ПРИЛОГ 7.

ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
Училиште ______________________________ Општина _________________________
Учебна година ______________
(одделенска/предметна настава)
I. ТЕМА: ВОДА
Еколошки содржини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

Значење на водата за живиот свет
Извори на вода и нивна искористеност
Загадување на водата
Рационално користење на водата
Обезбедување на техничка вода
Здрава вода за пиење
Собирање и употреба на дождовница
Анализа на состојбата на водоводната
инсталација
Изработка на упатства за рационално
користење на водата
Подигање на свеста на пошироката
заедница (домот, локалната заедница и сл.)

11 Дистрибуција на водата
.
12 Водата и климатските промени
.
13 Водата и одржливиот развој
.
ВКУПНО
* додајте еколошки содржини и редови по потреба

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

локалната заедница и сл. ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација .) Дистрибуција на енергијата Врската помеѓу енергијата и емитувањето на карбон диоксид Енергијата и климатските промени 9. 8. 11 . ТЕМА: ЕНЕРГИЈА Еколошки содржини 1. 6. 4. 3. 12 Енергијата и одржливиот развој . 10 . 2. 5.II. 13 Значење на енергијата за живиот свет . 7. Значење на енергијата за живиот свет Извори на енергија и нивна искористеност Видови енергија Рационално користење на енергијата Обезбедување на енергија преку алтернативни извори: соларен систем/фотоволтаици/ветерници Изработка на упатства за рационално користење на енергијата Анализа на состојбата на електричната инсталација Подигање на свеста на пошироката заедница (домот.

5. 6. 7. 2. 9. Влијанието на човекот врз средината Анализа на состојбата во училишната зграда ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација . ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА Еколошки содржини 1. 3. 4.III. Важноста на хигиената во зградата Еколошки средства за одржување на хигиена Еколошки бои за бојадисување Неупотребливи предмети ПВЦ амбалажа Подигање на свеста на пошироката заедница за хигиената и здрава средина Влијанието на хигиената врз здравјето 8.

Компост и компостирање ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација . 6. 5. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР Еколошки содржини 1.IV. 2. 3. Важноста на дворот Биодиверзитетот во дворот Анализа на функционалноста на дворот Важноста на хигиената во дворот Подигање на свеста на пошироката заедница за хигиената во дворот Изработка на упатства за одржување на дворот Наводнување на зелени површини 8. Хортикултурaлно уредување 9. 4. 7.

6.V. ТЕМА: ОТПАД Еколошки содржини 1. 3. 9. 2. 5. 7. 8. ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација . 11 . 4. Видови отпад Анализа на отпадот во зградата и дворот Селекција на отпад Рециклирање Реупотреба Депонии и диви депонии Влијанието на отпадот врз здравјето и средината Подигање на свеста на пошироката заедница за управување со отпад Изработка на упатства за управување со отпад Анализа на состојбата со отпадот во зградата и дворот План за намалување на отпадот 10 .

Влијанието на климатските промени врз биодиверзитетот 6.VI. Влијанието на отпадот врз биодиверзитетот 8. Изработка на упатства за заштита на биодиверзитетот ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација . Подигање на свеста на пошироката заедница за локалниот биодиверзитет 7. Локален и национален биодиверзитет Анализа на биодиверзитетот во локалната средина 3. Влијанието на човекот врз биодиверзитетот 5. Еколошки акции 4. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ Еколошки содржини 1. 2.

VII. Транспортот и безбедноста 6. ТЕМА: ТРАНСПОРТ Еколошки содржини 1. 3. Видови транспорт Влијанието на транспортот врз здравјето Влијанието на транспортот врз средината Анализа на состојбата на локалниот транспорт 5. 2. Изработка на упатства за користење на јавен превоз и велосипед ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација . Подигање на свеста на пошироката заедница за користење на јавен превоз и велосипед 7. 4.

3. Изработка на упатства за користење на здрава храна ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација . Влијанието на храната врз здравјето 7. 4. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ Еколошки содржини 1. Подигање на свеста на пошироката заедница за користење здрава храна 8. Органска храна Органско производство Квалитет на храна и нутриционизам Пирамида на исхрана Влијанието на физичката активност врз здравјето 6.VIII. 5. 2.

8. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ Еколошки содржини 1. 2. 7. национална и глобална нееднаквост Социјална правда Рационално користење на природните ресурси Одговорност кон животната средина Одговорна и рационална потрошувачка Подигање на свеста на пошироката заедницаза граѓански активизам 9.IX. Дефиниција и значење на одржливиот развој Важност од зачувување на природните живеалишта Локална. 4. Дефиниција и значење на одржливиот развој ВКУПНО * додајте еколошки содржини и редови по потреба Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови Време на реализација . 5. 3. 6.

Изготвил: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful