so tai khoan cua me

079C001849
Hai Nguyen
dat lenh
0838386621
hai 1982
so tai khoan ngan hang
200014950014192
tai khoan tien gui so: 200014950014192
tai ngan hang EXIMBANK
dat lenh: 08.38386620
va 08.38386621
ma so khach hang
103833653
so tai khoan VND: 20001495001
A: so tai khoan VND: 200014950014192
ngay mo 05/02/2009
so tai khoan /ACCOUNT CARD
so tai khoan ngan hang: 200014950014192
so tai khoan giao dich chung khoan : 079C001849
mayman2009
mayman09