รายงาน

สถานการณ์ การเมืองโลกในปั จจุบัน
เรื่ อง
พลังงานทางเลือกกับการเมืองโลก
นาเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาส จีนาพันธุ์
จัดทาโดย
นายราเชนทร์ อภิญญาวิศาล
รหัสนักศึกษา 5622803871
รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนวิชา POL 6201
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ รุ่ น 9
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงราย

บทนา
รายงานฉบับนี ้
เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาวิชาสถานการณ์การเมืองโลกในปั จจุบนั (POL 6201)
ผู้จดั ทารายงานหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะทาให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีโอกาสศึกษารายงานฉบับนี ้
ได้ ทราบถึงสถานการณ์การเมืองโลกในปั จจุบนั
เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกซึง่ เกี่ยวข้ องกับโลกเรา และการเมืองระหว่างประเทศ(โลก)
นายราเชนทร์ อภิญญาวิศาล
รหัสนักศึกษา 5622803871

สารบัญ
หน้ า
บทนา
ประเภทของพลังงานทางเลือก
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
การสร้ างแบบจาลอง
กาหนดรูปแบบการวิจยั ประเมินผล
มาตรฐานวัดดัชนีสาหรับการวัดค่าตัวแปร
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์และสรุปข้ อมูล สถิติ

คาสัง่ รายงาน
ให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทารายงานคนละ 1 ชิ ้น ตามคาสัง่ ดังต่อไปนี ้
1. รายงานต้ องไม่ต่ากว่า 15 หน้ า โดยใช้ การพิมพ์ และให้ ส่งภายในสัปดาห์ที่ 4
โดยให้ นกั ศึกษาส่งที่สาขาวิทยบริการ
เพื่อให้ สาขาวิทยบริการจัดส่งไปที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ห้ ามส่งอาจารย์ผ้ สู อนโดยตรง
โดยเด็ดขาด
2. รายงานต้ องมีเชิงอรรถหรื อแหล่งอ้ างอิงและบรรณานุกรมที่ถกู ต้ องตามหลักวิธีการของ
การทารายงาน ตามคู่มือการทารายงานของบัณฑิตวิทยาลัย
และมีแหล่งอ้ างอิงไม่ต่ากว่า 10 แหล่ง
3. ให้ นกั ศึกษาแต่ละคนเลือกทารายงานเพียงหนึง่ หัวข้ อจากหัวข้ อรายงานทังหมดสิ

บแปด
หัวข้ อ
และให้ ระบุชื่ออาจารย์ที่บรรยายและสัง่ ให้ นกั ศึกษาทารายงานในสัปดาห์แรกบนหน้ าป
กของรายงานของนักศึกษา
หัวข้ อรายงาน
1. บทบาทของสหรัฐอเมริกาในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ(ในปี ค.ศ.
2001 – ปี ค.ศ. 2013)
2. บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีน(จีน)ในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเท
ศ(ในปี ค.ศ. 2001 – ปี ค.ศ. 2013)
3. บทบาทของบริคส(BRICS)ในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ(ในปี ค.ศ.
2001 – ปี ค.ศ. 2013)
4. ปั ญหาความขัดแย้ งหมู่เกาะสแปตลี่
5. การเจรจาสันติภาพแก้ ไขปั ญหาชายแดนใต้
6. ศาลโลกกับกรณีพพิ าทปราสาทพระวิหาร
7. พลังานทางเลือกกับการเมืองโลก
8. ลมุนอานาจกับการแข่งขันระหว่างมหาอานาจ US vs.CH
9. สภาพแวดล้ อมโลกกับนบายของมหาอานาจ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน
10. ข้ อตกลงเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคี

11. การรวมกลุ่มภูมิภาค
12. วิกฤติเศรษฐกิจระบบทุนนิยม
13. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลาง:ผลกระทบต่อระดับภูมิภาคและระ
ดับโลก
14. การดาเนินนโยบายของของชาติมหาอานาจในประเด็นด้ านการทหารและความมัน่
คง
15. การดาเนินนโยบายของชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับผลกระทบในระดับภูมิภา
คและระดับโลก
16. นโยบายสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์
17. นโยบายรัสเซียทางด้ านอาวุธนิวเคลียร์ ภายใต้ ประธานาธิบดีวลาดิเมีย ปูติน
18. ความร่วมมือด้ านการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและรัสเซีย
4. ในการทารายงาน
ให้ นกั ศึกษาทารายงานด้ วยสานวนของตนเองและให้ มีการอ้ างอิงจากแหล่งอ้ างอิงตาม
หลักเกณฑ์ของการอ้ างอิงที่ถกู ต้ อง
และห้ ามนักศึกษาลอกรายงานของผู้อื่นหรื อลอกจากแหล่งอ้ างอิงต่างๆ
ทุกตัวอักษรโดยเด็ดขาด เช่น จาก Internet หนังสือ ตารา
เอกสารประกอบการบรรยาย บทความ และเอกสารใดๆ
โดยเป็ นการลอกทุกตัวอักษรหรื อทุกส่วนหรื อทังหมด

โดยไม่ได้ ใช้ สานวนของตนเอง
ถ้ าหากมีการพบว่า ในรายงานของนักศึกษาได้ มีการลอกผลงานของผู้อื่น
ผลสอบของนักศึกษาผู้นนจะถู
ั ้ กปรับเป็ น W (ดับเบิ ้ลยู) ทันที
5. ให้ นกั ศึกษาทุกคนแนบคาสัง่ การทารายงานในหน้ าแรกของรายงาน