NR.

l bis Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţ ului, înregistrarea fiscal ă şi autorizarea funcţ ionă rii societ ăţilor cu răspundere limitat ă – debutant (S.R.L: - D) 1:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

Cererea de înregistrare (original); Dovada verific ării disponibilităţ ii ş i rezervă rii firmei (original); Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevă zut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modifică rile şi completările ulterioare (original); Actul constitutiv (original); Documentul care atest ă dreptul de folosin ţă asupra spaţ iului cu destina ţ ie de sediu social, înregistrat la administraţ ia financiar ă în circumscripţ ia că reia se situează imobilul cu destinaţ ie de sediu social; Certificatul emis de administraţ ia financiară competentă, care certifică faptul c ă pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstră inarea dreptului de folosinţă asupra aceluia ş i imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se obţ ine prin intermediul oficiului registrului comer ţului); Declaraţ ia pe propria ră spundere în formă autentic ă privind respectarea condiţ iilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezult ă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstră inarea dreptului de folosinţă asupra aceluia şi imobil cu destinaţie de sediu social; Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţ iei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prev ăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); Dovezile privind efectuarea v ărs ă mintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii); Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise ş i vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla ş i imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; Declaraţ iile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numit ă administrator sau cenzor, din care să rezulte c ă îndeplinesc condiţ iile legale pentru deţinerea acestor calităţ i (original); Declaraţ iile date pe propria r ăspundere de că tre fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societ ăţii în registrul comerţului nu a mai deţ inut ş i nu deţ ine calitatea de acţ ionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţ iul economic european (original); Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); Specimenele de semnătur ă ale reprezentanţ ilor societăţii (original); Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţ ii legali ai societăţ ii comerciale, care au domiciliul/ reş edinţ a/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate ş i sunt înregistrate fiscal în România sau, dup ă caz, declaraţ ia autentic ă pe propria r ăspundere a persoanei fizice cetăţ ean stră in în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice str ăine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original ş i, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a c ărui semn ătură să fie legalizată de un notar public; Declaraţ ia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţ i sau de administratori din care s ă rezulte, după caz, că persoana juridică îndeplineş te condiţ iile de func ţionare prevă zute de legislaţia specific ă în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţ iei mediului şi protecţ iei muncii pentru activităţ ile precizate în declaraţ ia-tip (model 2 - original). Dacă este cazul: - avizele prealabile prevă zute de legile speciale (copie); - împuternicire specială (în formă autentic ă), avocaţ ială sau delegaţ ie pentru persoanele desemnate s ă îndeplinească formalităţ ile legale (original).

NOTĂ : )Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării ş i dezvolt ării microîntrepriunderilor de către întreprinză torii tineri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc urm ătoarele condiţii : 1. are capacitate juridic ă deplină de exerciţ iu, are vârsta de pân ă la 35 de ani, împliniţ i cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societ ăţii cu r ăspundere limitată in Registrul Comerţului; 2. anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţ ului nu a mai deţ inut ş i nu deţ ine calitatea de
1 Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea comercianţ ilor în legă tură cu obligaţ iile ce le revin pentru îndeplinirea formalit ăţ ilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comer ţ ului ş i/sau autorizarea func ţ ionării în baza declara ţ iilor tip pe propria răspundere.

explozibili. precum ş i activităţ ile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. Condiţ iile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asocia ţ i. 104/2000 (CAEN Rev.acţionar. este administrată de asociatul unic. privind societăţ ile comerciale ş i ale prezentei ordonanţe de urgenţă. se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 4635. 099) y ajutoarele pentru achiziţ ionarea vehiculelor de transport rutier de marf ă acordate agen ţ ilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost f) Activităţ i de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţ ii Europene. 683) c) activit ăţi de jocuri de noroc ş i pariuri (CAEN Rev. 653. 31/1990. substan ţe aflate sub control na ţ ional. 013.051. privind stimularea înfiinţării ş i dezvoltării întreprinderilor mici ş i mijlocii ş i ale prezentei ordonanţe de urgenţă. acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 014. 662. activităţ i de jocuri de noroc ş i pariuri.652. cu modificările ş i completările ulterioare. b.641.031. 2 – 011. 1200. alcool. sub sancţiunea legii penale pentru declaraţ ii mincinoase. 015. 3. plante. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis. 0892. y activit ăţi legate de producţ ia primar ă a produselor agricole aş a cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţ ii Europene (CAEN Rev. republicat ă. 1 din Regulamentul (CE) nr. este înfiinţ ată de un întreprinză tor debutant. 1. 032). 663) b) tranzacţii imobiliare (CAEN Rev. 016. explozibili. 2051. muniţii.2 . în următoarele cazuri: . produc ţ ie sau comercializare de armament.când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţ ii produselor de acest tip cumpărate de la producă torii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi. declar ă pe propria ră spundere. 661. 062. 017) y ajutoarele destinate agenţ ilor economici care activează în sectorul carbonifer. 254. tranzacţii imobiliare. 3. tutun. 2 . pe care o depune la Registrul Comerţ ului odat ă cu cererea de înmatriculare a societăţ ii. aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. sau de unul sau mai mulţ i administratori dintre asocia ţ i. 2.110 (cu excep ţ ia clasei 1107). 31/1990 privind societăţ ile comerciale. muniţii. 2: a) intermedieri financiare ş i asigură ri (CAEN Rev. 4. în condiţ iile Legii nr. 052. republicată. ca asociat unic.920) d) producţie sau comercializare de armament. În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţ ii următoarele: intermedieri financiare ş i asigură ri. 061. 1998/2006 privind aplicarea art. 4725. 0115. este societate comercială cu r ăspundere limitată (SRL). 682.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev. 642. cu modifică rile ş i complet ările ulterioare. 0721. 2 . 120. Activităţ ile interzise se încadrează în urm ătoarele grupe şi clase CAEN Rev. 643. înfiinţ ează pentru prima dat ă o societate comercială cu ră spundere limitată în condiţ iile Legii nr. 346/2004. conform art. 2 . cu modificările ş i completările ulterioare. 4726) e) Activităţ ile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. sunt următoarele: y activit ăţi de pescuit ş i acvacultură. 4. ) Societatea înfiinţ ată trebuie s ă îndeplinească urm ătoarele condiţii: Pentru încadrarea în Program. . alcool. . 651. are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prev ăzute de clasificarea activităţ ilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). tutun. 5. 2 . 012. sau de cel mult 5 (cinci) întreprinz ători debutanţ i asociaţ i. plante. care funcţ ionează pe durat ă nedeterminat ă. substanţe ş i preparate stupefiante ş i psihotrope. substanţ e şi preparate stupefiante ş i psihotrope (CAEN Rev. asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţ iul economic european.când ajutorul este condiţ ionat de a fi parţial sau integral cedat producă torilor primari (fermieri). . microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ urm ătoarele condiţ ii: 1. 2 . 091.681. substanţ e aflate sub control naţ ional. 649. c ă îndeplineşte condiţ iile prevăzute la lit.

17 alin. contract de închiriere (înregistrat la Administra ţia Finan ţelor Publice). hotărârea judecătoreasc ă definitivă de ieş ire din indiviziune. şi anume. ata şată sau logic asociată semn ătura electronică extins ă. 3. cu scrisoare cu valoare declarată ş i confirmare de primire. îndosariate (în dosar cu ş ină) ş i numerotate. atestarea de către avocat în condiţ iile Legii nr. modificată. certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confer ă dreptul de folosin ţă. la alegerea solicitantului. 31/1990. ) În cazul societ ăţ ilor cu ră spundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită.U. sub semnătur ă. hotărâre judec ătoreasc ă definitiv ă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul. în celelalte cazuri fiind suficient ă darea de dată certă. la acelaş i sediu vor putea funcţ iona mai multe societăţ i numai dac ă imobilul.ro/www. ) Înscrisurile a căror înregistrare. sau prin mijloace electronice. ) Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www. republicată. proces verbal de recepţ ie a construcţ iei. ) Certificatul emis de administraţ ia financiară competent ă.registrulcomertului. contract de subînchiriere (înregistrat la Administraţ ia Finanţ elor Publice ). Numă rul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate dep ăş i numă rul de înc ăperi sau spaţ ii distincte obţ inute prin partajare. se obţ ine prin completarea cererii de înregistrare la ANAF. contract de uzufruct ( înregistrat la Administraţ ia Finanţelor Publice). pe care se vor aplica timbre fiscale în valoare de 4 lei. h) Ajutoarele destinate utiliză rii produselor naţ ionale în detrimentul celor importate. ) În conformitate cu prevederile art. ş i anexarea sa la cererea de înregistrare în registrul comerţ ului. dar nu mai vechi de 30 de zile. Extrasul de carte funciară ş i certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original. astfel cum a fost modificată prin O. Cererea se depune la oficiul registrului comer ţului. ) Soluţ ionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal ş i/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea ş i a altor acte doveditoare decât cele enumerate. contract de uz (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice ). sub sancţiunea respingerii acestora. act notarial de ie ş ire din indiviziune sau de delimitare a propriet ăţ ii. potrivit legii. Actul constitutiv va avea forma autentic ă dacă printre bunurile subscrise ca aport în natur ă la capitalul social se află un teren. ajutoarele legate direct de cantit ăţile exportate. * * * 1. menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba român ă. de către notarul public sau de că tre serviciul de asistenţă din cadrul ORC. pot întocmi şi semna cererea. act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite. 2112/2010. în prealabil. 2. Toate activit ăţile înscrise în actul constitutiv vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. contract de concesiune. 31/1990. 54/2010 privind unele mă suri pentru combaterea evaziunii fiscale. contract de donaţ ie în formă autentic ă. vor fi lizibile.onrc. prin poşt ă.ro). certificat de moştenitor. contract de vânzare-cumpă rare. de către persoanele care. făr ă ştersături sau adă ugări. cu modificările ş i complet ările ulterioare. republicat ă. permite funcţ ionarea mai multor societ ăţ i în încăperi diferite sau în spaţ ii distinct partajate. prevă zut de O. 54/2010 privind unele mă suri pentru combaterea evaziunii fiscale. prin structura lui. de crearea ş i funcţ ionarea unei reţele de distribuţ ie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export. ) Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţ ie de sediu social ş i/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară. inclusiv precizarea domeniului ş i a activităţii principale. contract de schimb. numirea de către directorul oficiului registrului comerţ ului de pe lângă tribunal ş i/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. contract de comodat (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice ).G.g) Activit ăţ i legate de export către state terţ e sau state membre. se depun de către solicitant la ORCT direct. în termen de valabilitate la depunere. (2) din Legea nr. sau încheierea actului sub semn ătură privat ă. contract de leasing imobiliar (înregistrat la Administraţia Finanţ elor Publice ). aprobată prin Ordinul Pre şedintelui ANAF nr. cu menţ ionarea în clar a numelui. 7 din Legea nr. celelalte documente urmând a fi . ) Cererea de înregistrare ş i înscrisurile prevăzute de lege.G. nr. Cererea transmis ă în formă electronic ă va avea încorporat ă. 51/1995. nr. Actul constitutiv trebuie să con ţ ină clauzele prevă zute de art. în condiţ iile legii. acordată. 337/2007 al Preş edintelui Institutului Naţ ional de Statistică. iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activit ăţ i.U.

depuse în copie certificat ă de parte sau în copie legalizată. Raportul de evaluare este obligatoriu în cazul SRL cu asociat unic. titluri de proprietate asupra bunurilor imobile. au aceast ă obliga ţ ie. 6. în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura. Dovezile privind efectuarea v ărs ă mintelor aporturilor la capitalul social se pot face. pot fi făcute în formă autentică de notarul public. . ş i raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în condiţ iile legii. ordin de plat ă sau chitanţă CEC. Declaraţ iile date pe propria răspundere de că tre persoanele care. foaie de v ărs ământ. modificată. în formă atestat ă de avocat în condiţ iile Legii nr.pentru aporturile în natur ă subscrise la capitalul social: titlul de proprietate (facturi. după caz: . . potrivit legii. dac ă este cazul.4. inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri). 5.pentru aporturile în numerar. sau cu darea de dat ă certă prin serviciile de asisten ţă din cadrul ORC. Specimenele de semnătură ale reprezentanţ ilor societăţ ii se depun la oficiul registrului comer ţului odat ă cu cererea de înregistrare. 51/1995. dac ă au fost numiţ i prin actul constitutiv ş i pot fi date în formă autentică la notarul public.