Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για

τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας.
Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Φάκελος περιοχής:

GR2420010 Όρος Καντήλι

Παραδοτέα:
1. Ορνιθολογική Έκθεση
2. Σχέδιο Δράσης
3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Ανάδοχοι:
Τ. Δημαλέξης – Δ. Μπούσμπουρας

Οκτώβριος 2009

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Ομάδα μελέτης:
Τάσος Δημαλέξης

Βιολόγος

Επιστημονικός Συντονισμός,
Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης

Δημήτρης Μπούσμπουρας

Βιολόγος

Επιστημονικός Συντονισμός,
Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης

Θάνος Καστρίτης

Ωκεανογράφος

Επιστημονικός Συντονισμός,
Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης

Άρης Μανωλόπουλος

Περιβαλλοντολόγος

Συντονισμός ομάδας χαρτογράφησης και βάσης
δεδομένων,
Υπεύθυνος παραγωγής χαρτών οριοθέτησης,
Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης

Victoria Saravia

Περιβαλλοντολόγος

Ομάδα χαρτογράφησης,
Υπεύθυνη παραγωγής χαρτών ενδιαιτημάτων,
Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης

Λευτέρης Σταύρακας

Μηχανικός Η/Υ

Υπεύθυνος συμπλήρωσης βάσης δεδομένων
Natura 2000.

Ρούλα Τρίγκου

Δασολόγος

Συμμετοχή στη συγγραφή – επιμέλεια Σχεδίων
Δράσης

Κώστας Μαργετουσάκης

Γεωγράφος

Ομάδα χαρτογράφησης,
Παραγωγή χαρτών εργασίας

Διονυσία Μαρκοπούλου

Γεωγράφος

Ομάδα χαρτογράφησης,
Παραγωγή χαρτών εργασίας

Δανάη Πορτόλου

Ζωολόγος

Επεξεργασία πληθυσμιακών δεδομένων ΙΒΑ και
SPA

Jakob Fric

Φυσικός

Ομάδα χαρτογράφησης,
Ορνιθολογική έρευνα πεδίου

Κώστας Γαγάνης

Περιβαλλοντολόγος

Ομάδα χαρτογράφησης,
Ορνιθολογική έρευνα πεδίου

Άγγελος Ευαγγελίδης

Περιβαλλοντολόγος

Παναγιώτης Γκιόκας

Ορνιθολογική έρευνα πεδίου
Διοικητική υποστήριξη

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη:

Τομέας Διατήρησης Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για
τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της
ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών
προτεραιότητας»

ΦΑΣΗ Β: Ορνιθολογική Αξιολόγηση Περιοχών
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής
«GR110 Όρος Καντήλι»,
για το χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:
Ελευθέριος Σταύρακας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Τάσος Δημαλέξης
Δημήτρης Μπούσμπουρας
Θάνος Καστρίτης

Αθήνα
Οκτώβριος 2009

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Το έργο «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για
τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη
σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», χρηματοδοτήθηκε από
το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:
Σταύρακας Ε. (2009). Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR110 Όρος
Καντήλι». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α.
και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος
επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους
ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.
This document may be cited as follows:
Stavrakas Ε. (2009). Ornithological report for the evaluation of the site «GR110
Kandili mountain». In: Dimalexis A., Bousbouras D., Kastritis T., Manolopoulos A.
& Saravia V. (editors). Final project report for the evaluation of 69 Important Bird
Areas as Special Protection Areas. Hellenic Ministry for the Environment, Physical
Planning and Public Works, Athens.

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

1

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...............................................................................................................3
1.1 Γενική περιγραφή περιοχής μελέτης............................................................................ 3
1.2 Παλαιότερες έρευνες για την ορνιθοπανίδα της περιοχής ......................................... 5
1.3 Χαρακτηρισμένες ζώνες – Διαχειριστικό καθεστώς .................................................. 6

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ .............................................................................................6
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...................................................................................................7
3.1 Συνοπτική αξιολόγηση .................................................................................................. 7
3.2 Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης....................................................................... 8
3.3 Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων/απειλών των ειδών χαρακτηρισμού και
οριοθέτησης........................................................................................................................ 11
3.4 Χάρτες κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ............ 13

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ................................................................................13
5. SUMMARY OF ORNITHOLOGICAL EVALUATION AND PROPOSED
DELIMITATION ........................................................................................................15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .......................................................................................................19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ........................................................................................... 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΧΑΡΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD-ROM) .................................... 30

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

2

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης
69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών
προτεραιότητας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Σκοπός της έκθεσης είναι η αξιολόγηση, η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισμός της
Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) «GR110 Όρος Καντήλι» ως Ζώνης
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας , σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Οδηγίας
για τα Πουλιά 79/409/ΕΟΚ. Το εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού είναι η
εφαρμογή των προδιαγραφών που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου «Καθορισμός
Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το
χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική
εφαρμογή σε 10 περιοχές» (Δημαλέξης κ.α., 2004), στην ανωτέρω περιοχή με
παραδοτέα τα οποία αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της τεχνικής προετοιμασίας για
το χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής ως ΖΕΠ.

1.1 Γενική περιγραφή περιοχής μελέτης
Η περιοχή μελέτης είναι η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά «GR110 Όρος
Καντήλι», σύμφωνα με την έκδοση «Important Bird Areas in Europe» (Bourdakis &
Vareltzidou 2000) του BirdLife International και τον χάρτη με τα όρια της περιοχής
που έχει σχεδιαστεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για το Τμήμα
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η έκταση της περιοχής μελέτης σύμφωνα με το BirdLife International (Bourdakis &
Vareltzidou 2000) είναι 5.700 εκτάρια. Η περιοχή ορίζεται από τη Μονή Γαλατάκη
στα βόρεια, κινείται ανατολικά προς τα εγκαταλειμμένα λατομεία του Κάκκαβου και
κατόπιν κινείται νότιο-ανατολικά συναντώντας τον επαρχιακό δρόμο ΔαφνούσαςΣπαθαρίου και στη συνέχεια συνεχίζει νότια προς Δαφνούσα όπου και κατευθύνεται
προς τη βάση της ψηλότερης κορυφής και στη συνέχεια κινείται ακολουθώντας
νότια-νοτιοανατολική πορεία παράλληλα με το ανάγλυφο του κύριου όγκου για να
καταλήξει στη θάλασσα, βορειοδυτικά της Δάφνης. Στη συνέχεια κινείται στην
∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

3

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

ακτογραμμή ώσπου να συναντήσει χωματόδρομο που καταλήγει στη μονή Γαλατάκη.
Η περιοχή καλύπτεται από εκτεταμένα δάση Χαλέπιου και Μαύρης Πεύκης, δάσος
Κεφαλληνιακής Ελάτης, μεικτά δάση, γυμνές ράχες και βοσκότοπους.. Το συνολικό
ποσοστό δασοκάλυψης της περιοχής πλησιάζει το 80%. Σε αυτό έχει βοηθήσει η
μακροχρόνια εκμετάλλευση του δάσους, τόσο από το Δασαρχείο όσο και από τους
ρητινοσυλλέκτες, καθώς και από το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει
από τη τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο και κεντρικό τμήμα (1922). Οι
υπόλοιπες εκτάσεις καλύπτονται από σκληροφυλλική βλάστηση και βοσκοτόπους,
ενώ ένα μικρό ποσοστό καλλιεργείται. Οι νότιες κλιτύες που καταλήγουν στη
θάλασσα είναι απότομες και δημιουργούν αριθμό γκρεμών που παρέχουν εξαιρετικές
θέσεις φωλιάσματος για αρπακτικά πουλιά. Μεγάλο τμήμα του πευκοδάσους σε
αυτές τις κλιτύες έχει καεί στο παρελθόν και βρίσκεται σε διαδικασία φυσικής
αναγέννησης. Οι κλιτύες που καταλήγουν στην ενδοχώρα είναι ομαλές και
πυκνοδασωμένες. Στα βορειοδυτικά όρια της περιοχής, κοντά στον οικισμό Τρούπι
βρίσκεται εγκαταλελειμμένο λατομείο εξόρυξης λευκόλιθου. Στην ίδια περιοχή
βρίσκεται και αριθμός λιμνών, που είχαν δημιουργηθεί από τις εξορύξεις και στις
οποίες πλέον έχει αναπτυχθεί βλάστηση (καλάμια, αρμυρίκια, κλπ) και υπάρχει και
πανίδα (αμφίβια και ψάρια).
Πίνακας 1. Κριτήρια ΙΒΑ 2000
Επιστημονική

Ελληνική

ονομασία

ονομασία

Emberiza caesia

Φρυγανοτσίχλονο

Πληθυσμός

Κριτήριο
BirdLife

Συχνό

B3, C6

Το Φρυγανοτσίχλονο είναι το είδος της ορνιθοπανίδας για το οποίο η Σημαντική
Περιοχή για τα Πουλιά «GR110 Όρος Καντήλι» αξιολογήθηκε από το BirdLife
International (Heath & Evans 2000) ότι πληροί τα κριτήρια για ένταξη στο δίκτυο των
Ζωνών Ειδικής Προστασίας (πίνακας 1).

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

4

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Χάρτης 1. Όρια περιοχής μελέτης (όρια Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά)
(Bourdakis & Vareltzidou, 2000)

1.2 Παλαιότερες έρευνες για την ορνιθοπανίδα της περιοχής

Alivizatos, C.(compiler).1999. Important Bird Areas in Greece: 110. Kandili
Mountain. In: Bourdakis S. & Vareltzidou S. (compilers). Important Bird
Areas in Greece Database. Hellenic Ornithological Society, BirdLife
International. (unpublished report)

Ανώνυμος. 1990. Πρόγραμμα για τη δημιουργία φυσικού πάρκου στην
περιοχή Καντηλιού της Εύβοιας. Εταιρία Οικολογίας & Ανάπτυξης

Καζαντζίδης, Σ. και Σ. Βαρελτζίδου (συντάκτες). 2001. Ορνιθολογικά
Στοιχεία για το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της υποψήφιας ΖΕΠ «Όρος
Καντήλι» με κωδικό ΣΠΠΕ GR110. ΕΟΕ:Παραδοτέο Προγράμματος
«Άμεσες ενέργειες για την προστασία έξη ειδών αρπακτικών» - ΥΠΕΧΩΔΕ,
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ΤΔΦΠ

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

5

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Στην περιοχή μελέτης, έρευνα και καταγραφή δεδομένων έχει γίνει από ερευνητές της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, την δεκαετία του ’90, κατά τη διάρκεια των
προγραμμάτων καταγραφής των ΣΠΠΕ. Επίσης, στα πλαίσια σχεδίου δημιουργίας
«Φυσικού Πάρκου» (sic), η Εταιρεία Οικολογίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με
την ιταλική ARDEA (AGENZIA PER LA RICERCA, LA DOCUMENTAZIONE E L'
EDUCAZIONE AMBIENTALE) είχαν εκπονήσει μελέτη το 1990 για τη περιοχή.

1.3 Χαρακτηρισμένες ζώνες – Διαχειριστικό καθεστώς
Το όρος Καντήλι υπάγεται στην περιοχή NATURA με κωδικό GR2420003 “Όρος
Κανδήλι-Κοιλάδα Προκοπίου-Δέλτα Κηρέα» συνολικής εκτάσεως 14.000 ha.
Εντός των ορίων της ΣΠΠ υπάρχουν δύο Καταφύγια Άγριας Ζωής, συνολικής
εκτάσεως 3.400 εκταρίων (συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεών που βρίσκονται
εκτός ΣΠΠ). Το πρώτο, έκτασης 2.500 εκταρίων (Παλιοπλατάνα/ΔαφνώντοςΠαγώντος-Καμαρίτσας, ΦΕΚ 689/26-5-76) καλύπτει τμήμα της νοτιοανατολικής
πλευράς του Όρους, ενώ το δεύτερο, έκτασης 900 εκταρίων (Ιερά Μονή Γαλατάκη,
ΦΕΚ 944/Β/76), τη βορειοδυτική.

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την έρευνα πεδίου αλλά και για τις απαιτούμενες εργασίες γραφείου
εφαρμόστηκαν οι προδιαγραφές που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου
«Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών
και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με
πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» (Δημαλέξης κ.α., 2004).
Οι γνώσεις μας για την ορνιθοπανίδα της περιοχής ήταν ελλιπείς γι’ αυτό και έγινε
εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί το καθεστώς παρουσίας των ειδών
που θα μπορούσαν να πληρούν τα κριτήρια ένταξης της περιοχής στο δίκτυο ΖΕΠ.
Έγιναν εξορμήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού
προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η αναπαραγωγική περίοδος. Δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση σε είδη όπως το Φρυγανοτσίχλονο, ο Σπιζαετός και ο Χρυσαετός που είχαν

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

6

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

καταγραφεί στο παρελθόν, καθώς και σε άλλα αρπακτικά όπως ο Φιδαετός και ο
Σφηκιάρης.
Από τις καταγραφές και τη διαθέσιμη βιβλιογραφική πληροφορία διαμορφώθηκαν οι
χάρτες με τα κρίσιμα ενδιαιτήματα και τις επικράτειες για τα είδη χαρακτηρισμού και
οριοθέτησης.
Κατά την έρευνα πεδίου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι καταγραφών,
σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τους Χατζηχαραλάμπους κ.ά. (2004):
• Επιλέχτηκαν δειγματοληπτικές διαδρομές στους αντιπροσωπευτικότερους
βιότοπους εντός κι εκτός της περιοχής ΙΒΑ
• Σε καθορισμένα σημεία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος look and see για
ποιοτική καταγραφή των ειδών που εμφανίζονται εκεί, ενώ έγινε
πληθυσμιακή εκτίμηση για τα αναπαραγόμενα στρουθιόμορφα και τα
μεταναστευτικά και αναγωγή των πληθυσμιακών δεδομένων στον χώρο ή
στον χρόνο αντίστοιχα.
• Για τα είδη που δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή ή διατηρούν
επικράτειες (π.χ. αρπακτικά) έγιναν παρατηρήσεις σε όλο το εύρος της
περιοχής και καταγράφηκε η παρατηρηθείσα δραστηριότητά τους ενώ έγινε
προσπάθεια εντοπισμού των θέσεων φωλεοποίησης.
Για την έρευνα πεδίου χρησιμοποιήθηκαν κυάλια 10Χ50 και τηλεσκόπιο 2060Χ80, χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε κλίμακα 1:50.000
καθώς και εμπορικοί χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 1:100.000

οι οποίοι

χρησιμοποιούν το υπόβαθρο της ΓΥΣ. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε Παγκόσμιο
σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS), κυρίως για την καταγραφή των θέσεων
φωλιάσματος.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Συνοπτική αξιολόγηση
Η έρευνα που διεξήχθη επιβεβαίωσε την ύπαρξη του είδους Φρυγανοτσίχλονο για το
οποίο η περιοχή πληροί τα κριτήρια IBA για το έτος 2000. Παράλληλα, διαπιστώθηκε

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

7

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

η τακτική παρουσία ενός ζευγαριού Σπιζαετών στη περιοχή, καθώς και άλλων
αρπακτικών όπως ο Σφηκιάρης, ο Φιδαετός και κοινότερα είδη όπως η Γερακίνα, το
Ξεφτέρι και το Βραχοκιρκίνεζο. Επίσης, ιδιαίτερη αξία έχει η παρουσία στη περιοχή
της Πετροπέρδικας, ενώ αρκετά πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα στα δάση
φυλλοβόλων που εκτείνονται πέραν των ορίων της ΣΠΠΕ.
Η διεθνής σημασία της περιοχής μελέτης είναι προφανής από την παρουσία
σημαντικού αναπαραγόμενου πληθυσμού του είδους Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza
caesia). Επίσης, η περιοχή διατηρεί σημαντικό πληθυσμό (1%) των ειδών Σπιζαετός
(Hieraaetus fasciatus) και Φιδαετός (Circaetus gallicus) και Πετρίτη (Falco
peregrinus).
Εκτός των παραπάνω, η περιοχή διατηρεί σημαντικούς αναπαραγόμενους
πληθυσμούς των ειδών Σφηκιάρης (Pernis apivorus), και Πετροπέρδικα (Alectoris
graeca).
3.2 Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης
Για την περιοχή μελέτης δημιουργήθηκε αρχικά ένας πίνακας εργασίας με όλα τα
είδη που απαντούν στην περιοχή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να ετοιμασθούν: α) ο
πίνακας αξιολόγησης των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης και β) οι πίνακες
3.2.a-b του Τυποποιημένου Δελτίου Δεδομένων. Στον πίνακα αξιολόγησης των ειδών
χαρακτηρισμού και οριοθέτησης (βλ. Παράρτημα: Πίνακας Ι) σημειώθηκε ο
πληθυσμός του κάθε είδους στη περιοχή μελέτης και εάν το είδος πληροί κάποιο από
τα κριτήρια 1, 2, 3 και 6. Τέλος, με βάση την αξιολόγηση που παρουσιάζεται στον
παραπάνω πίνακα, ετοιμάστηκε ο πίνακας 2 ο οποίος περιλαμβάνει τα είδη που
πληρούν τα κριτήρια 1-6 και συνεπώς πρόκειται για τα είδη χαρακτηρισμού της
περιοχής και ο πίνακας 3 που περιλαμβάνει τα είδη που πληρούν τα πληθυσμιακά
όρια οριοθέτησης και αποτελούν τα είδη οριοθέτησης της περιοχής μελέτης (δηλαδή
τα είδη τα ενδιαιτήματα των οποίων μπορούν να ληφθούν υπόψη για την οριοθέτησή
της ως ΖΕΠ).

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

8

Ελληνική ονομασία
Φρυγανοτσίχλονο

Κριτήριο 2

Κριτήριο 4

Είδη χαρακτηρισμού
Κριτήριο 3

Κριτήριο 5

Ελληνική ονομασία
Φιδαετός
Σπιζαετός
Πετρίτης

Είδη οριοθέτησης
1% αναπαρ. Πληθυ. (Ελλάδας)
1% αναπαρ. Πληθ. (Ελλάδας)
>1% αναπαρ. Πληθ. (Ελλάδας)

10

Ισχύει *

Κριτήριο 6

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών
προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Επιστημονική ονομασία
Emberiza caesia

Κριτήριο 1

Πίνακας 2. Είδη χαρακτηρισμού ανά κριτήριο για την περιοχή: «GR110 Όρος Καντήλι»
A/A
Πιν. Ι
416

* Η περιοχή είναι για το είδος μια από τις 5 σημαντικότερες περιοχές στην γεωγραφική περιφέρειά της και φιλοξενεί >1% του εθνικού πληθυσμού.

Γεωγραφικές περιφέρειες: 1) Θράκη – Μακεδονία - Θεσσαλία, 2) Ήπειρος-Δυτική Ελλάδα-Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος, 3) Νησιά Αιγαίου

Circaetus gallicus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus

Επιστημονική ονομασία

Πίνακας 3. Είδη οριοθέτησης για την περιοχή: «GR110 Όρος Καντήλι»
A/A
Πιν. Ι
76
93
103

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

3.3 Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων/απειλών των ειδών χαρακτηρισμού και
οριοθέτησης
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται συνοπτικά ο ελληνικός πληθυσμός των ειδών
χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, το καθεστώς παρουσίας τους στην περιοχή μελέτης,
τα κρίσιμα ενδιαιτήματά (θέσεις φωλιάσματος, τροφοληψίας και καταφυγίου) και οι
απειλές τους, καθώς και τα ενδεδειγμένα μέτρα διατήρησης.
Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)
Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Φρυγανοτσίχλονου στη χώρα
μας έχει εκτιμηθεί στα 5.000 – 20.000 ζευγάρια (Tucker & Heath, 2004). Στη περιοχή
μελέτης αναπαράγονται τουλάχιστον 90 ζευγάρια, κυρίως στο νότιο τμήμα.
Οικολογία. Στην Ευρώπη, το Φρυγανοτσίχλονο αναπαράγεται σε Ελλάδα, Κύπρο και
Αλβανία. Φωλιάζει σε ξηρές πλαγιές που συνδυάζουν βραχώδεις εξάρσεις, χόρτα και
αγκαθωτούς θάμνους, κυρίως κοντά στις ακτές. Στη περιοχή μελέτης, τέτοιες
εκτάσεις βρίσκονται στο νότιο τμήμα στις κλιτύες του όρους που καταλήγουν στη
θάλασσα.
Απειλές. Το είδος αφθονεί σε γυμνές εκτάσεις με ελάχιστα ή καθόλου μεγάλα
δέντρα. Ως εκ τούτου, η φυσική αναδάσωση που ήδη λαμβάνει χώρα στις εκτάσεις
που αναπαράγεται θα οδηγήσει στο μέλλον σε εκτοπισμό του είδους.

Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Καθεστώς παρουσίας – πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Φιδαετού στη χώρα μας έχει
εκτιμηθεί στα 300-500 ζευγάρια (Tucker & Heath, 2004). Στη περιοχή μελέτης
αναπαράγονται τουλάχιστον τρία ζευγάρια, κατανεμημένα σε όλη την έκταση του
βουνού.
Οικολογία. Καλοκαιρινός επισκέπτης της χώρας μας, προτιμάει ανοιχτές εκτάσεις με
διάσπαρτα δέντρα. Στη περιοχή μελέτης παρατηρείται σε μεσαίο και μεγάλο
υψόμετρο, ενώ για τροφοληψία χρησιμοποιεί και περιοχές εκτός της οριοθετημένης
ΣΠΠΕ. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με ερπετά.
Απειλές. Η κυριότερη απειλή είναι η άμεση θανάτωση (λαθροθηρία).

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

11

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Σπιζετός (Hieraaetus fasciatus)
Καθεστώς παρουσίας – πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Σπιζαετού στη χώρα μας έχει
εκτιμηθεί στα 85-105 ζευγάρια (Tucker & Heath, 2004). Στη περιοχή μελέτης
αναπαράγεται τουλάχιστον 1 ζευγάρι, που φωλιάζει στις δυτικές απότομες πλαγιές
του βουνού, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό βιότοπο του είδους, με την ύπαρξη
πολλών βράχων και ανοιχτών εκτάσεων με θάμνους και φρύγανα.
Οικολογία. Ο Σπιζαετός ζει σε χαμηλού και μέσου υψομέτρου θερμές ορεινές ή
ημιορεινές περιοχές με βράχια, μακκία, φρύγανα και λιγότερο σε δάση ή γυμνές
εκτάσεις. Φωλιάζει σε απότομα βράχια και σπανιότερα σε δέντρα. Κυνηγάει στα πιο
πολλά είδη βιοτόπου εκτός του κλειστού δάσους. Τρέφεται με μεσαίου μεγέθους
θηλαστικά και πουλιά και σπανιότερα με ερπετά.
Απειλές. Η κυριότερη απειλή είναι η άμεση θανάτωση (λαθροθηρία) καθώς και η
συλλογή αυγών, αν και το δύσβατο των θέσεων φωλιάσματος αποτελεί αποτρεπτικό
παράγοντα.

Πετρίτης (Falco peregrinus)
Καθεστώς Παρουσίας – Πληθυσμός. Ο πληθυσμός του είδους στη χώρα μας
εκτιμάται στα 200-500 ζευγάρια (Tucker & Heath, 2004). Στην περιοχή μελέτης
αναπαράγονται τουλάχιστον δύο ζευγάρια στις απότομες πλαγιές που καταλήγουν
στη θάλασσα ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για τρίτο ζευγάρι που φωλιάζει οριακά
εκτός των ορίων της ΣΠΠ.
Οικολογία. Ο πληθυσμός του Πετρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται στα 10.000
ζευγάρια περίπου (Tucker & Heath, 2004). Μετά από μια μεγάλη μείωση τις
δεκαετίες του ’60 και του ’70, κυρίως λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων όπως το
DDT, το είδος φαίνεται να έχει επανακάμψει σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα φωλιάζει
το υποείδος F.p.brookei, το οποίο προτιμάει απότομα βράχια και ορθοπλαγιές, από το
ύψος της θάλασσας ως και τα 1.500 μέτρα (Handrinos & Akriotis, 1997). Στη περιοχή
μελέτης, οι δύο φωλιές έχουν εντοπιστεί σε τυπικό βιότοπο για το είδος, δηλαδή
ορθοπλαγιές, ενώ το είδος χρησιμοποιεί όλο τον ορεινό όγκο αλλά και τις
παρακείμενες εκτάσεις για τροφοληψία. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με μικρού και
μεσαίου μεγέθους πουλιά.

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

12

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Απειλές. Η κύρια απειλή για το είδος είναι η άμεση θανάτωση του, συνήθως από
λαθροκυνηγούς αλλά και από ιδιοκτήτες περιστεριών, τα οποία αποτελούν δημοφιλή
θηράματα.

3.4 Χάρτες κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης
Στον επισυναπτόμενο χάρτη 2 παρουσιάζονται τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών
χαρακτηρισμού και οριοθέτησης. Ο χάρτης 2 διαμορφώθηκε από τα δεδομένα που
συγκεντρώθηκαν από την εργασία πεδίου ενώ συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν
αξιόπιστα δεδομένα από βιβλιογραφικές πηγές.

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
Στον επισυναπτόμενο χάρτη 3 (κλίμακας 1:100.000) παρουσιάζονται: α) η
προτεινόμενη οριοθέτηση της περιοχής μελέτης ως ΖΕΠ και β) τα υφιστάμενα όρια
ΤΚΣ και ΖΕΠ πλησίον ή εντός της περιοχής μελέτης. Η πρόταση οριοθέτησης της
περιοχής μελέτης ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας διαμορφώθηκε έτσι ώστε να
περιλάβει τα κρίσιμα ενδιαιτήματα του είδους χαρακτηρισμού για όλες τις εποχές
που αυτό χρησιμοποιεί την περιοχή, καθώς και τα αντίστοιχα ενδιαιτήματα του είδους
οριοθέτησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές οριοθέτησης ΖΕΠ (Δημαλέξης,
Μπουρδάκης και Χατζηχαραλάμπους 2004).
Από την προτεινόμενη οριοθέτηση εξαιρούνται οι οικισμοί που βρίσκονται εντός της
περιοχής με βάση τα νόμιμα όρια τους.
Πιο αναλυτικά, το Φρυγανοτσίχλονο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του
γενικού πλαισίου της προτεινόμενης οριοθέτησης, περιλαμβάνοντας τις γνωστές
θέσεις όπου έχει καταγραφεί να φωλιάζει ως σήμερα. Επίσης, λήφθηκαν υπ’ όψη και
οι περιοχές φωλιάσματος και τροφοληψίας του Φιδαετού, του Σπιζαετού και του
Πετρίτη.
Τα προτεινόμενα όρια της ΖΕΠ είναι όμοια με τα όρια της περιοχής μελέτης (δηλαδή
της ΣΠΠ), με την διαφορά ότι προτείνεται να συμπεριληφθεί η περιοχή που βρίσκεται
νοτιοανατολικά του οικισμού Δαφνούσας.

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

13

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Ξεκινώντας από βορειοδυτικά, το όριο της περιοχής ξεκινάει από την Μονή Αγίου
Νικολάου Γαλατάκη και συνεχίζει βορειοανατολικά. Περνάει βορειοδυτικά από την
περιοχή Μαράθου, περικλείοντας την και συνεχίζει βορειοδυτικά φτάνοντας νότια
της περιοχής Καλυβίτσα χωρίς να την περικλείει. Στην συνέχεια κατευθύνεται
ανατολικά μέχρι να βρει την επαρχιακή οδό που ενώνει τα Καλύβια με το Τρούπι,
περιλαμβάνοντας τους οικισμούς Κάκαβος, Τρούπι καθώς και τη περιοχή
Καλυβόρεμα . Διασχίζει το δρόμο και στη συνέχεια το ρέμα Καλυβόρεμα και
κατευθύνεται νοτιοανατολικά προς τον οικισμό Δαφνούσα περιλαμβάνοντας την
περιοχή Ρόδα. Περνάει δυτικά της Δαφνούσας χωρίς να την περικλείει και συνεχίζει
νοτιοανατολικά ακολουθώντας το δρόμο που οδηγεί στη περιοχή Λυτσίτσα. Περνάει
δυτικά της Λυτσίτσας, περικλείοντας την κορυφή της καθώς και το ρέμα
Ξυλαγκαθόρεμα και συνεχίζει προς την Λιβαδόραχη. Περνάει ανατολικά της
Λιβαδόραχης χωρίς να την περικλείει και συνεχίζει νοτιοανατολικά προς το
Γερογουλαίικο στην συνέχεια περνάει δυτικά από το Γερογουλαίικο χωρίς να το
περικλείει και κατευθύνεται νότια προς την θάλασσα περικλείοντας τις κορυφές
Γερακοφωλιά, Ρουπακιά και Πυργάκι. Φτάνοντας στην θάλασσα ακολουθεί την
ακτογραμμή προς τα βόρεια περικλείοντας το Όρος Καντήλι.

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

14

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

5. SUMMARY OF ORNITHOLOGICAL EVALUATION AND PROPOSED
DELIMITATION
The present fieldwork has confirmed the presence of the Cretzchmar’s Bunting, a
species for which the area fulfilled the IBA criteria in the year 2000. Furthermore, a
pair of Bonelli’s Eagle was recorded as well as other birds of prey like the Honey
Buzzard, Short-toed Eagle and the more common Buzzard, Sparrowhawk and Rock
Kestrel. Another significant fact is that of the Rock Partridge that can be still found in
the area, and the rich avifauna of the broad-leaved woodland that is adjacent to the
IBA margins.
The international importance of the studied area is supported by the presence of a
significant breeding population of Cretzschmar’s Buntings (Emberiza caesia).
Furthermore, the area holds a significant population of Bonelli’s Eagles (Hieraaetus
fasciatus), Short-toed Eagles (Circaetus gallicus) and Peregrine Falcons (Falco
peregrinus) and it is also an important breeding area for the Honey Buzzard (Pernis
apivorus) and the Rock Partridge (Alectoris graeca).
Map 3 in the CD-ROM (scale 1:100.000) depicts the boundaries of the proposed
Special Protection Area. The boundaries have been designed so as to include all
critical habitats of selection species during all seasons that they are using the area.
Additionally and in accordance with the specifications for the delimitation of SPAs
(see Dimalexis A., E. Bourdakis and E. Hadjicharalambous 2004) all habitats of
delimitation species have also been included in the porposed SPA.
Specifically the Cretzschamar’s Bunting was the key species that generally shaped the
proposed boundaries, which include all known localities where it has been observed
so far.Additionally habitats of the Bonelli’s and Short-toed Eagle and the Peregrine
Falcon were also taken into account. Finally foraging and breeding habitats of the
Honey Buzzard and the Rock Partridge were also included in the proposed
boundaries.
The proposed SPA boundaries are the same with those of the IBA with an exception
near the settlement of Dafnousa.

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

15

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

The proposed SPA boundaries were drawn on the closest possible precision based on
the available black and white topographic maps using natural landlines and landmarks
(coastline, rivers, crescents) or other landscape characteristics (roads, trails) of the
area (see Dimalexis A., E. Bourdakis and H. Hadjicharalambous 2004). Villages, and
inhabited areas were not included within the boundaries of the SPA, as long as they
didn't form part of any critical habitat for priority species.
The proposed SPA has a diverse ecological character, including both broadleaved and
conifer woodland, maquis scrub and phrygana, steep rocks and small cultivations.

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

16

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Alivizatos, C.(compiler).1999. Important Bird Areas in Greece: 110. Kandili
mountain. In: Bourdakis S. & Vareltzidou S. (compilers). Important Bird
Areas in Greece Database. Hellenic Ornithological Society, BirdLife
International. (unpublished report)
BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and
conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife
Conservation Series No.12).
BirdLife International (2000) Threatened Birds of the World. BirdLife International &
Lynx Edicions, Barcelona & Cambridge.
Bourdakis S. & Vareltzidou, S. 2000. Greece pp 261-333. In Heath, M. F. and Evans,
M. I., eds. 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for
conservation. 2: Southern Europe. Cambridge, UK: BirdLife International.
BirdLife Conservation Series No. 8, p. 791.
Cramp, S. and Perrins, C. M. (1994) The Birds of the Western Palearctic. Vol. 9.
Oxford University Press, Oxford.
Dimalexis, A.(compiler).1999. Important Bird Areas in Greece: 110. Mount Kandili.
In: Bourdakis S. & Vareltzidou S. (compilers). Important Bird Areas in
Greece Database. Hellenic Ornithological Society, BirdLife International.
(unpublished report)
Hagemeijer, E.J.M. and M.J. Blair (Editors). 1997. The EBCC Atlas of European
Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & A D Poyser, London.
Handrinos, G. and Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. London, UK: Helm Publ.
Heredia, B., L. Rose, and M. Painter. 1996: “Globally threatened birds in Europe.
Action Plans”. Birdlife International, Council of Europe, Germany.
Society for Ecology & Development, Agenzia per la Ricerca, la Documentatione e l'
Educazione ambientale. 1990. Project for the creation of a natural park in the
Kandili region of Evvia, Greece. (Coord. K. Hantjibiros). Final report to the
Commission of the European Community.
∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

17

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Tucker, G. M. and Heath, M. F. (eds.) (1994) Birds in Europe: Their Conservation
Status. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No.
3).
Ανώνυμος. 1990. Πρόγραμμα για τη δημιουργία φυσικού πάρκου στην περιοχή
Καντηλιού της Εύβοιας. Εταιρία Οικολογίας & Ανάπτυξης
Δημαλέξης Α., E. Μπουρδάκης και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2004. Προδιαγραφές
οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό
Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 117 σελ. + i παράρτημα.
Καζαντζίδης, Σ. και Σ. Βαρελτζίδου (συντάκτες). 2001. Ορνιθολογικά Στοιχεία για το
Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της υποψήφιας ΖΕΠ «Όρος Καντήλι» με
κωδικό ΣΠΠΕ GR110. ΕΟΕ:Παραδοτέο Προγράμματος «Άμεσες ενέργειες
για την προστασία έξη ειδών αρπακτικών» - ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ΤΔΦΠ.
Σφήκας Γιώργος. 2001. Οι Βοτανικοί Παράδεισοι της Ελλάδας. Εκδόσεις Τουμπή,
Αθήνα.
Φατούρος Γιώργος. 2005. Λιμνών Περιήγηση. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.
Χατζηχαραλάμπους Έλενα, Α. Δημαλέξης, Ε. Μπουρδάκης και Δ. Μπούσμπουρας.
2004: Τεύχος αναλυτικών προδιαγραφών των απαραίτητων εργασιών για
την οριοθέτηση ΖΕΠ και των παραδοτέων τους. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη.

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

18

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ANNEXES

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

19

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας Ι. Αξιολόγηση των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

20

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

1%
flyway
(άτομα)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

8

15

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

Υ

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

Υ

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

(C5)

Κριτ. 5

720

1%
flyway
(άτομα)

(C4)

2.400

(C3)

3.400

Κριτ. 3

10.000

Κριτ. 3

Κριτ. 4

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

Κριτ. 2

990

Υ

15

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

Gavia arctica

3.000

44

Υ

10

1

345

(C3)
(μετανάστ )

Πίνακας Ι. Αξιολόγηση των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης για την περιοχή «GR110 Όρος Καντήλι»

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης
Κριτ. 2

(C2)
(διαχείμαση)

Tachybaptus ruficollis

1.000

700

8

Επιστημονική ονομασία
Κριτ. 2
(C2)
(μετανάστ )

2
Podiceps cristatus

320

2.800

10

3

AA
Πιν.
Ι
Κριτ. 1
(C1)

4
Podiceps grisegena

530

8

12

Sta
ge

5
Podiceps nigricollis

Υ

3

1

W
in

6
Calonectris diomedea

30

Υ

12

6

Br (p)

8
Puffinus yelkouan

300

Υ

1

15

Θ

Θ

Θ

1

13

50

1

40

50

1

1

6

43

950

Υ

Υ

350

860

120

2.200

1.300

2.100

1

1

1

9
Hydrobates pelagicus

460

350

Υ

6

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

10
Phalacrocorax carbo

400

9

1

Υ

15

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

11
Phalacrocorax aristotelis

14

30

270

Υ

5

13

100

Υ

13
Phalacrocorax pygmeus

5

1

900

Υ

5

1

21

83

14
Pelecanus onocrotalus

79

1.200

2.200

Υ

1

21

10.000

15
Pelecanus crispus

94

Υ

Res
(p)
(C2)
(αναπαραγω
γή)

16
Botaurus stellaris

230

600

Υ

140

17
Ixobrychus minutus

580

1

18
Nycticorax nycticorax

22

470

Υ

2.600

19
Ardeolla ralloides

25

390

Υ

20/60 ind

20
Egretta garzetta

250

2.200

4.200

21
Casmerodius albus

78

1.450

24
Ardea cinerea

42

3.100

25
Ardea purpurea

9

26
Ciconia nigra

10/30 ind

27

Π

28

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

21

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

1%
flyway
(άτομα)
Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

Κριτ. 2

Κριτ. 2

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

(C4)

Κριτ. 4

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

2.600

Υ

Υ

33

58

3

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Επιστημονική ονομασία

GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

AA
Πιν.
Ι
Κριτ. 1

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

1

22

1

2

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

Υ

2

22

530

Υ

Π

120

Υ

6
2.900

(C1)

(C3)
(μετανάστ )

Ciconia ciconia
34

Sta
ge
(C2)
(διαχείμαση)

Plegadis falcinellus
410

W
in
4.000

(C2)
(μετανάστ )

29
Platalea leucorodia

Br (p)

(C2)
(αναπαραγω
γή)

30
Phoenicopterus ruber

Res
(p)
1.000

31

860

11.000

Υ

32
Cygnus olor

620

660

33
Anser albifrons

1

1

37

450
5300 /
250

1

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

600

3.000

420

1.100

3.000

750

7.300

900

17.000

1.800

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

0

0

Υ

42
Anas penelope

10.600

1.200

37.000

Υ

1.200

12.000

Υ

Υ

1

1

0

1

1

500

2

23

Υ
3.900

1
250/ 850

110

1.200

15 ind

43
Anas strepera

9.200

10.000

20.000

2.000

Υ

Anser erythropus

Υ

44
Anas crecca

3.200

33.000

20.000
840

Anser anser
23

45
Anas platyrhynchos

4.500

7.900

1

46
Anas acuta

3.900

320

38

1

47

1.700

10.000

39

880

Υ

48
Anas querquedula

270

Branta ruficollis

2

49
Anas clypeata

2.100

41

200

1

60 ind. /
regular
presence

51
Netta rufina

7.000

Υ
1.500

Υ

1

53
Aythya ferina

7.300

Υ

54
Aythya nyroca

1.800

1.400

1

Aythya fuligula

2

55
Aythya marila

10.000 /

530

56

850

9

57
Melanitta fusca

20/60 ind

61

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

22

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

Κριτ. 1
(C1)

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

Κριτ. 2

Mergelus albellus

Bucephala clangula

Κριτ. 2

1%
flyway
(άτομα)

(C2)
(διαχείμαση)

Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

110

7

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

15

(C3)
(μετανάστ )

890

3.100
500

1.500

750
590

1

4.900

470

(C4)

Κριτ. 4

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

3

1

Υ

Υ

1

1

Α

1

1

1

10

1

1

2

1

2

30

Α

3

Υ

Υ

1

Υ

1

94

Α

Α

0

Α

Α

0

Α

10

50

1

Α

1

10

Α

1

1

Α

Α

1

2

1.100

1

Α

2

35

16

Α

3

1

75

350

(C2)
(μετανάστ )

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης

Sta
ge

62
Mergus serrator

W
in

63
Mergus merganser

Επιστημονική ονομασία

Br (p)

64

Oxyura leucocephala

AA
Πιν.
Ι
Res
(p)
(C2)
(αναπαραγω
γή)

65

Pernis apivorus non br
15

300

13

66

Milvus migrans

180

3

1

3

67
Haliaeetus albicilla

regular
presence

69

P

71
Gypaetus barbatus

3-4

72
regular
presence

Neophron percnopterus
Gyps fulvus

Α

Α

Α

Α

14
290

54

P

110

74

5/15 ind

P

P

Circus aeruginosus

P

3

Circus cyaneus

Circaetus gallicus

77
Circus macrourus

P

Aegypius monachus

78
Circus pygargus

75

79
Accipiter brevipes non br

Α

80
Buteo buteo

15 ind

83

2

7.100

84
Buteo rufinus

Α

76

73

8

85

70

Aquila clanga

Aquila pomarina

87
Aquila nipalensis

1

88

6 ind

89

1

Aquila heliaca

2/ 6 ind

90

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

23

95

94

93

92

91

Falco columbarius

Falco vespertinus

Falco naumanni

Pandion haliaetus

Hieraaetus fasciatus

Hieraaetus pennatus

Aquila chrysaetos

Res
(p)

1

Br (p)

W
in

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

Κριτ. 1
(C1)

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

Κριτ. 2
Κριτ. 2

1%
flyway
(άτομα)
Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

(C4)

Κριτ. 4

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

Sta
ge

Α

26

1

1

53

Α

Υ

Υ

20

1

6

20

1

1

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

Α

1

1

(C3)
(μετανάστ )

1

1

(C2)
(διαχείμαση)

(C2)
(αναπαραγω
γή)

Α

Α

180

41
27

20/60 ind

1

124

Α

1

124

Α

Α

9

Α

76
1

140

Α

1

2

2

30 ind

regular
presence

26

P

P

P

9

(C2)
(μετανάστ )

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

97
Falco eleonorae

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης

GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

98
Falco biarmicus

Επιστημονική ονομασία

100

AA
Πιν.
Ι

101
Falco cherrug

2

Α

1

74

0

4.700

1

102
2-3

0

Bonasa bonasia

1

Falco peregrinus

Υ

103

Υ

2

Tetrao urogallus

10.000

10.000

70

Alectoris graeca

84

2

107
Coturnix coturnix

170

3.000

109
Porzana porzana

3.000

20

113
Porzana parva

10

70

116

10

7

3

200

117

3

Υ

Υ

7

105

28.000

25.000

Crex crex

Υ

6

P

20.000

Fulica atra

340

Υ

13.000

119
Otis tarda

200

470

Υ

1.100

122
Haematopus ostralegus

380

20/60 ind

127
Himantopus himantopus

300

240

25.000 ind

128
Recurvirostra avosetta

55

390

30 ind

129
Burhinus oedicnemus

8.400

130
Glareola pratincola

10.200

131

P

410

133

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

24

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

1%
flyway
(άτομα)
Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

143

142

138

137

136

135

Vanellus vanellus

Hoplopterus spinosus

Pluvialis squatarola

Pluvialis apricaria

Charadrius leschenaultii

Charadrius alexandrinus

Charadrius hiaticula

Charadrius dubius

250

21
1

510

1.000

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

2.400

(C4)

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

10

Κριτ. 4

Υ

Υ

Υ

1.200

Υ

Υ

Υ

620

4.700

28.000

Υ

730

Υ
2.500

470

Υ

Υ

1

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

30

17

1

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

10

1

1

0

8

1

5
20.000

1

91

Υ

Υ

5

600

3.400
1400 /
1.200
2.000

1

Υ

7.400

13.000

Υ

150

17.000

630

13.300

Υ

92

4.900

3.100

Υ

Υ

1
20.000

1

20.000

Υ
9.300

2.200

1.000

42.000

14

4.200

Υ

Υ

1

1

Υ

18.000

120

Gallinago gallinago

180

3.000

10

(C3)
(μετανάστ )

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης
Κριτ. 2

144
Calidris canutus

460

Επιστημονική ονομασία
Κριτ. 2

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

147

Calidris alba

850

AA
Πιν.
Ι
Κριτ. 1
(C1)

148

Calidris minuta

Sta
ge

149

Calidris temminckii

W
in

150
Calidris ferruginea

1.100

151
Calidris alpina

Br (p)
(C2)
(διαχείμαση)

154
Limicola falcinellus

Res
(p)
(C2)
(μετανάστ )

156
Philomachus pugnax

(C2)
(αναπαραγω
γή)

157
Lymnocryptes minimus
Scolopax rusticola

Υ

190

Υ

Υ

Υ

640
1.200

1

1.300

regular
presence

990

Numenius arquata

2.300

168
Tringa erythropus

1.600

1

1.200

158

410

159

110

160
Limosa limosa

8.200

163
Limosa lapponica

8.000

164
Numenius phaeopus

1.300

165

30 ind

166
Numenius tenuirostris

1.200

167

169

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

25

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

Κριτ. 1
(C1)

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

Κριτ. 2
Κριτ. 2

1%
flyway
(άτομα)
Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

(C4)

Κριτ. 4

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

1

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης

Sta
ge

5

4

Υ

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

Υ

Υ
26

1.800
370
37

3.400

(C3)
(μετανάστ )

3.100

2.800
120

14.500

Επιστημονική ονομασία

W
in
(C2)
(διαχείμαση)

Tringa totanus

750

AA
Πιν.
Ι

Br (p)
(C2)
(μετανάστ )

Tringa stagnatilis

3.300

Res
(p)
(C2)
(αναπαραγω
γή)

170
Tringa nebularia

Υ

171
Tringa ochropus

Υ

1

172
20.000

Υ

1

174
2.500

Υ

10

16

7

800

7

1.000

Υ

340

7.200
8.400

Arenaria interpres
75

Υ

10

1

1

Larus melanocephalus

32.000

187

15.000

Υ
23.000

Υ

1.000

Larus ridibundus

Υ

120

189

1.300

9.100

2

Larus minutus

190

1.900

10.000

2

1

2
5.900

Υ

1

17

3.000

Υ

1

Larus genei

270

Υ

7

Larus audouinii

65

13

1

191
Larus canus

38

590

13

1

15

7

192
Larus fuscus

15

Υ

1

15

Υ

193
Gelochelidon nilotica

550

Υ

Υ

194
Sterna caspia

1.900

Υ

580

200
Sterna sadvicensis

960

1.800

201

2.360

1.000

55

203
Sterna hirundo

79

170

180

204
Sterna albifrons

207

1

Chlidonias hybridus

208

1

Υ

Chlidonias niger

50

10

100

Υ
90.000

20.000

35.000

4.800

740

4.000

179

Tringa glareola

20/60 ind

175

P

Actitis hypoleucos

P

177

P

130

209
Columba oenas

Chlidonias leucopterus

Streptopelia turtur

Columba palumbus

210
215

214
217

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

26

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

Κριτ. 2
Κριτ. 2

1%
flyway
(άτομα)
Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

(C4)

Κριτ. 4

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Επιστημονική ονομασία

GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

AA
Πιν.
Ι
Κριτ. 1
(C1)

Clamator glandarius

Sta
ge

Otus scops

10

500

W
in

220
Bubo bubo
P

1.400

69.000

Br (p)

223
Asio flammeus
P

Res
(p)

224
Caprimulgus europaeus
P

P

1

229
Apus apus

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

231
Apus melba

(C3)
(μετανάστ )

232
Alcedo atthis

10

580

234
Merops apiaster

1

100

(C2)
(διαχείμαση)

237
Coracias garrulus

10

(C2)
(μετανάστ )

240

100

5

100

(C2)
(αναπαραγω
γή)

241
Jynx torquilla

350

100

1

P

243
Picus canus

300

1.300

5

91

0

2

0

2

52

5

100

5

100

390

2

20

100

2

Σ

500

48

400.000

Σ

500

1

1

254

P

Σ

5.800

4.800

1.900

50

244
Dryocopus martius

780

1

30

2.100

246
Dendrocopos syriacus

77

30

50

200
P

54.000

Σ

C

248
Dendrocopos medius

260

Σ

200

258
Lullula arborea

99.000

160.000

50

20

Alauda arvensis
P

P

249
Picoides tridactylus

Dendrocopos leucotos

10.000

Σ

50

260
Riparia riparia

P

10

250
Melanocorypha calandra

22.000

Σ

P

252
Calandrella brachydactyla

8.600

261
Hirundo rustica

P

263
Delichon urbica

50

265

Σ

267

46.000

Anthus campestris

P

269

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

27

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

Κριτ. 1
(C1)

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

Κριτ. 2
(C2)
(αναπαραγω
γή)
(C2)
(μετανάστ )

Κριτ. 2

1%
flyway
(άτομα)

(C2)
(διαχείμαση)

Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

(C4)

Κριτ. 4

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

Σ

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

100

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1

20

79.000

Σ

500

68.000

1

100

Σ

Σ

Σ

Σ

11

30

500

1

1.000

Σ

Σ

Σ

30

1

50

1

10

100

20

100

200

Σ

20

100

5

Σ

11

Σ

5

2.500

Σ

4.800

Σ

Σ

1

10

100

Σ

5

1

30

Σ

Σ
1.700

Σ

Σ

5

Σ
140.000

33.000

3.100

14.000

1

21.000

(C3)
(μετανάστ )

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Sta
ge

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης

GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Επιστημονική ονομασία

W
in
P

AA
Πιν.
Ι

Br (p)

Motacilla flava

Res
(p)
274

P

130

30
30
820

P

P

P

P

P

Monticola saxatilis

C

Phoenicurus phoenicurus

302
Turdus torquatus
Acrocephalus
melanopogon
Hippolais pallida

290

305

Hippolais olivetorum

Oenanthe hispanica

324

Oenanthe isabellina

326
Sylvia rueppelli

294

334
Sylvia nisoria

Sylvia hortensis

297

335
Muscicapa striata
P

317

336
Ficedula parva

C

351
Ficedula semitorquata

34.000

10

352
P

15.000

1.200

353
Ficedula albicollis

P

20

354
Sitta krueperi

P

Σ

365
Lanius collurio

Oriolus oriolus

65

1.500

372

P

Σ

374
Lanius minor

1

375
Lanius senator

Lanius excubitor
45

20

376
Lanius nubicus

11

C

377
378

Σ

2.000

150

Σ

Passer hispaniolensis

Pyrrhocorax pyrrhocorax

28.000

383

P

392

∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

28

Sta
ge

P

παγκος.
απειλ. ειδ.
(ζευγάρια)

Κριτ. 1
(C1)

10/30 ind

1% ελάχ.
αναπαραγ.
πληθ. Ε.Ε
(ζευγάρια)

Κριτ. 2
Κριτ. 2

1%
flyway
(άτομα)
Κριτ. 2

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ε.Ε. 25
(άτομα)

1% ελάχ.
αναπαρ. πληθ.
Ευρώπης
(ζευγάρια)

Κριτ. 3 (C3)
(αναπαραγωγή)

Κριτ. 3

1%
flyway
(άτομα)

(C3)

Κριτ. 3

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ευρώπης
(άτομα)

(C4)

Κριτ. 4

20 000 άτ
υδροβια ή
10 000 ζ
Θαλασσοπ

(C5)

Κριτ. 5

5 000 πελαργ
3 000 αρπακτ
3 000 γεραν
500 000 στρ

(C6)

Κριτ. 6

5 σημ περ
γεωγ περ
>1% εθ πλ
ή >0,1
βιογ πληθ

1% ελάχ. αναπ.
πληθ. Ελλάδας
(ζευγάρια)

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

1% ελάχ.
διαχ. πληθ.
Ελλάδας
(άτομα)

300

1

1

Κριτήριο
οριοθέτησης
(delimitation
criterion)

Σ

(C3)
(μετανάστ )

50

200

(C2)
(διαχείμαση)

200

1

Σ

(C2)
(αναπαραγω
γή)

4.300

50

Σ

Σ
28.000

130

(C2)
(μετανάστ )

Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας
GR110 Όρος Καντήλι – Ορνιθολογική Έκθεση

Emberiza cineracea

W
in

Καθεστώς παρουσίας στην
περιοχή μελέτης

Emberiza hortulana
P

90

Επιστημονική ονομασία

414
Emberiza caesia

AA
Πιν.
Ι

415
Emberiza melanocephala

Br (p)

416

Res
(p)

421

Υπόμνημα (Explanations):

Ειδικότερες επεξηγήσεις σχετικά με τα πληθυσμιακά όρια και τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα, υπάρχουν στις Προδιαγραφές οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Φάσης Β του έργου
(βλ. Δημαλέξης Α., E. Μπουρδάκης και Έλενα Χατζηχαραλάμπους 2004).

AA Πιν.Ι: Αύξων αριθμός του Πίνακα Ι. «Κατάλογος των ειδών που απαντούν στην Ελλάδα, καθεστώς παρουσίας τους και κατηγοριοποίηση με βάση την Οδηγία των πτηνών», σύμφωνα με τις
Προδιαγραφές οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Φάσης Β του έργου (βλ. Δημαλέξης Α., E. Μπουρδάκης και Έλενα Χατζηχαραλάμπους 2004).

Επιστημονική ονομασία (Scientific name): Με έντονα στοιχεία (Bold) φαίνονται τα είδη που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό ΖΕΠ ενώ με κανονικά στοιχεία φαίνονται τα
είδη οριοθέτησης (Selection species are indicated in bold – Delimitation species are indicated in normal).

Σ: Στρουθιόμορφα (Passeriformes) Κατά τον υπολογισμό του πληθυσμού λαμβάνονται υπόψη όλα

Θ: είδος που περιλαμβάνεται στα αποδημητικά θαλασσοπούλια (migratory sea birds)

Καθεστώς παρουσίας στην περιοχή μελέτης: Όπως αναφέρονται στο Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων (βλέπε European Commission 1995 Standard Data Form)
Res: βρίσκεται στον τόπο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
Win: το είδος χρησιμοποιεί τον τόπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα
Br: χρησιμοποιεί τον τόπο για να φωλιάζει και να ανατρέφει τους νεοσσούς
Stage: τόπος που χρησιμοποιείται στη μετανάστευση ή για την πτερόρροια εκτός των περιοχών αναπαραγωγής

Γ: Γερανοί (Gruidae),

Κριτήριο 4: Υ: είδος που περιλαμβάνεται στα μεταναστευτικά υδρόβια είδη (migratory water birds)
Κριτήριο 5: Π: Πελαργοί (Ciconiidae), Α: Aρπακτικά (Accipitridae),
τα είδη των μεταναστευτικών στρουθιόμορφων.

Τα σκιασμένα κελιά δείχνουν το κριτήριο που πληροί κάθε είδος (Highlighted cells indicate the criteria fulfilled by a single species).
∆ΗΜΑΛΕΞΗΣ – ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

29

Related Interests