You are on page 1of 97

Num. 7023 / 14.05.

2013

Conselleria dEducaci, Cultura i Esport

13633

Consellera de Educacin, Cultura y Deporte

RESOLUCI de 13 de maig de 2013, de la Subdirecci


General de Personal Docent, per la qual saprova ladjudicaci definitiva de destins del concurs de trasllats dels
cossos de catedrtics i professors dEnsenyana Secundria, de professors tcnics de Formaci Professional, de
catedrtics i professors descoles oficials didiomes, de
catedrtics i professors de Msica i Arts Escniques, de
catedrtics i professors dArts Plstiques i Disseny i de
mestres de taller dArts Plstiques i Disseny convocat per
Resoluci de 18 doctubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent. [2013/4811]

RESOLUCIN de 13 de mayo de 2013, de la Subdireccin


General de Personal Docente, por la que se aprueba la
adjudicacin definitiva de destinos del concurso de traslados de los cuerpos de catedrticos y profesores de Enseanza Secundaria, de profesores tcnicos de Formacin Profesional, de catedrticos y profesores de escuelas oficiales
de idiomas, de catedrticos y profesores de Msica y Artes
Escnicas, de catedrticos y profesores de Artes Plsticas
y Diseo y de maestros de taller de Artes Plsticas y Diseo convocado por Resolucin de 18 de octubre de 2012, del
subdirector general de Personal Docente. [2013/4811]

De conformitat amb el que establix la base dhuit de la Resoluci


de 18 doctubre de 2012 (DOCV 6893, 31.10.2012), del subdirector
general de Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats
dels cossos de catedrtics i professors dEnsenyana Secundria, de
professors tcnics de Formaci Professional, de catedrtics i professors
descoles oficials didiomes, de catedrtics i professors de Msica i
Arts Escniques, de catedrtics i professors dArts Plstiques i Disseny i de mestres de taller dArts Plstiques i Disseny, i dacord amb el
punt primer de la Resoluci de 28 de febrer de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, sobre delegaci de competncies en
determinats rgans de la Conselleria dEducaci, Cultura i Esport; esta
Subdirecci General de Personal Docent, una vegada considerades les
reclamacions presentades contra la resoluci provisional, resol:

De conformidad con lo establecido en la base dieciocho de la Resolucin de 18 de octubre de 2012 (DOCV 6893, 31.10.2012), del subdirector general de Personal Docente, por la que se convoca concurso
de traslados de los cuerpos de catedrticos y profesores de Enseanza
Secundaria, de profesores tcnicos de Formacin Profesional, de catedrticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedrticos
y profesores de Msica y Artes Escnicas, de catedrticos y profesores
de Artes Plsticas y Diseo y de maestros de taller de Artes Plsticas y
Diseo, y de acuerdo con el punto primero de la Resolucin de 28 de
febrero de 2013, del director general de Centros y Personal Docente,
sobre delegacin de competencias en determinados rganos de la Consellera de Educacin, Cultura y Deporte; esta Subdireccin General de
Personal Docente, una vez consideradas las reclamaciones presentadas
contra la resolucin provisional, resuelve:

Primer
Aprovar ladjudicaci definitiva de destins del referit concurs que
es relaciona en lannex I, en qu figuren els nous destins obtinguts pels
participants en el concurs de trasllats relacionats per especialitats i orde
de puntuaci.

Primero
Aprobar la adjudicacin definitiva de destinos del referido concurso
que se relaciona en el anexo I, en el que figuran los nuevos destinos
obtenidos por los participantes en el concurso de traslados relacionados
por especialidades y orden de puntuacin.

Segon
Publicar la llista definitiva dels professors exclosos de la participaci del concurs de trasllats amb indicaci de la causa dexclusi, que es
relacionen en lannex II, i la relaci de participants que no continuen en
el procediment per no haver formulat peticions, que cont lannex III.

Segundo
Publicar la lista definitiva de los profesores excluidos de la participacin del concurso de traslados con indicacin de la causa de exclusin, que se relacionan en el anexo II, y la relacin de participantes que
no continan en el procedimiento por no haber formulado peticiones,
que contiene el anexo III.

Tercer
Dacord amb les bases 18.4 i 19 de la convocatria, els destins adjudicats per la present resoluci sn irrenunciables.
La presa de possessi del nou dest tindr lloc davant dels organismes corresponents l1 de setembre de 2013, realitzant-se el cessament
en el centre de procedncia el 31 dagost de 2013.
No obstant aix, els professors que hagen obtingut dest en este concurs de trasllats hauran de romandre en els seus centres dorigen, quan
aix sestablisca per la Direcci Territorial a o administraci educativa
de qu depenga, fins que concloguen les activitats imprescindibles previstes per a la finalitzaci del curs.

Tercero
De acuerdo con las bases 18.4 y 19 de la convocatoria, los destinos
adjudicados por la presente resolucin son irrenunciables.
La toma de posesin del nuevo destino tendr lugar ante los organismos correspondientes el 1 de septiembre de 2013, realizndose el cese
en el centro de procedencia el 31 de agosto de 2013.
No obstante, los profesores que hayan obtenido destino en este concurso debern permanecer en sus centros de origen, cuando as se establezca por la direccin territorial o administracin educativa de la que
dependa, hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas
para la finalizacin del curso.

Quart
El personal funcionari excedent que reingresse al servici actiu, com
a conseqncia del concurs de trasllats, presentar davant de la direcci territorial de qu depenga el centre obtingut, abans de la presa de
possessi de la plaa, la documentaci a qu es referix la base 21 de la
convocatria.

Cuarto
El personal funcionario excedente que reingrese al servicio activo,
como consecuencia del concurso de traslados, presentar ante la direccin territorial de la que dependa el centro obtenido, antes de la toma
de posesin de la plaza, la documentacin a la que se refiere la base 21
de la convocatoria.

Quint
Als efectes dobtindre dest provisional, els participants forosos a
qu no sels haja adjudicat dest en esta resoluci, satindran al que establisca el procediment dadjudicaci de destins amb carcter provisional
per al curs 2013-2014.

Quinto
A los efectos de obtener destino provisional, los participantes forzosos a los que no se les haya adjudicado destino en esta resolucin,
se atendrn a lo que establezca el procedimiento de adjudicacin de
destinos con carcter provisional para el curso 2013-2014.

Sext
Contra la present resoluci dacord amb el que preceptua larticle
109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacci feta per Llei

Sexto
Contra la presente resolucin de acuerdo con lo preceptuado en el
artculo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redaccin

Num. 7023 / 14.05.2013

13634

4/1999, de 13 de gener, en relaci amb la disposici final segona de


la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, modificada per Llei
12/2007, de 20 de mar, de la Generalitat, i la disposici addicional
quinzena de la Llei 6/1997, de 14 dabril, posa fi a la via administrativa, podr interposar-se amb carcter potestatiu recurs de reposici
davant de la Direcci General de Centres i Personal Docent de la Conselleria dEducaci, Cultura i Esport, en el termini dun mes comptat
des de lendem de la seua publicaci, o interposar directament recurs
contencis administratiu davant del Jutjat Contencis Administratiu de
Valncia, en el termini de dos mesos comptats a partir de lendem de
la seua publicaci.

dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en relacin con la disposicin final


segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, modificada
por Ley 12/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, y la disposicin
adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, pone fin a la
va administrativa, podr interponerse con carcter potestativo recurso
de reposicin ante la Direccin General de Centros y Personal Docente
de la Consellera de Educacin, Cultura y Deporte, en el plazo de un
mes contado desde el da siguiente al de su publicacin, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses
contados a partir del da siguiente al de su publicacin.

Valncia, 13 de maig de 2013. El subdirector general de Personal


Docent: Jess Carbonell Aguilar.

Valencia, 13 de mayo de 2013. El subdirector general de Personal


Docente: Jess Carbonell Aguilar.

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

93,0000

93,0000

1.1.1

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

52,3332

1.2

52,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

69,0000

69,0000

0,0000

0,0000

42,3332

42,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69,0000

0,0000

VALENCIA

69,0000

0,0000

42,3332

42,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

93,3332

51,0000

51,0000

0,0000

0,0000

42,3332

42,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91,1666

39,0000

0,0000

MADRID

39,0000

0,0000

52,1666

52,1666

0,0000

0,0000

5,0

5,0

5,0

0,0

71,3332

45,0000

45,0000

0,0000

0,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

7,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,6664

19,3332

15,0000

2,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,6664

17,3332

15,0000

2,0000

0,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,6664

6,3332

2,0000

2,0000

CASTELLN

2,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 12005799 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BOVALAR / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen:

35,1664

CASTELLANO PRUONOSA, JOSEFA

Dest / Destino: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

4.1

4.2

6.1

6.2

6.3

6.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

7,0

6,0

1,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

5,2

4,6

0,6

0,0

6,700 1,70 0,000 0,000

6,1

6,0

0,1

0,0

6,900 1,80 0,000 0,000

2,6

2,6

0,0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0 15,000 6,85 0,900 0,000 18,96 0,00

2,8

1,8

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

6,0

6,0

0,0

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

0,00 0,00

3,7

3,7

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

8 3,5000 0,0000 2,5000 1,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

Petici num 13 voluntria / Peticin num 13 voluntaria

1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

Petici num 12 voluntria / Peticin num 12 voluntaria

4,6

6.5

0,00 0,00

Petici num 29 voluntria / Peticin num 29 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FILOSOFIA / FILOSOFA

Petici num 40 voluntria / Peticin num 40 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FILOSOFIA / FILOSOFA

5.3

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria


0 20,0000 32,6666 0,0000 3,0000

FILOSOFIA / FILOSOFA

5.2

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad


0 12,0830 0,0000 7,0830 5,0000

FILOSOFIA / FILOSOFA

5.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 12,5000 0,0000 7,5000 5,0000

FILOSOFIA / FILOSOFA

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

FILOSOFIA / FILOSOFA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03010821 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI / ALMORAD - ALICANTE

38,5330

DIAZ CARMONA, ENCARNACION

Dest / Destino: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03006256 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / XIXONA - ALICANTE

45,8330

SANTACREU ROLDAN, JOAQUIN

Dest / Destino: 46012999 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / VALENCIA

3.2

Origen / Origen: 12003468 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS VILLAPLANA / VINARS - CASTELLN

93,1832

ARNAU PALTOR, PABLO

Dest / Destino: 03014538 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MISTERI D'ELX / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

118,7666

IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN

Dest / Destino: 46015711 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAMPANAR / VALENCIA

Origen / Origen: 46022191 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TAVERNES BLANQUES - VALENCIA

126,2932

CANELA BALLESTER, ANA VICTORIA

Dest / Destino: 46013086 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ISABEL DE VILLENA / VALENCIA

Origen / Origen:

135,3162 111,3332

BALLESTER GARCIA, VICENTE A.

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

135,8332 111,3332

ROMERO VARA, M JOSE

Dest / Destino: 46025040 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ABASTOS / VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46016713 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA 25 D`ABRIL / ALFAFAR - VALENCIA

150,3332 145,3332

ALEPUZ ARRUE, JUAN

Total

FILOSOFIA / FILOSOFA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13635

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3

0 10,0

2
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

14,6664

8,3332

6,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

97,3332

51,0000

51,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

46,3332

1.2

46,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

47,3332

33,0000

27,0000

2,0000

4,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

3,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

19,6664

11,3332

9,0000

2,0000

0,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,9998

4,6666

4,6666

0,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

Dest / Destino: 46018621 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAURONA / LLRIA - VALENCIA

Origen / Origen: 46012951 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORDI DE SANT JORDI / VALENCIA

39,7998

REGUEIRA VEIGA, XURXO

Dest / Destino: 46012951 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORDI DE SANT JORDI / VALENCIA

Origen / Origen: 46000705 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA REI EN JAUME / ALZIRA - VALENCIA

43,1330

INIESTA MAESTRO, M JESUS

Dest / Destino: 03012773 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TIRANT LO BLANC / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

49,7562

MARTINEZ MONTESINOS, DARO

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 04700341 I.E.S. Mar Serena / Pulp - ALMERA

63,3332

DIONIS BERNAL, JUAN MANUEL

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 12005647 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VILA-ROJA / ALMASSORA - CASTELLN

Origen / Origen: 12005647 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VILA-ROJA / ALMASSORA - CASTELLN

106,7332

BELTRAN RAMOS, EVELIA

Total

LLAT / LATN

Dest / Destino: 03007418 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA EL PALMERAL / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen:

30,3330

GARCIA CERVERA, SONIA

Dest / Destino: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 43007129 JULIO ANTONIO / MRA D'EBRE - TARRAGONA

32,0830

TORTOSA GOMEZ, MARIA ASUNCION

Total

FILOSOFIA / FILOSOFA

3.2

3.2

4.1

4.1

4.2

5.1

6,0

6,0

6.2

6.3

6.4

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,500 0,00 0,500 0,000

3,4

3,4

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

2,000 0,00 2,000 0,000

8,1

5,1

3,0

0,0

0,240 0,24 0,000 0,000

6.4

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0 11,300 6,30 0,000 0,000

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,6

6,0

0,6

0,0

1,200 1,20 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 47 voluntria / Peticin num 47 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,25

Petici num 19 voluntria / Peticin num 19 voluntaria


2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

LLAT / LATN

6.1

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria


1 3,0830 0,0000 2,0830 1,0000

LLAT / LATN

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

CULTURA CLSSICA / CULTURA CLSICA

5.3

Petici num 20 voluntria / Peticin num 20 voluntaria


3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLAT / LATN

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

CULTURA CLSSICA / CULTURA CLSICA

4.3

Petici num 128 voluntria / Peticin num 128 voluntaria

4.2

10 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

3.3

FILOSOFIA / FILOSOFA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13636

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

50,1666

1.2

50,1666

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,0

3
5,0

3.1
5,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

2,0000

12,0000

44,3332

44,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

ALICANTE

0,0000

0,0000

42,3332

42,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

99,0000

99,0000

0,0000

0,0000

60,4998

60,4998

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,0000

0,0000

MADRID

39,0000

0,0000

62,6664

62,6664

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1666

51,0000

51,0000

0,0000

0,0000

48,1666

48,1666

0,0000

0,0000

2,0

0,0

97,3332

63,0000

63,0000

0,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77,6664

15,0000

0,0000

VALENCIA

15,0000

0,0000

62,6664

62,6664

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,3332

45,0000

39,0000

0,0000

6,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46013086 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ISABEL DE VILLENA / VALENCIA

Origen / Origen: 46019015 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA PERENXISA / TORRENT - VALENCIA

102,3332

TORRES MARTINEZ, ANGEL PEDRO

Dest / Destino: 46019763 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS BALLESTER GOZALV / VALENCIA

Origen / Origen:

105,5330

PEREZ-SAUQUILLO CONDE, CARMEN

Dest / Destino: 03011616 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN BLAS / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

108,3332

PEREZ RUIZ, MARIA SALUD

Dest / Destino: 46018916 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENIMMET / VALENCIA

Origen / Origen: 30003457 IES JOS IBAEZ MARTIN / LORCA - MURCIA

123,7913

BARAT DOLZ, JUAN RAMON

Dest / Destino: 03015038 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PLAYA SAN JUAN / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

128,7328 101,6664

VILLAMIA UGARTE, FERNANDO

Dest / Destino: 03015087 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / GATA DE GORGOS - ALICANTE

Origen / Origen: 46006100 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ESTACI / ONTINYENT - VALENCIA

164,7498 159,4998

RIERA MAS, JUAN

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

169,4332 159,3332 117,0000 117,0000

MONTES SALAS, ANTONIO JOSE

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen: 46022932 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL SALER / VALENCIA

178,6664 175,3332 131,0000 117,0000

RODRIGO CARBONELL, DESAMPARADOS

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5,4

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

3,0

0,0

0,100 0,00 0,000 0,000

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,25

3,4

0,0

0,0

1,500 0,00 0,000 1,500

0,00 0,00

2 6,8747 0,0000 1,8747 5,0000

8,0

5,0

3,0

0,0

2,750 0,00 0,000 2,500

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

3,2

3,2

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

0 19,6666 4,6666 10,0000 5,0000

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

0,00 0,25

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

3,4

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 15,1664 2,6664 12,5000 0,0000

6.5

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

9,0

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.4

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad


0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.3

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


0 3,3332 0,0000 0,0000 3,3332

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.2

8,500 3,50 0,000 0,000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 15,8332 0,0000 15,8332 0,0000

3.3

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12004205 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CASTELL I DOMNECH / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 12005738 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA PLANA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

195,3998 160,6666 110,5000 110,5000

TEJADA TELLO, PEDRO

Total

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13637

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

73,5832

35,0000

27,0000

0,0000

1.1.2

8,0000

1.1.3

38,5832

1.2

22,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
16,2500

1.2.3
0

2
6,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


3

3.2
0

75,3332

53,0000

51,0000

2,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,8330

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

62,8330

62,8330

0,0000

0,0000

5,0

5,0

79,3332

39,0000

39,0000

0,0000

0,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,1666

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

40,1666

40,1666

0,0000

0,0000

5 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47,3332

33,0000

27,0000

2,0000

4,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3332

25,0000

21,0000

0,0000

4,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,3332

29,0000

27,0000

2,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,6664

31,3332

21,0000

0,0000

10,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

3,0

3,0

0,0

0,0

2,550 2,00 0,000 0,300

2,8

1,5

1,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

0,500 0,00 0,500 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

6,100 0,00 0,600 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,50

0,00 0,25

7,0

6,0

1,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

7,6

6,0

1,6

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6.5

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.4

Petici num 16 voluntria / Peticin num 16 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.3

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.2

5,000 0,00 0,000 0,000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.1

Petici num 10 voluntria / Peticin num 10 voluntaria

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

Dest / Destino: 46024965 SECCI EDUCACI SECUNDRIA I.E.S. HENRI MATISSE / PATERNA - LA CAADA - VALENCIA

Origen / Origen: 16003463 Ies Jorge Manrique / Motilla del Palancar - CUENCA

59,5164

CUENCA LOPEZ, LAURA

4.1

3 7,3332 0,0000 5,0000 2,3332

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

3.3

Dest / Destino: 03010478 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LUIS GARCA BERLANGA / SANT JOAN D'ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

60,3332

PAMBLANCO SANCHEZ, VICENTE

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03014460 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAS LOMAS / ALACANT - ALICANTE

63,5832

PEREZ VAZQUEZ, MARIA TERESA

Dest / Destino: 03000679 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAIME II / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03005768 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA TORRETA / ELDA - ALICANTE

66,4332

MARIN FRANCO, LUIS MARIANO

Dest / Destino: 12003390 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN COROMINES / BENICARL - CASTELLN

Origen / Origen: 08033900 JOAN MIR / CORNELL DE LLOBREGAT - BARCELONA

90,6666

ESPIN MARTINEZ, AURORA

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03009051 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MALLADETA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

92,1665

ARCE DOMINGO, M ANGELES

Dest / Destino: 46022932 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL SALER / VALENCIA

Origen / Origen: 46018059 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 26 / VALENCIA

92,3830

VELEZ GONZALEZ, MANUEL

Dest / Destino: 03002573 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BELLAGUARDA / ALTEA - ALICANTE

Origen / Origen: 03015117 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ARAB / L'ALFS DEL PI - ALICANTE

93,9332

DIAZ FUENTES, PABLO

Dest / Destino: 46014224 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FUENTE DE SAN LUIS / VALENCIA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 46006495 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA DOCTOR PESET ALEIXAND / PATERNA - VALENCIA

97,9164

MONTANER LACALLE, CARMEN

Total

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13638

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

39,3332

25,0000

21,0000

1.1.1

0,0000

1.1.2

4,0000

1.1.3

14,3332

1.2

14,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

40,8332

4,6666

4,6666

0,0000

0,0000

36,1666

36,1666

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,3332

25,0000

21,0000

2,0000

2,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

33,6664

23,3332

15,0000

2,0000

6,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

18,9998

4,6666

4,6666

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,6664

21,3332

15,0000

2,0000

4,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

23,6664

11,3332

9,0000

0,0000

2,3332

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 03015063 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TORRELLANO / ELX - ALICANTE

38,9330

IVAEZ CREMADES, MONICA ESTRELLA

Dest / Destino: 03015154 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CANAL / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen: 30007876 IES JOSE L.CASTILLO PUCHE / YECLA - MURCIA

39,1332

JACOBO EGEA, M DE ARANZAZU

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03010430 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SANTA POLA / SANTA POLA - ALICANTE

47,0830

SALA SAEZ, MARIA YOLANDA

Dest / Destino: 03001911 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ANTONIO JOS CAVANILL / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 07007115 CEPA PITISES / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

47,5828

ORTUO LLORET, MIGUEL

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,750 0,00 0,000 0,500

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

8,100 2,00 1,100 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

4 9,5830 0,0000 4,5830 5,0000 10,0

6,0

3,0

1,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 26 voluntria / Peticin num 26 voluntaria

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

2,8

1,2

1,6

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 25 voluntria / Peticin num 25 voluntaria


2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

LLENG. I LITERATURA CATALANA (B) / LENG.Y LITERATURA CATALANA (B)

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

6.5

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.4

Petici num 11 voluntria / Peticin num 11 voluntaria


0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.3

Petici num 181 voluntria / Peticin num 181 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.2

5,000 0,00 0,000 0,000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.1

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

Dest / Destino: 03008423 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

Origen / Origen: 03015154 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CANAL / PETRER - ALICANTE

48,8330

RAEZ HEREDIA, MANUELA

Dest / Destino: 03000679 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAIME II / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03014526 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NIT DE L'ALBA / ELX - ALICANTE

49,5998

QUILIS SORIANO, ELISA

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03005082 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SIXTO MARCO / ELX - ALICANTE

50,3332

JUAN AIBAL, MARIA DE LA ALMUDENA

Dest / Destino: 12004217 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CAMINS / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 30003457 IES JOS IBAEZ MARTIN / LORCA - MURCIA

54,5832

LLANOS SANCHEZ, MARIA JOSE DE

Dest / Destino: 12005520 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALFRED AYZA / PESCOLA - CASTELLN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12005738 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA PLANA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

55,3332

BONET PIANA, NURIA

Total

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13639

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

23,3332

15,0000

9,0000

0,0000

1.1.2

6,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

2,3332

6,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

14,9998

8,6666

4,6666

2,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,6664

10,3332

2,3332

8,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9998

8,6666

4,6666

2,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 12005544 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALFONSO XIII / VALL D'ALBA - CASTELLN

Origen / Origen: 03015464 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TEULADA - ALICANTE

29,0998

AGUILELLA ALBALAT, ESTER

Origen / Origen: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA ALICANTE
Dest / Destino: 03014526 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NIT DE L'ALBA / ELX - ALICANTE

32,3332

ALVAREZ GOMEZ, M TERESA

Dest / Destino: 03006086 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRAY IGNACIO BARRACHI / IBI - ALICANTE

Origen / Origen: 28070962 CARPE DIEM / FUENLABRADA - MADRID

32,8664

CRESPO ESCOBAR, ANGELICA

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

6,1

6,0

0,1

0,0

8,100 1,70 0,000 1,400

6,0

6,0

0,0

0,0

6,050 0,80 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,400 0,40 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,200 0,00 0,200 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

6,100 0,00 0,500 0,000

0,00 0,00

Petici num 31 voluntria / Peticin num 31 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


1 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,25

Petici num 79 voluntria / Peticin num 79 voluntaria


5 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 26 voluntria / Peticin num 26 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

6.5

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.4

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


6 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.3

Petici num 44 voluntria / Peticin num 44 voluntaria


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.2

5,000 0,00 0,000 0,000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.1

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

4.3

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

Dest / Destino: 12004205 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CASTELL I DOMNECH / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 03004223 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HISTORIADOR CHABAS / DNIA - ALICANTE

32,9998

SANTANO ESQUIU, ANA MARIA

Dest / Destino: 03015063 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TORRELLANO / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 43010852 ROSETA MAURI / REUS - TARRAGONA

33,2330

PARRA NOGUERAS, FERNANDO

Dest / Destino: 12004217 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CAMINS / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 12005520 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALFRED AYZA / PESCOLA - CASTELLN

33,4164

CASTILLO GUERRERO, MARIA JOSE

Dest / Destino: 12005738 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA PLANA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 12005544 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALFONSO XIII / VALL D'ALBA - CASTELLN

37,2164

SEDER GALLEGO, ELENA

1 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3.3

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

Dest / Destino: 46016385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA VALLDIGNA / TAVERNES DE LA VALLDIGNA - VALENCIA

Origen / Origen: 08021594 DE MOLLET DEL VALLS / MOLLET DEL VALLS - BARCELONA

37,6998

RICART MIR, JOSE IGNACIO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03010119 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VIRGEN DEL REMEDIO / ALACANT - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03013881 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICTORIA KENT / ELX - ALICANTE

38,3332

VICENTE MORAN, MARIA PILAR

Total

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13640

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,5

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

17,3330

10,9998

4,6666

2,0000

4,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

16,9998

10,6666

4,6666

2,0000

4,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6664

4,3332

2,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03015117 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ARAB / L'ALFS DEL PI - ALICANTE

Origen / Origen:

25,7664

TEJEDOR FERNANDEZ, ROSA MARIA


0,0

Dest / Destino: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE
0

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

6,8

6,0

0,8

0,0

5,250 0,00 0,250 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,250 0,00 0,250 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,8

6,0

0,8

0,0

5,900 0,40 0,500 0,000

5,9

4,9

1,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,25

6,3

6,0

0,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

7 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,100

0,00 0,00

Petici num 221 voluntria / Peticin num 221 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria


0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 123 voluntria / Peticin num 123 voluntaria


1 4,1662 0,0000 3,3332 0,8330

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


1 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6.5

0,00 0,00

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria


1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.4

Petici num 253 voluntria / Peticin num 253 voluntaria


6 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.3

Petici num 123 voluntria / Peticin num 123 voluntaria


6 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.2

6,000 0,00 1,000 0,000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.1

Petici num 31 voluntria / Peticin num 31 voluntaria


5,5 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

3.3

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03015907 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MEDITERRNEO / TORREVIEJA - ALICANTE

26,2998

IZQUIERDO GARCIA, ESTEFANIA

Dest / Destino: 03014587 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / BENEJZAR - ALICANTE

Origen / Origen: 03016596 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 5 / TORREVIEJA - ALICANTE

26,3164

ALCOCER RODRIGUEZ, ALEJANDRO

Dest / Destino: 03015464 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TEULADA - ALICANTE

Origen / Origen: 43006691 PRIORAT / FALSET - TARRAGONA

26,5326

HURTADO MOMP, RAL

Dest / Destino: 03013881 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICTORIA KENT / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03014587 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / BENEJZAR - ALICANTE

27,1664

OLIVA FERNANDEZ, MARIA GEMMA

Dest / Destino: 03009051 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MALLADETA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 19003978 Ies Profesor Dominguez Ortiz / Azuqueca de Henares - GUADALAJARA

27,7496

MUOZ MURILLO, MIGUEL ANGEL

Dest / Destino: 03015464 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TEULADA - ALICANTE

Origen / Origen: 43006964 DE DELTEBRE / DELTEBRE - TARRAGONA

27,8330

ESCRIHUELA SNCHEZ, ROSA MARIA

Dest / Destino: 03004223 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HISTORIADOR CHABAS / DNIA - ALICANTE

Origen / Origen: 43008456 LES PLANES / SANTA BRBARA - TARRAGONA

27,8830

MATEOS JARREGA, BELEN

3.2

Dest / Destino: 03003760 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PADRE ARQUS / COCENTAINA - ALICANTE

Origen / Origen: 43006642 TERRA ALTA / GANDESA - TARRAGONA

28,3330

PRIETO MARTNEZ, AROA

Total

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13641

1.1

1.1.1

10,9996

6,6664

2,3332

2,0000

1.1.2

2,3332

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,9996

6,6664

2,3332

2,0000

2,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6664

4,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

8,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9996

2,6664

2,3332

ALICANTE

0,0000

0,3332

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

Origen / Origen: 04002052 I.E.S. Jaroso / Cuevas del Almanzora - ALMERA

20,9664

PAVIA MODINO, JOSE ANTONIO

Dest / Destino: 03016596 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 5 / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 43006642 TERRA ALTA / GANDESA - TARRAGONA

21,4164

ESCRIV CREMADES, CARMEN MARIA

Dest / Destino: 03015907 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MEDITERRNEO / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

21,8330

FORCADA MATAMALA, MARIA DEL MAR

Dest / Destino: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

21,8662

NARROS MARTINEZ, M ISABEL

Dest / Destino: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA - ALICANTE

Origen / Origen: 30008467 IES RICARDO ORTEGA / FUENTE ALAMO - MURCIA

22,6330

HERRERO MORENO, MARIA DEL MAR

Dest / Destino: 46020248 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ADEMUZ - VALENCIA

Origen / Origen:

22,6664

2,3332

Dest / Destino: 03003978 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MACI ABELA / CREVILLENT - ALICANTE

ATIENZA GOMEZ, BARBARA

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

9,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

5,8

5,8

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3,6

2,0

0,0

5,100 0,10 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,750 0,00 0,750 0,000

0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

0,800 0,00 0,800 0,000

0,00 0,00

Petici num 51 voluntria / Peticin num 51 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 206 voluntria / Peticin num 206 voluntaria

0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Petici num 190 voluntria / Peticin num 190 voluntaria

5,6

Petici num 106 voluntria / Peticin num 106 voluntaria


2 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio


6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 22 voluntria / Peticin num 22 voluntaria

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.4

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.3

Petici num 141 voluntria / Peticin num 141 voluntaria


4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.2

5,000 0,00 0,000 0,000

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

6.1

Petici num 29 voluntria / Peticin num 29 voluntaria


1 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

3.3

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

24,1662

SANCHEZ ALFONSO, MARIA NIEVES

Dest / Destino: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 43007087 SL DE RIU / ALCANAR - TARRAGONA

24,8330

BRIEBA DEL RINCN, CARLA

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

24,9996

MARTINEZ IIGUEZ, ANTONIA

Total

LLENG. CAST. I LITERATURA / LENG.CAST.Y LITERATURA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13642

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

19,6664

11,3332

2,0000

0,3332

1.1.3

CASTELLN

9,0000

1.1.2

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0000

0,0000

58,9996

58,9996

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93,0000

0,0000

24,3332

50,3332

50,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0000

0,0000

46,3332

46,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

87,0000

87,0000

0,0000

0,0000

58,1666

58,1666

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93,0000

0,0000

24,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98,5000

98,5000

0,0000

0,0000

46,3332

46,3332

0,0000

0,0000

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

57,0000

57,0000

0,0000

0,0000

52,3332

52,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89,8330

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

62,8330

62,8330

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03005720 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA MELVA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

118,4830

LLORENS VILLAR, FRANCISCA

Dest / Destino: 46017687 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RAMON LLULL / VALENCIA


0,0

0,0

Origen / Origen: 46022543 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA VEREDA / LA POBLA DE VALLBONA - VALENCIA

148,5732 109,3332

MARTINEZ AGUDO, MIGUEL

Dest / Destino: 12004400 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / SANT MATEU - CASTELLN

Origen / Origen: 12000480 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RAMN CID / BENICARL - CASTELLN

158,8911 144,8332

SANMARTIN BESALDUCH, ADOLFO

Dest / Destino: 46020479 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN FUSTER / BELLREGUARD - VALENCIA

Origen / Origen: 46005934 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GREGORI MAIANS / OLIVA - VALENCIA

170,6332 157,3332 117,0000

SANCHIS COSTA, JOSE

Dest / Destino: 46012902 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE FERRER / VALENCIA

Origen / Origen: 28021252 PACIFICO / MADRID-RETIRO - MADRID

185,4666 145,1666

CORDERO CEBALLOS, JUAN LUIS

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

3,6

1,1

0,0

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

1,7

1,7

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

2,3

1,6

0,7

4,9

4,9

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,100 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,400 0,40 0,000 0,000

0,00 0,00

0,6

0,6

0,0

0,0

0,00 0,00

0 20,0000 12,0000 11,8747 3,0000

9,0

6,0

3,0

0,0 10,240 1,10 0,000 0,000

0 15,0000 0,0000 15,0000 0,0000

2,8

2,8

0,0

0,0

5,850 0,00 0,600 0,000

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

3,84 0,00

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

0,000 0,00 0,000 0,000

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 8,4579 0,0000 5,6249 2,8330

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

7,150 0,15 2,000 0,000

6.5

0,0 15,000 0,00 0,000 0,000 15,72 0,00

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.4

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


0 20,0000 20,0000 0,0000 0,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


3 17,5000 0,0000 12,5000 5,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.1

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4,7

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

Dret preferent a centre / Derecho preferente a centro


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

3.3

Dest / Destino: 12001228 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC RIBALTA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12005738 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA PLANA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

186,4332 171,3332 125,0000 123,0000

MONFERRER ESCUDER, ANGELA

Dest / Destino: 46025799 CENTRE ESPECFIC D'EDUCACI A DISTNCIA CEED / VALENCIA

Origen / Origen: 46020406 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARLES SALVADOR / ALDAIA - VALENCIA

202,1664 167,6664 117,3332

CARRATALA BEGUER, M AUXILIADORA

Dest / Destino: 46012902 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE FERRER / VALENCIA

Origen / Origen: 46022245 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'OM / PICASSENT - VALENCIA

218,1996 206,4996 147,5000 147,5000

MARIN PEIRO, M CECILIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 12001903 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ELS PORTS / MORELLA - CASTELLN

Origen / Origen:

35,6930

HERAS ALMERICH, CRISTINA

Total

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13643

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

90,6457

45,0000

39,0000

6,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

45,6457

1.2

40,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
5,3125

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

73,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

58,3332

58,3332

0,0000

0,0000

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

74,5832

43,0000

39,0000

4,0000

0,0000

31,5832

20,3332

0,0000

11,2500

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89,3332

39,0000

39,0000

0,0000

0,0000

50,3332

50,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,1666

21,0000

0,0000

VALENCIA

21,0000

0,0000

40,1666

40,1666

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,3332

39,0000

21,0000

18,0000

0,0000

28,3332

28,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,3332

39,0000

21,0000

18,0000

0,0000

28,3332

28,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,3332

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

7,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

49,3332

29,0000

27,0000

0,0000

2,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen: 46019015 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA PERENXISA / TORRENT - VALENCIA

70,8332

CALONGE MORENO, MARIA DEL CARMEN


0

Dest / Destino: 12004217 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CAMINS / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 12005647 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VILA-ROJA / ALMASSORA - CASTELLN

71,8664

FERRER MART, SUSANA

Dest / Destino: 12000480 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RAMN CID / BENICARL - CASTELLN

Origen / Origen: 43000329 RAMON BERENGUER IV / AMPOSTA - TARRAGONA

73,8332

BOVER FALCO, OSCAR

Dest / Destino: 46007190 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 / REQUENA - VALENCIA

Origen / Origen: 43006125 CAMPCLAR / TARRAGONA

78,1247

GALAN TENDERO, VICTOR MANUEL

Dest / Destino: 46022580 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AUSIS MARCH / MANISES - VALENCIA

Origen / Origen:

85,2496

CERVERA BAVIERA, MARIA ROSA

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0 7,5415 0,0000 3,5415 4,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

3,5

3,4

0,1

0,0

0,00 0,00

5,650 0,65 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1,250 1,00 0,250 0,000

0,00 0,00

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

0,00 0,00

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

6,500 0,60 0,800 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

5,200 0,20 0,000 0,000

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


5 2,3332 0,0000 0,0000 2,3332

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6,110 1,11 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5,300 0,20 0,000 0,000

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

6,0

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.4

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria


6 3,0830 0,0000 2,0830 1,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.3

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.2

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


2 12,3330 7,3330 0,0000 5,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 15,5000 0,0000 12,5000 3,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

Dest / Destino: 46024965 SECCI EDUCACI SECUNDRIA I.E.S. HENRI MATISSE / PATERNA - LA CAADA - VALENCIA

Origen / Origen: 46022932 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL SALER / VALENCIA

99,5332

ESTEBAN CABRERA, MERCEDES

Dest / Destino: 46025040 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ABASTOS / VALENCIA

Origen / Origen: 46007190 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 / REQUENA - VALENCIA

100,5662

IBAEZ TARIN, MARGARITA

Dest / Destino: 03013297 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA 8 DE MARZO / ALACANT - ALICANTE

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03010119 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VIRGEN DEL REMEDIO / ALACANT - ALICANTE

105,9432

NAVARRO BELMONTE, CARMEL ANTONI

Dest / Destino: 46013050 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CABANYAL / VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46022233 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / MASSAMAGRELL - VALENCIA

109,9457

AGRAZ MARTINEZ, ANGELES

Total

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13644

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

35,3332

23,0000

21,0000

1.1.1

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3

0 10,0

2
8,0

3.1
5,0

3,0

0,0

44,5832

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

21,5832

12,3332

9,2500

0,0000

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

47,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

43,3332

29,0000

27,0000

2,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

43,6664

31,3332

21,0000

2,0000

8,3332

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,6664

27,3332

21,0000

2,0000

4,3332

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,6664

35,3332

27,0000

2,0000

6,3332

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

28,3332

28,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,3332

25,0000

21,0000

2,0000

2,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46022181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VELES E VENTS / GANDIA - VALENCIA

Origen / Origen: 46000213 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS SEGRELLES / ALBAIDA - VALENCIA

55,0998

IRANZO BONET, MARIA DOLORES

Dest / Destino: 46022221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / L'ELIANA - VALENCIA

Origen / Origen: 46024151 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MOL DEL SOL / MISLATA - VALENCIA

56,3332

TOMAS GOMEZ, ROSA ANA

Dest / Destino: 03012736 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARE NOSTRUM / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03012050 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MONTSERRAT ROIG / ELX - ALICANTE

56,3664

SEMPERE REQUENA, JUAN PEDRO

Dest / Destino: 46017675 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA SNIA / PAIPORTA - VALENCIA

Origen / Origen: 46021617 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN FUSTER / SUECA - VALENCIA

56,8330

MONTAANA MARTINEZ, MARIA ESTHER

Dest / Destino: 03014599 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 3 / VILLENA - ALICANTE

Origen / Origen: 03009786 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA A. NAVARRO SANTAF / VILLENA - ALICANTE

58,8330

GARCIA AYELO, ANTONIA

Dest / Destino: 46023870 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MALILLA / VALENCIA

Origen / Origen: 46020248 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ADEMUZ - VALENCIA

59,8332

PEREZ FADRIQUE, RAFAEL

Dest / Destino: 12005544 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALFONSO XIII / VALL D'ALBA - CASTELLN

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

8,3

6,0

2,3

9,0

6,0

3,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

9,0

6,0

3,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

0,0

0,00 0,00

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,600 0,00 0,600 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

0,00 0,00

3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

6,600 1,10 0,400 0,100

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

5,000 0,00 0,000 0,000

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria


3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5,000 0,00 0,000 0,000

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

0,00 0,00

Petici num 34 voluntria / Peticin num 34 voluntaria


2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.4

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria


0 7,5000 0,0000 2,5000 5,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.2

Petici num 27 voluntria / Peticin num 27 voluntaria


0 0,8330 0,0000 0,0000 0,8330

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.1

0,0 11,000 5,10 0,500 0,300

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

Petici num 17 voluntria / Peticin num 17 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12002889 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC TRREGA / VILA-REAL - CASTELLN

60,3332

GIRONA MENEU, JOSE VICENTE

Origen / Origen: 46022178 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA CANAL DE NAVARR / NAVARRS VALENCIA
Dest / Destino: 46014224 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FUENTE DE SAN LUIS / VALENCIA

62,4162

MARCO PASCUAL, JOSE MARIA

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46000705 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA REI EN JAUME / ALZIRA - VALENCIA

69,5832

FERRI RAMIREZ, MARC

Total

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13645

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
2,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2

29,6664

19,3332

15,0000

2,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

2,0000

VALENCIA

15,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

7,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,9996

10,6664

2,3332

6,0000

2,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,9996

10,6664

2,3332

6,0000

2,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

21,6664

13,3332

9,0000

2,0000

2,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 12005647 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VILA-ROJA / ALMASSORA - CASTELLN

Origen / Origen: 12000480 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RAMN CID / BENICARL - CASTELLN

37,1830

GONZALEZ JAEN, ALICIA


0

Origen / Origen: 46022877 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. DR.LUIS SIMARRO LACABRA / LA LLOSA DE RANES VALENCIA
Dest / Destino: 12002889 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC TRREGA / VILA-REAL - CASTELLN

38,1662

GARCIA CASTELLO, MARIA VICTORIA

Dest / Destino: 03001911 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ANTONIO JOS CAVANILL / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 08035209 PABLO R. PICASSO / BARCELONA

38,4162

PRADO GIMENEZ, MARIA DEL SAGRARIO

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

7,1

6,0

1,1

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

5,6

0,0

0,0

4 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

5,7

5,7

0,0

0,0

7,0

5,7

1,3

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,00 0,25

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,500 0,00 0,250 0,000

0,00 0,25

0,100 0,00 0,100 0,000

0,00 0,00

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

7,0

6,0

1,0

0,0

0,00 0,00

3 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,350 0,35 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 12 voluntria / Peticin num 12 voluntaria

5,000 0,00 0,000 0,000

Petici num 35 voluntria / Peticin num 35 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5,250 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


4 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5,000 0,00 0,000 0,000

Petici num 25 voluntria / Peticin num 25 voluntaria


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.4

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

5,6

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.3

Petici num 25 voluntria / Peticin num 25 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.1

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


0 10,9162 5,3332 4,5830 1,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

3.3

Dest / Destino: 46015721 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICENTE GANDIA / VILLANUEVA DE CASTELLON - VALENCIA

Origen / Origen: 30000316 IES REY CARLOS III / AGUILAS - MURCIA

38,5998

CABALLERO GARCIA, DIEGO

Dest / Destino: 46004772 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS DE RIBERA / XTIVA - VALENCIA

Origen / Origen: 43008638 ANTONI BALLESTER / MONT-ROIG DEL CAMP - TARRAGONA

41,6998

PEREZ ESPI, MARIA JESUS

Dest / Destino: 46003408 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BLASCO IBEZ / CULLERA - VALENCIA

Origen / Origen:

43,0998

HERNANDEZ PEREZ, JOAQUIN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12005601 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GILABERT DE CENTELLES / NULES - CASTELLN

Origen / Origen: 12005659 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALCALATN / L'ALCORA - CASTELLN

43,3332

TEJEDO MIRALLES, JUAN

Dest / Destino: 46022245 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'OM / PICASSENT - VALENCIA

Origen / Origen: 46022208 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / VALLADA - VALENCIA

51,8326

MARTINEZ BONO, JOSE MIGUEL

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

2,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03006761 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MOLA / NOVELDA - ALICANTE

54,4332

GONZALEZ LLORET, MARCOS PASCUAL

Total

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13646

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

16,6664

8,3332

2,3332

1.1.1

6,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

14,9998

8,6666

4,6666

2,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

5,0

5,0

14,9998

8,6666

2,0000

ALICANTE

4,6666

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

8,9996

4,6664

2,3332

2,0000

0,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03010119 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VIRGEN DEL REMEDIO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03010144 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PEDRO IBARRA RUIZ / ELX - ALICANTE

25,3332

DEL BARRIO GARCIA, ENCARNACION

Dest / Destino: 03006761 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MOLA / NOVELDA - ALICANTE


0

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

4,0

4,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

8,0

6,0

2,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

6,3

6,0

0,3

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,00 0,00

7,500 0,00 2,500 0,000

0,00 0,00

5,120 0,12 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

0,00 0,00

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

5,580 0,08 0,500 0,000

Petici num 20 voluntria / Peticin num 20 voluntaria


0 5,2083 0,0000 5,2083 0,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5,600 0,00 0,600 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 133 voluntria / Peticin num 133 voluntaria


4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5,000 0,00 0,000 0,000

Petici num 158 voluntria / Peticin num 158 voluntaria


5 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.4

Petici num 68 voluntria / Peticin num 68 voluntaria

6,0

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.3

Petici num 203 voluntria / Peticin num 203 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.2

Petici num 134 voluntria / Peticin num 134 voluntaria


5 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.1

Petici num 22 voluntria / Peticin num 22 voluntaria


3 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

4 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

3.3

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03015166 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA JAIME DE SANT-NGEL / REDOVN - ALICANTE

25,7879

IBAEZ SARRIO, CRISTINA

Dest / Destino: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen: 08065329 DE L'ALT FOIX / SANT MART SARROCA - BARCELONA

25,8330

ALVENTOSA FERRI, JOSEP

Dest / Destino: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen: 43007580 DE L'ARBO / L'ARBO - TARRAGONA

26,6664

MARTINEZ CHIRIVELLA, ROSA ANA

Dest / Destino: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 08061099 FONT DEL FERRO / PALAFOLLS - BARCELONA

27,9664

NOGUEROLES SENDRA, M. VICTORIA

Dest / Destino: 03011768 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOSEP IBORRA / BENISSA - ALICANTE

Origen / Origen:

30,2864

CRESPO DURA, ALEXANDRE

Dest / Destino: 46020248 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ADEMUZ - VALENCIA

Origen / Origen: 04000110 I.E.S. Abdera / Adra - ALMERA

30,3330

VILLALBA BABILONI, TERESA ENCARNACION

Dest / Destino: 12005659 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALCALATN / L'ALCORA - CASTELLN

Origen / Origen: 03015117 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ARAB / L'ALFS DEL PI - ALICANTE

32,5998

GIL GONZALEZ, MARIA DOLORES

Dest / Destino: 12000480 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RAMN CID / BENICARL - CASTELLN

Origen / Origen: 43007221 ELS ALFACS / SANT CARLES DE LA RPITA - TARRAGONA

33,8330

OSANZ SANZ, ELENA

Total

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13647

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

10,9996

6,6664

2,3332

2,0000

2,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6664

4,3332

2,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6664

2,3332

2,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03012050 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MONTSERRAT ROIG / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

20,8330

BALDOVI VERDEGUER, ANA MARIA


0,0

Dest / Destino: 03015166 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA JAIME DE SANT-NGEL / REDOVN - ALICANTE

Origen / Origen:

20,8330

BORREDA SANSANO, JOSEFINA

Dest / Destino: 03010144 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PEDRO IBARRA RUIZ / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

21,8330

ALGUACIL VARONA, VANESSA

Origen / Origen: 03008630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 - LIBERTAS / TORREVIEJA ALICANTE
Dest / Destino: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

22,7064

PUEYO GARCIA, LUIS

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 17005731 S'AGULLA / BLANES - GIRONA

23,4330

GORRIZ DE LA CAL, CRISTINA

Dest / Destino: 03003978 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MACI ABELA / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen:

23,7664

MARTINEZ ABELLAN, CARMEN

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

5,8

5,8

0,0

0,0

6.4

5,500 0,30 0,200 0,000

5,000 0,00 0,000 0,000

5,250 0,00 0,250 0,000

6,0

0,0

0,0

5,100 0,10 0,000 0,000

5 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

7,0

6,0

1,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 158 voluntria / Peticin num 158 voluntaria

1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

Petici num 161 voluntria / Peticin num 161 voluntaria

1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

Petici num 43 voluntria / Peticin num 43 voluntaria

5,040 0,04 0,000 0,000

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

1,600 1,60 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 243 voluntria / Peticin num 243 voluntaria

6,0

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.3

Petici num 21 voluntria / Peticin num 21 voluntaria


0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.2

Petici num 138 voluntria / Peticin num 138 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

6.1

Petici num 125 voluntria / Peticin num 125 voluntaria


0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

Petici num 97 voluntria / Peticin num 97 voluntaria


4 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

3.3

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03010119 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VIRGEN DEL REMEDIO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 17006770 ROCAGROSSA / LLORET DE MAR - GIRONA

24,2162

PERONA PELLICER, MARIA DESAMPARADOS

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 07007553 IES QUART DE PORTMANY / SANT ANTONI DE PORTMANY - BALEARES (ISLAS)

24,9998

MESTRE BORRAS, FERNANDO

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03015117 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ARAB / L'ALFS DEL PI - ALICANTE

Origen / Origen: 43006964 DE DELTEBRE / DELTEBRE - TARRAGONA

25,1664

GARCA BALLESTER, ALICIA

Total

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13648

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

6,9996

4,6664

2,3332

1.1.2

VALENCIA

0,0000

1.1.1

2,3332

1.1.3

2,3332

1.2

2,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

CASTELLN

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

10,9996

6,6664

4,3332

ALICANTE

0,0000

2,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6664

2,3332

2,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6664

2,3332

2,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9996

2,6664

2,3332

0,3332

CASTELLN

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9996

4,6664

2,3332

ALICANTE

0,0000

2,3332

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

58,3332

1.2

58,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

Origen / Origen: 03008423 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE / SANT VICENT DEL RASPEIG ALICANTE
Dest / Destino: 03013765 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PLAYA SAN JUAN / ALACANT - ALICANTE

231,4831 211,3332 153,0000 153,0000

PAJARES GARCIA, JOSE MARIA

Total

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

4.1

4.3

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7,0

6,0

1,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,3

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4
4,9

1,9

3,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

4.2

6,0

Petici num 90 voluntria / Peticin num 90 voluntaria

2 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

Petici num 243 voluntria / Peticin num 243 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 117 voluntria / Peticin num 117 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

4.1

5.1

Petici num 298 voluntria / Peticin num 298 voluntaria


3 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

Petici num 284 voluntria / Peticin num 284 voluntaria

4.2

0 15,2499 0,0000 15,0000 0,2499

3.3

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

3.3

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03008630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 - LIBERTAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

18,1662

LAGUARDA BRAVO, JOSE LUIS

Dest / Destino: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

Origen / Origen:

18,2996

FALCO CORONEL, MARIA DEL MAR

Dest / Destino: 03008630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 - LIBERTAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

18,8330

PEREZ PASTRANA, JUAN

Dest / Destino: 03014897 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. ANTONIO SEQUEROS DE AL / LOS MONTESINOS - ALICANTE

Origen / Origen:

18,8330

PONS GARCIA, MARIA LEONOR

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

Origen / Origen:

19,1662

SANCHEZ LLERENA, ROSARIO

Dest / Destino: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

19,6664

BARBERA CANTAVELLA, JUAN

Dest / Destino: 03010144 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PEDRO IBARRA RUIZ / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

19,9996

ESTEVE MORA, MARC

Total

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13649

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

79,0000

63,0000

16,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

40,3332

1.2

40,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

69,0000

69,0000

0,0000

0,0000

44,3332

44,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,3332

39,0000

39,0000

0,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

6,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

67,3332

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

54,3332

54,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

47,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

38,3332

38,3332

0,0000

0,0000

4,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,3332

47,0000

2,0000

ALICANTE

45,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

49,6664

15,3332

15,0000

0,0000

0,3332

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,3332

33,0000

21,0000

12,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46022853 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BEATRIU CIVERA / ALDAIA - VALENCIA

Origen / Origen: 43004797 BAIX PENEDS / EL VENDRELL - TARRAGONA

78,6497

LARA RAMOS, FRANCISCO J

Dest / Destino: 46012987 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CID CAMPEADOR / VALENCIA

Origen / Origen: 46022609 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALMUSSAFES / ALMUSSAFES - VALENCIA

78,9664

RUIZ GOMEZ, MARCOS

Dest / Destino: 03011616 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN BLAS / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

83,9332

PRIETO PEREZ, ARTURO

Dest / Destino: 46007542 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EDUARDO MERELL / SAGUNT - VALENCIA

Origen / Origen: 46019854 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA MOLINER / SAGUNT - VALENCIA

86,8332

CIVERA NAVARRETE, RAFAEL

Dest / Destino: 46017195 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CLOT / VALENCIA

Origen / Origen: 46022932 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL SALER / VALENCIA

90,5832

VAZQUEZ TEBA, ANGEL

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

90,9998

BALDO SANTAMARIA, JAUME JOSEP

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 03015129 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MEDITERRNIA / BENIDORM - ALICANTE

95,9332

ESTEVE CALVO, PASQUAL FRANCESC

3.2

Origen / Origen: 46026160 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA CARBONELL I SN / BENETSSER VALENCIA
Dest / Destino: 46025507 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RASCANYA-ANTONIO CAU / VALENCIA

139,8332 113,3332

CARDA BATALLA, M JESUS

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46022555 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VERMELLAR / L'OLLERIA - VALENCIA

151,4832 119,3332

IGUAL BASELGA, TOMAS

Total

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

4.1

4.2

6.2

6.3

6.4

6,0

0,9

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

7,0

6,0

1,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

1,5

1,5

0,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

6,0

3,0

2,0

5,500 0,50 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,25

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

0,00 0,00

2 15,0000 0,0000 10,0000 5,0000

6,0

1,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1 17,9165 0,0000 15,8332 2,0833

4,4

4,4

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

7,3

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,25

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

6.1

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

6,9

1 20,0000 0,0000 15,4166 5,0000 10,0

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria


0 7,5000 0,0000 2,5000 5,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 12,6666 12,6666 0,0000 0,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.1

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


0 12,5000 0,0000 7,5000 5,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 20,0000 0,0000 25,4166 0,9163

3.3

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13650

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

65,6664

29,3332

21,0000

0,0000

1.1.2

8,3332

1.1.3

36,3332

1.2

36,3332

1.2.1

0,0000

1.2.2

0,0000

1.2.3

1,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

45,6664

31,3332

27,0000

2,0000

2,3332

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

9,0

2,0

0,0

0,0

47,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

49,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

28,3332

28,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

45,1666

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

36,1666

36,1666

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,3332

29,0000

27,0000

2,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59,3332

37,0000

27,0000

10,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

39,6664

21,3332

21,0000

0,0000

0,3332

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

47,3332

15,0000

9,0000

0,0000

6,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46022609 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALMUSSAFES / ALMUSSAFES - VALENCIA

Origen / Origen: 46000717 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS MARA PARRA / ALZIRA - VALENCIA

57,4998

CHOFRE PUCHOL, BEATRIZ

Dest / Destino: 46020327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / RIBA-ROJA DE TRIA - VALENCIA

Origen / Origen: 03013339 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 1 / XBIA - ALICANTE

57,6664

RUBIO MONZO, MARIA

Dest / Destino: 03000679 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAIME II / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 30001308 IES GINS PREZ CHIRINOS / CARAVACA DE LA CRUZ - MURCIA

59,3332

RUIZ LOPEZ, FEDERICO

Dest / Destino: 46017535 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PERE BOL / MANISES - VALENCIA

Origen / Origen: 03005768 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA TORRETA / ELDA - ALICANTE

59,6998

RUIX BALANZA, MARIA CARMEN

4.1

4.2

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,750 0,75 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

7,500 0,00 2,500 0,000

5,0

5,0

0,0

0,0

6,200 0,00 1,200 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

2,500 0,00 2,500 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,200 0,20 0,000 0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 29 voluntria / Peticin num 29 voluntaria


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

6.3

Petici num 37 voluntria / Peticin num 37 voluntaria


2 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

6.2

Petici num 32 voluntria / Peticin num 32 voluntaria


0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

6.1

Petici num 56 voluntria / Peticin num 56 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 3,8330 0,0000 0,0000 3,8330

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.1

Petici num 33 voluntria / Peticin num 33 voluntaria


4 4,2499 0,0000 0,0000 4,2499

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Dest / Destino: 03008423 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

Origen / Origen: 18000039 I.E.S. Aricel / Albolote - GRANADA

63,6666

VEGA MARTIN, CARLOS DE

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03015099 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS NORIAS / MONFORTE DEL CID - ALICANTE

Origen / Origen: 03014800 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 2 / ASPE - ALICANTE

64,3662

ALVAREZ PEREZ, RAFAEL

Dest / Destino: 03012785 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / MONVER - ALICANTE

Origen / Origen: 43007221 ELS ALFACS / SANT CARLES DE LA RPITA - TARRAGONA

68,8332

DOMENECH POMARES, FRANCISCO

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen: 03015087 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / GATA DE GORGOS - ALICANTE

70,6663

CARLES FARIA, MARTA

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen: 46020406 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARLES SALVADOR / ALDAIA - VALENCIA

77,6664

GOMEZ BERZOSA, ANA PAZ

Total

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13651

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

35,3332

25,0000

15,0000

2,0000

8,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

27,3332

15,0000

6,0000

0,0000

TARRAGONA

9,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

4,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

35,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

23,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

28,6664

14,3332

2,3332

12,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03012736 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARE NOSTRUM / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 28045049 VILLAREJO DE SALVANS / VILLAREJO DE SALVANES - MADRID

39,2163

AREVALO NIETO, ESTRELLA

Dest / Destino: 03013339 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 1 / XBIA - ALICANTE

Origen / Origen: 07013139 IES LA RIBERA / PLATJA DE PALMA - BALEARES (ISLAS)

40,4998

PALOMARES PEREZ, CARLES

Dest / Destino: 03003978 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MACI ABELA / CREVILLENT - ALICANTE

4.1

4.2

4.3

6.2

6.3

6.4

7,0

6,0

1,0

0,0

5,800 0,00 0,800 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4,7

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 24 voluntria / Peticin num 24 voluntaria

3,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4,7

6.5

5,3

5,3

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


1 4,2499 0,0000 0,0000 4,2499

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

RECOLAMENT A L'REA DE CINCIES O TECNOLOGIA / APOYO AL AREA DE


CIENCIAS O TECNOLOGIA

6.1

Petici num 128 voluntria / Peticin num 128 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 24 voluntria / Peticin num 24 voluntaria


1 7,6662 0,0000 5,8332 1,8330

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.3

Petici num 124 voluntria / Peticin num 124 voluntaria


6 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.2

Petici num 19 voluntria / Peticin num 19 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.1

Petici num 28 voluntria / Peticin num 28 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 62 voluntria / Peticin num 62 voluntaria


3 6,0000 0,0000 5,0000 1,0000

3.3

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

44,3332

HERNANDEZ VERACRUZ, MARIA LUISA

Dest / Destino: 03006244 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ANTONI LLID / XBIA - ALICANTE

Origen / Origen:

46,0332

AGULLO MARTINEZ, DAVID

Dest / Destino: 03013716 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA IFACH / CALP - ALICANTE

Origen / Origen: 07003894 IES ANTONI MAURA / PALMA - BALEARES (ISLAS)

46,9994

CABRELLES GONZALEZ, MARIA JESUS

Dest / Destino: 03010727 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ANDREU SEMPERE / ALCOI - ALICANTE

Origen / Origen: 07013139 IES LA RIBERA / PLATJA DE PALMA - BALEARES (ISLAS)

48,4998

GALLEGO PERIS, M DEL MAR

Dest / Destino: 03015087 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / GATA DE GORGOS - ALICANTE

Origen / Origen: 03014551 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MUTXAMEL / MUTXAMEL - ALICANTE

51,4998

SEVILLA PARRA, ANTONIO

Dest / Destino: 46022555 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VERMELLAR / L'OLLERIA - VALENCIA

Origen / Origen: 03012785 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / MONVER - ALICANTE

52,0998

MORENO PONS, CAROLINA

Dest / Destino: 46023250 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / CATADAU - VALENCIA

Origen / Origen: 03015245 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / COX - ALICANTE

57,1332

GARCIA ARTELL, ANA MARIA

Total

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13652

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

19,3330

10,9998

4,6666

4,0000

1.1.2

2,3332

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

16,9998

8,6666

4,6666

4,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,9998

8,6666

4,6666

4,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

18,9996

10,6664

8,3332

ALICANTE

0,0000

2,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

16,9998

8,6666

4,6666

4,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 14003708 I.E.S. Lope de Vega / Fuente Obejuna - CRDOBA

32,2998

SANJAIME LLORIS, JUAN BAUTISTA


0,0

0,0

0,0

Origen / Origen: 03008630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 - LIBERTAS / TORREVIEJA ALICANTE
Dest / Destino: 03005768 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA TORRETA / ELDA - ALICANTE

33,1664

SEGUI SOLER, M CARMEN

Dest / Destino: 03010144 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PEDRO IBARRA RUIZ / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

33,9996

AYAS MAGAA, JAIME

Dest / Destino: 03014800 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 2 / ASPE - ALICANTE

Origen / Origen:

34,1664

SOLA MARTINEZ, MARIA

Dest / Destino: 03015129 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MEDITERRNIA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03015099 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS NORIAS / MONFORTE DEL CID - ALICANTE

35,0664

SERRA BERTRAN, MARIA

Dest / Destino: 03010120 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LEONARDO DA VINCI / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 17003318 DE SANT FELIU DE GUXOLS / SANT FELIU DE GUXOLS - GIRONA

35,4998

RIPOLL RICO, JUAN LUIS

Dest / Destino: 03014599 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 3 / VILLENA - ALICANTE

Origen / Origen: 30007876 IES JOSE L.CASTILLO PUCHE / YECLA - MURCIA

36,0998

ABELLAN COSTA, LAURA

Dest / Destino: 03010132 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PERE MARA ORTS I BOS / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

37,5264

SEGRELLES VAELLO, EDUARDO

Dest / Destino: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

4.1

4.2

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

6,200 0,00 1,200 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

6,360 0,16 1,200 0,000

2,6

2,6

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

5,9

5,7

0,2

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

8,0

6,0

2,0

0,0

7,500 0,00 2,500 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

2 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

8,3

6,0

2,3

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 236 voluntria / Peticin num 236 voluntaria

6,0

Petici num 58 voluntria / Peticin num 58 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria


0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

6.1

Petici num 45 voluntria / Peticin num 45 voluntaria


0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 96 voluntria / Peticin num 96 voluntaria


4 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.3

Petici num 14 voluntria / Peticin num 14 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

5.1

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria


4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

3 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03014575 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MARE NOSTRUM / TORREVIEJA - ALICANTE

37,6996

ROMA MORALES, MAGDALENA

Total

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13653

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

16,6664

8,3332

2,3332

1.1.1

6,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

12,6664

6,3332

6,3332

0,0000

CASTELLN

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6664

8,3332

6,3332

2,0000

CASTELLN

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

10,3332

6,3332

VALENCIA

0,0000

4,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

10,3332

6,3332

VALENCIA

0,0000

4,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

14,6664

8,3332

6,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

2,3332

6,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,9996

8,6664

8,3332

ALICANTE

0,0000

0,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

30,5662

CALIXTO ALFARO, M DOLORES

Dest / Destino: 03014575 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MARE NOSTRUM / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 03010821 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI / ALMORAD - ALICANTE

30,6664

JAVEGA CHARCO, CAROLINA ESTER

Dest / Destino: 03014587 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / BENEJZAR - ALICANTE

Origen / Origen:

30,8330

SANCHEZ DEL OLMO, MANUEL

Dest / Destino: 03015245 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / COX - ALICANTE

Origen / Origen:

30,8330

GRAU OZONAS, MARGARITA

4.1

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

6,600 0,00 1,600 0,000

0,00 0,00

5,1

5,1

0,0

0,0

5,213 0,20 0,000 0,013

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,400 0,40 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 119 voluntria / Peticin num 119 voluntaria

6,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Petici num 202 voluntria / Peticin num 202 voluntaria

1 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Petici num 270 voluntria / Peticin num 270 voluntaria

2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

Petici num 192 voluntria / Peticin num 192 voluntaria

3 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

Petici num 202 voluntria / Peticin num 202 voluntaria

1 7,1666 4,6666 2,5000 0,0000

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

Petici num 162 voluntria / Peticin num 162 voluntaria

4.2

2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

3.3

Dest / Destino: 03013133 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA / CALLOSA DE SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

30,9294

SOUTULLO GARCIA, MARIA HENAR

Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen:

31,4330

DIAGO AYMIMIR, CONSUELO MARIA

Dest / Destino: 03010821 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI / ALMORAD - ALICANTE

Origen / Origen:

31,8330

LOPEZ VALERO, JUAN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen: 43004803 ANDREU NIN / EL VENDRELL - TARRAGONA

31,8330

GOMEZ GIL, YOLANDA

Total

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13654

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

2,0000

0,0000

1.1.3

48,3332

1.2

48,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

93,0000

69,0000

0,0000

24,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,3332

33,0000

0,0000

VALENCIA

33,0000

0,0000

64,3332

64,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

91,6664

51,3332

51,0000

0,0000

0,3332

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87,1658

60,8326

57,0000

3,8326

0,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

73,3332

41,0000

39,0000

0,0000

2,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

6,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,3332

55,0000

39,0000

4,0000

12,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

63,3332

43,0000

39,0000

4,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

4,0

3,0

0,0

0,0

2,0

2,0

55,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

Dest / Destino: 46022622 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HENRI MATISSE / PATERNA - VALENCIA

Origen / Origen: 46022865 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA COMARCAL / BURJASSOT - VALENCIA

60,2998

RODRIGUEZ PONCIO, ARANZAZU

Dest / Destino: 46022932 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL SALER / VALENCIA

Origen / Origen: 46006112 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POU CLAR / ONTINYENT - VALENCIA

79,7332

BADENAS MENGOD, CONRADO

Dest / Destino: 03015543 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL PLA / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

88,4832

MARTINEZ JIMENEZ, ESTHER

Dest / Destino: 46022221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / L'ELIANA - VALENCIA

Origen / Origen: 46003512 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA RICARDO MARN IBNE / CHESTE - VALENCIA

98,2664

CARRIEDO ULE, CARMEN

Dest / Destino: 46020391 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BARRI DEL CARME / VALENCIA

Origen / Origen: 02004011 Ies Escultor Jose Luis Sanchez / Almansa - ALBACETE

99,7658

ALCAIDE SERRANO, CRISTOBAL

4.1

4.2

5
5,1

6,0

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

0,9

7,6

6,0

6,0

6.4

5,1

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

6,0

3,0

0,0

6,600 1,60 0,000 0,000

0,9

0,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

6,0

1,6

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

6,600 1,60 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

0,150 0,15 0,000 0,000

1,7

0,00 0,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0

0,0

5,700 0,70 0,000 0,000

0,00 0,00

0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

3,8

3,8

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

1,7

6.5

0,00 0,00

Petici num 77 voluntria / Peticin num 77 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 6,3332 1,3332 0,0000 5,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6.1

Petici num 40 voluntria / Peticin num 40 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

9,0

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5.3

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria


1 20,0000 28,6666 12,5000 0,7497

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5.1

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

0 12,9166 0,0000 7,9166 5,0000

3.3

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

Dest / Destino: 03008423 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

Origen / Origen: 03006256 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / XIXONA - ALICANTE

103,1664

MATARREDONA MUOZ, CARLOS

Dest / Destino: 46015290 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL GRAO / VALENCIA

Origen / Origen:

138,9332

ESPINOSA MONTEAGUDO, JAIME

Dest / Destino: 03014538 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MISTERI D'ELX / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

142,5832 133,3332

ALVEAR DEL OLMO, MARIA ASUNCION

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03015178 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GAIA / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

3.2

Origen / Origen: 03006086 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRAY IGNACIO BARRACHI / IBI - ALICANTE

191,3498 173,3332 125,0000 123,0000

SOGORB TORREGROSA, JUAN A

Total

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13655

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

35,3330

4,9998

4,6666

0,0000

1.1.2

0,3332

1.1.3

30,3332

1.2

30,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

2,3332

6,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9998

8,6666

4,6666

2,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03014137 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CREUETA / ONIL - ALICANTE

Origen / Origen: 03015154 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CANAL / PETRER - ALICANTE

33,1664

GARCIA COLL, CAROLINA


0,0

Dest / Destino: 03007613 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / PEGO - ALICANTE

Origen / Origen: 03013716 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA IFACH / CALP - ALICANTE

33,9160

SIMO MIANA, MARIO

0,0

0,0

Dest / Destino: 03014484 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MIGUEL HERNNDEZ / BIGASTRO - ALICANTE

Origen / Origen: 30010942 IES DOMINGO VALDIVIESO / MAZARRN - MURCIA

34,8998

ROSALES HIDALGO, JUANITA

Dest / Destino: 12003390 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN COROMINES / BENICARL - CASTELLN

Origen / Origen: 43006681 DE LA SNIA / LA SNIA - TARRAGONA

37,1664

GONZALEZ MASIP, SILVIA

Dest / Destino: 46006112 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POU CLAR / ONTINYENT - VALENCIA

Origen / Origen: 43006964 DE DELTEBRE / DELTEBRE - TARRAGONA

38,3332

FERRANDO MARTI, TERESA DE JESUS

Dest / Destino: 46001217 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERNAT GUINOVART / ALGEMES - VALENCIA

4.1

4.2

5
7,0

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

1,0

0,0

5,900 0,05 0,850 0,000

0,00 0,00

6,1

0,1

0,0

5,060 0,06 0,000 0,000

0,00 0,00

0 12,9166 0,0000 7,9166 5,0000


6,0

6,0

0,0

0,0

0,225 0,00 0,225 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

6,0

6.5

7,0

6,0

6,0

5,4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,500 0,50 0,000 0,000

0,00 0,00

5,4

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

7,0

6,0

1,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


3 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

0,00 0,00

Petici num 16 voluntria / Peticin num 16 voluntaria


4 8,2496 0,0000 7,0830 1,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5,600 0,00 0,600 0,000

Petici num 27 voluntria / Peticin num 27 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

0,0

Petici num 31 voluntria / Peticin num 31 voluntaria


4 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

1,0

Petici num 104 voluntria / Peticin num 104 voluntaria


6 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6,0

Petici num 118 voluntria / Peticin num 118 voluntaria


4 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

RECOLAMENT A L'REA DE CINCIES O TECNOLOGIA / APOYO AL AREA DE


CIENCIAS O TECNOLOGIA

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03015041 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PADRE ARQUES DE COCENTA / BENILLOBA - ALICANTE

40,0998

LORENZO QUILES, JUANA

Dest / Destino: 03010120 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LEONARDO DA VINCI / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 47007197 IES "CONDE LUCANOR" / PEAFIEL - VALLADOLID

46,8080

VALLECILLO BLANCO, CARLOS ALBERTO

Dest / Destino: 46007190 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 / REQUENA - VALENCIA

Origen / Origen: 03014848 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BIAR - ALICANTE

51,6598

ESPADA GARCIA, ESTEFANIA

Dest / Destino: 46005946 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GABRIEL CSCAR / OLIVA - VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03007613 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / PEGO - ALICANTE

57,2330

BENIMELI I MONCHO, AURORA

Total

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13656

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

16,9998

10,6666

4,6666

2,0000

4,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

8,9996

4,6664

2,3332

2,0000

0,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

13,3330

6,9998

4,6666

2,0000

0,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

5,0

5,0

5,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03014538 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MISTERI D'ELX / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 25007529 SERS / SERS - LLEIDA

16,8330

FERRER MENGUAL, ANTONIO JOSE

Dest / Destino: 03014848 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BIAR - ALICANTE

Origen / Origen: 08046736 MIL I FONTANALS / VILAFRANCA DEL PENEDS - BARCELONA

17,9330

ANTN RUIZ, LUIS

Dest / Destino: 03014800 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 2 / ASPE - ALICANTE

Origen / Origen: 30007876 IES JOSE L.CASTILLO PUCHE / YECLA - MURCIA

19,1664

BELTRA ALBERT, MARIA DEL MAR

Dest / Destino: 03014848 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BIAR - ALICANTE

Origen / Origen: 03014800 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 2 / ASPE - ALICANTE

21,4996

PUCHE ACIN, JUAN ANTONIO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 08053091 EL FOIX / SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS - BARCELONA

24,5330

PILES ALEPUZ, MARIA DOLORES

Dest / Destino: 03006256 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / XIXONA - ALICANTE

Origen / Origen: 08065019 DE VALLBONA D'ANOIA / VALLBONA D'ANOIA - BARCELONA

27,0830

MORA JIMENEZ, JESUS

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 08019371 LLOBREGAT / L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA

28,1330

MOLINA PALONES, EVA MARIA

Dest / Destino: 03010831 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALTAIA / ALTEA - ALICANTE

Origen / Origen: 43007257 CAM DE MAR / CALAFELL - TARRAGONA

28,4662

MARTINEZ GRAU, MANUEL

Dest / Destino: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03014851 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA ENCANT / ROJALES - ALICANTE

28,9998

BLAZQUEZ LOZANO, MARIA CRISTINA

Total

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

3.2

4.1

4.2

4.3

5
6,0

7,3

3,0

6,0

6,0

6,0

5,5

3,1

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

1,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

3,0

0,0

0,0

6,300 0,30 1,000 0,000

6,0

0,0

0,0

6,250 0,00 1,250 0,000

6,0

0,0

0,0

5,700 0,20 0,500 0,000

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

5,5

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

3,1

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 80 voluntria / Peticin num 80 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6.4

Petici num 167 voluntria / Peticin num 167 voluntaria


0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6.3

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6.2

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

6.1

Petici num 125 voluntria / Peticin num 125 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

Petici num 177 voluntria / Peticin num 177 voluntaria


4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5.3

Petici num 151 voluntria / Peticin num 151 voluntaria


6 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5.2

Petici num 156 voluntria / Peticin num 156 voluntaria


5 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

5.1

Petici num 50 voluntria / Peticin num 50 voluntaria


0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

3.3

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13657

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,6664

0,3332

0,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

0,3332

0,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

52,3332

1.2

52,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

3.2

6,0000

0,0000

46,3332

46,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,0000

81,0000

0,0000

0,0000

42,3332

42,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

87,6664

39,0000

0,0000

ALICANTE

39,0000

0,0000

48,6664

48,6664

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,6664

37,3332

33,0000

0,0000

4,3332

28,3332

28,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

63,3332

43,0000

39,0000

4,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03013765 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PLAYA SAN JUAN / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03005094 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ASUNCIN DE NTRA. SE / ELX - ALICANTE

81,8998

MARTINEZ PASTOR, BEGOA


0

4.1

4.3

4.2

3,1

3,1

0,0

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

6,0

6,0

0,0

7,1

6,0

1,1

6,7

4,7

2,0

6.4

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

7,0

6,0

0,0

6.4

0,00 0,00

5,300 0,00 0,000 0,000

3 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

6,2

6,0

0,2

0,0

5,200 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

1,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 28 voluntria / Peticin num 28 voluntaria

6,0

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 10,0000 0,0000 5,0000 5,0000

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

6.1

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

4.1

5.3

Petici num 235 voluntria / Peticin num 235 voluntaria


0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.2

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

3.3

5.1

Petici num 157 voluntria / Peticin num 157 voluntaria

4.2

0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

3.3

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46017501 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FEDERICA MONTSENY / BURJASSOT - VALENCIA

Origen / Origen: 46003408 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BLASCO IBEZ / CULLERA - VALENCIA

92,9664

ESPINOSA GASCO, CRISTINA AMPARO

Dest / Destino: 03012645 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CABO DE LA HUERTA / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

103,6664

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, M PILAR

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen: 46022245 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'OM / PICASSENT - VALENCIA

140,0332 123,3332

D'OPAZO BLAZQUEZ, M.PIEDAD

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen: 46021630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 / CHESTE - VALENCIA

181,4332 163,3332 117,0000 111,0000

BLAT ASENSIO, MIGUEL A.

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03011616 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN BLAS / ALACANT - ALICANTE

206,3332 199,3332 147,0000 147,0000

APARICIO JUAN, M ISABEL

Total

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

Dest / Destino: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen:

11,6664

YAGO MARTI, MANUEL

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03010156 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MONASTIL / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 08042093 VINYES VELLES / MONTORNS DEL VALLS - BARCELONA

12,9330

MIANA BATALLER, ANTONIO

Total

FSICA I QUMICA / FSICA Y QUMICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13658

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

71,3332

49,0000

45,0000

1.1.1

4,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

22,3332

1.2

22,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

59,3332

39,0000

0,0000

VALENCIA

39,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63,3332

43,0000

39,0000

4,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

3,0

1,0

0,0

0,0

66,8330

0,0000

0,0000

ALICANTE

0,0000

0,0000

66,8330

66,8330

0,0000

0,0000

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

37,6664

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

22,6664

22,6664

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,6664

18,3332

2,3332

16,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

2,0000

ALICANTE

15,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,3332

4,0000

0,0000

VALENCIA

4,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

5,0

5,0

Dest / Destino: 46022932 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL SALER / VALENCIA

Origen / Origen:

41,5332

GARCIA NAVARRO, EMILIO


5,0

0,0

0,0

0,0

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

4,5

4,5

0,0

6,0

0,0

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3,9

3,9

0,0

6.2

6.3

6.4

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

0,0

5,250 0,25 0,000 0,000

0,0

5,050 0,05 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

1,1

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0 19,9581 0,0000 18,9581 1,0000

7,6

6,0

1,6

0,200 0,00 0,200 0,000

0,00 0,00

2 9,3332 0,0000 8,3332 1,0000

6,0

6,0

0,0

6,450 0,00 1,200 0,000

0,00 0,25

0 4,5831 0,0000 0,0000 4,5831

6,0

6,0

0,0

1,000 0,00 1,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,2

5,1

0,1

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

Petici num 187 voluntria / Peticin num 187 voluntaria

0,0

Petici num 38 voluntria / Peticin num 38 voluntaria

0,0

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

0,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

1,1

6.5

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

6.1

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

6,0

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

Petici num 44 voluntria / Peticin num 44 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

5.3

Petici num 74 voluntria / Peticin num 74 voluntaria

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

Dest / Destino: 03014897 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. ANTONIO SEQUEROS DE AL / LOS MONTESINOS - ALICANTE

Origen / Origen:

41,7498

MIGUEL MATAS, ELENA

Dest / Destino: 46022403 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PESET ALEIXANDRE / PATERNA - VALENCIA

Origen / Origen: 35013969 CEO ARGANA / Arrecife - PALMAS (LAS)

48,2495

JIMNEZ MORENO, ANDRS

Dest / Destino: 03005094 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ASUNCIN DE NTRA. SE / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

59,1164

AMOROS SELLER, INMACULADA CONCEPCIO

Dest / Destino: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA - ALICANTE

Origen / Origen: 30011971 IES SANTA MARIA DE LOS BAOS / FORTUNA - MURCIA

65,4245

CARMONA PINEDA, CARMEN TERESA

Dest / Destino: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

72,9330

ALDEGUER SANCHEZ, MANUEL

Dest / Destino: 03011616 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN BLAS / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03015063 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TORRELLANO / ELX - ALICANTE

80,2832

BAEZA JURADO, RAUL

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46024965 SECCI EDUCACI SECUNDRIA I.E.S. HENRI MATISSE / PATERNA - LA CAADA - VALENCIA

Origen / Origen:

80,5832

SORIANO PIOL, MARIA DOLORES

3.2

Dest / Destino: 46019684 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA SENDA / QUART DE POBLET - VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 07001371 IES SANTA MARIA D'EIVISSA / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

81,0832

CHECA SANCHEZ, SARA

Total

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13659

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

23,3332

13,0000

9,0000

4,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2

21,6664

13,3332

9,0000

2,0000

2,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9996

6,6664

6,3332

VALENCIA

0,0000

0,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

5,0

5,0

0,0

16,6664

10,3332

6,3332

4,0000

CASTELLN

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 07008089 IES SA COLOMINA / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

32,4332

GELABERT SORIANO, ISABEL

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen:

32,9330

GRANELL TORRES, SUSANA

Dest / Destino: 03015154 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CANAL / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen: 43011170 CRISTFOL DESPUIG / TORTOSA - TARRAGONA

34,3330

APARICI SANZ, EDUARDO

Dest / Destino: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen:

34,4996

SERRANO BLASCO, MARIA JESUS

Origen / Origen: 03016560 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. LA ENCANTA DE ROJALES / SAN FULGENCIO ALICANTE
Dest / Destino: 03010119 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VIRGEN DEL REMEDIO / ALACANT - ALICANTE

35,5198

LEON GARCIA, INS

Origen / Origen: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE
Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

36,4998

GIL MACIA, CLARA ISABEL

Origen / Origen: 03014897 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. ANTONIO SEQUEROS DE AL / LOS MONTESINOS ALICANTE
Dest / Destino: 03010727 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ANDREU SEMPERE / ALCOI - ALICANTE

36,8330

ESPI PEREZ, OSCAR

4.1

4.2

5.1

5.2

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6.4

0,0

5,350 0,10 0,000 0,000

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,0

5,020 0,02 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0 10,500 5,50 0,000 0,000

5 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

9,0

6,0

3,0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,500 1,50 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,10 0,000 0,000

0,00 0,00

5 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

6,1

6,0

0,1

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 267 voluntria / Peticin num 267 voluntaria

3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Petici num 272 voluntria / Peticin num 272 voluntaria

0,0

6.5

0,00 0,25

Petici num 89 voluntria / Peticin num 89 voluntaria

6,0

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

6.3

Petici num 158 voluntria / Peticin num 158 voluntaria


2 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

6.2

Petici num 24 voluntria / Peticin num 24 voluntaria


2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

6.1

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria


4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

5.3

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

1 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

3.3

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03010821 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI / ALMORAD - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 30012835 IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA / ALCAZARES (LOS) - MURCIA

39,8498

TRIVES VIUDES, VIRGINIA

Total

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13660

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

16,9998

8,6666

4,6666

4,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6664

8,3332

6,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9996

6,6664

6,3332

0,3332

CASTELLN

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6664

8,3332

6,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

66,3332

1.2

66,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
5

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

81,0000

0,0000

VALENCIA

81,0000

0,0000

30,3332

30,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

97,1666

57,0000

57,0000

0,0000

0,0000

40,1666

40,1666

0,0000

0,0000

0,0

0,0

Dest / Destino: 46015711 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAMPANAR / VALENCIA

Origen / Origen: 07001371 IES SANTA MARIA D'EIVISSA / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

108,2666

ESCRIBANO GARCIA, CARMEN

Dest / Destino: 46012872 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LUIS VIVES / VALENCIA

Origen / Origen:

141,9332 111,3332

FERRAGUT PEREZ, M JESUS

Dest / Destino: 46015290 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL GRAO / VALENCIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46012951 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORDI DE SANT JORDI / VALENCIA

220,6332 195,3332 129,0000 129,0000

CIFRE FORNAS, JOSE VICENTE

Total

DIBUIX / DIBUJO

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6,0

6,0

0,0

6.4

0,0

5,300 0,30 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

2,500 0,00 2,500 0,000

8,4

6,0

0,00 0,00

0,0

0,0

5,800 0,20 0,600 0,000

0,00 0,00

6,0

2,4

0,0

5,300 0,30 0,000 0,000

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,300 0,00 0,000 0,000

6.4

0,00 0,00

6,0

0,6

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,100 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

6,6

6.5

0,00 0,00

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad


1 20,0000 0,0000 15,0000 5,0000

DIBUIX / DIBUJO

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 20,0000 4,0000 23,7498 5,0000

4.2

2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

4.1

6.2

Petici num 182 voluntria / Peticin num 182 voluntaria

1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

6.1

Petici num 282 voluntria / Peticin num 282 voluntaria


3 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

DIBUIX / DIBUJO

3.3

Petici num 22 voluntria / Peticin num 22 voluntaria


4 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

5.3

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

1 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3.3

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03014575 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MARE NOSTRUM / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

30,8330

CABEZAS RODRIGUEZ, JUAN MANUEL

Dest / Destino: 03016560 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. LA ENCANTA DE ROJALES / SAN FULGENCIO - ALICANTE

Origen / Origen:

30,8662

APARICI SEGUER, VICENTE G.

Dest / Destino: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA - ALICANTE

Origen / Origen:

31,4664

MOLL AMOROS, CONSOL MARIA

Dest / Destino: 03003978 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MACI ABELA / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen: 04700491 I.E.S. Velad Al Hamar / Vlez-Rubio - ALMERA

31,6664

DEVESA DEVESA, DAMIAN

Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03010821 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI / ALMORAD - ALICANTE

32,2998

TORTOSA LUQUE, OLGA MARIA

Total

BIOLOGIA I GEOLOGIA / BIOLOGA Y GEOLOGA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,1

0,0

0,3

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13661

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

61,3332

27,0000

0,0000

VALENCIA

27,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

34,3332

1.2

34,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

56,3332

38,0000

0,0000

VALENCIA

38,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

5,0

5,0

5,0

57,1666

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

36,1666

36,1666

0,0000

0,0000

5,0

2,0

59,3332

39,0000

0,0000

VALENCIA

39,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

55,3332

29,0000

21,0000

0,0000

8,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,6664

39,3332

33,0000

2,0000

4,3332

16,3332

16,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

45,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

35,6664

23,3332

2,0000

ALICANTE

21,0000

0,3332

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 30011855 IES PRINCIPE DE ASTURIAS / LORCA - MURCIA

35,8332

JIMENEZ MARTIN, EVA MARIA


0,0

0,0

Dest / Destino: 03014599 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 3 / VILLENA - ALICANTE

Origen / Origen:

48,2664

PERPIA RAGA, MARIA JOSE

Dest / Destino: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 30011776 IES BEN ARABI / CARTAGENA - MURCIA

58,2998

ALONSO GARCIA, DAVID

Dest / Destino: 46020297 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ENGUERA - VALENCIA

Origen / Origen: 03005082 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SIXTO MARCO / ELX - ALICANTE

72,2664

CORTELL DASCA, MARIA ANGELES

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Dest / Destino: 46020479 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN FUSTER / BELLREGUARD - VALENCIA

Origen / Origen: 16003463 Ies Jorge Manrique / Motilla del Palancar - CUENCA

75,5832

GRASSA MIRANDA, JUAN PABLO

Dest / Destino: 46018916 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENIMMET / VALENCIA

Origen / Origen:

76,7332

JEREZ MOLINER, ELENA MARIA

Dest / Destino: 03006153 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA FOIA / IBI - ALICANTE

Origen / Origen: 04005363 I.E.S. Al-Bujaira / Hurcal-Overa - ALMERA

77,3666

GARCIA FERRER, MIQUEL ANGEL

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen:

80,7332

GIL GARCIA-YEVENES, GRACIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 46026779 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 2 / PAIPORTA - VALENCIA

Origen / Origen:

94,8747

NAVARRO GISBERT, MERCE

Total

DIBUIX / DIBUJO

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,1

6,0

0,1

0,0

6,400 0,50 0,000 0,900

5,1

5,0

0,1

0,0

9,300 1,00 0,800 2,500

2,6

2,6

0,0

0,0

7,600 0,00 2,500 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

5,4

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

3,0

0,0

6,250 0,50 0,750 0,000

0,00 0,00

2,5

2,5

0,0

0,0

6,100 0,00 0,000 1,100

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

0,800 0,00 0,300 0,000

0,00 0,50

6,0

6,0

0,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

0,00 0,00

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3,4

3,3

0,1

0,0

0,100 0,00 0,100 0,000

0,00 0,00

Petici num 98 voluntria / Peticin num 98 voluntaria

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

Petici num 121 voluntria / Peticin num 121 voluntaria

2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

Petici num 47 voluntria / Peticin num 47 voluntaria

9,0

Petici num 87 voluntria / Peticin num 87 voluntaria

5,4

6.5

0,00 0,00

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

DIBUIX / DIBUJO

5.1

Petici num 142 voluntria / Peticin num 142 voluntaria

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

DIBUIX / DIBUJO

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

DIBUIX / DIBUJO

4.3

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

4.2

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

DIBUIX / DIBUJO

4.1

5 16,0415 0,0000 11,0415 5,0000

3.3

DIBUIX / DIBUJO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13662

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

19,3330

8,9998

4,6666

0,0000

4,3332

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

8,6664

4,3332

2,0000

0,0000

TARRAGONA

2,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9996

8,6664

4,3332

VALENCIA

0,0000

4,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03013881 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICTORIA KENT / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

25,4164

LOPEZ ESTEVE, ALEXANDRA


0,0

Dest / Destino: 03009798 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL VINALOP / NOVELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 43007221 ELS ALFACS / SANT CARLES DE LA RPITA - TARRAGONA

26,3330

CAMUS CASANOVA, MARIA ANGELES

Dest / Destino: 03015105 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA NUCIA / LA NUCIA - ALICANTE

0,0

0,0

Origen / Origen: 03015907 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MEDITERRNEO / TORREVIEJA - ALICANTE

26,9830

TORRES PASTOR, ELISA

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,8

6,0

0,8

0,0

2,500 0,00 2,500 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

9,000 0,00 1,500 2,500

6,0

6,0

0,0

0,0 10,300 0,30 2,500 2,500

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

6,0

0,0

0,0

5,050 0,00 0,000 0,050

0,00 0,00

6,0

1,0

0,0

5,375 0,00 0,000 0,375

0,00 0,00

5,6

5,6

0,0

0,0

6,550 0,00 0,000 1,550

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,500 0,00 0,500 0,000

0,00 0,00

3 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,750 0,00 0,000 0,750

0,00 0,00

Petici num 31 voluntria / Peticin num 31 voluntaria

4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Petici num 148 voluntria / Peticin num 148 voluntaria

2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Petici num 21 voluntria / Peticin num 21 voluntaria

7,0

Petici num 69 voluntria / Peticin num 69 voluntaria

6,0

Petici num 80 voluntria / Peticin num 80 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

2 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

DIBUIX / DIBUJO

5.1

Petici num 137 voluntria / Peticin num 137 voluntaria

2 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

DIBUIX / DIBUJO

Petici num 11 voluntria / Peticin num 11 voluntaria

0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

DIBUIX / DIBUJO

4.3

Petici num 21 voluntria / Peticin num 21 voluntaria

4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

DIBUIX / DIBUJO

4.2

2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

DIBUIX / DIBUJO

4.1

2 4,8330 0,0000 0,0000 4,8330

3.3

DIBUIX / DIBUJO

Dest / Destino: 03008423 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

Origen / Origen:

28,3746

CARRERES RIBERA, ROSA ANA

Dest / Destino: 03010429 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LLOIXA / SANT JOAN D'ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03010821 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI / ALMORAD - ALICANTE

33,3832

BARDISA CASANOVA, M FRANCISCA

Dest / Destino: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03013881 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICTORIA KENT / ELX - ALICANTE

33,5832

SERRANO NAVARRO, NOELIA

Dest / Destino: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen:

34,1330

FERRAGUT SOLER, JOSEP

Origen / Origen: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA ALICANTE
Dest / Destino: 03002573 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BELLAGUARDA / ALTEA - ALICANTE

34,8330

GARCES MENGUAL, JAIME

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA - ALICANTE

Origen / Origen: 11001828 I.E.S. Rafael Alberti / Cdiz

35,4660

GOMEZ DOMINGUEZ, CARMEN MARIA

Total

DIBUIX / DIBUJO

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13663

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

25,3332

15,0000

15,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

12,6664

6,3332

6,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

12,6664

6,3332

6,3332

0,0000

CASTELLN

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,3332

4,1666

4,1666

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,1666

4,1666

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

97,3332

39,0000

39,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

58,3332

1.2

58,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1

65,3332

39,0000

39,0000

0,0000

0,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

7,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

3.2

67,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

5,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Dest / Destino: 46012902 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE FERRER / VALENCIA

Origen / Origen: 46016038 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SALVADOR GADEA / ALDAIA - VALENCIA

88,3332

MIANA ARNAO, INMACULADA CONCEPC


0

4.1

4.2

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

7,0

5,6

0,00 0,25

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

5.1

6,0

5.2

1,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

7,075 0,00 0,000 2,075

6.4
6,0

3,0

0,0

5,650 0,20 0,000 0,000

0,00 0,25

6,0

2,3

0,0

6,350 0,15 0,600 0,000

0,00 0,50

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

7 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

8,3

Petici num 16 voluntria / Peticin num 16 voluntaria

9,0

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

5,6

6.5

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

2 18,3332 13,3332 0,0000 5,0000

FRANCS / FRANCS

5.1

Petici num 165 voluntria / Peticin num 165 voluntaria

2 17,0000 12,0000 0,0000 5,0000

Petici num 52 voluntria / Peticin num 52 voluntaria

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

FRANCS / FRANCS

4.3

Petici num 21 voluntria / Peticin num 21 voluntaria

0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

FRANCS / FRANCS

4.2

0 1,2499 0,0000 0,0000 1,2499

FRANCS / FRANCS

3.3

4.1

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.3

DIBUIX / DIBUJO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03010478 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LUIS GARCA BERLANGA / SANT JOAN D'ALACANT ALICANTE
Dest / Destino: 03015178 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GAIA / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

93,5832

GIL GARCIA DE GAMARRA, MARIA ELENA

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

105,3164

PARRA MEDINA, EMILIA

Dest / Destino: 46025040 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ABASTOS / VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46015711 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAMPANAR / VALENCIA

130,9832

MEDINA MONTERO, M ROSARIO

Total

FRANCS / FRANCS

Dest / Destino: 03010821 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI / ALMORAD - ALICANTE

Origen / Origen:

24,4082

NAVARRO LOPEZ, NURIA

Dest / Destino: 03015907 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MEDITERRNEO / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

24,6330

SEMPERE MARTINEZ, CARMEN PILAR

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03002445 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SEQUEROS / ALMORAD - ALICANTE

Origen / Origen:

25,1663

LOPEZ ARACIL, MARIA JOSE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03012050 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MONTSERRAT ROIG / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 30000766 IES VICENTE MEDINA / ARCHENA - MURCIA

25,3332

LUCENA ORTEGA, SERGIO LUIS

Total

DIBUIX / DIBUJO

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,1

0,2

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13664

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

67,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

40,3332

1.2

40,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

59,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,3332

25,0000

21,0000

0,0000

4,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

43,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,4164

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

19,0832

12,3332

0,0000

6,7500

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

9,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

35,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46017195 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CLOT / VALENCIA

Origen / Origen: 46020261 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BENAGUASIL - VALENCIA

50,1332

CORNEJO ROMAN, ANA


0,0

0,0

0,0

Origen / Origen: 12001228 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC RIBALTA / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 46019763 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS BALLESTER GOZALV / VALENCIA

51,4332

RAMOS CARBONELL, JAIME

Dest / Destino: 46002969 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERENGUER DALMAU / CATARROJA - VALENCIA

Origen / Origen: 46020492 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN LLOPIS MAR / CULLERA - VALENCIA

51,4998

FERRER PELEGRI, CARMEN PILAR

Dest / Destino: 46012951 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORDI DE SANT JORDI / VALENCIA

Origen / Origen: 46016440 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GONZALO ANAYA / XIRIVELLA - VALENCIA

54,9994

ALABAU MARQUEZ, JOSE LUIS

Dest / Destino: 46013050 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CABANYAL / VALENCIA

Origen / Origen: 46017535 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PERE BOL / MANISES - VALENCIA

58,1332

PALOP GIMENO, DOLORS

Dest / Destino: 03014861 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GRAN VIA / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03015543 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL PLA / ALACANT - ALICANTE

65,4332

GOMEZ SIERRA, BEATRIZ

Dest / Destino: 46022221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / L'ELIANA - VALENCIA

4.1

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,200 0,00 0,000 0,000

6,9

6,0

0,9

0,0

5,200 0,10 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,000

1,8

1,8

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5,1

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

0,800 0,00 0,800 0,000

0,00 0,00

Petici num 14 voluntria / Peticin num 14 voluntaria

5,1

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FRANCS / FRANCS

6.2

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

7 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FRANCS / FRANCS

6.1

Petici num 12 voluntria / Peticin num 12 voluntaria

3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FRANCS / FRANCS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

2 19,5830 0,0000 14,5830 5,0000

FRANCS / FRANCS

5.3

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FRANCS / FRANCS

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FRANCS / FRANCS

5.1

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FRANCS / FRANCS

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria

4.3

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FRANCS / FRANCS

4.2

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

FRANCS / FRANCS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 46018761 C.INTEGRADO PB. FORMACIN PROF. COMPLEJO ED. DE C / CHESTE - VALENCIA

72,4332

MICHEL , MAGALI

Dest / Destino: 46015711 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAMPANAR / VALENCIA

Origen / Origen: 46016361 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MORERIA / MISLATA - VALENCIA

79,5332

ESCRIVA LUCENA, ELISA

Dest / Destino: 46012987 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CID CAMPEADOR / VALENCIA

3.2

Origen / Origen: 46008753 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TIRANT LO BLANC / TORRENT - VALENCIA

86,3332

FERRANDO FENOLLAR, M INMACULADA

Total

FRANCS / FRANCS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13665

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

19,3332

11,0000

9,0000

1.1.1

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3

0 10,0

2
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9998

4,6666

4,6666

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

21,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3330

6,9998

4,6666

2,0000

0,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,9998

4,6666

4,6666

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

12,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46016038 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SALVADOR GADEA / ALDAIA - VALENCIA

Origen / Origen: 46007943 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MANUEL SANCHIS GUARNE / SILLA - VALENCIA

30,4994

PEREZ MARTINEZ, MARIA AMPARO

Dest / Destino: 03010831 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALTAIA / ALTEA - ALICANTE

Origen / Origen: 41001938 I.E.S. San Fulgencio / cija - SEVILLA

31,3664

BROTONS TRULLAS, JULITA

Origen / Origen: 46008340 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAUME II EL JUST / TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA
Dest / Destino: 46016361 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MORERIA / MISLATA - VALENCIA

32,0996

RAPPE , CATHERINE COLETTE

Dest / Destino: 46005132 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS RODRIGO BOTET / MANISES - VALENCIA

Origen / Origen: 08035362 ALT PENEDS / VILAFRANCA DEL PENEDS - BARCELONA

34,4998

VALLS SORN, NRIA

Dest / Destino: 46020261 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BENAGUASIL - VALENCIA

Origen / Origen: 46004206 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AUSIS MARCH / GANDIA - VALENCIA

36,6998

MIGUEL MORENO, VANESSA

4.1

6.2

6.3

6.4

9,0

6,0

3,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

7,150 0,00 2,050 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

9,550 4,05 0,000 0,000

5,7

5,7

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

6,200 1,20 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

5,6

5,6

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5,0

0,0

0,0

6,200 0,00 1,200 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

5,0

6.5

0,00 0,25

Petici num 40 voluntria / Peticin num 40 voluntaria

4 2,8330 0,0000 0,0000 2,8330

FRANCS / FRANCS

6.1

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FRANCS / FRANCS

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

6 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FRANCS / FRANCS

5.3

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

4 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

FRANCS / FRANCS

5.2

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

FRANCS / FRANCS

5.1

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

FRANCS / FRANCS

Petici num 34 voluntria / Peticin num 34 voluntaria

4 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

FRANCS / FRANCS

4.3

Petici num 12 voluntria / Peticin num 12 voluntaria

0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

FRANCS / FRANCS

4.2

7 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

3.3

FRANCS / FRANCS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46026160 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA CARBONELL I SN / BENETSSER - VALENCIA

3.2

Origen / Origen: 46019684 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA SENDA / QUART DE POBLET - VALENCIA

39,0332

HERREROS BLAZQUEZ, MANUELA

Dest / Destino: 46022932 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL SALER / VALENCIA

Origen / Origen: 46022245 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'OM / PICASSENT - VALENCIA

39,5498

PRADOS GARCIA, SERGIO

Dest / Destino: 03014514 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

44,6498

ESCOLASTICO GARVI, MONTSERRAT

Dest / Destino: 46024151 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MOL DEL SOL / MISLATA - VALENCIA

Origen / Origen: 46000717 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS MARA PARRA / ALZIRA - VALENCIA

44,7498

GAUDO AISA, SOFIA

Total

FRANCS / FRANCS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13666

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

10,9996

6,6664

2,3332

2,0000

1.1.2

2,3332

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
8,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9996

8,6664

2,3332

4,0000

2,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

5,4

5,4

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

7,0

6,0

1,0

0,0

5,070 0,07 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,850 0,00 0,850 0,000

0,00 0,00

5,3

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

0,500 0,00 0,500 0,000

0,00 0,00

Petici num 30 voluntria / Peticin num 30 voluntaria

5,3

Petici num 35 voluntria / Peticin num 35 voluntaria

6,0

Petici num 68 voluntria / Peticin num 68 voluntaria

6,0

6.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

5,4

0,0

0,0

1,200 0,00 1,200 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,250 0,000

0,00 0,00

3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,4

5,4

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 198 voluntria / Peticin num 198 voluntaria

6,0

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria


4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

FRANCS / FRANCS

5,4

Petici num 53 voluntria / Peticin num 53 voluntaria


4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

FRANCS / FRANCS

0,0

0,0

0,0

RECOLAMENT A L'REA DE LLENGUA I CINCIES SOCIALS / APOYO AL AREA DE


LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES

5.2

Petici num 23 voluntria / Peticin num 23 voluntaria

4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

FRANCS / FRANCS

5.1

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

FRANCS / FRANCS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

FRANCS / FRANCS

4.2

2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

FRANCS / FRANCS

Dest / Destino: 46008340 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAUME II EL JUST / TAVERNES DE LA VALLDIGNA - VALENCIA

Origen / Origen:

22,0664

MARHUENDA BOTELLA, FRANCISCA

Dest / Destino: 12002889 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC TRREGA / VILA-REAL - CASTELLN

Origen / Origen: 43007580 DE L'ARBO / L'ARBO - TARRAGONA

25,0830

MORALEDA CARRASCAL, ISABEL

Dest / Destino: 03013716 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA IFACH / CALP - ALICANTE

Origen / Origen: 04700600 I.E.S. Puerta de Pechina / Pechina - ALMERA

25,4330

VINCENT ., MICHELLE

Dest / Destino: 03007613 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / PEGO - ALICANTE

Origen / Origen: 02005189 Ies Cencibel / Villarrobledo - ALBACETE

25,6662

GRUA PARIS, ISABEL

Dest / Destino: 46022245 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'OM / PICASSENT - VALENCIA

Origen / Origen: 03007613 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / PEGO - ALICANTE

26,9664

LANUZA VIVES, MARTA

Dest / Destino: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 03013716 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA IFACH / CALP - ALICANTE

28,5164

FOLLANA RAMON, AGUEDA CIRILA

Dest / Destino: 46007943 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MANUEL SANCHIS GUARNE / SILLA - VALENCIA

Origen / Origen: 46002571 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC GIL / CANALS - VALENCIA

29,1664

IDAEZ LOPEZ, NURIA

4.1

8 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

FRANCS / FRANCS

3.3

Dest / Destino: 12001228 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC RIBALTA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12004394 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'IRTA / ALCAL DE XIVERT - CASTELLN

30,2364

UJAQUE SANCHEZ, ESTER

Dest / Destino: 46004206 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AUSIS MARCH / GANDIA - VALENCIA

Origen / Origen: 46015587 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TIRANT LO BLANC / GANDIA - VALENCIA

30,3996

MARTIN GONZALEZ, CARLOS

Total

FRANCS / FRANCS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13667

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

8,9996

4,6664

4,3332

VALENCIA

0,0000

0,3332

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

8,6664

4,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

4,0000

1.1.3

48,3332

1.2

48,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0000

0,0000

52,3332

52,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0000

0,0000

50,3332

50,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0000

0,0000

44,3332

44,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0000

0,0000

42,3332

42,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0000

75,0000

0,0000

0,0000

48,1666

48,1666

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Dest / Destino: 12002671 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BOTNIC CAVANILLES / LA VALL D'UIX - CASTELLN

4.1

4.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

3,2

3,2

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4

0,00 0,00

3,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,2

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

6,0

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

6,0

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria

6,2

6.5

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

3,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

3 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ANGLS / INGLS

5.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

5 6,3332 0,0000 5,0000 1,3332

ANGLS / INGLS

4.2

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

Petici num 188 voluntria / Peticin num 188 voluntaria

0 2,4165 0,0000 0,0000 2,4165

ANGLS / INGLS

4.3

Petici num 22 voluntria / Peticin num 22 voluntaria

2 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

ANGLS / INGLS

4.2

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12005601 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GILABERT DE CENTELLES / NULES - CASTELLN

143,1666 123,1666

GIMENEZ PEREZ, FRANCISCA

Dest / Destino: 46023419 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CIUTAT DE L' / VALENCIA

Origen / Origen: 46012999 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / VALENCIA

157,7498 147,3332 105,0000 105,0000

PANEQUE SANCHEZ, CATALINA

Dest / Destino: 46018035 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL MISERICORDIA / VALENCIA

Origen / Origen: 46018916 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENIMMET / VALENCIA

171,6664 149,3332 105,0000 105,0000

GIL VILA, M TERESA

Dest / Destino: 46013050 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CABANYAL / VALENCIA

Origen / Origen: 46007554 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORGE JUAN / SAGUNT - VALENCIA

185,7832 167,3332 117,0000 117,0000

ANDRES LUENGO, VICTORIA

Dest / Destino: 46018916 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENIMMET / VALENCIA

Origen / Origen: 46012999 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / VALENCIA

186,7497 181,3332 129,0000 129,0000

CASANOVA SERNA, M CARMEN

Dest / Destino: 46018035 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL MISERICORDIA / VALENCIA

Origen / Origen: 46025507 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RASCANYA-ANTONIO CAU / VALENCIA

193,3332 175,3332 127,0000 123,0000

BLAY FONT, AMPARO

Total

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12004394 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'IRTA / ALCAL DE XIVERT - CASTELLN

Origen / Origen:

16,8330

LOPEZ MARCHANTE, MARIA DOLORES

Dest / Destino: 46019854 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA MOLINER / SAGUNT - VALENCIA

Origen / Origen:

19,3662

SANSATURNINO SULTAN, SILVIA

Total

FRANCS / FRANCS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13668

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

77,0000

63,0000

10,0000

4,0000

1.1.3

34,3332

1.2

34,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
6,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

69,0000

69,0000

0,0000

0,0000

42,3332

42,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,3332

63,0000

0,0000

2,3332

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,6664

65,3332

63,0000

0,0000

2,3332

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

93,1666

45,0000

0,0000

0,0000

CASTELLN

45,0000

48,1666

48,1666

0,0000

0,0000

6,0

5,0

0,0

3,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

3.2

71,3332

63,0000

0,0000

8,3332

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

4,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

87,8330

53,4998

39,0000

0,0000

14,4998

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93,6664

57,3332

0,0000

VALENCIA

57,0000

0,3332

36,3332

36,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,6664

63,3332

57,0000

0,0000

6,3332

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03013297 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA 8 DE MARZO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03014800 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 2 / ASPE - ALICANTE

110,2664

PAVON FERNANDEZ, VICTORIA


0,0

Dest / Destino: 46025507 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RASCANYA-ANTONIO CAU / VALENCIA

Origen / Origen:

111,3664

JULIA GIMENO, ELENA

Dest / Destino: 03001881 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORGE JUAN / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03014460 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAS LOMAS / ALACANT - ALICANTE

116,0746

MENA BAEZA, MARIA PILAR

4.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

7,7

4,7

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

8,1

6,0

2,1

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,575 0,50 0,000 0,075

0,00 0,00

5,7

5,7

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,600 0,00 0,600 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

6,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

2 14,6666 0,0000 12,5000 2,1666

ANGLS / INGLS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

5.3

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

1 12,5000 0,0000 12,5000 0,0000

ANGLS / INGLS

5.2

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

7 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

5.1

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

4.2

6 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03001911 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ANTONIO JOS CAVANILL / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

125,6664 105,6664

MALAXECHEBARRIA MARTINEZ, KARMELE

Dest / Destino: 03010429 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LLOIXA / SANT JOAN D'ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

125,6666

BORDOY VERCHILI, MANUEL

Dest / Destino: 46012963 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN DE GARAY / VALENCIA

Origen / Origen: 46022567 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TURS - VALENCIA

125,7964

PEREZ SABATER, MARIA LUISA

Dest / Destino: 46015711 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAMPANAR / VALENCIA

Origen / Origen: 46020421 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HORT DE FELIU / ALGINET - VALENCIA

129,6664 105,6664

CABRERA MARCET, M CLARA

Dest / Destino: 46012872 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LUIS VIVES / VALENCIA

Origen / Origen: 46016713 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA 25 D`ABRIL / ALFAFAR - VALENCIA

131,0332 111,3332

MARTINEZ CASANOVA, RAMON

Dest / Destino: 03015038 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PLAYA SAN JUAN / ALACANT - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03014460 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAS LOMAS / ALACANT - ALICANTE

133,3332 111,3332

BARBERA LOPEZ, MARIA ESTRE

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13669

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

91,1666

55,0000

33,0000

22,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

36,1666

1.2

36,1666

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

80,3332

39,0000

39,0000

0,0000

0,0000

41,3332

32,3332

0,0000

9,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

83,3332

51,0000

51,0000

0,0000

0,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,3332

39,0000

39,0000

0,0000

0,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,3332

0,0000

0,0000

ALICANTE

0,0000

0,0000

52,3332

52,3332

0,0000

0,0000

5 10,0

5,0

5,0

0,0

0,0

49,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,3332

45,0000

39,0000

6,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77,8326

50,0000

0,0000

0,0000

CASTELLN

50,0000

27,8326

27,8326

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

50,3332

50,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46015290 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL GRAO / VALENCIA

Origen / Origen: 03002445 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SEQUEROS / ALMORAD - ALICANTE

86,4998

PARDO HERNANDO, JOAQUIN

Dest / Destino: 12005601 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GILABERT DE CENTELLES / NULES - CASTELLN

Origen / Origen:

88,0491

CANOS ARAMBUL, JOSE MANUEL

Dest / Destino: 03002573 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BELLAGUARDA / ALTEA - ALICANTE

Origen / Origen: 03014496 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / CALLOSA D'EN SARRI - ALICANTE

88,8998

TROUTMAN JONES, JANINE RENATE

Dest / Destino: 03015129 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MEDITERRNIA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03002573 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BELLAGUARDA / ALTEA - ALICANTE

89,6832

SOLER GONZALEZ, CONSUELO

Dest / Destino: 03013297 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA 8 DE MARZO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

92,8232

PEREZ BERENGUEL, JOSE FRANCISCO

Dest / Destino: 46004221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA ENRQUEZ / GANDIA - VALENCIA

Origen / Origen: 46021319 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VALL DE LA SAFOR / VILLALONGA - VALENCIA

95,0498

LOPEZ LUNA, M ELENA

Dest / Destino: 03012736 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARE NOSTRUM / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03006153 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA FOIA / IBI - ALICANTE

95,3332

DORADO SERRADA, MARIA INMACULADA

Dest / Destino: 46012999 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOANOT MARTORELL / VALENCIA

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,3

6,0

0,3

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

0,0

6.6

0,00 0,25

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,300 0,30 0,000 0,000

0,00 0,00

7,3

6,0

1,3

0,0

5,690 0,44 0,000 0,000

0,00 0,25

8,5

6,0

2,5

0,0

6,850 0,00 1,850 0,000

0,00 0,00

3,4

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

2,8

2,8

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

4 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 52 voluntria / Peticin num 52 voluntaria

1 1,4165 0,0000 0,0000 1,4165

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

6,4

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


9 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ANGLS / INGLS

5,250 0,00 0,000 0,000

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


5 20,0000 0,0000 33,3332 2,0000

ANGLS / INGLS

0,0

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad


2 12,5000 0,0000 7,5000 5,0000

ANGLS / INGLS

0,0

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


2 10,4166 0,0000 5,4166 5,0000

ANGLS / INGLS

6,0

Petici num 25 voluntria / Peticin num 25 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

6,0

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


1 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

ANGLS / INGLS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

RECOLAMENT A L'REA DE LLENGUA I CINCIES SOCIALS / APOYO AL AREA DE


LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 46002969 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERENGUER DALMAU / CATARROJA - VALENCIA

96,5832

LOPEZ BALAGUER, M CARMEN

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 46012987 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CID CAMPEADOR / VALENCIA

Origen / Origen: 24002160 IES "BERGIDUM FLAVIUM" / CACABELOS - LEN

103,4666

CARDEOSO GARCIA, SUSANA

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13670

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

67,3332

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

34,3332

1.2

34,3332

1.2.1

0,0000

1.2.2

0,0000

1.2.3

2,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

57,3332

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

24,3332

24,3332

0,0000

0,0000

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59,3332

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

6,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

60,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

58,3332

58,3332

0,0000

0,0000

5,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

55,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0000

2,0000

2,0000

0,0000

0,0000

28,0000

28,0000

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3332

31,0000

21,0000

4,0000

6,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,9998

4,6666

4,6666

0,0000

0,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

47,6398

BERNABEU GARCIA, MARIA DOLORES


0

Dest / Destino: 46018761 C.INTEGRADO PB. FORMACIN PROF. COMPLEJO ED. DE C / CHESTE - VALENCIA
0

Origen / Origen: 46006495 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA DOCTOR PESET ALEIXAND / PATERNA - VALENCIA

55,9998

VILA MARTINEZ, JULIO

Dest / Destino: 03014460 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAS LOMAS / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03011070 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS ESPEETAS / ORIHUELA - ALICANTE

58,0495

SEMPERE GALANT, FRANCISCO JAVIER

Dest / Destino: 46001199 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SANT VICENT FERRER / ALGEMES - VALENCIA

Origen / Origen: 46021320 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ELS VOLS / L'ALCDIA - VALENCIA

65,0000

RIBES TORTAJADA, PALOMA

Dest / Destino: 03014460 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAS LOMAS / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 28018435 EMILIO CASTELAR / MADRID-CARABANCHEL - MADRID

67,2332

MAT DEL TO, MARIA

Dest / Destino: 46031672 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CATARROJA / CATARROJA - VALENCIA

Origen / Origen: 03015129 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MEDITERRNIA / BENIDORM - ALICANTE

68,1330

LUZ , LUZ ROSEMARY SANNSKW

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03005720 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA MELVA / ELDA - ALICANTE

78,7497

COLL GOMEZ, JUAN

4.1

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,3

0,3

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

4,9

4,9

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

5,8

5,8

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

9,0

6,0

3,0

0,0

6,140 0,04 1,100 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

9,0

6.5

0,00 0,25

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

ANGLS / INGLS

6.2

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

1 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

ANGLS / INGLS

6.1

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

0 1,9163 0,0000 0,0000 1,9163

ANGLS / INGLS

Petici num 11 voluntria / Peticin num 11 voluntaria

4 20,0000 0,0000 20,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

5.3

Petici num 29 voluntria / Peticin num 29 voluntaria

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

5.2

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ANGLS / INGLS

5.1

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

4 2,4165 0,0000 0,0000 2,4165

ANGLS / INGLS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

9 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

ANGLS / INGLS

4.2

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03010442 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CANASTELL / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

Origen / Origen: 03009051 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MALLADETA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

80,7498

GONZALEZ PASTOR, CRISTINA FABIOLA

Dest / Destino: 46022181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VELES E VENTS / GANDIA - VALENCIA

3.2

Origen / Origen: 46020479 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN FUSTER / BELLREGUARD - VALENCIA

85,5832

GARCIA DELGADO, M VIRTUDES

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13671

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

29,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

14,3332

1.2

14,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

23,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,6664

17,3332

9,0000

2,0000

6,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,6664

19,3332

2,0000

VALENCIA

15,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,6664

17,3332

15,0000

2,0000

0,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,6664

21,3332

15,0000

2,0000

4,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03011070 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS ESPEETAS / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen: 03014851 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA ENCANT / ROJALES - ALICANTE

44,6664

LOPEZ SAMPERE, PEDRO JOSE


0

Dest / Destino: 12002889 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC TRREGA / VILA-REAL - CASTELLN

Origen / Origen: 03006761 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MOLA / NOVELDA - ALICANTE

45,1498

DOMENECH DELGADO, ANA MARIA

Origen / Origen: 46015721 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICENTE GANDIA / VILLANUEVA DE CASTELLON VALENCIA
Dest / Destino: 12002889 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC TRREGA / VILA-REAL - CASTELLN

45,1580

VILLARROYA MARTINEZ, ENCARNACION

Dest / Destino: 03007418 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA EL PALMERAL / ORIHUELA - ALICANTE

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1

5,3

0,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

5,5

5,5

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

5,1

5,1

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,325 0,10 0,125 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,650 0,05 0,600 0,000

0,00 0,00

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

Petici num 75 voluntria / Peticin num 75 voluntaria

6,0

Petici num 29 voluntria / Peticin num 29 voluntaria


5 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ANGLS / INGLS

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ANGLS / INGLS

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


5 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ANGLS / INGLS

6.4

Petici num 91 voluntria / Peticin num 91 voluntaria


5 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

ANGLS / INGLS

6.3

Petici num 20 voluntria / Peticin num 20 voluntaria


6 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ANGLS / INGLS

6.2

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

5,6

FPA COMUNICACIO (ANGLES) / FPA COMUNICACION (INGLES)

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

8 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

ANGLS / INGLS

4.2

4 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03015041 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PADRE ARQUES DE COCENTA / BENILLOBA - ALICANTE

45,4998

DIAZ MOLINS, CAROLINA

Dest / Destino: 46021320 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ELS VOLS / L'ALCDIA - VALENCIA

Origen / Origen:

45,7664

GIMENO GARCIA, MARIA DEL CARMEN

Dest / Destino: 46020421 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HORT DE FELIU / ALGINET - VALENCIA

Origen / Origen: 03015142 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / PEDREGUER - ALICANTE

45,8330

LABORDA MARTINEZ, LAURA

Dest / Destino: 46016713 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA 25 D`ABRIL / ALFAFAR - VALENCIA

Origen / Origen: 03010855 F.P.A. OROSIA SILVESTRE / ALCOI - ALICANTE

45,8332

ULZURRUN DE ASANZA MUOZ, LAURA

Dest / Destino: 46000717 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS MARA PARRA / ALZIRA - VALENCIA

Origen / Origen: 07008867 IES SANT AGUST / SANT AGUSTI DES VEDRA - BALEARES (ISLAS)

46,7498

TOLOSA HERREROS, M AMPARO

Dest / Destino: 46022567 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TURS - VALENCIA

Origen / Origen: 46022130 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. LA SERRANA (EN CHELVA / CHELVA - VALENCIA

47,0998

GARCIA IBAEZ, MARIA CARMEN

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13672

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
8,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

8,0

2,0

0,0

15,3330

8,9998

4,6666

2,0000

2,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

17,3332

11,0000

9,0000

0,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

6,0

3,0

0,0

18,9998

10,6666

4,6666

4,0000

2,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,9998

10,6666

4,6666

6,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03011768 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOSEP IBORRA / BENISSA - ALICANTE

Origen / Origen: 28043016 PABLO PICASSO / PINTO - MADRID

35,8998

JIMENEZ DOMENECH, BELEN


0,0

Dest / Destino: 46015733 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA FERNANDO III / AYORA - VALENCIA
0

Origen / Origen: 03009233 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA HERMANOS AMORS / VILLENA - ALICANTE

36,1664

LOPEZ GOMEZ, M CARMEN

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 04002714 I.E.S. Cura Valera / Hurcal-Overa - ALMERA

36,2664

BLASCO ROYO, RAQUEL HELENA

Dest / Destino: 03015142 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / PEDREGUER - ALICANTE

Origen / Origen: 07008867 IES SANT AGUST / SANT AGUSTI DES VEDRA - BALEARES (ISLAS)

37,5832

BERNABEU LOPEZ, ESTHER

Dest / Destino: 03005720 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA MELVA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 02004926 Aepa Caudete / Caudete - ALBACETE

38,2998

GOMEZ ALARCON, ANA CRISTINA

Dest / Destino: 46021319 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VALL DE LA SAFOR / VILLALONGA - VALENCIA

Origen / Origen: 03013339 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 1 / XBIA - ALICANTE

39,4996

PELLICER CLIMENT, M TERESA

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 18001123 I.E.S. Pedro Jimnez Montoya / Baza - GRANADA

39,5660

OLIVARES BAOS, MARIA ANGUSTIAS

Dest / Destino: 46020479 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN FUSTER / BELLREGUARD - VALENCIA

Origen / Origen: 08056109 CAN VILUMARA / L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA

41,9998

MARCOS NOGUERA, PALOMA

4.1

5.3

6.1

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

5,500 0,00 0,250 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

7,400 0,40 2,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

8,3

6,0

2,3

0,0

5,500 0,00 0,500 0,000

0,00 0,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

6,0

0,8

0,0

7,300 0,00 2,300 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

2 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

4,7

4,7

0,0

0,0

5,200 0,00 0,200 0,000

0,00 0,00

Petici num 60 voluntria / Peticin num 60 voluntaria

2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

Petici num 12 voluntria / Peticin num 12 voluntaria

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RECOLAMENT A L'REA DE LLENGUA I CINCIES SOCIALS / APOYO AL AREA DE


LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES

6,0

6.5

0,00 0,25

Petici num 35 voluntria / Peticin num 35 voluntaria


3 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

ANGLS / INGLS

6.4

Petici num 207 voluntria / Peticin num 207 voluntaria


10 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ANGLS / INGLS

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


5 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ANGLS / INGLS

6.2

6,750 0,00 1,500 0,000

FPA COMUNICACIO (ANGLES) / FPA COMUNICACION (INGLES)

5.2

Petici num 10 voluntria / Peticin num 10 voluntaria


5 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ANGLS / INGLS

5.1

Petici num 41 voluntria / Peticin num 41 voluntaria


6 5,1662 0,0000 3,3332 1,8330

ANGLS / INGLS

Petici num 153 voluntria / Peticin num 153 voluntaria


7 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

ANGLS / INGLS

4.3

Petici num 271 voluntria / Peticin num 271 voluntaria

4.2

8 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46015721 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICENTE GANDIA / VILLANUEVA DE CASTELLON - VALENCIA

Origen / Origen: 43010888 DE TECNIFICACI / AMPOSTA - TARRAGONA

43,2498

RUBIO CERVERON, NIEVES

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13673

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
8,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


3

3.2

23,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

10,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,3332

13,0000

9,0000

4,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

3,0

Dest / Destino: 03015464 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TEULADA - ALICANTE

Origen / Origen: 43004803 ANDREU NIN / EL VENDRELL - TARRAGONA

31,8330

LLUESMA GORDO, PAULA


0,0

3,0

Dest / Destino: 03014800 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 2 / ASPE - ALICANTE

Origen / Origen: 04005363 I.E.S. Al-Bujaira / Hurcal-Overa - ALMERA

32,7330

RUIZ MACHUCA, MARIA TERESA

Dest / Destino: 03014587 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / BENEJZAR - ALICANTE

Origen / Origen: 30007864 IES J. MARTNEZ RUIZ (AZORN) / YECLA - MURCIA

33,0332

BUSTO ALVAREZ, JOSE MANUEL

Dest / Destino: 03014848 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BIAR - ALICANTE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Origen / Origen: 03014836 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA MARIOLA / MURO DE ALCOY - ALICANTE

33,3330

FAJARDO RICO, VICTOR

Dest / Destino: 03006153 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA FOIA / IBI - ALICANTE

Origen / Origen: 03005719 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA AZORN / PETRER - ALICANTE

33,4330

LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

Dest / Destino: 03013339 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 1 / XBIA - ALICANTE

Origen / Origen: 07001401 IES ISIDOR MACABICH / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

33,4998

GIL MORA, ISABEL

Dest / Destino: 03014496 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / CALLOSA D'EN SARRI - ALICANTE

Origen / Origen:

34,1330

ROMERO RIERA, MARIA CARMEN

Dest / Destino: 03009051 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MALLADETA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 07008363 IES SON FERRER / SON FERRER - BALEARES (ISLAS)

35,4998

PASCUAL CUADRA, MERCEDES

4.1

6.2

6.3

6.4

5,8

5,8

0,0

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

8,6

6,0

2,6

0,0

6,200 0,00 0,400 0,800

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

7,5

6,0

1,5

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

4,7

4,7

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

1,5

0,0

7,400 0,00 2,400 0,000

0,00 0,00

7 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 149 voluntria / Peticin num 149 voluntaria

7,5

6.5

0,00 0,00

Petici num 43 voluntria / Peticin num 43 voluntaria


3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ANGLS / INGLS

6.1

Petici num 18 voluntria / Peticin num 18 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


6 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

ANGLS / INGLS

5.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ANGLS / INGLS

5.2

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


6 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ANGLS / INGLS

5.1

Petici num 32 voluntria / Peticin num 32 voluntaria


9,5 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ANGLS / INGLS

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ANGLS / INGLS

4.3

Petici num 166 voluntria / Peticin num 166 voluntaria

4.2

5 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03009233 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA HERMANOS AMORS / VILLENA - ALICANTE

Origen / Origen: 04002714 I.E.S. Cura Valera / Hurcal-Overa - ALMERA

35,7998

SANCHIS OLTRA, CONCEPCION

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13674

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

16,6664

8,3332

8,3332

VALENCIA

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

16,9998

8,6666

4,6666

4,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,9998

4,6666

4,6666

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6664

8,3332

6,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,6664

6,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

0,0000

VALENCIA

0,0000

1.1.3

48,3332

1.2

48,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
9,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 46012902 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN VICENTE FERRER / VALENCIA

Origen / Origen:

205,3332 182,3332 134,0000 134,0000

GARCIA MORENO, FRANCISCO JAVIER

Total

MSICA / MSICA

3.2

4.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,120 0,12 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

7,0

6,0

1,0

0,0

5,300 0,00 0,300 0,000

4,9

4,9

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

7,500 0,00 2,500 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.3

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,500 0,00 0,500 0,000

6.4
6,0

6,0

0,0

0,0

3,000 3,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

4.2

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 221 voluntria / Peticin num 221 voluntaria


7 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

4.1

Petici num 94 voluntria / Peticin num 94 voluntaria


6 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

5.3

Petici num 56 voluntria / Peticin num 56 voluntaria


6 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

5.2

Petici num 11 voluntria / Peticin num 11 voluntaria


2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ANGLS / INGLS

5.1

Petici num 94 voluntria / Peticin num 94 voluntaria


9 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ANGLS / INGLS

Petici num 18 voluntria / Peticin num 18 voluntaria


0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

ANGLS / INGLS

4.3

Petici num 184 voluntria / Peticin num 184 voluntaria

4.2

2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

Origen / Origen: 43004803 ANDREU NIN / EL VENDRELL - TARRAGONA

29,1664

ROMERO DOMENECH, M. DEL CARMEN

Dest / Destino: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 43006496 MANUEL SALES I FERR / ULLDECONA - TARRAGONA

29,3330

JARQUE TIMONER, MONICA

Dest / Destino: 03014851 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA ENCANT / ROJALES - ALICANTE

Origen / Origen:

30,5664

CANO GONZALEZ, NESTOR

Dest / Destino: 03002445 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SEQUEROS / ALMORAD - ALICANTE

Origen / Origen:

30,9664

CANALES LOPEZ, FRANCISCO PASCUAL

Dest / Destino: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 07006299 IES SA BLANCA DONA / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

31,1664

VILA CALABUIG, FRANCESC JOSEP

Dest / Destino: 03015041 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PADRE ARQUES DE COCENTA / BENILLOBA - ALICANTE

Origen / Origen: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

31,2864

PALACIOS LEAL, SILVIA MARIA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03014836 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA MARIOLA / MURO DE ALCOY - ALICANTE

Origen / Origen:

31,6664

QUILES ROCHER, CLARA ANA

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13675

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

71,3332

49,0000

45,0000

4,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

22,3332

1.2

22,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
8,0

3
5,0

3.1
5,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

43,3332

29,0000

27,0000

2,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59,3332

41,0000

39,0000

2,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

42,3332

1.2

42,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
2,0

3.1
0,0

0,0

93,0000

6,0000

2,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0000

0,0000

VALENCIA

75,0000

0,0000

46,3332

46,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

81,0000

81,0000

0,0000

0,0000

44,3332

44,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

87,4789

43,3332

39,0000

0,0000

4,3332

44,1457

40,3332

0,0000

3,8125

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03012736 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARE NOSTRUM / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03015063 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TORRELLANO / ELX - ALICANTE

105,5789

CASTRO UBIEDO, ISIDORO MANUEL

Dest / Destino: 46022233 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / MASSAMAGRELL - VALENCIA


0

4.1

4.1

6,0

6,0

4.2

5
6,0

6.1

6.2

6.3

6.4

0,0

0,0

0,100 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

8,750 0,00 2,500 1,000

5,8

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

0,700 0,00 0,700 0,000

9,0

0,00 0,25

6.4

0,00 0,00

3,0

0,0

2,980 1,93 1,050 0,000

0,00 0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

2,6

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

2,6

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

0 13,7913 4,0000 4,7913 5,0000

6.5

0,00 0,00

Petici num 14 voluntria / Peticin num 14 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 20,0000 12,0000 10,0000 5,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

6,0

5.1

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

5,8

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.2

Petici num 192 voluntria / Peticin num 192 voluntaria

0 20,0000 16,0000 9,3747 5,0000

5.1

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

3.3

Petici num 277 voluntria / Peticin num 277 voluntaria

0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

MSICA / MSICA

4.3

Petici num 59 voluntria / Peticin num 59 voluntaria

1 16,6662 0,0000 15,8332 0,8330

MSICA / MSICA

4.2

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

MSICA / MSICA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 46007943 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MANUEL SANCHIS GUARNE / SILLA - VALENCIA

132,9332 125,3332

PEREZ MAESTRE, JOSE LUIS

Dest / Destino: 46017687 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RAMON LLULL / VALENCIA

Origen / Origen:

135,1245 121,3332

CHAPA VILLALBA, MARIA DE LAS MERCEDES

Dest / Destino: 46022622 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HENRI MATISSE / PATERNA - VALENCIA

Origen / Origen: 46022211 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MARJANA / CHIVA - VALENCIA

173,3132 141,3332 101,0000

QUEROL CARCELLER, SANTIAGO

Dest / Destino: 03013297 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA 8 DE MARZO / ALACANT - ALICANTE

2,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03011616 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN BLAS / ALACANT - ALICANTE

188,0332 159,3332 117,0000 117,0000

CLAVERO SERRANO, MARIO

Total

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

Dest / Destino: 03015907 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MEDITERRNEO / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 04001497 I.E.S. Mediterrneo / Garrucha - ALMERA

74,2998

NAVARRO ORTI, RAMON

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03015981 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA PLAYA FLAMENCA / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen: 23000210 I.E.S. Puerta de la Sierra / La Puerta de Segura - JAN

75,7494

AMO SANCHIZ, CRISTINA DEL

3.2

Dest / Destino: 46007542 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EDUARDO MERELL / SAGUNT - VALENCIA

Origen / Origen: 16001004 Ies Pedro Mercedes / Cuenca

90,4332

SANCHO GARCIA, MANUEL

Total

MSICA / MSICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,1

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13676

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

71,6664

37,3332

33,0000

0,0000

4,3332

1.1.3

34,3332

1.2

34,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

61,3332

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

28,3332

28,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,3332

21,0000

0,0000

0,0000

CASTELLN

21,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3332

23,0000

21,0000

0,0000

2,0000

16,3332

16,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

2,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,6664

13,3332

9,0000

0,0000

4,3332

16,3332

16,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,4582

8,0000

0,0000

VALENCIA

8,0000

0,0000

11,4582

8,3332

0,0000

3,1250

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,3332

13,0000

9,0000

4,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Origen / Origen: 03013133 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA / CALLOSA DE SEGURA ALICANTE
Dest / Destino: 03009798 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL VINALOP / NOVELDA - ALICANTE

41,4332

VERGE ALBIOL, RITA

Dest / Destino: 46021629 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ARABISTA RIBERA / CARCAIXENT - VALENCIA

Origen / Origen:

42,5082

ALOY ATIENZA, MERCEDES

Dest / Destino: 46018552 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BALEARES / VALENCIA

Origen / Origen: 46022403 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PESET ALEIXANDRE / PATERNA - VALENCIA

44,2964

ALBERTOS MARTINEZ, PABLO

Dest / Destino: 12005556 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. ALTO PALANCIA / JRICA - VIVER - CASTELLN

Origen / Origen: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

44,3332

CANOS CANOS, RAIMUNDO

Dest / Destino: 46007554 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORGE JUAN / SAGUNT - VALENCIA

Origen / Origen: 07008341 IES CAPDEPERA / CAPDEPERA - BALEARES (ISLAS)

47,1332

DURBA CARDO, VICTOR

Dest / Destino: 46006100 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ESTACI / ONTINYENT - VALENCIA

Origen / Origen: 46022531 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES FOIES / BENIGNIM - VALENCIA

60,8332

TORTOSA ENGUIX, PALOMA

4.1

4.2

5.1

4,1

6,5

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

7,5

6,6

6,0

6.4

4,1

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,5

0,0

1,750 0,00 1,750 0,000

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

1,5

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

6,0

0,6

0,0

2,200 0,20 0,000 2,000

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

9,0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3,0

0,0

5,630 0,63 0,000 0,000

0,00 0,00

9,0

6,0

3,0

0,0

5,050 0,05 0,000 0,000

0,00 0,00

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 37 voluntria / Peticin num 37 voluntaria


0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

6.3

Petici num 32 voluntria / Peticin num 32 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

6.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

6,0

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad


0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.3

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

3.3

Dest / Destino: 12004205 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CASTELL I DOMNECH / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen:

63,3332

QUIROS SIERRA, MARIA ESTER

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46007943 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MANUEL SANCHIS GUARNE / SILLA - VALENCIA

Origen / Origen: 43009722 CALLPOLIS / TARRAGONA

76,5832

ABRAIN MARTINEZ, FRANCISCO JOSE

Dest / Destino: 46018916 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENIMMET / VALENCIA

Origen / Origen: 12005556 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. ALTO PALANCIA / JRICA - VIVER - CASTELLN

80,7164

TURIENZO RODRIGUEZ, JOSE LUIS

Total

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13677

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,9998

6,6666

4,6666

0,0000

2,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,9996

12,6664

8,3332

VALENCIA

0,0000

4,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

2,3332

6,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3332

9,0000

0,0000

ALICANTE

9,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

17,3330

6,9998

4,6666

0,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03005768 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA TORRETA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

33,3330

CARRASCO PUENTES, MILAGROS

Dest / Destino: 03011616 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SAN BLAS / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

34,7498

JUAREZ MONTOYA, SALVADOR

Dest / Destino: 03006086 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRAY IGNACIO BARRACHI / IBI - ALICANTE

Origen / Origen: 17008651 DE CALDES DE MALAVELLA / CALDES DE MALAVELLA - GIRONA

36,5998

GOMEZ TEROL, JOSEP CARLES

Dest / Destino: 03015063 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TORRELLANO / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 30007876 IES JOSE L.CASTILLO PUCHE / YECLA - MURCIA

36,6998

FRANCES HERRERO, ANGELA

Dest / Destino: 46005934 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GREGORI MAIANS / OLIVA - VALENCIA

4.1

4.2

4.3

5.1

9,0

6,0

9,0

2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

9,0

5,2

6.4

6,0

3,0

0,0

7,150 0,80 1,100 0,000

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

3,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

3,0

0,0

6,000 0,70 0,000 0,000

5,0

0,2

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

4,1

0,00 0,00

0,00 0,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad

4,1

6.5

0,00 0,25

Petici num 66 voluntria / Peticin num 66 voluntaria


4 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

6.3

Petici num 53 voluntria / Peticin num 53 voluntaria


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

6,0

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

6.1

Petici num 82 voluntria / Peticin num 82 voluntaria


0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria


4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.3

Petici num 22 voluntria / Peticin num 22 voluntaria


2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.2

Petici num 72 voluntria / Peticin num 72 voluntaria


1 7,9166 0,0000 7,9166 0,0000

3.3

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03010132 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PERE MARA ORTS I BOS / BENIDORM - ALICANTE

37,8330

SOLER ORTELLS, JOSE IGNACIO

Dest / Destino: 46022403 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. PESET ALEIXANDRE / PATERNA - VALENCIA

Origen / Origen:

38,1662

LLACER SORLI, ISMAEL

Dest / Destino: 46022531 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES FOIES / BENIGNIM - VALENCIA

Origen / Origen: 03014137 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CREUETA / ONIL - ALICANTE

40,2498

CUESTA MOLINA, EVA

Dest / Destino: 46017900 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA RAMON MUNTANER / XIRIVELLA - VALENCIA

Origen / Origen: 03016596 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 5 / TORREVIEJA - ALICANTE

40,3332

BAIXAULI CHORNET, ANA MARIA

3.2

Origen / Origen: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE
Dest / Destino: 46022211 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MARJANA / CHIVA - VALENCIA

40,7330

PALACIOS NEVADO, DOMINGO MIGUEL

Total

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13678

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

12,6664

6,3332

4,0000

ALICANTE

2,3332

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

18,6664

10,3332

2,3332

6,0000

2,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

16,6664

8,3332

8,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

16,6664

8,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,9996

8,6664

2,3332

6,0000

0,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9996

2,6664

2,3332

0,0000

0,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6664

10,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03010132 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PERE MARA ORTS I BOS / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen:

27,3664

MARTINEZ GOMEZ, ANA MARIA

Dest / Destino: 03014939 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NOU DERRAMADOR / IBI - ALICANTE

Origen / Origen: 07006299 IES SA BLANCA DONA / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

27,6332

UREA IZQUIERDO, RAMON MIGUEL

Dest / Destino: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 45006074 Ies Lazarillo de Tormes / Escalona - TOLEDO

28,9496

BRAVO SANCHEZ, ALBERTO

Origen / Origen: 03008630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 - LIBERTAS / TORREVIEJA ALICANTE
Dest / Destino: 03014137 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CREUETA / ONIL - ALICANTE

30,5162

GARCIA OLMO, GINES

Dest / Destino: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

31,1164

PARRES RODRIGUEZ, ANGEL MANUEL

Dest / Destino: 03015464 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TEULADA - ALICANTE

Origen / Origen:

32,0164

CANET MASCARELL, JESSICA

4.1

4.2

5.1

0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

6,0

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

3,0

0,0

8,150 0,90 2,000 0,000

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

5,350 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,25

6,0

6,0

0,0

0,0

5,450 0,20 0,000 0,000

0,00 0,25

0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

9,0

3,0

0,0

0,350 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

8,7

2,7

0,0

0,250 0,00 0,250 0,000

0,00 0,00

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

6,3

0,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

5,2

5,2

0,0

0,0

0,500 0,00 0,500 0,000

0,00 0,00

Petici num 46 voluntria / Peticin num 46 voluntaria

6,0

Petici num 140 voluntria / Peticin num 140 voluntaria

6,0

Petici num 22 voluntria / Peticin num 22 voluntaria

6,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

1 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

6.5

0,00 0,25

Petici num 18 voluntria / Peticin num 18 voluntaria

6,0

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

Petici num 66 voluntria / Peticin num 66 voluntaria


0 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.3

Petici num 141 voluntria / Peticin num 141 voluntaria

9,0

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

5.2

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA ALICANTE
Dest / Destino: 03009786 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA A. NAVARRO SANTAF / VILLENA - ALICANTE

32,6664

TORMO MURILLO, FRANCO

Dest / Destino: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen:

32,9830

RUBIO YAEZ, LORENZO

Total

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13679

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

10,9996

6,6664

4,3332

VALENCIA

0,0000

1.1.2

2,3332

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1

14,9996

8,6664

6,3332

VALENCIA

0,0000

2,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

3.2

3.2.1 3.2.2 3.2.3

8,6664

4,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,6664

6,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

0,0000

0,0000

1.1.3

54,3332

1.2

54,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2

85,0000

4,0000

VALENCIA

81,0000

0,0000

42,5832

34,3332

0,0000

8,2500

5,0

5,0

93,3332

4,0000

VALENCIA

81,0000

8,3332

41,0832

34,3332

0,0000

6,7500

1,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,0000

81,0000

0,0000

0,0000

46,0832

30,3332

0,0000

15,7500

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

7,0

9,0

0,00 0,00

3,0

0,0

5,100 0,10 0,000 0,000

0,00 0,00

5.1

6,0

5.2

1,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4
9,0

6,0

2,0

1,0

7,000 2,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

8,500 3,00 0,500 0,000

0,00 0,00

8,5

6,0

2,5

0,0 11,400 6,40 0,000 0,000

0,00 0,00

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

9,0

6,0

3,0

0,0

6,910 0,25 1,660 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

0 20,0000 65,6665 0,0000 1,0000

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

4.1

5.1

Petici num 226 voluntria / Peticin num 226 voluntaria

2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA


Origen / Origen: 12005261 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MATILDE SALVADOR / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 12001241 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL COSTA DE AZA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

152,9932 127,0832

SIDRO TIRADO, JOSE JUAN

Dest / Destino: 46012951 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORDI DE SANT JORDI / VALENCIA

Origen / Origen:

160,3164 134,4164

PELLICER NICLOS, INMACULADA

Dest / Destino: 46017195 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CLOT / VALENCIA

Origen / Origen:

170,0832 127,5832

GONZALEZ GONZALEZ, M GLORIA

4.3

Petici num 211 voluntria / Peticin num 211 voluntaria

4.2

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

4.1

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46024965 SECCI EDUCACI SECUNDRIA I.E.S. HENRI MATISSE / PATERNA - LA CAADA - VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46018916 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENIMMET / VALENCIA

180,3332 159,3332 105,0000 105,0000

ASUNCION AGUADO, JOSEP VICENT

Total

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

Dest / Destino: 03016596 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 5 / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

26,6664

GRIMA GUTIERREZ, JOSE

Dest / Destino: 03008630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 - LIBERTAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

26,9330

SALA CLAR, MARIA

4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

3.3

Dest / Destino: 03013133 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA / CALLOSA DE SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

26,9996

FEBRE VALERO, RICARDO

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03014502 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / CATRAL - ALICANTE

Origen / Origen:

27,1662

PEREZ ENGUIX, LOURDES

Total

EDUCACI FSICA / EDUCACIN FSICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13680

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

91,5832

53,0000

2,0000

VALENCIA

51,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

38,5832

1.2

22,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
16,2500

1.2.3
0

2
5,0

86,5832

53,0000

2,0000

VALENCIA

51,0000

0,0000

33,5832

22,3332

0,0000

11,2500

3,0

3,0

5,0

3.1

0,0

5,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

3.2.1 3.2.2 3.2.3

67,8332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

46,8332

34,3332

0,0000

12,5000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,3332

51,0000

0,0000

0,0000

CASTELLN

51,0000

32,3332

20,3332

0,0000

12,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63,3332

43,0000

39,0000

4,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,0832

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

34,0832

18,3332

0,0000

15,7500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,7082

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

55,7082

46,3332

0,0000

9,3750

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3330

4,9998

4,6666

0,0000

0,3332

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

5.1

5.2

5.3

6,0

3,0

0,0

6.4

9,0

6,0

3,0

0,0

5,600 0,60 0,000 0,000

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

9,0

6,0

3,0

0,0 13,500 8,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,50

6,0

3,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

9,0

6,0

3,0

0,0

6,050 0,00 0,800 0,000

0 8,5000 0,0000 7,5000 1,0000

7,6

6,0

1,6

0,0 10,700 0,00 0,000 0,000

3 4,6664 2,6664 0,0000 2,0000

7,7

4,7

3,0

0,0

0,200 0,00 0,200 0,000

1 20,0000 0,0000 15,0000 5,0000

7,1

6,0

0,1

1,0

6,100 0,10 1,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria

5,70 0,00

Petici num 32 voluntria / Peticin num 32 voluntaria

0,00 0,25

Petici num 36 voluntria / Peticin num 36 voluntaria

9,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6.5

0,00 0,00

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

0 20,0000 42,6664 5,0000 0,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.3

9,000 4,00 0,000 0,000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

9,0

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.1

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

4.3

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

Dest / Destino: 46020273 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA VALL DE SEG / BENIFAIR DE LES VALLS - VALENCIA

Origen / Origen: 46023894 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / PUIG - VALENCIA

76,5330

ESTEVE SANCHO, MARIA JOSE

4.1

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

Dest / Destino: 12005261 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MATILDE SALVADOR / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 41080176 E.O.E. Sevilla Pino Montano-San Jernimo / Sevilla

80,2746

JIMENEZ PONCE, JOSE LUIS

Dest / Destino: 46018916 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENIMMET / VALENCIA

Origen / Origen: 46020492 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN LLOPIS MAR / CULLERA - VALENCIA

81,8832

TALAVERA AMADOR, MARIA DOLORES

Origen / Origen: 46014066 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA SERRANA / VILLAR DEL ARZOBISPO VALENCIA
Dest / Destino: 46023547 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENICALAP / VALENCIA

82,3832

SANZ OSES, MARIA LUISA

Dest / Destino: 12003444 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MIRALCAMP / VILA-REAL - CASTELLN

Origen / Origen:

92,3332

CARDONA PLA, RAMON

Dest / Destino: 46018059 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 26 / VALENCIA

Origen / Origen: 46012951 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JORDI DE SANT JORDI / VALENCIA

95,3332

PALOMAR SALVADOR, VICENTE

0 20,0000 80,6666 0,0000 0,0000

3.3

Dest / Destino: 46008340 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAUME II EL JUST / TAVERNES DE LA VALLDIGNA - VALENCIA

Origen / Origen:

124,1832

GARCIA GARRIDO, JOSE VALERO

Dest / Destino: 46022646 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERPIS / VALENCIA

Origen / Origen:

134,5832

DIEZ CALATRAVA, ISMAEL

Total

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13681

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

49,3332

27,0000

27,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

22,3332

1.2

22,3332

1.2.1

0,0000

1.2.2

0,0000

1.2.3

0,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

49,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

23,3332

8,3332

0,0000

15,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

33,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

2,0

43,5832

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

28,5832

14,3332

0,0000

14,2500

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,3332

25,0000

15,0000

10,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,5832

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

28,5832

8,3332

0,0000

20,2500

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,6664

29,3332

21,0000

2,0000

6,3332

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46020406 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARLES SALVADOR / ALDAIA - VALENCIA

Origen / Origen: 16003463 Ies Jorge Manrique / Motilla del Palancar - CUENCA

62,1330

DOMINGUEZ LUCAS, JAVIER

Dest / Destino: 46016440 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GONZALO ANAYA / XIRIVELLA - VALENCIA

Origen / Origen: 03003760 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PADRE ARQUS / COCENTAINA - ALICANTE

62,2498

FORNAS IBORRA, M DESAMPARADOS

Dest / Destino: 12003328 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LLOMBAI / BURRIANA - CASTELLN

Origen / Origen: 03007613 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / PEGO - ALICANTE

62,6498

CHIVA ROVIRA, M TERESA

Origen / Origen: 46022877 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. DR.LUIS SIMARRO LACABRA / LA LLOSA DE RANES VALENCIA
Dest / Destino: 46020492 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN LLOPIS MAR / CULLERA - VALENCIA

66,5832

BELMONTE MONAR, MAURICI JOSEP

Dest / Destino: 46020261 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BENAGUASIL - VALENCIA

Origen / Origen: 46007190 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 / REQUENA - VALENCIA

67,8498

PALMA CORTES, FRANCISCO JAVIER

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

9,0

6,0

3,0

0,0

6,3

6,0

0,3

0,0

5,050 0,05 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

7,800 0,30 2,500 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

8,600 3,60 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

8,000 3,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,150 0,15 0,000 0,000

6,6

6,0

0,6

0,0

5,900 0,00 0,800 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7,0

6,0

0,0

1,0

5,300 0,05 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 26 voluntria / Peticin num 26 voluntaria


5 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,00

Petici num 24 voluntria / Peticin num 24 voluntaria


3 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,00

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6.5

0,00 0,50

Petici num 17 voluntria / Peticin num 17 voluntaria


2 12,9166 0,0000 7,9166 5,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.4

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria


0 20,0000 33,3332 0,0000 0,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.3

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.2

5,600 0,10 0,000 0,000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.1

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

0 7,9166 0,0000 2,9166 5,0000

3.3

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA ALICANTE
Dest / Destino: 46006495 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA DOCTOR PESET ALEIXAND / PATERNA - VALENCIA

71,1332

GARCIA PLASENCIA, FRANCISCO MANUEL

Origen / Origen: 12002671 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BOTNIC CAVANILLES / LA VALL D'UIX CASTELLN
Dest / Destino: 46022671 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / RAFELBUNYOL - VALENCIA

71,6832

GARCA RISUEO, ROSA MARIA

3.2

Origen / Origen: 46022178 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA CANAL DE NAVARR / NAVARRS VALENCIA
Dest / Destino: 46019015 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA PERENXISA / TORRENT - VALENCIA

71,8498

GIMENO PERIS, ILDEFONSA

Total

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13682

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

35,3332

21,0000

15,0000

6,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

14,3332

1.2

14,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
7,0

3
6,0

3.1
5,0

0,0

0,0

1,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

41,3332

27,0000

21,0000

4,0000

2,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,3332

25,0000

15,0000

10,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,0832

13,0000

9,0000

4,0000

0,0000

26,0832

10,3332

0,0000

15,7500

5,0

2,0

0,0

0,0

2,0

21,4164

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

17,0832

4,3332

0,0000

12,7500

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

33,6664

23,3332

21,0000

0,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,9998

18,6666

4,6666

14,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

3,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

32,9998

16,6666

4,6666

12,0000

0,0000

16,3332

16,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

5.1

5.2

5.3

9,0

6,0

3,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

1 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,300 0,05 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0 20,0000 24,0000 0,0000 3,0000

6,4

6,0

0,4

0,0

5,350 0,10 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,25

0,00 0,25

9,0

6,0

3,0

0,0

5,250 0,00 0,250 0,000

1 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,000

3 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

7,0

6,0

1,0

0,0

5,720 0,12 0,600 0,000

0,00 0,00

Petici num 49 voluntria / Peticin num 49 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 149 voluntria / Peticin num 149 voluntaria


3 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,25

Petici num 168 voluntria / Peticin num 168 voluntaria

5,250 0,00 0,000 0,000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

6.5

0,00 0,00

Petici num 56 voluntria / Peticin num 56 voluntaria


3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.4

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

5,000 0,00 0,000 0,000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 3,8330 0,0000 0,0000 3,8330

FPA CIENCIES SOCIALS / FPA CIENCIAS SOCIALES

6.2

7,450 2,45 0,000 0,000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.1

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

4.3

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

Dest / Destino: 46014066 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA SERRANA / VILLAR DEL ARZOBISPO - VALENCIA

Origen / Origen: 03015087 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / GATA DE GORGOS - ALICANTE

52,8864

VIDAL ABAD, MONICA

Origen / Origen: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE
Dest / Destino: 03015063 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TORRELLANO / ELX - ALICANTE

53,2664

OROZCO BELTRAN, MARIA DEL ROSARIO

4.1

FPA CIENCIES SOCIALS / FPA CIENCIAS SOCIALES

Dest / Destino: 46022877 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. DR.LUIS SIMARRO LACABRA / LA LLOSA DE RANES - VALENCIA

Origen / Origen: 16004066 Ies Fray Luis de Leon / Pedroeras (Las) - CUENCA

55,0830

LOPEZ HERNANDEZ, MARIA ESPERANZA

Dest / Destino: 46024953 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 4 / ALZIRA - VALENCIA

Origen / Origen: 46004221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA ENRQUEZ / GANDIA - VALENCIA

55,1664

MARTINEZ LLACER, MARIA DEL MAR

Dest / Destino: 46023924 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALCALANS / MONSERRAT - VALENCIA

Origen / Origen: 46019210 F.P.A. ESCOLA D'ADULTS / CARCAIXENT - VALENCIA

58,3332

PICO PICO, MARIA CARMEN

Dest / Destino: 46016038 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SALVADOR GADEA / ALDAIA - VALENCIA

Origen / Origen: 46020431 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / MOIXENT - VALENCIA

58,3332

ARANDA MARTINEZ, ROSA EVA

1 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

3.3

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12002671 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BOTNIC CAVANILLES / LA VALL D'UIX - CASTELLN

Origen / Origen: 03011070 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS ESPEETAS / ORIHUELA - ALICANTE

58,7998

GARCIA CORMA, SUSANA MARIA

Dest / Destino: 46022919 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. JOAN FUSTER DE SUECA / SOLLANA - VALENCIA

Origen / Origen: 46019325 F.P.A. SANT CARLES / ONTINYENT - VALENCIA

60,1662

CABALLERO MIANA, CELIA

Dest / Destino: 46023894 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / PUIG - VALENCIA

3.2

Origen / Origen: 12003468 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS VILLAPLANA / VINARS - CASTELLN

60,7832

SALES ARASA, CRISTINA

Total

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13683

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

24,6664

12,3332

2,3332

10,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

28,6664

14,3332

2,3332

12,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,6664

18,3332

2,3332

16,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

29,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

15,0000

9,0000

6,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

9,0

0,0

15,6664

0,3332

0,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

15,3332

0,3332

0,0000

15,0000

4,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,6039

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

30,2707

18,3332

0,0000

11,9375

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03013698 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ANTONIO SERNA SERNA / ALBATERA - ALICANTE

Origen / Origen: 28700611 EQ. ATEN.TEMPRANA LA CABRERA-LOZOYUELA / CABRERA(LA) - MADRID

44,1539

BISCHOFBERGER VALDES, URSULA

Dest / Destino: 03009798 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL VINALOP / NOVELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 30005338 IES DOS MARES / CUARTEROS (LOS) - MURCIA

45,3662

ORDOO CALATRAVA, EVA M.

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

9,0

6,0

3,0

0,0

7,0

6,0

1,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

7,500 0,00 2,500 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0 3,8330 0,0000 0,0000 3,8330

6,0

6,0

0,0

0,0

0,200 0,10 0,100 0,000

1 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

6,1

6,0

0,1

0,0

0,450 0,00 0,450 0,000

0,00 0,00

Petici num 89 voluntria / Peticin num 89 voluntaria

0,00 0,00

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

6,0

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 14,7499 0,0000 12,5000 2,2499

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


0 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

0,00 0,25

Petici num 42 voluntria / Peticin num 42 voluntaria


4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6.5

0,00 0,25

Petici num 104 voluntria / Peticin num 104 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.4

Petici num 22 voluntria / Peticin num 22 voluntaria


0 5,8332 4,6666 0,0000 1,1666

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.3

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


3 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.2

5,550 0,00 0,300 0,000

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

6.1

Petici num 71 voluntria / Peticin num 71 voluntaria


5 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46022178 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA CANAL DE NAVARR / NAVARRS - VALENCIA

Origen / Origen:

45,4163

GOMEZ PASTOR, GLORIA

Dest / Destino: 46020431 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / MOIXENT - VALENCIA

Origen / Origen: 43008420 ROQUETES / ROQUETES - TARRAGONA

45,8332

GOZALVEZ VILA, EMPAR

Dest / Destino: 12005775 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / VILAFRANCA - CASTELLN

Origen / Origen: 17006083 CASTELL D'EMPRIES / CASTELL D'EMPRIES - GIRONA

47,3332

FRANCH SALAS, MARIA CARMEN

3.2

Dest / Destino: 12003468 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS VILLAPLANA / VINARS - CASTELLN

Origen / Origen: 46024953 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 4 / ALZIRA - VALENCIA

47,3332

PEIG GOMEZ, FEDERICO

Dest / Destino: 12005532 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / TORREBLANCA - CASTELLN

Origen / Origen: 12005775 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / VILAFRANCA - CASTELLN

47,4996

FRANCH ALBERT, CARLOS GUILLERMO

Dest / Destino: 03007613 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / PEGO - ALICANTE

Origen / Origen: 46020297 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ENGUERA - VALENCIA

48,9164

BERBEGALL SAVALL, NATALIA

Dest / Destino: 46004221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA ENRQUEZ / GANDIA - VALENCIA

Origen / Origen: 43007087 SL DE RIU / ALCANAR - TARRAGONA

49,2164

CAROT MORRO, MA. PILAR

Total

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13684

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

28,6664

14,3332

14,3332

1.1.2

VALENCIA

0,0000

1.1.1

0,0000

1.1.3

14,3332

1.2

14,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

24,6664

12,3332

2,3332

10,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

28,6664

14,3332

14,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,6664

14,3332

14,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,6664

14,3332

14,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,6664

8,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

20,3332

8,3332

0,0000

12,0000

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

22,1664

4,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

17,8332

4,3332

0,0000

13,5000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,6664

14,3332

14,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

28,6664

14,3332

14,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

41,5164

JIMENEZ GARCIA, MARIA CARMEN

Dest / Destino: 03013339 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 1 / XBIA - ALICANTE

Origen / Origen:

41,7494

PLA CAMPOS, MARIA CINTA

Dest / Destino: 03012724 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERNAT DE SARRI / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen:

41,9160

COMPANY ESTRUCH, INES

Dest / Destino: 03003760 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PADRE ARQUS / COCENTAINA - ALICANTE

Origen / Origen:

42,4164

CONEJO PEREZ, TERESA

Dest / Destino: 03004223 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HISTORIADOR CHABAS / DNIA - ALICANTE

Origen / Origen:

42,5664

PASTOR FOMBUENA, JOSEFA SONIA

Dest / Destino: 46007190 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 / REQUENA - VALENCIA

Origen / Origen:

42,6664

SAEZ MIGUEL, MARIA AMPARO

Dest / Destino: 03015087 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / GATA DE GORGOS - ALICANTE

Origen / Origen:

42,6664

PERIS VERCHER, MARA CARMEN

Dest / Destino: 46020297 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ENGUERA - VALENCIA

Origen / Origen: 08053352 MONTBUI / SANTA MARGARIDA DE MONTBUI - BARCELONA

43,2330

CHORRO SOLANES, EVA

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

0,6

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

4 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,400 0,00 0,400 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

9,0

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,3

6,0

0,3

0,0

5,600 0,00 0,000 0,000

0,00 0,50

6,0

6,0

0,0

0,0

5,750 0,00 0,000 0,000

0,00 0,75

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,6

4,6

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 28 voluntria / Peticin num 28 voluntaria

0 1,8330 0,0000 0,0000 1,8330

Petici num 111 voluntria / Peticin num 111 voluntaria

0 8,7496 0,0000 4,5830 4,1666

Petici num 233 voluntria / Peticin num 233 voluntaria

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Petici num 49 voluntria / Peticin num 49 voluntaria

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Petici num 138 voluntria / Peticin num 138 voluntaria

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

6,0

Petici num 78 voluntria / Peticin num 78 voluntaria


0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

6.5

0,00 0,00

Petici num 82 voluntria / Peticin num 82 voluntaria

6,6

Petici num 16 voluntria / Peticin num 16 voluntaria


1 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

3.3

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46018692 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA DR. LLUS SIMARRO LAC / XTIVA - VALENCIA

Origen / Origen:

43,4330

CANET PRATS, LIDIA

Total

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13685

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

16,1664

4,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

1.1.3

11,8332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
7,5000

1.2.3
0

2
6,0

3
5,0

3.1
5,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

28,6664

14,3332

14,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

40,6664

20,3332

20,3332

0,0000

CASTELLN

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,6664

10,3332

10,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

6,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

28,6664

14,3332

14,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

87,3332

57,0000

57,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

30,3332

1.2

30,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

85,3332

57,0000

57,0000

0,0000

0,0000

28,3332

28,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,3332

53,0000

51,0000

2,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03000679 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAIME II / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03013765 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PLAYA SAN JUAN / ALACANT - ALICANTE

91,7498

JURADO BENIMELI, CARLOS


0

4.1

4.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,4

9,0

3,0

0,0

8,200 1,75 1,000 0,200

6,0

0,4

0,0

5,100 0,00 0,000 0,100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

6,6

6,0

0,6

0,0

0,050 0,05 0,000 0,000

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,500 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,25

0,00 0,00

6.4
6,0

3,0

0,0

0,200 0,20 0,000 0,000

0,00 0,00

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3,7

0,0

0,0

0,420 0,00 0,420 0,000

0,00 0,00

2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria

3,7

6.5

0,00 0,50

Petici num 25 voluntria / Peticin num 25 voluntaria

9,0

6.5

0,00 0,25

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

Petici num 31 voluntria / Peticin num 31 voluntaria

4.3

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

5.2

Petici num 296 voluntria / Peticin num 296 voluntaria

1 7,1666 4,0000 0,0000 3,1666

4.1

5.1

Petici num 21 voluntria / Peticin num 21 voluntaria

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Petici num 187 voluntria / Peticin num 187 voluntaria

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

4.3

Petici num 264 voluntria / Peticin num 264 voluntaria

4.2

0 13,5830 4,0000 4,5830 5,0000

3.3

1 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

3.3

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46024965 SECCI EDUCACI SECUNDRIA I.E.S. HENRI MATISSE / PATERNA - LA CAADA - VALENCIA

3.2

Origen / Origen: 12003468 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS VILLAPLANA / VINARS - CASTELLN

94,4432

ROLINDEZ GARAYOA, JAIME TOMAS

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 43008511 JOAN PUIG I FERRETER / LA SELVA DEL CAMP - TARRAGONA

110,1162

OLMOS GASSO, JOSE MIGUEL

Total

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

Dest / Destino: 03011070 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS ESPEETAS / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen:

40,1664

MIGUEL MATAS, EVA EUGENIA

Dest / Destino: 03014897 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. ANTONIO SEQUEROS DE AL / LOS MONTESINOS - ALICANTE

Origen / Origen:

40,4830

LOPEZ RUIZ, ELISA TERESA

Dest / Destino: 03007418 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA EL PALMERAL / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen:

40,9164

LLOPIS BELLVER, MIGUEL

Dest / Destino: 03014587 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / BENEJZAR - ALICANTE

Origen / Origen:

41,1664

DIEZ MEMBRIVES, SILVIA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03003486 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VEGA BAJA / CALLOSA DE SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

41,3664

VICENT CATALA, MARIA CONSUELO

Total

ORIENTACI EDUCATIVA / ORIENTACIN EDUCATIVA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13686

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

51,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

24,3332

1.2

24,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

31,6664

21,3332

15,0000

2,0000

4,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

26,3332

26,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3332

21,0000

15,0000

2,0000

4,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

6,0

3,0

0,0

3,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

59,3332

41,0000

39,0000

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

18,3332

1.2

18,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
7,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

4.1

4.2

4.1

4.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

0,900 0,00 0,900 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

7,240 0,14 2,100 0,000

5,3

4,3

0,0

1,0

0,700 0,00 0,600 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

7,250 0,00 2,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,100 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

7,0

6,0

1,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,25

0,00 0,00

0,00 0,00

6.4

0,00 0,25

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3
4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6.2

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

3.3

6.1

Petici num 171 voluntria / Peticin num 171 voluntaria


0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

Petici num 192 voluntria / Peticin num 192 voluntaria


0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

5.3

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria


3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

5.2

Petici num 49 voluntria / Peticin num 49 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

5.1

Petici num 11 voluntria / Peticin num 11 voluntaria


0 8,8329 0,0000 4,5830 4,2499

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


2 10,1662 0,0000 8,3332 1,8330

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

4.3

Petici num 30 voluntria / Peticin num 30 voluntaria


3 7,5000 0,0000 2,5000 5,0000

3.3

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12002671 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BOTNIC CAVANILLES / LA VALL D'UIX - CASTELLN

Origen / Origen: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

83,5832

GARCES NEBOT, OSCAR

Total

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03015907 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MEDITERRNEO / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 07008338 IES BALTASAR PORCEL / ANDRATX - BALEARES (ISLAS)

45,3332

CEBOLLA GARCIA, INMACULADA

Dest / Destino: 03006761 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MOLA / NOVELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 43007580 DE L'ARBO / L'ARBO - TARRAGONA

49,4998

DOLZ GINER, CARLOS

Dest / Destino: 03014599 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 3 / VILLENA - ALICANTE

Origen / Origen: 30009009 IES ALQUIPIR / CEHEGIN - MURCIA

50,5998

MARTI MONCHO, ROSA

3.2

Dest / Destino: 12003468 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS VILLAPLANA / VINARS - CASTELLN

Origen / Origen: 03013716 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA IFACH / CALP - ALICANTE

55,5832

ROMERO CARRATALA, LAURA

Dest / Destino: 03010831 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALTAIA / ALTEA - ALICANTE

Origen / Origen: 03006761 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MOLA / NOVELDA - ALICANTE

56,1661

MONTOYA IZQUIERDO, MANUEL

Dest / Destino: 12003328 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LLOMBAI / BURRIANA - CASTELLN

Origen / Origen: 03013315 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA SAN PASCUAL / DOLORES - ALICANTE

60,0726

SEGARRA ESCRICHE, MARIA TERESA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 36020258 IES N 1 / Estrada, A - PONTEVEDRA

68,7332

BLANCO ARNEJO, MARA ISABEL

Total

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13687

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

43,3332

29,0000

27,0000

1.1.1

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

14,3332

1.2

14,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2

39,6664

23,3332

15,0000

0,0000

8,3332

16,3332

16,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,3332

29,0000

2,0000

HUELVA

27,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,6664

19,3332

15,0000

2,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,6664

19,3332

15,0000

2,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

29,6664

19,3332

15,0000

2,0000

2,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,9998

12,6666

4,6666

4,0000

4,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 12001307 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POLITCNIC / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 03012724 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERNAT DE SARRI / BENIDORM - ALICANTE

38,4998

LLORENS AGUILAR, LAURA

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 04002052 I.E.S. Jaroso / Cuevas del Almanzora - ALMERA

38,9998

GARCIA FERNANDEZ, MARIANO

Dest / Destino: 46022609 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALMUSSAFES / ALMUSSAFES - VALENCIA

Origen / Origen: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

43,0830

ALCAIZ CASAS, LAURA

Dest / Destino: 46018621 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAURONA / LLRIA - VALENCIA

Origen / Origen: 44003223 IES SEGUNDO DE CHOMON / TERUEL

46,6332

MONTAES MOLLON, TERESA

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,750 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,75

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

6,0

6,0

0,0

0,0

5,200 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

1,0

0,0

4,850 3,00 1,600 0,000

0,00 0,25

4 4,0833 0,0000 0,0000 4,0833

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 20 voluntria / Peticin num 20 voluntaria

7,0

Petici num 21 voluntria / Peticin num 21 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria


3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,300 0,00 0,050 0,000

0,00 0,25

Petici num 65 voluntria / Peticin num 65 voluntaria


0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

7,0

6,0

1,0

0,0

7,000 0,20 1,800 0,000

0,00 0,00

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria


2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

7,500 0,50 2,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria


2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46017501 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FEDERICA MONTSENY / BURJASSOT - VALENCIA

Origen / Origen: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

46,9164

ROYO MARQUEO, MARIA JOSEFA

Origen / Origen: 12001307 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POLITCNIC / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 46017882 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES ALFBEGUES / BTERA - VALENCIA

48,7497

PECHUAN LLOPIS, ELISA ISABEL

Dest / Destino: 03007418 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA EL PALMERAL / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen:

57,3498

SAURA ORTIZ, CARMEN MARIA

Dest / Destino: 46019660 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL MISLATA / MISLATA - VALENCIA

Origen / Origen: 46017882 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES ALFBEGUES / BTERA - VALENCIA

58,8664

GRIAN CONTRERAS, M. CARMEN

Dest / Destino: 03010120 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LEONARDO DA VINCI / ALACANT - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03006153 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA FOIA / IBI - ALICANTE

63,0832

ABAD MATA, RAMON

Total

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13688

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

19,3332

13,0000

9,0000

0,0000

1.1.2

4,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
7,0

3
3,0

3.1
0,0

3,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9996

8,6664

4,3332

VALENCIA

0,0000

4,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

5,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

18,9996

10,6664

8,3332

VALENCIA

0,0000

2,3332

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

12,6664

6,3332

6,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

17,3330

10,9998

4,6666

2,0000

4,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,9996

10,6664

6,3332

VALENCIA

0,0000

4,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

Dest / Destino: 03006153 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA FOIA / IBI - ALICANTE

Origen / Origen: 08045471 POMPEU FABRA / BADALONA - BARCELONA

29,7498

PERIS AUSINA, MARIA ASUNCION


0,0

0,0

Dest / Destino: 03010156 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MONASTIL / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen:

30,1462

LOPEZ DE LA HOZ, SONIA

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 169 voluntria / Peticin num 169 voluntaria

4.2

4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

3.3

6,0

6,0

0,0

0,0

5,500 0,00 0,500 0,000

0,00 0,00

Petici num 14 voluntria / Peticin num 14 voluntaria


4 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

6,0

6,0

0,0

0,0

6,100 0,10 1,000 0,000

0,00 0,00

1 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,300 0,30 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

3 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

Petici num 25 voluntria / Peticin num 25 voluntaria

0 1,6664 0,0000 0,0000 1,6664

9,0

Petici num 154 voluntria / Peticin num 154 voluntaria


2 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 170 voluntria / Peticin num 170 voluntaria


4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,0

6,0

2,0

0,0

3,980 2,70 1,280 0,000

0,00 0,00

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 99 voluntria / Peticin num 99 voluntaria

0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

Petici num 213 voluntria / Peticin num 213 voluntaria

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03010442 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CANASTELL / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

Origen / Origen: 08043981 JOAN RAMON BENAPRS / SITGES - BARCELONA

30,3332

SALVADOR GARCIA, FRANCISCO JAVIER

Dest / Destino: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03009798 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL VINALOP / NOVELDA - ALICANTE

30,6330

POMPA LLINARES, MARIA ANGELES

Dest / Destino: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

30,9330

INSA GARCIA, FRANCISCO JAVIER

Dest / Destino: 03012724 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERNAT DE SARRI / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen:

31,6660

AFAILAL MONTERDE, AMINA

Dest / Destino: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

Origen / Origen:

33,1662

LOPEZ INSA, MARIA CINTIA

Dest / Destino: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

Origen / Origen: 43006642 TERRA ALTA / GANDESA - TARRAGONA

35,9998

SEGARRA BOIX, GEMA

Dest / Destino: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

Origen / Origen: 08043644 CARLES VALLBONA / GRANOLLERS - BARCELONA

38,4998

MENA PIEDRABUENA, SUSANA

Total

FORMACI I ORIENTACI LABORAL / FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13689

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

31,3332

21,0000

15,0000

2,0000

4,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1

0,0000

1.2.2

0,0000

1.2.3

0,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

18,6664

10,3332

8,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

1.1

1.1.1

1.1.2

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1

0,0000

1.2.2

0,0000

1.2.3

1,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

Total

1.1

1.1.1

23,3332

13,0000

9,0000

4,0000

0,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1

0,0000

1.2.2

0,0000

1.2.3

3,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

63,0000

0,0000

VALENCIA

63,0000

0,0000

1.1.3

40,3332

1.2

40,3332

1.2.1

0,0000

1.2.2

0,0000

1.2.3

0,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 46013104 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL VICENTE BLAS / VALENCIA

Origen / Origen:

123,8332 103,3332

ESPERANTE CAAMAO, JOSE MANUEL

Total

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS / CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIN

3.2

Dest / Destino: 03012724 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERNAT DE SARRI / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen:

22,6664

LOMBARD LLEDO, FRANCISCO

Dest / Destino: 03015543 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL PLA / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03012724 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BERNAT DE SARRI / BENIDORM - ALICANTE

36,5398

1.1.2

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

5,0

5,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

0,0

6.6

4.1

4.2

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4

6,0

4,7

1,3

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

1 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3.3

6,0

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


3 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

0,040 0,04 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

3.3

4.1

4.2

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4

6,0

2,6

2,0

5,500 0,00 0,000 0,000

0,00 0,50

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000 10,0

3.3

6,0

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


1 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL / ASESORA Y PROCESOS DE


IMAGEN PERSONAL

3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE / PROCESOS Y PRODUCTOS EN


MADERA Y MUEBLE

3.2.1 3.2.2 3.2.3

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL / ASESORA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL

PAYA PAYA, MARIA CARMEN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12001307 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POLITCNIC / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 13000451 Ies Antonio Calvin / Almagro - CIUDAD REAL

22,6664

OLIVER MESTRE, JOAQUIN JOSE

Total

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE / PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE

0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

3.3

6.7

6.7

6.7

6.7

ORGANITZACI I PROCESSOS DE MANT. VEHICLES / ORGANIZACIN Y PROCESOS DE


MANTO. DE VEHCULOS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46015538 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL FAITANAR / QUART DE POBLET - VALENCIA

Origen / Origen:

37,6664

HUERTA LORENTE, JUAN JOS

Origen / Origen: 12002671 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BOTNIC CAVANILLES / LA VALL D'UIX CASTELLN
Dest / Destino: 46013050 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CABANYAL / VALENCIA

43,3632

RODRIGUEZ SEGOVIA, MIGUEL ANGEL

Total

ORGANITZACI I PROCESSOS DE MANT. VEHICLES / ORGANIZACIN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEHCULOS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

Num. 7023 / 14.05.2013

13690

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

59,3332

41,0000

39,0000

2,0000

0,0000

1.1.3

18,3332

1.2

18,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

45,6664

31,3332

21,0000

4,0000

6,3332

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,0832

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

16,0832

12,3332

0,0000

3,7500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

95,3332

63,0000

63,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

32,3332

1.2

32,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 03009051 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MALLADETA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

107,4998

CARBONELL RIPOLL, EVEDASTO

Total

INFORMTICA / INFORMTICA

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

6,250 1,00 0,250 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6,9

3,9

3,0

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

4.1

4.2

6.3

6.4
5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,500 0,00 0,500 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

6,0

0,00 0,00

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4
9,0

6,0

3,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

5,090 0,09 0,000 0,000

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3
0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

1 0,4998 0,0000 0,0000 0,4998

INFORMTICA / INFORMTICA

3.3

6.2

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

HOSTALERIA I TURISME / HOSTELERA Y TURISMO

6.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

HOSTALERIA I TURISME / HOSTELERA Y TURISMO

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

6.5

0,00 0,00

Petici num 13 voluntria / Peticin num 13 voluntaria


0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6.5

0,00 0,00

Petici num 35 voluntria / Peticin num 35 voluntaria

HOSTALERIA I TURISME / HOSTELERA Y TURISMO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03014836 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA MARIOLA / MURO DE ALCOY - ALICANTE

Origen / Origen:

21,1662

BALLESTER FAR, MARISA

Dest / Destino: 46019660 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL MISLATA / MISLATA - VALENCIA

Origen / Origen: 03013339 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 1 / XBIA - ALICANTE

55,1732

VAZQUEZ ESCALADA, GABINO

4.1

INTERVENCI SOCIOCOMUNITRIA / INTERVENCIN SOCIOCOMUNITARIA

Dest / Destino: 46024229 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GUILLEM D'ALCAL / LA POBLA DE FARNALS - VALENCIA

Origen / Origen: 03013339 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 1 / XBIA - ALICANTE

57,1664

RODA GARCIA, BELEN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 46024229 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GUILLEM D'ALCAL / LA POBLA DE FARNALS VALENCIA
Dest / Destino: 46013062 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BENLLIURE / VALENCIA

76,2332

FLORES LLOPIS, MARIA BEATRIZ

Total

HOSTALERIA I TURISME / HOSTELERA Y TURISMO

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 08047467 ALEXANDRE GAL / SANT PERE DE RIBES - BARCELONA

20,8330

CARDENAS PEREZ, MARIA FIDELIGNA

4 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

INTERVENCI SOCIOCOMUNITRIA / INTERVENCIN SOCIOCOMUNITARIA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12001228 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRANCESC RIBALTA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

0,0000

1.2.2

Origen / Origen: 25005685 LA SEGARRA / CERVERA - LLEIDA

34,7498

POZO EJARQUE, ANA VANESA

Total

INTERVENCI SOCIOCOMUNITRIA / INTERVENCIN SOCIOCOMUNITARIA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13691

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

53,3332

33,0000

33,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

20,3332

1.2

20,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

29,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

26,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

24,3332

24,3332

0,0000

0,0000

3,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

27,6664

17,3332

4,0000

ALICANTE

9,0000

4,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

25,3330

14,9998

4,6666

6,0000

4,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,9998

10,6666

4,6666

6,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,9998

10,6666

4,6666

6,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

4,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Dest / Destino: 46021319 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VALL DE LA SAFOR / VILLALONGA - VALENCIA

Origen / Origen: 03014538 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MISTERI D'ELX / ELX - ALICANTE

39,0498

LAFUENTE BOLUFER, FRANCISCO JAVIER

Dest / Destino: 03010120 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LEONARDO DA VINCI / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 43006496 MANUEL SALES I FERR / ULLDECONA - TARRAGONA

39,2998

CARMONA FLORES, FRANCISCO JAVIER

Dest / Destino: 03014538 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MISTERI D'ELX / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 11000824 I.E.S. Trafalgar / Barbate - CDIZ

43,3330

CLEMENTE MUOZ, JOSE ANDRES

Dest / Destino: 46024114 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / VILAMARXANT - VALENCIA

Origen / Origen: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

44,7896

PEDROSA SANCHEZ, ALICIA

Dest / Destino: 46024424 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / ALCSSER - VALENCIA

Origen / Origen:

48,0830

SANCHEZ CARDETE, HUGO

Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen: 38010700 IES DOMINGO PREZ MINIK / San Cristbal de La Laguna - TENERIFE

49,6664

SNCHEZ VERA, FULGENCIO

Dest / Destino: 46017195 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CLOT / VALENCIA

Origen / Origen: 46024114 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / VILAMARXANT - VALENCIA

51,4332

NAVARRO ROBLES, BEGOA

Dest / Destino: 46022181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VELES E VENTS / GANDIA - VALENCIA

Origen / Origen: 46021319 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VALL DE LA SAFOR / VILLALONGA - VALENCIA

57,4164

MORENO CANDEL, ANA MARIA

4.1

4.2

6.3

6.4

4,6

4,6

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,100 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,290 0,04 0,000 0,000

8,0

6,0

2,0

0,0

2,500 0,00 2,500 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,25

0,00 0,25

0,00 0,00

6,0

1,3

0,0

7,500 2,00 0,500 0,000

0,00 0,00

2 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,050 0,05 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 135 voluntria / Peticin num 135 voluntaria

7,3

6.5

0,00 0,25

Petici num 24 voluntria / Peticin num 24 voluntaria


6 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

INFORMTICA / INFORMTICA

6.2

Petici num 117 voluntria / Peticin num 117 voluntaria


1 10,8332 0,0000 10,8332 0,0000

INFORMTICA / INFORMTICA

6.1

Petici num 55 voluntria / Peticin num 55 voluntaria


4 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

INFORMTICA / INFORMTICA

Petici num 21 voluntria / Peticin num 21 voluntaria


2 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

INFORMTICA / INFORMTICA

5.3

Petici num 47 voluntria / Peticin num 47 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

INFORMTICA / INFORMTICA

5.2

Petici num 28 voluntria / Peticin num 28 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

INFORMTICA / INFORMTICA

5.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


3 14,0832 0,0000 12,9166 1,1666

INFORMTICA / INFORMTICA

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

2 15,0000 12,0000 0,0000 3,0000

3.3

INFORMTICA / INFORMTICA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 46008340 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAUME II EL JUST / TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA
Dest / Destino: 46004221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA ENRQUEZ / GANDIA - VALENCIA

80,1832

ALONSO PEREZ, ROBERTO

Total

INFORMTICA / INFORMTICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13692

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

14,9996

8,6664

6,3332

VALENCIA

0,0000

2,3332

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

16,9996

10,6664

6,3332

VALENCIA

0,0000

4,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,9996

12,6664

6,3332

VALENCIA

0,0000

6,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

0,3332

1.1.3

46,1666

1.2

46,1666

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1

4.3

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

9,0

6,0

3,0

0,0

7,000 2,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

4.2

0,00 0,00

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 188 voluntria / Peticin num 188 voluntaria


3 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

4.1

5.1

Petici num 239 voluntria / Peticin num 239 voluntaria


3 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

Petici num 190 voluntria / Peticin num 190 voluntaria

4.2

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

4 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

81,0000

0,0000

VALENCIA

81,0000

0,0000

43,5832

32,3332

0,0000

11,2500

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69,0000

69,0000

0,0000

0,0000

48,3332

48,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91,4998

59,0000

39,0000

16,0000

4,0000

32,4998

32,4998

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,6664

41,3332

39,0000

0,0000

2,3332

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03015932 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. HISTORIADOR CHABS / DNIA - ALICANTE

Origen / Origen: 03014472 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BEATRIU FAJARDO DE ME / BENIDORM - ALICANTE

94,6664

ESCRIVA CATALA, LAURA


0

6,0

3,0

0,0 10,300 2,80 2,500 0,000

0,00 0,00

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

7,8

4,8

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 39 voluntria / Peticin num 39 voluntaria

9,0

Dret preferent a localitat / Derecho preferente a localidad


3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 17 voluntria / Peticin num 17 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

7,0

6,0

1,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

Petici num 19 voluntria / Peticin num 19 voluntaria

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

Dest / Destino: 46022877 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. DR.LUIS SIMARRO LACABRA / LA LLOSA DE RANES - VALENCIA

Origen / Origen: 46002179 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA HOYA DE BUOL / BUOL - VALENCIA

109,4998

MOLLA RIBERA, SECUNDINO D.

Dest / Destino: 46014893 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA PATACONA / ALBORAYA - VALENCIA

Origen / Origen: 46022889 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MSIC MARTN I SOLER / MISLATA - VALENCIA

135,1332 117,3332

LLOP PEREZ, PERE MIQUEL

Dest / Destino: 46022889 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MSIC MARTN I SOLER / MISLATA - VALENCIA

Origen / Origen:

151,8832 124,5832

EMBID GINER, MARIA PILAR

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.


Origen / Origen: 12004205 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CASTELL I DOMNECH / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 12001231 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PENYAGOLOSA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

167,9998 156,9998 110,8332 110,5000

MICO CATALA, MARIA ISABEL

Total

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

Dest / Destino: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

36,1662

CASP ROCA, SALVADOR

Dest / Destino: 03009051 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA MALLADETA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen:

37,1662

BLASCO CERVERA, ARTURO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12003390 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN COROMINES / BENICARL - CASTELLN

Origen / Origen:

38,1662

ESLAVA MUOZ, VICENTE JAVIER

Total

INFORMTICA / INFORMTICA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13693

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

69,1666

25,0000

21,0000

0,0000

1.1.2

4,0000

1.1.3

44,1666

1.2

44,1666

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

53,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

39,3332

25,0000

21,0000

4,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3332

25,0000

21,0000

4,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3332

19,0000

15,0000

4,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3332

25,0000

21,0000

4,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3332

19,0000

15,0000

4,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Origen / Origen: 03016560 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. LA ENCANTA DE ROJALES / SAN FULGENCIO ALICANTE
Dest / Destino: 03015531 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. SAN VICENTE DE S.V.DEL / AGOST - ALICANTE

45,0831

BELTRA BOTELLA, FERRAN


0

Dest / Destino: 03014472 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BEATRIU FAJARDO DE ME / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03012773 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA TIRANT LO BLANC / ELX - ALICANTE

49,3332

ESQUERDO VAELLO, MARIA LLUISA

Dest / Destino: 12000406 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BETX - CASTELLN

Origen / Origen: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

55,4998

PERIS MONSONIS, SUSANA

Dest / Destino: 03010831 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALTAIA / ALTEA - ALICANTE

Origen / Origen: 03014824 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / EL CAMPELLO - ALICANTE

56,8332

CABRERA ROVIRA, JOSEP VICENT

Dest / Destino: 12000704 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JAUME I / BURRIANA - CASTELLN

Origen / Origen: 12004394 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'IRTA / ALCAL DE XIVERT - CASTELLN

60,1998

MORILLA GARCIA, M. CRISOSTOMA

Dest / Destino: 03015181 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA NMERO 3 / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 03015531 SECCI E.SECUNDRIA I.E.S. SAN VICENTE DE S.V.DEL / AGOST - ALICANTE

62,0664

LOPEZ LLORENS, GASPAR

Dest / Destino: 46002179 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA HOYA DE BUOL / BUOL - VALENCIA

Origen / Origen: 03005768 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA TORRETA / ELDA - ALICANTE

64,0832

LOZANO ROVIRA, URB

Dest / Destino: 46022671 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / RAFELBUNYOL - VALENCIA

Origen / Origen: 46019374 F.P.A. MIGUEL HERNNDEZ / SAGUNT - VALENCIA

67,8165

PEREZ BADIA, CRISTINA

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

0 4,0833 0,0000 0,0000 4,0833

5,4

5,1

0,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0 11,750 6,75 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 91 voluntria / Peticin num 91 voluntaria

0,00 0,00

3,4

3,4

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


3 11,3332 0,0000 8,3332 3,0000

8,0

6,0

2,0

0,0

5,700 0,70 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


5 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

6,500 1,50 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 24 voluntria / Peticin num 24 voluntaria


8 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

8,5

5,5

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 2,2499 0,0000 0,0000 2,2499

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

FPA COMUNICACIO (VALENCIA) / FPA COMUNICACION (VALENCIANO)

Petici num 26 voluntria / Peticin num 26 voluntaria

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12004205 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CASTELL I DOMNECH / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 12000406 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / BETX - CASTELLN

85,1666

ARNAL IBAEZ, MARIA ROSER

Total

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13694

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

24,9998

12,6666

4,6666

8,0000

0,0000

1.1.3

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

25,3332

17,0000

9,0000

2,0000

6,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6664

8,3332

6,3332

2,0000

CASTELLN

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

9,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

16,9996

8,6664

8,3332

0,3332

CASTELLN

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

8,3332

0,0000

CASTELLN

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

5,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

18,6664

10,3332

8,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen:

35,8830

BUADES GARCIA, MARIA ELVIRA

Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen:

35,9664

PLA FERRER, CONCEPCION

Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen:

36,1664

GARCES VENTURA, VICENTE MANUEL

Dest / Destino: 03014460 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LAS LOMAS / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

36,8662

MATEO SAURA, MARA DEL CARMEN

Dest / Destino: 03010144 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PEDRO IBARRA RUIZ / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

37,2664

GARRIDO SERRANO, SALVADOR

Dest / Destino: 03014824 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / EL CAMPELLO - ALICANTE

Origen / Origen: 07007929 IES ALGARB / SANT JORDI DE SES SALINES - BALEARES (ISLAS)

38,3498

AZMI MAIQUES, AICHA

Dest / Destino: 03010156 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MONASTIL / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 25006240 EL PONT DE SUERT / EL PONT DE SUERT - LLEIDA

39,7494

PEIR CARB, XAVIER

4.1

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

4,9

4,9

0,0

0,0

5,900 0,00 0,900 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 132 voluntria / Peticin num 132 voluntaria

4.2

5 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

7,0

6,0

1,0

0,0

5,500 0,50 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 37 voluntria / Peticin num 37 voluntaria


6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,750 0,00 0,750 0,000

0,00 0,00

Petici num 128 voluntria / Peticin num 128 voluntaria


4 4,6662 0,0000 0,8332 3,8330

6,6

6,0

0,6

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 16 voluntria / Peticin num 16 voluntaria


8 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

7,6

6,0

1,6

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,5

6,0

0,0

0,0

6,700 0,00 1,200 0,500

0,00 0,00

5,5

1,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

7,3

6,0

1,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

9,0

6,0

3,0

0,0

5,050 0,00 0,000 0,050

0,00 0,00

Petici num 33 voluntria / Peticin num 33 voluntaria

3 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

Petici num 189 voluntria / Peticin num 189 voluntaria

2 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

Petici num 162 voluntria / Peticin num 162 voluntaria

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

Petici num 241 voluntria / Peticin num 241 voluntaria

LLENG. I LITERATURA CATALANA (B) / LENG.Y LITERATURA CATALANA (B)

LLENGUA CATALANA I LITERATURA / LENGUA CATALANA Y LITERATUA

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12004394 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'IRTA / ALCAL DE XIVERT - CASTELLN

Origen / Origen: 03010156 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MONASTIL / ELDA - ALICANTE

43,8332

CARDONA CHALER, LAURA

Dest / Destino: 03005768 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LA TORRETA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 03010144 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PEDRO IBARRA RUIZ / ELX - ALICANTE

43,9664

GARCIA NOGUERA, MARIA CARMEN

Total

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13695

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

18,6664

10,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

18,6664

10,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,6664

12,3332

10,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

39,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

18,3332

1.2

18,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
7,0

3
1,0

3.1
0,0

0,0

43,3332

25,0000

15,0000

10,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

35,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

20,3332

20,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Dest / Destino: 46007943 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MANUEL SANCHIS GUARNE / SILLA - VALENCIA

Origen / Origen: 03006086 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FRAY IGNACIO BARRACHI / IBI - ALICANTE

41,8331

LOPEZ LOPEZ, MARIA MAR

Dest / Destino: 03013467 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAYETANO SEMPERE / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

43,4998

MARQUEZ NAVARRO, JUANA

Dest / Destino: 46020297 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ENGUERA - VALENCIA

Origen / Origen: 03005094 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ASUNCIN DE NTRA. SE / ELX - ALICANTE

46,5332

ANDREU VERA, JOS GINS

4.1

4.2

4.1

4.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,200 0,20 0,000 0,000

4,8

6,0

0,0

0,0

5,840 0,24 0,600 0,000

0,00 0,00

5.1

4,8

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

4,7

4,7

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,200 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

1 0,2499 0,0000 0,0000 0,2499

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

0,00 0,25

Petici num 49 voluntria / Peticin num 49 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 71 voluntria / Peticin num 71 voluntaria


5 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

ECONOMIA / ECONOMA

5.3

Petici num 32 voluntria / Peticin num 32 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ECONOMIA / ECONOMA

5.2

Petici num 33 voluntria / Peticin num 33 voluntaria


0 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000

ECONOMIA / ECONOMA

5.1

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

Petici num 206 voluntria / Peticin num 206 voluntaria


2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

ECONOMIA / ECONOMA

4.3

Petici num 87 voluntria / Peticin num 87 voluntaria

6 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

3 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3.3

ECONOMIA / ECONOMA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46017493 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VICENT ANDRS ESTELL / BURJASSOT - VALENCIA

3.2

Origen / Origen: 12004011 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA XIMN D'URREA / L'ALCORA - CASTELLN

51,9832

PASTOR RUIZ, DESIDERIO

Dest / Destino: 46021320 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ELS VOLS / L'ALCDIA - VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46020297 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / ENGUERA - VALENCIA

62,5832

VILLANUEVA ALONSO, FERNANDO

Total

ECONOMIA / ECONOMA

Dest / Destino: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

Origen / Origen:

35,6330

REVERT RIBERA, MARIA ISABEL

Dest / Destino: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen:

35,6730

MARTINEZ DEVESA, MARI CARMEN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03016560 SECCIN E.SECUNDARIA I.E.S. LA ENCANTA DE ROJALES / SAN FULGENCIO - ALICANTE

Origen / Origen:

35,8664

CASES RUIZ, MARIA DEL CARME

Total

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13696

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


3

3.2

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

4,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

4,0000

1.1.3

42,3332

1.2

42,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

0,0000

0,0000

46,3332

46,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,0000

93,0000

6,0000

0,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46018035 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL MISERICORDIA / VALENCIA

Origen / Origen: 46007955 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / SILLA - VALENCIA

145,3332 139,3332

GARCIA PEREZ, VIRGILIO

Dest / Destino: 46018035 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL MISERICORDIA / VALENCIA

Origen / Origen: 46017675 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA SNIA / PAIPORTA - VALENCIA

182,3332 151,3332 105,0000 105,0000

MONTESA BOIX, ENCARNACION

4.1

4.2

6.1

6.2

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,200 0,20 0,000 0,000

0,00 0,00

5,4

5,4

0,0

0,0

6,000 0,00 1,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

6,800 0,20 1,600 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.4

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


0 20,0000 0,0000 23,1249 2,1666

6.5

1,0

1,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

ORGANITZACI I GESTI COMERCIAL / ORGANIZACIN Y GESTIN COMERCIAL

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 10,0000 0,0000 5,0000 5,0000

4.1

Petici num 109 voluntria / Peticin num 109 voluntaria


4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

5.3

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

3.3

5.2

Petici num 182 voluntria / Peticin num 182 voluntaria


4 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ECONOMIA / ECONOMA

5.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ECONOMIA / ECONOMA

Petici num 111 voluntria / Peticin num 111 voluntaria


3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

ECONOMIA / ECONOMA

4.3

Petici num 207 voluntria / Peticin num 207 voluntaria

4.2

2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

3.3

ECONOMIA / ECONOMA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 46016385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA VALLDIGNA / TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA
Dest / Destino: 46000754 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL LUIS SUER S / ALZIRA - VALENCIA

186,1332 163,3332 121,0000 117,0000

ALARIO PEIG, M PILAR

Total

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

Dest / Destino: 03005094 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ASUNCIN DE NTRA. SE / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 08021430 LLUS DE REQUESENS / MOLINS DE REI - BARCELONA

24,8330

PAULO GARCS, VICENTA

Dest / Destino: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 08033961 RAFAEL CASANOVA / SANT BOI DE LLOBREGAT - BARCELONA

24,8330

VERCHER RUIZ, JOSE EMILIO

Dest / Destino: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

Origen / Origen:

24,8330

RODRIGUEZ GALLEGO, EVA MARIA

Dest / Destino: 03010831 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALTAIA / ALTEA - ALICANTE

Origen / Origen: 08061129 MONTSERRAT COLOMER / SANT ESTEVE SESROVIRES - BARCELONA

25,2330

GIMENEZ CARDO, MARIA SALES

Dest / Destino: 12004011 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA XIMN D'URREA / L'ALCORA - CASTELLN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03013728 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA THIAR / PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE

27,0330

SORIANO MARTINEZ, MONICA

Total

ECONOMIA / ECONOMA

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13697

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

61,6664

27,3332

21,0000

0,0000

6,3332

1.1.3

34,3332

1.2

34,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2
0

61,3332

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

32,3332

32,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,3332

27,0000

21,0000

0,0000

6,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

8,0

2,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

2,0000

ALICANTE

15,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

22,6664

12,3332

10,3332

ALICANTE

0,0000

2,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,6664

16,3332

10,3332

ALICANTE

0,0000

6,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 12003663 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ALTO PALANCIA / SEGORBE - CASTELLN

Origen / Origen:

37,8330

SEVA TEJUELO, MARGARITA

Dest / Destino: 12003663 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ALTO PALANCIA / SEGORBE - CASTELLN

Origen / Origen:

39,1330

CASTELLO PAVIA, MERCEDES

Dest / Destino: 46007955 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / SILLA - VALENCIA

Origen / Origen:

44,6998

PEIRO CARBO, GEMMA ROSARIO

Origen / Origen: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE
Dest / Destino: 46007955 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / SILLA - VALENCIA

47,7332

MARTINEZ ESTARLICH, MARIA

Dest / Destino: 46022245 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'OM / PICASSENT - VALENCIA

Origen / Origen: 08013469 RAMBLA PRIM / BARCELONA

63,4832

GARCIA PELLICER, MARIA CARMEN

Dest / Destino: 46022257 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CONSELLERIA / VALENCIA

Origen / Origen: 12003663 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA ALTO PALANCIA / SEGORBE - CASTELLN

67,0832

FONS CABANES, ANA MARIA

Dest / Destino: 46019015 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA PERENXISA / TORRENT - VALENCIA

Origen / Origen: 46007955 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ENRIC VALOR / SILLA - VALENCIA

77,9332

VILLALBA LOPEZ, ELIDIA

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6,0

6,0

0,0

0,0

5,800 0,00 0,800 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,600 0,50 0,000 0,000

3,5

3,5

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

4,8

4,0

0,8

0,0

8,350 2,60 0,500 0,000

0,00 0,25

0,00 0,25

6,4

6,0

0,4

0,0

8,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,200 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

7,3

6,0

1,3

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

8,0

6,0

2,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 83 voluntria / Peticin num 83 voluntaria

0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

Petici num 136 voluntria / Peticin num 136 voluntaria

3 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

Petici num 17 voluntria / Peticin num 17 voluntaria

3,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


2 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

0,00 0,00

Petici num 14 voluntria / Peticin num 14 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

6.5

0,00 0,00

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

6.4

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03013327 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LES DUNES / GUARDAMAR DEL SEGURA - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03014587 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA / BENEJZAR - ALICANTE

79,4664

LUCAS FERRANDEZ, M. SOLEDAD

Total

ADMINISTRACI D'EMPRESES / ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13698

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

35,3332

25,0000

21,0000

1.1.1

0,0000

1.1.2

4,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

1.1

1.1.1

1.1.2

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

4.1

Total

1.1

1.1.1

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

20,3332

1.2

20,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

4.1

4.2

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,250 0,000

6.5

6.4

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 54 voluntria / Peticin num 54 voluntaria


4 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

6.3

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 29 voluntria / Peticin num 29 voluntaria


1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4
6,0

3,0

1,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5
0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

3 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000 10,0

3.3

4.2

1.1

1.1.1

27,0798

12,9998

6,6666

4,6666

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4
6,0

6,0

0,0

0,0

5,080 0,08 0,000 0,000

6.5
0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3
1 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

3.3

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PROCESSOS DIAGN. CLNIC I PROCED.OTRPROTTIC / PROCESOS DIAGNOST.


CLNICO Y PROCED. ORTOPROTSICO

PROCESSOS DIAGN. CLNIC I PROCED.OTRPROTTIC / PROCESOS DIAGNOST.


CLNICO Y PROCED. ORTOPROTSICO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46008972 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MIGUEL BALLESTEROS / UTIEL - VALENCIA

Origen / Origen: 03012165 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL BATOI / ALCOI - ALICANTE

18,6664

IIGUEZ SANCHEZ, MARIA

Dest / Destino: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

2,0000

1.1.2

DE PASCUAL METTLER, MARIAN

Total

PROCESSOS DIAGN. CLNIC I PROCED.OTRPROTTIC / PROCESOS DIAGNOST. CLNICO Y PROCED. ORTOPROTSICO

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

ORGANITZACI I GESTI COMERCIAL / ORGANIZACIN Y GESTIN COMERCIAL

ORGANITZACI I GESTI COMERCIAL / ORGANIZACIN Y GESTIN COMERCIAL

3.2.1 3.2.2 3.2.3


0

4.3

Petici num 71 voluntria / Peticin num 71 voluntaria

ORGANITZACI I PROJECTES DE SISTEMES ENERGTICS / ORGANIZACIN Y


PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGTICOS
Dest / Destino: 03010442 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CANASTELL / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

47,3332

1.1.2

Origen / Origen: 03014861 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GRAN VIA / ALACANT - ALICANTE

68,3332

MARTINEZ CEBRINO, JAVIER

4.2

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

ANLISI I QUMICA INDUSTRIAL / ANLISIS Y QUMICA INDUSTRIAL

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.3

ORGANITZACI I PROJECTES DE SISTEMES ENERGTICS / ORGANIZACIN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGTICOS

Dest / Destino: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen: 08031459 EUGENI D'ORS / VILAFRANCA DEL PENEDS - BARCELONA

33,4998

MARTINEZ AGUT, PEDRO ANTONIO

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03014137 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CREUETA / ONIL - ALICANTE

Origen / Origen: 08043693 JOAQUIM MIR / VILANOVA I LA GELTR - BARCELONA

33,7498

JUAN LLINARES, M. DE LA SALUD

Total

ORGANITZACI I GESTI COMERCIAL / ORGANIZACIN Y GESTIN COMERCIAL

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03010119 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VIRGEN DEL REMEDIO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 43006630 PERE MARTELL / TARRAGONA

49,4998

CASTA NEBOT, JORGE

Total

ANLISI I QUMICA INDUSTRIAL / ANLISIS Y QUMICA INDUSTRIAL

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13699

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

45,3332

17,0000

15,0000

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

28,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
18,0000

1.2.3
0

2
9,0

3
5,0

3.1
5,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


3

3.2

18,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

16,3332

16,3332

0,0000

0,0000

8,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0000

10,0000

10,0000

VALENCIA

0,0000

0,0000

10,0000

10,0000

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

60,1662

41,8330

33,0000

0,0000

1.1.2

8,8330

1.1.3

18,3332

1.2

18,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

7,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

40,4998

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

38,1666

38,1666

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

5.1

5.2

5.3

6,0

6,0

0,0

0,0

5,800 0,00 0,800 0,000

8,6

6,0

2,6

0,0

6,800 1,10 0,500 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,250 0,00 0,000 0,000

7,0

5.1

6,0

5.2

1,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

8,0

6,0

2,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,25

6.4

0,00 0,25

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

2 8,3332 0,0000 3,3332 5,0000

4.2

6.4

Petici num 32 voluntria / Peticin num 32 voluntaria


0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4.1

6.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


3 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

6.2

9,0

6,0

3,0

0,0

5,600 0,00 0,600 0,000

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria


4 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

6,1

4,5

0,6

1,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 12 voluntria / Peticin num 12 voluntaria


0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

SISTEMES ELECTROTCNICS I AUTOMTICS / SISTEMAS ELECTROTCNICOS Y


AUTOMTICOS

SISTEMES ELECTROTCNICS I AUTOMTICS / SISTEMAS ELECTROTCNICOS Y


AUTOMTICOS

3.3

6.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


3 10,0000 0,0000 5,0000 5,0000

PROCESSOS SANITARIS / PROCESOS SANITARIOS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

PROCESSOS SANITARIS / PROCESOS SANITARIOS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03001911 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ANTONIO JOS CAVANILL / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 28038070 VIRGEN DE LA PAZ / ALCOBENDAS - MADRID

51,5998

FANDIO GALERA, GERMAN

Dest / Destino: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

Origen / Origen: 03007418 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA EL PALMERAL / ORIHUELA - ALICANTE

59,9332

VIVES BULLEJOS, JOSE ANTONIO

Dest / Destino: 03007418 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA EL PALMERAL / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

78,7494

CEREZO RUIZ, JOSE ANTONIO

Total

SISTEMES ELECTROTCNICS I AUTOMTICS / SISTEMAS ELECTROTCNICOS Y AUTOMTICOS

4.1

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

PROCESSOS SANITARIS / PROCESOS SANITARIOS

3.3

Dest / Destino: 03013133 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA / CALLOSA DE SEGURA - ALICANTE

Origen / Origen:

32,0000

LOPEZ PEREZ, JOSE LUIS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03013133 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA / CALLOSA DE SEGURA ALICANTE
Dest / Destino: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

45,7498

GALIANA DE LA VILLA, EVA MARTA

Dest / Destino: 03010120 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LEONARDO DA VINCI / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03010843 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'ALMADRAVA / BENIDORM - ALICANTE

52,0664

FORMIGOS BOLEA, JUAN ANTONIO

Origen / Origen: 03010442 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CANASTELL / SANT VICENT DEL
RASPEIG - ALICANTE
Dest / Destino: 03010120 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LEONARDO DA VINCI / ALACANT - ALICANTE

71,1332

MARTINEZ VILCHEZ, ALFONSO

Total

PROCESSOS SANITARIS / PROCESOS SANITARIOS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,2

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13700

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

31,3332

21,0000

21,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
6,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

7,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

0,0000

0,0000

1.1.3

58,3332

1.2

58,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
5

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

85,0000

81,0000

4,0000

0,0000

34,3332

34,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

46,3332

46,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

4.3

5.1

43,3332

29,0000

27,0000

2,0000

0,0000

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,6664

25,3332

21,0000

2,0000

2,3332

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

8,0

6,0

5,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 03009798 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL VINALOP / NOVELDA - ALICANTE

25,6664

HERNANDEZ MAYOR, MARIA DOLORES


1,0

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,050 0,05 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 48 voluntria / Peticin num 48 voluntaria


2 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

4.2

5.1

5,9

5,9

6,1

6,0

6,0

6,0

6.1

6.2

6.3

6.4
0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,000

0,1

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

5,6

0,0

0,0

7,250 0,00 2,000 0,000

0,00 0,25

8,0

6,0

2,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

2 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

1,000 1,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

5,6

6.5
0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

CULTURA CLSSICA / CULTURA CLSICA

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 14,3747 0,0000 9,3747 5,0000

LLAT / LATN

5.3

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

GREC / GRIEGO

5.2

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

CULTURA CLSSICA / CULTURA CLSICA

4.1

4 19,3747 0,0000 14,3747 5,0000

GREC / GRIEGO

3.3

Dest / Destino: 12005374 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN BAUTISTA PORCAR / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 12005647 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA VILA-ROJA / ALMASSORA - CASTELLN

56,6664

HERNANDEZ GARCIA, ESTHER EMILIA

Dest / Destino: 03013157 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CASTALLA / CASTALLA - ALICANTE

Origen / Origen: 03003760 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PADRE ARQUS / COCENTAINA - ALICANTE

63,1832

CEBRIAN CANTOS, AMPARO JOSEFA

5.2

Petici num 145 voluntria / Peticin num 145 voluntaria

4.2

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

6.6

SISTEMES ELECTROTCNICS I AUTOMTICS / SISTEMAS ELECTROTCNICOS Y


AUTOMTICOS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1

6 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

SISTEMES ELECTROTCNICS I AUTOMTICS / SISTEMAS ELECTROTCNICOS Y


AUTOMTICOS

3.3

CULTURA CLSSICA / CULTURA CLSICA


Origen / Origen: 12005374 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JUAN BAUTISTA PORCAR / CASTELL DE LA
PLANA - CASTELLN
Dest / Destino: 12004217 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CAMINS / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

81,7079

VELASCO MONTALVO, MARIA ROSARIO

Dest / Destino: 03014599 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 3 / VILLENA - ALICANTE

Origen / Origen: 03014137 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CREUETA / ONIL - ALICANTE

136,4332 119,3332

DIAZ AZORIN, JOSE*VICENT

Dest / Destino: 46022622 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA HENRI MATISSE / PATERNA - VALENCIA

Origen / Origen: 46018552 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BALEARES / VALENCIA

226,7079 187,3332 129,0000 129,0000

TORRES BERNARDO, CONSUELO

Total

CULTURA CLSSICA / CULTURA CLSICA

Dest / Destino: 03008629 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA LAS LAGUNAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 08046840 CASTELLET / SANT VICEN DE CASTELLET - BARCELONA

34,3832

VAY SALORT, CARLOS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03008915 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARCOS ZARAGOZA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 07001401 IES ISIDOR MACABICH / EIVISSA - BALEARES (ISLAS)

49,3332

MENGUAL OLTRA, JOSEP RAMON

Total

SISTEMES ELECTROTCNICS I AUTOMTICS / SISTEMAS ELECTROTCNICOS Y AUTOMTICOS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13701

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

0,0000

1.1.2

10,0000

1.1.3

54,3332

1.2

54,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

35,6664

25,3332

15,0000

2,0000

8,3332

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

23,3332

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

1.1

1.1.1

79,3332

39,0000

39,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

40,3332

1.2

40,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

3,0

3,0

2,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,6664

35,3332

27,0000

2,0000

6,3332

14,3332

14,3332

0,0000

0,0000

1,0

1,0

0,0

0,0

24,4998

14,0000

0,0000

VALENCIA

14,0000

0,0000

10,4998

10,4998

0,0000

0,0000

1.1

1.1.1

2,0

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

58,3332

1.2

58,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
5

4,0

9,0

2,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

2,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

0,0

0,0

10,6664

6,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

Dest / Destino: 03010855 F.P.A. OROSIA SILVESTRE / ALCOI - ALICANTE

Origen / Origen:

29,5164

ALCAINA FORT, MARIA JOSE

Dest / Destino: 46019179 F.P.A. ENRIC VALOR / ALZIRA - VALENCIA


0

6,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Origen / Origen: 46000717 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS MARA PARRA / ALZIRA - VALENCIA

250,3332 223,3332 165,0000 165,0000

OROVAL MARTI, VICTOR

Total

FPA COMUNICACIO (ANGLES) / FPA COMUNICACION (INGLES)

Dest / Destino: 46019325 F.P.A. SANT CARLES / ONTINYENT - VALENCIA

Origen / Origen:

48,9664

CARRIL CHAFER, RAFAEL JESUS

Dest / Destino: 46019210 F.P.A. ESCOLA D'ADULTS / CARCAIXENT - VALENCIA

Origen / Origen: 46022245 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA L'OM / PICASSENT - VALENCIA

72,8044

JAVALOYES GIMNEZ, MARIEN

Dest / Destino: 46017651 F.P.A. / MISLATA - VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

Origen / Origen: 46021630 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA NMERO 1 / CHESTE - VALENCIA

98,3332

MORENO MONTORO, MARCIAL

Total

FPA CIENCIES SOCIALS / FPA CIENCIAS SOCIALES

Dest / Destino: 03012931 F.P.A. EL PUNTAL / CREVILLENT - ALICANTE

Origen / Origen: 07007905 IES FELANITX / FELANITX - BALEARES (ISLAS)

41,9248

TARRASO CISCAR, VICENTE

Dest / Destino: 03015488 F.P.A. PLA DE LA VALLONGA / ALACANT - ALICANTE

3.2

3.2

4.1

4.2

4.1

5.3

6,9

6,0

0,9

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

4.2

4.2

6.3

6.4

5,000 0,00 0,000 0,000

5,000 0,00 0,000 0,000

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,425 0,40 0,000 0,025

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

6,555 5,26 0,250 1,050

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

7,300 1,00 1,300 0,000

0,00 0,00

6.4

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

7,000 2,00 0,000 0,000

4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7,3

6,0

1,3

0,0

5,550 0,30 0,250 0,000

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

6.4

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 268 voluntria / Peticin num 268 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3
2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

4.1

6.2

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria


3 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

6.1

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


0 9,5830 0,0000 4,5830 5,0000

ANGLS / INGLS

3.3

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria

4.3

6,0

GEOGRAFIA I HISTORIA / GEOGRAFA E HISTORIA

5.2

Petici num 221 voluntria / Peticin num 221 voluntaria

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

FILOSOFIA / FILOSOFA

3.3

5.1

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

3 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 5,0831 0,0000 0,8332 4,2499

TECNOLOGIA / TECNOLOGA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

0 20,0000 33,3332 2,5000 2,0000

3.3

MATEMTIQUES / MATEMTICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03015907 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA MEDITERRNEO / TORREVIEJA - ALICANTE

54,7495

TRIGUERO CANO, JOSE ENRIQUE

Dest / Destino: 46019179 F.P.A. ENRIC VALOR / ALZIRA - VALENCIA

Origen / Origen: 46000717 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOS MARA PARRA / ALZIRA - VALENCIA

213,2332 181,3332 127,0000 117,0000

GARCIA MIRALLES, CARLOS

Total

FPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC / FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICO

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13702

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

4,0000

1.1.2

6,3332

1.1.3

54,1666

1.2

54,1666

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,0

3
5,0

3.1
5,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

9,0

6,0

3,0

0,0

6,925 1,73 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

91,3332

51,0000

51,0000

0,0000

0,0000

40,3332

40,3332

0,0000

0,0000

2,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 46019374 F.P.A. MIGUEL HERNNDEZ / SAGUNT - VALENCIA

Origen / Origen: 03010831 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ALTAIA / ALTEA - ALICANTE

106,9332

BATALLER ARGUELLO, SARA


0,0

0,0

0,0

3,6

3,6

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 11 voluntria / Peticin num 11 voluntaria


2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA / LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.


Origen / Origen: 12004217 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL CAMINS / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 12006937 EXTENSIN DEL CFPA JOSEP PASQUAL TIRADO DE CASTELL / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

231,4248 205,4998 151,3332 141,0000

CASTA ALVARO, JOAN

Total

FPA COMUNICACIO (VALENCIA) / FPA COMUNICACION (VALENCIANO)

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA

0,0

0,2

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13703

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

16,6664

8,3332

2,3332

6,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

61,3332

39,0000

39,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

22,3332

1.2

22,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Total

1.1

21,6664

11,3332

9,0000

1.1.1

0,0000

1.1.2

2,3332

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2
0

Total

1.1

1.1.1

1.1.2

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

12,3332

12,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03015154 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CANAL / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen: 03003760 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PADRE ARQUS / COCENTAINA - ALICANTE

41,0998

BERNA SAEZ, ANTONIO JAVIER


0

3.2

Dest / Destino: 03003760 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PADRE ARQUS / COCENTAINA - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03015154 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA CANAL / PETRER - ALICANTE

42,2332

1.1.3

5.1

5.2

4.1

4.1

4.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

7,0

6,0

1,0

5.1

5.2

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,110 0,01 0,100 0,000

0,00 0,00

6.4

5.1

2,7

5.2

3,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,100 0,00 0,000 0,000

6.4
7,1

5,6

1,5

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

5,7

6.5

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6.2

0,0

6.6

0,1

6.6

0,0

0,0

0,0

6.6

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4
4,9

4,9

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5
0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3
0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

0,0

6.6

1,6

1,6

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


0 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

0,0

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE


EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE


EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

3.3

4.1

FABRICACI I INSTALLACI DE FUSTERIA I MOBLE / FABRICACIN E INSTALACIN


DE CARPINTERIA Y MUEBLE.

3.3

4.2

6.1

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria

0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ESTTICA / ESTTICA

3.3

5.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

CUINA I PASTISSERIA / COCINA Y PASTELERA

3.2.1 3.2.2 3.2.3


0

4.2

1 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

SANCHEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO

4.1

CUINA I PASTISSERIA / COCINA Y PASTELERA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12001307 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POLITCNIC / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 46023419 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CIUTAT DE L' / VALENCIA

37,7164

ARNAU JULIA, RICARDO

1 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

3.3

CUINA I PASTISSERIA / COCINA Y PASTELERA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

FABRICACI I INSTALLACI DE FUSTERIA I MOBLE / FABRICACIN E INSTALACIN DE CARPINTERIA Y MUEBLE.

Dest / Destino: 03009661 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LA TORRETA / ELX - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03015543 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EL PLA / ALACANT - ALICANTE

68,2998

GARCIA PEREZ, M ANGELES

Total

ESTTICA / ESTTICA

Dest / Destino: 03012165 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL BATOI / ALCOI - ALICANTE

Origen / Origen: 06000991 I.E.S. SAN FERNANDO / Badajoz

13,9430

MUOZ MUOZ, CARMEN

3.2

Dest / Destino: 03010168 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAP DE L'ALJUB / SANTA POLA - ALICANTE

Origen / Origen: 03015129 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MEDITERRNIA / BENIDORM - ALICANTE

26,6664

ZAMORANO ARRIBAS, JOSE MANUEL

Dest / Destino: 46023419 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CIUTAT DE L' / VALENCIA

Origen / Origen: 03015129 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MEDITERRNIA / BENIDORM - ALICANTE

33,3332

TRULL CLIMENT, JOSE DAVID

Total

CUINA I PASTISSERIA / COCINA Y PASTELERA

PROFESSORS TCNICS DE F.P. / PROFESORES TECNICOS DE F.P.

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13704

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2
0

10,9996

6,6664

2,3332

2,0000

2,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

5,0

3,0

0,0

3,0

0,0

8,6664

4,3332

2,3332

2,0000

0,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

14,6664

8,3332

2,3332

4,0000

1.1.2

2,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
4,0

3
3,0

3.1
0,0

3,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Dest / Destino: 03013467 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAYETANO SEMPERE / ELX - ALICANTE

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

3.3

0,0

6.6

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

0,0

7,6

6,0

1,6

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


1 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

0,0

6,0

6,0

0,0

0,0

5,050 0,00 0,050 0,000

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


1 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

0,0

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4
6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5
0,00 0,00

Petici num 13 voluntria / Peticin num 13 voluntaria


1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 20 voluntria / Peticin num 20 voluntaria


0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

INSTALLACIONS ELECTROTCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

INSTALLACIONS ELECTROTCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

3.3

0,0

0,0

6.6

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE


EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE


EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE


EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE


EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE


EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03008915 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARCOS ZARAGOZA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

28,4998

CARTAGENA SANCHEZ, JOSE ANTONIO

Dest / Destino: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

Origen / Origen: 08036330 J.V. FOIX / RUB - BARCELONA

32,8330

MARTINEZ GANDIA, VICENT

Total

INSTALLACIONS ELECTROTCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

Dest / Destino: 46031672 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CATARROJA / CATARROJA - VALENCIA

Origen / Origen: 44004665 IES SALVADOR VICTORIA / MONREAL DEL CAMPO - TERUEL

20,8830

MIRAGANY PUCHAU, ANA MARIA

Dest / Destino: 46000754 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL LUIS SUER S / ALZIRA - VALENCIA

Origen / Origen: 03014940 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA XEBIC / ONDARA - ALICANTE

22,8330

BAGUENA SAEZ, RICARDO

Dest / Destino: 12003328 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LLOMBAI / BURRIANA - CASTELLN

Origen / Origen: 46022221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA / L'ELIANA - VALENCIA

23,4330

HARO POZO, JUAN DE

Dest / Destino: 46031672 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CATARROJA / CATARROJA - VALENCIA

Origen / Origen: 03014940 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA XEBIC / ONDARA - ALICANTE

25,1662

IBAEZ LOPEZ, FRANCISCO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03014472 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA BEATRIU FAJARDO DE ME / BENIDORM - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 08056109 CAN VILUMARA / L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA

25,8330

TORRALBA MARQUEZ, EXPIRACION

Total

INSTALLACIONS I MANT D'EQUIPS TRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TRMICOS Y DE FLUIDOS

PROFESSORS TCNICS DE F.P. / PROFESORES TECNICOS DE F.P.

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13705

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

12,9998

6,6666

4,6666

1.1.1

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

8,9996

4,6664

2,3332

2,0000

0,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

6,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

10,9996

6,6664

2,3332

2,0000

2,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9996

8,6664

4,3332

VALENCIA

0,0000

4,3332

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,6664

6,3332

4,3332

VALENCIA

0,0000

2,0000

4,3332

4,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
7,0

3
3,0

3.1
0,0

3,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

32,1662

21,8330

15,0000

2,0000

4,8330

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Origen / Origen: 12001307 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POLITCNIC / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 46007542 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EDUARDO MERELL / SAGUNT - VALENCIA

33,2332

HERREROS GARCIA, TEOFILO

Dest / Destino: 46020479 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA JOAN FUSTER / BELLREGUARD - VALENCIA

Origen / Origen: 03003760 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PADRE ARQUS / COCENTAINA - ALICANTE

40,5827

RAMIREZ HERNANDEZ, JUAN MANUEL

Dest / Destino: 46024151 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MOL DEL SOL / MISLATA - VALENCIA

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria


0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

9,0

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 20 voluntria / Peticin num 20 voluntaria


0 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

4.2

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4
8,0

6,0

2,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

4 7,9166 0,0000 7,9166 0,0000

4.1

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

2,8

0,0

6.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria


0 2,4165 0,0000 0,0000 2,4165

0,0

2,9

2,9

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

0,0

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MQUINES / MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE


MQUINAS

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MQUINES / MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE


MQUINAS

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MQUINES / MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE


MQUINAS

3.3

2,8

Petici num 50 voluntria / Peticin num 50 voluntaria

0 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

Petici num 44 voluntria / Peticin num 44 voluntaria

INSTALLACIONS ELECTROTCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12005601 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA GILABERT DE CENTELLES / NULES - CASTELLN

40,9164

HERRERO BENEDICTO, PEDRO

Total

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MQUINES / MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MQUINAS

Dest / Destino: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

Origen / Origen:

22,6664

VILLALBA SALVADOR, JOSE MARCOS

4.1

INSTALLACIONS ELECTROTCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

Dest / Destino: 03013704 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA PROFESSOR MANUEL BROS / BANYERES DE MARIOLA - ALICANTE

Origen / Origen:

22,9662

ESTRUCH MARI, VICENTE JAVIER

Dest / Destino: 03008915 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARCOS ZARAGOZA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

26,1662

BARBER FRASQUET, VICTOR

Dest / Destino: 03008915 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARCOS ZARAGOZA / LA VILA JOIOSA - ALICANTE

Origen / Origen: 12005593 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA SERRA D'ESPAD / ONDA - CASTELLN

27,1662

IBAEZ MOLINA, JOSE ANDRES

1 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3.3

INSTALLACIONS ELECTROTCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03010442 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CANASTELL / SANT VICENT DEL RASPEIG - ALICANTE

0,0000

1.2.3

Origen / Origen: 30008996 IES EL BOHO / DOLORES (LOS) - MURCIA

27,9998

PASTOR FERRI, JOSUE

Total

INSTALLACIONS ELECTROTCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

PROFESSORS TCNICS DE F.P. / PROFESORES TECNICOS DE F.P.

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13706

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

10,9996

6,6664

2,3332

1.1.1

2,0000

1.1.2

2,3332

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2
0

1.1

1.1.1

VALENCIA

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

56,8330

1.2

56,8330

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

1.1

1.1.1

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

10,9996

6,6664

4,3332

VALENCIA

0,0000

1.1.2

2,3332

1.1.3

4,3332

1.2

4,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
3,0

3
3,0

3.1
0,0

3,0

0,0

3.2

3.2

3.2

Total

1.1

1.1.1

ALICANTE

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

44,3332

1.2

44,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

79,3332

57,0000

57,0000

0,0000

0,0000

22,3332

22,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria

4.3

4.1

4.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

4.1

4.2

4.1

4.2

6.4

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

0,500 0,00 0,000 0,500

6.4

5.1

4,9

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,500 0,00 0,500 0,000

6.4

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

4 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3,7

3,7

0,0

0,0

0,500 0,00 0,250 0,000

6.5

6.4

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

0,00 0,25

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

6,0

6.5
0,00 0,00

Dret preferent a centre / Derecho preferente a centro

4.3

4,9

6.5
0,00 0,00

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

6.3

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.3

6.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

3.3

2 10,6249 0,0000 5,6249 5,0000

3.3

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS / PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y


ASISTENCIALES

3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1

2 2,1666 0,0000 0,0000 2,1666

PATRONATGE I CONFECCI / PATRONAJE Y CONFECCIN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46017501 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FEDERICA MONTSENY / BURJASSOT - VALENCIA

Origen / Origen: 43009722 CALLPOLIS / TARRAGONA

98,5332

FERRANDIS SEBASTI, MARIA DOLORES

Dest / Destino: 03010120 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA LEONARDO DA VINCI / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

166,3332 155,3332 111,0000 111,0000

VIZOSO LAPORTE, MARIA JOSE

3.3

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MQUINES / MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE


MQUINAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS / PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03012165 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL BATOI / ALCOI - ALICANTE

Origen / Origen:

24,3996

GIMENO EXTREME, IZASKUN

Total

PERRUQUERIA / PELUQUERA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 46023419 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL CIUTAT DE L' / VALENCIA

Origen / Origen: 25002726 GUINDVOLS / LLEIDA

22,1664

CUCARELLA RIBERA, PALOMA

Total

PATRONATGE I CONFECCI / PATRONAJE Y CONFECCIN

Dest / Destino: 46013104 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL VICENTE BLAS / VALENCIA

Origen / Origen:

192,4579 173,8330 117,0000 117,0000

MOLTO GINER, ALFREDO

Total

OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCI / OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 12001307 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POLITCNIC / CASTELL DE LA PLANA CASTELLN
Dest / Destino: 03003966 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CANNIGO MANCHN / CREVILLENT - ALICANTE

21,1662

CARRILLO MIRA, ANGEL

Total

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MQUINES / MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MQUINAS

PROFESSORS TCNICS DE F.P. / PROFESORES TECNICOS DE F.P.

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

Num. 7023 / 14.05.2013

13707

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
7,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


3

3.2
0

3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,6

6,0

0,6

0,0

5,200 0,20 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 31 voluntria / Peticin num 31 voluntaria


4 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

3.3

0,0

6.6

1.1

1.1.1

1.1.2

6,3324

3,3328

2,9996

0,3332

CASTELLN

0,0000

1.1.3

2,9996

1.2

2,9996

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

1.1

1.1.1

VALENCIA

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

52,3332

1.2

52,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
1,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

1.1

1.1.1

21,3332

9,0000

9,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

1.1

19,6664

11,3332

9,0000

1.1.1

2,0000

1.1.2

0,3332

1.1.3

8,3332

1.2

8,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

3.2

3.2

3.2

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03001908 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA FIGUERAS PACHECO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03007406 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA GABRIEL MIR / ORIHUELA - ALICANTE

26,2498

AMADOR MIGUEL, CLARA ISABEL

4.2

4.3

4.1

4.2

4.1

4.2

0,0

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

5.1

0,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,000 0,00 0,000 0,000

6.4

5.1

3,4

5.2

0,7

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,250 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,800 0,80 0,000 0,000

4.1

4.2

6.4

5.1

5.2

5.3

6.1
6,0

6,0

0,0

0,0

6.3
5,250 0,00 0,000 0,000

6.4

3,5

3,5

0,0

0,0

0,250 0,00 0,000 0,000

6.5
0,00 0,25

0,00 0,25

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria


0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

SERVEIS A LA COMUNITAT / SERVICIOS A LA COMUNIDAD

6.2

6.5
0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3
0 2,2499 0,0000 0,0000 2,2499

SERVEIS A LA COMUNITAT / SERVICIOS A LA COMUNIDAD

3.3

6.5
0,00 0,25

Petici num 10 voluntria / Peticin num 10 voluntaria

4.3

4,1

6.5
0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

4.1

1 9,0000 0,0000 5,0000 4,0000

3.3

0 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

3.3

PRODUCCI DE ARTS GRFIQUES / PRODUCCIN DE ARTES GRFICAS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 46002775 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA EDUARDO PRIMO MARQUS / CARLET - VALENCIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03014940 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA XEBIC / ONDARA - ALICANTE

33,1663

ABEL MARQUES, ISABEL

Total

SERVEIS A LA COMUNITAT / SERVICIOS A LA COMUNIDAD

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03009385 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CARRS / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 07007796 IES JOSEP MARIA LLOMPART / PALMA - BALEARES (ISLAS)

31,2998

SANXIS I SAZ, FRANCESC

Total

PRODUCCI DE ARTS GRFIQUES / PRODUCCIN DE ARTES GRFICAS

Dest / Destino: 46018035 C.INTEGRAT PB. FORMACI PROFESSIONAL MISERICORDIA / VALENCIA

Origen / Origen:

206,6832 187,3332 135,0000 135,0000

CANTO PEREZ, MARIA SALUD

Total

PROCESSOS DE GESTI ADMINISTRATIVA / PROCESOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA

Dest / Destino: 03014812 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA VALLE DE ELDA / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen:

6,4990

BENEDITO SERRANO, JUAN JOSE

Total

PROCESSOS COMERCIALS / PROCESOS COMERCIALES

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS / PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y


ASISTENCIALES
Dest / Destino: 03013133 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA / CALLOSA DE SEGURA - ALICANTE

12,6664

1.1.3

Origen / Origen: 43000329 RAMON BERENGUER IV / AMPOSTA - TARRAGONA

32,4664

MICO BALLESTER, MARIA JESUS

Total

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS / PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES

PROFESSORS TCNICS DE F.P. / PROFESORES TECNICOS DE F.P.

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13708

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

6,6664

4,3332

2,3332

0,0000

1.1.2

2,0000

1.1.3

2,3332

1.2

2,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,6664

0,3332

0,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

0,3332

0,3332

0,0000

0,0000

1,0

0,0

0,0

1.1

1.1.1

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

2,3332

1.2

2,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

1.1

1.1.1

35,3332

21,0000

15,0000

6,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

14,3332

1.2

14,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
5,0

3
2,0

3.1

19,3332

11,0000

9,0000

2,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

15,3332

9,0000

9,0000

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,9996

12,6664

6,3332

ALICANTE

0,0000

6,3332

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03014371 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POETA PACO MOLL / PETRER - ALICANTE

Origen / Origen:

33,1662

CANTOS LOPEZ, JUAN CARLOS

Dest / Destino: 46004221 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MARA ENRQUEZ / GANDIA - VALENCIA

Origen / Origen: 08043693 JOAQUIM MIR / VILANOVA I LA GELTR - BARCELONA

33,1998

MARTNEZ SERRANO, FRANCISCO JAVIER

Dest / Destino: 46007748 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA CAMP DE MORVEDRE / SAGUNT - VALENCIA

3.2

3.2

Origen / Origen: 03014371 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA POETA PACO MOLL / PETRER - ALICANTE

35,3332

DELGADO GOMEZ, ROBERTO JOSE

Dest / Destino: 46025040 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA ABASTOS / VALENCIA

Origen / Origen: 49000391 IES "LOS SAUCES" / BENAVENTE - ZAMORA

49,3332

GONZALEZ SANZ, EDUARDO

Total

SISTEMES I APLICACIONS INFORMTIQUES / SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS

Dest / Destino: 03015129 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA MEDITERRNIA / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 35000321 IES ZONZAMAS / Arrecife - PALMAS (LAS)

11,2330

JIMNEZ ABAD, FERNANDO

Total

SERVEIS DE RESTAURACI / SERVICIOS DE RESTAURACIN

Dest / Destino: 03014940 INSTITUT EDUCACI SECUNDRIA XEBIC / ONDARA - ALICANTE

Origen / Origen:

12,8330

LAFUENTE BOLUFER, MARIA EUGENIA

3.2

Dest / Destino: 03007406 INSTITUTO EDUCACIN SECUNDARIA GABRIEL MIR / ORIHUELA - ALICANTE

Origen / Origen: 23700566 I.E.S. Virgen del Collado / Santisteban del Puerto - JAN

16,0664

MARTINEZ CUTILLAS, MARTIN

Total

SERVEIS A LA COMUNITAT / SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PROFESSORS TCNICS DE F.P. / PROFESORES TECNICOS DE F.P.

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

4.1

4.2

8,0

6,0

2,0

0,0

0,400 0,00 0,400 0,000

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

4.1

4.2

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

6.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.3

6.4
9,0

6,0

3,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 19 voluntria / Peticin num 19 voluntaria


0 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000

6,7

6,0

0,7

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 4 voluntria / Peticin num 4 voluntaria


0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

0 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 19 voluntria / Peticin num 19 voluntaria

SISTEMES I APLICACIONS INFORMTIQUES / SISTEMAS Y APLICACIONES


INFORMTICAS

SISTEMES I APLICACIONS INFORMTIQUES / SISTEMAS Y APLICACIONES


INFORMTICAS

6.5

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

6.2

0,400 0,00 0,400 0,000

6.5

0,00 0,00

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

4.3

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6.4

SISTEMES I APLICACIONS INFORMTIQUES / SISTEMAS Y APLICACIONES


INFORMTICAS

3.3

6.3

Petici num 15 voluntria / Peticin num 15 voluntaria


1 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

0 0,1666 0,0000 0,0000 0,1666

3.3

6.2

Petici num 55 voluntria / Peticin num 55 voluntaria

SERVEIS DE RESTAURACI / SERVICIOS DE RESTAURACIN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

0 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

3.3

SERVEIS A LA COMUNITAT / SERVICIOS A LA COMUNIDAD

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13709

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

35,3332

23,0000

21,0000

2,0000

0,0000

1.1.3

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2
0

12,6664

6,3332

6,3332

0,0000

CASTELLN

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,0

1,0

0,0

1.1

1.1.1

1.1.2

99,0000

99,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

52,3332

1.2

52,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

1.1

1.1.1

93,3332

57,0000

57,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

36,3332

1.2

36,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

3.2

3.2

1.1

1.1.1

63,3332

45,0000

45,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

18,3332

1.2

18,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
8,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


6

3.2

59,0832

27,0000

27,0000

0,0000

0,0000

32,0832

18,3332

13,7500

0,0000

1,0

1,0

0,0

0,0

64,4994

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

31,4994

31,4994

0,0000

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

4.1

4.2

4.1

4.2

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

0,8

6,0

0,0

0,0

5,500 0,00 0,000 0,250

5.1

0,8

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

2,700 0,20 0,000 2,500

2,9

5.1

2,9

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

3,000 3,00 0,000 0,000

6.4

6.4

5.1

2,3

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

2,750 0,00 0,000 2,500

6.4
2,2

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,2

5,3

0,9

0,0

6,600 0,00 0,000 1,600

0,00 0,00

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

5,7

2,7

3,0

0,0

1,000 0,00 0,000 1,000

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

2,2

6.5

0,00 0,25

6.5

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

4.3

2,3

6.5

0,00 0,25

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

6,0

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

2 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

PIANO / PIANO

4.1

5.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

2 7,7083 0,0000 2,7083 5,0000

PIANO / PIANO

3.3

4.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

COR / CORO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.3

4.2

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

GUITARRA / GUITARRA

3.3

4.1

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Origen / Origen: 28041081 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE ALCALA DE H / ALCALA DE HENARES PIANO / PIANO
- MADRID
Dest / Destino: 12003857 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA MESTRE TRREGA / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

76,1994

CORNELLES TAUS, JUAN CARLOS

Dest / Destino: 46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA NMERO 2 / VALENCIA

Origen / Origen: 46017912 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA / TORRENT - VALENCIA

77,8832

GARCIA MOTA, RAFAEL CARLOS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03012153 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA JOS ESPADERO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 30011570 CPR MUS CONSERVATORIO DE MSICA NARCISO YEPES / LORCA - MURCIA

78,5332

GALIANA CUBI, MANUELA

Total

PIANO / PIANO

Dest / Destino: 46017912 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA / TORRENT - VALENCIA

3.3

COR / CORO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03014678 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA GUITARRISTA J. / ALACANT - ALICANTE

108,0915

AMAYA MARTINEZ, FRANCISCO

1.1.2

Dest / Destino: 46021861 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA / ONTINYENT - VALENCIA

ORQUESTRA / ORQUESTA

1,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

Origen / Origen: 46017894 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA / CULLERA - VALENCIA

162,2332 151,3332

SILVAJE FERNANDEZ, JOSE LUIS

Total

GUITARRA / GUITARRA

Dest / Destino: 03011094 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA / ELX - ALICANTE

Origen / Origen:

20,1664

MARTINEZ ORTS, CONSTANTINO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 03014678 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA GUITARRISTA J. / ALACANT - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03011094 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA / ELX - ALICANTE

46,8332

PEINADO BROTONS, PATRICIA TERESA

Total

COR / CORO

PROFESSORS DE MSICA I ARTS ESCNIQUES / PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

0,0

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13710

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

45,3332

27,0000

27,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

18,3332

1.2

18,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
7,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

20,9998

10,6666

4,6666

6,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

2,5

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

7,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

16,6664

8,3332

8,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

4,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

12,6664

6,3332

6,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

4,5

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

Dest / Destino: 03012153 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA JOS ESPADERO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

32,3664

VALERO GARCIA, JUAN PABLO

Dest / Destino: 03012153 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA JOS ESPADERO / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen:

34,9664

TORRES CUENCA, JAVIER

Origen / Origen: 46019350 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MSICA M. PREZ SNCH / REQUENA VALENCIA
Dest / Destino: 46020388 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA / VALENCIA

41,1330

MIRALLES BONO, JOSE LUIS

Dest / Destino: 46019350 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MSICA M. PREZ SNCH / REQUENA - VALENCIA

Origen / Origen: 03012153 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA JOS ESPADERO / ALACANT - ALICANTE

43,9332

MARIN MORET, CARLES

Dest / Destino: 46017912 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA / TORRENT - VALENCIA

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,500 0,00 0,000 0,500

4,7

2,7

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

4,2

0,0

0,0

9,900 0,00 2,400 2,500

0,00 0,00

6,0

2,0

0,0 10,300 1,10 1,700 2,500

0,00 0,00

5,3

5,3

0,0

0,0

6,000 0,00 0,000 1,000

0,00 0,00

1,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,2

6,0

0,2

0,0

9,000 1,50 0,000 2,500

0,00 0,00

Petici num 18 voluntria / Peticin num 18 voluntaria

1 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

Petici num 16 voluntria / Peticin num 16 voluntaria

8,0

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

4,2

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

7,4

6.5

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

1 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

PIANO / PIANO

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

1,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PIANO / PIANO

4.2

3 8,4166 0,0000 5,4166 3,0000

PIANO / PIANO

4.1

1 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

3.3

PIANO / PIANO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 03012153 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA JOS ESPADERO / ALACANT - ALICANTE

44,8564

BAARES HERNANDEZ, NOELIA

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 46021691 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA NMERO 2 / VALENCIA

Origen / Origen: 46020388 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA / VALENCIA

68,8332

VALIENTE OCHOA, BELEN

Total

PIANO / PIANO

PROFESSORS DE MSICA I ARTS ESCNIQUES / PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13711

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

39,4994

6,3332

6,3332

ALICANTE

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

33,1662

1.2

33,1662

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Dest / Destino: 03011033 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY / ALCOI - ALICANTE

Origen / Origen:

39,4994

VIDAL MAROTO, LUIS MANUEL

Total
0

3.2
0

3.2.1 3.2.2 3.2.3

FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCI / FOTOGRAFA Y PROCESOS DE REPRODUCCIN

M. DE TALLER D'ARTS PLSTIQUES I DISSENY / M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEO


4

4.1

4.2

4.3

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.3
0,0

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

0,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6.5

0,00 0,00

Adjudicaci d'ofici / Adjudicacin de oficio

5.1

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13712

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

1.1.2

87,3332

63,0000

63,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

24,3332

1.2

24,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

1.1

1.1.1

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

3.2

1.1

1.1.1

1.1.2

20,9998

10,6666

4,6666

6,0000

0,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

3.2

1.1

1.1.1

1.1.2

27,3332

17,0000

15,0000

2,0000

0,0000

1.1.3

10,3332

1.2

10,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

Dest / Destino: 46013232 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY / VALENCIA

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03007194 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEO / ORIHUELA - ALICANTE

44,7079

PASCUAL BERNABEU, INMACULADA

Total

MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY / MATERIALES Y TECNOLOGA: DISEO

3.2

4.1

4.2

4.1

4.2

4.1

4.2

4.1

4.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,000 0,00 0,000 0,000

4,4

5.1

4,1

5.2

0,3

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,100 0,00 0,000 0,100

7,7

5.1

6,0

5.2

1,7

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,650 0,65 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6.5

6.4

6.4

6.4

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

2 9,3747 0,0000 9,3747 0,0000

5.3

MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY / MATERIALES Y TECNOLOGA: DISEO

3.3

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

FOTOGRAFIA / FOTOGRAFA

3.3

5.1

Petici num 2 voluntria / Peticin num 2 voluntaria

4.3

0 0,8332 0,0000 0,8332 0,0000

3.3

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

4.3

DISSENY GRFIC / DISEO GRFICO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

0 16,9166 0,0000 12,9166 4,0000

3.3

DIBUIX TCNIC / DIBUJO TCNICO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12004308 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03007194 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEO / ORIHUELA - ALICANTE

37,3831

ARIAS CENTELLES, JOSE ANTONIO

Total

FOTOGRAFIA / FOTOGRAFA

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Dest / Destino: 12004308 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 03011033 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY / ALCOI - ALICANTE

32,6664

LAVERNIA AMADOR, IGNACIO

Total

DISSENY GRFIC / DISEO GRFICO

Dest / Destino: 03007194 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEO / ORIHUELA - ALICANTE

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 09001785 E. ARTE Y SUPERIOR DIS Y CONS Y REST BIENES C. BU / BURGOS

110,2498

COBOS BEDOYA, JOSE ANTONIO

Total

DIBUIX TCNIC / DIBUJO TCNICO

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ARTS PLSTIQUES I DISSENY / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEO

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13713

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

67,3332

47,0000

45,0000

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

20,3332

1.2

20,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

63,3332

45,0000

45,0000

0,0000

0,0000

18,3332

18,3332

0,0000

0,0000

8,0

7,0

0,0

0,0

3.1

0,0

0,0

1.1

1.1.1

12,9998

6,6666

4,6666

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
2,0

3
0,0

3.1

12,9998

6,6666

1.1

4,6666

1.1.1

2,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

6,3332

1.2

6,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1

1.1

1.1.1

31,3332

19,0000

15,0000

4,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

12,3332

1.2

12,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

22,0000

12,0000

8,0000

4,0000

0,0000

10,0000

10,0000

0,0000

0,0000

0 10,0

16,6664

8,3332

8,3332

ALICANTE

0,0000

0,0000

8,3332

8,3332

0,0000

0,0000

Dest / Destino: 03018295 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / ELDA - ALICANTE

Origen / Origen:

30,7664

MIRETE MARTINEZ, MANUEL FRANCISCO


3,0

Dest / Destino: 03016161 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 03018295 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / ELDA - ALICANTE

44,3500

PALAZON SPECKENS, CRISTINA

Dest / Destino: 46018394 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / GANDIA - VALENCIA

Origen / Origen: 03016161 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / BENIDORM - ALICANTE

54,4832

FRANCO TORRES, MARIA ROSA

Total

FRANCS / FRANCS

Dest / Destino: 46013220 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / VALENCIA

0,0

2,0

0,0

3.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 28034431 E.O.I. DE MADRID-JESUS MAESTRO / MADRID-CHAMBERI - MADRID

12,9998

HO , WAI FONG

Total

XINS / CHINO

Dest / Destino: 03012359 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / ELX - ALICANTE

Origen / Origen: 30009757 EOI ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE MURCIA / MURCIA

19,9664

CLIMENT ROMA, M CARMEN

Total

RAB / RABE

Dest / Destino: 03012359 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / ELX - ALICANTE

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Origen / Origen: 07012834 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES D'INCA / INCA - BALEARES (ISLAS)

96,4162

ALBERO CORTES, ROSER

Dest / Destino: 46013220 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / VALENCIA

Origen / Origen: 46018394 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / GANDIA - VALENCIA

105,2498

BARTOLOME CORTES, SUSANA

Total

ALEMANY / ALEMN

3.2

3.2

3.2

3.2

4.1

4.1

4.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

5.1

6,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

1,8

5.1

1,8

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,000 0,00 0,000 0,000

6.4

6.4

5.1

0,0

5.2

0,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

0,000 0,00 0,000 0,000

6.4
5,2

2,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,350 0,20 0,000 0,150

0,00 0,00

3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,100 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

Petici num 5 voluntria / Peticin num 5 voluntaria

6,0

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

7,2

6.5

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

8 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

FRANCS / FRANCS

4.2

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

0 11,0000 0,0000 10,0000 1,0000

FRANCS / FRANCS

3.3

4.2

5.1

Petici num 33 voluntria / Peticin num 33 voluntaria

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

XINS / CHINO

3.3

4.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

2 3,1666 0,0000 0,0000 3,1666

3.3

4.2

8 14,0830 0,0000 12,0830 2,0000

RAB / RABE

3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1

ALEMANY / ALEMN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

7 19,9166 0,0000 17,9166 2,0000

3.3

ALEMANY / ALEMN

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ESCOLES D'IDIOMES / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

0,1

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

6.6

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13714

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

64,1666

21,0000

21,0000

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

43,1666

1.2

40,1666

1.2.1
3,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3
0

2
0,0

3
0,0

3.1
0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4


0

3.2

47,8332

29,0000

27,0000

2,0000

0,0000

18,8332

14,3332

4,5000

0,0000

7,0

0,0

0,0

0,0

50,8332

29,0000

27,0000

2,0000

0,0000

21,8332

14,3332

7,5000

0,0000

4,0

0,0

0,0

0,0

12,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

9,0

20,6664

10,3332

2,3332

8,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

8,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,6664

10,3332

2,3332

8,0000

0,0000

10,3332

10,3332

0,0000

0,0000

3,0

0,0

12,6664

6,3332

6,3332

VALENCIA

0,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

19,1664

4,3332

4,3332

0,0000

CASTELLN

0,0000

14,8332

4,3332

10,5000

0,0000

6,0

12,6664

6,3332

2,3332

4,0000

0,0000

6,3332

6,3332

0,0000

0,0000

7,0

3,0

0,0

Dest / Destino: 03015579 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / TORREVIEJA - ALICANTE

Origen / Origen: 02004355 Eoi Conde de Floridablanca / Hellin - ALBACETE

35,6826

VALERO RUIZ, ADRIANA

Dest / Destino: 03016161 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen:

36,0664

VALLS CALERO, MARIA DEL CARMEN

0,0

0,0

3,0

0,0

Dest / Destino: 12004311 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen:

37,9330

LABADIE GONZALEZ, LAURA

Dest / Destino: 03017825 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / ALCOI - ALICANTE

Origen / Origen: 03015579 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / TORREVIEJA - ALICANTE

39,7364

GARCIA MARTINEZ, MARIA PILAR

Dest / Destino: 12004311 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

Origen / Origen: 03017825 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / ALCOI - ALICANTE

42,3664

GARCIA HERRAEZ, ANA ISABEL

Dest / Destino: 03011136 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 03016161 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / BENIDORM - ALICANTE

43,7494

GILLEN , PAULINE MARY

Dest / Destino: 46013220 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / VALENCIA

Origen / Origen: 12004311 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

68,8332

DE BENITO LLOPIS, CRISTINA

Dest / Destino: 46013220 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / VALENCIA

Origen / Origen: 12004311 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / CASTELL DE LA PLANA - CASTELLN

69,9998

RAMOS BENEDITO, ALFREDO

Dest / Destino: 46013220 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / VALENCIA

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

6.1

6.2

6.3

6.4

2,1

2,1

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6,0

6,0

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

6,0

5,1

0,9

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

9,0

6,0

3,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

8,7

6,0

2,7

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6,0

0,0

0,0

5,070 0,07 0,000 0,000

0,00 0,00

6,0

3,0

0,0

5,100 0,10 0,000 0,000

0,00 0,00

5,9

5,9

0,0

0,0

5,000 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00

4 3,6662 0,0000 0,8332 2,8330

6,6

6,0

0,6

0,0

5,750 0,00 0,750 0,000

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Petici num 8 voluntria / Peticin num 8 voluntaria

9,0

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

6,0

6.5

0,00 0,00

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

8 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ANGLS / INGLS

Petici num 3 voluntria / Peticin num 3 voluntaria

3 5,0000 0,0000 0,0000 5,0000

ANGLS / INGLS

5.3

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ANGLS / INGLS

5.2

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

9 8,0830 0,0000 7,0830 1,0000

ANGLS / INGLS

5.1

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000

ANGLS / INGLS

Petici num 1 voluntria / Peticin num 1 voluntaria

4.3

7 4,1666 0,0000 0,0000 4,1666

ANGLS / INGLS

4.2

0 20,0000 28,0000 0,0000 0,0000

3.3

ANGLS / INGLS

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Origen / Origen: 35008381 EOI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / Las Palmas de Gran Canaria - PALMAS (LAS)

86,2666

KUEHN COLE, JUAN NOYES

Total

ANGLS / INGLS

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ESCOLES D'IDIOMES / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13715

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS 2012 - 2013 / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2012 - 2013

1.1

1.1.1

14,1664

6,3332

6,3332

VALENCIA

0,0000

1.1.2

0,0000

1.1.3

7,8332

1.2

6,3332

1.2.1
1,5000

1.2.2
0,0000

1.2.3

1.1

1.1.1

1.1.2

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

1.1.3

2,3332

1.2

2,3332

1.2.1
0,0000

1.2.2
0,0000

1.2.3

4,6664

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

2,3332

2,3332

0,0000

0,0000

0 10,0

3,0

0,0

3.1

0,0

3.1

Dest / Destino: 03016161 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / BENIDORM - ALICANTE

Origen / Origen: 04700181 E.O.I. Paseo de la Caridad, 125- Finca Santa Isabe / Almera

19,8330

GRAU COLOMER, TERESA

6,0

0 10,0

Dest / Destino: 03011136 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / ALACANT - ALICANTE

Origen / Origen: 41008258 E.O.I. Avda. Doctor Fedriani, 21 / Sevilla

21,9830

SANZ CARMONA, ANTONIO JESUS

Total

ITALI / ITALIANO

Dest / Destino: 03017825 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES / ALCOI - ALICANTE

Origen / Origen:

35,3330

LOZANO ALBERICH, SANDRA

Total

ANGLS / INGLS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

1,0

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

0,0

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

3.2
0

4.1

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

5.1

6,0

5.2

3,0

5.3

0,0

6.1

6.2

6.3

5,000 0,00 0,000 0,000

6.4

5,3

0,6

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

4,0

4,0

0,0

0,0

0,000 0,00 0,000 0,000

6.5
0,00 0,00

0,00 0,00

Petici num 7 voluntria / Peticin num 7 voluntaria

5,9

6.5

0,00 0,00

Petici num 6 voluntria / Peticin num 6 voluntaria

4.3

9,0

Petici num 9 voluntria / Peticin num 9 voluntaria

4.3

5 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

ITALI / ITALIANO

4.2

5 1,4166 0,0000 0,4166 1,0000

3.3

6 1,1666 0,0000 0,0000 1,1666

3.3

ITALI / ITALIANO

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.1 3.2.2 3.2.3

PROFESSORS I CATEDRTICS D'ESCOLES D'IDIOMES / PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

0,0

0,0

6.6

0,0

6.6

RESOLUCI DEFINITIVA - RELACI DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT DEST / RESOLUCIN DEFINITIVA - RELACIN DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO DESTINO

6.7

6.7

Num. 7023 / 14.05.2013

13716

Num. 7023 / 14.05.2013

13717

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA


Y OTROS CUERPOS

RELACI DEFINITIVA DE PARTICIPANTS EXCLOSOS / RELACIN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES EXCLUIDOS


PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA
ANAYA PEREZ, MARIA CARMEN

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

BLAY TORRENT, GONZALO

Exls - Jubilaci
Excluido - Jubilacin

BONET BORRAS, JUAN LEANDRO

Exls - Jubilaci
Excluido - Jubilacin

BORRAS CAMILLERI, MARIA TERESA

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

DURA BALLESTER, JUAN RAMON

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

ESTEVAN DIAZ, MARIA ANA

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

ESTEVE ARIO, FORTUNATO

Excls - Falta de firma


Excluido - Falta de firma

GARCIA MARTINEZ, JUAN JOSE

Excls - Falta de firma


Excluido - Falta de firma

GOMEZ MARTINEZ, PILAR

Exls - Jubilaci
Excluido - Jubilacin

GONZALVEZ PIERA, MNUEL JAVIER

Excls - Instncia incompleta


Excluido - Instancia incompleta

GUTIERREZ TAGARRO, LUIS FERNANDO

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

HENRIQUES LOPEZ, ELISABETH

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

LOPEZ PIQUE, EMILI

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

LOPEZ VERDU, MARIA TRINIDAD

Excls - Falta de firma


Excluido - Falta de firma

MARGAIX FORNER, JAVIER

Excls - Instncia fora de termini


Excluido - Instancia fuera de plazo

MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO J.

Exls - Jubilaci
Excluido - Jubilacin

PALOMAR ABASCAL, JUAN CARLOS

Excls - Falta de firma


Excluido - Falta de firma

PASTOR BELDA, JAIME

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

PUIG MARCH, ALEJANDRO

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

Num. 7023 / 14.05.2013

13718

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA


Y OTROS CUERPOS

RELACI DEFINITIVA DE PARTICIPANTS EXCLOSOS / RELACIN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES EXCLUIDOS


PROFESSORS I CATEDRTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
PROFESORES Y CATEDRTICOS DE ENSEANZA SECUNDARIA
PUIGCERVER HURTADO, M JOSE

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

SOLER BELDA, SILVIA

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

SORIANO MARTI, JAVIER

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

PROFESSORS TCNICS DE F.P.


PROFESORES TECNICOS DE F.P.
BOIX MARTINEZ, FRANCISCO JOSE

Excls - Falta de firma


Excluido - Falta de firma

CASTELLO TORMO, ANGEL

Exls - Jubilaci
Excluido - Jubilacin

PROFESSORS DE MSICA I ARTS ESCNIQUES


PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS
PEREZ PEREZ, SERGIO

Excls - Dest definitiu l'any anterior


Excluido - Destino definitivo en el Ao Anterior

Num. 7023 / 14.05.2013

13719

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
ACEBES ALCOBA, MIRIAM
ACEVEDO ALBERTOS, AMAYA
ADELANTADO APARICIO, MARIA ELENA
AGUILAR PIQUER, M.CARMEN
AGULLO LOZANO, M TERESA
AGULLO MARCOS, IRINA
ALABADI ZAPATER, JAVIER
ALAMAR PARDO, SONIA AIXA
ALBERCA PALOP, ROSARIO
ALBERT TORMO, JOSE VICENTE
ALBERTO HOMS, M CRISTINA
ALBIACH MARTI, JAVIER
ALCON RUBIO, EMILIO
ALDAZ OSHEE, MARIA LUISA
ALFONSO ESCUDER, PILAR
ALONSO ANTON, MARIA DEL CARME
ALONSO VALDES, VICENTE
ALVADO ZARAGOZI, ISABEL
ALVAREZ ALONSO, LUCIA
AMOROS CLIMENT, M CARMEN
ANASTASIO RAMON, M JOSE
ANDICOECHEA ANCHUSTEGUI, CAROLINA
ANSUATEGUI ROCA, JOSEFINA
ANTON GOMIS, JOSE LUIS
ANTON JORNET, JORGE JOSE MARIA
APARICIO CORTS, MARIOLA
APARISI CANET, MARIA AMPARO
ARANDA LOPEZ, MARIA CARMEN
ARIAS CENTELLES, SUSANA
ARIZA JIMENEZ, ANGEL LUIS
ARNAU RIPOLLES, MANUEL
ARRIZABALAGA LAFUENTE, IGNACIO
ARROYO GARCIA, JORGE FRANCISCO
ASENJO HERRAEZ, ISABEL MARI
ASSO TERCERO, M DEL MAR
AVILA AGUILAR, MIGUEL ANGEL
BADIA ULL, JUAN
BAGAN GORRIZ, TERESA
BALAGUER HARO, MIGUEL ANGEL
BALLESTER SORRIBES, J. MANUEL
BAOS MARQUEZ, PEDRO JOSE
BARAJAS MARTINEZ, BERNARDO
BARBERA BORRAS, LAURA
BELLIDO FABRA, MARIA ROSARIO
BELLIDO RAMOS, ALEJANDRO

Num. 7023 / 14.05.2013

13720

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
BELLVER RODRIGO, JOSE IGNACIO
BELLVER SANCHIS, CONCEPCION
BENEYTO SILVESTRE, MARIA ISABEL
BERBEGAL PEREZ, ROBERTO
BERNABE MARTINEZ, REMEDIOS
BERNAL CARBALLA, LUISA
BESES MIGUEL, MARIA TERESA
BISQUERT CARDONA, CRISTOFOL
BLANQUER CERDA, HERMINIA BEGOA
BLAY SORIANO, MARIA AMPARO
BODI BENEITO, ROSA ISABEL
BOIX TAPIA, M CARMEN
BORRAS ROCHER, FRANCISCO JAVIER
BOSCH NAVARRO, MARIA DOLORES
BRAVO BEATO, JOSE JUAN
BROCAL GOMIS, MARIA ELISABET
BROTONS NAVARRO, JOAQUIN ENRIQUE
BRU SANSANO, JAUME L
BUENO CARRASCO, PILAR
BUENO VARGAS, MARIA JOSE
BUSTAMANTE GARCA, ELISEO
CABALLER CABALLER, MARIA REYES
CABEDO REVERTER, MIQUEL
CABRERIZO ANTON, JESUS MANUEL
CALABUIG GOMEZ, PABLO
CAMARASA SABATER, M ISABEL
CANDELA HIDALGO, JAVIER E.
CANET LANGA, M CARMEN
CANTO ALEMANY, JOAN BAPTISTA
CANTO GARCIA, JOSE MIGUEL
CAAMAS SOLER, M CONSUELO
CARAVACA GARCIA, MARIA JOSEP
CRCEL GARCA, JOS MARA
CARDONA SANCHEZ, M OLGA
CARPENA NAVARRO, ANA M
CARPIO COSTA, MIREYA
CARRASCO LLOPIS, NATIVIDAD I.
CARREGUI MARTINEZ, CARMEN LAURA
CARRERO PEREZ, LUIS MARIA
CARRILLO GARCIA, M DEL MAR
CARRILLOS CANTO, JAVIER
CARRON AMORES, JUAN CARLOS
CASANOVA COLLANTES, FRANCISCO JAVIER
CASARES RIVAS, NILO MANUEL
CASELLES DIEGO, ROSA MARIA

Num. 7023 / 14.05.2013

13721

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
CASTEDO SANZ, MARIA SOLEDAD
CASTILLO CALIXTO, VICTORIA
CATALA CONCA, GINES
CATALA GONZALEZ, ESTHER ALICIA
CATAL MORTE, FCO. JAVIER
CAVERO ORDOO, MARIA SOCORRO
CENTELLES BADENES, GUILLERMO
CERVERA ALIAGA, MARIA TERESA
CHAFER SOLER, DEMELSA
CHAVES LATORRE, ADELA
CINOS COPE, AMPARO
CLIMENT ESCANDELL, OFELIA
CLIMENT MARTINEZ, CLAUDINA
CONCA FERRUS, ANTONIO
CORDOBA CARO, ANTONIO ALBERTO
CORTS PEREZ, AMPARO
CRESPO LAJARA, VICTORIA
CRESPO MOYA, JOSE MANUEL
CUTILLAS GARRIDO, MARIA DEL PILAR
DE SOIGNIE FERNANDEZ, M. ASUNCION
DEL BARCO GUTIERREZ-ZORRILLA, JOSE IGNACIO
DEL CACHO SANZ, ADOLFO
DELGADO CHAPARRO, MARIA BELEN
DIEGO BLANCO, FERNANDO
DOBON DIAZ, NURIA
DOATE LARA, PILAR
DURA SOMEO, JOAQUIN
DURBAN OLIVER, JOSEFINA
EPIFANIO ESTEVE, JOAQUIN
ESCLUSA GONZALEZ, FELIX
ESCRIVA SENDRA, JOSEP
ESPARZA GARCIA, MIRIAM
ESPERANZA GARCIA, GUSTAVO ADOLFO
ESPINOSA MALEA, JOSE MANUEL
ESTEBAN ALCANTARA, RODOLFO
ESTRADA PADILLA, FRANCISCO
EXPOSITO PUENTE, JESUS
FABADO BARRES, M ANGELES
FALOMIR PALAU, SONIA
FELICI COLOMER, VICENTE RAMON
FELIPE LOPEZ, CONCEPCION
FENOLL FERRER, MARIA DEL PINO
FENOLLOSA NOVELLA, JOAQUIN
FERNANDEZ CARCELLER, LAIA
FERNANDEZ DE VELASCO SANZ, MARIA ISABEL

Num. 7023 / 14.05.2013

13722

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
FERNANDEZ GARCIA, ERNESTO
FERNANDEZ IRANZO, JOSE MANUEL
FERRANDO CARPI, INMACULADA GEMMA
FERRANDO COMPANY, SARA
FERRANDO DONET, VICTOR VICENTE
FERRER SUER, ISMAEL
FERRERO PERAL, M ADORACION
FIDALGO SESMA, MARIA LUISA
FONTELLES HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
FORCADA BAGANT, MARIA TERESA
FRANCES CALAFAT, MARIA LUISA
FRASES PORTOLES, ANA MARIA
FRIAS FERRER, ANGEL JOSE
FUENTES MONSONIS, VICENTE
FUENTES NOGUERA, ANTONIO
FUSTER SEBASTIA, BORJA
GADEA SANCHO, MARIA TERESA
GALAN RAMS, VICENT FRANCESC
GALIANA LLOPIS, FRANCISCO JAVIER
GARCERAN CALATAYUD, MARIA JOSE
GARCIA DOMENECH, EVARISTO
GARCIA GARCIA, JOSEFA
GARCIA GARCIA, MARIA FRANCISCA
GARCIA GIMENEZ, M AVELINA
GARCIA HERNANDEZ, FRANCISCO
GARCIA JIMENEZ, MARINA ROSARIO
GARCIA LOPEZ, JUANA MARIA
GARCIA MESTRE, ISABEL
GARCIA MOLINA, LUIS
GARCIA PASTOR, ROMAN
GARCIA PAVIA, FRANCISCO JAVI
GARCIA RODRIGUEZ, MONTSERRAT
GARCIA SANZ, ROSA RAQUEL
GARCIA SOLER, VICENTE JOSE
GARCIA VILA, PILAR
GARRIDO CASTILLO, FRANCISCO
GARRIDO ESCUDERO, MARIA EUGENIA
GARROTE GONZALEZ, ROSA MARIA
GAVILAN MARTINEZ, MARIA ELIZABETH
GIMENEZ GINER, MANUEL
GIMENEZ LILLO, RAMON JOSE
GIMENO FERRER, CARLOS
GIMENO LILLO, DESAMPARADOS
GISBERT MENA, ROSA MARIA
GOMEZ LOPEZ, MARTIN ALEJANDRO

Num. 7023 / 14.05.2013

13723

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
GONZALEZ LUCAS, MARIA DOLORES
GONZALEZ MORENO, MARIA ELENA
GONZALEZ MORIIGO, JOSE JUAN
GONZALEZ PILON, ESTEFANIA
GORRIZ CAMARASA, EMILIO
GRAS ROSELLO, AMPARO
GRAU GRAU, ENRIC
GRAU RODRIGO, TEODOR JOSEP
GREGORIO RENOVELL, ANTONIO
GUALDA GOMEZ, CLARA EUGENIA
GUERRERO DIAZ, GINES
GUERRERO HARO, GRACIA
GUZMAN MONTESINOS, JUAN JOSE
HERNANDEZ CAMPANO, OSCAR
HERNANDEZ NAVARRO, ISABEL
HERNANDEZ SANCHEZ, NORBERTO JOSE
HERNANDEZ VIDAL, SALVADOR
HERRAIZ GARROTE, MARIA
HERRERA ALBARRACIN, JUAN JESUS
HERRERO ESCUTIA, NATIVIDAD
HOYAS RECIO, LUCIA DE LOS ANGELES
IBAEZ BLASCO, MARIA PILAR
IBOR MARTINEZ, MARIA AMPARO
INSA PONCE DE LEON, ENRIQUE VICENTE
JIMENEZ FERNANDEZ, M TERESA
JIMENEZ GONZALEZ, M SONSOLES
JIMENEZ GONZALEZ, MARTA
JOHANSSON MARTINEZ, RAUL PEDRO
JORDA GILABERT, MARIA DESEMPARATS
JORDAN TORTAJADA, AMPARO
JOVER PEIRO, GONZALO
JUAN RAJADEL, MARIA ISABEL
JUAN SANCHIS, JULIA MARIA
JULIA SOLER, ANTONIO
JURADO MARCHORI, MARIA NIEVES
LACUESTA MELERO, VALENTIN
LARA CAMBRONERO, M PAULA
LEIVA BUENO, FRANCISCA
LERCH , MARTIN SEVERIN
LIGERO CALVETE, PASCUAL ANTONIO
LLADRO JULIA, FRANCISCO JOSE
LLOPIS RODRIGO, MARIA JOSEP
LLOPIS TORMO, PAULA
LLORENS SIGNES, FELIX
LLORET LLORET, GINES

Num. 7023 / 14.05.2013

13724

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
LLORET MELIS, ANTONIO
LLUPART BIOSCA, NURIA
LOPEZ ARENAS, GERMAN GERARDO
LOPEZ AZORIN, MARIA PILAR
LOPEZ DE LUZ, MARIA JOSE
LOPEZ JUAN, ROSA MARIA
LOPEZ MAAS, ENCARNACION
LOPEZ MARTINEZ, MARIA ESTHER
LOPEZ PINA, FEDERICO
LOPEZ VAZQUEZ, MARIA PILAR
LORENTE CALDERON, MARIA MILAGRO
LORENTE PEREZ, JOAQUIN ALEJANDRO
LORENZO GARCIA, MARIA CONCE
LORIENTE LARDIES, OSCAR
LOZANO MARTINEZ, JULIA
LOZANO VALENCIA, ANGEL
LUAA CABAL, ALEJANDRO ANTONIO
LUJAN GARCIA, VICENTE CELSO
LUQUE CASTILLEJOS, SARA
MACIAN GIL, RAQUEL PILAR
MADRIGAL GARCIA, JUAN FRANCISCO
MAHIQUES FORNES, VICENTE
MANFREDA DOMINGUEZ, MARIA CRISTINA
MAROTO MOCHALES, M PILAR
MARQUEZ NAVARRO, PASCUAL FRANCISCO
MARQUEZ RODRIGUEZ, NOELIA
MARTI ESCOBAR, JOAN BAPTISTA
MARTI GARCIA, EMILIA M.
MARTI HERNANDEZ, M SONIA
MARTI MUS, PALOMA
MARTI PUCHALT, OSCAR
MARTIN SANCHEZ, TOMAS ANGEL
MARTINEZ CANDELA, MARIA
MARTINEZ CARRASCO, JOSE PEDRO
MARTINEZ CAVA, OLGA M
MARTINEZ DELGADO, M VICTORIA
MARTINEZ GRAU, MONICA
MARTINEZ LOPEZ, MARIA ISABEL
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES
MARTINEZ MAS, GEMMA
MARTINEZ MEDINA, MATIAS
MARTINEZ MOLINA, M TERESA
MARTINEZ MOYA, MARIA TERESA
MARTINEZ RICO, MIGUEL
MARTINEZ SANCHEZ, JESUS ALBERTO

Num. 7023 / 14.05.2013

13725

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
MARTINEZ SANCHIS, RAQUEL
MAS HERNANDEZ, M DOLORES
MASCARELL MASCARELL, PAU
MASCARELL PUIG, TERESA
MATEU SEGARRA, M. ISABEL
MATOSES LOPEZ, MARIA ANGELES
MECA GONZALEZ, JESUS
MIRA FRANCO, ANTONIO
MIRA SANCHEZ, ROSARIO
MIRANDA GARCIA, M JESUS
MIRANDA LOPEZ, MARIA ANGUSTIAS
MOLINA RUBIO, JORGE
MOLINER MUOZ, VICENTE
MONSOLIU CUTANDA, ALICIA
MONTAGUD CHORNET, M. AMPARO
MONTALVA LOPEZ, ANA BELEN
MONTERO NAVARRO, MARIA CRISTINA
MONTESINOS FUSTER, ESTEBAN
MONTON ARCHELA, CARLOS
MONZO INFANTES, CONCEPCION
MORA MARTINEZ, MANUEL
MORANT GINESTAR, VICENTE
MORENO CARBO, GERMAN
MORENO DOMENE, MARIA DE LAS MERCEDES
MORENO RODRIGUEZ, OLGA MARIA
MORIS CERVERA, AMALIA TRINIDAD
MOROS ROSO, ROSA MARIA
MOYA TORRENTE, JOSE V.
MOYANO VIDA, MARIA CATALINA
MUNERA MARTINEZ, JOSEFA
MUOZ PINTO, DANIEL
MUOZ PINTO, DANIEL
NADAL HORTOLA, ROSA MARIA
NARVARTE RECARTE, RICARDO
NAVAL SENDRA, NURIA
NAVALON SANCHEZ, AGUSTIN FERNANDO
NAVALON SANCHEZ, MATILDE
NAVARRO FURIO, FRANCISCO
NAVARRO HERRERO, SANTIAGO
NAVARRO SEMPERE, GUADALUPE
NEBOT NAVARRO, JOAQUIM
NICLOS CAMARASA, JOAN BTA
OLBA RALLO, AMPARO
OLMOS MORENO, CAMILA
ORENGA MONLLEO, CARLOS

Num. 7023 / 14.05.2013

13726

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
ORENGO CONTRERAS, ANTONI
ORIOLA MUOZ, BARBARA
ORQUIN NAVARRO, ANTONIA
ORQUIN RUBIO, RAMON JAIME
ORTEGA LLAVADOR, FCO. JAVIER
ORTEGA SANCHEZ, EDUARDO JOSE
ORTIN MOROS, JOSE M.
ORTIZ PACHES, SUSANA
OYARZABAL ANSA, CARMEN
PACHES GARCIA, ALFREDO
PALACIOS FRANCO, JUANA
PALLAS MAGRANER, JULIO
PALMI PEREZ, ESTELA
PAREDES ORTIZ, JESUS
PARIS SOLDEVILA, MARIA DOLORS
PARRA ARLANDIS, JOSE MIGUEL
PARRA FERNANDEZ, ESTER
PARREO GORDILLO, MARIA BELEN
PASCUAL BRIONES, ROSA ANGELES
PASCUAL CRESPO, OSCAR
PASTOR BECERRA, BEATRIZ
PASTOR BIOT, MARIA VICTORIA
PASTOR RUIZ, M. AMPARO
PASTOR RUIZ, NURIA
PEDRON PONS, MILAGROS
PEIRO ALVAREZ, JOSE MARIA
PEIRO SIGNES, ANGEL
PELAEZ MUOZ, MARIA DEL PILAR
PELLICER ALONSO, OLGA
PELLICER MARCO, M CARMEN
PENALVA MUOZ, PAULA
PEREZ ASENSIO, JORGE
PEREZ BADENES, JOAQUIN
PEREZ BOTELLA, M. IRENE
PEREZ CARPENA, MARIA DEL CARMEN
PEREZ FERRANDO, LUIS
PEREZ GUTIERREZ, CARMEN ANGELES
PEREZ MARTI, M JOSE
PEREZ MARTINEZ, EMILIO
PEREZ SEVILA, ANTONIA URSULA
PERIS SERVA, VICTOR MANUEL
PEY IVARS, JAIME
PLANES MARTINEZ, JOSE
POLO TORIBIO, M ESTHER
PONCE CATALA, MARIA TERESA

Num. 7023 / 14.05.2013

13727

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
PONT CANDELA, VICTORIA
PRIETO SOLVES, GEMMA
PUERTES TORRENT, CONSUELO
QUILES MARTINEZ, ANTONIO
QUIROS MARIN, ALBERTO
RADAL VICEDO, RICARDO ANTONIO
RAGA BENEDICTO, MARIA DEL CARMEN
RAMIREZ PERONA, ANTONIA
RECIO CASTAO, GABRIELA
REINES CLERIGUES, FRANCISCO
REQUENA MARIN, ANA
RICARTE AMOROS, CRISTINA
RIPOLL MUOZ, FRANCISCO JOSE
RIPOLL PALAO, JUANA MARIA
RIUS PEREZ, JOSE VICENTE
ROBLES MESEGUER, ANTONIA
ROCA MARIN, SANTIAGO
RODENAS MATEO, CONCEPCION
RODRIGO INGRESA, MARGARITA
RODRIGUEZ ALCARAZ, MARIA MERCEDES
RODRIGUEZ CARRILLO, ANA MARIA
RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER
RODRIGUEZ VILLAR, ANIBAL
ROGER MONTESINOS, FRANCISCA
ROGER MONTESINOS, JOSE MIGUEL
ROSELLO FERRANDO, HERMINIA
ROZALEN PUIG PUIG, MARIA BEGOA
RUBIO CANO, PERE
RUIZ PREZ, FRANCISCA DE ASIS
RUTEA LOPEZ, MONICA
SAEZ LOPEZ, M REYES
SAIZ LLOPIS, LUIS SEVERIANO
SALINAS OTERO, GRACIA JULIANA
SALINERO TERCEO, M YOLANDA
SALORT GILABERT, MARIA EUGENIA
SALVA MONFORT, JOAN
SALVA MONFORT, JULIA
SALVADOR CONTRERAS, ALICIA
SALVADOR PRADES, MARGARITA
SANCHEZ BOIX, VICTORIA
SANCHEZ BUSTILLO, OSCAR JOSE
SANCHEZ CORONADO, JORGE
SANCHEZ DE ROJAS NOGUERA, MARIA JOSE
SANCHEZ MENA, JULIA

Num. 7023 / 14.05.2013

13728

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO
Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.
Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN
SANCHEZ-ROJAS SERRANO, FRANCISCO
SANFELIX GOZALVEZ, MARIA GISELA
SANJUAN JUAN, CRISTINA
SANTACRUZ PRIETO, ISABEL
SANTARROMANA ESPAA, MARIA GRACIA
SANTES VALERA, SERGIO
SANTOS CAAMARES, RAQUEL
SARRION ALCANTARILLA, ANA MARIA
SARRION PIQUERAS, MARIE ANGE
SAVALL ALEMANY, FRANCISCO
SEGUI CHILET, JOSE FRANCISCO
SEMPERE CALATAYUD, VICENTE
SEMPERE GOMIS, ANTONI FRANCESC
SENTANDREU GALLEGO, FREDERIC
SEPULVEDA MARTINEZ, JUAN PEDRO
SERNA LOPEZ, FRANCISCO
SERRA TORNER, JUAN VICENTE
SERRANO SALCEDO, ARMANDO
SILVESTRE CAPILLA, FERMIN
SIMEON CARBONELL, ELVIRA
SINTES MARCO, BARTOLOME
SOLER MIRA, ANDRES DANIEL
SORIANO MAYA, MARIA LUISA
SORIANO TORTAJADA, VICENT
SUAREZ NAVARRO, MARIA LUZ
TALAMANTES GOMEZ, MARIA LUISA
TEJADA MARTINEZ, EUGENIA ANGELA
TEJADO CHAMORRO, M AZUCENA
TOLEDO GARCIA, FRANCISCO MANUEL
TOMAS ASINS, LUTGARDA
TORMO BADENES, JOSE LUIS
TORRECABOTA GORDERO, JULIA
TORREGROSA MARCH, VICENTE FERNANDO
TORREO CALATAYUD, MARIANO
TORRES RUBIO, MARA MERCEDES
TRULL DOMINGUEZ, OSCAR
TUBAU NAVARRA, EDUARDO
TUDELA CUENCA, JOSE IGNACIO
TUR PERIS, EMPAR
VAELLO REOS, TERESA
VALDES FRANCES, JOSE VICENTE
VALERA EXPOSITO, GRACIA ALICIA
VALLE SANCHEZ, JOAQUIN
VAZQUEZ SERRANO, M PILAR

Num. 7023 / 14.05.2013

13729

CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDRIA I ALTRES COSSOS / CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPO

Concursants que no continuen en el procs per no haver realitzat peticions voluntries.


Concursantes que no continan en el proceso por no haber realizado peticiones voluntarias.
VELAZQUEZ VALERO, M. ROSARIO
VELEZ GARCIA, MARIA BEGOA
VELEZ LATORRE, JOAQUIN
VELLO VITORIA, MARIA ANTONIA
VICENTE GUEVARA, JAVIER
VICENTE MORENO, JAVIER
VILAPLANA RIPOLL, GEMMA
VILATA SANTAMARIA, MARIA ANGELES
VILATA SANTAMARIA, RAQUEL
VILLAPLANA VECINA, CEFERINO JAVIER
VILLAR CASTILLO, M MERCEDES
VILLEN CARRASCO, ALFONSO
VINAGRE PARRA, MARIA CARMEN
VIVO MAEZ, CRISTINA
ZAMORA BONACHELA, RAFAEL