Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 17 iulie 2012 Proba scrisă Limba şi literatura română şi Literatura universală pentru copii, Metodica activităţii instructiveducative din învăţământul preşcolar, Pedagogie preşcolară şi Elemente de psihologie a educaţiei (Educatoare / Institutori / profesori pentru învăţământul preşcolar) BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE VARIANTA 3 • • • Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. LIMBA ROMÂNĂ 1. a) câte un punct pentru menţionarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: vorbe = cuvinte, singură = solitară) 2x1p=2 puncte b) alcătuirea unui enunţ în care cuvântul lui are altă valoare morfologică decât cea din text (de exemplu: I-am dat lui florile.lui – pronume personal) 1 punct c) - câte un punct pentru indicarea valorii morfologice pentru fiecare dintre cele patru cuvinte date (de exemplu: (de) poveste – substantiv comun; iuţi – adjectiv propriu-zis; îşi aducea aminte – locuţiune verbală; (pe) prispă – substantiv comun) 4x1p=4 puncte - câte un punct pentru precizarea funcţiei sintactice pentru fiecare dintre cele patru cuvinte date (de exemplu: (de) poveste – complement indirect; iuţi – atribut adjectival; îşi aducea aminte – predicat verbal; (pe) prispă – complement circumstanţial de loc) 4x1p=4 puncte 2. câte un punct pentru alcătuirea oricăror enunţuri prin care este exemplificată omonimia cuvintelor date 4x1p= 4 puncte

B. LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LITERATURA UNIVERSALĂ PENTRU COPII 1. Conţinut – 10 puncte - exprimarea unui punct de vedere argumentat cu privire la modul în care viaţa micilor vieţuitoare este surprinsă în operele literare selectate din programa de examen 5 puncte - evidenţierea relaţiei dintre conţinut şi mijloacele artistice de exprimare a acestuia 5 puncte 2. Redactare – 5 puncte (Punctele pentru redactare se acordă numai dacă răspunsul se încadrează în limita minimă de spaţiu precizată). - organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – introducere-cuprins-încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a ideilor) 1 punct - utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului, claritate a enunţului, varietate a lexicului) 1 punct - abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică) 1 punct - ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină, lizibilitate 1 punct - încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată 1 punct
Pagina 1 din 2 Barem de evaluare şi de notare Varianta 3 Probă scrisă Limba şi literatura română şi Literatura universală pentru copii, Metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar, Pedagogie preşcolară şi Elemente de psihologie a educaţiei (Educatoare / Institutori / Profesori pentru învăţământul preşcolar)

punctuaţie. Conţinut – 10 puncte . coerent. 8 puncte Redactare – 5 puncte . cu echilibru între cele trei componente – introducere-cuprins-încheiere.utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului.exprimarea unui punct de vedere propriu.organizarea ideilor în scris (text clar organizat.descrierea succintă a celor două modalităţi de abordare a evaluării precizate 2x2p=4 puncte Redactare – 5 puncte .abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin argumente prezentate într-un mod persuasiv.ortografie. abilitate de interpretare critică) 1 punct . claritate a enunţului. varietate a lexicului) 1 punct . cu privire la importanţa învăţării în grădiniţă 5 puncte . cu echilibru între cele trei componente – introducere-cuprins-încheiere. / descriere superficială a tipului de curriculum ales. aşezare în pagină.prezentarea conceptului de învăţare. Cercetării.câte trei puncte pentru descrierea conţinuturilor celor trei etape menţionate 3x3p=9 puncte 2. abilitate de interpretare critică) 1 punct . din perspectiva orientărilor contemporane în teoria şi practica învăţării în grădiniţă 5 puncte Redactare – 5 puncte . cu privire la rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar 4 puncte . succesiune logică a ideilor) 1 punct .abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin argumente prezentate într-un mod persuasiv. Conţinut – 10 puncte .ortografie.precizarea a două modalităţi de abordare a evaluării în grădiniţa de copii 2x1p=2 puncte . Pedagogie preşcolară şi Elemente de psihologie a educaţiei (Educatoare / Institutori / Profesori pentru învăţământul preşcolar) . coerent. construcţia paragrafelor subliniază ideile.ortografie. succesiune logică a ideilor) 1 punct . punctuaţie. cu echilibru între cele trei componente – introducere-cuprins-încheiere.încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată 1 punct SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului. 1 punct . . varietate a lexicului) 1 punct . aşezare în pagină.definirea termenului de curriculum la dispoziţia şcolii 2 puncte . argumentat. claritate a enunţului. Metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar. claritate a enunţului. construcţia paragrafelor subliniază ideile. construcţia paragrafelor subliniază ideile. lizibilitate 1 punct . varietate a lexicului) 1 punct . Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1.descrierea succintă a tipului de curriculum ales – 8p. coerent. lizibilitate 1 punct .abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin argumente prezentate într-un mod persuasiv. abilitate de interpretare critică) 1 punct .încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată 1 punct 2.exprimarea unui punct de vedere propriu.utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului.organizarea ideilor în scris (text clar organizat.organizarea ideilor în scris (text clar organizat. Conţinut – 10 puncte .Ministerul Educaţiei. punctuaţie. aşezare în pagină.4p. succesiune logică a ideilor) 1 punct .încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată 1 punct Pagina 2 din 2 Barem de evaluare şi de notare Varianta 3 Probă scrisă Limba şi literatura română şi Literatura universală pentru copii. argumentat.câte două puncte pentru menţionarea oricăror trei dintre etapele proiectării activităţii precizate 3x2p=6 puncte .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful