You are on page 1of 1

Kinh T

Kinh Doanh

Bn Hng

Doanh Nhn

Qun Tr

Ti Chnh

Marketing

TMT

Sch Kinh T

tm kim...

Cc nng lc ct li ca mt cng ty
Th t, 28 Thng 12 2011 | root

Like

Share Share Share Share Share Share Top answers for Cc Nng lc ct li ca mt cng ty
w w w .Answ ered-Questions.com

Related Results 1. Cc Nng lc ct li ca mt cng ty

Nng lc ct li l nn tng cho mi chin lc mi hoc chin lc c iu chnh. Thut ng nng lc ct li nhm ch s thnh tho chuyn mn hay cc k nng ca cng ty trong cc lnh vc chnh trc tip em li hiu sut cao. Chng hn, mt trong nh ng nng lc ct li ca Sony l kh nng kt hp vi in t vi nhng thit k y sng to trong mt lot cc sn phm tiu dng hu ch. Trong nhiu nm lin, Corning to ra cc dng sn phm thnh cng, t a chu nhit Pyrex dng trong l nng n n hnh ti vi hay si quang hc t nng lc ct li lin quan n vt liu thy tinh v gm s Mt trong nhng nng lc ct li ca Bechtel l k nng qun l d n quy m ln. D l d n xy dng mt sn bay mi cho th ca Peru hay mt khu lin hp ha du tnh Giang ng, Trung Quc, Bechtel u bit cch thc hin n hon chnh. Cc nng lc ct li ca cng ty bn l g? ng tr li cu hi ny ch bng cch nu ra nhng g cng ty bn lm. Thay vo , hy xc nh nhng g m ch ring cng ty bn lm tt hn cc i th khc v c khch hng nh gi cao. Trong m t s trng hp, lnh vc m bn gii c th l mt quy trnh ct li tc l mt hot ng chnh chuyn u vo thnh u ra. Quy trnh ct li l quy trnh to ra hoc ph v doanh nghip ca bn. Chng hn, 3M c quy tr nh sn xut nhiu sn phm mi, l m khch hng hi lng. Trong nhiu nm, cng ty bit cch to ra cc tng ha hn, trong c nhiu tng thuc lnh vc keo dn, v chuyn nhng tng tt nht thnh cc gii php thc t cho khch hng. i vi cng ty dch v ti chnh USAA, th vic gii quyt cc giao

2. Looking for Cc Nng lc ct li ca mt cng Find Cc ty?Nng lc ct li ca mt cng ty at


Amazon
w w w .Amazon.com

3. Searching for Cc Nng lc ct li ca mt cng ty? Discover 100+ answers for Cc Nng lc ct li
ca mt cng ty
w w w .Answ ered-Questions.com
Chitika | Opt out?