frequency

1
3
4
5
9
12
9
7
5
3
2

skor markah ujian mingguan Kajian Tempatan SK Ba
14
12
10
frequency

0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5

8
6
4
2
0
0.5

5 5.5 9.5 4. Tawau Sabah frequency 0.5 6.5 3.mingguan Kajian Tempatan SK Balung.5 midpoint .5 1.5 8.5 7.5 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful