ỨNG DỤNG TRIGGER THIẾT KẾ

CÁC HOẠT ĐỘNG TƢƠNG TÁC TRONG DẠY-HỌC NGOẠI NGỮ
Hướng dẫn thực hiện Ứng dụng minh họa

 . Nhƣ vậy sẽ khó trong các tình huống trình chiếu không theo trình tự. Nếu giải quyết bài toán bằng kỹ thuật hyperlink sẽ phải tạo ra rất nhiều slide.Hƣớng dẫn tạo hiệu ứng Trigger Ứng dụng thực hiện các hoạt động tƣơng tác Giới thiệu: Thông thƣờng các hiệu ứng trong powerpoint sẽ xuất hiện tuần tự.  Để giải quyết bài toán trình chiếu các hiệu ứng không theo tuần tự và ngắn gọn ta sử dụng kỹ thuật trigger có sẵn trong powerpoint.

• VD: Ta gắn hiệu ứng cho 1 textbox A hiệu ứng xuất hiện.Nguyên tắc hoạt động  1 hiệu ứng của một đối tƣợng sẽ đƣợc kích hoạt khi ta click chuột vào một đối tƣợng đƣợc qui định để kích hoạt hiệu ứng (đối tƣợng đƣợc qui định có thể là chính đối tƣợng có gán hiệu ứng. sau đó gán trigger cho vào textbox B thì chỉ khi nào click chuột vào textbox B thì hiệu textbox A mới xuất hiện trên màn hình .

Minh họa sự khác nhau giữa sử dụng và không sử dụng trigger MS Word A B MS Excel C MS Powerpoint Các hiệu ứng tuần tự xuất hiện từ trên xuống dƣới D MS Frontpage Không sử dụng trigger .

Minh họa sự khác nhau giữa sử dụng và không sử dụng trigger MS Word A B MS Excel C MS Powerpoint Các hiệu ứng chỉ xuất hiện khi bấm vào nút tƣơng ứng D MS Frontpage Có sử dụng trigger .

Ví dụ: Play .

.Cách thực hiện   Bước 1: Tạo hiệu ứng cho đối tượng Bước 2: Thực hiện trigger Chọn hiệu ứng của đối tượng ở thanh taskpane và chọn mục Timing… ở trình đơn.

Cách thực hiện  Bước 3: Thực hiện gán trigger  Click chọn nút Triggers  Bấm chọn mục Start effect on click of  Chọn đối tượng khi click vào sẽ kích hoạt Đối tƣợng tác động có thể là chính đối tƣợng đó Đối tƣợng tác động có thể là đối tƣợng khác Home .

MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA  MULTIPLE CHOICE     Ô CHỮ HANGMAN LUCKY STAR 1 LUCKY STAR 2   CROSSWORD Home LUCKY NUMBER .

Bài tập với hiệu ứng trigger Multiple-choice question Question 1: …………………………………………? A. Đáp án 3 Sai Yêu cầu: Bấm đáp án B xuất hiện textbox báo đáp án đúng. Bấm vào textbox đáp án thì textbox đáp án đó biến mất . bấm vào 2 đáp án còn lại xuất hiện textbox báo sai. Đáp án 2 Sai Đúng C. Đáp án 1 B.

Menu .Hƣớng dẫn làm bài B1: Tạo 1 textbox chứa câu hỏi B2: Tạo 3 textbox chứa 3 đáp án B3: Tạo 3 textbox thông báo đáp án tƣơng ứng cho 3 đáp B4: Gán 2 hiệu ứng xuất hiện (nhóm hiệu ứng Entrance) và biến mất (nhóm hiệu ứng Exit) cho mỗi textbox thông báo đáp án B5: Gán trigger cho hiệu ứng xuất hiện khi bấm vào textbox đáp án tƣơng ứng B6: Gán trigger cho hiệu ứng biến mất khi bấm vào chính textbox thông báo đáp án đó.

I R Q S D T S A R I D E A E W R W V A O N D I R A P R N C X M I L E A V E G Z V K M U W C O M E A T T Y L F L Y K C P R A B C A G H B U F I U E A J Z N B H K Q Menu .Hãy tìm 10 động từ theo hàng ngang hoặc hàng dọc trong bảng chữ cái sau.

Topic : JOB D O C T O R Game over ABCDEF GH I J KM NOP QR S T U VWX Y z Menu .

Lucky Star 1: 3 5 7 1 4 2 6 8 Menu .

Menu . many not want of them to let Why? the first term. 3. cave. They are 2. have Why are they visiting some permission. classmates their for school? trip going to Huong on a Pagoda? trip? bringing their own food and sharing caves? her have staynever at night been away inside from a home.Lucky Star 2: They are going to make a two-day trip Because She’s anxious they have about recently her parents’ studied 5. When How far are are is the Lan Thay students’ and Pagoda her plans fom and a night campfire. rock It is their only formation over They 20 and may kilometres. buses with some other classes to make the trip cheap. 4. What is Lan anxious about? When they have some days-off after 1.

chọn mũi tên để điền đáp án) 1 2 3 4 5 6 7 8          9 10  Menu .Crossword (Bấm chọn số để bật tắt câu hỏi.

Task 2: Answer the questions Menu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful