ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

(општеобразовни предмети)
ПРВИ РАЗРЕД

Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

„НИЈАНСА“

„ШКОЛА ПЛУС“

„ШКОЛА ПЛУС“

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив уџбеника или
Име/имена аутора
другог наставног
средства
Читанка са
Љиљана Николић,
књижевнотеоријским
Босиљка Милић
појмовима
за гимназије и стручне
школе
Историја књижевности Јован Деретић,
за гимназије и стручне
Марија Митровић,
школе
Злата Бојовић
Граматика српскога
Живојин Станојчић,
језика за гимназије и
Љубомир Поповић
стручне школе
I – IV разред
Српски као нематерњи Јосип Буљовчић,
језик
Злата Јукић,
Радомир Бабин
Теорија књижевности
Иво Тартаља
за гимназије и стручне
школе
I – IV разред
Увод у општу
Ранко Бугарски
лингвистику
I – IV разред
Књижевност и српски
Петар Пијановић
језик за 1. разред
гимназије и средњих
школа
Одабране књижевне
Оливера Радуловић
интерпретације –
приручник за гимназије
и средње школе ( I – IV
разред)
Правопис српског
Милорад Дешић
језика- приручник за
школе
Приручник за основне и
средње школе
Школски правопис
Јован Јерковић,
српског језика Душанка Вујовић
приручник за основне и
средње школе
Граматологија,
Душанка Вујовић
прегледна граматика
српског језика -

Број и датум
решења министра
601-04-51/57 од
11.4.1991.

650-297/84 од
26.5.1984.
650-135/89 од
15.3.1989.
650-02-30/95-03 од
1.3.1995.
650-02-8/97-03 од
13.6.1997.
650- 02-207/89 од
15.3.1989.
650-02-24/2008-06
од 31.3.2008.
650-02-64/2009-06
од 11.09.2009.

650-02-4/99-02
од 22.01.1999.

650-02-26/2007-06
од 24.05.2007.
650-02-26/2007-06
од 24.05.2007.

„БИГЗ –
ШКОЛСТВО“
„KLETT“

„KLETT“

„НОВИ ЛОГОС“

„ЕДУКА“

приручник за основне и
средње школе
Читанка за 1. разред
средње школе
Читанка, српски језик и
књижевност за 1. разред
гимназије и средњих
стручних школа
Граматика, српски
језик и књижевност за 1.
разред гимназије и
средњих стручних школа
Граматика за 1. разред
гимназије и средњих
стручних школа
Читанка за 1. разред
гимназија и средњих
школа

Душко Бабић
Миодраг Павловић

650-02-380/2010-06
од 21.09.2010.
650-02-124/2012-06
од 13.8.2012.

Весна Ломпар

650-02-134/2012-06
од 13.8.2012.

Виолета Кецман,
Јадранка Милошевић,
Драгана Ћећез

650-02-274/2012-06
од 13.2.2013.

Ана Стишовић
Миловановић,
Оливера Радуловић,
Вукосава Живковић

650-02-215/2012-06
од 20.2.2013.

СТРАНИ ЈЕЗИК
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Енглески језик
за гимназије и стручне
школе
Енглески језик – радна
свеска
за гимназије и стручне
школе
Енглески језик
за филолошке гимназије

Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић

650-02-143/2007-06
од 17.7.2007

Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић

650-02-143/2007-06
од 17.7.2007.

Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић

650-02-43/2000-03
од 28.6.2000.

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Енглески језик
за гимназије и стручне
школе

601-04-51/61 од
11.4.1991

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Енглески језик
– други страни језик
(прва година учења) за
гимназије и
угоститељскотуристичку школу
Граматика енглеског
језика
за средње школе
Енглески језик –
лектира
за I–IV разред гимназије
Руски језик
за гимназије и стручне
школе
Руски језик

Љиљана Матић,
Катарина Ковачевић,
Стојанка,
Милосављевић
Јелена Ковачевић

Борис Хлебец.

650-02-48/93-01 од
18.4.1994

Веселин Костић

632-03-105/92-03 од
24.12.1994.

Марија Межински,
Александар Терзић

650-616/88 од
15.3.1989.

Предраг Пипер,

650-02-39/2000-03

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА

650-02-20/2001-03
од 12.6.2001.

УЏБЕНИКЕ“

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

– други страни језик
(прва година учења) за
гимназије и
угоститељскотуристичку школу
Граматика руског
језика
за средње школе
Руски језик – лектира
за I–IV разред гимназије
Руски језик уџбенички
комплет за први разред
гимназија и стручних
школа
Немачки језик
за гимназије и стручне
школе
Немачки језик
– други страни језик
(прва година учења) за
гимназије и
угоститељскотуристичку школу
Граматика немачког
језика
за средње школе
Немачки језик –
лектира
за I–IV разред гимназије
Граматика немачког
језика за средње школе

Марина Петковић,
Вучина Раичевић

од 19.6.2000.

Радмило Маројевић

650-3/7 од 26.1.1987.

Марија Межински

650-02-7190/96-02
од 25.7.1996.
650-02-155/2009-06
од 3.12.2009.

Француски језик
за гимназије и стручне
школе – први страни
језик – уџбеник
Француски језик
за гимназије и стручне
школе – први страни
језик – радна свеска
Француски језик –
други страни језик (прва
година учења) за
гимназије и
угоститељскотуристичку школу
Граматика француског
језика
за средње школе
Француски језик –
лектира
I–IV разред гимназије
Латински језик за 1.
разред средње школе

Биљана Вићентић,
Маријана Папрић,
Вера ЛазаревићВулевић
Мирица Тома

650-02-1/91 од
28.2.1991.

Живота Филиповић

601-04-51/68 од
11.4.1991.

Јован Ђукановић,
Зоран Жилетић

601-04-51/63 од
11.4.1991.

Савица Тома,
Мирко Кривокапић

632-03-114/92-03 од
9.11.1992

Јован Ђукановић,
Оливера Дурбаба

650-02-338/2008-06
од 2. 9. 2008. год.

Снежана Гудурић,
Живана Баратовић,
Ана Топољски

650-02-00162/200706 од 31.7.2007

Снежана Гудурић,
Живана Баратовић,
Ана Топољски,

650-02-162/2007-06
од 31.7.2007

Миланка Пере,
Вера Костић

650-01-16/95-03 од
13.4.1995.

Марко Папић

650-3/7 од 26.1.1987.

Бисерка Чорбе,
Весна Кајганић

650-02-58/96-03 од
23.7.1996.

Љиљана Вулићевић,
Мирјана Маскарели

601-04-51/71 од
11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Латински језик
за гимназије – I година
учења

Марјанца Пакиж,
Драгана
Димитријевић

650-00-62/2003-03
од 21.10.2003.

ЈП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Руско-српски и српскоруски речник за средњу
школу

Др Богољуб
Станковић

650-02-00437/201006 од 26.10.2010.

Граматика енглеског
језика са вежбањима

Љубица Поповић,
Вера Мирић

650-02-31/2009-06

Граматика енглеског
језика кроз текстове

Љубица Поповић,

од 29.12.2009.

„ЗАВЕТ”

Граматика руског језика

Предраг Пипер

„АКРОНОЛО“

New Opportunities PreIntermediate (уџбенички
комплет – уџбеник и
радна свеска)

650-02-662/2010-06
од 29.12.2010.

„АКРОНОЛО“

Success Pre –
Intermediate, енглески
језик за 1. разред
гимназија и средњих
стручних школа
( уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
Real Life – elementary,
eнглески језик за 1.
разред средње школе
(уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
English in Mind 1
енглески језик за 1.
разред средње
школе( уџбенички
комплет – уџбеник и
радна свеска)
Optimal A1, немачки
језик за 1. разред средње
школе( уџбенички
комплет – уџбеник и
радна свеска)
Optimal A2, немачки
језик за 1. и 2. разред
средње
школе( уџбенички
комплет – уџбеник и
радна свеска)
Belleville 1,
француски језик за 1. и

Michael Harris, David
Mower, Anna
Sikorzynska, Patricia
Reilly, Michael Dean,
Hanna Mrozovska
Stuart Mc Kinlay, Bob
Hastings, Lindsay
White, Rod Fricker

Martyn Hobbs, Julia
Starr Keddle, Liz
Foody, Nick Dawson,
Marta Uminska,
Dominika Chandler
Herbert Puchta, Jeff
Stranks

650-02-699/ 2010-06
од 03.02.2011.

Martin Muler, Theo
Scherling, Paul Rusch,
Lukas Wertenschlag

650-02-754/2010-06
од 03.02.2011.

Martin Muler, Theo
Scherling, Paul Rusch,
Lukas Wertenschlag

650-02-750/2010-06
од 04.02.2011.

Flore Cuny, AnneMarie Johnson, Audrey

650-02-839/2010-06
од 07.02.2011.

„ЗАВЕТ”

„АКРОНОЛО“

„DATA STATUS“

„DATA STATUS“

„DATA STATUS“

„DATA STATUS“

Марина Поповић
650-02-311/2009-06
од 13.05.2010.

650-02-702/2010-06
од 03.02.2011.

650-02-745/2010-06
од 03.02.2011.

„KLETT“

„KLETT“

„KLETT“

„EDUCATIONAL
CENTRE“

„OXFORD
CENTAR”
„EDUCATIONAL
CENTRE“

„EDUCATIONAL
CENTRE“

„EDUCATIONAL
CENTRE“

„EDUCATIONAL
CENTRE“

„EDUCATIONAL
CENTRE“
„THE ENGLISH
BOOK“

2. разред средње школе –
прва и друга година
(уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
Version Originale 1,
француски језик за 1.
разред средње школе
(прва година учења)
Direkt 1,
немачки језик за први
разред гимназије – пета
година учења
( уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
Version originale 2,
француски језик за 1.
разред средње школе
(пета година учења)
Innovations Elemantary
Pre-intermediate,
Intermediate, Upper –
intermediate – уџбеник
за филолошке гимназије
Upstream Advanced –
уџбеник за филолошке
гимназије
Elevator 2, енглески
језик за 1. разред средње
школе, девета година
учења (уџбеник и радна
свеска)
Just Right Intermediate,
енглески језик за 1. и
2.средње школе, девета и
десета година учења
(уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
Alltag Beruf&Co,
немачки језик за 1.
разред средње школе
(уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
Ungiorno in Italia
1,италијански језик за 1.
и 2. разред средње
школе – прва и друга
година учења
Nuovo progetto italiano
1, италијански језик за 1.
разред средње школе
Solutions pre
intermediate, енглески
језик за 1. разред

Ndata, Sylvia Lair

Monique
Denyer,Agustin
Garmendia, MarieLaure Lions-Olivieri
Ђорђе Мото
Весна Николовска
Леонора Ракићевић

650-02-875/2010-06,
од 10.02.2011.

Monigue Denyer,
Agustin
Garmendia,Corinne
Royer, Marie-Leure
Lions-Olivieri
Thomson

650-02-869/2010-06
од 11.03.2011.

Еxpress Publishing

650-02-222/2007-06
од 03.09.2007.

Linda Edvards, Annie
Taylor,
Lucy Norris

650-02-521/2010-06
од 04.04.2011.

Jeremy Harmer,
Ana Acavedo,
Cerol Lethaby,
Ken Wilson

650-02-519/2010-06
од 05.04.2011.

Norbert Becker,
Jörg Braunert

650-02-524/2010-06
од 04.04.2011.

Loredana Chiappini,
Nuccia De Filippo

650-02-533/2010-06
од 05.04.2011.

T. Marin,
S. Magnelli

650-02-517/201006/2010-06 од
04.04.2011.
650-02-291/2011-06
од 12.1.2012.

Tim Falla,
Paul A Davies

650-02-866/2010-06
од 07.02.2011.

650-02-215/2007-06
од 27.08.2006.

650-02-240/2012-06 од 20. разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења) – радна свеска Gateway B1. разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – радна свеска Way up 1. Злата Васић. .2012. разред гимназије и средњих стручних школа – уџбенички комплет Тачно и течно – граматика енглеског језика са вежбањима за гимназије и средње стручне школе ( I – IV разред) Привет 2. Paul A Davies 650-02-290/2011-06 од 12.4. Јелена Ковачевић 650-02-120/2012-06 од 17.8. dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt Paul Radley. енглески језик за 1. Annie Cornford 650-02-419/1/201106 од 30.3. Hans Georg Kallerhoff. енглески језик у 1. енглески језик за 1.2012.2012.2012. разреду средњих школа Eine kleine übungsgrammatik граматичка вежбања из немачког језика за средње школе Gateway A2. енглески језик за 1.3. Tim Falla.3. David Spencer 650-02-419/2011-06 од 30. Марија Лазовић 650-02-461/1/201106 од 23. David Spencer 650-02-420/1/201106 од 27.2012.2012. dr Tatjana Lischitzki. руски језик за 1. Elena Nadchuk. David Spencer 650-02-420/2011-06 од 27. енглески језик за 1. Iris Adler.3. Maike Heinz. разред средње школе New Horizons 1.1. Maria Manewitsch. енглески језик за 1.2012.3.2012. и 2.11. разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – уџбеник Gateway B1. Весна Николовска 650-02-415/2011-06 од 6.2012.„THE ENGLISH BOOK“ ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „KLETT“ ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „DATA STATUS“ „НОВИ ЛОГОС“ средњих школа (девета година учења) Solutions elementary. Joanna Collie. енглески језик за 1.2012. разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења) – уџбеник Gateway A2. Daniela Simons 650-02-233/2012-06 од 20.11.

Michael Duckworth.2013 Link Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper-mediate Уџбеник за гимназије Planet 1. Vaughan Jones. разред средње школе Le Nouveau Taxi. 650-02-241/2013-06 од 6. Chris Dawson Sue Kay.2013. Davies 650-02-75/2012-06 од 18. уџбеник за средње школе за ученике – почетнике 650-02-249/2012-06 од 18.1. и 2. Catherine Smith 650-02-139/2012-06 од 7. енглески језик за 1. Rosemary Nixon 650-02-141/2012-06 од 26. Sue Kay.2013.3. Philip Kerr.04.2013.2013. 2006 Hueber Verlag 650-02-147/2005-06 од 18. француски језик за 1. 3.3. Thomson 650-02-215/2007-06 од 27. Paul A. разред гимназије и средњих стручних школа Paula Cerdeira. разред средњих стручних школа (девета година учења) Solutions PreIntermediate (2nd edition).Тазем Манесорали Парне. Vaughan Jones. разред гимназије и средњих стручних школа New Inside Out PreIntermediate.3. разред гимназије и средњих стручних школа New Headway Elementary 4th edition. енглески језик за 1. енглески језик за 1.„DATA STATUS“ „DATA STATUS“ „KLETT“ „НОВИ ЛОГОС“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „EDUCATIONAL CENTRE“ „EDUCATIONAL CENTRE“ разред средње стручне школе Club prisma A2. енглески језик за 1. Љиљана Поша Tim Falla.3. Kathy Gude. Ana Romero 650-02-73/2012-06 од 9. разред средње школе (пета година учења) New Matrix PreIntermediate. Дана Крушилова. и 2. разред средњих школа New Inside Out Elementary.2. енглески језик за 1. Robert Menand.2013.08. Nathalie Hirschprung Карла Ткадлечкова. разред средње школе Chill out 1. John Soars 650-02-54/2012-06 од 7. 650-02-146/2012-06 од 26. енглески језик за 1.2. Helena Gomm. Laure Hutchings. Peter Maggs. Liz Soars. разред средње школе New Headway PreIntermediate 4th edition.3.3.2013. .2013. шпански језик за 1. 2. John Soars 650-02-55/2012-06 од 7. Liz Soars.2013. енглески језик за 1. 2005.

04. „EDUCATIONAL CENTRE“ Tangram 2 A Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 06.2007.2005 „EDUCATIONAL CENTRE“ Espresso 1. „OXFORD CENTAR” Enterprise I Express Publishing 650-02-222/2007-06 од 03.2007. 2006. 3 Hueber Verlag Themen aktuell 1 Themen aktuell 2 Themen aktuell 3 Tangram 1A Hueber Verlag Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 06. „OXFORD CENTAR” Upstream pre-intermediate Express Publishing 650-02-222/2007-06 од 03. „OXFORD CENTAR” Upstream interintermediate/B1+ Express Publishing 650-02-222/2007-06 од 03.10.2008. 12. „OXFORD CENTAR” Enterprise II Express Publishing 650-02-222/2007-06 од 03.2.09. 2006. . 2006. „EDUCATIONAL CENTRE“ Schritte International за гимназије и средње школе Hueber Verlag 650-02-121/2009-06 „EDUCATIONAL CENTRE“ Deutsch.09. 12. 2006. 6-00-212/2006-06 од 06.3 – за наставу италијанског језика у гимназијама и средњим стручним школама Luciana Ziglio Giovanna Rizzo 680-02-254/2008-06 од 24.09. „OXFORD CENTAR” Upstream upper intermediate/B1+ Express Publishing 650-02-222/2007-06 од 03. 2006.2007. 12.com за гимназије и средње школе Hueber Verlag 650-02-121/2009-06 „EDUCATIONAL CENTRE“ Ausblick – допуњено издање за средњу школу Hueber Verlag 6-00-147/2005-06 од 18. 2006.09.09. „EDUCATIONAL CENTRE“ Tangram 1B Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 06.09. 2006.2007. 12. 2. „EDUCATIONAL CENTRE“ Tangram Z Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 06.2007 „OXFORD CENTAR” Enterprise plus Express Publishing 650-02-222/2007-06 од 03. 12. „EDUCATIONAL CENTRE“ „EDUCATIONAL CENTRE“ 6-00-212/2006-06 од 06.Delfin 1. 12. 12.2007. „EDUCATIONAL CENTRE“ Tangram 2 B Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 06.

8. 650-02-414/2011-06 од 1.2013. 632-03-4/92-03 од 21.2012. 650-02-53/2002-03 од 24.2005. . Татјана Катић.2. разред гимназије Душан Илијин свих смерова Историја за 1.2002. Мирко разред гимназије Обрадовић Историја за 1. друштвеноДанијела језичког и Стефановић. Ферјанчић.1. друштвеноИвана Петровић језичког и Број и датум решења министра 601-04-66/91 од 20. Борислав Јовановић и др. читанка Раде Михаљчић за гимназије и стручне школе Историја Татјана Катић. 650-02-79/2005-06 од 12.2003.Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „KLETT“ ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „ФРЕСКА“ „НОВИ ЛОГОС“ ИСТОРИЈA Назив уџбеника Име/имена или другог аутора наставног средства Историја Милутин за трогодишње Перовић. за 1.1992 650-00-29/2003-03 од 4. Душко уџбеник историје Лопандић. Историја 1 за 1. природноРадивоје Радић.2. Љубомир Максимовић.7.2012. математичког Зорица смера Недељковић Историја 1.9.2013. Снежана разред општег.12.6.1. 650-02-129/2012-06 од 13. 650-02-118/2012-06 од 28. 650-02-290/2012-06 од 18. Петровић. основним и Слободан средњим школама Душанић.2012. 650-02-10/2012-06 од 4. за гимназије (сви Снежана смерови) Ферјанчић Европа у раном Смиља средњем веку Марјановић (додатак уз Душанић уџбеник историје за I разред гимназије природноматематичког смера) Историјски атлас Милош за наставу у Благојевић. стручне школе Новица Бојовић Историја Драгољуб Кочић за четворогодишње стручне школе Историјска Маријана Рицл.7. разред Владимир гимназије општег.1991.

Томислав разред гимназије Ракићевић. Винко разред гимназије Ковачевић. за стручне школе Географски Група аутора атлас за средње школе Географски Горан Јовановић атлас за основну и средњу школу ФизичкоГоран Јовановић географска карта Србије за основну и средњу школу Географија за 1.2006.2.03.2011. Драгослав Маринковић.4.2003. Душан Гавриловић Географија Мирко Грчић за I или II разред. 650-02-11/2003-03 од 18.6. Мирко Цвијан. Душан Дукић Географија Љиљана за гимназије Гавриловић.6.природноматематичког смера Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „ИНТЕР СИСТЕМ“ „ИНТЕР СИСТЕМ“ „KLETT“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ ГЕОГРАФИЈА Назив уџбеника Име/имена или другог аутора наставног средства Географија за 1.2003 650-02-12/2006-06 од 7. Босиљка Младеновић Кљајић Број и датум решења министра 601-04-150/91 од 20. Катица Пауновић 601-04-218/91 од 20.1991. 650-02-33/2003-03 од 27.03. 650-02-784/2010-06 од 07.2013. 650-02-178/2012-06 од 4. .2003. пољопривредне и економске Нада Шербан. Радиша Јанчић 650-02-45/2003-03 од 28. БИОЛОГИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора Број и датум или другог решења министра наставног средства Биологија за гимназије и пољопривредну школу Биологија за четворогодишње стручне школе осим медицинске.6. 650-02-787/2010-06 од 07.1991.2011.8. Вељко Терзија.6.

601-04-120/91 од 20. за 1.1991. Број и датум решења министра 601-04-92/91 од 20. 650-02-80-5/200806 од 30. стручне школе са четири часа наставе недељно Математика Радивоје за стручне школе Деспотовић.05.9.1987. са три часа наставе Ратко Тошић.7. 650-02-80-1/200806 од 30.05. .2008. 650-02-278/2008-06 од 21. алгебром 1 – Зоран Каделбург. 630-431/87 од 23. математичке Љубинка гимназије Петковић.1992.2008.2010. Душан Липовац Математика 1 – Живорад Ивановић збирка задатака и и Срђан тестова за први Огњановић разред гимназија и техничких школа Математика са Јован Кечкић збирком задатака за 1.6.JP „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ „СРПСКА ШКОЛА“ „КРУГ“ „КРУГ“ Екологија и заштита животне средине за стручне школе са једним часом недељно Иво Савић. за гимназије и Велимир стручне школе Сотировић. Вељко Терзија МАТЕМАТИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Математика Павле Миличић и за гимназије и др. Ненад Лазаревић 611-02-259/92-03 од 13.6.1991 650-02-353/2010-06 од 21. уџбеник са Срђан Огњановић збирком задатака за 1. 650-02-588/2010-06 од 26.10.2008. задатака из математике 1 Збирка задатака Владимир из математике Стојановић. недељно Бранимир Шешеља Збирка решених Вене Богославов.7. уџбеник са Михаило збирком задатака Вељковић. први разред гимназије Анализа са Ариф Золић.07.2010. разред Срђан Огњановић. разред математичке гимназије Геометрија – Милан Митровић.

1987. четворогодишње Милан Распоповић стручне школе Збирка задатака Татјана Бобић.6. и приручником за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе осим медицинске и текстилне школе и ветеринарског техничара Физика са Јеврем Јањић.1.2008. 650-02-280/2008-06 од 21.„KLETT“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Математика – уџбеник са збирком задатака за 1. лабораторијским Бранислав вежбама Цветковић.6.7.6. збирком задатака Мирослав Павлов.1987. 650-02-280/2008-06 од 21.2003.11. 601-04-181/91 од 20. 650-420/87 од 30. и приручником Станоје за лабораторијске Стојановић вежбе за трогодишње стручне школе Физика са Драгиша Ивановић збирком задатака и др.2006. 650-02-174/2012-06 од 24.2008. разред гимназије и средњих стручних школа Небојша Икодиновић ФИЗИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Физика Милан Распоповић за гимназије Збирка задатака Mилан из физике са Распоповић.6. . Број и датум решења министра 650-02-3043/03 од 17. 650-296/87 од 11.7. из физике са Милан Распоповић приручником за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе Физика са Јеврем Јањић.1991. збирком задатака Мирослав Павлов. Горан Кековић Физика за Татјана Бобић.2013. 650-02-16/2006-06 од 9.

6. 650-02-80-8/200806 од 30.2008. медицинску и пољопривредну школу Општа хемија Славољуб Ђукић.09.1. текстилну и ветеринарску школу Физика 1 – збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије Бранко Радивојевић Наташа Чалуковић 650-02-364/2010-06 од 21. 601-04-51/119 од 11.1. разред гимназије Физика 1 за први разред гимназије Физика 1 – за 1. разред гимназије Физика 1. . за трогодишње Милоје Ракочевић стручне школе осим хемијске и фризерске Неорганска Момчило Јоветић хемија Број и датум решења министра 650-506/88 од 2.4. Наташа Чалуковић 650-02-00374/201006 од 21.2013. уџбеник за 1.09. за гимназију Радивој друштвеноНиколајевић.4.6. Милена Богдановић.2010. за општу Милоје Ракочевић гимназију и гимназију природноматематичког смера.1991.1991.05.„КРУГ“ „КРУГ“ „КРУГ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „НОВИ ЛОГОС“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ и приручником за лабораторијске вежбе за медицинску.2013.1991 601-04-51/12 од 11. разред математичке гимназије Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 1. језичког смера и Милена четворогодишње Шурјановић стручне школе Хемија Розалија Хорват. ХЕМИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Општа хемија Розалија Хорват. 601-04-95/91 од 20. Наташа Чалуковић Бранислав Цветковић.2010. Милан Распоповић 650-02-120/2012-06 од 24. Горан Попарић 650-02-292/2012-06 од 24.1988.

6. разред средње школе Милена Шурјановић. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Рачунарство и Никола Клем информатика за гимназије и стручне школе Рачунарство и Мирсад Имамовић информатика за 1.01. разред средње школе Општа хемија за 1. за гимназију природноматематичког смера.2011.1999.03.2003.6.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „НОВИ ЛОГОС“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „SOHO GRAPH“ Назив издавача за гимназију друштвенојезичког смера и рударскoгеолошку и кожарску школу Збирка задатака из хемије за I и II разред. Лија Стефан 650-02-14/2003-03 од 2.1987. Татјана Недељковић 650-02-291/1/201206 од 22.8. МУЗИЧКА КУЛТУРА Назив уџбеника Име/имена аутора Број и датум или другог решења министра наставног средства .4.2013. Радивој Николајевић 650-404/87 од 30. разред гимназија и средњих стручних школа Број и датум решења министра 650-02-30/99-03 од 20. медицинску и пољопривредну школу Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије за гимназије и средње стручне школе Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије за 1.2009. Ђорђе Ћетковић. 650-02-681/2010-06 од 27. Миленко Тријић 650-02-496/2008-06 од 25.

2011.1 од 2 Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ JП „ЗАВОД ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Православни Игњатије Мидић катихизис за I и II разред средњих школа Упознај самога Јанош Пензес.2002.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Музичка култура за гимназије Музичка култура за средње школе Соња Маринковић „ДОМИНАНТА“ Водич кроз историју музике за средње школе ( I – IV разред) Упознајмо музику – музичка збирка за реализацију наставе музичке културе у гимназијама Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школе Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 од 14.4. Миливоје Драгутиновић 632-03-9/93-03 од 16.8.2010.1990.12. Невенка Здјелар Бањац – приређивач 650-02-305/2009-06 од 13.1993. себе – католички Андрија вјеронаук Копиловић за I разред средње школе Увод у ислам. Техника свирања на виолончелу за основне и средње музичке школе Бранислав Петровић 650-02-238/2011-06 од 10.05.2011.03.2005.2006. ЛИКОВНА КУЛТУРА Назив уџбеника Име/имена аутора Број и датум или другог решења министра наставног средства Ликовна култура за гимназије и стручне школе Видосава Галовић Бранка Гостовић 601-04-51/74 од 20.7. Мухамед Број и датум решења министра 650-02-38/2002-03 од 12. од 20. Бранка Радовић 650-02-724/2010-06 од 07. 650-02-49/2002-03 .1992. „МИСАО“ „УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Томислав Братић.12. 650-02-45/2005-06 од 19.10.7. 632-03-89/92-03 од 13.03.

Ilmudini– на албанском језику за I и II разред средњих школа Хамидулах од 12.2002. Гордана Број и датум решења министра 601-04-51/95 од 11. 650-02-75/2005-06 од 3. Радомир Бабин Књижевност и Петар Пијановић српски језик за други разред гимназија и средњих школа Читанка за 2. нематерњи Јосип Буљовчић. Број и датум решења министра 601-04-51/96 од 11. ДРУГИ РАЗРЕД Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „БИГЗ ШКОЛСТВО“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Назив уџбеника или Име/имена другог наставног аутора средства Читанка са Љиљана књижевнотеоријски Николић.2000.6. школе Љиљана Матић Енглески језик за филолошке гимназије Катарина Ковачевић. књижевности Марија Митровић за гимназије и стручне школе Српски језик као Злата Јукић.1991. 650-428/88 од 30.УЏБЕНИКЕ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Илмудин за I и II разред средњих школа Увод у ислам.1991 650-02-54/2000-03 од 29.8. м појмовима Босиљка Милић за гимназије и стручне школе Читанка Александар за гимназије и стручне Јовановић школе Историја Јован Деретић. год. 9.2002.8. Мухамед Хамидулах 650-02-49/2002-03 од 12.4.2012.1988 650-301/88 од 30.3.8. 650-02-397/200806 од 2.1988.2005.4. разред Душко Бабић средње школе СТРАНИ ЈЕЗИК Назив уџбеника или Име/имена другог наставног аутора средства Енглески језик Катарина за гимназије и стручне Ковачевић. . 650-02-598/201106 од 9.8. 2008.6.

Марковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Енглески језик – други страни језик (друга година учења) за гимназије и угоститељско-туристичку школу Руски језик за гимназије и стручне школе Јелена Ковачевић 650-02-44/2002-03 од 26.4. 650-02-97/2005-06 од 27.4. Руски језик – друга година учења (други страни језик) за гимназије и угоститељско-туристичку школу Немачки језик за гимназије и стручне школе Немачки језик – други страни језик (друга година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу Немачки језик уџбенички комплет за други разред гимназија и стручних школа Француски језик за гимназије и стручне школе Предраг Пипер. Бригите Симић 650-578/90 од 28. Марија Межински 650-27/90 од 5.1991. Вучина Раичевић 650-02-19/2003-02 од 16. разред гимназије Вера Костић. Миланка Пере 650-360/89 од 27. Живота Филиповић 601-04-51/68 од 11. Даница Павловић 650-02-156/2009-06 од 03.2005. Живана Баратовић.1989. Немања Влајковић.7.12.2002.2009. 601-01-51/97 од 11. разред гимназија и стручних школа Латински језик за 2.12.2.2009.12.1991.4.2003. Соња Узелац.4.1991.9.4. Ана Топољски 650-02-157/2009-06 од 3. разред средње школе Латински језик за 2. Љиљана Вулићевић Маријанца Пакиж. Снежана Гудурић. Александар Терзић. Милица Кисић 601-04-51/100 од 11. Нина Петровић Мирица Тома Биљана Аксентијевић.1990. . Тања Киселички Ваш. Француски језик – други страни језик (друга година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу Le francais j aime! Француски језик – уџбенички комплет за 2.1990.

2011. 650-02-31/2009-06 од 29. Марина Поповић 650-02-311/2009-06 „ЗАВЕТ” Граматика руског језика Предраг Пипер „АКРОНОЛО“ New Opportunities Intermediate (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-661/2010-06 од 29. Herbert Puchta.02. „АКРОНОЛО“ Success – Intermediate. Paul A Davies. Retta Dawson. и 2. енглески језик за 2. 650-02-701/2010-06 од 03. BOOK“ енглески језик за 2.02-908/2010-06 од 04. разред средње школе ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Michael Harris.2011.02. Peter Moor.02-749/2010-06 од 03. разред средње школе ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) „THE ENGLISH Solutions Intermediate.12.02-695/2010-06 од 03.02. Bob Hastings. Paul Rusch. Lindsay White.02. разред средње школе ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) „ DATA Optimal A2. „АКРОНОЛО“ „DATA STATUS“ English in Mind 2.2010. Theo Scherling.2011. немачки STATUS“ језик за 1. Tim Falla. .Anna Sikorzynska. Dominika Chandler 650. Jane Hudson 650.2009. Elizabeth Sharman.05. Вера Мирић Љубица Поповић. Patricia Reilly.2010. разред гимназија и средњих стручних школа ( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Real Life PreIntermediate.02.Michael Dean. David Mower. Hanna Mrozovska Stuart McKinlay. енглески језик за 2. Marta Uminska. Rod Fricker Sarah Cunningham. енглески језик за 2. Jeff Stranks 650. Lukas Wertenschlag 650-02-750/2010-06 од 04. и 3.2011.„ЗАВЕТ” Граматика енглеског језика са вежбањима Граматика енглеског језика кроз текстове Љубица Поповић.12.2011. Martin Muler. разред средње школе( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) од 13.

и 2. Aline Volte 650-02-838/2010-06 од 07. Ana Acavedo.средње школе.02. француски језик за 1. средње школе трећа и четврта година учења (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Elevator 3. Anne. Odile GrandClement. разред средње школе и за 3. 07.04. 07.енглески језик за 2.02. француски језик за 1. разред средње школе – прва и друга година учења Nuovo progetto italiano 2. и 2.2011. француски језик за 2. Monique Denyer.2011.650-02-839/2010-06 од Marie Johnson. Sylvia Lair Thiery Gallier. десета година учења (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Just Right Intermediate. S. енглески језик за 1. Loredana Chiappini. и 2. Émilie Perrichon. . Marin. 650-02-456/2011-06 од 29. разред гимназије и Весна средњих стручних школа Николовска.2011 Audrey Ndata. разред средње школе. девета и десета година учења (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Ungiorno in Italia 1. David Gray.италијански језик за 1.650-02-839/2010-06 од Marie Johnson. Juan Manuel Jimenez 650-02-520/2010-06 од 04. разред средње школе (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Version originale vert. Sylvia Lair Flore Cuny. Laetitia Pancrazi. немачки језик за Ђорђо Мото.2012.2. разред–средње школе – прва и друга година учења (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Belleville 1.04. Magnelli 650-02-518/2010-06 од 05. Audrey Ndata.2011.2011.04. француски језик за 1. и 4. Ken Wilson 650-02-519/2010-06 од 05. и 2. Stéphanie Templier Direkt 2. Christian Ollivier. разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења) Flore Cuny. и 2.2.2011. Anne.2011. 2. Jeremy Harmer.италијански језик за 2. Cerol Lethaby. разред–средње школе – прва и друга година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Belleville 2. T.2012. Nuccia De Filippo 650-02-533/2010-06 од 05. (шеста година учења) Леонора Ракићевић.02. Беата 650-02-532/2011-06 од 7. Michael Downie.04.„ DATA STATUS“ „ DATA STATUS“ „ DATA STATUS“ „EDUCATIONAL CENTRE“ „EDUCATIONAL CENTRE“ „EDUCATIONAL CENTRE“ „EDUCATIONAL CENTRE“ „KLETT“ „KLETT“ Belleville 1.

и 2.3. 650-02-49/2012-06 од 7. и 2.2012. Hans Georg Kallerhoff.2012. разред гимназије и средњих стручних школа „НОВИ ЛОГОС“ Solutions Intermediate Tim Falla. dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt „НОВИ ЛОГОС“ New Horizons 2. Davies.2.4. 650-02-418/1/2011-06 од 27.2012. разред гимназије и средњих стручних школа – радна свеска „KLETT“ Way up 2. енглески језик за 2. 650-02-418/2011-06 од 27. разред Duckworth. енглески језик за 2. Laure Hutchings. Злата Васић.2013 . Maria Manewitsch. гимназије и средњих Rosemary Nixon стручних школа „THE ENGLISH New Inside Out Sue Kay.3. француски језик за 1. разред Jane Hudson средње школе „THE ENGLISH New Headway Liz Soars.2012.2.Q. разред средње школе Ћвиковска. и 3. Vaughan BOOK“ Intermediate. разред средње Daniela Simons стручне школе „DATA STATUS“ Club Prisma А2/B1. енглески Paul Radley. Elena Nadchuk. Paula Cerdeira. 650-02-528/2011-06 од 23. 650-02-141/2012-06 од 26.3.3. BOOK“ Intermediate 4th edition. енглески језик за 2. 650-02-72/2012-06 од 4. разред гимназије и средњих стручних школа – уџбеник „THE ENGLISH Gateway B1+.3.2013 650-02-190/2012-06 од 26. енглески BOOK“ језик за 2.3. 650-02-233/2012-06 од 20. Олга Вомачкова David Spencer Annie Cornford Joanna Collie.„THE ENGLISH BOOK“ Gateway B1+.2013. Robert Menand. и 3. Mitchell B1. енглески Paul A. енглески Michael језик за 1.2. Maike Heinz. Марија Лазовић Iris Adler. разред средње школе Nathalie Hirschprung „DATA STATUS“ Traveller Intermediate H. разред гимназије и средњих стручних школа „DATA STATUS“ Привет 2. John Soars енглески језик за 2. dr Tatjana Lischitzki.2012. и 2.2013. BOOK“ Intermediate.11. шпански језик за 2. 650-02-79/2012-06 од 25. године 650-02-239/2012-06 од 20. енглески Jones. Anna Romero разред средње школе „DATA STATUS“ Le Nouveau Taxi. и 3. 650-02-75/2012-06 од 18. (2nd edition). и 3.2013.11. 650-02-242/2012-06 од 6. језик за 2. руски језик за 1.2013.2013. језик за 2. разред гимназије и средњих стручних школа „THE ENGLISH New Matrix PreKathy Gude. Philip Kerr.

гимназију Милош Калезић природно- Број и датум решења министра 650-02-15/2006-06 од 23.6. 650-02-193/2012-06 од Jayne Wildman 26. разред гимназије и средњих стручних школа Ceri Jones.1991.2013 ИСТОРИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Историја Иван Бецић за четворогодишње стручне и уметничке школе Историја Смиља за гимназије Марјановић општег и Душанић.6. и 3.језик за 2. 650-02-65/2012-06 од 25.2013. Helena Gomm.2006.1991 Број и датум решења министра 650-02-36/2003-03 од 18. и 3. разред гимназије и средњих стручних школа „THE ENGLISH BOOK“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „ФРЕСКА“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ New Martix Intermediate. разред гимназије Александар природноКрстић математичког смера ГЕОГРАФИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Географија Владимир Ђурић за гимназије БИОЛОГИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Биологија за Бригита Петров. Биљана Крстић.3.2003.6. Chris Dawson Kathy Gude. . друштвеноМарко Шуица језичког смера Историја Сима Ћирковић за гимназију природноматематичког смера Историја за 2.1. Peter Maggs. 601-04-112/91 од 20. 650-02-53/2002-03 од 24.8.9. енглески језик за 2.2002. Број и датум решења министра 601-01-194/91 од 20.

601-04-124/91 од 20.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ математичког смера и за пољопривредног техничара Биологија за гимназију друштвенојезичког смера Биологија за општу гимназију Бригита Петров.1991. .1991.2003 650-02-44/2003-03 од 28. Радомир Коњевић. Дмитар Лакушић. за гимназију Срђан Огњановић. Милош Калезић.4. 650-02-277/2008-06 од 21. за гимназије и Живорад Ивановић четворогодишње стручне школе са четири и пет часова недељно Збирка решених Вене Богославов задатака из математике 2 650-02-47/2003-03 од 28. 601-04-51/129 од 11.8. Слободан Јовановић Бригита Петров.1991. Радомир Коњевић. Број и датум решења министра 601-04-51/147-91 од 20.2008.7. природноЖиворад Ивановић математичког смера Математика Бранимир за општу Шешеља и други гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно Збирка задатака Владимир Мићић. Милош Калезић.6.8.2003.6. из математике Срђан Огњановић. МАТЕМАТИКA Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Математика Владимир Мићић.

Огњановић Јован Кечкић 650-02-589/2010-06 од 26. Слободанка Кечкић 601-04-174/91 од 11. разред математичке гимназије Радивоје Деспотовић и др. 650-02-80-6/2008Живорад Ивановић 06 од 30.4.2008. геолошку. саобраћајну. разред гимназије Анализа са алгебром 2 – уџбеник са збирком задатака за 2. трговинску.1991.10.4. Збирка задатака из математике за стручне школе са два и три часа наставе недељно Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа Математика са збирком задатака за 2.2010.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ „СРПСКА ШКОЛА“ „КРУГ“ „КРУГ“ Математика за четворогодишње школе са три часа недељно и трогодишње школе: прехрамбену. разред математичке гимназије Тригонометрија – уџбеник са збирком задатака за 2. хемијску и дрвопрерађивачку Математика за трогодишње школе: пољопривредну. машинску. 601-04-121/91 од 20. Зоран Каделбург. Оливера Стојковић. Владимир Мићић. шумарску.07.05.05. .6. Срђан Огњановић 650-02-80-2/200806 од 30. угоститељску и текстилну Бранимир Шешеља и др. грађевинску.1991 Живорад Ивановић 650-02-293/2010-06 и Срђан од 21. економску. Ђорђе Дугошија.2008.1991. 601-04-51/128 од 11. Јован Кечкић.2010.

6. вежбама Бранислав за гимназију Цветковић природноматематичког смера Физика са Драгиша Ивановић збирком задатака и др. лабораторијским Јован Шетрајчић. и приручником за лабораторијске вежбе за четворогодишње школе осим медицинске и текстилне и ветеринарског техничара Физика са Бранко збирком задатака Радивојевић.6.2005. вежбама Бранислав за гимназију Цветковић општег типа и друштвенојезичког смера Физика Милан за гимназију Распоповић. природноЈован Шетрајчић.8.8. лабораторијским Јован Шетрајчић.2005. математичког Зоран Распоповић смера Физика – збирка Милан задатака са Распоповић. и приручником Јеврем Јањић. .2005. општег типа и Јован Шетрајчић.1987. језичког смера Физика – збирка Милан задатака са Распоповић. 650-483/88 од 30.1988 650-420/87 од 30.8. 650-02-78/2005-06 од 2.Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ ФИЗИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Физика Милан за гимназију Распоповић.8. 650-02-83/2005-06 од 2.2005. за лабораторијске Мирослав Павлов вежбе за медицинску и текстилну школу и ветеринарског техничара Број и датум решења министра 650-02-80/2005-06 од 2. 650-02-81/2005-06 од 2. друштвеноЗоран Распоповић.

Наташа Чалуковић 650-02-80-9/200806 од 30.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ „КРУГ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Физика за 2.2008. друштвеноРаде Марковић језичког смера и четворогодишње школе: рударскогеолошку.1991. разред гимназије Татајана Бобић.6.2009.07. . ХЕМИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Неорганска Розалија Хорват хемија за општу и гимназију природноматематичког смера.1994. практикум Момчило Јоветић за гимназије Неорганска Снежана Рајић хемија за 2. разред Број и датум решења министра 650-02-48/93-01 од 18. Милан Распоповић 650-02-9/2009-06 од 24.4. разред математичке гимназије Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. 650-02-113/2011-06 од 22. Наташа Чалуковић 650-02-375/2010-06 од 21. графичку.4.2009.1988.2010. Милан Распоповић 650-02-10/2009-06 од 24.07. 601-04-185/91 од 20. 650-177/88 од 14. трговинску и угоститељску Хемијски Славко Нешић. пољопривредну и медицинску школу Органска хемија Владимир за гимназију Павловић.09. Татајана Бобић.2011. разред четворогодишњих средњих стручних школа Физика 2 – уџбеник за 2.05. разред четворогодишњих средњих стручних школа Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за 2. шумарску.02.

разред Требјешанин гимназије и 2.2006.08. разред средње стручне школе. и 3. 6-00-744/2005-06 од 14. подручје рада Економија.2012. Број и датум решења министра 650-02-724/2010-06 од 07. Број и датум решења министра 650-02-733/2010-06 од 4. разред гимназије Апостоловић и 2. администрација МУЗИЧКА КУЛТУРА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Мала историја Бранка Радовић музике – уџбеник музичке уметности за средње школе Водич кроз историју музике за средње школе Оливера Ђурић Број и датум решења министра 650-02-54/2003-03 од 15.гимназије природноматематичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „НОВИ ЛОГОС“ Назив издавача „УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ“ „ДОМИНАНТА“ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Рачунарство и Никола Клем информатика ПСИХОЛОГИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Психологија Жарко за 2.03. право и администрација Психологија 2 – за Биљана Милојевић 2. право.1.2003.9. разред подручја рада економија.03. 650-02-521/2011-06 од 26.2011. и 3. .2011.

1988.ТРЕЋИ РАЗРЕД Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Назив уџбеника или Име/имена другог наставног аутора средства Читанка са Љиљана књижевнотеоријски Николић. осим економске и угоститељскотуристичке Енглески језик – други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељскотуристичку школу Руски језик за гимназије JП „ЗАВОД ЗА Руски језик JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Број и датум решења министра 601-04-51/95 од 11.2001.2.09.4. Александар Терзић. разред гимназије и средњих школа Српски језик као Јосип Буљовчић. 601-4-13/91 од . нематерњи Радомир Бабин СТРАНИ ЈЕЗИК Назив уџбеника Име/имена или другог аутора наставног средства Енглески језик Гордана Грба за гимназије Енглески језик Катарина за филолошке Ковачевић.2005. 650-02-113/200906 од 11. гимназије Гордана Марковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Енглески језик за стручне школе. 650-42/90 од 12.1991.1988. Јелена Ковачевић 650-02-52/2005-06 од 23.9. м појмовима Босиљка Милић за гимназије и стручне школе Историја Јован Деретић.3. Број и датум решења министра 650-214/45-88 од 14.6. 650-02-40/2001-03 од 24.1990.1991.04.5. 650-428/88 од 30.1991.4. Марија Межински. Ивана Секицки Богољуб 610-3/51 од 17. књижевности Марија Митровић за гимназије и стручне школе Књижевност и Петар Пијановић српски језик за 3. Љиљана Матић. Катарина Ковачевић 650-576/90 од 28.2009.

Вучина Раичевић 650-204/89 од 15.1990.12. Персида Ћуић.7. Предраг Пипер.1988.4.УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „ЗАВЕТ” за стручне школе. Даница Павловић Миланка Пере.3. Нада Петровић 650-02-23/94-03 од 8.1991.10. Андреј Тарасјев. Немачки језик за средње школе.3. 650-483/90 од 11.1994.3.2001. Александра Беговић. Биљана Аксентијевић.1989.2009. Сузана Попов 650-02-50/2005-06 од 31.5. Нада Поткоњак 650-214/62-88 од 14. Вера Костић.1989. 650-02-31/2009-06 Вера Мирић од 29. осим економске и угоститељскотуристичке Француски језик – други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељскотуристичку школу Граматика енглеског језика са вежбањима Соња Узелац 632-02-17/92-03 од 24.1989.1992 Живота Филиповић 650-179/89 од 15.3.2005. Марија Бачвански 650-215/89 од 15. Стојадин Костић 28. Љубица Поповић. . осим економске и угоститељскотуристичке Руски језик – други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељскотуристичке школе Немачки језик за гимназије Станковић. осим eкoномске и угоститељскотуристичке Немачки језик други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељскотуристичку школу Немачки језик – лектира за III и IV разред гимназије Немачки језик – пословно дописивање за III и IV разред Француски језик за гимназије Француски језик за стручне школе.2.5. 650-73/2000-03 од 20.

12. 650-02-667/2010-06 од 29. „АКРОНОЛО“ „АКРОНОЛО“ „EDUCATIONAL CENTRE“ „DATA STATUS” „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „DATA STATUS“ „DATA STATUS“ Just Right Upper Intermediate (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Objective First Certificate.12. Wendy Sharp 650-02-753/2010-06 од 29. енглески језик за 3. немачки језик за 3. Theo Scherling.2010. разред средње школе Optimal B1.12. Ken Wilson 650-02-693/2010-06 од 29. Carol Lethaby. Herbert Puchta. Jeff 650-02-755/2010-06 Stranks од 03.2011. Tim Falla. 650-02-515/2010-06 од 21.2010.02-914/2010-06 од 03.12.2011. Patricia Reilly. енглески језик за 3. енглески језик за 3. Peter Moor.Граматика енглеског језика кроз текстове Љубица Поповић.05. Jane Hudson 650. Rod Fricker 650-02-700/2010-06 од 29. Helen Schmitz. Marta Uminska. Hanna Mrozovska Jeremy Harmer.2010.Michael Dean.2010.02.12.2011. Jennifer Parsons. Martin Muler. разред средње школе Solutions Upper – Intermediate. енглески језик за 2. „ЗАВЕТ” Граматика руског језика Предраг Пипер „АКРОНОЛО“ Success Uper Intermediate (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Real Life – Intermediate (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) New Opportunities Upper – Intermediate (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) Jane Comyns Carr. Tim Falla.02-908/2010-06 од 04.Anna Sikorzynska. Annette Capel. разред средње школе Марина Поповић 650-02-311/2009-06 од 13.2011. и 4. Ana Acevedo. Paul Rusch 650-02-751/2010-06 од 03. и 3. . Dominika Chandler Michael Harris. Lukas Wertenschlag. Paul A Davies 650. и 4.02. David Mower. Sarah Cunnigham. Patricia Reilly.2010.2010.02. разред средње школе Solutions Intermediate. разред средње школе English in Mind. Paul A Davies. и 4.02.

и 4. 650-02-532/2011-06 од 7.3. Christian Ollivier. и 4. 650-02-418/2011-06 од 27. Fabrice Barthélémy. француски језик за за 3. са радном свеском (први страни језик) Version originale vert. француски језик за 3. Stéphanie Templier 650-02-417/2011-06 oд 9. и 4. и 3. разред средње школе „EDUCATIONAL CENTRE“ Nuovo progetto italiano 3. . L.2012. Laetitia Pancrazi. енглески језик за 2. A. Сунчица Бошковић Клос. 650-02-535/2010К06 од 04.3. Bidetti.2012. разред средње школе Ungiorno in Italia.04. Беата Ћвиковска. Олга Вомачкова David Spencer 650-02-468/2011-06 од 1. немачки језик за 3.2012. Loredana Chiappini. разред гимназије и средњих стручних школа – радна свеска Version Originale violet. разред гимназије и средњих стручних школа (трећа и четврта година учења) Direkt 3.2. и 4. ( трећа и четврта година учења) Quoi de neuf? – француски језик за 3. Ђорђо Мото. Леонора Ракићевић.02.2012. Вера Јовановић Monique Denyer.„ DATA STATUS“ Belleville 3. разред гимназије и средњих стручних школа – уџбеник Gateway B1+. Aline Volte. Émilie Perrichon.04. Vicki Moore T. Marin.Piccolo 650-02-837/2010-06 од 07. Nuccia De Filippo 650-02-534/2010-06 од 05.8. разред гимназије и средњих стручних школа (седма година учења) „EDUCATIONAL CENTRE“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „KLETT“ „KLETT“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „KLETT“ Gateway B1+. Тамара Деспотовић Ћурчић. Annie Cornford 650-02-418/1/201106 од 27. италијански језик за 3. и 4. енглески језик за 2. италијански језик за 3. Émilie 650-02-132/2012-06 од 13.2011. Весна Николовска.2012.2. M. Odile GrandClement.2011.2011. Dominici. разред гимназије. разред гимназије Thiery Gallier.3. француски језик за 3. Christine Kleszewski. разред средње школе. и 3.2012.

Upper John Soars.разред гимназије и средње стручне школе Way up 3.2013. 650-02-181/2012-06 од 25. и 3. разред средње Rónán McGuinness стручне школе Le Nouveau Taxi.2013. 650-02-49/2012-06 од 7.3. Helena Gomm. 650-02-192/2012-06 од 7. Vaughan Upper Jones. школе Irmgard Wielandt Traveller B1+. edition). енглески језик за 3.2013. Intermediate. руски Maike Heinz. Anna Romero и 4. Davies. H. разред средње школе Привет 3. разред Johnson. енглески језик за 3.2013. Sylvie Wuattier New Horizons 3.3. енглески језик за 3. разред средње школе New Headway Liz Soars. Daniela Simons. Intermediate 4th John Soars edition. Злата Васић. Chris и 4. француски језик за Anne-Marie 3. Peter Maggs.2. Nachuk. 650-02-74/2012-06 од 25. 650-02-242/2012-06 од 6.2012.3.2. енглески језик за 2. 650-02-237/2012-06 од 20. 650-02-235/2012-06 . шпански језик за 3.11. и 4. разред средњих школа Tourism 1. Maria разред средње Manewitsch. 650-02-71/2012-06 од 4. Paul Radley. 650-02-82/2012-06 од 21. Sylvia Wheeldon енглески језик за 3.2. Joanne Collie.(први страни језик) „НОВИ ЛОГОС“ „DATA STATUS“ „DATA STATUS“ „DATA STATUS“ „DATA STATUS“ „KLETT“ „НОВИ ЛОГОС“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH Perrichon. разред гимназије и средњих стручних школа New Inside Out Sue Kay. 650-02-87/2012-06 од 4.2013.2013. и 4. Elena језик за 3.3. Paula Cerdeira. разред Dawson средњих школа New Headway Liz Soars. 650-02-194/2012-06 од 7. разред гимназије и Марија Лазовић средњих стручних школа Solutions Tim Falla. Mitchell енглески језик за 3.2013. Intermediate. енглески Jane Hudson језик за 2. Robin Walker. и 4.1.2013.2013. и 3. Philip Kerr.Q.2. Robert Menand. и 4. Intermediate (2nd Paul A. Martine средње школе Linkoln Club Prisma B1.

енглески језик за 3.2013.2013.4. Jayne Wildman 650-02-193/2012-06 од 26. и 4. разред гимназије и средњих стручних школа Pro File 1.3. Chris Dawson 650-02-190/2012-06 од 26.2013. енглески језик за 3.2013. ИСТОРИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Историја Радош Љушић за гимназије општег и Број и датум решења министра 650-02-255/2007-06 од 7. .3.3. разред гимназије и средњих стручних школа New Inside Out Intermediate. енглески језик за 2.9. Jayne Wildman 650-02-157/2012-06 од 26. и 4. разред гимназије и средњих стручних школа Gateway B2. Jon Naunton. Ceri Jones. Mark Tulip 650-02-236/2012-06 od 10. разред средњих стручних школа(подручје рада економија. разред средњих стручних школа (подручје рада трговина.2013. и 3. разред гимназије и средњих стручних школа New Martix Intermediate. Kathy Gude. енглески језик за 2. и 3. Frances Treloar. угоститељство.2013. Sue Kay. енглески језик за 3.3. туризам) New Martix Upper Intermediate. Helena Gomm.2007. David Spencer. Vaughan Jones. Anna Cole 650-02-195/2012-06 од 26.3. Peter Maggs. Kathy Gude. администрација – образовни профил: економски техничар) Keith Harding oд 26. право.BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ енглески језик за 3. Philip Kerr.

8. разред гимназије природноматематичког смера и 4. разред опште гимназије и 3. разред друштвенојезичког смера Историја за 3.2.09.2002.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „ФРЕСКА“ „ФРЕСКА“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ друштвенојезичког смера Читанка са радном свеском из историје Историја за III разред гимназије природноматематичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвенојезичког смера Историја за трећи разред гимназије природноматематичког смера и четври разред гимназије општег и друштвенојезичког смера Историја за 3. Ђорђе Ђурић. разред друштвенојезичког смера Радош Љушић 650-02-39/2006-06 од 15.2013. Коста Николић. гимназије Љиљана Гавриловић.2008. Светлана Радовановић.7. . Снежана Ђурђић Број и датум решења министра 650-02-286/2008-06 од 21. Миломир Степић. Љубодраг Димић 650-02-116/2012-06 од 29.5. Момчило Павловић 650-02-547/2010-06 од 21. ГЕОГРАФИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Географија Мирко Грчић.2006. Момчило Павловић. Радош Љушић.2010. Никола Жутић. Радош Љушић 650-02-405/2011-06 од 7. Зорица Шпадијер 650-02-16/2002-03 од 23.2012.1. за III разред Стеван Станковић.

угоститељску и правну Збирка решених Вене Богославов. задатака из математике 3 Број и датум решења министра 650-02-30/2004-03 од 27.Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БИОЛОГИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Биологија Гордана Цвијић.1988. 650-166/89 од 26.2008.7. друштвеноНадежда језичког смера Недељковић. Александра Кораћ. општег смера Надежда Недељковић МАТЕМАТИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Математика Јован Кечкић за општу гимназију и гимназију природноматематичког смера Математика Градимир за гимназију Војводић. Број и датум решења министра 650-210/88 од 28. 650-02-27/2004-03 од 27.7. шумарску.12. 650-02-36/2004-03 од 1. за гимназију Јелена Ђорђевић.2004. за гимназију Јелена Ђорђевић. смера и III Радомир Коњевић разред пољопривредне школе: пољопривредни техничар Биологија Гордана Цвијић. трговинску. друштвено-језичког Ђура Паунић.6.1989. . смера и Ратко Тошић стручне школе: медицинску.2004.2004. дизајнерску.4.9. за гимназију Јелена Ђорђевић. Гордана Матић. природноНадежда математичког Недељковић. 650-02-275/2008-06 од 21. Драгана Цветковић Биологија Гордана Цвијић.

1989. кожарску.1989. лабораторијским Бранислав вежбама Цветковић за гимназију природноматематичког смера Физика Милан 650-02-80-3/200806 од 30.05. грађевинску. 650-43/89 од 26.7. прехрамбену и економску и за техничара за пејзажнуархитектуру Математика за трогодишње стручне школе Душан Георгијевић.2007.3. Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа Анализа са алгебром 3 – уџбеник са збирком задатака за 3. 650-02-145/2007-06 од 17.7.2010.2008.6. текстилну. Огњановић Зоран Каделбург.2007. 650-02-149/2007-06 .1989. графичку.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ „КРУГ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА Математика за четворогодишње стручне школе: машинску. дрвопрерађивачку и хемијску Математика за четворогодишње школе: геолошку.07. 650-42/89 од 15. Градимир Војводић и др. електротехничку. Број и датум решења министра 650-02-145/2007-06 од 17. саобраћајну. Срђан Огњановић ФИЗИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Физика Милан Распоповић за гимназију природноматематичког смера Физика – збирка Милан задатака са Распоповић. разред математичке гимназије Живорад Ивановић 650-02-332/2010-06 и Срђан од 21. Милутин Обрадовић 650-415/89 од 26. Владислав Милошевић и др. Владимир Мићић. рударску.6.

УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ „КРУГ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ за гимназију општег и друштвенојезичког смера Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвенојезичког смера Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за четворогодишње школе: медицинску.2007. текстилну и кожарску и за ветеринарског техничара Физика 3 . 650-02-80-10/2008Весна Рапаић 06 0д 27.6.2007 Јеврем Јањић. Бранислав Цветковић.за 3.7. Мирослав Павлов. Физика 3 – уџбеник за 3. Милан Распоповић 650-02-149/2007-06 од 17. Наташа Каделбург.1989. практикум Момчило Јоветић за гимназије Број и датум решења министра 650-168/89 од 15.1989. разред гимназије Распоповић. Бранко Радивојевић 650-423/89 од 26. разред математичке гимназије Наташа Каделбург.1989.2010.6. 650-02-379/2010-06 Коста Панић од 21.05. ХЕМИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Хемија за општу Александра гимназију и Стојиљковић гимназију природноматематичког смера. 650-574/89 од 26.3. Зоран Распоповић од 17. .7.2008. пољопривредну и фризерску школу Хемијски Славко Нешић.09. медицинску.

2010.2004.9. медицинску школу и за ветеринарског техничара Јанош Чанади. Број и датум решења министра 632-02-71/92-03 од 13. .1993.8. стручних школа и Сретен Петровић IV разред гимназије Социологија за 3. Број и датум решења министра 632-02-85/92-03 од 6. 650-02-36/93-02 од Велимир Попсавин 16.1992. Група аутора: разред средње Владимир стручне школе и 4.09.1992.разред гимназије ФИЛОЗОФИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Логика Михаило за гимназије и Марковић правнобиротехничку школу СОЦИОЛОГИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Социологија Милован за III разред Митровић. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Рачунарство и Душан Тошић информатика за све гимназије Рачунарство Милан Чабаркапа иинформатика – уџбеник са збирком задатака за 3. Вулетић.7. 650-02-377/2010-06 од 21.7.2010.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Збирка задатака из хемије за III и IV разред општe гимназијe и гимназијe природноматематичког смера. 650-02-546/2010-06 од 26. Младен Број и датум решења министра 650-02-53/2004-03 од 7.10.

за III разред Стеван Лилић стручних школа и IV разред гимназије Устав и права Славко Тадић грађана за 3.09.2006.2006.03. уџбеник за 4.9.9. Лидија Жупанић уџбеник за 3. Вера Вратуша и др. и 4.2013. Шуица 650-02-135/2012-06 од 14. 650-02-290/2008-06 од 02. Владимир Вулетић УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Устав и права Светислава грађана Булајић. разред стручних школа и 4. 6-00-744/2005-06 од 14.03.2008.1. разред гимназије и 3.2012. Број и датум решења министра 650-02-127/2012-06 од 5. и 4. 650-02-279/2012-06 од 28.2011. разред средњих стручних школа Лазић. Број и датум решења министра 650-02-724/2010-06 од 07. разред гимназије и 3. Број и датум решења министра 650-02-1052/200606 од 10. .9. разред гимназије Устав и права Владимир Ђурић грађана за 4.разред гимназије „KLETT“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „НОВИ ЛОГОС“ Назив издавача „УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ“ „ДОМИНАНТА“ Назив издавача „KLETT“ Социологија. разред средњих стручних школа МУЗИЧКА КУЛТУРА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Мала историја Бранка Радовић музике – уџбеник музичке уметности за средње школе Водич кроз историју музике за средње школе Оливера Ђурић ЛИКОВНА КУЛТУРА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Ликовна култура.2012.

.1. Број и датум решења министра 650-214/49-88 од 14.1991. Јосип Буљовчић СТРАНИ ЈЕЗИК Назив уџбеника или Име/имена другог наставног аутора средства Енглески језик Гордана Грба. 650-380/90 од 28.07.1990.4.6.разред гимназије друштвенојезичког смера и специјализованофилолошка одељења Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Православни Игњатије Мидић катихизис за III и IV разред средњих школа Број и датум решења министра 650-02-103/2005-06 од 11. нематерњи језик Злата Јукић.6.1988 601-04-196/91 од 20. м појмовима Босиљка Милић за гимназије и стручне школе Књижевност и Петар Пијановић српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа Српски као Радомир Бабин.6. за гимназије Карин Радовановић Енглески језик Катарина за стручне школе осим Ковачевић.2006. 650-02-152/201006 од 21.1989. економске и Љиљана Матић угоститељскотуристичке Број и датум решења министра 650-648/89 од 26. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Назив уџбеника или Име/имена другог наставног аутора средства Читанка са Љиљана књижевнотеоријски Николић.2010.

2002. Стојадин Костић.1992.3. Јелена Ковачевић 650-02-27/200606 од 15.4. Веран Станојевић 650-02-12/97-03 од 2. Бранка Станковић 610-3/51 од 17.1990 632-03-26/92-03 од 4. осим економскe и угоститељско- Биљана Аксентијевић 601-04-198/91 од 20. Персида Ћујић.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Енглески језик Гордана за филолошке гимназије Марковић.4. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Француски језик за гимназије Нада Петровић. .10. Андреј Тарасјев.4.1997. Живота Филиповић.7. 632-01-79/92-03 од 15. Предраг Пипер.2006.8.1991.2000. Вучина Раичевић 650-422/90 од 11. Зузана Попов Бранислава Поповић 650-02-33/200003 од 23.1991. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Француски језик за стручне школе.1990. Катарина Ковачевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Енглески језик– други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељскотуристичку школу Руски језик за гимназије JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Руски језик за стручне школе осим економске и угоститељскотуристичке JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Руски језик други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељскотуристичку школу Немачки језик за гимназије JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Немачки језик за стручне школе осим екoномске и угоститељскотуристичке Немачки језик други страни језик (четврта година учења) за гимназијe и угоститељскотуристичку школу 650-02-22/200203 од 5.6. Александра Беговић.1992.6. Зоран Кукић 650-209/90 од 12. Александар Терзић. Марија Межински Богољуб Станковић.6.

Paul Kelly 650-02-911/201006 од 10. 650-02-751/201006 од 3. . разред средње школе) „ DATA Belleville 3.2011. и 4. Wendy Sharp 650-02-753/201006 од 29.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ туристичке Француски језик – други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељскотуристичку школу Граматика енглеског језика са вежбањима „ЗАВЕТ” Граматика енглеског језика кроз текстове „ЗАВЕТ” Вера Кости Миланка Пере 650-589/89 од 26.6. Марина Поповић Граматика руског језика Предраг Пипер 650-02-311/200906 од 13.12.2009.02.12. AlineVolte. Caroline Krantz.2011.12. 650-02-837/201006 од 07.2011.2011. разред средње школе „DATA STATUS“ English in Mind. STATUS“ француски језик за за 3.2010.02. Paul A Davies 650-02-752/201006 од 29. разред средње школе) „DATA STATUS” English in Mind 4 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) „THE ENGLISH Solutions Upper BOOK“ Intermediate. Paul Rusch Herbert Puchta. 650-02-31/200906 Вера Мирић од 29.2011.05. Jeff Stranks. Љубица Поповић. разред гимназије друштвено-језичког смера и филолошке гимназије „DATA STATUS“ Optimal B1. „THE ENGLISH BOOK“ Tim Falla. разред средње школе Annette Capel. и 4. енглески језик за 4. Helen Schmitz. 650-02-757/201006 од 03. „DATA STATUS” Objective First Certificate (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска за 3. Martin Muler. Paul A Davies.2. и 4. енглески језик за 3. Jeff Stranks. енглески језик за 4.2010. Herbert Puchta. Peter Lewis-Jones ThieryGallier. немачки језик за 3. Peter Lewis-Jones Tim Falla.2.1989 Љубица Поповић. разред средње школе 650-02-914/201006 од 3.02. Solutions Advanced. Lukas Wertenschlag. и 4. Theo Scherling.2010. OdileGrandClement.

CENTRE“ 3. разред Jonathan Bygrave средње школе уџбеник „АКРОНОЛО“ Real Life – Upper Patricia Reilly. језик) Émilie Perrichon. 4.Piccolo „EDUCATIONAL Ungiorno in Italia. Anan Acavedo.2012.2. CENTRE“ енглески језик за 4. Marin. 650-02-390/201106 од 19. разред гимназије и Émilie Perrichon. 650-02-132/201206 од 13. језик за 4.3. школа (трећа и четврта Stéphanie година учења) Templier „АКРОНОЛО“ Real Life – Upper Sarah Intermediate. 3. Loredana CENTRE“ италијански језик за 3.8.2012. разред средње стручне Rónán школе McGuinness 650-02-692/201006 од 03. и Christian Ollivier.04. разред Christine гимназије (први страни Kleszewski. Daniela Simons. Intermediate. италијански језик за A. Sylvie Wuattier „KLETT“ DIREKT 4.04.3. 650-02-534/201006 од 05.02. језик за 4. разред средње школе.2012. школе L. Cerol Lethaby. 650-02390/1/2011-06 од 19. 4. Rod Fricker Jeremy Harmer.„АКРОНОЛО“ Success Advanced. енглески језик за 4. разред гимназија и средњих стручних школа „EDUCATIONAL Just Right Advanced. средњих стручних Laetitia Pancrazi.2011.2011. француски језик за 3. дванаеста година учења VickiMoore Stuart McKinlay.2012. . Nuccia De Filippo трећа и четврта година учења "KLETT“ Version originale vert. разред средње школе. Paul Radley. Monique Denyer. 650-02-516/201006 од 04. и 4.2011. Cheryl Pelteret „EDUCATIONAL Nuovo progetto italiano T. Ken Wilson. француски језик Barthélémy. Bob Hastings.2012.8. Lindsay White. 650-02-238/201206 од 20. Bidetti. Нађа Чернохаус Линзи „НОВИ ЛОГОС“ New Horizons 4. Dominici. разред средње M.разред Весна гимназије и средњих Николовски. разред Dominika средње школе – радна Chandler свеска „KLETT“ Version Originale Fabrice violet. немачки Ђорђо Мота. енглески Cunningham. и Chiappini. Данијела Мандели. 650-02-532/201106 од 7. за 3.04. 650-02-535/201006 од 04.11.2011.2012. 650-02-128/201206 од 13. и 4. енглески Marta Uminska. енглески језик за 4. језик за 4. стручних школа (осма Габријела година учења) Монтали.

и 4. John Soars.2013 Robin Walker. Anna Cole 650-02-195/201206 од 26.3.2.2013.2013.3. Chris Dawson David Spencer.Q. разред средњих стручних школа (подручје рада трговина. Mitchell 650-02-87/201206 од 4. David Spencer. шпански језик за 3. разред средње школе „DATA STATUS“ Привет 3. и 4. енглески језик за 4.3. разред средњих школа „THE ENGLISH New Inside Out Upper BOOK“ Intermediate. Amanda 06 од 26.Q.2.2013 650-02-82/201206 од 21. Tim Falla 650-02-151/201206 од 7. разред гимназије и средње стручне школе „DATA STATUS“ Traveller B2. Vaughan .2013. енглески језик за 4. разред средњих школа Paula Cerdeira.3. енглески језик за 3. енглески језик за 4.3. енглески језик за 3. Peter Maggs. Maria Manewitsch. Keith Harding 650-02-238/201206 од 26.2013.2013. Sue Kay. разред гимназије друштвенојезичког смера „THE ENGLISH New Headway Upper BOOK“ Intermediate. Lynda Edwards 650-02-192/201206 од 7. енглески језик за 4. разред гимназије и средњих стручних школа New Inside Out Advanced. разред средњих школа „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ „THE ENGLISH BOOK“ Gateway B2+. разред гимназије и средњих стручних школа Tourism 2. Liz Soars. и 4. Elena Nachuk. Mitchell 650-02-81/201206 од 8.3.3. Liz Soars. енглески језик за 4. Jayne Wildman 650-02-157/201206 од 26. разред гимназије „THE ENGLISH New Headway BOOK“ Advanced. и 4. и 4. Irmgard Wielandt H. Sue Kay.2013.2013. енглески језик за 3.„DATA STATUS“ Club Prisma B1. Anna Romero 650-02-71/201206 од 4. Ceri Jones. руски језик за 3. H. и 4. 650-02-145/201206 од 7. разред средње школе „DATA STATUS“ Traveller B1+. Vaughan Jones. и 4. Philip Kerr. Sylvia Wheeldon 650-02-194/201206 од 7. John Soars.3. разред гимназије друштвенојезичког смера Gateway B2. угоститељство. енглески језик за 3. Jon Hird. Tania 650-02-140/2012Bastow. Russell Stannard. туризам) New Martix Upper Intermediate. Frances Treloar.3.2013 Kathy Gude.2013 Jeffries. Maike Heinz. Helena Gomm. енглески језик за 3.2013.2.

природноДмитар Лакушић. Александра Кораћ.3.09. Број и датум решења министра 650-02-76/2005-06 од 28. пољопривредну Слободан школу: Јовановић пољопривредни техничар Биологија Драгана за гимназију Цветковић.1. Peter Maggs.2013 Број и датум решења министра 650-02-547/201006 од 21. 650-02-54/2005-06 од 30. John Hughes ИСТОРИЈА Назив уџбеника или Име/имена другог наставног аутора средства Историја за трећи Ђорђе Ђурић и разред гимназије Момчило природноПавловић математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера БИОЛОГИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Биологија Драгана за гимназију Цветковић. смера и Александра Кораћ. енглески језик за 4. разред друштвено- 650-02-234/201206 од 26. разред средњих стручних школа (подручје рада економија.2005. математичког Гордана Матић. Helena Gomm. Радош Љушић.5. 650-02-116/2012-06 од 29.„THE ENGLISH BOOK“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ““ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „ФРЕСКА“ Pro File 2. право.2013. администрација – образовни профил: економски техничар) Jones. разред гимназије Љубодраг Димић природноматематичког смера и 4.7.2010. Гордана Матић. Слободан Јовановић Историја за 3. општег смера Дмитар Лакушић. Chris Dawson Jon Naunton. .2005.

Живорад Ивановић 650-02-334/2010-06 и Срђан од 21. за гимназије и Душан стручне школе са 4 Георгијевић часа наставе недељно Збирка решених задатака из математике 4 Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа Математика са збирком задатака за 4.1990. од 26. разред математичке гимназије Вероватноћа и математичка статистика – уџбеник за 4.2.1990.2010.05. 650-02-276/2008-06 од 21. Владимир Мићић 650-02-80-4/200806 од 30. 650-711/89 од 5. збирком задатака Ратко Тошић.07. Вене Богославов Број и датум решења министра 650-707/89 од 5.4. 650-45/90 од 15. Јован Малишић 650-02-80-7/200806 од 30.2008.10.2010. за стручне школе Загорка Лозанов са 3 часа недељно Црвенковић (осим економске школе) Математика са Милутин збирком задатака Обрадовић.05.4.1990.7. збирком задатака Загорка Лозанов за гимназију Црвенковић друштвенојезичког смера и стручне школе са 2 часа недељно Математика са Ендре Пап.2008.2008. Зоран Каделбург. Огњановић Јован Кечкић 650-02-587/201006. разред гимназије Анализа са алгебром 4 – уџбеник са збирком задатака за 4.језичког смера Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ „СРПСКА ШКОЛА“ „КРУГ“ „КРУГ“ МАТЕМАТИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Математика са Ендре Пап. .

2011.2008. ФИЗИКА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Физика Милан Распоповић за гимназију природноматематичког смера Приручник из Нада Станчић физике са збирком задатака и лабораторијским вежбама за гимназију природноматематичког смера Физика Милан Распоповић за општу и др.3.„КРУГ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ разред математичке гимназије Нумеричка математика – уџбеник са збирком задатака за 4.2008. 601-04-91/91 од 20.6.7.1993. разред математичке гимназије Десанка Радуновић 650-02-143/2011-06 од 10. .1991 650-02-88/2008-06 од 21. гимназију и гимназију друштвенојезичког смера Приручник из Наташа Чалуковић физике са и др. 650-02-24/93-03 од 16.7.7. збирком задатака и лабораторијским вежбама за општу гимназију и гимназију друштвенојезичког смера Број и датум решења министра 650-02-86/2008-06 од 21.

1993. разред гимназије општег и друштвенојезичког смера Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије природноматематичког смера Физика 4 – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за 4.7.09.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Назив издавача Физика 4 – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за 4.1994. Милан Распоповић 650-02-00043/200906 0д 12.08. Јовица Милисављевић 650-02-45/2009-06 од 12. АСТРОНОМИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Астрономија за Милан гимназију Димитријевић. Наташа Чалуковић 650-02-376/2010-06 од 21.08. Татјана Бобић.2010. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Назив уџбеника Име/имена аутора Број и датум или другог решења министра наставног средства .2009.2009. Милан Распоповић. природноАлександар Томић математичког смера ХЕМИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Хемија Јулијана Петровић. разред гимназије Бранислав Цветковић. Број и датум решења министра 650-02-34/93-03 од 16. за општу Смиљана гимназију и Велимировић гимназију природноматематичког смера Број и датум решења министра 650-02-37/94-03 од 21.07.

Зорица Лекић 650-02-151/2007-06 од 16. Владимир Благојевић 612-00-1512/200706 од 04.2010. Ненад Цекић Филозофија за 4.10.6. 650-02-31/2001-03 од 3. стручне школе Цветковић. 650-02-373/2010-06 од 26. .разреду математичке гимназије Миодраг Стојановић 650-02-8/97-03 од 24.4. Милан Чабаркапа 650-02-536/2010-06 од 26.9.разред гимназије природноматематичког и општег смера.2010.1997. Релационе базе података 1 – додатна литература за предмет Рачунарство и информатика у 4.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Рачунарство и информатика Миодраг Стојановић 6-00-478/2005-06 од 25. за гимназије и Владимир Н.2007. филозофије Бранко Павловић за средње школе Филозофија Миле Савић.06. разред медицинске школе Олга Вучић СОЦИОЛОГИЈА Број и датум решења министра 05-1-610-9/71 од 21.1983. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Рачунарство и информатика Приручник Рачунарство и информатика за IV разред гимназије друштвенојезичког смера Рачунарство иинформатика – уџбеник са збирком задатака за 4.2007. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „КРУГ“ Електротехнички факултет Назив издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ ФИЛОЗОФИЈА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Историја Вељко Кораћ.2005.7.2001.10.8.

и 4.2010.2006. и 4. разред средњих стручних школа Устав и права Владимир Ђурић грађана за 4. Вера Вратуша и др. разред средњих стручних школа Име/имена аутора Број и датум решења министра Група аутора: 650-02Владимир 547/2010-06 од Вулетић.2012. разред средњих стручних школа МУЗИЧКА КУЛТУРА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Мала историја Бранка Радовић музике – уџбеник музичке уметности за средње школе Водич кроз историју музике за средње школе Оливера Ђурић Број и датум решења министра 650-02-290/2008-06 од 02. разред гимназије и 3.03. ЛИКОВНА КУЛТУРА Назив уџбеника Име/имена аутора Број и датум или другог решења министра наставног средства .2008. Број и датум решења министра 650-02-724/2010-06 од 07. Владимир Вулетић 650-02135/2012-06 од 14.9. разред средње стручне школе и 4.03. 6-00-744/2005-06 од 14.10. Младен 26.1. 650-02-279/2012-06 од 28. разред гимназије и 3. уџбеник за 4.2011.2013. разред гимназије Социологија. Лазић. УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Назив уџбеника Име/имена аутора или другог наставног средства Устав и права Славко Тадић грађана за 4. разред гимназије и 3.Назив издавача ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „KLETT“ Назив издавача ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ „НОВИ ЛОГОС“ Назив издавача „УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ“ „ДОМИНАНТА“ Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Социологија за 3.09.

8. уџбеник за 4.2012.„КЛЕТТ“ Ликовна култура. разред гимназије друштвенојезичког смера и специјализованофилолошка одељења Лидија Жупанић Шуица 650-02-126/2012-06 од 7. .