P. 1
Dariche

Dariche

5.0

|Views: 1,036|Likes:
Published by nooravi
Veeje nameyeh Dareeche Az Doctor Shirin Noovrai darbareyeh ravanshenasi, khanevadeh, farzandazan, sher, ketab, khabarhayeh no, behdasht va salamat.

I am a Licensed Clinical Psychologist who works with Adults, Elderly and Children.

Individual, parents & couples.
Educational & psychological testing, hypnotherapy.
Biofeedback, EEG, EMDR.

818-344-6818
www.Nooravi.com
Veeje nameyeh Dareeche Az Doctor Shirin Noovrai darbareyeh ravanshenasi, khanevadeh, farzandazan, sher, ketab, khabarhayeh no, behdasht va salamat.

I am a Licensed Clinical Psychologist who works with Adults, Elderly and Children.

Individual, parents & couples.
Educational & psychological testing, hypnotherapy.
Biofeedback, EEG, EMDR.

818-344-6818
www.Nooravi.com

More info:

Published by: nooravi on Jun 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

دوخ یاه یهگآ شرافس یارب

دیریگب سامت ام اب
818-344-6818
شورس ارهز مناخ 818-339-8766
zahrasoroush@gmail.com
4 /لوا نخس
5 /يگدنز يارب طخ هدزيس
6 /سیونب روطنیا ار تفادها
8 /ناسنا هاگآدوخ هب یجیردت دورو
10 /سانشناور ات راگزومآ
12 /میريگب دای ميهاوخ یم
13 /میرگنب هداس
16 /مهافت ات ضراعت زا
18 /نم نابرهم رسمه
20 /یشاب تملس ات دنخب
24 /راذگب مارتحا تنامشچ هب
28 /ییابیز هب لیامت مهبم ليم
30 /ايند رد ییابیز لمع راد دروکر
32 /یگداس نيمه هب
34 /هشوخ شلاح نم لد
36 /راد هگن باداش ار تدوخ
38 /هرهچ رازه یراميب
39 /هتسب هریاد کی
40 /ینومروه للتخا کی
42 /ییابیز زا رتارف یزيچ
43 /یرادراب نارود ینيماتیو یاه لمکم
44 /همه یارب یشزرو کيبوریا
48 /نتشون و وت قشع یارب ییاج
50 /یسراف یاه هژاو
51 /نورد زا گرم؛دايتعا
56 /وربآ مان هب ییلاک
57 /نيمساج یارب یريگيهام
58 /ردام زور
هچیرد همان هژیو
یورون نیریش رتکد
و یراتساریو ،یروآدرگ رد ارم هک ینازیزع یمامت زا ناوارف ساپس اب
دنداد یرای همان هژیو نیا یحارط
نینچ ندومیپ ه�ب ارم ادتبا زا ه�چنآ دیآ ی�م رظن هب
ق�شع ،یرگید ی هنیزگ ره زا شیب ت�شاداو یهار
نتخومآ هب ل�یامت و هداوناخ ه�ب داقتعا ،ناکدو�ک هب
یهد لک�ش و شرورپ تهج رد یگدنز یاه ترا�هم
دوخ راک ادتبا رد ور نیمه زا .ت�سا ملا�س یا هعماج
یناریا کدو�ک اهدص هب ی�سراف نابز شزومآ ا�ب ار
ناراگزومآ یر�فن هد هور�گ لیک�شت اب و هدومن زا�غآ
هب ار ی�سراف نابز شزومآ ،سلجنآ سل هقطنم 5 رد
.مد�ش راد هدهع ییاکیرمآ – یناریا نازو�مآ شناد
،اهنآ یاه هداوناخ و ناکدوک اب راک لاس تسیب زا دعب
تلک�شم لح تهج رد یناریا هعماج هب کمک هد�یا
.تفرگ لکش یگداوناخ
نیتسخن و تسا ناکدوک شرورپ سا�سا هداوناخ
و هتفرگ لکش نآ رد کدوک تیصخ�ش هک یهاگ لزنم
،نوریب یایند هب یدعب مدق رد ات دنک یم هدا�مآ ار یو
ی هتسه ،کچوک دحاو نیا .دوش دراو هسردم هلمج زا
هدنیآردهکتساینادنزرفهبندیشخبتهجیهیلوا
یگنوگچ نیاربانب .دوب د�نهاوخ هعماج رثوم یاضعا
رایسب ملاس یا هعماج نتشاد رد کدوک یریگ لک�ش
رد ب�سانم شقن یافیا یار�ب نیدلاو و هدو�ب م�هم
نادنزرف اب رثؤم یوگ و تفگ شور دیاب دو�خ هاگیاج
. دنریگ ارف ار
صصخت قوف بسک زا سپ ،یدرف هبرجت ناونع هب
یاهت�ست رد سیوید سیار ناکدوک هعلاطم زکرم زا
هرواشم هئارا و Psychological و Educational
هداوناخهکروابنیاتحصهب،انازراتهرواشمزکرمرد
نادنزرف دنناوت یمرثوم طباور یریگدای ضحم هب اه
.ما هدروآ نامیا رتشیب ،دنهد شرورپ یملاس و داش
اب ات میا هداد رارق هاگن نیمه ه�ناهب زین ار »هچیرد«
طابترا یرارقرب رد یهار ،همان هژیو نیا راشتنا همادا
و رثوم و لداعتم ،لوقعم ییو�شانز طباور ،هداوناخ اب
داجیارادمهداوناخیسانشناوریزیرهیاپ نینچمه
.مییامن
باداشییاههداوناخمیناوتبمهرانکردهکتسادیما
هتشاد یناور تشادهب اب هارمه ار رتایوپ یا هعماج و
.میشاب
یورون نیریش رتکد
لوا نخس
هچیرد
4
: زکرام ایسراگ لیرباگ
“يگدنز يارب طخ هدزیس ”
.منكيم اديپ ندوب وت اب ماگنه رد نم هك يتيصخش رطاخب هكلب ، وت تيصخش رطاخ هب هن ، مراد تتسود
. دوشيمن وت نتخير كشا ثعاب دراد يشزرا نينچ هك يسك و درادن ار وت ياهكشا تقايل سكچيه
.درادن تسود شدوجو مامت اب ار وت هك تسين ينعم نيا هب ،درادن تسود يهاوخيم هك روطنآ ار وت يسك رگا
.دنك سمل ار وت بلق يلو دريگب ار وت ياهتسد هك تسا يسك يعقاو تسود
.ديسر يهاوخن وا هب زگره هك ينادب و يشاب وا رانك رد هك تسا نآ يسك يارب يگنتلد لكش نيرتدب
.دوش وت دنخبل قشاع دراد ناكما سك ره نوچ يتحاران يتقو يتح ،نكن كرت ار دنخبل زگره
.يتسه ايند مامت دارفا يضعب يارب يلو ،يشاب رفن كي طقف ايند مامت رد تسا نكمم وت
.نارذگن ،دنارذگب وت اب ار شتقو تسين رضاح هك يسك اب ار تتقو زگره
وا يتقو بيترت نيا هب ،ار بسانم صخش سپس و يسانشب ار بسانمان دارفا يرايسب ادتبا هك تسا هتساوخ ادخ دياش
.يشاب رازگ ركش يناوت يم رتهب يتفاي ار
.نزب دنخبل دمآ نآ زا سپ هچنآ هب ،روخن مغ تشذگ هك يزيچ هب
يسك هب هك شاب بظاوم طقف و نك دامتعا نارگيد هب هراومه لاح نيا اب ،دنرازآ يم ار وت هك دنتسه يدارفا هشيمه
.ينكن دامتعا هرابود ،هدرزآ ار وت هك
راظتنا و يسانشب ار يرگيد صخش هكنآ زا لبق يسانش يم ار دوخ هك شاب نئمطم و نك ليدبت يرتهب درف هب ار دوخ
.دسانشب ار وت وا يشاب هتشاد
.يرادن ار شراظتنا هك دتفا يم قافتا ينامز رد اهزيچ نيرتهب ،راذگن راشف تحت ار دوخ دح زا هدايز
“تسا يليلد هب انب ،دتفا يم قافتا هچنآ ره”
هچیرد
5
سیونب روطنیا ار تفادها
هب مهم مدق نيلوا فادها و اهوزرآ نتشون
هب لوا .تساهنآ هب ندرک اديپ ت��سد تمس
دنک یم ناتروبحم اهنآ نتشون هک ليلد نيا
و .دينک )مسجت( یزا��سريوصت ار ناتفادها
یدهعت ،اهنآ نتشون لمعهکليلدنيا هب مود
%5 طقف .دنکيم داجيا امش رد اهنآ هب تبسن
و فادها نتشون یارب ً اعقاو ناهج تيعمج زا
نيمه هب دياش دنراذگ یم تقو ناشياهوزرآ
ً اعقاو هک دنتسه یمک دارفا هک ت��سا رطاخ
ار یگدنز نامه و دنشاب قفوم ناشيگدنز رد
.دنراد ار شنتشاد یوزرآ هک ،دشاب هتشاد
تمس هب ار امش ريس طخ ،فادها نت��شون
لمع طقف هکنيااب .د��نک یم داجيا تيقفوم
تکرح هب ار هسورپ دناوت یم فادها نتشون
زا ره هک دراد ت��يمها مه نيا اما ،دزاد��نيب
،دشاب ناتداي .دينک رورم ار ناتفادها یهاگ
هتشاد ناتفادها یور یرتشيب زکرمت هچره
اهنآ هب هک ت��سه یرتشيب لامتحا ،دي��شاب
.دينک اديپ تسد
فادهانتشوننوناقراهچهبریزرد
:مینک یم هراشا
تبثم لکش هب فادها نتشون .1
هن دينک راک د��يهاوخ یم ه��ک هچنآ یارب
ی��شخب .ديرذگب نآ زا ديهاوخ یم هک هچنآ
مي��سيون یم ار نامفادها ارچ هکنيا تلع زا
نهذ یارب یياه لمعلاروتسد هک تسا نيا
هاگآدوخان نهذ .مينک ميظنت نامهاگآدوخان
دناوت یمن ،تسا دماراک راي��سب یرازبا امش
مه تواضق و دهد صيخ��شت دب زا ار بوخ
لمعلاروتسدماجنا نآ درکلمعاهنت .دنکیمن
امش یاه لمعلاروتسد هچره .تسا شياه
تسد هب مه یرت تبثم هجيتن ،دشاب رت تبثم
.ديروآ یم
هرمزوریگدنزردندرکرکفتبثمنينچمه
کمک ناسنا کي ناونعب اتد��شر رد امش هب
فده نييعت هب دودحم طقف ارنآ سپ .دنک یم
.دينکن
لماک تايئزج اب فادها نتشون .2
،»ون هناخ« ،دي��سيونب طقف هکنيا یاج هب
قاتا راهچ اب یرتم 300 هناخ کي« ديسيونب
زادنا م��شچ و ،یيو��شتسد مامح 3 ،باوخ
.»یرتم 1000 نيمز کي یور ناتسهوک
نامهاگآدوخان نهذ هب ميراد ر��گيد رابکي
یم ءزج هب ءزج و قيقد لمعلاروتسد هتسد کي
تاعلطا هچره .دنک راک نآ یور ا��ت ميهد
راک رخآ ،د��يراذگب نآ را��يتخا رد یرت��شيب
هچره .ديروآ یم تسد هب یرت حضاو هجيتن
ناتهاگآدوخان نهذ ،دشاب رتقيقد نات هجيتن
.دش دهاوخ رتدماراک
هناخ و ديدنبب ار ناتنام��شچ ديناوتيم ا��يآ
؟دينک مسجت ار ندرک هرا��شا لاب رد هک یا
قاتا رد هنات��سآ رد .دينزب مدق هناخ روداترود
هتفرگاراههوکیورهکیهموديتسياب یلصا
ايبول ،یگنرفهجوکزا رپهچغاب هب .دينکاشامت
سپ ؟دينيبب ديناوت یم .دينک هاگن رايخ و زبس
.دناوت یم مه ناتهاگآدوخان نهذ
لاح نامز هب فادها نتشون .3
راک نيا .ديسيونب لاح نامز هب ار ناتفادها
اب یريسمناتهاگآدوخان نهذدوشیمثعاب
ديسيونب رگا .دنکباختنا ارتمواقمنيرتمک
هاگآدوخان نهذ »دش مهاوخ رغل هدنيآ رد«
تسا هدنيآ هب طوبرم راک نيا هک روصت نيا اب
.دوش یمن لمع دراو
صخشلواولاحنامزهب ارناتفادهاسپ
.دنراد تيعقاو هک راگنا ،ديسيونب
فادها یسیونزاب .4
هرابود دعب و دنو��ش هت��شون تاملک یتقو
.تشاددنهاوخارريثات رثکادح،دنوشیسيون
ناتفادها .ديوشن یضار نتشون رابکي هب سپ
ینابز هب ار اهنآ هرابود دعب و دينک تشادداي ار
هدنهد هزيگنا تافص ،دينک ی��سيونزاب رگيد
نا��شديفم و رصتخم و دينک ه��فاضا نآ هب
زاب هک د��شاب زاين ديا��ش دعب هتفه کي .دينک
حلصا نيا هب روطنيمه .دينک نا��شحلصا
.ديهد همادا اه ندرک
رت یعقاو یارب مدق نيلوا فادها نت��شون
یتقو اه تقو یضعب .ت��ساهنآ نداد هولج
،ديشاب هت��شاد هت��شون تروص هب ار یزيچ
همانرب نينچمه .دنکيم اديپ یرتشيب تيمها
. دوش یم رت هداس زين اهنآ یارب یزير
هچیرد
6
هچیرد
7
0 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
ö ² ö ® ‘ ¯ ² ü › þ
… ú © ÷ ® { ä ~ û } ò ¹ ~ õ
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ ö } ê ’ ý ~ ñ ® ² ® ø ~
î ÷ Ä ÷ Ó } À ë þ î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ $ ö ² ö ®
‘ ¯ ² ü › þ … ú © ÷ ® { ä ~ û } ò ¹ ~ õ ø ~ ÿ š ~ î Ñ ú } ¸ “ .
² ¼ ¯ Ð é Ü ú î ó ¯ ÿ … ú } ü ô î ÷ Ä ÷ Ó ² } ® ² ² ¸ ~ ò ú
ø ~ ÿ ‘ Á ÷ ü ³ ÿ ö } ² ‘ † ~ È þ … ú © ÷ … þ î þ ‘ ÷ } õ
î ½ ~ ø ¯ û à ³ ® . ü á þ ® ü å ³ } ´ ò ½ ~ ò ú ø ~ ÿ Ð é Ü ú
î ó ¯ ÿ Ð ï ÷ î þ ò ¹ † “ … ú } ü ô ò ÷ Ó ® ² î ~ õ ² }
î þ ‘ ÷ } õ ® ² } Ø µ } ü ¾ ä ³ } ü ¾ š ÷ } ò ~ õ … ú ¸ ï “
î ÷ ¸ ý Ý þ î ½ ~ ø ¯ û à ³ ® . ä ÷ ¿ ® } ® õ … ú î ÷ ¸ ý Ý þ
® ² ¼ ³ } ü Ê ² ö ¥ þ î ’ Ù ~ ö ” ® ² { ² } î ¾ ü ~ Ø ’ ô ö
} ê ’ ý ~ ñ ® ² ® ø ~ ÿ ² ö ¥ þ … ¹ ý ~ ² î ÷ # • ³ } ¸ “ ö © ý ë þ
ø ~ … ¯ ö õ } ü ó á ú … ¯ } ò ó ¯ } ´ ² ö ¿ î ÷ ¸ ý Ý þ
® ² î ~ ò þ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ó ó ¯ !
} ´ } … ’ ¯ } ÿ ‘ ~ ² ü « î á ’ ÷ ˆ î ÷ ¸ ý Ý þ ò Ý ¾ Ü ~ … ì
‘ ÷ š ù þ ® ² ‘ ¹ á ý ô … ª ½ ý ¯ õ ö } ê ’ ý ~ ñ ® ² ® ø ~ ÿ
} ò ¹ ~ õ ® } ¼ ’ ú } ¸ “ . î ÷ ¸ ý Ý þ ö î Ñ ~ ê › ú ® ö } î ³
î ³ ‘ † Ê … ú ø ð ® ² š ÷ } î Ò ä ± ¼ ’ ú î ¦ ¹ ÷ ˆ î þ ¼ ¯ û
à ú ® ö î þ ò ’ ý › ú È † ý Ñ þ } ö ê þ … ÷ ® û .
® ² ü ÷ ò ~ õ … ~ ¸ ’ ~ õ { ‰ ÷ ê ÷ õ } ê ù ú î ÷ ¸ ý Ý þ ö ® ² î ~ õ
… ÷ ® . ü ÷ ò ~ ò ý ~ õ … ~ ¸ ’ ~ õ î þ ä Ù ’ ó ¯ à ú î ÷ ¸ ý Ý þ ø ó ³ ÿ
} ¸ “ à ú Ü ¯ ² ” ò Ù ÷ ° ® ² } Ð ï ~ ß ² ö ¨ } ò ¹ ~ õ ² } ® } ² }
} ¸ “ . ® ² î ¯ } ² » î ± ø † þ î Á ³ ö ü ÷ ò ~ õ … ~ ¸ ’ ~ õ
î ¹ „ ë ú ¼ ó ~ ö î ÷ ¸ ý Ý þ … ú Ð ó ÷ } õ Ð ë ï þ î Ý ¯ » î ÷ ² ®
… ³ ² ¸ þ ö î É ~ ê Ñ ú Ü ³ } ² î þ ä ³ Ø ’ ú .
o t a l P ® ² } ü ô … ~ ² û ä Ù ’ ú : > î ÷ ¸ ý Ý þ ü â Ü ~ ò ÷ õ
} © é Ü þ } ¸ “ . … ú š ù ~ õ ² ö ¨ î þ ® ø ¯ ö … ú ° ø ô
… ~ ê þ … ³ } ÿ ‰ ³ ö } ´ ® ² © ý ~ í . } Ø ¹ ³ ® ä þ ö ¥ µ õ ² } ´ ü † ~
ö Ø ³ ü † ó ¯ û î þ à ó ¯ ö … ú ø ï ú ¡ ý µ ¼ ~ ® ÿ ö ´ ò ¯ ä þ
î þ … ª ½ ¯ . î ÷ ¸ ý Ý þ ä ÷ ø ³ ö š ÷ ® } ¸ “ ö … ú ø ³ ¡ ý µ
à ú ´ ü † ~ ¸ “ ø ¯ } ü “ î þ à ó ¯ . <
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ … ³ } ÿ î Ñ ~ ê › ú ò ~ ‘ ÷ } ò þ
… µ ² ä ¹ ~ è õ à ~ ² … ³ ® ® } ¼ ’ ú } ¸ “ . } ü ô ¸ ó “ Ü ¯ ü ï þ
® ² ® ø ú 0 5 î ý é ® ÿ ® ² ü â î ÷ ¸ ¹ ú … µ ² ç … ú È ÷ ²
š ¯ ÿ } ò › ~ ñ ä ³ Ø “ ö } ö ê ý ô î ³ à µ © ¯ î ~ ” î ÷ ¸ ý Ý þ
® ² î ~ ò þ ® ² ø ï ý ô ® ø ú ® } ü ³ ¼ ¯ .
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ ¡ ý ¹ “ ?
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² ‘ ï ~ ñ ® ö ² } õ ´ ò ¯ ä þ } • ³ ä ± } ² } ¸ “ .
® ² ø ³ } ‘ Ù ~ Ü þ ® ² ´ ò ¯ ä þ î ~ ò ó ¯ ‘ ÷ ê ¯ $ } ´ ® ö } Ÿ $ î ³ ç
ö ¥ ’ þ î ³ } ¥ ë þ ® ² … ý ô } ü ô ® ö ² û ø ~ ÿ ´ ò ¯ ä þ $ ò ½ ~ ò ú
} ÿ } ´ î ÷ ¸ ý Ý þ ö š ÷ ® ® } ² ® .
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ … ú À ÷ ² ” ü â ‘ á ó ý â Ð ë ï þ
ö ® ² î ~ ò þ } ´ ¸ ~ í 0 5 9 1 ® ² à ó ~ ² ® ² î ~ õ ø ~ ÿ ® ü å ³
î ÷ ² ® } ¸ ’ Ù ~ ® û Ü ³ } ² ä ³ Ø “ . î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò å ³ } õ
à ú Ô ~ ê † ~ ® ² ‘ ý ð ® ² î ~ ò þ ‘ ª Á Á þ î ~ ò ó ¯
² ö } ò Š µ ¼ á ~ õ $ ² ö } ò ½ ó ~ ¸ ~ õ ö î ¯ ® à ~ ² } õ … ú ® ö
À ÷ ² ” ® ² î ~ ò þ ü ~ { î ÷ ´ ¼ þ Ø Ñ ~ ê ý “ î þ à ó ó ¯ . … ú
È ÷ ² à ë þ î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò å ³ } õ ¸ Ñ þ ® } ² ò ¯ … ~
… ³ ò ~ î ú ² ü µ ÿ ® ² î ~ ò þ $ Ø Ñ ~ ê ý “ ø ï ~ ø ó æ ö ® ² î ~ ò þ
² } ® ò † ~ í à ó ó ¯ . ® ² î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ $ ò ÷ Ó
î ÷ ¸ ý Ý þ ‘ › ÷ ü µ ¼ ¯ û ö ¸ ~ ´ î ~ õ ü ~ Ø ’ ú š ù “
‘ Õ ý ý ³ ¥ ~ è ” ò ~ ¸ ~ ´ ä ~ ² ÿ ‘ ¦ “ ò Í ³ } Ø ³ } ®
î ’ ª Á Â > î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò å ³ < ® ² š ù “
¸ ÷ ä ÷ í … ³ à ~ ”
هچیرد
8
1 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
î ÷ ¸ ý Ý þ ü â Ü ~ ò ÷ õ } © é Ü þ
} ¸ “ . … ú š ù ~ õ ² ö ¨ î þ ® ø ¯
ö … ú ° ø ô … ~ ê þ … ³ } ÿ ‰ ³ ö } ´ ® ²
© ý ~ í . } Ø ¹ ³ ® ä þ ö ¥ µ õ ² }
´ ü † ~ ö Ø ³ ü † ó ¯ û î þ à ó ¯ ö … ú
ø ï ú ¡ ý µ ¼ ~ ® ÿ ö ´ ò ¯ ä þ î þ
… ª ½ ¯ . î ÷ ¸ ý Ý þ ä ÷ ø ³ ö š ÷ ®
} ¸ “ ö … ú ø ³ ¡ ý µ à ú ´ ü † ~ ¸ “
ø ¯ } ü “ î þ à ó ¯
} ø ¯ } Û ® ² î ~ ò þ … ú à ~ ² î þ ² ö ® .
} • ³ } ” î ÷ ¸ ý Ý þ
î ¦ Ý Ý ~ õ } È é Ð ~ ” ´ ü ~ ® ÿ ® ² î ÷ ² ® ‘ Õ ý ý ³ © ë Þ
ö { ² } î ½ þ à ú î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² ö š ÷ ® } ò ¹ ~ õ } ü › ~ ®
î þ à ó ¯ … ú ® ¸ “ { ö ² ® û } ò ¯ . ¥ ~ í … ~ ü ¯ … ³ ² ¸ þ
à ó ý ð à ú ¡ É ÷ ² î ÷ ¸ ý Ý þ î þ ‘ ÷ } ò ¯ ¡ ó ý ô
‘ Õ ý ý ³ } ‘ þ ² } ® ² } ò ¹ ~ õ } ü › ~ ® à ó ¯ ?
¼ ~ ü ¯ ‘ ~ à ó ÷ õ š ÷ } ˆ Ü É Ñ þ … ³ } ÿ } ü ô ‘ Õ ý ý ³
… ú ® ¸ “ ò ý ~ î ¯ û … ~ ¼ ¯ $ } î ~ î þ ® } ò ý ð î ÷ ¸ ý Ý þ ö
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ î þ ‘ ÷ } ò ¯ ® ² ´ ò ¯ ä þ î ~ } • ³
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ . î þ ‘ ÷ } õ ä Ù “ } ö ê ý ô } À ì ® ²
î ÷ ¸ ý Ý þ } ü › ~ ® à ½ ¾ ö } • ³ ä ± } ² ÿ { õ ² ö ÿ
} ò ¹ ~ õ ® ² ø ï ú ä ³ ö û ø ~ ÿ ¸ ó þ } ¸ “ . ü á þ } ´
² } û ø ~ ÿ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ î ÷ ¸ ý Ý þ à ú Ø ÷ ß } ê Ñ ~ ® û } • ³
² ö ¥ þ $ ² ö } ò þ ö š ¹ ï þ ® ² ‘ ï ~ ñ ä ³ ö û ø ~ ÿ ¸ ó þ
® } ² ® $ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ { õ ® ² ö ² ´ ¿ } ¸ “ à ú … ú ò ÷ Ð þ
î þ ‘ ÷ } ò ¯ } Ø ³ } ® ² } ® ² ä ³ ö û … ~ ¼ ó ý ¯ õ î ÷ ¸ ý Ý þ
… ú Ø Ñ ~ ê ý “ … ý ½ ’ ³ ÿ ‘ ½ ÷ ü Þ à ó ¯ ö ü ~ ® ² ¼ ó ý ¯ õ
î ÷ ¸ ý Ý þ { ² } ñ à ú } ü › ~ ® { ² } î ¾ ´ ü ~ ® ® ² ° ø ô ö
Ø ³ } ü ó ¯ š ¹ ï þ Ø ³ ® ® } ² ® … ú È ÷ ² ÿ à ú Ø ³ ®
ò å ³ ¼ þ ‘ ÷ } ñ … ~ { ² } î ¾ ® ² î ÷ ² ® © ÷ ® ¿ ö î ¦ ý Ê
} È ³ } Ø ¾ } ¥ ¹ ~ » î þ à ó ¯ . î ÷ ¸ ý Ý þ
® ² î ~ ò å ³ } õ … ~ } ò ’ ª ~ ˆ î ÷ ¸ ý Ý þ î ó ~ ¸ ‡
î þ ‘ ÷ } ò ó ¯ } ¥ ¹ ~ » { ² } î ¾ ° ø ó þ ö š ¹ ï þ ² }
… ³ } ÿ … ý ï ~ ² } õ } ü › ~ ® à ó ó ¯ .
¡ å ÷ ò å þ À ¯ } ® ² î ~ ò þ
} ä ³ ¼ ï ~ ® ö ¸ “ ® } ² ü ¯ à ú À ¯ } ® ² î ~ ò þ ² } ² ö ÿ
© ÷ ® ‘ ~ õ } î ’ ¦ ~ õ à ó ý ¯ $ z t i r O ö l l e p m a C
ö n a m d l o G à ú } ´ ‰ · ö ø ½ å ³ } õ î ÷ ¸ ý Ý þ
® ² î ~ ò þ ø ¹ ’ ó ¯ ¡ ó ¯ ‰ ý ½ ó ù ~ ® … ³ } ÿ ¼ ï ~ ® } ² ò ¯ :
1 - … ~ ‘ ÷ š ú ö ® Ü “ … ³ À ¯ } ø ~ ÿ } È ³ } Û ® ² ø ³
² ö ´ } È é Ð ~ ” © ÷ ® ² } ® ² … ~ ² û À ¯ } ö { ö } … ~ è
… † ³ ü ¯ $ ´ ü ³ } … ù † ÷ ® î ù ~ ² ” ø ~ ÿ ¼ ó ÷ } ü þ ¼ ï ~
… ~ Ð ˜ ‘ Ý ÷ ü “ î ù ~ ² ” } ² ‘ † ~ È þ ‘ ~ õ î þ ¼ ÷ ® .
2 - { ø ó æ ø ~ ÿ î ÷ ² ® Ð é Ü ú © ÷ ® ² } … å ± } ² ü ¯ ö
ä ÷ ¿ ® ø ý ¯ . ¥ ’ þ ® ² ¥ ý ô } ò › ~ ñ à ~ ² ø ~ ÿ © ~ ò ú ö
ü ~ à ~ ² ø ~ ÿ ² ö ´ î ³ û ö ü ~ à ~ ² ø ~ ÿ È ~ Ü “ Ø ³ ¸ ~ ÿ
ò ~ î É † ÷ Ó . } ü ô Ø Ñ ~ ê ý “ ò ú ‘ ó ù ~ ¥ ÷ } » ¼ ï ~ ² } } ´
} Ø á ~ ² ò ~ î É † ÷ Ó ‰ ³ ” î þ à ó ¯ $ … ë á ú ¥ º î É † ÷ Ð þ
² } ® ² ¼ ï ~ ò ¹ † “ … ú à ~ ² ‘ ~ õ } ü › ~ ® î þ à ó ¯ .
3 - ø ó å ~ î þ à ú ¼ ï ~ Ð Á † ~ ò þ ö ø ý › ~ õ ´ ® û
ö ü ~ ò ~ } î ý ¯ ø ¹ ’ ý ¯ $ { ø ó å þ ‰ ³ } ò ³ ¶ ÿ … å ± } ² ü ¯ ö
… ³ } ÿ 5 ‘ ~ 6 ® Ü ý Ý ú ¥ ³ à ~ ” ò ³ î ½ þ … ú … ¯ õ © ÷ ®
… ¯ ø ý ¯ .
} ä ³ { ò Ý ¯ ² … þ } ò ³ ¶ ÿ ø ¹ ’ ý ¯ à ú ò ï þ ‘ ÷ } ò ý ¯
ò ³ î ¾ ¥ ³ à “ à ó ý ¯ $ } š ~ ´ û ® ø ý ¯ à ú î ÷ ¸ ý Ý þ
} ¥ ¹ ~ ¸ ~ ” ö ø ý › ~ ò ~ ” ò ~ ¼ þ } ´ Ð Á † ~ ò ý “ ö ü ~ ø ³
î ÷ ² ® ® ü å ³ ÿ ² } ² ø ~ ¸ ~ ´ ® .
‰ º } ´ { õ Ø á ³ ¼ ï ~ © ý ë þ … ù ’ ³ î þ ‘ ÷ } ò ¯ … ú
î ÷ Ü Ñ ý “ … Š ³ ® } ´ ® ö ‘ ï ³ à µ à ó ¯ ö … ~ { ² } î ¾ … ý ½ ’ ³ ÿ
î ½ á ì © ÷ ® ² } ¥ ì ö Ø Á ì à ó ¯ .
4 - } ä ³ î þ © ÷ } ø ý ¯ … ¯ ò ’ ~ õ ² } © ÷ ¿ Ø ³ ñ à ó ý ¯
ö … ³ } ÿ î ¯ ‘ þ $ ‘ ï ~ ñ … ¯ ò ’ ~ õ { ² } î ¾ à ~ î ì ® } ¼ ’ ú
… ~ ¼ ¯ î þ ‘ ÷ } ò ý ¯ ® ² š ~ ü þ { ² } ñ ò ½ ¹ ’ ú … ú ü â
{ ø ó æ î é ü ð … ~ À ¯ } ÿ { ² } ñ ä ÷ ¿ ® ø ý ¯ ö ‘ ï ~ ñ
° ø ó ’ ~ õ ² } î Ñ É ÷ Û … ú { õ à ó ý ¯ .
ø ó å ~ î þ à ú ‘ ÷ š ú î ~ … ú À ¯ } ö î ÷ ¸ ý Ý þ î ’ ï ³ à µ
… ~ ¼ ¯ $ À ¯ } ø ~ ÿ } Ä ~ Ø þ ö { ´ } ² ® ø ó ¯ û ® ² ° ø ô ö Ø á ³
î ~ à ð à ð © ~ î ÷ ¿ î þ ¼ ÷ ® $ ü Ñ ó þ À ¯ } ø ~ ÿ • ~ … “
ö } ¸ ’ ÷ } ² ÿ à ú ø ï ÷ } ² û ° ø ô î ~ ² } î ½ Õ ÷ í … ú
© ÷ ® ¼ ~ õ î þ à ³ ® ò ¯ . } ü ô ò ú ‘ ó ù ~ } ö ê ý ô Ü ¯ ñ … ú
¸ ï “ { ² } î ¾ Ð ï ý Þ ² ö ¥ þ ö š ¹ ï þ } ¸ “ $ … ë á ú
… ~ Ð ˜ ² ö ¼ ó þ } Ø á ~ ² ö ¥ ~ ê “ î Ñ ó ÷ ÿ î þ ¼ ÷ ® .
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ ® ² ´ } ü ï ~ õ ö
î ³ } Ü † “ ø ~ ÿ î ³ … ÷ Ë … ú ò ÷ ´ } ®
à é ² ã $ î â à ÷ ² à ì ö ö ü ë ý ~ î µ } ´ ‰ µ ¼ á ~ õ î Ñ ’ † ³
à ÷ ® à ~ õ ä Ù ’ ú } ò ¯ . ´ ò ~ ò þ à ú ® ² … ³ ò ~ î ú ø ~ ÿ ´ } ü ï ~ õ
î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ ¥ ï ~ ü “ ¼ ¯ û ¼ ³ à “ î þ à ó ó ¯ … ú
î ³ } ‘ ‡ ò ¹ † “ … ú ´ ò ~ ò þ à ú } ´ } ü ô ² ö ¿ } ¸ ’ Ù ~ ® û
ò ï þ à ó ó ¯ © ~ È ³ } ” ö ‘ › ³ … ý ~ ” … ù ’ ³ ÿ } ´ ´ } ü ï ~ õ
® } ² ò ¯ .
… ~ ² ö ¿ ø ~ ÿ î ÷ ¸ ý Ý þ ® ² î ~ ò þ ¥ ï ~ ü “ ¼ ¯ û
´ õ ø ~ ¥ ï ~ ü “ … ý ½ ’ ³ ÿ ² } } ¥ ¹ ~ » î þ à ó ó ¯ ö
® ² È þ ´ } ü ï ~ õ ® ² ® ö } Ä É ³ } ˆ à ï ’ ³ ÿ ² }
î ’ ¦ ï ì î þ ¼ ÷ ò ¯ .
} ´ î ÷ ¸ ý Ý þ î þ ‘ ÷ } õ … ³ } ÿ { ¼ ó ~ à ³ ® õ
Ø ³ ´ ò ¯ } õ ® ü å ³ © ~ ò ÷ } ® û ø ~ ® ² š ³ ü ~ õ ´ } ü ï ~ õ
} ¸ ’ Ù ~ ® û à ³ ® . … ú Ð ó ÷ } õ î ` ~ í { ö } ´ ø ~ î þ ‘ ÷ } ò ó ¯ … ú
Ð ó ÷ } õ ü â ö } ¸ É ú … ú à ÷ ® à ~ õ à ï â à ó ó ¯ ‘ ~ } ¥ ¹ ~ »
© ÷ ® ² } } ´ } ü ó á ú Ø ³ ´ ò ¯ … µ ² ä ’ ³ © ~ ò ÷ } ® û ¼ ¯ û } ò ¯ … ý ~ õ
à ó ó ¯ . Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ î ÷ ¸ ý Ý ý ~ ü þ ø ï ¢ ó ý ô î þ ‘ ÷ } ò ¯
… ³ } ÿ ¼ ³ ö Ó ² ö } … Ê î ’ Ý ~ … ì î ` † ’ þ … ý ô ò ÷ ´ } ® ‘ ~ ´ û
î ’ ÷ ê ¯ ¼ ¯ û ö Ø ³ ´ ò ¯ … µ ² ä ’ ³ î ÷ ² ® } ¸ ’ Ù ~ ® û Ü ³ } ²
ä ý ³ ® .
î ÷ ¸ ý Ý þ ø ï ³ } û … ~ Ð ó ~ À ³ À ¯ } ö ² ü ’ ð î þ
‘ ÷ } ò ¯ ò Ý ¾ î ù ï þ ® ² î ³ } Ü † “ ø ~ ÿ î ³ … ÷ Ë … ú ò ÷ ´ } ®
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ . î É ~ ê Ñ ~ ” ä ÷ ò ~ ä ÷ õ • ~ … “ à ³ ® û à ú
î ¦ ³ ã ² ü ’ ï ý â Ä ³ … ~ õ Ü ë ‡ î ~ ® ² î þ ‘ ÷ } ò ¯ … ú È ÷ ²
î ÷ # • ³ ÿ ò ÷ ´ } ® ‘ ~ ´ û î ’ ÷ ê ¯ ¼ ¯ û ² } { ² } ñ ¸ ~ ´ ® .
ò ÷ ² ö à ~ ü â ‰ µ ¼ â ø ë ó ¯ ÿ ® ² ü ~ Ø “ à ú À ¯ } ÿ
Ø ½ ~ ² © ÷ õ ¸ ý ~ ø ³ ç ø ~ ö ¸ ³ © ³ ç ø ~ ÿ î ~ ® ² ö Ä † Ê
{ õ ‘ ÷ } ñ … ~ î ÷ ¸ ý Ý þ à é ¸ ý â $ … ú È ÷ ² î ÷ • ³ ÿ
ä ³ ü ú ò ÷ ´ } ® ‘ ~ ´ û î ’ ÷ ê ¯ ¼ ¯ û ² } î ’ ÷ Ü Ú à ³ ® û ö … ú
Ð ó ÷ } õ ü â © ÷ } ˆ { ö ² È † ý Ñ þ Ð ï ì î þ à ó ¯ . ò ’ ~ ü œ
… ú ® ¸ “ { î ¯ û } ´ î É ~ ê Ñ ~ ” } ò › ~ ñ ü ~ Ø ’ ú ‘ ÷ ¸ Ê
¡ ~ ‰ ï ô ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ î ¦ ³ ã ø ~ ÿ î ÷ ¸ ý Ý þ î þ
‘ ÷ } ò ¯ … ú à ÷ ® à ~ õ ò ~ ² » à ï â à ó ¯ ‘ ~ } ò ³ ¶ ÿ ² } ® ²
© ÷ ® ° © ý ³ û ¸ ~ © ’ ú ö … ú ö ¸ ý ë ú { õ } ´ à ~ ê ³ ÿ
… ý ½ ’ ³ ÿ … ³ } ÿ } Ø µ } ü ¾ ö ´ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ó ¯ .
هچیرد
9
ظفحاب هکیناسکدنتسه،برغمیقمنایناریا هعماجرد:هرا�شا
نانطومه یرا�ی هب ریذپان یگت�سخ ،دوخ یگنهرف – ی�لم تیوه
ناشنیمزرس مدرم قشع هب نانچمه ناشبلق و دنلوغ�شم شیوخ
اتهک تسا ییاه ناسنا ت�سدنآ زا یورون نیری�شرتکد.دپت یم
همه مغر یلع د�یآ یم نایم هب اهنآ اب وگتفگ و اه نا�سنا زا نخ�س
.تسام یاریذپ زاب شوغآ اب اه یراتفرگ و اه هلغشم
لبق لاس دنچ امش .مینک زاغآ اکیرمآ هب امش رفس زا دیلیام رگا
؟دیدرک رفس اکیرمآ هب ارچ و
ومنک یمضرعمل��سهير��شن مرتحمناگدنناوختمدخزيچرهزا ش��يپ -
زا دعب نم!اکيرمآ هب نمرفساما .دننکیرپساریدا��شیراهب یاهزورمراوديما
لاحردومدشرو��شکنيا دراودوب اکيرمآ ميقممر��سمههکنيا ليلدهب وجاودزا
.منک یم یگدنز اج نيا هک تسا لاس 30 زا شيب رضاح
؟دیدرک جاودزا یگلاس دنچ
یگلاس 20 -
؟دیا هدرک لابند ییاه هتشر هچ رد ار دوخ تلیصحت
قوفومتسهیسانشراککردمیارادیناگرزاب وشزومآ یاه هت��شرردنم-
یاه نومزآهتشرردارتکدقوفوینيلاب یسانشناورهنيمزردنمیارتکدوسناسيل
.تسا یسانشناور
؟دیتفر یسانشناور لابند هب ارچ
یگداوناخویناورتلکشم،لئاسمنايرجردً لمعهکتسالاس20زاشيبنم-
،منکرارقرباهنآابیناورویفطاعسامتما هتسناوتیبوخهب،متسهاههچبونيدلاو
یاه ههاگديد،مناد یمارگنهرفودیاه هاگديد،متسهانشآقرشوبرغگنهرفاب
رد،متسهانشآنينسهمهرداه هچب هيحوراب،مسانش یمزينارگنهرفودنآیتيبرت
اه هداوناخیاه یگتشگرسواه یگديشاپمهزا یرايسب رب رظان ودها��شاهلاسنيا
تحت ارنادرگرسوهدرکمگدوخیاه هچب زا یرايسب نم،متفرناش یرايهب ومدوب
اه هچب نيرت یصاعونيرت شکرساهلاسنيا رد،متفرگدوخکمکویراي وتراظن
رهمزارپوملاسیاه هچبهباراهنآوهتفرگليوحتدوخیسرافنابزیاه سلکردار
رد،اه سلکیاضفردارديماوینامداشوطاشنمديشوکه��شيمهنم،مدرکلدبم
قيو��شتوردق نارگتايبرجتدوخهبدوخ،مروآدوجوهباه هچبواه هداوناخابدروخرب
ردنمتروصرهردنوچ.مورب یسانشناورصصختلابندهب د��شببساه هداوناخ
ومنک یمدروخرب اهنآاب یصصختو ً لمعلاحومدوب اهداديورنيانايرجردوريسم
.مور یمناش یرايهب
عناوم و تلک�شم و ند�ناوخ سرد ه�سورپ ی هرا�برد ی�مک
؟دیهد حیضوت ناتیور شیپ
هنوگچهکمداتفا رکفنيا هب یناريا یاه هداوناخرانکردتيلاعفلاس20زا دعب -
نت��شاداب هتبلا وتينهذنيا اب ومنککمکرثؤمیقيرطزا دارفا نيا هب مناوت یم
زاب هاگشنادهب هرابودمتفرگميمصت ناوارف قوشاب هارمهویسانشناورهني��شيپ
رکف هب ادتبا زيچ همه .مريگب ارتکد و مورب هک دوب نيا دوب نم رکف رد هچنآ .مدر��گ
رکفردندوب سان��شناورنوچمتفگ یممدوخهب نم.دوب شروصت ادتبا .د��يآ یم
مدق نيا و مرادرب مدق دياب و مناوت یم نم سپ متسه نآ هتسياش ینعي ت��سا نم
.تسا رگيدکي زا اه ناسنا زيامت هجو نتشادرب
؟عناوم و
هن عناوم اب نم یلو دهد یم د��شر ار ناسنا عناوم نيا .ت��سا عناوم زا رپ ايند -
مدرگ یمديدجهارکي لابندهب ومر��يذپ یمهکلب مگنج یمهن ومنک یمهزرا��بم
.منک یم دشر و
لیخت ک�ی لوصحم ام�ش ند�ش سان�شناور عقاو رد س�پ
؟تسا
ملعا تانئاک و یتسه ناهج هب .تسين یفاک یياهنت هب ليخت اما هدوب ليخت -
نکمم.یهد یم جرخ هب راکتشپ سپس و .منکب ار راک نلف مهاوخ یم هک منک یم
ءزجندزاج.ینز یمن اجاما یوش هدنامردوهتسخاپ وت��سد،یتفا رداپ زا ت��سا
وینکراکتدوخیور رتشيب دياب ید��شهتسخیليخمهرگا .ت��سين تا همانرب
ندوب لماعیگدنزمامت .دشاب لمعاب هارمهدياب ليخت .یشکب ريوصت هب ارتفده
:تشادرب مدق 3 دياب فده هب نديسر یارب دشاب نامداي.تسا
ندرک تشادرب موس مدق و نتشاد داقتعا :مود مدق ،نتساوخ :لوا مدق
؟درک کیدزن ناتفده هب ار امش هک یمدق هس ینعی
دوجو نايم نيا رد مه رگيد لماع ود دينکن شومارف اما تسا روط نيمه هلب -
هب نتشاد نانيمطا و ناميا.تسا ینادردق و ساپ��س و ندرک روصت مه نآ و دراد
.دنام دهاوخن هجيتن نودب یتمحز چيه هک نآ
؟دیراد نارود نآ زا یا هرطاخ هچ
رهومدوب هتشاذگمفيکردارگرزب سانشناورکي سکعلاس3تدمهب نم-
:متفگ یم مدوخ اب و مدرک یم هاگن سکع هب مدش یم هت��سخ شلت و راک زا تقو
.مدرک یم زاغآ ون زا ار مشلت زاب و »یراد ار شتقايل وت«
.دییوگب نامیارب اهزور نآ زا مه یمک .سیردت نارود اما
نآ مدرکزاغآ یناريا دنزرف اهدصه��ب ی��سراف نابزشزومآ اب ارسيردت نم-
و هت��شگرس همه زونه ،دوب هداتفاين اج یناريا هعماج زونه هک اهلا��س نآ و اهزور
یاه سلک،اه ت��سب نب دوجواب ،اه بي��شن وزارف دوجواب نم،دندوب فيلکتلب
اهنآ زا ،متفر یماه هداوناخغارسهب مدوخنم،مدرکعور��شاردوخی��سراف نابز
یلوقهب هکاه یضعب ،دنتسرفب یسرافنابزسلکهب اردوخیاه هچب متساوخ یم
دنتساوخ یمن یتح ،یرابجا چوک و ناريا یاهداديور زا اه یگدروخر��س ليلد هب
؟ارچ ؟هدياف هچ هک دندرک یم ثحب و رج نم اب ،دننزب فرح یسراف نا��شياه هچب
رادرب ت��سدنمیلودنو��شمضهنابز وگنهرف نيا ردنامياه هچب د��يراذگب
مهیدزمتسدچيهاه یليخزا یتح،مدناشکاه سلکهب ارنا��شياه هچب ،مدوبن
هب ار دوخ قشع هناشن نيلوا و ساپ��س نيلوا و همان نيلوا اه هچب یتقو و متفرگن
نم ،دندروآ اهنآ مشچ هب قو��ش کشا و دنتشون اهردام و ردپ یارب ی��سراف نابز
.متفرگ ار دوخ شاداپ
ار یلغ�ش هچ سان�شناور هن دی�شاب راگزومآ هن دوب رارق ر�گا
؟دیدرک یم باختنا
یشورفلگکينتشادزارت یيايورزيچچيهمدش یمراتسرپايوشورفلگً اعطق-
یريظن یب لغش یشورفلگ نم رظن هب ت��سين وب��شوخ و عونتم یاه لگ اب گرزب
لوبق یراتسرپ هدکشناد یتح و متشاد یم ت��سود رايسب مه ار یراتسرپ.تسا
.مدادن همادا یگداوناخ لئاسم ليلد هب یلو مدش
؟تسا یکی یفاب لایخ اب لیخت نیا ایآ
یفاب لايخرد.درادیا هدمعیاه توافت م��سجت اي ليخت اب یفاب لايخ.ًاد��با -
ناشنهذرداه یليخ.درادن ینوريب باتزاب .ديآ یمن دوجوهب ودوش یمن هتخاسیزيچ
هتشادرواب دياب همه ،دنراد یمن رب مدقنآ هب یبايتسدیاتساررداما دنرادیريوصت
.ميزاسب ميناوت یم هک ميشاب
اجک ؟دنوش هدیشک راجنهان یاه هار هب دنناوت یم تلیخت نیا
؟هنوگچ و
ثعاب نآ طارفا هکتسا هيمهوی هوقنامهليخت هکتفگناوت یمروط نيا -
تهافس و تقامح بجوم نآ درکراک رد طيرفت و ت��سا نارگيد زا هدافت��سا ءوس
مينک یمتبحصنآ زا امهکتسا یلايخنامههوق نيا یدرکراکلداعت .دوش یم
.دوش یمتکرحویروآون ،تيقلخثعاب هکیليخت ،هدنزا��سليخت نامهینعي
یعون و تسا یتيصخش للتخا یعون تليخت ،نيا نتفر تسردان ري��سم هب اما
یورون نیريش رتکد
سانشناور ات راگزومآ
ینیسحهدیعس
هچیرد
10
.ددرگ یمن روظنمعامتجا ودر��ف عفن نآ ردهکددرگ یمبو��سحمیناوریراميب
تمسق.دننک یمن راکتسردرگيدکياب لماعتردشزغمیاه تمسقیراميب نينچ
نيا هکدنک یمن راکتسردشزغمپچتمساما درادیتيقلخکي شزغمتسار
.دنک یم لتخم مه ار زغم تسار تمس تيقلخ ،هلئسم
سا�سحا یتخب�شوخنا�سنا اردوخایآ یورون ر�تکدم�ناخ
سا�سحا رت�شیب ام�ش دو�ش یم بب�س ییاهزیچ هچ ؟د�ینک یم
؟دینک یتخبشوخ
ردلداعت نتشادینعي.ندي��سرشمارآ هب ينعي ندركيتخبشوخسا��سحا -
كي داجيا هب رداق هناف��سأتمهكدنت��سهيا هراچيب ياهدنمتورث ايندرد. یگدنز
فارطا ياه ناسنا هك يلاح رد ،دنشاب يمن زيمآرهم و هناقداص ،يميمص ي هطبار
دقتعم نم .دنروخ يم هطبغ اه نآ ...و ترهش ،يهافر ،يداصتقا تيعضو هب ،اه نآ
هب .ديرخ ار يتخبشوخ ،لوپ اب ناوت يمن و ت��سين اه نيا ،يتخبشوخ هك مت��سه
ميناوت يم روط هچ هك مينيبب دياب ام يلو .»ينوريب يبايماك« :دنيوگ يم هلأسم نيا
نارگيدودوخيارب ميناوت يمروط هچ.ميشاب هتشاداريعقاويتخبشوخوشمارآ
متسناوت روط هچمزورردمينيبب هكت��سا نيا نميارب يتخبشوخ.مي��شاب ديفم
اه هداوناخيركفدشرقيرطزا ومنكلاح��شوخاريكدوك،مزا��سهاگآ ارينهذ
راكمدوخفعضطاقن زا يكي يوروم��نكينيب كين ،مرادرب هعماجيارب ي��مدق
.منك يم يتخبشوخ ساسحا نم هك تساج نيا .منك
اريز ،دروآ ديهاوخ تسد هب ار نامه ديروايب نابز رب هك ار هچ ره د��شاب ناتداي
ميريگب داي هك نيا .دنراذگ يم ريثات ام طيارش و تيعضو رب راكفادننام زين اه هژاو
دنك يم باجيا مينادب ي��ياه فرح هچ نتفگو راكفا هچ نت��شاد هب زاجم ار دوخ
. تسا تخبشوخ مدرم همه صخاش يگژيو نيا و ميشاب نارگيد زا توافتم هك
هك ت��سانعم نيدب هكلب ت��سين شلت زا يزا��ين يب يانعم هب ت��بثم نا��يب
رايتخارد رب نايم هار كي دوخ ياه هت��ساوخ هب تبسن نهذ يزا��س يطرش يارب
. تسامش
نانطومهیارب یا هیصوتهچقفومیناریا کیناونعهب ام�ش
؟دیراد ام یاه هدنناوخ و
اه هچب زا ،دي��شاب لئاق شزرا نارگيدودوخيارب .ديزروب ق��شعناتدوخهب -
يگدنز هب هک ديئامش نيا ،ديشاب هتشاد داي هب و .ديشاب طاشن اب و لاعف ،ديريگب داي
اه فشك، يدام ياه تفرشيپو تيقفوم، تورث يلصا عبنمركفت.ديشخب يمشزرا
رد ملاس ينهذ نتشاد ، يتخبشوخ زمر .تساه يبايماك همه و گرزب تاعارتخا و
اي دنمتورث ، تخبشوخ اي كولفم ، بوخ اي دب هك ت��سا نهذ نيا . تسا ملاس ندب
.دينكن شومارف يگدنز رد ار ششوك و يعس .دنيرفآ يم ريقف
.میرازگساپس ،دیتشاذگ ام رایتخا رد ار دوخ تقو هك نیا زا
هچیرد
11
قشعدبسکی : باتک
میریگب دای میهاوخ یم
هچیرد
12
نات�سکدوک رد منادب مت�شاد زاین اعقاو هچ ره : باتک
متخومآ
ماگلوف تربار :هتشون
یورون نیریش رتکد :همجرت
متسنادیمفظوماردوخنمدش یمراهب لصف یتقواهلا��س
نيا مدوب ناوج یتقو .مسيونب یشرازگ ما یصخ��ش دياقع زا هک
لماشهکمدرکیمیعسینعيديسریمهحفصنيدنچهب شرازگ
تارابع هک ديسر یم رظن هب .دتفين ملق زا یزيچ و دشاب دراوم همه
اه داضت هيلک دناوتب یلاع ناويد زا یا هصلخ دننام شرازگ نيا
.دربب نيب زا دوجو یانعم هرابرد ار
تاقوا یهاگ - تسا هدش رتمک دياقع نيا ريخا یاه لا��س رد
اهنآ نم اما دنتسه هدننک هت��سخ یهاگ و یدمک ینامز ،هنانيبدب
یاه هژاو اب ار دوخ یصخش دياقع شرازگ ًاريخا .م��سيون یم ار
میرگنب هداس
هچیرد
13
یا هداس مسيلآ هديا هکيروطب منک یم دودحم هحفص کي هب هداس
.دشاب کرد لباق ً لماک دراد دوجو نآ رد هک
نم .دي��سر نم نهذ هب نيزنب پمپ رد نت��شون رصتخم عوضوم
سکولودرپوسنيزنب اب اریميدقليبموتا کي نيزنب کاب متساوخ
نيا تسناوت یمن نم هنهک هم��ست .منک رپ دراد یيلاب ناتکا هک
رد و ددرک یم قت قت عطاقت یاه لحم رد دنک لمحت ار ت��يعضو
تاقوا یضعب مدشهجوتمنم .تخيریمنوريب هب نيزنب یبيشارس
دايز رايسب تاعلطا .دوش یم تيعضو نيا هيب��ش نم حور و رکف
،تسا اه عطاقت رد ندرک قت قت لثم یت��سه تخانش هب ليامت و
نمیاههتسنادوميوشیمباختنا هب ريزگان یگدنزردهکیياجنآ
.تسين یناسآ راک تايح یسررب .یفاکان اي دنتسه دايز رايسب اي
یارب هک ار یياهزيچ زا یراي��سب لبق زا نم هک متفايرد سپ��س
هديچيپ اهنآ همهینعي –متسنادیمهدوب مزلدنمفدهیگدنزکي
یپ عوضوم نيا هب لبق ا��هتدم زا و مناد یم ار نيا نم – دنت��سين
هديقعنيا ؟هلب ،تسا یرگيدهلئسمندرکیگدنزبوخ.مدوب هدرب
؛تسا نم
هچ ،ندرک یگدنز هرا��برد دياب هک ار یياهزيچ همه ت��قيقح رد
نات��سکدوک رد ،متفرگ یم داي ندوب هنوگچ و نداد ماجنا ار یراک
اما .دوبن هسردم زا یليصحتلا غراف حط��س رد درخ و لقع .متخومآ
:متخومآ نم هک دندوب یياهزيچ اهنيا
.نک تمسق ار زيچ همه
.نک یزاب هنافصنم
.نزن ار مدرم
.راذگب شدوخ یاج رس ینک یم اديپ هک ار یزيچ ره
.نک بترم ار تدوخ لياسو
.رادن رب تسين وت هب قلعتم هک ار یياهزيچ
.نک فسأت راهظا ینز یم همدص یسک هب یتقو
.یوشب ار تياه تسد اذغ ندروخ زا لبق
.هدب ناشن ار دوخ تاساسحا
.دنتسه بوخ وت یارب درس ريش و مرگ یاهاذغ
،نک رکف یدح ات و زومايب یدح ات : شاب هت��شاد لداعتم یگدنز
یراک و نک یزاب ،صقرب ،ناوخب رعش ،نک یشاقن یرادقم زور ره
.هدب ماجنا ار
.باوخب رهظ زا دعب زور ره
تسد ،شاب هيلقن لياسو بظاوم یو��ش یم جراخ هناخ زا یتقو
.رادهگن مکحم و ريگب ارم
ت��سا نادلگ رد هک ار یکچوک هناد .شاب هاگآ راگزور بياجع زا
لاب هب ور هايگ و دنريگ یم رارق کاخ ريز رد اه ه��شير :روايب داي هب
هيبش ام همه یلو ،ارچ و هنوگچ دناد یمن سک چيه و دنک یم دشر
.ميتسه نآ
رد کچوک هناد کي یتح و ديفس و گرزب یاه شوم ،زمرق یهام
یاهباتک سپس .ميريم یم ام هک هنوگنامه دنريم یم همه نادلگ
هملک نيرتگرزب – یا هتفرگ داي هک ار یتاملک نيلوا و ني ِ ج و کيد
.نک تقد – روايب داي هب ار اهنآ
نيناوق .دراد دوجو یياج رد یراد زاين نتسناد یارب هک یزيچره
تاواسم ،تسايس ،یسانش موب ،یتشادهب لوصا و قشع ،یيلط
.ملاس یگدنز و
هاگآ غلاب دارفا طيار��ش اب ار اهنآ ،نک هجوت دراوم نيا زا کيره هب
راکب دوخ یايند رد اي تلود رد اي راک اي یگداوناخ یگدنز رد و جنسب
رگا نک رکف .دنتسه دنت��سم و حضاو ،یقيقح اهنآ هک ینيب یم .ربب
یم تيوکسيب و ريش رهظ زا دعب 3 تعاس رد – ناهج لک – ام همه
رگاايميدرکیمتحارتساوميدزیمترچیمکنآزادعبوميدروخ
یياهزيچ هشيمه ات دندوب یلوصا تسايس یاراد اه تموکح همه
یگدولآ زا ار ناشدوخ و دنراذگب دوخ یاج ر��س دننک یم اديپ هک ار
.ميتشاد یرتهب یايند هچ ،دنيامن کاپ
یلاسونسهچامشتسين مهمهکتسا قداصعوضومنيا زونه
تسا نيا راک نيرتهب ديو��ش یم جراخ هناخ زا هک یماگنه . ديراد
.دينک تکرح مه رانک و ديريگب ار رگيدکي تسد هک
ار مراک نم .تسا نم هدهع هب اه سابل نتسش هفيظو ام هناخ رد
یقيرط هب و دهد یم تياضر ساسحا نم هب راک نيا .مراد تسود
تاقوا یهاگومرادطابترا هداوناخدارفا هيقب اب هکمنکیمساسحا
.تسا بوخ زين هداوناخ یاضعا هيقب نودب یتشپ قاتا رد یياهنت
.مراد تسود ار اهنآ نيب ام و هريت ،نشور یاهسابل ندرک ادج نم
تسود ار ترارح و نامز ،ی��شکبآ ،در��س ،مرگ یاه همکد ميظنت
منک کرد ار اهنآ مناوت یم نم هک دنت��سه یياه هنيزگ اهنيا .مراد
هچیرد
14
مناوت یمن زونه نم .ميامن یريگ ميمصت اهنآ دروم رد تراهم ا��ب و
و یيوشسابل نيشام مناوت یم یلو منک ميظنت ار ديدج یويرت��سا
یاهسابل امش،ديآ یمردادصهب گنز.مزادنايب راکهب ارنککشخ
،هدرب یروخراهن زيم یور و ديروآ یم نوريب ار هتفرگ کرک و مرگ
نم .ديراذگ ی��م مه یور هدرک ات ار ا��هنآ سپ��س ،دينک یم ادج
دايزنکاسهتيسيرتکلا هکمرادتسودیعقومارراکنيا ً اصوصخم
و درک نازيوآ ندب یاه تمسق مامت هب ار اه باروج ناوتب و د��شاب
یمنهشيمهامش.دادناشننمهبارراکنيامرسمهرابکي(.دنابسچ
.)ديهد حيضوت نارگيد یارب ديناد یم هک ار یزيچره ديناوت
سح کي .منک یم تياضر ساسحا دوش یم مامت نم راک یتقو
یمماجنا بوخار اهسابل نت��سش راک نملقادح.یياناوت وتقايل
،کاخ ،بآ .تسا یبهذم هبرجت کي نيا هک ديناد یم ام��ش .مهد
.یفيثک و یزيمت و امرس و امرگ ،یکشخ و تبوطر یاهداضت :شتآ
یگدنزهظحل کيیارب لقادح.متسهسامتردیمهمهليسواب نم
... هرابود ،سپس اما .دوش یم ینعم اب و هزيکاپ
نآ تلع هک مدز سدح نم .دا��تفا راک زا یيو��شسابل شيپ هتفه
ماگنه رد .مدو��ب هتخادنا نآ رد هک د��شاب یياه هلوح ندوب دا��يز
یب بيترت نيا هب .دندوب هد��ش عمج اج کي اه هلوح همه ،نديخرچ
هکيلاح رد و دوب هدمآ دوجوب یيوشسابل ني��شام رد یبيجع یمظن
یم رکف .ديرپ ی��م لاب تم��س هب ديخرچ یم نيمز یور ني��شام
هيبش هظحل کي نيشام راد و ريگ نآ رد .ديآ یم نم فرط هب مدرک
و درس هبعج کي هيب��ش دعب یا هظحل و هلمح لاح رد هدنز دوجوم
هدرک هطاحا یدايز فک ار نآ هناهد هک دوب یياه هلوح زا رپ ديف��س
.مدوب هتخير نآ رد یدايز راي��سب ردوپ منز یم سدح نوچ .د��شاب
هک ینسم جوز هيبش اهنآ .دش مامت نک ک��شخ راک دعب هقيقد جنپ
هب دنريم یم تعر��س هب یرگيد زا سپ یکي نادنملا��س هناخ رد
.دندوب هديچيپ رگيدکي
دندوب سيخ اه هلوح مامت هناخ رد و دوب رهظ زا دعب هبن��ش زور نآ
هچ دياب لاح .دنتشاد من زين نم یاهباروج و ريز یاه��سابل همه و
ار یراکريمعت مهاوخب رگا هک مت��سناديم یبوخ هب ؟مدرک یم راک
نم رادکناب دياب و منامب هناخ رد تعاس 36 موش یم روبجم مروايب
وا تروص نيا ريغ رد داتسيا یم وا رظتنم هدش نيمضت کچ کي اب
.درک یمن ريمعت ارم هاگتسد
نيشام کي هک دمآ مداي نياربانب .متشادن تقو راک نيا یارب نم
.دراد دوجو ژاساپ رد راکدوخ یيوشسابل
لحم رد ار بش هبنش ،عقوم نآ ات مدوب هدک��شناد رد هک ینامز زا
امش ،اجنآ هب نتفرن اب .مدوب هدنارذگن راکدوخ یيو��شسابل نيشام
رد زگره هک یتاملاکم و رگيد دارفا یاهسابل نديد لثم یياهزيچ
.ديهد یم تسد زا ار ديا هدينشن رگيد یاج
یيوشسابل ردوپ هبعج هب مدوب رظتنم و هت��سشن اجنآ هک روطنامه
ار یداش اب هارمه و��شتسش نم .مدي��شک اروه دعب .مدرک یم هاگن
هيکت مرگ نک کشخ هب ،متسشن اجنآ رد تقو ريد ات .مراد ت��سود
یندي��شون یرادقم ک��سلف زا ،مدروخ هچولک و رينپ یمک و مداد
تسيچ یگدنز یانعم هک متفر ورف رکف هب لاح نامه رد و مديشون
نيا .مدش یيوشسابل ردوپ هبعج یور بسچرب ندناوخ لوغ��شم و
نيب زا ار اه��سابل یفيثک هک دوب یتابيکرت یواح هدننک کاپ هدا��م
تابيکرت( درک ی��م مک ار بآ و )تناتکافرو��س کينوينآ( درب یم
نيشام یازجا زا هک دوب یداوم یاراد نينچمه .)تاف��سف ميدس
درک یم رتهب ار شزادرپ و )تاکيليس ميدس( تظفاحم یيوشسابل
شهاکارکورچونيچهکتشادیداومهولعب .)تافلوسميدس(
یاراد نينچمه ،دومن یم یريگولج اه سابل ندش درز زا ،داد یم
نيا همه .دينکن بجعت .دوب رطعم و هدننک گنر ،هدننک ديف��س داوم
یکيژولويب رظن زا هدامنيا .تشاددوجوسنواکيزا رتمکرددراوم
هزجعم .درک یم راک وحن نيرتهب هب در��س بآ رد و دوب هيزجت لباق
رد هک یياهسابل هب و مدوب هتسشن اجنآ هکيلاح رد .هبعج کي رد یا
.مديشيدنا تشادهب و ناهج هرابرد مدرک یم هاگن دوب نک کشخ
ار یراميب ً لبق ام .ميا هدرک یدايز تفرشيپ ام هک ديناد یم امش
زا یشان یراميب هک ميدرک روصت سپس .ميتسناد یم ادخ تساوخ
تقيقحرد.ميدرکتسرداردوخلامعاامنياربانب،تسارشبینادان
زا ار ت��ساجن ام .ميدوب هدرکن ار یراک نينچ زگره عقوم نآ ات ام
.ميا هتشادرب نامياه هناخ و کاروخ ،ندب ،اهسابل ،اهتسد
زا ار دب یاهرکف یزيچ اب دنتسناوت یم یملع ناصصختم شاک
هشيمه یارب ار یفيثک هک هباشون ناجنف کي .دننک جراخ ام نهذ
یاهشخب زا ،ديامن ناسآ امیارب اراهیتخس،درادرب امیگدنززا
و ندش درز ،ديامن رتهب ار ام شزادرپ ،دنک تظفاحم ام ندب نورد
و دشخب دوبهب ار ام یعيبط گنر ،دهد شهاک ار ام ندروخ کورچ
.ديامن ینتشاد تسود و بوخ ار ام
کانتشحو .مدرک ناحتما ار نآ نم ،و��شن لاحشوخ لاح ره هب
.)تسا زيمت نم نابز لاح اما( .تسا
....دراد همادا
هچیرد
15
نهذ ه��ک ییاه ش��سرپ نیرت ی��ساسا زا ی��کی
نیا ،دنک یم لوغشم دوخ هب ار یناریا یاه هداوناخ
ار یطیارش هنوگچ یناوجون هرود هک تسا هلاسم
مهارفیتیصخشویحورظاحل هب امنادنزرفیارب
نامنادنزرفتارکفت اب میناوت یمروطچامودنک یم
اه نآ زا و هدرک رارقرب طابترا صاخ هرود ن��یا رد
.میروآ تسد هب یفاک تخانش
هدیدپ اب هرود نیا ینامزمه تفگ دیاب خ��ساپ رد
زا ناسنا یگدنز زا هرود نیا دو��ش یم ثعاب غولب
غولب .دوش رادروخرب یا هژیو تیساسح و تیمها
تسا دیدش یا هزرل نیمز نوچمه ،نآ ضراوع و
هداد رارق ریثأت تحت ار امش دنزرف دوجو ناکرا هک
هک دزیر یم نوریب وا نورد زا یا هزا��ت یاهورین و
ییوگ .دنت��سه دیدج و هتخان��شان ناوجون یارب
ون یناهج اب شا هزا��ت نارود هب دورو ا��ب ناوجون
رد یدیدج لماک یاه قفا و هدش انشآ
تعیبط.دوش یمهدوشگشناگدیدربارب
ی��شهجاب ارناوجون ،غولب هلی��سوهب
و هدرک ادج یکدوک ملاع زا هبن اج همه
ییوگ .دنک یم لامک و د��شر هدامآ ار وا
و روش و دوش یم دلوتم هرابود ناوجون
نیا اما دبای یم یا هزات لوحت و طا��شن
تمحزوجنرلمحتنودب ،هرابوددلوت
تشرسوترطفردهچنآتسین راشفو
رد یگمه هدش هداهن تعیدو هب ناسنا
رس ناوجون دوجو زا یلماکت هرود نیا
رب توارط رپ یلگ نو��چمه و هدروآرب
.دننیشن یم وا یگدنز لاهن
ناوتوتردقیرکفظاحل هب ناوجون
زا یرایسب رددناوت یموهتفای یرتنوزف
ار لیخت باب و دشیدنیب یگدنز لیاسم
یلیاسمهرابردوا .دیاشگب دوخیورهب
کش ت��شادن نا��شدروم رد یدیدرت چیه لبق هک
و راکفا رد یرگنزاب نا��هاوخ ور نیا زا و دنک یم
هب دنک یم شلت وا .دوش یم دوخ هتشذگ تاداقتعا
ودنکلحاریولئا��سمهکیدیدجیرکف ما��ظن
.دبایتسد،دشابهتشادیخساپشیاه شسرپیارب
شیوخ ناوجون دنزرف تلاوحا رد یتقد کدنا اب
.تساپرب ینافوطهچوا نوردهکدیبایرددیناوت یم
ییوسهبارواهظحل رهیفطاعویزیرغیاه هزیگنا
عاونا .دننز یم مه رب ار وا یناور لداعت و دنشک یم
یروآ جنر یفیلکت لب هب ار وا اه یلدود و اهدیدرت
.دنزاس یم لتبم
ناناوجون یارب زیچرهزا شیب یمگردرسوماهبا
نیلوا یارب یوهکیماگنهاما ،ت��سا سو��سحم
مزل ییاناوت دنک یم ه��برجت ار یتیعضو نینچ راب
دوخ نورد رد ار اه شکم��شک نیا اب هلباقم یارب
.دبای یمن
یتاکیرحت اب یتحناوجون تسا نکممورنیا زا
ناجیه و هداد تسد زا ار دوخ یناور لداعت یئزج
یحورتردق زا ینوردموادمیاهراشف .دوشهدز
هدننکش و سا��سح تد��ش هب ار یو و هت��ساک وا
تباث تلاح کی ترو��ص هب وا فطاوع .دننک یم
ومغردتعرسهب ودوش یملاحشوخدوز؛تسین
یهاتوکنامزتدمردهکیوحنهبدور یمورفهودنا
هرودنیا ردوا .دو��ش یمداضتملماکیتلاحراچد
یرگنلت اب و تسین رادروخرب ینورد لاح تابث زا
.دهد یم تسد زا ار دوخ لداعت و نزاوت
هدننک��ش رای��سب ،غولب ینارحب هرود رد ناوجون
هب نارگید یاه هاگدید و رظن نارگن هراو��مه ،هدوب
ابمادموا.تسادوخدرومردشنلاسمهصوصخ
وا هرابردشنلاسمهوناتسودهکدشیدنا یمدوخ
یناسآ هب اهنآ تواضق و راتفر .دنشیدنا یم هنوگچ
وا تارییغت ن��یا ،هداد رییغت ار وا ی��ناور تلاح
زا ار ییابیک��ش و ربص و هدرک روجنر و هت��سخ ار
ار را��شف همه نیا لمحت عقاو رد وا ،در��یگ یم وا
ییاهریارب وهدشهتفشآتعرسهب نیا ربانب درادن
،یناور و ی��بصع شنت و یگت��سخلد همه نیا زا
زورب دوخ زا یگتفشآرب و یراگزا��سان و یشکرس
راذگ یاه لاس عقاو رد هک یناوجون هرود .دهد یم
ينارود .دوش یم بوسحم یلاسگرزب هب یکدوک زا
یدایزدحات اه ناسنا یاه هدیا واه شزرا هکتسا
و اه هبرجت هرود نیا رد ،دنریگ یم لکش هرود نآ رد
،هناخ«هناگ هسياه طیحمردناوجون یاه هتخومآ
لاكشا هدننك نییعت »نلا��سمه هورگ و ه��سردم
يتایقلخا .دو��ب دنهاوخ هدنیآ رد وا يتیصخ��ش
،نتشاد تماهش ای ندوب و��سرت ،سفن هب اكتا نوچ
،ندوب اهرودازآ،طاشن ويگدنزرسای ندوب هدرسفا
يیارگ نورد،يتقاط مك،ندوبجازميبصع،تداسح
يیامندوخ،يگتفیشدوخ،يگتسباو،يیارگ نورب ای
.لیبق نیا زا يلئاسم و
يا هداعلا قوفتیمهايساشناورملعلیلدنیمههب
هناهاگآ روضح تیمها .تسا لئاق هرود نیا يارب
رما نیا زا نا��شناوجون نادنزرف رانك رد ن��یدلاو
يفاكتخانشاب دنشاب رداق دیاب اهنآ.دوش يميشان
هكيیاهورین كردزین ونارودنیاهژیوتلكشمزا
دنتسه ناوجون راتفر رد يحلصا تارییغت هب رداق
هنومن ناونع ه��ب .دننك تیامح ار ش��یوخ دنزرف
اه گنهرف رد هرود نیا لوط ،دینادب ت��سا بوخ
اهنت هن رییغت ن��یا .دراد توافت فلتخم ع��ماوج و
زا
ضراعت
مهافت ات
نارود ،غولب
هتخانشان یاهراتفر
یورون نیریش رتکد
هیرشن ناگدنناوخ
یاه لاوس دنناوت یم
لیاسم هنیمز رد ار دوخ
قیرط زا یسانشناور
www.nooravi. تیاس
نانآ هب ات دننک حرطم com
.دوش هداد خساپ
هچیرد
16
هكلب،تساينامسجويكیژولویب يا هلوقم
عماوج يگنهرف و يداصتقا طیارش هب هتسب
شلاچ رای��سب دناوت يم و هدو��ب توا��فتم
.دشاب زیگنارب
هكتسانآنایمنیاردمهمرایسب عوضوم
تلكشم مغر يلع ،ردام و ردپ ناونع هب ام
تارییغت شریذپ اب هرودنیا ریذپان بانتجا
ينومروهويكیزیفويناور،يحور،يمسج
تخانشيارب هعلاطماب وناناوجوننادنزرف
اب هرواشم طسوت نینچمه و اهنآ ياه شنك
.مینك كمك اهنآ هب ناسانشناور
و بسانم ياه يزیر همانرب اب نآ رب هولع
ياه دنببوریگبوهیور يب لرتنكلامعانودب
ان��شآ ان و هجوت مك ياه هداوناخ رد ج��یار
.میراذگب مارتحا اهنآ هب ي��شرورپ روما هب
اهنآ هرابرداربو��لطمومزليا��ه يدازآ
اهنآ دشر اب بسانم و میسانشب تیم��سر هب
لوحمهدنزاسياه تیلوئسمنامناوجون هب
.مینك
نیدلاوهكتساهدادناشنيملعتاعلاطم
هناهاگآ و ایوپ ههجاوم تروص رد نایبرم و
اهنآ لصف و لح هب رداق ، تلك��شم نیا اب
.دوب دنهاوخ
لامعا زا يرای��سب هكم��ینادب ت��سبوخ
ندشحرطمياربافرصناناوجونتسیاشان
تروص نانآ زا هد��ش غیرد هجوت ب��لجو
هیحور ،يفاب يفنم ،يراگزا��سان .در��یگ يم
ندوب شورخ و شوج رپ و يیارگ بیرخت
نارسپ رد رتشیب هك ت��سا يیاه تلصخ زا
ردپ ياهراتفرشفن ودوش يمهدیدناوجون
.ت��سا مهم رای��سب صیاصخ نیا زورب رد
تاریثأت نیمه زین نارتخد تفگدیاب هچرگا
اهنآ .د��ننك يم ب��سك دوخ ن��یدلاو زا ار
تاقوا يهاگ و ردپ راتفر هب زین )ناناوجون(
يصخش وا دننیب يم يتقو ،دنراد هجوت ردام
ره هب ار شفرح هك نارمكح و وگروز تسا
هلصافلب ،درب يم ش��یپ هداوناخ رد يتمیق
رد نینچمه ،د��نزادرپ يم يرادر��بوگلا هب
ءاضعا نایم يگنهامهان ه��ك يیاه هداوناخ
دوجو هرجاشم و اوعد ،يگتفشآ ،نیدلاو و
دوخزا يرتشیب يراگزاسان ناناوجون ،دراد
هب هاگ یراگزا��سان نیا هك دنهد يم نا��شن
ينكش نوناق و رت نیگنس ياه مرج تروص
.دنك يم زورب زین
هرودنیاردناناوجون ياه لمعلا سكع-
:دریذپ تروص لیلد 4 هب دناوت يم
:تبحم و هجوت بلج -1
هنشت امش نادنزرف هك دیشاب هت��شاد دای هب
اب وارگانیاربانب .دنتسهامشهجوتوتبحم
بلجارامشهجوت دناوتن دوختبثملامعا
يارب .دنك يم يفنم ياهراتفر هب عورش ،دنك
عون زا يتح نیدلاو ه��جوت بلج نادنزرف
يهجوت هنوگ چیه نتفرگن زا رتهب ،نآ يفنم
رایسب ناشیارب ،اهنآ هب ندركن هجوت .تسا
تروص رد دیناوت يم ام��ش ت��سا كانرد
يماگنه رد ،يراتفر نینچ اب ند��ش هجاوم
هجوجیههب تسامشيفنمهجوتيپردواهك
مارآ هكنیا ضحمهب يلودینكن هجوت وا ه��ب
وا راثن ار دوخ تبحم و هتفر وا تمس هب دش
يودیهدماجنا تقداب ارراتفرنیا رگا دینك
هب مارتحاوندوب مارآاب دریگ يمدایجیردتهب
.درك هجوت بلج ناوت يم رتهب نارگید
:يبلط تسایر و يهاوخ تردق -2
ت��سایر اب دننك يم سا��سحا ناناوجون
اهنآ .دوب دنهاوخ يرت��شیب تردق بحاص
بسک دوخ ردپ ای ردام زا بلغا ار وگلا نیا
روتسداب ناشنیدلاودنا هدیدهكارچ،دننکیم
دنرب يم شیپ ار دو��خ ياهراك ه��مه نداد
ار ردام و ردپ تاروت��سد رگا يتح نیاربانب
ای داد دنهاوخ ماجنا دب رایسب ار نآ دنریذپب
؛دننك يمتردقزاربا؛راو هتخلشودنكيلیخ
زا و دراد فعض زا يلكش ارهاظ هك يتردق
مه ردپ و ردام م��شخ زا ار دوخ قیرط نیا
.دنهد يم تاجن
:اهرتگرزب زا نتفرگ ماقتنا -3
تردق ب��سک یار��ب ناناوجون ي��تقو
هت��سب رد هب و دننک ی��م شلت ت��سایر و
مدع و ندر��ك يراتفردب ا��ب فدنروخ يم
ار اهنآ اهرتگرزب هتساوخ اب قباطم دروخرب
اهنآ زا ماقتنا نتفرگ يپ رد و هدر��ك ينابصع
.دنیآ يم رب
:ينادان و يناوتان هب رهاظت -4
دوش يمهدیديناناوجونردرتشیبدرومنیا
.دنهد يم روتسد اهنآ هب بترم اه هداوناخ هك
هكنیا و يناوتان هب رهاظت اب ا��ه هچب هنوگنیا
ار نآ تردق ای د��نیآ ِ يمن رب يراك هدهع زا
نیدلاوياهروتسدای وتاراظتنا هكدنرادن
.دنزیرگ يمتاروتسدنیازادننكهدروآرب ار
دنمهف يمن هكنیا هب ندرك دومناو اب نیاربانب
وتاراظتنا ر��شزا اردوخدنت��سین دلب ا��ی
.دنناهر يم نیدلاو مادم ياه هتساوخ
كرتشمهصخشميعون هب لماوعنیامامت
بو��سحم يناوجون و يكدوك نارود نایم
يریگراكب ا��ب دیاب ا��ه هداوناخ .دو��ش يم
يكدوكنارودزاهكيتیبرتحیحصياه شور
اه يراجنهان ن��یا زورب زا دو��ش يمزا��غآ
زورب زا يریگولج يارب . د��یامن يریگولج
ويناوجون هرودرديراتفرياه يراجنهان
ندرکزاب هداوناخهفیظونیرت يلصا،يناوج
.تسا شیوخ ناوجون اب وگتفگ باب
كرد ار دوخ ناوجون ت��سبوخ نیدلاو
و دنهد ق��ح زین وا يا��هراتفر هب و هدر��ك
ناوجون و لك ياناد ار دوخ ه��مه زا رتمهم
و دنپ زا ناناوجون .دنرادنپن فرص نادان ار
نآ ربارب رد تعر��س هب و دنرازیب تحیصن
دح ات يتسیاب يم هجیتن رد ،دنریگ يم ههبج
ردپ ،دركيراددوخدنپ وتحیصن زا ناكما
و دن��سانشب ار دوخ دنزرف نابز دیاب ردام و
نیازاناوجون هب دوخمیهافمندناسريارب
دوخ نهذ رد ار میهافم و هدرك هدافتسا نابز
.تسا ناناوجون اب قح دیاش ، دننك میسرت
نيمز نوچمه ،نآ ضراوع و غولب
دوجو ناکرا هک تسا دیدش یا هزرل
و هداد رارق ريثأت تحت ار امش دنزرف
نوريب وا نورد زا یا هزات یاهورين
و هتخانشان ناوجون یارب هک دزیر یم
دنتسه دیدج
هچیرد
17
نکنشورارترسمهلدغارچ:باتک
:هتشون
یورون نیریش رتکد :همجرت
و يوق رهاظ نآ ر��يز رد هك مروا��ب نيا رب
و قشع زا هدنكآ يا هنيجنگ ،نادرم ن��شخ
.تسا ندناوخارف رظتنم و هتفهن تاساسحا
هزاجادوخ هب و دينك اهر ار تبحم و رهم نآ
يدرم زا ل��صاح رطاخ ت��ياضر ات د��يهد
،دنك يمنشورارشنزلدهكارندوبهتسياش
يدرم هك تسين مزل ً امتح .دينك سا��سحا
رنه ةصرع اي و امنيس روهشم ةراتس ،روهشم
تسود ناتنز هك ديتسه ينامه امش .ديشاب
.دراد
ديراد ت��سود هك يياهام��ش ةمه يارب
رد هچنآ زا اي ،دي��سرب رتشيب يدروات��سد هب
،ديوش رت هيامرپ و رتهب ،ديت��سه رضاح لاح
رايسب و تعرس اب هك مراد هدا��س يياه شور
اه شور نيا .دراذگ يم اجرب ار دو��خ رثا دوز
هدوب شخبرثا امش دننام درم نارازه دروم رد
.تسا
دوخ نيب يعقاو تكرش هب ناوت يم هنوگچ
؟موش لئان مرسمه و
ينامز طقف نز اب شخبتياضر تكرا��شم
درف هك ديبايرد ناترفن ود ره هك دراد ناكما
لمع و ركف يرگيد روط تسا نكمم لباقم
شزرا امش زا كي ره دي��شاب هاگآ يلو ،دنك
هب دياب امش زا كي ره هك نيا و ديراد يواسم
.ديراذگب مارتحا يرگيدندوب درفهب رصحنم
دوخ دننام يزيچ يرگيد زا ديهاوخب هاگره
يشناد و شزرا امش .ديزاب يم ً امتح ،ديزاسب
تيصخشدشرياربدناوت يمناترسمههكار
.ديهد يم تسد زا ،دراذگب ناترايتخا رد امش
هب هك دراد ا��ه سرد يليخ ام��ش يگدنز نز
يارب امشهكروط نامهتسرد ،دزومايب امش
.ديراد ناوارف ياه سرد وا شزومآ
هرابرد درف ود رگا ،دي��شاب هتشاد رطاخ هب
زا يكي دوجو ،دنشاب هت��شاد قفاوت زيچ همه
.تسين مزل طابترا نيا رد نانآ
شزرا ت��سه وا هچنآ يارب ديناوتب ر��گا
وا ،دينك اديپ شزرا وا يياتكيرد و ديوش لياق
ره .دشاب نز امش يارب تساوخ دهاوخ رتشيب
تبسنيبوخساسحاواهبهكيدرميارب،نز
يراكچيهندادماجنازا،دهد يمشدو��خهب
.دنك يمنيهاتوك
و ،دنراد شت��سود دنك سا��سحا دياب نز
شريذپ و زاين دروم دراد هك يتيصخش نامه
ينادردقدرومدنك يمهچنآ يارب دياب و،تسا
،ديهدب وا هب يناوارفهب ارايادهنيا .دوشعقاو
و ني��سحت ،مارتحا ،ق��شع هك ديد ديهاوخ
اياده نيا .ديريگ يم سپزاب ار وا يراكاد��ف
نانيمطا ات دوش هداد وا هب زور ره ً ابيرقت دياب
ار اهنآ دروآ ت��سد هب دراد زاين هك ار يرطاخ
.ديروآ يم نابز رب ار ا��هنآ ؟ديهد يم هنوگچ
رد هك ينز _ امش شاداپ .چيه _ امش ةنيزه
رد هچنآ .دهد يم خساپ ناتياهزاين هب لباقم
تسا يا هوقلاب داضت ياه هنيمز ،ديآ يم ريز
وا رگا .دو��ش يم هديد تبثم يا هنوگ هب هك
زا ،ديرب يمن تذل امش و درب يم تذل مدرم زا
يسك ره هب تبسن هك امش هب كمك يارب وا
نم نابرهم رسمه
هچیرد
18
يرازگ��ساپس،دي��شابن هدننكيرواديليخ
.دينك
وا هب ،زادرپلايخ امش و تسا لمع لها وا رگا
،دنك يملمعدرمارامشهكينزنتشاددييوگب
.تساهجوتبلاجردقچ
دراد ت��سود ار اهراك ندرك هبرجت وا رگا
امش هب هك نآ يارب ،ديتسه وج فده ام��ش و
راكةجيتن ً اموزل هنو،دنيآرفزااتدنك يمكمك
.دينك يرازگساپس وا زا ،ديربب تذل
وديمونامشوطاشنابوشوجوبنجرپوارگا
تبثمدرفهبارامشهكنياياربوازا،ديريگهشوگ
.دينكركشت،دزاس يملدب
شوگ يدرف ام��ش و فرحرپ يمدآ وا رگا
ات يسك نتشاد دييوگب وا هب ،ديت��سه هدنهد
بلاجردقچيترشاعموارآ سلجمهزادنا نيا
.تسا هجوت
ام��ش و هتخيگنادوخ و شوجدوخ وا ر��گا
رتمكات امشهب نتخومآ يارب ،ديراكهظحلم
زا ،ديربب تذل دوخ ةظحل زا و ديشاب يتاررقم
.دينك يرازگساپس وا
عقاوولمعلها ام��شووج هثداجوا ر��گا
ووسرت رتمكارامشهكنيا يارب ،ديتسهنيب
.دينك ركشت وا زا ،دزاس يم راك هظحلم
زا ،ديتسه نيبدب ام��ش و نيب شوخ وا رگا
،دهد يم يرگن هدنيآ و ديما امش هب وا هك نيا
.دينك ركشت
ام��شيلو،درادهبذاجوتيبوبحموا ر��گا
امش هب هك نيا يارب ،ديت��سه يداع يدرف
زا ،تسا يزيگنا ناجيهنزودهد يمهيحور
.دينك يرازگساپس وا
امش اما ،تسا يسانش تيلوئسم نز وا رگا
امش هب هك نيا زا ،ديهد يمن تيمها اهراك هب
،ديشاب رثؤم و مظنم رتشيب هك دنك يم كمك
.دينك ركشت وا زا
نيب عقاو ي��ليخ ام��ش و زادرپلايخ وا رگا
رت قلخ هك ام��ش هب كمك يارب ،ديت��سه
.دينك ركشت وا زا ،ديشاب
رتمك امش و ،تسا جنس هتكن و قيقد وا رگا
نآ يارب ام��ش هب كمك يارب ،ديا هنوگ نيا
تاعلطا مهم تاميمصت نتفرگ زا شيپ هك
ميمصت دوز يليخ و دينك يروآ عمج رت��شيب
وا رگا .د��ينك يرازگ��ساپس وا زا ،د��يريگن
اب ار اهراك ام��ش و تسا يكاردا و يدوه��ش
يارب وا زا ،ديريگ يم رظن رد يرهاظ شزرا
ديزومايب و ،ديناوخب ار اه هت��شونان هك نيا هب
اب و تسين ديف��س اي هاي��س اهزيچ يضعب هك
،درب ديهاوخ ي��پ نآ لمع هب قيقد ي��هاگن
.دينك يرازگساپس
ماجنا ام��ش زا رت هت��سهآ ار اهراك وا ر��گا
امش هك نيا يارب ،دينك ركشت وا زا ،دهد يم
وب��شوخ ياه لگ و دينك فقوت دراد يم او ار
.دييوبب ار
،تسا تسود هداوناخ امش زا رتشيب وا رگا
و يتحار و تينما ندروآ دوجو هب يار��ب وا زا
ركشت امش هب تبسن راثيا و يرادافو نتشاد
.دينك
امش نتشاداو يارب ،تسا عبط خوش وا رگا
رب هك يتمحز راب ندرك كب��س و نديدنخ هب
.دينك ركشت وا زا ،ديراد شود
دنك يمميسقتنارگيداب درادارهچنآوا رگا
هك نيا يارب وا زا ،تسا هدنيا��شخب يدرف و
بلط راصحنا و هاوخدوخ دزومآ يم ام��ش هب
.دينك ركشت ،ديشابن
نارگن ام��ش زا رتمك هدنيآ ةرابرد وا ر��گا
دزومآ يمامشهب هكنيا زا دييوگب وا هب ،تسا
رگا .ديرازگ��ساپس ،ديربب تذل لاح نامز زا
،دراد دامتعا ناتدوخ زا رت��شيب ام��ش هب وا
هب تبسن امش هب سفن هب دامتعا نداد يارب
شلت يارب امش هب كمك و ،ناتياه يياناوت
.دينك ركشت ،رتشيب
شلتهبكمكيارب،تسابلطهاجوارگا
رتمك شريذپ هب ندشن رضاح و ام��ش رتشيب
يرازگساپس ،تسا يندروآ تسد هب هچنآ زا
.دينك
يزيچ شتيصخش .تسيك هك دييوگب وا هب
ينادردقوشياتسناتبلقمامتابامشهكتسا
يارب هكديهدب وا هب ارساسحا نيا .دينك يم
نات يگدنز وا هب هك نيا ،دراد تيمها ام��ش
امش وا نودب هك نيا و تسا هدي��شخب دوبهب
داش ،ديتسه نونكا هچنآ دننام ديتسناوت يمن
.ديشاب يضار و
نيا هك ي��سك نت��شاد هك ديراد هجوت ايآ
؟ت��سا مهم ردقچ دراد توافت ام��ش اب روط
تسامش ياه فعض ً لومعم وا ياه يياناوت
هك تسا يزيچ ً لومعم ام��ش ياه يياناوت و
صخش كي هب ند��ش لدب و د��شر يارب وا
.دراد مزل
هچیرد
19
یم لد هت زا زور رد را��ب دنچ هکديا هدي��سرپ دوخ زا نو��نکات ايآ
سوبع و هتفرگ اي ديتسه یيور��شوخ و هدنخ شوخ مدآ ايآ ؟ديدنخ
هنيمز رد نوگانوگ یاهشهوژپ !بادآ یدابم و یدج حلطصا هب و
نديدنخ هک تسا تيعقاو نيا رگنايب حور و مسج رب نديدنخ تارثا
نامدناروهدشیناورویحوریاهراشفزایرايسب نتفرنيب زاببس
قيوشت یارب نات��سودنه رو��شک رد .درب یم لاب دارفا رد ار یراک
یارب هتشادرب تسد دوخ هنازور یاه یلوغشم لد زا هکنيا هب مدرم
،دننک شومارف ار دوخ تلکشم »هدنخ« اب هد��ش هک مه یا هظحل
هدنخ« ناونع تحت ی��ياه هرود و دنا هدز یبلاج راکتبا هب ت��سد
ور هبور یرايسب لابقتسا اب اه هرود نيا دنا هداد ليک��شت »ینامرد
یاه یراجنهان نامرد یارب »هدنخ « زا یر�ي�گ هرهب .تسا هدش
هلحرم هب هک تسين راب نيتسخن ،ی�مس�ج یاه ه�ضراع و یر�کف
هدرب یپ هدنخ هزجعم هب نپاژ رو��شک رد نيا زا شيپ .ديآ یمرد ارجا
همانرب کي یط .دنا هدومن هدافتسا ناور و حور شمارآ یارب نآ زا و
نادنمقلع یارب ینامرد هدنخ یاه سلک رد هدش نييعت شيپ زا
.دوش یم هداد حرش ،طو��سبم روط هب هدنخ دياوف ،ینورد شمارآ هب
تقو رثکا ام زا یرايسب هک دوش یم ديکات هتکن نيا رب اتسار نيا رد
زا ار راشف نيرتشيب هک یياج ،مييامن یم یرپس راک لحم رد ار دوخ
راشف« دننام یدايز یاه یراميب ،ميو��ش یم لمحتم یراک ظاحل
لصاح »یگدرسفا و یباوخ یب« ،»یبلق یاه یيا��سران« ،»نوخ
اهنآ اب هنازور ام زا مادک ره هک دنتسه یا هزادنا زا شيب یاهرا��شف
تيلاعفو راک طيحم سرتسا و بارطضا ،مينک یممرن هجنپ و تسد
تاحيرفت اي ردخم داوم هب دايتعا دننام رتدب تيعضو هب تسا نکمم
ینامز لصاوف هب هدنخ نيرمت ،ور نيا زا .دو��ش رجنم هدنزا��س ريغ
ندش دازآ اب و دسرب زغم هب یرتشيب نژيسکا دو��ش یم ثعاب زور رد
.دنک یرتشيب شمارآ ساسحا درف ،ندب رد از یژرنا یاه نومروه
ره زا سپ مک تسد.دشاب ناتنابل رب دنخبل هشيمه دينک یع��س سپ
هناش و ندرگ هديشک قيمع سفن کي موادم راک تعا��س هس اي ود
نوريب ناتنت زا یگت��سخ حلطصا هب ات دينک مخ بقع هب ار ناتياه
دوشیمثعاب هدادشيازفا ارندب ینميا متسيسینامردهدنخ.دورب
تنوفع زورب روط نيمه ديوش ه��سطع و یگدروخامرس راچد رتمک
هدنخ .دهد یم شهاک یا هظحلم لباق دح ا��ت ار هير و قلح یاه
،تيشنورب ،مسآ نوچمه یياه یراميب هب لتبا رد ار ندب تماقتسا
کسيد ،زورترآ زا یشان یاهدرد زين و ،نرگيم و یبصع یاهدردرس
یعون تقيقحردینامردهدنخ.دهدیمشيازفا تارقفنوتسورمک
یکيزيفیايندزا ارناسناراکفا هک دوش یمبوسحمیرکفزکرمت
مامت .دشيدنا یمن یرگيد زيچ چيه هب نهذ هک یياج ات دنک یم ادج
ماگنههکدننادیمیبوخهب دننکیمهدافتساشورنيازاهکیناسک
یاه هشيدنا ليبق زا یفنم و دب راکفا همه ،نهذ نتخا��س زکرمتم
ناوت یماریهاوخدوخوتدا��سح،تينابصع،سرت ،زيگنارب مرج
و تشذگ نيرمت اب ار هدنزرس و دا��ش یا هيحور و درک نوريب نهذ زا
زا و نديزرو تبحم و نتشاد ت��سود ،نارگيد هب مارتحا ،یراکادف
دارفا ور نيا زا .تخاس هدنز دوخ دوجو رد »ش��شخب« رتمهم همه
هبنجودنسانشبیبوخهباردوخیتيصخشیاياوززيچرهزاشيبدياب
هصيصخنيا هچرگا دننکیياسانشدوخدوجورداریعبطخوشیاه
هدنخ دنيآرف یط .ت��سين دوجوم هزادنا کي هب صاخ��شا همه رد
تلکشم زا رظن فرص هک دو��ش یم هداد شزومآ دارفا هب ینامرد
شيپ ت��سا نکمم یگدنز رد یدرف ره یارب هک یياه یراتفرگ و
یدرف یگدنز زا یريذپان یيادج شخب یلاحشوخ و نديدنخ ديايب
لماک شمارآ رد امش رکف و نهذ یتقو .دوش یم بوسحم اه ناسنا
شمارآ اب و ديريگب ميمصت ديناوت یم رت ناسآ و رت تحار َ اعطق دشاب
یاهدادعتسا یاراد یدرف ره .دينک لح ار دوخ تلک��شم رطاخ
و دنا هدنام یقاب هدروخن ت��سد و رکب هک ت��سا یدودحمان هوقلاب
زا یکي .دنباي تيلاعف حيحص تخانش اب و تسرد ري��سم رد دياب یم
هدنخ ناسنا دوجو رد شوماخ یاهدادعتسا تخان��ش یاههار نيا
نامز ره دنناوت یم دارفا ايآ هک تسا اجنيا مهم هتکن .تسا ینامرد
لمع نيا هب ار اهنآ یکرحم دياب اي و دندنخب ليلد یب دننک هدارا هک
هب تبسن اه ناسنا زا یرايسب هک دهد یم نا��شن تاقيقحت .دراداو
هفيطل رگا .دنهد یم ناشن لمعلا سکع دنونش یم هک یئاه هفيطل
یارب .دناشن دهاوخ ناشنابل رب ار هدنخ َ اعطق د��شاب هزماب و نيريش
دينک تر��شاعمیدارفا اب دياب دينک نيرمت ار نديدنخديناوتب هکنيا
رد یا هصغ و مغ چيه یيوگ ،دنت��سه لاحشوخ و داش هشيمه هک
هک ینامز .دنهد ی��من زورب ار نآ دنراد مه رگا و دنراد��ن ی��گدنز
هک دي��شيدنا یم یزيچ هب اهنت هظحل نآ رد و ديدنخ یم لد ه��ت زا
زا امش ندب ءاضعا مامت تلاح نيا رد .تسا هدش امش نديدنخ ثعاب
رد ار امش ،هنيس هسفق یتح و تسد ات هتفرگ تروص و ر��س تلضع
و نيرتهب نديدنخ لد هت زا ور نيا زا .د��ننک یم یهارمه نديدنخ
ديريگب ميمصت زورما نيمه زا نياربانب !ت��سا هدنخ عون نيرتديفم
طيحم هب ار شمارآ ند��يدنخ لد هت زا و نارگيد هب ندز دنخبل ا��ب
و اه تيقلخ دشر یارب بسانم یا هنيمز و هدروآ دوخ یگدنز و راک
.دينک مهارف ار رادياپ یاهيتسود
ناریا ینف تاعلطا زکرم
دنخب
یشاب تملس ات
هچیرد
20
يدزی يدوس
دوخلآ هدیا نزوهب هكدنككمكيدایزدادعت هب هت�سناوت رنیرت لاكیزیفناونعهب هقبا�سلا�س15زا شیب اب يهایگياهورادوهیذغت ،شزروهنیمزردصصختم
كمكهتسناوتوعورشنابزيسرافياه هكبشاب اردوخيراكمهشیپلاس6دودحيدزیيدوس.دنروایب تسدهب يرتشیب يندب ويحورويم�سجتردقودن�سرب
.دنكب يناریا نانطومه هب يدایز
:دوش يم هیصوت يدوس طسوت هك يشزرو بلاطم هلمج زا
هنازور يگدنز رد شزرو تیمها
دوش يم رتشیب يزوس يبرچ و مسیلوباتم ندرب لاب ثعاب هنازور شزرو هنوگچ
دوش يم رت يوق ،تسه هچیهام كی هك ام بلق
دنك يم يریگولج ناوختسا يكوپ زا
دنك يم كمك زورترآ ياهدرد هب
.دنك يم كمك سرتسا و يگدرسفا هب
... و دزادنا يم قیوعت هب ار يگسئای
.دهد يم ندب هب فلتخم مرف ً لماك يزاسندب ای اگوی ً اضرف دراذگ يم ندب يور يرثا هچ هك يشزرو فلتخم ياهدتم قرف روطنیمه
.دوشعقاورثوماههویموتاردیهوبركزاينیئتورپتابیكرتندشادجزااتدنك يمكمكامشهبدشاب يمينوخهورگساساربمیژرنیاهكصاخيیاذغمیژرهمانربهئارارد
310 - 877- 7574
:يامنرات هب رتشیب تاعلطا يارب
www.GoldenNatural.com و www.sudabeh.com
.دینك هعجارم
---,' _~,'- Q'-, µ')~>-
-,¸,-- ª- : _-'-· ¸=- , ¸',-'»¸· `+-
--- ¸,¸--´ ¸- ¸--,- , ¸--',= ª-''´-
-='- ¸' '» ª--- `· '- ``:¯·
¸'´-,´ ,'¸- ° _=¸'= , _-'¸,' ¸`'-'¸¸- , `'- ª- .'-
,-= :
Wasp Accredited
'- '» ¸'--¸,-- ¸- »,- ¸'-¸ ,'¸- -,-¸´ -·',¸-
818 428 9738 818 554 6125
---,' _~,'- Q'-, µ')~>-
-,¸,-- ª- : _-'-· ¸=- , ¸',-'»¸· `+-
--- ¸,¸--´ ¸- ¸--,- , ¸--',= ª-''´-
-='- ¸' '» ª--- `· '- ``:¯·
¸'´-,´ ,'¸- ° _=¸'= , _-'¸,' ¸`'-'¸¸- , `'- ª- .'-
,-= :
Wasp Accredited
'- '» ¸'--¸,-- ¸- »,- ¸'-¸ ,'¸- -,-¸´ -·',¸-
818 428 9738 818 554 6125
A More Balanced, Healthy You for 2009
¸-´ ,- , ª-+´ ,'»-¸- ¸'-¸- --¸ - , ¸-- .´ , -`-=, '+-',=--' , '¸
¸-- --'-- -'´¸= ¸¸,-' ¸,-¡-» , ª-'= --¡ =-· -,--¸,¸-¸' .
Do you have muscle or joint pain?
Do you wish to improve your physical fitness?
Are you recovering from an accident or
operation?
Jila Ghasemi can help you in so many ways.
Start the New Year right. Contact Ms. Ghasemi to discuss your
challenges and learn about new solutions.
Her services include:
Physical therapy
Massage therapy
Certified trainer
She helps clients with joints and muscular pains to
improve their whole body function
310-422-5307
Email address: jila@hassanpour.com
هچیرد
22
هچیرد
23
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
1 1
} ò ÷ } Ó Ø ³ ü ð
1 - D N U O R A - P A R W : … ú Ø ³ ü ð ø ~ ü þ } È é ß î þ ä ³ ® ® à ú } ´ Ü ÷ » À ÷ ² ”
‘ † Ñ ý “ à ³ ® û ö ¡ ½ ï ù ~ ² } à ~ î é î þ   ‰ ÷ ¼ ~ ò ¯ . } ü ô ò ÷ Ó Ø ³ ü ð   ø ~ ® ² î Ý ~ … ì … ³ Û ö … ~ ® ö … ~ ² } õ ò ý µ
î ¦ ~ Ø Í ó ¯ .
2 - N O - P I L C : … ú Ø ³ ü ï ù ~ ü þ } È é ß î þ   ¼ ÷ ® à ú î ¹ ’ Ý ý ï ~ ² ö ÿ Ð ý ó á ù ~ ÿ È † þ
Ü ³ } ² î þ ä ý ³ ò ¯ .
š ó º Ø ³ ü ð :
1 - ‰ é ¸ ’ ý á þ
L Y Z - E T A T E C A E S O L U L L E C : î Ý ³ ö õ … ú
À ³ Ø ú ö © ý ë þ ¸ † â } ¸ “ .
E T A N O I P O R P : ‰ é ¸ ’ ý â ò ~ ü ë ÷ ò þ à ú ¥ ¹ ~ ¸ ý “ ´ }
ò ý ¹ “ ö ¸ † â ö ´ õ } ¸ “ .
E D I M A D I L G - N O L Y N : î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³ ä ³ î ~ ö
¸ ³ î ~ ö } ò Ñ É ~ Û ‰ ± ü ³ … ÷ ® û ö ¥ ¹ ~ ¸ ý “   ´ } ø ð ò ý ¹ “ .
2 - Ø ë µ ÿ
L E N O M : { ê ý ~ ¶ ÿ } ´ ¡ ó ¯ Ø ë µ à ú Ä ¯ © ÷ ² ® ä þ … ÷ ® û ö
î Ñ ï ÷ è ® } ² } ÿ ² ö à ¾ ‰ ~ è ® ü ÷ ñ } ¸ “ .
M U N A T I T : ¸ † â $ … ~ ® ö } ñ $ … ~ } ¸ ’ ¦ á ~ ñ ö î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³
© ÷ ² ® ä þ ) ò Ý ³ û } ÿ ² ò æ (
M U I L L Y R E B : } ² ´ } õ Ü ý ï “ $ î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³ © ÷ ² ® ä þ ö
à ¯ ² ¼ ¯ õ $ … ¹ ý ~ ² Ü ~ … ì } ò Ñ É ~ Û ) © ~ à ¹ ’ ³ ÿ î ~ ” (
L E E T S S S E L N I A T S : } ¸ ’ ý ì Ä ¯ ´ ò æ ¸ † â ö ´ õ
à ú ¥ ¹ ~ ¸ ý “ ´ } ò ý ¹ “ ö ® ² … ³ } … ³ © ÷ ² ® ä þ ö ¸ ~ ü ý ¯ ä þ … ÷ } ¸ É ú ® } ¼ ’ ô
Ø ë µ à ³ î ý ÷ ñ ® ² ‘ ³ à ý † ¾ î Ý ~ ö ñ } ¸ “ .
N O X E L F : ò ÷ Ð þ } ´ { ê ý ~ ¶ ‘ ý ’ ~ ò ý ÷ ñ à ú … ú " Ø ë µ ¥ ~ Ø Í ú "
î ÷ ¸ ÷ ñ } ¸ “ ¡ ÷ õ ® ² À ÷ ² ” { ¸ ý ‡ ® ü ¯ õ î › ¯ ® } … ú ¼ á ì } ö ê ý ú © ÷ ®
… ~ ´ î þ ä ³ ® ® . ¥ ’ þ ‰ º } ´ ‰ ý ¢ ~ ò ¯ õ © ð à ³ ® õ ö ê ú à ³ ® õ . ¸ † â ö ´ õ
ö Ä ¯ © ÷ ² ® ä þ } ¸ “ ö ¥ ¹ ~ ¸ ý “ ´ } ü þ ø ð ò ¯ } ² ® .
M U N I M U L A : ¸ † â ö … ¹ ý ~ ² î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³ © ÷ ² ® ä þ $
… ³ } ÿ } ¸ ’ ¦ á ~ ñ … ý ½ ’ ³ … ~ { ø ô ö ¸ ý ë ý á ÷ õ ‘ ³ à ý ‡ ¼ ¯ û } ¸ “ .
‘ ÷ š ú : Ø ³ ü ð … ~ ü ¯ ø ð } ò ¯ } ´ û ö î á ï ì ¼ á ì ö ² ò æ ‰ ÷ ¸ “ ¼ ï ~ … ~ ¼ ¯ .
î ` é } Ø ³ } ® … ~ À ÷ ² ” ä ³ ® … ù ’ ³ } ¸ “ Ø ³ ü ð   ø ~ ÿ î ¹ ’ É ý ì ¼ á ì ² } } ò ’ ª ~ ˆ
à ó ó ¯ ö } Ø ³ } ® ÿ à ú Ø ³ ñ À ÷ ² ‘ ½ ~ õ î ³ … Ñ þ ö î ¹ ’ É ý ë þ ¼ á ì } ¸ “ … ù ’ ³
} ¸ “ Ø ³ ü ð   ø ~ ÿ … ý Å þ ¼ á ì ² } } ò ’ ª ~ ˆ à ó ó ¯ . ò á ’ ú ® ü å ³ { ò á ú ¸ É §
… ~ è ÿ Ø ³ ü ð ò † ~ ü ¯ } … ³ ö ø ~ ÿ ¼ ï ~ ² } … Š ÷ ¼ ~ ò ¯ .
š ó º ê ó µ ) Ð ¯ ¸ þ (
1 - 9 3 - R C : ò ÷ Ó ‰ é ¸ ’ ý á þ à ú } ´ ü â ò ÷ Ó ² ´ ü ô ¸ ~ © ’ ú
î þ ¼ ÷ ® .
2 - E T A N O B R A C Y L O P : ‰ é ¸ ’ ý â
î Á ó ÷ Ð þ ö … ¹ ý ~ ² ¸ † â ö ´ õ à ú ® } ² } ÿ } ¸ ’ ¦ á ~ ñ ´ ü ~ ®
} ¸ “ .
3 - C I L Y R C A : ê ó µ ø ~ ÿ { à ³ ü ë þ } ² ´ } õ Ü ý ï “ ö
¸ ª “ ø ¹ ’ ó ¯ } î ~ ö Ä ÷ ¥ ½ ~ õ à ï ’ ³ } ´ ‰ ë þ à ³ … ó ~ ”   ø ~ ¸ “
ö ´ ö ® © ³ } ¼ ý ¯ û î þ   ¼ ÷ ò ¯ .
4 - ¼ ý ½ ú : ¸ ó å ý ô ö ´ ò ’ ³ } ´ ê ó µ ø ~ ÿ ‰ é ¸ ’ ý á þ … ÷ ® û } î ~ ® ²
… ³ } … ³ © ³ } ¼ ý ¯ ä þ î Ý ~ ö î “ … ý ½ ’ ³ ÿ ® } ² ò ¯ .
© É ³ ¼ á ¹ ’ ô :
ê ó µ ø ~ ÿ ‰ é ¸ ’ ý á þ ¸ † á ’ ³ … ÷ ® û ö ® ² … ³ } … ³ Ä ³ … ú î Ý ~ ö î “ … ý ½ ’ ³ ÿ ® } ² ò ¯ .
ê ó µ ø ~ ÿ Ü ~ … ì ‘ Ñ ÷ ü Æ ê ó µ ø ~ ü þ ø ¹ ’ ó ¯ à ú ® } ² } ÿ ‘ ú ² ò å ù ~ ÿ î ’ Ù ~ ö ” … ÷ ® û ö ² ö ÿ Ø ³ ü ð   ø ~ ÿ
ö ü · û Ü ~ … ì š ~ ü å µ ü ó þ … ~ ü á ¯ ü å ³ ò ¯ .
Sungl
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
0 1
¼ ï ~ } ´ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ ¡ ú ¡ ý µ ø ~ ü þ ² } î þ   © ÷ } ø ý ¯ ?
{ ü ~ ¼ ï ~ ø ð } ´ { õ ® ¸ ’ ú } Ø ³ } ® ÿ ø ¹ ’ ý ¯ à ú } ´ Ð ý ó â
{ Ø ’ ~ … þ … ³ } ÿ Ì ~ ø ³ { õ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ   à ó ó ¯ ö … ú à ~ ² à ³ ®
} À ë þ { õ ‘ ÷ š ù þ ò ¯ } ² ò ¯ ? { ü ~ Ü ý ï “ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ
… ³ } ÿ ¼ ï ~ î ù ð } ¸ “ ü ~ … ý ½ ’ ³ … ú Ü ý ~ Ø ú { õ ‘ ÷ š ú
î þ   à ó ý ¯ ? ö . . . } ´ } ü ô ® ¸ “ ¸ ÷ } í ö š ÷ } ˆ   ø ~ ´ ü ~ ® ‰ ý ¯ }
î þ   ¼ ÷ ® } ü ô   Ü ¯ ² à ú î þ ‘ ÷ } õ ¡ ó ¯ à ’ ~ ˆ … ~ { ò ù ~ ò ÷ ¼ “
} î ~ î ~ ® ² } ü ó › ~ ® ò † ~ í ¡ ý µ ® ü å ³ ÿ ø ¹ ’ ý ð . î þ   © ÷ } ø ý ð
} ö í … ¯ } ò ý ð à ú } ´ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ ¡ ú ¡ ý µ ÿ
î þ   © ÷ } ø ý ð ö ® ² ö ø ë ú … Ñ ¯ ö ü · ä þ   ø ~ ÿ ü â Ð ý ó â
î ó ~ ¸ ‡ ² } … ~ ø ð … ³ ² ¸ þ à ó ý ð . } ö ê ý ô ¸ ÷ } ê þ à ú ® ²
} ü ô î ý ~ õ … ú ° ø ô ø ³ à ¹ þ î ’ † ~ ® ² î þ  ¼ ÷ ® } ü ô } ¸ “ à ú
ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ © ÷ ˆ … ~ ü ¯ ¡ ú ¼ ³ } ü É þ ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ ?
¼ ~ ü ¯ … ½ ÷ ® } ü ô ¸ ÷ } í ² } … ~ ¡ ù ~ ² ä µ ü ó ú à ë þ ´ ü ³ ‰ ~ ¸ «
® } ® .
1 - ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ² } ® ² … ³ } … ³ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ý ¾
î ¦ ~ Ø Í “ à ó ¯ .
2 - ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ² } ® ² … ³ } … ³ ò ÷ ² ¼ ¯ ü ¯ © ÷ ² ¼ ý ¯
î ¦ ~ Ø Í “ à ó ¯ .
3 - ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ® ² … ³ } … ³ ò ÷ ² ø ~ ÿ ´ ò ó ¯ û ö © ý ³ û à ó ó ¯ û
î ¦ ~ Ø Í “ à ó ¯ .
4 - ö Ä ÷ ¨ ö à ó ’ ³ } ¸ “ ² } … ù † ÷ ® … † ª ½ ¯ .
Ü É Ñ ~ ü â Ð ý ó â } ² ´ } õ Ü ý ï “ î µ } ü ~ ÿ Ø ÷ ß ² } ® ² } © ’ ý ~ ²
¼ ï ~ Ü ³ } ² ò ï þ ® ø ó ¯ ö } ¥ ’ ï ~ è ‘ ó ù ~ } ´ ¼ ¯ ” ò ÷ ² î þ  à ~ ø ¯
ö ê þ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ² } ¥ ± Û ò ï þ à ó ¯ . } ´ } ü ô ² ö
Ð ó † ý ú ¡ ½ ï ~ õ … ÷ } ¸ É ú à ~ ø ¾ ¼ ¯ ” ò ÷ ² î ó † ¹ Ê ‘ ³ ö
… ~ ´ ‘ ³ ¼ ¯ û ö } š ~ ´ û î þ ® ø ¯ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾
… ý ½ ’ ³ ÿ … ú { ò ù ~ … ³ ¸ ¯ à ú ¸ † ‡ { ¸ ý ‡ … ú ¼ † á ý ú ¡ ½ ð
ö ® ² ‰ þ { õ } … ’ é … ú { ˆ î ³ ö } ² ü ¯ ö ¥ ’ þ ¸ ³ È ~ õ ¡ ½ ð
î þ ä ³ ® ® . … ó ~ … ³ } ü ô ® ² } ö ê ý ô Ü ¯ ñ ¥ ’ ï ~ } ´ Ð ý ó â ø ~ ÿ
{ Ø ’ ~ … þ … ~ î ~ ² ã ø ~ ÿ î Ñ ’ † ³ } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ .
® ² } ® } î ú î þ  © ÷ } ø ý ð ¼ ï ~ ² } … ý ½ ’ ³ … ~ š µ ‚ ý ~ ” ü â Ð ý ó â
{ Ø ’ ~ … þ { ¼ ó ~ à ó ý ð . ¡ ý µ ø ~ ü þ à ú ¼ ~ ü ¯ ‘ ~ } î ³ ö ´ … ³ } ü ’ ~ õ
… þ  } ø ï ý “ … ÷ ® û } î ~ } ´ ò á ~ ” à ë ý ¯ ÿ ® ² } ò ’ ª ~ ˆ ü â Ð ý ó â
î ó ~ ¸ ‡ … ³ } ÿ ø ³ ¼ ª Á þ … ú ¼ ï ~ ² î þ  { ü ó ¯ .
… ú ¡ ½ ï ~ ò “
} ¥ ’ ³ } ñ … å ± } ²
¡ É ÷ ² ÿ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ î ó ~ ¸ ‡ } ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ð ?
‘ ý ³ ä þ ê ó µ
î ý µ } õ ‘ ý ³ ä þ ê ó µ … ¹ ’ å þ … ú î ¦ ý É þ ® } ² ®
à ú î þ © ÷ } ø ý ¯ } ´ Ð ý ó â } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ . ® ²
î ¦ ý Ê ø ~ ü þ à ú ¼ ¯ ” ò ÷ ² ´ ü ~ ® } ¸ “ î ~ ò ó ¯
ö ² ´ ¿ à ÷ ø ó ÷ ² ® ÿ ö } ¸ á þ ² ö ÿ … ³ Û $ ¼ ï ~ ò ý ~ ´
… ú ê ó µ ÿ ® } ² ü ¯ à ú … ý ½ ’ ³ ò ÷ ² ² } ¸ ¯ à ó ¯ ü ~ î ` é
… ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ % 5 9 ö ü ~ ® ² à ó ~ ² ® ² ü ~ % 0 9 - 0 7
ò ÷ ² ² } š ± ˆ à ó ¯ . ê ó µ ø ~ ü þ à ú % 0 2 - 0 1 ò ÷ ² ² }
à ~ ø ¾ î þ   ® ø ¯ À ³ Ø ~ … ³ } ÿ ò ï ~ ü ¾ î ¯ ö © ÷ ¿
ò ï ~ ü þ î ó ~ ¸ ‡ ø ¹ ’ ó ¯ . ò á ’ ú î ù ð } ü ô } ¸ “ à ú
î ý µ } õ ‘ ý ³ ä þ ê ó µ ø ý £ } ² ‘ † ~ È þ … ~ î ý µ } õ
¥ Ù ~ Ì “ à ó ó ¯ ä þ { õ Ð ý ó â ® ² … ³ } … ³ } ¼ Ñ ú
î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ò ¯ } ² ® .
² Ä ~ ö } ² ¸ ’ ú
lasses
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
هچیرد
24
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
1 1
} ò ÷ } Ó Ø ³ ü ð
1 - D N U O R A - P A R W : … ú Ø ³ ü ð ø ~ ü þ } È é ß î þ ä ³ ® ® à ú } ´ Ü ÷ » À ÷ ² ”
‘ † Ñ ý “ à ³ ® û ö ¡ ½ ï ù ~ ² } à ~ î é î þ   ‰ ÷ ¼ ~ ò ¯ . } ü ô ò ÷ Ó Ø ³ ü ð   ø ~ ® ² î Ý ~ … ì … ³ Û ö … ~ ® ö … ~ ² } õ ò ý µ
î ¦ ~ Ø Í ó ¯ .
2 - N O - P I L C : … ú Ø ³ ü ï ù ~ ü þ } È é ß î þ   ¼ ÷ ® à ú î ¹ ’ Ý ý ï ~ ² ö ÿ Ð ý ó á ù ~ ÿ È † þ
Ü ³ } ² î þ ä ý ³ ò ¯ .
š ó º Ø ³ ü ð :
1 - ‰ é ¸ ’ ý á þ
L Y Z - E T A T E C A E S O L U L L E C : î Ý ³ ö õ … ú
À ³ Ø ú ö © ý ë þ ¸ † â } ¸ “ .
E T A N O I P O R P : ‰ é ¸ ’ ý â ò ~ ü ë ÷ ò þ à ú ¥ ¹ ~ ¸ ý “ ´ }
ò ý ¹ “ ö ¸ † â ö ´ õ } ¸ “ .
E D I M A D I L G - N O L Y N : î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³ ä ³ î ~ ö
¸ ³ î ~ ö } ò Ñ É ~ Û ‰ ± ü ³ … ÷ ® û ö ¥ ¹ ~ ¸ ý “   ´ } ø ð ò ý ¹ “ .
2 - Ø ë µ ÿ
L E N O M : { ê ý ~ ¶ ÿ } ´ ¡ ó ¯ Ø ë µ à ú Ä ¯ © ÷ ² ® ä þ … ÷ ® û ö
î Ñ ï ÷ è ® } ² } ÿ ² ö à ¾ ‰ ~ è ® ü ÷ ñ } ¸ “ .
M U N A T I T : ¸ † â $ … ~ ® ö } ñ $ … ~ } ¸ ’ ¦ á ~ ñ ö î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³
© ÷ ² ® ä þ ) ò Ý ³ û } ÿ ² ò æ (
M U I L L Y R E B : } ² ´ } õ Ü ý ï “ $ î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³ © ÷ ² ® ä þ ö
à ¯ ² ¼ ¯ õ $ … ¹ ý ~ ² Ü ~ … ì } ò Ñ É ~ Û ) © ~ à ¹ ’ ³ ÿ î ~ ” (
L E E T S S S E L N I A T S : } ¸ ’ ý ì Ä ¯ ´ ò æ ¸ † â ö ´ õ
à ú ¥ ¹ ~ ¸ ý “ ´ } ò ý ¹ “ ö ® ² … ³ } … ³ © ÷ ² ® ä þ ö ¸ ~ ü ý ¯ ä þ … ÷ } ¸ É ú ® } ¼ ’ ô
Ø ë µ à ³ î ý ÷ ñ ® ² ‘ ³ à ý † ¾ î Ý ~ ö ñ } ¸ “ .
N O X E L F : ò ÷ Ð þ } ´ { ê ý ~ ¶ ‘ ý ’ ~ ò ý ÷ ñ à ú … ú " Ø ë µ ¥ ~ Ø Í ú "
î ÷ ¸ ÷ ñ } ¸ “ ¡ ÷ õ ® ² À ÷ ² ” { ¸ ý ‡ ® ü ¯ õ î › ¯ ® } … ú ¼ á ì } ö ê ý ú © ÷ ®
… ~ ´ î þ ä ³ ® ® . ¥ ’ þ ‰ º } ´ ‰ ý ¢ ~ ò ¯ õ © ð à ³ ® õ ö ê ú à ³ ® õ . ¸ † â ö ´ õ
ö Ä ¯ © ÷ ² ® ä þ } ¸ “ ö ¥ ¹ ~ ¸ ý “ ´ } ü þ ø ð ò ¯ } ² ® .
M U N I M U L A : ¸ † â ö … ¹ ý ~ ² î Ý ~ ö ñ ® ² … ³ } … ³ © ÷ ² ® ä þ $
… ³ } ÿ } ¸ ’ ¦ á ~ ñ … ý ½ ’ ³ … ~ { ø ô ö ¸ ý ë ý á ÷ õ ‘ ³ à ý ‡ ¼ ¯ û } ¸ “ .
‘ ÷ š ú : Ø ³ ü ð … ~ ü ¯ ø ð } ò ¯ } ´ û ö î á ï ì ¼ á ì ö ² ò æ ‰ ÷ ¸ “ ¼ ï ~ … ~ ¼ ¯ .
î ` é } Ø ³ } ® … ~ À ÷ ² ” ä ³ ® … ù ’ ³ } ¸ “ Ø ³ ü ð   ø ~ ÿ î ¹ ’ É ý ì ¼ á ì ² } } ò ’ ª ~ ˆ
à ó ó ¯ ö } Ø ³ } ® ÿ à ú Ø ³ ñ À ÷ ² ‘ ½ ~ õ î ³ … Ñ þ ö î ¹ ’ É ý ë þ ¼ á ì } ¸ “ … ù ’ ³
} ¸ “ Ø ³ ü ð   ø ~ ÿ … ý Å þ ¼ á ì ² } } ò ’ ª ~ ˆ à ó ó ¯ . ò á ’ ú ® ü å ³ { ò á ú ¸ É §
… ~ è ÿ Ø ³ ü ð ò † ~ ü ¯ } … ³ ö ø ~ ÿ ¼ ï ~ ² } … Š ÷ ¼ ~ ò ¯ .
š ó º ê ó µ ) Ð ¯ ¸ þ (
1 - 9 3 - R C : ò ÷ Ó ‰ é ¸ ’ ý á þ à ú } ´ ü â ò ÷ Ó ² ´ ü ô ¸ ~ © ’ ú
î þ ¼ ÷ ® .
2 - E T A N O B R A C Y L O P : ‰ é ¸ ’ ý â
î Á ó ÷ Ð þ ö … ¹ ý ~ ² ¸ † â ö ´ õ à ú ® } ² } ÿ } ¸ ’ ¦ á ~ ñ ´ ü ~ ®
} ¸ “ .
3 - C I L Y R C A : ê ó µ ø ~ ÿ { à ³ ü ë þ } ² ´ } õ Ü ý ï “ ö
¸ ª “ ø ¹ ’ ó ¯ } î ~ ö Ä ÷ ¥ ½ ~ õ à ï ’ ³ } ´ ‰ ë þ à ³ … ó ~ ”   ø ~ ¸ “
ö ´ ö ® © ³ } ¼ ý ¯ û î þ   ¼ ÷ ò ¯ .
4 - ¼ ý ½ ú : ¸ ó å ý ô ö ´ ò ’ ³ } ´ ê ó µ ø ~ ÿ ‰ é ¸ ’ ý á þ … ÷ ® û } î ~ ® ²
… ³ } … ³ © ³ } ¼ ý ¯ ä þ î Ý ~ ö î “ … ý ½ ’ ³ ÿ ® } ² ò ¯ .
© É ³ ¼ á ¹ ’ ô :
ê ó µ ø ~ ÿ ‰ é ¸ ’ ý á þ ¸ † á ’ ³ … ÷ ® û ö ® ² … ³ } … ³ Ä ³ … ú î Ý ~ ö î “ … ý ½ ’ ³ ÿ ® } ² ò ¯ .
ê ó µ ø ~ ÿ Ü ~ … ì ‘ Ñ ÷ ü Æ ê ó µ ø ~ ü þ ø ¹ ’ ó ¯ à ú ® } ² } ÿ ‘ ú ² ò å ù ~ ÿ î ’ Ù ~ ö ” … ÷ ® û ö ² ö ÿ Ø ³ ü ð   ø ~ ÿ
ö ü · û Ü ~ … ì š ~ ü å µ ü ó þ … ~ ü á ¯ ü å ³ ò ¯ .
Sungl
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
0 1
¼ ï ~ } ´ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ ¡ ú ¡ ý µ ø ~ ü þ ² } î þ   © ÷ } ø ý ¯ ?
{ ü ~ ¼ ï ~ ø ð } ´ { õ ® ¸ ’ ú } Ø ³ } ® ÿ ø ¹ ’ ý ¯ à ú } ´ Ð ý ó â
{ Ø ’ ~ … þ … ³ } ÿ Ì ~ ø ³ { õ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ   à ó ó ¯ ö … ú à ~ ² à ³ ®
} À ë þ { õ ‘ ÷ š ù þ ò ¯ } ² ò ¯ ? { ü ~ Ü ý ï “ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ
… ³ } ÿ ¼ ï ~ î ù ð } ¸ “ ü ~ … ý ½ ’ ³ … ú Ü ý ~ Ø ú { õ ‘ ÷ š ú
î þ   à ó ý ¯ ? ö . . . } ´ } ü ô ® ¸ “ ¸ ÷ } í ö š ÷ } ˆ   ø ~ ´ ü ~ ® ‰ ý ¯ }
î þ   ¼ ÷ ® } ü ô   Ü ¯ ² à ú î þ ‘ ÷ } õ ¡ ó ¯ à ’ ~ ˆ … ~ { ò ù ~ ò ÷ ¼ “
} î ~ î ~ ® ² } ü ó › ~ ® ò † ~ í ¡ ý µ ® ü å ³ ÿ ø ¹ ’ ý ð . î þ   © ÷ } ø ý ð
} ö í … ¯ } ò ý ð à ú } ´ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ ¡ ú ¡ ý µ ÿ
î þ   © ÷ } ø ý ð ö ® ² ö ø ë ú … Ñ ¯ ö ü · ä þ   ø ~ ÿ ü â Ð ý ó â
î ó ~ ¸ ‡ ² } … ~ ø ð … ³ ² ¸ þ à ó ý ð . } ö ê ý ô ¸ ÷ } ê þ à ú ® ²
} ü ô î ý ~ õ … ú ° ø ô ø ³ à ¹ þ î ’ † ~ ® ² î þ  ¼ ÷ ® } ü ô } ¸ “ à ú
ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ © ÷ ˆ … ~ ü ¯ ¡ ú ¼ ³ } ü É þ ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ ?
¼ ~ ü ¯ … ½ ÷ ® } ü ô ¸ ÷ } í ² } … ~ ¡ ù ~ ² ä µ ü ó ú à ë þ ´ ü ³ ‰ ~ ¸ «
® } ® .
1 - ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ² } ® ² … ³ } … ³ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ý ¾
î ¦ ~ Ø Í “ à ó ¯ .
2 - ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ² } ® ² … ³ } … ³ ò ÷ ² ¼ ¯ ü ¯ © ÷ ² ¼ ý ¯
î ¦ ~ Ø Í “ à ó ¯ .
3 - ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ® ² … ³ } … ³ ò ÷ ² ø ~ ÿ ´ ò ó ¯ û ö © ý ³ û à ó ó ¯ û
î ¦ ~ Ø Í “ à ó ¯ .
4 - ö Ä ÷ ¨ ö à ó ’ ³ } ¸ “ ² } … ù † ÷ ® … † ª ½ ¯ .
Ü É Ñ ~ ü â Ð ý ó â } ² ´ } õ Ü ý ï “ î µ } ü ~ ÿ Ø ÷ ß ² } ® ² } © ’ ý ~ ²
¼ ï ~ Ü ³ } ² ò ï þ ® ø ó ¯ ö } ¥ ’ ï ~ è ‘ ó ù ~ } ´ ¼ ¯ ” ò ÷ ² î þ  à ~ ø ¯
ö ê þ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ² } ¥ ± Û ò ï þ à ó ¯ . } ´ } ü ô ² ö
Ð ó † ý ú ¡ ½ ï ~ õ … ÷ } ¸ É ú à ~ ø ¾ ¼ ¯ ” ò ÷ ² î ó † ¹ Ê ‘ ³ ö
… ~ ´ ‘ ³ ¼ ¯ û ö } š ~ ´ û î þ ® ø ¯ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾
… ý ½ ’ ³ ÿ … ú { ò ù ~ … ³ ¸ ¯ à ú ¸ † ‡ { ¸ ý ‡ … ú ¼ † á ý ú ¡ ½ ð
ö ® ² ‰ þ { õ } … ’ é … ú { ˆ î ³ ö } ² ü ¯ ö ¥ ’ þ ¸ ³ È ~ õ ¡ ½ ð
î þ ä ³ ® ® . … ó ~ … ³ } ü ô ® ² } ö ê ý ô Ü ¯ ñ ¥ ’ ï ~ } ´ Ð ý ó â ø ~ ÿ
{ Ø ’ ~ … þ … ~ î ~ ² ã ø ~ ÿ î Ñ ’ † ³ } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ .
® ² } ® } î ú î þ  © ÷ } ø ý ð ¼ ï ~ ² } … ý ½ ’ ³ … ~ š µ ‚ ý ~ ” ü â Ð ý ó â
{ Ø ’ ~ … þ { ¼ ó ~ à ó ý ð . ¡ ý µ ø ~ ü þ à ú ¼ ~ ü ¯ ‘ ~ } î ³ ö ´ … ³ } ü ’ ~ õ
… þ  } ø ï ý “ … ÷ ® û } î ~ } ´ ò á ~ ” à ë ý ¯ ÿ ® ² } ò ’ ª ~ ˆ ü â Ð ý ó â
î ó ~ ¸ ‡ … ³ } ÿ ø ³ ¼ ª Á þ … ú ¼ ï ~ ² î þ  { ü ó ¯ .
… ú ¡ ½ ï ~ ò “
} ¥ ’ ³ } ñ … å ± } ²
¡ É ÷ ² ÿ ü â Ð ý ó â { Ø ’ ~ … þ î ó ~ ¸ ‡ } ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ð ?
‘ ý ³ ä þ ê ó µ
î ý µ } õ ‘ ý ³ ä þ ê ó µ … ¹ ’ å þ … ú î ¦ ý É þ ® } ² ®
à ú î þ © ÷ } ø ý ¯ } ´ Ð ý ó â } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ . ® ²
î ¦ ý Ê ø ~ ü þ à ú ¼ ¯ ” ò ÷ ² ´ ü ~ ® } ¸ “ î ~ ò ó ¯
ö ² ´ ¿ à ÷ ø ó ÷ ² ® ÿ ö } ¸ á þ ² ö ÿ … ³ Û $ ¼ ï ~ ò ý ~ ´
… ú ê ó µ ÿ ® } ² ü ¯ à ú … ý ½ ’ ³ ò ÷ ² ² } ¸ ¯ à ó ¯ ü ~ î ` é
… ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ % 5 9 ö ü ~ ® ² à ó ~ ² ® ² ü ~ % 0 9 - 0 7
ò ÷ ² ² } š ± ˆ à ó ¯ . ê ó µ ø ~ ü þ à ú % 0 2 - 0 1 ò ÷ ² ² }
à ~ ø ¾ î þ   ® ø ¯ À ³ Ø ~ … ³ } ÿ ò ï ~ ü ¾ î ¯ ö © ÷ ¿
ò ï ~ ü þ î ó ~ ¸ ‡ ø ¹ ’ ó ¯ . ò á ’ ú î ù ð } ü ô } ¸ “ à ú
î ý µ } õ ‘ ý ³ ä þ ê ó µ ø ý £ } ² ‘ † ~ È þ … ~ î ý µ } õ
¥ Ù ~ Ì “ à ó ó ¯ ä þ { õ Ð ý ó â ® ² … ³ } … ³ } ¼ Ñ ú
î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ò ¯ } ² ® .
² Ä ~ ö } ² ¸ ’ ú
lasses
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
هچیرد
25
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
‘ ú ² ò æ ê ó µ
ê ó µ ø ~ ® ² ‘ ú ² ò æ   ø ~ ÿ î ’ Ù ~ ö ‘ þ î ÷ š ÷ ® ø ¹ ’ ó ¯ à ú ø ³ à ¯ } ñ
… ³ } ÿ Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ ö ü · û } ÿ … ú à ~ ² î þ ² ö ò ¯ .
1 - ‘ ú ² ò æ © ~ à ¹ ’ ³ ÿ : ü â ‘ ú ² ò æ Ø ÷ ß } ê Ñ ~ ® û à ú ¸ † ‡
à ~ ø ¾ à ë þ ² ö ¼ ó ~ ü þ ò ÷ ² ä ½ ’ ú ö ¡ ½ ï ù ~ ² } ® ² … ³ } … ³ ‘ ~ … ½ ù ~ ÿ
´ ò ó ¯ û ) © ý ³ û à ó ó ¯ û ( î ¦ ~ Ø Í “ à ³ ® û ö … ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ ö
} ¸ ’ Ù ~ ® û Ð ï ÷ î þ î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
2 - ‘ ú ² ò æ ´ ² ® ö È é ü þ : î ý µ } õ ò ÷ ² { … þ ² } à ~ ø ¾ ® } ® û ö ® ²
Ð ý ô ¥ ~ í … ú Ø ³ à ~ ò º  ø ~ ÿ ® ü å ³ ò ÷ ² } š ~ ´ û Ð † ÷ ² î þ ® ø ¯ . ‘ ú ² ò æ
´ ² ® … É ÷ ² à ë þ ² ò æ { … þ ² } ¥ ± Û à ³ ® û ö ¸ † ‡ î þ  ä ³ ® ® ø ï ú ¡ ý µ
ö } Ä § ‘ ³ … ú  ò Í ³ … ³ ¸ ¯ ) ¡ ÷ õ ò ÷ ² { … þ ‘ ï ~ ü ì … ú ‰ ª ¾ ö … ~ ´ ‘ ~ ˆ Ø ³ } ö } õ
® } ² ® } ´ } ü ô ² ö ¥ ± Û { õ ® ² ö Ä ÷ ¨ ® ü ¯ î ÷ • ³ } ¸ “ ( ö … ú ø ï ý ô © ~ È ³
} ¸ “ à ú … ý ½ ’ ³ Ð ý ó â   ø ~ ÿ ö ü · û } ¸ á þ ² ö ÿ … ³ Û ´ ² ® ² ò æ
ø ¹ ’ ó ¯ . ® ² ö } Ü Ò } ü ô ‘ ú ² ò æ ® ü ¯ ò ÷ ² ² } î ª ’ ì î þ  à ó ¯ . ø ï ¢ ó ý ô
} ü ô ² ò æ … ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ ® ² ¼ ‡ $ ø ÷ } ÿ } … ³ ÿ ö î ú { ê ÷ ® ò ý µ î ó ~ ¸ ‡
} ¸ “ .
3 - ‘ ú ² ò æ Ü ù ÷ û } ÿ ö à ù ³ … ~ ü þ : ‘ ú ² ò å ù ~ ÿ Ð ï ÷ î þ
ø ¹ ’ ó ¯ ö î µ ü “ { õ à ~ ø ¾ ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û ö ¥ ± Û Ø ³ à ~ ò ¹ ù ~ ÿ … ~ è ÿ
ò ÷ ² î ~ ò ó ¯ ò ÷ ² { … þ ö î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ } ¸ “ . î ~ ò ó ¯ ‘ ú ² ò æ ´ ² ® ® ü ¯
ò ÷ ² ² } î ª ’ ì î þ à ó ¯ } î ~ à ó ’ ³ } ¸ “ ö ö Ä ÷ ¨ ² } } Ø µ } ü ¾
î þ ® ø ¯ . … ³ } ÿ ® ö ü ¯ õ $ ® ö ¡ ³ © ú ¸ ÷ } ² ÿ ö ² } ò ó ¯ ä þ î ó ~ ¸ ‡
} ¸ “ .
4 - ‘ ú ² ò æ ¸ † µ : à ~ ø ¾ ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û ö ¥ ± Û ò ÷ ² { … þ } ´
ö ü · ä þ ø ~ ÿ { õ } ¸ “ . } ´ { õ ² ö à ú ‘ ú ² ò æ ¸ † µ … ~ è ‘ ³ ü ô
î ý µ } õ à ó ’ ³ } ¸ “ ö … ý ½ ’ ³ ü ô ® ² š ú ‘ ý µ … ý ó þ ² } Ø ³ } ø ð î þ
{ ö ² ® š µ ö ² ò æ   ø ~ ÿ … ¹ ý ~ ² î ¦ † ÷ ˆ … ú ¼ ï ~ ² î þ   ² ö ®
5 - ‘ ú ² ò æ À ÷ ² ‘ þ ö Ü ³ î µ : à ó ’ ³ } ¸ “ Ð ~ ê þ ² } } ´ } š ¹ ~ ñ
… ~ ‰ º ´ î ý ó ú { … þ ö ¸ † µ Ø ³ } ø ð î þ { ö ² ® . … ³ } ÿ ¼ á ~ ² ö } ¸ á þ
² ö ÿ { … þ î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
6 - ‘ ú ² ò æ { … þ : … ý ½ ’ ³ ü ô ò ÷ ² { … þ ² } } ´ © ÷ ® Ð † ÷ ² î þ
® ø ó ¯ . … ³ } ÿ ä ë Ú ö ‘ ó ý º ö ü ~ ò ½ ~ ò ú ä ý ³ ÿ … ú ¸ ÷ ÿ ø ¯ Ø ù ~ ÿ
¸ † µ ² ò æ î ó ~ ¸ ‡ ø ¹ ’ ó ¯ .
‰ ÷ ¼ ¾ ø ~ ÿ ê ó µ
1 - t e l o i v a r t l u : } ü ô ‰ ÷ ¼ ¾ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ² } … ë ÷ à ú î þ à ó ¯ . ¥ ’ ï ~
ø ó å ~ ñ © ³ ü ¯ Ð ý ó á þ ² } } ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ¯ à ú ‘ ~ } î ÷ } Ÿ 0 0 4 ò ~ ò ÷ î ’ ³ ² } ¥ ± Û à ³ ® û ö 0 0 1
® ² À ¯ } î ÷ } Ÿ î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ² } … ë ÷ à ú à ó ¯ . … ³ © þ } ´ Ð ý ó á ù ~ ÿ { Ø ’ ~ … þ } ¼ Ñ ú î ~ ® ö õ
Ü ³ î µ ² } ò ý µ ¥ ± Û î þ à ó ó ¯ .
2 - t n a t s i s e r - h c t a r c s : Ä ¯ © ¾ … ³ ² ö ÿ ‰ é ¸ ’ ý â   ø ~ } Ð ï ~ í î þ ä ³ ® ®
¡ ÷ õ ê ó µ ø ~ ÿ ¼ ý ½ ú } ÿ © ÷ ® ¼ ~ õ ‘ Ý ³ ü † ~ Ä ¯ © ¾ ø ¹ ’ ó ¯ .
3 - c i m o r h c o t o h p : ê ó µ ø ~ ÿ Ø ’ ÷ à ³ ö î ý â ø ó å ~ î ý á ú ® ² î Ñ ³ Ç ò ÷ ²
© ÷ ² ¼ ý ¯ Ü ³ } ² î þ ä ý ³ ò ¯ ‘ ý ³ û î þ ¼ ÷ ò ¯ . ‰ ÷ ¼ ¾ } ü ô ê ó µ ø ~ } ´ ‘ ³ à ý † ~ ” ò Ý ³ û î ~ ò ó ¯
à ë ³ ü ¯ ò Ý ³ û ö ø ~ ê ý ¯ ò Ý ³ û } ¸ “ . ‘ ÷ š ú ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ¯ à ú Ø ’ ÷ à ³ ö î ý â ø ~ … ú ò ÷ ² î ³ ‚ þ
ö } à ó ¾ ò ¹ ~ õ ò ï þ ® ø ó ¯ ö ‘ ó ù ~ ø ó å ~ î þ à ú ® ² î Ñ ³ Ç } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ Ü ³ } ²
î þ  ä ý ³ ò ¯ ‘ ý ³ û î þ   ¼ ÷ ò ¯ } ´ } ü ô ² ö ® ² ® } © ì } ‘ ÷ î † ý ì … ª ~ È ³ { ò á ú ¼ ý ½ ú } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } –
… ó Ù ¾ ² } } ´ © ÷ ® ¿ Ð † ÷ ² ò ï þ ® ø ¯ $ … ó ~ … ³ } ü ô ê ó µ ø ~ ÿ Ø ’ ÷ à ³ ö î ý â ‘ ý ³ û ò ï þ ¼ ÷ ò ¯ .
´ î ~ ò þ à ú ò ý ~ ´ } ¸ “ ‘ ~ ê ó µ Ø ’ ÷ à ³ î ý â à ~ î é ‘ ý ³ û ¼ ÷ ® ä ~ ø þ } ö Ü ~ ” ‘ ~ 8 ® Ü ý Ý ú È ÷ í
î þ à ½ ¯ .
4 - h s a l f ü ~ g n i r o r r i m : } ü ô ‰ ÷ ¼ ½ ù ~ ê ó µ ² } î ~ ò ó ¯ { ü ó ú î þ à ó ó ¯ ö 0 1 } ê þ
0 6 ® ² À ¯ … ý ½ ’ ³ ò ÷ ² ² } à ~ ø ¾ ® } ® û ö š ± ˆ î þ à ó ó ¯ . } ü ô ‰ ÷ ¼ ¾ î þ ‘ ÷ } ò ¯ } ´ ò Ý ³ û
- È é ö ü ~ î º … ~ ¼ ¯ . } ü ô ò ÷ Ó ‰ ÷ ¼ ¾ ø ~ ® ² } ² ‘ Ù ~ Ð ~ ” ö … ³ } ÿ … ³ Û ö ¼ ô ö { ˆ
î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ . 5 - r a ü ~ e v i t c e l f e r - i t n a : ‰ ÷ ¼ ½ þ } ¸ “ à ú Ä ³ ü ‡
¼ á ¹ ’ þ î ~ … ý ô ø ÷ } ö ¼ ý ½ ú ® } ² ® ö ¼ ¯ ” ò ÷ ² … ~ ´ ‘ ~ … ý ¯ û } ´ ¸ É § ® } © ë þ ö © ~ ² š þ
ê ó µ ® ² { õ ü á ¹ ~ õ } ¸ “ .
® ² ö } Ü Ò } ü ô ‰ ÷ ¼ ¾ ¸ † ‡ î þ   ¼ ÷ ® ò ÷ ² … ý ½ ’ ³ ÿ … ú ¡ ½ ï ù ~ ² ¸ ý ¯ û ® ² Ð ý ô ¥ ~ í à ú
ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û ² } … ¹ ý ~ ² à ~ ø ¾ î þ   ® ø ¯ ö ø ï ¢ ó ý ô ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ² } ò ï ~ ü ~ õ ‘ ³ ò ½ ~ õ î þ   ® ø ¯
. } ü ô ò ÷ Ó ‰ ÷ ¼ ¾ … ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ ® ² ¼ ‡ … ¹ ý ~ ² î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
6 - n o i t a z i r a l o p : } î ÷ } Ÿ ò ÷ ² © ÷ ² ¼ ý ¯ ö ü ~ î ó ~ … Ò ò ÷ ² î Á ó ÷ Ð þ î ~ ò ó ¯ è î ‹
} ² ‘ Ñ ~ ¿ ü ~ Ø ’ ú ö ® ² ‘ ï ~ ñ š ù ~ ” ‰ ª ¾ î þ ä ³ ® ® . ® ² } ü ô ‰ ÷ ¼ ½ ù ~ } ´ î ÷ } ® ÿ } ¸ ’ Ù ~ ® û
¼ ¯ û à ú … ú È ÷ ² È † ý Ñ þ ® ² ü â ‰ ý ÷ ò ¯ î ÷ } ´ ÿ ® ² … ³ } … ³ ø ð ² ® ü Ú ¼ ¯ û } ò ¯ . ´ î ~ ò þ à ú
ò ÷ ² … ú ê ó µ î þ ‘ ~ … ¯ î ~ ò ó ¯ ü â Ø ý ë ’ ³ î ý á ³ ö ¸ á ÷ ‰ þ Ð ï ì à ³ ® û ö } î ÷ } Ÿ ò ÷ ² ÿ ² } à ú … ~
² ® ü Ú ø ~ ÿ î ÷ } ´ ÿ î É ~ … Ý “ ® } ¼ ’ ú ² } š ± ˆ à ³ ® û ö … ú î ~ … Ý þ } š ~ ´ û Ð † ÷ ² î þ   ® ø ¯ .
… ý ½ ’ ³ ü ô ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û } ´ ¸ É ÷ ¨ } Ø Ý þ ¥ ~ À ì î þ   ¼ ÷ ® … ó ~ … ³ } ü ô } ü ô ê ó µ ø ~ È ÷ ² ÿ ‘ ó Í ý ð
î þ ¼ ÷ ò ¯ à ú } î ÷ } Ÿ } ò Ñ á ~ ¸ ù ~ ÿ ü ~ Ø ’ ú } Ø Ý þ ² } ¥ ± Û î þ  à ó ó ¯ ö … ú ¼ ï ~ } š ~ ´ û î þ   ® ø ¯
… ú ¸ É ÷ ¥ þ î ~ ò ó ¯ { ˆ $ ü « ö … ³ Û ò å ~ û à ó ý ¯ .
2 1
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
هچیرد
26
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
‘ ú ² ò æ ê ó µ
ê ó µ ø ~ ® ² ‘ ú ² ò æ   ø ~ ÿ î ’ Ù ~ ö ‘ þ î ÷ š ÷ ® ø ¹ ’ ó ¯ à ú ø ³ à ¯ } ñ
… ³ } ÿ Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ ö ü · û } ÿ … ú à ~ ² î þ ² ö ò ¯ .
1 - ‘ ú ² ò æ © ~ à ¹ ’ ³ ÿ : ü â ‘ ú ² ò æ Ø ÷ ß } ê Ñ ~ ® û à ú ¸ † ‡
à ~ ø ¾ à ë þ ² ö ¼ ó ~ ü þ ò ÷ ² ä ½ ’ ú ö ¡ ½ ï ù ~ ² } ® ² … ³ } … ³ ‘ ~ … ½ ù ~ ÿ
´ ò ó ¯ û ) © ý ³ û à ó ó ¯ û ( î ¦ ~ Ø Í “ à ³ ® û ö … ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ ö
} ¸ ’ Ù ~ ® û Ð ï ÷ î þ î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
2 - ‘ ú ² ò æ ´ ² ® ö È é ü þ : î ý µ } õ ò ÷ ² { … þ ² } à ~ ø ¾ ® } ® û ö ® ²
Ð ý ô ¥ ~ í … ú Ø ³ à ~ ò º  ø ~ ÿ ® ü å ³ ò ÷ ² } š ~ ´ û Ð † ÷ ² î þ ® ø ¯ . ‘ ú ² ò æ
´ ² ® … É ÷ ² à ë þ ² ò æ { … þ ² } ¥ ± Û à ³ ® û ö ¸ † ‡ î þ  ä ³ ® ® ø ï ú ¡ ý µ
ö } Ä § ‘ ³ … ú  ò Í ³ … ³ ¸ ¯ ) ¡ ÷ õ ò ÷ ² { … þ ‘ ï ~ ü ì … ú ‰ ª ¾ ö … ~ ´ ‘ ~ ˆ Ø ³ } ö } õ
® } ² ® } ´ } ü ô ² ö ¥ ± Û { õ ® ² ö Ä ÷ ¨ ® ü ¯ î ÷ • ³ } ¸ “ ( ö … ú ø ï ý ô © ~ È ³
} ¸ “ à ú … ý ½ ’ ³ Ð ý ó â   ø ~ ÿ ö ü · û } ¸ á þ ² ö ÿ … ³ Û ´ ² ® ² ò æ
ø ¹ ’ ó ¯ . ® ² ö } Ü Ò } ü ô ‘ ú ² ò æ ® ü ¯ ò ÷ ² ² } î ª ’ ì î þ  à ó ¯ . ø ï ¢ ó ý ô
} ü ô ² ò æ … ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ ® ² ¼ ‡ $ ø ÷ } ÿ } … ³ ÿ ö î ú { ê ÷ ® ò ý µ î ó ~ ¸ ‡
} ¸ “ .
3 - ‘ ú ² ò æ Ü ù ÷ û } ÿ ö à ù ³ … ~ ü þ : ‘ ú ² ò å ù ~ ÿ Ð ï ÷ î þ
ø ¹ ’ ó ¯ ö î µ ü “ { õ à ~ ø ¾ ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û ö ¥ ± Û Ø ³ à ~ ò ¹ ù ~ ÿ … ~ è ÿ
ò ÷ ² î ~ ò ó ¯ ò ÷ ² { … þ ö î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ } ¸ “ . î ~ ò ó ¯ ‘ ú ² ò æ ´ ² ® ® ü ¯
ò ÷ ² ² } î ª ’ ì î þ à ó ¯ } î ~ à ó ’ ³ } ¸ “ ö ö Ä ÷ ¨ ² } } Ø µ } ü ¾
î þ ® ø ¯ . … ³ } ÿ ® ö ü ¯ õ $ ® ö ¡ ³ © ú ¸ ÷ } ² ÿ ö ² } ò ó ¯ ä þ î ó ~ ¸ ‡
} ¸ “ .
4 - ‘ ú ² ò æ ¸ † µ : à ~ ø ¾ ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û ö ¥ ± Û ò ÷ ² { … þ } ´
ö ü · ä þ ø ~ ÿ { õ } ¸ “ . } ´ { õ ² ö à ú ‘ ú ² ò æ ¸ † µ … ~ è ‘ ³ ü ô
î ý µ } õ à ó ’ ³ } ¸ “ ö … ý ½ ’ ³ ü ô ® ² š ú ‘ ý µ … ý ó þ ² } Ø ³ } ø ð î þ
{ ö ² ® š µ ö ² ò æ   ø ~ ÿ … ¹ ý ~ ² î ¦ † ÷ ˆ … ú ¼ ï ~ ² î þ   ² ö ®
5 - ‘ ú ² ò æ À ÷ ² ‘ þ ö Ü ³ î µ : à ó ’ ³ } ¸ “ Ð ~ ê þ ² } } ´ } š ¹ ~ ñ
… ~ ‰ º ´ î ý ó ú { … þ ö ¸ † µ Ø ³ } ø ð î þ { ö ² ® . … ³ } ÿ ¼ á ~ ² ö } ¸ á þ
² ö ÿ { … þ î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
6 - ‘ ú ² ò æ { … þ : … ý ½ ’ ³ ü ô ò ÷ ² { … þ ² } } ´ © ÷ ® Ð † ÷ ² î þ
® ø ó ¯ . … ³ } ÿ ä ë Ú ö ‘ ó ý º ö ü ~ ò ½ ~ ò ú ä ý ³ ÿ … ú ¸ ÷ ÿ ø ¯ Ø ù ~ ÿ
¸ † µ ² ò æ î ó ~ ¸ ‡ ø ¹ ’ ó ¯ .
‰ ÷ ¼ ¾ ø ~ ÿ ê ó µ
1 - t e l o i v a r t l u : } ü ô ‰ ÷ ¼ ¾ } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ² } … ë ÷ à ú î þ à ó ¯ . ¥ ’ ï ~
ø ó å ~ ñ © ³ ü ¯ Ð ý ó á þ ² } } ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ¯ à ú ‘ ~ } î ÷ } Ÿ 0 0 4 ò ~ ò ÷ î ’ ³ ² } ¥ ± Û à ³ ® û ö 0 0 1
® ² À ¯ } î ÷ } Ÿ î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ ² } … ë ÷ à ú à ó ¯ . … ³ © þ } ´ Ð ý ó á ù ~ ÿ { Ø ’ ~ … þ } ¼ Ñ ú î ~ ® ö õ
Ü ³ î µ ² } ò ý µ ¥ ± Û î þ à ó ó ¯ .
2 - t n a t s i s e r - h c t a r c s : Ä ¯ © ¾ … ³ ² ö ÿ ‰ é ¸ ’ ý â   ø ~ } Ð ï ~ í î þ ä ³ ® ®
¡ ÷ õ ê ó µ ø ~ ÿ ¼ ý ½ ú } ÿ © ÷ ® ¼ ~ õ ‘ Ý ³ ü † ~ Ä ¯ © ¾ ø ¹ ’ ó ¯ .
3 - c i m o r h c o t o h p : ê ó µ ø ~ ÿ Ø ’ ÷ à ³ ö î ý â ø ó å ~ î ý á ú ® ² î Ñ ³ Ç ò ÷ ²
© ÷ ² ¼ ý ¯ Ü ³ } ² î þ ä ý ³ ò ¯ ‘ ý ³ û î þ ¼ ÷ ò ¯ . ‰ ÷ ¼ ¾ } ü ô ê ó µ ø ~ } ´ ‘ ³ à ý † ~ ” ò Ý ³ û î ~ ò ó ¯
à ë ³ ü ¯ ò Ý ³ û ö ø ~ ê ý ¯ ò Ý ³ û } ¸ “ . ‘ ÷ š ú ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ¯ à ú Ø ’ ÷ à ³ ö î ý â ø ~ … ú ò ÷ ² î ³ ‚ þ
ö } à ó ¾ ò ¹ ~ õ ò ï þ ® ø ó ¯ ö ‘ ó ù ~ ø ó å ~ î þ à ú ® ² î Ñ ³ Ç } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } – … ó Ù ¾ Ü ³ } ²
î þ  ä ý ³ ò ¯ ‘ ý ³ û î þ   ¼ ÷ ò ¯ } ´ } ü ô ² ö ® ² ® } © ì } ‘ ÷ î † ý ì … ª ~ È ³ { ò á ú ¼ ý ½ ú } ¼ Ñ ú î ~ ö ² } –
… ó Ù ¾ ² } } ´ © ÷ ® ¿ Ð † ÷ ² ò ï þ ® ø ¯ $ … ó ~ … ³ } ü ô ê ó µ ø ~ ÿ Ø ’ ÷ à ³ ö î ý â ‘ ý ³ û ò ï þ ¼ ÷ ò ¯ .
´ î ~ ò þ à ú ò ý ~ ´ } ¸ “ ‘ ~ ê ó µ Ø ’ ÷ à ³ î ý â à ~ î é ‘ ý ³ û ¼ ÷ ® ä ~ ø þ } ö Ü ~ ” ‘ ~ 8 ® Ü ý Ý ú È ÷ í
î þ à ½ ¯ .
4 - h s a l f ü ~ g n i r o r r i m : } ü ô ‰ ÷ ¼ ½ ù ~ ê ó µ ² } î ~ ò ó ¯ { ü ó ú î þ à ó ó ¯ ö 0 1 } ê þ
0 6 ® ² À ¯ … ý ½ ’ ³ ò ÷ ² ² } à ~ ø ¾ ® } ® û ö š ± ˆ î þ à ó ó ¯ . } ü ô ‰ ÷ ¼ ¾ î þ ‘ ÷ } ò ¯ } ´ ò Ý ³ û
- È é ö ü ~ î º … ~ ¼ ¯ . } ü ô ò ÷ Ó ‰ ÷ ¼ ¾ ø ~ ® ² } ² ‘ Ù ~ Ð ~ ” ö … ³ } ÿ … ³ Û ö ¼ ô ö { ˆ
î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ . 5 - r a ü ~ e v i t c e l f e r - i t n a : ‰ ÷ ¼ ½ þ } ¸ “ à ú Ä ³ ü ‡
¼ á ¹ ’ þ î ~ … ý ô ø ÷ } ö ¼ ý ½ ú ® } ² ® ö ¼ ¯ ” ò ÷ ² … ~ ´ ‘ ~ … ý ¯ û } ´ ¸ É § ® } © ë þ ö © ~ ² š þ
ê ó µ ® ² { õ ü á ¹ ~ õ } ¸ “ .
® ² ö } Ü Ò } ü ô ‰ ÷ ¼ ¾ ¸ † ‡ î þ   ¼ ÷ ® ò ÷ ² … ý ½ ’ ³ ÿ … ú ¡ ½ ï ù ~ ² ¸ ý ¯ û ® ² Ð ý ô ¥ ~ í à ú
ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û ² } … ¹ ý ~ ² à ~ ø ¾ î þ   ® ø ¯ ö ø ï ¢ ó ý ô ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ ² } ò ï ~ ü ~ õ ‘ ³ ò ½ ~ õ î þ   ® ø ¯
. } ü ô ò ÷ Ó ‰ ÷ ¼ ¾ … ³ } ÿ ² } ò ó ¯ ä þ ® ² ¼ ‡ … ¹ ý ~ ² î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
6 - n o i t a z i r a l o p : } î ÷ } Ÿ ò ÷ ² © ÷ ² ¼ ý ¯ ö ü ~ î ó ~ … Ò ò ÷ ² î Á ó ÷ Ð þ î ~ ò ó ¯ è î ‹
} ² ‘ Ñ ~ ¿ ü ~ Ø ’ ú ö ® ² ‘ ï ~ ñ š ù ~ ” ‰ ª ¾ î þ ä ³ ® ® . ® ² } ü ô ‰ ÷ ¼ ½ ù ~ } ´ î ÷ } ® ÿ } ¸ ’ Ù ~ ® û
¼ ¯ û à ú … ú È ÷ ² È † ý Ñ þ ® ² ü â ‰ ý ÷ ò ¯ î ÷ } ´ ÿ ® ² … ³ } … ³ ø ð ² ® ü Ú ¼ ¯ û } ò ¯ . ´ î ~ ò þ à ú
ò ÷ ² … ú ê ó µ î þ ‘ ~ … ¯ î ~ ò ó ¯ ü â Ø ý ë ’ ³ î ý á ³ ö ¸ á ÷ ‰ þ Ð ï ì à ³ ® û ö } î ÷ } Ÿ ò ÷ ² ÿ ² } à ú … ~
² ® ü Ú ø ~ ÿ î ÷ } ´ ÿ î É ~ … Ý “ ® } ¼ ’ ú ² } š ± ˆ à ³ ® û ö … ú î ~ … Ý þ } š ~ ´ û Ð † ÷ ² î þ   ® ø ¯ .
… ý ½ ’ ³ ü ô ò ÷ ² ´ ò ó ¯ û } ´ ¸ É ÷ ¨ } Ø Ý þ ¥ ~ À ì î þ   ¼ ÷ ® … ó ~ … ³ } ü ô } ü ô ê ó µ ø ~ È ÷ ² ÿ ‘ ó Í ý ð
î þ ¼ ÷ ò ¯ à ú } î ÷ } Ÿ } ò Ñ á ~ ¸ ù ~ ÿ ü ~ Ø ’ ú } Ø Ý þ ² } ¥ ± Û î þ  à ó ó ¯ ö … ú ¼ ï ~ } š ~ ´ û î þ   ® ø ¯
… ú ¸ É ÷ ¥ þ î ~ ò ó ¯ { ˆ $ ü « ö … ³ Û ò å ~ û à ó ý ¯ .
2 1
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
يناسحا نیهم
يسراف نابز شزومآ
و ناكدوك هب
يناریاریغ نلاسگرزب
ياه سلك رد ای لزنم رد
رهش رد يصوصخ
West Hills
818-585-6350
گنهرف و يسراف نابز اب ار دوخ نادنزرف
مینك انشآ يناریا لیصا
هچیرد
27
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
{ ² } ü ¾ à ³ ® õ } ´ ´ î ~ õ ø ~ ÿ … ¹ ý ~ ² Ü ¯ ü ð
î ª Á ÷ À ~ ´ î ~ ò þ à ú î ³ ® ñ … ~ ® } ² ö { ¼ ó ~ ¼ ¯ ò ¯ $
… ý ô © ~ ò ð ø ~ ö { Ü ~ ü ~ õ î ’ ¯ } ö í … ÷ ® û ö { ò ù ~ … ~
Ð é Ü ú Ø ³ } ö } ò þ … ³ } ÿ ´ ü † ~ ‘ ³ ò ½ ~ õ ® } ® õ
À ÷ ² ‘ ½ ~ õ î þ à ÷ ¼ ý ¯ ò ¯ .
î É ~ ê Ñ ú ‘ ~ ² ü « … ~ ¸ ’ ~ õ … ú î ~ • ~ … “ î þ à ó ¯ à ú
® ² ® ö ² } õ î ~ Ü † ì ‘ ~ ² ü « ò ý µ î ³ ® } õ ö ´ ò ~ õ … ú … ù ’ ³
ò ½ ~ õ ® } ® õ Ì ~ ø ³ © ÷ ® Ð é Ü ú î ó ¯ … ÷ ® ò ¯ . ò ÷ Ó
{ ² } ü ¾ ö ö ¸ ~ ü ì { ² } ü ½ þ à ú ® ² ü â Ø ³ ø ó æ ö
î ë ý “ … ³ } ÿ ´ ü † ~ ‘ ³ ö š ± } ˆ ‘ ³ ò ½ ~ õ ® } ® õ … ú à ~ ²
î þ ² ö ® î ï á ô } ¸ “ ® ² Ø ³ ø ó æ ® ü å ³ à ~ î é
î ³ ® ö ® … ~ ¼ ¯ $ } î ~ } à ` ³ î ³ ® ñ } ´ ‘ Õ ý ý ³ ® ² î ¯ ê † ~ » $
î ÷ ö { ² } ü ¾ À ÷ ² ” ê ± ” î þ … ³ ò ¯ .
‘ ~ ² ü « ¼ ³ ö Ó { ² } ü ¾ à é … ú î Á ³ Ü ¯ ü ð
î þ ² ¸ ¯ . { ò ù ~ … ³ } ÿ î ³ } ¸ ð î ± ø † þ } ´ Ð É ³ ü ~ ”
ö î ÷ } ® { ² } ü ½ þ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ ö ¥ ï ~ î ù ~ ÿ
î ª Á ÷ Ã … ³ } ÿ © ÷ ¼ † ÷ à ³ ® õ ‰ ÷ ¸ “ … ¯ õ
î þ ä ³ Ø ’ ó ¯ . î Á ³ ÿ ø ~ … ú ò Í ~ Ø “ ö ‰ ~ à ý µ ä þ
} ø ï ý “ ´ ü ~ ® ÿ î þ ® } ® ò ¯ ö … Ñ ¯ } ´ ¥ ï ~ ñ } ´ î ÷ } ®
© ÷ ¼ † ÷ à ó ó ¯ û ö ² ö Ô ó þ … ³ } ÿ ò ³ ñ ò å ú ® } ¼ ’ ô
‰ ÷ ¸ ’ ½ ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ . ¼ ~ ò ú ö { ü ý ó ú … ú
Ð ó ÷ } õ } ö ê ý ô ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ½ þ î ÷ ² ® Ð é Ü ú ø ï ú
© ~ ò ï ù ~ ö { Ü ~ ü ~ õ … ÷ ® . à ë „ ÷ ‰ ~ ‘ ³ } $ î ë á ú î Á ³ $
î ÷ } ® { ² } ü ½ þ ö Ð É ³ ² } Ð ~ ¼ Ý ~ ò ú … ³ } ÿ ‰ ÷ ¸ “ $
î ÷ ö … ¯ õ © ÷ ® } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® û .
} ä ³ î ~ ‰ ý ½ ³ Ø “ ö ‘ Õ ý ý ³ } ” ® ² î ¯ ö ´ ü † ~ ü þ ² }
} ´ ´ î ~ õ } š ¯ } ® î ~ õ ‘ ~ ¥ ~ è ® ò † ~ í à ó ý ð $ ¼ ~ ü ¯ … ú
‘ Õ ý ý ³ } ” Ð › ý † þ ‰ þ … † ³ ü ð .
{ • ~ ² … ú š ~ î ~ ò ¯ û } ´ ä ± ¼ ’ ú ø ~ … ú î ~ ò ½ ~ õ
î þ ® ø ¯ à ú ® ² { õ ´ î ~ õ î ÷ } ® ² ò å þ … ³ } ÿ ² ò æ
à ³ ® õ î ÷ $ ò ~ © ô ö ‰ ÷ ¸ “ … ú à ~ ² î þ ² Ø ’ ú ö
© ~ ê á ÷ … þ ò ý µ ® ² { õ ´ î ~ õ ö š ÷ ® ® } ¼ ’ ú ö
î ³ ¸ ÷ ñ … ÷ ® û . î ÷ } ® ² ò å þ ö { ² } ü ½ þ } ´ ² ü ½ ú
® ² © ’ ~ õ $ … ³ ç ö à é î ÷ } ® ä ý ~ ø þ ö î Ñ ¯ ò þ ‘ ù ý ú
î þ ¼ ¯ û . î ` é ‰ ÷ ® ² ÿ … ú ò ~ ñ > à ÷ ø ì < ¼ † ý ú
¸ ³ î ú ® ² î Á ³ … ~ ¸ ’ ~ õ … ³ } ÿ ¼ Ù ~ Û ‘ ³ ö … µ ² ä ’ ³
ò ½ ~ õ ® } ® õ ¡ ½ ð ø ~ î Á ³ Û î þ ¼ ¯ û . ® ö ® û
¡ ³ } × ² } … ú } … ³ ö î þ ´ ® ò ¯ ö } ´ } à ¹ ý ¯ { ø ô … ³ } ÿ
‘ ù ý ú ¸ ³ © ~ ˆ š ù “ { ² } ü ¾ À ÷ ² ” } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ .
ü ÷ ò ~ ò ý ù ~ } ´ ¸ ~ í 0 6 4 î ý é ® ÿ … ~ Ð é Ü ú Ø ³ } ö } õ
Ð É ³ ü ~ ” ö î ÷ } ® { ² } ü ½ þ î þ ¸ ~ © ’ ó ¯ ö … ³ } ÿ
î ³ } ¸ ð î ± ø † þ ö } ¸ ’ Ù ~ ® û ¼ ª Á þ ö ¥ ’ þ
ä ~ ø þ … ú Ð ó ÷ } õ ® } ² ö } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ . © ~ ò ï ù ~ ÿ ü ÷ ò ~ ò þ } ´ î ÷ } ® ÿ … ú ò ~ ñ
> ö ² î ý ë ý ÷ õ < … ³ } ÿ { ² } ü ¾ À ÷ ² ” } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ à ú … ú ² ò æ Ü ³ î µ ² ö ¼ ô … ÷ ® ö } ´
‘ ³ à ý ‡ ò ï â ø ~ ÿ š ý ÷ û ® ² ¸ ~ © “ { õ } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ ¼ ¯ .
© ~ ò ï ù ~ ÿ ² ö î þ î ª ë ÷ È þ } ´ ä £ ö ¸ ³ ˆ ² } … ú
À ÷ ² ” î þ ´ ® ò ¯ ‘ ~ { õ ² } ¸ Ù ý ¯ ‘ ³ à ó ó ¯ $
ø ï ¢ ó ý ô … ~ ² ò å ù ~ ÿ ä ý ~ ø þ ä ÷ ò ú ø ~ ö ê † ù ~ ü ½ ~ õ
² } ¸ ³ ¬ î þ à ³ ® ò ¯ ö } ´ î ª ë ÷ Ë ° ² ” $ ¼ ý ³ ö { ² ®
î ~ ¸ â ø ~ ü þ … ³ } ÿ À ÷ ² ” ‘ ù ý ú î þ à ³ ® ò ¯ à ú
{ õ ² } … ~ à ³ û ò ý µ î ª ë ÷ Ë î þ ò ï ÷ ® ò ¯ . ² ö î þ ø ~
ø ð î ~ ò ó ¯ ü ÷ ò ~ ò þ ø ~ ö î Á ³ ÿ ø ~ ¥ ï ~ ñ ö ò Í ~ Ø “
² } … ~ ö ² ® } ¼ ’ ó ¯ ö © ~ ò ð ø ~ ® ² î ÷ Ü Ò ¥ ï ~ ñ } ´ ¼ ý ³
} ¸ ’ Ù ~ ® û î þ ò ï ÷ ® ò ¯ . ¥ ï ~ ñ ø ~ ÿ ² ö î þ î Ñ ï ÷ è
Ð ï ÷ î þ … ÷ ® … ~ Ü ¹ ï ’ ù ~ ÿ š ¯ } ä ~ ò ú … ³ } ÿ © ~ ò ð ø ~
ö { Ü ~ ü ~ õ . î ³ ® } õ ² ö î þ ò ý µ } ´ Ð É ³ ü ~ ” ö ² ö Ô ô
… ³ } ÿ © ÷ ¼ † ÷ à ³ ® õ ‰ ÷ ¸ “ ö ò ³ ñ ò å ú ® } ¼ ’ ô
{ õ … Ñ ¯ } ´ ¥ ï ~ ñ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ . ¼ Ñ ³ ø ~ ÿ
ü ÷ ò ~ ò þ ´ ü ~ ® ÿ ® ² … ~ ² û ò Í ~ Ø “ $ ´ ü † ~ ü þ î ÷ ö
‰ ÷ ¸ “ ö ò ~ © ô ¸ ³ ö ® û ¼ ¯ û ö ò Ý ~ ¼ þ ø ~ ÿ
… ¹ ý ~ ² ÿ … ý ~ ò å ³ } ø ï ý “ { õ } ¸ “ .
{ ¸ ý ~ ü þ ø ~ $ … ú © Á ÷ Ã ¡ ý ó þ ø ~ $ ‘ ~ ² ü ª ¢ ú
… ¹ ý ~ ² ® ö ² ÿ ® ² î ÷ ² ® ¸ é î ’ þ ® } ² ò ¯ ö
{ ² } ¸ ’ å þ ² } ü â ø ó ³ … ú ¥ ¹ ~ ˆ î þ { ö ² ò ¯ $
î ª Á ÷ À ~ … ý ô } Ø ³ } ® ÿ à ú } î á ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´
ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ¾ î ª ’ ë Ú ö ê † ~ ¸ ù ~ ÿ î ’ ó ÷ Ó ² }
® } ¼ ’ ó ¯ . ® ² ¶ } ‰ ô { ² } ü ¾ ä ý ½ ~ ø ~ © ý ³ û à ó ó ¯ û
… ÷ ® ö ø ó ÷ ´ ø ð ü â ø ó ³ … ~ } ² ´ ¿ … ú ¼ ï ~ ² î þ
{ ü ¯ .
} ü ³ } ò ý ~ õ ò ý µ ø ï ~ ò å ÷ ò ú à ú ‘ ~ ² ü « ö ¼ ÷ } ø ¯
ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ $ ‰ ý ³ ö î ¯ ö { ² } ¸ ’ å þ î ÷ ö
À ÷ ² ” ö ê † ~ » … ÷ ® ò ¯ .
{ Ø ³ ü Ý ~ ü þ ø ~ ‘ ¦ ÷ í … µ ² ä þ ® ² { ² } ü ¾ î ÷ ö
È ³ } ¥ þ ê † ~ » … ú ö š ÷ ® { ö ² ® ò ¯ . { ò ù ~ ® } ² ö ø ~ ÿ
… ¹ ý ~ ² ÿ } ´ ä ý ~ ø ~ õ ö î ÷ } ® } ö ê ý ú à ú ® ² } È ³ } Û
© ÷ ® ® } ¼ ’ ó ¯ ‘ ù ý ú î þ à ³ ® ò ¯ . ø ï ¢ ó ý ô } ´
² ò å ù ~ ÿ ´ ü ~ ® ÿ … ³ } ÿ { ² } ü ¾ À ÷ ² ” © ÷ ®
} ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ à ú … Ñ Å þ } ´ } ò ÷ } Ó î ¯ í î ÷ ö
ê † ~ » { ò ù ~ ø ó ÷ ´ ø ð ² } ü œ } ¸ “ .
® ² Ü ³ ö õ ö ¸ É þ … ý ½ ’ ³ î ÷ } ® ² ò å þ ² ö ÿ
ä ÷ ò ú ø ~ ö ê ‡ ø ~ ´ ® û î þ ¼ ¯ . ¡ ½ ð ø ~ Ø Ý Ê … ~
¸ ³ î ú { ² } ü ¾ î þ ¼ ¯ ò ¯ . î ÷ } ® { ² } ü ½ þ ö
® } ² ö ø ~ } ´ ø ð š ¯ } ò † ÷ ® ò ¯ ö ê þ ® ² } ö } © ³ Ü ³ õ
¼ ~ ò µ ® ø ð ‘ Ý ³ ü † ~ } ´ ø ð ‘ Ù á ý â ¼ ¯ ò ¯ . } ü ô
® ö ² û … ý ô à é ¸ ý â ö ² ò ¹ ~ ò º … ÷ ® . ¥ ï ~ ñ
² ö ´ } ò ú î ’ ¯ } ö í ò † ÷ ® ö ê þ Ð É ³ ö
î ÷ } ® © ÷ ¼ † ÷ à ó ó ¯ û ´ ü ~ ® ÿ î Á ³ Û î þ ¼ ¯ .
® ² ´ î ~ õ } ê ý µ } … “ } ö í ) 8 5 5 1 ‘ ~ 3 0 6 1
î ý é ® ÿ ( î ~ ¸ â ø ~ ÿ À ÷ ² ” î ’ ¯ } ö í ¼ ¯ ò ¯ .
® ² } ü ô ® ö ² û î ~ ¸ â ø ~ ü þ } ´ ‘ ³ à ý ‡ ‰ ÷ ® ² ‰ ÷ ¸ “
‘ ª ð î ³ × $ ´ } Ÿ ¸ Ù ý ¯ $ … ÷ ² } à º $ … ~ ® } ñ $ ‘ ª ð
© ½ ª ~ ¿ $ ¼ ý ³ $ à ³ û $ î ý ÷ û ö ¸ † µ ü ¦ ~ ”
¸ ~ © ’ ú î þ ¼ ¯ ø ï ¢ ó ý ô ä ÷ ò ú ö ê † ù ~ { ² } ü ¾
î þ ¼ ¯ ò ¯ ö ê þ { ² } ü ¾ ¡ ½ ð ø ~ … ¹ ý ~ ² à ð ² ò æ
… ÷ ® .
î ~ ² ÿ { ò ’ ÷ } ò “ ) 5 5 7 1 ‘ ~ 3 9 7 1 î ý é ® ÿ (
î ë á ú Ø ³ } ò ¹ ú ö } à ` ³ © ~ ò ð ø ~ ÿ î ³ Ø ú Ø ³ } ò ¹ ÷ ÿ
¥ ï ~ ñ ‘ ÷ ” Ø ³ ò å þ ö ¼ ý ³ î þ ä ³ Ø ’ ó ¯ . ê ‡ ø ~ ö
ä ÷ ò ú ø ~ ¼ ¯ ü ¯ } … ~ ² ò å ù ~ ÿ À ÷ ² ‘ þ ö ò ~ ² ò › þ
{ ² } ü ¾ î þ ¼ ¯ ò ¯ . … ú } … ³ ö ø ~ Ø ³ ñ ® } ® û î þ ¼ ¯
ö ê þ } ´ ¸ ~ ü ú ¡ ½ ð ´ ü ~ ® } ¸ ’ Ù ~ ® û ò ï þ ¼ ¯ ö
‰ ÷ ® ² ø ~ ÿ © ÷ ¼ † ÷ … ³ } ÿ À ÷ ² ” } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ . } ü ô ® ö ² û … ú ® ö ² û } Ø ³ } Ë ö ´ ü ~ ® û
² ö ÿ ® ² { ² } ü ¾ î Ñ ³ ö Û } ¸ “ .
® ² ´ î ~ õ ö ü á ’ ÷ ² ü ~ $ î ë á ú } ò å ë ý º $ { ² } ü ¾
À ÷ ² ” š ± } … ý “ © ÷ ® ² } } ´ ® ¸ “ ® } ® . © ~ ò ð ø ~
… ¹ ý ~ ² ¸ ~ ® û ö … ¯ ö õ ² ò æ … ÷ ® ò ¯ ö î Ñ ³ ö Û } ¸ “
à ú ´ ò ~ õ ä ÷ ò ú ø ~ ÿ © ÷ ® ² } … ~ ò ý ½ å ÷ õ ä ³ Ø ’ ô ö
ê † ~ ø ~ ü ½ ~ õ ² } … ~ ä ~ ´ ä ³ Ø ’ ô ¸ ³ ¬ î þ à ³ ® ò ¯ .
î ~ ¸ â ø ~ ü þ } ´ ‘ ³ à ý ‡ Ð ¹ ì $ ‘ ª ð î ³ × $ ¼ ý ³ $
î ý ÷ û ö ¸ † µ ü › ~ ” ö ² ö Ô ô ø ~ ÿ î ª ’ ë Ú ¸ ~ © ’ ú
î þ ¼ ¯ . } ü ô ® ö ² û ü á þ } ´ ¸ ª “ ‘ ³ ü ô ö
î ¦ ¯ ö ® à ó ó ¯ û ‘ ³ ü ô ® ö ² } õ ‘ ~ ² ü « { ² } ü ¾ … ú
¥ ¹ ~ ˆ î þ { ü ¯ .
® ² ¸ ~ ê ù ~ ÿ 0 2 9 1 } ò Ý é … þ ® ² à ~ ² © ~ ò ú ø ~ ÿ
ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ¾ … ú ö š ÷ ® { î ¯ ö ¸ ~ ü ú ø ~ ÿ
² ò å ~ ² ò æ … ³ } ÿ ¡ ½ ð ø ~ $ ² ¶ ä ÷ ò ú ö ² ¶ ê † ù ~ ÿ
î ’ ó ÷ Ð þ ¸ ~ © ’ ú ¼ ¯ . à ³ î ù ~ ö ê ÷ ¸ ý ÷ ò ù ~ ÿ
ä ÷ ò ~ ä ÷ õ … ³ } ÿ ‰ ÷ ¸ “ ö ¼ ~ î Š ÷ ø ~ ÿ ò ³ ñ
à ó ó ¯ û ö ‘ Ý ÷ ü ’ þ î ÷ … ú … ~ ´ } ² { î ¯ . ® ² ¸ ~ ê ù ~ ÿ
0 5 9 1 ö 0 6 9 1 î ¯ ø ~ ÿ } ² ö ‰ ~ ü þ … ý ½ ’ ³ à ½ ÷ ² ø ~
² } ‘ ¦ “ } ê ½ Ñ ~ Ó Ü ³ } ² ® } ® ò ¯ $ î ÷ } ® ‰ ~ ã à ó ó ¯ û
‰ ÷ ¸ “ $ à ³ î ù ~ ê ÷ ¸ ý ÷ õ ø ~ ö ò ³ ñ à ó ó ¯ û ø ~ ö
ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ¾ î ’ ó ÷ Ð þ ö } ² ® … ~ ´ } ² ¼ ¯ ò ¯ .
} … ³ ö ø ~ ÿ ‰ ù ô î ¯ ¼ ¯ $ © Ê ¡ ½ ð ò ý µ ‰ ù ô
î ½ ª Â … ÷ ® $ ä ÷ ò ú ø ~ ö ê ‡ ø ~ ² ò æ î é ü ð
® } ¼ ’ ó ¯ . ® ² } ö } © ³ 0 6 9 1 $ { ² } ü ¾ ‘ ³ î ý ï þ ö
‘ á ï ý ë þ î ’ ¯ } ö í ¼ ¯ ö … ~ ´ ø ð } … ³ ö ø ~ … ~ ² ü â
¼ ¯ ò ¯ .
} ´ ¸ ~ ê ù ~ ÿ 0 7 9 1 … ú … Ñ ¯ à ~ ² © ~ ò ú ø ~
² ò æ ø ~ ÿ î ’ Ù ~ ö ‘ þ … ³ } ÿ { ² } ü ¾ ² ö ´ ö ¼ ‡
} ² } ‚ ú ® } ® ò ¯ ö î ÷ } ® { ² } ü ½ þ ö ® } ² ö ü þ
š ¯ ü ¯ ÿ ² } ² ö } ò ú … ~ ´ } ² à ³ ® ò ¯ ö ‘ † ë ý Õ ~ ”
… ³ } ÿ } ¸ ’ Ù ~ ® û ø ³ ¡ ú … ý ½ ’ ³ © ~ ò ð ø ~ } ´ } ü ô
ê ÷ } ´ ñ … ý ½ ’ ³ ¼ ¯ ö { ò ù ~ … ý ½ ’ ³ ö … ý ½ ’ ³
š ± ˆ } ü ô î ÷ } ® ¼ ¯ ò ¯ ö … ú } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ } ü ô
® ü ³ ü ô à ~ è ÿ š ¯ ü ¯ ² ö ÿ { ö ² ® ò ¯ . š ³ ü ~ ò þ
à ú ‘ ~ } î ³ ö ´ ø ð } ® } î ú ® } ¼ ’ ú ö ¥ ~ è … ú
} ü ó › ~ ü þ ² ¸ ý ¯ û à ú î þ … ý ó ý ð . ¡ ý µ ÿ à ú
î þ © ÷ } ø ý ð ® ² ¼ ï ~ ² û ø ~ ÿ { ü ó ¯ û … ú È ÷ ²
î † ¹ ÷ Ë … ú { õ … Š ³ ® } ´ ü ð ö … ~ ø ð ® ² … ~ ² û } ¿
… ú Ð ó ÷ } õ ü â … ª ¾ î ù ð } ´ ´ ò ¯ ä þ © ~ ò ð ø ~
À ¦ † “ à ó ý ð .
7 1
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
6 1
‘ ~ ² ü ª ¢ ú { ² } ü ¾ ö { ² } ü ¾ à ³ ® õ
î ý ì î † ù ð ‘ ï ~ ü ì … ú ´ ü † ~ ü þ
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
هچیرد
28
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
{ ² } ü ¾ à ³ ® õ } ´ ´ î ~ õ ø ~ ÿ … ¹ ý ~ ² Ü ¯ ü ð
î ª Á ÷ À ~ ´ î ~ ò þ à ú î ³ ® ñ … ~ ® } ² ö { ¼ ó ~ ¼ ¯ ò ¯ $
… ý ô © ~ ò ð ø ~ ö { Ü ~ ü ~ õ î ’ ¯ } ö í … ÷ ® û ö { ò ù ~ … ~
Ð é Ü ú Ø ³ } ö } ò þ … ³ } ÿ ´ ü † ~ ‘ ³ ò ½ ~ õ ® } ® õ
À ÷ ² ‘ ½ ~ õ î þ à ÷ ¼ ý ¯ ò ¯ .
î É ~ ê Ñ ú ‘ ~ ² ü « … ~ ¸ ’ ~ õ … ú î ~ • ~ … “ î þ à ó ¯ à ú
® ² ® ö ² } õ î ~ Ü † ì ‘ ~ ² ü « ò ý µ î ³ ® } õ ö ´ ò ~ õ … ú … ù ’ ³
ò ½ ~ õ ® } ® õ Ì ~ ø ³ © ÷ ® Ð é Ü ú î ó ¯ … ÷ ® ò ¯ . ò ÷ Ó
{ ² } ü ¾ ö ö ¸ ~ ü ì { ² } ü ½ þ à ú ® ² ü â Ø ³ ø ó æ ö
î ë ý “ … ³ } ÿ ´ ü † ~ ‘ ³ ö š ± } ˆ ‘ ³ ò ½ ~ õ ® } ® õ … ú à ~ ²
î þ ² ö ® î ï á ô } ¸ “ ® ² Ø ³ ø ó æ ® ü å ³ à ~ î é
î ³ ® ö ® … ~ ¼ ¯ $ } î ~ } à ` ³ î ³ ® ñ } ´ ‘ Õ ý ý ³ ® ² î ¯ ê † ~ » $
î ÷ ö { ² } ü ¾ À ÷ ² ” ê ± ” î þ … ³ ò ¯ .
‘ ~ ² ü « ¼ ³ ö Ó { ² } ü ¾ à é … ú î Á ³ Ü ¯ ü ð
î þ ² ¸ ¯ . { ò ù ~ … ³ } ÿ î ³ } ¸ ð î ± ø † þ } ´ Ð É ³ ü ~ ”
ö î ÷ } ® { ² } ü ½ þ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ ö ¥ ï ~ î ù ~ ÿ
î ª Á ÷ Ã … ³ } ÿ © ÷ ¼ † ÷ à ³ ® õ ‰ ÷ ¸ “ … ¯ õ
î þ ä ³ Ø ’ ó ¯ . î Á ³ ÿ ø ~ … ú ò Í ~ Ø “ ö ‰ ~ à ý µ ä þ
} ø ï ý “ ´ ü ~ ® ÿ î þ ® } ® ò ¯ ö … Ñ ¯ } ´ ¥ ï ~ ñ } ´ î ÷ } ®
© ÷ ¼ † ÷ à ó ó ¯ û ö ² ö Ô ó þ … ³ } ÿ ò ³ ñ ò å ú ® } ¼ ’ ô
‰ ÷ ¸ ’ ½ ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ . ¼ ~ ò ú ö { ü ý ó ú … ú
Ð ó ÷ } õ } ö ê ý ô ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ½ þ î ÷ ² ® Ð é Ü ú ø ï ú
© ~ ò ï ù ~ ö { Ü ~ ü ~ õ … ÷ ® . à ë „ ÷ ‰ ~ ‘ ³ } $ î ë á ú î Á ³ $
î ÷ } ® { ² } ü ½ þ ö Ð É ³ ² } Ð ~ ¼ Ý ~ ò ú … ³ } ÿ ‰ ÷ ¸ “ $
î ÷ ö … ¯ õ © ÷ ® } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® û .
} ä ³ î ~ ‰ ý ½ ³ Ø “ ö ‘ Õ ý ý ³ } ” ® ² î ¯ ö ´ ü † ~ ü þ ² }
} ´ ´ î ~ õ } š ¯ } ® î ~ õ ‘ ~ ¥ ~ è ® ò † ~ í à ó ý ð $ ¼ ~ ü ¯ … ú
‘ Õ ý ý ³ } ” Ð › ý † þ ‰ þ … † ³ ü ð .
{ • ~ ² … ú š ~ î ~ ò ¯ û } ´ ä ± ¼ ’ ú ø ~ … ú î ~ ò ½ ~ õ
î þ ® ø ¯ à ú ® ² { õ ´ î ~ õ î ÷ } ® ² ò å þ … ³ } ÿ ² ò æ
à ³ ® õ î ÷ $ ò ~ © ô ö ‰ ÷ ¸ “ … ú à ~ ² î þ ² Ø ’ ú ö
© ~ ê á ÷ … þ ò ý µ ® ² { õ ´ î ~ õ ö š ÷ ® ® } ¼ ’ ú ö
î ³ ¸ ÷ ñ … ÷ ® û . î ÷ } ® ² ò å þ ö { ² } ü ½ þ } ´ ² ü ½ ú
® ² © ’ ~ õ $ … ³ ç ö à é î ÷ } ® ä ý ~ ø þ ö î Ñ ¯ ò þ ‘ ù ý ú
î þ ¼ ¯ û . î ` é ‰ ÷ ® ² ÿ … ú ò ~ ñ > à ÷ ø ì < ¼ † ý ú
¸ ³ î ú ® ² î Á ³ … ~ ¸ ’ ~ õ … ³ } ÿ ¼ Ù ~ Û ‘ ³ ö … µ ² ä ’ ³
ò ½ ~ õ ® } ® õ ¡ ½ ð ø ~ î Á ³ Û î þ ¼ ¯ û . ® ö ® û
¡ ³ } × ² } … ú } … ³ ö î þ ´ ® ò ¯ ö } ´ } à ¹ ý ¯ { ø ô … ³ } ÿ
‘ ù ý ú ¸ ³ © ~ ˆ š ù “ { ² } ü ¾ À ÷ ² ” } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ .
ü ÷ ò ~ ò ý ù ~ } ´ ¸ ~ í 0 6 4 î ý é ® ÿ … ~ Ð é Ü ú Ø ³ } ö } õ
Ð É ³ ü ~ ” ö î ÷ } ® { ² } ü ½ þ î þ ¸ ~ © ’ ó ¯ ö … ³ } ÿ
î ³ } ¸ ð î ± ø † þ ö } ¸ ’ Ù ~ ® û ¼ ª Á þ ö ¥ ’ þ
ä ~ ø þ … ú Ð ó ÷ } õ ® } ² ö } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ . © ~ ò ï ù ~ ÿ ü ÷ ò ~ ò þ } ´ î ÷ } ® ÿ … ú ò ~ ñ
> ö ² î ý ë ý ÷ õ < … ³ } ÿ { ² } ü ¾ À ÷ ² ” } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ à ú … ú ² ò æ Ü ³ î µ ² ö ¼ ô … ÷ ® ö } ´
‘ ³ à ý ‡ ò ï â ø ~ ÿ š ý ÷ û ® ² ¸ ~ © “ { õ } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ ¼ ¯ .
© ~ ò ï ù ~ ÿ ² ö î þ î ª ë ÷ È þ } ´ ä £ ö ¸ ³ ˆ ² } … ú
À ÷ ² ” î þ ´ ® ò ¯ ‘ ~ { õ ² } ¸ Ù ý ¯ ‘ ³ à ó ó ¯ $
ø ï ¢ ó ý ô … ~ ² ò å ù ~ ÿ ä ý ~ ø þ ä ÷ ò ú ø ~ ö ê † ù ~ ü ½ ~ õ
² } ¸ ³ ¬ î þ à ³ ® ò ¯ ö } ´ î ª ë ÷ Ë ° ² ” $ ¼ ý ³ ö { ² ®
î ~ ¸ â ø ~ ü þ … ³ } ÿ À ÷ ² ” ‘ ù ý ú î þ à ³ ® ò ¯ à ú
{ õ ² } … ~ à ³ û ò ý µ î ª ë ÷ Ë î þ ò ï ÷ ® ò ¯ . ² ö î þ ø ~
ø ð î ~ ò ó ¯ ü ÷ ò ~ ò þ ø ~ ö î Á ³ ÿ ø ~ ¥ ï ~ ñ ö ò Í ~ Ø “
² } … ~ ö ² ® } ¼ ’ ó ¯ ö © ~ ò ð ø ~ ® ² î ÷ Ü Ò ¥ ï ~ ñ } ´ ¼ ý ³
} ¸ ’ Ù ~ ® û î þ ò ï ÷ ® ò ¯ . ¥ ï ~ ñ ø ~ ÿ ² ö î þ î Ñ ï ÷ è
Ð ï ÷ î þ … ÷ ® … ~ Ü ¹ ï ’ ù ~ ÿ š ¯ } ä ~ ò ú … ³ } ÿ © ~ ò ð ø ~
ö { Ü ~ ü ~ õ . î ³ ® } õ ² ö î þ ò ý µ } ´ Ð É ³ ü ~ ” ö ² ö Ô ô
… ³ } ÿ © ÷ ¼ † ÷ à ³ ® õ ‰ ÷ ¸ “ ö ò ³ ñ ò å ú ® } ¼ ’ ô
{ õ … Ñ ¯ } ´ ¥ ï ~ ñ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ . ¼ Ñ ³ ø ~ ÿ
ü ÷ ò ~ ò þ ´ ü ~ ® ÿ ® ² … ~ ² û ò Í ~ Ø “ $ ´ ü † ~ ü þ î ÷ ö
‰ ÷ ¸ “ ö ò ~ © ô ¸ ³ ö ® û ¼ ¯ û ö ò Ý ~ ¼ þ ø ~ ÿ
… ¹ ý ~ ² ÿ … ý ~ ò å ³ } ø ï ý “ { õ } ¸ “ .
{ ¸ ý ~ ü þ ø ~ $ … ú © Á ÷ Ã ¡ ý ó þ ø ~ $ ‘ ~ ² ü ª ¢ ú
… ¹ ý ~ ² ® ö ² ÿ ® ² î ÷ ² ® ¸ é î ’ þ ® } ² ò ¯ ö
{ ² } ¸ ’ å þ ² } ü â ø ó ³ … ú ¥ ¹ ~ ˆ î þ { ö ² ò ¯ $
î ª Á ÷ À ~ … ý ô } Ø ³ } ® ÿ à ú } î á ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´
ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ¾ î ª ’ ë Ú ö ê † ~ ¸ ù ~ ÿ î ’ ó ÷ Ó ² }
® } ¼ ’ ó ¯ . ® ² ¶ } ‰ ô { ² } ü ¾ ä ý ½ ~ ø ~ © ý ³ û à ó ó ¯ û
… ÷ ® ö ø ó ÷ ´ ø ð ü â ø ó ³ … ~ } ² ´ ¿ … ú ¼ ï ~ ² î þ
{ ü ¯ .
} ü ³ } ò ý ~ õ ò ý µ ø ï ~ ò å ÷ ò ú à ú ‘ ~ ² ü « ö ¼ ÷ } ø ¯
ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ $ ‰ ý ³ ö î ¯ ö { ² } ¸ ’ å þ î ÷ ö
À ÷ ² ” ö ê † ~ » … ÷ ® ò ¯ .
{ Ø ³ ü Ý ~ ü þ ø ~ ‘ ¦ ÷ í … µ ² ä þ ® ² { ² } ü ¾ î ÷ ö
È ³ } ¥ þ ê † ~ » … ú ö š ÷ ® { ö ² ® ò ¯ . { ò ù ~ ® } ² ö ø ~ ÿ
… ¹ ý ~ ² ÿ } ´ ä ý ~ ø ~ õ ö î ÷ } ® } ö ê ý ú à ú ® ² } È ³ } Û
© ÷ ® ® } ¼ ’ ó ¯ ‘ ù ý ú î þ à ³ ® ò ¯ . ø ï ¢ ó ý ô } ´
² ò å ù ~ ÿ ´ ü ~ ® ÿ … ³ } ÿ { ² } ü ¾ À ÷ ² ” © ÷ ®
} ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ³ ® ò ¯ à ú … Ñ Å þ } ´ } ò ÷ } Ó î ¯ í î ÷ ö
ê † ~ » { ò ù ~ ø ó ÷ ´ ø ð ² } ü œ } ¸ “ .
® ² Ü ³ ö õ ö ¸ É þ … ý ½ ’ ³ î ÷ } ® ² ò å þ ² ö ÿ
ä ÷ ò ú ø ~ ö ê ‡ ø ~ ´ ® û î þ ¼ ¯ . ¡ ½ ð ø ~ Ø Ý Ê … ~
¸ ³ î ú { ² } ü ¾ î þ ¼ ¯ ò ¯ . î ÷ } ® { ² } ü ½ þ ö
® } ² ö ø ~ } ´ ø ð š ¯ } ò † ÷ ® ò ¯ ö ê þ ® ² } ö } © ³ Ü ³ õ
¼ ~ ò µ ® ø ð ‘ Ý ³ ü † ~ } ´ ø ð ‘ Ù á ý â ¼ ¯ ò ¯ . } ü ô
® ö ² û … ý ô à é ¸ ý â ö ² ò ¹ ~ ò º … ÷ ® . ¥ ï ~ ñ
² ö ´ } ò ú î ’ ¯ } ö í ò † ÷ ® ö ê þ Ð É ³ ö
î ÷ } ® © ÷ ¼ † ÷ à ó ó ¯ û ´ ü ~ ® ÿ î Á ³ Û î þ ¼ ¯ .
® ² ´ î ~ õ } ê ý µ } … “ } ö í ) 8 5 5 1 ‘ ~ 3 0 6 1
î ý é ® ÿ ( î ~ ¸ â ø ~ ÿ À ÷ ² ” î ’ ¯ } ö í ¼ ¯ ò ¯ .
® ² } ü ô ® ö ² û î ~ ¸ â ø ~ ü þ } ´ ‘ ³ à ý ‡ ‰ ÷ ® ² ‰ ÷ ¸ “
‘ ª ð î ³ × $ ´ } Ÿ ¸ Ù ý ¯ $ … ÷ ² } à º $ … ~ ® } ñ $ ‘ ª ð
© ½ ª ~ ¿ $ ¼ ý ³ $ à ³ û $ î ý ÷ û ö ¸ † µ ü ¦ ~ ”
¸ ~ © ’ ú î þ ¼ ¯ ø ï ¢ ó ý ô ä ÷ ò ú ö ê † ù ~ { ² } ü ¾
î þ ¼ ¯ ò ¯ ö ê þ { ² } ü ¾ ¡ ½ ð ø ~ … ¹ ý ~ ² à ð ² ò æ
… ÷ ® .
î ~ ² ÿ { ò ’ ÷ } ò “ ) 5 5 7 1 ‘ ~ 3 9 7 1 î ý é ® ÿ (
î ë á ú Ø ³ } ò ¹ ú ö } à ` ³ © ~ ò ð ø ~ ÿ î ³ Ø ú Ø ³ } ò ¹ ÷ ÿ
¥ ï ~ ñ ‘ ÷ ” Ø ³ ò å þ ö ¼ ý ³ î þ ä ³ Ø ’ ó ¯ . ê ‡ ø ~ ö
ä ÷ ò ú ø ~ ¼ ¯ ü ¯ } … ~ ² ò å ù ~ ÿ À ÷ ² ‘ þ ö ò ~ ² ò › þ
{ ² } ü ¾ î þ ¼ ¯ ò ¯ . … ú } … ³ ö ø ~ Ø ³ ñ ® } ® û î þ ¼ ¯
ö ê þ } ´ ¸ ~ ü ú ¡ ½ ð ´ ü ~ ® } ¸ ’ Ù ~ ® û ò ï þ ¼ ¯ ö
‰ ÷ ® ² ø ~ ÿ © ÷ ¼ † ÷ … ³ } ÿ À ÷ ² ” } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ³ ® ò ¯ . } ü ô ® ö ² û … ú ® ö ² û } Ø ³ } Ë ö ´ ü ~ ® û
² ö ÿ ® ² { ² } ü ¾ î Ñ ³ ö Û } ¸ “ .
® ² ´ î ~ õ ö ü á ’ ÷ ² ü ~ $ î ë á ú } ò å ë ý º $ { ² } ü ¾
À ÷ ² ” š ± } … ý “ © ÷ ® ² } } ´ ® ¸ “ ® } ® . © ~ ò ð ø ~
… ¹ ý ~ ² ¸ ~ ® û ö … ¯ ö õ ² ò æ … ÷ ® ò ¯ ö î Ñ ³ ö Û } ¸ “
à ú ´ ò ~ õ ä ÷ ò ú ø ~ ÿ © ÷ ® ² } … ~ ò ý ½ å ÷ õ ä ³ Ø ’ ô ö
ê † ~ ø ~ ü ½ ~ õ ² } … ~ ä ~ ´ ä ³ Ø ’ ô ¸ ³ ¬ î þ à ³ ® ò ¯ .
î ~ ¸ â ø ~ ü þ } ´ ‘ ³ à ý ‡ Ð ¹ ì $ ‘ ª ð î ³ × $ ¼ ý ³ $
î ý ÷ û ö ¸ † µ ü › ~ ” ö ² ö Ô ô ø ~ ÿ î ª ’ ë Ú ¸ ~ © ’ ú
î þ ¼ ¯ . } ü ô ® ö ² û ü á þ } ´ ¸ ª “ ‘ ³ ü ô ö
î ¦ ¯ ö ® à ó ó ¯ û ‘ ³ ü ô ® ö ² } õ ‘ ~ ² ü « { ² } ü ¾ … ú
¥ ¹ ~ ˆ î þ { ü ¯ .
® ² ¸ ~ ê ù ~ ÿ 0 2 9 1 } ò Ý é … þ ® ² à ~ ² © ~ ò ú ø ~ ÿ
ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ¾ … ú ö š ÷ ® { î ¯ ö ¸ ~ ü ú ø ~ ÿ
² ò å ~ ² ò æ … ³ } ÿ ¡ ½ ð ø ~ $ ² ¶ ä ÷ ò ú ö ² ¶ ê † ù ~ ÿ
î ’ ó ÷ Ð þ ¸ ~ © ’ ú ¼ ¯ . à ³ î ù ~ ö ê ÷ ¸ ý ÷ ò ù ~ ÿ
ä ÷ ò ~ ä ÷ õ … ³ } ÿ ‰ ÷ ¸ “ ö ¼ ~ î Š ÷ ø ~ ÿ ò ³ ñ
à ó ó ¯ û ö ‘ Ý ÷ ü ’ þ î ÷ … ú … ~ ´ } ² { î ¯ . ® ² ¸ ~ ê ù ~ ÿ
0 5 9 1 ö 0 6 9 1 î ¯ ø ~ ÿ } ² ö ‰ ~ ü þ … ý ½ ’ ³ à ½ ÷ ² ø ~
² } ‘ ¦ “ } ê ½ Ñ ~ Ó Ü ³ } ² ® } ® ò ¯ $ î ÷ } ® ‰ ~ ã à ó ó ¯ û
‰ ÷ ¸ “ $ à ³ î ù ~ ê ÷ ¸ ý ÷ õ ø ~ ö ò ³ ñ à ó ó ¯ û ø ~ ö
ê ÷ } ´ ñ { ² } ü ¾ î ’ ó ÷ Ð þ ö } ² ® … ~ ´ } ² ¼ ¯ ò ¯ .
} … ³ ö ø ~ ÿ ‰ ù ô î ¯ ¼ ¯ $ © Ê ¡ ½ ð ò ý µ ‰ ù ô
î ½ ª Â … ÷ ® $ ä ÷ ò ú ø ~ ö ê ‡ ø ~ ² ò æ î é ü ð
® } ¼ ’ ó ¯ . ® ² } ö } © ³ 0 6 9 1 $ { ² } ü ¾ ‘ ³ î ý ï þ ö
‘ á ï ý ë þ î ’ ¯ } ö í ¼ ¯ ö … ~ ´ ø ð } … ³ ö ø ~ … ~ ² ü â
¼ ¯ ò ¯ .
} ´ ¸ ~ ê ù ~ ÿ 0 7 9 1 … ú … Ñ ¯ à ~ ² © ~ ò ú ø ~
² ò æ ø ~ ÿ î ’ Ù ~ ö ‘ þ … ³ } ÿ { ² } ü ¾ ² ö ´ ö ¼ ‡
} ² } ‚ ú ® } ® ò ¯ ö î ÷ } ® { ² } ü ½ þ ö ® } ² ö ü þ
š ¯ ü ¯ ÿ ² } ² ö } ò ú … ~ ´ } ² à ³ ® ò ¯ ö ‘ † ë ý Õ ~ ”
… ³ } ÿ } ¸ ’ Ù ~ ® û ø ³ ¡ ú … ý ½ ’ ³ © ~ ò ð ø ~ } ´ } ü ô
ê ÷ } ´ ñ … ý ½ ’ ³ ¼ ¯ ö { ò ù ~ … ý ½ ’ ³ ö … ý ½ ’ ³
š ± ˆ } ü ô î ÷ } ® ¼ ¯ ò ¯ ö … ú } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ } ü ô
® ü ³ ü ô à ~ è ÿ š ¯ ü ¯ ² ö ÿ { ö ² ® ò ¯ . š ³ ü ~ ò þ
à ú ‘ ~ } î ³ ö ´ ø ð } ® } î ú ® } ¼ ’ ú ö ¥ ~ è … ú
} ü ó › ~ ü þ ² ¸ ý ¯ û à ú î þ … ý ó ý ð . ¡ ý µ ÿ à ú
î þ © ÷ } ø ý ð ® ² ¼ ï ~ ² û ø ~ ÿ { ü ó ¯ û … ú È ÷ ²
î † ¹ ÷ Ë … ú { õ … Š ³ ® } ´ ü ð ö … ~ ø ð ® ² … ~ ² û } ¿
… ú Ð ó ÷ } õ ü â … ª ¾ î ù ð } ´ ´ ò ¯ ä þ © ~ ò ð ø ~
À ¦ † “ à ó ý ð .
7 1
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
6 1
‘ ~ ² ü ª ¢ ú { ² } ü ¾ ö { ² } ü ¾ à ³ ® õ
î ý ì î † ù ð ‘ ï ~ ü ì … ú ´ ü † ~ ü þ
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
هچیرد
29
87رویرهش-24هرامش
28
(Cindy Jackson(نوسکجیدنیس
100000 زا شیب ییابیز لمع 50 یط رد
نونک ات 1988 لاس زا .هدرک تخادرپ رلد
رتخد نیا .هتشاد رایع مامت ییابیز لمع 9
نیرتشیب ردماگشیپ کی ییاکیرمآزرواشک
ماقمواهبناهجیاه هناسروتساهرهچرییغت
.دنداد ار ”Living Barbie Doll”
؟ اﻴند رد ییابیز لمع راد دروکر
یحارج لمع :لماش وا نامرد
تنلپمیا ،ینیب ،تروص یور
ییایمیش تسوپ ،نشکاسوپیل ،هنیس
یور لمع یعون - chemical peel)
زا ار تسوپ … و یاه شوج هک ندب
،)دشخب یم دوبهب ار تسوپ و درب یم نیب
،سکتوب ،تروصبصعینامردنژیسکا
رپ قیرزت ،هناچ ناوختسا ندرک کچوک
تنلپمیا ،)filler injection( هدننک
کی( microdermabrasion ،بل
،)ندب تسوپ یور ییابیز لمع عون
کیتام و ییاشغ یاه نیماتیو قیرزت
تروص هب مشچ طخ و بل طخ و بل
.یبوکلاخ
هچیرد
30
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
5 5
Decoration
® à ÷ ² } ¸ ý ÷ õ
هچیرد
31
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
0 3
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú ® ö ñ Ø ³ ö ² ® ü ô
© ~ ò ú   ® } ² ÿ ø ð î ` ì ‘ ï ~ ñ à ~ ² ø ~ ÿ ® ü å ³ ® ò ý ~
ò á ~ ” ² ü µ ö … ú Ü ÷ í Ü ¯ ü ï þ   ‘ ³ ø ~ Ø ÷ ”   ø ~ ü þ
® } ² ® à ú } ä ³ … ú { ò ù ~ ö } ² ® ò † ~ ¼ ý ð … ~
î ½ á é ” ² ü µ ö ® ² ¼ ’ þ î ÷ } š ú î þ   ¼ ÷ ü ð .
ò á ~ ‘ þ à ú ¼ ~ ü ¯ ® ² ò Í ³ } ö í … ú ® ü ¯ © ý ë þ
} ´ î ~ ò ý ~ ü ¯ ö ü ~ } À é … ú { õ } ø ï ý ’ þ
ò ¯ ø ý ð .
Ü ³ } ² ¼ ¯ û } ´ } ü ô … ú … Ñ ¯ ® ² } ü ô À Ù ¦ ~ ” … ú
ø ï ý ô ò á ’ ú   ø ~ ÿ È é ü þ … Š ³ ® } ´ ü ð . ò á ’ ú   ø ~ ü þ
à ú … ~ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ { ò ù ~ î þ   ‘ ÷ } ò ý ð à ë þ à ~ ²
Ð › ý ‡ ö ê ± ” … ª ¾ } ò › ~ ñ … ¯ ø ý ð ö … ú } ü ô
ö ¸ ý ë ú à ë þ ¸ ÷ ² ‰ ³ } ü µ … ³ } ÿ } È ³ } Ø ý ~ ò ï ~ õ
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð à ú … ë ú … ~ è © ³ û î ~ } ü ô ø ¹ ’ ý ð
ö . . .
‰ º ¼ ï ~ ø ð ® ² } ü ô ² } û … ~ î ~ ø ï ³ } û ¼ ÷ ü ¯ .
} ä ³ ò á ’ ú } ÿ ² } ‘ › ³ … ú à ³ ® û } ü ¯ … ³ } ÿ î ~
… Ù ³ ¸ ’ ý ¯ ‘ ~ { õ ² } ® ² } © ’ ý ~ ² … Ý ý ú Ü ³ } ²
… ¯ ø ý ð ö } ä ³ ® ² … ~ ² û ¡ ý µ ÿ ¸ ÷ } ê þ ® } ² ÿ
} ´ î ~ … Š ³ ¸ ý ¯ ‘ ~ š ÷ } … ’ ~ õ ² } … ¯ ø ý ð . î ó ’ Í ³
¥ Å ÷ ² ‘ ~ õ ® ² } ü ô À Ù ¦ ú ø ¹ ’ ý ð .
… ú ø ï ý ô ¸ ~ ® ä þ
À Ù ¦ ú   } ÿ … ³ } ÿ … ù ’ ³ ´ ò ¯ ä þ à ³ ® õ
Ð é ‚ ð … ú ® ² ® … ª ÷ ²
î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ¡ ú ò á ~ ‘ þ ‘ ÷ š ú î þ à ó ý ¯ ? ² ò æ $ š ó º $ Ä ª ~ î “ $ ‘ ó å þ ü ~ ä ½ ~ ® ÿ ê † ~ » ?
ø ý £ ö Ü “ … ³ } ü ’ ~ õ ‰ ý ¾ { î ¯ û à ú î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ® ¸ ’ ÷ ² } ê Ñ ï ì î ³ } Ü † “ } ´ { õ à ú î Ñ ï ÷ è — ® } © ì
ê † ~ » ® ö © ’ ú ¼ ¯ û ‘ ÷ š ú à ó ý ¯ ü ~ ¥ ’ þ } ò ’ ª ~ ˆ ò ÷ Ó ê † ~ ¸ ’ ~ õ } ² ‘ † ~ Ë î ¹ ’ Ý ý ï þ … ~ } ü ô Ð é ‚ ð ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ ?
‘ ÷ š ú … ú Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ î ³ } Ü † “ } ´ ê † ~ »  ø ~ $ ² ö ‘ ª ’ þ ø ~ $ ² ö î ý µ ÿ ø ~ ö ¸ ~ ü ³ ö ¸ ~ ü ì ‰ ~ ² ¡ ú } ÿ à ú ® ²
} © ’ ý ~ ² ® } ² ü ð $ … ~ Ð ˜ È ÷ í Ð ï ³ { ò ù ~ ö À ³ Ø ú š ÷ ü þ ® ² ø µ ü ó ú ø ~ ¸ “ .
Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ š ù “ } ò ’ Ý ~ í } È é Ð ~ ” è ´ ñ … ³ } ÿ î ³ } Ü † “ ö ¼ ¹ “   ö ¼ ÷ ÿ ê † ~ »   ø ~ ‘ Ñ ý ý ô
¼ ¯ û à ú } Ô ë ‡ ® ² Ü ¹ ï “ ® } © ë þ ê † ~ » … ³ ² ö ÿ ü â Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â ¡ ~ Œ ¼ ¯ û ö ö ® ² ü á þ
} ´ ® ² ´ ø ~ ÿ ® } © ë þ ® ö © ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ . ² ö ÿ } ü ô Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â Ð é ö û … ³ Ð é ‚ ð … ý ô
} ê ï ë ë þ } Ô ë ‡ î ÷ } ® ö } ê ý ~ Û ‘ ½ á ý ì ® ø ó ¯ û ‰ ~ ² ¡ ú ö ® ² À ¯ ø ³ ü â } ´ { ò ù ~ ² } Ü ý ¯ î þ  à ó ó ¯ . ¼ ï ~ … ~
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ š ó º } ê ý ~ Û ê † ~ » ò ý µ î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ ² ö ¿ î ó ~ ¸ ‡ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ ö © ½ â à ³ ® õ ê † ~ » ² }
} ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ¯ .
Ð é î “ î ³ … ÷ Ë … ú ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ú ¼ á ì ü â ‘ ½ “ { ˆ } ¸ “ à ú ® ² š ú ¥ ³ } ² ” { ˆ … ú ¸ ~ ò ’ ý å ³ } ®
² ö ÿ { õ ò ÷ ¼ ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ .
® ² } ü ô Ð é î “ … ú š ~ ÿ Ð ¯ ® ü â ® ¸ “ Ø ³ ö … ³ ® û ® ² { ˆ ² } ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ à ú ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û
¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ~ ® ¸ “ ö … ~ { ˆ ö ê ³ ñ } ¸ “ . } ê ù ~ ñ î Ý ¯ ñ
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
0 3
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú ® ö ñ Ø ³ ö ² ® ü ô
© ~ ò ú   ® } ² ÿ ø ð î ` ì ‘ ï ~ ñ à ~ ² ø ~ ÿ ® ü å ³ ® ò ý ~
ò á ~ ” ² ü µ ö … ú Ü ÷ í Ü ¯ ü ï þ   ‘ ³ ø ~ Ø ÷ ”   ø ~ ü þ
® } ² ® à ú } ä ³ … ú { ò ù ~ ö } ² ® ò † ~ ¼ ý ð … ~
î ½ á é ” ² ü µ ö ® ² ¼ ’ þ î ÷ } š ú î þ   ¼ ÷ ü ð .
ò á ~ ‘ þ à ú ¼ ~ ü ¯ ® ² ò Í ³ } ö í … ú ® ü ¯ © ý ë þ
} ´ î ~ ò ý ~ ü ¯ ö ü ~ } À é … ú { õ } ø ï ý ’ þ
ò ¯ ø ý ð .
Ü ³ } ² ¼ ¯ û } ´ } ü ô … ú … Ñ ¯ ® ² } ü ô À Ù ¦ ~ ” … ú
ø ï ý ô ò á ’ ú   ø ~ ÿ È é ü þ … Š ³ ® } ´ ü ð . ò á ’ ú   ø ~ ü þ
à ú … ~ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ { ò ù ~ î þ   ‘ ÷ } ò ý ð à ë þ à ~ ²
Ð › ý ‡ ö ê ± ” … ª ¾ } ò › ~ ñ … ¯ ø ý ð ö … ú } ü ô
ö ¸ ý ë ú à ë þ ¸ ÷ ² ‰ ³ } ü µ … ³ } ÿ } È ³ } Ø ý ~ ò ï ~ õ
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð à ú … ë ú … ~ è © ³ û î ~ } ü ô ø ¹ ’ ý ð
ö . . .
‰ º ¼ ï ~ ø ð ® ² } ü ô ² } û … ~ î ~ ø ï ³ } û ¼ ÷ ü ¯ .
} ä ³ ò á ’ ú } ÿ ² } ‘ › ³ … ú à ³ ® û } ü ¯ … ³ } ÿ î ~
… Ù ³ ¸ ’ ý ¯ ‘ ~ { õ ² } ® ² } © ’ ý ~ ² … Ý ý ú Ü ³ } ²
… ¯ ø ý ð ö } ä ³ ® ² … ~ ² û ¡ ý µ ÿ ¸ ÷ } ê þ ® } ² ÿ
} ´ î ~ … Š ³ ¸ ý ¯ ‘ ~ š ÷ } … ’ ~ õ ² } … ¯ ø ý ð . î ó ’ Í ³
¥ Å ÷ ² ‘ ~ õ ® ² } ü ô À Ù ¦ ú ø ¹ ’ ý ð .
… ú ø ï ý ô ¸ ~ ® ä þ
À Ù ¦ ú   } ÿ … ³ } ÿ … ù ’ ³ ´ ò ¯ ä þ à ³ ® õ
Ð é ‚ ð … ú ® ² ® … ª ÷ ²
î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ¡ ú ò á ~ ‘ þ ‘ ÷ š ú î þ à ó ý ¯ ? ² ò æ $ š ó º $ Ä ª ~ î “ $ ‘ ó å þ ü ~ ä ½ ~ ® ÿ ê † ~ » ?
ø ý £ ö Ü “ … ³ } ü ’ ~ õ ‰ ý ¾ { î ¯ û à ú î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ® ¸ ’ ÷ ² } ê Ñ ï ì î ³ } Ü † “ } ´ { õ à ú î Ñ ï ÷ è — ® } © ì
ê † ~ » ® ö © ’ ú ¼ ¯ û ‘ ÷ š ú à ó ý ¯ ü ~ ¥ ’ þ } ò ’ ª ~ ˆ ò ÷ Ó ê † ~ ¸ ’ ~ õ } ² ‘ † ~ Ë î ¹ ’ Ý ý ï þ … ~ } ü ô Ð é ‚ ð ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ ?
‘ ÷ š ú … ú Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ î ³ } Ü † “ } ´ ê † ~ »  ø ~ $ ² ö ‘ ª ’ þ ø ~ $ ² ö î ý µ ÿ ø ~ ö ¸ ~ ü ³ ö ¸ ~ ü ì ‰ ~ ² ¡ ú } ÿ à ú ® ²
} © ’ ý ~ ² ® } ² ü ð $ … ~ Ð ˜ È ÷ í Ð ï ³ { ò ù ~ ö À ³ Ø ú š ÷ ü þ ® ² ø µ ü ó ú ø ~ ¸ “ .
Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ š ù “ } ò ’ Ý ~ í } È é Ð ~ ” è ´ ñ … ³ } ÿ î ³ } Ü † “ ö ¼ ¹ “   ö ¼ ÷ ÿ ê † ~ »   ø ~ ‘ Ñ ý ý ô
¼ ¯ û à ú } Ô ë ‡ ® ² Ü ¹ ï “ ® } © ë þ ê † ~ » … ³ ² ö ÿ ü â Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â ¡ ~ Œ ¼ ¯ û ö ö ® ² ü á þ
} ´ ® ² ´ ø ~ ÿ ® } © ë þ ® ö © ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ . ² ö ÿ } ü ô Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â Ð é ö û … ³ Ð é ‚ ð … ý ô
} ê ï ë ë þ } Ô ë ‡ î ÷ } ® ö } ê ý ~ Û ‘ ½ á ý ì ® ø ó ¯ û ‰ ~ ² ¡ ú ö ® ² À ¯ ø ³ ü â } ´ { ò ù ~ ² } Ü ý ¯ î þ  à ó ó ¯ . ¼ ï ~ … ~
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ š ó º } ê ý ~ Û ê † ~ » ò ý µ î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ ² ö ¿ î ó ~ ¸ ‡ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ ö © ½ â à ³ ® õ ê † ~ » ² }
} ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ¯ .
Ð é î “ î ³ … ÷ Ë … ú ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ú ¼ á ì ü â ‘ ½ “ { ˆ } ¸ “ à ú ® ² š ú ¥ ³ } ² ” { ˆ … ú ¸ ~ ò ’ ý å ³ } ®
² ö ÿ { õ ò ÷ ¼ ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ .
® ² } ü ô Ð é î “ … ú š ~ ÿ Ð ¯ ® ü â ® ¸ “ Ø ³ ö … ³ ® û ® ² { ˆ ² } ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ à ú ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û
¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ~ ® ¸ “ ö … ~ { ˆ ö ê ³ ñ } ¸ “ . } ê ù ~ ñ î Ý ¯ ñ
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
0 3
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú ® ö ñ Ø ³ ö ² ® ü ô
© ~ ò ú   ® } ² ÿ ø ð î ` ì ‘ ï ~ ñ à ~ ² ø ~ ÿ ® ü å ³ ® ò ý ~
ò á ~ ” ² ü µ ö … ú Ü ÷ í Ü ¯ ü ï þ   ‘ ³ ø ~ Ø ÷ ”   ø ~ ü þ
® } ² ® à ú } ä ³ … ú { ò ù ~ ö } ² ® ò † ~ ¼ ý ð … ~
î ½ á é ” ² ü µ ö ® ² ¼ ’ þ î ÷ } š ú î þ   ¼ ÷ ü ð .
ò á ~ ‘ þ à ú ¼ ~ ü ¯ ® ² ò Í ³ } ö í … ú ® ü ¯ © ý ë þ
} ´ î ~ ò ý ~ ü ¯ ö ü ~ } À é … ú { õ } ø ï ý ’ þ
ò ¯ ø ý ð .
Ü ³ } ² ¼ ¯ û } ´ } ü ô … ú … Ñ ¯ ® ² } ü ô À Ù ¦ ~ ” … ú
ø ï ý ô ò á ’ ú   ø ~ ÿ È é ü þ … Š ³ ® } ´ ü ð . ò á ’ ú   ø ~ ü þ
à ú … ~ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ { ò ù ~ î þ   ‘ ÷ } ò ý ð à ë þ à ~ ²
Ð › ý ‡ ö ê ± ” … ª ¾ } ò › ~ ñ … ¯ ø ý ð ö … ú } ü ô
ö ¸ ý ë ú à ë þ ¸ ÷ ² ‰ ³ } ü µ … ³ } ÿ } È ³ } Ø ý ~ ò ï ~ õ
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð à ú … ë ú … ~ è © ³ û î ~ } ü ô ø ¹ ’ ý ð
ö . . .
‰ º ¼ ï ~ ø ð ® ² } ü ô ² } û … ~ î ~ ø ï ³ } û ¼ ÷ ü ¯ .
} ä ³ ò á ’ ú } ÿ ² } ‘ › ³ … ú à ³ ® û } ü ¯ … ³ } ÿ î ~
… Ù ³ ¸ ’ ý ¯ ‘ ~ { õ ² } ® ² } © ’ ý ~ ² … Ý ý ú Ü ³ } ²
… ¯ ø ý ð ö } ä ³ ® ² … ~ ² û ¡ ý µ ÿ ¸ ÷ } ê þ ® } ² ÿ
} ´ î ~ … Š ³ ¸ ý ¯ ‘ ~ š ÷ } … ’ ~ õ ² } … ¯ ø ý ð . î ó ’ Í ³
¥ Å ÷ ² ‘ ~ õ ® ² } ü ô À Ù ¦ ú ø ¹ ’ ý ð .
… ú ø ï ý ô ¸ ~ ® ä þ
À Ù ¦ ú   } ÿ … ³ } ÿ … ù ’ ³ ´ ò ¯ ä þ à ³ ® õ
Ð é ‚ ð … ú ® ² ® … ª ÷ ²
î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ¡ ú ò á ~ ‘ þ ‘ ÷ š ú î þ à ó ý ¯ ? ² ò æ $ š ó º $ Ä ª ~ î “ $ ‘ ó å þ ü ~ ä ½ ~ ® ÿ ê † ~ » ?
ø ý £ ö Ü “ … ³ } ü ’ ~ õ ‰ ý ¾ { î ¯ û à ú î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ® ¸ ’ ÷ ² } ê Ñ ï ì î ³ } Ü † “ } ´ { õ à ú î Ñ ï ÷ è — ® } © ì
ê † ~ » ® ö © ’ ú ¼ ¯ û ‘ ÷ š ú à ó ý ¯ ü ~ ¥ ’ þ } ò ’ ª ~ ˆ ò ÷ Ó ê † ~ ¸ ’ ~ õ } ² ‘ † ~ Ë î ¹ ’ Ý ý ï þ … ~ } ü ô Ð é ‚ ð ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ ?
‘ ÷ š ú … ú Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ î ³ } Ü † “ } ´ ê † ~ »  ø ~ $ ² ö ‘ ª ’ þ ø ~ $ ² ö î ý µ ÿ ø ~ ö ¸ ~ ü ³ ö ¸ ~ ü ì ‰ ~ ² ¡ ú } ÿ à ú ® ²
} © ’ ý ~ ² ® } ² ü ð $ … ~ Ð ˜ È ÷ í Ð ï ³ { ò ù ~ ö À ³ Ø ú š ÷ ü þ ® ² ø µ ü ó ú ø ~ ¸ “ .
Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ š ù “ } ò ’ Ý ~ í } È é Ð ~ ” è ´ ñ … ³ } ÿ î ³ } Ü † “ ö ¼ ¹ “   ö ¼ ÷ ÿ ê † ~ »   ø ~ ‘ Ñ ý ý ô
¼ ¯ û à ú } Ô ë ‡ ® ² Ü ¹ ï “ ® } © ë þ ê † ~ » … ³ ² ö ÿ ü â Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â ¡ ~ Œ ¼ ¯ û ö ö ® ² ü á þ
} ´ ® ² ´ ø ~ ÿ ® } © ë þ ® ö © ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ . ² ö ÿ } ü ô Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â Ð é ö û … ³ Ð é ‚ ð … ý ô
} ê ï ë ë þ } Ô ë ‡ î ÷ } ® ö } ê ý ~ Û ‘ ½ á ý ì ® ø ó ¯ û ‰ ~ ² ¡ ú ö ® ² À ¯ ø ³ ü â } ´ { ò ù ~ ² } Ü ý ¯ î þ  à ó ó ¯ . ¼ ï ~ … ~
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ š ó º } ê ý ~ Û ê † ~ » ò ý µ î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ ² ö ¿ î ó ~ ¸ ‡ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ ö © ½ â à ³ ® õ ê † ~ » ² }
} ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ¯ .
Ð é î “ î ³ … ÷ Ë … ú ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ú ¼ á ì ü â ‘ ½ “ { ˆ } ¸ “ à ú ® ² š ú ¥ ³ } ² ” { ˆ … ú ¸ ~ ò ’ ý å ³ } ®
² ö ÿ { õ ò ÷ ¼ ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ .
® ² } ü ô Ð é î “ … ú š ~ ÿ Ð ¯ ® ü â ® ¸ “ Ø ³ ö … ³ ® û ® ² { ˆ ² } ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ à ú ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û
¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ~ ® ¸ “ ö … ~ { ˆ ö ê ³ ñ } ¸ “ . } ê ù ~ ñ î Ý ¯ ñ
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
0 3
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú ® ö ñ Ø ³ ö ² ® ü ô
© ~ ò ú   ® } ² ÿ ø ð î ` ì ‘ ï ~ ñ à ~ ² ø ~ ÿ ® ü å ³ ® ò ý ~
ò á ~ ” ² ü µ ö … ú Ü ÷ í Ü ¯ ü ï þ   ‘ ³ ø ~ Ø ÷ ”   ø ~ ü þ
® } ² ® à ú } ä ³ … ú { ò ù ~ ö } ² ® ò † ~ ¼ ý ð … ~
î ½ á é ” ² ü µ ö ® ² ¼ ’ þ î ÷ } š ú î þ   ¼ ÷ ü ð .
ò á ~ ‘ þ à ú ¼ ~ ü ¯ ® ² ò Í ³ } ö í … ú ® ü ¯ © ý ë þ
} ´ î ~ ò ý ~ ü ¯ ö ü ~ } À é … ú { õ } ø ï ý ’ þ
ò ¯ ø ý ð .
Ü ³ } ² ¼ ¯ û } ´ } ü ô … ú … Ñ ¯ ® ² } ü ô À Ù ¦ ~ ” … ú
ø ï ý ô ò á ’ ú   ø ~ ÿ È é ü þ … Š ³ ® } ´ ü ð . ò á ’ ú   ø ~ ü þ
à ú … ~ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ { ò ù ~ î þ   ‘ ÷ } ò ý ð à ë þ à ~ ²
Ð › ý ‡ ö ê ± ” … ª ¾ } ò › ~ ñ … ¯ ø ý ð ö … ú } ü ô
ö ¸ ý ë ú à ë þ ¸ ÷ ² ‰ ³ } ü µ … ³ } ÿ } È ³ } Ø ý ~ ò ï ~ õ
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð à ú … ë ú … ~ è © ³ û î ~ } ü ô ø ¹ ’ ý ð
ö . . .
‰ º ¼ ï ~ ø ð ® ² } ü ô ² } û … ~ î ~ ø ï ³ } û ¼ ÷ ü ¯ .
} ä ³ ò á ’ ú } ÿ ² } ‘ › ³ … ú à ³ ® û } ü ¯ … ³ } ÿ î ~
… Ù ³ ¸ ’ ý ¯ ‘ ~ { õ ² } ® ² } © ’ ý ~ ² … Ý ý ú Ü ³ } ²
… ¯ ø ý ð ö } ä ³ ® ² … ~ ² û ¡ ý µ ÿ ¸ ÷ } ê þ ® } ² ÿ
} ´ î ~ … Š ³ ¸ ý ¯ ‘ ~ š ÷ } … ’ ~ õ ² } … ¯ ø ý ð . î ó ’ Í ³
¥ Å ÷ ² ‘ ~ õ ® ² } ü ô À Ù ¦ ú ø ¹ ’ ý ð .
… ú ø ï ý ô ¸ ~ ® ä þ
À Ù ¦ ú   } ÿ … ³ } ÿ … ù ’ ³ ´ ò ¯ ä þ à ³ ® õ
Ð é ‚ ð … ú ® ² ® … ª ÷ ²
î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ¡ ú ò á ~ ‘ þ ‘ ÷ š ú î þ à ó ý ¯ ? ² ò æ $ š ó º $ Ä ª ~ î “ $ ‘ ó å þ ü ~ ä ½ ~ ® ÿ ê † ~ » ?
ø ý £ ö Ü “ … ³ } ü ’ ~ õ ‰ ý ¾ { î ¯ û à ú î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ® ¸ ’ ÷ ² } ê Ñ ï ì î ³ } Ü † “ } ´ { õ à ú î Ñ ï ÷ è — ® } © ì
ê † ~ » ® ö © ’ ú ¼ ¯ û ‘ ÷ š ú à ó ý ¯ ü ~ ¥ ’ þ } ò ’ ª ~ ˆ ò ÷ Ó ê † ~ ¸ ’ ~ õ } ² ‘ † ~ Ë î ¹ ’ Ý ý ï þ … ~ } ü ô Ð é ‚ ð ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ ?
‘ ÷ š ú … ú Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ î ³ } Ü † “ } ´ ê † ~ »  ø ~ $ ² ö ‘ ª ’ þ ø ~ $ ² ö î ý µ ÿ ø ~ ö ¸ ~ ü ³ ö ¸ ~ ü ì ‰ ~ ² ¡ ú } ÿ à ú ® ²
} © ’ ý ~ ² ® } ² ü ð $ … ~ Ð ˜ È ÷ í Ð ï ³ { ò ù ~ ö À ³ Ø ú š ÷ ü þ ® ² ø µ ü ó ú ø ~ ¸ “ .
Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ š ù “ } ò ’ Ý ~ í } È é Ð ~ ” è ´ ñ … ³ } ÿ î ³ } Ü † “ ö ¼ ¹ “   ö ¼ ÷ ÿ ê † ~ »   ø ~ ‘ Ñ ý ý ô
¼ ¯ û à ú } Ô ë ‡ ® ² Ü ¹ ï “ ® } © ë þ ê † ~ » … ³ ² ö ÿ ü â Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â ¡ ~ Œ ¼ ¯ û ö ö ® ² ü á þ
} ´ ® ² ´ ø ~ ÿ ® } © ë þ ® ö © ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ . ² ö ÿ } ü ô Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â Ð é ö û … ³ Ð é ‚ ð … ý ô
} ê ï ë ë þ } Ô ë ‡ î ÷ } ® ö } ê ý ~ Û ‘ ½ á ý ì ® ø ó ¯ û ‰ ~ ² ¡ ú ö ® ² À ¯ ø ³ ü â } ´ { ò ù ~ ² } Ü ý ¯ î þ  à ó ó ¯ . ¼ ï ~ … ~
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ š ó º } ê ý ~ Û ê † ~ » ò ý µ î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ ² ö ¿ î ó ~ ¸ ‡ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ ö © ½ â à ³ ® õ ê † ~ » ² }
} ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ¯ .
Ð é î “ î ³ … ÷ Ë … ú ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ú ¼ á ì ü â ‘ ½ “ { ˆ } ¸ “ à ú ® ² š ú ¥ ³ } ² ” { ˆ … ú ¸ ~ ò ’ ý å ³ } ®
² ö ÿ { õ ò ÷ ¼ ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ .
® ² } ü ô Ð é î “ … ú š ~ ÿ Ð ¯ ® ü â ® ¸ “ Ø ³ ö … ³ ® û ® ² { ˆ ² } ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ à ú ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û
¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ~ ® ¸ “ ö … ~ { ˆ ö ê ³ ñ } ¸ “ . } ê ù ~ ñ î Ý ¯ ñ
هچیرد
32
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
1 31 3
ò á ~ ‘ þ ® ² î ÷ ² ® š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô
š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ü á þ } ´ Ä ³ ö ² ÿ ‘ ³ ü ô î ÷ } ® î Á ³ Ø þ ® ² î ó µ í } ¸ “ . } ä ³ … ³ } ÿ © ³ ü ¯ … ³ ò ~ î ú } ÿ ® } ² ü ¯
¥ ’ ï ~ — š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ² } ® ² ê ý ¹ “ © ³ ü ¯ ê ¦ ~ Ï à ó ý ¯ .
š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô … ù ’ ³ ü ô Ä ¯ Ð Ù ÷ ò þ à ó ó ¯ û ö … ÷ ä ý ³ … ³ } ÿ ü ª ¢ ~ í } ¸ “ . … ³ } ÿ ¼ ¹ ’ ô ö Ä ¯ Ð Ù ÷ ò þ à ³ ® õ
ü ª ¢ ~ í à ï þ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ² } ® ² { ˆ ¥ ì à ³ ® û … ú ö ¸ ý ë ú ü â } ¸ Ù ó œ ‘ ï ~ ñ ® ü ÷ } ² û ø ~ ÿ ® } © ë þ ü ª ¢ ~ í ² }
… ú { õ { Ô ½ ’ ú à ó ý ¯ . î ’ ÷ š ú © ÷ } ø ý ¯ ¼ ¯ ¡ Ý ¯ ² ü ª ¢ ~ ê ’ ~ õ ‘ ï ý µ ö Ð ~ ² ÿ } ´ ø ³ ä ÷ ò ú … ÷ ¼ ¯ û } ¸ “ .
} ä ³ ä ÷ ¼ “ © ³ ü ¯ } ² ÿ ¼ ¯ û ¸ Ù “ ö ò Š µ } ¸ “ $ ¡ ó ¯ ¸ ~ Ð “ Ü † ì } ´ î Á ³ Û … ú { õ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô î ~ ê ý ¯ û ö
… å ± } ² ü ¯ … ï ~ ò ¯ Ø Ý Ê Ø ³ } î ÷ ¿ ò á ó ý ¯ Ü † ì } ´ ‰ ª “ ¥ ’ ï ~ — { õ ² } … ½ ÷ ‚ ý ¯ . î Ñ ï ÷ è — ¥ › ð à ý â ø ~ ÿ © ~ ò å þ
à ï ’ ³ } ´ à ý â ø ~ ÿ ‘ ù ý ú ¼ ¯ û ® ² Ü ó ~ ® ÿ ø ~ ¸ “ $ } ä ³ … ú î ~ ü Ò à ý â ø ð à ï þ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô } Ä ~ Ø ú à ó ý ¯
à ý á ’ ~ õ ‘ ³ ® ö ‰ ÷ ã î þ ¼ ÷ ® . ¼ ï ~ ø ð ö Ü ’ þ } ´ î ~ ü Ò Ì ³ Ø ½ ÷ ü þ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ó ý ¯ ® ¸ “ ø ~ ü ’ ~ õ © ½ â ö
´ … ³ î þ ¼ ÷ ® ? … ³ } ÿ ¥ ì } ü ô î ½ á ì î Ý ¯ } ² ÿ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô … ú î ~ ü Ò Ì ³ Ø ½ ÷ ü þ } Ä ~ Ø ú à ó ý ¯ Ð é ö û … ³ } ü ó á ú
® ¸ ’ ’ ~ õ { ¸ ý ‡ ò ï þ … ý ó ¯ ò ~ © ô ø ~ ü ’ ~ õ ø ð î ¹ ’ ¦ á ð ‘ ³ î þ ¼ ÷ ® .
} ä ³ î ª ë ÷ Ë ü â ® ö ñ ‰ ý ï ~ ò ú š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ö ü â ® ö ñ ‰ ý ï ~ ò ú ¸ ³ à ú ¸ Ù ý ¯ ² } ® ² Ø ~ Ä é ˆ ² ü ª ’ ú ö ® ² ‰ ÷ ¿
{ õ ² } … † ó ¯ ü ¯ ö ‘ ~ î ¯ ‘ þ } ´ { ˆ } ¸ ’ Ù ~ ® û ò á ó ý ¯ } ´ … ÷ ÿ Ø ~ Ä é ˆ ® ² } î ~ ò ý ¯ .
Ø Å ~ ÿ ® } © ë þ } ‘ ÷ î † ý ë ’ ~ õ … ¯ … ÷ ¼ ¯ û ? … ÷ ÿ … ¯ ® ² ‰ ~ ² ¡ ú ø ~ ö À ó ¯ ê þ ò Ù ÷ ° à ³ ® û ? ø ý £ ò å ³ } õ ò † ~ ¼ ý ¯
î Ý ¯ } ² ÿ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ² ö ÿ À ó ¯ ê þ ø ~ ö à Ú î ~ ¼ ý ô … Š ~ ¼ ý ¯ ö … Ñ ¯ } ´ 5 1 ® Ü ý Ý ú … ~ š ~ ² ö … ³ Ü þ ø ï ú À ó ¯ ê þ
ø ~ ² } ‘ ï ý µ à ó ý ¯ .
ò á ~ ‘ þ ® ² î ÷ ² ® ¼ ý ³
À † § ü â ² ö ´ ´ ü † ~ ÿ … ù ~ ² ÿ ø ý £ ¡ ý µ … ú
š µ { î ~ ® û à ³ ® õ ü â À † ¦ ~ ò ú î Ý ÷ ÿ ö
© ÷ ¼ ï µ û … ³ } ÿ © ~ ò ÷ } ® û ® ê ¢ ¹ ‡ ò ý ¹ “ … ú
¼ ³ È þ à ú ¼ ý ³ ø ð … ú ¼ ý ³ š ÷ ¿ ò ¢ ¹ † ¯ .
… ³ } ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ ¡ ¹ † ý ¯ õ ¼ ý ³ … ú à Ú ö
… ¯ ò ú ¼ ý ³ š ÷ ¿ ü â ò Ñ ë † á þ ò ½ á ô ) … ù ’ ³
} ¸ “ } ´ š ó º ¡ ý ó þ … ~ ¼ ¯ ( … ú ¥ ~ ê “ ö } ² ö ò ú
à Ú ¼ ý ³ š ÷ ¿ Ü ³ } ² ® ø ý ¯ î É ï „ ô … ~ ¼ ý ¯ ¼ ý ³
® ü å ³ ò ï þ ¡ ¹ † ¯ !
} ä ³ ¼ ý ³ ² ö ÿ } š ~ ß ¸ ³ ² Ø ’ ú … ³ } ÿ ‘ ï ý µ
à ³ ® õ î ¦ ì $ î Ý ¯ } ² ÿ { ˆ ö ò ï â ² ö ÿ î ¦ ë þ
à ú ¼ ý ³ ² ü ª ’ ú … ³ ü µ ü ¯ ö ¡ ó ¯ ® Ü ý Ý ú À † ³ à ó ý ¯
¸ Š º î ¦ ì î ÷ ² ® ò Í ³ ² } … ~ } ¸ Ù ó œ ‰ ~ ã à ó ý ¯ .
… ú ø ï ý ô ² } ¥ ’ þ ! ø ó å ~ ñ ‰ ª ’ ô à ë ð … ³ } ÿ
š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ ‘ Õ ý ý ³ ² ò æ à ï þ ¼ ý ³ … ú { õ
} Ä ~ Ø ú à ó ý ¯ . } ü ô È ÷ ² ÿ ò ú ‘ ó ù ~ à ë ð ‘ Õ ý ý ³ ² ò æ
‰ ý ¯ } ò ï þ à ó ¯ … ë á ú ¼ Ù ~ Û ‘ ³ ø ð î þ   ¼ ÷ ® .
¼ ï ~ ø ð ¼ ý ³ … ³ ò œ ® ö ¸ “ ® } ² ü ¯ ? … ³ } ÿ
‰ ª ’ ô ¼ ý ³ … ³ ò œ © ÷ ¼ ï µ û … ³ ò œ ² } … ~ ¼ ý ³
© ý º à ó ý ¯ . } ü ô È ÷ ² ÿ ò ’ ý › ú à ~ ² © ÷ ¼ ï µ û   ‘ ³ © ÷ } ø ¯ ¼ ¯ .
… ³ } ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ ‘ ³ à ý ¯ ä þ ¸ ÷ ¸ ý º ø ~ ® ² Ø ³ ü ~ ² ö ÿ { ‘ ¾ } … ’ ¯ } { ò ù ~ ² } ® ² ¼ ý ³ ¸ ³ ® Ø ³ ö … † ³ ü ¯ ö … Ñ ¯
® ² ¸ ’ ½ ~ õ à ó ý ¯ { õ ö Ü “ ® ü å ³ ø ý £  à ¯ } ñ ‘ ³ ã ò ï þ   © ÷ ² ò ¯ . ‰ ³ ö ‘ „ ý ô ¼ ý ³ … ú š µ … ³ } ÿ … ¯ õ … ³ } ÿ Ì ³ ö Û ö
Ø ó › ~ õ ø ~ ÿ ‘ ³ ã © ÷ ² ® û ¡ ý ó þ ø ð … ¹ ý ~ ² î Ù ý ¯ } ¸ “ . … ³ } ÿ } ü ô à ~ ² à ~ Ø þ } ¸ “ Ì ³ ö Û ‘ ³ ã © ÷ ² ® û ¡ ý ó þ
² } ® ² ö õ ¼ ý ³ Ü ³ } ² ® } ® û ö … ~ ¥ ³ } ² ” à ð … ú î ¯ ” ò ý ð ¸ ~ Ð “ … › ÷ ¼ ~ ò ý ¯ } ä ³ ‘ ³ ã Ì ³ Û ´ ü ~ ® ò † ~ ¼ ¯ î É ï „ ô
… ~ ¼ ý ¯ à ú ‰ ³ ö ‘ „ ý ô î ÷ š ÷ ® ® ² ¼ ý ³ ‘ ³ ã ² } à ~ î é — î þ ‰ ÷ ¼ ~ ò ¯ ö ¡ ý ó þ ¼ ï ~ š ÷ ¿ © ÷ } ø ¯ © ÷ ² ® .
î þ  ® } ò ¹ ’ ý ¯ ¼ ý ³ … ù ’ ³ ü ô { ‘ ¾ ò ½ ~ õ © ~ ò å þ } ¸ “ ? } ê † ’ ú … ³ } ÿ { ‘ ¾  ø ~ ÿ à ÷ ¡ â . } ä ³ © ¯ } ÿ ò ~ © ÷ } ¸ ’ ú ² ö ´ ÿ
® ² î ó µ í } š ~ ß ä ~ ´ ü ~ ö ¸ ý ë ú  } ÿ { ‘ ¾ ä ³ Ø “ î þ  ‘ ÷ } ò ý ¯ ² ö ÿ { õ ¼ ý ³ … ³ ü µ ü ¯ … ú ¸ ³ Ð “ © ~ î ÷ ¿ î þ ¼ ÷ ® .
} ü ô ¼ á ì ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û } ¸ ’ Ù ~ ® û ò á ³ ® õ } ´ © ½ â
à ô } ¸ “ à ú } ä ³ Ð é î “ Ä ³ … ¯ ² ² ö ÿ { õ Ü ³ } ² ò å ý ³ ®
… ú } ü ô î Ñ ó þ } ¸ “ à ú } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ © ½ â à ô … ³ } ÿ } ü ô
ê † ~ » î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
Ð é î “ î ` ë ˜ ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ¸ Ù ý ¯ à ó ó ¯ û
ø ~ ¸ “ ¡ ó ~ ò ¢ ú Ð é î “ Ä ³ … ¯ ² ÿ ² ö ÿ { õ … ~ ¼ ¯
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ¸ Ù ý ¯ à ó ó ¯ û … ³ } ÿ } ü ô ò ÷ Ó ‰ ~ ² ¡ ú î ó ~ ¸ ‡
ò ý ¹ “ .
ø ï ~ ò É ÷ ² à ú î þ … ý ó ý ¯ } î á ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ } ‘ ÷ Ð é î ’ þ
… ú ¼ á ì © ÷ ® } ‘ ÷ ® } ² ® à ú î ý µ } õ ¥ ³ } ² ” { õ ² } … ~ 1 ‘ ~ 3
ò Ý É ú ² ö ÿ ‘ Á ÷ ü ³ î ½ ª Â î þ  à ó ó ¯ .
} î á ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ © ½ â ¼ ÷ ü þ … ~ } ü ô Ð é î “
ò ï ~ ü ¾ ® } ® û î þ ¼ ÷ ® .
¡ ó ¯ ò á ’ ú î ù ð … ³ } ÿ ê † ~ » ¼ ¹ ’ ô
ø ï ý ½ ú Ü † ì } ´ ² ü ª ’ ô ê † ~ » ® ² ê † ~ ¸ ½ ÷ ü þ
š ý ‡   ø ~ ÿ { õ ² } … ú ® Ü “ … ³ ² ¸ þ ö î ¦ ’ ÷ ü ~ ‘ ¾ ² } © ~ ² Ÿ
à ó ý ¯ . ö š ÷ ® ¥ ’ þ ü â ® ¸ ’ ï ~ í à ~ Ô ± ÿ ® ² š ý ‡ ê † ~ »
… ~ Ð ˜ … ³ ö ´ î ½ á é ” ´ ü ~ ® ÿ î þ   ¼ ÷ ® . … ù ’ ³ } ¸ “ Ü † ì
} ´ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ } ´ î ¦ á ð … ÷ ® õ ® ä ï ú ê † ~ »   ø ~ î É ï „ ô
¼ ÷ ü ¯ . š ¯ } ¸ ~ ´ ÿ ê † ~ » ø ~ ÿ ² ò å þ ö ¸ Ù ý ¯ Ø ³ } î ÷ ¿
ò ½ ÷ ® . … ù ’ ³ } ¸ “ ´ ü ‹ ê † ~ »   ø ~ ² } Ü † ì } ´ } ü ó á ú ® } © ì
ê † ~ ¸ ½ ÷ ü þ … ý ó ¯ } ´ ü ð … † ó ¯ ü ð ‘ ~ î ÷ š ‡ ò « à ¾ ¼ ¯ õ
ê † ~ » ø ~ ÿ ® ü å ³ ò ½ ÷ ® . ê † ~ » ø ~ ÿ î › ë ¹ þ à ú ² ö ÿ
{ ò ù ~ ¸ ó å ¯ ö ´ ÿ ü ~ î ó › ÷ ß ® ö ´ ÿ ¼ ¯ û ² } … ~ ® ¸ “ … ½ ÷ ‚ ý ¯
¡ ÷ õ ® ² } • ³ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ~ î ~ ¼ ý ô … ~ ê † ~ »   ø ~ ÿ ® ü å ³ ö
… ¯ ò ú î ~ ¼ ý ô … ³ © ÷ ² ® à ³ ® û ö © ³ } ˆ î þ ¼ ÷ ò ¯ . ® ² Ô ý ³
} ü ó Á ÷ ² ” ¥ ’ ï ~ — } ´ à ý ¹ ú ø ~ ÿ ‘ ÷ ² ÿ } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ .
… ³ } ÿ } ü ô à ~ ² à ~ Ø þ } ¸ “ ê † ~ » î › ë ¹ þ ² } ® ² ö õ à ý ¹ ú
‘ ÷ ² ÿ ä ± } ¼ ’ ú ö ® ² { õ ² } î ¦ á ð … † ó ¯ ü ¯ ö ® } © ì î ~ ¼ ý ô
… å ± } ² ü ¯ . ® ² ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ ÿ ê † ~ » … ~ ® ¸ “ ® Ü “ à ó ý ¯
à ú ø ó å ~ ñ { … á ½ þ ® ² { ò ù ~ î ÷ } ® ¼ ÷ ü ó ¯ û … ~ Ü þ ò ï ~ ò ¯ . … ~ Ü þ
î ~ ò ¯ õ î ÷ } ® ¼ ÷ ü ó ¯ û ® ² ê † ~ » î þ ‘ ÷ } ò ¯ î ÷ š ‡ … ³ ö ´
¥ ¹ ~ ¸ ý “ ø ~ ÿ ‰ ÷ ¸ ’ þ ¼ ÷ ® . … ³ } ÿ ‘ ï ý µ ‘ ³ ¼ ¯ õ ü Ý ú
¡ ³ ã ‰ ý ³ } ø ô ø ~ $ ü â ² … Ò Ü † ì } ´ Ü ³ } ² ® } ® õ ê † ~ »   ø ~ ® ²
î ~ ¼ ý ô ü Ý ú { ò ù ~ ² } … ú À ~ … ÷ õ { Ô ½ ’ ú à ó ý ¯ ö ¸ Š º } ´
î ~ ¼ ý ô ê † ~ ¸ ½ ÷ ü þ à ï â … å ý ³ ü ¯ .
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
0 3
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú ® ö ñ Ø ³ ö ² ® ü ô
© ~ ò ú   ® } ² ÿ ø ð î ` ì ‘ ï ~ ñ à ~ ² ø ~ ÿ ® ü å ³ ® ò ý ~
ò á ~ ” ² ü µ ö … ú Ü ÷ í Ü ¯ ü ï þ   ‘ ³ ø ~ Ø ÷ ”   ø ~ ü þ
® } ² ® à ú } ä ³ … ú { ò ù ~ ö } ² ® ò † ~ ¼ ý ð … ~
î ½ á é ” ² ü µ ö ® ² ¼ ’ þ î ÷ } š ú î þ   ¼ ÷ ü ð .
ò á ~ ‘ þ à ú ¼ ~ ü ¯ ® ² ò Í ³ } ö í … ú ® ü ¯ © ý ë þ
} ´ î ~ ò ý ~ ü ¯ ö ü ~ } À é … ú { õ } ø ï ý ’ þ
ò ¯ ø ý ð .
Ü ³ } ² ¼ ¯ û } ´ } ü ô … ú … Ñ ¯ ® ² } ü ô À Ù ¦ ~ ” … ú
ø ï ý ô ò á ’ ú   ø ~ ÿ È é ü þ … Š ³ ® } ´ ü ð . ò á ’ ú   ø ~ ü þ
à ú … ~ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ { ò ù ~ î þ   ‘ ÷ } ò ý ð à ë þ à ~ ²
Ð › ý ‡ ö ê ± ” … ª ¾ } ò › ~ ñ … ¯ ø ý ð ö … ú } ü ô
ö ¸ ý ë ú à ë þ ¸ ÷ ² ‰ ³ } ü µ … ³ } ÿ } È ³ } Ø ý ~ ò ï ~ õ
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð à ú … ë ú … ~ è © ³ û î ~ } ü ô ø ¹ ’ ý ð
ö . . .
‰ º ¼ ï ~ ø ð ® ² } ü ô ² } û … ~ î ~ ø ï ³ } û ¼ ÷ ü ¯ .
} ä ³ ò á ’ ú } ÿ ² } ‘ › ³ … ú à ³ ® û } ü ¯ … ³ } ÿ î ~
… Ù ³ ¸ ’ ý ¯ ‘ ~ { õ ² } ® ² } © ’ ý ~ ² … Ý ý ú Ü ³ } ²
… ¯ ø ý ð ö } ä ³ ® ² … ~ ² û ¡ ý µ ÿ ¸ ÷ } ê þ ® } ² ÿ
} ´ î ~ … Š ³ ¸ ý ¯ ‘ ~ š ÷ } … ’ ~ õ ² } … ¯ ø ý ð . î ó ’ Í ³
¥ Å ÷ ² ‘ ~ õ ® ² } ü ô À Ù ¦ ú ø ¹ ’ ý ð .
… ú ø ï ý ô ¸ ~ ® ä þ
À Ù ¦ ú   } ÿ … ³ } ÿ … ù ’ ³ ´ ò ¯ ä þ à ³ ® õ
Ð é ‚ ð … ú ® ² ® … ª ÷ ²
î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ¡ ú ò á ~ ‘ þ ‘ ÷ š ú î þ à ó ý ¯ ? ² ò æ $ š ó º $ Ä ª ~ î “ $ ‘ ó å þ ü ~ ä ½ ~ ® ÿ ê † ~ » ?
ø ý £ ö Ü “ … ³ } ü ’ ~ õ ‰ ý ¾ { î ¯ û à ú î ÷ Ü Ò © ³ ü ¯ ê † ~ » … ú ® ¸ ’ ÷ ² } ê Ñ ï ì î ³ } Ü † “ } ´ { õ à ú î Ñ ï ÷ è — ® } © ì
ê † ~ » ® ö © ’ ú ¼ ¯ û ‘ ÷ š ú à ó ý ¯ ü ~ ¥ ’ þ } ò ’ ª ~ ˆ ò ÷ Ó ê † ~ ¸ ’ ~ õ } ² ‘ † ~ Ë î ¹ ’ Ý ý ï þ … ~ } ü ô Ð é ‚ ð ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ ?
‘ ÷ š ú … ú Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ î ³ } Ü † “ } ´ ê † ~ »  ø ~ $ ² ö ‘ ª ’ þ ø ~ $ ² ö î ý µ ÿ ø ~ ö ¸ ~ ü ³ ö ¸ ~ ü ì ‰ ~ ² ¡ ú } ÿ à ú ® ²
} © ’ ý ~ ² ® } ² ü ð $ … ~ Ð ˜ È ÷ í Ð ï ³ { ò ù ~ ö À ³ Ø ú š ÷ ü þ ® ² ø µ ü ó ú ø ~ ¸ “ .
Ð é ‚ ð … ý ô } ê ï ë ë þ š ù “ } ò ’ Ý ~ í } È é Ð ~ ” è ´ ñ … ³ } ÿ î ³ } Ü † “ ö ¼ ¹ “   ö ¼ ÷ ÿ ê † ~ »   ø ~ ‘ Ñ ý ý ô
¼ ¯ û à ú } Ô ë ‡ ® ² Ü ¹ ï “ ® } © ë þ ê † ~ » … ³ ² ö ÿ ü â Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â ¡ ~ Œ ¼ ¯ û ö ö ® ² ü á þ
} ´ ® ² ´ ø ~ ÿ ® } © ë þ ® ö © ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ . ² ö ÿ } ü ô Ü É Ñ ú ‰ ~ ² ¡ ú à ÷ ¡ â Ð é ö û … ³ Ð é ‚ ð … ý ô
} ê ï ë ë þ } Ô ë ‡ î ÷ } ® ö } ê ý ~ Û ‘ ½ á ý ì ® ø ó ¯ û ‰ ~ ² ¡ ú ö ® ² À ¯ ø ³ ü â } ´ { ò ù ~ ² } Ü ý ¯ î þ  à ó ó ¯ . ¼ ï ~ … ~
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ š ó º } ê ý ~ Û ê † ~ » ò ý µ î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ ² ö ¿ î ó ~ ¸ ‡ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ ö © ½ â à ³ ® õ ê † ~ » ² }
} ò ’ ª ~ ˆ à ó ý ¯ .
Ð é î “ î ³ … ÷ Ë … ú ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ú ¼ á ì ü â ‘ ½ “ { ˆ } ¸ “ à ú ® ² š ú ¥ ³ } ² ” { ˆ … ú ¸ ~ ò ’ ý å ³ } ®
² ö ÿ { õ ò ÷ ¼ ’ ú ¼ ¯ û } ¸ “ .
® ² } ü ô Ð é î “ … ú š ~ ÿ Ð ¯ ® ü â ® ¸ “ Ø ³ ö … ³ ® û ® ² { ˆ ² } ò ½ ~ õ î þ ® ø ¯ à ú ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û
¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ~ ® ¸ “ ö … ~ { ˆ ö ê ³ ñ } ¸ “ . } ê ù ~ ñ î Ý ¯ ñ
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
1 31 3
ò á ~ ‘ þ ® ² î ÷ ² ® š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô
š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ü á þ } ´ Ä ³ ö ² ÿ ‘ ³ ü ô î ÷ } ® î Á ³ Ø þ ® ² î ó µ í } ¸ “ . } ä ³ … ³ } ÿ © ³ ü ¯ … ³ ò ~ î ú } ÿ ® } ² ü ¯
¥ ’ ï ~ — š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ² } ® ² ê ý ¹ “ © ³ ü ¯ ê ¦ ~ Ï à ó ý ¯ .
š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô … ù ’ ³ ü ô Ä ¯ Ð Ù ÷ ò þ à ó ó ¯ û ö … ÷ ä ý ³ … ³ } ÿ ü ª ¢ ~ í } ¸ “ . … ³ } ÿ ¼ ¹ ’ ô ö Ä ¯ Ð Ù ÷ ò þ à ³ ® õ
ü ª ¢ ~ í à ï þ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ² } ® ² { ˆ ¥ ì à ³ ® û … ú ö ¸ ý ë ú ü â } ¸ Ù ó œ ‘ ï ~ ñ ® ü ÷ } ² û ø ~ ÿ ® } © ë þ ü ª ¢ ~ í ² }
… ú { õ { Ô ½ ’ ú à ó ý ¯ . î ’ ÷ š ú © ÷ } ø ý ¯ ¼ ¯ ¡ Ý ¯ ² ü ª ¢ ~ ê ’ ~ õ ‘ ï ý µ ö Ð ~ ² ÿ } ´ ø ³ ä ÷ ò ú … ÷ ¼ ¯ û } ¸ “ .
} ä ³ ä ÷ ¼ “ © ³ ü ¯ } ² ÿ ¼ ¯ û ¸ Ù “ ö ò Š µ } ¸ “ $ ¡ ó ¯ ¸ ~ Ð “ Ü † ì } ´ î Á ³ Û … ú { õ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô î ~ ê ý ¯ û ö
… å ± } ² ü ¯ … ï ~ ò ¯ Ø Ý Ê Ø ³ } î ÷ ¿ ò á ó ý ¯ Ü † ì } ´ ‰ ª “ ¥ ’ ï ~ — { õ ² } … ½ ÷ ‚ ý ¯ . î Ñ ï ÷ è — ¥ › ð à ý â ø ~ ÿ © ~ ò å þ
à ï ’ ³ } ´ à ý â ø ~ ÿ ‘ ù ý ú ¼ ¯ û ® ² Ü ó ~ ® ÿ ø ~ ¸ “ $ } ä ³ … ú î ~ ü Ò à ý â ø ð à ï þ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô } Ä ~ Ø ú à ó ý ¯
à ý á ’ ~ õ ‘ ³ ® ö ‰ ÷ ã î þ ¼ ÷ ® . ¼ ï ~ ø ð ö Ü ’ þ } ´ î ~ ü Ò Ì ³ Ø ½ ÷ ü þ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ à ó ý ¯ ® ¸ “ ø ~ ü ’ ~ õ © ½ â ö
´ … ³ î þ ¼ ÷ ® ? … ³ } ÿ ¥ ì } ü ô î ½ á ì î Ý ¯ } ² ÿ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô … ú î ~ ü Ò Ì ³ Ø ½ ÷ ü þ } Ä ~ Ø ú à ó ý ¯ Ð é ö û … ³ } ü ó á ú
® ¸ ’ ’ ~ õ { ¸ ý ‡ ò ï þ … ý ó ¯ ò ~ © ô ø ~ ü ’ ~ õ ø ð î ¹ ’ ¦ á ð ‘ ³ î þ ¼ ÷ ® .
} ä ³ î ª ë ÷ Ë ü â ® ö ñ ‰ ý ï ~ ò ú š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ö ü â ® ö ñ ‰ ý ï ~ ò ú ¸ ³ à ú ¸ Ù ý ¯ ² } ® ² Ø ~ Ä é ˆ ² ü ª ’ ú ö ® ² ‰ ÷ ¿
{ õ ² } … † ó ¯ ü ¯ ö ‘ ~ î ¯ ‘ þ } ´ { ˆ } ¸ ’ Ù ~ ® û ò á ó ý ¯ } ´ … ÷ ÿ Ø ~ Ä é ˆ ® ² } î ~ ò ý ¯ .
Ø Å ~ ÿ ® } © ë þ } ‘ ÷ î † ý ë ’ ~ õ … ¯ … ÷ ¼ ¯ û ? … ÷ ÿ … ¯ ® ² ‰ ~ ² ¡ ú ø ~ ö À ó ¯ ê þ ò Ù ÷ ° à ³ ® û ? ø ý £ ò å ³ } õ ò † ~ ¼ ý ¯
î Ý ¯ } ² ÿ š ÷ ¿ ¼ ý ³ ü ô ² ö ÿ À ó ¯ ê þ ø ~ ö à Ú î ~ ¼ ý ô … Š ~ ¼ ý ¯ ö … Ñ ¯ } ´ 5 1 ® Ü ý Ý ú … ~ š ~ ² ö … ³ Ü þ ø ï ú À ó ¯ ê þ
ø ~ ² } ‘ ï ý µ à ó ý ¯ .
ò á ~ ‘ þ ® ² î ÷ ² ® ¼ ý ³
À † § ü â ² ö ´ ´ ü † ~ ÿ … ù ~ ² ÿ ø ý £ ¡ ý µ … ú
š µ { î ~ ® û à ³ ® õ ü â À † ¦ ~ ò ú î Ý ÷ ÿ ö
© ÷ ¼ ï µ û … ³ } ÿ © ~ ò ÷ } ® û ® ê ¢ ¹ ‡ ò ý ¹ “ … ú
¼ ³ È þ à ú ¼ ý ³ ø ð … ú ¼ ý ³ š ÷ ¿ ò ¢ ¹ † ¯ .
… ³ } ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ ¡ ¹ † ý ¯ õ ¼ ý ³ … ú à Ú ö
… ¯ ò ú ¼ ý ³ š ÷ ¿ ü â ò Ñ ë † á þ ò ½ á ô ) … ù ’ ³
} ¸ “ } ´ š ó º ¡ ý ó þ … ~ ¼ ¯ ( … ú ¥ ~ ê “ ö } ² ö ò ú
à Ú ¼ ý ³ š ÷ ¿ Ü ³ } ² ® ø ý ¯ î É ï „ ô … ~ ¼ ý ¯ ¼ ý ³
® ü å ³ ò ï þ ¡ ¹ † ¯ !
} ä ³ ¼ ý ³ ² ö ÿ } š ~ ß ¸ ³ ² Ø ’ ú … ³ } ÿ ‘ ï ý µ
à ³ ® õ î ¦ ì $ î Ý ¯ } ² ÿ { ˆ ö ò ï â ² ö ÿ î ¦ ë þ
à ú ¼ ý ³ ² ü ª ’ ú … ³ ü µ ü ¯ ö ¡ ó ¯ ® Ü ý Ý ú À † ³ à ó ý ¯
¸ Š º î ¦ ì î ÷ ² ® ò Í ³ ² } … ~ } ¸ Ù ó œ ‰ ~ ã à ó ý ¯ .
… ú ø ï ý ô ² } ¥ ’ þ ! ø ó å ~ ñ ‰ ª ’ ô à ë ð … ³ } ÿ
š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ ‘ Õ ý ý ³ ² ò æ à ï þ ¼ ý ³ … ú { õ
} Ä ~ Ø ú à ó ý ¯ . } ü ô È ÷ ² ÿ ò ú ‘ ó ù ~ à ë ð ‘ Õ ý ý ³ ² ò æ
‰ ý ¯ } ò ï þ à ó ¯ … ë á ú ¼ Ù ~ Û ‘ ³ ø ð î þ   ¼ ÷ ® .
¼ ï ~ ø ð ¼ ý ³ … ³ ò œ ® ö ¸ “ ® } ² ü ¯ ? … ³ } ÿ
‰ ª ’ ô ¼ ý ³ … ³ ò œ © ÷ ¼ ï µ û … ³ ò œ ² } … ~ ¼ ý ³
© ý º à ó ý ¯ . } ü ô È ÷ ² ÿ ò ’ ý › ú à ~ ² © ÷ ¼ ï µ û   ‘ ³ © ÷ } ø ¯ ¼ ¯ .
… ³ } ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ ‘ ³ à ý ¯ ä þ ¸ ÷ ¸ ý º ø ~ ® ² Ø ³ ü ~ ² ö ÿ { ‘ ¾ } … ’ ¯ } { ò ù ~ ² } ® ² ¼ ý ³ ¸ ³ ® Ø ³ ö … † ³ ü ¯ ö … Ñ ¯
® ² ¸ ’ ½ ~ õ à ó ý ¯ { õ ö Ü “ ® ü å ³ ø ý £  à ¯ } ñ ‘ ³ ã ò ï þ   © ÷ ² ò ¯ . ‰ ³ ö ‘ „ ý ô ¼ ý ³ … ú š µ … ³ } ÿ … ¯ õ … ³ } ÿ Ì ³ ö Û ö
Ø ó › ~ õ ø ~ ÿ ‘ ³ ã © ÷ ² ® û ¡ ý ó þ ø ð … ¹ ý ~ ² î Ù ý ¯ } ¸ “ . … ³ } ÿ } ü ô à ~ ² à ~ Ø þ } ¸ “ Ì ³ ö Û ‘ ³ ã © ÷ ² ® û ¡ ý ó þ
² } ® ² ö õ ¼ ý ³ Ü ³ } ² ® } ® û ö … ~ ¥ ³ } ² ” à ð … ú î ¯ ” ò ý ð ¸ ~ Ð “ … › ÷ ¼ ~ ò ý ¯ } ä ³ ‘ ³ ã Ì ³ Û ´ ü ~ ® ò † ~ ¼ ¯ î É ï „ ô
… ~ ¼ ý ¯ à ú ‰ ³ ö ‘ „ ý ô î ÷ š ÷ ® ® ² ¼ ý ³ ‘ ³ ã ² } à ~ î é — î þ ‰ ÷ ¼ ~ ò ¯ ö ¡ ý ó þ ¼ ï ~ š ÷ ¿ © ÷ } ø ¯ © ÷ ² ® .
î þ  ® } ò ¹ ’ ý ¯ ¼ ý ³ … ù ’ ³ ü ô { ‘ ¾ ò ½ ~ õ © ~ ò å þ } ¸ “ ? } ê † ’ ú … ³ } ÿ { ‘ ¾  ø ~ ÿ à ÷ ¡ â . } ä ³ © ¯ } ÿ ò ~ © ÷ } ¸ ’ ú ² ö ´ ÿ
® ² î ó µ í } š ~ ß ä ~ ´ ü ~ ö ¸ ý ë ú  } ÿ { ‘ ¾ ä ³ Ø “ î þ  ‘ ÷ } ò ý ¯ ² ö ÿ { õ ¼ ý ³ … ³ ü µ ü ¯ … ú ¸ ³ Ð “ © ~ î ÷ ¿ î þ ¼ ÷ ® .
} ü ô ¼ á ì ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û } ¸ ’ Ù ~ ® û ò á ³ ® õ } ´ © ½ â
à ô } ¸ “ à ú } ä ³ Ð é î “ Ä ³ … ¯ ² ² ö ÿ { õ Ü ³ } ² ò å ý ³ ®
… ú } ü ô î Ñ ó þ } ¸ “ à ú } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ © ½ â à ô … ³ } ÿ } ü ô
ê † ~ » î ó ~ ¸ ‡ } ¸ “ .
Ð é î “ î ` ë ˜ ò ½ ~ õ ® ø ó ¯ û } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ¸ Ù ý ¯ à ó ó ¯ û
ø ~ ¸ “ ¡ ó ~ ò ¢ ú Ð é î “ Ä ³ … ¯ ² ÿ ² ö ÿ { õ … ~ ¼ ¯
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ¸ Ù ý ¯ à ó ó ¯ û … ³ } ÿ } ü ô ò ÷ Ó ‰ ~ ² ¡ ú î ó ~ ¸ ‡
ò ý ¹ “ .
ø ï ~ ò É ÷ ² à ú î þ … ý ó ý ¯ } î á ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ } ‘ ÷ Ð é î ’ þ
… ú ¼ á ì © ÷ ® } ‘ ÷ ® } ² ® à ú î ý µ } õ ¥ ³ } ² ” { õ ² } … ~ 1 ‘ ~ 3
ò Ý É ú ² ö ÿ ‘ Á ÷ ü ³ î ½ ª Â î þ  à ó ó ¯ .
} î á ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ © ½ â ¼ ÷ ü þ … ~ } ü ô Ð é î “
ò ï ~ ü ¾ ® } ® û î þ ¼ ÷ ® .
¡ ó ¯ ò á ’ ú î ù ð … ³ } ÿ ê † ~ » ¼ ¹ ’ ô
ø ï ý ½ ú Ü † ì } ´ ² ü ª ’ ô ê † ~ » ® ² ê † ~ ¸ ½ ÷ ü þ
š ý ‡   ø ~ ÿ { õ ² } … ú ® Ü “ … ³ ² ¸ þ ö î ¦ ’ ÷ ü ~ ‘ ¾ ² } © ~ ² Ÿ
à ó ý ¯ . ö š ÷ ® ¥ ’ þ ü â ® ¸ ’ ï ~ í à ~ Ô ± ÿ ® ² š ý ‡ ê † ~ »
… ~ Ð ˜ … ³ ö ´ î ½ á é ” ´ ü ~ ® ÿ î þ   ¼ ÷ ® . … ù ’ ³ } ¸ “ Ü † ì
} ´ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ } ´ î ¦ á ð … ÷ ® õ ® ä ï ú ê † ~ »   ø ~ î É ï „ ô
¼ ÷ ü ¯ . š ¯ } ¸ ~ ´ ÿ ê † ~ » ø ~ ÿ ² ò å þ ö ¸ Ù ý ¯ Ø ³ } î ÷ ¿
ò ½ ÷ ® . … ù ’ ³ } ¸ “ ´ ü ‹ ê † ~ »   ø ~ ² } Ü † ì } ´ } ü ó á ú ® } © ì
ê † ~ ¸ ½ ÷ ü þ … ý ó ¯ } ´ ü ð … † ó ¯ ü ð ‘ ~ î ÷ š ‡ ò « à ¾ ¼ ¯ õ
ê † ~ » ø ~ ÿ ® ü å ³ ò ½ ÷ ® . ê † ~ » ø ~ ÿ î › ë ¹ þ à ú ² ö ÿ
{ ò ù ~ ¸ ó å ¯ ö ´ ÿ ü ~ î ó › ÷ ß ® ö ´ ÿ ¼ ¯ û ² } … ~ ® ¸ “ … ½ ÷ ‚ ý ¯
¡ ÷ õ ® ² } • ³ ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ … ~ î ~ ¼ ý ô … ~ ê † ~ »   ø ~ ÿ ® ü å ³ ö
… ¯ ò ú î ~ ¼ ý ô … ³ © ÷ ² ® à ³ ® û ö © ³ } ˆ î þ ¼ ÷ ò ¯ . ® ² Ô ý ³
} ü ó Á ÷ ² ” ¥ ’ ï ~ — } ´ à ý ¹ ú ø ~ ÿ ‘ ÷ ² ÿ } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ .
… ³ } ÿ } ü ô à ~ ² à ~ Ø þ } ¸ “ ê † ~ » î › ë ¹ þ ² } ® ² ö õ à ý ¹ ú
‘ ÷ ² ÿ ä ± } ¼ ’ ú ö ® ² { õ ² } î ¦ á ð … † ó ¯ ü ¯ ö ® } © ì î ~ ¼ ý ô
… å ± } ² ü ¯ . ® ² ¼ ¹ “ ö ¼ ÷ ÿ ê † ~ » … ~ ® ¸ “ ® Ü “ à ó ý ¯
à ú ø ó å ~ ñ { … á ½ þ ® ² { ò ù ~ î ÷ } ® ¼ ÷ ü ó ¯ û … ~ Ü þ ò ï ~ ò ¯ . … ~ Ü þ
î ~ ò ¯ õ î ÷ } ® ¼ ÷ ü ó ¯ û ® ² ê † ~ » î þ ‘ ÷ } ò ¯ î ÷ š ‡ … ³ ö ´
¥ ¹ ~ ¸ ý “ ø ~ ÿ ‰ ÷ ¸ ’ þ ¼ ÷ ® . … ³ } ÿ ‘ ï ý µ ‘ ³ ¼ ¯ õ ü Ý ú
¡ ³ ã ‰ ý ³ } ø ô ø ~ $ ü â ² … Ò Ü † ì } ´ Ü ³ } ² ® } ® õ ê † ~ »   ø ~ ® ²
î ~ ¼ ý ô ü Ý ú { ò ù ~ ² } … ú À ~ … ÷ õ { Ô ½ ’ ú à ó ý ¯ ö ¸ Š º } ´
î ~ ¼ ý ô ê † ~ ¸ ½ ÷ ü þ à ï â … å ý ³ ü ¯ .
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
هچیرد
33
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
2 5
® í î ô ¥ ~ ê ¾ © ÷ ¼ ú
ò ú !
à ~ ² ÿ … ú à ~ ² Ð ½ Þ ò ¯ } ² ñ !
î ô ø ý £ ¡ ý µ ö ø ý £ à ¹ þ ² }
® ü å ³
® ² } ü ô ´ î ~ ò ú ® ö ¸ “ ò ¯ } ² ñ
} ò å ~ ²
} ü ô ² ö ´ ä ~ ² ¡ ½ ð ò ¯ } ² ® î ô ö ‘ ÷ ² }
ü â ² ö ´
© ÷ ¼ ¦ ~ í ö … þ î é í … † ý ó ¯
´ ü ³ }
ø ³ ¡ ý µ ö ø ³ à ¹ þ ² }
à ú ® ö ¸ “ ‘ ³ … ¯ } ² ÿ
¥ ’ þ } ä ³ à ú ü â ò « ¸ ý å ~ ²
ü ~ ´ ø ³ î ~ ² … ~ ¼ ¯
} ´ ‘ ÷ ® ² ü Ö î þ à ó ¯ . . .
‰ º
î ô … ~ ø ï ú ö š ÷ ® ñ
© ÷ ® ² } ´ ® ñ … ú î ³ ® õ
‘ ~ ² ö ´ ä ~ ² $ ® ü å ³
à ~ ² ÿ … ú î ô ò ¯ } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯
} ü ô ¼ Ñ ³ ‘ ~ ´ û ² } ø ð
ò ~ ä Ù ’ ú î þ ä ± } ² ñ . . .
‘ ~ ² ö ´ ä ~ ² … ÷ ò † ³ ® . . .
ä Ù ’ ð à ú
à ~ ² ÿ … ú à ~ ² Ð ½ Þ ò ¯ } ² ñ !
‰ ý ÷ ¸ “ : ² ö ¨ Ü ý Á ³ Ð µ ü µ ¼ ~ ® . } ü ô > ¼ Ñ ³ ò ~ ä Ù ’ ú < … ÷ ® } ´ à ’ ~ ˆ ® ¸ ’ ÷ ² ´ … ~ õ Ð ½ Þ
‘ á ú ø ~ ü þ … ³ } ÿ ‘ ÷ $ ‘ á ú ø ~ ü þ … ³ } ÿ © ÷ ® ñ
ò ï þ ® ö ò ð } ü ô ¸ ~ í 7 8 ¡ ú š ÷ ² ¸ ~ ê þ î þ ¼ ú … ³ } ñ ? ê ¦ Í ú ‘ ¦ ÷ ü ì ¸ ~ í © ÷ } ˆ © ÷ } ˆ … ÷ ® ñ . ¥ ’ þ ‘ ÷ ‰ þ ® ² ò ½ ¯ à ú } ´ © ÷ } ˆ … Š ³ ñ .
… Ñ ¯ } ´ à ë þ à ú ¸ ~ í ò ÷ ¼ ¯ û … ÷ ® … ~ À ¯ } ÿ } » } ñ } » î ÷ … ~ ü ì } ´ © ÷ } ˆ … ý ¯ } ² ¼ ¯ ñ . Ü † ì } ´ } ü ô à ú ‰ ý Õ ~ î ÷ … ~ ´ à ó ð î É ï „ ô … ÷ ® ñ ‘ ÷
} ´ } ü ô à ~ ² } ò ï þ à ó þ . ò ú } ü ô à ú … ë ¯ ò † ~ ¼ þ $ ò ú ! … ú Ü ÷ í © ÷ ® ” > } ´ } ü ô ê ÷ » … ~ ´ ÿ ø ~ © ÷ ¼ “ ò ï ý ~ ® < ¸ ~ ê å ³ ® ® ö ¸ ’ þ $ ² ö ´ ‘ ÷ ê ¯ $
ö ê ó ’ ~ ü ô ø ï ú ö ø ï ú … ³ } ” ê ÷ » … ~ ´ ÿ … ú ¥ ¹ ~ ˆ î ý ~ ® ! > î ô ¡ ³ } … ~ ü ¯ … ~ ‘ ÷ … ¦ ˜ à ó ð . . . ‘ ÷ … ¢ ú } ÿ . . . ø ý ¢ þ ò ï þ Ø ù ï þ < ü ú ² ö ´ … ù “
ä Ù ’ ð ¡ ³ } … ~ ü ú … ¢ ú ® ö ¸ “ ¼ ¯ ÿ ? ä Ù ’ þ > } ü ó ¾ ® ü å ú … ú © ÷ ® ñ î ³ … ÷ È ú <
¸ ’ ~ ² û î ë á þ
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
2 5
® í î ô ¥ ~ ê ¾ © ÷ ¼ ú
ò ú !
à ~ ² ÿ … ú à ~ ² Ð ½ Þ ò ¯ } ² ñ !
î ô ø ý £ ¡ ý µ ö ø ý £ à ¹ þ ² }
® ü å ³
® ² } ü ô ´ î ~ ò ú ® ö ¸ “ ò ¯ } ² ñ
} ò å ~ ²
} ü ô ² ö ´ ä ~ ² ¡ ½ ð ò ¯ } ² ® î ô ö ‘ ÷ ² }
ü â ² ö ´
© ÷ ¼ ¦ ~ í ö … þ î é í … † ý ó ¯
´ ü ³ }
ø ³ ¡ ý µ ö ø ³ à ¹ þ ² }
à ú ® ö ¸ “ ‘ ³ … ¯ } ² ÿ
¥ ’ þ } ä ³ à ú ü â ò « ¸ ý å ~ ²
ü ~ ´ ø ³ î ~ ² … ~ ¼ ¯
} ´ ‘ ÷ ® ² ü Ö î þ à ó ¯ . . .
‰ º
î ô … ~ ø ï ú ö š ÷ ® ñ
© ÷ ® ² } ´ ® ñ … ú î ³ ® õ
‘ ~ ² ö ´ ä ~ ² $ ® ü å ³
à ~ ² ÿ … ú î ô ò ¯ } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯
} ü ô ¼ Ñ ³ ‘ ~ ´ û ² } ø ð
ò ~ ä Ù ’ ú î þ ä ± } ² ñ . . .
‘ ~ ² ö ´ ä ~ ² … ÷ ò † ³ ® . . .
ä Ù ’ ð à ú
à ~ ² ÿ … ú à ~ ² Ð ½ Þ ò ¯ } ² ñ !
‰ ý ÷ ¸ “ : ² ö ¨ Ü ý Á ³ Ð µ ü µ ¼ ~ ® . } ü ô > ¼ Ñ ³ ò ~ ä Ù ’ ú < … ÷ ® } ´ à ’ ~ ˆ ® ¸ ’ ÷ ² ´ … ~ õ Ð ½ Þ
‘ á ú ø ~ ü þ … ³ } ÿ ‘ ÷ $ ‘ á ú ø ~ ü þ … ³ } ÿ © ÷ ® ñ
ò ï þ ® ö ò ð } ü ô ¸ ~ í 7 8 ¡ ú š ÷ ² ¸ ~ ê þ î þ ¼ ú … ³ } ñ ? ê ¦ Í ú ‘ ¦ ÷ ü ì ¸ ~ í © ÷ } ˆ © ÷ } ˆ … ÷ ® ñ . ¥ ’ þ ‘ ÷ ‰ þ ® ² ò ½ ¯ à ú } ´ © ÷ } ˆ … Š ³ ñ .
… Ñ ¯ } ´ à ë þ à ú ¸ ~ í ò ÷ ¼ ¯ û … ÷ ® … ~ À ¯ } ÿ } » } ñ } » î ÷ … ~ ü ì } ´ © ÷ } ˆ … ý ¯ } ² ¼ ¯ ñ . Ü † ì } ´ } ü ô à ú ‰ ý Õ ~ î ÷ … ~ ´ à ó ð î É ï „ ô … ÷ ® ñ ‘ ÷
} ´ } ü ô à ~ ² } ò ï þ à ó þ . ò ú } ü ô à ú … ë ¯ ò † ~ ¼ þ $ ò ú ! … ú Ü ÷ í © ÷ ® ” > } ´ } ü ô ê ÷ » … ~ ´ ÿ ø ~ © ÷ ¼ “ ò ï ý ~ ® < ¸ ~ ê å ³ ® ® ö ¸ ’ þ $ ² ö ´ ‘ ÷ ê ¯ $
ö ê ó ’ ~ ü ô ø ï ú ö ø ï ú … ³ } ” ê ÷ » … ~ ´ ÿ … ú ¥ ¹ ~ ˆ î ý ~ ® ! > î ô ¡ ³ } … ~ ü ¯ … ~ ‘ ÷ … ¦ ˜ à ó ð . . . ‘ ÷ … ¢ ú } ÿ . . . ø ý ¢ þ ò ï þ Ø ù ï þ < ü ú ² ö ´ … ù “
ä Ù ’ ð ¡ ³ } … ~ ü ú … ¢ ú ® ö ¸ “ ¼ ¯ ÿ ? ä Ù ’ þ > } ü ó ¾ ® ü å ú … ú © ÷ ® ñ î ³ … ÷ È ú <
¸ ’ ~ ² û î ë á þ
هچیرد
34
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
Health
¸ é î “
¼ ï ~ ² û 8 1 - ò ý ï ú } ö í } ² ® ü † ù ½ “
2 5
® í î ô ¥ ~ ê ¾ © ÷ ¼ ú
ò ú !
à ~ ² ÿ … ú à ~ ² Ð ½ Þ ò ¯ } ² ñ !
î ô ø ý £ ¡ ý µ ö ø ý £ à ¹ þ ² }
® ü å ³
® ² } ü ô ´ î ~ ò ú ® ö ¸ “ ò ¯ } ² ñ
} ò å ~ ²
} ü ô ² ö ´ ä ~ ² ¡ ½ ð ò ¯ } ² ® î ô ö ‘ ÷ ² }
ü â ² ö ´
© ÷ ¼ ¦ ~ í ö … þ î é í … † ý ó ¯
´ ü ³ }
ø ³ ¡ ý µ ö ø ³ à ¹ þ ² }
à ú ® ö ¸ “ ‘ ³ … ¯ } ² ÿ
¥ ’ þ } ä ³ à ú ü â ò « ¸ ý å ~ ²
ü ~ ´ ø ³ î ~ ² … ~ ¼ ¯
} ´ ‘ ÷ ® ² ü Ö î þ à ó ¯ . . .
‰ º
î ô … ~ ø ï ú ö š ÷ ® ñ
© ÷ ® ² } ´ ® ñ … ú î ³ ® õ
‘ ~ ² ö ´ ä ~ ² $ ® ü å ³
à ~ ² ÿ … ú î ô ò ¯ } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯
} ü ô ¼ Ñ ³ ‘ ~ ´ û ² } ø ð
ò ~ ä Ù ’ ú î þ ä ± } ² ñ . . .
‘ ~ ² ö ´ ä ~ ² … ÷ ò † ³ ® . . .
ä Ù ’ ð à ú
à ~ ² ÿ … ú à ~ ² Ð ½ Þ ò ¯ } ² ñ !
‰ ý ÷ ¸ “ : ² ö ¨ Ü ý Á ³ Ð µ ü µ ¼ ~ ® . } ü ô > ¼ Ñ ³ ò ~ ä Ù ’ ú < … ÷ ® } ´ à ’ ~ ˆ ® ¸ ’ ÷ ² ´ … ~ õ Ð ½ Þ
‘ á ú ø ~ ü þ … ³ } ÿ ‘ ÷ $ ‘ á ú ø ~ ü þ … ³ } ÿ © ÷ ® ñ
ò ï þ ® ö ò ð } ü ô ¸ ~ í 7 8 ¡ ú š ÷ ² ¸ ~ ê þ î þ ¼ ú … ³ } ñ ? ê ¦ Í ú ‘ ¦ ÷ ü ì ¸ ~ í © ÷ } ˆ © ÷ } ˆ … ÷ ® ñ . ¥ ’ þ ‘ ÷ ‰ þ ® ² ò ½ ¯ à ú } ´ © ÷ } ˆ … Š ³ ñ .
… Ñ ¯ } ´ à ë þ à ú ¸ ~ í ò ÷ ¼ ¯ û … ÷ ® … ~ À ¯ } ÿ } » } ñ } » î ÷ … ~ ü ì } ´ © ÷ } ˆ … ý ¯ } ² ¼ ¯ ñ . Ü † ì } ´ } ü ô à ú ‰ ý Õ ~ î ÷ … ~ ´ à ó ð î É ï „ ô … ÷ ® ñ ‘ ÷
} ´ } ü ô à ~ ² } ò ï þ à ó þ . ò ú } ü ô à ú … ë ¯ ò † ~ ¼ þ $ ò ú ! … ú Ü ÷ í © ÷ ® ” > } ´ } ü ô ê ÷ » … ~ ´ ÿ ø ~ © ÷ ¼ “ ò ï ý ~ ® < ¸ ~ ê å ³ ® ® ö ¸ ’ þ $ ² ö ´ ‘ ÷ ê ¯ $
ö ê ó ’ ~ ü ô ø ï ú ö ø ï ú … ³ } ” ê ÷ » … ~ ´ ÿ … ú ¥ ¹ ~ ˆ î ý ~ ® ! > î ô ¡ ³ } … ~ ü ¯ … ~ ‘ ÷ … ¦ ˜ à ó ð . . . ‘ ÷ … ¢ ú } ÿ . . . ø ý ¢ þ ò ï þ Ø ù ï þ < ü ú ² ö ´ … ù “
ä Ù ’ ð ¡ ³ } … ~ ü ú … ¢ ú ® ö ¸ “ ¼ ¯ ÿ ? ä Ù ’ þ > } ü ó ¾ ® ü å ú … ú © ÷ ® ñ î ³ … ÷ È ú <
¸ ’ ~ ² û î ë á þ
هچیرد
35
2 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
Ø Ñ ~ ê ý “ $ ö ² ´ ¿ $ ¥ ³ à “ ö . . .
© ÷ ® ” ² } ¼ ~ ® } ˆ ò å ú ® } ²
¡ Ý ¯ ² ö ² ´ ¿ à ~ Ø þ } ¸ “ ?
… ³ } ÿ ® } ¼ ’ ô … ¯ ò þ ¸ ~ ê ð à ~ ² ¼ ó ~ ¸ ~ õ ‘ ÷ À ý ú î þ à ó ó ¯
² ö ´ } ò ú 0 2 ‘ ~ 0 3 ® Ü ý Ý ú Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ ø ÷ } ´ ÿ ² } … ú î ¯ ” 3
… ~ ² ü ~ … ý ½ ’ ³ ® ² ø Ù ’ ú } ò › ~ ñ ® ø ý ¯ ö ® ² à ó ~ ² { õ ö ² ´ ¿ ø ~ ÿ
Ü ¯ ² ‘ þ ö à ½ ½ þ ø ð ¥ ¯ } Ü ì 2 … ~ ² ® ² ø Ù ’ ú … ~ ü ¯ } ò › ~ ñ
¼ ÷ ® . … ~ ö š ÷ ® } ü ô } ä ³ Ü ~ ® ² … ú } ò › ~ ñ } ü ô ¥ › ð Ø Ñ ~ ê ý “
ò ý ¹ ’ ý ¯ $ … ³ } ÿ … ù ³ û î ó ¯ ¼ ¯ õ } ´ … ¯ ò þ ¸ ~ ê ð î þ ‘ ÷ } ò ý ¯
² ö ´ } ò ú 0 3 ® Ü ý Ý ú } ´ ö Ü “ © ÷ ® ² } … ú Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ î Ñ ï ÷ ê þ
} © ’ Á ~ Ã ® ø ý ¯ ö ¥ ¯ } Ü ì 5 ² ö ´ ® ² ø Ù ’ ú } ü ô à ~ ² ² }
} ò › ~ ñ ® ø ý ¯ . } ä ³ … ³ } ÿ î ¯ ‘ þ ö ² ´ ¿ ò á ³ ® û … ~ ¼ ý ¯
î ï á ô } ¸ “ ‘ ³ š ý § ® ø ý ¯ à ~ ² © ÷ ® ² } … ~ ‰ ý ~ ® û ² ö ÿ ü ~
¼ ó ~ ÿ ¸ † â { Ô ~ ´ à ó ý ¯ . ¼ ³ ö Ó { ² } ñ … ú ¼ ï ~ } š ~ ´ û
î þ ® ø ¯ … ¯ ò ’ ~ õ … ¯ ö õ { ò á ú Ø ½ ~ ² ÿ î ’ ¦ ï ì ¼ ÷ ® … ú
{ î ~ ® ä þ … ³ ¸ ¯ . ´ î ~ ò þ à ú … ú Ø ý µ ü â … ù ’ ³ ÿ ® ¸ “
ü ~ Ø ’ ý ¯ $ î þ ‘ ÷ } ò ý ¯ à ð à ð … ³ ¥ › ð Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ © ÷ ®
… ý Ù µ } ü ý ¯ .
Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ î Ñ ï ÷ ê þ
Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ î Ñ ï ÷ ê þ ¼ ~ î ì à ~ ² ø ~ ü þ } ¸ “ à ú ¼ ï ~
î Ñ ï ÷ è ® ² ² ö ´ ü ~ ø Ù ’ ú } ò › ~ ñ î þ ® ø ý ¯ $ î ` ì à ~ ² ø ~ ÿ
© ~ ò ú . ¡ ó ý ô à ~ ² ø ~ ü þ ø ³ ¡ ó ¯ … ú ø ý £ ö š ú š ó † ú ö ² ´ ¿
à ³ ® õ ò ¯ } ² ò ¯ $ } î ~ } ò › ~ ñ 0 3 ® Ü ý Ý ú Ø Ñ ~ ê ý “ … ¯ ò þ ® ²
È ÷ í ² ö ´ ¥ ’ þ } ä ³ … ú À ÷ ² ” î ¯ } ö ñ ö ‰ ½ “ ¸ ³ ø ð
ò † ~ ¼ ¯ $ … ú ¸ é î “ … ¯ õ ¼ ï ~ à ï â © ÷ } ø ¯ à ³ ® . … ³ } ÿ
Ø Ñ ~ ê ý “ … ý ½ ’ ³ ® ² È ÷ í ² ö ´ } ´ ø ³ Ø ³ À ’ þ … ³ } ÿ ¥ ³ à “
à ³ ® õ } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ . } ü ô à ~ ² … ¹ ý ~ ² { ¸ ~ õ } ¸ “ … ³ } ÿ
î ` ~ í î þ ‘ ÷ } ò ý ¯ ø ³ ² ö ´ à ï þ Ü ¯ ñ … µ ò ý ¯ . … ~ … ¢ ú ø ~ ü ’ ~ õ
… ~ ´ ÿ à ó ý ¯ $ … ú š ~ ÿ { ¸ ~ ò ¹ ÷ ² } ´ ‰ ë ú } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ .
} ‘ ÷ î † ý ë ’ ~ õ ² } à ï þ ® ö ² ‘ ³ } ´ î ¦ ì à ~ ² ‘ ~ õ ‰ ~ ² ã à ó ý ¯ .
} ä ³ ö Ü “ ö ¥ ÷ À ë ú ö ² ´ ¿ à ³ ® õ ò ¯ } ² ü ¯ … ~ } Ø µ } ü ¾ ¥ › ð
Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ ² ö ´ } ò ú ‘ ~ õ î þ ‘ ÷ } ò ý ¯ ‘ ~ ¥ ¯ ÿ ¸ é î “
… ¯ õ © ÷ ® ² } ‘ Å ï ý ô à ó ý ¯ .
Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ } ü ³ ö … ý â
Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ } ü ³ ö … ý â î þ ‘ ÷ } ò ¯ î á ï ë þ … ³ } ÿ
Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ î Ñ ï ÷ ê þ … ~ ¼ ¯ . } ü ³ ö … ý â Ø Ñ ~ ê ý ’ þ } ¸ “ à ú
î ÷ š ‡ î þ ¼ ÷ ® … ý ½ ’ ³ ‘ ó Ù º à ó ý ¯ ö } ü ô ® ² ¥ ~ ê þ } ¸ “
à ú ä ³ ö û … µ ² ä þ } ´ î ~ ø ý ¢ ú ø ~ ÿ ¼ ï ~ … ~ ¸ ³ Ð ’ þ ü á ¹ ~ õ
® ² ä ý ³ Ø Ñ ~ ê ý “ } ¸ “ . } ü ô ò ÷ Ó ö ² ´ ¿ … ~ Ð ˜ Ü ¯ ² ” ö à ~ ² { ü þ
… ý ½ ’ ³ Ü ë ‡ ¼ ï ~ î þ ¼ ÷ ® ö ® ² Ð ý ô ¥ ~ í … ý ¾ } ´ ¸ ~ ü ³
Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ î ÷ š ‡ ¸ ÷ © ’ ô à ~ ê ³ ÿ î þ ¼ ÷ ® . … ³ © þ } ´
ò ï ÷ ò ú ø ~ ÿ Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ } ü ³ ö … ý â Ð † ~ ² ‘ ó ¯ } ´ : ‰ ý ~ ® û
² ö ÿ $ ® ö ¡ ³ © ú ¸ ÷ } ² ÿ $ ¼ ó ~ $ ¥ ³ à ~ ” } ü ³ ö … ý â ö ö ² ´ ¿
ø ~ ÿ ² } à ’ þ $ } ¸ á ý “ ö } ¸ á þ à ³ ® õ .
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ‘ › ù ý µ } ” } ü ³ ö … ý â
) ‘ ³ ® î ý ì ö ® ö ¡ ³ © ú • ~ … “ (
… ³ } ÿ … ù ’ ³ ò ’ ý › ú ä ³ Ø ’ ô } ´ Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ } ü ³ ö … ý á þ
¼ ï ~ … ~ ü ¯ … ’ ÷ } ò ý ¯ Ä ³ … ~ õ Ü ë ‡ © ÷ ® ² } … ú { õ î ý µ } õ à ú ® ²
ò Í ³ ä ³ Ø ’ ú } ü ¯ $ … ³ ¸ ~ ò ý ¯ . … ³ } ÿ ® ² ü ~ Ø ’ ô } ü ô î ¹ „ ë ú à ú
… ~ ü ¯ Ä ³ … ~ õ Ü ë † ’ ~ õ ‘ ~ ¡ ú ¥ ¯ … ~ è ² ö ® … ~ î ³ … þ ö } Ø ³ } ®
î ’ ª Á Â î ½ ÷ ² ” à ó ý ¯ . … ³ } ÿ ² ¸ ~ ò ¯ õ Ä ³ … ~ õ Ü ë ‡
… ú î ý µ } õ î ½ ª Â $ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ö ¸ ~ ü ë þ ¡ ÷ õ ‘ ³ ® î ý ì ö
ü ~ ® ö ¡ ³ © ú • ~ … “ ä µ ü ó ú ø ~ ÿ î ó ~ ¸ † þ ø ¹ ’ ó ¯ .
‘ ï ³ ü ó ~ ” à ½ ½ þ ö Ü ¯ ² ‘ þ
‘ ï ³ ü ó ~ ” à ½ ½ þ ö Ü ¯ ² ‘ þ … ~ ü ¯ … ª ½ þ } ´ … ³ ò ~ î ú ø ~ ÿ
ö ² ´ ¼ þ ¼ ï ~ … ~ ¼ ¯ . } ü ô ‘ ï ³ ü ó ~ ” Ð é ö û … ³ î Á ³ Û à ~ ê ³ ÿ
… ~ Ð ˜ ‘ Ý ÷ ü “ î ~ ø ý ¢ ú ø ~ ö } ¸ ’ ª ÷ } õ ø ~ ÿ ¼ ï ~ î þ ¼ ÷ ®
ö ® ² Ð ý ô ¥ ~ í î ~ ò Ò } ´ { ¸ ý ‡ ® ü ¯ ä þ ¼ ï ~ î þ ¼ ÷ ® .
یدمحم هدژم
هچیرد
36
3 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
‘ ³ ® î ý ì
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ‘ ³ ® î ý ì ² ö ´ … ú ² ö ´ ® ² ¥ ~ í } Ø µ } ü ¾ } ¸ “ ö } ü ô ö ¸ ý ë ú ö ² ´ ¼ þ ® ü å ³ } ´ ¥ ~ ê “ ü â à ~ è ÿ ê ÷ à º
® ² { î ¯ û ö … ¹ ý ~ ² ÿ … ³ } ÿ ® } ¼ ’ ô … ¯ ò þ ¸ ~ ê ð ö { î ~ ® û … ú } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ } ü ô ® ¸ ’ å ~ û ö ² ´ ¼ þ ² ö ÿ { ö ² ® û } ò ¯ .
‘ ³ ® î ý ì ü â À Ù ¦ ú î ’ ¦ ³ ã … ~ } Ð ï ~ í ò ý ³ ö ÿ î ÷ ‘ ÷ ² } ¸ “ à ú } î á ~ õ ‘ ó Í ý ð à ³ ® õ ¸ ³ Ð “ ö ø ï ¢ ó ý ô } ² ‘ Ù ~ Ó
À Ù ¦ ú ² } ® ² ü â š ù “ ) ¼ ý ‡ ( { õ ò ý µ ö š ÷ ® ® } ² ® .
Ø ý µ ü ÷ ê ÷ ¶ ÿ ‘ ³ ® î ý ì
à ~ ² … ³ ® } À ë þ ‘ ³ ® î ý ì ø ~ $ ‘ ¹ “ ö ² ´ ¿ } ¸ “ à ú ® ² { õ … ý ï ~ ² Ø Ñ ~ ê ý ’ þ î ¦ ¯ ö ® ² } î ’ ó ~ ¸ ‡ … ~ ö Ä Ñ ý “ š ¹ ï þ
ö Ü ë † þ - Ð ³ ö Ü þ © ÷ ® } ò › ~ ñ î þ ® ø ¯ . ø ¯ Û } ´ } ò › ~ ñ } ü ô ‘ ¹ “ $ { ¼ á ~ ² ¼ ¯ õ } © ’ é è ” } ¥ ’ ï ~ ê þ Ð ï ë á ³ ® Ü ë † þ
‘ ¦ “ Ø ½ ~ ² ö } ¸ ’ ³ » } ¸ “ . ‘ ³ ® î ý ì ø ~ ø ï ¢ ó ý ô ® ² Ø ý µ ü ÷ ‘ ³ } ‰ þ … ú Ð ó ÷ } õ Ø Ñ ~ ê ý ’ þ ® ² š ù “ ‘ ÷ } ò † ª ½ þ } Ð Å ~ ÿ
{ ¸ ý ‡ ® ü ¯ û ö ü ~ … ù † ÷ ® ¸ ³ ü Ñ ’ ³ ‰ º } ´ š ³ } ¥ þ … ú à ~ ² î þ ² ö ò ¯ .
Ð ï ë á ³ ® ‘ ³ ® î ý ì … ú ¡ ú À ÷ ² ” } ¸ “ ?
‘ ³ ® î ý ì ® } ² } ÿ ü â ò ÷ } ² ‰ ù ô … ÷ ® û à ú } î á ~ õ à ó ’ ³ í ¸ ³ Ð “ ø ~ ÿ î ª ’ ë Ú { õ ‘ ÷ ¸ Ê ü â î ÷ ‘ ÷ ² } ê á ’ ³ ü á þ ö š ÷ ®
® } ² ® . ¼ ý ‡ ) ´ } ö ü ú ( À Ù ¦ ú î ’ ¦ ³ ã ò ý µ ‘ ÷ ¸ Ê ü â î ÷ ‘ ÷ ² … ~ è … ³ ò ¯ û Ü ~ … ì ‘ ó Í ý ð } ¸ “ ‘ ~ ¥ ³ à “ … ý ï ~ ² … ³ ü â î ¹ ý ³
² ö … ú … ~ è ) ‘ Š ú î ~ ò ó ¯ ( ¼ † ý ú ¸ ~ ´ ÿ ¼ ÷ ® .
À Ù ¦ ú à ó ’ ³ í î Ý ~ … ì Ø ³ ® } î á ~ õ à ó ’ ³ í ¸ ³ Ð “ ¼ ý ‡ ö ø ï ¢ ó ý ô î ¦ ~ ¸ † ú … ~ ´ û ´ î ~ ò þ î Á ³ Û } ò ³ ¶ ÿ Ø ³ ® ¥ ý ô
¥ ³ à “ … ³ ² ö ÿ ‘ ³ ® î ý ì ² } Ø ³ } ø ð î þ { ö ² ® . ® ² } ü ô ¥ ~ ê “ î ï á ô } ¸ “ ‘ Ñ ¯ } ® Ä ³ … ~ õ Ü ë ‡ ø ð à ó ’ ³ í ¼ ÷ ® . } ä ³
‘ ³ ® î ý ì … ³ } ÿ } ò › ~ ñ ‘ ¹ “ î ~ ò ý ’ ÷ ² ü ó æ … ú à ~ ² ² ö ® ) ø ï ~ ò ó ¯ • † “ ¸ ý å ó ~ í ø ~ ÿ G C E ( } î ó ý “ … ý ï ~ ² ö ø ï ¢ ó ý ô
À ¦ “ ® } ® û ø ~ ÿ • † “ ¼ ¯ û } ´ … ý ï ~ ² … ú ¥ ¯ } à ` ³ © ÷ } ø ¯ ² ¸ ý ¯ .
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ‘ ³ ® î ý ì ¡ ú î µ } ü ~ ü þ ® } ² ® ?
} î á ~ õ ‘ ó Í ý ð ¸ ³ Ð “ ® ² î Ý ~ ® ü ³ ® ê ª ÷ } û
} î á ~ õ î ¦ ~ ¸ † ú } ò ³ ¶ ÿ … ~ ‘ ÷ š ú … ú î Ñ ë ÷ ñ … ÷ ® õ ¸ ~ ü ³ ‰ ~ ² } î ’ ³ ø ~
… ~ ´ ® ø þ à ~ ² … ~ } ü ô ¸ ý ¹ ’ ð } ´ … ¹ ý ~ ² ÿ ® ü å ³ } ´ ö ² ´ ¿ ø ~ ÿ ‰ ý ¢ ý ¯ û Ü ë † þ ö Ð ³ ö Ü þ … ý ½ ’ ³ } ¸ “
} ¸ ’ Ù ~ ® û ® ² î ó µ í ö ü ~ î á ~ õ ø ~ ÿ ® ü å ³
… Ñ Å þ } ´ } ò ÷ } Ó } ü ô ® ¸ ’ å ~ û } î á ~ õ ¼ ï ~ ² ¿ Ü ¯ ñ $ ‰ ~ ü ¾ ² ü ’ ð Ü ë ‡ ö î ¦ ~ ¸ † ú ‘ Ñ ¯ } ® à ~ ê ³ ÿ ¸ ÷ © ’ ú ¼ ¯ û
² } ò ý µ ® } ² ò ¯
î µ } ü ~ ÿ Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ } ü ³ ö … ý â
1 - … ù † ÷ ® à ë ¹ ý ð } ¸ ’ ª ÷ } õ ø ~
2 - … ù † ÷ ® ¥ › ð à ë ¹ ’ ³ ö í … ~ è ÿ © ÷ õ
3 - } Ø µ } ü ¾ ø ï ÷ ä ë ÷ … ý ô
4 - … ù † ÷ ® î Ý ~ ö î “ ò ¹ † “ … ú ¸ ³ î ~
5 - à ~ ø ¾ Ø ½ ~ ² © ÷ õ
6 - à ~ ø ¾ ò ý ~ ´ … ú } ò ¹ ÷ ê ý ô
7 - ‘ † ¯ ü ì à ï ’ ³ Ü ó ¯ … ú ¡ ³ … þ
8 - } Ø µ } ü ¾ ² ¸ ý ¯ õ } à ¹ ý · õ … ú î Õ µ
9 - } Ø µ } ü ¾ ¥ › ð } à ¹ ý · õ ® ² ¼ ¾ ø ~
0 1 - à ó ’ ³ í … ù ’ ³ ä ³ ¸ ó å þ
1 1 - à ~ ø ¾ ¡ ³ … þ … ¯ õ
2 1 - à ~ ø ¾ } ¸ ’ ³ »
3 1 - } Ø µ } ü ¾ ‘ ÷ } ò ~ ü þ … ³ } ÿ à ó ’ ³ í } ¸ ’ ³ »
4 1 - } Ø µ } ü ¾ ¥ › ð î ~ ø ý ¢ ú } ÿ
5 1 - î Á ³ Û … ý ½ ’ ³ à ~ ê ³ ÿ
6 1 - à ~ ø ¾ ö } … ¹ ’ å þ î ~ ø ý ¢ ú ø ~ … ú Ü ó ¯
7 1 - ‘ † ¯ ü ì … ù ’ ³ ° © ~ ü ³ ¡ ³ … þ … ú } ¸ ý ¯ ø ~ ÿ ¡ ³ ˆ
8 1 - î Á ³ Û … ý ½ ’ ³ à ~ ê ³ ÿ ® ² ø ó å ~ ñ } ¸ ’ ³ } ¥ “
9 1 - } Ø µ } ü ¾ ¸ ÷ © “ ö ¸ ~ ´ ¡ ³ … þ ø ~
0 2 - } ò › ~ ñ ² } ¥ “ ‘ ³ ¸ ~ ü ³ Ø Ñ ~ ê ý “ ø ~ ÿ ö ² ´ ¼ þ
هچیرد
37
5 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
‘ ³ š ï ú ö ‘ ë ª ý Â : ä ý ë ¯ } Ø ³ ü ¯ î › ’ ù ¯ ÿ
î ~ ® ² } õ î † ’ é … ú
} Ø ¹ ³ ® ä þ ® ²
î ³ } Ü † “ ø ~ ö
² Ø ’ ~ ² ø ~ ÿ î ¦ † “
î ý µ … ~ à ÷ ® à ~ ò ½ ~ õ
® š ~ ²
î ½ á ë ó ¯ . } ü ô ò ÷ Ó
} © ’ é è ” î ó › ³ … ú
ö } … ¹ ’ å þ ø ~ ÿ
¸ ¹ “ ö î ’ µ ê µ í
î þ ¼ ÷ ® à ú
î ½ á é ‘ þ ² }
® ² ò ÷ ´ } ® ÿ ü ~
© ³ ® ¸ ~ ê þ î ’ ÷ š ú
à ÷ ® ã î þ ¸ ~ ´ ®
} Ø ¹ ³ ® ä þ ® ² ´ ò ~ õ … ~ ² ® } ² $ î ~ ® ² } õ ö ‘ ~ • ý ³ { õ … ³ à ÷ ® à ~ õ
ü â ® } ü ³ û … ¹ ’ ú
} Ø ¹ ³ ® ä þ ü á þ } ´ } © ’ é è ” ² ö ¥ þ ¼ ~ ü Ò } î ~ ® ² î ~ õ
‰ ± ü ³ } ¸ “ . ¥ ¯ ö ® ¼ ¾ ® ² À ¯ } ´ ´ ò ~ õ ö ® û ® ² À ¯ } ´
´ ò ~ õ … ~ ² ® } ² $ ® ² î Ý É Ñ þ } ´ ´ ò ¯ ä þ } Ø ¹ ³ ® ä þ ² } ‘ › ³ … ú
î þ à ó ó ¯ .
´ ò ~ õ ® ² ® ö ² } õ … ~ ² ® } ² ÿ ö ø Ù ’ ú ø ~ ö î ~ û ø ~ ÿ } ö ê ý ú
… Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ … ý ½ ’ ³ ® ² î Ñ ³ Ç } … ’ é … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ
ø ¹ ’ ó ¯ .
© ÷ ¼ † ª ’ ~ ò ú } ä ³ Ø ³ ® … ú î ÷ Ü Ò … ú î ¯ } ö } ÿ } Ø ¹ ³ ® ä þ
… Š ³ ® } ´ ® Ü ~ … ì ® ² î ~ õ } ¸ “ . ® ² Ô ý ³ } ü ó Á ÷ ² ” î ½ á é ”
î ’ Ñ ¯ ® ÿ … ³ } ÿ î ~ ® ² ö ò ÷ ´ } ® ¿ ø ï ³ } û © ÷ } ø ¯ ® } ¼ “ .
ò ½ ~ ò ú ø ~ ÿ } Ø ¹ ³ ® ä þ à ¯ } î ó ¯ ?
} Ø ¹ ³ ® ä þ … ú { ø ¹ ’ å þ … ³ ö ´ î þ à ó ¯ ö Ð é ‚ ð
{ õ ® ² } Ø ³ } ® î ª ’ ë Ú î ’ Ù ~ ö ” } ¸ “ } î ~ … Ñ Å þ } ´
Ð é ‚ ð ² } ü œ { õ Ð † ~ ² ‘ ó ¯ } ´ :
‘ Õ ý ý ³ ® ² Ð ~ ® } ” Ô ± } ‚ þ à ú ¼ ~ î ì ‰ ³ © ÷ ² ÿ ü ~
… þ î ý ë þ ò ¹ † “ … ú Ô ± } ¸ “ .
‘ Õ ý ý ³ ® ² î ý µ } õ ¸ ~ Ð ~ ” © ÷ } ˆ ² ö ´ } ò ú à ú ¼ ~ î ì
à ð © ÷ } … þ ü ~ © ÷ } ˆ … ý ¾ } ´ ¥ ¯ } ¸ “ .
Ä Ñ Ú ö © ¹ ’ å þ
} ¥ ¹ ~ » ò ~ ² } ¥ ’ þ $ ò ~ } î ý ¯ ÿ ö ü ~ … þ } ² ´ ¼ þ
ä ³ ü ú ø ~ ÿ … þ ® ê ý ì
… þ Ð é Ü å þ ò ¹ † “ … ú { ò ¢ ú Ø ³ ® ‰ ý ¾ ‘ ³ } ´ { õ
ê ± ” î þ … ³ ® .
¡ å ÷ ò ú } Ø ¹ ³ ® ä þ … ³ ´ ò ~ õ … ~ ² ® } ²
‘ ~ • ý ³ î þ ä ± } ² ® ?
´ ò ~ õ … ~ ² ® } ² ÿ à ú î † ’ é … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ ø ¹ ’ ó ¯ $
ò ¹ † “ … ú î ³ } Ü † “ ø ~ ÿ ‰ ý ¾ } ´ ´ } ü ï ~ õ … þ ‘ Ù ~ ö ‘ ó ¯ $ … ú
¥ ¯ à ~ Ø þ Ô ± } ò ï þ © ÷ ² ò ¯ ö } ¸ ’ ³ } ¥ “ ò ï þ à ó ó ¯ à ú
… ú ø ï ý ô š ù “ ® ² î Ñ ³ Ç î ½ á é ‘ þ ¡ ÷ õ ¸ Ý Ê
š ó ý ô $ ´ } ü ï ~ õ ‰ ý ¾ } ´ î ÷ Ð ¯ ö ü ~ ‘ ÷ ê ¯ ò ÷ ´ } ® } õ à ð ö ´ õ
Ü ³ } ² î þ ä ý ³ ò ¯ .
} ä ³ } Ø ¹ ³ ® ä þ ® ² ® ö ² } õ … ~ ² ® } ² ÿ ® ² î ~ õ
ò ½ ÷ ® î ó › ³ … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ … Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ î þ
¼ ÷ ® . ¥ ¯ ö ® ¸ ý µ ® û ® ² À ¯ } ´ ´ ò ~ ò þ à ú … ú ‘ ~ ´ ä þ
ö Ä Ò ¥ ï ì à ³ ® û } ò ¯ } ü ô ò ÷ Ó
} Ø ¹ ³ ® ä þ ² } à ú … ú î ³ } ‘ ‡ š ¯ ÿ ‘ ³ ö È ÷ è ò þ ‘ ³
} ¸ “ $ ‘ › ³ … ú î þ à ó ó ¯ .
… Ñ Å þ } ´ Ð é ‚ ð } Ø ¹ ³ ® ä þ … Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ Ð † ~ ² ‘ ó ¯
} ´ :
} ¥ ¹ ~ » … þ à Ù ~ ü ’ þ ö … þ ê ý ~ Ü ’ þ ) … ú È ÷ ² î ` ~ í
® ² ò å ù ¯ } ² ÿ } ´ ò ÷ ´ } ® (
} Ä É ³ } ˆ ö ‘ ³ » … ý ¾ } ´ ¥ ¯
} © ’ é í ® ² ‘ Á ï ý ð ä ý ³ ÿ
ò ~ } î ý ¯ ÿ ö } ¥ ¹ ~ ¸ ~ ” Ô ý ³ Ü ~ … ì à ó ’ ³ í
¡ å ÷ ò ú ò ÷ ´ } ® } ´ } Ø ¹ ³ ® ä þ
î ~ ® ² ‘ ~ • ý ³ î þ ‰ ± ü ³ ® ?
… ~ ü ¯ … ú ü ~ ® ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð ® ² À ÷ ² ‘ ý á ú } Ø ¹ ³ ® ä þ
î ~ ® ² } õ ® ² î ~ õ ò ½ ÷ ® $ ò ÷ ´ } ® ò ý µ ‘ ¦ “ ‘ ~ • ý ³ Ü ³ } ²
î þ ä ý ³ ® .
î ¹ ~ ‚ ì ® ü å ³ ÿ ò ý µ } ´ š ï ë ú î ½ á é ” } Ü ’ Á ~ ® ÿ ö
î ~ ® ÿ ö } ‘ Ù ~ Ü ~ ” ò ~ ä ÷ } ² ) ¡ ÷ õ î ³ ç ø ï ¹ ³ ( î þ ‘ ÷ } ò ó ¯
… ú } ü ô ò ÷ Ó } Ø ¹ ³ ® ä þ ø ~ ® } î ô … µ ò ó ¯ .
} Ø ¹ ³ ® ä þ ¸ † ‡ } ü › ~ ® ò ÷ Ð þ … þ • † ~ ‘ þ ® ² ² ö } … Ê
î ~ ® ² ö à ÷ ® ã î þ ¼ ÷ ® . ² ö } … Ê } ü ô î ~ ® ² } õ … ~ à ÷ ® à ~ ò ½ ~ õ
ê ¦ Í ú } ÿ ä ³ ñ ö î ¦ † “ { î ý µ ö ê ¦ Í ú } ÿ ¸ ³ ® ö
… þ ‘ Ù ~ ö ” } ¸ “ . { ò ù ~ ò ¹ † “ … ú ² Ø ’ ~ ² ø ~ ÿ Ø ³ ´ ò ¯ } ò ½ ~ õ
… þ ‘ Ù ~ ö ‘ ó ¯ ö ü ~ … ~ š ù “ ä ý ³ ü ù ~ ÿ à ~ î é Ô ë É þ ò ¹ † “
… ú } ü ô ² Ø ’ ~ ² ø ~ ö } à ó ¾ î þ ® ø ó ¯ . } ü ô à ÷ ® à ~ õ … ¹ ’ ú
… ú î Ý É Ò ¸ ó þ à ú ® ² { õ ø ¹ ’ ó ¯ } ´ } Ø ¹ ³ ® ä þ
î ~ ® ² } ò ½ ~ õ î ’ ~ • ³ î þ ¼ ÷ ò ¯ .
î ~ ® ² } õ î † ’ é … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ ® ² î ³ } Ü † “ ø ~ ö
² Ø ’ ~ ² ø ~ ÿ î ¦ † “ { î ý µ … ~ à ÷ ® à ~ ò ½ ~ õ ® ¡ ~ ²
î ½ á ë ó ¯ . } ü ô ò ÷ Ó } © ’ é è ” î ó › ³ … ú ö } … ¹ ’ å þ
ø ~ ÿ ¸ ¹ “ ö î ’ µ ê µ í î þ ¼ ÷ ® à ú î ½ á é ‘ þ ² }
® ² ò ÷ ´ } ® ÿ ü ~ © ³ ® ¸ ~ ê þ î ’ ÷ š ú à ÷ ® ã î þ
¸ ~ ´ ® .
} Ø ¹ ³ ® ä þ ¡ å ÷ ò ú ® ² î ~ õ î þ ¼ ÷ ® ?
… ~ ² ö ¼ ù ~ ÿ î ª ’ ë Ú ® ² î ~ ò þ $ } à ` ³ … ý ï ~ ² } õ … ù † ÷ ®
î þ ü ~ … ó ¯ . ® ² î ~ õ } Ø ¹ ³ ® ä þ î Ñ ï ÷ è ‘ ¦ “ ¡ ó ¯ ä µ ü ó ú
´ ü ³ } î á ~ ò Š ± ü ³ } ¸ “ :
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ® } ² ö ´ ü ³ ò Í ³ ‰ µ ¼ â î ’ ª Á Â
î ½ ~ ö ² û ø ~ ÿ Ø ³ ® ÿ
î ½ ~ ö ² û ø ~ ÿ © ~ ò ÷ } ® ä þ
î ó † Ò :
a c . s p c . s d i k r o f g n i r a c . w w w / / : p t t h
4 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
… ý ï ~ ² ÿ ø µ } ² ¡ ù ³ û
‘ ó ¾ Ð Á † þ $ ¸ ³ ® ² ® $ î ý ì
¼ ¯ ü ¯ … ú © ÷ ² ® õ ¼ ý ³ ü ó þ $
} Ø µ } ü ¾ } ¼ ’ ù ~ $ ‘ Š ¾ Ü ë ‡ $ Ä Ñ Ú $
¸ ³ ä ý › ú ö Ô ¾ $ } Ø µ } ü ¾ ö ´ õ $
ö ² ñ ® ¸ “ ö ‰ ~ $ } ¥ ¹ ~ » ö ² ñ ö
ò Ù « ¼ á ð $ } Ø ¹ ³ ® ä þ $ Ä Ñ Ú
¥ ~ Ø Í ú $   … ý ª ÷ } … þ ö . . . } ´ Ð é ü ð
… ¹ ý ~ ² ¼ ~ ü Ò } ü ô … ý ï ~ ² ÿ } ¸ “
¸ ó ¯ ² ñ ‰ ý ¾ } ´ Ü ~ Ð ¯ ä þ ü ~ > ‰ þ } ñ } » <
¸ ó ¯ ² ñ ‰ ý ¾ } ´ Ü ~ Ð ¯ ä þ ü ~ > ‰ þ } ñ } » < ¼ ~ ü Ñ ’ ³ ü ô
… ý ï ~ ² ÿ ´ ò ~ õ } ¸ “ . Ð ë “ } ü ô ¸ ó ¯ ² ñ ø ó ÷ ´ ò ~ î ½ ª Â
} ¸ “ $ } î ~ } Ô ë ‡ ‰ µ ¼ á ~ õ … ú ø ð © ÷ ² ® õ ‘ Ñ ~ ® í ø ÷ ² î ÷ ò þ
} ¸ ’ ³ ö ¶ õ ö ‰ ³ ö ¶ ¸ ’ ³ ö õ ² } î ¦ ’ ï ì ‘ ³ ü ô Ð ë “ } ü ô
… ý ï ~ ² ÿ î þ   ® } ò ó ¯ .
ø ÷ ² î ÷ õ } ¸ ’ ³ ö ¶ õ à ú ® ² ‘ ï ~ ñ È ÷ í î ~ û ‘ ÷ ê ý ¯ î þ  ¼ ÷ ®
® ² ¸ “ ‰ ý ¾ } ´ ‘ ª ï â ä ±  } ² ÿ } Ø µ } ü ¾ î þ  ü ~ … ¯ . ® ² } ü ô
î ³ ¥ ë ú $ ‘ ª ï ¯ } ò ù ~   ¼ ³ ö Ó … ú ¸ ~ © “ ö ‘ ³ ¼ § ‰ ³ ö ¶ ¸ ’ ³ ö õ
î þ  à ó ó ¯ . ‰ þ } ñ } » ø ð … ú ¼ á ì ® Ü ý Þ ® ² ® ö ø Ù ’ ú … Ñ ¯ } ´
‘ ª ï â ä ± } ²  ÿ ‘ ~ ‰ ~ ü ~ õ ® ö ² û Ð ~ ® ” î ~ ø ~ ò ú } ‘ Ù ~ ß î þ  } Ø ’ ¯ ö
© ~ ò ï ù ~  ü þ à ú ‘ ª ï â ä ±  } ² ÿ ò ¯ } ² ò ¯ … ú } ü ô … ý ï ~ ² ÿ ® ¡ ~ ²
ò ï þ   ¼ ÷ ò ¯ $ î å ³ } ü ó á ú ‘ ¦ “ ® ² î ~ õ … ~ ø ÷ ² î ÷ ò ù ~   ÿ
} ¸ ’ ³ ö ¶ õ ö ‰ ³ ö ¶ ¸ ’ ³ ö õ î Á ó ÷ Ð þ … ~ ¼ ó ¯ . } ü ô … ý ï ~ ² ÿ … ~
} Ø µ } ü ¾ ¸ ô ‘ ½ ¯ ü ¯ î þ   ¼ ÷ ® $ } î ~ ® ² ® © ’ ³ } õ š ÷ } õ ö
ò ÷ š ÷ } õ ò ý µ … ³ ö ´ î þ à ó ¯ . ® ² } ü ³ } õ $ { î ~ ² ® ² ¸ ’ þ } ´ } ü ô
… ý ï ~ ² ÿ ® ² ® ¸ “ ò ý ¹ “ .
ä Ù ’ ú î þ   ¼ ÷ ® à ú ¸ ó ¯ ² ñ ‰ ý ¾ } ´ Ü ~ Ð ¯ ä þ … ý ï ~ ² ÿ
ø µ } ² ¡ ù ³ û } ¸ “ ; ´ ü ³ } ‰ µ ¼ á ~ õ … ý ¾ } ´ 0 5 1 Ð é î “ ² } … ú
} ü ô … ý ï ~ ² ÿ î ó ¹ ÷ ˆ à ³ ® û } ò ¯ . Ð é ü ï ¾ ® ² ´ ò ~ õ
î ’ Ù ~ ö ” } ¸ “ ö ø ï ý ô î ¹ „ ë ú ‘ ½ ª ý Â ² } ® ¼ ÷ } ²
î þ  à ó ¯ . … ¯ ‘ ³ } ü ó á ú } ê å ÷ ÿ } ü ô … ý ï ~ ² ÿ î ï á ô } ¸ “ … ³
¥ ¹ ‡ î ~ ø ù ~ ÿ î ª ’ ë Ú ¸ ~ í ö ¸ ô … ý ï ~ ² ò ý µ
® ¸ ’ ª ÷ ¿ ‘ Õ ý ý ³ ¼ ÷ ® . ® ê ½ ÷ ² û $ ò ~ ‰ ~ ü ¯ } ² ÿ © ë Ý þ $
‘ ¦ ³ ü â   ‰ ± ü ³ ÿ $ ‘ ó ¾ Ð Á † þ $ ¸ ³ ® ² ® $ î ý ì ¼ ¯ ü ¯ … ú
© ÷ ² ® õ ¼ ý ³ ü ó þ $ } Ø µ } ü ¾ } ¼ ’ ù ~ $ ‘ Š ¾ Ü ë ‡ $ Ä Ñ Ú $
¸ ³ ä ý › ú ö Ô ¾ $ } Ø µ } ü ¾ ö ´ õ $ ö ² ñ ® ¸ “ ö ‰ ~ $ ‘ ÷ ² ñ ö
¥ ¹ ~ ¸ ý “ ¸ ý ó ú ø ~ $ } ¥ ¹ ~ » ö ² ñ ö ò Ù « ¼ á ð $
} Ø ¹ ³ ® ä þ $ Ä Ñ Ú ¥ ~ Ø Í ú $ … ý ª ÷ } … þ ö . . . } ´ Ð é ü ð
… ¹ ý ~ ² ¼ ~ ü Ò } ü ô … ý ï ~ ² ÿ } ¸ “ .
š ~ ê ‡ } ¸ “ … ¯ } ò ý ¯ à ú } ü ô … ý ï ~ ² ÿ î ï á ô } ¸ “
Ð é ü ð ö ü · û   } ÿ } ´ Ü † ý ì … ¯ © ë Ý þ $ ¸ ³ à ½ þ ® ² … ³ } … ³ ‰ ¯ ² ö
î ~ ® ² ö } ö ê ý ~ ÿ î ¯ ² ¸ ú $ Ø ³ } ² } ´ î ó µ í $ ¥ Å ÷ ² ò ý ~ Ø ’ ô ® ²
î ¯ ² ¸ ú $ } Ø µ } ü ¾ ¼ ¯ ü ¯ î ý ì š ó ¹ þ . . . ² } ® ² ® © ’ ³ } õ
š ÷ } õ … ú ö š ÷ ® … ý ~ ö ² ® ; } î ~ } ´ { ò › ~ à ú … ý ½ ’ ³ } ü ô Ð é ü ð
š µ ® ² î ÷ } ² ® … ¹ ý ~ ² ö } Ä § … ¯ ² ¸ ’ þ ‘ ½ ª ý Â ® } ® û
ò ï þ   ¼ ÷ ® $ ø ý £ … Ñ ý ¯ ò ý ¹ “ à ú î ½ á ì } ü ô ® © ’ ³ } õ ‘ ~
ò µ ® ü â ¸ þ ¸ ~ ê å þ ò ý µ … ¯ ö õ ‘ ½ ª ý Â … ï ~ ò ¯ .
® ² ¸ ó ¯ ² ñ ‰ ý ¾ } ´ Ü ~ Ð ¯ ä þ $ … ú } ü ô
‘ ÷ À ý ú ø ~ ‘ ÷ š ú à ó ý ¯ :
1 - À ¦ ý § ö î ³ ‘ ‡ Ô ± } … ª ÷ ² ü ¯ ; ‘ Õ ± ü ú î ó ~ ¸ ‡ ø ï ³ } û
… ~ à ~ ø ¾ ¡ ³ … ý ù ~ ö } Ø µ } ü ¾ à ³ … ÷ ø ý ¯ ² } ” ø ~ ÿ î ³ à ‡
) ò Í ý ³ Ô é ” ö ¸ † µ ü › ~ ” ‰ ù ô … ³ ç $ î ~ ò ó ¯ à ~ ø ÷ ( ® ²
È ÷ í Ü ~ Ð ¯ ä þ ö ¥ ’ þ ‰ º } ´ ‘ ª ï â ä ± } ² ÿ ) 4 1 ² ö ´ Ü † ì
} ´ ¼ ý ÷ Ó Ü ~ Ð ¯ ä þ ( } ø ï ý “ ´ ü ~ ® ÿ ® } ² ® . } ü ô } î ³ … ³ } ÿ
} ü › ~ ® ‘ Ñ ~ ® í ® ² Ü ó ¯ © ÷ õ ö š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ ¸ ³ ä ý › ú … ¹ ý ~ ²
¥ ý ~ ‘ þ } ¸ “ . ‘ Õ ý ý ³ ® ² ö Ä Ò ø ÷ ² î ÷ ò þ ´ î ý ó ú ö } à ó ½ ù ~ ÿ
î ³ … ÷ Ë … ú ‘ ~ • ý ³ } ” ‰ ~ ü ý ô … ÷ ® õ Ü ó ¯ © ÷ õ ) î ~ ò ó ¯
´ ö ® ² ò › þ $ î ý å ³ õ $ ö ¥ ½ “ $ ä ³ ü ú $ Ð Á † ~ ò ý “ ¼ ¯ ü ¯ (
² } Ø ³ } ø ð î þ à ó ¯ . … ó ~ … ³ } ü ô $ ø ³ ä µ … ý ¾ } ´ 4 ‘ ~ 5 ¸ ~ Ð “
ä ³ ¸ ó ú ò ï ~ ò ý ¯ ; ¥ ’ þ î ï á ô } ¸ “ © ÷ ² ® õ Ô ± } ü þ ¸ † â
ø ó å ~ ñ © ÷ } ˆ è ´ ñ … ~ ¼ ¯ .
2 - ‘ ~ š ~ ü þ à ú î ï á ô } ¸ “ $ î Á ³ Û Ü ó ¯ ² } à ~ ø ¾
® ø ý ¯ . } ´ î Á ³ Û { … ó † ~ ” ö ¼ á é ” ö ¼ ý ³ ü ó þ ö … ¹ ’ ó þ
© ÷ ® ® } ² ÿ à ó ý ¯ ö ® ² Ð ÷ Ç î ý ÷ û ø ~ ÿ ‘ ~ ´ û … ý ½ ’ ³ … ª ÷ ² ü ¯ .
3 - ò ï â ² } } ´ ö Ð ¯ û ø ~ ÿ Ô ± } ü þ © ÷ ® ¥ ± Û à ó ý ¯ ; } ´
{ ò › ~ à ú ò ï â ¸ † ‡ î ~ ò ¯ õ { ˆ ® ² … ¯ õ î þ ¼ ÷ ® $ … ~
à ~ ø ¾ ò ï â $ ö ² ñ à ~ ø ¾ î þ ü ~ … ¯ . ‰ º … ú Ô ± } ÿ © ÷ ®
ò ï â ò µ ò ý ¯ . ò ÷ ¼ ý ¯ ò ý ù ~ ÿ { î ~ ® û ö ä ~ ´ ® } ² ® ² À ¯ ò ï â
… ~ è ü þ ® } ² ò ¯ . } ´ î Á ³ Û Ô ± } ø ~ ÿ ‰ ³ ¸ ¯ ü ð ò ý µ ‰ ³ ø ý µ
à ó ý ¯ .
4 - } ´ ö ü ’ ~ î ý ó ù ~ ÿ î á ï ì } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ ;
ö ü ’ ~ î ý ó ù ~ ÿ ä ³ ö û > ˆ < $ … ª Á ÷ Ã > ˆ 6 < $ … ~ Ð ˜
à ~ ø ¾ ö ² ñ î þ ¼ ÷ ® ö ò ý µ } • ³ Ä ¯ } Ø ¹ ³ ® ä þ ® } ² ® ö … ú
ò Í ³ î þ ² ¸ ¯ à ú î ý ì ¼ ¯ ü ¯ … ú î Á ³ Û à ³ … ÷ ø ý ¯ ² } ”
ø ~ ² } à ~ ø ¾ î þ ® ø ¯ .   … ³ } ÿ } ü ô î ó Í ÷ ² $ à ~ ² ¼ ó ~ ¸ ~ õ
î Á ³ Û ² ö ´ } ò ú ü â Ð ¯ ® Ü ³ Ã > ˆ < à ï Š ë á º
) ¥ ~ ö ÿ 0 5 î ý ë ý å ³ ñ ä ³ ñ ˆ 6 ( ² } ‰ ý ½ ó ù ~ ® î þ
à ó ó ¯ .
5 - ¸ † ÷ » ² } … ú … ³ ò ~ î ú Ô ± } ü þ © ÷ ® … ý Ù µ } ü ý ¯ ; … Ñ Å þ } ´
© ~ ò ï ù ~ ® ² È ÷ í ® ö ² û Ü ~ Ð ¯ ä þ ü ~ ¡ ó ¯ ² ö ´ } ö í Ð ~ ® ” î ~ ø ý ~ ò ú
® ¡ ~ ² ü † ÷ ¸ “ î þ ¼ ÷ ò ¯ . ¸ † ÷ » { ˆ ² } … ú © ÷ ® š ± ˆ ö … ú
Ð ï ì ® Ø Ò à ï â î þ à ó ¯ . © ÷ ² ® õ ò ~ õ ö ä ó ¯ ñ ¸ † ÷ ¸ ¯ } ²
‘ ÷ À ý ú î þ ¼ ÷ ® .
6 - î Á ³ Û à ~ Ø „ ý ô ² } à ~ ø ¾ ® ø ý ¯ ; à ~ Ø „ ý ô ® ²
Ü ù ÷ û ö ¡ ~ ÿ ö à ÷ è ø ~ ö ¸ ÷ ® } ø ~ ÿ ² ¶ ü ï þ ö ¼ á é ” ò ý µ
î ÷ š ÷ ® } ¸ “ . ä ³ ö ø þ } ´ } ü ô î ÷ } ® ® ² ‘ ½ á ý ì à ý ¹ “
¸ ý ó ú î ÷ #• ³ } ¸ “ . © ~ ò ï ù ~ ü þ à ú © ÷ ² ® õ } ü ô î ÷ } ® ² }
à ~ ø ¾ î þ ® ø ó ¯ ® ² } ü ô ® ö ² } õ ® ² ® à ï ’ ³ ÿ ® ² ¸ ý ó ú
© ÷ ® ¥ º î þ à ó ó ¯ .
7 - Ô ± } ø ~ ÿ { î ~ ® û ö à ó ¹ ³ ö ÿ $ ¡ ý Š º $ ¡ ÷ ˆ
¼ ÷ ² $ ¸ ÷ ¸ ý º $ î ~ ø þ ¸ ~ ² ® ü ô $ ¥ † ÷ … ~ ” $ ¡ Õ ó ¯ ² $   ö
à ~ ê † ~ » $ ¼ ë Õ ð $ ‘ ³ ¼ þ à ë ð $ ä ÷ ¼ ’ ù ~ ÿ ® ö ® ÿ $ ¸ º
© ³ ® í $ ¸ º î ~ ü ÷ ò µ $ ¸ º ä ÷ š ú Ø ³ ò å þ $ ¸ º ¸ ÷ ü ~ $
‘ ³ ¼ þ $ ´ ü ’ ÷ õ $ ò ª ÷ ² ü ¯ .
8 - … ú È ÷ ² î ó Í ð ö ² ´ ¿ à ó ý ¯ ; ò ý ð ¸ ~ Ð “
Ø Ñ ~ ê ý “ … ¯ ò þ - … ú È ÷ ² ÿ à ú … ~ } Ø µ } ü ¾ Ä ³ … ~ õ Ü ë ‡ ö
Ð ³ ß à ³ ® õ ø ï ³ } û … ~ ¼ ¯ - ² } û © ÷ … þ } ¸ “ ‘ ~ } ¥ ¹ ~ »
È ³ } ö ” à ó ý ¯ . … ú È ÷ ² î ³ ‘ ‡ $ 3 … ~ ² ® ² ø Ù ’ ú ) 2 1 … ~ ² ® ²
î ~ û (  ö ² ´ ¿ à ó ý ¯ .
9 - ® ² À ÷ ² ” } î á ~ õ $ ‘ ó ½ ù ~ ² } à ~ ø ¾ ® ø ý ¯ .
0 1 - ² ö } … Ê ´ ò ~ ¼ ÷ ü þ ; ® } ¼ ’ ô ² ö } … Ê ´ ò ~ ¼ ÷ ü þ î É ë ÷ ˆ
… ú à ~ ø ¾ î ý µ } õ ‘ ó ¾ à ï â î þ à ó ¯ .
} ä ³ … ~ ö š ÷ ® ² Ð ~ ü “ ‘ ÷ À ý ú ø ~ ÿ … ~ è ø ó ÷ ´ ò ~ ² } ¥ ’ þ
® } ² ü ¯ $ ¥ ’ ï ~ — … ~ ‰ µ ¼ â © ÷ ® î ½ ÷ ² ” à ó ý ¯ . } ü ô î ½ á ì
® ² î ~ õ ® } ² ö ü þ î ÷ #• ³ ÿ ò ý µ ® } ² ® .
هچیرد
38
5 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
‘ ³ š ï ú ö ‘ ë ª ý Â : ä ý ë ¯ } Ø ³ ü ¯ î › ’ ù ¯ ÿ
î ~ ® ² } õ î † ’ é … ú
} Ø ¹ ³ ® ä þ ® ²
î ³ } Ü † “ ø ~ ö
² Ø ’ ~ ² ø ~ ÿ î ¦ † “
î ý µ … ~ à ÷ ® à ~ ò ½ ~ õ
® š ~ ²
î ½ á ë ó ¯ . } ü ô ò ÷ Ó
} © ’ é è ” î ó › ³ … ú
ö } … ¹ ’ å þ ø ~ ÿ
¸ ¹ “ ö î ’ µ ê µ í
î þ ¼ ÷ ® à ú
î ½ á é ‘ þ ² }
® ² ò ÷ ´ } ® ÿ ü ~
© ³ ® ¸ ~ ê þ î ’ ÷ š ú
à ÷ ® ã î þ ¸ ~ ´ ®
} Ø ¹ ³ ® ä þ ® ² ´ ò ~ õ … ~ ² ® } ² $ î ~ ® ² } õ ö ‘ ~ • ý ³ { õ … ³ à ÷ ® à ~ õ
ü â ® } ü ³ û … ¹ ’ ú
} Ø ¹ ³ ® ä þ ü á þ } ´ } © ’ é è ” ² ö ¥ þ ¼ ~ ü Ò } î ~ ® ² î ~ õ
‰ ± ü ³ } ¸ “ . ¥ ¯ ö ® ¼ ¾ ® ² À ¯ } ´ ´ ò ~ õ ö ® û ® ² À ¯ } ´
´ ò ~ õ … ~ ² ® } ² $ ® ² î Ý É Ñ þ } ´ ´ ò ¯ ä þ } Ø ¹ ³ ® ä þ ² } ‘ › ³ … ú
î þ à ó ó ¯ .
´ ò ~ õ ® ² ® ö ² } õ … ~ ² ® } ² ÿ ö ø Ù ’ ú ø ~ ö î ~ û ø ~ ÿ } ö ê ý ú
… Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ … ý ½ ’ ³ ® ² î Ñ ³ Ç } … ’ é … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ
ø ¹ ’ ó ¯ .
© ÷ ¼ † ª ’ ~ ò ú } ä ³ Ø ³ ® … ú î ÷ Ü Ò … ú î ¯ } ö } ÿ } Ø ¹ ³ ® ä þ
… Š ³ ® } ´ ® Ü ~ … ì ® ² î ~ õ } ¸ “ . ® ² Ô ý ³ } ü ó Á ÷ ² ” î ½ á é ”
î ’ Ñ ¯ ® ÿ … ³ } ÿ î ~ ® ² ö ò ÷ ´ } ® ¿ ø ï ³ } û © ÷ } ø ¯ ® } ¼ “ .
ò ½ ~ ò ú ø ~ ÿ } Ø ¹ ³ ® ä þ à ¯ } î ó ¯ ?
} Ø ¹ ³ ® ä þ … ú { ø ¹ ’ å þ … ³ ö ´ î þ à ó ¯ ö Ð é ‚ ð
{ õ ® ² } Ø ³ } ® î ª ’ ë Ú î ’ Ù ~ ö ” } ¸ “ } î ~ … Ñ Å þ } ´
Ð é ‚ ð ² } ü œ { õ Ð † ~ ² ‘ ó ¯ } ´ :
‘ Õ ý ý ³ ® ² Ð ~ ® } ” Ô ± } ‚ þ à ú ¼ ~ î ì ‰ ³ © ÷ ² ÿ ü ~
… þ î ý ë þ ò ¹ † “ … ú Ô ± } ¸ “ .
‘ Õ ý ý ³ ® ² î ý µ } õ ¸ ~ Ð ~ ” © ÷ } ˆ ² ö ´ } ò ú à ú ¼ ~ î ì
à ð © ÷ } … þ ü ~ © ÷ } ˆ … ý ¾ } ´ ¥ ¯ } ¸ “ .
Ä Ñ Ú ö © ¹ ’ å þ
} ¥ ¹ ~ » ò ~ ² } ¥ ’ þ $ ò ~ } î ý ¯ ÿ ö ü ~ … þ } ² ´ ¼ þ
ä ³ ü ú ø ~ ÿ … þ ® ê ý ì
… þ Ð é Ü å þ ò ¹ † “ … ú { ò ¢ ú Ø ³ ® ‰ ý ¾ ‘ ³ } ´ { õ
ê ± ” î þ … ³ ® .
¡ å ÷ ò ú } Ø ¹ ³ ® ä þ … ³ ´ ò ~ õ … ~ ² ® } ²
‘ ~ • ý ³ î þ ä ± } ² ® ?
´ ò ~ õ … ~ ² ® } ² ÿ à ú î † ’ é … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ ø ¹ ’ ó ¯ $
ò ¹ † “ … ú î ³ } Ü † “ ø ~ ÿ ‰ ý ¾ } ´ ´ } ü ï ~ õ … þ ‘ Ù ~ ö ‘ ó ¯ $ … ú
¥ ¯ à ~ Ø þ Ô ± } ò ï þ © ÷ ² ò ¯ ö } ¸ ’ ³ } ¥ “ ò ï þ à ó ó ¯ à ú
… ú ø ï ý ô š ù “ ® ² î Ñ ³ Ç î ½ á é ‘ þ ¡ ÷ õ ¸ Ý Ê
š ó ý ô $ ´ } ü ï ~ õ ‰ ý ¾ } ´ î ÷ Ð ¯ ö ü ~ ‘ ÷ ê ¯ ò ÷ ´ } ® } õ à ð ö ´ õ
Ü ³ } ² î þ ä ý ³ ò ¯ .
} ä ³ } Ø ¹ ³ ® ä þ ® ² ® ö ² } õ … ~ ² ® } ² ÿ ® ² î ~ õ
ò ½ ÷ ® î ó › ³ … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ … Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ î þ
¼ ÷ ® . ¥ ¯ ö ® ¸ ý µ ® û ® ² À ¯ } ´ ´ ò ~ ò þ à ú … ú ‘ ~ ´ ä þ
ö Ä Ò ¥ ï ì à ³ ® û } ò ¯ } ü ô ò ÷ Ó
} Ø ¹ ³ ® ä þ ² } à ú … ú î ³ } ‘ ‡ š ¯ ÿ ‘ ³ ö È ÷ è ò þ ‘ ³
} ¸ “ $ ‘ › ³ … ú î þ à ó ó ¯ .
… Ñ Å þ } ´ Ð é ‚ ð } Ø ¹ ³ ® ä þ … Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ Ð † ~ ² ‘ ó ¯
} ´ :
} ¥ ¹ ~ » … þ à Ù ~ ü ’ þ ö … þ ê ý ~ Ü ’ þ ) … ú È ÷ ² î ` ~ í
® ² ò å ù ¯ } ² ÿ } ´ ò ÷ ´ } ® (
} Ä É ³ } ˆ ö ‘ ³ » … ý ¾ } ´ ¥ ¯
} © ’ é í ® ² ‘ Á ï ý ð ä ý ³ ÿ
ò ~ } î ý ¯ ÿ ö } ¥ ¹ ~ ¸ ~ ” Ô ý ³ Ü ~ … ì à ó ’ ³ í
¡ å ÷ ò ú ò ÷ ´ } ® } ´ } Ø ¹ ³ ® ä þ
î ~ ® ² ‘ ~ • ý ³ î þ ‰ ± ü ³ ® ?
… ~ ü ¯ … ú ü ~ ® ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð ® ² À ÷ ² ‘ ý á ú } Ø ¹ ³ ® ä þ
î ~ ® ² } õ ® ² î ~ õ ò ½ ÷ ® $ ò ÷ ´ } ® ò ý µ ‘ ¦ “ ‘ ~ • ý ³ Ü ³ } ²
î þ ä ý ³ ® .
î ¹ ~ ‚ ì ® ü å ³ ÿ ò ý µ } ´ š ï ë ú î ½ á é ” } Ü ’ Á ~ ® ÿ ö
î ~ ® ÿ ö } ‘ Ù ~ Ü ~ ” ò ~ ä ÷ } ² ) ¡ ÷ õ î ³ ç ø ï ¹ ³ ( î þ ‘ ÷ } ò ó ¯
… ú } ü ô ò ÷ Ó } Ø ¹ ³ ® ä þ ø ~ ® } î ô … µ ò ó ¯ .
} Ø ¹ ³ ® ä þ ¸ † ‡ } ü › ~ ® ò ÷ Ð þ … þ • † ~ ‘ þ ® ² ² ö } … Ê
î ~ ® ² ö à ÷ ® ã î þ ¼ ÷ ® . ² ö } … Ê } ü ô î ~ ® ² } õ … ~ à ÷ ® à ~ ò ½ ~ õ
ê ¦ Í ú } ÿ ä ³ ñ ö î ¦ † “ { î ý µ ö ê ¦ Í ú } ÿ ¸ ³ ® ö
… þ ‘ Ù ~ ö ” } ¸ “ . { ò ù ~ ò ¹ † “ … ú ² Ø ’ ~ ² ø ~ ÿ Ø ³ ´ ò ¯ } ò ½ ~ õ
… þ ‘ Ù ~ ö ‘ ó ¯ ö ü ~ … ~ š ù “ ä ý ³ ü ù ~ ÿ à ~ î é Ô ë É þ ò ¹ † “
… ú } ü ô ² Ø ’ ~ ² ø ~ ö } à ó ¾ î þ ® ø ó ¯ . } ü ô à ÷ ® à ~ õ … ¹ ’ ú
… ú î Ý É Ò ¸ ó þ à ú ® ² { õ ø ¹ ’ ó ¯ } ´ } Ø ¹ ³ ® ä þ
î ~ ® ² } ò ½ ~ õ î ’ ~ • ³ î þ ¼ ÷ ò ¯ .
î ~ ® ² } õ î † ’ é … ú } Ø ¹ ³ ® ä þ ® ² î ³ } Ü † “ ø ~ ö
² Ø ’ ~ ² ø ~ ÿ î ¦ † “ { î ý µ … ~ à ÷ ® à ~ ò ½ ~ õ ® ¡ ~ ²
î ½ á ë ó ¯ . } ü ô ò ÷ Ó } © ’ é è ” î ó › ³ … ú ö } … ¹ ’ å þ
ø ~ ÿ ¸ ¹ “ ö î ’ µ ê µ í î þ ¼ ÷ ® à ú î ½ á é ‘ þ ² }
® ² ò ÷ ´ } ® ÿ ü ~ © ³ ® ¸ ~ ê þ î ’ ÷ š ú à ÷ ® ã î þ
¸ ~ ´ ® .
} Ø ¹ ³ ® ä þ ¡ å ÷ ò ú ® ² î ~ õ î þ ¼ ÷ ® ?
… ~ ² ö ¼ ù ~ ÿ î ª ’ ë Ú ® ² î ~ ò þ $ } à ` ³ … ý ï ~ ² } õ … ù † ÷ ®
î þ ü ~ … ó ¯ . ® ² î ~ õ } Ø ¹ ³ ® ä þ î Ñ ï ÷ è ‘ ¦ “ ¡ ó ¯ ä µ ü ó ú
´ ü ³ } î á ~ ò Š ± ü ³ } ¸ “ :
} ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ® } ² ö ´ ü ³ ò Í ³ ‰ µ ¼ â î ’ ª Á Â
î ½ ~ ö ² û ø ~ ÿ Ø ³ ® ÿ
î ½ ~ ö ² û ø ~ ÿ © ~ ò ÷ } ® ä þ
î ó † Ò :
a c . s p c . s d i k r o f g n i r a c . w w w / / : p t t h
هچیرد
39
6 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
® ü ~ … “ ¡ ý ¹ “ ?
® ü ~ … “ ¼ ý ³ ü ô ü â } © ’ é í ø ÷ ² î ÷ ò þ î µ î ô } ¸ “ à ú
¼ ~ î ì È ý Ù þ } ´ … ý ï ~ ² ÿ ø ~ ÿ î ª ’ ë Ú î ’ ~ … ÷ ê ý â î þ  ¼ ÷ ®
à ú Ð é î “ î ½ ª Á ú { õ ø ~ ò Ý Â ® ² î ’ ~ … ÷ ê ý ¹ ð ä ë ÷ à µ ö
… ~ è … ÷ ® õ Ü ó ¯ © ÷ õ } ¸ “ . } ò ÷ } Ó î ª ’ ë Ù þ } ´ } ü ô … ý ï ~ ² ÿ
ö š ÷ ® ® } ² ® à ú … ³ } • ³ ‘ Ñ ~ î ì … ý ô Ð ÷ } î ì ¶ ò ’ ý á þ $ î ¦ ý É þ
ö ¼ ý ÷ û ´ ò ¯ ä þ Ø ³ ® } ü › ~ ® î þ  ¼ ÷ ò ¯ . … ú ø ³ ¥ ~ í … ³ ¥ ¹ ‡
} ü ô à ú Ø ³ ® î † ’ é … ú à ¯ } ñ ò ÷ Ó } ´ … ý ï ~ ² ÿ ® ü ~ … “ } ¸ “ $
à ~ ø ¾ ‘ ÷ ê ý ¯ } ò ¹ ÷ ê ý ô $ à ~ ø ¾ î Á ³ Û ä ë ÷ à µ ü ~ } Ø µ } ü ¾
‘ ÷ ê ý ¯ { õ ® ² } ü › ~ ® … ý ï ~ ² ÿ ò Ý ¾ ® } ² ò ¯ . } ü ô ò ~ ø ó › ~ ² ÿ
ø ~ ÿ î ’ ~ … ÷ ê ý â © ÷ ® î ÷ š ‡ Ð ÷ } ² Ç • ~ ò ÷ ü ú Ð ³ ö Ü þ ö Ð Á † þ
® ² } ò ¯ } ñ ø ~ ÿ ® ü å ³ Ø ³ ® … ý ï ~ ² î ~ ò ó ¯ Ü ë ‡ $ ¡ ½ ð $ } Ð Á ~ ˆ $
à ë ý ú ö } ò ¯ } ñ ‘ ¦ ’ ~ ò þ î þ ¼ ÷ ò ¯ à ú î ½ á é ” … ¹ ý ~ ² ÿ ² }
… ³ } ÿ Ø ³ ® ö ¸ ý ¹ ’ ð ¸ é î “ ‘ ¦ ï ý ì î þ à ó ¯ . ® ü ~ … “ î ù ð
‘ ³ ü ô Ð ~ î ì } ü › ~ ® ò ~ ² ¸ ~ ü þ à ë ý ú $ Ü É Ò ‰ ~ … ú ® ê ý ì Ô ý ³ } ´
‘ Á ~ ® Û $ à ÷ ² ÿ ® ² … µ ² ä ¹ ~ è õ ö Ð ~ î ë þ î ù ð ® ² î ³ ç ö î ý ³
ö î Ñ ë ÷ ê ý “ ò ÷ ´ } ® } õ } ¸ “ . ® ü ~ … “ î ÷ š ‡ } Ø µ } ü ¾ } ¥ ’ ï ~ í
© É ³ } … ’ é … ú … ý ï ~ ² ÿ ø ~ ÿ Ü ë † þ $ î Õ µ ÿ ö Ð ³ ö Ü þ … ú
î ý µ } õ 2 ‘ ~ 7 … ³ } … ³ î þ ¼ ÷ ® . … ~ ‘ ÷ š ú … ú } Ø µ } ü ¾ ¼ ý ÷ Ó } ü ô
… ý ï ~ ² ÿ ® ² š ù ~ õ … ³ { ö ² ® î þ ¼ ÷ ® à ú ® ² { ü ó ¯ û } ÿ ò µ ® ü â
} ü ô … ý ï ~ ² ÿ … ú ¼ ~ ü Ò ‘ ³ ü ô Ð ~ î ì î ³ ç ö î ý ³ ö } ´ à ~ ² } Ø ’ ~ ® ä þ
® ² ® ò ý ~ ‘ † ¯ ü ì ä ³ ® ® .
‘ Ý ¹ ý ð … ó ¯ ÿ
… ³ © é Û ä ± ¼ ’ ú à ú } ü ô … ý ï ~ ² ÿ ² } … ³ } ¸ ~ » î ÷ } ² ® ÿ
¡ ÷ õ ¸ ô ¼ ³ ö Ó ö ò ÷ Ó ® ² î ~ õ ‘ Ý ¹ ý ð … ó ¯ ÿ î þ à ³ ® ò ¯ $
} î ³ ö ´ û ® ü ~ … “ ² } … ú ® ö ä ³ ö û ö ¸ ý Ò ò ÷ Ó 1 ö ò ÷ Ó 2 ‘ Ý ¹ ý ð
î þ à ó ó ¯ . } ê † ’ ú ® ö ä ³ ö û ® ü å ³ ò ý µ … ú } ü ô ‘ Ý ¹ ý ð … ó ¯ ÿ
} Ä ~ Ø ú î þ   ¼ ÷ ® à ú ® ² î › ï ÷ Ó } ü ô … ý ï ~ ² ÿ … ³ } ¸ ~ »
Ð ë “ } ü › ~ ® à ó ó ¯ û { õ … ú 4 ä ³ ö û ‘ Ý ¹ ý ð î þ ¼ ÷ ® .
¡ å ÷ ò ú ® ü ~ … “ ² } ‘ ½ ª ý Â î þ ® ø ó ¯ ?
® ² î Ñ ý ~ ² ‘ ½ ª ý Â … ý ï ~ ² ÿ ® ü ~ … “ … ³ } ü ô ò á ’ ú ‘ ~ à ý ¯
¼ ¯ û } ¸ “ à ú ¥ ¯ ‘ Ñ ý ý ô ¼ ¯ û î ý µ } ò þ } ´ Ü ó ¯ © ÷ õ } ¸ “
à ú î Ý ~ ® ü ³ … ~ è ‘ ³ } ´ { õ î ÷ š ‡ } ü › ~ ® Ð ÷ } ² Ç î ³ … ÷ Ë … ú
… ý ï ~ ² ÿ © ÷ } ø ¯ ¼ ¯ . è ´ ñ … ú ° à ³ } ¸ “ à ú { ´ î ~ ü ¾ ‘ ¦ ï ì
ä ë ÷ à µ … ~ } ü ô à ú ² ö ¼ þ î É ï „ ô … ³ } ÿ ‘ ½ ª ý Â … ý ï ~ ² ÿ
® ü ~ … “ } ¸ “ ö ê þ … ú È ÷ ² î Ñ ï ÷ í … ³ } ÿ Ð ï ÷ ñ } Ø ³ } ® } ò › ~ ñ
ò ï þ ‰ ± ü ³ ® . Ø ³ ® ÿ à ú ® } ² } ÿ Ð é ü ð … ý ï ~ ² ÿ î ` ì
‰ ³ ò ÷ ¼ þ ö ‰ ³ } ® ² } ² ÿ ö à ~ ø ¾ ö ´ õ } ¸ “ ö ü á þ } ´ ò ’ ~ ü œ
{ ´ î ~ ü ½ å ~ ø þ ´ ü ³ ² } ® } ² } } ¸ “ $ î † ’ é … ú ® ü ~ … “ } ¸ “ :
Ü ó ¯ © ÷ õ … ~ è ‘ ³ } ´ 0 0 2 î ý ë þ ä ³ ñ / ® ¸ þ ê ý ’ ³ ® ² ü â
ò ï ÷ ò ú ‘ Á ~ ® Ø þ © ÷ õ
Ü ó ¯ © ÷ õ ò ~ ¼ ’ ~ … ~ è ‘ ³ } ´ 6 2 1 î ý ë þ ä ³ ñ / ® ¸ þ ê ý ’ ³
Ü ó ¯ © ÷ õ … ~ è ‘ ³ } ´ 0 0 2 î ý ë þ ä ³ ñ / ® ¸ þ ê ý ’ ³ ® ² ® ¸ “
à ð ® ö ò ï ÷ ò ú © ÷ õ ® ² { ´ î ~ ü ¾ ‘ ¦ ï ì ä ë ÷ à µ
… ~ ‘ ÷ š ú … ú } ü ô à ú ‘ ½ ª ý Â ® ü ~ … “ … ³ } ÿ Ø ³ ® … ý ï ~ ²
‘ ~ • ý ³ ÿ Ü ~ … ì ‘ ÷ š ú ® ² ² ö ò ¯ ´ ò ¯ ä þ } ö © ÷ } ø ¯ ® } ¼ “ ê ± }
… ~ ü ¯ ‰ ý ¾ } ´ ò ù ~ ü þ ¼ ¯ õ ‘ ½ ª ý Â ® Ü “ … ¹ ý ~ ² ÿ … ú
Ð ï ì { ü ¯ ö î ÷ } ² ® î ½ á ÷ ã ² } … ~ } ò › ~ ñ { ´ î ~ ü ½ ~ ” ‘ á ï ý ë þ
ö ‘ á ³ } ² { ´ î ~ ü ½ ~ ” î ÷ ² ® … ³ ² ¸ þ … ý ½ ’ ³ Ü ³ } ² ® } ® ‘ ~ } ´
® ² ¸ ’ þ ‘ ½ ª ý Â } È ï ý ó ~ õ à ~ Ø þ ¥ ~ À ì ¼ ÷ ® . … ú ü ~ ®
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ð à ú ® ² À ÷ ² ” … ~ ´ ä ½ “ î Ý ~ ® ü ³
{ ´ î ~ ü ½ å ~ ø þ … ú î ý µ } õ È † ý Ñ þ î þ ‘ ÷ } õ ‘ ½ ª ý Â
… ý ï ~ ² ÿ ® ü ~ … “ ² } } ´ ² ö ÿ … ý ï ~ ² … ³ ® } ¼ “ ö } ö ² } ® ü å ³
… ý ï ~ ² ® ü ~ … ’ þ … ú ¼ ï ~ ² ò ý ~ ö ² ® .
® ü ~ … “ ò ÷ Ó 1
® ² } ü ô ® ü ~ … “ Ø ³ } ü ó ¯ ø ï ³ } ø þ ö ‘ ½ ¯ ü ¯ } • ³ î ’ Ý ~ … ì
Ð ÷ } î ì ¶ ò ’ ý á þ $ } ü ï ÷ ò ÷ ê ÷ ¶ ü â ö î ¦ ý É þ î ÷ š ‡ ‘ ª ³ ü ‡
¸ ë ÷ í ø ~ ÿ ‘ ÷ ê ý ¯ à ó ó ¯ û } ò ¹ ÷ ê ý ô ® ² ê ÷ ´ } ê ï Ñ ¯ û
) ‰ ~ ò á ³ } » ( î þ ¼ ÷ ® … ~ ‘ ÷ š ú … ú } ² ‘ † ~ Ë î ý µ } õ … ³ ö ´ ® ü ~ … “
ò ÷ Ó 1 … ~ Ø Á ì ´ î ¹ ’ ~ õ ö ¼ ý ÷ Ó … ³ © þ } ´ … ý ï ~ ² ÿ ø ~ ÿ
ö ü ³ ö ¸ þ $ Ð ÷ } î ì î ¦ ý É þ … ¹ ý ~ ² ÿ … ú Ð ó ÷ } õ Ð ÷ } î ì
î ÷ #• ³ ® ² } ü › ~ ® ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 1 î ÷ ² ® … ³ ² ¸ þ Ü ³ } ² ä ³ Ø ’ ú } ò ¯
ö ê þ ò Ý ¾ ø ý £ ü â } ´ { õ ø ~ … ú } • † ~ ” ò ³ ¸ ý ¯ û } ¸ “ .
î ù ð ‘ ³ ü ô Ð ÷ } î ì î ¦ ý É þ î ÷ ² ® … ¦ ˜ ö ü ³ ö » ø ~ ) … ú
È ÷ ² © ~ Ã ö ü ³ ö » ¸ ³ © › ú ö à ÷ à ¹ ~ à þ ( $ ‰ ³ ö ‘ „ ý ô   ø ~ ÿ
¼ ý ³ ä ~ ö ö ‘ ³ à ý † ~ ” ¥ ~ ö ÿ ò ý ’ ³ ö ´ - } ö ² û ø ¹ ’ ó ¯ .
® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2
Ð ~ î ì } À ë þ ® ² } ü › ~ ® ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2 î Ý ~ ö î “ … ú
} ò ¹ ÷ ê ý ô ö ‘ ³ ¼ § Ô ý ³ È † ý Ñ þ } ò ¹ ÷ ê ý ô } ¸ “ . } ü ô ò ÷ Ó
® ü ~ … “ … ~ } Ø µ } ü ¾ ¸ ô ¼ ý ÷ Ó … ý ½ ’ ³ ÿ î þ ü ~ … ¯ … ú È ÷ ² ÿ
à ú … ³ © þ } ´ { î ~ ² ø ~ ò ½ ~ ò å ³ } … ’ é ÿ 0 1 ‘ ~ 5 1 ® ² À ¯
} Ø ³ } ® … ~ è ÿ 0 5 ¸ ~ í } ¸ “ . ® ² } Ô ë ‡ î ÷ } ² ® ‘ ½ ª ý Â
… ý ï ~ ² ÿ À ÷ ² ” ò ï þ ‰ ± ü ³ ® … ú È ÷ ² ÿ à ú … ³ { ö ² ®
î þ ¼ ÷ ® … ú } ´ } ÿ ø ³ ® ö ò Ù ³ … ý ï ~ ² ‘ ½ ª ý Â ® } ® û ¼ ¯ û
ü â ò Ù ³ … ¯ ö õ ‘ ½ ª ý Â ® ² š ~ î Ñ ú ö š ÷ ® ® } ² ® . ® ² ® ü ~ … “
ò ÷ Ó 2 ¶ ò ’ ý â ò Ý ¾ … ¹ ý ~ ² î ù ï þ ² } … ~ ´ î þ à ó ¯ . … ú
È ÷ ² î ` ~ í } … ’ é ÿ ü á þ } ´ ö } ê ¯ ü ô … ú ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2
î ÷ š ‡ } Ø µ } ü ¾ © É ³ } … ’ é ® ² Ø ³ ´ ò ¯ î þ ¼ ÷ ® ö ® ²
À ÷ ² ‘ þ à ú ø ³ ® ö ö } ê ¯ î † ’ é … ú ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2 … ~ ¼ ó ¯ $
Ø ³ ´ ò ¯ { õ ø ~ … ú } ¥ ’ ï ~ í 0 4 ® ² À ¯ î ï á ô } ¸ “ … ú } ü ô
… ý ï ~ ² ÿ ® ² { ü ó ¯ û î † ’ é ¼ ÷ ® . ø ï ¢ ó ý ô } ¥ ’ ï ~ í } … ’ é ÿ
® ö Ü ë ÷ ø ~ ÿ ø ï ¹ ~ õ … ú } ü ô … ý ï ~ ² ÿ … ú È ÷ ² ø ï µ î ~ õ
‘ Ý ³ ü † ~ 0 0 1 ® ² À ¯ } ¸ “ . ø ó ÷ ´ ® ² ¼ ó ~ © “ à ~ î ì Ð ÷ } î ì
¶ ò ’ ý á þ ® © ý ì ® ² } ü › ~ ® } ü ô … ý ï ~ ² ÿ î ÷ Ø Þ ò † ÷ ® û } ü ð
ö ê þ Ð ÷ } î ì î ¦ ý É þ Ø ³ ® ÿ à ú ® ² … ³ ö ´ } ü ô … ý ï ~ ² ÿ
ò Ý ¾ ® } ² ò ¯ … ú © ÷ … þ ¼ ó ~ © ’ ú ¼ ¯ û } ò ¯ . } Ø µ } ü ¾ ¸ ô $
à ~ ø ¾ Ø Ñ ~ ê ý “ š ¹ ï þ ö … ú © Á ÷ Ã ¡ ~ Ü þ î ÷ š ‡
… ³ ö ´ … ý ï ~ ² ÿ ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2 ® ² } Ø ³ } ® î ¹ ’ Ñ ¯ } ´ ò Í ³
¶ ò ’ ý á þ î þ ¼ ÷ ® .
® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2 } ´ ¸ ú È ³ ü Þ Ð ï ì î þ à ó ¯ : ò Ý Â ® ²
‘ ³ ¼ § } ò ¹ ÷ ê ý ô $ î Ý ~ ö î “ … ~ Ø ’ þ ò ¹ † “ … ú } ò ¹ ÷ ê ý ô ö
} Ø µ } ü ¾ ‘ ÷ ê ý ¯ ä ë ÷ à µ ® ² à † ¯ . ø ³ ü â } ´ } ü ô Ð ÷ } î ì ò Ý ¾
© ~ Ã © ÷ ® ² } ® ² … ý ï ~ ² ÿ ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2 } ü Ù ~ î þ à ó ó ¯ . … ú
Ð ó ÷ } õ ò ï ÷ ò ú î Ý ~ ö î “ … ~ Ø ’ þ ò ¹ † “ … ú } ò ¹ ÷ ê ý ô î ÷ š ‡
} Ø µ } ü ¾ Ü ó ¯ © ÷ õ ‰ º } ´ Ô ± } © ÷ ² ® õ î þ ¼ ÷ ® ö } Ø µ } ü ¾
ü â } © ’ é í ø ÷ ² î ÷ ò þ
® ü ~ … “ ¼ ý ³ ü ô
®
à

³


~

â


Ý
÷
ÿ
هچیرد
40
7 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
‘ Õ ± ü ú ® ² ® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ
à ó ’ ³ í ® ü ~ … “ ® ² ¸ ú ä ~ ñ
‘ ÷ ê ý ¯ Ü ó ¯ ® ² à † ¯ ò Ý ¾ © ÷ ® ² } ® ² … ~ è … ÷ ® õ î ý µ } õ Ü ó ¯ © ÷ õ ò ~ ¼ ’ ~ } ü Ù ~ î þ à ó ¯ . ® ² } Ø ³ } ® î † ’ é … ú
} ü ô ò ÷ Ó ® ü ~ … “ ¡ ~ Ü þ ‘ ó ú } ÿ ö î ³ à µ ÿ … ¹ ý ~ ² ¼ ~ ü Ò } ¸ “ ö ò ¹ † “ ® ö ² ê å ô … ú ® ö ² ¼ á ð ® ² } ü ô } Ø ³ } ®
à ~ ø ¾ ü ~ Ø ’ ú } ¸ “ . } ü ô } Ø ³ } ® ® } ² } ÿ ¼ á ð ¡ ~ ß ö ‰ ~ ø ~ ÿ … ú ò ¹ † “ è Ô ³ ø ¹ ’ ó ¯ .
Ð ÷ } î ì © É ³ … ³ } ÿ ® ü ~ … “ ò ÷ Ó ® ö ñ
Ð ÷ } î ë þ à ú î ÷ š ‡ } Ø µ } ü ¾ © É ³ } … ’ é … ú ® ü ~ … “ î þ ¼ ÷ ò ¯ … ¹ ý ~ ² î ’ ó ÷ Ó ö î ’ Ñ ¯ ® } ¸ “ . ¸ ~ … Ý ú
} … ’ é … ú ® ü ~ … “ ® ² © ~ ò ÷ } ® û ) ö } ê ¯ ü ô ü ~ à ÷ ® à ~ õ ø ï ¹ ~ õ ( $ ¡ ~ Ü þ î Ù ³ Ë $ ´ ò ¯ ä þ … þ ‘ ¦ ³ ã $ { ´ î ~ ü ¾
‘ ¦ ï ì ä ë ÷ à µ î ª ’ ì ‰ ý ½ ý ô $ ¸ ~ … Ý ú } … ’ é … ú ® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ ü ~ ´ } ü ï ~ õ ò ÷ ´ } ® … ~ ö ´ õ … ý ¾ } ´ 4 à ý ë ÷ ä ³ ñ $
‰ ³ Ø ½ ~ ² ÿ © ÷ õ $ î ý µ } õ à ë ¹ ’ ³ ö í î Ù ý ¯ L D H à ï ’ ³ } ´ 5 3 î ý ë þ ä ³ ñ / ® ¸ þ ê ý ’ ³ ö ü ~ î ý µ } õ
‘ ³ ü å ë ý ¹ ý ³ ü ¯ … ý ¾ } ´ 0 5 2 î ý ë þ ä ³ ñ / ® ¸ þ ê ý ’ ³ $ } … ’ é … ú ¸ ó ¯ ² ñ ‘ ª ï ¯ } õ ‰ ë þ à ý ¹ “ ö ¸ ~ … Ý ú
… ý ï ~ ² ÿ ø ~ ÿ Ð ³ ö Ü þ Ø ù ³ ¸ “ } ü ô Ð ÷ } î ì © É ³ ² } ‘ ½ á ý ì î þ ® ø ¯ .
ä ³ ö û ¸ ÷ ñ
® ² ä ³ ö û ¸ ÷ ñ Ø ù ³ ¸ ’ þ È ÷ è ò þ } ´ … ý ï ~ ² ÿ ø ~ ÿ ä ÷ ò ~ ä ÷ õ î ~ ò ó ¯ ¸ ó ¯ ² ñ } ü á º X
e m o r d n y S ö ¸ ó ¯ ² ñ ‘ ª ï ¯ } õ ‰ ë þ à ý ¹ ’ þ e m o r d n y S y r a v O c i t s y c y l o P ö š ÷ ®
® } ² ® à ú } ´ È ³ ü Þ î á ~ ò ý ¹ ð ø ~ ÿ î ª ’ ë Ú î ÷ š ‡ î ¹ ’ Ñ ¯ ¼ ¯ õ ü ~ } … ’ é ÿ Ø ³ ® … ú ® ü ~ … “ î þ ¼ ÷ ò ¯
à ú … ³ ² ¸ þ { õ ø ~ ® ² } ü ô ò ÷ ¼ ’ ú î Ý ¯ ö ² ò ý ¹ “ . ‘ ó ù ~ î ÷ ² ® Ü ~ … ì } ¼ ~ ² û " ® ü ~ … “ š ÷ } ò ~ õ … ~ ¼ ³ ö Ó ® ²
´ î ~ õ … ë ÷ × " ) î ÷ ® ÿ g n u o Y e h t n i s e t e b a i D f o t e s n O y t i r u t a M : Y D O M (
} ¸ “ à ú ® ê ý ì } ü › ~ ® { õ … ú ö } ¸ É ú ‘ Õ ý ý ³ ® ² ü â ¶ õ î ÷ ² ® ‘ ÷ š ú } ¸ “ ö 5 ò ÷ Ó } ´ { õ ‘ ~ à ó ÷ õ
¼ ó ~ ¸ ~ ü þ ¼ ¯ û .
® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ
´ ò ~ ò þ à ú ® ² ® ö ² û { … ¹ ’ ó þ ® ¡ ~ ² ò Ý Â ® ² ‰ ~ ¸ « … ú { ´ î ~ ü ¾ ‘ ¦ ï ì ä ë ÷ à µ î þ ¼ ÷ ò ¯ î † ’ é … ú ® ü ~ … “
¥ ~ î ë å þ ø ¹ ’ ó ¯ . ® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ ® ² 2 ® ² À ¯ } ´ à ì ¥ ~ î ë å þ ø ~ } ‘ Ù ~ ß î þ } Ø ’ ¯ . … ~ ü ¯ … ú © ~ È ³ ® } ¼ “
à ú ´ ò ~ ò þ à ú ‰ ý ¾ } ´ { … ¹ ’ ó þ î † ’ é … ú ® ü ~ … “ … ÷ ® û } ò ¯ ² } … ú } ü ô Ð ó ÷ } õ ò ï þ ò ~ î ý ð . } ü ô ò ÷ Ó ® ü ~ … “
… ~ } Ø µ } ü ¾ ø ÷ ² î ÷ õ ø ~ ÿ Ä ¯ } ò ¹ ÷ ê ý ô ® ² ¸ ú î ~ ø ú ® ö ñ ö ¸ ÷ ñ ® ² } ² ‘ † ~ Ë } ¸ “ . … ú È ÷ ² î Ñ ï ÷ í ö ê þ
ò ú ø ï ý ½ ú $ ‰ º } ´ ´ } ü ï ~ õ ‘ ¦ ï ì Ø ³ ® ò ¹ † “ … ú ä ë ÷ à µ … ú ¸ É § Ð ~ ® ÿ … ~ ´ î þ ä ³ ® ® . … ú ø ³ ¥ ~ í
® ² È þ 5 ‘ ~ 0 1 ¸ ~ í … Ñ ¯ $ 0 3 ‘ ~ 0 4 ® ² À ¯ } ü ô ´ ò ~ õ … ú ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2 î † ’ é © ÷ } ø ó ¯ ¼ ¯ . ä ~ ø þ ò ý µ
¥ ~ î ë å þ î ÷ š ‡ } ü › ~ ® ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 1 ® ² Ø ³ ® î þ ¼ ÷ ® . … ~ } ü ô à ú … ú È ÷ ² î Ñ ï ÷ í î ý µ } õ ò Ý Â ® ²
î ’ ~ … ÷ ê ý ¹ ð ä ë ÷ à µ © Ù ý Ú } ¸ “ ö ê þ … ³ } ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ } ü › ~ ® Ð ÷ } ² Ç ® ² ò ÷ ´ } ® $ … ~ ü ¯ ® ² î ~ õ … ¹ ý ~ ²
š ¯ ÿ ® ² š ù “ à ó ’ ³ í ® Ü ý Þ Ü ó ¯ © ÷ õ À ÷ ² ” ‰ ± ü ³ ® . Ô ³ … ~ ê å ³ ÿ š ù “ ‘ ½ ª ý Â ® ² ä ³ ö û ‰ ³ © É ³
ü â } ê µ } ñ } ¸ “ . ä ³ ö û ‰ ³ © É ³ ¼ ~ î ì ‘ ï ~ ñ ´ ò ~ õ ¥ ~ î ë ú î ¹ ô ‘ ³ } ´ 5 2 ¸ ~ í ¡ ~ ß … ~ ¸ ~ … Ý ú Ø ~ î ý ë þ } … ’ é
… ú ® ü ~ … “ ü ~ î ’ Ñ ë Þ … ú ä ³ ö û ò · } ® ÿ © ~ Ã … ~ ¼ ý ÷ Ó … ~ è ÿ ® ü ~ … “ } ¸ “ .
ä ý ’ þ … ù ¯ } ® ÿ ‰ ÷ ² - à ~ ² ¼ ó ~ » ‘ Õ ± ü ú
® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ ‘ ~ ¥ ¯ ´ ü ~ ® ÿ … ~ ² ¶ ü ð Ô ± } ü þ $ ö ² ´ ¿ î ’ Ñ ~ ® í ö à ó ’ ³ í ö ´ õ
® ² î ~ õ î þ ä ³ ® ® ö … ú ò ¯ ² ” ò ý ~ ´ … ú } ò ¹ ÷ ê ý ô ‰ ý ¯ } î þ ¼ ÷ ® .
² ¶ ü ð î Ñ ï ÷ í ® ² } ü ô … ý ï ~ ² ÿ ¥ ~ ö ÿ 5 3 - 0 3 à ý ë ÷ à ~ ê ³ ÿ … ú } ´ } ÿ ø ³ à ý ë ÷ ä ³ ñ
ö ´ õ … ¯ õ } ¸ “ . ‰ ³ ö ‘ „ ý ô … ú î ý µ } õ 5 2 - 0 2 ® ² À ¯ à ì à ~ ê ³ ÿ $ à ³ … ÷ ø ý ¯ ² } ” 0 4 -
5 3 ® ² À ¯ à ~ ê ³ ÿ ) … ú © Á ÷ Ã } ´ ò ÷ Ó ò ½ ~ ¸ ’ ú } ÿ ö Ø ý † ³ ( ö ¡ ³ … þ 0 4 - 5 3 ® ² À ¯
à ~ ê ³ ÿ ² ö ´ } ò ú ² } ‘ ½ á ý ì î þ ® ø ¯ . ¥ ¯ } Ü ì ® ² ü ~ Ø “ 0 5 2 ä ³ ñ à ³ … ÷ ø ý ¯ ² } ” ® ² ² ö ´
… ³ } ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ … ³ ö ´ } Ø “ Ü ó ¯ © ÷ õ è ´ ñ } ¸ “ . ü â ‘ ÷ À ý ú ÿ Ð ï ÷ î þ } ü ô
} ¸ “ à ú î Á ³ Û à ³ … ÷ ø ý ¯ ² } ” ø ~ ® ² ø ó å ~ ñ À † ¦ ~ ò ú î ¦ ¯ ö ® ¼ ÷ ® .
… Ñ Å þ } ´ ´ ò ~ õ Ø Ý Ê 0 3 ä ³ ñ ü ~ à ï ’ ³ à ³ … ÷ ø ý ¯ ² } ” ² } … ³ } ÿ À † ¦ ~ ò ú ‘ ¦ ï ì
î þ à ó ó ¯ . î Ý ~ ® ü ³ … ý ½ ’ ³ $ ® ² … Ý ý ú ÿ ² ö ´ $ … ù ’ ³ ‘ ¦ ï ì î þ ¼ ÷ ® . } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ö Ð ¯ û
ø ~ ÿ Ô ± } ü þ à ÷ ¡ â ‘ ³ ö … ý ¾ ‘ ³ ) 6 - 4 ö Ð ¯ û ® ² ² ö ´ ( … ~ Ð ˜ î þ ¼ ÷ ® $ Ü ó ¯
© ÷ õ … ¯ ö õ ò ý ~ ´ … ú } ò ¹ ÷ ê ý ô $ à ó ’ ³ í ¼ ÷ ® .
® ² ü ~ Ø “ ¡ ³ … þ } ¼ † ~ Ó ) ² ö Ô ô š ~ î ¯ ö ¡ ³ … þ ¥ ý ÷ } ò þ ( … ú … ³ ö ´ ® ü ~ … “
¥ ~ î ë å þ à ï â î þ à ó ¯ ö ® ² ü ~ Ø “ ¡ ³ … þ Ô ý ³ } ¼ † ~ Ó ) A F U P ( î ` ì ² ö Ô ô
ø ~ ÿ î ~ ü Ò ä ý ~ ø þ ö . . . ® ² } ü ô ² } … É ú } • ³ ¥ Ù ~ Ì ’ þ ® } ² ® .
… ³ } ÿ ´ ò ~ õ ¡ ~ ß î † ’ é … ú ® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ $ 0 3 - 3 3 ® ² À ¯ î ¦ ¯ ö ® ü “ à ~ ê ³ ÿ ) ® ² ü ~ Ø “
‘ Ý ³ ü † ~ — 0 0 8 1 à ý ë ÷ à ~ ê ³ ÿ ® ² ² ö ´ ( $ } Ø “ Ü ó ¯ © ÷ õ ² } … ¯ ö õ } Ø µ } ü ¾ à ’ ÷ ò ÷ ² ÿ ) ö š ÷ ® î ÷ } ®
¸ ’ ó þ ® ² } ® ² } ² ( … ù † ÷ ® î þ … ª ½ ¯ . … ó ~ … ³ } ü ô ® ² ´ ò ~ ò þ à ú I M B ) ò ï ~ ü ú ÿ ‘ ÷ ® û ÿ … ¯ ò þ (
… ~ è ÿ 0 3 ® } ² ò ¯ $ î ¦ ¯ ö ® ü “ î ’ ÷ ¸ Ê à ~ ê ³ ÿ î Ù ý ¯ } ¸ “ .
ö ² ´ ¿ î ó Í ð ø ÷ } ´ ÿ $ … ú © Á ÷ Ã … Ñ ¯ } ´ Ô ± } $ … ú à ó ’ ³ í Ü ó ¯ © ÷ õ à ï â
î þ à ó ¯ . } ò › ~ ñ ‰ ý ~ ® û ² ö ÿ ‘ ÷ À ý ú î þ ¼ ÷ ® . ® ² ® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ ö ² ´ ¼ þ î Ù ý ¯
} ¸ “ à ú … ~ è ‘ ó ú ² } ® ² ä ý ³ à ó ¯ ö … ú ‰ ~ ü ý ô ‘ ó ú Ø ½ ~ ² ò ý ~ ö ² ® .
} ä ³ Ü ó ¯ © ÷ õ … ~ } ü ô } Ü ¯ } î ~ ” à ó ’ ³ í ò ½ ÷ ® $ } ò ¹ ÷ ê ý ô ‘ µ ² ü Ý þ î ÷ ² ® ò ý ~ ´ } ¸ “ .
Ø Ý Ê } ò ¹ ÷ ê ý ô î Á ³ Ø þ … ~ ü ¯ } ´ ò ÷ Ó } ò ¹ ~ ò þ … ~ ¼ ¯ ‘ ~ } ´ } ¥ ’ ï ~ í ‘ ½ á ý ì
{ ò ’ þ … ~ ® ÿ - } ò ¹ ÷ ê ý ô ® ² î ~ ® ² ö š ó ý ô š ë ÷ ä ý ³ ÿ ¼ ÷ ® .
… Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ ‘ Ý ³ ü † ~ — 0 9 ® ² À ¯ ´ ò ~ õ î † ’ é … ú ® ü ~ … “ ¥ ~ î ë å þ … ú ¥ ~ ê “ È † ý Ñ þ
… ³ î þ ä ³ ® ò ¯ $ ö ê þ … ~ } ü ô ¥ ~ í } ü ô ´ ò ~ õ … Ñ ¯ } — ‘ ~ 0 6 ® ² À ¯ } ¥ ’ ï ~ í } … ’ é … ú ® ü ~ … “
ò ÷ Ó 2 ² } ® } ² ò ¯ à ú } ê † ’ ú } ü ô } ¥ ’ ï ~ í … ~ ò ³ î ~ í ò å ~ û ® } ¼ ’ ô ö ´ õ à ~ ø ¾ î þ ü ~ … ¯ .
´ ò ~ ò þ à ú î † ’ é … ú } ü ô … ý ï ~ ² ÿ î þ ¼ ÷ ò ¯ $ 6 ø Ù ’ ú … Ñ ¯ } ´ ´ } ü ï ~ õ … ~ ü ¯ … ú î ó Í ÷ ²
‘ ½ ª ý Â ® ü ~ … “ $ Ô ³ … ~ ê å ³ ÿ ¼ ÷ ò ¯ .
} ä ³ ® ü ~ … “ ® } ² ü ¯ $ … ³ ® } ¼ ’ ô ¸ ú ä ~ ñ Ä ³ ö ² ÿ … ú ¼ ï ~
à ï â î þ   à ó ¯ ‘ ~ { õ ² } … ù ’ ³ à ó ’ ³ í à ó ý ¯ :
ä ~ ñ } ö í : } ò › ~ ñ { ´ î ~ ü ¾ C 1 A B H
} ü ô { ´ î ~ ü ¾ î þ   ‘ ÷ } ò ¯ ò ½ ~ õ ® ø ¯ à ú ® ² ¸ ú î ~ û ä ± ¼ ’ ú … ú
È ÷ ² î ’ ÷ ¸ Ê ¡ ú Ü ¯ ² î ÷ Ø Þ … ú à ó ’ ³ í Ü ó ¯ © ÷ õ © ÷ ® ¼ ¯ û  } ü ¯ .
î É ë ÷ ˆ { õ } ¸ “ à ú î Ý ¯ } ² } ü ô { ´ î ~ ü ¾ à ï ’ ³ } ´ 7 … ~ ¼ ¯ .
¥ ¯ } Ü ì ø ³ ¼ ¾ î ~ û ü â … ~ ² } ü ô { ´ î ~ ü ¾ ² } } ò › ~ ñ ® ø ý ¯ .
ä ~ ñ ® ö ñ : Ø ½ ~ ² © ÷ õ
‘ ÷ š ú ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ý ¯ à ú ø ³ ¡ ú Ü ¯ ² Ø ½ ~ ² © ÷ ò ’ ~ õ … ~ è ‘ ³ … ~ ¼ ¯ $
Ü ë ‡ … ³ } ÿ ‰ ï Š ~ ¶ © ÷ õ … ú ® } © ì Ð ³ ö ß … ú ‘ Ý é ÿ … ý ½ ’ ³ ÿ
ò ý ~ ´ ® } ² ® . … ù ’ ³ } ¸ “ ø ³ … ~ ² à ú … ú ‰ µ ¼ â î ³ } š Ñ ú î þ
 à ó ý ¯ $ } ´ } ö … ª ÷ } ø ý ¯ ‘ ~ Ø ½ ~ ² ¼ ï ~ ² } } ò ¯ } ´ û  ä ý ³ ÿ à ó ¯ . ¸ Ñ þ
à ó ý ¯ Ø ½ ~ ² © ÷ õ   ‘ ~ õ ² } à ï ’ ³ } ´ 3 1 … ³ ² ö ÿ 8 ò å ú ® } ² ü ¯ .
ä ~ ñ ¸ ÷ ñ : à ë ¹ ’ ³ ö í
à ó ’ ³ í à ë ¹ ’ ³ ö í … ¯ ü ~ L D L à ú … ~ Ð ˜ } ò ¹ ¯ } ® Ð ³ ö ß
¼ ï ~ î þ ¼ ÷ ® . ¥ ¯ } Ü ì ¸ ~ ê þ ü â … ~ ² { õ ² } } ò ¯ } ´ û … å ý ³ ü ¯
ö ¸ Ñ þ à ó ý ¯ { õ ² } à ï ’ ³ } ´ 0 0 1 ò å ú ® } ² ü ¯ .
… ³ } ÿ à ~ ø ¾ à ë ¹ ’ ³ ö í ö Ø ½ ~ ² © ÷ õ î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ :
- … ú Ø Ñ ~ ê ý “ Ø ý µ ü á þ ² ö ´ } ò ú … Š ³ ® } ´ ü ¯ .
- î ý µ } õ ò ï â $ ¡ ³ … þ ö à ë ¹ ’ ³ ö í © Á ÷ À ~ — ¡ ³ … þ } ¼ † ~ Ó
¼ ¯ û Ô ± } ü ’ ~ õ ² } ‘ ~ ¥ ¯ } î á ~ õ à ~ ø ¾ ® ø ý ¯ .
- Ô ± } ø ~ ÿ ® } ² } ÿ Ø ý † ³ ä ý ~ ø þ ² } … ý ½ ’ ³ … ª ÷ ² ü ¯ ; î ` ì
î ý ÷ û $ ¸ † µ ü › ~ ” $ ¥ † ÷ … ~ ” $ ò ~ õ ö Ô é ” ¸ † ÷ » ® } ² ) î ` ì
¸ ó å â ö … ³ … ³ ÿ ( .
- ö ´ õ © ÷ ® ² } à ó ’ ³ í à ó ý ¯ .
- } ä ³ ¸ ý å ~ ² ÿ ø ¹ ’ ý ¯ $ ¸ ý å ~ ² ² } ‘ ³ ã à ó ý ¯ .
- ® } ² ö ø ~ ÿ © ÷ ® ² } … ú È ÷ ² î ³ ‘ ‡ î Á ³ Û à ó ý ¯ .
- } ´ ‰ µ ¼ â © ÷ ® … ª ÷ } ø ý ¯ ‘ ~ ® ² À ÷ ² ” ò ý ~ ´ … ³ } ÿ ¼ ï ~
{ ¸ Š ³ ü ô ‘ › ÷ ü µ à ó ¯ .
- … ³ } ÿ à ó ’ ³ í ® ü ~ … “ © ÷ ® } ´ ® ü å ³ } õ ø ð à ï â … ª ÷ } ø ý ¯ .
‰ ý ½ å ý ³ ÿ } ´ ® ü ~ … “
} ä ³ Ü ó ¯ © ÷ õ ¼ ï ~ … ý ½ ’ ³ } ´ ¥ ¯ È † ý Ñ þ } ¸ “ $ … ý ½ ’ ³
} ¥ ’ ï ~ í ® } ² ® à ú … ú ® ü ~ … “ ò ÷ Ó 2 î † ’ é ¼ ÷ ü ¯ . } î ~ î þ
  ‘ ÷ } ò ý ¯ … ~ î ³ } š Ñ ú … ú î ’ ª Á Â ‘ Õ ± ü ú à ~ ² ø ~ ü þ } ò › ~ ñ
® ø ý ¯ à ú ¸ é î ’ þ ‘ ~ õ ² } … ù † ÷ ® … † ª ½ ý ¯ ö ¼ ³ ö Ó
® ü ~ … “ ² } … ú ‘ ~ © ý ³ … ý ó ¯ } ´ ü ¯ ü ~ } ´ { õ ‰ ý ½ å ý ³ ÿ à ó ý ¯ .
هچیرد
41
YELLOW
² ò æ ø ~ ® ² ´ ò ¯ ä þ } ò ¹ ~ õ
¡ ý µ ÿ Ø ³ } ‘ ³ } ´ ´ ü † ~ ü þ
… ú ü â ² ò æ ò å ~ û à ó ý ¯ $ ¡ ú ¡ ý µ ÿ } ¥ ¹ ~ » î þ à ó ý ¯ ? ¡ ú ¡ ý µ ÿ … ú ü ~ ® î þ
{ ö ² ü ¯ ? ¡ ½ ï ~ õ ¼ ï ~ … ~ ¼ ï ~ À ¦ † “ î þ à ó ó ¯ … ú ´ … ~ õ î ª Á ÷ Ã © ÷ ® ‘ ~ õ .
² ò æ ø ~ } ´ È ³ ü Þ ¼ ï ~ î Ñ ó þ î þ ä ý ³ ò ¯ . ¼ ï ~ ² ò æ ² } î þ ¸ ~ ´ ü ¯ $ ‰ º } š ~ ´ û
… ¯ ø ý ¯ ² ò æ ø ~ ¼ ï ~ ² } } ´ ü â î á ~ õ … ú î á ~ õ ® ü å ³ ÿ … † ³ ò ¯ . ò å ~ û à ô $ ‘ › ³ … ú à ô $
{ ò ¢ ú à ú ® ² ® ò ý ~ ÿ ‰ ý ¾ } } Ø ’ ~ ® û Ü ³ } ² ® } ² ® Ø ÷ ß } ê Ñ ~ ® û } ¸ “ ! ² ò æ Ø Ý Ê ´ ü † ~ ü þ
ò ý ¹ “ ! ® ² È † ý Ñ “ ² ò æ î Ñ ~ ò þ î ª ’ ë Ù þ ® } ² ® . ² ò æ ø ½ ¯ } ² î þ ® ø ¯ $ ¥ ï ~ ü “
î þ à ó ¯ $ š ± ˆ î þ à ó ¯ $ … ú ¼ ï ~ î þ ä ÷ ü ¯ à ú Ü ~ … ì © ÷ ² ® õ } ¸ “ ü ~ ò ú ö . . .
… ú ü â À ¦ ó ú Ü † ì } ´ } ü ó á ú ò ÷ ² ÿ ² ö ¼ ô ¼ ÷ ® Ø á ³ à ó ý ¯ . ¼ ï ~ î ó ’ Í ³ ü â
à ó ¹ ³ ” $ ‘ „ ~ ‘ ³ ö ü ~ ‰ ³ ® û … ³ ® } ² ÿ ø ¹ ’ ý ¯ . ø ï ú š ~ ‘ ~ ² ü â } ¸ “ $ ò ~ ä ù ~ õ ø ï ú
š ~ ² ö ¼ ô î þ ¼ ÷ ® ö ø ï ú ¡ ý µ š ~ õ î þ ä ý ³ ® ö ² ò æ ø ~ © ÷ ® ¼ ~ õ ² } ò ½ ~ õ
î þ ® ø ó ¯ . } ü ô … ú } ü ô © ~ È ³ } ¸ “ à ú ® ² ‘ ~ ² ü á þ ² ò å þ ö š ÷ ® ò ¯ } ² ® . ö } Ü Ñ ~
² ò æ ¡ ý ¹ “ ? š ÷ } ˆ } ü ô ¸ „ ÷ } í { õ È ÷ ² à ú … ú ò Í ³ î þ ² ¸ ¯ { ¸ ~ õ ò ý ¹ “ .
î ~ î þ ® } ò ý ð à ú ² ò æ ® ² ‘ ~ ² ü á þ } ´ … ý ô î þ ² ö ® $ ‰ º ² ò æ î ’ ~ • ³ } ´ ò ÷ ² } ¸ “ ö
î ~ … ~ ü ¯ } ´ } ü ô … ~ … “ } ´ ò ÷ ² î ’ ½ á ³ … ~ ¼ ý ð . } ü ô î ÷ Ä ÷ Ó î ~ ² } … ú ü â ¸ „ ÷ } í
² } ø ó ï ~ ü þ î þ à ó ¯ : ò ÷ ² ¡ ý ¹ “ ? ò ÷ ² ¼ á ë þ } ´ } ò ³ ¶ ÿ } ¸ “ à ú } ´ ü â î ó † Ò î ~ ò ó ¯
© ÷ ² ¼ ý ¯ ‰ ª ¾ î þ ¼ ÷ ® . ò ÷ ² ² } î Ñ ï ÷ è — … þ ² ò æ ü ~ ¸ Ù ý ¯ ‘ Ñ ³ ü Ú î þ à ó ó ¯ $ ö ê þ
ò ÷ ² ø ï ú ² ò æ ø ~ ² } ® ² © ÷ ® ® } ² ® à ú … ~ à ï â ü â î ó ½ ÷ ² î þ ‘ ÷ } õ ² ò æ ø ~ ÿ
î ª ’ ë Ù þ ² } } ´ { õ … ú ® ¸ “ { ö ² ® . } ò ¹ ~ õ } ´ ´ î ~ õ ä ± ¼ ’ ú ® ² ü ~ Ø ’ ú … ÷ ® à ú
î þ ‘ ÷ } ò ¯ … ~ } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ² ò æ ø ~ ü þ à ú } ´ È † ý Ñ “ … ú ® ¸ “ î þ { ö ² ® $ … ³ } ÿ ² ò æ
{ î ý µ ÿ ê † ~ » ø ~ ö î á ~ õ ´ ò ¯ ä þ ö ¥ ’ þ ² ò æ { î ý µ ÿ © ÷ ® } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ¯ .
{ ² } ü ¾ à ³ ® õ $ î ¹ „ ë ú } ÿ ‘ ~ ´ û ò ý ¹ “ $ … ë á ú } ò ¹ ~ õ ø ~ ® ² ‘ ï ~ ñ ® ö ² } õ
© ÷ ® ² } … ~ ² ò æ ø ~ ‘ µ ‚ ý ô î þ à ³ ® ò ¯ ö ® è ü ì î ª ’ ë Ù þ … ³ } ÿ } ü ô à ~ ²
® } ¼ ’ ú } ò ¯ . … ³ } ÿ ´ ü † ~ ‘ ³ ¼ ¯ õ $ š ~ ê ‡ ‘ ³ ¼ ¯ õ ö ¥ ’ þ © É ³ ò ~ ã ‘ ³ ¼ ¯ õ ! } ´
} ü ô ¼ ï ~ ² û … ú … Ñ ¯ ¼ ï ~ ² } … ~ ü â ² ò æ ö ö ü · ä þ ø ~ ÿ { õ { ¼ ó ~ î þ à ó ý ð .
© ÷ ² ¼ ý ¯ … ³ ø ³ ¡ ý µ
š ~ ò ¯ } ² ÿ ² ö ÿ ´ î ý ô ò ÷ ²
© ÷ ® ² } ‰ ª ¾ î þ à ó ¯ ö
´ ò ¯ ä þ … ª ¾ } ¸ “ .
® ² ö } Ü Ò ² ò æ ´ ² ®
ò ½ ~ ò ú ò ÷ ² ö ´ ò ¯ ä þ } ¸ “ $ ² ò æ Ð é î “ ® ø ó ¯ û ö
² ò å þ ¸ ³ ¥ ~ í } ¸ “ .
´ ² ® ² ò æ { Ø ’ ~ ˆ } ¸ “ ö î ~ ò ó ¯ Ü ³ î µ ² ò æ ä ³ î þ
} ¸ “ à ú ¸ ï † ì î Ñ ~ ò þ î Õ ~ ü ³ ø ð } ¸ “ !
} ´ ü â È ³ Û © ÷ ¼ ¦ ~ ê þ ö ¸ ³ ö ² ² } ø ¯ ü ú î þ
® ø ¯ ö } ´ È ³ Û ® ü å ³ ² ò æ ¥ ý ë ú ö ò ý ³ ò æ } ¸ “ .
´ ² ®
… ú ® ê ý ì ä ý ³ } ü þ … ~ è ÿ } ü ô ² ò æ … ý ½ ’ ³ … ú Ð ó ÷ } õ
Ð é î “ © É ³ … ú à ~ ² î þ ² ö ® . ´ ² ® ² ò æ … ½ ~ ¼ þ
} ¸ “ . ¸ ~ í ø ~ ÿ î ’ ï ~ ® ÿ ´ õ ø ~ ü þ à ú } ò ’ Í ~ ²
ø ï ¹ ³ } ò ½ ~ õ ² } à ú … ú š ó æ ² Ø ’ ú … ÷ ® ò ¯ î þ
à ½ ý ¯ ò ¯ $ ² ö … ~ õ ø ~ ÿ ´ ² ® ÿ ² } … ú ò ½ ~ ò ú } î ý ¯ { ö ü µ } õ
î þ à ³ ® ò ¯ à ú } î ³ ö ´ û ò ý µ ø ï ¢ ó ~ õ … ³ } ÿ
© ÷ ¼ ~ î ¯ ä ÷ ü þ … ú ® ö ¸ ’ ~ õ } ¸ ’ Ù ~ ® û î þ ¼ ÷ ® . ® ²
… Ñ Å þ } ´ Ø ³ ø ó æ ø ~ ´ ² ® … ú î Ñ ó þ … µ ® ê þ } ¸ “ $ ‰ º
} ü ô ² ò æ î Ñ ~ ò þ î ó Ù þ ø ð ® } ² ® .
´ ² ® ® ² î Á ³ … ~ ¸ ’ ~ õ ² ò æ ¸ ÷ ä ÷ } ² ÿ } ¸ “ ö … ~ ´ ü å ³ } õ
Ü ³ ö õ ö ¸ É þ … ³ } ÿ } ê Ý ~ ÿ î ³ ç $ ² ò æ ´ ² ® î þ ‰ ÷ ¼ ý ¯ ò ¯ .
® ² ¶ } ‰ ô ² ò æ ´ ² ® î Ñ ³ Û ¼ › ~ Ð “ ö ® ² ø ó ¯ î Ñ ³ Û • ³ ö ”
ö À ë § } ¸ “ . ´ ² ® … ~ } ü ó á ú î þ ‘ ÷ } ò ¯ … ú Ð ó ÷ } õ ² ò æ } À ë þ
… ú à ~ ² ² ö ® $ } î ~ … ù ’ ³ ü ô ò ’ ý › ú ® ² } ¸ ’ Ù ~ ® û } ´ ´ ² ® ø ó å ~ î þ
} ¸ “ à ú ® ² à ó ~ ² ² ò æ ø ~ ÿ ® ü å ³ … ú à ~ ² ² ö ® . ´ ² ® ä ¹ ’ ~ ¬
ö š ¹ ÷ ² } ¸ “ .
ü â ø ó ³ î ó ¯ è ´ ñ } ¸ “ ‘ Ñ ~ … ý ³ î ` † “ ö î ó Ù þ ø ³
² ò æ ² } … ¯ } ò ¯ ‘ ~ … ³ } ÿ ² ¸ ~ ò ¯ õ î Ù ù ÷ ñ © ÷ ® ® ¡ ~ ²
î ½ á ì ò ½ ÷ ® .
‘ Ñ ¯ } ® ÿ } ´ à ë ï ~ ” à ú î ’ ³ } ® Û … ~
² ò æ ´ ² ® ø ¹ ’ ó ¯ } ´ } ü ô Ü † ý ì ø ¹ ’ ó ¯ :
ê ý ï ÷ $ È é $ ´ Ð Ù ³ } õ $ š ÷ š ú $
{ Ø ’ ~ … å ³ ® } õ ö . . .
® ² ‘ ~ … ë ÷ ÿ ä ì ø ~ ÿ { Ø ’ ~ … å ³ ® } õ
ö ò å ÷ ç à ú ® ² ¸ ~ í 9 8 8 1 ò Ý ~ ¼ þ
¼ ¯ û } ¸ “ ö } ² ´ ¼ þ î Ñ ~ ® í
î ý ë ý ÷ õ ø ~ ® è ² ® } ² ® … ú © ÷ … þ
² ò æ ´ ² ® ® ü ¯ û î þ ¼ ÷ ® ö
} ü ô ò Ý ~ ¼ þ ® ² ø ý £ ² ò å þ
… ú š µ ´ ² ® Ü ~ … ì ‘ Á ÷ ² ò ý ¹ “ .
} î ’ ¦ ~ õ à ó ý ¯ ‘ ~ … † ý ó ý ¯ à ÷ ² ² ò å þ ® } ² ü ¯ ü ~
ò ú ?
{ ò ù ~ ü þ à ú … ú } À É é ¨ à ÷ ² ² ò å þ ® } ² ò ¯
® ² ö } Ü Ò } À é à ÷ ² ² ò æ ò ý ¹ ’ ó ¯ . Ø Ý Ê ® ²
… Ñ Å þ } ´ ² ò æ ø ~ ‘ Ù ~ ö ” ² } … ú ¸ ª ’ þ î þ
‘ ÷ } ò ó ¯ î ½ ~ ø ¯ û à ó ó ¯ . î Ñ ï ÷ ê þ ‘ ³ ü ô Ø ³ ñ $
à ÷ ² ² ò å þ … ý ô ² ò æ ø ~ ÿ ¸ † µ ö Ü ³ î µ } ¸ “ .
ø ó å ~ î þ à ú ® ² ø ï › ÷ } ² ÿ } ü ô ® ö ² ò æ … ~
ü á ¯ ü å ³ ò ’ ÷ } ò ý ¯ î ³ ´ ÿ ² } … † ý ó ý ¯ $ ‰ º
à ÷ ² ² ò æ ø ¹ ’ ý ¯ . … ú È ÷ ² î Ñ ï ÷ í 0 1 ® ² À ¯
î ³ ® ñ à ÷ ² ² ò æ ø ¹ ’ ó ¯ . ¼ ï ~ … ~ à ï â ‘ Á ~ ö ü ³
© ~ Ã î þ ‘ ÷ } ò ý ¯ … Ù ù ï ý ¯ à ú … ý ó ~ ü þ ¼ ï ~ … þ
ò Ý Â } ¸ “ ü ~ ò ú . ‘ Á ÷ ü ³ … ~ è } ´ ® } ü ³ û ø ~ ÿ
² ü µ ¸ † µ ö Ü ³ î µ ‘ ½ á ý ì ¼ ¯ û } ¸ “ . à ¹ þ
à ú à ÷ ² ² ò å þ ò ¯ } ² ® $ î þ ‘ ÷ } ò ¯ … ú ² } ¥ ’ þ
² Ü ï þ ² } à ú ® ² ö ¸ Ê ‘ Á ÷ ü ³ } ¸ “ ‘ ½ ª ý Â
® ø ¯ $ ® ² ¥ ~ ê þ à ú à ÷ ² ² ò æ ò ï þ ‘ ÷ } ò ¯ .
à ÷ ² ² ò å þ :
هچیرد
42
î á ï ì   ø ~ ÿ ö ü ’ ~ î ý ó þ ® ö ² } õ … ~ ² ® } ² ÿ
{ ü ~ î ô ö } Ü Ñ ~ ò ý ~ ´ ® } ² ñ à ú ö ü ’ ~ î ý ô ø ~ ÿ
‘ á ï ý ë þ ® ² ü ~ Ø “ à ó ð ?
} ä ³ … ³ ò ~ î ú Ô ± } ‚ þ ¼ ï ~ à ~ î ì } ¸ “ ö ø ï ú î ÷ } ® Ô ± } ‚ þ î ` ì
ä ÷ ¼ “ $ ê † ó ý ~ ” $ î ý ÷ û   ø ~ $ ¸ † µ ü › ~ ” ö Ô é ” ² } î þ   © ÷ ² ü ¯ $
‰ º ‘ ï ~ ñ î ÷ } ® î ÷ ² ® ò ý ~ ´ © ÷ ® ö Ø ³ ´ ò ¯ ‘ ~ õ ² } ® ² ü ~ Ø “ î þ  à ó ý ¯ .
© ~ ò ð ø ~ ‚ þ à ú î ½ á é ” © ~ Ã ö ü ~ î ¦ ¯ ö ® ü “   ø ~ ÿ Ô ± } ‚ þ
® } ¼ ’ ú ö ü ~ } ´ Ð ÷ } ² Ç î ª ’ ë Ú ¥ ~ î ë å þ ² ò œ î þ … ³ ò ¯ $ ¥ ’ ï ~ … ~ ü ¯
ö ü ’ ~ î ý ô ø ~ ÿ î ª ’ ë Ú ² } ® ² ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ ® ² ü ~ Ø “ à ó ó ¯ ;
î ` é ä ý ~ ø ª ÷ } ² } õ $ } Ø ³ } ® ÿ … ~ Ð ¯ ñ ‘ ¦ ï ì ò ¹ † “ … ú … ³ © þ î ÷ } ®
Ô ± } ü þ î ~ ò ó ¯ è à ’ ÷ ´ $ … ~ ² ® } ² ÿ ® ö Ü ë ÷ ü þ ü ~ ‘ Ñ ¯ } ® Ü ì ø ~ ÿ
… ý ½ ’ ³ $ î † ’ é ü ~ õ … ú } ò ÷ } Ó î ½ á é ” © ÷ ò þ ü ~ … ý ï ~ ² ü ù ~ ÿ î µ î ô
š µ ö } ü ô ® ¸ ’ ú } ´ } Ø ³ } ® } ¸ “ .
¡ ú î ÷ } ® ÿ ® ² î á ï ì   ø ~ ö š ÷ ® ® } ² ® à ú î ô } ´
È ³ ü Þ Ô ± } ø ~ ò ï þ   ‘ ÷ } ò ð { ò ù ~ ² } ® ² ü ~ Ø “ à ó ð ?
} ä ³ ¼ ï ~ ø ï ÷ } ² û ‘ Õ ± ü ú © ÷ … þ ® } ² ü ¯ ö Ü ÷ } ò ý ô ‘ Õ ± ü ú } ÿ ² }
² Ð ~ ü “ î þ à ó ý ¯ $ î Ñ ï ÷ è ø ï ú î ÷ } ® î ÷ ² ® ò ý ~ ´ © ÷ ® ² } } ´ È ³ ü Þ
Ô ± } ® ² ü ~ Ø “ î þ  à ó ý ¯ … ú š µ ® ö î ÷ ² ® … ¹ ý ~ ² î ù ð :
1 - } ¸ ý ¯ Ø ÷ ê ý â : © ÷ ² ® õ ü â ® } ² ö ÿ î á ï ì ‘ ó ù ~ ² } û
î É ï „ ô ® ² ü ~ Ø “ î Ý ¯ } ² à ~ Ø þ } ¸ ý ¯ Ø ÷ ê ý â ® ² ² ö ´ } ¸ “ . ‘ ï ~ ñ
î Ý ~ è ” ‰ µ ¼ á þ ‰ ý ½ ó ù ~ ® î þ à ó ó ¯ } Ü é " ü â î ~ û Ü † ì } ´
¥ ~ î ë å þ © ÷ ² ® õ 0 0 4 î ý á ³ ö ä ³ ñ } ´ } ü ô î ~ ® û ² } { Ô ~ ´ à ó ý ¯ ö … ~
¼ ³ ö Ó ¥ ~ î ë å þ î ý µ } õ { õ ² } … ú 0 0 6 î ý á ³ ö ä ³ ñ ® ² ² ö ´ } Ø µ } ü ¾
® ø ý ¯ ) } ê † ’ ú } ü ô î Ý ¯ } ² Ð é ö û … ³ î Ý ¯ } ² ÿ } ¸ “ à ú ¼ ï ~ } ´
È ³ ü Þ Ô ± } ø ~ } ¸ ý ¯ Ø ÷ ê ý â ® ² ü ~ Ø “ î þ  à ó ý ¯ ö } ê † ’ ú š ± ˆ } ü ô
ò ÷ Ó ò ý µ … ú ¸ ~ ® ä þ Ü ³ Ã ø ~ ÿ ‘ á ï ý ë þ ò ª ÷ } ø ¯ … ÷ ® ( .
‘ ¦ Ý ý Ý ~ ” ò ½ ~ õ ® } ® û   } ò ¯ à ú ® ² ü ~ Ø “ } ü ô î Ý ¯ } ² } ¸ ý ¯ Ø ÷ ê ý â
î þ ‘ ÷ } ò ¯ ‘ ~ % 0 7 ¸ † ‡ à ~ ø ¾ } © ’ é è ” ê ÷ ê ú Ð Á † þ ¼ ÷ ® .
} Ô ë ‡ ® } ² ö ø ~ ÿ ‘ á ï ý ë þ … ³ } ÿ ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ ¥ ~ ö ÿ 0 0 6 ‘ ~
0 0 0 1 î ý á ³ ö ä ³ ñ } ¸ ý ¯ Ø ÷ ê ý â ø ¹ ’ ó ¯ . } ä ³ ¼ ï ~ ü â Ü ³ Ã
à ~ î ì } ´ } ü ô î á ï ì ø ~ ² } ò ï þ © ÷ ² ü ¯ $ Ü ³ Ã š ¯ } ä ~ ò ú } ¸ ý ¯
Ø ÷ ê ý â } ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ . } ä ³ ¼ ï ~ ¸ ~ … Ý ú … ú ® ò ý ~ { ö ² ® õ ò ÷ ´ } ® ÿ
… ~ } © ’ é è ” ê ÷ ê ú Ð Á † þ ® } ² ü ¯ … ~ ü ¯ ² ö ´ } ò ú 0 0 0 4 î ý á ³ ö ä ³ ñ ü ~ 4
î ý ë þ  ä ³ ñ } ¸ ý ¯ Ø ÷ ê ý â ® ² ü ~ Ø “ à ó ý ¯ . ® ² î ÷ ² ® } ò ’ ª ~ ˆ ® } ² ö ÿ
‘ á ï ý ë þ î ó ~ ¸ ‡ … ~ ‰ µ ¼ â © ÷ ® î ½ ÷ ² ” à ó ý ¯ .
2 - { ø ô : ® } ² ö ÿ   ø ~ ÿ ‘ á ï ý ë þ ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ î þ ‘ ÷ } ò ¯
Ä ~ î ô ® ² ü ~ Ø “ î Ý ¯ } ² à ~ Ø þ { ø ô ® ² } ü ô ® ö ² } õ … ~ ¼ ¯ . î Ñ ï ÷ è
} Ô ë ‡ © ~ ò ð  ø ~ ò ï þ  ‘ ÷ } ò ó ¯ { ø ô î ÷ ² ® ò ý ~ ´ … ¯ õ © ÷ ® ö š ó ý ô ² } ‘ ó ù ~ } ´
î ÷ } ® Ô ± } ‚ þ î Á ³ Ø þ ² ö ´ } ò ú ‘ ~ î ý ô à ó ó ¯ . ¡ ³ } } ü ô } ‘ Ù ~ ß î þ } Ø ’ ¯ ?
¡ ÷ õ … ¯ õ ® ² ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ î Ý ¯ } ² … ý ½ ’ ³ ÿ © ÷ ò ¹ ~ ´ ÿ î þ  à ó ¯ ‘ ~
… ’ ÷ } ò ¯ } ´ š ó ý ô ® ² ¥ ~ í ² ¼ ¯ ¥ ï ~ ü “ à ó ¯ . … ó ~ … ³ } ü ô ° © ~ ‚ ³ { ø ô … ¯ õ
¼ ï ~ à ~ ø ¾ î þ ü ~ … ¯ ö … ³ } ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ } ü › ~ ® à ð © ÷ ò þ Ø Ý ³ { ø ô
® ² ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ } Ô ë ‡ © ~ ò ð  ø ~ … ~ ü ¯ { ø ô ‘ á ï ý ë þ ® ² ü ~ Ø “ à ó ó ¯ .
î Ý ¯ } ² ‘ › ÷ ü µ ¼ ¯ û … ³ } ÿ ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ 7 2 î ý ë þ  ä ³ ñ } ¸ “ $ % 0 5
… ý ½ ’ ³ } ´ ´ î ~ ò þ à ú ¼ ï ~ ¥ ~ î ë ú ò ý ¹ ’ ý ¯ . î ’ ª Á Á ý ô ‘ ÷ À ý ú
î þ  à ó ó ¯ à ú ® ² } ö ê ý ô ö ü µ ü “ ¥ ~ î ë å þ … ú © ~ ò ð ø ~ { ø ô … ~ ® ö ´ 0 3
î ý ë þ  ä ³ ñ ® ² ² ö ´ ® } ® û ¼ ÷ ® $ ¡ ú ® ² ü â Ü ³ Ã š ¯ } ä ~ ò ú ¡ ú … ú ø ï ³ } û
¸ ~ ü ³ î ÷ } ® î ÷ ² ® ò ý ~ ´ . } Ô ë ‡ î á ï ì  ø ~ ÿ ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ ¥ ~ ö ÿ 7 2
‘ ~ 0 6 î ý ë þ ä ³ ñ { ø ô ø ¹ ’ ó ¯ . ) î É ï „ ô ¼ ÷ ü ¯ à ú } ü ô ® } ² ö ø ~ ² }
® ö ² } ´ ® ¸ ’ ³ » … ¢ ú ø ~ Ü ³ } ² î þ ® ø ý ¯ ¡ ÷ õ … ³ } ÿ { ò ù ~ … ¹ ý ~ ²
© É ³ ò ~ ã } ¸ “ . ( … Ñ Å þ } ´ © ~ ò ð  ø ~ ò ý ~ ´ ® } ² ò ¯ à ú î Ý ¯ } ² … ý ½ ’ ³ ÿ
{ ø ô ® ² ü ~ Ø “ à ó ó ¯ . … Ñ ¯ } ´ { ´ î ~ ü ¾ © ÷ õ } ö ê ý ú ‰ µ ¼ â ¼ ï ~
‘ ½ ª ý Â î þ   ® ø ¯ à ú { ü ~ … ú { ø ô … ý ½ ’ ³ ÿ ò ý ~ ´ ® } ² ü ¯ ü ~ © ý ³ ? … ú
© ~ ò ð ø ~ ‚ þ à ú à ð © ÷ ò þ Ø Ý ³ { ø ô ® } ² ò ¯ ‘ ÷ À ý ú î þ  ¼ ÷ ® à ú ² ö ´ } ò ú
Ð é ö û … ³ î á ï ì ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ $ 0 6 ‘ ~ 0 2 1 î ý ë þ  ä ³ ñ { ø ô } Ä ~ Ø ú
® ² ü ~ Ø “ à ó ó ¯ . } ä ³ ¼ ï ~ ø ó ÷ ´ ¥ ~ î ë ú ò ½ ¯ û  } ü ¯ } î ~ à ð © ÷ ò þ Ø Ý ³ { ø ô
® } ² ü ¯ î Ñ ï ÷ è ‰ µ ¼ á ’ ~ õ ‘ ÷ À ý ú î þ à ó ¯ à ú } ´ ø ð } à ó ÷ õ Ü ³ Ã
{ ø ô ® ² ü ~ Ø “ à ó ý ¯ .
{ ü ~ î ÷ } ® ÿ ø ¹ ’ ó ¯ à ú ® ² Ü ³ À ù ~ ÿ î á ï ì
® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ ö š ÷ ® ò ¯ } ² ò ¯ ?
à ë ¹ ý ð ü á þ } ´ î ÷ } ® î Ñ ¯ ò þ } ¸ “ à ú î ï á ô } ¸ “ î Ý ¯ } ²
î ÷ ² ® ò ý ~ ´ ² ö ´ } ò ú ® ² Ü ³ À ù ~ ÿ î á ï ì ö š ÷ ® ò ¯ } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ . } Ô ë ‡
Ü ³ Ã   ø ~ ÿ î á ï ì ® ö ² } õ ¥ ~ î ë å þ ¥ ~ ö ÿ 0 0 1 ‘ ~ 0 0 2 î ý ë þ  ä ³ ñ } ´
à ë ¹ ý ð ø ¹ ’ ¯ } î ~ … Ñ Å þ } ´ { ò ù ~ ø ý £ à ë ¹ ý ï þ ò ¯ } ² ò ¯ . ® ê ý ì } ü ô
î ¹ „ ë ú } ü ô } ¸ “ à ú à ë ¹ ý ð © ý ë þ ¥ › ý ð } ¸ “ ö © ÷ ® } ü ô
Ü ³ Ã   ø ~ … ú ¥ ¯ à ~ Ø þ … µ ² ç ø ¹ ’ ó ¯ . î Ý ¯ } ² î ÷ ² ® ò ý ~ ´ à ë ¹ ý ð
¼ ï ~ ® ² } ü ô ® ö ² } õ 0 0 0 1 î ý ë þ ä ³ ñ } ¸ “ ü Ñ ó þ ø ï ~ õ î Ý ¯ } ² ÿ
à ú ® ² ® ö ² } õ Ü † ì } ´ ¥ ~ î ë å þ … ú { õ ò ý ~ ´ ® } ¼ ’ ú   } ü ¯ .
) } ä ³ ¼ ï ~ 8 1 ¸ ~ ê ú ü ~ š ÷ } ò ’ ³ ø ¹ ’ ý ¯ ² ö ´ } ò ú … ú 0 0 3 1 î ý ë þ ä ³ ñ
à ë ¹ ý ð } ¥ ’ ý ~ Ÿ ® } ² ü ¯ ( . } î ~ ¥ ’ ï ~ … ~ ü ¯ î ý µ } õ î ÷ ² ® ò ý ~ ´ à ë ¹ ý ð ² ö ´ } ò ú
© ÷ ® ² } ® ² ü ~ Ø “ à ó ý ¯ ´ ü ³ } … ¯ õ ¼ ï ~ … ~ î Á ³ Û š ó ý ô  ‘ ~ õ } ¥ ’ ý ~ Ÿ … ú
à ë ¹ ý ð … ý ½ ’ ³ ÿ ® } ² ® ® ² Ô ý ³ } ü ô À ÷ ² ” ® ² ® ö ² } ò ù ~ ÿ … Ñ ¯ ÿ
´ ò ¯ ä ý ’ ~ õ î ¹ ’ Ñ ¯ ‰ ÷ à þ } ¸ ’ ª ÷ } õ © ÷ } ø ý ¯ … ÷ ® . © ÷ ¼ † ª ’ ~ ò ú ¼ ï ~
} ´ ² ö ¿ ø ~ ÿ î ª ’ ë Ù þ î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ } ü ô î ~ ® û ² } ® ² ü ~ Ø “ à ó ý ¯ . … ú
Ð ó ÷ } õ î ` ~ í ø ³ ê ý ÷ } õ ¼ ý ³ ü ~ î ~ ¸ “ ¥ ~ ö ÿ 0 0 3 ‘ ~ 0 5 3 î ý ë þ  ä ³ ñ
à ë ¹ ý ð } ¸ “ . } î ~ } ä ³ î Ñ ¯ û ¼ ï ~ ò ï þ   ‘ ÷ } ò ¯ î ÷ } ® ê † ó þ ² } ‘ ¦ ï ì à ó ¯
î þ   ‘ ÷ } ò ý ¯ } ´ Ü ³ Ã   ø ~ ÿ ‘ á ï ý ë þ ® ü å ³ ÿ … ³ } ÿ ® ² ü ~ Ø “ à ë ¹ ý ð
} ¸ ’ Ù ~ ® û à ó ý ¯ . … Ñ Å þ } ´ } ò ÷ } Ó š ÷ ü ¯ ò þ } ü ô Ü ³ Ã   ø ~ È Ñ ð © ÷ … þ
® } ² ò ¯ .
Ü ³ Ã  ø ~ ÿ î á ï ì ø ï ¢ ó ý ô ¥ ~ ö ÿ } ¸ ý ¯  ø ~ ÿ ¡ ³ ˆ î ÷ ² ® ò ý ~ ´
… ¯ õ ò ý ¹ ’ ó ¯ . A H D à ú ü á þ } ´ } ò ÷ } Ó } ¸ ý ¯ ø ~ ÿ ¡ ³ ˆ } î å ~ - 3
} ¸ “ $ … ³ } ÿ ² ¼ ¯ … ~ Ø “ Ð Á † þ $ î Õ µ ö ¡ ½ ð š ó ý ô ¼ ï ~ … ¹ ý ~ ² î ù ð
} ¸ “ . î ý µ } õ î ó ~ ¸ ‡ A H D   ² ö ´ } ò ú 0 0 3 î ý ë þ  ä ³ ñ } ¸ “ $ î Ý ¯ } ² ÿ
à ú … ~ © ÷ ² ® õ 0 5 1 ‘ ~ 0 0 3 ä ³ ñ î ~ ø þ  ø ~ ÿ { ˆ ¸ ³ ® î ` ì Ü µ í { è ‘ ~ î ý ô
î þ ¼ ÷ ® . ® ² ² ¶ ü ð Ô ± } ‚ þ } Ô ë ‡ î ³ ® ñ } ü ô î Ý ¯ } ² î ~ ø þ © ÷ ² ® û ò ï þ
¼ ÷ ® … ó ~ … ³ } ü ô ® ² î ÷ ² ® ® ² ü ~ Ø “ î á ï ì   ø ~ ÿ ¥ ~ ö ÿ } î å ~ - 3 ü ~
A H D … ~ ‰ µ ¼ â © ÷ ® î ½ ÷ ² ” à ó ý ¯ .
¡ ú à ~ ² î þ   ‘ ÷ } ò ð … á ó ð } ä ³ … ~ © ÷ ² ® õ Ü ³ Ã   ø ~
® í … ù ð © ÷ ² ® ä þ ‰ ý ¯ } à ó ð ?
} ä ³ ¼ ï ~ ü â î á ï ì … ~ ® ö ´ … ~ è ÿ { ø ô ® ² ü ~ Ø “ î þ à ó ý ¯
} î á ~ õ ® } ² ® à ú ® ¡ ~ ² ® í … ù ð © ÷ ² ® ä þ ¼ ÷ ü ¯ . ) } ä ³ î á ï ì   ø ~ ® ö ´
{ ø ô ¼ ~ õ … ý ½ ’ ³ } ´ î ý µ } õ î ÷ ² ® ò ý ~ ´ ü Ñ ó þ 0 3 î ý ë þ  ä ³ ñ ò † ~ ¼ ¯
î Ñ ï ÷ è î ½ á ì © ~ À þ } ü › ~ ® ò ï þ  à ó ó ¯ . ( . ® ² Ä ï ô ® ² ü ~ Ø “
{ ø ô ´ ü ~ ® î þ   ‘ ÷ } ò ¯ … ~ Ð ˜ ü † ÷ ¸ “ - ü á þ } ´ î ½ á é ” š ¯ ÿ
} Ô ë ‡ © ~ ò ð   ø ~ ® ² ® ö ² } õ … ~ ² ® } ² ÿ - ö ø ï ¢ ó ý ô ‘ ù ÷ Ó ö ® ² î ÷ } ² ®
ò ~ ® ² ÿ … ~ Ð ˜ } ¸ ù ~ í ¼ ÷ ® .
} ä ³ { ø ô … ³ } ÿ ¼ ï ~ î ½ á ì { Ø ³ ü ô } ¸ “ … ~ ‰ µ ¼ â © ÷ ®
î ½ ÷ ² ” à ó ý ¯ . } ä ³ ¼ ï ~ à ð © ÷ õ ò † ~ ¼ ý ¯ } ö î þ   ‘ ÷ } ò ¯ ® ö ´ { ø ô
¼ ï ~ ² } à ~ ø ¾ ® ø ¯ . } î ~ } ä ³ } ü ô î ï á ô ò † ~ ¼ ¯ ¼ ~ ü ¯ … ú ¼ ï ~
‘ ÷ À ý ú à ó ¯ à ú ® } ² ö ² } … ~ { ˆ { ê ÷ ü ~ ¼ ‡ ö ø ó å ~ ñ © ÷ } … ý ¯ õ … ª ÷ ² ü ¯
à ú î ~ ò Ò ‘ ù ÷ Ó ¼ ÷ ® . ü ~ î ï á ô } ¸ “ } ´ ¼ ï ~ … ª ÷ } ø ¯ à ú ® } ² ö ² }
… Ñ ¯ } ´ Ô ± } … ª ÷ ² ü ¯ ¡ ÷ õ … ~ î Ñ ¯ û ‰ ³ … ù ’ ³ î þ ‘ ÷ } ò ý ¯ { õ ² } ‘ ¦ ï ì
à ó ý ¯ .
9 4
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
Ü ³ Ã   ø ~ ÿ î á ï ì ¥ ~ ö ÿ
} ¸ ý ¯ ø ~ ÿ ¡ ³ ˆ î ÷ ² ® ò ý ~ ´ … ¯ õ
ò ý ¹ ’ ó ¯ . A H D à ú ü á þ } ´ } ò ÷ } Ó
} ¸ ý ¯ ø ~ ÿ ¡ ³ ˆ } î å ~ - 3 } ¸ “ $
… ³ } ÿ ² ¼ ¯ … ~ Ø “ Ð Á † þ $ î Õ µ ö
¡ ½ ð š ó ý ô ¼ ï ~ … ¹ ý ~ ² î ù ð } ¸ “
هچیرد
43
87 رویرهش - 24 هرامش
17
همه یارب یشزرو کیبوریا
؟تسيچ Aerobic کيبوريا نيرمت
يکﻳ يزاوه نوزوم تاکرح اﻳ کﻴبورﻳا
يگدامآ بسک يارب ينﻳرمت ياه شور زا
و بلق يﻳاناوت و تسا )يزاوه( ينامسج
.دهد يم شﻳازفا ار يسفنت متسﻴس و قورع
ندب زاﻴن هک يتﻴلاعف ره يلک روط هب
لباق تدم يارب ار نژﻴسکا زا هدافتسا هب
.دراد مان "کﻴبورﻳا" دهد شﻳازفا يهجوت
لوادتم 1960ههد زا يشزرو هوﻴش نﻳا
نﻳرترادفرطرپ هرمز رد 1980لاس رد و دش
هلمج زا هزورما و تفرگ رارق اﻴند شزرو
.تسا هجوت دروم و رادفرطرپ ياه شزرو
و هعسوت بجوم کﻴبورﻳا ينﻳرمت هوﻴش
دوش يم )يزاوه( ينامسج يگدامآ شﻳازفا
تعرس،تردق شﻳازفا بجومهلئسمنﻳا و
فاطعنا،تلضعوباصعانﻴبيگنهامهو
تاکرحيارجا رد.دوش يميکباچويرﻳذپ
يﻳازسب تﻴمها زا ينهذ زکرمت ،کﻴبورﻳا
دشر بجوم هلئسم نﻳا .تسا رادروخرب
رد هزورما .دوش يم تﻴقلخ هعسوت و ينهذ
کرحت رپ شزرونﻳا ،ناهجطاقن زا يراﻴسب
يارب شزرا اب رازبا کﻳ ناونع هب ،هبذاجرپ و
بوسحماه ناسنا يتسردنت ويتملسظفح
.دوش يم
زا يشزرو تاکرح نﻳا هک يﻳاج نآ زا
نآ ماجنا اب ،دنرﻴگ يم هرهب يبرچ تخوس
تخوس ناونع هب ندب يفاضا ياه يبرچ
ندب يفاضا نزو و هدش فرصم يژرنا اﻳ
هب يتاکرح نﻴنچ همادا اب و دباﻳ يم شهاک
رد يسفنت و يقورع متسﻴس و بلق جﻳردت
يرتلاب يﻳاراکزا يتکرحياه تﻴلاعفلباقم
،کﻴبورﻳا نﻳرمت هوﻴش .دنوش يم رادروخرب
گنهامهونوزوميزاوهياهارجا ببسهب
راﻴسب يا هلﻴسو ،تسا هارمه کﻳزوم اب هك
يب عفر ،يگدرسفا زا يرﻴگولج يارب رثوم
درفهکنآلﻴلدهب وتسايباتيب ويگلصوح
يهورگ لکش هب ار شزرو نﻳا هدننک نﻳرمت
نﻴﻴعت لبق زا و نوزوم يتاکرح بلاق رد و
تﻳوقت رد يﻳازسب رﻴثات ،دنک يم لابند هدش
ياه نﻳرمت رد .دراد يهورگ ياهراتفر
يگدامآ ياه نﻳرمت فلخرب کﻴبورﻳا
ياه تحارتسا اه نﻳرمت نﻴب هک( ينامسج
تاکرحيارجا ،)دوش يمهتفرگرظن ردهاتوک
) combination( يبﻴکرت لکش هب يندب
60يلا 45دودحردينامزودرﻴگ يمتروص
.دهد يم صاصتخا دوخ هب ار هقﻴقد
هدننک نﻳرمت هب نﻳرمت شور عون نﻳا
ياه تﻴقلخزاهاگآدوخانهکدهد يمتصرف
دنکهدافتسا رتشﻴب شدوجورديرنهوينهذ
.دزاس راکشآ ار دوخ هتفهن ياهدادعتسا و
،تسﻴن يدﻳدج ينﻳرمت هوﻴش کﻴبورﻳا
رﻳاس و اکﻳرما رد شزرو نﻳا هقباس هکلب
لاس 40زا شﻴب هب اﻴسآ و اپورا ياهروشک
جﻳار شور نﻳا اه لاس زﻴن نارﻳا رد .دسر يم
تﻴبرت ناصصختمونارگشهوژپ .تسا هدوب
هچیرد
44
87 رویرهش - 24 هرامش
18
اب و تدم ينلوط تﻴلاعف عون ره ،يندب
،يدرونهوک ،ندﻳود دننام ،مک تدش
بانط ،يور هداﻴپ ،انش ،يراوس هخرچود
ياه نﻳرمت و تﻴلاعف وزج ار ...و ندز
ياه تﻴلاعف و دنناد يم يزاوه و يکﻴبورﻳا
راکرپ و )هقﻴقد 3رﻳز( تدم هاتوک و دﻳدش
باسح هب يزاوه رﻴغ ياه تﻴلاعف وزج ار
.دنروآ يم
ينامسج يگدامآ نودب دوش يم هﻴصوت
کﻴبورﻳا ياه نﻳرمت ماجنا هب مادقا ،بولطم
يگدامآ نودب تسا نکمم ارﻳز دﻴنکن
بلق هب يﻳاه نﻳرمت نﻴنچ ماجنا اب ينامسج
بﻴسآ تلضع و يسفنت هاگتسد،قورع و
همادا زا ار امش دناوت يم هلئسم نﻳا و دسرب
.دراد زاب تﻴلاعف و نﻳرمت
يکيبوريا ياه نيرمت رد يندب تردق
ماجنا هک دنرواب نﻳا رب نارگشهوژپ
يارب هار نﻳرتهب ،يتردق ياه تﻴلاعف
.تسا ناوختسا يکوپ زا يرﻴگولج
،دﻴهد يم ماجنا يتردق تﻴلاعف هک يماگنه
ياه ناوختسا يور رب يداﻳز اتبسن راشف
دوبهب بجومرما نﻳا هکدوش يمدراوناتندب
هب .دوش يماه ناوختسارديزاسمﻴسلکلمع
بﻴترت نﻳا
ناوختسا يکوپ زا
لﻴلد نﻴمه هب .دﻳآ يم لمع هب يرﻴگولج
يتملس ظفح روظنم هب هراومه هک تسا
يتردق ياه تﻴلاعف ،راکشزرو يتسردنت و
،کبس ياه هنزو و لبمد زا هدافتسا ينعﻳ
وزج ،ندب نزو زا هدافتسا و شک ،بوچ
کﻴبورﻳا هرمزور ياه نﻳرمت کفنﻳل
.تسا
دوش يم داهنشﻴپ هدش داﻳ تاکن هب هجوتاب
هب و دﻴنک عورش مارآ ار کﻴبورﻳا ياه نﻳرمت
هرابود و هدرک رتشﻴب ار نﻳرمت تدش جﻳردت
.دﻴهد شهاک ار نآ
يفاک هزادنا هب اه چم و اهاپ هک دﻴهدهزاجا
زا نﻳرمت عورشلوا هقﻴقدهسردودنوشمرگ
ـ هناورپ تاکرح دننام يشرپ تاکرح ماجنا
تسا نﻴمز زا اپ ود ره ندش دنلب مزلتسم هک
.دﻴنک يراددوخ ـ
يتکرح هدودحم يشرپ و دﻳدش تاکرح
ود ره زا اهنآ ماجنا رد و دنراد يرتگرزب
نﻴنچ رد .دوش يم هدافتسا اهاپ و تسد
يرتشﻴبنژﻴسکاهبزاﻴنتلضعيﻳاه تکرح
تلاح ،بلق نابرض هکنﻳا يارب و دنراد
نﻳا تسا رتهب دشاب هتشاد يتخاونکﻳ اتبسن
يرتمارآ تاکرح اب هارمه ار دﻳدش تاکرح
زا کﻴبورﻳا لوا هقﻴقد هس رد و هداد ماجنا
.دﻴنک يرادوخ اهنآ ماجنا
ندب و هيحور رب كيبوريا تبثم تارثا
ينعﻳ تسا يزاوه ينعم هب كﻴبورﻳا
نژﻴسكا دوبمك راچد نآ رد هك يشزرو
نتفرلاب ثعاب شزرو نﻳا .مﻳوش یمن
تماقتسا ودوش يم يقورعويبلق تماقتسا
لك روط هب.دهد يم هعسوت ار ندب يمومع
تسا ينلوط ياه شزرو هتسد زا كﻴبورﻳا
هخرچود،نتفرهاردننامتسامكنآتدشهك
نﻳا رد.يدرونهوك و ندرك انش ،يراوس
شزرو
تدم هك يزاوه
مك نآ تدش و ينلوط نآ
نژﻴسكا دوبمك راچد هاگ چﻴه تسا
رﻴغ ياه شزرو هك يلاح رد.مﻳوش یمن
تدشياراديلورتهاتوكناشتدميزاوه
كﻳ رﻳز نآ نامز لومعم و دنتسه يداﻳز
يتعرس ود ،يرادرب هنزو لثم تسا هقﻴقد
هك اه شزرو نﻳا رد.يتعرس يانش اﻳ و
۹۵ اﻳ دصرد ۸۵ ابﻳرقت تسا لاب نانآ تدش
نﻴبام دﻳاب و دوش يم فرصم يژرنا دصرد
.درك تحارتسا نآ
هب تبسن كيبوريا تبثم ياه يگژيو
رگيد ياه شزرو
تبحصكﻴبورﻳاهرابرديتقونامروشكرد
كﻳ كﻴبورﻳا هك دننك يم روصت ًارثكا مﻴنك يم
تسا ندرك انش و ندﻳود لثم يدارفنا شزرو
هك تسا يهورگ شزرو كﻳ كﻴبورﻳا يلو
ثعاب هك يروط هب دنهد يم ماجنا نلاس رد
ينامسجيگدامآياهروتكافنﻳرتشﻴبهعسوت
،تماقتسا ،تردق لثم دوش يم ناسنا رد
،لداعت ،يكباچ ،يگنهامه ،يرﻳذپ فاطعنا
ثعاب كﻴبورﻳا.هرﻴغ و لمعلا سكع ،نزاوت
دوشداﻳزناسناندبرداهروتكافنﻳاهكدوش يم
ار اهروتكاف نﻳا زا يﻳلاب دصرد هك يصخش و
يگدامآزامﻴﻳوگبمﻴناوت يماردشابرادروخرب
نﻳا يتقو.تسا رادروخرب يبولطم ينامسج
مﻴهد يم ماجنا يهورگ تروص هب ار شزرو
يگدرسفا زا اهروتكاف نﻳا شﻳازفا زا رﻴغ هب
نومروهحشرت ثعاب ودوش يميرﻴگولجزﻴن
تسازغمردروآتاشنينومروههكنﻴفوردنآ
تﻳوقت نهذ روضح شزرو نﻳا رد .دوش يم
شزرو ار هظفاح ،لصا رد ينعﻳ دوش يم
هب ار شزرو نﻳا يتقو.
ماجنا يهورگ تروص
شﻳازفا زا رﻴغ هب مﻴهد يم
يگدرسفا زا اهروتكاف نﻳا
و دوش يم يرﻴگولج زﻴن
وردنآ نومروه حشرت ثعاب
روآ تاشن ينومروه هك نﻴف
نﻳا رد.دوش يم تسا زغم رد
تﻳوقت نهذ روضح شزرو
،لصا رد ينعﻳ دوش يم
مﻴهد يم شزرو ار هظفاح
يرﻴگولج يگدرسفا زا و
ات دوش يم ثعاب و دنك يم
زا دعب يبوخ يلﻴخ هﻴحور
.مﻴنك ادﻴپ شزرو نﻳا ماجنا
هچیرد
45
87 رویرهش - 24 هرامش
19
و دنك يم يرﻴگولج يگدرسفا زا و مﻴهد يم
زا دعب يبوخ يلﻴخ هﻴحور ات دوش يم ثعاب
شزرونﻳاً لومعم.مﻴنكادﻴپشزرونﻳاماجنا
شزرو.دشك يم لوط هقﻴقد ۴۵ ات تعاس مﻴن
هلمج زا ينس ياه هورگ همه يارب كﻴبورﻳا
بسانمرادراب نانزيتحوناكدوك،نادنملاس
شزرو نﻳا دنﻳوگ يم هك نﻳا تلع.تسا
هكتسانﻳارطاخهب دنك يمتﻳوقتارهظفاح
لﻴكشتيبﻴكرت تاكرحيرسكﻳزاكﻴبورﻳا
هك يناسك و تسا هارمه كﻳزوم اب هك هدش
نﻳا رطاخ هب دننك يم تكرش اه سلك نﻳا رد
دوخ نهذ رد تسﻳاب يم ار تاكرح نﻳا هك
ظفح لوغشم ناشركف هاگآ دوخان دنراپسب
يگدرسفا تلاح نآ زا و دوش يم تاكرح نﻳا
هدش هك مه رابجا هب يحور ياه يتحاران و
جراخ تعاس كﻳ ات هقﻴقد ۴۵ يارب لقادح
.دﻳوش يم
کيبوريا هچخيرات
مان هب يصخش يدلﻴم ۱۹۶۹ لاس رد
شزرو نﻳا اكﻳرمآ رد Jacki sorehsoh
شزرو نﻳا تشاد هدﻴقع وا.درك عادبا ار
هب يباﻴتسد يارب شور نﻳرتهب يزاوه
.تسا بولطم ينامسج يگدامآ
:دوش يم مﻴسقت هورگ هس هب كﻴبورﻳا
،High impact لاب تدشاب كﻴبورﻳا
،Low impact نﻴﻳاپ تدش اب كﻴبورﻳا
.plyametrics طسوتم تدشاب كﻴبورﻳا
كﻴبورﻳا.نﻴمزاباپسامتينعﻳimpactهملك
نﻳا يﻳاج رد ً لومعم و هدش در لاب تدشاب
تروصهباه سلكنوچودوش یمنراكشور
هدافتسا شور نﻳا زا تسا رتهب تسا يمومع
دنسپدرومهشﻴمهموسومودياهشور.دوشن
يوراپكﻳهكنﻳاينعﻳLowهملك.تساهدوب
هﻳاپ تاكرحودرادن شرپ ودرادسامتنﻴمز
تردقاب تاكرح نﻴمه موس شور رد.تسا
يروآداﻳتردقهنﻴمزرد.دوش يمماجنارتشﻴب
اﻴندهمهردهزورماهكتسايرورضهتكن نﻳا
ارچدنناد يملواهجردردشزروردارتردق
ياه نس رد يتردق ياه شزرو هدش تباث هك
نادنملاسردصوصخبناوختسايكوپزالاب
.دنك يميرﻴگولج
مدرم مﻳدق ناﻴلاس زا نارﻳا روشك رد
يلو دنداد يم ماجنا ار كﻴبورﻳا شزرو
دوبن كﻳزوم اب هارمه و يبﻴكرت تروص هب
و يور هداﻴپ دننام يدارفنا تروص هب هكلب
.دوب رگﻳد كبس ياه شزرو
؟نيرمتتعاسدنچوزوردنچ
هجﻴتن شزرو نﻳا رد دهاوخب يسك رگا
۳ هتفه ره رد و هتفه ۸ تدم هب دﻳاب درﻴگب
كﻴبورﻳا تعاس كﻳ تدم هب هسلج ۵ يلا
بولطم يناور و ينامسج تارثا ات دنك راك
تارثا نﻳا زا يكﻳ .دنك هدهاشم ارنآ
ناسنا لمحت شﻳازفا بولطم
رد رگﻳد هك يروط هب تسا
هتسخ هنازور ياهراك
مك سفن و دوش یمن
زﻳ اس. د ر و آ یمن
رﻴﻴغت شمادنا
شهاك اب و دنك يم
ساسحا بولطمنزو
.دنك يم يداﻳز يندب تردق و يباداش
نزو شهاك رد كيبوريا
مشچتروصهبندشرغلهزورماهنافسأتم
هدمآ رد ام نارتخد و نانز نﻴب يمشچ مه و
هب و دنوش رغل عﻳرس دنراد تسود اهنآ و
.دننك يم هدافتسا طلغ ياه مﻳژر زا رطاخ نﻳا
شهاك يارب شور نﻳرتهب كﻴبورﻳا شزرو
شزرو نﻳا رد ارﻳز تسا زﻳاس بسانت و نزو
راﻴسب و دوش يم هتفرگ راك هب تلضع مامت
تباث.تسا يﻳاذغ مﻳژر زا رتهب و رت نئمطم
ينلوط تدم هب يﻳاذغ مﻳژر اب هك تسا هدش
يﻳاهر زا سپ و دنوش يم رت كچوك اهﻴبرچ
اب يلو دنوش يم گرزب اهﻴبرچ هرابود ،مﻳژر
دور يم نﻴب زا مك مك اهﻴبرچ كﻴبورﻳا شزرو
هنوگ چﻴه هب و درﻴگ يم رارق مرف يور ندب و
.دوش یمن راچديضراوع
كيبوريا شزرو رد ينس تيدودحم
تﻳدودحم چﻴه كﻴبورﻳا شزرو رد
ات هتفرگ ناكدوك زا و درادن دوجو ينس
و تروشم اب رادراب نانز يتح و نادنملاس
ماجنا ارشزرونﻳا دنناوت يم كشزپ هزاجا
لثم صاخ طﻳارش اب دﻳاب رادراب نانز.دنهد
اب دشاب هتشاديبسانمياوههكيبسانمناكم
شزرونﻳا يتردقويششكوكبستاكرح
.دنهد ماجنا زﻴن لمح عضو نامزات ار
كيبوريا شزرو و رادراب نانز
دنناوت يم كشزپ تروشم اب رادراب نانز
يناسك صوصخب دنهد ماجنا ار شزرو نﻳا
كﻴبورﻳا شزرو يرادراب نارود زا لبق هك
يتحار هب زﻴن نارود نﻳا رد .دنا هداد ماجنا
هك يطرش هب دنهد ماجنا ار نآ دنناوت يم
ار يرادراب نارود هب طوبرم ينمﻳا تاكن
مدع ،شرپ و شهج مدع لثم .دننك تﻳاعر
دنناوت يم .تسلاب نآ تدش هك يشخرچ
،نتفر هار لثم كﻴبورﻳا يا هﻳاپ تاكرح
هك يتاكرح و يششك تاكرح و ندز اج رد
ماجنا دوش يم هئارا يشزومآ ياه سلك رد
.دنهد
دوش يم ماجنا شزرو نﻳا نآ رد هك ينلاس
نانز.دشاب رادروخرب يبسانم ياوه زا دﻳاب
صوصخم يبرم رظن رﻳز دنناوت يم رادراب
و هدرك هدافتسا يزاسندب ياه هاگتسد زا
لوصا نﻳا رگا.دنهدب ماجنا يتردق ياهراك
دشدهاوخثعاب شزرونﻳا دننكتﻳاعرار
يرادراب زا سپ نانززا يراﻴسب هكيگدرسفا
لمحعضووهتفرنﻴب زا دنوش يملتبمنآ هب
.دنشاب هتشاد يتحار
كيبوريا شزرو فادها
.ندب يزاوه حطس شﻳازفا - ١
.ندب تماقتسا تفرشﻴپ و شﻳازفا - ٢
شدرگ هاگتسد يﻳاراك شﻳازفا - ٣
.نوخ
.بلق نابرض شهاك - ٤
.يبرچ دصرد شهاك- ٥
.يقورع -يبلق ضارما زا يرﻴگشﻴپ- ٦
.يباوخ يب و يگدرسفا زا يرﻴگشﻴپ- ٧
يبصع يگنهامه و زكرمت شﻳازفا- ٨
.ينلضع
.مادنا بسانت داجﻳا- ٩
، مسج ، حور ، ركف تملس شﻳازفا - ١٠
.يباداش و طاشن
هچیرد
46
هچیرد
47
6 2
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
}
´

}
ü
ô
¼
ï
~
²
û
Ü
³
}
²
}
¸

… ³
ö
ü
ð
¸
³
}
×
´
ò ~
ò þ
à
ú
¡
ù
³
û
  ø
~
ÿ
{
¼
ó
~
ü
þ
… ³
}
ÿ
î
~
ø
¹

ó
¯
ö
}
´
{
ò ù
~
… ª
÷
}
ø
ý
ð
… ³
} ü
ï
~
õ
} ´
‘ ›
³
… ý
~

ö
®
Ô
¯
Ô
ú
  ø
~
ü
½
~
õ
… ó
÷
ü
¹
ó
¯
.
} ´
î
~
®
²
… ÷
®
õ
$
î
¹
~
‚ ì
´
ò ~
õ
ö
.
.
.
} ü
ô
}
ö
ê ý
ô
ò ÷
¼

ú
} ü
ô
î

ï
÷
Ð
ú
} ¸

.
¥
á
~
ü

î
~
®
²
ÿ
à
ú
.
.
.
¥
á
~
ü

¡
ý
¹

~
ü
`
³
… þ
.
î ô ò ÷ ü ¹ ó ¯ û } ñ $ ä ~ ø þ à ~ ² ä ³ ® } ò þ ‘ „ ~ ‘ ³ } ò › ~ ñ
î þ   ® ø ð $ ò ï ~ ü ½ ó ~ î ú î þ   ò ÷ ü ¹ ð $ ‘ ³ š ï ú î þ  à ó ð $ ¼ Ñ ³
î þ ä ÷ ü ð $ Ü Á ú î þ ò ÷ ü ¹ ð $ ® ² ® } ò ½ å ~ û ® ² »
î þ   ® ø ð ö ® Ø ’ ³ ò ½ ³ ÿ ² } } ® } ² û î þ  à ó ð . . .
} î ~ } ä ³ } ´ î ô … Š ³ ¸ ý ¯ ¼ Õ ì ‘ ï ~ ñ ö Ü “ ¼ ï ~
¡ ý ¹ “ $ ‰ ~ ¸ « î þ ® ø ð : > î ô ü â î ~ ® ² ñ $ ü â î ~ ® ²
‘ ï ~ ñ ö Ü “ . . . <
î ô ¥ ’ þ ö Ü ’ þ ‘ ó ù ~ ø ¹ ’ ð ö î þ ò ÷ ü ¹ ð ¥ Å ÷ ²
® © ’ ³ ñ ² } ® ² à ó ~ ² ñ ö ® ² ò ÷ ¼ ’ ú   ø ~ ü ð } ¥ ¹ ~ » î þ  à ó ð . } ´
ø ï ~ õ 0 1 ¸ ~ í ‰ ý ¾ à ú … ú ® ò ý ~ { î ¯ ö ® ö î ý ô à ’ ~ ˆ
´ ò ¯ ä ý ð ² } … ú } ö ‘ Ý ¯ ü ð à ³ ® ñ ‘ ~ } à ó ÷ õ à ú ® ² ¥ ~ í
ò å ~ ² ¿ ‰ ó › ~ û ö ø Ù ’ ï ý ô à ’ ~ … ð ø ¹ ’ ð ø ó ÷ ´ } ¥ ¹ ~ »
î þ à ó ð ¡ ý µ ÿ … ³ } ÿ } … ¯ ® ² ´ ò ¯ ä þ î ô ‘ Õ ý ý ³ à ³ ® û
} ¸ “ ö { õ ¡ ý µ ¥ ³ Ø ú ÿ ‘ ï ~ ñ ö Ü “ î ~ ® ² … ÷ ® õ } ¸ “ . . .
À ¯ } ü ¾ ² } î þ ¼ ó ÷ ñ à ú î þ ‰ ³ ¸ ¯ : > î ~ ® ² ¡ ³ }
ò ï þ © ó ¯ ÿ ? <
î þ ä ÷ ü ð : > ® } ² ñ î þ ò ÷ ü ¹ ð . < î þ ä ÷ ü ¯ : > ‰ º ‘ ÷
ø ý £ ö Ü “ ò ï þ © ó ¯ ÿ ¡ ÷ õ ø ï ý ½ ú ® } ² ÿ
î þ   ò ÷ ü ¹ þ <
ò ï þ ‘ ÷ } ò ð … ú ü â ® © ’ ³ 0 1 ¸ ~ ê ú ‘ ÷ Ä ý § ® ø ð à ú
ò ÷ ¼ ’ ô î ô © ó ¯ ü ¯ õ î ô } ¸ “ $ ò Ù º à ½ ý ¯ õ } ¸ “ ö
´ ò ¯ ä þ à ³ ® õ ö Ð ½ Þ ö ² ´ ü ¯ õ . ¡ ÷ õ … ~ ‘ Ñ › ‡ ò å ~ ø ð
î þ  à ó ¯ ö î þ  ä ÷ ü ¯ : > î ô ® ê ð ò ï þ   © ÷ } ø ¯ î ~ ® ² ÿ î ` ì ‘ ÷
… ~ ¼ ð $ ® ê ð î þ © ÷ } ø ¯ ö } Ü Ñ ~ … ª ó ¯ ñ $ … ú î ù ï ~ ò þ … ³ ö ñ $
ä ~ ø þ î ÷ ø ~ ü ð ² } ² ò æ à ó ð ö ö } Ü Ñ ~ ´ ò ¯ ä þ à ó ð $ à ~ ² ÿ à ú
‘ ÷ ò ï þ  à ó þ $ { ® ñ   ø ~ ÿ Ü Á ú   ø ~ ü “ } ò › ~ ñ î þ   ® ø ó ¯ . . . <
¥ ~ è © ÷ ® } ü ô î ~ ® ² … ÷ ® õ ¥ á ~ ü ’ ý ¹ “ … ³ } ÿ ø ï ú
¥ á ~ ü “ ø ~ ü þ à ú ò Ý ì à ³ ® û } ñ . … ú Ü ÷ í Ð É ~ ²
ò ý ½ ~ … ÷ ² ÿ > š ÷ ¼ ý ¯ õ } ¸ “ ö ò á ÷ ¼ ý ¯ õ < ü ~ … ú Ü ÷ í
¸ Ñ ¯ ÿ > ¸ ³ ö } ü ¹ ’ ~ ® û … ú ¡ ÷ ‘ ÷ ² Ø ’ ~ ² î þ à ó þ
È ÷ È þ © ï ÷ ¿ … ú $ ¡ ÷ ‘ ÷ ä Ù ’ ~ ² î þ  à ó þ <
¡ ó ¯ … ~ ² … ú © ÷ ® ñ ä Ù ’ ð Ü Á ú ò ï þ ò ÷ ü ¹ ð $ ¼ Ñ ³ ø ð
ò ï þ ä ÷ ü ð î ô î ~ ® ² ñ . ® ² { ¼ Š µ © ~ ò ú î þ } ü ¹ ’ ð $ Ô ± }
î þ ‰ µ ñ $ ² © “ î þ ¼ ÷ ü ð ö } È ÷ î þ à ó ð $ } î ~ } ö Ÿ Ø ~ š Ñ ú
} ü ó › ~ ¸ “ à ú Ô ± } ü ð î þ ¸ ÷ ´ ® ö ê † ~ » ø ~ ò ý µ . ¡ ÷ õ
î ï á ô ò ý ¹ “ à ú ® ü æ Ô ± } … › ÷ ¼ ¯ ö ° ø ô î ô
ò › ÷ ¼ ¯ . î ô ø ð ø ð ´ î ~ õ … ~ { î ~ ® û ¼ ¯ õ Ô ± } … ú Ø á ³ ø ~ ö
ò ÷ ¼ ’ ú ø ~ ÿ š ¯ ü ¯ ÿ î þ ² ¸ ð ö ® © ’ ³ ñ ® ² © ~ ò ú ² } … ~ ´
î þ  à ó ¯ ö Ø ³ ü ~ ® î þ   ´ ò ¯ : > … ~ ´ ø ð … ÷ ÿ Ô ± } ÿ ¸ ÷ © ’ ú ! < ö
ø ³ ® ö Ð É ³ ® ê Š ± ü ³ Ô ± } ÿ © ~ ò ð È † Ý ú ‰ ~ ü ý ô ² } î þ   ¼ ó ÷ ü ð
à ú © ~ ò ú ® } ² } ¸ “ ö î ù ³ … ~ õ ö î ~ ® ² . . . ö î ô } ä ³ … ª ÷ } ø ð
î ù ³ … ~ õ ö î ~ ® ² … ~ ¼ ð } î ~ ò ÷ ü ¹ ó ¯ û ø ð … ï ~ ò ð { ü ~ Ø Ý Ê … ú
² } û > ¸ ý ï ÷ õ ® ö … ÷ } ² < î þ ² ¸ ð à ú î þ ä Ù “ : > } î á ~ õ
ò ¯ } ² ® ! ü ~ à ’ ~ ˆ ò ÷ ¼ ’ ô ü ~ Ø ³ ´ ò ¯ <
} î ~ î ô î þ   © ÷ } ø ð • ~ … “ à ó ð à ú } î á ~ õ ò ¯ } ² ® $ ¥ ’ þ
} ä ³ ä ~ ø þ Ô ± } ü ð … ¹ ÷ ´ ® ü ~ î Ý ó Ñ ú î ¯ ² ¸ ú ® © ’ ³ ñ ê â
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ . î þ © ÷ } ø ð … å ÷ ü ð î ~ ® ² ÿ Ø Ý Ê Ô ± } ‰ ª ’ ô
ö ¼ ¹ ’ ô ò ý ¹ “ à ú } ü ô à ~ ² ² } ø ³ à ~ ² ä ³ ò ý ï ú ö Ü ’ þ … ù ’ ³
} ´ î ô } ò › ~ ñ î þ   ® ø ¯ . î ~ ® ² ÿ ¡ ý µ ® ü å ³ ü ¹ “ $ } ´ ò å ~ û
‘ ý µ … ý ô ö î ó ’ Ý ¯ ® © ’ ³ ñ ¸ ³ … ë ó ¯ … ý ³ ö õ { î ¯ õ } ¸ “ . . . . . . .
© ~ ò ï þ ø ¹ “ à ú ø ³ } ´ ä ~ ø þ ® ² à ~ ² ø ~ ÿ © ~ ò ú … ú
î ô à ï â î þ à ó ¯ } ö ø ³ ä µ } ê å ÷ ÿ ® © ’ ³ î ô ò ý ¹ “ … ³
Ð á º ® © ’ ³ ñ ® ² î ô ¡ ý µ ÿ ² } î þ š ÷ ü ¯ à ú ® ² Ô ± } ÿ
© ÷ ¿ È Ñ ð ö ê † ~ » ‘ ï ý µ ‰ ~ ¸ ª ¾ ² } ò ï þ ü ~ … ¯ $ } ö
î ~ ® ² ÿ ¼ ~ ® ö ¸ ³ ´ ò ¯ û î þ © ÷ } ø ¯ à ú … ú { ò ¢ ú
î þ ò ÷ ü ¹ ¯ } ü ï ~ õ ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ . ö Ü ’ þ î ô } ´ } Ø ¹ ³ ® ä þ
î þ ò ÷ ü ¹ ð } ö î þ © ÷ } ò ¯ ö î þ ² ò › ¯ $ ö Ü ’ þ } ´
© ÷ ¼ † ª ’ þ î þ ò ÷ ü ¹ ð … ~ ‘ ³ ® ü ¯ … ú î ô ò å ~ û î þ à ó ¯ ö
î þ ä ÷ ü ¯ : > î å ³ © ÷ ¼ † ª “ ø ð … ÷ ® û } ÿ ? < ö Ü ’ þ } ´
Ð ½ Þ î þ ò ÷ ü ¹ ð $ ò å ~ û È ó µ { î ý µ ÿ ‘ ¦ ÷ ü ë ð î þ ® ø ¯
ö î þ ä ÷ ü ¯ > } ü ô ü á þ ² } à ú ® ü å ³ } À é ò ý ¹ ’ þ < ‰ º
î ô … ~ î ÷ š ÷ ® ÿ ¸ ³ ö à ~ ² ® } ² ñ à ú } ´ { õ î ô } ¸ “ ö î ` ì
î ô ò ý ¹ “ $ … ~ ø ÷ ¿ ö ò å ~ ø þ î ’ Ù ~ ö ” … ú ® ò ý ~ { î ¯ û
} ¸ “ . Ü ³ } ² ò ý ¹ “ î ` ì î ô … ~ ¼ ¯ ü ~ î ³ } } ê å ÷ ÿ © ÷ ®
Ü ³ } ² ® ø ¯ } î ~ Ü ³ } ² } ¸ “ ® ö ¸ “ ® } ¼ ’ ú ¼ ÷ ® ö ® ö ¸ “
® } ¼ “ … ~ ¼ ¯ ö } ü ô © ý ë þ ¸ ª “ } ¸ “ $ ´ ü ³ } ø ï ý ½ ú
Ü ë ð ö à ~ Ô ± ‘ ¹ ë ý ð î ô … ÷ ® û } ò ¯ ö ¸ ³ … ú ² } û } î ~ ü â
… ¢ ú ® û ¸ ~ ê ú ® ² … ³ } … ³ } Ø á ~ ² ‘ ÷ î þ ‘ ÷ } ò ¯ } ü ¹ ’ ~ ® ä þ
à ó ¯ ö ¥ ’ þ { ò ù ~ ² } ò Š ± ü ³ ® $ ö ¥ ’ þ { ò ù ~ ² } ò Š ± ü ³ ® ö
¸ „ ÷ } í } ü ó › ~ ¸ “ : > } ä ³ Ø ³ ´ ò ¯ ” ò ÷ ¼ ’ ú ø ~ ü “ ² }
ò Š ± ü ³ ® ü Ñ ó þ î ~ ® ² ÿ ‘ ÷ ø ð ´ ü ³ ¸ ÷ } í ² Ø ’ ú } ¸ “ ? <
î ô } ü ó É ÷ ² Ø á ³ ò ï þ  à ó ð } î ~ î ¯ ² ¸ ú ® © ’ ³ ñ ö ‘ ï ~ ñ
{ ® ñ ø ~ ÿ } È ³ } Û î ~ ø ÷ ü “ ´ õ ò ÷ ü ¹ ó ¯ û ² } … ~ î ~ ® ²
ö } Ü Ñ þ } ¼ ’ † ~ û î þ  ä ý ³ ò ¯ ö Ø á ³ î þ  à ó ó ¯ } ü ó ù ~ ü â ò Ù ³
ø ¹ ’ ó ¯ ® ² ¥ ~ ê ý á ú î ô ö Ü ’ þ î þ   ò ÷ ü ¹ ð © ÷ ® ñ ² } ¡ ÷ õ
> î ~ ¶ è õ < ® ² ¸ ³ ´ î ý ó ù ~ ÿ ò ~ ¼ ó ~ © ’ ú } ¥ ¹ ~ » î þ  à ó ð $
ä ý œ ö ä ð ø ¹ ’ ð $ ‘ é ¿ î þ à ó ð ö … ~ ò ~ } î ý ¯ ÿ … ú
¸ ï “ { ¸ ý ~ ˆ ø ~ ÿ … ~ ® ÿ > ® õ à ý ½ ÷ ” < î þ ® ö ñ ö
ä ~ ø þ … ú ² } ¸ ’ þ … ú Ø á ³ î þ à ó ð à ú { ò ù ~ ø ý ÷ è ø ~ ü þ
ø ¹ ’ ó ¯ … ú ® ò † ~ í î ô $ } î ~ ¡ å ÷ ò ú } ü ô ø ï ú ² } … ú ® © ’ ³ ÿ
® û ¸ ~ ê ú … å ÷ ü ð à ú { ¸ ý ~ ˆ ø ~ ÿ … ~ ® ÿ > ® õ à ý ½ ÷ ” < ² }
ò ï þ   … ý ó ¯ $ ü â î ~ ® ² î Ñ ï ÷ ê þ î þ   © ÷ } ø ¯ à ú ¡ ù ³ û } ¿ ² }
… ~ ² ò æ … ý ~ ² } ü ¯ $ … ª ó ¯ ® ö © ~ ò ú ² } ‰ ³ } ´ î ù ï ~ õ à ó ¯ . . . .
ö ê þ ¥ ~ è à ð à ð ® } ² ñ … ú ò ’ ý › ú š ¯ ü ¯ ÿ î þ   ² ¸ ð .
® ² î ý ~ õ î ~ ® ² … ÷ ® õ ö ò ÷ ¼ ’ ô } ² ‘ † ~ È þ … ³ Ü ³ } ² î þ  à ó ð .
} ² ‘ † ~ È þ } ² ä ~ ò ý â î ` ì © ÷ õ ö ² ç ! ® ² Ü ¯ ü ð } ä ³ à ¹ þ
î á ~ õ î ³ ® û } ÿ ² } ´ ò ¯ ä þ î þ  à ³ ® à ú š µ ö î ÷ } ” î ¦ ¹ ÷ ˆ
î þ   ¼ ¯ $ { ò › ~ … ú © ÷ ® ¿ ‘ Ñ ë Þ î þ  ä ³ Ø “ . î ` é } ä ³ ´ î ý ô
î ³ ® û } ÿ ² } ´ ² } Ð “ î þ  à ³ ® ò ¯ $ À ~ ¥ ‡ Ü ~ ò ÷ ò þ { õ ´ î ý ô
î þ   ¼ ¯ ò ¯ . î ô ø ð ø ï ý ô ‘ Á ï ý ð ² } ä ³ Ø ’ ú } ñ à ú Ø ³ ® ÿ
² } $ ü á þ } ´ ø ï ý ô ò Ý ~ ¼ þ ø ~ ÿ Ü ½ ó æ © ¯ } ² } $ ü Ñ ó þ
® © ’ ³ ñ ² } ´ ò ¯ û à ó ð ö î þ   ® } ò ð { õ ö Ü “ ® í } ö … ú î ô ‘ Ñ ë Þ
© ÷ } ø ¯ ® } ¼ “ ö } ü ô à ~ ² ² } … ë ¯ ò ý ¹ ’ ð î å ³ … ~ Ü ¯ ² ”
š ~ ü þ î ý ~ õ Ð ½ Þ ‘ ÷ ö ò ÷ ¼ ’ ô
¥ á ~ ü “ î ~ ® ² ÿ à ú ò ÷ ¼ ’ ô … ë ¯ } ¸ “
یبرثی اتسیچ
هچیرد
48
7 2
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
š ~ ® ö ü þ } ® … ý ~ ” ö à ë ï ú . ‰ º … ³ } ÿ } ö ê ý ô … ~ ²
ø ó ³ ñ } ü ó › ~ … ú à ~ ² ñ î þ { ü ¯ $ ´ ò ¯ û à ³ ® õ î ÷ } ”
ü Ñ ó þ ´ ò ¯ û à ³ ® õ à ÷ ® à þ à ú } ´ … ú ® ò ý ~ { î ¯ ò ¾
© ³ ¸ ó ¯ } ¸ “ } î ~ ò ï þ ® } ò ¯ ¡ å ÷ ò ú ® ö ¸ “
… ¯ } ² ® ö } ü ô ö Ì ý Ù ú î ô } ¸ “ à ú Ð ~ ¼ Þ
ò ÷ ¼ ’ ó ð ö … ý ô } ü ô ® ö Ð ½ Þ ä ³ Ø ’ ~ ² . . . Ð ½ Þ
… ú ò ÷ ¼ ’ ô ö Ð ½ Þ … ú ® © ’ ³ ÿ à ú Ü ³ } ² } ¸ “
® ê ¾ ² } ´ ò ¯ û à ó ð . . .
} ´ } î ³ ö ´ ¸ Ñ þ î ô … ³ } ü ô } ¸ “ à ú … ú Ü ÷ í
¥ Å ³ ” ² ¸ ÷ í ) Ã < > } ä ³ ü â ò Ù ³ ² } ò › ~ ”
® ø þ $ ä ÷ ü þ ø ï ú ÿ î ³ ® ñ ² } ò › ~ ” ® } ® û } ÿ <
‰ º } ´ ü â Ð ½ Þ © ÷ ® ü Ñ ó þ ò ÷ ¼ ’ ô … ³ } ÿ
¥ Ù Î Ð ½ Þ ® ü å ³ ñ ü Ñ ó þ ® © ’ ³ ñ } ¸ ’ Ù ~ ® û
î þ à ó ð . î þ © ÷ } ø ð ¡ ý µ ø ~ ü þ … ó ÷ ü ¹ ð à ú
´ ò ¯ ä þ ² } ´ ü † ~ ‘ ³ à ó ¯ . ® ü å ³ î ù ð ò ý ¹ “ à ú î ô
} Ø ¹ ³ ® ä þ ² } ‘ › ³ … ú à ³ ® û } ñ ü ~ Ô ð ö Ð ½ Þ ² } $
¡ ý µ ø ~ ÿ š ~ ö ® } ò ú ‘ ³ ÿ … ³ } ÿ ò ÷ ¼ ’ ô ö š ÷ ®
® } ² ® . ‰ º … ý ù ÷ ® û ò ý ¹ “ à ú ® ² à ’ ~ ˆ { ¸ ï ~ ò þ
î ~ Ü ³ { õ } ü ô ø ï ú ® ² … ~ ² û à ’ ~ … “ ö à ’ ~ ˆ $
ò ÷ ¼ ’ ô ö î ’ ô î á ’ ÷ ˆ ¸ ª ô ä Ù ’ ú ¼ ¯ û ö
¥ ’ þ … ú Ü ë ð ¸ ÷ ä ó ¯ ü ~ ® ¼ ¯ û } ¸ “ . à ~ ²
® ¼ ÷ } ² ÿ } ¸ “ © ~ ò ð > ® ö … ÷ } ² < $ } î ~ î ô
} ò › ~ î ¾ î þ   ® ø ð . > Ø ³ ´ ò ¯ … ~ à ’ ~ ˆ < ¥ ’ þ } ä ³
ø ï ¹ ~ ü ú ò ý ï ú ¼ ‡ ® ² … µ ò ¯ ö … å ÷ ü ¯ : > © ~ ò ð
¼ ï ~ © ÷ } ˆ ö { ² } î ¾ ò ¯ } ² ü ¯ ? ¡ ú Ü ¯ ² ¸ ³ ö À ¯ }
î þ  à ó ý ¯ ! < î ô ® } ² ñ } ´ ® © ’ ³ ñ ü ~ ® î þ  ä ý ³ ñ ö ø ³
ü ~ ® ä ³ Ø ’ ó þ î ¹ ’ ë µ ñ ² ò œ } ¸ “ . . .
‰ º î ô ò ÷ ¼ ’ ó þ ² } ® ö ¸ “ ® } ² ñ à ú … ~ { õ
® © ’ ³ ñ ² } ® ö ¸ “ ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ð ö { ® î ù ~ ² } ö } ö
î ~ ® ² ÿ ² } ® ö ¸ “
® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ à ú … ~ } ö ® ò ý ~
² } … ù ’ ³ … † ý ó ¯ ö ‘ › ³ … ú
à ó ¯ . } ü ô à ~ ² ² }
¸ Ñ ¯ ÿ $ ¥ ~ Ø Î $ î ÷ è ò ~ ö © ý ë þ
ø ~ ÿ ® ü å ³ ‰ ý ¾ } ´ î ~ à ³ ® û } ò ¯ $ ü Ñ ó þ
} ® … ý ~ ” … ³ } ÿ ´ ò ¯ ä þ … ù ’ ³ . ‰ º ¡ ³ } î ô
î ÷ Ø Þ ò ½ ÷ ñ ?
ü â ² ö ´ ‘ › ³ … ý ~ ” ´ ò þ à ú î ý ~ õ ® ö Ð ½ Þ
ä ³ Ø ’ ~ ² } ¸ “ ¡ ~ Œ © ÷ } ø ¯ ¼ ¯ ö { õ ö Ü “ ® ü å ³
… ³ } ü ð î ù ð ò ý ¹ “ à ú … ú î ô … å ÷ ü ó ¯ > î ~ ® ²
© ÷ … þ ò † ÷ ® û } ¸ “ < ® ¸ “ à ð ¸ Ñ þ © ÷ ® ² }
à ³ ® û } ñ à ú î ý ~ õ ® ö Ð ½ Þ © ÷ ® { ¼ ’ þ … ³ Ü ³ } ²
à ó ð $ ò ÷ ¼ ’ ô … ³ } ÿ Ð ½ Þ ö ² ´ ü ¯ õ … ú ø ï ú ¥ ’ þ
… ú Ø ³ ´ ò ¯ ” ö ® ö ¸ “ ® } ¼ ’ ô } ö … ³ } ÿ ò ÷ ¼ ’ ô . . . .
> ‘ ÷ … ~ î ó þ } î ~ $ î ô } ´ © ÷ ® ñ ® ö ² ñ . . . . <
¼ ù ³ ´ } ® ø ï ’ þ
{ ¼ Š µ © ~ ò ú } ñ ¼ ë ÷ × } ¸ “ ö ² ò å ~ ² ò æ . ø ³ ä ÷ ¼ ú } ¿ ² } ¡ ý µ ÿ ¡ ý ¯ û } ñ
ø ï ~ ò É ÷ ² à ú ø ï ý ½ ú ® ö ¸ “ ® } ¼ ’ ð ö ‘ ÷ Ô ³ î þ ´ ® ÿ . } î ~ ¸ á ÷ ” } î ³ ö ´ ”
ò ½ ~ ò ú Ð ~ ® ” ‘ ÷ … ú } ü ô Ø Å ~ ÿ ² ò å ~ ² ò æ } ¸ “ . . .
¸ † µ ÿ ø ~ ² } ® ² ¸ ý ó â Ì ³ Ø ½ ÷ ü þ î þ ² ü µ ñ ö ¸ ý ó â î þ ¼ ÷ ® ² ò å ý ô
à ï ~ õ $ ‘ ³ … ¢ ú ò Ý ë þ ø ~ ² ö ÿ ² ü ¦ ~ õ ø ~ ÿ ¸ † µ ö … ó Ù ¾ ² Ü Â à ó ~ õ ¼ ¹ ’ ú
î þ   ¼ ÷ ® ö Ì ³ Ø ½ ÷ ü þ à ÷ ¡ á ï ~ õ î þ   ¼ ÷ ® ² ò å ý ô à ï ~ õ . ® ¸ ’ ð ² } à ú ‘ á ~ õ
î þ   ® ø ð $ Ü É ³ û   ø ~ ÿ { ˆ ² ö ÿ À ÷ ² ‘ ð î þ   ò ½ ý ó ¯ ö © ó á þ { ˆ î þ   ® ö ® ² ö ÿ
ä ÷ ò ú } ñ . . .
¥ ~ è ‘ ³ … ¢ ú ò Ý ë þ   ø ~ ² } ¼ á ì î þ   ® ø ð ö ® ² … ½ Ý ~ ˆ î þ   ¡ ý ó ð . . . Ô ± } ø ð
à ú ¥ ~ Ä ³ } ¸ “ ö © ~ ò ú { î ¯ ò “ ² } à ð ® } ² ® . ® } ò ú ® } ò ú } ¸ ’ á ~ õ ø ~ ² } î þ   ¼ ÷ ü ð
ö î þ  ä ± } ² ñ ² ö ÿ { … ¢ á ~ õ . { … ¢ á ~ õ ‰ ³ ¼ ¯ û } ´ ¼ ý ½ ú ø ~ ÿ ² ò å ~ ² ò æ $ } ü ó › ~
î þ   ¼ ÷ ® … ù ½ “ î ô . . .
² } ® ü ÷ ² ö ¼ ô } ¸ “ ö ê ¦ Í ú … ú ê ¦ Í ú î ÷ ¸ ý Ý þ ‰ ª ¾ î þ  à ó ¯ . … ~ } ü ô ‘ ³ } ò ú
> ‘ ÷ … ~ î ó þ } î ~ î ô } ´ © ÷ ® ñ ® ö ² ñ < î ½ á ì ® } ² ñ . ® ê ð î þ ä ý ³ ® ö Ô Á ú ® } ²
î þ   ¼ ÷ ñ . } ü ó á ú ‘ ÷ … ~ î ó þ ö î ô } ´ © ÷ ® ñ ® ö ² î þ   ¼ ÷ ñ ¸ ³ ä ý › ú { ö ² } ¸ “ . . .
ò ï þ   ¼ ÷ ® ® ê “ ò å ý ³ ® . } ü ô ® ö ² ¼ ¯ õ ‘ ³ ¸ ó ~ ã } ¸ “ . . .
¥ ~ è î ý µ î ~ õ ² } © ë ÷ ” î þ  à ó ð $ … ½ Ý ~ ˆ ø ~ ÿ À ÷ ² ‘ þ ² ò æ ² } à ú î þ   ¡ ý ó ð
} ´ ü ~ ® { ö ² ÿ Ü ý ~ Ø ú à œ ö à ÷ ê ú   } ” © ó ¯ û } ñ î þ  ä ý ³ ® . } ´ } ü ó á ú Ô ± } © ÷ ² ® õ … ~ } ü ô
ø ï ú ® ò æ ö Ø ó æ ² } ® ö ¸ “ ò ¯ } ² ÿ ê › ð î þ  ä ý ³ ® . ® ò æ   ö Ø ó å þ à ú … ³ } ÿ î ô
© ÷ ® Ð ½ Þ } ¸ “ . . . ê ý ÷ } õ ø ~ ü ï ~ õ ² } à ó ~ ² ø ð î þ  ä ± } ² ñ . } ü ô ü Ñ ó þ { ¼ ’ þ ö } ´
Ø ³ ü ~ ® ø ~ ÿ À † § î ’ ~ ¸ Ù ð . ø µ } ² … ~ ² š ~ ÿ Ì ³ Û   ø ~ ² } Ð ÷ Ç î þ  à ó ð ‘ ~ … Ù ù ï þ
‰ ³ ¡ ï ð ¸ Ù ý ¯ ¸ Ù ý ¯ } ¸ “ ö Ü ù ³ ò ý ¹ ’ ð . î ý ~ õ } ü ô ø ï ú ¼ ë ÷ Ô þ } ü ô ‘ ë Ù ô
à ÷ Ø ’ þ ø ð ® ¸ “ … ³ ® } ² ò ý ¹ “ $ î þ  ä ± } ² ñ ‘ ~ ø ³ ö Ü “ ® ö ¸ “ ® } ² ® ´ ò æ … µ ò ¯ .
à ~ ² ø ~ ÿ î ù ð ‘ ³ ÿ } ´ ¥ ³ Û ´ ® õ … ~ ® ö ¸ ’ ~ õ … ¢ å ý ð ® } ² ñ . . .
¥ ~ è Ø Ý Ê î ó ’ Í ³ ‘ ÷ ø ¹ ’ ð . ‰ ó › ³ û ² } … ~ ´ î þ  à ó ð ‘ ~ Ü ¯ ñ ø ~ ü “ ² } … ½ ï ³ ñ .
‘ ~ à ï ³ } ´ ‰ ó › ³ û © ð î þ   ¼ ÷ ñ . ø ï ~ õ à ~ ² ÿ à ú ® ü ÷ } ò ú   } ” î þ  à ó ¯ . } î ~ } î ½ ‡
{ © ³ ü ô … ~ ² } ¸ “ … ~ ö ² à ô . . .
ò ý ð ¸ ~ Ð ’ þ } ´ ö Ü “ ² ¸ ý ¯ ò “ ä ± ¼ ’ ú $ ê Ñ ó “ … ú } ü ô ‘ ³ } Ø ý â ‰ ó œ ¼ ó † ú
¼ ‡   ø ~ à ú ö í à ô î ô ö ‘ ÷ ò ý ¹ “ . } š ~ ß ² } © ~ î ÷ ¿ î þ  à ó ð ö î þ  { ü ð ‘ ÷ ÿ } ‘ ~ ß
ö ² ö ÿ à ~ ò ~ ‰ ú î ª Á ÷ Ã ‘ ÷ ö ê ÷ î þ   ¼ ÷ ñ ö ä ì ø ~ ÿ Ü ~ ê þ ² } î þ   ¼ ï ~ ² ñ . Ø á ³ ø ð
î þ  à ó ð } ´ ø ï ý ô Ø á ³ ø ~ ÿ { ´ } ² ® ø ó ¯ û Ô ð } ò å ý µ . ø ï ~ õ ø ~ ü þ à ú î þ ä ÷ ü þ
² ü ½ ú ® ² ² Ø ’ ~ ² ø ~ ÿ à ÷ ® à ~ ò ú   } ñ ® } ² ® . ¡ ³ } × ¡ ½ ï â   ´ õ ‘ ë Ù ô î ` ì { ¶ ü ³ © É ³
¡ ½ ï ð ² } î þ ´ ò ¯ . ¥ ÷ À ë ú ¼ ó ý ¯ õ ø ý £ ‰ ý ~ î þ ² } ø ð ò ¯ } ² ñ . … ~ … þ î ý ë þ
® à ï ú î ó ½ þ ‘ ë Ù ô ² } Ø ½ ~ ² î þ ® ø ð ö À ¯ } ü “ î ý ~ õ © ~ ò ú ‰ ª ¾
î þ ¼ ÷ ® . . . > ¸ é ñ $ } î ½ ‡ ® ü ³ î þ ² ¸ ð © ý ë þ ® ü ³ . ¼ ï ~ ¼ ~ î ’ ÷ … ª ÷ ² $
© ÷ } ¸ ’ þ … ³ ö © ÷ ò ú î ~ î ~ ò “ $ } ü ó Ý ¯ ² ø ð © ÷ ® ‘ ÷ ‘ ÷ ÿ } ö õ { ¼ Š µ © ÷ ò ú ¥ † º ò á ô
® ü ÷ ö ò ú . . . < ò ï þ   ® } ò ð î ô ü « à ³ ® ñ ü ~ … ~ ® } ´ è ÿ ‰ ó › ³ û ´ ö ² î þ   ´ ò ¯ ö … ³ ‘ ó ð
î þ ò ½ ý ó ¯ . . . ® ¸ ’ ð ² } à ú ® ² } ´ î þ à ó ð à ë ý ¯ … ³ ß … ~ è ÿ ¸ ³ ñ ² } © ~ î ÷ ¿
à ³ ® û } ñ . © ÷ ® ñ ² } ® ² ‘ ~ ² ü á þ ‰ ó ù ~ õ î þ  à ó ð . … ÷ ÿ Ô ± } à ú ® ² © ~ ò ú ‰ ý ¢ ý ¯ û
® ê ð ² } … ú ø ð î þ ´ ò ¯ . . . ø ó ÷ ´ ø ð } ´ ² } ® ü ÷ ø ï ~ õ ò ÷ } ÿ Ü ¯ ü ï þ ä ÷ ¼ ð ² }
î þ   ò ÷ } ´ ® > ‘ ÷ … ~ î ó þ } î ~ î ô } ´ © ÷ ® ñ ® ö ² ñ . . . <
هچیرد
49
.leiI g «ilLç¡ _¡I_¡ y _a_l¡ gle »]Iy u¡_l¡ glçiI_¡I æ¡la ga§â «¡ www.iranian.be


=¸- `

,'=- J;' ,'- ~~=-
,'=- Q--;' ,'- Q--~=-
,'=- '---' ,'- ~~=-
,'=- _;,~ ,'- ,'-'
,'=- Q'-- ,'- -'~;¡ - ª-'=
,'=- ,-= 'ی _-- ,'- µ,;,-¡
,'=- J;-~- 'ی Q--, ,'- ~ﺱ,¡,ﺱ
,'=- ~·=',- ,'- ~~-,'-
,'=- _'=~ ,'- ,--- - J-,-~
=- ,' ;·= ,'- -,-
,'=- ~--'- ,'- ;'=-',ﺱ
,'=- ~-=ﺥ ,'- Q',-=ﺱ
,'=- _-~ ,'- Q,'ﺱ - _-~'
,'=- ,-'= ,'- '--
,'=- ---'~- ,'- Q-~ی,×- - '~'-ﺕ
,'=- Jﺥ'- ,'- Q;,- 'ی ;ﺕ
,'=- ;-)-- ,'- -;-'-
,'=- ;'-)-' ,'- µ-;-'-
,'=- _>=' ,'- _-'-'
,'=- ,~'= ,'- --'-'
,'=- J='ﺱ '- , ,'-- 'ی -,'--
,'=- ~ی,- ,'- '-~''-
,'=- _-ی,- ,'- _ی'-~''-
,'=- J~- ,'- ;~ ; ~~~
,'=- -)- ,'- Q'--¡
,'=- --- ,'- Q~=
,'=- -'--' ,'- '- Q~=
,'=- J';-ﺱ ,'- Qﺱ,¡
,'=- ~-,ﺱ ,'- µ-,-
,'=- ~ی')--- ,'- Q',×--
,'=- -'--' ,'- _-'ﺱ, µ,'ی
,'=- --- ,'- µ,'ی
,'=- --' ,--' ,'- Q'ﺱ, µ,'ی
,'=- ;,'- ,'- ,'¡~-, - _-',
,'=- J-'-- ,'- ;,-;,
,'=- µ;'~- ,'- ,-',-
,'=- ~=-~- ,'- ,,--' 'ی --¡
,'=- Q-=- ,'- Q-=-'
,'=- J-- ,'- -,ﺥ
,'=- -,=-- ,'- ,'--' ;~¡
,'=- Q-= ,'- Q'--,
,'=- Q;-=- ,'- _-'--,
,'=- ~---;- ,'- _-'--'-
,'=- _-;- '- , ~'--'-
,'=- ;-=- ,'- -,-ﺱ
,'=- _--, ,'- ~ﺱ;-
,'=- ª--- ,'- -,';
,'=- ~'--- ,'- '- -,';
,'=- ~'=--' ,'- Q-ی,-
,'=- ~-'--ﺱ' ,'- µ,'-ی'¡
,'=- ,--ﺕ ,'- µ,;'-'ی - -,~;-
,'=- ~ی,- ,'- ~ی-,-
,'=- Q-- ,'- Q'--
,'=- -;-~ ,'- ,'--
,'=- ,',- ,'- Q'--¡
,'=- ---ﺕ,-- ,'- ---;,--
,'=- J;ﺱ, ,'- --'-ﺱ,-
,'=- ~';= ,'- _ﺱ'¡
,'=- _,'ﺱ ,'- -,-
,'=- J;-- J-'- ,'- _---,ی-¡
,'=- ç,- ,'- '-)¡
,'=- J;= ,'- ',',-
,'=- Jی;= ,'- ,',-
,'=- _'-ﺕ,' ,'- µ----
,'=- çی,- ,'- Q)¡
,'=- _--- ,'- -;-
,'=- çی,- ,'- ,'---
,'=- _~ی,- ,'- µ,'---
- ,'= ª-'ﺥ çی,- ,'- Q'-ﺱ,'---
,'=- _;,=- ,'- _-ﺥ,
,'=- _,= ,'- ;ﺥ,
,'=- ª--~ ,'- ~-ﺱ'
,'=- --ی- ª--~ ,'- --ی- ~-ﺱ'
,'=- ;;-~- ,'- --ی- ~-ﺱ'
,'=- -V;' ,'- Q'--,,-
,'=- J-- ,'- -'-
,'=- J-'- ,'- ,-~--'- - ,--'-
,'=- ;-= ,'- ;-ﺱ - -'---
,'=- ;-'= ,'- ,×--ﺱ - - ,--'--
,'=- -,=ﺕ ,'- Q--=
,'=- _~>ﺥ ,'- _ی'-,
,'=- ç>ﺥ ,'- '-,
,'=- µ;ﺥ' ,'- ,-',-
,'=- -'-,',- ,'- ª-'- Q'--¡
,'=- ~,-- ,'- ;,-- - Q';ﺕ
,'=- Q-,- J'ﺱ,' ,'- Q-'-ﺱ,-
,'=- ,',- ,'- ,ی,-
,'=- ª--;ی ,'- ª-',;,
,'=- ---- ,'- ----;ﺱ
,'=- ;ﺱ' ,'- ;'-
,'=- Q',)= ,'- Q',)ﺕ
,'=- _'=' ,'- _'ﺕ'
,'=- ,',= ,'- ,',ﺕ ) ;,',ﺕ ---'-- (
,'=- ª~='- ,'- _¡ﺱ;,
,'=- _·ﺱ ,'- Q~;-
,'=- -'=ﺕ' ,'- _×-~---
,'=- Q',-- ,'- _-'-'-'
,'=- Q'-ﺱ,-- ,'- Q'-ﺱ,;-
,'=- ,-- ,'- ,;-
,'=- -,--- ,'- -'×-','
,'=- ;;=,- ,'- Q';,-'~
,'=- ª-;=,- ,'- ,-'~ Q';
هچیرد
50
هب درف يبصع و يناور ، يمسج ندش هتسباو و نتفرگوخ ينعي دايتعا
دايتعا .تسا لكشمرايسب اي ونكممان نآ زا رارفاي كرت هكردخمداوم
.دوش يماهنآهبيگتسباوبجومهكردخمداومرركمواجبانفرصمينعي
تلكشم ينويفا داوم فرصم كرت ،تسا يناور و يندب يگتسباو نيا
رتكد هلاقم زا ( ت��شاد دهاوخ يپ رد ار يناور و يندب ياه تيمورحم و
هك يداوم اي لماوع هب يگتسباو زا تسترابع دايتعا .) رخف نيسح ديس
داتعم هاگديد زا نيعم نامرد و صخشم فيك و مك اب اهنآ فرصم راركت
يراميب كي دايتعا .) ين��سح دمحا رتكد هلاقم زا ( .ديامن يم يرورض
ندبنيبيجيردتلاعفناولعفرثاربهكتسايداصتقا،يعامتجا،يناور
لاوحا و عاضوا و طيارش هلسلس كي ريثأت تحت يئايميش داوم و ناسنا
قيقحت زا ( .ديآ يمدوجوهب يتن��سويعامتجا ،يداصتقا ،يناورصاخ
تسا ترابعدايتعا يژولوكامرافرظن زا ) ملسلا خيشهبابررتكدمناخ
ندب رد وراد يدامتم لامعتسا هجيتن رد هك يبا��ستكا تمواقم تلاح زا
ندش هتساك بجوم وراد رركم لامعتسا هك يم��سق هب دوش يم لصاح
يمس ريداقم دناوت يم صخ��ش يتدم زا سپ و ددرگ يم يجيردت تارثا
دسرن ندب هب ورادهكيتروصردودنكلمحتيتحاران نودب ندب رداروراد
.دنك يم زورب تيمورحم موردنس هب موسوم يناور و يم��سج تللتخا
هئارا دايتعا يارب ار ريز فيرعت تشادهب يناهج نامزاس 1950 لاس رد
موادماي يا هرودفرصمرثا ردهكت��سا يتلاحيئوراددايتعا :د��نداد
رضم هعماج اي ناسنا يارب هك ) يعونصم اي يعيبط ( يئايميش هدام كي
؛دایتعا
گرم
زا
نورد
هچیرد
51
رارق هب نآ ياه يگژيو و ددرگ يم داجيا دشاب
هدافتسا هب يرابجا زاين اي قايتشا -1:تسا ريز
يارب يرابجا يراتفر روهظ و هدا��م نآ موادم
ندوزفاهب ليامت-2.هليسورههب نآندركاديپ
ند��ش اديپ -3 .نامز رورم هب فرصم رادقم هب
هدافتسا رثارب يناور و يمسج ياه يگت��سباو
اي موادم هدافت��سا يارب هتيمك نيا.هدام نآ زا
هعماج و درف يارب هك يئايمي��ش داوم يا هرود
نآ طسوت هد��ش داجيا تلاح زين و هدوبن رضم
تداع هژاو دشاب هت��شادن ار لاب تايصوصخ
نامز رورم هب ي��لو .تفرگ رظن رد ار ي��ئوراد
يارب ً اصوصخ ف��يراعت هك ديدرگ صخ��شم
ليلد نيمه هب و دنت��سه اسران يئوراد تداع
هتيمكطسوت فيراعت يدليم1957لا��سرد
هبًاددجمتشادهب يناهجنامزاسناسانشراك
يناوريگتسباوهكديدرگحيحصت تروصنيا
تداعار”تيمورحمهديدپنودب“ورادكيهب
هديدپ اب هارمه“ يمسج و يناور يگت��سباو و
فيراعت اما .دنا هديمان دا��يتعا ار ”تيمورحم
ليبق زا يئاهوراد فر��صم عور��ش اب زين قوف
نوچ .دندش اسران اه نيماتفمآ و يد . سا . لا
شيازفابجوميهورگيارب نيماتفمآفرصم
يهورگ يارب و تشگ يم هنازور ياه تيلاعف
رد تهج نيمه هب درك يم داجيا نو��نج هلمح
يگتسباو حلطصا روبزم هتيمك 1964 لا��س
رهيارب Drug Dependenceاريئوراد
للدت��سا نينچ و درك باختنا قوف تلاح ود
هب تب��سن ت��سا نكمم راميب كي هك دو��من
رد ،دنك اديپ ي��ناور يگت��سباو صاخ يوراد
،وراد نيمه ه��ب تب��سن رگيد راميب هك يلاح
زين ينامسجظاحل زا يناوريگتسباورب هولع
ار يئوراد يگتسباو روبزم هتيمك .دوش هتسباو
روطهب ورادكي رركملامعتسا زا يشان يتلاح
نآ تايصوصخ هك ،دناد يم موادم اي يا هرود
ميههب وتسا ريغتمهدافتسا درومهدامهب هتسب
ثحب دروميئايميشمان هكتساهدشركذليلد
.ددرگ ديق ”يئوراد يگتسباو“ ترابع ولج رد
هژاو ام رو��شك رد هكنيا هب هجوت اب لاح ره هب
دشاب يم مومع كرد لباق تهج همه زا دايتعا
هدافتسا رت��شيب دايتعا هملك زا تيا��س نيا رد
اب هطبار رد قوف فيراعت هب هجوت اب .تسا هدش
دنكيرشرگيدكيابهلوقمدنچردً اصخشمدايتعا
-2.دراد دوجو ديدش يگتسباو -1:هكنيا نآ و
نيا عطق-3.تسا يناورويمسجيگت��سباو
.دراد هارمه هب ار يتلكشم يگتسباو
« و » تدا���ع « دايتعا و تدا��ع توا��فت
رد هكدنتسه يناونع و حلطصا ود » داي��تعا
رظن ردمهلداعموهباشمطلغهب يمومعراكفا
و يلك فلتخا هك�يتروص رد دنوش يم هتفرگ
. دنراد مه اب يساسا
قباطت زا ت��سترابع ل��صا رد » تدا��ع «
ديدج ط�يارش اي تس�يز طيحم اب هدنز دوجوم
دوجو فلتخم عاونا نا��سنا رد هك هقباس يب و
حرط » تدا��ع يامعم « با��تك رد و هت��شاد
نآ يدنب مي��سقت و فيرعت دروم رد يد���يدج
يلصا هورگ راهچ ر��ب » تداع « و هت��شگ هئرا
تداع « - لوا : دنا هد��ش ميسقت ريز حر��شب
يونعمويحورقباطت زا تسترابعهك»يحور
ديدج ياه هديدپ هيلك و تاعوضوم و لئاسم اب
شيپ زا يتداع و سنا اهنآ اب هك�يا هقباس يب و
نيب زا اهنآ داحيو���نعمراثآ ات هت��شادن دوجو
يمهم شوخان ا��ي شوخ ربخ ليبق زا ؛ دور��ب
و هدومن ر�ثأتم تد��شب ار ناس�نا ادتبا رد هك
ربخ تارثا دننام ، دهد�يم رارق دوخ ريثأت تحت
ربخ اي هقلع دروم ناكيدزن و ردام اي ردپ توف
ربخ اي و هاگ��شناد يدورو روكنك رد تيقفوم
هر�يغ و ي��شك هعرق رد يگرزب هز�ياج تباصا
ناسنا ( دو��ش�يم هنهك ربخ هك نامز رورم هب .
تارثا ) هدرك تداع نآ هب نتفرگ سنا نم�ض
. دوريم نيب زا نآ يناور
تداع زا تسترابع » يوضع تداع « - مود
مظنمتيلاعفوراكب ندب ء اضعا زا يوضعنداد
ملع يور زا ً لبق هك ينيعم يداراريغ موادم و
تروص ناسنا هدارا و روع�ش تلاخد و يهاگآ و
يفاك راركت و ن��يرمت زا سپ ي��لو هتفرگيم
هاگآان و يدارا ريغ و يدوخبدوخ روطب دناوتيم
نات��شگنا نداد تداع دننام ، دريگ ماجنا زين
اهتسد نداد تداع اي پيات ني��شام فورح هب
يراوس هخرچود دننام ينيعم ياهراكب اهاپ و
« - مو��س . عيانص و اهرنه هب اي ي��گد�ننار و
يوضع تداع زا ت��سترابع » يزيرغ تداع
هتخومآان و يرطف يا�ضتقا هب هك يصخ��شم
ينيعم جوسن و اهلول�سو ءاضعا رد تايح ودب زا
هدربمانتداعتايصوص�خنامهوهدمآدوجوب
اه ه�يلك و بلق راك دننام ت��ساراد ار قوف ود
جو��س�ن و ءاض�عا ينورد ياهتيلاعف و اه ه�ير و
و يدارا ريغ روطب هك ندب يلخاد ياهلول��س و
. دريگيم ماجنا مظنم
زا ت��سترابع » يتايح تدا�ع « - مرا��هچ
) يكيژولويب قباطت (هدنزدوجو�مندب قباط�ت
رظن زا صوصخب يگدنزطيحمديدجطيارشاب
اب ندب قباط�ت دننام يياميشو يكيزيف لماوع
ياه ميژر اب اي ) يكيزيف لماع ( امر��س و امرگ
) يئايم�ي��ش لماع ( فلتخم يئوراد و يئاذغ
يكيز�يف لماع ( فلتخم ياهاوه و بآ اب ا�ي
تدمب وراد لامعت��سا رد . ) مأوت يئايمي��ش و
فلتخميئايم�ي��شتابيكرت عون ر��هو( زارد
يكيژولو�يب قباطت يعون ) ندب لمحت دح رد
لامعت��سا عطق تروص رد هك ديآ يم دو��جوب
صوصخب و نيعم يئايمي��ش هدام ا��ي وراد نآ
نك�سم ياهوراد ينلوط لامعت��سا دننام (
و يكيزيف تللتخا تسنكمم ) روآ باوخ اي
يكيژولويز�يفتللتخا نآ لابندب ويئايميش
لباقريغ ي��هاگ و سو��سحم يك�يژولويب و
رثا رد ندب اريز ديآ دوجوب صخ��ش رد لمحت
طوبرم ط�يار��ش اب قباطت و وراد نآ هب تداع
يتقوم يزاجم لاد��تعا كي هب نآ فر��صمب
مه رب ندب لاد��تعا ، نآ فذح اب هك هد�ي��سر
رارقيصاخراشفتحت ً اتقومصخشودروخيم
تداع وراد نآ هب ً اميقت��سم ندب اريز دريگيم
هچیرد
52
درومردرما ن�يا ه��كت��سا هتفرگوخوهدرك
تاداععاونا مامت زا وتخسرا�يسب ردخمداوم
) يكيژولو�يب قباطت ( ي��تايحاي يكيژولو�يب
. تسا رت لمحت لباقريغ و رتكاندرد
اب ندب ق��باطت زا ت��سترابع » دا���يتعا «
يمزلريغ يجراخ يئايمي��ش هدام اي وراد ره
يتايح تاداع عاونا زا يكي هك ينلوط تدمب
. ددرگيم بو��سحم يك�يژولويب تادا��ع ا��ي
هب رجنم ردخم داوم ينلوط و موادم لامعتسا
رديتا�يحتاداععاونا ن�يرت تخ��سداج�يا
»ردخمداومهب دا�يتعا «نامههكدوشيمندب
ً امومع » تدا�ع « رييغت اي كا�ير�ت . دشاب�يم
وهدوب تخسضراوعنود�ب ورتعيرسورتلهس
وربور گرزب تلكش�م اب دايتعا كرت دننام هب
رب هولع » دا��يت�عا « هكيلاح رد ، ددر��گيمن
را�يسب يلامتاراس�خويناجنيگنستامطل
ياهيرام�يب عاو���نا هب ند�ب ندر��ك هدامآ و
و كر�ت رظن زا ، نو��گانوگ يحور و يم��سج
تامحز اب يهاگ و گرزب تلك��شم اب يئاهر
يرتشيب تاميل�مان و اه ي�تخس و تاقشم و
هك مينك شومارف ديابن هتبلا يلو تسا هارمه
نوچ و » ت��سين نكمم ريغ داي��تعا كرت «
تداع « اب ًارثكا يفرط زا » داي��تعا « ناونع
دناوتيمن دراوم ما��مت رد و هدوب هابت��شا لباق »
ينلوط لامعت��سا رد رما ت�يعقاو اب قباطم
د�يامن قباطتوقدص، داوموفلتخمياهوراد
لفاحمفرطزاريخاياهلاسردهكتسورنيازا
هديدرگباختنايرگيدفيراعتيكشزپويملع
تشادهب نامزا��س ف�يراعت همعه زا شيب هك
لباق زين و رت نئمطم و رت عماج و رتلماك يناهج
اهوراد موادم لامعتسا تاهج مامت رد هدافتسا
ناونعباختنا نآ وهدوب ) هريغوردخمزا معا (
.تسا » وراد هب يگتسباو «
Substance(داو��م ه��ب يگت��سباو
ل��فاحم رد هزور��ما )dependence
هدرب مان يگتسباوزا دايتعا ياجهب يهاگشناد
يراميب نيا مدرم نايم هك دنچ ره ،دو��ش يم
”داتعم“ ناونع هب راميب دو��خ و ”دايتعا“ هب
عمج نيرخآ سا��سا رب .تسا هد��ش هتخانش
تفرگماجنا داتشهههدردهكيملعياهيدنب
رد هك تسا ينيلاب ناگناشن كي ”يگتسباو“
،يراتفر تلاح رد يمئلع داو��م فرصم يپ
هدننك فرصم در��ف يكيژولويزيف و يتخان��ش
و تسا يمك يگتسباو نازيم ددرگ يم رهاظ
.دشاب هتشاددوجودناوت يميفلتخمتاجردهب
،داومفرصمبقاعتماهراتفرابيگتسباوتدش
مغريلعداومهب هتسباوراميب .دوشيمهديجنس
،داوم فرصم زا يشان ددعتم تلكشم هبرجت
يرابجا روطهب وتسين نآ فرصمعطقهب رداق
.دهد يم همادا نآ فرصم هب هنوگ ساوسو و

دايتعا دايتعا هدننکدعتسمزاسهنيمزلماوع
و يتخانشناور ،يتخان��ش تسيز يراميب كي
يژولويتا رد يددعتم لماوع ت��سا يعامتجا
اب لماعت ردهكدنتسهرثومدايتعا وفرصمءوس
دايتعا سپس و فرصم عورش هب رجنم رگيدكي
و درف طيحم ،در��ف رب رثوم لماوع .دنو��ش يم
هك دنت��سه يا هتفاب مهرد لماوع و للع هيلك
و للع هيلك كرد .دنراذگ يم ريثات رگيدكي رب
هچیرد
53
دنور ات دو��ش يم بجوم يا هنيمز لماوع
يريگيپ و نامرد ،ييا��سانش ،يريگ��شيپ
،نياربانب.دوش يزير حرط دنمفده روط هب
هدننك دعتسم زاس هنيمز لماوع اب ييان��شآ
-1:درادترورضتهجودزا نآ ل��باقمرد
و دايتعا رطخ ضر��عم رد دارفا ييا��سانش
-2؛نانآ يارب مزل هناريگ��شيپ ياهمادقا
،يتامدخ ياهمادقا و نا��مرد عون باختنا
.ناداتعم يارب مزل يا هرواشم و يتيامح
زيمآ هرطاخم لماوع زيمآ هرطاخم لماوع
لماوع،يدرفلماوعلما��شداومفرصم
يعامتجا لماوع و ي��طيحم و يدرف نيب
يناوجونهرود يدرفزيمآهرطاخملماوع.تسا
تافص :يتيصخش تافص يثرا دادعت��سا
سفن هب دامتعا يرگشاخرپ يعامتجا دض
يساسا يگدرسفا :يناور ياهللتخا نيياپ
ياهتيعقوم داو��م هب تبثم شرگن ي��بوف
يتسرپرس يب ليصحت كرت :زيمآ هرطاخم
ره حر��ش هب اجنيا رد درف رب داوم تبثم ر��يثات
يناوجون هرود:ميزادرپ يم قوف لماوع زا كي
عورش رظن زا يگدنز نارود نيرت زيمآ هرطاخم
يناوجون .تسا يناوجون هرود داوم فرصم هب
بسك و يلا��سگرزب هب يكدوك زا لاقتنا هرود
،هرود نيا رد .ت��سا يعامتجا و يدرف تيوه
يمجوا هب نيدلاواب تفلاخموللقتسا هب ليم
دوخ تيدرف و غولب تابثا يارب ناوجون و دسر
يعس و درب يم لاوس ريز ار هداوناخ ياهشزرا
.دراد دوخ ديدج ياه��شزرا ليلحت و داجيا رد
يواكجنكسحربهولع،لماوعنياهعومجم
دعتسم ار درف ،ناجيه و عونت ،كرحت هب زاين و
يفلتخمدهاوشكيتنژ .ديامن يمداومفرصم
دوجو داوم و لكلا هب دايتعا يثرا دادعت��سا زا
زا ً اتدمع يكيتنژ لماوع ميقت��سم ريثات .دراد
كيمانيدوكرافوكيتنيكوكامرافتارثاقيرط
هدامريثات هدننكنييعت هكدشاب يمندب ردداوم
زيمآ هرطاخم ل��ماوع زا يخرب .ت��سا درف رب
دنت��سه يكيتنژ لماوع ذوفن تحت زين ر��گيد
و يناور و يتيصخ��ش ياهللتخا يخرب دننام
ياهللتخازايشانيليصحتبسانماندركلمع
فلتخم لماوع يتيصخ��ش تافص .يريگداي
نيا زا .دنراد طابترا داوم فرصم اب يتيصخش
هدننك ينيب شيپ رتشيب تافص زا يخرب ،نايم
ار يدرف يلك روط هب و دنت��سه دايتعا لامتحا
ياهراتخاس اي اه��شزرا اب هك دننك يم ريوصت
بهذم و ه��سردم ،هداوناخ د��ننام يعامتجا
زارباايلرتنك،قابطناهدهعزاايودرادنيدنويپ
مشخ،هانگساسحا لثميكاندردياهساسحا
:زا دنترابع تافص نيا .ديآ يمن رب بارطضا و
تمواقم ،جيار و يتنس ياهشزرا شريذپ مدع
سا��سحا ،ديد��ش زاين ،تردق عبانم لباقم رد
سفن هب دامتعا ،دوخ يگدنز رب لر��تنك نادقف
ياهداهن��شيپ ربارب رد تراهم نادقف ،نيياپ
و يعامتجا ياهتراهم نادقف ،نارگيد فلخ
ً لومعم،داومفرصمنيلوا هكاجنآ زا .يقابطنا
ردق ره دوش يم عورش يعامتجا ياهطيحم زا
يطابترا تراهم و ير��يگ ميمصت تردق درف
لباقم رد دناوت يم رتهب ،دشاب هتشاد يرتشيب
ياهللتخا .دنك تمواقم نلا��سمه را��شف
دايتعا اب هارمه ،دراوم دصرد 70 دودح رديناور
.دراد دوجو زين يك��شزپناور رگيد ياهللتخا
يگدرسفا :زا دنترابع اهصيخ��شت نيرت عياش
،يعامتجا دض تيصخ��ش للتخا ،ي��ساسا
-ي��ساوسو للتخا ،يميات سيد ،يبوف
.ينرفوزيكسا،اينام،كيناپللتخا،يربج
اهشرگن هك يدارفا داوم هب تبثم شرگن
ردخمداومهب يثنخاي وتبثميا��هرواب و
شيب ناشدايتعا و فرصم لامتحا ،دنراد
.دنراد يفنم ياهشرگن هك تسا يناسك زا
:زا دنترابع ً لومعم تبثم ياه��شرگن نيا
ياهدرد عفر ،صخ��شت و يگرزب ب��سك
،يناور شمارآ بسك ،يگتسخ و يمسج
.دايتعا هب لتبا نودب داوم فرصم يياناوت
زا يضعب يدرف زيمآ هرطاخم ياهتيعقوم
يطيارشاي اهتيعقومردناناوجوناناوجون
فرصم رطخ ضرعم رد ار نانآ هك د��نراد رارق
اهتيعقوم نيا ن��يرتمهم .دهد يم رار��ق داوم
نتفرگ رارق تنو��شخ ضرعم رد :زا د��نترابع
،ليصحت كرت ،يناوجون و ي��كدوك نارود رد
،هناخ زا رار��ف ،ينامناخ يب اي يت��سرپرس يب
ياهدرد اي اهيراميب هب لتبا ،يمسج تيلولعم
اي ناكيدزن ندادتسد زا دنناميثداوح .نمزم
رجنم تسا نكمم زين يناهگان يعيبط يايلب
تلاح نيا رد .دنوش يناور داح ياه��شنكاو هب
زا نآ اب قابطنا و جنر و درد ش��هاك يارب درف
نيادرف رب داو��م ريثات .دنك يم هدافت��سا داوم
لقادح هدام هك دوش يم لمع دراو يتقو ريغتم
كي ريثات يگنوگچ .دشاب هدش فرصم راب كي
و يفرصم هدام يتاذ صاوخ عبات ،درف رب هدام
هدننك فرصم درف تيعقوم و درف اب نآ ل��ماعت
نازيمهب ،هدننكفرصمدرفرب داومريثات .تسا
.دراد يگتسب وا تاصخ��شم هب ،يهجوت لباق
،درفيمسجطيارش:زا دنترابعتاصخشمنيا
داوم ريثات يلبق تايبرجت ،داو��م زا درف راظتنا
.دنا هد��ش فرصم نامز مه هك يرگيد داوم و
تيعضو رب يتوافتم ياهريثات زين فلتخم داوم
نيئوره :ً لثم ،دنراد درف يناور و كيژولويزيف
و شمارآ لكلا ،ديد��ش يشوخرس نيئاكوك و
داجيا شمارآ و يرايشه يرصتخم نيتوكين
و يدرف نيب ز��يمآ هرطاخم لماوع.دنك ي��م
هچیرد
54
تلفغ :هداوناخ هب طوبرم لماوع ي��طيحم
هداوناخ رد بسانمان يوگلا دوجو نادنزرف زا
:نات��سود هب طوبرم لماوع هتف��شآ هداوناخ
طوبرم لماوع داوم هدننك فرصم نات��سود
نادقف ت��يدودحمناد��قف :ه��سردمه��ب
:تنوك��س لحم هب طوبرم لماوع ت��يامح
طوبرم لماوع فلخ لامعا و تنوشخ عويش
،تيصخشدشرناكمنيلوا هداوناخهداوناخهب
هداوناخ.ت��سا درف يراتفرياهوگلا واهرواب
كمكودارفا دشروظفحلحم،هكنيا رب هولع
يارب يعبنم ،تسا يژولوتاپ و سرتسا لح هب
يهاگآ ان .دشاب يم زين للتخا و لك��ش ،شنت
نادقف،كدوكونيدلاوفيعضطابترا ،نيدلاو
هتفشآ اي جن��شتم هداوناخ ،هداوناخ رد طابضنا
عاونا هب باك��ترا لامتحا ،هتخي��سگ مه زا و
شيازفا ار داوم فرصم ءو��س دننام اهيراكهزب
فرصم ه��ك ينيدلاو ن��ينچمه .د��هد ي��م
نادنزرف دنوش يم ثعاب دنت��سه داوم هدننك
ار داوم فرصم نا��نآ راتفر زا يرادر��بوگلا اب
هشيپ يهبا��شمراتفرويقلت راجنهب راتفركي
،دراوم دصرد 60 رد ً ابيرقتنات��سود ريثات .دننك
خرناتسودفراعت لابندهب داومفرصمنيلوا
لتبم نلاسمه اب يت��سود و طابترا .دهد يم
يوق هدننكدعتسملماع،داومفرصمءو��سهب
فرصم.تسا دايتعا هب ناناوجون يلتبا يارب
دوخ راتفر دييات نتفرگ يار��ب ،داوم ناگدننك
هب راداو ار نانآ دننك يم يع��س ،نات��سود زا
هب »نلاسمه«هورگ .دنيامن دوخ اب يهارمه
و راگيس فرصم عور��ش عور��ش رد ،صوصخ
،اهيتسود زا يضعب .دنتسه رثوم رايسب شيشح
.دريگ يم لكش داوم فرصم روحم لوح ً افرص
و دندنمزاين هور��گ كي هب قلعت ه��ب ناناوجون
فرصمداومهكيياههورگهب نت��سويپ بلغا
اب درفدنويپ دنچره.تسا ناسآ رايسب ،دننكيم
،دشاب رتمك ملاس تاعامتجا و هسردم ،هداوناخ
رت��شيب اههورگ ليبق نيا اب وا دنويپ لا��متحا
هك اجنآ زا هسردم هب طوبرم لماوع .دو��ش يم
يشزومآ داهن نيرت مهم ،هداوناخ زا دعب هسردم
هنيمز ريز يياههار زا دناوت يم ،تسا يتيبرت و
:دشاب ناناوجون رد داوم فرصم زاس
تيدودحمنادقفوداومفرصمهبيهجوتيب
،ه��سردم رد فرصم عنم يد��ج تارر��قم اي
نادقف ،يطيحم و يليصحت ديدش ياهسرتسا
يفطاعياهزاين زا نلوئسموناملعمتيامح
و تلكشم زورب ماگنه هب صوصخ هب يناور و
لحمهب طوبرملماوع.نانآ فرطزا ندشدرط
ينوكسم طيحم رد يددعتم لماوع تنوك��س
داوم فرصم هب دارفا شيارگ بجوم دناوت يم
عويش،يقلخا ويبهذمياهشزرا نادقف:دوش
،بذاك لغاشم روفو ،فلخ لامعا و تنوشخ
لحم دارفا نيب يگتسبمه فعض و يگتف��شآ
.دنتسه لماوع نيا هلمج زا يني��شن هيشاح و
نيناوق نادقف يعامتجا زيمآ هرطاخم لماوع
داوم رازاب رد��خم داوم دض يدج تارر��قمو
يعامتجا را��جنه ناو��نع هب داو��م فرصم
تاناكما دوبمك نيزگياج ياهتيلاعف دوبمك
،يتعنصهعسوت ينامردويا هرواشم،يتيامح
تاصخ��شميداصتقا -يعامتجا تيمورحم
دايتعا للع زا يشخب يطيحم لماوع و يدرف
يللملا نيب ياهرازاب ار رگيد شخب و دنت��سه
رب مكاح يداصتقا -يعامتجا ل��ماوع و داوم
دنترابعلماوعنيا .دنهديمليك��شت هعماج
ديرخ،ديلوت عنميدجنيناوقنادقفنيناوق:زا
و روفو بجوم ،داوم فرصم و لمح ،شور��ف و
فرصم نازيم داوم رازاب .دو��ش يم نآ ينازرا
ره .دراد سو��كعم تب��سن نآ تميق اب ،داوم
يدارفا داد��عت ،دباي شهاك داو��م تميق هچ
.دباي يم شيازفا دننك ه��يهت ار نآ دنناوتب هك
دادعت هب داوم ندوب لوصولا له��س نينچمه
داومفرصم.ديازفا يمنآ ناگدننكفر��صم
فرصمهكيعماوجرديعامتجاراجنهناونعهب
هكلب ،دو��ش يمن يقلت شزرا دض اهنت هن داوم
ندمت ناشن اي و هعماج نن��س و بادآ زا ييزج
،تسا يياريذپ و مارتحا هلي��سو و صيخشت و
ءو��س و درادن دوجو داوم فرصم يارب يتمواقم
دوبمك .دراد يرتشيب عوي��ش دايتعا و فرصم
دوبمكيحيرفت ،ي��شزرو ،يگنهرف تا��ناكما
يعيبط ياهزاين ياضرا يار��ب مزل تاناكما
ليبقزا ناناوجوناناوجون يعامتجا وي��ناور
،ييوجارجام ،ناجيه ،يبلط عونت ،يواكجنك
ب��سك و نتفرگ رارق شريذپ و د��ييات درو��م
نانآ شيارگبجوم،نلا��سمهنيب تيقفوم
و داوم فرصم قيرط زا ننفت و تذل ب��سك هب
مدع.دوشيمملاسريغياههورگردتيوضع
،يتيامح ،يتامدخ ياهمت��سيس هب يسرتسد
اهتيعقوم،دارفا يگدنزردينامردويا هرواشم
تاهجزا ارنانآ هكديآ يمشيپ يتلك��شمو
نادقف .دهديمرارق رطخضرعمردف��لتخم
ردهكيتامدخهبيسرتسدمدعايمزلتاناكما
،يلام ،يناور رظن زا ار درف دناوتب يعقاوم نينچ
درف ،ديامن تيامح يعامتجا ،يتشادهب ،يلعش
تمواقم حط��س دوجو نودب ،هانپ يب و اهنت ار
،هعماج يتعنص هعسوت .دنك يم اهر يعامتجا
تيمورحمويلغشياهتصرفدوبمك،ترجاهم
ارعماوج،يتعنصهعسوت يعامتجا -يداصتقا
هب اهاتسورزا ترجاهموندشيرهشتمسهب
دوشيمثعاب ترجاهم.دهديمقوساهرهش
دروخرب يديدج عناوم اب ،راب نيلوا يارب ،درف ات
و يتنس ياه��شزرا ،هداوناخ زا ييادج .ديامن
و اوزنا هب ،ي��ياهنت هب يلبق يتيامح راتخا��س
نادقف ،يداو��س مك .دماجنا يم درف يديماان
لغاشم هب يسرتسد مدع ،يلغ��ش ياهتراهم
نيمات رد ت��يدودحم نآ لابند هب و ب��سانم
يارب شلت ويگدنزيساسا ويتايحياهزاين
شورف و ديرخ اي بذاك لغا��شم هب ار درف ،اقب
يگدنز اب قابطنا يار��ب اي و دنا��شك يم داوم
هدافتسا هب يگدنز ديدج هويش و هرمزور تخس
قوسداومفرصمدنناميعونصمياههويشزا
،ناراكمه و ؛نيرفآ ،ر��قوم يميحر (دهد يم
.)1376
www.dchq.ir
هچیرد
55
4 1
¼ ï ~ ² û 9 1 - } ö í © ³ ® } ®
Ü ’ ë ù ~ ÿ ò ~ î ÷ ¸ þ ® ² ‘ ³ à ý ú
à
~ è
  ü
þ

ú
ò
~ ñ
{

³
ö
¸ ÷ ò ý ~ Ô Ù ~ ² ÿ
‰ º } ´ ‘ Õ ý ý ³ Ü ~ ò ÷ õ š µ } ü þ
‘ ³ à ý ú ö ‘ Ñ ý ý ô î › ~ ´ } ” ¥ † º
} … ¯ … ³ } ÿ Ð ~ î é õ Ü ’ ì   ø ~ ÿ
ò ~ î ÷ ¸ þ $ î ý µ } õ © ÷ ® à ½ þ ø ~
® ² î ó ~ È Þ ¼ ³ Ü þ ö š ó ÷ ˆ
¼ ³ Ü þ } Ø µ } ü ¾ ü ~ Ø ’ ú ö ® ê ý ì
{ õ } ü ó ¹ “ à ú } à ó ÷ õ … ú š ~ ÿ
Ü ’ ì ò ~ î ÷ ¸ þ $ ´ ò ~ õ ö ® © ’ ³ } õ
ö } ® } ² … ú © ÷ ® à ½ þ î þ   ¼ ÷ ò ¯
® ² … ù ~ ² ¸ ~ í 1 0 0 2 ö ü ë † ³ à ý ó ~ ® © ’ ³ ÿ à ú ü â … ~ ² } ´ î ó µ í Ø ³ } ² à ³ ® û … ÷ ® … ~
¡ ~ Ü ÷ ÿ { ¼ Š µ © ~ ò ú ® ² ¥ ï ~ ñ { ‰ ~ ² ‘ ï ~ ò ½ ~ õ ® ² } ¸ ’ ~ ò † ÷ í … ú Ü ’ ì ² ¸ ý ¯ . Ü ~ ‘ ì ‰ ¯ ² } ö … ÷ ® .
} ü ô î ³ ® ‰ º } ´ } ò › ~ ñ } ü ô Ð ï ì ø ÷ ê ó ~ ã $ … ú ü á þ } ´ Ð ³ ö » ø ~ ÿ © ÷ ® ® ¸ ’ ÷ ² ® } ® ‘ ~
© ÷ õ ö { ê ÷ ® ä ý ù ~ ² } ‘ ï ý µ à ó ¯ . ö Ü ’ þ ‰ ¹ ³ } õ } ö … ú © ~ ò ú … ³ ä ½ ’ ó ¯ $ ‰ ¯ ² … ú { ò ù ~ ® ¸ ’ ÷ ²
® } ® ‘ ~ ‘ ³ ‘ ý ‡ š ¹ ¯ ² } … ¯ ø ó ¯ ö ‰ º } ´ } ü ó á ú ‘ ÷ ¸ Ê ‰ ë ý º ® ¸ ’ å ý ³ ¼ ¯ $ } ® Ð ~ à ³ ®
ö Ì ý Ù ú © ÷ ü ¾ ² } } ò › ~ ñ ® } ® û } ¸ “ . î ³ ç ö ü ë † ³ à ý ó ~ ü â Ü ’ ì ò ~ î ÷ ¸ þ } ¸ “ $ Ð ï ë þ
à ú … ú À ÷ ² ” Ø µ } ü ó ¯ û } ÿ ® ² ¼ ù ³ ø ~ ÿ ‘ ³ à ý ú ö ® ü å ³ à ½ ÷ ² ø ~ ÿ ® ² ¥ ~ í ‘ ÷ ¸ Ñ ú ® ²
¥ ~ í ² ¬ ® } ® õ } ¸ “ . ´ î ~ ò ý á ú î ù ~ š ³ ‘ ù ~ ÿ Ð ï ¯ û } ÿ … ú î ó ~ È Þ ¼ ù ³ ÿ ² ¬
î þ ® ø ¯ $ © ~ ò ÷ } ® û ø ~ ÿ î ù ~ š ³ … ~ ü ¯ { ´ } ® ü ù ~ ö ¸ † â ´ ò ¯ ä þ î ¯ ² õ ² } … ~ ¸ ó “ ® ü ³ ‰ ~ ÿ
² ö ¸ ’ ~ ü þ ‘ É † ý Þ ® ø ó ¯ . } Ø µ } ü ¾ Ø ½ ~ ² ø ~ ÿ } š ’ ï ~ Ð þ ´ ò æ © É ³ ÿ ² } ® ² ¥ ÷ ´ û
} Ø µ } ü ¾ Ü ’ ë ù ~ $ © ½ ÷ ò ’ ù ~ ÿ ® } © ì © ~ ò ÷ } ® û ö © ÷ ® à ½ þ ® ² î ý ~ õ ´ ò ~ õ ö ® © ’ ³ } õ ¼ ù ³ ÿ
ö ² ö ¸ ’ ~ ü þ … ú À ¯ } ® ² î þ { ö ² ® .
´ î ~ ò ý á ú { … ³ ö ÿ ü â ´ õ ‘ ó ù ~ à ~ è ÿ Ü ~ … ì } ò ¯ } ´ û ä ý ³ ÿ © ~ ò ÷ } ® û ® ² ü â š ~ î Ñ ú
Ø Ý ý ³ } ¸ “ $ ¥ Ù Î ‰ ~ ü å ~ û © ~ ò ÷ } ® û … ³ ¥ Ý ÷ ß } ò ¹ ~ ò þ } Ø ³ } ® ‘ Ý ¯ ñ ® } ² ® . ® ² } ü ô ä ÷ ò ú
š ÷ } î Ò ö Ü ’ þ ‘ ½ ª ý Â ® } ® û ¼ ¯ à ú ü â ´ õ ® ² © ~ ò ÷ } ® û … ~ Ð ˜ … ¯ ò ~ î þ ¼ ¯ û $ î ³ ® } õ
© ~ ò ÷ } ® û š ï Ò ¼ ¯ û ö … ú Ü ’ ì } ö ² } ÿ î þ ® ø ó ¯ ö ‘ Á ï ý ð î þ ä ý ³ ò ¯ à ú ¡ ú à ¹ þ
} ü ô ö Ì ý Ù ú ² } Ð ù ¯ û ® } ² ¼ ÷ ® . Ü ~ ‘ ì } ò ’ ª ~ ˆ ¼ ¯ û î Ñ ï ÷ è ´ ü ³ 8 1 ¸ ~ í ¸ ô ® } ² ® $ … ú
® ê ý ì } ü ó á ú Ü ~ ò ÷ õ … ú © ~ È ³ š ÷ } ò þ } ¿ … ~ } ö … ú î é ü ï “ … ý ½ ’ ³ ÿ … ³ © ÷ ² ® © ÷ } ø ¯
à ³ ® . ® ² ‘ ³ à ý ú Ü ’ ì ü á þ } ´ } Ð Å ~ ÿ © ~ ò ÷ } ® û š ³ ñ ¸ ó å ý ó þ } ¸ “ à ú … ú { õ ¥ † º
} … ¯ ü ~ } Ð ¯ } ñ ® } ® û î þ ¼ ÷ ® . } î ~ } ä ³ } ò å ý µ û Ü ’ ì î ¹ ~ ê ú } ÿ î ~ ò ó ¯ { … ³ ö … ~ ¼ ¯ î › ~ ´ } ”
î þ ‘ ÷ } ò ¯ ‘ ª Ù ý Ú ‰ ý ¯ } à ó ¯ . ö } ä ³ î ’ ù ð À Õ ý ³ … ~ ¼ ¯ ö ® ² È ÷ í ® ö ² û ® } ® ä ~ û ö
… ~ ´ ® } ¼ “ ® ² ´ ò ¯ } õ ² Ø ’ ~ ² © ÷ … þ ® } ¼ ’ ú … ~ ¼ ¯ $ î › ~ ´ } ” } ö Ô ~ ê † ~ … ú ® ö ¸ ~ í ´ ò ¯ } õ
ü ~ ¥ ’ þ à ï ’ ³ ‘ Ý ë ý ì î þ ü ~ … ¯ . ö ê þ ® ² ¸ ~ ê ù ~ ÿ ä ± ¼ ’ ú … ~ } Ð ï ~ í Ü ÷ } ò ý ô ¸ ª “
ä ý ³ } ò ú ‘ ³ ¼ ý ÷ û ø ~ ÿ š ¯ ü ¯ ÿ ² ¬ ò ï ÷ ® û } ¸ “ .
¡ ó ¯ ÿ ‰ ý ¾ ¸ ~ ´ î ~ õ î ë ì … ³ } ÿ ‘ ¦ Ý ý Þ ® ² î ÷ ² ® { î ~ ² ² ö … ú ² ¼ ¯ © ÷ ® à ½ þ ´ ò ~ õ ® ²
‘ ³ à ý ú ò ï ~ ü ó ¯ û } ÿ ² } … ú } ü ô à ½ ÷ ² } Ð µ } ñ à ³ ® . … ³ } ¸ ~ » ä µ } ² ¿ … ¯ ¸ “ { î ¯ û à ú © ~ ò ð
ü ~ à ý ô } ² ‘ ÷ ² ã ‘ ù ý ú ò ï ÷ ® $ Ð ë “ } À ë þ © ÷ ® à ½ þ ´ ò ~ õ ® ² ‘ ³ à ý ú ¸ ó “ à ù ô Ô ë Ê " Ü ’ ì
® ² ² } û ¼ ³ Û " ® } ò ¹ ’ ú ¼ ¯ . … þ … þ ¸ þ ò ý µ ä µ } ² ¿ ® } ® ® ² … ¹ ý ~ ² ÿ } ´ î ÷ } ² ® © ÷ ® à ½ þ
´ ò ~ õ } š † ~ ² ÿ … ÷ ® û } ¸ “ . . … ú Ð ó ÷ } õ î ` ~ í © ~ ò ÷ } ® û … ³ } ÿ { ò á ú ê á ú ò ó æ ² ¸ ÷ } ‚ þ
® © ’ ³ ¼ ~ õ … ³ ‰ ý ½ ~ ò þ … ~ Ü þ ò ï ~ ò ¯ $ ö ÿ ² } ö } ® } ² … ú © ÷ ® à ½ þ î þ  à ó ó ¯ .
¡ ý µ ÿ à ú Ô ~ ê † ~ ‘ ÷ ø ï þ … ý ¾ ò ý ¹ “ ö … ú © ~ È ³ Ø ½ ~ ² ø ~ ÿ ´ ü ~ ® © ~ ò ÷ } ® ä þ ö ‘ Á ÷ ² } ”
Ô ë Ê } ‘ Ù ~ ß î þ } Ø ’ ¯ ö © ý ë þ ¸ ³ ü Ò } ´ { õ … ú ² ¸ ÷ } ü þ ‘ Ñ † ý ý ³ î þ à ó ó ¯ .
© ~ ò ð " ´ ö ´ } õ } ö ´ ä ÷ à ¢ ú " ² ü ý º } ò › ï ô ´ ò ~ õ ¼ ù ³ ö } õ ® ² ¼ ³ ß ‘ ³ à ý ú ‘ ÷ Ä ý § î þ ® ø ¯ :
" ‰ º } ´ ‘ Õ ý ý ³ Ü ~ ò ÷ õ š µ } ü þ ‘ ³ à ý ú ö ‘ Ñ ý ý ô î › ~ ´ } ” ¥ † º } … ¯ … ³ } ÿ Ð ~ î é õ Ü ’ ì   ø ~ ÿ
ò ~ î ÷ ¸ þ $ î ý µ } õ © ÷ ® à ½ ý ù ~ ® ² î ó ~ È Þ ¼ ³ Ü þ ö š ó ÷ ˆ ¼ ³ Ü þ } Ø µ } ü ¾ ü ~ Ø ’ ú ö ® ê ý ì { õ
} ü ó ¹ “ à ú } à ó ÷ õ … ú š ~ ÿ Ü ’ ì ò ~ î ÷ ¸ þ $ ´ ò ~ õ ö ® © ’ ³ } õ ö } ® } ² … ú © ÷ ® à ½ þ î þ  ¼ ÷ ò ¯ . "
ö ÿ … ~ } ¼ ~ ² û … ú } ü ô à ú } ò › ï ô ø ~ ÿ ´ ò ~ õ ö ¸ ~ ´ î ~ õ ø ~ ÿ Ô ý ³ ® ö ê ’ þ î ¯ } Ø Ò ¥ Ý ÷ ß
´ ò ~ õ … ³ } ÿ à ~ ø ¾ î ý µ } õ Ü ’ ì ø ~ ÿ ò ~ î ÷ ¸ þ $ } ´ È ³ ¨ ® ö ê “ … ³ } ÿ } Ø µ } ü ¾ î ¯ ”
î › ~ ´ } ” Ð ~ î ë ý ô Ü ’ ì ø ~ ÿ ò ~ î ÷ ¸ þ ¥ ï ~ ü “ à ³ ® ò ¯ $ ä Ù “ : " ö ê þ î ’ ~ ¸ Ù ~ ò ú } à ó ÷ õ
Ð ~ î é õ ‰ ½ “ ‰ ³ ® û Ü ’ ì ø ~ ÿ ò ~ î ÷ ¸ þ $ … ~ ö } ® } ² à ³ ® õ ´ ò ~ õ ö ® © ’ ³ } õ … ú © ÷ ® à ½ þ $
} ´ î › ~ ´ } ” ² ø ~ ü þ î þ   ü ~ … ó ¯ . "
à ï ý ¹ ý ÷ õ ‘ ¦ Ý ý Þ " Ü ’ ì ø ~ ÿ ò ~ î ÷ ¸ þ " î › ë º ‘ ³ à ý ú } © ý ³ } … ³ } ÿ … ³ ² ¸ þ
² } ø á ~ ² ø ~ ÿ š ë ÷ ä ý ³ ÿ } ´ š ó ~ ü ’ ù ~ ö Ü ’ ì ø ~ ÿ ò ~ î ÷ ¸ þ $ { Ô ~ ´ … ú Ø Ñ ~ ê ý “ à ³ ® û } ¸ “ .
n o d n o L : e g e l t u o R , t n e m p o l e v e D d n a
r e d n e G ) 4 0 0 2 ( n e s m o M - 1 l l a h s n e H t e n a J
© † ³ ä µ } ² ÿ } ü ³ ò ~ - 2
هچیرد
56
î ~ ø ý å ý ³ ÿ … ³ } ÿ š ~ ¸ ï ý ô
ò ÷ ¼ ’ ú š ~ õ ² } ö ò º à ³ } Ø “
‘ ³ š ï ú ¼ ý ÷ } î Ý ~ ò ë ÷
® } ¸ ’ ~ õ à ÷
® } ¸ ’ ~ õ à ÷
® } ¸ ’ ~ õ à ÷
® } ¸ ’ ~ õ à ÷® } ¸ ’ ~ õ à ÷ ‘ ~ û‘ ~ û‘ ~ û‘ ~ û‘ ~ û
´ õ š ÷ } õ ö © ~ î ÷ ¿ ² ö ÿ ‘ ª “ ¼ ï ~ ² û ® û $ š ~ ¸ ï ý ô
ò ~ î ý ¯ û î þ ¼ ÷ ® $ î ô ø ð ø ï ý ô È ÷ ² . } î ~ ò ~ ñ ø ~ À ³ Ø ~
¡ ý µ ø ~ ü þ î Á ó ÷ Ð þ } ò ¯ $ î ` ì ¥ † ~ ˆ ² ö ÿ ¸ É § { ˆ
¼ ó ~ ö ² î þ ¼ ÷ ò ¯ $ ö î ~ } ² ‘ † ~ È þ Ð ï ý Þ ‘ ³ } ´ } ü ô ¥ ³ Û ø ~
… ~ ø ð } ü › ~ ® î þ à ó ý ð . … ú ø ï ý ô ® ê ý ì } ¸ “ à ú } ö } ü ô
È ÷ ² î › ± ö … ð à ³ ® û $ … ú ø ï ý ô ® ê ý ì } ¸ “ à ú } ö Ü ~ ”
Ø ³ } Ô ’ ð ² } … ú ò ½ ¹ ’ ô à ó ~ ² } ö î þ ä ± ² } ò ð .
} î ³ ö ´ ² ö ´ ¸ ª ’ þ } ¸ “ . … ª ¾ î ï ë ÷ } ´ … ý ï ~ ² } ¸ “ ö
î ô ® } ‚ ð î ½ Õ ÷ í © ~ ê þ à ³ ® õ ê å ô ø ~ ÿ … ý ï ~ ² } õ $
‰ ³ à ³ ® õ Ø ³ ñ ø ~ ÿ ‰ ³ ¸ ½ ó ~ î ú $ ö Ð ÷ Ç à ³ ® õ ê † ~ »
ø ~ ü ½ ~ õ … ÷ ® û } ñ . … ~ è © ³ û ¥ ~ è $ { © ³ ¼ ‡ $ ¡ ó ¯ • ~ ò ý ú ö Ü “
à ³ ® û } ñ ‘ ~ Ü ù ÷ û } ÿ ® ² ¸ “ à ó ð ö … ~ { õ ² ö ÿ À ó ¯ ê þ
‰ é ¸ ’ ý á þ ò ~ ² ò › þ ² ò æ à ó ~ ² ‘ ª “ š ~ ¸ ï ý ô … ó ½ ý ó ð .
à ~ î é ² } Ä þ } ñ à ú } ´ ‰ ~ } Ø ’ ~ ® û } ñ $ © ÷ ¼ ¦ ~ ê ð à ú ü â … ~ ²
® ü å ³ à ó ~ ² } ö ø ¹ ’ ð .
î þ ä ÷ ü ð " ¸ é ñ š ~ ¸ ï ý ô " $ ö } ò å ~ ² … ú © ÷ ® ñ ¸ é ñ
î þ à ó ð .
} ö š ÷ } ˆ ò ï þ ® ø ¯ . š ~ ¸ ï ý ô ø ý £ ö Ü “ š ÷ } ˆ
ò ï þ ® ø ¯ . … ú © ÷ } ˆ © ý ë þ Ð ï ý Ý þ Ø ³ ö ² Ø ’ ú .
î ` ì © ÷ ® ñ $ } ö ø ð Ä ³ … ú   ÿ ® ² ü ~ ² } © ÷ ² ® û . î ô ø ð
® © ’ ³ ü â î ~ ø ý å ý ³ ñ $ … ó ~ … ³ } ü ô à ë ï ~ ‘ ð ² } î ` ì Ü é ˆ
î ~ ø þ … ú È Ñ ï ú î þ … ó ¯ ñ $ { õ ø ~ ² } ® ² ö õ ä ÷ ¿ ø ~ ü ¾
Ø ³ ö î þ … ³ ñ $ ö ® ² ò Í ³ î › ¹ ï ½ ~ õ î þ à ó ð à ú ‘ ÷ ÿ { ˆ
¸ ³ ® ö ‘ ý ³ û Ø ³ ö î þ ² ö ò ¯ . { õ Ü ¯ ² ‰ ~ ü ý ô ‘ ~ … ú š ~ ü þ … ³ ¸ ó ¯
à ú ¼ ~ ü ¯ } ö { õ š ~ … ~ ¼ ¯ .
î ÷ ø ~ ü ¾ ² } ê ï º î þ à ó ð $ ö … ú } ö î þ ä ÷ ü ð $ " } î ³ ö ´
© ý ë þ ö Ü “ ò ¯ } ² ñ . "
… ú ¸ ª ’ þ î þ ¼ ÷ ® } ´ ò ÷ } ´ ¿ š ~ ¸ ï ý ô © ÷ ® ® } ² ÿ
à ³ ® . } ö … þ ò Í ý ³ } ¸ “ $ ü â ´ õ ö } Ü Ñ ~ ´ ü † ~ . … ú ø ï ý ô
® ê ý ì ® ü å ³ } õ … ù ~ ò ú ø ~ ü þ © ë Þ î þ à ó ó ¯ ‘ ~ } ´ à ó ~ ²
‘ ª ’ ¾ ² ® ¼ ÷ ò ¯ . … ~ ² ø ~ ® ² ¥ ~ ê þ à ú … ú } ö © ý ³ û ö
î › ± ö … ¾ ¼ ¯ û } ò ¯ $ Ô ~ Ø ë å ý ³ ¼ ~ õ à ³ ® û } ñ . { õ ø ~
… ~ ² } à ÷ ® } ø ¹ ’ ó ¯ $ ø ï ú ¼ ~ õ . … ù ý ~ ² } ò þ à ú ö Ü ’ þ à ó ~ ²
‘ ª ’ ¾ î þ ² ¸ ó ¯ ¥ ³ à “ ö ü ë ¢ ³ ² } à ó ¯ î þ à ó ó ¯ ‘ ~
{ ø ¹ ’ ú ‘ ³ ² ® ¼ ÷ ò ¯ ; î é Ü ~ ‘ þ ø ~ ÿ ¸ ³ ä ³ ® } õ … ~ { õ
ò å ~ û ø ~ ÿ ¥ ³ ü Á ½ ~ õ $ ö ® à ’ ³ ø ~ ü þ à ú î á ˜ î þ à ó ó ¯
ö î ³ ‘ ‡ ¡ ý µ ø ~ ü þ ² } ® ö … ~ ² û } î ’ ¦ ~ õ î þ à ó ó ¯ à ú ò ý ~ ´ ÿ
… ú } î ’ ¦ ~ õ ò ¯ } ² ® .
´ ü † ~ ü þ Ø ÷ ß } ê Ñ ~ ® û ¡ ý µ ÿ } ¸ “ à ú î ô ® ² { õ ¼ ³ ü â
š ~ ¸ ï ý ô ò ý ¹ ’ ð . ö } ´ } ü ô î ÷ Ä ÷ Ó © ÷ ¼ ¦ ~ ê ð .
î þ ä ÷ ü ð " ‰ ¯ ² ” ¼ ~ ü ¯ … ú ´ ö ® ÿ … ý ~ ü ¯ } ü ó › ~ . ø Ù ’ ú
‰ ý ¾ ä Ù “ à ú î þ { ü ¯ . "
š ~ ¸ ï ý ô ¡ ý µ ÿ ò ï þ ä ÷ ü ¯ . ‰ ë â ¡ Š ¾ î þ ‰ ³ ® $
¼ ~ ü ¯ .
¥ ~ è ® ö î ~ û } ´ ¥ ~ ® • ú Ü ~ ü Þ î ~ ø ý å ý ³ ÿ ‰ ¯ ² ¿
î þ ä ± ² ® $ } ´ ö Ü ’ þ à ú š ~ ¸ ï ý ô } ´ Ü ~ ü Þ … ý ³ ö õ } Ø ’ ~ ® $
‘ ÷ ÿ { ˆ Ø ³ ö ² Ø “ $ ö ® ² î ý ~ õ ‘ ÷ ² î ~ ø ý å ý ³ ÿ ä ³ Ø ’ ~ ² ¼ ¯ .
à ï þ È ÷ í à ½ ý ¯ ‘ ~ … Ý ý ú î ’ ÷ š ú ¼ ÷ ò ¯ $ … Ñ ¯ ¿ ø ï ú
ö ¥ ½ “ ´ ® û ¼ ¯ ò ¯ . ‰ ¯ ² ¿ } ö ² } ² ö ÿ Ð ³ ¼ ú à ½ ý ¯ ö … ú
È ³ Û © ~ ò ú … ~ ® … ~ õ à ½ ý ¯ . ö ö Ü ’ þ … ~ è © ³ û … ú î Ý Á ¯ ² ¸ ý ¯ $
¡ ý µ ÿ ² } à ú Ø á ³ î þ à ³ ® š ¹ ¯ ® © ’ ³ ¿ … ~ ¼ ¯ … ú ¸ ~ ¥ ì … ³ ® .
´ î µ î ú î þ à ó ð " š ~ ¸ ï ý ô " . î þ © ÷ } ø ð à ú } ö ò ~ ñ … ú
Ü é ˆ … ¹ ’ ú î ~ õ ² } … å ý ³ ® . î þ © ÷ } ø ð … † ë Ñ ¯ ¿ .
© ÷ ¼ † ª ’ ~ ò ú { õ ² ö ´ À † § ® à ’ ³ ÿ ® ² ® ø á ¯ û ¥ ~ Ä ³
… ÷ ® $ î ³ ® ÿ š ÷ } õ à ú … ³ } ÿ ® ü ¯ õ } Ü ÷ } î ¾ { î ¯ û … ÷ ® .
ø ï ÷ … ÷ ® à ú } ü ô ´ õ î Õ ³ ö ß ² } } ´ { ¸ ’ ~ ò ú î ³ ç … ³ ä ³ ® } ò ¯ $
à ú ® } ¸ ’ ~ ò ¾ ² } … ³ } ÿ î ô ä Ù “ . } ö ä Ù “ à ú š ~ ¸ ï ý ô
¡ ½ ð ø ~ ü ¾ ² } … ~ ´ à ³ ® û $ … ú ‰ ¯ ² ¿ ò å ~ ø þ } ò ¯ } © ’ ú $
ü â à ë ï ú ä Ù ’ ú $ ö … Ñ ¯ ® ö … ~ ² û Ø ³ ö ² Ø ’ ú $ } ü ô … ~ ² … ú à ï ~ .
… ~ ² } à ÷ ® } . } ü ô { õ à ë ï ú } ü ¹ “ à ú š ~ ¸ ï ý ô ä Ù ’ ú .
ö Ü ’ þ ‰ ¯ ² ¿ … ú î é Ü ~ ‘ ¾ î þ { ü ¯ $ î ÷ ø ~ ü ¾ ² } ò ÷ } ´ ¿
î þ à ó ¯ $ ä ÷ ò ú } ¿ ² } î þ … ÷ ¸ ¯ $ ² ö ÿ À ó ¯ ê þ
‰ é ¸ ’ ý á þ ò ~ ² ò › þ à ó ~ ² ‘ ª ’ ¾ î þ ò ½ ý ó ¯ $ ö ® ¸ ’ ¾
² } … ú ® ¸ “ î þ ä ý ³ ® . } ö ø ð î ` ì ‰ ¯ ² î ô ® ¸ “ ø ~ ÿ
… µ ² ç ö Ü ù ÷ û } ÿ î ~ ø ý å ý ³ ø ~ ² } ® } ² ® à ú } ´ š Ù ~ ÿ ² ö ´ ä ~ ²
‰ ý ó ú … ¹ ’ ú . } ö ø ð … ÷ ÿ ® ² ü ~ î þ ® ø ¯ $ ö ö } ò ï ÷ ® î þ à ó ¯
ü â î ³ ® © ÷ ˆ ö ¸ ~ ® û } ¸ “ .
š ~ ¸ ï ý ô $ î ~ ® ² © ý ë þ ¡ ý µ ø ~ … ~ ø ð ¼ ³ ü á ý ð . î ~
‘ Ý ³ ü † ~ ü â ò Ù ³ ü ð .
ü ~ ® ñ î þ { ü ¯ à ú À † § ø ~ ÿ ´ ö ® $ ‰ ¯ ² ñ ® ² ¥ ~ ê þ à ú
î ÷ ø ~ ü ð ² } ò ÷ } ´ ¿ î þ à ³ ® ‘ ~ … ý ¯ } ² ñ à ó ¯ î ³ } ò ý ï ú … ý ¯ } ²
} ´ ‘ ª ’ ð … ý ³ ö õ î þ à ½ ý ¯ $ î þ … ³ ® $ ö ‘ ÷ ÿ Ü ~ ü Ý ¾ î þ
} ò ¯ } © “ . À ¯ } ü ¾ ä ÷ ¿ ø ~ ü ð ² } î þ © ³ } ¼ ý ¯ ö
® ¸ ’ ~ ø ~ ü ¾ ‰ ÷ ¸ ’ ð ² } . ø ý £ ¡ ÷ Ü “ ® ê ð ò ï þ © ÷ } ¸ “ … ú
î ~ ø ý å ý ³ ÿ … ³ ö ñ } î ~ î ô Ø Ý Ê ü â … ¢ ú … ÷ ® ñ . ö } ö
ø ³ à ~ ² ÿ î þ © ÷ } ¸ “ î þ à ³ ® .
{ ˆ ø ~ ÿ ¼ ÷ ² ö © ÷ ² ¼ ý ¯ ® } × ö î ~ ® ² ñ ² } … ú ü ~ ® î þ { ö ² ñ
à ú à ð à ð ® ² ¸ ~ ¥ ì ò ~ ‰ ¯ ü ¯ î þ ¼ ¯ . ‘ á ~ õ ø ~ ÿ Ü ~ ü Þ ² }
ü ~ ® ñ î þ { ü ¯ ö Ø ³ ü ~ ® î ³ Ô ~ õ ® ² ü ~ ü þ ² } .
" š ~ ¸ ï ý ô $ ‘ ÷ ‘ ÷ ÿ © ÷ ® ” ø ð ü â ´ ò ¯ ä þ ® } ² ÿ . ò ï þ
‘ ÷ } ò þ Ø ³ ü ~ ® ¿ ² } … ½ ó ÷ ÿ ? "
ø ý £ ¡ ý µ .
® ² … ª ¾ … ú ø ð î þ © ÷ ² ® $ ö î ô ‰ ¯ ² š ~ ¸ ï ý ô ² }
î þ … ý ó ð à ú … ú È ³ Û î ~ î þ { ü ¯ $ ö ü â ® ¸ ’ ú ä ì … ú ø ï ³ } û
® } ² ® . … ú î ô ê † ª ó ¯ î þ ´ ò ¯ . … ¢ ú © ÷ ® î ô ø ð ¥ ’ þ ‘ ~ ® ñ
î ³ ä ¾ ê † ª ó ¯ ‰ ¯ ² ñ ² } … ~ © ÷ ® © ÷ } ø ¯ ® } ¼ “ ö … ¢ ú š ~ ¸ ï ý ô
ø ð ø ï ý ô ê † ª ó ¯ ‰ ¯ ² } ö ² } . î É ï „ ó ð .
‰ ¯ ² à ó ~ ² ‘ ª ’ ¾ î þ } ü ¹ ’ ¯ ö î ÷ ø ~ ÿ } ö ² } ò ÷ } ´ ¿
î þ à ó ¯ . ¡ ý µ ÿ ® ² Ð ï Þ ö š ÷ ® ñ … ú ¥ ³ à “ ® ² î þ { ü ¯ .
î ô … ú ‰ ë â ø ~ ÿ š ~ ¸ ï ý ô ò å ~ û î þ à ó ð $ ® ² } ò ’ Í ~ ² ‘ ~
à ú } ö … ú Ü é ˆ … ý Ù ’ ¯ .
هچیرد
57
ردام زور
مراديد هب ،وگم کيربت نم هب ار ردام زور متفگ وت هب ،ما هديد رون
ردام زور مان هب ار ینيعم زور نم .کرابم تزور ردام وگم و ايم
زور هک مسانش یمن ار یزور تقيقح رد نم .م��سانش یمن
اجنيا متفگ وت هب .دشابن تبحم دت��س و داد زور و ینابرهم
یم یذغاک یگنراگنر رد مه ار قشع هک تسا ینيمزرس
دنريگ یم رظن رد ار ی��نيعم زور نآ زاربا یارب و د��نچيپ
ناوتب هک دجنگ یمن نم یر��کف بوچراهچ رد متفگ و
رد و داد یاج هتسب کي هدودحم رد ار یهانتيل ق��شع
.درک هصلخ زور کي یهاتوک
نم .روايم یا هيده ميارب و نزم هسوب ار ميور و ر��س ،ريگم شوغآ رد ارم ردام زور
نيا هب وت دلوت یندنام داي هب زور ،شيپ اهلا��س ار هيده نيرت شزرا رپ و نيرتاهبنارگ
ار دوخ وت .ما هتفرگ وت زا مدوجو نطب رد وت تکرح نيلوا رد نآ زا رت رود دياش و ايند
مياپ ريز تشهب ،ار مان نيا نم و یداد تمينغ نم هب ار ردام زيزع م��سا ،هن هک
.مدناسر جوا هب و مدرب لاب وت یيافوکش و یبوخ رد و وت اب ،ار
وت زا و مهد هيده دوخ یا��يند هب ،دوخ تعيبط هب ار وت نآ یاپ ه��ب هک راذ��گب
،مو��ش یراج وت رد مهاوخ یم یئوگ هک متفر ورف وت رد نانچنآ ینيبب مهاوخب
دوخ و یوش دوخ ردام دوخ وت هک ،منک ینادواج وت رد ار تبحم ناشورخ دور هک
همه ،ميتانئاک دنزرف ام ی همه دشابن و دشاب ردام ینيبب هک ،دوخ ی هشوگرگج
،هدنشخب و تمظع رپ نينچنيا یردام ،تسام ردام یت��سه ،ميا هدرک زيزع ام ی
رس رب ار شرهم رپ هياس یشاب اجکره هک هدرک زاب شوغآ و هدرت��سگ نماد نينچنيا
.ینک یم سح دوخ رکيپ رب ار وا شزاون رهم رپ تسد و ینيب یم دوخ
مرگ یادص و ؛لگنج هوکش رد ،تعيبط تع��سو رد ،ايرد تمظع رد ،نام��سآ نارکيب رد
شوگ هب ناگدنرپ فيطل لاب یادص رد و را��شبآ همغن رد ،رابيوج همزمز منرت رد ار شا یئلل
.یراد ناج
ار دوخ تزع و تمرح ،ريگب نشج ار ديشروخ روضح ،هن ارم زور و اشگب ار هرجنپ ردام زور ،مدنزرف
و دنزرف زور اهزور همه ،تسا ردام زور اهزور همه هک روايب داي هب و یناسنا هک لابب دوخ رب ،بايرد
.ینک راکنا ار ندوب هدنز و یرب رس هب قشع یب ار یزور دابم .هناقشاع یزور اهزور همه
کي هب هک منآ زا رت قشاع متفگ ،مشک یم سفن ار قشع یاوه و مراد یئاهتنا یب لد متفگ وت هب
یاهزور وگب ،کرابم یگدنز یاهزور وگب ،کرابم تزور ردام وگم نم هب ،مشاب عناق نديزرو قشع زور
.کرابم ناتياهزور همه ،کرابم ناتياهزور همه ،کرابم ندوب هدنز
مرآ نامزاس -شیورد هوکش
DJ Shervin
Let us be part of your celebration by
bringing a new sound track to your
happiness.
Parties Birthdays Weddings
Call US AT:
818-268-4812
Email:
baseonebasic@gmail.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->