nt·rÿ=' pO, pO…qôvImuprÿ ,e νhÖ te teÖ /;m;ÿNyuXmsI gÖm?yeô
g;voô y]Ö .U·rÿÍ©; aÖy;sÿ" )
a];hÖ tdu®ÿ g;ôySyô iv„,oÿ" prÄm' pÖdmvÿ .;itô .Ur"ÿe –
iv„,oô" km;R…Ã , pXytÖ ytoÿ v[tÖ ;inÿ pSpôxe ) îN{ÿSyô yuJyô" s%;ÿ –
ti√„,oÿ" pÖrm' pÖd˝ sd;ÿ pXy≤Nt sUrû yÿ" ) idôvIvÖ c=urû ;tÿtm( –
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

b[˜Ö vÖ in'à Tv; =]Övinÿ˝ supj[ ;ôvin˝Ã r;ySpoWÖvin'Ö pyUhRà ;…mô
b[˜ÿ νh =Ö]' νÃh p[jÖ ;' νÃh r;ÖySpoW'Ã Î˝h p·rÖvIrÿ…sÖ p·rÿ Tv;ô
dwvIôivRxoÿ VyyNt;ô' prIÖm˝ r;ÖySpoWoô yjÿm;n' mnu„û y;ÿ aÖNt·rÿ=Sy Tv;ô
s;n;ôvvÿ gUh;…m –6–
îÖWe Tvoÿ‡pÖvIrÄSyu‡poÿ devÖ ;NdwvIôivRx"Ö p[;guvû ˆR Iÿ®≤Ö xjoô bOhSÿ pte /;ôry;ô
vsUiÿ n hÖVy; teÿ SvdNt;'ô devÿ Tv∑ÖvsR uÿ r<vÖ revtÿ Iô
rmÿ?vmÖ‡¶ejiRÖ n]ÿm…sô vOW,ÿ * Sq ¨ÖvXR yÿSy;ô‡yur…ÿ s puÂrÖ v;ÿ `Otû ne ;ôˇ_É
vOW,ÿ ' d/;q;' g;yÖ]' zNdoånuû p[ j;ÿySvÖ ]w∑.ÿë Ö' j;gÿtÖ' zNdoånu p[
j;ÿySvô .vÿt' nÖ" smÿns*ô smoÿks;vrepÄ s*ÿ )
m; yÖD˝ ihÿ˝…s∑Ö' m; yÖDpÿit' j;tveds* ≤xôv* .ÿvtmÖ¥ nÿ" –
aÖ¶;vÖ…¶íÿritô p[ivÿ∑Ö AWIÿ,;' pu]û o aÿ…/r;Öj EÖW" )
Sv;ôh;ô’Tyô b[˜,ÿ ; te juho…mô m; devÖ ;n;'Ã ‚mquyû ; k¡.;Rg/Ö ye mÿ ( –7–
a; dÿd AûtSyÿ Tv; devh…vô" p;xenÖ ; rÿ.Öe /W;Rô m;nuWÿ ;nÖ‡ŒSTv*Wÿ/I>yô"
p[o=;ÿMyô‡p;' pe®Ö rÿ…s Sv;ôˇ' …côTsdevÿ ˝ hÖVym;poÿ devIô" Svdÿtnw ˝Ö s' teÿ
p[;,ô o v;ôynu ;ÿ gCzt;ô˝ s' yjÿ]rÖw ©;ÿinô s' yÖDpÿitr;Ö≤xW;ÿ `Otû ne ;ôˇ_*
pÖx'u ];ÿyqe ;ô˝ revtÿ IyRDÖ pÿit' ‚p[y/Ö ; ivÿxtÖ o‡roÿ aNt·r= sÖjdU vÖRe ne Ö
v;tenÿ ;ÖåSy hÖivWÖSTmn;ÿ yjÖ smÿSy tÖnvu ;ÿ .vÖ vWIRyoô vWIRyà …s yÖDe
yDpÿit' /;" pO…qôVy;" sÖMpOc"ÿ p;ihô nmÿSt a;t;n;‡nÖv;R p[ie hÿ `Otû Syÿ
k⁄Lû y;mnuÿ sÖh p[jÖ y;ÿ sÖh r;ÖySpoWe,Ö ;‡poÿ devI" xuı;yuv" xuı
û ; yUyû '
devÖ ;˝ Ëÿ@!( v( ˝ xuı
û ; vÖy' p·rÿiv∑;" p·rve∑Ö ;roÿ vo .Uy;Sm –8–
19

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;ˇ_ô a; Py;ÿyt;' p[;,ô StÖ a; Py;ÿyt;'ô c=uSÿ tÖ a; Py;ÿyt;ô˝ ≈o]'Ã tÖ
a; Py;ÿyt;ô' y; teÿ p[;,ô ;Hz⁄GjÖg;mÖ y; c=uyû ;R ≈o]'Ö yˇeÿ £ûrÀ ' yd;iSqÿt'Ö
tˇÖ a; Py;ÿyt;'ô tˇÿ EÖtne ÿ xuN/t;ô' n;….ÿStÖ a; Py;ÿyt;' p;ÖySu tÖ a;
Py;ÿyt;˝ xuı
û ;íÖ·r];ô" xmÖŒ" xmoWÿ/I>yÖ" x' pO…ÿ qôVyw
xmhoÿ>y;ô‡moWÿ/Öe ];yÿSvwn˝Ö Sv…/ÿtÖe mwn˝ÿ ih˝sIô r=ÿs;'
.;ôgoÿåsIôd‡mÖh˝ r=oÿå/Öm' tmoÿ ny;…mô yoÿåSm;N√πi∑Ö y' cÿ vÖy' i√ô„m
îÖdmenÿ m/Öm' tmoÿ ny;mIô‡We Tv;ÿ `Otû ne ÿ ¥;v;pO…qvIô p[o<v;Rqà ;ôm‡…Czÿ•oô
r;yÿ" suvû Irÿ ¨ÖvNÃR t·rÿ=mÖ iNvÿihÖ v;yoô vIihÿ Stoôk;n;ô˝ Sv;hoô?vRn.ÿ s'
m;®Öt' gÿCztm( –9–
s' tÖe mnÿs;ô mnÖ" s' p[;,ô ne ÿ p[;,ô o ju∑Ã' dÖve >e yoÿ hÖVy' `Otû vÖTSv;hw‡Ö N{"
p[;,ô o a©πaÿ ©ûπ in dÿ?e ydÖNw {oåp;ôno a©πaÿ ©πû iv boÿ.vu ∂Ö ve ÿ Tv∑Ö.·RU rÿ tÖe
s˝sÿmte ûu ivWuÂ
ÿ p;ô yTslÿ+m;,oô .vÿq dev]Ö ; yNtÖmvÿsÖe s%;ôyoånuÿ
Tv; m;ôt; ipôtroÿ mdNtuû ≈IrÿSyô…¶STv;ÿ ≈I,;ôTv;pÖ" smÿ·r,ÖNv;tÿSy
Tv;ô /[Jywÿ pU„û ,o r˝Á;ÿ aÖp;moWÿ/In;ô˝ roihÿ„yw `Otû ' `Otÿ p;v;n" ipbtÖ
vs;'Ã vs;p;v;n" ipbt;ôNt·rÿ=Sy hÖivrÿ…sô Sv;h;ÿ Tv;ôNt·rÿ=;yÖ idxÿ"
p[iÖ dxÿ a;ôidxoÿ ivôidxÿ ¨Öi∂xÖ" Sv;h;ÿ idÖG>yo nmoÿ idÖG>y" –10–
sÖm{ûu ' gÿCzô Sv;h;ô‡Nt·rÿ=' gCzÖ Sv;h;ÿ devÖ ˝ sÿivôt;r'Ã gCzÖ
Sv;h;ÿ‡hor;ô]e gÿCzô Sv;h;ÿ …mô];v®ÿ,* gCzÖ Sv;h;ô som'Ã gCzÖ Sv;h;ÿ
yÖD' gCzÖ Sv;h;ô zNd;˝Ã…s gCzÖ Sv;h;ô ¥;v;ÿp…O qôvI gÿCzÖ Sv;h;ô
n.oÿ idÖVy' gÿCzÖ Sv;h;ô‡…¶' vwêÿ ;nÖr' gÿCzÖ Sv;h;ô‡ŒSTv*Wÿ/I>yoô
mnoÿ mÖe h;idÃR yCz tÖn'U Tvc'Ã pu]û ' n¢;ÿrmxIyÖ xug…ÿ sô tmÖ…. xoÿcÖ
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yoÿåSm;N√πi∑Ö y' cÿ vÖy' i√ô„mo /;ªoÿ/;ªo r;j…•ôto vÿ®, no muçÖ
yd;poô a…flÿy;ô v®Ö,ie tô xp;ÿmheÖ ttoÿ v®, no muç –11–
hÖiv„mÿtI·rÖm; a;poÿ hÖiv„m;ÿNdÖve o aÿ?vÖro hÖiv„m;ô˝ a; ivÿv;sit
hÖiv„m;˝Ã aStuû sUy"ÃR –
aÖ¶ve oRåpÿ•gOhSyÖ sdÿ…s s;dy;…m suªû ;yÿ su…ªnI" suªû e m;ÿ
/ˇe‡N{;…¶ôyo.;Rgà /Ö ye Iÿ" Sq …mô];v®ÿ,yo.;Rg/Ö ye Iÿ" Sqô ivêeWÿ ;' dÖve ;n;'Ã
.;gÖ/ye Iÿ" Sq yÖDe j;ÿgtO –12–
˙Öde Tv;ô mnÿse Tv; idÖve Tv;ô sUy;Ryà Tvoô?vR…mômmÿ?vÖr' ’¡…/ idÖiv
dÖve We ûu ho];ÿ yCzÖ somÿ r;jÖ•Áe vÿ rohÖ m; .em;R s' ivÿKq;ô m; Tv;ÿ
ih˝…sW' p[jÖ ;STvmupû ;vÿroh p[jÖ ;STv;mupû ;vÿrohNtu Íû,oTvô…¶" sÖ…m/;ô
hv'Ã me Íû<vNTv;poÿ …/ÖW,;ÿí dÖve I" )
Íû,otÿ g[;v;,o ivÖdWu oô nu yÖD˝ Íû,otÿu dÖve " sÿivÖt; hv'Ã me )
devIÿr;po ap;' np;ô¥ ËÖ…mRhiÃR vÖ„yÿ î≤N{ôy;v;ÿNmÖidNtÿmSÖ t' dÖve >e yoÿ dev]Ö ;
/ÿˇ xu£
û ˝ xu£
ÿ pô >e yoô yeW;'à .;ôg" Sq Sv;h;ô k;iWRrà SÄ yp;ôp;' mO/û ˝[
sÿm{ûu SyÖ vo≤=ÿTy;ô ¨•ÿye )
ymÿ¶e pûTO su mTyRmô ;voô v;jeWÿ ûu y' junû ;" ) s yNt;ô xêÿtIô·rWÿ" –13–
Tvmÿ¶e ®Ä{o asurÿ o mÖho idÖvSTv˝ x/oôR m;®ÿt' pO=û ÈÃ≤xWe )
Tv' v;tÿrw ®Ä,yw ;R…à s x©ûySTv' pUWû ; ivÿ/tÖ " p;ÿ…sÖ nu Tmn;ÿ –
a; voô r;j;ÿnm?vÖrSyÿ ®Ä{˝ hot;ÿr˝ sTyÖyjÖ˝ rodÿSyo" )
aÖ…¶' purû ; tÿn…yôàorÄ…cˇ;ô≤ırÿ<yÂpÖmvÿse ’,u?vm( –
21

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶hoRt;ô in Wÿs;d;ô yjIÿy;nupû Sqeÿ m;ôt"u sÿru .Ä ;vuÿ loôkÉ )
yuv;ÿ kÖ…v" pÿ®u inÖœ Aût;v;ÿ /Öt;R ’¡∑Iôn;mutû m?yÿ îÖı" –
s;ô?vImÿkdevÖR vIÿit' no aÖ¥ yÖDSyÿ …jô◊;mÿivd;mÖ guÁ;ÿm( )
s a;yurû ;g;ÿTsur…Ä .vRs;ÿno .Ö{;mÿkdevÖR Ùÿit' no aÖ¥ –
a£¡NddÖ…¶" StÖnyÿ…•vÖ ¥*" =;m;ô re·rÿh√«ô®/ÿ" smÖÔn( )
sÖ¥o jÿD;ôno iv hI…môıo a:yôd; rodÿsI .;ônnu ;ÿ .;TyÖNt" –
Tve vsUiÿ n puv,R Ik hotdoôWR ; vStoôr·e rÿre yÖ…Dy;ÿs" )
=;mevÿ Ö ivê;ô .uvnÿ ;inô yæSmôNTs˝ s*.ÿg;in d…/ôre p;ÿvk
Ö É –
tu>y'Ö t; aÿi©rStmÖ ivê;ÿ" su≤=ôtyÖ" pOqk
ÿ ™ ) a¶Öe k;m;ÿy ye…mre –
aÖXy;mÖ t' k;mÿm¶eÖ tvoôTyÿXy;mÿ rÄ…y˝ rÿ…yv" suvû Irÿm( )
aÖXy;mÖ v;jÿm…Ö . v;ôjyÿNtoôåXy;mÿ ¥uªû mÿjr;ôjr'Ã te –
≈eœÃ' yivœ .;rÄt;¶eÿ ¥umû NtÖm; .ÿr ) vsoÿ pu®SÄ pOh˝ÿ rÄ…ym( –
s …êÿt;ônStÿNyÖtU roÿcnÖSq; aÖjre…ÿ .ôn;Rndÿ ≤∫ôyiR vÿœ" )
y" p;ÿvk
Ö " pu®ÿ tÖ mÿ" pûÂ
u …,ÿ pOqû NU yÖ…¶rÿnyûu ;itô .vRnà ( –
a;yu∑ÿ e ivôêtoÿ d/dÖymÖ…¶vRr<ÿe y" )
punSÿ te p[;,ô a;yÿitô pr;ô y+m˝Ã suv;…m te –
a;ôydûu ;R aÿ¶e hÖivWoÿ juW;ô,o `Otû p[tÿ Iko `Otû yoÿinre…/ )
`Otû ' pIôTv; m/uû c;®Ö gVy'Ã ‚pôtve ÿ pu]û mÖ…. rÿ=t;idômm( –
tSmwÿ te p[itôhyÃtR eÖ j;tÿvde oô ivcÿW,R e ) a¶eÖ jn;ÿ…m su∑iûu tm( –
idÖvSp·rÿ p[qmÖ ' jÿDe aÖ…¶rÄSm‚d(√tô Iy'Ö p·rÿ j;ôtvedÿ ;" )
tOtû IyÿmPÖ su nOmû ,;ô ajÿß…ô mN/;ÿn En' jrte Sv;ô/I" –
xu…cÿ" p;vkô vN¥oå¶ÿe bOhû i√ roÿcse ) Tv' `Otû …e .ôr;¸ÿt" –
Îûx;ôno ®ÄKm ¨ÖVy;R Vyÿ¥*∂umû WR mÖR ;yu"ÿ …≈ôye ®ÿc;ôn" )
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖ…¶rÖmtO oÿ a.vÖ√yoÿ….ô" ydenÿ Ö' ¥*rjÿnyTsurû te ;ÿ" –
a; yidÖWe nOpû it'ô tejÖ a;nÖ$( z⁄…cô retoû iniWÿˇ_ô' ¥*rÄ.Ik¡É )
aÖ…¶" x/Rmà nvÖ¥' yuv;ÿn˝ Sv;ô…/y'à jnyTsUdû yÿ∞ –
s tejIÿys;ô mnÿs;ô Tvotÿ ¨Öt ≤xÿ= SvpÖTySyÿ ≤xô=o" )
a¶ÿe r;ôyo nOtmÿ SyÖ p[.tÿU * .Uyû ;mÿ te su∑tûu yÿíÖ vSvÿ" –
a¶Öe shÿNtÖm; .ÿr ¥uªû Syÿ p[;sô h;ÿ rÖ…ym( )
ivê;ô yíÿW,ÖR IrÄ>y;ÿs; v;jeWÿ u s;ôshÿt( –
tmÿ¶e pOtn;ôsh˝Ã rÖ…y˝ sÿhSvô a; .ÿr )
Tv˝ ih sÖTyo a∫⁄tÿ o d;Öt; v;jÿSyÖ gomÿt" –
¨Ö=;•;ÿy vÖx;•;ÿyÖ somÿpœO ;y ve/Ö sÿe ) Stomwiÿ vR/me ;ô¶yeÿ –
vÖµ; ih sUnÿ oô aSyÿµsÖ √;ÿ cÖ£É aÖ…¶jÖnR Wu ;Jm;•ÿm( ) s Tv' nÿ ËjRsnÖ
Ëj|Ã /;ô r;jevÿ jervûk
O É =ÿ„e yÖNt" –
a¶Ö a;yU˝ià W pvsÖ a; suvû ojR…Ö mW'à c n" ) a;ôre b;ÿ/Sv duCû z⁄n;ÿm( –
a¶eÖ pvÿSvÖ Svp;ÿ aÖSme vcR"à suvû IyRmà ( ) d/ÖTpoWÿ˝ rÄ…y' m…yÿ –
a¶eÿ p;vk roÖ…cW;ÿ mÖN{y;ÿ dev …jô◊y;ÿ ) a; dÖve ;Nvÿ≤=ô y≤=ÿ c –
s nÿ" p;vk dIidôvoå¶eÿ devÖ ;˝ îÖh; vÿh ) ¨pÿ yÖD˝ hÖivíÿ n" –
aÖ…¶" xu…cÿvt[ tmÖ" xu…côivRp"[Ö xu…cÿ" kô…v" ) xucIÿ roctÖ a;¸ÿt" –
¨dÿ¶Öe xucyÿ SÖ tvÿ xu£
û ; .[;jÿNt Èrte ) tvÖ JyotI˝Ã„yÖcyR "ÿ –14–
îit p[qmk;<@º tOtIy" p[p;#k" 3
aq p[qmk;<@º ctuq"R p[p;#k" 4
a; dÿdeÖ g[;v;ÿSy?vrÄ’∂Övº >e yoÿ gM.Iôr…mômmÿ?vôr' ’¡?yuˇmÖ ne ÿ pÖivneN{;ÿyÖ
somÖ˝ suWtuÿ Môm/umÿ NtMôpyÿSvNt' vOi∑ôvinô…m‡N{;ÿy Tv; vO]flÖ îN{;ÿy
23

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv; vO]tÖ ru Ä îN{;ÿy Tv;….m;itôfl îN{;ÿy Tv;idôTyvÿtÖ îN{;ÿy Tv;
ivôêdÿVe y;vte ê;ô];" Sqÿ vO]tÖ ru oÖ r;/oÿgtU ;R aÖmtO Sÿ yô pàIôSt;
dÿve IdevR ]Ö me ' yÖD' /ÖˇopÿÙt;ô" somÿSy ipbÖtopÿÙto yû„u m;kô˝ somÿ"
ipbtuû yˇÿe som idôiv JyoitôyTR pÿ…O qôVy;' ydûru ;vÖNt·rÿ=eÖ ten;ôSmw
yjÿm;n;yoô® r;ôy; ’û?y…/ÿ d;ô]e voÿcoô …/Wÿ,e vIô@Ü sÖtI vIÿ@yeq;ômjU Ã|
d/;q;ômjU MRà me /ˇ'Ö m; v;˝Ã ih˝…sWMôm; m;ÿ
ih˝…s∑ÖMp[;gp;ôgdu gÿ /Ör;ˇ_;STv;ô idxÖ a; /;ÿvNÖ Tv‡MbÖ in „vÿr )
yˇÿe soôm;d;ÿ>y'ô n;mÖ j;gOiÿ vô tSmÿw te somÖ som;yÖ Sv;h;ÿ –1–
v;ôcSptÿye pvSv v;…jôNvOW;ô vO„,oÿ aÖ˝xu>y;'ô g.ÿ‚StpUto dÖve o
dÖve ;n;ÿMpÖiv]ÿm…sô yeW;'Ã .;ôgoÿå…sô te>yÿSTv;ô Sv;'’t¡ oå…sô m/umÿ tInÖR
îWÿS’…/ô ivêÿ>e ySTve≤N{ôy>e yoÿ idôVye>yô" p;…qÃvR >e yoô
mnÿSTv;∑܇û vÃNR t·rÿ=mÖ iNvÿihô Sv;h;ÿ Tv; su.vÖ" sUy;ÃyR devÖ >e yÿSTv;
mrI…côp>e yÿ EÖW tÖe yoinÿ" p[;,ô ;yÿ Tv; –2–
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåSyÖNtyRCÃ z m`vNp;ôih somÿm®u „Ä y r;yÖ" s…mWoÿ
yjSv;ôNtStÿe d/;…mô ¥;v;ÿp…O qôvI aÖNt®ÖvNRÃ t·rÿ=˝ sÖjoW;ÿ dÖve rw vÿr"Öw
prwíÄ ;Nty;Rmô e mÿ`vNm;dySvô Sv;'’t¡ oå…sô m/umÿ tInRÖ îWÿS’…/ô
ivêÿ>e ySTve≤N{ôy>e yoÿ idôVye>yô" p;…qÃvR >e yoô mnÿSTv;∑܇û vÃNR t·rÿ=mÖ iNvÿihô
Sv;h;ÿ Tv; su.vÖ" sUy;ÃyR devÖ >e yÿSTv; mrI…côp>e yÿ EÖW tÖe yoinÿrp;ôn;yÿ
Tv; –3–
a; v;ÿyo .UW xu…cp;ô ¨pÿ n" sÖhß'Ã te inôytu oÿ ivêv;r ) ¨poÿ teÖ
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aN/oô m¥ÿmy;…mô ySyÿ dev d…/ôWe pUvÿ pRÖ ye mÿ ( –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s v;ôyvÖe Tve‡N{ÿv;yU îÖme sûtu ;" ) ¨pÖ p[yoÿ….ôr;
gÿt…Ö mNdÿvo v;mûx
u ≤Ntô ih )
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåsIN{v;ôy>u y;'Ã TvôWw tÖe yoinÿ" sÖjoW;ÿ>y;' Tv; –4–
aÖy' v;'Ã …m];v®,; sûtu " somÿ At;vO/; ) mmeidôh ≈ÿtu ˝Ö hvÿm( –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s …mô];v®ÿ,;By;' TvôWw tÖe yoinÿAt≥ ;ôy>u y;'Ã Tv; –5–
y; v;'ô kx;ô m/umÿ TÖ y…êÿn; sûnU tO ;ÿvtI ) ty;ÿ yÖD‚Mmÿ…m=tm( –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoåSyô…ê>y;'Ã TvôWw teÖ yoinôm;R?vIÿ>y;' Tv; –6–
p[;tô yÖ jRu *ô iv mÿCu yeq;ôm…êÿn;ôvhe gÿCztm( ) aÖSy somÿSy pIôtyeÿ –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåSyô…ê>y;Ã' TvôWw tÖe yoinÿr…Ä ê>y;'Ã Tv; –7–
aÖy' vÖne íoÿdyÖTpO‚Xnÿg.;Rô JyoitÿjrR ;yUû rjÿso ivôm;nÿe ) îÖmmÖp;˝
s'gà mÖ e sUySÃR yô ≤xx'uû n ivp[;ÿ mÖit.Iÿ ·rh≤Nt –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…sô x<@;ÿy TvôWw tÖe yoinÿvIRrô t;ÿMp;ih –8–
tMp[àÿ q;ÿ pûvU qR ;ÿ ivôêqemÖ q;ÿ Jyôœe t;ÿitMbihôWR d˝Ã suviÖ vRdÃ' p[tIcIôn'
vûjO n'à dohse …gôr;xu' jyÿNtÖmnuû y;sûu v/Rsà e –
¨ÄpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…sô mk;Ãy≥ TvwWô tÖe yoinÿ" pÖj[ ;" p;ÿih –9–
ye devÿ ; idôVyek;ÿdxÖ Sq pO…ÿ qôVy;m?yek;ÿdxÖ Sq;‡PsûWu doÿ mihônk
w ;ÿdxÖ
25

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sq te dÿve ; yÖD…môm' juWÿ ?vmu‡py;ômgÿhO ItoåSy;g[y,Ö oÿå…sô Sv;ÿgy[ ,oô
…jNvÿ yÖD' …jNvÿ yÖDpÿitmÖ…. svÿn; p;ihô iv„,ûSu Tv;Mp;ÿtuû ivx'Ö
TvMp;ÿhI≤N{ôy,e WÖw tÖe yoinôivRê>eÿ ySTv; dÖve >e yÿ" –10–
i]ô˝xT]yÿí gÖ…,noÿ ®ÖjNtoô idv˝Ã ®Ö{;" pO…ÿ qôvI' cÿ scNte )
EÖk;ôdx
Ö ;soÿ aPsuWû dÿ" sûtu ˝ som'Ã juWNt;ô˝ svÿn;yÖ ivêeÿ –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåSy;g[y,Ö oÿå…s Sv;ÿgy[ ,oô …jNvÿ yÖD' …jNvÿ yÖDpÿitmÖ….
svÿn; p;ihô iv„,ûSu Tv;Mp;ÿtuû ivx'Ö Tv' p;ÿhI≤N{ôy,e WÖw tÖe
yoinôivRê>eÿ ySTv; dÖve >e yÿ" –11–
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoôåsIN{;ÿy Tv; bûhO √ÿtÖe vyÿSvt ¨Kq;ôyvu eÖ yˇÿ îN{
bûhO √yÖStSmÿw Tv;ô iv„,ÿve TvÖWw tÖe yoinô·rN{;ÿy TvoKq;ôyvu eÿ –12–
mU/û ;Rn'Ã idôvo aÿriÖ tMpO…ÿ qôVy; vwê;nÖrmOtû ;yÿ j;ôtmÖ…¶m( ) kô…v˝
sÖm;[ jÖmitÿ…qô' jn;ÿn;m;ôs•; p;]'Ã jnyNt dÖve ;" –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåSyô¶yÿe Tv; vwê;nÖr;yÿ /ûvu[ oÿå…s /[vuû ≤=ÿit/ûvRu[ ;,;'Ã
/[vuû tÖmoåCyutÿ ;n;mCyut≤Ä =ˇÿm EÖW teÖ yoinÿr¶Ä yÿe Tv; vwê;nÖr;yÿ –13–
m/uíÿ Ö m;/ÿví xu£
û íÖ xu…cÿíÖ n.ÿí n.ÖSyÿí‡Öe Wíoô‡jRíÖ shÿí
shÖSyÿíÖ tpÿí tpÖSyÿío‡py;ômgÿhO Itoå…s sÖ˝spoÃåR Sy˝hSpÖTy;yÿ Tv;
–14–
îN{;ÿ¶Iô a; gÿt˝ sûtu ' gIô….Rn.R oô vrÿ<e ym( ) aÖSy p;ÿt' …/ôyie Wôt; –
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåsIN{;ô…¶>y;Ã' TvôWw tÖe yoinÿ·rN{;ô…¶>y;'Ã Tv; –15–
aom;ÿsíWR,I/Otoô ivêeÿ dev;sÖ a; gÿt ) d;ôê;˝soÿ d;ôxWu "ÿ sutû m( –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s ivêe>ÿ ySTv; dÖve >e yÿ EÖW tÖe yoinôivRê>eÿ ySTv;
devÖ >e yÿ" –16–
mÖ®TvÿNt' vOW.Ö ' v;ÿv/O ;ônmk¡v;·r' idôVy˝ x;ôs…mN{ÿm( )
ivôê;ôs;hÖmvÿseÖ nUtnÿ ;yoôåg[˝ sÿhoôd;…môh t˝ ¸ÿvme –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoôåsIN{;ÿy Tv; mÖ®Tvÿt EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; mÖ®Tvÿte
–17–
îN{ÿ m®Tv îÖh p;ÿihô som'Ö yq;ÿ x;y;Rtô e aipÿb" sûtu Syÿ ) tvÖ p[,IÿtIô
tvÿ xUrÄ xmR•Ö ; ivÿv;s≤Nt kÖvyÿ" suyDÖ ;" –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoôåsIN{;ÿy Tv; mÖ®Tvÿt EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; mÖ®Tvÿte
–18–
mÖ®Tv;˝Ã îN{ vOW.Ö o r,;ÿy ipb;ô somÿmnu„vô/Mmd;ÿy ) a; …sÿçSv
jÖ#rÖe m?vÿ Ëô…m| Tv˝ r;j;ÿ…s pÖi[ dvÿ" sûtu ;n;ôm( –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoôåsIN{;ÿy Tv; mÖ®Tvÿt EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; mÖ®Tvÿte
–19–
mÖh;˝ îN{oô y aojÿs; pÖjNR yoÿ vOi∑ôm;˝ îÿv ) Stomÿvw TÖR sSyÿ v;vO/e

27

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s mhÖNe {;yÿ TvôWw tÖe yoinÿmhR NeÖ {;yÿ Tv; –20–
mÖh;˝ îN{oÿ nûvO d; cÿW…R ,ôp;[ ¨Öt i√ôbh;ÃR a…môn" s shoÿ…." )
aÖSmÖi{yÿGv;vO/e vIôy;ÃyR oôå®" pûqO "u su’t¡ " kôt…RO .ÿ.tRU ( –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO Itoå…s mhÖNe {;yÿ TvôWw tÖe yoinÿmhR NeÖ {;yÿ Tv; –21–
kôd; cÖn StôrIrÿ…sô neN{ÿ sí…s d;ôxWu eÿ ) ¨poôp•e u mÿ`vÖN.UyÖ î•u tÖe
d;n'Ã devÖ Syÿ pOCyte –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåSy;idôTye>yÿSTv; kÖd; cÖn p[ yuCÿ zSyu.û e in p;ÿ…sô
jNmÿnI ) turIÿy;idTyô svÿn' t î≤N{ôym; tÿSq;vÖmtO Ã' idôiv –
yÖDo dÖve ;n;ôMp[Tyÿie t sûªu m;idÿTy;soô .vÿt; mO@yÖ Ntÿ" ) a; voôv;RcIÿ
sumiÖ tvÃvR TO y;dÖ˝ho…íô¥; vÿ·rvoôivˇÖr;sÿt( –
ivvÿSv a;idTyôWw tÿe sompIôqStenÿ mNdSvô tenÿ tOPy tûPO y;Smÿ te vÖy'
tÿp…R yôt;roô y; idôVy; vOi∑ôSty;ÿ Tv; ≈I,;…m –22–
v;ômmÖ¥ sÿivtv;ômR mûu êo idôvie dÿve v;ômmÖSm>yÿ˝ s;vI" ) v;ômSyô
ih =yÿSy devÖ .Urreÿ yÄ ; …/ôy; v;ÿm.Ö ;jÿ" Sy;m –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO Itoå…s dÖve ;yÿ Tv; sivô]e –23–
adÿB/e…." sivt" p;ôy…u .ôÇ˝ ≤xôv…e .ÿr¥Ä p·rÿ p;ih noô gyÿm( )
ihrÿ<y…j◊" suivôt;yÖ nVyÿse r=;ô m;ikÿnoR aÖ`x˝Ãs Èxt –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO Itoå…s dÖve ;yÿ Tv; sivô]e –24–
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ihrÿ<yp;…,mûtU yÿe sivôt;rÄmpu ÿ ◊ye ) s ceˇ;ÿ devÖ t;ÿ pÖdm( –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s dÖve ;yÿ Tv; sivô]e –25–
sux
û m;Ã…R s supi[ tœ;ôno bûhO dû=u e nmÿ EÖW tÖe yoinôivRê>eÿ ySTv; dÖve >e yÿ"
–26–
bOhSÖ pitÿstu Sy t îNdo î≤N{ôy;vÿt"Ö pàIÿvNt'ô g[hÃ' gO;ôMy‡¶;3î
pàIôv;3" sÖjdU vRÖe ne Ö Tv∑^;û somÿ‚MpbÖ Sv;h;ÿ –27–
h·rÿr…s h;·ryojÖno hyoÃ"eR Sq;ôt; vj[Sÿ y .Öt;R pOXnÿ"e pÖte[ ; tSyÿ te dev
somô∑e yÿjWu "e Stutû StoÿmSy xÖStoKqÿSyô h·rÿvNtô' g[h'Ã gO;…m hÖrI" Sqô
hyoÃ/R ;Rnô ;" sÖh soÿm;ô îN{;ÿyÖ Sv;h;ÿ –28–
a¶Ö a;yÿ˝U iW pvsÖ a; sûvu ojÖ…R mW'Ã c n" ) a;ôre b;ÿ/Sv dûCu z⁄n;ÿm(
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoåSyô¶yeÿ Tv;ô tejSÿ vt EÖW tÖe yoinÿr¶Ä yÿe Tv;ô tejSÿ vte
–29–
¨Ö·ˇœÖ•ojÿs; sÖh pIôTv; ≤xpÿe[ avepy" ) somÿ…mN{ cÖmU sutû m( –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoôåsIN{;ÿyÖ Tv*jÿSvt EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿyÖ Tv*jÿSvte
–30–
tÖr…,ÿivRêô dÿxtR o Jyoitô„’dÿ…s sUyR ) ivêÖm; .;ÿ…s rocÖnm( –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO Itoå…sô sUy;ÃyR Tv;ô .[;jÿSvt EÖW tÖe yoinô" sUy;ÃyR Tv;ô
29

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.[;jÿSvte –31–
a; Py;ÿySv midNtmÖ somÖ ivê;ô….Âôit….ÿ" ) .v;ÿ n" sÖpq[ Sÿ tm"
–32–
Èûy∑u e ye pUvtRÃ r;ômpÿXyNVyûCu zNtIÿmWuû sÖMmTy;ÃsR " ) aÖSm;….ÿÂô nu
pÿi[ tôc+y;ÿ.dUû o te yÿ≤Ntô ye aÿprÖ IWûu pXy;ÿn( –33–
Jyoitÿ„mtI' Tv; s;dy;…m Jyoitô„’t'Ã Tv; s;dy;…m JyoitôivRdÃ' Tv;
s;dy;…mô .;SvÿtI' Tv; s;dy;…mô JvlÿNtI' Tv; s;dy;…m
mLml;ô.vÿNtI' Tv; s;dy;…mô dIPyÿm;n;' Tv; s;dy;…mô rocÿm;n;' Tv;
s;dy;ôMyjÿß;' Tv; s;dy;…m bOhû ∆‰oÿitW' Tv; s;dy;…m boô/yÿNtI'
Tv; s;dy;…mô j;gÿt[ I' Tv; s;dy;…m –34–
p[yÖ ;ôs;yÖ Sv;h;ÿy;ôs;yÖ Sv;h;ÿ ivy;ôs;yÖ Sv;h;ÿ s'y;ôs;yÖ
Sv;hoÿ‡¥;ôs;yÖ Sv;h;ÿvy;ôs;yÖ Sv;h;ÿ xûcu e Sv;h;ô xok;ÿyÖ Sv;h;ÿ
tPyôTvw Sv;h;ô tpÿteÖ Sv;h;ÿ b[˜hÖTy;ywÖ Sv;h;ô svÃSR môw Sv;h;ÿ –35–
…côˇ˝ s'tà ;ônne ÿ .Öv' yÖKn; ®Ö{' tinÿª; pxûpu it˝Ã SqUl˙dÖyne ;ô‡…¶˝
˙dÿyne ®Ö{' loihÿtne xÖvMR mtÿò;>y;Mmh;devÖ mÖNt"p;ÿênRe *‡iWœÖhn˝Ã
≤x©«inkoôXy;ÿ>y;m( –36–
a; itÿœ vO]hÖnq[ Ã' yuˇû _; tÖe b[˜,ÿ ;ô hrIÿ ) aÖv;ôcR InÖ˝ su tÖe mnoô g[;v;ÿ
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

’,otu vÖ¶nu ;ÿ –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ ItoôåsIN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿ EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿe
–37–
îN{Ö…mırIÿ vhÖtoåp[iÿ t/O∑xvsÖ‡mOWIÿ,;' c Stûtu I®pÿ yÖD' cÖ
m;nÿWu ;,;m( –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoôåsIN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿ EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xneÿ
–38–
as;ÿivô somÿ îN{ tÖe xivÿœ /O„,ôv; gÿih ) a; Tv;ÿ pO,ÆKTv≤N{ôy˝
rjÖ" sUy|Ö n rÄ‚Xm….ÿ" –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoôåsIN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿ EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿe
–39–
svÃSR y p[itôxIvÿrIô .U…mÿSTvoôpSqô a;…/ÿt ) Syoôn;Smwÿ sûWu d;ÿ .vÖ
yCz;ÿSmwô xmRÃ sÖpq[ ;ÿ" –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoôåsIN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿ EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xneÿ
–40–
mÖh;˝ îN{oô vj[bÿ ;Û"Wo@ÖxI xmRÃ yCztu ) Svô‚St noÿ mÖ`v;ÿ krotûu
hNtÿu p;ôPm;nÖ' yoÿåSm;N√πi∑ÿ –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoôåsIN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿ EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xneÿ
–41–
31

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÖjoW;ÿ îN{Ö sgÿ,o mÖ®≤∫ô" somÿ‚Mpb vO]hHzÀr ivô√;n( ) jÖih
x]U˝û rpÖ mO/oÿ nudSÖ v;q;.ÿy' ’,uih ivôêtoÿ n" –
¨ÖpyÖ ;ômgÿhO ItoôåsIN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿ EÖW tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; Wo@Ö≤xnÿe
–42–
¨duû Ty' j;ôtvedsÿ ' dÖve ' vÿhÖ ≤Nt kôtÉ vÿ" ) dûx
O e ivê;ÿyÖ sUymRÃ ( –
…cô]' dÖve ;n;ômdu gÿ ;ôdnIÿkô˘ c=u…ÿ mô]R Syô v®ÿ,Sy;ô¶"e ) a;åp[;ô
¥;v;ÿp…O qôvI aÖNt·rÿ=˝Ö sUyRÃ a;ôTm; jgÿtStÖSquWíÿ –
a¶Öe nyÿ supû q;ÿ r;ôye aÖSm;iNvê;ÿin dev vÖynu ;ÿin ivô√;n( )
yûyu oô?yÿSm∆ÿ¸u r;Ö,menoô .U…yÿœ;' tÖe nmÿ¨·ˇ_' iv/em –
idv'Ã gCzô suv"ÿ pt ÂÖp,e ÿ vo ÂÖpmÖ>yw…mô vyÿs;ô vyÿ" )
tûqu o voÿ ivôêvÿde ;ô iv .ÿjtuû viWÃœR ºÖ a…/ô n;k¡É )
EÖtˇeÿ a¶eÖ r;/Ö Eeitô somÿCyutÄ' t‚Nmô]Syÿ pÖq; nÿytÖ SR yÿ pÖq; p[te ÿ
cÖN{dÿ≤=,; yÖDSyÿ pÖq; suiÿ vôt; nyÿNtI‡b[;R ˜ô,mÖ¥
r;ÿ?y;sÖmiO Wÿm;WeyRÖ ‚MpÿtmûO NtÿMpwtmO TÖ y˝ su/û ;tÿdu ≤=,'Ö iv suv"Ö pXyô
VyÿNt·rÿ='Ö ytÿSv sdÖSywrÿ SÄ m∂;ÿ]; dev]Ö ; gÿCztÖ m/umÿ tI" p[d;ôt;rÄm;
ivÿxtÖ ;nÿvh;y;ôSm;Ndÿve yÖ ;nÿne pÖqte ÿ sû’
u t;Ã' loôkÉ sIÿdtÖ t•ÿ"
s˝S’ûtm( –43–
/;ôt; r;ôit" sÿivôtde ' juWÿ Nt;MpÖj[ ;pÿitinR…/ôpitÿnoR aÖ…¶" ) Tv∑;ô iv„,ÿ"u
pÖj[ y;ÿ s˝rr;ô,o yjÿm;n;yÖ {ivÿ,' d/;tu –
s…mÿN{,oÖ mnÿs; neiWô go….ô" s˝ sU·û r….ÿm`R vÖNTs˝ SvôSTy; )
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sMb[˜,ÿ ; dÖve ’¡tÖ' yd‚Stô s' dÖve ;n;˝Ã sumTÖ y; yÖ…Dy;ÿn;m( –
s' vcRsà ;ô pyÿs;ô s' tÖn…U .ôrgÿNmihô mnÿs;ô s˝≤xôvne ÿ ) Tv∑;ÿ noô a]Ö
v·rÿv" ’,oôTvnuÿ m;∑Ru tÖnvu oô yi√≤lÿ∑m( –
ydÖ¥ Tv;ÿ p[yiÖ t yÖDe aÖ‚Sm•¶Öe hot;ÿrmÄ vO,ÿ ImhIôh )
A/ÿgy;ô@/é gÿ tûu ;xÿ…mœ;" p[j;ônNyÖDmupÿ y;ih ivô√;n( –
Svôg; voÿ dev;ô" sdÿnmkmRÖ y a;ÿjGÖ m svÿndeô ' jÿWu ;ô,;" )
jÖ≤=ôv;˝sÿ" pipôv;˝sÿíÖ ivêÖåe Sme /ÿˇ vsvoô vsÿiU n –
y;n;vÿh ¨xÖto dÿve dÖve ;Nt;Np[re yÿ Ö Sve aÿ¶e sÖ/Sqÿe ) vhÿm;n;ô
.rÿm;,; hÖvI˝iWô vsuÃ' `Öm| idvÖm; itÿœtÖ ;nÿu –
yDÿ yÖD' gÿCz yÖDpÿit' gCzô Sv;' yoinÃ' gCzô Sv;hw‡Ö W tÿe yÖDo yÿDpte
sÖhsUˇÿ _v;k" suvû IrÖ" Sv;h;ô dev;ÿ g;tuivdo g;ôt'u ivôÊv; g;ôt…u mÿtÖ
mnÿsSpt îÖm' noÿ dev dÖve We uÿ yD˝ Sv;h;ÿ v;ô…c Sv;h;ô v;tÿe /; "
–44–
¨Ö®˝ ih r;j;ô v®ÿ,íÖk;rÄ sUy;ÃyR Ö pNq;ômNvÿte vÖ ; ¨ÿ ) aÖpdÖe p;d;ô
p[itÿ/;tveåk®Öt;pÿvˇÖ _; ˙ÿdy;ôiv/ÿ…ít( –
xÖt' tÿe r;j‚N.ôWjÿ" sÖhßÿmvuû IR gÿM.Iôr; sÿmu iÖ t∑eÿ aStu ) b;/ÿSvô √πWoô
inA≥ià tMpr;ôc"w ’ût' …côdne "Ö p[ mÿmu Gu ?yôSmt( –
aÖ….iœÿtoô v®ÿ,Syô p;xoô‡å¶ernIÿkmÖp a; ivÿvx
e ) ap;'Ã
np;Tp[itôr=ÿ•sûyu | dmÿde me sÖ…m/Ã' y+y¶e ) p[itÿ te …jô◊;
`ûtO mu∞rÿ <yeTsmû{u e tÖe ˙dÿymÖPSvÿNt" ) s' Tv;ÿ ivxÖNTvoWÿ/I®Öt;poÿ
yÖDSyÿ Tv; yDpte hÖiv….R"Ã ) sUˇû _ôv;ôkÉ nÿmov;ôkÉ ivÿ/meÖ ;‡vÿ.qO
incï, incô®e rÿ…s incïû,;vÿ dÖve dw vReÖ ’¡tmÖ ne oÿåy;ô@vÖ
33

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTyômRw TR yÃ’
R tmurû or; noÿ dev ·rôWSp;ÿih su…mô]; nÖ a;pÖ aoWÿ/y" sNtu
du…mR]ô ;StSmÿw .Uy;suyoÃåR Sm;N√πi∑ô y' cÿ vÖy' i√ô„mo devIÿr;p EÖW voô
g.ÖSR t' vÖ" supI[ tÿ ˝Ö su.tOÿ mkmR dÖve We uÿ n" su’
û toÿ b[tU ;ôTp[itÿytu oô v®ÿ,Syô
p;xÖ" p[TyÿStoô v®ÿ,Syô p;xÖ E/oÿåSye…/WIômihÿ sÖ…mdÿ…sô tejoÿå…sô
tejoô m…yÿ /eÁ‡ô ‡po aNvÿc;·rWÖ˝ rsenÿ Ö smÿs+O mih pyÿSv;˝ a¶Ö
a;gÿm'Ö tMm;ô s˝ sÿjO Ö vcÃsR ; –45–
ySTv;ÿ ˙Öd; k°ô·r,;Ö mNyÿm;ônoåmÿTyôMR mTyoôR johÿvI…m ) j;tÿvde oô yxoÿ
aÖSm;sÿu /eih pÖj[ ;….ÿr¶e amOtTÖ vmÿXy;m( –
ySmwô Tv˝ sû’
u tÿe j;tvedÖ ¨ loôkmÿ¶e ’û,vÿ" Syoônm( ) aÖ…ênÖ˝ s
pûiu ],'Ã vIôrvÿNt'Ö gomÿNt˝ rÖ…y' nÿxte Svô‚St –
Tve su pu]ÿ xvÖsoåvÿ]O NÖ k;mÿk;ty" ) n Tv;…môN{;itÿ ·rCyte –
¨ÖKq¨ÿKqÖe somÖ îN{ÿMmm;d nIôqne Iÿqe mÖ`v;ÿn˝ sutû ;sÿ" ) ydIÿ˝
sÖb;/ÿ" ipôtr'Ö n pû]u ;" sÿm;ôndÿ=;ô avÿseÖ hvÿNte –
a¶Öe rsÿne Ö tejsÿ ;ô j;tÿvde oô iv roÿcse ) rÄ=oôh;mIÿvcÖ ;tÿn" –
aÖpo aNvÿc;·rWÖ˝ rsÿne Ö smÿs=O mih ) pyÿSv;˝ a¶Ö a;gÿmÖ' tMm;ô
s˝ sÿjO Ö vcÃsR ; –
vsuvû sR puÿ itôihRkmô Syÿ¶e ivô.;vÿs"u ) Sy;mÿ te sumtÖ ;vipÿ –
Tv;mÿ¶eÖ vsupÿ itô' vsÿnU ;mÖ…. p[ mÿNde a?vôrWe uÿ r;jn( ) Tvy;ô v;j'Ã
v;jÖyNtoÿ jyem;ô…. „y;ÿm pOTsûtu ImRTy;ÃnR ;m( –
Tv;mÿ¶e v;jÖs;tÿmÖ' ivp[;ÿ v/R≤Ntô su∑tëÿ m( ) s noÿ r;Sv suvû IyÃmR ( –
aÖy' noÿ aÖ…¶vR·rÿv" ’,oTvôyMmO/"ÿ pûru Eÿtu p[….ôNdn( ) aÖy˝
x]UÔÿ ytuû j˙ÃW≥ ;,oôåy' v;j'Ã jytûu v;jÿs;t* –
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖ…¶n;ô…¶" s…mÿ?yte kôivgûhRO pÿitôyvRu ;ÿ ) hÖVyôv;@±j◊ûu ;ÿSy" –
Tv˝ Áÿ¶e aÖ…¶n;ô ivp[oô ivpÿ,e[ Ö sNTsôt; ) s%;ô s:y;ÿ s…mô?ysÿe –
¨dÿ¶eÖ xucyÿ SÖ tvÖ iv JyoitÿW; –46–
îit p[qmk;<@º ctuq"R p[p;#k" 4
aq p[qmk;<@º pçm" p[p;#k" 5
devÖ ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte dÖve ; ivÿjyÖ mÿpu yÖ Ntoôå¶* v;ôm' vsûu s'
Nyÿd/tÖde muÿ no .iv„yitô yidÿ no jÖ„e yNtIitô tdÖ…¶NyÃk
R ;mytÖ
ten;p;ÿ£;mÖˇ∂ºvÖ ; ivô…jTy;ÿv®Ö ®ÿTsm;n;ô aNv;ÿyNÖ tdÿSyô shÖs;idÿTsNtÖ
soÿårodIô¥droÿdIôˇ&û{Syÿ ®{ÖTv' ydX[vxIÿytÖ t{ÿjtÖ ˝
ihrÿ<ym.vÖˇSm;ÿ{jÖt˝ ihrÿ<ymd≤=ô<ymÿ≈juû ˝ ih yo bÖihRiWô
dd;ÿit pûru ;Syÿ s'vTsÖr;d(ghûO e ®ÿd≤Ntô tSm;ÿäiÖ hRiWô n dey˝Ö
soÿå…¶rÿbv[ I∫;ôGyÿs;ôNyqÿ v îÖd…mitÿ punr;ô/ye 'Ã tÖe
kÉvl
ÿ …Ö mTyÿbvu[ •û›O vÖT%lûu s îTyÿbv[ Iô¥o mÿ∂vº TÖ yÿm…Ö ¶m;ôd/;ÿt;ô îitô
tMpûWU ;/ÿˇÖ tenÿ pUWû ;›oôˇR Sm;ÿTp*ô„,;" pÖxvÿ ¨CyNtôe t' Tv∑;/ÿˇÖ tenÖ
Tv∑;ÿ›oôˇR Sm;ÿÊv;ô∑;^ " pÖxvÿ ¨CyNtôe tMmnurû ;/ÿˇ tenÖ
mnÿru ;›oôˇR Sm;ÿNm;nÖVyÿ" pÖj[ ; ¨ÿCyNtôe t' /;ôt;/ÿˇÖ tenÿ /;ôt;›oÃTR s'vTsôro
vw /;ôt; tSm;ÿTs'vTsÖrMpÖj[ ;" pÖxvoånûu p[ j;ÿyNtÖe ) y
EÖvMpÿnu r;ô/ye SÖ y≤ı|ô ved›Ö oR Tyevô yoÿåSyôvw ' bÖN/ut;'ô vedÖ bN/ÿmu ;N.vit
.;gÖ/ye Ö' v; aÖ…¶r;ihÿt îÖCzm;ÿn" pÖj[ ;MpÖxNU yjÿm;nÖSyopÿ do{;voô√;Syô
punrÖ ; dÿ/It .;gÖ/ye neÿ vwÖ nw ˝Ö smÿ/yR TÖ yqoô x;≤NtÿrveÄ ;SywWô ; punvÿ SR voôr;
dÿ/ItÖtw √w pÿnu r;ô/ye Sÿ yô n=ÿ]Ö' yTpunvÿ sR ûU Sv;y;ÿmvÖe nw Ã' dÖve t;ÿy;m;ô/;yÿ
b[˜vcÖsR I .ÿvit dÖ.rRw ; dÿ/;ôTyy;ÿty;mv;y dÖ.rRw ; dÿ/;TyôŒ
35

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖvnw mÖ oWÿ/I>yoåvÖ®?y;/ÿˇeÖ pçÿkp;l" puroô@;xoÿ .vitô pçÖ v; Aûtvÿ
Aût>u yÿ EÖvnw mÿ vÖ®?y; /ÿˇe –1–
pr;ô v; EÖW yÖDMpÖxNU vÿpitô yoÿå…¶mÿ√u ;ôsyÿteÖ ) pçÿkp;l" puroÖ@;xoÿ
.vitô p;¤oÿ yÖD" p;¤;ÿ" pÖxvoÿ yÖDmÖve pÖxnU vÿ ®Nıe ) vIrÄh; v; EÖW
dÖve ;n;ô' yoÿå…¶mÿ√u ;ôsyÿte n v; EÖtSyÿ b[;˜ô,; Aÿt;ôyvÿ" pûru ;•ÿm=n( )
pÖ¤‰oÿ y;Jy;nuv;ôKy;ÿ .v≤Ntô p;¤oÿ yÖD" p;¤û" pu®Wÿ o dÖve ;nÖve vIôr'
inÿrvÖd;y;ô…¶MpunrÖ ; /ÿˇe xÖt;=ÿr; .v≤Nt xÖt;yû"u pu®W¡ " xÖt≤e N{ÿyÖ
a;yÿ„u yôve ≤e N{ôye p[itÿ itœitô y√; aÖ…¶r;ihÿtoô n?yRteÖ Jy;yoÿ .;gÖ/ye 'Ã
ink;ôm ink;ômyÿm;noô yd;ÿ¶yeÖ ˝ svÖMR .vÿitô swv;Sy≤ıR"ô s' v; EÖtSyÿ
gûhO e v;KsOJÿ ytÖe yoå…¶mu√ÿ ;ôsyÿteÖ s v;cÖ˝ s˝sÿ∑O ;ô' yjÿm;n Èêôroånûu
pr;ÿ.ivtoôivR.ˇÿ _yo .v≤Nt v;ôco iv/ÿTO yôw yjÿm;nÖSy;pÿr;.;v;yÖ
iv.ÿ·ˇ_' kroitô b[˜vwô tdÿk®‡p;ô˝xu yÿjitô yq;ÿ v;ôm' vsuÿ
ivivd;ôno gUhiÿ t t;ôdgO veÖ tdÖ‡…¶Mp[itÿ æSv∑Ö’t'Ö inr;ÿhÖ yq;ÿ v;ôm'
vsuÿ ivivd;ôn" pÿk
[ ;ôx' …jgÿ…mWit t;ôdgO veÖ ti√‡.ÿ·ˇ_mûKu Tv; pÿy[ ;ôjne Ö
vWÿ$k
( roTy;ôytÿn;devÖ nwitô yjÿm;noô vw pÿru oô@;xÿ" pÖxvÿ EÖte a;¸ÿtIô
ydÖ….tÿ" puroô@;xÿmtÖe e a;¸ÿtI jûhu oitô yjÿm;nmÖve o.Öytÿ" pÖx…u .ô" p·rÿ
gO;it ’ûtyÿj"ûu sM.Otÿ sM.;rÄ îTy;ÿ¸nû R sÖM.OTy;ÿ" sM.;ôr; n yjÿ"u
ktRVÖ yÿ…mTy‡qoô %lÿu sÖM.OTy;ÿ EÖv sÿM.;ôr;" k¡tVRÖ y'Ã yjÿyu DRÖ Syô
smÿı
O ‰w puninR„’ûto rqoô d≤=ÿ,; pun®TSyûtU ' v;sÿ"
pun®Tsû∑O oÿånÖ@v± ;Npÿnu r;ô/ye Sÿ yô smÿı
O ‰w sÖ¢ tÿe a¶e sÖ…m/ÿ" sÖ¢ …jô◊;
îTyÿ…¶hoô]' jÿhu oitô y]ÿy]Övw ;Syô Nyÿˇ_ô' ttÿ EÖvnw mÖ vÿ ®N/e vIrÄh; v; EÖW
dÖve ;n;ôMyoÿå…¶mÿ√u ;ôsyÿteÖ tSyô v®ÿ,
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

EÖv,ÖyR ;d;ÿ…¶v;®Ö,mek;ÿdxkp;lÖmnûu invÃpR ¥eÖ ' cÖvw h≤Ntô
yí;ÿSy,RyÖ ;ˇ* .;ÿg/Ö ye neÿ p[I,;itô n;itômR ;CzRià tô yjÿm;n" –2–
.U…mÿ.ªûRU ; ¥*vR·Ã rô,;Nt·rÿ=MmihôTv; ) ¨ÖpSqÿe te
deVyidtÖåe …¶mÿ•;ôdmÖ•;¥;ôy; dÿ/e –
a;y' g*" pO‚Xnÿr£mIôdsÿnNm;ôtrÄMpun"ÿ ) ipôtr'Ã c pÖy[ NTsuv"ÿ –
i]ô˝xı;mÖ iv r;ÿjitô v;Kpÿt©Ö ;yÿ ≤x…≈ye ) p[TyÿSy vhÖ ¥u….ÿ" –
aÖSy p[;,ô ;dÿp;nÖTyÿNtíÿrit rocÖn; ) Vyÿ:yNmihôW" suv"ÿ –
yÊv;ÿ £ûı
⁄ " pÿroôvpÿ mÖNyun;ô ydvÿTy;R ) sûk
u Lpÿm¶Öe tˇvÖ
punSÄ Tvo∂Iÿpy;m…s –
yˇe mÖNyuprÿ o¢Sy pO…qôvImnûu d?vôse ) a;ôidôTy; ivêÖe t∂Övº ; vsÿví
sÖm;.ÿrn( –
mnoô JyoitÿjWRu t;ôm;Jy'ô iv…Czÿ•' yÖD˝ s…môm' dÿ/;tu )
bOhSÖ pitÿStnut;…môm' noô ivêeÿ devÖ ; îÖh m;ÿdyNt;m( –
sÖ¢ tÿe a¶e sÖ…m/ÿ" sÖ¢ …jô◊;" sÖ¢WÃyR " sÖ¢ /;mÿ ip[yô ;…,ÿ ) sÖ¢
ho];ÿ" s¢Ö/; Tv;ÿ yj≤Nt sÖ¢ yonIôr; pÿ,O Sv; `ûtO ne ÿ –
punÂ
ÿ jÖ ;R in vÿtSR vô punrÿ ¶ îÖW;yÿWu ; ) punnÿ "R p;ih ivôêtÿ" – –
sÖh rÄYy; in vÿtSÖR v;¶Öe ipNvÿSvô /;rÿy; ) ivôê≤Pòÿy; ivôêtÖSp·rÿ )
lek"ô slÿk
e " sûl
u k
e Sô te nÿ a;idôTy; a;Jy'Ã juW;ô,; ivÿyNtûu kÉt"Ö
sk¡tÉ " suk
û tÉ SÖ te nÿ a;idôTy; a;Jy'Ã juW;ô,; ivÿyNtûu ivvÿSv;ô˝
aidÿitôdvRe jÿ iU tôSte nÿ a;idôTy; a;Jy'Ã juW;ô,; ivÿyNtu –3–
.U…mÿ.ªRûU ; ¥*vR·Ã rô,Te y;ÿh;ô≤xWôvw nw mÖ ; /ÿˇe sÖp;R vw jIyRNÃ toåmNyNtÖs EÖt'
37

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k¡s,Ö IRr"ÿ k;{vÖye o mN]ÿmpXyôˇtoô vw te jIô,;RStônrU p;ÿflt spRr;ô…Dy;ÿ
Aû‚G.g;RhpRà Tyôm; dÿ/;it punnRvÖ môve nw mÿ jÖ r'à ’ûTv; /Öˇåe qoÿ pûtU mÖve
pÿ…O qvImÖ•;¥Ö' nop;ÿnmÖTswt' mN]ÿmpXyôˇtoô vw
t;mÖ•;¥Ömpu ;ÿnmÖ¥TsÿprR ;ô…Dy;ÿ Aû‚G.g;RhpÃR Tym;ôd/;ÿTyô•;¥ôSy;vÿ®ı‰;ô
aqoÿ aÖSy;mÖve nw MÖ p[itÿiœtÖm; /ÿˇÖe yÊv;ÿ £ûı
⁄ " pÿroôvpeTy;ôh;pÿ ˆët
EÖv;Smôw tTpun‡Ö STvo∂Iÿpy;mÖsITy;ÿhÖ s…mÿNı EÖvnw Ö' yˇÿe
mÖNyuprÿ o¢ÖSyeTy;ÿh dÖve t;ÿ….rÖve nw ˝Ö sM.ÿritô iv v; EÖtSyÿ yÖDæXzÿ¥tÖe
yoÿå…¶mu√ÿ ;ôsyÿteÖ bOhSÖ pitÿvTyôcoRpÿ itœtÖe b[˜ô vw
dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vw yÖD˝ s' dÿ/;itô iv …Czÿ•' yÖD˝ s…môm'
dÿ/;ô‚TvTy;ÿhÖ sNtÿTyôw ivêÿe dÖve ; îÖh m;ÿdyNt;ô…mTy;ÿh sÖN' tÿTyôvw yÖD'
dÖve >e yoånÿu idxit sÖ¢ tÿe a¶e sÖ…m/ÿ" sÖ¢ …jô◊; îTy;ÿh sÖ¢sÿ¢Ö vw
sÿ¢/Ö ;¶e" ipôy[ ;Stônvu SÖ t; EÖv;vÿ ®N/eô punÂ
ÿ jô ;R sÖh rÄYyeTyô….tÿ"
puroÖ@;xÖm;¸ÿtI juhoitô yjÿm;nmÖve oj;R cÿ rÄYy; coÿ.yÖ tÖ" p·rÿ
gO;Ty;‡idÖTy; v; aÖSm;Lloôk;dÖm'u loôkm;ÿyNÖ tÿåe mu‚„m\LÃ loôkÉ
Vyÿt„O yôNt îÖm' loôkMpunrÿ >yôvTe y;ô…¶m;/;yÖtw ;Nhom;ÿnjuhvuSû t a;ÿ›vRu NÖ te
sÿvu gÖ R L\ loôkm;ÿyNÖ y" pÿr;ôcInÿMpunr;ô/ye ;ÿd…Ö ¶m;ôd/IÿtÖ s
EÖt;Nhom;ÿÔ¸u y;ô¥;mÖve ;idôTy; A≤ıôm;›ÃvRu NÖ t;mÖve ›oÃiR t –4–
¨ÖppÖ y[Ö Ntoÿ a?vôrMmN]'Ã vocem;ô¶yÿe ) a;ôre aÖSme cÿ Í<vÖte –
aÖSy pÖà[ ;mnûu ¥ut˝ÿ xu£
û ˘ dÿdu Óu ºÖ aÓÿy" ) pyÿ" shßÖs;mOiWÿm( –
aÖ…¶mû/RU ;R idûv" kÖkT⁄ pitÿ" pO…qôVy; aÖym( ) aÖp;˝ ret;˝Ã…s …jNvit

aÖy…môh pÿq[ mÖ o /;ÿ…y /;ôt…O .ôhoRt;ô y…jÿœo a?vôr„e vI@‰ÿ" ) ym“ÿv;noô
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.Ogvÿ o iv®®Öcvu nR Weÿ u …cô]' ivô.vu Ã' ivôxie vÿxe –
¨Ö.; v;ÿ…mN{;¶I a;¸ûv?y;ÿ ¨Ö.; r;/ÿs" sÖh m;ÿdyÖ ?yÿw ) ¨Ö.;
d;ôt;r;ÿivôW;˝ rÿyIô,;mû.u ; v;jÿSy s;ôtyeÿ ¸ve v;m( )
aÖy' tÖe yoinÿA‚≥û Tvyoô ytoÿ j;ôto aroÿcq;" ) t' j;ôn•ÿ¶Ö a; roôh;q;ÿ no
v/Ry; rÖ…ym( )
a¶Ö a;y˝Ãi' W pvsÖ a; sûvu ovojÖ…R mW'à c n" )a;ôre b;ÿ/Sv dûCu z⁄n;ÿm( –
a¶eÖ pvÿSvô Svp;ÿ aÖSme vcÃ"R sûvu IyÃmR ( ) d/ÖTpoW˝Ã rÖ…y' m…yÿ –
a¶eÿ p;vk roô…cW;ÿ mÖN{y;ÿ dev …jô◊y;ÿ ) a; dÖve ;Nvÿ≤=ô y≤=ÿ c –
s nÿ" p;vk dIidôvoå¶ÿe dÖve ;˝ îÖh;vÿh ) ¨pÿ yÖD˝ hÖivíÿ n" –
aÖ…¶" xu…cÿvt[ tmÖ" xu…côivRp"[Ö xu…cÿ" kô…v" ) xucIÿ roctÖ a;¸ÿt" –
¨dÿ¶eÖ xucyÿ SÖ tvÿ xu£
û ; .[;jÿNt Èrte ) tvÖ JyotI˝Ã„yÖcyR "ÿ –
a;ôyduû ;R aÿ¶åÖe Sy;yÿmu Re deih vcoôdR ; aÿ¶åe …sô vcoÃR me deih tnûpU ;
aÿ¶åe …s tÖnvu Mÿ me p;ôÁ‡¶Öe yNmÿe tÖnvu ;ÿ Ëôn' tNmÖ a; pÿ,O Ö )
…c];ÿvso Svô‚St tÿe p;ôrmÿxIôy‡e N/;ÿn;STv; xÖt˝ ihm;ÿ ¥umû NtÖ"
s…mÿ/Imihô vyÿSvNto vyÖS’t'Ö yxÿSvNto yxÖS’t˝Ã sûvu Ir;ÿsoô
ad;ÿ>ym( ) a¶eÿ spàÖdM.ÿnÖ' viWRœÃ ºÖ a…/ô n;k¡É )
s' Tvmÿ¶Öe sUySRÃ yô vcÃsR ;gq;ô" smOWIÿ,;˝ Stûtu ne Ö s‚Mpôy[ ,e Ö /;ª;ÿ )
Tvmÿ¶Öe sUyvRÃ c;R a…sô sMm;m;yÿWu ;ô vcÃsR ; pÖj[ y;ÿ sOj –5–
sMpÿXy;…m pÖj[ ; aÖh…m@ÿpj[ so m;nÖvI" ) sv;ÃR .vNtu no gOhû e –
aM.Ö" Sq;M.oÿ vo .=IyÖ mhÿ" Sqô mhoÿ vo .=IyÖ shÿ" Sqô shoÿ vo
.=IôyojÖ"R Sqoj|Ã vo .=IyÖ revtÿ Iô
rmÿ?vmÖ‚Sm\Lloôkå¡É ‚SmNgoôœåÿº ‚SmN=yÖåe ‚SmNyon;ÿivôhvw Stôte o m;pÿ g;t
39

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bÖ◊ImeRà .Uy;St s˝ihôt;…sÿ ivêÂÖpIr; moôj;R ivôx; g*ÃpTÖ yen;
r;ôySpoWÿ,e shßpoôW' vÿ" pu„y;sÖMm…yÿ voô r;yÿ" ≈yNt;m( –
¨pÿ Tv;¶e idôvie dÿveÖ doW;ÿvSt…/ôyR ; vÖym( ) nmoô .rÿNtÖ Emÿ…s –
r;jÿNtm?vôr;,;'Ã goôp;mûtO Syô dIidÿivm( ) v/Rm;nÖ˝ Sve dmÿe –
s nÿ" ipôtve ÿ sUnû veå¶ÿe sUp;yÖno .ÿv ) scÿSv; n" SvôStyÿe –
a¶eÖ Tv' noô aNtÿm" ) ¨Öt ];ôt; ≤xôvo .ÿv vÂôQyÿ" ) t' Tv;ÿ xo…cœ
dIidv" ) sûªu ;yÿ nûnU mIÿmhÖe s≤%ÿ>y" ) vsurÿ …Ä ¶vRs≈uÿ v;" ) aCz;ÿ
n≤= ¥ûmu ˇÿmo rÖ…y' d;ÿ" –
Ëôj;R vÿ" pXy;MyûjU ;R m;ÿ pXyt r;ôySpoWÿ,e v" pXy;…m r;ôySpoWe,ÿ m;
pXyôt@e ;ÿ" Sq m/û’
u tÿ"Syoôn; m;ivÿxtÖ re ;ô mdÿ" ) sÖhß
Ö pÖ oôW' vÿ"
pu„y;s'Ö m…yÿ voô r;yÿ " ≈yNt;m( –
tTsÿivôtvu rR <eÿ yÖM.goÃR dÖve Syÿ /Imih ) …/yoô yo nÿ" p[coôdy;ÿt( –
soôm;nÖ˝ Svrÿ,' ’,ûiu h bÿ˜[ ,Spte ) kô=IvÿNtôMy a*Ã≤xôjm( –
kôd; cÖn StôrIrÿ…sô neN{ÿ sí…s d;ôxWu eÿ ) ¨poôp•e u mÿ`vÖN.UyÖ î•u tÖe
d;n'Ã devÖ Syÿ pOCyte –
p·rÿ Tv;¶Öe pur'Ã vÖy' ivp[˝ÿ shSy /Imih ) /ûWO √ÿ,| idôvie dÿve
.Öˇe ;rÿM.õ™grûu ;vÿt" –
a¶ÿe gOhpte sughO pÖitrÄh' Tvy;ÿ gûhO pÿitn; .Uy;s˝ sughO pÖitmRy;ô Tv'
gOhû pÿitn; .Uy;" xÖt˝ ihm;ôSt;m;ô≤xWÖm; x;ÿseÖ tNtÿveÖ Jyoitÿ„mtIô'
t;m;ô≤xWÖm; x;ÿsåe mu„môw Jyoitÿ„mtIm( –6–
ayÿDoô v; EÖW yoÿås;ômopÿpy[Ö Ntoÿ a?vôr…mTy;ÿhÖ StomÿmveÖ ;Smÿw
yunKÖ Tyu‡peTy;ÿh pÖj[ ; vw pÖxvÖ ¨pÖme ' loôkMpÖj[ ;mÖve pÖxiU nôm'
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

loôkmupTwÿ yô‡Sy pÖà[ ;mnûu ¥ut…Ö mTy;ÿh suvgÖ oR vw loôk" pÖà[ " suvÿ gÖ mR veÖ
loôk˝ sÖm;roÿhTyô‡…¶mU/Rû ;R idôv" kôki⁄ dTy;ÿh mU/û ;Rnmÿ veÖ nw ˝Ã sm;ôn;n;'Ã
kroôTyqoÿ devloôk;dÖve mÿn„u yloôkÉ p[itÿ itœTyô‡y…môh pÿq[ mÖ o /;ÿ…y
/;ÿt…O .ô·rTy;ÿhÖ mu:yÿmveÖ nwÿ ' kroTyu‡û .; v;ÿ…mN{;¶I a;¸ûv?y;ô îTy;ôh*joô
blÿmvÖe ;vÿ ®Nıeåy' tÖe yoinÿA‚≥û TvyÖ îTy;ÿh pÖxvoô vw rÖ…y" pÖxnU veÖ ;vÿ
®Nıe WÖ≤@±.®pÿ itœteÖ W@±v; Aûtvÿ Aût„u vôve p[itÿ itœit
WÖ≤@±.®ˇÿr;….ô®pÿ itœtÖe √;dÿxÖ sMpÿ¥Ntôe √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr"
s'và TsÖr EÖv p[itÿ itœitô yq;ô vw pu®WÄ oåêo g*jIRyTÃR yôve mÖ…¶r;ihÿto
jIyRit s'vTsÖrSyÿ pÖrSt;ÿd;…¶p;vm;ônI….ô®pÿ itœte punnÖvR mÖve nw mÿ jÖ r'Ã
kroôTyqoÿ punû ;Tyevô opÿ itœtÖe yogÿ EÖv;SyôWw ¨pÿ itœtÖe dmÿ EÖv;SywWô
¨pÿ itœte y;ôçvw ;SyôWw opÿ itœteÖ yq;ô p;pIÿy;ôHz™rye sÿ a;ô˙Tyÿ nmÖSyitÿ
t;ôdgO veÖ td;ÿ‡yudû ;R aÿ¶åeÖ Sy;yÿmu Re dÖhe ITy;ÿh;yudû ;R ÁÿWº vÿcoRdô ; aÿ¶åe …sô
vcoÃR me dÖhe ITy;ÿh vcoôdR ; ÁºWÿ tÿnpûU ; aÿ¶åe …s tÖnvu Mÿ me p;ôhITy;ÿh tnUpû ;
ÁÿWº oå¶Öe yNmÿe tÖnvu ;ÿ Ëôn' tNmô a; pû,O Te y;ÿh yNmÿe pÖj[ ;yÿw pxUnû ;mûnU ' tNmÖ
a; pÿrU yÄ ie tô v;vwtd;ÿhÖ …c];ÿvso Svô‚St tÿe p;ôrmÿxIôyTe y;ÿhÖ r;i]ôvRw
…cô];vÿsruû Vyÿ∑u ‰ôw v; EÖtSyÿw pûru ; b[;˜ÿ ,ô ; aÿ.Ww Vuû yÃiRu ∑mÖve ;vÿ ®NıÖ
îN/;ÿn;STv; xÖt˝ ihm;ô îTy;ÿh xÖt;yû"u pu®Wÿ " xÖt≤e N{ÿyÖ a;yÿ„u yôve ≤e N{ôye
p[itÿ itœTye‡ô W; vw sûmU IR k,Ãk
R ;vTyôte y;ÿ h Smô vw dÖve ; asurÿ ;,;˝
xttÖh;R˝StO˝hà ≤Ntô ydÖte y;ÿ sÖ…m/ÿm;ôd/;ÿitô vjÿm[ veÖ tw CzÿtflÖ I' yjÿm;noô
.[;tÿVO y;yÖ p[ hÿritô StOTy;ô aCzÿMb$(k;rÄ˝ s' Tvmÿ¶eÖ sUySRÃ yô vcÃsR ;
gq;ô îTy;ÿhtwÖ ÊvmsIôdmÖhM.ÿyU ;sÖ…mitô v;vwtd;ÿhÖ Tvmÿ¶eÖ sUyvRÃ c;R
aÖsITy;ÿh;ô≤xWÿmveÖ tw ;m; x;ÿSte –7–
41

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMpÿXy;…m pÖj[ ; aÖhimTy;ÿhÖ y;vÿNt EÖv g[;Mô y;" pÖxvÖSt;nÖve ;vÿ
®ÖNıeåM."Ö Sq;M.oÿ vo .=IôyTe y;ôh;M.oô Áºtÿ ; mhÿ" Sqô mhoÿ vo
.=IôyTe y;ÿhÖ mhoô Áÿtº ;" shÿ Sqô shoÿ vo .=IôyTe y;ÿhÖ mhoô Áÿtº ;
ËjÖSR qoj|à vo .=IôyTe y;ôhojoôR Áºtÿ ; revtÿ Iô rmÿ?vô…mTy;ÿh pÖxvoô vw
revÖ tIÿ" pÖxnU vÖe ;Tmnÿm[ yt îÖhvw Stôte o m;pÿ g;ôtTe y;ÿh /ûvu[ ; EÖvnw ;ô
anÿpg;" k⁄®t î∑kÖ…c√; aÖNyoÿå…¶" pÿx…uû cdÖNy" s˝Ãihôt;…sÿ
ivêÂÖpIiritÿ vÖTsmÖ…. mOx
ÿ TÖ yupvÖw nw Ã' /ˇe pxû…u ctÿmne ' k⁄®tÖe p[ v;
EÖWoÿåSm;\Lloôk;∞‰ÿvteÖ y a;ÿhvÖnIyÿmpu Ä itœÿteÖ g;hÃpR Tyômpu ÿ
itœtÖåe ‚Sm•Öve loôkÉ p[itÿ itœÖTyqoô g;hÃpR Ty;yÖvw in ˆëtÿ e g;yÖ]I….ô®pÿ
itœtÖe tejoô vw g;ÿy]Ö I tejÿ EÖv;TmN/Öˇåe qoô ydetÖ ' tûcO mÖNv;hÖ s'tTÿ yôw
g;hRpà Ty'ô v; anÿu i√ôp;doÿ vIôr;" p[ j;ÿyNtôe y EÖv'
ivô√;≤N√ôpd;ÿ….ôg;RhpRà TymupÖ itœÿtÖ a;Syÿ vIôro j;ÿyt Ëôj;R vÿ"
pXy;MyûjU ;R m;ÿ pXyôtTe y;ÿh;ô≤xWÿmveÖ tw ;m; x;ÿStôe tTsÿivôtvu rR <eÿ yôimTy;ÿhÖ
p[sTUÿ yw soôm;nÖ˝ Svrÿ,iÖmTy;ÿh sompIôqmevÖ ;vÿ ®Nıe ’,ûiu h bÿ˜[ ,SptÖ
îTy;ÿh b[˜vcÖsR mÖve ;vÿ ®Nıe kÖd; cÖn StôrIrÄsITy;ÿh n StôrI˝ r;i]'Ã
vsitô y EÖv' ivô√;nÖ…¶mÿpu Ä itœÿtÖe p·rÿ Tv;¶Öe purÃ' vÖy·mTy;ÿh
p·rô…/mevÖ tw Mp·rÿ d/;ôTySkÿNd;y;‡¶ÿe gOhptÖ îTy;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw ‡Czôt˝ ihm;ô îTy;ÿh xÖt' Tv;ÿ hemNÖ t;inÿ‚N/WIôyie tô
v;vwtd;ÿh pu]û Syô n;mÿ gO;Ty•;ôdmevÖ nw Ã' kroitô t;m;ô≤xWÖm; x;ÿseÖ
tNtÿveÖ Jyoitÿ„mtIôimitÿ b[yU ;ô¥Syÿ pû]u oåj;ÿt"Ö Sy;ˇÿje SÖ Vyÿve ;Syÿ
b[˜vcRsÖ I pû]u o j;ÿytÖe t;m;ô≤xWÖm; x;ÿsåÖe mu„môw Jyoitÿ„mtIôimitÿ
b[yU ;ô¥Syÿ pu]û o j;ôt" Sy;ˇejÿ EÖv;‚SmÿNb[˜vcÖsR ' dÿ/;it –8–
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖ…¶ôhoô]' juhÿ oitô ydÖve ik˘ cÖ yjÿm;nSyô Sv' tSywvô t{e‡tÿ" …sçit
pÖj[ nÿne pÖj[ nÿn˝Ö ih v; aÖ…¶‡rq*Wÿ/IôrNtÿgt; dhitô t;Sttoô .Uysÿ Iô"
p[ j;ÿyNtÖe yTs;ôy' juhû oitô retÿ EÖv t‚Tsÿçitô p[vw p[;tÿ SÖ tnÿne jnyitô
t{et"ÿ …sôˇ_' n Tv∑^;ivÿ’tÖMp[ j;ÿyte y;vÖCzo vw retsÿ " …sôˇ_Sy Tv∑;ÿ
ÂÖp;…,ÿ ivkôroitÿ t;vÖCzo vw tTp[ j;ÿyt EÖW vw dwVyôSTv∑;ô yo yjÿte
bÖ◊I….ô®pÿ itœtÖe retsÿ EÖv …sôˇ_Syÿ b¸ûxo ÂÖp;…,ô iv kÿroitô s p[vw
j;ÿytÖe ê"êoô .Uy;ÿN.vitô y EÖv' ivô√;nÖ…¶mÿpu Ä
itœÖtåe hÿdvReÖ ;n;ôm;sIô{;i]ôrsurÿ ;,;Ö' teåsÿru ;Ö y∂Övº ;n;Ã' ivôˇ' ve¥mÖ ;sIôˇne ÿ
sÖh r;i]ôMp[;iô vÿxNÖ te devÖ ; hIôn; aÿmNyNtôtåeÿ pXy•;¶Öye I r;i]ÿr;¶Öye ;"
pÖxvÿ îÖmmÖve ;…¶˝ Stÿv;mÖ s nÿ" Stûtu " pÖxNU pundÿ ;RSyôtIitô
tÿåe …¶mÿStuvNÖ Ts Eÿ>y" Stûtu o r;i]ÿy;ô a?yÿhrÄ…. pÖx…U •r;ÿjˇÖR e dÖve ;"
pÖxiU NvôÊv; k;m;ÿ˝ ak⁄vtR Ö y EÖv' ivô√;nÖ…¶mÿpu Ä itœÿte
pxumû ;N.ÿvTy;‡idôTyo v; aÖSm;\Lloôk;dÖm'u loôkmÖTw soÿåmu' loôk˘ gÖTv;
pun·ÿ rôm' loôkmÖ>yÿ?y;yÖTs îÖm' loôkm;ôgTyÿ mûTO yorÿ…b.eNmûTO yusy'Ã tu îvÖ
Áÿy' loôk" soÿåmNytÖåe mmÖve ;…¶˝ Stÿv;inô s m;ÿ Stûtu " sÿvu gÖ | loôk˘
gÿm…y„yôtIitô soÿå…¶mÿSt*ôTs Eÿn˝ Stûtu " sÿvu gÖ | loôkmÿgmyÖ¥ EÖv'
…v√;nÖ…¶mupÿ Ä itœÿte suvgÖ mR veÖ loôkmÿie tô svÖmR ;yÿru Te yô‡…. v; EÖWoÿå¶I
a; roÿhitô y Eÿn;vupÄ itœÿteÖ yq;ô %lûu vw ≈ey;ÿn>Ö y;¡!" k;ômyÿteÖ tq;ÿ
kroitô nˇ_ômpu ÿ itœtÖe n p[;tô " s˝ ih nˇ_¡' vÖt[ ;inÿ sûJO yNtÿe sÖh
≈ey;ÿ˝íô p;pIÿy;˝í;s;tÖe Jyoitôv;R aÖ…¶Stmoô r;i]ôy•R ˇ_¡mpu iÄ tœÿteÖ
JyoitÿWvwÖ tmÿStrTyu‡pÖSqeyoôå¶I3noRpSÖ qey;3 îTy;ÿ¸mRn„uû y;ÿyNe Nvw
yoåhÿrhr;ô˙Ty;qÿnw Ö' y;cÿitô s îNNvw tmup;ÿCz≥TôR yqÖ ko
dÖve ;nhÿrhy;R…c„yôtIitô tSm;ô•opÖSqeyoåqoô %Lv;ÿ¸r;Ö≤xWÖe vw k˘
43

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjÿm;no yjtÖ îTyôWe ; %luû v; a;ihÿt;¶er;xIyRd…Ö ¶mÿpu Ä itœÿtÖe
tSm;ÿdpu SÄ qey"ÿ pÖj[ ;pÿit" pÖxnU sÿ jO tÖ te sû∑O ; aÿhor;ô]e
p[;ivÿxNÖ t;HzNdoÿ….ôrNvÿivNdÖ¥CzNdoÿ….®pÖitœÿtÖe SvmÖve tdiNvÿHzitô n
t]ÿ j;ôMyÿStITy;ÿ¸yû oRåhÿrh®pÖ itœÿtÖ îitô yo v; aÖ…¶ÖMp[Tyõ™õp⁄ÿ Ö itœÿteÖ
p[Tyÿne moWitô y" pr;ôõi™ v„vÿõp™ j[Ö y;ÿ pÖx…uû .ÿrie tÖ kv;ÿityRÆõ™õvÖ opÿ
itœºtÖ nwnMÿ pÖT[ yoWÿitô n iv„vÿõp™ j[Ö y;ÿ pÖx…u .ÿrie t –9–
mmÖ n;mÿ p[qmÖ ' j;ÿtved" ipôt; m;ôt; cÿ d/tûyu dR gÿe[ ) tÊv‚Mbÿ.iO hô
punrÖ ; mdwtoôStv;ôh' n;mÿ …b.r;<y¶e –
mmÖ n;mÖ tvÿ c j;tvedoô v;sÿsI îv ivôvs;ÿn*ô ye cr;ÿv" ) a;yuWÿ eÄ
Tv' jIôvseÿ vÖy' yÿq;yÖq' iv p·rÿ d/;vhÖw punSÖ te –
nmoôå¶yeåpÿi[ tivı;yÖ nmoån;ÿ/∑O ;yÖ nmÿ" sÖm;[ jÿe ) aW;ÿ!oôå…¶bOhRû √ÿy;
ivêÖ…jTshÿNTyô" ≈eœoÿ gN/ôv"R –
Tv≤Tpÿt;ro a¶e dÖve ;STv;m;ÿ¸tyÖSTvi√ÿv;cn;" ) sMm;m;yuWÿ ;ô s'
g*ÃpTÖ yenÖ suihÿte m; /;" –
aÖymÖ…¶" ≈eœtÿ moôåyM.gÿvˇmoôåy˝ sÿhßôs;tÿm" ) aÖSm; aÿStu
sûvu IyÃmR ( –
mnoô JyoitÿjWRu t;ôm;Jy'ô iv…Czÿ•' yÖD˝ s…môm' dÿ/;tu ) y; îÖ∑; ¨ÖWsoÿ
inômcu[ íÿ Ö t;" s' dÿ/;…m hÖivW;ÿ `ûtO ne ÿ –
pyÿSvtIôroWÿ/yÖ" pyÿSv√«ô®/;ôMpyÿ" ) aÖp;Mpyÿsoô yTpyÖStenÖ m;…mÿN{ô
s˝ sOjÿ –
a¶eÿ v[tpte vÖt[ ' cÿ·r„y;…mô tCzÿkyÉ Ö' tNmÿe r;?yt;m( )
aÖ…¶˝ hot;ÿr…môh t˝ ¸ÿve dÖve ;NyÖ…Dy;ÿinôh y;Nhv;ÿmhe – a; yÿNtu
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

dÖve ;" sumÿ nÖSym;ÿn; ivôyNtuÿ devÖ ; hÖivWoÿ me aÖSy
kSTv;ÿ yun·ˇ_ô s Tv;ÿ yunˇû_⁄ y;inÿ `ÖmRe kôp;l;ÿNyup…côNv≤Ntÿ vÖ/e sÿ" )
pû„U ,St;Nyipÿ vÖt[ îÿN{v;ôyU iv mÿçu t;m( –
a….ÿ•o `ÖmoR jIôrd;ÿnyuû tR Ö a;ˇÖStdÿgNÖ pun"ÿ ) îÖ?mo veidÿ" p·rô/yÿíô sveRÃ
yÖDSy;yûru nûu s' cÿr≤Nt –
]yÿ‚S]˝xÖˇNtÿvoô ye ivtÿiàÖre y îÖm' yÖD˝ Svô/y;ô ddÿNtôe teW;Ã'
…zô•Mp[Tyôte ∂ÿ/;…mô Sv;h;ÿ `ÖmoR dÖve ;˝ aPyÿte u –10–
vwêÖ ;ônrÖ o nÿ ËôTy; p[ y;ÿtu pr;ô vtÿ" ) aÖ…¶®ÖKqenÖ v;hÿs; –
Aût;v;ÿn' vwê;nÖrmûtO Syô JyoitÿWSÖ pitÿm( ) ajÿß' `ÖmmR Iÿmhe –
vÖêw ;ônrÖ Syÿ dÖ˝sn;ÿ>yo bûhO d·rÿ,;Ödk
e "¡ SvpÖSyÿy; kô…v" ) ¨Ö.; ipôtr;ÿ
mÖhyÿ•j;yt;ô…¶¥;Rv;ÿp…O qôvI .U·rÿrte s; –
pû∑O o idôiv pO∑û o aÖ…¶" pÿ…O qôVy;Mpû∑O o ivê;ô aoWÿ/Iôr; ivÿvx
e ) vÖêw ;ônrÖ "
shÿs; pû∑O o aÖ…¶" s noô idv;ô s ·rôW" p;ÿtuû nˇÿ_m( )
j;ôto ydÿ¶eÖ .uvnÿ ;ô Vy:yÿ" pÖx'u n goôp; îyR"Ö p·rÿJm; ) vwê;ÿnrÖ b[˜,ÿ e
ivNd g;ôt'u yûyU Mp;ÿt Svô‚St….ô" sd;ÿ n" –
Tvmÿ¶e xoô…cW;ô xoxucÿ ;nÖ a; rodÿsI apO,;Ö j;yÿm;n" ) Tv' devÖ ;˝
aÖ….xÿStermuçoô vwê;ÿnr j;tvedo mihôTv; –
aÖSm;k¡m¶e mÖ`vÿTsu /;rÖy;n;ÿ…m =Ö]mÖjr˝Ã sûvu IyÃmR ( ) vÖy' jÿyme
xÖitn˝Ã shÖs,O 'Ö vwê;ÿnrÖ v;jÿm¶Öe tvoôåit….ÿ" –
vÖêw ;ônrÖ Syÿ sumtÖ * Sy;ÿmÖ r;j;ô ih kÖM.uvnÿ ;n;m….ô≈I" ) îÖto j;ôto
ivêÿ…môd' iv cÿ∑e vwê;nÖro yÿttÖe sUy,Reà –
avÿ teÖ he@oÿ v®,Ö nmoÿ….ôrvÿ yÖD…e .ÿrImhe hÖiv….Ã"R ) =yÿ•SÖ m>yÿmsur
45

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[cte oô r;jÖ•ne ;˝Ã…s …s≈q" ’ût;inÿ –
¨dÿˇu mÖ ' vÿ®,Ö p;xÿmSÖ mdv;ÿ/mÖ ' iv mÿ?yôm˝ ≈q;y ) aq;ÿ
vÖym;ÿidTy vÖt[ e tv;n;ÿgsoô aidÿtye Sy;m –
dÖ…/ô£;V,oÿ ak;·rW' …jô„,orêÿSy v;ô…jnÿ" ) surû …Ä . noô mu%;ÿ krÄTp[ ,Ö
a;y˝Ãi' W t;·rWt( –
a; dÿ…/ô£;" xvÿs;ô pçÿ ’û∑I" sUyRÃ îvÖ JyoitÿW;ôpStÿt;n ) sÖhß
Ö sÖ ;"
xÿtsÖ ; v;ôJyv;ÃR pû,O ˇû_⁄ v?v;ô s…môm; vc;˝Ã…s –
aÖ…¶mU/Rû ;R .uv"ÿ ) m®ÿtoô yıÿ vo idôv" sÿªu ;ôyNtoô hv;ÿmhe ) a; tU nÖ
¨pÿ gNtn –
y; vÖ" xmÃR xxm;ôn;yÖ s≤Ntÿ i]ô/;tÿiU n d;ôxWu eÿ yCzôt;…/ÿ ) aÖSm>y'ô
t;inÿ m®toô iv yÿNt rÄ…y' noÿ /ˇ vOW," sûvu Irÿm( –
aidÿitnR ¨®„yôTvidÿitô" xmÃR yCztu ) aidÿit" p;ôTv˝hÿs" –
mÖhImûWU u m;ôtr˝Ã suvt[Ö ;n;ÿmtOû Syô pàIômvÿse ¸vem )
tûiu vô=]Ö ;mÖjrÿNtImuÂcÖ I˝ sûx
u m;Ã,R mÖ idÿit˝ sûpu ,[ Iÿitm( –
su]û ;m;ÿ,MpO…qôvI' ¥;mÿnhÖe s˝Ã sux
û m;Ã,R mÖ idÿit˝ sûpu ,[ Iÿitm( ) dwvI'ô
n;v˝Ã Sv·rô];mn;ÿgsÖmßÿvNtIôm; ®ÿhme ; SvôStyÿe –
îÖm;˝ su n;vÖm;®ÿh˝ xÖt;·rÿ];˝ xÖtSFy;ÿm( ) a…Czÿ{;Mp;r…yô„,um(
–11–
îit p[qmk;<@º pçm" p[p;#k" 5
aq p[qmk;<@º Wœ" p[p;#k" 6
s' Tv;ÿ …sç;…mô yjÿWu ; pÖj[ ;m;yû/u nR 'Ã c ) bOhSÖ pitÿps[ tU oô yjÿm;n îÖh
m; ·rÿWt( – a;Jyÿm…s sÖTymÿ…s sÖTySy;?yÿ=m…s hÖivrÿ…s vwê;nÖr'
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vÿêw dÖve muTpÿtU xu„m˝ sÖTy*j;ô" shoÿå…sô shÿm;nm…sô shÖSv;r;ÿtIô"
shÿSv;r;tIyÖt" shÿSvô pOtnÿ ;ô" shÿSv pOtNyÖt" ) sÖhßÿvIyRm…sô
tNm;ÿ …jôNv;JyôSy;Jyÿm…s sÖTySyÿ sÖTyÿm…s sÖTy;yÿru …s
sÖTyxu„ÿ mm…s sÖTyenÿ Tv;ô…. `;ÿry;…mô tSyÿ te .=Iy pç;ôn;' Tv;ô
v;t;ÿn;' yÖN];yÿ /Ö];Ryÿ gO;…m pç;ôn;' TvÿtnRûU ;' yÖN];yÿ /Ö];Ryÿ gO;…m
pç;ôn;' Tv;ÿ idôx;' yÖN];yÿ /Ö];Ryÿ gO;…m pç;ôn;' Tv;ÿ pçjÖn;n;'Ã yÖN];yÿ
/Ö];Ryÿ gO;…m
cÖroSTv;ô pçÿ…blSy yÖN];yÿ /Ö];Ryÿ gO;…mô b[˜,ÿ STv;ô tejsÿ e yÖN];yÿ
/Ö];Ryÿ gO;…m =Ö]Syô Tv*jÿse yÖN];yÿ /Ö];Ryÿ gO;…m ivôxe Tv;ÿ yÖN];yÿ
/Ö];Ryÿ gO;…m sûvu Iy;ÃyR Tv; gO;…m supj[ ;ôSTv;yÿ Tv; gO;…m
r;ôySpoW;ÿy Tv; gO;…m b[˜vcÖsR ;yÿ Tv; gO;…mô .UrSÄ m;k˝Ã
hÖivdÖvRe ;n;ÿm;ô≤xWoô yjÿm;nSy dÖve ;n;Ã' Tv; dÖve t;ÿ>yo gO;…mô k;m;ÿy
Tv; gO;…m –1–
/[vûu oÿå…s /ûvu[ oÿåh˝ sÿj;ôtWe uÿ .Uy;sÖ' /IrÄíˇe ;ÿ vsûiu vdu‡û g[oåÿ Syûgu o[ åÿ h˝
sÿj;ôtWe uÿ .Uy;smûgu í[ ˇe ;ÿ vsuiû v‡dÿ….ô.rU Sÿ y….ô.rU hÄ ˝ sÿj;ôtWe uÿ
.Uy;sm….ô.íU ˇe ;ÿ vsûiu v‡¥unû æJmÿ Tv;ô b[˜,ÿ ;ô dwVyÿne hÖVy;y;ôSmw
vo!Öve j;ÿtved" ) îN/;ÿn;STv; supjÄ[ sÿ" sûvu Ir;ô JyoGjIÿvme b≤lô˙toÿ
vÖy' tÿe –
yNmÿe a¶e aÖSy yÖDSyô ·r„y;ô¥√;ô SkNd;ôd;JyÿSyoôt ivÿ„,o ) tenÿ
h‚Nm sÖpà'Ã dumrR ;ôymu nw Ã' d/;…mô inA≥TÃ y; ¨ÖpSqÿe – .U‡.uvR "Ö
suv‡Ö ®Czÿ„⁄ mo a¶Öe yjÿm;n;yw…/ô inxu„ÿ mo a….ôd;sÿte )
a¶eÖ devı
eÿ Ö miNvÿıÖ mN{ÿ…jô◊;‡mÿTyRSy te hotmû/RU •R ; …jÿ`…mR
47

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

r;ôySpoW;ÿy supj[ ;ôSTv;yÿ sûvu Iy;RyÖ mnoÿå…s p[;j;pÖTyMmnÿs; m;
.ûtU ne ; ivÿxÖ v;gÿSyôNw {I sÿpàÖ=yÿ,I v;ôc; mÿ≤e N{Öy,e ;ivÿx
vsÖNtmÿtO nUû ;Mp[I,ÿ ;…mô s m;ÿ p[Itô " p[I,ÿ ;tu g[I„ô mmÿtO nûU ;Mp[I,ÿ ;…mô s m;ÿ
p[Itô " p[I,ÿ ;tu vÖW;R AÿtnûU ;Mp[I,ÿ ;…mô t; m;ÿ p[Itô ;" p[I,ÿ Ntu
xÖrdÿmtO nUû ;Mp[I,ÿ ;…mô s; m;ÿ p[Itô ; p[I,ÿ ;tu hemNt≤x≤xôr;vÿtO nUû ;Mp[I,ÿ ;…mô
t* m;ÿ p[Itô * p[I,ÿ It;‡mÖ¶IWomÿyorÄh' dÿve yÖJyy;ô c=u„ÿ m;N.Uy;s‡mÖ¶re hÄ '
dÿve yÖJyy;ÿ•;ôdo .ÿyU ;sÄ' dæB/ÿrSÄ ydÿB/o .Uy;smÖm'u dÿ.ye ‡mÖ¶IWomÿyorÄh'
dÿve yÖJyy;ÿ vO]hÖ ; .Uyÿ ;s‡…mN{;…¶ôyorÄh' dÿve yÖJyyÿ≤e N{y;ôVyÿ•;ôdo
.ÿyU ;sÖ‡…mN{ÿSy;ôh' dÿve yÖJyyÿ≤e N{y;ôvI .ÿyU ;s' mhÖNe {Sy;ôh' dÿve yÖJyy;ÿ
jÖme ;nÿMmihôm;n'Ã gmey‡mÖ¶"e æSvÿ∑’
Ö toôåh' dÿve yÖJyy;yu„ÿ m;NyÖDne ÿ
p[itôœ;' gÿmye m( –2–
aÖ…¶m;Rô du·rÿ∑;Tp;tu sivôt;`x˝Ãs;ô‡¥o meå≤Ntÿ dûrU åeÿ r;tIôyitô tmÖte ne ÿ
jeW˝Ö suÂp¡ vWRv,RÖ EhIôm;N.ô{;Nduy;˝Ã aÖ>yeihô m;mnÿvu t[ ;ô Nyÿu xIôW;R…,ÿ
mO!v( iô m@Ö EÁidÿtÖ Eihô srÿSvôTyeihô r≤Ntÿr…sô rmÿitr…s sûnU yR…Ã sô ju∑Öe
jui∑Ã' teåxIôyopÿÙt ¨phÖv' teåÿ xIyÖ s; mÿe sÖTy;xIrÄSy yÖDSyÿ
.Uy;ôdrÿ@e t;ô mnÿs;ô tCzÿkyÉ ' yÖDo idv˝Ã rohtu yÖDo idÿv' gCztuû yo
dÿve yÖ ;nÖ" pNq;ôStenÿ yÖDo dÖve ;˝ aPyÿTe vôSm;æSvN{ÿ î≤N{Öy'
dÿ/;TvôSm;n[;yÿ ¨Öt yÖD;" sÿcNt;mÖSm;sÿu sNTv;ô≤xWÖ" s; nÿ" ipôy[ ;
sûpu t[ iUÿ tRm`RÖ onIô jui∑ÿr…s jûWu Svÿ noô ju∑;ÿ noå…sô jui∑Ã' te gmeyÖ' mnoô
JyoitÿjWRu t;ôm;Jy'ô iv…Czÿ•' yÖD˝ s…môm' dÿ/;tu ) bOhSÖ pitÿStnut;…môm'
noô ivêeÿ dÖve ; îÖh m;ÿdyNt;m( –
b[›Ö ≤pNvÿSvÖ ddÿto mÖe m; =;ÿ…y k⁄vtÖR o meÖ mopÿ
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

dsTpÖj[ ;pÿt.e ;ôgR oÿåSyUjSRÃ v;ôNpyÿSv;Np[;,;p;ôn* mÿe p;ih sm;nVy;ôn* mÿe
p;Áud;nVy;ôn* mÿe p;ôÁ≤=ÿtoôåSy≤=ÿTyw Tv;ô m; mÿe =eœ;
aÖm]u ;ôm‚u „mÃL\ loôkÉ –3–
bÖihRWoôåh' dÿve yÖJyy;ÿ pÖj[ ;v;ôN.Uy;s'Ö nr;ôx˝sÿSy;ôh' dÿve yÖJyy;ÿ
pxûmu ;N.Uyÿ ;s‡mÖ¶"e æSvÿ∑’
Ö toôåh' dÿve yÖJyy;yÿ„u m;NyÖDne ÿ p[itôœ;'
gÿmye ‡mÖ¶re hÄ mu≤∆ÿitômnU∆Weÿ ˝Ö
somÿSy;ôhmu≤∆ÿitômnU∆Weÿ ‡mÖ¶re hÄ mu≤∆ÿitômnU∆Weÿ ‡mÖ¶IWomÿyorÄhmu≤∆ÿitôm
nU∆Weÿ ‡imN{;…¶ôyorÄhmu≤∆ÿitômnU∆Wÿe ‡imN{ÿSy;ôhmu≤∆ÿitômnU∆Weÿ '
mhÖNe {Sy;ôhmu≤∆ÿitômnU∆Weÿ ‡mÖ¶"e æSvÿ∑’
Ö toôåhmu≤∆ÿitômnU∆Weÿ Ö' v;jÿSy m;
p[svÖ ne oÿ d(g;[ .ô ,e odÿg.[ It( ) aq;ÿ sÖpà;˝ îN{oÿ me ing[;.ô ,e ;/ÿr;˝
ak" –
¨Ödg( ;[ .ô ' cÿ ing[;.ô ' cÖ b[˜ÿ devÖ ; aÿvà IvO/n( ) aq;ÿ sÖpà;ÿinN{;ô¶I mÿe
ivWûcU In;ôNVyÿSyt;m( –
Em; aÿGm•;ô≤xWoô dohÿk;m;ô îN{ÿvNto vn;mhe /u=Iômihÿ pÖj[ ;…mWÿm( –
roihÿtne Tv;ô…¶dÖvRe t;Ã' gmytûu h·rÿ>y;'ô TveN{oÿ dÖve t;'Ã gmyÖTve‡tÿxne Tv;ô
sUyoÃR dÖve t;'Ã gmytûu iv tÿe muç;…m rxÖn; iv rÖXmIiNv yoK];ô y;inÿ
p·rôctÃnR ;in /Öˇ;dÖSm;sûu {ivÿ,Ö' y∞ÿ .Ö{Mp[ ,oÿ b[tU ;∫;gÖ/;NdÖve t;ÿsu –
iv„,oÿ" xÖMyorÄh' dÿve yÖJyy;ÿ yÖDne ÿ p[itôœ;' gÿmye ˝Ö somÿSy;ôh'
dÿve yÖJyy;ÿ sûru te ;ô retoÿ …/WIyÖ Tv∑ÿrë hÄ ' dÿve yÖJyy;ÿ pxUnû ;˝ ÂÖpMpÿWu ye '
devÖ ;n;ôMpàIÿr…Ä ¶gûhRO pÿityÖDR Syÿ …mqunû ' tyoÿrhÄ ' dÿve yÖJyy;ÿ …mqûnu ne Ö p[
.ÿyU ;s' vÖde oÿå…sô iv·ˇÿr…s ivôdye Ö km;Ã…R s kô®,ÿm…s i£ôy;sÿ˝
sÖinrÿ…s sinôt;…sÿ sÖnye 'à `ûtO vÿNt' k⁄l;ô…yn˝Ã r;ôySpoW˝Ã shÖ≤ß,'Ã
49

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vÖde o dÿd;tu v;ô…jnÿm( –4–
a; Py;ÿyt;' /ûvu[ ; `ûtO ne ÿ yÖD' yÿDMÖ p[itÿ devyÖ Œÿ" ) sUyû ;Ry;ô Ë/oåidÿTy;
¨ÖpSqÿ ¨Ö®/;ÿr; pO…qôvI yÖDe aÖ‚Smn( –
pÖj[ ;pÿtie vô.R ;•;mÿ loôkSt‚Sm˝ÃSTv; d/;…m sÖh yjÿm;nenÖ
sdÿ…sô sNmÿe .Uy;ô" svRmà …sô svÃMR me .Uy;" pû,U mR …ÿ s pû,U MR mÿe .Uy;ô
a≤=ÿtm…sô m; mÿe =eœ;ô" p[;Cy;Ã' idô≤x dÖve ; Aû‚Tvjoÿ m;jRyNt;ô'
d≤=ÿ,;y;' idô≤x m;s;ÿ" ipôtroÿ m;jRyNt;Mp[tÖ ICy;Ã' idô≤x gûhO ;" pÖxvoÿ
m;jRyNt;ô‡mudIÿCy;' idôXy;pÖ aoWÿ/yoô vnÖSptÿyo m;jRyNt;‡mU?û v;Ry;'Ã
idô≤x yÖD" s'và TsÖro yÖDpÿitm;RjyR Nt;ô' iv„,oô" £moÿåSy….m;itôh;
g;ÿy]Ö ,e Ö CzNdÿs; pO…qôvImnûu iv £¡me in.ÃˇR _ô" s y' i√ô„mo iv„,oô"
£moÿåSy….x‚Stôh; ]w∑.uÿ ne Ö CzNdÿs;ôNt·rÿ=mÖ nûu iv £¡meÖ in.ÃˇR _ô" s y'
i√ô„mo iv„,oô" £moÿåSyr;tIyÖto hÖNt; j;gÿtne Ö CzNdÿs;ô idvÖmnûu iv
£¡mÖe in.RˇÃ _ô" s y' i√ô„mo iv„,oÖ" £moÿå…s x]UytÖ o hÖNt;nÿ∑u .ë ne Ö
CzNdÿs;ô idxoånûu iv £¡mÖe in.ÃˇR _ô" s y' i√ô„m" –5–
agÿNmÖ suv"Ö suvrÿ gNm sÖd' x
O Sÿ tôe m; …Czÿ‚Tsô yˇeÖ tpÖStSmÿw tÖe m; vÿ≤O =
sû.u rU …ÿ sô ≈eœoÿ rXmIôn;m;ÿy/ûu ;R aÖSy;yÿmu Re /eih vcoô/R ; aÿ…sô vcoôR m…yÿ
/ehIô‡dmÖhmÖmMu .[;tÿVO ym;ô>yo idôG>yoÿåSyw idôvoÿåSm;dÖNt·rÿ=;dÖSyw
pÿ…O qôVy; aÖSm;dÖ•;¥;ô…•.ÃjR ;…mô in.ÃˇR _ô" s y' i√ô„m" s'
JyoitÿW;.Uv‡mwNÖ {Im;ôvtO mÿ NÖ v;vÿtReÖ smÖhMpÖj[ y;ô sMmy;ÿ pÖj[ ; smÖh˝
r;ôySpoWÿ,e Ö sMmy;ÿ r;ôySpoWÖ" s…mÿıo a¶e me dIidih smeı
Ö ; tÿe a¶e
dI¥;s'Ö vsÿmu ;NyÖDo vsIÿy;N.Uy;sÖ‡m¶Ö a;yU˝ÿ iW pvsÖ a;
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sûvu ojR…Ö mW'Ã c n" ) a;ôre b;ÿ/Sv dûCu z⁄n;ÿm( –
a¶Öe pvÿSvô Svp;ÿ aÖSme vcÃ"R sûvu Iy|Ã ) d/ÖTpoWÿ˝ rÖ…yMm…yÿ –
a¶eÿ gOhpte sughO pÖitrÄh' Tvy;ÿ gûhO pÿitn; .Uy;s˝ sughO pÖitmRy;ô Tv'
gûhO pÿitn; .Uy;" xÖt˝ ihm;ôSt;m;ô≤xWÖm; x;ÿseÖ tNtÿveÖ Jyoit„mtI'ô
t;m;ô≤xWÖm; x;ÿsåeÖ mu„môw Jyoitÿ„mtI'ô kSTv;ÿ yun·ˇ_ô s Tv;ô iv
mÿçu TÖ v‡¶ÿe v[tpte vÖt[ mÿc;·rWÖ' tdÿxk˘ô tNmÿåe r;…/ yÖDo bÿ.vU Ö s a;
bÿ.vU Ö s p[ jÿDeÖ s v;ÿv/O e ) s dÖve ;n;ôm…/ÿpitbR.vU Ö so aÖSm;˝
a…/ÿptINkrotu vÖy˝ Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –
gom;ÿ˝ aÖ¶åe ivÿm;˝ aÖêI yÖDo nûvO Tsÿ%;ô sdÖ…mdÿpm[ „Oû y" ) î@;ÿv;˝
EÖWo aÿsru pÖj[ ;v;ÿNdIô`oR rÄ…y" pÿqO bu ›uû " sÖ.;v;ÿn( –6–
yq;ô vw sÿmtO soôm; EÖv' v; EÖte sÿmtO yÖD; y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* kSyô v;hÿ
dÖve ; yÖDm;ô gCzÿ≤Ntô kSyÿ v;ô n bÿÙnû ;' yjÿm;n;n;'ô yo vw dÖve t;ô" pUv"RÃ
p·rgûO ;itô s Eÿn;ô" êo .ûtU e yÿjt EÖt√w dÖve ;n;ÿm;ôytÿn'Ö
yd;ÿhvÖnIyoÿåNtr;¶I pÿxnûU ;' g;hRpà Tyo mnû„u y;ÿ,;mNv;h;yRpÖ cÿn"
iptû,O ;‡mÖ…¶' gOÿ ;itô Sv EÖv;ytÿne dÖve t;ô" p·rÿ gO;itô t;" êo .ûtU e
yÿjte‡vÖt[ ne Ö vw me?yoôå…¶v[tRÖ pÿitb[;R ˜ô,o vÿt[ .Odv( t[Ö mÿpu „wÖ yNb[yUÿ ;ôd¶ÿe
v[tpte v[tÖ ' cÿ·r„y;ômITyô‡…¶vwR dÖve ;n;Ã' vÖt[ pÿitô" tSm;ÿ EÖv pÿi[ tôpo[ Cyÿ
v[tÖ m; lÿ.te bÖihRW;ÿ pU,û mR ;ÿse vÖt[ mupiwÿ t
vÖTswrmÿ ;v;ôSy;ÿy;mÖte ı‰ÿte yoÿr;ôytÿnmÖ ‡u pÖStIyR"Ö
pUvíÃR ;ô…¶rpÿríÖ Te y;ÿ¸‡mRn„ûu y;ÿ îNNv; ¨pÿStI,R…môCz≤Ntô ikmÿu dÖve ; yeW;'ô
nv;ÿvs;nÖm‡u p;ÿ‚SmôHz™vo yÖ+ym;ÿ,e dÖve t;ÿ vs≤Ntô y EÖv'
ivô√;nÖ…¶mupÿ StO,û ;itô yjÿm;nen g[;Mô y;íÿ pÖxvoÿåv®?y;ÿ
51

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;rÖ<y;íeTy;ÿ¸yû dR g( ;[ My;nupÿ vÄ sÿitô tenÿ g[;Mô y;nvÿ ®NıeÖ
yd;ÿr<Ä ySy;ôXn;itô ten;ÿr<Ä y;Nydn;ÿê;nupvÄ se≤ÿ TptOdve TÖ yÿ"
Sy;d;‡rÄ<ySy;ÿXn;tI≤N{ôy' v; a;ÿr<Ä y≤mÿ≤N{ôymÖve ;TmN/ÿˇÖe
ydn;ÿê;nupvÄ sÖTe =o/ÿk
u " Sy;ô¥dÿXnIôy;&û{oÿåSy pÖxnU …Ö .
mÿNyet;‡poÿåXn;itô t•ev;ÿ≤xôt' nev;nÿ≤xt' n =o/uk
ÿ oô .vÿitô n;Syÿ ®Ö{"
pÖxnU …Ö . mÿNyteÖ vj[oô vw yÖD" =uT%lûu vw mÿn„uû yÿSyô .[;tÿVO yoô
ydn;ÿê;nupvÄ sÿitô vjÿ,e[ vwÖ s;ô=;T=u/MÖ .[;tÿVO y˝ h≤Nt –7–
yo vw ≈Öı;mn;ÿr>y yÖDne Ö yjÿtÖe n;Syô∑e ;yÖ ≈∂ÿ/tÖåe p" p[ ,ÿyit ≈Öı;
v; a;pÿ" ≈Öı;mÖve ;r>yÿ yÖDne ÿ yjt ¨Ö.yÿåe Sy devmnû„u y; îÖ∑;yÖ ≈∂ÿ/tÖe
td;ÿ¸rû itô v; EÖt; v]|Ã nedNÖ Tyitô v;c'Ö mnoô v;vwt; n;itÿ nedNÖ tIitô
mnÿs;ô p[ ,ÿytIô‡y' vw mnoôånyÖvw nw ;ô" p[ ,ÿyTÖ y‡Skÿ•hiv.Rvitô y EÖv'
vedÿ yD;yu/û ;inô sM.ÿvit yÖDo vw yÿD;yû/u ;inÿ yÖDmÖve tTsM.ÿritô
ydekm¡ k
e ˝ sÖM.re≤ÿ TptOdve TÖ y;in Syûyu TR sÄhÖ sv;R…, m;nûWu ;…,ô √π√πÖ
sM.ÿrit y;Jy;nuv;ôKyÿyorevÖ ÂÖp' kÿroôTyqoÿ …mqunû mÖve yo vw dxÿ
yD;yû/u ;inô vedÿ mu%tô oÿåSy yÖD" k¡LptÖe SFyíÿ kÖp;l;ÿin
c;…¶ho]Öhvÿ,I cÖ xUpÃ| c ’„,;…jôn' cÖ xMy;ÿ coôl%
U l
ÿ ' cÖ musl
ÿ 'c
dûWO ∞opÿl; cÖtw ;inô vw dxÿ yD;yû/u ;inô y EÖv' vedÿ mu%tÖ oÿåSy yÖD"
k¡LptÖe yo vw dÖve >e yÿ" p[itôpo[ Cyÿ yÖDne Ö yjÿte jûWu Ntÿåe Sy devÖ ; hÖVy˝
hÖivinR®Ã PÖ ym;ÿ,mÖ…. mÿN]yet;ô…¶˝ hot;ÿr…môh t˝ ¸ÿv îitÿ devÖ >e yÿ EÖv
pÿi[ tôpo[ Cyÿ yÖDne ÿ yjte juWû Ntÿåe Sy dÖve ; hÖVy‡meWÖ vw yÖDSyô g[hoÿ
gOhIôTvwv yÖDne ÿ yjtÖe tduiÿ dôTv; v;c'Ã yCzit yÖDSyô /OTy;ô aqoô
mnÿs;ô vw pÖj[ ;pÿityRDÖ mÿtnutÖ mnÿsvÖw t¥ÖD' tÿntu eÖ r=ÿs;ômnÿNvvc;r;yÖ
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yo vw yÖD' yogÖ a;gÿte yûnu ·ˇ_¡ yu¤û π yÿÔu ;ônWe uû kSTv;ÿ yun·ˇ_ô s Tv;ÿ
yunÆÖ KTvTy;ÿh pÖj[ ;pÿitôvRw k" pÖj[ ;pÿitnÖvw nw Ã' yun·ˇ_ yu¤û π yuÔÿ ;ônWe ÿu –8–
pÖj[ ;pÿityRDÖ ;nÿsjO t;…¶hoô]' c;ÿ…¶∑oôm' cÿ p*,Rm;ôsI' coôKQy'Ã
c;m;v;ôSy;'à c;itr;ô]' cÖ t;nud…ÿ mmItÖ y;vÿd…¶hoô]m;sIôˇ;v;ÿn…¶∑oômo
y;vÿtI p*,Rm;ôsI t;v;ÿnKûu Qyoÿ y;vÿTym;v;ôSy;ÿ t;v;ÿnitr;ô]o y EÖv'
ivô√;nÿ…¶hoô]' jûhu oitô y;vÿd…¶∑oômne oÿp;ô“oitô t;vÖdpu ;ÿ“oitô y EÖv'
ivô√;Np*ÿ,mR ;ôsI' yjÿtÖe y;vÿdKûu Qyÿne op;ô“oitô t;vÖdpu ;ÿ“oitô y EÖv'
ivô√;nÿm;v;ôSy;'Ã yjÿteÖ y;vÿditr;ô],e oÿp;ô“oitô t;vÖdpu ;ÿ“oit prmÖie œnoô
v; EÖW yÖDoågÿ[ a;sIôˇne Ö s pÿrmÄ ;' k;œ;ÿmgCzÖˇne ÿ pÖj[ ;pÿit'
inôrv;ÿs;yyÖˇne ÿ pÖj[ ;pÿit" prÄm;' k;œ;ômgCzôˇne Ne {'à inôrv;ÿs;yyÖˇne Ne {ÿ"
prÖm;' k;œ;ÿmgCzôˇne ;ô¶IWom*ÿ inôrv;ÿs;yyÖˇne ;ô¶IWom*ÿ prÄm;'
k;œ;ÿmgCzt;'ô y EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs* yjÿte prÄm;mÖve k;œ;Ã'
gCzitô yo vw p[j;ÿtne yÖDne Ö yjÿteÖ p[ pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿ…mRqnûu jw ;ÃyR tÖe √;dÿxÖ
m;s;ÿ" s'vTsÖro √;dÿx √÷√Ö ;inÿ dxRp,U mR ;ôsyoôSt;inÿ
sÖMp;¥;ônITy;ÿ¸‡vRTÖ s' coÿp;vsOjû Tyû%
u ;' c;…/ÿ ≈yÖTyvÿ cÖ h≤Ntÿ dûWO d*ÿ
c sÖm;hÖNTy…/ÿ cÖ vpÿte kôp;l;ÿinô copÿ d/;it puroÖ@;x'Ã
c;…/ô≈yÖTy;Jy'Ã c
StMbyÖjíu Ö hrÿTyô…. cÿ gO;itô veidÃ' c p·r gûO ;itô pàI' cÖ s' nÿÁitô
p[o=ÿ,Ií;s;ôdyÖTy;Jy'Ã cw‡Ö t;inô vw √;dÿx √÷√Ö ;inÿ dxRp,U mR ;ôsyoô" t;inô
y EÖv˝ sÖMp;¥Ö yjÿtÖe p[j;ÿtne vwÖ yÖDne ÿ yjteÖ p[ pÖj[ y;ÿ
pÖx…u .ÿ…mRqnuû jw ;ÃyR te –9–
53

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

/ûvu[ oÿå…s /[vûu oÿåh˝ sÿj;ôtWe ÿu .Uy;sÖ…mTy;ÿh /ûvu[ ;nÖve nw ;ÿNk⁄®t
¨Ögo[ åÿ Syûgu o[ åÿ h˝ sÿj;ôtWe ÿu .Uy;sÖ…mTy;ôh;pÿi[ tv;idn
EÖvnw ;ÿNk⁄®teå….ô.rU Sÿ y….ô.rU hÄ ˝ sÿj;ôtWe ÿu .Uy;sÖ…mTy;ÿhÖ y
EÖvnw Mÿ p[Tyû≤u TppIÿteÖ tmup;ÿSyte yûnu æJmÿ Tv;ô b[˜,ÿ ;Ö dwVyône Te y;ÿhWwÖ v;
aÖ¶ye oRgSÖ tenvw nw Ã' yun·ˇ_ yÖDSyô vw smÿı
O ne dÖve ;" sÿvu gÖ |
loôkm;ÿyNyÖDSyô VyOı
ÿ nÖe ;surÿ ;ÖNpr;ÿ .;vyÖNyNmÿe a¶e aÖSy yÖDSyô
·r„y;ôidTy;ÿh yÖDSywvô tTsmOı
ÿ ne Ö yjÿm;n" suvgÖ | loôkmeiÿ t yÖDSyô
VyOı
ÿ ne Ö .[;tOVÿ y;ôNpr;ÿ .;vy‡Ty…¶hoô]mÖte ;….ôVy;R˙tÿ I….ô®pÿ
s;dye‡¥Dmu%
û ' v; aÿ…¶hoô]Mb[˜tôw ; Vy;˙ÿtyo yDmu%
û EÖv b[˜ÿ k⁄®te
s'vTsôre pÖy;Rgtÿ EÖt;….ÿrvÄe opÿ s;dyÖde b( ˜[ ,ÿ vÖw o.Öytÿ" s'vTsÖrMp·rÿ
gO;it dxRp,U mR ;ôs* c;ÿtmu ;RSô y;Ny;ôl.ÿm;n EÖt;….ôVy;R˙tÿ I….hÖvR I˝„y;
s;ÿdye¥Dmû%
u ' vw dÿxpR ,U mR ;ôs* c;ÿtmu ;ÃSR y;inô b[˜twô ; Vy;˙ÿtyo yDmu%
û
EÖv b[˜ÿ k⁄®te s'vTsÖre pÖy;Rgtÿ EÖt;….ÿrveÄ ; s;ÿdyÖde b( ˜[ ,ÿ vwÖ o.Öytÿ"
s'vTsÖrMp·rÿ gO;itô y√w yÖDSyô s;ª;ÿ i£ôytÿe r;ô∑'^ yÖDSy;ôxIgÃCR zitô
ydûcO ; ivx'Ã yÖDSy;ôxIgÃCR zôTyqÿ b[;˜ô,oÿån;ôxIkÉ,úÿ yÖDne ÿ yjte
s;…m/Öne Irÿnvu +Ö y•Öte ; Vy;˙ÿtI" pûru St;ÿ∂?y;ôdb( ˜[ vwô pÿi[ tôpd'Ã k⁄®tÖe tq;ÿ
b[;˜ô," s;xIÿk,úÉ yÖDne ÿ yjtÖe y' k;ômyetÿ Ö yjÿm;nÖM.[;tOVÿ ymSy
yÖDSy;ôxIgÃCR zôiπ ditô tSyôtw ; Vy;˙ÿtI" puroånuv;ôKy;ÿy;'
d?y;d(.;[ tOVydevTÖ y;ÿ vw pÿru oånuv;ôKy;ÿ .[;tÿVO ymÖve ;Syÿ yÖDSy;ôxIgÃCR zitô
y;Nk;ômyÿte Ö yjÿm;n;NTsÖm;vÿTyen;NyÖDSy;ôxIgÃCR zôiπ ditô teW;ÿmtÖe ;
Vy;˙ÿtI" puroånuv;ôKy;ÿy; a/RcÖ R Ek;'Ã d?y;¥;ôJy;ÿyw pûru St;ôdk
e ;'Ã
y;ôJy;ÿy; a/RcÖ R Ek;'ô tqwnÿ ;NTsôm;vÿtI yÖDSy;ôxIgRCÃ zitô yq;ô vw
pÖjNR yô" suv∑Oÿ Ö' vWRTÃ yevô ' yÖDo yjÿm;nSy vWRitô
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

SqlÿyodÖkMpÿ·rgOû NTy;ô≤xW;ÿ yÖD' yjÿm;nÖ" p·rÿ gO;itô mnoÿå…s
p[;j;pÖTy' mnÿs; m; .ûtU ne ; ivôxTe y;ÿhÖ mnoô vw p[;jÿ ;pÖTyMp[;jÿ ;pÖTyo
yÖDo mnÿ EÖv yÖDm;ôTmN/ÿˇeÖ v;gÿSyôNw {I sÿpàÖ=yÿ,I v;ôc; mÿ≤e N{ôy,e ;
ivôxTe y;ÿhNÖw {I vw v;Gv;cÿmveÖ Nw {Im;ôTmN/ÿˇe –10–
yo vw sÿ¢dÖxMpÖj[ ;pÿit' yÖDmÖNv;yÿˇ'Ö vedÖ p[itÿ yÖDne ÿ itœitô n
yÖD;d(.˝[ x
à tÖ a; ≈;ÿvyÖ ie tô cturÿ =rÄmStuû ≈*WÖ…@itô cturÿ =r'Ä yjeitô
√‰ÿ=r'Ä ye yj;ÿmhÖ îitô pç;ÿ=r' √‰=Öro vÿW$(k;ôr EÖW vw sÿ¢dÖx"
pÖj[ ;pÿityRDÖ mÖNv;yÿˇo y EÖv' vedÖ p[itÿ yÖDne ÿ itœ[itô n yÖD;d(.˝[ x
à tÖe
yo vw yÖDSyô p[;yÿ,Mp[itôœ;mudû yÿnÖ' vedÖ p[itÿiœtÖne ;·rÿ∑ne yÖDne ÿ sÖ˝Sq;'
gÿCzôTy; ≈;ÿvyÖ ;Stûu ≈*WÖ@‰jÖ ye yj;ÿmhe vW$(k;ôr EÖt√w yÖDSyô
p[;yÿ,meWÖ ; pÿi[ tôœtŸ dûdu yÿnÖ' y EÖv' vedÖ p[itÿiœtÖne ;·rÿ∑ne yÖDne ÿ sÖ˝Sq;'
gÿCzitô yo vw sûnU tO ;ÿyÖw doh'Ö vedÿ duhû EÖvnw ;Ã' yÖDo vw sUnû tO ;
≈;ÿvyÖ Te ywvnw ;ÿm◊ÖdÖ Stûu ≈*WÖ…@Tyûpu ;v;ÿß;ôGyjeTyudnÿ Ww Iô¥e yj;ÿmhÖ
îTyup;ÿsd√W$(k;ôr,e ÿ doG?yÖWe vw sUnû tO ;ÿyÖw dohoô y EÖv' vedÿ duhû EÖvnw ;Ã'
dÖve ; vw sÖ]m;ÿstÖ teW;'ô idxoÿådSyôNt EÖt;m;ô{;RMpÖ…¤mÿpXyô•; ≈;ÿvyÖ ie tÿ
purov;ôtmÿjnyÖ•Stûu ≈*WÖ…@Tyô.˝[ smÿPl;vyÖNyjeitÿ ivô¥tu mÿ jnyÖNye
yj;ÿmhÖ îitô p[;vÿWyR •Ö>yÿStnyNvW$(k;ôr,e Ö ttoô vw te>yoô idxÖ"
p[;Py;ÿyNtÖ y EÖv' vedÖ p[;SmÖw idxÿ" Py;yNte pÖj[ ;pÿit' Tvoô vedÿ
p[jÖ ;pÿitSTv' vedÖ yMpÖj[ ;pÿitôvdRe Ö s pu<yoÿ .vTyeWÖ vw zÿNdÖSyÿ"
p[jÖ ;pÿitôr; ≈;ÿvyÖ ;Stûu ≈*WÖ@‰jÖ ye yj;ÿmhe vW$(k;ôro y EÖv' vedÖ
pu<yoÿ .vit vsÖNtmOtÿ nûU ;Mp[I,ÿ ;ômITy;ÿhtÖ vR oô vw pÿy[ ;ôj; AûtnU veÖ p[I,ÿ ;itô
teåÿ Smw p[Itô ; yÿq;pUvû | k¡LpNteÖ kLpÿNteåSm; Aûtvoô y EÖv'
55

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ved;‡¶IWomÿyorÄh' dÿve yÖJyy;ô c=ÿ„u m;N.Uy;sÖ…mTy;ÿh;ô¶IWom;ÿ>y;'ô vw
yÖDí=ÿ„u m;ôNt;>y;ÿmveÖ c=urÿ ;ôTmN/ÿˇ‡eÖ å¶erhÄ ' dÿve yÖJyy;ÿ•;ôdo
.Uyÿ ;sÖ…mTy;ÿh;ô…¶vwR dÖve ;n;ÿm•;ôd" tenvwÖ ;•;¥ÿm;ôTmN/ÿˇÖe dæB/ÿrSÄ ydÿB/o
.Uy;smÖm'u dÿ.ye …Ö mTy;ÿhtÖw y;ô vw d>y;ÿ dÖve ; asÿru ;nd>nuvNÖ tywvÖ .[;tÿVO y'
d>noTyÖit¶IWomÿyorÄh' dÿve yÖJyy;ÿ vO]hÖ ; .ÿyU ;sÖ…mTy;ÿh;ô¶IWom;ÿ>y;'ô v;
îN{oÿ vû]O mÿhNt;>y;ÿmveÖ .[;tÿVO y˝ StO,tu îN{;…¶ôyorÄh'
dÿve yÖJyye≤ÿ N{y;ôVyÿ•;ôdo .Uyÿ ;sÖ…mTy;ÿh≤e N{y;ôVyevÿ ;•;ôdo .ÿvtÖ I‡N{ÿSy;ôh'
dÿve yÖJyyÿ≤e N{y;ôvI .ÿyU ;sÖ…mTy;ÿh≤e N{y;ôVyÿve .ÿvit mhÖNe {Sy;ôh'
dÿve yÖJyy;ÿ jÖme ;nÿMmihôm;n'Ã gmey…Ö mTy;ÿh jemÖ ;nÿmvÖe mÿihôm;n'Ã
gCzTyô¶"e æSvÿ∑’
Ö toôåh' dÿve yÖJyy;yÿ„u m;NyÖDne ÿ p[itôœ;'
gÿmye …Ö mTy;ôh;yÿru veÄ ;TmN/ÿˇÖe p[itÿ yÖDne ÿ itœit –11–
îN{'Ã vo ivôêtÖSp·rô hv;ÿmhÖe jnÿ>e y" ) aÖSm;k¡mStûu kÉvl
ÿ " –
îN{'Ö nroÿ nemÖ …/ÿt; hvNtÖe yTp;y;ÃR yûnu jÿtÖe …/yÖSt;" ) xUroÖ nOW;ÿt;ô
xvÿsík;ôn a; gomÿit vÖj[ e .ÿj;ô Tv' nÿ" –
îÖ≤N{Öy;…,ÿ xt£toô y; tÖe jnÿWe u pÖçsuÿ ) îN{Ö t;inÿ tÖ a; vO,ÿ e –
anuÿ te d;…y mÖh îÿ≤N{Öy;yÿ sÖ]; tÖe ivêÖmnÿu vO]hÖ Tyeÿ ) anÿu )=Ö]mnuû
shoÿ yjÖ]Ne {ÿ dÖve …e .ôrnÿu te nOWû Áÿº –
a; y‚SmÿNTsÖ¢ v;ÿsvÖ ;‚Stœÿ≤Nt Sv;ô®hoÿ yq; ) AiWÿhR dI`R≈Ö ˇu mÿ Ö
îN{ÿSy `ÖmoR aitÿ…q" –
a;ôm;suÿ pÖKvmwryÿ Ö a; sUy˝Ã rohyo idôiv ) `Öm| n
s;mÿNtpt;suv·Oû ˇ_….ôj∑Ru 'Ö …gvR,Ã seÖ …grÿ" –
îN{Ö…mÌ;ô…qnoÿ bûhO idN{ÿmk
Ö …úÉ .ÿriÄ kú,"ÿ ) îN{Ö' v;,IÿrnUWt –
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

g;yÿ≤Nt Tv; g;yÖi],oåcRNÃ TyÖkmú iÖ kú,"ÿ ) bÖ˜[ ;,ÿSTv;
xt£tÖv√u ˝Ä x…mÿv ye…mre –
aÖ˝hoômcu eÖ p[ .ÿrme ; mnIôW;moÿiWœÖd;Vnÿe sumiÖ t' gÿ,O ;ôn;" ) îÖd…mN{Ö p[itÿ
hVy' gÿ.O ;y sÖTy;" sÿNtuû yjÿm;nSyÖ k;m;ÿ" –
ivôvWe Ö yNm;ÿ …/ôW,;ÿ jÖj;nÖ Stvÿw pûru ; p;y;Riô dN{Ömˆÿ" ) a˝hÿsoô y]ÿ
pIôprÄ¥q;ÿ no n;ôvve Ö y;Ntÿm.ûu yÿe hvNte –
p[ sÖm;[ jÿMp[qmÖ mÿ?vÖr;,;ÿm˝hoômcu Ã' vOW.Ö ' yÖ…Dy;ÿn;m( ) aÖp;'
np;ÿtm…ên;ô hyÿNtmÖ‚Sm•ÿr î≤N{Öy' /ÿˇmÖ ojÿ" –
iv nÿ îN{Ö mO/oÿ jih nIôc; yÿCz pOtNyÖt" ) aÖ/SÖ pÖd' tmIÃ' ’…/ô yo
aÖSm;˝ aÿ….ôd;sÿit –
îN{ÿ =Ö]mÖ…. v;ômmojoåj;ÿyq; vOW. cWR,IÖn;m( ) ap;ÿndu oô
jnÿm…m]ÖyNtÿm®ûu ˘ dÖve >e yoÿ a’no® loôkm( –
mûgO o n .Iôm" k¡c⁄ rÖ o …gÿ·rôœ;" pÿr;ôvtÖ a; jÿg;m;ô prÿSy;" ) sOk
û ˝
sÖ˝x;yÿ pÖiv…mÿN{ itôGm' iv x]ÿNU t;…!ô iv mO/oÿ nudSv –
iv x]Uiû Nv mO/oÿ nudÖ iv vû]O Syô hnUÿ ®j ) iv mÖNyu…mÿN{
.;…môtoÿå…m]ÿSy;….ôd;sÿt" –
];ôt;rÄ…mN{ÿmivôt;rÄ…mN{Ö˝ hvehÿ ve suhû vÖ˝ xUr…Ä mN{ÿm( ) ¸ûve nu
xÖ£Mpu®ÿ Ùût…mN{ÿ˝ SvÖ‚St noÿ mÖ`v;ÿ /;ô‚TvN{ÿ" –
m; teÿ aÖSy;˝ sÿhs;vÖNp·rÿ∑;vÖ`;yÿ .Um h·rv" pr;ôdw ) ];yÿSv
noåvOk
û …É .ôvÂ
R q¡ SÖw tvÿ ipôy[ ;sÿ" sU·û rWÿu Sy;m –
anÿvStÖe rqÖmê;ÿy t=ÖNTv∑;ô vj[Mÿ pu®Ùt ¥ûmu Ntÿm( ) bÖ˜[ ;,Ö
îN{ÿMmÖhyÿNto aÖkrúì vÿ/yR •Ö hÿyeÖ hNtÖv; ¨ÿ –
vO„,Öe yˇÖe vOW,ÿ o aÖkmú c;Riô nN{Ö g[;v;ÿ,oô aidÿit" sÖjoW;ÿ" ) aÖnêÖ ;soô
57

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye pÖvyoÿårÄq; îN{ÿie Wt; aÖ>yvÿtNR tÖ dSyÿnU ( –12–
îit p[qmk;<@º Wœ" p[p;#k" 6
aq p[qmk;<@º s¢m" p[p;#k" 7
p;ôkyô DÖ ' v; aNv;ihÿt;¶e" pÖxvÖ ¨pÿ itœNtÖ î@;ô %lûu vw p;ÿkyÖD"
swW;NtÖr; p[yÖ ;j;nUy;ôj;Nyjÿm;nSy loôkåÉ vÿiht;ô t;m;ÿiÓûym;ÿ,;mÖ….
mÿN]yetÖ suÂpÿ vWRv,RÖ EhIitÿ pÖxvoô v; î@;ÿ pÖxnU veÖ opÿ ◊yte yÖD' vw
devÖ ; aduÓÿ NyÖDoåsurÿ ;˝ aduhˇÖ åe sÿru ; yÖDdÿGu /;ô" pr;ÿ.vÖNyo vw yÖDSyô
doh'Ã ivô√;NyjÖtåe PyÖNy' yjÿm;n' duheÄ s; mÿe sÖTy;xIrÄSy yÖDSyÿ
.Uy;ôidTy;ÿhWwÖ vw yÖDSyÖ dohÖStenvwÖ nw Ã' duheÄ p[ˇ;ô vwg*duhRÃ Äe p[ˇ@e ;ô
yjÿm;n;y duh EÖte v; î@;ÿyÖw Stn;ô î@opÿÙtû ie tÿ v;ôyvu TÖR so yihRô
hote@;ÿmpu ◊Ä yÿte tihRô yjÿm;noô hot;ÿrmÄ I=ÿm;,o v;ôyMu mnÿs; ?y;yeNm;ô]e
vÖTsmupû ;vÿsjO itô sve,RÃ ÄÖ vw yÖDne ÿ dÖve ;" sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNp;kyÖDne Ö
mnÿru ≈;MyÖTse@;ô mnumÿ pûu ;vÿttR Ö t;' dÿve ;surû ; Vyÿ◊yNt pÖt[ IcIÃ' dÖve ;"
pr;ÿcIômsÿru ;Ö" s; dÖve ;nûpu ;vÿttR pÖxvoô vw t∂Övº ;nÿv,O t
pÖxvoåsurÿ ;nj¸û‡y| k;ômyetÿ ;pÄx
Ö "ë Sy;ôiditô pr;ÿcI'ô tSye@;ômpu ÿ
◊yet;pÖxru veÄ .ÿv≤tô y' k;ômyÿte pxumû ;NTSy;ôiditÿ pÖt[ IcI'ô tSye@;ômpu ÿ
◊yet pxumû ;nevÖ .ÿvit b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ s Tv; î@;ômpu ÿ ◊yetÖ y
î@;mupÙÄ y;ôTm;nÖ…m@;ÿy;mup◊Ä yÖte ie tô s; nÿ" ipôy[ ;
supû t[ iUÿ tRm`RÖ onITy;ôh@e ;ÿmvÖe opÖÙy;ôTm;nÖ…m@;ÿy;ômpu ÿ ◊ytÖe VyÿSt…mvÖ v;
EÖt¥ÖDSyÖ yid@;ÿ s;ô…m p[;Xô n≤Ntÿ s;ô…m m;ÿjyR Nt EÖtTp[itô v;
asÿru ;,;' yÖDo Vyÿ…Cz¥tÖ b[˜,ÿ ; dÖve ;" smÿd/û‡u bOhR SÄ pitÿStnut;…môm' nÖ
îTy;ÿhÖ b[˜ô vw dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vwÖ yÖD˝ s' dÿ/;itô iv…Czÿ•' yÖD˝
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

s…môm' dÿ/;ô‚TvTy;ÿhÖ s'tTÿ yÖw ivêeÿ dÖve ; îÖh m;ÿdyNt;ô…mTy;ÿh s'tÖ TyÖvw
yÖD' dÖve >e yoånuÿ idxitô y;' vw yÖDe d≤=ÿ,;'ô dd;ÿitô t;mÿSy pÖxvoånûu s'
£;ÿm≤Ntô s EÖW ÈÃj;ônoÿåpÖx.u ;Rvk
uÿ oô yjÿm;nenÖ %luû vw
tTk;ôy…ÃR mTy;ÿ¸yû qR ;ÿ dev]Ö ; dÖˇ' k⁄vÿ IRtô ;TmNpÖxnU mÖ[ yetÖ ie tô b[›Ö
ipNvÖSveTy;ÿh yÖDo vw bÖ›[ o yÖDmÖve tNmÿhyÖTyqoÿ dev]Ö vw dÖˇ' k⁄®ÿ t
a;ôTmNpÖxnU mÿ[ ytÖe ddÿto meÖ m; =;ôyITy;ôh;≤=ÿitmÖve opÿiw t k⁄vtÖR o mÖe mopÿ
dsÖidTy;ÿh .Umû ;nÿmveÖ opÿiw t –1–
s˝≈ÿv; h s*vcRnsÖ Stu…mÿÔmÖ *poÿiditmuv;cÖ yTsÖ≤T],;Ö˝ hot;.û"U
k;…m@;ômpu ;ÿ◊q;ô îitô t;mup;ÿ◊Ö îitÿ hov;cÖ y; p[;,ô ne ÿ devÖ ;Nd;ô/;rÿ
Vy;ônne ÿ mnû„u y;ÿnp;ônne ÿ ipôtiø nitÿ …Czôn·ˇô s; n …CzÿnˇÖ I3 îitÿ
…CzônˇIitÿ hov;cÖ xrIÿrÄ' v; aÿSywÖ tdup;ÿ◊q;ô îitÿ hov;cÖ g*v;R aÿSyÖw
xrIÿr'Ä g;' v;v t* tTpyRvà dt;ô' y; yÖDe dIôyteÖ s; p[;,ô ne ÿ devÖ ;Nd;ÿ/;rÄ
yy;ÿ mnû„u y;ÿ jIvÿ≤NtÖ s; Vy;Önne ÿ mnu„û y;ÿNy;‚MpÖt>O yoô fl≤NtÖ s;p;ônne ÿ
ipôtNø y EÖv' vedÿ pxumû ;N.ÿvTÖ y‡qÖ vw t;mup;ÿ◊Ö îitÿ hov;cÖ y; pÖj[ ;"
pÖ.[ vÿNtIô" p[Ty;ô.vÖtITy‡•'Ö v; aÿSywÖ tdup;ÿ◊q;ô îitÿ hov;ôc*‡Wÿ/yoô
v; aÿSy;ô a•ÖmoWÿ/yoô vw pÖj[ ;" pÖ.[ vÿNtIô" p[Ty; .ÿv≤NtÖ y EÖv'
ved;ÿ•;ôdo .ÿvTÖ y‡qÖ vw t;mup;ÿ◊Ö îitÿ hov;cÖ y; pÖj[ ;"
pÿr;Ö.vÿNtIrnugûO ;itô p[Ty;ô.vÿNtIgûRO ;tIitÿ p[itôœ;' v; aÿSyÖw tdup;ÿ◊q;ô
îitÿ hov;ce‡Ö y' v; aÿSyw p[itôœye ' vw pÖj[ ;" pÿr;Ö.vÿNtIôrnÿu gO;itô
p[Ty;ô.vÿNtIgOR ;itô y EÖv' vedÖ p[TyÖve itÿœTÖ yqÖ vw t;mup;ÿ◊Ö îitÿ hov;cÖ
ySywÿ inô£mÿ,e `Otû MpÖj[ ;" s'jÖ IvÿNtIô" ipbÖNtIitÿ …Czôn·ˇÖ s; n
…CzÿnˇÖ I3 îitô n …CzÿnˇÖ Iitÿ hov;cÖ p[ tu jÿnyÖtI‡TyÖWe v;
59

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

î@;ômpu ;ÿ◊q;ô îitÿ hov;cÖ vOi∑ôv;R î@;ô vO∑‰wô vw inô£mÿ,e `Otû MpÖj[ ;"
s'jÖ IvÿNtI" ipb≤NtÖ y EÖv' vedÖ p[vw j;ÿyteå•;ôdo .ÿvit –2–
pÖroå=Ö' v; aÖNye dÖve ; îÖJyNtÿe pÖT[ y=ÿmNÖ ye y¥jÿtÖe y EÖv dÖve ;"
pÖroå=ÿ…môJyNtÖe t;nÖve t¥ÿjitô ydÿNv;h;ôymRÃ ;ôhrÿTyÖte e vw dÖve ;" pÖT[ y='Ö
yd(b;[ ˜ÿ ,Ö ;St;nÖve tenÿ p[I,;ÖTy‡qoô d≤=ÿ,vÖw ;SyÖWw ;åqoÿ yÖDSywvÖ
…Czô{mipÿ d/;itô y√w yÖDSyÿ £ûrÀ ' yi√≤lÿ∑Ö' tdÿNv;h;ôy,ÃRe ;ÖNv;hÿritô
tdÿNv;h;ôySÃR y;Nv;h;yÖTR v' devÿ dUtû ; v; EÖte ydû‚O Tvjoô ydÿNv;h;ôymÃR ;ôhrÿit
devdUtû ;nevÖ p[I,ÿ ;it pÖj[ ;pÿitdevRÖ >e yoÿ yÖD;NVy;idÿxTÖ s ·rÿ·rc;ônoÿåmNytÖ
s EÖtmÿNv;h;ôymÃR .ÿˇ_mpXyÖˇm;ôTm•ÿ/ˇÖ s v; EÖW p[;jÿ ;pÖTyo
ydÿNv;h;ôyoÃR ySyÖvw ' ivôdWu oÿåNv;h;ôyÃR a;iÓôytÿe s;ô=;dÖve
p[jÖ ;pÿitmO›oôTy‡pÿ·r…mto inô®Pyoåpÿ·r…mt" pÖj[ ;pÿit" p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰ÿw
devÖ ; vw y¥ÖDåe k⁄v¡ tR Ö tdsurÿ ; ak⁄vtR Ö te dÖve ;
EÖtMp[;jÿ ;pÖTymÿNv;h;ôymÃR pXyÖNtmÖNv;hÿrNtÖ
ttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;surÿ ;Ö ySywvÖ ' ivôdWu oÿåNv;h;ôyÃR a;iÓôyteÖ .vÿTy;ôTmn;ô
pr;ÿSyÖ .[;tOVÿ yo .vit yÖDne Ö v; îÖ∑I pÖKvenÿ pUtû IR ySyÖvw '
ivôdWu oÿåNv;h;ôyÃR a;iÓûytÖe s Tvÿve ∑e ;ÿptûU IR pÖj[ ;pÿt.e ;ôgR oÿåsITy;ÿh
pÖj[ ;pÿitmevÖ .;ÿg/Ö ye neÿ Ö
smÿ/yR TÖ yU‡jÃSR v;ôNpyÿSv;ôinTy;ôhojRmà vÖe ;‚SmÖNpyoÿ d/;it p[;,;p;ôn* mÿe
p;ih sm;nVy;ôn* mÿe p;ôhITy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ôSteå≤=ÿtoôåSy≤=ÿTyw
Tv;ô m; meÿ =eœ; aÖm]u ;ôm‚u „m\Là loôk îTy;ÿhÖ =IyÿtÖe v;
aÖm‚u „m\Là loôkåÉ •ÿ≤môt"pÿd[ ;nÖ˝ Áÿm‚ûu „m\Là loôkÉ pÖj[ ; ¨ÿpjÖ Ivÿ≤NtÖ
ydÖve mÿ….mOx
û Ty≤=ÿitmÖve nw Ìÿ myitô n;Sy;ôm‚u „m\LloôkåÉ •'à =Iyte –3–
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

bÖihRWoôåh' dÿve yÖJyy;ÿ pÖj[ ;v;ÿN.Uy;sÖ…mTy;ÿh bÖihRW;ô vw pÖj[ ;pÿit" pÖj[ ;
aÖsjO tÖ tenvÖw p[jÖ ;" sÿjO teÖ nr;Öx˝sÿSy;ôh' dÿve yÖJyy;ÿ
pxumû ;N.Uyÿ ;sÖ…mTy;ÿhÖ nr;Öx˝senÿ Ö vw pÖj[ ;pÿit" pÖxnU sÿ jO tÖ tenvÖw
pÖxNU TsOjÿ teåÖ ¶e" æSvÿ∑’
Ö toôåh' dÿve yÖJyy;yu„ÿ m;NyÖDne ÿ p[itôœ;'
gÿmye …Ö mTy;ôh;yurÿ vÖe ;TmN/ÿˇÖe p[itÿ yDenÿ itœit dxRp,U mR ;ôsyoôvRw devÖ ;
¨≤∆ÿitômnUdjÿ yNdxRp,U mR ;ôs;>y;ômsurÿ ;ÄnÖ p;ÿndu Nt;ô¶re hÖ mu≤∆ÿitômnU∆Wÿe …Ö mT
y;ÿh dxRp,U mR ;ôsyoÿrvÄe devÖ t;ÿn;'ô yjÿm;nÖ ¨≤∆ÿitômnU∆yÿ it
dxRp,U mR ;ôs;>y;ôM.[;tOVÿ y;ônpÿ nudteÖ v;jÿvtI>y;'ô VyÿhU TÖ y•'Ö vw
v;joå•ÿmvÖe ;vÿ®NıÖe √;>y;ôMp[itÿiœTyÖw yo vw yÖDSyÖ √* doh*ÿ ivô√;Nyjÿt
¨.Öytÿ EÖv yÖD' dÿhu e pûru St;ÿ∞oôp·rÿ∑;∞wWÖ v; aÖNyo yÖDSyÖ dohÖ
î@;ÿy;mÖNyo yihRô hot;ô yjÿm;nSyÖ n;mÿ gOIûy;ˇihRÃ b[yU ;ôdme ;
aÿGm•;ô≤xWoô dohÿk;m;ô îitô s˝Stÿtu ; EÖv dÖve t;ÿ duhû åe qoÿ ¨.Öytÿ EÖv
yÖD' dÿhu e pûru St;ÿ∞oôp·rÿœ;∞Ö roihÿtne Tv;ô…¶devRÖ t;'à gmyÖ‚TvTy;ÿhtÖw e vw
devÿ ;ôê; yjÿm;n" p[StÖro ydetÖ "w pÿS[ tÖrMp[hÖ rÿit dev;ôêrw vÄe yjÿm;n˝
suvgÖ | loôk˘ gÿmyitô iv tÿe muç;…m rxÖn; ivrÄXmIinTy;ÿhWÖw v;
aÖ¶ie vRmà oôkStenvwÖ nw Ö' iv muçÿ itÖ iv„,oÿ" xÖMyorÄh' devÿ yÖJyy;ÿ yÖDne ÿ
p[itôœ;' gÿmye …Ö mTy;ÿh yÖDo vw iv„,uyÿ DRÖ EÖv;NtÖt" p[itÿ itœitô
somÿSy;ôh' dÿve yÖJyy;ÿ sûru te ;ô retoÿ …/WIôyTe y;ÿhÖ somoô vw rÿte oô/;StenvwÖ
retÿ a;ôTmN/ÿˇÖe Tv∑ÿrë hÄ ' devÿ yÖJyy;ÿ pxUnû ;˝ ÂÖpMpÿWu ye …Ö mTy;ÿhÖ Tv∑;ô vw
pÿxnûU ;‚Mmÿqnûu ;n;ÿ˝ ÂpÖ’ˇenvÖw pÿxnûU ;˝ ÂÖpm;ôTmN/ÿˇe
devÖ ;n;ôMpàIÿr…Ä ¶gûhRO pÿityRDÖ Syÿ …mqunû ' tyoÿrhÄ ' devÿ yÖJyy;ÿ …mqûnu ne Ö p[
.Uyÿ ;sÖ…mTy;ÿhtw Sm;ô√w …mÿqnûu ;TpÖj[ ;pÿit…mRqnuû ne Ö p[;j;ÿytÖ tSm;ÿdvÖe
61

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjÿm;no …mqûnu ne Ö p[ j;ÿyte vÖde oÿå…sô iv·ˇÿr…s ivôdye Te y;ÿh vedÖ ne Ö vw
dÖve ; asurÿ ;,;' ivôˇ' ve¥mÿ ivNdNtÖ t√Ödπ Syÿ vedTÖ v'
y¥Öd.( ;[ tOVÿ ySy;….ô?y;yÿˇe SyÖ n;mÿ gOIy;ôˇdevÖ ;SyÖ sv|Ã vO¤π `ûtO vÿNt'
k⁄l;ô…ynÿ˝ r;ÖySpoWÿ˝ shÖ≤ß,'à vedÖ o dÿd;tu v;ô…jnÖ…mTy;ÿhÖ p[
sÖhßÿMpÖxnU ;ÿ“oôTy;‡Syÿ pÖj[ ;y;'Ã v;ôjI j;ÿyteÖ y EÖv' vedÿ –4–
/[vuû ;' vw ·rCyÿm;n;' yÖDoånuÿ ·rCyte yÖD' yjÿm;noô yjÿm;nMpÖj[ ;
/[vuû ;m;ôPy;yÿm;n;' yÖDoåNv; Py;ÿyte yÖD' yjÿm;noô yjÿm;nMpÖj[ ; a;
Py;ÿyt;' /[vuû ; `ûtO ne Te y;ÿh /[vuû ;mÖve ;Py;ÿyyitô t;m;ôPy;yÿm;n;' yÖDoåNv;
Py;ÿyte yÖD' yjÿm;noô yjÿm;nMpÖj[ ;" pÖj[ ;pÿtie vR.ô ;•;mÿ
loôkSt‚Smÿ˝STv; d/;…m sÖh yjÿm;nenÖ Te y;ÿh;ôy' vw pÖj[ ;pÿtie vô.R ;•;mÿ
loôkSt‚Smÿ•vÖe nw Ã' d/;it sÖh yjÿm;nenÖ ·rCyÿt îvÖ v; EÖt¥¥jÿtÖe
y¥ÿjm;n.;ôgMp[;Xô n;Ty;ôTm;nÿmvÖe p[I,ÿ ;Tye‡Ö t;v;ôNvw yÖDo
y;v;ÿNyjm;n.;ôgo yÖDo yjÿm;noô y¥ÿjm;n.;ôgMp[;Xô n;itÿ yÖD EÖv
yÖDMp[itÿœ;py‡TyetÖ √w sûyU vÿs˝Ö sodÿkô˘ yäÖihRí;pÿítwÖ ¥jÿm;nSy;ôytÿnÖ'
y√πidô‡yRTpU,ÿ pR ;ô]mÿNtveiRÖ d inônyÿitô Sv EÖv;ytÿne sUyû vÿs˝Ö sodÿk˘
k⁄®tÖe sdÿ…sô sNmÿe .Uy;ô îTy;ôh;poô vw yÖD a;poôåmOtÃ'
yÖDmÖve ;mOtmÿ ;ôTmN/ÿˇÖe sv;R…Ã ,Ö vw .ûtU ;inÿ vÖt[ mupÿ yÖ NtÖmnUpÿ y≤NtÖ p[;Cy;'Ã
idÖ≤x dÖve ; Aû‚Tvjoÿ m;jRyNt;Ö…mTy;ÿhWÖw vw dÿxpR ,U mR ;ôsyoÿrv.ûqO o
y;NyÖve nw Mÿ .ûtU ;inÿ vÖt[ mÿpu yÄ NtÿmnUpyÖ ≤NtÖ twrveÖ sÖh;vÿ.qOû mvÿiw tô
iv„,ÿmu %
u ;ô vw
dÖve ;XzNdoÿ….·rôm;\Lloôk;nÿnpjÖYymÖ>yÿjyÖNyi√ÿ„,u£mÖ ;N£mÿteÖ iv„,ÿru veÄ
.ûTU v; yjÿm;nÖXzNdoÿ….·rôm;\Lloôk;nÿnpjÖYymÖ…. jÿyitô iv„,oÖ"
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

£moÿåSy….m;itôhTe y;ÿh g;yÖ]I vw pÿ…O qôvI ]w∑.uÿ mÖNt·rÿ=Ö' j;gÿtIô
¥*r;nÿ∑u .ë IôidRxXÖ zNdoÿ….rÖve me ;\Llok;Nyÿq;pûvU mR …Ö . jÿyit –5–
agÿNmÖ suv"Ö suvrÿ gÖNmeTy;ÿh suvgÖ mR veÖ loôkmeiÿ t s'dÖ x
O Sÿ teÖ m; …zÿ‚TsÖ
yˇÖe tpÖStSmÿw tÖe m; vû=O ITy;ÿh yq;yÖjru veÄ tw Tsu.û rU …ÿ sô ≈eœoÿ
rXmIôn;m;ÿy/ûu ;R aÖSy;yÿmu Re /Öhe ITy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSteÖ p[ v;
EÖWoÿåSm;˝Lloôk;∞‰ÿvtÖe yo ivÿ„,u£mÖ ;N£mÿte suvgÖ ;RyÖ ih loôk;yÿ
iv„,u£mÖ ;" £ôMyNtÿe b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ s Tvw ivÿ„,u£mÖ ;N£¡mte Ö y
îÖm;\Lloôk;N.[;tûVO ySy s'iÖ v¥Ö pun·ÿ rôm˝LloôkMpÿT[ yvÖrohÖie dTye‡Ö W v;
aÖSy loôkSyÿ p[Tyvroôho yd;hÖde mÖhmÖmMu .[;tÿVO ym;ô>yo idôG>yoÿåSyw
idôv îtIôm;nÖve loôk;N.[;tÿVO ySy s'iÖ v¥Ö pun·ÿ rôm˝LloôkMpÖT[ yvÿrohitô
s' JyoitÿW;.Uv…Ö mTy;ÿh;ô‚Sm•evÖ loôkÉ p[itÿ itœTyw‡Ö N{Im;ôvtO mÿ NÖ v;vÿtÖR
îTy;ÿh;Ös* v; a;ÿidôTy îN{ÖStSyÖvw ;vOtmÖ nÿu pÖy;Rvtÿ tR e d≤=ô,; pÖy;Rvtÿ tR Öe
SvmevÖ vIôymÿR nuÿ pÖy;Rvtÿ tR eÖ tSm;ô∂≤=ô,oå/Rà a;ôTmnoÿ vIôy;Rvà ˇÖroåqoÿ
a;idôTySyÖvw ;vOtmÖ nuÿ pÖy;Rvtÿ tR eÖ smÖhMpÖj[ y;ô sMmy;ÿ
p[jÖ Te y;ÿh;ô≤xWÿmveÖ tw ;m; x;ÿStÖe s…mÿıo a¶e me dIidih smÖı
e ; teÿ a¶e
dI¥;sÖ…mTy;ÿh yq;yÖjru veÄ tw ‡√sÿmu ;NyÖDo
vsIÿy;N.Uy;sÖ…mTy;ÿh;ô≤xWÿmveÖ tw ;m; x;ÿSte bÖ¸ vw g;hÃpR TyÖSy;Ntÿe
…mô≈…mÿv cyRt a;…¶p;vm;ônI>y;'ô g;hÃpR TyÖmpu ÿ itœte
pûnu ;TyÖve ;…¶Mpunÿ Iôt a;ôTm;n'Ö √;>y;ôMp[itÿiœTy;ô a¶ÿe gOptÖ îTy;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw CzÖt˝ ihm;ô îTy;ÿh xÖt' Tv;ÿ hemNÖ t;inÿ‚N/WIôyie tô
v;vwtd;ÿh pu]û SyÖ n;mÿ gO;Ty•;ôdmevÖ nw ÿ' kroitô t;m;ô≤xWÖm; x;ÿseÖ
tNtÿvÖe Jyoitÿ„mtIô…mitÿ b[yU ;ô¥Syÿ pu]û oåj;ÿt"Ö Sy;ˇejÿ SÖ Vyÿve ;Syÿ
63

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜vcÖsR I pû]u o j;ÿyteÖ t;m;ô≤xWÖm; x;ÿsåÖe mu„mÖw Jyoitÿ„mtIô…mitÿ
b[yU ;ô¥Syÿ pû]u o j;ôt" Sy;ˇejÿ EÖv;‚SmÿNb[˜vcÖsR ' dÿ/;itô yo vw
yÖDMpÖy[ Ju yÖ n ivÿmçûu Tyÿpi[ tœ;ôno vw s .ÿvitôkSTv;ÿ yun·ˇ_ô s Tv;ô iv
mÿçu ‚Ö TvTy;ÿh p[jÖ ;pÿitvwR k" pÖj[ ;pÿitnÖvw nw Ã' yunû ·ˇ_¡ p[jÖ ;pÿitn;ô iv mÿçu itô
p[itÿiœTy; ÈêÖr' vw vÖt[ mivÿs∑O Mp[dÖ hoå¶eÿ v[tpte vÖt[ mÿc;·rWÖ…mTy;ÿh
v[tÖ mevÖ iv sÿjO tÖe x;NTy;ô apÿd[ ;h;yÖ pr;ôõv™ ;v yÖD Eÿitô n in vÿttR Öe
punyÖ oR vw yÖDSyÿ punr;lÖM.' ivô√;NyjÿtÖe tmÖ…. in vÿttR e yÖDo bÿ.vU Ö s
a; bÿ.vûU Te y;ÿhWÖw vw yÖDSyÿ punr;lÖM.StenvwÖ nw MÖ punrÖ ; lÿ.tÖ ‡e ånÿv®ı;ô
v; EÖtSyÿ ivôr;@‰ a;ihÿt;…¶ô" s•ÿs.Ö " pÖxvÖ" %lûu vw b[;˜ÿ ,Ö Syÿ
sÖ.‡e Ç; p[;õûT⁄ £Myÿ b[yU ;ôÌom;ÿ˝ aÖ¶åe ivÿm;˝ aÖêI yÖD îTyvÿ sÖ.;˝
®ÖNıe p[ sÖhßÿMpÖxnU ;ÿ“oôTy;Syÿ pÖj[ ;y;'Ã v;ôjI j;ÿyte –6–
devÿ sivtÖ" p[ sÿvu yÖDMp[ sÿvu yÖDpÿitôM.g;ÿy idôVyo gÿN/Öv"R ) kÉtô pÖ "U
kÉtÃ' n" pun;tu v;ôcSpitôv;Rcmÿ ¥Ö Svÿd;it n" –
îN{ÿSyÖ vj[oåÿ …sô v;]Rflà SÖ Tvy;ôy' vO]û ' vÿ?y;t( –
v;jÿSyÖ nu pÿs[ vÖ e m;ôtrÿMmÖhImidÿit'ô n;mÖ vcÿs; kr;mhe ) ySy;ÿ…môd'
ivêÖM.uvnÿ m;ivôvx
e Ö tSy;'Ã no dÖve " sÿivôt; /mÃR s;ivWt( –
aÖPSvÿNtrÄmtO mÿ PÖ su .ÿWe jÖ mÖp;mûtu p[x‚ÿ StÖ„vê;ÿ .vq v;…jn" –
v;ôyvu ;ÃR Tv;ô mnÿvu ;R Tv; gN/Öv;R" s¢Ö…vÿ˝xit" ) te ag[Öe aêÿm;yuÔNÖ te
aÿ‚SmÔÖvm;dÿ/"u –
ap;'Ã np;d;xuhme NÖ y Ëô…mR" kôkµ⁄ ;ôNp[tiÿU tRv;RjsÖ ;tÿmSten;ôy' v;jÿ˝ set(

iv„,oÖ" £moÿå…sô iv„,oÿ" £;ôNtmÿ…s iv„,oÖivR£;ÿNtmSyÖ‡˚*
64

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

NyÖ˚;vÖ….toô rq'Ö y* ?v;ôNt' v;ÿt;ôgm[ nuÿ sÖc' rÿNt*
dûrU he ieÿ t·r≤N{Öy;v;ÿNptÖ]I te noôå¶yÖ" ppÿy[ " p;ryNtu –7–
dÖve Sy;ôh˝ sÿivôt"u pÿs[ vÖ e bOhSÖ pitÿn; v;jÖ…jt;ô v;j'Ã jeW˘
dÖve Sy;ôh˝ sÿivôt"u p[sÿ vÖ e bOhSÖ pitÿn; v;jÖ…jt;ô viWRœÃ Ö' n;k¡˝
®hey‡Ö …mN{;ÿyÖ v;c'Ã vdÖtNe {'Ö v;j'Ã j;pyÖtNe {oô v;jÿmj…yt( –
aê;ÿjin v;…jinô v;jÿWe u v;…jnIvÖTyê;ÿNTsÖmTsÿu v;jy –
av;Ã…R sô si¢ÿr…s v;ôJyÿ…sô v;…jÿnoô v;j'Ã /;vt mÖ®t;ÿMp[svÖ e jÿytÖ iv
yojÿn; …mmI?vÖm?vÿn Sk>nItÖ k;œ;Ã' gCztÖ v;jÿve ;jeåvt v;…jno
noô /nÿWe u ivp[; amOt; AtD;" – aÖSy m?vÿ" ipbt m;ôdyÿ?v' tû¢O ;
y;ÿt pÖ…q….ÿdvRe yÖ ;nÿ"w –
te noô avRNÃ to hvnÖ≈tu oô hv'Ö ivêÿe Í<vNtu v;ô…jnÿ" –
…môt{ÿv" shßÖs; mÖ/e s;ÿt; sinô„yvÿ" ) mÖho ye rNtÿ˝ s…môqWe ÿu
j….ôr[ e x' noÿ .vNtu v;ô…jnoô hvÿWe u –
dÖve t;ÿt; …môt{ÿv" Svôk;‹" ) jÖM.yÖNtoåih'ô vOk˝ô r=;˝Ã…sô
snÿMe yÖSm¥ÿyu vÖ•mIÿv;" –
EÖW Sy v;ôjI ≤=ÿp…Ö ,' tÿru <yit g[Ivô ;y;ÿMbÖıo aÿipkô= a;ôsinÿ ) £tu'Ã
d…/ô£; anÿu sÖt' vIÿTvTpÖq;m˚;ô˝SyNv;ôpnIÿf,t( –
¨Öt Sm;ÿSyÖ {vÿtStur<yÖt" pÖ,| n vernÿu v;it p[g…Ö /Rn"ÿ ) XyÖne Syÿve Ö
/[jtÿ o a˚ôsMp·rÿ d…/ô£;V,ÿ" sÖhoj;R t·rÿ]t" –
a; m;ô v;jÿSy p[svÖ o jÿgMy;ôd; ¥;v;ÿp…O qôvI ivôêxÿM.U ) a; m;ÿ
gNt;‚MpÖtr;ÿ m;ôtr;ô c;m;ô somoÿ amOtTÖ v;yÿ gMy;t( –
v;…jÿno v;j…jtoô v;jÿ˝ s·rô„yNtoô v;j'Ã jÖ„e yNtoô bOhSÖ ptÿ.e ;ôgR mvÿ
65

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…j`[tÖ v;…jÿno v;j…jtoô v;jÿ˝ ssûvO ;˝soô v;j'Ã …j…gôv;˝soô
bOhSÖ ptÿ.e ;ôgR e in mÿóO v( ‡…môy' vÖ" s; sÖTy; sÖ/' ;.U¥û ;…mN{ÿ,e
sÖm/ÿıv± ‡Ö mjIÿ…jpt vnSptyÖ îN{'Ö v;j'Ö iv muCû yÿ?vm( –8–
=Ö]SyoLbÿm…s =Ö]SyÖ yoinÿr…sô j;yÖ Eihô suvoô roh;ÿvÖ roh;ÿvÖ ih
suv‡ÿ rÖh' n;ÿv.ûu yoô" suvoÿ ro+y;…mô v;jÿí p[svÖ í;ÿ‡ipôjíÖ £tÿíu Ö suvíÿ
mû/U ;R cÖ Vy‚Xnÿyí;‡NTy;yÖn‡í;NTyÿí .*vÖníÖ .uvnÿ íÖ ;‡…/ÿpití )
a;yÿyu DÖR ne ÿ kLpt;Mp[;,ô o yÖDne ÿ kLpt;‡mp;ôno yÖDne ÿ kLpt;' Vy;ôno
yÖDne ÿ kLpt;ô' c=ÿyu DÖR ne ÿ kLpt;ô˝ ≈o]'Ã yÖDne ÿ kLpt;ôMmnoÿ yÖDne ÿ
kLpt;'ô v;GyÖDne ÿ kLpt;‡m;ôTm; yÖDne ÿ kLpt;' yÖDo yÖDne ÿ kLpt;ô˝
suvdÿ vReÖ ;˝ aÿgNm;ômtO ;ÿ a.Um pÖj[ ;pÿt"e pÖj[ ; aÿ.mU Ö smÖhMpÖj[ y;ô sMmy;ÿ
pÖj[ ; smÖh˝ r;ôySpoWÿ,e Ö sMmy;ÿ r;ôySpoWoå•;ÿy Tv;ô•;¥;ÿy Tv;ô
v;j;ÿy Tv; v;j…jôTy;ywÿ Tv;ômtOû mÿ …sô pui∑ÿr…s pÖj[ nÿnm…s –9–
v;jÿSyôme Mpÿs[ vÖ " sÿWu vu eÖ ag[eÖ somÖ˝ r;j;ÿnmÖ oWÿ/I„vÖPsu ) t;
aÖSm>yÖMm/ÿmu tI.RvNtu vÖy˝ r;ô∑e^ j;ÿ…g[y;m pûru oiht;" –
v;jÿSyÖde Mpÿs[ vÖ a; bÿ.vU meÖ ; c ivê;ô .uvnÿ ;in sÖvtR "ÿ ) s
ivôr;jÖMpyÃiRe t p[j;ônNp[jÖ Mpui∑'Ã vÖ/yR mÿ ;no aÖSme –
v;jÿSyÖme ;Mpÿs[ vÖ " ≤xÿ…≈yeÖ idvÿ…môm; cÖ ivê;ô .uvnÿ ;in sÖm;[ $( )
aidÿTsNt' d;pytu p[j;ônn[…Ö y' cÿ nÖ" svRvà Ir;ô' in yÿCztu –
a¶eÖ aCz;ÿ vdehÖ nÖ" p[itÿ n" sumû n;ÿ .v ) p[ ,oÿ yCz .uvSpte /nÖd;
aÿ…s nÖSTvm( –
p[ ,oÿ yCzTvyRmÖ ; p[ .gÖ" p[ bOhSÖ pitÿ" ) p[ devÖ ;" p[ot sUnû tO ;ô p[
66

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

v;GdÖve I dÿd;tu n" –
aÖymÖR ,ÖMbOhSÖ pitô…mN{'Ö d;n;ÿy cody ) v;c'Ö iv„,u˝û srÿSvtI˝
sivôt;r'Ã c v;ô…jnÿm( –
somÖ˝ r;j;ÿnÖ' v®ÿ,mÖ…¶mÖNv;rÿ.;mhe ) a;ôidôTy;iNv„,u˝û sUyMRÃ bÖ˜[ ;,'Ã
cÖ bOhSÖ pitÿm( )
dÖve Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ åÿe …ênoÿb;R¸Ö >y;ÿMpû„U ,o hSt;ÿ>y;Ö˝ srÿSvTyw
v;ôco yÖNtuyNRÖ ]e,;Ö¶Se Tv;ô s;m[;Jÿ yen;ô…. iWÿç;ômI‡N{ÿSyÖ bOhSÖ pteSÿ Tv;ô
s;m[;Jÿ yen;ô…. iWÿç;…m –10–
aÖ…¶rek;ÿ=re,Ö v;cÖmdu jÿ y‡dÖ…ên*ô √‰ÿ=re, p[;,;p;ôn;vudjÿ yt;ô'
iv„,uSû }yÿ=re,Ö ]INloôk;nudjÿ yÖTsomÖíturÿ =re,Ö ctu„ÿ pd"
pÖxnU du jÿ yTpUWû ; pç;ÿ=re, pÖ…¤mudjÿ yT/;ôt; W@ÿ=re,Ö
W@ûté nU du jÿ y‡NmÖ®tÿ" sÖ¢;=ÿr,e sÖ¢pÿd;ô˝
xKvÿrIômdu jÿ yÖNbOhSÖ pitÿr∑Ö ;=ÿr,e g;yÖ]Imudjÿ y‡…NmÖ]o nv;ô=re,
i]ôvtO ˝Ö StomÖmdu jÿ yÖ√®ÿ,oÖ dx;ÿ=re, ivôr;jÖmdu jÿ yÖ‡idN{Ö
Ek;ÿdx;=re, i]ô∑.ë mÖ du jÿ yÖi√êeÿ devÖ ; √;dÿx;=re,Ö
jgÿtIômdu jÿ yÖNvsÿvSÖ ]yoÿdx;=re, ]yodÖx˝
StomÖmdu jÿ yn[{ûu ;ítudÿ x
R ;=re, ctudx
RÖ ˝ StomÖmdu jÿ y‡•;idôTy;"
pçÿdx;=re, pçdÖx˝ StomÖmdu jÿ yÖ‡•idÿitô" Wo@ÿx;=re, Wo@x˝
StomÖmdu jÿ yNpÖj[ ;pÿit" sÖ¢dÿx;=re, s¢dÖx˝ StomÖmdu jÿ yt( –11–
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s nOWû d'à Tv; &ûWdÿM.uvnÖsdÖ…mN{;ÿy ju∑Ã' gO;MyÖ‡e W tÖe
yoinô·rN{;ÿy Tvo‡py;ômgOhÿ ItoåSyPsuWû d'Ã Tv; `OtsÖ dMVyomÖsdÖ…mN{;ÿy
67

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ju∑Ã' gO;‡MyÖWe tÖe yoinô·rN{;ÿy Tvo‡py;ômgOhÿ Itoå…s pO…qivôWd'Ã
Tv;Nt·r=Ösdÿª;kôsdÖ…mN{;ÿyÖ ju∑Ã' gO;‡MyÖWe tÖe yoinô·rN{;ÿy Tv; ye
g[h;ÿ" pçjÖnIn;ô yeW;Ã' itôß" pÿrmÖj;" ) dwVyÖ" koxÖ" smuæÿ Bjt" )
teW;'ô iv≤xÿip[y;,;Ö…mWÖmjU ˝ÖR smÿg.[ I‡mÖWe teÖ yoinô·rN{;ÿy Tv; –
aÖp;˝ rsÖm√u yÿ sÖ˝ sUyrÃR ‚Xm˝ sÖm;.Otÿ m( ) aÖp;˝ rsÿSyÖ yo rsÖSt'
voÿ gO;MyuˇmÖ ‡meWÖ teÖ yoinô·rN{;ÿy Tv; –
aÖy; ivôœ; jÖnyÖNkvÃrR ;…,Ö s ih `O…,ÿ®®Ö vRr;ÿy g;ôt"u ) s
p[Tyudı
wÿ ®Ö ,oÖ m?voô ag[˝Ö Sv;y;'Ö yˇÖnvu ;'Ã tnUmrw yÿ t )
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s pÖj[ ;pÿtye Tv;ô ju∑Ã' gO;MyÖ‡e W tÖe yoinÿ" p[jÖ ;pÿtye
Tv; –12–
aNvhÖ m;s;ô aiNv√n;ôNyNvoWÿ/Iôrnûu pvRtà ;s" ) aiNvN{Ö˝ rodÿsI
v;vx;ône aNv;poÿ a…jhtÖ j;yÿm;nm( –
anuÿ te d;…y mÖh îÿ≤N{Öy;yÿ sÖ]; tÖe ivêÖmnuÿ vO]hÖ Tyÿe ) anÿu =Ö]mnuû
shoÿ yjÖ]Ne {ÿ devÖ …e .ôrnuÿ te nOWû Áºÿ )
îÖN{;ô,Im;ôsu n;·rÿWu sûpu àImÖhmÿ≈vm( ) n ÁÿSy; apÖr' cÖn jÖrs;ô
mrÿteÖ pitÿ" –
n;h…mÿN{;…, r;r,Ö s:yÿvu WRûO ;k¡pA
e tû≥ e ) ySyÖde mPyÿ˝ hÖ…v" ipôy[ ' dÖve We uû
gCzÿit –
yo j;ôt EÖv pÿq[ mÖ o mnÿSv;NdÖve o dÖve ;N£tÿnu ; pÖy.R WÿU t( ) ySyÖ
xu„m;ô{odÿsIô a>yÿste ;ªOMû ,Syÿ mÖˆ; s jÿn;sÖ îN{ÿ" –
a; teÿ mÖh îÿN{oôTyugÿ [Ö smÿNyvoô yTsÖmrÿNtÖ sen;ÿ" ) pt;ÿit idô¥•u yRSà y
b;¸ûvom;R tÖe mnoÿ iv„vÖi{yÖ‚Gv c;ÿrIt( –
68

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

m; noÿ m/IôrR ; .ÿr; dÖ≤ı t•Ö" p[ d;ôxWu eÄ d;tÿveÖ .U·rô yˇeÿ ) nVyÿe de„Ö ,e
xÖSte aÖ‚SmNtÿ ¨ÖKqe p[ bÿv[ ;m vÖy…mÿN{ Stûvu Ntÿ" –
a; tU .ÿrÖ m;ik¡rteÖ Tp·rÿ œ;i√ôµ; ih Tv;ô vsupÿ itô' vsUnÿ ;m( ) îN{Ö yˇeÖ
m;ihÿnÖ' d]ÖmSTyÖSm>y'Ö tıÿyêR Ö p[ yÿ‚N/ –
pÖd[ ;ôt;r˝Ã hv;mhÖ îN{Öm; hÖivW;ÿ vÖym( ) ¨Ö.; ih hSt;ô vsÿnu ;
pO,û Sv; p[ yÿCzÖ d≤=ÿ,;Ödot sÖVy;t( –
pÖd[ ;ôt; vÖjI[ vOWÿ .Stÿru ;ÄW;$(z„⁄û mI r;j;ÿ vO]hÖ ; soÿmpÖ ;v;ÿ ) aÖ‚SmNyÖDe
bÖihR„y; inôW¥;q;ÿ .vÖ yjÿm;n;yÖ x' yo" –
îN{ÿ" sû]u ;m;ô Svv;ô˝ avoÿ…." sum@O «ôko .ÿvtu ivôêvÿde ;" ) b;/ÿt;'ô
√πWoô a.ÿy' ’,otu suvû IyÃSR yÖ ptÿy" Sy;m –
tSyÿ vÖy˝ sumÿ tÖ * yÖ…DyÖSy;ipÿ .Ö{e s*ÿmnÖse Sy;ÿm ) s sû]u ;m;ô
Svv;ô˝ îN{oÿ aÖSme a;ôr;≤∞ôd√( Wπ "ÿ snûtu yuyRÃ otu –
rÖve tIÿn"R s/Öm;dÖ îN{ÿe sNtu tuiû vv;ÿj;" ) =umû Ntoô y;….ômdR meÿ –
p[o „vÿSmw purorÖq…mN{;ÿy xUWû mÿctR ) aÖ.Ik¡É …cdu lokô’Ts'gÖ e sÖmTsÿu
vO]hÖ ; ) aÖSm;k¡Mbo…/ coidôt; n.ÿNt;mNyÖkWÉ ;ÿm( ) Jy;ôk; a…/ô
/Nvÿsu –13–
îit p[qmk;<@º s¢m" p[p;#k" 7
aq p[qmk;<@º a∑m" p[p;#k" 8
anumÿ Tyw puroÄ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà it /Öne du ≤R =ÿ,;Ö ye pÖT[ yçÖ" xMy;ÿy;
avÖxIyÿNtÖe t' nÿA
w t≥û mekk
¡ p;l' ’û„,' v;sÿ" ’û„,tUWÿ Ä' d≤=ÿ,;Ö vIihô
Sv;h;¸ÿit' juW;ô, EÖW teÿ inA≥te .;ôgo .Utÿe hÖiv„mÿTy…s mûçu me m˝ hÿs"Ö
Sv;h;ô nmoô y îÖd' cÖk;r;ÿ‡idôTy' cÖ®˘ invRpà itô vroô
69

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d≤=ÿ,;¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;l' v;mÖno vÖhI
d≤=ÿ,;¶IWoômIyÖmk
e ;ÿdxkp;lÖ˝ ihrÿ<y'Ö
d≤=ÿ,‡Öw N{mek;ÿdxkp;lmOW.Ö o vÖhI d≤=ÿ,;¶Öye mÖ∑;k¡p;lmwNÖ {'
d?yÿWO .Ö o vÖhI d≤=ÿ,‡w N{;ô¶' √;dÿxkp;l' vwêdevÖ ' cÖ®Mpÿq[ mÖjo vÖTso
d≤=ÿ,; s*ôMy˝ Xy;ÿm;ôk˘ cÖ®˘ v;soô d≤=ÿ,;Ö srÿSvTyw cÖ®˝ srÿSvte
cÖ®‚Mmÿqnûu * g;v*ô d≤=ÿ,; –1–
a;ô¶yeÖ mÖ∑;k¡p;l'Ö invÃpR it s*ôMy' cÖ®˝ s;ÿivô]' √;dÿxkp;l˝
s;rSvÖt' cÖ®Mp*ô„,' cÖ®Mm;ÿ®tÖ ˝ sÖ¢k¡p;l' vwêdevÖ Im;ô…m=;'Ã
¥;v;pO…qôVyÿmk
e k
¡ p;lm( –2–
EeNÖ {;ô¶mek;ÿdxkp;lMm;®ÖtIm;ô…m=;'Ã v;®Ö,Im;ô…m=;'Ã k;ôymekk
¡ p;l'
p[`;ôSy;ÿNhv;mhe mÖ®toÿ yÖDv;ÿhs" krÖM.e,ÿ sÖjoWÿs" –
mo WU ,ÿ îN{ pûTO su dÖve ;Stÿu Sm te xu‚„m•vÖy; ) mÖhI ÁÿSy mIô!Wü oÿ
yÖVy; ) hÖiv„mÿto mÖ®toô vNdÿtÖe gI" –
yd(g;[ meÖ ydrÿ<yeÖ yTsÖ.;y;ô' yidÿ≤N{Öye ) yCzû{À e yÖdyÃR Enÿí’ûm; vÖym(
) ydekSô y;…/ô /mR…Ã ,ô tSy;ÿvyÖ jÿnm…sô Sv;h;ÿ –
a£ôNkmÃR kmR’
Ö tÿ" sÖh v;ôc; mÿyo.ûvu ; ) dÖve >e yÖ" kmRÃ ’ûTv;StÖMp[te ÿ
sud;nv" –3–
aÖ¶yeånIÿkvte puroÄ@;xÿm∑Ö ;kÿp;lÖ…ªvÃpR it s;ôk˝ sUy,RÃe o¥Öt; m®Œÿ"
s;'tpÖn>e yoÿ mÖ?y≤Ndÿne cÖ®MmÖ®Œoÿ gOhme…Ö />yÖ" sv;Rsà ;' dûGu /e s;ôy' cÖ®'
pû,U ;R dÿivRô pr;ÿ ptÖ sup,Uÿ ;RÖ punrÖ ; pÿt ) vÖòve Ö iv £°ÿ,;vh;ô
70

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

îWÖmjU ˝R x
à t£to –
dÖie h meÖ dd;ÿ…m teÖ in mÿe /eihô in teÿ d/e ) inôh;rÄ…m…• mÿe hr; inôh;r'Ä in
hÿr;…m te –
mÖ®Œÿ" £°ô…@>yÿ" puroô@;x˝Ã sÖ¢k¡p;l'Ö invÃpR it s;ôk˝
sUy,Reà o¥Öt;¶Öye mÖ∑;k¡p;l'Ö invRpà it s*ôMy' cÖ®˝ s;ÿivô]' √;dÿxkp;l˝
s;rSvÖt' cÖ®Mp*Ö„,' cÖ®mÿNw {;ô¶mek;ÿdxkp;lmwNÖ {' cÖ®˘
vÿêw kmÖ,R mekk
ÿ p;lm( –4–
som;ÿy iptûmO tÿe puroÖ@;xÖ˝ W$(kp¡ ;l'Ö invÃpR it ipôt>O yoÿ bihôWR Œoÿ /;ôn;"
ipôt>O yoÿå…¶„v;ôˇ>e yoÿå….v;ôNy;ÿyw dûGu /e mÖNq‡mÖte ˇÿe ttÖ ye cÖ
Tv;m‡NvetÖ ˇeÿ ipt;mh p[ipt;mhÖ ye cÖ Tv;mNv‡]ÿ iptro
yq;.;ôgMmÿNd?v˝ susdÖ' x
O Ã' Tv; vÖyMm`ÿvNm≤NdWIômihÿ ) p[
nUnû Mpû,U vR Nÿ /ur" Stutû o y;ÿ…sô vx;ô˝ anÿu ) yoj;ô iNvÿN{ tÖe hrIÿ –
a=Ö•mIÿmdNtÖ Ávÿ ipôy[ ; aÿ/WU t ) aStoÿWtÖ Sv.;ÿnvoô ivp[;ô
nivÿ∑y; mÖtI yoj;ô iNvÿN{ teÖ hrIÿ –
a=ÿ≤NpÖtroåmIÿmdNt ipôtroåtIÿtpO Nt ipôtroåmIÿmjO Nt ipôtrÿ"
prÿte iptr" soMy; gM.Iôr"w pÖ…q….ÿ" pûVU yw"R ) aq;ÿ ipôtNø Tsÿiu vôd];ô˝
apIÿt yÖmne Ö ye sÿ/mÖ ;dÖMmdÿ≤Nt –
mnoô Nv; ¸ÿv;mhe n;r;xÖ˝senÖ Stomÿne iptø,û ;' cÖ mNmÿ…." )
a; nÿ Etuû mnÖ" pun"Ä £TvÖe d=;ÿy jIôvsÿe ) JyoKcÖ sUyÃ| dûx
O e –
punnÿ "R ipôtroô mnoô dd;ÿtûu dwVyoô jnÿ" ) jIôv' v[;tÿ˝ scemih –
ydÖNt·rÿ=MpO…qôvImûtu ¥;' yNm;ôtrÿ‚MpÖtr'Ã v; …jih˝…sôm ) aÖ…¶m;Rô
tSm;ôdne sÿ oô g;hÃpR TyÖ" p[ mÿçu tu du·rÖt; y;inÿ c’ûm kôrotûu m;mÿnnÖe sÿm(
–5–
71

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖi[ tôp®Uû WÄ mekk
¡ p;l;ô…•vÃpR TÖ yekmô itÿ·rˇ_ô' y;vÿNto gOÁû ;ÿ" SmSte>yÖ"
kmÿkr' pxUnû ;˝ xm;R…à sô xmRÖ yjÿm;nSyÖ xmRà me yÖCz¯‡k¡ EÖv ®Ö{o n
i√ôtIy;ÿy tSq a;ô%Su tÿe ®{ pÖxSu t' juWÿ Sv¯‡Ö W tÿe ®{ .;ôg" sÖh
Svß;‚Mbÿky;ô t' juWÿ Sv .eWjÖ ' gveåê;ÿyÖ pu®Wÿ ;y .eWjÖ ‡mqoÿ
aÖSm>yÿM.eWjÖ ˝ su.Weÿ jÖ' yq;sÿit sugû MmÖWe ;yÿ me„Ö y;ÿ av;ÿMb
®Ä{mÿidmÖÁvÿ devÖ ' }yÿMbkm( ) yq;ÿ nÖ" ≈eysÿ "Ö krÄ¥q;ÿ noô vSyÿs"Ö
krÄ¥q;ÿ n" pxumû tÖ" krÄ¥q;ÿ no Vyvs;ôyy;ÿt( –
}yÿMbk˘ yj;mhe sug‚Ö N/Mpÿiu ∑ôv/ÃnR m( ) ¨Öv;R®ô k
Ö …mÿvÖ
bN/ÿn;NmûTO yomR=uà IyÖ m;mOt;ÿt( )
EÖW tÿe ®{ .;ôgSt' juWÿ SvÖ ten;ÿvsÖ ne ÿ pÖro mUjvÿ tÖ oåtIôÁvÿtt/Nv;ô
ipn;ÿkhStÖ" ’·ˇÿv;s;" –6–
EeNÖ {;ô¶' √;dÿxkp;l' vwêdÖve ' cÖ®…mN{;ÿyÖ xun;ôsIr;ÿy puroô@;x'Ö
√;dÿxkp;l' v;yÖVyÿMpyÿ" s*ôymR k
e k
¡ p;l' √;dxgÖv˝ sIr'Ö
d≤=ÿ,;¶Öye mÖ∑;k¡p;l'Ö invRpà it r*ô{' g;ÿvI/uk
û ˘ cÖ®mÖNw {' d…/ÿ v;®Ö,'
yÿvmy'à cÖ®˘ vÖihnIÿ /enÖ du ≤R =ÿ,;Ö ye dÖve ;" pÿru "Ä sdoôå…¶nÿ]e ; d≤=,Ösdoÿ
yÖmnÿ]e ;" pí;ôTsdÿ" sivôtnO ]eÿ ; ¨ˇrÖsdoô v®ÿ,ne]; ¨p·rÖWdoô
bOhSÖ pitÿn]e ; r=oôh,ÖSte nÿ" p;Ntûu te noÿåvNtûu te>yoô nmÖSte>yÖ" Sv;h;ô
smU!ÿ ˝Ö r=Ö" s'dGÿ /Ö˝ r=ÿ îÖdmÖh˝ r=oôå…. s' dÿh;MyÖ‡¶yÿe r=oôfle
Sv;h;ÿ yÖm;yÿ sivô]e v®ÿ,;yÖ bOhSÖ ptÿyÖe duvSÿ vte r=oôfle Sv;h;ÿ
p[i∑v;ôhI rqoô d≤=ÿ,; dÖve Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ åeÿ …ênoÿb;R¸ô >y;ÿMpU„û ,o
hSt;ÿ>y;ô˝ r=ÿso vÖ/' jÿhu o…m hÖt˝ r=oåvÿ…/„mÖ r=oô y√StÖe
t∂≤=ÿ,; –7–
72

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

/;ô]e purÿ oÖ@;x'Ö √;dÿxkp;l'Ö invÿpR TÖ ynumÿ Tyw cÖ®˝ r;ôk;yÿw cÖ®˝
…sÿnIv;ôLyw cÖ®' kû◊⁄ ÿŸ cÖ®' …mÿqnûu * g;v*ô
d≤=ÿ,;¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;l'Ö invRpà TywN{;vw„,Övmek;ÿdxkp;l'
vw„,Öv' i]ÿkp;ôl' v;ÿmnÖ o vÖhI d≤=ÿ,;¶IWoômIyÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö
invRpà tIN{;soômIyÖmk
e ;ÿdxkp;l˝ s*ôMy' cÖ®' bÖ.du[ ≤R =ÿ,; som;p*ô„,'
cÖ®˘ invRpà TywN{;p*Ö„,' cÖ®˘ p*ô„,' cÖ®˝ Xy;ômo d≤=ÿ,; vwê;nÖr'
√;dÿxkp;l'Ö invRpà itô ihrÿ<y'Ö d≤=ÿ,; v;®Ö,' yÿvmy'à cÖ®mêoô d≤=ÿ,;
–8–
b;ôhSRÖ pÖTy' cÖ®˘ invÃpR it bÖ˜[ ,oÿ gOhû e ≤xÿitpûœO o
d≤=ÿ,NÖw {mek;ÿdxkp;l˝ r;jÖNyÿSy gOhû A¡W.Ö o d≤=ÿ,;idôTy'
cÖ®Mmihÿ„yw gOhû e /Öne du ≤R =ÿ,; nwAtû≥ ' cÖ®Mpÿ·rvûKO Tyÿw gûhO e ’û„,;n;Ã' v[IhIô,;'
nÖ%inÿ….R•' ’û„,; kû$À ; d≤=ÿ,;¶eyÖ mÖ∑;k¡p;l˝ sen;ôNyoÿ gOhû e ihrÿ<yÖ'
d≤=ÿ,; v;®Ö,' dxÿkp;l˝ sUtû Syÿ gûhO e mÖh;inÿr∑oô d≤=ÿ,;
m;®Öt˝ sÖ¢k¡p;l' g[;mÖ<yoÿ gûhO e pO‚XnÖd≤R =ÿ,; s;ivô]' √;dÿxkp;l'
=Öˇgu hRûO ¨ÿp?vÖSto d≤=ÿ,;…êÖn' i√ÿkp;ôl˝ s'gà h[ Iôtgu hROû e sÿv;ôTy*Ã
d≤=ÿ,; p*ô„,' cÖ®M.;ÿgdû`u Syÿ gOhû e Xy;ômo d≤=ÿ,;
r*ô{' g;ÿvI/ûk
u ˘ cÖ®mÿ=;v;ôpSyÿ gOhû e xÖblÖ ¨√;ÿroô d≤=Ö,‡e N{;ÿy su]û ;M,ÿe
puroô@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lÖMp[itô invÃpR tÖ IN{;ÿy;˝hoômcu åeÖ y' noô r;j;ÿ vO]hÖ ;
r;j;ÿ .UTû v; vû]O ' vÿ?y;‡Nmw];b;hRSpÖTyM.ÿvit êÖte ;yÿw êÖte vÿTs;yw dûGu /e
SvÿyMmUtû Re SvÿyMm…qôt a;JyÖ a;êÿTqe p;]eÖ ctu"ÿ ߡ_* SvymvpÖ•;ywÖ
x;%;ÿyw kô,;R˝í;k¡,;R˝í t<@ul
û ;iNv …cÿnyu ;ô¥e kô,;R" s pyÿ…s
73

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b;hRSpÖTyo yeåk¡,;R"Ö s a;Jyÿe mw]Ö " Svÿy’
' tû ; veidÿ.vR it
Svy'idônMbÖihR" Svÿy’
' tû îÖ?m" swv êÖte ; êÖte vÿTs;ô d≤=ÿ,; –9–
aÖ¶yeÿ gOhû pÿtye puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR it ’û„,;n;Ã' v[IhIô,;˝
som;ÿyÖ vnÖSptÿye Xy;m;ôk˘ cÖ®˝ sÿivô]e sÖTypÿs[ v;y puroÖ@;x'Ö
√;dÿxkp;lm;xUnû ;' v[Ihÿ IÖ,;˝ ®Ö{;yÿ pxupû tÿye g;vI/uk
û ˘
cÖ®MbOhSÖ ptÿye v;ôcSptÿye nwv;ôr' cÖ®…mN{;ÿy Jye∑Ö ;yÿ
puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lMmÖh;v[Ihÿ Iô,;‚MmÖ];yÿ sÖTy;y;ôMb;n;'à cÖ®˘
v®ÿ,;yÖ /mRpà tye yvÖmy'à cÖ®˝ sÿivt; Tv;ÿ p[svÖ ;n;˝Ã
suvt;mÖ…¶gOhRû pÿtIn;ô˝ somoô vnÖSptIÃn;˝ ®Ä{" pÿxnûU ;'
bOhSÖ pitÿv;ôcR ;…mN{oÿ JyÖœe ;n;ÿ‚MmÖ]" sÖTy;n;ô' v®ÿ,oÖ /mRpà tIn;ô' ye dÿve ;
devsÖ vu "Ö Sq t îÖmm;ÿm„u y;yÖ,mÿn…mô];yÿ suv?vMmhÖte =Ö];yÿ mhÖt
a;…/ÿpTy;y mhÖte j;nÿr;Jy;yÖ‡w W voÿ .rt;ô r;j;ô
somoôåSm;k¡Mb[;˜Ö,;,;ô˝ r;j;ô p[itô Ty•;mÿ r;ÖJymÿ/;…yô Sv;' tÖnvu Ö'
v®ÿ,o a≤x≈ÖCe z⁄c…ÿe mÖ]R SyÖ v[Ty;ÿ a.ûmU ;mÿNmih mhÖt AûtSyÖ n;mÖ sveRÖ
v[;t;ô v®ÿ,Sy;.UviÖ Nv …mô] EvÖrw r;ÿitmt;rIôdsÿWU du Nt yÖ…Dy;ÿ Aûtne Ö Vyuÿ
i]ôto jÿ·rm;,'Ã n a;nÖ…@±v„,oÖ" £moÿå…sô iv„,oÿ" £;ôNtmÿ…sô
iv„,oÖivR£;ÿNtm…s –10–
aÖqtRe "ÿ Sq;ô‡p;Mpitÿr…sô vOW;ÿSyU…û mR‡vOWRÃ senÖ oÿå…s v[j≤Ö =tÿ"Sq
mÖ®t;ômojÿ"SqÖ sUyvRÃ cRs"SqÖ sUyTRÃ vcs"SqÖ m;Nd;ÿ"SqÖ v;x;ÿ"SqÖ
xKvÿrI"Sq ivêÖ.tO "ÿ Sq jnÖ.tO "ÿ Sq;ô‡¶eStÿje SÖ y;ÿ"Sq;ćô p;moWÿ/In;ô˝
rsÿ" Sq;ô‡po dÖve ImR/mÿu tIrgO•û jU SÃR vtI r;jÖsyU ;ÿy …ct;ÿn;" )
74

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

y;….ÿ…mR]Ö ;v®ÿ,;vÖ>yiWÿçNÖ y;….ô·rN{Ömnÿy•Ö Tyr;ÿtI" –
r;ô∑d^û ;"Sqÿ r;ô∑'^ dÿˇÖ Sv;h;ÿ r;∑^dû ;"Sqÿ r;Ö∑m^ mÖ „u mÿw dˇ –11–
devIÿr;pÖ" sMm/ÿmu tIôm/R muÿ tI…." sOJy?vÖMmihô vcR"Ã =Öi]y;ÿy vNv;ôn;
an;ÿ/∑O ;" sIdÖtojRSÃ vtIômiR hô vcR"Ã =Öi]y;ÿyÖ d/ÿtIô‡rinÿ.∑O m…s v;ôco
bN/uSÿ tpoôj;" somÿSy d;ô]mÿ…s xu£
û ; vÿ" xu£
û ,É oTpunÿ ;…m
cÖN{;íÖN{e,;ÖmtO ;ÿ aÖmtO nÿe Ö Sv;h;ÿ r;jÖsyU ;ÿyÖ …ct;ÿn;" –
sÖ/mÖ ;doÿ ¥u…û ªnIôÂjRÃ EÖt; ainÿ.∑O ; apÖSyuvoô vs;ÿn" ) pÖSTy;ÿsu c£ôÉ
v®ÿ," sÖ/SqÿmpÖ ;˝ ≤xxÿmu ;R;ô tOtmÿ ;SvÖNt" –
=Ö]SyoLbÿm…s =Ö]SyÖ yoinÿrSÄ y;‡ivÿ•o aÖ…¶gOhRû pÿitô‡r;ivÿ•Ö îN{oÿ
vOı
û ≈ÿv;ô a;ivÿ•" pUWû ; ivôêvedÿ ;ô a;ivÿ•* …mô];v®ÿ,;vOt;ôv/O ;ô‡v;ivÿ•Öe
¥;v;ÿp…O qôvI /Otû v[tÿ Öe a;ivÿ•;
dÖVe yidÿitivRêÂÖPy;‡ivÿ•oôåymÖs;v;ÿm„u y;yÖ,oÿåSy;' ivôXyÿ‚Smn[;∑ô e^
mÿhtÖ e =Ö];yÿ mhÖt a;…/ÿpTy;y mhÖte j;nÿr;Jy;‡ywWÖ voÿ .rt;ô r;j;ô
somoôåSm;k¡Mb[;˜Ö,;n;ô˝ r;je‡N{ÿSyÖ vj[oåÿ …sô v;]Rflà SÖ Tvy;ôy' vO]û '
vÿ?y;‡Cz]ubû ;/ÿn;"Sq p;ôt m;ÿ pÖT[ yçÿMp;ôt m;ÿ itôyçR mÿ NÖ vçÿMm; p;t
idôG>yo m;ÿ p;tÖ ivê;ÿ>yo m; n;ô∑;^ >yÿ" p;tÖ ihrÿ<yv,;RvWuû s;Ã'
ivroôkåÉ yÿSqU,;Öviu dÿt*ô sUySÖR y;roÿht' v®, …m]Ö gt| ttÿí=;q;ômidÿit'ô
idit'Ã c –12–
sÖ…m/Öm; itÿœ g;yÖ]I Tv;ô zNdÿs;mvtu i]ôvTO Stomoÿ rq'trÖ ˝
s;m;ô…¶devRÖ t;ô b[˜Ö {ivÿ,‡mûgu ;[ m; itÿœ i]ô∑Pë Tv;ô zNdÿs;mvtu
pçdÖxStomoÿ bOhû Ts;meN{oÿ devÖ t;ÿ =Ö]' {ivÿ,' ivôr;jÖm; itÿœÖ jgÿtI Tv;ô
75

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

zNdÿs;mvtu s¢dÖxStomoÿ vwÂpÖ ˝ s;mÿ mÖ®toÿ devÖ t;ô
iv@±{ivÿ,‡Ö mudIÿcIôm; itÿœ;nû∑u Pë Tv;ô zNdÿs;mvTvek…vô˝xStomoÿ
vwr;ôj˝ s;mÿ …mô];v®ÿ,* devÖ t;ô bl'Ö {ivÿ,‡mU?û v;Rm; itÿœ pÖ…¤STv;ô
zNdÿs;mvtu i],v]y‚S]ô˝x* Stom*Ã x;KvrrwvtÖ e s;mÿnIô
bOhSÖ pitÿdvÖRe t;ô vcoôR {ivÿ,‡mIô Îõ™c;ÿ‡Ny;ôdõO c™ ‡wÿ t;ôdõO c™ ÿ p[itôdõO c™ ÿ
…môtíÖ s‚MmÿtíÖ s.ÿr;" xu£
û Jyoÿití …cô]Jyoÿití sÖTyJyoÿitíÖ
Jyoitÿ„m;˝í sÖTyíÿ‡tRpÖ ;í;Tyÿ˝h;" )
aÖ¶yeÖ Sv;h;ô som;ÿyÖ Sv;h;ÿ sivô]e Sv;h;ô srÿSvTyÖw Sv;h;ÿ pU„û ,e
Sv;h;ô bOhSÖ ptÿyÖe Sv;he‡N{;ÿyÖ Sv;h;ô `oW;ÿyÖ Sv;h;ô Xlok;ÿyÖ
Sv;h;˝x;ÿyÖ Sv;h;ô .g;ÿyÖ Sv;h;ô =e]Sÿ yÖ ptÿyeÖ Sv;h;ÿ
pO…qôVyw Sv;h;ôNt·rÿ=;ÿyÖ Sv;h;ÿ idôve Sv;h;ô sUy;ÃyR Ö Sv;h;ÿ cÖN{mÿsÖe
Sv;h;ô n=ÿ]>e yÖ" Sv;h;ôŒ" Sv;h*‡Wÿ/I>yÖ" Sv;h;ô vnÖSpitÿ>yÖ" Sv;h;ÿ
cr;cÖr>e yÖ" Sv;h;ÿ p·rPlÖv>e yÖ" Sv;h;ÿ srIsûpO >e yÖ" Sv;h;ÿ –13–
somÿSyÖ ‚TviWÿr…sô tvÿve mÖe ‚TviWÿ.yRU ;‡dÖmtO mÿ …s mOTû yom;ÃR p;ih
idô¥oNm;ÿ p;ôÁ‡vÿ∑e ; dNdÖxk
U ;ô inrÿSt'Ö nmucÿ "Öe ≤xrÿ" –
somoô r;j;ô v®ÿ,o devÖ ; /ÿmsRÖ vu íÿ Ö ye ) te tÖe v;cÿ˝ suvNt;'ô te tÿe
p[;,ô ˝ suvÿ Nt;'ô te tÖe c=u"ÿ suvNt;'ô te tÖe ≈o]ÿ˝ suvNt;ô˝ somÿSy Tv;
¥uªû ne ;ô…. iWÿç;MyÖ¶"e tejsÿ ;ô sUySÃR yÖ vcRsÖ Ne {ÿSye≤N{Öy,e ÿ
…mô];v®ÿ,yovIRyô ,Reà mÖ®t;ômojÿs; =Ö];,;'à =Ö]pÿit‡rÖSyitÿ idôvSp;ÿih
sÖm;vÿv]O •/Ör;gudIÿcIôrihÿMbu…û ›yÖmnuÿ s'cÖ rNtIô‡St;" pvÃtR Sy vOW.Ö Syÿ
pûœO º n;vÿír≤Nt SvÖ…scÿ îy;ôn;" –
®{Ö yˇÖe £yIô pr'Ä n;mÖ tSmwÿ ¸ûtmÿ…s yÖm∑e mÿ …s )
76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[j;ÿpteÖ n TvdetÖ ;NyÖNyo ivê;ÿ j;ôt;inô p·rô t; bÿ.vU ) yTk;ÿm;Ste
ju¸mû St•oÿ aStu vÖy˝ Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –14–
îN{ÿSyÖ vj[oåÿ …sô v;]ÃflR SÖ Tvy;ôy' vO]û ' vÿ?y;‡…NmÖ];v®ÿ,yoSTv;
p[x;ôS]o" pÖ≤[ xW;ÿ yunæJm yÖDSyÖ yogÿne Ö iv„,oÖ" £moÿå…sô iv„,oÿ"
£;ôNtmÿ…sô iv„,oÖivR£;ÿNtm…s mÖ®t;ÿMp[svÖ e jÿWe m;ô‡¢MmnÖ"
smÖh…mÿ≤N{Öy,e ÿ vIôy,Reà pxûnU ;MmÖNyur…ÿ sô tvÿve me mÖNyu.yRÃU ;ô‡•moÿ m;ô]e
pÿ…O qôVyw m;hMm;ôtrÿMpO…qôvI˝ ihÿ˝…sWÖMm; m;' m;ôt; pÿ…O qôvI
ihÿ˝sIô‡idyÿdSÖ y;yÿru SÖ y;yumÿ Re /ÖÁe ‡U gRSÖ yUjMÃR me /eihô yuõõ™ …ÿ sô vcoÃåR …sô
vcoRô m…yÿ /eÁ‡Ö ¶yÿe gOhû pÿtyeÖ Sv;h;ô som;ÿyÖ vnÖSptÿyÖe Sv;he‡N{ÿSyÖ
bl;ÿyÖ Sv;h;ÿ mÖ®t;ômojÿsÖe Sv;h;ÿ hÖ˝s" xu…ÿ côW√surÿ Nt·r=Ösıot;ÿ
veidôWditÿ…qdurR o,Öst( ) nOWû √ÿrsÄ dÿtO sÖ √‰oÿmsÖ dÖBj; goôj; AÿtjÖ ;
aÿi{ôj; AûtMbOhû t( –15–
…mô]oÿå…sô v®ÿ,oå…sô smÖh' ivêÿdw vRÖe "w =Ö]Syô n;….ÿr…s =Ö]SyÖ yoinÿr…s
SyoÖn;m; sIÿd suWû d;ôm; sIÿdÖ m; Tv;ÿ ih˝sIôNm; m;ÿ ih˝sIô‡i•Wÿs;d
/Otû vÿt[ oô v®ÿ," pÖSTy;ÿSv; s;m[;Jÿ y;y su£
û tu‡û b[˜R ;3NTv˝ r;ÿjNbÖ˜[ ;…sÿ
sivôt;…sÿ sÖTysÿvoô b[˜;3NTv˝ r;ÿjNbÖ˜[ ;sIN{oÿå…s sÖTy*j;ô
b[˜;3NTv˝ r;ÿjNbÖ˜[ ;…sÿ …mô]oÿå…s sux
û ve oô b[˜;3NTv˝ r;ÿjNbÖ˜[ ;…sô
v®ÿ,oå…s sÖTy/Öm‡eR N{ÿSyÖ vj[oåÿ …sô v;]ÃflR SÖ tenÿ me r?yÖ idxoôå>yÿy˝
r;j;ÿ.TûU suXloôk; sum©ÿ l
û ; sTyÿr;ôj;3n( –
aÖp;' nP]Öe Sv;hoô‡joR nP]Öe Sv;h;ôå¶yeÿ gOhû pÿtyeÖ Sv;h;ÿ –16–
77

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;ô¶yÖe mÖ∑;k¡p;l'Ö invÃpR itô ihrÿ<y'Ö d≤=ÿ,; s;rSvÖt' cÖ®˘ vÿTstÖrI
d≤=ÿ,; s;ivô]' √;dÿxkp;lmup?vÖSto d≤=ÿ,; p*ô„,' cÖ®˝ Xy;ômo
d≤=ÿ,; b;hRSpÖTy' cÖ®˝ ≤xÿitpOœû o d≤=ÿ,NÖw {mek;ÿdxkp;lmOW.Ö o
d≤=ÿ,; v;®Ö,' dxÿkp;lMmÖh;inÿr∑oô d≤=ÿ,; s*ôMy' cÖ®MbÖ.du[ ≤R =ÿ,;
Tv;ô∑m^ ∑Ö ;k¡p;l˝ xu<û #o d≤=ÿ,; vw„,Öv' i]ÿkp;ôl' v;ÿmno d≤=ÿ,;
–17–
sÖ¥o dIÿ=y≤Nt sÖ¥" som'Ã £°,≤Nt pu<@·rßÖj;Mp[ yÿCzit
dÖx….ÿvTR stÖr"w som'Ã £°,;it dxÖpye oÿ .vit xÖtMb[;˜ÿ ,Ö ;" ipÿb≤Nt
s¢dÖx˝ Stoô]M.ÿvit p[;k;ôx;vÿ?vÖyvR eÿ dd;itô ßjÿmÌu ;ô]e ®ÖKm˝
ho]eåêÿMp[StotOpi[ thÖt>RO y;Ö' √;dÿx pœ*ôhIb[˜RÖ ,eÿ
vÖx;Mmÿ]w ;v®Ö,;yÿ‡WR.Ö Mb[;˜ÿ ,;CzÖ˝…snÖe v;sÿsI ne∑;poôt>O y;ô˝ SqU·rÿ
yv;…côtmÿCz;v;ôk;y;ÿ‡nÖ@v± ;hÿm¶Ö I/ÿe .;gRvÖ o hot;ÿ .vit
≈;yÖNtIyÿMb[˜s;ômM.ÿvit v;rvÖNtIyÿm…¶∑oms;ôm˝ s;ÿrSvÖtIrÖpo
gOÿ ;it –18–
a;ô¶yÖe mÖ∑;k¡p;l'Ö invRpà itô ihrÿ<y'Ö d≤=ÿ,NÖw {mek;ÿdxkp;lmOW.Ö o
d≤=ÿ,; vwêdevÖ ' cÖ®‚Mpôxg' Iÿ pœ*ôhI d≤=ÿ,; mw];v®Ö,Im;ô…m=;'à vÖx;
d≤=ÿ,; b;hRSpÖTy' cÖ®˝ ≤xÿitpOœû o d≤=ÿ,;idôTy;MmÖLh;' gÖ….R,IÖm;
lÿ.te m;®ÖtIÿMpO‚XnÿMpœ*ôhI‡m …ê>y;ÿMpU„û ,e pÿru oÖ@;x'Ö √;dÿxkp;l'Ö
invRpà itô srÿSvte sTyÖv;ceÿ cÖ®˝ sÿivô]e sÖTypÿs[ v;y puroÖ@;x'Ö
√;dÿxkp;l' itsO/NÖ v˝ xu„ÿ kdOiû tdR≤=ÿ,; –19–
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;ô¶yeÖ mÖ∑;k¡p;l'Ö invÃpR it s*ôMy' cÖ®˝ s;ÿivô]' √;dÿxkp;l'
b;hRSpÖTy' cÖ®' Tv;ô∑m^ ∑Ö ;k¡p;l' vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö d≤=ÿ,o
rqv;hnv;ôho d≤=ÿ,; s;rSvÖt' cÖ®˘ invRpà it p*ô„,' cÖ®' mÖ]w ' cÖ®' v;ÿ®,Ö '
cÖ®' =w]ÿ pÖTy' cÖ®m;ÿidôTy' cÖ®muˇrÿ o rqv;hnv;ôho d≤=ÿ,; –20–
Sv;ô√«' Tv;ÿ Sv;ôdnu ;ÿ tIôv;[ ' tIôv,e[ ;ÖmtO ;ÿmmÖ tO neÿ sûjO ;…mô s˝ somÿne Ö
somoÿåSyÖ…ê>y;ÿMpCySvÖ srÿSvTyw pCyÖSveN{;ÿy su]û ;M,ÿe pCySv punû ;tÿu
te p·rôßtu ˝ÄÖ somÖ˝ sUySÃR y duihôt; ) v;re,ÿ Ö xêÿt;ô tn;ÿ –
v;ôy"u pUtû " pÖiv]e,ÿ pÖT[ y˚±somoô aitÿ&t" ) îN{ÿSyÖ yuJyÖ" s%;ÿ –
kûi⁄ vdÖ© yvÿmNtoô yv'Ã …cô¥q;ô d;NTyÿnpu vUû | ivôyyU ÿ ) îÖhhe Wwÿ ;' ’,utÄ
.ojÿn;inô ye bÖihRWoô nmoÿv·O ˇ_ô' n jÖGmu" –
a;ô…êÖn' /ûmU m[ ; lÿ.te s;rSvÖtMmÖWe mÖNw {mÿWO .Ö ‡mÖNw {mek;ÿdxkp;l'Ö
invRpà it s;ivô]' √;dÿxkp;l' v;®Ä,' dxÿkp;lÖ˝
somÿpt[ Ik;" iptrStOP,utÄ v@ÿb;ô d≤=ÿ,; –21–
a¶;ÿiv„,Uû mihô t√;ÿMmihôTv' vIôt' `ûtO SyÖ guÁ;ÿinô n;mÿ ) dmÿde me sÖ¢
rà;Ö d/;ÿn;ô p[itÿ v;' …jô◊; `Otû m; cÿr<yet( –
a¶;ÿiv„,Uû mihô /;mÿ ipôy[ ' v;' vIôqo `Otû SyÖ guÁ;ÿ juW;ô,; ) dmÿde me
su∑tuû Iv;Rvà /O ;ôn; p[itÿ v;'à …jô◊; `Otû mu∞rÿ <yet( –
p[ ,oÿ devÖ I srÿSvtIô v;je…ÿ .v;ô…R jnIÿvtI ) /Iôn;mÿivô}yÿvtu –
a; noÿ idôvo bOhÿ tÖ " pvÃtR ;ôd; srÿSvtI yjÖt; gÿNtu yÖDm( ) hv'Ã devÖ I
jujÿ Wu ;Ö,; `Otû ;cIÿ xÖGm;' noô v;cÿmx
u tÖ I Íÿ,otu –
bOhSÿ pte juWû Svÿ no hÖVy;inÿ ivêdeVy ) r;SvÖ rà;ÿin d;ôxWu eÿ –
79

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖv; ipô]e ivôêdevÿ ;yÖ vO„,ÿe yÖDiw vÃ/R me Ö nmÿs; hÖiv….R"Ã ) bOhSÿ pte
supj[Ä ; vIôrvÿNto vÖy˝ Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –
bOhSÿ ptÖe aitô ydÖyoR ah;Ã∂R ‰umû i√ô.;itô £tÿmu ∆Ö neWÿ u )
y∂IôdyÖCzvÿstRpj[ ;tÖ tdÖSm;sûu {ivÿ,' /eih …cô]m( –
a; noÿ …m];v®,; `ûtO gw VR yÿiU tmu=tm( ) m?v;ô rj;ÿ˝…s su£tU –
p[ b;ôhv;ÿ …ssOt' jIôvseÿ nÖ a; noô gVyUiÿ tmu=t' `Otû ne ÿ ) a; noô jneÿ
≈vyt' yuv;n; ≈utû Mmÿe …m];v®,;Ö hvÖme ; –
aÖ…¶' vÿ" pUVû y| …gôr; dÖve mIÿ@ºÖ vsUnÿ ;m( ) sÖpyÖ NR tÿ" pu®ipôy[ ‚MmÖ]' n
=ÿ]e sÖ ;/ÿsm( –
mÖ=U devvÿtoô rqÖ" xUroÿ v; pûTO su k;sÿu …ct( ) dÖve ;n;'ô y îNmnoô
yjÿm;nÖ îyÿ=TyÖ.IdyÿJvno .uvt( –
n yÿjm;n ·r„y…sô n sÿNu v;nÖ n dÿve yo ) asÖd]ÿ sûvu IyÃmR tuû
Tyd;ôê…êÿym( ) nikô∑' kmR,Ã ; nxÖ• p[ yoÿW•Ö yoÿWit –
¨pÿ =r≤NtÖ …sN/ÿvo myoô.vu ÿ Èj;ôn' cÿ yÖ+ym;ÿ,' c /Öne vÿ" ) pû,O Nt'Ã cÖ
ppÿ·u r' c ≈ÖvSÖ yvoÿ `ûtO SyÖ /;r;ô ¨pÿ y≤Nt ivôêtÿ" –
som;ÿ®{;ô iv vÿhO t'Ö ivWÿcU IômmIÿv;ô y; noô gyÿm;ivôvx
e ÿ ) a;ôre b;ÿ/qe ;'ô
inA≥ià tMpr;ôc"w ’ût' …côdne "Ö p[ mÿmu ˇu _mÖSmt( –
som;ÿ®{; yuvû metÖ ;NyÖSme ivê;ÿ tÖnWU uÿ .eWjÖ ;inÿ /ˇm( ) avÿ SytMmuçû t'Ö
y•oô a‚Stÿ tÖnWU uÿ bÖı' ’ûtmenoÿ aÖSmt( –
som;ÿpWU ,;Ö jnÿn; ryIô,;' jnÿn; idôvo jnÿn; pO…qôVy;" ) j;ôt*
ivêÿSyô .uvnÿ Sy goôp* dÖve ; aÿ’<v•ÖmtO Sÿ yÖ n;….ÿm( –
îÖm* dÖve * j;yÿm;n* juWNtÖme * tm;ÿ˝…s gUht;ômju∑ÿ ; ) a;ô>y;…mN{ÿ"
pÖKvm;ôm;SvÖNt" soÿm;pUWû >y;'Ã jndû≤u ßy;ÿsu –22–
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

îit p[qmk;<@º a∑m" p[p;#k" 8
îit p[qm' k;<@' sMpU,mR (
aq i√tIy' k;<@m(
aq i√tIyk;<@º p[qm" p[p;#k" 1
v;ÖyVÖ yÿ˝ êÖte m; lÿ.te Ö .Uitÿk;mo v;ôyvu Rw =eipÿœ; dÖve t;ÿ v;ôymu veÖ
Svenÿ .;gÖ/ye nÖe oÿp /;vitô s EÖvnw MÖ .UitÃ' gmyitô .vÿTyev;‡itÿ≤=p[;
devÖ teTy;ÿÛ"û swnmÿ IêÖr; pÖd[ hÖ îTyetÖ mevÖ sNt'Ã v;ôyveÿ inôyTu vÿtÖ a; lÿ.te
inôy√u ; aÿSyÖ /Oitÿ/tROû EÖv .Uitômpu TÄw ypÿd[ ;h;yÖ .vÿTyÖve v;ôyveÿ inôyTu vÿt
a; lÿ.te Ö g[;mÿk;mo v;ôyvu ;R îûm;" pÖj[ ; nÿSyoôt; nÿne Iyte v;ôymu vÖe
inôyTu vÿNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smÿw p[jÖ ; nÿSyoôt; in
yÿCzit g[;Mô yevÿ .ÿvit inôyTu vÿte .vit /[vûu ; EÖv;Sm;ô anÿpg;" kroit
v;ôyvÿe inôyTu vÿtÖ a; lÿ.te pÖj[ ;k;ÿm" p[;,ô o vw v;ôyru pÿ ;ôno
inôyTu p[;,ÿ ;p;ôn* %lûu v; EÖtSyÿ pÖj[ ;y;ô apÿ £;mtoô yoålÿMp[jÖ ;ywÖ
sNp[jÖ ;' n ivôNdtÿe v;ôymu veÖ inôyTu vÿNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖv;Smÿw p[;,;p;ôn;>y;ÿMp[jÖ ;Mp[ jÿnyit ivôNdtÿe pÖj[ ;' v;ôyveÿ inôyTu vÿtÖ a;
lÿ.te Ö Jyog;ÿmy;vI p[;,ô o vw v;ôyru pÿ ;ôno inôyTu p[;,ÿ ;p;ôn* %luû v;
EÖtSm;ôdpÿ£;mtoô ySyÖ Jyog;ômyÿit v;ôymu vÖe inôyTu vÿNtÖ˝ Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;‚SmÿNp[;,;p;ôn* dÿ/;Tyutû ydIôt;sû.u vR iÿ tô
jIvÿTyÖve pÖj[ ;pÿitôv;R îÖdmek
ÿ ¡ a;sIôTsoÿåk;myt pÖj[ ;" pÖxNU TsOjÿ yÖe ie tô
s a;ôTmnoÿ vÖp;mudÆÿ K%dÖˇ;mÖ¶* p[;gÿO ;ûˇtoôåjStUpÿ rÖ " smÿ.vÖˇÖ ˝
Sv;yÿw devÖ t;ÿy;ô a;lÿ.tÖ ttoô vw s pÖj[ ;" pÖxnU sÿ jO tÖ y" p[jÖ ;k;ÿm"
pÖxk
u ;ÿm"Ö Sy;Ts EÖtMp[j;ÿpTÖ ymÖj' tÿpU rÖ m; lÿ.te pÖj[ ;pÿitmevÖ Svenÿ
81

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smÿw pÖj[ ;MpÖxNU p[ jÖnyitô
yCzÿm≈u,û StTpu®Wÿ ;,;˝ ÂÖp' yˇUpÿ rÖ Stdê;ÿn;'ô ydÖNytoÿdNÖ tÌv;ô' ydVy;ÿ
îv xÖf;StdvIÿn;'ô ydÖjStdÖj;n;ÿmtÖe ;vÿNtoô vw g[;Mô y;"
pÖxvÖSt;n[pûU ,e vwÖ ;vÿ ®N/e som;p*ô„,' ]Ötw m; lÿ.te pÖxk
u ;ÿmoô √* v;
aÖj;ywÖ Stn*ô n;nÖvw √;vÖ…. j;yÿte Öe ËjRMÖ pui∑'Ã tOtû Iyÿ" som;pUWû ,;ÿvvÖe
Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t;vevÖ ;Smÿw pÖxNU p[ jÿnytÖ" somoô vw retÿ oô/;"
pUWû ; pÿxnûU ;Mpÿj[ n…yôt; somÿ EÖv;SmÖw retoô d/;ÿit pUWû ; pÖxNU p[
jÿnyÖ‡Ty*dÿMu broô yUpoÿ .vÖTyUGv;R ¨ÿdMûu brÖ ËKpÖx
R vÿ ËÖjvwR ;Sm;ô
ËjRMÃ pÖxnU vÿ ®N/e –1–
p[jÖ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ t; aÿSm;TsO∑û ;" pr;ÿcIr;yÖNt; v®ÿ,mgCzôNt;
aNvwˇ;" punrÿ y;ctÖ t; aSmwÖ n punrÿ dd;ôTsoÿåb[vIô√r'Ã vO,Iô„v;qÿ mÖe
pundÿ hRÖe Iitô t;s;'ô vrÖm;lÿ.tÖ s ’û„, Ek¡≤xitp;d.vÖ‡¥o v®ÿ,gOhItÖ"
Sy;Ts EÖt' v;ÿ®,Ö ' ’û„,mek≤¡ xitp;dÖm; lÿ.te Ö v®ÿ,mÖve Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw Ã' v®,p;ôx;Nmÿçu it ’û„,
Ek¡ixitp;∫vit v;®Ö,o devÖ tÿy;ô smOı
ÿ ‰wÖ suv.ÿ ;Rnru ;sûru " sUyÖ|
tmÿs;iv?yÖˇSmÿw devÖ ;" p[;yÿ…í·ˇmwCzÖNtSyÖ yTpÿq[ mÖ ' tmoôåp;flÖNTs;
’û„,;ivÿr.vÖ¥‚dô√( tIyÖ˝ s; fLgÿnu Iô yˇOtû IyÖ˝ s; bÿl=Ö I
ydÿ?yÖSq;dÖp;’¡NtÖNTs;ivÿvx
ÖR ; smÿ.vÖˇe devÖ ; aÿbvu[ NdevpÖxvu ;R aÖy˝
smÿ.TûU kSm;ÿ îÖmm; lÿPSy;mhÖ îTyqÖ vw tÁRLp;ÿ pO…qôVy;sIôdj;ÿt;ô
aoWÿ/yÖSt;m…vÃ' vÖx;m;ÿidôTye>yÖ" k;m;ôy;lÿ.NtÖ ttoô v; apÿq[ t
pO…qôVyj;ÿyNÖ t*Wÿ/yoô y" k;ômyÿte Ö p[qyeÿ pÖx…u .ô" p[ pÖj[ y;ÿ j;yeyÖ ie tô s
EÖt;m…v'Ã vÖx;m;ÿidôTye>yÖ" k;m;ôy;lÿ.te ;idôTy;nÖve k;mÖ˝ Svenÿ
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t EÖvnw Mÿ pÖq[ yÿ≤Nt pÖx…u .ô" p[ pÖj[ y;ÿ
jnyNTyÖ‡s;v;ÿidôTyo n VyÿroctÖ tSmÿw devÖ ;" p[;yÿ…í·ˇmwCzÖNtSm;ÿ EÖt;
mÖLh; a;lÿ.Nt;¶eyÖ I' ’¡„,g[Ivô I˝ s˝Ãihôt;mwNÖ {I˝ êôte ;Mb;ÿhSR pÖTy;'
t;….ÿrvÖe ;‚SmÖncu[ mÿ d/u‡û yoR bÿ˜[ vcRsÖ k;ÿm"Ö Sy;ˇSm;ÿ EÖt; mÖLh; a;
lÿ.te ;¶Öye I' ’¡„,g[Ivô I˝ sÿ˝ihôt;mÖNw {I˝ êetÖ ;Mb;ÿhSR pTy;metÖ ; EÖv
dÖve t;ô" Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t; EÖv;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' dÿ/it
b[˜vcRSÖ yevÿ .ÿvit vÖsNt;ÿ p[;tô r;ÿ¶yÖe I' ’¡„,g[Ivô Im; lÿ.te g[I„ô me
mÖ?yiNdÿne s˝ihôt;mÖNw {I˝ xÖr¥ÿpr;ôº êet;Mb;ÿhSR pÖTy;' ]I…,Ö v;
a;ÿidôTySyÖ tej;ÿ˝…s vÖsNt;ÿ p[;tô g[I„ôR me mÖ?yiNdÿne xÖr¥ÿpr;ôº
y;vÿNTyÖve tej;ÿ˝…sô t;NyÖve ;vÿ ®N/e s'vTsÖrMpÖy;Rl>ÿ yNte s'vTsÖro vw
bÿ˜[ vcRsÖ Syÿ p[d;ôt; s'và TsÖr EÖv;Smÿw b[˜vcRsÖ Mp[ yÿCzit
b[˜vcRSÖ yevÿ .ÿvit gÖ….R,yÿ o .vNtI≤N{Öy' vw g.RÃ î≤N{ÖymÖve ;‚SmÿNd/it
s;rSvÖtIMmÖWe Im; lÿ.te Ö y ÈÃêrÖ o v;ôco vidÿtoô" sNv;c'Ö n vdÖ√e ;Gvw
srÿSvtIô srÿSvtImÖve Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô swv;‚SmÖNv;c'Ã d/;it
p[vidôt; v;ôco .ÿvTÖ y‡pÿ•dtI .vitô tSm;ÿNmnû„u y;ÿ" sv;|ô
v;cÿMvd‡NTy;¶eyÖ ' ’û„,g[Ivÿ mÖ ; lÿ.te s*ôMyMbÖ.'u[ Jyog;ÿmy;VyÖ…¶' v;
EÖtSyÖ xrIÿr' gCzitô somÖ˝ rsoô ySyÖ Jyog;ômyÿTyÖ¶re vÄe ;SyÖ xrIÿr'
in„£°ô,;itô som;ô{sÿmtûu ydIôt;sû.u vR iÿ tô jIvÿTyÖve s*ôMyMbÖ.mu[ ;
lÿ.te ;¶eyÖ ' ’û„,g[Ivÿ MpÖj[ ;k;ÿm"Ö somoô vw rÿteà oô/; aÖ…¶"
pÖj[ ;n;ÿMp[jn…yôt; somÿ EÖv;SmÖw retoô d/;ÿTyÖ…¶" pÖj[ ;Mp[ jÿnyit ivôNdtÿe
pÖj[ ;‡m;ÿ¶yÖe ' ’û„,g[Ivÿ mÖ ; lÿ.te s*ôMyMbÖ.'u[ yo b[;˜ÿ ,Ö o ivô¥;mÖnCU yÖ n
ivôrocÿte Ö yd;ÿ¶yÖe o .vÿitô tejÿ EÖv;‚SmôNtenÿ d/;itô yTs*ôMyo bÿ˜[ vcRsÖ '
tenÿ ’û„,g[Ivÿ a;¶eyÖ o .ÿvitô tmÿ EÖv;Sm;ôdpÿ h≤Nt êetô o .ÿvitô
83

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

®cÿmvôe ;‚SmÿNd/;it bÖ."u[ s*ôMyo .ÿvit b[˜vcÖsR mÖve ;‚SmÖÆNTviW'Ã
d/;Ty;‡¶eyÖ ' ’û„,g[Ivÿ mÖ ; lÿ.te s*ôMyMbÖ.mu[ ;ÿ¶yeÖ ' ’û„,g[Ivÿ MpuroÖ/;y;ô˝
Sp/ÃmR ;n a;¶Öye o vw b[;˜ÿ ,Ö " s*ôMyo r;ÿjNÖ yoÿå….tÿ" s*ôMym;ÿ¶yeÖ *
.ÿvtÖStejsÿ vÖw b[˜,ÿ o.Öytoÿ r;Ö∑M^ p·rÿ gO;Tyek/ô ; sÖm;vÿ¤O π pûru Eÿn'
d/te –2–
dÖve ;ôsrûu ; EÖWu loôk„É vÿSp/RNtÖ s EÖt' iv„,ÿvu ;RmnÖ mÿpXyÖˇ˝ Sv;yÿw
dÖve t;ÿy;ô a;lÿ.tÖ ttoô vw s îÖm;\Lloôk;nÖ>yÿjy‡√[„w ,Öv' v;ÿmnÖ m;
lÿ.te Ö Sp/ÃmR ;noô iv„,ÿru vÄe .UTû vem;\Lloôk;nÖ…. jÿyitô ivWÿmÖ a; lÿ.te Ö
ivWÿm; îvÖ hIme loôk;" smOı
ÿ ‰;ô îN{;ÿy mNyumû teÖ mnÿSvte
lÖl;mÿMp[;Íû©m; lÿ.te s'g;[ mô e s'yˇÿ î≤N{Öy,e Ö vw mÖNyun;ô mnÿs; s'g;[ mô '
jÿytÖ IN{ÿmvÖe mÿNyumû NtÖMmnÿSvNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖv;‚Smÿ…•≤N{ÖyMmÖNyuMmnoÿ d/;itô jyÿitô t˝ s'gà ;[ mô ‡≤mN{;ÿy mÖ®Tvÿte
pO‚XnsÖKqm; lÿ.te Ö g[;mÿk;mÖ îN{ÿmvÖe mÖ®TvÿNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖv;Smwÿ sj;ôt;Np[ yÿCzit g[;Myÿve .ÿvitô ydOWÿ .Ö StenNwÖ {o
yTpO‚XnôStenÿ m;®Ät" smOı
ÿ ‰w pÖí;TpO‚ÿ XnsÖKqo .ÿvit
pí;dNvvs;ô…ynIÿmvÖe ;SmÖw ivx'Ã kroit s*ôMyMbÖ.mu[ ; lÿ.tÖe ;•ÿk;m"
s*ôMy' v; a•Ö˝ somÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ô a•ÖMp[
yÿCzTy•;ôd EÖv .ÿvit bÖ..u[ vÃR TyetÖ √; a•ÿSy ÂÖp˝ smOı
ÿ ‰w
s*ôMyMbÖ.mu[ ; lÿ.te Ö ymlÿ˝ r;ôJy;yÖ sNtÿ˝ r;ôJy' nopÖnmeTÿ s*ôMy' vw
r;ôJy˝ somÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smwÿ r;ôJyMp[
yÿCzÖTyupnwÿ ˝ r;ôJy' nÿmit bÖ..u[ vÃR Tyetô √w somÿSy ÂÖp˝ smOı
ÿ ‰;ô îN{;ÿy
vO]tÖ ru ÿe lÖl;mÿMp[;Íû©m; lÿ.te gÖt≈Iÿ" p[itôœ;k;ÿm" p;ôPm;nÿmvÖe vû]O '
84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

tIôTv;R pÿi[ tôœ;' gÿCztI‡N{;ÿy;….m;itôfle lÖl;mÿMp[;Íû©m; lÿ.te Ö y"
p;ôPmn;ÿ gOhIôt" Sy;Tp;ôPm; v; aÖ….m;ÿitôirN{ÿmvÖe ;….ÿm;itôhnÖ˝ Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ÿTp;ôPm;nÿm….m;ÿitôMp[ ,ÿdu tÖ îN{;ÿy
vÖ…j[,eÿ lÖl;mÿMp[;Íû©m; lÿ.te Ö yml˝Ã r;ôJy;yÖ sNt˝Ã r;ôJy'
nopÖnmôie dN{ÿmveÖ vÖij[,˝Ö Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;SmwÖ vj[MÖ p[
yÿCzitô s EÿnÖ' vj[oô .UTy;ÿ îN/Ö ¨pwnÿ ˝ r;ôJy' nÿmit lÖl;mÿ" p[;Íû©o
.ÿvTyÖte √w vj[Sÿ y ÂÖp˝ smÿı
O ‰w –3–
aÖs;v;ÿidôTyo n VyÿroctÖ tSmÿw devÖ ;" p[;yÿ…í·ˇmwCzÖNtSm;ÿ EÖt;'
dxÿW.R ;ôm;lÿ.NtÖ tywvÖ ;‚SmÖncu[ mÿ d/u‡û yoR bÿ˜[ vcRsÖ k;ÿm"Ö Sy;ˇSm;ÿ
EÖt;' dxÿW.R ;ôm; lÿ.te ;ômmu veÖ ;idôTy˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖv;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' dÿ/;it b[˜vcRSÖ yÿve .ÿvit vÖsNt;ÿ
p[;tô S]I\LlÖl;m;ôn; lÿ.te g[I„ô me mÖ?yiNdÿnÖe ]IæHzÿitpOœû ;' zÖr¥ÿpr;ôº
]IæHzÿitôv;r;ôN]I…,ô v; a;ÿidôTySyÖ tej;ÿ˝…s vÖsNt;ÿ p[;tô g[I„ôR me
mÖ?yiNdÿne xÖr¥ÿpr;ôº y;vÿNTyevÖ tej;ÿ˝…sô t;NyÖve ;vÿ ®N/eÖ ]yÿS]yÖ a;
lÿ>yNteå….pUvû mR vÖe ;‚SmôNtejoÿ d/;it s'vTsÖrMpÖy;Rl>ÿ yNte s'vTsÖro vw
bÿ˜[ vcRsÖ Syÿ p[d;ôt; s'và TsÖr EÖv;Smwÿ b[˜vcRsÖ Mp[ yÿCzit
b[˜vcRSÖ yÿve .ÿvit s'vTsÖrSyÿ pÖrSt;ÿTp[;j;pÖTy' k&ûm; lÿ.te
pÖj[ ;pÿitô" sv;ÃR dÖve t;ÿ devÖ t;ÿSvÖve p[itÿ itœitô yidÿ …b.Iôy;∂uíû m;RÃ
.iv„y;ômIitÿ som;p*ô„,˝ Xy;ômm; lÿ.te s*ôMyo vw dÖve tÿy;ô pu®Wÿ "
p*ô„,;" pÖxvÖ" SvywvÖ ;Smÿw devÖ tÿy; pÖx…u .ôSTvc'Ã kroitô n duíû m;ÃR .vit
devÖ ;íÖ vw yÖmí;ô‚Sm L\ loôkåÉ Sp/RNtÖ s yÖmo dÖve ;n;ÿ…m≤N{Öy' vIôymÃR yuvtÖ
t¥ÖmSyÿ ymÖTv' te devÖ ; aÿmNyNt yÖmo v; îÖdmÿ.¥ûU √Öy˝ Sm îitô te
85

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖNs EÖt* pÖj[ ;pÿitr;ôTmnÿ ¨=vÖx* inrÿ…mmItô te dÖve ;
vw„ÿ ,;v®Ö,I' vÖx;m;lÿ.NtÖNw {mu=û ;,'Ö t' v®ÿ,ne vwÖ g[;hÿ …yôTv; iv„,ÿnu ;
yÖDne Ö p[;,ÿdu NtÖNw {e,vÖw ;Sye≤ÿ N{ÖymÿvÔO tÖ yo .[;tOVÿ yv;ôNSy;Ts Sp/Rmà ;no
vw„,;v®Ö,I' vÖx;m; lÿ.te NwÖ {mu=û ;,'Ö v®ÿ,ne vwÖ .[;tÿVO y' g[;h…yôTv;
iv„,ÿnu ; yÖDne Ö p[ ,udÿ t EÖNe {e,vÖw ;Syÿ≤e N{Öy' vO¤ÿ ûπ .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ
.[;tOVÿ yo .vÖtI‡N{oÿ vO]û mÿhNÖ t' vû]O o hÖt" Woÿ@x
Ö ….ÿ.oRgô rw …ÿ sn;ôˇSyÿ
vO]û Syÿ xIWRtÖ o g;vÖ ¨d;ÿyNÖ t; vwdÿ ÁÖe oÿå.vÖNt;s;ÿmWO .Ö o
jÖ`neånUdˇwÖ …mN{oÿåc;yÖTsoÿåmNytÖ yo v; îÖmm;ôl.ÿte Ö
muCyÿte ;ôSm;Tp;ôPmnÖ îitô s a;ÿ¶yÖe ' ’û„,g[Ivÿ mÖ ; lÿ.twNÖ {mÿWO .Ö '
tSy;ô…¶revÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿsà tO " Wo@xÖ/; vO]û Syÿ
.oôg;nPyÿdhdÖNw {e,≤eÿ N{Öym;ôTm•ÿ/ˇÖ y" p;ôPmn;ÿ gOhIôt" Sy;Ts a;ÿ¶yeÖ '
’û„,g[Ivÿ mÖ ; lÿ.te NwÖ {mÿWO .Ö m…¶rÖve ;SyÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿstO "
p;ôPm;nÖmipÿ dhTywNÖ {e,≤eÿ N{Öym;ôTmN/ÿˇeÖ muCyÿte p;ôPmnoô .vÿTyevÖ
¥;ÿv;pO…qôVy;'à /Öne mu ; lÿ.te Ö Jyogÿp®ıoôånyoôihR v; EÖWoåp[iÿ tiœôtoåqwWÖ
Jyogpÿ®ıoô ¥;v;ÿp…O qôvI EÖv Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô te EÖvnw Mÿ p[itôœ;'
gÿmytÖ" p[TyÖve itÿœit py;R·ô r,Iÿ .vit py;Rrô IvÖ Áºtÿ Syÿ r;ô∑'^ yo
Jyogÿp®ıÖ" smÿı
O yw v;yÖVy'Ã vÖTsm; lÿ.te v;ôyvu ;R aÖnyoÿvTÖR s îûme v;
EÖtSmwÿ loôk; apÿx„u k;ô iv@pÿx„ûu k;qÖWw Jyogpÿ®ıo v;ôymu veÖ Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ÿ îÖm;\Lloôk;iNvxÖMp[ d;ÿpyitô p[;Sm;ÿ
îûme loôk;" òuvÿ ≤Nt .uÔTÖ yenÿ Ö' iv@upÿ itœte –4–
îN{oÿ vÖlSyÖ …blÖmp*ÿ,oRTÖ s y ¨ÿˇmÖ " pÖxru ;sIôˇMpOœû Mp[itÿ
s'gÖ ÁO odÿÆK%dÖˇ˝ sÖhßÿMpÖxvoånUd;ÿyNÖ s ¨ÿ•tÖ oÿå.vÖ‡¥" pÖxk
u ;ÿm"Ö
86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Sy;Ts EÖtmwNÖ {mÿ•u tÖ m; lÿ.teÖ Ne {ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖv;Smÿw pÖxNU p[ yÿCzit pxûmu ;nÖve .ÿv‡Tyu•tÖ o .ÿvit s;hÖßI v; EÖW;
lÖ+mI ydÿ•u tÖ o lÖæ+mywvÖ pÖxnU vÿ ®N/e yÖd; sÖhßÿMpÖxNU p[;“ÿ yûu ;tqÿ
vw„,Öv' v;ÿmnÖ m; lÿ.te twÖ ‚SmÖNvw tTsÖhßÖm?yÿitœÖˇSm;ÿdWÖe v;ÿmnÖ "
smIÿiWt" pÖx>u yÿ EÖv p[j;ÿt>e y" p[itôœ;' dÿ/;itô koÿåhRit
sÖhßÿMpÖxNU p[;¢û…u mTy;ÿ¸rhor;ô];<yevÖ sÖhßÿ˝ sÖMp;¥; lÿ.te pÖxvoô v;
aÿhor;ô];…,ÿ pÖxnU veÖ p[j;ÿt;Np[itôœ;' gÿmyÖ‡TyoWÿ/I>yo vehÖ tÖm; lÿ.te
pÖj[ ;k;ÿm aoWÿ/yoô v; EÖtMpÖj[ ;ywÖ p·rÿ b;/NtÖe yoålÿMpÖj[ ;yÖw sNpÖj[ ;' n
ivôNdtÖ aoWÿ/yÖ" %luû v; EÖtSyÖw sUtmuû ipÿ fl≤NtÖ y; vÖhe ∫vÖTyoWÿ/IrÖve
Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t; EÖv;SmÖw Sv;¥onÿ"e pÖj[ ;Mp[ jÿny≤Nt
ivôNdtÿe pÖj[ ;m;poô v; aoWÿ/yÖ oåsÖTpu®Wÿ Ö a;pÿ EÖv;Sm;ô asÿt"Ö s∂ÿditô
tSm;ÿd;¸ûyíR vwÖ ' vedÖ yíÖ n;pÖSTv;v;sÿt"Ö s∂ÿdtÖ I‡TywN{I˝ sUtû vÿx;ôm;
lÿ.te Ö .Uitÿk;ômoåj;ÿtoô v; EÖW yoålÖM.UTywÖ sN.Uit'ô n p[;“ô otIN{Ö' %lûu
v; EÖW; sUTû v; vÖx;.ÿviÖ dN{ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖvnw MÖ .Uit'Ã gmyitô .vÿTyevÖ y˝ sUTû v; vÖx; Sy;ˇmwNÖ {mÖve ;
lÿ.te twÖ √;v tidÿiN{Öy˝ s;ô=;devÖ ≤e N{Öymvÿ ®N/ EeN{;ô¶Mpÿnu ®TsO∑û m;
lÿ.te Ö y a; tûtO Iy;ôTpu®Wÿ ;ôTsom'Ö n ipbÖie √…Czÿ•oô v; EÖtSyÿ sompIôqo
yo b[;˜ÿ ,Ö " s•; tOtû Iy;ôTpu®Wÿ ;ôTsomÖ' n ipbÿtIN{;ô¶I EÖv Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t;vevÖ ;Smÿw sompIôqMp[ yÿCztÄ ¨pÿnw ˝ sompIôqo
nÿmitô ydwNÖ {o .vÿtI≤N{Öy' vw soÿmpIôq îÿ≤N{ÖymevÖ soÿmpIôqmvÿ ®NıeÖ
yd;ÿ¶yeÖ o .vÿTy;¶eyÖ o vw b[;˜ÿ ,Ö " Sv;mÖve devÖ t;ômnûu s' tÿnoit
pun®TsO∑û o .ÿvit pun®tû∑O îÿvÖ Áÿtº Syÿ sompIôq" smOı
ÿ ‰w b[;˜,SpÖTy'
tÿpU rÖ m; lÿ.te ;….ôcrÄNb[˜,ÿ SÖ pitÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô tSm;ÿ
87

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖvnw mÖ ; vÿíO it t;ôjg;itÖmR ;Cz≥ià t tUprÖ o .ÿvit =urû pÿivôv;R EÖW; lÖ+mI
yˇUpÿ rÖ " smOı
ÿ ‰wÖ SFyo yUpoÿ .vitô vj[oô vw SFyo vj[mÿ vôe ;SmÖw p[ hÿrit
xrÖmyÿMbÖihR" Íû,;TyÖve nw Ö' vw.Iÿdk îÖ?mo ….ônÊyÖve nw mÿ ( –5–
b;ôhSÖR pÖTy˝ ≤xÿitpûœO m; lÿ.te Ö g[;mÿk;moô y"k;ômyetÿ pûœO ˝ sÿm;ôn;n;˝Ã
Sy;ô…mitô bOhSÖ pitÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw Mÿ pûœO ˝
sÿm;ôn;n;'à kroit g[;ô Myÿve .ÿvit ≤xitpûœO o .ÿvit b;hRSpÖTyo ÁºWÿ
devÖ tÿy;ô smOı
ÿ yw p*ô„,˝ Xy;ômm; lÿ.tÖe ;•ÿk;ômoå•Ö' vw pûWU ; pUWû ,ÿmvÖe
Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ô a•ÖMp[ yÿCzTy•;ôd EÖv .ÿvit
Xy;ômo .ÿvTyÖte √; a•ÿSy ÂÖp˝ smOı
ÿ ‰w m;®ÖtMpO‚Xnôm;
lÿ.teÖ ;•ÿk;ômoå•'Ö vw mÖ®toÿ mÖ®tÿ EÖv Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t
EÖv;Sm;ô a•ÖMp[ yÿCzNTy•;ôd EÖv .ÿvitô pO‚Xnÿ.vR TyÖte √; a•ÿSy ÂÖp˝
smOı
ÿ ‰ EÖNe {mÿ®,Ö m; lÿ.te ≤e N{Öyk;ÿmÖ îN{ÿmveÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô
s EÖv;‚Smÿ…•≤N{Öy' dÿ/;tI≤N{y;ôVyÿve .ÿv‡Ty®Ö,o .[mU ;ÿN.vTyÖte √;
îN{ÿSy ÂÖp˝ smOı
ÿ ‰w s;ivô]mupÿ ?vÖStm; lÿ.te sÖink;ÿm" sivôt; vw
pÿs[ vÖ ;n;ÿmIxe sivôt;rÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smÿw sÖinMp[
suvÿ itô d;nÿk;m; aSmw pÖj[ ; .ÿv‡NTyup?vÖSto .ÿvit s;ivô]o ÁÿWº "
devÖ tÿy;ô smÿı
O ‰w vwêdÖve Mbÿ¸ÂÖpm; lÿ.tÖe ;•ÿk;mo vwêdevÖ ' v; a•'Ö
ivê;ÿnveÖ dÖve ;NTSvnÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t EÖv;Sm;ô a•ÖMp[
yÿCzTy•;ôd EÖv .ÿvit b¸ÂÖpo .ÿvit b¸ÂÖp˝ Á•Ö˝ smÿı
O ‰w
vwêdÖve Mbÿ¸ÂÖpm; lÿ.te Ö g[;mÿk;mo vwêdÖve ; vw sÿj;ôt; ivê;ÿnvÖe
devÖ ;NTSvenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t EÖv;Smwÿ sj;ôt;Np[ yÿCz≤Nt g[;Mô yevÿ
.ÿvit b¸ÂÖpo .ÿvit b¸devTÖ yoÿ3ÁÖ Wºÿ smOı
ÿ ‰w p[j;pÖTy' tÿpU rÖ m; lÿ.te Ö
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ySy;n;ÿD;timvÖ Jyog;ômyÿTe p[;j;pÖTyo vw pu®Wÿ " pÖj[ ;pÿitô" %luû vw tSyÿ
vedÖ ySy;n;ÿD;t…mvÖ Jyog;ômyÿit pÖj[ ;pÿitmevÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖvnw Ö' tSm;ôTß;m;ÿNmuçit tUprÖ o .ÿvit p[;j;pÖTyo ÁºWÿ
dÖve tÿy;ô smOı
ÿ ‰w –6–
vÖW$Ö k
( ;ôro vw g;ÿyi]ôyw ≤xroÿå…CznÖˇSyÖw rsÖ"
pr;ÿptÖˇMbOhû Spitô®p;ÿgO ;ûTs; ≤xÿitpûœO ; vÖx;.ÿv¥Ö o i√ÖtIyÿ"
pÖr;pÿtˇÖ ‚MmÖ];v®ÿ,;Övpu ;ÿgO It;ô˝ s; i√ÿÂpÖ ; vÖx;.ÿv¥StûtO Iyÿ"
pÖr;pÿtˇÖ ' ivêeÿ devÖ ; ¨p;ÿgO Nû Ts; bÿ¸ÂÖp; vÖx; .vÖ¥íÿtquû "R pÖr;pÿtTÖ s
pO…ÿ qôvIMp[;ivÿxˇÖ MbOhSÖ pitÿr>Ä ygO;ôdSTvÖve ;yM.og;ôyie tô s ¨ÿ=vÖx"
smÿ.vÖ¥LloihÿtMpÖr;pÿtˇÖ &û{ ¨p;ÿgO ;ôTs; r*Ö{I roihÿ,I
vÖx;.ÿv‡ä;hRSpÖTy;˝ ≤xÿitpûœO ;m; lÿ.te b[˜vcRsÖ k;ÿmoô
bOhSÖ pitÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' dÿ/;it
b[˜vcRSÖ yÿve .ÿvitô CzNdÿs;'ô v; EÖW rsoô y√Öx; rsÿ îvÖ %lûu vw
bÿ˜[ vcRsÖ ' zNdÿs;mÖve rsÿne Ö rsÿMb[˜vcRsÖ mvÿ ®Nıe mw];v®Ö,I'
i√ÿÂpÖ ;m; lÿ.te Ö vOi∑ÿk;mo mw]Ö' v; ahÿv;R®,Ö I r;i]ÿrhor;ô];>y;ô' %luû vw
pÖjNR yoÿ vWRit …mô];v®ÿ,;vevÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t;vevÖ ;Sm;ÿ
ahor;ô];>y;ÿMpÖjNR y'Ã vWRytÖXzNdÿs;'ô v; EÖW rsoô y√Öx; rsÿ îvÖ %luû
vw vOi∑ôXzNdÿs;mÖve rsÿne Ö rs'Ö vOi∑ômvÿ ®Nıe mw];v®Ä,I' i√ÿÂpÖ ;m;
lÿ.te pÖj[ ;k;ÿmo mw]Ö ' v; ahÿv;R®,Ö I r;i]ÿrhor;ô];>y;'ô %luû vw pÖj[ ;" p[
j;ÿyNte …mô];v®ÿ,;vÖve Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t;vÖve ;Sm;ÿ
ahor;ô];>y;ÿMpÖj[ ;Mp[jnÿ ytÖXzNdÿs;'ô v; EÖW rsoô y√Öx; rsÿ îvÖ %luû
vw pÖj[ ; zNdÿs;mÖve rsÿne Ö rsÿMpÖj[ ;mvÿ ®Nıe vwêdÖve IMbÿ¸ÂÖp;m;
89

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

lÿ.te ;•ÿk;mo vwêdevÖ ' v; a•Ö' ivê;ÿnvÖe dÖve ;NTSvenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ
/;vitô t EÖv;Sm;ô a•ÖMp[ yÿCzNTy•;ôd EÖv .ÿvitô CzNdÿs;'ô v; EÖW
rsoô y√Öx; rsÿ îvÖ %luû v; a•Ö' zNdÿs;mÖve rsÿne rsÖm•Ömvÿ ®Nıe
vwêdevÖ IMbÿ¸ÂÖp;m; lÿ.te Ö g[;mÿk;mo vwêdevÖ ; vw sÿj;ôt; ivê;ÿnvÖe
dÖve ;NTSvenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t EÖv;Smÿw sj;ôt;Np[ yÿCz≤Nt g[;Mô yÿve
.ÿvitô CzNdÿs;ô' v; EÖW rsoô y√Öx; rsÿ îvÖ %luû vw
sÿj;ôt;XzNdÿs;mevÖ rsÿne Ö rs˝Ã sj;ôt;nvÿ ®Nıe b;hRSpÖTymÿ=u vÖxm;
lÿ.te b[˜vcÖsR k;ÿmoô bOhSÖ pitÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖv;‚SmÿNb[˜vcÖsR ' dÿ/;it b[˜vcRSÖ yÿve .ÿvitô vx'Ö v; EÖW cÿritô
ydû=u ; vxÿ îvÖ %lûu vw bÿ˜[ vcRsÖ ' vxÿne vÖw vxÿMb[˜vcÖsR mvÿ ®Nıe
r*ô{I˝ roihÿ,Iôm; lÿ.te ;….ôcrÿn{ûu[ mevÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô tSm;ÿ
EÖvnw mÖ ; vÿíO it t;ôjg;itRmô ;Cz≥ià tô roihÿ,I .vit r*ô{I ÁÿWº ; dÖve tÿy;ô
smOı
ÿ ‰wÖ SFyo yUpoÿ .vitô vj[oô vw SFyo vjÿm[ veÖ ;SmÖw p[ hÿrit
xrÄmyÿMbÖihR" Íû,;TyÖve nw 'Ö vw.Iÿdk îÖ?mo ….ônÊyÖve nw mÿ ( –7–
aÖs;v;ÿidôTyo n VyÿroctÖ tSmÿw dÖve ;" p[;yÿ…í·ˇmwCzÖNtSm;ÿ EÖt;˝
s*ôrI˝ êetÖ ;' vÖx;m;lÿ.NtÖ tyÖvw ;‚SmÖncu[ mÿ d/u‡û yoR bÿ˜[ vcRsÖ k;ÿm"Ö
Sy;ˇSm;ÿ EÖt;˝ s*ôrI˝ êetÖ ;' vÖx;m; lÿ.te ;ômmu veÖ ;idôTy˝ Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' dÿ/;it b[˜vcRSÖ yevÿ .ÿvit
bwLÖ vo yUpoÿ .vNyÖs* v; a;ÿidôTyo ytoåj;ÿytÖ ttoÿ …bôLvÿ
¨dÿitœÖTsyoÿNyevÖ bÿ˜[ vcRsÖ mvÿ ®Nıe b[;˜,SpÖTy;Mbÿ.k
u[ ,ô IRm;
lÿ.te ;….eforecôe rÿNv;®Ö,' dxÿkp;lMpûru St;ô…•vRpà √eÖ ®ÿ,ne vÖw .[;tOVÿ y'
g[;h…yôTv; b[˜,ÿ ; StO,tu e b.[k
u ,ô IR .ÿvTyetÖ √w b[˜,ÿ o ÂÖp˝ smOı
ÿ ‰wÖ
90

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

SFyo yUpoÿ .vitô vj[oô vw SFyo vjÿm[ vÖe ;Smwô p[ hÿrit xrÖmyÿMbÖihR"
Íû,;Tye‡Ö vw n'Ö vw.Iÿdk îÖ?mo ….ônÊyevÖ nw ' vw„,Öv' v;ÿmnÖ m; lÿ.te Ö y' yÖDo
nopÖnmeiÖ √„,ûvu Rw yÖDo iv„,umÿ vÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smÿw
yÖDMp[ yÿCzôTyupnwÿ ' yÖDo nÿmit v;mÖno .ÿvit vw„,Övo ÁÿWº dÖve tÿy;ô
smOı
ÿ ‰w Tv;ô∑'^ vÿ@bÖ m; lÿ.te pÖxk
u ;ÿmSÖ Tv∑;ô vw pÿxnûU ;‚Mmÿqnûu ;n;Ã'
p[jn…yôt; Tv∑;ÿrmevÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;Smÿw
pÖx‚U Nmÿqnûu ;Np[ jÿnyit pÖj[ ; ih v; EÖt‚SmÿNpÖxvÖ" p[ivÿ∑;ô aqÖWw
pum;ôNTsNvÿ@bÖ " s;ô=;dÖve pÖj[ ;MpÖxnU vÿ ®N/e ®Nıe mw]Ö ˝ êetÖ m; lÿ.te
s'g;[ mô e s'yˇÿ e smÖyk;ÿmo …mô]mevÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖvnw ‚ÿ Mmô],e Ö s' nÿyit ivx;ôlo .ÿvitô Vyvÿs;yyTyevÖ nw Ã' p[;j;pÖTy'
’û„,m; lÿ.te Ö vOi∑ÿk;m" p[jÖ ;pÿitôvRw vO∑‰;ÿ Èxe p[jÖ ;pÿitmÖve Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;Smÿw pÖj[ NyÃ' vWRyit ’û„,o .ÿvTyÖte √w vO∑‰wÿ
ÂÖp˝ÂÖp,e vwÖ vOiû ∑ômvÿ ®Nıe xÖbloÿ .vit ivô¥tu mÿ vÖe ;Smÿw jn…yôTv;
vÿWyR ‡Tyv;Íû©o .ÿvitô vOi∑ÿmvÖe ;SmÖw in yÿCzit –8–
v®ÿ,˝ suWvu ;ô,mÖ•;¥'Ö nop;ÿnmÖTs EÖt;' v;ÿ®,Ö I' ’û„,;' vÖx;mÿpXyÖˇ;˝
Sv;ywÿ dÖve t;ÿy;ô a;lÿ.tÖ ttoô vw tmÖ•;¥Ömpu ;ÿnmÖ‡¥mlÿm•Ö ;¥;ÿyÖ
sNtÿm•Ö ;¥'Ö nopÖnmÖTe s EÖt;' v;ÿ®,Ö I' ’û„,;' vÖx;m; lÿ.te Ö v®ÿ,mevÖ Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ô a•ÖMp[ yÿCzTy•;ôd" EÖv .ÿvit ’û„,;
.ÿvit v;®Ö,I ÁºWÿ ; dÖve tÿy;ô smOı
ÿ ‰w mw]Ö ˝ êetÖ m; lÿ.te v;®Ö,'
’û„,mÖp;' c*Wÿ/In;' c s'/Ö ;v•ÿk;mo mw]Ö Iv;R aoWÿ/yo v;®Ö,Ir;poôåp;'
cÖ %lûu v; aoWÿ/In;' cÖ rsÖmpu ÿ jIv;mo …mô];v®ÿ,;vÖve Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t;vÖve ;Sm;ô a•ÖMp[ yÿCztoå•;ôd EÖv
91

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.ÿvTyÖp;'c*Wÿ/In;' c s'/Ö ;v; lÿ.t ¨Ö.yÖSy;vÿ®ı‰wÖ ivx;ÿ%oô yUpoÿ
.vitô √π Áºtÿ e dÖve teÖ smOı
ÿ ‰w mw]Ö ˝ êetÖ m; lÿ.te v;®Ö,' ’û„,'
Jyog;ÿmy;vIô yNmw]Ö o .vÿit …mô],e vwÖ ;SmÖw v®ÿ,˝ xmyitô y√;ÿ®,Ö "
s;ô=;dÖve nw 'Ã v®,p;ôx;Nmûçu Tyutû ydIôt;sû.u vR iÿ tô jIvÿTyÖve devÖ ; vw pui∑ô'
n;ivÿNdÖNt;‚Mmÿqnu åÿe pXyÖNtSy;ôª smÿr;/yÖNt;vÖ…ên;ÿvb[tU ;m;ôvyoôv;R
EÖW; mwtSy;Ã' vd?vÖ…mitô s;…ênoÿrvÖe ;.ÿv‡Ö ¥" pui∑ÿk;mÖ" Sy;Ts
EÖt;m;ÿ…êônI' yÖmI' vÖx;m; lÿ.te ;ô…ên;ÿvvÖe Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô
t;vÖve ;‚SmÖNpui∑'Ã /ˇÖ" pu„yÿit pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿ" –9–
a;ô…êôn' /ûmU l
[ l
ÿ ;mÖm; lÿ.te Ö yo dub;[ ˜RÃ ,Ö" somÖ‚Mpp;ÿsde …Ö ên*ô vw
dÖve ;n;ômsoÿmp;v;St;ô' t* pÖí; soÿmpIôqMp[;“ÿtu ;mÖ…ên;ÿvteÖ Syÿ dÖve t;ô yo
dub;[ ˜RÃ ,Ö" somÖ‚Mpp;ÿsTyÖ…ên;ÿvvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t;vÖve ;Smÿw
sompIôqMp[ yÿCztÖ ¨pÿnw ˝ sompIôqo nÿmitô yıûmÜ o[ .vÿit
/U…môm[ ;,ÿmveÖ ;Sm;ôdpÿ h≤Nt lÖl;moÿ .vit mu%tÖ EÖv;‚SmôNtejoÿ d/;it
v;yÖVyÃ' gomûgO m; lÿ.te Ö ymjÿ…flv;˝sm….ôx˝seyÿ ruû pUtÿ ;ô v; EÖt'
v;gOCÿ zitô ymjÿ…flv˝'sm….ôx˝sÿ≤Ntô nwW g[;Mô y" pÖxnu ;Rr<Ö yo yÌoÿmgûO o
nevWÖw g[;mÖe n;rÿ<yeÖ ymjÿ…flv;˝sm….ôx˝sÿ≤Nt v;ôyvu Rw dÖve ;n;ÿMpÖiv]'Ã
v;ôymu vÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw Mÿ pvyitô pr;ÿcIô v; EÖtSmÿw
VyuCû zNtIô VyÿCu zitô tmÿ" p;ôPm;nÖMp[ ivÿxitô ySy;ÿ…êône xÖSym;ÿnÖe sUyoôR
n;iv.Rviÿ t s*ôyMR bÿ¸ÂÖpm; lÿ.te ;ômmu veÖ ;idôTy˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖv;Sm;ôˇmÿ" p;ôPm;nÖmpÿ h≤Nt p[tÖ ICyÿSmw VyûCu zNtIô
VyÿCu zÖTypÖ tmÿ" p;ôPm;nÿ˝ hte –10–
92

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

îN{'Ã vo ivôêtÖSprI‡N{'Ö nroô m®ÿtoô yıÿ vo idôvo‡y; vÖ" xmÃR –
.rÖ‚e „vN{ÿ˝ suhû vÿ˝ hv;mheå˝hoômcu ˝ÿ su’
û t'Ö dwVy'Ö jnÿm( )
aÖ…¶‚Mmô]' v®ÿ,˝ s;ôtyeÖ .g'Ö ¥;v;ÿp…O qôvI mÖ®tÿ" SvôStyeÿ – mÖmˇÿu nÖ"
p·rÿJm; vsÖh;R mÖmˇuû v;toÿ aÖp;' vOW<ÿ v;n( ) ≤xôxIôt…mÿN{;pvRt; yûvu '
nÖSt•oô ivêÿe v·rvSyNtu dÖve ;" – ipôy[ ; voô n;mÿ ¸ve tûru ;,;ÿm( ) a;
yˇOpû Nmÿ®to v;vx;ôn;" –
…≈ôyseÖ kM.;ôn…u .ô" s‚Mmÿ…m≤=rÖe te rÖ‚Xm….ôSt AKvÿ…." su%;ôdyÿ" ) te
v;xIÿmNt îÖ‚„m,oô a.Iÿrvo ivô{e ipôy[ Syô m;®ÿtSyô /;ªÿ" –
aÖ…¶" pÿq[ mÖ o vsu…ÿ .noR aVy;ôTsomoÿ ®Ö{…e .ÿr…Ö . rÿ=tuû Tmn;ÿ ) îN{oÿ
mÖ®≤∫ÿAt≥ /uû ; ’ÿ,oTv;idôTywnoôR v®ÿ,"Ä s˝ ≤xÿx;tu –
s' noÿ devÖ o vsÿ…u .rÄ…¶" s˝ somÿStÖn.U Iÿ ®Öi{y;ÿ…." ) s…mN{oÿ
mÖ®≤∫ÿy…ÖR Dyw"Ö sm;ÿidôTywnoôR v®ÿ,o a…j…Dpt( –
yq;ÿidôTy; vsu…ÿ ." sMb.Uvû mu ®RÖ ∫Iÿ ®Ö{;" sÖmj;ÿnt;ô…. ) EÖv;
i]ÿ,;mÖ•˙ÿ,Iym;n;ô ivêÿe dÖve ;" smÿnso .vNtu –
k⁄];ÿ …cô¥Syô smOtÿ * rÖ<v; nroÿ nOWû dÿne ) ahÃNR t…íô¥…mÿN/Öte s'jà nÖ yÿ≤Nt
jÖNtvÿ" – s' yidôWo vn;ÿmheÖ s˝ hÖVy; m;nÿWu ;,;m( ) ¨Öt ¥ûªu Syô
xvÿs" AûtSyÿ rÖ‚Xmm; dÿde –
yÖDo dÖve ;n;ôMp[Tyÿie t suªû m;idÿTy;soô .vÿt; mO@yÖ Ntÿ" ) a; voôåv;RcIÿ
sumiÖ tvÃvR TO y;dÖ˝ho…íô¥; vÿ·rvoôivˇÖr;sÿt( –
xu…cÿrp" sûyU vÿs;ô adÿB/Ö ¨pÿ =eit vûı
O vÿy;" sûvu Irÿ" ) nikô∑'
flÖNTy≤Ntÿtoô n dûrU ;¥ a;ÿidôTy;n;ôM.vÿitô p[,Iÿt* – /;ôryÿNt
a;idôTy;soô jgÖTSq; dÖve ; ivêÿSyô .uvnÿ Sy goôp;" ) dIô`;R…/ÿyoô
r=ÿm;,; asûyu mÃR tûO ;v;ÿníÖ yÿm;n; Aû,;in –
93

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

itôßo .UmIÿ/;RryÖN]I˝®Öt ¥UN]I…,ÿ v[tÖ ; ivôdqÿe aÖNtrÿWe ;m( )
Aûtne ;ÿidTy;ô mihÿ vo mihôTv' tdÿymR Nv®, …m]Ö c;®ÿ –
Ty;•u =Öi]y;ô˝ avÿ a;idôTy;Ny;ÿ…cW;mhe ) sûmu @Oû «ôk;˝ aÖ….∑ÿye –
n dÿ≤=ô,; iv …cÿiktÖe n sÖVy; n p[;cô Inÿm;idTy;ô not pÖí; ) p;ôKy;ÿ
…c√svo /Iôy;ÃR …c¥u„û m;nIÿtoô a.ÿyÖ' JyoitÿrXy;m( –
a;ôidôTy;n;ômvÿs;ô nUtnÿ ne s=Iômihô xmÃ,R ;ô x'tmÿ ne ) aÖn;ôg;ôSTve
aÿiditôTve turû ;sÿ îÖm' yÖD' dÿ/tûu ≈oWÿm;,;" –
îÖmMmÿe v®, ≈u/Iô hvÿm¥Ö ; cÿ mO@y ) Tv;mÿvSÖ yur; cÿkÉ –
tÊv;ÿ y;…mô b[˜,ÿ ;ô vNdÿm;nÖStd; x;ÿStôe yjÿm;no hÖiv….Ã"R )
ahÿ@e m;no v®,Öhe boô?yu®x
ÿ ˝sÖ m; nÖ a;yu"û p[ moÿWI" –11–
îit i√tIyk;<@º p[qm" p[p;#k" 1
aq i√tIyk;<@º i√tIy" p[p;#k" 2
pÖj[ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ t;" sO∑û ; îÿN{;ô¶I ap;ÿghU t;ô˝
soÿåc;yTpÖj[ ;pÿitirN{;ô¶I vw mÿe p[jÖ ; ap;ÿ`=u t;ô…mitô s
EÖtmÿNw {;ô¶mek;ÿdxkp;lmpXyôˇ' inrÿvpÖˇ;vÿSmw p[jÖ ;"
p[;s;ÿ/yt;‡imN{;ô¶I v; EÖtSyÿ p[jÖ ;mpÿ gUhtoô yoålÿMpÖj[ ;ywÖ sNpÖj[ ;' n
ivôNdtÿ EeN{;ô¶mek;ôdxkp;l'Ö invRpà Te p[jÖ ;k;ÿm îN{;ô¶I EÖv Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t;vevÖ ;Smÿw pÖj[ ;Mp[ s;ÿ/yto ivôNdtÿe
pÖj[ ;‡mÿNew {;ô¶mek;ÿdxkp;l'Ö invÃpR TeÖ Sp/Rmà ;nÖ" =e]eÿ v; sj;ôtWe ÿu
ve;N{;ô¶I EÖv Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t;>y;ÿmvÖe ≤e N{ôy' vIôyMÃR .[;tOVÿ ySy
vO¤πû iv p;ôPmn;ô .[;tÿVO ye, jyÖtåe pÖ v; EÖtSm;ÿid≤N{Öy' vIôyÃ| £;mitô y"
s'gà ;[ mô mÿpu pÖy[ ;TywNÿ {;ô¶mek;ÿdxkp;l'Ö invRpà Te s'g;[ mô mupÿ p[y;ôSyi•ÿN{;ô¶I
94

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

EÖv Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t;vÖve ;‚Smÿ…•≤N{Öy' vIôyÃ| /ˇ" sÖh≤e N{Öy,e ÿ
vIôy,RÃe opÖ p[ y;ÿitô jyÿitô t˝ s'gà ;[ mô ' iv v; EÖW îÿ≤N{ye,ÿ vIôy,Reà ?yRteÖ
y" s'gà ;[ mô ' jyÿTywN{;ô¶mek;ÿdxkp;l'Ö invÃpR Te s'g;[ mô ' …jôTveN{;ô¶I EÖv
Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t;vÖve ;‚Smÿ…•≤N{ôy' vIôyÃ| /ˇoô ne≤N{Öy,e ÿ
vIôy,RÃe Ö VyO?ÿ yÖtåe pÖ v; EÖtSm;ÿid≤N{Öy' vIôyÃ| £;mitô y Eitÿ
jÖnt;ÿmNw {;ô¶mek;ÿdxkp;l'Ö invÃpR ∆e nÖ t;ÿm„Öe yi•ÿN{;ô¶I EÖv Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t;vevÖ ;‚Smÿ…•≤N{Öy' vIôyÃ| /ˇ" sÖh≤e N{Öy,e ÿ vIôy,RÃe
jÖnt;ÿmie tm p*ô„,' cÖ®mnûu invÃpR Te pUWû ; v; îÿ≤N{ÖySyÿ vIôySRÃ y;nupd[ ;ôt;
pUWû ,ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ÿ î≤N{Öy' vIôymRÃ nûu p[
yÿCzit =w]pÖTy' cÖ®˘ invRpà ∆e nÖ t;ÿm;ôgTyeyÖ ' vw =e]Sÿ yô pitÿrSÄ y;mevÖ p[itÿ
itœTyw‡N{;ô¶mek;ÿdxkp;lmûpu ·rÿ∑;ô…•vRpà de SÖ y;mevÖ p[iÿ tôœ;ye≤ÿ N{ôy'
vIôymÃR pûu ·rÿ∑;d;ôTmN/ÿˇe –1–
aÖ¶yeÿ p…qô’teÿ puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà ¥eÖ o dÿxpR ,U mR ;sy;ôjI
s•ÿm;v;ôSy;'Ã v; p*,Rm;ôsI' v;ÿitp;ôdyeTÿ pÖqo v; EÖWoå?ypÿqne iw tô yo
dÿxpR ,U mR ;sy;ôjI s•ÿm;v;ôy;Ã' v; p*,Rm;ôsI' v;ÿitp;ôdyÿTyÖ…¶mÖve
pÿ…qô’tÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖvnw mÖ pq;ôTpNq;ômipÿ
nyTynÖ@v± ;Nd≤=ÿ,; vÖhI ÁÿWº smOı
ÿ ‰; aÖ¶yeÿ vÖt[ pÿtye
puroÄ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà ¥Öe a;ihÿt;…¶Ö" s•ÿvT[Ö y…mÿv crÿde …Ö ¶mÖve
v[tÖ pÿitô˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖvnw Ã' vÖt[ m; lÿM.yitô v[Tyoÿ
.vTyÖ‡¶yeÿ r=oôfle pÿru oÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà ¥Öe ˝ r=;ÿ˝…sô
scerÿ •Ö…¶mevÖ rÿ=oôh,Ö˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖv;Sm;ô{=;ô˝Sypÿ h≤Ntô in≤xÿt;y;'ô invÃpR iÖe •≤xÿt;y;ô˝ ih r=;ÿ˝…s
95

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖre[ tÿe sÖMp[,e ;ÃNR yevÖ nw ;ÿin h≤NtÖ p·rÿ…≈te y;jye{Ö =ÿs;ômnÿNvvc;r;y
r=oôflI y;ÿJy;nuv;ôKyÿe .vtoô r=ÿs;ô˝ StOTy;ÿ aÖ¶yeÿ ®Ö{vÿte
puroÄ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR de ….ôcrÿ•WÖe ; v; aÿSy `oôr; tÖnyU &R {û StSm;ÿ
EÄvnw mÖ ; vOíÿ it t;ôjg;itômR ;Cz≥Tà yÖ‡¶yeÿ sur….ômteÿ puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invÃpR ¥Öe SyÖ g;voÿ v;ô pu®Wÿ ; v;ô pÖm[ Iyÿre NÖ yo v;ÿ …b.Iôy;deWÖ ; v; aÿSy
.eWJÖ y;ÿ tÖnyU TR sÿru ….ômtIô tywvÖ ;Smÿw .eWjÖ ' k¡roit sur….ômteÿ .vit
pUtIgÖN/Sy;pÿhTy; aÖ¶yeÖ =;mÿvte puroÄ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà Te s'g;[ mô e
s'yˇÿ e .;gÖ/ye neÿ vÖw nw ˝Ã xm…yôTv; pr;ÿn…Ö . inidÃx
R itô ymvÿrWe ;'ô iv?yÿ≤NtÖ
jIvÿitô s yMprÿWe ;ôMp[ s mIÿyteÖ jyÿitô t˝ s'gà ;[ mô mÖ…. v; EÖW
EÖt;nÿCu yitô yeW;ÿMpUv;RprÖ ; aÖNvçÿ" pÖm[ IyÿNte pu®W;¸ûitÁRSÃ y ipôy[ tÿm;ô¶yeÖ
=;mÿvte puroÄ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR ∫
e ;gÖ/ye nÿe vwÖ nw ˝Ã xmyitô
nwW;ÿMpurû ;yuWû opÿr"Ä p[ mIÿyteåÖ …. v; EÖW EÖtSyÿ gOhû ;nÿCu yitô ySyÿ
gOhû ;NdhÿTyô¶yeÖ =;mÿvte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR ∫
e ;gÖ/ye nÿe vÖw nw ˝Ã
xmyitô n;Sy;pÿr' gOhû ;Ndÿhit –2–
aÖ¶yeÖ k;m;ÿy puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;lÖ' invRpà ¥eÖ ' k;moô nopÖnmÿde …Ö ¶mÖve
k;mÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖvnw Ö' k;mÿne Ö smÿ/yR TÖ yupnwÿ Ö' k;moÿ
nmTyô‡¶yeÖ yivÿœ;y puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR TeÖ Sp/ÃmR ;nÖ" =e]ÿe v;
sj;ôtWe uÿ v;ô…¶mÖve yivÿœ˝Ö Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô tenvwÖ ≤e N{Öy'
vIôyMÃR .[;tOVÿ ySy yuvtÖe iv p;ôPmn;ô .[;tOVÿ ye, jyteåÖ ¶yÖe yivÿœ;y
puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR de ….cÖymR ;ÿ,oôå…¶mevÖ yivÿœ˝Ö Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ô{=;ÿ˝…s yvyitô
nwnmÿ ….ôcrÿNTStO,tu åÖe ¶yÖ a;yu„û mte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà ¥Öe "
96

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

k;ômyetÿ Ö svRmÖ ;yÿ·u ry;ô…mTyÖ…¶mevÖ ;yu„ÿ mNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô
s EÖv;‚SmÖ•;yudÿ /R ;itô svRmÖ ;yurÿ Te yÖ‡¶yeÿ j;ôtvedÿ se puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invRpà ∫
Öe iÀ tÿk;moôå…¶mevÖ j;ôtvÿde sÖ˝Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖvnw MÖ .Uit'à gmyitô .vÿTyevÖ ;‡¶yeÖ ®Kmÿte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invÃpR &eÖ ‘;ÿmoôå…¶mevÖ ®KmÿNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖv;‚SmÖncu[ Ã' d/;itô rocÿt EÖv;‡¶yeÖ tejSÿ vte puroÖ@;xÿ‡mÖ∑;k¡p;l'Ö
invRpà ˇÖe je Sÿ k;moÖå…¶mÖve tejSÿ vNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖv;‚SmÖNtejoÿ d/;it tejSÖ Vyevÿ .ÿvTyÖ‡¶yÿe s;hÖNTy;yÿ
puroô@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR TeÖ sI=ÿm;,oÖå…¶mevÖ s;ÿhNÖ Ty˝ Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô tenvÖw sÿhteÖ y˝ sI=ÿte –3–
aÖ¶yeå•ÿvte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR ¥Öe "
k;ômyetÖ ;•ÿv;NTSy;ô…mTyÖ…¶mÖve ;•ÿvNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖvnw mÖ •ÿvNt' kroôTy•ÿv;nÖve .ÿvTyÖ‡¶yÿåe •;ôd;yÿ puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invÃpR ¥Öe " k;ômyetÿ ;•;ôd" Sy;ô…mTyÖ…¶mÖve ;•;ôd˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖvnw mÿ •;ôd' k¡roTy•;ôd EÖv .ÿvTyÖ‡¶yeå•ÿptye
puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR ¥eÖ " k;ômyetÖ ;•ÿpit" Sy;ô…mTyÖ…¶mevÖ ;•ÿpitô˝
Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw mÖ •ÿpit' kroôTy•ÿpitrÖve .ÿvTyÖ‡¶yeÖ
pvÿm;n;y puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà de ¶Ö yeÿ p;vÖk;y;ô¶yeÖ xucyÿ Öe
Jyog;ÿmy;vIô ydÖ¶yeÖ pvÿm;n;y inôvpR iÿ t p[;,ô mevÖ ;‚SmÖNtenÿ d/;itô
ydÖ¶yeÿ p;vÖk;yÖ v;cÿmvÖe ;‚SmÖNtenÿ d/;itô ydÖ¶yeÖ xucyÿ Ö
a;yÿru vÄe ;‚SmôNtenÿ d/;Tyûtu ydIôt;sû.u vR iÿ tô jIvÿTyÖve ‡w t;mevÖ
invRpà ∞Öe =u„ÿ k;moô ydÖ¶yeÖ pvÿm;n;y inôvpR iÿ t p[;,ô mevÖ ;‚SmÖNtenÿ d/;itô
97

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ydÖ¶yÿe p;vÖk;yÖ v;cÿmveÖ ;‚SmÖNtenÿ d/;itô ydÖ¶yeÖ xucyÿ e
cÖ =ÿru veÄ ;‚SmôNtenÿ d/;Tyutû y¥ÖN/o .vÿitô p[vw pÿXyTyÖ‡¶yÿe pu]û vÿte
puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà iÖe dN{;ÿy puiû ],eÿ
puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lMp[jÖ ;k;ÿmoôå…¶revÖ ;Smwÿ pÖj[ ;MpÖj[ nyÿit
vOı
û ;…mN{Ö" p[ yÿCzTyÖ‡¶yeÖ rsÿvteåj=Iôre cÖ®˘ invÃpR ¥eÖ " k;ômyÿte Ö
rsÿv;NTSy;ô…mTyÖ…¶mÖve rsÿvNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw ˝Ö
rsÿvNt' kroitô rsÿv;nÖve .ÿvTyj=Iôre .ÿvTy;¶eyÖ I v; EÖW; ydÖj;
s;ô=;dÖve rsÖmvÿ ®NıeåÖ ¶yeÖ vsumÿ te puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invÃpR ¥Öe "
k;ômyetÿ Ö vsumÿ ;NTSy;ô…mTyÖ…¶mevÖ vsumÿ NtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô
s EÄvnw Ö' vsumÿ Nt' kroitô vsÿmu ;nÖve .ÿvTyÖ‡¶yÿe v;jÖstO eÿ
puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;lÖ' invÃpR Te s'g;[ mô e s'yˇÿ Öe v;j'Ö v; EÖW …sÿsIWRitô y"
sÃg' ;[ mô ' …jgIÿWTyÖ…¶" %luû vw dÖve ;n;Ã' v;jÖsdO …Ö ¶mÖve v;ÿjsÖ tO ˝Ö Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô /;vÿitô v;jÖ˝ h≤Ntÿ vO]û ' jyÿit t˝ s'gà ;[ mô mqoÿ
aÖ…¶·rÿvÖ n pÿi[ tô/WO eÿ .vTyô‡¶yÿåe …¶ôvteÿ puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;lÖ'
invRpà ¥Öe Sy;ô¶;vÖ…¶mÿ>yuı
û reyÿ iûu nRidÃ∑R .;goô v;
EÖtyoÿrNÄ yoåinÿidR∑.;goôåNySt* sÖM.vÿNt*ô yjÿm;n‡mÖ…. sM.ÿvtÖ" s
ÈÃêrÖ a;itômR ;toôyR dR ¶Ö yeåÿ …¶ôvtÿe inôvpR iÿ t .;gÖ/ye neÿ vÖw nw *ÿ xmyitô
n;itRmô ;Cz≥itô yjÿm;noôå¶yeÖ Jyoitÿ„mte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invÃpR ¥eÖ Sy;ô…¶®ıOtû oå¸ÿtåe …¶hoô] ¨Ö√;yÖ‡e dpÿr a;ôdIPy;ÿnı
ûU TO yô
îTy;ÿ¸‡û Stˇq;ô n k;ôyÃ| y∫;ÿg/Ö ye mÿ …Ö . pUvRà ¨≤d(/y[Ö teÖ
ikmpÿroÖå>yu…d(/yÿ[ tÖe ie tô t;NyÖve ;vÖ=;,;ÿin s'inô/;yÿ mNqe‡idôt" pÿq[ mÖ '
jÿDe aÖ…¶" Sv;¥onerÖ …/ÿ j;ôtvedÿ ;" ) s g;ÿyi]ôy; i]ô∑.ë ;ô jÿgTy;
dÖve >e yoÿ hÖVy' vÿhtu p[j;ôn…•itô CzNdoÿ….rÖve nw ˝Ö Sv;¥onÖ"e p[ jÿnyTyô‡e W
98

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

v;v soÿåi¶·rTy;ÿ¸‡û JyoRitôSTv; aÿSy pr;ÿpittÖ…mitô ydÖ¶yÖe
Jyoitÿ„mte inÖvpR iÿ tô ydÖve ;Syô Jyoitô" pr;ÿpitt'Ö tdevÖ ;vÿ ®Nıe –4–
vwêÖ ;ônrÖ ' √;dÿxkp;l'Ö invÃpR √e ;®Ö,' cÖ®˘ dÿ…/ô£;V,ÿe cÖ®mÿ….xÖSym;ÿnoô
y√wêÿ ;nÖro √;dÿxkp;loô .vÿit s'vTsÖro v; aÖ…¶vwêRÃ ;nÖr"
s'và TsÖr,e vÖw nw ˝ÿ SvdyÖTypÿ p;ôp' v,R˝Ã hte v;®Ö,ne vwÖ nw 'Ã
v®,p;ôx;Nmuçÿ it d…/ô£;V,;ÿ pun;itô ihrÿ<y'Ö d≤=ÿ,; pÖiv]'Ö vw
ihrÿ<yMpunû ;TyÖve nw mÿ ;ô¥mÿ SÖ y;•ÿM.vTyÖ‡e t;mevÖ invÃpR Te pÖj[ ;k;ÿm"
s'vTsÖro v; EÖtSy;x;ÿNtoô yoinÿMpÖj[ ;yÿw pxûnU ;' indÃhR itô yoålÿMpÖj[ ;yÖw
sNpÖj[ ;' n ivôNdtÖe y√wêÿ ;nÖro √;dÿxkp;loô .vÿit s'vTsÖro v;
aÖ…¶vwêRÃ ;nÖr" sÃv' TsÖrmevÖ .;ÿg/Ö ye neÿ xmyitô soÿåSmw x;ôNt" Sv;¥one"ÿ
pÖj[ ;Mp[ jÿnyit v;®Ö,ne vwÄ nw Ã' v®,p;ôx;Nmÿçu it d…/ô£;V,;ÿ pun;itô
ihrÿ<y'Ö d≤=ÿ,; pÖiv]'Ö vw ihrÿ<yMpûnu ;TyÖve nw Ã' ivôNdtÿe pÖj[ ;' vwêÿ ;nÖr'
√;dÿxkp;l'Ö invÃpR Te pû]u e j;ôte ydÖ∑;k¡p;loô .vÿit
g;yi]ôyvw nw Mÿ b[˜vcRsÖ ne ÿ pun;itô y•vÖkp;l≤S]ôvtO vwÖ ;‚SmôNtejoÿ d/;itô
y∂xÿkp;lo ivôr;jwvÖ ;‚Smÿ••Ö ;¥'Ã d/;itô
ydek;ÿdxkp;liS]ô∑.ë vwÖ ;‚Smÿ…•≤N{Öy' dÿ/;itô yd(√;dÿxkp;loô
jgÿTywvô ;‚SmÿNpÖxNU dÿ/;itô y‚SmÿÔ;ôt EÖt;…mi∑ÿ…ªôvpR iÿ t pûtU EÖv
tÿje SÖ Vyÿ•;ôd îÿ≤N{y;ôvI pÿxûu m;N.ÿvTÖ y‡vÖ v; EÖW suvÿ gÖ ;RLloôk;æCzÿ¥teÖ
yo dÿxpR ,U mR ;sy;ôjI s•ÿm;v;ôSy;'Ã v; p*,Rm;ôsI' v;ÿitp;ôdyÿit
suvgÖ ;RyÖ ih loôk;yÿ dxRp,U mR ;ôs;ivôJyeteÿ vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö
invRpà de m;v;ôSy;Ã' v; p*,Rm;ôsI' v;ÿitôp;¥ÿ s'vTsÖro v; aÖ…¶vwêÃR ;nÖr"
s'và TsÖrmevÖ p[I,ÿ ;ôTyqoÿ s'vTsÖrmevÖ ;Sm;ô ¨pÿ d/;it suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ
99

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

smÿ∑‰;ô aqoÿ devÖ t;ÿ EÖv;Nv;ôr>yÿ suvgÖ | loôkmeiÿ t vIrÖh; v; EÖW
devÖ ;n;'ô yoÿå…¶mu√ÿ ;ôsyÿtÖe n v; EÖtSyÿ b[;˜Ö,; Aÿt;ôyvÿ"
purû ;•ÿm=•;‡¶Öye mÖ∑;k¡p;l'Ö invÃpR √e êw[ ;nÖr'
√;dÿxkp;lmÖ…¶mÿ√u ;s…yô„yNydÖ∑;k¡p;loô .vÿTyÖ∑;=ÿr; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö oÿå…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶StSm;ÿ a;itôQy' k¡roôTyqoô yq;ô jn'Ã yÖtåeÿ vÖs'
kÖroitÿ t;ôdgO vÖe td(√;dÿxkp;lo vwê;nÖro .ÿvitô √;dÿxÖ m;s;ÿ"
s'vTsÖr" s'và TsÖr" %lûu v; aÖ¶ye oRinô" Sv;mÖve nw Ö' yoinÃ'
gmyTy;ô¥mÿ SÖ y;•ÿM.vit vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö invRpà Ne m;®Öt˝
sÖ¢k¡p;l'Ö g[;mÿk;m a;hvÖnIyeÿ vwê;nÖrm…/ÿ ≈yitô g;hÃpR Tye
m;®ÖtMp;ÿpvSyÖsSyÖ iv/ÿTO ywÖ √;dÿxkp;lo vwê;nÖro .ÿvitô √;dÿxÖ
m;s;ÿ" s'vTsÖr" s'vTsÖr,e vÖw ;Smÿw sj;ôt;˝í‰;ÿvyit m;®Öto .ÿvit
mÖ®toô vw dÖve ;n;'ô ivxoÿ devivôxne vÖw ;Smÿw mnu„yivôxmvÿ ®Nıe
sÖ¢k¡p;lo .vit sÖ¢gÿ,;Ö vw mÖ®toÿ g,Öx EÖv;Smÿw sj;ôt;nvÿ
®NıeånUCû ym;ÿnÖ a; s;ÿdyitô ivxÿmvÖe ;Sm;ô anÿvu Tm;Rn' kroit –5–
a;ôidôTy' cÖ®˘ invRpà Te s'g;[ mô mupÿ p[y;ôSyi•ôy' v; aidÿitrÄSy;mevÖ pUvRÖe p[itÿ
itœ≤Nt vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö invRpà de ;ôytÿn' gÖTv; s'và TsÖro v;
aÖ…¶vwêRà ;nÖr" sÃv' TsÖr" %luû vw dÖve ;n;ÿm;ôytÿnmetÖ Sm;ô√; a;ôytÿn;∂ºvÖ ;
asurÿ ;njyÖNy√wêÿ ;nÖr' √;dÿxkp;l' inôvpR iÿ t devÖ ;n;ÿmvÖe ;ytÿne yttÖe
jyÿitô t˝ s'gà ;[ mô ‡metÖ ‚SmÖNv; EÖt* mÿjO ;teÖ yo ivÿi√W;ô,yoôr•Öm·ˇÿ
vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö invRpà ie √i√W;ô,yoôr•'à jÖG?v; sÃv' TsÖro v;
aÖ…¶vwêRà ;nÖr" s'và TsÖrSvÿidtmevÖ ;·ˇô n;‚SmÿNmOj;te s'vTsÖr;yÖ v; EÖt*
smÿm;teÖ y* sÿmmÖ ;teÖ tyoôy"R pUvoÃåR ….ô&Áÿitô t' v®ÿ,o gO;it vwê;nÖr'
100

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

√;dÿxkp;l'Ö invRpà Te smm;ônyoô" pUvoRåà ….ô&Áÿ s'vTsÖro v; aÖ…¶vÃêRw ;nÖr"
sÿMvTsÖrmÖve ;PTv; inÿv®R ,Ö ' pÖrSt;ÿd…Ö . &ÿÁitô nwn'Ö v®ÿ,o gO;Ty;ô‡Vy'Ã
v; EÖW p[itÿ gO;itô yoåivÿMp[itgûO ;itÿ vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö
invÃpR dÖe ivÿMp[itôgÁO ÿ s'vTsÖro v; aÖ…¶vwêRà ;nÖr" s'và TsÖrSvÿidt;mevÖ
p[itÿgO ;itô n;VyÿMp[itÿ gO;Ty;ô‡Tmnoô v; EÖW m;];ÿm;“oitô y
¨ÿ.yÖ ;dÿTp[itgOû ;Tyê'Ã v;ô pu®Wÿ ' v; vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö
invÃpR de .u yÖ ;dÿTp[itôgÁO ÿ s'vTsÖro v; aÖ…¶vÃêRw ;nÖr" s'và TsÖrSvÿidtmÖve
p[itÿ gO;itô n;Tmnoô m;];ÿm;“oit vwê;nÖr' √;dÿxkp;l'Ö
invÃpR Te sÖinmÖ„e yNTs'và TsÖro v; aÖ…¶vwêRà ;nÖro yÖd; %luû vw s'và TsÖr'
jÖnt;ÿy;'ô crÄTyqÖ s /ÿn;ô`oR .ÿvitô y√wêÿ ;nÖr' √;dÿxkp;l' inôvpR iÿ t
s'vTsÖrs;ÿt;mevÖ sÖinmÖ…. p[ CyÿvteÖ d;nÿk;m; aSmw pÖj[ ; .ÿv≤NtÖ yo
vw sÃv' TsÖr' pÖy[ Ju yÖ n ivÿmçûu Tyÿpi[ tœ;ôno vw s .ÿvTyetÖ mevÖ
vwêÿ ;nÖrMpunrÿ ;ôgTyÖ invÃpR ¥eÖ mÖve pÿy[ ¤uû π tM.;ÿg/Ö ye nÿe Ö iv mÿçu itô p[itÿiœTyÖw
yy;ô rJJvoÿˇm;' g;m;ôjˇe ;M.[;tÿVO y;yÖ p[ ihÿ,yu ;ôi•A≥ià tmÖve ;SmÖw p[
ihÿ,oit –6–
EeNÖ {' cÖ®˘ invRpà Te pÖxk
u ;ÿm EeNÖ {; vw pÖxvÖ îN{ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖv;Smÿw pÖxNU p[ yÿCzit pxumû ;nÖve .ÿvit cÖ®.Rvà itô
Sv;dÖve ;SmÖw yonÿ"e pÖxNU p[ jÿnyÖtI‡N{;ÿy≤e N{Öy;vÿte
puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lÖ' invÃpR Te pÖxk
u ;ÿm î≤N{Öy' vw pÖxvÖ
îN{ÿmvÖe ≤e N{Öy;vÿNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ÿ î≤N{ÖyMpÖxNU p[
yÿCzit pxumû ;nÖve .ÿvtÖ I‡N{;ÿy `ÖmvR tÿ e puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö
invÃpR de b( ˜[ vcRsÖ k;ÿmo b[˜vcRsÖ ' vw `ÖmR îN{ÿmvÖe `ÖmvR Nÿ tÖ˝ Svenÿ
101

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' dÿ/;it b[˜vcRSÖ yevÿ
.ÿvtI‡N{;ÿy;ôkvú tÿ e puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invRpà deÖ •ÿk;moôåkoR vw
dÖve ;n;ôm•ÖimN{ÿmvÖe ;kúvNÿ tÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ô
a•ÖMp[ yÿCzTy•;ôd EÖv .ÿvtI‡N{;ÿy `ÖmvR tÿ e puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lÖ'
invRpà iÖe dN{;ÿy≤e N{Öy;vÿtÖ îN{;ÿy;ôkvú tÿ Öe .Uitÿk;moô yidN{;ÿy `ÖmvR tÿ e
inôvpR iÿ tô ≤xrÿ EÖv;SyÖ tenÿ kroitô yidN{;ÿy≤e N{Öy;vÿt a;ôTm;nÿmvÖe ;SyÖ
tenÿ kroitô yidN{;ÿy;ôkvú tÿ e .ûtU EÖv;•;¥Öe p[itÿ itœitô
.vÿTyÖve ‡e N{;ÿy;˝hoômcu ÿe puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invRpà ¥Öe " p;ôPmn;ÿ
gOhIôt" Sy;Tp;ôPm; v; a˝hÖ îN{ÿmvÖe ;˝hoômcu ˝Ö Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖvnw Mÿ p;ôPmnoåhÿso muçtÖ I‡N{;ÿy vwm/Oû ;yÿ
puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invRpà ¥Öe MmO/oôå…. pÖv[ pe reÿ n[;∑ô ;^ …,ÿ v;ô….
sÿ…môyiu rN{ÿmvÖe vÿmw /ûO ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ôNmO/oåpÿ
hÖNtI‡N{;ÿy ];ô]e pÿru oÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lÖ' invRpà äe ı
Ö o v;ô p·rÿyˇoô
veN{ÿmvÖe ];ôt;rÄ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw Ã' ];ytÖ
îN{;ÿy;k;≥êmÖ/e vÿte puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invÃpR ¥Öe Mmÿh;yÖDo
nopÖnmÿde teÖ e vw mÿh;yÖDSy;NTyÿe tÖnU ydÿk;≥êmÖ/e ;ivN{ÿmveÖ ;k;Ãê≥ me/Ö vÿNtÖ˝
Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Sm;ÿ aNtÖto mÿh;yÖD' Cy;ÿvyTyupnwÿ '
mh;yÖDo nÿmit –7–
îN{;ôy;NvÿjO ve puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invRpà de g( ;[ mÿk;mÖ îN{ÿmvÖe ;NvÿjO ˝ûu
Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smwÿ sj;ôt;nnuk
ÿ ;Nkroit g[;Mô yÿve
.ÿvtI‡N{;ô<yw cÖ®˘ invÃpR ¥Öe SyÖ sen;s˝Ã≤xtevÖ Sy;idÿN{;ô,I vw sen;ÿyw
dÖve teNÿ {;ô,ImevÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô swv;SyÖ sen;ô˝ s˝ Xyÿitô
102

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

bLbÿj;ônpIô?me s' nÿÁÌºÖ *yR];…/ÿ„k•;ô Nymehÿ ˇÖ toô bLbÿj;ô
¨dÿitœÖNgv;ÿmvÖe nw Ã' Ny;ôymÿipônIyÖ g; vÿde yÖtIN{;ÿy mNyumû teÖ mnÿSvte
puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lÖ' invÃpR Te s'g;[ mô e s'yˇÿ î≤N{Öy,e Ö vw mÖNyun;ô mnÿs;
s'g;[ mô ' jÿytÖ IN{ÿmvÖe mÿNyumû NtÖMmnÿSvNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖv;‚Smÿ…•≤N{ÖyMmÖNyuMmnoÿ d/;itô jyÿitô t˝ s'gà ;[ mô me‡Ö t;mÖve invÃpR ¥Öe o
hÖtmÿn;" SvÖyMp;ÿp îvÖ Sy;detÖ ;inô ih v; EÖtSm;ôdpÿ£;Nt;ôNyqÖWw
hÖtmÿn;" SvÖyMp;ÿpÖ îN{ÿmvÖe mÿNyûmu NtÖMmnÿSvNtÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖv;‚Smÿ…•≤N{ôyMmÖNyuMmnoÿ d/;itô n hÖtmÿn;" SvÖyMp;ÿpo
.vÖtI‡N{;ÿy d;ô]e pÿru oÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invÃpR ¥Öe " k;ômyetÿ d;nÿk;m;
me pÖj[ ;" Syuiû rtIN{ÿmvÖe d;ôt;rÄ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;SmÖw
d;nÿk;m;" pÖj[ ;" k¡roitô d;nÿk;m; aSmw pÖj[ ; .ÿvNÖ tI‡N{;ÿy p[d;ô]e
purÿ oÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invÃpR ¥Öe SmwÖ p[ˇ…ÿ mvÖ s• pÿd[ Iôyte Ne {ÿmvÖe
pÿd[ ;ôt;rÄ˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;SmwÖ p[ d;ÿpyÖtI‡N{;ÿy
sû]u ;M,ÿe puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invÃpR dÖe pÿ®ıo v;p®Ö?ym;ÿnoô veN{ÿmvÖe
sû]u ;m;ÿ,˝Ö Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖvnw Ã' ];yteånp®Ö?yo
.ÿvtÖ I‡N{oô vw sÖdõO d™ vÖe t;ÿ….r;sIôTs n Vy;ôvtO mÿ gCzÖTs
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇSm;ÿ EÖtmwNÖ {mek;ÿdxkp;l'Ö
inrÿvpÖˇne vwÖ ;‚Smÿ…•≤N{Öymÿd/;ôCzKvÿrI y;Jy;nuv;ôKyÿe akroô√j[oô vw
xKvÿrIô s EÿnÄ' vj[oô .UTy;ÿ EeNıû soÿå.vÖTsoÿå…b.e∫tÀû " p[ m;ÿ /+yÖtIitô
s pÖj[ ;pÿitôMpun®Ö p;ÿ/;vÖTs pÖj[ ;pÿitô" xKvÿy;Rô a…/ÿ revÖ tI'ô inrÿ…mmItÖ
x;NTy;ô apÿd[ ;h;yÖ yoålÿ˝ …≈ôyw sNTsÖd˚O s± mÿ ;ôn"w Sy;ˇSm;ÿ
EÖtmwNÖ {mek;ÿdxkp;lÖ' invÃpR ieÖ dN{ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖv;‚Smÿ…•≤N{Öy' dÿ/;it revÖ tIÿ puroånuv;ôKy;ÿ .vitô x;NTy;ô apÿd[ ;h;yÖ
103

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xKvÿrI y;ôJy;ÿ vj[oô vw xKvÿrIô s EÿnÄ' vj[oô .UTy;ÿ îNıôe .vÿTyevÖ –8–
a;ô¶;ôv„wÖ ,Övmek;ÿdxkp;l'Ö invÃpR de ….ôcrÄNTsrÿSvÖTy;Jyÿ.;g;ô
Sy;ä;ÿhSR pÖTyíÖ®yRd;ÿ¶;vw„,Öv Ek;ÿdxkp;loô .vÿTyÖ…¶" sv;ÃR devÖ t;ô
iv„,ÿyu DÖR o devÖ t;ÿ….íwvÖ nw Ã' yÖDne ÿ c;ô…. cÿritô srÿSvÖTy;Jyÿ.;g; .vitô
v;Gvw srÿSvtI v;ôcvw nw mÿ …Ö . cÿrit b;hRSpÖTyíÖ®.Rvà itô b[˜Ö vw
dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vwÖ nw mÿ …Ö . cÿritô p[itô vw pÖrSt;ÿd….ôcrÿNtmÖ….
cÿr≤NtÖ √π√πÿ puroånuv;ôKyÿe k⁄y;ôdR itô p[yKuÿ Ty; EÖtywvÖ yÿjte ;….cÖymR ;ÿ,o
dÖve t;ÿ….revÖ devÖ t;ÿ" p[itôcrÿit yÖDne ÿ yÖD' v;ôc; v;cÖMb[˜,ÿ ;ô b[˜Ö s
devÖ t;ÿívwÖ yÖD' cÿ m?yÖto VyvÿspRitô tSyÖ n k⁄tíÿ nÖ op;ÿVy;Ö/o .ÿvitô
nwnmÿ ….ôcrÿNTStO,tu a;¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;l'Ö invRpà ¥Öe ' yÖDo
nopÖnmÿde …Ö ¶" sv;ÃR dÖve t;ô iv„,uyÿ DÖR oÿå…¶' cÖvw iv„,u'Ã cÖ Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t;vevÖ ;Smÿw yÖDMp[ yÿCztÖ ¨pwnÿ ' yÖDo
nÿmTy;‡¶;vw„,Öv' `Otû e cÖ®˘ invÃpR ∞Öe =u„ÿ k;moôå¶evRw c=uWÿ ; mnu„û y;ÿ iv
pÿXy≤Nt yÖDSyÿ devÖ ; aÖ…¶' cÖvw iv„,u'Ã cÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô
t;vÖve ;‚SmÖç=u/ÿ ˇR íÖ =u„ÿ m;nÖve .ÿvit /eNÖ vw v; EÖt{etoô
yd;JyÿmnÖ@hë Sÿ t<@ul
û ; …mÿqnuû ;devÖ ;SmwÖ c=û"u p[ jÿnyit `Otû e .ÿvitô
tejoô vw `Otû ' tejíÖ =ûSu tejsÿ vÖw ;SmwÖ tejíÖ =urû vÿ ®Nı î≤N{Öy' vw vIôyÃ| vO¤ûπ
.[;tÿVO yoô yjÿm;ônoåyÿjm;nSy;?vÖrkÿLp;ôMp[itô invÃpR dÖe .( ;[ tOVÿ yÖe yjÿm;neÖ
n;Syÿ≤e N{Öy' vIôyÃ| vO¤π purû ; v;ôc" p[viÿ dtoôinRvpRÃ ¥e ;vÿTyevÖ
v;ˇ_;mp[oiÿ dt;ôM.[;tÿVO ySy vO¤πû t;mÿSyÖ v;cÿMpÖv[ dÿNtImÖNy; v;coånuû p[
vÿd≤NtÖ t; îÿ≤N{Öy' vIy|à yjÿm;ne d/Ty;‡¶;vw„,ÖvmÖ∑;k¡p;l'Ö
invÃpR Te p[;t"svÖnSy;ÿk;ôle srÿSvÖTy;Jyÿ.;g;ô
104

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Sy;ä;ÿhà SR pÖTyíÖ®yRd∑Ö ;k¡p;loô .vÿTy∑;=ÿr; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö Mp[;tÿ "svÖnMp[;tÿ "svÖnmevÖ ten;ÿ“oTy;¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;l'Ö
invÃpR NÖe m;?yÿiNdnSyÖ svÿnSy;k;ôle srÿSvÖTy;Jyÿ.;g;ô
Sy;ä;ÿhSR pÖTyíÖ®yRdk
e ;ôdxkp;loô .vÖTyek;ÿdx;=r;
i]ô∑Pu ]w∑.uÿ MÖ m;?yÿiNdnÖ˝ svÿnMÖ m;?yÿiNdnmevÖ svÿnÖ' ten;ÿ“oTy;¶;vw„,Öv'
√;dÿxkp;l'Ö invRpà ˇe tO IysvÖnSy;ÿk;ôle srÿSvTy;Jyÿ.;g;ô
Sy;ä;ÿhSR pÖTyíÖ®yRd√( ;dÿxkp;loô .vÿitô √;dÿx;=r;ô jgÿtIô j;gÿt'
tOtIysvÖn' tÿtO IysvÖnmevÖ ten;ÿ“oit devÖ t;ÿ….revÖ dÖve t;ÿ" p[itôcrÿit
yÖDne ÿ yÖD' v;ôc; v;cÖMb[˜,ÿ ;Ö b[˜ÿ kÖp;lÿrw vÖe CzNd;˝ÃSy;ô“oitÿ
puroÖ@;xw"Ö svÿn;in mw];v®Ö,mekk
ÿ p;l'Ö invÃpR √e x
Ö ;ywÿ k;ôle ywv;s*
.[;tûVO ySy vÖx;nÿbU NÖ ?y;ÿ so EÖvWw tw Sywkk
¡ p;lo .vitô n ih kôp;lÿ"w
pÖxmu hÖTR y;¢ÿmu ( –9–
aÖs;v;ÿidôTyo n VyÿroctÖ tSmÿw devÖ ;" p[;yÿ…í·ˇmwCzÖNtSm;ÿ EÖt˝
soÿm;r*Ö{' cÖ®˘ inrÿvpÖNtenvwÖ ;‚SmÖncu[ mÿ d/uyû oR b[˜ÿ vcRsÖ k;ÿm"Ö Sy;ˇSm;ÿ
EÖt˝ soÿm;r*ô{' cÖ®˘ invÃpR TeÖ som'à cwvÖ ®Ö{' cÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô
t;vevÖ ;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' /ÿˇo b[˜vcRSÖ yevÿ .ÿvit it„y;pU,mR ;ôse
invRpà &e {û o vw itô„yÿ" somÿ" pU,û mR ;ÿs" s;ô=;devÖ bÿ˜[ vcRsÖ mvÿ ®NıeÖ
p·rÿ…≈te y;jyit b[˜vcRsÖ SyÖ p·rÿghO ITyw êetÖ ;ywÿ êetÖ vÿTs;yw
dûGu /Mmÿ…qôtm;Jy'Ã .vÖTy;JyÖMp[o=ÿ,mÖ ;Jyÿne m;jRyNtÖe y;vÿdvÖe
b[˜ÿ vcRsÖ ' tTsv|à kroÖTy‡itÿ b[˜vcRsÖ ' i£¡ytÖ îTy;ÿ¸rIêÖro dûíu m;ôR
.ivÿtoô·ritÿ m;nÖvI Ac*ÿ /;ôYyeÿ k⁄y;ô¥R √w ik˘ cÖ mnûru vÿdˇÖ ∫ÿWº jÖ '
.ÿWe jÖ mÖve ;Smÿw kroitô yidÿ …b.Iôy;∂uíû m;ÃR .iv„y;ômIitÿ som;p*ô„,' cÖ®˘
105

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

invÃpR Te s*ôMyo vw dÖve tÿy;ô pu®Wÿ " p*ô„,;" pÖxvÖ" SvyÖvw ;Smÿw devÖ tÿy;
pÖx…u .ôSTvc'à kroitô n duíû m;ÃR .vit som;r*Ö{' cÖ®˘ invÃpR Te pÖj[ ;k;ÿm"
somoô vw rÿte oô/; aÖ…¶" pÖj[ ;n;ÿMp[jn…yôt; somÿ EÖv;SmwÖ retoô d/;ÿTyÖ…¶"
pÖj[ ;Mp[ jÿnyit ivôNdteÿ pÖj[ ;˝ soÿmà ;r*ô{' cÖ®˘ invRpà de ….ôcrÿNTs*ôMyo vw
devÖ tÿy;ô pu®Wÿ EÖW ®Ö{o ydÖ…¶" Sv;y;ÿ EÖvnw Ã' devÖ t;ÿyw inô„£°yÿ ®Ö{;y;ipÿ
d/;it t;ôjg;itômR ;Cz≥ià t som;r*ô{' cÖ®˘ invÃpR ∆e ‰og;ÿmy;vIô som'Ö v;
EÖtSyÖ rsoÿ gCzTyÖ…¶˝ xrIÿrÖ' ySyÖ Jyog;ômyÿitô som;ÿdvÖe ;SyÖ rs'Ã
in„£°ô,;TyÖ¶"e xrIÿrmutû ydIôt;su.û vR iÿ tô jIvÿTyevÖ soÿm;®Ö{yoôv;R EÖt'
gÿ…[ sôt˝ hot;ô inÆ„%ÿditô s ÈÃêrÖ a;itômR ;toÃrR nÖ@v± ;Nho];ô deyoô viˆôv;R
aÿn@Ö v± ;NviˆôhoRt;ô viˆÿnvwÖ viˆÿm;ôTm;n˝Ã SpO,oit som;r*ô{' cÖ®˘
invRpà ¥Öe " k;ômyetÿ Ö Svÿåe Sm; a;ôytÿnÖe .[;tÿVO y' jnyey…Ö mitô
veidÿMp·rôgÁO ;ô/mR ı
uÿ NÖ y;dÖ/| n;/RMbÖihRW"ÿ StO,IÖy;dÖ/|
n;/R…mô?mSy;ÿ>y;dÖ?y;dÖ/| n Sv EÖv;Sm;ÿ a;ôytÿneÖ .[;tOVÿ y' jnyit
–10–
EÖNe {mek;ÿdxkp;l'Ö invRpà Ne m;®Öt˝ sÖ¢k¡p;l'Ö g[;mÿk;mÖ îN{'à cwvÖ
mÖ®tÿíÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t EÖv;Smÿw sj;ôt;Np[ yÿCz≤Nt g[;Mô yÿve
.ÿvTy;hvÖnIyÿ EÖNe {m…/ÿ ≈yitô g;hÃpR Tye m;®Öt' p;ÿpvSyÖsSyÖ iv/ÿTO yw
sÖ¢k¡p;lo m;®Öto .ÿvit sÖ¢gÿ,;Ö vw mÖ®toÿ g,Öx EÖv;Smwÿ sj;ôt;nvÿ
®NıeånUCû ym;ÿnÖ a; s;ÿdyitô ivxÿmvÖe ;Sm;ô anÿvu Tm;Rn' kroTye‡Ö t;mevÖ
invRpà ¥Öe " k;ômyÿte =Ö];yÿ c ivôxe cÿ sÖmd'Ã
d?y;ô…mTyÖNw {Sy;ÿv¥Ö Nb[yUÿ ;idN{;ôy;nuÿ b[hU ITy;ô≈;Vyÿ b[yU ;NmÖ®toÿ yÖjie tÿ
m;®ÖtSy;ÿv¥Ö NbÿyU[ ;NmÖ®Œoånÿu b[hûU ITy;ô≈;Vyÿ b[yU ;ôidN{'à yÖjie tô Sv EÖv>w yoÿ
106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.;gÖ/ye eÿ sÖmd'Ã d/;it ivtO˝h;ô,;‚StÿœNTye‡Ö t;mevÖ invÃpR ¥Öe " k;ômyetÿ Ö
kLpÿre …Ä •itÿ yq;devtÖ mÿvdÖ ;yÿ yq;devtÖ ' yÿj∫
e ;gÖ/ye nÿe vÖw nw ;ÿNyq;yÖq'
k¡Lpyitô kLpÿNt EÖv‡w N{mek;ÿdxkp;l'Ö invRpà √e êw dÖve ' √;dÿxkp;l'Ö
g[;mÿk;mÖ îN{'à cwvÖ ivê;˝Ãí devÖ ;NTSvenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t
EÖv;Smwÿ sj;ôt;Np[ yÿCz≤Nt g[;Mô yevÿ .ÿvTywNÖ {Sy;ÿvdÖ ;yÿ vwêdevÖ Sy;vÿ
¥edÖ qwNÖ {Syoôp·rÿ∑;≤diN{Öy,e vÖw ;Sm;ÿ ¨.Öytÿ" sj;ôt;Np·rÿ
gO;Tyup;/;ôYyÿpvU yR Ö' v;soô d≤=ÿ,; sj;ôt;n;ômpu iÿ hTywÖ pO‚Xnÿyw duGû /e
p[yw ©ÿ v' cÖ®˘ invRpà Ne mÖ®Œoô g[;mÿk;mÖ" pO‚XnÿyÖw vw pyÿso mÖ®toÿ j;ôt;"
pO‚Xnÿyw ipôy[ ©ÿvo m;®Öt;" %luû vw devÖ tÿy; sj;ôt; mÖ®tÿ EÖv Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t EÖv;Smÿw sj;ôt;Np[ yÿCz≤Nt g[;Mô yÿve .ÿvit
ipôy[ vÿtI y;Jy;nuv;ôKyeÿ .vt" ipôy[ mevÖ nw ˝Ã sm;ôn;n;'à kroit i√ôpd;ÿ
puroånuv;ôKy;ÿ .vit i√ôpdÿ EÖv;vÿ ®NıÖe ctÿ„u pd; y;ôJy;ÿ ctu„ÿ pd EÖv
pÖxnU vÿ ®Nıe dev;sûru ;" s'yˇÿ ; a;sÖNÄ te dÖve ; …môqo ivipÿy[ ;
a;sÖNtÿåe NÄ yoÿåNySmwÖ Jywœ‰;ôy;itÿœm;n;ítû/u ;R Vyÿ£;m•Ö…¶vRs…uÿ .ô" somoÿ
®Ö{·w rN{oÿ mÖ®≤∫Öv®R ,ÿ a;idôTyw" s îN{ÿ" pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇmetÖ y;ÿ
s'DÖ ;Ny;ÿy;jydÖ¶yeÖ vsÿmu te puroÄ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö inrÿvpÖTsom;ÿy ®Ö{vÿte
cÖ®…mN{;ÿy mÖ®Tvÿte puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö v®ÿ,;y;idôTyvÿte cÖ®' ttoô
v; îN{'à devÖ ; Jywœ‰;ÿy;ô…. smÿj;ntÖ y" sÿm;ôn…w mRqÖ o ivipÿy[ "Ö
Sy;ˇmetÖ y;ÿ s'DÖ ;Ny;ÿ y;jyed¶Ö yeÖ vsÿmu te puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invRpà TÖe som;ÿy ®Ö{vÿte cÖ®…mN{;ÿy mÖ®Tvÿte puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö
v®ÿ,;y;‡idôTyvÿte cÖ®imN{ÿmvÖe nw Mÿ .Utû ' Jywœ‰;ÿy sm;ôn; aÖ…. s' j;ÿntÖe
v…sÿœ" sm;ôn;n;ÿM.vit –11–
107

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihôr<Ö yÖg.Ö R ) a;poÿ hÖ yt( ) p[j;ÿpte –
s vedÿ pû]u " ipôtrÄ˝ s m;ôtrÄ˝ s sUnû .u vRÃu TÖ s .uvÿ TÖ punmÿ `R " ) s
¥;m*,oÃdR Nt·rÿ=˝Ö s suv"Ö s ivê;ô .uvoÿ a.vÖTs a;.ÿvt( – ¨dûu Ty'
…cô]m( –
s p[àÿ vÖ •vIÿysÖ ;¶ÿe ¥ûªu ne ÿ s'yÖ t;ÿ ) bûhO ˇÿtNq .;ônnu ;ÿ –
in k;Vy;ÿ ve/Ö sÖ" xêÿtSkôhSR tÖe d/;ÿnoô ny;ÃR pûÂ
u …,ÿ )
aÖ…¶.ÃvRu {…yôptIÿ ryIô,;˝ sÖ]; cÿ£;ô,o aÖmtO ;ÿinô ivê;ÿ –
ihrÿ<yp;i,mUtû yeÿ sivôt;rÄmpu ÿ ◊ye ) s ceˇ;ÿ devÖ t;ÿ pÖdm( –
v;ômmÖ¥ sÿivtv;ômR muû êo idôvie dÿve v;ômmÖSm>yÿ˝ s;vI" ) v;ômSyÖ
ih =yÿSy devÖ .Urreÿ yÖ ; …/ôy; v;ÿm.Ö ;jÿ" Sy;m –
b…@ôTq; pvRtà ;n;' ≤%ô{‚Mbÿ.iWR pO…qiv ) p[ y; .U…ÿ m p[vTvit mÖˆ;
…jônoiWÿ mihin – Stom;ÿsSTv; ivc;·r…,ô p[itÿÃ ∑o.NTyÖˇ_⁄….ÿ" ) p[
y; v;j'Ö n heWNÿ tMpe®Ö mSyÿSyjuiR n –
AûddûU re,ÿ Ö s:y;ÿ sceyÖ yo m;ô n ·r„yÿı
e yRê pIôt" ) aÖy' y" somoô
Ny/;ÿYyÖSme tSm;ô îN{ÿMpÖi[ trÿmMÖe yCzÿ –
a;p;ÿNtmNyuStûpO lÿp.[ m;ôR /uinô" ≤xmIÿv;ôHz®ÿm;˝ AjIôWI ) somoô
ivê;ÿNytÖs; vn;ÿinô n;v;R…gN{ÿMp[itôm;n;ÿin de."u –
p[ suvÿ ;ôn" somÿ AtÖy…u íÿktÖÉ Ne {;ÿyÖ b[˜ÿ jÖmdÿ…¶ôrcRnà ( ) vOW;ÿ yÖNt;…sô
xvÿsStûru Sy;ôNtyÃCR z gO,tÖ e /Ö]| νÃh –
sÖb;/ÿSteÖ md'Ã c xu„mÖy' cÖ b[˜Ö nroÿ b[˜’
Ö tÿ" spyRn( ) aÖkoR v;ô
yˇurû teÖ somÿc=;ôSt]eidN{oÿ d/te pûTO su tuyû ;Rm( –
vWÿ$t( e iv„,v;ôs a; ’¡,o…mô tNmÿe juWSv ≤xipiv∑ hÖVym( )
v/RNÃ tu Tv; su∑tuû yoô …groÿ me yUyû Mp;ÿt SvÖ‚St….ô" sd;ÿ n" –
108

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[ tˇÿe aÖ¥ ≤xÿipiv∑Ö n;m;ôy"R xÿ˝s;…m vÖynu ;ÿin ivô√;n( ) t' Tv;ÿ
gO,;…m tÖvsÖmtÿvIy;ôN=yÿNtmÖSy rjÿs" pr;ôkÉ –
ik…mˇÿe iv„,o p·rôc+yÿM.UTû p[ y√ÿv=Ö e ≤xÿipivô∑o aÿ‚Sm ) m; vpoRÃ
aÖSmdpÿ gUh EÖt¥dÖNy¡p" s…môqe bÖ.qU ÿ –
a¶eÖ d; d;ôxWu ÿe rÄ…y' vIôrvÿNtÖMprIÿ,sm( ) ≤xôxIôih nÿ" sUnmuû tÿ" –
d; noÿ a¶e xÖitnoô d;" sÿh≤Ö ß,oÿ durû o n v;jÖ˝ ≈uTy;ô ap;ÿ vO…/ )
p[;cIô ¥;v;ÿp…O qôvI b[˜,ÿ ; ’…/ô suv,Ö R xû£
u muWû soô iv idÿ¥tu "u –
a…Ö¶d;ôR {ivÿ,' vIôrpex
ÿ ; aÖ…¶A≥iW'ô y" sÖhß;ÿ sÖnoitÿ ) aÖ…¶idRiÖ v
hÖVym; tÿt;n;ô¶/e ;Rm;ÿinô iv.ÿtO ; pu®]Ö ; –
m; noÿ m/IR‡ô r; tU .ÿr –
`Otû ' n pûtU ' tÖnrU rÿ pÄe ;" xu…cô ihrÿ<ym( ) tˇÿe ®ÖKmo n roÿct Sv/;v" ¨Ö.e
sûíu N{ sÖipRWoô dvIÃR ≈I,IW a;ôsinÿ ) ¨Öto nÖ ¨Tpÿpu yU ;R ¨ÖKqeWuÿ
xvsSptÖ îW˝Ã Stoôt>O yÖ a; .ÿr –
v;yoÿ xÖt˝ hrIÿ,;' yûvu SvÖ po„y;ÿn;m( ) ¨Öt v;ÿ te shÖiß,oô rqÖ a;
y;ÿtu p;jÿs; –
p[ y;….ô‡y;R…sÿ d;ôê;˝sÖmCz;ÿ inôy≤u ∫ÿv;Ryivô∑yeÿ duroÖ,e ) in noÿ
rÄ…y˝ su.û ojÿs' yuvhÖe in vIôrvÖÌVyÖm…êÿy' cÖ r;/ÿ" –
revÖ tIÿn"R s/Öm;dÖ îN{ÿe sNtu tûiu vv;ÿj;" ) =umû Ntoô y;….ômdR mÿe –
revÄ ;˝ î{Öve tÿ" Stoôt; Sy;Êv;vÿto mÖ`onÿ" ) p[de uÿ h·rv" ≈ûtu Syÿ –12–
îit i√tIyk;<@º i√tIy" p[p;#k" 2
aq i√tIyk;<@º tOtIy" p[p;#k" 3
a;ôidôTye>yoô .uv√ÿ ŒíÖ®˘ invRpà ∫
e iÀ tÿk;m a;idôTy; v; EÖtM.UTyÖw p[itÿ
109

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nudNtÖe yoålÖM.UTywÖ sN.Uitô' n p[;“ô oTy;ÿidôTy;nÖve .uv√ÿ tÖ" Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t EÖvnw MÖ .UitÃ' gmy≤NtÖ .vÿTyevÖ ;‡idôTye>yoÿ
/;ôryÿ√ŒíÖ®˘ invÃpR deÖ pÿ®ıo v;p®Ä?ym;ÿno v;idôTy; v; aÿproÖı;rÿ
a;idôTy; aÿvgm…yôt;rÿ a;idôTy;nevÖ /;ôryÿ√tÖ" Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô t EÖvnw Ã' ivô≤x d;ÿ/T[ ynp®Ö?yo .ÿvTÖ y‡idôtåe nÿu
mNyÖSveTyÿp®Ö?ym;ÿnoåSy pÖdm; dÿdIteyÖ ' v; aidÿitirôymÖve ;Smÿw
r;ôJymnÿu mNyte sÖTy;xI·rTy;ÿh sÖTy;mÖve ;≤xW'Ã k⁄®t îÖh mnÖ îTy;ÿh
pÖj[ ; EÖv;SmÖw smÿns" kroÖTyu‡pÖ p[te ÿ m®t" sud;nv EÖn;
ivôXpitÿn;ô>yÿm˝u r;j;ÿn…Ö mTy;ÿh m;®ÖtI vw iv@±JyeœÖ o
ivôXpitÿivRx
ô vw nw ˝Ã r;Ö∑,e^ Ö smÿ/yR itô y" pÖrSt;ÿdg( ;[ Myv;ôdI Sy;ˇSyÿ
gOhû ;d(vI[ hô In; hÿrCe z⁄Kû l;˝íÿ ’û„,;˝íÖ iv …cÿnyu ;ô¥e xuLû k;"
SyuStm;ÿidôTy' cÖ®˘ invRpà de ;idôTy; vw devÖ tÿy;ô ivÆ@±vxÿmvÖe ;vÿ
gCzÖTyvÿgt;SyÖ iv@nÿvgt˝ r;ô∑…^ mTy;ÿ¸yû Re ’û„,;" SyuStMv;ÿ®,Ö ' cÖ®˘
invRpà √e ;®Ä,' vw r;Ö∑m^ .ûu e EÖv ivx'à c r;ô∑'^ c;vÿ gCzitô yidô
n;vÖgCzπiÿ dômmÖhm;ÿidôTye>yoÿ .;ôg' invÃpR ;ôMy;mu„m;ÿdmÖ „u ywÿ
ivôxoåvÿgNtoô·ritô invÃpR de ;idôTy; EÖvnw Mÿ .;gÖ/ye Mÿ p[PeÖ sNtoô ivxÖmvÿ
gmy≤NtÖ yidô n;vÖgCzπdÖ ;êÿTq;NmÖy%
U ;ÿNTsÖ¢ mÿ?ymeWÖ ;y;ômpu ÿ
hNy;idôdmÖhm;ÿidôTy;Nbÿ›;ôMy;mu„m;ÿdmÖ „u ywÿ ivôxoåvÿgNtoô·rTy;ÿidôTy;
EÖvnw Mÿ bÖıvIÿr;Ö ivxÖmvÿ gmy≤NtÖ yidô n;vÖgCzÿdπ tÖe mevÖ ;idôTy' cÖ®˘
invÃpR ie dô?meåipÿ mÖy%
U ;ôNTs' nÁÿdº np®Ö?ymÖve ;vÿ gCzÖTy;‡êÿTq; .v≤Nt
mÖ®t;'ô v; EÖt‡dojoô ydÿêTÖ q aojÿsvÖw ivxÖmvÿ gCzit sÖ¢ .ÿv≤Nt
sÖ¢gÿ,;Ö vw mÖ®toÿ g,Öx EÖv ivxÖmvÿ gCzit –1–
110

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

devÖ ; vw mûTO yorÿ…b.yûSu te pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖNte>yÿ EÖt;Mp[;jÿ ;pÖTy;˝
xÖt’¡„,l;'ô inrÿvpÖˇywvÖ „w vÖmtO mÿ d/;ô‡¥o mûTO yo…bR.à Iôy;ˇSm;ÿ
EÖt;Mp[;jÿ ;pÖTy;˝ xÖt’¡„,l;ô' invÃpR Te pÖj[ ;pÿitmevÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖv;‚SmÖ•;yudÿ /R ;itô svRmÖ ;yurÿ ie t xÖt’¡„,l; .vit xÖt;yu"û
pu®Wÿ " xÖt≤e N{ÿyÖ a;yu„ÿ yevÖ ≤e N{Öye p[itÿ itœit `Otû e .ÿvTÖ y;yuvû Rw `Otû mÖmtO ˝Ö
ihrÿ<yÖm;yuíÿ vÖw ;Sm;ÿ aÖmtO Ã' c sÖmIcIÿ d/;it cÖTv;·rÿcTv;·r
’û„,l;ôNyvÿ ¥it cturvÖˇSy;¢‰;ÿ EkÖ/; bÖ˜[ ,Ö ¨pÿ hrTyek/ô vw
yjÿm;nÖ a;yÿdu /R ;TyÖ‡s;v;ÿidôTyo n VyÿroctÖ tSmÿw devÖ ;"
p[;yÿ…í·ˇmwCzÖNtSm;ÿ EÖt˝ s*ôy| cÖ®˘ inrÿvpÖNtenvwÖ ;iSmÖncu[ mÿ d/ûyu oR
b[˜ÿ vcRsÖ k;ÿm"Ö Sy;ˇSm;ÿ EÖt˝ s*ôy| cÖ®˘ invRpà de mÖ mu veÖ ;idôTy˝ Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' dÿ/;it b[˜vcRSÖ yÿve
.ÿvTyu‡.Öytoÿ ®ÖKm* .ÿvt ¨.Öytÿ EÖv;‚SmÖncu[ Ã' d/;it p[y;ôjpe y[ÿ ;je
’û„,l'Ã juhoit idôG>y EÖv;Smwÿ b[˜vcÖsR mvÿ ®Nı a;¶eyÖ mÖ∑;k¡p;l'Ö
invÃpR Te s;ivô]' √;dÿxkp;lÖM.UMyÿw cÖ®˘ y" k;ômyetÿ Ö ihrÿ<y' ivNdeyÖ
ihrÿ<yÖMmopÿ nmÖie ditô yd;ÿ¶yÖe o .vÿTy;¶Öye ' vw ihrÿ<y'Ö ySyÖvw ihrÿ<y'Ö
tenvwÖ nw iÿ √Ndte s;ivô]o .ÿvit sivôtpO s[ÿ tU EÖvnw i√NdteÖ .UMyÿw
cÖ®.Rvà TyÖSy;mevÖ nw iÿ √NdtÖ ¨pwnÿ ˝Ö ihrÿ<y' nmitô iv v; EÖW îÿ≤N{Öy,e ÿ
vIôy,RÃe ?yRteÖ yo ihrÿ<y' ivôNdtÿ EÖt;mevÖ invÃpR ≤eÖ ırÿ<y' ivôÊv; ne≤N{Öy,e ÿ
vIôy,Re Ö VyO?ÿ yt EÖt;mevÖ invRpà ¥Öe SyÖ ihrÿ,y'Ö nXyÖ¥e d;ÿ¶yÖe o .vÿTy;¶eyÖ '
vw ihrÿ<y'Ö ySyÖvw ihrÿ<y'Ö tenvwÖ nw iÿ √Ndit s;ivô]o .ÿvit sivôtpO s[ÿ tU
EÖvnw iÿ √Nditô .UMywÿ cÖ®.ÃvR TyÖSy;' v; EÖt•ÿXyitô
y•XyÿTyÖSy;mevÖ nw iÿ √NdÖtI‡N{Ö" Tv∑u"û somÿm.IôWh;ÿipbÖTs
iv„vÖõV™ y;ÿCz≥TÖ s îÿ≤N{Öy,e ÿ sompIôqne Ö Vy;ÿ?yRtÖ s ydU?û vRmdûu vÿmIôˇe
111

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Xy;ôm;k;ÿ a.vÖNTs pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇSm;ÿ EÖt˝ soÿmNeÖ {˝ Xy;ÿm;ôk˘
cÖ®…ªrÿvpÖˇne vÖw ;‚Smÿ…•≤N{Öy˝ soÿmpIôqmÿd/;ô‡i√ v; EÖW îÿ≤N{Öy,e ÿ
sompIôqne ?ÿ yRtÖe y" som'Ö v…mÿitô y" soÿmv;ômI Sy;ˇSm;ÿ EÖt˝
soÿmNÖe {˝ Xy;ÿm;ôk˘ cÖ®˘ invRpà TÖe som'à cwvÖ Ne {'à cÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô t;vevÖ ;‚Smÿ…•≤N{Öy˝ soÿmpIôq' /ÿˇoô ne≤N{Öy,e ÿ sompIôqne Ö
VyO?ÿ yteÖ yTs*ôMyo .vÿit sompIôqmevÖ ;vÿ ®NıeÖ ydwNÖ {o .vÿtI≤N{Öy' vw
soÿmpIôq îÿ≤N{ÖymevÖ soÿmpIôqmvÿ ®Nıe Xy;m;ôko .ÿvTyeWÖ v;v s
somÿ" s;ô=;devÖ soÿmpIôqmvÿ ®NıeåÖ ¶yeÿ d;ô]e pÿru oÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invRpà iÖe dN{;ÿy p[d;ô]e purÿ oÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lMpÖxk
u ;ÿmoôå…¶revÖ ;Smwÿ
pÖxNU pÿj[ nÖ yÿit vOı
û ;inN{Ö" p[ yÿCzitô d…/ô m/uÿ `Otû m;poÿ /;ôn;
.ÿvNTyetÖ √w pÿxnûU ;˝ ÂÖp˝ ÂÖp,e vÖw pÖxnU vÿ ®Nıe pçgOhIôtM.ÿvitô p;¤;û
ih pÖxvoÿ b¸ÂÖpM.ÿvit b¸ÂÖp; ih pÖxvÖ" smO?ÿ yw p[;j;pÖTyM.ÿvit
p[;j;pÖTy; vw pÖxvÿ" pÖj[ ;pÿitrevÖ ;Smÿw pÖxNU p[ jÿnyTy;ô‡Tm; vw pu®Wÿ SyÖ
m/uû yNm?vÖ¶* juhû oTy;ôTm;nÿmvÖe t¥jÿm;noôå¶* p[ dÿ/;it pÖ¤‰*ÿ
y;Jy;nuv;ôKyeÿ .vtÖ" p;¤û" pu®Wÿ "Ö p;¤;ÿ" pÖxvÿ a;ôTm;nÿmvÖe
mOTû yoinÖ„R £°yÿ pÖxnU vÿ ®Nıe –2–
devÖ ; vw sÖT]m;ÿstÖ iıRpà ·r…mt'Ö yxÿSk;m;ôSteW;ô˝ somÖ˝ r;j;ÿnÖ' yxÿ
a;Cz≥TÖ s …gô·rmudˇwÖ mÖ…¶rnUdˇÖw ;vÖ¶IWom*ô smÿ.vt;'ô t;ivN{oÿ
yÖDivÿ.œÖ[ oånuû prÖˇw ;vÿbv[ I¥;ôjyÿtMÖ meitô tSm;ÿ EÖt;…mi∑'ô
inrÿvpt;m;¶Öye mÖ∑;k¡p;lmÖNw {mek;ÿdxkp;l˝ s*ôMy' cÖ®'
tywvÖ ;‚SmÿNtejÿ î≤N{ÖyMb[˜ÿ vcRsÖ mÿ/ˇ;'ô yo yÖDivÿ.∑[ "Ö Sy;ˇSm;ÿ
EÖt;…mi∑'ô invRpà de ;¶eyÖ mÖ∑;k¡p;lmÖNw {mek;ÿdxkp;l˝ s*ôMy' cÖ®'
112

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yd;ÿ¶yÖe o .vÿitô tejÿ EÖv;‚SmÖNtenÿ d/;itô ydÖNw {o
.vÿtI≤N{ÖymevÖ ;‚SmÖNtenÿ d/;itô yTs*ôMyo bÿ˜[ vcRsÖ ' ten;ÿ‡¶eyÖ Syÿ c
s*ôMySyÿ cwNÖ {e sÖm;XleWÿ yÖˇe je íÿ vÖw ;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' cÿ sÖmIcIÿ
d/;Ty‡¶IWoômIyÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invÃpR ¥eÖ ' k;moô nopÖnmedÿ ;¶eyÖ o vw
b[;˜ÿ ,Ö " s somÿ‚Mpbitô Sv;mÖve dÖve t;˝ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô
swvnw Ö' k;menÿ smÿ/yR TÖ yupnÿw Ö' k;moÿ nmTy‡¶IWoômIyÿm∑Ö ;k¡p;lÖ'
invRpà de b( ˜[ vcRsÖ k;ÿmoôå¶IWom;ÿvveÖ Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô
t;vevÖ ;‚SmÿNb[˜vcRsÖ ' /ÿˇo b[˜vcRSÖ yÿve .vitô ydÖ∑;k¡p;lÖSten;ÿ¶yÖe o
yCz‰;ÿm;ôkStenÿ s*ôMy" smOı
ÿ ‰wÖ som;ÿy v;Ö…jneÿ Xy;m;ôk˘ cÖ®˘
invRpà ¥Öe " KlwVy;ÿiä.Iôy;{etoô ih v; EÖtSm;ô√;…jÿnmpÖ£;mÖTyqÖWw
KlwBy;ÿiä.;yÖ somÿmvÖe v;ô…jnÖ˝ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s
EÖv;‚SmÖnte[ oô v;…jÿn' d/;itô n KlIôbo .ÿvit
b[;˜,SpÖTymek;ÿdxkp;l'Ö invÃpR dÖe g( ;[ mÿk;moô ) b[˜,ÿ SÖ pitÿmvÖe Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smwÿ sj;ôt;Np[ yÿCzit g[;Mô yÿve .ÿvit
gÖ,vÿtI y;Jy;nuv;ôKyeÿ .vt" sj;ôtrw vÄe nw Ã' gÖ,vÿNt' kroTye‡Ö t;mevÖ
invRpà ¥Öe " k;ômyÿte Ö b[˜iÖ Nvx'Ö iv n;ÿxyey…Ö mitÿ m;®ÖtI y;ÿJy;nuv;ôKyÿe
k⁄y;ôdR b( ˜[ •ÿ vÖe ivx'Ö iv n;ÿxyit –3–
aÖyMÖR ,e cÖ®˘ invRpà Te suvgÖ k
R ;ÿmoôås* v; a;ÿidTyoÿåyRmÖ ;yRmÖ ,ÿmvÖe Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw ˝Ã suvgÖ | loôk˘ gÿmyTy‡yRMÖ ,e cÖ®˘
invÃpR ¥Öe " k;ômyetÿ Ö d;nÿk;m; me pÖj[ ;" Syû·u rTyÖs* v; a;ÿidôTyoÿåyRmÖ ; y"
%luû vw dd;ÿit soÿåyRmÖ ;yÖmR ,ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖv;SmwÖ
d;nÿk;m;" pÖj[ ;" k¡roitô d;nÿk;m; aSmw pÖj[ ; .ÿvNTy‡yRMÖ ,e cÖ®˘
113

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

invRpà ¥eÖ " k;ômyetÿ SvÖ‚St jÖnt;ÿ…my;ô…mTyÖs* v;
a;ÿidôTyoÿåyRmÖ ;yRmÖ ,ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw Ö' tÌÿmyitô
y]Ö …jgÿ…mWÖtI‡N{oô vw devÖ ;n;ÿm;nuj;vÖr a;ÿsIôTs
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖTtSm;ÿ EÖtmwNÖ {m;ÿnWu k
ûU mek;ÿdxkp;l'Ö
inrÿvpÖˇne vwÖ nw mÖ g[Ã' devÖ t;ÿn;ôMpyR,Ã yäu›vÿtIô ag[vÿ tI y;Jy;nuv;ôKyeÿ
akroäu›û ;devÖ nw mÖ g[MÖ pyR,à yÖ‡¥o r;ÿjNÖ yÿ a;nuj;vÖr" Sy;ˇSm;ÿ
EÖtmwNÖ {m;ÿnWu k
Uû mek;ÿdxkp;l'Ö invÃpR iÖe dN{ÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô s EÖvnw mÖ g[˝'Ã sm;ôn;n;ôMp·rÿ ,yit bû›u vÿtIô agÿv[ tI
y;Jy;nuv;ôKyÿe .vto bû›u ;dÖve nw mÖ g['Ö p·rÿ ,yTy;nuWk
Uû o .ÿvTyÖWe ; Áÿtº Syÿ
dÖve t;ô y a;ÿnju ;vÖr" smOı
ÿ ‰wÖ yo b[;˜ÿ ,Ö a;ÿnju ;vÖr" Sy;ˇSm;ÿ
EÖtMb;ÿhSR pÖTyÖm;ÿnWu k
Uû ˘ cÖ®˘ invÃpR äeÖ hO SÖ pitÿmvÖe Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô
s EÖvnw mÖ g[˝Ã sm;ôn;n;ôMp·rÿ ,yit bu›û vÿtIô agÿv[ tI y;Jy;nuv;ôKyÿe
.vto bu›û ;devÖ nw mÖ g[MÖ p·rÿ ,yTy;nuWk
ûU o .ÿvTyeWÖ ; Áºtÿ Syÿ devÖ t;Ö y
a;ÿnju ;vÖr" smOı
ÿ ‰w –4–
pÖj[ ;pÿtSÖe ]yÿ‚S]˝x∂uihôtrÿ a;sÖNt;" som;ÿyÖ r;Dÿåe dd;ôˇ;s;˝Ã
roihô,ImupˇÖw ; È„yRNÃ tIô" punrÿ gCzÖNt; aNvÖˇw ;" punrÿ y;ctÖ t; aÿSmÖw n
punrÿ dd;ôTsoÿåb[vIÎûtmÿmI„vÖ yq;ÿ sm;vÖCz ¨ÿp„Öw y;Myqÿ teÖ
pundÿ ;RSy;ômIitô s Aûtm;ÿmIôˇ; aÿSmwÖ punrÿ dd;ôˇ;s;˝Ã roihô,ImÖve opwˇÖ '
y+mÿ a;Cz≥{Ö ;j;ÿnÖ' y+mÿ a;rÖiditô t{;ÿjyÖ+mSyÖ jNmÖ
yTp;pIÿy;ôn.ÿvˇÖ Tp;ÿpyÖ+mSyÖ y∆;ôy;>yoåivÿNdÖˇ∆;ôyNe yÿSyÖ y
EÖvmetÖ We ;'ô y+m;ÿ,;'Ö jNmÖ vedÖ nwnmÿ tÖe e y+m;ÿ ivNd≤NtÖ s EÖt; EÖv
nÿmSÖ y•up;ÿ/;vÖˇ; aÿbvu[ NÖ vrÃ' vO,;mhw sm;vÖCz EÖv nÖ ¨p;ÿyÖ îitô
114

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

tSm;ÿ EÖtm;ÿidôTy' cÖ®˘ inrÿvpÖNtenvwÖ nw Mÿ p;ôp;Tß;m;ÿdmuçNÖ y"
p;ÿpyÖ+mgOhÿ ItÖ" Sy;ˇSm;ÿ EÖtm;ÿidôTy' cÖ®˘ invÃpR de ;idôTy;nevÖ Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t EÖvnw Ã' p;ôp;Tß;m;ÿNmuçNTy‡m;v;ôSy;ÿy;'ô
invRpà de mÖ mu veÖ nw mÿ ;ôPy;yÿm;nÖmNv; Py;ÿyyitô nvoÿnvo .vitô j;yÿm;nÖ
îitÿ puroÿånuv;ôKy;ÿ .vÖTy;yÿru vÄe ;‚SmÖNty;ÿ d/;itô ym;ÿidôTy;
aÖ˝xum;ÿPy;ôyyÖNtIitÿ y;ôJywvnw mÿ tÖe y;ô Py;yyit –5–
pÖj[ ;pÿitdÖvRe >e yoôå•;¥'Ö Vy;idÿxTÖ soÿåb[vIô¥idôm;Nloôk;nÖ>yÿitô·rCy;ÿtÖw
tNmm;ÿsiÖ ditô tidôm;Nloôk;nÖ>yTyÿ·rCyÖtNe {Ö˝
r;j;ÿn…Ö mN{ÿm….r;ôj…mN{ÿ˝ SvÖr;j;ÿnÖ' ttoô vw s
îÖm;Nloôk;˝S]e/Ö ;duhÿ ˇÖ ≤T]Ö/;toÿ≤S]/;tûTu v' y' k;ômyÿte ;•;ôd" Sy;ôiditô
tSm;ÿ EÖt' i]ô/;tu'û invRpà iÖe dN{;ÿyÖ r;Dÿe
puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lÖ…mN{;ÿy;…/r;ôj;yeN{;ÿy SvÖr;DeåÖ y' v; îN{oô
r;j;ôy…mN{oÿå…/r;ôjoÿås;ivN{ÿ"SvÖr;i@ôm;nÖve loôk;NTSvenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô t EÖv;Sm;ô a•ÖMp[ yÿCzNTy•;Öd EÖv .ÿvitô yq;ÿ vÖTsenÖ p[ˇ;'ô g;'
dûhu EÖvmevÖ me ;Nloôk;Np[ˇ;ôNk;mÿm•Ö ;¥'à duh ¨ˇ;ônWe ÿu kôp;lÖ„e v…/ÿ
≈yÖTyy;ÿty;mTv;yÖ ]yÿ" puroÖ@;x;ÿ .v≤NtÖ ]yÿ îÖme loôk; EÖW;'
loôk;n;ôm;¢‰;ô ¨ˇÿr¨ˇroô Jy;y;ÿN.vTyevÖ …mÿv hIme loôk;" smOı
ÿ ‰wÖ
sveWRÃ ;m….gÖmyÖ•vÿ ¥ÖTyCzÿMb$(k;r' VyÖTy;sÖmNv;ôh;inÿd;Rh;y –6–
dÖve ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNt;NdevÖ ;nsurÿ ; ajyÖNte dÖve ;" pÿr;…jGy;ôn;
asurÿ ;,;'Ö vwXyÖmpu ;ÿyNÖ te>yÿ î≤N{Öy'
vIôymR p;ÿ£;mÖˇidN{oÿåc;yÖˇdNvp;ÿ£;mÖˇdÿv®Ö /'Ö
115

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;xÿKnoôˇdÿSm;d>yÖ/oRåà crÖTs pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vˇmetÖ y;ô
svRpà œO y;y;jyÖˇywvÖ ;‚Smÿ…•≤N{Öy' vIôymÃR d/;ô‡¥ îÿ≤N{Öyk;ÿmo
vIôyk
ÃR ;mÖ" Sy;ˇmÖte y;ô svRpà œO y; y;jyedtÖe ; EÖv devÖ t;ô" Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t; EÖv;‚Smÿ…•≤N{Öy' vIôyÃ| d/itô yidN{;ÿyÖ
r;qÃt' r;y inôvpR iÿ tô ydevÖ ;¶eStejSÖ tdÖve ;vÿ ®NıeÖ yidN{;ÿyÖ b;hÃtR ;yÖ
ydevÄ Ne {ÿSyÖ tejSÖ tdevÖ ;vÿ ®NıÖe yidN{;ÿy vwÂpÖ ;yÖ ydevÖ
sÿivôtSu tejSÖ tdevÖ ;vÿ ®NıeÖ yidN{;ÿy vwr;ôj;yÖ ydevÖ /;ôtSu tejSÖ tdevÖ ;vÿ
®NıeÖ yidN{;ÿy x;KvÖr;yÖ ydevÖ mÖ®t;'ô tejSÖ tdevÖ ;vÿ ®NıeÖ yidN{;ÿy
rwvtÖ ;yÖ ydÖve bOhSÖ pteSÖ tejSÖ tdevÖ ;vÿ ®Nı EÖt;vÿ≤NtÖ vw tej;ÿ˝…sô
t;NyÖve ;vÿ ®Nı ¨ˇ;ônWe ÿu kÖp;lÖ„e v…/ÿ ≈yÖTyy;ÿty;mTv;yÖ
√;dÿxkp;l" puroÖ@;xoÿ .vit vwêdevTÖ v;yÿ smÖNtMpÖyvR ¥ÿ it
smÖNtmÖve ≤e N{Öy' vIôyÃ| yjÿm;ne d/;it VyÖTy;sÖmNv;ôh;inÿdhR ;ôy;‡êÿ
AWÖ.o vO‚û „,bRSÖ t" s; d≤=ÿ,; vOWSÖ Tv;yÖ‡w tywvÖ yÿjte ;….xÖSym;ÿn
EÖt;íe√; aÿSy devÖ t;ô a•ÿmdÖ NTyÖdNTyuvÿ vÖe ;Syÿ mnu„û y;ÿ" –7–
rjÿnoô vw k*ÿ,yÖe " £ÿt…ûu jt'Ö j;nÿik˘ c=uvû NR yÿmy;ôˇSm;ÿ EÖt;…mi∑'Ö
inrÿvpdÖ¶yeÖ .[;jÿSvte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l˝ s*ôy| cÖ®mÖ¶yeÖ .[;jÿSvte
puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö tywvÖ ;‚SmÖç=urÿ d/;ô‡¥í=u„k¡;mÖ"Sy;ˇSm;ÿ
EÖt;…mi∑'Ö invRpà de ¶Ö yeÖ .[;jÿSvte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l˝ s*ôy| cÖ®mÖ¶yeÖ
.[;jÿSvte puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;lmÖ¶ve Rw c=uWÿ ; mnu„û y;ÿ iv pÿXy≤NtÖ sUySÿR y
dÖve ; aÖ…¶' cwvÖ sUyÃ| cÖ Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô
t;vevÖ ;‚SmÖç=u/ÿ ˇR íÖ =u„ÿ m;nevÖ .ÿvitô yd;ÿ¶yÖe * .vÿtíÖ =uWÿ I
EÖv;‚SmÖNtTp[itÿ d/;itô yTs*ôyoR n;…sÿk;'ô ten;ô….tÿ" s*ôymR ;ÿ¶yÖe *
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.ÿvtÖStSm;ÿd…Ö .toô n;…sÿk;'ô c=uWÿ Iô tSm;ô•;…sÿky;ô c=ÿWu Iô iv/Otÿ e
sm;ônI y;ÿJy;nuv;ôKyeÿ .vt" sm;ôn˝ ih c=u"û smOı
ÿ ‰;ô ¨duû Ty'
j;ôtvedÿ s˝ sÖ¢ Tv;ÿ hÖ·rtoô rqÿe …cô]' devÖ ;n;ômdu gÿ ;ôdnIÿk…ô mitô
ip<@;ôNp[ yÿCzitô c=ÿru vÄe ;SmÖw pÿ[ yCzitô ydevÖ tSyÖ tt( –8–
/[vûu oÿå…s /[vuû oÿåh˝ sÿj;ôtWe ÿu .Uy;s'Ö /IrÄíˇe ;ÿ vsuiû vd(/vu[û oÿå…s
/[vuû oÿåh˝ sÿj;ôtWe ÿu .Uy;smugû í[ ˇe ;ÿ vsuiû vd(/vu[û oÿå…s /[vuû oÿåh˝ sÿj;ôtWe ÿu
.Uy;sm….Ö.íU ˇe ;ÿ vsuiû v‡d;mÿnmÖSy;mÿnSy dev;ô ye sÿj;ôt;" k¡m⁄ ;ôr;"
smÿnsÖSt;nÖh' k;ÿmye ˙Öd; te m;' k;ÿmyNt;˝ ˙Öd; t;Nm a;mÿns"
’…/ô Sv;h;mÿnmÖSy;mÿnSy dev;ô y;" ≤S]yÖ" smÿnsÖSt; aÖh' k;ÿmye
˙Öd; t; m;' k;ÿmyNt;˝ ˙Öd; t; mÖ a;mÿns" ’…/ô Sv;h;ÿ vwêdÖve I˝
s;'gà h[ ,I' invRpà dÖe g( ;[ mÿk;mo vwêdevÖ ; vw sÿj;ôt; ivê;ÿnvÖe dÖve ;NTSvenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t EÖv;Smwÿ sj;ôt;Np[ yÿCz≤Nt g[;Mô yÿve .ÿvit
s;'gh[ ,Ö I .ÿvit mnoôgh[ ,ÿ Ö' vw sÖg' h[ ,ÿ Ö' mnÿ EÖv sÿj;ôt;n;'Ã gO;it
/[vuû oÿå…s /[vuû oÿåh˝ sÿj;ôtWe uÿ .Uy;sÖ…mitÿ p·rô/INp·rÿ
d/;Ty;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ôSteåqoÿ EÖtdevÖ svR˝Ã sj;ôt„e v…/ÿ .vitô
ySywvÖ ' ivôdWu ÿ EÖte pÿ·rô/yÿ" p·r/IôyNtÖ a;mÿnmÖSy;mÿnSy dev;ô îitÿ
itôß a;¸ÿtIjuhR oTyetÖ ;vÿNtoô vw sÿj;ôt; ye mÖh;Ntoô ye =ÿLu lÖk; y;"
≤S]yÖ" t;nÖve ;vÿ ®NıeÖ t EÿnmÖ vÿ®ı;ô ¨pÿ itœNte –9–
y•vÖmˇw •vÿnItm.vÖ¥dsÿpˇRÖ TsÖipRr.ÿ vÖ¥d…/ÿy[ tÖ
t´Otû ‡m.ÿv‡dÖ…ênoÿ" p[;,ô oÿå…sô tSyÿ te dˇ;'ô yyoÿ" p[;,ô oå…sô
Sv;he‡N{ÿSy p[;,ô oÿå…sô tSyÿ te dd;tûu ySyÿ p[;,ô oå…sô Sv;h;ÿ
117

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…mô];v®ÿ,yo" p[;,ô oÿå…sô tSyÿ te dˇ;'ô yyoÿ" p[;,ô oå…sô Sv;h;ô ivêÿWe ;'
dÖve ;n;ÿMp[;,ô oÿå…sô tSyÿ te ddtûu yeW;ÿMp[;,ô oå…sô Sv;h;ÿ `Otû SyÖ
/;r;ÿmmÖ tO Sÿ yÖ pNq;ô…mN{ÿ,e dÖˇ;Mp[ytÿ ;MmÖ®≤∫ÿ" ) tÊv;ô iv„,û"u
pyRpà XyÖˇÊve@;ô gVywryÿ t( –
p;ôvmÖ ;ônne ÿ Tv;ô Stomÿne g;yÖ]Syÿ vtRNÖ yop;ô˝xovIRyô ,RÃe dÖve STv;ÿ
sivôtoTsOjÿ tu jIôv;tÿve jIvnÖSy;yÿw bOh{qNtÖryoÿSTv;ô Stomÿne i]ô∑.u oÿ
vtRNÖ y; xu£
û Syÿ vIôy,RÃe dÖve STv;ÿ sivôtoTsOjÿ tu jIôv;tÿve jIvnÖSy;y;ÿ
aÖ¶Se Tv;ô m;]ÿy;ô jgÿTyw vtRNÖ y;gÿy[ ,Ö Syÿ vIôy,ÃRe dÖve STv;ÿ sivôtoTsOjÿ tu
jIôv;tÿve jIvnÖSy;y;ÿ îÖmmÿ¶Ö a;yuWÿ Öe vcRsà e ’…/ ipô˝[ ' retoÿ v®, som
r;jn( ) m;ôtve ;ÿSm; aidtÖe xmRÃ yCz ivêeÿ dev;ô jrÿdi∑ôyqR ;sÿt( –
aÖ…¶r;yÿ„u m;ôNTs vnÖSpitÿ….ôr;yÿ„u m;ôNtenÖ Tv;yuWû ;yu„ÿ mNt' kro…mô somÖ
a;yÿ„u m;ôNTs aoWÿ/I….yRDÖ a;yu„ÿ m;ôNTs
d≤=ÿ,;….ôb˜R[ ;yu„ÿ mÖˇd(b;[ ˜ÿ ,Ö rw ;yu„ÿ m∂ºvÖ ; a;yu„ÿ mNtÖStÿåe mOtneÿ ipôtrÖ
a;yu„ÿ mNtÖSte SvÖ/y;yu„ÿ mNtÖStenÖ Tv;yuWû ;yu„ÿ mNt' kro…m –10–
aÖ…¶' v; EÖtSyÖ xrIÿr' gCzitô somÖ˝ rsoô v®ÿ, En' v®,p;ôxne ÿ
gO;itô srÿSvtI'ô v;gÖ¶;iv„,ÿU a;ôTm; ySyÖ Jyog;ômyÿit ) yo
Jyog;ÿmy;vIô Sy;¥o v;ÿ k;ômyetÿ Ö svRmÖ ;yu·ÿ ry;ô…mitô tSm;ÿ EÖt;…mi∑ô'
invÃpR de ;¶eyÖ mÖ∑;k¡p;l˝ s*ôMy' cÖ®˘ v;ÿ®,Ö ' dxÿkp;l˝ s;rSvÖt'
cÖ®m;ÿ¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;lmÖ¶re vÖe ;SyÖ xrIÿr' in„£°ô,;itô som;ô{s'Ã
v;®Ö,ne vwÖ nw 'Ã v®,p;ôx;Nmÿçu it s;rSvÖtne Ö v;c'Ã d/;TyÖ…¶" sv;RÃ devÖ t;ô
iv„,ÿyu DÖR o devÖ t;ÿ….íwvÖ nw Ã' yÖDne ÿ c ….WJyTyûtu ydIôt;su.û vR iÿ tô jIvÿTyevÖ
y•vÖmˇw •vÿnItm.vÖidTy;JyÖmve=ÿ te ÂÖpmevÖ ;SyÖtw Nmÿihôm;n'Ö
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Vy;cÿ∑åÖe …ênoÿ" p[;,ô oÿåsITy;ÿh;ô…ên*ô vw dÖve ;n;'à ….ôWj*ô t;>y;ÿmvÖe ;Smwÿ
.eWjÖ ' k¡roôtIN{ÿSy p[;,ô oÿåsITy;ÿh≤e N{ÖymevÖ ;…Smÿ•tÖe ne ÿ d/;it
…mô];v®ÿ,yo" p[;,ô oÿåsITy;ÿh p[;,;p;ôn;vÖve ;‚Smÿ•tÖe ne ÿ d/;itô ivêeWÿ ;'
dÖve ;n;ÿMp[;,ô oÿåsITy;ÿh vIôymÃR vÖe ;‚Smÿ•tÖe ne ÿ d/;it `Otû SyÖ /;r;ÿmmÖ tO Sÿ yÖ
pNq;ô…mTy;ÿh yq;yÖjru vÄe tw Tp;ÿvm;ônne ÿ Tv;ô StomenÖ Te y;ÿh
p[;,ô mevÖ ;‚Smÿ•tÖe ne ÿ d/;it bOh{qNtÖryoÿSTv;ô StomÖne Te y;ôh*jÿ
EÖv;‚Smÿ•tÖe ne ÿ d/;TyÖ¶Se Tv;ô m;]ÖyTe y;ÿh;ôTm;nÿmvÖe ;‚Smÿ•tÖe ne ÿ
d/;TyO‡û ‚TvjÖ" py;øR yû ;RvNÿ t EÖv‚TvRjSÖ t Eÿn‚M.WJy≤Nt bÖ˜[ ,oÖ
hStÿmNv;ôr>yÖ py;øR rek/ô vw yjÿm;nÖ a;yÿdu /R itô ydÖve tSyÖ
t‡iırÿ<y;d(`tûO ' in≤„pÿbTÖ y;yûvu Rw `ûtO mÖmtO ˝Ö
ihrÿ<ymÖmtO ;ÿdveÖ ;yuiû nR≤„pÿbit xÖtm;ÿnM.vit xÖt;yu"û pu®Wÿ " xÖt≤e N{ÿyÖ
a;yu„ÿ yevÖ ≤e N{Öye p[itÿ itœÖTyqoô %luû y;vÿtIô" sm;ÿ EÖ„yNmNyÿte Ö
t;vÿNm;n˝ Sy;ôTsmOı
ÿ ‰; îÖmmÿ¶Ö a;yÿWu Öe vcRsà e
’û/ITy;ôh;yurÿ vÄe ;‚SmÖNvcoRÃ d/;itô ) ivêÿe dev;ô jrÿdi∑ôyqR ;sÖidTy;ÿhÖ
jrÿdi∑mÖve nw Ã' kroTyÖ‡…¶r;yÿ„u m;ôinitô hSt'Ã gO;TyetÖ e vw dÖve ;
a;yÿ„u mNtÖSt EÖv;‚SmÖ•;yÿdu /R itô svRmÖ ;yurÿ ie t –11–
p[jÖ ;pÿitôv®R ,ÿ ;Öy;êÿmnyÖTs Sv;' dÖve t;ÿm;CzÖTR s pyÃdR IyRtÖ s EÖt' v;ÿ®,Ö '
ctÿ„u kp;lmpXyÖˇ' inrÿvpÖˇtoô vw s vÿ®,p;ôx;dÿmCu ytÖ v®ÿ,oô v; EÖt'
gOÿ ;itô yoåêÿMp[itgûO ;itô y;vÖtoåê;ÿNp[itgOIôy;ˇ;vÿto
v;®Ö,;çtÿ„u kp;l;ô…•vRpà √Öe ®ÿ,mÖve Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖvnw Ã'
v®,p;ôx;Nmÿçu itô ctu„ÿ kp;l; .v≤NtÖ ctÿ„u p;ôı‰êÖ" smOı
ÿ ‰;ô
Ekômitÿ·rˇ_ô' invRpà ¥Öe mevÖ pÿi[ tg[;hô I .vÿitô y' v;ô n;?yeitô tSm;ÿdvÖe
119

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vÿ®,p;ôx;NmuCÿ yteÖ y¥pÿrMp[itg[;hô I Sy;Ts*ôymÃR k
e k
¡ p;lÖmnuû
invÃpR de mÖ mu veÖ ;idôTymu∞ÿ ;ôr' k¡®⁄ tÖåe poÿåv.Oqû mvÿTw yÖPsu vw v®ÿ," s;ô=;dÖve
v®ÿ,mvÿ yjteåponÖP]Iy'Ã cÖ®MpunrÖ Te yÖ invÃpR de PÖ suyoÿinôv;R aêÖ"
Sv;mÖve nw Ö' yoin'Ã gmyitô s Eÿn˝ x;ôNt ¨pÿ itœte –12–
y; v;ÿ…mN{;v®,; ytÖVy;ÿ tÖnSU tyemÖ m˝hÿso muçt'Ö y; v;ÿ…mN{;v®,;
shÖSy;ÿ r=ÖSy;ÿ tejSÖ y;ÿ tÖnSU tyemÖ m˝hÿso muçt'Ö yo v;ÿ…mN{;v®,;vÖ¶*
ß;mÖSt' v;ÿmtÖe ne ;vÿ yjeÖ yo v;ÿ…mN{;v®,; i√ôp;Tsuÿ pÖxWu ûu ctÿ„u p;Tsu
goôœº gûhO „e vÖ‡PSvo‡Wÿ/IWuû vnÖSpitÿWûu ß;mÖSt' v;ÿmteÖ ne ;vÿ yjÖ îN{oô v;
EÖtSyÿ≤e N{Öy,e pÿ £;mitô v®ÿ, En' v®,p;ôxne ÿ gO;itô y" p;ôPmn;ÿ
gOhIôto .vÿitô y" p;ôPmn;ÿ gOhIôt" Sy;ˇSm;ÿ EÖt;mwNÿ {;v®Ö,IMpÿySÖ y;Ã'
invÃpR iÖe dN{ÿ EÖv;‚Smÿ…•≤N{Öy' dÿ/;itô v®ÿ, En' v®,p;ôx;Nmÿçu it pyÖSy;ÿ
.vitô pyoô ih v; EÖtSm;ÿdpÖ£;mÖTyqwWÖ p;ôPmn;ÿ gOhIôto yTpÿySÖ y;ÿ
.vÿitô pyÿ EÖv;‚SmÖNty;ÿ d/;it pyÖSy;ÿy;' puroÖ@;xÖmvÿ
d/;Ty;TmÖNvNtÿmvÖe nw Ã' kroÖTyqoÿ a;ôytÿnvNtmÖve cÿt/ûu ;R VyÿhU it idô+vÿve
p[itÿ itœitô pun"Ö smÿhU it idôG>y EÖv;Smwÿ .eWjÖ ' k¡roit sÖmÁU ;vÿ ¥itô
yq;ivÿı' in„’ûNtitÿ t;ôdgO veÖ t‡¥o v;ÿ…mN{;v®,;vÖ¶* ß;mÖSt'
v;ÿmteÖ ne ;vÿ yjÖ îTy;ÿhÖ du·rÿ∑‰; EÖvnw Mÿ p;itô yo v;ÿ…mN{;v®,; i√ôp;Tsÿu
pÖxWu uû ß;mÖSt' v;ÿmtÖe ne ;vÿ yjÖ îTy;ÿhtÖw ;vÿtIôv;R a;pÖ aoWÿ/yoô
vnÖSptÿy" pÖj[ ;" pÖxvÿ ¨pjIvÖnIy;ôSt; EÖv;Smÿw v®,p;ôx;Nmÿçu it
–13–
s pÿà[ vÖ i• k;VyeN{Ã' vo ivôêtÖSprIN{'Ö nrÿ" )
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Tv' nÿ" som ivÖêtoô r=;ÿ r;j•`;yÖt" ) n ·rÿ„yeÊÖ v;vÿt"Ö s%;ÿ –
y; teÖ /;m;ÿin idôiv y; pÿ…O qVy;' y; pvÃtR „Öe voWÿ/I„vÖPsu ) te….ÿnoRô
ivêw"ÿ sûmu n;ô ahÿ@e nÖ ;[ jÿNTsomÖ p[itÿ hÖVy; gÿ.O ;y –
a¶IÿWom;ô svÿde s;ô sÙÿtI vnt'Ö …grÿ" ) s' dÿve ]Ö ; bÿ.vU qu" –
yuvû metÖ ;inÿ idôiv roÿcnÖ ;NyÖ…¶íÿ somÖ s£¡tU a/ˇm( ) yuvû ˝
…sN/˝Ãr' …Ä .xÿStervÖ¥;d¶IÿWom;ôvmuçÿ t' gO.Iôt;n( –
a¶IÿWom;ivôm˝ su mÿe Í,ûtu ' vÿWO ,;Ö hvÿm( ) p[itÿ sUˇû _;inÿ hyRtMÖ .vÿt'
d;ôxWu Öe myÿ" –
a;Ny' idôvo m;ÿt·Ö rê;ÿ j.;ôr;mÿQn;dÖNyMp·rÿ XyÖne o a{ÿ"e ) a¶IÿWom;ô
b[˜,ÿ ; v;vO/;ôno®˘ yÖD;yÿ c£qu® loôkm( –
a¶IÿWom; hÖivWÖ" p[iSqÿtSy vIôt˝ hyÃtR ' vOW,; juWû qe ;ÿm( ) sux
û m;Ã,R ;Ö
Svvÿs;Ö ih .ûtU mq;ÿ /ˇÖ' yjÿm;n;yÖ x' yo" –
a; Py;ÿySvÖ s' tÿe –
gÖ,;n;Ã' Tv; gÖ,pÿit˝ hv;mhe kô…v' k¡vIôn;mÿpu m≈ÿvStmm( )
JyÖœe rÖ ;jÖMb[˜,ÿ ;Mb[˜,SptÖ a; nÿ" Íû<v•Uiû t….ÿ" sIdÖ s;dÿnm( –
s î∆nÿne s ivôx; s jNmÿn;ô s pû]u vw ;RjMÿ .rtÖe /n;ô nO….ÿ" ) devÖ ;n;'ô
y" ipôtrÿm;ôivv;ÿsit ≈Öı;mÿn; hÖivW;ô b[˜,ÿ SÖ pitÿm( –
s sû∑u .ë ;ô s AKvÿt; gÖ,ne ÿ vÖl˝ ®ÿroj f≤lôg˝ rvÿ,e )
bOhSÖ pitÿ®sÖ yO ;ÿ hVyÖsdU "Ö kinÿ£dÖ√;vÿxtIô®d;ÿjt( –
m®ÿtoô yıÿ vo idôvo y; vÖ" xmRÃ –
aÖymÖR ; y;ÿit vOW.Ö Stuivÿ„m;Nd;ôt; vsUnÿ ;Mpu®Ùûto ahÃnR ( ) sÖhß
Ö ;ô=o
goÿ]…Ö .√jÿb[ ;¸rÄSm;sÿu devÖ o {ivÿ,' d/;tu –
ye tÿåe yRmNbÖhvoÿ devyÖ ;n;ô" pNq;ÿno r;j≤NdÖv a;ôcrÿ≤Nt ) te….ÿnoR devÖ
121

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mihô xmRÃ yCzÖ x' nÿ E…/ i√ÖpdeÖ x' ctÿ„u pde –
bu›û ;dgÖm[ i©ÿro….gO,R ;Öno iv pvÃtR Sy νiht;Nyÿrw t( ) ®ÖjÄ {o/;˝Ã…s
’ûi]m;ÿ<yeW;ô˝ somÿSyÖ t; mdÖ îN{ÿík;r –
bu›û ;dgÿ,e[ Ö iv …mÿm;yÖ m;nÖvw jR ,e[ÿ Ö %;Nyÿt,O •ÖdIn;ÿm( )
vOq;ÿsjO TpÖ…q….ÿdIR`yR ;ôq"w somÿSyÖ t; mdÖ îN{ÿík;r p[ yo jÖDe ivô√;˝
aÖSy bN/u'û ivê;ÿin dÖve o jinÿm; ivv·ˇ_ ) b[˜Ö b[˜,ÿ Ö ¨∆ÿ.;rÖ
m?y;ÿ•Iôc;dû∞u ; SvÖ/y;ô…. p[ tÿSq* –
mÖh;NmÖhI aÿSt.;yÖi√ j;ôto ¥;˝ sµÖ p;…qÃvR ' cÖ rjÿ" ) s bû›u ;d;ÿ∑
jÖnWu ;ô>ygÖM[ bOhSÖ pitÿdvÖRe t;ô ySyÿ sÖm;[ $( –
bû›u ;¥o agÿm[ >Ö yTyoRjsÿ ;ô bOhSÖ pitôm; ivÿv;s≤Nt dÖve ;" ) ….ôn√Öl' iv
puroÿ ddRrIitô kinÿ£dÖTsuvrÿ pÖ o jÿg;y –14–
îit i√tIyk;<@º tOtIy" p[p;#k" 3
aq i√tIyk;<@º ctuq"R p[p;#k" 4
dÖve ; mÿn„ûu y;ÿ" ipôtrÄSteåÿ Nytÿ a;sÖ•sÿru ;Ö r=;˝Ã…s ipx;ôc;Steåÿ NytÖSteW;'Ã
devÖ ;n;ÿmtûu ydLp'Ö loihÿtmÖ k¡v⁄ NRÖ t{=;˝Ã…s
r;]Iÿ….rsu>nÖNt;NTsûBu /;NmOtû ;nÖ…. Vy*ÿCzÖˇe dÖve ; aÿivdûyu oR vw
noôåyiMm[yÖ teÖ r=;ÿ˝…sô v; îÖm' flÖNtIitô te r=;ô˝Syup;ÿmN]yNtÖ
t;Nyÿbvu[ NÖ vr'Ã vO,;mhÖw ydsÿru ;Ôy;ÿmÖ t•ÿ" sÖh;sÖiditô ttoô vw dÖve ;
asurÿ ;njyÖNteåsÿru ;≤ÔÖTv; r=;ô˝Syp;ÿndu NtÖ t;inô r=;ô˝SynOtÿ mkôtiRe tÿ
smÖNt' devÖ ;NpyRià vxÖNte dÖve ; aÖ¶;vÿn;qNtÖ teåÿ ¶yÖe p[vtÿ e
puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö inrÿvp•Ö¶yeÿ ivb;ô/vÿtåÖe ¶yeÖ p[tIÿkvteÖ ydÖ¶yeÖ
p[vtÿ e inôrvÿpNÖ y;NyevÖ purû St;ô{=;ô˝Sy;sÖNt;inô tenÖ p[;,ÿdu NtÖ ydÖ¶yeÿ
122

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ivb;ô/vÿtÖe y;NyÖve ;….toô r=;ô˝Sy;sÖNt;inô tenÖ Vyÿb;/NtÖ ydÖ¶yeÖ
p[tIÿkvteÖ y;NyÖve pÖí;{=;ô˝Sy;sÖNt;inô ten;p;ÿndu NtÖ ttoÿ devÖ ;
a.ÿvNÖ pr;surÿ ;Ö yo .[;tÿVO yv;ôNTSy;Ts Sp/Rmà ;n EÖtye∑‰;ÿ yjet;ô¶yeÖ
p[vtÿ e puroÖ@;xÿm∑;k¡p;l'Ö invRpà de ¶Ö yeÿ ivb;ô/vÿtåÖe ¶yeÖ p[tIÿkvtÖe ydÖ¶yeÖ
p[vtÿ e inôvpR iÿ tô y EÖv;Sm;ôCz^yπ ;ôN.[;tÿVO yÖSt' tenÖ p[ ,ÿdu teÖ ydÖ¶yeÿ
ivb;ô/vÿtÖe y EÖvnw nÿe sÖdõO t™ ' tenÖ iv b;ÿ/teÖ ydÖ¶yÖe p[tIÿkvteÖ y
EÖv;Sm;ôTp;pIÿy;ôNt' ten;pÿ nudtÖe p[ ≈ey;ÿ˝sÖM.[;tÿVO y' nudtÖ åe itÿ sÖdx
O Ã'
£;mitô nwnMÖ p;pIÿy;n;“oitÖ y EÖv' ivô√;nÖte ye∑‰;ô yjÿte –1–
devÖ ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte dÖve ; aÿbvu[ NÖ yo noÿ vIôy;ÃvR ˇmÖStmnuÿ
sÖm;rÿ.;mh;ô îitô t îN{ÿmb[vu NÖ Tv' vw noÿ vIôy;Rvà ˇmoå…sô Tv;mnÿu
sÖm;rÿ.;mh;ô îitô soÿåb[vIiˇÖßo mÿ îÖm;StÖnvu oÿ vIôy;Rvà tIôSt;"
p[I,ÿ Iôt;q;sÿru ;nÖ…. .ÿiv„yÖqie tô t; vw bûhU[ ITyÿbvu[ i•ôym˝Ãhoôm…u gôy'
ivÿm/Oû ye …mÿ≤N{Öy;vÖtITyÿbv[ Iôˇ îN{;ÿy;˝hoômcu ÿe puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;lÖ'
inrÿvpÖ…•N{;ÿy vwmÖ /O ;yeN{;ÿy≤e N{y;vÿteÖ yidN{;ÿy;˝hoômcu ÿe inôrvÿp•Ö ˝hÿs
EÖv ten;ÿmCu yNtÖ yidN{;ÿy vwm/Oû ;yÖ mO/ÿ EÖv ten;p;ÿfltÖ
yidN{;ÿy≤e N{Öy;vÿt î≤N{ÖymÖve ten;ôTm•ÿd/tÖ
]yÿ‚S]˝xTkp;lMpuroÖ@;x'Ö inrÿvpÖN]yÿ‚S]˝xÖ√w dÖve t;ôSt; îN{ÿ
a;ôTm•nÿu sÖm;rÿM.ytÖ .UTywÖ t;' v;v dÖve ; iv…jÿitmuˇmÖ ;msurÿ VÄw yRjà yNtÖ
yo .[;tÿVO yv;ôNTSy;Ts Sp/Rmà ;n EÖtye∑‰;ÿ yjetÖ Ne {;ÿy;˝hoômcu ÿe
puroÖ@;xÖmk
e ;ÿdxkp;l'Ö invRpà ieÖ dN{;ÿy vwm/ûO ;yeN{;ÿy≤e N{Öy;vÖtåe ˝hÿs;ô
v; EÖW gÿhO Iôto ySm;ôCz^yπ ;ÖN.[;tOVÿ yoôyidN{;ÿy;˝hoômcu ÿe invRpTÖ y˝hÿs
EÖv tenÿ muCyte mû/O ; v; EÖWoÿå….Wÿ<,oÖ ySm;ÿTsm;ôn„e vÖNy"
123

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

≈ey;ÿntûu ;.[;ÿ tOVyoô yidN{;ÿy vwm/ûO ;yÖ mO/ÿ EÖv ten;pÿ hteÖ
yidN{;ÿy≤e N{Öy;vÿt î≤N{ÖymevÖ ten;ôTmN/ÿˇeÖ ]yÿ‚S]˝xTkp;lMpuroÖ@;x'Ö
invRpà itô ]yÿ‚S]˝xÖ√w dÖve t;ôSt; EÄvÖ yjÿm;n a;ôTm•nÿu sÖm;rÿM.yteÖ
.UTywÖ s; v; EÖW; iv…jÿitôn;Rmie ∑ôyR EÖv' ivô√;nÖte ye∑‰;ô yjÿt ¨ˇÖm;mÖve
iv…jÿitôM.[;tÿVO ye,Ö iv jÿyte –2–
dÖve ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNteW;Ã' g;yÖ}yojoô blÿ…m≤N{Öy'
vIôyMÃR pÖj[ ;MpÖxNU Ts'gÖ ÁO ;ôd;y;ÿp£
Ö My;ÿitœÖˇåeÿ mNyNt ytÖr;Nv;
îÖymupÿ ;vÖTSyRitô t îÖdM.ÿiv„yÖNtIitô t;' Vyÿ◊yNtÖ ivêÿkmR…Ö •itÿ devÖ ;
d;.ITysurÿ ;" s; n;NyÿtrÖ ;˝íÖnop;vÿttR Ö te dÖve ; EÖt¥jurÿ pXyÖ‡•ojoÿå…sô
shoÿå…sô blÿm…sÖ .[;joÿå…s dÖve ;n;ô' /;mÖ n;m;ÿ…sô ivêÿm…s ivôê;yu"û
svRmà …s sÖv;Ryruÿ ….ô.‡U iritô v;v dÖve ; asurÿ ;,;Ömojoô blÿ…m≤N{Öy'
vIôyMÃR p[jÖ ;MpÖxnU vÿ ÔO tÖ yÌ;ÿy}Ö yÿp£
Ö My;itÿœˇÖ Sm;ÿdteÖ ;' g;ÿy]Ö ItIi∑ÿm;Û"
sMvTsÖro vw g;ÿy]Ö I s'và TsÖro vw tdÿp£
Ö My;ÿitœÖ¥dÖte y;ÿ dÖve ;
asÿru ;,;Ömojoô blÿ…m≤N{Öy' vIôyÃ'R pÖj[ ;MpÖxnU vOÔÿ tÖ tSm;ÿdtÖe ;˝ sÃv' gÖ R
îtIi∑ÿm;¸û‡yoR .[;tÿVO yv;ôNTSy;Ts Sp/ÃmR ;n EÖtye∑‰;ÿ yjet;ô¶yÿe
s'vgÖ ;Ryÿ puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà ˇÖe ˝ Íûtm;sÿ•mÖte ne Ö yjÿWu ;ô….
mÿx
O dÖe ojÿ EÖv blÿ…m≤N{Öy' vIôyMRÃ pÖj[ ;MpÖxNU .[;tÿVO ySy vO¤ûπ .vÿTy;ôTmn;ô
pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo .vit –3–
pÖj[ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ t; aÿSÃ m;TsO∑û ;" pr;ÿcIr;yÖNt; y];vÿsNÖ ttoÿ
gÖmdRu du iÿ tœÖˇ; bOhSÖ pitÿí;ôNvvÿtw ;ô˝ soÿåb[vIôähO SÖ pitÿrnÄ y;ÿ Tv;ô p[
itÿœ;ôNyqÿ Tv; pÖj[ ; ¨Öp;vÿTSyRNÖ tIitô tMp[;itÿœˇÖ toô vw pÖj[ ;pÿitMpÖj[ ;
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

¨Öp;vÿtNR tÖ y" pÖj[ ;k;ÿm"Ö Sy;ˇSm;ÿ EÖtMp[;jÿ ;pÖTy' g;ÿmtûuR ' cÖ®˘
invÃpR Te pÖj[ ;pÿitmÖve Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s EÖv;Smÿw pÖj[ ;Mp[
jÿnyit p[jÖ ;pÿit" pÖxnU sÿ jO tÖ teåÿ Sm;TsO∑û ;" pr;ÿç a;yÖNte y];vÿsNÖ ttoÿ
gÖmduR du iÿ tœÖˇ;NpûWU ; c;ôNvvÿtw ;ô˝ soÿåb[vITpUWû ;ny;ÿ m;ô p[ itôœ;qÿ Tv;
pÖxvÿ ¨Öp;vÿTSyRNÖ tIitô m;Mp[ itôœiº tô somoÿåb[vIôNmmÖ v;
aÿ’∑pÖCy…mTyu.û * v;ôMp[ itÿœ;ônITyÿbv[ Iôˇ* p[;itÿœˇÖ toô vw
pÖj[ ;pÿitMpÖxvÿ ¨Öp;vÿtNR tÖ y" pÖxk
u ;ÿm"Ö Sy;ˇSm;ÿ EÖt˝ soÿm;p*ô„,'
g;ÿmtuûR ' cÖ®˘ invRpà Te som;pûWU ,;ÿvvÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t;vevÖ ;Smÿw
pÖxNU p[ jÿnytÖ" somoô vw rÿte oô/;" pUWû ; pÿxnûU ;Mpÿj[ n…yôt; somÿ EÖv;SmÖw
retoô d/;ÿit pUWû ; pÖxNU p[ jÿnyit –4–
a¶eÖ go….ÿnÖR a; gÖhINdoÿ pu∑û ‰; juWÿ Sv n" ) îN{oÿ /Öt;R gOhû We ÿu n" –
sÖivôt; y" sÿh≤Ö ßyÖ" s noÿ gOhû We uÿ r;r,t( ) a; pûWu ; EÖTv; vsÿu –
/;ôt; dÿd;tu no rÄ…ymIx;ÿnoô jgÿtSpitÿ" ) s nÿ" pU,û neR ÿ v;vnt( –
Tv∑;ô yo vOWÿ .Ö o vOW;ô s noÿ gOhû We uÿ r;r,t( ) sÖhße,ÿ ;Öytu neÿ c –
yenÿ devÖ ; aÖmtO Ã' dIô`˝R ≈voÿ idôVywryÿ Nt ) r;yÿSpoWÖ TvmÖSm>y'Ö gv;'Ã
kûæ⁄ Lm' jIôvsÖ a; yÿvu Sv –
aÖ…¶gûhRO pÿitô" somoÿ ivêÖvinÿ" sivôt; sÿmu /Öe ;" Sv;h;ÿ )
a¶ÿe gOhptÖe yStÖe `OTyoÿ .;ôgStenÖ shÖ aojÿ a;ô£mÿm;,;y /eihô
≈wœ‰;ÿTpÖqo m; yoÿW' mU/û ;R .ÿyU ;sÖ˝ Sv;h;ÿ –5–
…cô]y;ÿ yjet pÖxk
u ;ÿm îÖy' vw …cô]; y√; aÖSy;' ivêÿM.Utû m…/ÿ pÖj[ ;yÿtÖe
tenyeÖ ' …cô]; y EÖv' ivô√;˝…íô]y;ÿ pÖxk
u ;ÿmoô yjÿtÖe p[ pÖj[ y;ÿ
125

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖx…u .ÿ…mRqnûu jw ;ÃyR teÖ p[vw ;¶Öye ne ÿ v;pyitô ret"ÿ s*ôMyenÿ d/;itô retÿ EÖv ihôt'
Tv∑;ÿ ÂÖp;…,ô iv k¡roit s;rSvÖt* .ÿvt EÖt√w dwVyÿ‚Mmqûnu '
dwVyÿmvÖe ;Smÿw …mqûnu Mmÿ?yÖto dÿ/;itô pu∑‰wÿ pÖj[ nÿn;y …snIv;ôLyw
cÖ®.Rvà itô v;Gvw …sÿnIv;ôlI pui∑ô" %lûu vw v;Kpui∑ÿmvÖe v;cÖmpu Twÿ ywNÖ {
¨ÿˇmÖ o .ÿvitô tenvÖw t‚Nmÿqnuû ˝ sÖ¢tw ;inÿ hvI˝iWÿ .v≤Nt sÖ¢ g[;Mô y;"
pÖxvÿ" sÖ¢;rÖ<y;" sÖ¢ CzNd;˝ÃSyû.u yÖSy;vÿ®ı‰;ô aqwtÖ ;
a;¸ÿtIjuhR oTyetÖ e vw dÖve ;" pui∑ÿptyÖSt EÖv;‚SmÖNpui∑'Ã d/itô pu„yÿit
pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ôrqoô ydetÖ ; a;¸ÿtIjuhRû oitô p[itÿiœTyw –6–
m;ô®tÖ mÿ…s mÖ®t;ômojoôåp;' /;r;ÿ‚M.æNı rÄmyÿt m®t"
XyÖne m;ô…ynÖMmnoÿjvs'Ö vOW,ÿ ˝ suv·Oû ˇ_m( ) yenÖ x/RÃ ¨Ögm[ vÿs∑O mÖ ie tô
tdÿ…ên;ô p·rÿ /ˇ˝ SvÖ‚St –
pûru oÖv;ôto vWÃ≤R ÔÖNvr;ÖvTO Sv;h;ÿ v;ôt;vÖ√WR•Ã gûu r[ ;ÖvTO Sv;h;ÿ
StÖnyÖNvWRNà .Iômr;ÖvTO Sv;h;ÿnxÖNyÿvSÖ fÀj≤ÃR NdÖ¥√u WRNà TvÖWe r;ÄvTO Sv;h;ÿitr;Ö]'
vWÃNR pûiU tRr;ôvTO Sv;h;ÿ bÖ¸ h;ôymÿvWO ;ôiditÿ ≈utû r;ÖvTO Sv;h;ôtpÿitô
vWÃiR NvÖr;@;ôvTO Sv;h;ÿvSÖ fÀj≤ÃR NdÖ¥√u WÃNR .ûtU r;ÖvTO Sv;h;ô m;Nd;Ö v;x;ô"
xuN?yûrU …jÿr;" ) Jyoitÿ„mtIôStmÿSvrIÖ®NdÿtIô" sufnÉ¡ ;" ) …m]ÿ.tO "Ö
=]ÿ.tO "Ö sur;ÿ∑;^ îÖh m;ÿvt vO„,oÖ aêÿSy s'dÖ ;nÿm…sô vO∑‰wÖ Tvopÿ
nÁ;…m –7–
dev;ÿ vsVy;ô a¶ÿe som sUyR ) dev;ÿ" xmR<y;ô …m];ÿv®,;yRmn( )
dev;ÿ" spItÖyo åp;Ã' np;d;xuhme n( ) ¨Ödn( o dÿˇoådÖ…/‚M.ÿNt idôv"
pÖjNR y;ÿdNÖ t·rÿ=;TpO…qôVy;Sttoÿ noô vO∑‰;ÿvt idv;ÿ …côˇmÿ" ’<v≤Nt
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖjNR yÿne odv;ôhne ÿ ) pO…û qôvI' y√‰uNû d≤Ntÿ –
a; y' nrÿ" sudû ;nÿvo dd;ôxWu eÿ idôv" koxÖmcÿCu yvu" ) iv pÖjNR y;ÿ"
sOj≤NtÖ rodÿsIô anûu /Nvÿn; y≤Nt vO∑û yÿ" –
¨dIÿryq; m®t" smu{tÖ o yUyû ' vOiû ∑' vÿWyR q; purIiW," ) n voÿ dß;Ö
¨pÿ dSy≤Nt /Öne vÖ" xu.'Ã y;ôt;mnuû rq;ÿ avOTst –
sOjû ; vûiO ∑' idÖv a;≤∫" sÿm{ûu Mpÿ,O ) aÖBj; aÿ…s p[qmÖj; blÿm…s
smuiû {yÿm( – ¨•ÿM.y pO…qôvI‚M.ÖNıId' idôVy' n.ÿ" ) ¨Ödn( o idôVySyÿ
no dÖhe Ix;ÿnoô iv sOjÿ ;ô dOitÿm( –
ye devÖ ; idôiv.;ÿg;ô yeåÿ Nt·rÿ=.;g;ô ye pO…ÿ qôiv.;ÿg;" ) t îÖm' yÖDmÿvNtûu
t îÖd' =e]mÖ ; ivÿxNtûu t îÖd' =e]mÖ nuû iv ivÿxNtu –8–
m;ô®tÖ mÿ…s mÖ®t;ômojÖ îitÿ ’û„,' v;sÿ" ’û„,tÿWU MÖ p·rÿ /ˇ EÖt√w vO∑‰ÿw
ÂÖp˝ sÂÿp EÖv .UTû v; pÖjNR yÃ' vWRyit rÖmyÿt m®t" XyenÖ m;ô…ynÖ…mitÿ
pí;√;ÖtMp[itÿ mIvit purov;ôtmÖve jÿnyit vÖWSR y;vÿ®ı‰w v;tn;ôm;inÿ
juhoit v;ôyvu Rw vO∑‰;ÿ Èxe v;ôymu vÖe Svenÿ .;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô s
EÖv;Smÿw pÖjNR y'à vWRyTyÖ‡∑* jÿhu oitô ctÿßoÖ vw idxÖítÿßoÖåv;Ntridôx;
idôG>y EÖv vOi∑ô˝ sMp[ Cy;ÿvyit ’„,;…jône s' y*ÿit
hÖivrevÖ ;k¡‡rNtvÖiRe d s' y*ôTyvÿ®ı‰Öw ytIÿn;mÖ¥m;ÿn;n;˝ xIôW;R…,Ö
pr;ÿptÖNte %ÖjrRU ;ÿ a.vÖNteW;ô˝ rsÿ ËÖ?voÃåR ptÖˇ;inÿ
kôrIr;ÿ<y.vNTs*ôMy;inÖ vw kôrIr;ÿ…, s*ôMy; %luû v; a;¸ÿitidÖvR o vOi∑Ã'
Cy;vyitô yTkôrIr;ÿ…,Ö .vÿ≤Nt s*ôMyyÖvw ;¸ÿTy; idôvo vOi∑ômvÿ ®NıÖe
m/uWÿ ;ô s' ywTyÖp;' v; EÖW aoWÿ/In;ô˝ rsoô yNm?vÖŒ EÖv*Wÿ/I>yo
127

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vWÖTR yqoÿ aÖŒ EÖv*Wÿ/I>yoô vOi∑Ö' in nÿyitô m;Nd;ô v;x;ô îitô s' y*ÿit
n;mÖ/ye rÿw veÄ nw ;ô aCzÖT¯ yqoô yq;ÿ b[yUû ;ds;ôvhe ITyevÖ mevÖ nw ;ÿ n;mÖ/ye rwÖ ;
Cy;ÿvyitô vO„,oÖ aêÿSy s'dÖ ;nÿm…sô vO∑‰Öw Tvopÿ nÁ;ômITy;ÿhÖ vOW;ô v;
aêoô vOW;ÿ pÖjNR yÿ" ’û„, îÿvÖ %luû vw .ûTU v; vÿWiR t ÂÖp,e vwÖ nw ˝Ö
smÿ/yR it vÖWSR y;vÿ®ı‰w –9–
dev;ÿ vsVy;ô dev;ÿ" xmR<y;ô dev;ÿ" spItyÖ îTy; bÿ›;it
dÖve t;ÿ….revÄ ;NvÖh' vOi∑ÿ…mCzitô yidô vWeˇRÖ ;vÿTyevÖ hoÿtVÖ y'Ã yidô n
vWeCRÖ z™vo .Utû e hÖivinRvpRÃ ‡e dhor;Ö]e vw …mô];v®ÿ,;vhor;Ö];>y;'Ö %luû vw
pÖjNR yoÿ vWRitô nˇ_Ã' v;ô ih idv;ÿ v;ô vWÃiR t …mô];v®ÿ,;vevÖ Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô t;vevÖ ;Sm;ÿ ahor;ô];>y;ÿMpÖjNR y'à vWRytoôå¶yeÿ
/;mÖCzdeÿ puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö invRpà Ne m;®Öt˝ sÖ¢k¡p;l˝
s*ôymR k
e k
¡ p;lmÖ…¶v;R îÖto vOi∑ômdu Iÿryit mÖ®tÿ" sO∑û ;' nÿy≤Nt yÖd;
%lûu v; aÖs;v;ÿidôTyo Nyÿõr™ ‚Ö Xm….ÿ" py;ôvR tÖtR åe qÿ vWRit /;mÖCzidÿv
%luû vw .UTû v; vÿWTR yetô ; vw dÖve t;ô vO∑‰;ÿ ÈxteÖ t; EÖv Svenÿ
.;gÖ/ye neÖ opÿ /;vitô t; EÖv;Smÿw pÖjNR y'Ã vWRyNTyutû ;vÿiWR„yÖNvWÃTR yÖve
sOjû ; vOiû ∑' idôv a;≤∫" sÿm{ûu MpO,û Te y;ÿhmÖe ;íÖvw ;mUí;ôp" smÿ/yR TÖ yqoÿ
a;ô….rÖve ;mUrCz¯TyÖ‡Bj; aÿ…s p[qmÖj; blÿm…s smûiu {yÖ…mTy;ÿh
yq;yÖjru vÄe tw ‡du•Mÿ .y pO…qôvI…mitÿ vW;ô◊R ;' jÿhu oTyeWÖ ; v; aoWÿ/In;'
vOi∑ÖvinôStyÖvw vOi∑ôm; Cy;ÿvyitô ye dÖve ; idôiv.;ÿg;ô îitÿ
’„,;…jônmvÿ /UnotIôm EÖv;Smÿw loôk;" p[Itô ; aÖ.I∑;ÿ .v≤Nt –10–
sv;R…à ,Ö CzNd;ÿ˝SyetÖ Sy;Ö…m∑‰;ÿmnUCy;ônITy;ÿ¸iS]Ö∑.ë oô v; EÖt√«ÖyÃ|
128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yTkôkd⁄ ‚uû „,h;ô jgÿTywÖ ydÿ‚u „,hkôk.⁄ ;ÿvNv;hÖ tenvwÖ sv;Ã…R ,Ö
CzNd;ô˝Syvÿ ®Nıe g;yÖ]I v; EÖW; ydû‚u „,h;ô y;inÿ cÖTv;yR?yÖ=r;ÿ…,Ö
ctu„ÿ p;d EÖv te pÖxvoô yq;ÿ puroÖ@;xÿe puroÖ@;xoå?yevÖ mevÖ
t¥dûCO y?yÖ=r;ÿ…,Ö y∆gÿTy; p·rdÖ?y;dNtÃ' yÖD' gÿmyeiT]Ö∑.ë ;ô p·rÿ
d/;tI≤N{Öy' vw vIôyÃ| i]ô∑ië gÿ≤N{Öy EÖv vIôyRÃe yÖDMp[itÿ œ;pyitô n;Nt'Ã
gmyÖTy‡¶Öe ]I teÖ v;…jÿn;ô ]I WÖ/Sqeitô i]vÿTy;ô p·rÿ d/;it
sÂpÖTv;yÖ svoôR v; EÖW yÖDo yT]ÿ/w ;tÖvIy'Ö k;m;ÿyk;m;yÖ p[ yÿJu yteÖ
sve>RÃ yoô ih k;mÿ>e yo yÖD" p[yÿ Jûu ytÿe ]w/;tÖvIyÿne yjet;….ôcrÖNsvoôR v;
EÖW yÖDo yT]ÿ/w ;tÖvIyÖ˝ sve,RÃ vÖw nw Ã' yÖDne ;ô…. cÿrit StO,tuû
EÖvnw ‡ÿ mÖte ywvÖ yÿjte ;….cÖymR ;ÿ,"Ö svoRô v; EÖW yÖDo yT]ÿ/w ;tÖvIyÖ˝
sve,RÃ vÖw yÖDne ÿ yjteÖ nwnmÿ ….ôcrÿNTStO,tu EÖtywvÖ yÿjte sÖhßÿ,e
yÖ+ym;ÿ,"Ö p[j;ÿtmÖve nw ∂ÿ d;Tye‡Ö tywvÖ yÿjte sÖhße,ÿ je ;ônoåNt'Ö v; EÖW
pÿxnûU ;' gÿCzitô y" sÖhße,ÿ Ö yjÿte pÖj[ ;pÿitô" %luû vw pÖxnU sÿ jO tÖ
t;˝S]w/ÿ ;tÖvIyenÿ vÖw ;sÿjO tÖ y EÖv' ivô√;˝S]w/ÿ ;tÖvIyÿne pÖxk
u ;ÿmoô yjÿtÖe
ySm;ÿdvÖe yonÿ"e pÖj[ ;pÿit" pÖxnU sÿjO tÖ tSm;ÿdvÖe nw ;ÿNTsOjtÖ ¨pÿnw mÖ ˇu rÿ ˝
sÖhß'Ã nmit devÖ t;ÿ>yoô v; EÖW a; vÿíO ‰tÖe yo yÖ+y îTyuKû Tv; n yjÿte
]w/;tÖvIyÿne yjetÖ svoRô v; EÖW yÖDo yT]ÿ/w ;tÖvIyÖ˝ sve,RÃ vÖw yÖDne ÿ
yjtÖe n dÖve t;ÿ>yÖ a; vÿíO ‰tÖe √;dÿxkp;l" puroô@;xoÿ .vitô te
]yÖítu„ÿ kp;l;iT]„WmOıTÖ v;yÖ ]yÿ" puroÖ@;x;ÿ .v≤NtÖ ]yÿ îÖme loôk;
EÖW;' loôk;n;ôm;¢‰;ô ¨ˇÿr¨ˇroô Jy;y;ÿN.vTyevÖ …mÿvÖ hIme loôk;
yÿvmÖ yoô m?yÿ EÖt√; aÖNt·rÿ=Sy ÂÖp˝ smÿı
O ‰wÖ sveWRÃ ;m….gÖmyÖ•vÿ
¥ÖTyCzÿMb$(k;rÖ˝ ihrÿ<y' dd;itô tejÿ EÖv;vÿ ®Nıe t;ôPy| dÿd;it
pÖxnU veÖ ;vÿ ®Nıe /enÖ 'u dÿd;Ty;ô≤xWÿ EÖv;vÿ ®NıeÖ s;ªoô v; EÖW v,oÖR
129

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y≤ırÿ<y'Ö yjuWÿ ;' t;ôPyRmKÿu q;mÖd;n;Ã' /enÖ ru tÄe ;nevÖ sv;ôNR v,;ÖnR vÿ ®Nıe
–11–
Tv∑;ÿ hÖtpu]ÿ oô vIN{Ö˝ somÖm;hÿrˇÖ ‚SmÖ…•N{ÿ ¨phÖvmwCÿ ztÖ t' nop;ÿ ◊yt
pû]u Mmeåÿ v/Iô·ritô s yÿDvexsÖ ' ’ûTv; p[;sô h;ô somÿmipbÖˇSyÖ
ydÖTy≤xÿ„ytÖ tÊv∑;ÿhvÖnIyÖmpu Ö p[;vÿtyR TÖ Sv;heN{ÿx]uv/R SÖR veitô s
y;vÿd?ûU vR" pÿr;ôiv?yÿitô t;vÿit SvÖymevÖ VyÿrmtÖ yidÿ v;ô
t;vÿTp[v,Ö m;sIôTyidÿ v;ô t;vÖd?yÖ¶re ;sIôTs sÖM.vÿ•¶Ö IWom;ÿv…Ö .
smÿ.vÖTs îÿWmu ;ô]imÿWmu ;]'Ö iv„vÿõõ™ v/RtÖ s
îÖm;\Lloôk;nÿv,O oÖ¥idôm;\Lloôk;nvÿ,O oÖˇ√O]û Syÿ vO]TÖ v'
tSm;ôidN{oÿå…b.edÖ ipô Tv∑;ô tSmÖw Tv∑;ô vjÿm[ …sçÖˇpoô vw s vjÿ[
a;sIôˇmu¥Nÿ tu'û n;xÿKnoôdqÖ vw tihôR iv„,urÿ NÄ y;
devÖ t;sIôTsoÿåb[vIôi√„,Övhe Iôdm; hÿ·r„y;voô yen;ôy…môd…mitô s
iv„,uSÿ ]Ö/e ;Tm;n'Ö iv Nyÿ/ˇ pO…qôVy;' tOtIÿymÖNt·rÿ=Öe tOtIÿy' idôiv
tOtIÿym….py;RvtÖ ;Rı‰…bÿ.¥eÖ TpO…ÿ qôVy;' tOtIÿymÖ ;sIôˇne Ne {oô
vjÖm[ du yÿ CzÖi√„<vÿniu SqtÖ" soÿåb[vIôtNm; meÖ p[ h;ôr‚StÖ v; îÖd' m…yÿ
vIôyÃ| tˇÖe p[ d;ÿSy;ômIitô tdÿSmÖw p[;yÿCzÖˇTp[TyÿgO ;ûd/;ô meitô ti√„,Övie tô
p[;yÿCzÖˇi√„,û"u p[TyÿgO ;dÖSm;æSvN{ÿ î≤N{Öy' dÿ/;ô‚Tvitô ydÖNt·rÿ=Öe
tOtIÿymÖ ;sIôˇne Ne {oô vjÖm[ du yÿ CzÖi√„<vÿniu SqtÖ" soÿåb[vIôNm; mÖe p[
h;ôr‚StÖ v; îÖd' m…yÿ vIôyÃ| tˇÖe p[ d;ÿSy;ômIitô tdÿSmwÖ
p[;yÿCzÖˇ;Tp[TyÿgO ;ôid(√m;R/à ;ô îitô ti√„,Övie tô p[;yÿCzÖˇi√„,û"u
p[TyÿgO ;dÖSm;æSvN{ÿ î≤N{Öy' dÿ/;ô‚Tvitô yi∂Öiv tOtIÿymÖ ;sIôˇne Ne {oÖ
vjÖm[ du yÿ CzÖi√„<vÿniu SqtÖ" soÿåb[vIôNm; mÖe p[ h;ôynRe ;ôhimôdm‚SmÖ tˇeÖ p[
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

d;ÿSy;ômIitô TvI3 îTyÿbv[ ITsÖ/' ;' tu s' dÿ/;vhwÖ Tv;mevÖ p[ ivÿx;ônIitô
yNm;Mpÿi[ vôx"e ikMm;ÿ .uÔ‰;ô îTyÿbv[ IôÊv;mÖve Ne /IÿyÖ tvÖ .og;ÿyÖ Tv;Mp[
ivÿxye …Ö mTyÿbv[ IôˇMvO]û " p[;ivÿxdudû r'Ö vw vO]û " =uTû %luû vw mÿn„ûu yÿSyÖ
.[;tÿVO yoô y EÖv' vedÖ h≤NtÖ =u/MÖ .[;tÿVO yÖ' tdÿSmÖw
p[;yÿCzÖˇTp[TyÿgO ;ûiT]m;Ã/R ;ô îitô ti√„,Övie tô p[;yÿCzÖˇi√„,u"û
p[TyÿgO ;dÖSm;æSvN{ÿ î≤N{Öy' dÿ/;ô‚Tvitô y≤T]" p[;yÿCzÖ≤T]"
pÖT[ ygOÿ ;ûˇ≤T]Ö/;toÿ≤S]/;tûTu v' yi√„,urÿ NÄ vitÿœtÖ iv„,Övie tô
p[;yÿCzÖˇSm;ÿdNw {;vw„,Öv˝ hÖiv.Rvà itô y√; îÖd' ik˘cÖ tdÿSmwÖ
tTp[;yÿCzÖdcO "Ö s;m;ÿinô yjU˝i'Ã W sÖhß'Ö v; aÿSmwÖ
tTp[;yÿCzÖˇSm;ÿTsÖhßÿd≤=,m( –12–
devÖ ; vw r;ÿjNÖ y;ÿ∆;yÿm;n;d…b.yûSu tmÖNtrÖve sNt'Ö d;ª;p*ÿM.ÖNTs v;
EÖWoåpoÿB/o j;yteÖ y{;ÿjNÖ yoÿ y√; EÖWoånÿpoB/oô j;yÿte vO]û ;Nfl˝íÿr‡eÄ ¥'
k;ômyÿte r;jÖNyÿmnÿpoB/o j;yet vO]û ;Nfl˝íÿriÖe ditô tSm;ÿ
EÖtmwNÿ {;b;hRSpÖTy' cÖ®˘ invRpà de NwÖ {o vw r;ÿjNÖ yoÿ b[˜Ö bOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vÖw nw Ö'
d;ªoôåpoM.ÿn;Nmuçit ihrÄ<my'Ö d;mÖ d≤=ÿ,; s;ô=;devÖ nw Ö'
d;ªoôåpoM.ÿn;Nmuçit –13–
nvoÿnvo .vitô j;yÿm;ônoåˆ;Ã' kÉtô ®u WÄ s;ÿmTÖe yg[eÿ ) .;ôg' dÖve >e yoô iv
dÿ/;Ty;ôyNp[ cÖN{m;ÿ‚Strit dIô`mR ;yÿ"u –
ym;ÿidôTy; aÖ˝xum;ÿPy;ôyyÿ≤NtÖ ym≤=ÿtmÖ ≤=ÿtyÖ" ipbÿ≤Nt ) tenÿ noô
r;j;ô v®ÿ,oÖ bOhSÖ pitôr; Py;ÿyyNtuû .uvnÿ Sy goôp;" –
p[;Cy;Ã' idô≤x Tv…mÿN{;…sô r;joôtodIÿCy;' vO]hNvO]hÖ ;…sÿ ) y]Ö y≤Ntÿ
131

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ßoôTy;StiJjÖt' tÿe d≤=,Öto vOWÿ .Ö Eÿ…/ô hVyÿ" )
îN{oÿ jy;itô n pr;ÿ jy;t; a…/r;Öjo r;jÿsu r;jy;it ) ivê;ô ih
.ûyU ;" pOtnÿ ; a….ô∑I®ÿpsÖ ¥oÿ nmÖSyoÿ yq;sÿt( –
aÖSyedveÖ p[ ·rÿ·rce mihôTv' idôv" pO…ÿ qôVy;" pyRNÖ t·rÿ=;t( ) SvÖr;…@N{oô
dmÖ a; ivôêgUtÿ "R SvÖ·rrmÿ]o vv=eÖ r,;ÿy )
aÖ…. Tv;ÿ xUr nonûmu o ådÿGu /; îv /enÖ vÿ" ) Èx;ÿnmÖSy jgÿt"
suvÎÖ x
≥ mÖ Ix;ÿn…mN{ tÖSquW"ÿ –
Tv;…m≤ı hv;ÿmhe s;ôt; v;jÿSy k;ôrvÿ" ) Tv;' vO]û ‚e „vÿN{Ö sTpÿit'ô
nrÄSTv;' k;œ;ôSvvÃtR " –
y∂‰;vÿ îN{ te xÖt˝ xÖtM.UmIÿ®tÄ Syu" ) n Tv;ÿ v…j[NTsÖhßÖ˝ sUy;Rô
anuû n j;ôtmÿ∑Ö rodÿsI –
ipb;ô somÿ…mN{Ö mNdÿtu Tv;ô y' tÿe suWû ;vÿ hyRêÖ ;i{ÿ" soôtbu ;ô¸R >y;ô˝ suytÿ oô
n;v;ÃR –
rÖve tIÿn"R s/Öm;dÖ îN{ÿe sNtu tûiu vv;ÿj;" ) =umû Ntoô y;….ômdR meÿ –
¨dÿ¶Öe xucyÿ SÖ tvÖ iv JyoitôWo‡dûu Ty' j;ôtvedÿ s˝ sÖ¢ Tv;ÿ hÖ·rtoô rqeÖ
vhÿ≤Nt dev sUyR ) xoô…c„k¡x
É ' ivc=, –
…cô]' dÖve ;n;ômdu gÿ ;ôdnIÿkô˘ c=u…ÿ mR]Ö SyÖ v®ÿ,Sy;ô¶"e ) a;p[;ô ¥;v;ÿp…O qôvI
aÖNt·rÿ=˝Ö sUyÃR a;ôTm; jgÿtStÖSquWíÿ –
ivêÿe dÖve ; Aÿt;ôv/O ÿ Aût…u .ÿhvR nÖ≈tu "ÿ ) jûWu Nt;'ô yuJyÖMpyÿ" –
ivêÿe dev;" Í,utû me ˝ hvÿMmÖe ye aÖNt·rÿ=Öe y ¨pÖ ¥ivôœ ) ye aÿ…¶…jô◊;
¨Öt v;ô yjÿ]; a;ôs¥;ô‚SmNbÖihRiWÿ m;dy?vm( –14–
îit i√tIyk;<@º ctuq"R p[p;#k" 4
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aq i√tIyk;<@º pçm" p[p;#k" 5
ivôêÂÿpoô vw Tv;ô∑"^ purû oihÿto devÖ ;n;ÿm;sITSvÖßIyoåsÿru ;,;Ö' tSyÖ ]I…,ÿ
xIôW;R<y;ÿsNTsomÖp;n˝Ã sur;Öp;nÿm•;dÿn˝Ö s pÖT[ y='à dÖve >e yoÿ
.;ôgmÿvdTpÖroå=Ömsurÿ >e yÖ" svÃSR mÖw vw p[TÖ y=ÿM.;ôg' vdÿ≤NtÖ ySm;ÿ EÖv
pÖroå='Ö vdÿ≤Nt tSyÿ .;ôg ¨ÿidôtStSm;ôidN{oÿå…b.edI( dô õO v™ w r;Ö∑'^ iv
pÖy;Rvtÿ yR tÖ Iitô tSyÖ vjÿm[ ;ôd;yÿ xIôW;R<yÿ…CznÖ¥TsoÿmpÖ ;nÿm;sIôTs
kôipÔÿloå.vÖ¥Tsÿru ;Öp;nÖ˝ s k¡liÖ v˚oû ydÖ•;dÿn˝Ö s
itÿ·ˇô·r‡StSy;ÿÔ≤ln;ÿ b[mhÖTy;mup;ÿgO ;ûˇ;˝
s'và TsÖrmÿ…b.ÖStM.Utû ;NyÖ>yÿ£oxÖNb[˜hÿ …Ö •itô ) s pÿ…O qôvImup;ÿsIddÖSywÖ
bÿ˜[ hÖTy;yÖw tOtIÿyMÖ p[itÿ gOh;ô,ie tô s;bÿv[ Iô√r'Ã vO,w %;ôt;Tpÿr;.ivô„yNtIÿ
mNyÖe ttoô m; pr;ÿ .Uv…Ö mitÿ pûru ; tÿe s'vTsÖr;dipÿ
roh;ôidTyÿbv[ IôˇSm;ÿTpurû ; s'và TsÖr;Tpÿ…O qôVyw %;ôtmipÿ rohitô v;rÿve tO ˝Ö
ÁÿSyÖw tOtIÿyMb[˜hÖTy;yÖw p[TyÿgO ;ûˇTSv’¡t…m·rÿ,m.vÖˇSm;ôd;ihÿt;…¶"
≈Öı;dÿve "Ö Sv’¡t î·rÿ,Öe n;vÿ Syedb( ˜[ hÖTy;yÖw ÁÿWº v,R"Ö s
vnÖSptIônpu ;ÿsIddÖSyw bÿ˜[ hÖTy;yÖw tOtIÿyMÖ p[itÿ gOIôtie tô tÿåe b[vu NÖ vr'Ã
vO,;mhw vOKû ,;Tpÿr;.ivô„yNtoÿ mNy;mhÖe ttoô m; pr;ÿ .ûmU Te y;ôví[ nÿ ;√oô
.Uy;˝ÃsÖ ¨·ˇÿœ;ôinTyÿbv[ IôˇSm;ÿd;ôví[ nÿ ;√û=é ;,;ÖM.Uy;˝ÃsÖ ¨·ˇÿœ≤NtÖ
v;rÿve tO ˝Ö ÁºWÿ ;'ô tOtIÿyMb[˜hÖTy;yÖw p[TyÿgO Nû Ts
inÿy;Rsô oÿå.vÖˇSm;ÿ…•y;ôsR SyÖ n;XyÿMb[˜hÖTy;ywÖ ÁÿWº v,oRåqoô %lûu y
EÖv loihÿtoô yo v;ôví[ nÿ ;…•ôyWRe iÿ tô tSyÖ n;Xy'Ö k;mÿmNÖ ySyÖ ) s
S]IÿW˝s;ôdmup;ÿsIddÖSyw bÿ˜[ hÖTy;yÖw tOtIÿyMÖ p[itÿ gOIûtie tô t; aÿbvu[ NÖ vr'Ã
vO,;mh;ô A‚Tvÿy;TpÖj[ ;' ivÿNd;mhwÖ k;mÖm; ivjÿintoô" sM.ÿv;ômie tô
tSm;ôd‚O Tvÿy;ô≤TS]yÿ" pÖj[ ;' ivÿNdNtÖe k;mÖm; ivjÿintoô" sM.ÿv≤NtÖ
133

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;rÿve tO ˝Ö Á;ÿs;'ô tOtIÿyMb[˜hÖTy;yÖw p[TyÿgO Nû Ts; mlÿv√;s;
a.vÖˇSm;ôNmlÿv√;ss;ô n s' vÿdte Ö n sÖh;sIÿtÖ n;Sy;ô
a•ÿm¥;d(b˜[ hÖTy;yÖw ÁÿWº ; v,ÃMR p[itômCu y;Steåqoô %Lv;ÿ¸rÄ>yÔÿnÖ' v;v
≤S]Öy; a•ÿm>Ö yÔÿnmevÖ n pÿi[ tôgÁO Ö' k;mÿmNÖ yiditô y;Mmlÿv√;ss˝
sÖM.vÿ≤NtÖ ySttoô j;yÿteÖ soÿå….xÖSto y;mrÿ<yeÖ tSyÿw StÖne o y;Mpr;ÿcIô'
tSyÿw Ó«tmû:u yÿpgÖL.o y; ò;itô tSy;ÿ aÖPsu m;®ÿkoô y;>yÖ¤π tSyÿw
dûíu m;ôR y; p[≤ÿ lô%teÖ tSyÿw %lÖitrÿpm;ôrI y;¤π tSyÿw k;ô,o y; dÖto
/;vÿtÖe tSyÿw Xy;ôvdÖNy; nÖ%;inÿ in’ûNttÖe tSyÿw k⁄n%
Ö I y; ’û,·ˇÖ tSyÿw
KlIôbo y; r∆u˝ÿ sOjû itô tSy;ÿ ¨ÖäN/uk
ÿ oô y; pÖ,neR Ö ipbÿitô tSy;ÿ
¨ÖNm;dÿk
u oô y; %Öv,Re Ö ipbÿitô tSyÿw %ÖviR Stôßo r;]IÿvtR[Ö ' cÿrde ÔÖ≤ln;ÿ v;ô
ipbÖde %ÿv,Re v;ô p;]ÿ,e pÖj[ ;ywÿ gopIôq;yÿ –1–
Tv∑;ÿ hÖtpu]ÿ oô vIN{Ö˝ somÖm;hÿrˇÄ ‚SmÖ…•N{ÿ ¨phÖvmÿCw ztÖ t' nop;ÿ◊yt
pû]u Mmÿåe v/Iô·ritô s yÿDvexsÖ ' ’ûTv; p[;sô h;ô somÿmipbÖˇSyÖ
ydÖTy≤xÿ„ytÖ tÊv∑;ÿhvÖnIyÖmpu Ö p[;vÿtyR TÖ Sv;heN{ÿx]uv/R SRÖ veitô
ydvÿtyR ˇÖ √û]é Syÿ vO]TÖ v' ydbÿv[ IôTSv;heN{ÿx]uv/R SÖR veitô tSm;ÿdSÖ yeN{Ö"
x]urÿ .vÖTs sÖM.vÿ•¶Ö IWom;ÿv…Ö . smÿ.vÖTs îÿWmu ;ô]…mÿWmu ;]Ö'
iv„vÿõõ™ v/RtÖ s îÖm;\Lloôk;nÿv,O oÖ¥idôm;\Lloôk;nvÿ,O oÖˇ√é]û Syÿ vO]TÖ v'
tSm;ôidN{oÿå…b.ÖTe s pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖCz]umÿ åRe jÖnIitô tSmwÖ vj˝Ã'
…sôKTv; p[;yÿCzdetÖ ne ÿ jÖhIitô ten;ô>y;ÿytÖ t;vÿbtU[ ;mÖ¶IWom*ô m; p[
h;ÿr;ôvmÖNt" SvÖ îitô mmÖ vw yûvu ˝ SqÖ îTyÿbv[ IôNm;mÖ>yet…Ö mitô t*
.;ÿg/Ö ye mÿ Cw zπt;ô' t;>y;ÿmtÖe mÿ¶IWoômIyÖmk
e ;ÿdxkp;lMpU,û mR ;ÿsÖe
p[;yÿCzÖˇ;vÿbtU[ ;mÖ…. s'd∑ÿ *ô vw Svoô n xÿKnuvÖ Eet…uû mitô s îN{ÿ a;ôTmnÿ"
134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

xItÂÖr;vÿjnyÖˇCz«ÿtÂÄryoôjNR mÖ y EÖv˝ xIÿtÂÖryoôjNR mÖ vedÖ nwn˝ÿ
xItÂÖr* hÿtSt;>y;ÿmne mÖ>yÿnyÖˇSm;ÿ∆ÔÖ>ym;ÿn;dÖ¶IWom*ô inrÿ£;mt;'
p[;,;p;ôn* v; Eÿn'Ö tdÿjiht;' p[;,ô o vw d=oÿåp;ôn"
£tûSu tSm;ÿ∆ÔÖ>ym;ÿno bûyU[ ;Nm…yÿ d=£ôtU îitÿ p[;,;p;ôn;vevÖ ;TmN/ÿˇÖe
svÖmR ;yÿru ie tô s devÖ t;ÿ vO]û ;…•ôÙyR Ö v;]ÃflR ˝ hÖ…v" pU,û mR ;ÿsÖe inrÿvpÖdfl( ≤NtÖ
v; EÿnMpû,U mR ;ÿsÖ a;m;ÿv;ôSy;ÿy;MPy;yy≤NtÖ tSm;ô√;]ÃflR I pU,û mR ;ôsåe nÿCU yeteÖ
vO/Nÿ vtI am;v;ôSy;ÿy;'ô tTsÖ˝Sq;PyÖ v;]Rflà ˝hÖivvRjm[ÿ ;ôd;yÖ
punrÿ >y;ÿytÖ te aÿbtU[ ;'ô ¥;v;ÿp…O qôvI m; p[ h;ÿr;ôvyoôvRw …≈ôt îitô te
aÿbtU[ ;ô' vr'Ã vO,;vhÖw
n=ÿ]iviht;ôhms;ônITyÖs;vÿbv[ I≤∞Ö]ivÿiht;ôh…mtIôy'
tSm;ô•=ÿ]iviht;ôs* …cô]ivÿihtÖåe y' y EÖv' ¥;v;ÿp…O qôVyovRrÄ' vednw Ö' vroÿ
gCzitô s a;ô>y;mevÖ p[stÿU Ö îN{oÿ vO]û mÿhNÖ te dÖve ; vû]O ˝
hÖTv;¶IWom;ÿvb[vu NhÖVy' noÿ vhtÖ…mitô t;vÿbtU[ ;ômpÿtje s*ô vw Ty* vO]û e vw
TyyoôStejÖ îitô teåb[vu NÖ k îÖdmCz¯tÖ Iitô g*·rTyÿbvu[ NÖ g*v;Rv svRSÃ y
…mô]…mitô s;bÿv[ IôTvr'Ã vO,wÖ mYyÖve sÖtoå.yÿne .unj;?v;ô îitô
tÌ*r;hÿrˇÄ Sm;ôÌivÿ sÖtoå.yÿne .uÔt EÖt√; aÖ¶Se tejoô y´Otû metÖ TsomÿSyÖ
yTpyoô y EÖvmÖ¶IWomÿyoôStejoô vedÿ tejSÖ Vyevÿ .ÿvit b[˜v;ôidnoÿ
vd≤Nt ik˘dve TyÿMp*,Rm;ôs…mitÿ p[;j;pÖTy…mitÿ b[yU ;ôˇne Ne {'à JyeœÖ Mpû]u '
inôrv;ÿs;yyÖiditô tSm;ÿ∆‰Öœe Mpû]u ' /nÿne inôrvÿs;yy≤Nt –2–
îN{'Ã vû]O ' jÿiflÖv;˝sÖMmO/oôå…. p[;vÿpe NtÖ s EÖt'
vÿmw /Oû Mpû,U m;ÿsåe nuinv;ôPR yÿmpXyÖˇ' inrÿvpÖˇne Ö vw s mO/oåp;ÿhtÖ y√ÿmw /Oû "
pû,U mR ;ÿsåe nuinv;ôPR yoÿ .vÿitô mO/ÿ EÖv tenÖ yjÿm;ônoåpÿ htÖ îN{oÿ vO]û ˝
135

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

hÖTv; dÖve t;ÿ….íe≤N{Öy,e ÿ cÖ Vy;ÿ?yRtÖ s
EÖtm;ÿ¶yeÖ mÖ∑;kp;lmm;v;ôSy;ÿy;mpXydÖNw {' d…/ô t' inrÿvpÖˇne Ö vw s
dÖve t;ÿí≤e N{Öy' c;v;ÿ®NıÖ yd;ÿ¶yÖe oÿå∑;kÿp;loåm;v;ôSy;ÿy;ôM.vÿTywNÖ {'
d…/ÿ dÖve t;ÿívÖw ten≤eÿ N{Öy' cÖ yjÿm;ônoåvÿ ®NıÖ îN{ÿSy vû]O ' jÖflWu ÿ î≤N{ûy'
vIôyMÃR pO…qôvImnûu Vy;ÿCzRˇÖ doWÿ/yo vIô®/oÿå.vÖNs
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;v√O]û Mmÿe jÖflWu ÿ î≤N{Öy' vIôyÃ'R pO…qôvImnûu Vy;ÿrˇÄ doWÿ/yo
vIô®/oÿå.UviÖ •itô s p[jÖ ;pÿit" pÖxnu bÿ v[ IdÖte dÿSmwÖ s' nÿytÖ ie tô tTpÖxvÖ
aoWÿ/Iô>yoå?y;ôTmNTsmÿnyÖNtTp[Tyÿdhu NÖ yTsÖmnÿyNÖ tTs;Ãn' ;ôYySyÿ
s;'n;YyÖTv' yTp[TÖ yduhÿ NÖ tTpÿi[ tô/Wu "ÿ p[it/ûKu Tv˝ smÿnWw "uû p[Tyÿ/=u •Ö tu
m…yÿ ≈ytÖ îTyÿbv[ IdÖte dÿSmw Íût' k¡®⁄ tÖ Te yÿbv[ IôˇdÿSmw Íûtmÿkv⁄ …R •≤N{Öy'
v;v;‚SmÿNvIôyÃ| tdÿ≈yÖNtCzûté Syÿ ÍtÖTv˝ smÿnWw "uû p[Tyÿ/=u Hzûté mÿ£•ô
tu m;ÿ …/noôtITyÿbv[ IdetÖ dÿSmwÖ d…/ÿ k⁄®tÖ Te yÿbv[ IôˇdÿSmÖw
d?yÿkv⁄ NÖR tdenÿ m…/noôˇ∂Ö›o dÿ…/ôTv' bÿ˜[ v;ôidnoÿ vd≤Nt dÖ›"
pUvSRÃ y;vÖdye 'Ö d…/ô ih pUv|Ã i£ôytÖ îTy‡n;ÿdTO yÖ tCzûté SyÖvw pUvSRÖ y;vÿ
¥eidiN{ÖymÖve ;‚SmÿNvIôy˝R Ã …≈ôTv; dÖ›op·rÿ∑;≤ınoit yq;pûvU mR pu iwÿ tô
yTpUtû Ik¡vì ;R p,RvLÖ kìv;ÃtR çÖ ‰;Ts*ôMy' t¥TKvÿlw r;=Ös'
t¥ˇÿ<@ul
û vw êRwà dÖve ' t¥d;ôtçÿnne m;nûWu ' t¥∂Ö›; tTseN{Ã' dÖ›; tÿn·ˇ_
seN{ÖTv;y;ÿ‡…¶ho]oCzπW,Ö mÖ>y;tÿn·ˇ_ yÖDSyÖ s'tTÿ y;ô îN{oÿ vû]O ˝ hÖTv;
pr;ÿMpr;ôvtÿmgCzÖdp;ÿr;/Ö…mitô mNyÿm;nÖSt' dÖve t;ô"
p[Ww mÿ Cw zÖNTsoÿåb[vITpÖj[ ;pÿitôy"R pÿq[ moÿånuivôNditô tSyÿ
p[qmÖ M.;ÿg/Ö ye …Ö mitô t‚MpÖtroåNvÿivNdÖNtSm;ÿ≤TpÖt>O yÿ" pUv¥RÖe "u i£¡yteÖ
soÿåm;v;ôSy;ÿMp[Ty;gÿCzÖˇ' dÖve ; aÖ…. smÿgCzNt;ôm; vw noôå¥ vsÿu
vsÖtItIN{oÖ ih dÖve ;n;ô' vsuû tdÿm;v;ôSy;ÿy; am;v;SyÖTv' bÿ˜[ v;ôidnoÿ
136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vd≤Nt ik˘dve TÖ y˝Ã s;'n;ôYy…mitÿ vwêdevÖ …mitÿ b[yU ;ôi√êeÖ ih t∂Övº ;
.;ÿg/Ö ye mÿ …Ö . sÖmgÿCzÖNteTyqoô %LvÖNw {…mTyÖve bÿyU[ ;ôidN{'Ö v;v te
t≤∫ÿWJÖ yNtoôå…. smÿgCzÖNteitÿ –3–
bÖ˜[ vÖ ;ôidnoÿ vd≤NtÖ s Tvw dÿxpR ,U mR ;ôs* yÿjte Ö y Eÿn*ô seN{*ô yjetÖ ie tÿ
vwm/Oû " pû,U mR ;ÿsåe nuinv;ôPR yoÿ .vitô tenÿ pU,û mR ;ÿs"Ö seN{ÿ EÖNe {'
d?yÿm;v;ôSy;ÿy;'ô ten;ÿm;v;ôSy;ÿ seN{;ô y EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs* yjÿteÖ
seN{;ÿvvÖe nw *ÿ yjteÖ ê"êoÿåSm; Èj;ôn;yÖ vsIÿyo .vit devÖ ; vw
y¥ÖDåe k¡v⁄ tR Ö tdsÿru ; ak⁄vtR Ö te dÖve ;
EÖt;imi∑ÿmpXy•;¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;lÖ˝ srÿSvTyw cÖ®˝ srÿSvte
cÖ®˘ t;Mp*ÿ,mR ;ôs˝ sÖ˝Sq;Py;nûu inrÿvpÖNttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö yo
.[;tÿVO yv;ôNTSy;Ts p*ÿ,mR ;ôs˝ s˝Sq;PyÖtw ;…mi∑Ömnuû
invÃpR Te p*,Rm;ôsne vwÖ vj[MÖ .[;tÿVO y;y pÖ˙[ Ty;ÿ¶;vw„,Övne ÿ devÖ t;ÿí yÖD' cÖ
.[;tÿVO ySy vO¤π …mqûnu ;NpÖxNU Ts;ÿrSvÖt;>y;Ö' y;vÿdvÖe ;Sy;‚StÖÖ tTsv|Ã vO¤π
p*,Rm;ôsImÖve yÿjte Ö .[;tÿVO yv;ô•;m;ÿv;ôSy;˝Ã hÖTv; .[;tÿVO y'Ö n;Py;ÿyyit
s;kMp[Sq;ôyIyÿne yjet pÖxk
u ;ÿmoô ySmÖw v; aLpenÿ ;ôhrÿ≤NtÖ n;Tmn;ô
tOPyÿitô n;NySmÿw dd;itô ySmÿw mhÖt; tOPyÿTy;ôTmn;ô dd;ÿTyÖNySmÿw mhÖt;
pû,U ˝R hoÿtVÖ y'Ã tû¢O EÖvnw …Ö mN{ÿ" pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿStpRyit d;®p;ô],e ÿ juhoitô
n ih mûNO myÖm;¸ÿitm;nÖx a*dÿMu br' .vÖTyUGv;R ¨ÿdMuû brÖ ËKpRx
Ö vÿ
ËÖjvwR ;Sm;ô ËjÃMR pÖxnU vÿ ®NıÖe n;gÿt≈ImRhNeÖ {' yÿjte Ö ]yoô vw gÖt…≈ÿy"
xu≈vûu ;Ng[;mÿ ,ÖÄ I r;ÿjNÖ yÿSteW;ÿMmhÖNe {o dÖve t;ô yo vw Sv;' dÖve t;ÿmitôyjÿtÖe p[
Sv;yÿw dÖve t;ÿyw CyvtÖe n pr;ÖMp[;“oÿitô p;pIÿy;N.vit s'vTsÖr…mN{Ã'
yjet s'vTsÖr˝ ih vÖt[ ' n;itô Svwvnw 'Ã dÖve tÖJe ym;ÿn;ô .UTy;ÿ îNıÖe
137

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vsIÿy;N.vit s'vTsÖrSyÿ pÖrSt;ÿd¶Ö yeÿ vÖt[ pÿtye puroÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l'Ö
invÃpR Te s'vTsÖrmevÖ nw Ã' vO]û ' jÿ…flÖv;˝ sÿm…Ö ¶vÖtR[ pÿitv[tRÖ m; lÿM.yitô
ttoå…/ô k;mÃ' yjet –4–
n;soÿmy;jIô s' nÿydeÖ n;ÿgt'Ö v; EÖtSyÖ pyoô yoåsoÿmy;jIô ydsoÿmy;jI
sÖ' nyÿTe p·rmoôW EÖv soånÿtO ' kroÖTyqoô prÖvw …sÿCyte somy;ôJyÿve s'
nÿyTÖe pyoô vw somÖ" pyÿ" s;'n;ôYyMpyÿsvÖw pyÿ a;ôTmN/ÿˇÖe iv v;
EÖtMpÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿr/Ryit vÖ/yR Tÿ ySyÖ .[;tÿVO y'Ö ySyÿ
hÖivinR®¢ÿ Mpûru St;ÿ∞NÖ {m;ÿ aÖ>yudÿ ie tÿ ]Ö/e ; tÿ<@ul
û ;iNv .ÿj¥eÖ e mÿ?yÖm;"
SyuSt;nÖ¶yeÿ d;ô]e pÿru oÖ@;xÿm∑Ö ;k¡p;l' k⁄y;ô¥R e Sqivÿœ;ôSt;inN{;ÿy p[d;ô]e
dÖ/˝íÖ®' yeå…,ÿœ;ôSt;iNv„,ÿve ≤xipivô∑;yÿ Íûte cÖ®mÖ…¶rÄve ;Smÿw
pÖj[ ;Mpÿj[ nÖ yÿit vOı
û ;…mN{Ö" p[ yÿCzit yÖDo vw iv„,ÿ"u pÖxvÖ" ≤xipÿyDÖR
EÖv pÖxWu uû p[itÿ itœitô n √π yÿjte Ö yTpUvyRÃ ; sMpÖi[ t yjÖte oˇÿry;
zÖMb$(ky⁄ ;R¥ô duˇrÿ y; sMpÖi[ t yjÿte Ö pUvyÃR ; zÖMb$(ky⁄¡ ;ô•R ie ∑ô.vR itô n
yÖDStdnÿu Ó«t mû:u yÿpgÖL.o j;ÿytÖ Ek;ÿmvÖe yÿjte p[gLÖ .oÿåSy
j;yÖtåe n;ÿdTO yÖ td(√π EÖv yÿjte yDmu%
û mÖve pUvyRà ;ôl.ÿtÖe yjÿtÖ ¨ˇÿry;
dÖve t;ÿ EÖv pUvyRÃ ;v®ÖNı îÿ≤N{Öymuˇrÿ y; devloôkmÖve pUvyRÃ ;….ôjyÿit
mnu„yloôkmuˇrÿ y;ô .Uysÿ o yD£ôtnU pu Twÿ yeWÖ ; vw sûmu n;ô
n;mei∑ôymR ¥Ö je ;ônMpÖí;∞ÖN{m;ÿ aÖ>yÿdu Te yÖ‚Sm•evÖ ;Smÿw loôkåÉ /uk
ÃR M.vit
d;=;y,yÖDne ÿ suvgÖ k
R ;ÿmo yjet pU,û mR ;ÿsÖe s'
nÿyNe mw];v®Ö<y;…m=ÿy;m;v;ôSy;ÿy;' yjet pû,U mR ;ÿsÖe vw dÖve ;n;˝Ã
sûtu SteW;ÿmtÖe mÿ/mR ;ôsMp[stÿu ‡SteW;ÿMmw];v®Ä,I vÖx;m;ÿv;ôSy;ÿy;mnUbNÖ ?y;ÿ
yTpUvÿ ¥RÖe yu jR tÿ eÖ veidÿmvÖe tTk¡roitô y√ÖTs;nÿp;kôroitÿ sdohiv/;ônR e EÖv
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

s‚Mmÿnoitô y¥jÿte dÖve rw veÖ suTû y;˝ sMp;ÿdyitô s EÖtmÿ/mR ;ôs˝
sÿ/mÖ ;d'à dÖve "w somÿ‚Mpbitô yNmÿ]w ;v®Ä<y;…m=ÿy;m;v;ôSy;ÿy;'ô yjÿtÖe
ywv;s* devÖ ;n;'Ã vÖx;nÿbU NÖ ?y;ÿ so EÖvWw tw Syÿ s;ô=;√; EÖW
dÖve ;nÖ>y;roÿhitô y EÿW;' yÖDmÿ>y;ôrohÿitô yq;ô %lûu vw ≈ey;ÿn>Ö y;¡!"
k;ômyÿteÖ tq;ÿ kroitô y¥ÿviÖ v?yÿitô p;pIÿy;N.vitô yidô n;vÖiv?yÿit
sÖdõO V™ y;ôvTO k;ÿm EÖtne ÿ yÖDne ÿ yjet =urû pÿivôÁWRº yÖDSt;ôjKpu<yoÿ v;ô
.vÿitô p[ v;ÿ mIytÖe tSyÖtw d(vt[ ' n;nOtÿ ' vde•Ö m;ô˝smÿXnIy;ô•
≤S]yÖmpu yeÿ ;ô•;SyÖ pLpÿl
U nen‡Ö v;sÿ" pLpUlyeyru teÄ ≤ı dÖve ;" sv|Ö n
kûv⁄ ≤R Ntÿ –5–
EÖW vw dÿve rÄqo y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* yo dÿxpR ,U mR ;ôs;ivôÇ; somenÿ yjÿteÖ
rqÿSp∑ EÖv;vÖs;neÖ vrÿe devÖ ;n;ômvÿ SyTye‡Ö t;inô v; a©;ûp½ÃiW
s'vTsÖrSyÖ y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* y EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs*
yjÖtåe ©;ûpÂ˝Ã„yÖve s'và TsÖrSyÖ p[itÿ d/;Tye‡Ö te vw s'và TsÖrSyÖ c=uWÿ Iô
y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* y EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs* yjÿtÖe t;>y;ÿmveÖ sÿvu gÖ |
loôkmnÿu pXyTyeWÖ ; vw dÖve ;n;'ô iv£;ÿ≤NtÖy∂R xRp,U mR ;ôs* y EÖv'
ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs* yjÿte dÖve ;n;ÿmvÖe iv£;ÿ≤NtÖmnuû iv £¡mt EÖW vw
dÿve yÖ ;nÖ" pNq;ô y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* y EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs* yjÿtÖe y EÖv
dÿve yÖ ;nÖ" pNq;ôSt˝ sÖm;roÿhTye‡Ö t* vw dÖve ;n;ô˝ hrIÖ y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* y
EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs* yjÿteÖ y;vevÖ dÖve ;n;ô˝ hrIÖ t;>y;ÿmvÖe >w yoÿ hÖVy'
vÿhTye‡Ö t√w dÖve ;n;ÿm;ôSy'Ã y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* y EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs*
yjÿte s;ô=;dÖve devÖ ;n;ÿm;ôSyÿe juhoTye‡Ö W vw hÿiv/;ônR I yo
dÿxpR ,U mR ;sy;ôjI s;ôyMp[;tÿ r…¶hoô]' jÿhu oitô yjÿte
139

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dxRp,U mR ;ôs;vhÿrhhRiv/;ôiR nn;˝Ã sûtu o y EÖv' ivô√;NdÿxpR ,U mR ;ôs* yjÿte
hiv/;RNô yÿSmIitô svRmà vÖe ;Syÿ bihR„Ö yÃ' dÖˇM.ÿvit devÖ ; v; ahÿy…ÖR DyÖ'
n;ivÿNdÖNte dÿxpR ,U mR ;ôs;vÿpnu NÖ t* v; EÖt* pUtû * me?y*ô y∂ÿxpR ,U mR ;ôs* y
EÖv' ivô√;NdxRp,U mR ;ôs* yjÿte pûtU ;vÖve nw *ô me?y*ÿ yjtÖe n;m;ÿv;ôSy;ÿy;' c
p*,Rm;ôSy;' cÖ ≤S]yÖmpu yeÿ ;¥dÿpu yeÖ ;…•·rÿ≤N{y" Sy;ôTsomÿSyÖ vw
r;Doÿå/Rm;ôsSyÖ r;]ÿy"Ö pàÿy a;sÖNt;s;ÿmm;v;ôSy;Ã' c p*,Rm;ôsI' cÖ
nopÖˇw e EÿnmÖ…. smÿnÁºt;'ô t' y+mÿ a;CzR{Ö ;j;ÿnÖ' y+mÿ a;rÄiditô
t{;ÿjyÖ+mSyÖ jNmÖ yTp;pIÿy;ôn.ÿvˇÖ Tp;ÿpyÖ+mSyÖ
y∆;ôy;>y;ômivÿNdˇ∆;ôyNe yÿSyÖ y EÖvmetÖ We ;'ô y+m;ÿ,;'Ö jNmÖ vedÖ nwnmÿ tÖe e
y+m;ÿ ivNd≤NtÖ s EÖte EÖv nÿmSÖ y•up;ÿ/;vÖˇe aÿbtU[ ;'ô vrÃ' vO,;vh; a;ôv'
dÖve ;n;ÿM.;gÖ/e aÿs;v;ôvd…/ÿ devÖ ; îÿJy;Nt;ô îitô tSm;ÿTsdOxIÿn;ô˝
r;]Iÿ,;mm;v;ôSy;ÿy;' c p*,Rm;ôSy;' cÿ devÖ ; îÿJyNt EÖte ih
devÖ ;n;ÿM.;gÖ/e .;ÿg/Ö ; aÿSmw mnû„u y;ÿ .v≤NtÖ y EÖv' vedÿ .Utû ;inô
=u/mÿ flNTsÖ¥o mÿn„ûu y;ÿ a/Rm;ôse dÖve ; m;ô…s ipôtrÿ" s'vTsÖre
vnÖSptÿySÖ tSm;ôdhÿrhmRn„uû y;ÿ axÿn…mCzNteå/Rm;ôse dÖve ; îÿJyNte m;ô…s
ipôt>O yÿ" i£yte s'vTsÖre vnÖSptÿy"Ö fl'Ã gO≤NtÖ y EÖv' vedÖ h≤NtÖ
=u/MÖ .[;tÿVO ym( –6–
devÖ ; vw n…cR n yjÿ„u y≈yNtÖ te s;mÿ•vÖe ;≈ÿyNtÖ ih' k¡roitô s;mÖvw ;kôih'R
k¡roitô y]Övw dÖve ; a≈ÿyNtÖ ttÿ EÖvnw ;ôNp[ yÿ¤u ûπ ih' k¡roit v;ôc EÖvWw
yogoô ih' k¡roit pÖj[ ; EÖv t¥jÿm;n" sOjtÖe i]" pÿq[ mÖ ;mNv;ÿhÖ i]®ÿˇmÖ ;'
yÖDSyÿvw täÖs'R nÿÁTÖ ypÿß
[ ˝s;yÖ s'ttÿ mÖ Nv;ÿh p[;,ô ;n;ÿm•Ö ;¥ÿSyÖ s'tTÿ y;ô
aqoô r=ÿs;ômpÿhTywÖ r;qÃt' rIMp[qmÖ ;mNv;ÿhÖ r;qÃt' roÖ v; aÖy' loôk
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

îÖmmÖve loôkmÖ…. jÿyitô i]ivR gÿO ;itô ]yÿ îÖme loôk; îÖm;nÖve
loôk;nÖ…. jÿyitô b;hÃtR ImuˇmÖ ;mNv;ÿhÖ b;hÃtR oô v; aÖs* loôkoåmumveÖ
loôkmÖ…. jÿyitô p[ voô v;j;ô îTyinÿ®ˇ_;Mp[;j;pÖTy;mNv;ÿh yÖDo vw
pÖj[ ;pÿityRDÖ mevÖ pÖj[ ;pÿitôm; rÿ.teÖ p[ voô v;j;ô îTyNv;ôh;•'Ö vw
v;joå•ÿmvÖe ;vÿ ®NıeÖ p[ voô v;j;ô îTy;Nv;ÿhÖ tSm;ÿTp[;cô InÖ˝ retoÿ
/IyÖtåe ¶Ö a; y;ÿih vIôtyÖ îTy;ÿhÖ tSm;ÿTpÖt[ IcIÿ" pÖj[ ; j;ÿyNteÖ p[ voô
v;j;ô îTyNv;ÿhÖ m;s;ô vw v;j;ÿ a/Rm;ôs; aÖ….¥ÿvo dÖve ; hÖiv„mÿNtoô
g*`ûtRO ;cIÿ yÖDo devÖ ;≤Ôg;itô yjÿm;n" suªyÖ ‡u irôdmÿsIôdmÖsITyÖve
yÖDSyÿ ipôy[ ' /;m;vÿ ®NıeÖ y' k;ômyetÿ Ö svRmÖ ;yu·ÿ ry;ôiditô p[ voô v;j;ô
îitô tSy;ônCU y;¶Ö a; y;ÿih vIôtyÖ îitô s' tÿtmÖ ˇu rÿ m/RcÖ mR ; lÿ.te
p[;,ô ne vwÖ ;Sy;ÿp;ôn' d;ÿ/;rÖ svRmÖ ;yÿru ie tô yo v; aÿriÄ à˝ s;ÿ…m/enÖ In;ô'
ved;ÿràÄ ;vevÖ .[;tÿVO y' k⁄®teå/RcÖ *R s' dÿ/;TyeWÖ v; aÿriÄ à" s;ÿ…m/Öne In;'ô y
EÖv' ved;ÿràÄ ;vÖve .[;tÿVO y' k⁄®tÖ AWeA
ÿ W≥ vÖe ;R EÖt; in…mÃtR ;ô
yTs;ÿ…m/ÖNe yÿSt; yds'yà ˇu _;ô" Syu" pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ôyjR mÿ ;nSyÖ iv
itÿœrº •/RcÖ *R s'd/ÿ ;itô s' yÿnu KTyÖve nw ;ôSt; aÿSmwÖ s'yˇÿu _;ô avÿ®ı;ô"
sv;ÃmR ;ô≤xW'Ã duÓº –7–
ayÿDoô v; EÖW yoÿås;ôm;å¶Ö a; y;ÿih vIôtyÖ îTy;ÿh r;q'trÖ SywWÖ v,RSÖ t'
Tv;ÿ sÖ…m≤∫ÿri©rÄ îTy;ÿh v;mdÖVe ySyÖWw v,oRÃ bOhû dÿ¶e sûvu IyR…Ö mTy;ÿh
bOhtÖ EÖW v,oRÖ ydetÖ ' tûcO mÖNv;hÿ yÖDmevÖ tTs;mÿNvNt'
kroTyÖ‡…¶rÄm‚u „mÃL\ loôk a;sIÿd;idôTyoÿå‚SmNt;ivôm*
loôk;vx;ÿNt;v;St;'ô te dÖve ; aÿbvu[ •Ö te meÖ * iv pyUhRÃ ;ômTe y¶Ö a; y;ÿih
vIôtyÖ îTyÖ‚Sm\LloôkåÉ¡ …¶mÿd/ubhûRO dÿ¶e sûvu IyR…Ö mTyÖm‚u „mÃL\ loôk a;ÿidôTy'
141

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ttoô v; îÖm* loôk;vÿx;Myt;'ô ydÖve mÖNv;h;ônyoÿloRk
ô yoô" x;NTyÖw
x;MyÿtoåSm; îÖm* loôk* y EÖv' vedÖ pçÿdx s;…m/Öne IrNv;ÿhÖ pçÿdxÖ
v; aÿ/mR ;ôsSyÖ r;]ÿyoå/Rm;sÖx" s'và TsÖr a;ÿPytÖe t;s;'ô ]I…,ÿ c
xÖt;inÿ WÖi∑í;ô=r;ÿ…,ô t;vÿtI" s'vTsÖrSyÖ r;]ÿyoå=rÄx EÖv
s'và TsÖrm;ÿ“oit nOmû /e íÿ Ö p®ÿCzπpí b[˜vÖ ;¥ÿmvdet;mÖ‚SmNd;r;ÿv;ô{åRÃe …¶'
jÿny;v ytÖro n*ô b[˜Iÿy;ôinitÿ nOmû /e oôå>yÿvdÖTs
/Umû mÿjnyÖTp®ÿCzπpoôå>yÿvdÖTsoÿå…¶mÿjnyÖÎWÖ îTyÿbv[ Iô¥TsÖm;vÿi√Ö√
kôq; TvmÖ…¶mjIÿjnoô n;h…mitÿ s;…m/Öne In;ÿmvÖe ;h' v,|Ã
vÖde Te yÿbv[ Iô¥´Otû vÿTpÖdmÿnCûU yteÖ s a;ÿs;'ô v,RSÖ t' Tv;ÿ sÖ…m≤∫ÿri©rÄ
îTy;ÿh s;…m/Öne I„vevÖ t∆‰oitÿjnR yitô ≤S]yÖStenÖ ydOcÖ ≤S]yÖStenÖ
yÌ;ÿyiÖ ]yÖ" ≤S]yÖStenÖ yTs;ô…m/ÖNe yoÿ vOW<ÿ vtIômNv;ÿhÖ tenÖ pu˝SvÿtIôStenÖ
seN{;ôStenÿ …mqûnu ; aÖ…¶dÖvRe ;n;Ã' dûtU a;sIÿdx
uû n;ÿ k;ôVyoåsÿru ;,;'Ö t*
pÖj[ ;pÿitMp[XÖ nmÿtw ;ô˝ s p[jÖ ;pÿitrÖ…¶' dûtU ' vû,O ImhÖ îTyÖ…. pÖy;Rvtÿ tR Ö ttoÿ
dÖve ; a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö ySyÖvw ' ivôdWu oôå…¶' dûtU ' vÿ,O ImhÖ îTyÖNv;hÖ
.vÿTy;Tmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo .vTy‡?vÖrvÿtIômNv;ÿhÖ .[;tÿVO ymÖve tw y;ÿ
?vrit xoô…c„k¡x
É SÖ tmIÿmhÖ îTy;ÿh pÖiv]ÿmvÖe tw ¥jÿm;nmÖve tw y;ÿ pvyitô
s…mÿıo a¶ a;¸ûtTe y;ÿh p·rÖ…/mÖve tw Mp·rÿ d/;ôTySk¡Nd;yÖ ydtÿ
ËÖ?vRm>ÿ y;dÖ?y;¥q;ÿ bih"p·rÖ…/ SkNdÿit t;ôdgO veÖ tT]yoô v; aÖ¶yoÿ
hVyÖv;hÿno devÖ ;n;Ã' kVyÖv;hÿn" iptû,O ;˝ sÖhrÿ=;ô asurÿ ;,;Ö' t EÖtÁ;R
x˝ÃsNtÖe m;' v·rÿ„yteÖ m;imitÿ vO,IÖ?v˝ hÿVyÖv;hÿn…Ö mTy;ÿhÖ y EÖv
dÖve ;n;'ô t' vÿ,O It a;WeyRÖ ' vû,O ItÖe bN/oÿrvÄe nwTyqoô s'tTÿ yw pÖrSt;ÿdvÖ ;Rcoÿ
vO,ItÖe tSm;ÿTpÖrSt;ÿdvÖ ;Rçoÿ mnu„û y;ÿ≤NpÖtroånuû p[ ipÿpte –8–
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a¶ÿe mÖh;˝ aÖsITy;ÿh mÖh;NÁÿWº ydÖ…¶b[;˜ÃR ,Ö Te y;ÿh b[;˜Ö,o ÁÿWº
.;ÿrtÄ Te y;ÿhWÖw ih dÖve >e yoÿ hÖVyM.rÿit dÖve ı
e Ö îTy;ÿh devÖ ; Áÿtº mwN/ÿtÖ
miNvÿıÖ îTy;ÿhÖ mnûÁu tRú muˇrÿ o dÖve >e yÖ EeNı‡iWR∑à tu Ö îTy;ôhWRyà oô
Áÿtº mStÿvu iÖ Nvp[;nÿ mu idtÖ îTy;ÿhÖ ivp[;ô Áºtÿ e yCzÿ≈⁄ vûu ;˝sÿ" kivxÖSt
îTy;ÿh kôvyoô Áÿtº e yCzu≈ÿ vuû ;˝soô b[˜sÿ ˝≤xtÖ îTy;ÿhÖ b[˜sÿ ˝≤xtoô
ÁÿWº `Otû ;hÿvnÖ îTy;ÿh `Ot;¸ûitÁRSÃ y ipôy[ tÿm; pÖ,[ IyÖDR ;n;ô…mTy;ÿh
pÖ,[ IÁÃWRº yÖD;n;˝Ã rÄqIrÿ?vÖr;,;Ö…mTy;ÿhWwÖ ih dÿve rÄqoÿåtUtoôR hoteTy;ÿhÖ n
Áºtÿ ' kíÖn trÿitô tU…,ÃhR VR yÖv;…@Ty;ÿhÖ svÖ˝R ÁºWÿ trÄTy;‡Sp;]Ã'
juÙû dÖvRe ;n;ô…mTy;ÿh jûÙu ÁºWRà dÖve ;n;'à cmÖso devÿ pÖ ;nÖ îTy;ÿh cmÖso ÁÿWº
dÿve pÖ ;noôår;˝ îÿv;¶e ne…Ö mdÖvRe ;˝STvMpÿ·rÖ/rU sÄ ITy;ÿh dÖve ;NÁÿWº
pÿ·rÖ.yU dR b( yUû[ ;d; vÿh dÖve ;Ndÿve yÖte yjÿm;n;ôyie tô .[;tÿVO ymSmw jnyÖde ;
vÿh dÖve ;Nyjÿm;n;ôyTe y;ÿhÖ yjÿm;nmÖve tw ne ÿ v/RyTyÖ‡…¶mÿ¶Ö a; vÿhÖ
somÖm; vÖhTe y;ÿh dÖve t;ÿ EÖv t¥ÿq;pUvû mR pu ÿ ◊ytÖ a; c;ÿ¶e dÖve ;Nvhÿ
sûyu j;ÿ c yj j;tvedÖ îTy;ÿh;ô…¶mevÖ tTs˝ Xyÿitô soÿåSyÖ s˝≤xÿto
dÖve >e yoÿ hÖVy' vÿhTyÖ‡…¶hoRtTe y;ÿh;ô…¶vwR dÖve ;n;ô˝ hot;ô y EÖv dÖve ;n;ô˝
hot;ô t' vÿ,O ItÖe Smo vÖy…mTy;ÿh;ôTm;nÿmvÖe sÖÊv' gÿmyit s;ô/u tÿe
yjm;n dÖve teTy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSteÖ yd(byU[û ;¥oÿå…¶˝ hot;ÿrmÄ vOqÿ ;ô
îTyÖ…¶noÿå.Öytoô yjÿm;nÖMp·rÿ gOIy;TpÖm[ ;yÿk
u " Sy;‡¥jm;ndevTÖ y;ÿ vw
juÙû .[;tRÃ VO ydevTÖ yoÿåpÖ.¥O d(√π îÿv b[yUû ;d(.;[ tÿVO ymSmw
jnyed`( tOû vÿtIm?vyoôR ßucmÖ ;SyÖSveTy;ÿhÖ yjÿm;nmÖve tw ne ÿ v/Ryit
dev;ôyvu …Ö mTy;ÿh devÖ ;NÁºW;vÿit ivôêv;ÿr;Ö…mTy;ÿhÖ ivêô˝
ÁºWÿ ;vÖtI‡@;ÿmhw dÖve ;˝ ÈÖ@Nº y;ÿ•mÖSy;mÿ nmÖSy;ÿNyj;ÿm yÖ…Dy;ôinTy;ÿh
mnû„u y;ÿ v; Èû@Nº y;ÿ" ipôtroÿ nmÖSy;ÿ devÖ ; yÖ…Dy;ÿ devÖ t;ÿ EÖv t¥ÿq;.;ôg'
143

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÿjit –9–
]I˝StûcO ;nnÿu b[yU ;{;jÖNyÿSyÖ ]yoô v; aÖNye r;ÿjNÖ y;ÿTpu®Wÿ ; b[;˜Ö,o
vwXyÿ" xû{U St;nÖve ;Sm;ô anÿk
u ;Nkroitô pçÿdx
Ö ;nÿu b[yU ;{;jÖNyÿSy pçdÖxo
vw r;ÿjNÖ yÿ" Sv EÖvnw ˝Ö StomÖe p[itÿ œ;pyit tO∑û .ë ;ô p·rÿ d?y;id≤N{Öy' vw
i]ô∑iu gÿ≤N{Öyk;ÿm"Ö %luû vw r;ÿjNÖ yoÿ yjte i]ô∑.ë vwÖ ;Sm;ÿ î≤N{ÖyMp·rÿ
gO;itô yidÿ k;ômyetÿ b[˜vcRsÖ mÖÆSTvitÿ g;yi]ôy; p·rÿ
d?y;d(b˜[ vcRsÖ ' vw g;ÿy]Ö I b[˜ÿ vcÖsR mevÖ .ÿvit sÖ¢dx;nÿu
b[yU ;ô√Xw yÿSy s¢dÖxo vw vwXyÖ" Sv EÖvnw ˝Ö StomeÖ p[itÿ œ;pyitô jgÿTy;ô
p·rÿ d?y;ôJj;gÿt;ô vw pÖxvÿ" pÖxk
u ;ÿm"Ö %luû vw vwXyoÿ yjtÖe
JjgÿTyÖvw ;Smÿw pÖxNU p·rÿ gO;ÖTye‡k¡…v˝xitômnuÿ
b[yU ;Tp[itôœ;k;ÿmSywk…vô˝x" Stom;ÿn;Mp[itôœ; p[itÿiœTyÖw
ctÿ…u vR˝xitômnuÿ b[yU ;d(b˜[ vcRsÖ k;ÿmSyÖ ctÿ…u vR˝xTy=r; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö I bÿ˜[ vcRsÖ ' g;ÿyi]ôyvw ;Smÿw b[˜vcRsÖ mvÿ ®Nıe i]ô˝xtÖmnÿu
b[yU ;ôd•ÿk;mSy i]ô˝xdÿ=r; ivôr;@•'Ã ivôr;i@±vr;jÖvw ;Sm;ÿ aÖ•;¥Ömvÿ
®NıeÖ √;i]ÿ˝xtÖmnuÿ b[yU ;Tp[itôœ;k;ÿmSyÖ
√;i]˝Ãxd=r;nû∑u gë nÿ ∑uû Pë zNdÿs;Mp[itôœ; p[itÿiœTyÖw Wæ$(]˝ÿ xtÖmnÿu
b[yU ;TpÖxk
u ;ÿmSyÖ Wæ$(]˝ÿ xd=r; bOhtÖ I b;hRtà ;" pÖxvoÿ bOhTÖ ywv;Smÿw
pÖxnU vÿ ®NıeÖ ctÿíu Tv;·r˝xtÖmnuÿ b[yU ;id≤N{Öyk;ÿmSyÖ
ctuíÿ Tv;·r˝xd=r; i]ô∑ië gÿ≤N{Öy' i]ô∑ië P]Ö∑.ë vwÖ ;Sm;ÿ î≤N{Öymvÿ
®NıÖåe ∑;cÿTv;·r˝xtÖmnuÿ b[yU ;TpÖxk
u ;ÿmSy;ô∑;cÿTv;·r˝xd=r;Ö jgÿtIô
j;gÿt;" pÖxvoô jgÿTywvÖ ;Smÿw pÖxnU vÿ ®NıeÖ sv;Ã…R ,Ö CzNd;ô˝Synÿu
b[yU ;ä¸y;ô…jnÖ" sv;Ã…R ,Ö v; EÖtSyÖ CzNd;ô˝Syvÿ®Nı;inô yo
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

bÿ¸y;ôJy‡pÿ·r…mtÖmnuÿ b[yU ;ôdpÿ·r…mtÖSy;vÿ®ı‰w –10–
invIÿtMmnû„u y;ÿ,;' p[;cIn;vIôt‚Mpÿt,Oû ;mupvÿ It' devÖ ;n;ô‡mupÿ Vyyte
devlÖ+mmÖve tTk⁄®¡ teÖ itœÖ•Nv;ÿhÖ itœÖNÁ;≈ÿtu tr'Ö vdÿitô itœÖ•Nv;ÿh
suvgÖ SR yÿ loôkSy;Ö….…jÿTy;Ö a;sIÿno yjTyÖ‚Sm•Öve loôkÉ p[itÿ itœitô
yT£*ôçmÖNv;h;ÿsrûu ' t¥NmÖN{Mm;ÿnWûu ' t¥dÿNtÖr; tTsdÿve mNtÖr;nUCy˝Ã
sdevTÖ v;yÿ ivô√;˝soô vw pûru ; hot;ÿroå.UvNÖ tSm;ôi√/Otÿ ;ô a?v;ônoå.Uvÿ •Ö
pNq;ÿn"Ö smÿ®=•NtvÖ¥Re Nÿ y" p;doô .vÿit bihvÖ¥Re Nÿ yoåq;Nv;ôh;?vÿn;'ô
iv/OTÿ yw pÖq;ms˝Ãroh;ôy;‡qoÿ .Utû ' cwvÖ .ÿivô„y∞;vÿ ®ÖNıeåqoô p·rÿ…mt'
cÖvw ;pÿ·r…mt'Ö c;vÿ ®ÖNıeåqoÿ g[;Mô y;˝íwvÖ pÖxnU ;ÿr<Ä y;˝í;vÿ ®ÄNıeåqoÿ
devloôk˘ cÖvw mÿn„u yloôk˘ c;ô…. jÿyit devÖ ; vw s;ÿ…m/Öne IrÄnCU yÿ yÖD'
n;NvÿpXyÖNTs pÖj[ ;pÿitStû„U ,Im;ÿ`;ôrm;å`;ÿryÖˇtoô vw dÖve ;
yÖDmNvÿpXyÖNyˇU„û ,Im;ÿ`;ôrm;ÿ`;ôryÿit yÖDSy;nu:ÿ y;Ty;ô aqoÿ
s;…m/Öne IrÖve ;>yÿnKÖ Ty‡lU=ÿ o .vitô y EÖv' ved;‡qoÿ
tÖpyR Tÿ yÖve nw ;ô‡StOPyÿit p[jÖ y;ÿ pÖx…u .ôyR EÖv' vedÖ
ydeky¡ ;`;ôrdyedÖ k
e ;ÿMp[I,Iy;ô¥d(√;>y;Ö' √π p[I,ÿ Iy;ô¥·ˇÖs…O .ôritô
t{ÿce yeNÖ mnÖs;`;ÿryitô mnÿs;ô Án;ÿ¢m;ôPytÿe itôyçR mÖ ;
`;ÿryÖTyCzÿMb$(k;rÖ' v;KcÖ mnÿí;tIRyte ;mÖh' dÖve >e yoÿ hÖVy' vÿh;ômIitô
v;gÿbv[ IdÖh' dÖve >e yÖ îitô mnÖSt* pÖj[ ;pÿitMpÖX[ nmwtÿ ;ô˝
soÿåb[vITpÖj[ ;pÿitdUtûR IrÄve TvMmnÿsoå…sô y≤ı mnÿs;ô ?y;yÿitô t√;ôc;
vdÖtIitô tT%luû tu>y'Ö n v;ôc; jÿhu vÖ…•Tyÿbv[ IôˇSm;ôNmnÿs; pÖj[ ;pÿtye
ju◊itô mnÿ îvÖ ih pÖj[ ;pÿit" pÖj[ ;pÿtrÖe ;¢‰ÿw p·rÖ/INTsMm;ÿi∑R
punû ;TyÖve nw ;ôiN]mÃ?R yÖm' ]yoô vw p[;,ô ;" p[;,ô nevÖ ;…. jÿyitô i]dÃ≤R =,;ô?yRÃ'
145

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

]yÿ îÖme loôk; îÖm;nÖve loôk;nÖ…. jÿyitô i]®ÿˇr;Ö?y|Ã ]yoô vw dÿve y;n;ô"
pNq;ÿnSÖ t;nÖve ;…. jÿyitô i]®pÿ v;jyitô ]yoô vw dÿve loôk;
devÿ loôk;nÖve ;…. jÿyitô √;dÿxÖ sMpÿ¥NtÖe √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr"
s'và TsÖrmevÖ p[I,ÿ ;ÖTyqoÿ s'vTsÖrmÖve ;Sm;ô ¨pÿ d/;it suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ
smÿ∑‰; a;`;ôrm; `;ÿryit itôr îÿvÖ vw sÿvu gÖ oR loôk" suvÿ gÖ mR vÖe ;Smÿw
loôkMp[ roÿcyTyO‡û jum; `;ÿryTyûjO ·u rÿvÖ ih p[;,ô " s'ttÿ mÖ ; `;ÿryit
p[;,ô ;n;ÿm•Ö ;¥SyÖ s'tTÿ y;ô aqoô r=ÿs;ômpÿhTyÖw y' k;ômyetÿ pÖm[ ;yuk
ÿ "
Sy;ôiditÿ …jô˜' tSy;`;ÿryeTp[;,ô mevÖ ;Sm;ÿ≤∆Ö˜' nÿyit t;ôjKp[ mIÿyteÖ
≤xroÖ v; EÖt¥ÖDSyÖ yd;ÿ`;ôr a;ôTm; /ûvu[ ;`;ôrm;ô`;yÃR /ûvu[ ;˝
smÿnKTy;ôTm•Öve yÖDSyÖ ≤xrÄ" p[itÿ d/;TyÖ‡…¶devRÖ ;n;'Ã dUtû
a;sIô∂VŸ yoåsurÿ ;,;'Ö t* pÖj[ ;pÿitMpÖX[ nmÿtw ;ô˝ s
pÖj[ ;pÿitb[;˜R ,Ö mÿbv[ IdetÖ i√ b[hUû ITy; ≈;ÿvyÖ te Iôd' dÿve ;" Í,ûtu ie tô v;v
tdÿbv[ IdÖ…¶dÖvRe o hoteitô y EÖv dÖve ;n;'ô tmÿv,O ItÖ ttoÿ devÖ ;
a.ÿvNÖ pr;surÿ ;Ö ySyÖvw ' ivôdWu "ÿ p[vrÖ Mpÿv[ ,ûO teÖ .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo
.vitô yd(b;[ ˜ÿ ,Ö í;b[;˜ÿ ,í pÖX[ nmÖye ;t;ÿMb[;˜Ö,;y;…/ÿ
b[yU ;ô¥d(b;[ ˜ÿ ,Ö ;y;ô?y;h;ôTmneå?y;ÿhÖ yd(b;[ ˜ÿ ,Ö MpÖr;h;ôTm;nÖMpr;ÿhÖ
tSm;ÿdb( ;[ ˜Ö,o n pÖroCyÿ" –11–
a;yÿ∑u a;yûdu ;R aÿ¶Ö a; Py;ÿySvô s' teåvÿ tÖe he@Ö ¨dÿˇu mÖ ' p[ ,oÿ deVÖ y; noÿ
idôvoå¶;ÿiv„,Uû a¶;ÿiv„,U îÖm' mÿe v®,Ö tÊv;ÿ y;ôMyu‡duû Ty' …cô]m( –
aÖp;' np;ôd; ÁSq;ÿdpûu Sq'Ã …jô˜;n;ÿm?ûU voR ivô¥tu 'Ö vs;ÿn" ) tSyÖ
JyeœMÿ mihôm;nÖ' vhÿNtIôihRr<ÿ yv,;Ö"R p·rÿ y≤Nt yÖ◊I" –
smÖNy; yNTyupÿ yNTyÖNy;" sÿm;ônmUvû | nÖ¥"ÿ pO,≤Nt ) tmûU xu…cô˝
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

xucyÿ o dIidôv;˝sÿmpÖ ;' np;ÿtMÖ p·rÿ tSqûru ;pÿ" –
tmSmÿre ; yuvtÖ yoô yuv;ÿnMmmOJRû ym;ÿn;ô" p·rÿ yÖNTy;pÿ" ) s xû£
u ,É Ö
≤xKvÿn; rÖve dÖ…¶dIôdR ;y;ÿinô?mo `Otû inÿ…,RgPÖ su –
îN{;ôv®ÿ,yorÄh˝ sÖm;[ joôrvÖ a; vO,ÿ e ) t; noÿ mO@;t ÈÖdx
O eÿ –
îN{;ÿv®,; yûvu mÿ?vÖr;yÿ no ivôxe jn;ÿyÖ mihô xmÃR yCztm( )
dIô`pR y[ÿ Jyûmu itô yo vÿn„ûu yitÿ vÖy' jÿyme Ö pOtnÿ ;su dû!U ‰ÿ" –
a; noÿ …m];v®,;Ö p[ b;ôhv;ÿ Tv' noÿ a¶Öe v®ÿ,Sy ivô√;NdÖve SyÖ he@oåvÿ
y;…ssIœ;" ) y…jÿœoô viˆÿtmÖ" xoxÿcu ;noô ivê;ô √πW;ÿ˝…sô p[
mÿmu Gu ?yÖSmt( –
s Tv' noÿ a¶eåvÖmo .ÿvoôtI neidÿœo aÖSy; ¨ÖWsoô Vyÿ∑u * ) avÿ y+v
noô v®ÿ,˝Ö rr;ÿ,o vIôih mÿ@O «ôk˝ suhû voÿ n E…/ –
p[p;ô[ ymÖ…¶.ÃrR tÄ Syÿ Í<vÖe iv yTsUyoôR n rocÿte bûhO ∫;" ) aÖ…. y"
pû®U MpûtO nÿ ;su tÖSq* dIôd;yÖ dwVyoô aitÿ…q" ≤xôvo nÿ" –
p[ tÿe y≤=ô p[ tÿ îy…mÖR mNmÖ .uvoô yq;ô vN¥oÿ noô hvÿWe u ) /Nvÿ…•v pÖp[ ;
aÿ…sô Tvmÿ¶ îyÖ=veÿ pUrû vÿe p[à r;jn( –
iv p;jÿs;ô iv JyoitÿW; –
s Tvmÿ¶eÖ p[tIÿknÉ Ö p[TyoÿW y;tu/;ôNyÿ" ) ¨Ö®=Ö yeWÿ ûu dI¥ÿt( –
t˝ sûpu t[ Iÿk˝ sudû x
O ˝Ö SvçÖmivÿ√;˝so ivôd∑u rÿ ˝ spem ) s
yÿ=iÖ √ê;ÿ vÖynu ;ÿin ivô√;Np[ hÖVymÖ…¶rÄmtO Weÿ u voct( –
aÖ˝hoômcu eÿ ivôvWe Ö yNm;ô iv nÿ îÖN{e‡N{ÿ =Ö]‡imÿ≤N{Öy;…,ÿ xt£ôtoånuÿ te
d;…y –12–
îit i√tIyk;<@º pçm" p[p;#k" 5
147

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq i√tIyk;<@º W„#" p[p;#k" 6
sÖ…m/oÿ yjit vsÖNtmÖve tRnûU ;mvÿ ®NıeÖ tnUnû p;ÿt' yjit g[I„ô mmÖve ;vÿ
®Nı îÖ@o yÿjit vÖW;R EÖv;vÿ ®Nıe bÖihRyjÃR it xÖrdÿmvÖe ;vÿ ®Nıe
Sv;h;k;ôr' yÿjit hemNÖ tmevÖ ;vÿ ®NıeÖ tSm;ôTSv;h;ÿ’t;ô hemNÿ pxvoåvÿ
sId≤Nt sÖ…m/oÿ yjTyûWu sÿ EÖv dÖve t;ÿn;ômvÿ ®NıeÖ tnUnû p;ÿt' yjit
yÖDmevÖ ;vÿ ®Nı îÖ@o yÿjit pÖxnU veÖ ;vÿ ®Nıe bÖihRyjÃR it pÖj[ ;mevÖ ;vÿ
®Nıe sÖm;nÿyt ¨pÖ.tO SÖ tejoô v; a;JyÿMpÖj[ ; bÖihR" pÖj[ ;SvÖve tejoÿ
d/;it Sv;h;k;ôr' yÿjitô v;cÿmvÖe ;vÿ ®NıeÖ dxÖ sMpÿ¥NteÖ dx;ÿ=r;
ivôr;@•'Ã ivôr;i@±vrô ;jwvÖ ;•;¥Ömvÿ ®Nıe sÖ…m/oÿ yjTyÖ‚Sm•Öve loôkÉ
p[itÿ itœitô tnUnû p;ÿt' yjit yÖD EÖv;Nt·rÿ=Öe p[itÿ itœtIô@o yÿjit
pÖx„u vevÖ p[itÿ itœit bÖihRyjÃR itô y EÖv devÿ yÖ ;n;ô" pNq;ÿnSÖ te„vÖve p[itÿ
itœit Sv;h;k;ôr' yÿjit suvgÖ R EÖv loôkÉ p[itÿ itœTyet;vÿNtoô vw
dÿve loôk;Ste„vÖve yÿq;pUvû MR p[itÿ itœit dev;surû ; EÖWu loôk„É vÿSp/RNtÖ te
devÖ ;" pÿy[ ;jwr>eÖ yo loôk>É yoåsurÿ ;ÖNp[;,ÿdu NtÖ tTpÿy[ ;ôj;n;'Ã p[y;jÖTv' ySyÖvw '
ivôdWu "ÿ p[y;ôj; îÖJyNtÖe p[>w yo loôk>É yoô .[;tÿVO y;•udteå….ô£;m'Ã
juhoTyÖ….…jÿTywÖ yo vw pÿy[ ;ôj;n;ÿ‚Mmqunû ' vedÖ p[ pÖj[ y;ÿ
pÖx…u .ÿ…mRqnûu jw ;ÃyR te sÖ…m/oÿ bÖ◊I·rÿv yj‚tô tnUnû p;ÿtmÖ k
e …¡ mv …mqûnu '
tidô@o bÖ◊I·rÿv yjit bÖihRrk
e …¡ mv …mqûnu ' tdÖte √w pÿy[ ;ôj;n;ÿ‚Mmqûnu ' y
EÖv' vedÖ p[ pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿ…mRqnuû jw ;ÃyR te devÖ ;n;'ô v; ainÿ∑; devÖ t;ô
a;sÖ•q;surÿ ; yÖDmÿ…j`;˝sÖNte devÖ ; g;ÿy]Ö I' Vy*hÖNpç;ô=r;ÿ…,
p[;cô In;ÿinô ]I…,ÿ p[tIôcIn;ÿinô ttoô vmRÃ yÖD;y;.ÿv√Ö mÖR yjÿm;n;yÖ
yTpÿy[ ;j;nUy;ôj; îÖJyNtÖe vmwvRÖ t¥ÖD;yÿ i£yteÖ vmRÖ yjÿm;n;yÖ
.[;tÿVO y;…..UTywÖ tSm;ô√¡qMpûru St;ô√WIÃyR " pÖí;d(/s[ Iÿyo devÖ ; vw pûru ;
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

r=oÿ>yÖ îitÿ Sv;h;k;ôr,e ÿ p[y;ôjWe uÿ yÖD˝ sÖ˝Sq;PyÿmpXyÖNt˝
Sv;ÿh;k;ôr,e ÿ p[y;ôjWe uû smÿSq;pyÖiNv v; EÖt¥ÖD' …zÿNd≤NtÖ
yTSv;ÿh;k;ôr,e ÿ p[y;ôjWe uÿ s˝Sq;ôpyÿ≤Nt p[y;ôj;inôÇ; hÖvI˝„yÖ….
`;ÿryit yÖDSyÖ s'tTÿ y;ô aqoÿ hÖivrevÄ ;kôrqoÿ yq;pûvU mR pu iwÿ t ipôt; vw
pÿy[ ;ôj;" pÖj[ ;nUyÿ ;ôj; yTpÿy[ ;ôj;inôÇ; hÖvI˝„yÿ….`;ôryÿit ipôtvw tTpû]u ,e Ö
s;/;ÿr,' k⁄®tÖe tSm;ÿd;¸ûyíR vwÖ ' vedÖ yíÖ n kôq; pû]u SyÖ kÉvl
ÿ ' kôq;
s;/;ÿr,‚MpÖt·u rTy‡Sk¡•mevÖ t¥Tpÿy[ ;ôj‚e „vÖ∑We uû SkNdÿit g;yÖ}yÿve tenÖ
g.|Ã /ˇÖe s; pÖj[ ;MpÖxNU yjÿm;n;yÖ p[ jÿnyit –1–
c=uWÿ Iô v; EÖte yÖDSyÖ yd;Jyÿ.;g*ô yd;Jyÿ.;g*ô yjÿitô c=uWÿ I EÖv
t¥ÖDSyÖ p[itÿ d/;it pUv;R/ô Re jÿhu oitô tSm;ÿTpUv;ô/R Re c=uWÿ I p[bÖ ;¸ÿGjuhoitô
tSm;ÿTp[bÖ ;¸ûKc=uWÿ I devloôk˘ v; aÖ…¶n;ô yjÿm;ônoånuÿ pXyit
iptOloôk˝ somÿne oˇr;Ö/åRÃe ¶yÿe juhoit d≤=,;Ö/Re som;ÿyvÖw …mÿvÖ hIm*
loôk;vÖnyoÿloRk
Ö yoôrnu:ÿ y;TyÖw r;j;ÿn*ô v; EÖt* devÖ t;ÿn;'ô
ydÖ¶IWom;ÿvNtÖr; devÖ t;ÿ îJyete dÖve t;ÿn;'ô iv/OTÿ ywÖ tSm;ô{;D;ÿ mnu„û y;ÿ
iv/Otÿ ; b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ ik˘ t¥ÖDe yjÿm;n" k⁄®teÖ yen;ôNytoÿdtí
pÖxNU d;ô/;roÿå.ÖytoÿdtÖíTe yOcmÿ nÖ CU y;Jyÿ.;gSy juW;ô,ne ÿ yjitô
ten;ôNytoÿdto d;/;ôrcRmà nÖ CU yÿ hÖivWÿ Aûc; yÿjitô tenoÿ.yÖ toÿdto d;/;r
mU/NRÖ vtIÿ puroånuv;ôKy;ÿ .vit mû/U ;Rnmÿ vÖe nw ˝Ã sm;ôn;n;Ã' kroit
inôyTu vÿTy; yjitô .[;tÿVO ySywvÖ pÖx…U • yuvÿ te kÉ≤ô xn˝Ã h d;ô>yR' kôx
É I
s;Tyÿk;…m®v;c sÖ¢pÿd;' teÖ xKvÿrIô˝ êo yÖDe p[yÿ oôˇ_;seÖ ySyÿw vIôy,RÃe
p[ j;ôt;N.[;tOVÿ y;•ûdu teÖ p[itÿ jinô„ym;ÿ,;ôNySywÿ
vIôy,ÃRe oÖ.yoÿloRk
Ö yoÖJyoRitÿ/ˇÖR e ySyÿw vIôy,RÃe pUv;ô/R nRe ;ÿn@Ö v± ;N.ûnu ·ˇ_¡
149

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

j`n;ô/nRe ÿ /enÖ ·u ritÿ purû St;ÿLl+m; puroånuv;ôKy;ÿ .vit j;ôt;nevÖ
.[;tÿVO y;ôNp[ ,ÿdu t ¨Öp·rÿ∑;Ll+m; y;ôJy;ÿ jinô„ym;ÿ,;nevÖ p[itÿ nudte
purû St;ÿLl+m; puroå nuv;ôKy;ÿ .vTyÖ‚Sm•Öve loôkÉ Jyoitÿ/ˇR
¨Öp·rÿ∑;Ll+m; y;ôJy;ÿm‚u „mÿ•vÖe loôkÉ Jyoitÿ/ˇR eÖ Jyoitÿ„mNt;vSm;
îÖm* loôk* .ÿvtoô y EÖv' vedÿ purû St;ÿLl+m; puroånuv;ôKy;ÿ .vitô
tSm;ÿTpUv;R/ô nRe ;ÿn@Ö v± ;N.ÿnu KTyupû ·rÿ∑;Ll+m; y;ôJy;ÿ tSm;ÿ∆`n;ô/nRe ÿ
/enÖ yu R EÖv' vedÿ .u¤û EÿnmetÖ * vj[Ö a;Jy'Ã vjÖ[ a;Jyÿ.;g*ô vj[oÿ
vW$(k;ôriS]ÖvtO mÿ vÖe vj[˝Ã sÖM.OTyÖ .[;tÿVO y;yÖ p[
hÿrTÄ yCzÿMb$(k;r‡mpÖgyU ÖR vWÿ$k
( roitô StOTyÿw g;yÖ]I pÿru oånuv;ôKy;ÿ
.vit i]ô∑Gë y;ôJy;ÿ b[˜•ÿ vÖe =Ö]mÖNv;rÿM.yitô tSm;ÿdb( ;[ ˜Ö,o mu:yoô
mu:yoÿ .vitô y EÖv' vedÖ p[vw nw Mÿ puroånuv;ôKyÿy;hÖ p[ ,ÿyit y;ôJyÿy;
gÖmyÿit vW$(k;ôr,e ‡w vwnMÿ puroånuv;ôKyÿy; dˇeÖ p[ yÿCzit y;ôJyÿy;ô p[itÿ
vW$(k;ôr,e ÿ Sq;pyit i]ôpd;ÿ puroånuv;ôKy;ÿ .vitô ]yÿ îÖme loôk;
E„vÿve loôkWÉ ûu p[itÿ itœitô ctu„ÿ pd; y;ôJy;ÿ ctÿ„u pd EÖv pÖxnU vÿ ®Nıe
√‰=Öro vÿW$(k;ôro i√ôp;¥jÿm;n" pÖx„u vÖve op·rÿ∑;ôTp[itÿ itœit g;yÖ]I
pÿru oånuv;ôKy;ÿ .vit i]ô∑Gë y;ôJywWÿ ; vw sÖ¢pÿd;ô xKvÿrIÖ y√; EÖty;ÿ devÖ ;
a≤xÿ=NÖ tdÿxKnuvNÖ y EÖv' vedÿ xÖKnoTyÖve yæCz=ÿit –2–
pÖj[ ;pÿitdevRÖ >e yoÿ yÖD;NVy;idÿxTÖ s a;ôTm•;Jyÿm/ˇÖ t' dÖve ; ab[vu •ÖWe
v;v yÖDo yd;JyÖmPyÖve no];ôÆSTvitô soÿåb[vIô¥j;ÿNvÖ a;Jyÿ.;g;ôvpu ÿ
StO,;nÖ…. `;ÿry;ôinitô tSm;ô¥jÖNTy;Jyÿ.;g;ôvpu ÿ StO,NTyÖ…. `;ÿry≤Nt
b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ kSm;ÿTsÖTy;¥;ôty;ÿm;NyÖNy;inÿ
hÖvI˝„yy;ÿty;mÖm;JyÖ…mitÿ p[;j;pÖTy…mitÿ b[yU ;ôdy;ÿty;m;ô ih
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

dÖve ;n;ÿMpÖj[ ;pÿitô·ritô CzNd;˝Ã…s dÖve >e yoåp;ÿ£;mÖ• voÿå.;ôg;inÿ hÖVy'
vÿ+y;mÖ îitô te>yÿ EÖt∞ÿtru vÖˇmÿ/;ryNpuroånuv;ôKy;ÿyw y;ôJy;ÿyw dÖve t;ÿyw
vW$(k;ôr;yÖ y∞ÿtru vÖˇ' juhû oitô CzNd;˝ÃSyÖve tTp[I,ÿ ;itô t;NyÿSy
p[Itô ;inÿ dÖve >e yoÿ hÖVy' vÿhNTy‡i©ÿrsoô v; îÖt ¨ÿˇmÖ ;" sÿvu gÖ |
loôkm;ÿyNÖ tdOWyÿ o yDv;ôSTvÿ>yÖv;yÖNtÿåe pXyNpuroÖ@;x'Ã kÀmû MR .Utû ˝ spRNÃ t'Ö
tmÿbvu[ …Ö •N{;ÿy …/[ySvÖ bOhSÖ ptÿye …/[ySvÖ ivêe>ÿ yo dÖve >e yoÿ …/[ySÖ veitô
s n;…/ÿy[ tÖ tmÿbvu[ •Ö¶yeÿ …/[ySÖ veitô soÿå¶yÿåe …/[ytÖ
yd;ÿ¶yÖe oÿå∑;k¡p;loåm;v;ôSy;ÿy;' c p*,Rm;ôSy;' c;ÿCyûtu o .vÿit
suvgÖ SR yÿ loôkSy;ô….…jÿTywÖ tmÿbvu[ Nkôq;h;ÿSq;ô
îTynûpu ;ˇ_oå.Uv…Ö mTyÿbv[ Iô¥q;=oånÿpu ;ˇ_oôåv;CzRTÃ yevÖ mv;ÿr…Ä mTyûpu ·rÿ∑;dÖ
>yJy;ô/St;ôdpu ;ÿn·ˇ_ suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ smÿ∑‰Öw sv;R…à , kôp;l;ÿNyÖ….
pÿq[ yitô t;vÿt" puroÖ@;x;ÿnmÖ ‚u „m\Là loôkåÉ …. jÿyitô yo ivdÿG/Ö" s
nÿA
w t≥û o yoåÍÿt"Ö s r*Ö{o y" Íût" s sdÿve SÖ tSm;ôdivÿdht; Ít'’
Ö Tyÿ"
sdevTÖ v;yÖ .Smÿn;ô…. v;ÿsyitô tSm;ÿNm;ô˝sen;iSqÿ CzÖ•' vÖde ne ;ô….
v;ôsyitô tSm;ôTkÉx"wÖ ≤xrÿXzÖ•' p[Cyÿtu 'Ö v; EÖtdÖSm;˝Lloôk;dgÿt'
devloôk˘ yCzûté ˝ hÖivrnÿ….`;·rtm….ô`;yoR√;ÿsyit dev]Ö vw nw Ìÿ myitô
y¥ek˘ÿ kôp;l'Ö nXyÖde k
e oô m;sÿ" s'vTsÖrSy;nÿvte "Ö Sy;dqÖ yjÿm;nÖ" p[
mIÿyte Ö yd(√π nXyÿte ;'ô √* m;s*ÿ s'vTsÖrSy;nÿvte *ô Sy;t;ômqÖ yjÿm;nÖ" p[
mIÿyte sÖ:' y;yo√;ÿsyitô yjÿm;nSy gopIôq;yÖ yidô nXyÿde ;…êÖn'
i√ÿkp;ôl' invRpà ∂e ‰;v;pO…qôVyÿmk
e k
¡ p;lmÖ…ên*ô vw dÖve ;n;ÿ‚M.ÖWj*ô
t;>y;ÿmvÖe ;Smÿw .eWjÖ ' k¡roit ¥;v;pO…qôVyÿ Ek¡kp;lo .vTyÖnyoôv;R
EÖt•ÿXyitô y•XyÿTyÖnyoÿrveÄ nw iÿ √Nditô p[itÿiœTyw –3–
151

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dÖve Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖÄ îitô SFym; dÿˇÖe p[sTÿU y;
aÖ…ênoÿb;R¸ô >y;ô…mTy;ÿh;ô…ên*ô ih dÖve ;n;ÿm?vÖyRU a;St;'Ã pU„û ,o
hSt;ÿ>y;ô…mTy;ÿhÖ yTyÿw xÖt.Oiÿ ∑r…s v;nSpÖTyo i√ÿWtÖ o vÖ/ îTy;ÿhÖ
vjÿm[ veÖ tTs˝ Xyÿitô .[;tÿVO y;y p[h·rô„y‡NTStÿMbyÖjhu rRÃ TyÖte ;vÿtIô vw
pÿ…O qôvI y;vÿtIô veidôStSy;ÿ EÖt;vÿt EÖv .[;tÿVO y'Ö in.Rjà itô tSm;ô•;.;ôg'
in.Rjà ≤NtÖ i]hÃrR itô ]yÿ îÖme loôk; EÖ>y EÖvnw Ã' loôk>É yoô in.ÃjR it tû„U ,I'
cÿtqûu ˝R hÿrTÄ ypÿ·r…mt;dÖve nw 'Ö in.ÃjR TÖ yu‡ıÿ≤NtÖ ydevÖ ;Sy;ÿ amÖ?e y' tdpÿ
hNTyu‡ıÿ≤NtÖ tSm;ôdoWÿ/yÖ" pr;ÿ .v≤NtÖ mUlÃ' …zn·ˇô .[;tÿBO ySyÖvw mUlÃ'
…zn·ˇ iptOdve TÖ y;itÿ%;Ötye tÿ I' %nit pÖj[ ;pÿitn; yDmû%
u ne Ö
s‚Mmÿt;ô‡m; pÿi[ tôœ;ywÿ %nitô yjÿm;nmÖve pÿi[ tôœ;' gÿmyit d≤=,Öto
vWIÃyR sI' kroit devyÖ jÿnSyÖvw ÂÖpmÿk"ô purIÿWvtI' kroit pÖj[ ; vw
pÖxvÖ" purIÿWMp[jÖ ywvÖ nw Mÿ pÖx…u .ô" purIÿWvNt' kroÖTyu‡ˇÿrMp·rg[;hô Mp·rÿ
gO;TyÖte ;vÿtIô vw pÿ…O qôvI y;vÿtIô veidôStSy;ÿ EÖt;vÿt EÖv .[;tÿVO y'
inô.JR y;ôTmnÖ ¨ˇÿrMp·rg[;hô Mp·rÿ gO;it £Àrû …mÿvÖ v; EÖtTk¡roitô y√πidÃ'
kôroitô /; aÿ…s SvÖ/; aÖsIitÿ yoyuPytÖe x;NTyÖw p[o=ÿ,IÖr; s;ÿdyÖTy;poô
vw rÿ=oôflI r=ÿs;ômpÿhTyÖw SFySyÖ vTmÃNR Ts;dyit yÖDSyÖ s'tTÿ ywÖ y'
i√ô„y;ˇ' ?y;ÿyCe zûc⁄ vw nw mÿ pRyit –4–
bÖ˜[ vÖ ;ôidnoÿ vdNTyÖ≤∫hÖvR I˝iWô p[*=Iô" kÉn;ôp îitô b[˜,Ö ie tÿ
b[yU ;dÖ≤∫ÁºvRà hÖvI˝iWÿ p[o=ô itô b[˜,ÿ ;Ö îÖ?m;bÖihR" p[o=ÿitô
me?yÿmvÖe nw Tÿ kroitô veidÖMp[o=ÿTyO=û ; v; EÖW;loômk;ÿm?Öe y;
y√πidôm?eR y;ÿmvÖe nw ;Ã' kroit idôve Tv;ôNt·rÿ=;y Tv; pO…qôVyw Tveitÿ
bÖihRr;Ös;¥Ö p[o=ÿTye>Ö y EÖvnw Lÿ loÖk>É yÖ" p[o=ÿit £Àrû …mÿvÖ v; EÖtTk¡roitô
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yT%nÿTyÖpo in nÿyitô x;NTyÿw pûru St;ÿTp[StÖr' gOÿ ;itô mu:yÿmvÖe nw Ã'
kroÖtI‡yÿNt' gO;it pÖj[ ;pÿitn; yDmû%
u ne Ö s‚Mmÿt' bÖihR" Stÿ,O ;it pÖj[ ;
vw bÖihR" pÿ…O qôvI veidÿ" pÖj[ ; EÖv pÿ…O qôVy;Mp[itÿ œ;pyÖTy‡nÿitdOXn˝
StO,;it p[jÖ ywvÖ nw Mÿ pÖx…u .ôrnÿitdOXn' kroÖTyuˇrÿ MbÖihRW"ÿ p[StÖr˝ s;ÿdyit
pÖj[ ; vw bÖihRyjR mÿ ;n" p[StÖro yjÿm;nmÿve ;yÿjm;n;ôdˇu rÿ ' kroitô
tSm;ô¥jÿm;ônoåyÿjm;n;ôdˇu rÿ oÖåNtdR/Ã ;itô Vy;vÿTO y; aÖn·ˇÿ_
hÖiv„’¡tmevÖ nw ˝Ã suvgÖ | loôk˘ gÿmyit ]e/Ö ;nÿ·ˇ_ô ]yÿ îÖme loôk; EÖ>y
EÖvnw Ã' loôk>É yoÿån·ˇ_ô n p[itÿ Í,;itô yTpÿi[ tÍ,IÖy;dnÿ?U vRM.;vukô˘
yjÿm;nSy Sy;dupû rIÿvÖ p[ hÿrTyuiû tprIÿvÖ ih suvÿ gÖ oR loôko in yÿCzitô
vOi∑ÿmvÖe ;SmÖw in yÿCzitô n;TyÿgM[Ö p[
hÿr¥Äe dTyÿgM[ pÖh[ rÿde Ty;s;ô·r<yÿ?vÖyoRn;Rxk
uÿ ; Sy;ô‡•
pûru St;ôTp[TyÿSyÖ¥e Tpûru St;ÿTpÖT[ ySyeTÿ suvgÖ ;RLloôk;¥jÿm;nÖMp[itÿ nudTeÖ p[;çÖMp[
hÿritô yjÿm;nmÖve sÿvu gÖ | loôk˘ gÿmyitô n iv„vÿç'Ö iv yÿyu ;ô¥i√„vÿç'
ivyûyu ;TS}yÿSy j;yetoô‡?vRm¥u *ÿTyU?û vR…mÿvÖ ih pu˝û s" pum;ÿnvÖe ;Syÿ
j;yteÖ yTSFyenÿ vopvÖWe ,e ÿ v; yoyuPû yetÖ StOitÿrvÄe ;SyÖ s; hStÿne
yoyuPyteÖ yjÿm;nSy gopIôq;yÿ b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ ik˘ yÖDSyÖ yjÿm;nÖ
îitÿ p[StÖr îitô tSyÖ Kvÿ suvgÖ oR loôk îTy;ÿhvÖnIyÖ îitÿ
b[yU ;ô¥TpÿS[ tÖrm;ÿhvÖnIyeÿ pÖh[ rÿitô yjÿm;nmÖve sÿvu gÖ | loôk˘ gÿmyitô iv
v; EÖt¥jÿm;no ≤lxtÖe yTpÿS[ tÖr' yoÿyPûu yNtÿe bÖihRrnûu p[ hÿritô x;NTy;ÿ
an;rM.Ö, îÿvÖ v; EÖtÁR?Ã vÖy"Ru s ÈÃêrÖ o vÿpe nÖ o .ivÿto/Rvuû[ ;sItIôm;mÖ….
mÿx
O tIôy' vw /ûvu[ ;Sy;mÖve p[itÿ itœitô n vÿpe nÖ o .ÿvTÖ y‡g;3nÿ¶IôidTy;ÿhÖ
yd(byUû[ ;dgÿ•…Ö ¶·rTyÖ¶;vÖ…¶' gÿmye…Ö •yRjmÿ ;n˝
suvgÖ ;RLloôk;∫ÿjdÖe gÖ…•TyÖve bÿyU[ ;ô¥jÿm;nmÖve sÿvu gÖ | loôk˘ gÿmyit
–5–
153

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ¶Se ]yoô Jy;y;˝Ãsoô .[;tÿr a;sÖNte dÖve >e yoÿ hÖVy' vhÿNtÖ" p[;mIÿyNtÖ
soÿå…¶rÿ…b.eidôTq' v;v Sy a;itRmô ;·rÿ„yÖtIitô s inl;ÿytÖ soÿåp"
p[;ivÿxˇÖ ' dÖve t;ô" p[Wÿw mwCzÖNtMmTSyÖ" p[;b[vÿ Iôˇmÿxp≤ıÖy;…/ÿy; Tv;
v?y;sûyu oR m;ô p[;voÿcÖ îitô tSm;ôNmTSy'Ã …/ôy;…/ÿy; fl≤Nt xÖ¢o ih
tmNvÿivNdÖNtmÿbvu[ •Ö pu ÿ nÖ a; vÿtSR v hÖVy' noÿ vÖhie tô soÿåb[vIô√r'Ã vO,wÖ
ydevÖ gOhÿ IôtSy;¸ÿtSy bih"p·rÖ…/ SkNd;ôˇNmÖe .[;tÿ,O ;M.;gÖ/ye mÿ sÖiditô
tSm;ô¥Ì»hÿ IôtSy;¸ÿtSy bih"p·rô…/ SkNdÿitô teW;ô' t∫;ÿg/Ö ye Ö' t;nÖve tenÿ
p[I,;it p·rÖ/INp·rÿ d/;itô r=ÿs;ômpÿhTyÖw s˝ SpÿxyR itô
r=ÿs;ômnÿNvvc;r;yÖ n pûru St;ôTp·rÿ d/;Ty;idôTyo
Áÿvº o¥Npûru St;ô{=;ÿ˝SypÖhNTyU‡û ?veR sÖ…m/;ôv; dÿ/;Tyûpu ·rÿ∑;dÖve
r=;ô˝Sypÿ h≤NtÖ yjÿWu ;ôNy;' tû„U ,ImÖNy;‚Mmÿqnu TÖ v;yÖ √π a; dÿ/;it
i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTyw b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ s Tvw yÿjte Ö yo
yÖDSy;Ty;ôR vsIÿy;ôNTSy;iditô .Uptÿ yeÖ Sv;h;ô .uvnÿ ptyeÖ Sv;h;ÿ .Utû ;n;'ô
ptÿyÖe Sv;heitÿ SkÖ•mnÿu mN]yet yÖDSyÖvw td;Ty;ôR yjÿm;noô
vsIÿy;N.vitô .Uysÿ IôihR dÖve t;ÿ" p[I,ô ;itÿ j;ô…m v; EÖt¥ÖDSyÿ i£ytÖe
ydÖNvç*ÿ puroÖ@;x;ÿvpu ;˝xuy;ôjmÿNtÖr; yÿjTÖ yj;ÿ…mTv;ôy;qoÿ
…mqunTÖ v;y;ô‡…¶rÄm‚u „m\LÃ loôk a;sIÿ¥mÖ oÿå‚SmNte dÖve ; aÿbvu[ •Ö te meÖ * iv
pyUhRÃ ;ômTe yÖ•;¥ÿne dÖve ; aÖ…¶mupû ;mÿN]yNt r;ÖJyenÿ ipôtroÿ yÖm'
tSm;ÿd…Ö ¶devRÖ ;n;ÿm•;ôdo yÖm" ipÿt,ûO ;˝ r;j;ô y EÖv' vedÖ p[
r;ÖJymÖ•;¥ÿm;“oitô tSm;ÿ EÖt∫;ÿg/Ö ye MÖ p[;yÿCzÖNydÖ¶yeÿ
æSv∑Ö’teåÿ vÖ¥≤NtÖ ydÖ¶yÿe æSv∑Ö’teåÿ vÖ¥itÿ .;gÖ/ye neÿ vÖw t&û{˝
smÿ/yR it sÖ’Tsÿ’dû vÿ ¥it sÖ’idÿvÖ ih ®Ä{ ¨ÿˇr;Ö/;Rdvÿ ¥TyÖWe ; vw
®Ä{SyÖ idKSv;y;ÿmvÖe idô≤x ®Ä{' inôrvÿdyteÖ i√rÄ…. `;ÿryit
154

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

cturvÖˇSy;¢‰wÿ pÖxvoô vw pUv;Rô a;¸ÿty EÖW ®Ä{o ydÖ…¶yRTpUv;Rô
a;¸ÿtIrÄ…. ju¸ÿ yû ;&û{;yÿ pÖxnU ipÿ d?y;dpÖxyu jR mÿ ;n" Sy;ditôh;yÖ pUv;ôR
a;¸ÿtIjuhR oit pxUnû ;' goÿpIôq;yÿ –6–
mnÿ"u pO…qôVy; yÖ…DyÿmCw zÖTs `Otû ' iniWÿˇ_mivNdÖTsoÿåb[vIôTkoÿåSyeêrÖ o
yÖDåe ipô ktoô·R ritô t;vÿbtU[ ;‚MmÖ];v®ÿ,*Ö gorÄve ;vmIÿêrÖ * ktoÃ"R SvÖ îitô
t* ttoô g;˝ smÿrw yt;ô˝ s; y]ÿy]Ö Ny£;ÿmˇÖ toÿ `Otû mÿpI@‰tÖ
tSm;ÿ´tûO pÿ¥Cu ytÖe tdÿSywÖ jNmo‡pÿÙt˝ rq'trÖ ˝ sÖh pÿ…O qôVyeTy;ÿhyÖe ' vw
rÿqt' rÖ imôm;mÖve sÖh;•;¥Öne opÿ ◊ytÖ ¨pÿÙt' v;mdeVÖ y˝
sÖh;Nt·rÿ=,Öe Te y;ÿh pÖxvoô vw v;ÿmdÖVe y' pÖxnU vÖe sÖh;Nt·rÿ=,eÖ opÿ ◊ytÖ
¨pÿÙtMbOhû TsÖh idôvTe y;ÿhrÖw ' vw bûhO idr;ÿmvÖe sÖh idôvopÿ ◊ytÖ ¨pÿÙt;"
sÖ¢ ho];ô îTy;ÿhÖ ho];ÿ EÖvopÿ ◊ytÖ ¨pÿÙt; /enÖ "u sÖhWÖ.R Te y;ÿh
…mqûnu mÖve opÿ ◊ytÖ ¨pÿÙto .Ö=" s%eTy;ÿh sompIôqmevÖ opÿ ◊ytÖ
¨pÿÙtû ;'3 ho îTy;ÿh;ôTm;nÿmvÖe opÿ ◊yt a;ôTm; ÁupÙÿ t;n;'ô v…sÿœÖ î@;ômpu ÿ
◊yte pÖxvoô v; î@;ÿ pÖxnU vÖe opÿ ◊yte cÖt®u pÿ ◊ytÖe ctu„ÿ p;doô ih pÖxvoÿ
m;nÖvITy;ÿhÖ mnûÁu tRú ;mg[åe pÿXyd(`tOû pÖdITy;ÿhÖ ydÖve ;Syÿw
pÖd;´Otû mpIÿ@‰tÖ tSm;ÿdvÖe m;ÿh mw];v®Ö,ITy;ÿh …mô];v®ÿ,*Ö Áºn;˝
sÖmrw yÿ t;ô' b[˜ÿ dÖve ’¡tmÖ pu Ùÿ tÖ…mTy;ÿhÖ b[˜vwÖ opÿ ◊ytÖe dwVy;ÿ a?vÖyvR Ö
¨pÿÙt;ô ¨pÿÙt; mnû„u y;ÿ îTy;ÿh devmnû„u y;nÖve opÿ ◊ytÖe y îÖm'
yÖDmv;ôNye yÖDpÿit' v/;ôiR nTy;ÿh yÖD;yÿ cwvÖ yjÿm;n;y c;ô≤xWÖm;
x;ÿSt ¨pÿÙteÖ ¥;v;ÿp…O qôvI îTy;ÿhÖ ¥;v;ÿp…O qôvI EÖvopÿ ◊yte pUvjÖR e
Aût;vÿrIÖ îTy;ÿh pUvjÖR e Áÿtº e Aût;vÿrI dÖve I devÖ pÿ]u Öe îTy;ÿh devÖ I Áºtÿ e
devÖ pu]ÿ Öe ¨pÿÙtoôåy' yjÿm;nÖ îTy;ÿhÖ yjÿm;nmÖve opÿ ◊ytÖ ¨ˇÿrSy;'
155

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

devyÖJy;y;ômpu Ùÿ toô .Uy…ÿ s hivô„krÿ,Ö ¨pÿÙto idôVye /;mÖ•pu Ùÿ tÖ îTy;ÿh
p[jÖ ; v; ¨ˇÿr; devyÖJy; pÖxvoô .Uyoÿ hivô„krÿ,˝ suvgÖ oR loôko idôVy'
/;mÖ‡e dmÿsIôdmÖsITyÖve yÖDSyÿ ipôy[ ' /;mopÿ ◊ytÖe ivêÿmSy
ipôy[ mupÙÿ tÖ…mTy;ôh;CzÿMb$(k;rmÖve opÿ ◊yte –7–
pÖxvoô v; î@;ÿ SvÖym; dÿˇÖe k;mÿmvÖe ;Tmn;ÿ pxUnû ;m; dÿˇeÖ n ÁÿNy"
k;mÿMpxUnû ;MpÖy[ Czÿit v;ôcSptÿye Tv; ¸ûtMp[;Xn;ômITy;ÿhÖ v;cÿmvÖe
.;ÿg/Ö ye neÿ p[I,;itô sdÿsSÖ ptÿye Tv; ¸ûtMp[;Xn;ômITy;ÿh SvÖg;’ûTyw
cturvÖˇM.ÿvit hÖivvwR cÿtru vÖˇMpÖxvÿíturvÖˇ' yıot;ÿ
p[;XnIôy;ıot;itRmÖ ;CzR¥πÖ dÖ¶* ju¸ÿ yû ;&û{;yÿ pÖxnU ipÿ d?y;dpÖxyu jR mÿ ;n"
Sy;√;ÖcSptÿye Tv; ¸ûtMp[;Xn;ômITy;ÿh pÖroå=ÿmveÖ nw ∆ÿ hu oitô sdÿsSÖ ptÿye
Tv; ¸ûtMp[;Xn;ômITy;ÿh SvÖg;’¡TywÖÄ p[;Xnÿ≤Nt tIôqR EÖv p[;Xnÿ≤NtÖ d≤=ÿ,;'
dd;it tIôqR EÖv d≤=ÿ,;' dd;itô iv v; EÖt¥ÖD' …zÿNd≤NtÖ yNmÿ?yÖt"
p[;Xô nNTyÖ≤∫m;ÃjR yR NtÖ a;poô vw sv;ÃR dÖve t;ÿ devÖ t;ÿ….rÄve yÖD˝ s'
tÿNv≤Nt devÖ ; vw yÖD;&û{mÖNtr;ÿyNÖ Ts yÖDmÿiv?yÖˇ' dÖve ; aÖ….
smÿgCzNtÖ kLpÿt;' n îÖd…mitô tÿåe b[vu iÖ NTSvÿ∑Ö' vw nÿ îÖdM.ÿiv„yitô
yidôm˝ r;ÿ/…yô„y;mÖ îitô tÆTSvÿ∑’
Ö tÿ" æSv∑’ûÊv' tSy;ivÿıÖ'
inrÿ’NtÖNyvÿne Ö s‚MmÿtÖ' tSm;ÿ¥vm;ô]mvÿ
¥e‡Ö ¥∆‰;yoÿåvÖ¥{e oôpyeˇÖ ¥ÖDSyÖ ydupÿ c StO,IÖy;dÖ…. cÿ
`;ôryedÿ .u yt"s˝ê;ô…y k¡y⁄ ;RdvÖd;y;ô…. `;ÿryitô i√" sMpÿ¥te
i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTyÖw y·ˇÿríÄ InÿmitôhrÄde nÿ….ivı' yÖDSy;ô….
ivÿ?yedÖ g[,eÿ Ö p·rÿ hrit tIôqnRe vÖw p·rÿ hritô tTpU„û ,e pyÃhR rÄNtTpUWû ; p[;Xyÿ
dÖtoÿå®,ÖˇSm;ÿTpûWU ; pÿi[ pô∑.;ÿgoådÖNtkoô ih t' devÖ ; aÿbvu[ iÖ Nv v;
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖym;ÿ?yRp;[ ≤xi]ôyo v; aÖymÿ.iûU ditô tä»hSÖ ptÿyÖe
pyRhà rÄNTsoÿå…b.eäÖ h» SÖ pitÿ·rÖTô q' v;v Sy a;itRmô ;·rÿ„ytIitô s
EÖtMmN]ÿmpXyÖTsUySÃR y Tv;ô c=uWÿ ;ô p[itÿ pXy;ômITyÿbv[ Iô• ih sUySÃR yÖ
c=u"û ik˘ cÖn ihôn‚StÖ soÿå…b.eTp[itgûO NtÿMm; ih˝…s„yÖtIitÿ devÖ Syÿ
Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ åeÿ …ênoÿb;R¸ô >y;ÿMpU„û ,o hSt;ÿ>y;ôMp[itÿ
gO;ÖmITyÿbv[ ITsivôtpO sÿ[ tU EÖvnw dÖ b( ˜[ ,ÿ ; devÖ t;ÿ….ô"
p[TyÿgO ;ûTsoÿå…b.eTp[;Xô nNtÿMm; ih˝…s„yÖtITyÖ¶Se Tv;ôSyÿne Ö
p[;Xn;ômITyÿbv[ Iô• Áÿ¶re ;ÖSy'Ã ik˘ cÖn ihôn‚StÖ soÿå…b.ÖTe p[;≤xÿtMm;
ih˝…s „yÖtIitÿ b[;˜Ö,SyoÖdre,Ä Te yÿbv[ Iô• ih b[;˜ÿ ,Syoôdr'Ä ik˘ cÖn
ihôn‚StÖ bOhSÖ ptÖbe ˜R[ ,eitô s ih b[≤˜ÖœoåpÖ v; EÖtSm;ÿTp[;,Ö ;" £;ÿm≤NtÖ
y" p[;≤ÿ xô]Mp[;XÖ n;TyÖ≤∫m;ÃjR …R yôTv; p[;,ô ;NTsMmÿx
O teåÖ mOtÖ' vw p[;,ô ;
aÖmtO mÖ ;pÿ" p[;,ô ;nevÖ yÿq;Sq;ônmupÿ ◊yte –8–
aÖ¶I/Ö a; dÿ/;TyÖ…¶mÿ%
u ;nÖve tRNU p[I,ÿ ;it sÖ…m/Öm;
dÿ/;ôTyuˇrÿ ;s;ôm;¸ÿtIn;ôMp[itÿiœTy;ô aqoÿ s…m√ÿTyevÖ juhÿ oit
p·rô/INTsMm;ÿi∑R pûnu ;TyÖve nw ;ÿ‡NTsÖ’Tsÿ’Tû sMm;ÿi∑ôR pr;ÿ…õvÖ Áºtÿ ihRÃ
yÖD‡íÖt"u sMpÿ¥teÖ ctu„ÿ p;d" pÖxvÿ" pÖxnU veÖ ;vÿ ®NıÖe b[˜NÖ p[ Sq;ÿSy;mÖ
îTy;ôh;]Ö v; EÖtihÃR yÖD" …≈ôto y]ÿ b[˜Ö ; y]wvÖ yÖD" …≈ôtSttÿ EÖvnw mÖ ;
rÿ.teÖ yıStÿne pÖm[ Ivÿ√e pπ nÖ " Sy;ô¥Cz«ô„,;R
xIÿW·R ˇ_Öm;NTSy;ô¥ˇU„û ,Im;sIôt;sÿMp[ˇo yÖD" Sy;ôTp[ itôœTº yÖve bÿyU[ ;√;…c
vw yÖD" …≈ôto y]Övw yÖD" …≈ôtSttÿ EÖvnw ˝Ö sMp[ yÿCzitô devÿ
sivtrÄte ˇÖe p[;heTy;ÿhÖ p[sTUÿ ywÖ bOhSÖ pitÿb˜R[ TÖe y;ÿhÖ s ih b[≤˜ÿœ"Ö s
yÖDMp;ÿihô s yÖDpÿitMp;ihô s m;Mp;ôhITy;ÿh yÖD;yÖ yjÿm;n;y;ôTmneÖ
157

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

te>yÿ EÖv;≤xWÖm; x;ôSteån;ÿTy;R a;ô≈;Vy;ÿh dÖve ;NyÖjie tÿ b[˜v;ôidnoÿ
vdNtIô∑; devÖ t;ô aqÿ ktÖm EÖte dÖve ; îitô CzNd;ô˝sIitÿ b[yU ;Ì;yÖ]I'
i]ô∑.ë 'Ö jgÿtIô…mTyqoô %Lv;ÿ¸b[;˜R ,Ö ; vw CzNd;ô˝sIitô t;nevÖ t¥ÿjit
devÖ ;n;'ô v; îÖ∑; dÖve t;ô a;sÖ•q;ô…¶noRdJÿ vlÖˇ' dÖve ;
a;¸ÿtI….rnUy;ôj„e vNvÿivNdÖNydÿnyU ;ôj;NyjÿTyÖ…¶mÖve tTs…mÿNı EÖtduvû Rw
n;m;ÿsrûu a;ÿsIôTs EÖtihÃR yÖDSy;ô≤xWÿmvO¤û yd(byU[û ;dÖte duÿ ¥;v;pO…qvI
.Ö{mÿ.iûU dTyÖte dÿmu vÖe ;surû ' yÖDSy;ô≤xW'Ã gmyeidôd' ¥;ÿv;pO…qvI
.Ö{mÿ.iûU dTyÖve bÿyU[ ;ô¥jÿm;nmevÖ yÖDSy;ô≤xW'Ã gmyÖTy;‡?mÃR sUˇ_v;ôkmutû
nÿmov;ôk…mTy;ÿhdÖe mÿr;ÖTSmeitô v;vwtd;ôho‡pÿ…≈to idôv" pO…û qôVyo·rTy;ÿhÖ
¥;v;ÿp…O qôVyoihR yÖD ¨pÿ…≈tÖ aomÿNvtI tÖåe ‚SmNyÖDe yÿjm;nÖ
¥;v;ÿp…O qôvI St;ô…mTy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSteÖ yd(byUû[ ;TsUpÿ ;vs;ôn; cÿ
Sv?yvs;ôn; ceitÿ pÖm[ ;yÿk
u oô yjÿm;n" Sy;¥Öd; ih
pÖm[ IyÖtåe qemÖ ;mÿpu ;vÖSyitÿ sUpcrÄ,; cÿ Sv…/crÄ,; ceTyÖve
bÿyU[ ;ô√rIÿysImÖve ;SmÖw gVyUiÿ tôm; x;ÿSteÖ n pÖm[ ;yÿk
u o .vitô
tyoÿr;Öiv¥Ö…¶·rôd˝ hÖivrÿjWu tÖ Te y;ÿhÖ y; ay;ÿ+m devÖ t;ôSt; aÿrIr/;ômie tô
v;vwtd;ÿhÖ y• inÿidRx
Ö Te p[itÿvx
e ' yÖDSy;ôxIgRCÃ zπdÖ ; x;ÿSteåÖ y'
yjÿm;noôås;ivTy;ÿh inôidRXyÖvw nw ˝Ã suvgÖ | loôk˘ gÿmyÖTy;‡yurû ; x;ÿSte
supj[ ;ôSTvm; x;ÿStÖ îTy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSte sj;tvnÖSy;m; x;ÿStÖ
îTy;ÿh p[;,ô ; vw sÿj;ôt;" p[;,ô ;nÖve n;Ntrÿie tô tdÖ…¶devRÖ o dÖve >e yoô vnÿte
vÖymÖ¶me ;RnWuÿ ;ô îTy;ÿh;ô…¶devRÖ >e yoÿ vnutû e vÖyMmÿn„ûu yÿ>e yÖ îitô v;vwtd;ÿh‡Öe h
gitÿv;Rmô SyedÖ ' cÖ nmoÿ devÖ >e yÖ îTy;ÿhÖ y;íÖvw devÖ t;ô yjÿitô y;íÖ n t;>yÿ
EÖvo>yyIÿ>yoô nmÿSkroTy;ôTmnoån;ÿTyRw –9–
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

devÖ ; vw yÖDSyÿ Svg;kôt;RrÖ' n;ivÿNdÖNte xÖMyuMb;ÿhSR pÖTymÿbvu[ i•Öm' noÿ
yÖD˝ SvÖg; kûi⁄ vRitô soÿåb[vIô√r'Ã vO,wÖ ydevÖ ;b[;˜ÿ ,oÖˇ_oå≈ÿ∂/;noô yj;ÿtÖw
s; mÿe yÖDSy;ôxIrÿsiÖ ditô tSm;ô¥db[;˜ÿ ,oÖˇ_oå≈ÿ∂/;noô yjÿte xÖMyumveÖ
tSyÿ b;hRSpÖTy' yÖDSy;ôxIgÃCR zTyetÖ NmmeTyÿbv[ Iô≤Tk¡Mmeÿ p[jÖ ;y;ô" îitô
yoÿåpgûru ;tÿw xÖtne ÿ y;ty;ô¥o inôhnÿTsÖhße,ÿ y;ty;ô¥o loihÿt'
kôrvÖ¥;vÿt" pÖS[ k¥ÿ p;ô˝sUNTsÃg' O ;ˇ;vÿt" s'vTsÖr;≤Npÿtl
O oôk˘ n p[
j;ÿn;ôiditô tSm;ÿdb( ;[ ˜Ö,;yÖ n;pÿ gurte Ö n in hÿNy;ô• loihÿt'
k⁄y;RdtÖe ;vÿt;ô hwnsÿ ; .vitô tCzÖMyor; vO,ÿ ImhÖ îTy;ÿh yÖDmevÖ tTSvÖg;
k¡roitô tCzÖMyor; vû,O ImhÖ îTy;ÿh xÖMyumvÖe b;ÿhSR pÖTyM.;ÿg/Ö ye neÿ Ö
smÿ/yR it g;tu' yÖD;yÿ g;ôt'u yÖDpÿtyÖ îTy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSteÖ som'Ã
yjitô retÿ EÖv t∂ÿ/;itô Tv∑;ÿr' yjitô retÿ EÖv ihôt' Tv∑;ÿ ÂÖp;…,ô iv
k¡roit dÖve ;n;ôMpàIÿyjR it …mqunTÖ v;y;ô…¶' gûhO pÿit' yjitô p[itÿiœTyw
j;ô…m v; EÖt¥ÖDSyÿ i£ytÖe yd;Jyÿne p[y;ôj; îÖJyNtÖ a;Jyÿne
pàIs'y;ôj; AcÿmnÖ CU yÿ pàIs'y;ôj;n;ÿmcûO ; yÿjTÖ yj;ÿ…mTv;ôy;qoÿ
…mqunTÖ v;yÿ pÖ…¤p[;yÿ ,oÖ vw yÖD" pÖ¤‰udÿ ynÖ" pçÿ p[y;ôj; îÿJyNte
cÖTv;rÿ" pàIs'y;ôj;" sÿ…m∑yÖj"u pÿçmÖ ' pÖ…¤mÖve ;nÿu pÖy[ ≤Ntÿ pÖ…¤mnU¥≤ÿ Nt
–10–
yu+û v; ih devÿ ÙÖ tÿm;ô˝ aê;˝ a¶e rÄqI·rÿv ) in hot;ÿ pûVU yR" sÿd" –
¨Öt noÿ dev dÖve ;˝ aCz;ÿ voco ivôd∑u rÿ " ) ≈i√ê;ô v;y;ÃR ’…/ –
Tv˝ hÖ y¥ÿivœÖ‰ shÿs" sUnv;¸t ) Aût;v;ÿ yÖ…Dyoô .uv"ÿ –
aÖymÖ…¶" sÿh≤Ö ß,oÖ v;jÿSy xÖitnÖSpitÿ" ) mû/U ;R kôvI rÿyIô,;m( –
t' nÖ…e mmû.O voÿ yÖq;nÿmSvÖ sÙÿit…." ) nedIÿyo yÖDmÿi©r" –
159

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSmwÿ nûnU mÖ….¥ÿve v;ôc; ivÿÂpÖ inTyÿy; ) vO„,ÿe codSv su∑iûu tm( –
kmÿu ‚„vdSyÖ senyÿ ;ô¶re p;ÿkc=s" ) pÖ…,' goWÿu Str;mhe –
m; noÿ devÖ ;n;'ô ivxÿ" p[ò;ôtI·rÿvoôß;" ) ’ûx' n h;ÿsruû …flÿy;" –
m; nÿ" smSy dU!‰ÿ" p·rÿ√Wπ so a˝hÖit" ËÖ…mRnR n;vÖm; vÿ/It( –
nmÿSte a¶Ö aojÿse gO,û ≤Ntÿ dev ’û∑yÿ" amÿrw …Ä m]ÿmdRy –
kûi⁄ vTsu noô givÿ∑yÖ åe ¶ÿe sÖv' ie WÿWo rÄ…ym( ) ¨®ÿ’du®û ,ÿS’…/ –
m; noÿ aÖ‚SmNmÿh;/Öne pr;ÿ vG.;Rr.Ä ¥O qÿ ; ) s'vÖ gR˝Ö s˝ rÄ…y' jÿy –
aÖNymÖSm≤∫Öy; îÖym¶Öe …sWÿˇ_⁄ dûCu z⁄n;ÿ ) v/;ÃR noô amÿvCÖ zvÿ" –
ySy;jÿWu •mÖæSvnÖ" xmIômdumÿ %
R Sy v; ) t' `ed…Ö ¶vO/Rû ;vÿit –
prÿSy;ô a…/ÿ sÖv' toåvÿr;˝ aÖ>y; tÿr ) y];ôhm‚SmÖ t;˝ aÿv –
ivôµ; ih tÿe purû ; vÖym¶eÿ ipôtyu qR ;vÿs" ) a/;ÿ te suªû mIÿmhe )
y ¨Ög[ îÿv xyRhÖ ; itôGmÍÿ©oû n v˝sÿg" ) a¶Öe puroÿ ®Äro…jÿq –
s%;ÿy"Ö s' vÿ" sÖMyçÖ…mWÖ˝ Stom'Ã c;ô¶yeÿ ) viWÃœR ;y ≤=tIôn;mUjû oR
nP]eÖ shÿSvte –
s˝sÖ…m¥ÿvu se vOW•Ö ¶Öe ivê;ÿNyÖyR a; ) îÖ@SpÖde s…mÿ?yseÖ s noô
vsUNû y; .ûr –
p[j;ÿpteÖ s vedÖ som;ÿpWU ,emÖ * dÖve * –11–
¨ÖxNtÿSTv; hv;mh ¨ÖxNtÖ" s…mÿ/Imih ) ¨Öx•ÿx
u tÖ a; vÿh
ipôtNø hÖivWeÖ aˇÿve –
Tv˝ soÿmÖ p[…cÿikto mnIôW; Tv˝ r…jÿœmnÿu neiWô pNq;ÿm( ) tvÖ
p[,IÿtI ipôtroÿ n îNdo dÖve We uû ràÿm.jNtÖ /Ir;ÿ" –
Tvy;ô ih nÿ" ipôtr" somÖ pUvRÖe km;Ã…R , cÖ£"⁄ pÿvm;nÖ /Ir;ÿ" )
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vÖNv•v;ÿt" p·rÖ/I˝rpoÿ,Ru vIôr…e .ôrêwmÿ `RÖ v;ÿ .v n" –
Tv˝ soÿm ipôt…O .ÿ" s'ivd;ônoånûu ¥;v;ÿp…O qôvI a; tÿtNq ) tSmÿw t
îNdo hÖivW;ÿ iv/em vÖy˝ Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –
a…¶ÿ„v;ˇ;" iptrÄ Eh gÿCztÖ sdÿ"sd" sdt sup,[ Ity" ) aÖˇ;
hÖvI˝iWô p[ytÿ ;in bÖihR„yq;ÿ rÄ…y˝ svRvà Ir' d/;tn –
bihÃWR d" iptr ËÖTyÿv;R…gôm; voÿ hÖVy; cÿ’m; juWû ?vÿm( ) t a;
gÖt;vÿs;ô x'tmÿ nÖe ;q;ôSm>yÖ˝ x' yorÿrpÄ o dÿ/;t –
a;h‚MpÖtNø Tsÿiu vôd];˝Ã aiv‚TsÖ np;ÿt' c ivô£mÿ,' cÖ iv„,oÿ" )
bÖihRWô doô ye SvÖ/y;ÿ sutû SyÖ .jÿNt ipôTvSt îÖh;gÿ…mœ;" –
¨pÿÙt;" ipôtrÿ" soôMy;soÿ bihô„R yÿWe u inô…/Wÿu ipôy[ We uÿ ) t a; gÿmNtuû t îÖh
≈ÿvu NÖ Tv…/ÿ b[vu Ntûu te aÿvNTvÖSm;n( –
¨dIÿrt;ômvÿrÄ ¨Tpr;ÿsÖ ¨Nmÿ?yÖm;" ipôtrÿ" soôMy;sÿ" ) asu'û y ÈÖyru vÿ k
ûO ;
AÿtDÖ ;Ste noÿåvNtu ipôtroÖ hvÿWe u –
îÖd‚MpÖt>O yoô nmoÿ aSTvÖ¥ ye pUv;ÃsR oô y ¨pÿr;s îRyÖ "u ) ye p;…qRvà eÖ
rjÖSy; inWÿˇ;ô ye v;ÿ nUnû ˝ sÿvu jûO n;ÿsu ivô=u –
a/;ô yq;ÿ n" ipôtrÄ" pr;ÿs" p[àÖ ;soÿ a¶ Aûtm;ÿxWu ;ô,;" )
xucIdÿyNÖ dI…/ÿitmuKqÖx;sÖ" =;m;ÿ ….ôNdNtoÿ a®Ö,Irpÿ v[n( –
ydÿ¶e kVyv;hn ipôtNø y+yÿtO ;ôv/O "ÿ ) p[ cÿ hÖVy;inÿ v+y…s dÖve >e yÿí
ipôt>O yÖ a; –
Tvmÿ¶ È…@ôto j;ÿtvedÖ o åv;ÿóVÖ y;inÿ sur.Ä I…,ÿ ’ûTv; ) p[;d;ÿ" ipôt>O yÿ"
SvÖ/y;ô te aÿ=•Ö≤ı Tv' dÿve Ö p[ytÿ ; hÖvI˝iWÿ –
m;tÿlI kôVywymRÖ o ai©ÿro….ôbhRO SÄ pitôAK≥ vÿ….v;Rv/O ;ôn" ) y;˝íÿ devÖ ;
v;ÿv/ûO yu Re cÿ devÖ ;NTSv;h;ôNye SvÖ/y;ôNye mÿd≤Nt îÖm' yÿm p[StÖrm; ih
161

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sId;i©ÿro…." ipôt…O .ÿ" s'ivd;ôn" ) a; Tv;ô mN];ÿ" kivxÖSt;
vÿhNTvÖne ; r;ÿjNhÖivW;ÿ m;dySv –
ai©ÿro….ôr; gÿih yÖ…Dyÿ…e .ôymR ÿ vwÂpÖ ·w rÖh m;ÿdySv ) ivvÿSvNt˝ ¸vÖe
y" ipôt; tÖåe ‚SmNyÖDe bÖihR„y; inôW¥ÿ –
ai©ÿrso n" ipôtroÖ nvÿGv;ô aqÿv;R,oÖ .Ogvÿ " soôMy;sÿ" ) teW;Ã' vÖy˝
sumÿ tÖ * yÖ…Dy;ÿn;ômipÿ .Ö{e s*ÿmnÖse Sy;ÿm –12–
îit i√tIyk;<@º W„#" p[p;#k" 6
îit i√tIy' k;<@' sMpU,mR (
aq tOtIy' k;<@m(
aq tOtIyk;<@e p[qm" p[p;#k" 1
p[jÖ ;pÿitrk;myt p[jÖ ;" sOjÿ yÖe ie tô s tpoÿåtPytÖ s sÖp;Rnsÿ jO tÖ
soÿåk;myt p[jÖ ;" sOjÿ yÖe ie tô s i√ôtIyÿmtPytÖ s vy;ÿ˝SysOjtÖ
soÿåk;myt p[jÖ ;" sOjÿ yÖe ie tô s tOtû IyÿmtPytÖ s EÖt'
dIÿ≤=tv;ôdmÿpXyôˇmÿvdÖˇtoô vw s p[jÖ ; a¡sjO tÖ yˇpÿStôPTv;
dIÿ≤=tv;ôd' vdÿit p[jÖ ; EÖv t¥jÿm;n" sOjteÖ y√w dIÿ≤=ôtoÿåme?Ö y'
pXyôTyp;ÿSm;∂Iô=; £;ÿmitô nIlÿmSyô hroÖ VyeTÿ ybÿı'Ö mnoÿ dÖ·r{Ö' c=u"û
sUyoRô su e JyoitÿW;ô˝ ≈eœoô dI=eÖ m; m;ÿ h;sIôirTy;ÿhÖ n;Sm;ÿ∂Iô=;åpÿ
£;mitô n;Syô nIlÖ' n hroÖ Vyÿie tô y√w dIÿ≤=ôtmÿ….ôvWRià t idôVy;
a;poåx;ÿNt;ô aojoô bl'Ã dIô=;' tpoÿåSyô inflRNÃ TyuNdôtIbRlÃ' /Öˇ*joÿ /ˇÖ
bl'à /ˇÖ m; meÿ dIô=;' m; tpoô invR…à /ô∑Te y;ÿhtÖw devÖ svRmà ;ôTmN/ÿˇÖe
n;Sy*joô blÖ' n dIô=;' n tpoô inflR≤à NTyô‡…¶vwR dIÿ≤=ôtSyÿ devÖ t;ô
soÿåSm;detÖ ihRÃ itôr îÿvÖ yihRô y;itô tmIÿêrÖ ˝ r=;ÿ˝…sô hNtoÿ.{ÖR ;dÖ….
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

≈ey"Ö p[ie hô bOhSÖ pitÿ" purEÖt; teÿ aÖÆSTvTy;ÿhÖ b[˜ô vw devÖ ;n;ô'
bOhSÖ pitôStmevÖ ;Nv;rÿ.teÖ s Eÿn˝Ö s' p;ÿryÖTye‡dmÿgNm devyÖ jÿn'
pO…qôVy; îTy;ÿh devyÖ jÿn˝Ö ÁºWÿ pO…ÿ qôVy; a;ôgCzÿitô yo yjÿtÖe ivêeÿ
devÖ ; ydjuWÿ Ntô pUvÖR îTy;ÿhÖ ivêeô Áºtÿ ∂ºvÖ ; joôWyÿNteô yd(b;[ ˜ÿ ,ô ;
AÿKs;ôm;>y;ô' yjuWÿ ; sÖNtrÿNtô îTy;ÿhKs;Rmô ;>y;ô˝ ÁºWÿ yjuWÿ ; sÖNtrÿitô
yo yjÿte r;ÖySpoWe,ÿ Ö s…môW; mÿdmÖe Te y;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSte –1–
EÖW teÿ g;yÖ]o .;ôg îitÿ meÖ som;ÿy b[tU ;deWÖ teÖ ]w∑.ÿë oô j;gÿto .;ôg îitÿ
meÖ som;ÿy b[tU ;CzNdoôm;n;ô˝ s;m[;Jÿ y' gÖCzπitÿ meÖ som;ÿy b[tU ;ô‡¥o vw
somÖ˝ r;j;ÿn˝Ö s;m[;Jÿ y' loôk˘ gÿm…yôTv; £°ô,;itô gCzÿitô Sv;n;ô˝
s;m[;Jÿ yô' zNd;ÿ˝…sô %luû vw somÿSyô r;DÖ" s;m[;Jÿ yo loôk"
purû St;ôTsomÿSy £ôy;devÖ mÖ…. mÿN]yetÖ s;m[;Jÿ ymevÖ nw Ã' loôk˘ gÿm…yôTv;
£°ÿ,;itô gCzÿitô Sv;n;ô˝ s;m[;Jÿ yô' yo vw t;ÿnnU PÖ ]Syÿ p[itôœ;' vedÖ p[Tyevô
itÿœit b[˜v;ôidnoÿ vd≤Ntô n p[;Xô n≤Ntô n ju◊ÿ TÖ yqÖ Kvÿ t;nUnPÖ ]' p[itÿ
itœÖtIitÿ p[jÖ ;pÿt*ô mnÖsIitÿ b[yU ;ôiT]rvÿ …j`[Te p[jÖ ;pÿt* Tv;ô mnÿ…s
juhoômITyeWô ; vw t;ÿnnU PÖ ]Syÿ p[itôœ; y EÖv' vedÖ p[Tyevô itÿœitô yo v;
aÿ?vôyoR" p[iÿ tôœ;' vedÖ p[Tyevô itÿœitô ytoô mNyetô ;nÿ….£My ho„y;ômIitô
tiˇœÖ•; ≈;ÿvyedWÖe ; v; aÿ?vôyoR" p[iÿ tôœ; y EÖv' vedÖ p[Tyevô itÿœitô
ydÿ….ô£Myÿ ju¸yû ;Tp[iÿ tôœ;y;ÿ îy;ôˇSm;ÿTsm;ôn]Ö itœÿt; hotÖVy'Ã
p[itÿiœTywô yo v; aÿ?vôyoR" Sv' vedÖ Svv;ÿnvÖe .ÿvitô ßuGv; aÿSyô Sv'
v;ÿyVÖ yÿmSyô Sv' cÿmsÖ oÿåSyô Sv' y√;ÿyVÖ y'Ã v; cmÖs'
v;nÿNv;r>y;≈;ôvyeTÖ Sv;idÿy;ôˇSm;ÿdNv;ôr>y;ô≈;Vyô˝ Sv;devÖ nwitô yo vw
somÖmp[iÿ tœ;Py Stoô]mupÿ ;kôroTyp[iÿ tiœtÖ" somoô .vÖTyp[iÿ tiœtÖ"
163

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Stomoåp[iÿ tiœt;NyuKû q;Nyp[iÿ tiœtoô yjÿm;ônoåp[iÿ tiœtoå?vôyvRu ;Ryà VÖ y'à vw
somÿSy p[itôœ; cÿmsÖ oÿåSy p[itôœ; somÖ" StomÿSyô Stomÿ ¨ÖKq;n;ô' g[hÃ'
v; gOhIôTv; cÿmsÖ ' voô•Iyÿ Stoô]mupû ;k⁄y¡ ;RTô p[Tyevô somÿ˝ Sq;ôpyÿitô p[itô
StomÖ' p[TyuKû q;inô p[itô yjÿm;nÖ‚Stœÿitô p[Tyÿ?vôy"Ru –2–
yÖD' v; EÖtTs' .ÿr≤Ntô yTsoÿm£
Ö yÿ<yw pÖd' yÿDmu%
û ˝ hÿivô/;RnÖe yihRÃ
hivô/;RnÖe p[;cIÿ p[vtÖ yR yÿe Sûu tihRô ten;=Ömpu ;ÿÔ‰;¥Dmu%
û EÖv yÖDmnuû s'
tÿnoitô p[;çÿm…Ö ¶' p[ hÿrNÄ TyuTpàIôm; nÿyNÖ TyNvn;˝…sô p[ vÿtyR ≤Ö NTyqÖ v;
aÿSywWô …/‚„,ÿyo hIyteÖ soånuÿ ?y;yitô s ÈÃêrÖ o ®Ä{o .UTû v; p[jÖ ;'
pÖxNU yjÿm;nSyô xmÿ…ytoôyiR hRÃ pÖxmu ;p[Itÿ mÖ du çÿ 'Ö nyÿ≤Ntô tihRô tSyÿ
pxu≈û pÿ,˝ hreˇÄ ne vÖw nw Ã' .;ô…gn'à kroitô yjÿm;noô v; a;ÿhvÖnIyoô yjÿm;nÖ'
v; EÖti√ k¡WNR teô yd;ÿhvÖnIy;ÿTpxu≈û pÿ,˝Ö hrÿ≤Ntô s vwvÖ Sy;…•ÿmNÖR Qy'Ã
v; k⁄y;R¥ô jÿm;nSy s;TmôTv;yÖ yidÿ pÖxorÿvdÖ ;nÖ' nXyedô ;JyÿSy
p[Ty;ô:y;yÖmvÿ ¥eTÖ swv ttÖ" p[;yÿ…í·ˇô‡yeR pÖx'u
ivÿmQnIôrNySt;Nk;ômyetÖ ; itRmô ;CzπyÃR ·ûu ritÿ k⁄iû vdÖ©iπ tô
nmoÿv·O ˇ_vTyôc;R¶Iÿ/e[ ju¸y;ô•moÿv·O ˇ_mevÖ Ww ;'à vO¤π t;ôjg;itRmô ;CzR≤à Nt
–3–
p[jÖ ;pÿtjÖe ;Rymÿ ;n;" p[jÖ ; j;ôt;íÖ y; îÄm;" )
tSmwô p[itô p[ vedÿ y …cikôTv;˝ anuÿ mNyt;m( –
îÄm' pÖx'u pÿxpu te te aÖ¥ bÖ›;Myÿ¶e su’tû Syô m?yeÿ )
anuÿ mNySv suyû j;ÿ yj;mÖ ju∑Ã' devÖ ;n;ÿ…môdmÿStu hÖVym( –
p[jÖ ;ônNtô" p[itÿ gO≤Ntô pUvÃRe p[;,ô m©π>ÿ yô" py;Rcô rÿNtm( )
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

suvû gÖ | y;ÿih pÖ…q….ÿdvRe yÖ ;nwrÖ oWÿ/IWuû p[itÿ itœ;ô xrIÿr"w –
yeW;ômIxeÿ pxupû itÿ" pxUnû ;' ctu„ÿ pd;mutû cÿ i√ôpd;ÿm( )
in„£°ÿtoôåy' yÖ…Dy'Ã .;ôgmetÿ u r;ÖySpoW;ô yjÿm;nSy sNtu –
ye bÖ?ym;ÿnmÖ nuÿ bÖ?ym;ÿn; aÖ>yw=Nÿ tô mnÿs;ô c=uWÿ ; c )
aÖ…¶St;˝ ag[eÖ p[ mumÿ oˇ_⁄ devÖ " p[jÖ ;pÿit" p[jÖ y;ÿ s'ivd;ôn" –
y a;ÿr<Ä y;" pÖxvoÿ ivôê¡p;ô iv¡p;ô" sNtoÿ b¸û/k
w Â
¡ p;" )
v;ôySu t;˝ ag[Öe p[ mumÿ oˇ_⁄ devÖ " p[jÖ ;pÿit" p[jÖ y;ÿ s'ivd;ôn" –
p[mÖ çûu m;ÿn;ô .uvnÿ Syô retoÿ g;ôt'u /ÿˇÖ yjÿm;n;y dev;" )
¨Öp;’¡t˝ xxm;ôn' ydSq;ÿ∆Iôv' devÖ ;n;ômPyetÿ ûu p;qÿ" –
n;n;ÿ p[;,ô o yjÿm;nSy pÖxnu ;ÿ yÖDo devÖ …e .ÿ" sÖh devÿ yÖ ;nÿ" )
jIôv' devÖ ;n;ômPyetÿ ûu p;qÿ" sÖTy;" sÿNtuû yjÿm;nSyô k;m;ÿ" –
yTpÖxmu ;Ryô mu ’ûtoroÿ v; pÖ≤∫r;ÿhtÖ e ) aÖ…¶m;Rô tSm;ôdne sÿ oô
ivê;ÿNmuçTÖ v˝hÿs" –
x…mÿt;r ¨Öpte nÿ yÖD' devÖ …e .ÿ·riNvôtm( ) p;x;ÿTpôx'u p[ muçÿ t
bÖN/;¥ÖDpÿitô' p·rÿ –
aidÿitô" p;xÖ' p[ mumÿ oKTvetô ' nmÿ" pÖx>u yÿ" pxupû tÿye kro…m )
aÖr;ÖtIôyNtôm/ÿr' ’,o…mô y' i√ô„mSt‚SmôNp[itÿ muç;…mô p;xÿm( –
Tv;muû te dÿ…/re hVyôv;hÿ˝ Íûtk
' tô ;Rrmÿ tûu yÖ…Dy'Ã c )
a¶eÖ sdÿ="Ö stÿniûu hR .UTû v;qÿ hÖVy; j;ÿtvedo juWSv –
j;tÿvde o vÖpy;ÿ gCz devÖ ;NTv˝ ih hot;ÿ p[qmÖ o bÖ.qU ÿ )
`Otû ne Ö Tv' tÖnvu oÿ v/RySvô Sv;h;ÿ’t˝ hÖivrÿdNtu devÖ ;" –
Sv;h;ÿ devÖ >e yoÿ devÖ >e yô" Sv;h;ÿ –4–
165

[Yajur Veda]

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;jô ;ôpTÖ y; vw pÖxvÖSteW;ÿ˝ ®Ä{oå…/ÿpitôydR tÖe ;>y;ÿmpu ;kôroitô t;>y;ÿmvÖe nw Ã'
p[itôpo[ Cy; lÿ.t a;ôTmnoån;ÿvS[ k;yÖ √;>y;ÿmpûu ;k¡roit i√ôp;¥jÿm;nÖ"
p[itÿiœTy; ¨p;ô’Tyô pçÿ juhoitô p;¤;ÿ" pÖxvÿ" pÖxnU vÖe ;vÿ ®N/e mOTû yveÖ
v; EÖW nIÿyteÖ yTpôxSu t' ydÿNv;ôr.etÿ p[mÖ ;yuk
ÿ oô yjÿm;n" Sy;ô•;n;ÿ p[;,ô o
yjÿm;nSy pÖxnu Te y;ÿhÖ Vy;vOÊÿ ywô yTpÖxmu ;Ryô mu ’ûtie tÿ juhoitô x;NTywô
x…mÿt;r ¨Öpte nÖ Te y;ÿh yq;yÖjru vÄe tw ‡√Öp;y;ô' v;
a;ÿiÓôym;ÿ,;y;mÖ¶me /Re oåpÿ £;mitô Tv;muû te dÿ…/re hVyôv;hÖ…mitÿ
vÖp;mÖ…. juhÿ oTyô¶re vÄe me/mÖ vÿ ®ÄN/eåqoÿ ÍtÖTv;yÿ purû St;ÿTSv;h;’tyoô
v; aÖNye devÖ ; ¨Öp·rÿ∑;TSv;h;’tyoôåNye Sv;h;ÿ devÖ >e yoÿ devÖ >e yô"
Sv;heTyô….toÿ vÖp;' juhÿ oitô t;nevÖ o.y;ÿNp[I,;it –5–
yo v; ayÿq;devt' yÖDmÿpu crÄTy; dÖve t;ÿ>yo vOí‰teÖ p;pIÿy;N.vitô yo
yÿq;devtÖ ' n dÖve t;ÿ>yÖ a; vOíÿ ‰teÖ vsIÿy;N.vTy;¶ÖYe yc;R¶Iÿ/m[ …Ö .
mÿx
O √e „w ,ÖVy; hÿivô/;Rnmÿ ;¶ÖYe y; ßucoÿ v;yÖVyÿy; v;yÖVy;ÿNyw≤N{Öy; sdoÿ
yq;devtÖ mevÖ yÖDmupÿ critô n devÖ t;ÿ>yÖ a; vÿíO ‰tÖe vsIÿy;N.vit
yunû æJmÿ te pO…qôvI' JyoitÿW; sÖh yûnu æJmÿ v;ôymu NÖ t·rÿ=,e te sÖh yunû æJmÖ
v;c˝Ã sÖh sUy,RÃe te yûnu æJmÿ itôßo ivôpcO "Ö sUySRà y te aÖ…¶dÖvRe t;ÿ
g;yÖ]I CzNdÿ ¨p;ô˝xo" p;]ÿm…sô somoÿ devÖ t;ÿ i]ô∑Pë zNdoÿåNty;Rmô SyÖ
p;]ÿmsI‡N{oÿ dÖve t;ô jgÿtIô CzNdÿ îN{v;yûvu o" p;]ÿm…sô
bOhSÖ pitÿdvÖRe t;ÿn∑ûu Pë zNdoÿ …mô];v®ÿ,yoô" p;]ÿmSyÖ…ên*ÿ dÖve t;ÿ
pÖ…¤XzNdoôå…ênoô" p;]ÿm…sô sUyoÃR dÖve t;ÿ bOhtÖ I CzNdÿ" xû£
u SyÖ p;]ÿm…s
cÖN{m;ÿ devÖ t;ÿ sÖtobÿhO tIô CzNdoÿ mÖ‚NqnÖ" p;]ÿm…sô ivêeÿ devÖ ;
devÖ toô‚„,h;ô CzNdÿ a;g[y,Ö SyÖ p;]ÿmsÖ I‡N{oÿ devÖ t;ÿ kôkC⁄ zNdÿ
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

¨ÖKq;n;ôMp;]ÿm…s pO…qôvI dÖve t;ÿ ivôr;$(zNdoÿ /[vûu SyÖ p;]ÿm…s –6–
îÖ∑goôR v; aÿ?vÖyyRu jR mÿ ;nSyÖ∑e gR"Ö %lûu vw pUvoôåR ∑ë"R =Iÿyt a;sÖNy;ÿNm;ô
mN];ÿTp;ihô kSy;ÿ…ídÖ….xÿSTy;Ö îitÿ purû ; p[;tÿ rnuv;ôk;∆u¸ÿ y;d;ôTmnÿ EÖv
tdÿ?vÖy"Ru pûru St;ôCzmRÃ nÁÖtåe n;ÿTyRw s'vx
Öe ;yÿ TvopvÖx
e ;yÿ Tv;
g;yi]ôy;‚S]ô∑.ë oô jgÿTy; aÖ…..ÿTU ywÖ Sv;h;ô p[;,;ÿp;n* mOTû yom;ÃR
p;tÖMp[;,;ÿp;n*ô m; m;ÿ h;…s∑' devÖ t;ÿsûu v; EÖte p[;,ÿ ;p;ônyoÿVy;RyCÿ zNtÖe
yeW;ô˝ somÿ" smOCû ztÿe s'vx
eÖ ;yÿ TvopvÖx
e ;yÖ TveTy;ÿhÖ CzNd;ÿ˝…sô vw
sÃv' x
Öe ¨ÿpvex
Ö XzNdoÿ….rÄve ;SyÖ CzNd;˝Ã…s vO¤πû p[ie tÿvNÖ Ty;Jy;ÿin
.vNTyÖ….…jÿTyw mÖ®TvÿtI" p[itôpdoô iv…jÿTy; ¨Ö.e bOhÿ {qNtÖre .ÿvt îÖy'
v;v rÿqt' rÖ mÖs* bûhO d;ô>y;mÖve nw mÿ NtrÿTe yÖ¥ v;v rÿqt' rÖ ˝ êo
bûhO dÿ¥;ôê;dÖve nw mÿ NÖ trÿie t .Utû ' v;v
rÿqt' rÖ M.ÿivô„yäOhû ∫Àtû ;íÖvw nw Mÿ .iv„yÖtí;ôNtrÿie tô p·rÿ…mt'Ö v;v
rÿqt' rÖ mpÿ·r…mtMbOhû Tp·rÿ…mt;∞wvÖ nw mÖ pÿ·r…mt;∞;ÖNtrÿie t
ivê;…m]jmdÖ¶I v…sÿœnº ;Sp/etR ;ô˝ s EÖt∆Ömdÿ…¶ivRhVÖ yÿmpXyÖˇne Ö vw
s v…sÿœSye≤N{Öy' vIôymÃR vO¤û yi√ÿhVÖ yÿ˝ xÖSytÿ î≤N{ÖymevÖ t√«ôyÃ|
yjÿm;noô .[;tOVÿ ySy vO¤πû ySyÖ .Uy;˝Ãso yD£ôtvÖ îTy;ÿÛ"û s dÖve t;ÿ
vO¤û îitô y¥ÿ…¶∑oôm" somÿ" pÖrSt;ôTSy;dûKu Qy'à k⁄vIRtÖ y¥ûKu Qyÿ"
Sy;dÿitr;Ö]' k¡v⁄ IRt yD£ôt…u .ÿrvÖe ;Syÿ devÖ t;ÿ vO¤πû vsIÿy;N.vit –7–
inôg;[ >ô y;ÿ" Sq dev≈Ö tu Ö a;yÿmu Re tpRyt p[;,ô Mmeÿ tpRyt;p;ônMmÿe tpRyt
Vy;ônMmÿe tpRytÖ c=ÿmu Re tpRytÖ ≈o]ÿMme tpRytÖ mnoÿ me tpRytÖ v;cÿMme
tpRyt;ôTm;nÿMme tpRytÖ ;©;ÿin me tpRyt pÖj[ ;Mmÿe tpRyt pÖxNU mÿe tpRyt
167

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

gûhO ;Nmÿe tpRyt gÖ,;Nmÿe tpRyt sÖvgR ,ÿ Mm; tpRyt tÖpyR tÿ m; gÖ,; mÖe m;
iv tÿWO ‡Ö •oWÿ/yoô vw somÿSyÖ ivxoô ivxÖ" %lûu vw r;DÖ" p[d;ÿtorIêÖr;
EÖNe {" somoåvIÿv/O ' voô mnÿs; suj;t;ô Atÿpj[ ;t;ô .gÖ î√ÿ" Sy;m )
îN{e,ÿ devÖ IvIô®R /ÿ" s'ivd;ôn; anÿu mNyNt;ô˝ svÿn;yÖ
somÖ‡imTy;ôh*Wÿ/I>y EÖvnw ˝Ö Sv;yÿw ivôx" Sv;yÿw dÖve t;ÿyw inôy;RCy;ô….
Wÿ,u oitô yo vw somÿSy;….WûyU m;ÿ,Sy p[qmÖ oÿ˝xu" SkNdÿitô s ÈÃêrÖ
îÿ≤N{Öy' vIôyMÃR pÖj[ ;MpÖxNU yjÿm;nSyÖ inhÃNR toôStmÖ…. mÿN]yetÖ ; m;ÿSk;NTsÖh
pÖj[ y;ÿ sÖh r;ÖySpoÿW,e ≤e N{ÖyMmÿe vIôyMRÃ m; invR/Ã IôirTy;ô≤xWÿmvÖe tw ;m;
x;ÿSt î≤N{ÖySyÿ vIôySÃR y pÖj[ ;yÿw pxUnû ;minÿ`;Rt;y {ÖPsíÿSkNd
pO…qôvImnuû ¥;…môm' cÖ yoinômnûu yíÖ pUv"RÃ ) tOtû Iy'Ö yoinômnuÿ s'cÖ rÿNt'
{ÖPs' jÿhu oMynÿuà sÖ¢ ho];ÿ" –8–
yo vw dÖve ;Ndÿve yxÖsne ;ôpyR iÿ t mnû„u y;ÿNmnu„yyxÖsne ÿ devyxÖSyÿve dÖve We uû
.vÿit mnu„yyxÖsI mÿn„uû yÿWe uû
y;Np[;cô Inÿm;g[y,Ö ;d(gh[ ;ÿNgOIôy;ˇ;nÿpu ;˝xu
gÿO Iy;ô¥;nû?U v;R˝St;nûpu ‚BdÖmtoÿ devÖ ;nÖve t∂ÿvº yxÖsne ;ÿpyR it
mnû„u y;ÿNmnu„yyxÖsne ÿ devyxÖSyevÿ dÖve We uÿ .vit mnu„yyxÖsI
mÿn„ûu ye„ÿ vÖ‡…¶" p[;tÿ "svÖne p;ÿTvÖSm;Nvÿêw ;nÖro mÿihôn; ivôêxÿM.U" ) s
nÿ" p;vÖko {ivÿ,' d/;ôTv;yÿ„u mNt" sÖh.ÿ=;" Sy;m – ivêeÿ devÖ ; mÖ®tÖ
îN{oÿ aÖSm;nÖ‚Sm≤N√ÖtIyÖe svÿnÖe n jÿÁ"u ) a;yu„ÿ mNt" ipôy[ mÿWe ;'ô vdÿNto
vÖy' devÖ ;n;ÿ˝ sumtÖ * Sy;ÿm –
îÖd' tOtû IyÖ˝ svÿn' kvIôn;mûtO ne Ö ye cÿmsÖ mwryÿ Nt ) te s*ÿ/NvÖn;"
suvrÿ ;nx;ôn;" æSvÿi∑' no aÖ…. vsIÿyo nyNtu –
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;ôytÿnvtIôv;R aÖNy; a;¸ÿtyo ÙûyNtÿåe n;ytÖn; aÖNy; y; a;ÿ`;rvÿtIôSt;
a;ôytÿnvtIôy;‹" s*ôMy;St; aÿn;ytÖn;
EÿNe {v;yÖvm;ôd;y;ÿ`;ôrm;`;ÿryed?vÖro yÖDoÿåymÿStu dev;ô aoWÿ/I>y"
pÖxvÿe noô jn;ÿyÖ ivêÿSmw .ûtU ;y;ÿ?vÖroÿå…sô s ipÿNvSv `ûtO vÿ∂vº soômie tÿ
s*ôMy; EÖv td;¸ÿtIr;ÖytÿnvtI" kroTy;ôytÿnv;N.vitô y EÖv' ved;qoô
¥;v;ÿp…O qôvI EÖv `Otû ne Ö Vyÿnu ·ˇô te Vyÿˇu e ¨pjIvÖnIyeÿ .vt
¨pjIvÖnIyoÿ .vitô y EÖv' ved‡Öw W tÿe ®{ .;ôgo y' inôry;ÿcq;ôSt'
jÿWu Sv ivôdge *ÃpR TÖ y˝ r;ÖySpoWÿ˝suvû IyR˝Ã s'vTsÖrI,;ÿ˝ SvÖ‚Stm(

mnu"ÿ pu]û >e yoÿ d;ôy' Vyÿ.jÖTs n;.;ônie dÿœMb[˜cÖ y|Ö vsÿNt'Ö inrÿ.jÖTs
a;gÿCzTsoÿåb[vITkôq; m;ô inrÿ.;ô…gitô n Tv;ô
inrÿ.;=Ö…mTyÿbv[ Iô‡di©ÿrs îÖme sÖˇm;ÿstÖe te suvÿ gÖ | loôk˘ n p[ j;ÿn≤NtÖ
te>yÿ îÖdMb[;˜ÿ,Mb[iU hô te sÿvu gÖ | loôkMyNtoô y EÿW;MpÖxvÖSt;˝Stÿe
d;SyÖNtIitô tde>ÿ yoåb[vIôˇe sÿvu gÖ | loôk˘ yNtoô y EÿW;MpÖxvÖ
a;sÖNt;nÿSm; addû‡u StMpÖx…u .ôírÿNt' yDv;ôSt* ®Ö{
a;gÿCzTsoÿåb[vIôNmmÖ v; îÖme pÖxvÖ îTyduvû Rw mÁÿ…môm;inTyÿrvIô• vw
tSyÖ t ÈÃxtÖ îTyÿbv[ Iô¥¥ÿDv;ôSt* hIyÿtÖe mmÖ vw tiditô tSm;ÿ¥Dv;ôStu
n;>yÖvTe yÖ˝ soÿåb[vI¥ÖDe m; .Öj;qÿ te pÖx•U ;…. mÿ˝SyÖ îitô tSm;ÿ
EÖtMmÖ‚Nqnÿ" s˝ß;ôvmÿjhu oôˇtoô vw tSyÿ ®Ö{" pÖx•U ;>yÿmNytÖ y]wtÖ mÖve '
ivô√;NmÖ‚Nqnÿ" s˝ß;ôv' jûhu oitô n t]ÿ ®Ö{" pÖxnU …Ö . mÿNyte –9–
ju∑oÿ v;ôco .Uyÿ ;s'Ö ju∑oÿ v;ôcSptÿyÖe deivÿ v;k™ ) y√;ôco
m/ÿmu ˇ‚SmÿNm; /;ô" Sv;h;ô srÿSvTyw –
169

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Aûc; StomÖ˝ smÿ/yR g;yÖ],e ÿ rq'trÖ m( ) bûhO Ì;ÿy]Ö vÿtiR n –
yStÿe {ÖPs SkNdÿitô yStÿe aÖ˝xub;R¸ô Cyÿtu o …/ôW,ÿyo®ÖpSq;ÿt( )
aÖ?vÖyoRv;ôR p·rÖ ySteÿ pÖiv];ôTSv;h;ÿ’tÖ…mN{;ÿyÖ t' jÿhu o…m –
yo {ÖPso aÖ˝xu" pÿitôt" pO…ÿ qôVy;Mp·rv;ôp;Tpurÿ oÖ@;x;ÿTkrÄM.;t( )
/;ôn;ôsoôm;NmÖ‚Nqnÿ îN{ xû£
u ;TSv;h;ÿ’tÖ…mN{;ÿy t' juhÿ oim –
yStÿe {ÖPso m/ÿmu ;˝ î≤N{Öy;v;ôNTs(v;h;ÿ’tÖ" punrÿ PÄ yeitÿ devÖ ;n( ) idôv"
pO…ÿ qôVy;" pyÖNR t·rÿ=;ôTSv;h;ÿ’tÖ…mN{;ÿyÖ t' juhÿ o…m –
aÖ?vÄyvRu ;R Aû‚Tvj;ÿMp[qmÖ o yÿJu ytÖe tenÖ Stomoÿ yoˇ_ÖVyÿ îTy;ÿ¸vû ;Rggÿ geÖ[ ;
agÿ[ ETvOjguû ; dÖve >e yoô yxoô m…yô d/ÿtI p[;,ô ;NpÖxWu uÿ pÖj[ ;Mm…yÿ cÖ
yjÿm;neÖ ceTy;ÿhÖ v;cÿmvÖe t¥ÿDmû%
u e yÿnu ·ˇ_ô v;Stûu v; EÖt¥ÖDSyÿ i£ytÖe
yd(gh[ ;ÿNgOhIôTv; bÿih„pvm;ôn˝ spR≤à NtÖ pr;ÿçoÖ ih y≤NtÖ pr;ÿcI…."
Stûvu teeÿ vw„,ÖVyc;R punrÖ Te yopÿ itœte yÖDo vw iv„,uyÿ DRÖ mÖve ;kô‡ivR„,oÖ Tv'
noô aNtÿm"Ö xmRÃ yCz shNTy ) p[ tÖe /;r;ÿ m/uíû tu Ö ¨Ts'Ã duÓtÖe
a≤=ÿt‡Ö imTy;ÿhÖ ydevÖ ;SyÖ xy;ÿnSyopÖx„u yÿitô tdÖve ;SyÖtw ne ;Py;ÿyyit
–10–
aÖ…¶n;ÿ rÖ…ymÿXnvÖTpoWÿmvÖe idôvie dÿve ) yÖxs'Ã vIôrvÿˇmm( –
gom;ÿ˝ aÖ¶åe ivÿm;˝ aÖêI yÖDo nûvO Tsÿ%;ô sdÖ…mdÿpm[ „Oû y" ) î@;ÿv;˝
EÖWo aÿsru pÖj[ ;v;ÿNdIô`oR rÄ…y" pÿqO bu ›uû " sÖ.;v;ÿn( –
a; Py;ÿySvÖ s' tÿe –
îÖh Tv∑;ÿrm…gôy[ ' ivôêÂÿpmÖ pu ÿ ◊ye ) aÖSm;k¡mStûu kÉvl
ÿ " –
t•ÿStûru IpÖm/ÿ poW…yôàu devÿ Tv∑ÖivR rÿr;Ö," SyÿSv ) ytoÿ vIôr"
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

k¡m<ÖR yÿ" sûdu =oÿ yûˇu _g[;vÿ ;ô j;yÿte dÖve k;ÿm" –
≤xôvSTvÿ∑·rôh; gÿih ivô."u poWÿ ¨Öt Tmn;ÿ ) yÖDye Dÿ e nÖ ¨dÿv –
ipôxg' Â
ÿ p" su.û roÿ vyoô/;" ≈û∑u I vIôro j;ÿyte dÖve k;ÿm" ) pÖj[ ;' Tv∑;ô
iv „yÿtuû n;….ÿmSÖ me aq;ÿ devÖ ;n;ômPyÿte ûu p;qÿ" –
p[ ,oÿ dÖ‡e Vy; noÿ idôv" –
pIôipôv;˝sÖ˝ srÿSvtÖ" Stn'Ö yo ivôêdÿxtR " ) /u=û Iômihÿ pÖj[ ;…mW'Ã –
ye tÿe srSv ËômyR oô m/ÿmu Nto `OtíÖ tu "ÿ ) teW;Ã' te sûªu mIÿmhe –
ySyÿ vÖt[ MpÖxvoô y≤NtÖ sveRÖ ySyÿ vÖt[ mÿpu itœÿNtÖ a;pÿ" ) ySyÿ vÖt[ e
pÿiu ∑ôpitôinRivÿ∑SÖ t˝ srÿSvNtÖmvÿse ¸vem –
idôVy˝ supÿ ,Ä | vÿysÖ MbOhû NtÿmpÖ ;' g.Ã| vOW.Ö moWÿ/In;m( ) aÖ.IôptÖ o
vû∑O ‰; tÖpyR Nÿ tÖ' t˝ sÿrSvNtÖmvÿse ¸vem –
…snIÿv;≤lô pOq∑uÿ k
ë Éô y; dÖve ;n;ôm…sô Svs;ÿ ) jûWu Svÿ hÖVym;¸ÿtMpÖj[ ;'
dÿie v ididió n" –
y; sÿpu ;ô…," Svÿõg™ ·ûu r" sûWu mU ;ÿ b¸ûsvU rÿ I ) tSyÿw ivôXpiàÿyw hÖ…v"
…sÿnIv;ôLyw juhÿ otn –
îN{'Ã vo ivôêtÖSprI‡N{'Ö nrÿ" –
a…sÿtv,;ÖR hrÿy" sup,Ö ;R …mhoô vs;ÿn;ô idvÖmTu pÿt≤Nt ) t
a;vÿv]O NÖ Tsdÿn;in ’ûTv;idTpO…qôvI `Otû Vw yÃ¥Ru te –
ihrÿ<ykÉxoô rjÿso ivs;ôråe ihô/iRu nv;Rtÿ îvÖ /[jIÿm;n( ) xu…cÿ.;[ j;
¨ÖWsoô nvÿde ;ô yxÿSvtIrpÖSyuvoô n sÖTy;" –
a; tÿe sup,Ö ;R aÿ…mnNtÖ Evÿ"w ’û„,o noÿn;v vOW.Ö o ydIôdm( ) ≤xôv;….ônR
Smyÿm;n;….ôr;g;ôTptÿ≤NtÖ …mhÿ" StÖnyÿNTyÖ.;[ –
v;ô≈ve ÿ ivô¥‚u Nmÿm;it vÖTs' n m;ôt; …sÿW·ˇ_ ) ydÿWe ;' vûiO ∑rsÿ…jR –
171

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pvÃtR …íôNmihÿ vOı
û o …bÿ.;y idôv…íÖTs;nÿu rejt SvÖne vÿ" ) yT£°@ÿq
m®t" Ai∑ômNtÖ a;pÿ îv sÖ…/[yçÿ o /v?ve –
aÖ…. £¡Nd StÖnyÖ g.ÖmR ; /;ÿ ¨dÖNvt;ô p·rÿ dIy;ô rqÿne ) dOitô˝ su k¡WÖR
iviWÿt'Ö Nyÿç˝ sÖm; .ÿvNtû√U t;ÿ inp;ôd;" –
Tv' Ty; …côdCyûtu ;¶ÿe pÖxnu R yvÿse ) /;m;ÿ hÖ yˇeÿ ajrÄ vn;ÿ vûíO ≤NtÖ
≤xKvÿs" –
a¶eÖ .UrIÿ…,Ö tvÿ j;tvedoô devÿ Sv/;voôåmOtSÿ yÖ /;mÿ ) y;íÿ
m;ôy; m;ô…yn;Ã' ivê…mNvÖ Tve pûvU IR" sÃd' /Ö "u pÿ∑O bN/o –
idôvo noÿ vOiû ∑Mmÿ®to rrI?vÖMp[ ipÿNvtÖ vO„,oÖ aêÿSyÖ /;r;ÿ" ) aÖv;RõtπÖ ne ÿ
Stn…yôàtu Áe pÖ o inÿiWôç•surÿ " ipôt; nÿ" –
ipNvÿNTyÖpo mÖ®tÿ" sudû ;nÿv"Ö pyoÿ `ûtO vÿi√ôdqe„ÿ v;ô.vu "ÿ ) aTy'Ö n …môhe
iv nÿy≤Nt v;ô…jnÖmTu s'Ã duh≤Nt StÖnyÿNtÖm≤=ÿtm( –
¨ÖdpÖ tu[ oÿ m®tÖSt;˝ îÿytRÖ vOi∑ô' ye ivêÿe mÖ®toô jûnu ≤Ntÿ ) £ox;ÿitô gd;ÃR
kôNyÿve tû•u ; pe®ÿ˘ tuÔ;ôn; pTyÿve j;ôy; –
`ûtO ne Ö ¥;v;ÿp…O qôvI m/ÿnu ;ô smÿ=u tÖ pyÿSvtI" ’,ûtu ;pÖ aoWÿ/I" ) ËjÃ|
cÖ t]ÿ sumiÖ t' cÿ ipNvqÖ y];ÿ nro m®t" …sôçq;ô m/ÿu –
¨duû Ty' …cô]m( –
a*ôv.ÖR gûO vûu Cz⁄…cÿm“v;nÖvd; ¸ÿve ) aÖ…¶˝ sÿm{ûu v;ÿssm( –
a; sÖv˝ sÿivôtyu qRà ;ô .gÿSyev .û…u j˝ ¸ÿve ) aÖ…¶˝ sÿm{ûu v;ÿssm( –
¸ûve v;tÿSvn' kôivMpÖjNR yÿ£N¥Ö˝ shÿ" ) aÖ…¶˝ sÿm{ûu v;ÿssm( –11–
îit tOtIyk;<@e p[qm" p[p;#k" 1
aq tOtIyk;<@e i√tIy" p[p;#k" 2
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yo vw pvÿm;n;n;mNv;roÖh;iNvô√;NyjÖtåe nuû pvÿm;n;ôn; roÿhitô n
pvÿm;ne>Ö yoåvÿ …Cz¥te Xyenô oÿå…s g;yÖ]CzÿNd;ô anuû Tv;rÿ.e Svô‚St m;ô
s' p;ÿry sup,Ö oRåà …s i]ô∑Pë zÿNd;ô anuû Tv;rÿ.e Svô‚St m;ô s' p;ÿryÖ s`;ÿ…sô
jgÿtICzNd;ô anuû Tv;rÿ.e Svô‚St m;ô s' p;ÿryÄ Te y;ÿh‡Öw te vw
pvÿm;n;n;mNv;roÖh;St;Ny EÖv' ivô√;NyjÖtåe nuû pvÿm;n;ôn; roÿhitô n
pvÿm;ne>Ö yoåvÿ …Cz¥teÖ yo vw pvÿm;nSyô sNtÿitô' vedÖ svRmÖ ;yurÿ ie tô n
purû ;yuWÿ "Ö p[ mIÿyte pxumû ;N.ÿvit ivôNdteÿ p[jÖ ;' pvÿm;nSyô g[h;ÿ gOÁNô teåqÖ
v; aÿSywtô åe gOhÿ It; {o,klÖx a;ÿ/vÖnIyÿ"
pUt.Ö ˇO ;NydgOhÿ ITvop;k⁄yû ;RTpvÿm;nÖ' iv …CzÿN¥;ôˇ' ivô…Cz¥ÿm;nm?vôyoR"
p[;,ô oånuû iv …Czÿ¥te o‡py;ômgOhÿ Itoå…s p[jÖ ;pÿtyeÖ Tveitÿ {o,klÖxmÖ….
mOx
ÿ iÖe dN{;ÿyÖ TveTy;ÿ/vÖnIyÖ' ivêe>ÿ ySTv; devÖ >e yô îitÿ pUt.Ö tO 'Ö pvÿm;nmevÖ
tTs' tÿnoitô svRmÖ ;yurÿ ie tô n purû ;yuWÿ "Ö p[ mIyÿte pxumû ;N.ÿvit ivôNdteÿ
p[jÖ ;m( –1–
]I…,ô v;v svÿn;ôNyqÿ tOtû IyÖ˝ svÿnmÖ vÿ luMpNTynÖ˝xu k⁄vû NR tÿ
¨p;ô˝xë˝ ¸ûTvop;ÿ˝xup;ô]åÿe ˝xumvÖ ;Syô t' tOtÿ IysvÖnåÿe ipôsJO y;ô….
Wu,ÿ yu ;ô¥d;ÿPy;ôyyÿitô ten;ÿ˝xumû ¥dÿ….Wu,û oitô tenjÿ IRiô W sv;R<Ã yevô
tTsvÿn;Ny˝xumû ≤Ntÿ xu£
û vÿ≤Nt sÖm;vÿ√«y;R…, kroitô √* sÿm{ûu *
ivtÿt;vjUyû *R pÖy;Rvtÿ tRe e jÖ#revÿ Ö p;d;ÿ" )
tyoô" pXyÿNtoô aitÿ yNTyôNympÿXyNtô" setnûu ;itÿ yNTyôNym( –
√π {/ÿsI sÖttIÿ vStô Ek¡" kÉx
ô I ivê;ô .uvnÿ ;in ivô√;n( )
itôroÖ/;ywTÖ y…sÿt'Ö vs;ÿn" xu£
û m; dÿˇe anuhû ;yÿ j;ôyRw –
devÖ ; vw y¥ÖDåe k⁄v¡ tR Ö tdsurÿ ; ak⁄vtR Ö te devÖ ; EÖt'
173

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mÿh;yÖDmÿpXyôNtmÿtNvt;…¶hoô]' v[tÖ mÿkv⁄ tR Ö tSm;ô‚d(√v[tÿ "
Sy;ôid(√ÁR…à ¶hoô]' ju◊iÿ t p*,Rm;ôs' yÖDmÿ¶IWoômIy'à pÖxmu k
ÿ v⁄ tR d;ôXy'R
yÖDm;ÿ¶yÖe ' pÖxmu k
ÿ v⁄ tR vwêdevÖ ' p[;tÿ "svÖnmÿkv⁄ tR
v®,p[`;ôs;Nm;?yÿiNdnÖ˝ svÿn˝ s;kme/Ö ;≤NpÿtyO DÖ '
}yÿMbk;˝StOtIysvÖnmÿkv⁄ tR Ö tmeWÿ ;ômsurÿ ; yÖDmÖNvv;ÿ…jg;˝sÖNt'
n;Nvv;ÿyNÖ teåÿ b[vu •?vtRVÖ y; v; îÄme devÖ ; aÿ.vU …Ö •itô tdÿ?vôrSy;ÿ?vrÄTv'
ttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;surÿ ;Ö y EÖv' ivô√;NTsomenÿ Ö yjÿtÖe .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyô
.[;tOVÿ yo .vit –2–
pÖ·rÖ.rU …Ä ¶' pÿ·rÖ.·U rN{'Ã p·rÖ.iU vRê;ÿNdevÖ ;Npÿ·rÖ.mU ;R˝ sÖh b[˜ÿ vcRsÖ ne Ö s nÿ"
pvSvô x' gveÖ x' jn;ÿyÖ xmvRtà Öe x˝ r;ÿj•Ö oWÿ/Iô>yoå…Czÿ•Sy te
r…ypte suvû IyRSÃ y r;ÖySpoWÿSy didôt;rÿ" Sy;m )
tSyÿ me r;Svô tSyÿ te .=IyÖ tSyÿ t îÄdmuNmOjÿ e –
p[;,ô ;yÿ me vcoRdô ; vcRsà e pvSv;‡p;ô,;yÿ Vy;ôn;yÿ v;ôce dÿ=£ôt>u y;ô'
c=u>ÿ y;R' me vcoRdô * vcRsà e pveq;ô˝ ≈o];ÿy;ô‡Tmneå©π>ÿ yô a;yuWÿ e vIôy;Ryà Ö
iv„,oô‡irN{ÿSyô ivêeWÿ ;' devÖ ;n;'à jÖ#rÿm…s vcoRdô ; meÖ vcRsà e pvSvô
koÿå…sô ko n;mÖ kSmwÿ Tv;ô k;yÿ Tv;ô y' Tv;ô somenÖ ;tIÿtpO 'Ö y' Tv;ô
somenÖ ;mIÿmd˝ supjÖ[ ;" p[jÖ y;ÿ .Uy;s˝ suvû Iroÿ vIôr"w suvû c;Rô vcRsà ;
supû oWÖ" poWw‡Ö ivRê>e yo me Âôp>e yoÿ vcoRdô ; vcRsà e pvSvô tSyÿ me r;Svô
tSyÿ te .=IyÖ tSyÿ t îÄdmuNmOjÿ e –
bu.WÿU •Ö ve=ÿ te WÖw vw p;i]ÿy" p[jÖ ;pÿityÖDR " p[jÖ ;pÿitôStmevÖ tÿpyR itô s Eÿn'
tO¢û o .UTy;ô…. pÿvte b[˜vcRsÖ k;ômoåve=ÿ te WÖw vw p;i]ÿy" p[jÖ ;pÿityRDÖ "
p[jÖ ;pÿitôStmÖve tÿpyR itô s Eÿn' tO¢û o b[˜ÿ vcRsÖ ne ;ô…. pÿvt
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;my;ôVyve=ÿ te WÖw vw p;i]ÿy" p[jÖ ;pÿityRDÖ " pÖj[ ;pÿitôStmevÖ tÿpyR itô s
Eÿn' tO¢û a;yuWÿ ;ô…. pÿvteå….ôcrÄ•ve=ÿ te WÖw vw p;i]ÿy" p[jÖ ;pÿityRDÖ "
p[jÖ ;pÿitôStmevÖ tÿpyR itô s Eÿn' tO¢û " p[;,ÿ ;p;ôn;>y;'Ã v;ôco dÿ=£ôt>u y;ô'
c=u>ÿ y;ô˝R ≈o];ÿ>y;m;ôTmnoå©π>ÿ yô a;yuWÿ oôåNtreiÿ t t;ôjKp[ /ÿNvit –3–
SFy" Svô‚StivR`Ã nÖ " Svô‚St" pxuvûR iRe dÿ" prÄxnu "ÃR Svô‚St" )
yÖ…Dy;ÿ yDÖ’tÿ" Sqô te m;ô‚SmNyôD ¨pÿ ◊y?vô‡mupÿ m;ô ¥;v;ÿp…O qôvI
◊ÿyte ;ô‡mup;ÿSt;ôv" kôlxÖ" somoÿ aÖ…¶®pÿ devÖ ; ¨pÿ yÖD ¨pÿ m;ô ho];ÿ
¨phÖve ◊ÿyNt;ô' nmoôå¶yeÿ m%Öfle mÖ%Syÿ m;ô yxoÿåy;ôiR dTy;ÿhvÖnIyÖmpu ÿ
itœte yÖDo vw mÖ%o yÖD' v;v s tdÿhNÖ tSm;ÿ EÖv nÿmSÖ ’Tyô sdÖ" p[
sÿpTR y;ôTmnoån;ÿTywôR nmoÿ ®Ä{;yÿ m%Äfle nmÿS’Ty; m; p;ôhITy;¶Iÿ/'Ö[ tSm;ÿ
EÖv nÿmSÖ ’Tyô sdÖ" p[ sÿpTR y;ûTmnoån;ÿTywôR nmÖ îN{;ÿy m%Äfl îÿ≤N{ûy' mÿe
vIôyÃ'R m; invR/Ã Iôiritÿ hoô]Iyÿm;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSt î≤N{ôySyÿ
vIôySÃR y;inÿ`;Rt;yÖ y; vw devÖ t;ô" sdÖSy;itRmà ;ôpyR ≤ÿ Ntô ySt;
ivô√;NpÖs[ pRià tô n sdÖSy;itRmô ;CzRià tô nmoôå¶yeÿ m%Öfl îTy;ÿhtÖw ; vw
devÖ t;ô" sdÖSy;itRmô ;pRyà iNtÖ t; y EÖv' ivô√;Np[sÖ pRià tô n
sdÖSy;itRmô ;NzRià t dO!û e Sqÿ" ≤x…qôre sÖmIcIô m;˝hÿsSp;tÖ˝ sUyoRà m;
devÖ o idôVy;d˝hÿsSp;tu v;ôyru NÄ t·rÿ=;dÖ…¶" pO…ÿ qôVy; yÖm" ipôt>O yô"
srÿSvtI mnu„û ye>ÿ yoô devIÿ √;r*Ö m; m;ô s' t;ÿ¢'Ö nmÖ" sdÿsÖe nmÖ"
sdÿsSÖ ptÿyÖe nmÖ" s%Iÿn;' puroÖg;,;ô' c=uWÿ Öe nmoÿ idôve nmÿ" pO…qôVy; aheÿ
dw…/WÖVyodtÿ‚Stœ;ôNySyô sdÿne sIdÖ yoÿåSmTp;k¡trÄ ¨…•ôvtÖ ¨du√û tÿí
geW' p;ôt' m;ÿ ¥;v;pO…qvI aÖ¥;ˆÖ" sdoô vw p[sÖ pRNÃ t' ipôtroånuû p[ sÿp≤R Ntô
t EÿnmIêÖr; ih˝…sÿtoô" sdÿ" p[sÖ PO yÿ d≤=,;ô/'R pre=ÿ tÖe ;gÿNt iptr"
175

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

iptOmû ;nÖh' yu„û m;….ÿ.yRU ;s˝ supjÖ[ soô my;ÿ yUyû ' .Uyÿ ;ôSteitô te>yÿ EÖv
nÿmSÖ ’Tyô sdÖ" p[ sÿpTR y;ôTmnoån;ÿTywR –4–
.=eihô m; ivÿx dI`;RyTûu v;yÿ xNtnuTû v;yÿ r;ÖySpoW;ÿyÖ vcRsà e
supj[ ;ôSTv;yeihÿ vso purovso ip[yô o meÿ ˙ÖdoÿåSyô‡…ênoÿSTv; b;ô¸>y;ÿ˝
s~y;s' nOcû =ÿs' Tv; dev som sucû =;ô avÿ :yeW' mÖN{;…..Uiÿ t"
kÉtô yu DÖR ;n;ô' v;GjuWÿ ;ô,; somÿSy tOPytu mÖN{; Svÿv;RCô yidÿitôrn;ÿhtxI„,IôR
v;GjuWÿ ;ô,; somÿSy tOPyôTveihÿ vêcWR,e xÖM.UmyÃR oô."U Svô‚St m;ÿ
h·rv,RÖ p[ cÿrÄ £Tveô d=;ÿy r;ÖySpoW;ÿy suvIôrt;ÿyÖw m; m;ÿ r;jÖiNv
bIÿ….Woô m; meÖ h;idRÃ ‚TvôW; vÿ/I" ) vOW,ÿ Öe xu„m;ôy;yuWÿ Öe vcÃsR e –
vsumÿ Ì,Sy som dev te mitôivdÿ" p[;t"svÖnSyÿ g;yÖ]CzÿNd sÖ
îN{ÿpItSyô nr;Öx˝sÿpItSy ipôtpO IÿtSyô m/umÿ tÖ ¨pÿÙtÖSyopÿÙto
.=y;…m ®Ä{vÿÌ,Sy som dev te mitôivdoô m;?yÿiNdnSyô svÿnSy
i]ô∑Pë zÿNdsÖ îN{ÿpItSyô nr;Öx˝sÿpItSy ipôtpO IÿtSyô m/umÿ tÖ
¨pÿÙtÖSyopÿÙto .=y;My;‡idôTyvÿÌ,Sy som dev te
mitôivdÿStOtû IyÿSyô svÿnSyô jgÿtICzNdsÖ îN{ÿpItSyô nr;Öx˝sÿpItSy
ipôtpO IÿtSyô m/umÿ tÖ ¨pÿÙtÖSyopÿÙto .=y;…m –
a; Py;ÿySvô smetÿ u te ivôêtÿ" somÖ vO‚„,ÿym( ) .v;ô v;jÿSy s©ûqe –
ihNvÿ meÖ g;];ÿ h·rvo gÄ,;Nmeô m; iv tIÿtWO " ) ≤xôvo meÿ s¢ÖWIRnpu ÿ
itœSvû m; mev;ôõn™ ;….ômitÿ g;" –
ap;ÿmÖ somÿmmÖ tO ;ÿ a.Umû ;dÿXmôR Jyoitôrivÿd;m devÖ ;n( )
ikmÖSm;N’¡,vÖdr;ÿitô" ikmuÿ /Uiû tRrmÿ tO Ö mTyRSÃ y –
yNmÿ a;ôTmnoÿ …môNd;.Udÿ …Ö ¶StTpunrÖ ;h;ÿj;Rtô vedÿ ;ô ivcÿW…R ," )
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

punrÿ …Ä ¶í=urÿ d;ôTpun·Ö rN{oô bOhSÖ pitÿ" )
punmÿ Re a…ên; yuvû ' c=urû ; /ÿˇmÖ+yo" –
îÄ∑yÿjWu Ste dev som Stutû StoÿmSy xÖStoKqÿSyô h·rÿvtÖ îN{ÿpItSyô
m/umÿ tÖ ¨pÿÙtÖSyopÿÙto .=y;…m –
a;ôpyU ;R"ô Sq; m;ÿ pUryt p[jÖ y;ÿ cÖ /nenÿ c –
EÖtˇeÿ ttÖ ye cÖ Tv;mNve‡ô tˇeÿ ipt;mh p[ipt;mhÖ ye cÖ Tv;mNv‡]ÿ
iptro yq;.;ôg' mÿNd?vô' nmoÿ v" iptroÖ rs;ÿyÖ nmoÿ v" iptrÄ" xu„m;ÿyÖ
nmoÿ v" iptro jIôv;yÖ nmoÿ v" iptr" Svô/;ywÖ nmoÿ v" iptro mÖNyveÖ
nmoÿ v" iptro `oôr;yÖ iptÿroÖ nmoÿ voô y EÖt‚Sm\LÃ loôkÉ Sq
yu„û m;˝Steånuû yeåÿ ‚Sm\LloôkÉ m;' teånuû y EÖt‚Sm\LÃ loôkÉ Sq yUyû ' teW;ô'
v…sÿœ; .Uy;Stô yeåÿ ‚Sm\Lloôkå¡É h' teW;ô' v…sÿœo .Uy;sÖ' p[j;ÿpteÖ n
TvdetÖ ;NyôNyo ivê;ÿ j;ôt;inô p·rÖ t; bÿ.vU yTk;ÿm;Ste ju¸mû St•oÿ aStu
vÖy˝ Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( –
devÖ ’¡tSÖ ywnsÿ oåvÖyjÿnm…s mnu„û yÿ’tÖSywnsÿ oåvÖyjÿnm…s
ipôt’
O t¡ SÖ ywnsÿ oåvÖyjÿnmSyô‡Psu /*ôtSyÿ som dev teÖ nO….ÿ"
sutû Sye∑ô yÿjWu " Stutû StoÿmSy xÖStoKqÿSyô yo .Ö=o aÿêsÖ inôyoR
goôsinôStSyÿ te ipôt…O .ÿ.=ÖR ’
' t¡ SÖ yopÿÙtÖSyopÿÙto .=y;…m –5–
mÖhIôn;' pyoÿå…sô ivêeWÿ ;' devÖ ;n;'Ã tÖnA
U ?û≥ y;sÿm¥Ö pOWtÿ In;ô' g[h'Ö pOWtÿ In;ô'
g[hoÿå…sô iv„,oô˙d≥ yÿ mÖSyek…¡ mWÖ iv„,uSû Tv;nuû iv cÿ£me .Uiû tdR›Ö ; `Otû ne ÿ
v/Rt;ô' tSyÿ me∑Ö Syÿ vIôtSyô {ivÿ,mÖ ; gÿMy;ô∆‰oitÿr…s vwê;nÖr' pO‚Xnÿyw
duGû /' y;vÿtIô ¥;v;ÿp…O qôvI mÿihôTv; y;vÿ∞ sÖ¢ …sN/ÿvo ivtÖSqu" )
t;vÿNt…mN{ teÖ g[h˝ÿ sÖhoj;R gOÿ ;ôMyStOtÿ m( –
177

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yT’¡„,xk⁄nû " pOWÿ d;ôJymÿvmOx
û Ce zÀ{û ; aÿSy p[mÖ ;yuk
ÿ ;"
Syuyû CR z™v;vÿmx
ûO ∞e tu„ÿ p;doåSy pÖxvÿ" p[mÖ ;yuk
ÿ ;" Syuyû TR SkNde¥ô jÿm;n"
p[mÖ ;yuk
ÿ " Sy;TpÖxvoô vw pOWÿ d;ôJy' pÖxvoô v; EÖtSyÿ SkNd≤Ntô ySyÿ
pOWd;ôJy˝ SkNdÿitô yTpOWÿ d;ôJy' pungÿ ûRO ;itÿ pÖxnU vÖe ;Smwô pungÿ RO ;it p[;,ô o
vw pOWÿ d;ôJy' p[;,ô o v; EÖtSyÿ SkNditô ySyÿ pOWd;ôJy˝ SkNdÿitô
yTpOWÿ d;ôJy' pungÿ ûRO ;itÿ p[;,ô mevÖ ;Smwô pungÿ RO ;itô ihrÿ<ymvÖ/;yÿ
gO;TyômtO 'Ö vw ihrÿ<y' p[;,ô " pOWÿ d;ôJymÖmtO mÿ vÖe ;Syÿ p[;,ô e dÿ/;it xÖtm;ÿn'
.vit xÖt;yu"û pu®Wÿ " xÖt≤e N{ÿyÖ a;yu„ÿ yevô ≤e N{ôye p[itÿ itœÖTy‡êÖmvÿ
`[;pyit p[;j;pÖTyo v; aêÿ" p[;j;pÖTy" p[;,ô " Sv;devÖ ;Smwô yone"ÿ p[;,ô '
in…mRmà IteÖ iv v; EÖtSyÿ yÖDæXzÿ¥teÖ ySyÿ pOWd;ôJy˝ SkNdÿit
vw„,ôVyc;R pungÿ RO ;it yÖDo vw iv„,uyÿ DÖR ne vÖw yÖD˝ s' tÿnoit –6–
devÿ sivtretÄ ˇeÖ p[;hÖ tTp[ cÿ suvÖ p[ cÿ yjÖ bOhSÖ pitÿb˜ÖR[ ;yu„ÿ mTy; Aûco
m; g;ÿt tnUpû ;Ts;ªÿ" sÖTy; vÿ a;ô≤xWÿ" sNtu sÖTy; a;kÀt¡ y Aût' cÿ
sÖTy' cÿ vdt Stutû devÖ Syÿ sivôt"u p[sÿ vÖ e Stutû Syÿ Stutû mÖSyUj'ÖR mÁÿ˝
Stutû ' duhÿ ;ôm; m;ÿ Stutû Syÿ Stutû ' gÿMy;‡CzÖS]Syÿ xÖS]mÖSyUj'ÖR mÁÿ˝ xÖS]'
duhÿ ;ôm; m;ÿ xÖS]Syÿ xÖS]' gÿMy;id‡≤N{ôy;vÿNto vn;mhe /u=Iômihÿ
p[jÖ ;…mWÿm( –
s; meÿ sÖTy;xIdevÖR We ÿu .Uy;d(b˜[ vcRsÖ ' m;gÿMy;t( –
yÖDo bÿ.vU Ö s a; bÿ.vU Ö s p[ jÿDÖe s v;ÿv/O e )
s devÖ ;n;ôm…/ÿpitbR.vU Ö so aÖSm;˝ a…/ÿptINkrotu vÖy˝ Sy;ÿmÖ ptÿyo
ryIô,;m( –
yÖDo v;ô vw yÖDpÿit' duhû e yÖDpÿitv;R yÖD' duhÿ Öe s y"
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Stutÿ xÖS]yoôdoRhmÖ ivÿ√;ôNyjÿtÖe t' yÖDo duhÿ Öe s îÄÇ; p;pIÿy;N.vitô y
EÿnyoôdoRhÃ' ivô√;NyjÿtÖe s yÖD' duhÿ Öe s îÄÇ; vsIÿy;N.vit Stutû Syÿ
Stutû mÖSyUj'ÖR mÁÿ˝ Stutû ' duhÿ ;ôm; m;ÿ Stutû Syÿ Stutû ' gÿMy;CzôS]Myÿ
xÖS]mÖSyUj'ÖR mÁÿ˝ xÖS]' duhÿ ;ôm; m;ÿ xÖS]Syÿ xÖS]' gÿMy;ôidTy;ÿhWÖw vw
Stutÿ xÖS]yoôdoRhSÖ t' y EÖv' ivô√;Nyjÿte duhû EÖv yÖD…môÇ; vsIÿy;N.vit
–7–
Xyenô ;yÖ pTvÿnÖe Sv;h;ô v$(Svôymÿ….gUt;RyÖ nmoÿ iv∑ÖM.;yÖ /mR,Ã Öe Sv;h;ô
v$(Svôymÿ….gUt;RyÖ nmÿ" p·rÖ/yeÿ jnÖpq[ nÿ ;yÖ Sv;h;ô v$(Svôymÿ….gUt;RyÖ
nmÿ ËôjRe ho];ÿ,;ô˝ Sv;h;ô v$(Svôymÿ….gUt;RyÖ nmÖ" pyÿsÖe ho];ÿ,;ô˝
Sv;h;ô v$(Svôymÿ….gUt;RyÖ nmÿ" p[jÖ ;pÿtyeÖ mnÿvÖe Sv;h;ô
v$(Svôymÿ….gUt;RyÖ nmÿ AûtmOtÿ p;" suvv;R$ô S( v;h;ô v$(Svôymÿ….gUt;RyÖ
nmÿ‡StOMû pNt;ô˝ ho];ô m/oÿ`tûRO Syÿ yÖDpÿitômWO yÿ Ö Enÿs;Û" p[jÖ ; in.RˇÃ _;
anutPÖ ym;ÿn; m/ÖVy*ÿ Stoôk;vpÖ t* rÿr;/ s' nÖSt;>y;ÿ˝ sOjtu
ivôêk¡m;R `oôr; AWÿyoô nmoÿ aSTve>y" )
c=uWÿ EW;ô' mnÿsí sÖN/* bOhSÖ ptÿyÖe mihô W∂‰umû •mÿ" )
nmoÿ ivôêk¡m,R Öe s ¨ÿ p;TvôSm;‡nÿnNÖ y;NTsoÿmpÖ ;NmNyÿm;n" )
p[;,ô Syÿ ivô√;NTsÿmrÖ e n /IrÄ Enÿí’ûv;Nmihÿ bÖı EÿW;m( –
t' ivÿêkmRNÖ p[ muçÿ ; SvôStyeÖ ye .Ö=yÿNtoô n vsUNÿ y;nOÛû " )
y;nÖ¶yoôåNvtÿPyNtô …/‚„,ÿy; îÄy' teW;ÿmvÖy; du·rÿ∑‰wô æSvÿi∑' nÖSt;'
’¡,otu ivôêk¡m;R –
nmÿ" ipôt>O yoÿ aÖ…. ye noô a:yÿNyDÖ’toÿ yÖDk;ÿm;" sudvÖe ; aÿk;ôm; voô
d≤=ÿ,;ô' n nIÿinmÖ m; nÖStSmô;densÿ " p;p…y∑ )
179

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;vÿNtoô vw sÿdSÖ y;ÿSte sveÃR d≤=ô<y;ÿSte>yoô yo d≤=ÿ,;ô' n nyedÖ >w yoÿ
vOí‰etÖ y√wêÿ kmR,Ö ;inÿ juhû oitÿ sdÖSy;ÿnvÖe tTp[I,ÿ ;Tyô‡Sme devÿ ;soô vpuWÿ e
…cikTstÖ ym;ô≤xr;Ö dMpÿtI v;ômmÿXnutû " )
pum;ÿNpu]û o j;ÿyte ivôNdteÖ vSvqÖ ivêeÿ arÄp; Eÿ/te gOhû " –
a;ôxIôd;Ryô ; dMpÿtI v;ômmÿXnut;ôm·rÿ∑oô r;yÿ" sct;ô˝ smoÿks; )
y a;…sÿcTÖ s'dGÿu /' k⁄Mû >y; sÖh∑e ne Ö y;mÖ•mÿit' jh;tuû s" –
sÖipRgô I[ vRô I pIvÿySR y j;ôy; pIv;ÿn" pu]û ; a’¡x;so aSy )
sÖhj;ÿinôy"R sumÿ %ÖSym;ÿnÖ îN{;ÿy;ô≤xrÿ˝ sÖh k⁄Mû >y;d;ÿt( –
a;ôxImRÖ ËjRmà tûu supÿ j[ ;ôSTv…mW'à d/;tuû {ivÿ,˝Ö svÿcsR m( )
sÖÔyÖN=e];ÿ…,ô shÿs;ôh…mÿN{ ’<v;ôno aÖNy;˝ a/ÿr;NTsôpà;ÿn( –
.Utû mÿ…s .Utû e m;ÿ /;ô mu%mÿ …sô mu%Ã' .Uy;s'Ö ¥;v;ÿp…O qôvI>y;'Ã Tv;ô p·rÿ
gO;…mô ivêeÿ Tv; devÖ ; vwêÿ ;nÖr;" p[ Cy;ÿvyNtu idôiv devÖ ;Ndÿ˝» h;ôNt·rÿ=Öe
vy;ÿ˝…s pO…qôVy;' p;…qRvà ;N/[vûu ' /[vûu ,e ÿ hÖivW;vÖ som'à ny;m…s ) yq;ÿ
nÖ" svR…Ö m∆gÿdyÖ+m˝ sumû n;ô asÿt( –
yq;ÿ nÖ îN{ô îi√xÖ" kÉvl
ÿ Iô" sv;R"ô smÿnsÖ" krÿt( )
yq;ÿ nÖ" sv;Rô îi∂xoôåSm;kô˘ kÉvl
ÿ Iôrsÿn( –8–
y√w hot;ÿ?vôymRu >ÿ y;ô◊yÿtÖe vj[mÿ ne mÖ…. p[ vÿtyR TÖ yuKqÿx;ô îTy;ÿh
p[;t"svÖn' p[iÿ tôgIyRÖ ]I<yetô ;Nyô=r;ÿ…, i]ôpd;ÿ g;yÖ]I g;ÿy]Ö ' p[;tÿ "svÖn'
g;ÿyi]ôyvw p[;tÿ "svÖne vj[mÿ NÖ t/RˇÃ ¨ÖKq' v;ôcITy;ÿhÖ m;?yÿiNdnÖ˝ svÿn'
p[itôgIyRÃ cÖTv;yetRÖ ;Nyô=r;ÿ…,ô ctu„ÿ pd; i]ô∑Pë ]w∑.ÿë 'Ö m;?yÿiNdnÖ˝ svÿn'
i]ô∑.ë vÖw m;?yÿiNdneÖ svÿnÖe vj[mÿ NÖ t/RˇÃ ¨ÖKq' v;ôcIN{;ôyTe y;ÿh
tOtIysvÖn' p[iÿ tôgIyRÃ sÖ¢tw ;Nyô=r;ÿ…, sÖ¢pÿd;ô xKvÿrI x;Kvôro vj[oô
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vj[,eÿ vwÖ tOtÿ IysvÖne vj[mÿ NÖ t/RˇÃ e b[˜v;ôidnoÿ vd≤Ntô s Tv; aÿ?vôy"Ru
Sy;ô¥o yÿq;svÖn' p[iÿ tgÖre zNd;˝Ã…s sMp;ôdyeˇÖ je "ÿ p[;t"svÖn
a;ôTmNd/Iÿt≤e N{ôy' m;?yÿiNdneÖ svÿne pÖx˝U StOtÿ IysvÖn îTyu‡Kqÿx;ô
îTy;ÿh p[;t"svÖn' p[iÿ tôgIyRÖ ]I<yetô ;Nyô=r;ÿ…, i]ôpd;ÿ g;yÖ]I g;ÿy]Ö '
p[;tÿ "svÖn' p[;tÿ "svÖn EÖv p[iÿ tgÖre zNd;ÿ˝…sô s' p;ÿdyÖTyqoô tejoô vw
g;ÿy]Ö I tej"ÿ p[;t"svÖn' tejÿ EÖv p[;tÿ "svÖn a;ôTmN/ÿˇ ¨ÖKq'
v;ôcITy;ÿhÖ m;?yÿiNdnÖ˝ svÿn' p[itôgIyRÃ cÖTv;yetRÖ ;Nyô=r;ÿ…,ô ctu„ÿ pd;
i]ô∑Pë ]w∑.ÿë 'Ö m;?yÿiNdnÖ˝ svÿnÖ' m;?yÿiNdn EÖv svÿne p[itgÖre zNd;ÿ˝isô
s' p;ÿdyÖTyqoÿ î≤N{ôy' vw i]ô∑…ë gÿ≤N{ôy' m;?yÿiNdnÖ˝ svÿnim≤N{ôymevÖ
m;?yÿiNdneÖ svÿn a;ôTmN/ÿˇ ¨ÖKq' v;ôcIN{;ôyTe y;ÿh tOtIysvÖn' p[iÿ tôgIyRÃ
sÖ¢tw ;Nyô=r;ÿ…, sÖ¢pÿd;ô xKvÿrI x;Kvôr;" pÖxvoô j;gÿt' tOtIysvÖn'
tOtÿ IysvÖn EÖv p[iÿ tgÖre zNd;ÿ˝…sô s' p;ÿdyÖTyqoÿ pÖxvoô vw jgÿtI
pÖxvÿStOtIysvÖn' pÖxnU vÖe tOtÿ IysvÖn a;ôTmN/ÿˇÖe y√w
hot;ÿ?vôymRu >ÿ y;ô◊yÿt a;ôVyÿm‚SmNd/;itô t¥•;pÖhnIÿt purû ;Syÿ
s'vTsôr;d(ghûO a; vevÿ IrÄHzo˝s;ô modÿ îÄvie tÿ p[TÖ y;◊ÿyteÖ tenvÖw tdpÿ hteÖ
yq;ô v; a;yÿt;' p[tÖ I=ÿt EÖvmÿ?vôy"Ru p[iÿ tgÖr' p[tIÿ=teÖ
ydÿ….p[itgO,Iôy;¥q;yÿty; smOCû zteÿ t;ôdgO vÖe t‡¥dÿ/cÖR ;RLluPyetÿ Ö yq;ô
/;vÿŒoô hIyÿte t;ôdgO vÖe tTp[bÖ ;¸ûGv; Aû‚Tvj;ÿmÌu Iôq; ¨ÿÌIôq
EÖvoÌ;ÿt,ûO ;mOcû " p[,ÿ vÖ ¨ÿKqxÖ˝…sn;'Ã p[itgÖroÿå?vyU,ûR ;' y EÖv'
ivô√;Np[iÿ tgO,û ;Tyÿ•;ôd EÖv .ÿvTÖ y;Syÿ p[jÖ ;y;'à v;ôjI j;ÿyt îÄy' vw
hot;ôs;vÿ?vôyyRu dR ;sIÿn"Ö x˝sÿTyôSy; EÖv tıot;ô nwTy;Stÿ îvÄ
hIymqoÿ îÄm;mevÖ tenÖ yjÿm;no duhÖe y·ˇœÿNp[it…gR,ûO ;Tyôm„u y;ÿ EÖv
tdÿ?vôynRu iRw tô itœÿtIvÖ Áÿs;vqoÿ aÖmmU vÖe tenÖ yjÿm;no duhÖe yd;sIÿn"Ö
181

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

x˝sÿitô tSm;ÿidôt" p[dÿ ;n' devÖ ; ¨pÿ jIv≤Ntô y·ˇœÿNp[itgO,û ;itô
tSm;ÿdmÖ tu "ÿ p[d;n' mnu„û y;ÿ ¨pÿ jIv≤Ntô yTp[;õ;sIÿn"Ö x˝sÿit
p[TÖ yõ™itœÿNp[itgO,û ;itô tSm;ÿTp[;cô InÖ˝ retoÿ /Iyte p[tÖ IcIÿ" p[jÖ ; j;ÿyNteô
y√w hot;ÿ?vôymRu >ÿ y;ô◊yÿtÖe vj[mÿ nÖe mÖ…. p[ vÿtyR itô pr;Öõ; vÿttR Öe vj[mÿ vÖe
t…• k¡roit –9–
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s v;=Ösdÿ…s v;ôKp;>y;'Ã Tv; £tupû ;>y;ÿmSÖ y yÖDSyÿ
/[vûu Sy;?yÿ=;>y;' gO;Myu‡py;ômgOhÿ Ito åSyOtsÖ dÿ…s c=u„û p;>y;'Ã Tv;
£tupû ;>y;ÿmSÖ y yÖDSyÿ /[vûu Sy;?yÿ=;>y;' gO;Myu‡py;ômgOhÿ Itoå…s
≈utsÖ dÿ…s ≈o]Öp;>y;'Ã Tv; £tupû ;>y;ÿmSÖ y yÖDSyÿ /[vûu Sy;?yÿ=;>y;'
gO;…m devÖ >e yÿSTv; ivôêdevÿ >e ySTv;ô ivêe>ÿ ySTv; devÖ >e yoô
iv„,ÿv®u £mwWÖ te somÖSt˝ rÿ=Svô t' teÿ duíû =;ô m;vÿ :yô‡Nm…yô vsu"ÿ
puroÖvsuvÿ ;RKô p; v;c'Ã me p;ihô m…yô vsuiÿ vRdô √ÿsíu =u„û p;í=umÿ Re p;ihô m…yô
vsÿ"u sÖy' √ÿs"u ≈o]Öp;" ≈o]ÿMme p;ihô .Ur…ÿ sô ≈eœoÿ rXmIôn;Mp[;,ÿ pÖ ;"
p[;,ô Mmÿe p;ihô /Ur…ÿ sô ≈eœoÿ rXmIôn;mÿp;nÖp; aÿp;ônMmÿe p;ihô yo nÿ îN{v;yU
…m];v®,;‡v…ên;v….ôd;sÿitô .[;tÿVO y ¨Ö≤TppIÿte xu.SptI îÖdmÖh'
tm/ÿrMp;dy;…mô yqÿNe {;ôhmÿˇu mÖ íÖte y;ÿin –10–
p[ so aÿ¶Öe tvoôit….ÿ" suvû Ir;ÿ….Stritô v;jÿkmR…." ) ySyÖ Tv˝
sÖ:ym;ivÿq –
p[ ho]ÿe pûVU y| vcoôå¶yeÿ .rt; bOhû t( ) ivôp;' JyotI'˝ià Wô …b.ÿt[ e n ve/Ö seÿ

a¶eÖ ]I tÖe v;…jÿn; ]I WÖ/Sq;ÿ itôßStÿe …jô◊; Aÿtj;t pûvU IR" ) itôß
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

¨ÿ te tÖnvu oÿ dÖve v;ÿt;ÖSt;….ÿnà "R p;ihô …groÖ apÿy[ Cu zn( –
s' v;ô' kmÃ,R ;Ö s…môW; ihÿnoômIN{;ÿiv„,ûU apÿsSp;ôre aÖSy ) juWû qe ;'Ã yÖD'
{ivÿ,' c /ˇÖm·rÿ∑nw "R pÖ…q….ÿ" p;ôryÿNt; –
¨Ö.; …jÿGyqûnu R pr;ÿ jyeqeÖ n pr;ÿ …jGye ktÖríÖnnw oÿ" ) îN{ÿí iv„,oÖ
ydpÿSpO/qe ;' ]e/Ö ; sÖhß'Ö iv tdÿrw yeq;m( –
]I<y;y˝Ãi' Wô tvÿ j;tved‚StÖß a;ôj;nIÿ®WÄ sÿSte a¶e )
t;….devRÖ ;n;ômvoÿ y≤= ivô√;nq;ÿ .vÖ yjÿm;n;yÖ x' yo" –
aÖ…¶S]I…,ÿ i]ô/;tûNU y; =ÿie t ivôdq;ÿ kÖ…v" ) s ]I˝rek
ÿ ;dÖx;˝ îÖh )
y=ÿ∞ ipôpy[ ∞ÿ noô ivp[oÿ dUtû " p·rÿ„’t" ) n.ÿNt;mNyÖkÉ sÿme –
îN{;ÿiv„,U νihôt;" xMbÿrSyÖ nvÖ puroÿ nvÖit' cÖ Xn…q∑m( ) xÖt'
vÖ…cRn"ÿ sÖhß'Ã c s;ôk˝ hÖqo aÿpT[Ö ysurÿ Sy vIôr;n( –
¨Öt m;ôt; mÿihWmNvÿvne dÖmI Tv;ÿ jhit pu] dÖve ;" ) aq;ÿbv[ I√û]é …mN{oÿ
hinÖ„yNTs%ÿe iv„,o ivtÖr' iv £¡mSv –11–
îit tOtIyk;<@e i√tIy" p[p;#k" 2
aq tOtIyk;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
a¶ÿe tejæSvNtejSÖ vI Tv' devÖ We uÿ .Uy;ôStejSÿ vNtÖMm;m;yÿ„u mNt'Ö
vcÃSR vNtMmnu„û yeWÿ u k⁄® dIô=;yÿw c Tv;ô tpÿsíÖ tejsÿ e juho…m
tejoôivdÿ…sô tejoÿ m;ô m; h;ÿsIôNm;h' tejoÿ h;…sWÖMm; m;' tejoÿ
h;sIô‡idN{*ÿjæSv•ojÖSvI Tv' dÖve We ÿu .Uy;ô aojÿSvNtÖMm;m;yÿ„u mNt'Ö
vcÃSR vNtMmnû„u yÿWe u k⁄®Ö b[˜,ÿ í Tv; =Ö]SyÖ c*jÿse
juhoMyo‡joôivdÖSyojoÿ m;ô m; h;ÿsIôNm;hmojoÿ h;…sWÖMm; m;mojoÿ
h;sIôTsUyRÃ .[;jæSvN.[;jÖSvI Tv' dÖve We uÿ .Uy;ô .[;jÿSvNtÖMm;m;yÿ„u mNt'Ö
183

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vcRSÃ vNtMmnû„u yÿWe u k⁄® v;ôyoíÿ Tv;ôp;' cÖ .[;jÿse juho…m suviÖ vRd…ÿ sô
suvmÿ ;Rô m; h;ÿsIôNm;h˝ suvhÿ ;R…sWÖMm; m;˝ suvhÿ ;RsIô‡Nm…yÿ
me/Ö ;Mm…yÿ pÖj[ ;MmYyÖ…¶Stejoÿ d/;tûu m…yÿ me/Ö ;Mm…yÿ p[jÖ ;MmyIN{ÿ î≤N{Öy'
dÿ/;tûu m…yÿ me/Ö ;Mm…yÿ pÖj[ ;Mm…yô sUyoôR .[;joÿ d/;tu –1–
v;ôyiu hÃk
| tô ;R…¶" pÿS[ toôt; pÖj[ ;pÿitô" s;mÖ bOhSÖ pitÿ®Ì;ôt; ivêÿe dÖve ;
¨ÿpg;ôt;roÿ mÖ®tÿ" p[ithÖt;RrÄ îN{oÿ inô/n'Ö te dÖve ;" p[;,ÿ .Ö tO "ÿ p[;,ô Mm…yÿ
d/Tve‡Ö t√w svÃmR ?vÖy®Ru pÿ ;kûv⁄ •R Ìuÿ ;ût>O yÿ ¨Öp;k¡roitô te dÖve ;" p[;,ÿ .Ö tO "ÿ
p[;,ô Mm…yÿ d/Ö‚TvTy;ÿhtwÖ dÖve svÃmR ;ôTmN/ÿˇÖ î@;ÿ
devÙÖ mRnyuÿ DR nÖ IbOhR SÖ pitÿ®Kq;mÖd;inÿ x˝…sWÖi√êeÿ devÖ ;" ) sÿˇU _ôv;cÖ"
pO…qÿiv m;tÖm;R m;ÿ ih˝sIôm/R uÿ min„yeÖ m/uÿ jin„yÖe m/ÿu v+y;…mô m/ÿu
vid„y;…mô m/ÿmu tI' dÖve >e yoô v;cÿm¥u ;s˝ xu≈WûU <e y;ÿMmnû„u ye>ÿ yÖStMm;ÿ
devÖ ; aÿvNtu xoô.;yÿw ipôtroånuÿ mdNtu –2–
vsÿvSTv;ô p[ bOhÿ Ntu g;yÖ],e Ö CzNdÿs;ô¶"e ip[yô Mp;qÖ ¨pÿie h ®Ö{;STv;ô p[
bÿhO Ntûu ]w∑.ÿu ne Ö CzNdÖsNe {ÿSy ipôy[ Mp;qÖ ¨peÁÿ ;‡idôTy;STv;ô p[ bOhÿ Ntûu
j;gÿtne Ö CzNdÿs;ô ivêÿWe ;' dÖve ;n;ÿ‚MpÖy[ Mp;qÖ ¨pÿie hô m;Nd;ÿsu te xu£
xu£
û m; /Unÿ o…m .ÖNdn;ÿsûu kotÿn;suû nUtnÿ ;sûu rexIÿWuû meWIÿWûu
v;xIÿWu ivêÖ.TO sûu m;?vIÿWu kkûh⁄ ;sûu xKvÿrIWu xu£
û ;sÿu te xu£
xu£
û m; /Unÿ o…m xû£
u ˘ tÿe xu£
û ,É ÿ gO;ûMyˆoÿ ÂÖp,e Ö sUySRÃ y rÖ‚Xm….ÿ" )
a;‚Smÿ•gûu ;[ aÿcCu yvuidÖvR o /;r;ÿ asít ))
kôkh⁄û ˝ ÂÖp' vÿWO .Ö Syÿ rocte bûhO TsomÖ" somÿSy puroÖg;" xû£
u " xû£
u Syÿ
puroÖg;" )
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yˇeÿ soôm;d;ÿ>y'Ö n;mÖ j;gÿiO vô tSmÿw te somÖ som;ÿyÖ Sv;hoô‡≤xKTv' devÿ
som g;yÖ],e Ö CzNdÿs;ô¶"e ipÖy[ Mp;qoô apIÿih vÖxI Tv' dÿve somÖ ]w∑.uÿ ne Ö
CzNdÖsNe {ÿSy ipôy[ Mp;qoô apIÿÁ‡Ö SmTsÿ%;ô Tv' dÿve somÖ j;gÿtne Ö
CzNdÿs;ô ivêÿWe ;' dÖve ;n;ÿ‚MpÖy[ Mp;qoô apIôÁ;‡ nÿ" p[;,ô Eÿtu pr;ÖvtÖ
a;Nt·rÿ=;i∂ôvSp·rÿ ) a;yÿ"u pO…qôVy; a?yÖmtO mÿ …s p[;,ô ;yÿ Tv; )
îÖN{;ô¶I mÖe vcÃ"R ’,ut;'ô vcR"Ö somoô bOhSÄ pitÿ" ) vcoÃR mÖe ivêÿe dÖve ;
vcoRÃ me /ˇm…ên; –
dÖ/NÖ ve v;ô ydIômnuû vocÖdb( ˜[ ;ÿ…,Ö ve®Ö tt( ) p·rô ivê;ÿinô k;Vy;ÿ
nÖ…e míÖ£…mÿv;.vt( –3–
EÖt√; aÖp;' n;ÿm/Ö ye Ö' guÁÖ' yd;ÿ/;ôv; m;Nd;ÿsu te xu£ xu£
û m;
/ÿnU oômITy;ÿh;ôp;mÖve n;ÿm/Ö ye neÿ Ö guÁnºÿ idôvo vOi∑ômvÿ ®Nıe xu£
û ˘ tÿe xu£
û ,É ÿ
gO;ômITy;ÿhtÖw √; aˆoÿ ÂÖp' y{;i]ô" sUySRà y rÄXmyoô vO∑‰;ÿ ÈxÖtåe ˆÿ EÖv
ÂÖp,e Ö sUySRà y rÄ‚Xm….ÿidRvÖ o vOi∑Ã' Cy;vyÖTy;‡‚Smÿ•guû ;[ aÿcCu yvu·û rTy;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw Tk¡kh⁄û ˝ ÂÖp' vÿWO .Ö Syÿ rocte bûhO idTy;ÿhtÖw √; aÿSy
kkûh⁄ ˝ ÂÖp' y√é∑Iÿ ÂÖp,e vwÖ vOi∑ômvÿ ®NıÖe yˇeÿ soôm;d;ÿ>y'Ö n;mÖ
j;gûvO ITy;ÿhWÖw hÖ vw hÖivW;ÿ hÖivyRjà itô yoåd;ÿ>y' gOhIôTv; som;ÿy
juhû oitô pr;Ö v; EÖtSy;yÿ"u p[;,Ö Eÿit yoå˝Ãx'u gûO ;Ty; nÿ" p[;,Ö Eÿtu
pr;ÖvtÖ îTy;ôh;yÿru veÄ p[;,Ö m;ôTmN/ÿˇ‡eÖ åmOtmÿ …s p[;,Ö ;yÖ Tveitô ihrÿ<ymÖ….
VyÿinTyÖmtO Ö' vw ihrÿ<yÖm;yÿ"u p[;,Ö oåmOtneÿ vÖw ;yÿru ;ÖTmN/ÿˇe xÖtm;ÿnM.vit
xÖt;yû"u pu®Wÿ " xÖt≤e N{ÿyÖ a;yÿ„u yevÖ ≤e N{Öye p[itÿ itœTyÖ‡p ¨pÿ SpOxit
.eWjÖ ' v; a;poÿ .eWjÖ mevÖ k¡®⁄ te –4–
185

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;ôyru …ÿ s p[;,Ö o n;mÿ sivôtru ;…/ÿpTyeåp;ônMmÿe d;ô‡í=urÿ …sô ≈o]'Ö n;mÿ
/;ôtru ;…/ÿpTyÖ a;yumÿ Re d; ÂÖpmÿ…sô v,oÖR n;mÖ bOhSÖ ptÖre ;…/ÿpTye p[jÖ ;Mmÿe
d; Aûtmÿ…s sÖTy' n;meN{ÖSy;…/ÿpTye =Ö]Mmÿe d; .Utû mÿ…sô .VyÖ' n;mÿ
iptû,O ;m;…/ÿpTyÖåe p;moWÿ/In;'ô g.|Ã /; AûtSyÿ Tv;ô Vyoÿmn AûtSyÿ Tv;Ö
iv.Umÿ n AûtSyÿ Tv;ô iv/ÿm,R AûtSyÿ Tv;Ö sÖTy;yÖ‡tRSyÿ Tv;Ö JyoitÿWe
pÖj[ ;pÿitivôrR ;jÿmpXyÖˇy;ÿ .Utû ' cÖ .Vy'Ã c;sOjtÖ
t;mOiWÿ>y‚StÖroÿåd/;ôˇ;' jÖmdÿ…¶ÖStpÿs;pXyÖˇy;ô vw s
pOXnIôNk;m;ÿnsOjtÖ tTpOXnIÿn;MpO‚XnÖTv' yTpOXnÿyo gûÁO NteÖ pOXnIÿnvÖe tw"
k;m;ôNyjÿm;ônoåvÿ ®Nıe v;ôyru …ÿ s p[;,ô o n;meTy;ÿh p[;,;p;ôn;vevÖ ;vÿ
®NıeÖ c=urÿ …sô ≈o]'Ö n;meTy;ôh;yÿru veÄ ;vÿ ®Nıe ÂÖpmÿ…sô v,oÖR n;meTy;ÿh
pÖj[ ;mÖve ;vÿ ®Nı Aûtmÿ…s sÖTy' n;meTy;ÿh =Ö]mevÖ ;vÿ ®Nıe .ûtU mÿ…sô
.Vy'Ö n;meTy;ÿh pÖxvoô v; aÖp;moWÿ/In;'ô g.R"Ã pÖxnU vÖe ;vÿ ®Nı EÖt;vÖ√w
pu®Wÿ MpÖ·rtÖStdÖve ;vÿ ®Nı AûtSyÿ Tv;ô VyoÿmnÖ îTy;ÿhyÖe ' v; AûtSyÖ
VyoÿmmeÖ ;mÖve ;…. jÿyTyOtû Syÿ Tv;ô iv.ÿmU nÖ îTy;ÿh;ôNt·rÿ=MÖ v; AûtSyÖ
iv.ÿmU ;ôNt·rÿ=mevÖ ;…. jÿyTyOtû Syÿ Tv;ô iv/ÿm,R Ö îTy;ÿhÖ ¥*v;R AûtSyÖ
iv/ÿmÖR idvÿmvÖe ;…. jÿyTyOtû Syÿ Tv; sÖTy;yeTy;ÿhÖ idxoô v; AûtSyÿ
sÖTy' idxÿ EÖv;…. jÿyTyOtû Syÿ Tv;ô JyoitÿWÖ îTy;ÿh suvgÖ oR vw loôk
AûtSyÖ Jyoitÿ" suvgÖ mR vÖe loôkmÖ…. jÿyTyetÖ ;vÿNtoô vw
dÿve loôk;St;nÖve ;…. jÿyitô dxÖ sMpÿ¥NtÖe dx;ÿ=r; ivôr;@•Ã'
ivôr;Æ@±vrÖ ;JyÖve ;•;¥Öe p[itÿ itœit –5–
dÖve ; vw y¥ÖDne Ö n;v;®ÿN/tÖ tTprÄrw v;ÿ®N/tÖ tTpr;ÿ,;MprÄTv' yTprÿe
gûÁO NtÖe ydevÖ yÖDne Ö n;vÿ®NÄ ıe tSy;vÿ®ı‰wÖ yMpÿq[ mÖ ' gOû ;tIômmevÖ tenÿ
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

loôkmÖ…. jÿyitô y' i√ôtIyÿmNÖ t·rÿ=Ö' tenÖ y' tûtO IyÿmmÖ mu veÖ tenÿ loôkmÖ….
jÿyitô ydetÖ e gûÁO Ntÿ EÖW;' loôk;n;ÿm…Ö .…jÿTy;ô ¨ˇÿr„eÄ vhÿ"SvÖmtu oôåv;Rçoÿ
gOÁNteå….ô…jTyÖvw me ;\Lloôk;Npun·ÿ rm' loôkMpÖT[ yvÿroh≤NtÖ
yTpUv„ReÖ vhÿ"æSvÖt" pr;ÿço gûÁO NtÖe tSm;ÿidt" pr;Öç îÖme loôk;
yduˇrÿ „Äe vhÿ"SvÖmtu oôåv;RçoÖ gOÁû NteÖ tSm;ÿdmÖ tu oôåv;Rçÿ îÖme
loôk;StSm;ôdy;ÿty;ªo loôk;Nmÿn„ûu y;ÿ ¨pÿ jIv≤Nt b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ
kSm;ÿTsÖTy;dÖŒ aoWÿ/yÖ" sM.ÿvNÖ TyoWÿ/yo mnû„u y;ÿ,;Öm•ÿMpÖj[ ;pÿitMpÖj[ ;
anûu p[ j;ÿyNtÖ îitô pr;ÖniNvitÿ b[yU ;ô‡¥d(gûO ;TyÖŒSTv*Wÿ/I>yo
gO;ÖmIitô tSm;ÿdŒÖ aoWÿ/yÖ" sM.ÿv≤NtÖ yd(gûO ;TyoWÿ/I>ySTv;
pÖj[ ;>yoÿ gO;ûmIitô tSm;ôdoWÿ/yo mnû„u y;ÿ,;Öm•Ö' yd(gûO ;itÿ pÖj[ ;>yÿSTv;
pÖj[ ;pÿtye gO;ÖmIitô tSm;ÿTp[jÖ ;pÿitMpÖj[ ; anûu p[ j;ÿyNte –6–
p[jÖ ;pÿitdevR ;sûru ;nÿsjO tÖ tdnÿu yÖDoÿåsOJyt yÖD' zNd;˝Ã…sô te iv„vÿçoô
Vyÿ£;mÖNTsoåsÿru ;Önnuÿ yÖDoåp;ÿ£;m¥ÖD' zNd;ÿ˝…sô te dÖve ; aÿmNyNt;ômI
v; îÖdmÿ.vU NÖ y√Öy˝ Sm îitô te
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖNTsoÿåb[vITpÖj[ ;pÿitôXzNdÿs;' vIôymÃR ;ôd;yÖ t√Ö" p[
d;ÿSy;ômIitô s CzNdÿs;' vIôymÃR ;ôd;yÖ tdÿ>e yÖ" p[;yÿCzÖˇdnûu
CzNd;ô˝Syp;ÿ£;mÖHzNd;ÿ˝…s yÖDSttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö y EÖv'
zNdÿs;' vIôyÃ| ved; ≈;ÿvyÖ ;Stûu ≈*WÖ@‰jÖ ye yj;ÿmhe vW$(k;ôro
.vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo .vit b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ kSmÖw
kmÿ?vÖyrRu ; ≈;ÿvyÖtIitô CzNdÿs;' vIôy;ÃyR ie tÿ b[yU ;detÖ √w zNdÿs;' vIôymRÃ ;
≈;ÿvyÖ ;Stûu ≈*WÖ@‰jÖ ye yj;ÿmhe vW$(k;ôro y EÖv' vedÖ svIÿyrRw veÄ
CzNdoÿ….rcRitô y≤Tk˘ c;cÃiR tô yidN{oÿ vO]û mhÿ•me?Ö y'
187

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t¥¥tIÿnp;vÿpdmÖ?e y' tdqÖ kSm;ÿdNÖw {o yÖD a;
s˝Sq;ÿtoÖ·rTy;ÿ¸iû rN{ÿSyÖ v; EÖW; yÖ…Dy;ÿ tÖnyU ¥R DÖ St;mÖve t¥ÿj≤NtÖ y
EÖv' vedopÿnw ' yÖDo nÿmit –7–
a;ôydûu ;R aÿ¶e hÖivWoÿ juW;ô,o `ûtO pÿt[ Iko `ûtO yoÿinre…/ ) `ûtO MpIôTv; m/ûu
c;®Ö gVyÿ‚MpÖtve ÿ pû]u mÖ…. rÿ=t;idômm( –
a; vÿíO ‰tÖe v; EÖt¥jÿm;noôå…¶>y;ô' ydÿne yo"
ÍtÖ’
' Ty;q;ôNy];ÿv.ûqO mÖvTw y;ÿydûu ;R aÿ¶e hÖivWoÿ juW;ô,
îTyÿv.Oqû mÿv„Öw yÔÿ¸u y;ôd;¸ÿTyÖvw nw *ÿ xmyitô n;itômR ;CzRià tô yjÿm;no
yTk⁄sIÿdmÖ pÿt[ IˇÖMm…yô yenÿ yÖmSyÿ bÖ≤ln;ô cr;ÿ…m ) îÖhvw s…•ÖrvÿdyeÖ
tdÖte ˇdÿ¶e anû,O o .ÿv;…m )
ivêÿlop ivêd;ôvSyÿ Tv;ôsÔÿhu oMyÖG/;dekoÿå¸ût;dek"¡ smsÖn;dek"¡ )
te nÿ" ’<vNtu .eWjÖ ˝ sdÖ" shoô vre<ÿ ym( –
aÖy' noô n.ÿs; pûru " sÖ˝Sf;noÿ aÖ…. rÿ=tu ) gûhO ;,;ÖmsÿmTyRw bÖhvoÿ no
gûhO ; aÿsn( –
s Tv' noÿ n.sSptÖ ËjÃ| no /eih .Ö{y;ÿ ) punnÿ oR nÖ∑m; ’¡…/ô punnÿ oR
rÄ…ym; ’¡…/ –
devÿ s˝Sf;n shßpoôWSye≤ÿ xWÖe s noÿ r;ÖSv;Jy;ÿin˝ r;ÖySpoW˝Ã
suvû IyR˝Ã s'vTsÖrI,;ÿ˝ SvÖ‚Stm( –
aÖ…¶v;Rv yÖm îÖy' yÖmI k⁄sIÿdÖ' v; EÖt¥ÖmSyÖ yjÿm;nÖ a; dÿˇeÖ
ydoWÿ/I….ôviRe d˝Ã Stû,O ;itô ydnÿpu *„y p[y;ôy;d(gI[ vÿ bÖımÿne mÖm‚u „m\Là loÖkÉ
nÿne IyerNÄ yTk⁄sIÿdmÖ pÿt[ IˇÖMmyITyup*ÿWtIôhvw sNyÖm' k⁄sIÿd'
inrvÖd;y;ÿn,ûO " sÿvu gÖ | loôkmÿie tô yidÿ …mô≈…mÿvÖ crÿde ÔÖ≤ln;ô
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sˇ_¡NU p[d;ôVyÿe ju¸y;deWÖ v; aÖ…¶vÃêRw ;nÖro yTpÿd[ ;ôVyÿ" s EÖvnw ˝ÿ m
SvdyÖTy‡ˆ;Ã' ivô/;Ny;ÿmk
e ;∑Ök;y;ÿmpûpU ' ctÿ"u xr;vMpÖKTv; p[;tô retÄ ne Ö
k=Ömpu *ÿW¥Öe idô dhÿit pu<yÖsmÿM.vitô yidô n dhÿit p;pÖsmÿ‡metÖ ne ÿ h
SmÖ v; AWÿy" purû ; ivôD;nÿne dI`RsTÖ ]mupÿ y≤NtÖ yo v;
¨ÿp{Ö∑;rÿmpu ≈oôt;rÿmnu:y;ôt;rÃ' ivô√;NyjÿtÖe smÖm‚u „mÃL\ loôk îÿ∑;pûtU nRe ÿ
gCztÖåe …¶v;R ¨ÿp{Ö∑; v;ôy®u pÿ ≈oôt;idôTyoÿånu:y;ôt; t;Ny EÖv'
ivô√;NyjÿtÖe smÖm‚u „m\LÃ loôk îÿ∑;pUtû nRe ÿ gCzteåÖ y' noô n.ÿs; pûru
îTy;ÿh;ô…¶vwR n.ÿs; purû oÿå…¶mÖve td;ÿhtÖw Nmÿe gop;ôyie tô s Tv' noÿ
n.sSptÖ îTy;ÿh v;ôyvu Rw n.ÿsSÖ pitÿv;Ryô mu veÖ td;ÿhtÖw Nmeÿ gop;ôyie tô devÿ
s˝Sf;ônTe y;ÿh;ôs* v; a;ÿidôTyo dÖve " sÖ˝Sf;nÿ a;idôTymÖve td;ÿhtÖw Nmÿe
gop;ôyie tÿ –8–
EÖt' yuv;ÿnMÖ p·rÿ vo dd;…mô tenÖ £°@ÿNtIírt ipôy[ ,e ÿ ) m; nÿ" x;¢
jÖnWu ;ÿ su.;g; r;ÖySpoWÿ,e Ö s…môW; mÿdme –
nmoÿ mihôª ¨Öt c=uWÿ e tÖe m®ÿt;‚MptÖStdÖh' gÿ,O ;…m ) anÿu mNySv
sûyu j;ÿ yj;mÖ ju∑Ã' devÖ ;n;ÿ…môdmÿStu hÖVym( –
dÖve ;n;ÿmWÖe ¨ÿpn;ôh a;ÿsIdÖp;' g.RÖ aoWÿ/IWûu Nyÿˇ_" ) somÿSy
{ÖPsmÿv,O It pUWû ; bOhû •i{ÿr.vÖˇdeWÿ ;m( –
ipôt; vÖTs;n;ôMpitÿr…flÖy;n;ômqoÿ ipôt; mÿhtÖ ;' ggÃrR ;,;m( ) vÖTso jÖr;yÿu
p[itô/Ku pIôyWU ÿ a;ô…m=;ô mStÿu `ûtO mÿ SyÖ ret"ÿ –
Tv;' g;voÿåvO,t r;ÖJy;yÖ Tv;˝ hÿvNt mÖ®tÿ" Svôk;‹" ) v„mRNÃ =Ö]Syÿ
kôk…⁄ .ÿ ≤x…≈y;ô,Sttoÿ n ¨Ägo[ iv .ÿj;ô vsUiÿ n –
Vyÿı
O ne Ö v; EÖW pÖxnu ;ÿ yjtÖe ySyÖtw ;inô n i£ÖyNtÿ EÖW hÖ Tvw smÿı
O ne
189

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjtÖe ySywtÖ ;inÿ i£ÖyNtÿe –9–
sUyoRÃ dÖve o idÿivôWŒoÿ /;ôt; =Ö];yÿ v;ôy"u pÖj[ ;>yÿ" ) bOhSÖ pitÿSTv;
pÖj[ ;pÿtyeÖ Jyoitÿ„mtI' juhotu –
ySy;ÿStÖe h·rÿtoô g.oRåqoô yoinÿihRr<Ä yyIÿ ) a©;ûNyÓÿtu ;ô ySywÖ t;' dÖve "w
smÿjIgmm( –
a; vÿtnR vtRyÖ in inÿvtRn vtÖyR Ne {ÿ ndRbdu ) .UMy;ôítÿß"
pÖi[ dxÖSt;….ôr; vÿtyR ;ô pun"ÿ –
iv tÿe ….n…µ tkôrI' iv yoinô' iv gvIôNy*Ã ) iv m;ôtrÃ' c pû]u ' cÖ iv
g.|à c jÖr;yÿu c ) bÖihStÿe aStûu b;≤litÿ ) ¨Ö®{Ö Pso ivôê¡pÖ îNdû"u
pvÿm;noô /Irÿ a;nÔÖ g.ÃmR ( –
Ek¡pdI i√ôpdIÿ i]ôpdIô ctÿ„u pdIô pçÿpdIô W$(pdÿ I sÖ¢pÿ¥∑Ö ;pÿdIô .uvnÖ ;nÿu
p[qt;ô˝ Sv;h;ÿ mÖhI ¥*" pÿ…O qôvI cÿ n îÖm' yÖD‚Mmÿ…m=t;m( ) ipôptûO ;'
noô .rIÿm…." –10–
îÖd' v;ÿm;ôSyÿe hÖ…v" ipôy[ …mÿN{;bOhSptI ) ¨ÖKqMmdÿí xSyte –
aÖy' v;ôMp·rÿ iWCytÖe somÿ îN{;bOhSptI ) c;®ÄmdR ;ÿy pIôtyeÿ –
aÖSme îÿN{;bOhSptI rÄ…y' /ÿˇ˝ xtÖ‚Gvnÿm( ) aê;ÿvNt˝ shÖ≤ß,ÿm( –
bOhSÖ pitÿn"ÖR p·rÿ p;tu pÖí;dûtu oˇÿrSm;ôd/ÿr;d`;ôyo" ) îN{ÿ" purû St;ÿdtûu
mÿ?yôto nÖ" s%;ô s≤%ÿ>yoô v·rÿv" ’,otu –
iv tÖe iv„vÖGv;tÿjtU ;so a¶eÖ .;m;ÿs" xucÖe xucyÿ ír≤Nt )
tûiu vôm=[Ö ;soÿ idôVy; nvÿGv;ô vn;ÿ vn≤Nt /OWtÖ ; ®ÖjNtÿ" –
Tv;mÿ¶Öe m;nÿWu IrI@teÖ ivxoÿ ho];ôivd'Ö ivivÿ…c˝ ràÖ/;tÿmm( ) guh;ô
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sNtÿ˝ su.g ivôêdÿxtR ' tuiv„mÖ,s˝Ã sûyu j'à `Ot…Ö ≈yÿm( –
/;ôt; dÿd;tu no rÄ…ymIx;ÿnoô jgÿtSÖ pitÿ" ) s nÿ" pU,û neR ÿ v;vnt( –
/;ôt; p[jÖ ;y;ÿ ¨Öt r;Öy ÈÃxe /;ôtde ' ivêÖM.uvnÿ ' jj;n ) /;ôt; pû]u '
yjÿm;n;yÖ d;t;ô tSm;ÿ ¨ hÖVy' `ûtO vÿi√/em –
/;ôt; dÿd;tu no rÄ…yMp[;cIÃ' jIôv;tûmu ≤=ÿt;m( ) vÖy' devÖ Syÿ /Imih
sumiÖ t˝ sÖTyr;ÿ/s" –
/;ôt; dÿd;tu d;ôxWu Öe vsÿiU n pÖj[ ;k;ÿm;y mIô!Wü eÿ duroÖ,e ) tSmÿw dÖve ;
aÖmtO ;ô" s' VyÿyNt;'ô ivêÿe devÖ ;soô aidÿit" sÖjoW;ÿ" –
anuÿ noôå¥;nÿmu ityÖDR ' dÖve We uÿ mNyt;m( ) aÖ…¶íÿ hVyÖv;hÿnoô .vÿt;'
d;ôxWu eÖ myÿ" –
aiNvdÿnmu tÖe Tv' mNy;ÿsÖw x' cÿ n" ’…/ ) £TvÖe d=;ÿy no ihnûu p[ ,Ö
a;yU˝ÿ iW t;·rW" –
anuÿ mNyt;mnûmu Nyÿm;n; p[jÖ ;vÿNt˝ rÄ…ym=Iÿym;,m( ) tSywÿ vÖy˝
he@…ÿ sô m;ipÿ .UmÖ s; noÿ devÖ I suhû v;ô xmÃR yCztu –
ySy;ÿ…môdMp[iÖ d≤xô yi√ÖrocÖtåe nÿmu itôMp[itÿ .UWNTy;ôyvÿ" ) ySy;ÿ ¨ÖpSqÿ
¨ÖvNRà t·rÿ=˝Ö s; noÿ devÖ I sûhu v;ô xmRà yCztu r;Äk;mÖh˝ sûhu v;˝Ã su∑tûu I
¸ÿve Íû,otÿu n" sû.u g;ô bo/ÿtu Tmn;ÿ ) sIVyÖTvpÿ" sûCU y;…Czÿ¥m;ny;ô
dd;ÿtu vIôr˝ xÖtd;ÿymuKû Qyÿm( –
y;Steÿ r;kÉ sumtÖ yÿ" sûpu x
e sÿ oô y;….ôddR ;ÿ…s d;ôxWu eÖ vsÿiU n ) t;….ÿnoR
aÖ¥ sûmu n;ÿ ¨ûp;gÿih shßpoôW˝ sÿ.u geÖ rr;ÿ,; –
…snIÿv;≤lô
y; sÿpu ;ô…," –
kûÙ⁄ mÖh˝ su.û g;'Ã ivµÖn;pÿsmÖ‚SmNyÖDe sûhu v;Ã' johvI…m ) s; noÿ
191

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dd;tûu ≈vÿ,‚Mptû,O ;' tSy;ÿSte deiv hÖivW;ÿ iv/em –
k⁄Ùû devRÖ ;n;ÿmmÖ tO Sÿ yÖ pàIô hVy;ÿ no aÖSy hÖivWÿ…íkÉtu ) s' d;ôxWu eÿ
ikôrtûu .U·rÿ v;ôm˝ r;ÖySpoWÃ' …cikÖtWu eÿ d/;tu –11–
@it tOtIyk;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
aq tOtIyk;<@e ctuq"R p[p;#k" 4
iv v; EÖtSyÿ yÖD Aÿ?yteÖ ySyÿ hûivrÿitô·rCyÿtÖe sUyoRà devÖ o idÿivôWŒÖ
îTy;ÿhÖ bOhSÖ pitÿn; cwvÖ ;Syÿ p[jÖ ;pÿitn; c yÖDSyÖ VyOı
ÿ mÖ ipÿ vpitô
r=;ÿ˝…sô v; EÖtTpÖx˝' sÿcNtÖe ydÿk
e devTÖ yÿ a;lÿB/oô .Uy;ôN.vÿitô
ySy;ÿStÖe h·rÿtoô g.ÖR îTy;ÿh dev]Ö vw nw ;Ã' gmyitô r=ÿs;ômpÿhTy;ô a; vÿtnR
vtRyÖ Te y;ÿhÖ b[˜,ÿ vÖw nw mÖ ; vÿtyR itô iv tÿe ….n…µ tkôrI…mTy;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw ‡du®ÿ {ÖPso ivôêÂÿpÖ îNdu·û rTy;ÿh pÖj[ ; vw pÖxvÖ îNdÿ"u
pÖj[ ywvÖ nw Mÿ pÖx…u .ô" smÿ/yR itô idv'Ö vw yÖDSyÖ Vyÿı
O ' gCzit
pO…qôvImitÿ·rˇ_Ö' t¥• xÖmyÖde ;itômR ;CzR¥πÖ jÿm;noô mÖhI ¥*" pÿ…O qôvI cÿ nÖ
îTy;ÿhÖ ¥;v;ÿp…O qôvI>y;ÿmveÖ yÖDSyÖ VyOı
ÿ Ö' c;itÿ·rˇ_' c xmyitô
n;itômR ;CzRià tô yjÿm;noô .Smÿn;ô…. smUhû it SvÖg;’¡Ty;ô aqoÿ aÖnyoÖv;R
EÖW g.oôåR nyoÿrvÄe nw 'Ã d/;itô ydÿv¥Ö de itô t{ÿce yÖ¥e •;vÖ¥Te pÖxor;lÿB/SyÖ
n;vÿ ¥eTpûru St;ô•;>y;ÿ aÖNydÿv¥Ö de puû ·rÿ∑;dÖNyTpûru St;ô√w n;>ywÿ p[;,ô
¨Öp·rÿ∑;dp;ôno y;v;ÿnveÖ pÖxSu tSy;vÿ ¥itô iv„,ÿve ≤xipivô∑;yÿ juhoitô
y√w yÖDSy;ÿitô·rCyÿteÖ y" pÖxo.ûmRU ; y; pui∑ôSti√„,ÿ"u ≤xipivô∑oåitÿ·rˇ_
EÖv;itÿ·rˇ_' d/;ôTyitÿ·rˇ_SyÖ x;NTy;ÿ aÖ∑;pûiU[ órÿ<y'Ö d≤=ÿ,;Ö∑;pÿdIô
ÁºWÿ ;Tm; nÿvmÖ " pÖxor;¢‰;ÿ aNtrkoôx ¨Ö„,IWÖ,e ;ivÿi∑tM.vTyevÖ …mÿvÖ
ih pÖx®u Lbÿ…mvÖ cmÃvRe m;ô˝s…môv;SqIÿvÖ y;v;ÿnveÖ pÖxSu tm;ôPTv;vÿ
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

®NıeÖ ySywWÖ ; yÖDe p[;yÿ…í·ˇ" i£ôytÿ îÖÇ; vsIÿy;N.vit –1–
a; v;ÿyà o .UW xu…cp;ô ¨pÿ n" sÖhß'à te inôytu oÿ ivêv;r ) ¨poÿ teÖ
aN/oô m¥ÿmy;…mô ySyÿ dev d…/ôWe pÿvU pRÖ ye mÿ ( –
a;k¡TÀ yw Tv;ô k;m;ÿy Tv; sÖm/O eÿ Tv; iki‘Ö$; tÖe mnÿ" pÖj[ ;pÿtyeÖ Sv;h;ÿ
iki‘Ö$; teÿ p[;,ô ' v;ôyvÖe Sv;h;ÿ iki‘Ö$; tÖe c=u"û sUy;ÃyR Ö Sv;h;ÿ
iki‘Ö$; tÖe ≈o]Ö' ¥;v;ÿp…O qôvI>y;ô˝ Sv;h;ÿ iki‘Ö$; tÖe v;cÖ˝
srÿSvTyÖw Sv;h;ÿ Tv' tûru Iy;ÿ vÖ≤xnIÿ vÖx;…sÿ sÖ’¥Êv;ô mnÿs; g.ÖR
a;xÿyt( ) vÖx; Tv' vÖ≤xnIÿ gCz dÖve ;NTsÖTy;" sÿNtûu yjÿm;nSyÖ
k;m;ÿ" –
aÖj;…sÿ r…yôœ; pÿ…O qôVy;˝ sIÿdoô?v;RNt·rÿ=mÖ pu ÿ itœSv idôiv tÿe bûhO ∫;"
)
tNtu'Ã tÖNvn[jsÿ o .;ônmu iNvÿihô Jyoitÿ„mt" pÖqo rÿ= …/ôy; ’ût;n( )
aÖnLuû bÖ,' vÿytÖ joguvÿ ;ômpoô mnÿ.u vR jÖny;ô dwVy'Ö jnÿm( –
mnÿso hÖivrÿ…s pÖj[ ;pÿtvÖe ,R oÖR g;];ÿ,;' te g;]Ö.;joÿ .Uy;Sm –2–
îÖme vw sÖh;St;'ô te v;ôyVu yÃvR ;ôˇe g.Rmà d/;t;ô' t˝ somÖ"
p[;jÿnydÖ…¶rÿgs[ tÖ s EÖtMp[jÖ ;pÿitr;¶Öye mÖ∑;k¡p;lmpXyÖˇ'
inrÿvpÖˇne vwÖ nw ;ÿm¶Ö re …/ô inrÿ£°,;ÖˇSm;ôdPyÿNydevTÖ y;ÿm;ôl.ÿm;n
a;¶Öye mÖ∑;k¡p;lMpûru St;ô…•vÃpR de ¶Ö re veÄ nw ;ôm…/ÿ inô„£°y;lÿ.teÖ
y√;ôyVu yRv;ôˇSm;ÿ√;yÖVy;ÿ yidôme g.RmÖ dÿ/;t;'ô tSm;ÿ∂‰;v;pO…qôVy;ÿ
yTsomÖ" p[;jÿnydÖ…¶rgÿs[ tÖ tSm;ÿd¶IWoômIy;ô
ydÖnyoÿivRyTÖ yov;RgvÿdˇÖ Sm;ÿTs;rSvÖtI yTpÖj[ ;pÿitrĶre …/ÿ
193

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

inôr£°ÿ,;ˇSm;ÿTp[;j;pÖTy; s; v; EÖW; sÿvdR ve TÖ y;ÿ ydÖj; vÖx;
v;ÿyVÖ y;ÿm; lÿ.te Ö .Uitÿk;mo v;ôyvu Rw =eipÿœ; dÖve t;ÿ v;ôymu veÖ Svenÿ
.;gÖ/ye nÖe opÿ /;vitô s EÖvnw MÖ .UitÃ' gmyit ¥;v;pO…qôVy;ÿm; lÿ.te Ö
’ûWm;ÿ," p[itôœ;k;ÿmo idôv EÖv;Smÿw pÖjNR yoÿ vWRitô VyÿSy;moWÿ/yo
roh≤Nt sÖm/uk
ÃR mSy sÖSyM.ÿvTy‡¶IWoômIy;ôm; lÿ.te Ö y"
k;ômyetÖ ;•ÿv;n•;ôd" Sy;ô…mTyÖ…¶nwvÖ ;•Ömvÿ ®NıÖe
somÿne ;ô•;¥m•ÿv;nÖve ;•;ôdo .ÿvit s;rSvÖtIm; lÿ.te Ö y ÈÃêrÖ o v;ôco
vidÿtoô" sNv;c'Ö n vdÖ√e ;Gvw srÿSvtIô srÿSvtImÖve Svenÿ .;gÖ/ye nÖe opÿ
/;vitô swv;‚SmÖNv;c'Ã d/;it p[;j;pÖTy;m; lÿ.te Ö y"
k;ômyÖte ;nÿ….…jtmÖ…. jÿyye …Ö mitÿ pÖj[ ;pÿitô" sv;ÃR dÖve t;ÿ
devÖ t;ÿ….rÄve ;nÿ….…jtmÖ…. jÿyit v;yÖVyÿyoôp;k¡roit
v;ôyorevÄ nw ;ÿmvÖ®?y; lÿ.tÖ a;kÀT¡ yw Tv;ô k;m;ÿyÖ TveTy;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw iTk¡i‘$;ôk;rÃ' juhoit iki‘$;k;ôr,e Ö vw g[;Mô y;" pÖxvoÿ
rmNtÖe p[;rÄ<y;" pÿt≤NtÖ y≤Tk¡i‘$;ôk;rÃ' jûhu oitÿ g[;Mô y;,;ÿMpxûnU ;' /OTyÖw
pyöR * i£Öym;ÿ,e juhoitô jIvÿNtImÖve nw ;ÿ˝ suvgÖ | loôk' gÿmyitô Tv'
tûru Iy;ÿ vÖ≤xnIÿ vÖx;sITy;ÿh dev]Ö vw nw ;Ã' gmyit sÖTy;" sÿNtûu yjÿm;nSyÖ
k;m;ô îTy;ÿhWÖw vw k;moô yjÿm;nSyÖ ydn;ÿtR ¨ÖdcO Ö' gCzÿitô
tSm;ÿdvÖe m;ÿh;ô‡j;…sÿ r…yôœTº y;ÿh„w vÿve nw ;Ã' loôkWÉ ûu p[itÿ œ;pyit idôiv tÿe
bOhû ∫; îTy;ÿh suvgÖ R EÖv;Smÿw loôkÉ Jyoitÿd/R ;itô tNtu'Ã tÖNvn[jsÿ o
.;ônmu iNvÖhITy;ÿhmÖe ;nÖve ;Smÿw loÖk;Ô‰oitÿ„mt" kroTy‡nuLbÖ,' vÿytÖ
jogÿvu ;ômpÖ îTy;ÿh ydÖve yÖD ¨ÖLb,'Ã i£ôytÖe tSyÖvw Ww ; x;≤NtÖ‡mRn.uÿ vR
jÖny;ô dwVyÖ' jnÖ…mTy;ÿh m;nÖVyoÿ vw pÖj[ ;St; EÖv;¥;ÿ" k⁄®tÖe mnÿso
hÖivrÄsITy;ÿh SvÖg;’¡TyÖw g;];ÿ,;' te g;]Ö.;joÿ
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.Uy;ôSmeTy;ÿh;ô≤xWÿmveÖ tw ;m; x;ÿStÖe tSyÖw v; EÖtSy;Ö Ek¡mvÖe ;dÿve yjn'Ö
yd;lÿB/;y;mÖ.o[ .vÿitô yd;lÿB/;y;mÖ."[ Sy;dÖPsu v;ÿ p[vx
eÖ yÖTe sv;Ã|
v;ô p[;XnIÿy;ô‡¥dÖPsu pÿv[ x
eÖ yÿ¥e DvexsÖ ' k¡y⁄ ;RTsv;ÃmR veÖ
p[;XnIÿy;id≤N{ÖymevÖ ;TmN/ÿˇÖe s; v; EÖW; ]ÿy;ô,;mÖve ;vÿ®ı;
s'vTsrÄsdÿ" shßy;ô…jnoÿ gOhmÖ…e /nÖSt EÖvtw y;ÿ yjerNÄ teW;ÿmvÖe Ww ;¢;
–3–
…côˇ' cÖ …c·ˇôí;‡kÀt¡ Ö' c;‡kÀi¡ tíÖ ivD;ÿt' c ivôD;n'Ã cÖ mnÿíÖ
xKvÿrIíÖ dxRíà pû,U mR ;ÿsí bOhû ∞ÿ rq'trÖ ' cÿ pÖj[ ;pÿitôjyR ;ôinN{;ÿyÖ vO„,Öe
p[;yÿCzdûgu "[ pÿtO nÖ ;JyÿWe uû tSmÖw ivxÖ" smÿnmNtÖ sv;ô"R s ¨Ög"[ s ih
hVyoÿ bÖ.vU ÿ dev;sûru ;" s'yˇÿ ; a;sÖNTs îN{ÿ" pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇSm;ÿ
EÖt;Ôy;ôNp[;yÿCzˇ;nÿjhu oôˇtoô vw dÖve ; asÿru ;njyÖNydjÿyNÖ t∆y;ÿn;'
jyÖTv˝ Sp/ÃmR ;nentwÖ e hoÿtVÖ y;ÿ jyÿTyevÖ t;MpOtnÿ ;m( –4–
aÖ…¶.UtRû ;n;ôm…/ÿpitô" s m;ÿv‚Ö Tv‡N{oÿ JyeœÖ ;n;' yÖm" pÿ…O qôVy;
v;ôyru NÄ t·rÿ=SyÖ sUyoÃR idôv‡íÖN{m;ô n=ÿ];,;ÖMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ o …mô]"
sÖTy;n;ô' v®ÿ,oÖåp;˝ sÿm{uû " ßoôTy;n;ô‡m•Ö˝ s;m[;Jÿ y;n;ôm…/ÿpitô
tNm;ÿvtûu somÖ aoWÿ/In;˝ sivÖt; pÿs[ vÖ ;n;˝Ã ®Ä{" pÿxnûU ;' Tv∑;ÿ
ÂÖp;,;Ö' iv„,û"u pvÃtR ;n;MmÖ®toÿ gÖ,;n;ôm…/ÿptyÖSte m;ÿvNtûu iptÿr"
ipt;mh;" preåvrÄe tt;ÿStt;mh; îÖh m;ÿvt )
aÖ‚SmNb[˜•ÿ ‚Ö SmN=Ö]åeÿ Sy;m;ô≤x„yÄSÖ y;Mpÿru oÄ/;y;ÿm‚Ö SmNkmÕR SÖ y;'
dÖve ÙÿTy;m( –5–
195

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dÖve ; vw y¥ÖDe åk¡v⁄ tR Ö tdsÿru ; ak⁄vtR Ö te dÖve ;
EÖt;nÿ>y;t;ôn;nÿpXyÖNt;nÖ>y;tÿNvtÖ y∂ºvÖ ;n;ô' km;RsIôd;?yÃtR Ö
t¥dsurÿ ;,;'Ö n td;ÿ?yRtÖ yenÖ kmR,Ö Te sÖˇeR ]ÿ hotÖVy;ÿ Aû›oTyÖve tenÖ kmÃ,R ;Ö
yi√êÿe devÖ ;" sÖm.ÿrNÄ tSm;ÿd>y;t;ôn; vwêÿ devÖ ;
yTp[jÖ ;pÿitôjyR ;ôNp[;yÿCzÖˇSm;ô∆y;ÿ" p[;j;pÖTy;" y{;ÿ∑.^û ∫
O Iÿ r;Ö∑m^ ;dÿdtÖ
t{;ÿ∑.û^ tO ;˝Ã r;∑^.ÊOû v' te dÖve ; aÿ>y;t;ônrw surÿ ;nÖ>y;tÿNvtÖ
jywrÿ jyn[;∑û.^ ∫
O Iÿ r;Ä∑m^ ;dÿdtÖ y∂Övº ; aÿ>y;t;Önrw sûru ;nÖ>y;tÿNvtÖ
tdÿ>y;t;ôn;n;ôm>y;t;nÖTv' y∆ywrÖ jÿyNt∆y;ÿn;' jyÖTv' y{;ÿ∑.û^ ∫
O Iÿ
r;Ö∑m^ ;dÿdtÖ t{;ÿ∑.û^ tO ;ÿ˝ r;∑^.ÊûO v' ttoÿ dÖve ; a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö yo
.[;tOVû yv;ôNTSy;Ts EÖt;Ôu¸ÿ yd>y;t;ônrw veÄ .[;tûVO y;nÖ>y;tÿntu eÖ jywjÿ yR it
r;∑û.^ ∫
O Iÿ r;Ö∑m^ ; dÿˇÖe .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo .vit –6–
Aût;ôW;@ûté /;ÿm;ô…¶gÃNR /ÖvSR tSy*Wÿ/yoåPsÖrsÖ ËjoRÖ n;mÖ s îÖdMb[˜ÿ
=Ö]Mp;ÿtuû t; îÖdMb[˜ÿ =Ö]Mp;ÿNtuû tSmÖw Sv;h;ô t;>yÖ" Sv;h;ÿ s'ihôto
ivôês;ÿm;ô sUyoÃR gN/ÖvSR tSyÖ mrIÿcyoåPsÖrsÿ a;ôyvu "ÿ suWªuû "
sUyrRÃ ‚XmíÖNÄ {m;ÿ gN/ÖvSR tSyÖ n=ÿ];<yPsÖrsoÿ bek
Ö r⁄ yÿ o .ûJu yu" sÿpu ,Ö oR
yÖDo gÿN/ÖvSR tSyÖ d≤=ÿ,; aPsÖrsÿ" StÖv;" pÖj[ ;pÿitivÖêR k¡m;Rô mnoÿ
gN/ÖvSR tSyÿKs;Rmô ;NyÿPsÖrsoô vˆÿy îiWôro ivôêVyÿc;ô v;toÿ
gN/ÖvSR tSy;poÿåPsÖrsoÿ mûdu ; .uvnÿ Sy ptÖe ySyÿ t ¨Öp·rÿ gOhû ; îÖh cÿ )
s noÿ r;ÖSv;Jy;ÿin˝ r;ÖySpoW˝Ã sûvu IyR˝Ã s'vTsÖrI,;˝Ã SvÖ‚Stm( –
pÖrmÄ œÖe ‰…/ÿpitmûTRO yugNRà /ÖvSR tSyÖ ivêÿmPsÖrsoô .uv"ÿ su≤=Öit"
su.iUÿ t.R{’
Ö Tsuvvÿ ;RNpÖjNR yoÿ gN/ÖvSR tSyÿ ivô¥tu oÿåPsÖrsoô ®coÿ
dUrû he iÿ trmO@yÖ o mOTû yugNRà /ÖvSR tSyÿ pÖj[ ; aÿPsÖrsoÿ .Iô®vÖ‡í;®ÿ"
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

’p,k;ôxI k;moÿ gN/ÖvSR tSy;ô/yoÿåPsÖrsÿ" xoôcyÿNtIôn;RmÖ s îÖdMb[˜ÿ
=Ö]Mp;ÿtûu t; îÖdMb[˜ÿ =Ö]Mp;ÿNtuû tSmÖw Sv;h;ô t;>yÖ" Sv;h;ô s noÿ
.uvnSy pteÖ ySyÿ t ¨Öp·rÿ gOhû ; îÖh cÿ ) ¨Ö® bÖ˜[ ,ÿåe Smw =Ö];yÖ mihô
xmÃR yCz –7–
r;Ö∑k
^ ;ÿm;y hotÖVy;ÿ r;Ö∑'^ vw r;ÿ∑.û^ tO oÿ r;Ö∑,e^ vwÖ ;Smÿw r;Ö∑m^ vÿ ®Nıe r;Ö∑m^ veÖ
.ÿvTy;ô‡Tmnÿe hotÖVy;ÿ r;Ö∑'^ vw r;ÿ∑.^û tO oÿ r;Ö∑M^ p[jÖ ; r;Ö∑M^ pÖxvoÿ r;Ö∑'^
yCz^œπ oô .vÿit r;Ö∑,e^ vwÖ r;Ö∑m^ vÿ ®NıeÖ v…sÿœ" sm;ôn;n;ÿM.vitô
g[;mÿk;m;y hotÖVy;ÿ r;Ö∑'^ vw r;ÿ∑.^û tO oÿ r;Ö∑˝' sÿj;ôt; r;Ö∑,e^ vwÖ ;Smÿw r;Ö∑˝^
sÿj;ôt;nvÿ ®Nıe g[;Mô yÿ‡e v .ÿvTy‡…/ôdve nÿ e juhoTy…/ôdve nÿ EÖv;Smÿw
sj;ôt;nvÿ ®NıeÖ t EÿnmÖ vÿ®ı;Ö ¨pÿ itœNte rqmu%
û aojÿSk;mSy
hotÖVy;ÿ aojoô vw r;ÿ∑.^û tO Ö aojoô rqÖ aojÿsvÖw ;Sm;ô aojoåvÿ ®Nı
aojÖSVyÿve .ÿvitô yo r;Ö∑;^ dpÿ.tU "Ö Sy;ˇSmÿw hotÖVy;ÿ y;vÿNtoåSyÖ rq;ô"
SyuSt;Nb[yUÿ ;¥ûõu ?™ v…mitÿ r;Ö∑m^ veÖ ;Smÿw yunKÖ Ty;¸ÿtyoô v; EÖtSy;Klÿ¢O ;Ö
ySyÿ r;ô∑'^ n kLpÿte SvrÄqSyÖ d≤=ÿ,' cÖ£MpÖv[ ÁO ÿ n;ô@«mÖ….
jÿ¸u y;ôd;¸ÿtIrÄve ;Syÿ kLpyitô t; aÿSy kLpÿm;n; r;Ö∑m^ nÿu kLpte
s'g;[ mÖ e s'yˇÿ e hotÖVy;ÿ r;Ö∑'^ vw r;ÿ∑.û^ tO oÿ r;Ö∑e^ %luû v; EÖte Vy;yÿCzNteÖ ye
sÃg' ;[ mÖ ˝ s'yÖ ≤NtÖ ySyÖ pUvSRà yÖ ju◊iÿ tô s EÖv .ÿvitô jyÿitô t˝ s'gà ;[ mô '
m;ÿN/ûk
u îû?mo .ÿvTÖ y©;ÿr; EÖv pÿi[ tôv∑e mÿ ;n; aÖ…m];ÿ,;mSyÖ sen;ôMp[itÿ
ve∑y≤NtÖ y ¨ÖNm;¥Öˇe Smÿw hotÖVy;ÿ gN/v;RPsÖrsoô v; EÖtmuNm;ÿdy≤NtÖ y
¨ÖNm;¥ÿTyÖte e %lûu vw gÿN/v;RPsÖrsoô y{;ÿ∑.û^ tO SÖ tSmÖw Sv;h;ô t;>yÖ"
Sv;heitÿ juhoitô tenvwÖ nw ;ÿHzmyitô nwygÿ o[ /Ö a*dÿMu brÄ a;êÿTqÖ" Pl;=Ö
îtIô?mo .ÿvTyetÖ e vw gÿN/v;RPsÖrs;Ã' gûhO ;" Sv EÖvnw ;ÿn;ôytÿne
197

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xmyTy‡….ôcrÿt; p[itloôm˝ hoÿtVÖ y;ÿ" p[;,Ö ;nÖve ;Syÿ p[tÖ IcÖ" p[itÿ y*itô
t' ttoô yenÿ kÉnÿ c StO,tu eÖ Sv’¡tÖ î·rÿ,e juhoit p[drÖ e vÖtw √; aÖSyw
inAÃi≥ tgOhItÖ' inA≥ià tgOhIt EÖvnw Ö' inA≥Tà y; g[;hyitô y√;ôc" £ûrÀ ' tenÖ
vWÿ$k
( roit v;ôc EÖvnw 'Ã £ûrÀ ,e Ö p[ vOíÿ it t;ôjg;itômR ;CzRitô ySyÿ
k;ômyetÿ ;ô•;¥Öm; dÿdIôyie tô tSyÿ sÖ.;y;ÿmˇu ;ôno inôp¥Ö .uvnÿ Sy ptÖ îitô
tO,;ÿinô s' gÿO Iy;Tp[j;pÿitôvRw .uvnÿ SyÖ pitÿ" p[jÖ ;pÿitnÖvw ;Sy;ÿ•;¥Öm;
dÿˇ îÖdmÖhmÖm„u y;ÿm„u y;yÖ,Sy;ô•;¥ÿ˝ hr;ÖmITy;ÿh;ô•;¥ÿmvÖe ;Syÿ hrit
WÖ≤@±.hRrà itô W@±v; Aûtvÿ" pÖj[ ;pÿitnwvÖ ;Sy;ô•;¥ÿm;ôd;yÖtvR oÿåSm;ô anûu p[
yÿCz≤NtÖ yo JyÖœe bÿN/ûru pÿ.tU "Ö Sy;ˇ˝ Sqleåÿ vÖs;Yyÿ b[˜*dÖn'
ctÿ"u xr;vMpÖKTv; tSmÿw hotÖVy;ÿ v„mÖR vw r;ÿ∑.^ tO oô v„mÖR Sql'Ö v„mÃ,R vÖw nw Ö'
v„mÃR sm;ôn;n;Ã' gmyitô ctÿ"u xr;vo .vit idô+vÿve p[itÿ itœit =Iôre
.ÿvitô ®cÿmvÖe ;‚SmÿNd/;ôTyu‡ıÿrit ÍtÖTv;yÿ sÖipR„v;ÿN.vit me?yÖTv;yÿ
cÖTv;rÿ a;WÖyRe ;" p[;Xnÿ≤Nt idôx;mÖve JyoitÿiW juhoit –8–
deivÿk;ô invÃpR Te pÖj[ ;k;ÿmXÖ zNd;˝Ã…sô vw deivÿk;ôXzNd;˝ÃsIvÖ %lûu vw
pÖj[ ;XzNdoÿ….rÄve ;Smÿw pÖj[ ;" p[ jÿnyit p[qmÖ ' /;ôt;rÃ' kroit …mqunû I EÖv
tenÿ kroÖTyNvÖve ;Sm;ô anÿmu itmRNyte r;Öte r;Ök; p[ …sÿnIv;ôlI jÿnyit
p[jÖ ;SvÖve p[j;ÿt;su kû◊⁄ ;ÿ v;c'à d/Tye‡Ö t; EÖv
invÃpR Te pÖxk
u ;ÿmXÖ zNd;ÿ˝…sô vw deivÿk;ôXzNd;˝ÃsIvÖ %lûu vw
pÖxvÖXzNdoÿ….rÄve ;Smÿw pÖxNU p[ jÿnyit p[qmÖ ' /;ôt;rÃ' kroitô p[vw tenÿ
v;pyÖTyNvÖve ;Sm;ô anÿmu itmRNyte r;Öte r;Ök; p[ …sÿnIv;ôlI jÿnyit
pÖxnU veÖ p[j;ÿt;Nkû◊⁄ ;ÿ p[itÿ œ;pyTye‡Ö t; EÖv
invÃpR dÖe g( ;[ mÿk;mÖXzNd;ÿ˝…sô vw deivÿk;ôXzNd;˝ÃsIvÖ %lûu vw
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

g[;mÖXzNdoÿ….rÄve ;SmÖw g[;mÖmvÿ ®Nıe m?yÖto /;ôt;r'Ã kroit m?yÖt EÖvnw Ö'
g[;mÿSy d/;TyÖ‡e t; EÖv invÃpR ∆Öe ‰og;ÿmy;vIô zNd;˝Ã…sô vw
deivÿk;ôXzNd;˝Ã…sô %luû v; EÖtmÖ…. mÿNyNteÖ ySyÖ Jyog;ômyÿitô
CzNdoÿ….rÄve nw mÿ gÖd' k¡roit m?yÖto /;ôt;rÃ' kroit m?yÖto v;
EÖtSy;Klÿ¢O 'Ö ySyÖ Jyog;ômyÿit m?yÖt EÖv;SyÖ tenÿ kLpyTye‡Ö t; EÖv
inRvpÿ ¥eÖ ' yÖDo nopÖnmeCÖ zNd;ÿ˝…sô vw deivÿk;ôXzNd;˝Ã…sô %lûu v; EÖt'
nopÿ nm≤NtÖ y' yÖDo nopÖnmÿit p[qmÖ ' /;ôt;rÃ' kroit mu%tÖ EÖv;Smÿw
CzNd;˝Ã…s d/;ôTyupnwÿ ' yÖDo nÿmTye‡Ö t; EÖv invÃpR de Ij;ônXzNd;˝Ã…sô vw
deivÿk; y;ôty;ÿm;nIvÖ %lûu v; EÖtSyÖ CzNd;˝Ã…sô y ÈÃj;ôn ¨ÿˇmÖ '
/;ôt;rÃ' kroTyupû ·rÿ∑;dÖve ;SmÖw zNd;ô˝Syy;ÿty;m;ôNyvÿ ®NıÖ ¨pÿnw muˇrÿ o
yÖDo nÿmTye‡Ö t; EÖv invÃpR ¥eÖ MmÖ/e ; nopÖnmÖCe zNd;˝Ã…sô vw
deivÿk;ôXzNd;˝Ã…sô %luû v; EÖt' nopÿ nm≤NtÖ yMme/Ö ; nopÖnmÿit p[qmÖ '
/;ôt;rÃ' kroit mu%tÖ EÖv;SmÖw zNd;˝Ã…s d/;ôTyupnwÿ MmÖ/e ; nÿmTye‡Ö t; EÖv
invRpà de ‘
u[ ;ÿmXzNd;˝Ã…sô vw deivÿk;ôXzNd;˝ÃsIvÖ %lûu vw
®KzNdoÿ….rÄve ;‚SmÖncu[ Ã' d/;it =Iôre .ÿv≤NtÖ ®cÿmvÖe ;‚SmÿNd/it m?yÖto
/;ôt;rÃ' kroit m?yÖt EÖvnw ˝Ã ®Äco dÿ/;it g;yÖ]I v;
anÿmu itiS]Ö∑gë ;[ k
ô ; jgÿtI …snIv;ôLyÿn∑uû Pë kûÙ⁄ /;ôtR ; vÿW$(k;ôr" pÿvU pR =Ö o
r;Ök;pÿrpÖ=" kûÙ⁄ rÿm;v;ôSy;ÿ …snIv;ôlI p*,Rm;ôSynÿmu itíÖN{m;ÿ /;ôt;∑*
vsÿvoôå∑;=ÿr; g;yÖ}yek;ÿdx ®Ä{; Ek;ÿdx;=r; i]ô∑Bë √;dÿx;idôTy;
√;dÿx;=r;Ö jgÿtI pÖj[ ;pÿitrnû∑u Bë /;ôt; vÿW$(k;ôr EÖt√w deivÿk;ô" sv;Ã…R ,
cÖ CzNd;˝Ã…sô sv;ÃíR devÖ t;ÿ vW$(k;ôr‡St; yTsÖh sv;ÃR inôvpR deÿ IêÖr;
EÿnMpÖd[ hoô √π pÿq[ mÖ e inô®Pyÿ /;ôtSu tûtO Iy'Ö invÃpR ˇeÖ qoÿ EÖvoˇÿreÄ invÃpR ˇeÖ qwnÿ Ö'
n p[ dÿhNÖ TyqoÖ ySmÖw k;m;ÿy in®ÄPyNtÖe tmÖve ;….ô®p;ÿ“oit –9–
199

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;Stoÿ„pteÖ p[itÿ j;nIÁÖSm;NTSv;vex
Ö o aÿnmIôvo .ÿv; n" ) yÊvemhÿ e
p[itô t•oÿ juWSvÖ x' nÿ E…/ i√ôpdeÖ x' ctÿ„u pde –
v;Stoÿ„pte xÖGmy;ÿ sÖ˝sd;ÿ te s=Iômihÿ rÄ<vy;ÿ g;tûmu Ty;ÿ ) a;vÖ"
=emÿ ¨Öt yogeÖ vrÃ' no yûyU Mp;ÿt SvÖ‚St….ô" sd;ÿ n" –
yTs;ôyMp[;tÿ r…¶hoô]' jûhu oTy;ÿ¸tI∑Ök; EÖv t; ¨pÿ /ˇeÖ
yjÿm;noåhor;Ö];…,Ö v; EÖtSye∑k
ÿ ;ô y
a;ihÿt;…¶ÖyTR s;ôyMp[;tÿ juhRû oTyÿhor;Ö];<yÖve ;PTve∑k
ÿ ;" ’ûTvopÿ /ˇeÖ dxÿ
sm;ôn]ÿ juhoitô dx;ÿ=r; ivôr;Æ@±vrÖ ;jÿmvÖe ;PTve∑k
Ö ;' ’ûTvopÿ /Öˇåe qoÿ
ivôr;JyÖve yÖDm;ÿ“oitô …cTyÿ…íTyoåSy .vitô tSm;ô¥]Ö dxoÿiWôTv;
pÖy[ ;itô t¥ÿDv;ôSTvv;ÿSTvÖve t¥ˇtoÿåv;ôcR Inÿ˝ ®Ö{" %lu¡û vw
v;ÿSto„pÖityRd¸ÿTv; v;Sto„pÖtIyÿMp[y;ôy;&û{ EÿnM.ûTU v;…¶rÿnTUû q;yÿ
hNy;√;Sto„pÖtIy'à juhoit .;gÖ/ye neÿ vwÖ nw ˝ÿ xmyitô n;itÖmR ;CzRià tô
yjÿm;noô y¥ûˇu _É jÿ¸u yû ;¥q;ô p[y;ÿtÖe v;St;ôv;¸ÿitÃ' jûhu oitÿ t;ôdgO vÖe
t¥dyÿˇu _É ju¸yû ;¥q;ô =emÖ a;¸ÿitÃ' juhû oitÿ t;ôdgO vÖe td¸ÿtmSy
v;Sto„pÖtIyÿ˝ Sy;ô∂≤=ÿ,o yuˇû _o .vÿit sÖVyoåyûˇu _oåqÿ v;Sto„pÖtIy'Ã
juhoTyû.u yÿmvÖe ;kôrpÿ·rvgRmveÖ nw ˝ÿ xmyitô ydeky¡ ; ju¸yû ;∂ÿivRhoôm'
k¡y⁄ ;RTpuroånuv;ôKy;ÿmnÖ CU yÿ y;ôJyÿy; juhoit sdevTÖ v;yÖ yıutû
a;ÿd?Ö y;&û{' gûhO ;nÖNv;roÿhye¥Ö dÿv=Ö ;,;ÖNysÿMp[=;Py p[y;ôy;¥q;ÿ
yDvexsÖ ' v;ôdhÿn' v; t;ôdgO vÖe tdÖy' teÖ yoinÿA‚û≥ TvyÖ îTyÖr<yoÿ"
sÖm;roÿhyTyeWÖ v; aÖ¶ye oRinô" Sv EÖvnw Ö' yon*ÿ sÖm;roÿhyÖTy‡qoô
%Lv;ÿ¸yû dR rÖ <yoÿ" sÖm;¡!oô nXyedÖ du Sÿ y;ô…¶" sIÿdTe punr;Ö/ye "ÿ Sy;ôiditô
y; tÿe a¶e yÖ…Dy;ÿ tÖnSU tyeÁ; roÖhTe y;ôTmNTsÖm;roÿhytÖe yjÿm;noô v;
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖ¶ye oRinô" Sv;y;ÿmvÖe nw Ö' yoNy;ÿ˝ sÖm;roÿhyte –10–
Tvmÿ¶e bûhO √yoô d/;ÿ…s dev d;ôxWu eÿ ) kôivgOhRû pÿitôyvRu ;ÿ –
hÖVyÖv;@Ö…¶rÄjrÿ" ipôt; noÿÃ ivô.iu vÖ.R ;v;ÿ sudû x
O Iÿko aÖSme ) sugû ;ôhpRÖ TÖ y;"
s…mWoÿ iddIÁSmÖi{yÖKs‚MmÿmIihô ≈v;˝Ã…s –
Tv' cÿ som noô vxoÿ jIôv;tu'û n mÿr;mhe ) ipôy[ Stoÿ]oô vnÖSpitÿ" –
bÖ˜[ ; dÖve ;n;ÿMpdÖvI" k¡vIôn;mOiWôivRp;[ ,ÿ ;MmihôWo mûgO ;,;ÿm( ) XyÖne o
gO/;[ ,ÿ ;Ö˝ Sv…/ÿitôvnR ;ÿn;ô˝ somÿ" pÖiv]ÖmTyÿie tô re.nÿ ( –
a; ivôêdevÿ ˝Ö sTpÿit˝ sûˇU _ìr¥Ä ; vû,O Imhe ) sÖTysÿv˝ sivôt;rÿm( –
a; sÖTyenÖ rjÿs;ô vtÃmR ;no invÖx
e yÿ•mÖ tO MÖ mTy|Ã c ) ihôr<Ä yyÿne sivôt;
rqÖne ; dÖve o y;ÿitô .uvnÿ ; ivôpXyÿn( –
yq;ÿ noô aidÿitô" krÄTpêÖe nO>yoô yq;ô gvÿe ) yq;ÿ toôk;yÿ ®Öi{yÿm( –
m; nÿStoÖkÉ tnÿyeÖ m; nÖ a;yÿiu Wô m; noô goWûu m; noô aêÿWe u rI·rW" )
vIôr;Nm; noÿ ®{ .;…môto vÿ/IhÖiR v„mÿNtoô nmÿs; iv/em te –
¨ÖdpÖ tu[ oô n vyoô r=ÿm;,;Ö v;vÿdto aÖ….[ySÿ yevÖ `oW;ÿ" ) …gô·rô.j[ oô
nomRyoô mdÿNtoô bOhSÖ pitÿm>Ö yÿk;≥ aÿn;vn( –
hÖ˝sw·rÿvÖ s≤%ÿ….ôv;Rvdÿ ≤∫rXmÖNmy;ÿinô nhÿn;ô VySyÿn( )
bOhSÖ pitÿr….ôkinÿ£dÖÌ; ¨Öt p[;St*ôd∞u ÿ ivô√;˝ aÿg;yt( – EN{ÿ
s;nÖ…s˝ rÄ…y˝ sÖ…jTv;ÿn˝ sd;ôshÿm( ) viWRœÃ mûtU yÿe .r –
p[ sÿs;ihWe pu®ÙtÖ x]ûÔU ‰eœSÿ teÖ xu„mÿ îÖh r;ÖitrÿStu ) îN{; .ÿrÄ
d≤=ÿ,ne ;ô vsÿiU nô pitô" …sN/ÿnU ;m…s rÄve tIÿn;m( –
Tv˝ sutû Syÿ pIôtyeÿ sÖ¥o vûı
O o aÿj;yq;" ) îN{Ö Jywœ‰;ÿy su£to –
.uvSÖ Tv…mÿN{Ö b[˜,ÿ ; mÖh;N.uvoô ivêÿWe uû svÿnWe u yÖ…Dyÿ" ) .uvoô
201

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nø˝í‰*ôào ivêÿ‚SmÖN.reÄ Jyeœíÿ Ö mN]oÿ ivêcWR,e – …mô]Syÿ cWR,IÖ/tO "Ö
≈voÿ devÖ Syÿ s;nÖ…sm( ) sÖTy' …cô]≈ÿvStmm( –
…mô]o jn;ÿNy;tyit p[j;ôn‚NmÖ]o d;ÿ/;r pO…qôvImûtu ¥;m( ) …mô]"
’û∑Irinÿ…mW;ô…. cÿ∑e sÖTy;yÿ hÖVy' `ûtO vÿi√/em –
p[ s …mÿ]Ö mtoÃR aStûu p[ySÿ v;ôNyStÿ a;idTyÖ ≤x=ÿit vÖt[ ne ÿ ) n hÿNyteÖ
n jIÿyteÖ Tvotoô nwnmÖ ˝hoÿ aXnoÿTy≤Ntÿtoô n dûrU ;t( –
yi∞Ö≤ı tÖe ivxoÿ yq;ô p[ dÿve v®, v[tÖ m( ) …mômIôm…sô ¥ivÿ¥iv –
y≤Tk˘ cÖde ' vÿ®,Ö dwVyÖe jnÿåe ….{oôhMmÿn„ûu y;ÿír;ÿm…s ) a…cÿˇIô yˇvÖ
/m;RÃ yuyoipôm m; nÖStSm;ôdne sÿ o dev rI·rW" –
ikôtvÖ ;soô yi{ÿ·rôpnu R dIôiv y√;ÿ `; sÖTymûtu y• ivôµ ) sv;ôR t; iv
„yÿ ≤x…qôrve ÿ devÖ ;q;ÿ te Sy;m v®, ipôy[ ;sÿ" –11–
@it tOtIyk;<@e ctuq"R p[p;#k" 4
aq tOtIyk;<@e pçm" p[p;#k" 5
pU,û ;R pÖí;dutû pU,û ;R purû St;ôdNu mÿ?yôt" p*ÿ,mR ;ôsI …jÿg;y )
tSy;'à devÖ ; a…/ÿ sÖv' sÿNt ¨ˇÖme n;k¡ îÄh m;ÿdyNt;m( –
yˇeÿ devÖ ; adÿ/.u ;Rg/Ö ye mÖ m;ÿv;Sye sÖv' sÿNto mihôTv; )
s; noÿ yÖD' ‚pÿpiO h ivêv;re rÄ…y' noÿ /eih su.ge suvû Irÿm( –
inôvx
e nÿ I sÖ©mÿnIô vsUnÿ ;ô' ivê;ÿ Âôp;…,ô vsUNÿ y;vex
Ö yÿNtI )
sÖhß
Ö pÖ oôW˝ su.û g;ô rr;ÿ,;ô s; nÖ a; gÖNvcRsà ; s'ivd;ôn; –
a¶IÿWom* p[qmÖ * vIôy,ÃRe Ö vsUnÿ {ûu[ ;n;ÿidôTy;inôh …jÿNvtm( )
m;ô?y˝ ih p*ÿ,mR ;ôs' juWû qe ;ô' b[˜,ÿ ; vOı
û * su’
ÿ tû ne ÿ s;ôt;vq;ôSm>yÿ˝
sÖhvIÿr;˝ rÄ…y' in yÿCztm( –
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;ôidôTy;í;i©ÿrsí;ô¶In;dÿ/tÖ te dÿxpR ,U mR ;ôs* p[Pw sôNteW;ômi©ÿrs;ô'
in®ÿ¢˝ hÖivr;sIôdq;ÿidôTy; EÖt* hom;ÿvpXyôNt;vÿjhu vuSû ttoô vw te
dÿxpR ,U mR ;ôs* pUvÖR a;lÿ.Nt dxRp,U mR ;ôs;v;ôl.ÿm;n EÖt* hom*ÿ
purû St;ÿ∆¸u y;Ts;ô=;devÖ dÿxpR ,U mR ;ôs;v; lÿ.te b[˜v;ôidnoÿ vd≤Ntô s
Tvw dÿxpR ,U mR ;ôs;v; lÿ.te Ö y Eÿnyornuloôm' cÿ p[itloôm' cÿ
ivô¥;idiTyÿm;v;ôSy;ÿy; Ëô?v| tdÿnl
u oôm' p*ÿ,mR ;ôSyw p[tÿ IôcInÖ' tTp[iÿ tloôm'
yTp*ÿ,mR ;ôsI' pUv;Rmà ;ôl.etÿ p[itloômmenÿ ;ôv; lÿ.te ;ômmu pÿ =Ö Iyÿm;,ÖmNvpÿ
=Iyet s;rSvût* hom*ÿ purû St;ÿ∆¸u y;dm;v;ôSy;ÿ vw
srÿSvTynuloômmevÖ nw ;ôv; lÿ.teåÖ mum;ôPy;yÿm;nÖmNv; Py;ÿyt
a;¶;vw„,ôvmek;ÿdxkp;l' purû St;ô…•vRpà TÖe srÿSà vTyw cÖ®˝ srÿSvteÖ
√;dÿxkp;lÖ' yd;ÿ¶yÖe o .vÿTyô…¶vwR yÿDmu%
û ' yÿDmu%
û mevÖ ≤ıR'Ã purû St;ÿıˇeÖ
y√w„ÿ ,ôvo .vÿit yÖDo vw iv„,uyÿ DÖR mevÖ ;r>yô p[ tÿntu Öe srÿSvTyw cÖ®.Rviÿ tô
srÿSvteÖ √;dÿxkp;loåm;v;ôSy;ÿ vw srÿSvtI pU,û mR ;sÖ" srÿSv;ôNt;vevÖ
s;ô=;d; rÿ.t Aû›oTy;ÿ>y;ô' √;dÿxkp;lÖ" srÿSvte .vit …mqunTÖ v;yÖ
p[j;ÿTyw …mqunû * g;v*ô d≤=ÿ,;ô smOı
ÿ ‰w –1–
AWÿyoô v; îN{'à p[TÖ y=Ö' n;pÿXyôNt' v…sÿœ" p[TÖ y=ÿMpXyôTsoÿåb[vIôdô b( ;[ ˜ÿ,'
te v+y;…mô yq;ô TvTpurÿ oiht;" p[jÖ ;" p[jÿ inô„yNteåqÖ metrÿ >e yô AiWÿ>yoô
m; p[ voÿcÖ îitô tSm;ÿ EÖt;NTStomÿ.;g;nb[vIôˇtoô v…sÿœpuroiht;" p[jÖ ;"
p[;j;ÿyNtô tSm;ÿ√;…sôœo b[˜Ö ; k;ôy"ÃR p[vw j;ÿyte rÄ‚Xmrÿ…sô =y;ÿy Tv;ô
=y'à …jôNveTy;ÿh devÖ ; vw =yoÿ devÖ >e yÿ EÖv yÖD' p[;hÖ p[ie tÿr…sô /m;Ryà Tv;ô
/m|Ã …jôNveTy;ÿh mnu„û y;ÿ vw /moRÃ mnu„û ye>ÿ y EÖv yÖD' p[;h;‡iNvÿitr…s
idôve Tv;ô idv'à …jôNveTy;ÿh>Öw y EÖv loôk>É yoÿ yÖD' p[;hÿ iv∑ÖM.oÿå…sô vO∑‰wÿ
203

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv;ô vOi∑'Ã …jôNveTy;ÿhÖ vOi∑ÿmvÖe ;vÿ ®Nıe p[vÖ ;Syÿnvûu ;sITy;ÿh
…mqunTÖ v;yoô‡≤xgÿ…sô vsu>ÿ ySTv;ô vsU≤ÿ ÔôNveTy;ÿh;ô∑* vsÿvÖ Ek;ÿdx
®Ä{; √;dÿx;idôTy; EÖt;vÿNtoô vw devÖ ;Ste>yÿ EÖv yÖD' p[;h*‡joÿå…s
ipôt>O yÿSTv; ipôt≤ø ÔôNveTy;ÿh devÖ ;nevÖ ipôtnø nuû s' tÿnoitô tNturÿ …s
p[jÖ ;>yÿSTv; p[jÖ ; …jôNveTy;ÿh ipôtnø vÖe p[jÖ ; anuû s' tÿnoit pOtn;ôW;@ÿ…s
pÖx>u yÿSTv; pÖx≤U ÔôNveTy;ÿh p[jÖ ; EÖv pÖxnU nuû s' tÿnoit
revÄ dÖSyoWÿ/I>yôSTv*Wÿ/I…jRNô veTy;ôh*Wÿ/I„vevô pÖxNU p[itÿ
œ;pyTy‡….ô…jdÿ…s yuˇû _g[;vô Ne {;ÿyÖ TveN{'à …jôNveTy;ÿh;ô….…jÿTy;ô
a…/ÿpitr…s p[;,ô ;yÿ Tv; p[;,ô ' …jôNveTy;ÿh p[jÖ ;Svevô p[;,ô ;Ndÿ/;it
i]ôvdO …ÿ s p[vÖ dO sÖ ITy;ÿh …mqunTÖ v;yÿ s˝roÖhoÿå…s nIroÖhoÿåsITy;ÿhÖ
p[j;ÿTyw vsuk
û oÿå…sô veW…ÿ ≈r…sô vSyÿi∑rÄsITy;ÿhÖ p[itÿiœTyw –2–
aÖ…¶n;ÿ devÖ ne Ö pOtnÿ ; jy;…m g;yÖ],e Ö CzNdÿs; i]ôvtO ;ô Stomenÿ rqNtôr,e Ö
s;ª;ÿ vW$(k;ôr,e Ö vj[,ÿe pUvjÖR ;N.[;tOVÿ y;ôn/ÿr;Np;dy;ôMyvwnÿ ;Nb;/eÖ
p[Tyenÿ ;•udåÖe ‚SmN=yeåÖ ‚SmN.U…ÿ mloôkÉ yoÿåSm;N√πi∑ô y' cÿ vÖy' i√ô„mo
iv„,oô" £me,Ö ;Tyenÿ ;N£;m;ômI‡N{e,ÿ devÖ ne Ö pOtnÿ ; jy;…mô ]w∑.ÿë ne Ö
CzNdÿs; pçdÖxne Ö Stomenÿ bOhtÄ ; s;ª;ÿ vW$(k;ôr,e Ö vj[,ÿe
shÖj;iNvêe…ÿ .devÖR …e .ô" pOtnÿ ; jy;…mô j;gÿtne Ö CzNdÿs; s¢dÖxne Ö
Stomenÿ v;mdeVÖ yenÖ s;ª;ÿ vW$(k;ôr,e Ö vj[,ÿe ;prÄj;‡inN{e,ÿ sÖyju oÿ
vÖy˝ s;ÿsÁÖ ;mÿ pOtNyôt" ) flNtoÿ vO]û ;<yÿpiÖ[ t ) yˇeÿ a¶eÄ tejSÄ ten;ûh'
tejÿ SÖ vI .Uyÿ ;sÖ' yˇeÿ a¶eÖ vcRSÖ ten;ôh' vÿcSÖR vI .Uyÿ ;sÖ' yˇeÿ a¶eÖ
hrÄSten;ôh˝ hÿrSÄ vI .Uyÿ ;sm( –3–
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ye devÖ ; yÿDhÖ noÿ yDÖmWu "ÿ pO…qôVy;m?y;sÿte ) aÖ…¶m;ôR te>yoÿ r=tûu
gCzÿmπ sû’
u toÿ vÖym( –
a;gÿNm …m];v®,; vre<y;ô r;]Iÿ,;M.;ôgo yûvu yoôyoR a‚Stÿ ) n;k˘ÿ
gO;ôn;" sÿ’
u tû Syÿ loôkÉ tûtO Iyÿe pûœO º a…/ÿ rocÖne idûv" –
ye dÖve ; yÿDhÖ noÿ yDÖmWu oôåNt·rô=åe ?y;sÿte ) v;ôymu ;ôR te>yoÿ r=tûu gCzÿmπ
su’
û toÿ vÖym( –
y;StÖe r;]Iÿ" sivtdRve yÖ ;nIÿrNtÖr; ¥;v;ÿp…O qôvI ivôy≤Ntÿ ) gûhO íw Ö svÃ"Rw
pÖj[ y;ôNvg[eÖ suvo ®h;ÿ,;Strt;ô rj;˝Ã…s –
ye dÖve ; yÿDhÖ noÿ yDÖmWu oÿ idôVy?y;sÿte ) sUyoÃR m;ô te>yoÿ r=tûu gCzÿmπ
sû’
u toÿ vÖym( –
yenNe {;ÿy sÖm.ÿr"Ä py;˝ÃSyuˇmÖ ne ÿ hÖivW;ÿ j;tved" ) ten;ÿ¶Öe Tvmûtu
vÿ/yR meÖ ˝ sÿj;ôt;n;ô˝ ≈wœ‰ô a; /eÁÿ nº m( –
yÖDhÖ noô vw dÖve ; yÿDmÖ Wu "ÿ s≤NtÖ t EÖWu loôk„É v;ÿst a;ôdd;ÿn;
ivmQn;ôn; yo dd;ÿitô yo yÿjteÖ tSyÿ ) ye dÖve ; yÿDhnÿ"
pO…qôVy;m?y;sÿtÖe ye aÖNt·rÿ=Öe ye idôvITy;ÿhmÖe ;nÖve loôk;˝StIôTv;R
sgÿhO "Ö spÿx"u suvgÖ | loôkmeTÖ y‡pÖ vw somÿne je ;ôn;∂Övº t;ÿí yÖDíÿ
£;mNTy;¶Öye Mpçÿkp;lmudvs;ônIy'Ö invÃpR de …Ö ¶" sv;ÃR devÖ t;ô" p;¤oÿ
yÖDo dÖve t;ÿívwÖ yÖD' c;vÿ ®Nıe g;yÖ]o v; aÖ…¶g;ÃyR ]Ö Cz¡Nd;ôSt' zNdÿs;ô
Vyÿ/yR itÖ yTpçÿkpÖ ;l' kÖroTyÖ∑;k¡p;l" k;ôyoÃåR ∑;=ÿr; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö oÿå…¶g;ÃyR ]Ö Cz¡Nd;ô" SvenvwÖ nw 'Ö zNdÿs;Ö smÿ/yR it pÖ¤‰*ÿ
y;Jy;nuv;ôKyÿe .vtÖ" p;¤oÿ yÖDStenvwÖ yD;•witÿ –4–
sUyoÃR m; dÖve o dÖve >e yÿ" p;tu v;ôyru NÄ t·rÿ=;ô¥jÿm;noôå…¶m;ÃR p;tûu c=ÿWu " )
205

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s=Ö xUWÖ sivÿtiÖ vRêcÿ WR, EÖt…e .ÿ" somÖ n;mÿ….ivR/me tÖe te….ÿ" somÖ
n;mÿ….ivR/me te )
aÖhMpÖrSt;ÿdhÖ mÖvSt;ÿdhÖ ' JyoitÿW; iv tmoÿ vv;r ) ydÖNt·rÿ=' tdÿu me
ipôt;.ÿdU hÖ ˝ sUymRÃ .u yÖ toÿ ddx;ôhR M.ÿyU ;smuˇmÖ " sÿm;ôn;n;ôm;
sÿm{ûu ;d;Nt·rÿ=;TpÖj[ ;pÿit®dÖ…/' Cy;ÿvy;ôtIN{Ö" p[ ò*ÿtu mÖ®toÿ
vWRyÖ NtU‡•ÿM.y pO…qôvI‚M.ÖNıId' idôVy' n.ÿ" ) ¨Ödn( o idôVySyÿ no
dÖhe Ix;ÿnoô iv sÿjO ;Ö dOitÿm( –
pÖxvoô v; EÖte yd;ÿidôTy EÖW ®Ö{o ydÖ…¶roWÿ/Iô" p[;Sy;ô¶;v;ÿidôTy'
jÿhu oit ®Ö{;dÖve pÖxnU NÖ tdÃ/R ;ôTyqoô aoWÿ/I„vÖve pÖxNU p[itÿ œ;pyit
kÖivyÖDR SyÖ iv tÿnoitô pNq;'ô n;k¡Sy pûœO º a…/ÿ rocÖne idôv" ) yenÿ
hÖVy' vhÿ…sô y;…sÿ dûtU îÖt" p[cteÿ ; aÖmtu "Ö snIÿy;n( –
y;SteÖ ivê;ÿ" sÖ…m/Ö" sNTyÿ¶Öe y;" pÿ…O qôVy;MbÖihRiWô sUyRÖe y;" ) t;Stÿe
gCzÖNTv;¸ÿit' `ûtO Syÿ dev;yÖte yjÿm;n;yÖ xmRÃ –
a;ôx;s;ÿn" sûvu IyR˝Ã r;ÖySpoWÖ˝ Sv…êÿym( ) bOhSÖ pitÿn; r;Öy;
SvÖg;’¡toô mÁÖ' yjÿm;n;y itœ –5–
s' Tv;ÿ nÁ;…mô pyÿs; `ûtO ne Ö s' Tv;ÿ nÁ;MyÖp aoWÿ/I…." ) s' Tv;ÿ
nÁ;…m pÖj[ y;ôhmÖ¥ s; dIÿ≤=ôt; sÿnvoô v;jÿmSÖ me –
p[tw ûu b[˜,ÿ SÖ pàIô veid'ô v,Rneà sIdtu )
aq;ôhmÿnk
u ;ô…mnIô Sve loôkÉ ivôx; îÖh )
supû j[Ö sÿSTv; vÖy˝ supû àIô®pÿ seidm ) a¶ÿe spàÖdM.ÿnmÖ dÿB/;soô
ad;ÿ>ym( –
îÖm' iv „y;ÿ…m v®ÿ,SyÖ p;x'Ö ymbÿ›It sævôt; suk
û tÉ "ÿ ) /;ôtíu Ö yon*ÿ
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

su’tû Syÿ loôkÉ SyoônMmÿe sÖh pTy;ÿ kro…m –
p[Áe duû Áe tOû Syÿ v;ômIrNvÖ…¶SteågÃ'[ nyÖTvidÿitôm?R yÃ' ddt;˝ ®Ö{;vÿs∑O ;…s
yuvû ; n;mÖ m; m;ÿ ih˝sIô‡vRs>ÿu yo ®Ö{>e yÿ a;idôTye>yoô ivêe>ÿ yo vo
dÖve >e yÿ" pÖ•je nIgOR ;…m yÖD;yÿ v" pÖ•je nI" s;dy;…mô ivêÿSy tÖe
ivê;ÿvtoô vO‚„,ÿy;vtÖ" tv;ÿ¶e v;ômIrnÿu s'dÖ ≤O xô ivê;ô ret;ÿ˝…s
…/WIôy;‡gÿNdÖve ;NyÖDo in dÖve IdevRÖ >e yoÿ yÖDmÿ≤xW•Ö‚SmNTsÿNu vÖit yjÿm;n
a;ô≤xWÖ" Sv;h;ÿ’t;" smu{œeÖ ; gÿN/ÖvmR ; itÿœtÖ ;nÿu ) v;tÿSyÖ pTmÿ…•Ö@
ÈÃ…@ôt;" –6–
vÖW$Ö k
( ;ôro vw g;ÿyi]ôyw ≤xroÿå…CznÖˇSywÖ rsÖ" pr;ÿptÖTs
pÿ…O qôvIMp[;ivÿxTÖ s %ÿidôroÿå.vÖ¥Syÿ %;idôr" ßûvu o .vÿitô CzNdÿs;mevÖ
rsenÖ ;vÿ ¥itô srÿs; aÖSy;¸ÿtyo .v≤Nt tOtû IyÿSy;…môto idôiv somÿ
a;sIôˇ' g;ÿy}Ö y;hÿrˇÄ Syÿ pÖ,mR …ÿ Cz¥tÖ tTpÖ,oÃåR .vÖˇTpÖ,SR yÿ p,RTÖ v' ySyÿ
p,ÖmR yIÿ juÙû .Rviÿ t s*ôMy; aÖSy;¸ÿtyo .v≤Nt jûWu Ntÿåe Sy devÖ ;
a;¸ÿtI‡dÖve ; vw b[˜•ÿ vdNtÖ tTpÖ,R ¨p;ÿÍ,oTsû≈u v;ô vw n;mÖ ySyÿ
p,RmÖ yIÿ jûÙu .Rviÿ tô n p;ôp˝ Xlok¡˝ Í,oitô b[˜Ö vw pÖ,oR iv<mÖ®toå•'Ö
iv<m;ÿ®tÄ oÿåêÖTqo ySyÿ p,RmÖ yIÿ jûÙu .RvTÖ y;êÿTQyup.Ö dO b( ˜[ ,wvÖ ;•Ömvÿ
®ÖNıeåqoô b[˜vÖw ivôXy?yÿhU it r;Ö∑'^ vw pÖ,oR iv@ÿêTÖ qo yTpÿ,mRÖ yIÿ
juÙû .RvTÖ y;êÿTQyup.Ö {O ;ô∑m^ veÖ ivôXy?yÿhU it pÖj[ ;pÿitôv;R aÿjhu oôTs;
y];¸ÿit" pÖT[ yitÿœˇÖ toô ivk¡˚tÖ ¨dÿitœÖˇtÿ" pÖj[ ; aÿsjO tÖ ySyÖ
vwk˚¡ tI /ûvu[ ; .vÿitô p[TyÖve ;Sy;¸ÿty‚StœÖNTyqoô p[vw j;ÿyt EÖt√w
ßûvu ;˝ ÂÖp' ySyÖvw ˝ ¡p;ô" ßucoô .vÿ≤NtÖ sv;Ã<R yÖve nw ˝ÿ ÂÖp;…,ÿ
pxUnû ;mupÿ itœNtÖe n;Sy;pÿÂpm;ôTmÔ;ÿyte –7–
207

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s pÖj[ ;pÿtye Tv;ô Jyoitÿ„mtÖe Jyoitÿ„mNt' gO;…mô d=;ÿy
d=Öv/O eÿ r;Öt' dÖve >e yoÿå…¶…jô◊>º yÿSTvt;ôyR >u yÖ îN{ÿJyeœ>º yoô v®ÿ,r;j>yoô
v;t;ÿip>y" pÖjNR y;ÿTm>yo idôve Tv;ôNt·rÿ=;y Tv; pO…qôVyw Tv;pÿNe {
i√WÖto mnoåpÖ …jJy;ÿsto jÖÁpÖ yo noÿår;tIôyitô t' jÿih p[;,ô ;yÿ
Tv;p;ôn;yÿ Tv; Vy;ôn;yÿ Tv; sÖte Tv;sÿte Tv;ôŒSTv*Wÿ/I>yoô
ivêÿ>e ySTv; .ûtu >e yoô ytÿ" p[jÖ ; aÆK%ÿ{;Ö aj;ÿyNtÖ tSmwÿ Tv; pÖj[ ;pÿtye
iv.ûdU ;•Öe Jyoitÿ„mtÖe Jyoitÿ„mNt' juho…m –8–
y;' v; aÿ?vÖyíRu Ö yjÿm;ní dÖve t;ÿmNt·rôtStSy;Ö a; vÿíO ‰ete
p[;j;pÖTy' dÿ…/gÖh[ ' gÿO Iy;TpÖj[ ;pÿitô" sv;ÃR dÖve t;ÿ dÖve t;ÿ>y EÖv in
ˆÿvë ;te JyÖœe o v; EÖW g[h;ÿ,;'Ö ySyÖWw gûÁO tÖe Jywœ‰ÿmvÖe gÿCzitô sv;ÃsR ;'ô
v; EÖt∂ºvÖ t;ÿn;˝ ÂÖp' ydÖWe g[hoô ySyÖWw gûÁO tÖe sv;Ã<R yÖve nw ˝Ã ÂÖp;…,ÿ
pxûnU ;mupÿ itœNt ¨py;ômgÿhO Itoå…s pÖj[ ;pÿtye Tv;ô Jyoitÿ„mtÖe
Jyoitÿ„mNt' gO;ÖmITy;ÿhÖ JyoitÿrvÄe nw ˝ÿ sm;ôn;n;Ã'
kroTy‡…¶…jô◊>º yÿSTvt;ôyR >u yÖ îTy;ÿhtÖw ;vÿtIôvRw dÖve t;ôSt;>yÖÿ EÖvnw ˝Ö
sv;Ã>R yo gO;ÖTy‡pÿNe { i√WÖto mnÖ îTy;ÿhÖ .[;tÿVO y;pnuÊyw p[;,Ö ;yÿ
Tv;p;ôn;yÖ TveTy;ÿh p[;,ô ;nÖve yjÿm;ne d/;itô tSmÿw Tv; pÖj[ ;pÿtye
iv.ûdU ;VneÖ Jyoitÿ„mteÖ Jyoitÿ„mNt' juhoômITy;ÿh pÖj[ ;pÿitô" sv;ÃR devÖ t;ô"
sv;Ã>R y EÖvnw 'Ã dÖve t;ÿ>yo juhoTy;‡JygÖh[ ' gÿO Iy;ôˇje Sÿ k;mSyÖ tejoÖ v;
a;Jy'Ã tejSÖ Vyÿve .ÿvit somgÖh[ ' gÿO Iy;d(b˜[ vcÖsR k;ÿmSy b[˜vcRsÖ '
vw somoÿ b[˜vcÖSR yÿve .ÿvit d…/gÖh[ ' gÿO Iy;TpÖxk
u ;ÿmSÖ yoGvRw
d?yUKpRx
Ö vÿ ËÖjvwR ;Sm;ô ËjÃMR pxUnvÿ ®Nıe –9–
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Tve £tûmu ipÿ vOÔ≤NtÖ ivêÖe i√yRdteÖ e i].RvNÖ TyUm;ÿ" ) Sv;ôdo" Sv;dIÿy"
Sv;ôdnu ;ÿ sOj;ô smtÿ ËÖ Wu m/ûu m/ÿnu ;ô…. yoÿ…/ –
¨ÖpyÖ ;ômgOhÿ Itoå…s pÖj[ ;pÿtye Tv;ô ju∑Ã' gO;MyÖWe tÖe yoinÿ" pÖj[ ;pÿtye Tv; )
p[;,ô gÖ h[ ;NgÿO ;TyÖte ;vÖ√; aÿ‚StÖ y;vÿdtÖe e g[h;ô" Stom;ôXzNd;˝Ã…s pûœO ;inô
idxoô y;vÿdvÖe ;‚StÖ tdvÿ ®Nıe JyeœÖ ; v; EÖt;Nb[;˜ÿ ,Ö ;" pûru ;
ivô√;mÿ£NtSm;ôˇWe ;ô˝ sv;ôR idxoôå….…jÿt; a.UvNÖ ySyÖtw e gûÁO NtÖe
Jywœ‰ÿmvÖe gÿCzTyÖ…. idxoÿ jyitô pçÿ gOÁNtÖe pçÖ idxÖ" sv;ÃSR vÖve
idô+vÿ›O vu ≤NtÖ nvÿnv gOÁNtÖe nvÖ vw pu®Wÿ e p[;,ô ;" p[;,ô ;nÖve yjÿm;neWu
d/it p[;yÖ,Iyÿe codyÖnIyÿe c gOÁNte p[;,ô ; vw p[;,ÿ gÖh[ ;" p[;,ô rw veÄ pÖ[
y≤Ntÿ p[;,ô ®w ¥ÿ≤Nt dxÖmåe hÿNgOÁNte p[;,ô ; vw p[;,ÿ gÖh[ ;" p[;,ô >e yÖ" %lûu v;
EÖtTp[jÖ ; yÿ≤NtÖ y√;ÿmdeVÖ y' yonÖíe ‰vÿte dxÖme åhÿNv;mdÖVe y' yonÿíeà ‰vtÖe
y∂ÿxmÖ åe hÿNgOÁû Ntÿe p[;,ô >e yÿ EÖv tTpÖj[ ; n yÿ≤Nt –10–
p[ dÖve ' dÖVe y; …/ôy; .rÿt; j;ôtvedÿ sm( ) hÖVy; noÿ v=d;nûWu k™ –
aÖymûu „y p[ dÿve yÖ hu oRt;ÿ yÖD;yÿ nIyte ) rqoô n yorÄ.IvÿtO oô `O,Iÿv;çetitô
Tmn;ÿ –
aÖymÖ…¶®ÿ®„yTyÖmtO ;ÿidvÖ jNmÿn" ) shÿs…íÖTshIÿy;NdÖve o jIôv;tÿve
’ût" –
î@;ÿy;STv; pÖde vÖy' n;.;ÿ pO…qôVy; a…/ÿ ) j;tÿvde oô in /IÿmÁÖ ¶ÿe
hÖVy;yÖ vo!ÿve a¶Öe ivêÿ…e ." SvnIk devÖ Â
w ,;ÃvR NtMp[qmÖ " sIÿdÖ yoinÿm(
) kûl
⁄ ;ô…ynÃ' `ûtO vÿNt˝ sivô]e yDÖ' nÿyÖ yjÿm;n;y s;ô/u –
sIdÿ hotÖ" Sv ¨ÿ loôkÉ …cÿikôTv;NTs;ôdy;ÿ yÖD˝ sÿ’
u tû SyÖ yon*Ã )
209

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dÖve ;ôvIdÖvRe ;NhÖivW;ÿ yj;ôSy¶ÿe bûhO ¥jÿm;nÖe vyoÿ /;" –
in hot;ÿ hotûWO dÿnÖe ivd;ÿnSTvÖWe o dIÿidôv;˝ aÿsdTsûdu =ÿ" )
adÿB/v[tp[mitôv…R sÿœ" shßM.Ör" xu…cÿ…j◊o aÖ…¶" –
Tv' dûtU STvmuÿ n" prÄSp;STv' vSyÖ a; vOWÿ . p[,teÖ ; ) a¶ÿe toôkSyÿ
nÖStnÿe tÖnnU ;ômp[yÿ Cu zÖNdI¥ÿäo…/ goôp;" –
aÖ…. Tv;ÿ dev sivtÖrIx;ÿnÖ' v;y;Ã,R ;m( ) sd;ÿvN.;ôgmIÿmhe –
mÖhI ¥*" pÿ…O qôvI cÿ n îÖm' yÖD‚Mmÿ…m=t;m( ) ipôptûO ;' noô .rIÿm…." –
Tv;mÿ¶Öe pu„k¡r;Öd?yqÿv;RÖ inrÿmNqt ) mû›U oR ivêÿSy v;ô`tÿ" –
tmÿu Tv; dÖ?yõ™õié Wÿ" pû]u ÈÃ/eÖ aqÿv,R " ) vû]O hÖ ,ÿMpurd' rÖ m( –
tmuÿ Tv; p;ôQyo vOW;ô smIÿ/e dSyûhu Ntÿmm( ) /ÖnjÖ' yÖ ˝ r,ÿre ,e –
¨Öt b[vÿu Ntu jÖNtvÖ ¨dÖ…¶vÃ]RO hÖ ;jÿin ) /ÖnjÖ' yÖ o r,ÿre ,e –
a; y˝ hStÖe n %;ôidnÖ˝ ≤xxÃ'ë j;ôt' n …b.ÿi[ t ) ivôx;mÖ…¶˝
Svÿ?vÖrm( –
p[ dÖve ' dÖve vIÿtyeÖ .rÿt; vsûiu vˇÿmm( ) a; Sve yon*ô in WIÿdtu –
a; j;ôt' j;ôtvedÿ …s ipôy[ ˝ ≤xÿxIôt;itÿ…qm( ) Syoôn a; gûhO pÿitm( –
aÖ…¶n;ô…¶" s…mÿ?yte kÖivgûhRO pÿitôyvRu ;ÿ ) hÖVyÖv;@±j◊uû ;ÿSy" –
Tv˝ Áÿ¶e aÖ…¶n;ô ivp[oô ivpÿ,e[ Ö sNTsÖt; ) s%;Ö s:y;ÿ s…mô?ysÿe –
tMmÿjyR Nt sû£
u tÿMu puroÖy;v;ÿnm;ô…jWÿu ) SveWuû =yÿWe u v;ô…jnÿm( –
yÖDne ÿ yÖDmÿyjNt dÖve ;St;inô /m;Ã…R , p[qmÖ ;Ny;ÿsn( ) te hÖ
n;k¡Mmihôm;nÿ" scNtÖe y]Ö pUvReà s;ô?y;" s≤Ntÿ devÖ ;" –11–
îit tOtIyk;<@e pçm" p[p;#k" –5–
îit tOtIy' k;<@' sMpU,mR ( 3
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aq ctuq'R k;<@' 4
aq ctuqk
R ;<@e p[qm" p[p;#k" –1–
yuÔû ;ôn" pÿq[ mÖ MmnÿStÖTv;yÿ sivôt; …/yÿ" ) aÖ…¶' JyoitÿinRcô ;Yyÿ
pO…qôVy; a?y;.ÿrt( –
yûKu Tv;yÖ mnÿs; dÖve ;NTsuvyÿ tÖR o …/ôy; idvÿm( ) bûhO ∆‰oitÿ" k·r„yÖt"
sÿivôt; p[ sÿvu ;itô t;n( – yûˇu _ÉnÖ mnÿs; vÖy' dÖve Syÿ sivôt"u sÖve )
suvgÖ yRe ;ÿyÖ xKTyÿw –
yûÔu teÖ mnÿ ¨Öt yuÔÿ teÖ …/yoô ivp[;ô ivpÿS[ y bOhtÖ o ivÿp…Ö ítÿ" ) iv ho];ÿ
d/e vyun;ôivdekô îNmÖhI devÖ Syÿ sivôt"u p·rÿ∑ië t" –
yujû e v;Mb[˜ÿ pûVU y| nmoÿ….ôivR Xlok;ÿ y≤Nt pÖQyÿve Ö sUr;ÿ" ) Íû<v≤NtÖ
ivêeÿ aÖmtO Sÿ y pû]u ; a; ye /;m;ÿin idûVy;inÿ tÖSqu" –
ySyÿ p[yÖ ;,ÖmvÖNy î¥Öydu vReÖ ; dÖve Syÿ mihôm;nÖmcÃtR " ) y" p;…qÃvR ;in
ivmÖme s Etÿxoô rj;˝Ã…s dÖve " sÿivôt; mÿihTvÖn; –
devÿ sivtÖ" p[ sÿvu yÖDMp[ sÿvu yÖDpÿitôM.g;ÿy idôVyo gÿN/Öv"R ) kôtÉ pÖ "U
kÉtÃ' n" pun;tu v;ôcSpitôv;Rcmÿ ¥Ö Svÿd;it n" –
îÖm' noÿ dev sivtyÖDR Mp[ sÿvu dev;ôyvu ˝ÿ s≤%ôivd˝Ã s];ô…jtÃ'
/nÖ…jt˝Ã suv…Ö jRtmÿ ( –
Aûc; StomÖ˝ smÿ/yR g;yÖ],e ÿ rq'trÖ m( ) bûhO Ì;ÿy]Ö vÿtiR n –
devÖ Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ åeÿ …ênoÿb;ô¸R >y;ÿMpû„U ,o hSt;ÿ>y;' g;yÖ],e Ö
CzNdÖs; dÿdåe i©rÄSv‡d….ÿr[ …sô n;irÿr…s pO…qôVy;"
sÖ/Sq;ÿd…Ö ¶Mpÿru IÖ„ymi©rÄSvd; .ÿrÄ ]w∑.uÿ ne Tv;ô zNdÖs;
dÿdåe i©rÄSv‡ä….ÿr[ …sô n;·rÿr…sô Tvy;ÿ vÖy˝ sÖ/SqÖ a;…¶˝ xÿkmÉ Ö
%inÿtMu purIÖ„yÃ' j;gÿtne Tv;ô zNdÖs; dÿde åi©rÄSv‡ıStÿ a;ô/;yÿ sivôt;
211

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…b.Öd[ ….[˝ÿ ihrÄ<yyIÿm( ) ty;ô Jyoitôrjÿß…Ö mdÖ…¶' %;ôTvI nÖ a;
.Ör;nÿ∑u .ë ne Tv;ô zNdÖs; dÿdåe i©rÄSvt( –1–
îÖm;mÿg>O ,n[xnÖ ;mûtO SyÖ pUvRÖ a;yÿiu W ivôdqeWÿ u kôVy; ) ty;ÿ dÖve ;"
sûtu m; bÿ.vU A
u t≥û SyÖ s;mÿNTsrm;ôrpÿNtI –
p[ttUÿ | v;…jô•; {ÿvÖ v·rÿœ;ômnÿu s'vÖ tÿm( ) idôiv tÖe jNmÿ prÄmmÖNt·rÿ=Öe
n;….ÿ" pO…qôVy;m…/ô yoinÿ" –
yuÔû ;q;ô˝ r;sÿ.' yûvu mÖ‚SmNy;mÿe vOW<vsU ) aÖ…¶M.rÿNtmSmÖymu ( –
yogÿye oge tÖvStÿrÄ' v;jÿve ;je hv;mhe ) s%;ÿyÖ îN{ÿmtûU yeÿ –
p[tÖ vU •RÖ e Áÿv£
Ö ;mÖ•xÿStI ®Ö{SyÖ g;,ÿpTy;Nmyoô.rU ie hÿ )
¨ÖvNÃR t·rÿ=mÖ iNvÿih SvÖ‚StgÿVyUitôr.ÿy;in ’û<vn( –
pû„U ,; sÖyju ;ÿ sÖh ) pO…qôVy;"
sÖ/Sq;ÿd…Ö ¶Mpurÿ IÖ„yÿmi©rÄSvdCzÿÁπ ‡Ö …¶Mpÿru IÖ„yÿmi©rÄSvdCzemÿ oô‡å…¶Mpurÿ
IÖ„yÿmi©rÄSv∫ÿ·r„y;moÖå…¶Mpÿru IÖ„yÿmi©rÄSv∫ÿr;m" –
aNvÖ…¶®ÄWs;ômg[mÿ :yÖdNvh;ÿin p[qmÖ o j;ôtvÿde ;" ) anûu sUySRà y pu®]Ä ;
cÿ rÄXmInnûu ¥;v;ÿp…O qôvI a; tÿt;n –
a;ôgTyÿ v;ôJy?vÿn"Ö sv;ôR mO/oô iv /ÿnU tu e ) aÖ…¶˝ sÖ/Sqÿe mhÖit
c=uWÿ ;ô in …cÿk°Wte –
a;ô£Myÿ v;…jNpO…qôvImÖ…¶…mÿCz ®Äc; Tvm( ) .UMy;ÿ vOTû v;yÿ no b[iU hô
ytÖ" %n;ÿmÖ t' vÖym( –
¥*Steÿ pOœû Mpÿ…O qôvI sÖ/Sqÿm;ôTm;Nt·rÿ=˝ smû{u StÖe yoinÿ" ) ivô:y;yÖ
c=ÿWu ;ô TvmÖ…. itÿœ pOtNyÖt" –
¨T£;ÿm mhÖte s*.ÿg;y;ôSm;d;ôSq;n;ÿ∂i^ v,oÖd; v;ÿ…jn( ) vÖy˝ Sy;ÿm
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sumtÖ * pÿ…O qôVy; aÖ…¶' %ÿinô„yNtÿ ¨ÖpSqÿe aSy;" –
¨dÿ£mI∂^iv,oÖd; v;ôJyv;Rk"ô s loôk˝ su’t¡ MpO…qôVy;" ) ttÿ"
%nem sûpu t[ IÿkmÖ…¶˝ suvoô ®h;ÿ,;Ö a…/ô n;k¡ ¨ˇÖme –
aÖpo dÖve I®pÿ sOjÖ m/ÿmu tIryÖ+m;yÿ p[jÖ ;>yÿ" ) t;s;ô˝
Sq;n;ôd≤u ∆ÿht;ômoWÿ/y" suipPpÖl;" –
…j`ÿMyR…Ö ¶Mmnÿs; `Otû ne ÿ p[itô+yNtÖM.uvnÿ ;inô ivê;ÿ ) pûqO 'u itÿríÄ ; vyÿs;
bûhO NtÖ' Vy…cÿœmÖ •˝Ã r.Ös' ivd;ÿnm( –
a; Tv;ÿ …j`…mÖR vcÿs; `Otû ne ;ÿr=Ä s;ô mnÿs;ô t∆ÿWu Sv ) myÃ≈R I"
SpOhyÖ √ÿ,oR aÖ…¶n;R….ômx
O eÿ tÖnvu ;ô j˙ÃW≥ ;," –
p·rô v;jÿpit" kôivrÄ…¶hÖVR y;Nyÿ£mIt( ) d/Ö{à;ÿin d;ôxWu eÿ –
p·rÿ Tv;¶Öe pur' vÖy' ivp[˝'Ã shSy /Imih ) /ûWO √ÿ,| idôvie dÿve
.Öˇe ;rÿM.õ™grûu ;vÿt" –
Tvmÿ¶Öe ¥u….ôSTvm;ÿxx
u =ûu …,ÖSTvmÖŒSTvmXmÿnSÖ p·rÿ ) Tv'
vnÿ>e yÖSTvmoWÿ/I>yÖSTv' nû,O ;' nÿpO te j;ysÖe xu…cÿ" –2–
devÖ Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ åÿe …ênoÿb;ô¸R >y;ÿMpû„U ,o hSt;ÿ>y;MpO…qôVy;"
sÖ/SqÖåe …¶Mpÿru IÖ„yÿmi©rÄSvT%ÿn;…m –
Jyoitÿ„mNt' Tv;¶e sûpu t[ Iÿkmô jÿß,e .;ônnu ;ô dI¥;ÿnm( )
≤xôvMpÖj[ ;>yoåih˝ÃsNtMpO…qôVy;" sÖ/SqÖåe …¶Mpÿru IÖ„yÿmi©rÄSvT%ÿn;…m

aÖp;MpûœO mÿ…s sÖpq[ ;ÿ ¨Öv…RÃ ¶M.ÿ·rÖ„ydpÿr;vipœm( ) v/ÃmR ;nMmÖh a; cÖ
pu„k¡r' idôvo m;]ÿy; v·rô,; pÿq[ Sv –
xmÃR c Sqoô vmÃR cÖ Sqoô a…Czÿ{e b¸ûle ¨Ö.e ) VycÿSvtIô s'
213

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vÿs;q;M.ÖtmR …Ö ¶Mpÿru IÖ„yÿm( –
s' vÿs;q;˝ suviÖ vRd;ÿ sÖmIcIô ¨rÿs;ô Tmn;ÿ ) aÖ…¶mÖNt.÷R rô„yNtIô
Jyoitÿ„mNtÖmjÿß…Ö mt( –
purIÖ„yoÿå…s ivôê.ÿr;" ) aqÿv;R Tv; p[qmÖ o inrÿmNqd¶e –
Tv;mÿ¶Öe pu„k¡r;Öd?yqÿv;ôR inrÿmNqt ) mû›U oR ivêÿSy v;ô`tÿ" –
tmuÿ Tv; dÖ?yõ™õié Wÿ" pû]u ÈÃ/eÖ aqÿv,R " ) vû]O hÖ ,ÿMpur' dÖrm( –
tmÿu Tv; p;ôQyo vOW;ô smIÿ/e dSyuhû Ntÿmm( ) /Önj'Ö yÖ ˝ r,ÿre ,e –
sIdÿ hotÖ" Sv ¨ÿ loôkÉ …cÿikôTv;NTs;ôdy;ÿ yÖD˝ sÿ’
u tû SyÖ yon*ÿ )
dÖve ;ôvIdevRÖ ;NhÖivW;ÿ yj;ôSy¶ÿe bûhO ¥jÿm;nÖe vyoÿ /;" –
in hot;ÿ hotûWO dÿnÖe ivd;ÿnSTvÖWe o dIÿidôv;˝ aÿsdTsûdu =ÿ" )
adÿB/v[tp[mitôv…R sÿœ" shßM.Ör" xu…cÿ…j◊o aÖ…¶" –
s˝ sIÿdSv mÖh;˝ aÿ…sô xocÿSv dÖve vÖ Itÿm" ) iv /ûmU mÿ¶e
a®ÖW‚Mmÿy?e y sOjû pÿx
[ St dxÖtR m( –
jinÿ„v;ô ih jeNyoô agÖe[ aˆ;˝Ã ‚hôto ihôt„e vÿ®WÖ o vnÿWe u ) dmÿde me sÖ¢
rà;ô d/;ÿnoÖå…¶hoRt;ô in Wÿs;d;ô yjIÿy;n( –3–
s' teÿ v;ôymu ;ÃtR ·Ö rê;ÿ d/;tUˇ;ôn;ywÖ ˙dÿyÖ' yi√≤lÿ∑m( ) dÖve ;n;'ô yírÿit
p[;,ô qenÿ Ö tSmÿw c deivô vWÿ@Stûu tu>yÿm( –
suj;ÿtoô JyoitÿW; sÖh xmRÖ v¡qmÖ ;sÿd"Ö suv"ÿ ) v;soÿ a¶e ivôê¡p˝Ö
s' VyÿySv iv.;vso –
¨dÿu itœ Sv?vÖr;v;ÿ no dÖVe y; ’ûp; ) dûx
O e cÿ .;ôs; bÿhO tÖ ;
sÿx
u Kuû vinôr;¶ÿe y;ih sux‚Ö St….ÿ" – ËÖ?vR ËÖ Wu ,ÿ ËÖtyeÖ itœ;ÿ devÖ o n
sÿivôt; ) ËÖ?voR v;jÿSyÖ sinÿt;ô ydÖ≤Ô….ÿv;ô`R ≤∫ÿivR◊ô y;ÿmhe –
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

s j;ôto g.oÃR a…sô rodÿSyoôr¶eÖ c;®ÄivR.tO Ö aoWÿ/IWu ) …cô]" ≤xxu"û p·rô
tm;˝ÃSyÖˇ_" p[ m;ôt>O yoô a…/ô kinÿ£dÌ;" –
iSqôro .ÿv vIô@v± ©ÿ a;ôx.u vRÃ v;ôJyÿvnR ( ) pûqO .u vRÃ suWû dÖSTvmÖ¶"e
pÿru IWÖv;hÿn" –
≤xôvo .ÿv pÖj[ ;>yoô m;nÿWu I>yÖSTvmÿi©r" ) m; ¥;v;ÿp…Oû qôvI aÖ….
xÿx
U cu oô m;Nt·rÿ=MÖ m; vnÖSptIÿn( –
p[tw ÿu v;ôjI kinÿ£dÖ•;nÿd{Ö ;sÿ."Ö pTv;ÿ ) .rÿ•…Ö ¶Mpÿru IÖ„yÿMm; p;ô¥;yuW"
purû ; –
r;sÿ.o v;ô' kinÿ£dÖTsuyˇuÿ _o vOW,;Ö rqÿe ) s v;ÿm…Ö ¶MpurIÖ„yÿm;ôxdu tRUû o
vÿh;idôt" –
vOW;ô…¶' vOW,ÿ MÖ .rÿ•pÖ ;' g.R˝Ã smuiû {yÿm( ) a¶Ö a; y;ÿih vIôtyÿ Aût˝
sÖTym( –
aoWÿ/yÖ" p[itÿ gOIt;ô…¶mÖte ˝ ≤xôvm;ôyNtÿm>Ö y]ÿ yu„û m;n( )
VySyÖiNvê;ô amÿtIôrr;ÿtIinôWR Idÿ•oô apÿ dumiRÖ t˝ hÿnt( –
aoWÿ/yÖ" p[itÿ mod?vmenMÖ pu„p;ÿvtI" suipPpÖl;" ) aÖy' voô g.ÃR
Aû‚Tvyÿ" pÖà[ ˝ sÖ/SqÖm;sÿdt( –4–
iv p;jÿs; pûqO nu ;ô xoxÿcu ;noô b;/ÿSv i√ôWo rÄ=soô amIÿv;" )
sûx
u mÃ,R o bOhtÖ " xmR…Ã , Sy;mÖ¶re hÄ ˝ suhû vÿSy p[,Iÿt* –
a;poô ih œ; mÿyoô.vu SÖ t; nÿ ËÖjRe dÿ/;tn ) mÖhe r,;ÿy c=ÿse –
yo vÿ" ≤xôvtÿmoô rsÖStSyÿ .;jytÖåe h nÿ" ) ¨ÖxtÖ I·rÿv m;ôtrÿ" –
tSm;ô arÃ' gm;m voô ySyÖ =y;ÿyÖ …jNvÿq ) a;poÿ jÖnyÿq; c n" –
…mô]" sÖ˝sOJyÿ pO…qôvIM.U…mÃ' cÖ JyoitÿW; sÖh ) suj;ÿt' j;ôtvÿde smÖ…¶'
215

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vÿêw ;nÖr' ivô.mu ( –
aÖy+Ö m;yÿ Tv;ô s˝ sOjÿ ;…m pÖj[ ;>yÿ" ) ivêÿe Tv; dÖve ; vÿêw ;nÖr;" s˝
sÿjO NÖ Tv;nÿ∑u .ë ne Ö CzNdÿs;i©rÄSvt( –
®Ö{;" sÖM.OTyÿ pO…qôvIMbûhO ∆‰oitô" smIÿ…/re ) teW;ÿM.Ö;nurjÿßÖ îCzû£
⁄ o
dÖve We uÿ rocte –
s˝sO∑ÿ ;'ô vsÿ.u I ®Ä{/w IRr"wÿ kmR<Ö y;ÿMmOdmÿ ( ) hSt;ÿ>y;Mmû√O «' ’ûTv;
…sÿnIv;ôlI k¡rotûu t;m( –
…sônIôv;ôlI sÿk
u pÖd;R sÿ£
u °ôr; Sv*ÿpx
Ö ; ) s; tu>yÿmidte mhÖ ao%;'
dÿ/;tûu hStÿyo" –
¨Ö%;' k¡rotûu xKTy;ÿ b;ô¸>y;ômidÿit…/RyÖ ; ) m;ôt; pu]û ' yqoôpSqeÖ
s;…¶‚Mbÿ.tûRu g.RÖ a; –
mÖ%SyÖ ≤xroÿå…s yÖDSyÿ pÖde Sqÿ" )
vsÿvSTv; ’<vNtu g;yÖ],e Ö CzNdÿs;i©rÄSvTpÿ…O qôVyÿ…s ®Ä{;STv;ÿ
’<vNtûu ]w∑.ëÿ ne Ö CzNdÿs;i©rÄSvdÖNt·rÿ=mSy; idôTy;STv;ÿ ’<vNtûu
j;gÿtne Ö CzNdÿs;i©rÄSv∂‰*rÿ…sô ivêÿe Tv; dÖve ; vÿêw ;nÖr;"
’¡<vÖNTv;nÿ∑u .ë ne Ö CzNdÿs;i©rÄSvi∂xoÿå…s /ûvu[ ;…sÿ /;ôry;ô m…yÿ p[jÖ ;˝
r;ÖySpoWÃ' g*pÖTy˝ surû IyR˝Ã sj;ôt;Nyjÿm;n;ôy;‡idÿTyôw
r;ò;ôSy‡idÿitStÖe …bl'Ã gO;tûu p;¤ÿnπ Ö CzNdÿs;i©rÄSvt( )
’ûTv;yÖ s; mÖhImû%
u ;MmûNO myIû' yoinÿm¶Ö yeÿ ) t;Mpû]u >e yÖ"
sMp[;yÿCzÖdidÿit" ≈Öpy;ôinitÿ –5–
vsÿvSTv; /UpyNtu g;yÖ],e Ö CzNdÿs;i©rÄSv‡&û{;STv;ÿ /UpyNtûu ]w∑.ëÿ ne Ö
CzNdÿs;i©rÄSv‡d;ÿidôTy;STv;ÿ /UpyNtûu j;gÿtne Ö CzNds;i©rÄSv‡i√êÿe
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Tv; dÖve ; vÿêw ;nÖr; /ÿpU yÖNTv;nÿ∑u .ë ne Ö CzNdÿs;i©rÄSv‡idN{ÿSTv;
/UpyTvi©rÄSvi√„,ÿSu Tv; /UpyTvi©rÄSv√®ÿ,STv;
/UpyTvi©rÄSv‡didÿitSTv; dÖve I ivôêdeVÿ y;vtI pO…qôVy;"
sÖ/Sqÿåe i©rÄSvT%ÿnTvv$ devÖ ;n;Ã' Tv;ô pàIÿdvÖRe IivRêô deVÿ y;vtI"
pO…qôVy;" sÖ/Sqÿåe i©rÄSv∂ÿ/tU%e …/ôW,;ÿSTv; dÖve IivôêR dÿVe y;vtI"
pO…qôVy;" sÖ/Sqÿåe i©rÄSvdÖ.IN/ÿt;mu%eÖ ¶;STv;ÿ devÖ IivÖêR dÿVe y;vtI"
pO…qôVy;" sÖ/Sqÿåe i©rÄSvCzÿp^ yNtU%Öe v¡]yoô jnÿySTv;
dÖve IivôêR dÿVe y;vtI" pO…qôVy;" sÖ/Sqÿåe i©rÄSvTpÿcNtU%e )
…m]wtÖ ;mû%
u ;MpÿcWÖw ; m; .ÿie d )
EÖt;' tÖe p·rÿ dd;ôMy….ÿÊyw aÖ.Im;' mÿihôn; idvÿ‚Mmô]o bÿ.vU sÖpq[ ;ÿ" )
¨Öt ≈vÿs; pO…qôvIm( –
…mô]Syÿ cWR,IÖ/tO "Ö ≈voÿ devÖ Sy s;nÖ…sm( ) ¥ûªu ' …cô]≈ÿvStmm( –
dÖve STv;ÿ sivôto√ÿptu sup;ô…," Svÿõg™ ·ûu r" ) sûbu ;ô¸®Ät xKTy;ÿ –
apÿ¥m;n; pO…qôVy;x;ô idxÖ a; pÿ,O ) ¨·ˇÿœ bOhtÖ I .ÿvoô?v;R itÿœ
/ûvu[ ; Tvm( –
vsÿvSÖ Tv;CzéNÿ dNtu g;yÖ],e Ö CzNdÿs;i©rÄSvÿ&{û ;STv;CzéN¡ dNtûu ]w∑.ëÿ ne Ö
CzNdÿs;i©rÄSv‡d;ÿidôTy;STv;CzéN¡ dNtûu j;gÿtne Ö CzNdÿs;i©rÄSvi√êÿe
Tv; dÖve ; vÿêw ;nÖr; a; Cz¡Né dÖNTv;nÿ∑u .ë ne Ö CzNdÿs;i©rÄSvt( –6–
sm;ÿSTv;¶ Aûtvoÿ v/RyNtu s'vTsÖr; AWÿyoô y;inÿ sÖTy; ) s' idôVyenÿ
dIidih rocÖnne Ö ivê;ô a; .;ÿih pÖi[ dxÿ" pO…qôVy;" –
s' ce?Ö ySv;ÿ¶Öe p[ cÿ bo/ywnmÖ ∞u ÿ itœ mhÖte s*.ÿg;y ) m; cÿ
irWdupsÖˇ; tÿe a¶e bÖ˜[ ;,ÿSte yÖxsÿ" sNtûu m;Nye –
217

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv;mÿ¶e vO,te b[;˜Ö,; îÖme ≤xôvo aÿ¶e s'Ö vrÿ,e .v; n" ) sÖpàÖ hÖ ; noÿ
a….m;itô…j∞Ö Sve gyÿe j;gûÁO pÿy[ Cu zn( –
îÖhvw ;¶Öe a…/ÿ /;ry; rÄ…yMm; Tv;ô in £¡NpUv…RÖ ctoÿ ink;ô·r,ÿ" ) =Ö]mÿ¶e
suyû mÿmStûu tu>yÿmpu sÖˇ; vÿ/tR ;' tÖe ainÿ∑t» " –
=Ö],e ;ÿ¶Öe Sv;yu"û s˝ rÿ.Sv …mô],e ;ÿ¶e …m]Ö/ye eÿ ytSv )
sÖj;ôt;n;ÿMm?ymÖSq;Eÿ…/ô r;D;ÿm¶e ivhÖVyoÿ dIidhIôh –
aitô inhoô aitô ≤ß/oåTy…cÿ·ˇômTyr;ÿitm¶e ) ivê;ô Áÿ¶e du·rÖt;
shÖSv;q;ôSm>yÿ˝ sÖhvIÿr;˝ rÖ…y' d;ÿ" –
aÖn;ô/„ûO yo j;ôtvÿde ;ô ainÿ∑t» o ivôr;@ÿ¶e =]Ö.∂O IÿidhIôh ) ivê;ô a;x;ÿ"
p[mçuû Nm;nÿWu I….ôyR " ≤xôv;….ÿr¥Ä p·rÿ p;ih no vO/û e –
bOhSÿ pte sivtboô/R yÿnw ˝Ö s˝≤xÿt' …cTs'trÖ ;˝ s˝ ≤xÿx;…/ )
vÖ/yR nwÿ MmhÖte s*ô.gÿ ;yÖ ivêÿ EnÖmnuÿ mdNtu dÖve ;" –
aÖm]uû .Ö yU ;ôd/Ö y¥ÖmSyÖ bOhSÿ pte aÖ….xÿStÖre mÿçu " ) p[Ty*ÿht;mÖ…ên;ÿ
mûTO yumSÿ m;∂Övº ;n;ÿm¶e ….ôWj;ô xcIÿ…." –
¨√Öy' tmÿsSÖ p·rô pXyÿNtoÖ Jyoitô®ˇÿrm( ) dÖve ' dÿve ]Ö ; sUymRÖ gÿNmÖ
Jyoitÿ®ˇÿmm( –7–
ËÖ?v;R aÿSy sÖ…m/oÿ .vNTyû?U v;R xû£
u ; xoôcI˝„yÖ¶"e ) ¥ûmu ˇÿm;
supû t[ IÿkSy sûnU o" –
tnUnû p;ôdsurÿ o ivôêvedÿ ; devÖ o dÖve We uÿ dÖve " ) pÖq a;nÿ·ˇ_ô m?v;ÿ `ûtO ne ÿ –
m?v;ÿ yÖD' nÿ=se p[I,;Öno nr;Öx˝soÿ a¶e ) sû’
u ∂Övº " sÿivôt;
ivôêv;ÿr" –
aCz;ôymeiÿ tô xvÿs; `ûtO ne @eÿ ;ôno viˆÖnmR sÿ ; ) aÖ…¶˝ ßucoÿ a?vÖrWe uÿ
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[yÖ Tsuÿ –
s yÿ=dSy mihôm;nÿm¶Ö "e s ÈÃ mÖN{;sÿu pÖy[ sÿ" ) vsûíu ie tÿœo
vsû/u ;tÿmí –
√;roÿ dÖve IrNvÿSyÖ ivêeÿ v[tÖ ; dÿdNte aÖ¶"e ) ¨Ö®VÄ ycÿsoô /;ª;ô pTyÿm;n;"

te aÿSy yoWÿ,e idôVye n yon;ÿvWûu ;s;ônˇ_;ÿ ) îÖm' yÖDmÿvt;m?vÖr' nÿ" –
dwVy;ÿ hot;r;vû?U vRm?ÿ vÖr' noôå¶e…jô◊R ;mÖ…. gÿ,O Itm( ) ’û,tûu ' nÖ" æSvÿi∑m(

itôßo dÖve IbÖiR hRrde ˝ sÿdÆÖ NTv@;ô srÿSvtIô .;rÿtI mÖhI gÿ,O ;Ön; –
t•ÿStûru IpÖm∫⁄tÿ Mpu®=Ä u Tv∑;ÿ suvû Irÿm( ) r;ÖySpoW'Ö iv „yÿtûu n;….mÖSme –
vnÿSpÖtåe vÿ sOj;ô rr;ÿ,SÖ Tmn;ÿ devÖ We uÿ ) aÖ…¶hÖVR y˝ xÿ…môt; sÿdU y;it –
a¶Öe Sv;h;ÿ ’,uih j;tvedÖ îN{;ÿy hÖVym( ) ivêÿe dÖve ; hÖiv·rôd'
jÿWu Nt;m( –
ihôr<Ä yÖg.Ö "R smÿvtÖtR ;gÿe[ .ûtU Syÿ j;ôt" pitôrk
e ¡ a;sIt( ) s d;ÿ/;r
pO…qôvI' ¥;mutû me ;' kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –
y" p[;,ÿ tÖ o inÿ…mWÖto mÿihôTvwkÖ î{;j;ô jgÿto bÖ.vU ÿ ) y Èxÿe aÖSy
i√ôpdÖítu„ÿ pdÖ" kSmÿw dÖve ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –
y a;ÿTmÖd; bÿldÖ ; ySyÖ ivêÿ ¨Öp;ste pÖ≤[ xW'Ö ySyÿ devÖ ;" ) ySyÿ
Cz;y;mOtÖ' ySyÿ mûTO yu" kSmÿw dÖve ;yÿ hÖivW;ô iv/em –
ySyÖme e ihômvÿNto mihôTv; ySyÿ smû{u ˝ rÄsy;ÿ sÖh;Û" ) ySyemÖ ;"
p[iÖ dxoô ySyÿ b;ôÙ kSmÿw dÖve ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –
y' £NdÿsIÖ avÿs; tSt.;ône aÖ>yw=teÿ ;ôMmnÿs;ô rejmÿ ;ne ) y];…/ô sUrÄ
¨idÿt*ô Vyeitô kSmÿw devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –
219

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yenÖ ¥*®Äg;[ pÿ…O qôvI cÿ dû!O º yenÖ suv"ÿ St….ôt' yenÖ n;k¡" ) yo aÖNt·rÿ=Öe
rjÿso ivôm;nÖ" kSmÿw dÖve ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –
a;poÿ hÖ yNmÿhtÖ IivRêmÖ ;yÖNd='Ö d/;ÿn; jÖnyÿNtIrÄ…¶m( ) ttoÿ devÖ ;n;'ô
inrÿvtÖtR ;sûru k
e "ô kSmÿw devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –
y…íôd;poÿ mihôn; pÖypR Xÿ yÖ∂='Ö d/;ÿn; jÖnyÿNtIrÄ…¶m( ) yo dÖve „e v…/ÿ
devÖ Ekô a;sIôTkSmÿw dÖve ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –8–
a;k¡iÀ tmÖ…¶MpÖy[ ju ˝Ö Sv;h;ô mnoÿ me/Ö ;mÖ…¶MpÖy[ ju ˝Ö Sv;h;ÿ …côˇ'
ivD;ÿtmÖ…¶MpÖy[ ju ˝Ö Sv;h;ÿ v;ôco iv/ÿiO tmÖ…¶MpÖy[ ju ˝Ö Sv;h;ÿ pÖj[ ;pÿtyeÖ
mnÿveÖ Sv;h;ô¶yeÿ vwê;nÖr;yÖ Sv;h;ô ivêeÿ devÖ Syÿ netÖ mu tR oÃR vO,It sÖ:y'
ivêeÿ r;Öy îÿW?u y…s ¥ûªu ' vÿ,O It pû„u yseÖ Sv;h;ô m; su ….ÿTq;ô m; su ·rÿWoô
νhÿSv vIô@yÿSvÖ su ) aMbÿ /O„,u vIôryÿSv;ô…¶íedÖ ' k¡·r„yq" –
νhÿSv deiv pO…qiv SvÖStyÿ a;sûru I m;ôy; SvÖ/y;ÿ ’ût;…sÿ ) ju∑'Ã
devÖ ;n;ÿimôdmÿStu hÖVym·rÿ∑;ô Tvmuidÿih yÖDe aÖ‚Smn( –
…m]Ötw ;mû%
u ;' tÿpWÖw ; m; .eiÿ d )
EÖt;' teÖ p·rÿ dd;ôMy….ÿÊyw )
{(v•ÿ " sÖipRr;ÿsiu t" p[àÖ o hot;ô vrÿ<e y" ) shÿsSpû]u o a∫ÿt⁄ " –
prÿSy;Ö a…/ÿ s'vÖ toåvÿr;˝ aÖ>y; tÿr ) y];ôhm‚SmÖ t;˝ aÿv –
pÖrmÄ Sy;ÿ" pr;Övtoÿ roÖihdÿê îÖh; gÿih ) purIÄ„yÿ" pu®ipôy[ oå¶eÖ Tv' tÿr;Ö
mO/"ÿ –
sIdÖ TvMm;ôtru SÄ y; ¨ÖpSqÖe ivê;ÿNy¶e vÖynu ;ÿin ivô√;n( ) mwn;ÿm…Ö cRW;ô
m; tpÿs;ô…. xUx
ÿ cu oôåNtrÿSy;˝ xu£
û JyoÿitôivR .;ÿih –
aÖNtrÿ¶e ®Öc; Tvmû%
u ;yÖw sdÿnÖe Sve ) tSy;ôSTv˝ hrÿs;ô tpÖÔ;tÿvde "
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

≤xôvo .ÿv –
≤xôvo .ûTU v; mÁÿm¶Ö åe qoÿ sId ≤xôvSTvm( ) ≤xôv;" ’ûTv; idxÖ"
sv;ô"R Sv;' yoinÿ…môh;sÿd" –9–
ydÿ¶Öe y;inô k;inô c;teÖ d;¡…, dÖ?m…sÿ ) tdÿStûu tu>yÖ…m´Otû ' t∆ÿWu Sv
yivœ‰ –
ydÊyÿpu …Ö j…◊ÿk;ô y√Ömo[ aÿitôspÃiR t ) sv|Ö tdÿStu te `ûtO ' t∆ÿWu Sv
yivœ‰ –
r;i]ÿ˝r;i]ômp[yÿ ;vÖM.rÄNtoåê;ÿyve Ö itœÿte `;ôsmÿSmw ) r;ÖySpoWÿ,e Ö
s…môW; mdÖNtoå¶eÖ m; tÖe p[itÿvx
e ; ·rW;m –
n;.;ÿ pO…qôVy;" sÿ…m/;ônmÖ…¶˝ r;ÖySpoW;ÿy bOhtÖ e hÿv;mhe )
îÖrMÄ mÖdMbûhO dÿKu q'Ö yjÿ]Ö' jet;ÿrmÖ…¶MpOtnÿ ;su s;sÖihm( –
y;" sen;ÿ aÖ.ITvÿrIr;Vy;ô…/nIô®gÿ,; ¨Öt ) ye StÖne ; ye cÖ
tSk¡r;ÖSt;˝Stÿe aÖ¶åe ipÿ d/;My;ôSye ¡ –
d'∑;^ >ÿ y;MmÖ≤lMlûÔU M>yÖSw tSk¡r;˝ ¨Öt ) hnÿ>U y;˝ StÖne ;N.ÖgvÖSt;˝STv'
%;ÿdÖ su%;ÿidt;n( –
ye jnÿWe u mÖ≤lMlÿv" StÖne ;sÖStSk¡r;Ö vnÿe ) ye k=ÿ„e v`;ôyvÖSt;˝Stÿe
d/;…mô jM.ÿyo" –
yo aÖSm>yÿmr;tIôy;¥íÿ noô √πWtÿ Öe jnÿ" ) inNd;ô¥o aÖSm;≤NdPs;ÿ∞Ö sv|Ö
tMmÿSmÖs; k¡®⁄ –
s˝≤xÿtMmÖe b[˜Ö s˝≤xÿt' vIôyMÃR blÿm( ) s˝≤xÿtM=Ö]' …jô„,u
ySy;ôhm‚Smÿ pûru oih¡t" –
¨dÿWe ;Mb;ôÙ aÿitrÄm√u cÖR ¨dûU blÿm( ) ≤=ô,o…mô b[˜,ÿ ;Ö…m];ôn•u yÿ ;…mô
221

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv;˝ aÖhm( )
dOx
û ;ôno ®ÄKm ¨ÖVy;R Vyÿ¥*∂ûmu WR mRÖ ;yÿ"u …≈Öye ®ÿc;ôn" ) aÖ…¶rÄmtO oÿ
a.vÖ√yoÿ….ôydR neÿ Ö' ¥*rjÿnyTsurû te ;ÿ" –
ivê;ÿ ÂÖp;…,Ö p[itÿ muçte kô…v" p[;s;ÿvI∫Ö{' i√ôpdeÖ ctÿ„u pde ) iv
n;k¡m:yTsivôt; vrÄ<e yoånÿu pÖy[ ;,ÿmWûu soô iv r;ÿjit –
nˇ_oôW;s;ô smÿns;ô iv¡pe /;ôpyetÿ Öe ≤xxumû k
e ˝¡ smIôcI ) ¥;v;ô =;m;ÿ
®ÄKmo aÖNtivR .;ÿit dÖve ; aÖ…¶' /;ÿryN{iv,oÖd;" –
supû ,Ä oRåà …s gÖ®Tm;ÿ≤N]ôvˇO eÖ ≤xroÿ g;yÖ]' c=ûu Stomÿ a;ôTm; s;mÿ te
tÖnvU ;ÃmR dÄVeÖ yMbÿhO {qNtÖre pÖ=* yÿD;yÖ…DyÖMpuCz÷Ö zNd;ô˝Sy©;ÿin
…/‚„,ÿy;" xÖf; yjU˝ÿ iWô n;mÿ )
supû ,Ä oRå…s gÖ®Tm;ô≤NdvÃ' gCzÖ suv"ÿ pt –10–
a¶eÖ y' yÖDmÿ?vÖr' ivôêtÿ" p·rô.rU …sÿ ) s î∂Övº We uÿ gCzit –
somÖ y;Stÿe myoô.vu ÿ ËôtyÖ" s≤Ntÿ d;ôxWu eÿ ) t;….ÿnoRåivôt; .ÿv –
aÖ…¶mûı
RU ;R .uv"ÿ – Tv' nÿ" somÖ y; tÖe /;m;ÿin –
tTsÿivôtvu rR <eÿ yÖM.goÃR dÖve Syÿ /Imih ) …/yoô yo nÿ" p[coôdy;ÿt( –
a…cÿˇIô y∞ÿ’mû ; dwVyeÖ jnÿe dIôndw =R "wÖ p[.tUÿ I pU®WÖTvt;ÿ
)
dÖve We uÿ c sivtÖm;RnWuÿ We u cÖ Tv' noô a]ÿ suvt;ôdn;ÿgs" –
coôd…Ö yô]I sUnû tO ;ÿn;'ô cetNÿ tI sumtIôn;m( ) yÖD' dÿ/eÖ srÿSvtI –
p;vIôrvI kôNy;ÿ …cô];yû"u srÿSvtI vIôrpÿàIô …/y'Ã /;t( ) ¶;….ôr…Cz¡{˝
xrÄ,˝ sÖjoW;ÿ dur;Ö/W|Ã gO,tÖ e xmÃR y˝st( –
pUWû ; g; aNvÿte u n" pûWU ; rÿ=TÖ vvÃtR " ) pûWU ; v;jÿ˝ snotu n" –
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

xu£
û ˘ tÿe aÖNy¥ÿjtÖ ' tÿe aÖNyi√WuÂ
ÿ peÖ ahÿnIô ¥*·rÿv;…s ) ivê;ô ih m;ôy;
avÿ…s Sv/;vo .Ö{; tÿe pUW…•ôh r;ÖitrÿStu –
teåv/RNtÖ Svtÿvso mihTvÖn;n;k¡˘ tÖSqu®®Ä cÿi£rÄe sdÿ" )
iv„,ûyu ı
R ;vÖ√Wé ,ÿ MmdÖCyut'Ö vyoô n sIÿd•Ö …/ÿ bÖihRiWÿ ipôy[ e )
p[ …cô]mÖk| gÿ,O tÖ e tûru ;yÖ m;®ÿt;yÖ Svtÿvse .r?vm( ) ye sh;ÿ˝…sô
shÿs;ô shÿNtÖe rejtÿ e a¶e pO…qôvI mÖ%>e yÿ" –
ivêeÿ dÖve ; ivêe dev;" – ¥;v;ÿ n" pO…qôvI îÖm˝ …sô/m[ ¥Ö idÿivôSpOxmÿ (
) yÖD' dÖve We uÿ yCzt;m( –
p[ pÿvU jRÖ e ipôtr;Ö nVyÿsI….gIô…R .R" ’¡,?u vÖ˝ sdÿne AûtSyÿ ) a; noÿ
¥;v;pO…qvIô dwVyÿne Ö jnenÿ y;tÖMmihÿ v;'ô v¡qm( –
aÖ…¶˝ Stomÿne bo/y s…m/;ôno amÿTyRm( ) hÖVy; dÖve We uÿ no d/t( –
s hÿVyÖv;@mÿTyR ¨Ö≤xGdUtû ínoÿiht" ) aÖ…¶…/ôyR ; smÿ<O vit –
x' noÿ .vNtûu v;jÿve ;je –11–
îit ctuqk
R ;<@e p[qm" p[p;#k" 1
aq ctuqk
R ;<@e i√tIy" p[p;#k" 2
iv„,oô" £moÿåSy….m;itôh; g;ÿy]Ö ' zNdÖ a; roÿh pO…qôvImnûu iv £¡mSvÖ
in.ÃˇR _Ö" s y' i√ô„mo iv„,oÖ" £moÿåSy….x‚StÖh; ]w∑.ëÿ Ö' zNdÖ a;
roÿh;ÖNt·rÿ=mÖ nûu iv £¡mSvÖ in.ÃˇR _Ö" s y' i√Ö„mo iv„,oÖ"
£moÿåSyr;tIyÖto hÖNt; j;gÿtÖ' zNdÖ a; roÿhÖ idvÖmnûu iv £ÿmSvÖ
in.ÃˇR _Ö" s y' i√ô„mo iv„,oÖ" £moÿå…s x]UytÖ o hÖNt;nÿ∑u .ë Ö' zNdÖ a; roÿhÖ
idxoånûu iv £¡mSvÖ in.RˇÃ _ô" s y' i√ô„m" )
a£¡NddÖ…¶ StÖnyÿ…•vÖ ¥*" =;m;ô re·rÿh√«ô®/ÿ" smÖÔn( ) sÖ¥o jÿD;ôno
223

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv hI…môıo a:yÖd; rodÿsI .;ônnu ;ÿ .;TyÖNt" –
a¶ÿåe >y;vitR•…Ö . nÖ a; vÿtSÖR v;yuWÿ ;ô vcRsà ; sÖNy; mÖ/e y;ÿ p[jÖ y;ô /nÿne

a¶ÿe ai©r" xÖt' teÿ sNTv;ôvtO "ÿ sÖhß'Ã t ¨p;ôvtO "ÿ ) t;s;ôMpoWÿSyÖ
poWÿ,e Ä punnÿ oR nÖ∑m; ’¡…/ô punnÿ oR rÄ…ym; ’¡…/ – punÂ
ÿ jÖ ;R in vÿtSR vÖ
punrÿ ¶ îÖW;yuWÿ ; ) punnÿ "R p;ih ivôêtÿ" –
sÖh rÄYy; in vÿtSÖR v;¶Öe ipNvÿSvÖ /;rÿy; ) ivôêiPSnÿy; ivôêtÖSp·rÿ –
¨dÿˇu mÖ ' vÿ®,Ö p;xÿmSÖ mdv;ÿ/mÖ ' iv mÿ?yÖm˝ ≈ÿq;y ) aq;ÿ
vÖym;ÿidTy vÖt[ e tv;n;ÿgsoÖ aidÿtye Sy;m –
a; Tv;ÿh;WRmNÖ trÿ./U vu[Rû ‚StÖœ;ivÿc;c≤l" ) ivxÿSTv;ô sv;ÃR
v;HzNTvÖ‚Smn[;∑ô m^ …/ÿ ≈y –
agÿe[ bûhO •ûWu s;ÿm?ûU voR aÿSq;…•jR≤GmÖv;Ntmÿsoô JyoitôW;g;ÿt( )
aÖ…¶.;ônR nu ;ô ®xÿt;ô Sv©û a; j;ôto ivê;ô sµ;ÿNyp[;" –
sIdÖ TvMm;ôtru SÄ y; ¨ÖpSqÖe ivê;ÿNy¶e vÖynu ;ÿin ivô√;n( ) mwn;ÿm…Ö cRW;ô
m; tpÿs;ô…. xÿx
U cu oôåNtrÿSy;˝ xu£
û JyoÿitôivR .;ÿih –
aÖNtrÿ¶e ®Äc; Tvmû%
u ;yÖw sdÿnÖe Sve ) tSy;ôSTv˝ hrÿs;ô tpÖÔ;tÿvde "
≤xôvo .ÿv –
≤xôvo .ûTU v; mÁÿm¶Ö åe qoÿ sId ≤xôvSTvm( ) ≤xôv;" ’ûTv; idxÖ"
sv;ô"R Sv;' yoinÿ…môh;sÿd" –
hÖ˝s" xÿ…u côW√sÿru Nt·r=Ösıot;ÿ veidôWditÿ…qdurR o,Öst( )
nOWû √ÿrsÄ ÎÿtsÖ √‰oÿ mÖsdÖBj; goôj; AÿtjÖ ; aÿi{ôj; AûtMbûhO t( –1–
idôvSp·rÿ p[qmÖ ' jÿDe aÖ…¶rÄSm‚d(√tÖ IyÖMp·rÿ j;ôtvÿde ;" ) tûtO IyÿmPÖ su
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

nûmO ,;Ö ajÿß…Ö mN/;ÿn En' jrte Sv;ô/I" –
ivôµ; teÿ a¶e ]Ö/e ; ]Öy;…,ÿ ivôµ; tÖe sµÖ iv.ÿtO Mpu®]Ä ; ) ivôµ; tÖe n;mÿ
prÄm' guh;ô yi√Öµ; tmuTs'Ö ytÿ a;jÖgNqÿ –
sÖm{ûu e Tv;ÿ nûmO ,;ÿ aÖPSvNtnûcRO =;ÿ È/e idôvo aÿ¶Ö Ë/ÿn( ) tûtO Iyÿe Tv;ô
rjÿ…s tiSqôv;˝sÿmtOû SyÖ yon*ÿ mihôW; aÿihNvn( –
a£¡NddÖ…¶" StÖnyÿ…•vÖ ¥*" =;m;ô re·rÿh√«Ö®/ÿ" smÖÔn( ) sÖ¥o jÿD;ôno
iv hI…môıo a:yÖd; rodÿsI .;ônnu ;ÿ .;TyÖNt" –
¨≤xÿKp;ÿvk
Ö o aÿriÄ t" sÿmu /eÖ ; mtÄRe vÖ…¶rÄmtO oô in /;ÿ…y ) îyÿitR
/ûmU mÿ®WÄ M.·rÿ.d[Ö Cu zû£
⁄ ,É ÿ xoô…cW;ô ¥;…mnÿ=t( –
ivêÿSy kÖtÉ .u vRu nÿ SyÖ g.ÖR a; rodÿsI apO,;Ö∆;yÿm;n" ) vIô@÷ë
…côdi{ÿm….nTpr;ÖyÔn;ô ydÖ…¶myÿjNtÖ pçÿ –
≈Iô,;mÿdu ;ôro /Ö®,oÿ ryIô,;MmÿnIôW;,;Mp[;pÃ,R "Ö somÿgop;" ) vsoÿ" sûnU "u
shÿso aÖPsu r;j;ô iv .;ôTygÿ[ ¨ÖWs;ÿ…m/;ôn" –
yStÿe aÖ¥ ’û,vÿ∫{xoceåpûpU ' dÿve `ûtO vÿNtm¶e ) p[ t' nÿy p[trÖ ;' vSyoô
aCz;ô…. ¥ûªu ' dÖve .ÿˇ_' yivœ –
a; tM.ÿj s*≈vÖs„e vÿ¶ ¨ÖKq¨ÿKqÖ a; .ÿj xÖSym;ÿne ) ipôy[ " sUyReÃ
ipôy[ o aÖ¶; .ÿv;ôTyu∆;ôtne ÿ ….ôndÖd∆u inÿTvw" –
Tv;mÿ¶Öe yjÿm;n;ô anûu ¥UiNvê;ô vsÿiU n d…/rÄe v;y;Ã…R , ) Tvy;ÿ sÖh
{ivÿ,…môCzm;ÿn; vÖj[ ' gomÿNtmû≤u xjoô iv vÿv"u[ –
dOx
û ;ôno ®ÄKm ¨ÖVy;R Vyÿ¥*∂ûmu WR mRÖ ;yÿ"u …≈ôye ®ÿc;n" ) aÖ…¶rÄmtO oÿ
a.vÖ√yoÿ….ôydR neÿ Ö' ¥*rjÿnyTsûru te ;ÿ" –2–
a•ÿptÖ åe •ÿSy no deÁnmIôvSyÿ xu‚û „m,ÿ" ) p[ pÿd[ ;ôt;rÃ' t;·rWÖ Ëj|Ã no
225

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

/eih i√ôpdÖe ctÿ„u pde –
¨dÿu Tv;ô ivêeÿ dÖve ; a¶Öe .rÿNtuû …c·ˇÿ…." ) s noÿ .v ≤xôvtÿm"
sûpu t[ Iÿko ivô.;vÿs"u –
p[de ¶ÿ Öe Jyoitÿ„m;Ny;ih ≤xôv…e .ÿr…Ä cR….ôSTvm( ) bûhO ≤∫ÿ.;Rnô …u .ô.;RsNÖ m;
ih˝ÃsIStÖnvu ;ÿ pÖj[ ;" –
sÖ…m/;ô…¶' dÿvu Syt `ûtO bw oÃ/R yÖt;itÿ…qm( ) a;å‚SmÿNhÖVy; jÿhu otn –
p[p;[ yô mÖ…¶.ÃrR tÄ Syÿ Í<vÖe iv yTsUyoÖR n rocÿte bûhO ∫;" ) aÖ…. y"
pû®U MpOtnÿ ;su tÖSq* dIôd;yÖ dwVyoô aitÿ…q" ≤xôvo nÿ" –
a;poÿ devIô" p[itÿ gOItÖ .SmÖtw TSyoône ’û,?u v˝ sur.Ä ;vÿu loôkÉ ) tSmÿw
nmNt;ô' jnÿy" sûpu àIÿm;Rtô ve ÿ pu]û ‚Mbÿ.tûO ; Svÿne m( –
aÖPSvÿ¶Öe s…/ô∑vÖ s*Wÿ/Iôrnuÿ ®?yse ) g.ÖRe sÔ;ÿyseÖ pun"ÿ –
g.oÃR aÖSyoWÿ/In;'ô g.oôR vnÖSptIÿn;' ) g.oôR ivêÿSy .Utû Sy;¶eÖ g.oÃR
aÖp;mÿ…s –
p[sÖ ¥Ö .Smÿn;ô yoinÿmpÖ íÿ pO…qôvImÿ¶e ) sÖ˝sOJyÿ m;ôt…O .ôSTv'
Jyoitÿ„m;ôNpunrÖ ;sÿd" – punrÿ ;Ös¥Ö sdÿnmÖpíÿ pO…qôvImÿ¶e ) xeWeÿ
m;ôtyu qR oôpSqÖåe NtrÄSy;˝ ≤xôvtÿm" –
punÂ
ÿ jÖ ;R in vÿtSR vÖ punrÿ ¶ îÖW;yÿWu ; ) punnÿ "R p;ih ivôêtÿ" –
sÖh rÄYy; in vÿtSÖR v;¶Öe ipNvÿSvÖ /;rÿy; ) ivôêiPSnÿy; ivôêtÖSp·rÿ –
punSÿ Tv;idôTy; ®Ä{; vsÿv"Ö s…mÿN/t;ôMpunbÿ ˜ÖR[ ;,oÿ vsunIq yÖD"w )
`ûtO ne Ö Tv' tÖnvu oÿ v/RySv sÖTy;" sÿNtuû yjÿm;nSyÖ k;m;ÿ" –
bo/;ÿ no aÖSy vcÿso yivœÖ m˝ihÿœSyÖ p[.tOÿ Sy Sv/;v" ) pIyÿit
Tvoô anÿu Tvoô gO,;it vÖNd;®ÿSte tÖnvu 'Ã vNde a¶e –
s boÿ…/ sU·û rmÖ`R v;ÿ vsudû ;v;ô vsÿpu it" ) yûyu oô?yÿSmd(√Wπ ;˝Ã…s –3–
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

apetÿ Ö vItÖ iv cÿ spRtÖ ;toô yeå]Ö Sq pÿru ;Ö,; ye cÖ nUtnÿ ;" ) ad;ÿidôd'
yÖmoåvÖs;nÿMpO…qôVy; a£¡…•Öm‚MpÖtroÿ loôkmÿSmw –
aÖ¶.e SR m;ÿSyÖ¶"e purIÿWm…s s'DÖ ;nÿm…s k;mÖ/rÿ,MÖ m…yÿ te
k;mÖ/rÿ,M.Uy;t( –
s' y; vÿ" ipôy[ ;StÖnvu "Ö s‚Mpôy[ ; ˙dÿy;in v" ) a;ôTm; voÿ aStûu
s‚Mpÿy[ "Ö s‚Mpÿy[ ;StÖnvu oô mmÿ –
aÖy˝ so aÖ…¶yR‚SmÖNTsomÖ…mN{ÿ" sutû ' dÖ/e jÖ#reÿ v;vx;ôn" ) sÖh≤Ö ßy'Ö
v;jÖmTy'Ö n si¢ÿ˝ ssÖv;NTsNTStÿyU se j;tved" –
a¶ÿe idôvo a,RmÖ Cz;ÿ …jg;ôSyCz;ÿ dÖve ;˝ Ë¡…cWÖe …/‚„,ÿy;ô ye ) y;"
pÖrSt;ÿ{ocÖne sUySRà yÖ y;í;ôvSt;ÿdpu iÖ tœÿNtÖ a;pÿ" –
a¶Öe yˇÿe idôiv vcÃ"R pO…qôVy;' ydoWÿ/I„vÖPsu v;ÿ yj] )
yen;ôNt·rÿ=muvû ;Rtà tÖ Nqÿ TvÖWe " s .;ônru ,ÿ vÖR o nOcû =;ÿ " –
purû IÖ„y;¡so aÖ¶yÿ" p[;vÖ,…e .ÿ" sÖjoWÿs" ) juWû Nt;˝Ã hÖVym;¸ÿtmnmIôv;
îWoÿ mÖhI" –
î@;ÿm¶e pu®dÄ ˝Ãs˝Ã sÖin' go" xÿêˇÖm˝ hvÿmà ;n;y s;/ ) Sy;•ÿ"
sûnu Su tnÿyo ivôj;v;¶Öe s; tÿe sumiÖ t.ÃTRU vÖSme –
aÖy' tÖe yoinÿA‚û≥ Tvyoô ytoÿ j;ôto aroÿcq;" ) t' j;ôn•ÿ¶Ö a; roÖh;q;ÿ no
v/Ry; rÖ…ym( –
…cdÿ…sô ty;ÿ dÖve tÿy;i©rÄvd(/vûu[ ; sIÿd p·rÖ…cdÿ…sô ty;ÿ
dÖve tÿy;i©rÄSvd(/vûu[ ; sIÿd – loôkMpÿ,O …Czô{Mpû,O ;qoÿ sId ≤xôv; Tvm(
) îÖN{;ô¶I Tv;ô bOhSÖ pitÿr‚Ä SmNyon;ÿvsIWÖdn( –
t; aÿSyÖ sUddÿ ohsÖ" som˝Ã ≈I,≤NtÖ pOXnÿy" ) jNmÿNdevÖ ;n;ô'
227

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivxÿ≤S]Ö„v; roÿcnÖ e idôv" –4–
s…mÿt˝Ö s' k¡Lpeq;ô˝ s‚Mpÿy[ * ro…cô„,U sÿmu nÖSym;ÿn* ) îWÖmjU mRÃ …Ö .
s'vÖ s;ÿn*ô s' v;ôMmn;ÿ˝…sô s' vÖt[ ; smÿu …côˇ;Ny;k¡rm( –
a¶eÿ purI„y;…/ôp; .ÿv;ô Tv' nÿ" ) îWÖmjU Ö| yjÿm;n;y /eih –
purû IÖ„yÿSTvmÿ¶e r…yôm;Npÿiu ∑ôm;˝ aÿ…s ) ≤xôv;" ’ûTv; idxÖ" sv;ô"R Sv;'
yoinÿ…môh;sÿd" –
.vÿt' nÖ" smÿns*ô smoÿks;vrÄpe s*ÿ ) m; yÖD˝ ihÿ˝…s∑ÖMm; yÖDpÿit'
j;tveds* ≤xôv* .ÿvtmÖ¥ nÿ" –
m;ôtve ÿ pû]u Mpÿ…O qôvI pÿru IÖ„yÿm…Ö ¶˝ Sve yon;ÿv.;®Ä%; ) t;'
ivêÿdw vRÖe A
w t≥û …u .ÿ" s'ivd;ôn" pÖj[ ;pÿitivôêR k¡m;Rô iv mÿçu tu –
ydÖSy p;ôre rjÿs" xu£
û ˘ Jyoitôrj;ÿyt ) t•ÿ" pWÄdR itô i√Woå¶ÿe vwê;nrÄ
Sv;h;ÿ –
nmÖ" su tÿe inA≥te ivêÂpeåyÖSmy'Ö iv cÿtO ; bÖN/mÖte m( ) yÖmne Ö Tv'
yÖMy;ÿ s'ivd;ônoˇÖm' n;kÖm…/ÿ rohyÖme m( –
yˇÿe dÖve I inAÃi≥ tr;bÖbN/Ö d;mÿ g[Ivô ;SvÿivcÖTyRm( ) îÖd' tÖe ti√
„y;ôMy;yÿWu oô n m?y;ôdq;ÿ jIôv" ipôtmu ≤ÿ ıô p[mˇuÿ _" –
ySy;ÿSte aÖSy;" £ûrÀ a;ôsÔuhû oMyÖWe ;MbÖN/;n;ÿmvÖsjÃnR ;y ) .U…mô·ritÿ
Tv;ô jn;ÿ ivôdiu nRAi≥à tôiritÿ Tv;ôhMp·rÿ ved ivôêtÿ" –
asÿNu vNtÖmyÿjm;n…mCz StÖne SyÖTe y;' tSk¡rSÄ y;Nvÿie W ) aÖNymÖSmidÿCzÖ
s; tÿ îÖTy; nmoÿ deiv inA≥teÖ tu>yÿmStu –
dÖve ImÖh' inAÃi≥ tô' vNdÿm;n" ipôtve ÿ pû]u ' dÿsyeÖ vcoÿ…." ) ivêÿSyÖ y;
j;yÿm;nSyÖ vedÖ ≤xrÿ"≤xrÄ" p[itÿ sUrû I iv cÿ∑e –
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

inôvx
e nÿ " sÖg' mÿnoô vsÿnU ;ô' ivê;ÿ ÂÄp;…. cÿ∑Öe xcIÿ…." ) dÖve îÿv
sivôt; sÖTy/ÖmNRe {oô n tÿSq* smÖre pÿqIôn;m( –
s' vÿr]Ä ; dÿ/;tnÖ inr;ÿh;ôv;N’¡,otn ) …sôç;mÿh; avÖ$muiû {,'Ã vÖy'
ivê;h;dÿStÖm≤=ÿtm( –
in„’¡t;h;vmvÖ$˝ sÿvu rÄ]˝ sÿWu ce nÖ m( ) ¨Öi{,˝Ã …sçeÖ a≤=ÿtm( –
sIr;ÿ yuÔ≤Nt kôvyoÿ yûgu ; iv tÿNvtÖe pOqk
ÿ ™ ) /Ir;ÿ dÖve We uÿ suªyÖ ;
yunû ˇ_Ö sIr;Ö iv yûgu ; tÿnot ’ûte yon*ÿ vptÖhe bIjÿm( ) …gôr; cÿ ≈ûiu ∑"
s.ÿr; asÿ•oô nedIÿy îTsO<û y;ÿ pÖKvm;yÿt( –
l;©ÿlMÖ pvIÿrv˝ sûx
u ve ˝Ã sumiÖ tTsÿ® ) ¨idT’¡Witô g;mivÿMp[fVÖ yRÃ'
cÖ pIvÿrIm( ) pÖS[ q;vÖ{qÖv;hÿnm( –
xunû ' nÖ" f;l;ô iv tÿdu Ntûu .U…mÿ˝ xunû ' k°ôn;x;ÿ aÖ…. yÿNtu v;ôh;n( )
xûnu MpÖjNR yoô m/ÿnu ;ô pyoÿ….ô" xun;ÿsIr; xûnu mÖSm;sÿu /ˇm( –
k;m'Ã k;mdu`e /u+v …mô];yÖ v®ÿ,;y c ) îN{;ÿy;ô¶yeÿ pU„û , aoWÿ/I>y"
pÖj[ ;>yÿ" –
`ûtO ne Ö sIt;ô m/ÿnu ;ô smÿˇ_;ô ivêÿdw vRÖe rw nÿmu t; mÖ®≤∫ÿ" ) ËjÃSR vtIô pyÿs;ô
ipNvÿm;n;ôSm;NTsIÿtÖe pyÿsà ;ô>y;vÿvTO Sv –5–
y; j;ôt; aoWÿ/yo dÖve >e yÿ≤S]yûgu Mpûru ; ) mNd;ÿ…m bÖ.,U[ ;ÿmhÖ ˝ xÖt'
/;m;ÿin sÖ¢ cÿ –
xÖt' voÿ aMbÖ /;m;ÿin sÖhßÿmtûu voô ®hÿ" ) aq;ÿ xt£Tvo yûyU …mômMmÿe
agÖd' ’¡t –
pu„p;ÿvtI" pÖs[ vU tÿ I" fÖ≤lnIÿrfÖl; ¨Öt ) aê;ÿ îv sÖ…jTvÿrIvIô®R /ÿ"
p;r…yô„,vÿ" –
229

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aoWÿ/Iô·ritÿ m;trÄSt√oÿ devIô®pÿ b[vu e ) rp;˝Ã…s ivflÖtI·rÿtÖ
rpÿí;ôtyÿm;n;" –
aÖêTÖ qe voÿ inôWdÿnMpÖ,eR voÿ vsÖit" ’ût; ) goô.;jÖ î≤Tkl;ÿsqÖ
yTsÖnvÿqÖ pU®Wÿ m( –
ydÖh' v;ôjyÿ…•ôm; aoWÿ/IôhSR tÿ a;dÖ/e ) a;ôTm; y+mÿSy nXyit pûru ;
jIÿvgÖ .O oÿ yq; –
ydoWÿ/y" sÖg' CzÿNteÖ r;j;ÿn"Ö s…mÿt;ivv ) ivpÖ"[ s ¨ÿCyte
….ôWg[=ÿ oôh;mIÿvcÖ ;tÿn" –
in„’¡itôn;Rmÿ vo m;ôt;q; yûyU ˝ SqÖ s'’t¡ I" ) sÖr;" pÿtiÖ ],Iÿ" SqnÖ
yd;ômyÿitô in„’¡t –
aÖNy; voÿ aÖNy;mÿvTvÖNy;NySy;ô ¨p;ÿvt ) t;" sv;ôR aoWÿ/y"
s'ivd;ôn; îÖdMmeÖ p[;vÿt;ô vcÿ" –
¨Cz⁄„m;ô aoWÿ/In;ô' g;voÿ goôœ;idÿvre te ) /nÿ˝ sinô„yNtIÿn;m;ôTm;n'Ö
tvÿ pU®W –
aitô ivê;ÿ" p·rôœ; StÖne îÿv vÖj[ mÿ£mu" ) aoWÿ/yÖ" p[;cÿCu yvûyu ≤R Tk˘ cÿ
tÖnvu ;Ö˝ rpÿ" –
y;" tÿ a;tÖSqur;ÖTm;n'Ö y; a;ÿivivôx"ë p®ÿ"p®" ) t;SteÖ y+m'Ö iv
b;ÿ/Nt;mûgu o[ mÿ?ymÖxI·rÿv –
s;ôk˘ yÿ+mÖ p[ pÿt Xyÿne ne ÿ ikikdIôivn;ÿ ) s;ôk˘ v;tÿSyÖ /[;Jy;ÿ s;ôk˘
nÿXy inôh;k¡y; –
aÖê;ôvtÖ I˝ soÿmvÖtImûjU yR Nÿ tIômdu oÿjsm( ) a; ivÿ‚TsÖ sv;R
aoWÿ/IrÄSm; aÿ·rÖ∑t;ÿtye –
y;" fÖ≤lnIôy;R aÿfl
Ö ; aÿp„ûu p; y;íÿ pu≤û „p,Iÿ" ) bOhSÖ pitÿps[ tU ;ôSt; noÿ
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

muçNÖ Tv˝hÿs" –
y; aoWÿ/yÖ" somÿr;DIô" p[ivÿ∑;" pO…qôvImnÿu ) t;s;'ô TvmÿSyuˇmÖ ; p[ ,oÿ
jIôv;tÿve suv –
aÖvpÖ tÿNtIrvd≤NdÖv aoWÿ/yÖ" p·rÿ ) y' jIôvmÖXnv;ÿmhwÖ n s ·rÿ„y;itô
pU®Wÿ " –
y;íÖde mÿpu Íû<v≤NtÖ y;íÿ dUrû Mpr;ÿgt;" ) îÖh s'gÖ TyÖ t;" sv;ÃR aÖSmw s'
dÿˇ .eWjÖ m( –
m; voÿ ·rWT%inôt; ySmÿw c;ôh' %n;ÿ…m v" ) i√ôp∞tÿ„u pdÖSm;kÖ˝
svRmà SÖ Tvn;ÿtru m( –
aoWÿ/yÖ" s' vÿdNtÖe somÿne sÖh r;D;ÿ ) ySmÿw kÖroitÿ b[;˜Ö,St˝
r;ÿjNp;ry;m…s –6–
m; noÿ ih˝sI∆inôt; y" pÿ…O qôVy; yo v;ô idvÿ˝ sÖTy/ÿm;R jÖj;nÿ )
yí;ôpíÖN{; bÿhO tIjÖjR ;nÖ kSmÿw dÖve ;yÿ hiÖvW;ÿ iv/em –
aÖ>y;vÿtSR v pO…qiv yÖDne Ö pyÿs; sÖh ) vÖp;' tÿe aÖ…¶·rÿiWôtoåv spRtu

a¶Öe yˇeÿ xu£
û ˘ y∞ÖN{' yTpûtU ' y¥Ö…Dyÿm( ) t∂Övº >e yoÿ .r;m…s –
îWÖmjU mRÃ hÖ …môt a; dÿd AûtSyÖ /;ªoÿ aÖmtO Sÿ yÖ yonÿ"e ) a; noô goWuÿ
ivxÖTv*Wÿ/IWûu jh;ÿ…m sÖie dminÿr;ÖmmIÿv;m( –
a¶eÖ tvÖ ≈voô vyoô mihÿ .[;jNTyÖcyR oÿ iv.;vso ) bOh∫
ÿ ;noô xvÿs;ô
v;jÿmKûu QyÃ' d/;ÿ…s d;ôxWu eÿ kve –
îÖrJÄ y•ÿ¶e p[qySv jÖNtu….ÿrSÄ me r;yoÿ amTyR ) s dÿxtÖR SyÖ vpÿWu oô iv
r;ÿj…s pû,O ≤=ÿ s;nÖ…s˝ rÄ…ym( –
231

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ëjoÿ np;ô∆;tÿvde " sux‚Ö St….ômNR dÿSv /Iôit….ÿihRtÖ " ) Tve îWÖ" s'
dÿ/.ûu ·RU rÿrte s…íô]otÿyo v;ômj;ÿt;" –
p;ôvk
Ö vÿc;‹" xû£
u vÿc;ôR anÿnU vc;ôR ¨idÿyiWR .;ônnu ;ÿ ) pu]û " ipôtr;ÿ
ivôcrÄ•pu ;ÿvSyû.u e pû,O ≤=ô rodÿsI –
Aût;v;ÿnMmihôW' ivôêcÿW…R ,mÖ…¶˝ sûªu ;yÿ d…/re pûru o jn;ÿ " )
≈uTk¡,˝R sÖpq[ Sÿ tm' Tv; …gôr; dwVyÖMm;nÿWu ; yûgu ; –
inô„kÖt;Rrmÿ ?vÖrSyÖ p[cteÿ s'Ö =yÿNtÖ˝ r;/ÿse mÖhe ) r;ÖitM.Og,ûU ;mu≤û xj'Ã
kÖiv£¡tMu pû,O ≤=ÿ s;nÖ…s˝ rÄ…ym( –
…ctÿ" Sq p·rô…ctÿ Ë?vÖ…R ctÿ" ≈y?v'Ö ty;ÿ devÖ tÿy;i©rÄSvd(/vûu[ ;"
sIÿdt –
a; Py;ÿySvÖ smÿte u te ivôêtÿ" somÖ vO‚„,ÿym( ) .v;ô v;jÿSy s'gqÖ e –
s' tÖe py;Ã…' sô smÿu yNtûu v;j;ô" s' vO‚„,ÿy;Ny….m;itôW;hÿ" )
a;ôPy;yÿm;no aÖmtO ;ÿy som idôiv ≈v;ÿ˝NSyuˇmÖ ;inÿ …/„v –7–
aÖ>yÿSq;ôi√ê;ô" pOtnÿ ;ô ar;ÿtIôStdÖ…¶r;ÿhÖ tdûu somÿ a;h ) bOhSÖ pitÿ"
sivôt; tNmÿ a;h pûWu ; m;ÿ/;Tsu’tû Syÿ loôkÉ –
yd£¡Nd" p[qmÖ ' j;yÿm;n ¨Ö¥NTsÿm{uû ;dûtu v;ô purIÿW;t( ) XyÖne Syÿ pÖ=;
hÿ·rÖ,Syÿ b;ôÙ ¨pÿStut'Ö jinÿmÖ tˇeÿ avRn( –
aÖp;MpûœO mÿ…sô yoinÿr¶Ä "e sÿm{ûu mÖ….tÖ" ipNvÿm;nm( ) v/ÃmR ;nMmÖh a; cÖ
pu„k¡r' idôvo m;]ÿy; virô,; pÿq[ Sv –
b[˜ÿ jD;ônMpÿq[ mÖ Mpûru St;ôi√ sIÿmtÖ " sû®u coÿ venÖ a;ÿv" ) s bû…u ›y;ÿ
¨pÖm; aÿSy ivôœ;" sÖtíÖ yoinômsÿtíÖ ivvÿ" –
ihôr<Ä yÖg.Ö "R smÿvtÖtR ;gÿe[ .ûtU Syÿ j;ôt" pitôrk
e ¡ a;sIt( ) s d;ÿ/;r
232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pO…qôvI' ¥;mutû me ;' kSmÿw devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em –
{ÖPsíÿSkNd pO…qôvImnûu ¥;…môm' cÖ yoinômnuû yíÖ pUv"RÃ ) tûtO Iy'
yoinômnuÿ s'cÖ rÿNt' {ÖPs' jÿhu oÖMynÿu sÖ¢ ho];ÿ" –
nmoÿ aStu sÖp>Re yoô ye kÉ cÿ pO…qôvImnÿu ) ye aÖNt·r=eÖ ye idôiv te>yÿ"
sÖp>Re yoô nmÿ" –
yeåÿ do roÿcnÖ e idôvo ye v;ô sUySRà y rÄ‚XmWÿu ) yeW;ÿmPÖ su sdÿ" ’ût' te>yÿ"
sÖp>Re yoô nmÿ" –
y; îWÿvo y;tû/u ;n;ÿn;'ô ye v;ô vnÖSptIô˝rnÿu ) ye v;ÿv$Ö We uû xertÿ eÖ te>yÿ"
sÖp>Re yo nmÿ" –8–
/[vuû ;…sÿ /Ö®,;StÿtO ; ivôêk¡m,R ;Ö sui£¡t; ) m; Tv;ÿ smû{u ¨√ÿ/IôNm;
sÿpu ,Ä oRåVyÿqm;n; pO…qôvI' Îÿ˝h –
p[jÖ ;pÿitSTv; s;dytu pO…qôVy;" pûœO º VycÿSvtIôMp[qSÿ vtIôMp[qoÿå…s
pO…qôVyÿ…sô .Ur…ÿ sô .U…mÿrSÄ yidÿitr…s ivôê/;ÿy;ô ivêÿSyÖ .uvnÿ Sy /Ö]IR
pO…ÿ qôvI' yÿCz pO…qôvI' Îÿ˝h pO…qôvIÿMm; ihÿ˝sIôivRêSÿ mw p[;,ô ;y;ÿp;ôn;yÿ
Vy;ôn;yoÿd;ôn;yÿ p[itôœ;yÿw cÖ·r];ÿy;ô…¶STv;ô…. p;ÿtu mÖÁ; SvÖSTy;
CzÖidRW;ô x'tmÿ ne Ö ty;ÿ dÖve tÿy;i©rÄSvd(/vu[û ; sIÿd –
k;<@;ÿTk;<@;TpÖr[ ohÿNtIô p®ÿW"p®WÖ" p·rÿ ) EÖv; noÿ dUvRÖe p[ tÿnu
sÖhße,ÿ xÖtne ÿ c –
y; xÖtne ÿ p[tnÖ oiWÿ sÖhße,ÿ ivôrohÿ…s tSy;ÿSte devI∑kÉ ivô/me ÿ hÖivW;ÿ
vÖym( –
aW;ÿ!;…sô shÿm;n;ô shÖSv;r;ÿtIô" shÿSv;r;tIyÖt" shÿSvÖ pOtnÿ ;ô"
shÿSv pOtNyÖt" sÖhßÿvIy;R…sô s; m;ÿ …jNv –
233

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m/uû v;t;ÿ At;yÖte m/ÿu =r≤NtÖ …sN/ÿv" ) m;?vIÿn"R sÖNTvoWÿ/I" –
m/ûu nˇ_¡mtûu oW…sô m/ÿmu TÖ p;…qÃvR ˝Ö rjÿ" ) m/ûu ¥*rÿStu n" ipôt; –
m/ÿmu ;•oô vnSÖpitôm/R muÿ ;˝ aStûu sUy"RÃ ) m;?vIôg;Rvoÿ .vNtu n" –
mÖhI ¥*" pÿ…O qôvI cÿ n îÖm' yÖD‚Mmÿ…m=t;m( ) ipôptûO ;' noô .rIÿm…." –
ti√„,oÿ" prÄm' pÖd˝ sd;ÿ pXy≤Nt sûrU yÿ" ) idôvIvÖ c=ûru ;tÿtm( –
/[vuû ;…sÿ pO…qivô shÿSv pOtNyÖt" ) SyûtU ; dÖve …e .ÿrmÄ tO neÖ ;g;ÿ" –
y;Steÿ a¶Öe sUyRÖe ®cÿ ¨¥Öto idvÿm;tÖNv≤Ntÿ rÄ‚Xm….ÿ" ) t;….ô" sv;Ã.R I
®Öce jn;ÿy nS’…/ –
y; voÿ dev;ô" sUyReÖ ®coô go„vêÿWe uû y; ®cÿ" ) îN{;ÿ¶Iô t;….ô" sv;Ã.R Iô ®c'Ã
no /ˇ bOhSpte –
ivôr;$(Jyoitÿr/;ryTsÖm;[ @±Jyoitÿr/;ryTSvÖr;@±Jyoitÿr/;ryt( –
a¶eÿ yu+û v; ih ye tv;ê;ÿso dev s;ô/vÿ" ) arÄ' vhÿNTy;ôxvÿ" –
yû+u v; ih dÿve ÙÖ tÿm;ô˝ aê;˝Ã a¶e rqI·rÿv ) in hot;ÿ pUVû yR" sÿd" –
{ÖPsíÿSkNd pO…qôvImnûu ¥;…môm' cÖ yoinômnûu yíÖ pUv"ÃR ) tOtû Iy'Ö
yoinômnuÿ s'cÖ rÿNt' {ÖPs' jÿhu oôMynÿu sÖ¢ ho];ÿ" –
a.ÿiU dôd' ivêÿSyÖ .uvnÿ SyÖ v;…jÿnmÖ¶ve êRwà ;nÖrSyÿ c ) aÖ…¶JyoRitÿW;ô
Jyoitÿ„m;nûKu[ mo vcRsà ;ô vcRSà v;n( –
Aûce Tv;ÿ ®Äce Tv;ô s…mTßÿv≤Nt sÖ·rtoô n /en;ÿ" ) aÖNt˙Öd≥ ; mnÿs;
pûyU m;ÿn;" – `ûtO SyÖ /;r;ÿ aÖ…. c;ÿkxI…m ) ihôr<Ä yyoÿ vetsÖ o m?yÿ
a;s;m( –
t‚SmÿNTsup,Ö oR mÿ/’
uû Tkÿl
⁄ ;ôyI .jÿ•;StÖe m/ÿu dÖve t;ÿ>y" ) tSy;ÿsteÖ
hrÿy" sÖ¢ tIrÿe SvÖ/;' duh;ÿn; aÖmtO Sÿ yÖ /;r;ÿm( –9–
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;ôidôTy' g.ÖMR pyÿs; smÖÔNTsÖhßÿSy p[itôm;' ivôê¡pm( ) p·rÿ vO©…( /ô
hrÿs;ô m;…. mO=ÿ " xÖt;yÿWu ' ’,uih cIôym;ÿn" –
îÖmMm; ihÿ˝sIi√≥pÖ ;dÿMpxUnû ;˝ shÿß;=Ö me/Ö a; cIôym;ÿn" )
mÖymu ;ÿr<Ä ymnÿu te idx;…mô tenÿ …cNv;ônStÖnvu oô in WIÿd –
v;tÿSyÖ /[;…j'ô v®ÿ,SyÖ n;….ômê'Ã jD;ôn˝ sÿ·rôrSyÖ m?yÿe ) ≤xxÃ'ë
nÖdIn;ô˝ h·rômi{ÿbı
u mÖ ¶eÖ m; ihÿ˝sI" prÄme Vyoÿmn( –
îÖmMm; ihÿ˝sIôrk
e x
¡ fMpxûnU ;' k¡in£Öd' v;ô…jnÖ' v;…jÿnWe u )
g*ôrm;ÿr<Ä ymnÿu te idx;…mô tenÿ …cNv;ônStÖnvu oô in WIÿd –
ajÿß…Ö mNdÿmu ®ÄWM.ÿru <Ä yum…Ö ¶mIÿ@º pUvû …R cÿˇ*ô nmoÿ…." ) s pvÃ…R .A≥tx
uû "
kLpÿm;noô g;Mm; ihÿ˝sIôridÿit' ivôr;jÿm( –
îÖm˝ sÿm{uû ˝ xÖt/;ÿrmÄ Tu s'Ã VyÖCym;ÿnMÖ .uvnÿ SyÖ m?yÿe ) `Otû '
duh;ÿn;ômidÿitô' jn;ôy;¶Öe m; ihÿ˝sI" prÄme Vyoÿmn( ) gÖvyÖ m;ÿr<Ä ymnÿu te
idx;…mô tenÿ …cNv;ônStÖnvu oô in WIÿd –
v¡i]'ô Tv∑uvû ®R ,ÿ SyÖ n;….ôm…vÃ' jD;ôn;˝ rjÿs"Ö prÿSm;t( ) mÖhI˝
s;ÿhß
Ö Imsÿru Sy m;ôy;m¶Öe m; ihÿ˝sI" prÄme Vyoÿmn( –
îÖm;mÿ,U ;ÖyR 'u v®ÿ,Sy m;ôy;' TvcÿMpxUnû ;' i√ôpd;'ô ctÿ„u pd;m( ) Tv∑ÿ"ë
p[jÖ ;n;ÿMp[qmÖ ' jÖin]Öm¶eÖ m; ihÿ˝sI" prÄme Vyoÿmn( ) ¨∑ÿm^ ;rÄ<ymnÿu te
idx;…mô tenÿ …cNv;ônStÖnvu oô in WIÿd –
yo aÖ…¶rĶSe tpÖsoå…/ÿ j;ôt" xoc;ÿTpO…qôVy; ¨Öt v;ÿ idôvSp·rÿ ) yenÿ
p[jÖ ; ivôêk¡m;ôR Vy;nÖ$t( mÿ¶Öe he@"Ö p·rÿ te vO,ˇ_⁄ –
aÖj; Áÿ¶re jÿin∑Ö g.;RTô s; v; aÿpXy∆inôt;rÄmg[eÿ ) ty;ô rohÿm;yÖ•pu Ö
me?y;ÿs"Ö ty;ÿ dÖve ; dÖve t;ômgÿ[ a;yn( ) xÖr.Ä m;ÿr<Ä ym;nÿu te idx;…mô
tenÿ …cNv;ônStÖnvu oô in WIÿd –10–
235

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{;ÿ¶I rocÖn; idôv" p·rô v;jÿWe u .UWq" ) t√;Ã' ceitô p[ vIôymRÃ ( –
Xnqÿ√]éû mûtu sÿnoitô v;jÖ…mN{;ô yo aÖ¶I s¸ÿrI spÖy;Rt( ) îÖrJÄ yNt;ÿ
vsÖVyÿSyÖ .Ur"eÄ shÿStm;ô shÿs; v;jÖyNt;ÿ –
p[ cÿW…ÖR ,>yÿ" pOtn;ô hvÿWe uû p[ pÿ…O qôVy; ·rÿ·rc;qe idôvíÿ ) p[ …sN/ÿ>u yÖ" p[
…gô·r>yoÿ mihôTv; p[Ne {;ÿ¶Iô ivê;ô .uvnÖ ;TyÖNy; –
m®ÿtoô ySyÖ ih =yeÿ p;ôq; idôvo ivÿmhs" ) s sÿgu oôp;tÿmoô jnÿ" –
yÖDvw ;ÃR yDv;hsoô ivpÿS[ y v; mtIôn;m( ) m®ÿt" …≈,ûtu ; hvÿm( –
…≈ôyseÖ kM.;ôn…u .ô" s‚Mmÿ…m≤=rÄe te rÄ‚Xm….ôSt AKvÿ…." su%;ôdyÿ" ) te
v;xIÿmNt îÖ‚„m,oô a.Iÿrvo ivô{e ipôy[ SyÖ m;®ÿtSy /;ªÿ" –
avÿ teÖ he@Ö ¨dÿˇu mm( ) ky;ÿ n…íÖ] a; .ÿvu dûtU I sÖd;vÿ/O "Ö s%;ÿ )
ky;ô x…cÿœy; vOtû ; –
ko aÖ¥ yÿ¤u π /û·u r g; AûtSyÖ ≤xmIÿvto .;ô…mnoÿ du˙,≥ ;ÖynU ( )
a;ôs…•ÿWNU hûTO Svsoÿ myoô.NU y EÿW;M.ûTO y;mû,O /ÖTs jIÿv;t( –
a¶Öe ny;‡devÖ ;n;ô˝ x' noÿ .vNtûu v;jÿve ;je )
aÖPSvÿ¶Öe s…/ô∑vÖ s*Wÿ/Iôrnÿu ®?yse ) g.ÖRe sÔ;ÿysÖe pun"ÿ –
vOW;ÿ som ¥umû ;˝ aÿ…sô vOW;ÿ devÖ vOWvÿ t[ " ) vOW;ô /m;ô…R , d…/We –
îÖmMmÿe v®,Ö tÊv;ÿ y;…mô Tv' noÿ a¶Öe s Tv' noÿ a¶e –11–
îit ctuqk
R ;<@e i√tIy" p[p;#k" 2
aq ctuqk
R ;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
aÖp;' TvemNÖ Ts;dy;MyÖ‡p;' TvoµÿNTs;dy;MyÖ‡p;' Tv;ô
.SmÿNTs;dy;MyÖ‡p;' Tv;ô JyoitÿiW s;dy;MyÖ‡p;' Tv;yÿne
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

s;dy;My‡,RvÖ e sdÿne sId smu{û e sdÿne sId s≤lôle sdÿne sId;ô‡p;'
=yÿe sId;ô‡p;˝ s…/ÿiW sId;ô‡p;' Tv;ô sdÿne s;dy;MyÖ‡p;' Tv;ÿ
sÖ/Sqÿe s;dy;MyÖ‡p;' Tv;ô purIÿWe s;dy;MyÖ‡p;' Tv;ô yon*ÿ
s;dy;MyÖ‡p;' Tv;ô p;qÿ…s s;dy;…m g;yÖ]I zNdÿ‡≤S]Ö∑Pë zNdoô jgÿtIô
zNdoÿ‡ånu∑û Pë zNdÿ" pÖ…¤XzNdÿ" –1 –
aÖyMpûru o .uvSÖ tSyÿ p[;,ô o .*ÿv;yÖno vÿsNÖ t" p[;,ÿ ;yÖno g;ÿy]Ö I v;ÿsNÖ tI
g;ÿyi]ôyw g;ÿy]Ö ' g;ÿy]Ö ;dÿpu ;ô˝xu®pÿ ;ô˝xo≤S]Öv≤O T]ÖvtO oÿ rq'trÖ ˝
rÿqt' rÖ ;√…sÿœÖ AiWÿ" pÖj[ ;pÿitgOhIty;ô Tvy;ÿ p[;,ô ' gOÿ ;…m pÖj[ ;>yoôåy'
dÿ≤=ô,; ivôêk¡m;Rô tSyÖ mnoÿ vwêkmR,Ö ' g[I„ô mo m;ÿns≤S]Ö∑Gë gÖ„w[ mI i]ô∑.ë ÿ
EÖ@e mw@Ö ;dÿNty;Rmô oÿåNty;ômR ;TpÿçdÖx" pÿçdÖx;äOhû äÿh» tÖ o .Ör√;ÿjÖ AiWÿ"
pÖj[ ;pÿitgOhIty;ô Tvy;ô mnoÿ gO;…m pÖj[ ;>yoô yMpÖí;i√ôêVyÿc;ôStSyÖ
c=ÿvu êRw VycÖs' vÖW;R…,ÿ c;=ûWu ;…,Ö jgÿtI v;ôWIR jgÿTy;ô
A=ÿmmÖ =O mÿ ;Czû£
⁄ " xû£
u ;Tsÿ¢dÖx" sÿ¢dÖx;√ÿÂ
w pÖ ' vwÂpÖ ;i√Öê;…mÿ]Ö
AiWÿ" pÖj[ ;pÿitgOhIty;ô Tvy;ô c=ÿgu ˆRO ;…m pÖj[ ;>yÿ îÖdmÿˇu rÖ ;TsuvSÖ tSyÖ
≈o]ÿ˝ s*ôv˝ xÖrCz^*}û yÿn„û $uPû x;ÿr¥Ä nÿ ∑uû .ë "ÿ Sv;r˝ Sv;ôr;NmÖNqI mÖ‚Nqnÿ
Ek…vô˝x Eÿk…vô˝x;√wrÿ ;Öj' vÿrw ;Öj;∆Ömdÿ…¶ÖAi≥ Wÿ" pÖj[ ;pÿitgOhIty;ô
Tvy;ô ≈o]'Ã gO;…m p[jÖ ;>yÿ îÖymûpu ·rÿ mÖitStSyÖw v;Ñ;ôtI hÿme NÖ to
v;ÿCy;yÖn" pÖ…¤hwmR NÖ tI pÖ¤‰w inô/nÿv…•ô/nÿvt a;g[y,Ö
a;ÿgy[ ,Ö ;≤T]ÿ,v]y‚S]Ö˝x* i]ÿ,v]y‚S]Ö˝x;>y;ÿ˝ x;KvrrwvtÖ e
x;ÿKvrrwvtÖ ;>y;Ã' ivôêkÖmiR WÃ"R pÖj[ ;pÿitgOhIty;ô Tvy;ô v;c'Ã gO;…m
pÖj[ ;>yÿ" –2–
237

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;cIÿ idôx;' vÿsNÖ t AÿtnûU ;mÖ…¶dÖvRe t;ô b[˜Ö {ivÿ,' i]ôvTO StomÖ" s ¨ÿ
pçdÖxvÿtiR nôS}yivôvyR "ÿ ’ûtmy;ÿn;Mpurov;ôto v;tÖ" s;nÿgÖ
AiWÿ‡dRÆ=ô,; idôx;' g[I„ô m AÿtnûU ;…mN{oÿ dÖve t;ÿ =Ö]' {ivÿ,MpçdÖx"
StomÖ" s ¨ÿ s¢dÖxvÿtiR nidRTyÖv;@±vyÖS]et;y;ÿn;' d≤=,;√;ôto v;tÿ"
sn;ôtnÖ AiWÿ" p[tÖ IcIÿ idôx;' vÖW;R AÿtnûU ;' ivêeÿ dÖve ; dÖve t;ô
iv$({ivÿ,˝ s¢dÖx" StomÖ" s ¨ÿ Ek…vô˝xvÿtiR n≤S]vÖTso vyoÿ
√;pÖroåy;ÿn;Mpí;√;ôto v;toÿåhÖ.nU Ö AiWô‡®dIÿcI idôx;˝
xÖrdÿtO nUû ;‚MmÖ];v®ÿ,* dÖve t;ÿ pû∑u ' {ivÿ,mek…vô˝x" StomÖ" s ¨ÿÃ
i],ÖvvÿtiR nStuyvÖR ;@±vyÿ a;SkÖNdoåy;ÿn;muˇr;√;ôto v;tÿ" pÄà[Ö
AiWÿ‡ÂÖ?v;R idôx;˝ hÿme Nt≤x≤xôr;vOtÿ nUû ;MbOhSÖ pitÿdvReÖ t;ô vcoôR {ivÿ,'
i],Öv" StomÖ" s ¨ÿ ]y‚S]Ö˝xvÿtiR n" pœÖv;√yoÿå….ô.rU y;ÿn;'
iv„vGv;ôto v;tÿ" sup,Ö R AiWÿ" ipôtrÿ" ipt;mÖh;" preåvÿreÄ te nÿ" p;Ntûu te
noÿåvNTvÖ‚SmNb[˜•ÿ ‚Ö SmN=]ÿåe Sy;m;ô≤x„yÖSy;Mpÿru o/;y;ÿm‚Ö SmNkmÕR SÖ y;'
dÖve ÙÿTy;m( –3–
/[vûu ≤=ÿit/ûvRu[ yoÿin/ûvRu[ ;…sÿ /[vuû ;' yoinôm; sIÿd s;ô?y; ) ¨:yÿSy
kÉtô Mu pÿq[ mÖ Mpûru St;ÿd…Ö ên;ÿ?vÖyRU s;ÿdyt;…mûh Tv;ÿ –
Sve d=Öe d=ÿiptehÖ sIÿd dev]Ö ; pO…ÿ qôvI bÿhO tÖ I rr;ÿ,; ) Sv;ôsSÖ q;
tÖnvu ;ô s' ivÿxSv ipôtve …wÿ / sUnû vÖ a;sûx
u ve ;ô…ên;ÿ?vÖyRU s;ÿdyt;…môh
Tv;ÿ –
kûl
⁄ ;ô…ynIô vsumÿ tI vyoô/; rÄ…y' noÿ v/R b¸ûl˝ sûvu Irÿm( )
ap;mÿit' dumiRÖ tMb;/ÿm;n; r;ÖySpoWÿe yÖDpÿitm;ô.jÿNtIô suv/ÿ iRe hô
yjÿm;n;yÖ poWÿm…Ö ên;ÿ?vÖyRU s;ÿdyt;…môh Tv;ÿ –
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖ¶"e purIÿWm…s devyÖ ;nIô t;' Tv;ô ivêeÿ aÖ…. gÿ,O Ntu dÖve ;" ) StomÿpœO ;
`ûtO vÿtIôh sIÿd pÖj[ ;vÿdSÖ me {ivô,;yÿjSv;ô…ên;ÿ?vÖyRU s;ÿdyt;…môh Tv;ÿ

idôvo mû/U ;R…sÿ pO…qôVy; n;….ÿivR∑Ö M.ÿnI idôx;m…/ÿpàIô .uvnÿ ;n;m( –
ËÖ…mR{PRÖ so aÖp;mÿ…s ivôêk¡m;R tÖ AiWÿr…Ä ên;ÿ?vÖyRU s;ôdyt;…môh Tv;ÿ –
sÖjA
U t≥û …u .ÿ" sÖjiU vô/R ;….ÿ" sÖjvU sR …uÿ ." sÖjU ®Ö{"w sÖjrU ;ÿidôTyw"
sÖjiU vRêdwÿ vReÖ "w sÖjdU vRÖe "w sÖjdU vReÄ vw yÃR on;ô/rw ¶Ä yeÿ Tv; vwê;nÖr;y;ô…ên;ÿ?vÖyRU
s;ÿdyt;…môh Tv;ÿ – p[;,ô Mmÿe p;Áp;ônMmÿe p;ih Vy;ônMmÿe p;ihô c=ÿmu R
¨ÖVy;R iv .;ÿihô ≈o]ÿMme Xloky;ô‡p‚SpÖNv*Wÿ/I …jRNv i√ôp;Tp;ÿihô
ctÿ„u p;dv idôvo vOi∑ômre yÿ –4–
}yivôvyR ≤ÿ S]Ö∑Pë zNdoÿ idTyÖv;@±vyoÿ ivôr;$(zNdÖ" pç;ÿivôvyR oÿ g;yÖ]I
zNdÿ‡iS]vÖTso vyÿ ¨Ö‚„,h;ô CzNdÿ‡StuyvRÖ ;@±vyoÿånû∑u Pë zNdÿ"
pœÖv;@±vyoÿ bOhtÖ I zNdÿ ¨Ö=; vyÿ" sÖtobÿhO tIô zNdÿ AWÖ.o vyÿ"
kôkC⁄ zNdoÿ /Öne vu yR oô jgÿtIô zNdoÿånÖ@v± ;Nvyÿ" pÖ…¤XzNdoÿ bÖSto vyoÿ
ivvÖl' zNdoÿ vû‚O „,vRyoÿ ivx;ôl' zNdÖ" pu®Wÿ oô vyÿStÖN{' zNdoÿ Vy;ô`o[
vyoån;ÿ/∑O 'Ö zNdÿ" …sô˝ho vyÿXzÖid(XzNdoÿ iv∑ÖM.o vyoå…/ÿpitôXzNdÿ"
=Ö]' vyoô myÿNdÄ' zNdoÿ ivôêk¡m;Rô vyÿ" prmÖœe I zNdoÿ mU/û ;R vyÿ"
pÖj[ ;pÿitôXzNdÿ" –5–
îN{;ÿ¶Iô aVyÿqm;n;ô…m∑ÿk;' νht' yûvu m( ) pûœO nº Ö ¥;v;ÿp…O qôvI
aÖNt·rÿ=' cÖ iv b;ÿ/t;m( –
ivôêk¡m;R Tv; s;dyTvÖNt·rÿ=Sy pûœO º VycÿSvtIôMp[qSÿ vtIôM.;SvÿtI˝
239

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sU·rÖmtIôm; y; ¥;M.;Sy; pO…ÿ qôvImovÃNR t·rÿ=mÖNt·rÿ=' yCz;ôNt·rÿ='
νh;ôNt·rÿ=MÖ m; ihÿ˝sIôivRêSÿ mw p[;,ÄÖ ;y;ÿp;ôn;yÿ Vy;ôn;yoÿd;ôn;yÿ
p[itôœ;yÿw cÖ·r];ÿy v;ôySu Tv;ô…. p;ÿtu mÖÁ; SvÖSTy; CzÖidRW;ô xNtÿmne Ö
ty;ÿ devÖ tÿy;i©rÄSvıâvuû ; sIÿd )
r;D‰ÿ…sô p[;cIô id‚GvÖr;@ÿ…s d≤=ô,; idKsÖm;[ @ÿ…s pÖt[ IcIô
idKSvÖr;@ÖSyudIÿcIô idg…/pà‰‡…s bOhtÖ I id‡g;yÿmu Re p;ih p[;,Ö Mmÿe
p;Á‡p;ônMmÿe p;ih Vy;ônMmÿe p;ihô c=ÿmu Re p;ihô ≈o]ÿMme p;ihô mnoÿ me
…jNvÖ v;cÿMme ipNv;ôTm;nÿMme p;ihô JyoitÿmRe yCz –6–
m; CzNdÿ" pÖm[ ; CzNdÿ" p[itôm; CzNdoÿåßIôivXzNdÿ" pÖ…¤XzNdÿ ¨Ö‚„,h;ô
CzNdoÿ bOhtÖ I zNdoÿånu∑û Pë zNdoÿ ivôr;$(zNdoÿ g;yÖ]I zNd‡≤S]Ö∑Pë zNdoô
jgÿtIô zNdÿ" pO…qôvI zNdoôåNt·rÿ=Ö' zNdoô ¥*XzNdÖ" sm;ôXzNdoô n=ÿ];…,Ö
CzNdoô mnÖXzNdoô v;KzNdÿ" ’ûiWXzNdoô ihrÿ<y'Ö zNdoô g*XzNdoôåj;
CzNdoåêÖXzNdÿ" –
aÖ…¶devRÖ t;ô v;toÿ devÖ t;ô sUyoÃR dÖve t;ÿ cÖN{m;ÿ devÖ t;ô vsÿvo dÖve t;ÿ ®Ö{;
dÖve t;ÿidôTy; dÖve t;ô ivêeÿ dÖve ; dÖve t;ÿ mÖ®toÿ dÖve t;ô bOhSÖ pitÿdvRÖe te‡N{oÿ
dÖve t;ô v®ÿ,o devÖ t;ÿ )
mU/û ;R…sô r;@±/vu[û ;…sÿ /Ö®,;ÿ yNÖ}yÿ…sô y…mÿ]Iô‡We Tvoô‡jeR Tv;ÿ ’û„yw Tv;ô
=em;ÿy Tv;ô yN]Iô r;@±/vu[û ;…sô /rÿ,I /Ö}yR…à sô /·rô}y;‡yuWÿ e Tv;ô vcRsà eÖ
Tv*‡jÿse Tv;ô bl;ÿy Tv; –7–
a;ôxiuS]Öv‡O d(.;ôNt" pÿçdÖxo Vyoÿm s¢dÖx" p[tiÿU tRr∑;dÖx‡Stpoÿ
nvdÖxoå….vÖt"R sÿ…vô˝xo /Ö®,ÿ Ek…vô˝xo vcoÃR √;…vô˝x"
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sÖM.rÿ,S]Öyo…vô˝xo yoinÿítu…vô˝R xo g.;R"Ã pç…vô˝x aojÿ≤S],Öv"
£tÿru k
e i]ô˝x" pÿi[ tôœ; ]ÿy‚S]ô˝xo b[›Ö Syÿ ivô∑p'à ctu‚S]Ö˝xo n;k¡"
Wæ$(]˝Ö xo ivÿvtÖ oRåà ∑;cTv;·rô˝xo /Ö]íR tÿ ∑u oôm" –8–
aÖ¶.e ;ôgR oÿå…s dIô=;y;ô a;…/ÿpTyÖMb[˜ÿ SpûtO ' i]ôvTO StomÖ îN{ÿSy
.;ôgoÿå…sô iv„,oÿr;…/ÿpTy' =Ö]˝ SpOtû MpÿçdÖx" Stomoÿ
nOcû =ÿs;M.;ôgoÿå…s /;ôtru ;…/ÿpTy' jÖin]ÿ˝ SpûtO ˝ sÿ¢dÖx" Stomoÿ
…mô]Syÿ .;ôgoÿå…sô v®ÿ,SÖ y;…/ÿpTy' idôvo vûiO ∑v;Rt;ÿ" SpûtO ; Eÿk…vô˝x"
StomoåidÿTyw .;ôgoÿå…s pû„U , a;…/ÿpTyÖmojÿ" SpûtO ' i]ÿ,vÖ " Stomoô
vsUnÿ ;M.;ôgoÿå…s ®Ö{;,;Öm;…/ÿpTyÖ' ctÿ„u p;TSpûtO ' cÿt…u vR˝ô x" Stomÿ
a;idôTy;n;ÿM.;ôgoÿå…s mÖ®t;ôm;…/ÿpTy'Ö g.;Ã"R SpûtO ;" pÿç…vô˝x" Stomoÿ
devÖ Syÿ sivôt.u ;ôgR oÿå…sô bOhSÖ ptÖre ;i/ÿpTy˝ sÖmIcIôidRx"ÿ SpûtO ;íÿt∑u oôm"
Stomoô y;v;ÿn;M.;ôgoÿåSyy;ÿv;n;ôm;…/ÿpTyMp[jÖ ;" SpûtO ;íÿtíu Tv;·rô˝x"
Stomÿ A.û,U ;M.;ôgoÿå…sô ivêÿWe ;' dÖve ;n;ôm;…/ÿpTyM.Utû ' inx;ÿNt˝ SpûtO '
]ÿy‚S]Ö˝x" Stomÿ" –9–
Ek¡y;Stuvt pÖj[ ; aÿ/IyNt pÖj[ ;pÿitôr…/ÿpitr;sIiˇôs…O .ÿrStuvtÖ
b[˜;ÿsJO ytÖ b[˜,ÿ SÖ pitôr…/ÿpitr;sITpÖç….ÿrStuvt .ûtU ;NyÿsJO yNt
.ûtU ;n;ôMpitôr…/ÿpitr;sITsÖ¢….ÿrStuvt s¢ÖWyR oÿåsOJyNt
/;ôt;…/ÿpitr;sI‡•Öv….ÿrStuvt
ipôtroÿåsOJyÖNt;idÿitôr…/ÿpà‰;sI‡dek;dÖx….ÿrStuvtÖtvR oÿåsOJyNt;tÖvR oå
…/ÿpitr;sIT]yodÖx….ÿrStuvtÖ m;s;ÿ asOJyNt
s'vTsÖroå…/ÿpitr;sITpçdÖx….ÿrStuvt
241

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

=Ö]mÿsJO yÖtNe {oå…/ÿpitr;sITs¢dÖx….ÿrStuvt pÖxvoÿåsOJyNtÖ
bOhSÖ pitôr…/ÿpitr;sI‡•vdÖx….ÿrStuvt xU{;ôy;Rvsÿ JO yet;mhor;Ö]e
a…/ÿpàI a;St;ô‡mek…¡ v˝xTy;StuvtÖ k
w x
¡ f;" pÖxvoÿ åsOJyNtÖ
v®Ö,oå…/ÿpitr;sIôT]yoÿ…v˝xTy;Stuvt =u{û ;" pÖxvoÿåsOJyNt
pUWû ;…/ÿpitr;sIôTpçÿ…v˝xTy;Stuvt;rÄ<y;" pÖxvoÿåsOJyNt
v;ôyru …/ÿpitr;sITsÖ¢…vÿ˝xTy;StuvtÖ ¥;v;ÿp…O qôvI Vywtÿ ;ô' vsÿvo ®Ö{;
a;ÿidôTy; anûu Vy;ÿyNÖ teW;ôm;…/ÿpTym;sIô‡•vÿ…v˝xTy;StuvtÖ
vnÖSptÿyoåsOJyNtÖ somoå…/ÿpitr;sIô‡deki¡ ]˝xt;Stuvt p[jÖ ;
aÿsJO yNtÖ y;v;ÿn;'ô c;y;ÿv;n;'ô c;…/ÿpTym;sIôT]yÿ‚S]˝xt;Stuvt
.ûtU ;Nyÿx;MyNp[jÖ ;pÿit" prmeœÖ ‰…/ÿpitr;sIt( –10–
îÖymevÖ s; y; pÿq[ mÖ ; Vy*CzÿdNÖ trÄSy;' cÿritô p[ivÿ∑; ) vÖ/jU jRÃ ;n
nvÖg∆inÿ]Iô ]yÿ En;Mmihôm;nÿ" scNte –
zNdÿSvtI ¨ÖWs;ô peipÿx;ne sm;ôn' yoinômnÿu s'cÖ rÿNtI ) sUypÃR àIô iv
cÿrt" p[j;nÖtI kôtÉ 'u ’¡<v;ône aÖjreÄ .U·rÿrte s; –
AûtSyÖ pNq;ômnuÿ itôß a;guSû ]yoÿ `Öm;Rsoô anûu JyoitôW;gÿ"u ) pÖj[ ;mek;ô
r=ÖTyUjmRÖ k
e ;ÿ vÖt[ mek;ÿ r=it devyUnû ;m( –
cÖt∑u oômo aÿ.vÖ¥; tûru Iy;ÿ yÖDSyÿ pÖ=;vÿWO yoô .vÿNtI ) g;ôy]Ö I' i]ô∑.ë Ö'
jgÿtImnû∑u .ë MbûhO dÖk| yÿÔu ;ôn;" suvrÖ ;.ÿr…•ôdm( –
pÖç….ÿ/;Rtô ; iv dÿ/;ivôd' yˇ;s;ô˝ Svsÿrø jnyÖTpçÿpç ) t;s;ÿmu y≤Nt
p[yvÖ ,e Ö pçÖ n;n;ÿ ÂÖp;…,Ö £tÿvoô vs;ÿn;" –
i]ô˝xTSvs;ÿrÄ ¨pÿ y≤Nt in„’ût˝ sÿm;ôn' kÖtÉ Mu pÿi[ tmûçu m;ÿn;" )
Aût˝'StÿNvte kÖvyÿ" p[j;nÖtImR?yÿCe zNdsÖ" p·rÿ y≤NtÖ .;SvÿtI" –
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Jyoitÿ„mtIô p[itÿ muçtÖe n.oô r;]Iÿ devÖ I sUySRÃ y vÖt[ ;inÿ ) iv pÿXy≤Nt
pÖxvoô j;yÿm;n;ô n;n;ÿÂp; m;ôtru SÄ y; ¨ÖpSqeÿ –
EÖk;ô∑k
Ö ; tpÿs;ô tPyÿm;n; jÖj;nÖ g.ÃMR mihÖm;nÖ…mN{ÿm( ) tenÖ
dSyûNU VyÿshNt dÖve ; hÖNt;sÿru ;,;m.vÖCzcIÿ…." –
an;ÿnju ;mnûju ;Mm;mÿktR sÖTy' vdÖNTyiNvÿCz EÖtt( ) .Uyû ;sÿmSy
sumtÖ * yq;ÿ yûyU mÖNy; voÿ aÖNy;mitô m; p[ yÿˇu _ –
a.UNû mmÿ sumtÖ * ivôêvedÿ ;ô a;∑ÿ p[itôœ;mivÿd≤Ö ı g;ô/m( ) .ûyU ;sÿmSy
sumtÖ * yq;ÿ yUyû mÖNy; voÿ aÖNy;mitô m; p[ yÿˇu _ –
pçÖ Vyÿ∑u Iôrnûu pçÖ doh;ô g;Mpçÿn;ªImûtO voånûu pçÿ ) pçÖ idxÿ" pçdÖxne ÿ
KlO¢û ;" sÿm;ônmU›ÿ IRr…Ä . loôkmekm¡ ( –
AûtSyÖ g.Ã"R p[qmÖ ; VyûWU „u yÖp;mek;ÿ mihôm;nÿ‚Mb.itR ) sUySÖR ywk;ô crÿit
in„’ûtWe uÿ `ÖmSR ywk;ÿ sivôtk
w ;ô' in yÿCzit –
y; p[qÿ mÖ ; Vy*CzÖTs; /Öne ru .ÿ v¥Öme ) s; nÖ" pyÿSvtI
/û+u voˇÿr;muˇr;Ö˝ sm;ÿm( –
xu£
û WÃ.R ;ô n.ÿs; JyoitôW;g;ÿi√ôê¡p; xbÖlIrÄ…¶k¡tÉ "u ) sÖm;ônmqR˝Ã
SvpÖSym;ÿn;ô …b.ÿt[ I jÖr;mÿjr ¨WÖ a;g;ÿ" –
AûtnûU ;MpàIÿ p[qmÖ ye m;g;ôdˆ;Ã' nÖ]e I jÿinô]I pÖj[ ;n;ÿm( ) Ek;ÿ sÖtI
bÿ¸/û oWoô VyÿCu zSyjIÿ,;RÖ Tv' jÿry…sô svÃmR NÖ yt( –11–
a¶eÿ j;ôt;Np[ ,ÿdu ; n" sÖpà;ôNp[Tyj;ÿt;Ô;tvedo nudSv ) aÖSme dIÿidih
sûmu n;ô ahÿ@e NÖ tvÿ Sy;Ö˝ xmÃ≤R N]Öv¡q ¨Ö≤∫t( –
shÿs; j;ôt;Np[ ,ÿdu ; n" sÖpà;ôNp[Tyj;ÿt;Ô;tvedo nudSv ) a…/ÿ no
b[iU h sumnÖSym;ÿno vÖy˝ Sy;ÿmÖ p[ ,ÿdu ; n" sÖpà;ÿn( –
243

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

cÖtíuû TÖ v;ô·rÖ˝x" Stomoô vcoôR {ivÿ,˝ Wo@Öx" StomÖ aojoô {ivÿ,'
pO…qôVy;" purIÿWmÖSyPsoô n;mÿ )
EvÖXzNdoô v·rÿvXÖ zNdÿ" xÖM.UXzNdÿ" p·rÖ.XU zNdÿ a;ôCzCzNdoô mnÖXzNdoô
VycÖXzNdÖ" …sN/ûXu zNdÿ" smû{u ' zNdÿ" s≤lôl' zNdÿ" s'yÖ CzNdoÿ
ivôyCzNdoÿ bOhû CzNdoÿ rq'trÖ ' zNdoÿ ink;ôyXzNdoÿ ivvÖ/XzNdoô
…grÄXzNdoô .[jXÖ zNdÿ" sÖ∑Pë zNdoÿånu∑û Pë zNdÿ" kôkC⁄ zNdÿ‡≤S]kôkC⁄ zNdÿ"
k;ôVy' zNdoÿåïûp' zNdÿ" pÖdpÿ…¤ûXzNdoôå=rÿp…¤ûXzNdoÿ iv∑;ôrpÿ…¤XzNdÿ"
=ûru o .OJv;ôHzNdÿ" pÖC[ zCzNdÿ" pÖ=XzNdÖ EvÖXzNdoô v·rÿvXÖ zNdoô
vyÖXzNdoÿ vyÖS’CzNdoÿ ivx;ôl' zNdoô iv„pÿ/;RXô zNdÿ‡XzÖ≤dXzNdoÿ
dUrohÖ,' zNdÿ‡StÖN{' zNdoÿå˚;ô˚÷ zNdÿ" –12–
aÖ…¶vû]RO ;…,ÿ jÏn∂^iv,ÖSyuivÃpR NÖ yy;ÿ ) s…mÿı" xû£
u a;¸ÿt" –
Tv˝ soÿm;…sô sTpÿitôSTv˝ r;joôt vO]ÿ hÖ ; ) TvM.Ö{o aÿ…sô £tÿ"u –
.Ö{; tÿe a¶e SvnIk s'dÖ GO `oôrSyÿ sÖto ivWÿ,u SyÖ c;®ÿ" ) n yˇÿe
xoô…cStmÿs;ô vrÿNtÖ n ?vÖSm;nÿStÖniu vô repÖ a; /ÿ"u –
.Ö{' tÿe a¶e sh…sô•nIÿkmup;ôk a; roÿcteÖ sUySÃR y )
®xÿ∂x
ûO e dÿdx
O e nˇ_ôy; …côd¡≤=t' dûx
O a; ÂÖpe a•ÿm( –
swn;nIÿknÉ suivôd]oÿ aÖSme y∑;ÿ devÖ ;˝ a;yÿ…jœ" SvÖ‚St ) adÿB/o
goôp; ¨Öt nÿ" prÄSp; a¶eÿ ¥ûmu dûtu rÄve i∂ÿdIih –
SvÖ‚St noÿ idôvo aÿ¶e pO…qôVy; ivôê;yÿ/u iRe h yÖjq;ÿy dev ) yTsIômihÿ
idivj;tÖ p[xSÿ t'Ö tdÖSm;sûu {ivÿ,' /eih …cô]m( –
yq;ÿ hotÖmnR Wuÿ o devÖ t;ÿt; yÖD…e .ÿ" sUno shsoô yj;ÿ…s ) EÖv; noÿ aÖ¥
sÿmnÖ ; sÿm;ôn;nûx
u •ÿ¶ ¨xÖto yÿ≤= dÖve ;n( –
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÖ…¶mIÿ@º pûru oihÿt' yÖDSyÿ dÖve mû‚O Tvjÿm( ) hot;ÿr˝ ràÖ/;tÿmm( –
vOW;ÿ som ¥ûmu ;˝ aÿ…sô vOW;ÿ devÖ vOWvÿ t[ " ) vOW;ô /m;Ã…R , d…/We –
s;'tpÿ n; îÖd˝ hÖivmR®tÿ SÖ t∆ÿju ∑u n ) yû„u m;koôtI ·rÿx;ds" –
yo noô mtoÃR vsvo du˙,≥ ;Öy‚u StÖr" sÖTy;inÿ m®toô …j`;ÿ˝s;t( ) &ûh"
p;xÖMp[itô s mÿcu I∑Ö tipÿœnº Ö tpÿs; hNtn;ô tm( –
s'vÖ TÖ sÖrI,;ÿ mÖ®tÿ" SvÖk;≥ ¨ÿ®=Ä y;ô" sgÿ,;ô m;nÿWu We u ) tÿåe SmTp;x;ôNp[
mÿçu NÖ Tv˝hÿs" s;'tpÖn; mÿidôr; m;ÿd…yô„,vÿ" –
ipôpI[ iô h dÖve ;˝ ¨ÿxtÖ o yÿivœ ivô√;˝ Aût˝' AÃt≥ pu te yjehÖ ) ye dwVy;ÿ
Aû‚TvjÖSte….ÿr¶eÖ Tv˝ hotÿ,O ;mÖSy;yÿ…jœ" –
a¶Öe ydÖ¥ ivôxo aÿ?vrSy hotÖ" p;vÿk xoceÖ veÇ˝ ih yJv;ÿ ) Aût;
yÿj;…s mihôn; iv y∫ÀhVRÖ y; vÿh yivœÖ y; tÿe aÖ¥ –
aÖ…¶n;ÿ rÄ…ymÿXnvÖTpoWÿmvÖe idôvie dÿve ) yÖxs'Ã vIôrvÿˇmm( –
gÖySÖ f;noÿ amIvÖh; vÿsiûu vTpÿiu ∑ôv/ÃnR " ) su…û mô]" soÿm no .v –
gOhmÿ /e ;sÖ a; gÿtÖ m®ÿtoô m;pÿ .Utn ) pÖm[ çuû Ntoÿ noô a˝hÿs" –
pûvU IR….ôihR dÿd;≤xôm xÖr≤∫ÿm®R to vÖym( ) mhoÿ….ícWR,IÖn;m( –
p[ bû…u ›y;ÿ Èrte voô mh;ÿ˝…sô p[ ,;m;ÿin p[yJyv‚Str?vm( ) sÖh≤Ö ßy'Ö
dMyÿM.;ôgmÖte ' gÿhO mÖ/e IyÿMm®to juW?vm( –
¨pÖ ymeitÿ yuviÖ t" sûdu =Ã' doôW; vStoÿhiÖR v„mÿtI `ûtO ;cIÿ ) ¨pÖ
Svwnmÿ rÖ mÿitvRsyUû "u –
îÖmo aÿ¶e vIôttÿm;in hÖVy;jÿßo v≤= dÖve t;ÿitômCzÿ ) p[itÿ n È˝
sur.Ä I…,ÿ ivyNtu £°ô@÷ vÖ" x/oôR m;®ÿtmnÖv;R,˝ÿ rqÖx
e .u mÿ ( ) k<v;ÿ
aÖ…. p[ g;ÿyt –
aTy;ÿsoô n ye mÖ®tÖ" Svçoÿ y=Ödx
O oô n xû.u yÿNt my;Ã"‹ ) te hÿMyeœRÖ ;"
245

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

≤xxÿvoô n xû.u ;[ vÖTs;soô n pÿ£
[ °ô…@nÿ" pyoô/;" –
p[Ww ;ômJmÿWe u ivqûru ve ÿ rejtÖe .U…môy;RmWeÿ uû yıÿ yûÔu tÿe xû.u e ) te £°ô@yoô
/unyÿ oô .[;jÿd∑O y" SvôyMmÿihôTvMpÿnyNtÖ /Utyÿ " –
¨Öp◊Ö rÖ We uû yd…cÿ?v' yÖ…y' vyÿ îv m®tÖ" kÉnÿ …cTpÖq; ) íotÿ≤NtÖ kox;ô
¨pÿ voô rqÖ„e v; `ûtO mÿ=u t;ô m/ÿvu ,ÖmR cÃtR e –
aÖ…¶mÿ…¶ô˝ hvIÿm….ô" sd;ÿ hvNt ivôXpitÿm( ) hÖVyÖv;hÿMpu®ipôy[ m( –
t˝ ih xêÿNtÖ È@ÿte ßûcu ; dÖve ' `ÿtO íÖ tu ;ÿ ) aÖ…¶˝ hÖVy;yÖ vo!ÿve –
îN{;ÿ¶I rocÖn; idôv" Xnqÿ√]éû imN{Ã' vo ivôêtÖSprIN{'Ö nro
ivêÿkmRNhÖivW;ÿ v;vO/;ôno ivêÿkmRNhÖivW;ô v/ÃnR ne –13–
îit ctuqk
R ;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
aq ctuqk
R ;<@e ctuq"R p[p;#k" 4
rÄ‚Xmrÿ…sô =y;ÿy Tv;ô =yÃ' …jNvÖ p[ie tÿr…sô /m;ÃyR Tv;ô /mÃ|
…jôNv;‡iNvÿitr…s idôve Tv;ô idvÃ' …jNv s'…Ö /rÿSyÖNt·rÿ=;y Tv;ôNt·rÿ='
…jNv p[itô…/rÿ…s pO…qôVyw Tv;ÿ pO…qôvI' …jÿNv iv∑ÖM.oÿå…sô vO∑‰ÿw Tv;ô
vOi∑Ã' …jNv pÖv[ ;SyˆÖe Tv;hÿ…jRNv;‡nûvu ;…sô r;i]ÿyw Tv;ô r;i]Ã'
…jNvoô‡≤xgÿ…sô vsÿ>u ySTv;ô vsÿ≤U ÔNv p[ktÉÖ oÿå…s ®Ö{>e yÿSTv;
®Ö{;≤ÔÿNv sudIôitrÿSy;idôTye>yÿSTv;idôTy;≤ÔôNv;w‡joÿå…s ipôt>O yÿSTv;
ipôt≤ø ÔÿNvÖ tNtÿru …s pÖj[ ;>yÿSTv; pÖj[ ; …jÿNv pOtn;ôW;@ÿ…s pÖx>u yÿSTv;
pÖx≤U ÔÿNv revÄ dÖSyoWÿ/I>yÖSTv*Wÿ/I…jRNv;‡….ô…jdÿ…s yûˇu _g[;vô Ne {;ÿyÖ
TveN{Ã' …jôNv;‡…/ÿpitr…s p[;,ô ;yÿ Tv; p[;,ô ' …jÿNv yÖNt;Syÿp;ôn;yÿ
Tv;p;ôn' …jÿNv sÖ˝spoÃåR …sô c=ÿWu e Tv;ô c=ÿ…u jRNv vyoô/; aÿ…sô ≈o];ÿy
Tv;ô ≈o]Ã' …jNv i]ôvdO …ÿ s pÖv[ dO …ÿ s s'vÖ dO …ÿ s ivôvdO …ÿ s s˝roôhoÿå…s
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

nIroÖhoÿå…s p[roÖhoÿåSynu‡roÖhoÿå…s vsûk
u oÿå…sô veW…ÿ ≈r…sô vSyÿi∑r…s
–1–
r;D‰ÿ…s p[;cIô idGvsÿvSte dÖve ; a…/ÿptyoôå…¶hÃtRe Iôn;Mpÿi[ t/Öt;R
i]ôvÊO v;ô Stomÿ" pO…qôVy;˝ ≈ÿyTÖ v;JyÿmKûu qmVyÿqyTSt>n;tu rq'trÖ ˝
s;mÖ p[itÿiœTyw ivôr;@ÿ…s d≤=ô,; idgû{u[ ;Stÿe dÖve ; a…/ÿptyÖ îN{oÿ
hetIôn;Mp[iÿ t/Öt;R pÿçdÖxSTv;ô Stomÿ" pO…qôVy;˝ ≈ÿytûu
p[¨gÿ muKû qmVyÿqyTSt>n;tu bûhO Ts;mÖ p[itÿiœTyw sÖm;[ @ÿ…s p[tÖ IcIô
idg;ÿidôTy;Stÿe devÖ ; a…/ÿptyÖ" somoÿ hetIôn;Mpÿi[ t/Öt;R sÿ¢dÖxSTv;ô
Stomÿ" pO…qôVy;˝ ≈ÿytu m®TvÖtIyÿmKûu qmVyÿqyTSt>n;tu vwÂpÖ ˝ s;mÖ
p[itÿiœTyw SvÖr;@ÖSyudIÿcIô id‚Gvêÿe te dÖve ; a…/ÿptyoô v®ÿ,o
hetIôn;Mp[iÖ t/Ötk
Rw …¡ vô˝xSTv;ô Stomÿ" pO…qôVy;˝ ≈ÿytuû
in„k¡vÉ LymûKu qmVyÿqyTSt>n;tu vwr;Öj˝ s;mÖ p[itÿiœTy;ô a…/ÿpà‰…s
bOhtÖ I idÑÖ®tÿSte dÖve ; a…/ÿptyoô bOhSÖ pitÿhtRe Iôn;Mpÿi[ t/Öt;R
i]ÿ,v]y‚S]Ö˝x* Tv;ô Stom*ÿ pO…qôVy;˝ ≈ÿyt;' vwêdev;…¶m;®Öte ¨ÖKqe
aVyÿqyNtI St>nIt;˝ x;KvrrwvtÖ e s;mÿnIô p[itÿiœTy;
aÖNt·rÿ=;ôyWÃyR STv; p[qmÖj; dÖve We uÿ idôvo m;]ÿy; v·rô,; pÿq[ Ntu iv/Öt;R
c;ôymi/ÿpitíÖ te Tv;ô sveRÃ s'ivd;ôn; n;k¡Sy pûœO º sÿvu gÖ Re loôkÉ
yjÿm;n' c s;dyNtu –2–
aÖyMpûru o h·rÿkx
É "Ö sUyrRÃ ‚XmÖStSyÿ rqgûTO síÖ rq*ÿj;í sen;ing[;mÖ<y*ÿ
pu≤ÔkSqÖl; cÿ ’tSqÖl; c;ÿPsÖrs*ÿ y;tû/u ;n;ÿ hÖte I r=;ÿ˝…sô
p[hieÿ t‡rÄy' dÿ≤=ô,; ivôêk¡m;Rô tSyÿ rqSvÖníÖ rqÿ…e c]í sen;ing[;mÖ<y*ÿ
247

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

menk
Ö ; cÿ shjÖNy; c;ÿPsÖrs*ÿ dÖÕ,( vÿ" pÖxvoÿ hÖie t" p*®ÿWye o vÖ/"
p[hieÿ trÄyMpÖí;i√ÖêVyÿc;ôStSyÖ rqÿpe o[ tÖí;sÿmrqí sen;ing[;mÖ<y*ÿ
pÖM[ locNtI c;nûMu locÿNtI c;PsÖrs*ÿ sÖp;R hÖie tVy;ô`R ;[ "
p[hieÿ t‡rÄymuˇÿ rÖ ;Ts'yÖ √ÿsSûu tSyÿ sen…Ö j∞ÿ sûWu ,e íÿ sen;ing[;mÖ<y*ÿ
ivôê;cIÿ c `Otû ;cIÿ c;PsÖrs;ôv;poÿ heiÖ tv;Rt"Ö
p[hieÿ t‡rÄymûpu yÖvR ;RGvÿsSûu tSyÖ t;+yRíÖ ;·rÿ∑ne…mí sen;ing[;mÖ<y;ÿvvûu x
R Iÿ
c pûvU …R cÿ·ˇí;PsÖrs*ÿ ivô¥ı
u ieÖ trÿvSÖ fÀjNRÖ p[heÿ itôSte>yoô nmÖSte noÿ
mO@yNtûu te y' i√Ö„mo yíÿ noô √πi∑ô t' voô jM.ÿe d/;My;ô‡yoSTv;ô sdÿne
s;dy;ôMyvÿtXz;ôy;y;' nô mÿ" smû{u ;yÖ nmÿ" smû{u SyÖ c=ÿse prmeœÖ I Tv;ÿ
s;dytu idôv" pûœO º VycÿSvtIôMp[qSÿ vtI' ivô.mU tÿ IMpÖ.[ mU tÿ IMp·rô.mU tÿ Iô'
idv'à yCzÖ idvÃ' νhÖ idvÖMm; ihÿ˝sIôivRêSÿ mw p[;,ô ;y;ÿp;ôn;yÿ
Vy;ôn;yoÿd;ôn;yÿ p[itôœ;yÿw cÖ·r];ÿyÖ sUySRà Tv;ô…. p;ÿtu mÖÁ; SvÖSTy;
CzÖidRW;ô x'tmÿ ne Ö ty;ÿ devÖ tÿy;i©rÄSvd(/vûu[ ; sIÿd p[oqÖdêoô n yvÿse
aivô„yNyÖd; mÖh" s'vÖ rÿ,;Ö√‰Sq;ÿt( ) a;dÿSyÖ v;toô anÿu v;it
xoô…cr/ÿ Sm tÖe v[jnÿ ' ’û„,mÿ‚St –3–
aÖ…¶mû/RU ;R idôv" kÖkT⁄ pitÿ" pO…qôVy; aÖym( ) aÖp;˝ ret;ÿ˝…s …jNvit

Tv;mÿ¶Öe pu„k¡r;Öd?yqÿv;ôR inrÿmNqt ) mU›û oR ivêÿSy v;ô`tÿ" –
aÖymÖ…¶" sÿh≤Ö ß,oÖ v;jÿSy xÖitnÖSpitÿ" ) mû/U ;R kôvI rÿyIô,;m( –
.uvoÿ yÖDSyÖ rjÿsí nÖte ; y];ÿ inôy≤u ∫Ö" scse ≤xôv;….ÿ" ) idôiv
mû/U ;Rn'à d…/We suvWÖ ;| …jô◊;mÿ¶Ã e c’We hVyÖv;hÿm( –
aboÿ?yÖ…¶" sÖ…m/;ô jn;ÿn;ô' p[itÿ /Öne …u mÿv;yÖtImûWu ;sÿm( ) yÖ◊; îÿvÖ p[
248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vÖy;mû≤u ∆h;ÿn;ô" p[ .;ônvÿ" …sßtÖe n;kômCz¡ –
avoÿc;m kôvyeÖ me?y;ÿy vcoÿ vÖNd;®ÿ vOW.Ö ;yÖ vO„,ÿe ) givÿiœroÖ
nmÿs;Ö Stomÿm¶Ö * idôvIvÿ ®ÄKmmûVu yRçmÿ ≈et( –
jnÿSy goôp; aÿjin∑Ö j;gÿiO vrÄ…¶" sûdu =ÿ" suivôt;yÖ nVyÿse )
`ûtO pÿt[ Iko bOhtÖ ; idÿivôSpOx;ÿ ¥ûmu i√ .;ÿit .rÄt>e yÖ" xu…cÿ" –
Tv;mÿ¶Öe ai©ÿrsoô guh;ÿ ihôtmNvÿivNdæHz…≈y;ô,' vnÿve ne ) s j;ÿyse
mÖQym;ÿn" shoÿ mÖhÊv;m;ÿÛ"û shÿsSpû]u mÿi©r" –
yÖDSyÿ kôtÉ Mu pÿq[ mÖ Mpûru oihÿtmÖ…¶' nrÿ≤S]W/ÖSqe s…mÿN/te ) îN{ÿ,e dÖve "w
sÖrqÖ˝ s bÖihRiWô sIdÖ…• hot;ÿ yÖjq;ÿy sû£
u tu"ÿ –
Tv;' …cÿ]≈vStmÖ hvÿNte ivô=u jÖNtvÿ" ) xoô…c„k¡x
É Mpu®ipôy[ ;¶ÿe hÖVy;yÖ
vo!ÿve –
s%;ÿy" s' vÿ" sÖMyçÖ…mWÖ˝ StomÃ' c;ô¶yeÿ ) viWÃœR ;y ≤=tIôn;mûjU oR
nP]Öe shÿSvte –
s˝sÖ…m¥ÿvu se vOW•Ö ¶Öe ivê;ÿNyÖyR a; ) îÖ@SpÖde s…mÿ?ysÖe s noô
vsUNû y; .ÿr –
EÖn; voÿ aÖ…¶' nmÿsoôjoR np;ÿtmÖ ; ¸ÿve ) ipôy[ ' ceitÿœmrÄit˝ Svÿ?vÖr'
ivêÿSy dûtU mÖmtO mÿ ( –
s yoÿjte a®ÖWo ivôê.oÿjs;ô s dÿ{u vÖTSv;ÿ¸t" ) sûbu ˜[ ;ÿ yÖD" sûx
u mIô
vsÿnU ;' dÖve ˝ r;/oô jn;ÿn;m( –
¨dÿSy xoô…crÿSq;d;ôj◊u ;ÿnSy mIô!Wü "ÿ ) ¨ıUmû ;soÿ a®ÖW;soÿ
idivôSpOx"Ö smÖ…¶…mÿN/tÖe nrÿ" –
a¶Öe v;jÿSyÖ gomÿtÖ Èx;ÿn" shso yho ) aÖSme /ÿie h j;tvedoô mihô
≈vÿ" –
249

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s îÿ/;ôno vsÿ„u kôivrÄ…¶rIÖ@Nº yoÿ …gôr; ) rÄve dÖSm>yÿMpuv,R Ik dIidih

=Öpo r;ÿj•utû Tmn;¶Öe vStoÿ®tÖ oWsÿ" ) s itÿGmjM. rÄ=soÿ dhÖ p[itÿ

a; teÿ a¶ î/Imih ¥ûmu NtÃ' dev;ôjrÿm( ) yıÖ Sy; tÖe pnIÿysI
sÖ…m∂Iôdyÿitô ¥vIWÿ˝ Stoôt>O yÖ a; .ÿr –
a; tÿe a¶ Aûc; hÖ…v" xû£
u Syÿ JyoitWSpte ) suíNÿ {Ö dSmÖ ivXpÿtÖe
hVyÿv;ô$t( >u yÿ˝ ÙytÖ îW˝Ã Stoôt>O yÖ a; .ÿr –
¨Ö.e sÿíu N{ sÖipRWoô dvIÃR ≈I,IW a;ôsinÿ ) ¨Öto nÖ ¨Tpÿpu yU ;‹ ¨ÖKqeWuÿ
xvsSptÖ îW˝Ã Stoôt>O yÖ a; .ÿr –
a¶eÖ tmÖ¥;ê'Ö n StomÖ"w £tu'û n .Ö{˝ ˙ÿidôSpOxmÿ ( ) Aû?y;m;ÿ tÖ aohÿ"w

a/;ô Áÿ¶Öe £toÿ.{ÖR SyÖ d=ÿSy s;ô/o" ) rÄqIAût≥ Syÿ bOhtÖ o bÖ.qU ÿ –
a;ô….∑ÿe aÖ¥ gIô….Rg,RûO Ntoå¶eÖ d;xÿme ) p[ tÿe idôvo n Stÿny≤NtÖ xu„m;ÿ"

EÖ….noÃR aÖk.úì vR ;ÿ no aÖv;Rõs™ vu nÖ R Jyoitÿ" ) a¶Öe ivêÿ…e ." sûmu n;ô
anIÿk"ì –
aÖ…¶˝ hot;ÿrMmNyÖe d;SvÿNtÖMvsoÿ" sUnû ˝u shÿso j;ôtvÿde sm( ) ivp['Ö n
j;ôtvedÿ sm( –
y ËÖ?vRy;ÿ Sv?vÖro dÖve o dÖve ;Cy;ÿ ’ûp; ) `Otû SyÖ iv.[;iÿ ∑Ömnÿu
xu£
û xoÿ…cW a;ôj◊u ;ÿnSy sÖipRW"ÿ –
a¶Öe Tvªoô aNtÿm" ) ¨Ät ];ôt; ≤xôvo .ÿv vÂÖQyÿ" –
t' Tv;ÿ xo…cœ dIidv" ) suªû ;ôyÿ nUnû mIÿmhÖe s≤%ÿ>y" –
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vsÿru …Ä ¶vRs≈uÿ v;" ) aCz;ÿ n≤= ¥ûmu ˇÿmo rÄ…y' d;ÿ" –4–
îÖN{;…ô¶>y;Ã' Tv; sÖyju ;ÿ yujû ; yÿnu JMy;‡`;ôr;>y;ô' tejsÿ ;ô vcRsà oô‡Kqe….ô"
Stomÿ…e .ô‡XzNdoÿ.I rÄYyw poW;ÿy sj;ôt;n;ÿMm?ymÖSqey;ÿy my;ÿ Tv;
sÖyju ;ÿ yûju ; yÿnu JMyÖ‡Mb; dûl
u ;‡inÿtiÖ à‡rÄ.y[ Nÿ tI me`Ö yÿNtI vÖWyR Nÿ tI
cup,uû Ik;ô n;m;ÿ…s pÖj[ ;pÿitn; Tv;ô ivê;ÿ…./Iô…R .®pÿ d/;…m
pO…qôVyÿdu pûru m•ÿne ivô∑; mÿn„uû y;ÿSte goô¢;roÖå…¶ivRyˇÿ oåSy;ô' t;mÖhMp[ pÿ¥Öe
s; meÖ xmÃR cÖ vmÃR c;ô‡STv…/ÿ¥*rÄNt·rÿ=MÖ b[˜,ÿ ; ivô∑; mÖ®tÿSte goô¢;roÿ
v;ôyiu vRyˇÿ oåSy;ô' t;mÖhMp[ pÿ¥ôe s; mÖe xmÃR cÖ vmÃR c;Stûu
¥*rpÿr;…jt;ômtO nÿe ivô∑;idTy;Stÿe goô¢;rÄ" sUyoôR ivyÿˇoåSy;ô' t;mÖhMp[
pÿ¥eÖ s; mÖe xmÃR cÖ vmÃR c;Stu –5–
bOhSÖ pitÿSTv; s;dytu pO…qôVy;" pûœO º Jyoitÿ„mtIô' ivêÿSmw
p[;,ô ;y;ÿp;ôn;yÖ ivê'Ö JyoitÿyCR z;ô…¶Steå…/ÿpit‡ivRêk¡m;R Tv;
s;dyTvÖNt·rÿ=Sy pûœO º Jyoitÿ„mtIô' ivêÿSmw p[;,ô ;y;ÿp;ôn;yÖ ivê'Ö
JyoitÿyCR z v;ôySu teå…/ÿpit" p[jÖ ;pÿitSTv; s;dytu idôv" pûœO º
Jyoitÿ„mtIô' ivêÿSmw p[;,ô ;y;ÿp;ôn;yÖ ivê'Ö JyoitÿyCR z prmÖœe I teå…/ÿpit"
purov;tÖsinÿrSy‡.[sÖ inÿr…s iv¥uTû sinÿr…s Stn…yàûsu inÿr…s
vOi∑ôsinÿrSyÖ‡¶ey;RNyÿ…s dÖve ;n;ÿm¶eyÖ ;Nyÿ…s v;ôyoy;RNyÿ…s dÖve ;n;Ã'
v;yoôy;NyÿSyÖ‡Nt·rÿ=SyÖ y;Nyÿ…s
dÖve ;ÿn;mNt·r=Öy;NyÿSyÖ‡Nt·rÿ=mSyÖ‡Nt·rÿ=;y Tv; s≤lôl;yÿ Tv;ô
s,IÃk
R ;y Tv;ô stIÿk;y Tv;ô kÉt;ÿy Tv;ô p[cteÿ se Tv;ô ivvÿSvte Tv;
idôvSTv;ô JyoitÿW a;idôTye>yÿSTvÖ‡cRe Tv;ÿ ®Äce Tv;ÿ ¥utû e Tv;ÿ .;ôse Tv;ô
251

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

JyoitÿWe Tv; yxoôd;' Tv;ô yxÿ…s tejoôd;' Tv;ô tej…ÿ s pyoôd;' Tv;ô pyÿ…s
vcoôdR ;' Tv;ô vcR…Ã s {iv,oÖd;' Tv;ô {ivÿ,e s;dy;…mô teniWÃ,R ;Ö tenÖ
b[˜,ÿ ;Ö ty;ÿ dÖve tÿy;i©rÄSvd(/vuû[ ; sIÿd –6–
.Uyû S’dÿ…s v·rvÖS’dÿ…s p[;CyÿSyû‡U ?v;RSyÿ‡Nt·r=ÖsdÿSyÖNt·rÿ=e
sId;‡PsûWu dÿ…s XyensÖ dÿ…s gO/s[Ö dÿ…s sup,ÖsR dÿ…s n;kôsdÿ…s
pO…qôVy;STv;ô {ivÿ,e s;dy;MyÖ‡Nt·rÿ=Sy Tv;ô {ivÿ,e s;dy;…m
idôvSTv;ô {ivÿ,e s;dy;…m idôx;' Tv;ô {ivÿ,e s;dy;…m {iv,oÖd;' Tv;ô
{ivÿ,e s;dy;…m p[;,ô Mmÿe p;Á‡p;ônMmÿe p;ih Vy;ônMmeÿ p;ôÁ;‡yÿmu Re p;ih
ivôê;yÿmu Re p;ih sÖv;Rymuÿ Re p;ôÁ‡¶eÖ yˇeÖ prÄ˝ ˙•;mÖ t;veihô s˝ rÿ.;vhÖw
p;çÿjNyÖ„e vPyÿ?e y¶Öe y;v;ô ay;ÿv;ô Ev;ô Ëm;ô" sBdÖ" sgÿr" sûmu k
e "¡
–7–
aÖ…¶n;ÿ ivê;ôW;$(syU ,Reà SvÖr;$(£Tv;ô xcIôpitÿ‡ARW.Ö ,e Ö Tv∑;ÿ yÖDne ÿ
mÖ`v;ôNd≤=ÿ,y; suvgÖ oR mÖNyun;ÿ vO]hÖ ; s*h;ÿ¥nRe tnû/U ; a•ÿne Ö gyÿ"
pO…qôVy;sno‡Î‚G.rÿ•;ôdo vÿW$(k;ôr,e ı
Ö "R s;Mn;ÿ tnUpû ; ivôr;j;ô
Jyoitÿ„m;ôNb[˜,ÿ ; somÄp; go….ÿyDÖR ' d;ÿ/;r =Ö],e ÿ mnû„u y;ÿ‡nêenÿ cÖ rqÿne
c vÖj‰[ ‡ÿ tu….ÿ" pÖ.[ "u s'và TsÖr,e ÿ p·rÖ.‡U StpÖs;n;ÿ/∑O "Ö sUy"ÖR sNtÖn…U .ÿ"
–8–
p[jÖ ;pÿitômnR sÖ ;N/oåCz¡tÉ o /;ôt; dIô=;y;ÿ˝ sivôt; .ûTO y;' pUWû ;
soÿm£
Ö yÿ<y;ô' v®ÿ,Ö ¨pÿnı
Ö oåsÿru " £°ôym;ÿ,o …mô]" £°ôt" ≤xÿipivô∑
a;s;ÿidto nÖr…' /ÿW" p[oÁô m;ô,oå…/ÿpitôr;gÿt" pÖj[ ;pÿit"
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[,IÖym;ÿnoôå…¶r;¶Iÿ/eô[ bOhSÖ pitôr;¶Iÿ/;[ Tp[,IÖym;ÿnÖ îN{oÿ
hivô/;Rnåe idÿitôr;s;ÿidtoô iv„,ÿ®u p;viÓôym;ô,oåqÖvoRpoÿˇo
yÖmoÿå….Wÿtu oåpUtpÖ ; a;ÿ/yûU m;ÿno v;ôy"u pûyU m;ÿno …mô]" =Iÿr≈Ä I‡mRNÖ qI
sÿˇ_û≈⁄ I‡vwêdÖve ¨•Iÿto ®Ö{ a;¸ÿto v;ôyru ;vÿˇO o nOcû =;ô" p[itÿ:y;to
.Ö= a;gÿt" iptû,O ;' n;ÿr;xÖ˝soåsûru ;ˇÖ"
…sN/ÿru v.ûqO mÿvp[yÖ ‡NTsÿm{ûu oåvÿgt" s≤lôl" p[Plutÿ "Ö suv®ÿ dÄ cO Ã' gÖt"
–9–
’·ˇÿk;ô n=ÿ]mÖ…¶dÖvRe t;ô¶e ®cÿ" Sq p[jÖ ;pÿt/e ;Rtô "u somÿSyÖcRe Tv;ÿ ®Äce
Tv;ÿ ¥ûtu e Tv;ÿ .;ôse Tv;ô JyoitÿWe Tv;ÿ roihô,I n=ÿ]MpÖj[ ;pÿitdÖvRe t;ÿ
mOgxIôW| n=ÿ]˝Ö somoÿ devÖ t;ô{;R n=ÿ]˝ ®Ä{o dÖve t;ô punvÿ sR Uû
n=ÿ]mÖ idÿitdevRÖ t;ÿ itô„yoÿ n=ÿ]MÖ bOhSÖ pitÿdvRÖe t;ÿ≈WÖe ; n=ÿ]˝ sÖp;R dÖve t;ÿ
mÖ`; n=ÿ]‚MpÖtroÿ devÖ t;ô fLgÿnu Iô n=ÿ]myRmÖ ; dÖve t;ô fLgÿnu Iô
n=ÿ]MÖ .goÿ dÖve t;Öô hStoô n=ÿ]˝ sivôt; dÖve t;ÿ …cô]; n=ÿ]…Ö mN{oÿ devÖ t;ÿ
Sv;ôtI n=ÿ]' v;ôydu vRÖe t;ô ivx;ÿ%Öe n=ÿ]…mN{;ô¶I dÖve t;ÿnrU ;Ö/;
n=ÿ]‚Mmô]o dÖve t;ÿ roihô,I n=ÿ]…Ö mN{oÿ dÖve t;ÿ ivôctO *ô n=ÿ]‚MpÖtroÿ
dÖve t;ÿW;ô!; n=ÿ]mÖ ;poÿ devÖ t;ÿW;ô!; n=ÿ]Ö' ivêÿe dÖve ; dÖve t;ÿ ≈oô,; n=ÿT]'Ö
iv„,ÿdu vRÖe t;ô ≈ivÿœ;ô n=ÿ]Ö' vsÿvo devÖ t;ÿ xÖt….ÿWõ™n=ÿ ]Ö…mN{oÿ devÖ t;ÿ
p[oœpÖd; n=ÿ]mÖj Ek¡p;∂Övº t;ÿ p[oœpÖd; n=ÿ]mÖ ihÿb…Rûu ›yoÿ devÖ t;ÿ revÄ tIô
n=ÿ]MpûWU ; dÖve t;ÿêyÖ ju *ô n=ÿ]mÖ…ên*ÿ dÖve t;pÖ.rÿ,IÖn=R ]ÿ ' yÖmo dÖve t;ÿ
pû,U ;R pÖí;‡¥ˇeÿ devÖ ; adÿ/"u –10–
m/uíÿ Ö m;/ÿví v;sÿ≤Ntk;vûtO U xu£
û íÖ xu…cÿí g[„w m;ÿvtûO U n.ÿí n.ÖSyÿíÖ
253

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;iWÃk
R ;vûtO U îÖWíoôjíR ÿ x;rÄd;vûtO U shÿí shÖSyÿíÖ hwm≤ÿ Ntk;vûtO U tpÿí
tpÖSyÿí xw≤xôr;vûtO U aÖ¶re Nÿ t"XlÖWe oÿå…sô kLpÿte ;ô' ¥;v;ÿp…O qôvI
kLpÿNt;ôm;pÖ aoWÿ/Iô" kLpÿNt;mÖ¶yÖ" pOqÑÖ mÖ Jywœ‰;ÿyÖ svÿt[ ;Ö" yÿåe ¶yÖ"
smÿnsoåNtÖr; ¥;v;ÿp…O qôvI xÿ≤w xôr;vOtû U aÖ…. kLpÿm;n;ô îN{ÿ…mv dÖve ;
aÖ…. s' ivÿxNtu s'yÖ ∞Ö p[cteÿ ;í;ô¶"e somÿSyô sUySRÃ yoô‡g[; cÿ .Iôm; cÿ
iptû,O ;' yÖmSyeN{ÿSy /[vuû ; cÿ pO…qôvI cÿ devÖ Syÿ sivôtmu ®RÖ t;ô' v®ÿ,Sy
/Ö]IR cÖ /·rÿ]I c …mô];v®ÿ,yo…mR]ô Syÿ /;ôt"u p[;cIÿ c pÖt[ IcIÿ cÖ
vsÿnU ;˝ ®Ä{;,;ÿm;idôTy;n;ô' te teå…/ÿptyÖSte>yoô nmÖSte noÿ mO@yNtûu te y'
i√ô„mo yíÿ noô √πi∑ô t' voô jM.ÿe d/;…mô sÖhßÿSy p[mÖ ; aÿ…s sÖhßÿSy
p[itôm; aÿ…s sÖhßÿSy ivôm; aÿ…s sÖhßÿSyoôNm; aÿ…s s;hÖßoÿå…s
sÖhß;ÿy Tve‡Ö m; mÿe a¶Ö î∑ÿk; /Öne vÿ" sÖNTvek;ÿ c xÖt' cÿ sÖhßÃ'
c;ôytu Ã' c inôytu 'Ã c pÖy[ tu Ö' c;bÃdRu ' cÖ NyÿbdRu ' c smu{û íÖ m?y'Ö c;Ntÿí
pr;Ö/íR meÖ ; mÿe a¶Ö î∑ÿk; /enÖ vÿ" sNtu WÖ…œ" sÖhßÿmyÖ tu mÖ =Iÿym;,;
AtÖSq;" Sqÿt;Rvô /O oÿ `OtíÖ tu oÿ m/ûíu tu Ö ËjÃSR vtI" Sv/;ôivnIôSt; mÿe a¶Ö
î∑ÿk; /Öne vÿ" sNtu ivôr;joô n;mÿ k;mÖd`u ;ÿ aÖm]u ;ôm‚u „mÃL\ loôkÉ –11–
sÖ…mi∂Öx;m;ôxy;ÿ n" suviÖ vRNm/oôrtoô m;/ÿv" p;TvÖSm;n( ) aÖ…¶devRÖ o
dû∑u rIÿtru d;ÿ>y îÖd' =Ö]˝ rÿ=tûu p;TvÖSm;n( –
rÖqt'Ö rÖ ˝ s;mÿ…." p;TvÖSm;Ng;ÿy]Ö I zNdÿs;' ivôê¡p; ) i]ôv•O oÿ ivôœy;ô
Stomoô aˆ;˝Ã smû{u o v;tÿ îÖdmojÿ" ipptuR –
¨Ög;[ idôx;mÖ…..ÿiU tvRyoô/;" xu…cÿ" xu£
û É ahÿNyojÖsIn;ÿ ) îN{;…/ÿpit"
ippOt;ôdtoÿ noô mihÿ =Ö]' ivôêtoÿ /;ryÖde m( –
bOhû Ts;mÿ =]Ö.√O ı
éû vû‚O „,y' i]ô∑.ë *jÿ" xu….ôtmûgu v[ Iÿrm( ) îN{Ö Stomÿne
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pçdÖxne Ö m?yÿ…môd' v;tÿne Ö sgÿr,e r= –
p[;cIÿ idôx;˝ sÖhyÿx;ô yxÿSvtIô ivêÿe dev;" p[;vô WO ;ˆ;ô˝ suvvÿ tR I )
îÖd' =Ö]' dû∑u rÿmSÖ Tvojoån;ÿ/∑O ˝ shÖ≤ßyÖ˝ shÿSvt( –
vÖÂ
w pÖ e s;mÿ…•Öh tCz¡kmÉ Ö jgÿTywn' ivô+v; vÿx
e y;m" ) ivêÿe dev;"
s¢dÖxne Ö vcRÃ îÖd' =Ö]˝ sÿ≤lôlv;ÿtmugû m[ ( –
/Ö]IR idôx;' =Ö]…môd' d;ÿ/;ropÖSq;x;ÿn;‚MmÖ]vÿdSÖ Tvojÿ" ) …m];ÿv®,;
xÖrd;ˆ;Ã' …cikàU aÖSmw r;Ö∑;^ yÖ mihô xmÃR yCztm( –
vÖrw ;Öje s;mÖ•…/ÿ me mnIôW;nû∑u .ë ;ô sM.Otÿ ' vIôy˝R Ã shÿ" ) îÖd'
=Ö]‚MmÖ]vÿd;ô{dR ;ÿnûu …m];ÿv®,;Ö r=ÿtmÖ ;…/ÿpTyw" –
sÖm;[ ≤@±dx
Ö ;˝ sÖhs;ÿªIô shÿSvTyûtO hu mReà NÖ to ivôœy;ÿ n" ipptuR )
aÖvSÖ yuv;ÿt;" bOhtÖ InuR xKvÿrI·rÖm' yÖDmÿvNtu no `ûtO ;cIÿ" –
suvvÿ tR I sûdu `u ;ÿ nÖ" pyÿSvtI idôx;' dÖVe yÿvtu no `ûtO ;cIÿ ) Tv' goôp;"
pÿru EÖtot pÖí;ä»hSÿ pteÖ y;My;Ã' yuiõ™G/Ö v;cÿm( –
ËÖ?v;R idôx;˝ r≤NtÖr;x*Wÿ/In;˝ s'vTsÖr,e ÿ sivôt; noô aˆ;ÿm( )
rÄve Ts;m;itÿCzNd; ¨Ö CzNdoj;ÿtx]u" Syoôn; noÿ aStu –
Stomÿ]y‚S]˝xÖe .uvnÿ Sy piàÖ ivvÿSv√;te aÖ…. noÿ gO,;ih ) `ûtO vÿtI
sivtÖr;…/ÿpTyÖ"w pyÿSvtIô r≤NtÖr;x;ÿ no aStu –
/ûvu[ ; idôx;' iv„,ÿpu àÄ ‰`oÿr;ÖSyex;ÿn;ô shÿsoô y; mÖnot;ÿ )
bOhSÖ pitÿm;Rt·Ö rêoôt v;ôy"u sÃ/' vu ;ôn; v;t;ÿ aÖ…. noÿ gO,Ntu –
ivô∑MÖ .o idôvo /Ö®,ÿ" pO…qôVy; aÖSyex;ÿn;ô jgÿtoô iv„,ÿpu àI )
ivôêVyÿc; îÖWyÿNtIô su.iUÿ t" ≤xôv; noÿ aÖSTvidÿit®ÖpSqÿe – vwêÖ ;ônrÖ o nÿ
ËÖTy; pO∑û o idôVy‡nÿu noå¥;nÿmu itô‡riNvdÿnmu tÖe Tv' ky;ÿ n…íÖ] a;
.ÿvu TÖ ko aÖ¥ yÿ¤u π –12–
îit ctuqk
R ;<@e ctuq"R p[p;#k" 4
255

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq ctuqk
R ;<@e pçm" p[p;#k" 5
nmÿSte ®{ mÖNyvÿ ¨Öto tÖ îWÿvÖe nmÿ" ) nmÿSte aStuû /Nvÿne b;ô¸>y;ÿmtûu
teÖ nmÿ" –
y; tÖ îWu"ÿ ≤xôvtÿm; ≤xôvMbÖ.vU ÿ teÖ /nu"ÿ ) ≤xôv; xÿrVÄ y;ÿ y; tvÖ ty;ÿ
no ®{ mO@y –
y; tÿe ®{ ≤xôv; tÖnrU `oôr;p;ÿpk;≤xnI ) ty;ÿ nStÖnvu ;ô x'tmÿ y;ô
…g·rÿxNt;ô…. c;ÿkxIih –
y;…mWuÃ' …g·rxNtÖ hSteÖ …b.Ö„yRStÿve ) ≤xôv;' …gÿ·r]Ö t;' k¡®⁄ Ö m;
ih˝ÃsIô" pu®Wÿ Ö' jgÿt( –
≤xôvne Ö vcÿs; Tv;ô …g·rÖx;Cz;ÿ vd;m…s ) yq;ÿ nÖ"
svR…Ö m∆gÿdyÖ+m˝ sumû n;ô asÿt( –
a?yÿvocd…/vÖˇ_; p[qÿ mÖ o dwVyoÿ ….ôWk™ ) ahI˝ÃíÖ
sv;RÔà MÖ .yÖNTsv;Ríà y;tu/;ôNyÿ" –
aÖs* ySt;ômo[ aÿ®,Ä ¨Öt bÖ."u[ sumÿ ©Ö lÿ" ) ye cÖme ;˝ ®Ä{; aÖ….toÿ idÖ=u
…≈ôt;" sÿhßÖxoåvwWÿ ;ô˝ he@ÿ Èmhe –
aÖs* yoÿåvÖspRià tô nIlÿgI[ voô ivloÿiht" ) ¨Ötnw Ã' goôp;
aÿdx
O •Ö dÿx
O •udh;ôy"ÃR ) ¨Ötnw 'Ö ivê;ÿ .Utû ;inô s dû∑O o mO@ÿ y;it n" –
nmoÿ aStuû nIlÿgI[ v;y shß;ô=;yÿ mIô@Wu ÿe ) aqoô ye aÿSyÖ sTv;ÿnoôåh'
te>yoÿåkrÄ' nmÿ" –
p[ mÿçu Ö /NvÿnSÖ Tvmu.û yoôr;iàRyà oôJy;Rm( ) y;íÿ teÖ hStÖ îWÿv" pr;Ö t;
.ÿgvo vp –
aÖvtÖ TyÖ /nuSû Tv˝ shÿß;=Ö xteWÿ /u e ) inôxIyRÃ xÖLy;n;ôMmu%;ÿ ≤xôvo
nÿ" sûmu n;ÿ .v –
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ivJy'Ö /nu"ÿ kpÖidRnoô ivxÿLyoô b;,ÿv;˝ ¨Öt ) anex
ÿ •ÖSyeWvÿ
a;ô.ru Sÿ y inWÖ©…qÿ" –
y; teÿ heiÖ tmIR!∑ÿu mÖ hSteÿ bÖ.vU ÿ teÖ /nu"ÿ ) ty;ôSm;iNvôêtÖSTvmÿy=Ö my;ô
p·rÿ .uj –
nmÿSte aÖSTv;yu/ÿ ;ôy;n;ÿtt;y /O„û ,veÿ ) ¨Ö.;>y;ÿmtu teÖ nmoÿ b;ô¸>y;'ô
tvÖ /Nvÿne –
p·rÿ teÖ /Nvÿno heiÖ trÄSm;Nvÿ,O ˇ_⁄ ivôêtÿ" ) aqoô y îÿW…ûu /Stv;ôre aÖSm…•
/eiÿ hô tm( –1–
nmoô ihrÿ<yb;hve sen;ôNyeÿ idôx;' cÖ ptÿyÖe nmoô nmoÿ vO=û >e yoô
h·rÿkx
É >e y" pxUnû ;MptÿyÖe nmoô nmÿ" sÖ‚SpÔÿr;yÖ ‚TvWIÿmte
pqIôn;MptÿyÖe nmoô nmoÿ b>lux
û ;yÿ ivVy;ô…/neå•;ÿn;ôMptÿye nmoô nmoô
h·rÿkx
É ;yopvIôitneÿ pu∑û ;n;ôMptÿyÖe nmoô nmoÿ .ÖvSyÿ heTÖ yw jgÿt;ôMptÿyÖe
nmoô nmoÿ ®Ä{;y;ÿtt;ôivneÖ =e];ÿ,;ôMptÿyÖe nmoô nmÿ" sûtU ;y;hÿNTy;yÖ
vn;ÿn;ôMptÿyÖe nmoô nmoô roihÿt;y Sqôptÿye vO=û ;,;ôMptÿyÖe nmoô nmoÿ
mÖ≤N],eÿ v;…,ôj;yÖÄ k=;ÿ,;ôMptÿyÖe nmoô nmoÿ .uvNÖ tyÿe
v;·rvS’ût;y*Wÿ/In;ôMptÿyÖe nmoô nmÿ ¨Ö∞`w oRWÃ ;y;£ôNdyÿte
pˇIôn;MptÿyÖe nmoô nmÿ" ’TòvIôt;yÖ /;vÿtÖe sTvÿn;ôMptÿyÖe nmÿ" –2–
nmÖ" shÿm;n;y inVy;ô…/nÿ a;Vy;ô…/nIÿn;ôMptÿyÖe nmoô nmÿ" kkû.⁄ ;yÿ
inWÖi©,ÿe Stône ;n;ôMptÿyÖe nmoô nmoÿ inWÖiÄ ©,ÿ îWu…/ômteÖ tSk¡r;,;ôMptÿyÖe
nmoô nmoô vçÿte p·rÖvçÿte St;yUnû ;MptÿyÖe nmoô nmoÿ incerÖ veÿ
p·rcÖr;y;rÿ<y;n;ôMptÿyÖe nmoô nmÿ" sOk;ôiv>yoô …j`;ÿ˝sŒo
257

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mu„,ôt;MptÿyÖe nmoô nmoÿå…sômŒoô nˇ_ô' crÿŒ" p[’Nû t;n;ôMptÿyÖe nmoô
nmÿ ¨„,IôiW,eÿ …g·rcÖr;yÿ k⁄lçûu ;n;ôMptÿyÖe nmoô nmÖ îWumÿ Œo
/Nv;ôiv>yÿí voô nmoô nmÿ a;tNv;ôn>e yÿ" p[itôd/;ÿn>e yí voô nmoô
nmÿ a;ôyCzÿŒo ivsOjû Œÿí voô nmoô nmoåSyÿŒoô iv?yÿŒí voô nmoô
nmÖ a;sIÿn>e yÖ" xy;ÿn>e yí voô nmoô nmÿ" SvôpŒoô j;gÿŒ[ í voô nmoô
nmÖ‚StœÿŒoô /;vÿŒí voô nmoô nmÿ" sÖ.;>yÿ" sÖ.;pÿit>yí voô nmoô
nmoô aêe>Ö yoåêÿpit>yí voô nmÿ" –3–
nmÿ a;Vy;ô…/nIÿ>yo ivôiv?yÿNtI>yí voô nmoô nmÖ
¨gÿ,;>yStO˝hÖtI>yÿí voô nmoô nmoÿ gOTû se>yoÿ gOTû spÿit>yí voô nmoô
nmoô v[;tÿ>e yoô v[;tÿpit>yí voô nmoô nmoÿ gÖ,>e yoÿ gÖ,pÿit>yí voô
nmoô nmoô iv¡p>e yo ivôê¡p>e yí voô nmoô nmoÿ mÖhŒÿ"
=uLlôk>É yÿí voô nmoô nmoÿ rÄ…q>yoÿårÄq>e yÿí voô nmoô nmoô rqe>ÿ yoô
rqÿpit>yí voô nmoô nmÖ" sen;ÿ>y" sen;ôin>yÿí voô nmoô nmÿ"
=Öˇ>O yÿ" s'gh[ Iôt>O yÿí voô nmoô nmÖSt=ÿ>yo rqk;ôr>e yÿí voô nmoô
nmÖ" k⁄l;ÿl>e y" kôm;Rr>eÿ yí voô nmoô nmÿ" pu≤û Ô∑e>ÿ yo inW;ôd>e yÿí voô
nmoô nmÿ îWu’
û Œoÿ /NvÖ’Œÿí voô nmoô nmoÿ mOgyÖ >u yÿ" êÖin>yÿí voô
nmoô nmÖ" ê>yô" êpÿit>yí voô nmÿ" –4–
nmoÿ .Öv;yÿ c ®Ä{;yÿ c nmÿ" xÖv;Ryÿ c pxupû tÿye cÖ nmoô
nIlÿgI[ v;y c ≤xitôk<#;ÿy cÖ nmÿ" kpÖidRneÿ cÖ Vyu¢ÿ kÉx;y cÖ
nmÿ" shß;ô=;yÿ c xÖt/ÿNvne cÖ nmoÿ …g·rÖx;yÿ c ≤xipivô∑;yÿ cÖ
nmoÿ mIô!∑ü mÿ ;yÖ ceWmÿu te cÖ nmoÿ ÓÖSv;yÿ c v;mÖn;yÿ cÖ nmoÿ bOhtÖ e
258

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

cÖ vWIRyà se cÖ nmoÿ vOı
û ;yÿ c sÖv' ?O vÿne cÖ nmoô a…gÿy[ ;y c p[qmÖ ;yÿ
cÖ nmÿ a;ôxveÿ c;…jôr;yÿ cÖ nmÖ" xI…`[yÿ ;y cÖ xI>y;ÿy cÖ nmÿ
ËôMy;Ryà c;vSvôNy;ÿy cÖ nmÿ" ßotÖSy;ÿy cÖ √«Py;ÿy c –5–
nmoÿ Jyeœô ;yÿ c kinôœ;yÿ cÖ nmÿ" pUvjRÖ ;yÿ c;prÄj;yÿ cÖ nmoÿ
m?yôm;yÿ c;pgÖL.;yÿ cÖ nmoÿ j`ÖNy;ÿy cÖ bu…›ÿy;y cÖ nmÿ"
soô>y;ÿy c p[itsÖy;Ryà cÖ nmoô y;My;ÿy cÖ =eMy;ÿy cÖ nmÿ ¨vRyÖ ;RyÃ
cÖ %Ly;ÿy cÖ nmÖ" XloKy;ÿy c;vs;ôNy;ÿy cÖ nmoô vNy;ÿy cÖ
k+y;ÿy cÖ nmÿ" ≈Öv;yÿ c p[it≈Öv;yÿ cÖ nmÿ a;ôxWu ,ÿe ;y c;ôxru qÿ ;y
cÖ nmÖ" xUr;ÿy c;v….NdÖte cÖ
nmoÿ vÖ…mR,ÿe c vÂô…qneÿ cÖ nmoÿ …bôæLmneÿ c kvÖ…cneÿ cÖ nmÿ"
≈ûtu ;yÿ c ≈utsenÖ ;yÿ c –6–
nmoÿ duNdu>û y;ÿy c;hnÖVy;ÿy cÖ nmoÿ /O„û ,veÿ c p[mx
Oû ;yÿ cÖ nmoÿ
dUtû ;yÿ cÖ p[ihÿt;y cÖ nmoÿ inWÖi©,eÿ ceW…u /ômteÿ cÖ nmÿStIô+,eWvÖ e
c;yu…û /neÿ cÖ nmÿ" Sv;yu/û ;yÿ c su/û Nvÿne cÖ nmÖ" ßuTy;ÿy cÖ
pQy;ÿy cÖ nmÿ" k;ô$‰;ÿy c nIôPy;ÿy cÖ nmÖ" sU¥;ÿy c srÄSy;ÿy
cÖ nmoÿ n;ô¥;yÿ c vwxNÖ t;yÿ cÖ nmÖ" kÀPy;ÿy c;vÖ$‰;ÿy cÖ nmoô
v„y;Ryà c;vÖ„y;Ryÿ cÖ nmoÿ me~Ö y;ÿy c iv¥uTû y;ÿy cÖ nmÿ ÈÖ…/[y;ÿy
c;tÖPy;ÿy cÖ nmoô v;Ty;ÿy cÖ re‚„mÿy;y cÖ nmoÿ v;StÖVy;ÿy c
v;Stupû ;yÿ c –7–
nmÖ" som;ÿy c ®Ä{;yÿ cÖ nmÿSt;ôm;[ yÿ c;®Ä,;yÿ cÖ nmÿ" xÖ©;yÿ c
259

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pxupû tÿye cÖ nmÿ ¨Ög;[ yÿ c .Iôm;yÿ cÖ nmoÿ ag[ve /Ö ;yÿ c dUrve /Ö ;yÿ cÖ
nmoÿ hÖN]e cÖ hnIÿyse cÖ nmoÿ vO=û >e yoô h·rÿkx
É >e yoô nmÿSt;ôr;yÖ
nmÿ" xÖM.veÿ c myoô.veÿ cÖ nmÿ" x˚ûr;yÿ c mySkôr;yÿ cÖ nmÿ"
≤xôv;yÿ c ≤xôvtÿr;y cÖ nmÖStIQy;Ryà cÖ kÀLy;ÿy cÖ nmÿ" p;ôy;RyÃ
c;v;ôTy;Ryà cÖ nmÿ" p[tÖ rÿ,;y coôˇrÿ,;y cÖ nmÿ a;t;ôy;RyÃ
c;l;ô$‰;ÿy cÖ nmÖ" x„Py;ÿy cÖ fÉNy;ÿy cÖ nmÿ" …skôTy;ÿy c
p[v;ôÁ;ÿy c –8–
nmÿ î·rÖ<y;ÿy c p[pQÖ y;ÿy cÖ nmÿ" ik˝≤xôl;yÿ cÖ =yÿ,;y cÖ
nmÿ" kpÖidRnÿe c pulSÖ tyeÿ cÖ nmoô goœ‰;ÿy cÖ gOÁ;ÿy cÖ
nmÖStLPy;ÿy cÖ geÁ;ÿy cÖ nmÿ" k;ô$‰;ÿy c g◊rÄœe ;yÿ cÖ
nmoÿ ÓdÖYy;ÿy c inve„Ö Py;ÿy cÖ nmÿ" p;˝sÖVy;ÿy c rjÖSy;ÿy cÖ
nmÖ" xu„Ky;ÿy c h·rÖTy;ÿy cÖ nmoô loPy;ÿy colÖPy;ÿy cÖ nmÿ
ËôVy;Ryà c sUMû y;Ryà cÖ nmÿ" pÖ<y;Ryà c p,Rx¥Ö ;ÿy cÖ
nmoÿåpgurû m;ÿ,;y c;….flÖte cÖ nmÿ a;ÆK%dÖte cÿ p[ÆK%dÖte cÖ nmoÿ
v" ik·rÖk>É yoÿ devÖ ;n;ô˝ ˙dÿy>e yoô nmoÿ iv=I,Ök>É yoô nmoÿ
iv…cNvÖTkÉ>yoô nmÿ a;inhÖtR >e yoô nmÿ a;mIvÖTkÉ>yÿ" –9–
{;peÖ aN/ÿsSpteÖ d·rÿ{•Ö Ilÿloiht ) EÖW;Mpu®Wÿ ;,;meWÖ ;MpÿxnûU ;Mm;
.em;RroÖ mo EÿW;ô' ik˘ cÖn;mÿmt( –
y; teÿ ®{ ≤xôv; tÖn"U ≤xôv; ivôê;hÿ.We jI ) ≤xôv; ®Ä{Syÿ .eWjÖ I ty;ÿ
no mO@ jIôvse –
îÖm;˝ ®Ä{;yÿ tÖvseÿ kpÖidRnÿe =Öy√«ÿr;yÖ p[ .ÿr;mhe mÖitm( ) yq;ÿ nÖ"
260

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

xmsÿ‚d(√pô deÖ ctu„ÿ pdeÖ ivêÿMpu∑û ' g[;meÿ aÖ‚Sm •n;ÿtru m( –
mO@û ; noÿ ®{oôt noô myÿS’…/ =Öy√«ÿr;yÖ nmÿs; iv/em te ) yCz÷ cÖ
yoíÖ mnurÿ ;yÖje ipôt; tdÿXy;mÖ tvÿ ®{Ö p[,Iÿt* –
m; noÿ mÖh;Ntÿmtûu m; noÿ a.Rk
Ö Mm; nÖ ¨=ÿNtmutû m; nÿ ¨≤=ôtm( ) m;
noÿ v/I" ipôtrÄMmot m;ôtrÿ‚Mpôy[ ; m; nÿStÖnvu oÿ ®{ rI·rW" –
m; nÿStoôkÉ tnÿyÖe m; nÖ a;yuiÿ Wô m; noô goWuû m; noô aêeWÿ u rI·rW" )
vIôr;Nm; noÿ ®{ .;…môto vÿ/IhRiÖ v„mÿNtoô nmÿs; iv/em te –
a;ôr;ˇeÿ goôfl ¨Öt pU®ÿ WÖfle =Öy√«ÿr;y suªû mÖSme teÿ aStu ) r=;ÿ c noô
a…/ÿ c dev b[ÁUû /;ÿ c nÖ" xmRÃ yCz i√ôbh;R"Ã –
Stuiû h ≈utû ' gÿtsÖR d'Ö yuv;ÿnMmOgû ' n .Iômmupÿ hÖàmu guû m[ ( ) mO@û ; jÿ·rÖ]e ®ÿ{Ö
Stv;ÿno aÖNy' teÿ aÖSm…• vÿpNtuû sen;ÿ" –
p·rÿ ,o ®Ä{Syÿ heiÖ tvO,Rà ˇ_û⁄ p·rÿ TveWÖ Syÿ dumiÖR trÿ`;ôyo" ) avÿ iSqôr;
mÖ`vÿŒStnu„vÖ mI!(vSÿ toôk;yÖ tnÿy;y mO@y –
mI!u∑ÿ mÖ ≤xvÿtm ≤xôvo nÿ" sûmu n;ÿ .v ) pÖrmÄ e vO=û a;yu/ÿ ' inô/;yÖ
’·ˇ'ô vs;ÿnÖ a; cÿrÄ ipn;ÿ k˘Ö …b.[dÖ ; gÿih –
ivik¡·rdÖ ivloÿihtÖ nmÿSte aStu .gv" ) y;Steÿ sÖhßÿ˝
hetÖ yoôåNymÖSm…• vÿpNtuû t;" –
sÖhß;ÿ…, shßÖ/ô ; b;ÿ¸voStvÿ hetÖ yÿ" ) t;s;ômIx;ÿno .gv"
pr;ÖcIn;ô mu%;ÿ ’…/ –10–
sÖhß;ÿ…, shßÖo ye ®{; a…/ô .UMy;ÿm( ) teW;˝Ã shßyojÖnåe vÖ
/Nv;ÿin tNm…s –
aÖ‚SmNmÿhTÖ yÿ,vÖR åÿe Nt·rÿ=e .Öv; a…/ÿ )
261

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nIlÿgI[ v;" ≤xitôk<#;ÿ" xÖv;R aÖ/" =ÿm;cÖr;" –
nIlÿgI[ v;" ≤xitôk<#;ô idvÿ˝ ®Ä{; ¨pÿ…≈t;" )
ye vO=û We ÿu sÖ‚SpÔÿr;Ö nIlÿgI[ v;ô ivloÿiht;" )
ye .Utû ;n;ôm…/ÿptyo iv≤xô%;sÿ" kpÖidRn"ÿ )
ye a•eWÿ u ivôiv?yÿ≤NtÖ p;]eWÿ ûu ipbÿtoô jn;ÿn( )
ye pÖq;Mpÿ…qôr=ÿy EelbOdû ; yÖVyu/"ÿ )
ye tIôq;Rinÿ p[cÖ rÿ≤Nt sOk
û ;vÿNto inWÖi©,ÿ" )
y EÖt;vÿNtíÖ .Uy;˝ÃsíÖ idxoÿ ®Ä{; ivÿtiSqÖre ) teW;˝Ã shßyojÖnåe vÖ
/Nv;ÿin tNm…s –
nmoÿ ®Ä{>e yoô ye pO…ÿ qôVy;' yeåÿ Nt·rÿ=Öe ye idôiv yeW;ôm•Ö' v;toÿ
vÖW…R mWÿvSÖ te>yoô dxÖ p[;cIôdx
R ÿ d≤=ô,; dxÿ
p[tÖ IcIôdx
R odIÿcIôdx
R oô?v;RSte>yoô nmÖSte noÿ mO@yNtuû te y' i√ô„mo yíÿ noô
√πi∑ô t' voô jM.eÿ d/;…m –11–
îit ctuqk
R ;<@º pçm" p[p;#k" 5
aq ctuqk
R ;<@º Wœ" p[p;#k" 6
aXmÖ•jU MÖR pvRtà e ≤x…≈y;ô,;' v;tÿe pÖjNR yeÖ v®ÿ,SyÖ xu„meÿ ) aÖŒ
aoWÿ/I>yoô vnÖSpitô>yoå…/ô sM.Otÿ ;'ô t;' nÖ îWÖmjU Ã| /ˇ m®t"
s˝rr;Ö,;" –
aXmÿ˝SteÖ =udmÖ 'u teÖ xugCÿO ztuû y' i√ô„m" –
sÖm{ûu Syÿ Tv;ôv;kôy;¶eÖ p·rÿ Vyy;m…s ) p;ôvk
Ö o aÖSm>yÿ˝ ≤xôvo .ÿv

ihômSyÿ Tv; jÖr;yu,û ;¶eÖ p·rÿ Vyy;m…s ) p;ôvk
Ö o aÖSm>y˝Ã' ≤xôvo .ÿv
262

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]


¨pÖ Jm•upÿ vetsÖ åe vÿˇr' nÖdI„v; ) a¶eÿ ipôˇmÖp;mÿ…s –
m<@Üiÿ kô t;….ôr; gÿihô sem' noÿ yÖDm( ) p;ôvk
Ö vÿ,˝R ≤xôv' ’¡…/ –
p;ôvk
Ö a; …côtyÿNTy; ’ûp; ) =;mÿn®u[ cÄ ¨ÖWsoô n .;ônnu ;ÿ –
tUv•ÖR y;mÖ•te x
ÿ SyÖ nU r,Ö a; yo `O,û e ) n tÿtWO ;ô,o aÖjrÿ" –
a¶eÿ p;vk roÖ…cW;ÿ mÖN{y;ÿ dev …jô◊y;ÿ ) a; devÖ ;Nvÿ≤=ô y≤=ÿ c –
s nÿ" p;vk dIidôvoå¶eÿ devÖ ;˝ îÖh;vÿh ) ¨pÿ yÖD˝ hÖivíÿ n" –
aÖp;…môd' Nyyÿn˝ smu{û Syÿ inôvx
e nÿ m( ) aÖNy' teÿ aÖSmˇÿpNtu hetÖ yÿ"
p;vÖko aÖSm>yÿ˝ ≤xôvo .ÿv –
nmÿSteÖ hrÿse xoô…cWeÖ nmÿSte aSTvô…cRWÿe ) aÖNy' teÿ aÖSmˇpÿNtu hetÖ yÿ"
p;vÖko aÖSm>yÿ˝ ≤xôvo .ÿv –
nOWû deÖ v@ÿPsuWû deÖ v@±vnÿ sÖ deÖ v@±biÿ hRWô deÖ v$(svÿu iÖ vRdÖe v$( –
ye devÖ ; devÖ ;n;'Ã yÖ…Dy;ÿ yÖ…Dy;ÿn;˝ s'vTsÖrI,Ömpu ÿ .;ôgm;sÿte )
aÖ¸tû ;doÿ hÖivWoÿ yÖDÄ e aÖ‚SmNTSvÖy' ju¸ÿ ?vôMm/unÿ o `Otû Syÿ –
ye dÖve ; devÖ „e v…/ÿ devTÖ vm;yÖNye b[˜,ÿ " purEÖt;roÿ aÖSy ) ye>yoô nteR
pvÿtÖe /;mÖ ik˘ cÖn n te idôvo n pO…ÿ qôVy; a…/ô òuWuÿ –
p[;,ô dÖ ; aÿp;nÖd; Vy;ÿndÖ ;íÿ=dûu ;R vÿcoRdô ; vÿ·rvoôd;" ) aÖNy' teÿ
aÖSmˇÿpNtu hetÖ yÿ" p;vÖko aÖSm>yÿ˝ ≤xôvo .ÿv –
aÖ…¶‚StÖGmenÿ xoô…cW;ô y˝sÖi√ê'Ö Nyÿi],ÿm( ) aÖ…¶noRà v˝ste rÄ…ym( –
swn;nIÿknÉ suivôd]oÿ aÖSme y∑;ÿ devÖ ;˝ a;yÿ…jœ" Svô‚St ) adÿB/o
goôp; ¨Öt nÿ" prÄSp; a¶eÿ ¥umû dutû revÄ i∂ÿdIih –1–
y îÖm; ivê;ô .uvnÿ ;inô ju◊dÖ iO WôhoRt;ÿ inWÖsÄ ;d;ÿ ipôt; nÿ" ) s a;ô≤xW;ô
263

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

{ivÿ,…môCzm;ÿn" prmÖCzdoô vrÄ a; ivÿvx
e –
ivôêk¡m;Rô mnÿs;ô yi√h;ÿy; /;ôt; ivÿ/;ôt; pÿrmÄ ot sÖNdOk™ )
teW;ÿ…mô∑;inô s…môW; mÿd≤Ntô y]ÿ s¢ÖWÄ IRNpÖr Ek¡m;ôÛ" –
yo nÿ" ipôt; jÿinôt; yo ivÿ/;ôt; yo nÿ" sÄtÖ o aÖ>y; s∆Öj;nÿ )
yo devÖ ;n;'Ã n;mÖ/; Ek¡ EÖv t˝ sÿMp[XÖ nM.uvnÿ ; yNTyÖNy; –
t a;yÿjNtÖ {ivÿ,˝ smÿSm;ô AWÿy"Ö pUvÃRe j·rÖt;roÖ n .Unû ; ) aÖstU ;ôR
sUt;Rô rjÿso ivôm;neÖ ye .Utû ;inÿ sÖm’¡<v…•ôm;inÿ –
n t' ivÿd;qÖ y îÖd' jÖj;n;ôNy¥u„û m;kômNtÿrM.v;it ) nIôh;ôr,e Ö p[;vOtÿ ;
jLPy;ÿ c;sutû pO ÿ ¨KqÖx;sÿír≤Nt –
pÖro idôv; pÖr EÖn; pO…ÿ qôVy; pÖro devÖ …e .ôrsurÿ gÄw hRu ;ô yt( ) k˝ æSvÖÌ.|Ã
p[qmÖ ' dÿ/Ö[ a;po yô ]ÿ devÖ ;" sÖmgÿCzNt ivêe –
t…mÌ.RMÃ p[qmÖ ' dÿ/Ö[ a;poô y]ÿ devÖ ;" sÖmgÿCzNtÖ ivêeÿ ) aÖjSyô
n;.;ôv?yekmÖ ipRtà 'Ö y‚Smÿ…•ôd' ivêÖM.uvnÖm…/ÿ …≈ôtm( –
ivôêk¡m;Rô Ájÿin∑ devÖ a;idÌÿN/ôvoR aÿ.v‚d(√tô Iyÿ" ) tOtû Iyÿ" ipôt;
jÿinôt*Wÿ/In;mÖp;' g.|Ö Vyÿd/;Tpu®]Ä ; –
c=uWÿ " ipôt; mnÿs;ô ih /Iroÿ `Otû menÿ e ajnÖ•n' mÿ ;ne ) yÖdde Nt;ô
adÿνhNtÖ pUvRÖ a;id∂‰;v;ÿp…O qôvI aÿpq[ te ;m( –
ivôêtÿí=u®tÄ ivôêtoÿm%
u o ivôêtoÿhSt ¨Öt ivôêtÿSp;t( ) sMb;ô¸>y;'ô
nmÿitô sMptÿ]¥Öw ;Rv;ÿp…O qôvI jÖnyÿNdevÖ Ek¡" –
ik˝ æSvÿd;sId…/ôœ;nÿm;ôrM.ÿ,' ktÖmÆTSvô≤Tkm;ÿsIt( ) ydIô .U…m'Ã
jÖnyÿiNvôêk¡m;Rô iv ¥;m*,oÃNR mihôn; ivôêcÿ=;" –
ik˝ æSvô√nÖ' k ¨Ö s vO=û a;ÿsIô¥toô ¥;v;ÿp…O qôvI inÿ∑tÖ="u )
mnIÿiW,oô mnÿs; pOCû zteduû t¥dÖ?yitÿœ∫
Ö v⁄ nÿ ;in /;ôryÿn( –
264

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

y; teÖ /;m;ÿin prÄm;…,ô y;vÖm; y; mÿ?yÖm; ivÿêkmR•tuû me ; ) ≤x=;ô
s≤%ÿ>yo hÖiviWÿ Sv/;v" Svôy' yÿjSv tÖnvu Ã' juW;ô," –
v;ôcSpit'à ivôêk¡m;R,mûtU yeÿ mnoôyju Ö' v;jeÿ aÖ¥; ¸ÿvme ) s noô neidÿœ;ô
hvÿn;in joWte ivôêxÿM.Urû vÿse s;ô/k
u m¡ ;R –
ivêÿkmRNhÖivW;ÿ v;vO/;ôn" Svôy' yÿjSv tÖnvu Ã' juW;ô," ) muÁNÿ TvôNye
aÖ….tÿ" sÖpà;ÿ îÖh;Sm;k¡MmÖ`v;ÿ sU·û rrÿStu –
ivêÿkmRNhÖivW;ô v/Rnà ne ];ôt;rÄ…mN{ÿm’,orvÖ?ym( ) tSmôw ivxÖ"
smÿnmNt pUvû IRryÄ mugû o[ ivÿhVÖ yoÿ yq;sÿt( –
sÖm{ûu ;yÿ vÖynu ;ÿyÖ …sN/Unÿ ;ôMptÿyeÖ nmÿ" ) nÖdIn;ô˝ sv;Rsà ;‚Mpô]e jÿ¸u tû ;
ivôêk¡m,R eÖ ivê;h;mÿTyR˝ hÖ…v" –2–
¨denÿ muˇrÖ ;' nÖy;¶eÿ `Otne ;¸t ) r;ÖySpoWÿ,e Ö s˝ sOjÿ p[jÖ y;ÿ cÖ /nenÿ c

îN{emÖ Mp[tÿ rÖ ;' ’¡…/ sj;ôt;n;ÿms√ÖxI ) smenÿ 'Ö vcRsà ; sOj devÖ >e yoÿ
.;gÖ/; aÿst( –
ySyÿ k⁄mû oR hÖivgOhRû e tmÿ¶e v/Ry;ô Tvm( ) tSmwÿ devÖ ; a…/ÿ b[v•Öy' cÖ
b[˜,ÿ Spitÿ" –
¨duÿ Tv;ô ivêeÿ devÖ ; a¶eÖ .rÿNtuû …c·ˇÿ…." ) s noÿ .v ≤xôvtÿm"
supû t[ Iÿko ivô.;vÿs"u –
pçÖ idxoÖ dwvIÿyDÖR mÿvNtu devÖ IrÄp;mÿit' dumiRÖ tMb;/ÿm;n;" ) r;ÖySpoWeÿ
yÖDpÿitm;ô.jÿNtI" –
r;ÖySpoWeÖ a…/ÿ yÖDo aÿSq;ôTs…mÿıe aÖ¶;v…/ÿ m;mh;ôn" ) ¨ÖKqpÿT]Ö
È@‰oÿ gO.IôtStô¢' `ÖmMR pÿ·rôgÁO ;ÿyjNt –
265

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ëôj;R y¥ÖDmxÿmNt devÖ ; dwVy;ÿy /Ö]Re jo∑ÿe^ ) devÖ ≈Ö I" ≈Imÿ,;"
xÖtpÿy;" p·rÖgÁO ÿ devÖ ; yÖDm;ÿyn( –
sUyrÃR ‚Xmôh·R rÿkx
É " purû St;ÿTsivôt; Jyoitô®dÿy;ô˝ ajÿßm( ) tSyÿ pUWû ;
p[sÿ vÖ ' y;ÿit devÖ " sÖMpXyôiNvê;ô .uvnÿ ;in goôp;" –
devÖ ; devÖ >e yoÿ a?vÖyNR toÿ aSquvIRtô ˝ xÿ…mô]e xÿ…môt; yÖj?ywÿ ) turû Iyoÿ
yÖDo y]ÿ hÖVymeitô ttÿ" p;vÖk; a;ô≤xWoÿ no juWNt;m( –
ivôm;nÿ EÖW idôvo m?yÿ a;St a;pip[vô ;n[odÿsI aÖNt·rÿ=m( ) s
ivôê;cIÿr…Ä . cÿ∑e `Otû ;cIÿrNtôr; pUvmRÖ pÿr' c kÉtô mu ( –
¨Ö=; sÿm{ûu o aÿ®,Ä " sÿpu ,Ö "R pUvSRÃ yÖ yoinÿ‚Mpôtru ; ivÿvx
e ) m?yeÿ idôvo
inihÿt"Ö pO‚XnôrXm;ô iv cÿ£meÖ rjÿs" p;ôTyNt* –
îN{Ö' ivê;ÿ avIvO/NTsmu{û Vyÿcs'Ö …grÿ" ) rÄqItÿm˝ rqIôn;' v;j;ÿn;ô˝
sTpÿitôMpitÿm( –
suªû ÙÖ yRDÖ o devÖ ;˝ a; cÿ v=Ö¥=ÿd…Ö ¶devRÖ o devÖ ;˝ a; cÿ v=t( )
v;jÿSy m; p[svÖ ne oÿdg( ;[ .ô ,e odÿg.[ It( ) aq;ÿ sÖpà;ô˝ îN{oÿ me
ing[;.ô ,e ;/ÿr;˝ ak" –
¨Ödg( ;[ .ô ' cÿ ing[;.ô ' cÖ b[˜ÿ devÖ ; aÿvIvO/n( ) aq;ÿ sÖpà;ÿinN{;ô¶I meÿ
ivWûcU In;ôNVyÿSyt;m( –3–
a;ôx"u ≤xx;ÿno vOW.Ö o n yu?û mo `ÿn;`Ön" =o.ÿ,íWR,Iôn;m( )
s'£
Ö Ndÿnoåin…môW EÿkvIôr" xÖt˝ sen;ÿ ajyTs;ôk…mN{ÿ" –
s'£
Ö Ndÿnne ;in…môW,e ÿ …jô„,un;ÿ yuTk;ôr,e ÿ duí‰ôvnenÿ /O„û ,un;ÿ ) tidN{e,ÿ
jytÖ tTsÿh?v'ô yu/oÿ nrÄ îWuhÿ StenÖ vO„,;ÿ –
s îWuhÿ Stw"ô s inÿWiÖ ©….ÿvx
RÖ I s˝ßÿ∑;ô s yu/Ö îN{oÿ gÖ,ne ÿ )
266

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sÖ˝sO∑û …Ö jTsoÿmpÖ ; b;ÿ¸xÖ?yU?ÃR vR/Nÿ v;ô p[itÿiht;….ôrSt;ÿ –
bOhSÿ pteÖ p·rÿ dIy;ô rqenÿ r=oôh;…m];ÿ˝ apÖb;/ÿm;n" ) p[.Ö ÔÖ NTsen;ÿ"
p[m,ûO o yu/û ; jyÿ•SÖ m;k¡m?e yivôt; rq;ÿn;m( –
goô]…Ö .d'Ã goôivd'Ö vjÿb[ ;¸'û jyÿNtÖmJmÿ p[m,Oû NtÖmojÿs; ) îÖm˝ sÿj;t;ô
anuÿ vIry?vô…mN{ÿ˝ s%;ôyoånuû s˝ rÿ.?vm( –
bÖliÖ vôD;ôy" Sqivÿr"Ä p[vIÿr"Ä shÿSv;Nv;ôjI shÿm;n ¨Ög"[ ) aÖ….vIÿro
aÖ….sÿTv; shoôj; jw]…ÿ mN{ô rqÖm; itÿœ goôivt( –
aÖ…. goô];…,ô shÿs;ô g;hÿm;noådÖ;yo vIôr" xÖtmÿNyu·û rN{ÿ" ) duíû ‰ôvnÖ "
pOtÿ n;ôW;@ÿy?ûu yoÿåSm;kô˝ sen;ÿ avtuû p[ yuTû su –
îN{ÿ a;s;' netÖ ; bOhSÖ pitôd≤R =ÿ,; yÖD" purû Eÿtûu somÿ" )
devÖ sÖ nÖe ;n;ÿm…..ÔtIôn;' jyÿNtIn;MmÖ®toÿ yÖNTvg[ÿe –
îN{ÿSyÖ vO„,oô v®ÿ,SyÖ r;Dÿ a;idÖTy;n;ÿMmÖ®t;ô˝ x/RÃ ¨Ögm[ ( )
mÖh;mÿns;M.uvnCyôv;n;ô' `oWoÿ devÖ ;n;ô' jyÿt;ômdu Sÿ q;t( –
aÖSm;kô…mN{Ö" smÿtO We u ?vôj„e vôSm;kô˘ y; îWÿvSÖ t; jÿyNtu ) aÖSm;k˘Ã
vIôr; ¨ˇÿre .vNTvôSm;nuÿ dev; avt;ô hveWÿ u –
¨ıÿWyR m`vÖ•;yu/ÿ ;ôNyuTsTvÿn;Mm;mÖk;n;ôMmh;ÿ˝…s ) ¨√é]ÿ hNv;ô…jn;ô'
v;…jÿn;ôNyu{q;ÿn;ô' jyÿt;metûu `oWÿ" –
¨pÖ p[te Ö jyÿt; nr" iSqôr; vÿ" sNtu b;ôhvÿ" ) îN{oÿ vÖ" xmÃR
yCzTvn;/O„û y; yq;sÿq –
avÿs∑O ;ô pr;ÿ ptÖ xrÿVyeÖ b[˜sÿ ˝≤xt; ) gCz;ô…m];ôNp[ ivÿxÖ mwW;ô' k˘
cÖnoæCzÿW" –
mm;R…Ã , teÖ vmR…Ã .Xz;dy;…mô somÿSTv;ô r;j;ômtO nÿe ;ô….åvÿSt;m( )
¨ÖrovRrIyoô v·rÿvSte aStuû jyÿNt'ô Tv;mnuÿ mdNtu devÖ ;" –
267

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y]ÿ b;ô,;" sÖMptÿ≤Nt k⁄m;ôr; ivÿ≤xô%; îÿv ) îN{oÿ nÖSt]ÿ vO]hÖ ;
ivÿê;ôh; xmÃR yCztu –4–
p[;cIômnuÿ p[iÖ dxÖMp[ie hÿ ivô√;nÖ¶re ¶ÿ e purû oaÿ…¶.RvheÖ ) ivê;ô a;x;ô dI¥;ÿnoô
iv .;ôÁjU Ã| no /eih i√ôpdeÖ ctÿ„u pde –
£mÿ?vmÖ…¶n;ô n;kÖm:u y˝hSteWÿ ûu …b.[tÿ " ) idôv" pûœO ˝ suvgÿ TÖR v;
…mô≈; devÖ …e .ÿr;?vm( –
pO…û qôVy; aÖhmudNÖ t·rÿ=mÖ ;®ÿhmÖNt·rÿ=;ôi∂vÖm;®ÿhm( ) idôvo n;k¡Sy
pOœû ;Tsuvÿ JÖ yoRitÿrg;mÖhm( –
suvû yÖ NR toô n;pe=ÿ NtÖ a; ¥;˝ roÿh≤Ntô rodÿsI ) yÖD' ye ivôêtoÿ/;rÄ˝
suivÿ√;˝so ivteinôre –
a¶eÖ p[ie hÿ p[qmÖ o devÿ yÖt;' c=udÿ vÖRe ;n;ÿmtûu mTy;ÃnR ;m( ) îyÿ=m;,;ô
.Og…ÿu ." sÖjoW;ô" suvyÿ NR tuû yjÿm;n;" Svô‚St –
nˇ_oôW;s;ô smÿns;ô iv¡pe /;ôpyetÿ Öe ≤xxumû k
e ˝¡ smIôcI ) ¥;v;ô =;m;ÿ
®ÄKmo aÖNtivR .;ÿit devÖ ; aÖ…¶' /;ÿryN{iv,oôd;" –
a¶eÿ shß;= xtmU/HR zÖt' teÿ p[;,ô ;" sÖhßÿmp;ôn;" ) Tv˝ s;ÿhß
Ö Syÿ
r;Öy ÈÃ≤xWeÖ tSmwÿ te iv/emÖ v;j;ÿyÖ Sv;h;ÿ –
supû ,Ö oRåà …s gÖ®Tm;ÿNpO…qôVy;˝ sIÿd pOœû º pO…ÿ qôVy;" sIÿd .;ôs;Nt·rÿ=mÖ ;
pO,ÿ Ö JyoitÿW;ô idvÖmˇu .ÿ ;nÖ tejsÿ ;ô idxÖ ¨∂O˝ÿ h –
a;ôj◊u ;ÿn" supû t[ Iÿk" purû St;ôd¶eÖ Sv;' yoinôm; sIÿd s;ô?y; )
aÖ‚SmNTsÖ/Sqôe a?yuˇrÿ ‚SmôiNvêeÿ dev;ô yjÿm;ní sIdt –
p[ı
e oÿ a¶e dIidih purû o noåjÿßy; sUMû y;Rà yivœ ) Tv;˝ xêÿNtÖ ¨pÿ
y≤Ntô v;j;ÿ" –
268

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ivô/me ÿ te prÄme jNmÿ•¶e ivô/me Ö StomwrÖ vÿre sÖ/Sqeÿ ) ySm;ô¥one®ÿ dÄ ;·rÿq;ô
yjeÖ tMp[ Tve hÖvI˝iWÿ ju¸reÄ s…mÿıe –
t;˝ sÿivôtvu rR <eÿ ySy …cô];m;h' vO,ÿ e sumiÖ t' ivôêjÿNy;m( ) y;mÿSyô
k<voô aduhÿ TÖ p[pIÿn;˝ sÖhßÿ/;r;Ö' pyÿs; mÖhI' g;m( –
sÖ¢ teÿ a¶e sÖ…m/ÿ" sÖ¢ …jô◊;" sÖ¢WRyà " sÖ¢ /;mÿ ipôy[ ;…,ÿ ) sÖ¢
ho];ÿ" s¢Ö/; Tv;ÿ yj≤Nt sÖ¢ yonIôr; pO,ÿ Sv; `Otû ne ÿ –
ÈÖdõO c™ ;ÿNy;ôdõO ™ cwtÿ ;ôdõO ™ cÿ p[itôdõO ™ cÿ …môtíÖ s‚MmÿtíÖ s.ÿr;" )
xu£
û Jyoÿití …cô]Jyoÿití sÖTyJyoÿitíÖ Jyoitÿ„m;˝í
sÖTyíÿtpÖR ;í;Tyÿ˝h;" – Aût…Ö j∞ÿ sTyô…j∞ÿ sen…Ö j∞ÿ
suWû ,e íÖ ;NTyÿ…m]í dUrû ae …ÿ m]í gÖ," )
Aûtíÿ sÖTyíÿ /[vuû íÿ /Ö®,ÿí /Öt;R cÿ iv/Öt;R cÿ iv/;rÄy" )
ÈÖd=O ;ÿs Et;ôd=O ;ÿs Ëô Wu ,ÿ" sÖd=O ;ÿs"Ö p[itÿsdO=;sÖ Etÿn )
…môt;sÿíÖ s‚Mmÿt;sí n ËôtyeÖ s.ÿrso m®to yÖDe aÖ‚Sm‡…•N{Ö'
dwvIôivRxoÿ mÖ®toånuvÿ Tm;Rnoô yqeN{Ö' dwvIôivRxoÿ mÖ®toånuvÿ Tm;Rn EÖv…môm'
yjÿm;n'Ö dwvIÿíÖ ivxoô m;nuWÿ Iôí;nuvÿ Tm;Rno .vNtu –5–
jIômtU Sÿ yev .vitô p[tIÿkô˘ y√ÖmIR y;itÿ sÖmd;ÿmpûu Sqeÿ ) an;ÿivıy;
tÖnvu ;ÿ jyÖ Tv˝ s Tv;ô vmR,Ã o mihôm; ipÿptuR –
/Nvÿn;ô g; /Nvÿn;ô…j' jÿyme Ö /Nvÿn; tIôv;[ " sÖmdoÿ jyem ) /nu"û
x]oÿrpk;ôm' ’¡,oitô /Nvÿn;ô sv;Ã"R pÖi[ dxoÿ jyem –
vÖ+yNtIôvde ; gÿnIg≤Ntô k,R‚Ã Mp[yô ˝ s%;ÿyMp·rWSvj;ôn; ) yoWevÿ
≤x¤πô ivtÖt;…/ô /NvÖNJy; îÖy˝ smÿne p;ôryÿNtI –
te a;ôcrÿNtIô smÿnve Ö yoW;ÿ m;ôtve ÿ pu]û ‚Mbÿ.tO ;mupû Sqeÿ ) apÖ
269

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

x]Uiÿ Nv?yt;˝ s'ivd;ône a;àIRÃ îÖme ivÿ„fûr⁄ NtIÿ aÖ…m];ÿn( –
bÖ◊Iôn;‚Mpôt; bÖ¸rÿSy pu]û …íôí; ’¡,oitô smÿn;vÖgTyÿ ) îÖW…ûu /" s˚;ô"
pOtnÿ ;íÖ sv;R"à pOœû º innÿıo jyitô p[stÿU " –
rqeÖ itœÿ•yit v;ô…jnÿ" purû o y]ÿy] k;ômyÿte suW;rÄ…q" )
aÖ.IxUnÿ ;Mmihôm;n'Ã pn;ytÖ mnÿ" pÖí;dnuÿ yCz≤Nt rÄXmyÿ" –
tIôv;[ N`oW;ÿN’<vteÖ vOWpÿ ;,Öyoåê;ô rqe…ÿ ." sÖh v;ôjyÿNt" )
aÖv£
Ö ;mÿNtÖ" p[pdÿ rw …Ä m];ÿ≤N=ô,≤Ntô x]U˝û rnÿpVyyNt" –
rÄqvÖ ;hÿn˝ hÖivrÿSyô n;mÖ y];yÿ/u Ö' inihÿtmSyô vmRÃ ) t];ô rqÖmpu ÿ
xÖGm˝ sÿdme ivôê;h;ÿ vÖy˝ sumÿ nÖSym;ÿn;" –
Sv;ôdWu ˝Ö sdÿ" ipôtroÿ vyoô/;" ’¡Cz^…πû ≈tÖ" xˇ_IÿvNto g.Iôr;" )
…cô]sÿne ;ô îWubÿ l;ô amO/ÿ ;[ " sÖtovIÿr; ¨Örvoÿ v[;ts;ôh;" –
b[;˜ÿ,;sÖ" iptÿr"Ä soMy;ÿs" ≤xôve noô ¥;v;ÿp…O qôvI aÿnhÖe s;ÿ ) pUWû ; nÿ"
p;tu du·rÖt;dÿtO ;vO/oô r=;ô m;ik¡noR aÖ`xÿ˝s Èxt –
supû ,Ö | vÿSte mOgû o aÿSy;ô dNtoô go….ô" s•ÿı; ptitô p[stÿU ; ) y];ô nrÄ"
s' cÖ iv cÖ {vÿ≤Ntô t];ôSm>yô…mWÿv"Ö xmRÃ y˝sn( –
AjIÿtÖe p·rÿ vOõ…™ G/ô noåXm;ÿ .vtu nStÖn"U ) somoô a…/ÿ b[vItuû
noåidÿitô" xmRÃ yCztu –
a; jÿÏ≤Ntô s;NveWÿ ;' jÖ`n;ô˝ ¨pÿ …jflte ) aê;ÿjinô
p[ctÿe sÖ oåê;ÿNTsÖmTsuÿ cody –
aihÿ·rv .oôg"w pyeiRÃ t b;ô¸' Jy;y;ÿ heiÖ tMpÿ·rÖb;/ÿm;n" ) hÖStÖflo ivê;ÿ
vÖynu ;ÿin ivô√;Npum;ôNpum;ÿ˝sÖMp·rÿ p;tu ivôêtÿ" –
vnÿSpte vIô@v± ©ÿ oû ih .Uyû ; aÖSmTsÿ%; p[tÖ rÿ," suvû Irÿ" ) go….ô" s•ÿıo
a…s vIô@yÿSv;Sq;ôt; teÿ jytuû jeTv;ÿin –
270

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

idôv" pO…ÿ qôVy;" pyoR·rjÖ ¨∫Otÿ Ö' vnÖSpitÿ>yÖ" py;R.tÿO ˝Ö shÿ" )
aÖp;moôJm;nÖMp·rÖ go….ôr;vOtÿ …Ö mN{ÿSyô vj[˝ÿ hÖivW;ô rq'Ã yj –
îN{ÿSyô vj[oÿ mÖ®t;ômnIÿk‚Mmô]SyÖ g.oRô v®ÿ,Syô n;….ÿ" ) sem;' noÿ
hÖVyd;ÿit' juW;ô,o devÿ rqÖ p[itÿ hÖVy; gO.ÿ ;y –
¨pÿ ê;sy pO…qôvImutû ¥;Mpu®ÿ ]Ä ; teÿ mnut;ô' iviœÿt'Ö jgÿt( ) s duNÿ du.e
sÖj·U rN{e,ÿ devÖ dw rRûU ;∂vIÿyoô apÿ se/Ö x]Unÿ ( –
a; £¡NdyÖ blÖmojoÿ nÖ a; /;ô in∑ÿinih du·rÖt; b;/ÿm;n" ) apÿ p[oq
duNdu.e duCû z⁄n;ÿ˝ îÖt îN{ÿSy muiû ∑rÿ…s vIô@yÿSv –
a;mUrjÿ p[TÖ y;vÿtyR åÖe m;" kÉt¡ mûu ∂uNÿ dû…u .v;Rvà dIit ) smêÿp,;Ríô rÿ≤Nt noô
nroÖ åSm;k¡…mN{ rÄ…qnoÿ jyNtu –6–
yd£¡Nd" p[qmÖ ' j;yÿm;n ¨Ö¥NTsÿm{ûu ;dutû v;ô purIÿW;t( ) Xyenô Syÿ pÖ=;
hÿ·rÖ,Syÿ b;ôÙ ¨ÿpSÖ tuTyÖMmihÿ j;ôt' teÿ avRn( –
yÖmne ÿ dÖˇ' i]ôt Eÿnm;yun…Ö gN{ÿ E,Mp[qmÖ o a?yÿitœt( ) gÖN/ÖvoR aÿSy
rxÖn;mÿg>O ,;ôTsUr;Ödê'Ã vsvoô inrÿt∑ –
a…sÿ yÖmo aSy;ÿidôTyo aÿv•ÖR …sÿ i]ôto guÁnÿº vÖt[ ne ÿ ) a…sô somÿne
sÖmy;ô ivpOˇÿ _ a;ô¸SteÖ ]I…,ÿ idôiv bN/ÿn;in –
]I…,ÿ t a;¸idôiR v bN/ÿn;inô ]I<yÖPsu ]I<yÖNt" sÿm{ûu e ) ¨Ötve ÿ meÖ
v®ÿ,XzNTSyvRNÖ y];ÿ t a;ôÛ" pÿrmÄ ' jÖin]ÿm( –
îÖm; teÿ v;…j•vÖm;jRnà ;nIôm; xÖf;n;ÿ˝ sinôtiu nR/ô ;n;ÿ ) a];ÿ te .Ö{;
rÿxnÖ ; aÿpXymOtû SyÖ y; aÿ….ôr=ÿ≤Nt goôp;" –
a;ôTm;n'Ã teÖ mnÿs;ôr;dÿj;n;mÖvo idôv; pÖtyÿNtMptÖ©m( ) ≤xroÿ
apXyMpÖ…q….ÿ" sugû …e .ÿrre,Ä …u .ôjhRe mÿ ;nMptÖi] –
271

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a];ÿ te Âôpmuˇÿ mÖ mÿpXy'Ö …jgIÿWm;,…môW a; pÖde go" ) yÖd; teÖ mtoôR
anuû .ogÖm;nÖ@;idd(g…[ sÿœÖ aoWÿ/IrjIg" –
anuÿ Tv;ô rqoô anuû myoRÃ avR•Ö nuû g;voånuû .gÿ" kÖnIn;ÿm( ) anuû
v[;t;ÿsSÖ tvÿ sÖ:ymIÿyrûu nuÿ devÖ ; mÿ…mre vIôy'ÃR te –
ihrÿ<yÍû©oåyoÿ aSyÖ p;d;ô mnoÿjv;ô avÿrÄ îN{ÿ a;sIt( ) devÖ ; îdÿSy
hivôr¥ÿm;yÖNyo avRNÃ tMp[qmÖ o aÖ?yitÿœt( –
ÈÖm;RNt;ÿs"Ö …s≤lÿkm?ym;sÖ" s˝ xUr,ÿ ;so idôVy;soô aTy;ÿ" ) hÖ˝s;
îÿv ≈e…,ôxo yÿtNteÖ yd;≤=ÿWiu dRVô ymJmômê;ÿ" –
tvÖ xrIÿrMpt…yô„<vÿvNÖR tvÿ …côˇ' v;tÿ îvÖ /[jIÿm;n( ) tvÖ Í©;ÿ…,ô
iviœÿt; pu®]Ä ;rÿ<yeWûu j.urRà ;,; cr≤Nt –
¨pÖ p[;g;ôCzsÿn' v;ôJyv;RÃ dev{Ö Ic;ô mnÿs;ô dI?y;ÿn" ) aÖj" purû o nIÿyteÖ
n;….ÿrSÄ y;nuÿ pÖí;Tkôvyoÿ y≤Nt re.Ä ;" –
¨pÖ p[;g;ÿTprÄm' yTsÖ/Sqômv;R˝ô aCz;ÿ ipôtrÿMm;ôtr'Ã c ) aÖ¥;
dÖve ;Ôu∑tÿ moô ih gÖMy; aq;x;ÿSte d;ôxWu Öe v;y;Ã…R , –7–
m; noÿ …mô]o v®ÿ,o ayRmÖ ;yu·rN{ÿ A.u=û ; mÖ®tÖ" p·rÿ :yn( ) y√;ô…jnoÿ
devÖ j;ôtSyÖ s¢e"ÿ p[v+Ö y;moÿ ivôdqeÿ vIôy;R…Ã , –
y…•ô…,Rj;ô reK,ÿs;ô p[;vOtÿ Sy r;Öit' gO.ÿ Iôt;Mmu%
ÿ tÖ o nyÿ≤Nt ) sup;[ õÿ jÖ o
meMyÿi√ôê¡p îN{;pU„û ,o" ipôy[ mPyeiÿ tô p;qÿ" –
EÖW Cz;gÿ" purû o aêÿne v;ô…jn;ÿ pU„û ,o .;ôgo nIÿyte ivôêdeVÿ y" )
aÖ….ôip[y'Ö yTpurÿ oÖ@;xÖmvRtà ;ô Tv∑ednÿe ˝ s*≈vÖs;yÿ …jNvit –
yıÖiv„yÿmtO x
uû o devÿ yÖ ;n'Ö i]m;RnWÿu ;ô" pyRêÖ' nyÿ≤Nt ) a];ÿ pU„û ," p[qÿ mÖ o
.;ôg Eÿit yÖD' devÖ >e yÿ" p[itvedÖ yÿ•jÖ " –
272

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

hot;ÿ?vÖyrRu ;vÿy; a…¶…môN/o g[;vÿ g[;.ô ¨Öt x˝St;ô suivÿp"[ ) tenÿ yÖDne Ö
Svÿr’
' tenÖ æSÿv∑en vÖ=,;ô a; pO,ÿ ?vm( –
yUpû vÖ S[Ö k; ¨Öt ye yUpÿ v;ôh;íÖW;l'Ö ye aÿêyUpû ;yÖ t=ÿit ) ye c;vRtà Öe
pcÿn˝ sÖM.rÿNTyutû o teW;ÿm…Ö .gÿiU tRnR îNvtu –
¨pÖ p[;g;ÿTsumû Nmeåÿ /;…yô mNmÿ devÖ ;n;ôm;x;ô ¨pÿ vIôtpOœÿ " ) aNvenÿ Ö' ivp[;ô
AWÿyo md≤Nt devÖ ;n;ÿMpu∑û e cÿ’m; subû N/ÿmu ( –
y√;ô…jnoô d;mÿ s'dÖ ;nÖmvRtà oô y; xIÿW<ÖR y;ÿ rxÖn; r∆urÿ Sy ) y√;ÿ `;SyÖ
p[.tÿO m;ôSyeÿ tO,˝Ö sv;ôR t; teÖ aipÿ devÖ „e vÿStu –
ydêÿSy £ôivWoô m≤=ôk;xÖ y√;ô Svr*Ö Sv…/ÿt* ·rÖ¢m‚Sÿt ) yıStÿyo"
x…môtyu •R %
Ö We ûu sv;ôR t; teÖ aipÿ devÖ „e vÿStu –
ydUv?ÿ ymudû rÿSy;pÖv;itô y a;ômSyÿ £ôivWoÿ gÖN/o a‚Sÿt ) sû’
u tû ;
tCzÿ…môt;rÿ" ’<vNtUtû me/˝ÿ ÍtÖp;k¡MpcNtu –
yˇÖe g;];ÿd…Ö ¶n;ÿ pÖCym;ÿn;dÖ…. xUl'Ö inhÿtSy;vÖ/;vÿit ) m;
t∫ÀMy;ôm; …≈ÿWNÖ m; tO,Wÿe u devÖ >e yôStdux
û Œoÿ r;ÖtmÿStu –8–
ye v;ô…jnÿMp·rÖpXyÿ≤Nt pÖKv' y ÈÃm;ôÛ" surÿ …Ä .inRhrÖR ie tÿ ) ye c;vRtà o
m;˝s….ô=;mupû ;sÿt ¨Öto teW;ÿm…Ö .gUiÿ tRnR îNvtu –
y•I=ÿ,Mm;ô˝SpcÿNy; ¨Ö%;y;ô y; p;];ÿ…, yU„û , a;ôsce nÿ ;in )
Ëô„mÖ<y;ÿipô/;n;ÿ cÂô,;mÖ˚;" sUnû ;" p·rÿ .UWNÖ Tyêÿm( –
inô£mÿ,' inôWdÿn' ivôvtÃnR Ö' y∞Ö p@±bIÿxmÖ vRtà " ) y∞ÿ pÖp* y∞ÿ `;ô…s'
jÖ`;sÖ sv;ôR t; tÖe aipÿ devÖ „e vÿStu –
m; Tv;ô…¶?vÃnR …yıÜmû gÿ‚N/ômoR%; .[;jÿNTyô…. ivÿˇ_ j…`ÿ"[ ) îÖ∑'
vIôtmÖ….gUtÿ Ö| vWÿ$’
( t'Ö t' devÖ ;sÖ" p[itÿ gO>,ÖNTyêÿm( –
273

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ydê;ÿyÖ v;sÿ ¨pStO,û NTyÿ/Iv;ôs' y; ihrÿ<y;NySmw )
sÖNd;nÖmvRNÃ tÖMp@±bIÿx‚Mpôy[ ; devÖ „e v; y;ÿmy≤Nt –
yˇeÿ s;ôde mhÿs;ô xU’t¡ Syô p;‚„,ÃyR ; v;ô kxÿy; v; tutû odÿ ) ßucû ve Ö t;
hÖivWoÿ a?vôrWe uû sv;Rô t; teÖ b[˜,ÿ ; sUdy;…m –
ctu‚ÿ S]˝x√;ô…jnoÿ devÖ bÿN/oôvõR £
™ °ôrêÿSyÖ Sv…/ÿitô" smeiÿ t ) a…Cÿz{;ô
g;];ÿ vÖynu ;ÿ ’,otÖ p®ÿ„p®rnu`û „u y;ô iv xÿSt –
EkôSTv∑urû êÿSy; ivxÖSt; √; yÖNt;r;ÿ .vtÖStqÖt"Ru ) y; teÖ
g;];ÿ,;mOtqûu ; ’û,o…mô t;t;ô ip<@;ÿn;ôMp[ juhÿ oMyÖ¶* –
m; Tv;ÿ tpiTp[yô a;ôTm;ipôyNtÖMm; Sv…/ÿitStÖnvu Ö a; itÿiœpˇe ) m; teÿ
gû›O ru iÿ vxÖSt;itôh;yÿ …Czô{; g;];ÿ<yÖ…sn;ô …mqUÿ k" –
n v; ¨ÿvtÖe ≤Nÿmy[ seÖ n ·rÿ„y…s devÖ ;˝ îdeiÿ W pÖ…q….ÿ" sugû …e .ÿ" ) hrIÿ teÖ
yuÔ;ô pOWtÿ I a.Ut;ômpu ;ÿSq;√;ôjI /û·u r r;sÿ.Sy –
sûgu Vy'Ã no v;ôjI Sv…êÿyMpu˝û s" pu]û ;˝ ¨Öt ivÿê;ôpWu ˝ÿ rÄ…ym( )
aÖn;ôg;ôSTv' noô aidÿit" ’,otu =Ö]' noô aêoÿ vnt;˝ hÖiv„m;ÿn( –9–
îit ctuqk
R ;<@º Wœ" p[p;#k" 6
aq ctuqk
R ;<@º s¢m" p[p;#k" 7
a¶;ÿiv„,U sÖjÄ oWÿsmÖe ; vÿ/NR tu v;'ô …grÿ" ) ¥ûªu vw ;Rj…ÿe .ôr; gÿtm( –
v;jÿí me p[svÖ íÿ meÖ p[yiÿ tí meÖ p[…sÿití me /Iôitíÿ meÖ £tuíÿ meÖ Svrÿí
meÖ Xlok¡í me ≈;ôvíÿ meÖ ≈uitÿí meÖ Jyoitÿí meÖ suvíÿ me p[;,ô íÿ meåp;ôníÿ
me Vy;ôníÖ meåsÿíu me …côˇ' cÿ mÖ a;/Iÿt' c meÖ v;Kcÿ meÖ mnÿí meÖ c=uíÿ
meÖ ≈o]'Ã c meÖ d=ÿí meÖ bl'Ã c mÖ aojÿí mÖe shÿí mÖ a;yuíÿ me jÖr; cÿ
m a;ôTm; cÿ me tÖníU ÿ meÖ xmRÃ c meÖ vmRÃ cÖ meå©;ÿin c meåÖ Sq;inÿ c meÖ
274

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p¡˝iW c meÖ xrIÿr;…, c me –1–
Jywœ‰Ã' c mÖ a;…/ÿpTy' c me mÖNyuíÿ meÖ .;mÿíÖ meåmÿíÖ meåM.ÿí me jemÖ ;
cÿ me mihÖm; cÿ me v·rÖm; cÿ me p[…qôm; cÿ me vÖ„m;R cÿ me {;`uyû ; cÿ me
vOı
û ' cÿ meÖ vO≤ıÿí me sÖTy' cÿ me ≈Öı; cÿ mÖe jgÿ∞ meÖ /n'Ã c meÖ vxÿí
meÖ ‚TviWÿí me £°ô@; cÿ meÖ modÿí me j;ôt' cÿ me jinô„ym;ÿ,' c me sUˇû _'
cÿ me su’tû ' cÿ me ivôˇ' cÿ meÖ ve¥Ã' c me .Utû ' cÿ me .ivô„y∞ÿ me sugû ' cÿ
me supû q'Ã c m Aûı' cÿ mÖ A≤ıÿí me KlO¢û ' cÿ meÖ KlOi¢ÿí me mÖitíÿ me
sumiÖ tíÿ me –2–
x' cÿ meÖ myÿí me ip[yô ' cÿ meånuk;ômíÿ meÖ k;mÿí me s*mnÖsíÿ me .Ö{' cÿ
meÖ ≈eyíÿ meÖ vSyÿí meÖ yxÿí meÖ .gÿí meÖ {ivÿ,' c me yÖNt; cÿ me /Öt;R
cÿ meÖ =emíÿ meÄ /Oitÿí meÖ ivê'Ã c mÖe mhÿí me s'iÖ v∞ÿ meÖ D;]'Ã c mÖe sUíÿ
me p[sÖ íU ÿ meÖ sIr'Ã c me lÖyíÿ m Aût' cÿ mÖåe mOtÃ' c meåyÖ+m' cÖ
meån;ÿmy∞ me jIôv;tuíÿ me dI`;RyTûu v' cÿ meån…mô]' cÖ meå.ÿy' c me sugû '
cÿ meÖ xyÿn' c me sUWû ; cÿ me suiû dn'Ã c me –3–
ËKcRÃ me sUnû tO ;ÿ c meÖ pyÿí meÖ rsÿí me `ûtO ' cÿ meÖ m/uÿ c meÖ s‚Gÿ/í meÖ
xpIÿití me ’ûiWíÿ meÖ vOi∑ÿí meÖ jw]Ã' c mÖ a*≤∫ÿ¥' c me rÄ…yíÿ meÖ
r;yÿí me pu∑û ' cÿ meÖ pui∑ÿí me ivô.u cÿ me p[.Ö u cÿ me bÖ¸ cÿ meÖ .Uyíÿ me
pU,û | cÿ me pU,û tR rÿ ' cÖ meå≤=ÿití meÖ kÀyvÿ ;íÖ meå•'Ã cÖ meå=ÿ∞u me v[Ihô yÿí
meÖ yv;ÿí meÖ m;W;ÿí mÖe itl;ÿí me muÌû ;íÿ me %ÖLv;ÿí me goô/mU ;ÿí me
mÖsru ;ÿí me ip[yô ©ÿvíÖ meå,ÿví me Xy;ôm;k;ÿí me nIôv;r;ÿí me –4–
275

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aXm;ÿ c meÖ mO·ˇÿk; c me …gôryÿí meÖ pvRtà ;í meÖ …sk¡t;í meÖ
vnÖSptÿyí meÖ ihrÿ<y' cÖ meåyÿí meÖ sIs'Ã c meÖ ]puíÿ me Xy;ôm' cÿ me
loôh' cÿ meåÖ …¶íÿ mÖ a;pÿí me vIô®/ÿí mÖ aoWÿ/yí me ’∑pÖCy' cÿ
meå’∑pÖCy' cÿ me g[;Mô y;íÿ me pÖxvÿ a;rÄ<y;íÿ yÖDne ÿ kLpNt;' ivôˇ' cÿ
meÖ iv·ˇÿí me .Utû ' cÿ meÖ .Uitÿí meÖ vsuÿ c me vsÖitíÿ mÖe kmRÃ c meÖ
x·ˇÿ_íÖ meåqRíà mÖ Emÿí mÖ îitÿí meÖ gitÿí me –5–
aÖ…¶íÿ mÖ îN{ÿí meÖ somÿí mÖ îN{ÿí me sivôt; cÿ mÖ îN{ÿí meÖ srÿSvtI
c mÖ îN{ÿí me pUWû ; cÿ mÖ îN{ÿí meÖ bOhSÖ pitÿí mÖ îN{ÿí me …mô]íÿ mÖ
îN{ÿí meÖ v®ÿ,í mÖ îN{ÿí meÖ Tv∑;ÿ c mÖ îN{ÿí me /;ôt; cÿ mÖ îN{ÿí meÖ
iv„,uíÿ mÖ îN{ÿí meåÖ …ên*ÿ c mÖ îN{ÿí me mÖ®tÿí mÖ îN{ÿí meÖ ivêeÿ c me
devÖ ; îN{ÿí me pO…qôvI cÿ mÖ îN{ÿí mÖåe Nt·rÿ=' c mÖ îN{ÿí meÖ ¥*íÿ mÖ
îN{ÿí meÖ idxÿí mÖ îN{ÿí me mU/û ;R cÿ mÖ îN{ÿí me pÖj[ ;pÿití mÖ îN{ÿí me
–6–
aÖ˝xuíÿ me rÄ‚XmíÖ meåd;ÿ>yíÖ meå…/ÿpití m ¨p;ô˝xuíÿ meåNty;Rmô íÿ m
EeN{v;yÖvíÿ me mw];v®Ö,íÿ m a;…êôníÿ me p[itp[SÖ q;nÿí me xu£
û íÿ me
mÖNqI cÿ m a;g[y,Ö íÿ me vwêdevÖ íÿ me /[vuû íÿ me vwê;nÖríÿ m Atugh[Ö ;íÿ
meåitg[;Áô ;ÿí m EeN{;ô¶íÿ me vwêdÖve íÿ me m®TvôtIy;ÿí me m;heNÖ {íÿ m
a;idôTyíÿ me s;ivô]íÿ me s;rSvÖtíÿ me p*ô„,íÿ me p;àIvÖtíÿ me
h;·ryojÖníÿ me –7–
276

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

îÖ?míÿ me bÖihRíÿ meÖ veidÿí meÖ …/‚„,ÿy;í meÖ ßucíÿ me cmÖs;íÿ meÖ
g[;v;ÿ,í mÖe Svrÿví m ¨prÄv;íÿ meå…/ôWvÿ,e c me {o,klÖxíÿ me
v;yÖVy;ÿin c me pUt.Ö ∞O ÿ m a;/vÖnIyÿí mÖ a;¶Iÿ/'[ c me hivô/;RnÃ' c
me gûhO ;íÿ meÖ sdÿí me puroÖ@;x;ÿí me pcÖt;íÿ meåv.Oqû íÿ me Svg;k;ôríÿ
me –8–
a…¶íÿ me `ÖmíR ÿ meåÖ kúíÿ meÖ sUyíÃR me p[;,ô íÿ meåême/Ö íÿ me pO…qôvI cÖ
meåidÿití meÖ iditÿí mÖe ¥*íÿ meÖ xKvÿrIrÄ©l
ë yÿ oô idxÿí me yÖDne ÿ
kLpNt;ômKO cÿ meÖ s;mÿ c meÖ Stomÿí meÖ yjuíÿ me dIô=; cÿ meÖ tpÿí m
Aûtíu ÿ me v[tÖ ' cÿ meåhor;Ö]yoÿv∑RûO ‰; bOhÿ {qNtÖre cÿ me yÖDne ÿ kLpet;m(
–9–
g.;Ríà me vÖTs;íÿ meÖ }yivÿí me }yôvI cÿ me idTyÖv;$(cÿ me idTy*ôhI cÿ
meÖ pç;ÿiví me pç;ôvI cÿ me i]vÖTsíÿ me i]vÖTs; cÿ me tuyvRÖ ;$(cÿ me
tuy*Rhô I cÿ me pœÖv;∞ÿ me pœ*ôhI cÿ m ¨Ö=; cÿ me vÖx; cÿ m AWÖ.íÿ me
vehÖ ∞ÿ meånÖ@v± ;çÿ me /enÖ íu ÿ mÖ a;yÿyu DRÖ ne ÿ kLpt;' p[;,ô o yÖDne ÿ
kLpt;mp;ôno yÖDne ÿ kLpt;' Vy;ôno yÖDne ÿ kLpt;ô' c=uyÿ DÖR ne ÿ kLpt;ô˝
≈o]'Ã yÖDne ÿ kLpt;ô' mnoÿ yÖDne ÿ kLpt;ô' v;GyÖDne ÿ kLpt;m;ôTm; yÖDne ÿ
kLpt;' yÖDo yÖDne ÿ kLpt;m( –10–
Ek;ÿ c me itôßíÿ meÖ pçÿ c me sÖ¢ cÿ meÖ nvÿ c mÖ Ek;ÿdx c meÖ
]yoÿdx c meÖ pçÿdx c me sÖ¢dÿx c meÖ nvÿdx c mÖ Ek¡…v˝xití
meÖ ]yoÿ…v˝xití mÖe pçÿ…v˝xití me sÖ¢…v˝Ãxití meÖ
277

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nvÿ…v˝xití mÖ Ek¡i]˝x∞ meÖ ]yÿ‚S]˝x∞ meÖ ctÿßí meåÖ ∑* cÿ meÖ
√;dÿx c meÖ Wo@ÿx c me …v˝xÖitíÿ meÖ ctu…ÿ vR˝xití mÖåe ∑;…v˝Ãxití meÖ √;i]˝Ãx∞ mÖe Wæ$(]˝Ãx∞ me cTv;·rÖ˝x∞ÿ meÖ
ctuíÿ Tv;·r˝x∞ mÖåe ∑;cÿTv;·r˝x∞ mÖe v;jÿí p[svÖ í;ÿipôjíÖ £tuíÿ Ö
suvíÿ mU/û ;R cÖ Vy‚Xnÿyí;NTy;yÖní;NTyÿí .*vÖníÖ .uvnÿ íÖ ;…/ÿpití
–11–
v;joÿ n" sÖ¢ p[iÖ dxÖítÿßo v; pr;Övtÿ" ) v;joÿ noô
ivêwdÿ vRÖe /w nR sÿ ;t;ivôh;vÿtu –
ivêeÿ aÖ¥ mÖ®toô ivêÿ ËôtI ivêeÿ .vNTvô¶yÖ" s…mÿı;" ) ivêeÿ no
devÖ ; avÖs;gÿmNtuû ivêÿmStuû {ivÿ,Ö' v;joÿ aÖSme –
v;jÿSy p[svÖ ' devÿ ;ô rqwyÿ ;Rt; ihrÄ<yyÿ"w ) aÖ…¶·rN{oô bOhSÖ pitÿm®ÖR tÖ"
somÿpItye –
v;jevÿ ;jeåvt v;…jno noô /neWÿ u ivp[; amOt; AtD;" ) aÖSy m?vÿ"
ipbt m;ôdyÿ?v' tû¢O ; y;ÿt pÖ…q….ÿdvRe yÖ ;nw"ÿ –
v;jÿ" purû St;ÿdtûu mÿ?yÖto noô v;joÿ devÖ ;˝ Aût…u .ÿ" kLpy;it ) v;jÿSyÖ
ih pÿs[ vÖ o n•ÿmIitô ivê;ô a;x;ô v;jÿpit.Rvye m( –
pyÿ" pO…qôVy;MpyÖ aoWÿ/IWuû pyoÿ idôVyÿNt·rÿ=Öe pyoÿ /;m( ) pyÿSvtI"
p[iÖ dxÿ" sNtuû mÁÿm( –
sMm;ÿ sOj;…mô pyÿs; `Otû ne Ö sMm;ÿ sOj;MyÖp aoWÿ/I…." ) soÿåh'
v;jÿ˝ sneym¶e –
nˇ_oôW;s;ô smÿns;ô iv¡pe /;ôpyetÿ Öe ≤xxumû k
e ˝¡ smIôcI ) ¥;v;ô =;m;ÿ
®ÄKmo aÖNtivR .;ÿit dÖve ; aÖ…¶' /;ÿryN{iv,oôd;" –
278

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sÖm{ûu oÿå…sô n.ÿSv;n;ô{dR ;ÿn"u xÖM.UmyÃR oô.rU …Ä . m;ÿ v;ihô Sv;h;ÿ m;®Ätoå…s
mÖ®t;Ã' gÖ," xÖM.UmyÃR oô.rU …Ä . m;ÿ v;ihô Sv;h;ÿvSÖ yur…ÿ sô
duvSÿ v;HzÖM.UmyRÃ oô.rU …Ä . m;ÿ v;ihô Sv;h;ÿ –12–
aÖ…¶' yunÿ æJmô xvÿs; `Otû ne ÿ idôVy˝ supÿ ,Ö | vyÿs; bOhû Ntÿm( ) tenÿ
vÖyMpÿtme b[›Ö Syÿ ivô∑pÖ˝ suvoô ®h;ÿ,;ô a…/ô n;k¡ ¨ˇÖme –
îÖm* teÿ pÖ=;vÖjr*ÿ ptÖi],oô y;>y;ô˝ r=;ÿ˝SypÖh˝Syÿ¶e ) t;>y;ÿMptem
su’
û t;ÿmu loôk˘ y]WRyà " p[qmÖj; ye purÿ ;Ö,;" –
…cdÿ…s smu{û yoÿinô·rNdudû =R "ÿ Xyône Aût;v;ÿ ) ihrÿ<yp=" xk⁄nû o
.ÿru <Ä yumhÖR ;NTsÖ/Sqeÿ /[vûu " a; inWÿˇ" –
nmÿSte aStuû m; m;ÿ ih˝sIôivRêSÿ y mU/û •R …/ÿ itœ…s …≈ôt" ) sÖm{ûu e teÖ
˙dÿymÖNtr;yu¥û ;Rv;ÿp…O qôvI .uvnÿ „Öe vipÃtR e –
¨Ödn( o dÿˇodÖ…/‚M.ÿNt idôv" pÖjNR y;ÿdNÖ t·rÿ=;TpO…qôVy;Sttoÿ noô vO∑‰;ÿvt
) idôvo mU/û ;R…sÿ pO…qôVy; n;….ôÂgRpÖ ;moWÿ/In;m( ) ivôê;yu"û xmRÃ
sÖpq[ ;ô nmÿSpÖqe –
yenWRyà SÖ tpÿs; sÖT]m;sÖtNe /;ÿn; aÖ…¶˝ suvrÿ ;Ö.rÿNt" ) t‚Smÿ•hÖ ' in
dÿ/Öe n;kÉ¡ aÖ…¶mÖte ' ym;ô¸mRnvÿ " StIô,bR iÿ hRWm( –
tMpàIÿ….ôrnuÿ gCzπm dev;" pu]û .w ;[ tR …ÿO .®Ät v;ô ihrÿ<yw" ) n;k˘Ã gO;ôn;"
su’
ÿ tû Syÿ loôkÉ tOtû Iyeÿ pOœû º a…/ÿ rocÖne idôv" –
a; v;ôco m?yÿm®h∫⁄r<Ä yuryÄ mÖ…¶" sTpÿitôíie k¡t;n" ) pOœû º pO…ÿ qôVy;
inihÿtoô divÿ¥tu d/Spôd' ’¡,tu Öe ye pOtÿ NÖ yvÿ" –
aÖymÖ…¶vIôrR tÿmo vyoô/;" sÿh≤Ö ßyoÿ dIPyt;ômp[yÿ Cu zn( ) ivô.;[ jÿm;n"
s·rÖrSyÖ m?yÖ ¨pÖ p[ y;ÿt idôVy;inô /;mÿ –
279

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMp[ Cyÿv?vômnuû sMp[ y;ôt;¶ÿe pÖqo devÿ yÖ ;n;ÿN’,u?vm( )
aÖ‚SmNTsÖ/SqÖe a?yuˇrÿ ‚SmôiNvêeÿ dev;ô yjÿm;ní sIdt –
yen;ÿ sÖhßÖ' vhÿ…sô yen;ÿ¶e svRvde sÖ m( ) tenmÖe ' yÖD' noÿ vh devyÖ ;noô y
¨ÿˇmÖ " –
¨äu?ÿ ySv;¶eÖ p[itÿ j;gOÁnº …m∑;pUtû Re s˝ sOjÿ qe ;mÖy' cÿ ) pun"ÿ
’û<v˝STv;ÿ ipôtr'Ä yuv;ÿnmÖNv;t;ÿ˝sIôÊv…yô tNtumÿ tÖe m( –
aÖy' teÖ yoinÿA‚û≥ Tvyoô ytoÿ j;ôto aroÿcq;" ) t' j;ôn•ÿ¶Ö a; roÖh;q;ÿ no
v/Ry; rÄ…ym( –13–
mm;ÿ¶eÖ vcoRÃ ivhÖv„e vÿStu vÖy' TveN/;ÿn;StÖnvu Mÿ puWme ) mÁ'Ã
nmNt;Mp[iÖ dxÖítÿßSÖ Tvy;?yÿ=,e Ö pOtnÿ ; jyem –
mmÿ devÖ ; ivÿhvÖ e sÿNtuû svRÖ îN{;ÿvNto mÖ®toô iv„,urÿ …Ä ¶" )
mm;ôNt·rÿ=mu®û goôpmÿStuû mÁ'Ö v;tÿ" pvt;ô' k;meÿ aÖ‚Smn( –
m…yÿ devÖ ; {ivÿ,mÖ ; yÿjNt;ôMmYy;ôxIrÿStuû m…yÿ devÖ Ùÿit" ) dwVy;ô
hot;ÿr; vinWNtÖ pUv·Re rÿ∑;" Sy;m tÖnvu ;ÿ suvû Ir;ÿ" –
mÁ'Ã yjNtuû mmÖ y;inÿ hÖVy;k¡iÀ t" sÖTy; mnÿso me aStu ) Enoô m; in
g;'Ã ktÖm∞Ön;h' ivêeÿ dev;soô a…/ÿ voct; me –
devIÿ" W@uvIR®®Ä ,ÿ" ’,otÖ ivêeÿ dev;s îÖh vIÿry?vm( ) m; h;ÿSmih
p[jÖ y;ô m; tÖn…U .ôm;R rÿ/;m i√WÖte soÿm r;jn( –
aÖ…¶mÖNR yuMp[iÿ tnudû Npurû St;ôddÿB/o goôp;" p·rÿ p;ih nÖSTvm( ) p[TÖ yçoÿ yNtu
inôgtu "Ö punSÖ teåÿ mwW;'Ã …côˇMp[bÖ /u ;ô iv nex
ÿ t( –
/;ôt; /;ÿt,ûO ;M.uvnÿ Syô ySpitÿdvRÖe ˝ sÿivôt;rÿm….m;itôW;hÿm( ) îÖm'
yÖDmÖ…ênoô.; bOhSÖ pitÿdvÖRe ;" p;ÿNtuû yjÿm;n' Nyôq;Rt( –
280

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

¨Ö®VÖ yc;ÿ no mihôW" xmRÃ y˝sdÖ‚SmNhveÿ pu®Ùût" pu®ÿ =Ä u ) s nÿ"
p[jÖ ;ywÿ hyRê mO@yÖ Ne {Ö m; noÿ rI·rWoô m; pr;ÿ d;" –
ye nÿ" sÖpà;ô apÖ te .ÿvÆNTvN{;ô…¶>y;ômvÿ b;/;mheÖ t;n( ) vsÿvo ®Ä{;
a;ÿidôTy; ¨ÿp·rÖSpOxMÿ moôg'[ ceˇ;ÿrm…/r;Öjmÿ£n( –
aÖv;Rç…Ö mN{ÿmmÖ tu oÿ hv;mheÖ yo goô…jıÿn…Ö jdÿê…Ö j¥" ) îÖm' noÿ yÖD'
ivÿhvÖ e juWÿ Sv;ôSy k¡m⁄ oR h·rvo meiÖ dn'Ã Tv; –14–
aÖ¶me NÃR ve p[qmÖ SyÖ p[ctÿe soô yMp;çÿjNyMbÖhvÿ" s…môN/teÿ ) ivêÿSy;'
ivô≤x p[iÿ viv≤xôv;˝ sÿmImheÖ s noÿ muçTÖ v˝hÿs" –
ySyedÖ Mp[;,ô …•ÿ…môW¥dejiÿ tô ySyÿ j;ôt' jnÿm;n' cÖ kÉvl
ÿ m( ) St*Myô…¶'
n;ÿ…qôto joÿhvI…mô s noÿ muçTÖ v˝hÿs" –
îN{ÿSy mNye p[qmÖ SyÖ p[ctÿe so vO]flÖ " Stom;ô ¨pÖ m;mupû ;gu"ÿ ) yo
d;ôxWu "ÿ su’
û toô hvÖmpu Ö gNt;ô s noÿ muçTÖ v˝hÿs" –
y" s'gà ;[ mô ' nyÿitô s' vÖxI yu/û e y" pu∑û ;inÿ s˝sOjû itÿ ]Öy;…,ÿ )
St*mIN{'Ã n;…qôto joÿhvI…mô s noÿ muçTÖ v˝hÿs" –
mÖNve v;ÿ‚Mm];v®,;ô tSyÿ ivˇÖ˝ sTy*ÿjs; νh,;ô y' nudû qe ÿe ) y;
r;j;ÿn˝ sÖrq'Ã y;ôq ¨ÿg;[ ô t; noÿ muçtÖm;gÿs" –
yo v;ô˝ rqÿ Aûjru ‚ÿ Xm" sÖTy/ÿm;Rô …mquíû rÿNtmupyÖ ;itÿ dUWû yÿn( ) St*…mÿ
…mô];v®ÿ,; n;…qôto joÿhvI…mô t* noÿ muçtÖm;gÿs" –
v;ôyo" sÿivôtiu vôdR q;ÿin mNmheÖ y;v;ÿTmÖNviäÿ.tûO o y* cÖ r=ÿt" ) y*
ivêÿSy p·rÖ.U bÿ.vûU tuSû t* noÿ muçtÖm;gÿs" –
¨pÖ ≈eœ;ÿ n a;ô≤xWoÿ devÖ yoô/mR RÃe aiSqrn( ) St*…mÿ v;ôy˝u sÿivôt;r'Ã
n;…qôto joÿhvI…mô t* noÿ muçtÖm;gÿs" –
281

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

rÄqItÿm* rqIôn;mÿ◊ ËôtyeÖ xu.'Ö g…mÿœ* suyû me…ÿ .ôrêw"ÿ ) yyoÿv;| dev*
devÖ „e vin≤xtÖmojÖSt* noÿ muçtÖm;gÿs" –
ydy;ÿt' vhÖt˝u sUyû ;Ry;ÿ≤S]cÖ£,É ÿ sÖ˝sdÿ…môCzm;ÿn* ) St*…mÿ
devÖ ;vÖ≤xn*ÿ n;…qôto joÿhvI…mô t* noÿ muçtÖm;gÿs" –
mÖ®t;ÿMmNveÖ a…/ÿ no b[vu Ntuû p[me ;' v;cÖ' ivê;ÿmvNtuû ivêeÿ ) a;ôxNU ¸ÿve
suyû m;ÿntûU yeÖ te noÿ muçNTvensÿ " –
itôGmm;yu/ÿ ' vI…@ôt˝ shÿSvi∂ôVy˝ x/R"Ö pOtnÿ ;su …jô„,u ) St*…mÿ
devÖ ;NmÖ®toÿ n;…qôto joÿhvI…mô te noÿ muçNÖ Tvensÿ " –
devÖ ;n;ÿMmNvÖe a…/ÿ no b[vu Ntuû p[me ;' v;cÖ' ivê;ÿmvNtuû ivêeÿ ) a;ôxNU ¸ÿve
suyû m;ÿntûU yeÖ te noÿ muçNÖ Tvensÿ " –
yidôdMm;ÿ….ôxocÿitô p*®ÿWye ,e Ö dwVyenÿ ) St*…mô ivê;ÿNdevÖ ;•;ÿ…qôto
joÿhvI…mô te noÿ muçNÖ Tvensÿ " –
anÿu noôå¥;numÿ itô‡riNvdÿnmu teÖ Tv' vwêÿ ;nÖro nÿ ËôTy; pO∑û o idiv
ye ap[qÿ te ;ôm…mÿt…e .ôrojoÿ….ôyRe p[iÿ tôœº a.ÿvt;ô' vsUnÿ ;m( ) St*…mô
¥;v;ÿp…O qôvI n;ÿ…qôto joÿhvI…mô te noÿ muçtÖm˝hÿs" –
¨vIRÃ rodsIô v·rÿv" ’,ot'Ö =e]Sÿ y pàIô a…/ÿ no b[yU ;tm( ) St*…mô
¥;v;ÿp…O qôvI n;ÿ…qôto joÿhvI…mô te noÿ muçtÖm˝hÿs" –
yˇeÿ vÖyMpu®ÿ WÖ]; yÿivôœ;ivÿ√;˝sí’ûm; k∞Ön;gÿ" ) ’û/I SvÿSm;˝
aidÿtrÖe n;ÿg;ô Vyen;˝Ã…s ≤x≈qoô iv„vÿg¶e –
yq;ÿ hÖ t√ÿsvo g*ôyÃ| …cTpÖid iWôt;mmuçÿ t; yj];" ) EÖv; TvmÖSmTp[
muçÿ ;ô Vy˝hÖ" p[;t;ÿy¶R e p[trÖ ;' nÖ a;yu"ÿ –15–
îit ctuqk
R ;<@º s¢m" p[p;#k" 7
îit ctuq| k;<@÷ sMpU,mR ( 4
282

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aq pçm' k;<@m(
aq p[qm" p[p;#k" 1
s;ôivô];…,ÿ juhoitô p[sTÿU yw ctughRO Iôtne ÿ juhoitô ctu„ÿ p;d" pÖxvÿ"
pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıeÖ ctÿßoô idxoÿ idô+vÿve p[itÿ itœitô CzNd;ÿ˝…s
devÖ >e yoåp;ÿ£;mÖ• voÿå.;ôg;inÿ hÖVy' vÿ+y;mÖ îitô te>yÿ
EÖt∞ÿtgu hRO Iôtmÿ/;ryNpuroånuv;ôKy;ÿyw y;ôJy;ÿyw devÖ t;ÿyw vW$(k;ôr;yÖ
y∞ÿtgu hRO Iôt' juhû oitô CzNd;ÿ˝SyevÖ tTp[I,ÿ ;itô t;NyÿSy p[Itô ;inÿ devÖ >e yoÿ
hÖVy' vÿh≤Ntô y' k;ômyetÿ Ö p;pIÿy;NTSy;ôidTyekk
ì¡ ˘ô tSyÿ
ju¸y;ôd;¸ÿtI….revÄ nw mÖ pÿ gO;itô p;pIÿy;N.vitô y' k;ômyÿte Ö
vsIÿy;NTSy;ôiditô sv;R…à ,ô tSy;ÿn&ûu Tyÿ ju¸y;ôd;¸ÿTywvÖ nw mÿ …Ö . £¡myitô
vsIÿy;N.vÖTyqoÿ yÖDSywvÖ Ww ;….£;ÿ≤Ntô‡Ä reitô v; EÖW yÿDmu%
û ;dOı‰;ô
yoÿå¶edvRÖe t;ÿy;ô ETyÖ∑;vetÖ ;inÿ s;ivô];…,ÿ .vNTyÖ∑;=ÿr; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö oÿå…¶StenvwÖ yÿDmu%
û ;dOı‰;ÿ aÖ¶de vRÖe t;ÿyÖw nwTyÖ‡∑* s;ÿivô];…,ÿ
.vÖNTy;¸ÿitnRvmÖ I i]ôvtO mÿ vÖe yÿDmu%
û e iv y;ÿtyitô yidÿ k;ômyetÿ Ö
CzNd;˝Ã…s yDyxÖsne ;ÿpyR ye …Ö mTyOcmÿ NtÖm;' k⁄y¡ ;RCô zNd;˝ÃSyevÖ
yÿDyxÖsne ;ÿpyR itô yidÿ k;ômyetÿ Ö yjÿm;n' yDyxÖsne ;ÿpyR ye …Ö mitô
yjurÿ Ntôm' k⁄y¡ ;R¥ô jÿm;nmevÖ yÿDyxÖsne ;ÿpyR TyO‡û c; StomÖ˝ smÿ/yÖR Te y;ÿhÖ
smOı
ÿ ‰w cÖt…u .Rrô ….[mô ; dÿˇe cÖTv;·rÖ CzNd;ÿ˝…sô CzNdoÿ….revÄ devÖ Syÿ Tv;
sivôt"u pÿs[ vÖ îTy;ÿhÖ p[sTÿU y; aÖ…¶devÖR >e yoô inl;ÿytÖ s ve,Mûu p[;ivÿxTÖ s
EÖt;mUiû tmnuû smÿcrÄ¥√π,oÿ" suiWôr˝suiÿ Wôr;….ÿ.[ vR it syoinôTv;yÖ s
y]ÿy]Ö ;vÿsˇÖ T’û„,mÿ.vTkLm;ôWI .ÿvit Âôpsÿmı
O ‰; ¨.ytÖ"
+,U.vÃR tIôtí;ômtu íÿ ;ôkSú y;vÿ®ı‰w Vy;mm;ô]I .ÿvTyetÖ ;vÖ√w pu®Wÿ e vIôyÃ|
vIôysÃR ‚Mmôt;pÿ·r…mt; .vÖTypÿ·r…mtÖSy;vÿ®ı‰wÖ yo
283

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vnÖSptIÿn;MflÖgi[ hô" s EÿW;' vIôy;Rvà ;NflÖgi[ hôv,Re vuÿ ,Rw vÖ I .ÿvit
vIôySÃR y;vÿ®ı‰w –1–
VyOı
ÿ Ö' v; EÖt¥ÖDSyÖ ydÿyjÖ „u k¡,É i£ôytÿ
îÖm;mÿg>O ,n[xnÖ ;mOtû SyeTyÿê;….ô/;nIôm; dÿˇÖe yju„ÿ ’Tyw yÖDSyÖ smOı
ÿ ‰wÖ
p[ttÿU | v;…jô•; {ÖvTe yêÿm…Ö . dÿ/;it ÂôpmÖve ;SywtÖ Nmÿihôm;n'Ö Vy;cÿ∑e
yuÔû ;q;ô˝ r;sÿ.' yuvû …mitÿ gdR.Ö msÿTyevÖ gÿd.ÖR Mp[itÿ œ;pyitô
tSm;ôdê;ÿÌdR.Ö oåsÿˇro yogÿye oge tÖvStÿr…Ä mTy;ÿhÖ yogeyÿ og EÖvnw 'Ã yu¤Öπ
v;jÿve ;je hv;mhÖ îTy;ôh;•'Ö vw v;joå•ÿmvÖe ;vÿ ®NıeÖ s%;ÿyÖ îN{ÿmtûU yÖ
îTy;ÿh≤e N{ôymevÖ ;vÿ ®NıeåÖ …¶devÖR >e yoô inl;ÿytÖ
tMp[jÖ ;pÿitôrNvÿivNdTp[;j;pÖTyoåêoåêÿne Ö sM.ÿrTÄ ynuiÿ vÊyw p;pvSyÖs' v;
EÖt≤T£¡yteÖ yCz^yπ sÿ ; cÖ p;pIÿys; c sm;ôn' kmRà k⁄vû ≤R Ntô
p;pIÿy;ôNÁê;ÿÌdÖ.R oåêÖMpUv|Ã ny≤Nt p;pvSyÖsSyÖ Vy;vOÊÿ ywÖ
tSm;ôCz^yπ ;˝Ãs'Ö p;pIÿy;NpÖí;dNveiÿ t bÖ¸vwR .vÿtoô .[;tOVÿ yoô .vÿtIvÖ %luû
v; EÖW yoÿå…¶' …cÿntûu e vÖj‰[ êÿ" p[tÖ vU •ÖR Áe vÿ £
Ö ;mÖ•xÿStIôirTy;ÿhÖ vj[,eÿ vÖw
p;ôPm;nÖM.[;tOVÿ yômvÿ £;mit ®Ä{SyÖ g;,ÿpTy;ôidTy;ÿh r*Ö{; vw pÖxvoÿ
®Ä{;devÖ pÖx…U •ôy;RCy;ôTmneÖ kmRà k⁄®te pU„û ,; sÖyju ;ÿ sÖhTe y;ÿh pUWû ; v;
a?vÿn;˝ s•Öte ; smÿ∑‰wÖ purIÿW;ytnoô v; EÖW ydÖ…¶ri©ÿrsoô v; EÖtmg[ÿe
dÖve t;ÿn;ô˝ smÿ.rNpO…qôVy;" sÖ/Sq;ÿd…Ö ¶Mpurÿ IÖ„yÿmi©rÄSvdCzπhô ITy;ÿhÖ
s;yÿtnmevÖ nw Ã' devÖ t;ÿ….ô" sM.ÿrTyÖ‡…¶Mpurÿ IÖ„ymi©rÄSvdCzπmÿ Ö îTy;ÿhÖ yenÿ
sÖ©CzÿtÖe v;jÿmvÖe ;Syÿ vO¤π p[jÖ ;pÿtye p[itôpo[ Cy;ô…¶" sÖM.OTyÖ îTy;ÿ¸irÖy'
vw p[jÖ ;pÿitôStSy;ÿ EÖtCz^o]'Ö y√ÖLmIkoôå…¶Mpurÿ IÖ„yÿmi©rÄSv∫ÿ·r„y;mÖ
îitÿ vLmIkvÖp;mupÿ itœte s;ô=;devÖ p[jÖ ;pÿtye p[itôpo[ Cy;ô…¶˝
284

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sM.ÿrTyÖ‡…¶Mpurÿ IÖ„yÿmi©rÄSv∫ÿr;mÖ îTy;ÿhÖ yenÿ s©CzÿtÖe v;jÿmvÖe ;Syÿ
vO¤û åπ NvÖ…¶®ÄWs;ômg[mÿ :yôidTy;ôh;nu:ÿ y;Ty; a;ôgTyÿ v;ôJy?vÿn
a;ô£Myÿ v;…jNpO…qôvI…mTy;ÿhCeÖ zTyevÖ nw MÖ pUvyÃR ; ivôNdTyuˇrÿ y;ô √;>y;ôm;
£¡myitô p[itÿiœTy;ô anuÂ
ÿ p;>y;'ô tSm;ôdnuÂ
ÿ p;" pÖxvÖ" p[ j;ÿyNteô ¥*Steÿ
pOœû MpO…ÿ qôvI sÖ/Sqô…mTy;ÿh>Öw yo v; EÖt' loôk>É yÿ" p[jÖ ;pÿitô"
smwrÿ yd(Âpô mevÖ ;SywtÖ Nmÿihôm;n'Ö Vy;cÿ∑e vÖjI[ v; EÖW ydêoÿ
dÖ≤∫rÄNytoÿdŒoô .Uy;ôL\ lomÿ….®.Öy;dÿŒoô y' i√ô„y;ˇmÿ/SpÖd'
?y;ÿy√Öe j[,eÿ vÖw nw ˝ÿ StO,tu e –2–
¨T£;ômodÿ£mIôiditô √;>y;ômTu £¡myitô p[itÿiœTy;ô anuÂ
ÿ p;>y;'ô
tSm;ôdnuÂ
ÿ p;" pÖxvÖ" p[ j;ÿyNteåÖ p ¨pÿ sOjitô y]Ö v; a;pÿ ¨pÖgCzÿ≤Ntô
tdoWÿ/yÖ" p[itÿ itœÖNTyoWÿ/I" p[itôitœÿNtI" pÖxvoånuû p[itÿ itœ≤Nt
pÖxNU yÖDo yÖD' yjÿm;noô yjÿm;nMp[jÖ ;StSm;ÿdpÖ ¨pÿ sOjitô p[itÿiœTyÖw
ydÿ?vôyrRu nÿ ¶Ö ;v;¸ÿit' ju¸yû ;dÖN/oÿå?vôy"Ru Sy;ô{=;ÿ˝…s yÖD˝
hÿNyuiû hRr<ÿ ymupû ;Syÿ juhoTy…¶ôvTyevô juhÿ oitô n;N/oÿå?vôy.Ru vR iÿ tô n yÖD˝
r=;ÿ˝…s fl≤Ntô …j`ÿMyR…Ö ¶Mmnÿs; `Otû ne Te y;ÿhÖ mnÿs;ô ih pu®Wÿ o
yÖDmÿ….ôgCzÿit p[itô+yNtôM.uvnÿ ;inô ivêeTy;ÿhÖ svR˝Ö ÁºWÿ p[TÖ yÕπitÿ pûqO 'u
itÿríÄ ; vyÿs; bOhû NtÖ…mTy;ôh;Lpoô ÁºWÿ j;ôto mÖh;N.vÿitô Vy…cÿœmÖ •ÿ˝
r.Ös' ivd;ÿn…Ö mTy;ôh;•ÿmvÖe ;Smwÿ Svdyitô svRmà Smw SvdteÖ y EÖv'
ved;‡Tv;ÿ …j`…môR vcÿs; `Otû ne Te y;ÿhÖ tSm;ô¥Tpu®Wÿ oô mnÿs;….ôgCzÿitô
t√;ôc; vÿdTy‡rÄ=seTy;ÿhÖ r=ÿs;ômpÿhTywÖ mTyR≈à I" SpOhyÖ √ÿ,oR
aÖ…¶·rTy;ôh;pÿ…citmevÖ ;‚SmÿNd/;ôTy‡pÿ…citm;N.vitô y EÖv' vedÖ
mnÿs;ô Tvw t;m;¢umÿ hRitô y;mÿ?vôyrRu nÿ ¶Ö ;v;¸ÿit' juhû oitô mnÿSvtI>y;'
285

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

juhoôTy;¸ÿTyoôr;¢‰wÖ √;>y;'ô p[itÿiœTyw yDmu%
û ye Dÿ mu%ôe vw i£ôym;ÿ,e yÖD˝
r=;ÿ˝…s …j`;˝sNTyetÖ ihôR %luû v; EÖt¥ÿDmu%
û ' yÁºnRà dÖ ;¸ÿitrXnutû e p·rÿ
≤l%itô r=ÿs;ômpÿhTyw itôs…O .ô" p·rÿ ≤l%it i]ôv√O ;
aÖ…¶yR;v;ÿnveÖ ;…¶StSm;ô{=;ô˝Sypÿ h≤Nt g;yi]ôy; p·rÿ ≤l%itô tejoô vw
g;ÿy]Ö I tejsÿ vÖw nw MÖ p·rÿ gO;it i]ô∑.u ;ô p·rÿ ≤l%tI≤N{Öy' vw
i]ô∑iu gÿ≤N{Öy,e vÖw nw MÖ p·rÿ gO;Ty‡nu∑û .u ;ô p·rÿ ≤l%Tynu∑û Pu sv;R…Ã ,ô
CzNd;ÿ˝…s p·rÖ."U py;R¢Ã ‰w m?yôtoÿånû∑u .u ;ô v;Gv; aÿn∑ûu ¢u Sm;ÿNm?yÖto
v;ôc; vÿd;mo g;yi]ôy; p[qÿ mÖ y;ô p·rÿ ≤l%ÖTyq;ÿn∑ûu .u ;qÿ i]ô∑.u ;ô tejoô
vw g;ÿy]Ö I yÖDoÿånu∑û …u gÿ≤N{Öy' i]ô∑¢u je sÿ ; cwvÖ ≤e N{Öy,e ÿ co.Öytoÿ yÖDMp·rÿ
gO;it –3–
devÖ Syÿ Tv; sivôt"u p[sÿ vÖ îitÿ %nitô p[sTÿU y;ô aqoÿ /UmmevÖ tw ne ÿ jnyitô
Jyoitÿ„mNt' Tv;¶e supû t[ Iÿk…ô mTy;ÿh JyoitÿrvÄe tw ne ÿ jnyitô soå…¶j;ôtR "
p[jÖ ;" xucû ;pRyà ˇÖ ' devÖ ; aÿ/cÖR nRe ;ÿxmyiHzôvMp[jô ;>yoåihÿ˝sNtô…mTy;ÿh
pÖj[ ;>yÿ EÖvnw ˝Ã xmyitô √;>y;Ã' %nitô p[itÿiœTy; aÖp;MpOœû mÖsIitÿ
pu„krpÖ,mR ; hÿrTyÖp;' v; EÖtTpOœû ' yTpu„ÿ krpÖ,˝R Âôp,e vÖw nw dÖ ; hÿrit
pu„krpÖ,neR Ö sM.ÿritô yoinôv;R aÖ¶"e pu„ÿ krpÖ,˝R syoÿinmevÖ ;…¶˝
sM.ÿrit ’„,;…jônne Ö sM.ÿrit yÖDo vw ’¡„,;…jôn' yÖDne vÖw yÖD˝
sM.ÿritô yd(g;[ Mô y;,;ÿMpxUnû ;' cmR,Ã ;
sÖM.redÿ g( ;[ Mô y;NpÖxHU z⁄cû ;pRyà Te ’„,;…jônne Ö sM.ÿrTy;rÄ<y;nevÖ
pÖxNU xucû ;pRyà itô tSm;ÿTsÖm;vÿTpxUnû ;Mp[jÖ ;yÿm;n;n;m;rÄ<y;" pÖxvÖ"
knIÿy;˝s" xucû ; ÁOtÿ ; loÿmtÖ " sM.ÿrTÄ ytoô ÁÿSyÖ me?y'Ã ’„,;…jôn' cÿ
pu„krpÖ,| cÖ s˝ StO,ÿ ;tIôy' vw ’¡„,;…jônmÖs*
286

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pu„ÿ krpÖ,mR ;ô>y;mevÖ nw mÿ .u yÖ tÖ" p·rÿ gO;TyÖ‡…¶devÖR >e yoô inl;ÿytÖ
tmqÖv;RNvÿpXyôdqÿv;R Tv; p[qmÖ o inrÿmNqd¶Ö îTy;ÿhÖ y
EÖvnw mÿ NÖ vpÿXyÖˇne vÖw nw ˝Ö sM.ÿritô Tv;mÿ¶Öe pu„k¡r;Öd/ITy;ÿh pu„krpÖ,eR
Áºnÿ mÖ pu …ÿ ≈tÖmivÿNdÖˇmÿu Tv; dÖ?yõ™õié Wô·rTy;ÿh dÖ?yõ™v;
a;ÿqvR,Ö Stejÿ SÖ Vy;ÿsIôˇje ÿ EÖv;‚SmÿNd/;itô tmuÿ Tv; p;ôQyo vOWTe y;ÿhÖ
pUvmÃR vÖe oidôtmuˇrÿ ,e ;ô…. gO,ÿ ;it ctÖs…O .ô" sM.ÿrit cÖTv;·rÖ CzNd;ÿ˝…sô
CzNdoÿ….rÄve g;ÿy]Ö I….ÿb;[ ˜R ,Ö Syÿ g;yÖ]o ih b[;˜ÿ ,Ö iS]ô∑Gu .Iÿ r;jÖNyÿSyÖ
]w∑.ÿu oô ih r;ÿjNÖ yoÿ y' k;ômyetÿ Ö vsIÿy;NTSy;ôidTyu.û yIÿ….ôStSyÖ
sM.ÿrˇe je íÿ vwô ;Sm;ÿ î≤N{Öy' cÿ sÖmIcIÿ d/;Ty‡∑;ô…." sM.ÿrTyÖ∑;=ÿr;
g;yÖ]I g;ÿy]Ö oÿå…¶y;Rv;ÿnvÖe ;ÿ…¶St˝ sM.ÿritô sIdÿ hotÖ·rTy;ÿh devÖ t;ÿ
EÖv;SmwÖ s˝ s;ÿdyitô in hoteitÿ mnu„û y;ÿNTs˝ sIÿdSÖ veitô vy;ÿ˝…sô
jinÿ„v;ô ih jeNyoô ag[eÖ aˆ;ô…mTy;ÿh devmnu„û y;nevÖ ;SmwÖ s˝sÿ•;ôNp[
jÿnyit –4–
£Àrû …mÿvÖ v; aÿSy; EÖtTk¡roitô yT%nÿTyÖp ¨pÿ sOjTÖ y;poô vw x;ôNt;"
x;ôNt;….ÿrvÄe ;Sywô xuc˝ÿ xmyitô s' teÿ v;ôymu ;Rtà ·Ö rê;ÿ d/;ô‚TvTy;ÿh p[;,ô o
vw v;ôy"u p[;,ô ne vÖw ;Sywÿ p[;,ô ˝ s' dÿ/;itô s' teÿ v;ôy·u rTy;ÿhÖ
tSm;ÿ√;ôypu Cÿ[ yut; idôvo vOi∑ÿrIteRÖ tSmwÿ c deivô vWÿ@Stuû tu>yô…mTy;ÿhÖ
W@±v; Aûtvÿ Aût„u vevô vOi∑'à d/;itô tSm;ôTsv;Rnà tûO NU vÿWiR tô
y√ÿW$(ky⁄û ;R¥;ôty;ÿm;Sy vW$(k;ôr" Sy;ô¥• vÿW$(kyû⁄ ;R{=;ÿ˝…s yÖD˝
hÿNyuvû …R @Ty;ÿh pÄroå=ÿmvÖe vWÿ$k
( roitô n;Syÿ y;ôty;ÿm; vW$(k;ôro
.vÿitô n yÖD˝ r=;ÿ˝…s fl≤Ntô suj;ÿtoô JyoitÿW; sÖhTe yÿn∑ûu .ûu opÿ
nÁTynu∑û Pu sv;Ã…R ,ô CzNd;ÿ˝…sô %luû v; aÖ¶"e ip[yô ; tÖn"U ip[yô ywvÖ nw 'Ã
287

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tÖnvu ;ô p·rÿ d/;itô vedk
ÿu oô v;soÿ .vitô y EÖv' vedÿ v;®Ö,o v;
aÖ…¶®pÿnıÖ ¨dÿu itœ Sv?vroÖ?vR Ëô Wu ,ÿ ËôtyÖ îitÿ
s;ivô]I>y;ôm·u ˇÿœit sivôtpO sÿ[ tU EÖv;Syoô?v;| vÿ®,meiÖ nmuTsOjÿ itô
√;>y;'ô p[itÿiœTywÖ s j;ôto g.oRÃ a…sô rodÿSyoô·rTy;ÿhmÖe e vw rodÿsIô tyoÿrWÄe
g.oRô ydÖ…¶StSm;ÿdve m;ôh;‡¶eÖ c;®ÄivR.tÿO Ö aoWÿ/Iô‚„vTy;ÿh yÖd; Áºtÿ '
ivô.rÄNTyqÖ c;®ÿtroÖ .vÿitô p[ m;ôt>O yoô a…/ô kinÿ£dÌ;ô îTy;ôh*Wÿ/yoô
v; aÿSy m;ôtrÄSt;>yÿ EÖvnw MÖ p[ Cy;ÿvyit iSqôro .ÿv vIô@v± ©ÿ û îitÿ
gdR.Ö a; s;ÿdyitô s' nÿÁTyevÖ nw mÿ tÖe y;ÿ Sqeªô e gÿd.ÖR ne Ö sM.ÿritô
tSm;ÿÌdR.Ö " pÿxnûU ;M.;ÿr.;ô·rtÿmo gdR.Ö ne Ö sM.ÿritô
tSm;ÿÌdR.Ö oåPyÿn;lex
Ö åe TyÖNy;NpÖxNU me¥ÿ TÖ y•Ö˝ Áºnÿ ne ;ôk˝ú sÖM.rÿ≤Nt
gdR.Ö ne Ö sM.ÿritô tSm;ÿÌdR.Ö o i√ôrte ;ô" sNkinÿœMpxUnû ;Mp[ j;ÿyteåÖ …¶ÁRSà yÖ
yoin'Ã inôdhR iÿ t p[jÖ ;suû v; EÖW EÖtÁ;RÂ!¡ "Ö s ÈÃêrÖ " pÖj[ ;" xucû ; p[dÖ hÿ"
≤xôvo .ÿv pÖj[ ;>yô îTy;ÿh p[jÖ ;>yÿ EÖvnw ˝ÿ xmyitô m;nuWÿ I>yôSTvmÿi©rÄ
îTy;ÿh m;nÖVyoÿ ih p[jÖ ; m; ¥;v;ÿp…O qôvI aÖ…. xUx
ÿ cu oô m;Nt·rÿ=MÖ m;
vnÖSptIôinTy;ÿh>Öw y EÖvnw Ã' loôk>É yÿ" xmyitô p[tw uÿ v;ôjI kinÿ£dÖidTy;ÿh
v;ôjI ÁºWÿ n;nÿd{Ö ;sÿ."Ö pTveTy;ÿhÖ r;sÿ.Ö îitô
Áºtÿ mOWyÖ oåvÿdNÖ .rÿ•…Ö ¶Mpurÿ IÖ„yÿ…môTy;ÿh;ô…¶˝ ÁºWÿ .rÿitô m; p;ô¥;yuWÿ "
purû Te y;ôh;yurÿ vÄe ;‚SÿmNd/;itô tSm;ÿÌdR.Ö " svRmÖ ;yurÿ ie tô tSm;ÿÌdR.Ö e purû ;yuWÿ "Ö
p[mIÿte …b>yitô vOW;ô…¶' vOW,ÿ MÖ .rÄ…•Ty;ÿhÖ vOW;ô ÁºWÿ vOW;ô…¶‡rÄp;' g.R˝Ã
smuiû {yÖ…mTy;ÿh;Ö p;˝ ÁºWÿ g.oôR ydÖ…¶‡r¶Ö a; y;ÿih vIôtyÖ îitô v;
îÖm* loôk* Vywt;ôm¶Ö a; y;ÿih vIôtyÖ îitô yd;hÖ;nyoÿloRk
ô yoôvIRTyÖw
p[Cyutÿ oô v; EÖW a;ôytÿn;ôdgÿt" p[itôœ;˝ s EÖtÁR?à vÖyu| cÖ yjÿm;n' c
?y;yTyOtû ˝ sÖTy…mTy;ÿhyÖe ' v; AûtmÖs* sÖTymÖnyoÿrvÄe nw MÖ p[itÿ œ;pyitô
288

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

n;itRmô ;CzRTÃ y?vôynRu R yjÿm;noô v®ÿ,oô v; EÖW yjÿm;nmÖ>ywitô
ydÖ…¶®pÿnıÖ aoWÿ/yÖ" p[itÿ gOIt;ô…¶metÖ …mTy;ÿhÖ x;NTyôw VySyôiNvê;ô
amÿtIôrr;ÿtIô·rTy;ÿhÖ r=ÿs;ômpÿ hTyw inôWIdÿ•oô apÿ dumiÖR t˝ hÿniÖ dTy;ÿhÖ
p[itÿiœTy;ô aoWÿ/yÖ" p[itÿ mod?vmen…Ö mTy;ôh*Wÿ/yoô v; aÖ¶.e ;Rg/Ö ye 'Ö
t;….ÿrvÄe nw ˝Ö smÿ/yR itô pu„p;ÿvtI" suipPpôl; îTy;ÿhÖ tSm;ôdoWÿ/yÖ" fl'Ã
gONTyÖ‡y' voô g.RÃ Aû‚Tvyÿ" pÖà[ ˝ sÖ/Sqôm;sÿdiÖ dTy;ÿhÖ y;>yÿ
EÖvnw Mÿ p[Cy;ôvyÿitô t;SvevÖ nw MÖ p[itÿ œ;pyitô √;>y;ÿmpûu ;vÿhritô p[itÿiœTyw
–5–
v;ô®,Ä o v; aÖ…¶®pÿnıoô iv p;jÖsie tô iv ßÿ˝syit sivôtpO s[ÿ tU
EÖv;SyÖ ivWUcÿ I' v®,meiÖ n' iv sÿjO TyÖ‡p ¨pÿ sOjTÖ y;poô vw x;ôNt;"
x;ôNt;….ÿrveÄ ;SyÖ xuc˝ÿ xmyit itôs…O .ô®pÿ sOjit i]ôv√O ;
aÖ…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶StSyÖ xuc˝ÿ xmyit …mô]" sÖ˝sOJyÿ pO…qôvI…mTy;ÿh
…mô]o vw ≤xôvo devÖ ;n;ô' tenvÖw nw ˝Ö s˝ sOjÿ itô x;NTyôw
yd(g;[ Mô y;,;ôMp;];ÿ,;' kÖp;lw"ÿ s˝sOjû de g( ;[ Mô y;…,ô p;];ÿ…,
xucû ;pRyà de mRkp;ôl"w s˝ sOjÿ TyetÖ ;inô v; aÿnpu jIvnIôy;inô t;Nyevô
xucû ;pRyà itô xkÿrú ;….ô" s˝ sÿjO itô /OTy;ô aqoÿ xÖNTv;y;ÿ‡jloôm"w s˝
sOjÿ TyeWÖ ; v; aÖ¶"e ip[yô ; tÖnyU dR jÖ ; ipôy[ ywvÖ nw Ã' tÖnvu ;ô s˝ sOjÿ TÖ yqoô
tejsÿ ; ’„,;…jônSyô lomÿ….ô" s˝ sOjÿ it yÖDo vw ’û„,;…jôn' yÖDne vÖw
yÖD˝ s˝ sOjÿ it ®Ä{;" sÖM.OTyÿ pO…qôvI…mTy;ÿhtÖw ; v; EÖt' devÖ t;ô ag[eÖ
smÿ.rÄNt;….ÿrvÄe nw ˝Ö sM.ÿrit mÖ%Syô ≤xroÖåsITy;ÿh yÖDo vw
mÖ%StSywtÖ æCzroÖ ydu%
û ; tSm;ÿdvÖe m;ÿh yÖDSyÿ pÖde Sqô îTy;ÿh yÖDSyÖ
Áºtÿ e pÖde aqoô p[itÿiœTywÖ p[;Ny;….ôyCR zôTyNvÖNywmNRà ]yte …mqunTÖ v;yÖ
289

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

}yu≤ÿ ı' kroitô ]yÿ îÖme loôk; EÖW;' loôk;n;ôm;¢‰wÖ zNdoÿ…." kroit vIôyÃ|
vw zNd;ÿ˝…s vIôy,ÃRe vÖw nw ;'Ã kroitô yjuWÿ ;ô …bl'Ã kroitô Vy;vOÊÿ y;ô îyÿtI'
kroit p[jÖ ;pÿitn; yDmu%
û ne Ö s‚Mmÿt;' i√StÖn;' k¡roitô
¥;v;ÿp…O qôVyodoRh;ÿyÖ ctu"ÿ Stn;' kroit pxUnû ;' doh;ÿy;ô‡∑;Stÿn;' kroitô
CzNdÿs;ô' doh;ÿyÖ nv;ÿ…≈m….ôcrÿt"k⁄y;RiT]ôvtO mÿ vÖe vj[˝ÿ sÖM.OTyÖ
.[;tOVÿ y;yÖ p[ hÿritô StOTyÿw ’Tv;yÖ s; mÖhImû%
u ;…mitô in dÿ/;it
devÖ t;ÿSvevÖ nw ;ôMp[itÿ œ;pyit –6–
sÖ¢….ÿ/pRU yit sÖ¢ vw xIÿW<ÖR y;ÿ" p[;,ô ;" ≤xrÿ EÖt¥ÖDSyô ydû%
u ;
xIôW•R veÖ yÖDSyÿ p[;,ô ;Ndÿ/;itô tSm;ÿTsÖ¢ xIôWNR p[;,ô ; aÿêxÖknÉ ÿ /Upyit
p[;j;pÖTyo v; aêÿ" syoinôTv;y;‡idÿitôSTveTy;ÿhyÖe ' v;
aidÿitôridÿTywvÖ ;idÿTy;' %nTyÖSy; a£Àr¡ ˚;r;yÖ n ih Sv" Sv˝ ihôn‚Stÿ
devÖ ;n;'Ã Tv;ô pàIô·rTy;ÿh dÖve ;n;ô' v; EÖt;MpàÖyoåg[åeÿ k⁄vNRÖ t;….ÿrvÄe nw ;'Ã
d/;it …/ôW,;ôSTveTy;ÿh ivô¥; vw …/ôW,;ÿ ivô¥;….ÿrvÄe nw ;ÿm.Ö INıeô
¶;STveTy;ÿh CzNd;ÿ˝…sô vw ¶;XzNdoÿ….revÖ nw ;ÿ˝ ≈pyitô
v¡]yÖSTveTy;ÿhÖ ho];ô vw v¡]yoô ho];ÿ….revÄ nw ;ÿMpcitô jnÿySÖ TveTy;ÿh
dÖve ;n;ô' vw pàIô jRnyÿ SÖ t;….ÿrvÖe nw ;ÿMpcit WÖ≤@±." pÿcitô W@±v; Aûtvÿ
Aût…u .ÿrvÄe nw ;ÿMpcitô i√" pcÖÆNTvTy;ÿhÖ tSm;ô‚d(√" s'và TsÖrSyÿ
sÖSyMpÿCyte v;®Ä<yÿ%
u ;.Iı;ÿ mwiÖ ]yopwiÿ tô x;NTywÿ devÖ STv;ÿ
sivôto√ÿp‚Ö TvTy;ÿh sivôtpO s[ÿ tU EÖvnw ;ôMb[˜,ÿ ;
devÖ t;ÿ….ô®√ÿpTÖ y‡pÿ¥m;n; pO…qôVy;x;ô idxÖ a; pO,û Te y;ÿhÖ tSm;ÿd…Ö ¶"
sv;Rô idxoånuû iv .;ôTyu‡·ˇÿœ bOhtÖ I .ÿvoô?v;R itÿœ /[vûu ; Tv…mTy;ÿhÖ
p[itÿiœTy; asuyû MÃR p;]Ömn;ÿCzé<,ôm; Czÿ,é ·ˇ dev]Ö ;k¡‡rj=Iôr,e ;
290

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Czÿ,é ·ˇ prÄm' v; EÖtTpyoô ydÿj=Iôr'
pÿrmÄ ,e vwÖ nw ;ôMpyÖs;Czÿ,é ·ˇô yjuWÿ ;ô Vy;vOÊÿ ywÖ zNdoÿ….ôr; Czÿ,é ·ˇô
CzNdoÿ….ôv;R EÖW; i£¡yteÖ zNdoÿ….rÄve CzNd;ô˝Sy; Czÿ,é ·ˇ –7–
Ek¡…v˝xTy;ô m;Wÿ"w pu®WxIôWmR Cz¯Tÿ yme?Ö y; vw m;W;ÿ
ame?Ö yMpu®ÿ WxIôWmR mÿ ?Öe ywrveÄ ;Sy;ÿm?Öe y' inÿrvÖd;yÖ me?y'Ã
’ûTv;hÿrTÄ ye‡k¡…v˝xit.RvNTyek…vô˝xo vw pu®Wÿ "Ö pu®Wÿ SÖ y;¢‰wÖ VyOı
ÿ 'Ö
v; EÖtTp[;,ô rw mÿ ?Öe y' yTpu®ÿ WxIôW˝R sÿ¢/Ö ; ivtO<ÿ ,;' vLmIkvÖp;Mp[itô in
dÿ/;it sÖ¢ vw xIWR<Ö y;ÿ" p[;,ô ;" p[;,ô rw veÄ nw TÖ smÿ/yR it me?yôTv;yÖ y;vÿNtoô
vw mOTû yubNÿ /vÖSteW;'Ã yÖm a;…/ÿpTyÖMprIÿy;y ymg;ôq;….ô" p·rÿ g;yit
yÖm;devÖ nw √ÿ ¤é π itôs…O .ô" p·rÿ g;yitô ]yÿ îÄme loôk; EÖ>y EÖvnw Lÿ loôk>É yoÿ
vO¤Öπ tSm;ôÌ;yÿtÖe n dey'Ö g;q;ô ih t√é¤û åπÿ …¶>yÿ" pÖxnU ; lÿ.teÖ k;m;ô v;
aÖ¶yÖ" k;m;ÿnvÖe ;vÿ ®NıÖe
yTpÖx•U ;l.etÖ ;nÿv®ı; aSy pÖxvÿ" Syûyu TR pyR…Ã ¶’t;nuTsOjû ¥e Dÿ vexsÖ '
k¡y⁄ ;ô¥R Tsÿ˝Sq;ôpye¥ÿ ;ôty;ÿm;in xIôW;R…,ÿ Syuyû TR pÖxnU ;ôl.ÿtÖe tenvÖw
pÖxnU vÿ ®NıeÖ yTpyR…Ã ¶’t;nuTsOjû itÿ xIô„,;Rmy;ÿty;mTv;y p[;j;pÖTyenÖ
s˝ Sq;ÿpyit yÖDo vw p[jÖ ;pÿityRDÖ EÖv yÖDMp[itÿ œ;pyit p[jÖ ;pÿit"
pÖj[ ; aÿsjO tÖ s ·rÿ·rc;ônoÿåmNytÖ
s EÖt; a;ôpI[ rÿpXyôˇ;….ôvRw s mu%
ÿ tÖ a;ôTm;nÖm;p[I,ÿ ItÖ ydetÖ ; a;ôip[yoô
.vÿ≤Nt yÖDo vw p[jÖ ;pÿityRDÖ mevÖ tw ;….ÿm%
uR tÖ a;
p[I,ÿ ;ôTy‡pÿ·r…mtCzNdso .vÖNTypÿ·r…mt" p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰;ÿ
Ën;it·rÖˇ_; …mÿqnûu ;" p[j;ÿTyw lomÖx' vw n;mÖtw CzNdÿ" p[jÖ ;pÿt"e pÖxvoÿ
lomÖx;" pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıeÖ sv;Ã…R ,ô v; EÖt; Âôp;…,ô sv;R…Ã , Âôp;<yô¶*
291

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…cTyeÿ i£yNteÖ tSm;ÿdtÖe ; aÖ¶…e íTyÿSy .vÖNTye‡k¡…v˝xit˝
s;…m/enÖ IrNv;ÿhÖ ®Gv; Eÿk…vô˝xo ®cÿmvÖe gÿCzÖTyqoÿ p[itôœ;mÖve
p[iÿ tôœ; Áºk
ÿ …vô˝x‡ítu…ÿ vR˝xitômNv;ÿhÖ ctu…ÿ vR˝xitr/Rm;ôs;"
s'và TsÖr" s'và Tsôroÿå…¶vwêR ;nÖr" s;ô=;devÖ vwêÿ ;nÖrmvÿ ®NıeÖ pr;ÿcIôrNv;ÿhÖ
pr;ÿ…õvÖ ih suvÿ gÖ oR loôk" sm;ÿSTv;¶ Aûtvoÿ v/RyÆÖ NTvTy;ÿhÖ
sm;ÿ….revÄ ;…¶' vÿ/yR TyOtû …u .ÿ" s'vTsôr' ivê;ô a; .;ÿih p[iÖ dxÿ" pO…qôVy;
îTy;ÿhÖ tSm;ÿd…Ö ¶" sv;Rô idxoånuû iv .;ÿitô p[Ty*ÿht;mÖ…ên;ÿ
mOTû yumSÿ m;ôidTy;ÿh mOTû yumvÖe ;Sm;ôdpÿ nudTÖ yu‡√Öy' tmÿsSÖ prITy;ÿh p;ôPm; vw
tmÿ" p;ôPm;nÿmvÖe ;Sm;ôdpÿ hÖNTy‡gÿNmÖ Jyoitÿ®ˇÖm…mTy;ÿh;ôs* v;
a;ÿidôTyo Jyoitÿ®ˇÖmm;ÿidôTySyôvw s;yuJÿ y' gCzitô n s'và Tsôr‚Sÿtœitô
n;Syô ≈I‚Sÿtœitô ySywtÖ ;" i£ôyNteô Jyoitÿ„mtImuˇmÖ ;mNv;ÿhÖ
JyoitÿrvÄe ;Sm;ÿ ¨Öp·rÿ∑;∂/;it suvgÖ SR yÿ loôkSy;nu:ÿ y;Tyw –8–
WÖ≤@±.dIR=Ã yitô W@±v; Aûtvÿ Aût…u .ÿrvÄe nw Ã' dI=yit sÖ¢….ÿdIR=yit sÖ¢
CzNd;ÿ˝…sô CzNdoÿ….revÄ nw Ã' dI=yitô ivêeÿ dÖve Syÿ netÖ ·u rTyÿn∑ûu .u oÿˇmÖ y;ÿ
juhoitô v;Gv; aÿn∑ûu ¢u Sm;ÿTp[;,ô ;n;'ô
v;guˇÿ mÖ ‡w k¡Sm;dÖ=r;Ödn;ÿ¢Mp[qmÖ MpÖd' tSm;ô¥√;ôcoån;ÿ¢Ö' tNmÿn„ûu y;ÿ ¨pÿ
jIv≤Nt pû,U yR ;ÿ juhoit pU,û R îÿvÖ ih p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ;pÿtrÖe ;pTywÖ NyUnÿ y;
juhoitô NyUnÿ ;ô≤ı p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ; asOjÿ t p[jÖ ;n;ô˝ sO∑‰Öw
ydÖ…cRiWÿ p[vÔûO ‰;∫Àtû mvÿ ®N/ItÖ yd©;ÿrWe u .ivô„yd©;ÿrWe ûu p[ vO,ÿ ·ˇ_
.ivô„ydevÖ ;vÿ ®Nıe .ivô„y≤ı .Uyoÿ .Utÿ ;d(√;>y;ôMp[ vO,ÿ ·ˇ_
i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTywÖ b[˜,ÿ ;ô v; EÖW; yjuWÿ ;ô sM.Otÿ ;ô ydu%
û ; s;
y≤∫¥etÖ ;itRmô ;Czπ¥ÖR jÿm;no hÖNyet;ÿSy yÖDo …m]wtÖ ;mu%
û ;' tÖpTe y;ÿh b[˜Ö vw
292

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

…mô]o b[˜•ÿ vÖe nw ;ôMp[itÿ œ;pyitô n;itRmô ;CzRià tû yjÿm;noô n;Syÿ yÖDo hÿNyteÖ
yidô ….¥etÿ Ö twrvÄe kôp;lw"Ö s˝sOjÿ TÖe swv ttÖ" p[;yÿ…í·ˇô‡yoR gÖt≈Iô"
Sy;Nmÿ…qôTv; tSy;vÿ d?y;∫ûtU o v; EÖW s Sv;' devÖ t;ômpu iÿw tô yo
.Uitÿk;mÖ" Sy;¥ ¨Ö%;ywÿ sÖM.veTÖ s EÖv tSyÿ Sy;ôdtoô ÁºWÿ sÖM.vÿTyeWÖ
vw SvÿyMÖ .Un;RmÖ .vÿTyevÖ y' k;ômyetÿ Ö .[;tOVÿ ymSmw
jnyey…Ö mTyÖNytÖStSy;ô˙Ty;vÿ d?y;Ts;ô=;devÖ ;SmwÖ .[;tOVÿ y'
jnyTy‡MbÖrIW;ôd•ÿk;mÖSy;vÿ d?y;dMbÖrIWeÖ v; a•ÿiM.[yteÖ
syoÿNyevÖ ;•Ömvÿ ®NıeÖ muÔ;ônvÿ d/;ôTyUGvwR muÔ;ô ËjRmà vÖe ;Sm;ô aipÿ
d/;TyÖ‡…¶devRÖ >e yoô inl;ÿytÖ s £¡m⁄ k
uû Mp[;ivÿxT£⁄mk
ûu mvÿ d/;itô
ydevÖ ;SyÖ t]Ö Nyÿˇ_ô' tdevÖ ;vÿ ®NıÖ a;Jyenÿ Ö s' y*ÿTyetÖ √; aÖ¶"e ipÖy[ ' /;mÖ
yd;Jy'Ã ipÖy[ ,e vÖw nw 'Ö /;ª;ô smÿ/yR TÖ yqoô tejsÿ ;ô vwk˚¡ tIôm; dÿ/;itô .;
EÖv;vÿ ®Nıe xmIômyIôm; dÿ/;itô x;NTywÖ sIdÖ TvMm;ôtru SÄ y; ¨ÖpSqô îitÿ
itôs…O .ÿj;Rtô mupÿ itœteÖ ]yÿ îÄme loôk; EÖ„vÿve loôk„É v;ôivd'à gCzôTyqoÿ
p[;,ô ;nevÖ ;TmN/ÿˇe –9–
n hÿ Smô vw purû ;…¶rpÿrxuvKO ,' dhitô tdÿSmw p[yoôg EÖviWÃrR SvdyÖ¥dÿ¶eÖ
y;inô k;inô ceitÿ sÖ…m/Öm; dÿ/;ôTypÿrxuvKO ,mevÖ ;Smwÿ Svdyitô svRmà Smw
SvdteÖ y EÖv' ved*‡duMÿ brIÖm; dÿ/;ôTyUGv;R ¨ÿdMûu brÄ ËjRmà vÖe ;Sm;ô aipÿ
d/;it p[jÖ ;pÿitrÄ…¶mÿsjO tÖ t˝ sO∑û ˝ r=;ÿ˝Sy…j`;˝sÖNTs
EÖt{;ÿ=oôflmÿpXyÖˇÿ ne Ö vw s r=;ô˝Syp;ÿhtÖ y{;ÿ=oôflM.vÿTyÖ¶re veÖ tenÿ
j;ôt;{=;ô˝Sypÿ hÖNTy;‡êÿTqIôm; dÿ/;TyêÖTqo vw vnÖSptIÿn;˝
spàs;ôho iv…jÿTyÖw vwk˚¡ tIôm; dÿ/;itô .; EÖv;vÿ ®Nıe xmIômyIôm;
dÿ/;itô x;NTywÖ s˝≤xÿtMmeÖ b[˜odeWÿ ;Mb;ôÙ aÿitrÄ…mTyuˇÿ mÖ e a*dÿMu brI
293

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;cyitô b[˜,ÿ vÖw =Ö]˝ s˝ Xyÿit =Ö],e Ö b[˜Ö tSm;ÿdb( ;[ ˜ô,o
r;ÿjNÖ yv;ônTyÖNyMb[;˜ÿ ,ô ' tSm;ÿ{;jÖNyoÿ b[;˜ô,v;ônTyôNy˝ r;ÿjNÖ y'Ã
mOTû yuv;R EÖW ydÖ…¶rÄmtO ˝Ö ihrÿ<y˝ ®ÄKmmNtÿrMÄ p[itÿ muçtÖåe mOtmÿ vÖe
mOTû yorÄNt/RˇÃ Ö Ek¡…v˝xitinb;R/o .vÖTyek…¡ v˝xitôvRw dÿve loôk;
√;dÿxÖ m;s;ô" pçÖtvR SÖ ]yÿ îÄme loôk; aÖs;v;ÿidôTy Eÿk…vô˝Ö x EÖt;vÿNtoô
vw devÿ loôk;Ste>yÿ EÖv .[;tOVÿ ymÖNtreiÿ t inb;ô/R vw Rw devÖ ;
asurÿ ;…•b;R/ô åÿe k⁄vtR Ö t…•ÿb;R/ô ;n;'Ã inb;R/TÖ v' inÿb;R/ô I .ÿvitô
.[;tOVÿ y;nÖve inÿb;R/ô e k⁄®¡ te s;ivi]ôy; p[itÿ muçteÖ p[sTÿU ywÖ
nˇ_oôW;seTyuˇrÿ y;hor;Ö];>y;ÿmvÖe nw mÖ ¥u Cÿ zte devÖ ; aÖ…¶' /;ÿryN{iv,oôd;
îTy;ÿh p[;,ô ; vw devÖ ; {ÿiv,oôd; aÿhor;Ö];>y;ÿmvÖe nw mÿ ¥ûu Tyÿ
p[;,ô dw ;R/Ã ;ôr;‡sIÿn"Ö p[itÿ muçteÖ tSm;ôd;sIÿn;" p[jÖ ;" p[ j;ÿyNte
’„,;…jônmuˇrÿ 'Ä tejoô vw ihrÿ<yÖMb[˜ÿ ’„,;…jôn' tejsÿ ; cwvÖ nw MÖ b[˜,ÿ ;
co.ÖytÖ" p·rÿ gO;itô W@u¥ÿ ;m˝ ≤xôKy'Ã .vitô W@±v; Aûtvÿ
Aût…u .ÿrvÄe nw mÖ ¥u Cÿ zteÖ yd(√;dÿxo¥;m˝ s'vTsÖr,e vwÖ m*ôÔM.ÿvTÖ yUGvwR muÔ;ÿ
ËôjvRw nw ˝Ö smÿ/yR it sup,Ö oÃåR …s gÖ®Tm;ôinTyve=ÿ te
ÂôpmevÖ ;Sywtô Nmÿihôm;nÖ' Vy;cÿ∑Öe idv'Ã gCzô suv"ÿ pÖtTe y;ÿh suvgÖ mR vÖe nw Ã'
loôk˘ gÿmyit –10–
s…mÿıo aÖÔN’dÿrMmtIôn;' `Otû mÿ¶Öe m/umÿ ≤Ö TpNvÿm;n" ) v;ôjI
vhÿNv;ô…jn'Ã j;tvedo devÖ ;n;'Ã v≤= ip[yô m; sÖ/Sqÿm( –
`Otû ne ;ôÔNTsMpÖqo devÿ yÖ ;n;ÿNp[j;ônNv;ôJyPyÿte u devÖ ;n( ) anuÿ Tv; s¢e
p[iÖ dxÿ" scNt;˝ Svô/;mÖSmw yjÿm;n;y /eih –
È@‰Öí;…sô vN¥ÿí v;…j•;ôxíu ;…sô me?yÿí s¢e ) aÖ…¶Ç;ÿ dÖve vw sR …ÿu ."
294

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sÖjoW;ÿ" p[Itô ' viˆ'Ã vhtu j;ôtvedÿ ;" –
StIô,'R bÖihR" su∑û rIÿm; juW;ô,o® pOqû u p[qmÿ ;nMpO…qôVy;m( )
devÖ …e .ÿyˇRûu _midÿit" sÖjoW;ÿ" Syoôn' ’¡<v;ôn; sÿiu vôte dÿ/;tu –
EÖt; ¨ÿ v" sû.u g;ÿ ivôê¡p;ô iv p=oÿ….ô" ≈yÿm;,;ô ¨d;tÿ"w ) Aû„v;"
sÖtI" kôvWÖ" xuM.ÿm;n;ô √;roÿ devÖ I" supÿ ;[ yÖ,; .ÿvNtu –
aÖNtôr; …mô];v®ÿ,;ô crÿNtIô mu%Ã' yÖD;n;ÿm…Ö . s'ià vd;ône ) ¨ÖW;s;ÿ v;˝
suihrÄ<ye su≤ÿ xôLpe AûtSyô yon;ÿivôh s;ÿdy;…m –
p[qÖ mÖ ; v;ÿ˝ srÄ…qn;ÿ suvû ,;RÃ devÖ * pXyÿNt*ô .uvnÿ ;inô ivê;ÿ ) aipÿpy[ 'Ö
codÿn; v;ô‚Mmm;ÿn;ô hot;ÿr;Ö Jyoitÿ" p[iÖ dx;ÿ idôxNt;ÿ –
a;ôidôTywnoRô .;rÿtI v∑u yÖD˝ srÿSvtI sÖh ®Ä{nw ÃR a;vIt( ) î@opÿÙt;ô
vsu…ÿ ." sÖjoW;ÿ yÖD' noÿ devIrÄmtO Wÿe u /ˇ –
Tv∑;ÿ vIôr' devÖ k;ÿm' jj;nÖ Tv∑urû v;RÃ j;yt a;ôxru êÿ" Tv∑edÖ ' ivêÖM.uvnÿ '
jj;n bÖho" kôt;Rr…ÿ môh yÿ≤= hot" –
aêoÿ `Otû ne Ö TmNy;ô smÿˇ_ô ¨pÿ devÖ ;˝ Aÿtx
ûu " p;qÿ Etu )
vnÖSpitÿdvRe loôkMp[jÿ ;ôn•Ö…¶n;ÿ hÖVy; Svÿidôt;inÿ v=t( –
p[jÖ ;pÿtSÖe tpÿs; v;vO/;ôn" sÖ¥o j;ôto dÿ…/We yÖDmÿ¶e ) Sv;h;ÿ’ten
hÖivW;ÿ purog; y;ôih s;ô?y; hÖivrÿdNtu dÖve ;" –11–
îit pçmk;<@º p[qm" p[p;#k" 1
aq pçmk;<@º i√tIy" p[p;#k" 2
iv„,umÿ %
u ;ô vw
devÖ ;XzNdoÿ….·rÖm;\Lloôk;nÿnpjÖYymÖ>yÿjyÖNyi√ÿ„,u£mô ;N£mÿtÖe iv„,urÿ vÄe
.UTû v; yjÿm;nÖXzNdoÿ….·rÖm;\Lloôk;nÿnpjÖYymÖ…. jÿyitô iv„,oô"
295

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

£moÿåSy….m;itôhTe y;ÿh g;yÖ]I vw pO…ÿ qôvI ]wœ.ÿu mÖNt·rÿ=Ö' j;gÿtIô
¥*r;nu∑ÿ .ë IôidRxXÖ zNdoÿ….revÄ me ;\Lloôk;Nyÿq;pUvû mR …Ö . jÿyit
p[jÖ ;pÿitrÄ…¶mÿsjO tÖ soÿåSm;TsO∑û " pr;ÿõˇÖ¯ metÖ y;NvwdÖ £¡NdÖiditô ty;ô vw
soÿå¶e" ip[yô ' /;m;v;ÿ®NıÖ
ydetÖ ;mÖNv;h;ô¶re veÄ tw y;ÿ ipôy[ ' /;m;vÿ ®Nı ÈêÖro v; EÖW pr;ÿõp™ dÖ[ `oô yo
ivÿ„,u£mô ;N£mÿte ctÖs…O .ôr; vÿttR e cÖTv;·rÖ CzNd;ÿ˝…sô
CzNd;ÿ˝…sô %luû v; aÖ¶"e ip[yô ; tÖn"U ipôy[ ;mevÖ ;Syÿ tÖnvu mÿ …Ö . pÖy;Rvtÿ tR e
d≤=ô,; pÄy;Rvtÿ tR Öe SvmevÖ vIôymÃR nuÿ pÖy;Rvtÿ tR Öe tSm;ô∂≤=ô,oå/RÃ a;ôTmnoÿ
vIôy;Rvà ˇÖroåqoÿ a;idôTySyôvw ;vOtmÖ nuÿ pÖy;Rvtÿ tR Öe xun"Ö xepmÖ ;jIÿgit|ô
v®ÿ,oågO;ûTs EÖt;Mv;ÿ®,Ä ImÿpXyÖˇy;ô vw s a;ôTm;n'Ã
v®,p;ôx;dÿmçu √Ö ®ÿ,oô v; EÖt' gOÿ ;itô y ¨Ö%;Mp[iÿ tmuçû tÖ ¨duˇÿ mÖ '
vÿ®,Öp;xÿmSÖ midTy;ÿh;ôTm;nÿmvÖe tw y;ÿ v®,p;ôx;Nmuçÿ TÖ y;
Tv;ÿh;WÖ…R mTy;ôh;Áºnÿ ˝Ö hrÿit /[vuû ‚Stôœ;ivÿc;c≤lô·rTy;ÿhÖ p[itÿiœTywÖ
ivxÿSTv;ô sv;RÃ v;HzÖÆNTvTy;ÿh ivôxvw nw ˝Ö smÿ/yR TyÖ‚Smn[;∑Ö m^ …/ÿ
≈ÖyTe y;ÿh r;Ö∑m^ vÖe ;‚SÿmN/[vuû mÿk‡Ö y| k;ômyetÿ r;Ö∑˝^ Sy;ôiditô tMmnÿs;
?y;ye{;ô∑m^ veÖ .ÿvTÖ yg[eÿ bOhû •uWû s;ÿm?ûU voR aÿSq;ôidTy;ôh;g[mÿ vÖe nw ˝ÿ
sm;ôn;n;'Ã kroit injR≤Gmôv;NtmÿsÖ îTy;ÿhÖ tmÿ EÖv;Sm;ôdpÿ h≤Ntô
JyoitôW;g;ôidTy;ÿhÖ JyoitÿrvÄe ;‚SÿmNd/;it ctÖs…O .ÿ" s;dyit cÖTv;·rÖ
CzNd;ÿ˝…sô CzNdoÿ….revÄ ;‡itÿCzNdsoˇÖmy;ô v„mÖR v; EÖW CzNdÿs;ô'
yditÿCzNd;ô v„mÖvRw nw ˝ÿ sm;ôn;n;'Ã kroitô s√ÿtI .vit sÖÊvmevÖ nw Ã'
gmyit v;TsÖp,e[ opÿ itœt EÖtne Ö vw vÿTsÖpI[ .;Rl
à NdÖnoÿå¶e" ipôy[ '
/;m;v;ÿ®Nı;ô¶re vÄe tw ne ÿ ip[yô ' /;m;vÿ ®Nı Ek;dÖxM.ÿvTyek/ô vw yjÿm;ne
vIôyÃ| d/;itô Stomenÿ Ö vw devÖ ; aÖ‚Sm\Lloôk
296

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;ÿ›vRu HÖ zNdoÿ….rÄm‚u „môNTStomÿSyevÖ %luû v; EÖt{Upû ' y√;ÿTsÖp['
y√;ÿTsÖp,e[ oÿpiÖ tœÿt îÄmmevÖ tenÿ loôkmÖ…. jÿyitô
yi√ÿ„,u£mô ;N£mÿtåÖe mumvÖe twloôk
R mÖ…. jÿyit pUv¥ÖRe "u p[ £;ÿmTyuˇre¥Ä ®u pÿ
itœtÖe tSm;ô¥ogÖåe Ny;s;ÿMp[jÖ ;n;ôMmnÖ" =emåÖe Ny;s;ô' tSm;ÿ¥;y;vÖr"
=eMÖ ySyex
ÿ Öe tSm;ÿ¥;y;vÖr" =eMÖ ymÖ?yvÿSyit mu∑û I k¡roitô v;cÃ' yCzit
yÖDSyô /OTywÿ –1–
a•ÿptÖ åe •ÿSy no dehÖ ITy;ÿh;ô…¶v;R a•ÿpitô"s EÖv;Sm;ô
a•ÖMp[yCÿ zTy‡nmIôvSyÿ xu‚û „m,Ö îTy;ÿh;yÖ+mSyeitô v;vwtd;ÿhÖ p[
p[dÿ ;ôt;r'Ã t;·rWÖ Ëj|Ã no /eih i√ôpdeÖ ctu„ÿ pdÖ îTy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿStÖ
¨duÿ Tv;ô ivêeÿ devÖ ; îTy;ÿh p[;,ô ; vw ivêeÿ devÖ ;" p[;,ô rw vÄe nw mÖ ¥u Cÿ zôtåe ¶e
.rÿNtuû …c·ˇÿ….ô·rTy;ÿhÖ ySm;ÿ EÖvnw Ã' …côˇ;yoô¥CzÿtÖe tenvwÖ nw ˝Ö smÿ/yR it
ctÖs…O .ôr; s;ÿdyit cÖTv;·rÖ CzNd;ÿ˝…sô CzNdoÿ….revÄ ;itÿCzNdsoˇÖmy;ô
v„mÖR v; EÖW; zNdÿs;ô' yditÿCzNd;ô v„mÖvRw nw ˝ÿ sm;ôn;n;'Ã kroitô s√ÿtI
.vit sÖÊvmevÖ nw Ã' gmyitô p[de ¶ÿ Öe Jyoitÿ„m;Ny;ôhITy;ÿhÖ
JyoitÿrvÄe ;‚SÿmNd/;it tÖnvu ;ô v; EÖW ihÿn‚Stô y˝ ihôn‚Stô m;
ihÿ˝sIStônvu ;ÿ p[jÖ ; îTy;ÿh p[jÖ ;>yÿ EÖvnw ˝ÿ xmyitô r=;ÿ˝…sô v;
EÖt¥ÖD˝ sÿcNteÖ ydnÿ ¨ÖTsjRTÖ y£¡NdÖidTyNv;ÿhÖ r=ÿs;ômpÿhTy;ô anÿs;
vhÖNTypÿ…citmevÖ ;‚SÿmNd/;itô tSm;ÿdnÖSvI cÿ rÄqI
c;itÿqIn;ômpÿ…cttm*ô apÿ…citm;N.vitô y EÖv' vedÿ sÖ…m/;ô…¶'
duvÿ SyÖtie tÿ `Ot;nuiWôˇ_;mvÿ…ste sÖ…m/Öm; dÿ/;itô yq;itÿqyÖ a;gÿt;y
sÖipR„vÿd;itôQy' i£ôyteÿ t;ôdgO vÖe t‡Ì;ÿyi]ôy; b[;˜ÿ ,Ö Syÿ g;yÖ]o ih
b[;˜ÿ ,Ö iS]ô∑.u ;ÿ r;jÖNyÿSyÖ ]w∑.ÿu oô ih r;ÿjNÖ yoÿåPsu .SmÖ p[
297

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vex
ÿ yTyÖPsuyoÿinôv;R aÖ…¶" Sv;mevÖ nw 'Ö yoin'Ã gmyit itôs…O .ô" p[ vex
ÿ yit
i]ôv√O ; aÖ…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶StMp[iÿ tôœ;' gÿmyitô pr;Ö v; EÖWoÿå…¶' vÿpitô
yoÿåPsu .Smÿ p[vx
eÖ yÿitô Jyoitÿ„mtI>y;ômvÿ d/;itô
JyoitÿrvÄe ;‚SÿmNd/;itô √;>y;ôMp[itÿiœTywÖ pr;Ö v; EÖW p[jÖ ;MpÖxNU vÿpitô
yoÿåPsu .Smÿ p[vx
Öe yÿitô punÂ
ÿ jô ;R sÖh rÄYyeitô pun®ÿ dÄ iw tÿ pÖj[ ;mevÖ
pÖxnU ;ôTmN/ÿˇÖe punSÿ Tv;idôTy; ®Ä{; vsÿv"Ö s…mÿN/t;ô…mTy;ÿhtÖw ; v; EÖt'
devÖ t;ô ag[eÖ smwNÿ /tÖ t;….ÿrvÄe nw ˝Ö s…mÿNıeÖ bo/;ô s boô/ITyupÿ itœte
boô/yÿTyevÖ nw 'Ö tSm;ÿTsuPû Tv; p[jÖ ;" p[ bu?ÿ yNte yq;Sq;ônmupÿ itœteÖ
tSm;ÿ¥q;Sq;ônMpÖxvÖ" punrÖ Te yopÿ itœNte –2–
y;vÿtIô vw pO…ÿ qôvI tSywÿ yÖm a;…/ÿpTyÖMprIÿy;yÖ yo vw yÖm'
devÿ yÖ jÿnmÖSy; ainÿy;RCy;ô…¶' …cÿntûu e yÖm;ywnÿ ˝Ö s
…cÿntûu åe petÖ Te yô?yvÿs;yyit yÖmmevÖ devÿ yÖ jÿnmÖSyw inôy;RCy;ôTmneåÖ …¶'
…cÿntu î„vÖg,e[ Ö v; aÖSy; an;ÿmtO …môCzNtoô n;ivÿNdÖNte devÖ ;
EÖt¥jurÿ pXyô•petÖ ie tô ydetÖ ne ;ÿ?yvs;ôyyÖTyn;ÿmtO EÖv;…¶' …cÿntu Ö ¨ıÿ≤Ntô
ydevÖ ;Sy;ÿ ame?Ö y' tdpÿ hNTyÖ‡poåvoÿ=itô x;NTywÖ …sk¡t;ô in vÿpTyetÖ √;
aÖ¶ve êRÃw ;nÖrSyÿ Âôp˝ Âôp,e vwÖ vÿêw ;nÖrmvÿ ®NıÖ ËW;ô…• vÿpitô pui∑ôv;R
EÖW; p[jÖ nÿnÖ' ydUW;ô" pu∑‰;ÿmvÖÄe p[jÖ nÿnåÖe …¶' …cÿntûu åe qoÿ s'DÖ ;nÿ yÖv
s'DÖ ;nÖ˝ Áºtÿ TpÿxnûU ;' ydUW;ô ¥;v;ÿp…O qôvI sÖh;St;ô' te ivÿytÖ I
aÿbtU[ ;ômSTvevÖ n*ÿ sÖh yÖ…DyÖ…mitô ydÖm„u y;ÿ yÖ…DyÖm;sIôˇdÖSy;mÿd/;ôˇ
ËW;ÿ a.vÖNydÖSy; yÖ…DyÖm;sIôˇdÖm„u y;ÿmd/;ôˇdÖdíÖN{mÿ…s
’û„,mUW;ÿ…•ôvpÿ•dÖ o ?y;ÿy∂Öe ‰;v;ÿp…O qôVyorevÄ yÖ…DyeåÖ …¶' …cÿntu åÖe y˝ so
aÖ…¶·ritÿ ivôê; …mÿ]Sy sUˇû _M.ÿvTyetÖ ne Ö vw ivôê;…mÿ]oôå¶e" ip[yô '
298

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

/;m;v;ÿ®Nı;ô¶re vÄe tw ne ÿ ip[yô ' /;m;vÿ ®Nıeô zNdoÿ….ôvRw dÖve ;" suvÿ gÖ |
loôkm;ÿyçÖ tÿß"Ö p[;cIô®pÿ d/;it cÖTv;·rÖ CzNd;ÿ˝…sô CzNdoÿ….revÄ
t¥jÿm;n" suvgÖ | loôkmeiÿ tô teW;ÿ˝ suvgÖ | loôk˘ yÖt;' idxÖ" smÿVlIyNtô
te √π pûru St;ÿTsÖmIcIô ¨p;ÿd/tÖ √π pÖí;TsÖmIcIô t;….ôvRw te
idxoÿåνhÖNyd(√π purû St;ÿTsÖmIcIÿ ¨pÖd/;ÿitô √π pÖí;TsÖmIcIÿ idôx;'
iv/OTÿ y;ô
aqoÿ pÖxvoô vÖw zNd;ÿ˝…s pÖxnU vÖe ;Smwÿ sÖmIcoÿ d/;TyÖ∑;vupÿ
d/;TyÖ∑;=ÿr; g;yÖ]I g;ÿy]Ö oÿå…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶St' …cÿntu åÖe ∑;vupÿ
d/;TyÖ∑;=ÿr; g;ÿy]Ö I suvÿ gÖ | loôkmÔÿs; ved suvgÖ SR yÿ loôkSyô p[D;ÿTywÖ
]yoÿdx lokMpO,û ; ¨pÿ d/;ôTyek…¡ v˝xitô" sMpÿ¥Nte
p[itôœ; v; Eÿk…vô˝x" p[iÿ tôœ; g;hÃpR Ty Ek…vô˝xSywvÖ p[iÿ tôœ;'
g;hRpà TyÖmnuû p[itÿ itœitô p[TyÖ…¶' …cÿKy;ôn‚Sÿtœitô y EÖv' vedÖ
pçÿ…ctIk˘ …cNvIt p[qmÖ ' …cÿNv;ôn" p;¤oÿ yÖD" p;¤;ÿ" pÖxvoÿ yÖDmevÖ
pÖxnU vÿ ®NıeÖ i]…cÿtIk˘ …cNvIt i√ÖtIy'à …cNv;ônS]yÿ îÄme loôk; EÖ„vevÿ
loôkWÉ uû p[itÿ itœÖNTye‡k¡…ctIk˘ …cNvIt tOtû Iy'à …cNv;ôn Eÿk/ô ; vw
suvÿ gÖ oR loôk Eÿkvô tO vwÖ suvÿ gÖ | loôkmeiÿ tô purIÿW,e ;ô>yUhÿ itô
tSm;ÿNm;ô˝sen;iSqÿ CzÖ•' n duíû m;RÃ .vitô y EÖv' vedÖ pçÖ …ctÿyo
.v≤Nt pÖç….ô" purIÿWrw >Ä yUhÿ itô dxÖ sMpÿ¥NteÖ dx;ÿ=r; ivôr;@•'Ã
ivôr;Æ@±vrÄ ;JyevÖ ;•;¥eÖ p[itÿ itœit –3–
iv v; EÖt* i√ÿW;teÖ yíÿ purû ;…¶yRíoô%;y;ô˝ s…mÿt…Ö mitÿ ctÖs…O .ô" s' in
vÿpit cÖTv;·rÖ CzNd;ÿ˝…sô CzNd;ÿ˝…sô %luû v; aÖ¶"e ip[yô ; tÖn"U
ip[yô ywvÖ nw *ÿ tÖnvu ;ô s˝ x;ÿ‚Stô s…mÿt…Ö mTy;ÿhÖ tSm;ôdb( ˜[ ,ÿ ; =Ö]˝
299

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

smeiÿ tô yTsÖ' NyuPyÿ ivô hrÿitô tSm;ôdb( ˜[ ,ÿ ; =Ö]' VyeTÿ yO‡û tu….ôv;R EÖt'
dIÿ=y≤Ntô s Aût…u .ÿrvÄe ivômCu yoÿ m;ôtve ÿ pu]û MpO…ÿ qôvI
purÿ IÖ„yÿ…mTy;ÿhtÖ …Ru .ÿrvÄe nw Ã' dI=iyôTvtu…R .ôivR muçÿ it vwê;nÖy;R ≤xôKyÿm; dÿˇe
SvôdyÿTyevô nw ‡ÿ •wAt≥û I" ’û„,;‚StôßStuWpÿ Kv; .v≤Ntô inA≥TÃ ywô v;
EÖt∫;ÿg/Ö ye Ö' yˇuW;ô inA≥Tà yw Âôp' ’û„,˝ Âôp,e vÖw inA≥ià t' inôrvÿdyt
îÄm;' idx'à yNTyeWÖ ; vw inA≥Tà ywÖ idKSv;y;ÿmvÖe idô≤x inA≥ià t' inôrvÿdyteÖ
Sv’¡tÖ î·rÿ,Ö ¨pÿ d/;it p[drÖ e vwtÖ √w inA≥TÃ y; a;ôytÿn˝Ö Sv EÖv;ytÿnÖe
inA≥ià t' inôrvÿdyte ≤xôKyÿm>Ö yupÿ d/;it nwAtû≥ o vw p;xÿ" s;ô=;devÖ nw Ã'
inA≥itp;ôx;Nmuçÿ it itôß ¨pÿ d/;it ]e/;ivihôto vw pu®Wÿ oô y;v;ÿnvÖe
pu®Wÿ SÖ tSm;ô…•A≥ià tômvÿ yjtÖe pr;ÿcIô®pÿ d/;itô pr;ÿcImevÖ ;Sm;ô…•A≥ià tôMp[
,udÿ tÖ åe p[tÿ I=Öm; yÿ≤Ntô inA≥TÃ y; aÖNtihRTÃ yw m;jR…yôTvopÿ itœNte
me?yôTv;yÖ g;hRpà TyÖmpu ÿ itœNte inA≥ià tloôk EÖv cÿ·rÖTv; pUtû ;
devÿ loôkmupû ;vÿtNR tÖ Ekôyopÿ itœNt Ekô/vw yjÿm;ne vIôyÃ| d/it
inôvx
e nÿ " sÖ©mÿnoô vsUnÿ ;ô…mTy;ÿh p[jÖ ; vw pÖxvoô vsuÿ p[jÖ ywvÖ nw Mÿ pÖx…u .ô"
smÿ/yR ≤Nt –4–
pu®û WÄ mÖ ;ô],e Ö iv …mÿmIte yÖDne Ö vw pu®Wÿ "Ö s‚Mmÿto yDpÖ®WwvÖ nw 'Ö iv …mÿmIteÖ
y;v;ôNpu®Wÿ Ëô?vRb;ÿ¸Sû t;v;ÿN.vTyetÖ ;vÖ√w pu®Wÿ e vIôyÃ|
vIôy,RÃe vÖw nw 'Ö iv …mÿmIte pÖ=I .ÿvitô n Áÿp=Ö " pitÿtmûu hRTÃ y‡rÄiàn;ÿ pÖ=*
{;`Iÿy;˝s* .vtÖStSm;ÿTpÖ=p[vÿ y;˝…sô vy;˝'…s
Vy;mmÖ;]* pÖ=* cÖ puCz÷à c .vTyetÖ ;vÖ√w pu®Wÿ e vIôyÃ| vIôysÃR ‚Mmtoô ve,nÿu ;ô
iv …mÿmIt a;¶eyÖ o vw ve,"ÿu syoinôTv;yÖ yjuWÿ ; yun·ˇ_ô yjuWÿ ; ’Witô
Vy;vOÊÿ yw W@±gvÖ ne ÿ ’Witô W@±v; Aûtvÿ Aût…u .ÿrvÄe nw Ã' ’Witô
300

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yd(√;ÿdxgÖvne ÿ s'vTsÖr,e vwÖ ‡e y' v;
aÖ¶re iÿ td;ôh;dÿ…b.eTÖ swt‚d(√gÿ ,ûu mÿpXyT’û∑' c;’¡∑' cÖ ttoô v; îÄm;'
n;TyÿdhÖ¥T’û∑' c;’¡∑' cÖ .vÿTyôSy; anÿitd;h;y i√gu,û ' Tv;
aÖ…¶mu¥Nÿ tumhRtÖ ITy;ÿ¸yû TR ’û∑' c;’¡∑' cÖ .vÿTyÖ¶®e ¥ÿTy; EÖt;vÿNtoô vw
pÖxvoÿ i√ôp;dÿíÖ ctu„ÿ p;díÖ t;NyTp[;cÿ ¨TsOjû &e {û ;y;ipÿ d?y;ô¥∂ÿ≤=ô,;
ipôt>O yoô in /uvÿ ¥Öe TpÖt[ Icoô r=;ÿ˝…s hNyu®û dIÿcÖ ¨TsOjÿ TyeWÖ ; vw
devÿ mnu„û y;,;ÿ˝ x;ôNt; idKt;mÖve nw ;ônnUTsOjÿ TÖ yqoô %æLvôm;'
idxÖmTu sÿjO TyÖs* v; a;ÿidôTy" p[;,ô " p[;,ô mevÖ nw ;ônnUTsOjÿ it d≤=ô,;
pÖy;Rvtÿ NR teÖ SvmevÖ vIôymÃR nuÿ pÖy;Rvtÿ NR tÖe tSm;ô∂≤=ô,oå/RÃ a;ôTmnoÿ
vIôy;Rvà ˇÖroåqoÿ a;idôTySywvÖ ;vOtmÖ nuÿ pÖy;Rvtÿ NR teô tSm;ôTpr;ÿç" pÖxvoô iv
itÿœNte p[TÖ yçÖ a; vÿtNR te itôß‚Stÿß"Ö sIt;ÿ" ’Wit i]ôvtO mÿ vÖe yÿDmu%
û e
iv y;ÿtyÖTyo‡Wÿ/IvRpitô b[˜,Ö ;•Ömvÿ ®NıeåÖ kÉåÃú kúíIÿyte
ctudx
RÖ ….ÿvpR it sÖ¢ g[;Mô y; aoWÿ/y" sÖ¢;rÄ<y; ¨Ö.yIÿW;ômvÿ®ı‰;ô
a•ÿSy;•Sy vpÖTy•ÿSy;•ÖSy;vÿ®ı‰w ’û∑e vÿpit ’û∑e ÁoWÿ/y"
p[itôitœÿNTy‡nusIôt' vÿpitô
p[j;ÿTyw √;dÖxsuû sIt;ÿsu vpitô √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr"
sÃv' TsÖr,e vwÖ ;Sm;ô a•ÿMpcitô ydÿ…¶Ö…cdnÿv®ıSy;XnIôy;dvÿ®ıenÖ
VyO?ÿ yetÖ ye vnÖSptIÿn;MflÖgh[ yÿ SÖ t;inô?meåipô p[o=edÖ nÿv®ıÖSy;vÿ®ı‰w
idôG>yo loô∑;NTsmÿSyit idôx;mÖve vIôymÃR vÖ®?yÿ idôx;' vIôyåRÃe …¶' …cÿntu eÖ
y' i√ô„y;¥]Ö s Sy;ˇSywÿ idôxo loô∑m; hÿriÄe dWÖmjU mÃR hÖ …môt a; dÿdÖ
îtIWÿmvÖe oj|ô tSyÿw idôxoåvÿ ®NıeÖ =o/uk
ÿ o .vitô yStSy;'Ã idô≤x
.vÿTyu‡ˇrvÖie dmupÿ vpTyuˇrve¥Ö ;˝ Áÿ…¶íIôyteåqoÿ pÖxvoô v;
¨ÿˇrveiÖ d" pÖxnU vÖe ;vÿ ®ÄNıeåqoÿ yDpÖ®WoånÿNt·rTyw –5–
301

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a¶eÖ tvÖ ≈voô vyÖ îitô …sk¡t;ô in vÿpTyetô √; aÖ¶ve êRÃw ;nÖrSyÿ sUˇû _˝
sûˇU _ÉnvwÖ vwêÿ ;nÖrmvÿ ®Nıe WÖ≤@±.inR vÿpitô W@±v; Aûtvÿ" s'vTsÖr"
sÃv' TsÖroÿå…¶vwêÃR ;nÖr" s;ô=;devÖ vwêÿ ;nÖrmvÿ ®Nıe smu{û ' vw n;mwtÖ CzNdÿ"
smû{u mnuÿ p[jÖ ;" p[ j;ÿyNteÖ ydetÖ ne Ö …sk¡t; inô vpÿit
p[jÖ ;n;ÿMp[jÖ nÿn;ôy‡e N{oÿ vO]û ;yÖ vj[MÖ p[;hÿrTÄ s ]e/Ö ; Vyÿ.vÖTSFyStOtIÿy˝Ö
rqÖStOtIÿy'Ö yUpSÖ tOtIÿyÖ' yeåÿ Nt" xÖr; axIÿyNR tÖ t;" xkúrà ;
a.vÖNtCzkúrà ;,;˝ xkúrTÄ v' vj[oô vw xkÃrú ;"
pÖxru …Ä ¶yRCzkúrà ;….rÄ…¶Mpÿ·r…mônoitô vj[,ÿe vÖw ;Smwÿ pÖxNU p·rÿ gO;itô
tSm;ô√j[,ÿe pÖxvÖ" p·rÿghO It;ôStSm;ôTSqey;ônSqeyÿ soô nopÿ hrte
i]sÖ¢;….ÿ" pÖxk
u ;ÿmSyÖ p·rÿ …mnuy;TsÖ¢ vw xIÿW<ÖR y;ÿ" p[;,ô ;" p[;,ô ;"
pÖxvÿ" p[;,ô rw veÄ ;Smwÿ pÖxnU vÿ ®Nıe i],Öv;….ô.;[ tR VÿO yvtiS]ôvtO mÿ vÖe vj[˝ÿ
sÖM.OTyÖ .[;tÿVO y;yÖ p[ hÿritô StOTy;ô apÿ·r…mt;….ô" p·rÿ
…mnuy;ôdpÿ·r…mtÖSy;vÿ®ı‰wÖ y' k;ômyetÿ ;pÖx"u Sy;ôidTypÿ·r…mTyÖ tSyÖ
xkÃrú ;Ö" …sk¡t;ô VyUhÿ dÖe pÿ·rgOhIt EÖv;Syÿ ivWUcû InÖ˝ ret"Ö pr;ÿ
…sçTypÖxru veÄ .ÿvitô y' k;ômyetÿ pxumû ;NTSy;ôiditÿ p·rÖ…mTyÖ tSyÖ
xkúrÿ ;Ö" …sk¡t;ô VyUhÿ TÖe p·rÿghO It EÖv;Smwÿ smIôcInÖ˝ ret"ÿ …sçit
pxumû ;nevÖ .ÿvit s*ôMy; VyUhÿ itô somoô vw retÿ oô/; retÿ EÖv t∂ÿ/;it
g;yi]ôy; b[;˜ÿ ,Ö Syÿ g;yÖ]o ih b[;˜ÿ ,Ö iS]ô∑.u ;ÿ r;jÖNyÿSyô ]w∑.ÿu oô ih
r;ÿjNÖ yÿ" xÖMyuMb;ÿhSR pÖTyMme/oô nop;ÿnmÖTsoÿå…¶Mp[;ivÿxTsoÿå¶e" ’„,oÿ
Âôp' ’ûTvod;ÿytÖ
soåêÖMp[;ivÿxTÖ soåêÿSy;v;NtrxÖfoÿå.vÖ¥dêÿm;£ômyÿitô y EÖv
me/oåêÖMp[;ivÿxˇÖ mevÖ ;vÿ ®Nıe p[jÖ ;pÿitn;ô…¶íetÿ VÖ yÿ îTy;ÿÛ"
302

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[;j;pÖTyoåêoô ydêÿm;£ômyÿit p[jÖ ;pÿitnwvÖ ;…¶' …cÿntu e pu„krpÖ,mR pu ÿ
d/;itô yoinôv;R aÖ¶"e pu„ÿ krpÖ,˝R syoÿinmevÖ ;…¶' …cÿntu åÖe p;MpOœû mÖsITyupÿ
d/;TyÖp;' v; EÖtTpOœû ' yTpu„ÿ krpÖ,˝R Âôp,e vwÖ nw dÖ pu ÿ d/;it –6–
b[˜ÿ jD;ôn…mitÿ ®ÄKmmupÿ d/;itô b[˜mÿ %
u ;ô vw p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ; aÿsjO tÖ
b[˜mÿ %
u ; EÖv tTp[jÖ ; yjÿm;n" sOjteÖ b[˜ÿ jD;ôn…mTy;ÿhÖ
tSm;ÿdb( ;[ ˜Ö,o mu:yoô mu:yoÿ .vitô y EÖv' vedÿ b[˜v;ôidnoÿ vd≤Ntô n
pO…ÿ qôVy;' n;t·rÿ=Öe n idôVyÿ…¶íetÿ VÖ yÿ îitô yTpO…ÿ qôVy;' …cÿNvIôt pO…ÿ qôvI˝
xûcu ;pRyà •Öe *Wÿ/yoô n vnÖSptÿy"Ö p[ j;ÿyre NÄ ydÖNt·rÿ=e …cNvIôt;Nt·rÿ=˝
xucû ;pRyà •Öe vy;ÿ˝…sô p[ j;ÿyre NÄ yi∂ôiv …cÿNvIôt idvÿ˝ xucû ;pRyà •Öe pÖjNR yoÿ
vWe&R Kû mmupÿ d/;TyÖmtO 'Ö vw ihrÿ<ymÖmtO ÿ EÖv;…¶' …cÿntu eÖ p[j;ÿTyw
ihrÄ<myÖMpu®Wÿ mÖ pu ÿ d/;it yjm;nloôkSyÖ iv/OTÿ ywÖ yid∑ÿk;y;ô
a;tÿ<O ,mnUpdÖ?y;TpÿxnûU ;' cÖ yjÿm;nSy c p[;,ô mipÿ d?y;∂≤=,Öt"
p[;çÖmpu ÿ d/;it
d;ô/;rÿ yjm;nloôk˘ n pÿxnûU ;' cÖ yjÿm;nSy c p[;,ô mipÿ d/;ôTyqoô
%æLv∑ÿk;y;ô a;tÿ<O ,ÖmnUpÿ d/;it p[;,ô ;n;ômTu sO∑ÿ ‰w {ÖPsíÿSkôNdeTyô….
mOx
ÿ itô ho];ÿSvevô nw MÖ p[itÿ œ;pyitô ßuc;ôvpu ÿ d/;ôTy;‡JyÿSy pU,û ;|
k;ÿ„mRymÖR yI'Ã dÖ›" pU,û ;Rm*duMÿ brI‡imôy' vw k;ÿ„mRymRÖ YyÖs;v*duMÿ brIÖme
EÖvopÿ /ˇe tU„û ,Imupÿ d/;itô n hIme yjuWû ;¢umû hRià tô d≤=ÿ,;'
k;„mRymÖR yIômˇu rÿ ;Öm*duMÿ brI'ô tSm;ÿdSÖ y; aÖs;vuˇrÖ ;JyÿSy pU,û ;|
k;ÿ„mRymÖR yIô' vj[oô v; a;Jyô' vjÿ"[ k;„mRyÖ oRÃ vj[,ÿe vÖw yDÖSyÿ d≤=,Öto
r=;ô˝Sypÿ h≤Nt dÖ›" pU,û ;Rm*duMÿ brI'
pÖxvoô vw d?yUgdRÃu Mûu brÿ" pÖx„u vevô oj|Ã d/;it pU,û eR ¨pÿ d/;it pU,û eR
303

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

EÖvnw mÿ mÖ ‚u „mÃL\ loôk ¨pÿ itœºte ivôr;JyÖ…¶íetÿ VÖ yÿ îTy;ÿÛ"û ßuGvw
ivôr;@‰Tßuc;ÿvpu Ö d/;ÿit ivôr;JyevÖ ;…¶' …cÿntu e yDmu%
û ye Dÿ mu%ôe vw
i£ôym;ÿ,e yÖD˝ r=;ÿ˝…s …j`;˝s≤Nt yDmu%
û ˝ ®ÄKmo y&ûKm'
Vy;ÿ`;ôryÿit yDmu%
û ;devÖ r=;ô˝Sypÿ h≤Nt pÖç….ôVy;R`;ÿryitô p;¤oÿ yÖDo
y;v;ÿnvÖe yÖDStSm;ô{=;ô˝Sypÿ hNTy‡+,ôy; Vy;`;ÿryitô tSm;ÿd+,ôy;
pÖxvoå©;ÿinô p[ hÿr≤Ntô p[itÿiœTyw –7–
SvÖymÖ ;ôt<ûO ,;mupÿ d/;tIôy' vw Svÿym;tO<û ,em;mevÖ opÿ /Öˇåe êÖmpu ÿ `[;pyit
p[;,ô mevÖ ;Sy;Ã' d/;ôTyqoÿ p[;j;pÖTyo v; aêÿ" p[jÖ ;pÿitnwvÖ ;…¶' …cÿntu e
p[qmÖ ∑e k
ÿ op/Iôym;ÿn; pxUnû ;' cÖ yjÿm;nSy c p[;,ô mipÿ d/;it
Svym;tO<û ,; .ÿvit p[;,ô ;n;ômTu sÿ∑O ‰;ô aqoÿ suvgÖ SR yÿ
loôkSy;nu:ÿ y;Ty; aÖ¶;vÖ…¶íetÿ VÖ yÿ îTy;ÿ¸reWÄ v; aÖ…¶vwêRà ;nÖro
yd(b;[ ˜ÿ ,Ö StSmwÿ p[qmÖ ;…m∑ÿk;ô' yju„ÿ ’t;ôMp[
yÿCzπˇô ;Mb[;˜Ö,íopÿd?y;t;mÖ¶;vevÖ tdÖ…¶' …cÿntu ÈêÖro v; EÖW
a;itômR ;toôyR oRåivÿ√;ôin∑ÿk;mupdÖ /;ÿitô ]INvr;ÿNd¥;ôT]yoô vw p[;,ô ;"
p[;,ô ;n;ô˝ StOTywÖ √;vevÖ dey*ô √* ih p[;,ô ;vek¡ EÖv deyÖ Ekoô ih p[;,ô "
pÖxvu ;R EÖW ydÖ…Ä ¶nR %luû vw pÖxvÖ a;yÿvse rmNte dUv∑Re k
Ö ;mupÿ d/;it
pxUnû ;' /OTywô √;>y;ôMp[itÿiœTywÖ k;<@;ÿTk;<@;Tp[rÖ ohÖNtITy;ÿhÖ
k;<@ºnÿ k;<@ºnÖ ÁºWÿ ; p[iÿ tôitœÿTye‡Ö v; noÿ dUvÖRe p[ tÿnu sÖhße,ÿ xÖtne Ö
ceTy;ÿh s;hÖß" pÖj[ ;pÿit" p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰wÿ devlÖ+m' vw }y;ÿ≤l≤%ôt;
t;muˇrÿ l+m;,' dÖve ; ¨p;ÿd/Öt;/ÿrl+m;,Ömsurÿ ;Ö y' k;ômyetÿ Ö
vsIÿy;NTSy;ôidTyuˇrÿ l+m;,Ö' tSyopÿ d?y;ô√sIÿy;nevÖ .ÿvitô y'
k;ômyetÿ Ö p;pIÿy;NTSy;ôidTy/ÿrl+m;,Ö' tSyopÿ d?y;dsuryoôinmevÖ nw mÖ nuû
304

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pr;ÿ .;vyitô p;pIÿy;N.vit }y;≤l≤%ôt; .ÿvtIôme vw
loôk;S}y;ÿ≤l≤%ôt>w y EÖv loôk>É yoô .[;tOVÿ ymÖNtreTÄ y‡i©ÿrs" suvgÖ |
loôk˘ yÖt" purÿ oÖ@;xÿ" kÀmû oR .UTû v;nuû p[;sÿpTÖR yTkÀmû mR puÿ dÖ /;ÿitô yq;ÿ
=e]iÖ vdÔÿs;ô nyÿTyevÖ mevÖ nw Ã' kÀmû "R suvÿ gÖ | loôkmÔÿs; nyitô me/oô v;
EÖW pÿxnûU ;' yTkÀmû oR yTkÀmû mR puÿ dÖ /;ÿitô SvmevÖ me/MÖ pXyÿNt" pÖxvÖ ¨pÿ
itœNte Xmx;ôn' v; EÖt≤T£¡yteÖ yNmOtû ;n;ÿMpxUnû ;˝ xIôW;R<yupÿ /IôyNteÖ
y∆IvÿNt' kÀmû mR pÿu dÖ /;ÿitô ten;Xmÿx;n…c√;StÖVyoÿ v; EÖW yTkÀmû oR m/uû
v;t;ÿ At;yÖt îitÿ dÖ›; mÿ/…u mô≈,e ;ô>yÿn·ˇ_ SvôdyÿTyÖve nw 'Ã g[;Ö My' v;
EÖtd•Ö' y∂?y;ÿr<Ä yMm/uû y∂Ö›; mÿ/…u mô≈,e ;ÿ>yÖnKTyu.û yÖSy;vÿ®ı‰w
mÖhI ¥*" pO…ÿ qôvI cÿ nÖ îTy;ÿh;ô>y;mÖve nw mÿ .u yÖ tÖ" p·rÿ gO;itô
p[;çÖmpu ÿ d/;it suvgÖ SR yÿ loôkSyô smÿ∑‰w purû St;ÿTp[TÖ yçÖmpu ÿ d/;itô
tSm;ÿTpurû St;ÿTp[TÖ yçÿ" pÖxvoô me/mÖ pu ÿ itœNteÖ yo v; apÿn;….mÖ…¶' …cÿntûu e
yjÿm;nSyô n;….ômnuû p[ ivÿxitô s EÿnmIêÖro ih˝…sÿto®Äl%
U l
ÿ mÖ pu ÿ
d/;TyeWÖ ; v; aÖ¶ne ;R….ô" sn;ÿ….mevÖ ;…¶' …cÿntûu e ihÿ˝s;y;ô
a*duMÿ brM.vÖTyUGv;R ¨ÿdMûu brÄ ËjRmà vÖe ;vÿ ®Nıe
m?yôt ¨pÿ d/;it m?yôt EÖv;Sm;ô Ëj|Ã d/;itô tSm;ÿNm?yôt Ëôj;R
.uÔÿ tÖ îyÿ∫vit p[jÖ ;pÿitn; yDmu%
û ne Ö s‚Mmÿt‡Ö mvÿ
hÖNTy•ÿmvÖe ;k¡‡vw„R ,ÖVycoRpÿ d/;itô iv„,uvû Rw yÖDo vÿ„w ,ôv; vnÖSptÿyo
yÖD EÖv yÖDMp[itÿ œ;pyit –8–
EÖW;' v; EÖtLloôk;n;ô' Jyoitô" sM.Otÿ 'Ö ydu%
û ; ydu%
û ;mupÿ dÖ /;ÿTye>ÿ y EÖv
loôk>É yoô Jyoitôrvÿ ®Nıe m?yÖt ¨pÿ d/;it m?yÖt EÖv;Smwô
Jyoitÿd/R ;itô tSm;ÿNm?yÖto Jyoitô®p;ÿSmheÖ …sk¡t;…." pUryTyetÖ √;
305

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ¶ve êRÃw ;nÖrSyÿ Âôp˝ Âôp,e vwÖ vwêÿ ;nÖrmvÿ ®NıeÖ y' k;ômyetÿ Ö =o/uk
ÿ "
Sy;ôidTyUnû ;' tSyopÿ d?y;ôT=o/uk
ÿ EÖv .ÿvitô y'
k;ômyetÖ ;nupÿ dSyôd•ÿm¥;ôiditÿ pU,û ;| tSyopÿ d?y;ôdnupÿ dSydevÖ ;•ÿm·ˇ
sÖhß'Ö vw p[itô pu®Wÿ " pxUnû ;' yÿCzit sÖhßÿmNÖ ye pÖxvoô
m?yeÿ pu®WxIôWmR pu ÿ d/;it svIyRTÖ v;yoô‡%;y;ômipÿ d/;it
p[itôœ;mevÖ nw Ìÿ myitô Vyÿı
O ô' v; EÖtTp[;,ô rw mÿ ?Öe y' yTpu®ÿ WxIôWmR mÖ tO Ö' %luû vw
p[;,ô ; aÖmtO ˝Ö ihrÿ<y' p[;,ô We ÿu ihr<yxÖLk;Np[TyÿSyit
p[itôœ;mevÖ nw Ìÿ m…yôTv; p[;,ô "w smÿ/yR it dÖ›; mÿ/…u mô≈,e ÿ pUryit
m/ÖVyoÿås;ônIitÿ Ít;tÖ˚‰enÿ me?yÖTv;yÿ g[;Mô y' v; EÖtd•'Ö
y∂?y;ÿr<Ä yMm/ûu y∂Ö›; mÿ/…u mô≈,e ÿ pUrû yÿTyu.û yÖSy;vÿ®ı‰w pxuxIôW;R<yupÿ
d/;it pÖxvoô vw pÿxx
u IôW;R…,ÿ pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıeÖ y' k;ômyetÿ ;pÖx"u
Sy;ôiditÿ ivWUcû In;ÿinô tSyopÿ d?y;ôi√WUcÿ EÖv;Sm;ÿTpÖxNU dÿ/;TypÖxru veÄ
.ÿvitô y' k;ômyetÿ pxumû ;NTSy;ôiditÿ smIôcIn;ÿinô tSyopÿ d?y;TsÖmIcÿ
EÖv;Smwÿ pÖxNU dÿ/;it pxumû ;nevÖ .ÿvit purû St;ÿTp[tIôcInÖmêÖSyopÿ d/;it
pÖí;Tp[;cô InÿmWO .Ö Sy;pÿxvoô v; aÖNye goÿaêÖ >e yÿ" pÖxvoÿ goaÖê;nevÖ ;Smwÿ
sÖmIcoÿ d/;Tye‡Ö t;vÿNtoô vw pÖxvoÿ i√ôp;dÿíÖ ctu„ÿ p;díÖ t;Nv; EÖtdÖ¶*
p[ dÿ/;itô yTpÿxx
u IôW;R<yupÿ dÖ /;ÿTyômmu ;ÿr<Ä ymnuÿ te idx;ômITy;ÿh g[;Mô ye>yÿ
EÖv pÖx>u yÿ a;rÄ<y;NpÖxHU z⁄cmÖ nUTsÿjO itô
tSm;ÿTsÖm;vÿTpxUnû ;Mp[j;yÿm;n;n;m;rÄ<y;" pÖxvÖ" knIÿy;˝s" xucû ;
ÁÿtO ;"
sÿpx
R IôWmR pu ÿ d/;itô ywv sÖpRe ‚TviWôSt;mevÖ ;vÿ ®NıeÖ
yTsÿmIôcInÿMpxuxIôW®Rw pÿ dÖ?y;d(g;[ Mô y;NpÖxNU d˝xuk
ÿ ;"
Syuyû iR √ÿWcûU Inÿm;rÄ<y;Nyjurÿ vÄe vÿddÖe vÖ t;' ‚TviWÿ˝ ®NıeÖ y; sÖpRe n
306

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

g[;Mô y;NpÖx≤U Nhôn‚Stô n;rÄ<y;‡nqoô %lUpÿ /Ö ye mÿ vÖe ydupÿ dÖ /;ÿitô tenÖ t;'
‚TviWômvÿ ®NıeÖ y; sÖpRe y¥juvû dR iÿ tô tenÿ x;ôNtm( –9–
pÖxvu ;R EÖW ydÖ…¶yoRinô" %luû v; EÖW; pÖxoivR i£¡yteÖ
yTp[;cô Inÿm∑w k
Ö ;¥ju"ÿ i£ôyteÖ retoÿåpÖSy;ÿ apÖSy;ÿ ¨pÿ d/;itô yon;ÿvvÖe
retoÿ d/;itô pçopÿ d/;itô p;¤;ÿ" pÖxvÿ" pÖxnU vÖe ;Smôw p[ jÿnyitô
pçÿ d≤=,Öto vj[oô v; aÿpSÖ y;ÿ vj[,ÿe vÖw yÖDSyÿ d≤=,Öto r=;ô˝Sypÿ
h≤Ntô pçÿ pÖí;Tp[;cIô®pÿ d/;it pÖí;√w p[;cô InÖ˝ retoÿ /Iyte pÖí;devÖ ;Smwÿ
p[;cô InÖ˝ retoÿ d/;itô pçÿ purû St;Tp[tô IcIô®pÿ d/;itô pçÿ
pÖí;Tp[;cIôStSm;ÿTp[;cô InÖ˝ retoÿ /Iyte p[tÖ IcIÿ" p[jÖ ; j;ÿyNteÖ
pçoÿˇrÄtXzÿNdÖSy;ÿ" pÖxvoô vw zÿNdÖSy;ÿ" pÖxnU vÖe p[j;ÿt;ôNTSvm;ôytÿnmÖ….
pyUhRÃ t îÖy' v; aÖ¶re iÿ td;ôh;dÿ…b.eTÖ swt; aÿpSÖ y;ÿ apXyôˇ; ¨p;ÿ/ˇÖ ttoô
v; îÖm;' n;TyÿdhÖ¥dÿpSÖ y;ÿ ¨pÖd/;ÿTyÖSy; anÿitd;h;yoô‡v;cÿ
heyÖ mdÖidTs b[˜,Ö ;•'Ö ySywtÖ ; ¨ÿp/Iôy;NtwÖ y ¨ÿ cwn; EÖv' vediÖ ditÿ
p[;,Ö.tO Ö ¨pÿ d/;itô retSÿ yevô p[;,ô ;Ndÿ/;itô
tSm;ô√dÿNp[;,ô NpXyÿHzé<û vNpÖxju ;Ryà teåÖ yMpurû o .uvÖ îitÿ purû St;ôdpu ÿ d/;it
p[;,ô mevÖ tw ;….ÿd;R/;r;Öy' dÿ≤=ô,; ivôêkômiRe tÿ d≤=,Öto mnÿ
EÖvtw ;….ÿd;R/;r;ÖyMpÖí;i√ôêVyÿc;ô îitÿ
pÖíÄ ;∞=urÿ vÄe tw ;….ÿd;R/;redÄ muˇÿ rÖ ;Tsuv·Ö rTyuˇÿ rÄt" ≈o]ÿmvÖe tw ;….ÿd;R/;reyÄ mupû ·rÿ
mÖit·rTyupû ·rÿ∑;ô√;cÿmvÖe tw ;….ÿd;R/;rÄ dxÿdx
Ö opÿ d/;it
svIyRTÖ v;y;ÿ‡+,Öyopÿ d/;itô tSm;ÿd+,ôy; pÖxvoå©;ÿinô p[ hÿr≤Ntô
p[itÿiœTywô y;" p[;cIôSt;….ôv…R sÿœ a;›oR¥ô ; dÿ≤=ô,; t;….ÿ.rÖR √;ÿjoô
y;" p[tÖ IcIôSt;….ÿivRêô ;…mÿ]oô y; ¨dIÿcIôSt;….ÿjmÖR dÿ…¶ôy;R
307

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ëô?v;RSt;….ÿivRêô k¡m;Rô y EÖvmetÖ ;s;ôm≤O ıô' ved›Ö oRTyevô y
a;ÿs;mevÖ MbÖN/ut;'ô vedÖ bN/umÿ ;N.vitô y a;ÿs;mevÖ ' KlO¢'Ö vedÖ kLpÿtåe Smôw
y a;ÿs;mevÖ m;ôytÿnÖ' ved;ôytÿnv;N.vitô y a;ôs;mevÖ Mp[iÿ tôœ;' vedÖ p[TyevÖ
itÿœit p[;,Ö.tO ÿ ¨pÖ/;yÿ s'yÖ tÖ ¨pÿ d/;it p[;,ô ;nevÖ ;‚Sÿm‚N/ôTv;
sÖy' ≤∫ô" s' yÿCzitô tTs'yÖ t;ÿ˝ s'yÊÖ vmqoÿ p[;,ô EÖv;p;ôn' dÿ/;itô
tSm;ÿTp[;,;p;ôn* s' cÿrtoô ivWUcÿ Iô®pÿ d/;itô
tSm;ôi√„vÿç* p[;,;p;ôn* y√; aÖ¶re s'yà tÖmsuvÿ GyRmSyô
tTsuvÿ GÖ yoRåà …¶yRTs'yÖ tÿ ¨pÖ d/;ÿitô smevÖ nw Ã' yCzit
suvGÖ yRmà vÖe ;kô‡S}yivôvyR "ÿ ’ûtmy;ÿn;ô…mTy;ÿhÖ vyoÿ….revÄ ;y;ônvÿ
®ÄNıeåywvÖ yR ;ÿ˝…s sÖvtR oÿ v;yumû tIÿ.vR ≤Ntô tSm;ÿdyÖ ˝ sÖvtR "ÿ pvte
–10–
g;ôy]Ö I i]ô∑Ä Bu jgÿTynu∑û Pu pÖ¤‰;ÿ sÖh ) bOhû TÖ yu‚ÿ „,h;ÿ kôkT⁄ sUcû I….ÿ"
≤xMyNtu Tv; –
i√ôpdÖ; y; ctu„ÿ pd; i]ôpd;ô y; cÖ W$(pdÿ ; ) sCzÿNd;ô y; cÖ ivCzÿNd;"
sUcû I….ÿ" ≤xMyNtu Tv; –
mÖh;n;ÿªI revÄ tÿyoô ivê;ô a;x;ÿ" p[sÖ vU rÿ I" ) me~y;ÿ ivô¥tu oô v;cÿ"
sUcû I….ÿ" ≤xMyNtu Tv; –
rÄjtÖ ; h·rÿ,Iô" sIs;ô yujoÿ yuJyNteô kmR…Ã ." ) aêÿSy v;ô…jnÿSTvô…c
sUcû I….ÿ" ≤xMyNtu Tv; –
n;rIÿSteÖ pàÿyoô lomÖ iv …cÿNvNtu mnIôWy;ÿ ) dÖve ;n;ôMpàIôidRx"ÿ sUcû I….ÿ"
≤xMyNtu Tv; –
kûi⁄ vdÖ© yvÿmNtoô yv'à …cô¥q;ô d;NTyÿnpu vûU | ivôyyU ÿ ) îÄhhe Wÿw ;' ’,utÖ
308

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.ojÿn;inô ye bÖihRWoô nmoÿv·O ˇ_ô' n jÖGmu" –11–
kSTv;ÿ z‰itô kSTv;ô iv x;ÿ‚Stô kSteÖ g;];ÿ…, ≤xMyit ) k ¨ÿ te
x…môt; kÖ…v" –
AûtvÿSt Atu/û ; p®ÿ" x…môt;roÖ iv x;ÿstu ) sÖv' TÖ sôrSyô /;yÿs;ô
≤xmIÿ…." ≤xMyNtu Tv; –
dwVy;ÿ a?vôyvR Sÿ Tv;ô z‰Ntuû iv cÿ x;stu ) g;];ÿ…, pvÖx
R SteÖ ≤xm;ÿ"
’<vNtuû ≤xMyÿNt" –
aÖ/mÖR ;ôs;" p¡˝iW teÖ m;s;ÿXz‰Ntuû ≤xMyÿNt" ) aÖhoôr;Ö];…,ÿ mÖ®toô
iv≤lÿ∑˝ sUdyNtu te –
pO…û qôvI teåÖ Nt·rÿ=,e v;ôyæu Xzô{‚M.ÿWJytu ) ¥*SteÖ n=ÿ]"w sÖh Âôp'
’¡,otu s;/uyû ; –
x' teÖ pre>ÿ yoô g;]e>ÿ yô" xmÖSTvvÿr>e y" ) xmÖSq>yoÿ mÖ∆>yô" xmuÿ te
tÖnvu ÿe .uvt( –12–
îit pçmk;<@º i√tIy" p[p;#k" 2
aq pçmk;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
¨ÖTsÖ•yÖ DÖ o v; EÖW ydÖ…¶" ik˘ v;hÖtw Syÿ i£ôytÖe ik˘ v;ô n y√w yÖDSyÿ
i£ôym;ÿ,Sy;Ntôy≤R Ntô pUyiÿ tô v; aÿSyô td;ÿ…êônI®pÿ d/;Tyô…ên*ô vw
devÖ ;n;ÿ‚M.ôWj*ô t;>y;ÿmvÖe ;Smwÿ .eWjÖ ' k¡roitô pçopÿ d/;itô p;¤oÿ yÖDo
y;v;ÿnvÖe yÖDStSmÿw .eWjÖ ' k¡roTyO‡tÖVy;ÿ ¨pÿ d/;TyOtnûU ;' KlO¢‰wÖ pçopÿ
d/;itô pçÖ v; Aûtvoô y;vÿNt EÖvtRvSÖ t;Nk¡Lpyit sm;ônp[.ÿ tO yo
.v≤Nt sm;ônodÿk;≥Sô tSm;ÿTsm;ôn; AûtvÖ EkÉn¡ pÖdne Ö Vy;vÿtNR tÖe
309

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSm;ÿdtûO voô Vy;vÿtNR te p[;,Ö.tO Ö ¨pÿ d/;TyOtû „u vôve p[;,ô ;Ndÿ/;itô
tSm;ÿTsm;ôn;" sNtÿ Aûtvoô n jIÿyNÖR Tyqoô p[ jÿnyTyevÖ nw ;ÿ‡neWÖ vw
v;ôyyu TR p[;,ô o ydÿtO Vy;ÿ ¨pÖ/;yÿ p[;,Ö.tO ÿ ¨pÖd/;ÿitô tSm;ôTsv;Rnà tOû nU nuÿ
v;ôyru ; vÿrIv·tR vOi∑ôsnIô®pÿ d/;itô vOi∑ÿmvÖe ;vÿ ®NıeÖ
ydek
ÿ /ô opÿd?Ö y;dekm¡ tûO 'u vÿWdRe nup·rÖh;rÿ˝ s;dyitô tSm;ôTsv;Rnà tûO NU vÿWiR tô
yTp[;,ÿ .Ö tO ÿ ¨pÖ/;yÿ vOi∑ôsnIÿ®pÖd/;ÿitô tSm;ÿ√;ôypu Cÿ[ yut; idôvo vOi∑ÿrIteR
pÖxvoô vw vÿySÖ y;ÿ n;n;ÿmnsÖ" %luû vw pÖxvoô n;n;ÿvt[ ;ôSteåÿ p EÖv;….
smÿnsoô y' k;ômyetÿ ;pÖx"u Sy;ôiditÿ vyÖSy;ÿStSyoÿp/Ö ;y;ÿpSÖ y;ÿ ¨pÿ
d?y;ôds'DÃ ;nmevÖ ;Smwÿ pÖx…u .ÿ" kroTypÖxru vÄe .ÿvitô y' k;ômyÿte
pxumû ;NTSy;ôidTyÿpSÖ y;ÿStSyoÿp/Ö ;yÿ vyÖSy;ÿ ¨pÿ d?y;Ts'DÖ ;nÿmvÖe ;Smwÿ
pÖx…u .ÿ" kroit pxumû ;nevÖ .ÿvitô ctÿß" purû St;ôdpu ÿ d/;itô
tSm;ÿ∞TÖ v;·rÖ c=uWÿ o Âôp;…,ô √π xuKû le √π ’û„,e mÿ/U NÖR vtIÿ.vR ≤Ntô
tSm;ÿTpurû St;ÿNmU/û ;R pçÖ d≤=ÿ,;y;ô˝ ≈o<y;ômpu ÿ d/;itô pçoˇÿrSy;ô'
tSm;ÿTpÖí;√WIRyà ;Npurû St;ÿTp[v," pÖx‡u bRSÖ to vyÖ îitô d≤=ô,åe ˝sÖ ¨pÿ
d/;it vO‚û „,vRyÖ îTyuˇrÖ åe ˝s;ÿvvÖe p[itÿ d/;it Vy;ô`o[ vyÖ îitô d≤=ÿ,e
pÖ= ¨pÿ d/;it …sô˝ho vyÖ îTyuˇrÿ e pÖ=yoÿrvÄe vIôyÃ| d/;itô pu®Wÿ oô vyÖ
îitô m?yeÖ tSm;ôTpu®Wÿ " pxUnû ;m…/ÿpit" –1–
îN{;ÿ¶Iô aVyÿqm;n;ô…mitÿ Svym;tO<û ,;mupÿ d/;tIN{;ô…¶>y;ô' v; îÄm*
loôk* iv/Otÿ ;vÖnyoÿloRk
ô yoôivR/TÿO y;ô a/Otÿ ve Ö v; EÖW; yNmÿ?yôm;
…citÿrNÄ t·rÿ=…mvÖ v; EÖWNe {;ÿ¶Iô îTy;ÿhNe {;ô¶I vw
dÖve ;n;ÿmojoô.tO ;vojÿsvÖw nw ;ÿmNÖ t·rÿ=e …cnutÖe /OTyÿw Svym;tO<û ,;mupÿ
d/;TyôNt·rÿ=Ö' vw Svÿym;tû<O ,;Nt·rÿ=mevÖ opÿ /Öˇåe êÖmpu ÿ `[;pyit
310

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[;,ô mevÖ ;Sy;'Ã d/;ôTyqoÿ p[;j;pÖTyo v; aêÿ" p[jÖ ;pÿitnwvÖ ;…¶' …cÿntu e
Svym;tO<û ,; .ÿvit p[;ô ,;n;ômTu sO∑ÿ ‰;ô aqoÿ suvgÖ SR yÿ loôkSy;nu:ÿ y;Tyw
devÖ ;n;'ô vw suvÿ gÄÖ | loôk˘ yÖt;' idxÖ" smÿVlIyNtÖ
t EÖt; idXy;ÿ apXyôNt; ¨p;ÿd/tÖ t;….ôvRw te idxoÿåνhÖNyi∂Xy;ÿ
¨pÖd/;ÿit idôx;' iv/ÿTO ywÖ dxÿ p[;,Ö.tO "ÿ purû St;ôdpu ÿ d/;itô
nvÖ vw pu®Wÿ e p[;,ô ; n;….ÿdx
R mÖ I p[;,ô ;nevÖ purû St;ÿıˇeÖ tSm;ÿTpurû St;ÿTp[;,ô ;
Jyoitÿ„mtImuˇmÖ ;mupÿ d/;itô tSm;ÿTp[;,ô ;n;ô' v;GJyoitÿ®ˇÖm; dxopÿ
d/;itô dx;ÿ=r; ivôr;Æ@±vrô ;$(zNdÿs;ô' JyoitôJyoRitÿrvÄe purû St;ÿıˇeÖ
tSm;ÿTpurû St;ô∆‰oitô®p;ÿSmheÖ zNd;ÿ˝…s
pÖx„u v;ô…jmÿySûu t;NbÿhO TÖ yudjÿ yÖˇSm;ôä;hRtà ;" pÖxvÿ ¨CyNteô m; CzNdÖ îitÿ
d≤=,Öt ¨pÿ d/;itô tSm;ÿ∂≤=ô,;vOtÿ oô m;s;ÿ" pO…qôvI zNdÖ îitÿ
pÖí;Tp[itÿiœTy; aÖ…¶devRÖ teTyuˇÿ rÄt aojoô v; aÖ…¶rojÿ EÖvoˇÿrtÄ o /ÿˇÖe
tSm;ÿdˇu rtoå….p[y;ôyI jÿyitô Wæ$(]˝ÃxTÖ s' pÿ¥NteÖ Wæ$(]˝ÿ xd=r;
bOhtÖ I b;hRtà ;" pÖxvoÿ bOhTÖ ywv;Smwÿ pÖxnU vÿ ®Nıe bOhtÖ I zNdÿs;ô˝
Sv;r;ÿJyÖMprIÿy;yÖ ySyôtw ; ¨ÿp/IôyNteÖ gCzÿitô Sv;r;ÿJy˝ sÖ¢
v;lÿ≤%Ly;" purû St;ôdpu ÿ d/;it sÖ¢ pÖí;TsÖ¢ vw xIÿW<ÖR y;ÿ" p[;,ô ;
√;vv;ÿç* p[;,ô ;n;ÿ˝ svIyRTÖ v;yÿ mU/û ;R…sô r;…@itÿ purû St;ôdpu ÿ d/;itô
yN]Iô r;…@itÿ pÖí;Tp[;ô ,;nevÖ ;Smwÿ sÖmIcoÿ d/;it –2–
dÖve ; vw y¥ÖDåe k¡v⁄ tR Ö tdsurÿ ; ak⁄vtR Ö te devÖ ; EÖt; aÿ+,y;StoômIy;ÿ
apXyôNt; aÖNyq;ônCU y;ôNyqop;ÿd/tÖ tdsurÿ ;Ö n;Nvv;ÿyNÖ ttoÿ devÖ ;
a.ÿvNÖ pr;surÿ ;Ö ydÿ+,y;StoômIy;ÿ aÖNyq;ônCU y;ôNyqoÿpdÖ /;ÿitô
.[;tOVÿ y;…..UTywÖ .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tOVÿ yo .vTy;‡xu≤S]ôviO ditÿ
311

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

purû St;ôdpu ÿ d/;it yDmû%
u ' vw i]ôv¥O Dÿ mu%
û mevÖ purû St;ôi√ y;ÿtyitô Vyoÿm
s¢dÖx îitÿ d≤=,Ötoå•Ö' vw Vyoÿm;•ÿ˝ s¢dÖxoå•ÿmvÖe dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe
tSm;ô∂≤=ÿ,nÖe ;•ÿm¥te /Ö®,ÿ Ek…vô˝Ö x îitÿ pÖí;Tpÿi[ tôœ; v;
Eÿk…vô˝x" p[itÿiœTyw .;ôNt" pÿçdÖx îTyuˇÿ rÖt aojoô vw .;ôNt aojÿ"
pçdÖx aojÿ EÖvoˇÿrtÄ o /ÿˇÖe
tSm;ÿdˇu rtoå….p[y;ôyI jÿyitô p[tiUÿ tRr∑;dÖx îitÿ purû St;ôdpu ÿ d/;itô √*
i]ôvtO ;ÿv….pUvû | yÿDmu%
û e iv y;ÿtyTy‡….vÖt"R sÿ…vô˝x îitÿ
d≤=,Ötoå•Ö' v; aÿ….vÖtoRå•ÿ˝ s…vô˝xoå•ÿmvÖe dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe
tSm;ô∂≤=ÿ,nÖe ;•ÿm¥teÖ vcoRÃ √;…vô˝x
' îitÿ pÖí;¥i√ÿ˝xôit√Rπ tenÿ ivôr;j*ô
yd(√π p[iÿ tôœ; tenÿ ivôr;joÿrvÄe ;….ÿpvûU mR •Ö ;¥eÖ p[itÿ itœitô tpoÿ nvdÖx
îTyuˇÿ rÄtStSm;ÿTsÖVyo hStÿyoStpÖæSvtÿroÖ yoinÿítu…vô˝R x îitÿ
purû St;ôdpu ÿ d/;itô ctu…ÿ vR˝xTy=r; g;yÖ]I g;ÿy]Ö I yÿDmu%
û ' yÿDmu%
û mevÖ
purû St;ôi√ y;ÿtyitô g.;R"Ã pç…vô˝x îitÿ d≤=,Ötoå•Ö' vw g.;Rô
a•ÿMpç…vô˝xo•mevÖ dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe tSm;ô∂≤=ÿ,nÖe ;•ÿm¥tÖ aojÿ≤S],Öv
îitÿ pÖí;idôme vw loôk;≤S]ÿ,vÖ EÖ„vevÿ loôkWÉ ûu p[itÿ itœit
sÖM.rÿ,S]yo…vô˝x îiTyuˇÿ rÖtStSm;ÿTsÖVyo hStÿyo" sM.;ôytÃR rÄ"
£tÿru k
e i]ô˝x îitÿ purû St;ôdpu ÿ d/;itô v;Gvw £tuyÿ DR mu%
û ' v;GyÿDmu%
û mevÖ
purû St;ôi√ y;ÿtyit b[›Ö Syÿ ivô∑p'Ã ctu‚ÿ S]ô˝x îitÿ d≤=,Ötoÿås* v;
a;ÿidôTyo bÖ›[ Syÿ ivô∑p'Ã b[˜vcÖsR mevÖ dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe tSm;ô∂≤=ô,oå/oRÃ
b[˜vcR…Ö stÿr" p[itôœ; ]ÿy‚S]ô˝x îitÿ pÖí;Tp[itÿiœTywÖ n;k¡" Wæ$(]˝ô x
îTyuˇÿ rÄt" suvÿ gÖ oR vw loôko n;k¡" suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ smÿ∑‰w –3–
aÖ¶.e ;Rgô oÿåsIitÿ purû St;ôdpu ÿ d/;it yDmu%
û ' v; aÖ…¶yRDÃ mu%
û ' dIô=;
312

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yÿDmu%
û Mb[˜ÿ yDmu%
û ' i]ôv¥O Dÿ mu%
û mevÖ purû St;ôi√ y;ÿtyit
nOcû =ÿs;M.;ôgoÿåsIitÿ d≤=,Öt" xÿ≈u vuû ;˝soô vw nOcû =Ösoå•Ã' /;ôt;
j;ôt;ywvÖ ;Sm;ô a•Ömipÿ d/;itô tSm;ÿ∆;ôtoå•ÿm·ˇ jÖin]ÿ˝ SpOtû ˝
sÿ¢dÖx" StomÖ îTy;ôh;•Ö' vw jÖin]Öm•ÿ˝ s¢dÖxoå•ÿmvÖe dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe
tSm;ô∂≤=ÿ,nÖe ;•ÿm¥te …mô]Syÿ .;ôgoÿåsIitÿ pÖí;Tp[;,ô o vw …mô]oÿåp;ôno
v®ÿ," p[;,;p;ôn;vevÖ ;‚SÿmNd/;it idôvo vOiû ∑v;Rt;ÿ" SpûtO ; Eÿk…vô˝x"
StomÖ îTy;ÿh p[itôœ; v; Eÿk…vô˝x" p[itÿiœTy;ô îN{ÿSy
.;ôgoåsITyuˇÿ rÄt aojoô v; îN{Ö aojoô iv„,urû ojÿ" =Ö]mojÿ" pçdÖx
aojÿ EÖvoˇÿrtÄ o /ÿˇÖe tSm;ÿdˇu rtoå….p[y;ôyI jÿyitô vsÿnU ;M.;ôgoåsIitÿ
purû St;ôdpu ÿ d/;it yDmu%
û ' vw vsÿvo yDmu%
û ˝ ®Ä{; yÿDmu%
û '
cÿt…u vR˝Ö xo yÿDmu%
û mevÖ purû St;ôi√ y;ÿtyTy;‡idôTy;n;ÿM.;ôgoÿåsIitÿ
d≤=,Ötoå•Ö' v; a;ÿidôTy; a•ÿMmÖ®toå•Ä' g.;ôR a•ÿMpç…vô˝xoå•ÿmvÖe
dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe tSm;ô∂i=ÿ,nÖe ;•ÿm¥Ötåe idÿTyw .;ôgoÿåsIitÿ pÖí;Tp[iÿ tôœ; v;
aidÿit" p[itôœ; pUWû ; p[iÿ tôœ; i]ÿ,vÖ " p[itÿiœTyw devÖ Syÿ
sivôt.u ;ôgR oåsITyuˇÿ rÖto b[˜Ö vw dÖve " sÿivôt; b[˜Ö bOhSÖ pitôb˜R[ ÿ
ctu∑oômo b[˜ÿ vcRsÖ mevÖ oˇÿrtÄ o /ÿˇÖe tSm;ôdˇu rÖ oå/oRÃ b[˜vcÖ…R stÿr"
s;ivô]vÿtI .vitô p[sTUÿ ywÖ tSm;ÿdb( ;[ ˜ô,;n;ômdu IÿcI sÖin" p[stÿU ;
/Ö]íR tÿ ∑u oôm îitÿ purû St;ôdpu ÿ d/;it yDmu%
û ' vw /Ö]oR yÿDmu%
û ' cÿt∑u oômo
yÿDmu%
û mevÖ purû St;ôi√ y;ÿtyitô y;v;ÿn;M.;ôgoÿåsIitÿ d≤=,Öto
m;s;ô vw y;v;ÿ a/Rm;ôs; ay;ÿv;ôStSm;ÿ∂≤=ô,;vOtÿ oô m;s;ô a•'Ö vw y;v;ô
a•ÿMp[jÖ ; a•ÿmvÖe dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe tSm;ô∂≤=ÿ,nÖe ;•ÿm¥t
A.U,û ;M.;ôgoÿåsIitÿ pÖí;Tp[itÿiœTyw ivvÖtoRåà ∑;cTv;·rÖ˝x
îTyuˇÿ rÄtoÿånyoÿloRk
ô yoÿ" svIyRTÖ v;yÖ tSm;ÿidôm* loôk* sÖm;vÿ√«y*ôR ySyÖ
313

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mu:yÿvtI" purû St;ÿdpu /IôyNteÖ mu:yÿ EÖv .ÿvTÖ y;Syô mu:yoÿ j;yteÖ
ySy;•ÿvtIdR≤=,ÖtoåÊy•Öm;Sy;ÿ•;ôdo j;ÿyteÖ ySyÿ p[itôœ;vÿtI"
pÖí;Tp[TyevÖ itÿœitô ySy*jÿSvtI®ˇrÄt aoÿjSÖ Vyÿve .ÿvTÖ y;Sy*ÿjSvI
j;ÿyteåÖ koR v; EÖW ydÖ…¶StSywtÖ devÖ Stoô]metÖ CzÖS]' ydeWÖ ; ivô/;
ivÿ/IôyteåÖ kú EÖv tdÖKyRmnuû iv /IÿytÖ åe Ty•Öm;Sy;ÿ•;ôdo j;ÿyteÖ ySywWÖ ;
ivô/; ivÿ/IôyteÖ y ¨ÿ cwn;mevÖ ' vedÖ sO∑Iô®pÿ d/;it yq;sO∑û mevÖ ;vÿ ®NıÖe
n v; îÄd' idv;ô n nˇÿ_m;sIôdVy;ÿvˇO 'Ö te devÖ ; EÖt; Vyu∑ÿ IrpXyôNt;
¨p;ÿd/tÖ ttoô v; îÄd' Vy*ÿCzÖ¥SywtÖ ; ¨ÿp/IôyNtÖe Vyevÿ ;Sm;ÿ ¨CzÖTyqoô
tmÿ EÖv;pÿ hte –4–
a¶eÿ j;ôt;Np[ ,udÿ ; n" sÖpà;ôinitÿ purû St;ôdpu ÿ d/;it j;ôt;nevÖ .[;tÿVO y;ôNp[
,udÿ tÖe shÿs; j;ôt;initÿ pÖí;∆ÿinô„ym;ÿ,;nevÖ p[itÿ nudte
ctuíTv;·rÖ˝x" StomÖ îitÿ d≤=,Öto bÿ˜[ vcRsÖ ' vw cÿtíu Tv;·rÖ˝xo
b[˜ÿ vcRsÖ mevÖ dÿ≤=,Öto /ÿˇÖe tSm;ô∂≤=ô,oå/oRÃ b[˜vcR…Ö stÿr" Wo@Öx
StomÖ îTyuˇÿ rÄt aojoô vw Woÿ@x
Ö aojÿ EÖvoˇÿrtÄ o /ÿˇÖe
tSm;ÿdˇu rtoå….p[y;ôyI jÿyitô vj[oô vw cÿtíu Tv;·rÖ˝xo vj["ÿ Wo@Öxo
ydetÖ e î∑ÿkÉ ¨pÖd/;ÿit j;ôt;˝íÖvw jÿinô„ym;ÿ,;˝íÖ .[;tOVÿ y;Np[,Ö ¥u Ö
vj[mÖ nuû p[ hÿritô StOTywÖ purIÿWvtIôMm?yÖ ¨pÿ d/;itô purIÿW'Ö vw
m?yÿm;ôTmnÖ" s;Tm;ÿnmevÖ ;…¶' …cÿntu eÖ s;Tm;ôm‚u „m\LÃ loôkÉ .ÿvitô y EÖv'
ved‡Öw t; v; aÿspÖà; n;me∑k
ÿ ;ô ySywtÖ ; ¨ÿp/IôyNteÖ n;Syÿ sÖpàoÿ .vit
pÖxvu ;R EÖW ydÖ…¶ivRrô ;jÿ ¨ˇÖm;y;ô' …cTy;ômpu ÿ d/;it
ivôr;jÿmvÖe oˇÖm;MpÖxWu ÿu d/;itô tSm;ÿTpxumû ;nuˇÿ mÖ ;' v;c'Ã vditô
dxÿdx
Ö opÿ d/;it svIyRTÖ v;y;ÿ‡+,Öyopÿ d/;itô tSm;ÿd+,Öy;
314

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖxvoå©;ÿinô p[ hÿr≤Ntô p[itÿiœTywÖ y;inô vw zNd;ÿ˝…s
suvGÖ y;Ã<R y;sÖNtwdvRÖe ;" suvÿ gÖ | loôkm;ÿyNÖ tenWRyà oå≈;MyôNte tpoÿåtPyNtô
t;inô tpÿs;pXyôNte>yÿ EÖt; î∑ÿk;ô inrÿ…mmÖtve XÖ zNdoô v·rÿvXÖ zNdÖ îitô
t; ¨p;ÿd/tÖ t;….ôvRw te suvÿ gÖ | loôkm;ÿyNÖ ydetÖ ; î∑ÿk; ¨pÖd/;ÿitô
y;NyevÖ CzNd;ÿ˝…s suvGÖ y;Rià ,ô twrvÄe yjÿm;n" suvgÖ | loôkmeiÿ t yÖDne Ö vw
p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ; aÿsjO tÖ t;" Stomÿ.;gwrvÄe ;sOjÿ tÖ yTStomÿ.;g;
¨pÖd/;ÿit p[jÖ ; EÖv t¥jÿm;n" sOjteÖ bOhSÖ pitôv;R EÖt¥ÖDSyô tej"Ö
smÿ.rÄ¥TStomÿ.;g;ô yTStomÿ.;g; ¨pÖd/;ÿitô stejÿ smevÖ ;…¶' …cÿntu Öe
bOhSÖ pitôv;R EÖt;' yÖDSyÿ p[itôœ;mÿpXyÖ¥TStomÿ.;g;ô yTStomÿ.;g;
¨pÖd/;ÿit yÖDSyô p[itÿiœTyw sÖ¢sÖ¢opÿ d/;it svIyRTÖ v;yÿ itôßo m?yeÖ
p[itÿiœTyw –5–
rÄ‚Xm·rTyevÖ ;idôTymÿsjO tÖ p[ie tô·ritô /mÖmRÄ iNvÿitô·ritô idvÿ˝
sÖ…N/·rTyÖNt·rÿ=' p[itô…/·ritÿ pO…qôvI' ivÿ∑MÖ . îitô vOi∑'Ã p[vÖ Te yhÿrnuvû ie tô
r;i]ÿm≤ûu x…gitô vsÿNU p[ktôÉ îitÿ ®Ä{;NTsudÿ Iôit·rTy;ÿidôTy;nojÖ îitÿ ipôt˝ûø
StNtu·û ritÿ p[jÖ ;" pOtÿ n;ôW;…@itÿ pÖxnU vÖe[ idTyoWÿ/I‡r….ô…jdÿ…s
yuˇû _g[;vô Ne {;ÿyÖ TveN{'Ã …jôNveTyÖve dÿ≤=,Öto vj[MÖ py*RhdÖ….…jÿTywÖ t;" p[jÖ ;
apÿp;[ ,; asOjtÖ t;Sv…/ÿpitrÄsITyevÖ p[;,ô mÿd/;¥ÖNteTyÿp;ôn˝ sÖ˝spRÖ
îitô c=uvÿ yR oô/; îitô ≈o]Ö'
t;" p[jÖ ;" p[;,ÿ tÖ Irÿp;nÖtI" pXyÿNtI" Í<vÖtInR …mÿqnûu I aÿ.vÖNt;suÿ
i]ôvdO sÖ ITyevÖ …mÿqnûu mÿd/;ôˇ;" p[jÖ ; …mÿqnûu I .vÿNtIônR p[;j;ÿyNtÖ t;"
sÿ˝roÖhoÿå…s nIroÖhoÿåsITyÖve p[;jÿnyÖˇ;" p[jÖ ;" p[j;ÿt;ô n p[TyÿitœÖNt;
vÿsk
ûu oÿå…sô veW…ÿ ≈r…sô vSyÿi∑rÄsITyevÖ Ww u loôkWÉ uû p[TyÿSq;pyÖ¥d;hÿ
315

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vsuk
û oÿå…sô veW…ÿ ≈r…sô vSyÿi∑rÄsIitÿ p[jÖ ; EÖv p[j;ÿt; EÖWu loôkWÉ ûu p[itÿ
œ;pyitô s;Tm;ôNt·rÿ=˝ rohitô sp[;,ÿ oôåmu‚„mÃL\ loôkÉ p[itÿ
itœÖTyVyÿ/k
Ru " p[;,;p;ôn;>y;ÿM.vitô y EÖv' vedÿ –6–
n;ôksô ≤∫ôvRw devÖ ;" suvÿ gÖ | loôkm;ÿyNÖ t•;ÿksô d;'Ã n;ksÖÊv' y•;ÿksô dÿ
¨pÖd/;ÿit n;kôs≤∫ÿrveÄ t¥jÿm;n" suvgÖ | loôkmeiÿ t suvgÖ oR vw loôko
n;koô ySyÖtw ; ¨ÿp/IôyNteÖ n;Sm;ô ak¡M.vit yjm;n;ytÖn' vw n;ÿksô doô
y•;ÿksô dÿ ¨pÖd/;ÿTy;ôytÿnmevÖ t¥jÿm;n" k⁄®te pOœû ;n;ô' v; EÖtˇej"Ö
sM.Otÿ Ö' y•;ÿksô doô y•;ÿksô dÿ ¨pÖd/;ÿit pOœû ;n;ÿmvÖe tejoåvÿ ®Nıe
pçÖco@;ô ¨pÿ d/;TyPsÖrsÿ EÖvnw mÿ tÖe ; .ûtU ; aÖm‚u „m\LÃ loôk ¨pÿ xÖre åe qoÿ
tnUpû ;nIÿrveÄ tw ; yjÿm;nSyÖ y' i√ô„y;ˇmÿpu dÖ /ÿı‰;yedtÖe ;>yÿ EÖvnw Ã'
devÖ t;ÿ>yÖ a; vOíÿ it t;ôjg;itRmô ;CzRTô yu‡ˇÿr; n;kôsŒÖ ¨pÿ d/;itô yq;ÿ
j;ôy;m;ônIyÿ gOhû We uÿ inW;ôdyÿit t;ôdgO vÖe tTpÖí;Tp[;cIÿmˇu mÖ ;mupÿ d/;itô
tSm;ÿTpÖí;Tp[;cIô pà‰Nv;ÿSte Svym;tO<û ,;' cÿ ivkô,I| coÿˇmÖ e ¨pÿ
d/;it p[;,ô o vw Svÿym;tO<û ,;yuiÿ vRk,ô IR p[;,ô ' cÖvw ;yuíÿ p[;,ô ;n;ÿmˇu mÖ *
/ÿˇÖe tSm;ÿTp[;,ô í;yuíÿ p[;,ô ;n;ÿmˇu mÖ * n;Ny;muˇrÿ ;Ö…m∑ÿk;ômpu ÿ
d?y;ô¥dÖNy;muˇrÿ ;Ö…m∑ÿk;mupdÖ?y;TpÿxnûU ;' cÖ yjÿm;nSy c p[;,ô '
c;yuíû ;ipÿ d?y;ôˇSm;ô•;NyoˇÖr∑e k
ÿ opÖ/ye ;ÿ Svym;tO<û ,;mupÿ d/;TyÖs* vw
Svÿym;tO<û ,;mUmvÖe opÿ /Öˇåe êÖmpu ÿ `[;pyit p[;,ô mevÖ ;Sy;'à d/;ôTyqoÿ
p[;j;pÖTyo v; aêÿ" p[jÖ ;pÿitnwvÖ ;…¶' …cÿntu e Svym;tO<û ,; .ÿvit
p[;,ô ;n;ômTu sO∑ÿ ‰;ô aqoÿ suvgÖ SR yÿ loôkSy;nu:ÿ y;Ty; EÖW; vw devÖ ;n;ô'
iv£;ÿ≤NtôyiR √ÿk,ô IR yi√ÿk,ô IRmpÿu dÖ /;ÿit devÖ ;n;ÿmvÖe iv£;ÿ≤Ntômnuû iv
£¡mt ¨ˇrÄt ¨pÿ d/;itô tSm;ÿdˇu rÄt¨ÿpc;roÖå…¶‡v;Ryà mûu tIÿ .vitô
316

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

s…mÿı‰w –7–
zNd;ô˝Syupÿ d/;it pÖxvoô vw zNd;ÿ˝…s pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıeÖ zNd;ÿ˝…sô vw
devÖ ;n;'Ã v;ômMpÖxvoÿ v;ômmevÖ pÖxnU vÿ ®Nı EÖt;˝hÖ vw
yÖDsenÿ íwi]y;yÖ,…íit'Ã ivôd;' cÿk;rÄ ty;ô vw s pÖxnU v;ÿ®NıÖ
ydetÖ ;mupÿ dÖ /;ÿit pÖxnU vÖe ;vÿ ®Nıe g;yÖ]I" purû St;ôdpu ÿ d/;itô
tejoô vw g;ÿy]Ö I tejÿ EÖv mÿ%
u tô o /ÿˇe mU/NÖR vtIÿ.vR ≤Nt mU/û ;Rnmÿ vÖe nw ˝ÿ
sm;ôn;n;'Ã kroit i]ô∑.u Ö ¨pÿ d/;tI≤N{Öy' vw i]ô∑…u gÿ≤N{ôymevÖ mÿ?yÖto
/ÿˇÖe jgÿtIô®pÿ d/;itô j;gÿt;ô vw pÖxvÿ" pÖxnU vÖe ;vÿ ®Nıeånu∑û .u Ö ¨pÿ
d/;it p[;,ô ; v; aÿn∑u Pu p[;,ô ;n;ômTu sO∑ÿ ‰w bOhtÖ I®Ä‚„,h;ÿ"
pÖ¤°rÄ=rÿp¤°ô·ritô ivWuÂ
ÿ p;…,ô CzNd;ô˝Syupÿ d/;itô
ivWÿÂ
u p;ô vw pÖxvÿ" pÖxvÖXzNd;ÿ˝…sô ivWÿÂ
u p;nevÖ pÖxnU vÿ ®NıeÖ
ivWuÂ
ÿ pmSy gOhû e dÿXO yteÖ ySywtÖ ; ¨ÿp/IôyNtÖe y ¨ÿ cwn; EÖv'
ved;‡itÿCzNdsÖmpu ÿ d/;ôTyitÿCzNd;ô vw sv;R…Ã ,ô CzNd;ÿ˝…sô
sve…RÃ .revÄ nw 'Ö zNdoÿ….…ínutÖe v„mÖR v; EÖW; zNdÿs;ô' yditÿCzNd;ô
yditÿCzNdsmupdÖ /;ÿitô v„mwvÖR nw ˝ÿ sm;ôn;n;'Ã kroit i√ôpd;ô ¨pÿ d/;it
i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTyw –8–
sv;R>à yoô vw devÖ t;ÿ>yoôå…¶íIÿyteÖ yTsÖyju oô nopÿd?Ö y;∂ºvÖ t;ÿ aSy;ô…¶'
vÿÔO IrÄNyTsÖyju ÿ ¨pÖd/;ÿTy;ôTmnwvÖ nw ˝ÿ sÖyju Ã' …cnutÖe n;…¶n;ô Vyÿ?O yôtåe qoô
yq;ô pu®Wÿ "Ö ò;vÿ….ô" sNtÿt EÖvmevÖ tw ;….ÿr…Ä ¶" sNtÿtoôå…¶n;ô vw devÖ ;"
suvÿ gÖ | loôkm;ÿyNÖ t; aÖm"U ’·ˇÿk; a.vÖNySywtÖ ; ¨ÿp/IôyNtÿe suvgÖ mR vÖe
loôkmeiÿ tô gCzÿit p[k;ôx' …cô]mevÖ .ÿvit m<@le∑k
Ö ; ¨pÿ d/;tIôme vw
317

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

loôk; mÿ<@le∑k
Ö ;
îÄme %luû vw loôk; devÿ purû ; devÿ purû ; EÖvÄ p[ ivÿxitô n;itRmô ;CzRTà yÖ…¶'
…cÿKy;ôno ivôêJyoÿitWÖ ¨pÿ d/;tIôm;nevÖ tw ;….ÿloRk
ô ;Ô‰oitÿ„mt"
k⁄®tÄ åe qoÿ p[;,ô ;nÖve tw ; yjÿm;nSy d;/[Tyetô ; vw dÖve t;ÿ" suvGÖ y;ÃSR t;
EÖv;Nv;ôr>yÿ suvgÖ | loôkmeiÿ t –9–
vOiû ∑ôsnIô®pÿ d/;itô vOi∑ÿmvÖe ;vÿ ®NıeÖ ydek
ÿ /ô opÿd?Ö y;dekm¡ tûO 'u
vÿWdRe nup·rÖh;rÿ˝s;dyitô tSm;ôTsv;ÃnR tûO NU vÿWiR t purov;tÖsinÿrsÄ ITy;ÿhtÖw √w
vO∑‰wÿ Âôp˝ Âôp,e vÖw vOi∑ômvÿ ®Nıe s'yÖ ;nIÿ….ôvRw devÖ ;
îÄm;\Lloôk;NTsmÿySûu tTs'yÖ ;nIÿn;˝ s'y;inôTv' yTsÖy' ;nIÿ®pÖd/;ÿitô
yq;ôPsu n;ôv; s'yÖ ;TyevÖ mevÖ tw ;….ôyjR mÿ ;n îÄm;\Lloôk;NTs' y;ÿit Plôvo
v; EÖWoÿå¶eyTR s'yÖ ;nIôyTR s'yÖ ;nIÿ®pÖd/;ÿit PlôvmevÖ tw mÖ¶yÖ ¨pÿ d/;Tyû‡u t
ySywtÖ ;sUpiÿ ht;ôSv;poôå…¶˝ hrÄNTy˙ÿt EÖv;Sy;ô…¶‡r;ÿidTye∑k
Ö ; ¨pÿ
d/;Ty;idôTy; v; EÖtM.UTywÖ p[itÿ nudNteÖ yoålÖM.UTywÖ sN.Uitô' n
p[;“ô oTy;ÿidôTy; EÖvnw MÖ .Uit'Ã gmyNTyÖs* v; EÖtSy;ÿidôTyo ®cÖm; dÿˇÖe
yoÿå…¶' …côTv; n rocÿtÖe yd;ÿidTye∑k
Ö ; ¨ÿpdÖ /;ÿTyÖs;vevÖ ;‚Sÿm•;idôTyo
®c'Ã d/;itô yq;ôs* devÖ ;n;ô˝ rocÿt EÖvmevÖ Ww mÿn„ûu y;ÿ,;˝ rocte
`Ot∑e k
Ö ; ¨pÿ d/;TyetÖ √; aÖ¶"e ipôy[ ' /;mÖ y´Otû ' ipôy[ ,e vwÖ nw 'Ö /;ª;ô
smÿ/yR TÖ yqoô tejsÿ ;ånup·rÖh;rÿ˝ s;dyÖTypÿ·rvgRmveÖ ;‚SmôNtejoÿ d/;it
p[jÖ ;pÿitrÄ…¶mÿ…cnutÖ s yxÿs;ô Vy;ÿ?yRtÖ s EÖt; yÿxoôd; aÿpXyôˇ;
¨p;ÿ/ˇÖ t;….ôvRw s yxÿ a;ôTm•ÿ/ˇÖ y¥ÿxoôd; ¨ÿpdÖ /;ÿitô yxÿ EÖv
t;….ôyjR mÿ ;n a;ôTmN/ÿˇÖe pçopÿ d/;itô p;¤ô" pu®Wÿ oô y;v;ÿnvÖe
pu®Wÿ SÖ t‚SmôNyxoÿ d/;it –10–
318

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

devÖ ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNknIÿy;˝so devÖ ; a;sÖN.Uy;ô˝soåsurÿ ;ÖSte dÖve ;
EÖt; î∑ÿk; apXyôNt; ¨p;ÿd/t .UySÖ ’dÖsITyevô
.Uy;ÿ˝soå.vÖNvnÖSpitÿ….ôroWÿ/I….vR·rvÖS’dÖsItIôm;mÿjyÖNp[;CyôsIitô
p[;cIô' idxÿmjy•U?û v;RsITyômmU jÿ y•Nt·r=ÖsdÿSyôNt·rÿ=e
sIôdTe yôNt·rÿ=mjyÖNttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö ySywtÖ ; ¨ÿp/IôyNtôe .Uy;ÿnvÖe
.ÿvTyô.Im;\Lloôk;Ôÿyitô .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyô .[;tOVÿ yo
.vTy‡PsûWu dÿ…s XyensÖ dÖsITy;ÿhtÖw √; aÖ¶e Âôp˝ Âôp,e vwÖ ;…¶mvÿ ®Nıe
pO…qôVy;STv;ô {ivÿ,e s;dy;ômITy;ÿhmÖe ;nÖve tw ;….ÿloRk
ô ;N{ivÿ,;vt" k⁄®t
a;yu„û y;ÿ ¨pÿ d/;ôTy;yurÿ vÄe ;‚SÿmNd/;ôTy‡¶Öe yˇeÖ prÄ˝ ˙•;meTy;ÿhtÖw √;
aÖ¶"e ipôy[ ' /;mÿ ipôy[ mÖve ;Syô /;mop;ÿ“oitô t;veihô s˝ rÿ.;vh;ô îTy;ÿhÖ
Vyevÿ nw nÿe Ö p·rÿ /ˇeÖ p;çÿjNye„Ö vPye?ÿ y¶Ö îTy;ÿhWÖw v; aÖ…¶" p;çÿjNyoô y"
pçÿ…ctIkôStSm;ÿdvÖe m;ÿh‡tRVÖ y;ÿ ¨pÿ d/;TyetÖ √; AÿtnûU ;‚Mpôy[ ' /;mÖ
ydÿtO VÖ y;ÿ AtUnû ;mÖve ip[yô ' /;m;vÿ ®Nıe sumû k
e ô îTy;ÿh s'vTsôro vw
sumû k
e "¡
s'vTsôrSyÖvw ip[yô ' /;mop;ÿ“oit –11–
p[jÖ ;pÿtrÖe +yÿêyÖˇTpr;ÿptÖˇdêoÿå.vÖ¥dêÿyˇÖ dêÿSy;êÖTv' t∂Övº ;
aêÿm/Öe ne vÖw p[Tyÿd/urWÄe vw p[jÖ ;pÿitô˝ sv|Ã kroitô yoÿåêmÖ/e ne Ö yjÿtÖe svRÃ
EÖv .ÿvitô svRSÃ yô v; EÖW; p[;yÿ…í·ˇô" svRSÃ y .eWjÖ ˝ sv|Ö v; EÖtne ÿ
p;ôPm;n'Ã devÖ ; aÿtrÖ•ipô v; EÖtne ÿ b[˜hÖTy;mÿtrÄNTsvRMÃ p;ôPm;nÃ' tritô
trÿit b[˜hÖTy;' yoÿåêmÖ/e ne Ö yjÿtÖe y ¨ÿ cwnmÖve ' vedo‡ˇÿr'Ä vw
tTp[jÖ ;pÿtrÖe +yÿêyÖˇSm;ôdêÿSyoˇrÄtoåvÿ ¥≤Nt
319

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d≤=,ÖtoÿåNyeW;ÿMpxUnû ;Mvwtÿ sÖ " k$oÿ .vTyÖPsuyoÿinôv;R aêoÿåPsujû o
vetÿ sÖ " Sv EÖvnw Ö' yon*ô p[itÿ œ;pyit ctu∑oôm" Stomoÿ .vit sÖróÖ v;
aêÿSyô sKQy;vOhÿ ˇÖ ∂ºvÖ ;íÿt∑u oômne vÖw p[Tyÿd/uyû ∞R tÿ ∑u oôm Stomoô
.vÖTyêÿSy svÖTR v;yÿ –12–
îit pçmk;<@º tOtIy" p[p;#k" 3
aq pçmk;<@e ctuq"R p[p;#k" 4
devÖ ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte n VyÿjyNtô s EÖt; îN{ÿStÖnrU pÿ Xyôˇ; ¨p;ÿ/ˇÖ
t;….ôvRw s tÖnvu …ÿ m≤N{Öy' vIôymÃR ;ôTm•ÿ/ˇÖ ttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;surÿ ;Ö
yidÿN{tÖn®U pÿ dÖ /;ÿit tÖnvu mÿ vÖe t;….ÿ·r≤N{ôy' vIôyÃ| yjÿm;n a;ôTmN/Öˇåe qoô
seN{ÿmvÖe ;…¶˝ stÿn'u …cnuteÖ .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyô .[;tOVÿ yo .vit yÖDo
devÖ >e yoåp;ÿ£;mÖˇmÿv®Ö /'Ö n;xÿKnuvNÖ t EÖt; yÿDtÖnrU pÿ XyôNt; ¨p;ÿd/tÖ
t;….ôvRw te yÖDmv;ÿ®N/tÖ y¥ÿDtÖn®U pÿ dÖ /;ÿit yÖDmevÖ t;….ôyjR mÿ ;ônoåvÿ
®NıeÖ ]yÿ‚S]˝ xtÖmpu ÿ d/;itô ]yÿ‚S]˝xÖ√w devÖ t;ÿ dÖve t;ÿ EÖv;vÿ
®ÄNıeåqoô s;Tm;ÿnmevÖ ;…¶˝ stÿn'u …cnutÖe s;Tm;ôm‚u „ÿmL\ loôkÉ .ÿvitô y
EÖv' vedÖ
Jyoitÿ„mtIô®pÿ d/;itô JyoitÿrvÄe ;‚SÿmNd/;TyetÖ ;….ôv;R aÖ…¶…íôto Jvÿlitô
t;….ÿrvÄe nw ˝Ö s…mÿNı ¨Ö.yoÿrSmw loôkyoôJyoRitÿ.vR it
n=]e∑k
Ö ; ¨pÿ d/;TyetÖ ;inô vw idôvo JyotIÿ˝iWô t;NyevÖ ;vÿ ®Nıe su’
û t;ô'
v; EÖt;inô JyotIÿ˝iWô y•=ÿ];…,ô t;NyevÖ ;“oôTyqoÿ anUk;ôxmevÖ tw ;inô
JyotIÿ˝iW k⁄®te suvgÖ SR yÿ loôkSy;nu:ÿ y;TywÖ
yTs˝SpO∑ÿ ; ¨pdÖ?y;√é∑‰wÿ loôkmipÿ d?y;ôdvÿWk
Ru " pÖjNR yÿ"
Sy;ôdsÿ˝SpO∑;ô ¨pÿ d/;itô vO∑‰;ÿ EÖv loôk˘ k¡roitô vWuk
ÃR " pÖjNR yoÿ
320

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.vit purû St;ÿdNÖ y;" p[tÖ IcIô®pÿ d/;it pÖí;dÖNy;"
p[;cIôStSm;ÿTp[;cô In;ÿin c p[tIôcIn;ÿin cÖ n=ÿ];ô<y; vÿtNR te –1–
AûtVÖ y;ÿ ¨pÿ d/;TyOtnûU ;' KlO¢‰wÿ √ÖN√mupÿ d/;itô tSm;ÿd√( NÖ √mOtû voå/ÿtO ve Ö
v; EÖW; yNmÿ?yÖm; …citÿrNÄ t·rÿ=…mvÖ v; EÖW; √ÖN√mÖNy;suû …ctIôWpU ÿ
d/;itô ctÿßoô m?yeÖ /OTy;ÿ aNtÖ"XleW,ÿ 'Ö v; EÖt;…ítIÿn;ô' ydÿtO VÖ y;ÿ
ydÿtO VÖ y;ÿ ¨pÖd/;ÿitô …ctIÿn;ô' iv/OTÿ y;ô avÿk;ômnUpÿ d/;TyeWÖ ; v;
aÖ¶ye oRinô" syoÿinmevÖ ;…¶' …cÿntu ¨Öv;cÿ h ivôê;…mô]oådÖidTs b[˜,Ö ;•Ö'
ySywtÖ ; ¨ÿp/Iôy;NtwÖ y ¨ÿ cwn; EÖv' vediÖ ditÿ s'vTsÖro v; EÖtMp[iÿ tôœ;ywÿ
nudteÖ yoÿå…¶' …côTv; n p[iÿ tôitœÿitô pçÖ pUv;R…ô ítÿyo .vÖNTyqÿWœÖ I' …cit'Ã
…cnutÖe W@±v; Aûtvÿ" s'vTsôr Aût„u vevÖ s'và TsÖre p[itÿ itœTye‡Ö t; v;
a…/ÿpàIôn;Rm∑e k
ÿ ;ô ySywtÖ ; ¨ÿp/IôyNteå…/ÿpitrevÄ sÿm;ôn;n;ÿM.vitô
y' i√ô„y;ˇmupÿ dÖ /ÿı‰;yedtÖe ;>yÿ EÖvnw Ã' devÖ t;ÿ>yô a; vOíÿ it
tô;jg;itômR ;CzRTy‡i©ÿrs" suvgÖ | loôk˘ yNtoô y; yÖDSyô
in„’¡itôr;sIôˇ;mOiWÿ>yÖ" p[Ty*ÿhNÖ t≤ırÿ<ym.vÖ¥≤ıÿr<yxÖLkì" p[o=ô itÿ
yÖDSyô in„’¡Ty;ô aqoÿ .eWjÖ mevÖ ;Smwÿ kroÖTyqoÿ Âôp,e vwÖ nw ˝Ö
smÿ/yR TÖ yqoô ihrÿ<yJyoitWÖvw suvÿ gÖ | loôkmeiÿ t s;hÖßvÿt;ô p[o=ÿit
s;hÖß" p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰;ÿ îÄm; meÿ a¶Ö î∑ÿk; /enÖ vÿ" sÖÆNTvTy;ÿh
/enÖ rU vÄe nw ;ÿ" k⁄®teÖ t; Eÿn' k;mÖd`u ;ÿ aÖm]u ;ôm‚u „mÃL\ loôk ¨pÿ itœNte –2–
®Ä{o v; EÖW ydÖ…¶" s EÖtihRà j;ôto yihRÖ svR…à íôt" s yq;ÿ vÖTso j;ôt"
StnÿMp[PeÖ sTyevÖ ' v; EÖW EÖtihRÃ .;gÖ/ye MÖ p[Pe sÿitô tSmwÖ yd;¸ÿitô' n
ju¸ÿ yû ;dÿ?vÖyu| cÖ yjÿm;n' c ?y;yeCzt®Ö{Iy'Ã juhoit .;gÖ/ye neÿ vÖw nw ˝ÿ
321

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xmyitô n;itRmô ;CzRTÃ y?vôynRu R yjÿm;noô yd(g;[ Mô y;,;ÿMpxûnU ;' pyÿs;
ju¸yû ;d(g;[ Mô y;NpÖxHU zûc⁄ ;pRyà ¥Öe d;ÿr<Ä y;n;ÿm;rÄ<y;ÔÿitRlyv;ôGv;ÿ v;
ju¸yû ;ÌÿvI/ukyv;ôGv;ÿ v;ô n g[;Mô y;NpÖx≤U Nhôn‚Stô n;rÄ<y;‡nqoô
%Lv;ÿ¸rn;ÿ¸itôvRw jÖitRl;ÿí gÖvI/uk
ÿ ;ôíTe yÿj=Iôr,e ÿ juhoTy;¶Öye I v;
EÖW; ydÖj;;¸ÿTywvÖ juhÿ oitô
n g[;Mô y;NpÖx≤U Nhôn‚Stô n;rÄ<y;‡ni©ÿrs" suvgÖ | loôk˘ yNtoôåj;y;Ã'
`ÖmMR p[;…sÿçNÖ Ts; xocÿNtI pÖ,MR pr;ÿ…jhItÖ so3Öåÿ koRÃ
å.vÖˇdÖkSú y;ÿkTÖú vmÿkpú ,Ö neR juhoit syoinÖTv;yo‡dÖõi™ tœÿÔhu oTyeWÖ ; vw
®Ä{Syô idKSv;y;ÿmveÖ idô≤x ®Ä{' inôrvÿdyte crÄm;y;ô…m∑ÿk;y;'
juhoTyNtÖt EÖv ®Ö{' inôrvÿdyte ]e/;iv.Öˇ_' juhÿ oitô ]yÿ îÄme loôk;
îÄm;nevÖ loôk;NTsÖm;vÿ√«y;RNkroÖtI‡yÖTyg[eÿ juhoôTyqeyTÖ yqeyiÿ tô ]yÿ îÄme
loôk; EÖ>y EÖvnw Ã' loôk>É yÿ" xmyit itôß ¨ˇÿr;Ö a;¸ÿtIjuhR oitô
W$(sMpÿ¥NtÖe W@±v; Aûtvÿ Aût…u .ÿrvÄe nw ˝ÿ xmyitô ydÿnpu ·rÖ£;mÃ'
ju¸yû ;dÿNtrvc;ô·r,ÿ˝ ®Ä{' k⁄y¡ ;ôdR qoô %Lv;ÿÛ"û kSy;ô' v;hÿ idô≤x ®Ä{"
kSy;ô' veTyÿnpu ·rÖ£;mÿmvÖe hoÿtVÖ yÿmpÿ·rvgRmvÖe nw ˝ÿ xmyTyetÖ ; vw dÖve t;ÿ"
suvGÖ y;RÃ y; ¨ÿˇmÖ ;St; yjÿm;n' v;cyitô t;….ÿrvÄe nw ˝ÿ suvgÖ | loôk˘
gÿmyitô y' i√ô„y;ˇSyÿ sçÖre pÿxnûU ;' NyÿSye¥Ö " p[qÿ mÖ " pÖxru …ÿ .ôitœÿitô s
a;itômR ;CzRià t –3–
aXmô•jU …ÖR mitô p·rÿ iWçit m;ôjyR Tÿ yevÖ nw mÖ qoÿ tÖpyR Tÿ yevÖ s Eÿn'
tO¢û oå=u?ÿ yÖ•xoÿc•Öm‚u „m\LÃ loôk ¨pÿ itœteÖ tOPyÿit pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ôyR EÖv'
vedÖ t;' nÖ îWÖmjU Ã| /ˇ m®t" s˝rr;Ö,; îTy;ôh;•Ö' v;
ËgR•Mÿ mÖ®toå•ÿmvÖe ;vÿ ®ÄNıeåXmÿ˝SteÖ =udmÖ 'u tÖe xugCÿO ztuû y' i√ô„m îTy;ÿhÖ
322

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ymevÖ √πi∑ô tmÿSy =u/û ; cÿ xucû ; c;ÿpyR itô i]" pÿ·riWôçNpyeiÃR t i]ôv√O ;
aÖ…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶StSyÖ xuc˝ÿ xmyitô i]" pun"Ö pyeiÃR tô W$(sMpÿ¥NteÖ
W@±v; Aûtvÿ Aût…u .ÿrvÄe ;Syô xuc˝ÿ xmyTyÖ‡p;' v; EÖtTpu„p'Ö
y√πtÿ sÖ oÿåp;˝ xroåvÿk; vetsx;ô%y;ô c;vÿk;….íÖ iv k¡WTÖR y;poô vw
x;ôNt;" x;ôNt;….ÿrvÄe ;SyÖ xuc˝ÿ xmyitô yo v; aÖ…¶' …côtMpÿq[ mÖ "
pÖxru …ÿ /ô£;mÿtIêÖro vw t˝ xucû ; p[dÖ hoÿ mÖ<@ÜknÉ¡ Ö iv k¡WTR yeWÖ vw
pÿxnûU ;mÿnpu jIvnIôyo n v; EÖW g[;Mô yeWuÿ pÖxWu uÿ ihôto n;rÄ<yeWûu tmevÖ
xucû ;pRyà Ty‡∑;ô….ivR k¡WTR yô∑;=ÿr; g;yÖ]I g;ÿy]Ö oÿå…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶tRSyÖ
xuc˝ÿ xmyit p;vÖkvÿtI….ôr•Ö' vw p;ÿvk
Ö oå•enÿ vÖw ;Syô xuc˝ÿ xmyit
mOTû yuv;R EÖW ydÖ…¶b[˜R ,ÿ EÖt{Upû ' yT’¡„,;…jôn' k;„,IR ¨p;ônh;ôvpu ÿ muçteÖ
b[˜,ÿ vÖw mOTû yorÄNt/RˇÃ åÖe NtmOTRû yo/RˇÃ åÖe NtrÄ•;¥;ôidTy;ÿ¸rÄNy;mupÿ muçû teåÖ Ny;'
n;NtrevÄ mûTO yo/RˇÖ åe v;ô•;¥ÿ˝ ®Nıôe nmÿStôe hrÿse xoô…cWÖ îTy;ÿh
nmÖS’Tyô ih vsIÿy;˝smupcÄ rÿNTyô‡Ny' tÿe aÖSmˇÿpNtu hetÖ yÖ îTy;ÿhÖ
ymevÖ √πi∑ô tmÿSy xucû ;pRyà it p;vÖko aÖSm>yÿ˝ ≤xôvo .ÖvTe y;ôh;•Ö' vw
p;ÿvk
Ö oå•ÿmvÖe ;vÿ ®NıeÖ √;>y;ôm…/ÿ £;mitô p[itÿiœTy; apÖSyÿvtI>y;ô˝
x;NTyÿw –4–
nOWû deÖ v…@itô Vy;`;ÿryit pÖ¤‰;¸ÿTy; yDmu%
û m; rÿ.teå+,ôy;
Vy;`;ÿryitô tSm;ÿd+,ôy; pÖxvoå©;ÿinô p[ hÿr≤Ntô p[itÿiœTyôw
y√ÿW$(kyû⁄ ;R¥;ôty;ÿm;Sy vW$(k;ôr" Sy;ô¥• vÿW$(kyû⁄ ;R{=;ÿ˝…s yÖD˝
hÿNyuvû …R @Ty;ÿh pÖroå=ÿmvÖe vWÿ$( kroitô n;Syÿ y;ôty;ÿm; vW$(k;ôro
.vÿitô n yÖD˝ r=;ÿ˝…s fl≤Nt ¸ût;doô v; aÖNye devÖ ; aÿ¸tû ;doôåNye
t;nÿ…¶Ö…cdevÖ o.y;ÿNp[I,;itô ye devÖ ; devÖ ;n;ô…mitÿ dÖ›; mÿ/…u mô≈,e ;voÿ=it
323

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¸ût;dÿívwÖ devÖ ;nÿ¸tû ;dÿíÖ yjÿm;n" p[I,;itô te yjÿm;nMp[I,≤Nt dÖ›vw
¸ût;dÿ" p[I,ô ;itô m/uWÿ ;¸ût;doÿ g[;Mô y' v; EÖtd•'Ö y∂?y;ÿr<Ä yMm/uû y∂Ö›;
mÿ/…u mô≈,e ;ôvo=ÿTyu.û yÖSy;vÿ®ı‰w g[mu iuû ∑n;voÿ=it p[;j;pÖTyo vw g[mÿu iûu ∑"
sÿyoinôTv;yÖ √;>y;ôMp[itÿiœTy;
anup·rÖc;rÄmvoÿ=TÖ ypÿ·rvgRmvÖe nw ;ÿNp[I,;itô iv v; EÖW p[;,ô "w p[jÖ y;ÿ
pÖx…u .ÿA?≥ yteÖ yoÿå…¶' …côNv•ÿ…/ô£;mÿit p[;,Öd; aÿp;nÖd; îTy;ÿh
p[;,ô ;nevÖ ;TmN/ÿˇe vcoRdô ; vÿ·rvoôd; îTy;ÿh p[jÖ ; vw vcR"Ã pÖxvoô v·rÿv"
p[jÖ ;mevÖ pÖxnU ;ôTmN/ÿˇÖ îN{oÿ vO]û mÿhNÖ t' vO]û o hÖt" Woÿ@x
Ö ….ÿ.oôgR rw …ÿ sn;ôTs
EÖt;mÖ¶yeånIÿkvtÖ a;¸ÿitmpXyôˇ;mÿjhu oôˇSy;ô…¶rnIÿkv;ôNTSvenÿ
.;gÖ/ye nÿe p[Itô " Woÿ@xÖ/; vO]û Syÿ .oôg;nPyÿdh√wêkmÖ,R ne ÿ p;ôPmnoô
inrÿmCu ytÖ ydÖ¶yeånIÿkvtÖ a;¸ÿit' juhû oTyÖ…¶revÄ ;Sy;nIÿkv;ôNTSvenÿ
.;gÖ/ye nÿe p[Itô " p;ôPm;nÖmipÿ dhit vwêdmR,Ö ne ÿ p;ôPmnoô inmRCuà yteÖ
y' k;ômyetÿ …côrMp;ôPmnoô inmRCÃu yetÖ Te yekk
ì¡ ô˘ tSyÿ ju¸y;…∞ôrmevÖ p;ôPmnoô
inmRCÃu yteÖ y' k;ômyetÿ t;ôjKp;ôPmnoô inmRCÃu yôte ie tô sv;R…Ã ,ô tSy;ÿn&uû Tyÿ
juÛy;ˇÖ;jô gÖve p;ôPmnoô inmRCÃu yÖtåe qoô %luû n;nwvÖ sUˇû _;>y;'Ã juhoitô
n;nwvÖ sUˇû _yoÿvIRyô Ã| d/;ôTyqoô p[itÿiœTyw –5–
¨denÿ muˇrÖ ;' nÖyie tÿ sÖ…m/Ö a; dÿ/;itô yq;ô jn'Ã yÖtåÿe vÖs' kôroitÿ t;ôdgO vÖe
t iˇôß a; dÿ/;it i]ôv√O ; aÖ…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶StSmwÿ .;gÖ/ye Ã'
kroÖTy*‡duMÿ brI.RvNÖ TyUGv;R ¨ÿdMûu brÄ ËjRmà vÖe ;Sm;ô aipÿ d/;ôTyu‡dÿu Tv;ô
ivêeÿ devÖ ; îTy;ÿh p[;,ô ; vw ivêeÿ devÖ ;" p[;,ô rw vÖe nw mÖ ¥u Cÿ zÖtåe ¶eÖ .rÿNtuû
…c·ˇÿ….ô·rTy;ÿh ySm;ÿ EÖvnw Ã' …côˇ;yoÖ¥CzÿtÖe tenvÖw nw ˝Ö smÿ/yR itô pçÖ
idxoô dwvIÿyDÖR mÿvNtu devÖ I·rTy;ÿhÖ idxoô ÁºWÿ oånuÿ p[CÖ yvÖtåe p;mÿit'
324

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

dumiÖR tMb;/ÿm;n;ô îTy;¡hÖ r=ÿs;ômpÿhTyw r;ÖySpoWeÿ
yÖDpÿitm;ô.jÿNtIô·rTy;ÿh pÖxvoô vw r;ÖySpoWÿ" pÖxnU vÖe ;vÿ ®Nıe
WÖ≤@±.hRriÿ tô W@±v; Aûtvÿ Aût…u .ÿrvÄe nw ˝ÿ hritô √π pÿ·rÖgÁO vÿ tI .vtoô
r=ÿs;ômpÿhTywÖ sUyrÃR ‚Xmôh·R rÿkx
É " purû St;ôidTy;ÿhÖ p[sTÿU yÖw ttÿ" p;vÖk;
a;ô≤xWoÿ no juWNt;ô…mTy;ôh;•Ö' vw p;ÿvk
Ö oå•ÿmvÖe ;vÿ ®Nıe dev;surû ;"
s'yˇÿ ; a;sÖNte devÖ ; EÖtdp[iÿ trqmpXyôNtenÖ vw teÿ
p[TÖ ysurÿ ;njyÖNtdp[iÿ trqSy;p[itrqôTv' ydp[iÿ trq' i√ôtIyoô
hot;ôNv;h;ÿpTÖ[ yevÿ tenÖ yjÿm;noÖ .[;tOVÿ y;ÔyÖTyqoô anÿ….…jtmÖve ;….
jÿyit dxÖcMR .ÿvitô dx;ÿ=r; ivôr;Æ@±vr;jemÖ * loôk*
iv/Otÿ ;vÖnyoÿloôk
R yoôivR/TÿO y;ô aqoô dx;ÿ=r; ivôr;@•Ã'
ivôr;Æ@±vrô ;Jyevô ;•;¥Öe p[itÿ itœÖTy‡sÿidvÖ v;
aÖNt·rÿ=mÖNt·rÿ=…môv;¶Iÿ/mÖ[ ;¶Iô/åe[ Xm;ÿnÖ' in dÿ/;it sÖÊv;yÖ √;>y;ô'
p[itÿiœTyw ivôm;nÿ EÖW idôvo m?yÿ a;Stô îTy;ÿhÖ Vyÿve tw y;ÿ …mmIteÖ m?yÿe
idôvo inihÿt"Ö pO‚XnôrXmeTy;ôh;•Ö' vw pOXNy•ÿmvÖe ;vÿ ®Nıe ctÖs…O .ôr;
puCz;ÿdie t cÖTv;·rÖ CzNd;ÿ˝…sô CzNdoÿ….revÄ ‡e N{Ö' ivê;ÿ avIvO/…Ö •Ty;ÿhÖ
vO≤ıÿmvÖe op;vÿttR Öe v;j;ÿn;ô˝ sTpÿitôMpitôimTy;ôh;•Ö' vw v;joå•ÿmvÖe ;vÿ
®Nıe suªÙÖ yRDÖ o dÖve ;˝ a; cÿ v=ÖidTy;ÿh p[jÖ ; vw pÖxvÿ" suªû Mp[jÖ ;mevÖ
pÖxnU ;ôTmN/ÿˇÖe y=ÿd…Ö ¶devRÖ o devÖ ;˝ a; cÿ v=ÖidTy;ÿh Svôg;’¡TywÖ
v;jÿSy m; p[svÖ ne oÿdg( ;[ .ô ,e odÿg.[ IôidTy;ÿh;ôs* v; a;ÿidôTy ¨Ö¥•udÿ g( ;[ .ô
EÖW inômo[ cÿ…•g[;.ô o b[˜,ÿ vÖw ;Tm;nÿmdu g( ûO ;itô b[˜,ÿ ;ô .[;tÿVO y'ô in gOÿ ;it
–6–
p[;cIômnuÿ p[iÖ dxÖMp[ie hÿ ivô√;inTy;ÿh devloôkmevÖ tw yoôp;vÿttR Öe
325

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

£mÿ?vmÖ…¶n;ô n;kô…mTy;ÿhmÖe ;nevÖ tw y;ÿ loôk;N£¡mte pO…qôVy;
aÖhmudNÖ t·rÿ=mÖ ;®ÿh…Ö mTy;ÿhmÖe ;nevÖ tw y;ÿ loôk;NTsôm;roÿhitô suvyÖ NR toô
n;pe=ÿ Ntô îTy;ÿh suvgÖ mR vÖe tw y;ÿ loôkmeTÖ y‡¶eÖ p[ie hÿ p[qmÖ o
dÿve yÖt;…mTy;ÿhoô.ye„ÿ vevÖ tw y;ÿ devmnu„û yeWûu c=udÿ /R ;it pÖç….ôr…/ÿ £;mitô
p;¤oÿ yÖDo y;v;ÿnvÖe yÖDStenÿ sÖh suvÿ gÖ | loôkmeiÿ tô nˇ_oôW;seitÿ
puroånuv;ôKy;ÿmNv;ÿhÖ p[Êy;ô a¶eÿ shß;ô=Te y;ÿh s;hÖß" p[jÖ ;pÿit"
p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰wÖ tSmÿw te iv/emÖ v;j;ÿyÖ Sv;heTy;ôh;•'Ö vw v;joå•ÿmvÖe ;vÿ
®Nıe dÖ›" pU,û ;Rm*duMÿ brI˝ Svym;tO<û ,;y;'Ã juhoôTyUGvwR d?yUgdÃRu Mûu broÖås*
Svÿym;tO<û ,;mu„y;ÿmvÖe oj|Ã d/;itô tSm;ÿdmÖ tu oôåv;RcIômjU mRÖ pu ÿ
jIv;m‡iStôs…O .ÿ" s;dyit i]ôv√O ; aÖ…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶StMp[iÿ tôœ;'
gÿmyitô p[ı
e oÿ a¶e dIidih purû o nÖ îTy*duMÿ brIÖm; dÿ/;TyeWÖ ; vw sUmû IR
k,Rk
à ;vTyetô y;ÿ h Smô vw dÖve ; asurÿ ;,;˝ xttÖh;R˝StO˝h≤Ntô ydetÖ y;ÿ
sÖ…m/ÿm;ôd/;ÿitô vj[mÿ vÖe tw CzÿtflÖ I' yjÿm;noÖ .[;tOVÿ y;yÖ p[ hÿritô StOTy;ô
aCzÿMb$(k;r' ivô/me ÿ te prÖme jNmÿ•¶Ö îitô vwk˚¡ tIôm; dÿ/;itô .;
EÖv;vÿ ®NıeÖ t;˝ sÿivôtvu rR <ÿe ySy …cô];…mitÿ xmIômyIô˝ x;NTy;ÿ
aÖ…¶v;RÃ hÖ v; aÿ…¶ô…ct'Ã duhû åÿe …¶ô…c√;ô…¶' duhÿ Öe t;˝ sÿivôtvu rR <ÿe ySy
…cô];…mTy;ÿhWÖw v; aÖ¶de oRh‡Ö StmÿSyÖ k<vÿ EÖv ≈;ÿysÖ oÿåveˇÖ ne ÿ h Smwn˝Ö
s duhÿ Öe ydetÖ y;ÿ sÖ…m/ÿm;ôd/;ÿTy…¶ô…cdevÖ tdÖ…¶' duhÿ e sÖ¢ teÿ a¶e sÖ…m/ÿ"
sÖ¢ …jô◊; îTy;ÿh sÖ¢vw ;Syô s;¢;ÿin p[I,;it pU,û yR ;ÿ juhoit pU,û R îÿvÖ ih
p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰wÖ NyUnÿ y; juhoitô NyUnÿ ;ô≤ı p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ; asOjÿ t
p[jÖ ;n;ô˝ sO∑‰;ÿ aÖ…¶devRÖ >e yoô inl;ÿytÖ s idxoånuû p[;ivÿx∆Ö ◊u NÖ mnÿs;ô
idxoÿ ?y;yei∂ôG>y EÖvnw mÖ vÿ ®Nıe dÖ›;
purû St;ÿ∆hu oôTy;Jyenÿ oôp·rÿ∑;ôˇje íÿ vÖw ;Sm;ÿ î≤N{Öy' cÿ sÖmIcIÿ d/;itô
326

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

√;dÿxkp;lo vwê;nÖro .ÿvitô √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr"
s'và TsÖroÿå…¶vwêRà ;nÖr" s;ô=;devÖ vwêÿ ;nÖrmvÿ ®NıÖe
yTp[yÿ ;j;nUy;ôj;Nk⁄yû ;Ri√k¡‚Stô" s; yÖDSyÿ divRhoôm' k¡roit yÖDSyô
p[itÿiœTyw r;Ö∑'^ vw vwêÿ ;nÖro iv<mô®toÿ vwê;nÖr˝ ¸ûTv; m;ÿ®tÄ ;Ôuhÿ oit r;Ö∑^
EÖv ivxÖmnuÿ b›;Tyu‡û ∞wvêRÃw ;nÖrSy; ≈;ÿvyTyup;ô˝xu m;ÿ®tÄ ;Ôuhÿ oitô
tSm;ÿ{;ô∑'^ ivxÖmitÿ vdit m;®Öt; .ÿv≤Nt mÖ®toô vw devÖ ;n;ô' ivxoÿ
devivôxne vwÖ ;Smÿw mnu„yivôxmvÿ ®Nıe sÖ¢ .ÿv≤Nt sÖ¢gÿ,;ô vw mÖ®toÿ
g,Öx EÖv ivxÖmvÿ ®Nıe gÖ,ne ÿ gÖ,mÿn&ûu Tyÿ juhoitô ivxÿmvÖe ;Sm;ô
anuvÿ Tm;Rn' kroit –7–
vsoô/;Rr;'Ã juhoitô vsoÿmRÖe /;r;ÿsiÖ ditô v; EÖW; Ùÿyte `Otû Syô v; EÖnmeWÖ ;
/;r;Öm‚u „m\LÃ loôkÉ ipNvÿm;ônopÿ itœtÖ a;Jyenÿ juhoitô
tejoô v; a;Jyô' tejoô vsoô/;Rr;Ö tejsÿ vÖw ;SmwÖ tejoåvÿ ®ÖNıeåqoô k;m;ô vw
vsoô/;Rr;Ö k;m;ÿnvÖe ;vÿ ®NıeÖ y' k;ômyetÿ p[;,ô ;nÿSy;ô•;¥Ö' iv
…CzÿN¥;ô…mitÿ ivôg;[ h'Ö tSyÿ ju¸y;Tp[;,ô ;nevÖ ;Sy;ô•;¥Ö' iv …Cÿzn·ˇô y'
k;ômyÿte p[;,ô ;nÿSy;ô•;¥Ö˝ s' tÿnyu ;ô…mitô s'ttÿ ;ô' tSyÿ
ju¸y;Tp[;,ô ;nevÖ ;Sy;ô•;¥Ö˝ s' tÿnoitô √;dÿx √;dÖx;inÿ juhoitô √;dÿxÖ
m;s;ÿ" s'vTsÖr" sÃv' TsÖr,e vÖw ;Sm;ô a•Ömvÿ ®ÄNıeå•'à cÖ meå=u∞ÿ mÖ
îTy;ÿhtÖw √; a•ÿSy Âôp˝ Âôp,e vÖw ;•Ömvÿ ®NıeåÖ …¶íÿ mÖ a;pÿí mÖ
îTy;ÿhWÖw ; v; a•ÿSyô yoinô" syoÿNyôve ;•Ömvÿ ®Nıeå/eNRÖ {;…,ÿ juhoit devÖ t;ÿ
EÖv;vÿ ®NıeÖ yTsvÃWRe ;mÖ/…R mN{Ö" p[itô tSm;ôidN{oÿ devÖ t;ÿn;M.U…yœÖ.;ˇ_¡mÖ
î'{mÖ ˇu rÿ m;he≤N{ôymevÖ ;‚Smÿ•pûu ·rÿ∑;∂/;it yD;yu/û ;inÿ juhoit yÖDo vw
yÿD;yu/û ;inÿ yÖDmÖve ;vÿ ®ÄNıeåqoÿ EÖt√w yÖDSyÿ Âôp˝ Âôp,e vwÖ yÖDmvÿ
327

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

®Nıeåv.Oqû íÿ me Svg;ôk;ríÿ mÖ îTy;ÿh Svôg;’¡Ty; aÖ…¶íÿ me `ÖmíR ÿ mÖ
îTy;ÿhtÖw √w bÿ˜[ vcRsÖ Syÿ Âôp˝ Âôp,e vwÖ bÿ˜[ vcÖsR mvÿ ®NıÖ AKcÿ mÖe
s;mÿ c mÖ îTy;ÿhtÖw √w zNdÿs;˝ Âôp˝ Âôp,e vwÖ CzNd;ô˝Syvÿ ®NıeÖ
g.;ÃíR me vÖTs;íÿ mÖ îTy;ÿhtÖw √w pÿxnûU ;˝ Âp˝ Âôp,e vwÖ pÖxnU vÿ ®NıeÖ
kLp;ÿÔhu oôTyKlÿ¢O Syô KlO¢‰wÿ yuGmdyujû e jÿhu oit
…mqunTÖ v;yo‡ˇÖr;vÿtI .vtoôå….£;ÿNTy;ô Ek;ÿ c me itôßíÿ mÖ îTy;ÿh
devCzNdÖs' v; Ek;ÿ c itôßíÿ mnu„yCzNdÖs' ctÿßí;ô∑* cÿ
devCzNdôs' cwvÖ mÿn„u yCzNdôs' c;vÿ ®NıÖ a; ]yÿ‚S]˝xto juhoitô
]yÿ‚S]˝xÖ√w devÖ t;ÿ dÖve t;ÿ EÖv;vÿ ®NıÖ a;∑;ÿcTv;·r˝xto
juhoTyÖ∑;cÿTv;·r˝xd=r;Ö jgÿtIô j;gÿt;" pÖxvoô
jgÿTywvô ;Smwÿ pÖxnU vÿ ®NıeÖ v;jÿí p[svÖ íeitÿ √;dÖx' juhÿ oitô √;dÿxÖ
m;s;ÿ" s'vTsÖr" sÃv' TsÖr EÖv p[itÿ itœit –8–
aÖ…¶devRÖ >e yoåp;ÿ£;m∫;gÖ/ye …ÿ mCzm;ÿnSÖ t' dÖve ; aÿbvu[ •Ö pu ÿ nÖ a; vÿtSR v
hÖVy' noÿ vÖhie tô soÿåb[vIô√r'Ã vO,wÖ mÁÿmvÖe v;ÿjp[svÖ Iy'Ã juhvÖ…•itô
tSm;ÿd¶Ö yeÿ v;jp[svÖ Iy'Ã ju◊itô y√;ÿjp[svÖ Iy'Ã juhû oTyÖ…¶mevÖ
t∫;ÿg/Ö ye nÿe Ö smÿ/yR TÖ yqoÿ a….Wek
Ö EÖv;Syô s cÿtdu x
ÖR ….ÿjhRu oit sÖ¢
g[;Mô y; aoWÿ/y" sÖ¢;rÖ<y; ¨Ö.yIÿW;ômvÿ®ı‰;ô a•ÿSy;•Sy
juhoôTy•ÿSy;•ÖSy;vÿ®ı‰;ô a*dÿMu bre, ßuvû ,e ÿ juhoôTyUGv;R ¨ÿdMûu brÄ
ËgR•mÿ jûU vRw ;Sm;ô ËjRmÖ •Ömvÿ ®NıÖåe …¶vwR
dÖve ;n;ÿm…Ö .iWÿˇ_oå…¶ô…cNmÿn„ûu y;ÿ,;ô' tSm;ÿd…¶ô…c√WRià tô n /;ÿv‡Öe dvÿ®ıÖ˝
ÁÿSy;•Öm•ÿ…mvÖ %luû vw vÖW| yı;vedÿ •Ö ;¥;ÿı;vedpûu ;vÿttRe ;ô•;¥ÿmvÖe ;….
¨Öp;vÿttR Öe nˇ_oôW;seitÿ ’û„,;ywÿ êetÖ vÿTs;ywÖ pyÿs; juhoôTyˆwvÖ ;Smôw r;i]ô'
328

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[ d;ÿpyitô r;i]ôy;hÿrhor;Ö]e EÖv;Smwô p[ˇÖe k;mÿm•Ö ;¥'Ã duh;te r;∑^.û tO oÿ
juhoit r;Ö∑m^ vÖe ;vÿ ®Nıe WÖ≤@±.juhÃR oitô W@±v; Aûtvÿ Aût„u vevÖ p[itÿ
itœitô .uvnÿ Sy ptÖ îitÿ rqmu%
û e pç;¸ÿtIjuhR oitô vj[oô vw rqoô vj[,eÿ vwÖ
idxoôå…. jÿyTy‡…¶ô…ct˝ÿhÖ v; aÖm‚u „m\LloôkÉ v;toôå…. pÿvte
v;tn;ôm;inÿ juhoTyô>yÿve nw mÿ mÖ ‚u „m\LÃ loôkÉ v;tÿ" pvteÖ ]I…,ÿ juhoitô ]yÿ
îÄme loôk; EÖ>y EÖv loôk>É yoô v;tÖmvÿ ®Nıe smu{û oÿå…sô
n.ÿSv;ôinTy;ÿhtÖw √w v;tÿSy Âôp˝ Âôp,e vwÖ v;tÖmvÿ ®NıeåÔÖ≤ln;ÿ
juhoitô n Áÿtº We ;ÿmNÖ yq;¸ÿitrvÖkLpÿte –9–
suvû gÖ ;RyÖ vw loôk;yÿ devrÄqo yuJÿ yte y];kûtÀ ;yÿ mnu„yrÄq EÖW %luû vw
devÿ rÄqo ydÖ…¶‡rÄ…¶' yunæÿ Jmô xvÿs; `Otû ne Te y;ÿh yunû KTyevÖ nw ˝Ö s Eÿn'
yuˇû _" suvÿ gÖ | loôkmÖ…. vÿhitô yTsv;R…Ã ." pÖç….ÿyÔRûu ‰;¥uˇû _oÿåSy;ô…¶"
p[Cyutÿ " Sy;ôdpÿi[ tiœt;ô a;ÿ¸tyÖ" Syurpÿi[ tiœt;ô" Stom;ô
ap[iÿ tiœt;NyuKû q;inô itôs…O .ÿ" p[;t"svÖnåÿe …. mOx
ÿ it i]ôv√O ;
aÖ…¶y;Rv;ÿnvÖe ;…¶St' yunÿ ·ˇ_ô yq;nÿ…s yuˇû _ a;ÿ/Iôytÿ EÖvmevÖ
tTp[Ty;¸ÿtyÖ‚Stœÿ≤Ntô p[itô Stom;ô" p[TyuKû q;inÿ yD;yÖ…DyÿSy Stoô]e
√;>y;ÿm…Ö . mÿx
O TyÖte ;v;ôNvw yÖDo y;v;ÿn…¶∑oômo .Umû ; Tv; aÖSy;tÿ Ëô?vR"
i£¡ytÖe y;v;ÿnvÖe yÖDStm'tà tÖ oÿåNv;roÿhitô √;>y;ôMp[itÿiœTy;ô
EkÖy;p[Sÿ tutMÖ .vÖTyq;ô…. mOx
ÿ TÖ yupnwÿ muˇrÿ o yÖDo nÿmTÖ yqoô s'tTÿ ywô p[ v;
EÖWoÿåSm;\Lloôk;∞‰ÿvteÖ yoÿå…¶' …cÿntûu e n v; EÖtSy;ÿin∑Ök a;¸ÿitôrvÿ
kLpteÖ y;' v; EÖWoÿåin∑Ök a;¸ÿit' juhû oitô ßvÿitô vw s; t;˝ ßvÿNtI'
yÖDoånûu pr;ÿ .vit yÖD' yjÿm;noô yTpÿnu …íôit' …cÿntûu
a;¸ÿtIn;ôMp[itÿiœTywô p[Ty;¸ÿtyÖ‚Stœÿ≤Ntô n yÖD" pÿr;Ö.vÿitô n
329

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjÿm;noôå∑;vupÿ d/;Tyô∑;=ÿr; g;yÖ]I g;ÿy]Ö ,e vÖw nw Ö' zNdÿs; …cnutÖe
ydek;ÿdxÖ ]w∑.ÿu ne Ö yd(√;dÿxÖ j;gÿtne Ö CzNdoÿ….revÄ nw Ã' …cnute np;ôTko vw
n;mÖWw oÿå…¶yRTpunÿ …íôityR EÖv' ivô√;Npunÿ …íôit' …cÿntûu a;
tOtû Iy;ôTpu®Wÿ ;ôd•ÿm·ˇô
yq;ô vw punÿ r;Ö/ye ÿ EÖvMpunÿ …íôityoRåà ¶‰;ô/ye neÿ Ö n›oRitô s punÿ r;Ö/ye mÖ ; /ÿˇÖe
yoÿå…¶' …côTv; n›oRitô s pÿnu …íôit' …cÿntu Öe yTpunÿ …íôit' …cÿntûu Aı‰;ô
aqoô %Lv;ÿ¸nû R cetÿ VÖ yeitÿ ®Ä{o v; EÖW ydÖ…¶yRq;ÿ Vy;ô`˝[ su¢û Mboô/yÿit
t;ôdgO vÖe t‡dqoô %Lv;ÿ¸íetVÖ yeitô yq;ô vsIÿy;˝sM.;gÖ/ye nÿe boô/yÿit
t;ôdgO vÖe t‡Nmnurÿ …Ä ¶mÿ…cnutÖ tenÖ n;›oRTô s EÖt;Mpunÿ …íôitmÿpXyôˇ;mÿ…cnutÖ
ty;ô vw s a;ÿ›oR¥ô Tpunÿ …íôit' …cÿntûu Aı‰wÿ –10–
zÖNdÖ…ít'Ã …cNvIt pÖxk
u ;ÿm" pÖxvoô vw zNd;ÿ˝…s pxumû ;nevÖ .ÿvit
Xyen…Ö ct'Ã …cNvIt suvgÖ k
R ;ÿm" Xyenô o vw vyÿs;ôMpitÿœ" Xyenô EÖv .UTû v;
suvÿ gÖ | loôkMpÿtit k˚û…ct'Ã …cNvItÖ y" k;ômyetÿ
xIWR<Ö v;nÖm‚u „mÃL\ loôkÉ Sy;ô…mitÿ xIWR<Ö v;nevÖ ;mu‚„m\LÃ loôkÉ
.ÿvTyljÖ…ct'à …cNvItÖ ctu"ÿ sItMp[itôœ;k;ÿmíÖ tÿßoô idxoÿ idô+vevÿ
p[itÿ itœit p[¨gÖ…ct'Ã …cNvItÖ .[;tOVÿ yv;ôNp[vw .[;tOVÿ y;•udt ¨.Öytÿ"
p[¨g' …cNvItÖ y" k;ômyetÿ Ö p[j;ôt;N.[;tOVÿ y;•udû ye Ö p[itÿjinô„ym;ÿ,;ôinitô
p[vw j;ôt;N.[;tÿVO y;•udû teÖ p[itÿ jinô„ym;ÿ,;n[qc£ô…ct'Ã …cNvItÖ
.[;tOVÿ yv;ôNvj[oô vw rqoô vj[mÿ vÖe .[;tOVÿ ye>yô" p[ hÿrit {o,Ö…ct'Ã
…cNvIôt;•ÿk;moô {o,Öe v; a•ÿiM.[ytÖe syoÿNyÖve ;•Ömvÿ ®Nıe smûÁU Ã'
…cNvIt pÖxk
u ;ÿm" pxumû ;nevÖ .ÿvit p·rc;ôYy'Ã …cNvItÖ g[;mÿk;mo
g[;Mô yevÿ .ÿvit Xmx;nÖ…ct'Ã …cNvItÖ y" k;ômyetÿ iptOloôk Aÿ›yu ;ô…mitÿ
330

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

iptOloôk EÖv›oRià t ivê;…m]jmdÖ¶I v…sÿœnº ;Sp/etR ;ô˝ s EÖt;
jÖmdÿ…¶ivRhVÖ y;ÿ apXyôˇ; ¨p;ÿ/ˇÖ t;….ôvRw s v…sÿœSye≤N{Öy'
vIôymÃR vO¤û yi√ÿhVÖ y;ÿ ¨pÖd/;ÿtI≤N{ôymevÖ t;….ÿvIôyR Ã| yjÿm;noô .[;tOVÿ ySy
vO¤ûπ hotu…û /R‚„ÿ,yÖ ¨pÿ d/;it yjm;n;ytÖn' vw hot;ô Sv EÖv;Sm;ÿ
a;ôytÿn î≤N{ôy' vIôymÃR vÿ ®NıeÖ √;dÖxopÿ d/;itô √;dÿx;=r;Ö jgÿtIô
j;gÿt;" pÖxvoô jgÿTywvÖ ;Smwÿ pÖxnU vÿ ®Nıeåô ∑;vÿ∑;vÖNyeWûu …/‚„,ÿyWÖe pU ÿ
d/;TyÖ∑;xÿf;" pÖxvÿ" pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıeÖ W<m;ÿj;ôl
R IyeÖ W@±v; Aûtvÿ
AûtvÖ" %luû vw devÖ ;" ipôtrÿ AûtnU vÖe devÖ ;≤NpôtNøû p[I,ÿ ;it –11–
pvÿSvô v;jÿs;tyÖ îTyÿn∑ûu Ku p[iÿ tôp∫ÿvit itôßoÿånu∑û .u íÖ tÿßo g;yÖi]yoô
y·ˇôßoÿånu∑û .u SÖ tSm;ôdêÿ≤S]ô….‚Stœ˝Ã‚Stœitô y∞tÿßo
g;yÖi]yÖStSm;ôTsv;R˝íà tÖ ru "ÿ pÖd" p[iÿ tôd/ÖTpl;ÿyte prÄm; v; EÖW;
zNdÿs;ô' ydÿn∑ûu Ku pÿrmÄ íÿt∑u oôm" Stom;ÿn;' prÄm≤Sÿ]r;Ö]o yÖD;n;'Ã prÄmoåêÿ"
pxUnû ;' pÿrmÄ ,e vwÖ nw MÖ prÄmt;'Ã gmyTye‡k…vô˝xmhÿ.vR itô y‚SmÖ•êÿ
a;lÖ>yteÖ √;dÿxÖ m;s;ô" pçÖtvR SÖ ]yÿ îÄme loôk; aÖs;v;ÿidôTy
Eÿk…vô˝x EÖW pÖj[ ;pÿit" p[;j;pÖTyoåêÖStmevÖ s;ô=;dÿ›O oitô xKvÿry"
pOœû M.ÿvNTyôNydÿNyôCzNdoôåNyeNÿ yÖe v; EÖte pÖxvÖ a; lÿ>yNt ¨Ötve ÿ g[;Mô y;
¨Ötve ;ÿr<Ä y; yCzKvÿry" pOœû M.vÖNTyêÿSy svRTÖ v;yÿ
p;qurR XÄ mMb[˜ÿ s;ômM.ÿvit rÄ‚Xmn;ô v; aêoô yÖt ÈÃêrÖ o v;
aêoåyÖtoåp[iÿ tiœtÖ" pr;ÿMpr;ÖvtÖ' gNtoôyTR p;ÿqrRu XÄ mMb[˜ÿ s;ômM.vÖTyêÿSyÖ
yTywÖ /OTywÖ s'’T¡ yCz;v;ks;ômM.ÿvTyuTs•yÖDo v; EÖW ydÿême/Ö "
kSt√πdÖ Te y;ÿ¸yû iR dô svoRÃ v; i£ôyteÖ n v;ô svRÖ îitô
s'’T¡ yCz;v;ks;ômM.vÖTyêÿSy svRTÖ v;yÖ py;R¢Ã ‰;ô anÿNtr;y;yÖ
331

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

svRSà tomoåitr;Ö] ¨ÿˇmmhÿ.vR itô svÖSR y;¢‰wÖ svRSà yÖ …jTywÖ svRmà vÖe
ten;ÿ“oitô sv|Ã jyit –12–
îit pçmk;<@º ctuq"R p[p;#k" 4
aq pçmk;<@e pçm" p[p;#k" 5
ydeknÉ¡ s˝Sq;ôpyÿit yÖDSyÖ s'tTÿ y;ô aivÿCzπd;yw‡Ö N{;" pÖxvoô ye
mÿ„u kÖr; ydwNÖ {;" sNtoôå…¶>yÿ a; lÖ>yNtÿe dÖve t;ÿ>y" sÖmdÃ'
d/;Ty;¶eyÖ I≤S]Ö∑.ë oÿ y;Jy;nuv;ôKy;ÿ" k⁄y;ô¥R d;ÿ¶yeÖ ISten;ÿ¶yÖe ;
y≤T]ô∑.ë SÖ tenNwÖ {;" smÿı
O ‰wÖ n devÖ t;>y" sÖmd'Ã d/;it v;ôyveÿ inôyTu vÿte
tUprÖ m; lÿ.teÖ tejoôå¶ev;ôyR Su tejsÿ EÖW a; lÿ>yteÖ
tSm;ÿ¥iÖ {yÿõv™ ;ôyvu ;Ritÿ tÖi{yÿõõ™ …Ö ¶dÃhR itô SvmevÖ tˇejoåNvÿie tô y•
inôyTu vÿtÖe Sy;duNm;ÿ¥¥Öe jÿm;no inôyTu vÿte .vitô yjÿm;nÖSy;nÿNu m;d;y
v;yûmu tIÿ êetÖ vÿtI y;Jy;nuv;ôKyÿe .vt" stejSÖ Tv;yÿ
ihr<ygÖ."R smÿvtÖtR ;gÖ[ îTy;ÿ`;ôrm; `;ÿryit pÖj[ ;pÿitôvRw ihôr<ygÖ."R
pÖj[ ;pÿtre nuÂpÖTv;yÖ sv;Ã…R ,ô v; EÖW ÂÖp;…,ÿ pxUnû ;Mp[Ty; lÿ>ytÖe
yCz™m≈ÿ ,ûu StTpu®Wÿ ;,;˝ ÂÖp' yˇÿpU rÖ Stdê;ÿn;'ô ydÖNytoÿdNÖ tÌv;'ô ydVy;ÿ
îv xÖf;StdvIÿn;' ydÖjStdÖj;n;'Ã v;ôyvu Rw pÿxnûU ;‚Mpôy[ ' /;mÖ y√;ÿyVÖ yoÿ
.vÿTyetÖ mevÖ nw mÿ …Ö . sÃj' ;n;ôn;" pÖxvÖ ¨pÿ itœNte v;yÖVyÿ" k;ôy;R3"
p[;jÿ ;pÖTy;3 îTy;ÿ¸yû √R ;ÿyVyÃ' kûy⁄ ;RTpÖj[ ;pÿt·e ry;ô¥Tp[;jÿ ;pÖTy'
kûy⁄ ;R√;ôyoirÿy;ô¥√;ÿyVÖ yÿ" pÖx.u vR iÿ tô tenÿ v;ôyonwiR tô yTp[;jÿ ;pÖTy"
pÿru oÖ@;xoô .vÿitô tenÿ p[jÖ ;pÿtnÖe iRw tô yd(√;dÿxkp;lÖStenÿ
vwê;nÖr;•wTy;ÿ‡¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;l'Ö invÃpR it dI≤=ô„ym;ÿ,oôå…¶"
sv;ÃR dÖve t;ô iv„,ÿyu DRÖ o dÖve t;ÿívÖw yÖD' c; rÿ.teåÖ …¶rÿvmÖ o dÖve t;ÿn;'ô
332

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

iv„,ÿ"uà prÄmo yd;ÿ¶;vw„,Övmek;ÿdxkp;l' inôvpR iÿ t dÖve t;ÿ EÖvo.Öytÿ"
p·rôgÁO Ö yjÿm;ônoåvÿ ®Nıe puroÖ@;xÿne Ö vw dÖve ; aÖm‚u „mÃL\ loôk
a;ÿ›vuR çÖ®,;Ö‚SmNy" k;ômyetÿ ;ôm‚u „m\LÃ loÖk Aÿ›yu ;ô…mitô s pÿru oÖ@;x'Ã
k⁄vIRt;Öm‚u „mÿ•vÖe loÖk Aÿ›oitô ydÖ∑;k¡p;lÖSten;ÿ¶yÖe o y≤T]ÿkp;ÖlStenÿ
vw„,Öv" smOı
ÿ ‰wÖ y" k;ômyetÿ ;ô‚Sm\Lloôk Aÿ›yu ;ô…mitô s cÖ®˘
k¡v⁄ IRt;ô¶`e tROû ' iv„,oÿSt<@ul
û ;StSm;ÿç®Ö " k;ôyoÂR Sm•Öve loôk
Aÿ›oTy;‡idôTyo .ÿvtIôy' v; aidÿitrÄSy;mÖve p[itÿ itœÖTyqoÿ
aÖSy;mÖve ;…/ÿÃ yÖD' tÿntu Öe yo vw s'vTsÖrmu:yÖm.ûTO v;ô…¶' …cÿntûu e yq;ÿ
s;ô…m g.oÃåR vÖp¥ÿte t;ôdgO vÖe td;itômR ;CzÃ√Rπ êw ;nÖr'
√;dÿxkp;lMpûru St;ô…•vÃpR Te s'vTsÖro v; aÖ…¶vwêÃR ;nÖro yq;ÿ
s'vTsÖrm;ôPTv; k;ôl a;gÿte ivôj;yÿt EÖvmevÖ s'và TsÖrm;ôPTv; k;ôl
a;gÿtåÖe …¶' …cÿntu eÖ n;itRmô ;CzRTÃ ye‡Ö W; v; aÖ¶"e ipôy[ ; tÖnyU √R êwÃÿ ;nÖr"
ipôy[ ;mÖve ;Syÿ tÖnvu mÖ vÿ ®NıÖe ]I<yÖte ;inÿ hÖvI˝iWÿ .v≤NtÖ ]yÿ îÖme loôk;
EÖW;' loôk;n;Ö˝ roh;ÿy –1–
pÖj[ ;pÿit" pÖj[ ;" sûÇO ; pÖ,e[ ;nûu p[;ivÿxˇÖ ;>yÖ" pun"Ö sM.ÿivtû'u
n;xÿKnoôTsoÿåb[vIdO›vÖidTs yo meåÖ t" pun"ÿ s'…cônvÖiditô t' dÖve ;"
smÿ…cNvÖNttoô vw t a;ÿ›vRu NyTsÖm…cÿNvÖNt≤∞TyÿSy …cTyÖTv' y EÖv'
ivô√;nÖ…¶' …cÿntûu Aû›oTyÖve kSmÖw kmÖ…¶íIÿytÖ îTy;ÿ¸r…¶ôv;nÿs;ônIitô
v; aÖ…¶íIÿyteå…¶ôv;nÖve .ÿvitô kSmÖw kmÖ…¶íIÿytÖ îTy;ÿ¸devÖR ; m;ÿ
ved…Ö •itô v; aÖ…¶íIÿyte ivôdru neÿ ' dÖve ;" kSmÖw kmÖ…¶íIÿytÖ
îTy;ÿ¸gOÁûR sÿ ;ônIitô v; aÖ…¶íIÿyte gOÁû vÿº .ÿvitô kSmÖw kmÖ…¶íIÿytÖ
îTy;ÿÛ" pxûmu ;nÿs;ônIitô v; aÖ…¶íIÿyte pxûmu ;nÖve .ÿvitô kSmwÖ
333

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

kmÖ…¶íIÿytÖ îTy;ÿÛ" sÖ¢ m;ô pu®Wÿ ;ô ¨pÿ jIv;ôinitô v; aÖ…¶íIÿyteÖ ]yÖ"
p[;çÖS]yÿ" pÖT[ yçÿ a;ôTm; sÿ¢mÖ EÖt;vÿNt EÖvnw mÿ mÖ ‚u „mÃL\ loôk ¨pÿ
jIv≤Nt pÖj[ ;pÿitrÄ…¶mÿ…ck°WtÖ tMpÿ…O qôVyÿbv[ Iô• mYyÖ…¶' cÿ„e yÖsie tÿ m;
/+yitô s; Tv;ÿitdÖÁm;ÿn;ô iv /ÿiv„yÖe s p;pIÿy;N.iv„yÖsIitô
soÿåb[vIôˇq;ô v; aÖh' k¡·r„y;…mô yq;ÿ Tv;ô n;itÿ/+Ö ytIitô s
îÖm;mÖ>yÿmx
O Tp[j;pÿitSTv; s;dytûu ty;ÿ devÖ tÿy;i©rÄSvd(/vûu[ ;
sIôdte Iôm;mÖve ∑e k
ÿ ;' ’ûTvop;ÿ/ˇÖ ;nÿitd;h;yÖ yTp[TyÖ…¶' …cÿNvIôt tdÖ….
mÿx
O Te pÖj[ ;pÿitSTv; s;dytûu ty;ÿ dÖve tÿy;i©rÄSvd(/( vuû[ ;
sIôdte Iôm;mÖve ∑e k
ÿ ;' ’ûTvopÿ /Öˇåe nÿitd;h;y pÖj[ ;pÿitrk;mytÖ p[
j;ÿyyÖe ie tô s EÖtmu:yÿmpXyÖˇ˝ sÃv' TsÖrmÿ…b.ÖSttoÖ vw s p[;j;ÿytÖ
tSm;ÿTs'vTsÖrM.;ôy"ÃR p[vw j;ÿyteÖ t' vsÿvoåb[vu NÖ p[ Tvmÿjinœ; vÖyMp[
j;ÿy;mh;ô îitô t' vsÿ>u yÖ" p[;yÿCzÖˇ' ]I<yh;ÿNy…b.®ÄStenÖ ]I…,ÿ c
xÖt;NysÿjO NtÖ ]yÿ‚S]˝xt' cÖ tSm;ÿT}yÖhM.;ôy"RÃ p[vw j;ÿyteÖ
t;nû{u[ ; aÿbvu[ NÖ p[ yûyU mÿjin!(v' vÖyMp[ j;ÿy;mh;ô îitô t˝ ®Ö{>e yÖ"
p[;yÿCzNt˝ W@h;ÿNy…b.®ÖStenÖ ]I…,ÿ c xÖt;NysÿjO NtÖ ]yÿ‚S]˝xt' cÖ
tSm;ÿTW@ÖhM.;ôy"RÃ p[vw j;ÿytÖe t;n;ÿidôTy; aÿbvu[ NÖ p[ yûyU mÿjin!(v' vÖy' p[
j;ÿy;mh;ô îitô tm;ÿidôTye>yÖ" p[;yÿCzÖNt' √;dÖx;h;ÿNy…b.®ÖStenÖ ]I…,ÿ c
xÖt;NysÿjO NtÖ ]yÿ‚S]˝xt' cÖ tSm;ÿd√( ;dx;ôhM.;ôy"ÃR p[vw j;ÿyteÖ tenÖ vw
te sÖhßÿmsOjNtoô%;˝ sÿhßtÖmI' y EÖvmu:yÿ˝ s;hÖß' vedÖ p[
sÖhßÿMpÖxnU ;ÿ“oit –2–
yjÿWu ;ô v; EÖW; i£¡yteÖ yjÿWu ; pCytÖe yjÿWu ;ô iv mÿCu ytÖe ydû%
u ; s; v;
EÖWtw ihÃR y;ôty;ÿªIô s; n pun"ÿ pÖy[ Ju yeTy;ÿ¸rû ¶ÿe yû+u v; ih ye tvÿ yû+u v;
334

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ih dÿve ÙÖ tÿm;ô˝ îTyû%
u ;y;Ã' juhoitô tenvwÖ nw ;ôMpun"Ö p[ yÿ¤u Öπ ten;y;ÿty;ªIô yo
v; aÖ…¶' yogÖ a;gÿte yûnu ·ˇ_¡ yû¤u π yÿÔu ;ôn„e v¶ÿe yû+u v; ih ye tvÿ yu+û v;
ih dÿve Ùtÿm;ô îTy;ÿhWwÖ v; aÖ¶ye oRgSÖ tenvwÖ nw 'Ã yun·ˇ_ yû¤u π yÿÔu ;ônWe uÿ
b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ Nyÿõõ™ …Ö ¶íÿte VÖ y;3 ¨ÿˇ;ôn;3 îitô vyÿs;'ô v; EÖW
pÿi[ tômy;ÿ cIytÖe ydÖ…¶yR•‰ÿç' …cnûyu ;TpÿiO ∑ôt EÿnmÖ ;¸ÿty ACzπyyuû dR ˇuÿ ;ôn'
n pitÿt˝u xKnuy;ôdsuvÿ GyoRåSy SyTp[;cô Inÿmˇu ;ôn' pÿ®u WxIôWmR pu ÿ d/;it
mu%tÖ EÖvnw mÖ ;¸ÿty ACz≤NtÖ noˇ;ôn' …cÿntu e suvGÖ yoÃåR Sy .vit s*ôy;R
jÿhu oitô c=ÿru veÄ ;‚SmÖNp[itÿ d/;itô i√jÃhRu oitô √π ih c=ÿWu I sm;ôNy;
jÿhu oit sm;ôn˝ ih c=u"û smÿı
O ‰w dev;sûru ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte v;ôm' vsûu
s' Nyÿd/tÖ t∂ºvÖ ; v;ÿm.Ö tO ;ÿvÔO tÖ t√;ÿm.Ö tO oÿ v;m.ûÊO v'
y√;ÿm.Ö tOû mÿ pu dÖ /;ÿit v;ômmevÖ ty;ô vsûu yjÿm;noô .[;tÿVO ySy vO¤πÖ
ihrÿ<ymU›IR .vitô JyoitÿvÖRw ihrÿ<y'Ö Jyoitÿv;ômR ' JyoitÿWvÖw ;SyÖ
Jyoitÿv;Rmô ' vÿ¤O π i√yÖj.u vRÃ itô p[itÿiœTyw –3–
a;poô v®ÿ,SyÖ pàÿy a;sÖNt; aÖ…¶r>yÿ?y;yÖˇ;" smÿ.vÖˇSyÖ ret"Ö
pr;ÿptÖˇidôymÿ.vÖ¥‚d(√tÖ IyÿMpÖr;pÿtˇÖ dÖs;vÿ.vidôy' vw ivôr;@Ös*
SvÖr;@±yi√ôr;j;ÿvpu dÖ /;ÿtIôme EÖvopÿ /ˇÖe y√; aÖs* ret"ÿ …sôçitô
tdÖSy;Mp[itÿ itœitô tTp[ j;ÿyteÖ t; aoWÿ/yo vIô®/oÿ .v≤NtÖ t;
aÖ…¶rÿ·ˇô y EÖv' vedÖ p[vw j;ÿyteå•;ôdo .ÿvitô yo rÿte SÖ vI Sy;Tpÿq[ mÖ ;y;ô'
tSyÖ …cTy;ÿm.ûu e ¨pÿ d?y;idôme EÖv;Smÿw sÖmIcIô ret"ÿ …sçtoô y"
…sôˇ_rÿte ;ô" Sy;Tpÿq[ mÖ ;y;ô' tSyÖ …cTy;ÿmNÖ y;mupÿ d?y;duˇmÖ ;y;ÿmNÖ y;˝ retÿ
EÖv;Syÿ …sôˇ_m;ô>y;mÿ.u yÖ tÖ" p·rÿ gO;Öit s'vTsÖr' n kçÖn pÖT[ yvÿrohÖ•e
hIme k˘ cÖn pÿT[ yvÖrohÿtSÖ tdÿne yovÖtR[ ' yo v; apÿxIW;R,mÖ…¶'
335

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…cÿntuû åe pÿxIW;ômR ‚u „mÃL\ loôkÉ .ÿvitô y" sxIÿW;R,' …cnûtu e
sxIÿW;ômR ‚u „mÃL\ loôkÉ .ÿvit …c·ˇÃ' juho…mô mnÿs; `ûtO ne Ö yq;ÿ dÖve ;
îÖh;gmÿNvIôithoÿ]; At;ôv/O "ÿ smû{u Syÿ vÖynu Sÿ yÖ pTmÿÔhûu o…mÿ ivôêk¡m,R eÖ
ivê;h;mÿTyR˝ hÖiv‡·ritÿ Svym;tû<O ,;mupÿ /Ö ;yÿ juhoTyetÖ √; aÖ¶"e ≤xrÄ"
sxIÿW;R,mÖve ;…¶' …cÿntu eÖ sxIÿW;Rmô ‚u „mÃL\ loôkÉ .ÿvitô y EÖv' vedÿ suvgÖ ;RyÖ
v; EÖW loôk;yÿ cIytÖe ydÖ…¶StSyÖ ydyÿq;pUv| i£ôyteåsuvÿ GyRmSyÖ
tTsÿvu GyoÃåR …¶‡iíitÿmpu /Ö ;y;ô…. mOx
ÿ ‡Öe i∞ ·ˇôm…cÿ·ˇ' …cnvÖi√
ivô√;NpûœO vº ÿ vIôt; vÿ…O jôn; cÖ mt;ÃnR ;[ yô e cÿ n" SvpÖTy;yÿ devÖ iditÃ' cÖ
r;Sv;idÿitmu®„Ö yeitÿ yq;pûvU mR veÖ nw ;ômpu ÿ /ˇeÖ p[;çÿmne ' …cnute suvGÖ yoÃåR Sy
.vit –4–
ivôêk¡m;R idôx;Mpitô" s nÿ" pÖxNU p;ÿtûu soÿåSm;Np;ÿtûu tSmÖw nmÿ" p[jÖ ;pÿtI
®Ö{o v®ÿ,oÖå…¶idÖx
R ;MpitÖ" s nÿ" pÖxNU p;ÿtûu soÿåSm;Np;ÿtûu tSmÖw nmÿ EÖt;
vw dÖve t;ÿ EÖtWe ;ÿMpxûnU ;m…/ÿptyÖSt;>yoô v; EÖW a; vÿíO ‰tÖe y"
pÿxx
u IôW;R<yÿpu dÖ /;ÿit ihr<ye∑k
Ö ; ¨pÿ d/;TyetÖ ;>yÿ EÖv devÖ t;ÿ>yoô
nmÿSkroit b[˜v;ôidnoÿ vdNTyÖ¶* g[;Mô y;NpÖxNU p[ dÿ/;it
xûcu ;rÄ<y;nÿpyR itô ik˘ ttÖ ¨æCzÿ˝WÖtIitô y≤ıÿr<ye∑k
Ö ; ¨ÿpdÖ /;ÿTyômtO Ö'
vw ihrÿ<ymÖmtO neÿ vwÖ g[;Mô ye>yÿ" pÖx>u yoÿ .eWjÖ ' k¡roitô nwn;ÿ≤Nhn‚St p[;,ô o
vw pÿq[ mÖ ; Svÿym;tû<O ,; Vy;ôno i√ûtô Iy;ÿp;ônStûtO Iy;nûu p[;<y;ÿTp[qmÖ ;˝
Svÿym;tû<O ,;mÿpu /Ö ;yÿ p[;,ô ne vwÖ p[;,ô ˝ smÿ/yR itô VyÿNy;id(√tIy;ÿmpu /Ö ;yÿ
Vy;ônne vwÖ Vy;ôn˝ smÿ/yR TÖ yp;ÿNy;ˇûtO Iy;ÿmpu /Ö ;y;ÿp;ônne vwÖ ;p;ôn˝
smÿ/yR TÖ yqoÿ p[;,ô rw veÄ nw ˝Ö s…mÿNıÖe .U.vRu "Ö suv·Ö ritÿ Svym;tû<O ,; ¨pÿ
d/;tIôme vw loôk;" Svÿym;tû<O ,; EÖt;….ô" %lûu vw Vy;˙ÿtI…."
336

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖj[ ;pÿitô" p[;j;ÿytÖ ydÖte ;….ôVy;R˙tÖ I…." Svym;tû<O ,; ¨ÿpdÖ /;ÿtIôm;nÖve
loôk;nÿpu /Ö ;ywWÖ u loôk„É v…/ô p[ j;ÿyte p[;,ô ;yÿ Vy;ôn;y;ÿ‡p;ôn;yÿ v;ôce
Tv;ô c=ÿWu e Tv;ô ty;ÿ dÖve tÿy;i©rÄSvd(/vûu[ ; sIÿd;‡…¶n;ô vw dÖve ;" sÿvu gÖ |
loôkmÿ…jg;˝sÖNtenÖ pitÿt'u n;xÿKnuvNÖ t EÖt;ítÿß" Svym;tû<O ,;
aÿpXyôNt; idô=pU ;ÿd/tÖ tenÿ sÖvtR íÿ =uW; suvgÖ | loôkm;ÿyNÖ y∞tÿß"
Svym;tû<O ,; idô=pÿU dÖ /;ÿit sÖvtR í=uWvwÖ tdÖ…¶n;ô yjÿm;n" suvgÖ |
loôkmeiÿ t –5–
a¶Ö a; y;ÿih vIôtyÖ îTy;ôh;◊ÿtvÖw nw mÿ …Ö ¶' dûtU ' vÿ,O ImhÖ îTy;ÿh ¸ûTvwvnw Ã'
vO,ItÖåe …¶n;ô…¶" s…mÿ?ytÖ îTy;ÿhÖ s…mÿNı EÖvnw mÿ …¶vû]RO ;…,ÿ
jÏnÖidTy;ÿhÖ s…mÿı EÖv;‚Smÿ…•≤N{Öy' dÿ/;TyÖ¶"e StomÿMmn;mhÖ îTy;ÿh
mnûtu EÖvnw ‡ÿ metÖ ;inô v; aˆ;ÿ˝ ÂÖp;<yÿNvÖhmÖve nw 'Ã …cnûtu åe v;ˆ;ÿ˝
ÂÖp;…,ÿ ®Nıe b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ kSm;ÿTsÖTy;¥;ôty;ÿªIrÄNy; î∑ÿk;ô
ay;ÿty;ªI lokMpû,O Te yÿNw {;ô¶I ih b;ÿhSR pÖTyeitÿ b[yU ;idN{;ô¶I cÖ ih
dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôí;y;ÿty;m;noånucrÖ vÿtI .vÖTyj;ÿ…mTv;y;nu∑.ûu ;nÿu
crTy;ôTm; vw loÿkMpû,O ; p[;,ô oÿånu∑û ¢ë Sm;ÿTp[;,ô " sv;R<ô y©;ûNynÿu critô t;
aÿSyÖ sUddÿ ohsÖ îTy;ÿhÖ tSm;ôTp®ÿiWp®iWô rsÖ" somÿ˝ ≈I,≤NtÖ pOXnÿy
îTy;ôh;•'Ö vw pOXNy•ÿmvÖe ;vÿ ®NıÖåe koR v; aÖ…¶rÄ£oå•Öm•ÿmvÖe ;vÿ ®NıÖe
jNmÿNdÖve ;n;ô' ivxÿiS]Ö„v; roÿcnÖ e idôv îTy;ÿhmÖe ;nÖve ;Smÿw
loôk;Ô‰oitÿ„mt" kroitô yo v; î∑ÿk;n;Mp[itôœ;' vedÖ p[TyÖve itÿœitô
ty;ÿ dÖve tÿy;i©rÄSvd(/vûu[ ; sIôdTe y;ÿhWÖw ; v; î∑ÿk;n;Mp[itôœ; y EÖv' vedÖ
p[TyÖve itÿœit –6–
337

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sûvu gÖ ;RyÖ v; EÖW loôk;yÿ cIytÖe ydÖ…¶vRjÿ[ Ek;dÖ≤xnIô
ydÖ¶;vÿk
e ;dÖ≤xnIÿ‚Mmnûyu ;√jÿ,e[ nw ˝ suvgÖ ;RLloôk;dÖNtÖd?ÃR y;ô¥•
…mÿnyûu ;TSv®ÿ…." pÖxNU Vyÿ/yR de k
e yUpû ‚Mmÿnoitô nwn'Ö vjÿ,e[
suvgÖ ;RLloôk;dÿNtÖd/R ;ÿit n Sv®ÿ…." pÖxNU Vyÿ/yR itô iv v; EÖW îÿ≤N{Öy,e ÿ
vIôy,Reà ?yRteÖ yoÿå…¶' …côNv•ÿ…/ô £;mÿTyw≤N{Öyc;R £mÿ,MÖ p[tI∑ÿk;ômpu ÿ
d?y;ô•≤e N{Öy,e ÿ vIôy,ReÃ Ö Vyÿ?O yte ®Ö{o v; EÖW ydÖ…¶StSyÿ itôß" xÿrVÄ y;ÿ"
pÖt[ IcIÿ itôrí‰ÖncU Iô t;>yoô v; EÖW a; vÿíO ‰tÖe yoÿå…¶' …cÿntuû åeÿ …¶'
…côTv; itÿs/O NÖ vmy;ÿ…ctMb[;˜Ö,;yÿ d¥;ôˇ;>yÿ EÖv nmÿSkroÖTyitqoô
t;>yÿ EÖv;Tm;n'Ö in„£°ÿnItÖe yˇeÿ ®{ pûru o /nûSu t√;toô anÿu v;tu tÖe tSmÿw te
®{ s'vTsÖr,e Ö nmÿSkro…mô yˇeÿ ®{ d≤=ô,; /nûSu t√;toô anÿu v;tu tÖe
tSmÿw te ®{ p·rvTsÖr,e Ö nmÿSkro…mô yˇÿe ®{ pÖí;ınûSu t√;toô anÿu v;tu
tÖe tSmÿw te ®{ed;vTsÖr,e Ö nmÿSkro…mô yˇÿe ®{oˇÖr;ınûSu t√;toô anÿu v;tu
tÖe tSmÿw te ®{edvu TsÖr,e Ö nmÿSkro…mô yˇÿe ®{oôp·rô /nuSû t√;toô anÿu v;tu
tÖe tSmÿw te ®{ vTsÖr,e Ö nmÿSkro…m ®Ä{o v; EÖW ydÖ…¶" s yq;ÿ Vy;ô`"[
£ûı
⁄ ‚StœÿTyevÖ ' v; EÖW EÖtihôR s'…cÿtmetÖ ®w pÿ itœte nmSk;ôrrw veÄ nw ˝ÿ
xmyitô yÿåe ¶yÿ" purIô„y;ÿ" p[ivÿ∑;" pO…qôvImnÿu )
teW;'ô TvmÿSyuˇmÖ " p[ ,oÿ jIôv;tÿve suv –
a;pÃ' Tv;¶Öe mnÖs;pÃ' Tv;¶Öe tpÖs;p'Ã Tv;¶e dIô=y;pÃ' Tv;¶ ¨pÖs≤∫ô‡r;pÃ'
Tv;¶e sûTu yy;p'Ã Tv;¶Öe d≤=ÿ,;….ôr;pÃ' Tv;¶eåv.ûqO ne ;‡p'Ã Tv;¶e vÖxy;pÃ'
Tv;¶e Svg;k;ôr,e ‡e Ty;ÿhWÖw ; v; aÖ¶re ;i¢ôStyÖvw nw mÿ ;“oit –7–
g;ôy]Ö ,e ÿ pûru St;ôdpu ÿ itœte p[;,ô mÖve ;‚SmÿNd/;it bOh{q'trÖ ;>y;ÿMpÖ=;vojÿ
EÖv;‚SmÿNd/;TyOtSuû q;yÿD;yÖ…Dyÿne Ö puCz¡mtOû „u vÖve p[itÿ itœit pOœû ®Ÿ pÿ
338

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

itœtÖe tejoô vw pOœû ;inô tejÿ EÖv;‚SmÿNd/;it pÖj[ ;pÿitrÄ…¶mÿsjO tÖ
soÿåSm;TsO∑û " pr;ÿõˇ¯Ö ' v;ÿrvÖNtIyÿne ;v;rytÖ t√;ÿrvÖNtIyÿSy
v;rvNtIyÖTv˝ XyÖtw ne ÿ XyÖte I aÿk®⁄ tÖ tCz‰wtÖ Syÿ XywtTÖ v'
y√;ÿrvÖNtIyÿne opÖitœÿte v;ôryÿt EÖvnw ˝Ã XyÖtw ne ÿ XyÖte I k¡®⁄ te
pÖj[ ;pÿt˙eÖ d≥ yÿ ne ;ippÖ=Mp[Tyupÿ itœte pÖme[ ;,ÿmvÖe ;Syÿ gCzitô p[;Cy;ÿ Tv;
idôx; s;ÿdy;…m g;yÖ],e Ö CzNdÿs;ô…¶n;ÿ devÖ tÿy;ô¶"e xIô„,;R¶"e ≤xrÄ ¨pÿ
d/;…mô d≤=ÿ,y; Tv; idôx; s;ÿdy;…mô ]w∑.ëÿ ne Ö CzNdÖsNe {ÿ,e dÖve tÿy;ô¶"e
pÖ=,e ;Ö¶"e pÖ=mupÿ d/;…m p[tÖ ICy;ÿ Tv; idôx; s;ÿdy;…mô j;gÿtne Ö
CzNdÿs; sivô]; dÖve tÿy;ô¶"e puCzÿnπ ;ô¶"e puCzÖmpu ÿ d/;ôMyu‡dIÿCy; Tv;
idôx; s;ÿdy;ôMy;nÿ∑u .ë ne Ö CzNdÿs; …mô];v®ÿ,;>y;' dÖve tÿy;ô¶"e pÖ=,e ;Ö¶"e
pÖ=mupÿ d/;MyU‡û ?vRy;ÿ Tv; idôx; s;ÿdy;…mô p;¤ÿnπ Ö CzNdÿs;ô
bOhSÖ pitÿn; dÖve tÿy;ô¶"e pûœO nº ;ô¶"e pûœO mupÿ d/;…mô yo v; ap;ÿTm;nmÖ…¶'
…cÿntuû åe p;ÿTm;ôm‚u „mÃL\ loôkÉ .ÿvitô y" s;Tm;ÿn' …cnûtu e s;Tm;ôm‚u „mÃL\ loôkÉ
.ÿvTy;Tme∑k
Ö ; ¨pÿ d/;TyeWÖ v; aÖ¶re ;ÖTm; s;Tm;ÿnmÖve ;…¶' …cÿntu eÖ
s;Tm;ôm‚u „mÃL\ loôkÉ .ÿvitô y EÖv' vedÿ –8–
a¶ÿ ¨d/Öe y; tÖ îWÿyu vRuû ; n;mÖ ty;ÿ no mO@Ö tSy;ÿStÖe nmÖStSy;ÿStÖ ¨pÖ
jIvÿNto .Uy;ôSm;‡¶ÿe du/[ gÁ ik˝≤xl vNyÖ y; tÖ îWÿyu vRuû ; n;mÖ ty;ÿ
no mO@Ö tSy;ÿStÖe nmÖStSy;ÿStÖ ¨pÖ jIvÿNto .Uy;SmÖ pçÖ v; EÖtåeÿ ¶yoô
y≤∞tÿy ¨dÖ…/rÄve n;mÿ p[qmÖ o dû/u o[ i√ôtIyoô gÁÿStOtû Iyÿ"
ik˝≤xôlíÿtqûu oR vNyÿ" pçÖmSte>yoô yd;¸ÿtIônR jÿ¸u yû ;dÿ?vÖyu| cÖ yjÿm;n'
cÖ p[ dÿhye yuû dR teÖ ; a;¸ÿtIjuhRû oitÿ .;gÖ/ye neÿ vwÖ nw ;ÿHzmyitô
n;itÖmR ;CzRTy?vÖynRu R yjÿm;noô v;Ñÿ a;ôs•Öso" p[;,ô oÿå+yoí=û"u k,ÃyR oô"
339

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

≈o]ÿMb;¸ûvobRlmÿ ®U vÄ orojoå·rÿ∑;ô ivê;ôNy©;ÿin tÖn"U tÖnvu ;ÿ me sÖh
nmÿSte aStuû m; m;ÿ ih˝sIô‡rpÖ v; EÖtSm;ÿTp[;,ô ;" £;ÿm≤NtÖ yoÿå…¶'
…côNv•ÿ…/ô£;mÿitô v;Ñÿ a;ôs•Öso" p[;,ô îTy;ÿh p[;,ô ;nÖve ;TmN/ÿˇÖe yo ®Ö{o
aÖ¶* yo aÖPsu y aoWÿ/IWûu yo ®Ö{o ivê;ô .uvnÿ ;ivôvx
e Ö tSmÿw ®Ö{;yÖ nmoÿ
aÖSTv;‡¸ÿit.;g;ô v; aÖNye ®Ö{; hÖiv.;ÃgR ; aÖNye xÿt®Ö{Iyÿ˝ ¸Tûv;
g;ÿvI/uk
û ˘ cÖ®mÖte ne Ö yjÿWu ; crÄm;y;ô…m∑ÿk;y;ô' in dÿ?y;∫;gÖ/ye neÿ vÖw nw ˝
xmyitô tSyÖ Tvw xÿt®Ä{Iyÿ˝ ¸ûtimTy;ÿ¸yû SR yÖtw dÖ¶* i£ôytÖ îitô
vsÿvSTv; ®Ö{"w pûru St;ÿTp;Ntu ipôtrÿSTv; yÖmr;ÿj;n" ipôt…O .ÿd≤R =,Öt"
p;ÿNTv;‡idôTy;STv;ô ivêwdÿ vReÖ "w pÖí;Tp;ÿNtu ¥ut;ônSTv;ÿ m;®Öto
mÖ®≤∫ÿ®ˇrÄt" p;ÿtu devÖ ;STveN{ÿJyeœ;ô v®ÿ,r;j;noôå/St;ÿ∞oôp·rÿœ;∞
p;Ntûu n v; EÖtne ÿ pUtû o n me?yoô n p[o≤=ÿtoô ydÿne mÖ tÿ" p[;cô InÿMp[o=ô itô
yTs'…cÿtmÖ ;Jyÿne p[o=ô itô tenÿ pUtû StenÖ me?yÖStenÖ p[o≤=ÿt" –9–
sÖmIcIô n;m;ÿ…sô p[;cIô idˇ_Sy;ÿStÖåe …¶r…/ÿpitÿr…sôto rÿ≤=ôt;
yí;…/ÿpitûyíR ÿ goô¢; t;>y;'ô nmÖSt* noÿ mO@yt;'ô te y' i√ô„mo yíÿ noô
√πi∑ô t' v;ô' jM.ÿe d/;Myo‡jÖæSvnIô n;m;ÿ…s d≤=ô,; idˇ_Sy;ÿStÖ
îN{oå…/ÿpitô" pOd;ÿk"⁄û p[;cIô n;m;ÿ…s pÖt[ IcIô idˇ_Sy;ÿStÖe somoå…/ÿpit"
SvÖjoåvÖSq;v;ô n;m;ôSyudIÿcIô idˇ_Sy;ÿStÖe
v®Ö,oå…/ÿpit‚StÖríÿr;…jô‡r…/ÿpàIô n;m;ÿ…s bOhtÖ I idˇ_Sy;ÿStÖe
bOhSÖ pitôr…/ÿpit" …êÖ]o vÖ≤xnIô n;m;ÿsIôy' idˇ_Sy;ÿSte yÖmoå…/ÿpit"
kÖLm;WÿgI[ vo r≤=ôt; yí;…/ÿpitôyíR ÿ goô¢; t;>y;'ô nmÖSt* noÿ mO@yt;'ô te
y' i√ô„mo yíÿ noô √πi∑ô t' v;'ô jM.ÿe d/;Mye‡Ö t; vw dÖve t;ÿ aÖ…¶' …côt˝
rÿ=≤NtÖ t;>yoô yd;¸ÿtIônR jÿ¸u yû ;dÿ?vÖyu| cÖ yjÿm;n' c ?y;yeyyuû dR tÖe ;
340

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;¸ÿtIjuhRû oitÿ .;gÖ/ye neÿ vÖw nw ;ÿHzmyitô n;itÖmR ;CzRTÃ y?vÖynRu R yjÿm;no
hÖte yoô n;mÿ SqÖ teW;Ã' v" pûru o gûhO ; aÖ…¶vRÖ îWÿv" s≤lôlo inÿ≤lôMp; n;mÿ
SqÖ teW;'Ã vo d≤=Ö,; gûhO ;" ipôtroÿ vÖ îWÿv"Ö sgÿro vÖ…j[,oÖ n;mÿ SqÖ teW;Ã'
v" pÖí;d(ghûO ;" Sv“oÿ vÖ îWÿvoô g◊ÿroåvÖSq;v;ÿnoô n;mÿ SqÖ teW;Ã' v
¨ˇÖr;Ì»h; a;poÿ vÖ îWÿv" smu{û oå…/ÿptyoô n;mÿ SqÖ teW;Ã' v ¨Öp·rÿ gûhO ;
vÖW| vÖ îWÖvoåvÿSv;N£ÖVy; n;mÿ SqÖ p;…qÃvR ;ôSteW;Ã' v îÖh gûhO ; a•Ã' vÖ
îWÿvoåin…môWo v;ÿtn;ôm' te>yoÿ voô nmÖSte noÿ mO@ytÖ
te y' i√ô„mo yíÿ noô √πi∑ô t' voô jM.ÿe d/;…m ¸ût;doô v; aÖNye dÖve ;
aÿ¸tû ;doôåNye t;nÿ…¶Ö…cdÖve o.y;ÿNp[I,;it dÖ›; mÿ/…u mô≈,e twÖ ;
a;¸ÿtIjuhR oit .;gÖ/ye neÿ vÖw nw ;ÿNp[I,;ÖTyqoô %Lv;ÿ¸iû r∑ÿk;ô vw dÖve ;
aÿ¸tû ;dÖ îTyÿnpu ·rô£;mÃ' juhoôTypÿ·rvgRmveÖ nw ;ÿNp[I,;tIô‡m˝ StnÖmjU SÃR vNt'
/y;ôp;Mp[Py;ÿtm¶e s·rôrSyÖ m?yÿe )
¨Ts'Ã juWSvÖ m/ÿmu NtmUvR smûiu {yÖ˝ sdÿnmÖ ; ivÿxSv –
yo v; aÖ…¶MpÖy[ Ju yÖ n ivÿmçûu itô yq;êoÿ yûˇu _oåivÿmCu ym;nÖ"
=u?yÿNpr;Ö.vÿTyÖve mÿSy;ô…¶" pr;ÿ .vitô tMpÿr;Ö.vÿNtÖ' yjÿm;ônoånûu pr;ÿ
.vitô soÿå…¶' …côTv; lû=U o .ÿvtIôm˝ StnÖmjU SÃR vNt'
/y;ôp;…mTy;JyÿSy pû,U ;R˝ ßuc'Ã juhoTyeWÖ v; aÖ¶ie vÃmR oôko
ivômCu yÖvw ;Sm;ô a•Ömipÿ d/;itô tSm;ÿd;¸ûyíR vwÖ ' vedÖ yíÖ n su/û ;yÿ˝ hÖ
vw v;ôjI suihÿto d/;ôtITyÖ…¶v;Rv v;ôjI tmevÖ tTp[I,ÿ ;itô s EÿnMp[Itô "
p[I,ÿ ;itô vsIÿy;N.vit –10–
îN{;ÿyÖ r;Dÿe sUkrÖ o v®ÿ,;yÖ r;DÖe ’„,oÿ yÖm;yÖ r;DÖ AXyÿ AWÄ.Ö ;yÖ r;Dÿe
gvÖy" x;ÿdl
RûU ;yÖ r;Dÿe g*ôr" pu®ÿ Wr;Öj;yÿ mÖk$ú "ÿ ≤=p[XyÖne SyÖ vitÃk
R ;ô
341

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nIlÿ©oû" i£…mô" somÿSyÖ r;Dÿ" k⁄l©'ûu " …sN/oÿ" ≤x˝xûmu ;roÿ ihômvÿto
hÖStI –11–
mÖy"u p[;jÿ ;pÖTy ËÖlo hlIÿ+,o vOWdÖ˝xSte /;ôt"u srÿSvTyÖw x;·rÿ"
XyÖte ; pÿ®u WÖv;KsrÿSvtÖe xuk"¡ XyÖte " pÿ®u WÖv;‡g;ÿr<Ä yoÿåjo nÿkl
û⁄ " xk;ô
te p*ô„,; v;ôce £*ôç" –12–
aÖp;' nP]ÿe jÖWo n;ô£o mk¡r" k⁄lIôkyÖSteåk¡pÀ ;rSy v;ôce pÿ©w r;Öjo
.g;ÿy kûW⁄ Itÿk a;ôtI v;ÿhsÖ o divÃdR ;ô te v;ôyVÖ y;ÿ idôG>yíÿ£v;ôk"
–13–
bl;ÿy;jgÖr a;ô%"u sÿjO yÖ ; xÖy<@ÿkSÖ te mÖ]w ; mûTO yveåÿ …sôto mÖNyvÿe
SvÖj" k⁄M¡ .Iônsÿ" pu„krs;ôdo loÿiht;ôihSte Tv;ô∑;^ " pÿi[ tô≈Tu k;ÿyw v;hÖs"
–14–
pû®u WÄ mÖ gOû íÖN{mÿse goô/; k;lÿk; d;v;R`;ô$Ste vnÖSptIÿ‡n;me<Ö yˆeÖ ’„,oÖ
r;i]ÿyw ipôk" æ+v˚;ô nIlÿxI„,IRÖ teåÿ yRMÖ ,e /;ôt"u k¡TkÖ$" –15–
s*ôrI bÖl;k‡XyoRÃ mÖyrU "ÿ XyenÖ Ste gÿN/Öv;R,;Ö' vsÿnU ;' kÖipÔÿlo ®Ö{;,;Ã'
it·ˇôrI roÖihTk¡<⁄ @O,û ;cIÿ goôl·ˇÿk;ô t; aÿPsÖrs;ô‡mrÿ<y;y sOmrÖ "
–16–
pûWO tÖ o vÿêw dÖve " ipôTvo Nyïû" kxÖSteånÿmu Ty; aNyv;ôpoÿå/Rm;ôs;n;'Ã
342

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

m;ôs;' kÖXypÖ" Kv…yÿ" kû$⁄ ®ÿd;RTy*ÖhSte …sÿnIv;ôLyw bOhSÖ ptÿye ≤xTpû$u "
–17–
xk;ÿ .*ômI p;ôN]" kxoÿ m;NqIôlvÖSte ipÿt,ûO ;‡mOtÿ nUû ;' jhÿk;
s'vTsÖr;yÖ lop;ÿ kÖpotÖ ¨lUk
ÿ " xÖxSte nwAt≥û ;"
’¡kvÖ ;k¡"⁄ s;ivô]" –18–
®Â¡ r*Ö{" ’¡kl;ôs" xÖki⁄ nô" ipPpÿk;ô te xÿrVÄ y;ÿyw
h·rÖ,o m;ÿ®tÄ o b[˜,ÿ e x;ôg‡R StÖr=ÿ"u ’û„," ê; cÿtru =Ä o gÿd.RÖ St
îÿtrjÖn;n;ÿ‡mÖ¶yeÖ /UÕ,( ;ÿ –19–
aÖljÖ a;ÿNt·rô= ¨Ö{o mÖÌ"u PlÖvStÿåe p;‡midÿTyw h˝sÖs;…cÿ‡irN{;Ö<yw
k°x;ôR gO/"[ÿ ≤xitkÖ=I v;ÿ/;[ ,R sÖ Ste idôVy; ¥;ÿv;pO…qôVy;ÿ ê;ôivt(
–20–
sûpu ,Ö "R p;ÿjNÖR yo hÖ˝so vOkoÿ vOWdÖ˝xSt EÖNe {;
aÖp;mû{u oÿåyRMÖ ,e loÿp;ôx" …sô˝ho nÿkl
û⁄ o Vy;ô`S[ te mÿhNÖe {;yÖ k;m;ÿyÖ
prÿSv;n( –21–
a;ô¶yeÖ " ’û„,g[Ivÿ " s;rSvÖtI mÖWe I bÖ."u[ s*ôMy" p*ô„," Xy;ôm"
≤xÿitpûœO o b;ÿhSR pÖTy" ≤xôLpo vÿêw dÖve EÖNe {oÿå®Ö,o m;ÿ®tÄ " kÖLm;Wÿ
EeN{;ô¶" sÿ˝ihôtoÿå/or;ÿm" s;ivô]o v;ÿ®,Ä " peTvÿ" –22–
343

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aêÿStUprÖ o goÿmgûO Ste p[;jÿ ;pÖTy; a;ÿ¶yÖe * ’û„,g[Ivÿ * Tv;ô∑*^ loÿmxsÖKq*
≤xÿitpûœO * b;ÿhSR pÖTy* /;ô]e pÿWO odÖr" s*ôyoR bÖl=Ö" peTvÿ" –23–
aÖ¶yeånIÿkvtÖe roihÿt;≤ÔrnÖ@v± ;‡nÖ/or;ÿm* s;ivô]* p*ô„,* rÿjtÖ n;ÿ.I
vwêdÖve * ipôx©*ÿ tUprÖ * m;ÿ®tÖ " kÖLm;Wÿ a;¶Öye " ’û„,oÿåj" s;ÿrSvÖtI
mÖWe I v;ÿ®,Ö " ’û„, Ek¡≤xitp;ôTpeTvÿ" –24–
îit pçmk;<@º pçm" p[p;#k" 5
aq pçmk;<@e Wœ" p[p;#k" 6
ihrÿ<yv,;ô"R xucyÿ " p;vÖk; y;sÿu j;ôt" kÖXypoô y;æSvN{ÿ" ) aÖ…¶'
g.|à d…/ôre iv¡p;ôSt; nÖ a;pÖ" x˝ Syoôn; .ÿvNtu –
y;s;ô˝ r;j;ô v®ÿ,oÖ y;itô m?yÿe sTy;nûtO e aÿvpXyÖÔn;ôn;m( ) mÖ/íuû tuû "Ö
xucyÿ oô y;" p;ÿvk
Ö ;St; nÖ a;pÖ" x˝ Syoôn; .ÿvNtu –
y;s;ô˝ devÖ ; idôiv ’û<v≤Ntÿ .Ö=' y; aÖNt·rÿ=e b¸û/; .vÿ≤Nt ) y;"
pÿ…O qôvIMpyÿsoôåNd≤Ntÿ xû£
u ;St; nÖ a;pÖ" x˝ Syoôn; .ÿvNtu –
≤xôvne ÿ m;ô c=ÿWu ; pXyt;p" ≤xôvy;ÿ tÖnvu oåpÿ SpOxtÖ TvcÿMme )
sv;R˝Ã aÖ¶I˝rÿPsûWu doÿ ¸ve voô m…yô vcoôR blÖmojoô in /ÿˇ –
ydÖd" sÿMp[ytÖ Irh;ôvnÿdt; hÖte ) tSm;ôd; nÖ¥oÿ n;mÿ SqÖ t; voô
n;m;ÿin …sN/v" –
yTp[ie Wÿt;ô v®ÿ,ne Ö t;" xI.˝Ã sÖmvÿLgt )
td;ÿ“oôidN{oÿ vo yÖtIStSm;ôd;poô anÿu Sqn –
aÖpk
Ö ;ôm˝ SyNdÿm;n;ô avIÿvrt voô ihk¡m( ) îN{oÿ vÖ"
x·ˇ_¡….devR IôStSm;ô√;,;Rmÿ vo ihôtm( –
344

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Ekoÿ dÖve o aPyÿitœÖTSyNdÿm;n; yq;vÖxm( ) ¨d;ÿinWumhÖR I·ritô
tSm;ÿddu k
Ö muCÿ yte –
a;poÿ .Ö{; `ûtO …md;pÿ a;sur¶Ä IWom*ÿ …b.[TÖ y;pÖ îˇ;" ) tIôvo[ rsoÿ
m/ûpu cO ;ÿmr'gmÖ a; m;ÿ p[;,ô ne ÿ sÖh vcÃsR ; gn( –
a;idTpÿXy;Myûtu v;ÿ Í,oÖMy; m;ô `oWoÿ gCzitô v;õ™nÿ a;s;m( ) mNyÿe
.ej;ôno aÖmtO Sÿ yÖ tihôR ihrÿ<yv,;ôR atÿpO ' yÖd; vÿ"–
a;poô ih œ; mÿyoô.vu SÖ t; nÿ ËÖjRe dÿ/;tn ) mÖhe r,;ÿyÖ c=ÿse –
yo vÿ" ≤xôvtÿmoô rsÖStSyÿ .;jytÖhe nÿ" ) ¨ÖxtÖ I·rÿv m;ôtrÿ" –
tSm;ô arÃ' gm;m voô ySyÖ =y;ÿyÖ …jNvÿq ) a;poÿ jÖnyÿq; c n" –
idôiv ≈ÿySv;ôNt·rÿ=e ytSv pO…qôVy; sM.ÿv b[˜vcÖsR mÿ…s
b[˜vcÖsR ;yÿ Tv; –1–
aÖp;' g[h;ÿNgO;TyetÖ √;v r;ÿjsUy'Ö ydÖte e g[h;ÿ" sÖvoÿå…¶vR®Ã ,sÖvo
r;ÿjsÖ yU mÿ …¶sÖv…íTyÖSt;>y;ÿmvÖe sÿyU tÖ åe qoÿ ¨Ö.;vÖve loôk;vÖ…. jÿyitô
yíÿ r;jÖsyU neÿ je ;ônSyÖ yí;ÿ…¶ô…ctÖ a;poÿ .vÖNTy;poô v; aÖ¶.e ;[ tR VOÿ y;ô
ydÖpoÿå¶er/Ä St;ÿdpu dÄ /;ÿitô .[;tÿVO y;…..UTyÖw .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tOVÿ yo
.vTyÖmtO 'Ö v; a;pÖStSm;ÿd≤Ö ∫rvÿt;NtmÖ…. iWÿç≤NtÖ n;itRmô ;CzRitô
svRmÖ ;yÿru ie tô ySyÖtw ; ¨ÿp/IôyNtÖe y ¨ÿ cwn; EÖv' ved;‡•'Ö v; a;pÿ" pÖxvÖ
a;poå•ÿMpÖxvoÿå•;ôd" pÿxmûu ;N.ÿvitô ySyÖtw ; ¨ÿpdIôyNtÖe y ¨ÿ cwn; EÖv'
vedÖ √;dÿx .v≤Ntô √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr" sÃv' TsÖr,e vÖw ;Sm;ô a•Ömvÿ
®NıÖe p;];ÿ…, .v≤NtÖ p;]Öe v; a•ÿm¥teÖ syoÿNyÖve ;•Ömvÿ ®NıÖ a;
√;ÿdx
Ö ;Tpu®Wÿ ;ôd•ÿmÊÖ yqoô p;];ô• …Czÿ¥teÖ ySyÖtw ; ¨ÿp/IôyNtÖe y ¨ÿ cwn;
EÖv' vedÿ k⁄Mû .;íÿ kûM⁄ .Iíÿ …mqûnu ;inÿ .v≤Nt …mqûnu SyÖ p[j;ÿTyÖw p[ pÖj[ y;ÿ
345

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖx…u .ÿ…mRqnuû jw ;ÃyR teÖ ySyÖtwÄ ; ¨ÿp/IôyNtÖe y ¨ÿ cwn; EÖv' vedÖ xuGv; aÖ…¶"
soÿå?vÖyu| yjÿm;nMpÖj[ ;" xûcu ;pÃyR itô ydÖp ¨ÿpdÖ /;ÿitô xucmÿ vÖe ;Syÿ
xmyitô n;itRmô ;CzRTy?vÖynRu R yjÿm;nÖ" x;Myÿ≤Nt pÖj[ ; y]Ötw ;
¨ÿp/IôyNtÖåe p;' v; EÖt;inô ˙dÿy;inô ydÖte ; a;poô ydÖte ; aÖp ¨ÿpdÖ /;ÿit
idôVy;….ÿrveÄ nw ;ô" s˝ sÿjO itô vWÃk
Ru " pÖjNR yoÿ .vitô yo v;
EÖt;s;ÿm;ôytÿn'Ö KlO¢Ö' ved;ôytÿnv;N.vitô kLpÿtåe Sm; anusIôtmupÿ
d/;TyetÖ √; a;ÿs;m;ôytÿnmeWÖ ; KlO¢‡Ö yR EÖv' ved;ôytÿnv;N.vitô
kLpÿtåe Smw √÷√Ö mÖNy; ¨pÿ d/;itô ctÿßoô m?yeÖ /OTy;ô a•Ö' v; î∑ÿk;
EÖtT%lûu vw s;ô=;d•'Ö ydeWÖ cÖ®yRdtÖe ' cÖ®mÿpu dÖ /;ÿit s;ô=;deÖ v;Sm;ô
a•Ömvÿ ®Nıe m?yÖt ¨pÿ d/;it m?yÖt EÖv;Sm;ô a•Ã' d/;itô
tSm;ÿNm?yÖtoå•ÿm¥te b;hRSpÖTyo .ÿvitô b[˜Ö vw
dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vÖw ;Sm;ô a•Ömvÿ ®Nıe b[˜vcRsÖ mÿ…s b[˜vcRsÖ ;yÖ
TveTy;ÿh tejSÖ vI bÿ˜[ vcRsÖ I .ÿvitô ySyÖWw ¨ÿp/IôytÖe y ¨ÿ cwnmÖve ' vedÿ
–2–
.Utû ∑eÖ k
Ö ; ¨pÿ d/;ôTy];ÿ]Ö vw mûTO yuj;ÃyR tÖe y]ÿy]wvÖ mûTO yuj;Rytÿ Öe ttÿ
EÖvnw mÖ vÿ yjtÿe tSm;ÿd…¶ô…cTsvÖmR ;yÿru ie tô sveRÖ ÁÿSy
mûTO yvoåve∑;ôStSm;ÿd…¶Ö…c•;….cÿ·rtÖvw pÖT[ ygÿne m….c;ôr" Stÿ,O tu e sUyû teÖ
v; EÖW yoÿå…¶' …cÿntuû e dÿve sûvu ;mÖte ;inÿ hÖvI˝iWÿ .vTyetÖ ;vÿNtoô vw
dÖve ;n;˝Ã sÖv;St EÖv;Smÿw sÖv;Np[ yÿCz≤NtÖ t Eÿn˝ suvNte
sÖvoÿå…¶vîR ,sÖvo r;ÿjsÖ yU Mÿ b[˜sÖv…íTyoÿ dÖve Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ
îTy;ÿh sivôtpO s[ÿ tU EÖvnw MÖ b[˜,ÿ ; dÖve t;ÿ….rÄ…. iWÿçTÖ y‡•ÿSy;•Sy;ô….
iWÿçTÖ y•ÿSy;•ÖSy;vÿ®ı‰w pûru St;ÿTpÖT[ yçÿm…Ö . iWÿçit pûru St;ô≤ı
346

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÿt[ IôcInÖm•ÿm¥Ö tÿe xIWÖtR oÿå…. iWÿçit xIWÖtR o Á•ÿm¥Ö tÖ a;
mu%;ÿdNÖ vvÿß;vyit mu%tÖ EÖv;Sm;ÿ aÖ•;¥'à d/;TyÖ‡¶eSTv;ô
s;m[;Jÿ yen;ô…. iWÿç;ômITy;ÿhWÖw v; aÖ¶"e sÖvStenvwÖ nw mÿ …Ö . iWÿçitô
bOhSÖ ptÿSe Tv;ô s;m[;Jÿ yen;ô…. iWÿç;ômITy;ÿhÖ b[˜Ö vw
dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vÖw nw mÿ …Ö . iWÿçtÖ IN{ÿSy Tv;ô s;m[;Jÿ yen;ô….
iWÿç;ômITy;ÿh≤e N{ÖymevÖ ;‚Smÿ•puû ·rÿ∑;∂/;TyetÖ √w r;ÿjsÖ yU Sÿ y ÂÖp' y EÖv'
ivô√;nÖ…¶' …cÿntûu ¨Ö.;vÖve loôk;vÖ…. jÿyitô yíÿ r;jÖsyU neÿ je ;ônSyÖ
yí;ÿ…¶ô…ctÖ îN{ÿSy suWvu ;ô,Syÿ dxÖ/≤e N{Öy' vIôyMÃR pr;ÿptÖˇ∂ºvÖ ;"
s*ÿ];mÖ<y; smÿ.rNsUyû teÖ v; EÖW yoÿå…¶' …cÿntuû åeÿ …¶' …cÿTv; s*ÿ];mÖ<y;
yÿjte ≤e N{ÖymÖve vIôy˝R Ã sÖM.OTy;ôTmN/ÿˇe –3–
sÖjrU Bdoåy;ÿvà …." sÖj®U WÄ ; a®ÿ,I…." sÖj"U sUyRÖ Etÿxne sÖjoW;ÿv…Ö ên;ô
d˝soÿ…." sÖjrU …Ä ¶vÃêRw ;nÖr î@;ÿ….`OtûR ne Ö Sv;h;ÿ s'vTsÖro v; aBdoô m;s;ô
ay;ÿv; ¨ÖW; a®ÿ,Iô" sUyÖR Etÿx îÖme aÖ…ên;ÿ s'vTsÖroÿå…¶vÃêRw ;nÖr"
pÖxvÖ î@;ÿ pÖxvoÿ `ûtO ˝ sÃv' TsÖrMpÖxvoånuû p[ j;ÿyNte s'vTsÖr,e vwÖ ;Smÿw
pÖxNU p[ jÿnyit d.RStÖMbe jÿhu oitô y√; aÖSy; aÖmtO Ö' y√«ôyÃ|
t∂Ö.;RSt‚SmÿÔhu oitô p[vw j;ÿyteå•;ôdo .ÿvitô ySyÖvw ' ju◊Tÿ yetÖ ; vw dÖve t;ÿ
aÖ¶"e pûru St;ÿ∫;g;ôSt; EÖv p[I,ÿ ;ÖTyqoô c=urÿ veÄ ;¶e" purû St;ôTp[itÿ
d/;ôTy‡nÿN/o .vitô y EÖv' ved;‡poô v; îÖdmgÿe[ s≤lôlm;ÿsIôTs
pÖj[ ;pÿit" pu„krpÖ,eR v;toÿ .ûtU oÿålel;yÖTs" p[iÿ tôœ;' n;ivÿNdtÖ s EÖtdÖp;'
kûl
⁄ ;yÿmpXyÖˇ‚Smÿ•…Ö ¶mÿ…cnutÖ tidôymÿ.vÖˇtoô vw s
p[TyÿitœÖ‡¥;Mpûru St;ÿdpûu ;dÿ/;ôˇæCzroÿå.vÖTs; p[;cIô idGy;' dÿ≤=,Öt
¨Öp;dÿ/;Ts d≤=ÿ," pÖ=oÿå.vÖTs; dÿ≤=ô,;
347

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

idGy;MpÖí;dûpu ;dÿ/;ˇTpuCzÿm.vÖTs; p[tÖ IcIô idGy;mÿˇu rÄt ¨Öp;dÿ/;Ts
¨ˇÿr" pÖ=oÿå.vÖTsodIÿcIô idGy;mûpu ·rÿ∑;dûpu ;dÿ/;ôˇTpûœO mÿ.vÖTso?v;R
id‡…gôyMv; aÖ…¶" pçÿ∑e kÖStSm;ô¥dÖSy;' %nÿNTyÖ.I∑ÿk;' tûNO dNTyÖ….
xkÿrú ;Ö˝ sv;ôR v; îÖy' vyoÿ>yoô nˇÿ_' dûx
O e dIÿPytÖe tSm;ÿidôm;' vy;ÿ˝…sô
nˇ_'Ö n;?y;ÿsteÖ y EÖv' ivô√;nÖ…¶' …cÿntûu e p[TyÖve itÿœTyÖ…. idxoÿ
jyTy;‡¶Öye o vw b[;˜ÿ ,Ö StSm;ÿdb( ;[ ˜Ö,;yÖ sv;Rsà u idô+v/uk
ÃR ˝Ö Sv;mÖve
ti∂xÖmNvÿTe yÖ‡p;' v; aÖ…¶" kûl
⁄ ;y'Ö tSm;ôd;poôå…¶˝ h;®ÿk;ô" Sv;mÖve
t¥oinôMp[ ivÿx≤Nt –4–
s'vÖ TÖ sÖrmu:yÿM.OTû v; i√ôtIyÿe s'vTsÖr a;ÿ¶yÖe mÖ∑;k¡p;l'Ö
invÃpR de NwÖ {mek;ÿdxkp;l' vwêdÖve ' √;dÿxkp;lMb;hRSpÖTy' cÖ®˘ vÿ„w ,Öv'
i]ÿkp;ôl' tOtû Iyÿe s'vTsÖråeÿ ….ô…jt;ÿ yjetÖ ydÖ∑;k¡p;loô .vÿTyÖ∑;=ÿr;
g;yÖ}y;ÿ¶yÖe ' g;ÿy]Ö Mp[;tÿ "svÖn' p[;tÿ "svÖnmevÖ tenÿ d;/;r g;yÖ]I' zNdoô
ydek;ÿdxkp;loô .vÖTyek;ÿdx;=r; i]ô∑gë NwÖ {' ]w∑.ëÿ MÖ m;?y'ià dnÖ˝ svÿnÖ'
m;?yÃi' dnmÖve svÿnÖ' tenÿ d;/;r i]ô∑.ë Ö' zNdoô yd(√;dÿxkp;loô .vÿitô
√;dÿx;=r;Ö jgÿtI vwêdÖve ' j;gÿt' tOtIysvÖn' tÿtO IysvÖnmÖve tenÿ
d;/;rÄ jgÿtI'ô zNdoô yä;ÿhSR pÖTyíÖ®.RviÖ t b[˜Ö vw dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜[R vwÖ
tenÿ d;/;rÄ y√w„ÿ ,Öv≤S]ÿkp;ôlo .vÿit yÖDo vw iv„,ÿyu DÖR mÖve tenÿ d;/;rÄ
yˇOtû Iyÿe s'vTsÖråeÿ ….ô…jt;ô yjÿtåÖe ….…jÿTyÖw yTsÃv' TsÖrmu:yÿ‚Mbô.tIRmô mÖve
tenÿ loôk˝ Spÿ,O oitô y‚d(√tÖ Iyÿe s'vTsÖråeÿ …¶' …cÿntuû åeÿ Nt·rÿ=mÿve tenÿ
SpO,oitô yˇOtû Iyÿe s'vTsÖre yjÿtåÖe mumveÖ tenÿ loôk˝ Spÿ,O oTye‡Ö t' vw prÿ
a;$(,;Ör" kÖ=Iv;˝Ã a*≤xôjo vIôthÿVy" ≈;yÖsS]ÖsdÿSyu" p*®kûT⁄ Sy"
pÖj[ ;k;ÿm; a…cNvtÖ ttoô vw te sÖhß˝ shßMpu]û ;nÿivNdNtÖ p[qtÿ e
348

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ôSt;Mm;];ÿm;“oitô y;' teågÿCzÖNy EÖv' ivô√;netÖ mÖ…¶' …cÿntu e
–5–
p[jÖ ;pÿitrÄ…¶mÿ…cnutÖ s =ûru pÿiv.ûTRU v;itÿœˇ' dÖve ; …b>yÿtoô nop;ÿyNÖ tee
zNdoÿ….r;ÖTm;nÃ' z;d…yôTvop;ÿyNÖ tCzNdÿs;' zNdÖSTv' b[˜Ö vw zNd;˝…sô
b[˜,ÿ EÖt{ûpU ' yT’¡„,;…jôn' k;„,IRÃ ¨p;ônh;ôvpu ÿ muçtÖe hNdoÿ….rÄve ;Tm;nÃ'
z;d…yôTv;…¶mupÿ crTy;ôTmnoåih˝s;yw devinô…/v;R EÖW in /IÿyteÖ
ydÖ…¶rÄNye v;ô vw inô…/mgÿ¢u ' ivôNd≤NtÖ n v;ô p[itô p[ j;ÿn;Tyu%
û ;m;
£;ÿmTy;ôTm;nÿmveÖ ;…/ôp;' k¡®⁄ tÖe gu¢‰;ô aqoô %Lv;ÿ¸nû ;R£Myeitÿ nwAT≥û yÿ%
u ;
yd;ô£;mÖ…e •AÃT≥ y; a;ôTm;nÖmipÿ d?y;ôˇSm;ô•;£My;ÿ pu®WxIôWmR pu ÿ d/;itô
gu¢‰; aqoô yq;ÿ b[yUû ;detÖ Nmÿe gop;ôyie tÿ t;ôdgO veÖ tTpÖj[ ;pÿitôv;R
aqÿv;ô…R ¶rÄve dÖ?yõ™õ;ÿqvR,Ö StSye∑k
ÿ ; aÖSq;NyÖte ˝ hÖ v;v
tdOiWÿr>Ä ynÿvU ;ôcNe {oÿ d/Iôco aÖSq….ô·ritô yid∑ÿk;….rÄ…¶' …cônoitô
s;Tm;ÿnmevÖ ;…¶' …cÿntu eÖ s;Tm;ôm‚u „m\Ll
à oôkÉ .ÿvitô y EÖv' vedÖ xrIÿrÖ' v;
EÖtdÖ¶ye ≤R ∞Tyÿ a;ôTm; vÿêw ;nÖro y≤∞ôte vwêÿ ;nÖr' jûhu oitô xrIÿrmevÖ
sÖ˝S’Ty;ô>y;roÿhitô xrIÿrÄ' v; EÖt¥jÿm;nÖ" s˝Sk¡®⁄ tÖe ydÖ…¶' …cÿntûu e
y≤∞ôte vwêÿ ;nÖr' juhû oitô xrIÿrmÖve sÖ˝S’Ty;ôTmn;ô>y;roÿhitô tSm;ôˇSyÖ
n;vÿ ¥≤NtÖ jIvÿ•vÖe dÖve ;nPyÿie t vwê;nÖycR ;R purIÿWmÖ pu ÿ d/;tIôy' v;
aÖ…¶vwêRÃ ;nÖrStSyÖWw ; …citôyTR purIÿWmÖ…¶mevÖ vÿêw ;nÖr' …cÿntu EÖW; v; aÖ¶"e
ipôy[ ; tÖnyU √R êwÿ ;nÖr" ipôy[ ;mÖve ;Syÿ tÖnvu mÖ vÿ ®Nıe –6–
aÖ¶ve Rw dIô=y;ÿ devÖ ; ivôr;jÿm;“uviNtÖßo r;]IÿdIR≤=Öt" Sy;ÿiT]Öpd;ÿ
ivôr;æ@±vrô ;jÿm;“oitô W@^;]IÿdIR≤=Öt" Sy;ôTW@±v; Aûtvÿ" s'vTsÖr"
349

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÃv' TsÖro ivôr;Æ@±vrÖ ;jÿm;“oitô dxÖ r;]IÿdIR≤=Öt" Sy;ô∂x;ÿ=r;
ivôr;Æ@±vrô ;jÿm;“oitô √;dÿxÖ r;]IÿdIR≤=ôt" Sy;ôd√( ;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr"
sÃv' TsÖro ivôr;Æ@±vrô ;jÿm;“oitô ]yoÿdxÖ r;]IÿdIR≤=Öt" Sy;ôT]yoÿdxÖ
m;s;ÿ" s'vTsÖr" sÃv' TsÖro ivôr;i@±vrÖ ;jÿm;noitô pçÿdxÖ r;]IÿdIR≤=Öt"
Sy;ôTpçÿdxÖ v; aÿ/mR ;ôsSyÖ r;]ÿyoå/Rm;sÖx" sÃv' TsÖr a;ÿPyte
s'vTsÖro ivôr;Æ@±vrÖ ;jÿm;“oit sÖ¢dÿxÖ r;]IÿdIR≤=ôt" Sy;ôd√( ;dÿxÖ m;s;ô"
pçÖtvR "Ö s sÃv' TsÖr" s'và TsÖro ivôr;Æ@±vrÖ ;jÿm;“oitô ctÿ…u vR˝xitô˝
r;]IÿdIR≤=Öt" Sy;ô∞tu…ÿ vR˝xitr/Rm;ôs;" sÃv' TsÖr" sÃv' TsÖro
ivôr;Æ@±vrÖ ;jÿm;“oit i]ô˝xtÖ˝ r;]IÿdIR≤=ôt" Sy;ÿiT]Ö˝xdÿ=r;
ivôr;Æ@±vrÖ ;jÿm;“oitô m;sÃ' dI≤=Öt" Sy;ô¥o m;sÖ" s sÃv' TsÖr" s'và TsÖro
ivôr;Æ@±vrÖ ;jÿm;“oit cÖtru oÿ m;ôso dIÿ≤=ôt" Sy;ÿ∞tÖ ru oÖ v; EÖtMm;ôso
vsÿvoå…b.®ÖSte pÿ…O qôvIm;jÿyNg;yÖ]I' zNdoôå∑*
®Ä{;Stÿåe Nt·rÿ=mÖ ;jÿy≤N]Ö∑.ë 'Ö zNdoÖ √;dÿx;idôTy;Ste idvÖm;jÿyÔÖ gÿtI'ô
zNdÖSttoô vw te Vy;ôvtO mÿ gCzÖCzwœ^ ‰'à devÖ ;n;ô' tSm;ôd√( ;dÿx m;ôso
.ûTO v;…¶' …cÿNvItÖ √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr"
s'và TsÖroÿå…¶…íTyÖStSy;ÿhor;ô];,I∑ÿk; a;ô¢∑e k
ÿ men' …cnûtu åe qoÿ
Vy;ôvtO mÿ vÖe gÿCzitô ≈wœ‰ÿ˝ sm;ôn;n;ÿm( –7–
suvû gÖ ;RyÖ v; EÖW loôk;yÿ cIytÖe ydÖ…¶St'
y•;Nv;ôrohÿTe suvgÖ ;RLloôk;¥jÿm;no hIyet pO…qôvIm;£¡…mWMp[;,ô o m;ô m;
h;ÿsIdÖNt·rÿ=mÖ ;£¡…mWMpÖj[ ; m;ô m; h;ÿsIôi∂vÖm;£¡…mWÖ˝
suvrÿ gÖNmeTy;ÿhWÖw v; aÖ¶re Nÿ v;roÖhStenvwÖ nw mÿ NÖ v;roÿhit suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ
smÿ∑‰Öw yTpÖ=sÿ‚Mmt;‚Mmnûyu ;TknIÿy;˝s'
350

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yD£Ötmu pu yeÿ ;ôTp;pIôySySy;ôTmnÿ" pÖj[ ; Sy;ô√ie dÿs‚Mmt;‚Mmnoitô
Jy;y;ÿ˝smÖve yÿD£Ötmu puÿ iw tô n;Sy;ôTmnÖ" p;pIÿysI pÖj[ ; .ÿvit s;hÖß'
…cÿNvIt p[qmÖ ' …cÿNv;ôn" sÖhßÿs‚Mmtoô v; aÖy' loôk îÖmmÖve loôkmÖ….
jÿyitô i√W;ÿhß' …cNvIt i√ôtIy'Ã …cNv;ôno i√W;ÿhß'Ö v;
aÖNt·rÿ=mÖNt·rÿ=mÖve ;…. jÿyitô i]W;ÿhß' …cNvIt tûtO IyÃ' …cNv;ôn"
i]W;ÿhßoô v; aÖs* loôkoÿåmumveÖ loôkmÖ…. jÿyit j;nudflÖ ' …cÿNvIt
p[qmÖ ' …cÿv;ôno g;ÿyi]ôyvw me ' loôkmÖ>y;roÿhit n;….dÖfl' …cÿNvIt i√ôtIyÃ'
…cNv;ôniS]Ö∑.ë vwÖ ;Nt·rÿ=mÖ>y;roÿhit g[IvdÖfl' …cÿNvIt tûtO IyÃ' …cNv;ôno
jgÿTywvÖ ;mu' loôkmÖ>y;roÿhitô n;…¶' …côTv; r;Öm;mupyeÿ ;dyoôn* retoÿ
/;Sy;ômIitô n i√ôtIyÃ' …côTv;NySyÖ ≤S]yÖmpu yeÿ ;ô• tûtO IyÃ' …côTv; k;'
cÖnopÿye ;ô{te oô v; EÖt…• /ÿˇeÖ ydÖ…¶' …cÿntuû e ydÿpu yeÖ ;{etsÿ ;ô Vyÿ?O yÖte ;‡qoô
%Lv;ÿ¸rp[jSÖ y' t¥•opÖye ;iditô y{etÿ "Ö …sc;ÿvpu dÖ /;ÿitô te EÖv
yjÿm;nSyÖ retoÿ …b.OtSÖ tSm;ôdpu yeÿ ;ô{te sÖ oåSk¡Nd;yÖ ]I…,ô v;v ret;˝Ã…s
ipôt; pû]u " p*]oô yd(√π rÿte "Ö …sc;ÿvpu dÖ?y;{etoÿåSyÖ iv …Cz¡N¥;iˇÖß ¨pÿ
d/;itô retsÿ "Ö s'tTÿ y; îÖy' v;v pÿq[ mÖ ; rÿte "Ö …sGv;Gv; îÖy'
tSm;ôTpXyÿNtIôm;MpÿXy≤NtÖ v;c'Ö vdÿNtImÖNt·rÿ=' i√ôtIy;ÿ p[;,ô o v;
aÖNt·rÿ=Ö' tSm;ô•;Nt·rÿ=MÖ pXyÿ≤NtÖ n p[;,ô mÖs* tûtO Iy;ô c=uvû ;R aÖs*
tSm;ôTpXyÿNTyÖmMU pXyÿ≤NtÖ c=u‡û yRjWÿu mÖe ;' c;ôm'U copÿ d/;itô mnÿs;
m?yÖm;meWÖ ;' loôk;n;ô' KlO¢‰;ô aqoÿ p[;,ô ;n;ÿ‡imô∑o yÖDo .Og…uÿ .r;xIôd;R
vsÿ…u .ô‡StSyÿ t îÖ∑Syÿ vIôtSyÖ {ivÿ,hÖe .ÿ=Iôy‡e Ty;ÿh StutxÖS]e
EÖvtw ne ÿ duhe ipôt; m;ÿt·Ö rê;…Cz¡{; pÖd; /;ô a…Cz¡{; ¨Ö≤xjÿ" pÖd;nÿu t=û"u
somoÿ ivêÖiv•Öte ; nÿWe äÖ h» SÖ pitÿ®Kq;mÖd;inÿ x˝…sWÖidTy;ÿhtÖw √;
aÖ¶®e KÖ q' tenvwÖ nw mÖ nuÿ x˝sit –8–
351

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sûyU tÖe v; EÖWoÿå¶Iôn;' y ¨Ö%;y;ÿiM.Öy[ tÖe ydÖ/" s;ôdyÖÌe .;Ã"R pÖp[ ;dÿk
u ;"
Syûru qoô yq;ÿ sÖv;TpÿT[ yvÖrohÿit t;ôdgO veÖ td;ÿsNÖ dI s;ÿdyitô g.;Ã,R ;ô'
/OTy;ô apÿp[ ;d;ôy;qoÿ sÖvmevÖ nw 'Ã kroitô g.oôR v; EÖW ydu:yoô yoinÿ"
≤xôKy'Ã yæCzÖKy;ÿd%
ûu ;' inôÂhe¥Ö onÖge .R |Ö inhÃ<R y;ôTW@ÿ¥u ;m˝ ≤xôKyÿM.vit
Wo!;ivihôto vw pu®Wÿ a;ôTm; cÖ ≤xrÿí cÖTv;yR©;ÿNy;ôTm•Öve nw ‚ÿ Mb.itR
pÖj[ ;pÿitôv;R EÖW ydÖ…¶StSyoô%; coôl%
U l
ÿ ' cÖ Stn*ô t;vÿSy pÖj[ ; ¨pÿ
jIv≤NtÖ ydû%
u ;' coôl%
U l
ÿ ' copÖd/;ÿitô t;>y;ÿmvÖe
yjÿm;noôåmu‚„mÃL\ loôkåÉ¡ …¶' dÿhu e s'vTsÖro v; EÖW ydÖ…¶StSyÿ
]e/;ivihôt; î∑ÿk;" p[;j;pÖTy; vÿ„w ,ÖvIvÃêwR kmR,Ö Irÿhor;ô];<yevÖ ;Syÿ
p[;j;pÖTy; ydu:yÿ‚MbÖ.itÃR p[;j;pÖTy; EÖv tdupÿ /ˇÖe yTsÖ…m/ÿ
a;ôd/;ÿit vw„,Öv; vw vnÖSptÿyo vw„,ÖvIrÄve tdupÿ /ˇÖe yid∑ÿk;….rÄ…¶'
…cônotIôy' vw ivôêk¡m;R vwêkmÖ,R IrÄve tdupÿ /ˇÖe tSm;ÿd;¸iS]ôvdO …Ö ¶·ritô
t' v; EÖt' yjÿm;n EÖv …cÿNvItÖ ydÿSy;ôNy…íÿnyûu ;¥ˇ' d≤=ÿ,;….ônR
r;Ä/yÿde …Ö ¶mÿSy vOÔItÖ yoÿåSy;ô…¶' …cÿnyûu ;ˇ' d≤=ÿ,;.I r;/yed…Ö ¶mÖve
tTSpÿ,O oit –9–
p[jÖ ;pÿitrÄ…¶mÿ…cnuttÖ …Ru .ÿ" s'vTsÖr' vÿsNÖ tenvwÖ ;Syÿ pUv;ô/R mR …ÿ cnut g[I„ô me,Ö
d≤=ÿ,MpÖ=' vÖW;R….ô" puCz˝Ã xÖrdoˇÿrMpÖ=˝ hÿme NÖ tenÖ m?yô' b[˜,ÿ ;Ö v;
aÿSy tTpÿvU ;R/mR …ÿ cnut =Ö],e Ö d≤=ÿ,MpÖ=' pÖx…u .ô" puCz'Ã
ivôxoˇÿrMpÖ=m;ôxy;ô m?y'Ö y EÖv' ivô√;nÖ…¶' …cÿntuû Aût…u .ÿrvÄe nw 'Ã
…cnûtu åe qoÿ EÖtdevÖ svÖmR vÿ ®Nıe Íû<vNTyÿne mÖ…¶' …cÿKy;ônmÊy•Ö˝ rocÿt
îÖy' v;v pÿq[ mÖ ; …citôroWÿ/yoô vnÖSptÿy"Ö purIÿWmÖNt·rÿ=' i√ôtIy;ô
352

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

vy;ÿ˝…sô purIÿWmÖs* tûtO Iy;ô n=ÿ];…,Ö purIÿW' yÖDíÿtquû IR d≤=ÿ,;Ö purIÿWÖ'
yjÿm;n" pçÖmI pÖj[ ; purIÿW'Ö y≤T]…cÿtIk˘ …cNvIôt yÖD'
d≤=ÿ,;m;ôTm;nÿMpÖj[ ;mÖNtrIÿy;ôˇSm;ôTpçÿ…ctIkíetVÖ yÿ EÖtdÖve svR˝Ã
SpO,oitô y·ˇÖß…ítÿy" i]Övı
O ‰ÿ…¶yRd√( π i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTywÖ pçÖ
…ctÿyo .v≤NtÖ p;¤Ö" pu®Wÿ a;ôTm;nÿmvÖe SpO,ÿ oitô pçÖ …ctÿyo .v≤Nt
pÖç….ô" purIÿWrw >Ä yUhÿ itô dxÖ sMpÿ¥NtÖe dx;ÿ=roÖ vw pu®Wÿ oô y;v;ÿnvÖe
pu®Wÿ SÖ t˝ Spÿ,O oÖTyqoÖ dx;ÿ=r; ivôr;@•Ã' ivôr;Æ@±vrÖ ;JyÖve ;•;¥Öe p[itÿ
itœit s'vTsÖro vw WÖœI …citÿAtûR vÖ" purIÿW˝Ö WÆ$(ctÿyo .v≤NtÖ
W$(pru IÿW;…,Ö √;dÿxÖ sMpÿ¥NtÖe √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr" sÃv' TsÖr EÖv p[itÿ
itœit –10–
roihÿto /Umû r[ oÿiht" kÖkNú /ÿru oihtÖSte p[;jÿ ;pÖTy; bÖ.ru[ ®ÿ ,Ö bÿ."u[û xukb¡ .ûSu[ te
r*Ö{;" Xyet"ÿ Xyet;ô=" Xyetgÿ I[ vÖSte ipÿtdO ve TÖ y;ÿ‡iStÖß" ’û„,; vÖx;
v;ÿ®<yÿ‡iStÖß" êÖte ; vÖx;" s*ôyoR mw];b;hRSpÖTy; /ûmU l
[ l
ÿ ;m;StUprÖ ;"
–11–
pO‚Xnÿ‚StrÄíInÿp‚O XnÂÖ?vRp‚Oÿ XnÖSte m;ÿ®tÖ ;" fÖLgUloÃiR htoô,IR bÿl=Ö I t;"
s;ÿrSvÖTyÿ" pOWtÿ I Sqûl
U pÿWO tI =û{u pÿWO tIô t; vÿêw dÖVe yÿ‡iStÖß" Xy;ôm;
vÖx;" p*ô‚„,yÿ‡iStÖßo roihÿ,IvÖx
R ; mÖiw ]yÿ EeN{;b;hRSpÖTy;
aÿ®,Ä lÿl;m;StUprÖ ;" –12–
≤xôitôb;ô¸rÄNytÿ"≤xitb;Û" smÖNt≤xÿitb;¸ûSt EÿNe {v;yÖv;"
≤xÿitôrN/[oåô Nytÿ"≤xitrN/[" smÖNt≤xÿitrN/ÖS[ te mÿ]w ;v®Ö,;" xûı
u v;ÿl"
353

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÖvx
R ı
uÿ v;lo mÖ…,v;ÿlSÖ t a;ÿ…êÖn;‡iStÖß" ≤xôLp; vÖx;
vÿêw dÖVe yÿ‡iStÖß" XyenIÿ" prmÖie œnÿe som;p*ô„,;" Xy;ômlÿl;m;StUprÖ ;"
–13–
¨Ö•tÖ AÿW.Ö o v;ÿmnÖ St EÿNe {;v®Ö,;" ≤xitÿkk⁄æCzitpûœO " ≤xitÿ.sÖˇ
EÿNe {;b;hRSpÖTy;" ≤xÿitôp;æCzÖTyoœÿ" ≤xitô.Su[ t EÿNe {;vw„,Öv;‡iStÖß"
…sô?m; vÖx; vÿêw kmÖ<R yÿ‡iStÖßo /;ô]e pÿWO odÖr; EÿNe {;p*ô„,;"
Xyetl
ÿ l;m;StUprÖ ;" –14–
kÖ,;RS]yoÿ y;ôm;" s*ôMy;S]yÿ" …êitô©; aÖ¶yÖe yivÿœ;yÖ ]yoÿ
nkûl
⁄ ;‡iStÖßo roihÿ,IÖS}yVyÖSt; vsÿnU ;' itôßoÿå®Ä,; idÿTy*ôÁSÿ t;
®Ä{;,;˝Ã somwNÖ {; bÖ.l
u[ l
ÿ ;m;StUprÖ ;" –15–
xû<u #;S]yoÿ vw„,Öv; aÿ/Ilo/Ök,;ÖSR ]yoô iv„,ÿv ¨®£Öm;yÿ
lPsûiu dnÖS]yoô iv„,ÿv ¨®g;ôy;yÖ pç;ÿvI‚StÖß a;ÿidôTy;n;'Ã
i]vÖTs;‚StÖßoåi©ÿrs;‡mwN{;vw„,Öv; g*ôrlÿl;m;StUprÖ ;" –16–
îN{;ÿyÖ r;DÖe ]yÿ" ≤xitpûœO ; îN{;ÿy;…/r;Öj;yÖ ]yÖ" ≤xitÿkk⁄dÖ îN{;ÿy
SvÖr;DÖe ]yÖ" ≤xitÿ.sd‡iStÖßStÿyu *ôÁR "ÿ s;ô?y;n;'à itôß" pÿœ*Áoÿ
ivêeWÿ ;' dÖve ;n;ÿ‡m;¶ÖNe {;" ’û„,lÿl;m;StUprÖ ;" –17–
aidÿTyôw ]yoÿ roihtwtÖ ; îÿN{;ô<yw ]yÿ" ’„,Ötw ;" kû◊⁄ Ÿÿ ]yoÿå®,Ötw ;‡itÖßo
/Öne voÿ r;Ök;yÖw ]yoÿånÖ@v± ;hÿ" …snIv;ôLy; a;ÿ¶;vw„,Öv;
354

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

roihÿtll;m;StUprÖ ;" –18–
s*ôMy;S]yÿ" ipôxg' ;ô" som;ÿyÖ r;DÖe ]yÿ" s;ôr©;ÿ"
p;jRNÖ y; n.oÿÂp;iStÖßoÿåj; mÖLh; îÿN{;ô<yw itôßo mÖ„e yÿ a;idôTy;
¥;ÿv;pO…qôVy;ÿ m;ôl©;ÿStUprÖ ;" –19–
v;ô®,Ä ;S]yÿ" ’û„,lÿl;m;ô v®ÿ,;yÖ r;DÖe ]yoô roihÿtll;m;ô v®ÿ,;y
·rôx;dÿseÖ ]yoÿå®,lÿl;m;" ≤xôLp;S]yoÿ vwêdÖve ;‡S]yÖ" pOXnÿy"
svRdve TÖ y;ÿ EeN{;sûrU ;" Xyetl
ÿ l;m;StUprÖ ;" –20–
som;ÿy
SvÖr;Dÿåe nov;ôh;vÿn@Ö v± ;h;ÿ‡ivN{;ô…¶>y;ÿmojoôd;>y;ôm∑u ;ÿr;‡ivN{;ô…¶>y;ÿ
MblÖd;>y;˝Ã sIrv;ôh;vvIô √π /Öne U .*ômI idôG>yo v@ÿbÖe √e /enÖ U .*ômI
vÿrw ;ÖjI pÿ®u WÄ I √π /Öne U .*ômI v;ôyvÿ a;roh,v;ôh;vÿn@Ö v± ;h*ÿ v;®Ö,I ’û„,e
vÖxe aÿr;@‰*ÿ idôVy;vÿWO .Ö * pÿ·rmÖr* –21–
Ek;ÿdx p[;tô gRVÖ y;" pÖxvÖ a; lÿ>yNte zgÖl" kÖLm;Wÿ"
ikikdIôivivRdà IôgyÖSte Tv;ô∑;^ " s*ôrInRvÿ êôte ; vÖx; aÿnbU NÖ ?y;ÿ
.vNTy;‡¶Öye EÿNe {;ô¶ a;ÿ…êônSte ivÿx;lyûpU a; lÿ>yNte –22–
ipôx©;ûS]yoÿ v;sÖNt;" s;ôr©;ûS]yoô g[„w m;ô" pOWNÿ tÖS]yoô v;iWÃk
R ;ô"
pOXnÿySÖ ]yÿ" x;rÄd;" pO‚ÿ XnsÖKq;S]yoÿ hwm≤ÿ Ntk; av≤lô¢;S]yÿ"
xw≤xôr;" sÃv' TsÖr;yÖ invÿ=s" –23–
îit pçmk;<@e Wœ" p[p;#k" 6
355

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq pçmk;<@e sPtm" p[p;#k" 7
yo v; ayÿq;devtmÖ…¶' …cÿntûu a; dÖve t;ÿ>yo vOí‰tÖe p;pIÿy;N.vitô yo
yÿq;devtÖ ' n dÖve t;ÿ>yÖ a; vÿíO ‰tÖe vsIÿy;N.vTy;¶eYÖ y; g;ÿyi]ôy;
pÿq[ mÖ ;' …citÿm…Ö . mOx
ÿ ≤e T]Ö∑.ë ;ÿ i√ôtIy;ô' jgÿTy; tûtO Iy;ÿmnû∑u .ë ;ÿ
ctûqu IRMpÖ¤‰; pÿçmÖ I' yÿq;devtÖ mÖve ;…¶Ã' …cÿntu eÖ n dÖve t;ÿ>yÖ a; vÿíO ‰tÖe
vsIÿy;N.vÖtI‡@;ÿyw v; EÖW; iv.ÿ·ˇ_" pÖxvÖ î@;ÿ pÖx…u .ôrne ' …cnuteÖ yo
vw pÖj[ ;pÿtye p[itôpo[ Cy;ô…¶' …cônoitô n;itRmô ;CzRTô yê;ÿv…Ö .tÿ‚Stœºt;' ’û„,
¨ÿˇrÄt" êôte o d≤=ÿ,SÖ t;v;ôl>ye∑k
ÿ ;ô ¨pÿ d?y;detÖ √w pÖj[ ;pÿte ÂÖp'
p[;jÿ ;pÖTyoåêÿ" s;ô=;dÖve pÖj[ ;pÿtye p[itôpo[ Cy;ô…¶' …cÿnoitô
n;itRmô ;CzRTÃ ye‡Ö t√; aˆoÿ ÂÖp' yCz™vteÖ oåêoô r;i]ÿyw ’û„, EÖtdˆoÿ ÂÖp'
yid∑ÿk;ô r;i]ÿyÖw purIÿWiÖ m∑ÿk; ¨p/;ôSyHz™vteÖ mêÿm…Ö .
mOx
ÿ Tôe purIÿWmup/;ôSyN’û„,mÿhor;Ö];>y;ÿmvÖe nw 'Ã …cnute ihr<yp;ô]Mm/oÿ" pû,U |
dÿd;it m/ÖVyoÿås;nIitÿ s*ôy;R …cô]vÖTy;vÿ=e te …cô]mÖve .ÿvit
mÖ?y'idÖnåe êÖmvÿ `[;pyTyÖs* v; a;ÿidôTy îN{ÿ EÖW pÖj[ ;pÿit"
p[;j;pÖTyoåêÖStmÖve s;ô=;dÿ›O oit –1–
Tv;mÿ¶e vOW.Ö ' ceik¡t;nÖMpunyÖ vRu ;ÿn' jÖnyÿ•puû ;g;ÿm( ) aÖSqU·û r ,oÖ
g;hÃpR Ty;in sNtu itôGmenÿ noô b[˜,ÿ ;ô s˝ ≤xÿx;…/ –
pÖxvoô v; EÖte yid∑ÿk;ô…íTy;Ã…' cTy;mOW.Ö mupÿ d/;it …mqûnu mÖve ;SyÖ
t¥ÖDe k¡roit pÖj[ nÿn;yÖ tSm;ÿ¥qUû ye qÿU AWÖ." –
s'vÖ TÖ sÖrSyÿ p[itôm;' y;' Tv;ÿ r;}yûpu ;sÿte ) pÖj[ ;˝ suvû Ir;Ã' ’ûTv;
ivêÖm;yûVu yÃXR nvt( –
p[;jô ;ôpTy;metÖ ;mupÿ d/;tIôy' v;vwWk
w ;ÿ∑k
Ö ; ydÖve k
w ;ÿ∑k
Ö ;y;ôm•'Ã i£ôytÖe
356

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

tdÖve tw y;vÿ ®Nı EÖW; vw pÖj[ ;pÿt"e k;ômdu`;ô tywvÖ
yjÿm;noôåmu‚„mÃL\ loôkåÉ¡ …¶' dÿhu eÖ yenÿ dÖve ; JyoitÿWoô?v;R ¨Öd;yÖNyen;ÿidôTy;
vsÿvoô yenÿ ®Ö{;" ) yen;i©ÿrso mihôm;nÿm;nÖxSu tentw uÿ yjÿm;n" SvÖ‚St

suvû gÖ ;RyÖ v; EÖW loôk;yÿ cIytÖe ydÖ…¶yenR ÿ devÖ ; JyoitÿWoô?v;R
¨Öd;yÖ…•Tyu:yÖ˝ s…mÿNıÖ î∑ÿk; EÖvtw ; ¨pÿ /ˇe v;nSpÖTy;" sÿvu gRSyÿ
loôkSyÖ smÿ∑‰w xÖt;yÿ/u ;y xÖtvIÿy;Ry xÖtotÿyåe ….m;itôW;hÿe ) xÖt'
yo nÿ" xÖrdoô ajIÿt;ôinN{oÿ neWdÖ itÿ du·rÖ@t;inô ivê;ÿ –
ye cÖTv;rÿ" pÖqyoÿ devyÖ ;n;ÿ aNtÖr; ¥;v;ÿp…O qôvI ivôy≤Ntÿ ) teW;ô' yo
aJy;ÿinômjIÿitm;ôvh;ôˇSmÿw no dev;ô" p·rÿ dˇÖhe svÃRe –
g[I„ô mo hÿme NÖ t ¨Öt noÿ vsÖNt" xÖr√ÖW;R" sÿiu vôt' noÿ aStu ) teW;ÿmtO nUû ;˝
xÖtx;ÿrd;n;' inv;ôt EÿW;ôm.ÿye Sy;m –
îÖdvuû TÖ sÖr;yÿ p·rvTsÖr;yÿ s'vTsÖr;yÿ ’,ut; bOhû •mÿ" ) teW;Ã' vÖy˝
sÿmu tÖ * yÖ…Dy;ÿn;ô' JyogjIÿt;ô ahÿt;" Sy;m –
.Ö{;•Ö" ≈ey"Ö smÿn∑w dev;ôSTvy;ÿvsÖ ne Ö smÿxImih Tv; ) s noÿ myoô."U
ipÿtoô a; ivÿxSvÖ x' toôk;yÿ tÖnvu eÿ Syoôn" –
aJy;ÿnIrÄte ; ¨pÿ d/;TyÖte ; vw dÖve t;ô apÿr;…jt;ôSt; EÖv p[ ivÿxitô nwv
jIÿyte b[˜v;ôidnoÿ vd≤Ntô ydÿ/mR ;ôs; m;s;ÿ Aûtvÿ" s'vTsÖr aoWÿ/Iô"
pcÖNTyqÖ kSm;ÿdNÖ y;>yoÿ devÖ t;ÿ>y a;g[y,Ö ' in®ÿPytÖ îTyetÖ ; ih t∂ºvÖ t;ÿ
¨ÖdjÿyNÖ ydûtO >u yoÿ inôvpR ∂ÿe vÖº t;ÿ>y" sÖmdÃ' d?y;d;g[y,Ö ' inô®PyÖtw ;
a;¸ÿtIjuhR oTy/Rm;ôs;nÖve m;s;ÿntOû NU TsÃv' TsÖrMp[IÃ ,;itô n dÖve t;ÿ>y" sÖmd'
d/;it .Ö{;•Ö" ≈ey"Ö smÿn∑w dev;ô îTy;ÿh ¸ût;¥;ÿyÖ
yjÿm;nÖSy;pÿr;.;v;y –2–
357

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{ÿSyÖ vj[oåÿ …sô v;]ÃflR StnûpU ; nÿ" p[itSpÖx" ) yo nÿ" pûru St;ÿ‡∂≤=,Öt"
pÖí;‡duˇÿ rÄtoÿå`;ôyru …ÿ .ôd;sÿTyÖte ˝ soåXm;ÿnmOCztu –
dÖve ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNteåsÿru ; idôG>y a;b;ÿ/NtÖ t;NdÖve ; î„v;ÿ cÖ
vj[,eÿ Ö c;p;ÿndu NtÖ y√Ö…j[,Iÿ®pÖd/;ôtI„v;ÿ cÖvw t√jÿ,e[ cÖ yjÿm;noô
.[;tÿVO y;ônpÿ nudte idô=pU ÿ d/;it devpûru ; EÖvtw ;StÿnpûU ;nIô"
pyÃhRU tÖ åe ¶;ÿiv„,U sÖjoWÿsmÖe ; vÿ/NR tu v;ô' …grÿ" ) ¥ûªu vw ;Rj…eÿ .ôr; gÿtm( –
b[˜Ö vÖ ;ôidnoÿ vd≤NtÖ y• dÖve t;ÿyÖw ju◊TÖ yqÿ ik˘dve TÖ y;ÿ
vsoô/;RrTe yÖ…¶vRsSuû tSyÖWw ; /;r;Ö iv„,ûvu sR Suû tSyÖWw ; /;r;ÿ¶;vw„,ÖVyc;R
vsoô/;Rr;Ã' juhoit .;gÖ/ye neÿ vwÖ nw *ô smÿ/Ã yR TÖ yqoÿ EÖt;mevÖ ;¸ÿitm;ôytÿnvtI'
kroitô yTk;ÿm En;' jûhu oitô tdÖve ;vÿ ®Nıe ®Ö{o v; EÖW ydÖ…¶StSywtÖ e
tÖnvu *ÿ `oôr;Ny; ≤xôv;Ny; yCzÿt®Ö{IyÃ' jûhu oitô ywv;Syÿ `oôr; tÖnSU t;' tenÿ
xmyitô y√soô/;Rr;Ã' juhû oitô ywv;Syÿ ≤xôv; tÖnSU t;' tenÿ p[I,;itô yo vw
vsoÖ/;Rr;ÿyw p[itôœ;' vedÖ p[TyÖve itÿœitô yd;Jyÿmæu Cz„yÿte Ö
tÖ…SmÿNb[˜*dÖnMpÿcˇe Mb[;˜ÿ ,Ö ;íÖTv;r"Ö p[;XnIÿyru WÄe v; aÖ…¶vwêRÃ ;nÖro
yd(b;[ ˜ÿ ,Ö EÖW; %lûu v; aÖ¶"e ipôy[ ; tÖnyU √R êwÿ ;nÖr" ip[yô ;y;ÿmvÖe nw ;Ã'
tÖnvu ;ôMp[itÿ œ;pyitô ctÿßo /Öne dU ¥Rà ;ôˇ;….ÿrvÄe yjÿm;noôåmu‚„mÃL\ lok¡åÉ …¶'
dÿhu e –3–
…c·ˇÃ' juho…mô mnÿs; `ûtO ne Te y;ôh;d;ÿ>y;ô vw n;mÖWw ;¸ÿitvwêR kmÖ,R I nwn'Ã
…cKy;ônM.[;tÿVO yo d>noôTyqoÿ devÖ t;ÿ EÖv;vÿ ®ÄNıeå¶eÖ tmÖ¥ie tÿ pÖ¤‰;
jÿhu oit pÖ¤‰;¸ÿTy; yDmû%
u m; rÿ.te sÖ¢ tÿe a¶e sÖ…m/ÿ" sÖ¢ …jô◊;
îTy;ÿhÖ ho];ÿ EÖv;vÿ ®NıeåÖ …¶dÖvRe >e yoåp;ÿ£;m∫;gÖ/ye iÿ môCzm;ÿnSÖ tSm;ÿ
358

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

EÖt∫;ÿg/eyMÖ p[;yÿCz•etÖ √; aÖ¶re …ÿ ¶hoô]metÖ ihôR %lûu v; EÖW j;ôto yihôR
svR…Ã íôto j;ôt;yÖvw ;Sm;ô a•Ömipÿ d/;itô s EÿnMp[Itô " p[I,ÿ ;itô
vsIÿy;N.vit b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ ydÖWe g;hÃpR TyíIôyteåqÖ
Kv;ÿSy;hvÖnIyÖ îiTyÖs;v;ÿidôTy îitÿ b[yU ;detÖ ‚SmÖ≤Nh sv;Ã>R yo
dÖve t;ÿ>yoô ju◊iÿ tô y EÖv' ivô√;nÖ…¶' …cÿntûu e s;ô=;devÖ dÖve t;ÿ A›oôTy‡¶ÿe
yxæSvôNyxÿsmeÖ mÿpyRÖ Ne {;ÿvtIômpÿ…ctI…môh; vÿh ) aÖyMmû/U ;R pÿrmÖœe I
sûvu c;Ã"‹ sm;ôn;n;ÿmˇu mÖ Xloÿko aStu –
.Ö{MpXyÿNtÖ ¨p sedruû gÖe[ tpoÿ dIô=;mOWyÿ " suviÖ vRd"ÿ ) ttÿ"
=Ö]MblÖmojÿí j;ôt' adÖSmw dÖve ; aÖ…. s' nÿmNtu –
/;ôt; ivÿ/;ôt; pÿrmÄ ot s'dÖ KO pÖj[ ;pÿit" prmÖœe I ivôr;j;ÿ )
Stom;ôXzNd;ÿ˝…s inôivdoÿ m a;¸rÄte Smÿw r;Ö∑m^ …Ö . s' nÿm;m –
aÖ>y;vÿt?R vÖmpu Ö metÿ s;ÖkmÖy˝ x;ôSt;…/ÿpitvoR aStu ) aÖSy
ivôD;nÖmnûu s˝ rÿ.?v…mômMpÖí;dnÿu jIv;qÖ svÃRe – r;Ö∑.^ tO ÿ EÖt; ¨pÿ
d/;TyeWÖ ; v; aÖ¶…e ítIÿ r;∑û.^ O ˇywvÖ ;‚Smÿn;[ ∑Ö '^ dÿ/;it r;Ö∑m^ veÖ .ÿvitô
n;Sm;ÿ{;Ö∑M^ .[˝ÿ xte –4–
yq;ô vw pû]u o j;ôto …mÖy[ tÿ EÖv' v; EÖW …mÿy[ tÖe ySy;ô…¶®:yÿ ¨Ö√;yÿitô
y…•ÿmNÖR Qy'Ã k⁄yû ;Ri√ …Cz¡N¥;ôd.( ;[ tÿVO ymSmw jnyÖTe s EÖv pun"ÿ pÖrI?yÖ"
Sv;dÖve nw Ö' yonÿje nR yitô n;SmÖw .[;tÿVO y' jnyitô tmoô v; EÖt' gÿO ;itô
ySy;ô…¶®:yÿ ¨Ö√;yÿit mOTû yuStmÿ" ’û„,' v;sÿ" ’û„,; /Öne du ≤R =ÿ,;Ö
tmÿsvÖw tmoÿ mûTO yumpÿ hteÖ ihrÿ<y' dd;itô
JyoitôvRw ihrÿ<y'Ö JyoitÿWvÖw tmoåpÿ hÖtåe qoô tejoô vw ihrÿ<y'Ö tejÿ
EÖv;TmN/ÿˇÖe suvnÖ R `Öm"R Sv;h;ô suvnÖ ;Rk"ú Sv;h;Ö suvnÖ R xû£
u " Sv;h;ô
359

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

suvnÖ R Jyoitô" Sv;h;ô suvnÖ R sUy"RÖ Sv;h;ôkoR v; EÖW
ydÖ…¶rÄs;v;ÿidôTyoåêÿm/eÖ o ydÖte ; a;¸ÿtIjuhRû oTyÿk;≥êmÖ/e yoÿrvÄe
JyotI˝ÃiWô s' dÿ/;TyeWÖ hÖ Tv; aÿk;≥êmÖ/e I ySyÖtw dÖ¶* i£ôytÖ a;poô v;
îÖdmg[eÿ s≤lôlm;ÿsIôTs EÖt;MpÖj[ ;pÿit" p[qmÖ ;' …citÿmpXyÖˇ;mup;ÿ/ˇÖ
tidôymÿ.vÖˇ' ivôêk¡m;Rbv[ Iôdpu Ö Tv;y;ônIitô neh loôkoÿåStITyÿbv[ IôTs
EÖt;' i√ôtIy;ô' …citÿmpXyÖˇ;mup;ÿ/ˇÖ tdÖNt·rÿ=m.vÖTs yÖD"
pÖj[ ;pÿitMb[vIôdpu Ö Tv;y;ônIitô neh loôkoÿåStITyÿbv[ IôTs
ivôêk¡m;R,mb[vIôdpu Ö Tv;y;ônIitô kÉnÿ moôp„w yÖsIitô idXy;ÿ….ô·rTyÿbv[ Iôˇ'
idXy;ÿ….®Äpˇw ; ¨p;ÿ/ˇÖ t; idxoÿå.vÖ‡NTs pÿrmÖœe I pÖj[ ;pÿitmb[vIôdpu Ö
Tv;y;ônIitô neh loôkoÿåStITyÿbv[ IôTs ivôêk¡m;R,' c yÖD' c;ÿbv[ Iôdpu ÿ
v;ôm;y;ônIitô neh loôkoÿåStITyÿbtU[ ;ô˝ s EÖt;' tûtO Iy;'ô
…citÿmpXyÖˇ;mup;ÿ/ˇÖ tdÖs;vÿ.vÖTs a;ÿidôTy" pÖj[ ;pÿitmb[vIôdpu Ö
Tv;y;ônIitô neh loôkoÿåStITyÿbv[ IôTs ivôêk¡m;R,' c yÖD' c;ÿbv[Ö IdupÖ
v;ôm;y;ônIitô neh loôkoÿåStITyÿbtU[ ;ô˝ s pÿrmeiÖ œnÿmbÖv[ Iôdpu Ö Tv;y;ônIitô
kÉnÿ moôp„w yÖsIitÿ lokMpû,O yeTyÿbv[ Iôˇ' loÿkMpû,O yoôpˇw Sm;ôdy;ÿty;ªI
lokMpû,O ;åy;ÿty;m;ô Áÿs;v;ÿidôTy‡St;nOWyÿ oåb[vu •Ö pu ÿ vÖ a;y;ômie tô kÉnÿ
n ¨Öp„w yÖqie tÿ .Uªû Te yÿbvu[ NÖ t;N√;>y;'ô …ctIÿ>y;mûpu ;yÖNTs pçÿ…ctIkÖ"
smÿp¥tÖ y EÖv' ivô√;nÖ…¶' …cÿntuû e .Uy;ÿnvÖe .ÿvTyÖ.Im;\LÃ loôk;Ôÿyit
ivôdru neÿ ' dÖve ; aqoÿ EÖt;s;ÿmvÖe dÖve t;ÿn;ô˝ s;yÿJu y' gCzit –5–
vyoô v; aÖ…¶yRd…ÿ ¶…cTpÖ≤=,oÿåXnIôy;ˇmevÖ ;…¶mÿ¥;ôd;itRmô ;CzRTπ s'vTsÖr'
vÖt[ ' cÿrTe s'vTsÖr˝ ih v[tÖ ' n;itÿ pÖxvu ;R EÖW ydÖ…¶ihRnÖ ‚StÖ %lûu vw
tMpÖxyu R EÿnMpûru St;ÿTpÖT[ yçÿmpu cÖ rÿit tSm;ÿTpÖí;Tp[;õÿp⁄ cÖ yRÃ
360

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

a;ôTmnoåihÿ˝s;yÖw tejoÿå…sô tejoÿ me yCz pO…qôvI' yÿCz pO…qôVyw m;ÿ
p;ihô Jyoitÿr…sô JyoitÿmRe yCz;ôNt·rÿ=' yCz;ôNt·rÿ=;Nm; p;ihô suvrÿ …sô
suvmÿ Re yCzÖ idvÃ' yCz idôvo m;ÿ p;hIô‡Ty;ÿhtwû ;….ôv;R îÖme loôk; iv/ÿtO ;ô
ydetÖ ; ¨ÿpdÖ /;ÿTyÖWe ;' loôk;n;ô' iv/ÿTO yw Svym;tû<O ,; ¨ÿp/Ö ;yÿ
ihr<ye∑k
Ö ; ¨pÿ d/;tIôme vw loôk;" Svÿym;tû<O ,; JyoitôihRr<ÿ y'Ö
yTSvÿym;tû<O ,; ¨ÿp/Ö ;yÿ ihr<ye∑k
Ö ;
¨ÿpdÖ /;ÿtIôm;nÖve tw ;….ÿloRk
ô ;Ô‰oitÿ„mt" k⁄®tÄ åe qoÿ EÖt;….ÿrveÄ ;Sm;ÿ îÖme
loôk;" p[ .;ÿ≤NtÖ y;Stÿe a¶Öe sUyRÖe ®cÿ ¨¥Öto idvÿm;tÖNv≤Ntÿ rÄ‚Xm….ÿ" )
t;….ô" sv;Ã.R I ®Äce jn;yÿ nS’…/ –
y; voÿ dev;ô" sUyReÖ ®coô go„vêÿWe uû y; ®cÿ" ) îN{;ÿ¶Iô t;….ô" sv;Ã.R Iô ®cÃ'
no /ˇ bOhSpte –
®c'Ã no /eih b[;˜Ö,We uû ®cÖ˝ r;jÿsu nS’…/ ) ®c'Ã ivôXyÿWe u xû{U We uû m…yÿ
/eih ®Äc; ®cÿm( –
√π/Ö ; v; aÖ…¶' …cÿKy;ônSyÖ yxÿ î≤N{Öy' gÿCzTyÖ…¶' v;ÿ …cÖtmIÿj;ôn' v;ô
ydetÖ ; a;¸ÿtIjuhRû oTy;ôTm•evÖ yxÿ î≤N{Öy' /ÿˇ ÈêÖro v; EÖW
a;itRmô ;toôyR oÃåR …¶' …côNv•ÿ…/ô£;mÿitô tÊv;ÿ y;…mô b[˜,ÿ ;Ö vNdÿm;nÖ îitÿ
v;®Ä<yc;R jÿ¸u y;ôCz;≤Ntÿrve Ww ;¶egiRu ¢ÿr;ÖTmnoÿ hÖiv„’¡toô v; EÖW yoÿå…¶'
…cÿntûu e yq;ô vw hÖiv" SkNdÿTyevÖ ' v; EÖW Sk¡Nditô yoÿå…¶' …côTv;
≤S]yÿmpuû iw tÿ mw];v®Ö<y;…m=ÿyà ; yjet
mw];v®Ä,t;ÿmvÖe opÿTw y;ôTmnoåSk¡Nd;yÖ yo v; aÖ…¶mÿtO Suû q;' vedtÖ A
Ru t≥à ru SmÖw
kLpÿm;n Eitô p[TyÖve itÿœit s'vTsÖro v; aÖ…¶ARtSuû q;StSyÿ vsÖNt"
≤xroÿ g[I„ô mo d≤=ÿ," pÖ=o vÖW;R" puCz¡˝ xÖrduˇrÿ " pÖ=o hÿme NÖ to
m?yÿMpUvpR =Ö ;…ítÿyoåprpÖ=;" purIÿWmhor;Ö];,I∑ÿk; EÖW v;
361

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶A≥tà Suû q; y EÖv' vedtÖ A
Ru t≥à ru SmÖw kLpÿm;n Eitô p[TyÖve itÿœit
pÖj[ ;pÿitôv;R EÖt' Jywœ‰ÿk;moô Nyÿ/ˇÖ ttoô vw s Jywœ‰mÿgCzÖ¥ EÖv'
ivô√;nÖ…¶' …cÿntûu e Jywœ‰ÿmvÖe gÿCzit –6–
yd;kÀt¡ ;TsÖmsÿß
u oıOdû o v;ô mnÿso v;ô sM.ÿtO Ö' c=ÿWu o v; ) tmnûu p[ie hÿ
su’tû Syÿ loôk˘ y]WÃyR " p[qmÖj; ye pÿru ;Ö,;" –
EÖt˝ sÿ/SqÖ p·rÿ te dd;…mô ym;ôvh;ÿCzπv…Ö /' j;ôtvedÿ ;" ) aÖNv;ôgNÖ t;
yÖDpÿitvoRô a]Ö t˝ Smÿ j;nIt prÄme Vyoÿmn( –
j;ônIôt;dÿne MprÄme VyoÿmNÖ dev;ÿ" s/Sq; ivôd ÂÄpmÿSy )
yd;ôgCz;ÿTpÖ…q….ÿdvRe yÖ ;nÿ·w r∑;pûtU Re ’¡,tu ;d;ôivrÿSmw –
sMp[ Cyÿv?vÖmnûu sMp[ y;ôt;¶ÿe pÖqo devyÖ ;n;ÿN’,u?vm( )
aÖ‚SmNTsÖ/SqeÖ a?yuˇrÿ ‚SmÖiNvêÿe dÖve ; yjÿm;ní sIdt –
p[StÖr,e ÿ p·rÖ…/n;ÿ ßucû ; ve¥;ÿ c bÖihRW;ÿ ) Aûcme ' yÖD' noÿ vhÖ suvdÿ vRÖe We uû
gNtÿve –
yidô∑MyTpÿr;Öd;nÖ' y∂Öˇ' y; cÖ d≤=ÿ,; ) tdÖ…¶vwêRÃ kmÖ,R " suvdÿ vRÖe We uÿ no
d/t( –
yen;ÿ sÖhß'Ö vhÿ…sô yen;ÿ¶e svRvde sÖ m( ) tenmeÖ ' yÖD' noÿ vhÖ suvdÿ vRÖe We uû
gNtÿve –
yen;ÿ¶Öe d≤=ÿ,; yuˇû _; yÖD' vhÿNTyû‚O Tvjÿ" ) tenmeÖ ' yÖD' noÿ vhÖ suvdÿ vRÖe We uû
gNtÿve –
yen;ÿ¶e su’
û tÿ" pÖq; m/oô/;Rr;ÿ Vy;nÖx"u ) tenmeÖ ' yÖD' noÿ vhÖ suvdÿ vRÖe We ûu
gNtÿve –
y]Ö /;r;ô anÿpte ;ô m/oô`tRûO Sy cÖ y;" ) tdÖ…¶vÃêRw kmÖ,R " suvdÿ vRÖe We uÿ no
362

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

d/t( –7–
y;Steÿ a¶e sÖ…m/oô y;inô /;mÖ y; …jô◊; j;ÿtvedoô yo aÖ…cR" ) ye tÿe
a¶e mÖ@e yoô y îNdÿvSÖ te….ÿr;ÖTm;nÃ' …cnuih p[j;ônn( –
¨ÖTsÖ•yÖ DÖ o v; EÖW ydÖ…¶" ik˘ v;hwtÖ Syÿ i£ôyte ik˘ v;ô n y√;
aÿ?vÖyrRu ¶Ä …e íôNv•ÿNtÖrTe y;ôTmnoô vw tdÖNtrÿie tô y;Stÿe a¶e sÖ…m/oô y;inô
/;meTy;ÿhWÖw ; v; aÖ¶"e Svÿy…' côitrÄ…¶rÄve tdÖ…¶' …cÿnoitô
n;?vÖyrRu ;ÖTmnoôåNtrÿie tô ctÿßÖ a;x;ô" p[ cÿrNTvÖ¶yÿ îÖm' noÿ yÖD' nÿytu
p[j;ônn( ) `Otû ‚MpNvÿ•jÖ r˝ suvû IrÄMb[˜ÿ sÖ…m∫ÿvTÖ y;¸ÿtIn;m( –
sûvu gÖ ;RyÖ v; EÖW loôk;yopÿ /IyteÖ yTkûmÀ íR tÿßÖ a;x;ô" p[ cÿrNTvÖ¶yÖ
îTy;ÿhÖ )2) idxÿ EÖvtw ne Ö p[ j;ÿn;tIô‡m' noÿ yÖD' nÿytu p[j;ôn…•Ty;ÿh
suvgÖ SR yÿ loôkSy;ô….nIÿTyÖw b[˜ÿ sÖ…m∫ÿvTy;¸ÿtIn;ô…mTy;ÿhÖ b[˜,ÿ ;Ö vw
dÖve ;" sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ yd(b˜[ <ÿ vTyopÖd/;ÿitô b[˜,ÿ vÖw t¥jÿm;n"
suvgÖ | loôkmeiÿ t pÖj[ ;pÿitôv;R EÖW ydÖ…¶StSyÿ pÖj[ ;" pÖxvÖXzNd;ÿ˝…s
ÂÖp˝ sv;ôNR v,;ÖiR n∑ÿk;n;' k⁄y;R{pUû ,e vÖw p[jÖ ;MpÖxHU zNd;ô˝Syvÿ ®ÖNıeåqoÿ
p[jÖ ;>yÿ EÖvnw Mÿ pÖx>u yÖXzNdoÿ>yoåvÖ®ı‰ÿ …cnute –8–
m…yÿ gO;ÖMygÿe[ aÖ…¶˝ r;ÖySpoW;ÿy supj[ ;ôSTv;yÿ sûvu Iy;ÃyR ) m…yÿ
p[jÖ ;Mm…yô vcoÃR d/;ôMy·rÿ∑;" Sy;m tÖnvu ;ÿ suvû Ir;ÿ" – yo noÿ aÖ…¶"
ipÿtro ˙ÖTSvÿNtrmÿTyoôR mTy;R˝Ã a;ivôvx
e ÿ ) tm;ôTmNp·rÿ gOImhe vÖyMm;
so aÖSm;˝ aÿvhÖ ;yÖ pr;ÿ g;t( –
ydÿ?vÖyrRu ;ÖTm•Ö…¶mgûhO ITv;ô…¶' …cÿnyûu ;¥oÿåSyÖ Svoÿå…¶Stmipô yjÿm;n;y
…cnuy;dÖ…¶' %lûu vw pÖxvo ånUpÿ itœNteåpÖ£;mÿk
u ; aSm;TpÖxvÿ"
363

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Syûmu …R yÿ gO;ÖMygÿe[ aÖ…¶…mTy;ÿh;ôTm•evÖ SvmÖ…¶' d;ÿ/;rÄ n;Sm;ÿTpÖx
Ä voåpÿ
£;m≤Nt b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ yNmO∞;pÿí;ô¶re nÿ ;ô¥mqÖ kSm;ÿNmûdO ;
c;ô≤∫í;ô…¶íIÿytÖ îitô ydÖ≤∫" s'yÖ *Ty;poô vw sv;ÃR devÖ t;ÿ
dÖve t;ÿ….rÄve nw ˝Ö s˝ sOjÿ itô yNmûdO ; …cônotIôy' v; aÖ…¶vÃêRw ;nÖroÿå…¶nÖvw
tdÖ…¶' …cÿnoit b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ yNmûdO ; c;ô≤∫í;ô…¶íIôyteqÖ
kSm;ÿd…Ö ¶®ÿCytÖ îitô yCCzNdoÿ….…íÖnoTyÖ¶yoô vw zNd;ÿ˝…sô
tSm;ÿd…Ö ¶®CyÖtåe qoÿ îÖy' v; aÖ…¶vÃêRw ;nÖro yNmOdû ; …cônoitô
tSm;ÿd…Ö ¶®ÿCyte ihr<ye∑k
Ö ; ¨pÿ d/;itô JyoitôvRw ihrÿ<y'Ö
JyoitÿrvÄe ;‚SmÿNd/;ôTyqoô tejoô vw ihrÿ<y'Ö tejÿ EÖv;TmN/ÿˇÖe yo v; aÖ…¶˝
sÖvtR oÿm%
u ' …cnûtu e sv;ÃsR u pÖj[ ;Sv•ÿm·ˇô sv;ôR idxoôå…. jÿyit
g;yÖ]IMpûru St;ôdpu ÿ d/;it i]ô∑.u 'Ã d≤=,Öto jgÿtIMpÖí;dÿn∑ûu .ë mÿ ˇu rÄt"
pÖ…¤Mm?yÿ EÖW v; aÖ…¶" sÖvtR oÿm%
u SÖ t' y EÖv' iv√;˝…íÿntûu e sv;ÃsR u
pÖj[ ;Sv•ÿm·ˇô sv;ôR idxoôå…. jÿyTÖ yqoÿ idôXyÿve idxÖMp[ vÿyitô
tSm;ÿi∂ô≤x idKp[ot;ÿ –9–
pÖj[ ;pÿitrÄ…¶mÿsjO tÖ soÿåSm;Tsû∑O " p[;õ™p;[ {ÿvˇÖ Sm;ô aêÖMp[Ty;ÿSyÖTs
dÿ≤=ô,;vÿttR Ö tSmÿw vû‚O „,Mp[Ty;ÿSyÖTs p[TÖ yõ™õ;vÿttR Ö tSm;ÿ
AWÖ.Mp[Ty;ÿSyÖTs ¨dÖõõ™ ;vÿttR Ö tSmÿw bÖStMp[Ty;ÿSyÖTs ËÖ?voÃåR {vÖˇSmÖw
pu®Wÿ MÖ p[Ty;ÿSyÖ¥Tpÿxx
u IôW;R<yÿpu dÖ /;ÿit sÖvtR ÿ EÖvnw mÿ vÖ®?yÿ …cnut EÖt;
vw p[;,ÿ .Ö tO íÖ =u„ÿ mtIô·r∑ÿk;ô yTpÿxx
u IôW;R…,Ö yTpÿxx
u IôW;R<yÿpu dÖ /;ÿitô
t;….ÿrveÄ yjÿm;noôåmu‚„mÃL\ loôkÉ p[;…,ôTyqoô t;….ÿrvÄe ;Sm;ÿ îÖme loôk;" p[
.;ÿ≤Nt mOdû ;….ô≤lPyopÿ d/;it me?yÖTv;yÿ pÖxvu ;R EÖW ydÖ…¶r•ÿMpÖxvÿ EÖW
%lûu v; aÖ…¶yRTpÿxx
u IôW;R…,Ö y' k;ômyÿte Ö knIÿyoôåSy;•ÿ˝ Sy;ôiditÿ
364

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

s'trÖ ;' tSyÿ pxuxIôW;R<yupÿ d?y;ôTknIÿy EÖv;Sy;•ÿM.vitô y' k;ômyetÿ
sÖm;vÿdSÖ y;•˝Ã Sy;ôiditÿ m?yÖtStSyopÿ d?y;TsÖm;vÿdve ;Sy;•ÿM.vitô
y' k;ômyetÿ .UyoôåSy;•ÿ˝ Sy;ôidTyNtÿWe uû tSyÿ Vyûdu ÁU opÿ d?y;dNtÖt
EÖv;Sm;ô a•Ömvÿ ®NıÖe .UyoôåSy;•ÿM.vit –10–
StegÖ ;Nd˝∑^;>ÿ y;' mÖ<@Ük;ôÔM>yÿ…e .ô‡r;dÿk;' %;ôdne o‡jR˝
s˝sûdU ne ;‡rÿ<y'Ö j;MbIÿlne Ö mOdMÿ bÖSvR…e .ô" xkÿrú ;….ôrvÿk;ô‡mvÿk;….ô"
xkÿrú ;‡muTs;ôdô ne ÿ …jô◊;‡mÿv£ÖNdenÖ t;lû˝u srÿSvtI' …j◊;ôg,e[ ÿ –11–
v;jÖ˝ hnÿ>U y;‡mÖp a;ôSyÿne ;‡idôTy;' z™m≈ÿ…u .‡®py;ômm/ÿr,e oœÿnº Ö
sduˇrÿ ,Äe ;‡Ntÿr,e ;nUk;ôx' p[k
ÿ ;ôxne Ö b;Áÿ˝ Stn…yôà'u inÿb;ô/R ne ÿ sUy;ô¶R I
c=u>ÿ y;R' ivô¥tu *ÿ kÖn;nÿk;>y;‡mÖxinÿMmÖ‚St„k¡,É Ö blÿMmÖ∆….ÿ" –12–
kûmÀ ;RHzÖf‡ì rÄCzl;ÿ…." kÖipÔÿl;ô‡NTs;mÖ k⁄iœÿk;….‡jRvÖ '
jÏ;ÿ….‡rgÖd' j;nÿ>u y;' vIôyÃ| kûh⁄ ;>y;' .ÖyMp[cÿ ;ôl;>y;'
guhoÿppÖ=;>y;‡mÖ…ên;ôv˝s;ÿ>y;ô‡midÿit˝ xIô„,;R inAÃi≥ t'ô
inj;RLÃ mkÉn xIô„,;R –13–
yoK]'Ö gO/;[ …ÿ .‡yugûR m;nÿtne …côˇMmNy;ÿ…." s'£oôx;Np[;,ô "w p[k
ÿ ;ôxne Ö Tvc'Ã
pr;k;ôxne ;Ntÿr;' mÖxk;ôNkÉx‡wÖ irN{Ö˝ Svpÿs;ô vhÿne Ö bOhSÖ pitÿ˝
xk⁄ins;ôdne Ö rqÿm‚u „,h;ÿ…." –14–
…mô];v®ÿ,*Ö ≈o,Iÿ>y;‡imN{;ô¶I ≤xÿ%<Ö @;>y;ô‡imN{;ôbhO SÖ ptIÿ
365

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ë®>y;ô‡imN{;ôiv„,ÿU aœIôvŒ;ÿ˝ sivôt;rÄMpuCzÿnπ
gN/Öv;RHzπpneÿ ;‡PsÖrsoÿ mu„û %;>y;ô' pvÿm;nMp;ôynu ;ÿ
pÖiv]ÖMpo];ÿ>y;‡m;ô£mÿ,˝ SqûrU ;>y;'à p[itô£mÿ,Ö' k⁄œ ;ÿ>y;m( –15–
îN{ÿSy £oô@o‡idÿTyw p;jÖSy'Ã idôx;' jÖ]voÿ
jIômtU ;ÿNhOdy*pÖx;>y;ÿ‡mÖNt·rÿ=Mpu·rôtt;ô n.ÿ ¨dÖy,RÃe ‡e N{;ô,IMPlIôˆ;
vÖLmIk;ÿNKloôª; …gôrINPl;ô≤x….ÿ" smû{u mûdu rÿ,e vwê;nÖrM.Smÿn; – 16

pU„û ,o vÿinôœ‡u rÿN/;ôhSe SqÿrU gûdu ; sÖp;RNgud;ÿ….‡ARtû NU pû∑O I….ô‡idRvMÿ pûœO nº Ö
vsUnÿ ;Mp[qmÖ ; k°k¡s; ®Ä{;,;Ã' i√ôtIy;ÿidôTy;n;Ã' tûtO Iy;i©ÿrs;' ctûqu IR
s;ô?y;n;ÿMpçÖmI ivêÿWe ;' dÖve ;n;ÿ˝ WÖœI –17–
aojoÿ g[Ivô ;….ô‡inRAiÃ≥ tmÖSq….ô‡irN{Ö˝ Svpÿs;ô vhÿne ®Ä{Syÿ ivcÖl"
SkÖN/oåhor;Ö]yoÿi√Öt≥ Iyoÿå/Rm;ôs;n;Ã' tûtO Iyoÿ m;ôs;' cÿtquû R A¡tnûU ;MpÿçmÖ "
s'và TsÖrSyÿ WÖœ" –18–
a;ÖnNÖ d' nÖNdqÿnu ;ô k;mMp[Ty;ôs;>y;' .Öy˝ ≤xÿtIôm>y;'Ã
pÖ≤[ xWÿMp[x;ôs;>y;ÿ˝ sUy;RcN{Öms*ô vOKy;ÿ>y;˝ Xy;mxbÖl*
mtÿò;>y;'ô Vyÿiu ∑˝ ÂÖp,e Ö inmÿ·u[ ˇ_Öm¡p,e –19–
ahÿm;R˝ô senÖ r;i]ÖMpIvÿs;ôpo yûWU ,e ÿ `ûtO ˝ rsÿne Ö Xy;' vsÿy;
dUWû Ik;ÿ….Ó;Rdô iu nô‡m≈u…ÿ .ô" pO„v;ô' idvÿ˝ ÂÄp,e Ö n=ÿ];…,Ö p[itÿÂpe,
366

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pO…qôvI' cmÃ,R ; zÖvI' zÖVyoÿ‡p;’ÿt;yÖ Sv;h;lÿB/;yÖ Sv;h;ÿ ¸ût;yÖ
Sv;h;ÿ –20–
aÖ¶"e pÿ=iÖ t" srÿSvTyÖw inpÿ=itô" somÿSy tûtO Iy;ôp;'
cÿtQuû yoR‡Wÿ/In;MpçÖmI s'vTsÖrSyÿ WÖœI mÖ®t;ÿ˝ s¢ÖmI bOhSÖ ptÿre ∑ÖmI
…mô]Syÿ nvÖmI v®ÿ,Sy dxÖmI‡N{ÿSywk;dÖxI ivêÿWe ;' dÖve ;n;Ã' √;dÖxI
¥;v;ÿp…O qôVyo" p;ôê'R yÖmSyÿ p;$ûrU " –21–
v;ôyo" pÿ=iÖ t" srÿSvtoô inpÿ=it‡íÖcN{mÿsStûtO Iy;ô n=ÿ];,;' ctûqu IR
sÿivôt"u pÿçmÖ I ®Ö{Syÿ WÖœI sÖp;R,;ÿ˝ s¢ÖMyÿ‡yÖMR ,oÿå∑ÖmI Tv∑ÿnë vR mÖ I
/;ôtdu x
RÃ mÖ I‡N{;ô<y; Eÿk;dÖXy‡idÿTyw √;dÖxI ¥;v;ÿp…O qôVyo" p;ôê'R yÖMyÿw
p;$ûrU " –22–
pNq;ÿmnûvU GO >y;ô˝ÿ s'tiÿ t˝ ò;vÖNy;ÿ>y;ô˝ xuk;ÿ≤NpÖˇne ÿ h·rôm;,Ã' yÖKn;
hlIÿ+,;Np;pv;ôtne ÿ kÀXû m;Hzk¡…." xvÖt;RnvU ?ÿ yenÖ xunoÿ ivôxsÿnne
sÖp;‹ L\ loÿihtgÖN/enÖ vy;ÿ˝…s pKvgÖN/enÿ ipôpI≤lÿk;" p[x;ôdne ÿ –23–
£mwrÖ Tyÿ£mI√;ôjI ivêwdÿ vReÖ yw …RÖ Dyÿ"w s'ivd;ôn" )
s noÿ ny su’tû Syÿ loôk˘ tSyÿ te vÖy˝ SvÖ/y;ÿ mdem –24–
¥*Stÿe pûœO ' pÿ…O qôvI sÖ/Sqÿm;ôTm;Nt·rÿ=˝ smû{u o yoinô" sUySRÃ teÖ
c=uvû ;Rt"ÿ p[;,ô íÖN{m;ô" ≈o]Ö' m;s;ÿí;/Rm;ôs;íÖ pv;Ã<R yOtû vo©;ÿin
s'vTsÖro mÿihôm; –25–
367

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aÖ…¶" pÖxru ;ÿsIôˇne ;ÿyjNtÖ s EÖt' loôkmÿjyÖ¥‚Smÿ•…Ö ¶" s tÿe loôkSt'
jÿ„e yÖSyq;vÿ …j`[ v;ôy"u pÖxru ;ÿsIôˇne ;ÿyjNtÖ s EÖt'
loôkmÿjyÖ¥‚SmÿNv;ôy"u s tÿe loôkStSm;ÿÊv;ôNtrÿ„e y;…mô yidô
n;vÖ…j`ÿS[ y;idôTy" pÖxru ;ÿsIôˇne ;ÿyjNtÖ s EÖt' loôkmÿjyÖ¥‚Smÿ•;idôTy"
s tÿe loôkSt' jÿ„e y…sô y¥ÿv…Ö j`ÿ…[ s –26–
îit pçmk;<@e sPtm" p[p;#k" 7
îit pçm' k;<@' sMpU,mR ( 5
Wœ' k;<@m(
aq Wœk;<@e p[qm" p[p;#k" 1
p[;cô Inÿv˝x' kroit devmnu„û y; idxoô Vyÿ.jNtô p[;cI'Ã devÖ ; dÿ≤=ô,;
ipôtrÿ" p[tÖ IcI'Ã mnu„û y;ÿ ¨dIÿcI˝ ®Ö{; yTp[;cô Inÿv˝x' kôroitÿ
devloôkmevÖ t¥jÿm;n ¨Öp;vÿttR Öe p·rÿ ≈yTyôNtihRtà oô ih devÿ loôko
mÿn„u yloôk;‡•;Sm;Lloôk;TSvetÿ Vy…môvTe y;ÿÛ"û ko ih t√πdÖ
y¥Öm‚u „m'Là loôkåÉ ‚Stÿ v;ô n veitÿ
…dô+vÿtIk;ôx;Nk¡roTyu.û yoÿloRk
ô yoÿr…Ä .…jÿTyw kÉxXmô≈u vÿpte nÖ%;inô in
’¡Ntte mOtû ; v; EÖW; Tvgÿm?Öe y; yTkÉx
¡ Xmô≈u mOtû ;mÖve
Tvcÿmme?Ö y;mÿphÖ Tyÿ yÖ…Dyoÿ .UTû v; me/mÖ pu TÖw y‡i©ÿrs" suvgÖ | loôk'
yNtoôåPsu dIÿ=;tÖpsIô p[;vex
ÿ y•ÖPsu ò;ÿit s;ô=;devÖ dIÿ=;tÖpsIô avÿ
®N/e tIôqRe ò;ÿit tIôqRe ih te t;' p[;vÿx
e yNtIôqRe ò;ÿit tIôqmR vÖe sÿm;ôn;n;'Ã
.vTyô‡poÿ åXn;TyNtrÄt EÖv me?yoÿ .vitô v;sÿs; dI=yit s*ôMy' vw
=*m'Ã devÖ tÿy;ô somÿmWÖe devÖ t;ômpu iÿw tô yo dI=ÿtÖe somÿSy tÖnrU …ÿ s tÖnvu Ã' me
368

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p;ôhITy;ÿhÖ Sv;mevÖ devÖ t;ômpu TÖw yqoÿ a;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSteåô ¶eStUWÿ ;ô/;n'Ã
v;ôyov;Rtà pÖ ;n'à iptO,û ;' nIôivroWÿ/In;' p[`;ôt" a;ÿidôTy;n;'à p[;cInt;ôno
ivêeWÿ ;' devÖ ;n;ômotunû =R ]ÿ ;,;mtIk;ôx;St√; EÖtTsÿvdR ve TÖ y'Ã y√;soô
y√;sÿs; dIô=yÿitô sv;R…Ã .revÄ nw Ã' devÖ t;ÿ….dIR=yit bÖih"p[;,ÿ oô vw
mÿn„ûu yÿStSy;xÿn' p[;,ô oÿåXn;itô sp[;,ÿ EÖv dIÿ=tÖ a;≤xÿto .vitô
y;v;ÿnvÖe ;Syÿ p[;,ô Stenÿ sÖh me/mÖ pu iÿw t `Otû ' devÖ ;n;ô' mStuÿ iptO,û ;' in„pÿKv'
mnu„û y;ÿ,;ô' t√; EÖtTsÿvdR ve TÖ y'Ã y•vÿnItÖ' y•vÿnIten;>yô¤π sv;RÃ EÖv
devÖ t;ÿ" p[I,;itô p[Cyutÿ oô v; EÖWoÿåSm;Lloôk;dgÿto devloôk˘ yo
dIÿ≤=ôtoÿåNtôrve Ö nvÿnItÖ' tSm;ô•vÿnIten;ô>yÿ¤åπ nuloôm' yjuWÿ ;û Vy;vOÊÿ y;ô
îN{oÿ vO]û mÿhNÖ tSyÿ kônIinÿk;ô pr;ÿåptÖˇd;Ôÿnm.vÖ¥d;ô¤π c=urÿ vÄe
.[;tOVÿ ySy vO¤ûπ d≤=ÿ,'Ö pUvmÖR ;å¤πÿ sÖVy˝ ih pUv'ÃR mnu„û y;ÿ a;ôÔteÖ n in
/;ÿvteÖ nIvÖ ih mÿn„ûu y;ÿ /;vÿNteô pçÖ ’Tvô a;å¤πû pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ
yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ ®N/eô p·rÿ…mtÖm;å¤πåpÿ·r…mtÖ˝ ih mÿn„ûu y;ÿ a;ôÔteÖ
stUl
ÿ yÖ ;åå¤πåpÿtl
U y;ô ih mÿn„ûu y;ÿ a;ôÔteÖ Vy;vOÊÿ ywô ydpÿtl
U y;ÔIôt vj[ÿ
îv Sy;ôTstUl
ÿ yô ;¤πÿ …m]ÖTv;yeN{oÿ vO]û mÿhNÖ Tsoÿå2Öpoÿå2Ö>yÿ…m[ytÖ t;s;ô'
yNme?y'Ã yÖ…DyÖ˝ sdevÿ mÖ ;sIôˇdÖpodÿ£;mÖˇe dÖ.;R aÿ.vÖNy∂ÿ.R puÔIôl"w
pÖvyÿitô y; EÖv me?y;ÿ yÖ…Dy;ô" sdevÿ ;ô a;pÖSt;….ÿrvÄe nw Ã' pvyitô √;>y;'Ã
pvyTyhor;Ö];>y;ÿmvÖe nw Ã' pvyit i]ô…." pÿvyitô ]yÿ îÄme loôk;
EÖ….revÄ nw Ã' loôk"ì pÿvyit pÖç….ÿ" pvyitô pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖDo
yÖD;ywvÖ nw Ã' pvyit WÖ≤@±." pÿvyitô W@±v; Aûtvÿ Aût…u .ÿrvÄe nw Ã' pvyit
sÖ¢….ÿ" pvyit sÖ¢ CzNd;˝Ã…sô CzNdoÿ….revÄ nw Ã' pvyit nÖv….ÿ" pvyitô
nvÖ vw pu®W¡ e p[;,ô ;" sp[;,ÿ mevÖ nw Ã' pvyÖTyek…¡ v˝xTy; pvyitô dxÖ
hSTy;ÿ aÖ©l
ë yÿ oô dxÖ p¥;ÿ a;ôTmwk…¡ vô˝xo y;v;ÿnvÖe pu®Wÿ SÖ tmpÿ·rvgR'
369

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pvyit …côTpitÿSTv; pun;ô‚TvTy;ÿhÖ mnoô vw …côTpitômnR sÿ vÖw nw Ã' pvyit
v;ôKpitÿSTv; pun;ô‚TvTy;ÿh v;ôcvw nw Ã' pvyit devÖ STv;ÿ sivôt;
punÿ ;ô‚TvTy;ÿh sivôtpO sÿ[ tU EÖvnw Ã' pvyitô tSyÿ te piv]pte pÖiv]e,ÿ Ö ySmwô
k' punû e tCz¡kyÉ …Ö mTy;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSte –1–
y;vÿNtoô vw devÖ ; yÖD;y;punÿ tÖ t EÖv;.ÿvNÖ y EÖv' ivô√;NyÖD;yÿ punIôte
.vÿTyevô bÖih" pÿv…yôTv;Nt" p[ p;ÿdyit mnu„yloôk EÖvnw Ã' pv…yôTv;
pUtû ' devÿ loôk' p[ ,ÿyTÖ y‡dIÿ≤=tÖ Ekôy;¸ûTyeTy;ÿÛ" ßuvû ,e Ö ctÿßo juhoit
dI≤=tÖTv;yÿ ßucû ; pÿçmÖ I' pç;ÿ=r; pÖi¤" p;¤oÿ yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ ®NıÖ
a;kÀT¡ yw p[yÖ ju åÖe ¶yeÖ Sv;heTy;ôh;kÀT¡ y;ô ih pu®Wÿ o yÖDmÖ…. p[yÿ ¤ûu π yjeyÖ ie tÿ
me/Ö ;ywÖ mnÿsåÖe ¶yeÖ Sv;heTy;ÿh me/Ö y;ô ih mnÿs;ô pu®Wÿ o yÖDmÿ….ôgCzÿitô
srÿSvTyw pU„û ,eåÿ ¶yeÖ Sv;heTy;ÿhÖ v;Gvw srÿSvtI pO…qôvI pUWû ; v;ôcvw
pO…ÿ qôVy; yÖD' p[ yu¤ÿ û a;poÿ devIbRhO tIivRêxM.uvÖ îTy;ÿhÖ y; vw
v„y;RSô t; a;poÿ devÖ IbOhÃR tÖ IivRêô xÿM.uvoô ydetÖ ¥junû R b[yUû ;i∂ôVy;
a;poåx;ÿNt; îÄm' loôkm; gÿCzπy‡ûu r;poÿ devIbOhR tIivRêxM.uvÖ
îTy;ÿh;ôSm; EÖvnw ;ÿ loôk;yÿ xmyitô tSm;ÿCz;ôNt; îÄm' loôkm; gÿCz≤Ntô
¥;v;ÿp…O qôvI îTy;ÿhÖ ¥;v;ÿp…O qôVyoihR yÖD ¨ÖvNÃR t·rÿ=…Ö mTy;ÿh;ôNt·rÿ=Öe ih
yÖDo bOhÿ SÖ pitÿnoR hÖivW;ÿ vO/;ôiTvTy;ÿhÖ b[˜ô vw devÖ ;n;ô'
bOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vÖw ;Smwÿ yÖDmvÿ ®NıeÖ yd(byUû[ ;i√ÿ/·Öe ritÿ
yDSq;ô,mu CÿO ze√/O ;ô‚TvTy;ÿh yDSq;ô,mu vÖe p·rÿ vO,·ˇ_
p[jÖ ;pÿityRDÖ mÿsjO tÖ soÿåSm;TsO∑û " pr;ÿõTÖ¯ s p[ yjurû VlIÿn;ôTp[ s;mÖ
tmOgdu yÿ Czô¥dOgdûu yÿCzôˇd*ÿÌh[ ,Ö Sy*ÿÌh[ ,ÖTv‡mûcO ; juhÿ oit yÖDSyo¥ÿTy;
anu∑û Pë zNdÿs;ômdu yÿ CzôidTy;ÿ¸Sû tSm;ÿdnu∑û .ë ;ÿ juhoit yÖDSyo¥ÿTywô √;dÿx
370

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

v;TsbÖN/;Nyudyÿ Czô…•Ty;ÿ¸Sû tSm;ÿd√( ;dÖx….ÿv;RTsbN/ôivdoÿ dI=y≤Ntô
s; v; EÖWgRnà ∑ûu Gë v;gÿn∑ûu Gë ydetÖ yÖc;R dIô=yÿit v;ôcvw nw ˝Ö svRyà ;
dI=yitô ivêeÿ devÖ Syÿ netÖ ·u rTy;ÿh s;ivô}yetÿ ne Ö mtoRÃ vO,It
sÖ:yimTy;ÿh iptOdve TÖ ywtÿ ne Ö ivêeÿ r;Öy îÿW?u yôsITy;ÿh vwêdeVÖ yetÿ ne ÿ ¥uªû '
vO,ÿ It pu„û ysÖ îTy;ÿh p*ô„<yetÿ ne Ö s; v; EÖWKsRvà dR ve TÖ y;ÿ ydetÖ yÖc;R
dIô=yÿitô sv;R…Ã .revÄ nw Ã' devÖ t;ÿ….dIR=yit sÖ¢;=ÿr' p[qmÖ ' pÖdmÖ∑;=ÿr;…,ô
]I…,ô y;inô ]I…,ô t;Nyô∑;vupyÿ ≤Ntô y;inÿ cÖTv;·rÖ t;Nyô∑* ydÖ∑;=ÿr;Ö
tenÿ g;yÖ]I ydek;ÿdx;=r;Ö tenÿ i]ô∑Gë yd(√;dÿx;=r;Ö tenÖ jgÿtIô s; v;
EÖWKsRv;R…Ã ,ô CzNd;˝…sô ydetÖ yÖc;R dIô=yÿitô sve…ÃR .revÄ nw 'Ö
zNdoÿ….dIR=yit sÖ¢;=ÿr' p[qmÖ ' pÖd˝ sÖ¢pÿd;ô xKvÿrI pÖxvÖ" xKvÿrI
pÖxnU vÖe ;vÿ ®N/ô Ek¡Sm;dÖ=r;Ödn;ÿ¢' p[qmÖ ' pÖd' tSm;ô¥√;ôcoån;ÿ¢'Ö
tNmÿn„ûu y;ÿ ¨pÿ jIv≤Nt pU,û yR ;ÿ juhoit pU,û R îÿvÖ ih p[jÖ ;pÿit"
p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰wô NyUnÿ y; juhoitô NyUnÿ ;ô≤ı p[jÖ ;pÿit" p[jÖ ; asOjÿ t p[jÖ ;n;ô˝
sO∑‰wÿ –2–
AûKs;ôme vw devÖ >e yoÿ yÖD;y;itÿœm;neÖ ’„,oÿ Âôp' ’ûTv;pÖ£My;ÿitœt;ô'
teåÿ mNyNtô y' v; îÄme ¨ÿp;vÖTSyRt"Ö s îÄd' .ÿiv„yôtIitô te ¨p;ÿmN]yNtô te
aÿhor;Ö]yoÿmiR hôm;nÿmpinô/;yÿ devÖ ;nupû ;vÿttRe ;meWÖ v; Aûco v,oRô yCzûK⁄ l'
’¡„,;…jônSywWô s;ªoô yT’û„,‡mOKÿ s;ômyoô" ≤xLpeÿ Sqô îTy;ÿhKs;Rmô e
EÖv;vÿ ®Nı EÖW v; aˆoô v,oRô yCzûK⁄ l' ’¡„,;…jônSywWô r;i]ÿy;ô yT’û„,'
ydevÖ nw yÿ oôSt]Ö Nyÿˇ_ô' tdevÖ ;vÿ ®N/e ’„,;…jônne ÿ dIWyitô b[˜,ÿ oô v;
EÖt{Upû ' yT’¡„,;…jôn' b[˜,ÿ vÖw nw Ã' dI=yitô‡m;' …/yÖ˝ ≤x=ÿm;,Sy
devÖ Te y;ÿh yq;yÖjru vÄe tw ‡Ì.oRô v; EÖW y∂Iÿ≤=ôt ¨Lbô' v;sÖ" p[o,utÃR Öe
371

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSm;ôÌ.;R"ô p[;vOtÿ ; j;yNteô n purû ; somÿSy £ôy;dpoÿ<vIRtÖ yTpurû ;
somÿSy £ôy;dÿpo<vIôtR g.;R"Ã p[jÖ ;n;'Ã pr;Öp;tuk
ÿ ;" Syu" £°ôte someåpoÿ,tRu Öe
j;yÿt EÖv tdqoô yq;ô vsIÿy;˝s' p[Typo,utûR e t;ôdgO vÖe t‡di©ÿrs"
suvgÖ | loôk˘ yNtô Ëj|ô Vyÿ.jNtô ttoô ydÖTy≤xÿ„ytÖ te xÖr; aÿ.vÖ•GU vwR
xÖr; yCzÿrmÄ yIô me%l
ÿ ;ô .vÖTyUjmÃR vÖe ;vÿ ®Nıe m?yôt" s' nÿÁit m?yôt
EÖv;Sm;ô Ëj|Ã d/;itô tSm;ÿNm?yôt Ëôj;R .uÔÿ t Ëô?v| vw pu®Wÿ Syô n;>ywô
me?yÿmv;ôcInÿmme?Ö y' yNmÿ?yôt" sÖn' Áÿitô me?y'Ã cwvÖ ;Sy;ÿm?Öe y' cÖ
Vy;vÿtyR tÖ I‡N{oÿ vO]û ;yÖ vj[Ö' p[;hÿrTÄ s ]e/Ö ; Vyÿ.vÖTSFyStOtIÿy˝Ö
rqÖStOtIÿy'Ö yUpSÖ tOtIÿy' yeåÿ Nt"xÖr; axIÿyNR tô te xÖr; aÿ.vÖNtCzôr;,;ÿ˝
xrÄTv' vj[oô vw xÖr;" =uT%luû vw mÿn„ûu yÿSyô .[;tOVÿ yoô yCzÿrmÄ yIô me%l
ÿ ;ô
.vÿitô vj[,ÿe vÖw s;ô=;T=u/'Ö .[;tOVÿ y' m?yôtoåpÿ hte i]ôv∫
O vÿ it i]ôv√O w
p[;,ô ≤S]ôvtO mÿ vÖe p[;,ô ' mÿ?yôto yjÿm;ne d/;it pOQû vI .ÿvitô r∆Unÿ ;ô'
Vy;vOÊÿ ywô me%l
ÿ y;ô yjÿm;n' dI=yitô yoK]e,ÿ Ö pàI'Ã ‚mqunTÖ v;yÿ yÖDo
d≤=ÿ,;mÄ>yÿ?y;yġ;˝ smÿ.vġidN{oÿåc;yÖTsoÿåmNytÖ yo v; îÄto
jÿinô„yteÖ s îÄd' .ÿiv„yôtIitô t;' p[;ivÿxˇÖ Sy;ô îN{ÿ EÖv;j;ÿytÖ
soÿåmNytÖ yo vw midôtoåpÿro jinô„yteÖ s îÄd' .ÿiv„yôtIitô tSy;ÿ
anumû XO yô yoinôm;…CzÿnTÖ s; sUtû vÿx;.vÖˇTsUtû vÿx;ywÖ jNmô t;˝ hSteÖ
Nyÿv∑e ytÖ t;MmOgû We uû Nyÿd/;ôTs; ’¡„,ivW;ô,;.ÿviÖ dN{ÿSyÖ yoinÿr…sô m;
m;ÿ ih˝sIô·ritÿ ’„,ivW;ô,;Mp[ yÿCzitô syoÿinmÖve yÖD' k¡roitô syoÿin'ô
d≤=ÿ,;Ö˝ syoÿinô…mN{ÿ˝ syoinôTv;yÿ ’û„yw Tv;ÿ susSÖ y;y;ô îTy;ÿhÖ
tSm;ÿd’∑pÖCy; aoWÿ/y" pCyNte suipPpÖl;>yôSTv*Wÿ/I>yÖ îTy;ÿhÖ
tSm;ôdoWÿ/yÖ" fl'Ã gO≤Ntô yıStÿne k<@Üyû te ÿ p;mnÖM.;vuk
ÿ ;" p[jÖ ;"
Syuyû TR Smyÿte n¶ÖM.;vuk
ÿ ;" ’„,ivW;ô,y;ÿ k<@ÜyteåipôgÁO ÿ Smyte
372

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖj[ ;n;'Ã gopIôq;yÖ n purû ; d≤=ÿ,;>yoô netoÿ" ’„,ivW;ô,;mvÿ cOt¥Öe Tpurû ;
d≤=ÿ,;>yoô netoÿ" ’„,ivW;ô,;mÿvcûtO ¥e oinÿ" p[jÖ ;n;ÿMpr;Öp;tuk
ÿ ;
Sy;•Iôt;suû d≤=ÿ,;suû c;Tv;ÿle ’„,ivW;ô,;' p[;Syÿitô yoinôvRw yÖDSyô
c;Tv;ÿl'Ö yoinÿ" ’„,ivW;ô,; yon;ÿvvÖe yoin'Ã d/;it yÖDSyÿ
syoinôTv;yÿ –3–
v;Gvw devÖ >e yoåp;ÿ£;m¥ÖD;y;itÿœm;n;ô s; vnÖSptIôNp[;ivÿxTÖ swW;
v;GvnÖSpitÿWu vditô y; duNÿ du.û * y; tU,vÿ Öe y; vI,;ÿy;ô' y∂Iÿ≤=tdÖ<@'
p[yÖ Czÿitô v;cÿmvÖe ;vÿ ®NıÖ a*duMÿ bro .vÖTyUGv;R ¨ÿdMûu brÄ ËjRmà vÖe ;vÿ
®NıeÖ mu%nÿe Ö s‚Mmÿto .vit mu%tÖ EÖv;Sm;ô Ëj|Ã d/;itô tSm;ÿNmu%tÖ
Ëôj;R .uÔÿ te £°ôte someÿ mw];v®Ä,;yÿ dÖ<@' p[ yÿCzit mw];v®Ä,o ih
purû St;ÿd‚ûO TvG>yoô v;c'à ivô.jÿitô t;mO‚û Tvjoô yjÿm;neÖ p[itÿ œ;py≤Ntô
Sv;h;ÿ yÖD' mnÖsTe y;ÿhÖ mnÿs;ô ih pu®Wÿ o yÖDmÿ….ôgCzÿitô Sv;h;ô
¥;v;ÿp…O qôvI>y;ô…mTy;ÿhÖ ¥;v;ÿp…O qôVyoihR yÖD"
Sv;hoôrorÄNt·rÿ=;ôidTy;ÿh;ôNt·rÿ=Öe ih yÖD" Sv;h;ÿ yÖD' v;t;ôd;rÿ.Ö
îTy;ÿh;ôy' v;v y" pvÿtÖe s yÖDStmevÖ s;ô=;d; rÿ.te mu∑û I k¡roitô v;c'Ã
yCzit yÖDSyô /OTy;ô adIÿ≤=∑;ôy' b[;˜ÿ ,ô îitô i]®ÿp;ô˝ê;ÿh devÖ >e yÿ
EÖvnw Ö' p[;hÖ i]®Ä∞®w .Ä ye>ÿ y EÖvnw Ã' devmnu„û ye>yô" p[;hÖ n purû ; n=ÿ]>e yoô
v;cÖ' iv sOjÿ ¥Öe Tpurû ; n=ÿ]>e yoô v;c'Ã ivsOjû ¥e DÖ ' iv…CzÿN¥;ôdiu dÿtWe ûu
n=ÿ]We u v[tÖ ' ’¡,tûu ie tô v;cÖ' iv sOjÿ it yÖDv[tÿ oô vw dIÿ≤=ôto yÖDmevÖ ;….ô
v;cÖ' iv sOjÿ itô yidÿ ivsOjû √e „ÿw ,ôvImOcmÖ nuÿ b[yU ;¥ÖDo vw iv„,uyÿ DÖR ne vÖw
yÖD˝ s' tÿnoitô dwvIô' …/y'Ã mn;mhÖ îTy;ÿh yÖDmevÖ tNm[dÿ yit sup;ôr;
noÿ asÖ√xÖ îTy;ÿhÖ Vyuiÿ ∑mevÖ ;vÿ ®Nıe b[˜v;ôidnoÿ vd≤Nt hotÖVy'Ã
373

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dI≤=ôtSyÿ gOhû ;3 î n hoÿtVÖ y;3…mitÿ hÖivvwR dIÿ≤=ôto
y∆u¸ÿ yû ;¥jÿm;nSy;vÖd;yÿ ju¸yû ;¥• ju¸ÿ yû ;¥ÿDpÖ®rÄNt·rÿy;ô¥e devÖ ;
mnoÿj;t; mnoôyju Ö îTy;ÿh p[;,ô ; vw devÖ ; mnoÿj;t; mnoôyju SÖ te„vevô
pÖroå='Ã juhoitô t•evÿ ¸tÖ' nev;¸ÿt˝ SvôpNtô' vw dIÿ≤=ôt˝ r=;˝…s
…j`;˝sNTyô…¶" %luû vw rÿ=oôh;¶eÖ Tv˝ su j;ÿgiO h vÖy˝ su
mÿ≤NdWImÖhITy;ÿh;ô…¶mevÖ ;…/ôp;' ’ûTv; Svÿipitô r=ÿs;ômpÿhTy;
av[TÖ y…mÿvÖ v; EÖW k¡roitô yo dIÿ≤=ôt" Svipÿitô Tvmÿ¶e v[tpÖ ;
aÖsITy;ÿh;ô…¶vwR devÖ ;n;'Ã v[tÖ pÿitô" s EÖvnw Ã' v[tÖ m; lÿM.yit devÖ a;
mTye„ôR veTy;ÿh devÖ o ÁºWÿ sNmTyeWÃR ûu Tv' yÖD„e vI@‰ô îTy;ÿhtÖw ˝ ih
yÖD„e vI@Ötåe pÖ vw dIÿ≤=ôt;TsuWÿ pûu Wu ÿ î≤N{ôy' devÖ t;ÿ" £;m≤Ntô ivêeÿ devÖ ;
aÖ…. m;m;åvÿv]O …Ö •Ty;ÿh≤e N{ôy,e vÖw nw Ã' devÖ t;ÿ….ô" s' nÿyitô ydetÖ ¥junû R
b[yUû ;¥;vÿt EÖv pÖxnU …Ö . dI=etÿ Ö t;vÿNtoåSy pÖxvÿ" SyUû r;SveyTÿ soôm;
.Uyoÿ .ÖrTe y;ôh;pÿ·r…mt;nevÖ pÖxnU vÿ ®Nıe cÖN{mÿ…sô mmÖ .og;ÿy .ÖvTe y;ÿh
yq;devtÖ mevÖ nw ;ô" p[itÿ gO;it v;ôyveÿ Tv;ô v®ÿ,;yÖ Tveitô ydevÖ metÖ ;
n;nuiÿ dôxde yÿq;devtÖ' d≤=ÿ,; gmyedÖ ; devÖ t;ÿ>yo vOí‰etÖ ydevÖ metÖ ;
aÿniu dôxitÿ yq;devtÖ mevÖ d≤=ÿ,; gmyitô n devÖ t;ÿ>yô a; vOíÿ ‰teÖ
devIÿr;po ap;' np;ôidTy;ÿhÖ y√oô me?y'Ã yÖ…DyÖ˝ sdevÿ 'Ö t√oô m;vÿ
£…mWÖ…mitô v;vwtd;ôh;‡…Czÿ•'Ö tNtuÃ' pO…qôVy; anuÿ geW…Ö mTy;ÿhÖ setmÿu vÖe
’ûTv;Tyeiÿ t –4–
devÖ ; vw devÿ yÖ jÿnm?yvÖs;yÖ idxoô n p[;j;ÿnNÖ te2ÿ åÄ NyoÿåNymup;ÿ/;vÖNTvy;ô
p[ j;ÿn;mÖ Tvyeitô teåidÿTy;ô˝ smÿ…/[yNtô Tvy;ô p[ j;ÿn;ômie tô
s;åb[vÿ Iô√r'Ã vO,Öw mTp[;yÿ ,; EÖv voÿ yÖD; mdudÿ yn; asÖ…•itô
374

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

tSm;ÿd;idôTy" p[;yÿ ,Ö Iyoÿ yÖD;n;ÿm;idôTy ¨ÿdyÖnIyÖ" pçÿ devÖ t;ÿ yjitô
pçÖ idxoÿ idôx;' p[D;ÿTy;ô aqoô pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ
®NıeÖ pQy;ÿ˝ Svô‚StmÿyjÖNp[;cIÿmvÖe ty;ô idxÖ' p[;j;ÿn•Ö…¶n;ÿ d≤=ô,;
somenÿ p[tÖ IcIÃ˝ sivô]odIÿcIômidÿTyoô?v;R' pQy;˝Ã Svô‚St' yÿjitô
p[;cIÿmvÖe ty;ô idxÖ' p[j;ÿn;itô pQy;ÿ˝ Svô‚St…môÇ;¶IWom*ÿ yjitô
c=uWÿ Iô v; EÖte yÖDSyô ydÖ¶IWom*ô t;>y;ÿmvÖe ;nuÿ pXyTyô¶IWom;ÿivôÇ;
sÿivôt;r'Ã yjit sivôtpO sÿ[ tU EÖv;nuÿ pXyit sivôt;rÿ…môÇ;idÿit' yjtIôy'
v; aidÿitrÄSy;mevÖ p[iÿ tôœ;y;nuÿ pXyôTy‡idÿit…môÇ; m;ÿ®tÄ ImOcmÖ Nv;ÿh
mÖ®toô vw dwvÖ ;n;ô' ivxoÿ devivôx' %luû vw kLpÿm;n' mnu„yivôxmnuÿ
kLpteÖ yNm;ÿ®tÄ ImOcmÿ NÖ v;hÿ ivôx;' KlO¢‰wÿ b[˜v;ôidnoÿ vd≤Nt
p[y;ôjvÿdnnUy;ôj' p[;yÿ ,Ö Iy'Ã k;ôymÃR nUy;ôjvÿdp[y;ôjmudÿ yÖnIyÖ…mtIôme vw
p[yÿ ;ôj; aÖmI aÿnyU ;ôj;" swv s; yÖDSyô sNtÿitô‡Stˇq;ô n k;ôymÃR ;ôTm;
vw p[yÿ ;ôj;" p[jÖ ;nUyÿ ;ôj;
yTpÿy[ ;ôj;nÿNt·rÖy;d;ôTm;nÿmNÖ t·rÿy;ô¥dÿnyU ;ôj;nÿNt·rÖy;Tp[jô ;mÖNt·rÿy;ô¥tÖ"
%luû vw yÖDSyô ivtÿtSyô n i£¡yteÖ tdnuÿ yÖD" pr;ÿ .vit yÖD'
pÿr;Ö.vÿNt'ô yjÿm;ônoånuû pr;ÿ .vit p[y;ôjvÿdvÖe ;nUyÿ ;ôjvÿTp[;yÖ,Iy'Ã k;ôyÃ'R
p[y;ôjvÿdnUy;ôjvÿddu yÖnIyÖ' n;Tm;nÿmNtôrie tô n p[jÖ ;' n yÖD" pÿr;Ö.vÿitô n
yjÿm;n" p[;yÖ,IyÿSy in„k;ôs ¨ÿdyÖnIyÿm…Ö . invRpà itô swv s; yÖDSyô
sNtÿitô‡y;R" p[;yÿ ,Ö IyÿSy y;ôJy;ÿ yˇ; ¨ÿdyÖnIyÿSy y;ôJy;ÿ"
k⁄yû ;RTpr;ÿõmÖ 'u loôkm; roÿhTe p[mô ;yuk
ÿ " Sy;ô¥;" p[;yÿ ,Ö IyÿSy
puroånuv;ôKy;ÿSt; ¨ÿdyÖnIyÿSy y;ôJy;ÿ" kroTyô‚Sm•evÖ loôkÉ p[itÿ itœit
–5–
375

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

kô{íU Ö vw supÿ ,Ö IR c;ÿTmÂôpyoÿrSp/etR ;ô˝ s; kô{"U
supÿ ,Ö IRmjÿ yÖTs;b[vÿ IˇOtû IyÿSy;…môto idôiv somÖStm; hÿrÄ ten;ôTm;nÖ'
in„£°ÿ,Iô„vetIô‡y' vw kô{rU sÄ * supÿ ,Ö IR zNd;ÿ˝…s s*p,RyÖe ;" s;b[vÿ IdÖSmw
vw ipôtr*ÿ pu]û ;‚Nbÿ….OtStOtû IyÃSÿ y;…môto idôiv somÖStm; hÿrÄ ten;ôTm;nÖ'
in„£°ÿ,Iô„veitÿ m; kô{rU vÿ ocÖiditô jgÖTyudpÿ tÖ∞tudÿ x
R ;=r; sÖtI s;p[;Pÿ yô
NyÿvtRtÖ tSywô √π aÖ=reÿ amIyet;ô˝ s; pÖx…u .ÿí dIô=y;ô
c;gÿCzôˇSm;ô∆gÿtIô zNdÿs;' pxÖVyÿtm;ô tSm;ÿTpxumû Nt'Ã dIô=opÿ nmit
i]ô∑gë du pÿ tÖT]yoÿdx;=r; sÖtI s;p[;Pÿ yô NyÿvtRtÖ tSywô √π aÖ=reÿ
amIyet;ô˝ s; d≤=ÿ,;….íÖ tpÿs;ô c;gÿCzôˇSm;ÿ≤T]ô∑.ë oÿ loôkÉ
m;?yÿiNdneÖ svÿnÖe d≤=ÿ,; nIyNt EÖtT%luû v;v tpÖ îTy;ÿ¸yû "R Sv'
dd;ôtIitÿ g;yÖ}yudpÿ tÖ∞turÿ =r; sÖTyÿjy;ô JyoitÿW;ô tmÿSy; aÖj;>yÿ®N/ô
tdÖj;y;ÿ ajÖTv˝ s; somÖ' c;hÿr∞ÖTv;·rÿ c;ô=r;ÿ…,ô s;∑;=ÿr;Ö
smÿp¥t b[˜v;ôidnoÿ vd≤Ntô kSm;ÿTsôTy;Ì;ÿy]Ö I kinÿœ;ô zNdÿs;˝
sÖtI yÿDmu%
û ' prIÿy;ôyie tô ydevÖ ;d" somÖm;hÿrˇÄ Sm;ÿ¥Dmu%
û '
pywˇÖR Sm;ÿˇje æÖ SvnIÿtm; pÖŒ;' √π svÿne sÖmgOÿ ;ûNmu%nÖe k
w 'ô yNmu%nÿe
sÖmgOÿ ;ûˇdÿ/yÖˇSm;ôd√( π svÿne xu£
û vÿtI p[;t"svÖn' cÖ m;?yÿiNdn' cÖ
tSm;ÿˇtO IysvÖn AÿjIôWmÖ…. Wu<ÿ v≤Nt /Iôt…mÿvÖ ih mNyÿNt a;ô≤xrÄmvÿ
nyit sxu£Tô v;y;qoô s' .ÿrTyevô nw ˇÖ ˝ somÿm;iÓôym;ÿ,' gN/ôvoR
ivôê;vÿs"ûu pyRmà „u ,;ôTs itôßo r;]Iô" p·rÿmiu WtoåvsÖˇSm;ÿ·ˇôßo r;]Iÿ"
£°ôt" somoÿ vsitô te devÖ ; aÿbvu[ NÖ S]Ik;ÿm;ô vw gÿN/ôv;R" ≤S]ôy;
in„£°ÿ,;ômie tô te v;cÖ˝ ≤S]yÖmk
e h¡ ;ynI' ’ûTv; ty;ô inrÿ£°,Ö‡NTs;
roÖih{Upû ' ’ûTv; gÿN/ôv>Re yoÿåpÖ£My;ÿitœÖˇ{oôihtoô jNmô te devÖ ; aÿbvu[ •Ö pÿ
yu„û md£¡mIô•;Sm;nupû ;vÿttR Öe iv ◊ÿy;mh;ô îitô b[˜ÿ gN/ôv;R
376

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

avÿd•Ö g;ÿyNdevô ;" s; devÖ ;Ng;yÿt ¨Öp;vÿttR Ö tSm;ôÌ;yÿNtô˝ ≤S]yÿ"
k;myNteô k;muk
ÿ ; EnÖ˝ ≤S]yoÿ .v≤Ntô y EÖv' ved;qoô y EÖv' ivô√;nipô
jNyeWÿ ûu .vÿitô te>yÿ EÖv dÿdTyutû yäÖ¸tÿy;" .vÖNTye‡k¡h;yNy; £°,;it
v;ôcvw nw ˝Ö svRyà ; £°,;itô tSm;ôdk
e h¡ ;yn; mnu„û y;ÿ v;c'Ã
vdÖNTy‡kÀ$¡ yÖ ;k¡,yÖR ;k;ÿ,yÖ ;Xloÿ,yÖ ;sÿ¢xfy; £°,;itô svRyà vÖw nw Ã'
£°,;itô yz™vtÖe y;ÿ £°,Iôy;∂uíû m;Rô yjÿm;n" Sy;ô¥T’û„,y;ÿnSûu trÿ,I
Sy;Tp[mÖ ;yuk
ÿ oô yjÿm;n" Sy;ô¥‚d(√Â
ÿ pô y;ô v;]Rflà I Sy;ôTs v;ôNy'
…jÿnIôy;ˇ' v;ôNyo …jÿnIy;d®Ä,y;ÿ ip©;û+y; £°ÿ,;Tyetô √w somÿSy Âôp˝
SvywvÖ nw Ã' devÖ tÿy; £°,;it –6–
t≤ırÿ<ym.vÖˇSm;ÿdŒÖ o ihrÿ<y'pnu ≤Nt b[˜v;ôidnoÿ vd≤Ntô
kSm;ÿTsôTy;dÿniÖ SqkÉn¡ p[jÖ ;" p[vÖ IyÿNteåSqôNvtIÿj;RyNtô îitô y≤ırÿ<y'
`Otû åÿe vÖ/;yÿ juhû oitô tSm;ÿdnÖiSqkÉn¡ p[jÖ ;" p[ vIÿyNteåSqôNvtIÿj;RyNt
EÖt√; aÖ¶"e ip[yô ' /;mÖ y´Otû ' tejoô ihrÿ<yimôy' teÿ xu£ tÖn·U rÖd' vcRÖ
îTy;ÿhÖ stejÿ smevÖ nw ˝Ö stÿn'u kroÖTyqoô s' .ÿrTyevô nw Ö'
ydbÿımvdÖ?y;Ì.;R"Ã p[jÖ ;n;'Ã pr;Öp;tuk
ÿ ;" Syubı
ÖR mvÿ d/;itô g.;R,Ã ;ô'
/OTywÿ in∑ÖKyRMÃ b›;it p[jÖ ;n;'Ã p[jÖ nÿn;yÖ v;Gv; EÖW; yTsoÿm£
Ö yÿ,Iô
jUrsÄ ITy;ÿhÖ y≤ı mnÿs;ô jvÿtÖe t√;ôc; vdÿit /Otû ; mnÖsTe y;ÿhÖ mnÿs;ô
ih v;G/Otû ; ju∑;ô iv„,ÿvÖ îTy;ÿh yÖDo vw iv„,uyÿ DÖR ;ywvÖ nw ;ô' ju∑;'Ã kroitô
tSy;ÿSte sÖTysÿvs" p[svÖ îTy;ÿh sivôtpO sÿ[ tU ;mevÖ v;cÖmvÿ ®NıeÖ
k;<@ºk
ÿ ;<@ºô vw i£ôym;ÿ,e yÖD˝ r=;ÿ˝…s …j`;˝sNTyeWô %luû v;
arÿ=ohtÖ" pNq;ô yoÿå¶eíÖ sUySÃR y cÖ sUySÃR yô c=urû ;®ÿhmÖ¶re +Ä ,"
kônIinÿk;ô…mTy;ÿhÖ y EÖv;rÿ=ohtÖ" pNq;ôSt˝ sÖm;roÿhitô v;Gv; EÖW;
377

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yTsoÿm£
Ö yÿ,Iô …cdÿ…s mÖn;sITy;ÿhÖ x;STyevô nw ;ÿmtÖe ˇSm;ÿæCzô∑;" p[jÖ ;
j;ÿyNteô …cdÖsITy;ÿhÖ y≤ı mnÿs; cetÖ yÿtÖe t√;ôc; vdÿit mÖn;sITy;ÿhÖ
y≤ı mn¡s;….ôgCzÿitô tTkôroitô /IrÄsITy;ÿhÖ y≤ı mnÿs;ô ?y;yÿitô
t√;ôc; vdÿit d≤=ÿ,;ôsITy;ÿhÖ d≤=ÿ,;ô ÁºWÿ ; yÖ…Dy;ôsITy;ÿh
yÖ…Dy;ÿmvÖe nw ;'à kroit =Öi]y;ôsITy;ÿh =Öi]y;ô ÁºWÿ ;
idÿitrSyu.yÖ tÿ"xIô„,IRTy;ÿhÖ ydevÖ ;idôTy" p[;yÿ ,Ö Iyoÿ yÖD;n;ÿm;idôTy
¨ÿdyÖnIyÖStSm;ÿdvÖe m;ÿhÖ ydbÿı;ô Sy;dyÿt; Sy;ô¥TpÿidbÖı;nuSû trÿ,I
Sy;Tp[mÖ ;yuk
ÿ oô yjÿm;n" Sy;ôTyTk¡,gR hO Iôt; v;]Rflà I Sy;ôTs v;ôNy'
…jÿnIôy;ˇ' v;ôNyo …jÃnÿ Iy;…Nmô]STv;ÿ pÖid bÿ›;ô‚TvTy;ÿh …mô]o vw ≤xôvo
devÖ ;n;ôô' tenvÖw nw ;'Ã pÖid bÿ›;it pUWû ;?vÿn" p;ô‚TvTy;ÿhyÖe ' vw pUWû me ;mevÖ ;Sy;ÿ
a…/ôp;mÿk"ô smÿ∑‰;ô îN{;ôy;?yÿ=;ôyTe y;ôhNe {ÿmvÖe ;Sy;ô a?yÿ=' kroÖTynuÿ
Tv; m;ôt; mÿNyt;ômnuÿ ipôtTe y;ôh;numÿ tywvÖ nw yÿ ; £°,;itô s; deiÿ v
devÖ mCzπhô ITy;ÿh devÖ I ÁºWÿ ; devÖ " somÖ îN{;ÿyÖ somÖ…mTy;ôhNe {;ÿyÖ ih somÿ
a;iÓôyteÖ ydetÖ ¥junû R b[yûU ;Tpr;ÿCyevô soÿm£
Ö yÿ,Iy;{u{û STv;
vÿtyR ‚Ö TvTy;ÿh ®Ä{o vw £Àrû o devÖ ;n;ô' tmevÖ ;Sywÿ pÖrSt;ÿ∂/;ôTy;vOÊÿ yw
£Àrû …mÿvÖ v; EÖtTk¡roitô y&û{Syÿ k°ôtyR iÿ t …mô]Syÿ pÖqTe y;ÿhÖ x;NTywÿ
v;ôc; v; EÖW iv £°ÿ,IteÖ y" soÿm£
Ö yÿ<y; Svô‚St somÿs%;ô punrÖ ie hÿ
sÖh rÄYyeTy;ÿh v;ôcvw ivô£°yÖ punrÿ ;ÖTmNv;c'Ã /Öˇe ånupÿ d;suk;SyÖ
v;G.ÿvitô y EÖv' vedÿ –7–
W$(pdÖ ;Nynuû in„£;ÿmit W@Öh' v;õ™n;itÿ vdTyutû s'và TsôrSy;yÿnÖe
y;vÿTyevô v;ˇ_;mvÿ ®Nıe s¢Öme pÖde juhÿ oit sÖ¢pÿd;ô xKvÿrI pÖxvÖ"
xKvÿrI pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıeÖ sÖ¢ g[;Mô y;" pÖxvÿ" sÖ¢;rÄ<y;" sÖ¢
378

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

CzNd;ÿ˝Syu.û yÖSy;vÿ®ı‰wÖ vSVyÿ…s ®Ä{;sITy;ÿh ÂôpmevÖ ;Sy;ÿ
EÖtNmÿihôm;nÖ' Vy;cÿ∑Öe bOhSÖ pitÿSTv; suªû e rÿ<vô‚TvTy;ÿhÖ b[˜ô vw devÖ ;n;ô'
bOhSÖ pitôb˜R[ ,wvÖ ;Smwÿ pÖxnU vÿ ®Nıe ®Ä{o vsu…ÿ .ôr; …cÿk‚ôÉ TvTy;ôh;vOÊÿ yw
pO…qôVy;STv;ÿ mU/û •R ; …jÿ`…mR devyÖ jÿnÖ îTy;ÿh pO…qôVy; ÁºWÿ mU/û ;R
y∂ºvÿ yÖ jÿniÖ m@;ÿy;" pÖd îTy;ôh@e ;ÿyÖw Áºtÿ Tpôd' yTsoÿm£
Ö yÿ<yw `Otû vÿitô
Sv;heTy;ÿhÖ ydevÖ ;Sywÿ pÖd;´Otû mpIÿ@‰tÖ tSm;ÿdvÖe m;ÿhÖ
ydÿ?vôyrRu nÿ ¶Ö ;v;¸ÿit' ju¸yû ;dÖN/oÿå?vôy"Ru Sy;ô{=;ÿ˝is yÖD˝
hÿNyuiû hRr<ÿ ymupû ;Syÿ juhoTyi¶ôvTyevô juhÿ oitô n;N/oÿå?vôy.Ru vR iÿ tô n yÖD˝
r=;ÿ˝…s fl≤Ntô k;<@ºk
ÿ ;<@ºô vw i£ôym;ÿ,e yÖD˝ r=;ÿ˝…s …j`;˝s≤Ntô
p·rÿ≤l≤%tÖ˝ r=Ö" p·rÿ≤l≤%t;ô ar;ÿtyÖ îTy;ÿhÖ r=ÿs;ômpÿhTy; îÄdmÖh˝
r=ÿso g[Ivô ; aipÿ ’Nt;…mô yoÿåSm;N√πi∑ô y' cÿ vÖy' i√ô„m îTy;ÿhÖ √*
v;v pu®Wÿ *ôÄ y' cwvÖ √πi∑ô yíwnÿ 'Ö √πi∑ô tyoÿrvÄe ;nÿNtr;y' g[Ivô ;" ’¡Ntit
pÖxvoô vw soÿm£
Ö yÿ<yw pÖd' y;ÿvÊ mUtû ˝ s' vÿpit pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıeåÖ Sme
r;yÖ îitô s' vÿpTy;ôTm;nÿmvÖe ;?vôy"Ru pÖx>u yoô n;Ntreiÿ tô Tve r;yÖ îitô
yjÿm;n;yÖ p[ yÿCzitô yjÿm;n EÖv rÄ…y' dÿ/;itô toteÖ r;yÖ îitô piàÿy;
aÖ/oR v; EÖW a;ôTmnoô yTpàIô yq;ÿ gOhû We ÿu in /Öˇe t;ôdgO vÖe tÊv∑IÿmtI te
speyÖ Te y;ÿhÖ Tv∑;ô vw pÿxnûU ;' ‚mÿqnûu ;n;ÿ˝ ÂpÖ’{Upû mevÖ pÖxWu ÿu d/;Tyô‡Smw
vw loôk;yÖ g;hRpà Tyô a; /IÿyteåÖ mu„m;ÿ a;hvÖnIyoô yÌ;hRpà Ty
¨pÖvpedÿ ‚Ö Sm\LloôkÉ pÿxmûu ;NTSy;ô¥d;ÿhvÖnIyeÖ åmu‚„m\LÃ loôkÉ
pÿxmûu ;NTSy;ÿd.ûu yoô®pÿ vpTyu.û yoÿrvÄe nw Ã' loôkyoÿ" pxumû Nt'Ã kroit –8–
b[˜Ö vô ;ôidnoÿ vd≤Nt ivô…cTyô" som;3 n ivô…cTy;3 îitô somoô v;
aoWÿ/In;ô˝ r;j;ô t‚SmôNyd;pÿ•' g[…sôtmevÖ ;Syô
379

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t¥i√ÿ…cnuyû ;¥q;ôSy;ÿdg( …[ sôt' inÿÆ„%ôditÿ t;ôdgO vÖe t¥•
ivÿ…cnuyû ;¥q;ô=•;pÿ•' ivô/;vÿit t;ôdgO vÖe tT=o/uk
ÿ oå?vôy"Ru
Sy;ôT=o/uk
ÿ oô yjÿm;nÖ" somÿiv£…yôNTsomÿ˝ xo/ÖyTe yevô b[yUÿ ;ô¥dItÿr'Ä
ydItÿrmu.û yenÿ vÖw soÿmiv£ô…y,ÿmpRyitô tSm;ÿTsomiv£ôyI =o/uk
ÿ oå®Ä,o
hÿ Sm;ôh*pÿv≤e x" somÖ£yÿ, EÖv;h' tOtÿ IysvÖnmvÿ ®N/ô îitÿ pxUnû ;'
cmR‚Ã NmmIte pÖxnU vÖe ;vÿ ®Nıe pÖxvoô ih tOtû IyÖ˝ svÿn'Ö y' k;ômyetÿ ;pÖx"ë
Sy;ôidTyO=ÿ tÖ StSyÿ …mmItÖ='R v; aÿpxÖVymÿpx
Ö ru vÄe .ÿvitô y' k;ômyetÿ
pxumû ;NTSy;ôiditÿ lomÖtStSyÿ …mmItwtÖ √w pÿxnûU ;˝ Âôp˝ Âôp,e vÖw ;Smwÿ
pÖxnU vÿ ®Nıe pxumû ;nevÖ .ÿvTyô‡p;mNteÿ £°,;itô srÿsmevÖ nw Ã'
£°,;Tyô‡m;TyoôåsITy;ÿh;ômvw nw Ã' k⁄®te xu£
û Steô g[hÖ îTy;ÿh xu£
û o ÁÿSyô
g[hoånÖs;Czÿ y;it mihôm;nÿmvÖe ;Sy;Czÿ y;ôTy‡nÖs;Czÿ y;itô
tSm;ÿdnov;ôÁ˝ÿ sÖme jIvÿn'Ö y]Ö %luû v; EÖt˝ xIô„,;R hrÿ≤Ntô
tSm;ÿCz«WRh;ôyÃ| …gôr* jIvÿn‡mÖ…. Ty' devÖ ˝ sÿivôt;rÄ…mTyitÿCzNdsÖc;R
…mÿmIôtåe itÿCzNd;ô vw sv;R…Ã ,ô zNd;ÿ˝isô sve…ÃR .revÄ nw 'Ö zNdoÿ….…mRmIteÖ
v„mRô v; EÖW; zNdÿs;ô' yditÿCzNd;ô yditÿCzNdsÖc;R …mmIÿtÖe v„mwvôR nw ˝ÿ
sm;ôn;n;' kroôTy‡k¡yk
w yoôTsgRÃ' …mmIôtåe y;ÿty;…ªy;y;ty;…ªywvÖ nw Ã'
‚mmIteÖ tSm;ô•;n;ÿvIy;R aÖ©l
ë yÿ "Ö sv;RSÃ võ™gœuû mupÖ in gOÿ ;itô
tSm;ÿTsôm;vÿ√«yoRåô Ny;….ÿr©Ä ≤ë lÿ….ôStSm;ôTsv;Rô anuû s' cÿritô yTshÖ
sv;R…à .ô…mRmIÿtÖ s˝ÆXlÿ∑; aÖ©l
ë yÿ o j;yer•Ä k
e y¡ k
w yoôTsgR'Ã ‚mmIteÖ
tSm;ôi√.ÿˇ_; j;yNteô pçÖ ’Tvoô yjuWÿ ; …mmIteÖ pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ
yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ ®NıeÖ pçÖ ’TvÿStU„û ,I' dxÖ s' pÿ¥Nteô dx;ÿ=r; ivôr;@•'Ã
ivôr;Æ@±vrô ;jwvÖ ;•;¥Ömvÿ ®NıeÖ y¥juWÿ ;ô …mmIÿte .Utû mevÖ ;vÿ ®NıeÖ yˇU„û ,I'
.ÿivô„y‡¥√w t;v;ÿnvÖe somÖ" Sy;¥;vÿNtô' ‚mmIÿtÖe yjÿm;nSywvô Sy;ô•;ipÿ
380

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sdÖSy;ÿn;' p[jÖ ;>yôSTveTyupÖ smUhÿ it sÖdSy;ÿnvÖe ;Nv;.ÿjitô v;sÖsopÿ
nÁit svRdve TÖ y'Ã vw v;sÖ" sv;R…Ã .revÄ nw Ã' devÖ t;ÿ….ô" smÿ/yR it pÖxvoô vw
somÿ" p[;,ô ;yÖ TveTyupÿ nÁit p[;,ô mevÖ pÖxWu ÿu d/;it Vy;ôn;yÖ TveTynuÿ
ÍûNqit Vy;ônmevÖ pÖxWu ÿu d/;itô tSm;ÿTSvôpNt'Ã p[;,ô ; n jÿhit –9–
yTkôly;ÿ te xÖfnÉ ÿ te £°,;ônIitô p,etÖ ;goÿa`R˝Ö som'Ã k⁄yû ;Rdgoÿa`|Ö
yjÿm;nÖmgoÿa`Rm?vôy'Ru goStu mÿihôm;nÖ' n;vÿ itreÌÄ v;ÿ te £°,;ônITyevô
b[yÿU ;ÌoaÖ`mR vÖe som'Ã kôroitÿ goaÖ`| yjÿm;n' goaÖ`mR ?ÿ vôy'Ru n
gomRihôm;nÖmvÿ itrTyô‡jy;ÿ £°,;itô stÿpsmevÖ nw Ã' £°,;itô ihrÿ<yen
£°,;itô sxu£
ÿ mevÖ nw Ã' £°,;it /eNÖ v; £°ÿ,;itô s;≤xÿrmevÖ nw Ã'
£°,;TyOW.Ö ,e ÿ £°,;itô seN{ÿmvÖe nw Ã' £°,;TynÖ@hu ;ÿ £°,;itô viˆôv;R
aÿn@Ö v± ;NviˆÿnvÖw viˆÿ yÖDSyÿ £°,;it …mqûnu ;>y;'Ã £°,;it
…mqunû Sy;vÿ®ı‰wÖ v;sÿs; £°,;it svRdve TÖ y'Ã vw v;sÖ" sv;R>Ã y EÖvnw Ã'
devÖ t;ÿ>y" £°,;itô dxÖ s' pÿ¥Nteô dx;ÿ=r; ivôr;@•'Ã
ivôr;@(Ævôr;jwvÖ ;•;¥Ömvÿ ®NıeÖ tpÿsStônrU …ÿ s p[jÖ ;pÿtvÖe ,R ÖR îTy;ÿh pÖx>u yÿ
EÖv tdÿ?vôyiRu nR ˆëtÿ a;ôTmnoån;ÿvS[ k;yÖ gCzÿitô …≈yÖ' p[ pÖxnU ;ÿ“oitô y
EÖv' vedÿ xu£
û ˘ teÿ xu£,É ÿ £°,;ômITy;ÿh yq;yÖjru vÄe tw ‡∂evÖ ; vw yenÖ
ihrÿ<yenÖ somÖm£°ÿ,NÖ tdÿ.IôWh;ô punrÖ ;dÿdtÖ ko ih tejsÿ ; iv £É„ô ytÖ
îitô yenÖ ihrÿ<yenÖ som'Ã £°,Iôy;ˇdÿ.IôWh;ô punrÖ ; dÿdItÖ tejÿ
EÖv;TmN/ÿˇåÖe Sme Jyoitÿ" somiv£ô…y…,ô tmÖ îTy;ÿhÖ JyoitÿrvÄe yjÿm;ne
d/;itô tmÿs; somiv£ô…y,ÿmpRyitô ydnupÿ g[Qy hÖNy;∂ÿNdôxk
U ;ôSt;˝
sm;ÿ˝ sÖp;R" Syuiÿ rÖdmÖh˝ sÖp;R,;'Ã dNdôxk
U ;ÿn;' g[Ivô ; ¨pÿ
g[Qn;ômITy;ôh;dÿNdxUk;ôSt;˝ sm;ÿ˝ sÖp;R .ÿv≤Ntô tmÿs; somiv£ô…y,'Ã
381

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv?yitô Sv;nÖ .[;jeTy;ÿhtÖw e v; aÖm‚u „m\LÃ loôkÉ somÿmr=ÖNte>yoå…/ô
somÖm;hÿrNÄ ydetÖ >e yÿ" somÖ£yÿ,;ô•;nuiÿ dôxde £°ÿtoåSyô somÿ"
Sy;ô•;Sywtô åÿe mu‚„m\LÃ loôkÉ somÿ˝ r=eyyûu dR tÖe >e yÿ" somÖ£yÿ,;nnuidôxitÿ
£°ôtoÿåSyô somoÿ .vTyetô åÿe Sy;ôm‚u „m\LÃ loôkÉ somÿ˝ r=≤Nt –10–
v;ô®,Ä o vw £°ôt" somÖ ¨pÿnıo imô]o nÖ Eihô su…mÿ]/;ô îTy;ÿhÖ x;NTy;ô
îN{ÿSyoô®m; ivÿxÖ d≤=ÿ,…Ö mTy;ÿh devÖ ; vw y˝ somÖm£°ÿ,NÖ t…mN{ÿSyoôr*
d≤=ÿ,Ö a;s;ÿdy•eWÖ %luû v; EÖthIRN{oô yo yjÿtÖe tSm;ÿdvÖe m;ôho‡d;yuWÿ ;
Sv;ôyWu Te y;ÿh devÖ t;ÿ
EÖv;Nv;ôr>yoiˇÿœTyu‡û vRNÃ t·rÿ=mÖ iNvôhITy;ÿh;Nt·r=devTÖ yoÿ2ÁÄ tÿº ihRô
somoåidÿTy;ô" sdoôåSyidÿTy;ô" sdÖ a; sIôdTe y;ÿh yq;yÖjru veÄ tw i√ v;
EÿnmetÖ dÿ/yR itô y√;ÿ®,Ä ˝ sNtÿMmÖ]w ' kÖroitÿ v;®Ä<yc;R s;ÿdyitô SvyÖvw nw 'Ã
devtÿy; smÿ/yR itô v;sÿs; pÖy;RnÁÿ it svRdve TÖ y'Ã vw v;sÖ" sv;Ã…R .rÄve nw 'Ã
devÖ t;ÿ….ô" smÿ/yR TÖ yqoô r=ÿs;ômpÿhTywÖ vneWÿ uû VyÿNt·rÿ=' tt;ônTe y;ÿhÖ vneWÿ uû
ih VyÿNt·rÿ=' tÖt;nÖ v;jÖmvRÆÖ TSvTy;ÿhÖ v;jÖ˝ ÁvRTÃ suû pyoÿ
a…flÖy;æSvTy;ÿhÖ pyoô Áÿ…flôy;sÿu ˙ÖTsu £tû…u mTy;ÿh ˙ÖTsu ih £t'uû v®ÿ,o
ivô+vÿ…¶…mTy;ÿhÖ v®ÿ,oÖ ih ivô+vÿ…¶' idôiv sUyiÖR mTy;ÿh idôiv ih
sUy˝RÖ somÖm{;ôivTy;ÿhÖ g[;v;ÿ,oô v; a{ÿySÖ teWûu v; EÖW somÃ' d/;itô yo
yjÿtÖe tSm;ÿdvÖe m;ôho‡duû Ty' j;ôtvÿde sÖ…mitÿ s*ôycR ;R
’¡„,;…jônMp[TÖ y;nÿÁitô r=ÿs;ômpÿhTy;ô ¨ß;ôvte 'à /UW;Rh;ôivTy;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw Tp[ CyÿvSv .uvSptÖ îTy;ÿh .ûtU ;n;ô˝ ÁeWÿ pitôivRê;ÿNyÖ….
/;m;ônITy;ÿhÖ ivê;ÿinô Áº2ÿ WÄ oÿå…. /;m;ÿin pÖC[ yvÿtÖe m; Tv;ÿ p·rpÖrI
ivÿdiÖ dTy;ÿhÖ ydevÖ ;d" somÿm;iÓÖym;ÿ,' gN/ÖvoR ivôê;vÿs"u
382

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖymR „uÿ ,;ôˇSm;ÿdveÖ m;ôh;pÿ·rmoW;yÖ yjÿm;nSy SvÖSTyyÿNyÖsITy;ÿhÖ
yjÿm;nSyÖvw Ww yÖDSy;ÿNv;rÄM.oånÿv…CzÊyÖw v®ÿ,oÖ v; EÖW
yjÿm;nmÖ>ywitô yT£°ôt" somÖ ¨pÿnıoÖ nmoÿ …mô]SyÖ v®ÿ,SyÖ c=ÿsÖ
îTy;ÿhÖ x;NTy;ô a; som'Ö vhÿNTyÖ…¶n;ô p[itÿ itœtÖe t* sÖM.vÿNt*ô
yjÿm;nmÖ…. sM.ÿvt" purû ; %lûu v;vwW me/;ÿy;ôTm;nÿm;ôr>yÿ critô yo
dIÿ≤=ôto ydÿ¶IWoômIyÿMpÖxmu ;ôl.ÿt a;Tminô„£yÿ, EÖv;SyÖ s
tSm;ôˇSyÖ n;Xy'à pu®Winô„£yÿ, îvÖ Á‡qoô %Lv;ÿ¸rĶIWom;ÿ>y;'ô v;
îN{oÿ vû]O mhÄ…•itô ydÿ¶IWoômIyÿMpÖxmu ;ôl.ÿtÖe v;]ÃflR EÖv;SyÖ s
tSm;ÿ√;ôXy'à v;®Ä<yc;R p·rÿ critô SvyÖvw nw 'à dÖve tÿy;ô p·rÿ crit –11–
îit Wœk;<@e p[qm" p[p;#k" 1
aq Wœk;<@e i√tIy" p[p;#k" 2
ydu.û * ivômCu y;ÿitôQy' gÿO Iôy;¥ÖD' iv …Cz¡N¥;ô¥dû.u ;vivÿmCu yÖ
yq;n;ÿgt;y;itôQy' i£ôyteÿ t;ôdgO vÖe
ti√muˇÿ _oôåNyoånÖ@v± ;N.vÖTyivÿmˇu _oôåNyoåq;ÿitQy' gÿO ;it yÖDSyô
s'tTÿ yÖw pà‰ÖNv;rÿ.teÖ pàIô ih p;rIÿ,ÁÖSyexÖe piàÿyvÖw ;nÿmu t'Ö invÃpR itô y√w
pàIÿ yÖDSyÿ kÖroitÿ …mqûnu ' tdqoô piàÿy; EÖvWw
yÖDSy;ÿNv;rÄM.oånÿv…CzÊywÖ y;vÿ≤∫ÖvRw r;j;ÿncu rÖ rw ;ÖgCz¡itô sve>R yoô vw
te>yÿ a;itôQy' i£¡yteÖ zNd;˝Ã…sô %lûu vw somÿSyÖ
r;DoÿånucrÖ ;<yÖ¶re ;ÿitôQymÿ…sô iv„,ÿvÖe TveTy;ÿh g;yi]ôy; EÖvtw ne ÿ kroitô
somÿSy;itôQymÿ…sô iv„,ÿvÖe TvÿTe y;ÿh i]ô∑.ë ÿ EÖvtw ne ÿ
kroÖTyitÿqre ;itôQymÿ…s iv„,ÿvÖe TveTy;ÿhÖ jgÿTy; EÖvtw ne ÿ kroTyÖ¶yeÿ
Tv; r;ySpoWÖd;VneÖ iv„,ÿvÖe TveTy;ÿh;nû∑u .u ÿ EÖvtw ne ÿ kroit XyenÖ ;yÿ Tv;
383

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

somÖ.tO Öe iv„,ÿve TveTy;ÿh g;yi]ôy; EÖvtw ne ÿ kroitô pçÖ ’Tvoÿ gO;itô
pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ ®Nı be ˜[ v;ôidnoÿ vd≤NtÖ
kSm;ÿTsÖTy;Ì;ÿyi]ôy; ¨ÿ.yÖ tÿ a;itôQySyÿ i£ytÖ îitô ydÖve ;d"
somÖm;hÿrˇÄ Sm;ÿÌ;yi]ôy; ¨ÿ.yÖ tÿ a;itôQySyÿ i£yte pûru St;ÿ∞oôp·rÿ∑;∞Ö
≤xroÖ v; EÖt¥ÖDSyÖ yd;ÿitôQy' nvÿkp;l" puroÖ@;xoÿ .vitô tSm;ÿ•vÖ/;
≤xroÖ iv„yÿtU Ö' nvÿkp;l" puroÄ@;xoÿ .vitô te ]yÿ≤S]kp;ôl;≤S]ÖvtO ;ô
Stomÿne Ö s‚Mmÿt;ôStej≤ÿ S]ÖvˇO je ÿ EÖv yÖDSyÿ xIôWNR dÿ/;itô nvÿkp;l"
puroÖ@;xoÿ .vitô te ]yÿ≤à S]kp;ôl;≤S]ÖvtO ;ÿ p[;,ô ne Ö s‚Mmÿt;S]Öv√O w
p[;,ô ≤S]ÖvtO mÿ vÖe p[;,ô mÿ….pûvU | yÖDSyÿ xIôWNR dÿ/;it pÖj[ ;pÿtvÖe ;R EÖt;inô
p+m;ÿ…,Ö ydÿêv;ôl; Eÿ=e vÖ I itôríIô yd;êÿv;l" p[StÖro .vÿTyw=vÖ I
itôríIÿ p[jÖ ;pÿtre vÄe t∞=u"û sM.ÿrit dÖve ; vw y; a;¸ÿtIôrjÿhu vûSu t; asÿru ;
inô„k;vÿm;dÖNte dÖve ;" k;ÿ„mRyÖ mÃR pXyNkmR<Ö yoÿ vw kmÃnRw ne k⁄vIRtô ie tô te
k;ÿ„mRymRÖ y;ÿNp·rÖ/Inÿkv⁄ tR Ö twvRwà te r=;ô˝Syp;ÿfltÖ yTk;ÿ„mRymRÖ y;ÿ"
p·rÖ/yoô .vÿ≤Nt r=ÿs;ômphTyÖw s˝ SpÿxyR itô r=ÿs;mnÿNvvc;r;yÖ n
pûru St;ôTp·rÿ d/;Ty;idôTyo Áÿvº o¥Npûru St;ô{=;˝SypÖhNTyU‡?veR sÖ…m/;ôv;
dÿ/;Tyûpu ·rÿ∑;dÖve r=;ô˝Sypÿh≤NtÖ yjÿWu ;ôNy;' tû„U ,ImÖNy;‚Mmÿqnu TÖ v;yÖ √π
a; dÿ/;it i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTyw b[˜v;ôidnoÿ vdNTyÖ…¶íÖ v; EÖt*
somÿí kÖq; som;ÿy;itôQy' i£ôyteÖ n;¶yÖ îitô ydÖ¶;vÖ…¶Mmÿ…qôTv;
pÖh[ rÿitô tenvwÖ ;¶yÿ a;itôQy' i£¡ytÖ åe qoô %Lv;ÿ¸rÄ…¶" sv;ôR dÖve t;ô îitô
yıÖivr;Ös;¥;ô…¶MmNqÿit hÄVy;yÖvw ;sÿ•;yÖ sv;ÃR dÖve t;ÿ jnyit –1–
dÖve ;ôsrûu ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte dÖve ; …môqo ivipÿy[ ; a;sÖNte2ÿ åÄ NyoÿåNySmÖw
Jywœ‰;ôy;itÿœm;n;" pçÖ/; Vyÿ£;m•Ö…¶vRs…uÿ .ô" somoÿ ®Ä{·w rN{oÿ
384

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

mÖ®≤∫ôv®R ,ÿ a;idôTywbhOR SÖ pitôivRêdwÿ vRÖe Sw teåÿ mNyÖNt;sÿru >e yoô v;
îÖdM.[;tÿVO ye>yo r?y;moô y‚NmÖqo ivip[yÿ ;ô" Smo y; nÿ îÖm;"
ipôy[ ;StÖnvu SÖ t;" sÖmvÿ¥;mhÖw t;>yÖ" s inA≥CÃ z;ô¥o nÿ"
p[qmÖ oÿåNyoÿåNySmÖw &Á;ôiditô tSm;ô¥" st;ÿnnU ≤P],;Mp[qmÖ o &Áÿitô s
a;itômR ;CzRià tô yˇ;ÿnnU PÖ ]˝ sÿmvÖ¥itô .[;tÿVO y;…..UTyôw .vÿTy;ôTmn;ô
pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo .vitô pçÖ ’Tvoåvÿ ¥it pçÖ/; ih te
tTsÿmvÖ ;¥ÖNt;qoô pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ ®NıÖ a;pÿtye
Tv; gO;ÖmITy;ÿh p[;,ô o v; a;pÿit" p[;,ô mevÖ p[I,ÿ ;itô p·rÿptyÖ îTy;ÿhÖ
mnoô vw p·rÿpitômnR ÿ EÖv p[I,ÿ ;itô tnUnû P]Ö îTy;ÿh tÖnvu oô ih te t;"
sÿmvÖ ;¥ÿNt x;KvÖr;yeTy;ÿh xKTyÖw ih te t;" sÿmvÖ ;¥ÿNtÖ
xKmÖ•o…jÿœ;ôyTe y;ôh;w…jÿœ˝Ö ih te td;ôTmnÿ"
sÿmvÖ ;¥ÖNt;‡n;ÿ/∑O mSyn;/O„û y…mTy;ôh;n;ÿ/∑O ˝Ö Áºtÿ dÿn;/û„O y'
devÖ ;n;ômojÖ îTy;ÿh devÖ ;n;ô˝ Áºtÿ dojoÿå….x‚StÖp;
aÿn….xStÖNeÄ y…mTy;ÿh;….x‚StÖp; Áºtÿ dÿn….xStÖNe y‡mnuÿ me dIô=;'
dIô=;pÿitmRNyt;ô…mTy;ÿh yq;yÖjru veÄ tw d(`tûO ' vw dÖve ; vjÃ'[ ’ûTv;
somÿmfl•≤NtÖk…mÿvÖ %lûu v; aÿSyÖtw ∞ÿr≤NtÖ yˇ;ÿnnU PÖ ]e,ÿ
pÖc[ rÿNTyÖ˝‡xur˝ÿ xuSte dev soôm;Py;ÿyt;ô…mTy;ÿhÃ Ö ydevÖ ;Sy;ÿpvu ;ôyteÖ
yNmIyÿtÖe tdÖve ;SyÖtw ne ;Py;ÿ yyÖTy; tu>yÖ…mN{ÿ" Py;yt;ôm; Tv…mN{;ÿy
Py;yÖSveTy;ÿhoô.;vÖve Ne {Ã' cÖ som'Ö c;Py;ÿyyÖTy; Py;ÿyyÖ s%IÿNTsÖNy;
mÖ/e yeTy;ÿh‚Ö TvRjoô v; aÿSy s%;ÿySÖ t;nÖve ;Py;ÿyyit SvÖ‚St tÿe dev som
sûTu y;mÿxIôyTe y;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿSteÖ p[ v; EÖtåeÿ Sm;Lloôk;∞‰ÿvNtÖe ye
somÿm;Py;ôyyÿNTyNt·r=devTÖ yoÿ ih somÖ a;Py;ÿ…ytÖ E∑;ô r;yÖ" p[We e
.g;ôyTe y;ÿhÖ ¥;v;ÿp…O qôvI>y;ÿmvÖe nÿmSÖ ’Ty;ô‚SmÃL\ loôkÉ p[itÿ itœ≤Nt
385

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dev;surû ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte dÖve ; …b>yÿtoôå…¶Mp[;ivÿxNÖ tSm;ÿd;¸rÄ…¶" sv;RÃ
devÖ t;ô îitô tÿåe …¶mÖve v¡q' ’ûTv;sÿru ;nÖ>yÿ.v•Ö…¶…mÿvÖ %lûu v; EÖW p[
ivÿxitô yoÿåv;NtrdIô=;mûpu iw tô .[;tÿVO y;…..UTyÖw .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ
.[;tÿVO yo .vTy;ô‡Tm;nÿmvÖe dIô=y;ÿ p;it pÖj[ ;mÿv;NtrdIô=y;ÿ
s'trÖ ;Mme%l
ÿ ;˝ sÖm;yÿCzte p[jÖ ; Á;ÿTmnoåNtÿrtr; tÖ¢v[tÿ o .vitô
mdÿNtI….m;RjyR tÖe inÁR…Ã ¶" xIôtne Ö v;yÿitô s…mÿı‰wÖ y; tÿe a¶Öe ®i{ÿy;
tÖn·U rTy;ÿhÖ SvyÖvw nw ∂ÿ vÖº tÿy; v[tyit syoinôTv;yÖ x;NTyÿw –2–
teW;ômsÿru ;,;' itôß" purÿ a;s•yÖSmYyÿvmÖ ;qÿ rjÖt;qÖ h·rÿ,IÖ t; dÖve ;
jet'uû n;xÿKnuvNÖ t; ¨ÿpsÖ dwvÖ ;…jÿgIWÖNtSm;ÿd;¸ûyíR vwÖ ' vedÖ yíÖ nopÖsd;ô vw
mÿh;pûru ' jÿyNtIitô t îWu˝û smÿSk⁄vtR ;ô…¶mnIÿk˝Ö somÿ˝ xÖLy' iv„,u'û
tejnÿ Ö' tÿåe b[vu NÖ k îÖm;mÿ…s„yÖtIitÿ ®Ä{ îTyÿbvu[ nû{u[ o vw £ûrÀ " soÿåSyÖ‚Tvitô
soÿåb[vIô√r'Ã vO,; aÖhmÖve pÿxnûU ;m…/ÿpitrs;ônIitô tSm;ÿ&{û "
pÿxnûU ;m…/ÿpitôSt;˝ ®Ä{oåv;ÿsjO TÖ s itôß" puroÿ ….ôÊvw>yo
loôk>É yoåsurÿ ;ÖNp[;,ÿdu tÖ ydÿpu sdÿ ¨psÖ¥NtÖe .[;tÿVO ypr;,uÊywÖ
n;Ny;m;¸ÿitÿMpurû St;∆u¸y;ô¥dÖNy;m;¸ÿitMpûru St;ÿ∆¸u yû ;‡dÖNyNmu%Ã'
k⁄y;RTßuvû ,e ;ÿ`;ôrm; `;ÿryit yÖDSyÖ p[D;ÿTyÖpw r;ÿõiÖ t£Myÿ juhoitô pr;ÿc
EÖv>w yo loôk>É yoô yjÿm;noô .[;tÿVO y;ôNp[ ,ÿdu tÖe punrÿ Ty;ô£MyoÿpsÖ d'Ã juhoit
pÖ,[ ¥u vwÖ >w yo loôk>É yoô .[;tÿVO y;≤ÔÖTv; .[;tÿ VO yloôkmÖ>y;roÿhit devÖ ; vw
y;" p[;tô ®ÿpsÖ dÿ ¨Öp;sIÿd•Ö ˆÖSt;….ôrsÿru ;ÖNp[;,ÿdu NtÖ y;" s;ôy˝ r;i]ÿyÖw
t;….ôyTR s;ôyMp[;tÿ ®pÖsdÿ ¨psÖ¥Ntÿåe hor;Ö];>y;ÿmvÖe t¥jÿm;noô
.[;tÿVO y;ôNp[ ,ÿdu teÖ y;" p[;tô y;ôJR y;ÿ" SyuSt;" s;ôyMpÿru oånuv;ôKy;ÿ"
k⁄y;ôdR y;ÿty;mTv;y itôß ¨ÿpsÖ dÖ ¨pÿiw tô ]yÿ îÖme loôk; îÖm;nÖve
386

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

loôk;Np[I,ÿ ;itô W$(sMpÿ¥NteÖ W@±v; Aûtvÿ Aû tUnveÖ p[I,ÿ ;itô √;dÿx;ôhInÖe
somÖ ¨pÿiw tô √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr" sÃv' TsÖrmÖve p[I,ÿ ;itô ctÿ…u vR˝xitô"
s' pÿ¥NtÖe ctÿ…u vR˝xitr/Rm;ôs; aÿ/mR ;ôs;nÖve
p[I,ÿ ;ÖTy;‡r;ÿg;[ mv;NtrdIô=;mupyeÿ ;ô¥" k;ômyÿte ;ô‚SmNmÿe loôkåÉ /uk
ÃR ˝
Sy;ôidTyekmÖ g[åe qÖ √;vqÖ ]Inqÿ cÖtru ÿ EÖW; v;
a;r;ÿg;[ v;NtrdIô=;‚Sm•Öve ;Smÿw loôkåÉ /Ãk
Ru M.vit
pÖrovÿrIysImv;NtrdIô=;mupyeÿ ;ô¥" k;ômyÿte ;ôm‚u „mÿNme loôkåÉ /uk
R ˝
Sy;ôiditÿ cÖtru oåg[åe qÖ ]InqÖ √;vqwkm¡ WÖe ; vw
pÖrovÿrIySyv;NtrdIô=;mu‚„mÿ•vÖe ;Smÿw loôkåÉ /Ãk
Ru M.vit –3–
sûvu gÖ | v; EÖte loôk˘ yÿ≤NtÖ y ¨ÿpsÖ dÿ ¨pÖy≤NtÖ teW;ô' y ¨Ö•yÿtÖe hIyÿt EÖv
s nodÿnWÖe Iitô sÿ•U Iy…mvÖ yo vw Sv;ôqtRe ;Ã' yÖt;˝ ≈;ôNto hIyÿt ¨Öt s
inô∑‰;yÿ sÖh vÿsitô tSm;ÿTs’dû•u IyÖ n;pÿrmÄ •u yÿ te dÖ›o•ÿyte twÖ √w
pÿxnûU ;˝ ÂÖp˝ ÂÖp,e vwÖ pÖxnU vÿ ®Nıe yÖDo dÖve >e yoô inl;ÿytÖ iv„,ÿU ÂÖp'
’ûTv; s pÿ…O qôvIMp[;ivÿxˇÖ ' dÖve ; hSt;ÿNTsÖ˝r>yÿCw zÖNt…mN{ÿ
¨ÖpyÃpRu yÖ TR yÿ£;mÖTsoÿåb[vIôTko m;ôymûpu yûpRu yÖ TR yÿ£mIôidTyÖh' dûgu Re hNteTyqÖ
kSTv…mTyÖh' dûgu ;Rd;hÖtiRe tô soÿåb[vI∂ugû Re vw hNt;ÿvocq; vr;Öhoÿåy'
v;ÿmmoôW" sÿ¢;ôn;' …gÿrIÖ,;MpÖrSt;ÿi√Öˇ' ve¥mÖ sÿru ;,;‚Mb.itôR t' jÿihô yidÿ
dugû Re hNt;sIitô s dÿ.pR Ôu Iôlmu√û ÁO ÿ sÖ¢ …gôrI‚N.ÖÊv;
tmÿhNÖ Tsoÿåb[vI∂ugû ;R√; a;hÿt;Rvocq; EÖtm; hÖrie tô tmÿ>e yo yÖD EÖv
yÖDm;hÿr¥Ä ˇi√ôˇ' ve¥mÖ sÿru ;,;ÖmivÿNdNtÖ tdek˘Ö ve¥ÿw veidôTv‡msurÿ ;,;ô'
v; îÖymgÿ[ a;sIô¥;vÖd;sIÿn" pr;ôpXyÿitô t;vÿ∂vºÖ ;n;ô' te dÖve ;
aÿbvu[ •Ö STvÖve noôåSy;mpIitô ikyÿ√o d;Sy;mÖ îitô y;vÿidôy˝
387

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÿl;vûk
O ° i]" pÿ·rÖ£;mÿitô t;vÿ•o dÖˇie tô s îN{ÿ" sl;vûk
O ° ÂÖp'
’ûTvem;' i]" sÖvtR "Ö pyã
R ;mÖˇidôm;mÿivNdNtÖ yidôm;mivÿNdNtÖ t√π¥wÿ
veidôTv˝ s; v; îÖy˝ svwvRÖ veidôiryÿit x+y;ômIitô Tv; aÿvmÖ ;yÿ
yjNte i]ô˝xTpÖd;inÿ pÖí;·ˇôríIÿ .vitô Wæ$(]˝ÃxTÖ p[;cIô ctÿ…u vR˝xit"
pûru St;ÿ·ˇÖríIô dxÿdxÖ sMpÿ¥NtÖe dx;ÿ=r; ivôr;d•Ã'
ivôr;i√ôr;jÖvw ;•;¥Ömvÿ ®NıÖ ¨ıÿ≤NtÖ ydÖve ;Sy;ÿ ame?Ö y' tdpÿ
hÖNTyu‡ıÿ≤NtÖ tSm;ôdoWÿ/yÖ" pr;ÿ .v≤Nt bÖihR" Stÿ,O ;itô tSm;ôdoWÿ/yÖ"
punrÖ ; .ÿvNÖ Tyu‡ˇÿrMbÖihRWÿ ¨ˇrbÖihR" Stÿ,O ;it pÖj[ ; vw bÖihRyjR mÿ ;n
¨ˇrbÖihRyjR mÿ ;nmÖve ;yÿjm;n;ôdˇu rÿ ' kroitô
tSm;ô¥jÿm;ônoåyÿjm;n;ôdˇu rÿ " –4–
y√; anIÿx;no .;ôrm;ÿdˇÖ e iv vw s ≤lÿxteÖ yd(√;dÿx s;ôˆSyoÿpsÖ dÖ"
Syu‚StÖßoÿåhInÿSy yÖDSyÖ ivloÿm i£yet itôß EÖv s;ôˆSyoÿpsÖ doô
√;dÿx;ôhInÿSy yÖDSyÿ svIyRTÖ v;y;qoô sloÿm i£yte vÖTsSywk"Ö Stnoÿ
.;ôgI ih soåqwk˝Ö StnÃ' v[tmÖ pu TÖw yqÖ √;vqÖ ]Inqÿ cÖtru ÿ EÖt√w =urû pÿivô
n;mÿ v[tÖ ' yenÖ p[ j;ôt;N.[;tOVÿ y;•ûdu tÖe p[itÿ jinô„ym;ÿ,;Önqoô knIÿysÖvw
.UyÖ ¨pwiÿ t cÖtru oågÖe[ Stn;ÿNvÖt[ mupTwÖ yqÖ ]InqÖ √;vqwkm¡ tÖe √w sÿju `Ön'
n;mÿ vÖt[ ' tÿpSÖ yÿ˝ suvGÖ yRmà qoô p[vw j;ÿyte p[jÖ y;ÿ pÖx…u .ÿ‡yRv;ôgU
r;ÿjNÖ ySy vÖt[ ' £ûrÀ ve Ö vw yÿv;ôg"U £ûrÀ îvÿ r;jÖNyoÿ vjÿS[ y ÂÖp˝ smÿı
O ‰;
a;ô…m=;ô vwXyÿSy p;kyÖDSyÿ ÂÖpMpu∑‰Öw pyoÿ b[;˜Ö,SyÖ tejoô vw
b[;˜ÿ ,Ö Stej"Ö pyÖStejsÿ vÖw tej"Ö pyÿ a;ôTmN/Öˇåe qoô pyÿs;Ö vw g.;ÃR
v/RNtÖe g.ÃR îvÖ %lûu v; EÖW y∂Iÿ≤=ôto ydÿSyÖ pyoÿ vÖt[ M.vÿTy;ôTm;nÿmvÖe
t√ÿ/yR itô i]v[tÿ oô vw mnÿru ;sIô‚d(√vÿt[ ;ô asÿru ;Ö Ek¡vt[ ; devÖ ;"
388

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[;tô mÖ?R y'idÿne s;ôy' tNmnoÿvtR[Ö m;ÿsITp;kyÖDSyÿ ÂÄpMpu∑‰ÿw p[;tô íÿ s;ôy'
c;sÿru ;,;' inmÖ?R y' =û/u o ÂÄp' ttÖSte pr;ÿ.vNm?y'idÿne m?yr;Ö]e dÖve ;n;'ô
ttÖStÿåe .vNTsuvgÖ | loôkm;ÿyNÖ ydÿSy mÖ?y'idÿne m?yr;Ö]e vÖt[ M.vÿit
m?yÖto v; a•ÿne .uÔte m?yÖt EÖv tdUjÃ| /ˇeÖ .[;tÿVO y;…..UTyÖw
.vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo .vitô g.oôR v; EÖW y∂Iÿ≤=ôto
yoinÿdIR≤=tiv…môt' y∂Iÿ≤=ôto dIÿ≤=tiv…môt;Tp[vÖ se¥Ö q;ô yonÖge .R "RÖ
SkNdÿit t;ôdgO vÖe t• p[vÿ StÖVyÿm;ôTmnoÿ gopIôq;yw‡Ö W vw Vy;ô`"[
k¡l
⁄ goôpo ydÖ…¶StSm;ô¥∂Iÿ≤=ôt" pÖv[ sÖTe s EÿnmIêÖroÿånûTU q;yÖ hNtoônR
pÿv[ StÖVyÿm;ôTmnoô gu¢‰ÿw d≤=,Öt" xÿy EÖt√w yjÿm;nSy;ôytÿn˝Ö Sv
EÖv;ytÿne xyÖåe …¶mÿ>y;ÖvTO yÿ xye dÖve t;ÿ EÖv yÖDmÿ>y;ôvTO yÿ xye –5–
purû ohÿiviW devyÖ jÿne y;jye¥Ö ' k;ômyÖte opÿnw muˇrÿ o yÖDo nÿmde …Ö . sÿvu gÖ |
loôk˘ jÿy‡Öe idTyetÖ √w pûru ohÿivdevR yÖ jÿnÖ' ySyÖ hot;ÿ
p[;trnuv;ôkmÿnbu vu[û •Ö…¶mÖp a;ÿidôTymÖ…. ivôpXyÖTyu‡pÿnw mÖ ˇu rÿ o yÖDo
nÿmTyÖ…. sÿvu gÖ | loôk˘ jÿyTy;ô‡¢e dÿve yÖ jÿne y;jye∫
Ö ;â tÿVO yvNt'Ö pNq;Ã'
v;…/SpÖxyR Teÿ kÖt| v;ô y;vÖ•;nÿsÖe y;tÖvw n rq;ÿytwÖ √; a;ô¢'
dÿve yÖ jÿn‡m;ô“oTyÖve .[;tÿVO y'Ö nwnMÖ .[;tÿVO y a;“oôTye‡koÿ•te devyÖ jÿne
y;jyeTpÖxk
u ;ÿm‡Ö mekoÿ•t;ô√w dÿve yÖ jÿn;ôdi©ÿrs" pÖxnU sÿ jO Nt;NtÖr;
sÿdohiv/;ônR e ¨ÿ•tÖ ˝ Sy;ÿdtÖe √; Ekoÿ•t' devyÖ jÿn' pÖxmuû ;nÖve .ÿvitô
}yÿ•u te devyÖ jÿne y;jyeTsuvgÖ k
R ;ÿmÖ' }yÿ•u t;ô√w dÿve yÖ jÿn;ôdi©ÿrs" suvgÖ |
loôkm;ÿ‡y•NtÖr;hÿvnÖ IyÃ' cÖ hivô/;Rn'Ã co•Öt˝ Sy;ÿdNtÖr; hÿivô/;Rn'Ã cÖ
sdÿí;NtÖr; sdÿíÖ g;hÃpR Ty' cwtÖ √w }yÿ•u t' devyÖ jÿn˝ suvgÖ mR veÖ loôkmeiÿ tô
p[itÿiœte devyÖ jÿne y;jyeTp[itôœ;k;ÿm‡metÖ √w p[itÿiœt' devyÖ jÿnÖ'
389

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yTsÖvtR "ÿ sÖm' p[TyevÖ itÿœitô y];ôNy;aÿNy;ô aoWÿ/yoô VyitÿWˇ_;ô"
SyuSt¥;ÿjyeTpÖxk
u ;ÿm‡mÖte √w pÿxnûU ;˝ ÂÖp˝ ÂÖp,e vÖw ;Smÿw pÖxnU vÿ ®Nıe
pxumû ;nÖve .ÿvitô inA≥ià tgOhIte devyÖ jÿne y;jyÖ¥e ' k;ômyÿte Ö inAÃT≥ y;Sy
yÖD' g[;hÿ yey…Ö mTye‡Ö t√w inAÃi≥ tgOhIt' devyÖ jÿn' yTsÖdXO yÿw sÖTy;ÿ Aû='
inARTà yÖvw ;Syÿ yÖD' g[;hÿ yitô Vy;vÿˇO e devyÖ jÿne y;jye√‰;ôvTO k;ÿmÖ' yMp;]eÿ
v;ô tLpÿe v;ô mIm;˝Ãsre Np[;cô Inÿm;hvÖnIy;ÿTp[v,Ö ˝ Sy;ÿTp[tIôcIn'Ö
g;hÃpR Ty;dÖte √w Vy;vÿˇO ' devyÖ jÿnÖ' iv p;ôPmn;ô .[;tÿVO ye,Ö ; vÿttR eÖ nwnMÖ p;]Öe
n tLpÿe mIm;˝sNte k;ôyRÃe devyÖ jÿne y;jye∫
Ö iÀ tÿk;m' k;ôyoÃR vw pu®Wÿ oô
.vÿTyÖve –6–
te>yÿ ¨ˇrvÖie d" …sô˝hI ÂÄp' ’ûTvo.y;ÿnNtÖr;pÖ£My;ÿitœÖˇe devÖ ;
aÿmNyNt ytÖr;Nv; îÖymupÿ ;vÖTSyRitô t îÖdM.ÿiv„yÖNtIitô t;mup;ÿmN]yNtÖ
s;bÿv[ I√r'Ã vO,Öw sv;RNô my;ô k;m;ôNVyÿXnvqÖ pUv;|ô tu m;ô¶re ;¸ÿitrXnvt;ô
îitô tSm;ÿdˇu rvÖie dMpUv;ÃmR ¶Ö Ve y;R`;ÿry≤NtÖ v;rÿve tO ˝Ö ÁÿSywÖ xMyÿy; p·rÿ
…mmItÖe m;]Övw ;SyÖw s;qoÿ yûˇu _ÉnvwÖ yuˇû _mvÿ ®Nıee ivôˇ;yÿnI meåÖ sITy;ÿh
ivôˇ; Áÿnº ;ôn;vÿiÿ ˇôˇ_;yÿnI mÖe åsITy;ÿh itôˇ_;NÁºnÿ ;ôn;vÖdvÿt;Nm;
n;…qôt…mTy;ÿh n;…qôt;NÁºnÿ ;ôn;vÖdvÿt;Nm; Vy…qôt…mTy;ÿh
Vy…qôt;NÁºnÿ ;ôn;vÿi√Ödre …Ä ¶nR.oô n;m;¶ÿe ai©rÄ îitô i]hÿrR itô y EÖvWw u
loôk„É vÖ¶yÖSt;nevÖ ;vÿ ®Nıe tû„U ,I' cÿtquû ˝R hÿrTÄ yinÿ®ˇ_mÖve ;vÿ ®Nıe …s
mihôWIrÄsITy;ÿh …sô˝hIÁÃWRº ; ÂÖp' ’ûTvo.y;ÿnNtÖr;pÖ£My;itÿœ‡du®û
pÿq[ Svoô® tÿe yÖDpÿit" p[qt;ô…mTy;ÿhÖ yjÿm;nmÖve pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿ" p[qyit
/[vuû ;sIitô s˝ hÿ≤NtÖ /OTyÿw dÖve >e yÿ" xuN/Sv devÖ >e yÿ" xuM.ÖSveTyvÿ
coô=itô p[ cÿ ikritô xuı‰;ÿ îN{`oôWSTv;ô vsÿ…u ." pûru St;ÿTp;ô‚TvTy;ÿh
390

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

idôG>y EÖvnw ;ôMp[o=ÿit devÖ ;˝íedˇÿu rvÖie d®Äp;vÿvtIôhR vw iv jÿy;mh;ô
îTysÿru ;Ö vj[mÿ ¥ûu Tyÿ dÖve ;nÖ>y;ÿyNtÖ t;inÿN{`oôWo vsu…ÿ ." pûru St;ôdp;ÿndu tÖ
mnoÿjv;" ipôt…O .ÿd≤R =,Öt" p[cteÿ ; ®Ä{"w pÖí;i√ôêk¡m;RidôTyw®ˇÿ rÄto
ydÖve mÿˇu rvÖie dÿMp[o=ô itÿ idôG>y EÖv t¥jÿm;noô .[;tÿVO y;ôNp[,duÿ tÖ îN{oô
ytIÿNTs;l;vûk
O >É yÖ" p[;yÿCzÖˇ;Ndÿ≤=,Öt ¨ÿˇrvÖ¥e ;
a;ÿdNyTp[o=ÿ,In;mûæu Cz„yÿte Ö t∂ÿ≤=,Öt ¨ÿˇrvÖ¥e w in nÿy¥Öe dÖve t]ÿ £Àrû '
tˇenÿ xmyitô y' i√ô„y;ˇ' ?y;ÿyCe zûc⁄ vw nw mÿ pRyit –7–
soˇÿrvÖie drÿbv[ IôTsv;ôNR my;ô k;m;ôNVyÿXnvÖqie tô te dÖve ;
aÿk;myÖNt;surÿ ;ÖN.[;tÿVO y;nÖ…. .ÿvmÖe ie tô tÿåe juhvu" …sô˝hIrÿ…s spàs;ôhI
Sv;heitô teåsurÿ ;ÖN.[;tÿVO y;nÖ>y.vÖNteåsÿru ;ÖN.[;tÿVO y;n….ô.yU ;ÿk;myNt pÖj[ ;'
ivÿNdemhÖ Iitô tÿåe juhvu" …sô˝hIrÿ…s supj[ ;ôvinÖ" Sv;heitô te
pÖj[ ;mÿivNdNtÖ te p[jÖ ;' ivôÊv;k;ÿmyNt pÖxiU NvÿNdemhÖ Iitô tÿåe juhvu"
…sô˝hIrÿ…s r;ySpoWÖvinô" Sv;heitô te pxUniÿ vNdNtÖ te
pÖxiU NvÖÊv;k;ÿmyNt p[itôœ;' ivÿNdemhÖ Iitô tÿåjuhvu"
…sô˝hIrÿSy;idTyÖvinô" Sv;heitô t îÖm;Mpÿi[ tôœ;mÿivNdNtÖ t îÖm;Mpÿi[ tôœ;'
ivôÊv;k;ÿmyNt dÖve t;ÿ a;ô≤xWÖ ¨pÿye ;ômie tô tÿåe juhvu" …sô˝hIrÄSy; vÿh
dÖve ;Ndÿve yÖte yjÿm;n;yÖ Sv;heitô te dÖve t;ÿ a;ô≤xWÖ ¨p;ÿyNÖ pçÖ ’Tvoô
Vy;`;ÿryitô pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ ®Nıeå+,(yÖ ;
Vy;`;ÿryitô tSm;ÿd+,Öy; pÖxvoå©;ÿinô p[ hÿr≤NtÖ p[itÿiœTyw
.ûtU >e yÖSTveitô ßucmÖ Ìu »ÿ ;itô y EÖv devÖ ; .ûtU ;SteW;ô' t∫;ÿg/Ö ye Ö' t;nÖve tenÿ
p[I,;itô p*tu{ÿ v;Np·rÖ/INp·rÿ d/;TyeWÖ ;' loôk;n;ô' iv/ÿTO y; aÖ¶Se ]yoô
Jy;y;ÿ˝soô .[;tÿr a;sÖNte dÖve >e yoÿ hÖVy' vhÿNtÖ" p[;mIÿy;NtÖ
391

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

soÿå…¶rÿ…b.eidÖTq' v;v Sy a;itÖmR ;·rÿ„yÖtIitô s inl;ÿytÖ s y;'
vnÖSpit„vvÿsˇÖ ;MpUt{uÿ *ô y;moWÿ/IWûu t;˝ sugÿ ‚N/Ötje nÿ Öe y;MpÖxWu ûu
t;MpeTvÿSy;NtÖr; Í©πû t' dÖve t;ô" pwW[ mÿ Cw zÖNtmNvÿivNdÖNtmÿbvu[ •Ö pu ÿ nÖ a;
vÿtSR v hÖVy' noÿ vÖhie tô soÿåb[vIô√rÃ' vO,Öw ydevÖ gOhÿ IôtSy;¸ÿtSy
bih"p·rÖ…/ SkNd;ôˇNmÖe .[;tÿ,O ;M.;gÖ/ye mÿ sÖiditô
tSm;ô¥Ìÿh» IôtSy;¸ÿtSy bih"p·rô…/ SkNdÿitô teW;ô' t∫;ÿg/Ö ye Ö' t;nÖve tenÿ
p[I,;itô soÿåmNyt;SqÖNvNtoÿ meÖ pUvRÖe .[;tÿr"Ä p[;mÿWe t;ôSq;inÿ x;ty;ô îitô
s y;NyÖSq;Nyx;ÿtytÖ tTpUtdÿu b( .[ vÖ¥Nm;ô˝smupmÿ tO 'Ö tÌuLgÿl
u ûu
ydÖte ;NTsÿM.;ôr;NTsÖM.rÿTyÖ…¶mevÖ tTsM.ÿrTyÖ‡¶e"
purIÿWmÖsITy;ÿh;Ö¶Áe tRºÃ TpurIÿWÖ' yTs'.à ;ôr; aqoô %Lv;ÿ¸retÄ e v;vwnÖ' te .[;tÿr"
p·rÿ xereÄ yTp*tu{ÿ v;" p·rô/yÖ îitÿ –8–
bÖımvÿ Syit v®,p;ôx;dÖve nw eÿ muçitô p[ ,ÿne ·e ˇ_ô me?yÿe EÖvnw ÿe kroit
s;ivi]ôyc;R ¸ûTv; hÿivô/;RneÖ p[ vÿtyR it sivôtpO s[ÿ tU EÖvnw Öe p[ vÿtyR itô
v®ÿ,oÖ v; EÖW dûvu ;Rg.uÿ yÖ toÿ bÖıo yd=Ö" s ydûTu sjÖ¥Re jÿm;nSy
gûhO ;nÖ>yuTsÿjTRe suvû ;Gdÿve Ö duy;R˝ô a; vÖdTe y;ÿh gOhû ; vw duy;‹"ô x;NTywÖ
pTNyup;ÿn·ˇ_Ö pàIô ih svÃSR y …mô]' …mÿ]TÖ v;yÖ y√w pàIÿ yÖDSyÿ kÖroitÿ
…mqûnu ' tdqoô piàÿy; EÖvWw yÖDSy;ÿNv;rÄM.onÿv…CzÊywÖ vTmÃnR ;ô v;
aÖiNvTyÿ yÖD˝ r=;ÿ˝…s …j`;˝s≤Nt vw„,ÖvI>y;ÿmGOû >y;' vTmÃnR ojuhR oit
yÖDo vw iv„,ÿyu DÖR ;dÖve r=;ô˝Sypÿ h≤NtÖ ydÿ?vÖyrRu nÿ ¶Ö ;v;¸ÿit'
ju¸yû ;dÖN/oÿå?vÖy"Ru Sy;ô{=;ÿ˝…s yÖD˝ hÿNyûiu hRr<ÿ ymûpu ;Syÿ
juhoTy…¶ÖvTyÖve jÿhu oitô n;N/oÿå?vÖy.Ru vR iÿ tô n yÖD˝ r=;ÿ˝…s fl≤NtÖ
p[;cIô p[te mÿ ?vÖr' kÖLpyÿNtIô îTy;ÿh suvgÖ mR vÖe nw eÿ loôk˘ gÿmyÖTy‡]ÿ rmeq;'ô
392

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

v„mÃNR pO…qôVy; îTy;ÿhÖ v„mÖR Áºtÿ Tpÿ…O qôVy; y∂ÿvº yÖ jÿn˝Ö ≤xroÖ v;
EÖt¥ÖDSyÖ yıÿivô/;RnÃ' idôvo v;ÿ iv„,vûtu v;ÿ pO…qôVy; îTy;ôxIpÃdR yÖc;R
d≤=ÿ,Sy hivô/;RnSÿ y mÖqe I' in hÿ≤Nt xIWÖtR EÖv yÖDSyÖ yjÿm;n
a;ô≤xWoåvÿ ®Nıe dÖ<@o v; a*pÖrStûtO IyÿSy hivô/;RnSÿ y
vW$(k;ôr,e ;=ÿmà …CznÖ¥ˇOtû IyÃ' zÖidhÃiR vô/;Rnyÿ o®d;iÓÖyteÿ tûtO IyÿSy
hivô/;RnSÖ y;vÖ®ı‰Öw ≤xroÖ v; EÖt¥ÖDSyÖ yıÿivô/;RnÖ' iv„,oÿ rÄr;$ÿm…sô
iv„,oÿ" pûœO mÖsITy;ÿhÖ tSm;ÿdte ;vÖı; ≤xroÖ iv„yÿtU Ö' iv„,oÖ" SyUr…ÿ sô
iv„,oÿ/vuûR[ mÖsITy;ÿh vw„,Öv˝ ih dÖve tÿy; hivô/;RnÖ' yMpÿq[ mÖ ' gÖ‚[ Nq'
gÿQ[ nIôy;Tyˇ' n ivÿß˝syÖde mÿhe ne ;?vÖy"Ru p[ mIÿyte tSm;ôTs ivôßSyÿ"
–9–
dÖve Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÄÖ îTy….Öm[ ; dÿˇÖe p[sTÿU y;
aÖ…ênoÿb;ô¸R >y;ô…mTy;ÿh;ô…ên*ô ih dÖve ;n;ÿm?vÖyRU a;St;'Ã pU„û ,o
hSt;ÿ>y;ô…mTy;ÿhÖ yTyÖw vjÿ[ îvÖ v; EÖW; yd….Ör[ ….ÿr[ …sô n;·rÿrsÄ ITy;ÿh
x;NTyÖw k;<@ÿk
º ;<@Öº vw i£ôym;ÿ,e yÖD˝ r=;ÿ˝…s …j`;˝s≤NtÖ
p·rÿ≤l≤%tÖ˝ r=Ö" p·rÿ≤l≤%t;ô ar;ÿtyÖ îTy;ÿhÖ r=ÿs;ômpÿhTy; îÖdmÖh˝
r=ÿso g[Ivô ; aipÿ ’Nt;…mô yoÿåSm;N√πi∑ô y' cÿ vÖy' i√ô„m îTy;ÿhÖ √*
v;v pu®Wÿ *ô y' cÖvw √πi∑ô yíÿnw Ö' √πi∑ô tyoÿrveÄ ;nÿNtr;y' g[Ivô ;" ’¡Ntit idôve
Tv;ôNt·rÿ=;y Tv; pO…qôVyw TveTy;ÿh>wÖ y EÖvnw ;'Ã loôk>É yÖ" p[o=ÿit
pÖrSt;ÿdvÖ ;RcIôMp[o=ÿitô tSm;ÿTpÖrSt;ÿdvÖ ;RcIÿMmnû„u y;ÿ ËjÖmR pu ÿ jIv≤Nt
£Àrû …mÿvÖ v; EÖtTk¡roitô yT%nÿTyÖpoåvÿ nyitô x;NTyÖw yvÿmtIôrvÿ
nyÖTyUGvRw yvÖ ËgÃdRu Mu brÿ ËÖjvwR ojR˝Ö smÿ/yR itô yjÿm;nenÖ
s‚MmÖt*dÿMu brI .vitô y;v;ÿnveÖ yjÿm;nÖSt;vÖtImÖve ;‚Smÿ•jU Ã| d/;it
393

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

iptû,O ;˝ sdÿnmÖsIitÿ bÖihRrvÿ StO,;it iptOdve TÖ yÿ2˝Ä Áºtÿ ¥…•%;ÿtÖ'
yäÖihRrnÿvStIyR …mnûyu ;≤TpÿtdO ve TÖ y;ÿ in%;ÿt; Sy;äÖihRrvÿ SÖ tIyÃR
…mnoTyÖSy;mÖve nw ;Ã' …mnoôTyqoÿ Sv;ô®hÿmvÖe nw ;Ã' kroôTyu‡i∂v˝Ã
St.;ôn;Nt·rÿ=Mpû,O Te y;ÿhWwÖ ;' loôk;n;ô' iv/ÿTO yw ¥ut;ônSTv;ÿ m;®Äto
…mÿnoô‚TvTy;ÿh ¥ut;ôno hÿ SmÖ vw m;ÿ®tÄ o dÖve ;n;ôm*dÿMu brI‚Mmnoitô
tenvÖw nw ;ÿ‚Mmnoit b[˜vÖ inÃ' Tv; =]Övinô…mTy;ÿh yq;yÖjru veÄ ‡w t´Otû ne ÿ
¥;v;pO…qvIô a; pÿ,O qe ;ô…mTy*dÿMu by;| juhoitô ¥;v;ÿp…O qôvI EÖv
rsÿne ;nKTy;ô‡NtmÖNvvÿß;vyTy;ôNtmÖve yjÿm;nÖ' tejsÿ ;nKTyw‡Ö N{mÖsIitÿ
CzÖidr…/ô in dÿ/;TyÖNw {˝ ih dÖve tÿy;ô sdoÿ ivêjÖnSyÿ Cz;ôyTe y;ÿh
ivêjÖnSyÖ ÁºWÿ ; Cz;ôy; yTsdoô nvÿCzidô tejSÿ k;mSy …mnuy;≤T]ôvtO ;ô
Stomÿne Ö s‚MmÿtÖ' tej≤ÿ S]ÖvˇO jeÿ SÖ Vyÿve
.ÿvTÖ yek;ÿdxCzdI≤N{Öyk;ÿmSÖ ywk;ÿdx;=r; i]ô∑…ë gÿ≤N{Öy'
i]ô∑…ë gÿ≤N{y;ôVyÿve .ÿvitô pçÿdxCzidô .[;tÿVO yvt" pçdÖxo vj[oô
.[;tOVÿ y;…..UTyw sÖ¢dÿxCzid pÖj[ ;k;ÿmSy s¢dÖx" pÖj[ ;pÿit"
pÖj[ ;pterÖ ;¢‰;ô Ek¡…v˝xitCzid p[itôœ;k;ÿmSywk…vô˝x"
Stom;ÿn;Mp[itôœ; p[itÿiœTy; ¨Ödr'Ä vw sdÖ ËgÃdRu Muû broÿ m?yÖt
a*dÿMu brI‚Mmnoit m?yÖt EÖv pÖj[ ;n;ômjU |Ã d/;itô tSm;ÿNm?yÖt ËÖj;R
.ÿÔu te yjm;nloôkÉ vw d≤=ÿ,;in CzdI˝iWÿ .[;tOVyloôk ¨ˇÿr;…,ô
d≤=ÿ,;ÖNyuˇrÿ ;…, kroitô yjÿm;nmÖve ;yjÿm;n;ôdˇu rÿ ' kroitô
tSm;ô¥jÿm;ônoåyÿjm;n;ôdˇu rÿ oåNtvÖtR ;RNk¡roitô Vy;vÿÊO yÖw tSm;ôdrÿ<yMpÖj[ ;
¨pÿ jIv≤NtÖ p·rÿ Tv; …gvR,oÿ …grÄ îTy;ÿh yq;yÖjru veÄ tw ‡idN{ÿSyÖ
SyUrsÄ IN{ÿSy /[vuû mÖsITy;ÿhNÄw {˝ ih dÖve tÿy;ô sdoô yMpÿq[ mÖ ' g[‚Ö Nq'
gÿQ[ nIôy;¥ˇ' n ivÿß˝Ö syedÖ mÿhe ne ;?vÖy"Ru p[ mIÿyte Ö tSm;ôTs ivôßSyÿ"
–10–
394

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

≤xroô v; EÖt¥ÖDSyÖ yıÿivô/;Rnÿ Mp[;,ô ; ¨ÿprÄv; hÿivô/;Rneÿ %;yNtÖe
tSm;ÿCz«ôWNR p[;,ô ; aÖ/St;ÿT%;yNteÖ tSm;ÿd/Ö St;ÿCz«ô„,R" p[;,ô ; rÿ=oôh,oÿ
vlgÖhnoÿ vw„,Öv;N%ÿn;mITy;ÿh vw„,Öv; ih dÖve tÿyoprÄv; asÿru ;Ö vw
inôyNR toÿ devÖ ;n;ÿMp[;,ô We uÿ
vlÖg;•‰ÿ%nÖNt;ÿNb;¸m;ô]åe NvÿivNdÖNtSm;ÿä;¸m;ô];" %;ÿyNt îÖdmÖh' t'
vÿlgÖ mu√pÿ ;…mô y' nÿ" sm;ôno ymsÿm;no incÖ%;neTy;ÿhÖ √* v;v pu®Wÿ *ô
yíwvÖ sÿm;ôno yí;sÿm;noÖ ymÖve ;SmÖw t* vÿlgÖ ' inô%nÿtSÖ tmÖve o√ÿpitô s'
tÿ,O ·ˇô tSm;ôTs't<Oÿ ,; aNtrÄt" p[;,ô ; n s‚M.ÿn·ˇô tSm;ôdsÿ‚M.•;"
p[;,ô ; aÖpoåvÿ nyitô tSm;ÿd;ô{;R aÿNtrÄt" p[;,ô ; yvÿmtIôrvÿ
nyÖTyUGvRyw vÿ" p[;,ô ; ¨ÿprÄv;" p[;,ô „e vÖve ojÃ| d/;it bÖihRrvÿ StO,;itô
tSm;ÿLlomÖx; aÿNtrÄt" p[;,ô ; a;Jyÿne Ö Vy;`;ÿryitô tejoô v; a;Jy'Ã
p[;,ô ; ¨ÿprÄv;" p[;,ô „e vÖve tejoÿ d/;itô hnUû v; EÖte yÖDSyÖ ydÿ…/ôWvÿ,Öe n
s' tÿ,O ÊÖ y s'tà <O ,Öe ih hnûU aqoô %luÿ dI`Rsoôme sÖt' ¥O eÖ /OTyÖw ≤xroÖ v;
EÖt¥ÖDSyÖ yıÿivô/;RnÃ' p[;,ô ; ¨ÿprÄv; hnÿU a…/ôWvÿ,e …jô◊; cmRÖ g[;v;ÿ,oÖ
dNt;ô mu%mÿ ;hvÖnIyoô n;…sÿkoˇrvÖie d®ÖdrÄ˝ sdoÿ yÖd; %lûu vw …jû◊y;ÿ
dÖTSv…/ô %;dÖTyqÖ mu%'Ã gCzit yÖd; mu%Ö' gCzÖTyqoôdr'Ã gCzitô
tSm;ÿıivô/;RneÖ cmÖ•R …/ô g[;vÿ….r….ôWTu y;ÿhvÖnIyÿe ¸ûTv; pÖT[ yçÿ" pÖrTe yÖ
sdÿ…s .=y≤NtÖ yo vw ivôr;joÿ yDmû%
u e dohÖ' vedÿ duhû EÖvnw ;ÿimôy' vw
ivôr;$(tSyÖw TvKcmoR/oÿå…/ôWvÿ,Öe Stn;ÿ ¨prÄv; g[;v;ÿ,o vÖTs; Aû‚Tvjoÿ
duh≤NtÖ somÖ" pyoô y EÖv' vedÿ dûhu EÖvnw ;ÿm( –11–
îit Wœk;<@e i√tIy" p[p;#k" 2

395

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq Wœk;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
c;Tv;ÿl;ô≤ı‚„,ÿy;ônpu ÿ vpitô yoinôvRw yÖDSyÖ c;Tv;ÿl' yÖDSyÿ
syoinôTv;yÿ dÖve ; vw yÖDMpr;ÿjyNtÖ tm;¶Iÿ/;[ Tô punrÖ p;ÿjy•etÖ √w
yÖDSy;pÿr;…jt'Ö yd;¶Iÿ/[Ö' yd;¶Iÿ/;[ ≤ô ı‚„,ÿy;iNvôhrÿitô ydÖve
yÖDSy;pÿr;…jt'ô ttÿ EÖvnw MÖ punSÿ tnute pr;Ä…jTyÿve Ö %lûu v; EÖte yÿ≤NtÖ ye
bÖih„pvm;ôn˝ spÃ≤R Nt bih„pvm;ône Stûtu a;ôh;¶Iÿd¶Ö IiNv hÿr bÖihR"
Stÿ,O ;ih puroÄ@;x;ô˝ al'Ã k⁄iû vRitÿ yÖDmevÖ ;pÖ…jTyÖ punSÿ tNv;ôn;
yNTy‡©;ÿr√Äw πR svÿnÖe iv hÿrit xÖl;k;ÿ….StOtû Iy˝Ã sxu£TÖ v;y;qoô
sM.ÿrTyÖve nw ‡Ö iı‚„,ÿy;ô v; aÖm‚u „m\LÃ loôkÉ somÿmr=ÖNte>yoå…/ô
somÖm;hÿrNÄ tmÿNvÖv;yÖNtMpyÃiR vxÖNy EÖv' vedÿ ivôNdteÿ p·rvÖ∑e ;r'Ä te
soÿmpIôqne Ö Vy;ÿ?yRNtÖ te dÖve We uÿ sompIôqmwCÿ zNtÖ t;NdÖve ; aÿbvu[ NÖ √π√πÖ
n;mÿnI k⁄®?vÖmqÖ p[ v;ôPSyqÖ n vÖTe yÖ¶yoô v; aqÖ
…/‚„,ÿy;ôStSm;ÿ‚d(√nÖ ;m;ÿ b[;˜Ö,oå/Rk
u SÖ teWe ;'ô ye neidÿœMpÖyiR vÿxNÖ te
soÿmpIôqMp[;“uvÿ •;hvÖnIyÿ a;¶Iô/I[ yoÿ hoô]Iyoÿ m;j;ôl
R IyÖStSm;ôˇWe uÿ
ju◊Tyitôh;yÖ vWÿ$k
( roitô iv Áºtÿ e soÿmpIôqne ;?yÃNR t devÖ ; vw y;"
p[;cIôr;¸ÿtIôrjÿhu vûyu Re pûru St;ôdsÿru ;Ö a;sÖNt;˝St;….ô" p[;,ÿdu NtÖ y;"
pÖt[ IcIôyRe pÖí;dsÿru ;Ö a;sÖNt;˝St;….ôrp;ÿndu NtÖ p[;cIÿrNÄ y; a;¸ÿtyo
ÙûyNtÿe pÖT[ yõ;sIÿnoô …/‚„,ÿy;ôNVy;`;ÿryit pÖí;∞Övw pûru St;ÿ∞Ö yjÿm;noô
.[;tÿVO y;ôNp[ ,ÿdu tÖe tSm;ôTpr;ÿcI" pÖj[ ;" p[ vIÿyNte p[tÖ IcIÿj;RyNte p[;,ô ; v;
EÖte y≤ı‚„,ÿy; ydÿ?vÖy"Ru pÖT[ yõ™…/‚„,ÿy;nitôspeTR p[;,ô ;NTs'
k¡WTRe pÖm[ ;yÿk
u " Sy;ô•;….ôv;R EÖW; yÖDSyÖ yıotoô?vR" %lûu vw n;>yÿw
p[;,ô oåv;ÿõp;ôno ydÿ?vÖy"Ru pÖT[ yõ™hot;ÿrmitôspedÃR p;ône p[;,ô '
dÿ?y;TpÖm[ ;yÿk
u " Sy;ô‡•;?vÖy®Ru pÿ g;yÖ√e ;GvIÿyoRô v;
396

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

aÿ?vÖyyRu dR ?ÿ vÖy®Ru pÿ gÖ ;yÿde Ìu ;ô]e v;cÖ˝ sMp[ yÿCzπdpu dÖ ;suk
ÿ ;SyÖ
v;KSy;ÿ‡d(b˜[ v;ôidnoÿ vd≤NtÖ n;sÿ˝iSqtÖe somÿåe ?vÖy"Ru
pÖT[ y˚±sdoåtIÿy;dqÿ kÖq; d;ÿ≤=ô,;inô hotÿmu ie tô y;moô ih s teW;ô' kSm;ô
ahÿ dÖve ; y;m'Ö v;y;ÿmÖ' v;nuÿ D;SyÖNtITyu‡ˇÿr,Äe ;¶Iÿ/M[ pÖrITyÿ juhoit
d;≤=ô,;inô n p[;,ô ;NTs' k¡WiR tô NyÿNye …/‚„,ÿy; ¨ÖPyNtÖe n;Nye y;…•Övpÿitô
tenÖ t;Np[I,ÿ ;itô y;• inôvpÿitô ydÿniu dôxitô tenÖ t;n( –1–
suvû gÖ ;RyÖ v; EÖt;inÿ loôk;yÿ ÙyNtÖe y√ÿsw jRnÖ ;inô √;>y;'ô g;hÃpR Tye
juhoit i√ôp;¥jÿm;n" p[itÿiœTy;ô a;¶Iÿ/e[ juhoTyÖNt·rÿ= EÖv; £¡mt
a;hvÖnIyÿe juhoit suvgÖ mR vÖe nw Ã' loôk˘ gÿmyit devÖ ;Nvw sÿvu gÖ | loôk˘ yÖto
r=;˝ÃSy…j`;˝sÖNte somÿne Ö r;D;ô r=;˝ÃSypÖhTy;ô¢mu ;ôTm;nÃ' ’ûTv;
sÿvu gÖ | loôkm;ÿynÖ =[ sÿ ;ômnÿpu l;.;ôy;tÖ" somoÿ .vÖTyqÿ vwsjÖnR ;inÿ
juhoitô r=ÿs;ômpÿhTyÖw Tv˝ soÿm tnû’
U ŒÖ îTy;ÿh tnû’
U ı‰ÿWe
√πWoÿ>yoôåNy’¡t>e yÖ îTy;ÿh;Ny’¡t;inô ih r=;ÿ˝Syu‡û ® yÖNt;…sô
v¡q…Ö mTy;ÿhoÖ® ,ÿS’û/Iitô v;vwtd;ÿh juW;ô,o aÖ¢ru ;JyÿSy
vÖ‚e TvTy;ÿh;ô¢mu veÖ yjÿm;n' ’ûTv; suvÿ gÖ | loôk˘ gÿmyitô
r=ÿs;ômnupÿ l;.;ôy; somÃ' ddtÖ a; g[;V,Ö a; v;ÿyVÖ y;ÿNy;
{oÿ,klÖxmuTpàIôm; nÿyNÖ TyNvn;ÿ˝…sô p[ vÿtyR ≤NtÖ y;vÿdvÖe ;Sy;‚StÖ tenÿ
sÖh sÿvu gÖ | loôkmÿie tô nyÿvTyÖc;R¶Iÿ/e[ juhoit suvgÖ SR yÿ loôkSy;ô….nIÿTyÖw
g[;V,oÿ v;yÖVy;ÿin {o,klÖxm;¶Iÿ/Ö[ ¨pÿ v;syitô iv Áÿnº Ö' twgROû tÖe
yTsÖhoÿpv;ôsyedÿ puv;ôyte ÿ s*ôMyc;R p[ p;ÿdyitô SvywvÖ nw 'Ã dÖve tÿy;ô p[
p;ÿdyÖTy‡idÿTy;ô" sdoôåSyidÿTy;ô" sdÖ a; sIôdTe y;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw ‡¥jÿm;noô v; EÖtSyÿ pûru ; goô¢; .ÿvTyeWÖ voÿ dev sivtÖ"
397

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

somÖ îTy;ÿh sivôtpO s[ÿ tU EÖvnw 'Ã dÖve t;ÿ>yÖ" sMp[ yÿCzTye‡tÊv˝ soÿm
dÖve o devÖ ;nup;ÿg;ô îTy;ÿh dÖve o ÁÿWº sNdÖve ;nûpu tw IôdmÖhMmÿn„uû yoÿ
mnû„u y;ÿinTy;ÿh mnû„u yoÿ2Ä ÁºWÿ sNmÿn„u y;ÿnpûu iw tô ydetÖ ¥junû R bûyU[ ;dpÿj[ ;
apÖxyu jR mÿ ;n" Sy;TsÖh pÖj[ y;ÿ sÖh r;ÖySpoWÖ,e Te y;ÿh pÖj[ yÖvw pÖx…u .ÿ"
sÖhme ' loôkmûpu ;vÿttR eÖ nmoÿ devÖ >e yÖ îTy;ÿh nmSk;ôro ih dÖve ;n;˝Ã SvÖ/;
ipôt>O yÖ îTy;ÿh Sv/;k;ôro ih ipÿt,ûO ;‡imôdmÖh' invR®,ÿ SyÖ p;x;ôidTy;ÿh
v®,p;ôx;dÖve inmÃCuR yÖtåe ¶ÿe v[tpt a;ôTmnÖ" pUv;ÃR tÖnrU ;Ödye Te y;ÿÛ"û ko ih
t√πdÖ y√sIÿy;ôNTsSve vxÿe .ûtU e punvÿ ;Rô dd;ÿitô n veitô g[;v;ÿ,oÖ vw
somÿSyÖ r;Doÿ m≤lMlusneÖ ; y EÖv' ivô√;Ng[;V,Ö a;¶Iÿ/[ ¨pv;ôsyÿitô
nwnMÿ m≤lMlusneÖ ; ivÿNdit –2–
vÖ„w ,ÖVyc;R huTû v; yUpmÖ Czÿi¯ t vw„,Övo vw dÖve tÿy;ô yUp"Ö SvyÖvw nw 'Ã
dÖve tÖy;Cz¯TÖ y‡TyÖNy;ng;'ô n;Ny;nup;ÿg;ô…mTy;ôh;itô ÁÿNy;neitô
n;Ny;nûpu Tw yÖv;RKTv;ô prÿrw ivdMpÖrovÿr·Äw rTy;ÿh;ôv;RG?yÿneà MÖ prÿiw vôNR ditÿ
pÖrovÿrSÄw t' Tv;ÿ juWe vw„,Öv' dÿve yÖJy;y;ô îTy;ÿh devyÖJy;ywÖ Áÿnº ' jûWu tÿe
dÖve STv;ÿ sivôt; m?v;ÿnÆÖ KTvTy;ÿhÖ tejsÿ vÖw nw mÿ nÖKTyoWÿ/Öe ];yÿSvwn˝Ö
Sv…/ÿtÖe mwn˝Ã ih˝sIô·rTy;ÿh vj[oô vw Sv…/ÿitô" x;NTyÖw Sv…/ÿtve =ROû SyÖ
…b>yÿt" p[qmÖ ne Ö xk¡lne sÖh tej"Ö pr;ÿ ptitô y" pÿq[ mÖ " xk¡l"
pr;ÖpteˇÖ mPy; hÿrTeÄ stejÿ smÖve nw mÖ ;hÿrtIô‡me vw loôk; yUp;ÿTp[ytÖ o
…bÿ>yitô idvÖmg[,eÿ Ö m;ô lÿ%
e IrÄNt·rÿ=MÖm?yÿne Ö m; ih˝ÃsIô·rTy;ÿh>wÖ y EÖvnw 'Ã
loôk>É yÿ" xmyitô vnÿSpte xÖtvÿLxoô iv roÖhTe y;ôví[ nÿ e juhoitô
tSm;ÿd;ôví[ nÿ ;√û=é ;,;ÖM.Uy;ÿ˝sÖ ¨·ˇÿœ≤Nt sÖhßÿvLx;ô iv vÖy˝
®ÿhmÖe Te y;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ôSteånÿ=s©' vOí‡eÖ ¥dÿ=sÖ©÷ vûíO de /ÿ ÈÖW'
398

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yjÿm;nSy pÖm[ ;yÿk
u ˝ Sy;ô‡¥' k;ômyetÖ ;pÿi[ tiœt" Sy;ôidTy;ÿroÖh' tSmÿw
vOíde WeÖ vw vnÖSptIÿn;ômpÿi[ tiœôtopÿi[ tiœt EÖv .ÿvitô y' k;ômyetÿ ;pÖx"u
Sy;ôidTyÿp,Ö | tSmÖw xu„k;ÿg'[ vOíde WeÖ vw vnÖSptIÿn;mpxÖVyoÿåpÖxru veÄ
.ÿvitô y' k;ômyÿte pxûmu ;NTSy;ôiditÿ b¸pÖ,| tSmÿw b¸x;ô%' vÿíO de WeÖ vw
vnÖSptIÿn;MpxÖVyÿ" pxûmu ;nÖve .ÿvitô p[itÿiœt' vOíTe p[itôœ;k;ÿmSyÖWw vw
vnÖSptIÿn;ôMp[itÿiœtoô y" sÖme .UMyÖw Sv;¥onÿe ÂÖ!" p[Tyÿve itÿœitô y"
pÖT[ yõ™õp⁄ nÿ tÖSt' vOíÿ TeÖ s ih me/mÿ >Ö yupnÿ tÖ" pç;ÿriàÃ'Ö tSmÿw vOí¥eÖ '
k;ômyÖte opÿnw mÖ ˇu rÿ o yÖDo nÿmie ditô pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖD ¨pÿnw mÖ ˇu rÿ o
yÖDo nÿmitô W@ÿriàMp[itôœ;k;ÿmSyÖ W@±v; Aûtvÿ Aût„u vÖve p[itÿ itœit
sÖ¢;rÿiàMpÖxk
u ;ÿmSy sÖ¢pd;ô xKvÿrI pÖxvÖ" xKvÿrI pÖxnU veÖ ;vÿ ®NıeÖ
nv;ÿriàÖ' tejSÿ k;mSy i]ôvtO ;ô Stomÿne Ö s‚MmÿtÖ' tej≤ÿ S]Öivˇejÿ SÖ Vyÿve
.ÿvTÖ yek;ÿdx;rià…m≤N{Öyk;ÿmSÖ ywk;ÿdx;=r; i]ô∑…ë gÿ≤N{Öy'
i]ô∑…ë gÿ≤N{y;ôVyevÿ .ÿvitô pçÿdx;riàÿM.[;tÿVO yvt" pçdÖxo vj[oô
.[;tÿVO y;…..UTyw sÖ¢dÿx;riàMpÖj[ ;k;ÿmSy s¢dÖx" p[jÖ ;pÿit"
pÖj[ ;pÿtrÖe ;¢‰;ô Ek¡…v˝xTyriàMp[itôœ;k;ÿmSywk…vô˝x"
Stom;ÿn;Mp[itôœ; p[itÿiœTy; aÖ∑;…≈ÿ.vR TyÖ∑;=ÿr; g;yÖ]I tejoÿ g;yÖ]I
g;ÿy]Ö I yÿDmû%
u ' tejsÿ vÖw g;ÿyi]ôy; yÿDmû%
u ne Ö s‚Mmÿt" –3–
pO…û qôVyw Tv;ôNt·rÿ=;y Tv; idôve TveTy;ÿh>Öw y EÖvnw Ã' loôk>É yÖ" p[o=ÿitô
pr;ÿçMÖ p[o=ÿitô pr;ÿ…õvÖ ih sÿvu gÖ oR loôk" £Àr…mÿvÖ v; EÖtTk¡roitô
yT%nÿTypovÿ nyitô x;NTyÖw yvÿmtIôrvÿ nyÖTyUGvRw yvoô yjÿm;nenÖ yUp"Ö
s‚Mmÿtoô y;v;ÿnvÖe yjÿm;nÖSt;vÖtImevÖ ;‚SmÖ•jU Ã| d/;it iptû,O ;˝
sdÿnmÖsIitÿ bÖihRrvÿ StO,;it iptOdve TÖ y;ÿ2˝Ö Áÿtº ¥…•%;ÿtÖ'
399

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yäÖihRrnÿvStIyR …mnûyu ;≤TpÿtdO ve TÖ yoÿ in%;ÿt" Sy;äÖihRrvÿ StIyRÃ
…mnoTyÖSy;mÖve nw ‚Ãÿ Mmnoit yUpxkÖlmv;ÿSyitô stÿje smÖve nw ‚ÿ Mmnoit
dÖve STv;ÿ sivôt; m?v;ÿnÆÖ KTvTy;ÿhÖ tejsÿ vÖw nw mÿ n·ˇ_
suipPpÖl;>yÖSTv*Wÿ/I>yÖ îitÿ cÖW;lÖMp[itÿ muçitô tSm;ÿCz«WÖtR aoWÿ/yÖ"
flÃ' gONTyÖ‡n·ˇ_ô tejoô v; a;Jy'Ö yjÿm;nen;…¶ôœ;…≈Ö" s‚Mmÿt;ô
ydÿ…¶ôœ;m…≈ÿmnÖ ·ˇ_ô yjÿm;nmÖve tejsÿ ;nKTy;ôNtmÿnKTy;ôNtmÖve yjÿm;n'Ö
tejsÿ ;n·ˇ_ sÖvtR "Ö p·rÿ mOxTÖ ypÿ·rvgRmveÖ ;‚SmÖNtejoÿ d/;ôTyu‡i∂vÿ˝
St.;ôn;Nt·rÿ=Mpû,O Te y;ÿhWÖw ;' loôk;n;ô' iv/ÿTO yw vw„,ÖVyc;R k¡Lpyit
vw„,Övo vw dÖve tÿy;ô yUp"Ö SvywvÖ nw 'Ã dÖve tÿy; kLpyitô √;>y;Ã' kLpyit
i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTywÖ y' k;ômyÿte Ö tejsÿ nw ' dÖve t;ÿ….·r≤N{Öy,e Ö
Vyÿ/yR ye …Ö mTyÿ…¶ôœ;' tSy;…≈ÿm;hvÖnIy;ÿidôTq' vÖTe q' v;itÿ
n;vyÖˇe je sÿ vÖw nw 'Ã dÖve t;ÿ….·r≤N{Öy,e Ö Vyÿ/yR itô y' k;ômyetÿ Ö tejsÿ nw '
dÖve t;ÿ….·r≤N{Öy,e Ö smÿ/yR ye …Ö mTyÿ…¶ôœ;' tSy;…≈ÿm;hvÖnIyÿne Ö
s‚Mmÿnyu ;ôˇje sÿ vÖw nw 'Ã dÖve t;ÿ….·r≤N{Öy,e Ö smÿ/yR it b[˜vÖ inÃ' Tv;
=]Övinô…mTy;ÿh yq;yÖjru veÄ tw Tp·rÿ VyyÖTyUGvRw rÿxnÖ ; yjÿm;nenÖ yUp"Ö
s‚Mmÿtoô yjÿm;nmÖve oj;R smÿ/yR it n;….dÖfle p·rÿ Vyyit n;….dÖfl
EÖv;Sm;ô Ëj|Ã d/;itô tSm;ÿ•;….dÖfl ËÖj;R .ÿÔu teÖ y' k;ômyetÿ oôjnwR Ö'
Vyÿ/yR ye …Ö mTyû?U v;| v;ô tSy;v;ÿcIô' v;voÿhde jUû vwR nw 'Ö Vyÿ/yR itô yidÿ
k;ômyetÿ Ö vWÃk
Ru " pÖjNR yÿ" Sy;ôidTyv;ÿcIômvoÿh√Öe ié ∑ÿmvÖe in yÿCzitô yidÿ
k;ômyÖte ;vÿWk
Ru " Sy;ôidTyû?U v;Rmdu hUÿ √eÖ ié ∑ÿmvÖe o¥ÿCzit iptû,O ;'
in%;ÿtMmnû„u y;ÿ,;mû?U v| in%;ÿt;ôd; rÿxnÖ ;y;ô aoWÿ/In;˝ rxÖn; ivêÿWe ;'
devÖ ;n;ÿm?ûU vR˝ rÿxnÖ ;y;ô a; cÖW;l;ôidN{ÿSy cÖW;lÿ˝ s;ô/;n;ômitÿ·rˇ_Ö˝
s v; EÖW sÿvdR ve TÖ yoÿ y¥Upoô y¥Up‚ÿ MmÖnoitô sv;ÃR EÖv dÖve t;ÿ" p[I,;it
400

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

yÖDne Ö vw dÖve ;" sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ tÿåe mNyNt mnu„û y;ÿ noôåNv;.ÿiv„yÖNtIitô
te yUpneÿ yop…yôTv; sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ tmOWyÿ oô yUpneÿ vwÖ ;nûu p[;j;ÿnNÖ t¥UpSÿ y
yUpTÖ v' y¥Up‚ÿ Mmônoitÿ suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ p[D;ÿTyw purû St;ÿ‚Nmnoit
pûru St;ô≤ı yÖDSyÿ p[D;ôyteåpÖD[ ;tÖ˝ ih t¥ditÿp• a;ô¸·rôd'
k;ôymRÃ ;sIôiditÿ s;ô?y; vw dÖve ; yÖDmTyÿmNyNtÖ t;NyÖDo
n;Spÿx
O ˇÖ ;Ny¥ÖDSy;itÿ·rˇÖ_m;sIôˇdÿSpOxdÖ itÿ·rˇ_ô' v; EÖt¥ÖDSyÖ
ydÖ¶;vÖ…¶Mmÿ…qôTv; pÖh[ rÄTyitÿ·rˇ_mÖte ¥UpSÿ yÖ ydû?U v| cÖW;l;ôˇWe ;'ô
t∫;ÿg/Ö ye Ö' t;nevÖ tenÿ p[I,;it devÖ ; vw s˝iSqÿteÖ somÖe p[ ßucohÿrNÄ p[ yUp'Ö
tÿåe mNyNt yDvexsÖ ' v; îÖd' k¡m⁄ ÖR îitÖ te pÿS[ tÖr˝ ßucû ;'
inô„£yÿ,mpXyÖNTSv®˘Ä yUpSÿ yÖ s˝iSqÿte somÖe p[ pÿS[ tÖr˝ hrÿit juhû oitô
Sv®ÄmyÿDvexs;y –4–
s;ô?y; vw dÖve ; aÖ‚Sm\Lloôk a;ÿs•Ö ;Ny≤Tk˘ cÖn …môWˇeåÿ …¶mevÖ ;¶yeÖ
me/;ôy;lÿ.NtÖ n ÁÿNyd;ÿlMÖ >yÿmivÿNdÖNttoô v; îÖm;" p[jÖ ;" p[;j;ÿyNtÖ
ydÖ¶;vÖ…¶Mmÿ…qôTv; p[hÖ rÿit pÖj[ ;n;ÿMpÖj[ nÿn;y ®Ä{o v; EÖW
ydÖ…¶yRjmÿ ;n" pÖxyu TR pÖxmu ;ôl>y;ô…¶MmNqÿ&e {û ;yÖ yjÿm;nÖmipÿ
d?y;TpÖm[ ;yuk
ÿ " Sy;ô‡dqoô %Lv;ÿ¸rÄ…¶" sv;ÃR dÖve t;ÿ hÖivrÄte ¥TpÖx·u ritô
yTpÖxmu ;ôl>y;ô…¶MmNqÿit hÖVy;yÖvw ;sÿ•;yÖ sv;ÃR dÖve t;ÿ
jnyTyu‡p;ô’TywvÖ mNQyÖSt•ev;lÿB/'Ö
nev;n;ÿlB/‡mÖ¶je iRÖ n]ÿmsÖ ITy;ÿh;ô¶Áe tÃRº ∆Öin]'Ö vOW,ÿ * SqÖ îTy;ÿhÖ vOW,ÿ *Ö
Áÿtº ;‡vuvû XR yÿSy;ôyru sÄ ITy;ÿh …mqunTÖ v;yÿ `Otû ne ;ôˇ_É vOW,ÿ ' d/;q;ô…mTy;ÿhÖ
vOW,ÿ ˝Ö Áºtÿ e d/;ÿte ye aÖ…¶' g;ÿy]Ö ' zNdoånûu p[ j;ÿySÖ veTy;ÿhÖ
CzNdoÿ….rÄve nw MÖ p[ jÿnyTyÖ‡¶yÿe mÖQym;ÿn;y;nÿu bûhU[ ITy;ÿh
401

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;ivô]ImOcmÖ Nv;ÿh sivôtpO s[ÿ tU EÖvnw Mÿ mNqit j;ôt;y;nuÿ b[iU h
p[iÓôym;ÿ,;Öy;nÿu b[hûU ITy;ÿhÖ k;<@ÿk
º ;<@ EÖvnw 'Ã i£ôym;ÿ,Öe smÿ/yR it
g;yÖ]I" sv;ôR aNv;ÿh g;yÖ]CzÿNd;ô v; aÖ…¶" SvenvwÖ nw 'Ö zNdÿs;ô
smÿ/yR TyÖ‡…¶" pûru ; .ÿvTyÖ…¶Mmÿ…qôTv; p[ hÿritô t* sÖM.vÿNt*ô
yjÿm;nmÖ…. sM.ÿvtoô .vÿt' nÖ" smÿns;ôivTy;ÿhÖ x;NTyÿw p[˙Ö Tyÿ juhoit
j;ôt;yÖvw ;Sm;ô a•Ömipÿ d/;ôTy;Jyÿne juhoTyetÖ √; aÖ¶"e ipôy[ ' /;mÖ yd;Jy'
ipôy[ ,e vwÖ nw 'Ö /;ª;ô smÿ/yR Tyqoô tejsÿ ; –5–
îÖWe Tveitÿà bÖihRr; dÿˇ îÖCztÿ îvÖ ÁºWÿ yo yjÿt ¨pÖvIÄrsITy;ôhopÖ
Áºnÿ ;n;kÖroTyu‡poÿ devÖ ;NdwvIôivRx"Ö p[;gû·u rTy;ÿhÖ dwvIôÁtRú ; ivxÿ"
sÖtIdevRÖ ;nÿpu yÖ ≤NtÖ vˆIÿ®≤Ä xjÖ îTy;ÿh‚Ö TvRjoô vw vˆÿy
¨Ö≤xjÖStSm;ÿdveÖ m;ÿhÖ bOhSÿ pte /;ôry;ô vsûnU ITy;ÿhÖ b[˜Ö vw
dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vwÖ ;Smÿw pÖxnU vÿ ®Nıe hÖVy; tÿe SvdNt;ô…mTy;ÿh
SvÖdyÿTyevÖ nw ;ôNdevÿ Tv∑ÖvsR uÿ rÄ<veTy;ÿhÖ Tv∑;ô vw pÿxnûU ;‚Mmÿqnuû ;n;ÿ˝
ÂpÖ’{Upû mevÖ pÖxWu uÿ d/;itô revtÿ Iô rmÿ?vÖ…mTy;ÿh pÖxvoô vw rÄve tIÿ"
pÖxnU veÖ ;Smÿw rmyit dÖve Sÿ yÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ îitÿ rxÖn;m; dÿˇÖe
p[sTUÿ y; aÖ…ênoÿb;R¸ô >y;ô…mTy;ÿh;ô…ên*ô ih dÖve ;n;ÿm?vÖyRU a;St;ÿMpU„û ,o
hSt;ÿ>y;ô…mTy;ÿh yTy;ÿ AûtSyÿ Tv; devh…vô" p;xÖne ; rÿ.Ö îTy;ÿh sÖTy'
v; Aût˝ sÖTyenvwÖ nw mÿ tûO ne ; rÿ.teå+,Öy; p·rÿ hritô v?yÖ˝ ih
pÖT[ yçÿMp[itmûçu ≤NtÖ Vy;vÿÊO ywÖ /W;ôR m;nÿWu ;ôinitô in yÿnu ·ˇ_ô /OTy;ÿ
aÖŒSTv*Wÿ/I>y"p[o=;ômITy;ÿh;ôŒo ÁºWÿ aoWÿ/I>y" sÖM.vÿit
yTpÖx‡u rÄp;MpÖ®e rÄsITy;ÿhWÖw Áÿp;Mp;ôt; yo me/;ÿy;rÄ>ytÿe Sv;ôˇ'
…côTsdÿve ˝ hÖVym;poÿ devIô" Svdÿtnw …Ö mTy;ÿh
402

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

SvÖdyÿTyevÖ nw ‡ÿ mup·rÿ∑;ôTp[o=ÿTyupû ·rÿ∑;dÖve nw MÖ me?yÃ' kroit p;ôyyÿTyNtrÄt
EÖvnw MÖ me?yÃ' kroTyÖ/St;ôdpu oÿ=it sÖvtR ÿ EÖvnw MÖ me?yÃ' kroit –6–
aÖ…¶n;ô vw ho];ÿ devÖ ; asÿru ;nÖ>yÿ.v•Ö¶yeÿ s…mô?ym;ÿn;ôy;nuÿ b[hUû ITy;ÿhÖ
.[;tÿVO y;…..UTyw sÖ¢dÿx s;…m/enÖ IrNv;ÿh s¢dÖx" pÖj[ ;pÿit"
p[jÖ ;pÿtre ;¢‰ÿw sÖ¢dÖx;Nv;ÿhÖ √;dÿxÖ m;s;ô" pçÖtvR "Ö s s'và TsÖr"
sÃv' TsÖrMpÖj[ ; anûu p[ j;ÿyNte pÖj[ ;n;ÿMpÖj[ nÿn;y devÖ ; vw s;ÿ…m/Öne IrÄnCU yÿ
yÖD' n;NvÿpXyÖNTs pÖj[ ;pÿitStû„U ,Im;ÿ`;ôrm;å`;ÿryÖˇtoô vw dÖve ;
yÖDmNvÿpXyÖNyˇû„U ,Im;ÿ`;ôrm;ÿ`;ôryÿit yÖDSy;nÿ:u y;Ty;ô asÿru We uû vw yÖD
a;ÿsIôˇ' dÖve ;Stÿ„U ,I˝ hoômne ;ÿvÔO tÖ yˇû„U ,Im;ÿ`;ôrm;ÿ`;ôryÿitô .[;tÿVO ySyÖvw
t¥ÖD' vÿ¤O π p·rÖ/INTsMm;ÿi∑R pûnu ;TyÖve nw ;ô≤N]‚S]Ö" sMm;ÿi∑ôR }y;ÿv≤ûO ı
yÖDoåqoô r=ÿs;ômpÿhTyÖw √;dÿxÖ sMpÿ¥NtÖe √;dÿxÖ m;s;ÿ" s'vTsÖr"
sÃv' TsÖrmevÖ p[I,ÿ ;ÖTyqoÿ s'vTsÖrmevÖ ;Sm;ô ¨pÿ d/;it suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ
smÿ∑‰Öw ≤xroÖ v; EÖt¥ÖDSyÖ yd;ÿ`;ôroÿå…¶" sv;ÃR dÖve t;ô
yd;ÿ`;ôrm;ÿ`;ôryÿit xIWÖtR EÖv yÖDSyÖ yjÿm;nÖ" sv;ÃR dÖve t;ô avÿ ®NıÖe
≤xroô v; EÖt¥ÖDSyÖ yd;ÿ`Ã ;ôr a;ôTm; pxur;ÿ`;ôrm;ô`;yÃR
pÖx˝u smÿnKTy;ôTm•Öve yÖDSyÖ ≤xrÄ" p[itÿ d/;itô s' tÿe p[;,ô o v;ôynu ;ÿ
gCzt;ô…mTy;ÿh v;yudve TÖ yoÿ vw p[;,ô o v;ôy;vevÖ ;Syÿ p[;,ô ' juhÿ oitô s'
yjÿ]rÖw ©;ÿinô s' yÖDpÿitr;Ö≤xWeTy;ÿh yÖDpÿitmÖve ;Sy;ô≤xWÃ' gmyit
ivôê¡poô vw Tv;ô∑^ ¨Öp·rÿ∑;TpÖxmu >Ö yÿvmIôˇSm;ÿdpuû ·rÿ∑;TpÖxon;Rvÿ ¥≤NtÖ
ydupû ·rÿ∑;Tpxë˝ sÿmnÖ ·ˇ_ô me?yÿmveÖ nw 'Ã kroTyO‡û ‚Tvjoÿ vO,ItÖe
zNd;˝ÃSyevÖ vO,ÿ Ite sÖ¢ vÿ,O Ite sÖ¢ g[;Mô y;" pÖxvÿ" sÖ¢;rÄ<y;" sÖ¢
CzNd;ÿ˝Syû.u yÖSy;vÿ®ı‰;ô Ek;ÿdx p[y;ôj;Nyÿjitô dxÖ vw pÖxo" p[;,ô ;
403

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;ôTmwk;ÿdx
Ö o y;v;ÿnveÖ pÖxSu tMp[ yÿjit vÖp;mek"Ö p·rÿ xy
a;ôTmwv;Tm;nÖMp·rÿ xyeÖ vj[oô vw Sv…/ÿitôvjR o[ ÿ yUpxkÖlo `ûtO ' %luû vw
dÖve ; vj['Ã ’ûTv; somÿmflN`Otû ne ;ôˇ_* pÖx'u ];ÿyqe ;ô…mTy;ÿhÖ vjÿ,e[ vÖw nw Ö' vxÿe
’ûTv;lÿ.te –7–
pyÃ…R ¶ kroit svÖ¸R tÿmvÖe nw 'Ã kroÖTySk¡Nd;ôy;Sk¡•˝Ö ih t¥ıÖtë SyÖ
SkNdÿitô i]" pyÃ…R ¶ kroitô }y;ÿv≤ûO ı yÖDoåqoô r=ÿs;ômpÿhTyw
b[˜v;ôidnoÿ vdNTyNv;ôr>yÿ" pÖx3U n;RNv;ôr>y;3 îitÿ mOTû yvÖe v; EÖW
nIÿytÖe yTpÖxSu tMydÿNv;ôr.ÿte p[mÖ ;yÿk
u oô yjÿm;n" Sy;ô‡dqoô %Lv;ÿÛ"
suvgÖ ;RyÖ v; EÖW loôk;yÿ nIytÖe yTpÖx·u ritô y•;Nv;ôr.ÿte
suvgÖ ;RLloôk;¥jÿm;no hIyet vp;ô≈pÿ,I>y;mÖNv;rÿ.tÖe t•ev;ôNv;rÿB/'Ö
nev;nÿNv;rB/Ö‡mupÖ p[„e yÿ hothÖVR y; dÖve >e yÖ îTy;ÿhie Wôt˝ ih kmÃR i£ôytÖe
revtÿ IyRDÖ pÿit' ip[y/Ö ; ivÿxtÖ Te y;ÿh yq;yÖjru veÄ tw ‡dÖ…¶n;ÿ pûru St;ÿdie tô
r=ÿs;ômpÿhTyw pO…qôVy;" s'pÖ cO "ÿ p;ôhIitÿ bÖihR®p;ÿSyÖTySk¡Nd;y;Sk¡•˝Ö
ih t¥äÖihRiWô SkNdÖTyqoÿ bihRWô dÿmveÖ nw 'à kroitô pr;Öõ; vÿttR åe ?vÖy"Ru
pÖxo" sÃD' PÖ ym;ÿn;TpÖx>u yÿ EÖv t…• ˆÿtë a;ôTmnon;ÿvS[ k;ÿyÖ gCz¡itô
…≈yÖMp[ pÖxnU ;ÿ“oitô y EÖv' vedÿ pÖí;Lloÿk;ô v; EÖW; p[;Cyûdu ;nIÿyteÖ
yTpàIô nmÿSt a;t;ônTe y;ÿh;idôTySyÖ vw rÄXmyÿ" a;t;ôn;Ste>yÿ EÖv
nmÿSkroTy‡nÖv;R p[he ITy;ÿhÖ .[;tÿVO yoô v; av;ôR .[;tÿVO y;pnuÊyw `Otû Syÿ
k⁄Lû y;mnÿu sÖh pÖj[ y;ÿ sÖh r;ÖySpoWe,Ö Te y;ÿh;ô≤xWÿmvÖe tw ;m; x;ÿStÖ a;poÿ
devI" xuı;yuvÖ îTy;ÿh yq;yÖjru veÄ tw t( –8–
pÖxov;R a;lÿB/Sy p[;,ô ;Hz⁄gCOÿ zitô v;ˇ_Ö a; Py;ÿyt;Mp[;,ô StÖ a;
404

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Py;ÿyt;ô…mTy;ÿh p[;,ô >e yÿ Ev;SyÖ xuc˝ÿ xmyitô s; p[;,ô >e yoå…/ÿ
pO…qôvI˝ xuKp[ ivÿxitô xmhoÿ> y;ô…mitô in nÿyTyhor;Ö];>y;ÿmvÖe
pÿ…O qôVyw xuc˝ÿ xmyÖTyo‡Wÿ/Öe ];yÿSvwn˝Ö Sv…/ÿtÖe mwn˝ÿ ih˝sIô·rTy;ÿhÖ
vj[oô vw Sv…/ÿit" x;NTyÿw p;êRtÖ a; Cz‰ÿit m?yÖto ih mÿn„uû y;ÿ
a;ôCz‰≤Ntÿ itrÄíInÖm; Cz‰ÿTynUcû InÖ˝ ih mÿn„ûu y;ÿ a;ôCz‰≤NtÖ
Vy;vÿÊO ywÖ r=ÿs;M.;ôgoÿåsIitÿ SqivmÖto bÖihRrKÄ Tv;p;ÿSyÖTyÖòvw
r=;˝Ã…s inôrvÿdyt îÖdmÖh˝ r=oÿå/Öm' tmoÿ ny;…mô yoÿåSm;N√πi∑ô y' cÿ
vÖy' i√ô„m îTy;ÿh √* v;v pu®Wÿ *ô y' cÖvw √πi∑ô yíwnÿ Ö' √πi∑ô t;vû.u ;vÿ/mÖ '
tmoÿ nytIô‡We Tveitÿ vÖp;muÆT%ÿdtIôCztÿ îvÖ ÁÿWº yo yjÿtÖe
ydÿpu tûNO ¥;&û{oÿåSy pÖxNU `;tÿk
u " Sy;ô¥•opÿtNûO ¥;dyÿt;
Sy;‡dÖNyyoÿptO,û ÊyÖNyy;ô n /OTyÿw `Otû ne ÿ ¥;v;pO…qvIô p[o<v;Rqà ;ô…mTy;ÿhÖ
¥;v;ÿp…O qôvI EÖv rsÿne ;nÖKTy‡…Cz•oô r;yÿ" sûvu IrÄ îTy;ÿh
yq;yÖjru veÄ tw T£Àrû …mÿvÖ v; EÖtTk¡roitô
y√Öp;mÿÆu T%ÖdTyûvu NRÃ t·rÿ=mÖ iNvÖhITy;ÿhÖ x;NTyÖw p[ v;
EÖWoÿåSm;Lloôk;∞‰ÿvtÖe y" pÖxMu mûTO yvÿe nIôym;ÿnmNv;ôr.ÿte vp;ô≈pÿ,IÖ
punrÿ NÄ v;rÿ.teåÖ ‚Sm•Öve loôkÉ p[itÿ itœTyÖ‡…¶n;ÿ purû St;ÿdie tô
r=ÿs;ômphTy;ô aqoÿ devÖ t;ÿ EÖv hÖVyen;Nvÿie tô n;NtÖmm©;ÿrmÄ itÿ
hrÄ¥e dÿNtÖmm©;ÿrmitôhrÿ∂e vºÖ t;ô aitÿ mNyetÖ v;yoô vIihÿ Stoôk;n;ô…mTy;ÿhÖ
tSm;ôi√.ÿˇ_;" Stoôk; avÿ p¥ÖNteåg['Ö v; EÖtTpÿxnûU ;'
y√Öp;gÖm[ oWÿ/In;MbÖihRrgÿ,e[ vÖw ;g[˝Ö smÿ/yR TÖ yqoô aoWÿ/I„vÖve pÖxNU p[itÿ
œ;pyitô Sv;h;ÿ’tI>yÖ" p[„e yeTy;ÿh yÖDSyÖ s…mÿ∑‰w p[;,;p;ôn* v; EÖt*
pÿxnûU ;' yTpÿWO d;ôJym;ôTm; vÖp; pÿWO d;ôJymÿ….ô`;yÃR vÖp;mÖ….
`;ÿryTy;ôTm•Öve pÿxnûU ;Mp[;,ÿ ;p;ôn* dÿ/;itô Sv;hoô?vRn.ÿ sMm;®Ät'
405

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

gÿCztÖ…mTy;ÿhoô?vRn.ÿ ; h SmÖ vÿw m;ÿ®tÖ o dÖve ;n;Ã' vp;ô≈pÿ,Iô p[ hÿritô
tenvwÖ nw eÖ p[ hÿrit ivWÿcU Iô p[ hÿritô tSm;ôi√„vÿç* p[;,;p;ôn* –9–
pÖxmu ;ôl>yÿ puroÖ@;x'Ö invÃpR itô smÿ/e mÖve nw mÖ ; lÿ.te vÖpy;ÿ pÖc[ yÃR
puroÄ@;xÿne Ö p[ cÿrTÄ yUGvwR purÿ oÖ@;xÖ ËjÃmR veÖ pÿxnûU ;Mmÿ?yÖto dÿ/;ôTyqoÿ
pÖxorÄve …Czô{mipÿ d/;it pOWd;ôJySyoÿphÖ TyÖ i]" pÿCO zit Íût˝ hÖvI3"
xÿ…mtÖ·ritô i]WÿTy;ô ih dÖve ; yoåÍÿt˝ Íûtm;hÖ s Enÿs; p[;,;p;ôn* v;
EÖt* pÿxnûU ;' yTpÿWO d;ôJyMpÖxo" %luû v; a;lÿB/SyÖ ˙dÿym;ôTm;….
smÿie tô yTpÿWO d;ôJyenÖ ˙dÿym….`;ôryÿTy;ôTm•Öve pÿxnûU ;Mp[;,ÿ ;p;ôn* dÿ/;it
pÖxnu ;ô vw dÖve ;" sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ tÿåe mNyNt mnû„u y;ÿ noôåNv;.ÿiv„yÖNtIitô
tSyÖ ≤xrÿæXzÖÊv; me/MÖ p[;=;ÿryÖNTs pÖ=[ oÿå.vÖˇTp[=Ö Syÿ p[=TÖ v'
yTPlÿ=x;Ö%oˇÿrbÖihR.vR iÿ tô smÿ/e SyÖvw pÖxorvÿ ¥it pÖx'u vw iÓÖym;ÿ,˝Ö
r=;ô˝Synûu scNteåNtÖr; yUp'Ã c;hvÖnIyÃ' c hritô r=ÿs;ômpÿhTyw pÖxov;R
a;lÿB/SyÖ mnopÿ £;mit mÖnot;ÿyw hÖivWoÿåvdIôym;ÿnSÖ y;nÿu bûhU[ ITy;ÿhÖ
mnÿ EÖv;Sy;vÿ ®NıÖ Ek;ÿdx;vÖd;n;ôNyvÿ ¥itô dxÖ vw pÖxo" p[;,ô ;
a;ôTmwk;ÿdx
Ö o y;v;ÿnvÖe pÖxSu tSy;vÿ ¥itô ˙dÿySÖ y;g[åe vÿ ¥ÖTyqÿ
…jô◊;y;ô aqÖ v=ÿsoô y√w ˙dÿyne ;….ô gCz¡itô t≤∆ô◊y;ÿ vditô y≤∆Ö◊y;ô
vdÿitô tdursÄ oå…/ô invÃdR TyetÖ √w pÖxoyÃqR ;pûvU | ySyÿvw mÿvdÖ ;yÿ
yq;ôk;mÖmˇu rÿ We ;mvÖ¥itÿ yq;pUvû mR vÖe ;Syÿ pÖxorvÿˇM.vit m?yÖto
gûdu Sy;vÿ ¥it m?yÖto ih p[;,ô ¨ÿˇmÖ Sy;vÿ ¥TyuˇmÖ o ih p[;,ô o ydItÿrÄ'
ydItÿrmû.u yÿmvÖe ;j;ÿ…mô j;yÿm;noô vw b[;˜ÿ ,Ö ≤S]Ö….AÃ,≥ vÖ ; j;ÿyte
b[˜cÖ ye,RÖ AiWÿ>yo yÖDne ÿ dÖve >e yÿ" pÖj[ y;ÿ ipôt>O yÿ EÖW v; aÿn,ûO o y" pû]u I
yJv;ÿ b[˜c;·rv;ôsI tdÿvdÖ ;nÿrw veÄ ;vÿ dytÖe tdÿvdÖ ;n;ÿn;mvd;nÖTv'
406

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

dÿve ;sûru ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte dÖve ; aÖ…¶mÿbvu[ NÖ Tvy;ÿ vIôr,e ;sÿru ;nÖ….
.ÿv;ômie tô soÿåb[vIô√rÃ' vO,w pÖxo®ÿı;ôrmuırÿ ;Ö îitô s EÖtmuı
ÿ ;ôrmudhÿ rtÖ
do" pÿvU ;ô/R SR yÿ gudû Mmÿ?yÖt" ≈o…,Ã' j`n;ô/SR yÖ ttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö
yT}yÖ©;,;ÿ˝ smvÖ¥itô .[;tÿVO y;…..UTyÖw .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo
.vTy‡+,Öy;vÿ ¥itô tSm;ÿd+,Öy; pÖxvoå©;ÿinô p[ hÿr≤NtÖ p[itÿiœTyw
–10–
medsÿ ;ô ßuc*ô p[o,oÃiR tô medoÿÂp;ô vw pÖxvoÿ ÂÖpmÖve pÖxWu uÿ d/;it
yûWU •ÿv/Ö ;yÖ p[o,oÃiR tô rsoô v; EÖW pÿxnûU ;' y¥U rsÿmveÖ pÖxWu uÿ d/;it
p;ôênRe ÿ vs;hoômMp[ y*ÿitô m?yÖ' v; EÖtTpÿxnUû ;' yTp;ôê˝R rsÿ EÖW pÿxnûU ;'
y√s;ô yTp;ôênRe ÿ vs;hoômMp[yÖ *itÿ m?yÖt EÖv pÿxnU ;˝ rsÃ' d/;itô fl≤NtÖ
v; EÖtTpÖx'u yTsÃD' pÖ yÿNTyÖNw {" %lûu vw dÖve tÿy; p[;,ô EeNÖ {oÿåp;ôn EÖNe {"
p[;,ô o a©ÿaπ ©eû in dÿ?e yÖidTy;ÿh p[;,;p;ôn;vÖve pÖxWu uÿ d/;itô devÿ
Tv∑Ö.·RU rÿ teÖ s˝ sÿm‚Öe TvTy;ÿh Tv;ô∑;^ ih dÖve tÿy; pÖxvoô ivWuÂ
ÿ p;ô
yTslÿ+m;,oÖ .vÖqTe y;ÿhÖ ivWÿÂ
u p;ô Áºtÿ e sNtÖ" slÿ+m;, EÖtihôR .vÿ≤Nt
dev]Ö ; yNtÖmvÿsÖe s%;ôyoånÿu Tv; m;ôt; ipôtroÿ
mdÖÆNTvTy;ôh;nÿmu tmÖve nw Mÿ m;ô]; ipô]; suvÿ gÖ | loôk˘ gÿmyTy‡/RcÖ Re
vÿs;hoôm' jÿhu oTyÖs* v; aÿ/cÖR R îÖymÿ/cÖR îÖme EÖv rsÿne ;n·ˇ_ô idxoÿ
juhoitô idxÿ EÖv rsÿne ;nÖKTyqoÿ idôG>y EÖvojR˝ rsÖmvÿ ®Nıe
p[;,;p;ôn* v; EÖt* pÿxnûU ;' yTpÿWO d;ôJy' v;ÿnSpÖTy;" %luû vw dÖve tÿy;
pÖxvoô yTpÿWO d;ôJySyoÿphÖ Ty;hÖ vnÖSptÖyåe nuÿ b[iU hô vnÖSptÿyÖe p[„e yeitÿ
p[;,;p;ôn;vÖve pÖxWu uÿ d/;TyÖ‡NySy;ÿNySy smvÖˇ˝ sÖmvÿ¥itô
tSm;ô•;n;ÿÂp;" pÖxvoÿ yU„û ,opÿ …sçitô rsoô v; EÖW pÿxnûU ;' y¥U rsÿmveÖ
407

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖxWu uÿ d/;ôtI‡@;ômpu ÿ ◊yte pÖxvoô v; î@;ÿ pÖxnU vÖe opÿ ◊yte cÖt®u pÿ
◊ytÖe ctÿ„u p;doô ih pÖxvoô y' k;ômyetÿ ;pÖx"ë Sy;ôidTyÿmdÖe Sk˘Ö tSm;ô a;
dÿ?y;ôNmedoÿÂp;ô vw pÖxvoÿ ÂÖp,e vwÖ nw Mÿ pÖx>u yoô in.ÃjR TypÖxru veÄ .ÿvitô y'
k;ômyetÿ pxumû ;NTSy;ôiditô medSÿ vÖˇSm;ô a; dÿ?y;ôNmedoÿÂp;ô vw pÖxvoÿ
ÂÖp,e vÖw ;Smÿw pÖxnU vÿ ®Nıe pxumû ;nÖve .ÿvit pÖj[ ;pÿityÖDR mÿsjO tÖ s
a;Jy'Ã pûru St;ÿdsOjt pÖxMu mÿ?yÖt" pOWdÿ ;ôJyMpÖí;ˇSm;ôd;Jyÿne p[y;ôj;
îÿJyNte pÖxnu ;ÿ m?yÖt" pÿWO d;ôJyen;ÿnyU ;ôj;StSm;ÿdteÖ ‚NmÖ≈…mÿv
pí;Tsû∑O ˝ Áek;ÿdx;nUy;ôj;Nyÿjitô dxÖ vw pÖxo" p[;,ô ; a;ôTmwk;ÿdx
Ö o
y;v;ÿnvÖe pÖxSu tmnÿu yjitô fl≤NtÖ v; EÖtTpÖx'u yTsÃD' pÖ yÿ≤Nt p[;,ô ;p;ôn*
%lûu v; EÖt* pÿxnûU ;' yTpÿWO d;ôJy' yTpÿWO d;ôJyen;ÿnyU ;ôj;Nyjÿit
p[;,;p;ôn;vÖve pÖxWu uÿ d/;it –11–
îit Wœk;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
aq Wœk;<@e ctuq"R p[p;#k" 4
yÖDne Ö vw pÖj[ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ t; ¨ÿpy≤@±.rÿ veÄ ;sÿjO tÖ ydupÿ yÖ jÿ
¨pÖyjÿit pÖj[ ; EÖv t¥jÿm;n" sOjte j`n;ô/;Rdvÿ ¥it j`n;ô/;R≤ı
pÖj[ ;" pÖj[ ;yÿNte SqivmÖtoåvÿ ¥it SqivmÖto ih pÖj[ ;"
pÖj[ ;yÖNteåsÿ‚M.NdÖ•vÿ ¥it p[;,ô ;n;ômsÿM.ed;yÖ n pÖy;Rvtÿ yR itô
yTpÿy;RvtÖ yR deÿ du ;vÖt"R pÄj[Ö ; g[;¸ÿk" Sy;Tsmû{u ' gÿCzô Sv;heTy;ÿhÖ retÃÿ EÖv
t∂ÿ/;TyÖ‡Nt·rÿ=' gCzô Sv;heTy;ÿh;Nt·rÿ=,e vwÖ ;Smÿw pÖj[ ;" p[
jÿnyTyÖNt·rÿ=˝Ö Ánÿu pÖj[ ;" pÖj[ ;yÿNte devÖ ˝ sÿivôt;rÃ' gCzô Sv;heTy;ÿh
sivôtpO s[ÿ tU EÖv;Smÿw pÖj[ ;" p[ jÿnyTyÖ‡hor;Ö]e gÿCzÖ
Sv;heTy;ÿh;hor;Ö];>y;ÿmvÖe ;Smÿw p[jÖ ;" p[ jÿnyTyhor;Ö]e Ánÿu pÖj[ ;"
408

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖj[ ;yNte …mô];v®ÿ,* gCzÖ Sv;heTy;ÿh pÖj[ ;SvÖve p[j;ÿt;su p[;,;p;ôn*
dÿ/;itô somÃ' gCzô Sv;heTy;ÿh s*ôMy; ih dÖve tÿy; pÖj[ ; yÖD' gÿCzÖ
Sv;heTy;ÿh p[jÖ ; EÖv yÖ…Dy;ÿ" kroitô CzNd;˝Ã…s gCzô Sv;heTy;ÿh
pÖxvoô vw zNd;˝Ã…s pÖxnU vÖe ;vÿ ®NıÖe ¥;v;ÿp…O qôvI gÿCzÖ Sv;heTy;ÿh
p[jÖ ; EÖv p[j;ÿt;ô ¥;v;ÿp…O qôvI>y;ÿm.u yÖ tÖ" p·rÿÃ gO;itô n.oÿ idôVy' gÿCzô
Sv;heTy;ÿh p[jÖ ;>yÿ EÖv p[j;ÿt;>yoô vOi∑'ô in yÿCzTyÖ‡…¶' vÿêw ;nÖr' gÿCzÖ
Sv;heTy;ÿh p[jÖ ; EÖv p[j;ÿt; aÖSy;Mp[itÿ œ;pyit p[;,ô ;n;ô' v; EÖWoåvÿ
¥itô yoÿåvÖ¥itÿ gûdu SyÖ mnoÿ meÖ h;idÃR yÖCzπTy;ÿh p[;,ô ;nÖve yÿq;Sq;ônmupÿ
◊yte pÖxov;R a;lÿB/SyÖ ˙dÿy˝Ö xugCOÿ zitô s; ˙ÿdyxûl
U mÖ…. smÿie tô
yTpÿ…O qVy;˝ ˙ÿdyxUl
û mu√ÿ ;ôsyeTÿ pO…qôvI˝ xucû ;pRyà ¥eÖ dÖPSvÿp"
xûcu ;pÃyR CeÖ zu„û kÿSy c;ô{SR yÿ c sÖ/' ;vu√;ÿsyTyû.u yÿSyô x;NTyÖw y' i√ô„y;ˇ'
?y;ÿyCe zucû vw nw mÿ pRyit –1–
dÖve ; vw yÖDm;¶Iÿ/eÖ[ Vyÿ.jNtÖ ttoô ydÖTy≤xÿ„ytÖ tdÿbvu[ NÖ vsÿtûu nu nÿ
îÖd…mitô t√ÿstIôvrIÿ,;' vstIv·rÖTv' t‚SmÿNÃ p[;tô nR smÿxKnuvNÖ tdÖPsu
p[;vÿx
e yÖNt; vÿstIôvrIÿr.vNvstIôvrIÿgRO ;it yÖDo vw
vÿstIôvrIÿyDÖR mevÖ ;r>yÿ gOhIôTvopÿ vsitô ySy;gÿhO It; aÖ….
inômo[ cedÖ n;ÿrB/oåSy yÖD" Sy;ÿ¥DÖ ' iv …Cz¡N¥;‡JJyoitô„y;ÿ v;
gOIôy;≤ırÿ<y' v;vÖ/;yÖ sxÿ£
u ;,;mÖve gÿO ;itô yo v;ÿ b[;˜Ö,o
bÿ¸y;ôjI tSyÖ k⁄M>y;ÿn;' gOIy;ôTs ih gÿhO IôtvÿstIvrIko
vstIôvrIÿgRO ;it pÖxvoô vw vÿstIôvrIÿ" pÖxnU veÖ ;r>yÿ gOhIôTvopÿ vsitô
ydÿNvIôp' itœÿNgOIôy;…•ôm;Rgk
Ruà ; aSm;TpÖxvÿ" Syu" p[tIôp' itœÿNgO;it
p[itô®?yÖvw ;Smÿw pÖxNU gÿO ;ôtI‡N{oÿ vO]û mÿhNÖ Tso1Äåpo2Äå>yÿ…m[ytÖ t;s;ô'
409

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yNme?yÃ' yÖ…DyÖ˝ sdÿve mÖ ;sIôˇdTyÿmCu ytÖ t; vhÿNtIr.vÖNvhÿNtIn;'
gO;itô y; EÖv me?y;ÿ yÖ…Dy;ô" sdÿve ;ô a;pÖSt;s;ÿmvÖe gOÿ ;itô n;NtÖm;
vhÿNtIôrtIÿy;ô¥dÿNtÖm; vhÿNtIrtIôy;¥ÖDmitÿ mNyetÖ n Sq;ÿvrÖ ;,;Ã'
gOIy;ô√®ÿ,gOhIt;ô vw Sq;ÿvrÖ ; yTSq;ÿvrÖ ;,;Ã' gOIôy;‡√®ÿ,ne ;Sy yÖD'
g[;hÿ yÖ‡e ¥√w idv;ô .vÿTyÖpo r;i]ô" p[ ivÿxitô tSm;ÿˇ;ôm;[ a;poô idv;ÿ
ddO≈eÖ y•ˇÖ_M.vÿTyÖpoåhÖ" p[ ivÿxitô tSm;ÿ∞NÖ {; a;poô nˇ_Ã' ddO≈e
z;ôy;ywÿ c;ôtpÿtí sÖ/' * gÿO ;Tyhor;Ö]yÿorÄve ;SmÖw v,Ã| gO;it
hÖiv„mÿtI·rôm; a;pÖ îTy;ÿh hÖiv„’¡t;n;mÖve gÿO ;it hÖiv„m;ÿ˝ aStûu
sUyRÖ îTy;ÿhÖ sxu£
ÿ ;,;mÖve gÿO ;Ty‡nû∑u .ë ;ÿ gO;itô v;Gv;
aÿn∑uû Gë v;ôcvw nw ;ô" svÃyR ; gO;itô ctÿ„u pdyÖc;R gÿO ;itô i]" s;ÿdyit sÖ¢
sMpÿ¥Nte sÖ¢pÿd;ô xKvÿrI pÖxvÖ" xKvÿrI pÖxnU veÖ ;vÿ ®NıeåÖ Smw vw
loôk;yÖ g;hÃpR TyÖ a; /IÿyteåÖ mu„m;ÿ a;hvÖnIyoô yÌ;hÃpR Ty
¨ps;ôdyÿde ‚Ö Sm˝LloôkÉ pÿxmu ;NTSy;ô¥d;ÿhvÖnIyÖåe mu‚„mÃ˝loôk
ô É
pÿxmûu ;NTSy;ÿd.ûu yoô®pÿ s;dyTyu.û yoÿrvÄe nw 'Ã loôkyoÿ" pxumû NtÃ' kroit
sÖvtR "Ö p·rÿ hritô r=ÿs;ômpÿhTy; îN{;…¶ôyo.;ÃgR /Ö ye Iô" SqeTy;ÿh
yq;yÖjru vÄe tw ‡d;¶Iÿ/Ö[ ¨pÿ v;syTyetÖ √w yÖDSy;pÿr;…jt'Ö yd;¶Iÿ/Ö'[ ydÖve
yÖDSy;pÿr;…jt'Ö tdÖve nw ;ô ¨pÿ v;syitô ytÖ" %lûu vw yÖDSyÖ ivtÿtSyÖ n
i£ôytÖe tdnÿu yÖD˝ r=;ô˝Syvÿ cr≤NtÖ y√hÿNtIn;' gûO ;itÿ i£ôym;ÿ,mÖve
t¥ÖDSyÿ xyÖe r=ÿs;ômnÿNvvc;r;yÖ n Áÿtº ; ÈÖlyÖNTy; tÿtO IysvÖn;Tp·rÿ
xere yÖDSyÖ s'tTÿ yw –2–
bÖ˜[ vÖ ;ôidnoÿ vd≤NtÖ s Tv; aÿ?vÖy"Ru Sy;ô¥" somÿmpu ;vÖhrÄNTsv;Ã>R yo
dÖve t;ÿ>y ¨p;vÖhreiÄ ditÿ ˙Öde TveTy;ÿh mnû„u yÿ>e y EÖvtw ne ÿ kroitô mnÿsÖe
410

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

TveTy;ÿh ipôt>O yÿ EÖvtw ne ÿ kroit idôve Tv;ô sUy;ÃyR Ö TveTy;ÿh devÖ >e yÿ EÖvtw ne ÿ
kroTyetÖ ;vÿtIôvRw dÖve t;ôSt;>yÿ EÖvnw ˝Ö sv;Ã>R y ¨Öp;vÿhrit purû ; v;ôc"
p[viÿ dto" p[;trnuv;ôkmûpu ;k¡roitô y;vÿTyÖve v;ˇ_;mvÿ
®NıeåÖ poågÿåe[ ….ôVy;hÿrit yÖDo v; a;poÿ yÖDmevÖ ;…. v;cÖ' iv sÿjO itô
sv;Ã…R ,ô CzNd;ô˝SyNv;ÿh pÖxvoô vw zNd;ÿ˝…s pÖxnU vÖe ;vÿ ®Nıe
g;yi]ôy; tejSÿ k;mSyÖ p·rÿ d?y;≤T]Ö∑.ë ≤eÿ N{Öyk;ÿmSyÖ jgÿTy;
pÖxk
u ;ÿmSy;nû∑u .ë ;ÿ p[itôœ;k;ÿmSy pÖ¤‰; yÖDk;ÿmSy ivôr;j;•ÿk;mSy
xO,û oTvÖ…¶" sÖ…m/;ô hv'Ã mÖ îTy;ÿh sivôtpO s[ÿ tU EÖv devÖ t;ÿ>yo
inôv¥e ;ôpoåCzÿT¯ yÖ‡p îÿ„y hotÖ·rTy;ÿhie Wôt˝ ih kmÃR i£ôytÖe mw];ÿv®,Sy
cms;?vyÖvR ; {ÖvTe y;ÿh imô];v®ÿ,*Ö v; aÖp;' nÖte ;r*Ö t;>y;ÿmvÖe nw ;ô
aCz¯itô devIÿr;po ap;' np;ôidTy;ôh;¸ÿTywvÖ nw ;ÿ inô„£°yÿ gO;ôTyqoÿ
hÖiv„’¡t;n;mÖve ;….`ÿtO ;n;' gO;itô k;iWÃrR sÄ ITy;ÿhÖ xmÿlmevÖ ;s;ômpÿ
Pl;vyit smû{u SyÖ vo≤=ÿTy;ô ¨•ÿyÖ îTy;ÿhÖ tSm;ÿd¥Ö m;ÿn;" pIôym;ÿn;ô
a;poô n =IÿyNtÖe yoinôvRw yÖDSyÖ c;Tv;ÿl' yÖDo vÿstIôvrIÿhoRtcO mÖs' cÿ
mw];v®,cmÖs' cÿ sÖ˝SpXyRÃ vstIôvrIÖVy;Rnyÿ it yÖDSyÿ
sÖyoinôTv;y;qoô Sv;dÖve nw ;ô yonÖ"e p[ jÿnyÖTy‡?vÖyoRåvÿre pÄ ;3
îTy;ÿhoôtme nÿ •mu®tÄ me ;" pÖXyeitô v;vwtd;ÿhÖ y¥ÿ…¶∑oômo jûhu oitô y¥ûKu Qyÿ"
p·rô/* in m;ÿi∑Rô y¥ÿitr;Ö]o yjûvu¡ dR NÖ p[ pÿ¥te yD£tUnû ;' Vy;vÿÊO yw –3–
devÖ Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ îitô g[;v;ÿ,mÖ ; dÿˇÖe p[sTÿU y;
aÖ…ênoÿb;ô¸R >y;ô…mTy;ÿh;ô…ên*ô ih dÖve ;n;ÿm?vÖyRU a;St;'Ã pû„U ,o
hSt;ÿ>y;ô…mTy;ÿhÖ yTyÿw pÖxvoô vw somoÿ Vy;ôn ¨ÿp;˝xusû vÿnoô
ydÿpu ;˝xusû vÿnmÖ…. …mmIÿte Vy;ônmevÖ pÖxWu uÿ d/;ôtI‡N{;ÿyÖ TveN{;ÿyÖ
411

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tveitÿ …mmItÖ îN{;ÿyÖ ih somÿ a;iÓÖyteÖ pçÖ ’Tvoô yjuWÿ ; …mmItÖe
pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖDo yÖDmevÖ ;vÿ ®NıÖe pçÖ ’TvÿStU„û ,I' dxÖ
sMpÿ¥NteÖ dx;ÿ=r; ivôr;@•Ãi' vôr;Æ@±vrÖ ;jÖvw ;•;¥Ömvÿ ®Nıe ê;ô];" Sqÿ
vO]tÖ ru Ä îTy;ÿhWÖw v; aÖp;˝ soÿmpIôqo y EÖv' vedÖ n;PSv;itômR ;CzRià tô yˇeÿ
som idôiv Jyoitô·rTy;ÿh>Öw y EÖvnw Ã' loôk>É yÖ" sM.ÿritô somoô vw r;j;ô
idxoôå>yÿ?y;yÖTs idxoånûu p[;ivÿxTÖ p[;gp;ôgdu gÿ /Ör;…gTy;ÿh idôG>y
EÖvnw ˝Ö sM.ÿrTÄ yqoô idxÿ EÖv;Sm;ô avÿ ®ÄNıeåMbÖ in „vÖrTe y;ÿhÖ k;mÿk
u ;
EnÖ˝ ≤S]yoÿ .v≤NtÖ y EÖv' vedÖ yˇeÿ soôm;d;ÿ>y'Ö n;mÖ j;gûvO ITy;ÿhWÖw vw
somÿSy sompIôqo y EÖv' vedÖ n s*ôMy;m;itômR ;CzRià tô fl≤NtÖ v; EÖtTsomÖ'
ydÿ….Wu<û vNTyÖ˝xUnpÿ gO;itô ];yÿt EÖvnw Ã' p[;,ô ; v; aÖ˝xvÿ" pÖxvÖ"
somoôå˝xUNpunrÖ ipÿ sOjit p[;,ô ;nÖve pÖxWu uÿ d/;itô √*√;ôvipÿ sOjitô
tSm;ôd√( *√*ÿ p[;,ô ;" –4–
p[;,ô o v; EÖW ydÿpu ;˝xuydR pÿu ;ô˝êÿg;[ ô g[h;ÿ gûÁO Ntÿe p[;,ô mevÖ ;nûu p[
yÿNTy‡®Ä,o hÿ Sm;ôh*pÿv≤e x" p[;t"svÖn EÄv;h' yÖD˝ s˝ Sq;ÿpy;…mô
tenÖ ttÖ" s˝iSqÿtne cr;ÖmITyÖ∑* ’toåg[åe …. Wÿ,u oTyÖ∑;=ÿr; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö Mp[;tÿ "svÖn' p[;tÿ "svÖnmevÖ ten;ÿ“oôTyek;ÿdxÖ ’Tvoÿ
i√ôtIyÖmk
e ;ÿdx;=r; i]ô∑Pu ]w∑.ÿu MÖ m;?y'ià dnÖ˝ svÿnÖ' m;?yÃi' dnmÖve svÿnÖ'
ten;ÿ“oitô √;dÿxÖ ’TvÿStûtO Iy'Ö √;dÿx;=r;ô jgÿtIô j;gÿt' tOtIysvÖn'
tÿtO IysvÖnmevÖ ten;ÿ“oTyetÖ ;˝ hÖ v;v s yÖDSyÖ
s˝iSqÿitmuv;ôc;Sk¡Nd;ôy;Sk¡•˝Ö ih t¥¥ÖDSyÖ s˝iSqÿtSyÖ
SkNdÖTy‡qo %Lv;ÿ¸g;Ry]Ö I v;v p[;tÿ "svÖne n;itôv;dÖ îTynÿitv;duk
EnÖM.[;tÿVO yo .vitô y EÖv' vedÖ tSm;ÿd∑Ö ;vÿ∑*ô ’Tvoÿå….ôWTu y'Ã
412

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

b[˜v;ôidnoÿ vdiNt pÖiv]ÿvNtoôåNye g[h;ÿ gûÁO NtÖe ikMpÿiv] ¨p;ô˝xu·ritô
v;Kpÿiv]Ö îitÿ b[yU ;√;ôcSptÿye pvSv v;…jô…•Ty;ÿh v;ôcvw nw MÃÿ pvyitô
vO„,oÿ aÖ˝Ö xu>y;ô…mTy;ÿhÖ vO„,oÖ Áÿtº ;vÖ˝xU y* somÿSyÖ g.ÿ‚StpUtÖ
îTy;ÿhÖ g.ÿ‚Stn;ô Áÿnº MpÖvyÿit dÖve o dÖve ;n;ÿMpÖiv]ÿmsÖ ITy;ÿh devÖ o ÁÿWº "
sNdÖve ;n;ÿMpÖiv]'Ö yeW;ÿM.;ôgoå…sô te>yÖSTveTy;ÿhÖ yeW;ô˝ ÁÿWº .;ôgSte>yÿ
En' gOû ;itô Sv;'’t¡ oôåsITy;ÿh p[;,ô mevÖ Svmÿ’tÖ m/ÿmu tInÖR
îWÿS’û/ITy;ÿhÖ svÃmR vÖe ;Sm;ÿ îÖd˝ Svÿdyitô ivêÿ>e ySTve≤N{Öy>e yoÿ
idôVye>yÖ" p;…qÃvR >e yÖ îTy;ÿhoô.ye„ÿ vevÖ devÿ mnu„û yeWuÿ p[;,ô ;Ndÿ/;itô
mnÿSTv;ôiÇTy;ÿhÖ mnÿ EÄv;Xnÿtu ¨ÖvNÃR t·rÿ=mÖ iNvÖhITy;ÿh;Nt·r=devTÖ yoÿ ih
p[;,ô " Sv;h;ÿ Tv; su.vÖ" sUy;ôyR Te y;ÿh p[;,; vw Sv.ÿvso dÖve ;Ste„vÖve
pÖroå=Ã' juhoit devÖ >e yÿSTv; mrI…côp>e yÖ îTy;ÿh;idôTySyÖ vw rÄXmyoÿ devÖ ;
mÿrI…cÖp;SteW;'ô t∫;ÿg/Ö ye 'Ö t;nÖve tÿne p[I,;itô yidÿ k;ômyÿte Ö vWÃk
Ru "
pÖjNR yÿ" Sy;ôiditô nIc;ô hStÿne Ö in mÿJO y;ô√iO ∑ÿmvÖe in yÿCzitô yidÿ
k;ômyÖte ;vÿWk
Ru " Sy;ôidTyÿˇu ;ônne Ö in mÿJO y;ô√iO ∑ÿmvÖe o¥ÿCzitô y¥ÿ….ôcredÿ mÖ 'u
jÖÁqÿ Tv; ho„y;ômIitÿ b[yU ;ôd;¸ÿitmÖve nw Mÿ p[PÖe sNhÿ≤NtÖ yidÿ dUrû e Sy;d;
t…mÿto‚StœºTp[;,ô mevÖ ;Sy;ÿnguû Tyÿ h≤Ntô y¥ÿ….ôcredÿ mÖ „u yÿ Tv; p[;,ô e
s;ÿdy;ômIitÿ s;dyÖde sÿ•oô vw p[;,ô " p[;,ô mevÖ ;Syÿ s;dyit WÖ≤@±.rÄ˝xu….ÿ"
pvyitô WÖ@v± ; AûtvÿÃ Aût…u .ÿrvÄe nw Mÿ pvyitô i]" pÿvyitô ]yÿ îÖme loôk;
EÖ….rÄve nw 'Ã loôk"ì pÿvyit b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ kSm;ÿTsTy;T]yÿ" pxûnU ;˝
hSt;ÿd;n;ô îitô y≤T]®ÿp;ô˝xë˝ hStÿne ivgûO ;itô tSm;ôT]yÿ" pxûnU ;˝
hSt;ÿd;n;ô" pu®Wÿ o hÖStI mÖk$ú "ÿ –5–
devÖ ; vw y¥ÖDåe k¡v⁄ tR Ö tdsÿru ; ak⁄vtR Ö te dÖve ; ¨ÿp;ô˝x* yÖD˝
413

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÖ˝Sq;PyÿmpXyÖNtmÿpu ;ô˝x* smÿSq;pyÖNteåsÿru ;Ö vj[mÿ ¥ûu Tyÿ
devÖ ;nÖ>y;ÿyNtÖ te dÖve ; …b>yÿtÖ îN{Ömpu ;ÿ/;vÖNt;inN{oÿåNty;ômR ,e ;ôNtrÿ/ˇÖ
tdÿNty;ômR Sy;ÿNty;RmTÖ v' ydÿNty;ômR o gûÁO tÖe .[;tÿVO y;nÖve
t¥jÿm;noôåNt/ÃˇR åÖe NtStÿe d/;…mô ¥;v;ÿp…O qôvI
aÖNt®ÄvNÃR t·rÿ=…Ö mTy;ÿh…Öw .rÄve loôkyì jR mÿ ;noô .[;tOVÿ y;nÖNt/ÃˇR Öe te dÖve ;
aÿmNyÖNteN{oô v; îÖdmÿ.¥ûU √Öy˝ Sm îitô teåÿ b[vu NÖ m`ÿv•Ö nuÿ nÖ a; .Öjie tÿ
sÖjoW;ÿ devÖ rw vÿr"Äw prÄíw Te yÿbv[ Iô¥e cÖvw dÖve ;" prÄe y c;vÿreÄ
t;nû.u y;ÿnNÖ v;.ÿjTsÖjoW;ÿ devÖ rw vÿr"Äw prÄíw Te y;ÿhÖ ye cÖvw dÖve ;" prÄe ye
c;vÿrÄe t;nû.u y;ÿnNÖ v;.ÿjTy‡Nty;ômR e mÿ`vNm;dyÖSveTy;ÿh yÖD;dÖve
yjÿm;nÖ' n;NtrÿTe yu‡py;ômgOhÿ ItoôåsITy;ÿh;p;ônSyÖ /OTyÖw ydû.u ;vÿpivô]*
gûÁO yº ;ÿt;Mp[;,ô mÿp;ônoånûu NyÿCO zπTpÖm[ ;yÿk
u " Sy;TpÖiv]ÿv;nNty;ômR o gÿÁO te
p[;,;p;ônyoôivR/TOÿ yw p[;,;p;ôn* v; EÖt* ydÿpu ;˝êNty;ômR * Vy;ôn
¨ÿp;˝xusû vÿnoô y' k;ômyetÿ p[mÖ ;yÿk
u " Sy;ôidTys˝SpO∑*ô tSyÿ
s;dye√‰;ônne vwÖ ;Syÿ p[;,;p;ôn* iv …Cz¡n·ˇ t;ôjKp[ mIÿyteÖ y' k;ômyetÿ Ö
svRmÖ ;yu·ÿ ry;ôiditô s˝Spÿ∑O *ô tSyÿ s;dye √‰;ônne vwÖ ;Syÿ p[;,;p;ôn* s'
tÿnoitô svÖmR ;yÿru ie t –6–
v;Gv; EÖW; ydÿNw {v;yÖvo ydÿNw {v;yÖv;g[;ô g[h;ÿ gOÁû NteÖ v;cÿmvÖe ;nûu p[
yÿ≤Nt v;ôy'u dÖve ; aÿbvu[ NÖ TsomÖ˝ r;j;ÿn˝ hn;ômie tô soÿåb[vIô√r'Ã vO,wÖ
mdÿg;[ EÖv voô g[h;ÿ gOÁ;Nt;ô îitô tSm;ÿdNw {v;yÖv;g[;ô g[h;ÿ gOÁNtÖe
tmflÖ‡NTsoåpUyˇÖ ' devÖ ; nop;ÿ/„O ,uvNÖ te v;ôymu bÿ vu[ i•Öm' nÿ" Svdyeitô
soÿåb[vIô√rÃ' vO,w m∂ºvTÖ y;ÿNyevÖ vÖ" p;];ÿ<yuCy;Nt;ô îitô
tSm;ÿ•;n;devTÖ y;ÿinô s≤Ntÿ v;yÖVy;ÿNyuCyNtÖe tmÿ>e yo
414

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

v;ôyru veÄ ;SvÿdyÖˇSm;ô¥TpUyiÿ t tTp[vÿ ;ôte iv Wÿj≤Nt v;ôyiu hR tSyÿ
pv…yôt; Svÿd…yôt; tSyÿ ivôgh[ ,ÿ Ö' n;ivÿNdÖNs;idÿitrb[vIô√r'Ã vO,;Ö aqÖ
my;ô iv gÿO I?vMm∂ºvTÖ y;ÿ EÖv vÖ" som;ÿ" sÖ•;
aÿs…Ö •yupÿ y;ômgÿhO ItoôåsITy;ÿh;iditdevTÖ y;ÿStenÖ y;inô ih d;ÿ®my;ÿ…,ô
p;];ÿ<yÖSywt;inô yone"Ö sM.Utÿ ;inô y;inÿ mûNO my;ÿin s;ô=;ˇ;NyÖSyw
tSm;ÿdvÖe m;ÿhÖ v;Gvw pr;ÖCyVy;ÿ’t;vdÖˇe dÖve ; îN{ÿmb[vu i•ôm;' noô v;c'Ö
Vy;kûi⁄ vRitô soÿåb[vIô√rÃ' vO,wÖ mÁ'Ã cwvÖ Ww v;ôyvÿe c sÖh gÿÁO ;t;ô îitô
tSm;ÿdNw {v;yÖv" sÖh gÿÁO tÖe t;…mN{oÿ m?yÖtoÿåvÖ£MyÖ Vy;k¡roÖˇSm;ÿidôy'
Vy;’¡t;ô v;gÿ¥u tÖe tSm;ÿTsÖ’idN{;ÿy m?yÖto gÿÁO tÖe i√v;ôyR vÖe √* ih s
vr;Övvÿ,O It –7–
…mô]' dÖve ; aÿbvu[ NÖ TsomÖ˝ r;j;ÿn˝ hn;ômie tô soÿåb[vIô•;h˝ svRSÃ yÖ v;
aÖh‚Mmô]mÖSmIitô tmÿbvu[ NÖ hn;ÿmvÖw ie tô soÿåb[vIô√rÃ' vO,wÖ pyÿsvÖw meÖ som˝Ã
≈I,Ö…•itô tSm;ÿNmw];v®Ä,Mpyÿs; ≈I,≤NtÖ tSm;ÿTpÖxvoåp;ÿ£;m…Nmô]"
sN£ûrÀ mÿk·Ö ritÿ £Àrû …mÿv %luû v; EÖW" k¡roitô y" somÿne Ö yjÿtÖe
tSm;ÿTpÖxvoåpÿ £;m≤NtÖ yNmÿ]w ;v®Ä,Mpyÿsà ; ≈Iô,;itÿ pÖx…u .ÿrvÄe
t‚NmÖ]˝ sÿm/Ö yR iÿ t pÖx…u .ôyjR mÿ ;n' pûru ; %lûu v;vwv‚Mmô]oÿåvÖde pÖ mT£Àrû '
cÖ£W⁄ "ÿ pÖxvÿ" £…m„yÖNtIitô tSm;ÿdvÖe mÿv,O ItÖ v®ÿ,' dÖve ;
aÿbvu[ NÖ Tvy;ÿ˝xÖ.vu ;ô somÖ˝ r;j;ÿn˝ hn;ômie tô soÿåb[vIô√rÃ' vO,wÖ mÁÃ'
cÖvw Ww …mô];yÿ c sÖh gÿÁO ;t;ô îitô tSm;ÿNmw];v®Ä," sÖh gÿÁO tÖe
tSm;ÿ{;D;ô r;j;ÿnm˝xÖ.vu ;ÿ fl≤NtÖ vwXyÿne Ö vwXyÿ˝ xU{û ,e ÿ xu{û ' n v; îÖd'
idv;ô n nˇ_¡m;sIôdVy;ÿvˇO 'Ö te dÖve ; …mô];v®ÿ,;vb[vu i•Öd' no iv
v;ÿsytÖ…mitô t;vÿbtU[ ;ô' vrÃ' vO,;vh;ô Ek¡ EÖv;vTpUvoôR g[hoÿ gOÁ;t;ô îitô
415

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSm;ÿdNw {v;yÖv" pUvoÃR mw];v®Ä,;Ì»Áÿ te p[;,;p;ôn* Áÿtº *
ydÿpu ;˝êNty;ômR * …mô]oåhrjÿnyÖ√®ÿ,oÖ r;i]'ô ttoô v; îÖd'
Vy*ÿCzô¥Nmÿ]w ;v®Ä,o gûÁO tÖe Vyÿ∑u ‰w –8–
yÖDSyÖ ≤xroÿå…Cz¥tÖ te dÖve ; aÖ…ên;ÿvb[vu iN.ÖWj*ô vw Sqÿ îÖd' yÖDSyÖ
≤xrÄ" p[itÿ /ˇÖ…mitô t;vÿbtU[ ;'ô vrÃ' vO,;vhÖw g[hÿ EÖv n;ôv];ipÿ
gOÁt;ô…mitô t;>y;ÿmteÖ m;ÿ…êônmÿgO NÖ ttoô vw t* yÖDSyÖ ≤xrÄ" p[Tyÿ/t;'
yd;ÿ…êôno gûÁO tÿe yÖDSyÖ in„’¡TyÖw t* dÖve ; aÿbvu[ •Ö pÿtU *ô v; îÖm*
mÿn„u ycÖr* ….ôWj;ôivitô tSm;ÿdb( ;[ ˜Ö,ne ÿ .eWjÖ ' n k;ôymÃR pÿtU oô
Áº2ÿ WÄ oÿåme?Ö yo yo ….ôWˇ_* bÿihWvm;ônne ÿ pv…yôTv;
t;>y;ÿmtÖe m;ÿ…êônmÿgO NÖ tSm;ÿäih„pvm;ône Stûtu a;ÿ…êôno gÿÁO tÖe tSm;ÿdvÖe '
ivôdWu ;ÿ bih„pvm;ôn ¨ÿpsÖ ¥ÿ" pÖiv]Ö' vw bÿih„pvm;ôn a;ôTm;nÿmvÖe
pÿvytÖe tyoÿS]Ö/e ; .wWJÿ yÖ' iv Nyÿd/ur¶Ä * tOtIÿymÖPsu tOtIÿy' b[;˜Ö,e
tOtIÿy' tSm;ÿddu p;ô]mupÿ inô/;yÿ b[;˜Ö,' dÿ≤=,Öto inôW;¥ÿ .eWjÖ '
k¡y⁄ ;ô¥R ;vÿdvÖe .ÿWe jÖ ' tenÿ kroit sÖm/uk
ÃR mSy ’ûtM.ÿvit b[˜v;ôidnoÿ
vd≤NtÖ kSm;ÿTsÖTy;dekp¡ ;]; i√devTÖ y;ÿ gûÁO Ntÿe i√ôp;];ÿ ÙyNtÖ îitô
ydekp¡ ;]; gûÁO NtÖe tSm;ôdk
e oÿåNtrÄt" p[;,ô o i√ôp;T];ÿ ÙyNtÖe tSm;ôd√( *√*ÿ
bÖih∑;ÿTp[;,ô ;" p[;,ô ; v; EÖte y‚d(√dÿ ve TÖ y;ÿ" pÖxvÖ î@;ô yid@;ôMpUv;Ã|
i√devTÖ yÿ>e y ¨pÖ◊yetÿ pÖx…u .ÿ" p[;,ô ;nÖNtdÃ/R It pÖm[ ;yÿk
u "
Sy;id(√devTÖ y;ÿN.=…yôTve@;ômpu ÿ ◊yte p[;,ô ;nevÖ ;Tm‚N/ÖTv; pÖxnU pu ÿ ◊ytÖe
v;Gv; EÿNe {v;yÖví=ÿmu ]Rw ;v®Ä," ≈o]ÿm;…êôn" purû St;ÿdNw {v;yÖvM.ÿ=yitô
tSm;ÿTpurSt;ÿ√;ôc; vÿdit pûru St;ÿNmw];v®Ä,' tSm;ÿTpûru St;ô∞=uWÿ ; pXyit
sÖvtR "ÿ pirÖh;rÿm;…êôn' tSm;ÿTsÖvtR Ö " ≈o]ÿ,e Í,oit p[;,ô ; v; EÖte
416

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

y‚d(√dÿ ve TÖ y;ÿ a·rÿˇ_;inô p;];ÿ…, s;dyitô tSm;ôd·rÿˇ_; aNtrÄt" p[;,ô ;
ytÖ" %lûu vw yÖDSyÖ ivtÿtSyÖ n i£ôyteÖ tdnÿu yÖD˝ r=;ô˝Syvÿ cr≤NtÖ
yd·rÿˇ_;inô p;];ÿ…, s;ôdyÿit i£ôym;ÿ,mevÖ t¥ÖDSyÿ xyÖe
r=ÿs;ômnÿNvvc;r;yÖ d≤=ÿ,Sy hivô/;RnSÖ yoˇÿrSy;' vtÖNR y;˝ s;ÿdyit
v;ôCyÿve v;cÃ' d/;ôTy; tÿtO IysvÖn;Tp·rÿ xere yÖDSyÖ s'tTÿ yw –9–
bOhSÖ pitÿdvÖRe ;n;ÿMpûru oihÿtÖ a;sIôCz<@;ômk;ôv≥ sÿru ;,;'ô b[˜<ÿ vNto dÖve ;
a;sÖNb[˜<ÿ vÖNtoåsÿru ;ÖSte2ÿ åÄ NyoÿåNy' n;xÿKnuv•Ö…..ÿivtuû' te dÖve ;"
x<@;ômk;ôv≥ pu ;ÿmN]yNtÖ t;vÿbtU[ ;'ô vrÃ' vO,;vhÖw g[h;ÿvvÖe n;ôv];ipÿ
gOÁtº ;ô…mitô t;>y;ÿmtÖe * xu£
û ;mÖ‚Nqn;ÿvgONÖ ttoÿ dÖve ; a.ÿvNÖ pr;surÿ ;Ö
ySywvÖ ' ivôdWu "ÿ xu£
û ;mÖ‚Nqn*ÿ gOÁû tº eÖ .vÿTy;Tmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tOVÿ yo .vitô
t* dÖve ; aÿpnÖ ¥u ;ôTmnÖ îN{;ÿy;juhvûru pÿnˇu *ô x<@;ômk*ÃR sÖh;munie tÿ b[yU ;ô¥'
i√ô„y;¥mevÖ √πi∑ô tennwÿ * sÖh;pÿ nudtÖe s pÿq[ mÖ "
s'’i¡ tivôêR kÖmTRe yÖve nw ;ÿv;ôTmnÖ îN{;ÿy;juhvûiu rN{oô Áºtÿ ;inÿ ÂÄp;…,ô
k·rÿ£dÖ cÿr‡dÖs* v; a;ÿidôTy" xû£
u íÖN{m;ÿ mÖNQyÿipôgÁO Ö p[;ç*ô
in„£;ÿmtÖStSm;ôTp[;ç*ô yNt*ô n pÿXy≤Nt pÖT[ yç;ÿv;ôvTO yÿ ju¸tÖSm;ÿTpÖT[ yç*ô
yNt*ÿ pXy≤NtÖ c=uWÿ Iô v; EÖte yÖDSyÖ yCzû£
⁄ ;mÖ‚Nqn*ô
n;…sÿkoˇrvÖie drÄ….tÿ" p·rÖ£Myÿ ju¸tÖStÖSm;ÿd…Ö .toô n;…sÿk;'ô c=ÿWu Iô
tSm;ô•;…sÿky;ô c=ÿWu Iô iv/ÿtO e sÖvtR "Ö p·rÿ £;mtoô r=ÿs;ômpÿhTyw devÖ ;
vw y;" p[;cIôr;¸ÿtIôrjuhÿ vûyu Re pûru St;ôdsurÿ ;Ö a;sÖNt;˝St;….ô" p[;,udÿ NtÖ y;"
pÖt[ IcIôyRe pÖí;dsurÿ ;Ö a;sÖNt;˝St;….ôrp;ÿndu NtÖ p[;cIÿrNÄ y; a;¸ÿtyo
ÙûyNteÿ p[Tyç*ÿ xu£
û ;mÖ‚Nqn*ÿ pÖí;∞Övw pûru St;ÿ∞ yjÿm;noô .[;tÿVO y;ôNp[
,ÿdu tÖe tSm;ôTpr;ÿcI" pÖj[ ;" p[ vIÿyNte pÖt[ IcIÿj;RyNte xû£
u ;mÖ‚Nqn*ô v;
417

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

anÿu pÖj[ ;" p[ j;ÿyNtÖåe T]Ií;ô¥;ÿí sûvu Ir;ÿ" p[jÖ ;" pÿj[ nÖ yÖNprIÿih xû£
u "
xu£
û xoÿ…cW; supjÖ[ ;" pÖj[ ;" p[jÿ nÖ yÖNprIÿih mÖNqI mÖ‚Nqxoÿ…côWTe y;ÿhtÖw ;
vw suvû Ir;Ö y; aÖT]IretÄ ;" sÿpu j[Ö ; y; a;ô¥;ÿ y EÖv' ved;ôT}yÿSy pÖj[ ;
j;yteÖ n;¥;ÿ pÖj[ ;pÿtrÖe +yÿêyÖˇTpr;ÿptÖˇi√k¡˚tÖMp[;ivÿxˇi√k¡˚teÖ
n;rÿmtÖ t¥vÖMp[;ivÿxˇÖ ¥vÿåe rmtÖ t¥vÿSy yvÖTv'
y√wk˚¡ tMm‚Nqp;ô]M.vÿitô sˇ_¡…⁄ ." ≈Iô,;itÿ p[jÖ ;pÿtre vÄe t∞=u"û
sM.ÿrit b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ kSm;ÿTsÖTy;Nmÿ‚Nqp;ô]˝ sdoô n;Xnutÿ Ö
îTy;ÿtpR ;ô]˝ hIitÿ b[yU ;ô¥dÿXnuvIôt;N/oÿå?vÖy"Ru
Sy;ôd;itômR ;CzÖˇπ Sm;ô•;Xnÿtu e –10–
dÖve ; vw y¥ÖDåe k¡v⁄ tR Ö tdsÿru ; ak⁄vtR Ö te dÖve ;
a;ÿgy[ ,Ö ;g[;Nô g[h;ÿnpXyÖNt;nÿgO tÖ ttoô vw teåg[MÖ py;ÃyR NÖ ySyÖvw ' ivôdWu ÿ
a;g[y,Ö ;g[;ô g[h;ÿ gOÁû Nteågÿm[ veÖ sÿm;ôn;n;ôMpyÃiRe t ®ÄG,vÿTyÖc;R
.[;tÿVO yvto gOIy;ôd.( ;[ tÿVO ySywvÄÖ ®ÄKTv;g[˝ÿ sm;ôn;n;ôMpyeiRà tô ye dÿve ;
idôVyek;ÿdxÖ SqeTy;ÿhtÖw ;vÿtIôvRw dÖve t;ôSt;>yÿ EÖvnw ˝Ö sv;Ã>R yo gO;Tye‡Ö W
tÖe yoinôivRê>eÿ ySTv; dÖve >e yÖ îTy;ÿh vwêdÖve o ÁÿWº devÖ tÿy;ô v;Gvw
dÖve >e yoåp;ÿ£;m¥ÖD;y;itÿœm;n;ô te dÖve ; v;ôCypÿ£;Nt;y;' tû„U ,I'
g[h;ÿngOtÖ s;mÿNytÖ v;gÖNtyÃ≤R NtÖ vw meitô
s;gÿy[ ,Ö Mp[TÖ y;gÿCzÖˇd;ÿgy[ ,Ö Sy;ÿgy[ ,ÖTv' tSm;ÿd;g[y,Ö e v;‚Gv sOJÿ ytÖe
yˇU„û ,IMpUvRÖe g[h;ÿ gOÁû NteÖ yq;ÿ Ts;ôrIÿyit mÖ a;%Ö îyÿitô n;pÿ
r;TSy;ômITyÿpu ;vsûjO TyÖve mÖve tdÿ?vÖyrRu ;ÿgy[ ,Ö ' gÿhO IôTv; yÖDm;ôr>yÖ v;c'Ö
iv sÿjO teÖ i]ih| k¡roTyuÌ;ûtnø veÖ t√ÿ,é Ite p[jÖ ;pÿitôv;R EÖW yd;ÿgy[ ,Ö o
yd;ÿgy[ ,Ö ' gÿhO IôTv; ih' kÖroitÿ p[jÖ ;pÿitrÄve tTpÖj[ ; aÖ…. …jÿ`i[ tô
418

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

tSm;ÿ√TÖ s' j;ôt' g*rÄ…. …jÿ`T[ y;‡Tm; v; EÖW yÖDSyÖ yd;ÿgy[ ,Ö "
svÿnse vnÖåe …. gÿO ;Ty;ôTm•Öve yÖD˝ s' tÿnoTyupû ·rÿ∑;ôd; nÿyitô retÿ EÖv
t∂ÿ/;TyÖ‡/St;ôdpu ÿ gO;itô p[ jÿnyTyÖve t‡d(b˜[ÿ v;ôidnoÿ vd≤NtÖ
kSm;ÿTsÖTy;Ì;ÿy]Ö I kinÿœ;ô CzNdÿs;˝ sÖtI sv;Ã…R ,Ö svÿn;in
vhÖtITyeWÖ vw g;ÿyi]ôyw vÖTso yd;ÿgy[ ,Ö StmÖve tdÿ….inôvtÖ˝ sv;Ã…R ,ô
svÿn;in vhitô tSm;ÿ√TÖ smÖp;’¡tÖ' g*rÄ…. in vÿttR e –11–
îit Wœk;<@e ctuq"R p[p;#k" 4
aq Wœk;<@e pçm" p[p;#k" 5
îN{oÿ vO]û ;yÖ vjÖm[ du yÿ CzÖTs vû]O o vj[;dô ¥u tÿ ;d…b.ÖTe soÿåb[vIôNm; mÖe p[
h;ôr‚StÖ v; îÖdMm…yÿ vIôy|à tˇÖe p[ d;ÿSy;ômIitô tSm;ÿ ¨ÄKQyÿMp[;yÿCzÖˇSmwÿ
i√ôtIyÖmdu yÿ CzÖTsoÿåb[vIôTm; mÖe p[ h;ôr‚StÖ v; îÖd' m…yÿ vIôyÃ| tˇÖe p[
d;ÿSy;ômIitô tSm;ÿ ¨ÖKQyÿmvÖe p[;yÿCzÖˇSmÿw tûtO IyÖmdu yÿ CzÖˇ'
iv„,ûru Nvÿitœt jÖhIitô soÿåb[vIôNm; meÖ p[ h;ôr‚StÖ v; îÖdMm…yÿ vIôyÃ| tˇeÖ
p[ d;ÿSy;ômIitô tSm;ÿ ¨ÖKQyÿmvÖe p[;yÿCzôˇ' inm;ÃyR M.Utû mÿhNyÖDo ih tSyÿ
m;ôy;sIô¥dûKu Qyoÿ gOÁû tÿ î≤N{ÖymevÖ t√«ôyÃ| yjÿm;noô .[;tÿVO ySy vO¤û
îN{;ÿy Tv; bOhû √ÿtÖe vyÿSvtÖ îTy;ôhNe {;ÿyÖ ih s tMp[;yÿCzÖˇSmwÿ Tv;ô
iv„,ÿvÖe TveTy;ÿhÖ ydÖve iv„,ÿru NÄ vitÿœt jÖhIitô tSm;ôi√„,ÿmu NÖ v;.ÿjitô
i]inRgROÃ ;itô i]ihR s tÖ' tSmÖw p[;yÿCzde‡Ö W tÖe yoinô" punhÿ iR vrÄsITy;ÿhÖ
pun"ÿ punÁÖ SÃR m;…•gORû ;itô c=ûvu ;R EÖt¥ÖDSyÖ ydûKu QyÿStSm;ÿdKûu Qy˝Ã ¸ût˝
som;ÿ aÖNv;yÿ≤NtÖ tSm;ÿd;ôTm; c=ûru Nvÿie tô tSm;ôdk
e ˘Ö yNtÿMbÖhvoånÿu y≤NtÖ
tSm;ôdk
e oÿ bÙûn;M.Ö{o .ÿvitô tSm;ôdk
e oÿ bÖ◊Ij;ôyR ; ivÿNÃ dteÖ yidÿ
k;ômyetÿ ;?vÖyrRu ;ÖTm;n'Ã yDyxÖsne ;ÿpyR ye …Ö mTyÿNtÖr;hÿvnÖ IyÃ' c hivô/;Rn'Ã cÖ
419

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

itœÖ•vÿ nyed;ôTm;nÿmvÖe yÿDyxÖsne ;ÿpyR itô yidÿ k;ômyetÿ Ö yjÿm;n'
yDyxÖsne ;ÿpyR ye …Ö mTyÿNtÖr; sÿdohiv/;ônR e itœÖ•vÿ nye¥Ö jÿm;nmÖve
yÿDyxÖsne ;ÿpyR itô yidÿ k;ômyetÿ sdÖSy;ÿNyDyxÖsne ;ÿpyR ye …Ö mitô sdÿ
a;ôl>y;vÿ nyeTsdÖSy;ÿnvÖe yÿDyxÖsne ;ÿpyR it –1–
a;yûvu ;R EÖt¥ÖDSyÖ yd(/vûu[ ¨ÿˇmÖ o g[h;ÿ,;' gOÁtÖe tSm;ôd;yÿ"u
p[;,ô ;n;ÿmˇu mÖ ' mU/û ;Rn'Ã idôvo aÿriÄ tMpÿ…O qôVy; îTy;ÿh mU/û ;Rnmÿ vÖe nw ˝ÿ
sm;ôn;n;Ã' kroit vwê;nÖrmûtO ;yÿ j;ôtmÖ…¶…mTy;ÿh vwê;nÖr˝ ih
dÖve tÖy;yÿ‡u ®.Öytoÿvêw ;nro gOÁteÖ tSm;ÿd.u yÖ tÿ" p[;,ô ;
aÖ/St;ÿ∞oôp·rÿ∑;∞;ô‡…/RnoôåNye g[h;ÿ gOÁû NteåÖ /IR
/ûvu[ StSm;ÿd?Ö yRv;ÿõp™ ;[ ,ô oÿåNyeW;ÿMp[;,ô ;n;ô‡mupoÿ¢åÖe Nye g[h;ÿ" s;ô¥Nteånÿpu o¢e
/[vûu StSm;ÿdSÖ Qn;Ny;" pÖj[ ;" p[iÿ tôitœÿ≤Nt m;ô˝sen;ôNy; asÿru ;Ö v; ¨ÿˇrÄt"
pO…ÿ qôvIMpÖy;R…cÿk°WÖNR t;' dÖve ; /ûvu[ ,e ;ÿνhÖNtd(/vûu[ Syÿ /[vu TÖ v' yd(/vûu[
¨ÿˇrÄt" s;ô¥tÖe /OTy;ô a;yûvu ;R EÖt¥ÖDSyÖ yd(/vûu[ a;ôTm; hot;ô
yıoÿtcO mÖse /ûvu[ mÿvnÖ yÿTy;ôTm•Öve yÖDSy;yÿdu /R ;it pûru St;ÿ
dûKu qSy;ÿvnÖ IyÖ îTy;ÿÛ" purû St;ôı‰;yÿWu o .û¤u π mÿ?yÖtoåvÖnIyÖ
îTy;ÿ¸mR?yÖmne Ö Á;yÿWu o .û¤u ¨ÿˇr;Ö/åRÃe vÖnIyÖ îTy;ÿ¸®ˇÖmne Ö Á;yÿWu o .û¤u π
vwêÿ dÖVe y;mû…O c xÖSym;ÿn;y;ômvÿ nyit vwêdÖVe yoÿ vw pÖj[ ;"
p[jÖ ;SvÖve ;yÿdu /R ;it –2–
yÖDne Ö vw dÖve ;" sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ tÿåe mNyNt mnû„u y;ÿ noôåNv;.ÿiv„yÖNtIitô
te sÃv' TsÖr,e ÿ yop…yôTv; sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ tmOWyÿ Atugh[Ö rw veÄ ;nuû
p[;j;ÿnNÖ ydÿtO gu h[Ö ; gûÁO Nteÿ suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ p[D;ÿTywÖ √;dÿx gOÁNtÖe √;dÿxÖ
420

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

m;s;ÿ" s'vTsÖr" s'và TsÖrSyÖ p[D;ÿTyw sÖh pÿq[ mÖ * gÿÁO tº e sÖhoˇÖm*
tSm;ôd√( *√;ÿvtOû U ¨ÿ.yÖ toÿm%
u mOtpu ;ô]M.ÿvitô ko ih t√πdÖ ytÿ
AtûnU ;Mmu%‡ÿ mOtû nu ;ô p[„e yeitô W$(’Tvÿ a;hÖ W@±v; Aûtvÿ AûtnU veÖ
p[I,ÿ ;TyOtû …u .ô·ritÿ cÖtíu tu„ÿ pd EÖv pÖxNU p[I,ÿ ;itô i√" punA
ÿ tû≥ nu ;ÿh i√ôpdÿ
EÖv p[I,ÿ ;TyO‡û tun;ô p[„e yeitô W$(’Tvÿ a;hÖt…Ru .ô·ritÿ cÖtSu tSm;ô∞tÿ„u p;d"
pÖxvÿ AûtnU pu ÿ jIv≤NtÖ i√" punA
ÿ tû≥ nu ;ÿhÖ tSm;ÿ‚d(√pÖ ;dÖítÿ„u pd" pÖxnU pu ÿ
jIvNTyO‡û tun;ô p[„e yeitô W$(’Tvÿ a;hÖt…Ru .ô·ritÿ cÖtiu √≥"
punA
ÿ tû≥ nu ;ÿh;ô£mÿ,mÖve tTset'uû yjÿm;n" k⁄®te suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ smÿ∑‰wÖ
n;NyoÿåNymnûu p[ pÿ¥te Ö ydÖNyoÿåNymÿnu p[ pÿ¥te tÖ A
Ru t≥û mu nuû p[ pÿ¥te tÖ vR oô
mo¸ÿk;" Syû"u p[…sÿımevÖ ;?vÖydRu ≤R =ÿ,ne Ö p[ pÿ¥teÖ p[…sÿıMp[itp[Sq;ôtoˇÿr,e Ö
tSm;ÿd;idôTy" W<m;ôso d≤=ÿ,ne iw tô W@uˇrÿ ,e o‡py;ômgOhÿ Itoå…s
sÖ˝spoÃåR Sy˝hSpÖTy;yÖ TveTy;ôh;‚Stÿ ]yodÖxo m;sÖ îTy;ÿ¸Sû tmevÖ
tTp[I,ÿ ;it –3–
sûvÖu g;RyÖ v; EÖte loôk;yÿ gOÁNtÖe ydÿtO gu h[Ö ; Jyoitÿ·rN{;ô¶I
ydÿNw {;ô¶mÿtO pu ;ô],e ÿ gOû ;itô JyoitÿrvÄe ;Sm;ÿ ¨Öp·rÿ∑;∂/;it suvgÖ SR yÿ
loôkSy;nÿ:u y;Ty; aojoô.tO *ô v; EÖt* dÖve ;n;ô' yidÿN{;ô¶I ydwNÿ {;ô¶o
gOÁû tÖ aojÿ EÖv;vÿ ®Nıe vwêdÖve ˝ xÿ£
u p;ô],e ÿ gO;it vwêdÖVe yoÿ vw pÖj[ ;
aÖs;v;ÿidôTy" xû£
u o y√wêÿ devÖ ˝ xÿ£
u p;ô],e ÿ gOû ;itô tSm;ÿdsÖ ;v;ÿidôTy"
sv;Ã"R pÖj[ ;" pÖT[ yõ™õd⁄ ieÿ tô tSm;ôTsvÃR EÖv mÿNytÖe m;Mp[Tyudgÿ ;iditÿ
vwêdÖve ˝ xu£
ÿ p;ô],e ÿ gO;it vwêdÖVe yoÿ vw pÖj[ ;Stej"ÿ xû£
u o y√ÿêw dÖve ˝
xu£
ÿ p;ô],e ÿ gOû ;itÿ p[jÖ ;SvÖve tejoÿ d/;it –4–
421

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{oÿ mÖ®≤∫Ö" s;'ivÿ¥ne Ö m;?yÃi' dnÖe svÿne vû]O mÿhNÖ yNm;?yÃi' dnÖe svÿne
m®TvÖtIy;ÿ gOÁû NtÖe v;]ÃflR ; EÖv te yjÿm;nSy gOÁNtÖe tSyÿ vO]û ' jflûWu ÿ
AûtvoÿåmuÁNÖ Ts Aÿtpu ;ô],e ÿ m®TvÖtIy;ÿngO;Öˇtoô vw s
AûtNU p[;j;ÿn;ô¥dÿtO pu ;ô],e ÿ m®TvÖtIy;ÿ gûÁO Ntÿ AûtnU ;Mp[D;ÿTyÖw vj['Ö v; EÖt'
yjÿm;noô .[;tÿVO y;yÖ p[ hÿritô yNmÿ®TvÖtIy;ô ¨dÖve pÿq[ mÖ ne Ö yCz¡itô p[
hÿrit i√ôtIyÿne StO,tuû e tûtO IyÖne ;‡yÿ/u 'Ö v; EÖt¥jÿm;nÖ" s˝Sk¡®⁄ tÖe
yNmÿ®TvÖtIy;ô /nÿru veÄ pÿq[ mÖ o Jy; i√ôtIyÖ îWÿSu tûtO IyÖ" p[TyÖve pÿq[ mÖ ne ÿ /ˇeÖ
iv sÿjO it i√ôtIyÿne Ö iv?yÿit tOtû IyÖne ‡e N{oÿ vû]O ˝ hÖTv;
pr;ÿMpr;ÖvtÿmgCzÖdp;ÿr;/Ö…mitô mNyÿm;nÖ" s h·rÿtoå.vÖTs
EÖt;Nmÿ®TvÖtIy;ÿn;TmÖSprÿ,;npXyġ;nÿgO It p[;,ô mevÖ
pÿq[ mÖ ne ;ÿSpO,tu ;p;ôn' i√ôtIyenÿ ;ôTm;n'Ã tûtO Iyÿne ;‡TmÖSprÿ,;Ö v; EÖte
yjÿm;nSy gOÁNtÖe yNmÿ®TvÖtIy;ÿ" p[;,ô mevÖ p[qÿ mÖ ne ÿ SpO,tu åe p;ôn'
i√ôtIyÿne ;ôTm;nÃ' tûtO IyÖne ‡e N{oÿ vO]û mÿhNÖ t' dÖve ; aÿbvu[ NmÖh;Nv; aÖymÿ.¥ûU o
vû]O mvÿ/Iôiditô tNmÿhNÖe {Syÿ mhÖNe {Tv˝ s EÖtMmÿhNÖe {mÿı
u ;ôrmudhÿ rt vO]û ˝
hÖTv;Ny;sÿu dÖve t;ôSv…/ô yNmÿhNeÖ {o gOÁû tÿ ¨ı;ôrmevÖ t' yjÿm;nÖ
¨ıÿrtÖåe Ny;suÿ pÖj[ ;Sv…/ÿ xu£p;ô],e ÿ gO;it yjm;ndevTÖ yoÿ vw
mÿhNeÖ {Stej"ÿ xû£
u o yNm;ÿhNÖe {˝ xÿ£
u p;ô],e ÿ gOû ;itô yjÿm;n EÖv tejoÿ
d/;it –5–
aidÿit" pû]u k;ÿm; s;ô?ye>yoÿ dÖve >e yoÿ b[˜*dÖnmpÿcˇÖ Sy;ÿ
¨ÖCzπW,ÿ mdduSû tTp[;Xn;ôTs; retoÿå/ˇÄÖ tSyÿw cÖTv;rÿ a;idôTy; aÿj;yNtÖ
s; i√ôtIyÿmpcÖTs;mÿNytoôCzπW,ÿ ;Nm îÖmåeÿ DtÖ ydgÿe[ p[;≤xô„y;mIôto mÖe
vsIÿy;˝so jin„yNtÖ îitô s;g[eÖ p[;Xn;ôTs; retoÿå/ˇÖ tSywÖ
422

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Vyÿı
O m;ô<@mÿj;ytÖ s;idôTye>yÿ EÖv tûtO IyÿmpcÖ∫og;ÿy m îÖd˝
≈;ôNtmÖÆSTvitô tÿåe b[vu NÖ vrÃ' vO,;mhÖw yoåtoô j;y;ÿt; aÖSm;kÖ˝ s
Ekoÿås¥oÿåSy pÖj[ ;y;ôm?O y;ÿt; aÖSm;kÖM.og;ÿy .v;ôiditô ttoô
ivvÿSv;n;idôTyoÿåj;ytÖ tSyÖ v; îÖyMpÖj[ ; yNmÿn„ûu y;ÿSt;Svek¡ EÖvıoR
yo yjÿtÖe s dÖve ;n;ôM.og;ÿy .vit devÖ ; vw yÖD;{u{û mÖNtr;ÿyNÖ Ts
a;ÿidôTy;nÖNv;£¡mtÖ te i√ÿdve TÖ y;ÿNp[;pÿ¥NtÖ t;• p[itô p[;yÿCzôNtSm;ôdipô
v?yÖMp[p•ÿ Ö' n p[itô p[ yÿCz≤NtÖ tSm;ÿ‚d(√devTÖ yÿ>e y a;idôTyo ingÃÁRO tÖe
ydûCu zπW,ÿ ;Ödj;ÿyNtÖ tSm;ÿdCûu zπW,ÿ ;Ì»Áte itôs…O .ÿA‚û≥ G.gÃRO ;it m;ôt;
ipôt; pû]u StdÖve t‚Nmÿqnuû muLbÖ' g.oÃR jÖr;yuû tdevÖ tiNmÿqnûu ' pÖxvoô v; EÖte
yd;ÿidôTy ËGdR…/ÿ dÖ›; mÿ?yÖt" ≈Iÿ,;ÖTyUjmRÃ veÖ pÿxnûU ;Mmÿ?yÖto dÿ/;it
Ít;tÖ˚‰enÿ me?yÖTv;yÖ tSm;ÿd;ôm; pÖKv' dÿhu e pÖxvoô v; EÖte yd;ÿidôTy"
pÿ·rÖ…≈Tyÿ gO;it p[itô®?yÖvw ;Smÿw pÖxNU gÿO ;it pÖxvoô v; EÖte yd;ÿidôTy
EÖW ®Ä{o ydÖ…¶" pÿ·rÖ…≈Tyÿ gO;it ®Ä{;dÖve pÖxnU NÖ tdÃ/R ;TyeWÖ vw
ivvÿSv;n;idôTyo ydÿpu ;˝xusû vÿn"Ö s EÖtmÖve soÿmpIôqMp·rÿ xyÖ a;
tÿtO IysvÖn;i√vÿSv a;idTyÖWw tÿe sompIôq îTy;ÿh
ivvÿSvNtmÖve ;idôTy˝ soÿmpIôqne Ö smÿ/yR itô y; idôVy; vOi∑ôSty;ÿ Tv;
≈I,;ÖmIitô vOi∑ÿk;mSy ≈I,Iy;ô√iO ∑ÿmveÖ ;vÿ ®NıÖe yidÿ t;ôjKpÖ[
SkNdÖ√e WÃk
Ru " pÖjNR yÿ" Sy;ô¥idÿ …côrmvÿWk
Ru oô n s;ÿdyÖTysÿ•;ô≤ı p[jÖ ;"
pÖj[ ;yÿNteÖ n;nûu vWÿ$k
( roitô ydÿnvu W$(ky⁄û ;R&{û MpÖj[ ; aÖNvvÿsjO •eÖ
¸ûTv;NvIÿ=te Ö ydÖNvI=ÿte Ö c=urÿ Sy pÄm[Ö ;yÿk
u ˝ Sy;ôˇSm;ô•;NvI+yÿ" –6–
aÖNtÖy;ômR pÖ ;ô],e ÿ s;ivô]m;ÿgy[ ,Ö ;Ìÿ» ;it pÖj[ ;pÿitôv;R EÖW yd;ÿgy[ ,Ö "
p[jÖ ;n;ÿMp[jÖ nÿn;yÖ n s;ÿdyÖTysÿ•;ô≤ı pÖj[ ;" pÖj[ ;yÿNtÖe n;nûu vWÿ$k
( roitô
423

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ydÿnvu W$(ky⁄û ;R&{û MpÖj[ ; aÖNvvÿsjO ‡e deWÖ vw g;ÿy]Ö o dÖve ;n;'ô yTsÿivôtWw
g;ÿyi]ôyw loôkÉ gÿÁO tÖe yd;ÿgy[ ,Ö o ydNty;Rmp;ô],e ÿ
s;ivô]m;ÿgy[ ,Ö ;Ì»ÿ ;itô Sv;dÖve nw 'Ö yonÖie nRgROà ;itô ivêÿe dÖve ;StûtO IyÖ˝
svÿnÖ' nodÿyCzÖNte sÿivôt;rÿMp[;t"svÖn.;ÿg˝Ö sNtÃ' tOtIysvÖnmÖ….
pyÃ,R yÖNttoô vw te tûtO IyÖ˝ svÿnmÖ du yÿ CzÖNyˇÿtO IysvÖne s;ÿivô]o gûÁO tÿe
tûtO IyÿSyÖ svÿnSÖ yo¥ÿTyw sivtOp;ô],e ÿ vwêdÖve ' kÖlx;ÿÌ» ;it vwêdÖVe yoÿ
vw pÖj[ ; vwêÿ devÖ " kÖlxÿ" sivôt; pÿs[ vÖ ;n;ÿmIxeÖ yTsÿivtOp;ô],e ÿ vwêdÖve '
kÖlx;ÿdg( ûO ;itÿ sivôtpO s[ÿ tU EÖv;Smÿw pÖj[ ;" p[ jÿnyitô someÖ somÿm…Ö .
gOÿ ;itô retÿ EÖv t∂ÿ/;it sûx
u m;R…à s supi[ tœ;ôn îTy;ÿhÖ someÖ ih
somÿm….gûO ;itô p[itÿiœTy; EÖt‚SmÖNv; aipô g[heÿ mnû„u yÿ>e yo dÖve >e yÿ"
ipôt>O yÿ" i£yte sûx
u m;Ã…R s supi[ tœ;ôn îTy;ÿh mnû„u yÿ>e y EÖvtw ne ÿ kroit
bûhO idTy;Ãhÿ dÖve >e yÿ EÖvtw ne ÿ kroitô nmÖ îTy;ÿh ipôt>O yÿ EÖvtw ne ÿ
kroTyetÖ ;vÿtIôvRw dÖve t;ôSt;>yÿ EÖvnw ˝Ö sv;Ã>R yo gO;Tye‡Ö W tÖe
yoinôivRê>eÿ ySTv; dÖve >e yÖ îTy;ÿh vwêdÖve o ÁÿWº " –7–
p[;,ô o v; EÖW ydÿpu ;ô˝xuydR pÿu ;˝xup;ô],e ÿ p[qmÖ íoÿˇmÖ íÖ g[h*ÿ gOÁû tº eÿ
p[;,ô mevÖ ;nÿu pÖy[ ≤Ntÿ p[;,ô mnU¥≤ÿ Nt pÖj[ ;pÿitôv;R EÖW yd;ÿgy[ ,Ö " p[;,ô
¨ÿp;ô˝xu" pàIÿ" pÖj[ ;" p[ jÿny≤NtÖ ydÿpu ;˝xup;ô],e ÿ
p;àIvÖtm;ÿgy[ ,Ö ;d(gûO ;itÿ pÖj[ ;n;ÿMpÖj[ nÿn;yÖ tSm;ÿTp[;,ô Mp[jÖ ; anûu p[
j;ÿyNte dÖve ; v; îÖtîÿt"Ö pàIÿ" suvgÖ 'R loôkmÿ…jg;˝sÖNte sÿvu gÖ | loôk˘ n
p[;j;ÿnNÖ t EÖtMp;ÿàIvÖtmÿpXyÖNtmÿgO tÖ ttoô vw te sÿvu gÖ |
loôkMp[;j;ÿnNÖ yTp;ÿàIvÖto gûÁO tÿe suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ p[D;ÿTyÖw s somoô
n;itÿœt S]Iô>yo gOÁû m;ÿ,St' `ûtO ' vjÃ'[ ’ûTv;flÖNt'
424

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

in·rÿ≤N{yM.ûtU mÿgO NÖ tSm;ô≤TS]yoô in·rÿ≤N{y;ô ad;ÿy;dIôripÿ p;ôp;Tpu˝û s
¨pÿ‚Sttr' vd≤NtÖ y´Otû ne ÿ p;àIvÖt˝ ≈Iô,;itô vjÿ,e[ vÖw nw Ö' vxÿe ’ûTv;
gOÿ ;Tyu‡py;ômgOhÿ ItoôåsITy;ÿhyÖe ' v; ¨ÿpy;ômStSm;ÿidôm;MpÖj[ ; anuû p[
j;ÿyNtÖe bOhSÖ pitÿstu Sy tÖ îTy;ÿhÖ b[˜Ö vw dÖve ;n;ôMbOhSÖ pitôb˜R[ ,ÿ vÖw ;Smÿw
pÖj[ ;" p[ jÿnytI‡Ndoô îTy;ÿhÖ retoô v; îNdUû retÿ EÖv t∂ÿ/;tI‡≤N{y;vÖ
îTy;ÿh pÖj[ ; v; îÿ≤N{Öy' p[jÖ ; EÖv;SmÖw p[ jÿnyÖTy‡¶;3 îTy;ÿh;ô…¶vwR
rÿte oô/;" pàIÿvÖ îTy;ÿh …mqunTÖ v;yÿ sÖjdU vReÖ ne Ö Tv∑^;û somÿ‚MpÖbTe y;ÿhÖ
Tv∑;ô vw pÿxnûU ;‚Mmÿqnuû ;n;ÿ˝ ÂpÖ’{UpmÖve pÖxWu uÿ d/;it devÖ ; vw
Tv∑;ÿrm…j`;˝sÖNTs pàIô" p[;pÿ¥tÖ t' n p[itô p[;yÿCzNtSm;ôdipô
v?yÖMp[pÿ •'Ö n p[itô p[ yÿCz≤NtÖ tSm;ÿTp;àIvÖte Tv∑^åe ipÿ gOÁtÖe n
s;ÿdyÖTysÿ•;ô≤ı pÖj[ ;" pÖj[ ;yÿNteÖ n;nûu vWÿ$k
( roitô
ydÿnvu W$(ky⁄û ;R&{û MpÖj[ ;
aÖNvvÿsjO ¥eÖ •;nÿvu W$(ky⁄û ;Rdx;ÿNtmÖ¶ITsomÿM.=yedpu ;ô˝ênuû vWÿ$k
( roitô
n ®Ä{Mp[jÖ ; aÿNvvsûjO itÿ x;ôNtmÖ¶ITsomÿM.=yÖTy‡¶Iô•∑e ®ëÿ pÄ SqÖm;
sIÿd ne∑"Ö pàIÿmdûu ;nÖyTe y;ÿh;ô¶IdevÖ ne∑·ÿ rô retoô d/;ÿitô ne∑;ô
piàÿy;‡muÌ;ô]; s' :y;ÿpyit pÖj[ ;pÿitôv;R EÖW ydÿÌu ;ôt;
pÖj[ ;n;ÿMp[jÖ nn;y;ô‡p ¨pÖ p[ vÿtyR itô retÿ EÖv t‚TsÿçTyU‡û ®,opÖ p[
vÿtyR TyU®û ,;Ö ih ret"ÿ …sôCytÿe n¶'iÖ £yoô®mupÖ p[ vÿtyR it yÖd; ih nÖ¶
ËÖ®.RvTÖ yqÿ …mqûnu I .ÿvtÖ oåqÖ ret"ÿ …sCyÖtåe qÿ p[jÖ ;" p[ j;ÿyNte –8–
îN{oÿ vû]O mÿhNÖ tSyÿ xIWRkp;ôlmud*ÿBjÖTs {oÿ,klÖxoÿå.vÖˇSm;ôTsomÖ"
smÿßvÖTs h;ÿ·ryojÖnoÿå.vÖˇ' Vyÿ…cikTsJjuhû v;ônI3 m; h*ôW;3…mitô
soÿåmNytÖ yıoô„y;My;ôm˝ hoÿ„y;…mô y• hoô„y;…mÿ yDvexsÖ '
425

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k¡·r„y;ômIitô tmÿ…/[ytÖ hotû˝u soÿå…¶rÿbv[ Iô• mYy;ôm˝ hoÿ„yÖsIitô t'
/;ôn;….ÿr≈I,;Öˇ˝ ÍûtM.ûtU mÿjhu oô¥ı;ôn;….ÿh;R·ryojÖn˝ ≈Iô,;itÿ
ÍtÖTv;yÿ ÍûtmÖve nw Mÿ .ûtU ' jÿhu oit bÖ◊I….ÿ"
≈I,;TyetÖ ;vÿtIrÄve ;Sy;ôm‚u „m\LÃ loôkÉ k;ÿmdu`;ÿ .vÖNTyqoô %Lv;ÿ¸retÄ ; v;
îN{ÿSyÖ pOXnÿy" k;mÖd`u ;ô yı;ÿ·ryojÖnI·ritô tSm;ÿä◊Ö I….ÿ"
≈I,Iy;‡ÎKs;ôme v; îN{ÿSyÖ hrIÿ somÖp;n*ô tyoÿ" p·rÖ/yÿ a;ô/;n'Ö
ydpÿ˙[ Ty p·rô/IÔu¸ÿ yû ;dÖNtr;ÿ/;n;>y;' `;ôsMp[ yÿCzπTp[˙Ö Tyÿ
p·rô/IÔuhÿ oitô inr;ÿ/;n;>y;mÖve `;ôsMp[ yÿCzTyu‡•etÖ ; jÿhu oit
y;ôty;ÿmve Ö Áÿtº ÁÃ?R vÖy"Ru SvÖg;’¡toô ydÿ?vÖyjRu ¸RÃu yû ;¥q;ô
ivmÿˇu _ÖMpunyÿ nRûu ·ˇ_¡ t;ôdgO veÖ t‡CzIôW•R …ÿ / inô/;yÿ juhoit xIWÖtR o ih s
sÖm.ÿv‡i√£Myÿ juhoit ivô£MyÖ hIN{oÿ vû]O mhÖNTsmÿı
O ‰w pÖxvoô vw
h;ÿ·ryojÖnIyRTsÿ‚M.ôN¥;dLp;ÿ EnMpÖxvoÿ .uÔû NtÖ ¨pÿ itœºrNÄ y•
sÿ‚M.ôN¥;äÖhvÿ EnMpÖxvoå.ÿÔu NtÖ ¨pÿ itœºrNÄ mnÿs;ô sMb;ÿ/t ¨Ö.yÃ'
kroit bÖhÄ vÿ EÖvnw Mÿ pÖxvoÿ .uÔû NtÖ ¨pÿ itœNt ¨•Öte yÃpRu hÖv…mÿCzNtÖe y
EÖv t]ÿ sompIôqStmÖve ;vÿ ®N/t ¨ˇrvÖ¥e ;' in vÿpit pÖxvoô v;
¨ÿˇrvÖie d" pÖxvoÿ h;·ryojÖnI" pÖx„u vÖve pÖxNU p[itÿ œ;py≤Nt –9–
g[h;ôNv; anÿu pÖj[ ;" pÖxvÖ" p[ j;ÿyNt ¨p;˝êNty;ômR ;vj;ôvyÿ"
xu£
û ;mÖ‚Nqn*ô pu®Wÿ ; AtughÖ[ ;nekx
¡ f; a;idTygÖh[ ' g;vÿ a;idTygÖh[ o
.U…yÿœ;….Aû‚≥ G.gÃÁRO tÖe tSm;ôÌ;vÿ" pxUnû ;M.U…yÿœ;ô y≤T]®ÿp;ô˝xU˝ hStÿne
ivgOû ;itô tSm;ôd√( * ]InÖj; jÖnyÖTy‡q;vÿyoô .Uysÿ I" ipôt; v; EÖW
yd;ÿgy[ ,Ö " pu]û " kÖlxoô yd;ÿgy[ ,Ö ¨ÿpdÖ SyÿTe kÖlx;ÿÌ» Iy;ô¥q;ÿ ipôt;
pû]u ' ≤=ôt ¨ÿp/Ö ;vÿit t;ôdgO veÖ t‡¥TkÖlxÿ ¨pÖdSyÿde ;g[y,Ö ;Ì»Iy;ô¥q;ÿ
426

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pu]û " ipôtrÃ' ≤=ôt ¨ÿp/Ö ;vÿit t;ôdgO veÖ t‡d;ôTm; v; EÖW yÖDSyÖ yd;ÿgy[ ,oô
yd(gh[ oÿ v; kÖlxoÿ vopÖdSyÿde ;g[y,Ö ;Ìÿ» Iy;d;ôTmnÿ EÖv;…/ÿ yÖD'
in„k¡roÖTy‡ivÿD;toô v; EÖW gOÁÿ teÖ yd;ÿgy[ ,Ö " Sq;ôLy; gûO ;itÿ v;yÖVyenÿ
juhoitô tSm;ôÌ.e,RÖ ;ivÿD;ten b[˜hÖ ;vÿ.qOû mvÿ y≤NtÖ pr;ÿ
Sq;ôlIrSyÖNTyu√;ÿyVÖ y;ÿin hr≤NtÖ tSm;ô≤TS]yÃ'
j;ôt;Mpr;ÿSyÖNTyuTpum;ÿ˝s˝ hr≤NtÖ yTpÿru oÖ®cÖm;hÖ yq;ô vSyÿs a;ôhrÿit
t;ôdgO veÖ td(gh[ 'Ã gûO ;itô yq;ô vSyÿs a;ô˙TyÖ p[;hÿ t;ôdgO vÖe t¥Ts;ôdyÿit
yq;ô vSyÿs ¨pinô/;y;ÿp£
Ö ;mÿit t;ôdgO veÖ t¥√w yÖDSyÖ s;ª;ô yjuWÿ ;
i£ôytÿe ≤x…qôl' t¥dûcO ; td(Î!û ' pûru St;ÿdpu y;m;ô yjÿWu ; gOÁNt
¨Öp·rÿ∑;dupy;m; Aûc; yÖDSyÖ /OTyÿw –10–
p[;Ny;inô p;];ÿ…, yuJû yNtÖe n;Ny;inô y;inÿ pr;ÖcIn;ÿin p[yJuû yNtÖåe mumveÖ
twloôk
R mÖ…. jÿyitô pr;ÿ…õvÖ Áÿs* loôko y;inô pun"ÿ p[yJuû yNtÿ îÖmmevÖ
twloôk
R mÖ…. jÿyitô pun"ÿ pun·rvÖ Áÿy' loôk" p[;Ny;inô p;];ÿ…, yûJu yNtÖe
n;Ny;inô y;inÿ pr;ÖcIn;ÿin p[yJuû yNtÖe t;NyNvoWÿ/yÖ" pr;ÿ .v≤NtÖ y;inô
pun"ÿ p[yJuû yNtÖe t;NyNvoWÿ/yÖ" punrÖ ; .ÿv≤NtÖ p[;Ny;inô p;];ÿ…, yûJu yNtÖe
n;Ny;inô y;inÿ pr;ÖcIn;ÿin p[yJuû yNtÖe t;NyNv;ôr<Ä y;" pÖxvoårÿ<yÖmpÿ
y≤NtÖ y;inô pun"ÿ p[yJuû yNtÖe t;Nynuÿ g[;Mô y;" pÖxvoô g[;mÿmpûu ;vÿy≤NtÖ yo vw
g[h;ÿ,;' inôd;n'Ö vedÿ inôd;nÿv;N.vÖTy;JyÖ…mTyûKu q' t√w g[h;ÿ,;' inôd;n'Ö
ydÿpu ;ô˝xu x˝sÿitô tdupÿ ;˝êNty;ômR yoôydR ∞uû Sw tidtÿrWe ;ô' g[h;ÿ,;metÖ √w
g[h;ÿ,;' inôd;n'Ö y EÖv' vedÿ inôd;nÿv;N.vitô yo vw g[h;ÿ,;‚Mmqûnu ' vedÖ p[
pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿ…mRqnuû jw ;ÃyR te Sq;ôlI….ÿrNÄ ye g[h;ÿ gOÁû Nteÿ v;yÖVyÿrw NÄ y EÖt√w
g[h;ÿ,;‚Mmqunû ' y EÖv' vedÖ p[ pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿ…mRqnuû jw ;ÃyR tÖ îN{ÖSTv∑u"û
427

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

somÿm.IôWh;ÿipbÖTs iv„vÖõV™ y;ÿCzRTÖ s a;ôTm•;ôrmÿ,Ö' n;ivÿNdÖTs
EÖt;nÿnsu vÖnMpurÿ oÖ@;x;ÿnpXyÖˇ;…•rÿvpÖˇvw Rw s a;ôTm•;ôrmÿ,mk⁄®tÖ
tSm;ÿdnusvÖnMpÿru oÖ@;x;ô in®ÿPyNtÖe
tSm;ÿdnusvÖnMpÿru oÖ@;x;ÿn;ôMp[;XnIÿy;d;ôTm•Öve ;rmÿ,' k⁄®tÖe nwn˝Ö
somoåitÿ pvte b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ nc;R n yjÿWu ; pÖ…¤r;ÿPyÖtåe q ik˘
yÖDSyÿ p;¤ûTv…mitÿ /;ôn;" k¡rMÄ ." pÿ·rv;ôp" pÿru oÖ@;xÿ" pyÖSy;ÿ tenÿ
pÖ…¤r;ÿPytÖe t¥ÖDSyÿ p;¤ÖTvm( –11–
îit Wœk;<@e pçm" p[p;#k" 5
aq Wœk;<@e Wœ" p[p;#k" 6
suvû g;RyÖ v; EÖt;inÿ loôk;yÿ ÙyNtÖe y∂;ÿ≤=,;inô √;>y;ô' g;hÃpR Tye
juhoit i√ôp;¥jÿm;nÖ" p[itÿiœTy;ô a;¶Iÿ/e[ juhoTyÖNt·rÿ= EÖv; £¡mtÖe
sdoôå>ywitÿ suvgÖ mR veÖ nw 'Ã loôk˘ gÿmyit s*ôrI>y;mûGO >y;' g;hÃpR Tye
juhoTyÖmmu veÖ nw 'Ã loôk˝ sÖm;roÿhyitô nyÿvTyÖc;R¶Iÿ/e[ juhoit suvgÖ SR yÿ
loôkSy;ô….nIÿTyÖw idvÃ' gCzÖ suv"ÿ pÖtie tô ihrÿ<y˝ ¸ûTvoÌÿ» ;it
suvgÖ mR veÖ nw 'Ã loôk' gÿmyit ÂÖp,e ÿ vo ÂÖpmÖ>ywmITy;ÿh ÂÖp,e Ö Á;ÿs;˝
ÂÖpmÖ>ywitô y≤ır¡<yen tuqû o voÿ ivôêvedÿ ;ô iv .ÿj‚Ö TvTy;ÿh tûqu o hÿ SmÖ
vw ivôêvedÿ ; dÖve ;n;ô' d≤=ÿ,; iv .ÿjà itô tenvwÖ nw ;ô iv .ÿjTye‡Ö tˇeÿ a¶Öe
r;/Ö Eeitô somÿCyut…Ö mTy;ÿhÖ somÿCyut˝Ö ÁÿSyÖ r;/Ö Eeitô t‚NmÖ]Syÿ pÖq;
nÖyTe y;ÿhÖ x;NTy;ÿ AûtSyÿ pÖq; p[te ÿ cÖN{dÿ≤=,;Ö îTy;ÿh sÖTy' v; Aût˝
sÖTyenvwÖ nw ;ÿ Aûtne Ö iv .ÿjit yÖDSyÿ pÖq; sÿiu vôt; nyÿNtIô·rTy;ÿh yÖDSyÖ
Áÿtº ;" pÖq; y≤NtÖ y∂≤=ÿ,; b[;˜Ö,mÖ¥ r;ÿ?y;sÖmiO Wÿm;WÖyRe …mTy;ÿhWÖw vw
b[;˜ÿ ,Ö AiWÿr;WÖyRe o y" xÿ≈u vuû ;NtSm;ÿdvÖe m;ÿhÖ iv suv"Ö pXyÖ
428

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

VyÿNt·rÿ=…Ö mTy;ÿh suvgÖ mR veÖ nw 'Ã loôk˘ gÿmyitô ytÿSv sdÖSyÿ·w rTy;ÿh
…m]ÖTv;y;ô‡Sm∂;ÿ]; dev]Ö ; gÿCztÖ m/ÿmu tI" p[ d;ôt;rÄm; ivÿxtÖ Te y;ÿh
vÖy…môh pÿd[ ;ôt;rÄ" SmoÿåSm;nÖm]u Ö m/ÿmu tIôr; ivÿxtÖ ie tô v;vwtd;ÿhÖ ihrÿ<y'
dd;itô JyoitôvRw ihrÿ<y'Ö Jyoitÿrve pûru St;ÿıˇe suvgÖ SR yÿ
lôkSy;nÿ:u y;Ty; aÖ¶I/ÿe dd;TyÖ…¶mÿ%
u ;nÖve tUNR p[I,ÿ ;it b[˜Ö ,eÿ dd;itô
p[sTUÿ yÖw ho]ÿe dd;Ty;ôTm; v; EÖW yÖDSyÖ yıot;ôTm;nÿmvÖe yÖDSyÖ
d≤=ÿ,;….ô" smÿ/yR it –1–
sÖ…mô∑yÖ jÖ ˝U iWÿ juhoit yÖDSyÖ s…mÿ∑‰wÖ y√w yÖDSyÿ £Àrû ' yi√≤lÿ∑'
ydÖTyeitô y•;Tyeitô ydÿitkÖroitô y•;ipÿ kÖroitô tdÖve tw" p[I,ÿ ;itô nvÿ
juhoitô nvÖ vw pu®Wÿ e p[;,ô ;" pu®Wÿ ,e yÖD" s‚Mmÿtoô y;v;ÿnveÖ
yÖDStMp[I,ÿ ;itô W@é≤Gmÿy;…, juhoitô W@±v; Aûtvÿ AûtnU veÖ p[I,ÿ ;itô
]I…,Ö yjU˝ià Wô ]yÿ îÖme loôk; îÖm;nÖve loôk;Np[I,ÿ ;itô yDÿ yÖD' gÿCz
yÖDpÿit' gÖCzπTy;ÿh yÖDpÿitmÖve nw 'Ã gmyitô Sv;MyoinÃ' gÖCzπTy;ÿhÖ
Sv;mÖve nw 'Ö yoinÃ' gmyTye‡Ö W tÿe yÖDo yÿDpte sÖhsUˇÿ _v;k" suvû IrÄ îTy;ÿhÖ
yjÿm;m EÖv vIôy| d/;it v;…sôœo hÿ s;TyhÄVyo dÿve .;ôgMpÿpC[ zÖ
yTsOÔyÿ ;Nb¸y;ô…jnoåyIÿyjo yÖDe yÖDMp[Tyÿitiœôp;3 yÖDpÖt;3ivitô s
hoÿv;c yÖDpt;ôivitÿ sÖTy;√w sOÔyÿ ;ô" pr;ÿ b.Uv·uû ritÿ hov;c yÖDe v;v
yÖD" pÿi[ tôœ;Pyÿ a;sIô¥jÿm;nÖSy;pÿr;.;v;ôyie tô dev;ÿ g;tuivdo g;ôt'u
ivôÊv; g;ôt…u môtTe y;ÿh yÖD EÖv yÖDMp[itÿ œ;pyitô yjÿm;nÖSy;pÿr;.;v;y
–2–
aÖv.Ö qOû yÖ jÖ ˝'iWÿ juhoitô ydÖve ;v;ôcR InÖmk
e h¡ ;yn;ôdne "ÿ kÖroitô tdÖve twrvÿ
429

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjtÖåe poÿåv.ûqO mvÿTw yÖPsu vw v®ÿ," s;ô=;devÖ v®ÿ,mÖ vÿ yjtÖe vTmÃnR ;ô
v; aÖiNvTyÿ yÖD˝ r=;˝Ã…s …j`;˝s≤NtÖ s;ª;ÿ p[Stoôt;Nvvwiÿ tô s;mÖ
vw rÿ=oôh; r=ÿs;ômpÿhTyÖw i]inô/R nÖmpu iwÿ tô ]yÿ îÖme loôk; EÖ>y EÖv
loôk>É yoô r=;ô˝Sypÿ h≤NtÖ pu®Wÿ "pu®Wo inô/nÖmpu iwÿ tô pu®Wÿ "pu®Woô ih
rÿ=SÖ vI r=ÿs;ômpÿhTy; ¨Ö®˝ ih r;j;ô v®ÿ,íÖk;reTy;ÿhÖ p[itÿiœTyw xÖt'
tÿe r;j‚N.ôWjÿ" sÖhßÖ…mTy;ÿh .eWjÖ mevÖ ;Smÿw kroTyÖ….iœÿtoô v®ÿ,SyÖ
p;xÖ îTy;ÿh v®,p;ôxmevÖ ;…. itÿœit bÖihRr…Ä .
jÿhu oôTy;¸ÿtIn;ôMp[itÿiœTy;ô aqoÿ a…¶ÖvTyÖve jÿhu oôTy‡pÿbihRW"
p[y;ôj;Nyÿjit pÖj[ ; vw bÖihR" pÖj[ ; EÖv vÿ®,p;ôx;Nmÿçu TÖ y;‡Jyÿ.;g*
yjit yÖDSyÖvw c=ÿWu Iô n;Ntreiÿ tô v®ÿ,' yjit
v®,p;ôx;dÖve nw Mÿ muçTyÖ‡¶Iv®ÿ,* yjit s;ô=;dÖve nw 'Ã
v®,p;ôx;Nmÿçu TÖ y‡pÿbihRW;vnUy;Öj* yÿjit pÖj[ ; vw bÖihR" pÖj[ ; EÖv
vÿ®,p;ôx;Nmÿçu it cÖtru "ÿ p[y;ôj;Nyÿjitô √;vÿnyU ;ôj* W$(sMpÿ¥NtÖe W@±v;
Aûtvÿ Aût„u vÖve p[itÿ itœÖTy‡vÿ.qO incïû,Te y;ÿh yqoidôtmevÖ
v®ÿ,mÖ vÿ yjte smu{û e tÖe ˙dÿymÖPSvÿNt·rTy;ÿh smu{û e ÁÿNtvR®,ÿ "Ö s' Tv;ÿ
ivxÖNTvoWÿ/I®Ät;pÖ îTy;ÿh;ô≤∫rÄve nw mÖ oWÿ/I…." sÖMyç'à d/;itô devIÿr;p
EÖW voô g.ÖR îTy;ÿh yq;yÖjru veÄ tw TpÖxvoô vw somoô
y≤∫ÿNdûnU ;M.Ö=yÿTe pxûmu ;NTSy;ô√®ÿ,SÖ Tvÿne ' gOIy;ô¥• .Ö=yedÿ pÖx"u Sy;ô•nw 'Ö
v®ÿ,o gOIy;dupSÖ pOXyÿmvÖe pÿxmuû ;N.ÿvitô nwn'Ö v®ÿ,o gO;itô p[itÿytu oô
v®ÿ,SyÖ p;xÖ îTy;ÿh v®,p;ôx;dÖve inmÃCuR yÖtåe p[tÿ I=Öm; yÿ≤NtÖ
v®ÿ,Sy;ôNtihÃTR y;ô E/oÿåSye…/WIômhITy;ÿh sÖ…m/Övw ;…¶' nÿmSÖ yNtÿ
¨Öp;yÿ≤NtÖ tejoÿå…sô tejoô m…yÿ /Öhe ITy;ÿhÖ tejÿ EÖv;TmN/ÿˇe –3–
430

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

SFyenÖ veidômı
u ≤ÿ Nt rq;ô=,e Ö iv …mÿmIteÖ yUp‚ÿ Mmnoit i]ôvtO mÿ vÖe vj[˝ÿ
sÖM.OTyÖ .[;tÿVO y;yÖ p[ hÿritô StOTyÖw ydÿNtvÖiRe d …mÿnyu ;∂ÿvº loôkmÖ….
jÿy¥eÖ äÿihvÖiRe d mÿn„u yloôk˘ vÿ¥e NÖ tSyÿ sÖ/' *
…mÿnoTyû.u yoÿloRk
ô yoÿr…Ä .…jÿTy;ô ¨pÿrs‚Mmt;‚Mmnuy;≤TptOloôkk;ÿmSy
rxÖnsÿ‚Mmt;Mmnu„yloôkk;ÿmSy cÖW;lÿs‚Mmt;…m≤N{Öyk;ÿmSyÖ
sv;ÃNR TsÖm;Npÿi[ tœ;k;ÿmSyÖ ye ]yoÿ m?yÖm;St;NTsÖm;NpÖxk
u ;ÿmSyÖ‡w t;Nv;
anuÿ pÖxvÖ ¨pÿ itœNte pxûmu ;nÖve .ÿvitÖ
VyitÿWjeiÖ dtÿr;NpÖj[ yÖvw nw Mÿ pÖx…u .ôVyRitÿWjitô y' k;ômyetÿ p[mÖ ;yÿk
u "
Sy;ôiditÿ gtR…Ö mt'Ö tSyÿ …mnuy;duˇr;Ö?yÃ| viWÃœR mÖ qÖ ÓsIÿy;˝smÖWe ; vw
gÿt…ÖR m¥SyÖvw ‚MmÖnoitÿ t;ôjKp[ mIÿyte d≤=,;Ö?yÃ|
viWÃœR ‚Mmnuy;TsuvgÖ k
R ;ÿmSÖ y;qÖ ÓsIÿy;˝sm;ô£mÿ,mevÖ tTset'uû
yjÿm;n" k⁄®te suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ smÿ∑‰wÖ ydek‚¡ SmÖNyUpeÖ √π rÿxnÖ e
pÿ·rôVyyÿit tSm;ôdk
e oô √π j;ôye ivÿNdteÖ y•wk;ÿ˝ rxÖn;' √yoôypRU yÿ o"
p·rôVyyÿitô tSm;ô•k
w ;ô √* ptIÿ ivNdtÖe y' k;ômyetÿ Ö S}yÿSy j;yÖte Te yÿpu ;ôNte
tSyÖ VyitÿWjÖTe S}yevÿ ;Syÿ j;ytÖe y' k;ômyÿte Ö pum;ÿnSy j;yÖte Te y;ôNt'
tSyÖ p[ vÿ∑e yÖTe pum;ÿnvÖe ;Syÿ j;yÖtåe sÿru ;Ö vw devÖ ;Ndÿ≤=,Öt ¨p;ÿnyÖNt;NdevÖ ;
¨ÿpxÖyne vwÖ ;p;ÿndu NtÖ tdÿpu xÖySyoÿpxyÖTv' y∂ÿ≤=,Öt ¨ÿpxÖy ¨ÿpxyÖe
.[;tÿVO y;pnuÊyÖw sveRÖ v; aÖNye yUp;ÿ" pxûmu NtoåqoÿpxÖy EÖv;pÖxSu tSyÖ
yjÿm;n" pÖxyu •R inÿidôx
R de ;itRmô ;CzR¥πÖ jÿm;noôås* tÿe pÖx·u ritô inidÃx
R ¥e '
i√ô„y;¥mÖve √πi∑ô tmÿSmw pÖx'u inidÃx
R itô yidô n i√ô„y;d;ô%Su tÿe pÖx·u ritÿ
b[yU ;ô• g[;Mô y;NpÖx≤U NhÖn‚StÖ n;rÄ<y;Np[jÖ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ soÿå•;¥ÿne Ö
Vy;ÿ?yRtÖ s EÖt;mÿk
e ;dÖ≤xnIÿmpXyÖˇy;ô vw soÿå•;¥Ömv;ÿ®NıÖ y∂xÖ yUp;ô
.vÿ≤NtÖ dx;ÿ=r; ivôr;@•Ã' ivôr;Æ@±vrÖ ;jwvÖ ;•;¥Ömvÿ ®NıÖe y Eÿk;dÖx"
431

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Stnÿ EÖv;SyÖw s dûhu EÖvnw ;'ô tenÖ vj[oô v; EÖW; sMmIÿyteÖ ydek
ÿ ;dÖ≤xnIô
seêrÖ ; purû St;ÿTpÖT[ yçÃ' yÖD˝ sMmÿidRtoôyTR p;ÿàIvÖt‚MmÖnoitÿ yÖDSyÖ
p[TyuˇBÿ ?yw syÖTv;yÿ –4–
p[jÖ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ s ·rÿ·rc;ônoÿåmNytÖ s
EÖt;mÿk
e ;dÖ≤xnIÿmpXyÖˇy;ô vw s a;yÿ·u r≤N{Öy' vIôymR ;ôTm•ÿ/ˇ p[jÖ ; îÿvÖ
%luû v; EÖW sOjÿ tÖe yo yjÿtÖe s EÖtihÃR ·r·rc;ôn îÿvÖ ydeWÖ k
w ;ÿd≤Ö xnIô
.vÖTy;yÿru vÄe tye≤ÿ N{Öy' vIôyÃ| yjÿm;n a;ôTmN/ÿˇÖe p[vw ;¶Öye ne ÿ v;pyit
…mqûnu ˝ s;ÿrSvÖTy; k¡roitô ret"ÿ s*ôMyenÿ d/;itô p[ jÿnyit p*ô„,enÿ
b;hRSpÖTyo .ÿvitô b[˜Ö vw dÖve ;n;ôMbOhû Spitôb˜R[ ,ÿ vÖw ;Smÿw pÖj[ ;" p[ jÿnyit
vwêdevÖ o .ÿvit vwêdÖVe yoÿ vw p[jÖ ;" pÖj[ ; EÖv;SmwÖ p[
jÿnytI≤N{ÖymevÖ Nw {e,;vÿ ®NıeÖ ivxÿMm;®Ätne *joô blÿmNw {;ô¶ne ÿ p[svÖ ;yÿ
s;ivô]o inÿv®R ,ÖTv;yÿ v;®Ä,o mÿ?yÖt EÖNe {m; lÿ.te m?yÖt EÖv≤e N{Öy'
yjÿm;ne d/;it pûru St;ÿdNÖw {Syÿ vwêdÖve m; lÿ.te vwêdÖve ' v; a•Öm•ÿmveÖ
pûru St;ÿıˇeÖ tSm;ÿTpurû St;ôd•ÿm¥t EÖNe {m;ôl>yÿ m;®Ätm; lÿ.teÖ iv@±vw
mÖ®toô ivxÿmvÖe ;Sm;ô anÿu b›;itô yidÿ k;ômyÿte Ö yoåvÿgtÖ" soåpÿ ®?yt;ô'
yoåp®Äı"Ö soåvÿ gCzÖ‚TvTyÖNw {Syÿ loôkÉ v;ÿ®,Ä m; lÿ.te v;®Ä,Syÿ
loôk EeNÖ {' y EÖv;vÿgtÖ" soåpÿ ®?ytÖe yoåpÿ®ıÖ" soåvÿ gCzitô yidÿ
k;ômyetÿ pÖj[ ; mÿÁu yº ·uû ritÿ pÖxNU VyitÿWjeTpÖj[ ; EÖv moÿhyitô
ydÿ….v;hÖtoÿåp;' v;ÿ®,Ä m;ôl.ÿte pÖj[ ; v®ÿ,o gOIy;∂≤=,Öt ¨dÿçmÖ ;
lÿ.teåpv;hÖtoÿåp;Mp[jÖ ;n;ômvÿ®,g[;h;y –5–
îN{Ö" piàÿy;ô mnÿmu y;jyÖˇ;MpyÃ…R ¶’t;ômdu sÿ jO ˇÖ y;ô
432

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

mnÿru ;›oô¥R TpyR…ÿ ¶’tMp;àIvÖtmuTÿ sûjO itô y;mÖve mnûA
u ≤≥ ıÖm;›oôˇR ;mÖve
yjÿm;n A›oit yÖDSyÖ v; apÿi[ tiœt;¥ÖD" pr;ÿ .vit yÖDMpÿr;Ö.vÿNt'Ö
yjÿm;ônoånûu pr;ÿ .vitô yd;Jyÿne p;àIvÖt˝ sÿ˝Sq;ôpyÿit yÖDSyÖ
p[itÿiœTyw yÖDMp[iÿ tôitœÿNt'Ö yjÿm;ônoånûu p[itÿ itœtIô‡∑' vÖpy;ô .vÖTyinÿ∑'
vÖxy;qÿ p;àIvÖtne Ö p[ cÿrit tIôqR EÖv p[ cÿrTÄ yqoÿ EÖtÁºvÖR ;SyÖ
y;mÿ‡STv;ô∑o^ .ÿvitô Tv∑;ô vw retsÿ " …sôˇ_Syÿ ÂÖp;…,Ö iv k¡roitô tmÖve
vOW;ÿ,MÖ pàIô„vipÿ sOjitô soÿåSmw ÂÖp;…,Ö iv k¡roit –6–
fliNtÖ v; EÖtTsomÖ' ydÿ….Wû<u v≤NtÖ yTs*ôMyo .vÿitô yq;ÿ mOtû ;y;ÿnSuû trÿ,I'ô
fl≤Ntÿ t;ôdgO veÖ t‡¥duˇÿ r;Ö/Re v;ô m?yÿe v; ju¸yû ;∂evÖ t;ÿ>y" sÖmd'Ã
d?y;∂≤=,;Ö/Re jÿhu oTyÖWe ; vw ipÿt,ûO ;' idKSv;y;ÿmvÖe idô≤x ipôt…ø •Örvÿdyt
¨Ì;ôt>O yoÿ hr≤Nt s;mdevTÖ yoÿ vw s*ôMyo ydÖve s;ªÿXzMb$(kvû⁄ ≤R NtÖ
tSyÖvw s x;≤NtÖ‡rve=ÿ Nte pÖiv]Ö' vw s*ôMy a;ôTm;nÿmveÖ pÿvyNtÖe y
a;ôTm;n'Ö n pÿ·rÖpXyÿie dôt;sÿ"u Sy;d….dÖid' ’ûTv;vÿ=e te Ö
t‚SmÖNÁ;ÿTm;nÿMp·rÖpXyÖTyqoÿ a;ôTm;nÿmvÖe pÿvytÖe yo gÖtmÿn;ô"
Sy;Tsoåvÿ=e te Ö yNmÖe mn" pr;ÿgt'Ö y√;ÿ mÖe apÿr;gtm( ) r;D;ô somÿne Ö
t√ÖymÖSm;sÿu /;ry;mÖsIitô mnÿ EÖv;TmNd;ÿ/;rÄ n gÖtmÿn; .ÖvTy‡pÖ vw
tÿtO IysvÖne yÖD" £;ÿmtIj;ôn;dnIÿj;nmÖ>y;ÿ¶;vw„,ÖVyc;R `Otû Syÿ
yjTyÖ…¶" sv;ÃR dÖve t;ô iv„,ÿyu DRÖ o dÖve t;ÿívÖw yÖD' cÿ d;/;ro‡p;Ö˝xu
yÿjit …mqunTÖ v;yÿ b[˜v;ôidnoÿ vd≤Nt …mô]o yÖDSyÖ æSvÿ∑' yuvtÖe v®ÿ,oÖ
du·rÿ∑Ö' Kvÿ tihÃR yÖD" Kvÿ yjÿm;no .vÖtIitô yNmÿ]w ;v®Ö,I' vÖx;m;ôl.ÿte
…mô],e vwÖ yÖDSyÖ æSvÿ∑˝ xmyitô v®ÿ,ne Ö du·rÿ∑Ö' n;itRmô ;CzÃiR tô yjÿm;noô
yq;ô vw l;©ÿlne oôvrR ;ÿMp[….ôNdNTyÖve mÿKO s;ôme yÖDMp[ ….ÿNtoô yNmw]ÿ ;v®Ä,I'
433

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vÖx;m;ôl.ÿte yÖD;yÖvw p[….ÿ•;y mÖTyÿmNÖ vv;ÿSyitô x;NTyÿw y;ôty;ÿm;inô
v; EÖtSyÖ CzNd;ÿ˝…sô y ÈÃj;ônXzNdÿs;mÖWe rsoô y√Öx; yNmÿ]w ;v®Ö,I'
vÖx;m;ôl.ÿtÖe zNd;˝ÃSyÖve punrÖ ; p[I,ÿ ;ÖTyy;ÿty;mTv;ôy;qoô zNdÿ"SvÖve
rsÃ' d/;it –7–
devÖ ; v; îÿ≤N{Öy' vIôy2Ã| Ö Vyÿ.jNtÖ ttoô ydÖTy≤xÿ„ytÖ tdÿitg[;Áô ;ÿ
a.vÖNtdÿitg[;Áô ;ÿ,;mitg[;ÁÖTv' ydÿitg[;Áô ;ÿ gOÁû Ntÿ î≤N{ÖymevÖ t√«ôyÃ|
yjÿm;n a;ôTmN/ÿˇÖe tejÿ a;¶Öye ne ≤eÿ N{ÖymwNÖ {e,ÿ b[˜vcRsÖ ˝
s*ôy,Re oÿ‡pÖStM.ÿnÖ' v; EÖt¥ÖDSyÖ ydÿitg[;Áô ;ÿí£
Ö É pûœO ;inô yTpOœ‰Öe n
gÿO IÖy;Tp[;çÃ' yÖDMpOœû ;inô s˝ Íÿ,Iyû‡u yRdKûu Qyÿe gOIÖy;TpÖT[ yç'Ã
yÖDmÿitg[;Áô ;ÿ" s˝ Íÿ,Iyu‡ivRê…Ö jitô svÃpR œO º g[hItÖVy;ÿ yÖDSyÿ
svIyÖTR v;yÿ pÖj[ ;pÿitdÖvRe >e yoÿ yÖD;NVy;idÿxTÖ s ipôy[ ;StÖnrU pÖ Nyÿ/ˇÖ
tdÿitg[;Áô ;ÿ a.vÖiNvtÿnSûu tSyÿ yÖD îTy;ÿ¸yû SR y;ÿitg[;Áô ;ÿ n gûÁO NtÖ
îTyPyÿ…¶∑oôme g[hÿ ItÖVy; yÖDSyÿ stnûTu v;yÿ dÖve t;ô vw sv;Ã"R
sÖdx
O Iÿr;sÖNt; n Vy;ôvtO mÿ gCzôNte dÖve ; EÖt
EÖt;Ng[h;ÿnpXyÖNt;nÿgO t;¶Öye mÖ…¶rÄNw {…mN{ÿ" s*ôy˝R sUySRÖ ttoô vw
tÿåe Ny;….ÿdvRÖe t;ÿ….Vy;ôvR tO mÿ gCzÖNySyÖvw ' ivôdWu ÿ EÖte g[h;ÿ gOÁû Ntÿe
Vy;ôvtO mÿ vÖe p;ôPmn;ô .[;tÿVO ye, gCztIô‡me loôk; Jyoitÿ„mNt"
sÖm;vÿ√«y;‹" k;ôy;Rà îTy;ÿ¸r;¶eyÖ ne ;ô‚Sm\Là loôkÉ Jyoitÿ/ˇR EÖNe {e,;ôNt·rÿ=
îN{v;ôyU ih sÖyju *ÿ s*ôy,Re ;Öm‚u „m\LÃ loôkÉ Jyoitÿ/ˇR eÖ Jyoitÿ„mNtoåSm;
îÖme loôk; .ÿv≤Nt sÖm;vÿ√«y;Rnne ;Nk⁄®t EÖt;Nvw
g[h;ÿNbMb;ivôêvÿys;vivˇ;'ô t;>y;ÿ…môme loôk;" pr;ÿçí;ôv;Rçíÿ Ö
p[;.ûyu SR ywvÖ ' ivôdWu ÿ EÖte g[h;ÿ gOÁû NteÖ p[;Sm;ÿ îÖme loôk;" pr;ÿçí;ôv;Rçíÿ
434

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.;≤Nt –8–
devÖ ; vw y¥ÖDåe k⁄v¡ tR Ö tdsÿru ; ak⁄vtR Ö te dÖve ; ad;ÿ>yÖe zNd;ÿ˝…sô
svÿn;inô smÿSq;pyÖNttoÿ devÖ ; a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö ySywvÖ ' ivôdWu oåd;ÿ>yo
gûÁO teÖ .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo .vitô y√w dÖve ;
asÿru ;Önd;ÿ>yÖne ;dÿ>nuvNÖ tdd;ÿ>yÖSy;d;>yÖTv' y EÖv' vedÿ dÖ>noTyÖve
.[;tÿVO yÖ' nwnMÖ .[;tÿVO yo d>noTyeWÖ ; vw pÖj[ ;pÿtre itmoô≤=,IÖ n;mÿ tÖnyU dR d;ÿ>yÖ
¨pÿnıSy gO;ÖTyitÿmKu Ty;ô aitÿp;ôPm;nÖM.[;tÿVO yMmuCyteÖ y EÖv' vedÖ
fl≤NtÖ v; EÖtTsomÖ' ydÿ….Wu<û v≤NtÖ somÿe hÖNym;ÿne yÖDo hÿNyte yÖDe
yjÿm;no b[˜v;ôidnoÿ vd≤NtÖ ik˘ t¥ÖDe yjÿm;n" k⁄®tÖe yenÖ
jIvÿNTsuvgÖ | loôkmetIitÿ jIvg[hÖ o v; EÖW ydd;ô>yoånÿ….WutSy
gO;itô jIvÿNtmÖve nw ˝ÿ suvgÖ | loôk˘ gÿmyitô iv v; EÖt¥ÖD' …zÿNd≤NtÖ
ydd;ÿ>ye s˝Sq;ôpyÿNTyÖ˝xUnipÿ sOjit yÖDSyÖ s'tTÿ yw –9–
dÖve ; vw pÖb[ ;¸ûGg[h;ÿngOtÖ s EÖtMpÖj[ ;pÿitrÄ˝xumpÿ XyÖˇmÿgO ItÖ tenÖ vw
s a;ÿ›oR¥ô SyÖvw ' ivôdWu oôå˝xugÁRûO tÿ Aû›oTyÖve sÖ’dÿ….WutSy gO;it
sÖ’≤ı s ten;›oR‡ô mnÿs; gO;itô mnÿ îvÖ ih pÖj[ ;pÿit" p[jÖ ;pÿtrÖe ;¢‰;ô
a*dÿMu bre, gO;ÖTyUGv;R ¨ÿdMuû brÄ ËjÃmR veÖ ;vÿ ®NıeÖ ctÿ"u ß·ˇ_ .vit
idô+ve3vÄÿ p[itÿ itœitô yo v; aÖ˝xor;ÖytÿnÖ' ved;ôytÿnv;N.vit
v;mdÖVe y…mitô s;mÖ t√; aÿSy;ôytÿnMÖ mnÿs;ô g;yÿm;no
gO;Ty;ôytÿnv;nevÖ .ÿvitô ydÿ?vÖyrRu ˝Ä xë' gûO •;/Rydeÿ .uû ;>y;ô'
n?yetÃR ;?vÖyvR eÿ cÖ yjÿm;n;y cÖ ydÖ/yR deÿ .uû ;>y;ÿm?O yÖte ;nÿv;n' gO;itô
swv;Sy≤ıR‡ô ihRr<ÿ ymÖ…. VyÿinTyÖmtO Ö' vw ihrÿ<yÖm;yÿ"u p[;,ô
435

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;yÿWu vwÖ ;mOtmÿ …Ö . …/ÿnoit xÖtm;ÿnM.vit xÖt;yû"u pu®Wÿ " xÖt≤e N{ÿyÖ
a;yÿ„u yÖve ≤e N{Öye p[itÿ itœit –10–
p[jÖ ;pÿitdevRÖ >e yoÿ yÖD;NVy;idÿxTs ·rÿ·rc;ônoÿåmNytÖ s yÖD;n;ÿ˝
Wo@xÖ/≤e N{Öy' vIôymR ;ôTm;nÿm…Ö . smÿÆK%dÖˇTWoÿ@XÖ yÿ.vÖ• vw Woÿ@x
Ö I
n;mÿ yÖDoÿå‚StÖ y√;v Woÿ@x
Ö ˝ Stoô]˝ Woÿ@x
Ö ˝ xÖS]' tenÿ Wo@ÖxI
tTWo@Ö≤xnÿ" Woÿ@≤xôTv' yTWoÿ@x
Ö I gûÁO tÿ î≤N{ÖymevÖ t√«ôyÃ| yjÿm;n
a;ôTmN/ÿˇe dÖve >e yoô vw sÿvu gÖ oR loôko n p[;.ÿvˇÖ EÖt˝
Woÿ@≤Ö xnÿmpXyÖNtmÿgO tÖ ttoô vw te>yÿ" suvgÖ oR loôk" p[;.ÿv¥Ö TWo@ÖxI
gûÁO teÿ sûvu gRSyÿ loôkSy;ô….…jÿTy;ô îN{oô vw dÖve ;n;ÿm;nuj;vÖr a;ÿsIôTs
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇSm;ÿ EÖt˝ Woÿ@≤Ö xnÖMp[;yÿCzÖˇmÿgO ItÖ ttoô vw soåg['Ã
dÖve t;ÿn;ôMpyÖ¥Rw SyÖvw ' ivôdWu "ÿ Wo@ÖxI gûÁO teågÿm[ veÖ sÿm;ôn;n;ôMpyÃiRe t
p[;t"svÖne gÿO ;itô vj[oô vw Woÿ@x
Ö I vj["ÿ p[;t"svÖn˝ Sv;dÖve nw 'Ö yonÖie nR
gROÃ ;itô svÿnse vnÖåe …. gÿO ;itô svÿn;Tsvn;dÖve nw MÖ p[ jÿnyit
tOtIysvÖne pÖxk
u ;ÿmSy gOIy;ô√j[oô vw Woÿ@x
Ö I pÖxvÿStOtIysvÖn'
vjÿ,e[ vÖw ;Smÿw tOtIysÖvn;TpÖxnU vÿ ®NıÖe noKQyeÿ gOIy;Tp[jÖ ; vw pÖxvÿ
¨ÖKq;inô ydûKu Qyÿe gOIôy;TpÖj[ ;MpÖxnU Sÿ yÖ indÃhR ‡e ditr;Ö]e pÖxk
u ;ÿmSy
gOIy;ô√j[oô vw Woÿ@x
Ö I vj[,ÿe vÖw ;Smÿw pÖxnU vÿ ®Ö ?yÖ
r;i]ÿyoôp·rÿ∑;CzmyÖTy‡Pyÿ…¶∑oôme r;ÿjNÖ yÿSy gOIy;√‰;ôvTO k;ÿmoô ih
r;ÿjNÖ yoÿ yjÿte s;ôˆ EÖv;SmÖw vjÃ'[ gO; itô s EÿnÖ' vj[oô .UTy;ÿ îNıÖe inv;ÃR
dhTyek…vô˝x˝ Stoô]M.ÿvitô p[itÿiœTywÖ h·rÿvCzSytÖ îN{ÿSy ipôy[ '
/;mop;ÿ“oitô knIÿy;˝…sô vw dÖve We uû CzNd;˝Sy;sÖÔ‰;y;ô˝Sysÿru We uû te
dÖve ;" knIÿys;ô CzNdÿs;ô Jy;yÖXzNdoôå…. Vyÿx˝sÖNttoô vw teåsurÿ ;,;'
436

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

loôkmÿvÔO tÖ yTknIÿys;ô CzNdÿs;ô Jy;yÖXzNdoôå…. ivôx˝sÿitô
.[;tÿVO ySyÖvw tLloôk˘ vO¤ÿ ûπ W@Ö=r;Ö<yitÿ recy≤NtÖ W@±v; Aûtvÿ AûtnU veÖ
p[I,ÿ ;it cÖTv;·rÖ pUv;ô<R yvÿ kLpy≤NtÖ ctu„ÿ pd EÖv pÖxnU vÿ ®NıÖe √π
¨ˇÿre i√Öpdÿ EÖv;vÿ ®Nıe ånu∑.ûu mÿ …Ö . sMp;ÿdy≤NtÖ v;Gv;
aÿn∑ûu ¢u Sm;ÿTp[;,ô ;n;ô' v;gÿˇu mÖ ; sÿmy;iviWôte sUyReà Wo@Ö≤xnÿ"
Stoô]mupû ;k¡roTyetÖ ‚SmÖNvw loôk îN{oÿ vû]O mÿhNTs;ô=;dÖve vj[MÖ .[;tÿVO y;yÖ p[
hÿrTy‡®,ipxÖ©oåêoô d≤=ÿ,tÖw √w vjÿS[ y ÂÖp˝ smOı
ÿ ‰w –11–
îit Wœk;<@e Wœ" p[p;#k" 6
îit Wœ' k;<@' sMpU,mR ( 6
aq s¢m' k;<@m(
aq s¢mk;<@e p[qm" p[p;#k" 1
p[jÖ nÿn'Ö Jyoitÿr…Ä ¶devRÖ t;ÿn;'ô JyoitÿivÖrR ;$(zNdÿs;ô' JyoitÿivRr;@±v;ôcoÿå¶*
s' itÿœte ivôr;jÿm…Ö . sMpÿ¥tÖe tSm;ôˇ∆‰oitÿ®CytÖe √* Stom*ÿ
p[;t"svÖn' vÿhtoô yq;ÿ p[;,ô í;ÿp;ôníÖ √* m;?yÃi' dnÖ˝ svÿnÖ' yq;ô c=uíÿ Ö
≈o]Ã' cÖ √* tÿtO IysvÖn' yq;ô v;Kcÿ p[itôœ; cÖ pu®Wÿ s‚Mmtoô v; EÖW
yÖDoåSqÿ·U rô‡yR' k;mÃ' k;ômyÿteÖ tmÖte ne ;ô>yÿXnuteÖ svÖ˝R
ÁSqÿ·u r,;>yXnûtu åeÿ …¶∑oômne Ö vw pÖj[ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ t; aÿ…¶∑oômne vwÖ
pyÃgR O ;Öˇ;s;ôMp·rÿghO It;n;mêtÖroåTyÿpv[ tÖ tSy;ÿnhûu ;yÖ retÖ a;dÿˇÖ
tÌÿd.ÖR e Nyÿm;ô$tR( Sm;ÿÌdÖ.R o i√ôrte ;ô aqoÿ a;¸ûv@R bÿ ;y;ô' Nyÿm;…@Ritô
tSm;ô√@ÿb; i√ôrte ;ô aqoÿ a;¸ûroWÿ/IWuû Nyÿm;…@Ritô tSm;ôdoWÿ/yÖ oånÿ>yˇ_;
re.NÖ Tyqoÿ a;Û" pÖj[ ;sûu Nyÿm;…@Ritô tSm;ÿ¥mÖ * j;ÿyte eÖ tSm;ÿdêtÖro n p[
j;ÿytÖ a;ˇÿrte ;ô ih tSm;ÿäiÖ hR„ynÿvKlO¢" svRvde sÖ e v;ÿ sÖhßÖe
437

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;vÿKlû¢O oåitô Ápÿv[ tÖ y EÖv' ivô√;nÿ…¶∑oômne Ö yjÿteÖ p[;j;ÿt;" pÖj[ ;
jÖnyÿitô p·rô p[j;ÿt; gO;itô tSm;ÿd;¸JyRœe yÖD îitÿ pÖj[ ;pÿitôv;Rv Jyeœ"Ö
s Áÿtº ne ;g[åe yÿjt p[jÖ ;pÿitrk;mytÖ p[ j;ÿyyÖe ie tô s mÿ%
u tÖ ≤S]ôvtO Ö'
inrÿ…mmItÖ tmÖ…¶dÖvRe t;NvÿsJO yt g;yÖ]I zNdoÿ rq'trÖ ˝ s;mÿ b[;˜Ö,o
mÿn„ûu y;ÿ,;mÖj" pÿxnûU ;' tSm;ôˇe mu:y;ÿ mu%tÖ o ÁsÿJO yÖNto‡rÿso
b;ô¸>y;ÿMpçdÖx' inrÿ…mmItÖ t…mN{oÿ devÖ t;NvÿsJO yt i]ô∑Pu zNdoÿ
bûhO Ts;mÿ r;jÖNyoÿ mnû„u y;ÿ,;Öm…vÿ" pxûnU ;' tSm;ôˇe vIôy;ÃvR Nto
vIôy;Rı‰sÿJO yNt m?yÖt" sÿ¢dÖx' inrÿ…mmItÖ t' ivêÿe dÖve ; devÖ t;ô
aNvÿsJO yNtÖ jgÿtIô zNdoÿ vwÂpÖ ˝ s;mÖ vwXyoÿ mnû„u y;ÿ,;'Ö g;vÿ" pxûnU ;'
tSm;ôˇ a;ô¥;ÿ a•Ö/;n;ôı‰sOJÿ yNtÖ tSm;ô∫yÀ ;ÿ˝soôåNye>yoô .U…yÿœ;ô ih
dÖve t;ô aNvsÿJO yNt pÖˇ Eÿk…vô˝x' inrÿ…mmItÖ tmÿn∑ûu Pu zNdoåNvÿsJO yt
vwr;Öj˝ s;mÿ xU{û o mÿn„ûu y;ÿ,;Ömêÿ" pxûnU ;' tSm;ôˇ* .ÿtU s'£;ô…m,;Övêÿí
xû{U íÖ tSm;ÿCzû{À o yÖDåe nÿvKlO¢oô n ih dÖve t;ô aNvsÿJO ytÖ
tSm;ôTp;d;ôvpu ÿ jIvt" pÖˇo ÁsOJÿ yet;' p[;,ô ; vw i]ôvdO /ÿ mR ;ôs;" pÿçdÖx"
pÖj[ ;pÿit" s¢dÖxS]yÿ îÖme loôk; aÖs;v;ÿidôTy Eÿk…vô˝x EÖt‚SmÖNv;
EÖte …≈ôt; EÖt‚SmÖNp[itÿiœt;ô y EÖvv' de twÖ ‚Smÿ•vÖe ≈ÿyt EÖt‚SmÖNp[itÿ
itœit –1–
p[;tô "Ö sÖvnÖ e vw g;ÿy]Ö ,e Ö CzNdÿs; i]ôvtO Öe Stom;ÿyÖ Jyoitôd/R dÿ ie t i]ôvtO ;ÿ
b[˜vcÖsR ne ÿ pçdÖx;yÖ Jyoitôd/R dÿ ie t pçdÖxne *jÿs; vIôy,RÃe s¢dÖx;yÖ
Jyoitôd/R dÿ ie t s¢dÖxne ÿ p[;j;pÖTyenÿ p[jÖ nÿnne k
w …vô˝x;yÖ Jyoitôd/R dÿ ie tô
Stomÿ EÖv tTStom;ÿyÖ Jyoitôd/R dÿ TÖe yqoô Stomÿ EÖv Stomÿm…Ö. p[ ,ÿyitô
y;vÿNtoô vw Stom;ôSt;vÿNtÖ" k;m;ôSt;vÿNto loôk;St;vÿ≤NtÖ
438

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

JyotIÿ˝„ye‡Ö t;vÿt EÖv Stom;ÿntÖe ;vÿt"Ö k;m;ÿntÖe ;vÿto loôk;nÖte ;vÿ≤NtÖ
JyotIô˝„yvÿ ®Nıe –2–
b[˜Ö vÖ ;ôidnoÿ vd≤NtÖ s Tvw yÿjte Ö yoÿå…¶∑oômne Ö yjÿm;ônoåq svRSà tomenÖ
yjÖte ie tô ySyÿ i]ôvtO mÿ NtÖy≤R Ntÿ p[;,ô ;˝StSy;ôNtyÃ≤R Nt p[;,ô We uû meåPyÿsiÖ ditô
%lûu vw yÖDne Ö yjÿm;no yjteÖ ySyÿ pçdÖxmÿNtÖy≤R Ntÿ vIôyÃ| tSy;ôNtyÃ≤R Nt
vIôyRÃe meåPyÿsiÖ ditô %lûu vw yÖDne Ö yjÿm;no yjtÖe ySyÿ s¢dÖxmÿNtÖy≤R Ntÿ
pÖj[ ;' tSy;ôNtyÃ≤R Nt p[jÖ ;y;ôMmeåPyÿsiÖ ditô %luû vw yÖDne Ö yjÿm;no yjtÖe
ySyÿk
w …vô˝xmÿNtÖy≤R Ntÿ p[itôœ;' tSy;ôNtyR≤à Nt p[itôœ;y;ôMmeåPyÿsiÖ ditô
%lûu vw yÖDne Ö yjÿm;no yjtÖe ySyÿ i],ÖvmÿNtÖyNR TyûtO ˝U íÄÖ tSyÿ
n=Öi]y;Ã' c ivôr;jÿmNÖ tyÃNR TyOtû Wu uû meåPyÿs•=Öi]y;ÿy;' c ivôr;jIitô )
%lûu vw yÖDne Ö yjÿm;no yjtÖe ySyÿ ]y‚S]Ö˝xmÿNtÖy≤R Ntÿ
dÖve t;ôStSy;ôNtyÃ≤R Nt devÖ t;ÿsûu meåPyÿsiÖ ditô %lûu vw yÖDne Ö yjÿm;no
yjteÖ yo vw Stom;ÿn;mvÖmMpÿrmÄ t;ô' gCz¡Nt'Ö vedÿ prÄmt;ÿmvÖe gÿCzit
i]ôv√O w Stom;ÿn;mvÖm≤S]ÖvTO pÿrmÄ o y EÖv' vedÿ prÄmô t;ÿmveÖ gÿCzit –3–
ai©ÿrsoô vw sÖT]m;ÿstÖ te sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ teW;ÿ˝ hÖiv„m;ÿ˝í
hivô„’∞;ÿhIyet;'ô t;vÿk;myet;˝ suvgÖ | loôk…mÿy;ôvie tô t;vÖte '
i√ÿr;Ö]mÿpXyt;'ô tm;hÿrt;'ô ten;ÿyjet;'ô ttoô vw t*åsÿvu gÖ | loôkmwtÿ ;'ô y EÖv'
ivô√;≤N√ÿr;Ö],e Ö yjÿte suvgÖ mR veÖ loôkmeiÿ tô
t;vwt;ôMpUv,ReÖ ;ˆ;gÿCzt;ômˇu rÿ ,e ;….PlÖv" pUvmRÖ hÿ.vR itô gitô®ˇÿrÄ'
Jyoitÿ∑oômoå…¶∑oôm" pUvmRÖ hÿ.vR itô tejSÖ ten;vÿ ®Nıeô svÃSR tomoåitr;Ö]
¨ˇÿr˝Ä svRSÖ y;¢‰wÖ svÖSR y;vÿ®ı‰w g;yÖ]MpUvhRe NÖ Ts;mÿ .vitô tejoô vw
439

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

g;ÿy]Ö I g;ÿy]Ö I bÿ˜[ vcÖsR ' tejÿ EÖv bÿ˜[ vcÖsR m;ôTmN/ÿˇÖe ]w∑.ëÿ mÖ ˇu rÿ Ä aojoô
vw vIôyÃ| i]ô∑gu ojÿ EÖv vIôymRÃ ;ôTmN/ÿˇe rq'trÖ MpUvåeR hÖNTs;mÿ .vtIôy' vw
rÿqt' rÖ mÖSy;mÖve p[itÿ itœit bûhO duˇrÿ åÄe s* vw bûhO dÖm„u y;ÿmveÖ p[itÿ itœitô
td;ÿÛ"û Kvÿ jgÿtI c;nû∑u Pu ceitÿ vw%;nÖsMpUvåRe hÖNTs;mÿ .vitô tenÖ jgÿTyÖw
nwitÿ Wo@ÖXyuˇrÿ Äe ten;ÿn∑uû .u oåq;ÿ¸yû TR sÿm;ônåÿe /Rm;ôse Sy;t;ÿmNytÖrSy;ˆoÿ
vIôymÃR nÿu p¥etÖ Te yÿm;v;ôSy;ÿy;ôMpUvmRÖ hÿ.vR TÖ yuˇrÿ ‚SmÖ•ˇu rÿ Ä'
n;nÖvw ;/ÃmR ;ôsyoÿ.vR toô n;n;ÿvIyeR .vto hÖiv„mÿ…•/nÖMpUvmRÖ hÿ.vR it
hivô„’…•ÿ/nÖmˇu rÿ Ä' p[itÿiœTyw –4–
a;poô v; îÖdmgÿe[ s≤lôlm;ÿsIôˇ‚SmÿNpÖj[ ;pÿitv;ôyR .u TRUû v;cÿrTÄ s
îÖm;mÿpXyÖˇ;' vÿr;Öho .UTû v;hÿrˇÄ ;' ivôêk¡m;R .ûTU v; Vyÿm;$(sR ;pÿq[ tÖ s;
pÿ…O qôVyÿ.vÖˇTpÿ…O qôVyw pÿ…O qivôTv' tSy;ÿm≈;MyTpÖj[ ;pÿitô" s dÖve ;nÿsjO tÖ
vsÿnU {u[û ;n;ÿidôTy;Nte dÖve ;" pÖj[ ;pÿitmb[vu NÖ p[ j;ÿy;mh;ô îitô
soÿåb[vIô¥q;ôh' yu„û m;˝StpÖs;sO+ÿ yevÖ ' tpÿ…s pÖj[ nÿn…mCz?vÖ…mitô
te>yoôå…¶m;ôytÿnMÖ p[;yÿCzdetÖ ne ;ôytÿnne ≈;MyÖtie tô tÿåe …¶n;ôytÿnne ;≈;MyÖNte
sÃv' TsÖr Ek;'ô g;mÿsjO NtÖ t;' vsÿ>u yo ®Ä{>e yÿ a;idôTye>yÖ" p[;yÿCz•Öte ;˝
rÿ=?vÖ…mitô t;' vsÿvo ®Ä{; a;ÿidôTy; aÿr=NtÖ s; vsÿ>u yo ®Ä{>e yÿ
a;idôTye>yÖ" p[;j;ÿytÖ ]I…,ÿ c xÖt;inÖ ]yÿ‚S]˝xt'Ö c;qÖ swv
sÿhßtÖMyÿ.vÖˇe dÖve ;" pÖj[ ;pÿitmb[vu NTsÖhßÿ,e no y;jÖyie tô
soÿå…¶∑oômne Ö vsÿnU y;jyÖˇ îÖm' loôkmÿjyÖNt∞;ÿddû"u s ¨ÖKQyÿne
®Ä{;nÿy;jyÖNteåÿ Nt·rÿ=mjyÖNt∞;ÿddu"û soÿåitr;Ö],e ;ÿidôTy;nÿy;jyÖˇåÿe mu'
loôkmÿjyÖNt∞;ÿddû‡u StdÖNt·rÿ=Ö' Vyvÿyw tR Ö tSm;ÿ&{û ; `;tÿk
u ; an;ytÖn;
ih tSm;ÿd;Û" ≤x…qôl' vw mÿ?yÖmmhÿ≤S]r;ô]SyÖ iv ih tdÖvyw tRÖ ie tô
440

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

]w∑.ÿu Mm?yÖmSy;ˆÖ a;JyÿM.vit s'yÖ ;n;ÿin sûˇU _;inÿ x˝sit
Wo@Ö≤xnÿ˝ x˝sÖTyˆoÖ /OTy;ô a≤xÿ…qlM.;v;yÖ tSm;ÿ≤T]r;Ö]Sy;ÿ…¶∑oôm
EÖv pÿq[ mÖ mhÿ" Sy;ôdqoôKQyoåq;ÿitr;Ö] EÖW;' loôk;n;ô' iv/ÿTO ywÖ ]I…,ÿ]I…,
xÖt;NyÿncU In;ôhmVyÿv…Cz•;in dd;TyeWÖ ;' loôk;n;ômnuû s'tTÿ yw dÖxt'Ö n
iv …CzÿN¥;i√Ör;j'Ö nei√ÿ…CzÖnd;ônITy‡qÖ y; sÿhßtÖMy;sIôˇSy;ô…mN{ÿíÖ
iv„,ÿíu Ö Vy;yÿCzπt;ô˝ s îN{oÿåmNyt;ôny;ô v; îÖd' iv„,ÿ"u sÖhß'Ã v+yRtÖ
îitô tSy;ÿmkLpet;'ô i√.;ÿgÖ îN{ÖStOtIÿyÖe iv„,ûSu t√; EÖW;>ynÿCU yt ¨Ö.;
…jÿGyqû·u ritô t;' v; EÖt;mÿCz;v;ôk EÖv xÿ˝sÖTy‡qÖ y; sÿhßtÖmI s;
ho]Öe deyie tô hot;ÿrÄ' v; aÖ>yitÿ·rCytÖe ydÿitô·rCyÿtÖe
hot;n;ÿ¢Sy;p…yôt;‡q;ÿ¸®•Ö]e e deyTe yitÿ·rˇ_;ô v; EÖW; sÖhßÖSy;itÿ·rˇ_
¨•Öte ‚TvRj;ô‡mq;ÿÛ"û svÃ>Re y" sdÖSye>yoô deyTe y‡q;ÿ¸®d;ô’Ty;ô s; vx'Ã
crÄie dTy‡q;ÿ¸bR˜Ö[ ,ÿe c;ô¶I/eÿ cÖ deyie tô i√.;ÿgMbÖ˜[ ,Öe tOtIÿymÖ¶I/ÿ EÖNe {o
vw bÖ˜[ ; vÿ„w ,Övoÿå¶I¥qÖvw t;vk¡Lpet;ô…mTy‡q;ÿ¸yû ;R k¡Ly;ô,I bÿ¸ÂÖp;
s; deyTe y‡q;ÿ¸yû ;R i√ÿÂpÖ o.ÖytÿEnIô s; deyie tÿ sÖhßÿSyÖ p·rÿghO ITyÖw
t√; EÖtTsÖhßÖSy;yÿn˝ sÖhßÿ˝ Stoô]Iy;ÿ" sÖhß'ô d≤=ÿ,;"
sÖhßÿs‚Mmt" suvgÖ oR loôk" sÿvu gÖ SR yÿ loôkSy;ô….…jÿTyw –5–
somoô vw sÖhßÿmivNdÖˇ…mN{oåNvÿivNdÖˇ* yÖmo Ny;gÿCzÖˇ;vÿbv[ IôdStûu
meå];pITyStûu hI3 îTyÿbtU[ ;ô˝ s ymÖ Ek¡Sy;' vIôyMÃR pyÃpR Xyidôy' v;
aÖSy sÖhßÿSy vIôy‚RÃ Mb.ÖtIRitô t;vÿbv[ IidôyMmm;STvÖte ¥ûvu yoô·ritô
t;vÿbtU[ ;ô˝ sveRÖ v; EÖtdetÖ Sy;'à vIôyÃ'R p·rÿ pXy;ômoå˝xÖm; hÿr;mh;ô îitô
tSy;ôm˝xÖm;hÿrNtÖ t;mÖPsu p[;vÿx
e yÖNTsom;ÿyoôdhe Iitô s; roihÿ,I
ip©ûlk
w h¡ ;ynI ÂÄp' ’ûTv; ]yÿ‚S]˝xt; c i]ô….íÿ xÖt"w
441

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÖhodwˇSm;ô{oihÿ<y; ip©ûlywkh¡ ;yNy;ô somÃ' £°,Iy;ô¥ EÖv'
ivô√;n[oihÿ<y; ip©ûlywkh¡ ;yNy;ô somÃ' £°ô,;itô ]yÿ‚S]˝xt; cÖvw ;Syÿ
i]ô….íÿ xÖt"w somÿ" £°ôto .ÿvitô su£°ÿtne yjtÖe t;mÖPsu
p[;vÿx
e yÖi•N{;ÿyodehIitô s; roihÿ,I l+mÖ,; pÿœ*ôhI v;]ÃflR I ÂÖp' ’ûTv;
]yÿ‚S]˝xt; c i]ô….íÿ xÖt"w sÖhodwˇSm;ô{oihÿ,I' l+mÖ,;Mpÿœ*ôhI'
v;]ÃflR I' d¥;ô¥ EÖv' ivô√;n[oihÿ,I' l+mÖ,;Mpÿœ*ôhI' v;]ÃflR Iô' dd;ÿitô
]yÿ‚S]˝x∞wvÖ ;SyÖ ]I…,ÿ c xÖt;inô s; dÖˇ; .ÿvitô t;mÖPsu
p[;vÿx
e yNyÖm;yoôdhe Iitô s; jrÿtI mû%
U ;R tÿ∆`ÖNy; ÂÖp' ’ûTv;
]yÿ‚S]˝xt; c i]ô….íÿ xÖt"w sÖhodwˇSm;ô∆rÿtIMmû%
U ;'R
tÿ∆`ÖNy;mÿnSûu trÿ,I' k⁄vIRtô y EÖv' ivô√;ÔrÿtIMmû%
U ;'R tÿ∆`ÖNy;mÿnSuû trÿ,I'
k⁄®tÄ e ]yÿ‚S]˝x∞wvÖ ;SyÖ ]I…,ÿ c xÖt;inô s;mu‚„mÃL\ loôkÉ .ÿvitô
v;gÖve sÿhßtÖmI tSm;ô√roÖ dey"Ö s; ih vrÿ" sÖhßÿmSyÖ s; dÖˇ;
.ÿvitô tSm;ô√roÖ n pÿi[ tôgÁO "Ö s; ih vrÿ" sÖhßÿmSyÖ p[itÿghO ItM.vtIôy'
vrÄ îitÿ b[yU ;ôdq;ôNy;MbÿyU[ ;idôyMmmeitô tq;ÿSyÖ
tTsÖhßÖmp[iÿ tgOhItM.vTyu‡.ytEÖnI Sy;ôˇd;ÿ¸rNytEÖnI
Sy;ÿTsÖhßÿMpÖrSt;ôdte …Ö mitô ywv vrÿ" kLy;ô,I ÂÄpsÿmı
O ;ô s; Sy;ôTs;
ih vrÄ" smÿı
O ‰wÖ t;muˇrÿ ,Äe ;¶Iÿ/M[ py;ô,R Iy;ÿhvÖnIyÖSy;Ntÿe {o,klÖxmvÿ
`[;py ‡eÖ d; …jÿ`[ kÖlxÿMmÁû®u /;ÿr;Ö pyÿSvÖTy; Tv;ÿ ivxÖÆNTvNdÿv"
smû{u …mÿv …sN/ÿv"Ö s; m;ÿ sÖhßÖ a; .ÿj pÖj[ y;ÿ pÖx…u .ÿ" sÖh punmÖ ;R
ivÿxt;{Ö…y·ritÿ pÖj[ yÖvw nw Mÿ pÖx.u Iÿ rÄYy; smÿ/yR it
pÖj[ ;v;ÿNpxûmu ;nÿ…[ yôm;N.ÿvitô y EÖv' vedÖ ty;ÿ sÖh;¶Iÿ/M[ pÖrTe yÿ
pûru St;ÿTpÖt[ ICy;ô' itœÿNTy;' ju¸y;‡du.û ; …jÿGyqûnu R pr;ÿ jyeqeÖ n pr;ÿ
…jGye ktÖríÖnnw oôirN{ÿí iv„,oÖ ydpÿSpO/qe ;' ]Ö/e ; sÖhß'Ö iv
442

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

tdÿrw yeq;ô…mitÿ ]e/;iv.Öˇ_' vw i]ÿr;Ö]e sÖhßÿ˝ s;hÖßImÖve nw ;Ã' kroit
sÖhßÿSywvÖ nw ;ôMm;];Ã' kroit ÂÄp;…,ÿ juhoit ÂÄprw veÄ nw ;ô˝ smÿ/yR itô tSy;ÿ
¨poôTq;yÖ k,ÖmR ; jÿp‡Öe id@ºÖ rNteåidÿtÖe srÿSvitô ip[yeÖ p[ye …ÿ sô mihô
iv≈ÿTu yÖte ;inÿ te a…flyÖe n;m;ÿin su’
û tÿMm; dÖve We uÿ b[tU ;ôiditÿ dÖve >e yÿ
EÖvnw mÖ ; vÿde yÖTyNvÿne ' dÖve ; bÿ?u yNte –6–
sÖhß
Ö tÖ MÖ y;ÿ vw yjÿm;n" suvgÖ | loôkmÿie tô swn˝Ã suvgÖ | loôk˘ gÿmyitô
s; m;ÿ suvgÖ | loôk˘ gÿmyÖ Te y;ÿh suvgÖ mR veÖ nw 'Ã loôk˘ gÿmyitô s; m;ô
Jyoitÿ„mNt' loôk˘ gÿmyÖ Te y;ÿhÖ Jyoitÿ„mNtmÖve nw 'Ã loôk˘ gÿmyitô s; m;ô
sv;ôNR pu<y;ÃL\ loôk;NgÿmyÖ Te y;ÿhÖ sv;ÃnR veÖ nw MÖ pu<y;ÃL\ loôk;Ngÿmyitô s; m;ÿ
p[itôœ;' gÿmy p[jÖ y;ÿ pÖx…u .ÿ" sÖh punmÖ ;R ivÿxt;{Ö…y·ritÿ
pÖj[ yÖvw nw Mÿ pÖx.u Iÿ rÄYy;Mp[itÿ œ;pyit p[jÖ ;v;ÿNpxûmu ;nÿ…[ yôm;N.ÿvitô y EÖv'
vedÖ t;mÖ¶I/eÿ v; bÖ˜[ ,ÿe v;ô ho]ÿe voÌ;ô]e v;ÿ?vÖyvR eÿ v; d¥;TsÖhßÿmSyÖ
s; dÖˇ; .ÿvitô sÖhßÿmSyÖ p[itÿghO ItM.vitô ySt;mivÿ√;Np[itgûO ;itô
t;Mp[itÿ gOIy;ôdk
e ;ÿ…sô n sÖhßÖmk
e ;Ã' Tv; .ûtU ;Mp[itÿ gO;…mô n
sÖhßÖmk
e ; m; .ûtU ; ivÿxÖ m; sÖhßÖ…mTye‡k;ÿmvÖe nw ;ÿM.ûtU ;Mp[itÿ gO;itô
n sÖhß'Ö y EÖv' vedÿ Syoôn;…sÿ sûWu d;ÿ sûx
u ve ;ÿ Syoôn; m; ivÿx suWû d;ô
m; ivÿx sûx
u ve ;ô m; ivôxTe y;ÿh Syoônvw nw ˝ÿ sûWu d;ÿ sux
û ve ;ÿ .UTû v;ivÿxitô
nwn˝ÿ ihn‚St b[˜v;ôidnoÿ vd≤Nt sÖhßÃ˝ shßtÖMyNvÖte I3
sÿhßtÖmI˝ sÖhß;3…mitô yTp[;cIÿmTu sûjO Te sÖhßÿ˝
shßtÖMyiNvÿy;ôˇTsÖhßÿmp[D;ô]˝ sÿvu gÖ | loôk˘ n p[
j;ÿnIy;Tp[tÖ IcIômTu sOjÿ itô t;˝ sÖhßÖmnÿu pÖy;Rvtÿ tR eÖ s; pÿj[ ;nÖtI suvÿ gÖ |
loôkmeiÿ tô yjÿm;nmÖ>yuTsÿjO it ≤=ôpe[ sÖhßÖMp[ j;ÿyt ¨ˇÖm; nIôyteÿ
443

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[qmÖ ; dÖve ;NgCÿzit –7–
ai]ÿrdd;ôd*v;ÃyR pÖj[ ;Mpû]u k;ÿm;yÖ s ·rÿ·rc;ônoÿåmNytÖ invIÃyR "R ≤x…qôlo
y;ôty;ÿm;ô s EÖt' cÿtrU ;Ö]mÿpXyÖˇm;hÿrˇÄ ne ;ÿyjtÖ ttoô vw tSyÿ cÖTv;roÿ
vIôr; a;j;ÿyNtÖ suhoÿt;ô sUÌÿ ;t;ô Svÿ?vyû"Ru sus.ÿ ye oô y EÖv'
ivô√;˝íÿtrU ;Ö],e Ö yjÿt a;Syÿ cÖTv;roÿ vIôr; j;ÿyNtÖe suhoÿt; sUÌÿ ;t;ô
Svÿ?vyu"Rû sus.ÿ ye oô ye cÿt…u vô˝R x;" pvÿm;n; b[˜vcÖsR ' t¥ ¨Ö¥NtÖ"
Stom;ô" ≈I" s;i]ÿ˝ ≈Öı;dÿve 'Ö yjÿm;n' cÖTv;·rÿ vIôy;R…Ã ,Ö nop;ÿnmÖNtejÿ
î≤N{ÖyMbÿ˜[ vcRsÖ mÖ•;¥Ö˝ s
EÖt;˝íÖtru íÄ tu∑ÿ om;ôNTsom;ÿnpXyÖˇ;n;hÿrˇÄ rw yÄ jtÖ tejÿ EÖv
pÿq[ mÖ ne ;v;ÿ®Nıe≤N{Öy' i√ôtIyenÿ b[˜vcÖsR ' tûtO Iyÿne ;ô•;¥Ã' ctûqu nRe Ö y EÖv'
ivô√;˝íÖtru íÄ tu∑ÿ om;ôNTsom;ÿn;ôhrÿitô twyjR tÿ Öe tejÿ EÖv pÿqÖ[ men;vÿ ®Nı
î≤N{Öy' i√ôtIyÿne b[˜vcÖsR ' tûtO Iyÿne ;ô•;¥Ã' ctûqu nRe Ö
y;mÖve ;i]ôA≤≥ ıÖm;›oRˇô ;mevÖ yjÿm;n; A›oit –8–
jÖmdÿ…¶ô" pui∑ÿk;mítUr;Ö],e ;ÿyjtÖ s EÖt;NpoW;ÿ˝ apu„yÖˇSm;ÿTp≤lôt*
j;mÿd…¶y*ô n s' j;ÿn;te EÖt;nÖve poW;ÿNpu„yitô y EÖv' ivô√;˝ítUr;Ö],e Ö
yjÿte puro@;ô≤xNyÿ ¨pÖsdoÿ .v≤Nt pÖxvoô vw pÿru oÖ@;xÿ" pÖxnU veÖ ;vÿ
®ÖNıeå•ô' vw purÿ oÖ@;xoå•ÿmvÖe ;vÿ ®Nıeå•;ôd" pÿxmûu ;N.ÿvitô y EÖv'
ivô√;˝íÿtrU ;Ö],e Ö yjÿte –9–
sÖv' TÖ sÖro v; îÖdmek¡ a;sIôTsoÿåk;mytÖtNRU TsOjÿ yÖe ie tô s
EÖtMpÿçr;Ö]mÿpXyÖˇm;hÿrˇÄ ne ;ÿyjtÖ ttoô vw s AûtnU sÿ jO tÖ y EÖv'
444

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

ivô√;Npÿçr;Ö],e Ö yjÿteÖ p[vw j;ÿyteÖ t Aûtvÿ" sû∑O ; n Vy;vÿtNR tÖ t
EÖtMpÿçr;Ö]mÿpXyÖNtm;hÿrNÄ ten;ÿyjNtÖ ttoô vw te Vy;vÿtNR tÖ y EÖv'
ivô√;Npÿçr;Ö],e Ö yjÿtÖe iv p;ôPmn;ô .[;tÿVO yÖ,e ;vÿttR eÖ s;vÃsR ie n"
x*cÖye oÿåk;myt pxûmu ;NTSy;ô…mitô s EÖtMpÿçr;Ö]m;hÿrˇÄ ne ;ÿyjtÖ ttoô vw
s sÖhßÿMpÖxNU p[;“oô¥ EÖv' ivô√;Npÿçr;Ö],e Ö yjÿteÖ p[ sÖhßÿMpÖxnU ;ÿ“oit
bbÖr" p[;v;ÿh…,rk;myt v;ôc" pÿv[ idôt; Sy;ô…mitô s
EÖtMpÿçr;Ö]m;hrġne ;ÿyjtÖ ttoô vw s v;ôc" pÿv[ idôt;.ÿv¥Ö EÖv'
ivô√;Npÿçr;Ö],e Ö yjÿte p[vidôtvw v;ôco .ÿvTÖ yqoÿ En'
v;ôcSpitô·rTy;ÿ¸‡rn;ÿ¢ítUr;Ö]oåitÿ·rˇ_" W@^;]û oåqÖ v; EÖW sÿMpÖi[ t yÖDo
yTpÿçr;Ö]o y EÖv' ivô√;Npÿçr;Ö],e Ö yjÿte sMpÖT[ yÿve yÖDne ÿ yjte pçr;Ö]o
.ÿvitô pçÖ v; Aûtvÿ" s'vTsÖr Aût„u vÖve sÿMvTsÖre p[itÿ itœÖTyqoô
pç;ÿ=r; pÖ…¤" p;¤oÿ yÖDo yÖDmÖve ;vÿ ®Nıe i]ôvdO …ÿ ¶∑oômo .ÿvitô tejÿ
EÖv;vÿ ®Nıe pçdÖxo .ÿvtI≤N{ÖymevÖ ;vÿ ®Nıe s¢dÖxo
.ÿvTyÖ•;¥ÖSy;vÿ®ı‰;ô aqoô p[vw tenÿ j;yte pç…vô˝xoÿå…¶∑oômo .ÿvit
pÖj[ ;pÿtrÖe ;¢‰wÿ mh;vÖt[ v;ÿn•Ö ;¥ÖSy;vÿ®ı‰w ivêÖ…jTsvÃpR œO oåitr;Ö]o
.ÿvitô svÃSR y;ô….…jÿTyw –10–
dÖve Syÿ Tv; sivôt"u pÿs[ vÖ åÿe …ênoÿb;ô¸R >y;ÿMpû„U ,o hSt;ÿ>y;ôm; dÿd
îÖm;mÿg>O ,n[xnÖ ;mûtO SyÖ pUvRÖ a;yÿiu W ivôdqeWÿ u kÖVy; ) ty;ÿ dÖve ;"
sûtu m; bÿ.vU A
u t≥û SyÖ s;mÿNTsÖrm;ôrpÿNtI – aÖ….ô/; aÿ…sô .uvnÿ m…s
yÖNt;…sÿ /Öt;R…sô soÿå…¶' vÿêw ;nÖr˝ spÿq[ s' gCzÖ Sv;h;ÿ’t" pO…qôVy;'
yÖNt; r;@‰ÖNt;…sô ymÿno /Öt;R…sÿ /Ö®,ÿ" ’û„yw Tv;ô =em;ÿy Tv; rÄYyw Tv;ô
poW;ÿy Tv; pO…qôVyw Tv;ôNt·rÿ=;y Tv; idôve Tv;ÿ sÖte Tv;sÿte
445

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv;ôŒSTv*Wÿ/I>ySTv;ô ivêÿ>e ySTv; .ûtU >e yÿ" –11–
ivô.mU ;ô]R ; pÖ.[ "U ipô];êoÿå…sô hyoôåSyTyoÿå…sô nroÖåSyv;Ã…R sô si¢ÿr…s
v;ôJyÿ…sô vOW;ÿ…s nOmû ,;ÿ a…sô yyûnu ;Rm;ÿSy;idôTy;n;ôMpTv;iNvÿÁ‡Ö ¶yÖe
Sv;h;ô Sv;hÿNe {;ô…¶>y;ô˝ Sv;h;ÿ pÖj[ ;pÿtyÖe Sv;h;ô ivêe>ÿ yo dÖve >e yÖ"
Sv;h;ô sv;Ã>R yo dÖve te ;ÿ>y îÖh /Oitô" Sv;hÖ‡e h iv/Oiÿ tô" Sv;hÖ‡e h r≤NtÖ"
Sv;hÖ‡e h rmÿitô" Sv;h;ô .Ur…ÿ s .uvû e Tv;ô .Vy;ÿy Tv; .iv„yÖte Tv;ô
ivêe>ÿ ySTv; .ûtU >e yoô dev;ÿ a;x;p;l; EÖt' dÖve >e yoåêÖMme/;ÿy p[o≤=ÿt'
gop;yt –12–
a;yÿn;y Sv;h;ô p[;yÿ,;yÖ Sv;hoÿ‡∂^;vû ;yÖ Sv;ho‡d(&tÿ ;yÖ Sv;h;ÿ
xUk;ôr;yÖ Sv;h;ô xU’t¡ ;yÖ Sv;h;ô pl;ÿ…yt;yÖ Sv;h;ôpl;ÿ…yt;yÖ
Sv;h;ôvLgÿtÖe Sv;h;ÿ pr;ÖvLgÿtÖe Sv;h;ÿytÖ e Sv;h;ÿ p[ytÖ e Sv;h;ô svÃSR mwÖ
Sv;h;ÿ –13–
aÖ¶yÖe Sv;h;ô som;ÿyÖ Sv;h;ÿ v;ôyveÖ Sv;h;ôp;Mmod;ÿyÖ Sv;h;ÿ sivô]e
Sv;h;ô srÿSvTyÖw Sv;he‡N{;ÿyÖ Sv;h;ô bOhSÖ ptÿyeÖ Sv;h;ÿ …mô];yÖ Sv;h;ô
v®ÿ,;yÖ Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –14–
pO…û qôVyw Sv;h;ôNt·rÿ=;yÖ Sv;h;ÿ idôve Sv;h;ô sUy;ÃyR Ö Sv;h;ÿ cÖN{mÿseÖ
Sv;h;ô n=ÿ]>e yÖ" Sv;h;ô p[;Cyÿw idÖxe Sv;h;ô d≤=ÿ,;yw idôxe Sv;h;ÿ
pÖt[ ICyÿw idôxe Sv;ho‡dIÿCyw idxe Sv;hoô‡?v;Rywÿ idôxe Sv;h;ÿ idôG>y"
Sv;h;ÿv;Ntridôx;>yÖ" Sv;h;ô sm;ÿ>yÖ" Sv;h;ÿ xrŒÖ" Sv;h;ÿhor;Ö]>e yÖ"
446

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

Sv;h;ÿ/mR ;ôs>e yÖ" Sv;h;ô m;sÿ>e yÖ" Sv;hÖ‡tu>R yÖ" Sv;h;ÿ s'vTsÖr;yÖ
Sv;h;ô svRSÃ mwÖ Sv;h;ÿ –15–
aÖ¶yÖe Sv;h;ô som;ÿyÖ Sv;h;ÿ sivô]e Sv;h;ô srÿSvTyÖw Sv;h;ÿ pU„û ,e
Sv;h;ô bOhSÖ ptÿyeÖ Sv;h;ôp;Mmod;ÿyÖ Sv;h;ÿ v;ôyvÖe Sv;h;ÿ …mô];yÖ Sv;h;ô
v®ÿ,;yÖ Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –16–
pO…û qôVyw Sv;h;ôNt·rÿ=;yÖ Sv;h;ÿ idôve Sv;h;ô¶yeÖ Sv;h;ô som;ÿyÖ Sv;h;ô
sUy;ÃyR Ö Sv;h;ÿ cÖN{mÿsÖe Sv;h;ˆÖe Sv;h;ô r;i]ÿyÖw Sv;hÖjvR eÖ Sv;h;ÿ s;ô/vÖe
Sv;h;ÿ su≤=ôTyw Sv;h;ÿ =û/u e Sv;h;ÿ≤xitôªe Sv;h;ô rog;ÿyÖ Sv;h;ÿ ihôm;yÖ
Sv;h;ÿ xIôt;yÖ Sv;h;ÿtpÖ ;yÖ Sv;h;rÿ<y;yÖ Sv;h;ÿ suvgÖ ;RyÖ Sv;h;ÿ
loôk;yÖ Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –17–
.uvoÿ devÖ ;n;ô' kmÃ,R ;ÖpsÖtSR yÿ pÖQy;ÿ…sô vsÿ…u .dÖvRe …e .ÿdvRÖe tÿy; g;yÖ],e ÿ Tv;ô
zNdÿs; yunæJm vsÖNtenÿ TvÖtnRu ;ÿ hÖivW;ÿ dI=y;…m ®Ä{…e .ÿdvReÖ …e .ÿdvÖRe tÿy;ô
]w∑.ëÿ ne Tv;ô zNdÿs; yunæJm g[I„ô me,ÿ TvÖtnRu ;ÿ hÖivW;ÿ
dI=y;My;‡idôTye….ÿdvRÖe …e .ÿdvRÖe tÿy;ô j;gÿtne Tv;ô CzNdÿs; yunæJm
vÖW;R….ÿTvÖtR nRu ;ÿ hÖivW;ÿ dI=y;…mô ivêÿ…e .devRÖ …e .ÿdvRÖe tÖy;nu∑ÿ .u ne Tv;ô
zNdÿs; yunæJm xÖrd;ÿ TvÖtnRu ;ÿ hÖivW;ÿ dI=y;ôMy‡i©ÿro….dÖvRe …e .ÿdvRÖe tÿy;ô
p;¤ÿnπ Tv;ô zNdÿs; yunæJm hemNt≤x≤xôr;>y;Ã' TvÖtnRu ;ÿ hÖivW;ÿ
dI=y;ôMy;h' dIô=;mÿ®hmûtO SyÖ pàIÃ' g;yÖ],e Ö CzNdÿs;ô b[˜,ÿ ; cÖt˝R
sÖTyeåÿ /;˝ sÖTymûtO åeÿ /;m( –
mÖhImûU Wu sû]u ;m;ÿ,imôh /Oitô" Sv;he‡Ö h iv/ÿiO tô" Sv;he‡Ö h r≤NtÖ"
447

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv;he‡Ö h rmÿitô" Sv;h;ÿ –18–
ÈÖk
' ;ôr;yÖ Sv;he‡' ’¡t;yÖ Sv;h;ô £NdÿteÖ Sv;h;ÿv£
Ö NdÿtÖe Sv;h;ô p[oqÿtÖe
Sv;h;ÿ pÖp[ o[ qÿtÖe Sv;h;ÿ gÖN/;yÖ Sv;h;ÿ `[;tô ;yÖ Sv;h;ÿ p[;,ô ;yÖ Sv;h;ÿ
Vy;ôn;yÖ Sv;h;ÿp;ôn;yÖ Sv;h;ÿ s'dIôym;ÿn;yÖ Sv;h;ÿ s'idÿt;yÖ Sv;h;ÿ
ivcûTO ym;ÿn;yÖ Sv;h;ô ivcOˇÿ ;yÖ Sv;h;ÿ pl;…yô„ym;ÿ,;yÖ Sv;h;ô
pl;ÿ…yt;yÖ Sv;hoÿ‡pr˝SyÖte Sv;ho‡prt;yÖ Sv;h;ÿ inve+yÖte Sv;h;ÿ
inivôxm;ÿn;yÖ Sv;h;ô inivÿ∑;yÖ Sv;h;ÿ inWTSyÖte Sv;h;ÿ inôWIdÿtÖe
Sv;h;ô inWÿ<,;yÖ Sv;h;ÿ…s„yÖte Sv;h;sIÿn;yÖ Sv;h;ÿ…sôt;yÖ Sv;h;ÿ
inpTSyÖte Sv;h;ÿ inôp¥ÿm;n;yÖ Sv;h;ô inpÿ•;yÖ Sv;h;ÿ x…y„yÖte Sv;h;ô
xy;ÿn;yÖ Sv;h;ÿ x…yôt;yÖ Sv;h;ÿ sMmI≤l„yÖte Sv;h;ÿ sÖMmIlÿte
Sv;h;ÿ sMmIÿ≤lt;yÖ Sv;h;ÿ SvPSyÖte Sv;h;ÿ SvpÖte Sv;h;ÿ sû¢u ;yÖ
Sv;h;ÿ p[.oTSyÖte Sv;h;ÿ pÖb[ ?u yÿm;n;yÖ Sv;h;ô p[bı
uÿ ;yÖ Sv;h;ÿ
j;g·r„yÖte Sv;h;ô j;g[tÿ Öe Sv;h;ÿ j;g·rôt;yÖ Sv;h;ô xu≈WUÿ m;,;yÖ
Sv;h;ÿ Í<vÖte Sv;h;ÿ ≈ûtu ;yÖ Sv;h;ÿ vI≤=„yÖte Sv;h;ôvI=ÿm;,;yÖ
Sv;h;ô vI≤=ÿt;yÖ Sv;h;ÿ s˝h;SyÖte Sv;h;ÿ s'…ô jh;ÿn;yÖ
Sv;hoÖ‡≤∆h;ÿn;yÖ Sv;h;ÿ ivvTSyRtÖ e Sv;h;ÿ ivôvtRmà ;n;yÖ Sv;h;ô
ivvÿˇO ;yÖ Sv;hoÿ‡Tq;SyÖte Sv;hoô‡·ˇœÿtÖe Sv;ho‡‚Tqÿt;yÖ Sv;h;ÿ
iv/iv„yÖte Sv;h;ÿ iv/UNv;ôn;yÖ Sv;h;ô iv/ÿtU ;yÖ Sv;hoÿ‡T£˝SyÖte
Sv;hoô‡T£;mÿtÖe Sv;ho‡T£;ÿNt;yÖ Sv;h;ÿ c'£…m„yÖte Sv;h;ÿ
c'£MÖ ym;ÿ,;yÖ Sv;h;ÿ c'£…môt;yÖ Sv;h;ÿ k<@Ü…y„yÖte Sv;h;ÿ
k<@ûyÜ m;ÿn;yÖ Sv;h;ÿ k<@Ü…yôt;yÖ Sv;h;ÿ inkiW„yÖte Sv;h;ÿ
inôkWÿm;,;yÖ Sv;h;ô inkÿiWt;yÖ Sv;h;ô yd·ˇô tSmÖw Sv;h;ô y≤Tpbÿitô
448

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

tSmÖw Sv;h;ô yNmehiÿ tô tSmwÖ Sv;h;ô yCz’¡TkÖroitô tSmÖw Sv;h;ô retsÿ eÖ
Sv;h;ÿ p[jÖ ;>yÖ" Sv;h;ÿ pÖj[ nÿn;yÖ Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –19–
aÖ¶yeÖ Sv;h;ÿ v;ôyvÖe Sv;h;ô sUy;ÃyR Ö Sv;hÖ‡tRmSÿ yûtO SyÖtmR …ÿ s sÖTymÿ…s
sÖTySyÿ sÖTymyO‡û tSyÖ pNq;ÿ a…s devÖ ;n;Ã' z;ôy;mOtSÿ yÖ n;mÖ tTsÖTy'
yÊvMp[jÖ ;pÿitôrSy‡…/ô ydÿ‚SmNv;ô…jnIÿvÖ xu."Ö Sp/ÃNR tÖe idvÖ" sUy,Reà Ö
ivxoôåpo vÿ,O ;Ön" pÿvte kÖVyNpÖx'u n goôp; îyÖ"R p·rÿJm; –20–
îit s¢mk;<@e p[qm" p[p;#k" 1
aq s¢mk;<@e i√tIy" p[p;#k" 2
s;ô?y; vw dÖve ;" sÿvu gÖ k
R ;ÿm; EÖt˝ Wÿ@;^û ]mÿpXyôNtm;hÿrNÄ ten;ÿyjNtÖ ttoô
vw te sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNÖ y EÖv' ivô√;˝sÿ" W@^;]û m;sÿte suvgÖ mR veÖ loôk˘
yÿ≤Nt devsÖT]' vw Wÿ@;^ ]û " pÖT[ y=Ö˝ Áÿtº ;inÿ pûœO ;inô y EÖv' ivô√;˝sÿ"
W@^;]ô m;sÿte s;ô=;dÖve dÖve t;ÿ aÖ>y;roÿh≤NtÖ W@^;]ô o .ÿvitô W@±v; AûtvÖ"
W;$(pœOû ;inÿ pûœO rŸ veÄ tRnU NÖ v;roÿhNTyOtû …u .ÿ" s'vTsÖr' te sÃv' TsÖr EÖv p[itÿ
itœ≤Nt bOh{q'trÖ ;>y;Ã' yNtIÖy' v;v rÿqt' rÖ mÖs* bûhO d;ô>y;mÖve yÖNTyqoÿ
aÖnyoÿrvÄe p[itÿ itœNTyÖte e vw yÖDSy;ÿÔsÖ ;yÿnI ßutû I t;>y;ÿmvÖe suvÿ gÖ |
loôk˘ yÿ≤Nt i]ôvdO …ÿ ¶∑oômo .ÿvitô tejÿ EÖv;vÿ ®N/te pçdÖxo
.ÿvtIN{ÖymÖve ;vÿ ®N/te s¢dÖxo .vTyÖ•;¥ÖSy;vÿ®ı‰;ô aqoô p[vw tenÿ
j;yNt Ek…vô˝xo .ÿvitô p[itÿiœTy;ô aqoô ®cÿmveÖ ;TmNdÿ/te i],Övo
.ÿvitô iv…jÿTyw ]y‚S]Ö˝xo .ÿvitô p[itÿiœTyw sdohiv/;ôiR nnÿ EÖtne ÿ
W@^;]ô ,e ÿ yjer•Ö ;êÿTqI hivô/;Rn'Ö c;¶Iÿ/'[ c .vtÖSt≤ı suvÿ GÖ yRÃ'
cÖ£°vÿtI .vt" suvgÖ SR yÿ loôkSyÖ smÿ∑‰; ¨ûl%
U l
ÿ bu›oô yUpoÿ .vitô
449

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[itÿiœTyÖw p[;çoÿ y;≤NtÖ p[;…õÿvÖ ih sÿvu gÖ oR loôk" srÿSvTy; y;≤NTyeWÖ vw
dÿve yÖ ;nÖ" pNq;ôStmÖve ;Nv;roÿhNTy;ô‡£oxÿNto
y;ôNTyvÿitRmveÖ ;Ny‚SmÿNp[itôWJyÿ p[itôœ;' gÿCz≤Nt yÖd; dxÿ xÖt'
kûv⁄ NR Tyqwkm¡ Tûu q;nÿ˝ xÖt;yû"u pu®Wÿ " xÖt≤e N{ÿy a;yÿ„u yÖve ≤e N{Öye p[itÿ
itœ≤Nt yÖd; xÖt˝ sÖhß'à kûv⁄ NR Tyqwkm¡ Tuû q;nÿ˝ sÖhßÿs‚Mmtoô v;
aÖs* loôkoÿåmumvÖe loôkmÖ…. jÿy≤Nt yÖdWw ;ÿMpÖm[ Iyÿte yÖd; v;ô
jIyÿre •Ä qwkm¡ Tûu q;nÖ' t≤ı tIôqmR ( –1–
k⁄sû ®uû …Ö bNdÖ a*∂;ÿlikrk;myt pxumû ;NTSy;ô…mitô s EÖt˝
sÿ¢r;Ö]m;hÿrˇen;ÿyjtÖ tenÖ vw s y;vÿNto g[;Mô y;" pÖxvÖSt;nv;ÿ®NıÖ y
EÖv' ivô√;NTsÿ¢r;Ö],e Ö yjÿteÖ y;vÿNt EÖv g[;Mô y;" pÖxvÖSt;nÖve ;vÿ ®Nıe
s¢r;Ö]o .ÿvit sÖ¢ g[;Mô y;" pÖxvÿ" sÖ¢;rÄ<y;" sÖ¢
CzNd;ÿ˝Syu.û yÖSy;vÿ®ı‰w i]ôvdO …ÿ ¶∑oômo .ÿvitô tejÿ EÖv;vÿ ®Nıe
pçdÖxo .ÿvtI≤N{ÖymevÖ ;vÿ ®Nıe s¢dÖxo .ÿvTyÖ•;¥ÖSy;vÿ®ı‰;ô aqoô
p[vw tenÿ j;yt Ek…vô˝xo .ÿvitô p[itÿiœTy;ô aqoô ®cÿmveÖ ;TmN/ÿˇe
i],Övo .ÿvitô iv…jÿTyw pç…vô˝xoÿå…¶∑oômo .ÿvit pÖj[ ;pÿtrÖe ;¢‰wÿ
mh;vÖt[ v;ÿn•Ö ;¥ÖSy;vÿ®ı‰w ivêÖ…jTsvÃpR œO oåitr;Ö]o .ÿvitô
svÃSR y;ô….…jÿTywÖ yTpÖT[ y=ÖMpUv„ReÖ vhÿ"su pOœû ;Nyÿpu yeÖ "u pÖT[ y='à ivêÖ…jitô
yq;ÿ dûGu /;mÿpu sÖ IdÿTyÖve mÿˇu mÖ mhÿ" Sy;ô•k
w r¡ ;Ö]íÖn Sy;ÿähO {qNtÖre
pUv„ReÖ vhÖ"sUpÿ yNtIôy' v;v rÿqt' rÖ mÖs* bûhO d;>y;mÖve n yÖNTyqoÿ
aÖnyoÿrveÄ p[itÿ itœ≤NtÖ yTp[Ty=Ã' ivêÖ…jitÿ pOœû ;Nyÿpu yÖ ≤NtÖ yq;ô p[ˇ;Ã'
dûhu e t;ôdgO vÖe tt( –2–
450

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

bOhSÖ pitÿrk;myt b[˜vcÖsR I Sy;ô…mitô s
EÖtmÿ∑r;Ö]mÿpXyÖˇm;hÿrˇen;ÿyjtÖ ttoô vw s bÿ˜[ vcÖSR yÿ.vÖ¥ EÖv'
ivô√;nÿ∑r;Ö],e Ö yjÿte b[˜vcRSÖ yÿve .ÿvTy∑r;Ö]o .ÿvTyÖ∑;=ÿr; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö I bÿ˜[ vcÖsR ' g;ÿyi]ôyvw bÿ˜[ vcÖsR mvÿ ®Nıeå∑r;Ö]o .ÿvitô ctÿßoô
vw idxÖítÿßoåv;Ntridôx; idôG>y EÖv bÿ˜[ vcÖsR mvÿ ®Nıe
i]ôvdO …ÿ ¶∑oômo .ÿvitô tejÿ EÖv;vÿ ®Nıe pçdÖxo .ÿvtI≤N{ÖymÖve ;vÿ ®Nıe
s¢dÖxo .ÿvTyÖ•;¥ÖSy;vÿ®ı‰; aqoô p[vw tenÿ j;yt Ek…vô˝xo
.ÿvitô p[itÿiœTy;ô aqoô ®cÿmvÖe ;TmN/ÿˇe i],Övo .ÿvitô iv…jÿTyw
]y‚S]Ö˝xo .ÿvitô p[itÿiœTyw pç…vô˝xoÿå…¶∑oômo .ÿvit pÖj[ ;pÿtrÖe ;¢‰ÿw
mh;vÖt[ v;ÿn•Ö ;¥ÖSy;vÿ®ı‰w ivêÖ…jTsvÃpR œO oåitr;Ö]o .ÿvitô
svÃSR y;ô….…jÿTyw –3–
p[jÖ ;pÿit" pÖj[ ; aÿsjO tÖ t;" sû∑O ;" =u/'Ö Ny;ÿyNÖ Ts EÖt'
nÿvr;Ö]mÿpXyÖˇm;hÿrˇen;ÿyjtÖ ttoô vw pÖj[ ;>yoÿåkLptÖ yihÃR pÖj[ ;" =u/'Ã
inôgCzπySuû tihÃR nvr;ô],e ÿ yjetmÖe e ih v; EÖt;s;Ã' loôk; aKlÿ¢O ;ô aqwtÖ ;"
=u/'Ö in gÿCzNtIôm;nÖve ;>yoÿ loôk;Nk¡Lpyitô t;NkLpÿm;n;NpÖj[ ;>yoånÿu
kLptÖe kLpÿNteåSm; îÖme loôk; ËjÃMR pÖj[ ;sÿu d/;it i]r;Ö],e vwÖ me ' loôk˘
k¡Lpyit i]r;ÖT]e,;ÖNt·rÿ=' i]r;Ö],e ;Öm'u loôk˘ yq;ÿ gû,u e
gû,u mÖNvSyÿTyÖve mÖve tLloôkÉ loôkmNvÿSyitô /OTy;ô a≤xÿ…qlM.;v;yÖ
Jyoitôg*Rr;yû·u ritÿ D;ôt; Stom;ÿ .vNtIôy' v;v JyoitÿrNÄ t·rÿ=Ö'
g*rÄs;v;yÿru „Äe vevÿ loôkWÉ ûu p[itÿ itœ≤NtÖ D;]Ã' pÖj[ ;n;Ã' gCzit nvr;Ö]o
.ÿvTy….pûvU mR veÖ ;‚SmÖNtejoÿ d/;itô yo Jyog;ÿmy;vIô Sy;Ts nÿvr;Ä],e ÿ
yjet p[;,Ö ; ih v; EÖtSy;/ÿtO ;ô aqÖtw SyÖ Jyog;ÿmyit
451

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;,ô ;nevÖ ;‚SmÿNd;/;roÖt ydIôt;sû.u vR iÿ tô jIvÿTyevÖ –4–
pÖj[ ;pÿitrk;mytÖ p[ j;ÿyyÖe ie tô s EÖt' dxÿhot;rmpXyÖˇmÿjhu oôˇne ÿ
dxr;Ö]mÿsjO tÖ tenÿ dxr;Ö],e Ö p[;j;ÿyt dxr;Ö];yÿ dI≤=ô„ym;ÿ,oÖ
dxÿhot;r' ju¸y;ô∂xÿho]Övw dÿxr;Ö]˝ sÿjO teÖ tenÿ dxr;Ö],e Ö p[ j;ÿyte
vwr;Öjo v; EÖW yÖDo y∂ÿxr;Ö]o y EÖv' ivô√;Ndÿxr;Ö],e Ö yjÿte ivôr;jÿmvÖe
gÿCzit p[;j;pÖTyo v; EÖW yÖDo y∂ÿxr;Ö]o y EÖv' ivô√;Ndÿxr;Ö],e Ö yjÿtÖe
p[vw j;ÿytÖ îN{oô vw sÖdõO d™ vÖe t;ÿ….r;sIôTs n Vy;ôvtO mÿ gCzÖTs
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇSm;ÿ EÖt' dÿxr;Ö]Mp[;yÿCzôˇm;hÿrˇÄ ne ;ÿyjtÖ ttoô vw
soÿåNy;….ÿdvRÖe t;ÿ….Vy;ÖvR tO mÿ gCzÖ¥ EÖv' ivô√;Ndÿxr;Ö],e Ö yjÿte
Vy;ôvtO mÿ vÖe p;ôPmn;ô .[;tÿVO ye, gCzit i]kÖk√⁄ ; EÖW yÖDo y∂ÿxr;Ö]"
kÖkT⁄ pÿçdÖx" kÖkd⁄ k
eÿ …vô˝x" kÖkT⁄ ]ÿy‚S]ô˝xo y EÖv' ivô√;Ndÿxr;Ö],e Ö
yjÿte i]kÖkd⁄ veÖ sÿm;ôn;n;ÿM.vitô yjÿm;n" pçdÖxo yjÿm;n
Ek…vô˝xo yjÿm;nS]y‚S]ô˝x" purÄ îtÿr; a….cÖymR ;ÿ,o dxr;Ö],e ÿ
yjet devpûru ; EÖv pyÃhRU tÖe tSyÖ n k⁄tíÿ nÖ op;ÿVy;ô/o .ÿvitô
nwnmÿ ….ôcrÿNTStO,tu e dev;sûru ;" s'yˇÿ ; a;sÖNte dÖve ; EÖt;" dÿve purû ;
aÿpXyÖNy∂ÿxr;Ö]St;" py*ÃhR NtÖ teW;ô' n k⁄tíÿ nÖ op;ÿVy;ô/oÿå.vÖˇtoÿ devÖ ;
a.ÿvNÖ pr;sÿru ;Ö yo .[;tÿVO yv;ôNTSy;Ts dÿxr;Ö],e ÿ yjet devpûru ; EÖv
pyUhRÃ tÖe tSyÖ n k⁄tíÿ nÖ op;ÿVy;ô/o .ÿvitô .vÿTy;ôTmn;ô pr;ÿSyÖ .[;tÿVO yo
.vitô StomÖ StomÖSyopÿ‚St.Rvitô .[;tÿVO ymevÖ opÿ‚St' k⁄®te j;…ôm v;
EÖtTk¡v⁄ ≤R NtÖ y∆‰;y;ÿ˝s˝ Stomÿmpûu Te yÖ knIÿy;˝smupyÖ ≤NtÖ
ydÿ…¶∑oms;ôm;NyÖvSt;ÿ∞ pÖrSt;ÿ∞Ö .vÖNTyj;ÿ…mTv;y
i]ôvdO …ÿ ¶∑oômoÿå…¶ô∑du ;ÿ¶yÖe IWÿu .vitô tejÿ EÖv;vÿ ®Nıe pçdÖx ¨ÖKQyÿ
452

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

EÖNe {Ii„vÿ≤N{ÖymevÖ ;vÿ ®Nıe i]ôvdO …ÿ ¶∑oômo vÿêw dÖve IWûu pui∑ÿmvÖe ;vÿ ®Nıe
s¢dÖxoÿå…¶∑oôm" p[;jÿ ;pÖTy;suÿ tIv[soômoå•;¥ÖSy;vÿ®ı‰;ô aqoô p[vw
tenÿ j;yt Ek…vô˝x ¨ÖKQyÿ" s*ôrIWûu p[itÿiœTy;ô aqoô ®cÿmveÖ ;TmN/ÿˇe
s¢dÖxoÿå…¶∑oôm" p[;jÿ ;pÖTy;sÿpU hÖVyÿ ¨phÖvmevÖ gÿCzit
i],Öv;vÿ…¶∑oôm;vÖ….tÿ EeNÖ {IWûu iv…jÿTyw ]y‚S]ô˝x ¨ÖKQyoÿ vwêdÖve IWûu
p[itÿiœTyw ivêÖ…jTsvRpà œO oåitr;Ö]o .ÿvitô svRSà y;Ö….…jÿTyw –5–
Aûtvoô vw pÖj[ ;k;ÿm;" pÖj[ ;' n;ivÿNdNtÖ teåk;myNt pÖj[ ;˝ sÿjO me ih
pÖj[ ;mvÿ ®N/Imih p[jÖ ;' ivÿNdemih p[jÖ ;vÿNt" Sy;ômie tô t
EÖtmÿk
e ;dxr;Ö]mÿpXyÖNtm;hÿrNÄ ten;ÿyjNtÖ ttoô vw te pÖj[ ;mÿsjO Nt
p[jÖ ;mv;ÿ®N/t pÖj[ ;mÿivNdNt pÖj[ ;vÿNtoå.vÖNt
Aûtvoÿå.vÖNtd;ÿtvÖR ;n;ÿm;tRvTÖ vmOtÿ nûU ;' v; EÖte pû]u ;StSm;ÿd;tÖvR ; ¨ÿCyNtÖe
y EÖv' ivô√;˝sÿ Ek;dxr;Ö]m;sÿte pÖj[ ;mÖve sÿjO Nte pÖj[ ;mvÿ ®N/te
pÖj[ ;' ivÿNdNte pÖj[ ;vÿNto .v≤NtÖ Jyoitÿritr;Ö]o .ÿvitô JyoitÿrvÄe
pûru St;ÿ∂/te suvgÖ SR yÿ loôkSy;nÿ:u y;TyÖw pOœ‰ÿ" W@Öho .ÿvitô W@±v;
AûtvÖ" W$(pœOû ;inÿ pOœû rŸ veÄ tRnU NÖ v;roÿhNTyûtO …u .ÿ" s'vTsÖr' te s'và TsÖr EÖv
p[itÿ itœ≤Nt ctu…vR˝ô xo .ÿvitô ctÿ…u vR˝xTy=r; g;yÖ]I
g;ÿy]Ö Mbÿ˜[ vÖcsR ' g;ÿyi]ôy;mÖve bÿ˜[ vcÖsR e p[itÿ itœ≤Nt ctuíTv;·rô˝xo
.ÿvitô ctÿíu Tv;·r˝xd=r; i]ô∑iu gÿ≤N{Öy' i]ô∑iu P]Ö∑>u yÖve ≤e N{Öye p[itÿ
itœNTy‡∑;cTv;·rÖ˝xo .ÿvTyÖ∑;cÿTv;·r˝xd=r;Ö jgÿtIÖ j;gÿt;"
pÖxvoô jgÿTy;mÖve pÖxWu uû p[itÿ itœNTye‡k;dxr;Ö]o .ÿvitô pçÖ v;
Aûtvÿ a;tÖvR ;" pçÖt„uR vÖve ;tÖvR We uÿ s'vTsÖre pÿi[ tôœ;yÿ pÖj[ ;mvÿ
®N/teåitr;Ö];vÖ….toÿ .vt" p[jÖ ;ywÖ p·rÿghO ITyw –6–
453

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

EeNÖ {Öv;ôyvÖ ;g[;Nÿ gOIy;ô¥" k;ômyÿte yq;pûvU MR pÖj[ ;" k¡Lper…Ä •itÿ yÖDSyÖ vw
KlOi¢Ömnuÿ p[jÖ ;" k¡LpNte yÖDSy;KlÿiO ¢Ömnûu n k¡LpNte yq;pûvU mR veÖ pÖj[ ;"
k¡Lpyitô n Jy;y;ÿ˝s'Ö knIÿy;ônitÿ
£;mTyw‡N{v;yÖv;g[;Nÿ gOIy;d;my;ôivnÿ" p[;,ô ne Ö v; EÖW Vyÿ?O ytÖe
ySy;ômyÿit p[;,ô EeNÿ {v;yÖv" p[;,ô ne vwÖ nw ˝Ö smÿ/yR it
mw];v®Ä,;g[;Nÿ gOIrÄNyeW;Ã' dI≤=ôt;n;ÿMpÖm[ Iyÿte p[;,;p;ôn;>y;'ô v; EÖte
VyO?ÿ yNtÖe yeW;Ã' dI≤=ôt;n;ÿMpÖm[ Iyÿte p[;,;p;ôn* …mô];v®ÿ,* p[;,;p;ôn;vÖve
mÿ%
u tÖ " p·rÿ hrNt a;…êÖn;g[;Nÿ gOIt;nuj;vÖroÿ…ên*ô vw dÖve ;n;ÿm;nuj;vÖr*
pÖíve ;g[MÖ pywtRÃ ;mÖ…ênÿ;vÖte Syÿ devÖ t;ô y a;ÿnju ;vÖrSt;vÖve nw mÖ g[MÖ p·rÿ
,yt" xû£
u ;g[;Nÿ gOIt gÖt≈Iÿ" p[itôœ;k;ÿmoôås* v; a;ÿidôTy" xû£
u
EÖWoåNtoåNtÿMmnû„u yÿ" …≈ôyw gÖÊv; in vÿttRÖ åe Nt;ÿdvÖe ;NtÖm; rÿ.teÖ n ttÖ"
p;pIÿy;N.vit mÖNQyÿg;[ NgOIt;….ôcrÿ•;tRp;ô]' v; EÖt¥Nmÿ‚Nqp;ô]'
mOTû yunvwÖ nw 'Ã g[;hyit t;ôjg;itRmô ;CzRTy;‡g[y,Ö ;g[;Nÿ gOItÖ ySyÿ ipôt;
ipÿt;mÖh" pu<yÖ" Sy;dqÖ t• p[;“ÿ yûu ;√;ôc; v; EÖW îÿ≤N{Öy,e Ö Vyÿ?O ytÖe ySyÿ
ipÿt; ipÿt;mÖh" pu<yoô .vÖTyqÖ t• p[;“ô oTyurÿ îvwtÖ ¥ÖDSyÖ v;…gÿvÖ
yd;ÿgy[ ,Ö o v;ôcvw nw …ÿ m≤N{Öy,e Ö smÿ/yR itô n ttÖ"
p;pIÿy;N.vTyuåû ‡KQy;ÿg;[ NgOIt;….cÖymR ;ÿ,"Ö sveWRÃ ;ô' v;
EÖtTp;];ÿ,;…m≤N{Öy' ydÿKu Qyp;ô]˝ svÃ,Re vÖw nw …ÿ m≤N{Öy,e ;itô p[ yÿ¤u πû
srÿSvTyÖ…. noÿ neiWô vSyÖ îitÿ puroÖ®c'Ã k⁄y;ô√R ;Gvw srÿSvtI
v;ôcvw nw mÖ itô p[ yÿ¤u πû m; TvT=e];ô<yrÿ,;in gÖNmeTy;ÿh mûTO yovwR
=e];ô<yrÿ,;inô tenvwÖ mûTO yo" =e];ÿ…,Ö n gÿCzit
pU,û ;RNg[h;ÿNgOIy;d;my;ôivnÿ" p[;,ô ;Nv; EÖtSyÖ xugCOÿ zitô ySy;ômyÿit
454

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

p[;,ô ; g[h;ÿ" p[;,ô ;nÖve ;Syÿ xûcu o muçÿ Tyutû ydIôt;sû.u vR iÿ tô jIvÿTyÖve
pU,û ;RNg[h;ÿNgOIy;ô¥ihÃR pÖjNR yoô n vWÃTRe p[;,ô ;Nv; EÖtihÃpR jÖ[ ;n;ô˝ xugCOÿ zitô
yihÃR pÖjNR yoô n vWÃiR t p[;,ô ; g[h;ÿ" p[;,ô ;nÖve pÖj[ ;n;ÿ˝ xûcu o mÿçu it
t;ôjKp[ vÿWiR t –7–
g;ôy]Ö o v; EÿNe {v;yÖvo g;ÿy]Ö Mp[;yÿ ,Ö IyÖmhÖStSm;ÿTp[;yÖ,Iyeåhÿ•Nw {v;yÖvo
gÿÁO tÖe Sv EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;itô ]w∑.uÿ oô vw xû£
u S]w∑.uÿ '
i√ôtIyÖmhÖStSm;ÿ‚d(√tÖ IyeåhÿHzû£
⁄ o gOÁÿ teÖ Sv EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;itô
j;gÿtoô v; a;ÿgy[ ,Ö o j;gÿt' tûtO IyÖmhÖStSm;ÿˇtOû Iyeåhÿ•;g[y,Ö o gÿÁO tÖe
Sv EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;Tye‡t√w yÖDm;ÿp¥Ö CzNd;ÿ˝Sy;ô“oitô yd;ÿgy[ ,Ö " êo
gûÁO tÖe y]Övw yÖDmdÿx
O NÖ ttÿ EÖvnw MÖ pun"Ö p[ yÿ¤u πû jgÿNmu%oô vw
i√ôtIyÿ≤S]r;Ö]o j;gÿt a;g[y,Ö o y∞ÿtqûu åRe hÿ•;g[y,Ö o gûÁO tÖe Sv
EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;ÖTyqoô SvmÖve CzNdoånÿu pÖy;Rvtÿ NR tÖe r;qÃt' roÖ v;
EÿNe {v;yÖvo r;qÃt' rMpçÖmmhÖStSm;ÿTpçÖmåe hÿ•Nw {v;yÖvo gÿÁO tÖe Sv
EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;itô b;hÃtR oô vw xû£
u o b;hÃtR ˝
WÖœmhÖStSm;ÿTWÖœåº hÿHz⁄£o gÿÁO tÖe Sv EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;Tye‡Ö t√w i√ôtIyÃ'
yÖDm;ÿp¥Ö CzNd;ÿ˝Sy;ô“oitô yCzû£
⁄ " êo gûÁO tÖe y]Övw yÖDmdÿx
O NÖ ttÿ
EÖvnw MÖ pun"Ö p[ yÿ¤u π i]ô∑Ñu %
u oô vw tûtO Iyÿ≤S]r;Ö]S]w∑.ÿu " xu£
û o
yTsÿ¢mÖ åe hÿHzû£
⁄ o gûÁO tÖe Sv EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;ÖTyqoô SvmevÖ CzNdoånuÿ
pÖy;Rvtÿ NR tÖe v;Gv; a;ÿgy[ ,Ö o v;gÿ∑mÖ mhÖStSm;ÿd∑Ömåe hÿ•;g[y,Ö o gOÁÿ teÖ
Sv EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;it p[;,ô o v; EÿNe {v;yÖv" p[;,ô o
nÿvmÖ mhÖStSm;ÿ•vÖmåe hÿ•Nw {v;yÖvo gÿÁO tÖe Sv EÖvnw mÿ ;ôytÿne gO;Tye‡Ö t√w
tOtû Iy'Ã yÖDm;ÿp¥Ö CzNd;ÿ˝Sy;ô“oitô ydÿNw {v;yÖv" êo gûÁO tÖe y]Övw
455

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÖDmdÿx
O NÖ ttÿ EÖvnw MÖ pun"Ö p[ yû¤u åπ qoô SvmÖve CzNdoånÿu pÖy;Rvtÿ NR te pÖqo
v; EÖtåe ?ypÿqne y≤NtÖ yeåÿ NyenNwÿ {v;yÖv;Tpÿi[ tôp¥ÖNteåNtÖ" %lûu v; EÖW
yÖDSyÖ y∂ÿxmÖ mhÿdx
R mÖ åe hÿ•Nw {v;yÖvo gÿÁO te yÖDSywvÖ ;NtÃ'
gÖTv;pÿq;ôTpNq;ômipÿ yÖNTyqoô yq;ô vhIÿys; p[itôs;rÄ' vhÿ≤Nt t;ôdgO veÖ
t‡CzNd;ÿ˝SyÖNyoÿåNySyÿ loôkmÖ>yÿ?y;yÖNt;NyÖte ne vwÖ dÖve ;
Vyÿv;hy‡•wN{v;yÖvSyÖ v; EÖtd;ôytÿnÖ' y∞ÿtqûu mR hÖSt‚Smÿ•;g[y,Ö o
gOÁÿ teÖ tSm;ÿd;g[y,Ö Sy;ôytÿne nvÖmåe h•wN{v;yÖvo gOÁÿ te xû£
u SyÖ v;
EÖtd;ôytÿn' yTpÿçmmhÖSt‚Smÿ•Nw {v;yÖvo gOÁÿ teÖ tSm;ÿdNw {v;yÖvSy;ôytÿne
s¢Ömåe hÿHzû£
⁄ o gÿÁO t a;g[y,Ö SyÖ v; EÖtd;ôytÿnÖ' yTWÖœmhÖStiSmÿHzû£
⁄ o
gÿÁO tÖe tSm;ÿCzû£
⁄ Sy;ôytÿnåe ∑Ömåe hÿ•;g[y,Ö o gÿÁO tÖe zNd;ÿ˝SyÖve ti√
v;ÿhyitô p[ vSyÿso ivv;ôhm;ÿ“oitô y EÖv' ved;qoÿ dÖve t;ÿ>y EÖv yÖDe
s'iÖ vdÃ' d/;itô tSm;ÿidôdmÖNyoÿåNySmÿw d/;it –8–
p[jÖ ;pÿitrk;mytÖ p[ j;ÿyyÖe ie tô s EÖt' √;ÿdxr;Ö]mÿpXyÖˇm;hÿrˇÄ ne ;ÿyjtÖ
ttoô vw s p[;j;ÿytÖ y" k;ômyÿte Ö p[ j;ÿyyÖe ie tô s √;ÿdxr;Ö],e ÿ yjetÖ p[vw
j;ÿyte b[˜v;ôidnoÿ vdNTy…¶∑oômp[;yÿ ,; yÖD; aqÖ kSm;ÿditr;Ö]" pUv"RÖ
p[ yÿJu ytÖ îitô c=ÿWu Iô v; EÖte yÖDSyÖ ydÿitr;Ö]* kÖnIinÿkÉ a…¶∑oôm*
ydÿ…¶∑oôm' pUvMRà p[yÔu IôrNbÿihô/;R kÖnIinÿkÉ d?yûSu tSm;ÿditr;Ö]" pUv"RÖ p[
yÿJu ytÖe c=ÿWu I EÖv yÖDe …/ôTv; mÿ?yÖt" kÖnIinÿkÖÉ p[itÿ d/itô yo vw
g;ÿy]I' Jyoitÿ"p=;ô' vedÖ JyoitÿW; .;ôs; sÿvu gÖ | loôkmeiÿ tô y;vÿ…¶∑oôm*
t* pÖ=* yeåNtÿrà åÄe ∑;vûKu Qy;ÿ" s a;ôTmwW; vw g;ÿy]Ö I Jyoitÿ"p=;ô y EÖv'
vedÖ JyoitÿW; .;ôs; sÿvu gÖ | loôkmeiÿ t p[jÖ ;pÿitôv;R EÖW √;ÿdxÖ/; ivihÿtoô
yd(√;ÿdxr;Ö]o y;vÿitr;Ö]* t* pÖ=* yeåNtÿråÄe ∑;vûKu Qy;ÿ" s a;ôTm;
456

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

pÖj[ ;pÿitôv;RvWw sNTsıÖ vw sÖT]e,ÿ SpO,oit p[;,Ö ; vw sTp[;,Ö ;nÖve
SpO,ÿ oitô sv;ÃsR ;ô' v; EÖte pÖj[ ;n;ÿMp[;,ô rw ;ÿstÖe ye sÖT]m;sÿtÖe tSm;ÿTpOCz≤NtÖ
ikmÖte e sÖ≤T],Ö îitÿ ipôy[ " p[jÖ ;n;ôm‚u Tqÿto .vitô y EÖv' vedÿ –9–
n v; EÖWoÿåNytoÿ vwê;nr" suvgÖ ;Ryÿ loôk;yÖ p[;.ÿd?ûU voR hÖ v; EÖW a;tÿt
a;sIôˇe dÖve ; EÖt' vÿêw ;nÖrMpy*ÃhR NTsuvgÖ SR yÿ loôkSyÖ p[ .UTÿ y; Aûtvoô v;
EÖtne ÿ pÖj[ ;pÿitmy;jyÖNte„v;ÿ›oRdô …/ô tÎû›oitÿ hÖ v; Aû‚Tv=ûu y EÖv'
ivô√;N√;ÿdx;ôhne Ö yjÿteÖ teåÿ ‚Sm•wczNtÖ s rsÖmhÿ vsÖNt;yÖ
p[;yÿcCzÖ¥vÃ' g[I„ô m;y*Wÿ/IvÖWR ;R>yoÿ v[Ihô IHzÖrdÿe m;Witôl*
hÿme Nt≤x≤xôr;>y;'ô tenNe {ÿMp[jÖ ;pÿitry;jyÖˇtoô v; îN{Ö
îN{oÿå.vÖˇSm;ÿd;¸r;nuj;vÖrSyÿ yÖD îitô s Áÿtº ne ;g[åe yÿjtw‡Ö W hÖ vw
kû,⁄ pÿm·ˇô y" sÖT]e pÿi[ tgûO ;itÿ pu®Wk⁄,pÖ mÿêk⁄,pÖ ' g*v;R a•'Ö yenÖ
p;]Ö,e ;•Ö‚Mb.ÿi[ tô yˇ• inô,ieR nÿjitô ttoå…/ô mlÃ' j;ytÖ Ek¡ EÖv
yÿjtÖe k
w oô ih pÖj[ ;pÿitôr;›oôdR √( ;dÿxÖ r;]IÿdIR≤=ôt" Sy;ôd√( ;dÿxÖ m;s;ÿ"
s'vTsÖr" sÃv' TsÖr" p[jÖ ;pÿit" pÖj[ ;pÿitôv;RvWw EÖW hÖ Tvw j;ÿyteÖ
yStpÖsoå…/ô j;yÿte ctû/u ;R v; EÖt;‚StÖß‚Stÿßoô r;]ÿyoô
yd(√;dÿxoåpÖsdoô y;" pÿq[ mÖ ; yÖD' t;….ô" sM.ÿritô y; i√ôtIy;ÿ yÖD'
t;….ôr; r.tÖe y;StûtO Iy;ô" p;];ÿ…,Ö t;….ôinR,ieRÃ nˇ_ÖÉ y;íÿtqûu IRripô
t;….ÿr;ÖTm;nÿmNtrÄt" xÿNu /tÖe yo v; aÿSy pÖxmu ·ˇÿ m;ô˝s˝ soÿå·ˇô y"
pÿru oÖ@;xÿMmÖit„kô˝ s y" pÿ·rv;ôpMpurIÿW˝Ö s y a;JyÿMmÖ∆;nÖ˝ s
y"somÖ˝ Sved˝Ö soåipÿ hÖ v; aÿSy xIWÖ<R y;ÿ inô„pdÖ" p[itÿ gO;itô yo
√;ÿdx;ôhe p[iÿ tgOû ;itô tSm;ÿd√( ;dx;ôhne Ö n y;JyÿMp;ôPmnoô Vy;vÿÊO yw
–10–
457

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ek¡SmÖw Sv;h;ô √;>y;ô˝ Sv;h;ÿ i]ô>y" Sv;h;ÿ cÖt>u yR"Ö Sv;h;ÿ pÖç>yÖ"
Sv;h;ÿ WÖ@>± y" Sv;h;ÿ sÖ¢>yÖ" Sv;h;ÿ∑;ô>y" Sv;h;ÿ nÖv>yÖ" Sv;h;ÿ
dÖx>yÖ" Sv;hw‡ÿ k;dÖx>yÖ" Sv;h;ÿ √;dÖx>yÖ" Sv;h;ÿ ]yodÖx>yÖ" Sv;h;ÿ
ctudx
RÖ >yÖ" Sv;h;ÿ pçdÖx>yÖ" Sv;h;ÿ Wo@Öx>yÖ" Sv;h;ÿ s¢dÖx>yÖ"
Sv;h;ÿ∑;dÖx>yÖ" Sv;hw‡k;ô• …vÿ˝xÖTyw Sv;h;ô nvÿ…v˝xTyÖw
Sv;hw‡k;ô• cÿTv;·rÖ˝xtÖe Sv;h;ô nvÿcTv;·r˝xtÖe Sv;hw‡k;ô• WÖ∑‰w
Sv;h;ô nvÿW∑‰Öw Sv;hw‡k;ô•;xIôTyw Sv;h;ô nv;ÿxITywÖ Sv;hw‡k;ô•
xÖt;yÖ Sv;h;ÿ xÖt;yÖ Sv;h;ô √;>y;ÿ˝ xÖt;>y;ô˝ Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ
–11–
Ek¡SmwÖ Sv;h;ÿ i]ô>y" Sv;h;ÿ pÖç>yÖ" Sv;h;ÿ sÖ¢>yÖ" Sv;h;ÿ nÖv>yÖ"
Sv;hw‡ÿ k;dÖx>yÖ" Sv;h;ÿ ]yodÖx>yÖ" Sv;h;ÿ pçdÖx>yÖ" Sv;h;ÿ
s¢dÖx>yÖ" Sv;hw‡k;ô• …vÿ˝xÖTyw Sv;h;ô nvÿ…v˝xTywÖ Sv;hw‡k;ô•
cÿTv;·rô˝xtÖe Sv;h;ô nvÿcTv;·r˝xteÖ Sv;hw‡k;ô• WÖ∑‰w Sv;h;ô
nvÿW∑‰Öw Sv;hw‡k;ô•;xIôTyw Sv;h;ô nv;ÿxITyÖw Sv;hw‡k;ô• xÖt;yÖ
Sv;h;ÿ xÖt;yÖ Sv;h;ô svÃSR mwÖ Sv;h;ÿ –12–
√;>y;ô˝ Sv;h;ÿ cÖt>u yR"Ö Sv;h;ÿ WÖ@>± y" Sv;h;ÿ∑;ô>y" Sv;h;ÿ dÖx>yô"
Sv;h;ÿ √;dÖx>yô" Sv;h;ÿ ctudx
RÖ >yô" Sv;h;ÿ Wo@Öx>yÖ"
Sv;h;ÿ∑;dÖx>yÖ" Sv;h;ÿ …v˝xÖTyw Sv;h;ô∑;nÿvTyÖw Sv;h;ÿ xÖt;yÖ
Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –13–
458

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

i]ô>y" Sv;h;ÿ pÖç>yÖ" Sv;h;ÿ sÖ¢>yÖ" Sv;h;ÿ nÖv>yÖ" Sv;hw‡ÿ k;dÖx>yÖ"
Sv;h;ÿ ]yodÖx>yÖ" Sv;h;ÿ pçdÖx>yÖ" Sv;h;ÿ s¢dÖx>yÖ" Sv;hw‡k;ô•
…vÿ˝xÖTyw Sv;h;ô nvÿ…v˝xTyÖw Sv;hw‡k;ô• cÿTv;·rô˝xteÖ Sv;h;ô
nvÿcTv;·r˝xteÖ Sv;hw‡k;ô• WÖ∑‰w Sv;h;ô nvÿW∑‰Öw Sv;hw‡k;ô•;xIôTyw
Sv;h;ô nv;ÿxITyÖw Sv;hw‡k;ô• xÖt;yÖ Sv;h;ÿ xÖt;yÖ Sv;h;ô svÃSR mÖw
Sv;h;ÿ –14–
cÖt>u yR"Ö Sv;h;ÿ∑;ô>y" Sv;h;ÿ √;dÖx>yÖ" Sv;h;ÿ Wo@Öx>yÖ" Sv;h;ÿ
…v˝xÖTyw Sv;h;ô W<,ÿvTyÖw Sv;h;ÿ xÖt;yÖ Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ
–15–
pÖç>yÖ" Sv;h;ÿ dÖx>yÖ" Sv;h;ÿ pçdÖx>yÖ" Sv;h;ÿ …v˝xÖTyw Sv;h;ô
pçÿnvTyÖw Sv;h;ÿ xÖt;yÖ Sv;h;ô svRSÃ mÖw Sv;h;ÿ –16–
dÖx>yÖ" Sv;h;ÿ …v˝xÖTyw Sv;h;ÿ i]ô˝xtÖe Sv;h;ÿ cTv;·rÖ˝xteÖ Sv;h;ÿ
pç;ôxteÖ Sv;h;ÿ WÖ∑‰w Sv;h;ÿ s¢ÖTyw Sv;h;ÿxIôTyw Sv;h;ÿ nvÖTyw Sv;h;ÿ
xÖt;yÖ Sv;h;ô svÃSR mwÖ Sv;h;ÿ –17–
…vô˝xÖTyw Sv;h;ÿ cTv;·rô˝xteÖ Sv;h;ÿ WÖ∑‰w Sv;h;ÿxIôTyw Sv;h;ÿ
xÖt;yÖ Sv;h;ô svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –18–
pÖç;ôxteÖ Sv;h;ÿ xÖt;yÖ Sv;h;ô √;>y;ÿ˝ xÖt;>y;ô˝ Sv;h;ÿ i]ô>y"
xÖt>e yÖ" Sv;h;ÿ cÖt>u yR"Ã xÖt>e yÖ" Sv;h;ÿ
459

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÖç>yÿ" xÖt>e yÖ" Sv;h;ÿ WÖ@>± y" xÖt>e yÖ" Sv;h;ÿ sÖ¢>yÿ" xÖt>e yÖ"
Sv;h;ÿ∑;ô>y" xÖt>e yÖ" Sv;h;ÿ nÖv>yÿ" xÖt>e yÖ" Sv;h;ÿ sÖhß;ÿyÖ Sv;h;ô
svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –19–
xÖt;yÖ Sv;h;ÿ sÖhß;ÿyÖ Sv;h;ôytu ;ÿyÖ Sv;h;ÿ inôytu ;ÿyÖ Sv;h;ÿ p[yÖ tu ;ÿyÖ
Sv;h;budRÃ ;yÖ Sv;h;ô NyÿbdRu ;yÖ Sv;h;ÿ smû{u ;yÖ Sv;h;ô m?y;ÿyÖ
Sv;h;Nt;ÿyÖ Sv;h;ÿ pr;Ö/;RyÖ Sv;hoô‡WseÖ Sv;h;ô Vyÿ∑u ‰Öw Sv;hoÿ‡de„yÖte
Sv;hoÿ‡¥Öte Sv;ho‡idÿt;yÖ Sv;h;ÿ suvgÖ ;RyÖ Sv;h;ÿ loôk;yÖ Sv;h;ô
svÃSR mÖw Sv;h;ÿ –20–
îit s¢mk;<@e i√tIy" p[p;#k" 2
aq s¢mk;<@e tOtIy" p[p;#k" 3
p[jÖ v'Ö v; EÖtne ÿ y≤NtÖ y∂ÿxmÖ mhÿ" p;p;vÖhIy'Ö v; EÖtne ÿ .v≤Ntô
y∂ÿxmÖ mhÖyoR vw pÖj[ v'Ö yÖt;mpÿqne p[itôp¥ÿte y Sq;ô,˝u h≤NtÖ yo .[We 'Ö
Nyeitô s hIÿyteÖ s yo vw dÿxmÖ åe h•Öivv;ôKy ¨ÿphÖNytÖe s hIÿytÖe tSmÖw y
¨pÿht;yÖ Vy;hÖ tmÖve ;Nv;ôr>yÖ smÿXnûtu åe qÖ yo Vy;hÖ s" hIÿytÖe
tSm;ÿ∂xÖmåe hÿ•ivv;ôKy ¨pÿht;yÖ n VyuCyÖ‡mqoô %Lv;ÿ¸yRDÖ SyÖ vw
smÿı
O ne devÖ ;" sÿvu gÖ | loôkm;ÿyNyÖDSyÖ Vyÿı
O neÖ ;sÿru ;ÖNpr;ÿ.;vyÖ…•itô
yT%luû vw yÖDSyÖ smÿı
O 'Ö t¥jÿm;nSyÖ y√‰ÿı
O Ö' t∫â;tÿVO ySyÖ s yo vw
dÿxmÖ åe hÿ•ivv;ôKy ¨ÿphÖNytÖe s EÖv;itÿ recyitô te ye b;Á;ÿ dOxIôkvÖ"
SyuSte iv b[yUÿ ‡Ruû yidô t]Ö n ivôNdeyruÿ Nt" sdÖs;√‰uCy'Ö yidô t]Ö n
ivôNdeyguÿ hûOR pÿittn;ô VyuCy'Ö t√‰uCyÿmve ;‡qÖ v; EÖtTsÿprR ;Ö…Dy;ÿ Aû‚G."
Stÿvu NtIôy' vw spÃtR oô r;DIô y√; aÖSy;' ik˘ c;cÃ≤R NtÖ yd;ÿncOû Su tenyeÖ ˝
460

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

sÿprR ;ÖDI te ydÖve ik˘ cÿ v;ôc;nûcO yu dR tÖ oå?yÿ…côtR ;rÄ"
tdû.u yÿm;ôPTv;vÖ®?yo·ˇÿœ;ômie tô t;….ômnR sÿ ; StuvtÖe n v; îÖm;mÿêrÄqo
n;êÿtrIrÄq" sÖ¥" py;âR mu hRitô mnoô v; îÖm;˝ sÖ¥" py;âR mu hRitô mnÖ"
p·rÿ.ivtû‡u mqÖ b[˜ÿ vd≤NtÖ p·rÿ…mt;ô v; AcÖ" p·rÿ…mt;inô s;m;ÿin
p·rÿ…mt;inô yjU˝û „yqÖtw SyÖvw ;Ntoô n;‚Stô yd(b˜[ Ö tTpÿi[ tgO,tÖ a; cÿ=ItÖ
s pÿi[ tgÖr" –1–
bÖ˜[ vÖ ;ôidnoÿ vd≤NtÖ ik˘ √;ÿdx;ôhSyÿ p[qmÖ ne ;ˆÖ‚TvRj;ô' yjÿm;no vO¤Ö îitô
tejÿ î≤N{Öy…mitô ik˘ i√ÖtIyÖne ie tÿ p[;,ô ;nÖ•;¥Ö…mitô ik˘ tûtO IyÖne ie tô
]Iinôm;\Lloôk;initô ik˘ cÿtqûu nRe ie tô ctÿ„u pd" pÖxiU nitô ikMpÿçmÖ ne ie tô
pç;ÿ=r;MpÖ…¤…mitô ik˝ WÖœnº ie tô W@ûté iU nitô ik˝ sÿ¢mÖ ne ie tÿ sÖ¢pÿd;ô˝
xKvÿrIÖ…mitô ikmÿ∑mÖ ne Te yÖ∑;=ÿr;' g;yÖ]I…mitô ik˘ nÿvmÖ ne ie tÿ i]ôvtO ˝Ö
StomÖ…mitô ik˘ dÿxmÖ ne ie tô dx;ÿ=r;' ivôr;jÖ…mitô
ikmÿk
e ;dÖxne Te yek;ÿdx;=r;' i]ô∑.u …Ö mitô ik˘ √;ÿdx
Ö ne ie tô √;dÿx;=r;Ö'
jgÿtIô…mTyetÖ ;vÖ√; aÿ‚StÖ y;vÿdtÖe ¥;vÿdvÖe ;‚StÖ tdeWÿ ;' vO¤π –2–
EW v; a;ô¢o √;ÿdx;ôho yT]ÿyodxr;Ö]" sÿm;ôn˝
Áÿtº dhÖyTR p[;yÿ ,Ö IyÿíodyÖnIyÿíÖ }yÿitr;]o .vitô ]yÿ îÖme loôk; EÖW;'
loôk;n;Öm;¢‰wÿ p[;,ô o vw pÿq[ mÖ oÿåitr;Ö]o Vy;ôno i√ôtIyoÿåp;ônStûtO Iyÿ"
p[;,;p;nod;ôn„e vÖve ;•;¥eÖ p[itÿ itœ≤NtÖ svRmÖ ;yÿyu ≤R NtÖ y EÖv'
ivô√;˝sS]yodxr;Ö]m;sÿte td;ÿ¸vû ;RGv; EÖW; ivtÿt;ô yd(√;dx;ôhSt;'
iv …Cz¡N¥ûyu NR m?yeåÿ itr;Ö]' kûy⁄ ®Ru p¡ d;sÿk
u ;
gûhO pÿtvÖe ;RKSy;ÿdpûu ·rÿ∑;CzNdoôm;n;ÿMmh;vÖt[ ' k¡v⁄ ≤R NtÖ s'ttÿ ;mÖve v;cÖmvÿ
461

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

®N/Ötåe nÿpu d;suk; gûhO pÿtvÖe ;RG.ÿvit pÖxvoô vw z¡Ndoôm; a•ÿMmh;vÖt[ '
ydûpu ·rÿ∑;CzNdoôm;n;ÿMmh;vÖt[ ' kûv⁄ ≤R Ntÿ pÖxWu uÿ cwvÖ ;•;¥eÿ cÖ p[itÿ itœ≤Nt
–3–
a;ôidôTy; aÿk;myNtoô.yoÿloôk
R yoÿA›≥ yu ;ômie tô t EÖt'
cÿtdu x
R r;Ö]mÿpXyÖNtm;hÿrNÄ ten;ÿyjNtÖ ttoô vw t
¨Ö.yoÿloôk
R yoÿr;›uvÿ •Ö‚Sm˝í;ôm‚u „mÿ˝í y EÖv' ivô√;'˝ítudx
R r;Ö]m;sÿt
¨Ö.yoÿrveÄ loôkyoÿA›≥ vu NTyÖ‚Sm˝í;ôm‚u „mÿ˝í ctudx
R r;Ö]o .ÿvit sÖ¢
g[;Mô y; aoWÿ/y" sÖ¢;rÄ<y; ¨Ö.yIÿW;ômvÿ®ı‰Öw yTpÿr;cIn;ÿin pOœû ;inô
.vÿNTyÖmmu veÖ twloôk
R mÖ…. jÿy≤NtÖ yTpÿt[ IôcIn;ÿin pûœO ;inô .vÿNtIômmevÖ
twloôk
R mÖ…. jÿy≤Nt ]y‚S]Ö˝x* mÿ?yÖt Stom*ÿ .vtÖ" s;m[;Jÿ ymÖve
gÿCzNTy…/r;Öj* .ÿvtoå…/r;Öj; EÖv sÿm;ôn;n;ÿM.vNTy‡itr;Ö];vÖ….toÿ
.vtÖ" p·rÿghO ITyw –4–
pÖj[ ;pÿit" suvgÖ | loôkmÖˇw ' dÖve ; aNv;ÿyNt;n;ÿidôTy;íÿ pÖxvÖí;Nv;ÿyNÖ te
dÖve ; aÿbvu[ Ny;NpÖxnU puû ;jIÿiv„mÖ t îÖmåe Nv;GmÖ…•itô te>yÿ EÖt'
cÿtdu x
R r;Ö]Mp[Ty*ÿhNt a;ÿidôTy;" pûœO "Ÿ sÿvu gÖ |
loôkm;roÿhN}yÖh;>y;ÿm‚Ö Sm\LloôkÉ pÖxNU p[Ty*ÿhNpûœO rŸ ;ÿidôTy;
aÖm‚u „m\Là loôk a;›Rvà N}yÖh;>y;ÿm‚Ö Sm\LloôkÉ pÖxvoô y EÖv'
ivô√;˝sÿítudx
R r;Ö]m;sÿt ¨Ö.yoÿrvÄe loôkyoÿA›≥ vu NTyÖ‚Sm˝í;ôm‚u „mÿ˝í
pûœO rŸ veÄ ;mu‚„mÃL\ loôk Aÿ›vûu ≤Ntÿ }yÖh;>y;ÿm‚Ö Sm\LloôkÉ Jyoitôg*Rr;yû·u ritÿ
}yÖho .ÿvtIôy' v;v JyoitÿrNÄ t·rÿ='Ö g*rÄs;v;yuiÿ rÖm;nÖve
loôk;nÖ>y;roÿh≤NtÖ ydÖNytÿ" pûœO ;inô SyuivRivÿv/˝ Sy;ôNm?yÿe pûœO ;inÿ
462

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’„, yjuvdRe

[Yajur Veda]

.v≤Nt sivv/ÖTv;y*joô vw vIôyMRÃ pûœO ;Nyojÿ EÖv vIôyMÃR m?yÖto dÿ/te
bOh{q'trÖ ;>y;Ã' yNtIôy' v;v rÿqt' rÖ mÖs* bûhO d;ô>y;mÖve yÖNTyqoÿ aÖnyoÿrvÄe
p[itÿ itœNTyetÖ e vw yÖDSy;ÿÔsÖ ;yÿnI ßûtu I t;>y;ÿmveÖ sÿvu gÖ | loôk˘ yÿ≤NtÖ
pr;ÿçoô v; EÖte sÿvu gÖ | loôkmÖ>y;roÿh≤NtÖ ye pÿr;ÖcIn;ÿin pûœO ;Nyÿpu yÖ ≤Ntÿ
p[TÖ yõ™}yÖho .ÿvit pÖT[ yvÿÂ!‰;ô aqoô p[itÿiœTy;
¨Ö.yoÿloôk
R yoÿAı
û≥ v± o·ˇÿœ≤NtÖ ctudÿ x
R tÖw ;St;s;'ô y; dxÖ dx;ÿ=r;
ivôr;@•Ã' ivôr;Æ@±vrÖ ;jÖvw ;•;¥Ömvÿ ®N/tÖe y;ítÿßíÖ tÿßoô idxoÿ idô+vevÃÿ
p[itÿ itœNTy‡itr;Ö];vÖ….toÿ .vtÖ" p·rÿghO ITyw –5–
îN{oô vw sÖdõO d™ veÖ t;ÿ….r;sIôTs n Vy;ôvtO mÿ gCzÖTs
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇSm;ÿ EÖtMpÿçdxr;Ö]Mp[;yÿCzÖˇm;hÿrˇÄ ne ;ÿyjtÖ ttoô vw
soÿåNy;….ÿdvRÖe t;….ÿVy;Rvô tO mÿ gCzÖ¥ EÖv' ivô√;˝sÿ" pçdxr;Ö]m;sÿte
Vy;ôvtO mÿ vÖe p;ôPmn;ô .[;tÿVO ye, gCz≤NtÖ Jyoitôg*Rr;yû·u ritÿ }yÖho .ÿvtIôy'
v;v JyoitÿrNÄ t·rÿ=Ö' g*rÄs;v;yÿru „Äe vÿve loôkWÉ uû p[itÿ itœÖNTy‡sÿT]'Ö v;
EÖt¥dÿCzNdoôm' yCz¡Ndoôm; .vÿ≤NtÖ tenÿ sÖT]' dÖve t;ÿ EÖv pûœO rŸ vÿ ®N/te
pÖxHU z¡Ndoômrw ojoô vw vIôy'Rà pOœû ;inÿ pÖxvÿXzNdoôm; aojÿSyevÖ vIôyÃeR pÖxWu uû
p[itÿ itœ≤Nt pçdxr;Ö]o .ÿvit pçdÖxo vj[oô vjÿm[ veÖ .[;tÿVO ye>yÖ" p[
hÿrNTy‡itr;Ö];vÖ….toÿ .vt î≤N{ÖySyÖ p·rÿghO ITyw –6–
îN{oô vw ≤xÿ…ql îÖv;pÿi[ tiœt a;sIôTsoåsÿru >e yoå…b.ÖTe s
pÖj[ ;pÿitômpu ;ÿ/;vÖˇSm;ÿ EÖtMpÿçdxr;Ö]' vjÖM[ p[;yÿCzÖˇne ;sÿru ;Npr;Ö.;Vyÿ
ivô…jTyÖ …≈yÿmgCzd…¶ô∑tu ;ÿ p;ôPm;nÖ' inrÿdht pçdxr;Ö],e *joô
blÿ…m≤N{Öy' vIôymRÃ ;ôTm•ÿ/ˇÖ y EÖv' ivô√;˝sÿ" pçdxr;Ö]m;sÿte
463

[Yajur Veda]

twiˇrIys'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.[;tÿVO y;nÖve pÿr;Ö.;Vyÿ ivô…jTyÖ …≈yÃ' gCzNTy…¶ô∑tu ;ÿ p;ôPm;nÖ' indRhà Nte
pçdxr;Ö],e *joô blÿ…m≤N{Öy' vIôymÃR ;ôTmNdÿ/t EÖt; EÖv pÿxVÖ y;ÿ" pçÿdxÖ
v; aÿ/mR ;ôsSyÖ r;]ÿyoå/Rm;sÖx" s'và TsÖr a;ÿPyte s'vTsÖrMpÖxvoånûu p[
j;ÿyNteÖ tSm;ÿTpxÖVy;ÿ EÖt; EÖv sÿvu GÖ y;Ã"‹ pçÿdxÖ v; aÿ/mR ;ôsSyÖ
r;]ÿyoå/Rm;sÖx" s'và TsÖr a;ÿPyte s'vTsÖr" sÿvu gÖ oR
loôkStSm;ÿTsuvGÖ y;RÃ Jyoitôg*Rr;yû·u ritÿ }yÖho .ÿvtIôy' v;v
JyoitÿrNÄ t·rÿ=' g*rÄs;v;yuiÿ rm;nÖve loôk;nÖ>y;roÿh≤NtÖ ydÖNytÿ" pûœO ;inô
SyuivRivÿv/˝ Sy;ôNm?yÿe pûœO ;inÿ .v≤Nt sivv/ÖTv;y*joô vw
vIôyMÃR pûœO ;Nyojÿ EÖv vIôyMÃR m?yÖto dÿ/te bOh{q'trÖ ;>y;Ã' yNtIôy' v;v
rÿqt' rÖ mÖs* bOhû d;ô>y;mÖve yÖNTyqoÿ aÖnyoÿrvÄe p[itÿ itœNyetÖ e vw
yÖDSy;ÿÔsÖ ;yÿnI ßûtu