Ja mam prezydenta Niemiec, socjaldemokrate Rau, jeszcze ze zlota spinka, œp.

przy krawacie von Stefan Kosiewski

M

Rafal Gawronski

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Jaroslaw Kaczynski przelamuje opùatkiem opory z Kwaœniewskim przed wyborami, bo z Gierkiem nie szùo; bp. Wielgus na swieczniku przed Wigili¹, z prawej. Zdjêcia u¿ytkownika Rafal Gawronski & I love Kielce Aug 30, 2013

£adne fotki ma Rafaù w albumie; maùy otwór przesùony daje zawsze du¿¹ gùêbiê ostroœci No, tak, ale kto to o tym dziœ jeszcze pomyœli w dobie cyfryzacji, administracji i dygitalizowania wszystkiego, co tylko popadnie w rêce autochtonicznego fotografa?

Ja mam prezydenta Niemiec, socjaldemokratê Rau, jeszcze ze zùot¹ spink¹, œp. przy krawacie:

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

sk iS

Powrót do albumu

O
Buy RoboPDF

W

A

Geschrieben von sowa (») heute um 09:48 in der Kategorie Antiquitäten, gelesen: 13x

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Tu konsul chyba ciaùem Kwaœniewskiego przesùoniù:

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

Ile to roboty dla komuny z mlekiem matki wyssanej?

Eu ro

Home

Edition

M

Ró¿ne ma siê pami¹tki; tu np. z albumu opozycji antykomunistycznej w PRL-u,

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

pe j
I ju¿ po herbacie/ gleich in Polen.
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

1977 r na 3 dni przed Wigili¹, czyli moimi urodzinami:

Takie ciekawe niektórzy mieli ¿ycie, dziêki Bogu, w nieciekawych czasach. Zdrowy Tercet Egzotyczny: Gen. Skrzypczak, Rafal Gawronski i solistka K.K., której siê nie dekonspiruje (w obliczu zaistniaùych wypadków) Written by sowa (») yesterday at 22:10 in category intelligence, read: 9×

Opublikowano 44 minutes ago, autor: sowa Lokalizacja: undefined http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/08/jaroslaw-kaczynski-przelamujeopatkiem.html?view=flipcard

http://sowa.quicksnake.at/Antiquitten/Ja-mam-prezydenta-Niemiec-socjaldemokrateRau-jeszcze-ze-zlota-spinka-p-przy-krawacie-von-Stefan-Kosiewski

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

...Mija ju¿ 3 miesi¹c jak oficjalnie generaù obecnie polityk zùo¿yù doniesienie o tym, ¿e ¿ydzi chc¹ go zamordowaã je¿eli nie kupi ich uzbrojenia. Teraz to taki przymus dla Polaków albo kupujesz albo giniesz. Jedynie tusk wybraù inny wariant: on nic nie kupuje aby go nie posadzono o korupcjê, on tylko sprzedaje Polskê wraz z Polakami ¿ydom. read on

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful