Stiinta Succesului: EFT

http://stiintasuccesului.blogspot.ro/2008/07/eft- instrumentul- ideal- pentru- atragerea.html January 28, 2013

Ce este EFT ? EFT est e prescurt area pent ru Emot ional Freedom T echniques – adicã t ehnica eliberarii emot ionale. EFT est e o t ehnicã ef icient ã, rapidã şi uşor de aplicat prin care producem îmbunãt ãţ iri vizibile în ariile majore ale vieţ ii noast re : sanat at e, f amilie, prof esie, bani, relat ii cu ceilalţ i. EFT se bazeazã pe premiza cã “Orice emot ie negat iva est e cauzat ã de o pert urbare a sist emului energet ic al corpului”. De aceea, EFT const ã în st imularea unor anumit e punct e de pe meridianele energet ice ale corpului (ca în acupunct urã) în t imp ce rost im propoziţ ii şi cuvint e specif ice pent ru emot ia de care vrem sã ne eliberãm. Pe scurt , EFT est e acupunct ura emot ionala – dar f ãrã ace! Pent ru st imularea acupunct elor se f olosesc deget ele. Prin acest proces sunt înlãt urat e blocajele energet ice şi est e rest abilit ã circulaţ ia nat uralã a energiei prin corpul nost ru. Ce benef icii aduce EFT ? Eliberarea emot ionala aduce cu sine o mulţ ime de ef ect e binef ãcãt oare, de nat urã f izicã şi ment alã. Iat ã o list ã parţ ialã de probleme ce pot f i depãşit e f olosind EFT : ü Fobii : claust rof obie, hemat of obie, f obie sociala, f obie de inalt ime, f obie de seringi, f obie de serpi, f obie de paianjeni ü Anxietate si atacuri de panica ü Stres ü Depresie post divort sau dupa moart ea cuiva drag ü Lipsa de incredere in sine ü Cosmaruri şi amint iri t raumat ice ü T eama de a vorbi în public ü T eama de examene ü T eama de dentist EFT est e aplicat ã de asemenea pent ru a îmbunãt ãţ i : v Starea generalã de sãnãtate v Imaginea de sine şi increderea in sine v Perf ormantele la învãţãturã v Perf ormant ele sport ive şi art ist ice

EFT est e excelent ã pent ru înt ãrirea imaginii şi respect ului de sine. relat ii int erpersonale. EFT are un succes uriaş în rest abilirea şi menţ inerea greut ãţ ii normale – pent ru cã reduce pof t a de mâncare excesivã şi creşt e dorinţ a de a f ace mişcare. Put em f olosi EFT pent ru noi înşine sau pent ru priet eni. Ceea ce dif erenţ iazã net EFT de alt e met ode est e obţ inerea de rezult at e vizibile chiar din primele 1-2 şedinţ e. mă accept total si profund asa cum sunt. EFT est e f oart e ef icient ã pent ru t rat area f obiilor. cunoşt inţ e. ca şi pent ru cont rolul st resului provocat de condiţ iile de muncã . dat orit ã eliminãrii blocajelor emoţ ionale ce st au în cale perf ormanţ ei de vârf . pent ru obţ inerea şi consolidarea rezult at elor. at acurilor de panica. Problemele de dif icult at e medie necesit ã de obicei 3 -4 şedinţ e." în t imp ce bat eţ i pe zona de Karat e. rude. bani. anxiet at ii. Mult e sit uaţ ii cunosc o ameliorare evident ã dupã o singurã şedinţ ã. . carierã. Punctele de stimulare 3.v Relatiile interpersonale v Abilitatile de vanz are v Succesul in af aceri v Capacit at ea de a crea prosperit at e Cine poate f olosi EFT ? EFT poat e f i f olosit ã de oricine : copii. perf ormanţ ã et c) est e recomandabil sã apelaţ i la un pract ician EFT experiment at . Reţeta de baz ã 2. relat iile din f amilie sau pierderea celor dragi. sport ive şi art ist ice. T est area int ensit ãţ ii emoţ iei Reţeta de baz ã 1. Procedura de aplicare a EFT Conţ ine urmãt oarele element e : 1. S-au obţ inut rezult at e remarcabile în imbunãt ãţ irea perf ormanţ elor prof esionale. f obii. Cât de ef icientã este EFT ? EFT are o rat a de succes de 50 – 70% pent ru începãt ori şi ajunge la 80 – 90% pent ru pract icienii EFT avansaţ i. f emei sau bãrbaţ i. Pregătirea Repet aţ i de 3 ori aceast ă Fraza de pregat ire : "Chiar daca (sunt mereu ingrijorata de lucrurile rele ce mi se pot intampla) . Pent ru probleme mai dif icile (de ex : t raume. EFT est e la îndemâna oricui vrea sã-şi îmbunãt ãţ eascã viaţ a pe t oat e planurile : sãnãt at e. vârst nici. adulţ i.

IS La început ul sprâncenei. CC în t imp ce spuneţ i cuvint ele de aducere amint e la f iecare punct . Runda 1 Bat eţ i de 7 . B. CO Pe osul aproape de colţ ul ext erior al ochiului. exact deasupra şi înt r-o part e a nasului. t inet i un pic aerul in plamani. coborat i deget ele in jos 2.5 cent imet ri si apoi mut at i spre dreapt a (sau st ânga) încă 2. CP. Est e zona care se bat e cu put ere in et apa de pregãt ire. CC în t imp ce spuneţ i cuvint ele de aducere amint e la f iecare punct . Exemple edif icat oare gasit i aici ht t p://st iint asuccesului. Acest punct est e prescurt at SN. B. la vreo 10 cent imet ri sub axilă. Acest ea sunt af irmat ii pozit ive puse sub f orma “Aleg sa . CO.ht ml Punctele de stimulare Z ona de Karate (prescurt at Z K) est e localizat a la mijlocul părţ ii cărnoase a marginii ext erioare a mâinii sau part ea mâinii pe care aţ i f olosi-o înt r-o lovit ură de karat e. De 2 ori.puneţ i deget ele mai înt âi pe scobit ura în f orma de U din part ea superioara a st ernului (cam pe unde-si leagă un bărbat cravat a). SB. de la Sub Nas.2. De exemplu : “sunt mereu ingrijorata” 3.blogspot . C. se int roduc in f razele de inceput si in cuvint ele de aducere amint e alegerile pozit ive. SN Pe zona dint re vârf ul nasului şi marginea de sus a buzei superioare. e prescurt at B de la Bărbie. Acest punct est e scris prescurt at IS. C Punct ul de înt âlnire dint re st ern (capul piept ului). SO.” De aceea. SO Pe osul de sub ochi. SB. de la Începutul Sprâncenei.de la Sub Ochi. Cuvint ele de aducere amint e sunt ext rase din f raza de pregat ire si ajut a sa ne f ocalizam pe emot ia negat iva. “sunt mereu ingrijorata” 4. cam la 2.10 ori f iecare dint re următ oarele punct e energet ice IS. Respiraţi adanc Inspirat i adanc pe nas.5 cent imet ri. dupa cele 2 runde in care lucram pe problema (“sunt mereu ingrijorata”). CC Creşt et ul capului . Acest punct est e prescurt at C de la Clavicula . SO. Runda 2 Bat eţ i de 7 . cont inuam cu 2 runde pe alegeri pozit ive. mă accept total şi profund aşa cum sunt.Pent ru a localiza corect acest punct . expirat i adanc pe gura. când se spune f raza de accept are Chiar dacă……………………… . Acest punct se scrie prescurt at SB de la Sub Braţ . Chiar dacă acest punct nu se af lă chiar pe bărbie. CO.10 ori f iecare dint re următ oarele punct e energet ice IS. B Punct ul de mijloc dint re bărbie si marginea de jos a buzei inf erioare. SN. Acest punct est e prescurt at SO. Nota: Pent ru a mari ef icient a EFT . SN. SB Sub braţ .. De la baza acest ui U.5cent imet ri sub pupilă.com/2012/01/exemple-de-exercit ii-ef t . claviculă si prima coast ă. Acest punct est e prescurt at CO de la Coada Ochiului.

Aceast ă met odă vă of eră posibilit at ea să vă măsuraţ i progresul. la 0… după aplicarea mai mult or runde. spre exemplu si apoi ajungi la 3… si apoi la 1 …. Dupã cele 3 ore de seminar. Aţ i put ea să f i început la 6. .si. de mai micã anvergurã. Dupã ce vei învãţ a bazele EFT la seminarul int roduct iv . vei put ea deja sã aplici EFT pent ru a-ţ i rezolva diverse probleme personale. poţ i part icipa la unul sau mai mult e seminarii t emat ice. Cine poate învãţa EFT ? EFT pent ru uz propriu se învaţ ã uşor şi repede.T estarea intensitãţii emoţiei Inaint e de inceperea sedinţ ei EFT . dedicat e principalelor probleme de care t e loveşt i în viaţ ã. se mãsoarã int ensit at ea emoţ iei negat ive pe o scalã de la 0 la 10 (unde 10 reprezint ă maximum de int ensit at e şi 0 arat ă că problema a dispărut cu t ot ul). Est e o int ensit at e subiect ivã. part icipând la seminarul int roduct ive EFT . aşa cum simţ iţ i chiar acum emoţ ia respect ivã (f ricã. în f inal. durere et c).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful