Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

Επιτυχόντες ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 2013

∆/νση: (294) - ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Επώνυµο

Όνοµα

(ΚΩ∆. 4740050)

Όν. Πατρός Όν. Μητρός

Σχολή Επιτυχίας

Ίδρυµα

ΑΡΓΥΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Τ.Ε. )

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΤΣΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΑΖΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

∆ΟΛΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΛΗΣ

ΡΑΦΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΝΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)

ΚΑΡΑΤΖΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ
Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1.
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε.)

ΚΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΟΥΣΑΝΑ

ΚΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΟΥΣΑΝΑ

ΚΟΣΚΟΣΙ∆ΟΥ

ΕΛΕΑΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)

ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΝΕ∆ΕΛΚΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΚΑΖΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΝΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
Τ.Ε.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑ∆Α) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Τ.Ε. )
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Τ.Ε. )

Σελίδα 1 από 2

ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

Επιτυχόντες ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 2013

∆/νση: (294) - ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

(ΚΩ∆. 4740050)

ΠΕΤΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΡΙΖΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΡΟΥΣΙΑ∆ΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.)

Σελίδα 2 από 2

ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful