You are on page 1of 3

Geografski poloaj:

Bukinje je naselje u opini Tuzla. Susjedna naselja su iki Brod, Plane, Rapae, Hude. Ovo naselje se nalazi istono od grada Tuzle. Bukinje ima sljedee geografske koordinate: 4431'37'' sjeverno i 1836'32'' istono.

Litoloki sastav:
Na podruju naselja Bukinje dominiraju kvarcni pijeskovi, rjee gline i krovni ugljeni sloj . Pjeari predstavljaju vrstu stijena koje su sastavljene od zrnaca pijeska. Po genezi pjeari su talone stijene koje se odlikuju primarnom poroznou od prosjeno 10 do 30 %. Veliki dio tog prostora je meusobno povezan u efektivnu poroznost , to znai da fluidi u tim stijenama mogu tei, odnosno migrirati. Pjeari su jedne od najvanijih vrsta talonih stijena . Nastajali su gotovo u svim geolokim razdobljima.Glina je plastini sediment nastao vezivanjem mulja, pelitskog materijala transportovanog vodom i istaloenog u vodenoj sredini. Ovaj pelitski materijal moe biti vezan ili isuivanjem ili istiskivanjem vode pod pritiskom gornjih slojeva. Glina predstavlja srednji stadij u dijagenezi muljevitog materijala. Pod uticajem pritiska, ili vrlo intenzivnim isuivanjem, ovaj materijal gubi plastinost i prelazi u vrstu slojevitu stijenu koja se naziva glinac. Gline i glinci su veoma rasprostranjene sedimentne stijene. Sastoje se od minerala glina i raznih primjesa. Meu mineralima glina najvaniji su kaolinit, hidroliskuni, monomorionit i drugi aluminijumski silikati. Sporednim sastojcima se smatraju zrna kvarca i veoma rijetko cirkona, apatita i drugih.

Klimatske karakteristike:
Na podruju naselja Bukinje dominira umjereno kontinentalna klima. Ljeta su topla. Prosjena temperatura vazduha najtoplijeg mjeseca (jula) svuda je izmeu 20C i 22C, dok su zime veinom umjereno hladne. Prosjena temperatura najhladnijeg mjeseca (januara) kree se od 1C do -2C. Prosjena godinja temperatura je vea od 10C. Jesenje i proljetne temperature su ujednaene. Ljetne apsolutne temperature mogu porasti do 40 C, a zimske apsolutne minimalne mogu pasti i do -35 C. Prosjene godinje koliine padavina se kreu od 700 do 1500 mm. Vjetrovi su rijetki i slabi, a kada se pojave preteno dolaze iz sjevernog i sjeverozapadnog pravca

Demografske karakteristike:
Prema popisu stanovnitva iz 1991. godine, naselje Bukinje je imalo ukupno 882 stanovnika, od toga je 285 stanovnika ili 32,31% bilo hrvatsko stanovnitvo, 253 ili 28,68 % Jugoslavena, 219 ili 24,82 % Bonjaka, 70 ili 7,93 % Srba i ostali, neopredijeljeni i nepoznato 55 ili 6,23 %. Takoer, prema ovom popisu na podruju Bukinja 18 stanovnika je bilo u inostranstvu. Postojalo je 269 domainstava, 275 stanova i 70 poljoprivrednih gazdinstava. Kada govorimo o kolstvu, Javna ustanova Osnovna kola ''Bukinje'' osnovana je 1946/47 godine.U kolskoj 2010/11 kola je imala 414 uenika rasporeena u 17 odjeljenja i 38 uposlenika. kolsko podruje obuhvata naselja: Bukinje, iki Brod, Plane, ii, Kolona, Hude, Poljana, Rapae, Pogorioci. Prema popisu iz 1971. godine Bukinje je imalo 2281 stanovnika, 837 stanovnika je ivjelo od roenja do smrti u Bukinju. Sa iste opine u naselje se doselilo 437, sa druge opine iste SR 877 i iz druge SR 127 stanovnika. 759 doseljenika je bilo iz drugih seoskih naselja, 261 iz mjeovitog i 359 iz gradskog naselja. Godine 1940. i prije u naselje se doselilo 24 stanovnika, od 1941. do 1945. 13 stanovnika, od 1946. do 1952. 241, od 1953. do 1960. 418, od 1961. do 1965. 311, od 1966. do 1969. 264 i od 1970. do 1971. 153 stanovnika. Zaposlenih je bilo 533, dok je od toga 271 stanovnik radio van naselja. Prema popisu iz 1981. godine spolno-dobna struktura stanovnitva bila je sljedea:

GODINE

UKUPNO 2555

MUKIH 1269 136 106 103 118 161 162 108 51

ENSKIH 1286 127 91 90 139 157 151 107 58

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

263 197 193 257 318 313 215 109

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Nepoznato

143 181 162 98 24 27 19 29 7

72 85 84 46 12 11 4 7 3

71 96 78 52 12 16 15 22 4

Privreda:
Na podruju Bukinja postoji i rudnik lignita ''Bukinje'' koji se nalazi u dolini potoka Joevice i povezan je eljeznikom prugom sa termoelektranom ''Tuzla''. Osnovni razlog za eksploataciju uglja u ovom rudniku je njegova blizina sa veim potroaima, zatim postojanje opreme i sredstava za rad,odline komunikacije, energetski resursi i dovoljan broj strune radne snage. Rudnik i prerada kvarcnog pijeska je osnovan u sastavu Rudnika lignita ''Bukinje''. Meutim 1996 se preduzee registruje kao DOO ''Tuzla-Kvarc''-Rudnik i prerada kvarcnog pijeska. Kvarcni pijeskovi se koriste i prerauju u vii stepen obrade kako u industriji graevinskih materijala, tako i u livakoj i staklarskoj industriji, kao i za potrebe industrijskih i pijaih voda, te pjeskarenja. Preduzee ''Plant'' d.o.o. Tuzla zasniva svoju proizvodnju na iskustvima u desetogodinjem radu. Radi se o mehanizovanoj proizvodnji rasada uz koritenje savremene, najmodernije tehnologije uz pridravanje osnovnih ekolokih principa proizvodnje.