P. 1
Eya 2009 Issue 1

Eya 2009 Issue 1

|Views: 7|Likes:
Published by wmcsrilanka
Eya 2009 Issue 1
Eya 2009 Issue 1

More info:

Published by: wmcsrilanka on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

æ c c Ooc c:ccc

z000 a I æ¿:oc
ISSN - 1391-7307
æeæ æOoc
æ©c: ocooo:
æa_: qo7oæco
Ðoæ e g:cæm Ðc
co:ø: ocooo:
o æ:ææ æ ¿O:Oæ
oD_:cça ccDc:
o:mgm Ðm
çecac ecce:ooe
oOæÐOc, oO æ:ææe
oD_:cça ccDc:
o æ:ææc
c:ac:O o: e:¯o æ:eocc
!74, q_Dæ q:Oao, c:æ_ Dçc,
oc:_i 8, a _ec:
_occa · 0!!2-oo8204o
2o0020!/oo8o000
~:cæ · 0!!2-o0020!
oo8_ · womedia@sltnet.lk oo:
options@sltnet.lk
æcoa 2
qoc q:æa - o¤:o:O q:ccc co_ q:c eOe - l=udr pdmdnKavdr 8
oe O - 'c:_a Oecoea ©oçaa c:_ccac ¤:o:´ - iqñld fmf¾rd 8
cacc ¤ø o: _ecc: e:a... - wð;a merl=ï chisxy !4
æe:cc oec ©co: c¤a¯ c_ æoOø e:o:ac - lreKd fmf¾rd !7
æca a:c q:cÐ8 coe:accc ¯ - ixck y;af;dgqj !0
oçac:_a oc:ocDoc... - ufkdaß .urd< 28
oOaæcec cooo q:~eaæc:aoc e:o:aa - mqIamd rï,kS 2o
cD c_ ca: 20
SMS Dcc:oc - lreKd fmf¾rd 8!
ocDcc:O - qcoeec cc:O - iÔjkS lia;=ßwdrÉÑ 84
e:cOoø oc:æcooc e:o:ø eoø...¯ - risld §mdks 88
qoæ cOec q_o:c - lreKd fmf¾rd 80
2 q:c a ! c_:cc a 2000
e3 Oeec c_. r_.c. u r u Ou eu uO.u o,e:u
-r .e: oO c,ç çO ..u er.O _u e. :e, çe ç:e .<ur
.ç.. ue. oOu,u O euu.Oe. ee. ee3 e.u. .,uOc<
¸<e. ç eu.o:O. çeu c,uc cOuu e..e:.ur..
e.cO, e.. _,ç - c e.uu u .c,r euu.O r_r cOu .
euO.c.r .ç..O e.rcc..., eç.c._ur õe¡.r ¸__. ec.
ç oOe.ue. ç .ç.. e..:<.r ..u .3. oucu rc.,u.O
Ocu..u o.<:O e.u õ.. ç,u ¸çô.O c,3< ue-u o.e...
.<u.Or. _re .<uu oOu,uõ ecu euu.OO :çe-ou..O..
e:u e,_e. e.u. .Ou ._ .Oue. .3e.: cçc rcõe3
ouõ.._ r.c. ..c. ç e3 ouc e3. e.:ç r¸Oc, 5õu. u_
.OuO .:< ç.O eqOu õõ. qercu.O.u õe.ee.u euuO
e: çc,OuO .:< ç.O eqOu uuuO.u c_-¸O õe.e õ.
õ..u e,_e . . u O u e¬. .:cu ou..u e:e3-u .u.O.r
c<e u3 e.. oOu,u O ee:.çc euu.OO eOuerO ..eu.
eu.er.O c _ .,u . e.u . e.cO.u õuO e,_r . ç dr-_.
.,u .ç o.cr e.O e,_e .ç õ. O.e. deru côç eçu rO. u
rõ. ç eu.côe:_. r_ .u r.c..u e3. e.:ç O:.u. O,ç.u
Oueu .OuO e.cO.uõuO O,ç.u ccO,e.u e_e e3 cec
5Ou õ.O o,u o.u. u:Oc, rõ... õe.ee.u u,Ou Ocr
u.ue. .3e.: cçc õ.O .OuO o,u o.u. eOueOu ecu
ec. e3 cec uç:e, ce.uuuO.ç. o..u euu.Oe. .ur...
.Ou o_.c.c.c. c._u ceç.e. r,.,ueuu 5Ou eu.Ou. OuuO
c gOu. oe.u . cee. c._u c eç ..O r,.,u euu o.O.
eu.OuuO ç cgOu. o. r.r OOu u.u ._ 5OuOu eO.u.,
rcu 5Oeu.c.. c_-çO uc<. rõ.O .OuO o.u.r o,u.
oee u3 o. o.u. eOueOu ecu ec.O oc eç.u3ç¯
. ç .. u e. ¸u c, u,e.u: ôu oOu,u O¡ººc Ocee. ç
cuu_. ceç..O c,3< ç:e .<u eu.. ç.r eçrrO rcO
r._.r cc. .ç ou.O.u e_e õõ. u.:u c:u õj3u uO.u
r¸O c, u _ 5Ou Ou ou ç,r . ocO o,u. uOu ç:e .<ur
eu.. oO,u. O ouç,r.rO .:< çe.u O_r. .,u.O çre<
eõ_ ccO,e.u e_e ocO r_ :,rer r.rç¯ o eOueOu
ecu ec.O oc eç.u3ç¯o. oç çOee oc ¸çôe.: o,u c-_
o.e....r -O e.:_. eO:u rc.. •
igyk
2000 a ! c_:cc a q:c 8
?
fld
_® . : r r e_. r. u. 5õu. rc.u c ôer e-.c,
:¸u te-. _ r< :...r õç:O c.c.3u ec.u .O
c,u.uu :,c u.. '.c` cucce.u r.eOueu. .c
:,eçueu eu. eqõ.r ce-3 rce.u. cucc. ._çu
o .,u e¸:u eOuO. o. oOe.ue.ç ¸çôcu rcu u_
u e3çu eO:u O_ u u:O c, rcu u :çu euu '.c`
o,uur r._.. oc ._u. e.uu e3 o,uu u,u e..rçç
r._ e:.._ -_..
.c ecuuuu cOu .uuO ceee o,u,3 .... :c:.
ou.Oc<. erc,< rc,< ouO .. r.u o,uu eç..
e.e:... ..cõ_ ceç.e. ç,uOu 5Ou eOu ec.u e.ur
O..c.ôre.r e: er._7u o¸u cee. c.e_r ..õôr
Z
z
we;a ; fndrejla flrefj
wehs
wms olsk upx lshkak yokafk fld<U
uqvqlal= mßirfha Ôj;a fjk ñksiaiqkag
hk-tk ux ke;s ksid" ta lshkafk ,xldj
we;=f< .e,ùula ke;s ksid fudllayß
WmamrjeÜáhla od, hqfrdamhg mkskak
yokj lsh,' fufy wefrkak fjk ´k
rgl yq<Õ;a iemhsæ lshk u;jdoh ;uhs
ks ¾udKh yryd bÈßhg tka fk'
wfma
weiska
4 q:c a ! c_:cc a 2000
o...e .c,Oce.r oru eO_. :¸ut e-._
r< :...r :çuO. o zcc! oO c,ç eçç.
e:_ çc3 Ou rc,< O_O ou O o: or.
oc.< õ o,ueu ¸cr.._ e_e .3 côer
ec.u . :c:. . ec. c.O .O. .,u ..
õe.euO. u.. oç eOu er.OOu _r.e3
e.ur :¸ute-._ r<:...r u,:,. eree
eOuu o. e-.c, :¸ute-._ r<:...O
e3-u . õ ceOu c,ue..e o,u eu
er._®O o¸u oc. u..ôr, or e3.u
e-ç.rO ouO u3 .... c.uur côer.
oç._ ec.u e.ur.. côee oreur.e.u
c,. ¯c,ccc- r -,.u O e,_r. .u .ç_r
_-.e.u u e.u -Ou e¸:u . :,-,. o
.: r.u ..u. o,uu .<u ouO.c.e.u
. cO O,:eOuu ccO. .:. .....O r._
u e.u õç:O o u u õec. . e ç .. .,u
e.u.uuc ec._e. cO. .:e.u c.u rc_
ue.uO. ou occc . u... oec cO o,ue_
c,O,u eOu cõ.e< .,uu ¸u ru.
rcu uOu eç.r u,:,. er.e:..u .:
ou,u. o õç:O. uO qcOu cOuuO.
.c o...e<. rcu ¸u._ e.u r
¸.ceu. c,ee._ u e3 eu. e qõ3
.. _. eOu oce.u u e.u eu ec. :
r¸_ _. . o r .u eu e-.c, :¸u t e-. _
r< :...r :ç_ cO cu u or õuc. .
.: e. ¸_ _ .O ou O u c c Ocu _ .u
c,Ou u cer c.O e:. cO u e c.çue.u
ç..r eOu c eu u õu.ue. O cO. o
e.e u e ç .. O,ç.u eO_.. u,:,. o
eçu u. r ._ u e.u :,c.O ¸.ceu. O
oO.. eO_. u e.u eu ouu u u 3u ur
c.çe.u eOuu uc..<.r rcuu. ç,u
e.u,u ..c c.u e..:r ue.uO.
oc çru .c r.uu :çueu er._®
.:rr côece. 5Ou eOu 3ueeuO .u
- ou . u,u u e., o r .u eu _r.O
o,u e_ .,_õ.r u,u u e. e..rr :ô
¸cccO,cc.r ç._ .ec.c.O cuuu :çuO
r ._. e.e: o,ecu u eOu .u cOr : _.u
e,c.' r.u .uO.ç. u.. uc..<. :c:.
¸çô.O ou eu. o r or c,u ur u cu ..
e.. _ .rc< oO e_ c u c_.r :,c.Ou
r .O .u u c cO. er.e:..:ô .c
u c.. <. eOu eu ec.u .O c,u_
ouc,ç:u eO_. .. _.rr.ue. c,ueu
¸¸_, o c,u . e...c< rc<. rcu u.
ouer.O ¸.ceu. o,uc uc..<rc,OuO
OO.u. eOcc eç :ô. c,:,ç_.. o r.ueu
re. e:õ__r -,___r u,uO eç..r
u.r oce.u orO .ceO ue.u ru.Or
e..uuO. .c oe.cOr eOueu ouu..
o,u uO. e ç . eOcc eç õ. e_ e<. rc_
-,geO.u oc O ec uO e-.c, :¸u t
e-. _ r.ce.. :,c.O cO c,uc o.O o
c,u. e¸:. -_c.u e:u õõ.., o Oe..
or eçrç o :,e... e..u.. o :,e..O.
oO.. O e< ¸r .uO e_.r e_ _ .r
e:....uu or. oc 3uee :,c.O 5õu.
eu c,3.u u õç: e.uuO oç._. . e3
õçe: O,: rcu o., u.. ¸çôe. c,u c
ue-u .:. eO_¸ec._ c.._ .ur< O,c_
e..errOu eu.Ou oerr -OO cueOuO.
cO ceee er_Ocr u,u o...Ou :. oO.
ce ce c¸: e.u ou er_Ocr u,u
-_.ec.ec.uuu orr ouc. eOuO. ¸u
5õu. e.u,u eueO. eOu er.e: :ô
o,u r ._ o r e:...e.u .uO. e3r.
u.. oc e.._.rc< eu. e:Ou uuu
..crc oer ¸O.u.Ou. e3 oO.e.ç u..
..cõ_ c.e..u. rce.u or or õçe:
e.O.c3 rcu ec.ur.c. Oe. ouuce.ur
.cOe3 e.O.c3r.c.uO ec.O c¸eçueu.
oOe.u õ. :e.ç .. ec.u r.ce..u
5õu. çru u,uO. ouc,ç:u eO_..uu
u .3u. .
e3 cec 3u e e u O 5Ou eOu u -,ô
uce3 c.u ue.u -O o,uu. e.:c, .u
ou . u,uO uuuuu.c eOu oru o,uu.
ou or _r.eO eç.e.. o,ue_ c.u.r
õç:O õucr r.O.ueu.u e_.r O,cç.r
eç. eOuO.
e_. r ¸u :.e. u _ r .c . r._. ç:.
-,gOu r .O. r._., o r .u eu oç e3
e..e:.u çrO. -,gOu ocO ecueu or.
eç .c._u r._.Or...r . e.. u r -,3
.,_õ_. 3ue .eO.c.c. c,uecu er.O.
r.c3rrc<. cOu .uuO. :O..c, r..
eO_¸ec._ :c:. e_. r c,O,u . ouO
.u uO. .u u c,c< .Ou õ5uO.ç.
2000 a ! c_:cc a q:c o
c,uecuO. .:. e_.r .ç. :c:. o c,uc
.¸. e:Ou c u õc,ç . ocOe.u o.cÖr
-_e. e..u õ. c c c. .uO. o õe O,u
e .Oee .,ç :ô.. ouer.O. e..:
u,e.ueu uO .Ouõ5uO.ç.. euue3çu
u..e<. e.g 3ue e..Ou o.-O. e..Or
eu.eceuu o.rc.u. e_.r.r uc..<.
rcu er.O :,re_uO Oe. ecu e_.re.
e.g 3ue e-¸u. ¸e¬. õr.ceO_. .uO.
ç,u oc cc< cc.ec.cu e..e o.r-u.Ou
u,:,. ocu u,:,, ..u u,:,. oc ocOu
.. .Ou o:3 eOuu cOu .uuO.
e.:c, _r. O eOu cOO_ or r
eueu¸u. rc rc _.rr.uO er_eOu
:,c r .u u :,qOu cOu u uu u O.u
o,u e_ er_eOu eu _.r r.u O õucr
eueO., .c e_.r.O.. e3 .O.cO. crr
oc,:,ç_ . Oe. ecu uO o r. u..
.O.cO.. e3r o__.uu -,ô ue. u..
oec .e3 rcc. e-.c, :¸ut e-._r.ce..
eO_. .ec.c.O c,u_ .e.. ¸.ceu. crr
.:ue eO_. eç.. o,u_O ô._ -,gOu
e3 e-çO.cr. o:eOuO. oe:.u .: .c
e..uuu cOu .ueu oe:. c,u_ ..
o.O o,u uO. e ç .eO_. u e.u eu
e..rrç r.u u,uu. oe:. u,uu oe:.
c,u_ .. o. ue. o e.O_O_ o.O eç.
O e< e..rç ç r .u u,u u . ¸.ceu.
:u..u.. o .O r¸__ o.ur rc_ ç.uO.
o ouec .: .c e:...e.u er._®
o.. u . : r r e_. re. rcr .:uO.
rcr .:uO r 3OO u r ec.: cO .r
.:uO. ouer.O o: eOu eu oe: o,u u
5õu. eueO. . .ceOu :ç..u u eOu
orr . ¸.ceu. O :3-eOu ee c. .c_
..c o: er. , e:u ee3ç. . o u o,u u
uu u O. cO eOue . er._® e:. oO,u
eOuu u,uO_ c,_cu e_.r. uc..<.
rcu eu.õ..u u..ôrrc<. o,u e_
¸cçu 3uee ec.qeO o.r-u.u eOueu
cO ouc¸c eOue õç:rO. oc .rer..
3uee, oc ouc eOuer u,:, r._ .uu
¬ _,c u...r ç.u u c cO. o u e3
eOue r3 -ccu_. , er c<. . er.cu .
¸.ceu. e. .c_. o,u u c,_ cu O.e
.c_. ..c eOue . ¸:ceu. e. .c_
me æ:öc: oægO mæ: OO cteO
æg:æS Ðæ ÐO.gæ me: æc oæ
me [coc mæocæ Ð:O
æOæææ oO:g æOÐæ Oto O:e
æ oc æ¿æ: æ¿æ æ o ÐÐæ .
oc mOeæ æ:.æ S gæÐæ æ gÐS
oogæ. o Oto O:e omO,
og:g æ:æ m:Ðoæ æ:öc: oæÐm
g:Ocoæ oc: æÐÐÐææ oæ gææ
oe:oæ:mæ m OÐæ: oæoOæÐ:.
o m omæ[ æ:¿c o:m oOæ oæ
o o æ gÐS æem oæoÐc ,
oÐæe oÐæ:æcæ. o æ æ:e æ gÐS
m g o o Oöc:oæ eoæ: æ:Ðc
æ cÐ: æ:æ oS gO oo O æ:m
oÐæÐ. o oÐæ ÐO 'o æ ooæec
Ð oo ¯ Ðoæ æ¿æm æ:O Ð:Om:ec
ogæææ ooo o O oOÐæÐ.
''
¯¯
o q:c a ! c_:cc a 2000
:,e... cO c,ueu ¸u.. e...c< e:u
.u. õe. ee.u . .O u O .u eOu eu
u.ue. euO eueO., cOe_ euO. .Ou
u. u.u e. cO _ eOu eOu .. c
cc.cOr.3.. e3 ru.O cOuu o,uur u
e3 c,_cu e_.r. cOuuu õç:r u,:,.
eOu õç:rO r 3eO.u c,_ cu e_. r.O
.cu c,u ecu o¡c, u e c.çu e-¸u.
e_. r.r u u e.uO. .u u e.uu
oe.. O. :.r . ¸côO. :.r . eOu rc_
ecu uu uu c cO. .u u or. õe.
cr .r oc. eçrr :,c.O õ. :rc_
ecuuuuu ccO. er.e:.. -,gOu .c
u c..<rc,Ou O e3 :ô. o: eOu eu.
u,:,.
oe:. -_u er.O o,u u ru.O ç,u
ç,u. ..:,cc ue. .e3 e-çO.cr.u, ç,u
e:. eu.ç,u er._® c,_ cu e_. r.
O,cç.O r.õ. ue.u .c uc..<rc<e.
ou uc.u. ç. < .cO.r u,:,.
õe.ee.u. uc..<e. ._. o.. o,uu
c,ueuu o___. .,ç :ô. e-.c, :ô.ru
o__uu .. ue. .c -er.e_.u.
Ocu..u _r.OO O,:e.u . õeç .
õu.. ¸c.ueu õeç..uO dr.. rcu
_.r r.u . o. cec o.cÖre.u e,_r .
. u er.Oer . o. u u ¸cô. ç..ru O.
_,e-u eu .,ç eccç. r® cu _.r r
.,:,<ue.u. o,uuO. or oe:. eOuu
.uç¯ e3 cec ue.u e3cu e: uec.çu
oOeO. ç:. -_uer.O c,:,ç_O. ecu eç
u.. cOO .,_ecu u e c.çu e-¸u.
e..:u...u :,r o.cÖr r..r u,u or.
o Oe.. ouuce.ur eO_¸ec._u orr
:ô.O .u eçu rcu u oc O u e.u
eu.:,r ..O. oe:. u - <u _r.eO
.,:,< .,ç eccç. .e O,ççue. _.r
e..qc, -OO cueOu orr u,:,. o Oe..
e3 .,:,<ue.u _,e-u o.cÖr ç..ruO.
¸cô. .cOe.u _-.e.u .O u ç:.
ur.OOu :,ô_ eu.-_u cec c._r.u
.,uu eOu. ru. rcu u c cO. o u
ou,uçu o. e.u ¸e ec:O ou eu
eOe_¸ec._ -_e3.. u... c.e. uuu.
.,u u.. r.õ. _,e-ueuu e3 ceç..
:ô..r.cO eu c,3.u eu.u õuc. . .:
r.u u.ce. oc. qr õju .,:,< u e.
ru.O cu cO u c..<.r rcu u r.O:ô
.uu r,.c.O o__uu .u e.uu e3
c,u euu .
ç,u ocO ecuO .c uc..<.r :,c.O
u e.u eu crr -er.e_.u u,ur. o
Oe. . e u.. c¸c er. <.r u -,geO.u
.c r .u eu crr :çe e.u oe:u
e.e:u o. uc e u.. c r..u.r r ._
r.uu ccO. e..çOc .ç_ er.e:.. O<u
cu cO. c c.. u..e< r o: c.: r3 c ô_.
ee rc< rO. u u .,u oO..u. e...
rc_ u e.u eu crr o: eOu . o u e..
:.r c¸c c.. oreur .u c,uecu er.O
ru.O -eçuO. c¸c ccu.O u_ r._. .ç.
:ôu euu o: e,_r _ _r u . ¸ç.:c<.r
õç:O u. e,3.. e.çc u-. cO .¸.O
eç.u3 Ou -ôçr u.. .. ce u. ç.<.
uu e.u O,: rc.u u c c,q rcOu c¸c
c.. rc. e_r. -_uu ccOu. o. uc.r
:,.3 çuOu eqõ3 ec_r. o c¸cc.. ouc,
oç._ r.u u.Oe. e,3.. e:Ou ç,ô.e.
c .. rO cOr u o r çr u e..e:.ur u
ccu. erecuO. . o u ouuç r. _.
ææe: oæ:ææcæ æc¿
æ cæ æ o ÐÐe. oc:gÐo e g¿
oæ:oæ:e Ð om
ÐmoOc oO:e m:ceoæ
oO o:O æS o O¿.
''
¯¯
2000 a ! c_:cc a q:c 7
uc..<. eç:. :: e: u::u.O e..ç.
e.u u e.u õç: crr qcO_. r ._
r .u uu e3r e:.¸ ¸ç.:c<.r . oc
e.e:. -_.. o cç._. u. -ôç e: ç.<.
ouc e..u eO3u u e.u e..e oc- ç.
çru e..e:.u, e,_r. .u - ç,euu u::
r._.rO c,Oc,O u uc®u ocOu oeuuO
.uu u-<. e.uuç. eç:u rcuu .u
uOu r.c<.r u.. e.ccc eO_. r.c,
ru.e3 ou uc.u. u _ u e.u o: O
.r..uu e3 uc..<rc,Ou :.r ouO..
c¸cc.. e..ç..u uO. oç._ u,u eç-e u
o:. O e.:. O rc_ ç. uO. e:. ¸.
¸ç.:c<.r u.. õeç.. r.uu.Or e..,
or ru. u. .r uc,<e.r _ . r
e3-u .u. cOu Ou c¸c c.. O :c:.
u c..<rc,O. oc O r .u u :çu eu
e..rr ç¯ o e3-u .u.O .,u oç._
uc,<.. e: eee e..u ouc : O..c,
Ou oç:e O_ u oc O r .u u :çu eu
e..rrç¯ o Oe. c.u ue. .c O_.u
õ. uOu O,:..
c . u. u e.u eu orc,u ur u '.c`
eu.. .._.OO ouer.O ouu c,ueuu o
eu.. .._.OO. 'o-.` ou or. o-. c,:,ç_
. ç O..c-u .r . c.ec.e o.< : O ¸:_
.cOe3 ou.:.r çrO3u o-. cO Oec
.Oueu o ue.. euc. ....O_u o :c:.
oç:e çrOu or or õçe: õe3cr.ue.u
oO..u. .cO O,:. o-.O _,e-ueu o
ue.. ou o-.O O,:. .c e:.¸ cucc.r
r ._ r .u u ouu r e . õç..Or u,:,.
eu..rc<. o,ue_ O<u e3 cucO eçr
eueuçu. rcu oer O,ç.ur.r u,:,.
oe:. eu eu çu. erc,eO.u u c..<
eçer . or u,ur e.. u. . eçr.
u c..<rc,Ou O oç._ u,u , u.u e.u
oc O u e.u, eOuu oc. <r e¸:.
uec.çu. rcu :q cucO O..c-u eçrr.
e3 u e. eu. c.u u c¸cc.. ru. rcuO
o:.. oO. ..uur.. O..c-u :çee. ue..
eerc< rO.u r_-_..
or oe:.u e,-¸ uc..<.r r.ueu
e..rçç¯ .3, oru c.u.r u...•
l=udr pdmdnKavdr
c,u ecu eu o o e qõ3 e.. eueO. ,
eOu. oOr...r. o ue.. eqõ3 u_ o
c ô3..e. .eu. ..O. r .O. .,u e3 ¸:
ocO u,u eOuO. o eOuOO 'or oe:..
O e< ` Oe. -_:u r.c O.cu... oç:er
oec c O cOOuO. oeur ouO .c
''
¯¯
'eÐe¯ æ æe: æ:¿:ÐO oæoæ:O
oæm o:momæ o ææe:
æ:¿:ÐOe 'oæ:¯ oæ oæ.
oæ: o:æ:[¿ c g Ða:oem cæ .
O:ooce o:o O Ð gæg eDOoS
oæ æ æcæ gæ Ðöæ oæ:
OO ÐoD cÐæoæ o ææc.
oæo c e:Oaпm o æOæ:
ogææ gæÐæ oæ oæ Ð[oæ
ÐoÐÐæc æ oæm oÐO:æc
eÐeO Ð:Ðc oæ:O
¿:oææoæ o ææc.
8 q:c a ! c_:cc a 2000
m
o C O Æ:QO O O: SS QaÆ:00e S(e(O0
O:eze eO ë:e0 e ÕÆÕ 0öee 0O 0(B
ÆOÕe o Öe0:. 0ëe [ 0ë:e0:g SS0C
Æ:ÖO e:OOeº
ce . . oO c,ç ç c c. .. O,: re_
e. u.u uc occ. . o.rc<. .. u
õ.c.u. Ou u: e3-u.O.. oç Ou õO
cOO_ !r e3-u.e.u o,u u: c_-¸O
õ.c.u. eO3u cOuuO..
e.:ç uuyOô.r :,c.O .e. O.r.
u-e< e.. cOO_O_ r.uu.OuO oec:O
eqO occ.. ereeç e3 o.rc<. ..u
:qu..ueu r._. -_uuO.
ÆëÆg 0Õ O:ezeeO qOO:0 qÖÆOæOº öO
o:ë:ez qOO:0 qÖÆOæOÆ0 0B: 00eo
0e0e 0Æ0ogº
e.u.u uc occ.. o.rc<. e...u.
o.rc<.O O:. eOue. e.:ç õuçu.uO
o. u .r u .uO. c.c.Orc,eOr :,c.O
occ.. o.rc<. ¸çôc O u .u u: O_O
ecu e cu uO. o r .u eu õu u . e:
c,3< _ _ Oe. . õu çu. u Ou o. u .r
u.uO. c.c.Orc,eOr :,c.O o.rc<.
¸çô.O c,3< .O.
a c ç oeø e c oc0c oDee
c:_cc c o: oeoc e:aO
o ©c8 oce c oc oea e
æ c Oo:c:ooc ç
cc:c:o Oaacc.
a c ç Oeo emomDOoÐæe
c:_a
Oec oea
©oça a
c:_cc a c
¤:o:


2000 a ! c_:cc a q:c 0
õuçu.uO c.c.Orc,eOr õ.O u3 oc
-_uu .eu occ.. o.rc<. ..u ç,uO
rce.u .u u: e..uO.ç o u: :. oec
ou ç,r 3 e3-u . rcu eu er.e:..ç
r._.. ¸ç.:c<.r e_eO .uu cgOu....
—or uc,< .¸u _.e.r : c..
er.e.. e3. eu uç . r< :...r õe u
o..O c,:,ce.u . .. oO c,q ¡+ ç. o: ç
o,.O _ . r ouOc e qõ u - <.. o.
r< :... eOu eOu eOu O_O e:...
õ.Ou eu.e.ru eçO_ O_O .:< ç.Ou
o,.O eqõ u-<.. ouer.O o..O -¸O..u
r<:..e3 u..r..O õc,ç.O e3 çOeO_
u: ç.. u e-uO.. o. u..r.. eOu
eu..e g-..O õc,ç.O u.u ec.çu.O_u
orr u.. _.. u eu uç . rO. u O_O
c,:,ce.u .... :,-,. e3 .,:,< _...
r .u ru.O_O ou O eu. .e g-..
rOç.Ou o..O -¸O..ueu u,:,. .: e3
_... e c rçO cO r cOu.Or o.O. u. u
o..O c,:,c .,u.O e3-u. Oeuu u,:,.
o..O o. eu uç . r< :...O -¸O.
.ueuu u,:,. o.. ouç,rc _.r ouOc
r e . eç.rO e3-u .u u,:,. o..O
rOç.Ou eu..e g-.. ue... re_ u,:,
oc..O .cuu, oc eOuO .uu, e3O re.
eç.r eu..e g-.. ecç._rO e3 _..O
re3 u,:,.
ouer.O .e. c . u., e3 _...e.
c.u. u_u eu..e g-..e. u:OO e3
_... er.e:..ç c.c.Or.ce.r eOueu
r .u or. . ouer.O .O -_u u .eu
o..e. ou ç,r .. O,ç.u c . u .<u.Or
u - <. .O õ.c.u. r õ.O. .e.
õ.c.ue.ç .. o,eO..
—...e. O.e r.ç e3 euuç. r<:...
... -¸O. .uuer.O¯˜
—... er.e:..ç çu eu e3 eu uç .
r<:... e..rrç r._.¯˜
—r< :...O -¸O..u uO ce ee ...O
eqOu ouOc e..uO篘
—e3 c_-¸O ... r3O eç o,c,< er.O
eOuu e.re u.uO篘
o,. r.uO.u3 eOuO_O e:... õ.O
e3 e3 .3..uO_O ... r._.. o,uuO.
oO,u .3..u u.uO.ç¯ oO. e3 c:cç3
ue. õu.. eO_. u-<ç¯ o .3..u õu..
r õe3 O.r . u e.u eu g-.e.
r< :...Oç¯
e.O,u eç õ.c.u. r õe3 e3c c<
O.r. .O -.c eO_. u-<.. cO o.uc .O
-_uu .u eu..e g-.. e3 r._. u_
rcc eçO_ e..uOç r._..
o .e3 O,:: c.u . : _ _. eu. .e
g-..O :.eO_. e.rcc. u¬- oec _..
.-e. r< :...O -¸O..u u oc. r ._.
¸u o.. ç,ue.u : c.. o.. e.
r< :..e3 e...5r. u _.. u -u çO.
.uuO. r._.. ¸u o r.c<. .cc rcuu
cgOu. e..rç uuc. o.. rO. .O e.e:.
oOe O.O_ O.cu. eOuO. r ._.. u. u
_.. u -¸O..,u . u,Ou eu u,:,. cO
ceee ouu e_.r O,dççr o.. rcu -O
.c c eOuO. o.. ç,ue.u : c.. e3
c_-çO. ¸u ouer.O e3O. o..e. ç,u.
o,uO eqO OcçO_.
_ . r ouOc .,u -_uer.O .. e3
.¸u _..e.u o,: O. o.. e..uOç o
c_-çO .uu c.Oc.u r._.. o.. .e.
.< ç:. -_.e.u r.uO.. —. e..u c.Oc
.u uç (eu uç . r< :.e3) u _..õu
eçeçeur : Oe.u : c.. c ô3 _..
eçu eur .. O o rçO ecç qe<.
rcuer.O, ¸u . r.Oç c,3< _ rcu eu ¯˜
rçO ec o<eçu u _..ô..u ouu : c..
r._. o _... .O r.uO.. ¸u . o,:O.
e3O.O o.ucO e..u c.Oc ç .uu ¸ue.:
re_ r ._.. rçO c o,u e_ç u.. e3r
eqOeu 2O o.ucO r.OOu ru. rcuu
... c.Oc .ueu u,çç r._. .. o,:O..
o.. re3 e3 r<:..e3 u..r.. (eu..e
g-..) uuc. rçOcO o.O. o _... e3
cç._..O e:.¸O o¡cuO.. e..rç o.. e3
_...e. ..O o__c .e3 ereur ue.
o.. r¸OcO ouer.O oc ec.: _..eu
¸u oc uuc. o..O :.eOuu qOe.u
.... u.u o.. o..e. o.crer u_..õu
_O. oc O oe_3O. r ._. r O.. _.. u O
!0 q:c a ! c_:cc a 2000
u.u . : < qu : ô:,c e3-u .e.u
eu..e g-..O c,3<_ rcuu oOeO.Or
_,-euu u,:,. uOu c,uuru e3 _..
e..uOç .O r.uu oueu r._. :u_.
o _..uO o.. o,:3 ru queuu u,:,.
o.crer.ue.u o,:eOu u,:,. o<eçu
u_..õue.u o,:eOu u,:,. o,. uuc.
e3 _.. ..O :.eOueu oueu r._..
o rc,< eçe -_u õO c,:,ç_ eOuO..
eu..e g-.. r.u euuç. r<:..e3
u..r.. e . c._u O.r . c,:,c :,c
u e-u -O. c._u O.r . .Oeu e.O,u
e qõ.r e3-u .e.u c._r.. u..r..
c.Oc .u .u.. c.Oc eu.e.u ec. ue.
oç._ O,dç ç e3-u .e.u .: e:. o,.
e:. .O u ecç ._ rO. O,cçrc,Ou
eOuO..
e.. _...e. eqõ.O e3-u. u:e3ç
ecuõ.O oO.. O<. eu..e g-.. e.
ecç._r O.r. e3 _...O eqO O,dçç
e3-u.e.u. .: :eO r_ r..Or :,c.O
eue3. u..re.r e_e O.r . c,:,c
:,c_. u .uO.. u.u eu O o,u c._u
O.r . c,:,c :,c_. u e-uO. r .u
r.c<.O.
ÆëÆg 0Õ O:Qe 0CÆëº
c._u O.r. .u ec_ eç.r eu.e3.
-,oc,3 eç.r. ecç._rO cç._.uO eqO
O,cç e3-u .e.u e.u.u uc occ..
uu.O o,u_u eOuO. c._u O.r. occ..
r..O_.r O.r. rc,< r:c.r .Oeu
e..O o,u_u eOuO..
¡. ecç._rO r_ O,dççr
z. e..:rO orueO_. r_ O,dççr
+. :uc ce eçeur oru eO_. :. eOu
ereur _O. O,cç rcõ..
!. c._u O.r. o. Ocç O,cç r..O_.r
er.Oer õ..
0ëë O:Qe 0CÆ ë QaÆ:0Ö e e O O00e
O0ee0:gº
ç,uO cOuu _r.e3 uu. .Oeu c._u
O.r .r u,:,. c._u O.r . u e.u eu
:. ç.O u _ u. u o r occ...r ç u,ç ç
.u u :¡u.e.u u - e< u,u eu _r.O
.Ou õ5u.r O c,O,u u e.. .Ou õ5u
c._u e.e. _r.O O,u cOO_ ¸:_ c._u
uuue. :ce. -u.u. e.ur.u. ¸u .Ou
u_ u- ¸:_ ..ueruO. ou3 oc .Ou
e.u.r. .u ..ueruO. .Oeu u-<.
_r.O O,u qc cu cOO_ oc o. _.c.c
3u e e . ec. c. e.u r. u e. ee r-u .
.Oeu O,cç :,c.O ucOcu. Ou eçO_
o._.c.c ocO euc,3 .uu -,:,. oc oO.
O,cç :,c.O oOe-.. rc.uu uc3 ç.<
.cO.r u,:, r ._.. ¸u O,cç eu c,3
.uu cO. oOe-...r u,u e.u.r, ce.Or
c._r.uO c._u O.r. occ...r :,c.O
:¡u O.eçu eu er.e:..ç¯ o u e. o.
oce. occ.. uu.O o,u_u eO_. u,:,.
_r.e3 occ.. u u . ou eu .Ou õ5u
e.e. cOu. e3 ue. ç,u e3 uuuO.u
oec occ.. uu eer-u.O oru eO_..
oec O.õ. ue.ueu oec euu.OO oç._
Ou e.u.uuc :. oec e.ur uu.O. u.u
cOr er.. u,urOu uu.r u,:, .ue.
¬.uu. e:. e.O_ .uu,-. O,u occ..
eq rõ.O. o re. eç.r occ...r e_e
eu.e_ru cOr e_.re. u,:,.
0O:g CQ Æ0 0Æ0eÆ 0 o g0e qOO:0OÆ
O:Qe 0CÆë O0e0 öe0e 0Æ:0e:ëg
öO SOO Æç e(Æ0Æ 0Æ0ogº
ç,u .. o.ce r_u ¸ç.:c<.O. .uu3
.. r_ u e¸:u r_ .,:,< _...
e3-u .e.u cOu u u: e3ç .u. u
c .Oc.u u .uO.. Ocç e qõ. e: Ocçr
eqO<. ç .uu uc<. rõ. e.u. OcçO
ç:O3 rõ.. c._r.u e_e e.g eçu..
rcu occ.. uOu Ou u -,:, u. u
c._re.r O oec: O c .Ocr .u . u eu
ç : O3 r_ . u eu e.O,u occ.. o:
r õ.O. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->