О=

Значи ако сте имале 30 деца за тестирање n=30. Пример на
10 ученици им се совпаѓаат оценките 5, 3 ученици место 4
добиле 3, 6 ученици имле 4 и на екстерно и годишна, 5
ученици место 3 добиле 5 и 6 ученици место 2 добиле 4 на
екстерно ќе имаме

=

=

= 0,83