Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

:
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır) *Aşağıdaki belgeleri hazırlamadan önce, Burs başvuru tarihlerinde online sistemin açılmasıyla dolduracağınız, 4 sayfalık “Online Başvuru Formu”nun bütün sayfalarının çıktısını almayı unutmayın! Sistemden kaynaklanabilen olası bir hata durumunda lütfen başvurunun son gününü beklemeden Burs Ofisi‟ni haberdar edin ve hata düzeldiğinde tekrar sisteme girip çıktı alın! Belgelerin temin edilebilmesi için öncelikle „‟Merkez Postahanelerinden‟‟ E_Devlet şifresinin alınması gerekmektedir. İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tarafımızdan onaylanarak kabul edilir. 1- “ÖSYM LYS Sonuçları ( YGS Puanları Dahil)” belgesinin fotokopisi veya web çıktısı (Yeni girişli öğrenciler için) 2- T.C. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi 3- Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 4- Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi, annesi ve babası için onaylı belge ( Onayların alınacağı form burs ofisi web sayfasından alınabilir ) 5- Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve Banka Dekontu 6- Adli sicil kaydı 7- Öğrencinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi 8- Anne veya Babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi belgesi veya noterden onaylı fotokopisi 9- Gelir Beyanı ile ilgili olarak: a- Çalışan Anne, Babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi b- Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası‟nın noter tasdikli fotokopisi c- Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge d- Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge e- Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge 10- Çalışmayan Anne, Baba için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. kimlik no/ Ġsim/ Soyisim olması zorunludur) 11- Aileyle birlikte oturan 18 yaşını aşkın kardeşler için: a- Askerde iseler Askerlik Durum Belgesi b- Okuyor iseler (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi c- Aynı zamanda çalışıyor iseler İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi d- Çalışmayan kardeşler için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. kimlik no/ Ġsim/ Soyisim olması zorunludur) Burs Ofisi, Güney Kampus Genel İdare Binası‟nda giriş katındadır. Tel: 0212 359 71 43 www.bursofisi.boun.edu.tr

TRAFĠK TESCĠL Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir araç kaydı olup olmadığının tespitinin yapılıp.ÖĞRENCĠNĠN KENDĠSĠ Ad Soyad TC. . VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir vergi kaydı olup olmadığının tespitinin yapılıp. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. Kimlik No Adres : : : : ANNESĠ Ad Soyad TC. TRAFĠK TESCĠL Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir araç kaydı olup olmadığının tespitinin yapılıp. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. Kimlik No Adres : : : : BABASI Ad Soyad TC. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir gayrimenkul olup olmadığının tespitinin yapılıp tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir gayrimenkul olup olmadığının tespitinin yapılıp. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. Kimlik No Adres : : : : Ev Telefonu Cep Telefonu : : Ev Telefonu Cep Telefonu : : Ev Telefonu Cep Telefonu : : TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir gayrimenkul olup olmadığının tespitinin yapılıp. VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir vergi kaydı olup olmadığının tespitinin yapılıp. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. TRAFĠK TESCĠL Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir araç kaydı olup olmadığının tespitinin yapılıp. VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE Daireniz kayıtlarında üzerime herhangi bir vergi kaydı olup olmadığının tespitinin yapılıp. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim. tarafıma yazı ile bildirilmesini arz ederim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful