Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Οµάδας Β 2013 (10%)

∆/νση: (294) - ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Επώνυµο
ΑΛΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΣΧΟΥ
ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Όνοµα
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΝΑ

(ΚΩ∆. 4790050)

Όν. Πατρός Όν. Μητρός
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΘΩΜΑΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ

Σχολή Επιτυχίας
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Σελίδα 1 από 1

Ίδρυµα
ΠΑΝ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΠΑΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ