N

rþûtt…ºte …k[hí™
yÚtoËrn‚ - r™íÞ rðrÄ - {nt…qò
©e ™h™thtÞýŒuð …eXtrÄ…r‚ ….…q.Ä.Äw.
yt[tÞo {nthts©e 1008 ©e
ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™e yt¿ttÚte

ISBN = 81-89078-12-7

: «ftþf :
{nk‚ Mðt{e
þt†e Mðt{e nrhf]»ýŒtËS
©e Mðtr{™thtÞý {krŒh,
ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ-380 001.

O
P
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

r™ðuŒ™
©e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk Ëðtoð‚the ¼„ðt™ ©e
Mðtr{™thtÞý™t ðtkø{Þ MðY… yuðe “rþûtt…ºte” yuf
{wÏÞ y™u y„íÞ™tu „úkÚt Au. ytíÞkr‚f fÕÞtý™u EåA‚t
{tuût¼t„e Sðtí{t™u yt÷tuf y™u …h÷tuf{tk r™Šðæ™
©uÞ{t„o ƒ‚tð™th ËðoMðþtMºt™t ËthY… yt rþûtt…ºte
suðtu ƒeòu ftuE „úkÚt ™Úte. yt rþûtt…ºte «{týu ð‚o™ fh™th
Mºte …wY»ttu™u fÕ…ð]ût y™u ft{ŒwÄt Ë{t™, Ä{o, yÚto, ft{
y™u {tuût Y…e [thu …wY»ttÚto™e rËræÄ yt…™th ntuðtÚte ©eS
{nthtsu rþûtt…ºte™tu …tX, …qò y™u Ëtk¼¤ðt™e yt¿tt
fhu÷ Au.
Võ‚ 212 &÷tuf{tk Ëðo þtMºttu™t Ëth ËtÚtu hts™e‚e,
ÔÞðnthr™‚e, Ë{ts y™u ythtuøÞ ™e‚e rð»tÞf ƒÄes
Ë{sý ©eS {nthtsu ©e{w¾u fnu÷ Au. ‚uÚte {q¤ &÷tuftu
‚Útt „wsht‚e ¼t»ttk‚h ËtÚtu Ëk«ŒtÞ™t Ë{M‚ Ë{tr©‚tu™u
W…Þtu„e yuðt y™uf rð»tÞtu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
„úkÚt™e þYyt‚{tk W…Þtu„e {k„¤ &÷tuftu …Ae Ëk«ŒtÞ™t
«rËæÄ …tk[ hí™tu su ¼„ðt™™e «ËÒt‚t «tó fhðt{tk ËntÞ
fhu Au ‚uðt s™{k„÷ M‚tuºt, Ëðo{k„¤ M‚tuºt, nrhfð[, Ëkfx
nh Œþð‚th M‚tuºt, rðï{k„÷ M‚tuºt ¼„ðt™™t MðY…,
Y…, „wýtrŒf™e r™Y…ý fhe ©enrh ËtÚtu Ëtûtt‚T ËkƒkÄ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

JJ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææï ç±…²„ï„Úæ}æì JJ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

«ftþf
Mfe{ fr{xe ð‚e
{nk‚ Mðt{e
þt†e Mðt{e nrhf]»ýŒtËS
©e Mðtr{™thtÞý {krŒh, ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ-1

®f{‚ : Y>. 20-00 (htn‚ Œhu)
2067 y»ttZ ðŒ-10
….…q. ÷t÷S {nthts©e™t 14 {t
«tfxâtuíËð «Ëk„u
{wÿf :
©e Mðtr{™thtÞý r«Lxª„ «uË
©e Mðtr{™thtÞý {krŒh,
ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ-380 001.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

M

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ähtð™tht ntuðtÚte yu{™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytðu÷ Au. …Ae
™thtÞý fð[ su ©e{ŒT ¼t„ð‚™t »tc MfkÄ{t yt…u÷wk Au
‚u ytæÞtÂí{f ¼Þ r™ðthý {txu s…™eÞ ntuðtÚte ‚u™tu
Ë{tðuþ fÞtuo Au. rð»ýw ËnMºt™t{ M‚tuºt y™u yu rËðtÞ ™kŒ
Ëk‚tuyu ©eS {nthts™t MðY…, Y…, „wýtrŒftu™wk ðýo™
fh™tht y™u «ËÒt‚t {txu ƒ™tðu÷t ËkMf]‚ M‚tuºt™tu y™u
{k„¤t[hý MðÂM‚ðt[™ ËtÚtu n™w{t™S „ý…‚eS,
÷û{eS, ËhMð‚e ytrŒf™t M‚tuºt™tu Ë{tðuþ fhu÷ Au.
ËtÚtu ËtÚtu ƒútñ{wnq‚oÚte ythk¼e™u htºtu Ëq‚t ËwÄe™t
Ë{Þ{tk Ë{w…Þtu„e yuðt (r™íÞr™Þ{) «¼t‚eÞt, „tuze™t
…Œtu, yth‚e, ÄqLÞ, htrÄftüf, «tÚto™t, ÷e÷t ®[‚t{ýe,
Útt¤, ™kŒËk‚tu™t fe‚o™tu, yuftŒþe …Œtu, ÷e÷t¼Âõ‚,
W…Œurþf …Œtu™u y{wf ð[™t{]‚tu …ý {qfe™u y®n At…u÷
Au. ©enrh™e yt¿ttÚte «[r÷‚ {nt…qò rðrÄ, s™tuE rðrÄ
…ý At…u÷ Au.
yt he‚u rþûtt…ºte™e ytuAt-yrÄf rð»tÞtu™t Ë{tðuþ
ðt¤e y™uf ytð]r‚ytu swŒt swŒt Y…u y™u swŒt swŒt Ë{Þ swŒt swŒt MÚt¤uÚte «ftrþ‚ ÚtE Au …hk‚w «ftrþ‚ ÚtÞu÷e
ftu…eytu ¾…e sðtÚte {tk„ [t÷w hnu‚t Vhe A…tððt{t ytðe
Au. su Ëti™u …qò{tk ftÞ{ W…Þtu„e Útþu. yuðt ytþÞÚte
….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e™e yt¿tt {u¤ðe rþûtt…ºte
…k[hí™ «rËæÄ fhðt{tk ytðe Au.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

©e ™h™khkÞýËuð Ëuþ Mfe{ fr{xe™k ‚ÇÞ©eyku
‚.„w. {ntŒ þkMºke Mðk{e nrhf]»ýËk‚S - «{w ¾
‚.„w. ƒú. Mðk{e ðk‚wËuðk™tËS
‚.„w. Mðk{e Ëuð«fkþËk‚S
nswhe …k»koË ð™hks ¼„Œ
….¼. ËþhÚk¼kE «n÷k˼kE …xu÷
- y{ËkðkË
….¼. S. fu. …xu÷ (rð{÷ …uELx‚)
- {nu‚kýk
….¼. h{ý¼kE «ký¼kE …xu÷
- y{ËkðkË
….¼. hŒe¼kE ¾e{S¼kE …xu÷
- y{ËkðkË
….¼. zkp. fu. fu. …xu÷
- ®n{Œ™„h

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
41. }ææÚ}ææÚ‡æÚ‡æï ÚÅÝè
228
42. ÜéUçÅH ÜUçHÜUÚæHæ
229
43. ÐÚï{æç}Ý çÎòùÿæÚï
230
44. 稄¨æ‹Îí ¨m¨
231
45. ¥{}æü ¨xæü }æÎÝ¢
233
46. àæéç™ Lç™ÜU梙ݨê
234
47. Ú}æ„æ¢ ¨„„¢ ¨„„ }æé¶ï
235
48. 稄æ}ÏæÚ¢ ÝñçCÜU±<‡æ
236
49. {}æü{éÚ¢{Ú Îñy²
237
50. |æ…Ýè²¢ ÜUïàæ±LÐ
237
51. ±ÎÝ¢ Îàæü² }æ‹Î
239
52. ÐÚ±ÚÎ ãÚï ÜUïàæ±
240
53. ±Ú΄Ýæï ±ë¯Ý‹ÎÝ
241
54. ©yÈéUËHN‹ÝèÚ…
241
55. Ðíæ„: S}æÚæç}æ ±ë¯
242
56. ±…íæ}Ïæé…Š±…
243
57. {}æüS„Á…ÝÜUæï ãÚïp
245
58. Ïæíræ{æ}ææç{РТéÐíÜëUy²æ
247
59. {}æüS²ÏææH¢ }æÎÝS²ÜUæH¢
248
60. S±è²ï {æç}ݨÎæùÿæÚï
249
61. Ÿæè±æ¨éÎﱧã |ææÚ„…è±
249
62. ݱ}æïÍæ}æï™ÜU ç±xæíã¢
250
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

y™w¢{rýft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19. ãÚ ãÚ xææïÐèÝæƒ
204
20. }æéQUæÝæ¢ ¨Îç¨
205
21. çÝy²¢ àæéh}æ…¢
206
22. Ðíƒ}æ„: àæÜéUHæÜëUç„
207
23. ¥ƒñÜUÎæ çÎò „Ð:
208
24. |æ…}ææݨ y±æ¢ ŸæèãôÚ
209
25. Ïæíæræï }æéãê„ïü àæ²Ý¢
210
26. ¥ç„ }æÝæïãÚ¢ ¨±ü¨é‹ÎÚ
211
27. ç±ÍÝïàæ ç±ÍÝ™²¶‡Ç
213
28. Ýèç„Ðí±è‡æçÝxæ}ææxæ}æì
214
29. Ÿæè}æyÐíÎèÐæçHç±Úæï™}ææÝï
215
30. |æé籨΢xæ‡æï ¨±ü
216
31. S±æç}æÝæÚ沇æÎï± àæÚ‡æ¢
217
32. …²…² ¨é¶Î±Ú¢
218
33. y±ÎíêÐï çÝpHæ
219
34. …² …²ÎèÝæ Ýæƒ
220
35. ŸæèÝèHÜU‡Æ ãçÚ
221
36. ¨é¶ Îæç²Ý¢ }æéçÝxæ‡æ
222
37. ¨éÚ Úæ…Úæ… „±
223
38. …H{Ú¨é‹ÎÚ }æÎÝ
224
39. »çã βæHæï Nβ
225
40. àæ}æ{æ}æ „}ææïÎ}æÝ¢
226
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

©e rþûtt…ºte
1
rð»ýw„tÞºte {kºt
68
«[r÷‚ {kºttu
70
s™{k„÷ M‚tuºt yÚto Ërn‚
71
™thtÞýfð[
81
Ëðo{k„÷ M‚tuºt yÚto Ërn‚
90
©e nrhfð[ yÚto
160
• yLÞ M‚tuºttu
8. ¥±„è²ü
193
9. ŸæèÝÚÝæÚæ²‡æ« ç¯Úæ…
194
10. |汨¢|æ± |æèç„
194
11. Ÿæè±æ¨éÎï± ç±}æHæ
195
12. ç±ãÚç„ ²æïùÿæÚïùÿæÚ
197
13. ±Ú±ÚÜUL‡ææ¨æxæÚ
198
14. „L‡æ¢ HæïÜU²™æç„
200
15. ¥ƒ }æÝç¨ àæÝñ:
200
16. }æãæ„ï…: Ð颅SÈéUÚÎ
202
17. }ææݨ癋„²
203
18. ãçÚÜëUc‡æ¢ }ææݨ
204
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ËíËk „ {tk nrh¼õ‚tu ™ u yr‚ W…Þtu „ e yu ð t yt
rþûtt…ºte …k[hí™™t «ftþ™ ftÞo{tk Ë.„w. þt†e Mðt{e
nrhfu þ ðŒtËS nM‚u þt†e Mðt{e nrhr«ÞŒtËS
(©eMðtr{™thtÞý {krŒh, Ëufxh-23, „tkÄe™„h) îtht
Ëthe Ëuðt «t ÚtE Au. ‚u ¾qƒ ÄLÞðtŒ™u …tºt Au, fu{ fu ‚uytu
îtht ….…q . Ä.Äw . yt[tÞo {nthts©e™t ytþeðto Œ Úte
ËtrníÞ™t ÷u¾™ «ftþ™™e Ëuðt ‚tu [t÷w s Au. ‚Œw…htk‚
ytðt „úkÚttu™t «ftþ™{tk rðþu»t Ëuðt fhe™u EüŒuð ©enrh,
….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e ‚Útt Ëk‚tu y™u ËíËk„™t
ytþeðtoŒ «tó fÞto Au.
{nk‚ Mðt{e,
þt†e Mðt{e nrhf]»ýŒtËS
©e Mðtr{™thtÞý {krŒh, ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ-1.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
106. {ne {t¾ý {t„u {tðtu
351
107. {qhr‚ ‚{the {tht ~Þt{ þtu¼
344
108. {U ‚tu „w™u„th ‚uht hu
348
109. ÷t÷[ ÷t„e hu, ƒu™e {w™u ÷t÷[
352
110. ðu÷uhe WXe™u ðt’÷tS™wk ðŒ™ r™ntYk 349
111. þtu¼tËt„h ~Þt{ ‚{the (…Œ-4) 344
112. Ëw‚tk WXehu, Ë{Yk Ënò™kŒ fu
354
113. Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý fntu 314
• „tuze …Œ Ëk„ún
114. Vq÷™t …u’he hu ò{t Vw÷™t …u’he,
355
115. Vq÷™e ƒ™e hu þtu¼t Vq÷™e (…Œ-4) 358
116. ÷„™e ÷t„e hu {thu ÷„™e (…Œ-4) 355
117. ðuŒ …whtý …tufthu
358
118. ~Þt{™e Aƒe hu Ër¾
362
119. Ëk‚ Ë{t„{ fesu ntu (…Œ-4)
361
• yth‚e
120. yth‚e «„x «¼wSfe fesu
363
121. sÞ ËŒT„wÁ Mðt{e «¼w ËŒT„wÁ
363
• Äq™
122. ht{f]»ý „turðLŒ sÞ sÞ „turðLŒ
364
• «tÚto™t
123. r™ŠðfÕ… W¥t{ yr‚ r™ùÞ ‚ð
365
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
• ÷e÷t ®[‚t{ýe
124. «Út{ ©enrh™u hu (…Œ-10)
367
• r[Ln®[‚t{ýe
125. ytuht ytðtu ~Þt{ M™une ËwkŒh
377
126. …tuZu «¼w Ëf¤ {wr™fu ~Þt{
383
127. …tuZtu «tý ytÄth
383
128. hu ~Þt{ ‚{u Ët[wk ™týwk
382
129. ðkŒw Ënò™kŒ hËY… (…Œ-8)
379
130. nðu {tht ðnt÷t™u ™rnhu (…Œ-2)
378
• Útt¤ …Œ Ëk„ún
131. yrð™tþe ytðtu hu
390
132. øðt÷ ƒt÷ ÷t÷
396
133. s{tu™u s{tzwk hu, Sð™ {tht
384
134. s{tu Útt¤ Sð™ òô ðthe
384
135. Yze htkÄe {U hrËÞtS
389
136. ÷u‚t òytu hu ËtðrhÞt
396
137. Ônt÷t ¼tus™eÞtk ƒnw ¼t‚
386
138. ˾e yt™kŒ™e ðt‚ fnwk yts hu
387
• yuftŒþe …Œtu
139. yuftŒþe yts™tu rŒ™ Ëthtu hu
399
140. WåAð™e ÃÞthe fuþð™e (…Œ-2)
399
141. ftuzu ftuzu yuftŒþe feSyu hu (…Œ-2) 400
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
85. }ææyS²¢ L Ð}æHæñçÜUÜ¢U
277
86. Ðíç‡æ{æ² }æÝæïùç„|æ汄:
279
87. ¨ÜUH}æ|æQU…ÝæÝì ¨é¶²óæ²¢
285
88. s™{k„÷ ™t{tð÷e
289
89. Ëðo{k„÷ ™t{tð÷e
295
90. rð»ýwkËnMºt M‚tuºt
322
91. «¼t‚ËÊT„ún: r™íÞrðrÄ
339
• «¼t‚ …Œtu
92. yÄ{ WØthý yrð™tþe ‚tht (2) 349
93. ytðtu ßÞwk rƒhtòu fnt™t {tuhu ™u™t
347
94. ò„tuu r™sSð™ ƒtu÷u
342
95. ò„tu ÷t÷ Aƒe÷u {tun™
348
96. æÞt™ Äh æÞt™ Äh Ä{o™t …wºt™wk
343
97. ™tÚt hntu {tht ™uý{tk
348
98. «¼t‚u WXe™u «týe
353
99. «t‚Ë{u ©e…wÁ»ttu¥t{™e
342
100. «t‚‚{u ©eËnò™kŒ™e
347
101. «t‚ Ë{u {tht «týeð™™wk
353
102. «t‚: ÚtÞwk {™{tun™ ÃÞtht
351
103. «t‚ ÚtÞwk ™u …k¾e ƒtuÕÞt
352
104. «t‚ ¼Þtu «tý ÃÞthu
341
105. {™hu {tLÞwk ™kŒ÷t÷ þwk
343
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
63. ¨h}æüÚÿææœæ…Ýï ¨Îèàæ
252
64. βæ…ü±æçÎ ¨æxæÚ¢ çÝÚ‹„Ú
253
65. {}æüÜU„æü {}æü±v„æ
255
66. ç±àææH|ææH¢ ÜUçH
256
67. Ÿæè{}æü ¨k‹²±„è²ü
257
68. y±ç²„éãÚï™ï„æïÚ}æ„æ}æì
258
69. ÜUïà汄æТ ãÚ ãÚ
258
70. Îï±æ|æ±Î¢ ÝæÚ沇æ Îï±æ
260
71. Ý}æS„ ¥æ¢…Ýï²æ²
260
72. xææï籋ÎÝæÚ沇æ
262
73. ¥ÐÚæ{ ¨ã¨í|ææ…Ý¢
263
74. 籯è΄æ Ýæƒ
264
75. ¨Îì Ïæírææy}ææçÎàæÏÎñ
266
76. Ðí|ææï |æé¢ÿ±ÜUæ}æ¢
267
77. ¨Îæçàæ±¢ ¨æE„}æèàæ
268
78. }ææ„:çàæ±ï }æ¢xæH±ë‹Î
269
79. ²ç΄± ±ÚÎæÝ
270
80. ²æïùãË²æ¢ çÝ…ÜU}æü‡æñ±
271
81. ÜUæ‹„S„ïÐéL ¯æïœæ}æ
273
82. ¨ÜUH…Ýç±}ææï™ÝñÜUãï„é|æéü±ÝxæéL : 273
83. ݱèÝ…è}æꄨ}ææÝ
274
84. …²…²Ÿæè ÍæÝà²æ}æ βæ çÝ{ï.
277
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

. ... {thu ½uh ytÔÞt hu (…Œ-2) 408 164. Ë„tk ftuE ËtÚtu ™tðu hu {hðt™u xtýu.... „tu…e...... .. {tuh÷eðt¤t hu 431 170........ fh «¼w Ëk„tÚtu áZ «e‚ze hu 448 192......... Ëwýtu [‚wh Ëwòý 425 182. ˾e „tufw¤ „t{™t [tuf{tk hu (…Œ-2)426 178.... ‚the {w¾™e ÷tðÛÞ‚t {eXe hu 420 155........ ™thtÞý ™t{ ÷u™u ‚wk «týe hu (…Œ-2) 437 205...... yts {U ‚tu ¼uxât hu 419 144.. ....... Ënò™kŒ nrh.... {thu yts «e‚{ ½uh ytðþuS hu 419 163...... ntuS {uhu ‚tu ‚w{ yuf ytÄtht 430 • W…Œuþ…Œ Ëk„ún 189. .............. Œtxâtuu hnu™u [tuh Œuð™t (…Œ-2) 440 201.......... Ënò™kŒ Mðt{e hu (…Œ-2) 406 180.. nrh {e÷u ƒtuhËzefe AiÞt 429 185. 449 214... {thu {krŒh …ÄtÞto ~Þt{ ÚtE 428 165...... . ........... MðÙw Ë{òu hu yt ËkËth™u 451 218..... «„x «ýt{ nrh™u” yu Zt¤ Au 432 160. yts ˾e yt™kŒ™e nu÷e 429 147. “s™{ ËwÄtÞtuo hu {thtu” yu Zt¤ Au 443 198..... nrhs™ Ët[t hu 438 218... þe÷ðk‚t ËtÄw Ëtk¼¤òu fhe «er‚ 450 212......543 ..... ™h™thtÞý „tytu hu 440 .. .... ÷xft¤tu ÷xfk‚tu ytðu 427 173.. {týfeyu [zât hu 415 161...... ™tÚt ytðtu {thu ytuhzu 409 152. nu÷e òu™u yt ™kŒfw{th 424 187... szƒwÂØ Sð …tUåÞt™tk 447 197. Ônt÷t {the þwØ ƒwÄ ‚U nhe ÷eÄe hu 422 176.. ™uýt{tk ht¾wk hu ™uýt{tk ht¾wk hu (…Œ-2) 411 159... ¼S÷u™u ~Þt{¤tu Ëw¾fthehu 439 207.... {tun™™u „{ðt™u EåAtu {t™™e (…Œ-2) 434 210........... «„x ÚtÞt (…Œ-2) 443 213. • fe‚o™ Ëth Ëk„ún 142.... nizt™tu nth nrh hu 417 188. {uhu yuf ytþht ‚uht hu 414 168.. .... yuf f…xe ™ ‚hu hu 429 149.. ÷t[hý™t f .&÷tu .. Ëwýtu Ë‚Ëk„e 436 217...... {tht Ônt÷tS þwk …t÷… ŒeËu hu 406 .. „...... yk‚ft¤u ytðe hu Ëk¼t¤e ÷uòu 407 143....... Ëk‚ Ëw¾e ËkËth{U 435 215............................. {t™Ëe …qò™e rðrÄ 456 222..... ‚thtu [xf hk„e÷tu Auz÷tu (…Œ-2) 421 156... Yzt ÷t„tu Atu htsuLÿ 415 171....... ðnt÷t ÷t„tu Atu rðïtÄth hu 417 174.. s™™e Sðtuhu „tu…e[kŒ™e 444 199.{k..... yts {U ‚tu ŒeXt Ônt÷t™u ðtx ðnu‚tk 425 145.. s„‚{U Sð™t Úttuht 441 196............... hu Ë„…ý nrhðh™wk Ët[wk (…Œ-2) 416 172..... 203.. ¼õ‚ Úttðwk hu ¼„ðt™™wk 446 206.... fh {™ Ënò™kŒ …Œ «e‚ 436 191. .. .......... ytðtu ytðtu™u y÷ƒu÷zt Shu 428 148. ft¤™tk „zu ™„thtk ft¤™tk „zu 448 194. {thu {tuntu÷u ytðtu nËe™u ƒtu÷tðtu hu 423 166. Ä{ofwkðh ½™~Þt{S 410 157... Ëðuo ˾e Sð™ òuðt™u [t÷tu hu 427 179...... ð[™t{]‚ 452 221..... s„‚{U {‚ feòu yr¼{t™ 441 195.... {w¾zt™e {tÞt ÷t„e hu 418 167..... Ônt÷t h{Í{ fh‚t fnt™ (…Œ-2) 402 175. ...... ™kŒ÷t÷tu hu ™kŒ÷t÷tu 422 158......... Ëtu™t™tk ƒtu÷ Íw÷u ™kŒrfþtuh 424 ...... 162....... niÞt™t Vqxât nrh Ëk„u nu‚ ™ feÄwk 449 220... {I nqP ytrŒ y™trŒ 445 211... nwk ‚tu sEþ r„hÄh òuðt hu (…Œ-4) 412 186.. ¼ßÞtu ™rn ¼„ðt™™u hu 449 208. ò™tni ™h ò™tni (…Œ-4) 433 200.... {tuh÷e ðtsu hu {eXe {tuh÷e ðtsu 431 169. ™thtÞý hu ™thtÞý hu ™thtÞý™wk 437 204. þtu¼u þtu¼u hrËfðh Au÷hu 430 177..... . yts™e ½ze hu 420 146. ytuht ytðtu {tht ÷uh¾zt ÷uhe 421 150. Ëw¾ŒtÞf hu Mðt{e Ënò™kŒ (…Œ-2) 403 181. ... . {nt…qò 463 223. ft™wztu fuzu Vhðwk hu (…Œ-2) 439 193. Ëk‚ rð™t Ët[e ftuý fnu 445 216.... .. ŒwËhtu ftu™ Ëw¾ŒtE ~Þt{ ƒe™ 450 202.... {t™tu {¤e Au {tuxe ðt‚ (…Œ-2) 442 208. 183. nrh niÞt™t nth AtuS hu (…Œ-2) 401 184......... Atkzefu ©ef]»ý Œuð 405 153. ytu½tS y{u ~Þt{™u þwk fne {u÷wk hu 405 151........... yk‚u òðwk Au QXe yuf÷t hu 446 190.. sL{ ËwÄtÞtuo hu {thtu (…Œ-2) 401 154....

.. ‚u{™t …wºt su yÞtuæÞt«ËtŒ ™t{u y™u h½wðeh ™t{u (su™u y{u y{tht Œ¥tf…wºt fhe™u Ëðuo ËíËk„e™t yt[tÞo…ýt™u rð»tu MÚtt…™ fÞto Au)............... >>5>> yu Ëðuo-‚u{ýu..... ‚u ©ef]»ý fuðt Au.. . fu{ su y®nËt Au ‚u s {tuxtu Ä{o Au...... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 1 . . y™u òýe™u Íeýt yuðt sq..... 1 rþûtt…ºte .................................... >>1>> y™u ð]¥tt÷Þ „t{™u rð»tu hÌtt yuðt Ënò™kŒ Mðt{e su y{u ‚u y{u........ {]„÷t.. ..... [tk[z ytrŒf Sð-‚u{™e …ý ®nËt õÞthuÞ ™ fhðe.... Sð™t fÕÞtý™u yÚto «r‚…tŒ™ fÞto yuðt su y®nËt ytrŒf ËŒt[th ‚u{™u.......... ‚u Ëðuo‚u{ýu yuft„ú {™u fhe™u Äthðwk y™u yt rþºtt…ºte................... yt ÷tuf™u rð»tu ™u …h÷tuf™u rð»tu {ntËwr¾Þt ÚttÞ Au...... {tkfz.... >>7>> y™u ©e{ŒT ¼t„ð‚ …whtý ytrŒf su Ë‚TþtMºt‚u{ýu. .... ftuE Sð-«týe{tºt™e …ý ®nËt ™ fhðe....... ‚u{™u rð»tu hÌtt yuðt su y{tht ytr©‚ Ëðuo ËíËk„e ‚u «íÞu rþûtt…ºte™u ÷¾eyu Aeyu. >>12>> 66666666666666666666666666666666666666666666 ............... ‚u {™w»Þ....... …tu‚t™t {™{tk ytðu ‚u{ ð‚uo Au. >>3>> ‚Útt y{tht ytr©‚ yuðt su {wfwkŒt™kŒ ytrŒf ™iÂcf ƒúñ[the ‚Útt y{tht ytr©‚ su {Þtht{ ¼è ytrŒf „]nMÚt ËíËk„e. yu{ Ëðo þtMºt{tk fÌtwk Au..... 4 rþûtt…ºte ¥„æï |æ±çj}æüçÓÀS²ñ: ¨æ±{æÝ„²æùç¶Hñ: J Ðí è y²ñ „ æ}æÝé ¨ ë y ²ñ ± ±<„„ò¢ çÝÚ‹„Ú}æì JJ10JJ ÜUS²æçÐ Ðíæç‡æÝæï ôã¨æ Ýñ± ÜUæ²æüù~æ }ææ}æÜñU: J ¨êÿ}æ²êÜUæ}æyÜéU‡ææÎïÚçÐ ÏæéÎ슲æ ÜUÎæ™Ý JJ11JJ Îï ± „æçÐ„ë ² æxææƒü } 挲…æÎï p ç㢠¨ Ý}æì J Ý ÜU„üò}æôã¨ñ± {}æü: ÐíæïQUæïùçS„ ²‹}æãæÝì JJ12JJ ÷tuf y™u …h÷tuf™u rð»tu r™ùu {tuxt fü™u s …t{u Au...... rþûtt…ºte »ÜUæxæí ï ‡ æñ ± }æݨæ Ð~æèHï ¶ : ¨ãï „ é Ü U: ¥±{æ²æï ü ù ²}æç¶Hñ : ¨±ü … è±çã„æ±ã: ²ï ÐæH²ç‹„ }æÝé…æ: ¨ÓÀæ›Ðíç„Ðæç΄æÝì ¨Îæ™æÚæÝì ¨Îæ „ïù~æ ÐÚ~æ ™ }æãæ¨é¶æ: „æÝéÌY²æ~æ ±„ü‹„ï ²ï „é S±ñÚ¢ ÜéUÏæéh²: „ §ãæ}æé ~ æ ™ }æãÌ|æ‹„ï ÜUC}æï ± çã 3 J JJ7JJ J JJ8JJ J JJ9JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u þtMºt™u rð»tu «{týY… y™u ©e{L™thtÞý™e M{]r‚yu Ërn‚ yuðt su y{tht Yzt ytþeðtoŒ ‚u ðtk[ðt... ........ >>6>> y™u yt rþûtt…ºte ÷ÏÞt™wk su fthý Au.............. .................... ‚u Ëðuo™t Sð™u rn‚™e fh™the Au..... ..................) nwk su ‚u {tht ӌޙu rð»tu ©ef]»ý ¼„ðt™™wk æÞt™ fÁk Awk.......... …ý yt rþûtt…ºte™wk WÕ÷kÄ™ fhe™u ð‚oðwk ™rn..... su ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u™wk æÞt™Y… {k„¤t[hý fhu Au... ... ‚tu su™t ztƒt …z¾t™u rð»tu htrÄftS hÌttk Au y™u su™t ðût:MÚt÷™u rð»tu ÷û{eS hÌttk Au y™u ð]kŒtð™™u rð»tu rðnth™t fh™tht Au... >>9>> ‚u {txu y{tht rþ»Þ yuðt su ‚{u Ëðuo..... >>11>> y™u Œuð‚t ™u r…‚]-‚u{™t Þ¿t™u yÚtuo …ý ƒfht...JJ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææï ç±…²„ï„Úæ}æì JJ ©e rþûtt…ºte ±æ}æï ²S² çSƒ„æ Úæ{æ Ÿæèp ²S²æçS„ ±ÿæç¨ ±ë ‹ Îæ±Ýç±ãæÚ¢ „¢ ŸæèÜë U c‡æ¢ NçΠ癋„²ï çH¶æç}æ ¨ã…æÝ‹ÎS±æ}æè ¨±æüçóæ…æçŸæ„æÝì ÝæÝæÎïàæ çSƒ„æÝì çàæÿææÐ~æè¢ ±ëœææH²çSƒ„: J JJ1JJ J JJ2JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 (©e Ënò™kŒ Mðt{e su ‚u …tu‚t™t ËíËk„e «íÞu rþûtt…ºte™u ÷¾‚t Útft «Út{ …tu‚t™t EüŒuð........ …tu‚t™t Ä{o™e hûtt™t fh™tht 66666666666666666666666666666666666666666666 . ............. .. >>8>> y™u ËŒt[th™wk WÕ÷kÄ™ fhe™u su {™w»Þ...... ‚u ‚tu fwƒwÂØðt¤t Au y™u ‚u yt ............. su {™w»Þ …t¤u Au. su y{u ÷¾e Au.......... >>4>> ‚Útt y{thu ytr©‚ su ËwðtrË™e y™u rðÄðt yuðe Ëðuo ƒtEytu ‚Útt {wõ‚t™kŒ ytrŒf su Ëðuo ËtÄw........ >>10>> nðu ‚u ðíÞto™e he‚u fneyu Aeyu : su y{tht su ËíËk„e-‚u{ýu.............. {tA÷t ytrŒf ftuuE Sð™e ®nËt ™ fhðe............ 2 rþûtt…ºte |æí æ ~ææï Úæ}æÐí „ æÐï Ó ÀæÚæ}æ²æï { ü } æü … ‹}æÝæï : J ²æ±²æï Š ²æÐí ¨ æÎæw²ÚÍæé ± èÚæç|æ{æñ ¨é „ æñ JJ3JJ }æé Ü é U ‹ÎæÝ‹Î}æé w ²æp Ýñ ç DÜUæ Ïæí r æ™æçÚ‡æ: J xæë ã Sƒæp }æ²æÚæ}æ|æ^ælæ ²ï }æÎæŸæ²æ: JJ4JJ ¨{±æ ç±{±æ ²æï¯æ ²æp }æçÓÀc²„æ¢ xæ„æ: J }æéQUæÝ‹Îæβæï ²ï S²é: ¨æ{±pæç¶Hæ ¥çÐ JJ5JJ S±{}æüÚçÿæÜUæ }æï „ñ: ¨±ñü±æüÓ²æ ¨Îæçàæ¯: J Ÿæè}æóææÚ沇æS}æëy²æ ¨çã„æ: àæ曨}}æ„æ: JJ6JJ ©eÄ{oŒuðÚtfe Au sL{ su{™tu yuðt su y{tht ¼tE ht{«‚t…S ‚Útt EåAtht{S. .... su ‚u ™t™t «fth™t su Ëðuo Œuþ.......... ‚u{ýu ‚tu r«r‚yu fhe™u yt rþûtt…ºte™u y™wËhe™u s r™hk‚h ËtðÄt™…ýu ð‚oðwk...... >>2>> . ËË÷t...

... 6 rþûtt…ºte ¥ÜUæ²æü™Ú‡æï PUæçÐ …æ„ï S±S² ÐÚS² ±æ J ¥XÓÀïÎæï Ý ÜU„üò: àæ›ælñp RéU{æçÐ ±æ JJ16JJ S„ïÝÜU}æü Ý ÜU„üò¢ {}ææüƒü}æçÐ ÜUïÝ癄ì J ¨S±æç}æÜUæDÐé c ÐæçÎ Ý xæí æ s¢ „ÎÝæ¿æ²æ JJ17JJ òç|æ™æÚæï Ý ÜU„üò: Ðéç}|æ: ›èç|æp }ææ¢ çŸæ„ñ: J lê„æçΠò¨Ý¢ y²æÁ²¢ Ýæl¢ |æXæçÎ }ææÎÜU}æì JJ18JJ y™u õÞthuf …tu‚tð‚u ftkEf yÞtuøÞ yt[hý ÚtE „Þwk ntuÞ yÚtðt ftuE ƒeòð‚u yÞtuøÞ yt[hý ÚtE „Þwk ntuÞ....... ‚u Œuð‚t™wk ™iðuã ™ ¾tðwk..................... yu { ™e ®™Œt õÞthu Þ ™ fhðe y™u ™ Ëtk¼¤ðe......... ... ËtÄw y™u ðu Œ .............. Ä™ y™u htßÞ ‚u™e «tÂó™u yÚtuo …ý ftuE {™w»Þ™e ®nËt ‚tu ftuE «fthu õÞthuÞ …ý ™ s fhðe...... >>23>> y™u …tu‚…tu‚t™t ðýto©{™tu su Ä{o.................. >>13>> y™u ytí{Ät‚ ‚tu ‚eÚto™u rð»tu …ý ™ fhðtu........... >>21>> y™u su Œuð‚t™u Ëwht y™u {tkË™wk ™iðuã Út‚wk ntuÞ y™u ð¤e su Œuð‚t™e yt„¤ ƒfht ytrŒf Sð™e 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... …r‚ðú‚t.............. {ts{... rþûtt…ºte 7 ¥xæí æ sæóæï Ý Ðv±¢ ²Îóæ¢ „Îé Πܢ U ™ Ý J …xæóææƒÐé Ú æï ù ‹²~æ xæí æ s¢ Üë U c‡æÐí ¨ ælçÐ JJ19JJ ç}扲æбæÎ: ÜUôS}æçpÎçÐ S±æƒüS² ç¨h²ï J ÝæÚææï ÝæÐàæÏÎæp |æ毇æè²æ: ÜUÎæ™Ý JJ20JJ Îﱄæ„èƒüç±Ðíæ‡ææ¢ ¨æŠ±èÝæ¢ ™ ¨„æ}æçÐ J ±ïÎæÝæ¢ ™ Ý ÜU„üòæ çÝ‹Îæ Ÿæòæ Ý ™ PU癄ì JJ21JJ y™u su™t ntÚt™wk htkÄu÷ yÒt ‚Útt su™t …tºt™wk s¤-‚u ¾…‚wk ™ ntuÞ ‚uýu htkÄu÷ yÒt ‚Útt ‚u™t …tºt™wk s¤.......... yÚtðt ¢tuÄu fhe™u …ý …tu‚t™t yk„™wk ‚Útt ƒeò™t yk„™wk AuŒ™ ™ fhðwk.... ‚tu þMºttrŒfu fhe™u …tu‚t™t yk„™wk ‚Útt ƒeò™t yk„™wk AuŒ™ ™ fhðwk. >>25>> ...................... >>17>> y™u y{tht ytr©‚ su …wY»t ‚Útt Mºteytu‚u{ýu ÔÞr¼[th ™ fhðtu............. y™u ¼tkøÞ.. ‚u ‚tu Þ¿t™wk þu»t ntuÞ ‚tu …ý yt…íft¤{tk …ý õÞthuÞ ™ ¾tðwk...66666666666666666666666666666666666666666666 y™u Mºte..... y™u Íuh ¾tE™u ‚Útt „¤u xqk…tu ¾tE™u ‚Útt fqðu …ze™u ‚Útt …ðo‚ W…hÚte …ze™u EíÞtrŒf ftuE he‚u ytí{½t‚ ™ fhðtu........... ‚u ™ t {w ¾ Útfe ¼„ðt™™e fÚtt ðt‚to ™ Ëtk¼¤ðe.... y™u …hÄ{o™wk yt[hý ™ fhðwk ‚Útt …t¾kz Ä{o™wk yt[hý ™ fhðwk ‚Útt fÂÕ…‚ Ä{o™wk yt[hý ™ fhðwk......... y™u ºtý «fth™e Ëwht y™u yr„Þth «fth™wk {ã. ..... ‚u ©ef] » ý ¼„ðt™™e «ËtŒe-[hýt{] ‚ ™t {tntíBÞu fhe™u …ý s„ÒttÚt…whe rð™t yLÞ MÚtt™f™u rð»tu „ú n ý ™ fhðw k .. >>15>> ......... >>16>> y™u Ä{o fhðt™u yÚtuo …ý y{tht ËíËk„e ftuEyu [tuh™wk f{o ™ fhðwk.... . >>14>> y™u su {tkË Au................. >>22>> y™u {t„o™u rð»tu [t÷‚u rþðt÷ÞtrŒf su Œuð{krŒh ytðu... y™u õÞthuf ftuE yÞtuøÞ yt[hý ÚtE òÞ ‚u Útfe {qkÍtE™u …ý ytí{½t‚ ™ fhðtu. ™u ¢tuÄu fhe™u ™ fhðtu... >>24>> y™u su™t ð[™™u Ëtk¼¤ðu fhe™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚™u …tu‚t™tu Ä{o-yu ƒu Útfe …ze sðtÞ..... ‚u ‚u™t Äýe™e yt¿tt rð™t ™ ÷uðwk.... >>18>> 66666666666666666666666666666666666666666666 . D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 2 ........... .... >>19>> y™u …tu‚t™t MðtÚto™e rËÂØ™u yÚtuo …ý ftuE™u rð»tu r{ÚÞt y…ðtŒ ythtu…ý ™ fhðtu... . ‚u™u òuE™u ‚u™u ™{Mfth fhðtu y™u ytŒh Útfe ‚u Œuð™wk Œþo™ fhðwk... y™u ftuE™u „t¤ ‚tu õÞthuÞ ™ Œuðe. >>20>> y™u Œuð‚t. ..... y™u s„ÒttÚt…w h e™u rð»tu s„ÒttÚtS™tu «ËtŒ ÷uðtÞ ‚u™tu Œtu»t ™rn........... ‚eÚto... rþûtt…ºte 5 盲æ {ÝS² ±æ ÐíæŒy²ñ ¨æ}æíæÁ²S² ™ ±æ PUç™Îì J }æÝéc²S² „é ÜUS²æçÐ ôã¨æ ÜUæ²æü Ý ¨±üƒæ JJ13JJ ¥æy}æÍææ„S„é „èƒïüùçÐ Ý ÜU„üòp Ý RéU{æ J ¥²æïx²æ™‡ææ„ì PUæçÐ Ý ç±¯æïi‹{ÝæçÎÝæ JJ14JJ Ý |æÿ²¢ ¨±üƒæ }æ梨¢ ²¿æçàæC}æçÐ PUç™Îì J Ý Ðï ² ¢ ™ ¨é Ú æ}æl}æçÐ Îï ± çݱï ç ΄}æì JJ15JJ ... ......... „tkòu ytrŒf su fuV fh™the ðM‚w ‚u ¾tðe ™rn y™u …eðe …ý ™rn.. y™u ÄrýÞt‚wk su ftü.... …w»… ytrŒf ðM‚w. 8 rþûtt…ºte Îï ± „æ²ñ |æ±ï l S²ñ ¨é Ú æ}ææ¢ ¨ çݱï Î Ý}æì J ²yÐéÚæïù…æçÎ ôã¨æ ™ Ý |æÿ²¢ „çóæ±ïç΄}æì JJ22JJ ÎëcÅì±æ çàæ±æH²æÎèçÝ Îï±æxææÚæç‡æ ±y}æüçÝ J Ðí ‡ æ}² „æçÝ „gï ± Îàæü Ý ¢ ÜUæ²ü } ææÎÚæ„ì JJ23JJ S±±‡ææüŸæ}æ{}ææïü ²: ¨ ãæ„òæï Ý ÜUïÝ癄ì J ÐÚ{}ææïü Ý ™æ™²æïü Ý ™ Ð毇ÇÜUçËЄ: JJ24JJ ÜëUc‡æ|æv„ï: S±{}ææümæ Єݢ ²S² ±æv²„: J S²æœæ‹}æé¶æóæ ±ñ Ÿæòæ: ÜUƒæ±æ„æüp ±æ Ðí|ææï: JJ25JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ®nËt Út‚e ntuÞ.... .. y™u sq„xwk ytrŒf su ÔÞË™ ‚u™tu íÞt„ fhðtu.................... ......... ‚u ftuE ËíËk„eyu íÞt„ ™ fhðtu... ‚tu …ý ™ …eðwk. {Vh........... ‚u Œuð‚t™wk ™iðuã ntuÞ.......... . ........ ƒútñý............

. ‚u yti»tÄ õÞthuÞ ™ ¾tðwk..... . ..... .... ..................... su Sýo Œuðt÷Þ ‚Útt ™Œe ‚¤tð™t ytht ‚Útt {t„o ‚Útt ðtðu÷wk ¾u‚h....... . >>27>> y™u su {™w»Þ............ y™u su s¤™u rð»tu Íeýt Sð ½ýtkf ntuÞ......... .. >>36>> y™u „wÁ...... yuðwk su ËíÞ ð[™.. >>31>> y™u ÷tuf ™u þtMºt-‚u{ýu {¤-{qºt fhðt™u yÚtuo ðßÞtO yuðtk MÚtt™f............. >>37>> y™u su ð† …nuÞuo Útfu …tu‚t™t yk„u Œu¾tÞ.................66666666666666666666666666666666666666666666 y™u su ËíÞ ð[™ ƒtu÷ðu fhe™u …tu‚t™tu ÿtun ÚttÞ ‚Útt …thftu ÿtun ÚttÞ.. 10 rþûtt…ºte ÜëUc‡æÜëUc‡æ汄æÚæ‡ææ¢ ¶‡ÇÝ¢ ²~æ ²éçQUç|æ: J ÜëU„¢ S²æœææçÝ àææ›æç‡æ Ý }æ拲æçÝ ÜUÎæ™Ý JJ29JJ ¥xææçH„¢ Ý Ðæ„ò¢ ÐæÝè²¢ ™ вS„ƒæ J FæÝæçÎ Ýñ± ÜU„üò¢ ¨êÿ}æ…‹„é}æ²æ}|æ¨æ JJ30JJ ²Îæñ ¯ {¢ ™ ¨é Ú ²æ ¨}Ðë Q ¢ U ÐHHï Ý ±æ J ¥¿æ愱ëœæ±ñlïÝ Îœæ¢ ™æl¢ Ý „„ì PU癄ì JJ31JJ SƒæÝï¯é HæïÜUàææ›æ|²æ¢ çÝç¯hï¯é ÜUÎæ™Ý J }æH}æê~ææïy¨…üÝ¢ ™ Ý ÜUæ²ü Dè±Ý¢ „ƒæ JJ32JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ÞwÂõ‚yu fhe™u ¾kz™ fÞwO ntuÞ....... ‚u õÞthuÞ ™ ƒtu÷ðwk.... ‚u s¤u fhe™u M™t™trŒf r¢Þt ™ fhðe........ y™u Ä{o ËkƒkÄe su ftÞo ‚u ‚tu ‚íft¤ fhðwk.. >>33>> y™u y{tht ËíËk„e-su …wÁ»t {tºt...... ‚u ƒeò™u ¼ýtððe. >>35>> .. y™u ÔÞðnthftÞo™u rð»tu ftuE™e ÷tk[ ™ ÷uðe... ‚u {™w»Þ™tu Ë{t„{ ™ fhðtu.... ‚u ðiãu ytÃÞwk su yti»tÄ...... ... yuðt su þtMºt........ y™u …tu‚u su rðãt ¼ÛÞt ntuEyu..................... >>29>> y™u „téÞt rð™t™wk su s¤ ‚Útt ŒqÄ................ y™u ð¤e su ðiã™t yt[hý™u òý‚t ™ ntuEyu... ‚u MÚtt™f™u rð»tu ‚u™t Äýe™u …qAÞt rð™t W‚thtu ™ fhðtu.. y™u y¿tt™e yuðt su 66666666666666666666666666666666666666666666 . y™u Mºteytu ËtÚtu rððtŒ ™ fhðtu ‚Útt htò Ëk„tÚtu ‚Útt htò™t {týË Ëk„tÚtu rððtŒ ™ fhðtu.... ‚u™u rð»tu yr‚þÞ ÷tu÷w… Útft …t…™u rð»tu «ð‚o‚t ntuÞ.. …t…e. >>30>> y™u su yti»tÄ. . ‚u …ý õÞthuÞ ™ ¾tðwk....... …tk¾ze............ ......... ‚uðwk su ¼qkzwk ð†... y™u su f]‚æ™e ntuÞ ‚u™t Ëk„™tu íÞt„ fhðtu.... .......... ‚u{ýu ƒtE {týË™t {w¾ Útfe ¿tt™ðt‚to ™ Ëtk¼¤ðe... ‚Útt su yr‚þÞ ©uc {™w»Þ ntuÞ ‚Útt su ÷tuf™u rð»tu «r‚rc‚ {™w»Þ ntuÞ ‚Útt su rðît™ {™w»Þ ntuÞ ‚Útt su þMºtÄthe {™w»Þ ntuÞ. ‚u õÞthuÞ ™ {t™ðtk y™u ™ Ëtk¼¤ðtk... >>28>> y™u su þt†™u rð»tu ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚Útt ©ef]»ý ¼„ðt™™t su ðhtntrŒf yð‚th ‚u{™wk .... >>32>> y™u [tuh{t„uo fhe™u …uËðwk ™rn y™u ™eËhðwk ™rn.. ¼Âõ‚™wk yÚtðt ¿tt™™wk yt÷kƒ™ fhe™u Mºte... ð]ût™e ..... ŒtY ‚Útt {tkË-‚uýu Þwõ‚ ntuÞ. Œuð y™u htò yu ºtý™t Œþo™™u yÚtuo ßÞthu sðwk.. y™u ftuE™tu rðïtËÄt‚ ™ fhðtu...... >>34>> y™u „wÁ™wk y…{t™ ™ fhðwk.... y™u …tu‚t™t {w¾u fhe™u …tu‚t™t ð¾tý ™ fhðtk......... >>26>> y™u [tuh.................. rþûtt…ºte 9 S±ÐÚÎíæïã…ÝÝ¢ ¨y²¢ |ææc²¢ Ý ÜU<ã癄ì J ÜëU„ÍݨXSy²QUòæï Hé@æ xæíæsæ Ý ÜUS²ç™„ì JJ26JJ ™æïÚÐæçÐòçÝÝæ¢ ¨X: Ðæ¶ç‡ÇÝæ¢ „ƒæ J ÜUæç}æÝæ¢ ™ Ý ÜU„üòæï …Ý±@ÝÜU}æü‡ææ}æì JJ27JJ |æôQU ±æ ¿ææÝ}ææH}ϲ ›èÎíòڨHæïHé|ææ: J ÐæÐï Ðí±„ü}ææÝæ: S²é: ÜUæ²üS„ï¯æ¢ Ý ¨X}æ: JJ28JJ ......... ‚u Ä{uo hrn‚ yuðe ftuE «fthu ™ fhðe..... ÿÔÞ y™u hËtMðtŒ. .. íÞthu Xt÷u ntÚtu ™ sðwk.......... ‚u Ëðuo™wk y…{t™ ™ fhðwk.. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 3 .. rþûtt…ºte 11 ¥mæÚï‡æ Ý çÝxæü}²¢ Ðí±ïCò¢ Ý „ïÝ ™ J SƒæÝï ¨S±æç}æÜUï ±æ¨: ÜUæ²æïüùÐëcÅì±æÝ„yÐç„}æì JJ33JJ ¿ææݱæ„æüŸæéç„Ýæü²æü }æé¶æ„ì ÜUæ²æü Ý ÐêL ¯ñ: J Ý ç±±æÎ: 盲æ ÜUæ²æïü Ý Úæ¿ææ Ý ™ „Á…Ýñ: JJ34JJ ¥Ð}ææÝæï Ý ÜU„üòæï xæéL‡ææ¢ ™ ±Ú貨æ}æì J HæïÜUï Ðíç„çD„æÝæ¢ ™ ç±Îé¯æ¢ àæ›{æçÚ‡ææ}æì JJ35JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 AtÞt ‚Útt Vq÷ðtze-ƒ„e[t........ ‚u{™tu Ëk„ ™ fhðtu.. ft{e ‚Útt fer{Þt ytrŒf r¢Þtyu fhe™u s™™tu X„™thtu yu A «fth™t su {™w»Þ. ÔÞË™e..... y™u r™íÞ «íÞu ËtÄw™tu Ë{t„{ fhðtu..... yu ytrŒf su MÚtt™f.............. ‚u y{tht ËíËk„e-‚u{ýu ™ …nuhðwk.. y™u su MÚtt™f ÄrýÞt‚wk ntuÞ. 12 rþûtt…ºte ÜUæ²Z Ý ¨ã¨æ çÜUç@yÜUæ²æïü {}æüS„é ¨y±Ú}æì J ÐæÆÝè²æù{è„ç±læ ÜUæ²ü: ¨Xæïù‹±ã¢ ¨„æ}æì JJ36JJ xæé L Îï ± Ýë Ð ï ÿ ææƒZ Ý xæ}²¢ çÚQUÐæç‡æç|æ: J ç±Eæ¨Íææ„æï Ýæï ÜUæ²ü: S±àHæÍææ S±}æé¶ïÝ ™ JJ37JJ ²çS}æÝì ÐçÚçã„ïùçÐ S²éÎëüà²æ‹²XæçÝ ™æy}æÝ: J „Îì Î ê c ²¢ ±¨Ý¢ Ýñ ± ÐçÚ{æ²Z }æÎæçŸæ„ñ : JJ38JJ {}æïü‡æ Úçã„æ ÜëUc‡æ|æçQU: ÜUæ²æü Ý ¨±üƒæ J ¥¿æçÝ‹Îæ|æ²æóæñ± y²æÁ²¢ ŸæèÜëU‡æ¨ï±Ý}æì JJ39JJ y™u rð[tÞto rð™t ‚íft¤ ftuE ftÞo ™ fhðwk.... ‚u{™u rð»tu õÞthuÞ …ý {¤-{qºt ™ fhðwk ‚Útt Útqkfðwk …ý ™rn.... ‚u ™ …eðwk............ >>38>> y™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e su ¼Âõ‚..

rþûtt…ºte 15 ç~æÐé ‡ Çî L Îí æ ÿæ{ë ç „²ï ü ¯ æ¢ S²æyS±Üé U Hæxæ„æ J „ñS„é ç±ÐíæçÎç|æ: ÒæçÐ Ý y²æÁ²æ ¨æ }æÎæçŸæ„ñ: JJ46JJ »ï Ü Uæy}²}æï ± 籿æï ² ¢ ÝæÚæ²G ‡ æ}æãï à æ²æï : J ©}æ²æï Ï æí ü r æMUÐï ‡ æ ±ï Î ï ¯ é Ðí ç „ÐæÎÝæ„ì JJ47JJ àææ›æïQU ¥æÐh}ææïü ²: ¨ y±ËÐæÐçÎ ÜU<ã癄ì J }æÎæçŸæ„ñ } æé ü w ²„²æ xæí ã è„òæï Ý }ææݱñ : JJ48JJ Ðí y ²ã¢ „é Ðí Ï ææï h ò¢ Ðê ± ü } æï ± æï Î ²æÎí ± ï : J ç±{æ² ÜëUc‡æS}æÚ‡æ¢ ÜUæ²Z àææñ™ç±ç{S„„: JJ49JJ y™u su ƒútñýtrŒf™u rºt…wkzÙ-su ytzwk r‚÷f fhðwk ‚Útt Yÿtût™e {t¤t Äthðe-yu ƒu ðt™tk …tu‚t™e fw¤ …hk…htyu fhe™u [tÕÞtk ytÔÞtk ntuÞ. >>41>> y™u ‚u r‚÷f su ‚u... ûtrºtÞ y™u ði~Þ-yu-ºtý ðýo™t y{tht ËíËk„e-‚u{ýu....... ....... >>44>> y™u ‚u ËåAwÿ Útfe ƒeò-su òr‚yu fhe™u Q‚h‚t yuðt ¼õ‚s™.... y™u yuf ytuZðwk....... ‚u{ýu ‚tu [kŒ™trŒf ftü™e su ƒuðze {t¤t............. ......... yt[{™ fhðwk. …qðo{w¾u yÚtðt W¥th{w¾u ƒuËe™u.......... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 4 ... .... yuðwk su ytË™ ‚u™u rð»tu. >>47>> y™u y{tht ytr©‚ su {™w»Þ ‚u{ýu.. fkX™u rð»tu ‚w÷Ëe™e ƒuðze {t¤t r™íÞu Äthðe.. …Ae ÄtuÞu÷wk ðMºt yuf …nuhðwk..... ÓŒÞ y™u ƒu ntÚt-yu [thu Xuftýu Qæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk. ....yu ƒu™wk yuftí{…ýwk s òýðwk....... >>40>> y™u Ä{oðkþe „wÁ Útfe ©ef]»ý™e Œeûtt™u …tBÞt yuðt su ƒútñý..... ‚Útt Mºteytu............ ‚uýu fhe™u r‚÷f fhðwk.... ði~Þ™e …uXu Äthðt... >>49>> y™u …Ae yuf MÚtt™f™u rð»tu ƒuËe™u Œt‚ý fhðwk y™u …Ae …rðºt s¤u fhe™u M™t™ fhe™u......... hÌtt y™u ©ef]»ý™t ¼õ‚ yuðt su ËåAwÿ-‚u{ýu ‚tu ‚w÷Ëe™e {t¤t y™u Qæðo…kwzÙ r‚÷f ‚u ƒútñý..... >>46>> y™u ™thtÞý y™u rþðS ... y™u þwØ ™u ftuE ƒeò ytË™™u yzâwk ™ ntuÞ y™u su W…h Ëthe …uXu ƒuËtÞ.. rþûtt…ºte 13 ©y¨±æãï ¯ é çÝy²¢ ™ Üë U c‡æ}æç‹ÎÚ}ææxæ„ñ : J Ðéç}|æ: SÐëà²æ Ý ±çÝ„æS„~æ „æç|æp ÐéL¯æ: JJ40JJ ÜëUc‡æÎèÿææ¢ xæéÚæï: Ðíæ#ñS„éH¨è}ææçHÜUï xæHï J {æ²ïü çÝy²¢ ™æüÐé‡Çî¢ HHæÅæÎæñ çm…æç„ç|æ: JJ41JJ „œæé xææï Р虋ÎÝï Ý ™‹ÎÝï Ý æƒ±æ ãÚï : J ÜUæ²Z Ðê … æ±çàæCï Ý ÜUï à æÚæçÎ²é „ ï Ý ™ JJ42JJ {™w»Þ-‚u{™e ®™Œt™t ¼Þ Útfe ©ef]»ý ¼„ðt™™e Ëuðt™tu íÞt„ fhðtu s ™rn..... ‚tu …ý ‚u{ýu rºt…wkzÙ y™u Yÿtût™tu õÞthuÞ íÞt„ ™ fhðtu........... >>39>> y™u WíËð™t rŒðË™u rð»tu ‚Útt r™íÞ «íÞu ©ef]»ý™t {krŒh{tk ytÔÞt yuðt su ËíËk„e …wÁ»t ‚u{ýu.. >>50>> y™u ‚u ðth …Ae..... y™u ÷÷tx...... ûtrºtÞ.. ...... y™u {krŒh{tkÚte ™eËÞto …Ae …tu‚…tu‚t™e he‚u ð‚oðwk....... ‚u yÕ… yt…íft¤™u rð»tu {wÏÞ…ýu fhe™u õÞthuÞ „úný ™ fhðtu.......... y™u ‚u ƒútñýtrŒf y{tht ytr©‚ ÚtÞt ntuÞ.......... ‚u su ‚u „tu…e[kŒ™u fhe™u fhðtu yÚtðt htrÄftS y™u ÷û{eS...... .. ‚u{ýu ‚tu …tu‚t™t ¼t÷™u rð»tu fwkfw{™tu [tkŒ÷tu fhðtu.......... ‚u ¼„ðt™™e «ËtŒe fhtðe™u fkX™u rð»tu Äthðe... >>42>> y™u ‚u r‚÷f™t {æÞ™u rð»tu s „tu¤ yuðtu su [tkŒ÷tu........66666666666666666666666666666666666666666666 .. ‚u {krŒh™u rð»tu Mºteytu™tu M…þo ™ fhðtu............ 14 rþûtt…ºte „‹}抲 »± ÜU„üò: Ðé‡ÇîÎíòï‡æ ™‹ÎíÜU: J Üé U Vä } æï Ý æƒ±æ ±ë œ ææï Úæ{æHÿ}æèÐí ¨ æçÎÝæ JJ43JJ ¨ÓÀêÎíæ: ÜëUc‡æ|æQUæ ²ï „ñS„é }ææHæüÐé‡ÇîÜUï J çm…æ焱hæÚ‡æè²ï çÝ…{}æï ü ¯ é ¨¢ ç Sƒ„ñ : JJ44JJ |æQñ U S„ç΄Úñ } ææü H ï ™‹ÎÝæÎè‹{Ýæï j ±ï J {æ²ïü ÜU‹Æï HHæÅïùƒ ÜUæ²ü: ÜUï±H™‹ÎíÜU: JJ45JJ fkfw{trŒfu Þwõ‚ yuðwk su «ËtŒe-[kŒ™... ‚uýu fhe™u ‚u [tkŒ÷tu fhðtu.. …wÁ»t™tu M…þo ™ fhðtu................... 16 rþûtt…ºte ©Ðç±à²ñ ± ™ñ Ü U~æ ÜU„ü à ²¢ ΋„{æ±Ý}æì J Fæy±æ àæéÓ²}ÏæéÝæ {æñ„ï ÐçÚ{æ²ïü ™ ±æ¨¨è JJ50JJ ©Ðç±à² „„: àæéh ¥æ¨Ýï àæéç™|æê„Hï J ¥¨Vè‡æZ ©ÐSÐëಢ ÐíæÑê}æ鶢 ±æïœæÚæ}æé¶}æì JJ51JJ ÜU„üò}æꊱüÐé‡Çî¢ ™ Ðéç}|æÚï± ¨™‹ÎíÜU}æì J ÜUæ²ü : ¨{±ÝæÚèç|æ|ææü H ï Üé U Vä } 晋Îí Ü U: JJ52JJ «Út{ s ò„ðwk..... ...... „tu…e[kŒ™u fhe™u fhðwk yÚtðt ¼„ðt™™e …qò fh‚tk ƒtfe hÌtwk y™u fuËh- ..... y™u ©ef]»ý ¼„ðt™™wk M{hý fhe™u …Ae þti[rðrÄ fhðt sðwk............ ....... y™u ÷÷tx™u rð»tu fuð¤ [tkŒ÷tu fhðtu. ‚u™wk «ËtŒe yuðwk su fwkfw{...... fu{su ðuŒ™u rð»tu yu ƒuÞ™wk ƒúñY…u fhe™u «r‚…tŒ™ fÞwO Au.......... >>51>> y™u …Ae ËíËk„e …wÁ»t{tºt™u [tkŒ÷u Ërn‚ Qæðo…wkzÙ r‚÷f fhðwk ™u ËwðtrË™e su Mºteytu. >>43>> y™u …tu‚t™t Ä{o™u rð»tu... .. >>52>> 66666666666666666666666666666666666666666666 . .. ‚u{ýu......... >>45>> 66666666666666666666666666666666666666666666 .......... . þtMºtu fÌttu su yt…Ø{o..... >>48>> y™u y{tht ËíËk„e ‚u{ýu r™íÞ ËqÞo QøÞtÚte 66666666666666666666666666666666666666666666 ............. …rðºt …]Úðe™u rð»tu …tÚtÞwO.. …ý r‚÷f ™ fhðwk.....................................

........... ‚u™tu s… fhe™u ‚u …Ae …tu‚t™wk ÔÞðntrhf ft{fts fhðwk. ........... ... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 5 ........... y™u ‚u …Ae ‚u Ëðuo su y{tht ËíËk„e ‚u{ýu. 20 rþûtt…ºte ¥æ™æ²ïü‡æñ± Îœæ¢ ²lÓ™ „ïÝ Ðíç„çD„}æì J Üë U c‡æS±MТ „y¨ï à ²¢ ±‹l}æï ± ï „ Úœæé ²„ì JJ62JJ |æx汋}æç‹ÎÚ¢ ¨±ñ ü : ¨æ²¢ x拄ò}拱ã}æì J Ýæ}æ¨Vè„üÝ¢ ÜUæ²Z „~ææïÓ™ñ: Úæç{ÜUæЄï: JJ63JJ ÜUæ²æüS„S² ÜUƒæ±æ„æü: Ÿæòæp ÐÚ}ææÎÚæ„ì J ±æçÎ~æ¨çã„¢ ÜUæ²Z Üë U c‡æÜUè„ü Ý }æé y ¨±ï JJ64JJ y™u su ©ef]»ý™wk MðY…..... ‚uýu hrn‚ yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™..... y™u WíËð™u rŒðËu ðt®sºtu Ërn‚ ©ef]»ý™tk fe‚o™ fhðt. y™u 66666666666666666666666666666666666666666666 .. ... ..... ‚u{ýu ð]Ø…ýt Útfe yÚtðt ftuE {tuxt yt…íft¤u fhe™u yË{Úto…ýwk ÚtE „Þu Ë‚u …tu‚u Ëuððt™wk su ©ef]»ý™wk MðY…............... .. ‚u™t ËkƒkÄ Útfe ‚u ytí{r™ðuŒe ¼õ‚™e su Ëðuo r¢Þt... >>61>> 66666666666666666666666666666666666666666666 ......... rþûtt…ºte 19 ÐíæïQUæS„ï çÝxæéü‡ææ |æQUæ çÝxæéü‡æS² ãÚï²ü„: J ¨¢Ïæ‹{æœæçyRU²æ: ¨±æü |汋y²ï± çã çÝxæéü‡ææ: JJ59JJ |æQñUÚï„ñS„é ÜëUc‡ææ²æÝ<Є¢ ±æ²üçÐ v±ç™„ì J Ý Ðï²¢ Ýñ± |æÿ²¢ ™ Ð~æÜU‹ÎÈUHælçÐ JJ60JJ ¨±ñ ü Ú àæQUæñ ±æ{ü v ²æeÚè²S²æÐÎæùƒ±æ J |æQUæ² ÜëUc‡æ}拲S}æñ Îœ±æ ±ëœ²¢ ²ƒæÏæH}æì JJ61JJ y™u r™„woý fnu‚tk {tÞt™t su Ë¥ðtrŒf ºtý „wý. …tu‚u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu ð‚oðw. …t»ttý™e yÚtðt Ät‚w™e su ©ef]»ý ¼„ðt™™e «r‚{t yÚtðt þt÷e„út{..... 18 rþûtt…ºte àæñHè ±æ {æ„é…æ }æê<„: àææHxæíæ}ææïùÓ²ü »± „ñ: J Îíòñ²üƒæ#ñ: ÜëUc‡æS² …Œ²æïùƒæCæÿæÚæï }æÝé: JJ56JJ S„æï~ææÎïÚƒ ÜëUc‡æS² ÐæÆ: ÜUæ²ü: S±àæçQU„: J „ƒæùÝ{è„xæè±æü‡æñ: ÜUæ²Z „óææ}æÜUè„üÝ}æì JJ57JJ ãÚï<±{æ² Ýñ±ïl¢ |ææïÁ²¢ Ðíæ¨æçÎÜ¢U „„: J ÜëUc‡æ¨ï±æÐÚñ: Ðíèy²æ |æ籄ò¢ ™ „ñ: ¨Îæ JJ58JJ y™u ‚u su ytí{r™ðuŒe ¼õ‚-‚u{ýu............... ‚u Œuþft¤™u y™wËhe™u. Ëðo ft¤™u rð»tu «er‚yu fhe™u.............. ......... y™u …Ae ©ef]»ý ¼„ðt™™tu su yütûth {kºt..... {™u fhe™u fÕÃÞt su [kŒ™ …w»…trŒf W…[th. …tu‚t™u Ëuððt™u yÚtuo Ä{oðkþ™t su yt[tÞo. ‚u ƒeò ¼õ‚™u yt…e™u................... ‚u{ýu ©ef]»ý ¼„ðt™™wk ™t{-fe‚o™ fhðwk. …w»… V¤trŒf ðM‚w. >>55>> . ‚u{ýu ©ef]»ý ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t™wk s¤ …ý õÞthuÞ ™ …eðwk... ....................... >>64>> y™u y{tht ytr©‚ su Ëðuo ËíËk„e ‚u{ýu su «fthu …qðuo fÌtwk. . rþûtt…ºte 17 Ðé‡Çî¢ ±æ ™‹ÎíÜUæï |ææHï Ý ÜUæ²æïü }æë„Ý惲æ J }æݨæ Ðê…Ý¢ ÜUæ²Z „„: ÜëUc‡æS² ™æç¶Hñ: JJ53JJ Ðí‡æ}² Úæ{æÜëUc‡æS² Hïw²æÚ™æZ „„ ¥æÎÚæ„ì J àævy²æ …çÐy±æ „‹}æ‹~æ¢ ÜU„üò¢ òæ±ãæçÚÜU}æì JJ54JJ ²ï y±}ÏæÚ诱jQUæ: S²é ç Úãæy}æçݱï ç ÎÝ: J „ñ p }ææݨÐê … æ‹„¢ ÜUæ²ü } æé Q URU}æï ‡ æ ±ñ JJ55JJ ..... ‚u{ýu s ytÃÞwk ntuÞ yÚtðt ‚u yt[tÞuo su MðY…™e «r‚»Xt fhe ntuÞ.66666666666666666666666666666666666666666666 y™u ‚u rðÄðt Mºteytu {tºt™u …tu‚t™t ¼t÷™u rð»tu r‚÷f ™ fhðwk...... ‚u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðtu.... >>59>> y™u yu su ytí{r™ðuŒe ¼õ‚......... y™u …ºt............... yu «fthu fhe™u s r™íÞ «íÞu fhðwk............... ‚u nu‚w {txu ‚u ytí{r™ðuŒe ¼õ‚.... y™u ‚u {krŒh™u rð»tu ©e htrÄftS™t …r‚ yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u™t ™t{™wk Wå[ Mðhu fhe™u fe‚o™ fhðwk >>63>> y™u ‚u ©ef]»ý™e su fÚtt-ðt‚to ‚u …h{ ytŒh Útfe fhðe ™u Ëtk¼¤ðe....... ‚u{ýu r™íÞ «íÞu ËtÞkft¤u ¼„ðt™™t {krŒh «íÞu sðwk. …ý Ëuððt ÞtuøÞ ™Úte. .... ™{Mfth fhe™u …Ae …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu ©ef]»ý™tu yütûth {kºt.... V¤trŒf su ðM‚w........... ‚u s MðY…™u Ëuððwk. ‚u ‚tu ™{Mfth fhðt ÞtuøÞ Au.. >>62>> y™u y{tht su Ëðuo ËíËk„e...... >>54>> y™u su y{tht ËíËk„e{tk ykƒhe»t htò™e …uXu ytí{r™ðuŒe yuðt W¥t{ ¼õ‚ ntuÞ ‚u{ýu …ý......... ‚u™wk ytŒh Útfe Œþo™ fhe™u.... ‚u™tu s… fhðtu... >>53>> y™u ‚u …Ae ©ehtÄtf]»ý™e su r[ºt «r‚{t...... ‚u™e su …qò... y™u ‚u rð™t ƒeswk su ©ef]»ý™wk MðY….... «Út{ fÌtwk ‚uðe he‚u y™w¢{u fhe™u.. ™u [tkŒ÷tu …ý ™ fhðtu. ‚u …ý ©ef]»ý ¼„ðt™™u y…oý fÞto rð™t™wk ™ ¾tðwk >>60>> y™u ð¤e Ëðuo su y{tht ËíËk„e. su ‚u r™„woý fÌtt Au... y™u su ËkMf]‚ ™ ¼ÛÞt ntuÞ............ ‚uýu fhe™u fhðe.. y™u ‚u su ytí{r™ðuŒeði»ýð ‚u{ýu..... …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu «tó ÚtÞtk su [kŒ™... ... >>58>> 66666666666666666666666666666666666666666666 ........ >>57>> y™u …Ae ©ef]»ý ¼„ðt™™u ™iðuã fhe™u …Ae ‚u «ËtŒe yuðwk su yÒt ‚u s{ðwk. ‚u{ýu fhe™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e {t™Ëe …qò fhðe.. {t™Ëe …qò …ÞO‚ Ëðuo r¢Þt fhðe....... fkŒ....... >>56>> y™u ‚u …Ae ©ef]»ý ¼„ðt™™t su M‚tuºt yÚtðt „úkÚt ‚u™tu su …tX....... ©ef]»ý ¼„ðt™™e Ëuðt…htÞý Útðwk. ‚u r™„woý ÚttÞ Au....................... ......

..... ‚u ‚tu ftuE Xuftýu …ý «ftþ fhðe s ™rn....... y™u ‚u{ýu su Ä{to[hý fÞwO ntuÞ ‚tu ‚u™wk „úný fhðwk. suðt „wýu fhe™u Þwõ‚ ntuÞ..... ‚Útt …k[t{]‚ M™t™u fhe™u ¼„ðt™™e {nt…qò fhðe.... ...... rþûtt…ºte 21 Ðíy²ã¢ ÜUæ²üç}æyƒ¢ çã ¨±ñüÚçÐ }æÎæçŸæ„ñ: J ¨¢SÜëU„ÐíæÜëU„xæ틃æ|²æ¨pæçÐ ²ƒæ}æç„ JJ65JJ ²æÎëàæñ²æïü xæé‡æñ²éüQUS„æÎëàæï ¨ „é ÜU}æüç‡æ J ²æï…Ýè²æï ç±™æ²ñü± Ý拲ƒæ „é ÜUÎæ™Ý JJ66JJ ¥óæ±›æçÎç|æ: ¨±ïü S±ÜUè²æ: ÐçÚ™æÚÜUæ: J ¨}|ææ±Ýè²æ: ¨„„¢ ²ƒæ²æïx²¢ ²ƒæ{Ý}æì JJ67JJ ²æÎëxxæé‡ææï ²: ÐéL ¯S„æÎëàææ ±™ÝïÝ ¨: J ÎïàæÜUæHæÝé¨æÚï‡æ |æ毇æè²æï Ý ™æ‹²ƒæ JJ68JJ ËkMf]‚ y™u «tf]‚ yuðt su ËŒT„úkÚt..... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 6 ... >>65>> y™u su {™w»Þ. su ‚u [tu{tËt™u rð»tu rðþu»t…ýu ¼Âõ‚yu fhe™u Äthðtu.... ‚u òu Ä{o hrn‚ ntuÞ.. yu {ÞtoŒt™wk WÕ÷kÄ™ fhðwk ™rn.. {txu ftuEf V¤™t ÷tu¼u fhe™u Ä{o™tu íÞt„ ™ fhðtu...... ‚u™wk ‚uðe s he‚u ËL{t™ fhðwk..... >>68>> .... .... …ý yuÚte ƒeS he‚u ™ ƒtu÷tððtu......... >>73>> y™u …qðuo ÚtÞt su {tuxt …wÁ»t ‚u{ýu …ý òu õÞthuf yÄ{to[hý fÞwO ntuÞ... ‚u{ýu …tu‚t™t yt[tÞo™u ytð‚t Ëtk¼¤e™u............. .......... RíÞtrŒf r¢Þtyu fhe™u yu{™wk ËL{t™ fhðwk........... …ý Ë{áÂüyu 66666666666666666666666666666666666666666666 .............. ‚u™u õÞthuÞ ™ «uhðtu........ 24 rþûtt…ºte ç±àæï ¯ çݲ}ææï {æ²ü p æ„é } ææü S ²ï ù ç¶Hñ Ú çÐ J »ÜUçS}æÝì Ÿæ汇æï }ææç¨ ¨ y±àæv„ñS„é }ææݱñ: JJ76JJ ç±c‡ææï: ÜUƒæ²æ: Ÿæ±‡æ¢ ±æ™Ý¢ xæé‡æÜUè„üÝ}æì J }æãæÐê…æ }æ‹~æ…Ð: S„æï~æÐæÆ: ÐíÎçÿæ‡ææ: JJ77JJ ¨æCæXÐí ‡ æç„pï ç „ çݲ}ææ ©œæ}ææ }æ„æ: J »„ïc±ïÜU„}ææï |ævy²æ {æÚ‡æè²æï ç±àæ﯄: JJ78JJ fhe™u............ ‚tu ¼„ðt™™e fÚtt™wk ©ðý fhðwk. ‚u …wÁ»t™u ‚uðt ð[™u fhe™u Œuþft¤t™wËthu ÞÚttÞtuøÞ ƒtu÷tððtu. ‚tu ‚u™wk yt[hý ™ s fhðwk........ ... …ý su ftÞo™u rð»tu su ÞtuøÞ ™ ntuÞ ‚u ftÞo™u rð»tu.. >>74>> y™u ftuE™e …ý su „wÌtðt‚to............ >>72>> y™u ½ýwkf Au V¤ su™u rð»tu yuðwk …ý su f{o........ ..... yu su ytX «fth™t r™Þ{..... >>70>> y™u y{tht ytr©‚ su Ëðuo ËíËk„e ‚u{ýu …tu‚t™t yt[tÞo Ëk„tÚtu õÞthuÞ …ý rððtŒ ™ fhðtu........yu{™e Ë{e…u ‚Útt ˼t™u rð»tu …„ W…h …„ [ztðe™u ™ ƒuËðwk ‚Útt ðMºtu fhe™u Zª[ý™u ƒtkÄe™u ™ ƒuËðwk. íÞt„e..... [t‚w{toË™u rð»tu rðþu»t r™Þ{ Äthðtu.............. ytŒh Útfe ‚íft¤ ËL{w¾ sðwk. yu A sýt ytðu. >>66>> y™u …tu‚t™t su Ëuðf ntuÞ. ............. fu{ su Ä{o Au.. >>77>> ‚Útt ¼„ðt™™u Ëtütk„ ™{Mfth fhðt... .... y™u su {™w»Þ yË{Úto ntuÞ......... 22 rþûtt…ºte xæé L |æê Ð æH±<¯Dy²æçxæç±mœæÐçS±Ýæ}æì J ¥|²éyƒæÝæçÎÝæ ÜUæ²ü: ¨}}ææÝæï ç±Ý²æ狱„ñ: JJ69JJ Ýæï Ú æñ Üë U y±æ ÐæÎ}æï Ü ¢ U xæé L Îï ± Ýë Ð æç‹„ÜUï J ©Ð±ïಢ ¨|ææ²æ¢ ™ …æÝê Ï抱æ Ý ±æ¨¨æ JJ70JJ ç±±æÎæï Ýñ± ÜU„üò: S±æ™æ²ïü‡æ ¨ã v±ç™„ì J ÐêÁ²æïùóæ{ݱ›ælñ²üƒæàæçQU ¨ ™æç¶Hñ: JJ71JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u rð™Þu fhe™u Þwõ‚ yuðt su y{tht ytr©‚ ËíËk„e-‚u{ýu „wÁ... ‚Útt M‚tuºt™tu …tX fhðtu ‚Útt ¼„ðt™™u «ŒÂûtýtytu fhðe... .66666666666666666666666666666666666666666666 . >>71>> y{tht su ytr©‚ s™.. >>75>> y™u y{tht su Ëðuo ËíËk„e ‚u{ýu..... ‚u{™tu yÇÞtË …ý …tu‚t™e ƒwÂØ™u y™wËthu fhðtu. y™u su Sð™wk suðe he‚u ËL{t™ fhðwk ½x‚wk ntuÞ............................... ...... ‚u y{u W¥t{ {tLÞt Au........ rðît™ y™u ‚…Mðe.. rþûtt…ºte 23 „}ææ²æ‹„¢ çÝàæ}²æàæé Ðí y ²é e ‹„ò}ææÎÚæ„ì J „çS}æÝì ²æy²Ýéxæ}²¢ ™ xæíæ}ææ‹„æ±ç{ }æçÓÀî„ñ: JJ72JJ ¥çÐ |æê ç ÚÈUH¢ ÜU}æü {}ææü Ð ï „ ¢ |æ±ï l çÎ J ¥æ™æ²Z „<ã „óæñ± {}æü: ¨±æüƒüÎæïùçS„ çã JJ73JJ Ðê ± ñ ü } æü ã çjÚçÐ ²Î{}ææü ™ Ú‡æ¢ v±ç™„ì J ÜëU„¢ S²æœæœæé Ý xæíæs¢ xæíæsæï {}æüS„é „yÜëUU„: JJ74JJ xæés±æ„æü „é ÜUS²æçÐ ÐíÜUæà²æ Ýñ± ÜéU~æ癄ì J ¨}æÎëcÅKæ Ý ÜUæ²üp ²ƒæãæü™æüòç„RU}æ: JJ75JJ y™u ‚u yt[tÞo …tu‚t™t „t{Úte …tAt …Äthu........ >>67>> y™u su …wÁ»t suðt „wýðt¤tu ntuÞ...... ‚u Ëðo™e …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒt-ðMºttrŒfu fhe™u ÞÚttÞtu ø Þ Ëk¼tð™t r™hk‚h ht¾ðe.. ‚Útt ¼„ðt™™t {kºt™tu s… fhðtu. ‚u s Ëðo …wÁ»ttÚto™tu yt…™thtu Au. >>76>> y™u ‚u rðþu»t r™Þ{ ‚u rfÞt. íÞthu „t{™e ¼t„tu¤ ËwÄe ð¤tððt sðwk. íÞthu ËL{w¾ QXðwk ‚Útt ytË™ yt…ðwk ‚Útt {Äwhu ð[™u ƒtu÷tððwk.. >>69>> y™u „wÁŒuð ™u htò .... Ä™.. ‚u-{txu yu r™Þ{{tkÚte ftuE yuf r™Þ{..... ‚tu ‚u™wk „úný ™ fhðwk...... . >>78>> 66666666666666666666666666666666666666666666 .. ..... yr‚ð]Ø........ ‚u{ýu ‚tu yuf ©tðý {tË™u rð»tu rðþu»t r™Þ{ Äthðtu. ‚u {™w»Þ™u ‚uðt ftÞo™u rð»tu rð[the™u s «uhðtu.... y™u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒt........... ... htò......... ‚Útt fÚtt ðtk[ðe ‚Útt ¼„ðt™™t „wý™wk fe‚o™ fhðwk.. ðMºttrŒfu fhe™u ‚u …tu‚t™t yt[tÞo™u …qsðt...............

. …tðo‚e y™u ËqÞo...... ‚u{ýu Þwõ‚ Útðwk................... rþð................. ‚u{ýu þqhðeh…ýwk y™u Äehs. ‚u{ýu ƒeS Ëðuo r¢Þt™tu ‚íft¤ íÞt„ fhe™u. {™w»Þ™t W…ðtË™tu ™tþ ÚtE òÞ Au.. ‚u{ýu ƒútñýtrŒf ºtý ðýo™e Ëuðt fhðe yu ytrŒf su ð]Â¥tytu ‚u{ýu fhe™u ð‚oðw. ‚u{ýu f]r»tf{o ‚Útt ðýs ÔÞt…th ‚Útt ÔÞtsðxtu... >>84>> y™u òu õÞthuf ¼q‚-«u‚trŒf™tu W…ÿð ÚttÞ. suðtu su™tu yðËh ntuÞ y™u suðe su™e Ä™Ëk…Â¥t ntuÞ... îtrhft ytrŒf su ‚eÚto.. yu ytrŒf su „wý...... y™u su þwÿ ðýo ntuÞ..... y™u ‚u ðú‚™t rŒðË™u rð»tu {tuxt WíËð fhðt.......‚u{ýu....... 28 rþûtt…ºte |ææò¢ àæ}æÎ}æÿææç‹„¨‹„æï ¯ æçÎxæé ‡ ææ狱„ñ : J Ïæí æ ræ‡æñ : àææñ ² ü { ñ ² æü ç Îxæé ‡ ææï Ð ï „ ñ p Ïææãé … ñ : JJ89JJ ±ñ à ²ñ p Üë U 篱æç‡æÁ²Üé U ¨èÎ}æé ¶ ±ë ç œæç|æ: J |æ籄ò¢ „ƒæ àæê Î í ñ ç mü … ¨ï ± æçαë ç œæç|æ: JJ90JJ ¨¢SÜUæÚæpæçqÜ¢U Ÿææh¢ ²ƒæÜUæH¢ ²ƒæ{Ý}æì J S±S±xæësæÝé¨æÚ‡æï ÜU„üò¢ ™ çm…‹}æç|æ: JJ91JJ ËkƒkÄ™u y™wËthu fhe™u.... ... >>90>> y™u su Âîs ntuÞ.. .... ......... >>82>> y™u ‚u Ëðuo su y{tht ytr©‚ .. Œ{... >>81>> . ‚u rŒðËu yr‚þÞ Þí™u fhe™u. ‚u «{týu fhðt................... fu{ su.. ÞÚttrðrÄyu fhe™u fhðe.... sL{™wk Ëq‚f ‚Útt {hý™wk Ëq‚f....... ‚u{™wk ðú‚ su ‚u ytŒh Útfe fhðwk............ y™u ð¤e …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu. y™u su íÞt„e ntuÞ.... ‚u{™wk ðú‚ su ‚u ytŒh Útfe fhðwk.. y™u su ûtrºtÞ ðýo ntuÞ....... ‚u{™e Þtºtt su ‚u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu...... su{ {iÚtw™u fhe™u {™w»Þ™t W…ðtË™tu ™tþ ÚttÞ Au... >>87>> y™u y{tht ËíËk„e yuðt su [thu ðýo™t {™w»Þ.......... yu ºtý su ‚u …tu‚t™t „]ÌtËqºt™u y™wËthu fhe™u. „ý…r‚.... ‚u{ýu ¼„ðt™™e …qò fhðe.. rþûtt…ºte 27 |æê„æléÐÎí±ï v±æçÐ ±}æü ÝæÚ沇ææy}æÜU}æì J …Œ²¢ ™ ãÝé}æ‹}æ‹~ææï …Œ²æï Ý ÿæéÎíÎñ±„: JJ85JJ Ú±ï ç Ú‹Îæï p æï Ð Úæxæï …æ²}ææÝï ù ÐÚæ: çRU²æ: J çãy±æàæé àæéç™ç|æ: ¨±ñü: ÜUæ²ü: ÜëUc‡æ}æÝæï…üÐ: JJ86JJ …æ„æ²æ}æƒ „Ýì}æéQUæñ ÜëUy±æ FæÝ¢ ¨™ïHÜU}æì J Îï²¢ ÎæÝ¢ xæëçã…Ýñ: àævy²æù‹²ñSy±Ó²ü §üEÚ: JJ87JJ …‹}ææàææñ™¢ }æë„æàææñ™¢ S±¨}Ïæ‹{æÝé¨æÚ„: J ÐæHÝè²¢ ²ƒæàæ曢 ™æ„é ± ü ‡ ²ü … Ýñ } æü } æ JJ88JJ {kºt™tu s… fhðtu....... >>80>> y™u Ëðo ði»ýð™t htò yuðt su ©eðÕ÷¼t[tÞo ‚u{™t …wºt su ©erðê÷™tÚtS.. ....... >>85>> y™u ËqÞo™wk™u [kÿ{t™wk „úný ÚtÞu Ë‚u y{tht su Ëðo ËíËk„e.............. …ý yu rð™t ƒeò ftuE þwÿŒuð™t M‚tuºt y™u {kºt™tu s… ™ fhðtu.. …rðºt ÚtE™u. yu …tk[ Œuð...... ‚u™u s y™w Ë he™u Ëðu o ðú ‚ ™u WíËð fhðt... .... ‚u{s rŒðË™e ®™ÿtyu fhe™u.. ‚Útt rþðhtrºt™wk ðú‚ su ‚u ytŒh Útfe fhðwk..... ÞÚttþtMºt …t¤ðwk. ... su ‚u …qßÞ…ýu fhe™u {t™ðt..... íÞthu ‚tu ™thtÞýfð[™tu s… fhðtu yÚtðt n™w{t™™t ... 26 rþûtt…ºte ÜUæ²æü S „}æÝé ¨ ë y ²ñ ± ¨±ü »± ±í „ æï y ¨±æ: J ¨ï±æÚèç„p ÜëUc‡æS² xæíæsæ „Îéç΄ñ± çã JJ82JJ ÜU„üòæ mæçÚÜUæ}æéw²„èƒü²æ~ææ ²ƒæç±ç{ J ¨±ñüÚçÐ ²ƒæàæçQU |ææò¢ ÎèÝï¯é ±y¨Hñ: JJ83JJ ç±c‡æé: çàæ±æï xæ‡æÐç„: Ðæ±ü„è ™ çαæÜUÚ: J »„æ: ÐêÁ²„²æ }æ拲æ Îﱄæ: Ð@ }ææ}æÜñU: JJ84JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u ‚u rðê÷™tÚtSyu fÞtuo su r™ýoÞ.. ....... yu ytrŒf su „wý....... su y{tht „]nMÚt ËíËk„e ntuÞ ‚u{ýu........... rþûtt…ºte »ÜUæÎàæèÝæ¢ ¨±æü¨æ¢ ÜU„üò¢ ±í„}ææÎÚæ„ì ÜëUc‡æ…‹}æçÎÝæÝæ¢ ™ çàæ±Úæ~æïp ¨æïy¨±}æì ©Ð±æ¨çÎÝï y²æÁ²æ çαæçÝÎí æ Ðí ² Õ„: ©Ð±æ¨S„²æ Ýà²ï ‹ }æñ ƒ é Ý ï Ý ï ± ²óæë ‡ ææ}æì ¨±ü ± ñ c ‡æ±Úæ…Ÿæè±Ì|ææ™æ²ü Ý ‹ÎÝ: Ÿæè ç±nHïàæ: ÜëU„±æÝì ²¢ ±í„æïy¨±ç݇æü²}æì .. ‚u su ‚u ðú‚ y™u WíËð™t r™ýoÞ™u fh‚t n‚t... >>91>> 66666666666666666666666666666666666666666666 ........ .......... >>83>> y™u y{tht su ytr©‚-‚u{ýu rð»ýw............. ..... ‚u …tu‚…tu‚t™t 66666666666666666666666666666666666666666666 .. . ðMºt Ërn‚ M™t™ fhe™u. rŒðË™e ®™ÿt™tu íÞt„ fhðtu... ‚u{ýu....... >>79>> y™u su rŒðËu ðú‚™tu W…ðtË fÞtuo ntuÞ...... ‚u{ýu „¼toÄt™trŒf ËkMfth ‚Útt ytnr™f ‚Útt ©tØ........... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 7 ............ >>86>> y™u ‚u „úný {qftE hÌtt …Ae.. ‚Útt ©ef]»ý ¼„ðt™™t su sL{tü{e ytrŒf sL{rŒðË... y™u ‚u rðê÷™tÚtSyu fne su ©ef]»ý™e Ëuðt her‚ ‚u™wk s „úný fhðwk.. yu ytrŒf su ð]Â¥tytu ‚u{ýu fhe™u ð‚oðwk... Œe™s™™u rð»tu ŒÞtðt™ Útðwk.. >>89>> y™u ði~Þ ðýo ntuÞ.. …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu Œt™ fhðwk...... ©ef]»ý ¼„ðt™™t {kºt™tu s… fhðtu.. ‚u{ýu Þwõ‚ Útðwk.... . >>88>> y™u su ƒútñý ðýo ntuÞ ‚u{ýu þ{.......25 J JJ79JJ J JJ80JJ J JJ81JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u Ëðo su yuftŒþeytu..... ût{t y™u Ëk‚tu»t...........

..... ™u yýw Ëh¾tu Ëqû{ Au.... ‚u y™w¢{u fhe™u y{tÁk ¼Âõ‚þt†. ..... rþûtt…ºte 31 Îàæ}æ: Ð@}æ: SÜU‹{æñ ²æ¿æ±Ëv²S² ™ S}æëç„: J |æçQUàæ曢 ²æïxæàæ曢 {}æüàæ曢 RU}æï‡æ }æï JJ99JJ àææÚèÚÜUæ‡ææ¢ |æxæ±eè„æ²æpæ±xæ}²„æ}æì J Úæ}ææÝé…æ™æ²üÜëU„¢ |ææc²}æ抲æçy}æÜ¢U }æ}æ JJ100JJ »„ï¯é ²æçÝ ±æv²æçÝ ŸæèÜëUc‡æS² ±ë¯S² ™ J ¥y²éyÜU¯üÐÚæç‡æ S²éS„ƒæ |æçQUç±Úæxæ²æï: JJ101JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u Œþ{MfkÄ ‚Útt …k[{MfkÄ ‚Útt Þt¿tðÕfÞ™e M{]r‚-yu su ºtý........... ‚u{™t MðY…™u su Yze he‚u òýðwk... y™u ©ef]»ý ¼„ðt™™u rð»tu {tntíBÞ¿tt™u Ërn‚ su ½ýtu M™un ‚u ¼Âõ‚ òýðe..... >>100>> y™u yu Ëðuo ËåAt†™u rð»tu su ð[™.. >>94>> y™u Ä{o þ tMºt™t {æÞ{tk hne yu u ð e su Þt¿tðÕfÞ Ér»t™e M{]r‚yu su ytX ËåAtMºt ‚u y{™u Eü Au......... ™u òý™thtu Au................ ™u [i‚LÞY… Au..... ‚u Ä{o òýðtu... ‚Útt rðŒqhSyu fnu÷e su ™er‚.... ÔÞðnth y™u «tÞÂù‚ yu ºtý™tu su r™ýoÞ fhðtu ‚u™u rð»tu ‚tu. ‚Útt MfkŒ…whtý™tu su rð»ýw¾kz ‚u™u rð»tu hÌtwk yuðwk su ©eðtËwŒuð{tntíBÞ............ >>93>> ‚Útt ©e¼„ðŒT „e‚t............... y{tÁk yæÞtí{þt† Au.... ..... >>95>> . D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 8 ... >>98>> ..... y™u 66666666666666666666666666666666666666666666 ........... ...... ‚u ӌޙu rð»tu hÌttu Au........... y™u Sð................... rþûtt…ºte 29 ¥¿ææÝæÁ¿ææÝ„æï ±æçÐ xæéL ±æ HÍæé Ðæ„ÜU}æì J v±æçÐ S²æœæ<ã „yÐíæ²çpœæ¢ ÜUæ²Z S±àæçQU„: JJ92JJ ±ïÎæp ò樨ê~ææç‡æ Ÿæè}æjæx汄æç|æ{}æì J ÐéÚæ‡æ¢ |ææÚ„ï „é Ÿæèç±c‡ææïÝæü}æ¨ã›ÜU}æì JJ93JJ „ƒæ Ÿæè|æxæ±eè„æ Ýèç„p ç±Îé Ú æï ç ΄æ J Ÿæè±æ¨éÎï±}ææãæy}²¢ SÜUæ‹Î±ñc‡æ±¶‡Çxæ}æì JJ94JJ {}æüàææ›æ‹„xæü„æ ™ ²æ¿æ±Ëv²«¯ï: S}æëç„: J »„拲C }æ}æïCæçÝ ¨ÓÀæ›æç‡æ |æ±ç‹„ çã JJ95JJ ......... fnu ‚ t............. >>97>> y™u ð¤e yu ytX ËåAt†™u rð»tu su ©e{ŒT ¼t„ð‚ …whtý-‚u™t Œþ{ ™u …k[{ ™t{u su ƒu MfkÄ... ‚u™wk „úný fhðwk........ Œþ{Mfk Ä ‚u ¼Âõ‚þt† Au y™u …k[{MfkÄ ‚u Þtu„þt† Au y™u Þt¿tðÕfÞ™e M{]r‚ ‚u Ä{oþt† Au. yu{ òýðwk.....66666666666666666666666666666666666666666666 y™u õÞthuf òýu yÚtðt yòýu òu ™t™wk-{tuxwk …t… ÚtE òÞ......... >>103>> y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ rð™t yLÞ …ŒtÚto{tk «er‚ ™rn. yu su ƒu ‚u... 30 rþûtt…ºte S±çã„ï Ó Àé ç |æÚï „ æçÝ }æçÓÀc²ñ : ¨ÜUHñ Ú çÐ J Ÿææï„ò拲ƒ ÐæÆKæçÝ ÜUƒÝè²æçÝ ™ çm…ñ: JJ96JJ „~ææ™æÚò±Nç„çÝcÜë U „æÝæ¢ ™ ç݇æü ² ï J xæíæsæ ç}æ„æÿæÚæïÐï„æ ²æ¿æ±Ëv²S² „é S}æëç„: JJ97JJ Ÿæè}æjæx汄S²ñ ¯ é SÜU‹{æñ Îàæ}æÐ@}ææñ J ¨±æü ç {ÜU„²æ ¿æï ² æñ Üë U c‡æ}ææãæy}²Ïæé h ²ï JJ98JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u …tu‚t™t rn‚™u EåA‚t yuðt su y{tht Ëðuo rþ»Þ-‚u{ýu yu ytX ËåAt†..... >>99>> y™u ©e ht{t™wò[tÞuo fÞwO yuðwk su ÔÞtËËqºt™wk ©e¼t»Þ ‚Útt ©e¼„ðŒT„e‚t™wk ¼t»Þ. >>92>> y™u [th ðuŒ ‚Útt ÔÞtËËqºt.... .. >>104>> y™u Sð Au...... ‚Útt {nt¼th‚™u rð»tu ‚tu ©erð»ýwËnMºt ™t{.... ... . ‚u su ©ef]»ý ¼„ðt™™t {tntíBÞ òýðt™u yÚtuo ËðoÚte yrÄf…ýu òýðt.. ‚tu …tu‚t™e þÂõ‚ «{týu........ ‚u su ‚u ©ef]»ý ¼„ðt™™wk MðY… ‚Útt Ä{o ‚Útt ¼Âõ‚ ‚Útt ðihtøÞ yu [th™t yr‚ Wíf»to…ýt™u fnu‚tk ntu Þ ............. su ‚u Ëtk¼¤ðtk y™u y{tht ytr©‚............ >>101>> . ... yuðe he‚u ‚u Ëðuo ËåAt†™wk hnMÞ Au.... .............. ‚u …t…™wk «tÞÂù‚ fhðwk......... ... ‚u su ‚u Ä{o Ërn‚ s fhðe. ‚Útt ©e{ŒT ¼t„ð‚ ™t{u …whtý... 32 rþûtt…ºte }拄òæçÝ Ðí { æÝæçÝ „æ‹²ï ± ï „ Ú±æv²„: J {}æïü‡æ ¨çã„æ ÜëUc‡æ|æçQU: ÜUæ²ïüç„ „Îíã: JJ102JJ {}ææïü ¿æï²: ¨Îæ™æÚ: Ÿæéç„S}æëy²éÐÐæç΄: J }ææãæy}²¿ææݲéx|æêçÚFïãæï |æçQUp }ææ{±ï JJ103JJ ±ñ Ú æx²¢ ¿æï ² }æÐí è ç„: ŸæèÜë U c‡æï „ Ú±S„é ¯ é J ¿ææÝ¢ ™ …è±}ææ²ïàæLÐæ‡ææ¢ ¨éDé ±ïÎÝ}æì JJ104JJ ‚u ð[™ su ‚u ƒeòk ð[™ fh‚tk «Ät™…ýu {t™ðtk y™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚....... ‚u™u ¿tt™ fneyu..... ...... yu{ òýðwk................. r{‚tûtht xeftyu Þwõ‚ yuðe su Þt¿tðÕfÞ Ér»t™e M{]r‚... Þtu „ þt† y™u Ä{o þ t† Au ..... su Âîs ‚u{ýu yu ËåAt† su ‚u ¼ýðtk ‚Útt ¼ýtððtk ‚Útt yu{™e fÚtt fhðe.................. >>102>> y™u ©wr‚ M{]r‚ ‚u{ýu «r‚…tŒ™ fÞtuo yuðtu su ËŒt[th. {tÞt y™u Eïh..... >>96>> y™u ‚u ytX ËåAt†{tkÚte yt[th.... ... ‚u ðihtøÞ òýðtu..........

.... ™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e þÂõ‚ Au...... ‚u ‚tu ©ef]»ý ¼„ðt™™t ¼õ‚ ntuÞ y™u ƒúñðu¥tt ntuÞ ‚tu …ý æÞt™ fhðt ÞtuøÞ ™Úte. ‚u™e su ¼Âõ‚ ‚u …]Úðe™u rð»tu Ëðo {™w»Þ ‚u{ýu fhðe y™u ‚u ¼Âõ‚ Útfe..... ‚u{™e EåAtyu fhe™u Au yu{ òýðwk.. su ‚u ƒ÷¼ÿtrŒf™u Þtu„u fhe™u ‚u ‚u ™t{u fnuðtÞ Au.... ‚u su ‚u htrÄftSyu Þwõ‚ ntuÞ....... yu{ òýðtu. yu{ òýðt. >>107>> y™u ‚u Eïh ‚u õÞt . rþûtt…ºte 35 ¥„pæS² S±MUÐï¯é |æïÎæï ¿æï²æï Ý ¨±üƒæ J ™„éÚæçÎ|æé…y±¢ „é çmÏææãæïS„S² ™ñçÓÀÜU}æì JJ112JJ „S²ñ± ¨±üƒæ |æçQU: ÜU„üòæ }æÝé…ñ|æéüç± J çÝ:ŸæﲨÜUÚ¢ çÜUç@œæ„æïù‹²óæïç„ Îë಄æ}æì JJ113JJ xæéç‡æÝæ¢ xæé‡æ±œææ²æ ¿æï²¢ sï„„ì ÐÚ¢ ÈUH}æì J ÜëUc‡æï |æçQUp ¨y¨Xæïù‹²ƒæ ²æç‹„ ç±ÎæïùŒ²{: JJ114JJ M™unu fhe™u. yu{ òýðwk..... >>106>> y™u su Eïh Au.... ...... 36 rþûtt…ºte ÜëUc‡æS„α„æÚæp Š²ï²æS„yÐíç„}ææçÐ ™ J Ý „é …è±æ ÝëÎï±ælæ |æQUæ Ïæíræç±ÎæïùçÐ ™ JJ115JJ çÝ…æy}ææÝ¢ Ïæí r æLТ Îï ã ~æ²ç±Hÿæ‡æ}æì J ç±|ææò „ïÝ ÜU„üòæ |æçQU: ÜëUc‡æS² ¨±üÎæ JJ116JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ©ef]»ý ¼„ðt™™u rð»tu ¼Âõ‚ fhðe ™u ËíËk„ fhðtu. ‚u rºt„wýtí{ft Au....... yu{ Eïh™u òýðt..... y™u yt Sð™u Œun ‚Útt Œun™t su ËkƒkÄe... ... ‚u su ‚u õÞthuf ‚tu ‚u ©ef]»ý ¼„ðt™™u …z¾u ntuÞ Au y™u õÞthuf ‚tu yr‚ ...... y™u yu{ ¼Âõ‚ ™u ËíËk„-yu ƒu rð™t ‚tu rðît™ ntuÞ... ‚u{™u rð»tu ynk{{íð™e fhtð™the Au. >>109>> y™u yu ©ef]»ý... ƒeswk fÕÞtýfthe ËtÄ™ ftkE ™Úte.... ‚u …ý æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au...... . ‚u Útfe rð÷ûtý yuðtu su …tu‚t™tu Sðtí{t........... ™u Mð‚kºt Au...... >>113>> y™u rðãtrŒf „w ý ðt¤t su …w Á »t..... yu{ òýðwk......... >>111>> yu nu‚w {txu ©ef]»ý ¼„ðt™™tk su MðY…..... ........ {txu yu{™wk æÞt™ fhðwk y™u {™w»Þ ‚Útt ŒuðtrŒf su Sð... .. su ‚u Ëðo ft¤™u rð»tu fhðe.... y™u [‚w¼wos…ýwk............ ... ‚u { ™t „wýðt™…ýt™wk yu s …h{ V¤ òýðwk........... >>116>> .66666666666666666666666666666666666666666666 ............... ..... yu{ {tÞt™u òýðe. y¼uã... . Ëqû{ y™u fthý-yu su ºtý Œun....... su ‚u yswo™u Þwõ‚ ntuÞ.... õÞwk ‚tuu su 66666666666666666666666666666666666666666666 ....... ©ef]»ý ¼„ðt™™t yk„™u rð»tu hnu Au. íÞthu ‘htÄtf]»ý’ yuðu ™t{u òýðt.. íÞthu ‘™h™thtÞý’ yuðu ™t{u òýðt y™u ð¤e ‚u ©ef]»ý.. íÞthu ‚tu ‚u ©ef]»ý ¼„ðt™ yuf÷t s ntuÞ....... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 9 .. ™u W…tË™t fhðt ÞtuøÞ Au y™u Ëðo yð‚th™t fthý Au..... ‚u™u ƒúñY…™e ¼tð™t fhe™u . >>110>> y™u yu su htÄtrŒf ¼õ‚........... Ën†¼ws…ýwk........ …Ae ‚u ƒú ñ Y…u fhe™u ©ef] » ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚. >>114>> y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚Útt ©ef]»ý ¼„ðt™™t su yð‚th ‚u æÞt™ fhðt ÞtuøÞ Au. ‚Útt ©ef]»ý ¼„ðt™™e su «r‚{t........ ‚u{™u rð»tu Ëðo «fthu fhe™u ¼uŒ ™ òýðtu. ...... .... y{h.. {txu yu{™wk æÞt™ ™ fhðwk.. ‚u ‚tu Âî¼ws yuðt su ‚u ©ef]»ý.. su{ ӌޙu rð»tu Sð hÌttu Au... ........ ™u Ëðo Sð™u f{oV¤™t yt…™tht Au.‚tu …hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u Eïh Au y™u ‚u ©ef]»ý......... rþûtt…ºte 33 NySƒæïù‡æé¨êÿ}æçpÎíêÐæï ¿ææ„æ ò挲æç¶Hæ¢ „Ýé}æì J ¿ææÝàævy²æ çSƒ„æï …è±æï ¿æï²æïùÓÀïlæçÎHÿæ‡æ: JJ105JJ ç~æxæé‡ææy}ææ „}æ: ÜëUc‡æàæçQUÎïüã„Îè²²æï: J …è±S² ™æ㢠}æ}æ„æãï „ é } ææü ² æ±xæ}²„æ}æì JJ106JJ NÎ²ï …è±±Á…è±ï ²æïù‹„²æüç}愲æ çSƒ„: J ¿æï²: S±„‹~æ §üàææïù¨æñ ¨±üÜU}æü ÈUHÐíÎ: JJ107JJ …tu‚t™e ¿tt™þÂõ‚yu fhe™u ™¾Úte rþ¾t …ÞO‚ Ë{„ú …tu‚t™t Œun «íÞu ÔÞt…e™u hÌttu Au......... yü¼ws…ýwk.. ™u ykÄfthY… Au........ . EíÞtrŒf su ¼uŒ sýtÞ Au..................... >>108>> y™u Ë{Úto yuðt su ©ef]»ý... EíÞtrŒf Au ÷ûtý su™tk yuðtu Sð Au.. yu{ ‚u Sð™u rð»tu yk‚Þto{e…ýu fhe™u hÌtt Au.............. >>115>> y™u MÚtq÷................... >>105>> y™u su {tÞt Au. y™u Áf{ýe Y… su ÷û{e ‚u { ýu Þw õ ‚ ntu Þ ........... >>112>> y™u yuðt su ‚u ©ef]»ý ¼„ðt™..... ‚u su ‚u..... y™u yAuã....... 34 rþûtt…ºte ¨ ŸæèÜëUc‡æ: ÐÚ¢Ïæíræ |æxæ±æÝì ÐéL¯æïœæ}æ: J ©ÐæS² §CÎï±æï Ý: ¨±æüç±|ææü±ÜUæÚ‡æ}æì JJ108JJ ¨ Úæ{²æ ²é„æï ¿æï²æï Úæ{æÜëUc‡æ §ç„ Ðí|æé: J Lçv}懲æ Ú}æ²æïÐï„æï Hÿ}æèÝæÚ沇æ: ¨çã JJ109JJ ¿æï²æïù…éüÝïÝ ²éQUæïù¨æñ ÝÚÝæÚ沇ææç|æ{: J ÏæH|æÎí æ çβæï x æï Ý „œæóææ}ææï Ó ²„ï ¨ ™ JJ110JJ »„ï Úæ{æβæï |æQUæS„S² S²é: ÐæEü„: v±ç™„ì J v±ç™œæÎXïùç„Fïãæy¨ „é ¿æï²S„ÎñÜUH: JJ111JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 su ‚u yt…ýt EüŒuð Au. ysh..... íÞthu ‘÷û{e™thtÞý’ yuðu ™t{ òýðt...... ‚u …ý yÄtu„r‚™u …t{u Au.

…ý ftuE™wk fhs ‚tu õÞthuÞ ™ fhðwk... yuðt su ‚u yÞtuæÞt«ËtŒ y™u h½wðeh... >>126>> y™u ¼tŒhðt ËwŒe [‚wÚteo™u rŒðËu „ý…r‚™e …qò fhðe ‚Útt ytËtu ðŒe [‚wŒoþe™u rŒðËu n™w{t™S™e …qò fhðe............... ‚u{ýu r™íÞ «íÞu ðtk[ðtu yÚtðt ð»ttuo ð»to yufðth ðtk[ðtu..... >>119>> . 40 rþûtt…ºte S±çàæc²æ<Є{拲S² ÜU„üòæï ç±RU²æï Ý ™ J …è‡æZ Îy±æ ݱèÝ¢ „é xæíæs¢ „óæñ¯ ç±RU²: JJ126JJ |ææÎíàæévH™„鉲æZ ™ ÜUæ²Z 籊ÝïàæÐê…Ý}æì J §¯ÜëUc‡æ™„éÎüà²æ¢ ÜUæ²æüù™æü ™ ãÝê}æ„: JJ127JJ }æÎæçŸæ„æÝæ¢ ¨±ï ü ¯ æ¢ {}æü Ú ÿæ‡æãï „ ±ï J xæéLy±ï SƒæçЄæ|²æ¢ ™ „æ|²æ¢ Îèÿ²æ }æé}æéÿæ±: JJ128JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u …tu‚t™t su rþ»Þ... ‚u™u y{u {wÂõ‚ {t™e Au.. „]nMÚtƒtE... rþûtt…ºte 39 }æÁÁ²ï D æ±Ú…|æí æ „ë ¨ é „ æ|²æ¢ „é ÜUÎæ™Ý J S±æ¨óæ¨}Ïæ‹{ãèÝæ ÝæïÐÎïà²æ çã ²æï範: JJ123JJ Ý SÐíCòæp „æ: v±æçÐ |æ毇æè²æp „æ Ýçã J RUæñ²Z ÜUæ²Z Ý ÜUôS}æçpó²æ¨æï Úÿ²æï Ý ÜUS²ç™„ì JJ124JJ Ðíç„|æêy±¢ Ý ÜUS²æçÐ ÜUæ²Z ™ òæ±ãæçÚÜUï J ç|æÿææ²æÐÎç„RU}²æ Ý „é ÜUæ²ü}æë‡æ¢ v±ç™„ì JJ125JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 nðu «Út{ Ä{oðkþe su yt[tÞo y™u ‚u{™e …í™eytu... >>125>> .. yðMÚtt.. ..... ƒúñY…u fhe™u su ©ef]»ý ¼„ðt™™e Ëuðt fhðe... òr‚ y™u Ët{ÚÞo yux÷tk™u y™wËthu fhe™u òýðtk............ sq™wk ÚttÞ ‚tu ‚u sq™wk ftuEf™u ŒE™u ™ðwk ÷uðwk... y™u ð¤e rð»ýwËn†™t{ ytrŒf su ËåAt†.. .... >>127>> y™u y{thu ytr©‚ su Ëðuo ËíËk„e...... >>122>> . ‚Útt htu„trŒf yt…Œt ytðe …zu.... ....... ‚u™wk …whùhý …ý …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðwk-fhtððwk. ‚u{™u.... ÔÞðnth y™u «tÞÂù‚ yu su ºtýðt™tk........... y™u y{™u r«Þ yuðwk su Ät{ ‚u „tu÷tuf Au. ‚u rðrþütîi‚ Au... ....... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 10 .. >>123>> y™u ‚u Mºteytu™u õÞthuÞ …ý yzðwk ™rn y™u ‚u ËtÚtu ƒtu÷ðwk ™rn y™u ftuE Sð™u rð»tu ¢qh…ýwk ™ fhðwk y™u ftuE™e Útt…ý ™ ht¾ðe.... ‚tu …tu‚t™t {™ðtkrA‚ V¤™u yt…u yuðwk Au.. y{u MÚtt…™ fÞto. ÿÔÞ......... ‚u{ýu {w{wûtw s™™u Œeûtt yt…ðe. ‚u …whùhý fuðwk Au...... yu{ òýðwk y™u ‚u Ät{™u rð»tu. ‚u{™t Ä{o™e hûtt fhðt™u yÚtuo yu Ëðuo™t „wÁ…ýt™u rð»tu...... fnu‚tk Ëðo ËíËk„e {tºt™u Ëh¾t …t¤ðt™t Au. .... y™u yuðe he‚u su sq™t™wk ™ðwk fhðwk............. ‚u su ‚u y{tht ytr©‚-su íÞt„e. su ‚u …wÛÞ MÚtt™f™u rð»tu …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðwk-fhtððwk.. .. rþûtt…ºte 37 Ÿæò: Ÿæè}æjæx汄Îàæ}æSÜU‹{ ¥æÎÚæ„ì J Ðíy²ã¢ ±æ ¨ÜëUm¯ïü ±¯ïü ±æÓ²æïùƒ Ðç‡Ç„ñ: JJ117JJ ÜUæÚ‡æè²æ ÐéÚp²æü Ð釲SƒæÝïùS² àæçQU„: J ç±c‡æé Ý æ}æ¨ã›æÎï p æçÐ ÜUæ²ï ü ç Œ¨„Ðí Î æ JJ118JJ Îñòæ}ææÐçÎ ÜUCæ²æ¢ }ææÝéc²æ¢ ±æ xæÎæçίé J ²ƒæ S±ÐÚÚÿææ S²æœæƒæ ±ëy²¢ Ý ™æ‹²ƒæ JJ119JJ y™u ©e{ŒT ¼t„ð‚…whtý™tu su Œþ{MfkÄ ‚u su ‚u r™íÞ «íÞu ytŒh Útfe Ëtk¼¤ðtu............... ‚u ðuåÞwk ™ fnuðtÞ......... ‚u{™u {kºt-W…Œuþ....... >>128>> y™u …tu‚t™t ytr©‚ su Ëðuo ËíËk„e.. yu{ òýðwk. ‚u ðu[ðwk ™rn............ ‚u fneyu. y™u ‚u yÒt...66666666666666666666666666666666666666666666 ............. ........ yÚtðt ð»ttuo ð»to yuf ðth Ëtk¼¤ðtu y™u su …krz‚ ntuÞ.. y™u yu Ëðuo™t su rðþu»t Ä{o Au ‚u{™u …]ÚtfT …]ÚtfT fhe™u fneyu Aeyu.... ‚u{ ð‚oðwk.......... ¼tE-Ëðuo ËíËk„e‚u{™t Ët{tLÞ Ä{o fÌtt Au.... ‚u{ýu Ä{o r™r{¥tu …tu‚t™u ytÃÞwk su yÒt................ Aeyu : y{tht {tuxt¼tE y™u ™t™t¼tE-‚u{™t …wºt su yÞtuæÞt«ËtŒ y™u h½wðeh.... ............ ft¤.. >>118>> y™u fü™e Œu™the yuðe ftuE ŒuðËkƒkÄe yt…Œt ytðe …zu ‚Útt {™w»Þ ËkƒkÄe yt…Œt ytðe …zu..... õÞthuÞ ™ fhðtu........ ...... ....... ‚u{™t su rðþu»t Ä{o........................... ‚u{ýu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™e su ƒeS Mºteytu.......... 38 rþûtt…ºte Îï à æÜUæH±²æï ç ±œæ…æç„àævy²Ýé ¨ æÚ„: J ¥æ™æÚæï ò±ãæÚp çÝcÜëU„¢ ™æ±{æ²ü„æ}æì JJ120JJ }æ„¢ ç±çàæCæmñ„¢ }æï xææïHæïÜUæï {æ}æ ™ï猨„}æì J „~æ Ïæírææy}æÝæ ÜëUc‡æ¨ï±æ }æéçQUp xæ}²„æ}æì JJ121JJ »„ï ¨æ{æÚ‡ææ {}ææü: Ðé¢¨æ¢ ›è‡ææ¢ ™ ¨±ü„: J }æÎæçŸæ„æÝæ¢ ÜU烄æ ç±àæï¯æ݃ ÜUè„ü²ï JJ122JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u yt[th... >>117>> y™u yu su Œþ{MfkÄ ‚u™wk …wYùhý. yu{ òýðwk.. >>121>> y™u yt su …qðuo Ëðuo Ä{o fÌtt...... ‚u su ‚u Œuþ.. ............ yrÄfth «{týu …tu‚…tu‚t™t Ä{o™u rð»tu ht¾ðt y™u ... …ý ƒeS he‚u ™ ð‚oðwk.......... >>120>> y™u y{thtu su {‚....... ‚u™u rð»tu su{ …tu‚t™e ™u ƒeò™e hûtt ÚttÞ...... >>124>> y™u ÔÞðnth-ftÞo™u rð»tu fu™wk …ý s{t™„Á ™ fhðwk y™u ftuE yt…íft¤ ytðe …zu ‚tu r¼ûtt {t„e™u …tu‚t™tu r™ðton fhe™u ‚u yt…íft¤™u WÕ÷kÄðtu..

.. ‚u{ýu …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu Ë{Þ™u y™wËhe™u sux÷tu …tu‚t™t ½h{tk ðhtu ntuÞ... …]Úðe™u rð»tu ËŒTrðãt™e «ð]Â¥t fhtððe.... ‚u ÞÚtt rðrÄyu fhe™u fhðe.... >>133>> y™u ð¤e ‚u ƒu sý™e su …í™eytu.......66666666666666666666666666666666666666666666 .... >>131>> y™u rðãtÚteo ¼ýtÔÞt™e þt¤t fhtðe™u.. . ‚u{ýu {t‚tr…‚t y™u „wÁ ‚Útt htu„t‚wh yuðt su ftuE {™w»Þ............. >>129>> y™u {tuxtk su {krŒh-‚u{™u rð»tu y{u MÚtt…™ fÞto yuðtk su ©e÷û{e™thtÞý ytrŒf ©ef]»ý™tk MðY….. ‚u{ýu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™t su …wÁ»t ‚u{™tu M…þo õÞthuÞ ™ fhðtu............. …r‚™e yt¿ttyu fhe™u................ >>138>> ... rþûtt…ºte 43 }ææ~ææ S±dæ Îéçã~ææ ±æ ç±…Ýï „é ±²:Sƒ²æ J ¥ÝæÐçÎ Ý „ñ: Sƒï²¢ ÜUæ²Z ÎæÝ}æì Ý ²æï範: JJ136JJ Ðí¨Xæï ò±ãæÚï‡æ ²S²æ: ÜUïÝæçÐ |æêЄï: J |æ±ïœæS²æ: 盲æ: ÜUæ²ü: Ðí¨Xæï Ýñ± ¨±üƒæ JJ137JJ ¥óæælñ: àæçQU„æïù|²Ó²æïü sç„çƒS„ñxæëüãæxæ„: J Îñ±¢ Ðñ~²¢ ²ƒæàæçQU ÜU„üò¢ ™ ²ƒæï癄}æì JJ138JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u ‚u „] n MÚtt©{e …w Á »t..... ƒnu™ y™u rŒfhe... htò™tu «Ëk„ ntuÞ ‚uðe Mºte™tu su «Ëk„ ‚u........ >>139>> y™u ð¤e …tu‚t™t ðýto©{™u ½rx‚ yuðtu su Wã{....... ‚u{ýu ƒ¤rŒÞt™t ð]»tý™tu WåAuŒ ™ fhðtu.. y™u ‚u{™e ËtÚtu ƒtu÷ðwk ™rn...... „]nMÚtt©{e …wÁ»t ‚u{ýu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™e su rðÄðt Mºteytu........ ‚u Ëk „ tÚtu …ý yt…íft¤ rð™t yu f tk ‚ MÚt¤™u rð»tu ™ hnuðwk y™u …tu‚t™e Mºte™wk Œt™ ftuE™u ™ fhðwk... .. ‚u™u..... ‚u fneyu Aeyu : y{thu ytr©‚ su...... . ....... rþûtt…ºte 41 ²ƒæç{ÜUæÚ¢ ¨¢SƒæŒ²æ: S±ï S±ï {}æïü çÝ…æçŸæ„æ: J }æ拲æ: ¨‹„p ÜU„üò: ¨ÓÀæ›æ|²æ¨ ¥æÎÚæ„ì JJ129JJ }æ²æ Ðíç„DæçЄæÝæ¢ }æç‹ÎÚï¯é }æãy¨é ™ J Hÿ}æèÝæÚ沇ææÎèÝæ¢ ¨ï±æ ÜUæ²æü ²ƒæç±ç{ JJ130JJ |æx汋}æç‹ÎÚ¢ Ðíæ#æï ²æïùóææƒèü ÜUæïùçÐ }ææݱ: J ¥æÎÚæy¨ „é ¨}|ææòæï ÎæÝïÝæóæS² àæçQU„: JJ131JJ ¨¢SƒæŒ² ç±Ðí¢ ç±m梨¢ ÐæÆàææHæ¢ ç±{挲 ™ J Ðí±„üÝè²æ ¨çmlæ |æéç± ²y¨éÜëU„¢ }æã„ì JJ132JJ ËtÄw™u ytŒh Útfe {t™ðt... ¼UË..... ‚u{™e su Ëuðt..... >>132>> . y™u ð¤e ntu{trŒf su Œuðf{o y™u ©tØtrŒf su r…‚]f{o...... ...... ...... ‚u { ýu Þw ð t™ yðMÚttyu Þwõ‚ yuðe su …tu‚t™e {t.... …Ae ‚u{tk yuf rðît™ ƒútñý™u ht¾e™u........................ >>136>> y™u su Mºte™u ftuE «fth™t ÔÞðnthu fhe™u..... ‚u su ‚u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu ÞÚttrðrÄ su{ ½xu ‚u{ fhðwk..... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 11 .... ........... ‚ux÷tk yÒt-ÿÔÞ™tu Ëk„ún su ‚u fhðtu.. ‚u …tu ‚ t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðtu y™u f]r»tð]Â¥tðt¤t su „]nMÚt ËíËk„e.. ƒ¤Œ.......................... ‚u{™e su Ëuðt.......... >>137>> y™u ‚u „]nMÚtt©{e...................... …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒttrŒfu fhe™u …qsðtu....... . ‚u Sð™«ÞO‚ …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fhðe............ Mºteytu™u s ©ef]]»ý™t {kºt™tu W…Œuþ fhðtu.... ½tuzt ytrŒf su …þw 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... 42 rþûtt…ºte ¥ƒñ„²æïS„é |ææ²üæ|²æ}ææ¿æ²æ Ðy²éÚæy}æÝ: J ÜëUc‡æ}æ‹~ææïÐÎïàæp ÜU„üò: ›è|² »± çã JJ133JJ S±æ¨óæ¨}Ïæ‹{ãèÝæ ÝÚæS„æ|²æ¢ „é ÜU<ã癄ì J Ý SÐíCòæ Ý |ææc²æp „ï|²æï Îà²Z }æ鶢 Ý ™ JJ134JJ xæëãæw²æŸæç}æ‡ææï ²ï S²é: ÐéL¯æ }æÎéÐæçŸæ„æ: J S±æ¨óæ¨}Ïæ‹{ãèÝæ Ý SÐëà²æ ç±{±æp „ñ: JJ135JJ y™u nðu yu yÞtuæÞt«ËtŒ y™u h½wðeh yu ƒu™e su …í™eytu.. ‚u{ýu …tu‚…tu‚t™t........ >>141>> y™u „tÞ.... ™u yu{™u …tu‚t™wk {w¾ …ý ™ Œu¾tzðwk (yuðe he‚u Ä{oðkþe yt[tÞo y™u ‚u{™e …í™eytu ‚u{™t su rðþu»t Ä{o Au ‚u fÌtt) >>134>> nðu „]nMÚtt©{e™t su rðþu»t Ä{o Au. ...... fu{ su rðãtŒt™u fhe™u {tuxwk …wÛÞ ÚttÞ Au. ‚u{ýu …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu [tÞo…q¤t™tu Ëk„ún fhðtu............ >>140>> y™u ‚u „]nMÚt ËíËk„e.... >>135>> 66666666666666666666666666666666666666666666 ... ......... ‚Útt ËåAt†™tu yÇÞtË ytŒh Útfe fhðtu............... ftuE «fthu …ý ™ s fhðtu...... ‚u{™tu M…þo ™ fhðtu..... .. …ý …wÁ»t™u ™ fhðtu. 44 rþûtt…ºte ²æ±Á…è±¢ ™ àæéŸæê¯æ ÜUæ²æü }ææ„é: çЄéxæüéÚæï: J Úæïxææ„üS² }æÝéc²S² ²ƒæàæçQU ™ }ææ}æÜñU: JJ139JJ ²ƒæàævy²él}æ: ÜUæ²æïü çÝ…±‡ææüŸæ}ææï癄: J }æécÜUÓÀïÎæï Ý ÜU„üòæï ±ë¯S² ÜëU篱ëçœæç|æ: JJ140JJ ²ƒæàæçQU ²ƒæÜUæH¢ ¨Ñì xæíãæïùóæ{ÝS² „ñ: J ²æ±Îìò²¢ ™ ÜU„üò: Ðàæé}æçjS„ë‡æS² ™ JJ141JJ y™u y{tht ytr©‚ su „]nMÚt... ‚u™e …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu yÒt™t Œt™u fhe™u ytŒh Útfe Ëk¼tð™t fhðe... su nhftuE yÒttÚteo {™w»Þ. ‚u{ýu …tu‚t™u ½uh ytÔÞtu yuðtu su yr‚rÚt. y™u su™t ½h{tk …þw ntuÞ yuðt su „]nMÚt... >>130>> y™u ¼„ðt™™t {krŒh «íÞu ytÔÞtu..

..... yu{ Ëðuo „]nMÚttuyu {™{tk òýðwk..... >>146>> y™u ‚u „]nMÚtt©{e ËíËk„e ‚u{ýu.... >>152>> y™u su Xuftýu …tu‚u hnu‚t ntuEyu............ ‚tu {™ðtkrA‚ V¤™wk . ‚u …ý At™wk ™ ht¾ðwk...... ...... ............ >>150>> y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚Útt …tu‚t™t „wÁ ‚Útt ËtÄw yu{™tk Œþo™ fhðt™u yÚtuo ò‚u............ >>144>> y™u …tu‚t™e Q…s™wk su ÿÔÞ.......... …tu‚t™e su ð]Â¥t y™u Wã{.. Ë‚u.45 J JJ142JJ J JJ143JJ J JJ144JJ J JJ145JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ‚u{™e ‚]ý-s¤trŒfu fhe™u …tu‚tð‚u òu Ëk¼tð™t ÚttÞ.. >>148>> y™u ©tðý {tË™u rð»tu ©e{ntŒuðS™wk …qs™ su ‚u rƒÕð…ºttrŒfu fhe™u r«r‚…qðof Ëðo «fthu …tu‚u fhðwk yÚtðt ƒeò …tËu fhtððwk... >>153>> y™u ‚u òu …tu‚t™t {q¤ „htË™wk ‚Útt ð‚™™wk ................ 66666666666666666666666666666666666666666666 .. ‚Útt ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚Útt …tu‚t™t „wÁ ‚Útt ËtÄw.............. y™u ð¤e ‚u …tu‚t™t yt[tÞo Útfe y™u ©ef]»ý™t {krŒh Útfe …tu‚t™t ÔÞðnth™u yÚtuo …tºt. >>149>> y™u …tu‚t™t su yt[tÞo..... ‚u{ýu ðeË{tu ¼t„ y…oý fhðtu.... ‚u {t„e ÷tððtk ™rn. ... 46 rþûtt…ºte ÎíòS²æ²æï |æ±ïlæ±æÝì ò²æï ±æ òæ±ãæçÚÜUï J „æñ ¨¢S}æëy² S±²¢ Hïw²æñ S±ÿæÚñ: Ðí焱æ¨Ú}æì JJ146JJ çÝ…±ë œ ²é l }æÐí æ #{Ý{拲æç΄p „ñ : J ¥Œ²æïü Îàææ¢àæ: ÜëUc‡ææ² ô±àææï¢ùàæçSy±ã ÎéÏæüHñ: JJ147JJ »ÜUæÎàæè}æé¶æÝæ¢ ™ ±í„æÝæ¢ çÝ…àæçQU„: J ©læÐÝ¢ ²ƒæàæ曢 ÜU„üò¢ ç™ç‹„„æƒüÎ}æì JJ148JJ Q…s fh‚tk ðÄthu ¾[o fhu Au.. fu …tu‚t™t «tý™tu ™tþ Út‚tu ntuÞ....... …ý ‚u W…htk‚ ™ fhðtu... y™u òu Ëk¼tð™t ™ ÚttÞ..... ‚u Útfe …tBÞwk su Ä™ÄtLÞtrŒf...... ‚u «{týu s yt…ðwk.. ‚u™wk Ëtûteyu Ërn‚ ÷¾‚ fÞto rð™t fu𤠃tu÷e s ™ fhðe....... 48 rþûtt…ºte Ðíç„¿ææ„¢ {Ý¢ Îï²¢ ²yS²æœæ„ì ÜU}æüÜUæçÚ‡æï J Ý xææ}æë‡æàæéÎ슲æçΠò±ãæ²Z Ý Îé…üÝñ: JJ152JJ ÎécÜUæHS² çÚÐê‡ææ¢ ±æ ÝëÐS²æïÐÎí±ï‡æ ±æ J HÁ…æ{ÝÐíæ‡æÝæàæ: Ðíæ#: S²æl~æ ¨±üƒæ JJ153JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 …tu‚t™t …wÛÞ™u nhe ÷u yuðwk Au.............. ‚u{™u sux÷wk ½™ yÚtðt ÄtLÞ ŒeÄt™wk fÌtwk ntuÞ..... .. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 12 .... ‚u { ™w k su Wãt…™ ‚u su ‚u …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu ÞÚttþtMºt fhðwk.. ‚u™u rð»tu yt…ðt ÞtuøÞ su Ä™... >>145>> y™u …tu ‚ t™t ÔÞðnthftÞo ™ u rð»tu su x ÷t Ä™™e Q…s ntu Þ ‚Útt su x ÷tu ¾[o ntu Þ ............ ‚u{™e ËtÚtu ÔÞðnth ™ fhðtu. >>147>> y™u yu f tŒþe ytrŒf su ðú ‚ .... ‚tu ‚u …þw™u ht¾ðtk.... y™u su ....... rþûtt…ºte xæ±æÎèÝæ¢ ÐàæêÝæ¢ ™ „ë‡æ„æï²æçÎç|æ²üçÎ ¨}|ææ±Ý¢ |æ±ïyS±ïÝ Úÿ²æS„ï „<ã Ý拲ƒæ ¨¨æÿ²}æ‹„Úæ Hﶢ Ðé~æç}æ~ææçÎÝæùçÐ ™ |æê籜æÎæÝæÎæÝæ|²æ¢ ò±ãæ²Z Ý ÜU<ã癄ì ÜUæ²ïü ±ñ±æçãÜUï S±S²æ‹²S² ±æùŒ²ü{ÝS² „é |ææ¯æÏæ‹{æï Ý ÜU„üò: ¨¨æÿ²¢ Hï¶}æ‹„Úæ ¥æ²ÎíòæÝé¨æÚï‡æ ò²: ÜUæ²æïü çã ¨±üÎæ ¥‹²ƒæ „é }æãÎìÎé:¶¢ |æ±ïçÎy²±{æ²ü„æ}æì ... ‚tu ™ ht¾ðtk.......... fu{ su ‚u …thfwk yÒt ‚tu 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... >>151>> y™u …tu‚t™t ft{fts fhðt ‚uzât su {sqh. {t„o™u rð»tu …thfwk yÒt ¾tðwk ™rn.. ‚u™u y™wËthu r™h‚kh ¾[o fhðtu..... ‚u Útfe ŒË{tu ¼t„ ftZe™u ©ef]»ý ¼„ðt™™u y…oý fhðtu....... ........ {txu …tu‚t™e „tkX™wk ¾h[ ¾tðwk.... .. su ‚u õÞthuÞ ™ fhðtu.... y™u …tu‚t …tËu ftuE fhs {t„‚t ntuÞ y™u ‚u fhs ŒE [qõÞt ntuEyu.... y™u Œwü yuðt su s™............... ‚u™u {tuxwk Œw:¾ ÚttÞ Au. >>143>> y™u …tu‚t™wk yÚtðt ƒeò™wk su rððtn ËkƒkÄe ftÞo............................... …ý ‚u{tkÚte ytuAwk ™ yt…ðwk......... ‚u{™u rð»tu …ý …thfwk yÒt ¾tðwk ™rn. ‚u Útfe fhs ™ ftZðwk............... .. ‚u ðt‚™u At™e ™ ht¾ðe ‚Útt …tu‚t™tu ðkþ ‚Útt fLÞtŒt™... ½huýtk y™u ðMºttrŒf su ðM‚w.. ‚u ƒu Þ ™u Ëk ¼ the™u r™íÞ «íÞu Yzt yûthu fhe™u …tu‚u ‚u™wk ™t{wk ÷¾ðwk... rþûtt…ºte 47 ÜU„üò¢ ÜUæÚ‡æè²¢ ±æ Ÿæ汇æï }ææç¨ ¨±üƒæ J çÏæ˱Ð~ææçÎç|æ: Ðíèy²æ Ÿæè}æãæÎï±Ðê…Ý}æì JJ149JJ S±æ™æ²æüóæ «‡æ¢ xæíæs¢ ŸæèÜëUc‡æS² ™ }æç‹ÎÚæ„ì J „æ|²æ¢ S±Ã²±ãæÚæƒZ Ðæ~æ|æê¯æ¢àæéÜUæçÎ ™ JJ150JJ ŸæèÜëUc‡æxæéL¨æ{êÝæ¢ ÎàæüÝæƒZ xæ„æñ Ðçƒ J „ySƒæÝï¯é ™ Ý xæíæs¢ ÐÚæóæ¢ çÝ…Ð釲N„ì JJ151JJ yt…™tÁk Au ... y™u su ÔÞðnthu Œwƒo¤ ntuÞ... ‚u Wãt…™ fuðwk Au. ‚u Útfe ‚Útt ©ef]»ý ¼„ðt™™tk su {krŒh.... ‚u{™t W…ÿðu fhe™u Ëðo «fthu …tu‚t™e ÷ts s‚e ntuÞ fu Ä™™tu ™tþ Út‚tu ntuÞ...................... ‚u Xuftýu ftuEf fXý-¼qkztu ft¤ yÚtðt þºtw yÚtðt htò.. >>142>> y™u Ëtûteyu Ërn‚ ÷¾‚ fÞto rð™t ‚tu …tu‚t™t …wºt y™u r{ºttrŒf ËtÚtu …ý …]Úðe ™u Ä™™t ÷uýŒuýu fhe™u ÔÞðnth.... .... ‚u{™tk su MÚtt™f.. ...... ...

........ ‚u fhðt.............. ......... ‚u{ Œtu»t ™Úte.... ‚tu …ý ‚u™tu rððufe yuðt su y{tht ËíËk„e „]nMÚt.... …ý Mð‚kºt…ýu ™ ð‚oðw.... .... .... ‚u{ýu ®nËt yu hrn‚ yuðt su rð»ýw ËkƒkÄe Þ¿t. rþûtt…ºte 49 }æêHÎïàææïùçÐ ¨ S±ï¯æ¢ ¨l »± ç±™ÿæ‡æñ: J y²æÁ²æï }æÎæçŸæ„ñ: Sƒï²¢ xæy±æ Îïàææ‹„Ú¢ ¨é¶}æì JJ154JJ ¥æÉKñS„é xæëçãç|æ: ÜUæ²æü ¥ôã¨æ ±ñc‡æ±æ }æ¶æ: J „èƒïü¯é бü¨é „ƒæ |ææïÁ²æ ç±Ðíæp ¨æ{±: JJ155JJ }æãæïy¨±æ |æx汄: ÜU„üòæ }æç‹ÎÚï¯é „ñ: J Îï²æçÝ Ðæ~æç±Ðíï|²æï ÎæÝæçÝ ç±ç±{æçÝ ™ JJ156JJ „t{ ntuÞ........ ‚u{ýu …tu‚t™tu …r‚ …hŒuþ „Þu Ë‚u yt¼q»tý ™ Äthðtk.... .... ‚uðtu su ƒeòu Œuþ... ·ÇKæ·ÇKæà™ Hÿæ‡æñ: JJ158JJ ¨|æ„ëüÜUæç|æÝæüÚèç|æ: ¨ïò: S±Ðç„Úèà汄ì J ¥‹{æï Úæïxæè ÎçÚÎíæï ±æ ¯‡Éæï ±æÓ²¢ Ý Îé±ü™: JJ159JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 «ò™wk …t÷™ fhðwk y™u …]Úðe™u rð»tu Ä{o™wk MÚtt…™ fhðwk... y™u …tu‚t™e Þwðt yðMÚtt™u rð»tu yð~Þ ftÞo rð™t Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™t su Þwðt™ …wÁ»t.. ‚Útt Œkzðt ÞtuøÞ ™rn yuðt su {týË-yu Ëðo™u ÷ûtýu fhe™u ÞÚttÚto…ýu òýðt... y™u ytuZât™t ð† rð™t W½tzu þhehu ™ hnuðwk.... >>163>> y™u ‚u rðÄðt Mºteytu.......... ‚u «íÞu sE™u Ëw¾uÚte hnuðwk.. ftr{™e y™u …wkù÷e yuðe su Mºteytu ‚u{™tu Ëk„ ™ fhðtu.. .. ‚u™u rð»tu Œtu»t ™Úte..... ™u …thfu ½u h ƒu Ë ðt ™ sðw k .. htu„e ntuÞ.. ‚u su ‚u ÷ûtýu fhe™u ÞÚttÚto …ýu òýðtk..... yu{ ™ ð‚oðw.... . y™u ßÞtk W…ÿð ™ ntuÞ.... ...... Œtrhÿ ntuÞ............................. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 13 ............su [th {tufÕÞt™tk MÚtt™f.. >>159>> ........... ‚u™t M…þo™u rð»tu ‚tu su{ …þw™u yze sðtÞ y™u Œtu»t ™Úte. ‚Útt ‚u ð]Ø ËtÚtu ƒtuu÷tÞ... y™u ftuE yð~Þ™wk ft{fts …zu...... y™u ¼tkz¼ðtE òuðt ™ sðwk. y™u r™÷os yuðe su Mºteytu ‚Útt Mðirhýe.. ‚Útt ÔÞðnth™t òý™tht su ˼tËŒ ‚Útt Œkzðt ÞtuøÞ su {týË.. ‚u{ýu Y…™u Þtið™‚uýu Þwõ‚ y™u „wýðt™ yuðtu su yLÞ …wÁ»t ‚u™tu «Ëk„ Ëns Mð¼tðu …ý ™ s fhðtu.......................... y™u ntMÞrð™tuŒtrŒf™tu íÞt„ fhðtu. ‚u{™u ™t™t «fth™tk Œt™ Œuðtk........ ™u Yztk ðMºt ™ …nu h ðtk . ‚u{™e yt¿tt™u rð»tu ð‚oðw. y™u …tu‚t™t r…‚t-…wºttrŒf su ËkƒkÄe.... ‚u{ýu …tu‚t™e ™tr¼... ‚u™u ƒeòu …wÁ»t Œu¾u...... ‚u{ýu ‚tu …r‚ƒwÂØyu fhe™u ©ef]»ý ¼„ðt™™u Ëuððt.......................... >>161>> y™u ËwðtrË™e Mºteytu.... ‚u™u rð»tu ftuEf ð]Ø …wÁ»t™u yze sðtÞ...... ....... ËtÚt¤ y™u At‚e.. >>164>> y™u Ätðýtu su ƒt¤f..... ‚u{ýu ‚íft¤ íÞt„ fhe Œuðtu... ‚u{ýu Ä{oþt†™u......... ‚Útt ‚eÚto™u rð»tu ‚Útt îtŒþeytrŒ …ðo™u rð»tu ƒútñý ‚Útt ËtÄw. >>157>> y™u ‚u htò-‚u{ýu htßÞ™tk su Ët‚ yk„ ‚Útt [th W…tÞ ‚Útt A „wý. >>165>> . 52 rþûtt…ºte ç±{±æç|æS„é ²æï¯æç|æ: ¨ïò: Ðç„ç{²æ ãçÚ: J ¥æ¿ææ²æ¢ çЄëÐé~ææÎï±ëüy²¢ S±æ„‹~²„æï Ý „é JJ163JJ S±æ¨óæ¨}Ïæ‹{ãèÝæ ÝÚæ: SÐëS²æ Ý ÜU<ã癄ì J „L‡æñS„ñp „æL‡²ï |ææc²¢ Ýæ±à²Ü¢U ç±Ýæ JJ164JJ S„Ý‹{²S² Ýé: SÐàæïü Ý Îæï¯æïùçS„ ÐàææïçÚ±: J ¥æ±à²ÜUï ™ ±ëhS² SÐàæïü „ïÝ ™ |æ毇æï JJ165JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y{thu ytr©‚ su rðÄðt Mºteytu.. ‚u{™u s{tzðt. ‚u{ýu ¼„ðt™™t {k r Œh™u rð»tu {tu x t WíËðtu fhtððt ‚Útt Ëw…tºt yuðt su ƒútñý... rþûtt…ºte 51 M вæñ ± ݲé Q US² xæé ç ‡æÝæï ù ‹²ÝÚS² „é J Ðí¨Xæï Ýñ± ÜU„üòS„æç|æ: ¨æãç…ÜUæïùçÐ ™ JJ160JJ ÝÚïÿ²Ýæ|²êLÜéU™æùÝéœæÚè²æ ™ Ýæï |æ±ï„ì J ¨æŠ±è ›è Ý ™ |æ‡Çïÿææ Ý çÝHüÁ…æçΨçXÝè JJ161JJ |æê ¯ æ¨Î¢ à æé Ü U{ë ç „: ÐÚxæï ã æï Ð ±ï à æÝ}æì J y²æÁ²¢ ãæS²æçÎ ™ ›èç|æ: Ðy²æñ Îïàææ‹„Ú¢ xæ„ï JJ162JJ y™u ‚u ËwðtrË™e Mºteytu....... >>154>> y™u ½™tZâ yuðt su „]nMÚt ËíËk„e...... >>158>> nðu ËwðtrË™e ƒtEytu™t rðþu»t Ä{o fneyu Aeyu : y{thu ytr©‚ su ËwðtrË™e ƒtEytu.. ™…wkËf ntuÞ ‚tu …ý ‚u™u Eïh™e …uXu Ëuððtu y™u …r‚ «íÞu fxw ð[™ ™ ƒtu÷ðwk...... >>155>> y™u Ä™tZâ yuðt su „]nMÚt ËíËk„e. y™u ‚eÚto ................. . >>162>> nðu rðÄðt Mºteytu™t rðþu»t Ä{o fneyu Aeyu: 66666666666666666666666666666666666666666666 .... 50 rþûtt…ºte }æÎæçŸæ„ñ‹ÝëüÐñ{ü}æüàææ›}ææçŸæy² ™æç¶Hæ: J Ðí…æ: S±æ: Ðé~æ±yÐæ˲æ {}æü: SƒæŒ²æï {Úæ„Hï JJ157JJ ÚæÁ²æXæïÐ沯Çì±xææü ¿æï²æS„èƒæüçÝ ™æTæ¨æ J ò±ãæÚç±Î: ¨|²æ........66666666666666666666666666666666666666666666 .............. ytþhe™u …tu‚t™t …wºt™e …uXu …tu‚t™e .. >>160>> y™u …r‚ðú‚t yuðe su ËwðtrË™e Mºteytu. .......... ‚u{ýu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™t su …wÁ»t ‚u{™tu M…þo õÞthuÞ ™ fhðtu. >>156>> y™u y{thu ytr©‚ yuðt su ËíËk„e htò.... ... ‚u{™e ËtÚtu õÞthuÞ …ý ƒtu÷ðwk ™rn. ‚u{ýu …tu‚t™tu …r‚ ykÄ ntuÞ........

........ ‚u{ýu ËwðtrË™e Mºte™t suðtu ðuþ ™ Äthðtu........ ‚u{ýu …ý …t¤ðt.................. ‚u™u yzðwk ™rn............. ‚u{ýu Þwðt yðMÚttðt¤t su …tu‚t™t ËkƒkÄe …wÁ»t ‚u{™e Ëk„tÚtu …ý yuftk‚ MÚt¤™u rð»tu yt…íft¤ …zât rð™t ™ hnuðwk.. >>173>> y™u ð¤e hsMð÷t yuðe su ËwðtrË™e y™u rðÄðt Mºteytu. >>171>> y™u ntu¤e™e h{‚ ™ fhðe..... ..................... ‚Útt ËLÞtËýe ‚Útt ðuht„ýe ‚u™t ....... y™u …wÁ»t™t þ]k„th hË ËkƒkÄe su ðt‚to... ............ fw¤ y™u yt[th-‚u™t rðÁØ yuðtu su ðuþ..... r[ºt™e yÚtðt ftctrŒf™e ntuÞ.. 54 rþûtt…ºte ±ï¯æï Ý {æ²üS„æç|æp ¨é±æ程²æ: 盲æS„ƒæ J ‹²æ程²æ ±è„Úæxææ²æ ç±ÜëU„p Ý ÜU<ã癄ì JJ169JJ ¨Xæï Ý xæ|æüÐæç„‹²æ: SÐàæü: ÜUæ²üp ²æï範: J àæëXæÚ±æ„æü Ý Ýë‡ææ¢ ÜUæ²æü: Ÿæòæ ݱñPU癄ì JJ170JJ çÝ…¨}Ïæç‹{ç|æÚçÐ „æL‡²ï „L‡æñ Ý ü Ú ñ : J ¨æÜ¢U Úãç¨ Ý Sƒï²¢ „æç|æÚæÐÎ}æ‹„Úæ JJ171JJ Ý ãæïHæ¶ïHÝ¢ ÜUæ²Z Ý |æê¯æÎïp {æÚ‡æ}æì J Ý {æ„é¨ê~æ²év¨êÿ}æ±›æÎïÚçÐ ÜU<ã癄ì JJ172JJ suðtu ðuþ ™ Äthðtu.............. ‚u{ýu ðMºt …nuÞto rð™t Lntðwk ™rn..... ..... y™u Mºteytu Ëk„tÚtu ƒtu÷ðwk ™rn......66666666666666666666666666666666666666666666 .. 66666666666666666666666666666666666666666666 ... rþûtt…ºte 55 ¨{±æç±{±æç|æp Ý Fæ„ò¢ çÝÚ}ÏæÚ}æì J S±Ú…æïÎàæüÝ¢ ›èç|æxææïüÐÝè²¢ Ý ¨±üƒæ JJ173JJ }æÝéc²¢ ™æ¢àæéÜUæÎèçÝ ÝæÚè v±æçÐ Ú…S±Hæ J çÎÝ~æ²¢ SÐëàæïóæñ± Fæy±æ „é²ïüùçq ¨æ SÐëàæï„ì JJ174JJ ÝñçDÜU±í„±‹„æï ²ï ±<‡æÝæï }æÎéÐæŸæ²æ: J „ñ: SÐëà²æÝ ç›²æï |ææc²æ Ý ™ ±èÿ²æp „æ ç{²æ JJ175JJ Äthý ™ fhðwk... rþûtt…ºte 53 ç±læùÝæ¨óæ¨}Ïæ‹{æœææç|æ: ÐæÆKæ Ý ÜUæùçÐ Ýé: J ±í „ æï Ð ±æ¨ñ : ÜU„ü à ²æï }æé ã é Î ï ü ã Î}æS„ƒæ JJ166JJ {Ý¢ ™ {}æüÜUæ²ïüùçÐ S±çݱæüãæïвæïçxæ ²„ì J Îï²¢ „æç|æÝü „„ì v±æçÐ Îï²¢ ™ïÎç{Ü¢U „Îæ JJ167JJ ÜUæ²üp ¨ÜëUÎæãæÚS„æç|æ: S±æÐS„é |æê„Hï J }æñƒéÝæ¨QU²æï±èüÿææ v±æçÐ ÜUæ²æü Ý ÎïçãÝæï: JJ168JJ y™u ‚u rðÄðt Mºteytu..... ‚u ºtý rŒðË ËwÄe ftuE {™w»Þ™u ‚Útt ðMºttrŒf™u yzu ™rn y™u [tuÚtu rŒðËu ™tne™u yzðwk.......... ....... ‚u{™u õÞthuÞ òýe™u òuðtk ™rn.... ‚u Útfe ftuE …ý rðãt ™ ¼ýðe.. y™u ËwðýtorŒf Ät‚w™t ‚thu Þwõ‚ yuðtk su Íeýtk ðMºt...... y™u òýe™u ‚u Mºteytu ËL{w¾ òuðwk ™rn.............. ‚u™tu Ëk„ ™ fhðtu................. . su ‚u Ä{oftÞo™u rð»tu …ý ™ yt…ðwk y™u òu ‚uÚte yrÄf ntuÞ ‚tu yt…ðwk..... ‚u™wk Äthý …ý õÞthuÞ ™ fhðwk.... ‚u{ýu Mºte™e «r‚{t ™ fhðe. ‚u{ýu …tu‚t™t Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™t su …wÁ»t... ‚u õÞthuÞ ™ fhðe y™u ™ Ëtk¼¤ðe........................ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 14 ........... >>176>> y™u Œuð‚t™e «r‚{t rð™t ƒeS su Mºte™e «r‚{t...... >>172>> y™u ËwðtrË™e ™u rðÄðt yuðe su Mºteytu.. >>168>> y™u ‚u rðÄðt Mºteytu......) >>174>> nðu ™iÂcf ƒúñ[the™t su rðþu»t Ä{o ‚u fneyu Aeyu.. >>166>> y™u ‚u rðÄðt Mºteytu...... y™u òýe™u ‚tu ‚u «r‚{t™u òuðe …ý ™rn. y™u …tu‚t™tu Œuþ.. fu{ fu yu „]nMÚt Au..... ™u ‚u™tu M…þo …ý ™ fhðtu....... y™u Mºteyu …tu‚t™t þheh W…h Äthu÷w su ðMºt...... (yuðe he‚u „]nMÚtt©{e yuðt su …wÁ»t y™u Mºteytu........... y™u yt¼q»týtrŒf™wk 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... ‚u{™t su yt rðþu»t Ä{o fÌtt ‚u Ëðuo Ä{oðkþe yt[tÞo y™u ‚u{™e …í™eytu... .... ....... y™u {iÚtw™tËf‚ yuðt su …þw-…ûte 66666666666666666666666666666666666666666666 .. >>175>> y™u ‚u Mºteytu™e ðt‚to õÞthuÞ ™ fhðe y™u ™ Ëtk¼¤ðe.. ‚u™tu M…þo ™ fhðtu... y™u ðú‚ W…ðtËu fhe™u ðthkðth …tu‚t™t Œun™wk Œ{™ fhðwk...... ........ y™u su MÚtt™f™u rð»tu Mºteytu™tu …„ Vuh ntuÞ..... >>170>> y™u Þwðt yðMÚtt™u rð»tu hne yuðe su rðÄðt Mºteytu.......... ...... ... >>167>> y™u rðÄðt Mºteytu ‚u{ýu yufðth ytnth fhðtu y™u …]Úðe™u rð»tu Ëqðwk y™u {iÚtw™tËõ‚ yuðtk su …þw…ûte ytrŒf Sð-«týe{tºt.. y™u …tu‚t™wk su hsMð÷t…ýwk ‚u ftuE «fthu „wó ™ ht¾ðwk.. >>177>> y™u ‚u ™iÂcf ƒúñ[the... . ‚u …ý õÞthuÞ ™ Äthðtu >>169>> y™u „¼o™e …tz™the su Mºte....... : y{thu ytr©‚ yuðt su ™iÂcf ƒúñ[the. 56 rþûtt…ºte „æ¨æ¢ ±æ„æü Ý ÜU„üòæ Ý Ÿæòæp ÜUÎæ™Ý J „yÐæΙæÚSƒæÝï¯é Ý ™ FæÝæçÎÜUæ: çRU²æ: JJ176JJ ÎﱄæÐíç„}ææ¢ çãy±æ Hïw²æ ÜUæDæçÎ…æçÐ ±æ J Ý ²æïç¯yÐíç„}ææ SÐëà²æ Ý ±èÿ²æ ÏæéçhÐê±üÜU}æì JJ177JJ Ý ›èÐíç„ÜëUç„: ÜUæ²æü Ý SÐëಢ ²æï範æï¢ùàæéÜU}æì J Ý ±èÿ²¢ }æñƒéÝÐÚ¢ Ðíæç‡æ}ææ~æ¢ ™ „ñ<{²æ JJ178JJ ‚u{ýu Mºte{tºt™tu M…þo ™ fhðtu. ‚u{ýu …tu‚t™t ½h{tk …tu‚t™t Sð™…ÞoL‚ Œunr™ðton ÚttÞ yux÷wk s òu Ä™ ntuÞ......... ‚tu ‚u Ä™.. ‚u MÚtt™f™u rð»tu M™t™trŒf r¢Þt fhðt ™ sðwk.

. rþûtt…ºte Ý SÐëà²æï Ýïÿæ‡æè²p ÝæÚè±ï¯{Ú: Ðé}ææÝì Ý ÜUæ²Z ›è: ¨}æéçgಠ|æxæ±Îìxæé‡æÜUè„üÝ}æì Ïæí r 晲ü ± í „ y²æxæ¢ Ð Ú¢ ±æv²¢ xæé Ú æï Ú çÐ „ñÝü }æ拲¢ ¨Îæ Sƒï²¢ {èÚñS„éCñÚ}ææçÝç|æ: S±æç„ÝñÜUÅK}ææ²æ‹„è Ðí¨|æ¢ ±çÝ„æ „é ²æ çݱæÚ‡æè²æ ¨æ|ææc²ç„ÚSÜëUy²æçÐ ±æ Îíé„}æì ... ‚u™u ƒtu÷e™u yÚtðt r‚hMfth fhe™u …ý ‚wh‚ ðthðe.......... ™iÂcf ƒúñ[the™e …uXu Mºteytu™tk Œþo™-¼t»týtrŒf «Ëk„™tu íÞt„ fhðtu....... y™u 66666666666666666666666666666666666666666666 .......... y™u …tu‚t™t W‚tht™e òÞ„t ƒkrÄ™e ntuÞ. ‚u ƒútñý òr‚ ntuÞ.. ‚Útt yt…íft¤ …zât rð™t õÞthuÞ …ý yuf÷t [t÷ðwk ™rn............. >>189>> y™u ftuE™e …ý Útt…ý ™ ht¾ðe. ...... >>188>> y™u Ëðuo su RLÿeytu ‚u S‚ðe y™u hË™t ErLÿÞ™u ‚tu rðþu»tu fhe™u S‚ðe. . y™u ÿÔÞ™tu Ëk„ún …tu‚u fhðtu ™rn. y™u Mºte™u Wvuþ fhe™u ¼„ðt™™e fÚtt.......... su ‚u Ëðoft¤u ðsoðtu.................. >>182>> y™u ‚u ™iÂcf ƒúñ[the ‚u{ýu............. ... ‚u-ftuEyu …ý [{oðtrh ™ …eðwk. .... >>179>> y™u ‚u ™i  cf ƒú ñ [the.. y™u hË™t-ErLÿÞ™u S‚ðe......... y™u zwk„¤e ™u ÷Ëý ytrŒf su y¼ûÞ ðM‚w. 58 rþûtt…ºte Ðíæ‡ææÐléÐÐóææ²æ¢ ›è‡ææ¢ S±ï¯æ¢ ™ ±æ v±ç™„ì J „Îæ SÐëcÅì±æçÐ „Îíÿææ ÜUæ²æü ¨}|ææc² „æp ±æ JJ182JJ „ñHæ|²Xæï Ý ÜU„üòæï Ý {æ²Z ™æ²é{¢ „ƒæ J ±ï¯æï Ý ç±ÜëU„æï {æ²æïü …ï„òæ Ú¨Ýæ ™ „ñ: JJ183JJ Ðçڱ﯇æÜU~æèü S²æl~æ ›è ç±Ðí±ïà}æçÝ J Ý xæ}²¢ „~æ ç|æÿææƒZ x拄òç}æ„Ú~æ „é JJ184JJ ¥|²æ¨æï ±ïÎàææ›æ‡ææ¢ ÜUæ²üp xæéL¨ï±Ý}æì J ±Á²ü: ›è‡ææç}æ± ›ñ‡æÐé¢¨æ¢ ¨Xp „ñ: ¨Îæ JJ185JJ y™u òu õÞthuÞ Mºteytu™tu yÚtðt …tu‚t™tu «tý ™tþ ÚttÞ yuðtu yt…íft¤ ytðe …zu...... „tÞºte™tus…................ ‚u{ýu ðuŒþtMºttu™tu 66666666666666666666666666666666666666666666 ....... ............ ™u „wY™e Ëuðt fhðe... ‚uýu ftuE «fthu ™ ¾tðwk....... 60 rþûtt…ºte ¨±ïüç‹Îí²æç‡æ …ï²æçÝ Ú¨Ýæ „é ç±àæ﯄: J Ý Îíò¨Ñìxæíã: ÜUæ²ü: ÜUæÚ‡æè²æï Ý ÜUïÝ癄ì JJ189JJ ‹²æ¨æï Úÿ²æï Ý ÜUS²æçÐ {ñ²Z y²æÁ²¢ Ý ÜU<ã癄ì J Ý Ðí±ïàæç²„Ã²æ ™ S±æ±æ¨ï ›è ÜUÎæ™Ý JJ190JJ Ý ™ ¨Y¢ ç±Ýæ Úæ~ææñ ™çH„ò}æÝæÐçÎ J »ÜUæçÜUç|æÝü x拄ò¢ „ƒæ v±æçÐ ç±ÝæÐÎ}æì JJ191JJ yk‚:þºtw su ft{.....57 J JJ179JJ J JJ180JJ J JJ181JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ytrŒf «týe-{tºt.. ™u ßÞtk …wÁ»t …ehË™thtu ntuÞ íÞtk sðwk....... ðt‚to. y™u {t™u hrn‚ hnuðwk.... rþûtt…ºte 59 ™}æü±æçÚ Ý ±ñ Ðï²¢ …æy²æ ç±Ðíï‡æ ÜUïÝ癄ì J ÐHæ‡ÇéHàæéÝæl¢ ™ „ïÝ |æÿ²¢ Ý ¨±üƒæ JJ186JJ FæÝ¢ ¨‹Š²æ¢ ™ xææ²~æè…Т Ÿæèç±c‡æéÐê…Ý}æì J ¥ÜëUy±æ ±ñEÎï±¢ ™ ÜU„üò¢ Ýñ± |ææï…Ý}æì JJ187JJ ¨æ{±æï ²ïùƒ „ñ: ¨±ñüÝñüçDÜUÏæíræ™æçÚ±„ì J ›è›ñ‡æ¨XæçÎ ±Á²Z …ï„òæpæ‹„ÚæÚ²: JJ188JJ yÇÞtË fhðtu. ‚u{™u òýe™u òuðtk ™rn........... ™u Mºteytu™e …uXu s Mºtiý …wÁ»t™tu Ëk„... …tu‚t™u þhehu ‚u÷{Œo™ ™ fhðwk............ >>181>> ..................... ©erð»ýw™e …qò y™u ðiïŒuð yux÷tk ðt™tk fÞto rð™t ¼tus™ fhðwk s ™rn....) >>187>> nðu ËtÄw™t su rðþu»t Ä{o ‚u fneyu Aeyu : y{thu ytr©‚ su Ëðuo ËtÄw ‚u{ýu... fe‚o™ …ý ™ fhðtk... y™u …tu‚t™e …ý hûtt fhðe.. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 15 .... >>178>> y™u Mºte™t ðuþ™u Ähe hÌttu yuðtu su …wÁ»t ‚u™u yzðwk ™rn y™u ‚u™e Ët{wk òuðwk ™rn y™u ‚u ËtÚtu ƒtu÷ðwk ™rn... >>190>> y™u ‚u ËtÄw ‚u{ýu.. (yuðe he‚u ™iÂcf ƒúñ[the™t rðþu»t Ä{o fÌtt. >>186>> y™u su ƒú t ñý ntu Þ -‚u ý u M™t™............ ‚u { ýu …tu ‚ t™t ƒúñ[Þoðú‚™tu íÞt„ ÚttÞ yuðwk su ð[™... >>185>> y™u òr‚yu fhe™u su ƒútñý ntuÞ. ‚Útt Mºtiý …wÁ»t™t «Ëk„trŒf™tu íÞt„ fhðtu.. íÞthu ‚tu ‚u Mºteytu™u yze™u. y™u õÞthuÞ …ý Äehs‚t™tu íÞt„ ™ fhðtu..... ‚u{™u S‚ðt. ‚tu ‚u™u rð»tu õÞthuÞ …ý Mºte™tu «ðuþ Útðt Œuðtu ™rn..... ™u ¼Þkfth yuðtu su ðuþ ‚u ™ Äthðtu. ¢tuÄ. . ‚uýu fhe™u hk„u÷wk 66666666666666666666666666666666666666666666 ...... ............. y™u ËŒtft¤ Äehsðt™ hnuðwk y™u Ëk‚tu»tu Þwõ‚ hnuðwk... ‚u ‚tu …tu‚t™t „wY™wk …ý ™ {t™ðwk. ‚u™u ½uh r¼ûtt fhðt sðwk ™rn..... ....... ‚u Mºteytu™e hûtt fhðe. yt…íft¤ …zât rð™t htrºt™u rð»tu Ëk„Ëtuƒ‚ rð™t™wk [t÷ðwk ™rn. ™u ftuE ƒeò …tËu …ý fhtððtu ™rn. >>184>> y™u ‚u ™iÂcf ƒúñ[the.... >>191>> y™u su ð† ƒnw {qÕÞðt¤wk ntuÞ ‚Útt r[ºtrðr[ºt ¼t‚™wk ntuÞ ‚Útt fËwkƒtrŒf su hk„....... ......... …ý Ë{e…u ytððt Œuðe ™rn................. >>183>> y™u su ƒútñý™t ½h™u rð»tu Mºte …ehË™the ntuÞ... ........... Ëk æ Þt........ yÚtðt ‚u ËtÚtu ƒtu÷e™u …ý.. ÷tu¼ y™u {t™ ytrŒf.......... . >>180>> y™u ƒ¤tífthu fhe™u …tu‚t™u yr‚þÞ Ë{e…u ytð‚e yuðe su Mºte..... ™u ytÞwÄ ™ Äthðkw.......

...... ‚u™u y{u y{the ƒwÂØyu fhe™u WØthe™u........ ™u ‚u òu ƒeò™e EåAtyu fhe™u …tu‚t™u «tó ÚtÞwk ntuuÞ ‚tu …ý ‚u ð† …tu‚u …nuhðwk ..... . >>203>> y™u Ëðuo su ËåAt† ‚u™tu su Ëth... y™u yt Ä{o™tu su rðM‚th ‚u ‚tu y{tht Ëk«ŒtÞ™t su „úkÚt.... ‚Útt Mºteytu™tu Œþo™trŒf «Ëk„ ftuE he‚u ÚttÞ yu{ ™ ntuÞ. …ý ‚u™u Ët{e „t¤ ™ Œuðe.................... y™u ‚u™wk su{ rn‚ ÚttÞ. . ‚u{™t su Ët{tLÞ Ä{o y™ rðþu»t Ä{o...66666666666666666666666666666666666666666666 .. >>204>> yu nu‚w {txu y{tht ytr©‚ su Ëðo ËíËk„e . rþûtt…ºte 63 çαæS±æÐæï Ý ÜU„üòæï ÚæïxæælæÐÎ}æ‹„Úæ J xæíæ}²±æ„æü Ý ÜUæ²æü ™ Ý Ÿæòæ ÏæéçhÐê±üÜU}æì JJ199JJ S±Œ²¢ Ý „ñp ¶Åì±æ²æ¢ ç±Ýæ ÚæïxææçÎ}ææÐÎ}æì J çÝÓÀk ±<„„ò¢ ™ ¨æ{êÝæ}æxæí„: ¨Îæ JJ200JJ xææçHÎæÝ¢ „æÇÝ¢ ™ ÜëU„¢ ÜéU}æç„ç|æ…üÝñ: J ÿ拄ò}æï± ¨±ïü¯æ¢ 癋„Ýè²¢ çã„¢ ™ „ñ: JJ201JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u htu„trŒf yt…íft¤ …zât rð™t rŒðËu Ëqðwk ™rn.... ™u ftuE™t [th[ûtw ™ Útðwk y™u Œun™u rð»tu ynkƒwÂØ ™ fhðe. ......... ‚u{ s …h{nkË yuðt su y{tht ËtÄw... y™u ËtÄw™e yt„¤ ‚tu r™hk‚h r™»f…x…ýu ð‚oðwk... >>198>> ..... yu{ýu ð‚oðwk.......yu ƒu ftÞo rð™t „]nMÚt™t ½h «íÞu sðwk ™rn. . .. „¼toÄt™ ytrŒf..... …ý ‚u™wk ¼qkzw ÚttÞ yuðtu ‚tu ËkfÕ… …ý ™ fhðtu........ ‚u s‚™u fhe™u ðsoðwk.......... ‚tkƒq÷ ‚Útt yVeý ‚Útt ‚{tfwk RíÞtrŒ™wk su ¼ûtý. (yuðe he‚u ËtÄw™t rðþu»t Ä{o fÌtt....... >>195>> y™u …qðuo É»t¼Œu𠼄ðt™™t …wºt....... ....... ................ ™u òýe™u Ëtk¼¤ðe ™rn............ ftu E f fw{r‚ðt¤t Œwü s™ ntuÞ. ‚u fuðe Au.. s{ðt sðwk.......... ‚tu ft[wk .... >>192>> y™u r¼ûtt ‚Útt ˼t«Ëk„ ... .... r™hk‚h ¼Âõ‚ fhe™u s ft¤ r™„o{ðtu... yt rþûtt…ºte... >>201>> y™u ftuE™wk Œq‚…ýwk ™ fhðwk ‚Útt [trzÞt…ýwk ™ ...) >>202>> y™u y{thu ytr©‚ yuðt su ËíËk„e ƒtE-¼tE Ëðuo.... >>197>> y™u ‚u ™iÂcf ƒúñ[the ™u ËtÄw ‚u{ýu..... >>196>> y™u ™iÂcf ƒúñ[the............. su ¼h‚S... y™u ¼„ðt™™e su ™ð «fth™e ¼Âõ‚ ‚u rð™t ÔÞÚto ft¤ r™„o{ðtu ™rn.................. .. >>194>> ‚uðe he‚™wk su „]nMÚt™wk ½h ‚u «íÞu y{tht ËtÄw ‚u{ýu................... 62 rþûtt…ºte ¥æ¯ü|ææï |æÚ„: Ðê±Z …Çç±Ðíæï ²ƒæ |æéç± J ¥±„ü „ æ~æ ÐÚ}æ㢠¨ ñ ± ë ü y ²¢ „ƒñ ± „ñ : JJ196JJ ±<‡æç|æ: ¨æ{é ç |æpñ „ ñ ± ü … ü Ý è²¢ Ðí ² Õ„: J „æ}ÏæêHS²æçãÈUïÝS² „}ææHæÎïp |æÿæ‡æ}æì JJ197JJ ¨¢SÜUæÚï¯é Ý |ææïQUò¢ xæ|ææü{æÝ}æé¶ï¯é „ñ: J Ðíï„Ÿææhï¯é ¨±ïü¯é Ÿææhï ™ mæÎàææçqÜUï JJ198JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 yÒt {t„e™u …tu‚t™t ntÚtu hËtuE fhðe....... ‚u Mðs™trŒf™u rð»tu {{‚t ™ fhðe. ™u ‚u …tu‚t™u „t¤ Œu yÚtðt {thu. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 16 ..................... >>199>> y™u ‚u ™iÂcf ƒúñ[the™u ËtÄw ‚u{ýu.. ™u yu ËtÄw ‚u{ýu.. y™u yu fÌtwk ‚uðwk ™ ntuÞ............. ............. ‚u{ s {™{tk ®[‚ð™ fhðwk.. ‚u …]Úðe™u rð»tu sz ƒútñý Útft su{ ð‚o‚t n‚t..... ‚u su ‚u Ëkûtu…u fhe™u ytðe he‚u y{u ÷ÏÞt Au....... . ‚u { ýu ...... htu„trŒf yt…íft¤ …zât rð™t ¾tx÷t W…h Ëqðwk ™rn.... >>193>> y™u su „]nMÚt™t ½h™u rð»tu htkÄu÷ yÒt™tu …ehË™thtu …wÁ»t s ntuÞ.......... 64 rþûtt…ºte Îê„ÜU}æü Ý ÜU„üò¢ ÐñàæéÝ¢ ™æÚÜU}æü ™ J Îïãïùã‹„æ ™ }æ}æ„æ Ý ÜUæ²æü S±…Ýæçίé JJ202JJ §ç„ ¨ÑìÿæïЄæï {}ææü: ¨±ïü¯æ¢ çH綄æ }æ²æ J ¨æ}ÐíÎæç²ÜUxæ틃ï|²æï ¿æï² »¯æ¢ „é ç±S„Ú: JJ203JJ ¨ÓÀæ›æ‡ææ¢ ¨}æéÎì{ëy² ¨±ïü¯æ¢ ¨æÚ}ææy}æÝæ J Ð~æè²¢ çH綄æ Ýë‡ææ}æ|æèCÈUHÎæç²Ýè JJ204JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 fhðwk. su ËkMfth ‚u{™u rð»tu s{ðwk ™rn ‚Útt yuftŒþtn …ÞO‚ su «u‚©tØ ‚u{™u rð»tu s{ðwk ™rn ‚Útt îtŒþtn ©tØ™u s{ðwk ™rn.. y™u „útBÞðt‚to fhðe ™rn.. ‚tu Ëðo {™w»Þ {tºt™u {™ðtkrA‚ V¤™e Œu™the Au... rþûtt…ºte 61 ¥ÝͲZ ç™ç~æ„¢ ±æ¨: ÜéU¨é}|æælñp Ú熅„}æì J Ý {æ²Z ™ }æãæ±›¢ Ðíæ#}拲ïÓÀ²æçÐ „„ì JJ192JJ ç|æÿææ¢ ¨|ææ¢ ç±Ýæ Ýñ± x拄ò¢ xæëçã‡ææï xæëã}æì J òƒü: ÜUæHæï Ý Ýï„òæï |æôQU |æx汄æï ç±Ýæ JJ193JJ Ðé } ææÝï ± |æ±ï l ~æ Ðv±æóæÐçÚ±ï ¯ ‡æ: J §üÿæ‡ææçÎ |æ±ïóæñ± ²~æ ›è‡ææ¢ ™ ¨±üƒæ JJ194JJ „~æ xæëçãxæëãï |ææïQé¢U x拄ò¢ ¨æ{éç|æ}æü}æ J ¥‹²ƒæ}ææóæ}æ<ƒy±æ ÐæÜU: ÜUæ²ü: S±²¢ ™ „ñ: JJ195JJ ntuÞ ‚Útt þt÷-Œwþt÷t ntuÞ......... >>200>> y™u ‚u ËtÄw ™ u ƒú ñ [the................ ™u ¼„ðt™™u ™iðuã Ähe™u s{ðwk.ytuZðwk ™rn........... ‚u Útfe òýðtu.. ™u {thðtu ™rn. su ‚u ÷¾e Au. ‚tu ‚u Ën™ s fhðwk....

‚u y{tÁk MðY… Au.. ‚u{ýu òýðwk...... ‚tu ‚u y{tht Ëk«ŒtÞ Útfe ƒtnuh Au.... >>210>> Ëkð‚ 1882 (yZth Ëtu çÞtËe)™t {nt ËwŒe …k[{e™u rŒðËu yt rþûtt…ºte y{u ÷¾e Au. ft{ y™u {tuût-yu [th …wÁ»ttÚto™e rËÂØ™u r™ùÞ …t{þu ...... ‚u™e hûtt™t fh™tht yuðt y™u …tu‚t™t ¼õ‚s™™u {™ðtkrA‚ Ëw¾™t yt…™tht yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™... .... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 17 .. rþûtt…ºte 67 çÝ…æçŸæ„æÝæ¢ ¨ÜUHæ<„ã‹„æ ¨h}æü|æQUïڱݢ ç±{æ„æ J Îæ„æ ¨é ¶ æÝæ¢ }æݨï ç Œ¨„æÝæ¢ „Ýæï „ é Üë U c‡ææï ù ç¶H}æXH¢ Ý: JJ212JJ §ç„ Ÿæè¨ã…æÝ‹ÎS±æç}æçH綄æ çàæÿææÐ~æè ¨}æ挄æ 66666666666666666666666666666666666666666666 y™u …tu‚t™tk ytr©‚ su ¼õ‚s™ ‚u{™e su Ë{„ú …ezt... >>205>> y™u su y{tht ytr©‚ …wÁ»t ™u Mºteytu............. y™u su s™ ytËwhe Ëk…Œtyu fhe™u Þwõ‚ ntuÞ..... . …ý …tu‚t™t {™™u òýu‚tu õÞthuÞ ™ ð‚oðwk............... Ëtð½t™…ýu fhe™u r™íÞ «íÞu yt rþûtt…ºte™u y™wËhe™u s ð‚oðw... >>208>> y™u yt rþûtt…ºte™u ðtk[e Ëk¼¤tðu yuðtu ftuE ™ ntuÞ...... >>212>> Er‚ ©e Ënò™kŒMðt{e rþ»Þ r™íÞt™kŒ {wr™r÷¾‚t rþûtt…ºte-xeft Ë{t rþûtt…ºte ËðoSðrn‚tðn ntuðtÚte yuf rþûtt…ºte™wk Œt™ fhðtÚte yuf „tiŒt™ fÞto™wk V¤ ÚttÞ Au. yÚto.. ........... 68 ©erð»ýw„tÞºte Ÿæèç±c‡æéxææ²~æè J ¥S² Ÿæèç±c‡æéxææ²~æè}æ‹~æS² ÝæÚÎ «ç¯: J xææ²~æè À‹Î: J Ÿæèç±c‡æéÐÚ}ææy}ææ Îﱄæ J ¿ææÝ¢ Ïæè…}æì J Š²æÝ¢ àæçQU: ¥æ¿ææ ÜUèHÜU}æì J Ÿæèç±c‡æéÎﱄæÐíèy²ƒïü …Ðï ç±çݲæïxæ: J ¥ƒ « c²æç΋²æ¨: ú ‘ÝæÚΫ¯²ï Ý}æ:’ çàæÚç¨ J ú ‘xææ²~æè À‹Î¨ï Ý}æ:’ }æé¶ï J ú ‘Ÿæèç±c‡æéÐÚ}ææy}æÎﱄæ²ñ Ý}æ:’ Nβï J ú ‘¿ææÝÏæè…æ² Ý}æ:’ Ýæ|ææñ J ú ‘Š²æÝàæQU²ï Ý}æ:’ Ðæβæï: J ú ‘¥æ¿ææÜUèHÜUæ² Ý}æ:’ ¨±æüXï J ¥ƒ ÜUÚ‹²æ¨: ú ‘ÝæÚ沇ææ²’ §ç„ ¥XäDæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ‘ç±kãï’ §ç„ „…üÝè|²æ¢ Ý}æ: J ú ‘±æ¨éÎï±æ²’ §ç„ }抲}ææ|²æ¢ Ý}æ: J ú ‘{è}æçã’ §ç„ ¥Ýæç}æÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ‘„óææï ç±c‡æé:’ §ç„ ÜUçÝçDÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ‘Ðí™æïβæ„ì’ §ç„ ÜUÚ„HÜUÚÐëDæ|²æ¢ Ý}æ: J ¥ƒ ¯ÇX‹²æ¨: ú ‘ÝæÚ沇ææ²’ §ç„ NÎ²æ² Ý}æ: J ú ‘ç±kãñ’ §ç„ çàæÚ¨ï Ý}æ: J ú ‘±æ¨éÎï±æ²’ §ç„ çàæ¶æ²ñ Ý}æ: J ú ‘{è}æçã’ §ç„ ÜU±™æ² Ý}æ: J ú ‘„óææïç±c‡æé:’ §ç„ Ýï~ææ|²æ¢ Ý}æ: J ú ‘Ðí™æïβæ„ì’ §ç„ ¥›æ² Ý}æ: J ..... ‚u{ýu ‚tu ytŒh Útfe yt rþûtt…ºte™wk ©ðý fhðwk.... .... .. ‚u™u yt…ðe.. >>211>> ................................................... yt rþûtt…ºte «{týu ™rn ð‚uo... 66 rþûtt…ºte ±RU|ææ±ï „é Ðê…ï± ÜUæ²æüùS²æ¢ Ðí焱æ¨Ú}æì J }æÎíêÐç}æç„ }æmæ‡æè }æ拲ﲢ ÐÚ}ææÎÚæ„ì JJ209JJ ²éQUæ² ¨}ÐÎæ Îñòæ Îæ„òﲢ „é Ðç~æÜUæ J ¥æ¨é²æü ¨}ÐÎæÉKæ² Ð風ï Îï²æ Ý ÜU<ã癄ì JJ210JJ ç±RU}ææÜü U àæÜUS²æÏÎï Ýï ~ ææC±¨é | æê ç }æ„ï J ±¨‹„ælçÎÝï çàæÿææÐ~æè²¢ çH綄æ àæé|ææ JJ211JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ytðz‚wk ™ ntuÞ....... >>206>> y™u su ƒtE-¼tE....... .... yu{ y{tht Ëk«ŒtÞðt¤t Mºte-…wÁ»t................. rþûtt…ºte 65 §}ææ}æï ± „„æï çÝy²}æÝé ¨ ë y ² }æ}ææçŸæ„ñ : J ²„æy}æç|æ±ü<„„ò¢ Ý „é S±ñÚ¢ ÜUÎæ™Ý JJ205JJ ±<„c²‹„ï ² §yƒ¢ çã ÐéL¯æ ²æï範S„ƒæ J „ï {}ææüçΙ„é±üxæüç¨ôh ÐíæŒS²ç‹„ çÝçp„}æì JJ206JJ Ýïyƒ¢ ² ¥æ™çÚc²ç‹„ „ï y±S}æy¨}ÐíÎ沄: J Ïæçã|æêü„æ §ç„ ¿æï²¢ ›èÐ風ñ: ¨æ}ÐíÎæç²ÜñU: JJ207JJ çàæÿææÐ~²æ: Ðíç„çÎÝ¢ ÐæÆæïùS²æ }æÎéÐæçŸæ„ñ: J ÜU„üòæïùÝÿæÚ¿æñS„é Ÿæ±‡æ¢ ÜUæ²ü}ææÎÚæ„ì JJ208JJ ‚u{ýu.................. .............. ........ >>207>> y™u y{tht su ytr©‚ ËíËk„e............... ‚u su ‚u................ >>209>> y™u yt su y{the rþûtt…ºte....... ................. y™u yt su y{the ðtýe......... yu he‚u …h{ ytŒh Útfe {t™ðe....... ‚u …h{ fÕÞtýfthe Au....... ‚u su ‚u y{tht Ë{„ú {k„¤™u rðM‚thtu....66666666666666666666666666666666666666666666 ....................... ‚u su ‚u Œiðe Ëk…Œtyu fhe™u Þwõ‚ su s™ ntuÞ............ ‚u™tu ™tþ fh™tht yuðt. .. yt rþûtt…ºte «{týu ð‚oþu ‚tu ‚u Ä{o. ‚u™u ‚tu õÞthuÞ ™ yt…ðe.... y™ su™u ¼ý‚tk .. ... ‚u{ýu yt rþûtt…ºte™tu r™íÞ «íÞu …tX fhðtu.. íÞthu ‚tu r™íÞ «íÞu yt rþût…ºte™e …qò fhðe. ......... y™u Ä{o Ërn‚ su ¼Âõ‚............

... yuðt Ä{o™kŒ™ ©enrh™wk nwk æÞt™ fÁk Awk......69 ¥ƒ Š²æÝ}æì: Ÿæèç±c‡æé±æ}æÐæEüSƒæ¢ ¨±üÜUæH}æÝé±ë„æ}æì J ÜUæï ç ÅàææÚÎÐê ‡ æï ü ‹ Îé Ð í | æñ Ü ñ U ÜUæX¨é ‹ ÎÚæ}æì JJ1JJ ÜUæñ¨é}|汨Ýæ¢ xææñÚè¢ ÝæÝæHVæÚàææï|æÝæ}æì J àææ‹„æ¢ ¨ã樱ÎÝæ¢ }æãæÐé L ¯Hÿæ‡ææ}æì JJ2JJ ÜU}æH¢ Îçÿæ‡æï Ðæ‡ææñ ±æ}æïù}æë„ÍæÅ¢ ÜUÚï J Î{„è¢ Îï Ï æÎï ± èç|æ±ü ç ‹Î„æ¢ Ðê ç …„æ¢ }æé ã é : JJ3JJ }æéçQU}æïÜUæç‹„ÜUè¢ „ê‡æZ |æQUï|²æï ÎÎ„è¢ çŸæ²}æì J Š²æ²æç}æ Nβï çÝy²¢ xææ²~æè¢ ±ñc‡æ±è}æã}æì JJ4JJ Ÿæèç±c‡æéxææ²~æè}æ‹~æ: ú ÝæÚ沇ææ² ç±kãï ±æ¨éÎï±æ² {è}æçã J „óææï ç±c‡æé: Ðí™æïβæ„ì J yÚto : ™thtÞý™u y{u òýeyu Aeyu........ . Ä{o™kŒ™ ©enrh yt™t Œuð‚t Au......) 4 yÚto : (1) ÷û{eSyu Ërn‚ f]»ý (÷û{e™thtÞý) (2) ðËw Œ u ð ™t …w º t (3) ™h Ërn‚ ™thtÞý ......................... ¼Âõ‚™kŒ™ yt™t ytÄthM‚k¼ Au...... 16) àæÚ‡æ}æ‹~æ : ÜUæH}ææ²æÐæÐÜU}æü²}æÎê„|æ²æÎã}æì J ŸæèÜëUc‡æÎï±¢ àæÚ‡æ¢ ÐíÐóææïùçS}æ ¨ Ðæ„é }ææ}æì JJ ¥æ±æãÝ}æ‹~æ : ©çœæDæïçœæD xææï籋Π! ©çœæD xæLÇŠ±… ! J ©çœæD ÜU}æHæÜUæ‹„ ! ~æñHæïv²¢ }æ¢xæH¢ ÜéUL JJ ¥æxæÓÀ |æxæ±Ýì ! Îï± S±SƒæÝæ„Ðí}æïEÚ ! J ¥ã¢ Ðê…æ¢ ÜUçÚc²æç}æ ¨Îæ y±¢ ¨}}æé¶æï |æ± JJ 籨…üÝ}æ‹~æ : S±SƒæÝ¢ xæÓÀ Îï±ïàæ ! Ðê…æ}ææÎæ² }ææ}æÜUè}æ J §CÜUæ}æÐíç¨h²ƒü ÐéÝÚæxæ}æÝæ² ™ JJ „éH¨è}ææHæ {æÚ‡æ}æ‹~æ : „éH¨èÜUæD¨}|æê„ï! }ææHï ! ÜëUc‡æ…ÝçÐí²ï! J çÏæ|æ<}æ y±æã}æ㢠ÜU‡Æï ÜéUL }ææ¢ ÜëUc‡æ±Ì|æ}æì JJ „éH¨èxæíã‡æ‹~æ : „éHS²}æë„…‹}ææç¨ ¨Îæ y±¢ ÜïUàæ±çÐí²ï ! J ÜïUàæ±æƒïü ç±ç™‹±æç}æ ±ÚÎæ |æ± àææï|æÝï ! JJ ÿæ}ææ²æ™Ý}æ‹~æ : ¥ÐÚæ{¨ã›æç‡æ çRU²‹„ïùã<Ýàæ }æ²æ J Îæ¨æïù²ç}æç„ }ææ¢ }æy±æ ÿæ}æS± ÐéL¯æïœæ}æ JJ ................ ©erð»ýw„tÞºte ..... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 18 . yÚto........... 72 s™{k„÷ M‚tuºt yMÞ ©e s™{k„÷tÏÞMÞ ©enÞoütu¥thþ‚ ™t{M‚tuºt{LºtMÞ þ‚t™LŒÉr»t: > y™wüw…T ALŒ: > Ä{o™LŒ™: ©e nrhŒuoð‚t > ÄtŠ{f Er‚ ƒes{T > ƒ]nŒTðú‚ÄhRr‚ þÂõ‚: > ¼Âõ‚™LŒ™ Rr‚ fe÷f{T> [‚wðo„orËŒTæÞÚtuo s…u rðr™Þtu„: > ðŠýðu»th{ýeÞŒþo™k{LŒntËÁr[ht™™tBƒws{T > …qrs‚k Ëwh™htu¥t{i{woŒt Ä{o™LŒ™{nk rðr[L‚Þu >>4>> ©ef]»ý: ©e ðtËwŒuðtu ™h™thtÞý: «¼w: > ¼Âõ‚Ä{toí{òuzsL{t f]»ýtu ™thtÞýtu nrh: >>5>> 66666666666666666666666666666666666666666666 ÄtŠ{f yt™wk ƒes Au.... ‚u{™u nwk (þ‚t™kŒ{wr™) ™{Mfth fhe™u............. ‚Útt EÂåA‚ V¤™u …ý ‚íft¤ yt…u Au.......Ðí............... ¥ÝïÝ ²ƒæàæçQUÜëU„ïÝ Ÿæèç±c‡æéxææ²~æè}æ‹~æ…ÐïÝ |æxæ±æÝ ŸæèHÿ}æèÝæÚ沇æ: Ðí貄æ}æì J yu{ ƒtu÷e™u fhu÷tu s… ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fhðtu. 70 «[r÷‚ {kºttu mæÎàææÿæÚ}æ‹~æ : ú Ý}ææï |æxæ±„ï ±æ¨éÎï±æ² J ¥CæÿæÚ}æ‹~æ : ú Ý}ææï ÝæÚ沇ææ² J ¯ÇÿæÚ}æ‹~æ : ú ç±c‡æ±ï Ý}æ: J ¥CæÿæÚ}æ‹~æ : ŸæèÜëUc‡æ ! y±¢ xæç„}æü}æ J Ïæíræ}ææ㢠ÜëUc‡æÎæ¨æïùçS}æ J (¨.......... ......................... ............ Ér»t þ‚t™kŒ Au........ y™u yt M‚tuºt{kºt™tu rðr™Þtu„ Ä{torŒ [‚wð„o™e rËÂØ {txu™t ò…{tk Au. ......... yÚto : ðŠýðu»tÚte ËwkŒh þtu¼tÞ{t™............ ................... 1 ¥........ ... yuðt ©enrh™tk yufËtu™u ytX ™t{tu.. s™{k„÷ M‚tuºt 71 s™{k„÷ M‚tuºt ™{tu ™ {: ©e nhÞu ƒw  ،tÞ ŒÞtð‚u > ¼Âõ‚ Ä{tP„ò‚tÞ ¼õ‚fÕ…ÿw{tÞ [ >>1>> Ëw „ LÄ…w » …nthtãi ŠðrðÄi Á …nthfi : > ËB…qrs‚tÞ ¼õ‚ti½i: rË‚tBƒhÄhtÞ [ >>2>> ™tB™t{ütu¥thþ‚k [‚wðo„o{¼eÃË‚t{T > Ëã: V÷«Œk ™]ýtk ‚MÞ ðûÞtr{ Ëí…‚u: >>3>> 66666666666666666666666666666666666666666666 yÚto : ËŒTƒwÂØ™u Œu™tht.... fnwk Awk...... ft{ y™u {tuût yt…™th Au............ yt M‚tuºt {kºt™tu AkŒ y™wüw… Au.... ...... (yt he‚u æÞt™ fhe™u yt M‚tuºt™tu …tX fhðtu................... §ç„ Ÿæèç±c‡æéxææ²~æè J ..... {kŒ {kŒ nË‚t ËwkŒh {w¾f{¤ðt¤t y™u W¥t{ Œuðtu ‚Útt {™w»Þtuyu «u{Úte …qsu÷t... ..... ¼Âõ‚Ä{o™t …wºt ¼õ‚tu™t {™tuhÚttu …wht fhðt{tk fÕ…ð]ût Ë{t™.... ðtËwŒuð™wk æÞt™ fheyu Aeyu.......... ƒúñ[Þoðú‚ Äthý fh™th yt™e þÂõ‚ Au.............. ................ yt¼q»tý ð„uhu y™uf W…[thtuÚte …qò fhtÞu÷ y™u ËŒtïu‚ ð† Äthý fh™th.. . (1-2-3) yÚto : yt s™{k„÷ ™t{™t ©enrh™tk yufËtu™u ytX ™t{ M‚tuºt {kºt™t........... ‚tu ‚u æÞt™{tk ©erð»ýw ¼„ðt™T y{™u «uhýt fhtu... y™uf ¼õ‚ Ë{qntuyu Ëw„krÄ‚ [kŒ™ …w»…nth... ..... ......... ŒÞt¤w. ð†. fu su Ëðo {™w»Þtu™u Ä{o....

. (13) ¼Âõ‚Œuðe™t …wºt (14) ™iÂcf ƒúñ[Þoðú‚ ht¾™tht (15) þwØMðY… (16) htÄtf]»ý™u EüŒuð ‚hefu {t™™tht. (49) Ëðo rðï{tk ÔÞt…e™u Ëðo™wk r™Þ{™ fh™tht (50) Ëðo yi ï Þo Ë k … Òt (51) f¤eÞw „ ™t ÷tu ¼ trŒf Œtu » ttu ™ u ¼õ‚tu ™ t ÓŒÞ{tkÚte Œqh fh™tht........ s™{k„÷ M‚tuºt 75 y®nËtÞ¿t«M‚tu‚t Ëtfthƒúñðýo™: > Mðtr{™thtÞý Mðt{e ft÷Œtu»tr™ðthf: >>12>> ËåAt†ÔÞË™: Ëã: Ë{trÄÂMÚtr‚fthf: > f]»ýt[toMÚtt…™fh: ftu÷rÿxT fr÷‚thf: >>13>> «ftþÁ…tu r™ŒoB¼: ËðoSðrn‚tðn: > ¼Âõ‚ËB…tu»tftu ðtø{e [‚wðo„oV÷«Œ: >>14>> yt[hýðt¤t (46) ËtÄw y™u ƒútñýtu™e …qò fh™tht.......... ... yÚto : (10) nrhf]»ý (11) {u½ suðt ~Þt{ ðýoðt¤t (12) Ä{o™wk yt[hý fh™tht.............................................. ... ................... yÚto : (17) ðtÞw…wºt n™w{t™S™u yr‚ r«Þ (18) ft¤¼ihð ð„uhu ‚{tu„wýe Œuð‚tytu™u yr‚ ¼Þkfh Œu¾t‚t (19) Ëðuo ErLÿÞtu™u ðþ fh™th (20) ytnth W…h S‚ {u¤ð™th (21) „]n ËkËthÚte yr‚ ðihtøÞ …t{u÷t (22) ‘Ëðoºt Œhuf™wk hûtý fh™th yuf ¼„ðt™ s Au’ yuðt rðïtËðt¤t.. . yÚto : (75) ft{Œuð™t „ðo™tu ™tþ fh™tht (76) 66666666666666666666666666666666666666666666 ........... …tu‚t™t «‚t…Úte s Œhuf™u ‚íft¤ Ë{trÄ{tk ÂMÚtr‚ fhtð™tht.. „tu…e™tÚt ytrŒf f]»ý ¼„ðt™™e «r‚{tytu™e... yÚto : (63) {íËh ð„h™t (64) ¼õ‚tuu™wk ƒgh™e {tVf hûtý fh™tht (65) ËŒTƒwÂØ Œu™tht (66) Œhuf™u …rðºt fh™tht (67) y¿tt™™u nh™tht (68) ¼õ‚s™tu™u yûthÄt{ Œu¾tz™tht (69) ftuEÚte …ý …htßÞ ™rn …t{‚t........ yÚto : (30) Sðtu™t y…htÄtu™u Ën™ fh™tht (31) r™hk‚h r™ÿtyu hrn‚ (32) MðMðY…™wk æÞt™ fhðtðt¤t (33) ‚… su{™u ðnt÷wk Au ‚u (34) rËØ…wÁ»ttu™u EïhY…u Œþo™ Œu™tht (35) Mð‚kºt ftuE™u …ý ytrÄ™ ™rn (36) ƒúñY… Útðt™e rðãt «ð‚toð™tht........... ft{ y™u {tuûtY…e V¤ yt…™tht..... ....... yÚto : (37) ðuŒÚte rðÁØ yuðt …t¾kz {‚™u W¾uze ™tk¾ðt{tk [‚wh (38) …tu‚t™t MðY…{tk y[¤…ýu hnu™tht (39) þtk‚ MðY…ðt¤t (40) {trÞf Œtu»tÚte hrn‚ (41) yËwh„wYytu™u {tun …{tz™tht.. .................. «r‚ct fh™tht (55) ðt{{t„o™wk ¾kz™ fh™tht (56) f¤eÞw„™t «ðtn{tkÚte y™uf™u ‚th™tht... . yÚto : (47) y®nËf Þ¿t™wk þt†«{týtuÚte MÚtt…™ fh™tht (48) ‘…hƒúñ …h{tí{t ËŒt Ëtfth Au yuðtu W…Œuþ yt…™tht...... ...... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 19 .. yÚto.... ...... ƒúñ[Þo ð„uhu {nt ðú‚™u Äthý fh™tht (45) …rðºt ..................... (54) ™h™thtÞý....... s™{k„÷ M‚tuºt 73 nrhf]»ýtu Ä™~Þt{tu ÄtŠ{ftu ¼Âõ‚™LŒ™: > ƒ]nŒTðú‚Äh: þwØtu htÄtf]»ýu»xŒið‚: >>6>> {ÁíËw‚r«Þ: ft÷e ¼ihðtãr‚¼e»tý: > rs‚urLÿÞtu rs‚tnth M‚eðúðihtøÞ ytÂM‚f: >>7>> Þtu„uïhtu Þtu„f÷t «ð]Â¥thr‚ÄiÞoðt™T > ¿tt™e …h{nkËù ‚eÚtof]¥tiŠÚtftŠ[‚: >>8>> .............. y®nËt. .............. yÚto : (52) ðuŒtrŒf ytX ËíþtMºttu™wk ©ðý fhðt™t ÔÞË™ðt¤t (53) yütk„Þtu„™tk ËtÄ™ fhtÔÞt rËðtÞ..... yÚto : (57) yíÞk‚ ‚usMðeY…ðt¤t (58) ƒeò™u 66666666666666666666666666666666666666666666 .... yÚto : (23) Þtu„eytu™t …ý Eïh (24) yütk„Þtuu„ ËtÄ™tht (25) yíÞk‚ Äehsðt¤t (26) ÞÚttÚto ...................................... 76 s™{k„÷ M‚tuºt r™{oíËhtu ¼õ‚ð{to ƒwÂØŒt‚tzr‚…tð™: > yƒwÂØÓŒTƒúñÄt{ Œþof:ùt…htrs‚: >>15>> ytË{wÿtL‚Ë‚feŠ‚: r©‚ËkË]r‚{tu[™: > WŒth: Ënò™LŒ: ËtæðeÄ{o«ð‚of: >>16>> fLŒ…o Œ …o Œ ÷™tu ði » ýð¢‚w fthf: > …k[tÞ‚™ËL{t™tu ™iÂcfðú‚…tu»tf: >>17>> X„ðt {txu Ä{o¼Âõ‚™tu ¾tuxtu ytzkƒh ™rn ƒ‚tð™tht (59) «týe{tºt™wk rn‚ fh™tht (60) ™ðÄt ¼Âõ‚™wk …tu»tý fh™tht (61) {Äwh rn‚ðtýe™u ƒtuu÷™tht (62) Ä{o....... 74 s™{k„÷ M‚tuºt ût{tr™rÄ: ËŒtuÂÒtÿtu æÞt™r™cM‚…: r«Þ: > rËØuïh: Mð‚Lºtù ƒúñrðãt«ð‚of: >>9>> …t»tkztuåAuŒ™…xw: MðMðY…t[÷ÂMÚtr‚: > «þtL‚{qŠ‚Š™Œtuo»t:z Ëwh„wðtorŒ{tun™: >>10>> yr‚ftÁÛÞ™Þ™ WØðtæð«ð¥to f : > {ntðú‚: ËtÄwþe÷: ËtÄwrð««…qsf: >>11>> 66666666666666666666666666666666666666666666 ¿tt™ðt¤t (27) W¥t{ «fthu Þtu„eÄ{o …t¤™tht (28) ‚eÚto{tk rð[h™tht (29) ‚eÚtoðtËeytuuyu …qsu÷t................................. yÚto : (42) yr‚fYýt{Þ ÿÂüðt¤t (43) WØðËk«ŒtÞ «ð‚toð™tht (44) ËíÞ.............66666666666666666666666666666666666666666666 (4) ËðoþÂõ‚{t™ (5) ¼Âõ‚Ä{o™t …wºt (6) {trÞf sL{ ð„h™t (7) f]»ý (8) ™thtÞý (9) nrh.................. ÷û{e™thtÞý..... yÚto : (70) Ë{wÿ…ÞO‚ su{™e ËwfeŠ‚ Vu÷tÞu÷e Au ‚u (71) þhýu ytðu ÷ t™u sL{-{hýY… Ëk Ë ] r ‚Úte Atuztð™tht (72) WŒth Mð¼tððt¤t (73) …tu‚t™t ¼õ‚tu™u Ënusu yt™kŒ yt…™tht (74) …r‚ðú‚t Mºteytu™t Ä{o «ð‚toð™tht.. .....

78 s™{k„÷ M‚tuºt yò‚ðihe r™÷tuo¼tu {nt…wÁ»t ytí{Œ: > y¾kÂz‚t»to{ÞtoŒtu ÔÞtËrËØtL‚ƒtuÄf: >>20>> {™tur™„únÞwÂõ‚¿ttu Þ{Œq‚rð{tu[f: > …qýoft{: ËíÞðtŒe „wý„útne „‚M{Þ: >>21>> ËŒt[thr«Þ‚h: …w Û Þ©ðýfe‚o ™ : > Ëðo{k„÷Ëÿq… ™t™t„wýrð[uÂü‚: >>22>> yÚto : (94) su™t {™{tk ftuE™u rð»tu …ý þºtw¼tð ™Úte (95) ÷tu¼ ð„h™t (96) {nt…wÁ»t™tk Ëðo ÷ûtýtuÚte Þwõ‚ (97) yuftkr‚f ¼õ‚tu™u ytí{tËwØtk yt…e Œu™tht (98) Ér»t{wr™ytuyu ƒtkÄu÷e Ä{o {ÞtoŒt™tu õÞthuÞ ¼k„ ™rn fh™tht (99) ÔÞtËS™t rËØtk‚tu™tu W…Œuþ fh™tht........ [thu …wÁ»ttÚto{tkÚte ftuE …ý …wÁ»ttÚto Œw÷o¼ hnu‚tu ™Úte. ([thu …wÁ»ttÚto Ä{o...... ûtwÄt.. rþð... yt «{týu þ‚t™kŒ{wr™yu h[u÷ ©enrh™tk yufËtu™u ytX ™t{™wk ‘s™{k„÷M‚tuºt’ Ëk…qýo ÚtÞwk................. ft{ y™u {tuût-«tó ÚttÞ Au.... ..... yÚto.......... 80 s™{k„÷ M‚tuºt ¼q‚«u‚r…þt[t™tk ztrf™eƒúñhûtËt{T > Þtur„™e™tk ‚Útt ƒt÷ „úntŒe™t{w…ÿð: >>26>> yr¼[thtu rh…wf]‚tu htu„ïtLÞtuzÃÞw…ÿð: > yÞw‚t ð‚o™tŒMÞ ™~ÞíÞuð ™ËkþÞ: >>27>> Œþtð]íÞt «r‚rŒ™{MÞt¼eük Ëw¾k ¼ðu‚T > „]rnr¼MíÞtr„r¼ùtr… …X™eÞr{Œk ‚‚: >>28>> Rr‚©eþ‚t™LŒ{wr™ rðhr[‚k ©e s™{k„÷tÏÞk ©e nÞoütu¥thþ‚™t{M‚tuºtk Ëk…qýo{T 66666666666666666666666666666666666666666666 yÚto : yt M‚tuºt™t Œþ nòh …tX fhðtÚte ¼q‚................................ òu„ýeytu y™u ƒt¤„ún-ftuxht ð„uhu™tu W…ÿð ‚Útt þºtwyu fhu÷ {kºt™tu yr¼[th yÚtðt htu„ ð„uhu ƒeò W…ÿðtu™tu ™tþ ÚtE òÞ Au... yÚto : yt «{týu Ëðos™tu™wk …h{ {k„¤ fh™th s™{k„÷ ™t{™wk …h{ M‚tuºt Au..... yÚto : (86) ftuE…ý «fth™tu ynkfth ™rn ht¾™tht (87) ftuE™u rð»tu ÿtunð]Â¥t ™rn ht¾™tht (88) Ëh¤ Mð¼tððt¤t (89) Ëðos™tu W…h W…fth fhðtðt¤t (90) Ëðo™t r™Þt{f (91) Ëðo ErLÿÞtu™e r¢Þt{tk W…þ{ ÂMÚtr‚™u …t{u÷t (92) rððufðt¤t (93) Ëðo™t y¿tt™™u nh™tht. ‚]»tt............ ƒúñhtûtËtu...... yÚto : (100) {™™u ðþ fhðt™e ÞwÂõ‚ytu òý™tht (101) Þ{™t Œq‚Úte ¼õ‚tu™u Atuztð™tht (102) su{™t Ëðuo ËkfÕ…tu Ëk…qýo ÚtÞt Au (103) ËŒt ËíÞs ƒtu÷™tht (104) Œ¥ttºtuÞ™e {tVf Œhuf{tkÚte „wý „úný fhðtðt¤t (105) su™u fkE…ý ytùÞo suðwk ™Úte.......... s™{k„÷ M‚tuºt 79 RíÞu‚í…h{k M‚tuºtk s™{k„÷Ëk¿t‚{T > Þ: …Xu¥tu™ …rX‚k ¼ðiîi Ëðo{k„÷{T >>23>> Þ: …XuåA]ýwÞtŒT¼fíÞt rºtft÷k ©tðÞuå[ ðt > yu‚¥tMÞ ‚w …t…tr™ ™~ÞuÞw: rf÷ Ëðoþ: >>24>> yu‚íËkËuð{t™t™tk …wÁ»ttÚto[‚wüÞu > Œw÷o¼k ™tÂM‚ rf{r… nrhf]»ý«ËtŒ‚: >>25>> fe‚o™.... «u‚... ztfeýeytu.. .... s™{k„÷ M‚tuºt 77 «„Õ¼tu r™:M…]n: ËíÞ «r‚¿ttu¼õ‚ðíË÷: > yhtu»týtu Œe½oŒþeo »tzqŠ{rðsÞût{: >>18>> r™hnk f ] r ‚hÿtu n : Ésw : Ëðtu o … fthf: > r™Þt{fùtu…þ{ ÂMÚtr‚Šð™Þðt™T „wÁ: >>19>> ði»ýð (y®nËt{Þ) Þ¿ttu fh™tht (77) rð»ýw.66666666666666666666666666666666666666666666 ............. ‚u{tk sht …ý ËkþÞ ™Úte. sht y™u {]íÞw yt A WŠ{ytu™u S‚™tht.. yÚto : yt M‚tuºt™tu Œhhtus Œþðth …tX fhðtÚte EÂåA‚ Ëw¾ {¤u Au........ Ëðo™u …tð™fthe Au.. yÚto : (106) ËŒt[th …t¤ðt{tk yíÞk‚ r«‚eðt¤t (107) su{™e fÚttðt‚to™wk ©ðý ‚Útt „wýf{o ™t{tu™wk 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... ... . su™t Œhhtus …tX fhðtÚte Ëðo {k„÷M‚tuºt™tu …tX fÞto ƒhtƒh Au............ ............... ‚u™t Ëðo …t…tu {q¤{tkÚte ™tþ …t{e òÞ Au.. ............................. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 20 ... ƒÄwk s Ëns rËØ Au....... ............. .. ......... (©enrh™t yuf nòh ™t{ðt¤t Ëðo{k„÷ M‚tuºt™tu r™íÞ…tX fÞto ƒhtƒh ÚttÞ Au) yÚto : su {™w»Þ yt s™{k„÷M‚tuºt™tu ºtýu ft¤ («t‚:-{æÞtö-ËtÞk) ¼Âõ‚…qðof …tX fhu yÚtðt ©ðý fhu fu ƒeò™u Ëk¼¤tðu......................... (85) þtuf.... yÚto : yt M‚tuºt™tu r™hk‚h …tX fh™th™u ©e nrhf]»ý ¼„ðt™™e f]…tÚte..... yÚto : (79) …krz‚tu™e ˼t{tk «¼tð …tz™tht (80) ftuE …ý …ŒtÚto™e M…]nt ™rn ht¾™tht (81) «r‚¿tt™wk …t÷™ fh™tht (82) ¼õ‚tu W…h yr‚þÞ ðtíËÕÞ¼tð ht¾™tht (83) ftuE™t W…h htu»t ™rn ht¾™tht (y…fth fh™th W…h …ý) (84) Ëðor¢Þt{tk …qðto…h™wk y™wËkÄt™ ht¾™tht. (108) su{™wk W¥t{ MðY… y™u ËŒT„wýtu y™u rŒÔÞ [rhºttu Ëðos™tu™wk fÕÞtý fh™thtk Au... .... „ý…r‚..... r…þt[............. 66666666666666666666666666666666666666666666 .... .............. {txu „]nMÚttuyu y™u íÞt„eytuuyu …ý yt M‚tuºt™tu …tX fhðtu....................... …tðo‚e y™u ËqÞo yt …tk[Œuð™wk …qßÞ…ýu «r‚…tŒ™ fh™tht (78) ™iÂcf ƒúñ[Þoðú‚™wk …tu»tý fh™tht....... .. {tun........ .....

.... 82 ™thtÞýfð[{T Ðí ‡ æ±æçÎ ²ÜUæÚæ‹„}æ¢ x æé D бü ¨ é ‹ ²¨ï „ ì JJ4JJ ‹²¨ïhëβ úÜUæÚ¢ ç±ÜUæÚ}æÝé }æê{üçÝ J ¯ÜUæÚ¢ „é |æé ± æï } æü Š ²ï ‡æÜUæÚ¢ çà液æ çÎàæï „ ì JJ5JJ ±ïÜUæÚ¢ Ýï~æ²æï²éüÁ²æóæÜUæÚ¢ ¨±ü¨ç‹{¯é J }æÜUæÚ}æ›}æéçgಠ}æ‹~æ}æê<„|æü±ïÎìÏæé{: J ¨ç±¨xæü ÈUÇ‹„¢ „é ¨±ü ç Îÿæé ç±çÝ<Îàæï „ ì JJ6JJ ¥ƒ Š²æÝ¢ ¥æy}ææÝ¢ ÐÚ}æ¢ Š²æ²ï„슲ﲢ ¯ÅìàæçQUç|æ²éü„}æì J ç±læ„ï … S„Ðæï } æê < „ç}æ}æ¢ }æ‹~æ}æé Î æãÚï „ ì JJ7JJ ú ãçÚ<±ÎŠ²æ‹}æ}æ ¨±üÚÿææ¢ ‹²S„æ¢çÍæíÐk: Єxæï‹ÎíÐëDï J ÎÚæçÚ™}ææüç¨xæÎï¯é™æÐàææÝì Î{æÝæïùCxæé‡ææïùCÏææãé: JJ1JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 yt fð[{kºt™t rðïY… Ér»t rºtüw… ‚Útt y™wüw… AkŒ Au.. Þ¿t{qŠ‚ ðhtn ¼„ðt™.... ‘©e ™thtÞýfð[ {kºt’ yrý{trŒf ytX rËÂØðt¤t y™u þk¾-[¢trŒ ytÞwÄtu Äthý fh™tht ©enrh ¼„ðt™....... …t‚t¤{tkÚte …]Úðe™tu WØth fh™tht................ ©eS {nthtsu yt fð[™tu …tX fhðt™e yt¿tt …tu ‚ t™t ytr©‚tu ™ u rþûtt…ºte &÷tuf 85{tk fhe Au..... fq{toð‚th ©enrh ¼„ðt™...... ntÚte™wk {„hÚte hûtý fÞwO n‚wk. ™thtÞýfð[™tu …tX fhðtu....... yr¼[th (W„úÄ{o) ‚Útt yt¤Ë «{tŒÚte..... Œuð‚t™t y™tŒh Y… y…htÄÚte... {the s¤{tk hûtt fhtu... ‚u ¼„ðt™ {the Ëðo «fthu hûtt fhtu.. {the {t„o{tk hûtt fhtu... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 21 . nÞ„úe𠼄ðt™ {t„o{tk s‚tk...... ELÿ™u hûtý {txu fÌtwk n‚wk.......81 ŸæèÝæÚ沇æÜU±™}æì ç±ELÐ ..... y™u ËtkÏÞ þt†™t yt[tÞo fr…÷ ¼„ðt™ f{o™t ƒkÄ™Úte {the hûtt fhtu.......... y™u rºtrð¢{ ¼„ðt™..........©±æ™ {æñ~ææ¢çÍæíÐæç‡æÚæ™}² ¨Ðç±~æ ©Î¢}æé¶: J ÜëU„S±æ¢xæÜUÚ‹²æ¨æï }æ‹~ææ|²æ¢ ±æx²„: àæéç™: JJ1JJ Îñ±|æê„æy}æÜU‡æïü|²æï ÝæÚ沇æ}æ²: S±²}æì J ÝæÚ²‡æ}æ²¢ ±}æü ¨óæsï j ² ¥æxæ„ï JJ2JJ Ðæβæï…æüÝéÝæïL±æïüLÎÚï NlƒæïÚç¨ }æé¶ï çàæÚS²æÝéÐêòæüÎæï¢ÜUæÚæÎèçÝ ç±‹²¨ï„ì ú Ý}ææï ÝæÚ沇ææ²ï ç „ ç±Ð²ü ² }æƒæçÐ ±æ JJ3JJ ÜUÚ‹²æ¨¢ „„: ÜéU²æümæÎàææÿæÚç±l²æ J 66666666666666666666666666666666666666666666 ßÞthu ftu E …ý «fth™tu ¼Þ ytðu ... {the hûtt fhtu............ ŒuðŠ»tðÞo ™thŒS ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt{tk Út‚t y…htÄÚte.... ....... ...... {tÁk sk„÷{tk ‚Útt ÞwØ{tk hûtý fhtu.............. yu f t„ú r [¥tÚte ©enrh™t M{hýËrn‚.... WL{tŒÚte Út‚t „ðoÚte ™h ¼„ðt™ {™u ƒ[tðtu.......... ƒxwfðuþ Äthý fh™tht ðt{™S ¼„ðt™ {tÁk …]Úðe W…h hûtý fhtu................ ™hfÚte {the hûtt fhtu. .... .. …h{tí{t™t MðY…™wk rðM{hý ÚtðtY… Œtu»tÚte {tÁk hûtý fhtu...... ......... Ä™ðk‚rh .. ........ ytftþ{tk {the hûtt fhtu.. Ë™ífw{th ¼„ðt™ ft{Œuð Útfe {the hûtt fhtu......... {the hûtt fhtu............. ™thtÞý ¼„ðt™..................... .... ¼Þk f h yèntMÞÚte rŒþtytu ™ u „sð™th.. íÞthu M™t™trŒf¢eÞtÚte …rðºt ÚtE™u ............... {íMÞ yð‚th Äthý fh™th ¼„ðt™. ELÿ yt ™thtÞýfð[Y…e ƒgh …nuhe™u ð]ºttËwh Ët{u ÷zât n‚t y™u rðsÞe ™eðzât n‚t. s… fÁk Awk’ yuðtu ËkfÕ… fhe.. …hþwht{ ¼„ðt™........ .......... fu su{ýu ........ ™thtÞýfð[{T 83 …Hï¯é }ææ¢ Úÿæ„é¢ }æyS²}æê<„²æüÎæïxæ‡æï|²æï ±L‡æS² Ðæàææ„ì J SƒHï¯é }ææ²æÏæÅé±æ}æÝæïùòæçHç±RU}æ: ¶ïù±„é ç±ELÐ JJ2JJ Îéxæïüc±Åòæç…}æé¶æçίé Ðí|æé: Ðæ²æóæëô¨ãæïù¨éÚ²êƒÐæçÚ: J ç±}æ颙„æï ²S² }æãæ^ã樢 çÎàææï ç±ÝïÎ鋲üЄ¢p xæ|ææü: JJ3JJ Úÿæy±¨æñ }ææùŠ±çÝ ²¿æÜUËÐ: S±Î¢cÅî²æïóæè„{Úæï ±Úæã: J Úæ}ææïùçÎíÜUê Åïc±ƒ ç±Ðí±æ¨ï ¨Hÿ}æ‡ææïùòæjÚ„æxæí…æï }ææ}æì JJ4JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 „Áz W…h rðhts{t™ ÚtE........... …tu‚t™u r«Þ....... …tu‚t™e ŒtZ ðzu.. Œ¥ttºtuÞ ¼„ðt™....... ™thtÞýfð[{T ... …ðo‚™t rþ¾htu{tk {the hûtt fhtu y™u ÷û{ý ‚Útt ¼h‚S™t {tuxt ¼tE ht{[kÿ . yuðt EüŒuð™t MðY…™wk æÞt™ fhðwk y™u íÞthƒtŒ ™e[u™t ‘™thtÞýfð[’ {kºt™tu …tX ÞÚttþÂõ‚ fhðtu................ ‘ytðt M‚tuºt™tu nwk {tht Ë{„ú W…ÿð™e þtkr‚™u yÚtuo... .. {tÁk hûtý fhtu. ..... ..... 84 ™thtÞýfð[{T }ææ}æéxæí{}ææüÎç¶HæyÐí}ææÎæóææÚ沇æ: Ðæ„é ÝÚp ãæ¨æ„ì J ÎœæSy±²æïxææ΃ ²æïxæÝæƒ: ÐæÎìxæ‡æïàæ: ÜUçÐH: ÜU}æüÏæ‹{æ„ì JJ5JJ ¨ÝyÜéU}ææÚæïù±„é ÜUæ}æÎï±æh²æàæè¯æü }ææ¢ ÐçƒÎï±ãïHÝæ„ì J Îï±<¯±²ü: ÐéL¯æ™üÝæ‹„ÚæyÜêU}ææïü ãçÚ}ææZ çÝÚ²æÎàæï¯æ„ì JJ6JJ {‹±‹„çÚ|æüxæ±æÝì Ðæy±Ð‰²æÎm‹mæj²æg¯|ææï çÝ<…„æy}ææ J ²¿æp HæïÜUæα„æÁ…Ýæ‹„æiHæï xæ‡ææyRUæï{±àææÎãè‹Îí: JJ7JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ¼„ðt™ {the «ðtË{tk hûtt fhtu.. ©e ™thtÞý ‚u™t Œuð‚t Au............ rnhÛÞfrþ…w suðt ŒiíÞtu™t þºtw y™u ËðoË{Úto yuðt ™]®ËnS ¼„ðt™.. htu„s™f fw…ÚÞ ¾tðtÚte Út‚e …eztÚte..... ..... ™thtÞýfð[ ™t{™wk yt fð[ (ƒgh) Œuðtu™t …whturn‚ rðïY…u..

. É»t¼Œu𠼄ðt™ {the hûtt fhtu............66666666666666666666666666666666666666666666 ... þe‚-W»ý...... ‚Útt ‚u{™tk ðtn™tu ytÞwÄtu.... {t™-y…{t™ ytrŒf îLîÚte Út‚t ¼Þ{tk Ú te. ‚uÚte ¾hu¾h Ë{„ú s„‚ ¼„ðt™ Y… s Au. yÁýtuŒÞ™t ythk¼{tk {the hûtt fhtu..... Ëtu [kÿðt¤e......... 66666666666666666666666666666666666666666666 ...... «÷Þ yðMÚtt{tk ˽¤w k s„‚ Ëq û {Y…u ............... ‚eûý Äthðt¤e y™u ‚÷ðth{tk W¥t{ nu ™kŒf ! ...... ¼q¾-‚hË............ ¼„ðt™ ðuŒÔÞtË y¿tt™ Útfe {the hûtt fhtu.... ...... ™thtÞýfð[{T 87 y±¢ ²æ„é{æÝÐí}æƒÐíï„}ææ„ëçÐàææ™ç±ÐíxæíãÍææïÚgCèÝì J ÎÚï‹Îí ç±Îíæ±² ÜëUc‡æÐêçÚ„æï |æè}æS±ÝæïùÚï NüβæçÝ ÜU}вÝì JJ14JJ y±¢ ç„x}æ{æÚæ稱ÚæçÚ¨ñ‹²}æèàæÐí²éQUæï }æ}æ çÀç‹{ çÀ‹{ J ™ÿæê¢ç¯ ™}æüÝì àæ„™‹Îí Àæβ çm¯æ}æÍææïÝæ¢ ãÚ ÐæЙÿæé¯æ}æì JJ15JJ ²óææï|æ²¢ xæíãï|²æïù|æêyÜUï„é|²æï Ýë|² »± ™ J ¨Úè¨ëÐï|²æï ΢çcÅî|²æï |æê„ï|²æïùÍæï|² »± ™ JJ16JJ ¨±æü‡²ï„æçÝ |æxæ±óææ}æLÐæ›ÜUè„üÝæ„ì J Ðí²æ‹„é ¨¢ÿæ²¢ ¨læï ²ïù‹²ï Ÿæï²: Ðí„èÐÜUæ: JJ17JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 «÷Þft¤™t yÂø™ Ë{t™ ‚eûý Äthðt¤t y™u ¼„ðt™™e «uhýtÚte [thu ‚hV Vh™th... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 22 . ƒt¤„ún ð„uhu þºtwytu™tu ¼tk„e ¼qftu fhe ™t¾...... …tA÷e htrºt{tk {tÁk hûtý fhtu.. yÄohtºte …ÞO‚ ‚u{s {æÞhtºte ft¤{tk {tÁk hûtý fhtu.. Ëðo yt…Â¥t Útfe hûtý fhtu................... ytðt ËíÞ¿tt™Úte {tht Ëðo W…ÿðtu ™tþ Úttytu ... þu»t™thtÞý {the hûtt fhtu. ƒ÷¼ÿ ¼„ðt™. ©e ðíË™wk r[nT™ su™u Au yuðt ÷û{eftL‚ ¼„ðt™...... .. ‚u{™tk rŒÔÞ ™t{ MðY…tu. ... {tht þºtw ËiLÞ™u ƒt¤e ™t¾tu.. Ér»tfuþ ¼„ðt™ (ErLÿÞtu™t Mðt{e) «Œtu»t ft¤{tk {the hûtt fhtu... .... ƒúñhtûtË ð„uhu ½tuh áÂüðt¤tytu™u ™Ëtze {qftu........ .. 88 ™thtÞýfð[{T xæLÇæï |æxæ±æÝì S„æï~æS„æï|æÓÀ‹Îæï}æ²: Ðí|æé: J Úÿæy±àæï¯ÜëUÓÀï|²æï ç±c±v¨ïÝ: S±Ýæ}æç|æ: JJ18JJ ¨±æüÐj²æï ãÚïÝæü}æLвæÝæ²é{æçÝ Ý: J Ïæéhèç‹Îí²}æÝ: Ðíæ‡ææÝì Ðæ‹„é Ðæ¯üÎ|æꯇææ: JJ19JJ ²ƒæ çã |æxæ±æÝï± ±S„é„: ¨Î¨Ó™ ²„ì J ¨y²¿ææÝï Ý Ý: ¨±ï ü ²æ‹„é Ýæàæ}æé Ð Îí ± æ: JJ20JJ ²ƒñÜUæy}²æÝé|ææ±æÝæ¢ ç±ÜUËÐÚçã„: S±²}æì J |æꯇææ²é{ôHxææw²æ {œæï àæQUè: S±}ææ²²æ JJ21JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ¼„ðt™™e «uhýtÚte ‚{tu {tht þºtwËiLÞ™u ft…e ™t¾tu. . (ËqÞtuoŒÞ …Ae A ½ze «t‚:ft¤ fnuðtÞ Au íÞth …Ae™e A ½ze Ëk„ðft¤ fnuðtÞ Au) ......... ËkæÞt Ë{e…ft¤{tk {the hûtt fhtu... ‚u{ ‚{tu......... Ä™w»ÞÄthe {ÄwËqŒ™ ¼„ðt™ y…htnT™ ft¤{tk {the hûtt fhtu....... ðes¤e suðt ‚ý¾t Vu÷tð‚e nu fti{tuŒfe „Œt ! ‚wk ¼„ðt™™u ðnt÷e Au.. 86 ™thtÞýfð[{T Ÿæè±y¨{æ}ææùÐÚÚæ~æ §üàæ: Ðíy²ê¯ §üàææïùç¨{Úæï …ÝæÎüÝ: J Îæ}ææïÎÚæïùòæÎÝ騋Š²¢ Ðí|ææ„ï ç±EïEÚæï |æxæ±æ‹ÜUæH}æê<„: JJ11JJ ™R¢U ²éxææ‹„æÝHç„x}æÝïç}æ |æí}æy¨}æ‹„æjxæ±yÐí²éQU}æì J ΋Îçx{ ΋ÎxŠ²çÚ¨ñ‹²}ææàæé ÜUÿæ¢ ²ƒæ ±æ„¨¶æï ãé„æàæ: JJ12JJ xæÎïùàæçÝSÐàæüÝç±SÈéUôHxæïçÝçcÐç‡É çÝçcЇÉKç…„çÐí²æç¨ J ÜêUc}ææ‡Ç±ñÝæ²ÜU²ÿæÚÿææï|æê„xæíãæ¢pê‡æü² ™ê‡æü²æÚèÝì JJ13JJ þÂõ‚ (Ëtk „ ) ™u Äh™tht ™thtÞý ¼„ðt™ …qðtonT™ft¤{tk {tÁk hûtý fhtu y™u [¢Äthe rð»ýw ¼„ðt™ {æÞtö ft¤{tk {the hûtt fhtu...... ƒt¤e ™t¾tu.............. Ë{„ú s„‚ ¼„ðt™™wk þheh Au... ..... ¼q‚.... y™u Ä{o™e hûtt {txu yð‚th Äthý fh™th fÕfe ¼„ðt™. ‚÷ðth Äthý fh™th s™tŒo™ ¼„ðt™............... ft¤ {qŠ‚ rðïuïh ¼„ðt™ «¼t‚{tk {the hûtt fhtu... y™u ‚u{tk ¼„ðt™ þhehe Y…u hÌtt Au.................. „ŒtÄthe fuþð¼„ðt™ {the «t‚:ft¤{tk hûtt fhtu . ¼„ðt™™t {wÏÞ …t»toŒtu..... yuðt nu ËwŒþo™[¢ ! su{ yÂø™ …ð™ ËtÚtu {¤e™u ½tË™u ƒt¤u Au..... …t¾kze ÷tuftuÚte ƒwØ ¼„ðt™ {tÁk hûtý fhtu. f]»ý ¼„ðt™™u ð„tzu÷ nu …k[sLÞ þk¾hts ! ‚{tu ‚{tht ¼Þt™f yðtsÚte «u‚ {t‚] r…þt[.................. y{tht ƒwÂØErLÿÞ-{™ y™u «tý™wk. fr¤Þw„™t Œtu»ttuÚte {tÁk hûtý fhtu..... ............. ðuŒ{qŠ‚ Ë{Úto „YzS y™u rðïfËu™ {the Ëðuo MÚt¤ hûtt fhtu.. ¼qftu fhe ™tk¾.. ¢tuÄY…e Ë…oÚte......... ºtý Ät{ su™tk Au.. htûtË........ {™w»Þ ‚hVÚte Út‚t W…ÿðtu{tkÚte {the hûtt fhtu... nu Zt÷ ! ‚{tu W„ú áÂüðt¤t y™u …t…e yuðt {tht þºtwytu™tk ™uºt™u Ztkfe Œtu....... ................ ™thtÞýfð[{T 85 mñÐæ²Ýæï |æxæ±æÝÐíÏææï{æÎìÏæéhS„é Ð毇Çxæ‡ææyÐí}ææÎæ„ì J ÜUçËÜU: ÜUHï ÜUæH}æHæyÐíÐæ„é {}ææü±Ýæ²æïLÜëU„汄æÚ: JJ8JJ }ææ¢ ÜUïàæ±æï xæβæ Ðíæ„Úòæeæï籋Π¥æ¨¢xæ± ¥æœæ±ï‡æé: J ÝæÚ沇æ: Ðíæãì± ©ÎæœæàæçQU}æüŠ²¢çÎÝï ç±c‡æéÚÚè‹ÎíÐæç‡æ: JJ9JJ Îï±æïùÐÚæqï }æ{éãæïxæí{‹±æ ¨æ²¢ ç~æ{æ}ææù±„é }ææ{±æï }ææ}æì J Îæï¯ï u¯èÜUïàæ ©„æ{üÚæ~æï çÝàæèƒ »ÜUæïù±„é ÐkÝæ|æ: JJ10JJ ¼„ðt™ {tÁk hûtý fhtu... yuðt {tÄ𠼄ðt™ ËtÞkft¤{tk {the hûtt fhtu..................... ... Þ¿tyð‚th ¼„ðt™ ÷tuft…ðtŒÚte {tÁk hûtý fhtu... .. Œt{tuŒh ¼„ðt™....... {tu h ÷e ð„tz™th „tu ® ðŒ ¼„ðt™ {the Ëk„ðft¤{tk hûtt fhtu..... …È™t¼ ¼„ðt™..... ‚tu {tht Þût.

................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 23 . ¼Âõ‚Ä{o™t …wºt f]»ý Mðtr{™thtÞý …]Úðe W…h «„x ÚtÞu÷t yuðt nwk ‚{™u yËwhtuÚte ËæÄ{o™e hûtt {txu ðkŒ™ fY Awk......... y™u ¼õ‚s™tuyu Ëw„kÄe{t™ [kŒ™ …w»… nthÚte …qsu÷t Au....... ¼Âõ‚ …tu»tf yuðt ¼„ðt™ rf÷f (þºtw™u ¼Þ-Wí…™ fh™th yMºt). ................. {™w»Þ {tºt™u Ëk…qýo rËÂæÄ™u yt…ðt ðt¤tu yt™tu s… Au..... ƒúñ yûthƒúñÚte …h. Y…...... ................k 3..... yt ©eËðo{k„÷ ™t{™t ©enrh ËnMºt ™t{ M‚tuºt™t þ‚t™kŒ ™t{™t Ér»t Au.. ™t{................. Ëðo MÚt¤u r™hk‚h {tÁk hûtý fhtu yk‚{tk {nt ‚usMðe ™]®ËnS ¼„ðt™ Ëðo rŒþtytu{tk.....66666666666666666666666666666666666666666666 ¼„ðt™™t ‚us{tk ÷e™ ÚtE òÞ Au. 6........... ™iÂüf fuLÿ yuðt ¼„ðt™ þÂõ‚ Au.... su{™wk þhŒ …qŠý{t™t [kÿ suðwk yr‚þÞ þtu¼tðt¤wk yt™k Œ ŒtÞf {k Œ {k Œ nË‚w k {w ¾ Au . Ëðo MÚt¤{tk ‚Útt þheh™e ykŒh y™u ƒnth {tÁk hûtý fhtu. íÞthu ¼„ðt™ yuf÷t s ¼tËu Au. yt «{týu ©e{ŒT ¼t„ð‚™t Aêt MfkÄ™t ytX{tk yæÞtÞ{tk rðïY…u ELÿ™u fnu÷ ™thtÞýfð[ Ëk…qýo ÚtÞtu.. Ä{or«Þ yuðt ¼„ðt™ ƒes Au. ytðwk ËíÞ ¿tt™ {™u Au.......... ...... ¼„ðt™ ©enrh™wk ÓŒÞf{¤{tk æÞt™ fY Awk.... . 2....... Mð¼tðtrŒfÚte yíÞk‚ Wíf]ü yuðt..... ..... 90 Ëðo{k„÷M‚tuºt{T ¨±ü}æ¢xæHS„æï~æ}æì S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Üë U c‡æ¢ |æçQU{}ææü y }æ…¢ |æé ç ± J Ðí æ Îé | æê ü „ }æ㢠±‹Îï Ðæ„é ¢ ¨h}æü } ææ¨é Ú æ„ì JJ1JJ ÜUHæñ Íææï Ú ï ù çÐ ²jQUæï ù Cæ¢ x æ²æï x æŸæ}æ¢ ç±Ýæ J ¨l: ¨}ææ{æñ „hæ}æ xææï H æï Ü UæçÎ ¨}æèÿæ„ï JJ2JJ ²óææ}ææï Ó ™æÚ‡ææÎï ± }æHæñ Í ææ: ÜUçH¨}|æ±æ: J ¨l: »± ç±Ýà²ç‹„ „}æèÇï {}æü Ý ‹ÎÝ}æì JJ3JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 Ëðo{k„÷ M‚tuºt ¼t»ttk‚h 1... y™u Ëðo ïu‚ ðMºttu …nuhu÷tk Au... yuðt nu.. ™thtÞýfð[{T 89 „ïÝñ± ¨y²}ææÝïÝ ¨±ü¿ææï |æxæ±æÝì ãçÚ: J Ðæ„é ¨±ñ ü : S±LÐñ Ý ü : ¨Îæ ¨±ü ~ æ ¨±ü x æ: JJ22JJ ç±çÎÿæé çÎÿæꊱü}æ{: ¨}æ‹„æ΋„Ïæüçã|æüxæ±æóææÚô¨ã: J Ðíãæв¢ÌæïÜU|æ²¢ S±ÝïÝ S±„ï…¨æ xæíS„¨}æS„„ï…æ: JJ23JJ §ç„ ŸæèÝæÚ沇æÜU±™¢ ¨}ææ#}æì J ............ . 92 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ú ŸæèãÚ²ï Ý}ææï NÎ²æ² Ý}æ: J ú ÜëUc‡ææ² Ý}æ: çàæÚ¨ï S±æãæ J ú ãçÚÜëUc‡ææ² Ý}æ: çàæ¶æ²ñ ±¯Åì J ú ÝèHÜU‡Ææ² Ý}æ: ÜU±™æ² ãé}æì ú ÝæÚ沇ææ² Ý}ææï Ýñ~ææ|²æ¢ ±æñ¯Åì J ú S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}ææïù›æ² ÈUÅì J ¥ƒ Š²æÝ}æì J Ÿæè}æÓÀæÚÎÐê ‡ æü ™ ‹Îí ç ±H¨yS}æï Ú æÝÝ¢ ŸæèãôÚ „é ¢ x æï ÐèƱÚï çSƒ„¢ ÐçÚ±ë „ ¢ ¨jQU±ë ‹ Îñ ² ü ƒ æ J „æÚæç|æ<±{é } æü Ó ²ü } ææÝ}æé L {æ „ñ p ‹ÎÝñ : ÜUæñ ¨ é } æñ ã æü Ú ñ : àæï¶ÚТçQUç|æp Nβï àæéËÜUæ¢ÏæÚ¢ 癋„²ï JJ5JJ S±æ}æè Ïæí r æ ÐÚÏæí r æ ŸæèÜë U c‡æ: Ðé L ¯æï œ æ}æ: J Ïæí r æ{æ}ææ ±æ¨é Î ï ± §ü à æï à ææï çÎòç±xæí ã : JJ6JJ 5...... 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... ytÞwÄ... yuðt ©enrh Au. ............ ‚Útt sz[u‚™ þheh™u.... [kÿ su{ ‚thtÚte ®ðxtÞu÷ Au ‚u{ Ëk‚ nrh¼õ‚tuÚte ®ðxtÞu÷t Au... Ä{o™t …wºt ‚{™u nwk ¼sw Aw... Ëðoºt ÔÞt…f su™u ðuŒtu ƒúñ þçŒÚte fnu Au. .. y™u y™wüw… ™t{™tu AkŒ Au......... yt ½™½tuh fr¤ft¤{tk yütk„Þtu„™tu ©{ fÞto rð™t …ý ‚íft÷ Ë{trÄ{tk „tu÷tuftrŒ Ät{™t Œþo™... …tu‚t™e {tÞt ðzu Äthý fhu Au...... ytí{t™t Mðt{e ({tr÷f-…r‚)...... ..... su™t ™t{tuå[hý {tºtÚte y™u ‚íft¤ fr¤Þw„™t Œtu»ttu ™tþ …t{e òÞ Au... yt ™thtÞýfð[™tu …tX fh™th Ëðo ¼ÞÚte {wõ‚ ÚttÞ Au y™u ‚u™tk Ëðo {™tuhÚttu rËØ ÚttÞ Au..... ËíËkr„Sð™ þtMºt{tkÚte su{™t 1000 (yuf nòh ™t{tu™u WæÄ]‚ fhe™u fnw Awk su™t …tXÚte ©e{ŒT ËíËkr„Sð™™t …tX™wk V¤ «tó ÚttÞ Au................. .................. nu...................... ....... Ëw k Œ h ô[t ®ËntË™{tk rƒhts{t™ Au... y…tf]‚ rŒÔÞ 66666666666666666666666666666666666666666666 ... Ä{o …wºt yuðt ©enrh Œuð‚t Au....... ... .................... {txu Ëðo¿t ¼„ðt™ …tu‚t™t þheh Y…e Ëðo ðM‚wytu{tk hne.......... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 91 Ýæ}Ýæ¢ ¨ãd¢ „S²æ㢠Ïæí é ± ï ¨y¨¢ ç xæ…è±Ýæ„ì J ©hë „ ¢ ²S² ÐæÆï Ý ¨±Z „yÐçÆ„¢ |æ±ï „ ì JJ4JJ ú ¥S² Ÿæè ¨±ü}æ¢xæHæw²S² ŸæèãçÚÝæ}æ¨ã¨íS„æï~æS² àæ„æÝ‹Î «ç¯: J ¥Ýé C é Ð ì À‹Î: J {}æü Ý ‹ÎÝ: ŸæèãçÚÎïü±„æ J {}æüçÐí² §ç„ Ïæè…}æì J ÝñçDÜUï‹Îí §ç„ àæçQU: J |æçQUÐæï ¯ ÜU §ç„ ÜUèHÜU}æì J }æ}æ ¨ÜUH}æÝæïÚƒç¨h²ƒïü …Ðï ç±çݲæïxæ: J ¥ƒ ÜUÚ‹²æ¨: J ú ŸæèãÚ²ï Ý}ææï ù Xä D æ|²æ¢ Ý}æ: J ú Üë U c‡ææ² Ý}æS„…üÝè|²æ¢ Ý}æ: J ú ãçÚÜëUc‡ææ² Ý}ææï }抲}ææ|²æ¢ Ý}æ: J ú ÝèHÜU‡Ææ² Ý}ææï¥Ýæç}æÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ÝæÚ沇ææ² Ý}æ: ÜUçÝçDÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: ÜUÚ„HÜUÚÐëDæ|²æ¢ Ý}æ: J ¥ƒ ¯ÇXó²æ¨: J 4..... y™u ‚us ¼„ðt™ Vhe Ë]Âü Ë{Þu ¼q»tý..............

. ûth yûth Útfe W¥t{ …w Y »t yu ð t. ht{«‚t…S™t ™t™t¼tE.. .... Ä{o™t MÚtt…™t {txu su™tu yð‚th Au ‚uðt........... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 93 ¨é ± í „ æy}ææ …xæóææƒ §CÎ: ÜUL‡ææçÝç{: J Ðí „ æÐô¨ãàæÚ‡æ¢ àæ„æ݋αÚÐí Î : JJ7JJ ÝæÚ沇ææï ÝÚ¨¶æï ÏæÎÚèàæS„Ð: çÐí ² : J S±{}æü S ƒæï }æé ç ÝŠ²ï ² æï }æã<¯xæ‡æÐê ç …„: JJ8JJ þheh.............. ¼Âõ‚ y™u Ä{o yu ythtÄ™t fhu÷t.. ‚… su™u r«Þ Au. ™h Ë{qn™wk yt©Þ MÚtt™ yuðt ™h ™t ¼tE ™thtÞý Ér»t:... ¼Âõ‚ Ä{o™t ‚…™t V¤ MðY…...... yïíÚtt{t™t 66666666666666666666666666666666666666666666 ...... rðþt÷t ™t{™e ƒtuhze™t AtkÞt ™e[u ‚… fh‚t y™u ƒrÿft©{™t Mðt{e............ ÔÞw n ...... . {krŒh{tk Ëe‚tht{™e {qŠ‚™t Œþo™{tk WíËtnðt¤t....... f]»ý-r™hðrÄ yt™kŒMðY… ntuðtÚte f]»ý fÌtt Au.... 16.. .... ..... ËŒt {w r ™ytu ™ t Ë{w Œ tÞ™w k rn‚f‚to ........ ƒt¤ ÷e÷tytuÚte s™™t {™ …tu‚t{tk nhý f‚to. M{hý {tºtÚte Mð¼õ‚tu™t …t…™u ™tþ f‚to f]»ý. {rh[e ytrŒf Ér»tytuyu …w»…trŒfÚte su{™e …qò fhe Au.... .. Œwðtoþt {wr™yu ©t… ytÃÞtu Au A‚t su™t …h y™w„ún fÞtuo Au ‚uðt. ¼õ‚tu™u ðhŒt™ yt…‚t...... s{ýt ntÚt{tk 66666666666666666666666666666666666666666666 ... s™Ë{w Œ tÞ™u Œþo ™ {tºtÚte {k „ ÷fthe. s™ Ë{wŒtÞ™u yt™kŒ yt…‚t............ rð¼ð ytrŒ Ëðo y ðMÚtt{tk «ftþ{Þ y«tf]‚ {qŠ‚ su{™e Au ‚u. s„‚™t r™Þk‚t......... fYýt™t Ët„h. ËtðŠý „tuºt™t yt¼q»tý Y…....... ...... íÞt„ ‚…Úte …tðo‚e…r‚ ‚wÕÞ ‚uÚte ™e÷fkX Ä{o™t …wºt 15. Ä{o™t yð‚th Ä{oŒuð™t …wºt.......... ËhÞq™Œe{tk «r‚rŒ™ M™t™ fhðtðt¤t.. ƒú ñ …w h ......... ft÷eŒ‚ yËw h ™t {Œ™u nh‚t. {nŠ»t þ‚t™kŒ™u ðhŒt™ yt…™tht...... ..... [iºt {tË{tk ‚Útt ffo htrþ{tk sL{ Au ‚uÚte nrh-¼õ‚tu™t Ë{„ú yt…Â¥t™u ........ {™w»Þ Y…u …wY»ttf]r‚... rðæ™tu™t Eþ..... Âîs yuðt Ä{oŒuð™t fq¤™t yt¼q»tý 14.... Ä{o Œ u ð ™t …Âí™ ¼Âõ‚Œuðe™wk M‚™ …t™ fh‚t. ¼Âõ‚ y™u Ä{o™t r™Þt{f 10.. Ä{oŒuð™t „heƒe Y… Œw:¾™u ™tþ f‚to 12. ™h ™t{™t …tu‚t™t ¼tE ËtÚtu ˾t ¼tðu hnu‚t. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 95 |æçQU{}ææü y }æ…æï |æê } ææ |æçQU{}æü „ Ð:ÈUH}æì J ¨æ±<‡æxææï ~ æç„HÜUæï } 抱ælݱ}æè…Ýé : JJ12JJ …Ý}æ¢ x æHçÎÃ²æ¢ x ææï ÝÚæÜë U ç„ÚHæñ ç ÜUÜU: J |æê „ HæÝ‹Î…ÝÜUæï çm…ï ‹ Îí Ü é U H|æê ¯ ‡æ}æì JJ13JJ Úæ}æÐí „ æÐæ±Ú…æï ãÝê } æÎç|æÚçÿæ„: J ãçÚÜëUc‡ææï ãçÚ: ÜëUc‡ææï ÝèHÜU‡Ææï ±ë¯æy}æ…: JJ14JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 þt…™t ¼ÞÚte hûtf. Ëw ð o ‚ tí{t ................ …]Úðe ðtËe Ë{M‚Sð™u yt™kŒŒtÞf..... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 24 .. WØð Ëk«ŒtÞ™t «ð‚of.. Ë{M‚ rðï{tk ðËu Au ‚u. þtËf 11.... ytí{ {™™ rþ÷ Ér»tytu™u æÞt™ fhðt ÞtuøÞ...... yûth.. y®n[f ði»ýð Þ¿t r«Þ........... 8........ Ä{o rðYØ yt[hý fh™tht™u r™ðthðt Ë{Úto.......... A…i Þ t™e Mºteytu y u ÷tz ÷ztðu ÷ t.. «‚t…®Ën htò™u þhýu Mðefth‚t..... . ¼õ‚tu™u r«Þ y™u Ëw¾Y… Œþo™... nrh«ËtŒ rð«™u n»to ™ t Ë{w ÿ .... …h{…Œ... Ë{„ú s„‚™t ™tÚt yÚtðt s„ÒttÚt {q Š ‚™t Œþo ™ fh™th™u MðMðY…™w k Œþo ™ yt…‚t...... 94 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ¥{}æü ± ñ Ú è Îé ± æü ¨ : ¨#{}ææü l Ýé x æí ã : J {}ææü ± „æÚæï {}ææü y }ææ |æçQU{}ææü Ý é à ææ¨Ý: JJ9JJ Úæ}ææÝ‹Îæï …ÝæÝ‹Î ¥æñ h ±æŠ±Ðí ± í „ ü Ü U: J ç±c‡æé ² æxæçÐí ² æï |æçQU{}ææü Ú æç{„ §ü E Ú: JJ10JJ ±ë ‹ Îæ±Ýï ‹ Îé ± ü Ú Îæï } æé ç ݨ¢ Í æçã„æ±ã: J Îí æ ï ‡ ²<„ã„æü ç±ÍÝï à ææï {}æü ¨ ¢ Ü UCÝæàæÝ: JJ11JJ Y… …tu ‚ t™t Ä{o { tk ËŒt ÿZ... r™Þk‚t. yt™kŒ y™u ÷û{e™t r™rÄ yuðt.Ëw ð o ‚ {w r ™™t ytí{t{t rðhts{t™... rŒÔÞ yt[hýðt¤t..... Ë{„ú yÞtuæÞt™u «ŒÂûtýt fhðtðt¤t........... ......... 17...66666666666666666666666666666666666666666666 .... [iºt ËwŒ ™ð{e™t rŒðËu sL{u÷t 13........... ht{t™kŒ ™t{™t „wY™u yt™kŒ yt…‚t. ‚…ùÞto . n™w{t™Syu su { ™e ft¤ ¼i h ðÚte hûtt fhe. r™hr‚þÞ y…th Ëw¾ Y…. ¼Âõ‚ Ä{o™t …wºt.. h{‚tk ƒt¤ Ë{qn™u yt™kŒ yt…‚t.......... EåAtht{™t {tu x t ¼tE yÞtuæÞt{tk r™ðtË fhu÷.... 9. ¼Âõ‚{t‚t™t …wºt.... 7.. . Ëðuo yðMÚtt{tk Ëðo ðM‚wytu™e ÔÞðMÚtt fhðt™t Mð¼tððt¤t …h....... ð]LŒtð™™t [Lÿ. Mð¼õ‚tu™u {tuût …ÞoL‚™wk Eü V¤ yt…‚t................... ðifwkXtrŒf Ät{{tk hnu÷t............. 96 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ›è±ë ‹ ÎHæçH„æï |æçQUÝ‹ÎÝ: çÐí ² Îàæü Ý : J ãçÚÐí ¨ æÎã¯æü ç Ï{{}æü Ð ÕèS„Ý‹{²: JJ15JJ RUèÇÎì Ï ææH±í … æÝ‹Î: ÜUæHèÎœæ}æÎæÐÝé „ ì J §ÓÀæÚæ}ææxæí…æï ù²ææ±æ¨æï Ïææ˲}æÝæïãÚ: JJ16JJ ¨Ú²ê ç ݲ„FæÝ: ¨è„æÚæ}æï ÿ æ‡ææï y ¨é Ü U: J Ðí Î çÿæ‡æèÜë U „æ²æï Š ²: ÜUÚæœæ…Ð}ææçHÜU: JJ17JJ Œqh fh™th.....

. .......... yiïÞoðt™ Œiðe Sðtu™t Œuð‚t Au......... ¼q‚ ¼ihð™t ¼Þ™e þkfthrn‚.66666666666666666666666666666666666666666666 ËŒt s… fhðt {txu ‚w÷Ëe {t¤t Äthu÷t.. . ÷tkƒt Ë{Þ Ëw Ä e Þtu „ f¤t rþ¾ðt{tk Äehs‚tðt¤t.... ƒúñ[Þoðú‚ Ätheytu{tk y„wýe..... rð«tu{tk (ƒútñýtu){tk ELÿ suðt. 25.. 28.... {tuxt Ér»tytu™t suðwk ‚…{tk ÄiÞoðt¤t....... ‚zft™u …ý Ën™ fh‚t.......... ytX ËíËtMºttu™t Ëth „wxft™wk …wM‚f Äthu ÷ t. ytËwhe «f]r‚ðt¤t „wYytu™t …t…™tþf.. r…‚t™u …tu‚t™t „wýt‚e‚ MðY…™wk ¿tt™ yt…‚t...... ËhÞq ™Œe™u ‚hðt ðt¤t.. {t‚t™u rŒÔÞ ¿tt™ yt…e™u y¿tt™ Œqh fh‚t..... 18. rËæÄ…ý™t yr¼{t™™u nh™th..... ‚…{tk ¼Âõ‚ y™u Ä{o™e Ëuðt Mðefth‚t.. ‚i÷k„ Œuþ™t ƒútñý™t Œtu»t Œqh fh™th.... ƒúñY… MðMðY…{tk ÂMÚtr‚ðt¤t. .. ð™{tk ¼Þ hrn‚. Ët{ðuŒe ntuðtÚte Ët{ „tÞ™{tk fwþ¤. ‚eðú ‚…Úte ‚…Mðeytu™u ytùÞo W…òð‚t.. ËŒt Mºte Ä™™e ytþt hrn‚........ ... „tu…t÷ŒtË ™t{™t ËtÄw™t hûtf.. 66666666666666666666666666666666666666666666 .... 22..... {t‚t «u{ð‚e™u yk„ Ërn‚ ¼Âõ‚™tu W…Œuþ yt…‚t.. ........ ¼t„ð‚ Ä{o™wk yt[hý f‚to........ {tkrºtftuyu {thðt {tuf÷u÷ f]íÞtrŒ™u ¼Þs™f. …wÕnt©{{tk ðË‚t. .. yËwhtu™t W…ÿðÚte …ý r™Šðfth. yk„ Ërn‚ Ë{„ú ðuŒ þtMºt ¼ýu÷t.. {thðt ytðu÷ ft÷¼ihð™u ºttËŒtÞf..... ........ ËqÞo™u „tÞºte s…Úte «ËÒt fh‚t.. ðŠý suðwk ðú‚ Äthu÷tk. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 25 . Ÿ[t ntÚt ht¾e™u ‚… fh‚tk....... ....... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 99 ªŠ±ü Î æï Ú ï Ü UÐæÎSƒæï ç±S}ææçЄ„Ðæï { Ý: J Üë U àææï }æãæ„Ðæ: àæé h æï | æçQU{}æü ç ݯï ç ±„: JJ24JJ xææï Ð æH²æï ç xæ¨}Ðí æ #¨æ¢ x æ²æï x ææï ù ç„{ñ ² ü ± æÝì J ²æï x æçRU²æÐÅé : ÜU„æü Üë U „¿ææï |æê ç Ú„èƒü Ü ë U „ì JJ25JJ Ïæírææy}樢çSƒç„: àææ‹„: ç¨h±Ì|æÐêç…„: J xææï Ð æHÚÿæÜU: ç¨hÎÐü ã æ }ææç‹~æÜUæ<™„: JJ26JJ 24. {™tunh „wýtuÚte ftkr‚ðt¤t... „ðo hrn‚.. Þtu„r¢Þt rþ¾ðt{tk fwþ¤....... 23................ ... .. ½ýtk ‚eÚttuo™e Þtºtt fh™th............. s„ÒttÚt…whe{tk ðtË fh™th.... MðƒLÄw s™tuE su{™wk „]n íÞt„ òÛÞtu ™Úte.. 29... ŒiíÞ™u {tun …{tz™th.... {t‚t r…‚t™u rŒÔÞ„r‚ yt…™tht........ rðæ™ r™ðthðt {txu „ýu þ ™w k M{hý fhðtðt¤t. ð™ðtþe ¼ihð™u ¼Þ yt…‚t... ‚…{tk yuf …„u rMÚth hnu÷tk........ 20.. ................... ‚…™e rËÂØ {txu ErLÿÞtu™wk Œ{™ f‚to. {™rðfth hrn‚.. rn{t÷Þ™t rþ¾htu{tk rð[h‚t... ËqÞo™thtÞý™u yuft„ú ÿÂüÚte r™h¾‚t..... 100 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T „ñ H ¢ x æç±Ðí Î æï ¯ ÍÝ: Üë U y²æ|æ诇æÎàæü Ý : J çбñ Ü U}ææÝãæÜUæH|æñ Ú ±~ææ¨Îï ÿ æ‡æ: JJ27JJ …xæóææƒÐé Ú æ±æ¨ ¥æ¨é Ú æ±ï à æNçm|æé : J {æ<}æÜUæï ù ¨é Ú xæé ± æï ü Í ææï Ó Àï Î ãï „ é Ú ç±çRU²: JJ28JJ ¨~æ{}ææü < ™„: ÜUæ‹„: S±Ðí „ æÐæçÿæ„æ¨é Ú : J ÝæÝæ„èƒü Ü ë U „æ±æ¨: Ðí æ ±ë Ç |æí æ ±ÜUæàæÜë U „ì JJ29JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 27.. h{rýÞ …k[ rð»tÞ{tkÚte ðihtøÞðt¤t...... …hf]‚ W…fth™u òý™th. 19......... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 97 ±<‡æ±í „ {Úæï Îæ‹„æï xæé L |æQU: ©ÎæÚ{è: J ¥{è„æç¶H¨ÓÀæS~æ: ¨æ}æxææï çÝÚã¢ Ü ë U ç„: JJ18JJ Ðí ¨ ê Ð çÎC¨æ¢ x ææy}æ|æçQUÚ¿ææÝãæÚÜU: J çЄë Ð í œ ææy}æ籿ææÝ: çЄë ç Îòxæç„Ðí Î : JJ19JJ çÝÚæàæS„è±í ± ñ Ú æx²: ¨‹y²QUxæë ã Ïææ‹{±: J ±<‡æ±ï ¯ æï }æã樜±: S±…Ýæ¿ææ„çÝxæü } æ: JJ20JJ .. ðih¼tðÚte ytðu÷t nòhtu yËwhtu™tu ™tþ fh™th................... ‚…Úte f]»t ÚtÞu÷tk........ 26... ð™{tk ðË‚tk „tu…t÷Þtu„e ™t{™t rËæÄ …tËuÚte ytX yu{ Ën Þtu„ rËæÄ «tó fh‚tk........ …tu‚t™t Œþo™u ytðu÷ n™w{t™Syu yt…u÷t MðtrŒü V¤ s{‚t.... «r‚rŒ™ Þtu„tÇÞtË f‚to..... ht{«‚t…trŒ ƒkÄw™u …qATÞt rð™t „]n™tu íÞt„ fhðt¤t... ƒk„t¤™t htò rËæÄðÕ÷¼u …qsu÷tk. ðuŒtrŒf™t W…Œuüt „wY™t ¼õ‚....... ....... f¤eÞw„ Œw»fhf ‚… fh‚tk.. …tu‚t™t «‚t…Úte htò îtht yËwhtu™u ný™tht... y™uf «fth™t ‚eÚtoMÚt¤tu{tk ðtË fh‚t... ....... ©Øt¤w™t ¼„ðt™........ {t™Ë…w h ™t ˺tÄ{to htòyu …q s u ÷ t.. .... 98 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ¥¨¢ H ¢ ç }Ï愨ÓÀ曨æÚæï h æÚæËÐÐé S „ÜU: J xæ‡æï à æS}æÚ‡æS„è‡æü ¨ Ú²ê Î í ñ y ²}ææï ã Ý: JJ21JJ ±Ý±æ¨Lç™: Ÿææhæï ç±Ðíï‹Îíæï ÝñçDÜUæxæí‡æè: J çã}ææçÎí ¨ æÝé ™ Ú‡ææï çÝ|æü ² æï |æè„|æñ Ú ±: JJ22JJ çÝ:àæ¢ Ü USƒæï ãÝé } ægœæS±æÎé È UHæàæÝ: J Ðé H ãæŸæ}æ±æ¨æï ù Üü U Ðí è ‡æÝæï ù Üü U ¨}æèÿæ‡æ: JJ23JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 21. ð™{tk hÌtt™e Yr[ðt¤t. yt¼h ƒtÌt yt[hýÚte þwØ.......... ð™{tk ð»tto............. {kºt rËæÄ fh™thtytuyu …qs™ fhu÷tk. ðŠýðu»t Äth™th... WŒth ƒwÂØ Þwõ‚........ r…ƒif ™t{™t þÂõ‚ W…tËf™wk {t™ nh™th.

.. rðãt Ä™trŒ™t {Œ yr¼{t™ hrn‚. ‚eÚttu o { tk hnu ÷ tk yÄ{o™tu ™tþ fhðtðt¤t............... .. ðeÞo™u Wæðo ht¾™th.... {nt™ ƒwÂØðt¤t.... ft{™t hrn‚....... ...... ðMºtÚte „t¤u ÷ s¤…t™ fh‚tk . þheh™e {{‚t hrn‚....... yk‚h ƒútÌt ËŒt Ë{trÄ{tk hnu‚tk........... ... ... 41.. yr‚þÞ ‚usMðe............ s™tuE Äthe...... Mºteytu™t yk„™t „kÄ™u ™rn Ën™ fh‚tk......... õÞthuÞ …ý MðÄ{oÚte ûttu¼ hrn‚.... rþÞt¤t{tk s¤{tk ƒuË‚tk... 40... Þtu„e …wY»ttuyu ytŒh …qðof ™{u÷t. ºtý Œtu»t hrn‚.. Ë{„ú ËŒT„wýtu™t MÚtt™... rðfÕ…hrn‚.... ƒúñ¿tt™e™u Œtu»t ™Úte ‚uðt {™™tu íÞt„ fhðtðt¤t.. ºtýuÞ É‚w{tk þheh™t ytŒh hrn‚. ût{tþe÷. ... 32.. Mð‚: rËæÄ …rðºt ntuðtÚte ƒeò™u …ý …rðºt fh‚t..... 66666666666666666666666666666666666666666666 . 66666666666666666666666666666666666666666666 .......... Ä™w»t{tkÚte Awxu÷t ‚eh™e suðe „r‚ðt¤t....... ‚…Y…e Ä™ðt¤t..... yt…íft¤{tk …ý MðÄ{o { tk ÂMÚth. ntÚt…„™e fthý rð™t™e [uct hrn‚.. nk{uþt «týtÞt{ fh‚tk... r™ÿt™u S‚u÷t.... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 26 .. y…th ƒwÂØðt¤t ¼uŒ hrn‚......... ðÕf÷ ðËú Äthe......... «týe {tºt™e ®nËt hrn‚.. ... …ŒtÚto {tºt™t …rh„ún hrn‚. 35... 31.. Œw„o{ ð™{tk Mð‚kºt „r‚ðt¤t... þhýt„‚™t Œtu»t™u ™tþ fh‚tk.... õÞthuÞ …ý ðú‚™tu ¼k„ ™nª fh‚tk...... {u»ttuL{uþ hrn‚ ÂMÚth ÿÂüðt¤t. .. . .. fu ð ÷ fti … e™ ðMºtÄthe..... ftuE™tu õÞthuÞ …ý Ëk„ hrn‚..... sz ¼h‚™t suðw r™{to™e ð‚o™ðt¤t. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 103 …Åè ÜUæñ Ð èݱæ¨Ý: àææHxæí æ }æ„ë ¯ æãÚ: J çàæ±æ#¨Qé U Úÿææï | ²æï çÝ:¨¢ x ææï ù Š²æ籜æ}æ: JJ36JJ ¨Îæ¨}ææç{ÚæÝ‹Îè çÝÎæï ü ¯ æï Îæï ¯ ÝæàæÝ: J ÜUæ‹„æÚxæç„Úï Ü UæÜU許ü ¨ æ{é x æé ‡ ææH²: JJ37JJ „ñ < ƒÜUS„èƒü { }æü ¿ 樄èƒü S ƒæ{}æü Ý æàæÝ: J ¥ÝæÎë „ ±Ðé : ¨æñ w ²: Ðí æ ‡ææ²æ}æÐÚæï ±í „ è JJ38JJ 36.. ... ¢tuÄ Y…e ‚{tu„wý™u S‚u÷...... õÞthuf s¤™tu s ytnth fhðtðt¤t. hËtMðtŒ™u S‚u÷t....... ¼tuøÞðM‚w™e M{] n t hrn‚... õÞthuf ðtÞw{tºt™tu ytnth fhðtðt¤t. MðMðY…™t ¿tt™ðt¤t... „útBÞ ðt‚to{tk {ti™Äthe... yütk„ Þtu„™e rËÂæÄðt¤t.. {tøÞt ð„h {¤u÷ yÒtÚte Œun™wk …tu»tý fh‚t.... õÞthu f yÕ… ytnthðt¤t.. ELÿeÞtu™u Ëðo «fthu S‚™th.. ytí{t…h{tí{™t yæÞtí{ ¿tt™ òý™th............. ËŒt {nt yt™kŒðt¤t... ™i » Xef ƒúñ[theytu™t htò ËðoSð W…h ŒÞt fhðtðt¤t...... rþð…tðo‚eyu yt…u÷ ËtÚtðtu s{‚tk.. …tu‚t™e …qò{tk þt÷„út{ MðY…™e ‚]»tt nh‚t. ErLÿÞtu™t «íÞtnth{tk ÿZ yt„úne „ðo hrn‚............. ‚óf]»A[tkÿtÞý ðú‚ fhðt ðt¤t....... ........... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 101 xæíèc}æ¨æç{„Т™æçxÝ: çàæçàæÚæ}ÏæéçSƒç„: àæéç™: J çÝ}ææüÝæï çÝ}æü}ææïùFïãæï çÝcÜUæ}ææï çÝ<…„ïç‹Îí²: JJ30JJ ç…„çÝÎíæï ç…„RUæï{æï çÝ}æüÎæï çÝ:SÐëãæïù™H: J Üë U ÓÀî ± í „ è ¨y²±æÎè ÿæ}æè {}æçݨ‹„„: JJ31JJ ç…„~²±Sƒæï }æï { æ±è Î}|æãèÝS„Ðæï { Ý: J ©Ð±è„è±ËÜU±æ¨æS„L}æê H çÝÜUï „ Ý: JJ32JJ ...... 34............ ËíÞ ƒtu÷™th..... 37. ð]ût™t {q¤™u s r™ðtþ ƒ™tð‚t......... Mð…h ÿtun hrn‚... 38..... 104 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T «ç¯±ë ç œæ}æé ü ç Ý}ææñ ü Ý èçÝ<±ÜUËÐæï ù ËÐ|æ毇æ: J ±dÐê „ æï Î ÜUçÐÏææï ²æ±Îƒæü x æ™ï ç C„: JJ39JJ Ïæí r æ¿æS±ñ Ú ±<„y±Ïææï ç {xæí ‹ ƒç±±…ü Ý : J çÝLÐæÝÎÐë C 抱æÍææï Ú æÚ‡²™Úæï ù |æí } æ: JJ40JJ S~²¢ x æxæ‹{æ¨ãæï ù ¨QUæï …Çæ¢ ç xæÚ¨±„ü Ý : J ªŠ±ü Ú ï „ æ Ïæí r æ™æÚè ²æï x æè ²æï x æ¿æ¨óæ„: JJ41JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 39.... {ntÞtu„e™e su{ æÞt™ðt¤t. ò„]‚ Mð¡ y™u Ëw»twÂó™u S‚™th........... ... ¼Þkfh ð™{tk rð[h‚tk. Ëðo «fthu ûtr‚ hrn‚ yk„ðt¤t....... Mðtí{MðY… ƒúñ{tk ÂMÚtr‚ ðt¤t. Œuntr¼{t™Y… {t™ hrn‚... ð™{tk …„h¾t rð™t rð[h‚t. Ér»tytu™e ð]Â¥t “¾uzât rð™tk …fðu÷t” ytnthðt¤t.. {M‚fu ™t™e sxtÄthe..... «íÞuf ‚eÚto™t rðrÄ™u fhðtðt¤t..... rŒþt™t ¼ú{ hrn‚... ‚eÚto{tk Þtºtt¤w y tu ™ t Ä{o ™ u òýðtðt¤t.....66666666666666666666666666666666666666666666 30. Œþo™ {tºtÚte Sð{tºt™u …tð™ fhðtðt¤t ‚eÚto ð tËe ¼õ‚tu ™ t „w Y .. . f]»t‚t™t fthýu þheh™e ™tzeytu yth…th Œu¾tÞ Au ‚uðt.. ytËÂõ‚ hrn‚. ¼„ðt™ rËðtÞ M™un hrn‚. 102 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ¥ô㨱ë ç œæS„ï … S±è çÝ<Ý}æï ¯ ç±Hæï ™ Ý: J {Ýé } æé ü Q Uï ¯ é x æ}æÝæï Ïæí r æÎàæèü }æãæ}æç„: JJ33J ¥²æ癄æN„æÚæï çÝmü ‹ mæï çÝcÐçÚxæí ã : J ±æ²ì ± æãæÚæï …HæãæÚæï ç}æ„æãæÚæï ù ÿæ„æ¢ x æ: JJ34JJ ¿ææÝè Š²æÝè ç…„S±æÎ: Ðíy²æãæÚãÆæïùS}æ²: J Ðæ±ÝS„ñ < ƒÜUxæé L ±<‡æÚæ…æï βæÜUÚ: JJ35JJ 33......... ƒúñ þçŒ ðtåÞ Ë{M‚ ðuŒtuõ‚ Ä{to[hý fh™th.. ht„ îuþtrŒ îLî hrn‚. „h{e{tk …ý …k[tûte™e ËtÄ‚t. ytu A w k ƒtu ÷ ™tht............ ftuE™u …ý {t„o …qA‚tk ™Úte.

108 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ¨y²çÐí ² : ¨y²ÐÚæï çÝcÜUæ}æÝÚ±Ì|æ: J ¥Îí æ ï ã ÜU: ¨Îæï l æï x æè ¯Çê < }æç±…²ÿæ}æ: JJ51JJ {}æü Ü Uæ²ü ç ÿæÐí Ü UæÚè Îè{ü Î àæèü ç±™æÚ±æÝì J Îï à æÜUæHælç±ã„S±S±LÐæ™HçSƒç„: JJ52JJ ¨œæ}ææï Î}æ{ëgÿææï ç±Ýè„: S}æëç„}ææÝì «…é: J ¨ÓÀæ›Ã²¨Ýæï ù òxæí è ùç|æ}ææçÝÐé L ¯æLç™: JJ53JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 51.. yr‚ rð™Þðt¤t ËŒt ƒnw ft¤ ËwÄe M{hý ht¾ðtðt¤t Ëh÷ Mð¼tððt¤t ËŒt ËíþtMºt™t ©ðýtrŒ ÔÞË™ðt¤t.. WŠ{™t rðsÞ{tk Ë{Úto............ yr¼{t™e …wÁ»t{tk nu‚ hrn‚... ÷tus™t ÷tuftu™u {nt yt™kŒ yt…‚tk....... …rhntË{tk …ý õÞthuÞ y…þçŒtu ™ ƒtu÷‚tk... yrðãt nh™th.. 53............ ËŒt Ëti™u ytùÞo ÚttÞ ‚uðe r¢Þt fh‚tk.... „wYðh ht{t™kŒ Mðt{e™e Ëuðt{tk ‚í…h... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 105 ²æï x æè‹Îí Î é p Úæ™æÚ: ¨æñ Ú æcÅî … ÝÐæ±Ý: J Hæï … Hæï Ü U}æãæÝ‹Î: ¨æ{é : ¨æ{é Ð í Ð ê ç …„: JJ42JJ ¥Ýé Ó ™æçÚ„Îé ± æü v ²æï }æ{é Ú æÿæÚ|æ毇æ: J y²æçxæ}æ拲æï }æãæ²æïxæè ¨Îæp²üçRU²: çSƒÚ: JJ43JJ Š²æ„æ Š²æ„ë } æÝæï Î àæèü } æÝS±è }ææÝÎæï }æë Î é : J Ðí à Ýæï œ æÚÐÅé ± ï ü Î „œ±¿ææï Ïæé ç h}ææ‹Ïæé { : JJ44JJ ... ÔÞðnth ftÞo{tk Œe½o ŒŠþ.... „wY™u yr‚r«Þ.......... . .... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T xæé ± æü ¿ ææÜë U „„yÐæEæï ü Ð ±ï à æxæ}æÝçRU²: ÝæÚ沇ææÝ‹²}æç„Úï Ü Uæç‹„ÜU}æé ç ÝçÐí ² : ±‡æèü ‹ Îí æ ï Ýñ ç DÜUÐí ï D »ÜUæç‹„ÜU¨Î™ü Ü U: ²àæS±è |æê ç Ú„ï … S±è ±ñ ç ÎÜUæï Ïæí r æ±™ü ¨ è ¨ó²æ²±„èü çÝmæï ü ¯ æï |æçQUã¯ü ç ±±{ü Ý : xæë ã è„çㄱæÜUì ¨±ü | æê „ „œ±ç±Îê ã ±æÝì 107 J JJ48JJ J JJ49JJ J JJ50JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 „wYyu ËL{t™u÷t.. Ë{M‚ þtMºt™t r™ùÞY… ƒwÂØðt¤t........ Þtu „ eytu ™ t ELÿÚte …ý ™t ÚttÞ ‚u ð t yt[hýðt¤t........ r™»ft{ Sð™u s Mðefth‚t........... .... ............... Ëtiht»xÙ™t ÷tuftu™u Œþo™ M…þoÚte …tð™ fh™th. ËthtËtht™t rððuf™u òý‚tk... ƒúñ þçŒ ðtåÞ ‚… Ëk…Â¥tðt¤t...... ËíÞs su{™u r«Þ Au......... ût{trŒ ErLÿÞ r™„ún™u Äth‚tk.. 46. 44... ¼Âõ‚™u yt™k Œ yt…™th...... 50.. «§™t W¥th yt…ðt{tk «rðý.. ht{t™kŒ Mðt{e™u …ºt ÷¾ðt{tk [‚wh.... {ntŒeûtt „úný fhe WØðe ¼Âõ‚…htÞý. 54. Œþo ™ fh™th™u yr‚þÞ r«Þ.. ËtÄw™u …ý yr‚þÞr«Þ... yr‚ {tuxt Þtu„e........ ELÿeÞ r™Þ{ Y… Þ{ ðt¤t...... ytí{MðY…{tks ËðoŒt áÂüðt¤t... hnMÞ™u òýðt. „wY…tËu ËŒt ƒu ntÚt òuze™u hnu÷tk... . ht{t™kŒ Mðt{e™t …ºt™tu W¥th ÷¾ðtÚte yiïÞo òýe™u ËtÄw s™tuyu yr‚þÞ ËL{t™ fhu÷tk.... ðirŒfÄ{o™wk ËŒt yt[hýðt¤t..... ËŒt W¥t{ LÞtÞ{tk ð‚o ð tðt¤t ËŒt îu þ ¼tð hrn‚.. .... ...... Ä{oftÞo{tk ÔÞtfw¤‚t hrn‚.. rðþt¤ {™ðt¤t ËŒt Ëðo™u {t™ yt…™tht..... «ƒturÄ™e yuftŒþeyu Mðt{eyu yt…u÷ {ntŒeûtt...... {nt ‚u s ðt¤t......... Ëðo Œ t …h{tí{t™w k æÞt™ fh‚t. ftu{÷ ÓŒÞðt¤t..66666666666666666666666666666666666666666666 42............... . ™thtÞý{tk s yuf ƒwÂØðt¤t.... ËíÞ{tks hnu™tht.. Ëðoºt su{™tu Þþ „ðtÞ Au .. „wY™e yt¿tt{tk ËŒt ‚í…h.......... .......... ðuŒ ‚¥ð¿tt™™u òý™th.. ... 52... ËíftÞo{tk ËŒt Wã{e..... ËðoÚte ytrÄf ƒwÂØðt¤t ËŒt {Äwh „k¼eh ... rn‚ fhðtðt¤e ðtýe Mðefth‚t ¼q‚ {tºt™u ‚¥ð…qðof òý‚t. ... yr‚ ËíÞ r«Þ.... Ä{o ËkƒkÄe ftÞo ‚íft¤ fh‚tk. ‚…™t …rh[ÞÚte ™thtÞý Ér»t suðt òýe ht{t™kŒ Mðt{eyu yt…u÷ ™t{. ht{t™kŒ Mðt{e™t Œþo™Úte yt™krŒ‚......... .... ËtÄw Mð¼tð ËtÄws™tuyu …qsu÷tk. 106 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ©h±ï ÿ ææï y ¨é Ü Uæï ù Ý‹„: Ð~æèHï ¶ ÐÅé : Ðí | æé : J Ð~²é œ æÚ¿ææ„çÝ…ñ E ²ü ¨ 抱ç„}ææçÝ„: JJ45JJ Úæ}ææÝ‹ÎS±æç}æ±èÿææÝ‹Î: ¨æ{é ç Ðí ² : J Ïææï { ‹²æ#}æãæÎèÿææï xæé L ¨ï ± æÐÚæï ²}æè JJ46JJ |æQUæï ÝæÚ沇æ}æé ç Ý: ¨ã…æÝ‹Î ¥æy}æÎë Ü Uì J xæé L }æ拲æï xæé L Ðí ï D æï xæé ± ü ç ‹„ÜUÜë U „æ¢ … çH: JJ47JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 45..... Œ{..... ðýeoytu{tk {wÏÞ.......... æÞt™e ¼õ‚™e {™tuŒþt™u òý‚t.... yuftÂL‚f ¼õ‚tu™u {t™ yt…™th... ƒúñ[Þo ðú‚ su™u yr‚ r«Þ Au..... 47.. .. 49..... …ŒtÚto Mðefthðt{tk Mð ¼q‚ Ërn‚™u òý‚tk.. WØðtð‚th ht{t™kŒ Mðt{e™t Œþo™{tk WíËtn ðt¤t ËŒt MðMðY… „wýtu™t yk‚hrn‚..... ... Ëh÷‚tÚte ÂMÚth hnu‚tk......... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 27 ...... «¼w …ýu ð‚o‚t... …tËu sðt ytððt{tk …ý y™wð]Â¥t{tk hnu‚tk... Œuþft¤ r¢Þt Ëk„trŒ™t rðæ™tu{tk …ý ÂMÚth....... 43.................... …ý {Äw h yûthðt¤w k Wr[‚ ð[™ ƒtu ÷ ‚tk ËŒtk íÞt„eytu™u …ý {t™™eÞ.. ËŒt yt™kŒ{tk hnu‚t Mðt{eyu yt…u÷ ËtÚtof ™t{...... ftuE™tu õÞthuÞ {™ðtýeÚte ÿtun hrn‚.... 48. yuftÂL‚f {wr™ytu™u r«Þ..

109
J
JJ54JJ
J
JJ55JJ
J
JJ56JJ
J
JJ57JJ

66666666666666666666666666666666666666666666

y™u r«Þ ðtýe ƒtu÷™th, Ë{M‚ ËíËk„e™u yr‚r«Þ,
¼õ‚ hûtt{tk ËŒt ËtðÄt™, «r‚¼tÞwõ‚ ƒwÂØðt¤t,
yt¤Ë hrn‚, yLÞ™t „wýtu™us „úný fh‚t.
55. ®nËtŒtu»t hrn‚ yt[th r«Þ, þw»f yuðwk
fu ð ÕÞ ¿tt™™u xt¤ðtðt¤t, ©ef] » ý™u «Út{ „k Ä
…w»…trŒÚte …qS™u …Ae yLÞ™e …qò fhðtðt¤t.
56. ˼t{tk y™uf «§tu™t ‚íft¤ W¥thtu yt…e™u
s™tu ™ u rðM{Þ …{tz‚t, þºtw ¼tðhrn‚, Ëðo º t
Ë{áÂüðt¤t, Ä{o…t÷™ áZ ÂMÚtr‚Úte ytŒhýeÞ.
57. yLÞ{tk Œtu»t Œþo™ Y… yËqÞthrn‚, y[¤
ƒw  Øðt¤t, {™: ûttu ¼ fh™th yk „ ht„™tu íÞt„
fhðtðt¤t, Œe™, Œwƒo÷, hkkf™t Œw:¾Úte yr‚ ÔÞtfw¤.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
¨ÓÀæ›æÝé x æ„Ðí ¿ ææï Îñ ± çÐ~²S±ÜU}æü Ü ë U „ì
¥Ðñ à æé ‹ ²Üë U Îlê „ : ÐæçШ¢ ¨ x²ü Ý æÎÚ:
Ïæí r æçÝ‹ÎæŸæ±:¶ï Î : ›èÐí ¨ ¢ x æ|æë à ææLç™:
¥ÜUæ²æü ™ Ú‡æNè„: ¨}æ²æï ç ™„|æ毇æ:
çÝHü Á …æÝ„¨çmÐí x æé L Îï ± ŒÐÎæ}Ïæé … :
}æé Q UæÝ‹ÎæÝé x æS„é C æï xæé ‡ ææçÏ{ ¨‹}æÝæï ã Ú:

111
J
JJ62JJ
J
JJ63JJ
J
JJ64JJ

66666666666666666666666666666666666666666666

r¢Þt™tu «thk¼ fh™th, Ëí¢eÞt™tu ËV¤‚t…qðof ythk¼
fh™th.
62. ËíþtMºt™u y™w Ë th ƒw  Øðt¤t ËŒt
ŒiðËkƒkÄe ‚Útt r…‚] ËkƒkÄe Mðf{o ÞÚttË{Þ fh™th,
ftuE™wk [tzeÞt…ýwk ™nª fh™th, sw„th ™nª h{™th,
…t… f{o fh™th™t Ëk„™tu y™tŒh fh™th.
63. ËtÄw ƒú t ñý ðu Œ ™e ®™Œt Ëtk ¼ ¤ðt{tk
¾u Œ ðt¤t, Mºteytu ™ t «Ëk „ ™tu yYr[ðt¤t, þtMºt
r™r»tæÄ f{o fhðt{tk ÷ßòðt¤t, Ë{Þ™u y™wY…
ƒtu÷ðt ðt¤t.
64. ËtÄw ƒútñý „wYŒuð™u ÷tuf÷tßs Atuze™u
Ëtütk„ «ýt{ fhðtðt¤t, {wõ‚t™kŒ Mðt{e™e yt¿tt{tk
ð‚o‚t, Ä{o¿tt™trŒ „wý™t Ë{wÿ, ËtÄw™t {™™u nh™th.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
¥ç„¨±ü } æ焱æü x }æè ¨y¨¢ ç xæ…ݱÌ|æ:
¥Ðí } æœææï ù ç„Ðí x æË|ææï ù ÝH¨æï ù ‹²xæé ‡ æxæí ã :
¨Îæ™æÚçÐí ² : àæé c ÜU¿ææçݱæ΄}ææï Ú ç±:
Üë U c‡ææ<Єæóæxæ‹{æçÎÎï ± „æçÐ„ë ² æ…ÜU:
¨l: Ðí à ݨ}ææ{æÝç±S}ææçЄ¨|ææ…Ý:
¥…æ„àæ~æé : ¨}æÎë Ü Uì {}æü ç ÝD}æãæÎÚ:
¥Ý¨ê ² æï ù ™HÐí ¿ æ: ÜUæ}æàææ›ç±±…ü Ý :
ÎèÝæËÐç±vH±y±ï ÿ ææ…æ„„è±í à ²ƒæÜé U H:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

110
Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
S±{}ææü ç Îxæé ‡ ææï Ð ï „ ã²ü | æQU…ÝæLç™:
J
¨‹}æ‡ÇHæ±æ¨Lç™ ¨‹}æ‡ÇHÐÚ沇æ}æì JJ58JJ
¨ÓÀæ›çÝç‹Î„y²æxæè Ðí à æS„æƒü ç Ý¯ï ± ÜU: J
¨}ÐÎæÐy¨}ææï }ææï ÿ æç{¯‡æ: Ðí ç „|ææݱæÝì JJ59JJ
¨é ç ™ÚŸæé „ ¨ÓÀæ›æï ÝæÐ}ææçÝ„¨Á…Ý: J
±æv²æƒü ç ÿæÐí ç ±ÓÀ~æé ç }æ~æÎœæ¨}ææï œ æÚ: JJ60JJ
¥xæí æ s±Sy±ÝæÜUæ¢ ÿ æè ÝC±S„é à æé ™ æï ç ÁÛæ„: J
²ƒæï ç ™„¨}ææÚ}|æ: ¨ÈUHæÚÏ{¨çyRU²: JJ61JJ
58. MðÄ{torŒ „wý ntuðt A‚tk ¼Âõ‚ ð„h™t
W…h nu‚ hrn‚, ðihtøÞ ntuðt A‚tk ËtÄw {kz¤{tk
Yr[ðt¤t.
59. ËåAtMºt ®™rŒ‚ …ŒtÚto™tu íÞt„ fhðtðt¤t,
þtMºtu fnu÷t …ŒtÚto™wk Ëuð™ fh‚t, Ëw¾ Œw:¾{tk Ë{t™
suÚte {tuût {¤u ‚uðe ƒwÂØ yt…™th, «r‚¼tðt¤t.
60. ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe ËåAtMºt{tk Yr[ðt¤t,
õÞthuÞ …ý Ëßs™™wk y…{t™ ™ fhðtðt¤t ËkŒ¼o…qðof
ðtõÞtÚto™u Ëthe òý‚tk, „qZtÚto «§ fh™th þºtw fu r{ºt™u
Ë{t™ W¥th yt…™tht.
61. ðŠý™u y„útÌt su yt¼q»týtrŒf™e ytþt
hrn‚, ™tþðk‚ ðM‚w™t þtuf hrn‚, MðþÂõ‚ «{týu s

66666666666666666666666666666666666666666666

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

112
Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
xæé L Îœæ…ÝS±æ}²: ¨é Ú }²ç±¯²æLç™: J
xæé L ²æ癄|æQUæ‹„Îé : ¶S±Ðí æ ç#¨mÚ:
JJ65JJ
¥ç„}ææÝé ¯ ¨yÜU}ææü ¨é ¶ ¨ï à ²æï ù ç¶Hï C Î: J
Ðí Ð óææ|æ²Î: Ÿæè}ææÝé œ æ}ææï œ æ}æ ¥æy}æ±æÝì JJ66JJ
„æÐç~愲Nmæ„ü : ¨Î¨Îì à ²çQU籜æ}æ: J
¨yÐç„: ¨±ü ç ã„Üë U Á¿ææÝÎæï |æ±}ææï ™ ÜU: JJ67JJ
65. „wYyu yt…u÷ …tu‚t™wk …Œ su™u yuðt, ËwkŒh
rð»tÞtu{tk Yr[ hrn‚, „wY …tËu ¼õ‚tu™t Œw:¾ …tu‚t™u
ytðu ‚uðwk ðhŒt™ {u¤ð™th.
66. {™w»ÞÚte ™ ÚttÞ ‚uðwk Ä{oftÞo fhðtðt¤t
ËŒt Ëðo™u Ëw¾…qðof Ëuð™ fhe þftÞ ‚uðt, Ë{M‚
ytr©‚™u EåAe‚ V¤ yt…™th, þhýt„‚™u y¼Þ
yt…™th, „w Y MÚtt™u yr‚ þtu ¼ tÞw õ ‚, Ëðo fh‚t
yr‚þÞ „wýðt™, ËðtorÄf «þkË™eÞ ytí{ „wýðt™
ntuðtÚte ytí{ðt™.
67. ðt‚ Ëtk¼¤ðtÚte ºtý «fth™t ‚t…™u Œqh
fh™th, Ë‚T yË‚T ÔÞÂõ‚™u Ëthe he‚u òý‚tk, Ëk‚tu™t
…r‚, þºtw r{ºt ËðoSð {tºt™wk rn‚ fh™th, ËL{w¾
ytð™th™u ËíÞ ¿tt™ yt…™th, ytr©‚tu™u ¼ð ƒkÄ™Úte
Atuztð™th.
66666666666666666666666666666666666666666666

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 28

66666666666666666666666666666666666666666666

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
Ðí ç „çÏæ}Ïææ¢ à æ±æÎæçÎ}æ„„ê H αæÝH:
¨|æçQU{}æü { }ææü É K|æçQU²æï x æÐí ± „ü Ü U:
Ðí æ ï Q Uæ¨gï à æÜUæHæçÎÎæï ¯ æï çÝcÜUÐÅçÐí ² :
¨gï à æÜUæHæçÎxæé ‡ æ¿ææÐÜU: ¨yÐí à æ¢ ¨ ÜU:
S±{}æü ç àæçƒHæÐí è ç„|æü Q UÜUËÐ}æãèLã:
{}æü ã èÝ¿ææÝ|æçQUÎæï ¯ |æê ² Sy±Ïææï { ÜU:
S±{}æü ã èÝÐé L ¯y²æxæè ¨y²Ðí ç „Ÿæé „ :
Ïæãì ± óæ¨~ææï ç±c‡±æçÎТ ™ 沄Ý}ææÝÝ:

115
J
JJ74JJ
J
JJ75JJ
J
JJ76JJ
J
JJ77JJ

66666666666666666666666666666666666666666666

ErLÿÞtu™e W…þ{ ÂMÚtr‚ðt¤t,
74. Sð ƒúñ™t «r‚®ƒƒtþðtŒ™u yÂø™™e su{
ƒt¤e Œu™th, ¼Âõ‚yu Ërn‚ Ä{o y™u Ä{o Ërn‚ ¼Âõ‚
Þtu„™t «ð‚of.
75. yþw¼ Œuþ ft¤trŒ ytX™t Œtu»t™wk «r‚…tŒ™
fh™th, Œk¼ hrn‚ r™»f…x ¼õ‚ su™u r«Þ Au, þw¼
Œuþ ft¤trŒ ytX™t „wý™wk «r‚…tŒ™ fh™th, ËtÄw
s™tu™e Ë«{tý «Ëkþt fh™th.
76. MðÄ{o { tk rþrÚt÷{tk r«r‚ hrn‚, fÕ…
ð]ût™e su{ ¼õ‚™t {™tuhÚt …qýo fhðtðt¤t, MðÄ{o
hrn‚ ¿tt™-¼Âõ‚{tk Œtu»t™u Ëthe he‚u Ë{òð™th,
77. MðÄ{o hrn‚™tu íÞt„ fhðtðt¤t, ËŒt
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
113
|æê ç ÚÐí „ æÐæï çÝ}ææï ü ã æï }æãæÚæ…æï Ýë Ð æ<™„: J
¥{ëc²æïùç±ÜëU„æïù…²: àæÚ‡²æï |æQU±y¨H: JJ68JJ
¥„v²æïüùÝéÐ}ææïùÐæÚæïùÐí}ææÎæïùò² ©ÁÁ±H: J
{}æü à æ¢ ¨ è {}æü ã ï „ é ± ï ü Î xæê É æƒü Ï ææï { ÜU: JJ69JJ
ÜUæH}ææ²æ|æ²~ææ„æ |æQU±}æü ¨é } æ¢ x æH: J
©Ðæ¨ÝæÚè焱QUæ Ïæí r æ{æ}æÐí Î àæü Ü U: JJ70JJ
68. ˃kÄ {tºtÚte …tð™ fh™th «‚t…ðt¤t,
…ŒtÚto {tºt™t {tun hrn‚, Mð«‚t…Úte htòrÄhts,
y™uf htòytuyu …qsu÷tk, ftuEÚte …ý …htßÞ ÚttÞ ™ne
‚uðtk, ËtiBÞ Œþo™ðt¤t, ftuEÚte S‚e þftÞ ™nª ‚uðtk,
þhýt„‚™w k hûtý fhðt{tk ‚í…h, ¼õ‚tu {txu
M™unðt¤t.
69. ‚foÚte r™ùÞ ÚttÞ ™ne ‚uðt rŒÔÞ, su™u
ftuE™e W…{t yt…e þftÞ ™ne, su™t rðãtrŒ „wýtu™tu
…th ™Úte, Ä{o f tÞo { tk «{tŒ hrn‚, rðfth hrn‚,
Ëíf{oÚte Wßsð÷ feŠ‚ðt¤t, Ä{oðt¤t™e ˼t{tk
«þkËt fhðtðt¤t, Ä{to[hý™t nu‚w, ðuŒtu™tu „qZ yÚto
Ë{òð‚tk.
70. ytr©‚tu™u ft¤ {tÞt™t ¼ÞÚte Atuztð‚tk,
¼õ‚tu™e fð[™e su{ hûtt fh™th Ë{M‚ {k„÷fthe

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

114
Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
Ïæí r æ|æê „ ÐÚÏæí r ææï Ð æ¨ÝæSƒæÐÜUæï ù ÿæÚ: J
ÜU‹ÎÐü Î Ðü Î HÝæï Ýñ ç DÜU±í „ Ðæï ¯ ÜU: JJ71JJ
¥ÎèÝçÎò™çÚ„æï }æÝæï ç Ýxæí s é ç QUÎ: J
±Ú‡æè²æï ù ‹²Îé : ¶¿æ: ¨¢ ¨ æÚæ‡æü ± Ýæç±ÜU: JJ72JJ
S±æç}æÝæÚ沇ææï ±æv²¨é { æ„<Є¨y¨|æ: J
ç±{±æSÐàæü Î æï ¯ æç„Ðí w ²æ„æï Ð àæ}æçSƒç„: JJ73JJ
66666666666666666666666666666666666666666666

„wýu Þwõ‚u, Ä{torŒ yk„u Ërn‚ W…tË™t™wk r™Y…ý fh‚tk,
f]…tÚte rŒÔÞ ƒúñÄt{™t Œþo™ fhtð™th.
71. ƒúñY…™u …ý …hkƒúñ …h{tí{t™e W…tË™t
¼Âõ‚ fhðt™e MÚtt…™t fh™th, rðfth hrn‚ ‚uÚte
yûth, ft{™t „ðo™u ™tþ fh™tht, ™ircf ƒúñ[Þo ðú‚™u
…tu»tý fh™tht.
72. {nt™ rŒÔÞ [rhºt ðt¤t, ytr©‚™u {™
r™„ún™e ÞwÂõ‚ yt…™tht, Mðt{e…ýu ðhðt ÞtuøÞ,
yLÞ™t Œw:¾™u òý™tht, sL{ {hýY… ËkËth™t
™trðf Ë{t™.
73. Ëðo yi ï Þo Ëk … Òt …r‚ Mðt{e
Ëðto L ‚Þto { e…ýu ™thtÞý s ntu Þ ‚u Ú te
“Mðtr{™thtÞý”, ð[™t{]‚tuÚte Ëk‚tu™u ‚]ó fh‚tk,
rðÄðt Mºte™t M…þo{tk Œtu»t™wk MÚtt…™ fh™tht, Ëðo
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

116
Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
ç±Ðí æ ÐÚæ{¨ãÝ: ¨y²¨¢ Ü UËÐ ¥æàæé Î : J
¨æ‹±²æ{}æü } æê H ÍÝæï ²¿æÜë U Îì Ï æí æ ræ‡æçÐí ² : JJ78JJ
ç±c‡æé S ±LÐæç±cÜUæÚæï çÝ}ææü ² : ¨±ü Î àæü Ý : J
…ݨæãd²é x æÐy¨}ææç{çSƒç„ÜUæÚÜU: JJ79JJ
S±ï ÿ ææ²æ„ÝÚS~²æï Í æ拲æï ù ‹²¨}}æÎü ¨ làææ: J
ç±Ðí | ææï … ݨ¢ N Cæï ç±Ðí æ y}ææ ç±Ðí Ð ê ç …„: JJ80JJ
ËíÞ«r‚¿ttðt¤t, ½ýtk MÚt¤u yÒtûtuºt [÷tð‚tk, rð»ýw,
rþð, „ý…r‚, …tðo‚e y™u ËqÞo …k[Œuð™u …qs‚tk,
78. ƒútñýtu™t y…htÄ™u Ën™ fhðtðt¤t,
ËíÞ ËkfÕ…ðt¤t, ËkfÕ… fhu÷ …ŒtÚto ƒútñý™u
‚íft¤ yt…™tht, Œk¼ ÷tu¼trŒ yÄ{o™tu Ë{qn
™tþ fh™th s„‚ fÕÞtý {txu Þ¿t fh‚tk, ƒútñýtu
su{™u yr‚ r«Þ Au.
79. ƒútñýtu™u Þ¿t{tk [‚w¼wos rð»ýw MðY…u Œþo™
yt…‚tk {tÞt™t …rhýt{trŒ rðfth hrn‚, Ëti™u ¼uŒ
hrn‚ Œþo™ yt…‚tk, nòhtu {™w»Þtu™u yuf ËtÚtu Œw÷o¼
Ë{trÄ fhtð™tht.
80. …tu‚t™t Œþo™ fhðt ytðu÷tk Mºte-…wY»ttu™u
…hM…h yu f ƒeò™tu M…þo ™ fhðt Y… Ä{o
Ë{òððtY… Þþðt¤t, ƒú t ñýtu ™ u s{tzðtÚte
66666666666666666666666666666666666666666666

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 29

66666666666666666666666666666666666666666666

n»toðt¤t, MðÄ{o, r™ü ƒútñýtu su{™u r«Þ Au,
rðît™ ƒútñýtuyu …qsu÷tk.
81. ðuŒÚte s òýðt ÞtuøÞ, rŒÔÞ yk„tuðt¤t,
{u½S‚ su Mðt{e™e f]…tÚte Mð‚kºt Ë{trÄ ðt¤tu n‚tu
‚u ™ t „ðo ™ u ™tþ fh™th, Þtu „ ™e Ëðo r¢Þtytu ™ u
ƒ‚tð™tht, Mð‚kºt ftuE™u ytrÄ™ ™nª, Ë{„ú s„‚™u
òý™th.
82. MðÞk ©ef] » ý Y…u Œþo ™ yt…‚tk , Œþo ™
fh™th™t ӌޙu ytf»to‚t, s„¥t „wY, rŒÔÞ y«tf]‚
yi ï Þo Œþto ð ™tht ft÷ðtýe{tk „tu ÷ tu f Ät{{tk
rŒÔÞhtË™t Œþo™ fhtð‚t, ¼õ‚tu™u yûthƒúñ Ät{™e
{qŠ‚™t Œþo™ fhtð‚t, ðifwkX ÷tuf™t Œþo™ fhtð‚t.
83. yËkÏÞ {qŠ‚ su{™e Au, Ë{„ú ƒúñtkz{tk
…tu‚t™t MðY…™wk Œþo™ fhtð‚tk, ƒúñtkz™e ƒnth …ý
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
119
ÐæçÐÜëU„æ‹„: ÐÚ}æ: Ð釲ÜUè<„: ÐëƒéŸæ±æ: J
Üë U àææï Š {±æŠ±¨}Ðæï C æ ¨æŠ±è{}æü Ð í ± „ü Ü U: JJ86JJ
Îñ y ²æ¢ à æxæé L ¶læï „ |ææSÜUÚæï {}æü { æÚÜU: J
Hæï | ææçÎÎæï ¯ xæçÎ„æ „æ}æ¨±í „ ±…ü Ý : JJ87JJ
¨é±í„: ç¨çhÎ: ç¨h: ç¨hïàæ: ç¨çhÐæïùÓ²é„: J
ÜUæñ H 抱àææÐÎ: Ðí æ ï Q Uæ¨é Ú Hÿ}ææù¨é Ú æç„xæ: JJ88JJ
66666666666666666666666666666666666666666666

fh™th, rðþt¤ WæÄð Ëk«ŒtÞ Ëthe he‚u «ð]‚toð‚t
Ëtæðe …r‚ð]‚t™t Ä{o «ð‚of.
87. {ãt {tkË ¼ûtý f‚to yËwhtu ¾ãtu‚ „wY
Ët{u ËqÞo suðt, {týtðŒh{tk sL{tü{e WíËð{tk
¼õ‚tu ™ u Ä{o Äthý fhtð‚t íÞtk s ÷tu ¼ , ft{
hËtMðtŒtrŒ™t Œtu»t sýtð‚tk, ¼tzuh{tk ‚t{ËŒuð {tkË
{rŒht ™iðuã ðt¤t™e …qò ðso r™»tuÄ f‚to.
88. y®nËtrŒ ©uc ðú‚Äthe, ËtÄftu™u rËÂæÄ
yt…™tht, Ë{„ú yiïÞo Mð‚: rËæÄ, rËæÄtu™t Eïh,
Ë{„ú, rËÂæÄ™u ¼õ‚tu {txu hûtý fh‚t, þhýt„‚
hûttÚte õÞthuÞ rð[r÷‚ ™nª ÚtÞu÷t, fti÷ {‚ {fth
…k[f™u ™tþ™tu þt… yt…‚t, ¼tÿt{tk yËwh ÷ûtý
fnu‚tk, yËwhtu™u ËŒt yt„tu[h,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
117
±ï Î ñ Ü U±ï l æï çÎÃ²æ¢ x ææï }æï Í æç…gÐü | æ¢ … Ý: J
¨±ü ² æï x æÜUHæï j æ¨è S±„¢ ~ æ: ¨±ü ç ±màæè JJ81JJ
ÜëUc‡ææy}ææùùÜëUCNβæï ÎïçàæÜUæï çÎòÎàæüÝ: J
xææï H æï Ü UÚ}æ‡ææï Ïæí r æRUèÇæï ±ñ Ü é U ‡ÆÝæ²ÜU: JJ82JJ
¥ÝïÜU}æê<„Ú‡ÇSƒæï Ïæçã:Sƒæï ²æïxæçàæÿæÜU: J
Ðé Ú :¨Úæï }æÝæï ± ï x æ: S±Ýï „ æ Î<àæ„æ}æÚ: JJ83JJ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

118
Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
ç±c‡æé ² æxæ¨}ææÚ}|æ: ¯‡}ææ¨æçà愱æDZ: J
ÝæÝæÎï à æxæç„Ýæü Ý æ²¿æÜë j ê ç ÚÎçÿæ‡æ:
JJ84JJ
¨l:¨}ææç{: ¨±æü y }ææ çÝÚèàæ}愶‡ÇÝ: J
}æÜUæÚТ ™ ÜUæï Ó Àï „ æ {}æü ¨ xæü Ð í Ð æï ¯ ÜU: JJ85JJ
66666666666666666666666666666666666666666666

…tu‚t™t MðY…™wk Œþo™ fhtð‚t, yütk„ Þtu„ ËtæÞt
rð™t …ý Ë{trÄ fhtð‚tk, Ëðo™e yt„¤ [t÷‚tk, {™
suðt ðu„Úte [t÷‚tk, Mð¼õ‚tu™t y„úuËh, fux÷tf
¼õ‚tu™u Œuð‚t™t Y…u Œþo™ yt…‚tk.
84. yt¾t y™u …e…÷týt{tk rð»ýwÞt„ fhtð‚tk,
A {tË …ÞoL‚ ƒútñýtu™u EråA‚ ¼tus™ s{tz‚tk,
…tu‚t™t ¼õ‚tu™t „t{tuyu sðt ðt¤t, ¼õ‚tu™t „út{tu{tk
y™uf «fth™t Þ¿t fh‚tk, ƒútñýtu™u rðrðÄ «fth™e
ŒÂûtýtytu yt…‚t.
85. Þ{ r™Þ{trŒ rð™t ‚íft¤ Ë{trÄ fhtð‚tk,
Ëðo™t ytí{t Äthf, ¼„ðt™ rð™t™t {‚™wk ¾kz™
fh™th, fti÷ þtMºt{tk {ã, {tkË, {íMÞ, {wÿt, {iÚtw™
su ð t …tk [ …t…™tu ™tþ fh‚tk , Ä{o Ë„o - þw ¼ ,
«ËÒt‚trŒf™wk …tu»tý fh‚tk.
86. «týe ®nËtÚte …t…{tk «ð]¥t {txu ¼Þkfh,
su™t …h Wíf]ü ftuE ™Úte, …t…eytu™t Ë{„ú …t…™u ™tþ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

120
Ëðo{„
k ÷M‚tuºt{T
|æé … ¢ x æÝxæÚæÝ‹Îæï çÝ…|æQUS„é „ æï }æãæÝì J
¥ôã¨æSƒæÐÜUæï |æê ç ÚçÝ…ñ E ²ü Ð í Î àæü Ü U: JJ89JJ
Îê Ú Îï à æSƒæy}æ|æQU Îœæ ¨æÿææyS±Îàæü Ý : J
¨ÓÀæ›æï ç ΄¨yÜUè<„Úæy²ç‹„ÜUxæç„Ðí Î : JJ90JJ
ÐÚæÐÜUæÚ¨æãdç±S}æë ç „: ÜUæï } æHæ‹„Ú: J
Ð毇ÇÚçÿæ„æy}æè²æï Îñ y ²}ææï ã Ý™ï ç C„: JJ91JJ
¥¶ç‡Ç„æ¯ü } æ²æü Î : ÐÚxæé s æÐí Ü UæàæÜU: J
Ðæ~ææ<ЄÏæãé Î í à ²æï ²ƒæ²é Q Uæï Ð Îï à æÜU: JJ92JJ
89. ¼w s ™„h™t ¼õ‚tu ™ u yt™k Œ yt…‚t,
…tu‚t™t ¼õ‚tuyu Ëthe he‚u M‚wr‚ fhu÷tk, ™„h s™tuyu
{nt …qò fhu÷t, Þt¿ttrŒ{tk …ý y®nËt™wk «r‚…tŒ™
f‚to, yfM{t‚ …tu‚t™t yiïÞo™u ƒ‚tð‚t.
90. Œqh Œuþtu{tk hnu÷tk …tu‚t™t ¼õ‚tu™u «íÞût
Œþo™ yt…‚tk, ËíþtMºttuyu su{™e feŠ‚™wk „t™ fÞwO,
¼õ‚tu™u ytíÞkr‚f {tuût yt…™th.
91. yLÞyu fhu÷t y…fth™u M{]r‚{tk ™rn
÷tð‚tk, ŒÞtÚte {t¾ý suðwk ÓŒÞðt¤t, …t¾kz {t„oÚte
¼õ‚tu™t hûtf, ŒiíÞ™u ¼ú{{tk {tun W…òð‚tk.
92. ytÞo Ér»tyu ƒtk Ä u ÷ e {Þto Œ t™u y¾k z
ht¾™tht, ƒeò™e ¾t™„e ðt‚™u õÞthu ™ne fnu‚tk,
66666666666666666666666666666666666666666666

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 30

.. „k¼eh yr¼«tÞðt¤t. ftheÞtýe™t htò ¾xðtk„™t ytí{t{tk hne™u y¼Þhtò™wk y¿tt™ nh™th. «fth™t ¼õ‚tu™u yt™kŒ yt…‚tk...... . ... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 123 ²æï x æï E Úæï }æé ç ÝÐç„<Ýy²}æé Q Uæï }æãæ}æé ç Ý: J ÏææñhæçÎÝæçS„ÜU}愶‡ÇÝ: Ðç‡Ç„æ<™„: JJ100JJ ¥ô㨲¿æÐí S „æï „ æ ±ñ c ‡æ±RU„é Ü UæÚÜU: J }æl}ææ¢ ¨ ¨é Ú æxæ‹{æÍæí æ ‡æàæé ç hç±{æÐÜU: JJ101JJ }æœææï ‹ }æœæ¶Hæ±æÎè Ðé Ú SÜë U „xæé ‡ ææç{ÜU: J ÝæÝæ|æQU…ÝæÝ‹Î: ¨Î¨Îì à ²çQUÎàæü Ü U: JJ102JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ¼õ‚tu™tu íÞt„ ™nª fhðtðt¤t...... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 31 ... ....... ûth y™u yûthÚte ©uc.... .... ðtŒ rððtŒ{tk ftuE S‚e þfu ™rn yuðt Ë{Úto. Ë{M‚ {wr™ytuÚte yrÄf ƒwØ rð„uht™t ™tÂM‚f {‚™wk ¾kz™ fh™tht. 124 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T |æë x æé Ý æ‹ÎèàæàææÐæ„ü … ÝÚÿæÜU©œæ}æ: J ±ï Î ç±ÓÀæ›ç±mæçÎÎé … ï ü ² æï N„¨¢ à æ²: JJ103JJ ¶Åì±æ¢xææy}ææ NÎ}|ææï…Š²ï²æï Š²æ„ë}æÝæïãÚ: J Á²æïç„: ¨¢Sƒæïùç„Ú}²æ¢xæ: ¨éÚï¶æL‡æÐœæH: JJ104JJ ™æ±æZ x æé ç HÝü ¶ ï ‹ mæçHÐí ü | ææÐN„Nœæ}ææ: J ÐkÜUæï à ææç„}æë Î é H ™Ú‡æS„é ¢ x æxæé Ë ÈUÜU: JJ105JJ 103.. 94............. 104. 100....... Œun ËkƒkÄe ðtË™t™u Œqh fh™tht.............. Sð{tºt ™u õÞthuÞ Au‚hu ™ne ‚uðt.... Ëðuoïh ntuðtÚte r™íÞ {wõ‚...... 101........ ÓŒÞtftþ{tk rŒÔÞ ß‚tu r ‚{Þ MðY…u rðhts{t™.. ...... .... .......... Mð¼õ‚tu™u ‚íft¤ rËræÄ yt…™tht..... {ã....... {‚ WL{‚™e ËtÚtu õÞthuÞ ðtŒ rððtŒ ™rn fh™tht. {™™ þe÷ Ér»tytu™t Mðt{e. …tu‚t™t ¼õ‚tu™e yËØtË™t™u Œqh fh‚t... ËŒT yËŒT yuðt Ëðo ÔÞÂõ‚™u M…üY…u ƒ‚tð‚t. ËtÄw Ëuðt …htÞý.. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 121 ¥ç±xæí ã çÐí ² æï ±æ‡æè·ÇÐæLc²±<…„: J Ïæí r 懲Îï ± æï Îï ± ï Á ²æï ÎàæLÐÐí Î àæü Ü U: JJ93JJ ¥Üé U ç‡Æ„±æ™æ Îï à ææ™æÚ¿ææï ù ÝæÎë „ æï h „: J çàæÿææƒü ÿ æ‡æL Ñì çÝy²}æñ ~ æ: ¨ÓÀ曨¢ x æí ã è JJ94JJ {<}æÐÿæ: ¨æ{é ¨ ï ± è Ðé ‡ ²Ÿæ±‡æÜUè„ü Ý : J Ðí ‡ æ„æ<„ãÚ: Ðê Á ²æï 籯²æ¨QUçÝ‹ÎÜU: JJ95JJ …tºt ƒútñý™u ƒnw ÿÔÞ yt…™tht... æÞt™ fh™th™t {™™u ytf»tof. Ä{tuo…Œuþ{tk …ý Œuþt[th™u òý‚t.. 93.... þtMºt rðYØ ð‚o™ ðt¤t™tu ytŒh hrn‚.. Œþ yð‚th Y… Œþof.... 105. Ä{oðt¤t™tu …ût ht¾‚t........ …tu‚t™t ytr©‚tu™t Ë{M‚ ËkþÞ™u Œqh fh‚t...... ÞÚtt... „heƒ. su{™tk „wý fe‚o™ …t…eytu™u …ý …wÛÞ þt¤e ƒ™tðu Au... yt…íft¤{tk …ý 66666666666666666666666666666666666666666666 ... y™tÚt.... {w{wûtw™u ÓŒÞ{tk æÞt™ fhðt ÞtuøÞ... …tu‚t™t ¼õ‚tu™u yk‚ Ë{Þu rŒÔÞ MðY…u Œþo™ yt…‚tk. 95...... {tkË y™u ŒtY™u Ëwk½ðt™t Œtu»t™u …ý Œqh fhtð‚tk. ™hf™t Œw:¾tuÚte Atuztð™tht........ «ýt{ fh‚t™e Ë{„ú …ezt Œqh fh‚t. ÞtuøÞ Ä{o™tu W…Œuþ yt…™tht... rŒðË{tk …tk[ 𾂠…qs™ fhðtðt¤t... …tu‚t™t …tu»Þ ð„o su ¼õ‚tu ‚u{™u s{tzât …Ae s MðÞk MðMÚt ytnth ðt¤t..... Ëw k Œ h y™w ¢ {u Þw õ ‚ ftu { ¤ [hý™e ytk„¤eytuðt¤t. rð»ýw™t ËkƒkÄðt¤t Þ¿t fh™tht........... ðuŒ y™u ðuŒ™t yÚto™u Ëthe he‚u òý‚tk... Ä{o™e rþûtt {txu shtf htu»t fhðtðt¤t....66666666666666666666666666666666666666666666 .. ¼]„w Ér»t ‚Útt ™LŒeyu yt…u÷t Ët{Ët{t þt…Úte ¼õ‚tu™u hûtý yt…‚t.. ..... yr‚ þtu¼e‚ Wæðohu¾trŒ Ëtu¤ r[LnÞwõ‚ [hý f{¤ðt¤t. ðtýeÚte …ý ftuE™u Œw:¾ ™rn Œu™tht....... .... [hý™e ytk„¤eÞw™t [kÿ Ë{t™ 66666666666666666666666666666666666666666666 . ƒútñýtu™wk ËŒt rn‚ fh™tht.... …krz‚ rðît™tuyu …qsu÷tk... Þ{Œq‚tuÚte Mð¼õ‚tu™e hûtt fh‚tk..... . ... ðt‚[e‚™u …ý „wZ (¾t™„e) ht¾™tht. s„‚™t …qßÞ....... ...... ðuŒtrŒ ËåAtMºttu™wk s‚™ fh™tht............. 122 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T |æQUÎï ã æ‹„¨}æ²ÎœæçÎòS±Îàæü Ý : J ²}æÎê „ æ籄S±è²æï ÝÚÜUæ<„çݱæÚÜU: JJ96JJ ¨‹}ææxæü ± <„„æàæï ¯ S±æçŸæ„: àæèÍæí ç ¨çhÎ: J ¥ÝæƒÚæï ç xæ±ë h æ|æü ç |æÿæé Ð æï ¯ ‡æÜUæÚÜU: JJ97JJ xæê É æàæ²æï xæê É }æ‹~æ: ¨±ü … è±æÐí „ æÚÜU: J |æQUæ¨mæ¨Ýæï Ó Àï œ ææù¨Îæxæí ã ç±±…ü Ý : JJ98JJ Ðæï c ²±xææü Ý é ç ±çã„„y¨}ææÝç}æ„æàæÝ: J ¥æÐyÜUæHæy²QUçÝ…: Т ™ ÜUæH<™„æÓ²é „ : JJ99JJ 96... ftuE™e ËtÚtu fSÞtuu su{™u r«Þ ™Úte. 99..... ... 98. 97. ËŒt Œhuf™wk rn‚ fh™tht.................... Ëðo............. {e{tkËtrŒ Œþo™ þtMºt™u òý‚tk............ ™tþðk‚ rð»tÞ{tk ytËõ‚ Œw:¾Y…™u fnu™tht... 102. ƒt¤f y™u r¼ûtwf™t hûtf. ˼t{tk Ë‚‚T ¼t»tý yt…‚tk............ yíÞL‚ ËwLŒh yk„tuðt¤t.............................. Ëí…wÁ»ttu™t {t„uo Mð¼õ‚tu™u [÷tð™tht..... „wýðt™ {™w»Þ™u s ËðoftÞo{tk yt„¤ ht¾‚tk..... y®nËf Þ¿t™e «Ëk þ t fhðtðt¤t............. Þtu „ ËtÄftu ™ t Eïh.. Ë{M‚ Œuðtu™u …qßÞ.

........................ 115................ ËðorŒþt{tk rŒÂøðsÞ fhu÷.. ÷tzwƒt™u EråA‚ ðhŒt™ yt…™th.. Ë{trÄ rð„uhu yŒT¼q‚ r¢Þt fh™th. …tu ‚ t™t ¼õ‚tu ™ w k hûtý fhðtðt¤t..... ÷t÷ „e÷tuzt su ð t ntu X tu ðt¤t. su ‚ ÷…w h {tk 66666666666666666666666666666666666666666666 .... 111.. {tu„ht™e f¤e suðt ËwkŒh Œtk‚ðt¤t........ y¼Þ…w º t W¥t{htò™t ytí{ð‚ «u{tM…Œ. y™u f Œu þ tL‚htu { tk Mð¼õ‚ Ëk ‚ tu ™ u {tuf÷e™u ÷tuftuu™u ÔÞË™trŒ Œw»f{o Atuztð‚tk.. Sðwƒt™u yr‚ «u{Úte ¼s™eÞ. rðhn Œw:¾™t ™tþ fh‚tk.... ..... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 125 ãîS±…¢Íææï ±ëœæ…æÝé: ¨}ææïL: ¨çy¨„æ¢àæéÜU: J xæ}|æèÚÝæç|æÚæ…æÝé | æé … S„„|æé … æ‹„Ú: JJ106JJ ÜU‡ÆHç}Ïæ„ãæÚæçH: ÜU}ÏæéÜU‡ÆæïùL‡ææ{Ú: J Ðí È é U ÌÐk±ÎÝ: Üé U ‹Î΋„æï ç}æ„çS}æ„: JJ107JJ ç„HÐécÐæ|æÝæ¨æ‹„à²æ}æçÏæ‹Îé: ¨}æŸæ±æ: J ±æ}æŸæ±æï ù ‹„Úà²æ}æçÏæ‹Îé : ÐkÎHï ÿ æ‡æ: JJ108JJ ™¾™e yt™kŒ ŒtÞf þe‚¤‚tÚte æÞt‚t™t y¿tt™™u ™tþ fh‚t... {wfwLŒt™kŒ ðýeo™e ËuðtÚte Ëk‚wü..... rðþt¤ f…t¤{tk [tkŒ÷t Ërn‚ r‚÷f Äthe.......66666666666666666666666666666666666666666666 . ... 108............. rËæÄ…wh{tk ‚eÚto™tu rðrÄ™u fnu‚tk......... rðþt¤ ðût: MÚt¤ (At‚e) ðt¤t.................. ô[e ËwkŒh ½wkxeðt¤t...... 128 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T |æçQUxæ}²æï |æQU±àæ: ÜëU„çÎçx±…²æïùÿæ²: J |æçQU{}æü Ü ë U „æÝ‹Î: ¨±ü } æ¢ x æHÎàæü Ý : JJ115JJ ©œæ}ææy}ææ …²æÐí ï D æï HçH„ï C ±ÚÐí Î : J }æé Ü é U ‹Î¨ï ± 樋„é C æï …²æÝè„в:çÐÏæ: JJ116JJ ÝæÚ沇æ{ë „ æ}æ¢ ~ ææï ±æ¨é Î ï ± æΜ晋ÎÝ: J xææï Ð æH}æ¢ ç …„æ}æ¢ ~ ææï ù ¶‡Çæ#æ™ü Ý ¨æ{Ý: JJ117JJ fe[f™t fti÷ {‚™tu ™tþ fh‚tk... f{¤™t ztuzt suðt ftu{¤ [hýðt¤t...... ËtÄw su{™u yr‚ r«Þ Au.... 66666666666666666666666666666666666666666666 ........................ ¼Þ {tºtÚte hûtt fh™th. {íMÞtð{tk ˼t{tk ƒútñýtu™e «Ëkþt fh‚t. . ŒuþtL‚h{tk Ëk‚tu™u yËwhtuyu yt…u÷tk Œw:¾™e Ëtkíð™t yt…‚tk... [t‚w{toË™t y™uf ðú‚tu™u fnu‚tk..................... {kŒ ntMÞðt¤t.... õÞthuÞ …ý rð™tþ hrn‚.. 109... ËwkŒh y™w¢{u rð…w÷ „tu¤ ƒnw ÷tkƒe ™nª ‚uðe ËtÚt¤ðt¤t........ 116. Ëðo yð‚th™t yð‚the. 117.... . ¼Âõ‚ Ä{o™u ËŒt yr‚ rŒÔÞ yt™kŒ yt…‚tk Ëðo s™tu™u {k„fthe Œþo™ Œu™tht... 110.. ðz™„h rðË™„h{tk yZe {tË ËwÄe ƒútñýtu™u ¼tus™trŒÚte ‚]ó fh‚t... fkX{tk ÷tkƒe y™w¢{u …w»…nth Äthu÷t. y™uf {‚ðtrŒytu W…h rðsÞ {u¤ð‚tk................. .. z¼tý{tk ðýo™ fhðt ÞtuøÞ {nt rð»ýw Þ¿t fh™th..... .... Ëk‚tu™tu ÿtun fh™tht htò rð„uhu ytËwhe s™tu ™ u rþûtt yt…ðt {txu ƒ¤ðt™™u htßÞ Ë¥tt yt…ðt™tu ËkfÕ… fh‚t.. ... „Z…wh™t htò yu¼÷¾t[h™u ðhŒt™ yt…‚t............ 114. „tu¤ Ÿze ™t¼eðt¤t... ˼t{tk ¢tuÄ™u S‚ðt™tu W…tÞ ƒ‚tð‚t.... f{oð~Þ …t…™t M…þo hrn‚... ò™w ËwÄe ÷tkƒe ¼qòytuðt¤t... 106... ztƒt ft™{tk .... ËwkŒh {M‚fu ðtkfzeÞt ðt¤ Äthe............... ËwkŒh Ë{t™ ft™tuðt¤t.. fYýt{Þ ÿÂüÚte …tu‚t™t ¼õ‚tu™u òu‚tk.. „ð™oh™u ðhŒt™ yt…‚tk.. 107... ¾e÷u ÷ tk f{¤su ð t {w ¾ ðt¤t.. „tu¤tfth Zª[ýtuðt¤t.. ... 126 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ç±àææH|ææHç„HÜU: ¨ê ÿ }æ±RUçàæÚæï L ã: J çàæÚ: ÐÅH¨yÐécÐæÐèÇÚæç…: S±|æQUÎëÜUì JJ109JJ ¥±„æÚè |æ²~ææ„æù|æ²Úæ…±ÚÐí Î : J Üë U „Îé x æü Ð é Ú æ±æ¨: RUæï { ²‹„æùjé „ çRU²: JJ110JJ ÝæÝæÎï à æÐí ï ç ¯„S±|æQUÝæçàæ„Îé ç cRU²: J ¥¨é Ú çvHC¨y¨¢ Í æ¨æ‹y±Ý: ¨æ{é ± Ì|æ: JJ111JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ~Þt{ ‚÷ðt¤t f{¤™e …t¾kze suðe ytk¾tuðt¤t. ..... ™thtÞýt™kŒ ðýeoyu …t™ …tºt yt…u÷tk. ðtËw Œu ð t™k Œ ðýeo y u [k Œ ™ ytu h Ëeytu ht¾u ÷ tk . ‚÷™t …w»… suðt ™tf{tk òkƒw™t V¤ suðt hk„™t ®ƒŒwðt¤t..... „Z…wh{tk r™ðtË fhe™u hnu‚tk.... …t½{tk ËwkŒh …w»…™t ‚tuhtÄthe..... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 127 ¨Îí æ ï ç ãxæé L |æê Ð æHçàæÿæÜUÿ}æï à æÚæÁ²Î: J xæ±ï ‹ Îí æ <™„ÐæÎæÏ…æï xæ±ï ‹ Îí ± ÚÎæï ù ÝÍæ: JJ112JJ |æQU~ææ„æï h ±S±æç}æ¨}Ðí Î æ²Ðí Ü UæàæÜU: J ç±Ðí Ð í à æ¢ ¨ ÝS„èƒü ç ±ç{Ïææï { ÜU ¥æ<„N„ì JJ113JJ ç±Ðí ¨ ‹„Ðü ‡ ææï ÝæÝæ±í „ ±QUæ }æãæ²àææ J ÜUæñHæïçÓÀçm…²æï ±‡²üç±c‡æé²æxæ}æãæïy¨±: JJ114JJ 112....... Sðwƒtyu ½u÷t{tkÚte ÷tðu÷ s¤…t™ fh‚t. Ëwh‚{tk fnu÷ yuf ¼Âõ‚Úte s …tu‚u {¤u Au........ þk¾™t Ë{t™ ºtý hu¾t Þwõ‚ fkXðt¤t.. y¾kzt™kŒ ðýeo …tËu …qò™t ËtÄ™tu h¾tð‚tk. WØðtð‚th ht{t™kŒ Mðt{e MÚttr…‚ Ëk«ŒtÞ™tu rðþu»t «Ëth fh‚t...... .. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 32 ... «u{ ¼õ‚™u ðþ... yk„úus „ð™ohu (Ëh {tÕf{) su{™t [hý™wk …qs™ fÞwO Au...................... .. .. ©e™„h y{ŒtðtŒ{tk fhtðu÷ Ë{trÄÚte Ë{w ÿ …Þo L ‚ ÔÞt…u ÷ tk Þþ feŠ‚ðt¤t.... ntÚte™e ËqkZ suðt ËtÚt¤tu™t þtu¼tÞ{t™ ïu‚ ðMºttuðt¤t. 113.

{wõ‚t™kŒ {wr™ y™u ƒúñt™kŒ {wr™ su{™t ÞþfeŠ‚ „tÞ Au ‚uðt. 120. ....... ... Ëw „ k Ä e fu Ë h Þw õ ‚ [k Œ ™Úte þtu ¼ ‚t ÷÷txðt¤t... «t„S …whtýe …tËuÚte ÞÚttË{Þu fÚtt™u Ëtk¼¤‚tk.... ®f{‚e neht srz‚ ðªxeytu Ú te þtu¼‚e ytk„¤eytu ðt¤t....... yÕ… Ë{Þ þÞ™ fh‚t.. ËwŒ …ût{tk Sðwƒt y™u ðŒ …ût{tk ÷tzwƒt yu WíËðtu fhðt ‚uðe {ÞtoŒt MÚtt…f............ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 33 . Mºte …w Á »ttu y u ƒ™tðu ÷ tk …fðtÒttu rð„u h u r™h¾‚tk. ft{½u™w™e su{ ¼õ‚tu™t {™tuhÚt …qýo fh™tht.............. Ëðo Ëk ‚ tu ™ u ytŒh …q ð o f {t™ yt…‚t........ su su ð t „w ý u Þw õ ‚ ‚u ™ u ‚u ð e Ëu ð t{tk òuz‚t...... Ëwðýo™t [¤f‚tk fztk y™u Ëtkf¤tÚte þtu ¼ ‚t ntÚtðt¤t.... yt™kŒt™kŒ {wr™ …tËu {krŒhtu™u ƒkÄtð‚tk.. ƒnw {qÕÞðt¤wk …e‚tkƒh …nuhu÷tk.. 123...... 132 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ¨S±‡æü ç Ïæ‹Îé Ü Uæñ ¨ é } |æ¨yÜ¢ U ™é Ü U{ë ç „Ðí | æ: J SÜU‹{æï Ì ¨hñ } æÐÅ: ÜUçÅÏæhæL‡ææ¢ à æé Ü U: JJ128JJ ãñ } ææ¢ x æÎH¨Îì Ï ææãé : ÜU‡æü à ææï ç |æ„Üé U ‡ÇH: J ÜU‡ÆHç}Ï愨S±‡æü } æé Q UæãæÚæçHàææï | æÝ: JJ129JJ ™¢ ™ y¨é ± ‡æü Ü UÅÜUàæë ¢ ¶ Hæ|æÜUÚm²: J ¨Îí Õ ¶ç™„S±‡æü } æé ç Îí Ü Uæàææï ç |æ„æ¢ x æé ç H: JJ130JJ ¨yÜUï ¨ Úæï Š ±ü ç „HÜU: ¨ÚQUæÿæ„™‹Îí Ü U: J ¥±„¢ ¨ æï Ì ¨yÜU‡æü p HyÜUæñ ¨ é } æàæï ¶ Ú: JJ131JJ 128.. þwft™kŒ {wr™ …tËu þtMºt™t …wM‚ftu™wk hûtý fhtð‚t........... W{t¼tE y™u ™tÚtS ¼õ‚ …tËu Ú te …qò™t …w»…trŒ™u „úný fh‚tk...... Ëk‚tu™u ¼tus™trŒÚte «ËÒt fh‚tk.. Ëwðýo™t ƒwxtŒth fËwkƒ÷ z„÷eÚte ËwkŒh þtu¼‚t........... ËwkŒh ytË™ [tf¤t W…h rðhts‚tk.......66666666666666666666666666666666666666666666 .... «r‚rŒ™ htºtu r™íÞt™kŒ Mðt{e …tËuÚte „e‚t ¼t»ÞtrŒf™e fÚtt™u Ëtk¼¤‚tk.. {Þtht{ rð«™u ÞÚttË{Þu ðMºt …nuhtððt™e Ëuðt... sÞt™kŒ ðýeo™u …tu‚t™t ðMºttu Ätuðt™e Ëuðt yt…‚t...... ... ....... ........................ rŒ…tð÷e™t rŒðËu «t‚: ft¤u M™t™ fh‚t....... 125.... r‚÷f™t {æÞ{tk ÷t÷ fkfw™tu [tkŒ÷tu Äthe hnu÷t...... 129. {M‚fu ÷t÷ hk„™e …t½™e þtu¼t Þwõ‚...... .... «u{t™kŒ ....... Sðwƒt …tËu hËtuE™wk rËÄw MðåA fhtð‚tk.... .......... rþÞtýe™t rþðht{ rð« [t÷ðt Ë{Þu …tŒw f t ÷tððt™e Ëu ð t fh‚tk ... .................... yÒtfqxtuíËð{tk ŒuþtL‚hÚte {nt™ Ët{„úe {k„tð™tht.... {nt™w¼tðt™kŒ {wr™Úte yt™kŒ …t{u÷tk....... .. 130 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T }æãæÝé | ææ±}æé ç ΄: àæé Ü UÚçÿæ„Ðé S „ÜU: J ¥æÝ‹ÎÜUçËЄæ±æ¨: ç±…²æï y ¨±„æï ç ¯„: JJ121JJ ²ƒæãü Ü UæçÚ„æy}æè²¨ï ± Ýæï |æQUÜUæ}æ{é Ü Uì J çÝÏæhæï y ¨±Ð²æü ² æï ç±…²æï y ¨±„æï ç ¯„: JJ122JJ ¥óæÜê U ÅÜë U „æÝé ¿ ææï }æãæ¨}|ææÚãæÚÜU: J Ð~æÎê „ æãê „ |æQU: ÐæÜUàææHæ±Hæï Ü UÝ: JJ123JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 {wr™yu rŒÔÞ „wýtu™wk „t™ fÞwO ‚uðt... ŒuþtL‚hÚte ytðu÷tk {wr™ {kz¤tu™u Ët{u [t÷e™u ËB{t™‚t................ Ëw ð ýo { Þ ƒtsw ƒ k Ä Úte þtu ¼ ‚t ƒu ƒtnwðt¤t.................. ...... 66666666666666666666666666666666666666666666 .. …tk[t÷eyu hËtuzwk ÷ª…e™u …rðºt fhe yt…u÷ Au.. ¼õ‚tu™u Œþo™ Œuðt {txu WíËtnðt¤t... 122. W¥t{htòyu [kŒ™ …w»…trŒÚte …qsu÷t.... 131..... Ë{„ú Ä{o™u òý™tht...... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 131 Ðí y ²é e „}æé ç ݱí æ „æï }ææçÝ„æç¶H±ñ c ‡æ±: J ¨yÐíè‡æÝ: ÿæ‡æS±æÐæï ÎèÐæHè}æ¢xæHæŒH±: JJ124JJ Ïæí r æÿæ‡ææàæé ç ±çã„Ýñ y ²ÜUæï ù ç¶H{}æü ç ±„ì J ™æL™RUÜUÐèÆSƒ ©œæ}æÿ}æï à æÐê ç …„: JJ125JJ |æQUS±ï ÿ ææÐí Î æÝæï y ÜUæï }æ²Úæ}æï ÿ æ‡æçS}æ„: J |æQU¨}Ðí è ‡æÝ{ë „ Ýê „ Ýæ¢ à æé Ü U|æê ¯ ‡æ: JJ126JJ ¥ÝͲü Ð è„ÜUæñ à æï ² ÐçÚ{æÝç±™ÿæ‡æ: J }æé Ü é U ÅæÜë U 焨}Ïæhàææï ‡ æàæè¯ü Ð Ålé ç „: JJ127JJ 124....... fuzâ W…h ÷t÷ hk„™t …xft™u ƒtkÄu÷t...... 121...... 127.... ƒútñ {wnq‚o{tk M™t™ r™íÞ f{o fh‚t.. fkX{tk ÷tkƒt Ëwðýo{Þ „wkÚtu÷t {wf‚tnth™e þtu¼tðt¤t. {Þtht{ rð«™u òu E ™u {k Œ ntMÞ fh‚t. …ºttu ÷¾e™u y™uf Œuþtu{tkÚte Ëk‚tu ¼õ‚tu™u ‚u z tð‚t.. ft™tu{tk …w»…™t „wåA™u Äthu÷t. 126... ...... ŒÞt™k Œ . Ëtu{÷t¾t[h Ëwht¾t[h ytrŒ þMºtÄthe …t»toŒtu™e Ëuðt Mðefth‚tk....... ÷tzwƒt™u yÒtfqx™tu WíËð fhðt™e yt¿tt yt…‚tk. ™t™eƒt™u r™ðtË MÚtt™ MðåA fhðt™e Ëuðt yt…‚tk. …t½{tk Ëw„kÄe …w»…™t ‚tuhtÄthe.... 119.. „tu ® ðŒt™k Œ ðýeoytuyu Œ¼torŒ Ër{Ä™e Ëuðt. Ë{M‚ ¼õ‚tu™e «ËÒt‚t {txu ™ðe™ ðMºt y÷kfth Äthe hnu÷t.. ... ft™tu{tk ËwkŒh fwkz¤™e þtu¼tðt¤t.. zt¼t ¾k¼t W…h Ëwðýo{Þ ¾uË Äthe hnu÷t................ 66666666666666666666666666666666666666666666 ....... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 129 ©}ææÝæƒæ#Ðé c ÐæçÎ…ü ² Ðí ÿ ææçH„æ}ÏæÚ: J HçH„樢SÜëU„æóææçÎ: Т™æ˲æçH#ÐæÜU|æê: JJ118JJ ¥±Úæ}ææ<…„±æ¨: çàæ±æï Ð æçÝ„ÐæÎé Ü U: J βxææï ç ±‹Îæ#±‹²æï }æ²Úæ}ææ籄æ}ÏæÚ: JJ119JJ Ðí ² æxææï Q UÐé Ú æ‡ææçÎ<ÝàææçÝy²ÜUƒæÎÚ: J }æé Q UÏæí r æS„é „ ²àææ: Ðí ï } æxæè„xæé ‡ æŸæé ç „: JJ120JJ 118. 130....... rðßÞt Œþ{e™t WíËð{tk Ëk‚tu™u s{tze™u Ëk‚tu»tðt¤t.

.......... Ëðth™t ËqÞo rfhýtu™e su{ [{f‚tk ðMºttuðt¤t. y÷iÞt ¾t[h ‚Útt ¼„wS …t»toŒu hí™ srz‚ Œkztðt¤t [t{hÚte Ëuðt‚t... íÞt„eyu ËŒt Ëu ð ™eÞ... 134 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T S±ïÿæ‡ææÝç‹Î„S±è²: Ÿæé„ÜUè<„<Ý…æ<™„: J ç±Ðí í ¨ æyÜë U „籜ææñ Í ææï ÎæÝàæê Ú æï çÝÚï ¯ ‡æ: JJ135JJ ©‹}æœæxæ¢ x ææŒH±Ýæï ÎèÐæ±çH}æãæï y ¨±: J çÝy²ÜU}ææü Î Úæï Ýê Õ ±¨Ýæï Îèݱy¨H: JJ136JJ ¨Î<™„æï ù óæÜê U Åï ÿ ææï Ú}ææÚ¢ … Ý|ææï … Ý: J ¨ÎæàæÝæï ÏæhÜUçÅ: S±|æQUÐçÚ±ï ¯ ‡æ: JJ137JJ ƒútñý™u yt…‚t …tu‚u …nuhu÷tk y{qÕÞ ðMºtt÷kfth Œt™{tk yt…™tht. y{tðtMÞ™t …ðo r™r{¥tu ½u÷t{tk M™t™ fh‚t................. ¼Âõ‚Œuðe™u yr‚þÞ r«Þ..... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 34 .. htrºtyu ¼õ‚tuyu fhu÷t rŒðztytuÚte WíËð fh‚t... yûthƒú ñ Ät{{tk rðhts{t™ MðMðY…™wk r™Y…ý fh™tht.. «ƒtuÄ™e rð„uhu yuftŒþe™wk ðú‚ MðÞk fh™tht...... Œuþ ¼h{tk ÞþfeŠ‚ ðt¤t... ¼õ‚tu™t {™™u nh™tht. Ëk‚tu™u «u{Úte s{tz‚t.... {nt WŒth 66666666666666666666666666666666666666666666 . .......... .. ... ... ËŒt yt™k Œ {tk s hnu ‚ t.. yÒtfqx™u òu‚tk..... ƒñt™k Œ {w r ™™u r™»ft{ þw  ؙtu W…Œu þ yt…‚t.... þwf {wr™yu …qAu÷tk Ä{o™e rËÂæÄ™tu W…Œuþ yt…‚t............... . ntÚte™t suðe [t÷ [t÷‚tk.... 139... s{ýt ntÚt{tk s… fhðt Äthu÷ ‚w÷Ëe {t¤t ðt¤t.. ¼õ‚tu ™ u ¾q ƒ s{u ÷ t òu E ™u yt™k Œ …t{‚t. .. ....................... Ëtu{ ð{toyu Äthu÷t Aºtðt¤t. ˼t{tk ftÞo yftÞo™t M…þo™tu rððuf Ë{òð‚t. . 133.. yuftŒþe™t Mðt{e. {w õ ‚t™k Œ {w r ™™u MðY…tîi‚™tu W…Œuþ yt…‚t.... 134... …ehËðt {txu fuzâu ðMºt ƒtkÄu÷t....... ËíËk„™wk rŒ…™ fh‚t.. 136 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T }æé ç ÝÐí „ æï ¯ æï ç±Îé Ú Ýèç„àææ›Ðí à æ¢ ¨ Ý: J ¥ÿæÚSƒæï }æé ç ݱí æ „S„é „ æï ²æï ç ¯e‡æï ç Ç„: JJ141JJ |ævy²ïÜU„æïc²æï |ævy²æy}ææ |æQUxæíæ}æ}æãæïy¨±: J ±ë œ ææH²Ðé Ú æ±æ¨æï |æQU¨¢ Í æ¨é ¶ Ðí Î : JJ142JJ Ðí æ #S±Ïæ‹{é ¨ ‹}ææÝæï |æê ç Ú„<ЄÐæ¯ü Î : J xæ¢ x ææ<ЄÈUHæãæÚæï |æQU¨¢ Í æ¨}æ<™„: JJ143JJ 141.... Ÿ[t ®ËntË™u rðhts{t™......... {wr™ Ë{wŒtÞu M‚wr‚ fhu÷t. Ëw „ k Ä eðt¤t …w » …tu ™ t nth fk X {tk Ä the hnu÷tk....... …ehËðt {txu ¼tus™ „úný fh‚t. y™uf ŒuþtuÚte ytðu÷tk ¼õ‚tu™u Œþo™trŒÚte Ëw¾ yt…‚tk.............. s{ðt ƒuXu÷ {wr™ytu™u …ehËe™u ‚]ó fh™tht.......... ˼t{tk …w k ò S ytrŒ htòytu ™ u “rðŒw h r™‚e”™tu {rn{t Ë{òð‚t.... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 133 ¨é x æç‹{Ðé c ÐãæÚæçHÎàæü Ý è²æï }æÝæï ã Ú: J xæ…ï ‹ Îí x æ}æÝæï ù ÜUæü à æé ™ ¢ ™ mæ¨æ: çS}æ„æÝÝ: JJ132JJ ©Ó™Ú}²æ¨Ýæç¨Ýæï }æé ç Ý}æ‡ÇH}抲xæ: J ¨æï } æ±}ææï ü h ë „ ÓÀ~ææï }æé Ü é U ‹Î{ë „ ÝQUÜU: JJ133JJ ¥H²|æë x æé ç …Îí Õ Î‡Ç™æ}æÚ±èç…„: J ¨ê Ú Ýæ¢ … æœæò…Ýæï …Ð}ææHæH¨yÜUÚ: JJ134JJ 132..... yuf ¼Âõ‚Úte s «ËÒt Út‚tk... {wfwLŒ ðýeoyu Äthu÷t Y{t÷ ðt¤t.. 136....66666666666666666666666666666666666666666666 . ....... h{trŒ™t yt™kŒ {txu ¼tus™ „úný fh‚t............ ytðu÷t …tu‚t™t ¼õ‚tu™u Œþo™Úte Ëw¾ yt…‚tk.... 135....... 137.... . ¼ez{tk …ý [t÷ðt{tk yr‚ [‚wh. …tu‚t™t …t»toŒtu™u r{üt™tuÚte ¾qƒ ‚]ó fh‚tk..... 66666666666666666666666666666666666666666666 ........ Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 135 |æQU|æé Q Uèÿæ‡ææÝ‹Î: ¨ÎæÝ‹Îæï }æãæàæ²: J ¨y¨¢ x æÎèÐÜUæï |æQUçàæÿææÎÿæ ©LRU}æ: JJ138JJ {}æü Ú ÿææÜUÚ: SÐàæü ç ±±ï Ü Uæï {}æü ç ¨çhÎ: J çÝcÜUæ}æç¨çhÎSy²æçxæ¨ïòæïùmñ„æï …ÐçÐí²: JJ139JJ »ÜUæÎàæè±í „ ç±ç{Ðí ± Qñ U ÜUæÎàæèEÚ: J Ðí Ï ææï { Ýè±í „ æ™æÚæï }æãæÎæÝÐí „ æï ç ¯„: JJ140JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ytþÞðt¤t. ÂM{‚Úte þtu¼‚tk {w¾f{¤ðt¤t....... {t„o{tk ytð‚tk …þw…ûte „heƒ W…h M™unðt¤t.... …qò{tk ytðu÷ ƒnw{qÕÞ ÿÔÞ ................ . 143..... …w»…Œtu÷tuíËð{tk ðz‚t÷{tk r™ðtË fh‚t................... Œuþtu¼hÚte ytðu÷ …tu‚t™t ¼õ‚tuyu …qsu÷tk... {wõ‚t™kŒtrŒ Ëk‚tuyu …qsu÷t..... {w r ™ Ë{wŒtÞÚte ®ðxtÞu÷t. Ëk‚tu™u «u{Úte s{tz‚t... su‚÷…wh™t „k„tƒtyu yr‚ «Þí™Úte ÷tðu÷t V÷tnth™u Mðefth‚t..... 142................. yuftŒþe™t ðú‚{tk „wzÄu™wk ytrŒ {ntŒt™ Sðwƒt …tËu fhtð‚t.. ˼t{tk nu{k‚®Ënu …qAu÷t Ä{o™e hûtt™tu W…Œuþ yt…‚t...... ðtËwŒuðt™kŒ ðŠý™u {kºt s…™tu W…Œuþ yt…‚t. r™íÞ f{o fhðt{tk ytŒhðt¤t.... ¼tuøÞ …ŒtÚtoÚte yu»týt hrn‚. 140.. y™uf ŒuþtuÚte ytðu÷t ¼õ‚tu™t Ëk½tuyu W…[thtuÚte …qsu÷tk.. .. yu f tŒþe™t ðú ‚ ™tu rðrÄ fnu ‚ tk . ßÞth{trŒ Mºte ¼õ‚tuyu [kŒ™…w»…trŒÚte …qsu÷t.... W¥t{ htòyu yt…u÷t ™ðe™ðMºttu Mðefth™tht. ¼õ‚tu™t „t{tu{tk {tuxt WíËðtu fh™tht............ Ëqhð{to y™u ™tò ¼õ‚u …ð™ ™tk¾ðt Äthu÷t …k¾tðt¤t.. A…iÞtÚte ytðu÷t MðƒkÄw ht{«‚t…Syu ¼„ðt™ òýe™u ƒnw ËL{t™ fhtÞu÷t....... Ëk‚ …t»toŒtu™u MðÞk r…hË‚t. 138........... ¼õ‚tu™u Ä{tuo…Œuþ yt…ðt{tk [‚wh..

.................. …k[t¤t™t ¾t¾ht™t ð™{tk f]…tÚte ¼õ‚tu™u rŒÔÞ ¼Âõ‚ Ä{o Ërn‚ Œþo™ yt…‚t.. .... ...... {nt™ «‚t…ðt¤t. ftheÞtýe ytðe™u íÞtk ¼õ‚tu™u yt™kŒ yt…‚t....................... . Ëwht¾t[h™t ÷tuÞt „t{{tk hª„ý™wk þtf MðÞk ½e{tk ƒ™tðe™u ¼õ‚tu™u yt™kŒ yt…‚t........... ........... W¥t{ htò™u ¼t„ð‚ …whtý Ëtk¼¤ðt™tu rðrÄ fnu‚tk........... 155.. „ú n MÚt …w Á »t rËðtÞ™t™u Mºte M…þo fhðt{tk {nt Œtu»t ƒ‚tð‚t. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 35 ... ytX yk„ Ërn‚ ƒú ñ [Þo ™ w k MÚtt…™ fh™tht........ 148........... ..... y¾kzt™kŒ ðýeo™u îi‚ y™u yîi‚ ¿tt™™tu W…Œuþ yt…‚t....... Vt„ý {tË™e y{tËu „eh™th …ðo‚™t ‚eÚttuo{tk fhðt™t rðrÄ™u fnu™tht.... .... ... 152. rð»tÞ Ëw ¾ ™e ‚] » ýthrn‚. nu{k‚®Ën htò™e …qòÚte «ËÒt ÚtÞu÷tk. ƒú ñ Ëq º ttrŒ ðu Œ tL‚ „ú L Út™tu rËÄtk ‚ ˼t{tk Ë{òð™tht......... 150........ Œk¼ hrn‚ ¼õ‚ su{™u r«Þ Au... nu { k ‚ ®ËntrŒyu òu Þ u ÷ t y{] ‚ Ät{{tk hnu ÷ tk ....... sw™t„Z™t ¼õ‚tuyu …qsu÷tk. 156....... 154. sL{tü{e™t WíËð{tk Ëthk„…wh™t Sðt ¾t[h™t Ëk…qýo {™tuhÚt …wht fh™tht. 149..... …tu‚t{tk …h{ r«‚eðt¤t ht{«‚t… y™u EåAtht{™u r™ðtËu «r‚rŒ™ y™w¢{Úte ¼tus™ fh‚t... þwft™kŒ Mðt{eyu …qAu÷tk {t½ M™t™ ðú ‚ ™t «§™tu W¥th yt…‚tk . ËtkÏÞ þtMºt y™u Þtu„ þtMºt™tu yÚto M…ü Ë{òð‚t.... {t„þh {tË{tk r™Þ{Úte ÞÚttrðrÄ 66666666666666666666666666666666666666666666 .. òýu yòýu ™t™t {tuxt …t…™wk «tÞÂù‚™tu W…Œuþ yt…‚t.... ytnth™e þw Â Ø Ë{òð™tht... 145.............. ™t„zft …Äthe™u íÞtk ™ t ¼õ‚tu ™ u Œþo™trŒÚte yt™kŒ yt…‚tk. ˼t{tk Vw÷Œtu÷tuíËð™tu rðrÄ ði»ýtu™t y™wËthu fnu‚tk...... .... ¼t„ð‚™t „q Z yÚto ™ u òý™tht...... ¼õ‚tu u ™ t ¼t„ð‚trŒ…w h tý Ëtk¼¤ðt{tk WíËtnðt¤t... ÞÚtuü ft{t[th™tu r™»tuÄ fh™tht. ˼t{tk y®nËtrŒ Ä{o™tu W…Œuþ yt…™tht. Ë{M‚ ¼õ‚s™tu ËtÚtu rþðhtºte ðú‚ r™Þ{Úte fh™tht.. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 137 ÝæÝæÎï à æè²|æQUæñ Í ææ<Є籜ææñ Í æÎæÝÜë U „ì J |æQU|æí æ „ë m ²æ±æ¨Ð²æü ² Üë U „|ææï … Ý: JJ144JJ Îæï H æï y ¨±ç±{æÝ¿ææï ÝÚÝæÚ沇ææ™ü Ü U: J Ú¢ x æRUèÇÝÜë U ‹}æé Q UÜUæ}æ™æÚçݯï { ÜU: JJ145JJ ›èÐé ¢ Ð í ¨ ¢ x æ|æê ² æü Ð gàæü Ü Uæï {}æü Î ï ç àæÜU: J ¨æCæ¢ x æÏæí r 晲ñ ü Ü USƒæÐÜUæï {}æü ç ±œæ}æ: JJ146JJ . Ëðo Ä{tu o ™ u Ëðto r Äf òý™tht....... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 139 Ÿæè}æjæx汄æï y Üë U CÐé Ú pÚ‡æÜUæÚÜU: J …‹}ææC}²é y ¨±æÐê ‡ æü … è±±}æü } æÝæï Ú ƒ: JJ151JJ ÜUæ²æü ² ÝÝÚæÝ‹Îæï ±æS„é ± ï à }æçÝÜUï „ Ý: J ¨ê Ú ¨}|ææ±Ý: àææÜU¨¢ S ÜUæÚæÝç‹Î„S±ÜU: JJ152JJ ÝæxæÅ¢ Ü U…ÝÐí è „: àæé Ü UÐí à ÝÜë U „æï œ æÚ: J ™æ‹Îí æ ²‡æ±í „ æÚ抲: Т ™ æH…ÝÐæ±Ý: JJ153JJ ¼t„ð‚ Ëtk¼¤™tht «thk¼{tk ¼t„ð‚ „úLÚt™wk …qs™ fh™tht.. .................. sw™t„Z{tk [iºt {tË{tk ƒútñýtu™u r{ütÒttuÚte ‚]ó fh™tht. 153.......................... 140 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T çàæ±Úæç~æ±í „ æ™æÚ: Üë U „Îæï H æ}æãæï y ¨±: J mñ „ æmñ „ æƒü ç Ýxæ}æãæÎü Ï ææï { è }æãæï Î ²: JJ154JJ çÎÃ²æ¢ x æ|æçQU{}ææü ç ÎLÐÐí ï ÿ æ粄æù}æë „ : J ãï } æ‹„æ™æü S „é ç „Ðí è „æï …è‡æü Î é x æü … Ýæ<™„: JJ155JJ Üë U „„èƒü ç ±ç{<±Ðí | ææï … Ýæï |æê ç ÚÎæï ù |æ± J Îé x æü | æQUæç„¨é ¶ Î: Üë U „Üë U y²æï …xæyÐç„: JJ156JJ ythtÄ™t fhðt ÞtuøÞ.. .... 151................ ƒúñ[Þo ðú‚ðt¤e Mºteytu™u …ý …wY»t Œþo™Úte {tuxwk rðæ™ yuðwk ÿütk‚Úte fnu™tht...... Ëqht ¾t[h™u …tu‚t™t „t{ ™t„zft ytððt™wk fne™u Ëk¼tð™t fh‚t...... ©e{ŒT ¼t„ð‚™wk ™ðe™ …wM‚f ƒútñý™u Œt™ yt…‚tk...... rðî¥ts™tu{tk ©uc........ ¼õ‚tu™u Œþo™ {tºtÚte ¼ðÚte 66666666666666666666666666666666666666666666 .. rðrðÄ ŒuþtuÚte ytðu÷t ¼õ‚tuyu yt…u÷ ÿÔÞ™u ‚íft¤ ƒútñýtu™u Œt™{tk yt…e Œu™tht. ftheÞtýe{tk ðM‚t ¾t[h™t Œhƒth{tk r™ðtË fh‚t........... …k[t¤t …Äthe™u íÞtk™t nu{k‚®Ën ytrŒ™u …tð™ fh™tht.. .......... 138 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T xæë ã è„ÚÝÚS~²¢ x æSÐàæü Î æï ¯ Ðí Ü UæàæÜU: J ›èÐé ¢ ¨ 拲æï ‹ ²¨¢ S Ðàæü à ²±SƒæÜë U çmÎæ¢ ±Ú: JJ147JJ ¥æãæÚàæéçhÜëU„ì ¨l:ÐæÐçÝcÜëUç„ÜUæÚÜU: J ±ï Î æ‹„„œ±Ðí ƒ Ý: ¨æ¢ w ²²æï x ææƒü Î àæü Ü U: JJ148JJ ¥Îæ¢ç}|æÜUçÐí²æïù„ëc‡ææï xæé‡æxæíæãèxæé‡æçÐí²: J Ðé Ú æ‡æŸæ±‡ææñ y ¨é v ²: Ðé Ú æ‡æç±ç{Ïææï { ÜU: JJ149JJ Ÿæè}æjæx汄Ÿææï „ æ Ÿæè}æjæx汄æ™ü Ü U: J Ÿæè}æjæx汄æç|æ¿æ: Ÿæè}æjæx汄æÐü Ü U: JJ150JJ 147...... ©e{ŒT ¼t„ð‚™wk yufËtuytX ©uc …thtÞý ƒú t ñýtu …tËu fhtð‚t...... 146... ƒútñýtu™u ½ýwk ÿÔÞ yt…™tht....... .. [tk ÿ tÞý ðú ‚ Úte 66666666666666666666666666666666666666666666 . WíËð{tk ©e ™h™thtÞýŒuð™wk …qs™ fh™tht..........66666666666666666666666666666666666666666666 144..... ¼õ‚tu ËtÚtu hk„u h{‚tk. Mºte …wÁ»ttu™u …hM…h M…þo™e ÔÞðMÚtt fh™tht....

.......... {q¤e…wh{tk ©e htÄtf]»ýŒuð™e MÚtt…™t fh™tht........ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 36 . «r‚rŒ™ y™u WíËðtu{tk ¼„ðt™™e …qò™e ÔÞðMÚtt fh™tht..... ‚ó {wÿtÚte …tu‚t™t ¼õ‚tu™u ykrf‚ fh™tht... rºtÞw „ þ猙tu Ët[tu yÚto (Wí…r‚-ÂMÚtr‚-«÷Þ) Ë{òð™tht.. 157...... {wõ‚t™kŒ {wr™™t ÓŒÞ{tk hne™u ðztuŒht{tk ðtrŒ …htßÞ fh™tht... Ätu¤ft{tk {tuh÷e{™tunhŒuð nrhf]»ý {nthts™e MÚtt…™t fh™tht....... s„‚™wk rn‚ fh™tht Mðt{e............. 166........... 160............. ƒeò ™ òýu ‚u{ …tu‚t™t yk‚h æÞt™ Y… ËkfÕ…™u fh‚tk... .... ðz‚t÷{tk ©e ÷û{e™thtÞýŒuð™e «r‚ct fhðt …Äthu ÷ tk ¼õ‚™t ™u º tY… Ëq Þ o su { yt™k Œ yt…™tht. ..... ðtŠ»tf Ë{M‚ WíËð™e {ÞtoŒt ƒtkÄ™tht Ëðo ¼õ‚tu™t yr¼÷r»t‚ …tu‚t™t „t{tu{tk {krŒh r™{toýY… V¤ yt…™tht. «r‚ct …Ae ƒútñýtu™u ƒnw Œt™ yt…™tht......... ..... fr¤™tŒtu»ttu yËíÞ õ÷uþtrŒ™u nh‚tk.......... .. ÷û{e™thtÞýtrŒ {qŠ‚ytu™e MÚtt…™t fh™tht. 161...... ËðoŒt MðMÚt …ýu hnu‚tk............... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 141 Úã:Sƒæï xæê É ¨¢ Ü UËÐæï ãçÚ}æç‹ÎÚÜUæÚÜU: J }æãæÚ}|æ: ¨ÎæS±Sƒ: ÜUçHÎæï ¯ ãÚæï l }æ: JJ157JJ Üë U „ŸæèÝxæÚ±æ¨æï }æãæ¨}|ææÚ¨æ{ÜU: J ŸæèÐé Ú ï à ææ<ã„: ¨|²: Ðê „ ü Ü U}æü Ð í à æ¢ ¨ ÜU: JJ158JJ ÝÚÝæÚ沇ææl™æü SƒæÐÜU: Ðæñ Ú }ææçÝ„: J ÿæï ~ æ}ææãæy}²xæç΄æ }æãæï y ¨±ç±{æÐÜU: JJ159JJ Atuztð™tht.. 144 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ¨y~ææ„æ mæçÚÜUïàææy}ææ |æQUæÐgàæüÝæÿæ}æ: J ¨çÓ™Îæ݋αÚÎæï Hÿ}æèÝæÚ沇ææy}æÜU: JJ166JJ ±<{„ÿæï ~ æ}ææãæy}²S„#}æé Î í æ ¢ ç ÜU„S±ÜU: J }æéQUæy}ææ ç~æ²éxææï ±æçÎ…ï„æùÝé²éxæ¨}|æ±: JJ167JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 fhðt™e yt¿tt y…tð‚t ™thtÞýS Ëw ‚ th …tËu ƒ™tðu ÷ e r[ºt {q Š ‚™e …q ò «ð‚o f ... 167... fåA ¼qs{tk {krŒh fhðt™wk {™™ su rð[th fh™tht...... …tu‚t™t ¼õ‚ Ëk‚™e yt…Â¥t™u Ën™ ™rn fh™tht.... …tu‚u fhu÷tk {nt{krŒhtu{tk «r‚ct rðrÄ {txu y{ŒtðtŒ {k r Œh{tk r™ðtË fhe hnu ÷ t.... Ä{oËkMÚtt…™trŒ ftÞo™u Ëthe he‚u fh™tht..... ©e ÷û{e™thtÞý MðY…u Œþo™ yt…‚tk. ... îtrhftrÄþ ©e f]»ý MðY…u Œþo™ yt…‚t... 164. {wõ‚t™kŒ {wr™™u ðztuŒht{tk fw{t„o™wk ™tþ 66666666666666666666666666666666666666666666 ........ yufs rŒðË{tk þnuh™t [tuhtþe ¿ttr‚™t Ë{„ú (ËtEX nòh) ƒútñýtu™u …fðtÒttuÚte s{tze™u ‚]ó fh™tht........ yuftL‚ MÚt¤{tk hne™u rð[th‚tk.. 163....... ............. ....... îtrhft ‚eÚto{tk hnu÷tk …t…tu™u sýtð™tht.... ðz‚t÷ ûtuºt™wk {ntíBÞ ðÄth™tht....... yt™kŒt™kŒ {wr™ îtht …tu‚t™t {krŒhtu ƒkÄtð‚t. [th …wY»ttÚto™u yt…™tht....... ©e ™h™thtÞýŒuð™e «r‚ct {txu y…th Ët{„úe ¼u¤e fh‚t. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 143 ±ëœææH²æçÿæÐkæÜüU: çàæçËШ‹}ææÝÜUæÚÜU: J Hÿ}æèÝæÚ沇ææl™æü S ƒæÐÜUæï ù <™„|æê ¨ é Ú : JJ163JJ {±H}æé Ú Hè}æÝæï ã Ú¨¢ S ƒæÐÜUæï ù ƒü Î : J ¨¢ S ƒæçЄ…²„ËÐ Úï ± „èÏæHÎï ± ÜU: JJ164JJ }æé Q UæçÎCæï y ЃÓÀï Î çp~ææ™æü ™ æü Ð í ± „ü Ü U: J mæçÚÜUæÐí ï ç ¯„¨é N œæèƒü ± æS²ÍæÎàæü Ü U: JJ165JJ ¼qs™t ËwLŒhS ytrŒ ¼õ‚tuuyu ©e ™h™thtÞýŒuð™e «r‚ct Ë{Þu {tu x t W…[thtu Ú te …q s u ÷ tk .. 142 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T »ÜUæã|ææï ç …„æàæï ¯ Ðæñ Ú ç±Ðí æ ï Ïæãé Ð í Î : J Ðê … æï y ¨±Ã²±SƒæÜë U eæ¢ x æï ² Ðí æ <ƒ„æï } æÝé : JJ160JJ }æê H èÐé : SƒæçЄŸæè}æÎí æ {æÜë U c‡ææï ù ÿæÚÐí Î : J çÝÏæÙæï y ¨±}æ²æü Î æï |æQUæ|æèCÈUHÐí Î : JJ161JJ |æé … ¢ x æÐé Ú |æQUæç„Ðí è „: Ðæñ Ú Ðí Ð ê ç …„: J ÝÚÝæÚ沇æÐí ç „DæÐÜUæï ç±Ðí Ð ê … ÜU: JJ162JJ MÚtt…™t fh™tht. …tAt …Äthe™u „Z…wh™t ¼õ‚tu™u yr‚ Ëw¾ yt…‚tk.... ¼õ‚tu™u yûthÄt{ yt…™tht....... y{ŒtðtŒ{tk ©e ™h™thtÞýŒu ð htÄtf]»ýŒuð ¼Âõ‚ Ä{o Ën …tu‚t™wk nrhf]»ý MðY…™e .... Ëí…w Á »t ËÂå[Œt™k Œ {w r ™™e hûtt fh™tht... 66666666666666666666666666666666666666666666 . su‚÷…wh{tk huð‚e ƒ¤ŒuðS Ën …tu‚t™t MðY…™e MÚtt…™t fh™tht..... 165..... 158. y{ŒtðtŒ™t „ð™oh (Ëh...... . ¼qs™t „k„tht{ rð«yu «tÚto™t fhu÷tk.... „e‚ ðtSk º t ythr‚Úte ©e ™h™thtÞýŒu ð trŒf™e «r‚ct …qò rðrÄ {ntuíËð fh™tht.... Œhuf Þw„{tk …tu‚t™wk «tfxâ .... ðtŒ rððtŒ fh™tht™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t ytí{t{tk hne S‚™tht............. .. {krŒh r™{toý™e «Ëkþt fh™tht.... {tu x t y™u ™t™t¼tE™u îtrhft™e Þtºtt {txu {tuf÷™tht. ¼qs™t ¼õ‚tu™e ¼Âõ‚Úte yr‚ «ËÒt.... . ËÂå[Œt™k Œ {w r ™™u ðhŒt™ yt…™tht......... 162.... z™÷tu…)u …qs÷ u tk......66666666666666666666666666666666666666666666 ....... ©e™„h™wk {ntíBÞ fnu™tht.. {nt {krŒhtu™wk r™{toý fhtð‚t...... . ˼t{tk {wÏÞ …ýu rðhts{t™................. «r‚ct{tk ytðu ÷ ƒú t ñýtu ™ e ŒÂûtýtrŒÚte …qs™ fh™tht..... 159. ©e ™„h™t ¼õ‚tu y u ðMºtt¼q»týtrŒÚte …qsu÷tk.... {krŒh r™{toý fh™th rþÕ…e™wk ðMºttrŒ Œt™Úte ËL{t™ fh™tht............... ¼q s {tk ©e™h™thtÞýŒuð™e «r‚ct fh™tht............... «r‚ct{tk ytðu÷t ƒnw ƒútñýtu™u …qs™tht...

... . Ë{M‚ ytr©‚tu™u …wºttu™u ËtU…‚t.. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 37 .. þMºttu ™nª Äth™tht.............. ¼Âõ‚Œuðe™t sL{rŒðËu Ë{M‚ ¼õ‚tuu™u ¼tus™trŒÚte ‚] fh‚tk WíËð{tk {tuxt htòytu™u …ý ytùÞo …{tz‚tk. ðuŒtrŒ ytX MðåAt†{tk Yr[ðt¤t.......... yt[tÞo…Œu MÚtt…u÷ …wºttu™u …t¤ðt™t Ä{tuo™tu W…Œuþ yt…™tht... ƒwÂØ Y… þMºtÚte yËwh rð™tþ Y…ftÞo ËtÄ™tht. r…‚t Ä{oŒuð™t sL{rŒðË ftŠ‚f ËwŒ-11™t rŒ™u ƒútñýtu™u ŒÂûtýtrŒÚte …qs™tht....... 168..... ¼õ‚tu{tk ytðu÷t ytËwhe ¼tð™u ftZ™tht.. Sð«týe {tºt™wk rn‚ fhðtðt¤t............... ðz‚t÷ su { ™u yr‚r«Þ Au ........ hts{kºteyu ËwLŒh [t{h Ztu¤‚t. «Út{ Ët{tLÞ Ä{tuo™u fnu™tht. ðz‚t÷{tk rðþt¤ ˼t{tk ô[t ...... rð¼t„{tk …ût…t‚ hrn‚. ði r Œf ðtõÞ™wËth Ä{o™u MÚtt…™ fh™tht. .......... ¼tŒhðt ËwŒ [tuÚt™t rŒðËu ÷tzw Ú te „ýu þ …q s ™ fh™tht. …w º ttu { tk „w Y …Œ MÚtt…™tht...... 177.. y™uf «fth™t ðtSkºttuÚte rðxtÞu÷t. ðztuŒht™t ¼õ‚tu™u «u{Úte Œþo™ Œuðt WíËwf.. 170. …tu ‚ t™t «‚t…Úte ðihe rðît™tu™tu …htð¼ð fh™tht. 176...................... ËÞtShtð htò™t Ëðo Ëk þ Þtu ™ u Œq h fh™tht.. Ä{o Ërn‚ ¼rõ‚™e «ð]Â¥t fh™tht.................. ©eht{t™wò[tÞuo h[u÷t ©e¼t»ÞtrŒ™e «ð]Â¥t fh™tht......... 172.... ¼qr{ 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... r™íÞ rËæÄ rŒÔÞ þheh ¼„ðt™™t Ëtfth MðY…™wk «r‚…tŒ™ fh™tht............ 171... ...... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 145 ¥¨é Ú æç±ç΄ï à æy±: Ðí Ü UÅï E ÚHÿæ‡æ: J ¥‹„: ¨¢ à æ²Nmæ„æï ü Î é Ú æ™æÚç±}ææï ™ Ý: JJ168JJ ¥àæ›æï ç{¯‡ææàæ› ¥æ¨é Ú æ±ï à æÜU¯ü ‡ æ: J HÇé Ü UæÎèCxæ‡æÐ: 程Îê Ú æçÎC}ææLç„: JJ169JJ ±ë œ ææH²çÐí ² æï {}æü … ‹}ææãæ<™„¨Îì ç m…: J }æãæ¨|ææ¨Ýæï Îœæ籊²é Ð æœæ¨é „ m²: JJ170JJ MÚtt…™tht. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 147 Îë Ü Uì Ð æ籄…Ý±í „ : ô¨ãç…óæë Ð Ðê ç …„: J S±Ðí „ æÐÐÚæ|æê „ ç±mmñ ç ÚÜë U „æÝç„: JJ174JJ ô¨ãç…y¨¢ à æ²ÓÀï œ ææ |æçQUÚèç„Ðí Î àæü Ü U: J ÚÍæé ± èÚæ<ЄS±è²|æê ¯ æ籜æÝ±æ¢ à æé Ü U: JJ175JJ ¨±ü … è±çã„: ¨±ü ¨ ÓÀæ›Ú¨Îæï ã Ý: J ¥ÝæÜé U H}æÝæ: çàæÿææÐ~æèHï ¶ ÝÜë U yS±|æê : JJ176JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ytðu÷t. ... 148 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T ¨æ}æ拲{}æü ± ™Ýæï ç±àæï ¯ ±ë ¯ ±‡æü Ý : J çÝxæ}æælC¨ÓÀæ›æç„Lç™: àæ曨æÚ籄ì JJ177JJ ç±çàæCæmñ „ }æ„{ë „ ì ¨æÜUæÚÏæí r 汇æü Ý : J Úæ}ææÝé … Üë U „xæí ‹ ƒ Ÿæé ç „ÐæÆÐí ± „ü Ü U: JJ178JJ xæë ã è„ç±nHï à ææï v „±í „ æï y ¨ç±ç{: ¨é { è: J ²ƒæç{ÜUæÚ¨h}æü ± QUæ ±ñ ç ÎÜU¨}}æ„: JJ179JJ çàæÿææÐ~æèSƒæçЄS±}ææãæy}²: ÐæÆç¨çhÎ: J ¨h}ææü ç „Ðí ± ë œ æèÓÀé : çàæÿææÐ~æèÐí ± „ü Ü U: JJ180JJ rð„uhu™t rðþu»t Ä{tuo fnu™tht. ytËtu ð Œ 14™t rËLŒwhtrŒÚte n™w{t™S™e …qò fh™tht............ .. 173....... ¼õ‚tu™t yk‚h™t ËkþÞtu™u nh™th ðt‚to fh‚t. ðztuŒhtÚte ytðu÷ ðMºt yt¼q»tý rð„uhu h½wðehS ™u yt…e Œu™tht......... ytËwhe Ëk…Â¥tðt¤tyu su{™t «¼tð™u òÛÞtu ™Úte ‚uðt..... 179.. ........ .. 174.. Œiðe Sðtu™u …tu‚t™wk «„x Eïh…ýwk Ë{trÄÚte sýtð‚tk....... . rþûtt…ºte „ú k Ú t{tk …tu ‚ t™w k {ntíBÞ MÚtt…™tht....... rþûtt…ºte™tu …tX fh™tht™u rËÂæÄ yt…™tht.... rðê÷™tÚt „tuMðt{eyu fnu÷ WíËð rðrÄ™u Mðefth™tht.. ˼t{tks W¥th y™u ŒÂûtý rð¼t„ fhe …wºttu™u ðnu[e yt…‚tk. ËÞtShtð htòyu …q s u ÷ t.... ... ........... ËwðýoÚte þý„thu ÷ t ntÚte™e yk ƒ tze W…h rðhts{t™........... Ëðo™u yrÄfth Y… Ä{o™tu W…Œuþ yt…ðt rþûtt…ºte ÷¾‚t..... 146 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T Ðé ~ æ籋²S„xæé L „: Ðé ~ æ¨æyÜë U „¨¢ ç Ÿæ„: J ¨Îæï ç ±|æQUÎï à ææçÎ: ¨}æ ¥æ™æ²ü ç àæÿæÜU: JJ171J |æçQU…‹}ææã|æQUæñ Í æÚ„Ðü ‡ æçpç~æ„æç{Ð J Ýë Ð æ}ææy²æ<ƒ„: Ðæñ Ú Ðí è „æï ±ÅÐé Ú æxæ}æ: JJ172JJ }æç‹~æÐí y ²é e „æï ÝæÝæ±æl±æÎÜU¨¢ ± ë „ : J ¨æH¢ Ü UæÚxæ…æLÉpæL™æ}æÚ±èç…„: JJ173JJ ®ËntË™u rðhts{t™. ðztuŒht{tk Ë…rhðth …Äthu÷t........ 169............ 180........ 175.... [thu ƒtsw W¼u÷t s™Ë{wŒtÞ™u ÿr»xÙÚte …tð™ fh‚tk ........66666666666666666666666666666666666666666666 . 178........... MðMðY…Úte Ëðoºt ð‚o‚t.......... ˼t{tk …tu‚t™t {tuxt-™t™t ¼tE™t …wºt yÞtuæÞt«ËtŒS y™u h½wðehS™u rðrÄÚte Œ¥t…wºt …ýu Mðefth‚t... ¼Âõ‚™e he‚ ƒ‚tð™tht. ¼õ‚tu …tËu Œwht[th su {ã{tË™wk Ëuð™ Atuztð™tht. ©e ht{t™wò[tÞo™t rðrþütîi‚ {‚™u Mðefth™tht. ËæÄ{o rð»tÞf ƒw  Øðt¤t.... ËðoþtMºtt™t Ëth™u òý™tht... ðztuŒht™t htò™t {kºte ™tY…k‚u fhu÷ Au «tÚto™t su{™e........... Ëðo ËåAt†™t Ëth™u Œtun™ fh™tht... MðåA r[¥tðt¤t........... hts™t {kºte ™tY…k‚ Ëu™t ËtÚtu Ët{u 66666666666666666666666666666666666666666666 .... yt[tÞo ........ ...

©e™„h y{ŒtðtŒ™t ¼õ‚tu ™ u Œþo™trŒÚte yt™kŒ yt…‚t.... ......... ŒeûttÚteo Mºteytu™u yt[tÞo …í™e™wk rþ»Þ‚ MÚtt…™tht....... ÓŒÞ{tk æÞt™ fhðt ÞtuøÞ....... Ë{M‚ s„‚™t ytí{t½thf....... ytíÞÂL‚f «÷Þ{tk yûthtrŒ Ëðo™t þur»t........ ©ef]»ý™e yuftÂL‚f ¼Âõ‚ ðt¤t™e «þkËt fh™tht.. ...... ËqÞtorŒ™t …ý «ftþf....... 188. {trÞf ºtý „wý hrn‚.... Œ¥t …wºttu™u …tu‚us {ntŒeûtt yt…™tht......... ƒeò™t y…htÄ ™u Ën™ fhðt Y… ût{tðt¤t... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 149 Ðí } ææï ç ΄æçŸæ„…Ýæï ÝÚÝæÚ沇æï ÿ æ‡æ: J }æãæÎæï H æï y ¨±æï ù ²æï Š ²æÐí ¨ æÎæ<Є¨m¨é : JJ181JJ {æñ Ú ï ² SƒæçЄŸæè}æÎí æ {æ}æÎÝ}ææï ã Ý: J Ðé ~ ææï Ð çÎCŸæèÜë U c‡æ}æ‹~æÎèÿææç±ç{RU}æ: JJ182JJ Ðí æ ï Q UÎèçÿ愨h}æü : Üë U c‡æÐê … æç±{æÐÜU: J Ðí æ ï Q UæÐÚæ{çÝãæü Ú : ÿæ}ææ¨æÚ: ¨Î™ü Ý : JJ183JJ . {tÞt™t Mðt{e …wY»tMðY…... Sð...... …wºttu …tËu MðMðŒuþ™t …wÁ»ttu™u {ntŒeûtt y…tð‚t.... 187. 150 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T S~²æ™æ²üÐÕèçàæc²y±SƒæÐÜU: çàæc²àææ¨Ý: J Ðé ~ æÎœæ}æãæÎèÿæ: Ðé ~ æÎèçÿæ„Ðê L ¯: JJ184JJ Fé ¯ æÎèçÿ愲æï ¯ : ŸæèÚæ{æÜë U c‡æï C Îï ± „: J ¨y¨¢ ç xæŠ²ï ² ¨‹}æê < „Úï Ü Uæç‹„ÜUÐÚ沇æ}æì JJ185JJ Ðé ~ æÐí æ ï Q UæçÏÎÜUæàæï ¯ ±í „ æï y ¨±ç±ç{RU}æ: J xææï Ð æHÐí à ݨ¢ N CSy²æçxæ{}ææï ü Ð Îï à æÜU: JJ186JJ …qòð™th................ 191.. Œ¥t …wºttu™u ðtŠ»tf ðú‚tuíËð rðrÄ fnu™tht.......... MðÄ{o ytí{t…h{tí{t MðY…™wk ¿tt™ {trÞf …ŒtÚto{tkÚte ðihtøÞ yuðe y™LÞ ¼Âõ‚™tu ƒtuÄ yt…™tht... 186..... 66666666666666666666666666666666666666666666 D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 38 .... …wºttu …tËu Œeûtt y…tðu÷e …í™eytu …tËu …tu‚…tu‚t™t Œuþ™e Mºteytu™u Œeûtt y…tð‚t.. ƒúñ. ËtÄw …wÁ»ttu™u …qs™th y™u ... ©ehtÄt Ën ©ef]»ý MðY…™u …tu‚t™t EüŒuð {t™‚t....... ƒúñtkz ð‚eo Ëðo™t r™ÞL‚tk ‚uÚte ft¤™t ft¤. ËnËú þe»to …w Y »t rðhtx MðY…....... Ätu÷uht{tk htÄt Ën {Œ™{tun™Œuð™e «r‚ct fh™tht.. òýðt ÞtuøÞ............ 152 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T …è±ï E ÚÏæí r æ}ææ²æLвæƒæ‰²ü Ï ææï { ÜU: J çÝxæé ü ‡ ææï xæé ‡ æ±ë ç œæ¿ææï Ïæh…è±ç±}ææï ™ Ý: JJ191JJ |ævy²æÚ抲æï }æãæÎï±æï ¿æï²æï Š²ï²: ÐíÜUæàæÜU: J àæï ¯ èÜë U „æÿæÚÐÚŸæèÜë U c‡æ: ÜUæHÜUæHÝ: JJ192JJ Üë U c‡æ¨ï ± æãèÝ}æé ç QU™„é c ÜUæï Ó ÀæÐãæÐÜU: J ¥æçÎC¨æ¢ w ²ç¨hæ‹„æï çÝ…¿ææÝÈUHÐí Î : JJ193JJ Ë{t™ r™rÄ Au....... „tu…t¤t™kŒ {wr™™u íÞt„eytu™t Ä{o fnu™tht.. ËŒtË{„ú yiïÞo Þwõ‚.... y{ŒtðtŒ{tk Vt„ýðŒ{tk Vw÷Œtu÷tuíËð fh™tht. .................. ft{{tÞt ytrŒ™t r™Þt{f. ..... yt[tÞoÚte {¤u÷ {qŠ‚™wk ÞÚttþÂõ‚ …qs™ fhtð™tht... ¼„ðŒT…qò{tk òýu yòýu Út‚tk y…htÄ™wk «tÞÂù‚ fhtð™tht.......... {q¤ «f]r‚™t r™ÞL‚t. ËíËk„e {tºt™u ÓŒÞ{tk æÞuÞ {qŠ‚. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 151 Hæï|ææï‹}æêHÝ{èÎæ„æ ÜUæ}ææïy¶ÝݲéçQUÎ: J Îé … ï ü ² Ú¨ç…Îì Ï ææï { æï çÝ:Fï ã y±ç±{æÐÜU: JJ187JJ }ææݨÐü ç ±¯~ææ„æ Üë U c‡æñ Ü Uæç‹„ÜUàæ¢ ¨ Ý: J ¨{}æü ¿ ææݱñ Ú æx²|æçQUÏææï { ÝÐæű: JJ188JJ ¿ææÝS±LÐç݇æï ü „ æ çݲ‹„æ Ðé L ¯æy}æÜU: J ÐíÜëU„èàææï }æãæÜUæHæï }ææ²ïàææïùòæÜëU„æy}æÜU: JJ189JJ çãÚ‡²xæ|æü S „œ±æy}ææ„œ±Hÿæ‡æHÿæÜU: J ±ñÚæ…æïùç¶Hç±Eæy}ææ ÏæéçhÐíïÚÜU §üçàæ„æ JJ190JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ft{™u S‚ðt™e ÞwÂõ‚ rþ¾ðtz™tht.......... 193..... íÞt„e™u ËkËth rðhrf‚ Y… Ä{tuo…Œuþ yt…‚tk... ‚¥ð™t ÷ûtýtu y™u ‚u™wk MðY… fnu™tht. {trÞf …ŒtÚto{tk r«r‚hrn‚ W…ŒuþÚte fh™tht......... rnhÛÞ{Þ ƒúñtkz su™t „¼o{tk Au Ëwðýo . ....... ËíðtrŒ „wýtu™e ð]Â¥t™u òý™tht... ....... 185. ©ef]»ý Ëuðt rð™t [th«fth™e {qÂõ‚™u ... {n‚íð™e Wí…r‚{tk nu‚w ntuðtÚte yÔÞtf]‚. Eïh...... r™íÞt™kŒ {wr™™u ¿tt™™wk MðY… Ë{òð‚t.... . 192.. {tÞt™t MðY…™u y÷„ y÷„ Ë{òð‚t. WíËð{tk ytðu÷ Ä™ðMºt yÞtuæÞt«ËtŒS™u yt…™th. Ëtk „ «u { ÷ûtýt ¼Âõ‚Úte s yu f ythtÄ™t fhðt ÞtuøÞ........................ {nt…wÁ»t {tÞt™t r™Þk‚t........ ŒwsuoÞ hËtMðtŒ™u S‚ðt™tu ƒtuÄ yt…™tht.. ... Ëðtuoíf]ü ŒuðY….. ..... …tu‚u …Ähtðu÷ y{ŒtðtŒ{tk ©e ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ fh™tht. …tu ‚ t™t Œ¥t …w º ttu ™ u ¼õ‚tu ™ u {kºttu…Œuþ™tu W…Œuþ yt…™tht... 184... 181....... 183.. 190......... ... ÷tu¼™tu ™tþ ÚttÞ ‚uðe ƒwÂØ yt…™tht.. 182.....66666666666666666666666666666666666666666666 W…h rþûtt…ºte™e «ð]Â¥t fh™tht........... 66666666666666666666666666666666666666666666 .. ¼„ðt™™e yufs y™LÞ ¼Âõ‚Y… su ¼õ‚tu ‚u™t yt©ÞY…. Ëðo™e ƒwÂØ™u «uhýt yt…™tht.... ....... y™trŒ yrðãtÚte ƒkÄ™{tk hnu÷t Sð™u{wftð™tht.... 189.... {kºt Œeûte‚ ¼õ‚tu™u …t¤ðt™t ËæÄ{tuo™tu W…Œuþ yt…‚t... yt[tÞo …í™e™t rþ»Þ Mºteytu™u Ä{tuo…Œuþ fh™tht....... {t™Y… Ë…o ™ t Íu h Úte ƒ[tð™tht.................

.... sL{ {hý™t Ëq‚f™tu r™ýoÞ fnu™tht... ........ ... þtMºt rðrÄ{tk Yr[ðt¤t... õÞthu f {q Š ‚{tk Ú te s …w » … rð„u h u Mðefth‚t.... 201.. f¤eÞw„{tk r™r»tÄ Ä{tuo™u fnu™tht.. ... Œþo™trŒfÚte yt™kŒ …t{u÷tk Œuðtuyu …qsu÷t........66666666666666666666666666666666666666666666 …ý ™ne EåA‚t................ …tu‚t™t rŒÔÞ MðY… ËkƒkÄe ¿tt™™u yt…™tht... 204. þ‚t™kŒ {wr™yu “©eðtËwŒuð !” M‚tuºtÚte M‚wr‚ fhu÷t... Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 153 «c²æy}æÜUp„é ± ü ‡ ææü Ÿ æ}æ{}æü ç ÝLÐÜU: J ¯Åì Ü U}æü ç ±ç{ç݇æï ü „ æ xææ²~æè}æ‹~æÎñ ± „: JJ194JJ S}ææ„ü±QUæ Ÿææñ„±QUæ ç±Ðí{}æüç±àæï¯ç±„ì J …èç±ÜUæ±ë ç œæç݇æï ü „ æ ãï ² æï Ð æÎï ² Ïææï { ÜU: JJ195JJ ¥æàææñ™ç݇æü²: Ÿææhç±ç{±QUæ ç±ç{çÐí²: J ÜUçHãï ² æƒü ç ݇æï ü „ æ Úæ…{}æü ç ÝLÐÜU: JJ196JJ ...... 156 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T çàæÿææÐ~²ƒü ¨ ‹„é C æï HèH樋Î|æü Ü UæÚÜU: J çݱæü ¨ ÝçS„Úæï { æÝHèHæ¨}}ææï ç ã„æ¨é Ú : JJ203JJ ±ñ } ææçÝÜU±ë „ æï NCÎï ± ±ë ‹ Ψ}æ<™„: J S±æ™æü Ð í æ Îé c Üë U „ñ E ²æï ü ÎœæÐí y ²ÿæÎàæü Ý : JJ204JJ |æQUï ÿ ææã稄: Ðé c Ðælé Ð æã„æü ù óæ|ææï … Ý: J ÿæèÚÐæï ÝèÚÐ: S±æï Ð ²æ™ÜUï C æàæé ç ¨çhÎ: JJ205JJ 203..... Ë{„ú ¼õ‚tu™t {™tuhÚt ËV¤ fh™tht....... r™íÞt™k Œ {w r ™yu ÷¾u ÷ t rþûtt…ºte™t yÚtoÚte Ëk‚wc ÚtÞu÷tk........ Þtu „ ËtÄ™t rËræÄ™t nu‚wk ™u fnu™tht.. {qŠ‚{tkÚte ŒqÄ rð„uhu™u õÞthuf …e‚tk. {rh[e ytrŒ Ér»tytu su{™u ytí{ Ë{t™ r«Þ Au.... rð»tÞðtË™t hrn‚... 199... 66666666666666666666666666666666666666666666 .............. M{t‚o Ëk æ Þt ðk Œ ™ ði ï Œu ð f‚o Ô Þ…ýu «r‚…tŒf....... …k[ ¼q‚™t MðY…™tu r™ýoÞ fh™tht.. «r‚ðú‚t Mºteytu™t Ä{tuo fnu™tht.. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 39 ..... …tu‚u MÚtt…u÷t ©e ™h™thtÞý..... yk„Ërn‚ …t…tu™wk «tÞÂù‚rðrÄ fnu™tht. ®…z ƒúñtkz{tk hnu÷tk Ët‚ «fth™t ðtÞw™t MðY…™tu W…Œuþ fh™tht.. y™uf ðú‚ W…ðtËÚte ythtæÞ «r‚rŒ™ Mºteytu™u ¼„ðt™™e …qò™tu rðrÄ fnu™tht..... ËLÞtËeytu™t þtMºtt™wËth Ä{tuo fnu™tht... ðt™«MÚt™t Ä{tu o ÞÚttrðrÄ fnu ™ tht.............. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 155 ÎéxææüH²SƒæçЄ ŸæèxææïÐèÝæƒæïùç¶HæƒüÎ: J ¨ãæ¢ x æ²æï x ææï Ð Îï C æ çЇÇÏæí r ææ‡Çç݇æü ² : JJ200JJ |æê „ S±LÐç݇æï ü „ æ ±æ²é | æï Î çÝLÐÜU: J ÜUæH¿ææݱÎæï ²æï x æç¨çhãï „ é Ð í Î àæü Ü U: JJ201JJ àæ„æÝ‹ÎS„é „ : S„é y ²æï |æQU±æ¢ ç À„Ðê Ú ÜU: J çàæÿææÐ~æèxæí ‹ ƒÝÜU: çàæÿææÐ~æèç±ç{Ïæí é ± : JJ202JJ 200. {™w»Þ MðY…™e yL‚æÞto™ ÷e÷tÚte yËwhtu™u {tun W…òð‚t. ©e „tu…e™tÚt ytrŒ …tu‚t™e {qŠ‚ytu{tk yiïÞo ƒ‚tð™tht....... ƒúñtrŒ Ëðo™u M‚wr‚ fhðt ÞtuøÞ..... Srðftð]r‚™tu Œuþtft¤t™wkËthu r™ýoÞ fh™tht...... ... M™t™ Ëk æ ÞtrŒ»txT f {o ™ t rðrÄ™u fnu ™ tht... . 154 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T Ðç„±í „ æ{}æü ± QUæ ç±{±æ{}æü Ú ÿæÜU: J ÝæÝæ±í „ ¨}ææÚ抲: Ðê … æ籊²é Ð Îï à æÜU: JJ197JJ SÐàæü ç ݇æü ² Üë U mæÝÐí S ƒ{}æü Ð í Î àæü Ü U: J ¨ó²æ¨{}æü x æçÎ„æ ¨æ¢ x æçÝcÜë U ç„Ïææï { ÜU: JJ198JJ …è‡æü Î é x æü S ƒæçЄ ŸæèmæçÚÜUï à ææçÎÚæy}æÎ: J Ïæí r æ™æçÚ{}æü ± QUæ Ïæë ã h}æü } æãæÎÚ: JJ199JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 htòytu™t Ä{tuo™u fnu™tht.......... ......... ®…z ƒúñtkz (Sð EïhŒun)™t MðY… fnu™tht.... ... õÞthfu ¼õ‚tu™u yt…u÷ 66666666666666666666666666666666666666666666 ... 205............. Œuð‚tytu rð{t™{tk ytðe™u …qò fhðt rðx¤tE ðéÞt Au ‚uðt... ˃es ËtkÏÞþtMºt™t rËæÄtL‚™tu W…Œuþ yt…™tht. „tÞºte {k º tÚte ythtÄ™t fhðt ÞtuøÞ...... ....... „]nMÚt™u yð~Þ f‚oÔÞ …ýu «r‚…tŒ™ fh™tht.... ......... nuÞ W…tŒuÞ ËŒt[th™u sýtð™tht... 197....... ƒútñýtu™t rðþu»t Ä{tuo™u «r‚…tŒ™ fh™tht..... .... yk„ Ërn‚ Þtu„™tu W…Œuþ þ‚t™kŒ {wr™™u yt…™tht. 202.. ....................... 198... þ‚t™kŒ{wr™ …tËu “ËíËkr„Sð™” ™t{™tu „úLÚt h[tð™tht.... rðÄðt Mºteytu™t Ä{tuo™wk hûtý fh™tht......... rþûtt…ºte™t …tX™e rðrÄ fnu™tht. Þtu „ eytu ™ u {] í Þw ™ w k ¿tt™ yt…™tht.... fux÷tf ¼õ‚tu™u rŒÔÞ {™w»Þ MðY…u Œþo™ yt…‚tk. Mºteytu™u hsMð÷trŒ{tk M…þo™tu r™ýoÞ fnu ™ tht.. 195.. {wfwLŒt™kŒ ðýeo ™u ™iÂcf ƒúñ[theytu™t Ä{tuo fnu™tht......... ......... sw™t„Z{tk ƒúñt™kŒ Mðt{eyu ƒ™tðu÷ {krŒh{tk ©ehtÄth{ýtrŒ Œuðtu™e Mð«r‚{t™wk MÚtt…™ fh™tht. 194........ Œþo™ fhðt ytð‚tk õÞthuf ¼õ‚tu™u {qŠ‚ MðY…u nË‚tk ... ¼õ‚ yuðt þ‚t™kŒ {wr™™e Mð[rhºt „úLÚt ƒ™tððt Y… EåAt™u …whe fh™tht........ .... yÒttrŒ {qŠ‚{tk hne™u s{‚tk........ ƒúñ[Þo…t÷™Y… su {tuxtu Ä{o ‚u{tk yr‚ ytŒh ðt¤t....... „Z…wh{tk W¥t{htòyu ƒ™tðu÷t {krŒh{tk „tu…e™tÚt ™t{™t MðMðY…™e MÚtt…™t fh™tht.. 196........... ©e ÷û{e™thtÞý....... [th ðýo™t Ä{tuo™wk r™Y…ý fh™tht........ MðÞk ÷¾u÷ rþûtt…ºte „úLÚt™u þ‚t™k Œ {w r ™ …tËu y™w ü w … Ak Œ {tk „w k Ú ttð‚t.

.. {qŠ‚{tkÚte Ä™ yt…™tht...... ......... Ëti™t yt©Þ MÚtt™..... su ¼õ‚tu yt Ëðo {k„¤ M‚tuºt™tu …tX fhu Au fu Ëtk¼¤u Au ‚u r™íÞ {k„÷™u «tó fhu Au......... ût{t. 158 Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T §y²ï „ ÓÀG è ãÚï Ý æü } Ýæ¢ ¨ãd¢ ÐçÚÜUè<„„}æì J S±LÐxæé ‡ æ™æçÚ~ææÝé Ï æ‹{è猨„ç¨çhÎ}æì JJ208JJ »„çh ÐÚ}æ¢ S„æï ~ æ¢ ¨±ü } æ¢ x æH¨¢ ç ¿æ„}æì J ²:ÐÆïÓÀë‡æé²æmæù¨æñ çÝy²¢ }æ¢xæH}ææŒÝé²æ„ì JJ209JJ {}æü¨xæïü }æç„S„S² çSƒÚæ S²æ‹}æéçQUÎæç²Ýè J …²ï Î {}æü ¨ xæZ ™ Ïæ‹{ãï „ é ¢ ¨ ¨y±Ú}æì JJ210JJ |æéôQU }æéôQU „ƒñÜUæ‹„|æôQU ™æS² Ðí|æ汄: J Îïãæ‹„ï ™ ãÚï{æü}æ xææïHæïÜ¢U ÐíæŒÝé²æçh ¨: JJ211JJ 209............ .... 208... {tuût™u yt…™th Ä{o Ë„o{tk ‚u™e ƒwÂØ ÂMÚth ÚttÞ Au.... yuðt ©enrh™u nwk ðkŒ™ fÁk Awk.. 206............... ... {qŠ‚™t Œþo™ {tºtÚte Ë{trÄ fhtð™tht... Œqh fu Ë{e…{tk su {t™‚t fu ƒtÄt yt…™th s™tu™e s÷Œe …whe fh‚tk......... ... y™u Ä{o …t¤ðt{tk Ze÷t™u …ý ™ yt…ðwk.......... ðuŒ þtMºttrŒf™wk ¿tt™ yt…™tht..... 66666666666666666666666666666666666666666666 ....... y¿tt™Y… ykÄfth™u nh™tht... 210............ su ™t{tu MðMðY…t™wk ƒkÄÚte „wý [rhºt …htÞý ntuðtÚte ©tu‚t ðõ‚t ƒuÞ™u rËÂæÄ yt…™tht Au....... ‚Útt Œun™t yk‚u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{u Au.......66666666666666666666666666666666666666666666 ......... 207... 160 ©e nrhfð[ ŸæèãçÚÜU±™}æì |æçQU{}ææüy}æ…¢ ÜëUc‡æ¢ çm…ï‹ÎíÜéUH|æꯇæ}æì J ¨æ±<‡æxææï~æç„HÜ¢U ±‹Îï ¨h}æüÚÿæÜ¢U JJ1JJ ²æïxæè‹ÎíÎépÚæ™æÚ¢ ¨±ü¨æ{éxæé‡ææH²}æì J ÜU‹ÎÐü Î Ðü Î HÝ¢ Ýñ ç DÜU±í „ Ðæï ¯ ÜU}æì JJ2JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ©e nrhfð[ ËtðŠý„tu º teÞ Âîsu L ÿfw ÷ ™u ¼t÷r‚÷fð‚ þtu ¼ tð™th Âîsu L ÿfw ÷ ¼q » tý ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™..... ‚uÚte WØð Ëk«ŒtÞ™t ytr©‚tu™u yt™tÚte yrÄf ƒeswk ftuE M‚tuºt …tX fhðt ÞtuøÞ ™Úte.. r™»f…x ¼õ‚tu™u …ht¼Âõ‚ yt…™tht. .............. yÄ{o Ë„o su Œk¼ ÷tu¼trŒ su ƒkÄ™™t nu‚w ‚u™t W…h rðsÞ {u¤ðu Au... y™u Ëðo y{k„¤™tu ™tþ fh™th Au. 211. . ......... 212. ..... Mð¼õ‚tu™u Œþo™trŒÚte yrÄf hûtt fh™tht.. y™u su ¼„ðt™™tu ¼õ‚ ™ ntuÞ ‚u™u yt…ðwk ™rn. yt Ëðo {k „ ¤ M‚tu º t …w Á »ttu ™ u (…tX fh™th) Ëðo «fthu {k„¤ fhðt ðt¤wk Au.... ....... ‚uÚte yt ÷tuf{tk WØð Ëk«ŒtÞ™t Ëti ¼õ‚tuyu n{Uþt ¼Âõ‚ ¼tðÚte ºtiðŠýftuyu Mºteytu ‚Útt Œeûte‚tuyu …ý {™Úte …tX fhðtu..... Œ{...... su {™w»Þtu Ëðo {k„÷ ™t{™t yt M‚tuºt™tu r™íÞ …tX fhu Au ‚u s™tu r™ùÞ fÕÞtý «tó fhu Au......... yt he‚u ©enrh™t rŒÔÞ yuf nòh™t{tu fÌtt Au.......... .... Ëðo{k„÷M‚tuºt{T 159 „S}ææÎï „ y¨Îæ |ævy²æ ÐÆÝè²ç}æãæñ h ±ñ : J |æQñU: Ðé¢ç|æçmü…ñ: ›èç|æ: ¨ÓÀêÎíñÚçÐ Îèçÿæ„ñ: JJ212JJ Ýñ „ y¶Hæ² Îæ„ò¢ Ý {}æü ç àæçƒHæ² ™ J Ýæ|æQUæ² v±ç™gï ² ¢ Îï ² ¢ |æQUæ² ¨±ü ƒ æ JJ213JJ »„y¨Îæ}æ¢xæHÜUæçÚ Ðé¢¨æ¢ „ƒæùç¶Hæ}æ¢xæHÝæàæÜUæçÚ J S„æï~æ¢ |æ±y²éh±±}æü|ææ…æ¢ ²„æïùç{Ü¢U ôÜU™ÝÝæçS„ ÐæÆK}æì JJ214JJ §ç„ Ÿæè}æÎéh±¨}ÐíÎæ²æ™æ²üÐí±Ú Ÿæè ¨ã…æÝ‹Î S±æç}æçàæc² àæ„æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ¨±ü}æ¢xæHæw²¢ ŸæèãçÚ¨ãdÝæ}æS„æï~æ¢ ¨}ææ#}æì JJ 213....... yuðe he‚u Ëðo {k„¤ M‚tuºt …wYk ÚtÞwk sÞ©e Mðtr{™thtÞý 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... su{™wk ƒeswk ™t{ ©ef]»ý Au.... .. yt©Þ fh™tht …t…e™u …ý {wÂõ‚ yt…™tht.. Ëðo{„ k ÷M‚tuºt{T 157 Ðé ~ æÎæï 籜æÎæï ç±læÐí Î æï ±ñ Ú |æ²æÐã: J ¥Ð}æë y ²é ã Úæï |æé ç QUÐí Î æï }æé ç QUÎ ¥æŸæ²: JJ206JJ »ï E ²ü Î æï Úæï x æãÚæï ¿ææÝÜë U jçQUÎæï ù ç{Ð: J ¨}ææç{ÎS„}ææï ã „æü ¨±ü } æ¢ x æH}æ¢ x æH}æì JJ207JJ {qŠ‚{tk hne™u s¤…t™ fh‚t.... . rºtft¤ ¿tt™ yt…™tht........ r‚r‚ûtt-ytrŒ Ëðo ËtÄw „wýu Ëk…Òt... yt M‚tu º t ¾¤ ¼Âõ‚ rð™t™t™u ™ rþ¾ðtzðwk....... «r‚{tk yt„¤ {t™‚t fh™th™u …w º t yt…™tht.......... {q Š ‚™e {t™‚tÚte htu„ nh™tht.... 2 ...ytM‚tuºt™t…tXfh™thfuËtk¼¤™th™u¼wÂõ‚(ði¼ð) {wÂõ‚ ({tuût) y™u yuftÂL‚f ¼Âõ‚™e «tÂó ÚttÞ Au....... ‚u{ s su{™u ¼t¤e™u ft{ ŒqhÚte s …÷tÞ™ ÚtE òÞ Au y™u ™iÂüf ƒúñ[Þo ðú‚™u …tu‚t™t yt[hý ðzu …rh…tu»tý fh™tht ©enrh™u nwk ðkŒ™ fÁk Awk......... …ý su ¼õ‚ ©æÄtðt™ ntu Þ ‚u ™ u yð~Þ yt…ðw k (rþ¾ðtzðwk)..... {k„¤ {qŠ‚ yuðt Ëðo {k„¤tu™t …ý {k„¤ {qŠ‚ yuðt...... 1 su{™tk ‚eðú ‚…ùÞtorŒ yt[hý-Þtu„eLÿtu™u …ý yt[hý{tk {qfðt {w~fu÷ ntuðtÚte ‚uytu™u ytùÞo{tk {qfe Œu‚t ‚Útt þ{.. 214................... ‚uytu fr¤Þw„{tk f]…t fhe™u Ä{oŒuð y™u ¼Âõ‚Œuðe Útfe ËØ{o™t hûtý {txu «tŒw¼toð ÚtÞt n‚t................. yft¤ {hý™u …tu‚t™t «‚t…Úte Œqh fh™tht «r‚{tk yt„¤ {t™‚t fh™th™u ¾t™…t™trŒ Ë{]ÂØ yt…™tht........ þºtw™t ¼Þ™u ™tþ fh™tht.............. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 40 ........ ¼õ‚tu ™ u yi ï Þo yt…™tht.....

..... ‚u ™ tu Ak Œ -y™w ü w … Au ....... .... .... (3) “H ©e nhÞu ™{tu {æÞ{tÇÞtk™{:” ©enrh™u ™{Mfth ntu-yu{ ƒtu÷e™u ð[÷e ytk„¤e{tk ©enrh™u ™{Mfth fhðt.. (4) “H ©e f]»ýtÞ ™{: fð[tÞ nw{T” ©e f]»ý™u 66666666666666666666666666666666666666666666 ...Ä{o™t …wºt yuðt ©enrh™u ™{Mfth ntu yu{ ƒtu÷e™u (rþh) {tÚtt™u rð»tu ©enrh™u ™{Mfth fhðt ‘Mðtn’ yuðtu þçŒ Wå[th fhðtu................ ........... íÞth ƒtŒ ™e[u {wsƒ™t LÞtË fhðt.................. ..... Er‚ fhLÞtË nðu ™e[u {wsƒ™ »tzk„LÞtË fhðtu.yu { ƒtu ÷ e™u nÚtu ¤ eytu ™ t …tA÷t ¼t„{tk ©eMðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u ™{Mfth fhðt........ ....yu{ ƒtu÷e™u ƒu yk„qXt{tk ©enrhf]»ý {nthts™u ™{Mfth fhðt.. yt {k º t™t Œu ð ‚t ‘¼Âõ‚Ä{o ™ k Œ ™’ ©enrh Au .......... ............... fhLÞtË (1) “H ©e nrhf]»ýtÞ ™{tuyk„wctÇÞtk ™{:” ©enrhf]»ý {nthts™u ™{Mfth ntu.... (3) “H ©e nhÞu™{: rþ¾tÞi ð»txT-©enrh™u ™{Mfth ntu .................. fe÷f‘¼Âõ‚Ä{orððÄo™’©enrh Au..66666666666666666666666666666666666666666666 su{™tu yt™kŒ Ëns Mðt¼trðf Au................. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 41 .. (5) “H ©e ™e÷fkXtÞ ™{: fr™ÂüftÇÞtk ™{:” ©e ™e÷fkXðýeo™u ™{Mfth ntu-yu{ ƒtu÷e™u x[÷e ytk„¤eytu{tk ©e ™e÷fkXðýeo™u ™{Mfth fhðt... áZ ytr©‚tu™u …tu‚t™t rŒÔÞ MðY…™tu Ëtûttífth fhtðe™u ‚u{™e ¼Âõ‚ y™u n»to ™ u ðÄth™tht “¼Âõ‚n»to r ððÄo ™ ” ™thtÞý{w r ™ (©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™)™u nw k ™{Mfth fÁk Awk.............. .............. ©e nrhfð[ 163 }抲}ææ|²æ¢ Ý}æ: J ú ŸæèÝèH‡Ææ² Ý}æ: ÜUçÝçDÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ŸæèÜëUc‡ææ² Ý}ææïùÝæç|æÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: ÜUÚ„HÜUÚÐëDæ|²æ¢ Ý}æ:J §ç„ ÜUÚ‹²æ¨:J ¥ƒ ¯Ç¢x拲æ¨: ú ŸæèãçÚÜëUc‡ææ² Ý}ææï NÎ²æ² Ý}æ: J ú Ÿæè|æçQU{}ææüy}æ…æ² Ý}æ: çàæÚ¨ï S±æãæ: J ú ŸæèãÚ²ï Ý}æ: çàæ¶æ²ñ ±¯Åì J ú 66666666666666666666666666666666666666666666 (2) ”H ©e ¼Âõ‚Ä{toí{òÞ ™{M‚so™eÇÞtk ™{:” ¼Âõ‚-Ä{o™t …wºt ©enrh™u ™{Mfth ntu yu{ ƒtu÷e™u yk„qXt …tËu™e ƒÒtu ytk„¤eytu{tk ¼Âõ‚-Ä{o™t …wºt ©enrh™u ™{Mfth fhðt. yt {kºt™wk ƒes ‘Ä{o hûtf’ ©enrh Au..... (2) “H ©e ¼Âõ‚Ä{toí{òÞ ™{: rþhËu Mðtnt” ¼Âõ‚ .........‘{tht Ë{„ú {™tuhÚt™e rËÂØ’ r™r{¥t™t s…{tk Au... .. ... .............. (1) “H ©e nrhf]»ýtÞ ™{tu ÓŒÞtÞ ™{:” ©enrhf]»ý {nthts™u ™{Mfth ntu-yu{ ƒtu÷e™u ÓŒÞ{tk ©e nrhf]»ý {nthts™u ™{Mfth fhðt................... ð¤e ¼õ‚tu™u Ënusu Ënusu yt™kŒ …{tz™tht yu Ëðo™t Mðt{e yuðt ©e Ënò™kŒ Mðt{e-…tu‚t™u {™-ð[™-f{uo y™LÞ ¼tðÚte ™{Mfth fh™th ¼õ‚s™tu™e yth‚ yÚtto‚T ËtkËtrhf …ezt™u r™þu»t…ýu nh™tht Au......... yt {kºt™e þÂõ‚ ‘ƒnvðú‚Äh’ yuðt ©enrh Au .............. LÞtË ƒu «fth™t Au : (1) fhLÞtË y™u (2) »tzk„LÞtË.................... 4 ......... .... 162 ©e nrhfð[ À‹Î: J |æçQU{}æüÝ‹ÎÝ: ŸæèãçÚÎïü±„æ J |æçQU{}æüç±±{üÝ §ç„ ÜUèHÜU}æì J {}æüÚÿæÜU §ç„ Ïæè…}æì J ÏæëãÎì±í„{Ú §ç„ àæçQU: J }æ}æ ¨ÜUH}æÝæïÚƒç¨h²ƒïü …Ðï ç±çݲæïxæ: J ú ¥ƒ ÜUÚ‹²æ¨: ú ŸæèãçÚÜë U c‡ææ² Ý}ææï ù Xä D æ|²æ¢ Ý}æ: J ú Ÿæè|æçQU{}ææüy}æ…æ² Ý}æS„…üÝè|²æ¢ Ý}æ: J ú ŸæèãÚ²ï Ý}ææï 66666666666666666666666666666666666666666666 yt ©enrh fð[ M‚tuºt {t¤t {kºt™t Ér»tÔÞtË{wr™ Au ... ©e nrhfð[ 161 Ðí ‡ æ„æ<„ãÚ¢ S±æç}æ¨ã…æÝ‹Î}æÓ²é „ }æì J ÝæÚ沇æ}æéôÝ Ýæñç}æ |æçQUã¯üç±±{üÝ}æì JJ3JJ ±<‡æÚæ…¢ Ý}æSÜëUy² ŸæèãôÚ {}æüÝ‹ÎÝ}æì J çÝy²æÝ‹Î}æéçݱüÿ²ï ±}æüã²æüy}æÜ¢U àæé|æ}æì JJ4JJ ú ¥S² ŸæèãçÚÜU±™S„æï~æ}ææHæ}æ‹~æS² òæ¨}æéçÝ«ü ç¯: ¥ÝéCÐé ì .yu { ƒtu ÷ e™u rþ¾t ([tu x ÷e)™u rð»tu ©enrh™u ™{Mfth fhe ‘ð»txT’ yuðtu þçŒ Wå[th fhðtu............. 164 ©e nrhfð[ ŸæèÜëUc‡ææ² Ý}æ: ÜU±™æ² ãé}æì J ú ŸæèÝèHÜU‡Ææ² Ý}ææï Ýï~ææ|²æ¢ ±æñ¯Åì J ú ŸæèS±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}ææïù›æ² ÈUÅì J §ç„ ¯Ç¢x拲æ¨: J (6) “H ©e Mðtr{™thtÞýtÞ ™{: fh‚÷fh …wütÇÞtk ™{:” ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u ™{Mfth ntu ..... (4) “H ©ef]»ýtÞ ™{tu y™tr{ftÇÞtk ™{:” ©ef]»ý™u ™{Mfth ntu-yu{ ƒtu÷e™u ºteS ytk„¤e{tk ©ef]»ý™u ™{Mfth fhðt... yt M‚tu º t™tu rðr™Þtu „ ............ ................. .................... 3 ðŠýhts yÚtto‚T y™k‚ {wõ‚tu-ðŠýytu™tk {kz¤tu su{™e Ë{ût ËŒt ™{Mfth fhe™u ƒuXtk Au yuðt Ä{o™kŒ™ ©enrh™u ™{Mfth fhe™u r™íÞt™k Œ {w r ™ ™t{Úte ytu¤¾t‚tu nwk ËŒt þw¼fthe yuðt nÞtoí{f fð[™u fnwk Awk......

.. yuðt rð« r«Þ y™u .......... (6) “H ©e Mðtr{™thtÞýtÞ ™{tuMºttÞ VxT” .. yuðt ¼„ðt™ {tÄð rŒðË™t yk‚ ¼t„{tk {the hûtt fhtu.. ... (5) “H ©e ™e÷fkXtÞ ™{tu ™uºttÇÞtk ‘ðtu»txT’ ©e ™e÷fkXðýeo™u ™{Mfth ntu-yu{ ƒtu÷e™u ytk¾tu™u rð»tu ™e÷fkXðýeo™u ™{Mfth fhe™u ‘ðtu»txT’ yuðtu þçŒ Wå[th fhðtu..... 5 (ynªÚte ©e nrhfð[ M‚tu º t™tu ythk ¼ ÚttÞ Au) su{™t „wý-f{o y™u ™t{™wk ©ðý y™u fe‚o™ …w Û ÞŒtÞe Au yu ð t ¼„ðt™ ©enrh «t[e yÚtto ‚ T …q ð o r Œþt{tk {the Ëðo «fthu hûtt fh™th ©enrh ŒÂûtýrŒþt{tk ytð‚t ¼Þ Útfe {the hûtt fhtu........ n™w{t™S su{™u r«Þ Au y™u n™w{t™S™u su …h{ r«Þ Au yuðt ©enrh yÂø™ ¾qýt{tk ‚Útt ™iÉíÞ ¾qýt{tk {the hûtt fhtu. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 42 ............... ©e nrhfð[ ............©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u ™{Mfth ntu-yu{ ƒtu÷e™u yMºt™u ™{Mfth fhe™u ‘VxT’ yuðt þ猙tu Wå[th fhðtu........ 168 ©e nrhfð[ {æ<}æÜUæïù{æïçÎàæ¢ Ðæ„é {<}æÐÿæ: ¨éãëy¨„æ}æì J Ðíæ„: Ðæ„é ãçÚ}ææZ „é ÜëUc‡æ ¥æ¨¢xæ±ïù±„é JJ10JJ çÝÚèàæ}愶‡ÇæïùòæyÐíæãì‡æï {}æüÐíÐæï¯ÜU: J ç±Ðíæy}ææ |æQU±àæxæ: ¨æ²æqïù±„é ÎéCãæ JJ12JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 …h{ yuftkr‚f Ëk‚tu™wk Ëwӌޙe …uXu ne‚-®[‚™ fh™tht...... ...... 7 Ëns Mðt¼trðf yt™kŒ su{™tu Au yuðt ©enrh Ënò™k Œ «¼w Eþt™ ¾q ý t{tk {the hûtt fhtu .. 10 Eïh™wk yÂM‚íð ™ Mðefth™tht r™heïhðtŒeytu™t {‚™w k «{týtu yt…e™u ¾k z ™ fhe Ëu ï ðhðtŒ (EïhðtŒ)™wk «r‚…tŒ™ fh™tht............................ ‚u fuðt Au ? ‚tu y™k‚ ¼õ‚s™tu™t ð]kŒÚte …qòkÞu÷t y™u ytr©‚tu™t Ëf¤ Ëk‚t…™tu rð™tþ fhe™u y…rhr{‚ Ëw¾™u yt…™tht Au............ ..... ... 66666666666666666666666666666666666666666666 ..... Er‚ »tzk„LÞtË: yt «{týu fhLÞtË y™u »tzk„LÞtË fhe™u …Ae ™e[u «{týu ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk æÞt™ fhðwk. EåAtht{S™t {tuxt¼tE ‚hefu «tŒw¼toð …t{u÷t ‚u yt {wr™ yÚtto‚T ©enrhf]»ý W¥th rŒþt{tkÚte ytð‚t ¼Þ Útfe {the hûtt fhtu....165 ¥ƒ Š²æÝ}æì ŸæèÜëUc‡æ¢ ÐéL¯æïœæ}æ¢ ±ë¯¨é„¢ ±‡æèü‹Îí}æèàæïEÚ¢ „é¢xæï ÐèƱÚï çSƒ„¢ ¨é¶ÜUÚ¢ ¨jQU±ë‹Îæ<™„}æì J ™{Mfth ntu-yu{ ƒtu÷e™u fð[™u ™{Mfth fhe™u ‘nw{T’ yuðtu þçŒ Wå[th fhðtu.... Ä{o Œ u ð ™t …w º t.. 166 ©e nrhfð[ ÜUæL‡²æ}æ넨æxæÚ¢ }æéçݱÚñ: ¨¢¨ï籄æ¢çÍæím²¢ S}æïÚæS²¢ 稄¨êÿ}æ±æ¨¨}æ㢠Š²æ²æç}æ {}æüçÐí²}æì JJ5JJ çÎàæ¢ Úÿæ„é }æï Ðíæ™è¢ Ð釲 Ÿæ±‡æÜUè„üÝ: J ²}æÎê„æ籄S±è²æï çÎàæ¢ }æï¢ Ðæ„é Îçÿæ‡ææ}æì JJ6JJ |æQUæ¨mæ¨ÝæïÓÀïœææ Ðæ„é Ðíæ™ï„¨è¢ çÎàæ}æì J 66666666666666666666666666666666666666666666 ytr©‚tu ™ t Œw : ¾™tu ™tþ fh™th.......................................... 9 66666666666666666666666666666666666666666666 ............... .......... ...... rð«tuyu fhu÷t y…htÄ™u …ý Ën™ fhðt™e «f]r‚ðt¤t ©e fuþ𠼄ðt™ {æÞtn™ Ë{Þu {the hûtt fhtu.......... yuðt ïu‚-Ëqû{ ðMºttu™u Äthý fh™th ©enrh™wk nwk æÞt™ fÁk Awk........................... Ä{o …htÞý ¼õ‚tu™t …ût{tk hnu™th y™u ËŒt Ä{o™wk s «r‚ct…™ fh™tht ©enrh yÄtu rŒþt{tk Ëðo ¼Þ Útfe {tÁk …t÷™ fhtu.. 6 ¼õ‚tu™t ÓŒÞ{tk rƒhts{t™ ÚtE™u ‚u{™e yËŒ ......... Ä{o«…tu»tf ©enrh rŒðË™t «Út{ ¼t„{tk {the hûtt fhtu..... su{™wk Œþo™ Ëti ftuE™wk Ëðo «fthu {k„¤ fh™tÁk Au yuðt ¼„ðt™ ©enrh Qæðo rŒþt{tk {the hûtt fhtu..... ytr©‚tu™tk ‚{t{ …t… y™u …ezt™u nh™tht ¼„ðt™ ©enrh «t‚:ft¤{tk {tÁk hûtý fhtu...... yuðt y™u yuf Ä{o s su{™u r«Þ Au y™u ËŒt ytr©‚tu «íÞu™t …h{ «u{™u Ëq[ð™th {kŒ ntMÞÚte þtu¼tÞ{t™ {w¾th®ðŒ su{™wk Au........ yt™kŒ{Þ ©enrh Ëk„ðft¤{tk {the hûtt fhtu............... 11 ƒú ñ ™w k r™Y…ý fh™th ðu Œ tu y™u ‚u ™ t Äthf ƒútñýtu™e ®™Œt Ëtk¼¤e™u su{™u ƒnw ¾uŒ ÚttÞ Au............. .. . . ©e nrhfð[ 167 ¨æñ}²æ¢ çÎàæ}汄é }æï §ÓÀæÚæ}ææxæí…æï }æéçÝ: JJ7JJ §ü à ææÝè¢ ¨ã…æÝ‹Îæï ç±çÎàæ¢ ÐçÚÚÿæ„é J ¥æxÝï²è¢ çÎàæ}æòæ‹}æï Ýñ«ü„è¢ ãÝé}æçyÐí²: JJ8JJ Ðí‡æ„æ<„ãÚ: Ðæ„é ±æ²±è¢ ç±çÎàæ¢ ™ }æï J çÎàæ}æê Š ±æü } 汄é }æï ¨±ü } æ¢ x æHÎàæü Ý : JJ9JJ ðtË™tytu™tu {q¤{tkÚte WåAuŒ fh™th yuðt ¼„ðt™ ©enrh …Âù{ rŒþt™tk ¼ÞMÚtt™ Útfe {tÁk hûtý fhtu.. 8 y™LÞ ¼tðÚte ™{™ fh™th þhýt„‚ ¼õ‚s™™e Ë{„ú …ezt ‚Útt Ëk‚t…™u nh™tht ¼„ðt™ ©enrh ðtÞÔÞ ¾qýt™tk ¼ÞMÚtt™ Útfe {the hûtt fhtu............... .... rð«tu su{™u ytí{ð‚ r«Þ Au..... Ëðo Eïh™t …ý Eïh yu ð t …w Á »ttu ¥ t{ ©e f] » ý™thtÞý Ëðtu o ¥ t{ ®ËntË™{tk rƒhts{t™ Au.. ..... fYýtY…e y{]‚™t Ët„h......................... {wr™ðhtu yr‚ M™unÚte su{™tk sw„÷ [hýf{¤™e r™íÞ Ëuðt fhu Au..

.. yuðt ©enrh htºte™t þu»t ¼t„{tk {the hûtt fhtu........... {tuxt Þtu„eytuÚte …ý y[the þftÞ ‚uðtk ™Úte...... {wfwLŒt™kŒ ðýeo™e r™»ft{ ËuðtÚte ËŒt Ëk‚wü yuðt ¼„ðt™ ©enrh …týe{tk {the r™hk‚h hûtt fhtu................... ..... .... 15 MðuåAtyu {íMÞ ytrŒf y™uf Y…u yð‚th Äthý fh™tht MðÞk¼q ©enrh {tuxt rfÕ÷t{tk.. 172 ©e nrhfð[ ãçÚÐí¨æÎã¯æüçÏ{: ÜU‡Æ¢ Ðæ„é ¨Îæ }æ}æ J SÜU‹{æñ }æï Úÿæ„é S±æ}æè |æê…æñ }æï çÝ<…„ïç‹Îí²: JJ20JJ ÜêUÐüÚæñ }æï ÜUÚæñ Ðæ„é ÜUÚæxæíæç‡æ ™ ¨æ}æxæ: J Úæ}æÐí „ æÐæ±Ú…æï Nβ¢ Ðæ„é ¨ ±ü Î æ JJ21JJ ²æïxæè‹ÎíÎépÚæ™æÚ: ÜéUÿææñ Ðæ„é }æãæ}æç„: J ©Ú:SƒH¢ }æãæ²æï x æè {}æü Ð ÕèS„Ý‹{²: JJ22JJ yûthƒúñ …ÞO‚ Ëðo™t Mðt{e yuðt ¼„ðt™ ©enrh {tht ¾¼t™w k hûtý fhtu ..... ..... Ëðo Þtu„eytu™t ythtæÞ........ . su {™u yuf ‚… s {tuxwk Ä™ Au yuðt ¼„ðt™ ©enrh {tht ™tf™wk hûtý fhtu................. ðihtøÞ ytrŒf™wk …tu»tý fh™tht yuðt Ëðtoí{t ©enrh {æÞhtºteyu {tÁk hûtý fhtu... 12 Ä{oËk„-¿tt™.... 17 66666666666666666666666666666666666666666666 ......... “™e÷fkX {wr™” yuðt ™t{Úte ¼õ‚tu ðzu ythtÄt‚t ¼„ðt™ ©enrh {tht Œtk‚™wk hûtý fhtu........... 66666666666666666666666666666666666666666666 ........ 170 ©e nrhfð[ |æçQU{}ææüÚæç{„æï }ææ¢ SƒHï¯é ÐçÚÚÿæ„é J ¨æ±<‡æxææï~æç„HÜU: ¶ïù±„é ÝñçDÜUæxæí‡æè: JJ15JJ }æãæÎéxæïü ±Ýï ÍææïÚï sxÝæñ ±æ бü„ï Îíé}æï J ¨¢xæíæ}æï ¨¢ÜUÅï ÍææïÚï ¨æxæÚïù±„é }ææ¢ S±|æê: JJ16JJ ãçÚÜëUc‡æ: çàæÚ: Ðæ„é HHæÅ¢ |æçQUÝ‹ÎÝ: J {æ<}æÜUæï }æï }æ鶢 Ðæ„é ÜU‡ææñü }æï |æçQU±Ì|æ: JJ17JJ ytð‚tk Ëðo ¼ÞMÚtt™ Útfe {the hûtt fhtu. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 43 . Ëðo ErLÿÞtu ™ u S‚™tht ¼„ðt™ ©enrh {tht ntÚt™e hûtt fhtu. ËtðŠý „tuºt™t r‚÷f Ë{t™ y™u Ëti ™iÂüftu™t y„ú„ÛÞ yuðt ¼„ðt™ ©e Ënò™kŒ Mðt{e ytftþ{tk .................... ð]ûttu{tk...... 13 y¼Þ htò™e «tÚto™tÚte Œw„o…wh yÚtto‚ „Zzt{tk ËŒt r™ðtË fh™tht ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ËkæÞtft¤™e ™Sf™t Ë{Þ{tk {the Ëðo he‚u hûtt fhtu.... ½tuh ð™{tk... .......... yuðt {nt{r‚ ¼„ðt™ ©enrh {the ƒu fq¾™wk hûtý fhtu.......... 21 su{™t ‚…trŒf yt[hý..... ht{«‚t…S™t ™t™t¼tEY…u «tŒw¼oðu÷t ¼„ðt™ ©enrh {tht ӌޙe ËŒt hûtt fhtu........ ... …ðo‚tu{tk. yuðt ¼„ðt™ ©enrh {tht f…tu÷ („t÷ y™u ÷{ýtk)™e hûtt fhtu...... 14 ytr©‚tuyu ¼Âõ‚ y™u Ä{o ðzu su{™e ythtÄ™t fhe Au ‚Útt ¼Âõ‚{t‚t y™u Ä{or…‚tyu su{™e ythtÄ™t fhu÷e Au...... 16 Ë{M‚ ytr©‚tu™tk Œw:¾™u nh™tht ntuðtÚte ‘nrh’ y™u ¼õ‚s™tu™tk r[¥t™u ytf»to™tht ntuðtÚte ‘f]»ý’yt ƒu {¤e™u ‘nrhf]»ý’ yuðt ¼„ðt™ ©enrh {tht {M‚f™wk hûtý fhtu.............. ƒt¤[rhºttu ðzu ¼Âõ‚{t‚t™u yt™kŒ yt…™th ¼„ðt™ ©enrh {tht f…t¤™wk hûtý fhtu.... ƒeòk ½tuh Ëkfxtu{tk......... ......... . Ët„h{tk y™u yÂø™ Útfe Ëk¼ð‚t ¼Þ Útfe {tÁk hûtý fhtu........... ............... yuðt ¼„ðt™ ©enrh Œhuf MÚt¤{tk {the hûtt fhtu.. Ä{o™t …wºt yuðt ¼„ðt™ ©enrh {the ƒÒtu ¼úfwrx™e hûtt fhtu. Ëf¤ Œwü™tþf ¼„ðt™ ©enrh ËtÞkft÷u {the hûtt fhtu... 20 Ët{ðu Œ ™tk {k º ttu ™ w k „t™ fh™th ƒú t ñý fw ¤ {tk «tŒw¼toð™u …t{u÷t ©enrh {the ftuýe ‚Útt ntÚt™e ytk„¤eytu™e hûtt fhtu.......... Ëk„út{{tk.... ... ¼Âõ‚-Ä{o™t …wºtY…u «„x ÚtÞu÷t ©enrh {thtk ™uºttu™e hûtt fhtu............ 18 rËÂØ™tu ¾tuxtu ytzkƒh ht¾™th r{ÚÞt rËØtu™t „ðo™u …tu‚t™t rŒÔÞ yiïÞoÚte nh™th ©enrh {tht ntuX™wk hûtý fhtu. ............ ©e nrhfð[ çÝàæèƒïù±„é ¨±æüy}ææ {}æü¨xæüÐíÐæï¯ÜU: |æçQU{}æü Ü ë U „æÝ‹Îæï ù ÐÚÚæ~æï ±ë ¯ çÐí ² : Üë U „Îé x æü Ð é Ú æ±æ¨æï ù Ýé ¨ ‹Š²¢ ÐçÚÚÿæ„é }æéÜéU‹Î¨ï±æ¨‹„éCæï …Hï Úÿæ„é }ææ¢ ¨Îæ .... 171 ©e nrhfð[ ÝñçDÜUï‹Îíæï ãÝé¢ Ðæ„é |æíê²éx}æ¢ }æï ±ë¯æy}æ…: J |æçQU{}ææüy}æ…æï Ýï~æï Ýæç¨ÜUæ¢ }æï „Ðæï{Ý: JJ18JJ ¥æïDæñ }æï ç¨hÎÐüÍÝæï ç…uæ¢ Ðæ„é }æãæ}æéçÝ: J Ðæ„é ΋„æóæèHÜU‡Æ: ÜUÐæïHæñ çÐí²ÎàæüÝ: JJ19JJ Ëðo ™iÂüf ðú‚Ätheytu{tk ©uc yuðt ©enrh {the n™w (szƒt)™e hûtt fhtu.. Þtu„eytu™t Eïh ‚Útt Ä{oŒuð™tk …Âí™ ¼Âõ‚Œuðe (yÚtðt ©ØtrŒf y…h {t‚tytu)™t M‚™™wk …t™ fh™th ¼„ðt™ ©enrh {the At‚e™wk hûtý fhtu.............. su{™wk Œþo™ Ëti ftuE {w{wûtw s™™u r«Þ Au......... 22 66666666666666666666666666666666666666666666 ................... 19 nrh«ËtŒ yÚtto‚T Ä{oŒuð™u y…th yt™kŒ yt…™tht ¼„ðt™ ©enrh {tht fk X ™e r™hk ‚ h hûtt fhtu .. Ä{o{tk «er‚ðt¤t ¼„ðt™ ©e nrh {tht {w¾™e hûtt fhtu y™u su { ™u ¼õ‚tu ƒnw s Ônt÷t Au yu ð t ¼õ‚ðÕ÷¼ ©enrh {tht ft™™e hûtt fhtu..... {tuxt {wr™ytu™t …ý ythtæÞ yuðt {nt{wr™ ¼„ðt™ ™thtÞý{w r ™ {the S¼™w k hûtý fhtu ..... ¼Âõ‚Œuðe y™u Ä{oŒuð™u yt™kŒ …{tz™th y™u Ä{o™u r«Þ Au................169 J JJ13JJ J JJ14JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ¼õ‚tu™u ðþ ð‚o™tht.

..... ....... ... (30-31) ËŒt r™»ft{ yuðt ©enrh ©uÞ{tºt™t rð™tþf y™u y™Úto {tºt™t fthý yuðt yk‚:þºtw ft{ Útfe {the hûtt fhtu..... 176 ©e nrhfð[ ¨ÓÀæ›æÝéxæ„Ðí¿ææï xæ±æüóææÚ沇ææïù±„é J ²æïxæïEÚæï ²æïxæ|æí¢àææyÜU}æüÏæ‹{æ‹}æéÝèEÚ: JJ31JJ çÝcÜUæ}æ: Ðæ„é }ææ¢ ÜUæ}ææy¨±üŸæï²æïç±Íææ„ÜUæ„ì J RUæï{Îæ±æÝHæyÐæ„é ç…„RUæï{æï βæH²: JJ32JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ðuŒtrŒf Ë¥tþtMºttu™u s y™wËhðt™e su{™e ƒwÂØ Au yuðt ¼„ðt™ Ëðo ©uÞ™tu rð™tþ fh™the ŒtrhÿÞY… {t‚tytu ({t‚]ftrŒ ƒt¤„úntu) Útfe {the hûtt fhtu...... 24 Ëðo fÕÞtýfthe ËtÄw „wýtu su{™t{tk hnu÷t Au yuðt ðŠýhts ¼„ðt™ ©enrh {the-frx-fuz™e hûtt fhtu. ErLÿÞtu™wk r™Þ{™ fh™tht ntu ð tÚte Ér»tfu þ yu ð t ¼„ðt™ ©enrh {tht «týtu™e hûtt fhtu.... ..... ¼õ‚tu™t Ë{M‚ ¼Þ™u nhe ÷E™u ‚u™wk hûtý fh™tht ©enrh {thtk Ëðo y„tu™e hûtt fhtu........................ …wºtY…u «„x ÚtE™u r…‚t Ä{oŒuð™u yt™kŒ yt…™tht yuðt Ä{o™kŒ™ ©enrh {the ½wkxe™e hûtt fhtu.. ÷û{e™t …r‚ yÚtðt su{™tu ftuE Mðt{e ™Úte yux÷u “{tÄð” yuðt ¼„ðt™ ©enrh {tht r[¥t™e hûtt fhtu.... 174 ©e nrhfð[ ªL Ïæír懲Îï±æï }æï …æÝéÝè {}æü{æÚÜU: J S~²¢xæxæ‹{æ¨ãæï …Yï xæéËÈUæñ }æï {}æüÝ‹ÎÝ: JJ26JJ |æçQUã¯üÐíÎ: Ðæ„é ÐæÎæñ ÐæÎæ¢xæéHèS„ƒæ J ¨±æZxææçÝ |æ²~ææ„æ Úæï}ææç‡æ Ðæ„é }æï ç±|æé: JJ27JJ ¼t„™e hûtt fhtu.............66666666666666666666666666666666666666666666 ... .. 23 yËwhtu™t ƒ¤Úte …ht¼ð ÚtÞu÷t WØð Ëk«ŒtÞ™e …wÂü fh™tht ¼„ðt™ ©enrh {thtk ƒu …z¾t™e hûtt fhtu................ yuðt ¼„ðt™ ™thtÞý {wr™ {tht þheh™t …tA÷t ¼t„ (…eX)™e hûtt fhtu............ 66666666666666666666666666666666666666666666 ............... ......... fÕ…ð]ût™e su{ ¼õ‚™t Ëðo {™tuhÚt …qýo fh™th ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ {the ™tr¼ (zqkxe)™wk hûtý fhtu................................ yuðt ¼„ðt™ ©enrh {thtk „wn{ yk„™e hûtt fhtu. .. su{™t ËkfÕ…Úte ¼ðƒúñtrŒf™e Wí…Â¥t ÚttÞ Au............. ËðoMð ÔÞt…e™u hnu÷t ¼„ðt™ ©enrh {thtk htu{™wk hûtý fhtu... ...... ËíËk„es™tu su{™u …h{ r«Þ Au....... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 44 . 32 {tuxt {tuxt™e …ý ŒwŒoþt fh™th y™u ËŒt íÞt„ðt .... ©e nrhfð[ 173 ÜU‹ÎÐü Î Ðü Î HÝæï …ÆÚ¢ Ðæ„é {}æü … : J S±æç}æÝæÚ沇ææï Ýæô|æ |æQUÜUËÐ}æãèLã: JJ23JJ ÜëUàææïh±æŠ±¨}ÐæïCæ ÐæEæñü }æï Ðæ„é ¨±üƒæ J ÝæÚ沇æé ç Ý: Ðë D ¢ ¨y¨¢ ç xæ…ݱÌ|æ: JJ24JJ ±<‡æÚæ…: ÜUôÅ Ðæ„é ¨±ü¨æ{éxæé‡ææH²: J ¨æ{éçÐí²æïù±„é xæés¢ ¨çvƒÝè |æQU±à²xæ: JJ25JJ ft{™t „ðo™u nh™tht Ä{o…wºt ¼„ðt™ ©enrh {tht WŒh (…ux)™e hûtt fhtu......... ...................... yuðt ËwkŒh ¼qht ðt¤ðt¤t ¼„ðt™ fuþð ©enrh {tht {™™e hûtt fhtu ..... su{ýu ¢tu½™u ËŒt™u {txu S‚u÷tu Au..... ©e nrhfð[ 175 ÝæÝæ|æQU…ÝæÝ‹Î: Ðæ„é ¨±ïüç‹Îí²æç‡æ }æï J Ðíæ‡ææ‹Ðæ„é N¯èÜUïàæçp„¢ }æï }ææ{±æïù±„é JJ28JJ ÝÚÝæÚ²‡ææï Ïæéôh }æÝæï }æïù±„é ÜUïàæ±: J ±ë‹Îæ±Ýï‹ÎéÚæy}ææÝ¢ Ðæ„é }æï {}æü±Ì|æ: JJ29JJ ç…„çÝÎí: Ðí}ææÎæÓ™ çÝÎíæ²æ: ÐæÐ}æêH„: J ¨±üŸæï²æïç±Ýæçà拲æ: Ðæ„é ÎæçÚÎí²}ææ„ë„: JJ30JJ ©enrh {the Ë{„ú ErLÿÞtu™e hûtt fhtu....... yuðt ŒÞt¤w ƒ„ðt™ ©enrh Œtðt™¤e su{ ¼¼qf‚t yr‚ ¼Þt™f yk‚:þºtw-¢tuÄ Útfe {the hûtt fhtu.... 25 ƒúñÛÞŒuð yÚtto‚T ƒútñýtu ‚Útt ðuŒ™t ne‚fh yuðt ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ {the QY (ËtÚt¤)™e hûtt fhtu... {nt{wr™ytu™t …ý Eïh yuðt ¼„ðt™ ©enrh f{o™tk ƒkÄ™ Útfe {the hûtt fhtu.............. þtMºttu{tk Þtu„uïh yu ð t ™t{Úte r™Y…ý fhtÞu ÷ t ¼„ðt™ ©enrh Þtu„¼úkþ (¼„ðŒT «tÂó™t {t„oÚte [r÷‚ Útðwk ‚u) Útfe {the hûtt fhtu.... 29 su{ýu r™ÿt™u S‚u÷e Au yuðt ¼„ðt™ ©enrh …t…™tk {q¤ yuðtk «{tŒ y™u r™ÿt Útfe {the hûtt fhtu.......... ËtÄwytu™u r«Þ y™u ËtÄw su{™u r«Þ Au....... 28 …qðuo Ä{o y™u {qŠ‚ Útfe «„x ÚtÞu÷t “™h-™thtÞý” yu{ yuf A‚tk ƒu Y…Äthe ¼„ðt™ ©enrh {the ƒwÂØ™e hûtt fhtu....... þtMºttu{tk ‘™thtÞý’ þçŒÚte r™Œuoþ fht‚t ¼„ðt™ ©enrh „ðo Útfe {the hûtt fhtu................... Ä{o™t Äthf yuðt ©enrh {thtk Zª[ý™e hûtt fhtu............... ð] k Œ tð™™t [k ÿ ™e su { þtu¼tÞ{t™ yuðt Ä{oðÕ÷¼ ¼„ðt™ ©enrh {tht ytí{t™e hûtt fhtu.. 27 y™uf ¼õ‚s™tu™u …tu‚t™t Ëtkr™æÞÚte MðMðY…™tk Œþo™ fhtðe™u rŒÔÞt™kŒ™e «tÂó fhtð™tht ¼„ðt™ 66666666666666666666666666666666666666666666 ................ ....... ¼õ‚tu™u ytrÄ™ yuðt ©enrh {tht ËtÚt¤™e W…h™t . 26 {t‚t ¼Âõ‚Œu ð e™u yt™k Œ …{tz™tht ¼„ðt™ ©enrh {tht …„ y™u ‚u™e ytk„¤eytu™e hûtt fhtu... Mºte™e „kÄ™u …ý Ën™ ™rn fh™tht yuðt ¼„ðt™ ©enrh {the òk½™wk hûtý fhtu...... ËkfÕ… {tºtÚte ËŒt...... ..... ...

........... .. Aªf ¾t‚tk fu ƒ„tËwk ¾t‚tk.. ... ð™rð[hý Œhr{Þt™..... .................. 42 ÂîsuLÿ yuðt Ä{oŒuð™t fw¤™u þtu¼tð™tht ¼„ðt™ ©enrh fr¤Þw„™t ƒ¤™u ÷eÄu WŒT¼ð‚t W‚…t‚ Útfe {the hûtt fhtu..... ....... 37 Ëðuo™t yk‚h{tk «ðuþ fhe™u r™Þ{™ fh™tht y™u su{™tk [rhºttu yŒT¼q‚ Au yuðt ¼„ðt™ ©enrh «{¥t ... yuðt ©enrh s™ y…ðtŒ Útfe {the hûtt fhtu.... ËŒt r™:M…]n yuðt ¼„ðt™ ©enrh Ëðo Œw:¾™t Ët„h suðe M…]nt Útfe {the hûtt fhtu........ ‚eðú ‚…ùÞto ð¾‚u rŒÔÞ ŒunÄthe ¼Âõ‚{t‚t y™u Ä{or…‚t™e Ëuðt™u yk„efth fh™tht ¼„ðt™ ©e ™e÷fkXðýeo ËŒt[th ¼k„ Útfe {the hûtt fhtu....... ©e nrhfð[ 177 Hæï|ææçÎÎæï¯xæç΄æ }ææ¢ Ðæ„é Hæï|æHéÏ{ÜUæ„ì J Úÿæ„é }ææ¢ ç…„S±æÎ: ÐíÏæHæÎí¨Ýïç‹Îí²æ„ì JJ33JJ çÝ}ææüÝæïù±„é }ææ¢ }ææÝæy¨±ü¨eé‡æÎꯇææ„ì J SÐëã²æ çÝ:SÐëã: Ðæ„é ¨±üÎé:¶Ð²æïçÝ{ï: JJ34JJ çÝ:Fïãæïù±„é }ææ¢ FïãægïãÎñçãÜU¨}|æ±æ„ì J çÝ}æüÎæï }æΨÐæü‹}ææ¢ Ðæ„é ¨‹}ææxæü|æí¢àæÜUæ„ì JJ35JJ ...... {Œ („ðo) hrn‚ yuðt ©enrh {Œ Y… Ët… fu su fÕÞtý™t {t„o Útfe ¼úü fh™th Au ‚u Útfe {the hûtt fhtu... ................ {íËhu hrn‚ yuðt Ä{oŒuð™t …wºtÚte nrh {íËh (yŒu¾tE) Útfe {the hûtt fhtu. …ŒtÚto {tºtÚte y™tËõ‚.............. ((38-39) {ã..... 33 ËðoŒt yr¼{t™u hrn‚ yuðt ¼„ðt™ ©enrh Ëðo ËŒT„wýtu™t Œw»týY… {t™ Útfe {tÁk hûtý fhtu.yt …tk[ «fth™tk «ð‚o™tht fti÷t„t{e (ðt{{t„eoytu) ™u ‚u{™tk {‚™tu íÞt„ fhtðe ‚u{™u ËL{t„uo ðt¤™th ©enrh Œwü s™tu™t Ëk„ Útfe ‚Útt fqzt…kÚte-™tÂM‚f þÂõ‚…kÚte ‚Útt þw»f¿tt™e Útfe {the ËŒt hûtt fhtu....... …thÄe™e su{ (ËŒT„wýtu™t ™tþY…) …h®nËt fh™thtu Au. suytu Œw:¾ Œuðt ‚í…h Au.......... {wÿt y™u {iÚtw™ .... 178 ©e nrhfð[ Î}|ææyÐæ„é Î}|æãèÝ: ¨‹}æ‡ÇHÐÚ沇æ: J çÝ}æüy¨Úæï }æy¨Úæ‹}ææ¢ Úÿæ„é ±ë¯Ý‹ÎÝ: JJ36JJ çSƒ„¢ ±í…‹„}ææ¨èÝ¢ çÐÏæ‹„¢ …ÿæ„¢ ãçÚ: J |æçQU{}æüÜëU„æÝ‹Î: àæ²Ý¢ Ðæ„é Îé:¶ãæ JJ37JJ Ðí}æœæ}æÐí}æœæ¢ ±æ Є‹„¢ S¶çH„¢ „ƒæ J çÀPU²‹„¢ …ë}|æ}ææ‡æ¢ çÝçÎí„¢ „ç‹Îí¨¢²é„}æì JJ38JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 Œun™tk ËkƒkÄe{tk Ëns he‚u Ëk¼ð‚t M™un Útfe {the hûtt fhtu.. 35 Ëk‚{kz¤™t yt©Þ¼q‚...... ‚u Ëðuo™tu ™tþ fhtu yÚtto‚T Ëðo yðMÚttytu{tk {the hûtt fhtu... {t„o{tk …ze s‚tk fu XuË ðt„‚tk..... Œk¼ne™ ¼„ðt™ ©enrh Œk¼ Útfe {tÁk hûtý fhtu...... 180 ©e nrhfð[ Îï±æÐÚæ{„æï }ææxæïü }ææ¢ Ðæ„é {}æü籜æ}æ: J ¨Îæ™æÚÓ²é „ ï Ú Ã²æjçQU{}æü ç ݯï ç ±„: JJ42JJ ÜUHï: ÜUæH}æHæyÐæ„é çm…ï‹ÎíÜéUH|æꯇæ}æì J …Ýæбæ΄æï |æçQU{}ææüÚæç{„ÐyÜU…: JJ43JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 yr‚ Ár[ ntuðtÚte Ëk‚™t {kz¤{tk s hnuðt™e Ár[ðt¤t y™u Þtu„™u òý™thtytu {æÞu ©uc¥t{ yuðt ¼„ðt™ ©enrh ¼„ðŒT ¼Âõ‚ fhðt{tk Út‚t y…htÄtu Útfe {the hûtt fhtu.............. ®™ÿtðþ fu yt¤Ëðþ ½h™e ƒnth fu ½h™e ykŒh hnu÷t {™u................ ËðoŒt r™:MðtŒe yuðt ¼„ðt™ ©enrh «ƒ¤ y™u ŒwsuoÞ yuðe hË™t ErLÿÞ (hË{tk ytMðtŒ ðt¤e S¼) Útfe {the hûtt fhtu. .... {tkË.... 36 …tu‚t™t rŒÔÞ Y…Úte ¼Âõ‚{t‚t-Ä{or…‚t™u yt™kŒ yt…™th y™u Ëðo Œw:¾™u nh™th yuðt ©enrh ÂMÚth (Q¼t)-„{™ ([t÷‚tk)-ytË™ (ƒuË‚tk)-…e‚tk-¾t‚tk ytrŒ r¢Þtytu{tk {the hûtt fhtu.. …hk‚w ËíËk„{tk ........... yuðt yk‚:þºtw ÷tu¼™wk Ér»t{wr™ytu™t Er‚ntË ðzu …] Ú tf …] Ú tf r™Y…ý fh™tht ¼„ðt™ ©enrh yk‚:þºtw ÷tu¼ fu su.......... ..... ..... {íMÞ.. ‚u Útfe {the hûtt fhtu... ¼Âõ‚-Ä{uo su{™tk [hýf{¤ ythtæÞtk Au... 40 ytí{t-…h{tí{™t MðY… Ëk ƒ k Ä e ¿tt™™t ƒwÂØÞtu„™u yt…™tht ¼„ðt™ ©enrh y¿tt™ Útfe {the hûtt fhtu........... ....... 41 Ä{orðŒtu{tk ðrhc yuðt ¼„ðt™ ©enrh {t„o{tk ytð‚t Œuðt÷Þ™u òuE™u ‚u{tk «r‚Âc‚ Œuð™u ™{™Œþo™ ™ ÚtE þfðt Y… y…htÄ Útfe {the hûtt fhtu......... .. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 45 ..... ......................................... 34 su{™u …tu‚t™t ¼õ‚tu rËðtÞ ƒeS ftuE ðM‚w{tk M™un ™Úte yuðt r™:M™un ¼„ðt™ ©enrh Œun y™u ...................... ©e nrhfð[ 179 xæëãæ‹„Úxæ„¢ mæ:Sƒ¢ ²ï }ææ¢ Ïææç{„é}æél„æ: J „拨±æüóææàæ²y±æàæé ¨±ü²‹„æùjé„çRU²: JJ39JJ }æÜUæÚТ™ÜUæïÓÀï„æ Ðæ„é Îé:¨¢xæ„: ¨Îæ J ÜUæñ‡ÇÝæçS„ÜUàææQUï|²: àæéÜU¿ææçÝ|² »± }ææ}æì JJ40JJ ¥¿ææÝæÁ¿ææÝÎ: Ðæ„é ÜëUc‡æ|ævy²ÐÚæ{„: J ¨‹}æ‡ÇHæ±æ¨Lç™: Ðæ„é }ææ¢ ²æïxæ籜æ}æ}æì JJ41JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 („tkz…ý fu fuVÚte WL{¥t) fu y«{¥t Œþt{tk........................66666666666666666666666666666666666666666666 ÞtuøÞ... 43 .................

............... Wå[tx™........ ©e nrhfð[ 183 ¥æŠ²æçy}æÜUæç{Îñ±æç{|æê„ÜUï|²ç›„æЄ: J }ææÚèÎé:S±ŒÝÐèÇæ|²: Ðæ„é }ææ¢ Ð釲݋ÎÝ: JJ50JJ ÜéU}æ„ï|²: ÜéUÎëçC|²: àææ›ï|²æïù±„é ¨±ü„: J Îé C Úæ…Üé U HæçÎ|²æï }æœæÎæ±Î±æÝH: JJ51JJ ›èÎíòڨ¨¢¨vy²æ |æçQU¿ææÝç±Ç}ÏæÜUæ: J ÐæÐï Ðí±„ü}ææÝæ ²ï „ï|²: Ðæ²æy¨„æ¢ çÐí²: JJ52JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 …wÛÞf{o s su{™u yt™kŒ W…òð™tÁk Au yuðt Ä{o™kŒ™ ©enrh ºtý ‚t…-ytæÞtÂí{f ({™Úte Wí…Òt ÚtÞu÷t).. «u‚...66666666666666666666666666666666666666666666 ¼Âõ‚Œuðe y™u Ä{oŒuðu ytŒhu÷t yr‚þÞ ‚eðú ‚…™t V¤MðY…u ‚u{™u …wºtY…u «„x ÚtÞu÷t ¼„ðt™ ©enrh Œuntr¼{t™ Útfe {the hûtt fhtu..... WM‚tŒ™ (WåAuŒ)............ ©e nrhfð[ 181 Îïãæç|æ}ææÝ„æï ÚÿæïjçQU{}æü„Ð: ÈUH}æì J }ææïãæyÜéU„ÜüU„: Ðæ„é S±Ðí„æÐçÿæ„æ¨éÚ: JJ44JJ çÝmü‹mæï m‹m„: Ðæ„é ¨é¶Îé:¶æçΨ¢¿æÜUæ„ì J „ëc‡ææ}æãæ‡æü±æyÐæ„é çÝcÐçÚxæíã §üEÚ: JJ45JJ xæíãï|²: Ðæ„é ç±Ðíï‹Îí: ¨±üxæíã|æ²¢ÜUÚ: J ÜUï„é|²: RêUÚÎëçC|²æï ²æïxæè ²æïxæ¿æ¨óæ„: JJ46JJ ........ Mºte-Ä™¾u‚h ÷E ÷u™tht......... ƒkÄ™trŒ ¼Þ™u yt…™tht Au.......... (53-54) su ûtuºt-rð¥ttrŒf™u nh™tht Au...... r™fkŒ™ fhðwk)........ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 46 ......... su Œwü òr‚ðt¤t Au..... su y™tð]Âü ytrŒ Er‚ytu Au. ytrļtir‚f (…þw-…ûte îtht Wí…Òt ÚtÞu÷t).... su ®nËf þºtwytu Au... .... ..... …tu‚t™t Mðt{e™tu ÿtun fh™tht...... ..... …hM…h îu»t fhtððt{tk y™u {turn‚ fhðt{tk «ðeý ntuE yr¼[th f{o fh™tht Au ‚Útt su rðït˽t‚f...... su Ä™™u nh™tht [tuuhtu Au... WL{q÷ (sz{q¤{tkÚte W¾uze ™t¾ðwk............... 51 Ëk‚tu™u …h{ r«Þ yuðt ©enrh ..... 46 MðÞk Qæðohu‚t ntuðtÚte r™»ft{ s™ su{™u ƒnw Ônt÷t Au yuðt ¼„ðt™ ©enrh ytrÄ ({t™rËf Œw:¾).. . 48 su{™e ð]Â¥t y®nËt «Ät™ Au yuðt ©enrh ®nËf ðt½ ytrŒ sk„÷e …þwytu ‚Útt ztfer™......... {tuxt Þtu„eytu …ý su{™u ™{Mfth fhu Au yuðt {nt«¼tðþt¤e..... .. Íuhe ŒtZtuðt¤tk ¼q‚tu Útfe {the hûtt fhtu.. yt‚‚tÞe (yt„ ÷„tz™tht....... ð‚uo Au. su{™e ŒtZ{tk Íuh Au yuðt Ët… Útfe ‚Útt ƒeòk ‚eûý.... ytrÄŒirðf (Œiðu r™{toý fhu÷) …ezt Útfe ‚Útt {hfe ‚u{s ¾htƒ MðÙ™e …ezt Útfe {the hûtt fhtu.................. ¼q‚.. 182 ©e nrhfð[ àææÚèÚæ‹}ææݨægé ¶ æÎæç{òæç{¨}ææu²æ„ì J ªŠ±üÚï„æ çã }ææ¢ Ðæ„é çÝcÜUæ}æ…ݱÌ|æ: JJ47JJ ¥æàæè籯ï|²æï ΢çcÅî|²æï |æê„ï|²æïù±„é }ææ¢ Ðí|æé: J ¨±üÐæÐÐíàæ}æÝ: ÐæÐï|²: Ðæ„é }ææ¢ ¨Îæ JJ48JJ ¥ô㨱ëçœæ=ã¨ï|²æï òæÍæíæçÎ|²æïù±„æy¨Îæ J ÇæçÜUÝè|æê„Ðíï„ï|²æï ²ÿæÚÿææï|² »± }ææ}æì JJ49JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ¼„ðt™ ©enrh ¢qh ÿÂüðt¤t fu‚wytu Útfe {the hûtt fhtu.................... .......... Ätz…tzw ytrŒ Œwütu)-‚u Ëðo™tu. su ËtÄw™u ¼Þ fh™tht Au y™u þMºttrŒf™t «nthÚte ...... . …h{ Þtu„uïh . …ŒtÚto {tºt™t …rh„únu hrn‚ yuðt …qýoft{ Eïh ©enrh ‚]»ýt™t y„tÄ Ë{wÿ Útfe {the hûtt fhtu...... …tu‚t™t rŒÔÞ «‚t… ðzu yËqhtu™u …ht¼ð fh™tht ¼„ðt™ ©enrh {tun y™u fw‚fo Útfe {the hûtt fhtu.. 184 ©e nrhfð[ }ææÚ‡ææï y ¨æÎÝæï ‹ }æê H mï à æ}ææï ã ÝÜUæÚÜUæ: J ç±Eæ¨Íææ„ÜUæ ÎéCæ ²ï ™ S±æç}æÎíéãæïùÐÚï JJ53JJ ²ï ™æ„„æç²Ýæï ÎéCæ ²ï ÐæÐæ xææãæçÚ‡æ: J „拨±æüóææàæ²y±æàæé ¨±üàæ~æé|æ²¢ÜUÚ: JJ54JJ ÿæï ~ æ籜ææçÎãÚ‡æ Ïæ‹ÎÝæçÎ|æ²Ðí Î æ: J §ü„²æï ç±ç±{æÜUæÚæ ²ï ™æ‹²ï ÎéC…愲: JJ55JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 su y tu {týË ({the ™t¾ðt™e ‚tk r ºtf r¢Þt)........ yuðt rð«uLÿ ©enrh ËqÞtorŒ rð»t{ „úntu Útfe {the hûtt fhtu... .......... 49 . Þût y™u htûtË Útfe {tÁk r™hk‚h hûtý fhtu........... 44 Ëw¾-Œw:¾™t îLîÚte …h yuðt ¼„ðt™ Ëw¾-Œw:¾™t îLî Útfe {the hûtt fhtu................................. ÿÔÞ y™u hËtMðtŒ{tk yr‚þÞ ytËõ‚ ÚtE™u ¼Âõ‚ y™u ¿tt™™tu W…h W…hÚte ytzkƒh ht¾e™u …t…{tk «ð‚o™tht …t¾kzeytu Útfe {the hûtt fhtu.. ÔÞtrÄ (þtherhf Œw:¾) Útfe {the hûtt fhtu.... 47 ËŒt ËðoÚtt Ë{Úto «¼w yuðt ¼„ðt™ ©enrh... 50 fÂÕ…‚ {‚…kÚttu™u Œtðt™¤™e su{ ƒt¤e™u ‚u™tu ™tþ fh™tht ¼„ðt™ ©enrh fw{r‚ y™u fwÿÂüðt¤t …wÁ»ttu Útfe y™u ‚uðtk fwþtMºttu Útfe y™u Œwü htswfw¤trŒf Útfe {the Ëðo «fthu hûtt fhtu...................... 45 ËqÞtorŒf „úntu su{™tÚte ¼Þ …t{e™u su{™t r™Þ{™ y™wËth........ ... Ëðú«fth™tk …t…™wk þ{™ fh™tht ¼½ðt™ ©enrh Ë{M‚ …t… Útfe {the ËŒt hûtt fhtu.. ...... Íuh Œu™tht....... 52 .... ....... þºtwytu™u ¼Þ W…òð™tht ¼„ðt™ ©enrh ‚íft¤ ™tþ fhtu..Mºte....

. Œuðtu™t …ý ythtæÞ Œuð y™u ¼Âõ‚-Ä{o™t …wºt yuðt ¼„ðt™ ©enrh {the hûtt fhtu....... su …t… fh™tht ne™ fturx™t {týËtu Au y™u …thftk rAÿtu þtuÄðt{tk ËŒt ‚í…h Au y™u ƒeò su {™u Œw:¾ Œuðt {txu ‚í…h Au ‚u Ëðuo ©enrh™t ™t{-Ëkfe‚o™ {tºtÚte ™tþ …t{e òytu... {tkfz...... .. ‚u{s rŒðt[h (rŒðËu Vh™tht). ƒu rŒðËu.. [th rŒðËu ytð™tht {nt sðhtu (‚tð) Au ‚Útt …¾ðtzeÞu.... Ët…. yuf ð»tuo ytð™tht ‚tðsu {xtze ™ þftÞ yuðt …h{ ŒtÁý sðhtu Au.......... .......... 186 ©e nrhfð[ „ï ¨±ïü ¨¢ÿæ²¢ ²æ‹„é Ýæ}樢ÜUè„üÝæyÐí|ææï: JJ60JJ ±æç„ÜUæ: ÐçœæÜUæ ÍææïÚæ: àHñçc}æÜUæ: ¨æçóæÐæç„ÜUæ: J »ÜUæçãÜUæ mæçãÜUæp ~²æçãÜUæp }æãæÁ±Úæ: JJ61JJ ™æ„é<ƒÜUæ: ÐæçÿæÜUæp }ææS²æ: ¯æ‡}ææç¨ÜUæp ²ï J ¨æ¢±y¨Úæ Îé<ݱæ²æü Á±Úæ: ÐÚ}æÎæL‡ææ: JJ62JJ }ææãï E Úæ ±ñ c ‡æ±æp Îï ã ï ç ‹Îí ² æ¨é Ü U}ÐÝæ: J „ï ¨±ïü ¨¢ÿæ²¢ ²æ‹„é ¨ã…æÝ‹ÎÝæ}æ„: JJ63JJ ðt‚............... A {rn™u...... „htu¤e ð„uhu) MðuŒs (…Ëe™t{tkÚte Wí…Òt Út‚t sq... .... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 47 .... {rn™u.. …q‚™t................ 69 y¾e÷ ƒúñtkz™t Œuðtu™t …ý Œuð yuðt Ä{o™kŒ™ ©enrh™t rŒÔÞ fÕÞtýfthe ™t{M{hýY… y¼u ã fð[™u ƒtkÄe™u r™¼oÞ r[¥tÚte nwk rŒðË-ht‚ VÁk Awk.......... ºtý rŒðËu.. ËÂÒt…t‚ ËtÚtu™t ‚tð ‚Útt yuf rŒðËu...... yk z s (Ezt{tk Ú te sL{u ÷ tk …ûte............ ð@ fh‚tk …ý ðÄw ƒ¤ðt™ ƒ™e Ëtu ò‚™e …eztytu Útfe {wõ‚ ÚtE™u ¼Þ{wõ‚ fhtu. ©e nrhfð[ 185 ²ï ™æñÚæ ±¨éã„æüÚ: àæ~æ±æï ²ï ™ ôã¨ÜUæ: J ¨æ{é|æèç„ÜUÚæ: ÎéCæ: àæ›Ðæ„æçÎÎé:¶Îæ: JJ56JJ „ï ¨±ïü ¨¢ÿæ²¢ ²æ‹„é ŸæèãÚïÝæü}æÜUè„üÝæ„ì JJ57JJ ²‹~æ}æ‹~æÜUÚæ ÎéCæ ÝëÐæ}ææy²æp ÎéNüÎæ: J ²ï ™ ÜUæ²üç±Hæï#æÚæï ²ï ¶Hæ: ÐÚ±¢™ÜUæ: JJ58JJ ²ï ÜêUÚæ: ÎéCÜU}ææü‡æ ¥æç|æ™æÚÚ„æS„ƒæ J }æãævHïàæÜUÚæ }HïÓÀæ ±ë¯Hæ: ÐæÐÜUæÚÜUæ: JJ59JJ çÀÎí拱ï¯Ú„æ çÝy²¢ ²ïùS}ææ‹Ïææç{„é}æél„æ: J .. 70 Ë{„ú ytrÄ-ÔÞtrÄ™u ™tþ fh™tÁk.. ©e nrhfð[ 187 S±æçŒÝÜUæ ²ï }æãæïyÐæ„æ ±ëhÏææHxæíãæp ²ï J ¥ÐS}ææÚæ™ ÜUæñc}ææ‡Çæ: Ðê„Ýæ}ææ„ëÜUæβ: JJ64JJ çαæ™Úæ Úæç~æ™Úæ ²ï ™ ¨‹Š²æ¨é ÎæL‡ææ: J „ï ¨±ïü ç±H²¢ ²æ‹„é ÝæÚ沇æÚ±æã„æ: JJ65JJ ©çjÁ…æ™æ‡Ç…æpñ± S±ïÎ…æp …Úæ²é…æ: J ²ïùS}ææ‹Ïææç{„éç}æÓÀç‹„ ¨‹Š²æ¨é ™ çαæ çÝçàæ JJ66JJ „ï ¨±ïü S±æç}æÝæƒS² Ýæ}æxæíã‡æ|æèÚ±: J Îê Ú æÎï ± ç±Ýಋ„é ç±ÝCxæç„Ðæñ L ¯æ: JJ67JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 ‘™thtÞý’ yuðt ™t{tuå[thÚte …ht¼ð …t{e™u ™tþ ÚtE òytu... (58-60) ... þheh™e ykŒh™t ‚Útt ƒnth™t ¼ÞMÚtt™ Útfe..... ..... ðtE™tu ÔÞtrÄ ‚Útt þeðt fti»{tkz ytrŒ rðþu»t „ý.. Œwütu ÓŒÞðt¤t hts{kºteytu.. {t‚]ftrŒ Œwü÷... ði»ýð sðhtu-‚u Ëðuo ¼„ðt™ ©e Ënò™kŒ™t ™t{tuå[thý {tºtÚte Œqh Úttytu.. Ë{M‚ …t…™wk þ{™ fh™tÁk.... ð]Ø ƒt¤„úntu. Ëðo yr™ütu™u Œqh fhe™u Ëðo «fthu þtkr‚ .......................... Mðt{eytu™t …ý Mðt{e yuðt Mðt{e™tÚt ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý™t ™t{M{hý {tºtÚte ¼Þ …t{e™u „r‚ y™u ƒ¤{tk ™ü ÚtE™u ŒqhÚte s ™tþ …t{tu (66-67) .................. ....... .. (61-63) MðÙ{tk W…s‚t yr™ü Ëq[f {tuxt W‚…t‚tu...... ...... . su Œwütu ƒeò™e X„tE fhðt{tk s «ðeý Au.......... ........ 188 ©e nrhfð[ ¥ÝéQU}æçÐ ²ySƒæÝ¢ àæÚèÚïù‹„Ïæüçãp²„ì J „y¨±Z Ðæ„é }æï Îï±Îï±ïàææï |æçQU{}æü…: JJ68JJ ±…íæy¨æÚ„Ú¢ ™ï΢ àæÚèÚ¢ ÜU±™æ±ë„}æì J Ïææ{æàæ„ç±çÝ}æéüQU}æS„é }æï |æ²±<…„}æì JJ69JJ Ï抱ï΢ ÜU±™¢ çÎò}æ|æïl}æç¶Hïçàæ„é: J ç±™Úæç}æ çαæ Úæ~ææñ çÝ|æü²ïÝæ‹„Úæy}æÝæ JJ70JJ §y²ï„yÜU烄¢ ±}æü ŸæèãÚï: ÐÚ}ææjé„}æì J 66666666666666666666666666666666666666666666 {U yt„¤ fÌtt ntuÞ ‚u rËðtÞ™tk........ [tk[z ð„uhu) shtÞws („¼o™u ðªx¤tE™u sL{ ÷u™tht …þw-{™w»ÞtrŒf)-yt [th «fth™t Sð{tkÚte su ËkæÞt Ë{Þu-rŒðËu fu htºte Ë{Þu {™u …ezt yt…ðt EåA‚t ntuÞ ‚u Ëðuo....... r…¥t y™u fV™e rðf]r‚Úte Út™tht ‚tð................ ©enrh™t ™t{ Ëkfe‚o™ {tºtÚte ™tþ …t{e òytu (55-57) ƒeò™u {tºt …ezt s …{tz™tht {kºttu-Þkºttu ytrŒf ûtwÿ f{o fh™tht Œwü.... 68 nu ©enrh ! yt {tÁk þheh.. htrºt[h (ht‚u Vh™tht)......66666666666666666666666666666666666666666666 Œw:¾ Œu™tht Œwütu Au ‚u Ëðuo.......... ..................... {thýtrŒf yr¼[th suðtk Œwüf{tuo fh™tht ¢qh {týËtu ‚Útt su {nt f÷uþfthf {÷uåAtu Au......... ‚Útt Œun-ErLÿÞ y™u «tý™u ÚthÚth fk…tð™tht þið.................... ËkæÞt[h (ËkæÞt Ë{Þu Vh™tht)-yuðt yr‚ ŒtÁý Œwütu ©enrh™t 66666666666666666666666666666666666666666666 . . (64-65) su Wvr¼s (s{e™ fu ƒes™u ¼u Œ e™u Út‚e ð™M…r‚).... ftuE™t ftÞo™tu ¼k„ fh™tht................. yt ©enrh fð[Úte ytðhe‚ Út‚tk......................

. r‚r‚ûtt ð„uhu{tk yr‚ áZ «er‚ ÚttÞ Au........... W¥t{............................. ytËwhe Ëk…Œtyu Þwõ‚ ntuÞ ‚Útt ™tÂM‚f ntuÞ ‚u™u fŒtr… ™ yt…ðwk... 79 yt fð[™tu ŒË nòh 𾂠s… fhðtÚte ¼q‚«u‚r…þt[-ztfer™-ƒúñhtûtË-Þtu„er™-r…þt[erý........ 192 ©e nrhfð[ Т™æ±ëœ²æ Ðíç„çÎÝç}æC΢ S²æóæë‡ææç}æÎ}æì J xæëçãç|æSy²æçxæç|æ|æüQñU: ÐÆÝè²¢ Ðí²yÝ„: JJ82JJ §ç„ ÐÚ}æÐç±~æ¢ ¨±üÎæ {æÚ‡æè²¢ ÜU±™±Ú}æ|æïl¢ ¨±üàææ›æ›Ðêxæñ: J …çÝ}æëç„|æ²ãæçÚ Ïæíræ{æ}æÐíÎæ„é ¨ÜUH…ݨ}æêã:ñ ¨±üÎæÜUè„üÝè²}æì JJ83JJ §ç„ ŸæèçÝy²æÝ‹Î }æéçÝç±Ú癄¢ ŸæèãçÚÜU±™¢ ¨}Ðê‡æü}æì JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 yt fð[™tu …tX. ... sL{-{hý™t ¼Þ™u xt¤™tÁk y™u yûthÄt{™u …{tz™tÁk Au... {íËh hrn‚ ntuÞ..... yu{tk ËkþÞ ™Úte........ ût{t.......... y™u yÄ{o™t ðkþ yuðt ft{-¢tuÄtrŒf su .. …hk‚w Ëðo yÚto Ëw÷¼ ÚttÞ Au...........66666666666666666666666666666666666666666666 yt…™tÁk ................... (73-74) su ©Øtðt™ ntuÞ... Œ{............... ‚uÚte ©uÞ™e ft{™tðt¤t Ëðo {™w»Þtuyu ©Øt…qðof yt ©enrh fð[™wk fe‚o™ (…X™) r™íÞ fhðwk òuEyu y™u y„tW fÌtt {wsƒ ËŒt Äthý fhðt ÞtuøÞ Au.. 190 ©e nrhfð[ Ÿæg{æÝæ² |æQUæ² ™æçS„ÜUæ²æݨ겱ï J çÝ}æü y ¨Úæ² Îæ„ò¢ ãçÚ„Á…ÝÐí ï ² ¨ï JJ75JJ ç±çHw² ÜU±™¢ ™ï΢ ²S„é ¨‹{æÚ²ïyÐé}ææÝì J ÜU‡Æï ±æ Îçÿæ‡æï Ïææãæñ …²S„S² ÐÎïÐÎï JJ76JJ ²: ÐÆïÓÀë‡æé²æjvy²æ Ÿææ±²ïjQU¨çóæ{æñ J Ý „S² ÎéHü|æ¢ ôÜUç™hçÚÜëUc‡æÐí¨æ΄: JJ77JJ {}æü¨xæïü ÎëÉ„Úæ }æç„: S²æ‹}æéçQUÎæç²Ýè J …²ïÎ{}æü±¢àæ¢ ™ Ÿæï²æïç±ÍÝÜUÚ¢ Ýë‡ææ}æì JJ78JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 r«Þ ntuÞ ‚Útt nrh¼õ‚tu™u su r«Þ ntuÞ ‚uðt {™w»Þtu™u yt fð[ yt…ðwk... 77 yt nrhfð[™t «¼tðÚte Ä{o-Ë„ú su þ{..... 75 su {™w»Þ yt fð[™u ÷¾e™u „¤t{tk fu s{ýt ƒtnw{tk Äthý fhu ‚u™tu …Œu …Œu sÞ ÚttÞ... .. ytÂM‚f ntuÞ......... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 48 ........ ð]Ø ƒt¤„ún ð„uhu ‚Útt þºtwyu fhu÷t yr¼[th ({thý... ‚u™u …ý yt fð[™t «¼tðÚte S‚e þftÞ Au........ ©e nrhfð[ 189 ¨±ü Ð æÐÐí à æ}æÝ}ææç{òæç{ç±ÝæàæÝ}æì JJ71JJ ¨±üàææç‹„ÜUÚ¢ xææ¢ ¨}æS„|æ²ÝæàæÝ}æì J ç±…²æƒüÐí΢ Ýë‡ææ¢ |æéçQU}æéçQUÐíÎæ²ÜU}æì JJ72JJ Ýñ„y¶Hæ² Îæ„ò¢ Îç}|æÝï ç|æóæ¨ï„±ï J ¥æ¨éÚè¨}ÐléQUæ² ÝæçS„ÜUæ² Ý ÜU<ã癄ì JJ73JJ Ý HæïHéÐæ²æ|æQUæ² Ý |æQUÎíæïãÜUæçÚ‡æï J Ý àæécÜU¿ææçÝÝï Îï²¢ |æxæ±çóæ‹ÎÜUæ² ™ JJ74JJ ...... .............. Ë{M‚ ¼Þ™u xt¤™tÁk .... (80-81) yt fð[™tu htus …tk[ 𾂠…tX fhðtÚte {™w»Þtu™u Eü V¤ {¤u Au.. yËqÞt E»Þto........ þw»f¿tt™e ntuÞ ‚Útt ¼„ðt™™e ®™Œt fh™th ntuÞ ‚u™u ™ yt…ðwk... ð¤e su rð»tÞ÷tu÷w… ntuÞ.. 78 yt nrhfð[™tu W…tËf yt fð[™t «¼tðÚte yt ÷tuf{tk Ä™trŒf Ë{]ÂØ......... su {wÂõ‚™u yt…™the Au................ . ¼õ‚ÿtune ntuÞ........... . .............. ¼wÂõ‚ yÚtto‚T EåAe‚ ¼tu„ y™u {wÂõ‚ yÚtto‚T ytíÞkr‚f fÕÞtý-{tuût™u y…tð™tÁk.......... fð[ðh yuðwk yt ©enrh fð[ y™uf «fth™tk þMºttu-yMºttuÚte y¼uã. ‚uÚte „]nMÚt ¼õ‚tuu y™u íÞt„eytuyu .. Œk¼e... «Þí™…qðof yð~Þ fhðtu òuEyu............... su nrh™u r«Þ ntuÞ y™u nrh su™u .......... 82 …h{ …rðºt....... Ä{o {ÞtoŒt™u ‚tuz™th... yuftkr‚f ¼Âõ‚ {u¤ðu Au y™u {wÂõ‚ yÚtto‚ yk‚ Ë{Þu ¼„ðt™™t yûthÄt{™u …t{u Au. 83 >> Er‚ ©e r™íÞt™kŒ {wr™ rðhr[‚k ©e nrhfð[k Ë{tÂ{T >> . Wå[tx™ ð„u h u ) ‚Útt yËtæÞ htu „ tu ‚u { s yLÞ W…ÿðtu™tu ™tþ ÚttÞ Au. 76 su {™w»Þ yt nrhfð[™u ¼Âõ‚Úte MðÞk Ëtk¼¤u fu ¼õ‚˼t{tk ¼Âõ‚Úte Ëk ¼ ¤tðu ‚u ™ u ¼„ðt™ ©e nrhf]»ý™e «ËÒt‚t™t ƒ¤Úte ftkE Œw÷o¼ hnu‚wk ™Úte.. . ... rðsÞtÚto ™ u y…tð™tÁk............ ©e nrhfð[ 191 |æéôQU }æéôQU „ƒñÜUæ‹„|æôQU ™æS² Ðí|æ汄: J Îïãæ‹„ï ™ ãÚï{æü}æ xææïHæïÜ¢U ÐíæŒÝé²æçh ¨: JJ79JJ |æê„Ðíñ„çÐàææ™æ ²ï ÇæçÜUÝè ÏæíræÚæÿæ¨æ: J ²æïçxæÝè²æ„é{拲p ±ëhÏææHxæíãæβ: JJ80JJ çÚÐéÜëU„æç|æ™æÚæ ²ï Úæïxææp拲ïùŒ²éÐÎí±æ: J „ïù²é„汄üÝæÎS² Ýà²ç‹„ Ýæ~æ ¨¢àæ²: JJ81JJ 66666666666666666666666666666666666666666666 Ëðo õÕÞtýfthe þw¼ f{tuo{tk rðæ™ fh™tht Au.... . .. ............... (71-72) yt fð[-su ¾¤................... {txu s fw…tºttu Útfe Ët[ððt™wk yuðwk W¥t{ y™u …h{ yŒT¼w‚ ©e nrhfð[ {U fÌtwk...............

...... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 49 ............. 196 yLÞ M‚tuºttu Eæ¨ïÝ ¨æÜU}æÝéHæï}æç±Hæï}æ±ëœ²æ S±æ‹„Ïæüçãp |æxæ±y²éL{æ çÝ…S² J Ðê Ú ï xæ„æxæ„…Hæ}Ïæé ç {Ýæï Ð }æï ² ¢ y±æ¢ 0 JJ3JJ Ïææsæ‹„çÚç‹Îí²xæ‡æE¨Ýæç{Îñ±±ëœ²éj±çSƒç„H²æÝçÐ…æ²}ææÝæÝì J çSƒy±æ „„: S±}æã¨æ Ðëƒxæèÿæ}ææ‡æ¢ y±æ¢ |æçQU{}æü„ݲ¢0 JJ4JJ }ææ²æ}æ²æÜëUç„„}ææïùàæé|æ±æ¨ÝæÝæ¢ ÜU„éZ çݯï{}æéL{æ |æxæ±yS± LÐï J çÝÏæèü…¨æ¢w²}愲æïxæ¨é²éçQU|ææ…¢ y±æ¢ |æçQU{}æü„0 JJ5JJ çÎòæÜëUç„y±¨é}æãSy±¨é±æ¨ÝæÝæ¢ ¨}²çx±ô{ Ðíƒç²„é¢ ™ Єæñ Ú}ææ²æ J ¨æH}Ïæ¨æ¢ w ²Ðƒ²æï x æ¨é ² é ç QU|ææ…æ¢ y±æ¢ 0 JJ6JJ ÜUæ}ææ„ü„SÜUÚÝÅò¨çÝçm¯‹„: S±S±æƒüç¨çhç}æ± ™ï„ç¨ çÝy²}æï± J ÝæÚæ²‡æ¢ ÐÚ}æ²ñ ± }æé Î æS}æÚ‹„¢ y±æ¢ 0 JJ7JJ ¨æŠ±è™ÜUæïÚàæH|ææçS„ç}æÜUæHÜU‡ÆÜUæïÜUæ çÝ…ïC籯²ï¯é ²ƒñ± HxÝæ: J }æê „ æñ ü „ƒæ |æx汄æï ù ~æ }æé Î æç„HxÝ¢ y±æ¢ 0 JJ8JJ Fïãæ„éÚSy±ƒ |æ²æ„éÚ ¥æ}æ²æ±è ²myÿæé{æ„éÚ…Ýp ç±ãæ² }ææÝ}æì J Îñ ‹ ²¢ |æ…ï ² é ç Úã ¨y¨é „ƒæ ™Ú‹„¢ y±æ¢ 0 JJ9JJ {}æüçSƒ„ñLÐxæ„ñÏæëãü „æ çÝ…ñv²¢ ¨ïòæï ãçÚ: 稄}æã: çSƒ„ çÎò}æê<„: J àæÏÎælÚæçxæç|æçÚç„ S±}æ„¢ ±Î‹„¢ y±æ¢ JJ10JJ ¨Îìxæ틃çÝy²ÐÆÝ Ÿæ±‡ææçΨQ¢U Ïæíæræè¢ ™ ¨y¨Îç¨ àæ樄}æ~æ ç±læ}æì J ¨¢ ¨ æÚ…æHÐç„„æç¶H…è±Ïæ‹{æï y±æ¢ 0 JJ11JJ §ç„ Ÿæè¨y¨¢çxæ…è±Ýï àæ„æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ {æ<}æÜUS„æï~æ}æì JJ ............... .................................................. 193 yLÞ M‚tuºttu ............................ .......................... .............. .................................... ................................. .... ..................................................JJ S„æï~æÚyÝæ: JJ ŸæèÝÚÝæÚ沇æÐíæƒüÝæS„æï~æ}æì ¥±„è²ü çÝ…æÿæÚæyÐÚæçÎã}æêy²æZ ÏæÎçÚ±Ýï çSƒ„: J |æéç± |ææÚ„…è±àæ}æü‡æï ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã }ææ}æì JJ1JJ ²Îéвü|æ±yÜëUÐæ „± ¨ ÝÚæï ÎíCéç}æãæãü„èÿæ‡æ}æì J Ý ÐÚ: ¨éÚ¨œæ}ææïù‹²ƒæ ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã }ææ}æì JJ2JJ Ðí烄¢ ™ ÏæëãÎì±í„¢ y±²æ …Ý„æ²æçÝ…{æ}æHÏ{²ï J ¥±Ïææï{Ý}æéœæ}æ¢ |æéç± ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã }ææ}æì JJ3JJ …xæ„æï …ÝÝ¢ çã ÐæHÝ¢ ÐíH²¢ ™æçÐ ÜUÚæïç¯ çÝy²Îæ J Ú…¨æ „}æ¨æ ™ ¨œ±„æï ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã }ææ}æì JJ4JJ «ç¯LÐ{Ú¢ „ÐpÚ¢ s±}æ‹²ï„ ÜUÎæçÐ ÜUpÝ J ¨ |æ±ïy¨„„¢ ™ ÝæÚÜUè ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã }ææ}æì JJ5JJ „± }æê<„çÚ²¢ ¨é¶æ#²ï …Ý„æ²æ: çÜUH „æÐàææ‹„²ï J }æÚ‡æS² …²æ² çÝy²Îæ ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã }ææ}æì JJ6JJ …xæ΋²„ÝéS„ƒæç±„é¢ {Úç¨ y±¢ ™ ²éxæï ²éxæïùl ±ñ J ãçÚÜëUc‡æ„ÝéSy±²æ {ë„æ ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã}ææ}æì JJ7JJ ç±ç{àæ¢|æé}æé¶æ}æÚ±í…pÚ‡ææñ „ï ¨„„¢ ¨}æ™üç„ J ÐÚ}ææÎÚ„p 癋„ç„ ÝÚÝæÚ沇æÎï± Ðæçã }ææ}æì JJ8JJ ŸæèÝÚÝæÚ沇æÐíæƒüÝæS„æï~æ}æì ¨}ææ#}æì .. . ...................... 194 yLÞ M‚tuºttu çÐHéÚæxæï‡æxæ貄ï JJ ŸæèÝÚÝæÚ沇æ}æëç¯Úæ…¢ ¨é¶Î}æãæï ÜUL‡ææÚ¨|ææ…¢ J }ææݨ ãôÚ |æ… ÏæçÎíÐô„ ãçÚHHÝæÐéÚ§|æxæç„}æì JJ}ææݨ0JJ1JJ {í±é ÐÎ}æì JJ ÝűÚÚæ…}æç¶H…ݱ‹l¢ J çÝ……Ý}ææïÿæЃæïçÁ…„}ææl¢ JJ}ææݨ0 2JJ çÝxæ}æÜUÎ}ÏæÜUÜëU„xæé‡æxææÝ¢ J çŸæ„…ÝÎœæ }æãæ¨é¶ÎæÝ¢ JJ}ææݨ0 3JJ {ë„稄±æ¨¨}æ„éH}æéÎæÚ¢ J ÜUÝÜUç±|æꯇæHçÁ…„}ææÚ¢ JJ}ææݨ0 4JJ ÜU}æHÎHæïÐ}æݲÝç±|ææ‹„¢ J ÚÎÝ„ç„Ðí|æ²æÐçÚÜUæ‹„¢ JJ}ææݨ0 5JJ }æëxæ}æΙ‹ÎÝç„HÜUç±àææï|æ¢ J |æëÜUë çÅÜUÅæÿæ¨éÚæçÚ±Hæï|æ¢ JJ}ææݨ0 6JJ Nβ}æÝæïãÚ ¨é}æÝ: ¨éãæÚ¢ J }æéçݱڱç‹Î„ ç™~æç±ãæÚ¢ JJ}ææݨ0 7JJ Ïæíræ}æéçÝçÝy²ÜëU„ÐçÚ™æÚ¢ J àæç}æ„çÝ…æçŸæ„¨ÜUHç±ÜUæÚ¢ JJ}ææݨ0 8JJ §ç„ ÏæírææÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄æCÐÎè JJ ç±²æïçxæÝè±ëœæ}æì JJ |汨¢|æ±|æèç„|æïÎÝ¢ ¨é¶¨}ÐyÜUL‡ææçÝÜUï„Ý}æì J ±í„ÎæÝ„Ð: çRU²æÈUH¢ ¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ1JJ ÜUL‡ææ}æ²™æLHæï™Ý¢ àæÚ‡ææ²æ„…Ýæ<„}ææï™Ý}æì J Ðç„„æïhÚ‡ææ² „yÐÚ¢ ¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ2JJ çÝ…„œ±Ðƒæ±Ïææï{Ý¢ …Ý„æ²æ: S±„ »± Îéxæü}æ}æì J §ç„ 癋y² xæëãè„ç±xæí㢠¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ3JJ ........................... ...... 195 yLÞ M‚tuºttu ç±ç{àæ¢|æé}æé¶ñÚçÝxæí㢠|æ±Ðæƒæïç{ÐçÚ|æí}ææÜéUH}æì J ¥çÐ{æ²ü}æÝæï ÝÚÐí|æ¢ ¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ4JJ çÝ…ÐæÎвæï…ÜUè„üÝ¢ ¨„„¢ S²æÎì|æ±…è±xææï™Ú}æì J §ç„ ²: ÜéUL„ï RU„êy¨±¢ ¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ5JJ ÏæçãÚèÿæ‡æHæïÜU}ææÝ鯢 çÝ…Îœææ}ÏæÜUÎ<àæÝæ¢ ãçÚ}æì J |æ…Ýè²Ð΢ …xæÎìxæéL¢ ¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ6JJ àæÚ‡ææxæ„ÐæÐбü„¢ xæ‡æç²y±æ Ý „Î貨Îìxæé‡æ}æì J ¥‡æé}挲„éH¢ çã }拲„ï ¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ7JJ |æ±±æçÚç{}ææïÿæ¨æ{Ý¢ xæéLÚæ…ÐíÜUÅS±¨¢xæ}æ}æì J ÐíÜUÅèÜëU„±æÝì ÜëUÐæ±àæ: ¨ã…æÝ‹ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ8JJ |æxæ±Ýì ÜëUвæ y±²æ ÜëU„¢ …Ý„æ²æ}æéÐÜUæÚ}æèÎëàæ}æì J ÿæ}æ„ï Ðíç„ÜU„éü}æ~æ ÜU: ÜéUL„ï ÎèÝ…ÝS„„æïùTçH}æì JJ9JJ §ç„ ÎèÝæÝæƒ|æ^ÜëU„¢ ŸæèxæéL|æ…ÝS„æï~æ}æì JJ ±¨‹„ç„HÜUæ±ëœæ}æì JJ Ÿæè±æ¨éÎï± ç±}æHæ}æë„{æ}æ±æ¨¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ÝÚÜU„æÚ‡æÝæ}æ{ï²}æì J à²æ}æ¢ ç¨„¢ çm|æé…}æï± ™„é|æé… ü ¢ ™ y±æ¢ |æçQU{}æü„ݲ¢àæÚ‡æ¢ ÐíÐlï JJ1JJ çàæÿææƒü}æ~æ çÝ…|æçQU}æ„æ¢ ÝÚæ‡ææ}æïÜUæ‹„{}æü}æç¶H¢ ÐçÚàæèH²‹„}æì J ¥Cæ¢xæ²æïxæÜUHÝæp }æãæ±í„æçÝ y±æ¢ |æçQU{}æü„ݲ¢ àæÚ‡æ¢0 JJ2JJ ............. .......

......................... . D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 50 ............................. .. ........... .............................................. .. yLÞ M‚tuºttu ................................197 ÜUæïçÜUHÜU±ëœæ}æì JJ ç±ãÚç„ ²æïùÿæÚïùÿæÚÐÎæÿæÚ}æéQUÐç„: ÐéL¯ç±{æï ç±ô{ ç±ç{ãÚèEÚ }æé w ²Ïæé { æ: J çàæÚç¨ ±ãç‹„ „ï ¨}æé ç ΄¢ çÜUH²ïÝ }æéÎæ NçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}æì JJ1JJ ÐíÜëUç„}æ²æ xæé‡ææ Ý™ |æ±ç‹„ çã ²~æ ãÚæñ §ç„ çÝxæ}ææxæ}ææ ¥çÐ ±Îç‹„ ™ çÝxæéü‡æÜU}æì J §ç„ ¨xæé‡æ¢ xæé‡æñÚçÐ ²é„¢ ÐÚçÎòàæé|æñNüçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}ææì JJ2JJ àæ}æÎ}æÜUæñàæHS}æëç„„ÐæïÏæHÜUæç‹„|æxæŸæé„àæé癨y²„æS±±àæ„æ…ü±ÜUè<„}æé¶æ: J ¥ÐçÚç}æ„æ xæé‡ææ {í鱄²æ~æ ±¨ç‹„ ¨Îæ NçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}æì JJ3JJ ÐíÜëUç„ ÐÚæÿæÚï Ïæëãç„{æ}æçÝ }æê<„{Úñ<Ýxæ}æçÝ…æ²é{ñp çÝ… Ðæ¯üÎ }æéw²xæ‡æñ: J ©L² ©ÐæS²„ïùçÐ Ú}æ²æ Ú}æ‡æ貄Ýé NüçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}æì JJ4JJ çÝç¶H|æxæñp²æïùÿæÚÐÎï çÎç± Îï±xæ‡æñÚç¶Hç±|æêç„ç|æ<±|æ± |æêç}æLÐæS²„ » J Úç„Ðç„ÎÐüãæÚ}æ‡æÚ}²ÜULÐçÝç{ NüçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}æì JJ5JJ ç±ç…„}æÝæï|æ±æ |æéç± |æ…ç‹„ ™ ²¢ ¨„„¢ àæ}æÎ}æ¨æ{Ýñ: Ðíàæç}æ„ïç‹Îí²±æç…Ú²æ: J ÐíÜUçÅ„}ææÝé¯æÜëUç„ç}æ}æï }æéçÝÎï±xæ‡ææ NçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}æì JJ6JJ .......................... ............. ........... 198 yLÞ M‚tuºttu çm…±ë ¯ ¨æ{é x ææï } æé ç Ýxæ‡ææÝç±„é ¢ |æé ç ± ²æï ± ë ¯ |æ±Ýï ±ë¯æÎì{ë„…çÝ…üÝ ÜUæï…xæ„æ}æì J ÐíÜëUç„|æé±æ}æçÐ Ðíàæç}æ„é¢ ²Î{}æüÜéUH¢ NçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}æì JJ7JJ « ç¯ç|æÚç|æCé„æï ÝëÐxæ‡æñÝü„Ðæ΄H: Ÿæéç„çàæÚ¨æ¢xæ‡æñLç΄ ¨ê Á …±HÜUè<„Ú¨æñ J ¥ç„Üë U ç„ç|æ: Ðí x æè„ §ç„ ²: ÜUç±ÜUæïçÜUHÜñU NüçÎ „}æ…¢ |æ…ï |æ±ãÚ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æã}æì JJ8JJ §ç„ ²æïxææÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ |æ…ÝæCÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ ¥CÐÎè²}æì ±Ú±ÚÜUÚéL‡ææ¨æxæÚ ÜëUc‡æ ¨„æ¢Ýæƒ ¨¢ÐçœæÜUÚ‡æ}æì J …²…² {æ<}æÜU Ý}ææ}æèã ¨¢ÜUCãÚ‡æ}æì JJ {í±ÐÎ}æì J ±Ú±Ú ÝÚ¨¶ ™‹ÎíæÝÝ Îï±æç{Ð Îñy²ÝæàæÝ}æì J ±ë¯¨é„ ÐÚ}æβæ ÜUÚ ¨æ{æï ¶xæÐ焱æãÝ}æì JJ ¶xæ02 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ1JJ ±Ú±Ú…H{ÚÜUæ²æ|æ²LÐæÜUÚ Hæï Ü UÐæ±Ý}æì J ç…„L¯ „Úç‡æ ÜUÚæïÁÁ±H±æ¨æïï HÍæé„Ú{æ±Ý}æì J HÍæé02 J ¨„æ¢Ýæƒ02 JJ2JJ ±Ú±Ú ÎèÝβæÜUÚ „Ð: çÐí²æç…„ ÜéU¨é}ææïœæ}æãæÚ}æì J çÜU¨H² }æëÎéH}æãæÏæHãS„¢ }æãç¨ }æãæÜUæÚ}æì JJ}æã0 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ3JJ ..... 200 yLÞ M‚tuºttu ¥CÐÎè²}æì JJ „L‡æ¢ HæïÜU²™æç„ÜUL‡æ¢ ÜëUc‡æ¢ Ðçƒ ãï ¨¶è}æ¢ Ú¢…Ý}æì JJ„éÚ‡æ}æì0JJ1JJ ¥æ±²}ææÝ¢ ÜUHÚ±xææÝ¢ ç±{é}æé¶ÏææHæÝ‹ÎÝ}æì JJ„L‡æ¢0JJ2JJ ±Ðéç¯ ÝèHï xæ…xæç„HèHï Î{„¢ „é ÜUï¨Ú™‹ÎÝ}æì JJ„L‡æ¢0JJ3JJ ™ï„æïãÚ‹„¢ ¨ç¶ ç±ãÚ‹„¢ ÜéU¨é}æãæÚ}æèàæ}æ‡ÇÝ}æì JJ„L‡æ¢0JJ4JJ ™¢™HÎëôC ÜëU„HæïÜU¨ëôC ¥ç…„}æÎÝ}æÎx梅Ý}æì JJ„L‡æ¢0JJ5JJ ¨é}æÝæïùÝéÜUê H¢ }æ¢xæH}æêH¢ ÜéUЃÎïçàæÜU}愶‡ÇÝ}æì JJ„L‡æ¢0JJ6JJ {ë„稄±¨Ý¢ }æé¶ç}æ„ã¨Ý¢ ç±ç{|æ±Îï±ÜëU„±‹ÎÝ}æì JJ„L‡æ¢0JJ7JJ ©Ð癄¨ï±¢ ÜUç±±æ¨éÎ±ï ¢ „¢ Ðæç„ ÜUçHÜUæHÜU}ÐÝ}æì JJ„L‡æ¢0JJ8JJ §ç„ Ÿæè±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè ¨}Ðê‡ææü JJ ÐéçcЄæxæíæ±ëœæ}æì JJ ¥ƒ }æÝç¨ àæÝñ: çSƒÚy±}æ挄ï |æxæ±ç„ }æææÝé¯}æê<„±æ¨éÎï±ï J çÝ…NçÎ ÐëƒxæïÜU}æïÜU}æ¢xæ¢ ™Ú‡æ„HæçÎ ç±™‹y²}æS² Ð風æ JJ1JJ çÝ…NçÎ Îëçàæ xææï™Úï „Îè²ï s±²± »ÜUÜU »ÜUÜUï Ðëƒv™ J ™ÐH}æçÐ }æÝ: çSƒÚ¢ ç±{ï²¢ ±í…ç„ H²¢ ¶Hé „ïÝ „‹}æHæñÍæ: JJ2JJ Š±…ÜU}æH²±æ¢ÜéUàææüÚï¶æÐí}æ鶨éHÿ}æ‡æHçÿæ„ï ™ Ú}²ï J ¥ç„àæ²}æëÎéHï ™ ²æ±ÜUæ|æï ™Ú‡æ„Hï }æݨæS²ç™‹„Ýè²ï JJ3JJ ¥L‡æݶàæàææ¢ÜUÚæç…ÜUæ‹y²æ N„ç݅癋„ÜUNœæ}ææï¢çÍæí²éx}æ¢ J RU}æHÍæé¨}æÜUæï}æHæ¢xæéHèç|æãë„ü ݱÐ̱ÜUæç‹„ ™æS² 癋y²}æì JJ4JJ . .............. yLÞ M‚tuºttu 199 ±Ú±Ú ¨Ú稅Hæï™Ý ÐæÐç±}ææï™Ý …Ý„æ¨é¶ÜUæÚ}æì J ç±ç{ ç±ç{ }æçã„ÐÎæ}Ïæé…Îï±¢ |汨æxæÚ„æÚ}æì JJ|æ±0 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ4JJ ±Ú±Ú ¨é ™ çÚ„Ðé ‡ ²æ±Ý|æê ç }æ{ë „ ¨é L ç™ÚÝÚÎï ã }æì J ¥ÝH¨ ±Ú΄}ææïãÚ „ï…: çSƒ„Lç™}æ²xæïã}æì JJçSƒ0 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ5JJ ±Ú±Ú ÝÚ}æé ç Ýç¨hï E ÚÎï ± æ¨é Ú ¨¢ S Üë U „xæé ‡ æxææÝ}æì J ¨éÝ²Ý çÝ…Ýëç±{æçЄ²æï¯æ„ÝéÐàæéÜéU‡æ}ææÝ}æì JJ„Ýé0 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ6JJ ±Ú±Ú HæïÜUç±|æê¯‡æ ±ë¯ÜéUH|æꯇæ |æQUæçÚ}æÚ‡æ}æì J ÏæãéβNβÜU…ïEÚ}ææy}æóæàæÚ‡æ…ÝàæÚ‡æ}æì JJÝàæÚ0 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ7JJ ±Ú±Ú ÐÚ}愶‡ÇÝ ÎÿæçÝÚ¢…Ý çÝxæ}ææxæ}æxæè„}æì J ÍæÝÚ± çÝÝÎ}æÝæïãÚ çÝy²¢ ÐéLãçÚÚ¨Ðè„}æì JJÐéL0 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ8JJ ±Ú±Ú àæé|æç}æÎ}æï±¢ çÜUH ±æ¨éÎï±±<‡æç±Ú癄}æì J ÐÚ„Ú ãÚ„é„}æ: S„±Ý¢ „„ì ÜU籅ݨ}|æç‡æ„}æì JJÜUç±0 J ¨„æ¢Ýæƒ0 JJ9JJ §ç„ Ÿæè±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè ¨}Ðê‡ææü JJ ....................................................... ............... ............................................................. ....

........ 204 yLÞ M‚tuºttu ¥CÐÎè²}æì ãçÚÜëUc‡æ¢ }ææݨ HæïÜUÜU}æÝè²}æï JJãçÚ0JJ |æ…ãçÚ}æç±Ú„¢ {汄é }ææ JJãçÚ0JJ {íé±ÐÎ}æì JJ „„æï ±Úïã çÝxæ}æ¢ ÜUæ²…H{æñ JJ „}ææçÝ‹²ï ç±{æ² „„æï Ý}æÝè²}æï JJ|æ…0JJ1JJ ç„Dç„ ÜU}æÆ}æ²ï {Ú‡æè²¢ ²S² ÐëDï ™ÐH|æ²àæ}æÝè²}æï JJ|æ…0JJ2JJ ±ÚæãLÐ{Úæïù±Ý²ï ¨æ ÎœææÎñy²¢ …ÍææÝ çã Ý}æÝè²}æï JJ|æ…0JJ3JJ Îë„æï ݶñãçü Ú‡ææ ÝÚãçÚ‡ææ çÎç„Ðé~ææï çmÚÎ §± xæ}æÝè²}æï JJ|æ…0JJ4JJ ±¨é{æ¢ ÎæÐ粄é¢àæ™èЄ²ï ÏæôH ç±Ðíæï²²æ™ ÈUH…}æÝè²}æï JJ|æ…0JJ5JJ ÿæç~æ²Lç{Ú…Hï Fæв‹„¢ …æ}æÎx‹²æï …Ý„æÐàæ}æÝè²}æï JJ|æ…0JJ6JJ Ú汇æÝæàæÜUÚæï |æéç±Úæ}ææï ²àæ:¨ï„¢é Î{ïã |æ±Î}æÝè²}æï JJ|æ…0JJ7JJ ÏæHÏæé{ÜUçËÜU±Ðé¯æ ²ïÝ ™çÚ„¢ ÜëU„¢ ÐÚ¢ÐÚ¢ ÐéLŸæ²‡æè²}æï JJ|æ…0JJ8JJ ±æ¨éαï S² {±æï ãçÚÜëUc‡ææï ÎàææÜëUô„ Î{æÚ ÏæãéÚ}æ‡æè²}æï JJ|æ…0JJ9JJ §ç„ Ÿæè±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè ¨¢Ðê‡ææü JJ Æé}æÚèÚæxæï‡æ xæ貄ï ãÚ ãÚ xææïÐèÝæƒ }æ}æ ÜUC}æì J ãÚ0 {í±ÐÎ}æì JJ ¨éÚÝÚ }æéçÝ±Ú …H{Ú¨é‹ÎÚ J }ææÚ}æãæ}æÎ}ææÚ }æ}æ0 JJ1JJ Úæ…è±Hæï™Ý ÐæÐç±}ææï™Ý J ÎéxæüÐéÚè¨éç±ãæÚ }æ}æ0 JJ2JJ ãæÅÜU|æꯇæ ã„…ÝÎꯇæ J çÎòxæé‡ææH²¨æÚ }æ}æ0 JJ3JJ ..................... ....... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 51 ............................................................. ..... . yLÞ M‚tuºttu 203 ÏæH¢ Ýæï }æï ÏæéhïÝü ™ ¨éÎëɱñÚæx²ç±H¨çóæ…æy}æ¿ææÝS² Ðí™éÚ çݲ}ææÝæ}æçÐ ãÚï J ç±}ææïQé¢U ¨¢¨æÚæçóæÚç„àæ²}æïÜ¢U çã çÏæL΢ ç±Hæïv² S±è²¢ }ææ¢ |æ±…HçÝ{ïLhÚ çÝ…}æì JJ7JJ Ý …æÝï {}ææü‡ææ}æç„xæãÝÜU„üò¨Úô‡æ Ý àæ曢 }æ‹~ææ‡ææ¢ Ý ™ ç±ç±{„‹~ææxæ}æç±ç{}æì J Ý ±æ |æQñ U : Üë U y²¢ „± ™Ú‡æÐkæ™üÝç±ô{ „„æï ±‹Îï ÎèÝS„± Ðβéxæ¢ Î‡Ç±Îã}æì JJ8JJ §ç„ Ÿæè¨y¨¢çxæ…è±Ýï ÎèÝæÝæƒÜëU„¢ ÝæÚ沇æS„±ÝæCÜU}æì JJ çÐHéÚæxæï‡æ xæ貄ï JJ }ææݨ 癋„² ™æL™çÚ~æ¢ Ðíï}æ±ç„±ë¯Ðé~æ¢ Ðç±~æ¢ }ææ0 JJ{íé±0JJ Ýê„Ý}æéçÎÚÎ粄}梅éÜUæ²ï J ™‹Îíç±àæα¨ÝæçÝ {Ú‹„¢ }ææ0 JJ1JJ ÜUï¨Úç„HÜUHçH„çÝ…|ææHï J ÜéU¢ ÜéU}晋ÎíÜU{Ú}æç|æÚæ}æ¢ }ææ0 JJ2JJ çÏæ‹ÎéÐçÚcÜëU„àæé|æŸæé焲éx}æï J ÚÕ¨éàææïç|æ„ÜéU‡ÇH{æÚ¢ }ææ0 JJ3JJ ¥}ÏæÜU}æ{éÐH稄HÐÝæÏ…ï J ÜéU‹Î}æéÜUé H¨}æã樢 Î{æÝ¢ }ææ0 JJ4JJ Úï¶æç±Úæç…„±ÚÜU}ÏæéÜU‡Æï J ÐéLç±{ÐécÐÜUÝÜU}æç‡æãæÚ¢ }ææ0 JJ5JJ 籯{Úç±xæíãÜUËÐÜUÚm²ï J ÐécÐÚ癄±H²æ¢xæÎ{æÚ¢ }ææ0 JJ6JJ ãçÚ}æÎãÚ„Ýé}梅H é ÜUÅKæ}æì J Ý¢xæ¶ç™„™æ}æèÜUÚÚ¨ÝæÉK¢ }ææ0 JJ7JJ ÜUçÚÜUÚÜUÎHèÜUÚ|æ¨}æ¨çvƒ}æì J ¨é¯}æ¨é±œë æ}æéÜUé ÚLÐ…æÝé¢ }ææ0 JJ8JJ ÝêÐÚé Ýæç΄™Ú‡æ}æéÎæÚ}æì J çÝcÜUæ}ææÝ‹ÎçÝç¶H„æÐãæÚ¢ }ææ0 JJ9JJ §ç„ çÝcÜUæ}ææ݋α<‡æç±Ú癄æùCÐÎè ¨}ææ#æ JJ ........................................................... ............. .... yLÞ M‚tuºttu 201 çÝ……Ý}æݨ: Ðíã¯ü‡ææƒü ÐçÚ{ë„ÝêÐéÚçàæçT„æç„Ú}²}æì J S±xæ„çÝ……Ýæçÿæ±ëçœæ™æïÚ¢ ™Ú‡æ²éxæ¢ NçΠ癋„Ýè²}æS² JJ5JJ çÜU¨H²}æëÎéHï ¨é±ëœæ…¢Íæï RU}æÐëƒéHïùƒ ¨é±„éüHæñ ™ …æÝê J ÜUçÚÜUÚ¨Îëàæ¢ ¨}æ¢ ™ ÐèÝ¢ çÝ…NçÎ ¨çvƒ²éxæ¢ ™ 癋y²}æS² JJ6JJ }æëÎéÍæÝ稄¨êÿ}æÎèÍæü±æ¨: ÐçÚÎ{Îéœæ}æãñ}æÜUæç@Ýh}æì J ÐëƒéHÜUçŲéxæ¢ ™ 癋„Ýè²¢ çÝ…Nβï ç™Ú}æS² |æQU|æ„éü: JJ7JJ ©ÎÚ}æçÐ H¨mçH~æ²æ‹„xæü„àæé|æ¨|æí}æçÝ}ÝÝæç|æÜêUÐ}æì J Nβ}æéL¨éxæç‹{ÐécÐãæÚ¢ ¨}æ籄„¢ NçΠ癋y²}æS² „é¢xæ}æì JJ8JJ ÜUÝÜUÜUÅÜUŸæ뢶Hæï<}æÜUæç|æHü¨ÎL‡ææÏ…çÝ|æ¢ ÜUÚm²¢ ™ J ÎëÉ„Ú}æç„Ú}²Ïææãé²xé }æ¢ çÝ…NβïùS² ç±ç™‹y²}æ¢xæÎæÉKZ}æì JJ9JJ ç±ç±{}æç‡æç±àæéhãï}æ¨ê~æxæí烄¨é}ææñçQUÜUãæÚãæçÚÜU‡Æ: J ç±xæ„àæàæÜUH¢ÜU ¥æS²™‹Îí: çSƒÚ}æݨæS² ç™Ú¢ ™ 癋„Ýè²: JJ10JJ ç}æ„ã稄籨<Ð΋„ÜUæç‹„ÐíƒÝ¨}æéÁÁ±Hxæ‡Ç²éx}æ}æS² J ݱÝçHÝÎH沄¢ ç±ç™‹y²¢ çÝ…NçÎ ™¢™HHæï™Ým²¢ ™ JJ11JJ Ÿæ±‡æ²éxæH}æS² ÜéU‡ÇHŸæèÏæãéç±{ÐécÐ}æ²æ±„¢¨Ú}²}æì J „ÚÎHÍæéç±àææH|ææHÚæ…y¨ç„HÜUÜéU¢ ÜéU}晋ÎíÜUp 癋y²: JJ12JJ ¥ç¨„ç„HÜUHÿ}æ Îÿæxæ‡Çï ç„HÜéU¨é}ææïœæ}æÝæç¨ÜUæç‹„ÜUïùçS„ J ç±H稄çÏæ‹ÎéÚS² ±æ}æï Ÿæ±‡æÐéÅï |汄èç„ ç™‹„Ýè²: JJ13JJ ç±ç±{ÜéU¨é}æàæï¶ÚæçHÚæ…yÐÅ}æéÜéUÅ¢ ™ çàæÚæïùS² 癋„ç²y±æ J ±ÎÝÜU}æH}æï± ç™‹„ÜUïÝ çS}æ„}æ{éÚ¢ ç™ÚÜUæH}æS² 癋y²}æì JJ14JJ ...... ................................................... .... ................................. 202 yLÞ M‚tuºttu çàæ¶çÚ‡æè±ëœæ}æì }æãæ„ï … : Ðé ¢ … SÈé U ÚÎ}æHô¨ãæ¨Ý±Úï çSƒ„¢ ¨±æü { èàæ¢ Ý¶çÜUÚ‡æç±læïç„„ ¨|æ}æì J 稄ÓÀ~æ¢ ÐæEüSÈéUÚÎ}æH¨Ó™æ}æÚ²éxæ¢ |æëàæ¢ {‹²æï HÏŠ±æ ݲÝÐçƒ ÝæÚ沇æ}æã}æì JJ1JJ ã¨mv~ææ}|ææï…¢ ™ÐHݲÝæHæïçÜU„…Ý¢ H¨‹}æéQUæãæÚ¢ç±ç±{ ÜéU¨é}ææ ÐèÇ}æéÜUé Å}æì J Ðí™™ ¢ yÐíæ±æÚ¢ ™Ú‡æç±H¨óæêÐÚé ç}æ΢ ãÚï LТ çÝy²¢ }æ}æ }æÝç¨ ¨}ÐÜUì SÈéUÚ„é „ï JJ2JJ ÎëÉ¢ ç±Eæ¨æï }æï „± ™Ú‡æÐkæçŸæ„…Ýæï: |æ±æ}|ææï{ï: ÐæÚ¢ ±í…ç„ ¨ã¨æ y±yÜUL‡æ²æ J y±}æï±ñÜU: S±æ}æè ¨ÜUH…xæ„æç}æy²çÐ ãÚï ç±çÎy±æ ÐæÎæñ „ï gÉ„Ú}æ㢠sæŸæ²ç}æ}ææñ JJ3JJ Ý…æÝï àææ›æ‡ææ¢ ç±ç±{}愨çóæ‡æü²}æ㢠ÐéÚæ‡æ±íæ„æÝæ}æçÐ ™ ÏæãéÜUËÐæçŸæ„ÜUƒæ: J ݱæ Îﱯèü‡ææ¢ Ðëƒçxæã }æÝæïÚ¢…Ýç±ô{ ÐÚ¢ …æÝï S±æç}æÝì |æí}æãÚ‡æ¢ „ïù~æ àæÚ‡æ}æì JJ4JJ „ÐæïÝæïxæí¢ „#¢ ±í„çݲ}æÎæÝæçÝ ™ }æ²æ Ý ™ïCæÐê„Z ±æ Ÿæ±‡æ}æÝÝæ|²æ¨gÉ„æ J Ý ™è‡ææü‹²æ#é¢ y±æç}æã „ÎçÐ ²Sy±¢ Îëçàæxæ„æï Ý …æÝï „hï„é¢ y±Îç„„ÚÜUæL‡²„ «„ï JJ5JJ |æëàæ¢ Ðæбíæ„ñ}æüÎÝ}æÎ}ææÝæçÎç|æÚçÐ Ðí|ææï xæíS„S²æH¢ „± ™Ú‡æÐkïÿæ‡æç}æÎ}æì J ÜUƒ¢ÜUæÚ¢ }æï S²ælçÎ Ý ÐéLÜUæL‡²ÐÎ±è¢ Ÿæ²ïƒæ Ýæƒy±¢ y±ç² çã „çÎ΢ ÜUï±H}æãæï JJ6JJ ....... ..................... .......................§ç„ Ÿæè¨y¨¢çxæ…è±Ýï ¶Å±æ¢xææïQU¢ ŸæèãçÚŠ²æÝS„æï~æ¢ ¨}Ðê‡æü}æì JJ ................ .............

............... ............................... .. ...... 206 yLÞ M‚tuºttu àææ‹„æÝæ¢ ç±ÎçH„}ææÝ}æy¨Úæ‡ææ¢ ÜUæ}ææçÎÐíÏæHç±ÐÿæçÝ…ü²æÝæ}æì J ¨æ{êÝæ}æçÝàæ}æ±ïÿæ‡æè²LТ {}ææZxæÐí|æ±}æ㢠ãçÚ ÐíÐlï JJ6JJ ±ïÎæ‹„ñLç΄¨éÜUè<„}ææ#ÜUæ}æ¢ …éCæ¢çÍæíç±ç…„ç±Îꯇæñ}æéüÝè‹Îíñ: J Ïæírææ‡ÇSƒÐ焨éÚïEÚñÜUÝ惢 {}ææZxæÐí|æ±}æ㢠ãôÚ ÐíÐlñ JJ7JJ Ú}²æ‡ææ¢ ç±}æH¨é±‡æü|æꯇææÝæ¢ Ÿæè}æœææ}æ±²±àææï|æ²æ Î{æÝ}æì J Íæ}ææü‹„Ðí|æ±Ý±èÝ}æïÍæÝèH¢ {}ææZxæÐí|æ±}æ㢠ãôÚ ÐíÐlï JJ8JJ §üç„ ¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú™¢„ {}æüÝ‹ÎÝæCÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ ¥CÐÎè JJ çÝy²¢ àæéh}æ…¢ |æé±ÝïEÚ}æèàæïàæ¢ çÜUH ç±Eïàæ}æì J }ææ²æÐæàæçÝÚæÜU‡æ¢ àæÚ‡æ¢ çÝxæ}ææxæ}æxæè„xæé‡æ}æì JJ ÐíÜUçÅ„¨±üÜUH¢ ç±ÜUH¢ ÜU}æÝ¢ …çÝ }æëy²é…Úæàæ}æÝ¢ ¨±ü¿æ¢ Ÿæé焨æÚ¢ 癋„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ1JJ ŸæïD¢ ²¿æÐô„ |æêç²D¢ ç±E±çÚD¢ {<}æD¢ Îæ‹„¢ àææ‹„}æç¶HNçÎ|ææ‹„¢ àæéHçH„}æ}Ïæéç{…æÜUæ‹„}æì J ²æïçx抲ï²}æ…ï²}æxæï²¢ 籿æï²¢ çÝxæü„ãï²¢ xææï籋΢ ±ÚÎïàæ¢ ç™‹„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ2JJ Ð釲¢Ðí}ï 汄èçÐí²Ðé~æ¢ÐÚ}æÐç±~梨әçÚ„}æìJ±æxæèà梱믱¢àæç±|æꯇæ}ææçÎxæéL¢ ÜUL‡ææ{æÚ}æì J àææE„}æÏ…ç±Hæï™ÝÚæï™Ý }æ‹„ÜU }ææï™Ý}æ焨æÚ¢ ÜUæçHÎœæ}æÎÍÝ¢ 癋„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ3JJ S±ïÓÀæç±Ú癄ç±ç±{æÜUæÚ¢ çÎòæÜUæÚÍæÝæÜUæÚ}æì J HèHæ{ë„±Ú }æÝé…æÜUæÚ¢ ç±Eç±ãæÚ¢ |æ²ãæÚ}æì J Ðê‡æü™„éÎàü æHæïÜUæ{æÚ¢ ¨±æü{æÚ }æÝæ{æÚ¢ Ÿæè±y¨æ¢ÜU}æéÎæÚ¢ 癋„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ4JJ .... ........................................Ðíã¯ü‡æè²±ëœæ}æì JJ }æéQUæÝæ¢ ¨Îç¨ ¨Îæ ç±Úæ…}ææÝ¢ Ðê‡æïü‹ÎéÐí±Ú}æé¶æÏ…Ð~æÝï~æ}æì J }æ‹ÎæÚSƒHLãÜéU‹Î¨æÚãæÚ¢ {}ææ¢xæÐí|æ±}æ㢠ãôÚ ÐíÐlï JJ1JJ ¥}|ææï…Š±…ÜUHàææ¢ÜéUàææüÚï¶æxææïÐæÎÐí}æ鶨éHÿ}æÐæÎÐk}æì J ¨æ}ææïÎ|æí}æÚç±xæê¢ç…„æ±™êH¢ {}ææZxæÐí|æ±}æ㢠ãôÚ ÐíÐlï JJ2JJ |æQUï|²æï ç±çㄨÏæè…¨æ¢w²xæ¢ Ðíæ±æÚÐí™çH„Ü¢U™éÜUæç|æÚæ}æ}æì J Ÿæ趇ÇÐí±Ú„}ææHÐ~æ}æèàæ¢ {}ææZxæÐí|æ±}æ㢠ãôÚ ÐíÐlï JJ3JJ ç±læï„‹}æç‡æ}æ²ãï}æÜéU‡ÇHŸæèÜU‡ææüxæíæïœæ}æÜéU¨é}æ汄¢¨Ú}²}æì J Ÿæè±y¨æïÌ稄|æé…æ‹„Ú¢ ¨Îèàæ¢ {}ææZxæÐí|æ±}æ㢠ãôÚ ÐíÐlï JJ4JJ ¨¢¨æÚÐíàæ}æÝÜUæÚ‡æÐí„æТ çÏæ|æíæ‡æ¢ ¨éLç™Ú}ææñçQUÜUè¢ ™ }ææHæ}æì J ãS„æxæíï ¨éHçH„}ææçHÜUæ¢ Î{æÝ¢ {}ææZxæÐí|æ±}æ㢠ãôÚ ÐíÐlï JJ5JJ .......................................................... ..... ..................... 208 yLÞ M‚tuºttu ¥„éH}æ‹ÎÚ|æëyÜU}æÆæÜëUç„çS„Hç}æ±æƒ Î{ï {Ú‡æè„H}æì J ¨çxæçÚ²ïÝ H¨gàæÝ梙Hï |æéç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ3JJ ç~æÐÎ}ææ~æç}æ„çÿæ焲æ™Ý¢ ÀH„²æ ±Ú±æ}æÝLçЇæè J ÀHç²„é¢ ÏæçH}æï± „Ýê{ëü„æ |æéç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ4JJ {ë„àæÚæ¨ÝÚæ…ÜéUH¢ ÜéUHï |æéç± |æëxææïÚ±„è²ü ¨}æêH„: J ÐÚàæé|æëmÐé¯æ çÝ{ÝèÜëU„¢ |æéç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ5JJ çÿæ焨é„æÐç„ÎæàæÚçƒ|æü±Ýì Ðëƒé„Ú¢ Ðíç±H¢Í² вæïçÝç{}æì J Îàæ}æ鶢 ç±ç|æÎï çÜUH HèH²æ |æéç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ6JJ ÐíÏæHÜ¢U¨ÜéUH¢ çÏæç|æÎï |æëàæ¢ çxæçÚ{Úæï ±¨éÎﱨé„æïùƒ ²: J …çÝ„}ææ~æ…Ýæç„βæïÎç{|æéüç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ7JJ ¥¨éÚ¨¢Íæç±}ææïãÝÜUæÚÜU: ¨ÜUL‡ææïùƒ ÜUHïÚ±¨æÝÜUï J ¥ç¶HÐæçÐç±Ýæàæ籄æp ²æï |æéç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ8JJ §ç„ ÎèÝæÝæƒ|æ^ç±Ú癄¢ Îàæ汄æÚS„æï~æ¢ ¨¢Ðê‡æü}æì JJ ±¢àæSƒ±ëœæ}æì JJ ¥ƒñÜUÎæ çÎò„ÐæS„ÐS„ТS„ÐçS±Ýæ¢ ÜUæñ„éÜUÜUæÚÜU}æüÜU: J ²ƒïC²æïxææ² ±Ýï ±¨‹±àæè ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹ÎÝ: JJ1JJ ݱèÝÝèHæ}ÏæéÎçÎòç±xæíãæï ç…„ïç‹Îí²æï ²æïxæÜUHæ¨é ÜUæñàæH: J ÜëUàæèÜëU„æ¢xæ„Ð¨æ „Ðæï{Ý: ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹ÎÝ: JJ2JJ ................................................................ ................... ............. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 52 .. yLÞ M‚tuºttu 207 ±ïœææÚ¢ ÝÚÜUæ‹„ÜU}æò²}æòQ¢U ÐÚ}ææ݋΢ ç¨h¨éÚæ¨éÚ±¢lÐ΢ ç±Ð΋„ ÜUÚ¢ …Ý„æ¨é¶Î}æì J |æQUæÝéxæíã„yÐÚ}ææçÎ}æÝæçÎ}æàæï¯ xæé‡ææïÐï„¢ ÜUæï}æHxææ~æ}æÝè㢠癋„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ5JJ ±æ}æ¢ ±æ}æçÚÐéT²ç±xæíã}æ ¨éÚç±çÝxæíã}æç|æÚæ}æ}æì J Îé:¶ç±}ææï™Ý }æ}Ïæé… Úæï™Ý}æ¨éÚç±}ææïãÝ}ææ<„ãÚ}æìJ|æ²ç±çݱæÚ‡æ}ææÝ„„æÚ‡æ}ææxæ}æ{æÚ‡æ}æ籄æÚ¢ à²æ}æ¢ ÍæݱÎÜUæ}æ}æì 癋„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ6JJ àæ}æüÜUHæТ }æ{éÚæHæТ ç±Úç}æ„çÝ……ݨ¢„æÐ}æì çàæ±ÜUÚ…æТ ÜéU}æç„ÎéÚæТ }æév„ÜUHæТ ã„ÐæÐ}æì J ç±ÎçH„ç„c²… ÜUHé¯ÜUHæТ {ë„}æç„™æТ çŸæ„àææÐ}æì ÜUçÅ„ÅÐéÚÅÜUHæÐ}æì 癋„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ7JJ Ïæãé „ ÚçÎÝÜUÚ™‹Îí À ÅæãÚ}æ籄™Úæ™Ú}ææy}æÚç„}æì ²æïxæÜUHæ{Ú}æ¨éÚ |æ²¢ ÜUÚ}æç}æ„xæé‡ææÜUÚ}ææç{ãÚ}æì J {æ<}æ{}æü { é Ú ¢ { Ú}æèÇK}æÝï Ü U …Ýæ|æ² Îæ„æÚ}æì ÜUç±çÝcÜUæ}æç±ç™‹y²}æì 癋„² ¨é¶ÜU‹Î¢ ¨ã…æÝ‹Î}æì JJ8JJ §ç„ Ÿæè çÝcÜUæ}ææ݋α<‡æç±Ú癄 ¨ã…æÝ‹ÎæCæÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ Îíé„ç±Hç}Ï愱ëœæ}æì JJ Ðíƒ}æ„: àæÜéUHæÜëUç„ÚæÎ{ï Ÿæéç„xæ‡ææïhÚ‡ææ² {Úæ„Hï J ÐÅé„Úæ¨éÚ¨¢Íæç±ÝæàæÝï |æéç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ1JJ ¨ÐçÎ ²ïÝ Ý±æç„çàæ„ñÝü¶ñÚ¨éÚÚæÇìçÎç„…: Ðíç„™SÜUÚï J „ÎéÚ¨æïùç„ç±{æ² ç±ÎæÚ‡æ¢ |æéç± |æ…ï ãçÚÜëUc‡æ}æ㢠NçÎ JJ2JJ . .... ............. ............................... yLÞ M‚tuºttu 205 ±ë¯ÜéUHÝæ²ÜU ¨éÚ¨é¶Îæ²ÜU J ÜéU‹ÎÜéU¨é}æàæé|æãæÚ }æ}æ0 JJ4JJ }æ¢xæHÜUæÚ‡æ xæç„ç…„±æÚ‡æ J Ðíï}æ±ç„¨éÜéU}ææÚ }æ}æ0 JJ5JJ }ææݨ}ææïÎÝ çÎ焨é„ÚæïÎÝ J |æêç}æçݱæçÚ„|ææÚ }æ}æ0 JJ6JJ ç±Eç±|ææ±Ý Îé}æüç„Ðæ±Ý J ÜUæHαæÝHãæÚ }æ}æ0 JJ7JJ ¨éÚÜéUHÚ¢…Ý çÝy²çÝÚ¢…Ý J |ææÝé¨é„æ籄ÝæÚ }æ}æ0 JJ8JJ ÏæíræÐéÚæ¨Ý …Ýçã„àææ¨Ý J çÝcÜUæ}ææÝ‹ÎçÝ{æÝ }æ}æ0 JJ9JJ §ç„ çÝcÜUæ}ææ݋α<‡æç±Ú癄æùCÐÎè ¨}ææ#æ JJ ........................

................................... .......................................... ............. .................... .................. yLÞ M‚tuºttu 211 |æQñUÚÝïÜñU}æéüçÝç|æxæëüSƒñ±ëü„¢ ¨|ææ²æ¢ |æxæ‡æñçÚ±ï‹Îé}æì J ¨ã樱v~ææ}Ïæé…™æLÝï~æ¢ ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ7JJ çÝ:¨è}æÜUæL‡²¨é{æ}æ²ïÝ ç±HæïÜUÝïÝæç„}æéÎæ S±|æQU}æì J Ïæh梅ôH ÎèÝ}æ±ïÿæ}ææ‡æ¢ ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ8JJ ŸæèÝæÚ沇æ}ææœæ}ææÝé ¯ „Ýé ¢ |æê } ææñ Üë U Ðæ¨æxæÚ}æì J |æQñ U p‹ÎÝÐé c ÐãæÚçÝÜUÚñ : ¨¢ Ð ê Á ²}ææÝ¢ çÝ…ñ : JJ ÐèÆSƒ¢ „é H ¨è¨í … ¢ ™ Î{„¢ Îÿæï ÜUÚï ¨é ‹ ÎÚ}æì J S}æïÚæS²¢ 稄¨êÿ}æ±æ¨¨}æ㢠ŸæèçÝÜU‡Æ¢ |æ…ï JJ9JJ HçH„ À‹Î: ¥ç„}æÝæïãÚ¢ ¨±ü¨é‹ÎÚ¢ ç„HÜUHÿæ‡æ¢ ™¢™Hïÿæ‡æ}æì J ç±Ïæé{±ç‹Î„¢ S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ1JJ }æÎÝ}ææï ã Ý¢ Ðí ï } æÎæï ã Ý¢ ݲÝxææï ™ Ú¢ |æQU¨¢ ™ Ú}æì J |æéç± ¨éÎéHü|æ¢ S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ2JJ çÝ……Ýñ: ¨Îæ ±æç†À„¢ NÎæ ÐÚ¨é¶æ±ã¢ Nœæ}ææïÐã}æì J ÐÚ}æ}æ¢xæH¢ S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ3JJ NβÚæï™Ý¢ Ïæh}ææï™Ý¢ ç±xæ„àææï™Ý¢ ÎèÍæüHæï™Ý}æì J }æëÎé稄æ}ÏæÚ¢ S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ4JJ }æ{éÚ|ææ¯‡æ¢ ÐécÐ|æê¯‡æ¢ ç±ç…„Îê¯‡æ¢ àææïÜUàææ﯇æ}æì J Ðíã¨ÎæÝÝ¢ S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ5JJ ................................. 210 yLÞ M‚tuºttu Ðíï}汄è±ë¯HæH¢ ç±àææïÜU}æì J ÎéxæüÐœæݨ¢±æç¨Ý¢ ãçÚ0 JJ5JJ ©‹}æœæxæ¢xææ…Hï ç±ãÚ¢„}æì J ¿ææݨé{æ…Ýàæ¢ÜUÚ¢ ãçÚ0 JJ6JJ ÏæíræçÐí²¢ Ïæír汄ü{Ú±ï¯}æì J Ïæíræ±í„{ÚÝæ²Ü¢U ãçÚ0 JJ7JJ 㢨Lç™Úxæ}æÝ¢ Ü¢U…Ýï~æ}æì J {}æü±¢àææ±ÝÜUæÚÜ¢U ãçÚ0 JJ8JJ çÝcÜUæ}æ±<‡æÚ癄xæè„xæè„}æì J çÝcÜUæ}æÝÚ±í…àæ}æüÎ ãçÚ0 JJ9JJ §ç„ çÝcÜUæ}ææ݋α<‡æÚ癄æùCÐÎè ¨}ææ# JJ ©Ð…æ焱ëœæ}æì Ïæíæræï}æéãê„ïü àæ²Ý¢ ç±ãæ² çÝ…S±LТ NçΠ癋„ç²y±æ J Fæ„¢ ç±àæéh¢ Ðí™éÚæç|æÚçj: ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ1JJ Eï„¢ ™ ¨êÿ}æ¢ ÐçÚ{æ² ±æ¨: 稄¢ çm„è²¢ ±¨Ý¢ ±ç¨y±æ J ™„écÜUÐèÆæÎìÎíé„}æéœæÚ‹„¢ ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ2JJ ¥æàæêÐç±à²æ}æHÝñ…ÐèÆï ç±{æ² ¨óæñçDÜUÜU}æü çÝy²}æì J ÝæÚæ²‡æ¢ }ææçHÜU²æ S}æÚ‹„¢ ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ3JJ ¨éxæç‹{Ýæ ÜUï¨Ú™‹ÎÝïÝ ¨‹}æçÌÜUæ™}ÐÜUÐécÐãæÚñ: J ¨}ÐêÁ²}ææÝ¢ çÝ…|æQU±²ñü: ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ4JJ ÜU‡æïü Î{æÝ¢ ÜéU¨é}æ汄¢¨¢ çàæÚ:ÐÅï ÜUæñ¨é}æàæï¶ÚæçH}æì J ÜU‡Æï ™ ÝæÝæç±{ÐécÐãæÚæÝì ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ5JJ |æÿ²ñp |ææïÁ²ñ: ¨ã Hïs™æïc²ñÎüëCì±æ ÐéÚæï |ææï…Ý|ææ…Ý¢ ™ J ÐêÚè}æ΋„¢ ™ ¨¨êÐ|æQ¢U ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ NçΠ癋„²æç}æ JJ6JJ .......................... ........... 212 yLÞ M‚tuºttu ÜéU¨é}æàæï¶Ú¢ ÜUæï}æHæ‹„Ú¢ ¨Î²ÎàæüÝ¢ Îé:¶ÜUàæüÝ}æì J ç±ç{ãÚæ<™„¢ S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ6JJ ÐÚ}æÐæ±Ý¢ HæïÜU|ææ±Ý¢ ÜéUçÅHÜéU‹„H¢ ÐécÐÜéU‡ÇH}æì J |æ±|æ²æÐ㢠S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ7JJ ¨ÜUHç¨çhç|æ: ¨±ü«çhç|æ: çŸæ„Ð΢ ¨Îæ ²æïçxæç|æ}æéüÎæ J „çÎÎ}æï± çã S±æç}æÝæƒ „ï ±ÐéçÚãæS„é Ýæï çÝy²ÎàæüÝï JJ8JJ „± çݱ樄æï ÎéxæüÐœæÝ¢ …²ç„ |æê„Hï ¨±ü„æïùç{ÜU}æì J |æ±ÎéÐæŸæ²æ }æéçQUÚ~æ ²m¨ç„ ¨±üÎæù‹²~æ ÎéHü|ææ JJ9JJ ÜéUЃÎé±üÝæ„ì ÍææïÚ²æñ±Ýæ„ì ڨݱëçpÜUæÌæï|æHéÏ{ÜUæ„ì J Ïæãé„ÚÐÎæï |æêçÚ¨}ÐÎæï }æéãéçÚã y±²æ Úçÿæ„æ ±²}æì JJ10JJ ÐíÏæH¨¢àæ²ægéC¨¢Ÿæ²æ‹}æÎçÏæHïàæ²æyÜéUçy¨„æàæ²æ„ì J S}æÚ‡æ¨Úè¨ëÐæ‹}ææÝÜUæï‡æÐæ‹}æéçÝÐ„ï ±²¢ Úçÿæ„æSy±²æ JJ11JJ ¥àæé|æ|æ汄: RUæï{Î汄æï }æëç„…Ýé|æü²æ„ì ÐæÐÎéÝü²æ„ì J }æ{é}æãæ籯æy¨±üƒæç}æ¯ælç„Ð„ï ±²¢ Úçÿæ„æSy±²æ JJ12JJ 籯²±æçÚÎïS„æçÚ„æ ²ƒæ ÜUL‡æ²æ ±²¢ |æêçÚàæS„ƒæ J „± ÐÎæ}Ïæé…æ¨çQUç±ÍÝ„: ¨„„}æï± Ý: Ðæ„é}æãüç¨ JJ13JJ v±™Ý }ææݨ¢ y±yÐÎæ}Ïæé…æÎì ±í…„é }æ拲„æï Ýæƒ Ý: ¨Îæ J §ç„ ±²¢ }æéãé: Ðíæƒü²æ}æãï çÝ……ÝçÐí²¢ y±æ}æ{èEÚ}æì JJ14JJ (¨y¨¢çxæ) ¨±ü›èÜëU„ ŸæèãçÚÐíæƒüÝæS„æï~æ¢ ¨¢Ðê‡æü}æì JJ ....... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 53 .............................. ........................... ........... ............ ........... ......... yLÞ M‚tuºttu 209 ÜUçÅ„Åï ôÐxæH±‡æü±ïàæHæ¢ Ý±èÝ}ææñ¢…è¢ Î{Îï±}æï¶Hæ}æì J …Åæ¢ Î{æÝæïùƒ çàæÚæïLãÓÀÅæ¢ ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹ÎÝ: JJ3JJ 稄æïбè„梨„„æïùűèLç™Ú„è± ÜUæñÐèÝÐÅ¢ ÎëÉ¢ Î{„ì J ç±Úæ…}ææÝæï }æëxæ™æL™}æü‡ææ ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹ÎÝ: JJ4JJ Î{Ó™ÜU‡Æï „Ýé„æñH¨è¢ ¨í…¢ ¨Ýæ}æÐæ‡ææñ …Ð}ææçHÜUæ¢ „ƒæ J ¨™‹Îí}抲æü„}ææHÐ~æÜU: ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹ÎÝ: JJ5JJ „Ýê„ÚSÜU‹{çݯQUÐéS„ÜUæï Ú„: ¨Îæ ÏææH}æéÜéU‹ÎÐê…Ýï J ±Ýï™Úñ: ç¨hxæ‡æñS„é ¨ï籄: ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹ÎÝ: JJ6JJ ¨ô¨ãàææÎêüH±Úæã±æÚ‡æñ}æüãæ}æëxæñòæüHxæ‡æñp ¨¢ÜéUHï J ±ÝïùçÐ {èÚæï ç±™Úóæ|æèç„ÜU: ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹ÎÝ: JJ7JJ ¨Îæy}æÎàæèü ÈUHÜU‹Î|ææï…Ýæï ±Ýï çݱæ¨æï ²çÎ Îé:¶Î: ¶Hé J „ƒæùçÐ „~ææçÐ ¨é¶æï }æãæ}æç„: ¨ ±<‡æ±ï¯æïù±„é {}æüÝ‹Î: JJ8JJ §ç„ Ÿæè²æïxææÝ‹Î}æéçÝ ç±Ú癄¢ Ÿæè{}æüÝ‹ÎÝ„Ðp²æü±‡æüÝæCÜ¢U ¨¢Ð‡ê æü}æ JJ ...Æé}æÚèÚæxæï xæ貄ï JJ |æ…}ææݨ y±¢ ŸæèãôÚ ãçÚÜëUc‡æ¢ ÐéÚæ‡æ}æì JJ |æ…0 {íé±ÐÎ}æì JJ }ææ²æÐæÚï çÝH²ï çݱ¨‹„}æì J }æéçÝ…Ý}æ‡ÇH}æç‡Ç„¢ ãçÚ0 JJ1JJ ݱÍæÝ}æï™ÜU}æ¢xæ¢ Î{æÝ}æì J ±æ}æçÚÐé}æÎ}ææÚÜU}æì ãçÚ0 JJ2JJ |ææS±Îìlé焱¨Ýñ<±H¨‹„}æì J Ïæãéç±{|æꯇæ|æê範¢ ãçÚ0 JJ3JJ |æéç± àæÜéUHælæÜëUô„ ç±Î{æÝ}æì J S±è²…ÝæÝ‹ÎÎæ²Ü¢U ãçÚ0 JJ4JJ ................................. ............

yLÞ M‚tuºttu ........................... ..213 xæ‡æÐç„S„æï~æ}æì JJ ç±ÍÝïàæ ç±ÍÝ™²¶‡ÇÝÝæ}æ{ï² Ÿæèàæ¢ÜUÚæy}æ… ¨éÚæç{б‹lÐæÎ J Îéxææü}æãæ±í„ÈUHæç¶H}æ¢xæHæy}æÝì ç±ÍÝ¢}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ1JJ ¨yÐkÚæxæ}æç‡æ±‡æüàæÚèÚÜUæô‹„ Ÿæèç¨çhÏæéçhÐçÚ™<™„ÜéU¢ ÜU}æŸæè: J ÎÿæS„Ýï±H粄æç„}æÝæï¿æ àæé‡Çæï ç±ÍÝ¢}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ2JJ Ðæàææ¢ÜéUàææÏ…ÐÚàæê¢p Î{Ó™„é<|æÎæïü<|æpàææï‡æÜéU¨é}æ¨íxæé}ææ¢ xæ…æ„: J 程ÎêÚàææïç|æ„HHæÅç±{éÐÜí Uæàææï ç±ÍÝ¢}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ3JJ ÜUæ²ïü¯éç±ÍÝ™²|æè„ç±Ú¢ç™}æéw²ñ: ¨}Ðêç…„: ¨éÚ±ÚñÚçÐ }ææïÎÜUælñ: J ¨±ï¯ü é ™ Ðíƒ}æ}æï± ¨éÚ¯ï é ÐêÁ²æï ç±ÍÝ¢}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ4JJ àæèÍæí¢™ÝS¶Hݙ颙éÚ±æüÜU‡ÆSƒêHæï‹ÎéLÎí±‡ææ稄Îﱨ¢Íæ: J àæêПü æéç„pÐëƒ±é „éH ü „éx¢ æ„é‹Îæï ç±ÍÝ¢}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ5JJ ²¿ææïбè„ÐÎHç}|æ„ÝæxæÚæ…æï }ææ¨æçÎÐ釲ÎgàæèÜëU„«ÿæÚæ…: J |æQUæ|æ²ÐíΠβæH² ç±ÍÝÚæ…æï ç±ÍÝ}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ6JJ ¨ÎíÕ¨æÚ„ç„Úæç…„ ¨çyÜUÚèÅ: ÜUæñ¨é}|æ™æL±¨Ým² ©<…„Ÿæè: J ¨±ü~æ}æ¢xæHÜUÚS}æÚ‡æÐí„æÐæï ç±ÍÝ¢}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ7JJ Îï±æ‹„ÜUæl¨éÚ|æ脨éÚæ<„ã„æü 籿ææÝÏææï{ݱÚï‡æ „}ææïÐã„æü J ¥æÝç‹Î„ç~æ|æé±Ýïàæ ÜéU}ææÚÏæ‹{æï ç±ÍÝ}æ}ææÐãÚ ç¨çhç±Ýæ²ÜU y±}æì JJ8JJ §ç„ Ÿæèàæ„æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ¨y¨¢çxæ…è±ÝSƒ¢ Ÿæèxæ‡æÐç„S„æï~æ}æì JJ ..... 216 yLÞ M‚tuºttu ¨}æxæíàææ›ï Ðíç±|æQULÐæ¢ „æÚæÝéÜUæÚæ}ÏæÚ{æçÚ‡æè¢ „æ}æì J ÐíÈéUÌÐk沄Ð~æÝï~ææ¢ ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ10JJ ç±{ëy² ãS„ï ÐçÚ™æH²‹„è¢ SƒHæÚ籋΢ ÜU}æÝè²àææï|ææ}æì J ¨¢²æ±Îæñx{æçÎçݱïç΄æxæíæ¢ ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ11JJ Ÿæè}æhæ<}æÜUÐæÎÐk|æ…„æ¢ ç™‹„æ‹{ÜUæÚæÐ㢠¨¢ ¨ æÚæ‡æü ± H¢ Í æÝ¢ ™ ÐÆ„æ¢ „æÐ~æ²æï ‹ }æê H Ý}æì J y²æxææÝ‹ÎÏæé { ï Ý àæèÍæí Ú ç™„¢ Ïæé ç hÐí Î ¢ ç± ÍÝ ã¢ ±æ‡æèS„æï~æÜU}ææàæé }æ¢xæHç}æ΢ ¨¢Ã²æ„Ýæïçy±CÎ}æì JJ12JJ §ç„ y²æxææ݋α<‡æç±Ú癄¢ ¨ÚS±y²CÜ¢U ¨}Ðê‡æü}æì JJ HçH„±ëœæ}æì J |æé籨΢xæ‡æï ¨±ü¨Îìxæé‡æïÚ癄¶ïHÝ¢ |æQU}æïHÝ}æì J „± ¨éÚ¢…Ý¢ Îé:¶|梅ݢ |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ1JJ àæé|æçÝÜUï„Ý¢ Ïæ‹{|æïÎÝ¢ çÝxæ}æ}æ‡ÇÝ¢ ÜUæH¶‡ÇÝ}æì J ÐÚ¨é¶æŸæ²¢ |æQU¨¢Ÿæ²¢ |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ2JJ ¥Íæç±{êÝÝ¢ àææïç|æ„æÝÝ¢ ÐíÜUçÅ„æÜëUô„ ¨é‹ÎÚæNç„ J ÐÚ„}æ¢xæH¢ }æéQU¨¢ÜéUH¢ |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ3JJ ¨ÜUHÜUæÚ‡æ¢ |æQU„æÚ‡æ¢ |æ²ç±ÎæÚ‡æ¢ }æéçQU{æÚ‡æ}æì J ÜéUЃ±æÚ‡æ¢ ÜUæïÐ}ææÚ‡æ¢ |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ4JJ ........ yLÞ M‚tuºttu 215 ¨ÚS±„è S„æï~æ}æì Ÿæè}æyÐíÎèÐæçHç±Úæï™}ææÝï SƒæÝïçSƒ„æ¢ ™æL¨ã樱v~ææ}æì J ™Úæ™Úæ‡ææ}æéÐÜUæÚÜU~æèü ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ1JJ LÐæÝéLÐæ±²±ñLÐï„æ¢ Ðí¨óæ„æ|²æ¨ç±àæï¯H|²æ}æì J ç±EïEÚè¢ ç±}ÏæÈUHæ{ÚæñDè¢ ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ2JJ }æãæÝé|æ±ñÚçÐ ±‹l}ææÝæ¢ S±ñE²üÎæ¢ ãï}æç±|æꯇææÉKæ}æì J ¨¢Úæ…}ææÝæ¢ ç݅㢨ÐëDï ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ3JJ ²ƒæ ÐíÏæ‹{ï¯é ¨éÏææï{{èÚñ<ÝôcÜU™ÝæÝæ¢ ç±Îé¯æ¢ ™ ¨æÿææ„ì J 籿ææ² „œ±¢ {ÝLÐxæè„æ¢ ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ4JJ „ƒñ± Úèy²æ ÏæãéàæçQU|ææ…æ¢ ÝæÚ沇æèü ±ñ Ðí±Îç‹„ ±æ™æ}æì J çݱæçÚ„æÝïÜU…Ýæ¿æ|ææ±æ¢ ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ5JJ ±è‡ææ¢ Î{æÝæ}æçÐ ÜUÓÀÐè¢ S±æ¢ }æãÓ™ Ðæ‡ææñ Ðí¨ÚyÐí„æÐ}æì J ÝæÝæƒü¨¢²éQU¨éÚ}²àæ曢 ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ6JJ ¥ÝͲüÜUï²êÚ籯QUÐæô‡æ {æ„ép Ðé~æè}æ„éHÐí|ææ±æ}æì J ç±àææH|ææHï ÜëU„Ð~æHï¶æ¢ ±‹Î}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ7JJ ¨éÜU}ÏæéÜU‡Æè¢ Ú}æ‡æè²±ï¯æ¢ ÜU‡ÆÐíÎïàææ<ЄÐécÐ}ææHæ}æì J ¨Îæ çÜUàææïÚè¢ ÜU}æÝè²LÐæ¢ ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ8JJ Ðæç‡æm²ï Ü¢UÜU‡æ}ææÎ{æÝæ¢ ™‹ÎíæÝÝæ¢ ¨é‹ÎÚ΋„ТçQU}æì J ¨éÚæ¨éÚÐí扲ü„}æ¢çÍæíÐkæ¢ ±‹Îæ}æãï Îïç± ¨ÚS±ç„ y±æ}æì JJ9JJ ............................ ... ............................ ....... ................... ................................................................................. 214 yLÞ M‚tuºttu ãÝé}æyS}ææï~æ}æì Ýèç„Ðí±è‡æ çÝxæ}ææxæ}æàææ›Ïæéhï Úæ…æç{Úæ…ÚÍæéÝæ²ÜU}æç‹~æ±²ü J 程ÎêÚ™<™„ÜUHï±Ú ÝñçDÜUï‹Îí ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢Ü¢UÅ¢ }æï JJ1JJ ¨è„æçÝç}æœæ…ÚÍæêœæ}æ|æêçÚÜUCÐíæïy¨æÚ‡æñÜUÜU¨ãæ² ã„æ›ÐæñÍæ J çÝÎüxÍææ²æ„éÐç„ãæÅÜUÚæ…{æÝï ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢Ü¢UÅ¢ }æï JJ2JJ Îé±æü²üÚ汇æ籨<…„àæçQUÍææ„ÜU‡Ææ¨éHÿ}æ‡æ¨é¶æN„…è±±Ìï J Îíæï‡ææ™HæݲÝÝç‹Î„Úæ}æÐÿæ ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢Ü¢UÅ¢ }æï JJ3JJ Úæ}ææxæ}ææïçQU„çÚ„æçÚ„Ïæ‹Š±²æïxæÎé: ¶æçÏ{}æxÝ|æÚ„æ<ЄÐæçÚÏæãü J Úæ}ææ¢çÍæíÐk}æ{éÐè|æ±Î‹„Úæy}æÝì ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢ÜUÅ¢ }æï JJ4JJ ±æ„æy}æÜUï¨çÚ}æãæÜUçÐÚæÅì „Îè²|ææ²æüTÝèÐéL„Ð: ÈUHÐé~æ|ææ± J „æÿ²æïüÐ}ææï癄±ÐéÏæüH„è±í±ïxæ ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢ÜUÅ¢ }æï JJ5JJ ÝæÝæç|æ™æçÚÜU籨ëC¨±èÚÜëUy²æç±Îí汇ææL‡æ¨}æèÿæ‡æÎé:Ðí{c²ü J ÚæïxæŠÝÀ¨y¨é„Î籜æÎ}æ‹~æ…æÐ ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢ÜUÅ¢ }æï JJ6JJ ²óææ}æ{ï²ÐÎÜUŸæéç„}ææ~æ„æïùçÐ ²ï ÏæíræÚæÿæ¨çÐàææ™xæ‡ææc™ |æê„æ: J „ï }ææçÚÜUæp ¨|æ²¢ sвæç‹„ ¨ y±¢ ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢ÜUÅ¢ }æï JJ7JJ y±¢ |æQU}ææݨ¨}æè猨„Ðê<„àæQUæï ÎèÝS² Îé}æüΨÐÕ|æ²æ<„|ææ…: J §C¢ }æ}ææçÐ ÐçÚÐêÚ² Ðê‡æüÜUæ}æ ŸæèÚæ}æÎê„ ãÝé}æÝì ãÚ ¨¢Ü¢UÅ¢ }æï JJ8JJ §ç„ Ÿæèàæ„æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ŸæèãÝé}æyS„æï~æ¢ ¨}ææ#}æì JJ ............................... .................................. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 54 ....... ....................... .... ................... ...........................

... ....... ....... yLÞ M‚tuºttu 219 …² …² ¨Îì ²Îëàæ¢ ¥±„Ú‡æçÝÎæÝ}æì J Ïæíræ}æéçÝçÝy²ç±Ú癄 }ææÝ¢ J }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ8JJ §ç„ ÏæírææÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄æCÐÎè ¨}ææ# JJ ŸæèãçÚ ÐíæƒæüÝæCÜU}æì JJ y±mêÐï çÝpHæ }æï }æç„Úç¨ÜUæ S²æy¨Îæ |æçQULÐæy±y¨æñw²ïݨæñw²è ¨„„}æç„„Úæ¢ S²æ¢ Ý ™æ‹²ïÝ …æ„é J }ææ²æ…æ„ ¥çÝy²æSy±ç΄Úݱæïùy²‹„„éÓÀæ |汋„é ãï Ýæƒ Ðíæƒü²ï y±æ¢ }æéãéçÚç„ ¨ã…æÝ‹Î „gïçã }æï y±}æì JJ1JJ |æçQU}ææüãæy}²²éQUæ y±ç² ±ë¯„ݲï S²æÓ™ {}ææüçβéQUæ Ðíy²êãæÎìÚÿæ‡æ¢}æï ÜéUL }æÎÝ}æé¶æ{}æü¨xææüœæé „S²æ}æì J ¿ææÝæÎæñ „y¨ãæ²ï |汄é ÎëÉ„Úæ ™ çSƒç„{ü}æü±¢àæï ãï Ýæƒ0 JJ2JJ ¨æ{êÝæ¢ „ï çÐí²æ‡ææ¢ |汄é }æ}æ ¨Îæ ¨¢xæ »ÜUæç‹„ÜUæÝæ¢ ÜéU‡ÇæÝæ¢ ÝæçS„ÜUæÝæ¢ ç±ÅÜéUH}æç„}æy¨¢xæç„: v±æçÐ Ý S²æ„ì J Îæ¨y±ï Îæï¯HïàææïùçÐ |汄 §ã }æï Ýæ±çàæc²ï„ ÜUçp„ì ãï Ýæƒ0 JJ3JJ ÎíæïãS„ï ¨ïç±Ýæ¢ „ï Ý |汄é }æݨæçÐ Ü™ç™y¨Á…ÝæÝæ¢ ç„Dóæñ±æ‹²çÝDæ s‡æéÚçÐ NçÎ }æï ±æ¨Ýæ ¨ï±Ýæ„ìœæï J ÎæS²æ¢ ÜéU²æü¨Îæ㢠„± çÝÜUÅxæ„æï ±æç†À„¢ ¨Á…ÝæÝæ¢ ãï Ýæƒ0 JJ4JJ Îïãïùã‹„æ „Îè²ï ܱç™ÎçÐ }æ}æ„æ }æï Ý S²æy¨é„æÎæñ ¨æ „é S²æ‹}æï ¨Îñ± y±ç² ±ë¯„Ý²ï ™ y±çβï¯é ¨y¨é çÝy²¢ Ïæírææy}æÝæï ......................................... . .. 220 yLÞ M‚tuºttu }æï y±ç² Úç„Úç{ÜUæ S²æy¨ÎæÝ‹ÎLÐï ãï Ýæƒ0 JJ5JJ ç±Eæ¨æï ±æç™ „ï S²æ‹}æ}æ çÜUH ÜéUãç±óææçS„ÜUy±¢ Ý }æï S²æ„ì ¨Ìÿ}æ懲ò²æçÝ S²éÚçÐ }æç² ¨Îæ y±yÐí‡æè„æçÝ „æçÝ J Ýæï }æï S²æÎæ¨éÚy±¢ ܱç™Îï± …ÝÜUæœæS² ÜUæ}ææç΄æï }ææ¢ ãï Ýæƒ0 JJ6JJ çÝy²¢ y±gàæüÝï }æï ݲݲéxæ}æçÐ S²æœ±Îè²ïÿæ‡æï ™ y±jéQUæóæñùS„é ç…uæ Ðí|汄é }æ}æ ±æÜUì ÜUè<„¨¢ÜUè„üÝï „ï J ÜU‡ææñü }æï y±yÜUƒæÝæ¢ Ÿæ±‡æÐÚ„Úæñ y±Á…ÝæS²æ„ì ¨Îñ ± ãï Ýæƒ0 JJ7JJ y±y¨¢ÜUËÐæ狱Ί²æÎçÝàæ}æçÐ }æÝæï }æï ™ „ÓÀéçhãï„êÝì }æçÓ™„¢ 癋„Ý¢ „ï ç±Î{„é ±Ðé¯æï Ýæç¨ÜUæ y±y¨éxæ‹{æñ J ¨ï±æ²æ¢ „ï ¨„æ¢ „ï ±í…„é ÜUÚ²éxæ¢ }æï y±Îè²S² çÝy²¢ ãï Ýæƒ0 JJ8JJ Ðê…Ýæ‹„¨}æ²ï ãçÚÜëUc‡æÐíæƒüÝæCÜUç}æ΢ ÐÆÝè²}æì J »ÝÎéQUÜëUç„Ýæ ÍæÅÝè²¢ ¨æ{éÝñ„ÎçÝàæ¢ ÚÅÝè²}æì JJ9JJ §ç„ ²æïxææÝ‹Î}æéçÝÜëU„¢ ÐíæƒæüÝæCÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ ¥CÐÎè²}æì …² …² ÎèÝæÝæƒ ãçÚÜëUc‡æ J …² J {íé±ÐÎ}æì J ±™æï}æ{é±ÎÝÎïçã¨é¶¨ÎÝ J Ÿææ±²„ïÝæïùÍæãæÚ ãçÚ0 JJ1JJ xæ…xæç„xæ}æÝ¢ ç±{ç±{Ý}æÝ}æì J Ýæñç}æ }æéãéSy±æç„„æÚ ãçÚ0 JJ2JJ ±¨ }æ}æ |æ±Ýï ¨Î樢ÐαÝï J …ݲïàæ¢ ç…„}ææÚ ãçÚ0 JJ3JJ ¥àæÚ‡æàæÚ‡æï NÎL‡æ™Ú‡æï J y±ç² }æï |æí}æy²ç„ÐæÚ ãçÚ0 JJ4JJ Lç™Úæç‡æ{æÚ² ±¨ÝæçÝ ±æÚ² J ÜéU}æô„ }æï ±ïÎ{æÚ ãçÚ0 JJ5JJ ......................................... .... ............ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 55 ..................... ..................... .................àæÚ‡æ S„æï~æ}æì JJ S±æç}æÝæÚ沇æÎï±¢ àæÚ‡æ¢ ±í…æç}æ JJàæÚ‡æ¢0JJ {í±ÐÎ}æì JJ |æçQU{}æü¨éçÐí²„}æÏææH}æì J }ææ²æÜUæH}æãæç±ÜUÚæH}æì J ¨ÎæEï „ æ¢ Ï æÚàææH¢ |汋„¢ |æ…æç}æ JJàæÚ‡æ¢ 0 JJ1JJ ¨ÜUHàææ›çÝxæ}ææxæ}æ¨æÚ}æì J ±<‡æ±ï¯Ú}æ‡æè²}æéÎæÚ}æì J àæÚ‡ææxæ„Ðæ„ÜUãæÚ}æì J àæÚ‡²}æì Ý}ææç}æ JJàæÚ‡æ¢0JJ2JJ ÜUæïçÅ}æÎÝ}ææïãݨé¶LÐ}æì J ¨éÚÝÚ±Ú}æéçݱÚ|æêÐ}æì J ¿ææݨé { æÚ¨Üê UÐ }æì J ¨„„¢ S}æÚæç}æ JJàæÚ‡æ¢ 0 JJ3JJ Ïæí r æLÐ}æé ç ݱç‹ÎÐæÎ}æì J ¨¢ N „¨¢ ç Ÿæ„¨±ü ç ±¯æÎ}æì J ±æç΅ݶç‡Ç±æÎ}æì J ÐíÐóææï |æ±æç}æ JJàæÚ‡æ¢0JJ4JJ ............ .......................................................................................................... 218 yLÞ M‚tuºttu çãy±æ Úæ…¨„æ}æÎï±}æì J ÜUæ²Z ãçÚÐÎàæÚ‡æç}æy²ï±}æì J çÝcÜUæ}ææÝ‹Î…Ýæïù㢠àæ„àææï ±Îæç}æ JJàæÚ‡æ¢0JJ5JJ §ç„ ŸæèçÝcÜUæ}ææ݋α<‡æç±Ú癄¢ àæÚ‡æS„æï~æ¢ ¨}ææ#}æì JJ }ææH±Úæxæï L ÐÜU„æHï xæ貄ï JJ …² …² ¨é¶Î±Ú¢ ÜU}æHæÝÝHæï|æ¢ Îàæü²}æéçݱڱç‹Î„àææï|æ¢ J }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ1JJ …² …² ÜUè<„{Ú¢ çŸæ„àææç‹„¨}æéÎí}æì J gçC™çH„ç±ç{ãçÚ ãÚLÎí}æì }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ2JJ …² …² ç±…²ÜUÚ¢ {넨é}æÝ: ¨éãæÚ}æì J çÝ…™Ú‡ææçŸæ„ç±ÎçH „}ææÚ}æì J }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ3JJ …² …² ¨é}æ焱ڢ çÝ……Ýçã„|ææ…}æì J Ú焱H稄}æéçÝ ¨Îç¨ ç±Úæ…}æì J }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ4JJ …² …² …xæÎéβ¢ xæ…xæç„ÜU}æÝè²}æì J ÜUÝÜU±¨Ý|æꯇæ Ú}æ‡æè²}æì J }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ5JJ …² …² }æ{éÚ±¢ Úç„Ðç„}æç„xæ}²}æì J ç±ç±{ç±ç™~æ…xæÎïÜU Ú}²}æì J }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ6JJ …² …² ÜéU}æç„ãÚ¢ {ë„Ýűڱï¯}æì J àæé|æÎ}æéçÝÚæç…ÜëU„Ðçڱﯢ J }ææ{±LÐ}æç¶Hç±ç΄ …² ÍæÝà²æ}æ ãÚï JJ7JJ ......... ...................... yLÞ M‚tuºttu 217 |æé±Ý}æ‡ÇHï ÜUæ}æÝæÜéUHï }æÚ‡æ|æ诇æï Ðê‡æüÎꯇæï J Ýçã¨é¶¢ }æÆælæç¨ ôÜU ãÆæ„ì |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ5JJ ÏæãéH¨¢àæ²¢ Îé:¶¨¢Ÿæ²¢ ¨…ݱñ¨é¶¢ „ïÝ „ï ¨é¶}æì J ãÚ‡æ}ææÐÎæ¢ {æ}æ ¨¢ÐÎæ¢ |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ6JJ 籯²¨çóæ{æñ Îé:¶±æçÚ{æññ ¨é¶ç{²æ¨é{æ}æ狃„æ}æéÎæ J Ýçã }æëç„xæü„æ ¨æ ¨é¨ï籄æ |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ7JJ ãçÚ±™æï}æë„¢ ¨±ü¨¢}æ„¢ çÐÏ沄æï çã„¢ Ýæçàæ„æçã„}æì J §ç„¨Î¢ç…„¢ Îèݲæ癄¢ |æ… }æÝ: ¨Îæ S±æç}æÝ¢ }æéÎæ JJ8JJ §ç„ ÎèÝæÝæƒ|æÅç±Ú癄¢ |æ…ÝæCÜ¢U ¨}Ðê‡æü}æì JJ ......................... ..

................ ... 222 yLÞ M‚tuºttu ¨¢ç™ç‹„„¢ ÐÚ}æ㢨xæ‡æñÚ…d¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝô{0 JJ8JJ §ç„ ¥ç™‹y²æÝ‹Î ±<‡æ Ú癄 ŸæèÝæÚ沇æS„±ÝæCÜU}æì JJ ©e„æ±ëœæ}æì ¨é ¶ Îæç²Ý¢ }æé ç Ýxæ‡æS² ç±}æHÜU}æH沄ï ÿ æ‡æ}æì J vHæ‹„ÜéU¨é}æàæÚ±è²üÏæH¢ ãçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ1JJ çÐí ² ÜUæçÚ‡æ¢ ±ë ¯ Üé U HS² ã稄}æ{é Ú æÝÝæ}Ïæé … }æì J Ðê‡æüç±|æ±çÝ…}æéQUÐô„ ãçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ2JJ ç±{ë „ æï Ð ±è„}æç„Ú}²¨…H…HÎæ稄Ðí | æ}æì J ¨æ‹Îíç±àæα¨Ý¢ ¨é¶Î¢ ãçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ3JJ SƒH…汄¢ ¨ Ú}æ‡æè²Üé U çÅH„Ýé Ý èH}æê { ü … }æì J ÐæÐàæ}æݱ™Ýæ™çÚ„¢ ãçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ4JJ ¨é Ú ç|æÐí ¨ ê Ý àæé | æãæÚÐé Ú Å}æ²Ýê Ð é Ú æ¢ x æÎ}æì J çÎòç±ÐéHNβ¢ Lç™Ú¢ ãçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ5JJ S}æë ç „¨y²àææñ ™ Î}æÎæÝç±Ý²±²é Ý æçÎç|æ: ¨Îæ J ²éQU}æxæç‡æ„xæé‡æñ: ÐÚ}æñãüçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ6JJ {ë „ ãï } æÜé U ‡ÇHçÜUÚèűH²ÚàæÝæç±Úæç…„}æì J àæï¯çÝxæ}æÐçÚxæè„xæé‡æ¢ ãçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ7JJ 稄}æçÌÜUæÜé U ¨é } æÜUæç‹„HçH„ÎàæÝæL‡ææ{Ú}æì J ™‹ÎÝ}æ焱Ú}ææÎ{„¢ ãçÚÜëUc‡æ}æï± àæÚ‡æ¢ ±í…æ}²ã}æì JJ8JJ §ç„ ¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú癄 àæÚ‡ææCÜ¢U ¨¢Ðê‡æü}æì JJ ......................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 56 .........±¨‹„ç„HÜUæ ±ëœæ}æì JJ ŸæèÝèHÜU‡Æ ãçÚ ÜëUc‡æ ãÚï βæHæï S±æç}æÝì ÐÚæyÐÚ±ÚæÿæÚ{æ}æ ±æç¨Ýì J ãæçÚÐí¨æÎ ÐéL¯æïœæ}æ {}æüÐ~é æ ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝô{ Ðí‡æ}ææ}²ã¢ y±æ}æì JJ1JJ ²mÎí}æç‹„ ÐÚ}ææ‡æéxæ‡ææ xæ±æÿæï |æê}æó樢w²|æé±ÝæçÝ „ƒæïÎ±ì … í ç‹„ J y±hæ}æÚæï}æç±±Úï çÝç¶Hæ<„ ãæçÚÝì ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝç{0 JJ2JJ ç±ÍÝæïÍæÐêxæÎHÝS}æÚ‡æ¢ àæÚ‡²¢ Ð毇Ƕ‡ÇÝç±™ÿæ‡æ }ææ#ÜUæ}æ}æì J àæï¯æxæ}æŸæéç„çàæÚæïÿæÚ}æéQUxæè„¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝô{0 JJ3JJ ¨¢¨æÚÝèÚçÝç{}æÁ…Ψ¢w² …è±æçóæãïüy±Î|æí β²æ Îíé„}æéhÚ‹„}æì J ¥ÐíæÜëU„拲„éHÝæïçÁÛæ„Ð釲ÜUè<„ ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝô{0 JJ4J çÝÎæïü¯|æQU…Ý…éC}æÝ‹„ÜUæïçÅÏæírææ‡Ç…‹}æÐçÚÐæHÝ|æ¢xæHèH}æì J ÜU˲æ‡æÜUæçÚ¨ÜUHæ™çÚ„¢ S±„¢~æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝô{0 JJ5JJ çÎòæjê„æݱç{ÜUæç„àæ²S±ç¨h¿ææÝæçΨÎìxæé‡æçÝ{æÝ}æÝ‹²¨æ}²}æì J »ÜUæ‹„{}æü}æ±Ýæñ ÐçÚÐæﯲ‹„¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝô{0 JJ6JJ ±æv²æ}æë„æç‹{ÐçÚ„<Є|æQU…æ„¢ S±è²æ‹„ÚæçÚÎHÝæ„éHÝÐí„æÐ}æì J ¥¿ææݨ¢¿æç„ç}æÚ±í…ãæçÚÏææï{¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ¨é¶çÝô{0 JJ7JJ §‹Îè±Úæ稄}æ‡æè‹Îíвæïα‡æüÜUæïçÅS}æÚS}æ²ç±|æïÎÝçÎòLÐ}æì J ..................... ............... ................................................... . .................................... yLÞ M‚tuºttu 223 }æTé|ææ篇æè±ëœæ}æì ¨éÚÚæ…Úæ… „± ÎàæüÝ¢ ç±Ýæ |æxæ±óæçÐ ÿæ‡æH±æï ²éxæ沄ï J „Ð„æ¢ }æÝè篲„èÝæ¢ ™ ÎéHü|æ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ1JJ ÜUL‡ææçÝ{ï ÜéUL ÜëUÐæ¢ ¨„æ¢Ð„ï |汄æï ç±Ýæàæ}æçÐ ¨¢ç±¯æ²„ï J ÎãÝ沄ï çÝçàæ çÝàææÜUÚæïùçÐ }æï ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ2JJ }æ}æ }ææݨ¢ „± ç±²æïxæÐæ±ÜU: ÐçÚ„æвy²çÐ ÐÚ¢ Ú}ææЄï J ¨é„Úæ}æ¨æñ Îãç„ }æï „ÝêH„æ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ3JJ çÐí²Ýæƒ Ýæƒ „± ±èÿæ‡æ¢ ç±Ýæ ÜU}æÝè²LÐ}æçÐ ÜéUD¨çóæ|æ}æì J Ú}æ‡æè²ã}²ü}æçÐ ÜUæïÅÚ沄ï ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ4JJ |æ±Îè²±èÿæ‡æ}æë„ï βæçÝ{ï }æÚ‡ææ²„ï …xæç„ …è±Ý¢ }æ}æ J Ÿæ±‡æè²xæè„}æçÐ }æï àæÚ沄ï ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ5JJ ¥}æë„æÎÐê±ü}æçÐ ™æç{Ü¢U ãÚï ™çÚ„¢ y±Îè²}æç„àææ狄΢ ¨Îæ J Ý „ƒæçÐ }æï |æ±ç„ àææ‹„²ï |æëàæ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ6JJ …xæ„æ}æ{èàæ }æ}æ Î<àæ„¢ ÐéÚæ ™çÚ„¢ y±²æ ç~æ…xæ„æ¢ ™ Ðæ±Ý}æì J NçÎ }æï ²ÎæS}æÚç„ „óæ àææ‹„²ï ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ7JJ ç±ç{àæ}|æéàæï¯}æéçÝç|æp xæè²„ï ™çÚ„¢ àæé|æ¢ „ÎçÐ ÎàæüÝ沄ï J „± „ï |æ…ç‹„ ¨é„Ýé¢ ¨é}æ¢xæHæ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ „± Îïçã ÎàæüÝ}æì JJ8JJ §ç„ ÜëUc‡æç±²æïçxæÝæùçÝàæ¢ |æ…„æ Ðíï}æ…ÝïÝ |ææ範}æì J ç±ÚãæCÜU}ææÎÚæçÎ΢ ÐÆ„æ}ææàæé „Ýæï„é }æ¢xæH}æì JJ9JJ §ç„ ²æïxææÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ŸæèãçÚÜëUc‡ææCÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ .............................. yLÞ M‚tuºttu 221 N„çÝ…àæ}æH¢ „±ÜUÚÜU}æH}æì J çàæÚç¨ çÝ{ïçã …²ÜUæÚ ãçÚ0 JJ6JJ }æÎÝ}æÝæïãÚ}æëÎéçàæçàæÚæïãÚ J „± }ææ¢àææç{Ýë¨æÚ ãçÚ0 JJ7JJ ÜëU„}æéçݨﱢ ÜUç±±æ¨éÎï±}æì J çÝÜUÅ¢ „ï Úÿæ}ææïÎæÚ ãçÚ0 JJ8JJ §ç„ Ÿæè¨ÎxæéL ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè ¨¢Ðê‡ææ JJ ............. ........... ............................ 224 yLÞ M‚tuºttu ¥CÐÎè²}æì …H{Ú¨é ‹ ÎÚ }æÎÝ}æÝæï ã Ú Nβ„}ææï ã Ú Üë U c‡æ ãÚï J ±ë¯ÜéUH|æꯇæ ÎçH„ç±Îꯇæ çÎòç±|æꯇæ çÎòxæ„ï J …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ1JJ çÝ……ÝÚ¢…Ý |æ±|æ²|æ¢…Ý |æé±ÝçÝÚ¢…Ý |æQUÚ„ï J }æéçÝ…Ý}æ‡ÇÝ ç±¯²ç±¶‡ÇÝ ¶H…Ý·ÇÝ Î‡Çç±{ï …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ2JJ ¥¨éÚçÝÜU‹ÎÝ ¨éÚ±ë¯Ý‹ÎÝ ™<™„™‹ÎÝ }æéQU}æéÝï J |æ±…H„æÚ‡æ Îæï¯çݱæÚ‡æ }æ¢xæHÜUæÚ‡æ }æéQUÐ„ï …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ3JJ ¨çÚ¨…Hæï™Ý…çÝ}æëç„}ææï™Ý Úç±àæçàæÚæï™Ý ÚæçxæÚ„ï J ¥¨é Ú ç±}ææï ã Ý ¨é Ú ¨é ¶ Îæï ã Ý ±æÚ‡æÚæï ã ‡æ àæèÍæí x æ„ï …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ4JJ çÝ…çã„àææ¨Ý àææÐç±ÝæàæÝ ã²xæLÇæ¨Ý ¨æçαë„ï J Îé x æü Ð é Ú æ¨Ý |æQUçݱæ¨Ý |æé ç …„Üé U ±æ¨Ý |æQUÚ„ï …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ5JJ Ú癄çÝ…æ±Ý |æQUç±|ææ…Ý Ð¢çQU¨éÐæ±Ý Ð釲Єï J àæé|æ¢ ÜéUL àæ¢ÜUÚ ±ñçÚ|æ²¢ÜUÚ {}æü{éÚ‹{Ú ²æïçxæxæ„ï J …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ6JJ ............ ...... .. .......... ................................................................

............................... .......... .......................................................... ............................................ 226 yLÞ M‚tuºttu ±™Ýç±xæè„¢ ™çÚ„}æ{è„¢ }æ}æ Ïæãé „ Ú}æÐÚæ{}æì J }ææ ÜéUL |ææ±ï ÜUL‡ææãæ±ï àæèH}æ± çÝ…}æxææ{¢ »çã0 JJ5JJ Ðà²}æÐê‡æZ y²…ç¨ çã „ê‡æZ ÜUæ Ïæ„ „± ÐçÚÐæÅè J y±ç² ¨é¶ÐêÚï çݱ¨ç„ ÎêÚï ÐíÐ„ç„ ÜUçH}æHÍææÅè »çã0 JJ6JJ Ïææï ç {„}æ‹Î¢ ¨ã…æ݋΢ àææ稄àææ}æÝ|æÅ{æ±}æì J ÐíæïÁÛ² |汋„¢ |æéç± ç±H¨‹„¢ Ý xæç„Úç„„Ýæ±¢ »çã0 JJ7JJ x愨é¶Hïàæï ÜéU}æç„Ýxæïàæï ÜéUL ÜUL‡ææ¢ ™Ú‡æ¨}Ïæ}æì J ç±Úãç±ãèÝ¢ ÜéUL „± ÎèÝ¢ çÜUç}æç„ ÜUÚæïç¯ ç±H}Ïæ¢ »çã0 JJ8JJ §ç„ ÎèÝæÝæƒ|æ^ç±Ú癄æç±ÚãæCÐÎè ¨}ææ#æ JJ „æïÅÜU±ëœæ}æì JJ àæ}æ{æ}æ „}ææïÎ}æÝ¢ àæ}æÝ¢ Ðí‡æ}ææç}æ |æ…æç}æ ãôÚ ÜU}æÝ}æì J ¥}æÚïàæÝÚïàæ}æãïàæÝ„¢ |æ²|æ¢…Ý Ú¢…Ý ²æïçxæ}æ„}æì JJ1JJ ±ë¯™‡ÇÝ„‡Ç籶‡ÇÏæH¢ ÐÎТÜU…|æê範|æêç}æ„H}æì J „ÝéÚæç…„¨é‹ÎÚxææñÚÐ΢ ç…„HæïÜU…²S}æ²ÜUæ}æ|æÅ}æì JJ2JJ }æé¶HçÁ…„™‹Îí¨Úæݢ xæé‡æLШé¶æçÎ}æãæ|æ±Ý}æì J S±}ææïãæÝHÎñy²Ð„¢xæÎ㢠ÜëU„™æLç±ç™~æ™çÚ~æ}æã}æì JJ3JJ ±ë¯¨yÜéUHÜ¢U…ç±ÜUæàæÚô± }æHàæñHç±H録ÝÐæÎÐç±}æì J ç…„Ðç‡Ç„}æç‡Ç„|æêçÚÜUô± ÜëU„}æéçQU¨é{æ¨}æçÎòxæç±}æì JJ4JJ .. .. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 57 ........... .................. .. yLÞ M‚tuºttu 227 àæÚ‡ææx愱y¨H|æQUç…„¢ xæé‡æ|æꯇæ¨Á…ݱë‹Î}æç„}æì J S±çݯQU¨é|æQUxæ‡ææÜUçH„¢ ÜUçHÜUæH|æ²æÜéUHHæïÜUçã„}æì JJ5JJ xæé ‡ 樋}æç‡æ|æê ¯ ‡æxææ~æ±Ú¢ ݱ}ææ˲}æÝæï ã ÚãæÚ{Ú¢ J {ë„|æꯇæÎꯇæÝæàæÜUÚ¢ …Ýç}æ~æÐç±~æ}æéÝè‹Îí™Ú}æì JJ6JJ }æç„àææï{ÝÏææï{ÝçÎòçÝô{ ÜëU„Îé:¶çݱæÚ‡æ}ææïÿæç±ç{}æì J }æéçÝçàæçÿæ„}æ¢xæH²æïxæç±ô{ |æé±ÝÐí|æ±ïçÚ„|æòç±ç{}æì JJ7JJ …Ý„æàæé癄æÜëUç„Îÿæ„Ú¢ çÝ…|æQU…Ýæ<ƒ„Îœæ±Ú}æì J ¥Ýé|ææ±çÎÝïàæÜUÚÐí¨Ú¢ „ÝéÜUæ狄籄<…„ÝèÚ{Ú}æì JJ8JJ ç}æ„ãæ¨ç±Hæ¨ç±|ææ¨}æ鶢 ™Ú‡ææçŸæ„}ææݱΜæ¨é¶}æì J ÜëU„…è±çã„æïœæ}æ|æêçÚ}涢 xæ„ÜUæ}æçÝÜUæ}æç±àæéh¨¶}æì JJ9JJ xæé‡æ…æ﯇æ Úæ﯇ææãèÝÚô„ ±™Ýæ}æë„„<Є|æQU„ç„}æì J xæç„HçÁ…„㢨xæ…æç{Ðô„ ÐçÚ}ææïç΄}ææïç΄|æêçÚ²ç„}æì JJ10JJ ÜUL‡ææ±L‡ææH²}æèÇK…²¢ çÝ…¨¢çxæ…Ýæïœæ}æ{}æüݲ}æì J …Ýàææï™Ý}ææï™Ý„æÝ}æ²¢ Ðí‡æ„±íç…„±í…ÐæÐH²}æì JJ11JJ ¨Î癋y²}æéçÝÐíÜëU„¢ Lç™Ú¢ NçΠ癋y²ç}æ΢ ¨é…Ýñ: ¨éç™Ú}æì J àæé|æ΢ Ÿæéç„Ðæ„ÜUÐ颅±Ú¢ S„±Ý¢ ¨é¶ÜUæçÚ ãÚï: Ðí±Ú}æì JJ12JJ ¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú癄¢ ŸæèãçÚ±‡æüÝ¢ ¨}ææ#}æì JJ .................... ............................. yLÞ M‚tuºttu 225 ¶ç‡Ç„™‡Ç¢ Ðç‡Ç„}æ‡Ç¢ ç…„Ð涇Ǣ ·Ç|æÅ}æì J ÜUç}ЄÜUæH¢ ±ë¯ÜéUHÐæH¢ ±Ú±Ý}ææH¢ Ðè„ÐÅ¢ …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ7JJ çŸæ„¨é¶ÜU‹Î¢ Ïææïç{„}æ‹Î¢ ¨ã…æ݋΢ y±æç{ |æ…ï J ÜéUL „± Î樢 ™Ú‡æçݱ樢 y²v„ÜéU±æ¨¢ ²æïxæ}æéôÝ …²…² …²ÜUÚ ÎèÝβæÜUÚ …xæç„ çαæÜUÚ çÎòxæ„ï JJ8JJ §ç„ ²æïxææÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄æCÐÎè ¨}ææ#æ JJ ................. 228 yLÞ M‚tuºttu S±æxæ„æ±ëœæ}æì }ææÚ}ææÚ‡æÚ‡æï ÚÅÝè²¢ |æçQU²éçQU}æݨæ ÍæÅÝè²}æì J }ææïÿæÜUæ¢ÿæÜUNÎæ }æÅÝè²¢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ1JJ …è±…æ„àæÚ‡ææxæ„ÐæH¢ |æQU}ææݨ¨Úæï L ãàææH}æì J ÐæЄæÐ|æ²|æ诇æÜUæH¢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ2JJ Îæï¯àææ﯇æàæé|æï NçÎ xæ}²¢ ¨±üHæïÜUçÝH²ñÚç{Ý}²}æì J |æQUçÝ<}æ„ÐÎæ±ëç„Ú}²¢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ3JJ ¿ææçÝHæïÜUݲÝæ¢xæ‡æLТ Îé:¶}ææïÿæ‡æ}æãæRU„é²êÐ}æì J §üÿæ‡æïÝ ã„ÜUË}æ¯Îæﯢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ4JJ HÏ{}ææÝé¯|æ±ñ: S}æÚ‡æè²¢ ¨±ZÎï± }æݨæ {Ú‡æè²}æì J …‹}æÝæàæ…|æ²ñ: Ÿæ±‡æè²¢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ5JJ |æê„Hï ÜéU}æݨæ}æç„ÎêÚ¢ S±æŸæ²ï¯é ¨é¶±‡æüÝàæêÚ}æì J }ææï㨋„}æ¨ÝæàæÝàæêÚ¢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ6JJ àææï‡æ±‡æüݶ}æ‡ÇH¨æÚ¢ |æQU¨¢ÍæݲÝæ}Ïæé…ãæÚ}æì J ¥¿æ…è±Î²²æÜëUç„{æÚ¢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ7JJ ¨æÚãæÚ}æ{é Ð æç{ÐHèH¢ „ï ç …„æ稄ݱæï y ÐHHèH¢ J ÎèÝ…è±ÐçÚàæèHÝàæèH¢ S±æç}æÝæƒ ™Ú‡æ¢ àæÚ‡æ¢ }æï JJ8JJ ÎèÝæÝæƒ|æ^ç±Ú癄¢ àæÚ‡ææCÜ¢US„æï~æ}æì JJ .....xæé…üÚèÚæxæï »ÜU„æHè„æHï xæ貄ï JJ »çã βæHæï Nβàæ²æHæï Îàæü ² ¨é } æ{é Ú }æê < „}æì J Ðíàæ}æ² „æТ ç±ÎH² ÐæТ …ݲ Nβ¨é¶Ðê<„}æì JJ {íé±ÐÎ}æì JJ ¨é ¶ ÜUÚàæèHï …H{ÚÝèHï ã稄}æé ¶ ï y±ç² ²æ„ï J „æ}²ç„ ™ï„æï ±èÿæ‡æãï„æï: ÜëUç„çÚ²}æç„籯}ææ„ï »çã0 JJ1JJ ™Ú‡æ¨}æèÐï àæé|æ}æç„ÎèÐï ¨é¶²ç¨ ¶Hé …Ý…æ„}æì J S}æÚ „± Î樢 ÎêÚçݱ樢 ÜéUL ÐéLç±Úãç±{æ„¢ »çã0 JJ2JJ …xæÝé Ü ê U Hï }æ¢ x æH}æê H ï y±ç² ç™Ú²ç„ Îë ç àæÎæÝï J Ýçã }æ}æ FæÝï Ý ™ …HÐæÝï Lç™ÚÚçÐ Ý çÝ{æÝï »çã0 JJ3JJ …ݨé¶ÜUæÚè |æ±|æ²ãæÚè y±}æç¨ ç±¯²ç±¯Ðæ„æ J }ææ ç±ÐÚè„æï |æ± ¨éÐíè„æï Ú}æ‡æ ™Ú‡æÎëçàæÎæ„æ »çã0 JJ4JJ ...... .................. .............. ........................................................ ..........

............ ............... yLÞ M‚tuºttu 231 βæ¨y²àææñ™ÿæ}ææ{ñ²üàææñ²üS}æëç„Sƒñ²ü¨æ}²æ…ü±ælñÚ¨¢w²ñ: J xæé‡æñÚï± çÝy²ñLÐï„¢ Ðç±~æñãüôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ8JJ ¥ç™‹„²æ݋α<‡æç±Ú癄 {æ<}æŸæèãçÚ}æçã}ææCÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ ãçÚxæè„æ À‹Î: 稄¨æ‹Îí¨m¨ÝæçHÝ¢ ±Ú}ææ˲}梅éH}ææçHÝ¢ ™çH„æçHÝ¢ Ðë ƒ é } ææçHÝ¢ ݱÐé c Ð|æê ¯ ‡æàææçHÝ}æì J ±ë ¯ ÐæçHÝ¢ çŸæ„HæçHÝ¢ …Ð}ææçHÜUæÐçÚ ™æçHÝ¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨é„¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ1JJ }æH…æH}æëyÜUçHÜU‡ÇÝ¢ …Ýç}æ~æ¨Á…Ý}æ‡ÇÝ¢ S}æÚ„‡ÇÝ¢ }æÎ|æ‡ÇÝ¢ Üë U „Îé C }ææݱ·ÇÝ}æì J ç…„™‡ÇÝ¢ S}æ²ÜU‡ÇÝ¢ ÜëU„|æêçÚÎé}æü„¶‡ÇÝ¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨é„¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ2JJ ±ë¯±ñçÚÎÐüç±ÎæÚ‡æ¢ çŸæ„…愨¢¨ëç„ãæçÚ‡æ¢ ¥±„æçÚ‡æ¢ |æéàæÜUæçÚ‡æ¢ }æç‡æãï}æ|æꯇæ{æçÚ‡æ}æì J …Ý|æ‹ÎÝ¢ }æéçݱ‹ÎÝ¢ ÐçÚ™<™„æï œ æ}晋ÎÝ¢ Ðí ‡ æ}ææç}æ {}æü ¨ é „ ¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ3JJ ç…„Îê¯‡æ¢ çŸæ„„æï¯‡æ¢ ÜëU„{}æü±¢àæç±Ðæï¯‡æ¢ ÿæ„Úæï¯‡æ¢ Ÿæé„…æï¯‡æ¢ çÝ…|æQU}ææݨÐæ﯇æ}æì J …ÝÏææï{Ý¢ }æç„àææï{Ý¢ çÐí²Ý}æíàææ‹„„Ðæï {Ý¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨„é ¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ4JJ ............................. ......229 }ææçHÝè ±ëœæ}æì ÜéUçÅHÜUçHÜUÚæH¢ ŸæèãôÚ |æQUÐæH¢ xæç„ç±ç…„}æÚæH¢ ¨Á…ÝæÝæ¢ Ú¨æH}æì J HçH„ç„HÜU|ææH¢ Ðíæį̈‹}ææ˲}ææH¢ ç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì JJ1JJ Ðíàæç}æ„çÝ…„æТ Îé}æüÎæÝæ¢ ÎéÚæТ ç±ÎçH„…ÝÐæТ ¨¢¨ëç„ÓÀïçÎ…æÐ}æì J ¨éÜUë „ÜéUHÜUHæТ }æéQUxæè„Ðí„æТ ç±àæα¨Ý¨èH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì J |æéç± ÝÚ„Ýé{æÚ¢ |æêçÚ|æê|ææÚãæÚ¢ |æ±…HçÝç{„æÚ¢ ÎéS„ÚæÐçóæ±æÚ}æì J }æéçÝç±çã„ç±ãæÚ¢ }ææÚÎÐæüÐãæÚ¢ ç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì J ²}æ|æÅ|æ²ãæÚ¢ ¨±üÎæ çÝ<±ÜUæÚ¢ Ïæãéç±{}æãÜUæÚ¢ |æQUxæïãÐí™æÚ}æì J ÜëU„ÜUÐçÅçÝÜUæÚ¢ ÐíæQï U}æéçQUÐíÜUæÚ¢ ç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì ÐÚ¨é¶ÎçÝÎïàæ¢ çÝ<…„æàæï¯Îïàæ¢ ÐÎç±Ý„¨éÚïàæ¢ çÏæ|æí„¢ ±<‡æ±ïàæ}æì J ç±çㄨÎéÐÎïàæ¢ ÐíæÁ²„ï…æïïÿæÚïàæ¢ ç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì ÐçÚN„…ÝÎæﯢ S±æçŸæ„S±æ‹„}ææﯢ ç±àæÎNβ„æﯢ {}æü±¢àæñÜUÐæï¯}æì J ÿæçЄ}æçHÝÚæﯢÎéC}ææxææüçÏ{àææﯢç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì JJ6JJ }æé¶ç…„àæ„Ð~æ¢ S±æçŸæ„ñÜUæ„Ð~æ¢ xæLÇ„éÚxæÐ~æ¢ ÜUæçÚ„æÝïÜU¨~æ}æì J }æéç΄ã„ÜUH~æ¢ |æëç„Ïææï{æl}æ~æ¢ ç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì J Ÿæéç„}æéçÝ…ÝxææÝ¢ ÜéUç}|æÜUæÎ}Ïæ²æÝ¢ ÐÚ}æ¨é¶çÝ{æÝ¢ …è±}ææïÿæñÜU „æÝ}æì J ÜëU„çÝ…¨é¶ÎæÝ¢ ¨Á…Ýñ: ¨ïò}ææÝ¢ ç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì JJ8JJ ç±ÐéHç±H¨Îÿæ¢ }ææïÿæ}ææxæñüÜUÎÿæ¢ ÿæçЄ±ë¯ç±Ðÿæ¢ Ðæ±Ý¢ {}æüÚÿæ}æì J ......... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 58 ................ ....................................................................... . 230 yLÞ M‚tuºttu çÝ…ÐÎÚ„Ðÿæ¢ çÎòÜUèy²æü ±Hÿæ¢ ç±àæα¨ÝàæèH¢ 癋„²ï {}æüÏææH}æì ¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú癄¢ {}æüÝ‹ÎÝ ŸæèãçÚ±‡æüÝS„æï~æ}æì JJ9JJ |æé…¢xæÐí²æ„¢ ±ëœæ}æì J ÐÚï {æç}Ý çÎòïùÿæÚï Úæ…}ææÝ¢ ±ÚñÚÿæÚæw²ñÚ¨¢w²ñ<ã }æéQñU: J ÐéLÐíï}樢…éCÐæÎæÚ籋΢ ãôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ1JJ ¥„v²æü™HæÝ‹„ç™~ææ„éHŸæèçÝ{æÝæ¢ç{íãS„ælàæï¯Ðí„èÜU}æì J ¨éçÎòæjé„æ݋Ψ‹Îæïã}æê=„ ãôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ2JJ ÐÚS}ææyÐÚ¢ ™æÿæÚæyÐé¢ÐíÜëUy²æï: ÜëU„æ‹„æÿæÚæÎï<ݲ‹„æÚ}ææl}æì J ¨}æxæíïEÚæ{èEÚ¢ Ðê‡æüÜUæ}æ¢ ãôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ3JJ ¥Ý‹²æïÐ}ææÝS±ÜñUÜUæ¢xæàææï|ææ¨}æéÎíæï<}æ‡ææ ÜUæïçÅÜU‹ÎÐüÎÐü}æì J ãÚ‹„¢ S±ç¨hæ™Hæxææ{Ïææï{¢ ãôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ4JJ ¥ÝïÜUæ‡Ç¨xææü±Ýæ‹„æçαèÿæ¢ ¨Îæ¨æçÿæ‡æ¢ Ðíæç‡æÝæ}ææy}æ„¢~æ}æì J çÝÎæÝ¢ ç±ç™~æ汄æÚ±í…æÝæ¢ ãôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ5JJ ¥{}ææü‹±²æïÓÀïÎÜUæçÚÐí„æТ çÿæç„SƒæçЄæÐçœæNh}æü¨xæü}æì J |æ±æ}|ææïç{Ýæñàææç‹„ÜëUçgòHèH¢ ãôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ6JJ àæé|æñÏæüræàæè¯ü±í…ñxæèü²}ææÝ¢ |æ±Ïæíræàæï¯æÿæÚælñÚ…¨í}æì J }æéÎæ ¨±üÎæ 癋y²}ææÝ¢ }æéÝè‹ÎíñãüôÚS±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Ýæñç}æ {æ<}æ}æì JJ7JJ .............................................................. yLÞ M‚tuºttu .. .... ................. .. .............. ............. ..................... ..................................... 232 yLÞ M‚tuºttu N„|æçQU}æÁ…ݱæ¨Ý¢ àæ„ÜUæï ç Å|ææSÜUÚ|ææ¨Ý¢ …Ýàææ¨Ý¢ xæLÇæ¨Ý¢ S±ÝéÚQU|æQU¨|ææ¨Ý}æì J N„àææï™Ý¢ {ÝÚæï™Ý¢ ÜëU„Ïæh…è±ç±}ææï™Ý¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨é„¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ5JJ |æé±Ýæïj±æçÎç±{æç²Ý¢ |æ±ãæçÚ¨eé‡æÝæç²Ý¢ ¥ÝÐæç²Ý¢ ¨é ¶ Îæç²Ý¢ çã„ÜUæçÚ¨Á…ݲæç²Ý}æì J …ÝÐæ±Ý¢ S±…Ýæ±Ý¢ àæé|æ{}æü|æçQUç±|ææ±Ý¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨é„¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ6JJ çÝ…|æQUÐkç±ÜUæç¨Ý¢ Îé Ú ç„RU}ææ<„ç±ÝæçàæÝ¢ S±ç±Hæç¨Ý¢ }æç„ÎæçàæÝ¢ çÐí²Î}|æãèÝçÝÚæçàæÝ}æì J ÿ愶ïÎÝ¢ àæé|æ±ïÎÝ¢ ²}æÎê„|æèç„ç±|æïÎÝ¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨é„¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ7JJ ¥¨éÚæ¢àæÎïçàæÜUx梅ݢ çŸæ„±ë‹Î}ææݨ}梅ݢ çÝ…Ú¢…Ý¢ |æ±|梅ݢ xæé‡æÝèÚÚæçàæçÝÚ¢…Ý}æì J }æéçÝ}ææÝÝ¢ çÐí²ÜUæÝÝ¢ ݱÐk™‹Îí±ÚæÝÝ¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨é„¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ8JJ ÝëÐÎï±}æéQU¨|ææç…„¢ Ÿæéç„àææ›±ïΨ|ææç…„¢ ¨ÜUHæç…„¢ ¨é…Ýæç…„¢ xæé‡æ|ææç… ±æç…çÝ Úæç…„}æì J çŸæ„ÝæïÎÝ¢ }æéçÝ}ææïÎÝ¢ ÎçH„ÿæ}ææç¶H„æïÎÝ¢ Ðí‡æ}ææç}æ {}æü¨é„¢ ãôÚ àæé|æÜUæçÚ¨eé‡æ}ææçHÝ}æì JJ9JJ ......................

....... yLÞ M‚tuºttu 233 ¨é ç ™Úç}æÎ}æ癋y²æ݋α‡æèü Ð í ‡ æè„¢ S„±Ý}æç„Ðé Ý æÝ¢ ŸæèãÚï{ü}æü¨êÝæï: J §ã |æéç± àæë‡æé²æl: ÜUè„ü²ïy¨}ÐÆïmæ ¨ çÜUH ÐçÚH|æï„ S±ï猨„æƒæüÝàæï¯æÝì JJ10JJ .................... ................................... ...... yLÞ M‚tuºttu 235 Ð̱ç±}Ïæ±Úæ{ÚçÝÐç„„}æ‹ÎãÚ稄Lç™…æH}æì J „<…„}ææñçQUÜU²é„ç±Îíé}æLç™ÐçÚÚ„ÐÚ}æ}æÚæH}æì JJ¨ã0JJ4JJ ÝçHÝÐÅHÐçÚHÁ…ÝHæï ™ ÝxæçH„βæ}æë „ {æÚ}æì J ™ÐHç±HæïÜUÝHçÁ…„¶¢…ÝàæÜéUH}æç¶H|æ²ãæÚ}æì JJ¨ã0JJ5JJ ÎèÐçàæ¶æàæé Ü U™¢ ™ é ç ±„<…„„æÐàæ}æݱÚÝæ¨}æì J ÜéU‹ÎÜéU¨é}æàæÚç΋Îéç±çÝ‹ÎÜUãæ¨}æéÎæÚç±Hæ¨}æì JJ¨ã0JJ6JJ Lç™ÚÜUï à æÚç„HÜUçÐàæé Ý ±Ú™‹Îí Ü U}æ¢ … é H |ææH}æì J ÜUæïçÅ}æÎÝ}æÎãÚ}æç„|ææ¨éÚÜUÚÐæÎݶç±{éàææH}æì JJ¨ã0JJ7JJ HçH„}æëÎéHàæé|æHÿæ‡æHçÿæ„ç±ÐéHNβ±Ý}ææH}æì J ©ÎÚ±çH~æ²Ýæç|æ…Hæàæ²àææçH ÜUHé¯ÜUçHÜUæH}æì JJ¨ã0JJ8JJ Üë U c‡ææÝ‹ÎÚ癄ç}æÎ}æç„àæé | æxæè„}æé ç ΄ãçÚLÐ}æì J }æ¢xæH}æç{„Ýé„æç}æã ÐÆ„æ¢ ¨é¶}æçÐ ãçÚÚÝéLÐ}æì JJ¨ã0JJ9JJ §ç„ ¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè JJ }æéQUæÝ‹Î}æéçÝÜëU„æ ŸæèãçÚS„éç„: JJ Ú}æ„æ¢ ¨„„¢ ¨„„¨é¶ï y±ç² }ææݨ¢ }æ}æ ¨¶ï JJ{íé±ÐÎ}æì JJ ¥àæÚ‡æàæÚ‡æï |æ±|æ²ãÚ‡æï Ïæãé „ ÚÜUL‡ææH²ï J ¨é¶ÜUÚ™çÚ„ï }æéçÝ…Ýç±ç΄ï xæé‡æxæ‡æ±L‡ææH²ï JJÚ}æ„æ¢0JJ1JJ {ë „ 稄±¨Ýï Üë U „ç}æ„ã¨Ýï Lç™Úç™Üé U Úæç…„ï J àæçàæçÝ|æ±ÎÝï léç„ç…„}æÎÝï ¨ÜUH¨éÚ¨|ææç…„ï JJÚ}æ„æ¢0JJ2JJ ........................................ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 59 ........¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú癄¢ {}æüÝ‹ÎÝxæé‡æ±‡æüÝæCÜ¢U ¨}Ðê‡æü}æì JJ Т™™æ}æÚ¢ ±ëœæ}æì JJ ¥{}æü ¨ xæü } æÎü Ý ¢ ¨é ¶ Ðí Î ¢ …ÝæÎü Ý ¢ çÝ…çm¯çóæÜU‹ÎÝ¢ Ðç±~æ}ææxæü}æ‹ÎÝ}æì ç±çH#™æL™‹ÎÝ¢ |汋„}ææ²ü±‹ÎÝ¢ |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ1JJ ¥}æÏæéçhàææï{Ý¢ S±ç¨hàæéhÏææï{Ý¢ ÜUçHÐí±ëçœæÚæï{Ý¢ ÐÎæÝ}æœæ Ðæï{Ý}æì J ç±ç|æóæ²æ}²²æï{Ý¢ Ðç±~æ¨làææï{Ý¢ |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ2JJ ÿæÚæÿæÚÐíàææç¨Ý¢ ¨Îæxæ}æÐíÜUæçàæÝ¢ }æéÝè‹Îí癜æ±æç¨Ý¢ ç±}æév„ç™y¨|ææç¨Ý}æì J ¥ÝïÜU¨ê²ü|ææç¨Ý¢ S±|æQU¨çmHæç¨Ý¢ |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ3JJ §ã汄æÚ{æçÚ‡æ¢ S±|æQUàææç‹„ÜUæçÚ‡æ¢ ÜéU}ææxæü…æHÎæçÚ‡æ¢ |æ±æ}ÏæéÚæçàæ„æçÚ‡æ}æì J ¨é±<‡æ±ï¯±æçÚ‡æ¢ ç±ç™~æ¨æÚãæçÚ‡æ¢ |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ4JJ }æéÝè‹Îí±ë‹ÎÚ¢…Ý¢ ç±±æçÎxæ±üx梅ݢ ¨Îæï¯Nçm}梅ݢ „}ææïãÚ¢ çÝÚ¢…Ý}æì ¥ÜUæ}æ|æQU¨¢…Ý¢ ÜëU„æ‹„|æèç„|æ¢…Ý |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ5JJ .. ..... ......... 62 ¥|æ²Úæ…ÜëU„æ ŸæèãçÚS„éç„: J ©Ð…æç„ ±ëœæ}æì JJ 稄æ}ÏæÚ¢ ÝñçCÜU±<‡æ±ï¯¢ Ðè„æ}ÏæÚ¢ „¢ Ýű²ü±ï¯}æì J ݱ}ÏæéÎà²æ}æH¨é‹ÎÚæ¢xæ¢ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„¢ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ1JJ àææ‹„æ‹„Úy±æçŸæ„}æ‡ÇHSƒ¢ àæë¢xææçÚxææïÐèxæ‡æ}æ‡ÇHSƒ}æì J ¨Úæï…Ð~ææ|æç±HæïHÝï~æ¢ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„¢ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ2JJ ±ë‹Îï‹ÍæÝdx{ÚÐkÐæô‡æ ±ë‹Îæ±Ýï ¨éS±Ú±ï‡æéÐæç‡æ}æì J ç±ç™~æÐécÐæïœæ}æ™æLãæÚ¢ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„¢ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ3JJ ¨}ææç{ç±S}ææçЄ¨±üHæïÜ¢U Úæ¨çRU²æç™ç~æ„Îï±HæïÜU}æì J ÜU‹ÎÐüÎÐæïüy¶ÝÝæç„Îÿæ¢ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ4JJ ............................. ............................................... ... ......... 234 yLÞ M‚tuºttu βæ¨é{æÎíüHæï™Ý¢ ç±Ïæh…è±}ææï™Ý¢ ݱæ}ÏæéÎæçHÚæï™Ý¢ N„S±ÜUè²àææï™Ý}æì J ¨é™æLàæèHàææçHÝ¢ ¨}æS„|æQUÐæçHÝ¢ |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ6JJ ¥Îæï¯|æQU„æï¯‡æ¢ ¨{}æü|æçQUÐæï¯‡æ¢ çÐí²Ðíãè‡æÚæï¯‡æ¢ ÐíÐóæÐæÐ}ææ﯇æ}æì S±ÜUè²Îæï¯àææï¯‡æ¢ ç±àæéhãæÎü…æï¯‡æ¢ |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ7JJ ¨é{}æü±¢àæ}æ‡ÇÝ¢ Ð홇ÇÎéC·ÇÝ¢ ÜéU±æ¨Ýæ籶‡ÇÝ¢ Ý„æç¶Hæ<„ ÜU‡ÇÝ}æì J ¥¨‹}æ„汄‡ÇÝ¢ ¨Î}|æ}ææÝ|æ‡ÇÝ¢ |æ…æ}æãï S±|æ‹ÎÝ¢ ±²¢ çã {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ8JJ ¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú癄¢ Ÿæè{}æüÝ‹Îݱ‡æüÝæCÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ ÜU‡ææüÅÜUÚæxæï »ÜU„æçH„æHï xæ貄ï JJ àæéç™Lç™ÜU梙ݨê~æ}æ²æçÝ Lç™Ú±¨ÝÝæçÝ Î{æÝ}æì J ÝèHÝçHÝç}æ±Úç±ÜUÚڢ煄}æç„àæ²ã¯üçÝ{æÝ}æì J ¨ã…æÝ‹Î ¨éàæèH¢ }ææ{± }ææ{± ±ÐéÚ焱Ú}æç|æÎàæü² }ææ¢ „± ÝèÚÎÝèH}æì JJ{í±ÐÎJJ1JJ ç±ç±{}æ‡æè‹Îí¨é±‡æüç±|æꯇæçÜUÚ‡æxæ‡æñÚç|æÚæ}æ}æì J ¨…H¨çHH{ÚÐÅHç}æ±ï‹ÎíàæÚæ¨Ý²é„}æ焱æ}æ}æì JJ¨ã0JJ2JJ ²S² ç±Hæïv² ±ÎÝ}æç„Ðæ±Ýç}æ‹ÎéÚ„éH}æç„ÜUæ‹„}æì J |æí}æç„ ç±²ç„ ¨„„¢ Ú|æ¨æçα ç™~æ}æéÐyï ² çÝ„æ‹„}æì JJ¨ã0JJ3JJ .......................... 236 yLÞ M‚tuºttu Ðí ç ±„„ݲÝï ÿæ‡æç…„…²Ýï ç±ç±{Üé U ¨é } æãæÚÜUï J „„„ÚÎçHÜUï ÜéU„±ÚçH„ÜUï çÝ……ݨé¶ÜUæÚÜUï JJÚ}æ„æ¢0JJ3JJ ÐÚ¨é ¶ çÝH²ï ÐÚãÚç±H²ï ¨é Ú çÚÐé } æç„}ææï ã Ýï J ¥Í晲ãÚ‡æï ¨é¶™²ÜUÚ‡æï çÝxæ}æxæÚ¨ÎæïãÝï JJÚ}æ„æ¢0JJ4JJ N„¨é Ú àæ}æHï ÜUÚ{ë „ ÜU}æHï ÐçÚ{ë „ Ðé L ¯|æê ¯ ‡æï J ÜUçHÏæHÜUÎÝï àæé|æ}æ焨ÎÝï ÐçÚN„çÝ…Îꯇæï JJÚ}æ„æ¢0JJ5JJ Ðí à æç}æ„ÜUæï Ð ï Üë U „}æÎHæï Ð ï }æé ç ݱÚxæ‡æÝç‹Î„ï J ¥ç„}æëÎéNβï çÝ……Ý¨Î²ï ¨éÚÝÚ}æéçݱç‹Î„ï JJÚ}æ„æ¢0JJ6JJ ¨¢.............................. ...................Ðí..... ..................3 ¥... .... ...............................

..................... yLÞ M‚tuºttu 239 ©ÎÚÝæç|æ±çH~æ²™æL |æíæ…}ææÝ¢ J ¨é¯}æ|æ酟沇æè²}æï JJ¥…0JJ5JJ ±¨é{æ{ë„àæÜéUHæl±„æÚ}æì J S±è²ÐæÎÐí‡æ„Îé:¶àæ}æÝè²}æï JJ¥…0JJ6JJ ±æÚ‡æ㢨Lç™Úxæç„Nl}æì J HæïÜUæ݋΢ HæïÜUïàæÏæãéxæ‡æÝè²}æï JJ¥…0JJ7JJ LÐ{ÚŸæé焨‹„„xæï²}æì J xæé‡ææ„è„¢ ç±}æHNçÎ {Ú‡æè²}æï JJ¥…0JJ8JJ çÝcÜUæ}æ}ææݨ¨æÚ¨±æ¨}æì J }ææÝÝè²¢ çÝç¶HÎæï¯Î}æÝè²}æï JJ¥…0JJ9JJ çÝcÜUæ}ææ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè ¨}ææ#æ JJ Æé}æÚè Úæxæïxæ貄ï JJ ±ÎÝ¢ Îàæü² }æ‹Îã¨Ý}æì J |æçQUçÐí² „ï ãÚï …ÝÚ¢…Ý}æì JJ±ÎÝ¢0JJ{í±é JJ ÜéU¢ ÜéU}æHæH¢ ¥{ÚÐí±æH}æì J }æÎÝxæ±æïÓü ™²¶‡ÇÝ}æì JJ±ÎÝ¢0JJ1JJ „Ýé稄΋„¢ ±Ú„ÚÜUæ‹„}æì J }æ{éÚã樟æè}ææïãÝ}æì JJ±ÎÝ¢0JJ2JJ ~ææ稄ÜUæH¢ |æíÜé Ué çÅÜUÚæH}æì J àæçàæÚç±Ã²æï}æç±±æ¨Ý}æì JJ±ÎÝ¢0JJ3JJ ¨é‹ÎÚÝ樢 ¨æñÚ|æ±æ¨}æì J ݲݙæLœæ}æ|æꯇæ}æì JJ±ÎÝ¢0JJ4JJ }ææïçㄨæÚ¢ ¨}æéç΄¨æÚ}æì J çÝxæ}ææxæ}æ¶xæÝèÇ}æì JJ±ÎÝ¢0JJ5JJ ÜéU‡ÇH|æ樢 ÜUï¨ÚEæ¨}æì J ±™Ýæ}æë„ñ…üÝÝ‹ÎÝ}æì JJ±ÎÝ¢0JJ6JJ ™¢™HÝï~æ¢ ÜUæL‡²ÿæï~æ}æì J ç±ÜU癄æÏ…|ææç„}ææ﯇æ}æì JJ±ÎÝ¢0JJ7JJ Ðé¢çÇî„|ææH¢ „æçÚ„ÏææH}æì J …Ýçã„Ðè²ê¯±¯ü‡æ}æì JJ±ÎÝ¢0JJ8JJ ¥¶‡Çæ݋α<‡æç±Ú癄æŸæèãçÚÐíæƒüÝæCÐÎè¨}ææ#æJJ ............... .................................................................................... ................... .... 240 yLÞ M‚tuºttu ¥CÐÎè²}æì JJ ÐÚ±ÚÎ ãÚï ÜUïàæ± ÜUæ‹„ Ú}ææÝæƒ ¨óæ„|æ²ãæÚ}æì J |æ±ãÚ ±æ¯ü |æ…æç}æ y±æ¢ çÎòxæé‡ææÜUæÚ}æì JJ{íé±ÐÎ}æì JJ ±ÚݱÍæÝ ¨}æLÐæ}æÚ|æê Ð æÝ„ Ðè„æ}ÏæÚ{æÚ}æì J çàæ±çÚÐé}æÎãÚ}ææïç΄¨æ{æï SƒHТÜU…ãæÚ}æì JJSƒH0 2JJÚ}ææÝæƒ0JJ1JJ ÝÚ±Ú¨é Ú ±ÚÐê ç …„ÐæΨÚæï L ã ±ÚТ Ü U…Ýæ|æ}æì J ÝÚ¨¶ÝÚÜUçݱæÚ‡æ }ææ{± Ú…Ýèàæ„é˲æ|æ}æì JJÚ…0JJÚ}ææ0JJ2JJ ¥ÍæãÚ¨é¶ÜUÚ ÎèÝβæ±L‡ææH² }æéçÝ}æ‡ÇHŠ²ï²}æì J }æéÚãÚ }æ{éãÚ Ü¢U¨ç±}æÎüÝ Ÿæé焨‹„„xæï²}æì JJŸæéç„0JJÚ}ææ0JJ3JJ |æ±|æ²H²ÜUÚ ç±E¢|æÚ Îæ}ææïÎÚ {}ææüy}æ…}æèàæ}æì J Ðβéxæ²±}æé¶ç™‹ãç±Úæç…„ Ïæíræ|æ±æÎèàæ}æì JJÏæíræ0JJÚ}ææ0JJ4JJ ±Ú„Ú¨é L ç™ÚÏæí r ææH² ÝæÚ沇æ Îæï ¯ ±æÚ‡æ}æì J çÎ焨é„ÐÚ}æç±}ææïãÝ ç±c‡ææï |æ±çÝç{„æÚ‡æ}æì JJ|æ±0JJÚ}ææ0JJ5JJ ¥|æ²Î ¨Î² ¨ÎæÝ‹ÎÜUÚ ÐæHÜU ¨‹{넱Ý}ææH}æì J ç±ÜU癄çÝ……Ý}ææݨ¨æÚ¨ {}ææü‹±²ÐæH}æì JJ{}ææü0JJÚ}ææ0JJ6JJ …H{Ú¨é}æ{éÚ±æ‡æè Ú‡æàææç‹„ÜUÚ ÜUçH}æH¨¢ãæÚ}æì J àæç¨çÝ|æ±ÎÝÜUÚæ}Ïæé…ÝQUÜU {ë„àæï¶Ú¨æÚ}æì JJ{ë„0JJÚ}ææ0JJ7JJ Ïæãé „ ÚçÎÝÜUÚ™‹Îí æ ÝHÜUæç‹„ãÚ Ðé L Ïææï ç {„}æ‹Î}æì J ¨éHçH„xæ}æÝç±HçÁ…„±æÚ‡æ çÝcÜUæ}ææÝ‹Î}æì JJçÝcÜUæ0JJÚ}ææ0JJ8JJ ............¥cÅÐÎè²}æì JJ {}æü { é Ú ‹{Ú Îñ y ²|æ²¢ Ü UÚ |æQU}æÝæï ã Ú |æQUЄï J Ïææï{¨é{æÜUÚ |æçQUçαæÜUÚ ²æïxæÜUHæ{Ú ²æïçxæxæ„ï J …²…² }æéçݱڨÁ…Ýàæ¢ÜUÚ |æQU}æãæÎÚ |æQUÚ„ï …²0 JJ1JJ …è±Î²æÜUÚ |æQU„}ææï ã Ú |æQU¨é ¶ æÜUÚ }æé ç QUÐ„ï ±æv²¨é { æ{Ú {}æü ¨ é Ð ¢ … Ú ÜUæ}æÜUHæãÚ çÎòxæ„ï J …²…² }æéçݱڨÁ…Ýàæ¢ÜUÚ |æQU}æãæÎÚ |æQUÚ„ï …²0 JJ2JJ ¨¢ Ü UÅ|æ¢ … Ý ™æLç±Hæï ™ Ý Ïæ‹{ç±}ææï ™ ÝÝæ}æ„„ï J Ýæçàæ„Ïæ¢{Ý çÝ}æüÎÝ‹ÎÝ ÎécÜëU„Ú‹{Ý }æéQUÐ„ï …²…² }æéçݱڨÁ…Ýàæ¢ÜUÚ |æQU}æãæÎÚ |æQUÚ„ï …²0 JJ3JJ ........................ 2 ¥...... .......................... .............. ..... ............................ ............... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 60 ........ . ..... 31....................... . ............ yLÞ M‚tuºttu 237 S±|æQU¨y¨kç±Úæ…}ææÝ¢ ±ë‹Îæ±ÝæRUèǨéàææï|æ}ææÝ}æì J S±æÝæ¢ ãÚ‹„¢ NβæçÝ ÎëcÅKæ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„¢ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ5JJ çàæÚ:ÐÅæÐèÇçÝ…æy}æHæï|æ¢ }æ²êÚÐ~ææçHçÜUÚèÅàææï|æ}æì J ÐkæçÎHÿ}ææ¢çÜU„Ðæβéx}æ¢ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„¢ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ6JJ S±Îœæ|æê¯æ: ¨ã¨æ ÎÎæÝ¢ S±æ¢xæï¯é |æê¯æ ç±ç±{æ Î{æÝ}æì J ¨ÜUæH}ææ²æ|æ²Îæç|æ{æÝ¢ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„¢ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ7JJ |æQUæ‹„ÚæçÚÿæЇæÐí „ æТ xææï x ææï Ð xææï Ð èçÚÐé Î ñ y ²„æÐ}æì J ÐæÎæÝ}æ„ì S±è²…ÝñÜUÏæ‹{é¢ ±‹Îï ãôÚ {}æü¨é„¢ ™ ÜëUc‡æ}æì JJ8JJ ¨Ðí........... 238 yLÞ M‚tuºttu àæ}æü Î ±‹ÎÝ çÝy²çÝÚ¢ … Ý ¨Á…ÝÚ¢ … Ý ¨æ{é Ð „ï J Î}|æç±|æïÎÝ }æy¨Ú¶ïÎÝ Úæï¯ç±ÝæàæÝ àææ‹„}æ„ï …²0 JJ4JJ ç±Eç±|ææ±Ý ¨Á…ÝÐæ±Ý ÐæÐç±ÎæãÝÐæÎÝ„ï J ¨yÐéL¯æ±Ý ÜUæÐéL¯æïy¶Ý Ü¢U¨çÝÜU‹ÎÝ ¨y²ÜëU„ï …²0 JJ5JJ ¨yЃÐæï ¯ ‡æ ÜUæЃÚæï ¯ ‡æ Hæï | æç±}ææï ¯ ‡æ ÐæÐN„ï J ¨Á…Ý|æꯇæ Îé…üÝÎꯇæ |æQUç±|æꯇæ {}æüÚ„ï …²0 JJ6JJ HæïÜUç±Hÿæ‡æ Ïææï{ç±™ÿæ‡æ ¨Á…ÝÚÿæ‡æ ¨æçαë„ï J ÐkÎHïÿæ‡æ Hçÿæ„Hÿæ‡æ çÎòç±|æꯇæ ÐécÐ{ë„ï …²0 JJ7JJ Üé U L „± ôÜUÜUÚ}æ¢ ç Íæí Ú …æï | æÚ}ææÝ„¨mÚ}ææy}æÚç„}æì J ¨ï±Ý„yÐÚç}æC}æãæÎÚ}æÓ²é„ ÜUïàæ± çÝy²}æéçÝ}æì …²0 JJ8JJ çÝy²æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄æùCÐÎè ¨¢Ðê‡ææü ±è}æÚè Úæxæïxæ貄ï xæè²ï J |æ…Ýè²¢ ÜUïàæ±LÐ}æ±Ýè²}æï J|æ…0J ¥…ãçÚãÚÚ„¢ Îàæü² „ï JJ|æ…0JJ Ýê„Ý…H{Ú}æï™ÜUÎïã}æì J çÎ焨é„æçÎç„…ÝÚÝ}æÝè²}æï JJ¥…0JJ1JJ àææÚÎÐê‡æüçã}ææ¢àæéàæé|ææS²}æì J Ü¢U…Ýï~æ¢ }æÎÝ}æÎãÚ‡æè²}æï JJ¥…0JJ2JJ ÜUæSñ „é|æÚÕç±Úæç…„ÜU‡Æ}æì J }æç‡æ}æéQUæÜUÝÜUãæÚÜU}æçݲ}æï JJ¥…0JJ3JJ „éx¢ æç±àææH|æé…æ‹„ÚÜUæ‹„}æì J Ÿæèçݱ樢 ¨ÜUH…ݱڇæè²}æï JJ¥…0JJ4JJ ......................

............ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 61 ............... 242 yLÞ M‚tuºttu 稄æ}ÏæÚ™‹ÎÝ™<™„æ¢xæ¢S}æïÚæÝÝ¢ Hç}Ïæ„àæï¶ÚæçH}æì J ¨yÐécÐãæÚæ±çH ÎàæüÝè²¢ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ4JJ ±Úæ|æ²ïÐæç‡æ²éxæïÎ{æÝ¢ ™„écÐÅè}梨²éxæﱨæÝ}æì J }æãæ}æéÝèÝæ}æçÐ Ðê…Ýè²¢ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ5JJ àæÚy¨é … æ„æ}Ïæé … Ð~æÝï ~ æ¢ ç±Hæï H gCèçÿæ„ÐkÝï ~ æ}æì J |æ±Ðí±æãæïÐÚ}æÐí„æТ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ6JJ |æQUæïœæ}æÐíæ¢xæ‡æ}ææŸæ²‹„¢±ÚæÝ|æèCæÝç|æ²æ±²‹„}æì J çÝ…æÝàæï¯æÝçÐ}ææݲ‹„¢ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ7JJ |æQñU: Ý΢„¢ ÐÚ}ææ‡æé}ææÝ¢ Ýxæïàæ„é˲¢ NçÎ}拲}ææÝ}æì J ÎèÝ¢ Є‹„¢ Îíé„}ææÎÎæÝ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ8JJ §ç„ ÎèÝæÝæƒ|æ^ ç±Ú癄¢ ŸæèÝæÚ沇æ}æéÝ:ï à}æÚ‡ææCÜ¢U ¨¢Ð‡ê æü}æì JJ ±¨‹„ç„HÜUæ±ëœæ}æì Ðíæ„: S}æÚæç}æ ±ë¯Ðé~æÐÎæÚ籋΢ ÐæÐæñÍæÐæçÐ…ÝÐæ„ÜUÐ颅Îæã}æì J }æéQUñ }æüãæ}æéçÝxæ‡æñ}æüãÝè²}ææl¢¨y¨¢çxæÝæ¢ ÐÚ}æ}æ¢xæH}ææ<y„ÝæàæÝ}æì JJ1JJ Ðíæ„: S}æÚæç}æ ¨é¶àææç‹„ çÝÎæÝãï„¢é ÜU˲æ‡æÜUæçÚxæé‡æ¨æxæÚçÎòLÐ}æì J S±æÝïÜU…‹}æ¨éÜUë „ñÚ±HæïÜUÝè²¢ Ÿæè{}æüÐ~é æÐÎ}ææy}æçݨ¢Î{æç}æ JJ2JJ Ðíæ„|æü…æç}æ |æ…Ýè²|æ±æçÏ{¨ï„¢é ¨¢¨æçÚ‡ææ¢ ¨ÜUHç±ÍÝç±ÝæàæÎÿæ}æì J ±ïÎæ‹„±ïlàæé|æ¯æïùàæ癋ãHÿ}æ¢ Š²æ²æç}æ{}æü„ݲæ¢çÍæí²xé æ¢ç{²æùã}æì JJ3JJ . ............241 xæé…üÚèÚæxæï Ðíç„}æ‡Æ„æHï xæ貄ï JJ ±Ú΄Ýæï ±ë¯Ý‹ÎÝ …ݱ‹ÎÝ » Ýéç΄}æéç΄}æéçݱë‹Î J …²…² Îï± ãÚï JJ{íé±Ð΢JJ1JJ ¨éÚÝÚ}ææݨ}ææïÎÝ çÎç„ÚæïÎÝ » J Ÿæéç„ÝçHÝèݱ¨êÚ …²0 JJ2JJ ÎçH„}æÎÝ}æÎÎꯇæ±ë¯|æê¯‡æ » J çŸæ„…ÝÜéU}æéÎÜUHïàæ …²0 JJ3JJ ¨éÚÜéUH¨Á…ÝÚ¢…Ý |æ±|æ¢…Ý » J ¥ç¶H|æé±ÝÐíç„ÐæH …²0 JJ4JJ ¨é}æ{éÚ…H{ÚÏæ‹{éÚ çÝ…Ïæ‹{éÚ » J {ëç„{Ú {Úç‡æ{Úïàæ …²0 JJ5JJ ¨éÜU}æHÜUæï}æHHæï™Ý …çÝ}ææï™Ý » J çÝ……ݨé¶ÜUÚàæèH …²0 JJ6JJ ÜUçH}æH}æçHÝçݶ‡ÇÝ …Ý}æ‡ÇÝ » J }æéçÝ…Ý}æ{éÜUÚÜ¢U… …²0 JJ7JJ ç±ÜU癄çÝ……ÝÜUæÝÝ ÜU}æHæÝÝ » J SƒHÜU}æHxæH}ææH …²0 JJ8JJ ²æïxææÝ‹ÎÚ癄ç}æ΢ ÜéUL„ïùç|æ΢ » J çÜUH ÜéUàæH¢ „± xæè„¢ …²0 JJ9JJ ²æïxææÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄æCÐÎè ¨}ææ#æ JJ ©Ð…æ焱ëœæ}æì JJ ©yÈéUÌNóæèÚ…ÜU<‡æÜUæ²æ¢ „ï…æï }æãæ}æ‡ÇH}抲¨¢Sƒ}æì J ¥}|ææïÎÝèH¢ àæÚç΋ÎéÜUæ‹„¢ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ1JJ ¥ÜUæÚ‡ææy²‹„βæçÝ{æÝ¢ {}}æïü‡æ|ævy²æ}æéç΄¢}æéÝèàæ}æì J ¥{}æü¨xææü¨é¶Î¢àæÜUæH¢ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ2JJ S±{}æü籿ææÝç±ÚçQU²éQUæ¢ |æôQU çÝ…æ‹„: ÐçÚÐæﯲ‹„}æì J ÜUæ}æælçÚ~ææ¨Î Ýæ}æ{ï²¢ ÝæÚæ²‡æ¢ Ðíæ„Ú㢠S}æÚæç}æ JJ3JJ ............................. . yLÞ M‚tuºttu 243 Ðí„|æü…æç}æ|æ±|æèç„ãÚ¢ ±Ú¢ Š²æÝæ¨ÝæçÎ çݲ}æñpç±Ýæ¨}ææç{}æì J ÐæÐæy}æÝ梨Üé Uë ç„Ýæ}æçÐ ÜUæÚ²‹„¢ „¢ Ýæñç}æ {}æü„ݲ¢ çàæÚ¨æÐí‡æ}² JJ4JJ Ðíæ„Ýü}ææç}æ çàæÚ¨æçÝxæ}æñÜUxæ}²¢ Ïæíræï‹Îíàæ±üç±Ïæé{æçÎç|æÚŒ²xæ}²}æì J ©yÐçœæ¨¢çSƒç„H²æçÎçÝÎæÝ}æïÜU¢ ¨¢ç™‹„²æç}æ ¨„„¢ ãçÚÜëUc‡æÎï±}æì JJ5JJ Ðíæ„Ýü}ææ}²ç}æ„ÎéCçÝÏæãü‡æ沨h}æü}æ}æüÐçÚÐæHÝÜUæÚ‡ææ² J Ïæíær懲±ïÎЃxææï¨ÎÝéxæíãæ²ÐíæÎéÏæü|æê±|æéç±|æçQU±ë¯æ¢xæ„æïù¨æñ JJ6JJ Ðíæ„Ýü}ææç}æÝ}æÝè²çÝ…ñÜUÍææ}ÝæïÎé±æü¨¨æç±çã„àææÐçÝÎæÝ}æïy² J ÍææïÚÜï UHæñ籯ç²Ðæ}æÚ…è±…æ„¢}æéQUñ : ¨}æ¢ ¨}æÜUÚæïα„è²ü²S„}æì JJ7JJ Ðíæ„Ýü}æç‹„ ÐéHÜUæ¢çÜU„¨±üxææ~ææ: Ðí}ï ‡ææ¨ÎñÜU}æݨæù™H™ï„¨æ² J Š²æy±æyS±ÜUè²Nβï ãçÚÜëUc‡æ}æê=„ „ï ²æç‹„{æ}æ ç±àæ΢ ÿæÚ|ææ±àæꋲ}æìJJ8JJ Ðíæ„<±ãæ²àæ²Ý¢ çSƒÚ™ï„¨æ²: àHæïÜUæCÜ¢U ÐÆç„ çÝy²}æÝ‹² |ævy²æ J S„æï~æ¢}æ¢xæHÜUÚ¢ çxæçÚ…æçàæ±æïQU¢ Ð釲æã}æïç„ çÝç¶H¢ Ýçã „S²ç±ÍÝæ JJ9JJ §ç„ ²æç¿æÜU çxæçÚ…æàæ¢ÜUÚç±Ú癄¢ Ðíæ„: S}æÚ‡ææCÜ¢U ¨}ææ#}æì JJ ±¨‹„ç„HÜUæ±ëœæ}æì ±…íæ}Ïæé…Š±…ÍæÅæ|æí²±æüÚ¶ ï 涇Çï‹Îé}æéw²àæé|æHÿ}æÐÎæÚ籋Î}æì J ±ëœææÝéÐê±üÐëƒéHÐí¨ë„æç„Ú}²¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ1JJ çÎòï‹ÎíÝèH}æç‡æÎÐü‡æ…æÝé²xé }æ¢ ¨‹„<…„çmÚÎÚæ…ÜUÚæïLHÿ}æè}æì J Ÿæè}æyÜUÅè„Åç±HçÁ…„Ú¢ÜUé Úæ…¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ2JJ .............................................. 244 yLÞ M‚tuºttu Ïææïç{Îíé}æÓÀÎ籄…üÝÜUæçÚ„é‹Î¢„Îíæç…„æïóæ„xæ¢|æèÚ¨éÝæç|æÜêUÐ}æì J Š²æÝæç{NmÚ±Hè~æ²Úæ…}ææÝ¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ3JJ ÝèHæïyÐHléç„àæé|æS„ÝÎàæüÝè²¢ Ÿæè±y¨ÜUæñS„é|æHHæ}æ¨éÏææãé}抲}æì J „æÚæÝéÜUæçÚ籨ÚÎíé癄æÚãæÚ¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ4JJ ÐèÝæçãÚæ…àæé|æ|ææïxæ |æé…æç|æÚæ}æ¢ xæí±ñ ²ï |æꯇæÎÚæç„}æÝæï¿æÜU‡Æ}æì J çÏæ}Ïææïœæ}ææïDç}æ„ãæ¨ç±Hæ¨|æ樢 Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ5JJ ™æLÐíÎèÐÜUçHÜUæàæéÜU™¢™àé ææï|æ樢„…ü²çœæH¨}ææïœæ}æ±èÿ²Ýæ¨}æì J ÜUæL‡²Ðê‡æüàæ„Ð~æ¨éÐy~æÝï~æ¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ6JJ ¨¢Ðê‡æüàææÚÎçÝàææÜUÚÝêÕÈéUÌÐæƒæï…„…üÝÜUÚæS²}æÝæïç|æÚæ}æ}æì J |æê™æЙæL¨}æÜU‡æüç±Úæï™}ææÝ¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ7JJ ÎèÍæïH ü HæÅÐÅHïHçH„ïHHæ}æ¢ ÜUæà}æèÚ™‹ÎíÜU²é„¢ ç„HÜ¢U Î{æÝ}æì J ©Š±Z¨éxæç‹{±ÚÜUï¨Ú™‹ÎÝS² Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ8JJ ±æ¨æ¢ç¨ã¢¨xæLÎ…éüÝ|ææS±Úæç‡æ ¨¢çÏæ|æí„¢ Ðíç„çÎÝ¢ ܱç™Îéy¨±ï¯é J S±‡ææüçݨ¢çŸæ„}æéÎùï ÜüUÜUÚSÈéUÚç‹„ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçÎ癋„²æç}æ JJ9JJ ãñ}ææçÝ㢨ÜU¨éÝêÐéÚ™æLÜU梙è ÜUï²êÚãæÚ±H²Ðí}æé¶æçݨ狄 J ¥æ|æꯇææçÝÎ{„¢ v±™¨çyÜUÚèÅ¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢ NçΙ‹„²æç}æ JJ10JJ ÜéU‹ÎSƒHæÏ…}æé¶ç™~æ¨éxæç‹{}ææ˲ ÜUï²êÚãæÚ±Úàæï¶ÚÜU‡æüÐêÚ}æì J ç…Íæí‹„}ææy}æÜUÚx梱Ú}ææ˲xæéÓÀ¢ Ðíæ„ãüôÚ ±ë¯|æé±¢NçÎ癋„²æç}æ JJ11JJ §ç„ ¥ç™‹y²æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ŸæèÐíæ„ãüçÚ}æê<„Š²æÝS„æï~æ¢ ¨¢Ð‡ê æü}æì JJ ......... yLÞ M‚tuºttu .................................................................... ..................... ...................... ...................... .......... ..................................................... .... ..... ..... ..................

................. .................. yLÞ M‚tuºttu ...................................245 ÐÚ}æ|ææx汄S„æï~æ}æì JJ JJ àææÎêüHç±RUèçÇ„¢ ±ëœæ}æì JJ {}æüS„Á…ÝÜUæïãÚïp„ݲæïù²ææÐí¨æÎæï }æãæ‹ÜUæ‹y²ÜUæïüÚÍæé±èÚÜU: çÿæç„{ÚæïÚæ}æÐí„æÐ: Ðí|æé: J §ÓÀæÚæ}æ„Îæy}æ…æ|æx汄æï |æQUæç±ÚQUæ|æ±ï ¨±æü‹|ææx汄æÝã¢N ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ1JJ }æéQUæÝ‹Î}æãæÝé|ææ±àæéÜU}æ鋲æÝ‹Î xææïÐæHÜUæy}ææ݋βéxæ¢ ÜëUÐ: ¨é¶àæ„æ Ý‹Îæñ }æéçÝ: ¨é±í„: J ÏæírææÝ‹Îβæùç±Ýæàæ|æ…Ýæ…‹ÎæÝë‡ææ¢ }æéçQUÎæ: ¨±æüÝì |ææx汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ2JJ çÝy²æÝ‹ÎçÝÚ¢…Ýæï|æxæ±ÎæÝ‹Îæï xæé‡ææ„脲æïxææÝ‹Î }æéçݨœæ}ææñ „é ÏæÎÚèÝæƒæ±¶‡Çæñ çàæ±æñ J |æê}ææÝ‹Î}æéÜéU‹ÎçÝcÜéUH…²æÝ‹Îæ: S±LÐæïç±|æé: ¨±æüÝì |ææx汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ3JJ ÜëUc‡ææ݋Ψé¶ÐíÜUæàæÐÚ}æ¿ææÝS±LÐæïœæ}ææÝ‹Îæñ ÚæÍæ±±æ¨éÎï±ÚÍæéÝæƒæÝ‹ÎÝæÚ沇ææ: J ™ñ„‹²æùç¶HÚæ}æÎæ¨ÜUçÐHæÝ‹Îp ²æïxæïEÚ: ¨±æüÝì |ææx汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ4JJ ... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 62 ......... .................................... ................................................................ ........................ ......... 248 yLÞ M‚tuºttu ô¨ãàææÎêüHxææñòæHÝæxææçÎç|æ…ü‹„éç|æÎéüxæü}æïÎéC|æèÜUæÝÝï J Ðl}ææÝ¢ çã}ææxæS² ™æÝïÜUàæ: S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝSy±¢ |æ… JJ7JJ ÐécÐãæÚæ±ôH ÎèÍæüÎæïÎü‡ÇÜ¢U ±ïα晢 ÝÚæÜUæÚ}æ‡ÇçSƒ„}æì J Ü¢U…àææï‡ææ}ÏæÜ¢U }æïÍæçÝ}ÝS±Ý¢ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝSy±¢ |æ… JJ8JJ ÐæÐ㢠±<‡æÝæ±æ¨éÎï±ïÝ àæ¢ S„æï~æ}æï„yÜëU„¢ ŸæèãÚïÓÀæç¶H}æì J ²: ÜUƒïl: ÐÆï΋„„: Ðíy²ã¢ }ææݱ: ÐíæŒÝé²æ‹}æ¢xæH¢ ¨æïù~æçã JJ9JJ §ç„ ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄¢ ŸæèãçÚS„æï~æ¢ ¨}æ挄}æì JJ ©Ð…æ焱ëœæ}æì JJ {}æüS²ÏææH¢ }æÎÝS²ÜUæH¢ ¨‹}ææxæüÐæH¢ ã„Hæï|æ…æH}æì J ÜUHï: ÜUÚæH¢ ¨éç{²æ¢ Ú¨æH¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ1JJ ¥ôã¨àæèH¢ çÐí²ã¢¨HèH¢ ç…„Ðí}æèH¢ ÜëU„çÎòHèH}æì J вæïÎÝèH¢ çÐí²¨æ{éàæèH¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ2JJ Ð涇ÇÝæàæ¢ ç±|æé{ÐíÜUæàæ¢ ¨é¶æ±ÜUæàæ¢ ã„|æQUÐæàæ}æì J ç±læç±ÜUæàæ¢ …Ý„æçÝÚæàæ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ3JJ ¨éÚæçÚ}ææï㢠¨é}æç„ÐíÚæï㢠¨ÓÀæ›Îæï㢠ÜéUç{²æ}æÐæïã}æì J ¨Îæç±}ææï㢠ÐéLàææï|æÝæï㢠ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ4JJ ¨ÎæÐç±~æ¢}æéçݱ²üç}æ~æ¢ ÿæ}ææ™çÚ~æ¢ …Ý„æç„ç™~æ}æì J ¥ô㨨›¢ ¨é…Ýæ„Ð~æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ5JJ ..................... yLÞ M‚tuºttu 247 »„ï¯æ¢S„±Ý¢ Ýë‡ææ¢ çÐí²ÜUÚ¢ ¨æ²¢ Ðíxæï±æ…Ýæ: ¨±æüÍæÿæ²ÜUæçÚ‡æ¢ Ðíç„çÎÝ¢ Ú}²¢ ÐÆç‹„çy±Î}æì J „æ¢S„ï ±ñ ¶Hé Îàæü²ç‹„ ÜUL‡æ¢ ÝæÚæ²G‡æ¢ }æéçQU΢„ï|²pæ}æHÜ¢U ²ƒæ ÜUÚxæ„¢ ²ÓÀç‹„ }ææïÿæ¢ ™ „ï JJ10JJ §ç„ ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄¢ ÐÚ}æ|ææx汄S„æï~æ¢ ¨}ææ#}æì JJ dçx±‡æè±ëœæ}æì Ïæíræ{æ}ææç{Т Ðé¢ÐíÜëUy²æçÿæТ ±ç‹Î„¢ çÝÁ…üÚñ: Ðç‡Ç„ñÝüç‹Î„}æì J {æ<}æÜ¢U S±æç}æÝ¢ ¨eé‡æ¢ ŸæèãôÚ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝSy±¢ |æ… JJ1JJ }ææÝ΢ ÜUæÚ‡æ¢ àæ}æü‡æS„æÚ‡æ¢ ¨æxæÚæÎé:¶„æï…ç‹}æÝæ¢ ¨eç„}æì J ¿ææçÝÝ¢ Š²æçÝÝ¢ ²æïçxæÝ¢ çÝ}æü}æ¢ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝSy±¢ |æ… JJ2JJ ±æ¨éÎï±¢ …xæyÐæ±Ý¢ ¨±üÎæ±æÚ‡æï‹Îí¢ ²ƒæ{æ±}ææÝ¢ „ƒæ J ¨y±Ú¢ ç¨çh΢ ç¨çhТ ¨yÐô„ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝSy±¢ |æ… JJ3JJ Îï±Îï±¢ βæ¨æxæÚ¢ ÝæxæÚ¢ ŸæèÜUÚ¢ ŸæèãÚ¢ ÝèHÜU‡Ææç|æ{}æì J {}æü±¢à²æ±Ý¢ {}æüÚÿææ|æ±¢ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝSy±¢ |æ… JJ4JJ ÀéŒÐ²æï±æç¨Ý¢ Ðkô¨ãæ¨Ý¢ ™‹ÎíçÏæ}ÏææÝÝ¢ ÜU‹Î}æêHæàæÝ}æì J „æШ¢ ±<‡æÝæ¢ ÝñçCÜUæÝæ¢ xæéL¢ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝyS±¢ |æ… JJ5JJ }æS„ÜUïôÐxæHæ¢ ¨¢Î{æÝ¢ …Åæ¢ }æï¶Hæ¢ }ææñ¢ç…ÜUæ¢ ™æ¢¨²éx}æïÜUÅæñ J ™}æü™ñ‡æ¢ ¨ÎæÝ‹ÎÜU‹Î¢}æéÎæ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ãï}æÝSy±¢ |æ… JJ6JJ ......... ........... 246 yLÞ M‚tuºttu ¨±ü¿ææï}æéçÝÚæÇì Ýëô¨ãçݲ}ææÝ‹Îæñ Ðí|ææòæÐÜUæñ çÝÎæïü¯æï ãçÚÜëUc‡æ±æ}æÝ }æéçÝ „ÎíêÐÐê‡ææüβ: J Îï±æÝ‹Î}æãæÐí¨æÎÐéL¯æÝ‹Îæp ¨±ïüc±Ú: ¨±æüÝì |ææx汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ5JJ ç™ÎíêÐæï}æéçݨçÓ™Îæñ }æéçݱÚæñS±²¢ÐíÜUæàææï ²}æè xææï籋ÎæÿæÚÚæ}æÜëUc‡æ }æéݲæï ÝæÚ沇ææï²æïÝÚ: J Ðíï}ææÝ‹ÎÝÚæïœæ}ææj鄨ÎæÝ‹ÎæxæéL±ñc‡æ±: ¨±æüÝì |ææx汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ6JJ ãï}æ‹„æïœæ}æ¨êÚ±æS„é|æëxæéç…óæ梅æH²æS„é¢xæç…„ì ¶Åì±æ¢xææù|沨æï}æ±èÚ}æ²ç…gï±Ðí„æÐæβ: J …æË}ææï}ææ|æ²Ýæ¢xæ}ææHÜUçÚ}ææHÿæ: ÜU}ææïÚÕç… y¨±æüÝì |ææx汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ7JJ Úï±æàæ¢ÜUÚ¨é‹ÎÚæñ ™„éH…æÚæ}ææñ Ðí|ææàæ¢ÜUÚæñ xææ¢xæï²æï}æ²æÚæ}æÝ‹Îé|æxæ}æêHæ Ýæç™ÜUï„æβ: J ÜUæàæèбü„Îï±Úæ}æ|æxæ±hï}æ‹„xææï±hüÝæ: ¨±æüÝì |æxæ汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ8JJ ¥æàææç…Á…²ô¨ã|æè}æÚ±…ègæ}ææïÎÚæ}æêHç… eæñÐæHæï ãÚç…e‡æïàæçÝ|ææñ ±ï‡æè|æ²æï|æQUÚæÅì J ¥}ÏææÚæ}æ}æéÜU‹Îxææ±HÚ‡æÀæïÇæ: çàæ±æï²æç¿æÜU: ¨±æüÝì |ææx汄æÝã¢ã ÐÚ}ææÝì ±‹Îï ¨Îñ„æóæÚæÝì JJ9JJ ......... ................. ................... ........... ............. ............................

.................................... yLÞ M‚tuºttu 251 çm…¨æ{éÎñ±„}æ‡ÇÝ¢ ÜëU„ÜUæñHÝæçS„ÜU¶‡ÇÝ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ2JJ ÐçÚÐê‡æü™‹Îí¨}ææÝÝ¢ „Шï }æéÎæçŸæ„ÜUæÝÝ¢ ã²±æãÝ¢ çÚÐéxææãÝ¢ ÜéUHÎï±}ææLç„}ææÝÝ}æì J ÜUL‡ææH²¢ …xæÎæH²¢ {ë„Ðè„ÜUïàæÚ™‹ÎÝ}æì ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ3JJ àæÚÎÏ…Ð~æç±Hæï™Ý¢ çÝ…|æQUÜUDç±}ææï™Ý¢ ±Ý}ææçHÝ¢ ¨éÚàææçHÝ¢ Á±HÝæÜüU¨æï}æç±Úæï™Ý}æì J ÜUçH|æêçÚ¨æÚç±|梅ݢ çÝ…Îæ¨ãæ¨ç±Ú¢…Ý ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ4JJ }æëÎéÐ̱æL‡æÐœæH¢ ±í„„èƒüÎæÝ„Ð: ÈUH¢ ÐÎÐæ±Ý¢ HÍæé{æ±Ý¢ |æé±Ýæ±Ý¢ xæxæÝæ}æH}æì J ç„HÐécШçóæ|æÝæç¨Ü¢U …Ý„æ‹„Úæçã„ x梅ݢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ5JJ ÜUçÚÐé c ÜUÚæï Ð }æÎæï ² é ü x æ¢ ¨é N Îæ¢ ¶Hæ‹„Ú|æï Πݢ Ðëƒé|ææHÜé¢UÜé¢U}晋ÎíÜ¢U |æéç± Ïææïç{„æy}æçݱïÎÝ}æì J |æx汋„}æÓ²é„}æò²¢ ÐíÜëUç„EÚæ‹„ÜUÜ¢UÐÝ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ6JJ ²}æÎê„|æê„çݱæÚ‡æ¢ ¨ÜUHæxæ}ææïj±ÜUæÚ‡æ¢ ç¨„±æ¨¨¢ Úç±|æ樨¢ ÝÚÜUæç„ÜUC籄æÚ‡æ¢ J .... ..................................... ............... .............§ç„ ÎèÝæÝæƒ |æ^ ç±Ú癄 ŸæèãçÚ}æçã}ææCÜ¢U JJ àæægêüHç±çRUçÇ„±ëœæ}æì JJ S±è²ï { æç}ݨÎæùÿæÚï ÐÚ„Úï ¨ ¢ ¨ ï ç ±„æ¢ ç {í m ²æï |æQñUÏæíüræàæÚèçÚç|æ²ü ©L{æ ±ïÎæ‹„±ïl: Ðí|æé: J ÝñÜUæ¢Çæïj±ÐæHÝæçÎÜUÚÐé¢}ææ²æçݲ‹„æ S±ÚæÅì ÜUæL‡²æ}ÏæéçÝç{Ýü}ææç}æ„}æ㢠Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ}æì JJ1JJ ±¨‹„ç„HÜUæ±ëœæ}æì JJ Ÿæè±æ¨éÎ±ï §ã|ææÚ„…è±HæïÜUÿæï}ææ²çÝ…üÚ«ç¯: ÜUL‡ææçÝç{Sy±¢ J ¥æÜUËÐ}ææ™Úç„„è±í„Ðæ¢ç¨„¢ y±æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ1JJ ŸæèÝæÚÎæçÎ}æéçÝ}æ‡ÇH¨ï籄æ¢çÍæí çÝÝèüÇxææÉÎH¨¢ÜUé çH„æ¢ ç±àææHæ}æì J ¥Š²æS²±ïÎNβS²çÝLÐÜ¢U y±æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ2JJ Îï±æ¢xæÝæxæ‡æ±¨‹„¨éxæç‹{±æ„ñ²éüQU: ¨éÚæç{Ðç„}ææïãÜUxææ²ÜUæñÍæñ: J ÜUæ}ææïùçÐ ²ïÝ ¨ã¨æ ç±ç…„p„¢ y±æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ3JJ .... ............... ..... .... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 63 ............ ......................... 252 yLÞ M‚tuºttu Ÿæé„ÎéxæüÐœæݱæç¨Ý¢ ¨éÜëU„æçÚÏæ‹{éçÝÜU‹ÎÝ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ7JJ ÜUç±±æ¨éÎï±ÐçÚDé„¢ ²àæ¨æïÁ±HïÝ |æéç± Ÿæé„¢ xæé‡æ¨æxæÚ¢ ¨éNÎæãÚ¢ Ïæãé}æê˲|æꯇ樢²é„}æì J ±ë¯±¢çàæ±æDZ}æ¢xæH¢ ¨ç}æ„æñ „é ç±Ðí¨Î¢™Ý¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ8JJ §ç„ ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄¢ Ý}æÝæCÜ¢U JJ ©Ð…æ焱ëœæ}æì JJ ¨h}æü Ú ÿææœæ…Ýï ¨Îèàæ Ðí „ æÐçÝ}æê ü H ÝÎñ y ²²ê ƒ J Ð涇DŽæï Úçÿæ„Ýñ…|æv„æ Ðíàææ‹„}æê„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ1JJ çÝŸæﲨæ²ñ± ÜUHæñ ÝÚæ‡ææ¢ |ævy²æ ¨ÎæïÐæS²}æÝæï¿æ}æê„ïü J ¥ç„ÿæ}ææÏ{ïùç„βæçÝ{æÝ Ðíàææ‹„}æê„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ2JJ S±|æQUxææïHæïÜUݲæy}æçÝD Ðí|ææï ¨ÎñÜUæç‹„ÜU{}æü{y„ü: J Ðí±ëçœæ„ÿæï}æΨæ¢w²²æïxæ Ðíàææ‹„}æêy„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ3JJ ¥{}æü}ææ²æÜUçHÜUæHÝæÝæÎæï¯æàæéÝæàæÝ Ÿæ±‡ææçÎ|æQUï J {}æüçRU²æ„yÐÚ ™æL±ï¯ Ðíàææ‹„}æêy„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ4JJ }æãæ}æé Ý ï ²æï x æÜUHæÐí ± ë œ æï ²æï x æï E ÚæÝ‹„xæé ‡ æÐí | ææ± J ç±|ææï {Úæ|æèç„Î çÎòLÐ Ðíàææ‹„}æêy„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ5JJ .................................... 250 yLÞ M‚tuºttu ²‹}ææݨ¢ ç…„„ÐçS±xæ‡ææïçÐÚæï¯: SÐíCÜ¢é Uƒ¢™Ý ÜUÎæ™ÝÝæùùÐàæçQU}æì J „¢ y±æ¢ ™ çÏæ|²ç„²„æ‹„Ú±ñçÚ‡ææïù‹²ï ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ4JJ y±æ¢ Ðê‡æüÜUæ}æÐç„ÚŒ²Ýé±æ¨Ú S±¢ Îñ±¢ ™ çÐ~²}æçÐÜU}æüÜUÚæïç¯ÜUæHï J ¨¢xæíæã²óæç¶HÝñçCÜU±<‡æÝSy±æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ5JJ ²S}ææyÐí±y„ü„ §ãæç¶H¨æñw²ãï„:é ¨ÓÀæ›±ë‹Î}æç¶H¢ ¶HéÝçñ CÜUï‹Îíæ„ì ²yÜU}æüÎcé ÜUÚ}æ}æy²üxæ‡æñp „¢ y±æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ6JJ ²ï ²ï çݱëçœæ}æéвæç‹„ç±Úæxæ±ïxææy¨¢¨æÚ|æèç„ …çÝ„æÎç{|æêç}æ „ï „ï ²S²æŸæ}æï‡æ¨é<¶Ýæïù~æ |æ±ç‹„ „¢ y±æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ7JJ ²yÐæÎÐk}æÜUÚ‹ÎÚ¨ñÜUHéÏ{æï Ïæírææ‡Ç¨æñw²}æç¶H¢ çã ÜUÎæç™Îï± J Ú¢ÜUæïçÐÝïÓÀç„ ¨é¶æ}Ïæéç{}æï± „¢ y±æ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ }æéçݱڢ ÏæÎÚèàæ}æèÇï JJ8JJ §ç„ ¨y¨¢çxæ…è±ÝSƒ ÝæÚ沇ææCÜ¢U ãçÚxæè„ÓÀ‹Î: JJ ݱ}æï Í æ}æï ™ ÜUç±xæí ã ¢ {ë „ Ðé c ÐãæÚ}æÝæï ã Ú¢ …²ÜUæçÚ‡æ¢ |æ²ãæçÚ‡æ¢ „}æ¨: ÐÚ¢ çàæçàæÚæïÎÚ}æì J çÝ…}ææïç΄¢ çÝxæ}ææïç΄¢ …xæÎèEÚñ: ÜëU„±‹ÎÝ¢ ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æ |汋„}æèàæ Ý}ææ}²ã¢ ±ë¯Ý‹ÎÝ}æì JJ1JJ …Ý„æÐ ÐæÐç±Ýæçàæ„¢ çÿæç„|æçQU{}æü ç ±ÜUæçàæ„¢ ç…„Îï±ÎæݱÎñy²}ææݱÜUæ}æxæ±üç±ÐæçÅ„¢ J .......................................... ...... .............................. yLÞ M‚tuºttu 249 ±‡æèü‹Îí±ï¯¢ HÍæéÜUè‡æüÜUïàæ¢ çã„æïÐÎïàæ¢ ¨ÜUHÐí…ïàæ}æì J xæ„æÍæHïàæ¢ ç…„¨±üÎïàæ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ6JJ ¥|æèç„ãS„¢ ±ÚÎ拲ãS„¢ ÜU}}æüÐíàæS„¢ ãç„Ð愱S„}æì J ÜéUÎïçàæÜUæS„¢ ÜéUЃæxæ}ææS„¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ7JJ ¨¢¨æÚ¨æÚ¢ |æ±ç¨‹{éÐæÚ¢ βæç±ãæÚ¢ ÜëU„{}æü{æÚ}æì J |æQUæ<„ãæÚ¢ |æéç± ÎèÝ„æÚ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æçQU¨é„¢ Ý}ææç}æ JJ8JJ ........ ........................... ..................................

...................................................... . .................. ..................................... .. ......................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 64 ........................................... ..... yLÞ M‚tuºttu 255 ¥ÝéCéÐ À‹Î: {}æü Ü Uy„æü {}æü ± QUæ {}ææü y }ææ {}æü ¨ ¢ ç Sƒç„: {}æü Ú ÿæ汄æÚæï }æï çÐí ² „æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: {}æü | æQUèC¨é ¶ Îæï {}æü ² é x |æçQUÏææï { ÜU: {}æü ç ÝD…ÝÐí ï D : çÐí ² „æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: {}æü S ƒæÐÝ ©lé Q U {}æü à ææ›Ðí ± y„ü Ü U: {}æü ² é Q U¿ææݱQUæ çÐí ² „æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: {}æü ã èÝæï ‹ }æê H ÝÜë U h}æü L ÐÐí Ü UæàæÜU: {}æü Ü Uæ²ü Ú „æï ç Ýy²¢ çÐí ² „æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: {}ææü Ÿ æ²æï {}æü L ç™{ü } æèü {}æü { é Ú ‹{Ú: {}æü ç ÝD…Ýñ : ¨ï à ²: çÐí ² „æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: {}æü ç ±¿ææï {}æü ± Ðé { ü } æü L Ðæç¶HçRU²: {}æü Ü Uè<y„{ü } æü } æç„: çÐí ² „æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: {}æü ¨ xæñ ü Ü U¨¢ Ð æï C æ ‹²S„{}æü { é Ú æ‹±²: S±ï C Îï ± æï çã {}ææü w ²: çÐí ² „æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: {}æü Ú ÿæ‡æç±w²æ„æï {}æü Ð ÕèS„Ý‹{²: {}ææñ ü h ±Ðƒæ™æ²ü : Ðí è ²„æ¢ {}æü Ý ‹ÎÝ: J JJ1JJ J JJ2JJ J JJ3JJ J JJ4JJ J JJ5JJ J JJ6JJ J JJ7JJ J JJ8JJ §ç„ çàæ±Úæ}æàæ}æüÐíæïQ¢U {}ææüCÜ¢U JJ .... . ................... ............ 254 yLÞ M‚tuºttu ¥…æçÎÎï±ÜUæÚ‡æ¢ ¨éÚæçÚ¨ñ‹²}ææÚ‡æ¢ |æ±æçÏ{|æQU„æÚ‡æ¢ ¨}æxæíç±E{æÚ‡æ}æì J ¥ç{çŸæ„æïœæ}ææ¢xæ‡æ¢ ÐíÜUæïDÐécÐÜ¢UÜU‡æ¢ ¨éÚñ: ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ4JJ ¨é|æçQUÎñy²}ææïãÝ¢ ™ ±ïΨæÚÎæïãÝ¢ ÜéU±æ¨ÝæòÐæïãÝ¢ ™ ¨yЃÐíÚæïã‡æ}æì J ¨éÝæç¨Ü¢U ¨éHæï™Ý¢ çÝ…æçŸæ„æ<y„}ææï™Ý¢ ¨éÚñ: ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ5JJ ¨é{æÜUÚÐí|ææÝÝ¢ S±ç{çD„æç{ÜUæÝÝ¢ |æé…¢xæÎæçÎàææï|æÝ¢ ¨éÚæçÎ癜æHæï|æÝ}æì J ¥ÝͲü}ææñçH±ïCÝ¢ ¨Îæ }æéÎæ ¨é™ïCÝ¢ ¨éÚñ: ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ6JJ „ÐçS±²æïçxæÝæ²Ü¢U {Úæ¨éÜëUçm{æ²Ü¢U ÐéÚæ‡æ±ïÎxææ²Ü¢U Ðíàææ‹„ÜUæ}æ¨æ²ÜU}æì J ¨„æ¢ ¨Îæ¨ãæ²Ü¢U S±|æQU}ææïÿæÎæ²Ü¢U ¨éÚñ: ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ7JJ ¥Ý‹„ç±EÜUæÚÜ¢U sÝ‹„ÐæÐãæÚÜ¢U çã}ææïc‡æ±¯ü¨æãÜ¢U ¨„æ¢xæô„ ç±Ýæ²ÜU}æì J Üë U „æç{ÜU抱¶‡ÇÝ¢ ™ |æçQU{}æü } æ‡ÇÝ¢ ¨é Ú ñ : ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ8JJ §ç„ }梅éÜUïàææÝ‹Îç±Ú癄¢ ãçÚ|æ…ÝæCÜ¢U JJ ... yLÞ M‚tuºttu 253 ÜUæ}æælçÚ~ææ¨Î 癋„Ýïàæ ÐæÐæñÍæç±Îí汇æÝæ}æ{ï² J ¥¿ææÝ籊±¢¨Ý Ïææï{àæQUï Ðí¨æ‹„}æê„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ6JJ ãæçÚÐí¨æÎï ãçÚÜëUc‡æ ÜëUc‡æS±æç}æÝì ãÚï „æШÝñçDÜUï‹Îí J ÝæÚ沇æ Ðíï}汄è„Ýé… Ðíàææ‹„}æêy„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ7JJ ¥ÎèÝçÎòæ™çÚ„ S±„‹~æ Ïæíræ<¯Úæ…<¯¨}æ<Ó™„æ¢Íæíï J Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æÎïçàæÜUï‹Îí Ðíàææ‹„}æêy„ïü …² ÝèHÜU‡Æ: JJ8JJ ............... 256 yLÞ M‚tuºttu ©Ð…æ焱ëœæ}æì JJ ç±àææH|ææH¢ ÜUçH…æÜUÚæH¢ S±|æQUÐæH¢ ±ë¯|æçQUÏææH}æì J ¨‹}ææ˲}ææH¢ HçH„æ¢xæàææH¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ1JJ {}ææü籄æÚ¢ |æ±ç¨‹{é„æÚ¢ βæç±ãæÚ¢ ¨éÜëU„æçÚÎæÚ}æì J çÝ…æ<y„ãæÚ¢ ±²éÝæçΨæÚ¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ2JJ }æéÝè‹Îí±æ¨¢ ±Ú|æêç}æ|æ樢 ç±ÐçóæÚ樢 ¨é綄æy}æÎæ¨}æì J ¨ÎæS²ã樢 ç„H}ææ˲Ý樢 ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ3JJ }æéQUæ±™êH¢ ÐÚàææç‹„}æêH¢ ¨éÚæçÚàæêH¢ çŸæ„±ñçÚ„êH}æì J çÝ…æÝéÜêUH¢ 稄¨géêÜêUH¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ4JJ ÍÝ‹„¢ ç±àææ΢ àæç}æ„Ðí±æ΢ вæïÎÝæ΢ ÎçH„Ðí¨æÎ}æì J ¨éÐkÐæ΢ ç±ÐÎÐí¨æ΢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ5JJ çÝÚS„ÐæТ |æ±ãæçÚ…æТ H¨yÜUHæТ N„|æQU„æÐ}æì J ¥¨géÚæТ {ë„Ïæéçh™æТ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ6JJ ~æ¨yÜëU„æ‹„¢ ÜëU„Ðæ„ÜUæ‹„¢ çÐí²¢ çÝ„æ‹„¢ }æã„æ¢ Ðíàææ‹„}æì J çŸæ²æçÝàææ‹„¢ àæé|æÜUè<„ÜUæ‹„¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ7JJ Ÿæï²æïçÝÎæÝ¢ Ÿæé„}æéQUxææÝ¢ xæ…ï‹Îí²æÝ¢ ÜëU„¨æ{é}ææÝ}æì J }ææïÿæñÜU„æÝ¢ ÜUL‡ææçÝ{æÝ¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}ææÝ„S„}æì JJ8JJ §ç„ ¥ç™‹y²æ݋α<‡æç±Ú癄¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇汇ææüÝæCÜ¢U JJ .............................. ............................................................................. ...§ç„ }æéÜéU‹Îæ݋α<‡æÜëU„æS„éç„: JJ Т™™æ}æÚ±ëœæ}æì JJ βæ…ü±æçΨæxæÚ¢ çÝÚ‹„ÚÐí…æxæÚ¢ Ðí¨Ýê çÎòàæï¶Ú¢ ç±Î梱ڢ }æÝæïãÚ}æì J Ðí±æH¨çóæ|ææ{Ú¢ ç±Ý}æí|æQU àæ¢ÜUÚ¢ ¨éÚñ: ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ1JJ S±¨æ{éàæ}æüÜUæçÚ‡æ¢ …xæóæÚæÝé¨æçÚ‡æ¢ Ðí¨êÝxæéÓÀ{æçÚ‡æ¢ ÜUÚï‡æé}æ‹Î™æçÚ‡æ}æì J S±àæéhÜUè<„ÜUæçÚ‡æ¢ àæÚ‡²ÜUCãæçÚ‡æ¢ ¨éÚñ: ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ2JJ ÜëUÐæÜUÅæÿæ±èÿæ‡æ¢ βæçÝç{¨éHÿæ‡æ¢ ¨}ææç{²æïxæç¨ÿæ‡æ¢ ÈUHæçÎçÝy²|æÿæ‡æ}æì J ¨Îæ çã ÎèÝÚÿæ‡æ¢ S±ç™‹„Ý¢ Ðíç„ÿæ‡æ¢ ¨éÚñ: ÜëU„æç|汋ÎÝ¢ |æ…æç}æ {}æüÝ‹ÎÝ}æì JJ3JJ ....

................................. .................................................................................................................... yLÞ M‚tuºttu .. ..................................257 §‹Îí±…íæïÐ…æ焱ëœæ JJ Ÿæè{}æü¨k‹²±„è²ü ç±c‡æé²æïü ±æ¨éÎï±æï ãçÚÜëUc‡æ §üàæ: J ŸæèÝèHÜU‡Ææïù~æ ÐéÝæç„ }æyy²æüÝì Š²æ²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ1JJ ²S² S±LÐï ç„HHÿæ‡ææçÝ S±|æQU™ï„æ¢ç¨ ãÚç‹„ ²m„ì J ¥²æ¢ç¨™æÜU¯ü}æç‡æÐí±ïÜU抲æ²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ2JJ ²S²æÿæÚï {æ}æçݲyÐí¨QUæ: RUèÇç‹„ çÎòïùÿæÚ¨¢¿æ}æéQUæ: J ¨}æíæÅì„Ýê…æ §±¨±ü }æ拲抲æ²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ3JJ ²S²æS²Ðkïùjé„|æêçÚàææï|æï ±¨ç‹„ Ýï~æ|æí}æÚæ …ÝæÝæ}æì J 㢨沃æ }ææݨÐk±ë‹Îï Š²æ²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ4JJ ²: Ðæﯲy²~æ çÝ…æÝì S±ÜU貿ææÝæïÐÎïàæïÝ ¨é{æïÐ}æïÝ J ±y¨æÝì ¨éàæèHæ в¨æ ²ƒæ xææñŠ²æü²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ5JJ Ð涇Ç{}ææüléβïÝ ²S² àææQUæ òH貋„ ²ƒæïç΄ïùÜïüU J ÍæêÜUæ ±ë¯mïç¯‡æ »± ™æ‹²ï Š²æ²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ6JJ ²yÐæÎÐkïùÿæÚ}æéQU™ï„æï|æë¢xææ Ú}æ‹„ï ¨Ú¨è±}æèÝæ: J ¥æ¨ïò}ææÝï |æéç± |æêçÚ|æQñU: Š²æ²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ7JJ ²Î貨æñ‹Î²üxæé‡ææçÎÐæÚ¢ àæï¯æβæï ²æç‹„Ý ²S² |æQUæ: J ±æ¢ÓÀç‹„Ý挲ÿæÚ¨æñw²}æ‹„: Š²æ²ï ãôÚ „¢ NçÎ {}æüÐé~æ}æì JJ8JJ dx{Úæ±ëœæ}æì xææïÐæHæÝ‹ÎÝæ}Ýæ Ú癄}æç„àæé|æ¢y±CÜ¢U ¨‹}æ²ï΢ Ðíèy²ñ Ÿæè{}æü¨êÝæï: ÐíÜUÅ|æx汄: S±æç}æÝæÚ沇æS² J „‹}ææãæy}²æ±Ïææï{¢ . .. ... .... .................................... yLÞ M‚tuºttu 259 Hæï ™ ÝN„¶¢ … Ý}ææÝ}æãæxæé ‡ 汋„¢ JJ ÝæÚ沇æãçÚÜëUc‡æ}æãïàæ¢ ¨éÜëU„¢ ¨Îç¨ ÜUƒ²‹„¢ ÜUïàæ±0 JJ1JJ ÝèH…HΨ}æç±xæí ã ™<„™‹ÎÝ}æç„ÏæH±‹„¢ JJ ÎèÝβæÜUÚ …² …²Îï±¢ ÜéUL NçÎ }æ}æ àæ}æÝ‹„}æì ÜUïàæ±0 JJ2JJ ¨Î² Nβ Îàæü ² }æé ¶ Т Ü U…}ææàæé } ææHæ}ææãÚ‹„¢ JJ ²Cæ²æ¨é }æÝ¨æ¢ „ï |æQU±æ¨¢ ÜéU¨é}æ}æéÜéUHxææñÚ΋„¢ ÜUïàæ±0 JJ3JJ çÜU¨H² ÜUæï}æH„H}æç{àææï|æ¢ Š²æ²y²…¨í¢ 㨋„}æì JJ „¢ ™æL²‹}æéݲ: ÐæÎÐk¢ }æÎÝÜUÎÝ |æx汋„¢ ÜUïàæ±0 JJ4JJ ݱÍæÝ{±H}æë Î é H ±¨ÝæçÝ çàæ±ï Ý ±Ðé ¯ æ{Ú‹„¢ JJ ݲÝæÝ‹Î}ææ‹„Úàæ~æêÝì àæ}æ²ÛæçÅç„Î²æ± ÜUïàæ±0 JJ5JJ ÜUæHæÿæÚÐé ¢ Ð í Ü ë U ç„ç±Úæ…¢ „L‡æ±æÚ‡æxæç„}æ‹„}æì J àæ¢ÜUÚæñ²S²çàæÚ稨éÜUÚæñ „¢ „±{Ú}æ}æ{ëç„}æ‹„¢ ÜUïàæ±0 JJ6JJ ÜUçH„HçH„|æê ¯ ‡æ|æ±ÝSy±¢ |æê ± Ý~æ²ï ç ±H¨‹„¢ JJ xææï籋Î}æïÎ粄æï|æ±xææÉ¢ …ÝçÝNβçݱ¨‹„¢ ÜUïàæ±0 JJ7JJ ±ë¯ÜéUHÚç±}æ‡ÇH|æ꯲‹„¢ ±æ}æ}æ鶢 Lç™}æ‹„}æì JJ ±æ¨éÎï±™ï„ç¨}æÝé…æÝæ}æÍæxæ‡æçÝÜUÚ¢ Îã‹„}æì ÜUïàæ±0 JJ8JJ §ç„ ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè JJ ......................... .. ..................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 65 .......... ...................................... 260 yLÞ M‚tuºttu ¥cÅÐÎè²}æì JJ Îï±æ|æ²Î¢ÝæÚ沇æ Îï±æ|æ²Î¢ÝæÚ沇æ J Ú}æ‡æè²}æï LТ ±Ú}æç„Îàæü² JJÎï±æ0 JJ{íé±ÐÎ}æìJJ ÐçÚN„ÜUæïçÅÜUÜUæ}æ沨é¯}æ¢ J „L‡æ±²: ¨¢±Ú‡æè²}æï Îï±æ0 JJ1JJ ¨ã…æ݋΢ Ýæ}æ ±ë¯ÜU‹Î¢ ÜUL‡ææ±L‡æxæëãÚ}æ‡æè²}æï Îï±æ0 JJ2JJ 㢨lé焱¨ÝæçݲÎÓ²Z Î{ç„çàæç„ àæ¢ ÜUÚ‡æè²}æï Îï±æ0 JJ3JJ ±æ}æ¢ ±æ}æŸæ±‡æïÝèHçÏæ‹Îé¢ ÜUïÝæïÎ{gï± {Ú‡æè²}æï Îï±æ0 JJ4JJ }æé}æéçÎ}æãï Ðíy²ã¢ }梅éãæÚè J ±èÿæ}æÝç¨Îﱟ沇æè²}æï Îï±æ0 JJ5JJ ¨}æ}æï„}é æÏ…¢ }æëxæ沄gx|²æ¢ ±Ýï ±æ „ÐS²ç‹„ }æÚ‡æè²}æï Îï±æ0 JJ6JJ ÎëCì±æ}æÝæïç„y±Ú²ç„Nl¢ ²‹}æïùçÝàæ¢ ÐæТ ãÚç‡æ²}æï Îï±æ0 JJ7JJ ±æ¨éÎï±æï¨æñ Ýæ}æïç„„‹}æï ™RUï |汄é |æ± |æÚ‡æè²}æï Îï±æ0 JJ8JJ §ç„ ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè JJ ãÝé}æyS„æï~æ}æì J ¥ÝéCéÐ À‹Î: J Ý}æS„ ¥æ¢ … Ýï ² æ² ±æ²é Ð é ~ ææ² {è}æ„ï Úæ}æÎê „ æ² }æã„ï ¨é x æí è ±¨ç™±æ² ™ Ý}ææï ù S„é „ï }æãæ±èÚ }æãæÏæHÐÚæRU}æ ±ñ ç Ú|æ诇æLÐæ² Ú汇æ~ææ¨Îæç²Ýï Ý}ææï ãÚ汄æÚæ² çàæHæ±ë ÿ ææ²é { æ² ™ J JJ1JJ J JJ2JJ J ....... 258 yLÞ M‚tuºttu ² §Îç}æã …Ý: Ÿææ±²ïyÜUèy„ü²ïmæ ¨ S²æmñ ãçÚÚ„éH}æé΢ ™æŒÝé²æœæ~æ {æ<}æ: JJ9JJ §üç„ Ÿæè xææïÐæHæÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ŸæèãçÚ}æçã}ææCÜU¢ì JJ ¥CÐÎè²}æì JJ y±ç²„éãÚï™ï„æïÚ}æ„æ}æì JJ {í±ÐÎ}æì JJ ÝèHï±Ðé篱¨ÝæçÝ稄æçÝ J Î{ï {±ï „~æ …xæ„æ}æì y±ç²0 JJ1JJ ç±ç{|æ±±ç‹Î„™Ú‡æ¨Úæï…ï J ±Ú±ë¯æ¢xæïùçб΄æ}æì y±ç²0 JJ2JJ ¨Î稨æ{êÝæ}æÜëU„ ²æï }ææÝ}æì J }æÎãÚ ±æv²ñ}æü{Úé ¨„æ}æì y±ç²0 JJ3JJ }æéQUæÐécбÚãæÚ¨éÜU‡Æï J ÜëU„|æ±ÎêÚï |æ…„æ}æì y±ç²0 JJ4JJ ç„D„é „~æ ²ÎæÍæÐ΢ Ý: J NçΨ鶨kçÝ|汄æ}æì y±ç²0 JJ5JJ ÐëƒéHHHæÅç±Úæç…„™‹Îíï J }æãè²ç¨ {è}æç„}æã„æ}æì y±ç²0 JJ6JJ ç±ÜU癄àææï‡æÜU}æHÎHgCï J çmÚÎxæ„æñxæ„æñ㨄æ}æì y±ç²0 JJ7JJ ±ÎÝàæçàæNœæ}ææï|æêçÚãS„ï J ¨¶ï„~æ²Sy±Ú¢ ãÚ„æ}æì y±ç²0 JJ8JJ ±æ¨éÎï±|æç‡æ„}æï„ÎÓ²ü}æì J Ýë‡æ梟汇æ¨æïÚ¨¢Ý²„æ}æì y±ç²0 JJ9JJ §ç„ ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æç±Ú癄æCÐÎè JJ }ææH±Úæxæï‡æ »ÜU„æHè„æHïxæ貄ï JJ ÜUïà汄æТ ãÚ ãÚ }æï Ïæír汋„¢ JJ y±æ¢ Ý}ææç}æ ¨Îæ |æx汋„¢ J ÜUïàæ±0 JJ {í±ÐÎ}æì JJ ¥L‡æ ÜU}æH ............. ..... .

........ 262 yLÞ M‚tuºttu Ý}ææï {æ<}æÜU¨ï à ²æ² Ïæí r æ‡²æ² ¨é Ú æ<™„ J „é | ²¢ Ïæë ã Îì ± í „ Ðí ï D ¨±ü Ð æÐæÐãæçÚ‡æï JJ13JJ Ý}ææï ÎæçÚÎí ² Îé : ¶ÍÝ }ææL„ï Ïæ‹{¶‡ÇÝ J ¨é ¶ Îæ² àæÚ‡²æ² Ý}æS„ï « ç¯±ë œ æ²ï JJ14JJ Ý}ææï ±ÚÎ „ï çÝy²¢ Úæ}抲æÝælÝæÜé U H J ¨é ¶ æÚ抲 Îé Ú æÚ抲 Ý}æS„ï çÎòLçЇæï JJ15JJ Ý}ææï ù Üü U Ðé c ÐãæÚæ² „é | ²¢ }ææ}æ|æ²¢ Üé U L J Îàæü Ý ¢ Îï ç ã ¨æÿææœæï Ý}æS„ï ¨±ü Î <àæÝï JJ16JJ yt M‚tuºtÚte WØ]‚ »ttuzþtûtth {kºt Ý}ææï ãÝé}æ„ï |æ²|梅Ýæ² ¨é¶¢ ÜéUL ÈUÅ S±æãæ JJ ©Ð…æç„ ±ëœæ}æì JJ108 Ýæ}æ xææï籋ΠÝæÚæ²‡æ ±æ¨éÎï± ŸæèÜëUc‡æ ¨¢ÜU¯ü‡æ ÐkÝæ|æ J ÝÚæçÝLhïEÚ HæïÜUÝæƒ ãÚï }æéÜéU‹Îæl Ý}ææï Ý}æS„ï JJ1JJ ¥æÝ‹ÎÜU‹ÎæÓ²é„ ¨é‹ÎÚæ¢xæ βæçÝ{ï }ææ{± }æ¢xæHæy}æÝì J ç±c‡ææï Nç¯ÜUïàæ ÐÚæ±Úïàæ Ðílé}Ý ÐkæÝÝ „ï Ý}ææïùS„é JJ2JJ ç±àæéh}æê„ïü }æ{é¨êÎÝæ… Îæ}ææïÎÚ Ÿæè{Ú ¨±ü±‹l J Ïæír懲Îï±æÿæÚ Ðê‡æüÜUæ}æ Ðí|ææï ç±|ææï Ýæƒ Ý}ææï Ý}æS„ï JJ3JJ ±ñÜéU‡Æ ¨y²æïœæ}æ ¨y± |æê}æÝì çãÚ‡²xæ|æü ç~æÜUÜéUyÜUHïàæ J ç±Eæïœæ}æàHæïÜU ç±{ï }æã¯ïü Ðíæ‡æïàæ ç±EïEÚ „ï Ý}ææïùS„é JJ4JJ ............ ................... ........... yLÞ M‚tuºttu 263 ±ë¯æÜUÐï ÜUïàæ± {}æü {èÚ àæé癟æ±æï |æê„Єï ÐÚæy}æÝì J Ð釲æ¢xæ ™¿æïCÎ Ð釲ÜUè„ïü ¨é{èÝü}æS„ï ÐéL¯æïœæ}ææ² JJ5JJ ¥{æïÿæ… ŸæèÜUÚ Ü¢U…Ýï~æ ±ïÎñÜUç±mïÎÜëUÎò²æy}æÝì J ¥Ã²QU ¨¢çpyÐÚ ¨æñw²ãï„æï ¥æÝ‹Î ç±læç{Єï Ý}ææïùS„é JJ6JJ ¿æï²æçÎÎï± çÐí²|æQU ÐêÁ² ÐíïD Ðí…ïàææ}æÚ±²ü ¨±ü J Ïæírææxæé‡ææxæ}² ¨Î™üÝè² Ðí}ææ‡æãèÝæç{Єï Ý}ææïùS„é JJ7JJ S±æç}æÝì }æãïàææ}æH{æ}æ Îï± ¿ææÝÐíÎæxææï™Ú ¨éeé‡ææ# J ¨ã¨í}æê„ïü ÐéL¯æ#ÜUæ}ææ ÐíÜUæàæÜUæÜUæàæ±ÐéÝü}æS„ï JJ8JJ S±„‹~æ }ææ²æç{Ð ¨±üàæQUï ¨Îæ Ðí¨óææï |æ± Ðæçã ™æS}ææÝì J y±}æï± ¨±æüŸæ²‡æè² »ÜUS„S}æñ }æéãéS„ï |æxæ±óæ}ææïùS„é JJ9JJ |æxæ±yÐíæƒüÝæS„æï~æ}æì JJ ¥ÐÚæ{¨í ã |ææ…Ý¢ Ðç„„¢ |æè}æ|æ±æ‡æü ± æï Î Úï J ¥xæô„ àæÚ‡ææ„¢ ãÚï ÜëUвæ ÜUï±H}ææy}æ¨æyÜéUL JJ1JJ ¥ç±±ïÜUÍæÝæ‹{ôÎÑì}æé¶ï Ïæãé{æ ¨‹„„Îé:¶±<¯ç‡æ J |æxæ±Ýì |æ±Îé<ÎÝï Ѓ: S¶çH„¢ }ææ}æ±HæïÜU²æÓ²é„ JJ2JJ Ý }æë ¯ æ ÐÚ}ææƒü } æï ± }æï àæë ‡ æé 籿ææÝ}æï Ü U}æxæí „ : J ²çÎ }æï Ý Îç²c²¨ï „„æï βÝè²S„± Ýæƒ ÎéHü|æ: JJ3JJ ................................... ........ ................................................................................................. ................. .............................. yLÞ M‚tuºttu 261 Úÿæ ¨ñ ‹ ² ç±}æÎæü ² Ý}æS„é | ²¢ ²àæçS±Ýï JJ3JJ Ý}ææï ãÝé } æ„ï „é | ²¢ H¢ Ü UæÝxæÚÎæçãÝï J Îàæxæí è ±¨é „ ÍÝ æ² ¨è„æàææï Ü Uç±ÝæçàæÝï JJ4JJ Ý}ææïùS„é „ï }æãæ²æïçxæÝì ¨Îæ àæéhæ‹„Úæy}æÝï J ¨è„æÚæ}ææç„Nlæ² Ý}æS„ï ç™Ú…èç±Ýï JJ5JJ Ý}æ: ÜUÐè‹Îí „ï çÝy²¢ ¨±ü Ú æï x æç±ÝæçàæÝï J |æê „ Ðí ï „ çÐàææ™æçÎ|æ²ç±Îí æ ±‡ææç|æ{ JJ6JJ Ý}æS„é | ²¢ Úæ}æ|æÎí Ðé L ¯Ðí ï D æ² |æê ² ¨ï J Ý}ææï ù ç„Sƒê H LÐæ² ¨ê ÿ }æLÐ{Úæ² ™ JJ7JJ Ý}ææï ù ç¶H|æ²ÍÝæ² çÝ|æü ² æ² }æãæy}æÝï J ÏææHæÜü U lé ç „Îï ã æ² }æé ç CÐí ã Ú‡ææ²™ JJ8JJ Ý}ææï H¢ Ü Uï E Úæï l æÝ|æ¢ x æç±~ææ稄æ¨í Ð J Úæ}æÝæ}ææÝé Ú QUæ² Hÿ}æ‡æÐí æ ‡æÎæ² „ï JJ9JJ Ý}æS„ï ç±E±‹læ² ç±…²æ² ±Ú貨ï J |æQU¨¢ Ü UŨ¢ ã ~æï ü {}æü ç ÝDæ² ç…c‡æ±ï JJ10JJ Ý}ææï Ýñ ç DÜU±²æü ² ç±…ÝæÚ‡²±æç¨Ýï J |æQUæ|æèCÐí Î æ~æï ™ Ðæ‡Ç±çÐí ² ÜUæçÚ‡æï JJ11JJ Ý}ææï {}ææü ç ÚÝæàææ² ç±}æHæ²™ |ææS±„ï J çÝy²¢ Úæ}æ沇æÜUƒæŸæ±‡ææï y ¨é Ü U™ï „ ¨ï JJ12JJ ..... ............. ....................................... ................. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 66 ....... .................. ........ 264 yLÞ M‚tuºttu „Î㢠y±Îë„ï Ý Ý惱æÝì }æÎë„ï y±¢ βÝè²±æóæ ™ J ç±ç{çÝ<}æ„}æï„}拱²¢ |æxæ±Ýì ÐæH² }ææS}æ …èãÐ: JJ4JJ ±ÐéÚæçÎ¯é ²æïùçÐ ÜUæïùçÐ ±æ xæé‡æ„æïù¨æçÝ ²ƒæ„ƒæç±{: J „β¢ „± ÐæÎÐk²æï Ú ã}ælñ ± }æ²æ ¨}æ<Є: JJ5JJ }æ}æ Ýæƒ ²ÎçS„ ²æïùS}²ã¢ ¨ÜUH¢ „çh „±ñ± }ææ{± J çݲ„S±ç}æç„ ÐíÏæéh{èÚƒ±æ çÜUóæé ¨}æÐü²æç}æ „ï JJ6JJ ¥±Ïææïç{±æçÝ}ææ¢ ²ƒæ }æç² çÝy²æ¢ |æ±Îè²„æ¢ S±²}æì J ÜëUвñ±}æÝ‹²|ææïx²„æ¢ |æxæ±Ýì |æçQU}æçÐ Ðí²ÓÀ }æï JJ7JJ „± ÎæS²¨é¶ñÜU¨¢çxæÝæ¢ |æ±Ýïc±Sy±çÐ ÜUèÅ…‹}æ }æï J §„Ú汨ƒï¯é }ææ S}æ |æêÎçÐ }æï …‹}æ ™„é}æéü¶æy}æÝæ JJ8JJ ÜUMU‡ææHãÚè 籯è΄æ Ýæƒ ç±¯æÝHæïÐ}æï 籯æÎ|æê}ææñ |汨æxæÚï ç±|ææï J ÐÚ¢ Ðí„èÜUæÚ}æÐ಄æù{éÝæ }æ²æ²}ææy}ææ |汄ï çݱïç΄: JJ1JJ |æ±æÝHÁ±æHç±Hé#™ï„Ý: àæÚ‡² „ïùôÑì Íæí àæÚ‡æ¢ |æ²æβ}æì J ç±|ææò |æê²æïùçРβæ¨é{æ}Ïæé{ï ç±{ïçã }æï Ýæƒ ²ƒæ ²ƒïÓÀç¨ JJ2JJ ç±ãæ² ¨¢¨æÚ}æãæ}æLSƒHè}æHèÜUÎïãæçÎç}æH‹}æÚèç™ÜUæ}æì J }æÝæï}æëxææï }æï ÜUL‡ææ}æë„æ}Ïæé{ï ç±xææÉé}æèàæ y±ç² xææÉ}æèã„ï JJ3JJ .........

... 266 yLÞ M‚tuºttu çàæÿææÐ~æè |ææc²ÅèÜUæÝæ ¨ÎìÏæírææy}ææçÎàæÏÎñ: Ÿæé焯é çÝxæç΄pï„Ýæ™ï„Ýæy}ææ S±æ}æè ÝæÚ沇ææï ²: S±„Ýéç™Î癄æï: ¨æñÿ}²„: ¨æïùç±|æQU: J ¨¢ÜUËŒ²æ㢠Ïæãé S²æç}æç„ ¨}æéÎ|æ±y¨y²Îæy}ææ ç±|æQUæï ç±E~ææ‡ææ² |æê²æÎݱç{}æçã}ææ çÝy²çÝ{êü„Îæï¯: JJ1JJ ¥Ã²æÎS}æægéÚ‹„æj±ÎãÝçàæ¶æ™RU±æHæ‹„ÚæHæÎéeÓÀ‹}ææïã{ê } ææyÐí H ²… H{Úñ Ú Ðí à ææ}²æï x æí ± ï x ææ„ì J »¯ Ÿæè}ææÝàæï ¯ Ðí ‡ æ„…ÝÐçÚ~ææ‡æÎœææ±{æÝ: ÜUæL‡²æÐæ¢xæÐêÚñÚ}æë„Ú¨}æ²ñ: S±æç}æÝæÚ沇ææï Ý: JJ2JJ ²æïù‹„: çSƒy±æùùy}æ±xæü çݲ}æ²ç„ ²„: ¨±üÜUæ}æS² ç¨çh: ²pæÚ抲: ¨}æS„ñ<Ýxæ}æçÝxæç΄ñ: ÜU}æüç|æS„œæÎæy}ææ J ~æ沋„ï Ÿæê ² }ææ‡æ: ÐÚ}æ¶çÝH²æï ²: ÐÚ¢ Ï æí r æ Üë U c‡ææï ç±Eæç±|ææü±ãï„é: ¨ …²„é |æxæ±æÝì S±æç}æÝæÚ沇ææïù²}æì JJ3JJ ÜU˲æ‡æ}æê<„çÚã ²æï çÝ…ÐæÎÐk|æQUæÝéÐæçÎàæÎéÎæÚ}æéÎæÚÜUè<„: J »ÜUæç‹„Ü¢U ±ë¯}æÝæçÎxæéL: ¨ §üàæ: ¨‹}æ¢xæH¢ çÎàæ„é {}æü¨„é : ¨Îæ Ý: JJ4JJ çàæc²æÝì Ïææï{粄æ çã„¢ çÝxæç΄æïùôã¨æçÎ{}ææïü }æãæÝì ÜU}æü¿ææÝç±ÚçQU|æçQUÍæçÅ„æ ²æ }æéçQUçÝ: Ÿæïç‡æÜUæ J „S²æS„œ±}æéÎèçÚ„¢ çÝxæçÎ„æ …è±ïàæ}ææ²æç|æÎæ ÐíæïQUæï ÎïçàæÜU±<‡æ¨æ{éxæëçã‡ææ¢ {}æü: ¨ }æï S²æeç„: JJ5JJ ÜUæL‡²æçóæ…¨¢çŸæ„ï|² §ã ²æï çÝ:Ÿæï²¨æ² Ðí|æé…éüCæ¢ ........................................... yLÞ M‚tuºttu 267 |ææx汄æç|æ{ï Ý ÐÚ}æï ‡ æñ Ü Uæ‹„{}æï ü ‡ æ ™ J ¨ÓÀæ›æ}Ïæéç{}拃Ýæïh„ÚãS²ïÝæ狱„æ¢ Ðç~æÜUæ¢ çàæÿææƒæü ¨}æé ± æ™ Ýæñ ç }æ „}æ㢠Ÿæè|æçQU{}ææü y }æ…}æì JJ6JJ ÐíæïQUæ¢ ŸæèãçÚ‡ææ çÝ…æÝì ÜUL‡æ²æ {}ææüy}æ…ïÝ S±²¢ „yÐíïDïÝ „Îæ¿æ²ñ ± ™ àæ„æÝ‹Îï Ý ¨‹Î<|æ„æ}æì J òæw²æ„æ¢ ™ }æ²æ ²ƒæ}æç„ ÐÚæ¢ çàæÿææƒüÐ~æèç}æ}ææ¢ „yÜUæL‡²„ »± ¨æÎÚ}æ㢠Ýy±æ Î{ï ™ï „ ¨æ JJ7JJ Îïàæè²ç±ÚæÇèÚæxæï ¥C„æH貄æHï xæ貄ï Ðí|ææï |æé¢ÿ± ÜUæ}æ¢ Ðí|ææï |æé¢ÿ± ÜUæ}æ¢ xæÓÀç¨ çÜU}æé ÛæçÅç„ ¨HèH}æì J ¨ã…¨é¶¨é‹ÎÚï ç„D }æ}æ }æç‹ÎÚï }æ颙 ™ÐH„Ú çàæàæéàæèH}æì JJ{íé±Ð΢JJ ÐéÚÅ}æ²±æçÅÜUæ Lç™ÚÚ¨}æç‡ÇÜUæ: àææïÏæ²ç„ 籄„Lç™±æ¨ï J ÜUÝÜU|æéç…|ææ…Ýï |ææïÁ²Lç™Úæ…Ýï ¶ælç}æÎ}æéçÎ„Ú ç±|ææ¨ï JJÐí|ææï0JJ1JJ ¥ÎÝÐÅé}ææïÎÝ¢ 稄¨éÚç|æ}ææïÎÝ¢ Ð沨}æç„稄}æƒ ¨êÐ}æì J Îç{ÎçH„Úæç…ÜUæç}æçHㄶæçÚÜUæ}æéÐÝ„}æÝéÐ}æ}æçÐ ÐêÐ}æì JJÐí|ææï0JJ2JJ Ðëƒé}æ}æH}æ‡ÇÜ¢U ÏæãéHÍæ넶‡ÇÜ¢U HÇéÜU}æç{Ú¨Îç{}æ‡Ç}æì J ÈéUÌ稄ÐêçÚÜUæ¢ }æëÎH é „ÚÐæïçHÜUæ¢ }æ毱ÅÜU²éxæH}涇Ç}æì JJÐí|ææï0JJ3JJ ™„éÚ„Ú¨ïç±ÜUæÚ癄稄ÈUïç‡æÜUæ¢ ÝñÜU…ÝÐÎ…çÝ„àææÜU}æì J ç}æçH„Íæë„àæÜüUÚ¢ ÜUÎH}æƒ ÍæéÍæéÚü ¢ ™‹ÎíàæÜUHLç™Íæë„ÐæÜU}æì JJÐí|ææï0JJ4JJ y±Îç|æ}æ„ç™|æüÅ¢ }æçÚ™²é„ÐÐüÅ¢ àææcÜéUçHÜU}æ„éHÎç{ÍææïHï J v±çƒ„}æƒ xææçH„¢ ¨éÚç|æÍæë„}ææçã„¢ léç„}æ焱ÚÜUÝÜUH™æïHïJJÐí|ææï0JJ5JJ ................ ..... 268 yLÞ M‚tuºttu ç±{é…Ú‡æHæïçÇ„ï H±‡æ}æçÚ™æ¢ç™„ï Îç{çÝ çÝçã„}æç„}æëÎéÜêUÚ}æì J ¥çhàæÝÜñU: ãÚï „± Lç™Î}ææãÚï }ææ ÜéUL ÜU±H}æçÐ ÎêÚ}æì JJÐí|ææï0JJ6JJ ÜUÚÜU}æH¨¢xæ„¢ „± ¨„„¨}}æ„¢ HèçÉ ¨ç¨„ݱݱÝè„}æì J ݱ±¨ÝÐæ籄¢ çÐÏæ ÝHαæ稄¢ xææ¢xæç}æÎ}æéÎÜU}æç„àæè„}æì JJÐí|ææï0JJ7JJ àæéh² ÜUÚТÜU…¢ „ÎÝé}æé¶ÝèÚ…¢ S±èÜéUL ¨}æé癄}æ鶱æ¨}æì J ç„DLç™Úæ¨Ýï |æQU}æ±àææ¨Ýï ÜéUL }æ}æ ݲÝЃï çݱæ¨}æì JJÐí|ææï0JJ8JJ §ç„ àæ„æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄æ Úæ…|ææïxææCÐÎè ¨}ææ#æ JJ ©Ð…æç„ ±ëœæ}æì JJ ¨Îæçàæ±¢ ¨æE„}æèçàæ„æÚ¢ Ðíàææ‹„}ææàææÐç„}æ‡ÇHïàæ}æì J ÏæírææçÎÎï±æ<™„ÐæÎÐk¢ Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ1JJ ¨±ïüEÚ¢ ¨±üxæé‡ææç{±æ¨¢ Îï±¢ }æãæÎï±}æéÎæÚÜUè<„}æì J ç±læ„Ðæï²æïxæÜUHæçÝ{æÝ¢ Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ2JJ ¨ÜUH}ææ²æ²}æ|æèç„|æ¢xæ¢ …xæÁ…çÝ~ææ‡æç±Ýæàæãï„é}æì J Ðí™ï„¨æ¢ ÎïçàæÜU}ææ#ÜUæ}æ¢ Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ3JJ }æãæ籯~æ愨}æS„HæïÜ¢U }æëy²é¢…²¢ }æy²ü…Ýæàæé„æï¯}æì J |æS}ææ±àæïç¯ÜëU„ÜUæ}æÎï㢠Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ4JJ ¥àæï¯ç±læxæ}æ}æ‹~æ}æêH¢ ±ñÚæx²±ïxææïçÁÛ愨±ü|ææïxæ}æì J }æé}æéÿæéç|æ}æéüQU…Ýñp ¨ïò¢ Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ5JJ xæ¢xææ{Ú¢ ™æ‹{ÜUÎñy²Ýæàæ¢ ÜñUHæàæÝ惢 ¨é綄æy}æÎæ¨}æì J ÐæÐæïÓ™²æï‹}æêHÝÝæ}æ}æ‹~æ¢ Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ6JJ .......................................... ................... ... yLÞ M‚tuºttu 265 „±ôÑì ÍæíÈéUÌæ}Ïæé…}抲çÝxæüH‹}æÚ‹ÎçÝ: S²‹ÎçÝ„æ‹„H}ÐÅ: J }æÝæïç}æçH‹Îæï }æ}æ }æéQU™æÐHSy±Î‹²}æèàææÝ „ë‡ææ² }拲„ï JJ4JJ …xæy~æ²~ææ‡æç±Íææñ {넱턢 „±æôÑì ÍæíÚæ…è±}æÐæS² ²ï …Ýæ: J àæÚ‡²}拲‹}æëxæ²ç‹„ ²æç‹„ „ï çÝ„æ‹„}æèàææÝ ÜëU„æ‹„ÎïãHè}æì JJ5JJ Ú}ææ}æé¶æ}|ææï…ç±ÜUæ¨Ýÿæ}ææï …xæy~æ²æïÎìÏææï{ç±{æÝÎèçÿæ„: J ÜUÎæ }æοææÝç±|ææ±Úè¢ ãÚï ãçÚc²ç„ y±óæ²ÝæL‡ææïβ: JJ6JJ ¨éÚæ¨éÚS±æ‹„™ÜUæïÚ™éç}Ïæ„æ ¨}æS„¨‹„æЙ²æÐÝæïçÎÝè J }æãæçÝàæèƒï }æ}æ }ææݨï ÜUÎæ SÈéUçÚc²ç„ y±‹}æ鶙‹Îí™ç‹ÎíÜUæ JJ7JJ ¨é²æñ±ÝæÐæ‡ÇéÚxæ‡Ç}æ‡ÇHÐíç„SÈéUÚyÜéU‡ÇH„æ‡Ç±æjé„}æì J xæÎæxæí… y±‹}æé¶ÈéUÌТÜU…¢ ÜUÎæ }æÎÿ‡ææïÚç„çƒ|æüç±c²ç„ JJ8JJ ¨éÚæÐxææ„é¢xæ„Ú¢xæ™æçH„æ¢ ¨éÚæ¨éÚæÝèÜUHHæÅHæçH„æ}æì J ÜUÎæ Î{ï Îï± Î²æ}æë„æïÎ{ï |æ±yÐÎæ}|ææïLã{êçH{æïÚ‡æè²}æì JJ9JJ }æãæ…±æçàÀóæç±±ïÜUÚà}æ²æï }æÎæïh„æ Îï± }æÎÿæ±æç…Ý: J ãÚï ¨}ææ¨æl „±æôÑì Íæí}æ‹ÎéÚæ}æÐæS„±ïxææ Î{„æ¢ ¨éàæèH„æ}æì JJ10JJ ÐéÚæ„ÝæÝæ¢ ±™¨æ}æxææï™Ú¢ }æãïçàæ„æÚ¢ ÐéL¯æïœæ}æ¢ Ðç„}æì J ¥ÐæS² „¢ y±æ¢ çÝÚÐ~æÐæ ¨„è ¨„è }æç„}æïü ÜUƒ}拲}æïc²ç„ JJ11JJ Ý …æxæí„æ S±ŒÝxæ„ïÝ ±æ }æ²æ ¨}æèçã„¢ „ï ÜUL‡ææH±æÎë„ï J çxæÚ¢ }æÎè²æ¢ ²çÎ ±ïçy¨ „æ眱ÜUèü „Îæ …xæóææ²ÜU }ææ}æéÚèÜéUL JJ12JJ ........................ ..... .............................. .. .................................................................................. ............................. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 67 ........................... ................. .. ....

...... ............. 59) ........ ........... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 68 .............................. yLÞ M‚tuºttu 269 Ÿæèç±EÝ惢 ÜëU„ÜUæçàæ±æ¨¢ Ðí}æè„ÜU‡ææïüç΄„æÚÜ¢U ™ J |æ±æïŠÎë„æÝïÜU}æãæç{…è±¢ Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ7JJ Îï±æçΨ¢ÜUCãÚ¢ ãÚæw²¢ ŸæèÐæ±ü„èÐíæ‡æÐô„ ÐéÚæ‡æ}æì J ±ë¯Š±…¢ }æ¢xæH}æê<„}æèàæ¢ Ÿæèàæ¢ÜUÚ¢ y±æ}æã}ææÝ„æïùçS}æ JJ8JJ àæ„æÝ‹Î}æéçÝÜëU„ ¨y¨¢çxæ…è±ÝSƒ¢ S„æï~æ¢ ¨}ææ#}æì JJ ............... ........................................ ...1......... ¥......... .................. ....................... 270 yLÞ M‚tuºttu ÝÚæ}æÚñ Î é ü c ÜUÚ}æé x æí } ææÎæñ „ÐpÚ‹„è çxæçÚàæÐí ¨ œ²ñ J Ý Ð~æ}挲æÎ §ç„ sЇææü }æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ7JJ Ðí¨ê¢ xæ‡æïàæS² ¨Îñ± ¨ï±æÐÚ沇ææ}æ}Ïæ }æãïc±ÚS² J ¥}æ¢xæHÍÝè¢ çÝ…¨ï±ÜUæÝæ}æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ8JJ ¨y¨¢çxæ…è±Sƒ¢ S„æï~æ}æì (Ðí...............1 ¥............. ................ 272 yLÞ M‚tuºttu ±æçHÝ}ææàæé ™ñÝ}æÎ{æyS±è²ï ÐÎï ²p „¢ Úæ}æ¢ …è±çã„¢ |æ…ï ù ç„ÜUL‡æ¢ çÝãï ü „ é Ü Uæï Ð çRU²}æì JJ6JJ àæ~ææïÚŒ²Ýé…¢ çÝàææ™Ú}æçÐ Ðíæ#¢ S±ÐæÎæç‹„Ü¢U ÎêÚæmèÿ² ç±|æè¯‡æ¢ Ðí}æéç΄S„y¨}}æ鶢™ñy² ²: J ãS„æ|²æ¢ ÐçÚÚÏ{±æçݱ çÝ…¢ ¨æñç}æ~æ}æï±æàæé „¢ Úæ}æ¢ …è±çã„¢ |æ…ï ù ç„ÜUL‡æ¢ çÝãï ü „ é Ü Uæï Ð çRU²}æì JJ7JJ ²yS}æëy²æçÐ àæé|æ¢ |æ±ïóæçã Ýë‡ææ¢ „æ‹ÜUèàæ«ÿææÝçÐ Ðíèy²æ ±ñ ç ÎÜU}æ¢ ~ æ±ÓÀé ç ™„ÚæÝì ²æï ù ~ææÜUÚæï y S±æŸæ²æ„ì J ¥‹²æ¢pæçÐ ÏæãêÝ„æÚ²ç΄æï …è±æÝì |æ±æÏ{ï<ã „¢ Úæ}æ¢ …è±çã„¢ |æ…ï ù ç„ÜUL‡æ¢ çÝãï ü „ é Ü Uæï Ð çRU²}æì JJ8JJ §ç„ Ÿæèàæ„æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ¨y¨¢çxæ…è±ÝSƒ¢ S„æï~æ¢ ¨}ææ#}æì JJ Hÿ}æèS„éç„: ÜUæ‹„S„ï ÐéL ¯æïœæ}æ: ÈUç‡æÐç„: àæIJæùù¨Ý¢ ±æãÝ¢ ±ïÎæy}ææ ç±ãxæïEÚæï ²±çÝÜUæ }ææ²æ …xæ‹}ææïçãÝè J ÏæíræïàææçΨéÚ±í…æ: ¨Î粄Sy±gæ¨Îæ¨èxæ‡æ: ŸæèçÚy²ï± ™ Ýæ}æ „ï |æxæ±ç„ Ïæíê}æ: ÜUƒ¢ y±æ¢ ±²}æì JJ1JJ ²S²æS„ï }æçã}ææÝ}ææy}æÝ §± y±mÌ|ææïùçÐ Ðí|æéÝæüH¢ }ææ„éç}沜æ²æ çÝÚ±ô{ çÝy²æÝéÜêUH¢ S±„: J „æ¢ y±æ¢ Îæ¨ §ç„ ÐíÐóæ §ç„ ™ S„æïc²æ }²ã¢ çÝ|æü²æï HæïÜñUÜUïEçÚ HæïÜUÝæƒÎ粄ï Îæ‹„ï Î²æ¢ „ï ç±ÎÝì JJ2JJ ... yLÞ M‚tuºttu 271 ŸæèÝèHÜU‡Æ±<‡æÜëU„ Úæ}æS„éç„: JJ ²æïùãË²æ¢ çÝ…ÜU}æü‡æñ± }æã„è¢ Ðíæ#æ¢ xæô„ Îé<±{æ¢ ÎèÝæ¢ xææñ„}æ²æï範¢ çÝÐç„„æ¢ çÝ:¨æ{Ýæ¢ÜUæÝÝïJ¨læïù}ææÎæy}æÐæÎÜU}æHSÐàæïÝü „¢Ðæ±Ý¢Úæ}梅è±çã„¢ |æ…ïùç„ÜUL‡æ¢ çÝãï„ü Üé UæïÐçRU²}æì JJ1JJ ²æï±æ„æ}æ¨ôã¨í…æç„…çÝ„¢RêUÚ¢çݯæÎæç{ТÍææïÚæÚ‡²ç±ãæçÚ‡æ¢Ðàæé¨}æ¢Ýë‡ææ¢ ™ãèÝ¢ç{²æJÐí}ï ‡ææ¨}ÐçÚ¯S±…ïÜUL‡æ²æùÝægy²…æy²æç΄¢Úæ}梅è±çã„¢ |æ…ïùç„ÜUL‡æ¢ çÝãï„ü Üé UæïÐçRU²}æì JJ2JJ ¨è„æÎíæïãÜUÚ¢ ¨éÚï‹Îí„ݲ¢ ÜUæÜUæÜëUô„ çÏæ|æí„¢ ±Š²¢ ™æçÐ àæÚï‡æ ¨±ü||æé±Ýïc±|æíæ}æ²l: Ðí|æé: J |æíæ‹„¢ àææïÜUã„¢ ™ „¢ S±àæÚ‡æ¢ Ðíæ#¢ }æé}ææï™±ñ „¢ Úæ}æ¢ …è±çã„¢ |æ…ïùç„ÜUL‡æ¢ çÝãï„ü Üé UæïÐçRU²}æì JJ3JJ …æy²æ ãèÝ„}ææ¢ ç›²¢ ™ àæÏæÚè¢ÜUæïHèÚ±‹„è}æçÐ ¿ææy±æ S±ïÿæ‡æç}æÓÀ„è¢ ÜUL‡æ²æ „S}æñ çÝ…¢ ÎàæüÝ}æì J ²æïùÎæÎæùàæ ™ „yÈUHæçÝ }æéç΄S„¢ …æÝÜUè±Ì|æ¢ Úæ}æ¢ …è±çã„¢ |æ…ïùç„ÜUL‡æ¢ çÝãïü„éÜUæïÐçRU²}æì JJ4JJ 焲üx²æïçݨ}æéj±S² ÐHHæãæÚS² ²: Ðçÿæ‡ææï xæë{íS²æçÐ …Åæ²é¯æï ±í„„ÐæïÎæÝñ<±ãèÝS² ™ J ™RUïù‹y²æ¢ ¨ÜUHæ¢ çRU²æ¢ ¨é „ §± Ðí è y²æ S±„æ„S² „¢ Úæ}æ¢ …è±çã„¢ |æ…ïùç„ÜUL‡æ¢ çÝãïü„éÜUæïÐçRU²}æì JJ5JJ ¨éxæíè±¢ çÝ…Ïæ‹{é|æè„}æxæë㢠àææ¶æ}æëxææ‡ææ¢ Ðô„ gC±æ S±¢ àæÚ‡æ¢ xæ„¢ ÜUƒ}æçÐ Ðíèy²æ S±¨w²ïùÜUÚæï„ì J ãy±æ ..... ......Ðæ±ü„èS„éç„: JJ }ææ„: çàæ±ï }æ¢xæH±ë‹ÎÎæ~æè¢ ¨±ïüEÚè ™æç¶HHæïÜU{æ~æè}æì J }æãæ¨„è¢ àæ¢ÜUÚàæçQU}æælæ}æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ1JJ ¨é Ú ï ‹ Îí } æé w ²æ}æÚÜUCÎæ„é < ±Ýæàæ²~æè}æ¨é Ú ±í … S² J ¨Îñ± ¨±æü}æÚ¨æñw²Îæ~æè}æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ2JJ çÝàæé}|æàæé}|ææ¨éÚÎÐüã‹~æè¢ çÝ…æçŸæ„æÐçó晲æÐã‹~æè¢ J Ÿæèç±c‡æéÜUæ²æïül„²æïxæ}ææ²æ}æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ3JJ ¨éÚæçÚÝæàææƒü}æÝïÜUàæQUèLyÐæβ‹„è}æ}æÚï‹ÎíÐÿææ}æì J }æãæ}æë{æç±cÜëU„|æêçÚãS„æ}æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ4JJ ¨éÚæÐHS±æ™üÜU¨±ü±‡æèüàæè¯üçÓÀÎæRUæï{ÜUÚæH±v~ææ¢}æì J ¥|æèCÎæ~æè¢ ±í…ÜU‹²ÜUæÝæ}æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ5JJ Îæÿæ沇æè¢ LÐ{Úæ¢ ²éxææÎæñ ¨„è¢ „„: ŸæèçxæçÚÚæ…Ðé~æè}æì J ¨æŠ±è±í„~ææ‡æÐÚæ}æÝæçÎ}æé}ææ}æ㢠y±æ¢ Ðí‡æ}ææç}æ Îï±è}æì JJ6JJ ....... ................................ 49) ŸæèãçÚ» Úæ}ææÝ‹ÎS±æç}æÐæ¨ï }ææxæïHæ ±Úæï J ²ç΄± ±ÚÎæÝÐæ~æ„æ }æï ç±„Ú „Îæ „é }æ²ï猨„拱Úæ¢Sy±}æì J }æëÎéHÐΨÚæïLãm²ï }æï }æç„Ú™HæùS„é ¨Îñ± ݋ΨêÝæï: JJ1JJ §ã ™ ²ÎéLÎé:¶}æ‹„ÜUæHï sxæç‡æ„±ëçpÜU΢àæ„é˲}ææãé: J ²ç΄ÚÎçÐ „Ó™ ±ñc‡æ±æÝæ¢ |汄é }æ}ææƒ ™ „ï „é ¨‹y±Îé:¶æ: JJ2JJ v±ç™ÎçÐ |æéç± ÜëUc‡æ|æçQU|ææ…æ¢ çÝ…ÜëU„ÜU}æü±àææαà²|ææïx²}æì J §ã ²ÎéL „ƒæóæ±S~æÎé:¶¢ „ÎçÐ }æ}ææS„é Ý „é Ðí…ïàæ „ï¯æ}æì JJ3JJ ±í…Ú}æ‡æÜUƒæ ™ ²~æ ²~æ Ðí烄xæé‡ææp |æ±ï²éçÚàæ: ¨‹„: J }æ}æ |æ±„é ¨Îñ± „~æ ±æ¨æï Ý „é |汨QUç{²æ¢ v±ç™yÐí¨¢xæï JJ4JJ ±æ‡æè }æï xæé‡æÜUè„üÝï |æx汄: ÜU‡ææñü ÜUƒæ²æ: Ÿæé„æñ ¨ï±æ²æ¢ ™ |æé … æñ S}æë „ æñ ™ Nβ¢ |æê ² ægàææñ Hæï ™ Ýï J ÜëUc‡ææƒñü± }æ}æ çRU²æS„é ¨ÜUHæ àææÚèçÚÜUè }ææݨè Îé:¨¢xæ: v±™ÝæçÐ }ææùçSy±ã ç±|ææï Îïçã y±}æï„æÝì ±ÚæÝì JJ5JJ (¨Ðí.................................. ................... .......................

......... Ëw „ k Ä e{t™ …w » …™e hsÚte Þw õ ‚ rŒÔÞ yu ð e ðtkˤe™u ƒu fh f{¤tuÚte …fze™u …tu‚t™t yÄhtuüÚte Äthe hnu÷t y™u Ëw{Äwh MðhtuÚte ð„tz‚t y™u „s„r‚ [t÷Úte [t÷‚t yuðt ©e htrÄftyu Ërn‚ ©e f]»ý ¼„ðt™™u nwk «ýt{ fÁk Awk (2)............. ™k Œ ytrŒ „tu ð t¤eÞtytu ™ u …tu ‚ t™t rŒÔÞÄt{™t Œþo™ fhtð™tht …tu‚t™t ytr©‚™t rºtrðÄ ‚t…™tu ™tþ fh™tht yuðt ©e htrÄftyu Ërn‚ ©e f]»ý ¼„ðt™™u nwk «ýt{ fÁk Awk (8) .... yÄ{o ytrŒfÚte f¤eÞw„{tk Œw:¾ …t{u÷t ËtÄw™wk hûtý fhðt™t Mð¼tððt¤t Mð¼tðÚte s ËtÄw y™u Ä{o™t ðihe yËwhtu™tk Ëknth fh™tht Ëw„kÄe{t™ …w»…tu™e {t¤t Äthe hnu÷t ðús™t htò ™kŒS™t ƒt¤f yuðt ©ehtrÄftyu Ërn‚ ©e f]»ý ¼„ðt™™u ....................... rðï yt¾t™tu þºtw yuðt ft{Œuð ‚u™t „ðo™u ný™tht.............................. ËkËth™e r™ð]Â¥t EåA‚t Sð «týe {tºt™u yt©Þ fhðt Þtu ø Þ n{u þ t Ëí…w Y »ttu ™ u Ëw ¾ yt…™tht yu ð t ©e htrÄftyu Ërn‚ ©e f]»ý ¼„ðt™™u nwk «ýt{ fÁk Awk (7)............ .... .............. ........... ...........©ÐÎïàæÐ@ÜU}æì JJ ¨ÜUH…Ýç±}ææï™ÝñÜUãï„é|æéü±ÝxæéL : ÜëUÐ²æ ²Îæ }æéÜéU‹Î: J ÐíÜUçÅ„ÜUL ‡ææÎíüÚ}²}æê<„<}æHç„„Îñ± |æ±Ðí±æã}æéçQU: JJ1JJ 籯²ç±¯}æãæïÎô{ „Úè„é¢ |æ±ç„ „ÚèxæéüL ÐæÎÐk}æïÜU}æì J çÝxæ}æxæç΄¨æ{Ý¢ ç±Ýæ „¢ ÜëU„}æçÐ Ýñ± ¨é¶æ² Îé:¶}æévy²ñ JJ2JJ ¨éÚÝÚ²é„}æ‡Ç}æèàæ}ææ²æ±ë„ç}æÎ}ææ±Ú‡æñ: ¨}æï„}æçS„ J ¥„ §ã Ýçã ÜUæïùçÐ }ææïÿæÎæ„æ ÐíÜUÅãôÚ xæéL }æ‹„Úæ ¨Îñ± JJ3JJ …xæç„ „}æÐãæ² ²æï xæéL: S²æj±ç„ „ÎæŸæ粇ææ¢ |æ±æóæ }æéçQU: J S±²}æçÐ Ðç„„æï |æ±æçÏ{ÐêÚï ÜUƒç}æ± }ææï™²ç„ ÐíÐóæ…è±Ý}æì JJ4JJ ²çÎ }æÝç¨ çã„¢ ç±{æ„éç}æÓÀæ ãçڅݨX}æ}æïÜU}æï± ÜéU²æü: J çÝxæ}æxæç΄Hÿæ‡ææ çã ¨‹„æï |æéç±ç±™Ú‹y²ç„Îé:ç¶ÎèÝ}æévy²ñ JJ5JJ ............. {tuxt {w„wx™t y„ú¼t„{tk {tuh™wk …ªA Äthý fhe hnu÷t htrÄftyu Ërn‚ ©ef]»ý ¼„ðt™™u nwk «ýt{ fÁk Awk (1). ð]kŒtð™{tk hnuðwk su{™u yr‚ r«Þ Au …tu‚t™t ytr©‚ yuðt ðúsðtËeytu™u Ëðo yt…Â¥tÚte Atuztð™tht „tÞtu... ......... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 69 . 274 yLÞ M‚tuºttu JJ Ÿæè Úæç{ÜUæÜëUc‡ææCÜU}æì JJ ݱèÝ…è}æꄨ}ææݱ‡æZ ÚÕæį̈yÜéU‡ÇHàææïç}æÜU‡æü}æì J }æãæçÜUÚèÅæxæí}æ²êÚЇæZ ŸæèÚæç{ÜUæÜëUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ1JJ çÝ{æ² Ðæç‡æçm„²ïÝ ±ï‡æé¢ çÝ…æ{Úï àæï¶Ú²æ„Úï‡æé}æì J çÝÝæβ‹„¢ ™ xæ„æñ ÜUÚï‡æé¢ ŸæèÚæç{ÜUæÜëUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ2JJ ç±àæéhãï}ææïÁ±HÐ脱›¢ ã„æçڲꃢ ™ ç±ÝæçÐ àæ›}æì J òƒèüÜëU„æÝïÜU¨éÚçmÇ›¢ ŸæèÚæç{ÜUæÜëUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ3JJ ¥{}æüç„c²æ<΄¨æ{éÐæH¢ ¨h}æü±ñÚæ¨éÚ¨¢ÍæÜUæH}æì J ÐécÐæçÎ}ææH¢ ±í…Úæ…ÏææH¢ ŸæèÚæç{ÜUæÜëUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ4JJ xææïÐèçÐí²æÚç}|æ„Ú樶ïH¢ Úæ¨ïEÚèÚ¢…ÝÜëUyÐíãïH}æì J SÜU‹{æį̈yÜé¢UÜéU}æç™q™ïH¢ ŸæèÚæç{ÜUæÜéUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ5JJ ±ë‹Îæ±Ýï Ðíè„„²æ ±¨‹„¢ çÝ…æçŸæ„æÝæÐÎ ©hÚ‹„}æì J xææïxææïÐxææïÐèÚç|æ݋β‹„¢ ŸæèÚæç{ÜUæÜëUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ6JJ ç±Eçm¯‹}æ‹}æƒÎÐüãæÚ¢ ¨¢¨æçÚ…è±æŸæ²‡æ貨æÚ}æì J ¨Îñ± ¨yÐêL¯¨æñw²ÜUæÚ¢ ŸæèÚæç{ÜUæÜëUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ7JJ ¥æÝç‹Î„æy}æ±í…±æ稄æïÜ¢U Ý‹ÎæçΨ‹Î<àæ„çÎòHæïÜU}æì J ç±Ýæçàæ„S±æçŸæ„…è±àææïÜ¢U ŸæèÚæç{ÜUæÜëUc‡æ}æ㢠Ý}ææç}æ JJ8JJ . ................................. þwØ Ëwðýo suðt yr‚ Wßsð¤ rŒÔÞ-r…‚tkƒh™u Äthe hnu÷t y™u þMºt rð™t s þºtwytu™t Ë{wn™tu rð™tþ fh™tht …tu‚t W…h þMºt-yMºt™tu yËwhtu îtht Út‚tu «nth™u ÔÞÚto fh™tht ©ehtrÄftyu Ërn‚ ©ef] » ý ¼„ðt™™u nwk «ýt{ fÁk Awk (3)..... yLÞ M‚tuºttu 275 ©e htrÄftf]»ýtüf yÚto ™rð™ ‚tò …tfu÷t òkƒw™t V¤™t hk„ Ë{t™ hk„ðt¤t........ hí™tuÚte [f[ftx Ëwþtur¼‚ fwkz¤tuðt¤t...................... yLÞ M‚tuºttu 273 §ü ¯ œ±yÜUL‡ææçÝÚèÿæ‡æ¨é { 樋{é ÿ æ‡ææÎí ÿ ²„ï ÝC¢ Ðí æ QUÎHæ|æ„ç›|æé ± Ý¢ ¨}Ðí y ²Ý‹„æï Î ²}æì J Ÿæï ² æï ÝsÚ籋ÎHæï™Ý}æÝ: ÜUæ‹„æÐí¨æÎæÎë„ï ¨¢¨ëy²ÿæÚ±ñc‡æ±æŠ±¨é Ýë‡ææ¢ ¨}|ææò„ï ÜU<ã癄ì JJ3JJ àææ‹„æÝ‹„}æãæç±|æêç„ÐÚ}æ¢ ²Îì ÏæíræLТ ãÚï}æêü„Z Ïæíræ „„æïùçÐ „çyÐí²„Ú¢ LТ ²Îy²jé„}æì J ²æ‹²‹²æçÝ ²ƒæ¨é ¶ ¢ ç±ãÚ„æï LÐæç‡æ ¨±æü ç ‡æ „æ‹²æãé : S±ñÚÝéLÐLÐç±|æ±ñxææüÉæïÐxæêÉæçÝ „ï JJ4JJ .. …tu‚t™t ¾¼t W…h þtu¼tÞ{t™ fwk{fwk{ [tkŒ÷t™t r[LnTÞwõ‚ ðMºtÚte «ftrþ‚ yuðt ©e htrÄftyu Ërn‚ ©e f]»ý ¼„ðt™™u nwk «ýt{ fÁk Awk (5).................... 276 yLÞ M‚tuºttu nwk «ýt{ fÁk Awk (4).................................... …tu‚t™t rŒÔÞ [rhºttuÚte ðúsðtËe™t ƒt¤ftu™u yt™kŒ yt…™tht..... …tu‚t™e y™LÞ ¼õ‚t yuðe „tu…eytu™t {™tuhÚt …wht fhðt htË h{‚t.............. ... „tuðt¤ y™u „tu…eytu™u {Äwh ÂM{‚ ðzu yt™kŒ yt…‚t yuðt ©e htrÄftyu Ërn‚ ©e f]»ý ¼„ðt™™u nwk «ýt{ fÁk Awk (6)...................... htË™e yrÄütºte yuðe htÄt™t r[‚™u hks™ fh™tht. ............... ... .. .................

.................... .. ...................... …²0 3 „æÐçݱæÚ‡æ }æ¢xæHÜUæÚ‡æ.................Îàæ汄æÚS„æï~æ}æì }ææyS²¢ LÐ}æHæñçÜUÜ¢U |æéç± Î{yÜUËÐæ‹„ÜUæHï ÝëТ ¨æÜ¢U |æê„Ú‡ææñ }æã<¯ç|æÚÐæy¨y²±í„¢ „æï²xæ: J „S}æñ }æyS²ÐéÚæ‡æ}ææã ™ ã²xæíè±¢ çÝãy²æ¨éÚ¢ {æ~æïùÎæçóæxæ}ææ¢p ²: ¨ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ1JJ Ðè²ê¯æ² вæïçÝô{ S±}æã¨æ Îï±æ¨éÚæ‡ææ}æÝæ{æÚ¢ ™æï‹}æƒ„æ¢ „é }æ‹ÎÚçxæçÚ }æÁ…‹}æ„}|ææñçÝ{æñ J ÐëDï ÜêU}æü„ÝéÎü{æÚ ¨ã¨æ ÜUæL‡²„æï ²æï …xææñ ¨h}æüp }æéçÝ|² »¯ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ2JJ ²æï ±æÚæã„Ýê Ú¨æ„Hxæ„æ¢ ÿææï‡æè¢ ÿæ‡ææÎég{æñ Îñ„ï²¢ ™ …ÍææÝ ¨¢²ç„ ãçÚ‡²æÿæ¢ „ÝéSƒæŠ±Ú: J {}ææüÝæã |æé±ïù|æ±æ² ™ Ýë‡ææ¢ ²¿ææÝì 籄y²æç¶HæÝì ÜUËÐæÎæñ Ðí焱æ¨Ú¢ ¨ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ3JJ .. yLÞ M‚tuºttu 279 ŸæèÏæéhæïù¨éÚÏæéçh}ææïã™çÚ„: ¨h}æü¨¢SƒæÐÜU: Ð毇ÇæÎ籄æy}æ|æQUçÝÜUÚ: ÜUæL‡²±æÚæ¢çÝç{: J ôã¨æãèÝ}æ¶Ðí±„üݲàææ: ²: àæéhÏæéçhÐíÎ: ¨¢¨æÚæ‡æü±„æÚÜU: ¨ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ9JJ ¥æLrææE}æ}æy²üÎœæ}æ±Ýæï çÝô›àæÐæç‡æpÚÝì ÜUËÜUè ÐæçÐÝÚæç{Ðæïp Ïæãéàææï ãy±æù±¨æÝ¢ ÜUHï: J {}æü SƒæÐ粄æ ç±àæéh}æç¶H¢ ²: S±æ¢x樢xææçÝH SÐàææïüçÓÀóæÜéUÏæéçhÚï¯ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ10JJ S„æï~æS² Ÿæ±‡æægàææÜëUç„{ë„: S²æóææS² ÐæÆæÓ™ |æèS„æï²æü‹„ï<ÝÚ²æ <„„æïù¨éÚxæ‡ææòæÍæíæç΄æï Îé:SƒHæ„ì J Úæ…|²p ÜUΊ±„æï çÚÐéxæ‡ææÎ ¿ææÝ„æïùƒæï ÜUHïÎïüãæ‹„ï ¨éxæç„Ýëü‡ææ¢ ÜUL‡æ²æS²ægèÝÏæ‹{æïãüÚï: JJ11JJ §ç„ ¨¢ÜUÅãÚ-Îàæ汄æÚ S„æï~æ}æì (¨Ðí. …²0 1 S±æç}æÝæÚ沇æ |æQUÐÚ沇æ............ ..... 280 yLÞ M‚tuºttu S±æïQU{}æü}æç¶H¢ Ðí±„ü²óæéh±æŠ±çÝ {Úæ„Hï Ýë¯é J ¨±ü¨h}æüç±Hÿæ‡æïçã„: ÜëUc‡æ »¯ }æç² „éçC}æ貄æ}æì JJ3JJ Ïæíræ„ï…ç¨ ¨éçÎòç±xæíãæï ÏæíræLÐçÝ…|æQU¨¢xæ„: J {}æü}æç‹ÎÚ}æãæãü}æ‡ÇÝ¢ Ðíèç„}æï„é }æç² |æçQUÝ‹ÎÝ: JJ4JJ }ææݨæçÝ çÝ…ÎàæüÜUÐ風æ ÜU¯ü²Ýì çÝ…}æÝæïãÚ}æê„æñü J ¥æ¨éÚæïy¶Ýݱèÿæ‡æÚ}²: Ðíè²„æ¢ }æ{éÚÎàæüÝÜëUc‡æ: JJ5JJ ¥çÏ{xæè„ÐÚHÿæ‡æHÿ²: ¨±üƒæ çÐí²„}ææïùç¶HÝë‡ææ}æì J ç™~æÜëUÎíéç™ÚÏææH™çÚ~æ: Ðíèç„}ææÝì |汄é }æï ãçÚÜëUc‡æ: JJ6JJ „愨¢SÜëU„„Ýé: ÜëU„ç±læ|²æ¨HèH ©L籟æé„ÜUè<„: J ¥æ¨éÚÿæ²ç±{æ~æÐ}ææÝ: Ðíè²„æ¢ ãçÚÚ¨æñ ÐÚ}ææy}ææ JJ7JJ S±ÿæ‡æïÝ ¨é¶²Ýì …Ý„æ¢ ²p RU}æï‡æ çàæ±Î¢ ™ ç±{æ„é}æì J ÜUæçàæÜUæÐéÚ}æxææy¨ã çÐ~ææ: „éçC}æï„é }æç² {æ<}æÜU »¯: JJ8JJ }ææç²ÜUæÜëUç„xæé‡æñp ç±ãèÝ¢ çÎòÎïã}æƒ çÎòxæé‡ææÉK}æì J ¥æã ²¢ ¨ çÝxæ}ææxæ}æ±æv²¢ Ðíèç„}æï„é }æç² {}æüÜéU}ææÚ: JJ9JJ Ïæíræ…è±…x愨¢àæ²…æH¢ Àïβçóæ}æãæÎüç±xæëã: J „çjÎæ¢ ¨}æ±ÎyÐÚ}ææƒæü „æï¯}æï„é }æç² ÜëUc‡æ ©ÎæÚ: JJ10JJ ÜUæçàæÜUæÐéÚÐÚæç…„±æçÎ ±ë‹Î±ç‹Î„ÐÎæ}Ïæé… »¯: J ±ïÎãæÎüç±àæÎèÜUÚ‡æŸæè: Ðíèç„}æï„é ÐÚ}ææ¢ }æç² ÜëUc‡æ: JJ11JJ çЄëçÎòxæç„Îæïùç„ç±Úæxæy²QUÏæ‹{é…Ý}ææ<x愱èÿæ: J Îñy²}ææïãÝç±{æ²ÜUHèHæï ±<‡æ±ï¯: §ã „éc²„é ÜëUc‡æ: JJ12JJ .... .. .... ãî„çÝ……Ý}æÎÜUæ}æ..... ¶‡ÇÝ ÜëU„{ݱæ}æ....................................... …²0 5 çÝ……Ý ÐæHÜU Îæï¯ çݱæÚÜU ²æ…ÜU ÐÚ}æ ¥ÜUæ}æì J çŸæ„ ¨é¶Îæ²ÜU ¨Á…ÝÝæ²ÜU ÐíïÿæÜU ݲÝæç|æÚæ}æì J ¥ç¶Hç±|ææ±Ý Ïæãé…Ý Ðæ±Ý S„±Ý ÐêçÚ„ ÜUæ}æ JJ ÏææHÜë U c‡ææÝ¢ Î |汨æxæÚ „æÚ² Üë U ÐæçÝ{æÝ JJ ¨¢ÜUÅãÚ .................. ...... ¨ã…æÝ‹Î ¨é¶{æ}æ........... .... ............ …²0 4 ÜUçHÏæH Ü¢UÎÝ Ðç‡Ç„ }æ¢ÇÝ......... .. ................................ 2 ¥...... . 46) Ÿæèç±E}æ¢xæHæw²¢ ŸæèãçÚÐíæƒüÝæS„æï~æ}æì Ðíç‡æ{æ² }æÝæïùç„|æ汄: ¨ã…æÝ‹ÎxæéÚæï: ÐÎæ}Ïæé…ï J ãçÚçÎçx±…²æy¨}æéhë„¢ ¨é¶Î¢ S„æï~æç}æ΢ çH¶æ}²ã}æì JJ1JJ ©h±ï çÝ…{éÚ¢ çÝ{æ² ²: S±Sƒ ¥æ¨ çÝ…çÎò{æ}æçÝ J ¨éh|ææx汄{}æüÐæï¯ÜU: ÜëUc‡æ »¯ }æç² ¨éÐí¨è΄æ}æì JJ1JJ ©yЃSƒçàæ±ç±c‡æéôHçxæç|æ<|æóæ}ææ²üЃ}æ~æ Úçÿæ„é}æì J ©h±¢ Ýë„Ýé}ææ¯üàææЄ: ÜëUc‡æ »¯ xæ}æ²Ýì Ðí¨è΄æ}æì JJ2JJ ..... …²0 2 ¥¨éÚçÝÜU‹ÎÝ ±ë¯ÜéUHÝ‹ÎÝ........................ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 70 .......................... 278 yLÞ M‚tuºttu Îñy²æÝæ}æç{Т ãçÚ‡²ÜUçàæÐé¢ ãy±æ Ýëô¨ãæÜëUç„: ÐíãìHæ΢ „„æïùç|æÚÿ² ÐÚ}æ¢ |æQ¢U çÝ…¢ çÝ…üÚæÝì J §‹ÎíæÎèÝì ¨éÚ¨k¨æñw²}æéç΄æ¢pRUï ² ©xæíïÿæ‡ææï |æQUæ|æèCÈUHÐíÎ: ¨ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ4JJ ²æç™y±æ ç~æÐÎÓÀHïÝ ™ ÏæôH ~æñHæïv² ç}æ‹Îíæ² ²: ÐíæÎæmæ}æÝ }æê<„ ÚS² ™ ÐéÝÎæñü±æçÚÜUy±¢ S±²}æì J ™RUïùƒ ç~æçαçSƒ„æïùçЙ }æÝæï±ñü ±S±„S²æ±Ý¢ ¨é~ææ}ææ±Ú…: ¨ }æïùÐ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ5JJ ÿæ~æ¢ ÍææïÚ„Ú¢ ™ ÜUæЃxæ„¢ ç~æ:¨#ÜëUy±p ²æï ãy±æ ¨æ‹±²ÜUæ„ü±è²ü ÝëÐç„Ðíæ‡ææÐNjæxæü±: J Úæ}æ: ÐàæéüÜUÚæï {Úæ}æÚÜUÚÐíœææùù¨}æéÎíçÿæç„: ç¨h <¯S„鄨làææ: ¨ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ6JJ {}ææüy}ææ çЄéÚæ¿æ²æ ¨Î粄æ¨æñç}æç~æÚæ#æï ±Ý¢ ÏæÎìŠ±æ ¨ï„é}æÐæ¢çÝ{æñ S±}æã¨æ H¢ÜUïEÚ¢ ¨æ‹±²}æì J ²æï¯æãæçÚ‡æ}ææàæé ²æï çÝㄱæÝì {}æïü‡æ ¨±æü: Ðí…æ: Úæ}æ: S±æ±ç„ Ðé~æ±y¨ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ7JJ Ü¢U¨æÎèݨéÚæçóæãy² ÝëЄè‹|ææÚæ‹|æé±æï |æêçÚàææï xææï|æê¨æ{é{Úæ}æÚæ }æÚ±ë¯æÝì Ðæç„ S}æ ²: ¨±ü„: J HæïÜUÿæï}æÜUÚS±LЙçÚ„æï ç±ÍÝæñÍæ ç±Îí汇æ: ŸæèÜëUc‡æ: ¨ ²Îêœæ}ææïùÐ ãÚ„æyÜUC¢ ¨}æxæí¢ ãçÚ: JJ8JJ .............................. „æÚ‡æ ¥æy}ææÚæ}æ.......................................... yLÞ M‚tuºttu 277 …²…²Ÿæè ÍæÝà²æ}æ βæ çÝ{ï..

.. .......... ............................................................ ................. . yLÞ M‚tuºttu 283 ç±Ðí„èƒü}æç㱇æüÝÜU„æü Ðíæ±ë¯ï‡²çݲ„±í„±QUæ J |æQU¨¢ÍæÐçÚxæè„ ™çÚ~æ: ÜëUc‡æ »¯ }æç² „éc²„é çÝy²}æì JJ34JJ S±Ðí„æÐ|æÚÎàæüÝNCñ±æüçÎç±ÐíçÝÜUÚñ: çŸæ„ÐæÎ: J ¨±ü¨¢àæ²çÝÚæÜëUç„Îÿæ: Ðíè²„æ¢ }æç² ¨Îæ ãçÚÜëUc‡æ: JJ35JJ ç±c‡æé²æxæN„±æDZÎñ‹²: Ðíè„Ïæ‹{é…Ý‹ÎÝ: »¯: J ÝñÜU…æÝÐÎÐêç…„}æê<„: Ðíè„}æï„é ãçÚÜëUc‡æ ©ÎæÚ: JJ36JJ §‹Îí¨ïÝÝëÐ|æêçÚ}ææçÝ„æï |æçQU|æQU}æçã}æÐíÜUæàæÜU: J {}æü±y}æüÐçÚÐæ﯇æï Ú„: Ðíè„ »¯ãçÚÚS„é ¨±üÎæ: JJ37JJ ¨æ{é}æ‡ÇHxæ‡ææxæ}æNC: ¨±ü¨æ{éÐçڱ﯇æ„éC: J ¥óæÜêUÅ}æ㨢|æë焨QU: ÜëUc‡æ »¯NçÎ }æïùS„é ¨é„éC: JJ38JJ ÝñÜU¶ïÅÐéÚ¶±üűæ¨è S±æçŸæ„ï|² ©L{æ ¨é¶Îæïù¨æñ J ÎéxæüÐœæÝçÝ…ïc±ç„„éCS„éC »¯ |汄æhçÚÜëUc‡æ: JJ39JJ |ææç±Îïçãçã„癋„ݨQU: S±è²}æç‹ÎÚç±{æÐÝÚQU: J ŸæèÐéÚæçã„çÝ…Ðíç„}ææïù¨æñ Ðíèç„}æï„é ãçÚÚæçàæ„ç±Ðí: JJ40JJ Ÿæè|æé…¢xæÝxæÚï çÝ…}æê<„SƒæÐÜU: S±¨éNçÎCç±{æ„æ J mæçÚÜUïàæçÝ…LÐÜëU„ñv²: Ðíèç„}æï„é }æç² {}æü„Ýê…: JJ41JJ ±ëœææH²ï SƒæвÎæy}æ}æê<„ „yÿæï~æ}ææãæy}²}æéÎæÚ}ææã J ¨h}æüÐéC²ñ ™ çHHï¶çàæÿææÐ~æè ¨ }æï Ðíè„ §ãæS„é ÜëUc‡æ: JJ42JJ ¥æy}æ貨æ{é±ÚçÝ<…„±æçαë‹Î: ¨h}æüÚÿæ‡æ{ë„æÝé²xé æ汄æÚ: J ÐæÐæñÍæÝæàæݲ}ææ<„ãÚæç|æ{æÝ: Ðíè„æïùS„é }æïù~æ |æxæ±æÝì S±²}æï± ÜëUc‡æ: JJ43JJ ....................................... ....... ......... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 71 ......... .... . 282 yLÞ M‚tuºttu ÝæçS„ÜUæïyЃ籶‡ÇÝ™‡Çæï ±ñçÎÜU抱ÐçÚÚÿæ‡æàæQU: J ¨Ðí}ææ‡æ¨ÏæHæ™H±æv²S„éçC}æï„é ãçÚÜëUc‡æ §ãæ¨æñ JJ24JJ Ðíæç‡æôã¨Ýç±±<…„}æï±ñçÎÜ¢U }æ„ç}æç„ Ð탲Ýì ²: J ¥S„±èjëàæ}æôã¨}æ…d¢ ŸæèãçÚ}æüç² ¨ „éc²„é |æQUï JJ25JJ ±ïÎÏææs„}ææ~æ¨}æêHæïyÐæÅÝæï |æéç± ¨Ýæ„Ý{}æü}æì J SƒæЋ¨Îç¨ Ðç‡Ç„Ýë‡ææ¢ ²æï òÚæ…„ ¨ „éc²„é ÜëUc‡æ: JJ26JJ S±è²¨æ{é…Ý„æÐ}ææÝÝæÝC²æïxæÏæH}æï{ç…óæé„: J S±ïCÎﱄ„²ïçÿæ„æïç¶Hñ±æüçÎç|æãüçÚLÐñ„é „æ﯇æ}æì JJ27JJ ÐíæÜëU„ïS±çÐ ™ ²æïxæ¨æ{Ýñ±ü<…„ï¯é Ýë¯é ²æñçxæÜUè: ÜUHæ: J |ææ±²æ¢ çÜUHÏæ|æê± ²æï ãçÚS„æï¯„é ¨ ÐÚ¢ βæH±: JJ28JJ ±ñc‡æ±æ²üxæÎéÚæ™Ú‡ææçÝ y²æ…Ýì ¨±ë¯çÝ}æüH|æçQU}æì J ²: ÐéÐæïÏæ ÝxæÚ貨|ææ²æ¢ ¨æïùS„é }æï NçÎ ãçÚ: ÐçÚ„éC: JJ29JJ mæçÚÜUïàæçÝ…LÐÎàæüÝS„èƒü±æç¨çݲ}æÐíÜUæàæÜU: J ¨±ü„p ±ë¯±ñçÚ±æÚ‡æ: ÜëUc‡æ »¯ }æç² „éC}æ貄æ}æì JJ30JJ àæécÜU±ïÎÝçÝÚæÜUÚ‡ææïyÜUæï çÎòç±xæíãÏæëãyÐíç„Ðæl: J Îàæü²çóæxæ}æãæÎü}æàæï¯ Ðíèç„}ææÝì }æç² |æ±y±²}æèàæ: JJ31JJ ±æL‡æè…ÝÐÎS±ÜU|æQUæóæ‹Î²¢p çÝ…¨¢™Ú‡æælñ: J §CÜU}æü ™ ¨Ðê„ü}æéÎæÚæï sæ™Úy¨ }æç² „éc²„é ÜëUc‡æ: JJ32JJ S±æ|æ²çÿæç„Ð|ævy²ç„ÚïÜUægéxæüÐœæÝÜëU„æy}æçݱæ¨: J Ÿæèxæ±ï‹ÎíÝëÐÐêç…„ÐæÎ: ŸæèãçÚ|æü±„é }æ²ç„„éC: JJ33JJ ..... ..................................................... yLÞ M‚tuºttu 281 ÜUæï¨Hè²…Ý„æçÝÜUÚæ‡ææ¢ ¨±üƒñ± ÐÚ}æçÐí² ¥æy}ææ J ç±ÐíH}|æ¨é¶Î: S±…ÝæÝæ¢ ÜëUc‡æ »¯ }æç² „éçC}æéÐñ„é JJ13JJ „æШæÝì ±Ý™ÚS„Ð ©xæí¢ çàæÿæ²Ýì ç±}æH}ææ™æÚÎèàæ: J ¨¢S„é„æï Úç±}æãæ}æéçݨ¢Íæñ: Ðíè„ »¯ |汄æjéç± {æ<}æ: JJ14JJ ²æïxæçhÈUHÎæï çÝ…±èÿææ}ææ~æ„: ¨ÜUH„ñ<ƒÜU±‹{: J ç¨h±Ì|æÝé„æï ãçÚÚï¯ Ðíè²„æ¢ ¨ÜUHÎ}|æãÚïã: JJ15JJ |æê„|æñÚ±|æ²¢ÜUÚgçC}ææüÝ}ææï癄çÐÏæñÜUUÝ„æ¢çÍæí: J ¨±üƒæÐí‡æ„±y¨H »¯ ŸæèãçÚ}æüç² ¨ÎæùSS„éç„„éC: JJ16JJ ç¨h¨YݲÝæ}æë„}æê<„: ÜëUc‡æ»¯ ÐéL¯æïœæ}æÐé²æü}æì J S±æÐÚæ{ç±ã„æ¨éÚ¨¢ÍæÐíïÿæÜñU: çŸæ„ §ãæS„é ¨é„éC: JJ17JJ ¨~æ{}æüç±ç΄æç„}æ㜱: S±<™„æïùç„xæãÝæïùçÐ çàæ±æ|²æ}æì J Ð汲狱™Ú‡æïÝ ¨éÚæCGæ‹Ðíè²„æ¢ ¨ |æxæ±æ‹}æç² ÜëUc‡æ: JJ18JJ Hæï…HæïÜUݲÝæïy¨±Îæ„æ ¨æ{é}æ‡ÇH}æãæ¨é¶Îïÿæ: J Š²ï²ç±Ó²é„}æÝæïxæ焱èÿææï ²: ¨„æ¢ }æç² ¨ „éc²„é ÜëUc‡æ: JJ19JJ SƒæвÝì xæéLÐÚ¢ÐÚæ¢ çÿæ„æ±éh±æÎéÐxæ„: S±Îèÿæ‡æ}æì J S±Ðí„æÐç±ç΄æï xæéÚæïxæéüL: ÜëUc‡æ »¯ ÐçÚ„éc²„æ¢ }æç² JJ20JJ ¨}ÐíÎæ²xæéLÚæÝ„æïùç¶HñÚ<™„p ¨éÚ}ææݱ±í…ñ: J ¨±ü…è±çㄱ„üÝæï ãçÚ: Ðíèç„}æï„é }æç² ¨±ü¨eé‡æ: JJ21JJ |æQUÎ<à愨éçÎòç±xæíãæï |æQU¨¢S„鄲ƒïçÿæ„æÜëUç„: J |æQU±ë‹ÎNβæ}Ïæé…ï ±¨óæï¯ }æïùS„é NçÎ |æQU±y¨H: JJ23JJ ..... .......................................................................... 284 yLÞ M‚tuºttu ™„éÚ¢xæ¨ñ‹²™ÚÝæxæЄæ±éÐç±C ¥æÝ„…ÝæñÍæÝé„: J Ïæãé¨yÜëU„æï±ÅÐéÚèÐç„Ýæ ãçÚÚï¯ „éçC}æéвæ„é ¨Îæ JJ44JJ ç±Îé¯æ¢ }æãæ¨Îç¨}抲¨¢çSƒ„: ÐíÏæHŸæéç„S}æëç„ç|æÚï± ±æçÎÝæ}æì J }愶‡ÇÝïùç„çÝÐé‡æ: ¨é|æ毇ææï }æç² ¨éШí è΄é ãçÚ: S±²¢Ð|í æé: JJ45JJ çÝ…¨¢ÐíÎæ²x愨¢àæ²…æHçÓÀÎéÚæï ²ƒæxæ}æ±™æïùÝç|æ}ææÝ: J ç±ç…„æç¶Hæy}æ}æ„Îê¯ÜU±æçÎ}æçã„æï ãçÚ: ¨ |汄æ‹}æç² „éC: JJ46JJ ¥æÝç‹Î„æÝïÜUçÝ…ÿæÜU±í…æï {æñÚï²Ðé²æZ çÝ…}æê<„}ææÎÚæ„ì J ²æïùç„çDÐmæDZ±ë‹ÎÐæï¯ÜU: ¨æïù²¢ ãçÚ: Ðíèç„}æéЄñ é çÝy²Îæ JJ47JJ Îèÿææ²æpç±ô{ ¨„æ¢ ™ xæëçã‡ææ¢ ›è‡ææ¢ „ƒæ ±<‡æÝæ¢ {}ææüÝì ¨±üàæ ¥æã ²: Ðíç„ÜëUô„ S±è²æ¢ ™ …è‡ææüu²ï J Îéxæïü SƒæвÎæy}æ}æê<„}æçÐ „géxæïüÐéÚï ™ S±²¢ ¨æïù²¢ Ÿæè|æxæ±æÝì Ðí¨èÎ„é ¨Îæ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ: JJ48JJ »„yS„æï~æ¢ ÐÆïl: Ðíç„çÎÝ}æÍæNyÐæ±Ý¢ Ðê…Ýæ‹„ï J |ævy²æ ±æùùÜU‡æü²œï ææñ çÝ…}æç|æH範¢ ÐíæŒÝé²æ„æ¢ çã ¨±ü}æì J |æçQU¢ {}ææüy}æ…ïùçS}æÝì |æxæ±ç„ ¨égÉæ¢ ¨æ{騢xæï Lô™ ™ Ðíï²Sy±¢ |æQU|æ„éü<±}æH„Ú²àææï }æéçQUç}æCæ¢ H|æï„æ}æì JJ1JJ §ç„ Ÿæè¨ã…æÝ‹ÎS±æç}æçàæc²æxæíx懲-çÝy²æÝ‹Î}æéçÝç±Ú癄¢ ŸæèãçÚçÎçx±…²æÎéh„¢ Ÿæèç±E}æ¢xæHæw²¢ ŸæèãçÚÐíƒÝü æS„æï~æ¢ ¨¢Ð‡ê æü}æì JJ .................. .......................................

....... .. ...... . .......................................... 288 yLÞ M‚tuºttu ÜéU²æZ ÎæS²}æ㢠„±æç‹„ÜUxæ„æïçÝy²¢ ¨„æ¢ ±æç†À„¢ ²æ™ï y±æç}æç„ ¨‹„„¢ ÜëU„Ýç„S„gïçã }æï ŸæèãÚï JJ17JJ Îïãï ÎñçãÜU ¥æy}æ„æ ™ }æ}æ„æ Ý S²æçÎã v±æçÐ }æï ¨æ „é S²æœ±ç² |æçQU{}æü„ݲï y±jçQUçÝDï¯é ™ J Fïã: S²æÎç{ÜUæïùÿæÚï ç±H¨ç„Ïæírææ y}æÝæï }æï y±ç² ²æ™ï y±æç}æç„ ¨‹„„¢ ÜëU„Ýç„S„gïçã }æï ŸæèãÚï JJ18JJ ç±Eæ¨S„± ±æç™ }æïùS„é ÜéUãç™yS²æóææçS„ÜUy±¢ Ý }æï ¨Ìÿ}æ懲 ç¶HæçÝ ¨‹„é }æç² „拲éQUæçÝ ²æçÝ y±²æ J Ý S²æ‹}æï v±ç™Îæ¨é Úy±}æ± }ææ¢ „hï„Hé æï|ææç΄æï ²æ™ï y±ç}æç„ ¨‹„„¢0 JJ19JJ ²yÜUæ²ïü¯é L癲üƒæ „± „ƒñ± S²æÎíéç™S„ï¯é }æï ÜUæL‡²¢ NçÎ ±„ü„æ¢ }æ}æ ç±|ææï ¨±ïü¯é Îïçãc±çÐ J |æQUæ|æèCÎ Úÿæ‡æ¢ ÜéUL ¨Îæ }ææïãæyÐí }ææÎæÓ™ }æï ²æ™ï y±æç}æç„ ¨‹„„¢ ÜëU„Ýç„S„gïçã }æï ŸæèãÚï JJ20JJ çÝy²¢ y±mÐéÚèÿæ‡æï }æ}æ gàææñ S²æ„æ¢ ™ ¨¢ÜUè„üÝï ±æ‡æè „ï ²àæ¨æ¢ ÜU ƒæŸæéç„ÐÚæñ ÜU‡ææñü }æÝp S}æë„æñ J ¨ï±æ²æ¢ „± „ï ¨„æ¢ ™ çÝÚ„æñ ãS„æñ y±Îè²S² }æï ²æ™ï y±æç}æç„ ¨‹„„¢ Üë U „Ýç„S„gï ç ã }æï 0 JJ21JJ §ç„ ŸæèãçÚÐíæƒüÝæ ¨}ææ#æ JJ ............................285 ŸæèãçÚÐíæƒüÝæ ¨ÜUH|æQU…ÝæÝì ¨é¶²óæ²¢ …²ç„ Ýï~æЃï }æ}æ {}æü…: J ¨éÚç|晋ÎÝÐécШ}æ<™„æï çÝ……Ýñ{ëü„¨êÿ}æ稄æï¢àæéÜU: JJ1JJ ¥ã}æãæï |æxæ±¢S„± ¨yÐ„ï ¨„„¨¢xæ}æ„æïùçS}æ ÏæëãyÐéÚï J ÐÚ}æçݱëç„}ææçЄ »± „ï ÝÝé ÜUÚæïç}æ ²ƒæ}æç„ ¨ï±Ý}æì JJ2JJ y±¢ ¨æÿææyÐéL¯œæ}ææïùç¨ ÐÚ}æ¢ ÏæírææÿæÚæy}ææùÿæÚ: ŸæèÜëUc‡ææï ãçÚÜëUc‡æ ¥æçÎÐéL¯æï {}ææüy}æ…: ŸæèãÚï J ãï ÝæÚæ²‡æ ±æ¨éÎï± ÐÚ}ææÝ‹Î Ðí|ææï ¨yЄï }ææ²æ{èàæ ÏæëãyÐéÚSƒ Ýë„Ýæï ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ JJ3JJ ãï |æQUçÐí² |æçQUÝ‹ÎÝ ç±|ææï {}æüSƒ {}æüçÐí² Ðíæ‡æïàææxæç‡æ„æ‡Ç ÜUæïçÅÐÚ}ææ{æÚ S±„‹~æïEÚ J …è±ïàææÿæÚÜUæH¨çóæ²}æÝ Á²æïç„:Sƒ çÎòæÜëU„ï ŸæèÚæ{æçÎÜUàæçQU¨ï籄ÐÎ: S±æç}æ y±}æï±æç¨ }æï JJ4JJ çÎòæH¢ÜëUç„çÎòãïç„ç±H¨çgòæ¢xæÚæxææ<™„æï Ïæírææ‡ÇæñÍæ|æ±æ± Ýæ|æ²}æãæHèHSy±}æèàæïEÚ: J y±¢ ÜU˲æ‡æ}æ²ñ}æüãæxæé‡æxæ‡æñ: ¨¢¨ïò¨ï çÝy²Îæ ¨ y±¢ çÝxæéü‡æ »± }ææç²ÜUxæé‡æñãè¢Ýy±„æï ±‡²ü¨ï JJ5JJ y±¢ ±ñ ÜUæÚ‡æÜUæÚ‡æ¢ S±…Ý„æ±æy¨Ë²±æÚæ¢çÝç{|æüQñUÜUæŸæ² |æQU…è±Ý „„æï |æQñUÜU¨±üS± |ææï J |æQUïÓÀæÐçÚÐêÚÜUæïùç¨ ¨ÜUHñE²æüç|æ…éC: ¨Îæ ¨}Ðíæ#ï àæÚ‡æ¢ àæÚ‡² }æç² ¨éÐíè„: ¨Îæ y±¢ |æ± JJ6JJ ............................................ yLÞ M‚tuºttu .............................. 286 yLÞ M‚tuºttu y±¢ sï±æS²ç¶H汄æÚ{ëÎ…: S±æ„‹~²„: ¨±üÎæ {}æüSƒæÐÝ ¨æ{éÚÿæ‡æ{Úæ|ææÚæÐÝ露ñ }æéãé: J ¨ y±¢ ¨æ}Ðí„}æ~æ ±æDZÜéUHï S±ñE²ü…éC: S±²¢ …æ„æïùç¨ S±ÐÎæïÐÐóæ…Ý„æ¨æñw²æç„ÚïÜUÐíÎ: JJ7JJ »„ôS}æSy±±„æÚ »± |æ±„æ ²œ±~æ ÎïÎ貄ï¨æñw²¢ |æêçÚ ™ HæHÝ¢ S±ÜUÝë‡ææ¢ ™ïRUè²„ï ²ægàæ}æì J Ýñ„ægÜUì Ò™Ý S±…‹}æçÝ ÜëU„¢ „S}ææ çβ¢ „ï ÜëUÐæ àæv²æ ÝæÐç}æ„é¢ }æãæÐéL¯ ±ñ ÜUïÝæçÐ ÜUïÝ挲ãæï JJ8JJ ÜUæL‡²¢ „± ¨æ}Ðí„¢ |æ±ç„ ²jQUï¯é „yÜU<ã癄ì }ææ„é¢ Ýñ± çã àæv²}æçS„ ÜUL‡æ Ðíè„æï |æ±æ„æï }æç² J S±è²ÏæíræÐéÚSƒçÎòç±|æ±ñ…éüCæïùçÐ ç¨çh±í…ñÚËÐÐíæç‡æ¨}æ<Є¢ ÈUHÎælæÎy¨ »¯ ÜëUÐæ JJ9JJ ŸæèÚæ{æçÎÜUçÎòàæçQUçÝÜUÚñ<Îòñ}æüãæÐæ¯ZÎñ<Ýy²¢ ¨ï籄ÐyÜU…æïù~æ ™ }æãæÚæ…æç{Úæ…æ<™„: J ¨ï±æ}æËÐÝë‡ææ}æçÐ çÿæç„„Hï Ðíèy²æùùÎÎ Îíæ…¨ï „œ±²ïã çã àææï|æÝ¢ ÝÚ¨¶ï ÜUæL‡²±æÚæ¢çÝ{æñ JJ10JJ Ðê±Z S±æ±„ÚñÚÝïÜUçÎç„…±íæ„æSy±²æ Ýæçàæ„æS„ï|²æïùçÐ ÐíÏæHæ: ¨éÚæ ¨éÚÝÚñ: àæv²¢ Ý …ï„é¢ Ò癄ì J ÜUæ}æælæ‹„Úàæ~æ±S„ §ã çã S±æÝæ¢ ¨}æé‹}æêçH„æS„ïÝæçS}æó汄æÚ »± 籄„æï |æê ç Ú Ðí „ æÐæï ù çS„ „ï JJ11JJ ÜUæ}ææ„üS² ²ƒïC²æïç¯ç„ }æÝ: S„ïÝS² ™æñ²ïü ²ƒæ ............. yLÞ M‚tuºttu 287 çÝy²¢ S±Ã²¨Ýï ²ƒæ ò¨çÝÝ: ÜéUhS² ™ mïç¯ç‡æ J ¨æŠÃ²æ: S±æç}æçÝ ™æ„ÜUS² }æé çÎÚï LÐï Є¢xæS² ±æ ¨Q¢U }æïùS„é „ƒæ y±Îè²™Ú‡æï Ÿæè|æçQU{}ææüy}æ… JJ12JJ Úæïxææ„æïüùçÐ|æ²: ÿæé{æ„éÚÐé}ææÝì Fïãæ„éÚpæçÐ ±æ ²mgñ‹²}æéÐñç„ }ææ ÝÚçã„S„m‹}æÎè²¢ }æÝ: J Îñ‹²¢ ²æ„é çÝÚ‹„Ú¢ y±ç²ãÚï: ¨y¨é y±Îè ²ïc±çÐ çÿæÐí¢ }ææÝç±ãèÝç}æy²ç|æ}æ„¢ y±œææïùçS„ }æóææƒ }æï JJ13JJ y±ÎíêÐS² ¨éçÝp²æï }æÝç¨ }æï ¨±æïüœæ}æ: S²æy¨Îæ y±y¨æñw²ïÝ ¨é¶è |æ±ï²}æçÝàæ¢ Ýñ±ï„Úï‡æ v±ç™„ì J y±çjóææÜëU„²p ¨‹y±ç„„Úæ¢ „éÓÀæ¢ ÜëU„æ }ææ²²æ ²æ™ï y±æç}æç„ ¨‹„„¢ ÜëU„Ýç„S„gïçã }æïŸæèãÚï JJ14JJ y±Ä²ïÜUæç‹„ÜU|æçQUÚSy²ç±™Hæ }ææãæy}²²éxæì {}æü…ï Ðíy²êãæ‹}æÎÝæ {{}æüÜéUH„S„~ææ±Ý¢ }æï ÜéUL J ¿ææÝæÎæñ ™ gÉçSƒô„ ±ë¯ÜéUHï „S²æ¢ ¨ãæ²ï ÐÚï ²æ™ï y±æç}æç„ ¨‹„„¢ ÜëU„Ýç„S„gïçã }æï ŸæèãÚï JJ15JJ ÐíïDæÝæ¢ „± ¨¢xæ}ææïùSy±ÝéçÎÝ¢ sïÜUæç‹„ÜUæÝæ¢ ¨„æ¢ àæécÜUæ¿æ拲éÐ{<}æ ÜUæñH}æç„Ýæ¢ ¨¢xææï Ý }æï S²æyv±ç™„ì J |æQUïy±ï v± ™ Îæï¯Hïàæ §ã „ï Ýñ±æ±çàæc²ï„ }æï ²æ™ï y±æç}æç„ ¨‹„„¢ ÜëU„Ýç„S„gïçã }æï ŸæèãÚï JJ16JJ ÎíæïãS„ï „± ¨ïç±Ýæ¢ ™ }æã„æ¢ Ý S²æmÎæùçÐ v±ç™çœæDïóæñ± ™ ±æ¨ Ýæù‹²ç±¯²æ y±S„ï±Ýæ‹}æï NçÎ J . ..... ..... ... ......................................... ......................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 72 .............................................. ................. .....................................

.......................................... ................................................. s™{k„÷ ™t{tð÷e ................... ......289 ©e s™{k„÷ ™t{tð÷e 1 H ©e f]»ýtÞ ™{: > 2 H ©e ðtËwŒuðtÞ ™{: > 3 H ©e ™h™thtÞýtÞ ™{: >> 4 H ©e «¼ðu ™{: > 5 H ©e ¼Âõ‚Ä{toí{òÞ ™{: > 6 H ©e ysL{™u ™{: > 7 H ©e f]»ýtÞ ™{: > 8 H ©e ™thtÞýtÞ ™{: > 9 H ©e nhÞu ™{: > 10 H ©e nrhf]»ýtÞ ™{: > 11 H ©e ½™~Þt{tÞ ™{: > 12 H ©e ÄtŠ{ftÞ ™{: > 13 H ©e ¼Âõ‚™LŒ™tÞ ™{: > 14 H ©e ƒ]nŒTðú‚ÄhtÞ ™{: > 15 H ©e þwØtÞ ™{: > 16 H ©e htÄtf]»ýuüŒið‚tÞ ™{: > 17 H ©e {ÁíËw‚r«ÞtÞ ™{: > 18 H ©e ft÷e¼ihðtãr‚¼e»týtÞ ™{: > ............. ........... 290 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 s™{k„÷ ™t{tð÷e H ©e S‚urLÿÞtÞ ™{: > H ©e S‚tnthtÞ ™{: > H ©e ‚eðúðihtøÞtÞ ™{: > H ©e yÂM‚ftÞ ™{: > H ©e Þtu„uïhtÞ ™{: > H ©e Þtu„f÷t«ð]¥tÞu ™{: > H ©e yr‚ÄiÞoð‚u™{: > H ©e ¿ttr™™u ™{: > H ©e …h{nkËtÞ ™{: > H ©e ‚eÚtof]‚u ™{: > H ©e ‚iŠÚtftŠ[‚tÞ ™{: > H ©e ût{tr™ÄÞu ™{: > H ©e ËŒtuÂÒtÿtÞ ™{: > H ©e æÞt™r™ctÞ ™{: > H ©e ‚…: r«ÞtÞ ™{: > H ©e rËØuïhtÞ ™{: > H ©e Mð‚LºttÞ ™{: > H ©e ƒúñrðãt«ð‚oftÞ ™{: > H ©e …t»tkztuåAuŒ™…xðu ™{: > H ©e MðMðÁ…t[÷ÂMÚt‚Þu ™{: > .... 292 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 s™{k„÷ ™t{tð÷e H ©e ËðoSðrn‚tðntÞ ™{: > H ©e ¼Âõ‚ËB…tu»tftÞ ™{: > H ©e ðtÂø{™u ™{: > H ©e [‚wðo„oV÷«ŒtÞ ™{: > H ©e r™{oíËhtÞ ™{: > H ©e ¼õ‚ð{oýu ™{: > H ©e ƒwÂØŒtºtu ™{: > H ©e yr‚…tð™tÞ ™{: > H ©e yƒwÂØÓ‚u ™{: > H ©e ƒúñÄt{ŒþoftÞ ™{: > H ©e y…htS‚tÞ ™{: > H ©e ytË{wÿtL‚Ëífe‚oÞu ™{: > H ©e r©‚ËkË]r‚{tu[™tÞ ™{: > H ©e WŒthtÞ ™{: > H ©e Ënò™LŒtÞ ™{: > H ©e ËtæðeÄ{o«ð‚oftÞ ™{: > H ©e fLŒ…oŒ…oŒ÷™tÞ ™{: > H ©e ði»ýð¢‚wfthftÞ ™{: > H ©e …k[tÞ‚™ËL{t™tÞ ™{: > H ©e ™iÂcf ðú‚ …tu»tftÞ ™{: > ...... ..................... .. ....................................... . s™{k„÷ ™t{tð÷e 291 39 H ©e «þtL‚{q‚oÞu ™{: > 40 H ©e r™Œtuo»ttÞ ™{: > 41 H ©e yËwh „wðtorŒ{tun™tÞ ™{: > 42 H ©e yr‚ftÁÛÞ™Þ™tÞ ™{: > 43 H ©e WØðtæð«ð‚oftÞ ™{: > 44 H ©e {ntðú‚tÞ ™{: > 45 H ©e ËtÄwþe÷tÞ ™{: > 46 H ©e ËtÄwrð««…qsftÞ ™{: > 47 H ©e y®nËÞ¿t«M‚tuºtu ™{: > 48 H ©e Ëtfthƒúñðýo™tÞ ™{: > 49 H ©e Mðtr{™thtÞýtÞ ™{: > 50 H ©e Mðtr{™u ™{: > 51 H ©e ft÷Œtu»tr™ðthftÞ ™{: > 52 H ©e ËåAt†ÔÞË™tÞ ™{: > 53 H ©e Ëã: Ë{trÄÂMÚtr‚fthftÞ ™{: > 54 H ©e f]»ý[toMÚtt…™fhtÞ ™{: > 55 H ©e fti÷Âî»tu ™{: > 56 H ©e fr÷‚thftÞ ™{: > 57 H ©e «ftþÁ…tÞ ™{: > 58 H ©e r™ŒoB¼tÞ ™{: > .............. ..................... ............ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 73 ......................................................... ...................... ..............

............................................ ....... ... .............. 296 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ú Ÿæè 籊Ýïàææ² Ý}æ: ú Ÿæè {}æü¨VCÝæàæÝæ² Ý}æ: 60 ú Ÿæè |æçQU{}ææüy}æ…æ² Ý}æ: 61 62 ú Ÿæè |æê}Ýï Ý}æ: ú Ÿæè |æçQU{}æü„Ð:ÈUHæ² Ý}æ: 63 ú Ÿæè ¨æ±<‡æxææï~æç„HÜUæ² Ý}æ: 64 ú Ÿæè }抱ælݱ}æè…Ýé¯ï Ý}æ: 65 ú Ÿæè …Ý}æXHçÎòæXæ² Ý}æ: 66 67 ú Ÿæè ÝÚæÜëU„²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥HæñçÜUÜUæ² Ý}æ: 68 ú Ÿæè |æê„HæÝ‹Î…ÝÜUæ² Ý}æ: 69 ú Ÿæè çm…ï‹ÎíÜUé H |æꯇææ² Ý}æ: 70 ú Ÿæè Úæ}æÐí„æÐæ±Ú…æ² Ý}æ: 71 ú Ÿæè ãÝê}æÎç|æÚçÿæ„æ² Ý}æ: 72 73 ú Ÿæè ãçÚÜëUc‡ææ² Ý}æ: 74 ú Ÿæè ãÚ²ï Ý}æ: 75 ú Ÿæè ÜëUc‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝèHÜU‡Ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ±ë¯æy}æ…æ² Ý}æ: 76 ú Ÿæè Ÿæè ›è±ë‹ÎHæçH„æ² Ý}æ: 77 ú Ÿæè |æçQUÝ‹ÎÝæ² Ý}æ: 78 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè çÐí²ÎàæüÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ãçÚÐí¨æÎã¯æüÏ{²ï Ý}æ: ú Ÿæè {}æüÐÕèS„Ý‹{²æ² Ý}æ: ú Ÿæè RUèÇiæH±í…æÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæHèÎœæ}æÎæÐÝéÎï Ý}æ: ú Ÿæè §ÓÀæÚæ}ææxæí…æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥²ææ±æ¨æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïææ˲}æÝæïãÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨Ú²êçݲ„FæÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨è„æÚæ}æïÿæ‡ææïy¨éÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐíÎçÿæ‡æèÜëU„æ²æïŠ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUÚæœæ…Ð}ææçHÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ±<‡æ±í„{Úæ² Ý}æ: ú Ÿæè Îæ‹„æ² Ý}æ: ú Ÿæè xæéL|æQUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ©ÎæÚç{²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥{è„æç¶H¨ÓÀæ›æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æ}æxææ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝÚãV넲ï Ý}æ: ú Ÿæè Ðí ¨ ê Ð çÎC¨æXæ- ...................................... ...................................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 74 ..... .............. ................... Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ 295 ¨±ü}æXHÝæ}ææ±çH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ú Ÿæè S±æç}æÝï Ý}æ: 20 ú Ÿæè Ïæíræ‡æï Ý}æ: 21 ú Ÿæè ÐÚÏæíræ‡æï Ý}æ: 22 ú Ÿæè ŸæèÜëUc‡ææ² Ý}æ: 23 ú Ÿæè ÐéL¯æïœæ}ææ² Ý}æ: 24 ú Ÿæè Ïæíræ{æ}Ýï Ý}æ: ú Ÿæè ±æ¨éαï æ² Ý}æ: 25 ú Ÿæè §üàæïàææ² Ý}æ: 26 ú Ÿæè çÎòç±xæíãæ² Ý}æ: 27 ú Ÿæè ¨é±„í æy}æÝï Ý}æ: 28 ú Ÿæè …xæóææƒæ² Ý}æ: 29 ú Ÿæè §CÎæ² Ý}æ: 30 ú Ÿæè ÜUL‡ææçÝ{²ï Ý}æ: 31 ú Ÿæè Ðí„æÐô¨ãàæÚ‡ææ² Ý}æ: 32 ú Ÿæè àæ„æ݋αÚÐíÎæ² Ý}æ: 33 ú Ÿæè ÝæÚ沇ææ² Ý}æ: 34 ú Ÿæè ÝÚ¨¶æ² Ý}æ: 35 ú Ÿæè ÏæÎÚèàææ² Ý}æ: 36 ú Ÿæè „Ð:çÐí²æ² Ý}æ: 37 ú Ÿæè S±{}æüSƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéçÝŠ²ï²æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æã<¯xæ‡æÐêç…„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥{}æü±çñ Ú‡æï Ý}æ: ú Ÿæè Îé±æü¨:àæ#{}ææülÝéxæíãæ² Ý}æ: ú Ÿæè {}ææü±„æÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè {}ææüy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè |æçQU{}ææüÝàé ææ¨Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè Úæ}ææÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè …ÝæÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æñh±æŠ±Ðí±„üÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±c‡æé²æxæçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æçQU{}ææüÚæç{„æ² Ý}æ: ú Ÿæè §üEÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ±ë‹Îæ±Ýï‹Î±ï Ý}æ: ú Ÿæè ±ÚÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéçݨYçã„æ±ãæ² Ý}æ: ú Ÿæè Îíæ‡ñ ²<„ã~æïü Ý}æ: ........ ........... s™{k„÷ ™t{tð÷e 293 79 H ©e «„Õ¼tÞ ™{: > 80 H ©e r™:M…]ntÞ ™{: > 81 H ©e ËíÞ«r‚¿ttÞ ™{: > 82 H ©e ¼õ‚ðíË÷tÞ ™{: > 83 H ©e yhtu»týtÞ ™{: > 84 H ©e ŒeÄoŒŠþ™u ™{: > 85 H ©e »tzqŠ{rðßÞût{tÞ ™{: > 86 H ©e r™hnkf]‚Þu ™{: > 87 H ©e yÿtuntÞ ™{: > 88 H ©e Ésðu ™{: > 89 H ©e Ëðtuo…fthftÞ ™{: > 90 H ©e r™Þt{ftÞ ™{: > 91 H ©e W…þ{ÂMÚt‚Þu ™{: > 92 H ©e rð™Þð‚u ™{: > 93 H ©e „whðu ™{: > 94 H ©e yò‚ðirhýu ™{: > 95 H ©e r™÷tuo¼tÞ ™{: > 96 H ©e {nt…wÁ»ttÞ ™{: > 97 H ©e ytí{ŒtÞ ™{: > 98 H ©e y¾ÂÛz‚t»to{ÞtoŒtÞ ™{: > .......................................................................................... .... ....... ............................ 294 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 s™{k„÷ ™t{tð÷e H ©e ÔÞtËrËØtL‚ƒtuÄftÞ ™{: > H ©e {™tur™„únÞwrf‚¿ttÞ ™{: > H ©e Þ{Œq‚rð{tu[ftÞ ™{: > H ©e …qýoft{tÞ ™{: > H ©e ËíÞðtrŒ™u ™{: > H ©e „wý„útrnýu ™{: > H ©e „‚M{ÞtÞ ™{: > H ©e ËŒt[thr«Þ‚htÞ ™{: > H ©e …wÛÞ©ðýfe‚o™tÞ ™{: > H ©e Ëðo{k„÷Ëÿq…™t™t„wý rð[uÂü‚tÞ ™{: > Er‚ ©es™{k„÷™t{tðr÷ Ë{tót > sÞ©e Mðtr{™thtÞý .......................

................ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 75 .............................. Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ .. Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ú Ÿæè }æï{æç±Ýï Ý}æ: ú Ÿæè Î}|æãèÝæ² Ý}æ: 176 177 ú Ÿæè „Ðæï{Ýæ² Ý}æ: 178 ú Ÿæè ©Ð±èç„Ýï Ý}æ: ú Ÿæè ±ËÜU±æ¨¨ï Ý}æ: 179 ú Ÿæè „L}æêHçÝÜUï„æ² Ý}æ: 180 ú Ÿæè ¥ôã¨æ±ëœæ²ï Ý}æ: 181 182 ú Ÿæè „ï…çS±Ýï Ý}æ: ú Ÿæè çÝ<Ý}æï¯ç±Hæï™Ýæ²183 184 Ý}æ: ú Ÿæè {Ýé}æéQü Uï¯xé æ}æÝæ² Ý}æ:185 186 ú Ÿæè ÏæíræÎ<àæÝï Ý}æ: 187 ú Ÿæè }æãæ}愲ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥²æ癄æN„æãæÚæ²188 189 Ý}æ: 190 ú Ÿæè çÝmü‹mæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝcÐçÚxæíãæ² Ý}æ: 191 ú Ÿæè ±æıæãæÚæ² Ý}æ: 192 193 ú Ÿæè …HæãæÚæ² Ý}æ: 194 ú Ÿæè ç}æ„æãæÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÿæ„æXÜUæ² Ý}æ: 195 299 ú Ÿæè ¿ææçÝÝï Ý}æ: ú Ÿæè Š²æçÝÝï Ý}æ: ú Ÿæè ç…„S±æÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðíy²æãæÚãÆæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥S}æ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðæ±Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè „ñ<ƒÜUxæéÚ±ï Ý}æ: ú Ÿæè ±<‡æÚæ…æ² Ý}æ: ú Ÿæè βæÜUÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè …çÅÝï Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæñÐèݱ¨Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè àææHxæíæ}æ„ë¯æãÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè çàæ±æŒ„¨QU±ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÿææï|²æ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ:¨Xæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥Š²æy}æ籜æ}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨Îæ¨}ææ{²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥æÝç‹ÎÝï Ý}æ: ú Ÿæè çÝÎæï¯ü æ² Ý}æ: ú Ÿæè Îæï¯ÝæàæÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæ‹„æÚx愲ï Ý}æ: ............................... ...........................................231 232 ç{xæ틃籱…üÝæ² Ý}æ: 233 ú Ÿæè çÝLÐæÝãï Ý}æ: 234 ú Ÿæè ¥ÐëC抱Ýï Ý}æ: ú Ÿæè ÍææïÚæÚ‡²™Úæ² Ý}æ: 235 236 ú Ÿæè ¥|æí}ææ² Ý}æ: Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè S~²Xxæ‹{æ¨ãæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥¨QUæ² Ý}æ: ú Ÿæè …ÇæçXÚ¨±„üÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ªŠ±üÚ„ï ¨ï Ý}æ: ú Ÿæè Ïæíræ™æçÚ‡æï Ý}æ: ú Ÿæè ²æïçxæÝï Ý}æ: ú Ÿæè ²æïxæ¿æ¨óæ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ²æïxæè‹ÎíÎp é Úæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æñÚæcÅî…ÝÐæ±Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè Hæï…HæïÜU}æãæÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æ{±ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨æ{éÐÐí çê …„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÝéÓ™æçÚ„Îé±æüv²æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æ{éÚæÿæÚ|æ毇ææ² Ý}æ: ú Ÿæè y²æçxæ}ææ‹²æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æãæ²æïçxæÝï Ý}æ: ú Ÿæè ¨Îæp²üçRU²æ² Ý}æ: ú Ÿæè çSƒÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè Š²æ~æï Ý}æ: ú Ÿæè Š²æ„ë}æÝæïÎ<àæÝï Ý}æ: ú Ÿæè }æÝçS±Ýï Ý}æ: ............................... . .......................... ................. ....... ............ ......................79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 y}æ|æQU²ï Ý}æ: 98 ú Ÿæè ¥¿ææÝãæÚÜUæ² Ý}æ: 99 ú Ÿæè çЄëÐœí ææy}æ籿ææÝæ² Ý}æ: 100 ú Ÿæè çЄëçÎòxæç„ÐíÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝÚæàææ² Ý}æ: 101 ú Ÿæè „è±í±Úñ æx²æ² Ý}æ: 102 ú Ÿæè ¨‹y²QUxæëãÏææ‹{±æ² Ý}æ: 103 ú Ÿæè ±<‡æ±ï¯æ² Ý}æ: 104 ú Ÿæè }æã樜±æ² Ý}æ: 105 ú Ÿæè S±…Ýæ¿ææ„çÝxæü}ææ² Ý}æ: 106 ú Ÿæè ¥¢¨H¢çÏ愨ÓÀ曨æ 107 ÚæïhæÚæËÐÐéS„ÜUæ² Ý}æ: 108 ú Ÿæè xæ‡æïàæS}æÚ‡ææ² Ý}æ: 109 ú Ÿæè „è‡æü¨Úıï Ý}æ: 110 ú Ÿæè Îñy²}ææïãÝæ² Ý}æ: 111 ú Ÿæè ±Ý±æ¨L™²ï Ý}æ: ú Ÿæè Ÿææhæ² Ý}æ: 112 ú Ÿæè ç±Ðí‹ï Îíæ² Ý}æ: 113 ú Ÿæè ÝñçDÜUæxæí‡æ²ï Ý}æ: 114 ú Ÿæè çã}ææçÎí¨æÝé™Ú‡ææ² Ý}æ: 115 ú Ÿæè çÝ|æü²æ² Ý}æ: 116 297 ú Ÿæè |æè„|æñÚ±æ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ:àæV¨¢Sƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè ãÝé}ægœæS±æÎéÈUHæàæÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐéHãæŸæ}æ±æ¨æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÜüUÐíè‡æÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÜüU¨}æèÿæ‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ªŠ±üÎæïc‡æï Ý}æ: ú Ÿæè »ÜUÐæÎSƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±S}ææçЄ„Ðæï{Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜëUàææ² Ý}æ: ú Ÿæè }æãæ„Шï Ý}æ: ú Ÿæè àæéhæ² Ý}æ: ú Ÿæè |æçQU{}æüçݯïç±„æ² Ý}æ: ú Ÿæè xææïÐæH²æïçx樢Ðæí #¨æX²æïxææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç„{ñ²±ü „ï Ý}æ: ú Ÿæè ²æïxæçRU²æÐűï Ý}æ: ú Ÿæè ÜU~æïü Ý}æ: ú Ÿæè ÜëU„¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè |æêçÚ„èƒüÜUë „ï Ý}æ: ..... 298 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ú Ÿæè Ïæírææy}樢çSƒ„²ï Ý}æ: ú Ÿæè àææ‹„æ² Ý}æ: 136 ú Ÿæè ç¨h±Ì|æÐêç…„æ² Ý}æ: 137 ú Ÿæè xææïÐæHÚÿæÜUæ² Ý}æ: 138 ú Ÿæè ç¨hÎÐüŠÝï Ý}æ: 139 ú Ÿæè }ææ¢ç~æÜUæ<™„æ² Ý}æ: 140 ú Ÿæè „ñHXç±ÐíÎæï¯ÍÝæ² Ý}æ: 141 ú Ÿæè ÜëUy²æ|æ诇æÎàæüÝæ² Ý}æ: 142 ú Ÿæè çÐÏæñÜU}ææÝÍÝï Ý}æ: 143 ú Ÿæè ÜUæH|æñÚ±~ææ¨Îïÿæ............ ..................... 300 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ú Ÿæè »ÜUæçÜUÝï Ý}æ: ú Ÿæè ¨±ü¨æ{éxæé‡ææH²æ² Ý}æ: 217 218 ú Ÿæè „ñ<ƒÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè „èƒü{}æü¿ææ² Ý}æ: 219 ú Ÿæè „èƒüSƒæ{}æüÝæàæÝæ² Ý}æ: 220 ú Ÿæè ¥ÝæÎ넱Ðé:¨æñw²æ² Ý}æ: 221 ú Ÿæè Ðíæ‡ææ²æ}æÐÚæ² Ý}æ: 222 223 ú Ÿæè ±íç„Ýï Ý}æ: 224 ú Ÿæè «ç¯±ëœæ²ï Ý}æ: 225 ú Ÿæè }æéݲï Ý}æ: 226 ú Ÿæè }ææñçÝÝï Ý}æ: ú Ÿæè çÝ<±ÜUËÐæ² Ý}æ: 227 ú Ÿæè ¥ËÐ|æ毇ææ² Ý}æ: 228 ú Ÿæè ±›Ðê„æïÎÜUçÐÏææ² Ý}æ: 229 ú Ÿæè ²æ±ÎƒæüX™ïçC„æ² Ý}æ: 230 ú Ÿæè Ïæíræ¿æS±ñÚ±<„y±Ïææï............... .............................................144 ‡ææ² Ý}æ: 145 ú Ÿæè …xæóææƒÐéÚæ±æ¨æ² Ý}æ: 146 ú Ÿæè ¥æ¨éÚæ±ïàæNÎï Ý}æ: 147 ú Ÿæè ç±|æ±ï Ý}æ: 148 ú Ÿæè {æ<}æÜUæ² Ý}æ: 149 ú Ÿæè ¥¨éÚxæé±æïÍü ææïÓÀïÎãï 150 Ý}æ: 151 ú Ÿæè ¥ç±çRU²æ² Ý}æ: 152 ú Ÿæè ¨~æ{}ææü<™„æ² Ý}æ: 153 ú Ÿæè ÜUæ‹„æ² Ý}æ: 154 ú Ÿæè S±Ðí„æÐçÿæ„æ¨éÚæ² 155 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÝæ„èƒüÜUë „æ±æ¨æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðíæ±ëÇ|æíæ±ÜUæàæÜëU„ï Ý}æ: ú Ÿæè xæíèc}æ¨æç{„Ð@æxݲï Ý}æ: ú Ÿæè çàæçàæÚæ¢ÏæéçSƒ„²ï Ý}æ: ú Ÿæè àæ陲ï Ý}æ: ú Ÿæè çÝ}ææüÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ}æü}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥SÝïãæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝcÜUæ}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ<…„ïç‹Îí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ç…„çÝÎíæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç…„RUæï{æ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ}æüÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ:SÐëãæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥™Hæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜëUÓÀì±çí „Ýï Ý}æ: ú Ÿæè ¨y²±æçÎÝï Ý}æ: ú Ÿæè ÿæç}æ‡æï Ý}æ: ú Ÿæè {}æçݨ‹„„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ç…„~²±Sƒæ² Ý}æ: ....... .......... ..

............. ............. 304 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ú Ÿæè ¥ç¶HïCÎæ² Ý}æ: 370 ú Ÿæè ÐíÐóæ|æ²Îæ² Ý}æ: 371 372 ú Ÿæè Ÿæè}æ„ï Ý}æ: ú Ÿæè ©œæ}ææïœæ}ææ² Ý}æ: 373 374 ú Ÿæè ¥æy}汄ï Ý}æ: ú Ÿæè „æÐç~愲Nmæ„æü² Ý}æ: 375 ú Ÿæè ¨Î¨ÎìòçQU籜æ}ææ² Ý}æ: 376 377 ú Ÿæè ¨yЄ²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨±üçã„ÜëU„ï Ý}æ: 378 ú Ÿæè ¿ææÝÎæ² Ý}æ: 379 ú Ÿæè |æ±}ææï™ÜUæ² Ý}æ: 380 ú Ÿæè |æêçÚÐí„æÐæ² Ý}æ: 381 ú Ÿæè çÝ}ææïãü æ² Ý}æ: 382 ú Ÿæè }æãæÚæ…æ² Ý}æ: 383 ú Ÿæè ÝëÐæ<™„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥{ëc²æ² Ý}æ: 384 ú Ÿæè ¥ç±ÜëU„æ² Ý}æ: 385 ú Ÿæè ¥…Ä²æ² Ý}æ: 386 ú Ÿæè àæÚ‡²æ² Ý}æ: 387 ú Ÿæè |æQU±y¨Hæ² Ý}æ: 388 ú Ÿæè ¥„v²æü² Ý}æ: 389 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè ¥ÝéÐ}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÐæÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥Ðí}ææÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥Ã²²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ©ÁÁ±Hæ² Ý}æ: ú Ÿæè {}æü¨ç¢ ¨Ýï Ý}æ: ú Ÿæè {}æüã„ï ±ï Ý}æ: ú Ÿæè ±ïÎxæêÉæƒüÏææï{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæHæ}ææ²æ|æ²~ææ~æï Ý}æ: ú Ÿæè |æQU±}æü‡æï Ý}æ: ú Ÿæè ¨é}æXHæ² Ý}æ: ú Ÿæè ©Ðæ¨ÝæÚè焱v~æï Ý}æ: ú Ÿæè Ïæíræ{æ}æÐíÎàæüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïæíræ|æê„ÐÚÏæírææïÐæ¨ÝæSƒæÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÿæÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜU‹ÎÐüÎÐüÎHÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝñçDÜU±í„Ðæï¯ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÎèÝçÎò™çÚ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æÝæïçÝxæíã²éçQUÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ±Ú‡æè²æ² Ý}æ: ............... Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ . ...............................237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ú Ÿæè }ææÝÎæ² Ý}æ: 257 ú Ÿæè }æëαï Ý}æ: ú Ÿæè ÐíàÝæïœæÚÐűï Ý}æ: 258 ú Ÿæè ±ï΄œ±¿ææ² Ý}æ: 259 260 ú Ÿæè Ïæéçh}æ„ï Ý}æ: 261 ú Ÿæè Ïæé{æ² Ý}æ: ú Ÿæè ©h±ïÿææïy¨éÜUæ² Ý}æ: 262 ú Ÿæè ¥Ý‹„æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ð~æèHï¶Ðűï Ý}æ: 263 264 ú Ÿæè Ðí|æ±ï Ý}æ: ú Ÿæè Ð~²éœæÚ¿ææ„çÝ…ñE............265 266 ²ü¨æŠ±ç„}ææçÝ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè Úæ}ææÝ‹ÎS±æç}æ±è 267 268 ÿææÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æ{éçÐí²æ² Ý}æ: 269 270 ú Ÿæè çÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïææï{‹²æ#}æãæÎèÿææ² Ý}æ: 271 ú Ÿæè xæéL¨ï±æÐÚæ² Ý}æ: 272 273 ú Ÿæè ²ç}æÝï Ý}æ: 274 ú Ÿæè |æQUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÚ沇æ}æéݲï Ý}æ: 275 301 ú Ÿæè ¨ã…æÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æy}æÎëàæï Ý}æ: ú Ÿæè xæéL}ææ‹²æ² Ý}æ: ú Ÿæè xæéLÐíDï æ² Ý}æ: ú Ÿæè xæé±çü ‹„ÜUÜëU„æTH²ï Ý}æ: ú Ÿæè xæé±æü¿ææÜëU„„yÐæà±æïÐü ±ïàæxæ}æÝçRU²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÚ沇ææÝ‹²}愲ï Ý}æ: ú Ÿæè »ÜUæç‹„ÜU}æéçÝçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝñçDÜUÐíDï æ² Ý}æ: ú Ÿæè »ÜUæç‹„ÜU¨Î™üÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ²àæçS±Ýï Ý}æ: ú Ÿæè |æêçÚ„ï…çS±Ýï Ý}æ: ú Ÿæè ±ñçÎÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïæíræ±™üç¨Ýï Ý}æ: ú Ÿæè ¨ó²æ²±<„Ýï Ý}æ: ú Ÿæè çÝÎæï¯ü æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æçQUã¯üç±±{üÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè xæëãè„çㄱæ™ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨±ü|æê„„œ±ç±Îï Ý}æ: ......................... 302 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ú Ÿæè ªã±„ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨y²çÐí²æ² Ý}æ: 299 ú Ÿæè ¨y²ÐÚæ² Ý}æ: 297 ú Ÿæè çÝcÜUæ}æÝÚ±Ì|ææ² Ý}æ: 298 ú Ÿæè ¥Îíæãï ÜUæ² Ý}æ: 299 ú Ÿæè ¨ÎæïlæïçxæÝï Ý}æ: 300 ú Ÿæè ¯Çê<}æç±…²ÿæ}ææ² Ý}æ: 301 ú Ÿæè {}æüÜUæ²üçÿæÐíÜUæçÚ‡æï Ý}æ: 302 303 ú Ÿæè ÎèÍæüÎ<àæÝï Ý}æ: 304 ú Ÿæè ç±™æÚ±„ï Ý}æ: ú Ÿæè ÎïàæÜUæHælç±ã„S±S±LÐæ™HçSƒ„²ï Ý}æ: 305 ú Ÿæè ¨œæ}ææ² Ý}æ: 306 ú Ÿæè Î}æ{ë„ï Ý}æ: ú Ÿæè Îÿææ² Ý}æ: 307 ú Ÿæè ç±Ýè„æ² Ý}æ: 308 ú Ÿæè S}æëç„Ýï Ý}æ: 309 ú Ÿæè «…±ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨ÓÀædò¨Ýæ² Ý}æ: 310 311 ú Ÿæè ¥Ã²xæíæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç|æ}ææçÝÐéL¯æL™²ï 312 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç„¨±ü}愲ï Ý}æ: ú Ÿæè ±æçx}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè ¨y¨çX…ݱÌ|ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥Ðí}æœææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç„ÐíxæË|ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÝH¨æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥‹²xæé‡æxæíãæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨Îæ™æÚçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè àæé c ÜU¿ææçݱæ΄}ææïÚ±²ï Ý}æ: ú Ÿæè ÜëUc‡ææ<Єæóæxæ‹{æçÎÎﱄæçЄë²æ…ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨l:Ðíàݨ}ææ{æÝç±S}ææçЄ¨|ææ…Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥…æ„àæ~æ±ï Ý}æ: ú ¨}æÎëàæï Ý}æ: ú Ÿæè {}æüçÝD}æãæÎÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥Ý¨ê²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥™HÐí¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæ}æàææ›ç±±…üÝæ² Ý}æ: ................ ............. ........ ..................................... ..................................... ............................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 76 ....................... ... .... .......... Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ 313 ú Ÿæè ÎèÝæËÐç±vH±y±ïÿææ-330 …æ„„è±íòƒæÜéUHæ² Ý}æ: 331 314 ú Ÿæè S±{}ææüçÎxæé‡ææïЄï ã²ü-332 333 |æQU…ÝæL™²ï Ý}æ: 315 ú Ÿæè ¨‹}æ‡ÇHæ±æ¨L™²ï Ý}æ:334 316 ú Ÿæè ¨‹}æ‡ÇHÐÚ沇ææ² Ý}æ:335 317 ú Ÿæè ¨ÓÀædçÝç‹Î„-336 337 y²æçxæÝï Ý}æ: 318 ú Ÿæè ÐíàæS„æƒüçݯï±ÜUæ² Ý}æ:338 319 ú Ÿæè ¨¢ÐÎæÐy¨}ææ² Ý}æ: 339 320 ú Ÿæè }ææïÿæç{¯‡ææ² Ý}æ: 321 ú Ÿæè Ðíç„|ææݱ„ï Ý}æ: 340 322 ú Ÿæè ¨éç™ÚŸæ鄨ÓÀæ›æ² Ý}æ:341 323 ú Ÿæè ÝæÐ}ææçÝ„¨Á…Ýæ² Ý}æ:342 324 ú Ÿæè ±æv²æƒüçÿæÐíç±Îï Ý}æ:343 325 ú Ÿæè àæ~æéç}æ~æÎœæ¨}ææïœæÚæ² Ý}æ:344 326 ú Ÿæè ¥xæíæs±Sy±ÝæÜUæ-345 346 çÑìÿæ‡æï Ý}æ: 327 ú Ÿæè ÝC±S„éàæé™æïçÁÛæ„æ² Ý}æ: 328 ú Ÿæè ²ƒæï癄¨}ææÚ¢|ææ² Ý}æ:347 329 ú Ÿæè ¨ÈUHæÚÏ{¨çyRU²æ² Ý}æ:348 303 ú Ÿæè ¨ÓÀæ›æÝéxæ„Ðí¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè Îñ±çÐ~²S±ÜU}æüÜUë „ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥Ðñàæ鋲ÜëU„ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥lê„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐæçШ¢¨x²üÝæÎÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÏæíræôÝÎæŸæ±:¶ïÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ›èÐí¨X|æëàææL™²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÜUæ²æü™Ú‡æqè„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨}æ²æï癄|æ毇ææ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝHüÁ…æÝ„¨çmÐíxæéLÎï±ÐÎæ}Ïæé…æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéQUæÝ‹ÎæÝéxææ² Ý}æ: ú Ÿæè „éCæ² Ý}æ: ú Ÿæè xæé‡ææÏ{²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨‹}æÝæïãÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè xæéLÎœæ…ÝS±æ}²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨éÚ}²ç±¯²æL™²ï Ý}æ: ú Ÿæè xæéL²æ癄|æQUæ‹„Îé:¶S±Ðíæç#¨mÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç„}ææÝ鯨yÜU}æü‡æï Ý}æ: ú Ÿæè ¨é¶¨ïÃ²æ² Ý}æ: ...................... ........................................

................ Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ .....................390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ú Ÿæè ¥‹²Îé:¶¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨¢¨æÚæ‡æü±Ýæç±ÜUæ² Ý}æ:405 ú Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: 406 ú Ÿæè ±æv²¨é { æ<Є-407 ¨y¨|ææ² Ý}æ: 408 ú Ÿæè ç±{±æSÐàæüÎæï¯æç„Ðíw²æ~æï Ý}æ: 409 ú Ÿæè ©Ðàæ}æçSƒ„²ï Ý}æ: 410 ú Ÿæè Ðíç„çÏæ}Ïææ¢àæ±æÎæçÎ........ .....................417 ¿ææÐÜUæ² Ý}æ: 418 ú Ÿæè ¨yÐíà梨ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè S±{}æüçàæçƒHæÐí脲ï Ý}æ:419 ú Ÿæè |æQUÜUËÐ}æãèLãæ² Ý}æ: ú Ÿæè {}æüãèÝ¿ææÝ|æçQUÎæï............................ ........................... ................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 77 .... .............. 306 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ú Ÿæè ç±Ðíæy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè ç±ÐíÐçê …„æ² Ý}æ: 443 ú Ÿæè ±ïÎÜñ U±ïlæ² Ý}æ: 444 445 ú Ÿæè çÎòæXæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æïÍæç…gÐü|æTÝæ² Ý}æ: 446 ú Ÿæè ¨±ü²æïxæÜUHæïjæç¨Ýï Ý}æ: 447 448 ú Ÿæè S±„¢~ææ² Ý}æ: 449 ú Ÿæè ¨±üç±Îï Ý}æ: 450 ú Ÿæè ±çàæÝï Ý}æ: 451 ú Ÿæè ÜëUc‡ææy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè ¥æÜëUCNÎ²æ² Ý}æ: 452 ú Ÿæè ÎïçàæÜUæ² Ý}æ: 453 ú Ÿæè çÎòÎàæüÝæ² Ý}æ: 454 ú Ÿæè xææïHæïÜUÚ}æ‡ææ² Ý}æ: 455 ú Ÿæè ÏæíræÜUèÇæ² Ý}æ: 456 ú Ÿæè ±ñÜUé ‡ÆÝæ²ÜUæ² Ý}æ: 457 ú Ÿæè ¥ÝïÜU}æꄲü ï Ý}æ: 458 ú Ÿæè ¥‡ÇSƒæ² Ý}æ: 459 ú Ÿæè Ïæçã:Sƒæ² Ý}æ: 460 ú Ÿæè ²æïxæçàæÿæÜUæ² Ý}æ: 461 ú Ÿæè ÐéÚ:¨Úæ² Ý}æ: Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè }æÝæï±xï ææ² Ý}æ: ú Ÿæè S±Ýï~æï Ý}æ: ú Ÿæè Î<àæ„æ}æÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±c‡æé²æxæ¨}ææÚ¢|ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¯‡}ææ¨æçà愱æÇ±æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÝæÎïàæx愲ï Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÝ沿æÜëU„ï Ý}æ: ú Ÿæè |æêçÚÎçÿæ‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨l:¨}ææ{²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨±æüy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè ÝèÚèàæ}愶‡ÇÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æÜUæÚÐ@ÜUæïÓÀï~æï Ý}æ: ú Ÿæè {}æü¨xæüÐíÐæï¯ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐæçÐÜëU„æ‹„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐÚ}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè Ð釲ÜUè„ü²ï Ý}æ: ú Ÿæè Ð냟é 汨ï Ý}æ: ú Ÿæè ÜëUàææïh±æŠ±¨¢ÐæïcÅîï Ý}æ: ú Ÿæè ¨æŠ±è{}æüÐ±í „üÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Îñy²æ¢àæxæéL¶læï„|ææSÜUÚæ² Ý}æ: ...........496 497 ¨æÿææyS±ÎàæüÝæ² Ý}æ: 480 ú Ÿæè ¨ÓÀæ›æïç΄¨yÜUè„ü²ï 498 499 Ý}æ: 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 307 ú Ÿæè ¥æy²ç‹„ÜUxæç„ÐíÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐÚæËÐÜUæïÐÜUæÚæç„S}æÚ‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæï}æHæ‹„Úæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ð毇ÇÚçÿæ„æy}æè²æ² Ý}æ: ú Ÿæè Îñy²}ææïãÝ™ïçC„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥¶ç‡Ç„æ¯ü}æ²æüÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐÚxæésæÐíÜUæàæÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðæ~ææ<ЄÏæãéÎÃí ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ²ƒæ²éQUæïÐÎïàæÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç±xæíãçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ±æ‡æè·ÇÐæLc²±<…„æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïæír懲Îï±æ² Ý}æ: ú Ÿæè Îï±Áï ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÎàæLÐÐíÎàæüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÜéUç‡Æ„±™¨ï Ý}æ: ú Ÿæè Îïàææ™æÚ¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÝæÎæò„æïh„æ² Ý}æ: ú Ÿæè çàæÿææƒüÿæ‡æL¯ï Ý}æ: ú Ÿæè çÝy²}æñ~ææ² Ý}æ: .................. Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè {}æü{æÚÜUæ² Ý}æ: 481 ú Ÿæè Hæï|ææçÎÎæï¯xæçÎ~æï Ý}æ: 482 ú Ÿæè „æ}樱턱…üÝæ² Ý}æ: 483 ú Ÿæè ¨é±„í æ² Ý}æ: 484 ú Ÿæè ç¨çhÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç¨hæ² Ý}æ: 485 ú Ÿæè ç¨hïàææ² Ý}æ: 486 ú Ÿæè ç¨çhÐæ² Ý}æ: 487 ú Ÿæè ¥Ó²é„æ² Ý}æ: 488 ú Ÿæè ÜUæñH抱àææÐÎæ² Ý}æ: 489 ú Ÿæè ÐíæQï Uæ¨éÚHÿ}æ‡æï Ý}æ: 490 ú Ÿæè ¥¨éÚæç„xææ² Ý}æ: 491 ú Ÿæè |æé…XÝxæÚæÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ…|æQUS„é„æ² Ý}æ: 492 493 ú Ÿæè }æã„ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥ôã¨æSƒæÐÜUæ² Ý}æ: 494 ú Ÿæè |æêçÚçÝ…ñE²üÐÎí àæüÜUæ² Ý}æ: 495 ú Ÿæè ÎêÚÎïàæSƒæy}æ|æQUÎœæ.............................. ...528 ç|æÿæéÐæ﯇æÜUæÚÜUæ² Ý}æ: 529 ú Ÿæè xæêÉæàæ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè xæêÉ}æ¢~ææ² Ý}æ: 530 ú Ÿæè ¨±ü…è±æÐí„æÚÜUæ² Ý}æ: 531 ú Ÿæè |æQUæ¨hæ¨ÝæïÓÀï~æï Ý}æ: 532 ú Ÿæè ¥¨Îæxæíãç±±…üÝæ² Ý}æ: 533 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè Ðæïc²±xææüÝçé ±çã„„y¨}ææÝç}æ„æàæÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æÐyÜUæHæy²QUçÝ …æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ð@ÜUæHæ<™„æÓ²é„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ²æïxæïEÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéçÝЄ²ï Ý}æ: ú Ÿæè çÝy²}æéQUæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æãæ}æéݲï Ý}æ: ú Ÿæè ÏææñhæçÎÝæçS„ÜU}愶‡ÇÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðç‡Ç„æ<™„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ô㨲¿æÐíS„æï~æï Ý}æ: ú Ÿæè ±ñc‡æ±RU„éÜUæÚÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æl}æ梨¨éÚæxæ‹{æÍæíæ‡æàæéçhç±{æÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æœææï‹}æœæ¶Hæ±æçÎÝï Ý}æ: ú Ÿæè ÐéÚSÜëU„xæé‡ææç{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÝæ|æQU…ÝæÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨Î¨ÎìòçQUÎàæüÜUæ² Ý}æ: ................411 }æ„„êHαæÝHæ² Ý}æ: 412 ú Ÿæè ¨|æçQU{}æü{}ææüÉK....... ..420 305 ¯|æê²Sy±Ïææï{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè S±{}æüãèÝÐéL¯y²æçxæÝï Ý}æ: ú Ÿæè ¨yÐíç„Ÿæé„æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïæuóæ¨~ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±c‡±æçÎÐ@沄Ý}ææÝÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±ÐíæÐÚæ{¨ãÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨y²¨VËÐæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æàæéÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æ‹±²æ{}æü}æêHÍÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ²¿æÜëU„ï Ý}æ: ú Ÿæè Ïæíæræ‡æçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±c‡æéS±LÐæç±cÜUæÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ}ææü²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨±üÎàæüÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè …Ý¨æãd²éxæÐy¨}ææç{çSƒç„ÜUæÚÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè S±ïÿææ²æ„ÝÚ›²æïÍæ拲æ樢}æÎü¨làæ¨ï Ý}æ: ú Ÿæè ç±Ðí|ææï…ݨ¢ãcî Åæ² Ý}æ: .......413 |æçQU²æïxæÐí±„üÜUæ² Ý}æ: 414 ú Ÿæè ÐíæïQUæ¨gïàæÜUæHæçÎ415 Îæï¯æ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝcÜUÐÅçÐí²æ² Ý}æ: 416 ú Ÿæè ¨gïàæÜUæHæçÎxæé‡æ.......... ......... ................522 œæçÎòS±ÎàæüÝæ² Ý}æ: 523 ú Ÿæè ²}æÎê„æ籄S±è²æ² Ý}æ: 524 ú Ÿæè ÝÚÜUæ<„çݱæÚÜUæ² Ý}æ: 525 ú Ÿæè ¨‹}ææxæü±<„„æàæï¯S±æçŸæ„æ² Ý}æ: 526 ú Ÿæè àæèÍæíç¨çhÎæ² Ý}æ: 527 ú Ÿæè ¥ÝæƒÚæïçxæ±ëhæ|æü........... ................. 308 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ú Ÿæè ¨ÓÀ曨Ñìxæíçã‡æï Ý}æ: 518 ú Ÿæè {<}æÐÿææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æ{é¨çï ±Ýï Ý}æ: 519 ú Ÿæè Ð釲Ÿæ±‡æÜUè„üÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðí‡æ„æ<„ãÚæ² Ý}æ: 520 ú Ÿæè ÐêÁ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè 籯²æ¨QUçÝ‹ÎÜUæ² Ý}æ: 521 ú Ÿæè |æQUÎïãæ‹„¨}æ²Î................... ................... .......

. .....642 311 ¨æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æï}æ¨êÚæçÎÐæ¯üÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ²ƒæãüÜUæçÚ„æy}æ貨ï±Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè |æQUÜUæ}æÎéãï Ý}æ: ú Ÿæè çÝÏæhæïy¨±Ð²æü²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±…²æïy¨±„æïç¯„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥óæÜêUÅÜëU„æÝé¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè }æã樢|ææÚãæÚÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ð~æÎê„æãê„|æQUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐæÜUàææHæ±HæïÜUÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðíy²ée„}æéçݱíæ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè }ææçÝ„æç¶H±ñc‡æ±æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨yÐíè‡æÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÿæ‡æS±æÐæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÎèÐæHè}æXHæŒH±æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïæíæræÿæ‡ææàæéç±çã„Ýñy²ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç¶H{}æüç±Îï Ý}æ: ú Ÿæè ™æL™RUÜUÐèÆSƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè ©œæ}æÿ}æïàæÐêç…„æ² Ý}æ: ....................................................... ..........658 „Ýæ¢àæéÜU|æꯇææ² Ý}æ: 659 646 ú Ÿæè ¥ÝͲüÐè„ÜUæñàæï²Ð.....668 Hæ² Ý}æ: 669 653 ú Ÿæè ÜU‡ÆHç}Ï愨S±‡æü}æéQUæãæÚæçHàææï|æÝæ² Ý}æ: 670 654 ú Ÿæè ™@y¨é±‡æüÜUÅÜUŸæë.604 ²ÐíÜUæàæÜUæ² Ý}æ: 605 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè ç±ÐíÐàí 梨Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè „èƒüç±ç{Ïææï{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æ<„N„ï Ý}æ: ú Ÿæè ç±Ðí¨‹„Ðü‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÝæ±í„±v~æï Ý}æ: ú Ÿæè }æãæ²àæ¨ï Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæñHæïçÓÀÎï Ý}æ: ú Ÿæè ç±…²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ±‡²üç±c‡æé²æxæ}æãæïy¨±æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æçQUxæ}²æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æQU±àææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜëU„çÎçx±…²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÿæ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æçQU{}æüÜUë „æÝ‹Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨±ü}æXHÎàæüÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ©œæ}ææy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè …²æÐíDï æ² Ý}æ: ú Ÿæè HçH„ïC±ÚÐíÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéÜUé ‹Î¨ï±æ¨‹„éCæ² Ý}æ: ú Ÿæè …²æÝè„в:çÐÏææ² Ý}æ: .......593 |æQUÝæçàæ„ÎéçcRU²æ² Ý}æ: 594 ú Ÿæè ¥¨éÚçvHC¨y¨¢X¨æ‹y±Ýæ² Ý}æ: 595 ú Ÿæè ¨æ{é±Ì|ææ² Ý}æ: 596 ú Ÿæè ¨Îíæçï ãxæéL|æêÐæHçàæ............................ ....... .... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 78 .....660 çÚ{æÝç±™ÿæ‡ææ² Ý}æ: 647 ú Ÿæè }æéÜUé ÅæÜëU焨¢Ïæhàææï 661 ‡æàæè¯üÐÅl鄲ï Ý}æ: 662 648 ú Ÿæè ¨S±‡æüçÏæ‹ÎéÜUæñ¨}é |æ...............597 ÿæÜUÿ}æïàæÚæÁ²Îæ² Ý}æ: 598 ú Ÿæè xæ±ï‹Îíæ<™„ÐæÎæ. Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ .. ..599 Ï…æ² Ý}æ: 600 ú Ÿæè xæ±ï‹Îí±ÚÎæ² Ý}æ: 601 ú Ÿæè ¥ÝÍææ² Ý}æ: 602 ú Ÿæè |æQU~ææ~æï Ý}æ: 603 ú Ÿæè ©h±S±æç}æ¨}ÐíÎæ........673 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ çÎíÜUæàææïç|æ„æXäH²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨yÜUï¨Úæüç„HÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨ÚQUæÿæ„™‹ÎíÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥±„¢¨æį̈yÜU‡ææü² Ý}æ: ú Ÿæè ™HyÜUæñ¨}é æàæï¶Úæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨éxæç‹{ÐécÐãæÚæçHÎàæüÝè²æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æÝæïãÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè xæ…ï‹Îíxæ}æÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÜUæZàæé™@m樨ï Ý}æ: ú Ÿæè çS}æ„æÝÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ©Ó™Ú}²æ¨Ýæ¨èÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéçÝ}æ‡ÇH}抲xææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æï}æ±}ææïh ü „ë À~ææ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéÜéU‹Î{ë„ÝQUÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥H²|æëxæéç…ÎíÕ·Ǚæ}æÚ±èç…„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨êÚÝæTæœæò…Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè …Ð}ææHæH¨yÜUÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè S±ïÿæ‡ææÝç‹Î„S±è ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ÿæé„ÜUè„ü²ï Ý}æ: ...... 312 643 ú Ÿæè |æQUS±ïÿææÐíÎæÝæïyÜUæ² Ý}æ: 656 644 ú Ÿæè }æ²Úæ}æïÿæ‡æçS}æ„æ² Ý}æ: 657 645 ú Ÿæè |æQU¨¢Ðèí ‡æÝ{ë„Ýê........... ................. .....................671 WHæ|æÜUÚm²æ² Ý}æ: 672 655 ú Ÿæè ¨Îíն癄S±‡æü}æé..........565 „Nœæ}æ¨ï Ý}æ: 548 ú Ÿæè ÐkÜUæïàææç„}æëÎH é ™-566 567 Ú‡ææ² Ý}æ: 549 ú Ÿæè „éXxæéËÈUÜUæ² Ý}æ: 568 550 ú Ÿæè NS±…Yæ² Ý}æ: 569 551 ú Ÿæè ±ëœæ…æݱï Ý}æ: 309 ú Ÿæè ¨}ææïÚ±ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨çy¨„æ¢àæéÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè xæ}|æèÚÝæ|æ²ï Ý}æ: ú Ÿæè ¥æ…æÝé|æé…æ² Ý}æ: ú Ÿæè „„|æé…æ‹„Úæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜU‡ÆHç}Ïæ„ãæÚæH²ï Ý}æ: ú Ÿæè ÜU}ÏæéÜU‡Ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥L‡ææ{Úæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐíÈUé ÌÐk±ÎÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜéU‹Î΋„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ç}æ„çS}æ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ç„HÐécÐæ|æÝæ¨æ‹„à²æ}æçÏæ‹Î±ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨}æŸæ±¨ï Ý}æ: ú Ÿæè ±æ}æŸæ±æï‹„Úà²æ}æçÏæ‹Î±ï Ý}æ: ú Ÿæè ÐkÎHïÿæ‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±àææH|ææHç„HÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨êÿ}æ±RUçàæÚæïLãæ² Ý}æ: ú Ÿæè çàæÚ:ÐÅH¨yÐécÐæÐèÇÚæ…²ï Ý}æ: .......................552 553 …ÝÚÿæÜUæ² Ý}æ: 554 535 ú Ÿæè ©œæ}ææ² Ý}æ: 555 536 ú Ÿæè ±ïÎç±Îï Ý}æ: 556 537 ú Ÿæè àææ›ç±Îï Ý}æ: 538 ú Ÿæè ±æçÎÎé…²üï æ² Ý}æ: 557 539 ú Ÿæè N„¨¢àæ²æ² Ý}æ: 558 540 ú Ÿæè ¶Åì±æ¢Xæy}æÝï Ý}æ: 559 541 ú Ÿæè N΢|ææï…Š²ï²æ² Ý}æ: 560 542 ú Ÿæè Š²æ„ë}æÝæïãÚæ² Ý}æ: 561 543 ú Ÿæè Á²æïç„:¨¢Sƒæ² Ý}æ: 562 544 ú Ÿæè ¥ç„Ú}²æXæ² Ý}æ: 563 545 ú Ÿæè ¨éÚ¶ ï æL‡æÐœæHæ² Ý}æ: 546 ú Ÿæè ™æ±üXH ä ²ï Ý}æ: 564 547 ú Ÿæè ݶï‹mæçHÐí|ææÐN..534 ú Ÿæè |æëxæéÝ‹ÎèàæàææÐæ„ü................ Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ú Ÿæè ÝæÚ沇æ{ë„æ}æ¢~ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ±æ¨éαï æœæ™‹ÎÝæ² Ý}æ:625 ú Ÿæè xææïÐæH}æçT„æ}æ¢~ææ² Ý}æ:626 ú Ÿæè ¥¶‡Çæ#æ™üݨæ627 {Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè ©}ææÝæƒæŒ„ÐécÐæβï Ý}æ:628 ú Ÿæè …²ÐíÿææçH„æ¢ÏæÚæ² Ý}æ:629 ú Ÿæè HçH„樢SÜëU„æóææβï Ý}æ:630 ú Ÿæè Ð@æ˲æçH#ÐæÜU|æé±ï631 632 Ý}æ: ú Ÿæè ¥±Úæ}ææ<…„æ±æ¨æ² Ý}æ:633 ú Ÿæè çàæ±æïÐæÝè„ÐæÎéÜUæ² Ý}æ:634 ú Ÿæè βxææï籋Îæ#±‹²æ² Ý}æ:635 ú Ÿæè }æ²Úæ}ææ籄æ¢ÏæÚæ² Ý}æ:636 ú Ÿæè Ðí²æxææïv„ÐéÚæ‡ææβï Ý}æ:637 ú Ÿæè çÝàææçÝy²ÜUƒæÎÚæ² Ý}æ:638 ú Ÿæè }æéQUÏæíræS„鄲àæ¨ï Ý}æ:639 ú Ÿæè Ðí}ï æxæè„xæé‡æŸæ鄲ï Ý}æ: ú Ÿæè }æãæÝé|ææ±}æéçÎ„æ² Ý}æ:640 ú Ÿæè àæéÜUÚçÿæ„ÐéS„ÜUæ² Ý}æ:641 ú Ÿæè ¥æÝ‹ÎÜUçËЄæ±æ............................ ....... ...663 ¨yÜU@éÜU{ëç„Ðí|ææ² Ý}æ: 664 649 ú Ÿæè SÜU‹{æį̈hñ}æÐÅæ² Ý}æ: 665 650 ú Ÿæè ÜUçÅÏæhæL‡ææ¢àæéÜUæ² Ý}æ: 666 651 ú Ÿæè ãñ}ææXÎH¨iæã±ï Ý}æ: 667 652 ú Ÿæè ÜU‡æüàææïç|æ„ÜéU‡Ç.... 310 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ú Ÿæè S±|æQUÎëàæï Ý}æ: 586 ú Ÿæè ¥±„æçÚ‡æï Ý}æ: 587 ú Ÿæè |æ²~ææ~æï Ý}æ: 588 ú Ÿæè ¥|æ²Úæ…±ÚÐíÎæ² Ý}æ: 589 ú Ÿæè ÜëU„ÎéxæüÐÚé æ±æ¨æ² Ý}æ: 590 ú Ÿæè RUæï{²‹~æï Ý}æ: 591 ú Ÿæè ¥jé„çRU²æ² Ý}æ: 592 ú Ÿæè ÝæÝæÎïàæÐíï範S±......... .................................. ...................

....................................... ........ ......... ..................................766 …è±±}æü}æÝæïÚƒæ² Ý}æ: 767 749 ú Ÿæè ÜUæ²æü²ÝÝÚæÝ‹Îæ² Ý}æ:768 750 ú Ÿæè ±æS„é±àï }æçÝÜïU„Ýæ² Ý}æ:769 751 ú Ÿæè ¨êÚ¨¢|ææ±Ýæ² Ý}æ: 770 752 ú Ÿæè àææÜU¨¢SÜUæÚæÝ-771 ç‹Î„S±ÜUæ² Ý}æ: 772 753 ú Ÿæè ÝæxæÅV…ÝÐíè„æ² Ý}æ:773 754 ú Ÿæè àæéÜUÐàí ÝÜëU„æïœæÚæ² Ý}æ:774 755 ú Ÿæè ™æ‹Îí沇æ±í„æÚæŠ²æ² Ý}æ:775 756 ú Ÿæè Ð@æH…ÝÐæ±Ýæ² Ý}æ:776 757 ú Ÿæè çàæ±Úæç~æ±í„æ™æÚæ² Ý}æ:777 758 ú Ÿæè ÜëU„ÎæïHæ}æãæïy¨±æ² Ý}æ:778 759 ú Ÿæè mñ„æmñ„æƒüçÝxæ}æãæ... 314 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ú Ÿæè ±ëœææH²ÐéÚæ±æ¨æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æQU¨Y¨é¶ÐíÎæ² Ý}æ:731 ú Ÿæè Ðíæ#S±Ïæ‹{騋}ææÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè |æêçÚ„<ЄÐæ¯üÎæ² Ý}æ:732 ú Ÿæè xæXæ<ЄÈUHæãæÚæ² Ý}æ:733 ú Ÿæè |æQU¨X¨}æ<™„æ² Ý}æ:734 ú Ÿæè ÝæÝæÎïàæè²|æQUæñÍææ<Є籜ææñÍæÎæÝÜëU„ï Ý}æ: 735 ú Ÿæè |æQU|æíæ„ëm²æ±æ¨Ð-736 ²æü²ÜëU„|ææï…Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÎæïHæïy¨±ç±{æÝ¿ææ² Ý}æ:737 ú Ÿæè ÝÚÝæÚ沇ææ™üÜUæ² Ý}æ:738 ú Ÿæè ÚXRUèÇÝÜëU„ï Ý}æ: 739 ú Ÿæè }æéQUÜUæ}æ™æÚçݯï{-740 ÜUæ² Ý}æ: 741 ú Ÿæè ›èÐéТ ¨ í X|æê²æüÐg................ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 79 ............. ........................................745 746 SƒæÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè {}æü籜æ}ææ² Ý}æ: 747 ú Ÿæè xæëãè„ÝÚ›²XSÐ- Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ àæüÎæï¯ÐíÜUæàæÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ›èÐé¨ ¢ 拲æ¨¢SÐàæüò±SƒæÜëU„ï Ý}æ: ú Ÿæè ç±Î梱Úæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æãæÚàæéçhÜëU„ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨l:ÐæÐçÝcÜëUç„ÜUæÚÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ±ïÎæ‹„„œ±ÐíƒÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æÑì w ²²æï x ææƒü ÎàæüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥Îæç}|æÜUçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥„ëc‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè xæé‡æxæíæçã‡æï Ý}æ: ú Ÿæè xæé‡æçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐéÚæ‡æŸæ±‡ææñy¨év²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐéÚæ‡æç±ç{Ïææï{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ÿæè}æjæx汄Ÿææï~æï Ý}æ: ú Ÿæè Ÿæè}æjæx汄æ²üÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ÿæè}æjæx汄æç|æ¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè Ÿæè}æjæx汄æÐüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ÿæè}æjæx汄æïyÜëUCÐéÚpÚ‡æÜUæÚÜUæ² Ý}æ: ....804 ÐæñÚç±Ðíæ² Ý}æ: 788 ú Ÿæè ÏæãéÐÎí æ² Ý}æ: 805 789 ú Ÿæè Ðê…æïy¨±Ã²±SƒæÜëU„ï Ý}æ:806 790 ú Ÿæè xææXï²Ðíæ<ƒ„æ² Ý}æ: 791 ú Ÿæè }æݱï Ý}æ: 807 792 ú Ÿæè }æêHèÐê: SƒæçЄ-808 Ÿæè}æÎíæ{æÜëUc‡ææ² Ý}æ: 809 793 ú Ÿæè ¥ÿæÚÐíÎæ² Ý}æ: 810 794 ú Ÿæè çÝÏæhæïy¨±}æ²æüÎæ² Ý}æ:811 795 ú Ÿæè |æQUæ|æèCÈUHÐíÎæ² Ý}æ:812 796 ú Ÿæè |æé…XÐéÚ|æQUæç„-813 814 Ðíè„æ² Ý}æ: 797 ú Ÿæè ÐæñÚÐíÐçê …„æ² Ý}æ: 815 798 ú Ÿæè ÝÚÝæÚ沇æÐíç„Dæ-816 817 ÐÜUæ² Ý}æ: 799 ú Ÿæè ç±ÐíÐ… ê ÜUæ² Ý}æ: 818 800 ú Ÿæè ±ëœææH²æçÿæÐkæÜUæ²ü Ý}æ:819 801 ú Ÿæè çàæçËШ‹}ææÝÜUæÚÜUæ² Ý}æ:820 802 ú Ÿæè Hÿ}æèÝæÚ沇ææl™æü-821 SƒæÐÜUæ² Ý}æ: 822 803 ú Ÿæè ¥<™„|æê¨Úé æ² Ý}æ: 823 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè {±H}æéÚHè}æÝæïãÚ¨¢Sƒæ -ÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ƒüÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨¢SƒæçЄ…²„ËÐÚﱄè -ÏæHÎï±ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéQUæçÎCæïyЃÓÀïÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç™~ææ™æüÐ±í „üÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè mæçÚÜUæÐíçï ¯„¨éNÎï Ý}æ: ú Ÿæè „èƒü±æS²ÍæÎàæüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨y~ææ~æï Ý}æ: ú Ÿæè mæçÚÜUïàææy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè |æQUæÐgàæüÝæÿæ}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨çÓ™Îæ݋αÚÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè Hÿ}æèÝæÚ沇ææy}æ ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ±<{„ÿæï~æ}ææãæy}²æ² Ý}æ: ú Ÿæè „#}æéÎæí çV„S±ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéQUæy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè ç~æ²éxææ² Ý}æ: ú Ÿæè ±æçÎ…ï~æï Ý}æ: ú Ÿæè ¥Ýé²xé 樢|æ±æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥¨éÚæç±ç΄ïàæy±æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐíÜUÅïEÚHÿæ‡ææ² Ý}æ: ...... ..879 ÎüÏææïç{Ýï Ý}æ: 780 760 ú Ÿæè }æãæïÎ²æ² Ý}æ: 781 761 ú Ÿæè çÎòæX|æçQU-782 {}ææüçÎLÐÐíÿï æç²~æï Ý}æ: 783 762 ú Ÿæè ¥}æë„æ² Ý}æ: 763 ú Ÿæè ãï}æ‹„æ™æüS„éç„Ðíè„æ² Ý}æ:784 764 ú Ÿæè …è‡æüÎxé æü…Ýæ<™„æ² Ý}æ:785 765 ú Ÿæè ÜëU„„èƒüç±{²ï Ý}æ: 786 315 ú Ÿæè ç±Ðí|ææï…Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè |æêçÚÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥|æ±æ² Ý}æ: ú Ÿæè Îéxæü|æQUæ焨é¶Îæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜëU„ÜëUy²æ² Ý}æ: ú Ÿæè …xæyЄ²ï Ý}æ: ú Ÿæè Úã:Sƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè xæêɨVËÐæ² Ý}æ: ú Ÿæè ãçÚ}æç‹ÎÚÜUæÚÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æãæÚ}|ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨ÎæS±Sƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUçHÎæï¯ãÚæïl}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜëU„ŸæèÝxæÚ±æ¨æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æã樢|ææÚ¨æ{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ŸæèÐéÚàï ææ<ã„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨}²æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðê„Üü U}æüÐàí 梨ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝÚÝæÚ沇æælæ™æüSƒæÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐæñÚ}ææçÝ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÿæï~æ}ææãæy}²xæçÎ~æï Ý}æ: ú Ÿæè }æãæïy¨±ç±{æÐÜUæ² Ý}æ: ........ ....674 ú Ÿæè çÝ…æ<™„æ² Ý}æ: 675 ú Ÿæè ç±Ðí¨æyÜëU„籜ææñ......... Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ..... .............................................. Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ 748 ú Ÿæè …‹}ææC}²éy¨±æÐê‡æü..............708 Ý‹Îæ² Ý}æ: 709 690 ú Ÿæè ¨ÎæÝ‹Îæ² Ý}æ: 710 691 ú Ÿæè }æãæàæ²æ² Ý}æ: 711 692 ú Ÿæè ¨y¨XÎèÐÜUæ² Ý}æ: 712 693 ú Ÿæè |æQUçàæÿææÎÿææ² 713 313 Ý}æ: ú Ÿæè ©LRU}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè {}æüÚÿææÜUÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè SÐàæüç±±ïÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè {}æüç¨çhÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝcÜUæ}æç¨çhÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè y²æçxæ¨ïÃ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥mñ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè …ÐçÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæÎàæè±í„ç±ç{Ðí±v~æï Ý}æ: ú Ÿæè »ÜUæÎàæèEÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐíÏææï{Ýè±í„æ™æÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æãæÎæÝÐí„æïç¯„æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéçÝÐí„æï¯æ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±ÎéÚÝèç„àææ›Ðíà梨Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÿæÚSƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè }æéçݱíæ„S„é„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ²æïç¯e‡æïçÇ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè |ævy²ïÜU„æïc²æ² Ý}æ: ú Ÿæè |ævy²æy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè |æQUxæíæ}æ}æãæïy¨±æ² Ý}æ: ..........694 Íææ² Ý}æ: 695 376 ú Ÿæè ÎæÝàæêÚæ² Ý}æ: 696 677 ú Ÿæè çÝÚ﯇ææ² Ý}æ: 697 678 ú Ÿæè ©‹}æœæxæXæŒH±Ýæ² Ý}æ: 698 679 ú Ÿæè ÎèÐæ±çH}æãæïy¨±æ² Ý}æ: 699 680 ú Ÿæè çÝy²ÜU}ææüÎÚæ² Ý}æ: 700 681 ú Ÿæè ÝêÕ±¨Ýæ² Ý}æ: 701 682 ú Ÿæè Îèݱy¨Hæ² Ý}æ: 702 683 ú Ÿæè ¨Î<™„æ² Ý}æ: 703 684 ú Ÿæè ¥óæÜêUÅïÿææ² Ý}æ: 704 685 ú Ÿæè Ú}ææÚTÝ|ææï…Ýæ² Ý}æ: 705 686 ú Ÿæè ¨ÎæàæÝæ² Ý}æ: 706 687 ú Ÿæè ÏæhÜUŲï Ý}æ: 707 688 ú Ÿæè S±|æQUÐçڱ﯇ææ² Ý}æ: 689 ú Ÿæè |æQU|æéQUèÿæ‡ææ.... 316 787 ú Ÿæè »ÜUæã|ææïç…„æàæï¯.... ...................................742 743 àæüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè {}æüÎçï àæÜUæ² Ý}æ: 744 ú Ÿæè ¨æCæXÏæír晲ñÜü U................... ..... .............. .........

.............................................. .......... ... ................. ........... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 80 .......................... ...................................920 Ýæ² Ý}æ: 921 ú Ÿæè ¨h}æü¿ææݱñÚæx²|æ.................................... .. .. Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ..........922 923 çv„Ïææï{ÝÐæÅ±æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¿ææÝS±LÐç݇æï~ü æï Ý}æ: 924 925 ú Ÿæè çݲ‹~æï Ý}æ: ú Ÿæè ÐéL¯æy}æÜUæ² Ý}æ: 926 ú Ÿæè ÐíÜUë „èàææ² Ý}æ: 927 ú Ÿæè }æãæÜUæHæ² Ý}æ: 928 ú Ÿæè }ææ²ïàææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥Ã²æÜëU„æy}æÜUæ² 929 Ý}æ: ú Ÿæè çãÚ‡²xæ|ææü² Ý}æ: 930 ú Ÿæè „œ±æy}æÝï Ý}æ: ú Ÿæè „œ±Hÿæ‡æHÿæÜUæ² Ý}æ: 931 ú Ÿæè ±ñÚæ…æ² Ý}æ: 932 ú Ÿæè ¥ç¶Hç±Eæy}æÝï Ý}æ: 933 319 ú Ÿæè ÏæéçhÐíÚï ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè §üçàæ~æï Ý}æ: ú Ÿæè …è±ïEÚÏæíræ}ææ²æLвæƒæ‰²üÏææï{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝxæé‡ü ææ² Ý}æ: ú Ÿæè xæé‡æ±ëçœæ¿ææ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïæh…è±ç±}ææï™Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè |ævy²æÚæŠ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æãæÎï±æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¿æï²æ² Ý}æ: ú Ÿæè Š²ï²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐíÜUæàæÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè àæï¯èÜUë„æÿæÚÐÚŸæèÜëUc‡ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæHÜUæHÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜëUc‡æ¨ï±æãèÝ}æéçQU™„écÜUïÓÀæÐãæÚÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æçÎC¨æÑìw²ç¨hæ‹„æ² Ý}æ: ú Ÿæè çÝ…¿ææÝÈUHÐíÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè «c²æy}æÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ™„鱇ü ææüŸæ}æ{}æüçÝ- ...........................824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 ú Ÿæè ¥‹„:¨¢àæ²Nmæ„æü² Ý}æ:843 ú Ÿæè ÎéÚæ™æÚç±}ææï™Ýæ² Ý}æ:844 ú Ÿæè ¥àæ›æ² Ý}æ: 845 ú Ÿæè ç{¯‡ææ›æ² Ý}æ: 846 ú Ÿæè ¥æ¨éÚæ±ïàæÜU¯‡ü ææ² Ý}æ:847 ú Ÿæè HaäÜUæÎèCxæ‡æÐæ² Ý}æ:848 ú Ÿæè 程ÎêÚæÎèC}ææL„²ï Ý}æ:849 ú Ÿæè ±ëœææH²çÐí²æ² Ý}æ: 850 ú Ÿæè }æü … ‹}ææãæçàæ„-851 ¨çm…æ² Ý}æ: ú Ÿæè }æãæ¨|ææ¨Ýæ² Ý}æ: 852 ú Ÿæè Îœæ籊²éÐæœæ¨é„-853 m²æ² Ý}æ: 854 ú Ÿæè Ðé~æ籋²S„xæéL„æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðé~æ¨æyÜëU„¨¢çŸæ„æ² Ý}æ:855 ú Ÿæè ¨Îæïç±|æQUÎïàææβï Ý}æ:856 ú Ÿæè ¨}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥æ™æ²üçàæÿæÜUæ² Ý}æ:857 ú Ÿæè |æçQU…‹}ææã|æQUæñÍæ-858 „ÐüÝæ² Ý}æ: 859 ú Ÿæè ç™ç~æ„æç{Ðæ² Ý}æ: 860 ú Ÿæè ÝëÐæ}ææy²æ<ƒ„æ² Ý}æ:861 317 ú Ÿæè ÐæñÚÐíè„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ±ÅÐéÚæxæ}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè }æç‹~æÐíy²ée„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝæÝæ±æl±æÎÜU¨±¢ „ë æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨æHVæÚxæ…æLÉæ² Ý}æ: ú Ÿæè ™æL™æ}æÚ±èç…„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÎëvÐæ籄…ݱíæ„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ô¨ãç…óæëÐÐêç…„æ² Ý}æ: ú Ÿæè S±Ðí„æÐÐÚæ|æê„ç±mmñçÚÜëU„æÝ„²ï Ý}æ: ú Ÿæè ô¨ãç…y¨¢àæ²ÓÀï~æï Ý}æ: ú Ÿæè |æçQUÚèç„ÐíÎàæüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÚÍæé±èÚæ<ЄS±è²|æê¯æ籜æݱæ¢àæéÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨±ü…è±çã„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨±ü¨ÓÀæS~æÚ¨-ÎæïãÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ÝæÜéUH}æݨï Ý}æ: ú Ÿæè çàæÿææÐ~æèHï¶ÝÜëU„ï Ý}æ: ú Ÿæè S±|æé±ï Ý}æ: ú Ÿæè ¨æ}æ拲{}æü±™Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç±àæﯱ믱‡æüÝæ² Ý}æ: .... .............895 896 „¨m¨±ï Ý}æ: Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè {æñÚ²ï SƒæçЄŸæè}æÎíæ{æ}æÎÝ}ææïãÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðé~ææïÐçÎCŸæèÜëUc‡æ}æ¢~æÎèÿææç±ç{RU}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐíæQï UÎèçÿ愨h}ææü² Ý}æ: ú Ÿæè ÜëUc‡æÐê…æç±{æÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐíæQï UæÐÚæ{çÝãæüÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÿæ}ææ¨æÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨Î™üÝæ² Ý}æ: ú Ÿæè S~²æ™æ²üÐÕèçàæc²y±SƒæÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè çàæc²àææ¨Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðé~æÎœæ}æãæÎèÿææ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðé~æÎèçÿæ„ÐéL¯æ² Ý}æ: ú Ÿæè Fé¯æÎèçÿ愲æï¯æ² Ý}æ: ú Ÿæè ŸæèÚæ{æÜëUc‡æïCÎï±„æ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨y¨çXŠ²ï²¨‹}æꄲü ï Ý}æ: ú Ÿæè »ÜUæç‹„ÜUÐÚ沇ææ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðé~æÐíæQ ï UæçmÜUæàæﯱí„æïy¨±ç±ç{RU}ææ² Ý}æ: ú Ÿæè xææïÐæHÐíàݨ¢NCæ² Ý}æ: ú Ÿæè y²æçxæ{}ææüÐï ÎïàæÜUæ² Ý}æ: ... .......... 318 862 ú Ÿæè çÝxæ}æælC¨ÓÀæ›æ...879 ç„L™²ï Ý}æ: 863 ú Ÿæè àæ曨æÚç±Îï Ý}æ: 880 864 ú Ÿæè ç±çàæCæmñ„}æ„{ë„ï Ý}æ: 865 ú Ÿæè ¨æÜUæÚÏæír汇æüÝæ² Ý}æ:881 866 ú Ÿæè Úæ}ææÝé…ÜëU„xæ틃Ÿæé.......884 885 „æïy¨±ç±{²ï Ý}æ: 886 868 ú Ÿæè ¨é{²ï Ý}æ: 869 úŸæ貃æç{ÜUæÚ¨h}æü±v~æïÝ}æ: 870 ú Ÿæè ±ñçÎÜU¨}}æ„æ² Ý}æ: 887 871 ú Ÿæè çàæÿææÐ~æèSƒæçЄS±-888 889 }ææãæy}²æ² Ý}æ: 872 ú Ÿæè ÐæÆç¨çhÎæ² Ý}æ: 890 873 ú Ÿæè ¨h}ææüç„Ðí±œë æèÓÀ±ï Ý}æ:891 874 ú Ÿæè çàæÿææÐ~æèÐí±„üÜUæ² Ý}æ:892 875 ú Ÿæè Ðí}ææïç΄æçŸæ„…Ýæ² Ý}æ:893 876 ú Ÿæè ÝÚÝæÚ沇æïÿæ‡ææ² Ý}æ:894 877 ú Ÿæè }æãæÎæïHæïy¨±æ² Ý}æ: 878 ú Ÿæè ¥²ææÐí¨æÎæ<Ð.... ...........................882 883 ç„ÐæÆÐí±„üÜUæ² Ý}æ: 867 ú Ÿæè xæëãè„ç±nHïàææïQU±í............... 320 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 LÐÜUæ² Ý}æ: 952 ú Ÿæè ¯ÅìÜU}æüç±ç{ç݇æï~ü æï Ý}æ: 953 ú Ÿæè xææ²~æè}æ‹~æÎñ±„æ² Ý}æ: 954 ú Ÿæè S}ææ„ü±v~æï Ý}æ: ú Ÿæè Ÿææv~æï Ý}æ: 955 ú Ÿæè ç±Ðí{}æüç±àæï¯ç±Îï Ý}æ: 956 ú Ÿæè …èç±ÜUæ±ëçœæç݇æïü~æï 957 Ý}æ: 958 ú Ÿæè ãï²æïÐæÎï²Ïææï{ÜUæ² Ý}æ: 959 ú Ÿæè ¥æàææñ™ç݇æü²æ² Ý}æ: 960 ú Ÿæè Ÿææhç±ç{±v~æï Ý}æ: 961 ú Ÿæè ç±ç{çÐí²æ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUçHãï²æƒüç݇æï~ü æï Ý}æ: 962 ú Ÿæè Úæ…{}æüçÝLÐÜUæ² Ý}æ: 963 ú Ÿæè Ð焱í„æ{}æü±v~æï Ý}æ: 964 ú Ÿæè ç±{±æ{}æüÚÿæÜUæ² Ý}æ: 965 ú Ÿæè ÝæÝæ±í„¨}ææÚæŠ²æ² Ý}æ: ú Ÿæè Ðê…æ籊²éÐÎïàæÜUæ² Ý}æ: 966 ú Ÿæè SÐàæüç݇æü²ÜëU„ï Ý}æ: 967 ú Ÿæè ±æÝÐíSƒ{}æüÐÎí àæüÜUæ² 968 Ý}æ: 969 Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ú Ÿæè ¨‹²æ¨{}æüxæçÎ~æï Ý}æ: ú Ÿæè ¨æXçÝcÜëUç„Ïææï{ÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè …è‡æüÎxé æüSƒæçЄŸæèmæçÚÜUïàææβï Ý}æ: ú Ÿæè ¥æy}æÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè Ïæíræ™æçÚ{}æü±v~æï Ý}æ: ú Ÿæè Ïæëãh}æü}æãæÎÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÎéxææüH²SƒæçЄŸæèxææïÐèÝæƒæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥ç¶HæƒüÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¨ãæX²æïxææïÐÎïcÅîï Ý}æ: ú Ÿæè çЇÇÏæírææ‡Ç-ç݇æü²æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æê„S±LÐç݇æï~ü æï Ý}æ: ú Ÿæè ±æ²é}æïÎçÝLÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÜUæH¿ææݱÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ²æïxæç¨çhãï„éÐíÎàæüÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè àæ„æÝ‹ÎS„é„æ² Ý}æ: ú Ÿæè S„éy²æ² Ý}æ: ú Ÿæè |æQU±æç†À„ÐêÚÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè çàæÿææÐ~æèxæíƒÝÜUæ² Ý}æ: ........... .......... Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 ú Ÿæè Hæï|ææï‹}æêHÝ{èÎæ~æï Ý}æ: 916 ú Ÿæè ÜUæ}ææïy¶ÝݲéçQUÎæ² Ý}æ: 917 ú Ÿæè Îé…²üï Ú¨ç…iæï{æ² Ý}æ: 918 ú Ÿæè çÝ:SÝïãy±ç±{æÐÜUæ² Ý}æ: ú Ÿæè }ææݨÐü籯~ææ~æï Ý}æ: 919 ú Ÿæè ÜëUc‡æñÜUæç‹„ÜUà梨...........................

............................................................ D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 81 ............................................................... 322 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T çÃæc‡æéSæ㛋ææ}æSyææï~æ}æì J ÄæSÄæ S}æÚ‡æ}ææ~æï‡æ Áæ‹}æSæ¢SææÚÏæ‹Šæ‹ææyæì J çÃæ}æéÓÄæyæï ‹æ}æSyæS}æñ çÃæc‡æÃæï Œæí|æçÃæc‡æÃæï JJ 1 JJ ŸæéyÃææ Šæ}ææü‹æàæïcæï‡æ ŒææÃæ‹ææç‹æ Óæ SæÃæüàæ: J Äæé ç {çDÚ: àææ‹yæ‹æÃæ¢ Œæé ‹ æÚï à ææ|Äæ|ææcæyæ JJ 2 JJ çÜU}æïÜ¢U ÎñÃæyæ¢ HæïÜUï ôÜU ÃææŒÄæïÜ¢U ŒæÚæÄæ‡æ}æì J SyæéÃæ‹yæ: Ü¢U ÜU}æÓæü‹yæ: Œæí挋æéÄæé}ææü‹æÃææ: àæé|æ}æì JJ 3 JJ ÜUæï Šæ}æZ: SæÃæüŠæ}ææü‡ææ¢ |æÃæyæ: ŒæÚ}ææï }æyæ: J ôÜU ÁæŒæ‹æì }æéÓÄæyæï Áæ‹yæéÁæü‹}æSæ¢SææÚÏæ‹Šæ‹ææyæì JJ 4 JJ ÁæxæyŒæí | æé ¢ Îï à æÎï à æ}æ‹æ‹yæ¢ Œæé L cææï œ æ}æ}æì J Syæé à æóææ}æSæãdï ‡ æ Œæé L cæ: Sæyæyææï ç y‰æyæ: JJ 5 JJ yæ}æïÃæ ÓææÓæüÄæçóæyÄæ¢ |ævy²æ ŒæéLcæ}æÃÄæÄæ}æì J ŠÄææÄæ‹æì SyæéÃæóæ}æSÄæ¢p ÄæÁæ}ææ‹æSyæ}æïÃæ Óæ JJ 6 JJ ¥‹ææçÎç‹æŠæ‹æ¢ çÃæc‡æé¢ SæÃæüHæïÜU}æãïEÚ}æì J HæïÜUæŠÄæÿæ¢ SyæéÃæçóæyÄæ¢ SæÃæüÎé:wææçyæxææï |æÃæïyæì JJ 7 JJ Ïæíræ‡Äæ¢ SæÃæüŠæ}æü¿æ¢ HæïÜUæ‹ææ¢ ÜUè<yæÃæŠæü‹æ}æì J Hæï Ü U‹ææ‰æ¢ }æãjê y æ¢ SæÃæü | æê y æ|æÃææï j Ãæ}æì JJ 8 JJ »cæ }æï SæÃæüŠæ}æüæ‡ææ¢ Šæ}ææïüùçŠæÜUyæ}ææï }æyæ: J ÄæjvyÄææ Œæé‡ÇÚèÜUæÿæ¢ Syæ±ñÚÓæïüóæÚ: SæÎæ JJ 9 JJ ............. ......................... ........ ........... .............970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 321 úŸæèçàæÿææÐ~æèç±ç{Ðí±æ™ïÝ}æ: 984 ú Ÿæè S±æïвæ™ÜUïCæàæéç¨çhÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè çàæÿææÐ~²ƒü¨‹„éCæ² Ý}æ: ú Ÿæè HèH樢Î|æüÜUæÚÜUæ² Ý}æ: 985 ú Ÿæè Ðé~æÎæ² Ý}æ: 986 ú Ÿæè 籜æÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè çݱæü¨Ýæ² Ý}æ: ú Ÿæè ç„Úæï{æÝHèH樢..................... ... ..................... 323 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T ŒæÚ}æ¢ Äææï }æãœæïÁæ: ŒæÚ}æ¢ Äææï }æãœæŒæ: J ŒæÚ}æ¢ Äææï }æãÎÏæíræ ŒæÚ}æ¢ Äæ: ŒæÚæÄæ‡æ}æì JJ 10 JJ ŒæçÃæ~ææ‡ææ¢ ŒæçÃæ~æ¢ Äææï }æXHæ‹ææ¢ Óæ }æ¢XH}æì J ÎñÃæyæ¢ ÎïÃæyææ‹ææ¢ Óæ |æêyææ‹ææ¢ ÄææïùÃÄæÄæ: çŒæyææ JJ 11 JJ Äæyæ: SæÃææüç‡æ |æêyææç‹æ |æÃæ‹yÄææçÎÄæéxææxæ}æï J ÄæôS}æp ŒæíHÄæ¢ Äææç‹yæ Œæé‹æÚïÃæ ÄæéxæÿæÄæï JJ 12 JJ yæSÄæ HæïÜUŒæíŠææ‹æSÄæ Áæxæóææ‰æSÄæ |æêŒæyæï ! J çÃæc‡ææï‹ææü}æSæãd¢ }æï Ÿæë‡æé ŒææŒæ|æÄææŒæã}æì JJ 13 JJ Äææç‹æ ‹ææ}ææç‹æ xææñ‡ææç‹æ çÃæwÄææyææç‹æ }æãæy}æ‹æ: J «çcæç|æ: ŒæçÚxæèyææç‹æ yææç‹æ ±ÿÄææç}æ |æêyæÄæï JJ 14 JJ ¥SÄæ ŸæèçÃæc‡ææï<ÎÃÄæSæãd‹ææ}æ›æïyæ}æ‹~æSÄæ |æxæÃææ‹æì ÃæïÎÃÄææSæ «çcæ: J Ÿæè çÃæc‡æé: ŒæÚ}ææy}ææ ÎïÃæyææ J ¥‹æéCéŒæì À‹Î: J ¥}æëyææ¢àæêjÃææï |ææ‹æéçÚçyæ ÏæèÁæ}æì J ÎïÃæÜUè‹æ‹Î‹æ: ›Cïçyæ àæçQU: J ç~æSææ}ææ Sææ}æxæ: Sææ}æïçyæ NÎÄæ}æì J àæW|æëóæ‹ÎÜUè ÓæRUèçyæ ÜUèHÜU}æì J àææXüŠæ‹Ãææ xæÎæŠæÚ §yÄæ›}æì J Ú‰ææXŒææç‡æÚÿææï|Äæ §çyæ ÜUÃæÓæ}æì J ©jÃæ: ÿææï|æ‡ææï ÎïÃæ §çyæ ŒæÚ}ææï }æ‹~æ: J Ÿæè}æãæçÃæc‡æéŒæíèyÄæ‰æïü ÁæŒæï çÃæç‹æÄææïxæ: J ¥‰æ ‹ÄææSæ: J çÃæE¢ çÃæc‡æéÃæücæÅìÜUæÚ §yÄæXäDæ|Äææ¢ ‹æ}æ: J ¥}æëyææ¢àæêjÃææï |ææ‹æéçÚçyæ yæÁæü‹æè|Äææ¢ ‹æ}æ: J Ïæíræ‡Äææï ÏæíræÜëUiræïçyæ }æŠÄæ}ææ|Äææ¢ ‹æ}æ: J SæéÃæ‡æüçÏæ‹ÎéÚÿææï|Äæ .......... ........... ......................... Ëðo{Ü÷™t{tðtr÷ ...... 324 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T §yÄæ‹ææç}æÜUæ|Äææ¢ ‹æ}æ: J ç‹æç}æcææïùç‹æç}æcæ: ›xÃæèçyæ ÜUç‹æçDÜUæ|Äææ¢ ‹æ}æ: J Ú‰ææXŒææç‡æÚÿææï | Äæ §çyæ ÜUÚyæHÜUÚŒæëDæ|Äææ¢ ‹æ}æ: J »Ãæ¢ ãîÎÄææç΋ÄææSæ: J ¥‰æ ŠÄææ‹æ}æì J àææ‹yææÜUæÚ¢ |æé Á æxæàæÄæ‹æ¢ Œæk‹ææ|æ¢ Sæé Ú ï à æ¢ çÃæEæŠææÚ¢ xæxæ‹æSæÎëàæ¢ }æïÍæÃæ‡æZ àæé|ææX}æì J Hÿ}æèÜUæ‹yæ¢ ÜUHÝ‹æÄæ‹æ¢ Äææïçxæç|æŠÄææü‹æxæ}Äæ¢ Ãæ‹Îï çÃæc‡æé¢ |æÃæ|æÄæãÚ¢ SæÃæüHæïÜñUÜU‹ææ‰æ}æì JJ 1 JJ ú¡ ‹æ}ææï |æxæÃæyæï ÃææSæéÎïÃææÄæ J çÃæE¢ çÃæc‡æéÃæücæÅìÜUæÚæï |æêyæ|æÃÄæ|æÃæyŒæí|æé: J |æêyæÜëjê„|æëjæÃææï |æêyææy}ææ |æêyæ|ææÃæ‹æ: JJ 1 JJ Œæêyææy}ææ ŒæÚ}ææy}ææ Óæ }æéQUæ‹ææ¢ ŒæÚ}ææ xæçyæ: J ¥ÃÄæÄæ: ŒæéLcæ: Sææÿæè ÿæï~æ¿ææïùÿæÚ »Ãæ Óæ JJ 2 JJ Äææïxææï Äææïxæç±Îæ¢ ‹æïyææ ŒæíŠææ‹æŒæéLcæïEÚ: J ‹ææÚôSæãÃæŒæé: Ÿæè}ææ‹æì ÜUïàæÃæ: ŒæéLcææïœæ}æ: JJ 3 JJ SæÃæü: àæÃæü: çàæÃæ: S‰ææ‡æé|æêüyææçÎ<‹æçŠæÚÃÄæÄæ: J Sæ}|æÃææï |ææÃæ‹ææï |æyææü Œæí|æÃæ: Œæí|æéÚèEÚ: JJ 4 JJ SÃæÄæ}|æê: àæ}|æêÚæçÎyÄæ: ŒæécÜUÚæÿææï }æãæSÃæ‹æ: J ¥‹ææçÎç‹æŠæ‹ææï Šææyææ çÃæŠææyææ ŠææyæéLœæ}æ: JJ 5 JJ ¥Œæí}æïÄææï scæèÜUïàæ: Œæk‹ææ|ææïù}æÚŒæí|æé: J çÃæEÜU}ææü }æ‹æéSyÃæCæ S‰æçÃæD: S‰æçÃæÚæï {íéÃæ: JJ 6 JJ ..... ............ .......................987 ú Ÿæè ç±læÐíÎæ² Ý}æ: 988 ú Ÿæè ±ñçÚ|æ²æÐãæ² Ý}æ: }ææïçã„æ¨éÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè ±ñ}ææçÝÜUæ±ëœææ² Ý}æ: 989 ú Ÿæè ¥Ð}æëy²éãÚæ² Ý}æ: ú Ÿæè NCÎï±±ë‹Î¨}æ<™„æ² 990 ú Ÿæè |æéçé QUÐíÎæ² Ý}æ: 991 ú Ÿæè }æéçQUÐíÎæ² Ý}æ: Ý}æ: ú Ÿæè S±æ™æüÐæí ÎécÜëU„ñE²æü² 992 ú Ÿæè ¥æŸæ²æ² Ý}æ: 993 ú Ÿæè »ïE²üÎæ² Ý}æ: Ý}æ: ú Ÿæè ÎœæÐíy²ÿæÎàæüÝæ² 994 ú Ÿæè ÚæïxæãÚæ² Ý}æ: 995 ú Ÿæè ¿ææÝÜëU„ï Ý}æ: Ý}æ: ú Ÿæè |æQUïÿææãç¨„æ² Ý}æ: 996 ú Ÿæè |æçQUÎæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÐécÐæléÐæã‹~æïü Ý}æ: 997 ú Ÿæè ¥ç{Ðæ² Ý}æ: ú Ÿæè ¥óæ|ææï…Ýæ² Ý}æ: 998 ú Ÿæè ¨}ææç{Îæ² Ý}æ: 999 ú Ÿæè „}ææïã¢~æïü Ý}æ: ú Ÿæè ÿæèÚÐæ² Ý}æ: 1000 ú Ÿæè ¨±ü}æXH}æXHæ² Ý}æ: ú Ÿæè ÝèÚÐæ² Ý}æ: §ç„ ¨±ü}æXHæïQUŸæèãçÚ¨ã›Ýæ}ææ±çH: ¨}ææ#æ JJ ........... .............

........................ ....................... .......... 328 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T ¥àææïÜUSyææÚ‡æSyææÚ: àæêÚ: àææñçÚÁæü‹æïEÚ: J ¥‹æéÜêUH: àæyææÃæyæZ: Œækè Œækç‹æ|æïÿæ‡æ: JJ 37 JJ Œæk‹ææ|ææïùÚçÃæ‹Îæÿæ: Œækxæ|æü: àæÚèÚ|æëyæì J }æãæçhü«ühæï Ãæëhæy}ææ }æãæÿææï xæLÇŠÃæÁæ: JJ 38 JJ ¥yæéH: àæÚ|ææï |æè}æ: Sæ}æÄæ¿ææï ãçÃæãüçÚ: J SæÃæüHÿæ‡æHÿæ‡Äææï Hÿ}æèÃææ‹æì Sæç}æçyæTÄæ: JJ 39 JJ çÃæÿæÚæï Úæïçãyææï }ææxææïü ãïyæéÎæü}ææïÎÚ: Sæã: J }æãèŠæÚæï }æãæ|ææxææï ÃæïxæÃææ‹æç}æyææàæ‹æ: JJ 40 JJ ©jÃæ: ÿææï|æ‡ææï ÎïÃæ: Ÿæèxæ|æZ: ŒæÚ}æïEÚ: J ÜUÚ‡æ¢ ÜUæÚ‡æ¢ ÜUyææü çÃæÜUyææü xæã‹ææï xæéã: JJ 41 JJ ÃÄæÃæSææÄææï ÃÄæÃæS‰ææ‹æ: Sæ¢S‰ææ‹æ: S‰ææ‹æÎæï ŠæíéÃæ: J ŒæÚçhü: ŒæÚ}æ: SŒæCSyæéC: ŒæéC: àæé|æïÿæ‡æ: JJ 42 JJ Úæ}ææï çÃæÚæ}ææï çÃæÚÁææï }ææxææïü ‹æïÄææï ‹æÄææïù‹æÄæ: J ÃæèÚ: àæçQU}æyææ¢ ŸæïDæï Šæ}ææïü Šæ}æüçÃæÎéœæ}æ: JJ 43 JJ ÃæñÜéU‡Æ: ŒæéLcæ: Œæíæ‡æ: Œæíæ‡æÎ: Œæí‡æÃæ: Œæë‰æé: J çãÚ‡Äæxæ|æü: àæ~æéÍ‹ææï ÃÄææ#æï ÃææÄæéÚŠææïÿæÁæ: JJ 44 JJ « yæé: SæéÎàæü‹æ: ÜUæH: ŒæÚ}æïDè ŒæçÚxæíã: J ©xæí: Sæ¢ÃæySæÚæï Îÿææï çÃæŸææ}ææï çÃæEÎçÿæ‡æ: JJ 45 JJ çÃæSyææÚ: S‰ææÃæÚ: S‰ææ‡æé: Œæí}ææ‡æ¢ ÏæèÁæ}æÃÄæÄæ}æì J ¥‰ææïüù‹æ‰ææïü }æãæÜUæïàææï }æãæ|ææïxææï }æãæŠæ‹æ: JJ 46 JJ ................... ............... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 82 ................................................................... .................................. ......... . rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T 325 ¥xæíæs: àææEyæ: ÜëUc‡ææï Hæïçãyææÿæ: ŒæíyæÎü‹æ: J Œæí|æêyæç›ÜUÜéUÏŠææ}æ ŒæçÃæ~æ¢ }æXH¢ ŒæÚ}æì JJ 7 JJ §üàææ‹æ: Œæíæ‡æÎ: Œæíæ‡ææï ÁÄæïD: ŸæïD: ŒæíÁææŒæçyæ: J çãÚ‡Äæxæ|ææïü |æêxæ|ææïü }ææŠæÃææï }æŠæéSæê΋æ: JJ 8 JJ §üEÚæï çÃæRU}ææï Šæ‹Ãæè }æïŠææÃæè çÃæRU}æ: RU}æ: J ¥‹æéœæ}ææï ÎéÚæŠæcæü: ÜëUyæ¿æ: ÜëUçyæÚæy}æÃææ‹æì JJ 9 JJ SæéÚïàæ: àæÚ‡æ¢ àæ}æü çÃæEÚïyææ: ŒæíÁææ|æÃæ: J ¥ã: Sæ¢ÃæySæÚæï ÃÄææH: ŒæíyÄæÄæ: SæÃæüÎàæü‹æ: JJ 10 JJ ¥Áæ: SæÃæïüEÚ: çSæh: çSæçh: SæÃææüçÎÚÓÄæéyæ: J ÃæëcææÜUçŒæÚ}æïÄææy}ææ SæÃæüÄææïxæçÃæç‹æ:Sæëyæ: JJ 11 JJ ÃæSæéÃæüSæé}æ‹ææ: SæyÄæ: Sæ}ææy}ææ Sæç}}æyæ: Sæ}æ: J ¥}ææïÍæ: Œæé‡ÇçÚÜUæÿææï ÃæëcæÜU}ææü ÃæëcææÜëUçyæ: JJ 12 JJ LÎíæï ÏæãéçàæÚæ Ïæ|æíé<ÃæEÄææïç‹æ: àæéçÓæŸæÃææ: J ¥}æëyæ: àææEyæ: S‰ææ‡æéÃæüÚæÚæïãæï }æãæyæŒææ: JJ 13 JJ SæÃæüxæ: SæÃæüçÃæjæ‹æé<ÃæcÃævSæï‹ææï Áæ‹ææÎü‹æ: J ÃæïÎæï ÃæïÎçÃæÎÃÄæXæï ±ïÎæXæï ÃæïÎçÃæyæì ÜUçÃæ: JJ 14 JJ HæïÜUæŠÄæÿæ: SæéÚæŠÄæÿææï Šæ}ææüŠÄææÿæ: ÜëUyææÜëUyæ: J Óæyæé Ú æy}ææ Óæyæé à Äæê ü ã pyæé Î Z c Åî p yæé | æé ü Á æ: JJ 15 JJ |æíæçÁæc‡æé|ææïüÁæ‹æ¢ |ææïQUæ Sæçãc‡æéÁæüxæÎæçÎÁæ: J ¥‹æÍææï çÃæÁæÄææï Áæïyææ çÃæEÄææïç‹æ: Œæé‹æÃæüSæé: JJ 16 JJ .... ....... 326 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T ©Œæï‹Îíæï Ãææ}æ‹æ: Œæíæ¢àæéÚ}ææïÍæ: àæéçÓæL<Áæyæ: J ¥yæè‹Îí: SæÑìxæíã: Sæxææïü Šæëyææy}ææ ç‹æÄæ}ææï Äæ}æ: JJ 17 JJ Ãæïlæï Ãæñl: SæÎæÄææïxæè ÃæèÚãæ }ææŠæÃææï }æŠæé: J ¥yæèç‹ÎíÄææï }æãæ}ææÄææï }æãæïySææãæï }æãæÏæH: JJ 18 JJ }æãæÏæé ç h}æü ã æÃæèÄææï ü }æãæàæçQU}æü ã ælé ç yæ: J ¥ç‹æÎïüàÄæÃæŒæé: Ÿæè}ææ‹æ}æïÄææy}ææ }æãæçÎíŠæëÜUì JJ 19 JJ }æãïcÃææSææï }æãè|æyææü Ÿæèç‹æÃææSæ: Sæyææ¢xæçyæ: J ¥ç‹æLh: SæéÚæ‹æ‹Îæï xææïçÃæ‹Îæï xææïçÃæÎ梌æçyæ: JJ 20 JJ }æÚèçÓæÎü}æ‹ææï ã¢Sæ: SæéŒæ‡ææïü |æéÁæxææïœæ}æ: J çãÚ‡Äæ‹ææ|æ: SæéyæŒææ: Œæk‹ææ|æ: ŒæíÁææŒæçyæ: JJ 21 JJ ¥}æy²ü: SæÃæüÎëÜUì ôSæã: Sæ‹Šææyææ Sæç‹Šæ}ææ‹æì çS‰æÚ: J ¥Áææï Îé}æücæü‡æ: àææSyææ çÃæŸæéyææy}ææ SæéÚæçÚãæ JJ 22 JJ xæéLxæéüLyæ}ææï Šææ}æ SæyÄæ: SæyÄæŒæÚæRU}æ: J ç‹æç}æcææïùç‹æç}æcæ: ›xÃæè ÃææÓæSŒæçyæLÎæÚŠæè: JJ 23 JJ ¥xæí‡æèxæíæü}æ‡æè: Ÿæè}ææ‹æì ‹ÄææÄææï ‹æïyææ Sæ}æèÚ‡æ: J Sæã›}æêŠææü çÃæEæy}ææ Sæã›æÿæ: Sæ㛌ææyæì JJ 24 JJ ¥æÃæyæü‹ææï ç‹æÃæëœææy}ææ Sæ¢Ãæëyæ: S梌æí}æÎü‹æ: J ¥ã: Sæ¢ÃæyæüÜUæï ÃæçqÚç‹æHæï ŠæÚ‡æèŠæÚ: JJ 25 JJ SæéŒæíSææÎ: ŒæíSæóææy}ææ çÃæEŠæëçxÃæE|æéçxÃæ|æé: J SæyÜUyææü SæyÜëUyæ: SææŠæéÁæüqé‹ææüÚæÄæ‡ææï ‹æÚ: JJ 26 JJ ................ ..................................... rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T 327 ¥SæWïÄææïùŒæí}æïÄææy}ææ çÃæçàæC: çàæCÜëUÓÀéçÓæ: J çSæhæ‰æZ: çSæhSæVËŒæ: çSæçhÎ: çSæçhSææŠæ‹æ: JJ 27 JJ Ãæëcææãè Ãæëcæ|ææï çÃæc‡æéÃæëücæŒæÃææü ÃæëcææïÎÚ: J ÃæŠæü‹ææï ÃæŠæü}ææ‹æp çÃæçÃæQU: ŸæëçyæSææxæÚ: JJ 28 JJ Sæé|æéÁææï ÎéŠæüÚæï Ãææx}æè }æãï‹Îíæï ÃæSæéÎæï ÃæSæé: J ‹æñÜULŒææï ÏæëãÎíêŒæ: çàæçŒæçÃæC: ŒæíÜUæàæ‹æ: JJ 29 JJ ¥æïÁæSyæïÁææïléçyæŠæÚ: ŒæíÜUæàææy}ææ ŒæíyææŒæ‹æ: J «h: SŒæCæÿæÚæï }æ‹~æp‹Îíæ¢àæé|ææüSÜUÚléçyæ: JJ 30 JJ ¥}æëyææ¢àæêjÃææï |ææ‹æé: àæàæçÏæ‹Îé: SæéÚïEÚ: J ¥æñcæŠæ¢ Áæxæyæ: Sæïyæé: SæyÄæŠæ}æüŒæÚæRU}æ: JJ 31 JJ |æêyæ|æÃÄæ|æÃæóææ‰æ: ŒæÃæ‹æ: ŒææÃæ‹ææïù‹æH: J ÜUæ}æãæ ÜUæ}æÜëUyæì ÜUæ‹yæ: ÜUæ}æ: ÜUæ}æŒæíÎ: Œæí|æé: JJ 32 JJ ÄæéxææçÎÜëUléxææÃæyææïü ‹æñÜU}ææÄææï }æãæàæ‹æ: J ¥ÎëàÄææïùÃÄæQULŒæp Sæã›çÁæ΋æ‹yæçÁæyæì JJ 33 JJ §Cæï çÃæçàæC: çàæCïC: çàæwæ‡Çè ‹æãécææï Ãæëcæ: J RUæïŠæãæ RUæïŠæÜëUyÜUyææü çÃæEÏææãé}æüãèŠæÚ: JJ 34 JJ ¥ÓÄæéyæ: Œæíç‰æyæ: Œæíæ‡æ: Œæíæ‡æÎæï ÃææSæÃææ‹æéÁæ: J ¥Œææ¢ ç ‹æçŠæÚçŠæDæ‹æ}æŒæí } æœæ: Œæí ç yæçDyæ: JJ 35 JJ SÜ¢U‹Î: SÜ¢U‹ÎŠæÚæï ŠæéÄææïü ÃæÚÎæï ÃææÄæéÃææã‹æ: J ÃææSæé Î ï à ææï Ïæë ã jæ‹æé Ú æçÎÎï à æ: Œæé Ú ‹ÎÚ: JJ 36 JJ .......... ................................. ........................... .................

..................................................................................................... . . .............................................. ..................................... ........ .......... ...................... rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T 331 ©Îè‡æü: SæÃæüyæpÿæéÚ‹æèàæ: àææEyæ: çS‰æÚ: J |æêàæÄææï |æêcæ‡ææï |æêçyæ<ÃæàææïÜU: àææïÜU‹ææàæ‹æ: JJ 67 JJ ¥<Óæc}ææ‹æ<Óæyæ: ÜéU}|ææï çÃæàæéhæy}ææ çÃæàææïŠæ‹æ: J ¥ç‹æLhæïùŒæíçyæÚ‰æ: Œæílé}‹ææïùç}æyæçÃæRU}æ: JJ 68 JJ ÜUæH‹æïç}æç‹æãæ ÃæèÚ: àæêÚ: àææñçÚÁæü‹æïEÚ: J ç~æHæïÜUæy}ææ ç~æHæïÜUïàæ: ÜUïàæÃæ: ÜUïçàæãæ ãçÚ: JJ 69 JJ ÜUæ}æÎïÃæ: ÜUæ}æŒææH: ÜUæ}æè ÜUæ‹yæ: ÜëUyææxæ}æ: J ¥ç‹æÎïüàÄæÃæŒæé<Ãæc‡æéÃæèüÚæïù‹æ‹yææï Šæ‹æTÄæ: JJ 70 JJ Ïæíræ‡Äææï ÏæíræÜëUÎì Ïæírææ Ïæíræ ÏæíræçÃæÃæŠæü‹æ: J ÏæíræçÃæÎì Ïæíæræ‡ææï Ïæíræè Ïæíræ¿ææï Ïæíæræ‡æçŒæíÄæ: JJ 71 JJ }æãæRU}ææï }æãæÜU}ææü }æãæyæïÁææ }æãæïÚxæ: J }æãæRUyæé } æü ã æÄæÁÃææ }æãæÄæ¿ææï }æãæãçÃæ: JJ 72 JJ SyæÃÄæ: SyæÃæçŒæíÄæ: Syææï~æ¢ Syæéçyæ: Syææïyææ Ú‡æçŒæíÄæ: J Œæê‡æü: ŒæêÚçÄæyææ Œæé‡Äæ: Œæé‡ÄæÜUè<yæÚ‹ææ}æÄæ: JJ 73 JJ }æ‹ææï Á æÃæSyæè‰æü Ü UÚæï ÃæSæé Ú ï y ææ ÃæSæé Œ æí Î : J ÃæSæéŒæíÎæï ÃææSæéÎïÃææï ÃæSæéÃæüSæé}æ‹ææ ãçÃæ: JJ 74 JJ Sæeçyæ: SæyÜëUçyæ: Sæœææ Sæjêçyæ: SæyŒæÚæÄæ‡æ: J àæêÚSæï‹ææï ÄæÎéŸæïD: SæçóæÃææSæ: SæéÄææ}æé‹æ: JJ 75 JJ |æêyææÃææSææï ÃææSæéÎïÃæ: SæÃææüSæéç‹æHÄææïù‹æH: J ÎŒæüãæ ÎŒæüÎæï Îë#æï ÎéŠæüÚæïù‰ææŒæÚæçÁæyæ: JJ 76 JJ ...................... ................ 332 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T çÃæE}æê < yæ}æü ã æ}æê < yæÎèü # }æê < yæÚ}æê < yæ}ææ‹æì J ¥‹æïÜU}æê<yæÚÃÄæQU: àæyæ}æê<„: àæyææ‹æ‹æ: JJ 77 JJ »ÜUæï ‹æñÜU: SæÃæ: ÜU: ôÜU ÄæœæyŒæÎ}æ‹æéœæ}æ}æì J HæïÜUÏæ‹ŠæéHæïüÜU‹ææ‰ææï }ææŠæÃææï |æv„ÃæySæH: JJ 78 JJ ¨é ± ‡æü ± ‡ææï ü ãï } ææXæï ±ÚæXp‹ÎÝæXÎè J ±èÚãæ 籯}æ: àæꋲæï Íæë„æàæèÚ™HpH: JJ 79 JJ ¥}ææÝè }ææÝÎæï }æ拲æï HæïÜUS±æ}æè ç~æHæïÜU{ëÜUì J ¨é}æï{æ }æï{…æï {‹²: ¨y²}æï{æ {Úæ{Ú: JJ 80 JJ „ï … æï ± ë ¯ æï lé ç „{Ú: ¨±ü à æ›|æë „ æ¢ ±Ú: J Ðíxæíãæï çÝxæíãæï òxæíæï ÝñÜUŸæëXæï xæÎæxæí…: JJ 81 JJ ™„é } æê ü < „p„é Ï ææü ã é p „é à ²ê ü ã p„é x æü ç „: J ™„é Ú æy}ææ ™„é | ææü ± p„é ± ï ü Î ç±Îï Ü UÐæ„ì JJ 82 JJ ¨}æ汄æïü çݱëœææy}ææ Îé…ü²æï ÎéÚç„RU}æ: J ÎéHü|ææï Îéxæü}ææï Îéxææïü ÎéÚæ±æ¨æï ÎéÚæçÚãæ JJ 83 JJ àæé|ææXæï HæïÜU¨æÚX: ¨é„‹„éS„‹„é±{üÝ: J §‹ÎíÜU}ææü }æãæÜU}ææü ÜëU„ÜU}ææü ÜëU„æxæ}æ: JJ 84 JJ ©j±: ¨é‹ÎÚ: ¨é‹ÎæïÚÕÝæ|æ: ¨éHæï™Ý: J ¥ÜUæïü ±æ…¨Ý: ŸæëXè …²‹„: ¨±üç±Á…²è JJ 85 JJ ¨é ± ‡æü ç Ïæ‹Îé Ú ÿææï | ²: ¨±ü ± æxæèEÚï E Ú: J }æãæNÎæï }æãæxæ„æïü }æãæ|æê„æï }æãæçÝç{: JJ 86 JJ .................. rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T 329 ¥ç‹æ<Ã懇æ: S‰æçÃæDæïù|æêŠæü}æüÄæêŒææï }æãæ}æwæ: J ‹æÿæ~æ‹æïç}æ‹æüÿæ~æè ÿæ}æ: ÿææ}æ: Sæ}æèã‹æ: JJ 47 JJ Äæ¿æ §üÁÄææï }æãïÁÄæp RUyæé: Sæ~æ¢ Sæyææ¢xæçyæ: J SæÃæüÎàæèü çÃæ}æéQUæy}ææ SæÃæü¿ææï ¿ææ‹æ}æéœæ}æ}æì JJ 48 JJ SæéÃæíyæ: Sæé}æéwæ: Sæêÿ}æ: SæéÍææïcæ: SæéwæÎ: SæéNyæì J }æ‹ææïãÚæï çÁæyæRUæïŠææï ÃæèÚÏææãé<ÃæÎæÚ‡æ: JJ 49 JJ SÃææŒæ‹æ: SÃæÃæàææï ÃÄææŒæè ‹æñÜUæy}ææ ‹æñÜUÜU}æüÜëUyæì J ÃæySæÚæï ÃæySæHæï ÃæySæè ÚÕxæ|ææïü Šæ‹æïEÚ: JJ 50 JJ Šæ}æü x æé Ï Šæ}æü Ü ë U h}æèü SæÎSæyÿæÚ}æÿæÚ}æì J ¥çÃæ¿ææyææ Sæã›æ¢àæé<ÃæŠææyææ ÜëUyæHÿæ‡æ: JJ 51 JJ xæ|æçSyæ‹æïç}æ: SæyÃæS‰æ: ôSæãæï |æêyæ}æãïEÚ: J ¥æçÎÎïÃææï }æãæÎïÃææï ÎïÃæïàææï ÎïÃæ|æëeéL: JJ 52 JJ ©œæÚæï xææïŒæçyæxææïü#æ ¿ææ‹æxæ}Äæ: ŒæéÚæyæ‹æ: J àæÚèÚ|æêyæ|æëjæïQUæ ÜUŒæè‹Îíæï |æêçÚÎçÿæ‡æ: JJ 53 JJ Sææï}æŒææïù}æëyæŒæ: Sææï}æ: ŒæéLçÁæyŒæéLSæœæ}æì: J çÃæ‹æÄææï ÁæÄæ: SæyÄæSæ‹Šææï Îæàææãü: SææyÃæyææ¢ Œæçyæ: JJ 54 JJ ÁæèÃææï çÃæ‹æçÄæyææ Sææÿæè }æéÜéU‹Îæïùç}æyæçÃæRU}æ: J ¥}|ææïç‹æçŠæÚ‹æ‹yææy}ææ }æãæïÎçŠæàæÄææïù‹yæÜU: JJ 55 JJ ¥Áææï }æãæãü: SÃææ|ææÃÄææï çÁæyææç}æ~æ: Œæí}ææï΋æ: J ¥æ‹æ‹Îæï ‹æ‹Î‹ææï ‹æ‹Î: SæyÄææŠæ}ææü ç~æçÃæRU}æ: JJ 56 JJ ....... 330 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T }æã=cæ: ÜUçŒæHæÓææÄæü: ÜëUyæ¿ææï }æïç΋æèŒæçyæ: J ç~æŒæÎç›ÎàææŠÄæÿææï }æãæŸæëX: ÜëUyææ‹yæÜëUyæì JJ 57 JJ }æãæÃæÚæãæï xææïçÃæ‹Î: Sæécæï‡æ: ÜU‹æÜUæXÎè J xæésæï xæ|æèÚæï xæã‹ææï xæé#pRUxæÎæŠæÚ: JJ 58 JJ ÃæïŠææ: SÃææXæïùçÁæyæ: ÜëUc‡ææï ÎëÉ: SæVcæü‡ææïùÓÄæéyæ: J ÃæL‡ææï ÃææL‡ææï Ãæëÿæ: ŒæécÜUÚæÿææï }æãæ}æ‹ææ: JJ 59 JJ |æxæÃææ‹æì |æxæãæ‹æ‹Îè Ãæ‹æ}ææHè ãHæÄæéŠæ: J ¥æçÎyÄææï ÁÄææïçyæÚæçÎyÄæ: Sæçãc‡æéxæüçyæSæœæ}æ: JJ 60 JJ Sæé ‹ ŠæÃææ wæ‡ÇŒæÚàæé Î æü L ‡ææï Îí ç Ãæ‡æŒæí Î : J çÎÃæSŒæëÜUì SæÃæüÎëxÃÄææSææï ÃææÓæSŒæçyæÚÄææïç‹æÁæ: JJ 61 JJ ç~æSææ}ææ Sææ}æxæ: Sææ}æ ç‹æÃææü‡æ¢ |æïcæÁæ¢ ç|æcæÜUì J SæóÄææSæÜëUÓÀ}æ: àææ‹yææï ç‹æDæ àææç‹yæ: ŒæÚæÄæ‡æ: JJ 62 JJ àæé|ææX: àææç‹yæÎ: ›Cæ ÜéU}æéÎ: ÜéUÃæHïàæÄæ: J xææïçãyææï xææïŒæçyæxææïü#æ Ãæëcæ|ææÿææï ÃæëcæçŒæíÄæ: JJ 63 JJ ¥ç‹æÃæ„èü ç‹æÃæëœææy}ææ SæÑì ÿæï#æ ÿæï}æÜëUçÓÀÃæ: J ŸæèÃæySæÃæÿææ: ŸæèÃææSæ: ŸæèŒæçyæ: Ÿæè}æyææ¢ÃæÚ: JJ 64 JJ ŸæèÎ: Ÿæèàæ: Ÿæèç‹æÃææSæ: Ÿæèç‹æçŠæ: ŸæèçÃæ|ææÃæ‹æ: J ŸæèŠæÚ: ŸæèÜUÚ: ŸæïÄæ:Ÿæè}ææ¡ÌæïÜU~æÄææŸæÄæ: JJ 65 JJ SÃæÿæ: SÃæX: àæyææ‹Îæï ‹æç‹ÎÁÄææïüçyæxæü‡æïEÚ: J çÃæçÁæyææy}ææ çÃæŠæïÄææy}ææ SæyÜUè<yæçàÀóæSæ¢àæÄæ: JJ 66 JJ .. .......... .......................................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 83 ......... .

..... rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T 333 ÜéU}æéÎ: ÜéU‹ÎÚ: ÜéU‹Î: Ð…ü‹²: Ðæ±ÝæïùçÝH: J ¥}æë„æ¢àææïù}æ넱Ðé: ¨±ü¿æ: ¨±ü„æï}æé¶: JJ 87 JJ ¨éH|æ: ¨é±í„: ç¨h: àæ~æéç…ÓÀ~æé„æÐÝ: J ‹²xæí æ ï { æï Î é } ÏæÚæï ù Eyƒpæ‡æê Ú æ‹{í ç ݯê Î Ý: JJ 88 JJ ¨ãdæ<™: ¨#ç…u: ¨#ñ{æ: ¨#±æãÝ: J ¥}æê<„ÚÝÍææïù癋y²æï |æ²ÜëUj²ÝæàæÝ: JJ 89 JJ ¥‡æéÏæéüãyÜëUàæ: SƒêHæï xæé‡æ|æëçóæxæéü‡ææï }æãæÝì J ¥{ë„: S±{ë„: S±æS²: Ðíæx±¢àææï ±¢àæ±{üÝ: JJ 90 JJ |ææÚ|æë„ì ÜU烄æï ²æïxæè ²æïxæèàæ: ¨±üÜUæ}æÎ: J ¥æŸæ}æ: Ÿæ}æ‡æ: ÿææ}æ: ¨éЇææïü ±æ²é±æãÝ: JJ 91 JJ {Ýé{üÚæï {Ýé±ïüÎæï ·Çæï Î}æ粄æ Î}æ: J ¥ÐÚæç…„: ¨±ü¨ãæï çݲ‹„æ çݲ}ææï ²}æ: JJ 92 JJ ¨y±±æÝì ¨æçy±ÜU: ¨y²: ¨y²{}æüÐÚ沇æ: J ¥ç|æÐíæ²: çÐí²æãæïüùãü: çÐí²ÜëU„ì Ðíè焱{üÝ: JJ 93 JJ ç±ã沨xæç„Á²æïüç„: ¨éLç™ãéü„|æéçx±|æé: J Úç±<±Úæï™Ý: ¨ê²ü: ¨ç±„æ Úç±Hæï™Ý: JJ 94 JJ ¥Ý‹„æï ãé„|æéx|ææïQUæ ¨é¶Îæï ÝñÜUÎæïùxæí…: J ¥çÝ<±‡‡æ: ¨Îæ}æ¯èü HæïÜUæç{DæÝ}æjê„: JJ 95 JJ ¨Ýæy¨Ýæ„Ý„}æ: ÜUçÐH: ÜUçÐÚò²: J S±çS„Î: S±çS„ÜëUyS±çS„ S±çS„|æéÜUìS±çS„Îçÿæ‡æ: JJ 96 JJ .... ....... .............................. 336 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T Îéxææü‡ÄæçyæyæÚyÄææàæé ŒæéLcæ: ŒæéLcææïœæ}æ}æì J SyæéÃæóææ}æSæã›ï‡æ ç‹æyÄæ¢ |æçQUSæ}æç‹Ãæyæ: JJ 9 JJ ÃææSæé Î ï à ææŸæÄææï }æyÄææï ü ÃææSæé Î ï à æŒæÚæÄæ‡æ: J SæÃæüŒææŒæçÃæàæéhæy}ææ Äææçyæ Ïæíræ Sæ‹ææyæ‹æ}æì JJ 10 JJ ‹æ ÃææSæéÎïÃæ|æQUæ‹ææ}æàæé|æ¢ çÃælyæï ÜUçÓæyæì J Áæ‹}æ}æë y Äæé Á æÚæÃÄææçŠæ|æÄæ¢ ‹æñ à ææï Œ æÁææÄæyæï JJ 11 JJ §}æ¢ SyæÃæ}æŠæèÄææ‹æ: Ÿæhæ|æçQUSæ}æç‹Ãæyæ: J ÄæéÁæïyææy}ææ Sæéwæÿææç‹yæŸæèŠæëçyæS}æëçyæÜUè<yæç|æ: JJ 12 JJ Ý RUæï{æï Ý ™ }ææy¨²ü Ý Hæï|ææï Ýæàæé|ææ }æç„: J |æQUæÝæ¢ ÜëU„Ð釲æÝæ¢ Ðí|æ±ïyÐéL¯æïœæ}æï JJ 13 JJ læñ: ¨™‹ÎíæÜü Ýÿæ~ææ ¶¢ çÎàææï |æê}æüãæïÎç{: J ±æ¨éÎï±S² ±è²ïü‡æ ç±{ë„æçÝ }æãæy}æÝ: JJ 14 JJ ¨¨é Ú æ¨é Ú xæ‹{±Z ¨²ÿææï Ú xæÚæÿæ¨}æì J …xæmàæï ù ±„ü „ ï Î ¢ Üë U c‡æS² ¨™Úæ™Ú}æì JJ 15 JJ §ç‹Îí²æç‡æ }æÝæï Ïæéçh: ¨y±¢ „ï…æï ÏæH¢ {ëç„: J ±æ¨éÎï±æy}æÜU拲æãé: ÿæï~æ¢ ÿæï~æ¿æ »± ™ JJ 16 JJ ¨±æü x æ}ææÝæ}ææ™æÚ: Ðí ƒ }æ¢ ÐçÚÜUËЄï J ¥æ™æÚÐí|æ±æï {}ææïü {}æüS² Ðí|æéÚÓ²é„: JJ 17 JJ «¯²: çЄÚæï Îï±æ}æãæ|æê„æçÝ {愱: J …X}ææ…X}æ¢ ™ï Î ¢ …xæóææÚ沇ææï j ±}æì JJ 18 JJ ...... ............... ................................................................................. D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 84 ..................... . ............................. ......... 334 rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T ¥ÚæñÎí: ÜëU‡ÇHè ™RUè ç±RU}²ê<…„àææ¨Ý: J àæÏÎæç„xæ: àæÏΨã: çàæçàæÚ: àæ±üàæèÜUÚ: JJ 97 JJ ¥RêUÚ: ÐïàæHæï Îÿææï Îçÿæ‡æ: ÿæç}æ‡æ梱Ú: J ç±mœæ}ææï ±è„|æ²: Ð釲Ÿæ±‡æÜUè„üÝ: JJ 98 JJ ©œææÚ‡ææï ÎécÜëUç„ãæ Ð釲æï Îé:S±ŒÝÝæàæÝ: J ±èÚãæ Úÿæ‡æ: ¨‹„æï …è±Ý: вü±çSƒ„: JJ 99 JJ ¥Ý‹„LÐæï ù Ý‹„Ÿæè<…„}拲é | æü ² æÐã: J ™„éÚ›æï xæ|æèÚæy}ææ ç±çÎàææï òæçÎàææï çÎàæ: JJ 100 JJ ¥ÝæçÎ|æêü|æéü±æïHÿ}æè: ¨é±èÚæï Lç™ÚæXÎ: J …ÝÝæï …Ý…‹}ææçÎ|æèü}ææï |æè}æÐÚæRU}æ: JJ 101 JJ ¥æ{æÚçÝH²æï {æ„æ ÐécÐãæ¨: Ðí…æxæÚ: J ªŠ±üxæ: ¨yЃæ™æÚ: Ðíæ‡æÎ: Ðí‡æ±: Їæ: JJ 102 JJ Ðí}ææ‡æ¢ Ðíæ‡æçÝH²: Ðíæ‡æ|æë„ì Ðíæ‡æ…è±Ý: J „œ±¢ „œ±ç±ÎïÜUæy}ææ …‹}æ}æëy²é…Úæç„xæ: JJ 103 JJ |æê|æéü±:S±S„LS„æÚ: ¨ç±„æ ÐíçЄæ}æã: J ²¿ææï ²¿æÐ焲üÁ±æ ²¿ææXæï ²¿æ±æãÝ: JJ 104 JJ ²¿æ|æë l ¿æÜë U l¿æè ²¿æ|æé x ²¿æ¨æ{Ý: J ²¿ææ‹„Üë U l¿æxæé s }æóæ}æóææÎ »± ™ JJ 105 JJ ¥æy}æ²æïçÝ: S±²¢…æ„æï ±ñ¶æÝ: ¨æ}æxææ²Ý: J Îï±ÜUèÝ‹ÎÝ: ›Cæ çÿæ„èàæ: ÐæÐÝæàæÝ: JJ 106 JJ .................................................. .. ............................................... ............. rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T 335 àæW|æëóæ‹ÎÜUè ™RUè àææXü{‹±æ xæÎæ{Ú: J ÚƒæXÐæç‡æÚÿææï | ²: ¨±ü Ð í ã Ú‡ææ²é { : JJ 107 JJ SæÃæüŒæíãÚ‡ææÄæéŠæ ª¡ ‹æ}æ §çyæ J §yæè΢ ÜUèyæü‹æèÄæSÄæ ÜUïàæÃæSÄæ }æãæy}æ‹æ: J ‹ææ}‹ææ¢ Sæ㛢 çÎÃÄææ‹ææ}æàæïcæï‡æ ŒæíÜUè<yæyæ}æì JJ 1 JJ Äæ §Î¢ Ÿæë‡æéÄææçóæyÄæ¢ ÄæpæçŒæ ŒæçÚÜUèyæüÄæïyæì J ‹ææàæé|æ¢ Œæí挋æéÄææyæì çÜUç@ySææïù}æé~æïã Óæ }ææ‹æÃæ: JJ 2 JJ ÃæïÎæ‹yæxææï Ïæíæræ‡æ: SÄææyÿæç~æÄææï çÃæÁæÄæè |æÃæïyæì J ÃæñàÄææï Šæ‹æSæ}æëh: SÄææÓÀêÎí: Sæéwæ}æÃæ挋æéÄææyæì JJ 3 JJ Šæ}ææü‰æèü Œæí挋æéÄææh}æü}æ‰ææü‰æèü Óææ‰æü}ææ‹ŒæéÄææyæì J ÜUæ}ææ‹æÃææŒÝéÄææyÜUæ}æè ŒæíÁææ‰æèü Œæí挋æéÄææyŒæíÁææ}æì JJ 4 JJ |æçQU}ææ‹Äæ: SæÎæïy‰ææÄæ àæéçÓæSyæeyæ}ææ‹æSæ: J Sæ㛢 ÃææSæéÎïÃæSÄæ ‹ææ}‹ææ}æïyæyŒæíÜUèyæüÄæïyæì JJ 5 JJ Äæàæ: Œæí挋ææïçyæ çÃæŒæéH¢ ¿ææçyæŒæíæŠææ‹Äæ}æïÃæ Óæ J ¥ÓæHæ¢ çŸæÄæ}æ挋ææïçyæ ŸæïÄæ: Œæ팋ææïyÄæ‹æéœæ}æ}æì JJ 6 JJ ‹æ |æÄæ¢ v±çÓæÎ挋ææïçyæ Ãæè²Z yæïÁæSÄæ çÃæ‹Îçyæ J |æÃæyÄæÚæï x ææï lé ç yæ}ææ‹ÏæHLŒæxæé ‡ ææç‹Ãæyæ: JJ 7 JJ }æéÓÄæïyæ ÚæïxææÎíæïxææyææïü Ïæhæï }æéÓÄæïyæ Ïæ‹Šæ‹ææyæì J |æÄææ‹}æéÓÄæïyæ |æèyæS„é }æéÓÄæïyææŒæóæ ¥æŒæÎ: JJ 8 JJ ................ .................

.............. rð»ýwËn†™t{M‚tuºt{T 337 ²æïxææï ¿ææÝ¢ „ƒæ ¨æW¢² ç±læ: çàæËÐæçÎÜU}æü ™ J ±ïÎæ: àææS~ææç‡æ 籿ææÝ}æï„y¨±Z …ÝæÎüÝæ„ì JJ 19 JJ »ÜUæï ç±c‡æé}æüãjê„¢ Ðëƒx|æê„拲ÝïÜUàæ: J ~æèÝì HæïÜUæÝì ò挲 |æê„æy}ææ |æéÑì QUï ç±E|æéxæò²: JJ 20 JJ §}æ¢ S„±¢ |æx汄æï ç±c‡ææïòæü¨ïÝ ÜUè<„„}æì J ÐÆïl §ÓÀïyÐéL¯: Ÿæï²: Ðíæ#é¢ ¨é¶æçÝ ™ JJ 21 JJ ç±Eï E Ú}æ…¢ Îï ± ¢ …xæ„: Ðí | æ±æŒ²²}æì J |æ…ç‹„ ²ï ÐécÜUÚæÿæ¢ Ý „ï ²æç‹„ ÐÚæ|æ±}æì JJ 22 JJ ÐkÐ~æç±àææHæÿæ ! ÐkÝæ|æ ! ¨éÚæïœæ}æ ! J |æQUæÝæ}æÝéÚQUæÝæ¢ ~ææ„æ |æ± …ÝæÎüÝ ! JJ 23 JJ ²æï }ææ¢ Ýæ}æ¨ã›ï‡æ S„æï„éç}æÓÀç„ Ðæ‡Ç± J „ïÝ ™ñÜUïÝ àHæïÜUïÝ S„é„ »± Ý ¨¢àæ²: JJ 24 JJ Ý}ææïùSy±Ý‹„æ² ¨ãS~æ}æê„ü²ï ¨ãdÐæÎæçÿæçàæÚæïLÏææã±ï J ¨ãdÝæ}Ýï ÐéL¯æ² àææE„ï ¨ãdÜUæïçŲéxæ{æçÚ‡æï Ý}æ: JJ 25 JJ Ý}æ: ÜU}æHÝæ|ææ² Ý}æS„ï …Hàææç²Ýï J Ý}æS„ï ÜUïàæ±æÝ‹„ ! ±æ¨éÎï± ! Ý}ææïùS„é „ï JJ 26 JJ ±æ¨Ýæmæ¨é Î ï ± S² ±æ稄¢ |æé ± Ý~æ²}æì J ¨±ü|æê„çݱæ¨æïùç¨ ±æ¨éÎï± ! Ý}ææïùS„é „ï JJ 27 JJ Ý}ææï Ïæír懲Îï±æ² xææïÏæíæræ‡æçã„æ² ™ J …xæçh„æ² ÜëUc‡ææ² xææï籋Îæ² Ý}ææï Ý}æ: JJ 28 JJ ........................................................... .................................................. 338 yLÞ M‚tuºttu ¥æÜUæàææyÐç„„¢ „æï²¢ ²ƒæ xæÓÀç„ ¨æxæÚ}æì J ¨±üÎï±Ý}æSÜUæÚ: ÜUïàæ±¢ Ðíç„ xæÓÀç„ JJ 29 JJ »¯ çÝcÜU‡ÅÜU: Ћƒæ ²~æ ¨}ÐêÁ²„ï ãçÚ: J ÜéUЃ¢ „¢ ç±…æÝè²æeæï籋ÎÚçã„æxæ}æ}æì JJ 30 JJ ¨±ü±ïÎï¯é ²yÐ釲¢ ¨±ü„èƒïü¯é ²yÈUH}æì J „yÈUH¢ ¨}æ±æŒÝæïç„ S„éy±æ Îï±¢ …ÝæÎüÝ}æì JJ 31 JJ ²æï ÝÚ: ÐÆ„ï çÝy²¢ ç~æÜUæH¢ ÜUïàæ±æH²ï J çmÜUæH}æïÜUÜUæH¢ ±æ RêUÚ¢ ¨±ïü òÐæïãç„ JJ 32 JJ Îs‹„ï çÚбS„S² ¨æñ}²æ: ¨±ïü ¨Îæ¢ xæíãæ: J ç±H貋„ï ™ ÐæÐæçÝ S„±ï sçS}æÝì ÐíÜUè<„„ï J ²ïÝ Š²æ„: Ÿæé„æï ²ïÝ ²ïÝæ²¢ ÐçÆ„: S„±: JJ 33 JJ ÎœææçÝ ¨±üÎæÝæçÝ ¨éÚæ: ¨±ïü ¨}æ<™„æ: J §ã HæïÜUï ÐÚï ±æçÐ Ý |æ²¢ ç±l„ï ÜU癄ì JJ 34 JJ Ýæ}Ýæ¢ ¨ã›¢ ²æïù{è„ï mæÎà²æ¢ }æ}æ ¨çóæ{æñ J àæÝñÎüãç„ ÐæÐæçÝ ÜUËÐÜUæïçÅàæ„æçÝ ™ JJ 35 JJ ¥Eyƒ¨çóæ{æñ Ðæƒü ! „éH¨è¨çóæ{æñ „ƒæ J ÐÆïóææ}æ¨ã›¢ „é xæ±æ¢ ÜUæïçÅÈUH¢ H|æï„ì JJ 36 JJ çàæ±æH²ï ÐÆï ç óæy²¢ „é H ¨è±Ý¨¢ ç Sƒ„: J ÝÚæï }æéçQU}æ±æŒÝæïç„ ™RUÐæ‡æï±ü™æï ²ƒæ J Ïæíræãy²æçÎÜ¢U ÍææïÚ¢ ¨±üÐæТ ç±Ýà²ç„ JJ 37 JJ §ç„ Ÿæèç±c‡ææï<Îò¨ãdÝæ}æS„æï~æ¢ ¨}Ðê‡æZ JJ ........... «¼t‚ËÊT„n ú : 339 Ðíæ„:S}æÚ‡æ¢ Ðíæ„: S}æÚæç}æ ãçÚÜëUc‡æ}æé¶æÚ籋΢ çÏæ}ÏææÍæÚ¢ çS}愨é{æN„ç±E„æÐ}æì J ÜUæL‡²Ðê‡æüݲݢ àæé|æÝæç¨ÜUæÉK¢ Ðé‡ÇîæÉK|ææH}汄¢¨H¨yÜUÐæïH}æì JJ1JJ Ðíæ„: Ÿæ²ï ±ë¯…Ýï|æéü…·Dzéx}æ¢ ¨¢¨æÚ程{éÐç„„æŸæ²‡æè²}æïÜU}æì J ¥æ…æÝéHç}Ï愱Úæ|æ²Î¢ }æÝæï¿æ¢ ¨¢SƒæÐÜ¢U S±¨é„²æïp çÝ…æÜëU„èÝæ}æì JJ2JJ Ðíæ„Ýü}ææç}æ ãçÚÜëUc‡æÐÎæÚ籋Îï „èƒèüÜëU„æ±çÝ„Hï Nβæ±{æ²ïü J ±…íæVäàæͱ…²±æ}ÏæÚxææïcÐÎæïͱüÚï¶æçV„ï ݶç±{éÿæ„ Ne„æ‹{ï JJ3JJ Ðíæ„: çàæ¶æ‹„ãçÚÜëUc‡æ„Ýé¢ ÍæÝæ|ææ¢ Š²æ²æç}æ ¨Á…ݨ|ææ‹„ÚÚæ…}ææÝæ}æì J ¨Ðíæ‹„àæï¶ÚçàæÚ: ÐÅ}ææÎ{æÝæ¢ Ÿæè±y¨ÜUæñS„é|æ稄æ}ÏæÚ |æꯇææÉK}æì JJ4JJ ................... ......... ..................................... D:\SN-TEMPLE\SHIKSHA\PANC-SHIK # 85 ................................ . ... .... 340 «¼t‚ËÊT„n ú : ±¨‹„ç„HÜUæ ±ëœæ}æì J Ðíæ„: S}æÚæç}æ |æ±|æèç„}æãæ<„àææ‹y²ñ ÝæÚæ²‡æ¢ xæLDZæãÝ}æÏ…Ýæ|æ}æì xæíæãæç|æ|æꄱڱæÚ‡æ}æéçQUãï„é¢ ™RUæ²é{¢ „L‡æ±æçÚ…Ð~æÝï~æ}æì Ðíæ„Ýü}ææç}æ }æÝ¨æ ±™¨æ ™ }æêŠÝæü ÐæÎæÚ籋βéxæH¢ ÐÚ}æS² Ð風: ÝæÚ沇æS² ÝÚÜUæ‡æü±„æÚÜUS² ÐæÚ沇æÐí±Úç±ÐíÐÚ沇æS² Ðíæ„|æü…æç}æ |æ…„æ}æ|æ²VÚ¢ „¢ ÐíæÜU쨱ü…‹}æÜëU„ÐæÐ |æ²æÐãy²ñ ²æï xæíæã±RUÐç„„æçÑìÍæíxæ…ï‹Îí ÍææïÚàææïÜUÐí‡ææàæÝÜUÚæï Íæë„àæW™RU: àHæïÜU~æ²ç}æ΢ Ð釲¢ Ðíæ„: Ðíæ„: ÐÆïÝÚ: J HæïÜU~æ²Ðç„S„S}æñ ÎlæÎæy}æÐ΢ ãçÚ: J JJ1JJ J JJ2JJ J JJ3JJ JJ4JJ ............................................. .......... ....................................... ............. . ......

........ {™0 4 ht„ : fuŒthtu «¼t‚e æÞt™ Äh æÞt™ Äh Ä{o™t …wºt™wk.. æÞt™0 2 …[hk„e …w»…™t fkfý fh rð»tu. ¼õ‚‚ýtk {™ ÷tu¼uhu................. æÞt™04 ht„ : ¼ihðe {qhr‚ ‚{the {tht ~Þt{ þtu¼tÄt{ Au. feÄe y[¤ Ë„tE. «t‚0 1 [hý f{¤™e þtu¼t òuE™u........ ŒtË …h {nuh™e ‡rü fh‚tk fnu Au {wõ‚t™kŒ ¼s ‡Z ¼tðþwk....Mðtr{.... {qhr‚ ÃÞthe hu ™t¾wk {tht …útý ðthe hu..... yuðt ‚tht Wh rð»tu ™tÚt ¼tËu......... ÷r÷‚ rºt¼k„e þtu¼u ½ýuht......... {the Ëtze [k…týe. ytE nu Œhþ™ fts. ½ýwk þwk fne Ë{Ítðwk... …k¾ezt ðtýe... {wõ‚t™kŒ fnu {tð Œw:Ën Œw:¾ ft…eÞu.. ðMÞt „„™ òE hu......... {wõ‚t™kŒ™t ™tÚtS. ôze ™t¼e ys™wk fthý..... {qhr‚0 3 {™{tun™ r[¥t[tuh Œþo™ yt…eÞu. «t‚0 2 s{ýu [hýu ™¾™e ftkr‚... «¼t‚ …Œtu 343 ht„ : ht{„úe «¼t‚e {™hu {tLÞwk ™kŒ÷t÷ þwk. f]»ý fne xuh‚nu.......... ò„tu {tht Sð™ «tý fu òuô ™uýtk ¼he..... «¼t‚ …Œtu .. ©ðý …h …w»…™t „wåA þtu¼u …w»…™t nth™e …kÂõ‚ þtu¼u „¤u.. ™Þ™tk ËwV¤ fesu.... ƒtkÞu ƒtòwƒkÄ …w»… fuht ... ¼qÄhS™u ¼t¤e........ {kz¤e ‚w{the...... {wõ‚t™kŒ fnu fh÷xftk. {w f ‚t™k Œ {k º tò… {u x ‚ yk Ä u h t... «t‚0 1 Ëk„ ÷u …qòftu Ëts........ «t‚0 2 Ëk„ ÷u ˾e Ë{ts.. fturx hrð [kÿ™e ftkr‚ Ítk¾e fhu.. fh‚t Œe™ ŒÞt¤hu... {™0 1 ¼t÷ r‚÷f ftuE ¼t‚™wk......... heÍe hne yu™t Y…{tk.3 ... {qhr‚0 4 ht„ : rð¼tË «¼t‚e þtu¼tËt„h ~Þt{ ‚{the {qhr‚ ÃÞthe hu. Ëtu¤u r[öËrn‚ fw[fwkfw{. yune ni {nt{kºtËth {exu ¼ð Vuht.... òuE …t½ …u[t¤e. ð÷tuðt òðwk.. .. ..... «t‚0 4 ht„ : ¼ihð Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý fntu hu {™ {uht... {qhr‚0 1 «u{es™™t «tý AtuS ‚{u ©enrh. æÞt™0 1 rþh …h …w»…™tu {w„x Ëtunt{ýtu..... 86 .... ™¾rþ¾ þtu¼t r™h¾e ™tÚt™e. «t‚0 4 {tuh {w„x {fhtf]r‚ fwkz¤... {qŠ‚ {™{tk Ëk¼tÁ hu...... ˃nefu ntÚt Ëtunu............1 yò{u÷ ytrŒ yÄ{ ytuÄtÞto ½™uht.....Mðtr{0 xuf0 hxtu ™t{ yüò{ x¤u ‚t… ‚uht.... ™eh¾‚tk ¼õ‚™tk {™ ÷tu¼u. rºtð¤eËrn‚ rðhtsuhu..... fuËh™wk rðhtsu.Mðtr{.. su Útfe Ëðo Ëk‚t… ™tËu.. «t‚0 5 ht„ «¼t‚e ò„tuu r™sSð™ ƒtu÷u..2 ©e{w¾uÚte ©enrh yt… yune ò… s…uÞto............ {wõ‚t™kŒ™t ™tÚt þwk... ftuxe ft{Aƒe ðtYk hu........ þtu¼t0 1 . ...... «t‚0 3 Œhþftu Œt™ Œesu..... ™ýŒe Äw‚the.. ËwkŒh yr‚þu Atsuhu..... fturx hr‚…r‚ ÷tsu.... .. „tð÷ze Œtuðt™u r{»tu..... ™Þýw™e þtu¼t òuE™u.......... ò„tu0 4 ....... sw„÷ [hý ™¾{kz¤ òu‚tk..... ò„tu0 2 ËtËwze [ftuh {the...... .... «t‚0 3 ò™wk sk½t WŒh y™w…{. Ëw¾ ‚ýt rËkÄw Ëðuo fü nh‚t.. ò„tu0 1 ÷tufzeÞt™e ÷ts {thu. þtu¼t xuf0 ËwkŒh‚t òuE {w¾™e þþe Ëwh ÷òE hu... r[öËrn‚ ½ýwk þtu¼uhu...... ÷u÷u fh …w»…nth..... {tÞt {tun ytrŒ {exu ™tðu s{zuht. .... ‚{u ‚tu r™:þkf …tuZât ™kŒ™t ÷t÷t.... òu‚tk hne Awk ÷tu¼tE.................. .. ‚{the ËiÞt{tk......... . {tune hÌtwk Au {™ {tY hu.. ò„tu r„rhÄthe.. ò„tu0 3 ÚttÞ Au yËwh {ne. fk[™fe Útthe... {™0 3 rnkz¤‚t þw¼ nth™u......... {wõ‚t™kŒ ƒthƒth.... æÞt™0 3 yk„tuyk„ …w»…™tk yt¼hý …nuhe™u. {™0 2 Vq÷zt™t ‚tuht Íwfe hÌtt.. {qhr‚0 2 ‚÷¾u Au Ëti ðúsËtÚt Œþo™ fthýu... «t‚0 xuf ˾t ˃ ytÞu îth...... ò„tu {tht s„™t Sð™fu òuE™u òô ‚thu ðthýu.. {rn{t rºt÷tu f {u k …ú r ËØ ™t{ fu h t. . {w¾zt™e þtu¼t òuE™u...... øðt÷™e ytE {nthts. .. ~Þt{¤t ðt÷t.. .... 342 «¼t‚ …Œtu ht„ : ¼ihð «¼t‚e «t‚Ë{u ©e…wÁ»ttu¥t{™e.... ytðe’‚e çnthe. {w¾ Œu¾tze ™ð þõÞt.341 «¼t‚ …Œtu ht„ : ƒe¼tË «t‚ ¼Þtu «tý ÃÞthu.. ͤfu fwkz÷ ft™u.......... Aƒe…h ðtYk fturxf ft{ {™ yr¼ht{ Au... 344 «¼t‚ …Œtu [hý{tk ~Þt{™u ™u…wh …w»…™t. ykrf‚ …÷ ™ rðËtYk hu.. ò‚ ƒr÷nthe....... ¼]fwxe ¼t÷ rðþt¤hu........ {tune ¼e™÷u ðt™u..Mðtr{... îth…u ¾zenu ð]»t¼t™fe Œw÷the.......

... fnt™0 ÷tufzeÞtk™e ÷ts {u÷e. htSð÷tu[™ hrËÞt.... ‚{ ËtÚtu òuze hu...... «u{t™kŒ™t Mðt{e hu....... ÚtE hne ‚{the hu.. ÂMÚth ÚtE™u r™íÞ Ëuðu [hý h{t ztne hu... ‚{ rð™t ƒeswk ™ ƒtu÷w hu... ytðtu....... …th fhtu ƒuht hu. ¼õ‚ {™tuhÚt …qhý fh‚t.. «t‚0 4 . ..... .. ™t[‚ sk‚Dºt ƒòð‚ ™thŒ..... s„‚Ëw¾™u …hnhe ÷eÄtu ¼u¾ ¼q…u hu......... ò„tu0 3 ytuhne Ëwh Ëßs™ {wr™{kz¤... {uk ‚tu 3 …úu{t™kŒ fu …ú¼w ¼ðËt„h ‚u.. ðt÷e0 4 …Œ-3 ytuht ytðtu Au÷ ‚{tY.... ytðtu.... ¾ks™ fwhk„ ð™ ðMÞtk. {ux‚ ¼ð Vuht hu.. {e÷e îthu ˃ Xthu.. ò„tu0 xuf „wks‚ ¼ú{h f{¤Œ¤ W…h.... ntu Mðtr{™T {uht.. nkË„r‚ r[‚ [tuhu hu... fnt™0 4 ...... «¼t‚ …Œtu 345 {t™ nÞwO {rýÄh™wk rþ¾t-fuþ ft¤u hu.... Œwrhs™ òýu hu. .. ytuht0 xuf . ytðe ð~Þt{™ {tuhu hu. yune Aƒe hntu Wh «u{t™kŒ {t„u... fu’ðwk ½xu ‚u fnuòu hu.. ò„tu0 2 …k[t™™ „sðŒ™ rð™tÞf.......... 87 .. ytuht0 3 yux÷wk nðu fhòu........ Œu¾tu fti‚wf îthu.. 2 ƒtu÷tu ‚tu‚heËe ƒt™e hu™fe r™þt™e ò„™e..... „tð‚ sþ rðM‚thu. ½u÷ze ztu÷wk hu....... ‚™ {™ òWk ðthýu. Œu þh™ [h™ fuht hu... «t‚0 xuf......™tÚt0 1 .. Œhþ™ Œuòu hu.. {uk ‚tu 2 Þune rƒhwŒ ½™~Þt{ Ëw™e ‚uht... {tun™ ‚the {qhr‚... {™u Äu÷ze feÄe hu... ™rn ŒuWk òðt... ht¾eþ s‚™u Sð{tk.. ytðtu........ …úu{t™kŒ fnu ‚™ {™ fhwk fwhƒt™e hu.. ™uý™e [tuxu hu... 4 ht„ ¼ihð «¼t‚e «t‚‚{u ©eËnò™kŒ™e.. fnt™0 2 ‚{u Bntht nwk ‚{the............ «u{t™kŒ™t ™uýt{tk hntu.......... rŒ÷ õÞtk ™ „tuXu hu...... Bntht {™{tk ¼tðe hu.... ðt÷e0 2 ðtýe Ëtk¼¤e Ë™ftrŒfu ÷eÄe niÞu Äthe hu. ™u™t ‚tu yÁ™ ÷t÷ fntu fntk ò„u....... ËnËúðŒ™ [‚wht™™ »tÛ{w¾. Äu÷ze ztu÷wk hu. ½hÚte ½h ™ {tkrzÞwk hÌtt ƒúñ[the hu............ ðt÷e0 xuf {w¾™e ðtýe Ëtk¼¤e ‚S [k[¤‚tE hu.. Œw÷o¼ ½ýt Au hts™t..... ïu‚ ðMºt ƒnw þtu¼u hu.... Œuntu Œhþ f{¤Œ¤÷tu[™.... þwÄ ƒwÄ ÷eÄe hu... «t‚0 2 yk„tuyk„ y™w…{ Íeýtk. ËkËthÚte ‚tuze hu........ {uk ‚tu. yð™e W…h hne ™ þõât... yÄh yks™ f…tu÷™ …ef Œt„u. 346 «¼t‚ …Œtu Atu„÷wk ‚tY yxõÞwk.. ytuht0 2 þwÄ ¼w÷e þheh™e.. fe™tu [h™ zuhtu hu.... ..... ¼õ‚‚ýtk {™ ÷tu¼u hu.... ytðtu. 3 [tËe fntu ~Þt{ y™wht„u ftu™Wfu Ät{........ Au÷t Bntht {™{tk «tuðwk hu. 1 Á…fe y™w…{‚tE Œu¾e {™ ÷tÔÞtuu u ÄtE.. «t‚0 1 Y…t¤t ƒnw htSð÷tu[™.... .. ‚{ W…h {tðt.. fh‚ ftu÷tn÷ ¼thu. Atu„÷wk òuðw hu. ytðtu... {™ f{o ð[™ {tðS... ðt÷e0 3 {w¾™e ðtýe Ëtk¼¤e {thu …úe‚ ƒkÄtýe hu.. fnt™0 1 ƒef {U‚tu ËkËth™e... «e‚{ ðt‚tu «e‚™e......... Œw:¾fu Ë{qn Œu¾e ŒqhnwkËu ¼t„u..... yk‚h{tk W‚tYk hu... ™ð {¤u ™týu hu. xuf nwk „w™u„th ‚uht rfh‚th...... «t‚0 3 {u½ Ëhe¾u hu Äuhu ËtŒu.. Ëhðu ftZe ƒthe hu.... „Þt …t‚t¤u hu.... …wü ‚Áý {™ ¼e™u ðt™u... ... . ™¾rþ¾ r™h¾e Y… y™w…{. «¼t‚ …Œtu 347 ht„ rð¼tË ytðtu ßÞwk rƒhtòu fnt™t {tuhu ™u™t yt„u. …úu{t™kŒ fnu rþh ™t¾u Äq¤ ðthkðth hu... 348 «¼t‚ …Œtu ht„ : ¼ihðe {uk ‚tu „w™u„th ‚uht hu......... xuf0 r™h¾e f{¤{w¾ W…s‚ yr‚Ëw¾. ƒtu÷‚t ƒnw™t{e hu...... þtu¼t0 3 [t÷ [‚whtE òuE™u „s fhu rĬth hu... «u{t™kŒ ƒ÷enthu... {qhr‚ {™{tk ÄtÁk hu. ytuht0 4 …Œ-4 ft™ ‚{thu fthýu nwk ‚tu.. ðt÷e0 1 {w¾™e ðtýe Ëtk¼¤e htåÞt ËwkŒh Y…u hu..... ƒtu÷‚ ftiðt fthu..... nrh ytðt ™u ytðt. …w»…‚ýtk yt¼q»tý òuE. . ytuht0 1 {w¾‚ýu {hf÷zu.. {w¾™e ðtýe ©ðýu Ëwýe nwk ÷tu¼týe hu. ... ÷ßò …tBÞtk ‚e™ hu..... fnt™0 3 htS hnuòu hrËÞt..... ò„tu0 4 ht„ : ht{„úe ™tÚt hntu {tht ™uý{tk..... Œhþ™ Œuð™u Úttðt...... þtu¼t0 2 [k[¤ ÷tu[™ òuE™u........ Ë™ftrŒf Ér»t [thu.. {uk ‚tu 1 yÄ{ ytuÄth™ …r‚‚s™ …tð™. ¼tuh ¼Þtu {tuhu ÃÞthu...........™tÚt0 xuf. {uk ‚tu 4 ht„ : ¼ihð ò„tu ÷t÷ Aƒe÷u {tun™... «u{t™kŒ™t ™tÚtS.... Atu„÷wk òuðwk hu....... .. s¤u ƒqzâtk {e™ hu. {™zwk rðæÞwk {tnuÁk....... ytðtu™u ytðt hu....... ò„tu0 1 {w¾ W…hËu Œqh fhtu …x. Bntht Wh{tk ytðe hu. Ët{wk òuE ‚{u ~Þt{¤t... {týe„h {tðt hu. .. þtu¼t0 4 …Œ-2 ðt÷e ÷t„u ðt÷{ ‚tht {w¾™e ðtýe hu...

. . {éÞt ð[{tk {tðtu hu... {ne {t¾ý {t„u.. yÄ{0 ƒúñt™kŒ™e yus rð™r‚ {™ Ätheyu {whthe hu.. .. {™0 2 þuhzeyu h{‚tk yÚtzt‚tk Atuht ht¾u Œtðt hu.. ƒt¤f™u s™™e Ë{ ƒeòwk ™rn s„{tk rn‚fthe hu...... ƒúñt™kŒ™t ™tÚt rðnthe.. ò„tu Sð™ {tht hu. ðu÷uhe0 4 ht„ : ¼ihð …Œ-1 yÄ{ WØthý yrð™tþe ‚tht rƒhwŒ™e ƒr÷nthe hu. …út‚0 2 ƒnwY…e Œhðtsu ƒuXt..... ÚtÞtu ™uý {u÷tðtu hu. . yu rð™t nwk ƒeòwk............ {ne ð÷tuðt Atuze™u.. ƒúñt™kŒ™t ™tÚt WXtu... ƒu™e ftkE ™ òýwk hu....... s{w™t™wk ¼rhÞwk hu....... 88 . òuE™u f{¤{w¾ Œw:¾ rðËtYk hu...... r™h¾e r™h¾e òô nwk‚tu ËhðË ðthe hu. AtuY™e ®[‚t ht¾e™u {tk Œuþtu {wkÍtðt hu.. …úe‚ Ërn‚ Œþo …hËtŒe òuÞu Ëtks Ëðthe hu.. {tð ‚{tÁk {w¾zwk òuðt.... òuhu htÏÞt ytuze™u..... fk[™ fuhe Íthe{tk s¤... 2 ÍtÍwk {t¾ý s{ðt yt…wk.. …ú¼t‚u QXe™u {tðtu. þtu¼u ËwkŒh ðtýe hu....... «¼t‚ …Œtu 351 ht„ : «¼t‚e {ne {t¾ý {t„u {tðtu... ÷tu¼týtk Au ™uýtk......... «t‚..... ....... …úe‚{ þwk hÌtt …tuZe™u..™tÚt0 4 ht„ : ht{fr÷ «¼t‚e ðu÷uhe WXe™u ðt’÷tS™wk ðŒ™ r™ntYk.. yÄ{0 y™¤ yrn òu „únu yòýu ‚tu Atuztðu htuðthe hu.. yÄ{tuØthf …r‚‚s™…tð™ rƒÁŒ‚{tYk [ntðt hu......... {ne ð÷tuðt Äu™w Œtuðt.... ƒu™e {w™u ÷t÷[ ÷t„e hu.. …út‚0 1 ½h½hÚte „tuðt¤t ytÔÞt. yu™u Vq÷™u ‚tuhu hu........ {eXtk {eXtk ðuýtk. ™uýtk r™ÿt¤w..... «t‚... . ytðe W¼e ƒt’he hu.... yÄ{0 suðtu ‚uðtu …wºt ‚{thtu yýË{òw ynkfthe hu.......... .. ðthkðth fhwk Awk rð™r‚. òuE™u òŒðhtÞ.... Ënw Œu¾‚tk ~Þt{r¤Þt ‚{u {tze ÚtÞt Atu {tðt hu........ 3 ht„ : rð¼tË ÷t÷[ ÷t„e hu.. ˃¤ ÚtE ftuE ÷eyu [wkxeÞt ‚tu {t‚t òÞ {u÷tðt hu....... òuE™u0 2 Ët™ fhe {w™u ~Þt{¤u. s{ðt Ëthwk Í„zu Q¼t. yÄ{0 ...... …ú¼t‚u0 2 {t‚tS yt {nek ‚{thwk. ... ‚t™ {™tunh ‚tuze™u........ {nekzt™e „tu¤e...... ðu÷uhe0 2 «týSð™ òuðt {U‚tu s™{ ÄÞtuo Au. …ú¼t‚u0 1 „tufwr¤Þt™e ™the Ëðuo..... nrh «týÚtfe ÃÞtht hu... xuf0 ËwkŒh {w¾ Ëtunt{ýtu. yt™kŒ ytXtu ò{........... {™0 1 ƒt¤f ntuÞ ‚u su{ ‚u{ ƒtu÷u ÷eyu Vwxtýu ¾tðt hu. 1 ftu{¤ Œt‚ý ‚Þth fhe™u.. ytk„rýÞu Q¼e ðús-yƒ¤t. {™0 3 {™ „{‚wk Ëðuo {u÷e™u yuf ‚{™u heÍtðt hu............ ....... …út‚0 3 ¼ihð ht„ „wýes™ „tðu.. òuE™u0 1 „wýðk‚t™t „e‚{tk..... ƒúñt™kŒ™t ™tÚtu Ít÷e. «t‚...... òuE™u0 3 s{w™t …týe nwk „E.... ytðe™u ytuhu hu. rŒ÷zwk {thwk ztu÷ÔÞwk. ËkËtheÞt ËW ƒ¤‚t{U ŒtÍu hu.... „tð÷ze Œtuðt... yt¤Ëzw {u÷e™u WXtu... òô {w¾ W…h Ätu¤e. ‚{™u ßÞthu Œu¾wk.... QXât yt¤Ë {tuze™u.. Ä]‚ Ëtfh ™u …tu¤e hu....... WXe {neÞthe hu.......... ðu÷uhe0 3 «u{t™kŒ™t Mðt{e™u ftsu {uÕÞtk Au. ðu÷uhe0 xuf ðŒ™ ðt’÷tS™wk yr‚ Ëw¾fthe.......... „úne ƒtkÌt Atuztu ™rn r„rhÄh yrð[¤ xuf ‚{the hu.. .... s„Sð™ fh òuze™u..™tÚt0 2 ytk¾z÷e y{]‚u ¼he.. frsÞt¤tu ft™wztu Œu ™rn.. ËwkŒh ðh™e [t÷{tk...... ƒúñt™kŒ fnu {™ f{o ð[™u „wý ‚{tht „tðt hu.... yÄ{0 …Œ-2 {™{tun™ ËwkŒhðh {tht yð„wrýÞt rðËhtðt hu....... …út‚0 4 ... 352 «¼t‚ …Œtu ht„ «¼t‚e «t‚ ÚtÞwk ™u …k¾e ƒtuÕÞt..... ÷tðe™u ÄrhÞwk hu...... xuf0 Qk½{tkÚte y÷ƒu÷tu QXât... …ux …zÞtu ‚u yð~Þ …t¤ðtu ðt÷{ òwytu rð[the hu. yýË{swk ntuÞ ytðt hu... {™0 xuf..... {w¾zwk òuðt yt‚wh {™{tk. {ne {t¾ý {t„u.. 350 «¼t‚ …Œtu ¼he ˼t{tk ¼qÄhS ‚{u ÚtÞt Atu {tze {the hu..... {w™u ÷t÷[ ÷t„e hu...... .... ƒuxt™u nu‚u ƒtu÷tðtu yð„wrýÞt rðËthe hu...... ðu÷uhe0 1 {w¾zwk òuÞt rð™t …týeÞu ™ …eðwk... ƒúñt™kŒ™t ™tÚtÚte.. ƒu™e nwk ÷tu¼týe hu.....™tÚt0 3 ™¾rþ¾ þtu¼t yk„™e. …ú¼t‚u0 3 ht„ : ¼ihðe …út‚: ÚtÞwk {™{tun™ ÃÞtht... s™™e Œtu»t ™ ÷u¾u òýu..... …úu{t™kŒ òuE hts™u. Y…t¤e Au hu¾wk........ «¼t‚ …Œtu 349 ËwkŒh {w¾ Aƒe òuE™u. «týSð™™u nwk‚tu òuE òuE Sðwk hu........ þkfh ™uò ¾tuze™u.. òuE ÷tsu Au ft{......... ðnt÷tk ÷t„u Au {w¾™tk. ¼qÄh ¼w¾t¤w... yr‚ yt™kŒ Ëw¾ Q…su..... ...... òuE™u0 4 ... ytðe Au òuðt. Œþo™ fthý Œtuze™u..... ™t¾eþ nwk Ztu¤e.. {thwk r[¥t [tuhtýwk hu..... «t‚.... swXtu hu ËkËtheÞtu Ëðuo íÞt„ fÞtuo Au hu...... {™0 4 ...

......... xuf0 ¾håÞkw ™ ¾qxu yu™u [tuh ™ ÷qkxu.............. nðu Œw:¾ ™u Œtrhÿ Útfe... ... . ytuZe W…hrý Vw÷tu™e þtu¼u.. …qhý ¼tøÞ …h{týwk ...... ...... ̓fe ò„e.. nrh™t [hý™e Ëuðt...... sXht™¤™e ƒ¤‚tu Ít¤u.... Vw÷™t0 2 Ëw„kÄe Vw÷tu™t þtu¼u.... .. Ëtk¼¤‚t{tk [xfe ÷t„e... . ~Þt{ r[ö r[¥t ÷tEyu hu. ~Þt{ Ëtunt„e.. …hÄ™ …hrºtÞ fthý ztu÷u. .... Vw÷™t0 xuf 1 Vw÷™tu {w„x fwkz¤ Vq÷™t Au ft™.. ft{Ät{ rðËhtEyu hu. W„heþ ò‚tu ò‚tu hu. «¼t‚ …Œtu .... ÷„™e0 4 …Œ-2 r„hÄthe hu Ër¾ ! r„hÄthe. xuf0 {eXu Mðhu {tun™S™e {tuh÷e ðt„e...... ÷k…x ™Úte ÷ò‚tu hu. …whu {™zt™t ftuz fu ðuý÷tk0 4 sk½t ò™wk hu. …út‚0 1 Œûtý „tu¤ f…tu¤u ‚e÷™wk............. hu ƒu [hý{tk òuE fu.... ƒúñt™kŒ fnu nS Ë{s ‚tu. òuÞt ËtÚt¤ Ëth fu.. ‚u™e …uXu r™h¼u ™týwk Œqh ™ ÚttÞu........ ò‚tk ™nek ÷òEyu hu.... r„hÄthe0 1 yý„ý ™týwk Ëk[e yk‚u r™hÄr™Þtk òÞu.... «0 1 {t‚‚ýt WŒh™e {tnne....÷„™e0 3 {wõ‚t™kŒ fnu …¤ yuf LÞthtu ™rn {u÷wk ðt’÷tu... sw„÷ [hý™e òuzfu.... {thu ÷„™e ÷t„e......... r„hÄthe0 4 ...... ðuý÷tk ¼÷u ðtÞtk hu. ƒúñ{ntu÷™t ¼q…fu... ‚u nrhÚte yð¤tu ÚtE [t÷u. . …út‚0 2 ËwkŒh ~Þt{ s„tzât Ëthw... ¾wx÷ ‚wk Ë{ ¾t‚tu hu. rþh™u Ëtxu õÞtkÚte {¤u.... yr‚þu yt™kŒ fu. ©ðý ðt{{tk ~Þt{ rƒkŒw òuE.. yr‚fü ‚wk™u Útt‚tu hu......... …út‚0 4 ht„ : ¼ihð «¼t‚u WXe™u «týe. ... ™÷ðx hu¾t ™ti‚{ r™h¾e. «0 5 ht„ : Ätu¤ «¼t‚e Ëw‚tk WXehu. {thu r™h¼u y¾qx ™týwk r„hÄthe.. ¼]fwxe ¼t÷r‚÷f™u ¼t¤e. Vw÷™t0 4 Vq÷ztk™t ÍtkÍh [hýu …u’he ËwkŒh ~Þt{......... . „tuze …Œ Ëk„ún 355 „tuze …Œ Ëk„ún ht„ : „tuze Vq÷™t …u’he hu ò{t Vw÷™t …u’he.. {uk ‚tu y¾kz Ëtunt„.... «0 3 „h¼{tkne r™íÞ „hsw ÚtE ™u.. ÷eÄtu {w¾zu {t„e. hk„¼e™t™wk Á…fu... r„hÄthe0 3 {wõ‚t™kŒ fnu {tun™ðh™u Wh{tk Äthe. «u{u Vq÷™e Íze.. ytX ò{ Ät{ Ä™ yÚtuo.. ðt÷tu ¼e™u ðt™.... ƒtkæÞwk ™ð Aqxu... ðuý÷tk0 3 ™¾{rýÞtuhu................... ðuý÷tk0 1 ™Þýu r™h¾e hu.. ½uhu ËtŒu „tEyu hu............... ƒúñt™kŒ fnu ¼tøÞ ntuÞ ‚tu.. {tÚtu Vq÷ztk™t ‚tuht. ........ „tu®ðŒ fu{ ™Úte „t‚tu hu......... ÷„™e0 2 hrËÞt Ëk„u h{‚tk Ëðuo ¼ú{ýt ¼tk„e.. ðtkˤe ð„tz‚tk òuÞt. ðuý÷tk0 2 Qæðohu¾t......... ò{t Vw÷™t …u’he.. ¼wz… fuhtu ¼t‚tu hu. {w¾zwk òuðt òEyu hu. yntur™þ ‚wk yf¤t‚tu hu...... ÷„™e0 1 .. òuÞt ºtýu ð¤ fu. ðuý÷tk0 „tu¤ ½wkxeÞtuhu...... ðuý÷tk0 «e‚u …tuÏÞt hu....... ðuý÷tk0 ™tr¼ ôzehu ys W…LÞt su Xt{ fu...... yk‚h W…ßÞthu.... ðuý÷tk0 5 …ux …tuÞýhu........... Ë{Yk Ënò™kŒ fu.... yk„u ‚us™tu ykƒth................... «0 4 .... ™kŒ™tu ÷t÷tu... {tÞt™tu {Œ{t‚tu hu..... .. 89 ......... Œt{™e …uXu hu „tkXu...... Vw÷™t0 3 Vq÷ztk™t „sht ƒtsw Vq÷™e Aze.. …út‚0 3 ™kŒS™u ytk„ýeyu r™íÞ r™íÞ..... fhu #ÿ W…hÚte..... r„hÄthe0 2 Ëk…¥t rð…¥t Ëðuo MðÙw òýwk... «0 2 ‚u Œw:¾{tkÚte ƒt’htu ftZâtu.... yk‚h Ëwr¾Þtk ÚttEyu hu.... ft{Útfe ™Úte ft’‚tu hu. VqÕÞtu hrËf Ëwòý......... 356 „tuze …Œ Ëk„ún ð]kŒtð™™e ðtxu [t÷e fw¤ ÷ßò íÞt„e.... ÚtE nwk LÞthe. ½u÷wk „tufw¤ „t{......... nizu ËwkŒh nth. ƒtu÷u {w¾ {hzt‚tu hu...353 ht„ : ¼ihð …út‚ Ë{u {tht …útýSð™™wk.. Vw÷™t0 5 …Œ-1 ÷„™e ÷t„e hu {thu ÷„™e ÷t„e....... f]»ý ‚ýt fnuðtEyu hu....... {wõ‚t™kŒ™u ðt÷u feÄwk. {™hu hÌtwk {tuE fu. ðuý÷tk0 ‚u™u r™h¾ehu.... Ër¾ ! þt{r¤Þt Ëk„tÚtu.. 354 «¼t‚ …Œtu s{…whe{tk s{ðt™tu ƒtkæÞtu..... ðuý÷tk0 yuðt r[ö™ehu f]»ýt™kŒ™u f¤ fu ðuý÷tk0 6 . …h{t™kŒ Ëw¾ …tEyu hu..

[k…t [{u÷e™t nth òuE........ Vq÷™e0 4 …Œ-2 Vq÷™e ½ýehu þtu¼t Vq÷™e ½ýe.......... Ëw¾0 4 …Œ-4 Au÷ Atu„t¤tu hu {eXe {tuh÷eðt¤tu...... Vq÷™e0 2 {wr™ðh ™ehfu yufxf {xfwk ‚S …tk…ýe....... Ët{t Ët{e …t™ƒeze. nrh™e ™¾rþ¾ þtu¼t ËwkŒh Vq÷™e òuE...... Vq÷™e0 3 ™¾rþ¾ þtu¼t ðhýð‚tk ÚttõÞt ËnËúVýe....... Vq÷™e0 2 „w÷ŒtðŒe™t Œw…xt{tk òÞe òwE …útuE... .... ...... Au÷0 2 .357 …Œ-3 Ëw¾ …t{e hu Ër¾ ! Ëw¾ …t{e. Ëw¾0 3 {wõ‚t™kŒ fnu nrh nrhs™™e „r‚ Au LÞthe......... Ëw¾0 1 ‚…™u ‚ehÚt {uk ‚tu ftkE ™ feÄwk.... nË‚tk ðŒ™[kÿÚte ðhËu.. ztu÷heÞt™t nth.. 358 „tuze …Œ Ëk„ún {uk ðnt÷tu ðþ feÄt {ws™u ðnt÷u ðþ feÄe. fuËh™e ‚tuE.. QøÞt ‚hýe..... xuf0 Vq÷zt{tk VwÕÞt ytðu ƒ™e hu Xýe...xuf0 nË‚tk nË‚tk {ws™u Œu¾e yt™kŒ …t{u...... ˾e þt{¤eÞt™u yk„u þtu¼t Vq÷™e ƒ™e. „tWk íÞtk Ëk„tÚtu {thu. Ëw¾0 2 ËkËthe™wk Ëw¾zwk sqXwk ytðu ™u òÞu. [tŒh Vq÷ztk ‚ýe. nwk {tuE. Vq÷™e0 3 {tÄðe {rÕ÷ft f{¤ fu‚fe ftuE. {thu ½uh ƒuXtk ~Þt{ Útfe.. Ä{o0 2 .. ™¾rþ¾ þtu¼t nrh™e ™eh¾e Vq÷™e ½ýe.. yrÄf ¼h‚¾kzhtò.............................. …r‚‚ rfÞu ¼ð…tht...Ëw™nw0 1 sw„ sw„ ƒuŒ ð[™ …úr‚…t÷™.. fh‚ ˃™ ftu htò... xuf0 Vw÷‚ýwk {tu÷zeÞwk {tÚtu þtu¼t™tu ¼kzth... ... Œw…xt™e Vh‚e ftuhu...... fþe ™ hne ¾t{e. …úu{ þwk „tðu. „tuze …Œ Ëk„ún 359 Vq÷nth™e þtu¼t nizu ™ òÞu ¼ýe........... .. Y…™e {ýe.. Vq÷™e0 2 Vq÷™t ƒtòw ƒtkæÞt ƒtkÞu ztƒe s{ýe.. {u’h fhe ŒeÄtu. ËwkŒhðh þtu¼u Au òýeÞu.... . ft¤ ™ ¾tÞu... 90 .. „w÷Aze „wåA ft™u þtu¼u Au ËtuE Vq÷™e0 1 ƒtu÷Ëhe™t ƒtsw „sht „w÷tƒe ntuE.... Vq÷™e0 1 ËwkŒh ™e÷ f÷uðh [håÞwk ™¾rþ¾ [kŒýe........ Vq÷™e0 1 . …ú„x …ú{tý rƒhts‚ ¼q…h.. …úu{t™kŒ ƒr÷nthe [k[÷..... Vq÷‚ýt ƒu „wåA òýu.. Vw÷‚ýt ‚tuht …h {tuÌtt.Ëw™nw0 2 yune …ú¼w yf¤Y… yð‚the........ Vq÷zt{tk Vq÷e hÌtt Ä{o‚ýt fw{th. {w¾zuÚte ‚kƒtu¤ {ws™u. yu™u Œun Œþeo Œu¾u......... xuf0 {t÷‚e™tu {w„x fwkz÷ fwkŒ‚ýtk ŒtuE............Ëw™nw0 xuf0 y™k‚ ¼wð™ fu Eþ nu ‚Œr…..... Au÷0 4 ht„ : „tuze ðuŒ …whtý …tufthu.... …úu{t™kŒ fnu Vq÷ {tusze …nuhe [hýe... ... Eþ Äh‚ yð‚tht... r™s‚… V÷ Œu ¼h‚¾kz {æÞ.. ht{f]»ý ytrŒf ð…w Ärh fu..... …tu‚t suðt ËkËthe... {eXe ƒtu÷ýe.... xuf0 Vq÷…t½{tk ‚tuhtfuhe þtu¼t yr‚½ýe...... hr‚™tu Äýe.. r™h¾e r[‚ðýe........ ‚™ {™ …útý ðthu Ëtk¼¤‚tk.... {wõ‚t™kŒ™t Mðt{e........ ™h™thtÞý Œuð ¼ßÞtk rƒ™w.. Vq÷‚ýe Wh y÷Ve... Vq÷™e0 4 ..... Ëw™nw ˃ ðuŒ …wht™ …tufthu. .. ... htÏÞwk {™ XtuE........ ŒeÄe ™u ÷eÄe..... .........Ëw™nw0 3 …Œ-1 Vq÷™e ƒ™e hu þtu¼t Vq÷™e ƒ™e.. yu™e fhwýt™e ‡rü.......... Vq÷™e0 3 Vq÷zt™e ËwkŒh nrhyu …nuhe ËwkÚtýe. ¼ðs÷ ftuW ™ ‚thu.. Ëðuo Œw:¾ztk ðt{u... 360 „tuze …Œ Ëk„ún …Œ-3 Vq÷™e òuEhu þtu¼t Vq÷™e òuE. Ä{o0 1 fuþh™e f÷„e ËwkŒh fhýu fhýefth........................ {thu nrh™tu W…h ntÚt.... Vq÷™e0 4 …Œ-4 Ä{o‚ýt fw{th þtu¼u Ä{o‚ýt fw{th.. y{]‚fýe.. „tuze …Œ Ëk„ún .. …tu…Vq÷™t ƒtòw nizu....... nrh™tu y¾kz Ëtunt„ fuŒe.... ..........Au÷0 1 {tu‚ezt™e {t¤t …nuhe {÷…k‚tu ytðu...... nwk ‚tu þt{r¤Þt™u þhýu ò‚tk Ëw¾ …t{e xuf0 þhýt„‚™u …t¤u ËŒt ƒnw™t{e.. yune ˃ yk‚hò{e... .......... {thu {krŒhu …Äthu r™íÞ Au÷ Atu„t¤tu..... …úu{t™kŒfu ËwkÚtý÷eÞu.. Au÷0 3 {wõ‚t™kŒ fnu {tun™ Ëk„u ÷t’ð ½ýtu ÷eÄtu.......... fths ËeÄwk... {Äwfh fhu „wkòh...... Vq÷‚ýt „sht òuE {tuÌttu..

.. …úu{t™kŒ ÷E ‚™ {™ nrh …h ðthu ðthkðth....... yth‚e 6 Äq™ ht{f] » ý „tu r ðLŒ sÞ sÞ „tu r ðLŒ > nhu ht{ „turðLŒ sÞ sÞ „turðLŒ >>1>> ™thtÞý ! nhu ! ©e{ÒtthtÞý nhu > ©e{ÒtthtÞý nhu ! ©e{ÒtthtÞý nhu >>2>> f] » ýŒu ð nhu sÞ sÞ f] » ýŒu ð nhu > sÞ sÞ f]»ýŒuð nhu sÞ sÞ f]»ýŒuð nhu >>3>> ðtËw Œ u ð nhu sÞ sÞ ðtËw Œ u ð nhu > sÞ sÞ ðtËwŒuð nhu sÞ sÞ ðtËwŒuð nhu >>4>> ...~Þt{™e0 2 Vq÷‚ýtu rþh {w„x òuE™u........... ¼s™0 3 ƒúñt™kŒ fnu ‚uhe {qh¾. r™0 1 yk‚h f…x {uxfu y…™t... nrhË{ ˃ Œw:¾nthe. . sÞ.... hnu™t ni rŒ™ ŒtuÞ..... ¼s™0 2 …h{thÚtftu htn ™ …úeA‚. yk„tuyk„ nrh™u þtu¼u. 364 yth‚e y™k‚ ftuxe ¼wð™uþ ¼ðt™e....... {wõ‚t™kŒ fnu {wÂõ‚ (2) Ëw„{ fhe ËeÄe..... nrh0 xuf0 nrh Ë{h™ rƒ™ {qZ y¿tt™e...... 3 r™íÞ r™íÞ ™ti¥t{ ÷e÷t.. þu»t Ën†{w¾ hx‚ r™hk‚h... Ëk„ [÷‚ ™rn ftuÞ.. ƒú ñ t™k Œ òð‚ ƒr÷nthe. þtu¼u ËhË Ëth.. fYýt ƒnw feÄe........ ¼ú{h fhu „wkòh. Vq÷‚ýe þtu¼t …h òÞu......... „tuze …Œ Ëk„ún 361 …trhò‚ ™u …tz÷ fuht „sht fhu y…th. ¼s™ rƒ™... Ëk0 xuf0 {t™ ‚S Ëk‚™fu {w¾Ëu. r™0 2 ¼ðŒw:¾ x¤u ƒ¤u ˃ Œw»¢e‚.............W{h Œe™e ¾tuÞ.... 4 …w Á »ttu ¥ t{ «„x™w k su Œþo ™ fhþu ft¤ f{oÚte Aqxe.. …t{h …r‚‚ WØtÞto............ .. ~Þt{™e0 1 ft™{uk Vq÷zt™tk fwkz¤.... [hýu r[¥t ÄÞtoÚte. . {e÷‚ ni …ú„x {tuhthe.. …úu{ ËwÄthË …esu ntu......... (2) fturx „Þt ftþe. s„‚{tkne.... ..... Vq÷‚ýt „sht Vtðu Au.. xuf0 Vq÷tu™t ‚tuht™e Vtuhu. Ë{s0 1 {t‚ r…‚t òwð‚e Ëw‚ ƒkÄð....... yth‚e 3 Äh‚ æÞt™ ŒZ Þtu„e {w™eïh...... 2 ™thtÞý ™h¼ú t ‚t Âîsfw ¤ ‚™w Ä the... ........ 91 . ƒúñt™kŒ ƒr÷nth...... ¼h{ {extð‚ ¼the.. 362 „tuze …Œ Ëk„ún …h{ f]…t÷w Ëf÷ Sð™ …h. Ë{s {™..... …wÁ»ttu¥t{ …qhý s™ ÃÞtht.. ¼s™0 4 …Œ-1 ~Þt{™e Aƒe hu Ër¾ ! ~Þt{™e Aƒe.... he‚ s„‚Ëuk LÞthe...... (2) fwxwkƒ Ërn‚ ‚hþu.... (2) Œw:¾ ™tÏÞtk ‚tuze..... 6 ËkæÞt yth‚e yth‚e «„x «¼wSfe fesu. r™þrŒ™.. ¼s™0 1 ¼Þtuhe ƒunt÷ Veh‚ Œu r™þrŒ™... ÷u W™fwk {™ Œesu ntu.......... fh‚t yrð™tþe yzËX ‚ehÚt [hýu. r™0 4 …Œ-2 nrh ¼s‚tk Ëw¾ ntuÞ............. Ëk‚0 xuf0 …ú¼w…Œ …ú„x fhtð‚ …úer‚....... .. Ë{s0 4 …Œ-3 Ëk‚ …h{ rn‚fthe... yth‚e 363 yth‚e sÞ ËŒT„wÁ Mðt{e «¼w sÞ ËŒT„wÁ Mðt{e Ënò™kŒ ŒÞt¤w..... yth‚e 5 ™ti‚{ Á… yf¤ Aƒe LÞthe.. sÞ........ sÞ..... s„‚0 2 rºt„wýt‚e‚ Veh‚ ‚™ íÞt„e. {„™ Vehu ðús™th...... ytÞw»Þ ð]Úttne ò‚... ˃ rðrÄ {rn{t þõ‚ ™rn ò™e... sÞ.... . [hýf{¤ ÷¾e yk‚h ÷esu.... òu™u Vw÷zuÚte AtE..... yth‚e 2 .. …t… fh‚ rŒ™ht‚. Ë{s0 3 ƒúñt™kŒ fnu nrh ¼S ÷u. r™0 3 ƒúñt™kŒ Ëk‚™fe Ëtuƒ‚..…Œ-1 Ëk‚ Ë{t„{ fesu ntu. sL{ ËwV÷ fhe ÷esu ntu....... „w÷Aze™e Aze fh{tk...... (2) y„rý‚ ™h™the.... Þwk0 xuf0 Ë{s Ë{s ™h {qZ y¿tt™e.. s„‚0 4 …Œ-4 Þwkne sL{ „{t‚... Ä{o0 4 ht„ : …qh™ .. s„‚0 1 ... ................ ËwkŒh {tkne Ëw„kÄ..... yth‚e 4 ™h-™txf ûth yûth LÞtht....... Ä{o0 3 Vq÷Œztu WAt¤‚t ytðu {krŒheyu {tuhth........... sÞ......... yth‚e 1 Ë™ftrŒf ™thŒ rºt…whtrh...... . rn‚fe fn‚ nwk ‚tuÞ. . Ë{s0 2 fÞwk y…™u rþh ÷u‚ ƒwhtE........ (2) ƒ¤ðk‚ ƒnw™t{e.. ... Vw÷zt™t þý„th.. „wý rð»tÞ™fu „t‚.... 5 yt yðËh fYýtr™rÄ.~Þt{™e03 .......... sÞ... Ër¾ ~Þt{™e Aƒe.. Vq÷tu™t ¼wsƒkÄ.. rð{¤ ™t{ hxu ðthkðthe...........1 [hýËhtu s ‚{thtk ðk Œ w fh òu z e................ ft÷ r™fx [÷e yt‚......... s„‚0 3 ƒúñt™kŒ Ëk‚™fe Ëtuƒ‚. ˃rðrÄ fths Ëesu ntu.....

. .... ¼u¤t „tÞu hu.... ƒuXt ntuÞ nrh …tu‚u... «f]r‚ …wÁ»ttu¥t{™e.. . {t„wk ðM‚w Ët‚ >>5>> Ënò™kŒ {nthts fu.. ‚w÷Ëe™e {t¤t.. ¼u¤e fhe hu.. sÞ {tÄð {wfwLŒ > yt™LŒfLŒ.... Ëns Mð¼tðu hu. su™e [uüt hu.. ......... „tðwk nu‚u hu........ «u{t™kŒ™t Mðt{e.... yt„¤ ËtÄw hu..... r™Þ{ yuftŒþ òuÞ > ‚tfe rðrf‚ fn‚ nwk....... ... Ëns Mðt¼trðf hu.. …tu‚t yt„¤ hu. ¾Ë‚t ytðu hu. …eð‚ ™rn ƒz ¼tøÞ >>8>> rðÄðtfwk M…þo‚ ™rn.. 366 «tÚto™t ™tÚt r™hk ‚ h Œþo .... h{qs fhe™u nË‚t.... õÞthuÞ {ª[e hu.. fe‚o™ „tÞ ßÞthu.... f÷kf ™ ftuEfwk ÷„t‚ >>9>> ®™Œ‚ ™rn ftuE Œuðfw.......... ËŒt htr¾Þtu …tË >>4>> nu f]…t¤w ! nu ¼õ‚…‚u ! ¼õ‚ðíË÷ ! Ëw™tu ƒt‚ > ŒÞtrËLÄtu ! M‚ð™ fhe. Vuhðu ‚týe hu. .. ™uºt f{¤™u hu..... sÞ {tÄð {wfwLŒ >>7>> ™h™thtÞý ! Mðtr{™thtÞý ! ™h™thtÞý > Mðtr{™thtÞý ! ™h™thtÞý ! Mðtr{™thtÞý >>8>> ™h™thtÞý ! Mðtr{™thtÞý ! ™h™thtÞý Mðtr{™thtÞý ! ™h™thtÞý ! Mðtr{™thtÞý «tÚto™t r™ŠðfÕ… W¥t{ yr‚ r™ùÞ ‚ð ½™~Þt{ > {tntíBÞ¿tt™Þw‚ ¼Âõ‚ ‚ð yuftkr‚f Ëw¾Ät{ >>1>> {tu r n{U ‚ð ¼õ‚…™tu ... «¼wS ƒwÂØ {the. ƒuËu Sð™ ƒthu.. {tuxt {wr™ðh hu.......... …tð™ fhòu hu..... fkEf {t¤t ‚tuzu... .. ... ™thtÞý™e „tðwk.. nrh™tk [rhºt Ëk¼the.... ™ti‚{ ÷e÷t hu............. õÞthuf ËtÄw hu. sÞ htÄu„turðLŒ >>6>> {tÄð {wfwLŒ. Ët{w òuE hnu Au......... Ëuðu òE ð™™u...... ËtÄw fe‚o™ hu........ M™un fhe Ëk¼thu... ‚t¤e ŒE ð™{t¤e............. õÞthuf [{fe hu...... ...... [hýu rþþ ™{tðwk.............. …hrºtÞt Ëk„ftu íÞt„ > {tkË ™ ¾tð‚ {ãfwk. ‚u{™e ¼u¤t hu... Ëwr™Þtu ˃ r[¥t «tuÞ >>7>> ®nËt ™ fh™e sk‚wfe..... Atuze ytuh ˃ ytþ >>11>> hne yuftŒþ r™Þ{{U. Ëk‚ nrhs™ hu.. sÞ sÞ ðtËwŒuð „turðLŒ > sÞ sÞ ðtËw Œ u ð „tu r ðLŒ >>5>> sÞ sÞ ðtËw Œ u ð „tu r ðLŒ > htÄu „turðLŒ. sL{ {hý Œw:¾ ¼t„u....... …Œ-2 ÷e÷t ™x ™t„h™e.. yuft„ú fhe {™™u.. .... r™h¾e htS ÚttÞ. ƒuXt ntuÞ nrh ßÞthu..... ftuE nrhs™™e hu. {t¤t fh{tk ½Ë‚t. ht¾e W½tztk õÞthu.. Ëk‚ nrhs™ hu............. æÞt™ Ähe™u Äthu. „tÞ ð„tze ðtò. ÿtun fƒw ™rn ntuÞ > yuftkr‚f ‚ð ŒtËftu.. ... 368 ÷e÷t ®[‚t{ýe ™uºt f{¤™u Mðt{e... „tÞ ðòze ‚t¤e....... rƒ™ ¾…‚tu ™rn ¾t‚ > rð{w¾ Sðfu ðŒ™ËU fÚtt Ëw™e ™rn ò‚ >>10>> yune Ä{o fu r™Þ{{U. h{qs fh‚t hu.. fh‚ ™ ytí{Ät‚ > [tuhe ™ fh™e ftnwkfe.. ƒƒu {ýft òuzu.... 92 ......... {„™ ÚttÞ {nthtò. Äq™ ....... fÚtt ðk[tÞ íÞthu. æÞt™ Ähe™u hu.... æÞt™ Ähu ƒnw™t{e. …tu‚u ðt‚to hu. ‚]ó ™ ÚttÞ òu‚u............ ytË™ ËtÄe hu... Ëwý‚tk Ës™e hu.............. ðt‚tu fhu hu. …tu‚t yt„¤ hu. ˃ ËíËk„e Ëwò™ > ‚tfw ntu Þ ÿZ ð‚o ™ tu rþûtt…ºte «{tý >>6>> Ëtu …ºte{uk yr‚ ƒzu........ ‚ð ŒtË™ftu ŒtË > yurn {t„wk fhe rð™Þ nrh.... fh‚t ntuÞ ƒnw™t{e... .. æÞt™ Ähe™u hu.. æÞt™ fh‚tk ò„u.. ‚t{U ftu E «fth > Œtu»t ™ hnu ftuE ò‚ftu. su™u ftsu hu..... Ëk‚ nrhs™ hu.. yt…u Ëw¾ Ët„h™......... Ëtk¼¤ ËrnÞh hu. òytu r™:þkf s„ S‚ >>12>> .... «u{t™kŒ fnu hu. ƒuðze ht¾e hu.. ƒef {xtzu s{™e. Œesu Ë{t„{ {tuÞ >>3>> ... ƒh‚tuu ˃ nrhŒtË > ¼òu ©e Ënò™kŒ …Œ...365 ðtËwŒuð „turðLŒ.. […xe ð„tze „tÞ..... ÷e÷t ®[‚t{ýe 367 ÷e÷t ®[‚t{ýe ht„ „hƒe …Œ-1 «Út{ ©enrh™u hu...... òu‚t Sð™ hu.... ‚u{™u òuE™u hu....... Ëwý‚tk Ëw¾zwk hu.. . fhtu ©e nrh…Œ «e‚ > «u{t™kŒ fnu Ät{{U.. .. ˼t ¼htE ƒuËu. htSð ™uý Y…t¤t.... hu fh ÷E Vuhðu íÞthu.... {™w»Þ ÷e÷t hu.... Ëwr™Þtu Ä{ofw{th >>2>> ‚w{thtu ‚ð nrh¼õ‚ftu....... sÞ htÄu„turðLŒ > ð]LŒtð™[kLŒ.. {t„e ÷E™u {t¤t..

. ƒuXt ntuÞ yrð™tþ..... yu þt†™tu hu.... yr‚ ytf¤t ÚttÞ. …z¾u Ëns Mð¼tðu...... «ËtŒe™t Útt¤... yr‚ ŒÞt¤w hu... yt…e ™u Œw:¾ xt¤u....... „tðu r™íÞ Ëk¼the... htS…t{tk ntuÞu.. ÷e÷t ®[‚t{ýe .. ½ýwkf ƒuËu hu. fhu {wr™ðh ËtÚtu. {w¾ …h ytztu hu... õÞthuf yt…u hu... . Y… y™w…{ hu.. . ¼õ‚ ‚ýt «r‚…t¤. ftuE nrhs™ hu.. W…h ‚rfÞtu ¼t¤e....... yÒt Ä™ ð† hu..... ztƒu ¾k¼u hu... nth ‚tuht r„rhÄthe.. ¾uË ytz Atuzu ™t¾e.... ÷e÷t ®[‚t{ýe 371 …Œ-5 rŒÔÞ MðY… {whthe.. õÞthuf nrhs™ hu...... ftuE™u Œw:¾eÞtu hu.. …tu‚t™u ßÞthu ‚u™e. …qAðt ytðu hu....... ™uºt‚ýe fhe Ët™. Úttuzwkf nËu hu.. ËtŒ fhu ¼„ðt™..... ‚uzðtu ntuÞ …tË.. s{‚tk nhu ƒtu÷tÞ..... õÞthuf ztƒtu hu. Œu¾e ðt™s ðt¤u.. fhu [rhºt hu... ztƒu s{ýu hu...... 372 ÷e÷t ®[‚t{ýe …Œ-6 [rhºt …tð™fthe.. õÞthuf Ztur÷Þtu hu.. ‚u …h ƒuËu «e‚u.. æÞt™ fhtðe hu..... …tÚtÞwo ntuÞ hu. õÞthu ðt‚tu hu.. …tu‚u ftkEf rð[thu. ¼õ‚ Ët{w òuE ƒu’™e...... ... Ä{o Ërn‚ su ¼Âõ‚.. ‚u™t W…h hu........ …k[ htºt ðuŒtk‚. fÚtt ðk[tÞ ‚tuÞu.... õÞthuf yt…u hu.... [t÷u ðt÷tu hu..... Ëtk¼¤u fe‚o™ hu. fh fuz W…h {u÷e... ¼õ‚ …tu‚t™t hu.. .. ðthe ƒnw™t{e™tu... yk„™t ð† W‚the.... ŒuþŒuþ™t ytðu.. Ëwýe {„™ ÚtE ztu÷u.......... Ëuðf s™ yrð™tþe.. ðt‚tu fhu hu. ƒuËu ©e ½™~Þt{. fh‚t Útft Œuð. ðt‚to fh‚t ¼the... õÞthuf „tuzŒwk hu... ÚtÞt {™tunh hu..... hnMÞ fnu fhe ¾tk‚.. ‚u ËkƒkÄe hu..... .... yt™kŒ yt…u hu..... nth [ztðu hu.... h{qs ythe hu... fÚtt Ëtk¼¤‚t hu. Ëtk¼¤ Ës™e hu...... ... þwfS Ëh¾t hu.. íÞthu Y{t÷ ÷E™u.. …nu÷e ytk„¤e hu..... ¼uxu ƒtÚt{tk ½t÷e.. ÷E {u÷u ƒu ntÚt... 93 .. ƒtkÄu ¾uË ÷E™u........ [t÷u s{ýt hu.. .... . .... nhu nhu fne ƒtu÷u. ¼t™ fÚtt{tk hu.. Œu¾e ™ ¾{tÞ.. yuðtk fhu hu....... s{ðt™wk ftuE íÞthu. ŒÞt ytýe hu.... ¼õ‚ ˼t{tk hu.... Mð¼tð Au Mðt{e™tu.. r™ßs™™u Ëw¾ Œuðt.... nËu yr‚ ½™~Þt{. {w¾ …h ytztu ŒE™u. Ëk‚ nrhs™™u hu.... {™w»Þ rð„ú nthe............ Œun{tk ÷tðu hu. fh{tk Y{t÷ ht¾e... õÞthuf y[t™f hu... òýe …tu‚t™t hu. õÞthuf htS hu. …qò ƒnwrðÄ ÷tðu.. ‚rfÞu ytuXª„ý ŒE™u.. …qò fhðt ytðu... ‚u …h ƒuËu hu.... ÚttÞ M{]r‚ hu.... 𤠌uðt™e xuð... Aªf ¾tÞu hu. WXtzu ™ess™™u......... {{o fÚtt™tu hu.. „úný fhu Ëw¾htþe. þe‚¤ òýe hu.. 370 ÷e÷t ®[‚t{ýe …Œ-4 ÷e÷t yr‚ Ëw¾fthe. Œtk‚ ‚¤u Œƒtðu.. …hŒw:¾ nthe hu. ÷ªƒw nth „w÷tƒe...... su™u òu‚tk hu. ¾U[t ™tze «tý.. yt™kŒ hË ðhËtðu.. ytuAtzu Ërn‚...... õÞthuf „tuXý hu.... ~Þt{ …÷tkXe ðt¤e.... ‚u{™e …qò hu.. Þtu„ ™u ËtkÏÞ hu.. õÞthuf ðt‚tu hu... õÞthuf Ztur÷Þu hu. òÞu s„ ytþÂõ‚... õÞthuf ƒuËu hu.. nrh Ë{òðu hu...... òuE «u{t™kŒ „tðu. ƒeS r¢Þt {tkÞ......... yu{ nrh r™‚ r™‚ hu.. õÞthuf {tÚtu hu.. «u{t™kŒ fnu hu....... . «u{t™kŒ™tu nu÷e... .. Y{t÷ ŒE Ëw¾Ät{.. ƒuXt ¼ð ¼Þnthe....369 …Œ-3 fh‚t {k„÷fthe.. [hý f{¤ Œu ™tÚt. At‚e {tnu hu.... «tý ELÿeÞ {™™u. [tf¤u …qhý ft{..... . ‚u™u ~Þt{ Ëwòý. r™‚ r™‚ ™ti¥t{ hu..... ƒnw ¾eS heËtðu.. {tun™S™e hu.. õÞthuf …tu‚u hu.... fYýt ÿÂü hu.... Ëk‚ ˼t{tk hu.. yu ÷e÷t hË hu. . „wåA „w÷tƒ™t hu. ÚttÞ yr‚þu yt÷e. «u{t™kŒ fnu hu. . õÞthuf S¼™u hu.... Ëwý‚tk LÞthe LÞthe.. ytk¾tu W…h Œtƒe. õÞthuf yt…u hu. Auzu Y{t÷™u hu. WíËð W…h hu. [tu¤u Au ƒu ntÚtu. {tun™ {™w»Þ suðt... ... æÞt™{tkÚte hu. ¿tt™ ðihtøÞ hu. ™es s™™u Ëw¾fthe. ‚u™u ht¾u hu... Aªf ßÞthu ytðu hu.....

. Ztur÷Þu rƒhtsu.... ‚u …h ztƒtu hu. …nuhu Ëthe …uXu ‚týe... Œt‚ý fhðt hu.. ftuhu ð† hu... ft™ W½tzt hu.... {tÚtu W…hýe hu. …wÁ»ttu¥t{ {nthts... ½u÷u …qhý ft{.. ...... Vr¤Þt {tkne hu. ‚u …h s{ýtu hu. 94 .. .. su ftuE «e‚u hu. .... [th ½ze hnu ßÞthu.... fh {u÷u ð™{t¤e.... ÷wne™u Ëthk„…týe. fh {u÷u Ëw¾Ät{. Sð™ òuE™u hu.... òuE™u s„ ytÄth...... ÷e÷t ®[‚t{ýe . …tËu nrhs™ hu.. .... LntE™u ƒtht hu.. …tuZu htºtu hu. …ux W…h nrh ntÚt.. …tuZât ntuÞ {wr™htÞ..... yt…u ÷tzw nË‚t.. s¤{tk ‚týe hu. ƒuXt ntuÞ {™„{‚t.... ... ƒnw s¤ r¢zt hu. Yzt þtuu¼u hu...... …tA÷e htºtu hu.. ŒE™u fe‚o™ „tÞ.... …ehËu ÷tzw hu. …„™e …÷tUXe ðt¤e. Ztur÷Þt W…h hu... sýË sBÞt™e hu.. ð† …nuhu÷wk hu.. s{‚tk ztƒt hu... ½uh ytðu hk„ ÷nuhe. yuðe ÷e÷t hu.... W‚tð¤t ƒnw [t÷u. nrhs™™u {™ „{u..... s{ýt …„™u hu. ytðu s{ðt hu... ƒu ytk„¤eytu hu. ftuht ¾uË™u hu.. huþ{e ftuh™e Ônt÷u. fh‚t s¤{tk LntÞ. . ... fhe þheh™u ÷wðu..... WXu nrh ‚u ðthu.. r™s Ëuðf ™u hu...... r™¥t Vuhðu r[¥t ŒE™u. ftuE yòýu hu.. Wzw„ý{tk su{ Atsu........ ... ˼t fhe rƒhtsu.... ht¾u {ws™u „{ðt.... ¾uË™u ƒtkÄu hu.. ytkxtu ÷E y÷ƒu÷tu... . sýË MðtŒw hu. Ëq‚tk Ëq‚tk hu..... s{e ~Þt{ þwØ yÒt™u. ð»ttoÉ‚w™u hu.. …Ae …tu‚u s{u..... „t‚tk Ëwý‚tk hu... Ëk‚ nrhs™™u hu.... ©Øt ¼Âõ‚ hu... ‚]ó fhu nrhs™™u..... ht¾e W¼tu ~Þt{....... ™uýtk ðthkðth... …tð™ Þþ™u hu. 376 ÷e÷t ®[‚t{ýe …Œ-10 Ëw¾Œuðt™u fts. ðthkðth {nthts.... s{ýu ntÚtu hu.. ytuZe ƒuËu s{ðt. . ½tuzu ƒuËe hu. ............ nrh™e y™k‚ y…th.. Ëns Mð¼tðu hu... «u{t™kŒ™t Mðt{e. …ehËðt …Äthu. yt™kŒ Wh ™ Ë{tðu.... ytuËheyu ƒnw™t{e.. …tu‚u «„xât hu. fuz Ëk„tÚtu ‚týe.. fh ÷E f¤~Þtu hu... þe¾u Ëwýu „tþu.... Ëk‚ nrhs™™u hu........ Yze he‚u hu... ½u÷t ™Œe™tk hu.. ™tÚt …÷tkXe ðt¤e... Œtk‚™u ¾tu‚hu hu.... ƒúñhË ðhËu hu. ¼h r™ÿt{tk hu...... ftuý Au ? …qAu hu..373 …Œ-7 ÷e÷t fhu nrhhtÞ... nrhs™ „t‚t ytðu. ËwV¤ fhu Au hu.. õÞthuf Ëk‚™u hu. fuŒe yuðwk ™u{.... ËtÚt¤ ðå[u r™[tuðu.. ÷„th yze òÞ. ytðe rƒhtsu hu... ÷e÷t ®[‚t{ýe 375 …Œ-9 {tun™ ‚]ó ÚtE™u. Vhu …‚k„{tk hu. ½™~Þt{. ÷E ÷E™u ‚u™tk ™t{......... Mðt{e htS Úttþu.. yr‚ ½ýe …ehË‚tk. . ˤe Y…t™e ÷E™u.... [¤w fhu hu.. õÞthuf ½tuzu hu........ íÞthu ztƒu hu...... sýtÞ s{‚tk s{‚tk.. ¼q÷ ™ …zu hu. ò„u ËwkŒh ~Þt{.. ytuZe W…hýe hu......... r™{o¤ ™eh ð¾týe.............. Lntðt …Äthu hu... Ëuðf ™u Ëw¾Ät{.... „Z…whðtËe hu.... …qò fhu hu.... ™eËhe ð† …nuhe. ðthu ðthu hu..... .. [zðwk ntuÞ íÞthu.. …qhý þþe hu..... …ehËðt™u fts. r‚÷f fÞto™e …uhu.... nu‚ fhe™u hu...... «u{t™kŒ™tu hu. ƒtu÷tðu ƒnw Ônt÷u. ¾k¼u ¾uË™u ytýe... s{u Œuð™t Œuð.... . W¼e ht¾e™u Vuhu.. …týe …e½t™e xuð. s¤ Ztu¤u ð™{t¤e...... «u{t™kŒ fnu hu........ ftuE™t {w¾{tk hu.... Atu„wk {u÷e Au÷tu...... ....... [t¾ze yu [ze [t÷u.... Vuhðu s{‚tk hu. íÞthu Vzfe hu.... þhŒÉ‚w ™u òýe.. Ä{ofwkðh™e hu. ‚u{™u yt…e hu. ™tðt ƒuËu hu. Ëns «f]r‚ yu{. s÷uƒe.. nrhs™ htS ÚttÞ.... {t¤t {t„e ÷E™u......... {w¾ðtË ÷E™u hu. ¼t÷ ðå[u hu. VUxtu ƒtkÄu hu. nrhs™ nu‚u ÍtÍu. ftkEf {r‚ y™wËth.... …„ ËtÚt¤ ™u hu.. {U ‚tu „tE hu.. «u{t™kŒ™tu ™tÚt... nrhs™ Ëðuo swyu. ytuzfth ¾tÞ hu. ËtÚtu ÷E™u ~Þt{.. 374 ÷e÷t ®[‚t{ýe …Œ-8 ™tne™u W¼t ntuuÞ.... …tk…ý W…h hu. s{‚tk Sð™ hu.

Au÷t {tht «tý fÁ fwhƒt™. {™ð]Â¥t {the Ônt÷t.... 1 Ë{Ák «fxY… Ëw¾Ät{. xeƒfze Au „t÷{tk hu ÷tu÷. ¾tkr‚÷t òuW ¾tk‚{tk hu ÷tu÷.... 380 r[Ln ®[‚t{ýe ðnt÷t ‚the ™trËft ™{ýe ™tÚt.. Ônt÷t.. Ônt÷t... …th ftuE ™ð ÷nu hu ÷tu÷. yu ðh ™ {¤u ¾h[u ™týwk hu... 4 …Œ-3 ðnt÷t {™u ðþ feÄe ðúshts. 2 ðnt÷t ‚tht Wh{tk y™w…ý At…... ‚u{tk þtu¼u ‚thu ðªxâtu su{ [kŒ.. ƒeswk nðu ™ð „{u hu ÷tu÷.......... Ëwh‚u Ëk¼tY. Ônt÷t. ... 2 ðnt÷t ‚tht Wh{tk rðý„wý nth....... 2 ðnt÷t ‚tÁk ͤfu ËwkŒh ¼t÷... 8 s{ýt …„™t yk„wXt™t....... 6 …ÄtÞto ðnt÷tu Ëðuo ‚u Ëw¾™t htrþ. …t™e™e ƒu ftuhu òu‚tk.. òw„÷ [hýu ™{e hu ÷tu÷.... Ônt÷t.... Ônt÷t. {™ {tÁk ‚÷…u òuðt fts. Ônt÷t.. 3 Œwh„…wh ¾u÷ håÞtu yr‚ ¼the.. Yzt r‚÷ [th Au hu ÷tu÷...Ônt÷t. Au ztƒu …„u r[ö.. r™„{ ™ur‚ fnu hu ÷tu÷...... rðËtÁ ™rn WhÚte hu ÷tu÷.. 2 ytÔÞwk {thu nrhðh ðhðt™wk xtýwk hu.. ®[‚ð™ fhðt yt‚wh yr‚. 4 …Œ-4 hrËÞt òuE Y…t¤e ftux... [‚whtE [tð‚t hu ÷tu÷... y™w…{ ™t{™u hu ÷tu÷.... ‚e÷ yuf ™ti‚{ ÄtYk. Ônt÷t. 1 Ztur÷Þu rƒhtsu Ënò™kŒ Mðt{e.. fnwk ™rn ftuE™u hu ÷tu÷......... ðnt÷t {tht r[¥t{tk ht¾wk [tuhe....... ¼u¤t h{u ËtÄw ™u ƒúñ[the. ðnt÷t {tht «tý nhtuAtu ™tÚt. 8 ..... {éÞt {™u r™»fw¤t™kŒ™t Mðt{ehu. 7 ¼tk„e {the sL{tusL{™e ¾t{e. ‚u‚tu r™h¾u su ftuE ¼õ‚..... 1 {™ {tÁk {tuÌtwk {tun™÷t÷... 5 nðu nwk‚tu …qhý …Œðe™u …t{e hu. 2 ˼t {æÞu ƒuXt {wr™™tk ð]kŒ.. þtu¼t yr‚Ëthe. «tý ÷E ðtYk.. s‚™ fhe™u Sð™ {tht.. Ônt÷t. ft¤s {thtk fturhÞtk hu ÷tu÷. Ônt÷t. ... þwØ {™u fhe Ëk¼th‚tk....... fu òÞ r[‚zwk [¤e hu ÷tu÷.. 4 …Œ-5 ðnt÷t ‚the ¼wò sw„÷ s„Œeþ. .. ËwkŒh Ëtu¤u r[ö.. {™ {tÁk «u{˾e™t ™tÚt. 6 …Œ-2 nðu {tht ðnt÷t™t Œþo™ ËtÁk..... ¼su ‚S ft{™u hu ÷tu÷..... òuÞt suðe [t÷ Au hu ÷tu÷...... ðt÷… ‚tht ðnt÷{tk hu ÷tu÷.. Ônt÷t. ð@ ykfwþ fu‚w ™u …È... . ðnt÷t ‚u‚tu òýu «u{e s™...... yÄo[kÿ ™u ÔÞtu{ Ët‚. 7 rºtftuý f¤þ ™u „ti…Œ ËwkŒh..... 1 .. su™u ¼ð ƒúñtrŒf Œuð. fh™tk ÷xftk fh‚t ÷t÷... 3 yu ðh ¼tøÞ rð™t ™ð ¼tðu hu.. ytðtu ytuht Atu„÷t ¾tuËwk Au÷..Ônt÷t.. r[Ln ®[‚t{ýe 379 ht„ : „hƒe – …Œ-1 ðkŒw Ënò™kŒ hËY…. ™uýu ‚thu «u{˾e™t ™tÚt fu.. Ônt÷t............ …t½÷ze™e ¼t‚{tk hu ÷tu÷.... …qhý …wÁ»ttu¥t{ yk‚hò{e.. ðnt÷t ‚tht fXk ðå[u r‚÷ yuf. 2 ðnt÷t ‚tht Œk‚ Œtz{™t ƒes. ytðtu™u {thu ƒthýu hu ÷tu÷... 3 «Út{ ‚u ®[‚ð™ fYk....... òuE òuE nrhs™™tk {™ ÷tu¼u.. 4 ‚t¤e …tzu W…z‚e yr‚ Ëthe.. ðnt÷t ‚tht ðt{ fhý{tk r‚÷... 4 …Œ-2 ytðtu {tht {tun™ {eXzt ÷t÷ fu.. òuE ™uýtk Xhu hu ÷tu÷.. Ônt÷t........ 4 Œwrhs™ {™ hu {t™u ‚u{ fnußÞtuhu..... Ônt÷t.... 1 ðnt÷t ‚the ytk„r¤Þtu™e hu¾t... ™tþ …t{u ft{.... . Ä™w»Þ ™u {e™. ðnt÷t {tÁk {™zwk {¤ðt åntÞ. Mðt{e {tht ӌޙe ¼e‚h hnußÞtu hu.. hrËf s™ ½u÷zt hu ÷tu÷..... {éÞt {™u r™»fw¤t™kŒ™t Mðt{e.........10 ht„ : Ätu¤ –…Œ-1 nðu {tht ðnt÷t™u ™rnhu rðËtYk hu.. s{ýu …„u ™ð......Ônt÷t.. Qæðohu¾t ytu…e hne... s‚™ fhe ht¾wk hrËÞthts.. . 3 ðnt÷t ‚the ¼]fwrx™u ƒtýu ~Þt{.... MðÂM‚ òkƒw sð... r‚÷f Yztk fÞto hu ÷tu÷...... 2 yÁý f{¤Ë{ sw„÷ [hý™e.. 3 ðnt÷t ‚thu nËðu nhtýwk r[¥t.... .... 9 ..... 4 yk„wXt ytk„¤e ðå[uÚte... ytðtu ðnt÷t «u{˾e™t ™tÚt.. nrhs™ ytðu nòhu nòÁ.. y™w…{ Ëth™u hu ÷tu÷. yÄh®ƒƒ ÷t÷ Au hu ÷tu÷..... .. Ônt÷t... 1 r[ö y™w…{ yk„tuyk„™tk. su™u þu»t Ën†{w¾ „tÞ. 1 ðnt÷t ‚the s{ýe ¼wò™u …tË. «u{t™kŒ fnu r™h¾wk «e‚u....... 95 . ™¾{tkne r[ö.. ™¾rþ¾ «u{˾e™t ™tÚt.. Sð{tkne «tuW.... òuô ‚the {qh‚e hu ÷tu÷... Ënò™kŒ yûthÄt{™t ðtËe..... 5 …t½z÷e{tk Atu„r÷Þwk yr‚ þtu¼u.. r[ö ‚u™tk ™t{... 378 r[Ln ®[‚t{ýe yus yk„wXt™u …tËu... òuðt™u Sð ytf¤tu hu ÷tu÷. . 5 sw„÷ [hý{tk fnkw {™tunh...377 r[Ln®[‚t{ýe ht„ : „hƒe ytuht ytðtu ~Þt{ M™une ËwkŒh ðh òuW... ™¾{rý òuE™u hu ÷tu÷.... 2 su nrh yûthƒúñytÄth... yr‚þu ™ðe™.... {eXwk {eXwk „tð‚t hu ÷tu÷.. hntu Wh{tk h{e hu ÷tu÷... . r[¥t {thtk [turhÞtk hu ÷tu÷.. 3 hrËÞt òuE ‚{tÁk Y…... y™w…{ Ëth Au hu ÷tu÷.. 3 ðýoðwk ËwkŒh Y… y™w…{.. nðu nwk ‚tu fu{ fhe ht¾eþ At™wk hu.. 6 yüftuý ™u Qæðohu¾t.... Yze hu¾tð¤e hu ÷tu÷. r[Ln ®[‚t{ýe .. òuE™u òô ðthýu hu ÷tu÷. fhu ¼ð…th™u hu ÷tu ÷ . ™¾rþ¾ r™h¾e ™ti‚{ {tht. ïtË WåATðtËu ‚u r™íÞk Ëk¼tYk hu.. ... Ônt÷t. Wh{tk W‚tYk......... «er‚yu «ðeý.. ‚uýu {™ztk nÞto hu ÷tu÷.. yu M™un ÷ø™ rð™t ™ð ytðu hu..... Ônt÷t............ 1 …zâwk {thu Ënò™kŒSþwk …t™wk hu. ™eËhe™u ytðe..... Äq™ ÚttÞ [tiŒ ÷tuf Útfe LÞthe. su ™ u ¼s‚tk Aq x u Vk Œ ... fu ‚{ fuzu ¼{u hu ÷tu÷.. òuE r™íÞ æÞt™ Ähu hu ÷tu÷.. .. ¼õ‚™u {™ ¼tðe. ËwkŒh ðh Au÷zt hu ÷tu÷.............

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

r[Ln ®[‚t{ýe

383

ht„ : ƒent„
…tuZu «¼w Ëf¤ {wr™fu ~Þt{,
©e™h™thtÞý rŒÔÞ {qhr‚, Ëk‚™fu rðþht{ …tuZu. 1
yûth…h yt™kŒ½™ «¼w, rfÞtu nu ¼q…h Xt{,
sune r{÷‚ s™ ‚h‚ {tÞt, ÷n‚ yûthÄt{.…tuZu .2
þthŒ þu»t {nuþ {nt{wr™, s…‚ sune „wý ™t{,
òË …Œhs þe»t Ähe Ähe, ntuð‚ s™ r™»ft{. …tuZ.u 3
«u{fu …Þof…h «¼w, fh‚ Ëw¾ ytht{,
{wõ‚t™kŒ r™s[hý rZ„, „w™ „tð‚ ytXwk ò{. …tuZu. 4
…tuZýeÞwk
…tuZtu «tý ytÄth (2) hs™e ÚtE ½ýe ðth.
Ëw¾þiÞt rƒAtðe {U ‚tu fhe Au ‚iÞth...
„tŒe ‚rfÞt„t÷ {ËwrhÞt „wýðk‚t r„hÄthe,
…tuZtu ‚tu …tðr÷Þtk [tk…w yu ytþt y{the.. …tuZtu0 1
{¾{÷™tk ytuþeftk {uÕÞt, Aºt…÷k„ ËtÚtu
{÷{÷™t ytuËtz W…h {™{tun™ rƒhtòuu.. …tuZtu0 2
yûthðtËe ynª rƒhtsu fhðt Ëk‚™ fts,
nrhs™tu™u ƒnw yt™kŒ yt…u, …tu‚u©e {nthts.. …tuZtu0 3
y™w…{ y‚h Atkxe ŒeÄt Ëw¾ þiÞt™e {tkÞ,
…ð™ fhðt nwk …tËu ƒuËw fh{tk …k¾tu ÷E.. …tuZtu0 4
Œe…f{tkne s¤n¤u fk[™ ¼wð™ {tuÍth,
«¼wŒtË …tðr÷Þt [tk…u nrhyu ytÃÞtu nth.. …tuZtu0 5
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

96

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

r[Ln ®[‚t{ýe
381
ðnt÷t {tht nizu nh¾ ™ {tÞ, òýwk su n{ýtk {¤tu hu ÷tu÷. 3
ðnt÷t ‚tÁk WŒh yr‚ hËY…, þe‚¤ ËŒt ™tÚtS hu ÷tu÷,
ytðtu ytuht «u{˾e™t «tý, {¤wk ¼he ƒtÚtS hu ÷tu÷. 4
…Œ-6
ðnt÷t ‚the {whr‚ yr‚ hËY…, hrËf òuE ™u Sðu hu ÷tu÷,
ðnt÷t yu hË™t [t¾ýnth fu, Atþ ‚u ™ð …eðu hu ÷tu÷. 1
ðnt÷t {thu Ëw¾ Ëk…‚ ‚{u ~Þt{, {tun™ {™ ¼tð‚t hu ÷tu÷,
ytðtu {thu {krŒh Sðý «tý, nËe™u ƒtu÷tð‚t hu ÷tu÷. 2
ðnt÷t ‚tÁk Y… y™w…{ „tih, {whr‚ {™{tk „{u hu ÷tu÷,
ðnt÷t ‚tÁk òuƒ™ òuðt fts, fu r[¥t [hýu ™{u hu ÷tu÷. 3
ytðtu {tht hrËÞt htSð™uý, {h{ fhe ƒtu÷‚t hu ÷tu÷,
ytðtu ðnt÷t «u{˾e™t Ëuý, {krŒh {thu ztu÷‚t hu ÷tu÷. 4
…Œ-7
ðnt÷t ‚tÁk Y… y™w…{ ™tÚt, WŒh þtu¼t ½ýe hu ÷tu÷,
rºtð¤e òuô ËwkŒh Au÷, ytðtu™u ytuht y{ ¼ýe hu ÷tu÷. 1
ðnt÷t ‚the ™tr¼ ™ti¥t{ Y…, Ÿze yr‚„tu¤ Au hu ÷tu÷,
frx÷kf òuE™u òŒðhtÞ, fu {™ hk„ [tu¤ Au hu ÷tu÷. 2
ðnt÷t ‚the sk½t sw„÷™e þtu¼t, {™{tk òuE hnwk hu ÷tu÷,
ðnt÷t r™íÞ r™h¾wk …ªze ™u …t™e, ftuE™u ™ð fnwk hu ÷tu÷. 3
ðnt÷t ‚tht [hýf{¤™wk æÞt™, Ähwk yr‚ nu‚{tk hu ÷tu÷,
ytðtu ðnt÷t «u{˾e™t ™tÚt, ht¾wk {tht r[¥t{tk hu ÷tu÷. 4

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

382

r[Ln ®[‚t{ýe
…Œ-8
ðnt÷t ‚tht sw„÷ [hý hËY…, ð¾týwk ðnt÷{tk hu ÷tu÷,
ðnt÷t yr‚ ftu{¤ yÁý hËt÷, [tuhu r[¥t [t÷{tk hu ÷tu÷. 1
ðnt÷t ‚thu su{ýu yk„qXu r‚÷, fu ™¾{tk r[ö Au hu ÷tu÷,
ðnt÷t Au÷e yt„¤eyu r‚÷ yuf, òuðt™u {™ Œe™ Au hu ÷tu÷. 2
ðnt÷t ‚th ™¾™e yÁý‚t òuE, þrþf¤t ûteý Au hu ÷tu÷,
ðnt÷t hË[tuh [ftuh su ¼õ‚, òuðt™u «ðeý Au hu ÷tu÷. 3
ðnt÷t ‚the Qæðohu¾t{tk r[¥t, hntu fhe ðtË™u hu ÷tu÷,
{t„u «u{˾e fh òuze, Œuòu Œt™ ŒtË™u hu ÷tu÷. 4
…Œ-1
hu ~Þt{ ‚{u Ët[wk ™týwk, ƒeswk Ëðuo Œw:¾ŒtÞf òýwk,
hu ~Þt{ ‚{u Ët[w ™týwk. xuf
hu ‚{ rð™t Ëw¾ Ëk…‚ fntðu, ‚u ‚tu Ëðuo {ntŒw:¾ W…òðu,
yk‚u yu{tk ft{ ftuE ™tðu, hu ~Þt{. 1
hu {qh¾ ÷tuf {hu ¼xfe, swXt Ëk„u nthu rþh …xfe,
yuÚte {the {™ð]Â¥t yxfe hu. ~Þt{. 2
hu y¾kz y÷turff Ëw¾ ‚tÁk, ‚u òuE òuE {™ {tuÌtwk {tÁ,
Äht Ä™ ‚{ W…h ðtÁk, hu ~Þt{. 3
hu ƒúñtÚte fex ÷„e òuÞwk, swXwk Ëw¾ òýe™u ð„tuÔÞwk,
{wõ‚t™kŒ {™ ‚{ Ëk„ {tuÌtwk. hu ~Þt{. 4
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

384

Útt¤ …Œ Ëk„ún

Útt¤ …Œ Ëk„ún
…Œ-1
s{tu Útt¤ Sð™ òWk ðthe,
Äwytu fh[hý fhtu íÞthe s{tu0 xuf0
ƒuËtu {uÕÞt ƒtòurXÞt Zt¤e, fxtuht fk[™™e Útt¤e;
s¤u ¼Þto [kƒw [tu¾t¤e...s{tu0 1
fhe ftXt ½Wk™e …tu¤e, {u÷e ½]‚ Ëtfh{tk ƒtu¤e;
ftZâtu hË fuhe™tu ½tu¤e...s{tu0 2
„éÞt Ëtxt ½uƒh Vw÷ðze, ŒqÄ…tf {t÷…wðt fZe;
…qhe …tu[e ÚtE Au ½e{tk [ze...s{tu0 3
yÚttýtk þtf ËwkŒh ¼tS, ÷tðe Awk ‚h‚ fhe ‚tS,
Œnek ¼t‚ Ëtfh Au ÍtÍe...s{tu0 4
[¤w fhtu ÷tðwk nwk s¤Íthe, yu÷[e ÷rðk„ Ëtu…the,
…t™ƒeze ƒ™tðe Ëthe...s{tu0 5
{w¾ðtË {™„{‚t ÷E™u, …úËtŒe Útt¤ ‚ýe ŒE™u;
¼q{t™kŒ fnu htS ÚtE™u...s{tu0 6
Útt¤ : …Œ-1
s{tu™u s{tzwk hu, Sð™ {tht...
nrh hk„{tk h{tzwk hu...Sð™ {tht0 1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Útt¤ …Œ Ëk„ún
387
ythtu„tu y÷ƒu÷zt, þh{ ht¾tu ‚tu {tht Ë{...s{tu0 7
™iÞt Ëqhý™wk þtf {uk hu, feÄwk ‚{thu fts;
Vq÷ðze V¤e øðth™e hu, ½e{tk ‚¤e {uk {nthts...s{tu0 8
¼tS ¼wÄh ƒnw ¼t‚™e hu, yÚttýtk y…th;
ŒqÄ ¼t‚{Þ Ätuƒ÷u ™tk¾wk, Ëtfh ðthkðth...s{tu0 9
‚]ó ÚtE [¤w fhtu hu, yt‚{t™t ytÄth;
…nuhtðwk yr‚ …úe‚Ëwk, [k…t-[{u÷e™t nth...s{tu0 10
÷rðk„ Ëtu…the yu÷[e hu, ftÚttu [q™tu™u …t™;
íÞt„t™kŒ™t ðnt÷{tk, {w¾ðtË fhtu ¼„ðt™...s{tu0 11
ht„ : „hƒe Útt¤
˾e yt™kŒ™e ðt‚ fnwk yts hu,
{uk ‚tu ™un fhe ™tu‚Þto {nthts... hu 1
…úu{u [tuf ðå[u [tufe Zt¤e hu,
™tðt QXât {tun™ ð™{t¤e... hu 2
yk„ [tu¤e yt™kŒu ™ðhtÔÞt hu;
…u’he …e‚tkƒh {™ ½ýwk ¼tÔÞt... hu 3
…u’he …tð÷tk …ÄtÞto ÷xft¤tu ,
{thu {krŒrhÞu ytÔÞt {h{t¤tu... hu 4
…txu ƒuËthe™u …qrsÞt {tuhthe hu,
yr‚ yt™kŒ þwk yth‚e W‚the... hu 5
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

97

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Útt¤ …Œ Ëk„ún
385
ðt÷tS {tht Ëtu™t™tu Útt¤ {k„tðwk,
{tu‚ezu ðÄtðwk hu...Sð™ {tht0 2
ðt÷tS {tht ½uƒh s÷uƒe ™u ÷tzw,
s{tu™u ÚttÞ xtZwk hu...Sð™ {tht0 3
ðt÷tS {tht „tihe™tk Ä]‚ {k„tðwk,
{tkne Ëtfh ™k¾tðwk hu...Sð™ {tht0 4
ðt÷tS {tht ŒqÄ fZu÷t ¼÷e ¼t‚u,
s{tu™u ytðe ¾tk‚u hu...Sð™ {tht0 5
ðt÷tS {tht …t…z …‚tËtk ™u …tu¤e;
s{tu™u „¤e {tu¤e hu...Sð™ {tht0 6
ðt÷tS {tht ‚wðuh™e Œt¤ [ze ¼the,
rðþu»tu ð½the hu...Sð™ {tht0 7
ðt÷tS {tht fZe fhe Au ƒnw Ëthe;
s{tu™u r„hÄthe hu...Sð™ {tht0 8
ðt÷tS {tht ytŒtk fuhe™tk yÚttýtk;
Au ðt÷ ™u ðxtýtk hu...Sð™ {tht0 9
ðt÷tS {tht su su òuEyu ‚u {t„e ÷uòu,
¾thwk ™u {tu¤wk fnuòu hu...Sð™ {tht0 10
ðt÷tS {tht s¤hu s{w™t™e ¼he Íthe;
Q¼t Au ƒúñ[the hu...Sð™ {tht0 11

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

386
Útt¤ …Œ Ëk„ún
ðt÷tS {tht ÷rðk„ Ëtu…the ‚s ‚tòk;
s{tu™u ÷tðwk ÍtÍtk hu...Sð™ {tht0 12
ðt÷tS {tht …úu{t™kŒ™t Mðt{e;
Atu yk‚hÞt{e hu...Sð™ {tht0 13
ht„ : Ët{uhe-Útt¤ – …Œ-1
Ônt÷t ¼tus™eÞtk ƒnw ¼t‚, s{tu r„hÄthe hu;
‚{™u òuðt fthý yts, ytðe ðús™the hu,
Ëtu™t fuhtu …tx÷tu hu, Ëtu™t fuhtu Útt¤;
s¤ s{w™t™t ™eh™e Íthe, ¼he {qfe ‚‚ft¤...s{tu0 1
½uƒh Ënw ½e{tk fÞtO hu, ÷tzw Ëtfh™t Ëth;
Ëuð Ëwkðt¤e ÷t…Ëe {tkÞ, ½e Äwýe„kÄth...s{tu0 2
ƒhVe …ukzt ™u {tu‚eÞthu, s÷uƒe s„Œeþ;
Ëq‚hVuýe þt{¤t fhe, Œ¤e Íeýtu yr‚…eþ...s{tu0 3
ŒqÄ…tf ™u …wheÞtu hu, {t÷…wzt {uËwƒ;
fu¤t Ëtfh hËhtux÷e, ythtu„tu yts nrh ¾qƒ...s{tu0 4
¼rsÞtk ðztk ™u htÞ‚tk hu, ðt÷tu¤ ™u ðkíÞtf;
fkftuztk fthu÷ztk Ë{ftÞtO, Ë÷wýtk þtf s{tu...5
xekztuht ™u ‚wheÞtk hu, „÷ftk …hðh …hƒúñ;
‚wðuh™e ‚{ fthýu Ônt÷t, Œt¤ fhe Au ™h{...s{tu0 6
ðze fze Ëðuo þtf{tk hu, ð½tÞto ðt÷{;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

388
Útt¤ …Œ Ëk„ún
ƒuXt s{ðt s„™tu ytÄth hu,
{uk ‚tu …úu{ fhe …ehMÞtu fkËth... hu 6
þehtu …qhe Ëwkðt¤e Ëtƒwze hu,
¾tòk ¾ts÷tk ™u ¾tkz ½ýe Yze... hu 7
Ëtxt {uËwƒ s÷uƒe òw„‚t¤e hu,
½ýt ½uƒh …ukzt™e ¼he Útt¤e... hu 8
ŒqÄ…tf ™u …whý …tu¤e hu,
½ýu ½eyu hËhtux÷e ̓tu¤e... hu 9
ŒnekÚthtk ¼t‚ ¼rsÞtk ™u Œt¤ hu,
fu¤tkhtux÷e ™u …wz÷t hËt¤... hu 10
„¤e {tu¤e ƒks fZe ™u fthu÷tk hu,
{„ {uÚteyu ð½the fÞtO ¼u¤tk... hu 11
‚éÞwk Ëqhý ½ýwk ½e ½t÷e hu,
ðze ðt÷t™u ÷t„u Au ½ýe ðt÷e... hu 12
‚éÞtk …hð¤ ðt÷tu¤ ™u ðk‚tf hu,
‚éÞtk ‚wrhÞtk fkftuztk fuhtk þtf... hu 13
xtkftu ‚tkŒ¤òu ™u Ëwðt-¼tS hu,
{uÚte {tu„he {q¤tÚte …ú¼w htS... hu 14
s{u òw„‚u þwk Œe™ŒÞt¤ hu,
…tËu y™tu…{ yÚttýtk hËt¤... hu 15
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Útt¤ …Œ Ëk„ún
391
Wh nth „w÷tƒe hu, „sht ƒtkÄe™u;
™eh¾wk ™thtÞý hu, ‡rü ËtkÄe™u...8
þe‚¤ Ëw„kÄe hu, f¤þ ¼Þto s¤™t;
W÷u[ ƒtkæÞt Au hu, W…h {¾{÷™t...9
fk[™ ƒtòuXu hu, rƒhtòu ƒnw™t{e;
…fðt™™u …ehËe hu, Útt¤ ÷tðwk Mðt{e...10
{tu‚iÞt ÷tzw hu, ËuðiÞt Ëtht;
‚{ fts fÞto Au hu, ÷t¾ýþtE ÃÞtht...11
{„Œ¤ ™u ËuðŒ¤ hu, ÷tzw Œ¤™t Au;
¾tòk ™u ¾wh{tk hu, [wh{tk „tu¤™tk Au...12
s÷uƒe ½uƒh hu, ƒhVe ƒnw Ëthe;
…ukzt …‚tËtk hu, Ëtxt Ëw¾fthe...13
{hfe™u {uËwƒ hu, s{tu s„ðkŒ™S;
Ëw‚hVuýe Au hu, ¼Âõ‚™kŒ™S;...14
„„™™u „tkrXÞt hu, „wkŒðztk ðt÷t;
„w÷tƒ…tf s{òu hu, Ä{o ‚ýt ÷t÷t...15
yu÷tÞ[e Œtýt hu, [ýt Au ËtfrhÞt,
„wkŒh…tf ËwkŒh hu, s{òu XtfrhÞt-16
xtu…ht…tf xtZtu hu, Ëfh…tht Ëtht;
Ëuðtu ½e Ëtfh hu, ‚{u Atu s{™tht...17
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

98

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Útt¤ …Œ Ëk„ún
389
fuhe ft[he ‚¤u÷ ytÚÞtk ytŒw hu,
zt¤tk „h{h ™u þu÷htk MðtŒw... hu 16
ftòw fuhzt …t…z …ú¼w s{u hu,
…eyu s¤ „útËtu„útË {™u „{u... hu 17
s{u {Äwh {Äwh sŒwhtÞ hu,
nwk ‚tu ðekÍýu Ztu¤wk ðtÞ... hu 18
s{e yt[{™ fÞwo yrð™tþ hu,
…úe‚u …t™ƒeze fhe {w¾ðtË... hu 19
Ëwh {wr™™u Œw÷o¼ MðtŒ hu,
…tBÞt {wõ‚t™kŒ …hËtŒ... hu 20
htºte™t ¼tus™™tu Útt¤ …Œ-1
Yze htkÄe {uk hrËÞtS, ¾t‚u ¾e[ze hu...Yze0 xuf0
[tu¾t Œt¤ s‚™ fhe òuE, r™{o¤ ™ehu Äehu ÄtuE;
{Äwhu {Äwhu ‚t…u, {t¾ý þe [ze hu... Yze0 1
½e ½ýwk s{tu y÷ƒu÷t, yÚttýtk …t…z hk„Au÷t;
[tuk…u þwk [tu¤t™e, ftsw fhe ðze hu... Yze0 2
ŒqÄ fZe™u Œnek s{tðe, ÷r÷‚ ÷rðkk„u þwk A{ftðe;
¼qÄh™u s{ðt™u ftsu, fhe fZe hu... Yze0 3
ŒÞt™kŒ fnu rŒ÷{tk Äthe, …úËtŒe yt…tu rn‚fthe;
{tun™ðh™u ntÚtu {ws™u, {tus {¤e hu... Yze0 4

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

390
Útt¤ …Œ Ëk„ún
[¤w fhtu ÷tðwk s¤ Íthe, yu÷[e ÷𪄠Ëtu…the,
…t™ ƒeze ƒ™tðe Ëthe. s{tu... 6
{w¾ðtË {™„{‚t ÷E™u, «ËtŒe Útt¤ ‚ýe ŒE™u,
¼q{t™kŒ fnu htS ÚtE™u. s{tu... 7
{tuxtu Útt¤ ht„ : „hƒe – …Œ-1
yrð™tþe ytðtu hu, s{ðt f]»ýnrh
©e¼Âõ‚Ä{o-Ëw‚ hu, s{tzwk …úe‚ fhe...1
þuhzeytu ðt¤e hu, Vw÷ztk ðuÞtO Au;
{r¤Þt„h {krŒh hu, ÷eÃÞtk-÷uÞtO Au...2
[t¾zeytu …nuhe hu, …Äthtu [xfk‚t;
{krŒheÞu {thu hu, …ú¼wS ÷xf‚t...3
ƒtòuXu ƒuËthe hu, [hý-f{¤ ÄtuWk;
…t{heyu …ú¼wS hu, …tðr÷Þt ÷tuWk...4
Vq÷u÷ Ëw„kÄe hu, [tu¤wk þhehu;
nu‚u ™ðhtðwk hu, nrh Q™u ™ehu...5
…nuhtðwk …úe‚u hu, …e‚tkƒh Ätu‚e;
W…hýe ytuZtzwk hu, yr‚ Íeýe …tu‚e...6
fuËh [kŒ™™wk hu, ¼t÷u r‚÷f fhwk,
ðkŒ™ fhe rð»ýw hu, [hýu þeþ Ähwk...7
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

392
Útt¤ …Œ Ëk„ún
fuËrhÞtu ƒehks hu, „éÞtu ™u {tu¤tu Au;
Ëtfh™tu þehtu hu, nrh Ëtu Ätu¤tu Au...18
÷t…Ëe fkËth{tk hu, ½e ƒnw hËƒË Au,
¾eh ¾tkz ½e htux÷e hu, s{tu ƒnw ËhË Au...19
ƒŒt{ [thtu¤e hu, ÿtût ‚u ™t¾e™u;
ŒqÄ…tf fÞtuo Au hu, swytu nrh [t¾e™u...20
…qhe ™u f[tuhe hu, …qhý …tu¤e Au;
htux÷eytu Íeýe hu, ½e{tk ̓ftu¤e Au...21
…t…z™u …qz÷t hu, {eXt {t÷…qzt;
{t¾ý ™u {eËhe hu, {tðtu Œnekðzt...22
½Wk™e ƒtxe hu, ƒtsht™e …tu¤e;
ÍtÍe ðth ½e{tk hu, nrh {uk ̓ftu¤e...23
‚÷Ëtkf¤e ËwkŒh hu, ƒeS „tu¤…t…ze;
„tkrXÞt ™u f¤e hu, ºteS Vw÷ðze...24
¼rsÞt™u ðzt hu, ËwkŒh ŒnekÚtrhÞtk;
ð½tÞto [ýt hu, {tknek {eXwk{rhÞtk...25
„wkò ™u {rXÞtk hu, VtVzt VhËt Au;
y¤ðe ytŒt™tk hu, ¼rsÞtk ËhËtk Au...26
fk[™ fxtuhu hu, …týe …eòuS;
su su ftkE òuEyu hu, ‚u {t„e ÷uòuS...27
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Útt¤ …Œ Ëk„ún
395
Œnek™u ¼t‚ s{òu hu, Ëtfh ™t¾e Au;
ŒqÄ™u ¼t‚ Ëthw hu, Ëtfh ht¾e Au...48
ŒqÄ™e ‚h Ëtfh hu, ¼t‚ s{tu …nu÷tk;
Ëtfh ™t¾e™u hu, ŒqÄ …eytu Au÷t...49
su su ftkE òuEyu hu, ‚u fu’òuS y{™u,
ftkE fËh fhtu ‚tu hu, {tht Ë{ ‚{™u...50
Sð™ s{e™u hu, [¤w fhtu ™tÚt;
[kŒ™ „thuþwk hu, Ätuðhtðwk nwk ntÚt...51
‚s yu÷[e òÞV¤ hu, òðk‚he Ëthe;
ftÚttu ™u [w™tu hu, Ëthe Ëtu…the...52
™t„hðu÷™tk hu, …t™ ÷tðe …tftk,
ÄtuE™u ÷qAâtk Au hu, y™w…{ Au yt¾tk...53
{tkne [qhý {u÷e hu, ƒeze ðt¤e Au;
÷r÷‚ ÷rðk„™e hu, ¾e÷e hËt¤e Au...54
{w¾{tk nwk {u÷wk hu, ƒeze …úe‚ fhe;
yth‚e W‚thwk hu, …ú¼wS ¼tð ¼he...55
Vq÷Ëus rƒAtðe hu, …tuZtu …útý…r‚;
…tðr÷Þt [tk…wk hu, nizu nh¾ yr‚-56
Útt¤ „tÞtu …úe‚u hu, Ä{ofw÷-{w„x{rý;
yt…tu …úu{t™kŒ™u hu, …úËtŒe Útt¤ ‚ýe...57
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

99

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Útt¤ …Œ Ëk„ún
393
htux÷e hË Ëtfh hu, s{òu y÷ƒu÷t;
htÞý™u htux÷e hu, ¾tkz fu¤tk Au÷t...28
{whçƒt fÞto Au hu, fuhe ÿtût ‚ýt;
ËwkŒhðh s{òu hu, ht¾þtu {tk {ýtk...29
fxtuht …qÞto Au hu, ËwkŒh þtftu™t;
fux÷tf „ýtðwk hu, Au ÍtÍt ðt™t...30
Ëwhý ‚éÞwk Au hu, ËwkŒh ½e ÍtÍu;
y¤ðe ™u h‚t¤w hu, ‚éÞtk Au ‚{ ftsu...31
{uk …úe‚ fhe™u hu, …h𤠂r¤Þtk Au;
ðk‚tf ™u ðt÷tu¤ hu, ¼u¤tk ¼r¤Þtk Au...32
fkftuztk ftu¤tk hu, fu¤tk fthu÷tk;
„÷ftk ™u ‚wrhÞtk hu, Yztk ð½thu÷tk...33
[tu¤e ðt÷tu¤tu hu, …úe‚ fhe ‚r¤Þtu;
ŒqrÄÞtk™u ztuzt hu, „wðth™e V¤eytu...34
÷e÷ðt ð½tÞto hu, ÚtÞt Au ƒnw Ëtht;
¼ekzt™e f¤eytu hu, ‚r¤Þtu nrh {tht...35
xtkftu ‚tkŒ¤÷eÞtu hu, {uÚte™e ¼tS;
{q¤t {tu„heytu hu, Ëwðt™e ‚tS...36
[ýu[e ™u ztuze hu, ¼tS Ëthe Au;
fZe ™u ðze hu, ËwkŒh ð½the Au...37

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

394
Útt¤ …Œ Ëk„ún
™iÞt™t htE‚tk hu, yr‚ y™w…{ Au;
{eXwk ™u htE hu, {tkne ƒu Ë{ Au...38
fux÷tkf „ýtðwk hu, …th ‚tu ™rn ytðu;
Ëthwk Ëthwk s{òu hu, su ‚{™u ¼tðu...39
¾thwk ™u {tu¤wk hu, nrhðh fnuòuS;
{eXwk {he [xýe hu, {t„e ÷uòuS...40
yÚttýtk s{òu hu, ËwkŒh MðtŒw Au;
÷ekƒw ™u {h[tk hu, yt{¤tk ytŒw Au...41
htÞ‚e fuhe hu, fuhe ƒtu¤ fhe,
¾thuf ™u ÿtût{tk hu, ™tÏÞt ÷rðk„ {he...42
fuhtk ™u fh{Œtk hu; ‚¤e Au ft[heÞtu;
ƒe÷tk ƒnw Ëthtk hu, ðtkË ™u „h{heÞtu...43
…k¾t¤e™t ¼t‚{tk hu, ËwkŒh Ëw„kÄ ½ýtu;
yu÷tE[e™tu …ehMÞtu hu, ytkƒt{tuh ‚ýtu...44
{uk fXý fhe Au hu, Œt¤ nrh ‚wh™e;
…t‚¤e …ehËe Au hu, fu Œt¤ {Ëwh™e...45
{„ ™u yzŒ™e hu, fhe Au ÄtuE™u;
[tu¤t ™u [ýt™e hu, ½e{tk fh{tuE™u...46
Œt¤ ™u ¼t‚ s{òu hu, ‚{™u ¼tðu Au;
[‚whtEyu s{‚tk hu, …úer‚ W…òðu Au...47
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

396

Útt¤ …Œ Ëk„ún
…Œ-1
÷u‚t òytu hu ËtðrhÞt ! ƒeze …t™™fe, ƒeze …t™™fe ƒeze …t™™fe,
÷u‚t òytu hu ËtðrhÞt ! ƒeze …t™™fe... xuf0
ftÚttu [q™tu ð¤e ÷rðk„ Ëtu…the,
yu÷[e {k„tðwk {w÷‚t™™fe... ÷u‚t0 1
yuf yuf ƒeze {tuhe ËtËw ™ýkŒfe:
ŒwËhe ƒeze {tuhu ÷t÷™fe... ÷u‚t0 2
ytðtu ©e»ý nrh …txu ƒuËthwk;
ƒtS ¾u÷tðwk Ëthe hu™™fe... ÷u‚t0 3
…úu{t™kŒ fnu yt…tu …úËtŒe;
yux÷e yhs ‚tuhu ŒtË™fe... ÷u‚t0 4
fåAe Útt¤
øðt÷ ƒt÷ ÷t÷, s{u {Œ™„tu…t÷ ÷t÷, Ëtu™uft Útt¤ EM{u
s{u ©e {nthts øðt÷ ƒt÷S xuf0
nrhfu yt„u ytÞu ¼Âõ‚ {t‚, ˾eÞt ÷E ytÞu ËtÚt,
fh‚e yt…t WË{U ƒt‚, WËfe ytÞhfe ò‚, [k…t {tu„huft ‚u÷,
ytih fM‚whe Äw…u÷, {Œo™ fhu f™iÞt÷t÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 1
nrhfu s{™ts÷nw ÷tE, ‚tkƒt fwkze{u X÷ðtE,
ƒtòuX …h ƒuËtE, Œuftu ÷t÷fe ËVtE, yuf „tu…e ÷tE xtu…e,
neht Ëtkf¤e ykƒtuxe, ytuZe fkËwƒ÷ Ët÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷ ÷t÷0...... 2
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

yuftŒþe …Œtu

399

yuftŒþe …Œtu
ht„ : „hƒe – …Œ-1
WåAð™e ÃÞthe fuþð™e, yts yuftŒþe WåAð™e.
ftuxef „ti fuhtk Œt™ fhu …ý, ™tðu ‚tu÷u yu™t ÷ð™e yts0 1
{k„¤Y… ËŒt Ëw¾fthe, Ônt÷e r™rÄ s™ ði»ýð™e. yts0 2
ð[™ …ú{týu fhu ðú‚ ‚u™u, ºttË {xu hu {]íÞw ¼ð™e. yts0 3
ƒúñt™kŒ fnu ðú‚ fhðwk, yu{ yt¿tt Mðt{e WØð™e. yts0 4
…Œ-2
nh¾ yr‚ ¼uxât f]»ý…r‚, yts yuftŒþe nh¾ yr‚.
{™{tun™ {thu {krŒh ytÔÞt, yrÄf ÚtE nwk ‚tu …wÛÞð‚e. yts0 1
…e‚tkƒh yt¼q»tý …nuhe, [t÷k‚t Ônt÷tu nkË„r‚. yts0 2
…whw»ttu¥t{ …qhý ðh …t{e, hne ™ ¾t{e nðu yuf hr‚. yts0 3
ƒúñt™kŒ fnu nrhðh ðh‚tk, [tiŒ ¼wð™{tk nwk ÚtE hu Ar‚. yts0 4
ht„ : „hƒe – …Œ-1
yuftŒþe yts™tu rŒ™ Ëthtu hu, „tEÞu ™xðh ™kŒŒw÷thtu. yuftŒþe0
yu™t ðú‚™tu {rn{t ¼the hu, òýu ƒúñtrŒf rºt…whtrh;
{¤u …ú„x …ú{tý {whthe... yuftŒþe0 1
ðú‚ ht¾e™u nrhðh ðrhÞu hu, ‡Z yk‚h ytkxe ÄrhÞu hu;
ftuzu yt™kŒ WíËð frhÞu... yuftŒþe0 2
ƒúñt™kŒ fnu yu ðú‚ hÌtt Au hu, ‚u ‚tu …th ËkËth™u ÚtÞt Au hu;
yu{ WØðS fne „Þt Au... yuftŒþe0 3
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

100

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Útt¤ …Œ Ëk„ún
397
nrhfu «Út{ {uðt ÷eÞu Ëth, ……™eË ƒzu ƒuz Œtu [th,
þu‚w skƒw nu „w÷Œth, fu¤t ËVhs™ y™th,
[ýeÞu ƒtuh ÷kƒE ƒtuh, ™rn÷tE nuyu ¾tuz, EMfe÷t÷ nu At÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 3
nrhfu ËtV fh™e nu ƒŒt{, ¾thuf {eXe nu ‚{t{,
r…M‚t n÷ðt nu ½™~Þt{, y{]‚ ytVwËe nu yt{,
™thk„e Œtuhk„e, ¼tuÞkfe ÷kƒe [kƒe, ¾xe {eXe Xkze ÿtût,
s{u {Œ™ „tu…t÷0 4
nrhfu ÷zw {„Œ¤ft nu Ëtht, n÷ðt ¾wh{t ¾wƒeðt¤t,
Ëtxt s÷uƒe nu LÞtht ƒwkŒe Awxe ÕÞtu™u ÃÞtht, ÕÞtu ÕÞtu ƒzu ‚tsu ‚tsu,
„w™ „w™ yt… yt… {U „tsu, EMfw swŒu fhtu ÷t÷.
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 5
nrhfu þehtu …whe™u ŒqÄ…tf, At÷t [thtu÷e yu ÿtût,
W…h Ëfhƒwh ËtV, ÷t÷ EM{uËu ‚wk [t¾,
ykŒh òðºte òÞV¤, ytih f‚wMhefuËh þe¾kz ƒtËwkŒeft Útt¤,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 6
nrhfu÷zw [wh{uft ¾wƒ, ƒ™E¼ýs nwƒtnwƒ, ÷tEƒhsÚte {uËwƒ,
ƒtxe ½e{tk Ëwƒt Ëwƒ, h¾enu {tðuft „w÷ „w÷t Xtuh hnu {t÷…wzu,
ƒzu ƒzu nu VtVzu, yt„¤ ‚¤u÷e nu Œt¤,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 7
nrhfu ¼tus™ ¼t‚ ¼t‚fu ¼týu, EM{u h¾eÞu yu÷[e Œtýu,
ƒhVe ¾tytu „ehÄh þtýu, ¼tus™ ¼t‚ ¼t‚fu ¼týu,

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

398
Útt¤ …Œ Ëk„ún
÷zw ËuðiÞt {tu‚iÞt, þ¬h ½uƒhft fŒuÞt, „wkŒh …t¬tu hËt÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 8
nrh fu htuxe ShtËtE ¼t‚, ËwkŒh‚hfthe nu ò‚,
¼ªztðt÷tu¤ðI‚tfËwhý „eËtuzuftþtf, fzeðze ÍtÍe÷tE¼tS,
‚hfh {w¤t „÷fthe nu ‚tS, EM{u yåAe he‚u zt÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 9
nrhfu [xýe ytkƒ÷efe ƒ™tE, ftuÚt VwŒeËu r{÷ðtE,
÷e÷u{h[ufe r‚¾tE, ythË …ÚthËu VwxtðE, ftuÚt{he÷e÷uŒtýu,
Äúwsu {he fuhu Œtýu, ykŒh {eXu Shu zt÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 10
nrhfu ÷ªƒw ytŒw Ëthu, VwŒfu÷fu yËthu, ÷e÷u {h[u ‚e¾u ¼thu,
MðtŒ „h{hft nu LÞthu, Œnª AtË nu {tuhe {t¾ý ytuh f[tuhe,
{tu¤u Ëtxu …whý …tu¤e, ŒwÄ ½e Úteýu {U {t÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 11
nrhfu ÷tE ¼h Ëtu™ufe Íthe, …týe …esu ©e„ehÄthe,
…t™ ÷𪄠Ëtu…the, ykŒh yu÷[e nu LÞthe ftÚtt [w™t nu …whý,
¼t‚ ¼t‚ft [qhý, {w¾zt ntu òÞU„t ÷t÷,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 12
nrhfu Útt¤ «u{t™kŒS „tðu, EMftu …thftu ftuE ™ …tðu,
«ËtŒefe fhu÷ ytþ, ÷t÷t h¾÷u ‚uhe …tË, òýu …ntUåÞt yûthÄt{,
÷eSyu Ënò™kŒftu ™t{, {wõ‚t™kŒSft Útt¤,
s{u {Œ™ „tu…t÷0...... 13
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

400

yuftŒþe …Œtu
ht„ : „hƒe – …Œ-1
ftuzu ftuzu yuftŒþe feSyu hu,
yuðwk ðú‚ òðt ™ð ŒeSyu hu. 1
yu ðú‚ fhu ‚u ÄLÞ {t™ðe hu,
‚u ‚tu ™ntÞtu ftuxefðth ònT™ðe hu. 2
suýu ð[™ …ú{týu ðú‚ ytŒÞwO hu,
‚uýu fths …tu‚t™wk Ëðuo fÞwO hu. 3
yu™tu {rn{t {wr™ðh „tÞ Au hu,
yrð™tþe {éÞt™tu W…tÞ Au hu. 4
ƒúñt™kŒ fnu yu{tk nrh hÌtt ðþe hu,
feÄe WØð …ú{týu yuftŒþe hu 5
…Œ-2
nrhs™ ntuÞ ‚u nrh™u ¼su hu,
ðú‚ yuftŒþe ‚u fuŒe ™ð ‚su hu. 1
òýu {t‚ Ë{t™ …h™th™u hu,
„ýu ‚wåA Ërh¾tu ËkËth™u hu. 2
{ã {tkË nht{ su™u ™ð ¾…u hu,
S¼u ht‚rŒðË …ú¼w™u s…u hu. 3
{tÞt Sð Eïh™t òýu {{o™u hu,
hxu ƒúñ ÚtE™u …hƒúñ™u hu. 4
ƒúñt™kŒ™t Ônt÷t™e Aƒe WhÄhu hu;
{‚ðt÷tu ÚtE™u s„{tk Vhu hu. 5
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

.........{thtk0 1 ÷tufzeÞt™e ÷ts ™ ht¾wk hu..... 5 . {w s …h {tu Ì tt hu .. {thtk0 su rŒ™{tk Œþo™ ™ð …t{wk hu. ‚{ Ëk „ {¤‚tk hu .. {¤eÞt ™xðh ™kŒŒw÷thtu............ Ëðu o ¼t„e hu .. xtéÞt r™ss™™t {™Úte {Œ¼th. hne Awk {tun™Ëk„u {tune™u hu.. ..... {thu ¼ð™e ¼tðx yts...3 «u{e s™™tu hu ÃÞthtu.......... 3 {tht «tý‚ýt ytÄth... ~Þt{ Ëtunt„e hu. suýu {t™e hu …úu{u Ônt÷t™e ðt‚.. {thtk ™Þýtk Xhu Au òuE™u. ÚtÞwk nrh {¤‚tk …qhý …ú¼t‚. ÷„™e ÷t„e hu . {the ‚{ Ëk „ rºt¼tu ð ™htÞ. {ws™u {¤eÞtu ™kŒŒw÷thtu... .6 …Œ-2 ¼ú{ýt ¼tk„e hu niÞt™e........ ‚u Ëk‚týt hu …t…e …ðo‚{tkÞ.. ËkþÞ ¼h{ Ë{q¤tu ftÃÞtu. fw¤ {hòŒt ¾tuE™u hu......{thtk0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 Ônt÷t h{Í{ fh‚t fnt™.... {thu {k r Œh ytðtu {tð........ yÄ{o ykÄthwk xt¤eÞwk...3 {w ™ u fhe f] ‚ thÚt fnt™.6 ht„ : Ätu¤ – …Œ-1 Ëw¾ŒtÞf hu Mðt{e Ënò™kŒ....... …¤ hntu {tk ™xðh ™tð. Œu ð {tu h the hu ... {U‚tu Vw÷zu Ë{the Ëus.. .... 101 . ÷ßò íÞt„e hu..5 nðu nwk {ntËw¾ hu …t{e........ .... ¼ðs¤ ƒwz‚tk ƒtkÌt „úne ÷eÄe. yÄ{o0 2 sqXt ¿tt™e W÷wf s„{tk n‚t. ‚{u „w ý „ú t nf „tu … t¤...... Œw:¾zt ft…tu hu... . ÄtÞtuo ð]»tfw¤u hu „wýr™rÄ yð‚th.. su™u ¼s‚tk hu …t{u ¼ðs¤…th. ..... ÚtE y™w h t„e hu .......... ‚u ‚tu ‚he „Þtk hu fw¤ Ërn‚ ËkËth... ‚{ …h ðthe hu .Shu0 2 Œwhes™eÞt™u Œqh ½ýt Atu hu.. fe‚o™ Ëth Ëk„ún 403 Ônt÷t ™Þýt‚ýwk V¤ ™tÚt. ~Þt{ Ëtu n t„e hu . yk ‚ h x¤‚tk hu . yýË{ÍTÞt {™ E»Þto ytýu....5 {tht …w Û Þ‚ýtu ™rn …th........ ‚tu Þ ‚{the hu . r«‚{ ÃÞtht hu.{thtk0 3 {wõ‚t™kŒ {tun™ðh …t{e hu........ fnu {wõ‚t™kŒ ¼ú{ýt ¼tk„e.Shu0 3 {wõ‚t™kŒ fnu ™h ™txf Ähe hu...Shu0 1 ... ...... . Œtu » t ™ òu Þ t hu ... fhu r™þrŒ™ hu ™ur‚ r™„{ …tufth.... 6 …Œ-2 nw k ‚tu Aw k ½ýe ™„ýe ™th........ {tht …wht fhðt ftuz.. fhwýt fhe ½uhƒuXtk {¤eÞt.. yÄ{o0 1 ËkþÞ þtuf nÞto Ëðuo Sð™t...... ....2 su hË {wr™ðh hu {týu................4 {thu y{] ‚ ð»Þto {u n ...... rþh …h „tsu r„rhðhÄthe. nðu nwk ÚtE hne s„Úte LÞthe. nËe™u ƒtu÷tðtu hu... …ú„x0 5 {wõ‚t™kŒ fnu {rn{t y…th Au.. …úu{e ‚u s™™t …útý Atu........ ..... xuf0 su™wk Mðtr{™thtÞý ™t{ Au...4 {nthË {ws™u hu ytÃÞtu... ŒtËe ‚{the hu.... .......1 ðe‚e ntuÞ ‚u hu òýu.... ................ .... …ú„x0 6 …Œ-2 …úu{u …ú„xât hu Ëqhs Ënò™kŒ. 4 ytðtu Atu„tk {u÷e™u ~Þt{.. {U‚tu ‚{Ëk„ h{ðt fts. fe‚o™ Ëth Ëk„ún ........ xuf0 {tÞt ht‚ {w{wûtw™e x¤e........ ™xðh ™kŒfw{th Atu. ðheÞt {wõ‚t™kŒ™t Mðt{e.401 fe‚o™ Ëth Ëk„ún ht„ : „hƒe – …Œ-1 sL{ ËwÄtÞtuo hu {thtu.... .. …ú„x0 2 Ônt÷u f¤e{æÞu yr‚ fhwýt fhe........ 402 fe‚o™ Ëth Ëk„ún ðt÷…ýt{tk y‚eþu Ônt÷t hu.... {wsÚte LÞtht hu. Ëus ‚ýt þý„th Atu. Äzf { Äthtu hu..... …útý‚ýt ytÄth Atu..... …ú„x0 1 ...... {w õ ‚t™k Œ fnu {nthts...Shu0 4 …Œ-2 ™Þýtk Xhu Au òuE™u hu...... fhòu {whthe hu.. .4 yt™kŒ Wh{tk hu ¼the... 2 Ônt÷t yƒ¤t W…h {nuh.. ~Þt{ ËwÄthtu hu... Shu0 {w¾Úte þwk ½ýwk fneyu {tun™ hu....1 {w ™ u fhe …tu ‚ t™e fnt™....5 ™eh¼u™e ™tuƒ‚ hu ðt„e. {thu ½uh ytðtu hu. fhwýtr™rÄ hu …ú¼w …h{ WŒth.. Ônt÷u {thu Ëw„{ fÞtuo yt xtýu............. fu {thtk ðuý ð„tuE™u hu.. yÄ{0 3 ft{ ¢tuÄ ÷tu¼ su [tuh ‚u........... hk„u ™ ht[wk ftuE™u hu... …ú„x …whw»ttu¥t{ ©enrh... nwk‚tu sL{tus™{™e ™tÚt..2 ‚{u ~Þt{ Ëw k Œ h Ëw ¾ Y…... …ú„x0 3 ðnt÷u Ë‚Þw„Ë{ Ä{o MÚtt…eytu....{thtk0 2 ~Þt{ rð™t nwk [tiŒ ¼wð™{tk hu. 404 fe‚o™ Ëth Ëk„ún su™tk Œþo™ RåAu {nt{wr™......... ‚{u „w ý Ët„h „tu … t¤...6 ht„ : ftVe „hƒe – …Œ-1 nrh niÞt™t nth AtuS hu..2 {ws …h yZ¤f hu Z¤eÞt.. ™Úte yu fu™u ðt‚ fÌtt™e. …ú„x0 4 yu™tu su su™u feÄtu ytþhtu....... {ws™u yt…tu hu.. ‚{u nrh niÞt™t nth Atu..................... fw k s rðnthe hu ... ..1 fhwýt y‚eþu hu feÄe....3 {™ ‡Z fheÞwk hu {tuhthe.. ‚u rŒ™ ðe‚u htuE™u hu.. 1 {thu ‚{ Ëk„ ÷t„e «e‚. þhýt„‚™t Ëth Atu...... ............. ..... {wõ‚t™kŒ fnu {nthts..........

fwƒòþwk ƒtkÄe ƒu÷wk hu... ¼s ‡Zu ¼tð fhe... ÷uþu ‚tht …útý nhe.. ðt÷tu {wõ‚t™kŒ™tu hu..... ©enrh™u ¼ssu.... …eÞwzu ™ fÌtwk …nu÷wk hu.... yÄ{o0 4 Œu¾e Ëk‚ f{¤ð™ Vw÷eÞtk..... ytuhftu òu ÄYk æÞt™.. Vtuh zthtu rþh {uhtu. ðþ feÄe ðús™the. yk‚ft¤u0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 {thu ½uh ytÔÞt hu. Ônt÷t ðtË Œuòu nrhs™{tk hu... ‚u yðËh yts {¤eÞtu....... Atkzefu0 2 . ytuÄtS0 xuf01 ytðwk fhðwk n‚wk ßÞthu.{thu0 1 Ëw¾zwk Œuðt™u {™ nhe ÷uðt..... 102 ... {™ fuhe ½t‚÷ze...... ˃¤ þtu¼u Au nrh. Eü ò™e ™{wk ‚une.... ‚tu Þ ËtÄw ™ u Ëk „ u hne hu . Œw:¾ …tBÞt hu …t…e fw{wŒ y…th... ftxe zthtu fh {uhtu.. ytuhfe òu fYk Ëuð. . {wõ‚t™kŒ Mðt{e hu ËwkŒh þt{¤t hu. Œw h es™™w k {w ¾ {™{tk hu ... …týe …nu÷e …t¤ fhtu. ytðtu yðËh Œw÷o¼ hu ðthu ðthu ™t’ðu Vhe. ... s{ht „tsu Au.... „tufwr¤Þwk fhe „Þt Äu÷wk hu.. ... su™tk Œþo™ fhðt™u ytðu hu... r…Þw …úe‚{ …t‚r¤Þtu. 3 òþu …t…u …tu‚t™u hu... ytuÄtS0 3 {wõ‚t™kŒ ðús™the............. 4 yuðwk Ë{S rð[the hu.. fu{ ‚wk ÷tsu Au ? ‚tht rþh …h ðuhe hu............ nh¾ ¼he nwk nrh™u ™eh¾wk.. {wõ‚t™kŒ {„™ ÚtE {t„u. ƒtu÷u Au heË™e {the. ˃¤ ËwÄtÞwO Au÷wk hu................ nrh™tk [rhºt Ëw ý tðu hu ...... y{thu Au ‚{thtu hu ytÄth. yÄ{o0 6 ht„ : {uðtztu ytu½tS y{u ~Þt{™u þwk fne {u÷wk hu........ Atkzefu0 3 {wõ‚t™kŒ fnu {tuÞ... 5 …Œ-2 Mðtr{™thtÞý fnu‚tk hu. ... ........... ... ...... 5 ht„ : {uðtztu – …Œ-1 yk‚ft¤u ytðe hu Ëk¼t¤e ÷uòu þt{¤t hu.. ytuÄtS0 2 òŒðtu{tk sE fhe..... yÄ{o0 5 {wõ‚t™kŒ fnu {ntËw¾ yt…eÞwk...... Ëk‚™e ðt‚÷ze.... fh‚tu ftkE yÄo™t{ W[th....... rð»t òýe …hnhu.. …ý Au …tu‚t™wk hu …ú¼wS ‚{u …t¤òuhu.‚u™tu0 1 þq ¤ e W…h þÞ™ fhtðu ... 2 …hÄ™ …h™the hu........ {qþ¤ «nthËu....‚u™tu0 3 ™fo f w k z Úte ™hËw k ÷t„u .. fe‚o™ Ëth Ëk„ún 407 ‚S Œusu ‚wk ðu„u hu... Atkzefu0 4 ht„ : {÷th – …Œ-1 {tht Ônt÷tS þwk ðt÷… ŒeËu hu.. ™ð òuƒ™ ™the.. nrhrð{w¾™e Ëk„‚ hu.‚u™tu0 2 y{] ‚ Þu yr‚ {eXtk {w ¾ Úte.....‚u™tu0 xuf0 ËL{w ¾ ò‚tk þk f t ™ fesu . ytuh òu «‚e‚ ntuÞ.......... òu ¼t÷t‚ýtu {u ðhËu hu ........ ƒúñt¼ðË™ftrŒf suðt. Ëhðu fwfh{ ‚ssu... {wõ‚t™kŒ ËíÞ fnu Au hu.... Œwhes™ ÷tuf Œw¼to»tý ƒtu÷u. fXe™ fwXthËu....... òðkw Au sYh {he.... yÄ{WØthý fhwýt™t Ät{.... ‚e¾e ‚hðthËu......‚u™tu Ëk„ þeŒ ‚Syu.. ‚u™wk Ëw¾ Œw:¾ Ëðuo Ëneyu hu. ¼S ¼ðfü ‚htu....... yƒ¤t™u ‚uze™u ht¾tu …tË...... ™hf{tk s{ Ëk„u... fh …wÛÞ …h{thÚt hu.. yuðwk hu rð[the hu y÷ƒu÷t ytðòu hu.............. {thðtk ‚tk {qZ {thu... fe‚o™ Ëth Ëk„ún 405 zhe ¼tøÞt hu hnuðt Xt{ ™ õÞtkÞ....... fntu™u y{u ftu™e fheyu ytþ.. fh‚tu ‚u …wºt ‚ýtu hu …tufth.. ... 406 fe‚o™ Ëth Ëk„ún f]»ý ƒe™ yLÞ sune..... . yk‚ft¤u0 2 ™thtÞý ™t{u hu WØtÞtuo yòr{÷™u hu..... ....{thu0 2 ò¤ðeÞwk òuƒ™ su Ëthwk..... ò™eÞtu yrÄf ™e[....... ...... ft[e ftÞt …zËu hu..... ytuÄtS0 4 ht„ : „hƒe – ht„ xtuze Atkzefu ©ef]»ý Œuð.‚u™tu0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 Ënò™kŒ Mðt{e hu.. ‚u ‚tu Ëk„u ™ [t÷u hu.. ....... 1 s{Œq‚ òuhtðh hu................. Atkzefu0 1 íÞt„efu hrËf fnt™......{thu0 3 ...... yk‚ft¤u0 3 ŒtuÞ÷e ðu¤t{t khu Œe™t™tÚtS hu....... ðtxze òuWk Awk ðthkðth. …eþu ÷tune ‚u ‚thwk hu. [ehe [ehe Ënw yk„u.. 408 fe‚o™ Ëth Ëk„ún òuþtu {tk y{tht yð„wý ~Þt{.. 1 ‚wk ‚tu ËíÞ fhe {t™u hu.... ‚thtk Ë„tk ™u ËkƒkÄe hu. yu™u ðthýu hu òWk ðthkðth... y{…h yZ¤f Z¤eÞtu. ï…[ ÷ƒthËu........ fwfh{ yr‚ ¼the.... ytuÄtS0 1 ™uýtufuhtk ƒtýu {the.. 3 {thwk fÌtwk ËíÞ {t™u hu.. ...... 4 yuðwk Ë{S rð[the hu.... [eh zthtu Atr‚ {uhe.... ËwkŒhðh þt{r¤Þtu.... ‚S Ë‚Ëk„ fhu.. ‚u rð™t fu™u ¼Syu hu. yuðe he‚u ytðtu hu ËwkŒh þt{¤t hu................... hnuþu ntÞ ntÞ fhe..... nkË sE nrhs™™u {¤þu... Ëk…‚ hnuþu Ähe..... yk‚ft¤u0 1 s™u AtuztÔÞtu hu „ún™t {w¾Útfe hu. 2 su™u ftsu fhu Au hu........

. ðu„u ËSÞt hu Ëtu¤u þý„th.... ntkhu fwhƒt™ fÞwO Au Sð‚h {thwk hu...xuf.....{thu0 4 yuðwk rð[the ÷tzfze ÷û{e................... rþð Ë™ftrŒf þwf suðt Þtu„e....... ¾tuÞt rŒ™tu ¾k„ ð¤eÞtu.......... ™tÚt0 4 ........òuE™u Sðkw Awk0 1 ËwkŒh {qhr‚ {tun™e..{thu0 1 ftuE fnuþu ‚{u þwk ÷E ƒuXt........ nthu {thwk {™zwk ÚtÞwk Au ½u÷wk hu.{thu0 5 {wõ‚t™kŒ {tun™™e {nuhu.... ‚u ðh™u ÷E ƒt¤tu.... ‚uýu rð»tË{ hu ÚtÞtu Ëðuo ËkËth.. ntkhu ‚thwk {tu¤ezwk hk„™wk ¼hu÷wk hu...... ðhe {tun™ {h{t¤tu. ‚™ {™ Ä™ ‚{ W…hu..{thu0 2 rºt¼wð™{tk yuðe ™the ™ Œu¾wk... .. ™tÚt0 2 {uk ‚tu {tu‚ezu [tuf …whtðeÞt..™tÚt ytðtu {thu ytuhzu........... 412 fe‚o™ Ëth Ëk„ún ntkhu yu™t „wý÷tk r™þrŒ™ ¼t¾wk hu …úu{t™kŒ fnu nrhhË y{]‚.. ™tÚtS™u s‚™ fhe™u hu {tht ™uýt................. {t {w™u0 2 ðtheþ {tkhu ‚w™u fnwk Awk hu ðnu÷wk.. .....òuE™u Sðwk Awk0 f{¤™Þ™ fxtût{tk.. {tun™ {tuh÷eðt¤tu.. ™tÚt0 7 {wõ‚t™kŒ™t ~Þt{ Ëwòý Atu..... þuhzeÞu hu ðuÞtO Vq÷ y…th........ ntkhu yu ‚tu Sð™Œtuhe Au {the hu.......... su ðþ ™ð ÚttÞu ™th................ {t {w™u0 1 Au÷ Aƒe÷tu Ônt÷tu fwks™tu rðnthe. ZéÞtu y÷tirff Zt¤tu..... òEþ òuðthu nwk ‚tu ™kŒS™tu ÷t÷tu...1 ÷tuf fwxwkƒ …rhðth ‚S™u. . {t {w™u0 3 …úu{t™kŒ™t Mðt{e™u Ëthw. ƒeòwk ftkE ™ð ËqÍu fts.. ¼tðu ¼tus™hu feÄtk rðrðÄ …úfth....... ntkhu nwk ‚tu {tÚtwk ò‚tk ™ð {u÷wk hu......... ™tÚt0 1 {uk ‚tu þuhe ð¤ðe™u Ëßs fhe. {™{tun™ ‚the {whr‚ òuE™u.... òýu ¼qúfwxe ft{ fƒtý. .4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 nwk ‚tu sEþ r„hÄh òuðt hu................... ntkhu su™e ðtxwk òwyu Au ÷t¾kw hu........ ™tÚt0 6 {thu ‚{Ëk„ …qhý …úe‚ze.3 …úu{t™kŒ fnu òuE òuE Sðwk..òuE™u Sðwk Awk0 ‚e÷ òuE s{ýt „t÷{tk. …úu{u ƒtkæÞtk hu ‚heÞtk ‚tuhý îth.. 103 .. {tht Wh{tk Aƒe÷tS™u …útðu t hu.. .... ntkhu {w™u …h{ M™une ÷t„u Ônt÷tu hu.. fe‚o™ Ëth Ëk„ún 409 ÷û{e™tu ðh ÷tzfðtÞtu... fËwkƒ÷ …t½ fuËheÞtu ò{tu. ntkhu {uk ‚tu ‚{ Ëk„ ƒtkæÞwk Au ƒu÷wk hu..{thu0 4 ytùÞo ðt‚ ËuszeÞu ytÔÞt..{thu0 6 …Œ-2 {thu {™ {tLÞtu hu...... 410 fe‚o™ Ëth Ëk„ún {uk ‚tu …÷k„ rƒAtÔÞtu …úe‚þwk.òuE™u Sðwk Awk0 2 …tk…ý …h ytkxtu ŒE...... ™tÚt0 5 nwk ‚tu [tºtf Ëh¾e ÚtE hne.... ™tÚt ‚{™u ytk¾z÷eÚte. ....... ™ [¤u òuE ft™ ft¤tu..... ™tÚt0 8 ht„ : „hƒe Ä{ofwkðh ½™~Þt{S.... {tht {™{tk ¾qk‚e hts.... yf¤ ™ òÞu f¤eÞtu........{thu0 3 su™u ðÞuo s{ ºttË ™ ™tþu....................òuE™u Sðwk Ak0 4 {Äwh {Äwh nËðwk òuE™u. .................... ‚{u ƒtkÄe …t½ y™q….. ‚{ ËtÚtu hu ðtæÞtu …qhý ÃÞth...òuE™u Sðkw Awk0 6 ht„ : …hs – …Œ-1 ™uýt{tk ht¾wk hu ™uýt{tk ht¾kw hu.... {t {w™u ðtheþ {tk.. ...... ‚e÷ ™ehÏÞt suðtu ™e‚... {uý÷u {theþ {tk.....òuE™u Sðwk Awk0 5 ðt{fhý{tk ~Þt{ Au........ ðtÄu …úu{ y…th......... ..... .......... ntkhu {tht …útý ðthe ðthe ™t¾wk hu....... {tht …útý‚ýt ytÄth...{thu0 6 ht„ : Ätu¤ „tu…e......... {t {w™u0 4 ..{t {w™0 u xuf. ‚{ fthýu hu ÃÞtht …útý ytÄth.. {tht ‚týe ÕÞtu Au …útý..{thu0 5 {wõ‚t™kŒ {tun™ ðh {¤‚tk..... …Œ-2 y¤„t ™ {u÷wk hu y¤„t ™ {u÷wk hu. ðtÄu …úu{t™kŒ™u …úe‚... ƒtu÷ …tu‚t™u …¤eÞtu......... ntkhu nwk ‚tu …úu{u fhe™u r™íÞ [t¾wk hu. òuE™u Sðkw Awk0 ‚{ rð™t {™u fnt™S........ fw¤™tu Äh{ ™ …t¤tu.... ™uýu ™eh¾e nrh™u Wh{tk W‚thwk .. ... Au÷ Aƒe÷t™e {qhr‚ W…h.....òuE™u Sðkw Awk0 3 ¼t÷ r‚÷f þtu¼u ½ýkw............. ™eh¾e ™Þý™tu [t¤tu. ÷E ðthwk ðth nòh.......2 …útýSð™ ‚{ …tËu hÌtt™wk....... ™tÚt0 2 {uk‚tu òw„‚uÚte ‚{™u s{tzðt....... ..... nðu þwk fnwk hu nwk ‚tu ðthkðth.. òuE™u Sðwk Awk0 fturxf fkŒ…o ðthýu. fe‚o™ Ëth Ëk„ún 411 ÷E ðthwk yuðkw Y…..... ntkh {™u ð[™ ŒeÄwk Au ðnu÷wk hu.........òuE™u Sðkw Awk0 rºt¼wð™{tk yuðe ftuý Au.òuE™u Sðwk Awk0 xuf.

˃ {tÞtfu [uht hu.......... .......ƒt0 xu.. hu Ënw ËtÚtu ‚tuzâtu Ät„tu.... ŒeÞtu [h™ ‚uhu zuht hu. ntkhu fÞtO r‚÷f fuËh fuhtk ¼t÷ hu. {týfeyu0 {týe„h Ëti™u fnu Au Úttytu ‚iÞth......... ËtÚtu ÷eÄtu Au Ëðuo Ë{ts hu..Q¼t0 4 …Œ-3 ðnt÷tu ½tuz÷tk ¾u÷tðu ½™~Þt{ hu.ƒtE0 2 Ëwh ™h {wr™s™ ™eh¾u Au …úe‚u.. …tÞtu {U Œw:¾ ½™uht hu............... „sht ftòw ƒtòw {™ {thu ¼tð‚t hu......Q¼t0 3 …úu{t™kŒ fnu …÷ðx ðt¤e....... 104 ..Q¼t0 2 ïu‚tkƒh Ëðuo yk„u rƒhtsu. ËwkŒhðh nrhyu... {týfeyu0 3 yt¿tt yt…tu y{u sEyu ðú‚…whe. Ë„…ý0 1 hu ÂMÚth ™rn ytðhŒt Úttuze.... Mð„o {]íÞw …t‚t¤ Œþtu rŒþ....... Ë„…ý0 5 .................. Ä{o0 2 rºt¼wð™ ¼ú{‚ ¼ú{‚ …[e nthÞtu....... þtu¼u Yze fh{tk ÷„t{ Y…t¤e. ntkhu òuE …úu{t™kŒ ðthe òÞ hu.............. ðús™u rðËt{u.. {týfeyu0 2 …úu{e ¼õ‚ rð™k‚e fhu Œtuze Œtuze........ ntkhu òuE Atu„r÷Þtk r[¥t ÷tu¼u hu....Sð™0 2 Q‚Þto „turðkŒ s{w™t{tk Lntðt. hu ‚wåA òýe ytþt Atuze... Ë„…ý0 3 hu ¼qÄh ¼uxât ¼Þ ¼tøÞtu......................Yzt0 4 ht„ : {htz – …Œ-1 {týfeyu [zât hu {tun™ ð™{t¤e.. ntkhu ytÔÞt Ëwh{wr™ …w»…u ðÄtðthu.. Q¼t ytuËheyu.. ntkhu òýu r[ºt yt÷uÏÞtk Au ¼ek‚u hu. òWk ‚tht ðŒ™f{¤ …h ðthe..Yzt0 1 nizu nth „w÷tƒe Vtuhu................... ½tuz÷tk Vuhu ™u ðnt÷tu {wsËt{wk nuhu... «u{t™kŒ ò™e ˃ Œw:¾{Þ.... „s„r‚ [t÷tu n¤ðt hne™u.... Ë„…ý0 2 hu Vtu„x Vuht ™ð Vheyu..... ‚u …h{uïh {uht hu....... ntkhu òuE fturxf ft{Aƒe ÷tsu hu.. r[¥t {thwk htufe htÏÞwk ‚tu hu.......Yzt0 2 f™f Aze ËwkŒh fh ÷E™u.413 …Œ-2 ntkhu {uk ‚tu òuÞt [‚wh ™kŒ÷t÷ hu.. fô Ëw¾ ™nª nuht hu....ƒtE0 3 .... {uhu0 xuf. {tÚtu ƒtkÄe …t½ Ëtu™uhe „qZtu hukxtu ytuZe {™ ÷÷[tð‚thu... òytu …ú¼w ht{™ð{e ™Úte Œqhe....... ....... ntkhu yu ‚tu „Yz™tu „ðo nhu Au hu.... . Ë„…ý0 4 hu yuðwk òýe™u Ë„…ý feÄwk.Sð™0 4 ht„ : Xw{he {uhu yuf ytþht ‚uht hu Äh{fwkðh {nthts hts.... ˃ne ft¤™u ½uht hu.. þtu¼u ½ýt Ônt÷t ÷t„u Au {ht¤...Yzt0 3 …úu{t™kŒ™t ™tÚt rðnthe....... ƒúñt™kŒ™wk fths ËeÄwk hu. ......Q¼t0 xuf0 ïu‚ …t½ þeþ W…h þtu¼u... {týfeyu0 1 fuËh ƒuhe ƒtuŒ÷e™u Vq÷{t¤. ðheyu ‚tu ™xðh™u ðheyu hu.. ™Úte ò‚e Œhƒth{tkÚte ½tuze....... ƒeswk Ëðuo ûtý¼k„wh ft[wk Ë„…ý0 hu Ëti ËtÚtu …úer‚ xt¤e........ ƒtE {thu ytk„ýeyu.... 416 fe‚o™ Ëth Ëk„ún ‚tsý ‚e¾e ðtk„ýe™tu ½ýtu ‚t÷. ytk¾z÷e™e yýeyu...Yzt0 xuf0 shfËeÞtu ò{tu nrh …nuhe.. ðú‚…whe òðt fÞtuo r™hÄth.. fe‚o™ Ëth Ëk„ún ................ ntkhu ƒtkæÞt ïu‚ Vq÷tu™t ƒtòw hu. {wr™ ðhýe …Œt‚e ™u yËðth...... ÷tun[{f ð]r¥t {whr‚{tk òuze... ntkh Q¼t ™„hðtËe …útý ðthu hu. y[¤ r™fu‚ yuf ™ne …tÞtu..... ntkhu yt„u y„rý‚ ðtòk ðt„u hu......... hu …h½uh …týe þwk ¼heyu. {týfeyu0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 hu Ë„…ý nrhðh™wk Ët[wk. ....... Sð™ s{w™t{uk....... .. ntkhu heßÞtu …úu{t™kŒ òuE ÷xftu hu...... ...... nu‚u þwk ƒtu÷tðe ‚t… Ë{tð‚thu...........Sð™0 1 Aºt [{h rþh W…h htsu...... ‚w{ ƒe™t Ä{o rfþtuht hu. ntkhu {w™u LÞt÷ feÄe Au ytýe Vuhu hu.. ... ...ƒtE0 4 …Œ-4 ntkhu ˾e ™ntðt …Ät hu {nthts hu... 414 fe‚o™ Ëth Ëk„ún Yztu ÷t„u Au ¾¼u Vhfu Au …xftu. ntkhu [zât ½tuz÷zu ð™{t¤e hu........ . {thtk r[¥tztk [tuhu Au Ëw¾Ät{ hu..Sð™0 3 r„hÄh ™ntÞu ™u „tu…eÞtu „tÞu...... ..... Au ðhðt suðt yuf ð™{t¤e hu.... {U [tfh ‚uhu [h™f{÷ftk... hu {uýwk ‚tu rþh W…h ÷eÄwk... {uk s„™t Sð™ ËtÚtu òuze hu... r[¥tzwk [tuhtu Atu {eXwk {eXwk „tð‚t hu... fe‚o™ Ëth Ëk„ún 415 y{h…r‚ ™h ™t„ yËwh Ëwh..... Ä{o0 1 ‚uhu [h™ þh™ ƒe™wk Mðt{e... yu hrËf hk„e÷tÚte hk„ ÷tøÞtu hu.......Sð™0 xuf0 n¤ðt™u n¤ðt ðnt÷tu nt÷u ƒòhu.... Ä{o0 4 ht„ : ¾{t[ – …Œ-1 Yzt ÷t„tu Atu htsuLÿ {krŒh {thu ytð‚t hu.... Ä{o0 3 .ƒtE0 1 […¤ ‚whk„ yr‚ ðu„u Vhu Au... hu ¼tøÞwk {™ r{ÚÞt ¼t¤e........ Ëuðf ŒtË …úu{t™kŒ nsqhe...Q¼t0 1 ïu‚ nth …nuÞto Wh…h ftswk........... .

.. .. 420 fe‚o™ Ëth Ëk„ún nwk Ëq‚e ‚e ¼hr™ÿ{tk. 105 .{thu0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 ðnt÷t ÷t„tu Atu rðïtÄth hu..... Œu¾‚tk „w÷‚t™........ {thu {krŒh …ÄtÞto {tuhth. ÷„™e0 1 hu ™ zhwk nwk ÷tuf‚ýe ÷tsu.. . Xhe ytk¾ze hu. ykf¼h …ú„x nrh. xuf0 ÄLÞ Ë¾e rŒ™ yts™tu....... ÷„™e0 3 hu nrh rð™t ƒeò™u ðhðwk............{tun™0 4 .....‚t0 xuf........... ytþt yuf {w™u ‚the.. ™eh¾e™u ™Þýu Xhe hu... yu SÔÞtÚte Yzwk {hðwk hu. nwk S‚e ƒtS ‚u fu{ nthwk hu..{tun™0 1 {w¾zwk {uk òuÞwk ‚thwk. ...... rð»tÞhË ™ þfu ™ze... Œwƒo¤ òýe hu...xuf0 {w¾zt™e {eXe ðtýe...... ÚtE Au ¾ƒh ¾he.... ft{ ¢tuÄ ™u ÷tu¼.. fhwýtr™rÄ {ws fthýu... {w™u nu‚ fhe™u ƒtu÷tðþuShu.... {qr‚o {h{t¤e. ... ™eh¾e ™sh fhe... yt„w™e ytu¤¾tý...... ... nwk ‚tu ðh y{h ðhe.... ƒúñt™kŒ™tu ðnt÷tu ¼uxe hu... {ws …h {nuh fhe.... hk„zt™e ‚u hu÷wk ðt¤þuShu........ ÷tzw Ënò™kŒ r™nt¤‚tk....... ...... ̓fe™u Ëw‚e ò„e hu.. ËŒT„whw™e ‡rü òu‚tk... ƒr¤ÞtuS feÄt ƒu÷e. ÄLÞ yts™e ½ze..... ... yts0 1 MðuåAtyu ytÔÞt [t÷e™u... nizt™tu nth nrh 0 {krŒh{tk …Ähtðe {tun™™u. Ë„…ý03 {thu {tÚtu Äýe Atu ‚{u yuf hu.. hu „s ‚S ¾h [ze™u Vhðwk.. ˾e {w™u y¼h ¼he.......... Ë„…ý ‚{ ËtÚtu. Ëne feÄwk rþh Ëtxu..417 …Œ-2 hu ÷„™e ‚tu nrhðhÚte ÷t„e......... hu ƒtkÄe {uk …úu{ ‚ýe …uxe.......... ÄLÞ yts™e ½ze. ƒúñt™kŒ ÚtE Awk h˃Ë. yt Œun ÄÞtuo ™xðh ftsu hu...... yts0 4 ht„ : ¾{t[ yts™e ½ze hu........... {tðS™e {qr‚o {tht.. Ëw¾ Œuþu ytðe™u W‚tð¤tuShu... ð¤e ÄLÞ {qnw‚o ÄLÞ ðth..... ŒwøÄt ŒqÄ …ze hu.. {tun™ ð™{t¤e... Ë„…ý ‚{ ËtÚtu.... yZ¤f Z¤eyt hu................. ÄLÞ0 3 ¿tt™fwk[e „whw „{Ëuk...... ÚttõÞtu ytÚtze....... fe‚o™ Ëth Ëk„ún ... {tun {tÞt™wk …qh... {uk ‚™Ä™™e ytþt íÞt„e ÷„™e0 hu ðt‚ fnwk Ëwý Ëtnu÷e hu....... Ë„…ý0 {the y¾kz r™¼tðòu xuf hu..... {thu0 5 ht„ : ftVe – …Œ-1 yts {uk ‚tu ¼uxât hu... hu ‚tu ƒ„zu Sð‚h {thwk. Ë„…ý0 2 {tYk {™zwk ÷tu¼týwk ‚{ …tË hu. {qhr‚ ƒuW Ë{t™. ‚uýu {™ ÷eÄwk ‚týe.{thu0 2 hrËf ™ð÷ ðh htsuïh™u. ......... Ë„…ý05 nwk‚tu nu‚u ðu[týe ‚{ntÚt hu. yu {tuxe yze...... Ë„…ý0 ‚{™u òuE {tune Awk ðúshtshu.{thu0 3 ƒúñt™kŒ™t ™tÚt™u Ës™e..... {thu0 1 yu™t ËtÚtezt™u ËtÚtu ÷tðþu........ fhe ™t¾wk fwhƒtý.......... yk¾eÞtk W½ze hu. .. {thu0 3 fhe ÏÞt÷ y÷tirff ¾u÷þu... {tÚtwk …u÷kw …tËk„{tk {u÷e hu... ÄLÞ0 2 [tuÞtoËe [nw ¾tý{tk nwk ‚tu...........1 {tht {™{tk ðMÞt Atu ytðe ~Þt{ hu Ë„…ý0 ‚{ ËtY ‚ßÞwk Ä™ Ät{hu... {nuýwk {uk ‚tu ÷eÄwk {t„e hu..... „Þtk ‚t¤tk Q½ze. Ë„…ý06 ht„ : {uðtze – …Œ-1 {w¾zt™e {tÞt ÷t„e hu {tun™ ‚tht.... þkft {uxe hu...... ÷„™e0 5 ht„ : {uðtze – …Œ-1 nizt™tu nth nrh hu........ ¼uxkw nwk ykf ¼he hu.. .{tun™0 2 {w¾zwk òuðt™u {txu........ . yt™kŒ W„eytu hu. ‚™ {™ Ä™ {tun™ Aƒe W…h..{thu0 1 s„™t Sð™™u nwk ™nek ŒWk òðt.... ht¾eþ s‚™ fhe hu..{tun™0 3 ƒúñt™kŒ òÞ ðthe. nðu nwk ‚tu ƒz¼t„e hu.. yuðe rºt¼wð™{tk ™ð ŒeXe hu.. yk‚h nrhËwk yuf‚t ‚thu...... Ë„…ý0 {w™u ™Úte ƒeò™e ytþhu.. {thu hk„¼e™tu...... ... {thu0 4 ƒúñt™kŒ™tu Mðt{e ~Þt{¤tu...... ÷„™e0 2 hu rþh …h òu ƒeòu Äthwk.. s„ðe ~Þt{ sYh...... ÄLÞ0 4 ht„ : „hƒe ‚the {w¾™e ÷tðÛÞ‚t {eXe hu.... fe‚o™ Ëth Ëk„ún 419 ht„ : „hƒe – …Œ-1 {thu yts …úe‚{ ½uh ytðþuS hu... 418 fe‚o™ Ëth Ëk„ún {uk ‚tu Ëðo {uÕÞtu ËkËth hu..... ¼ux‚tk yk‚hÚte ¼tøÞkw.. ðM‚w yu sze hu.... hu rþh W…h r„rhÄh „tsu................. {tÚtu Vq÷zt™tk Atu„÷tk {u÷þuShu..... fhe ÷xftk ‚t¤e ŒE „tðþuShu.. ‚hAtuze { Úttþtu íÞt„e hu.. yts0 3 ËwkŒh ~Þt{ {™tunh Ëqh‚.... yts0 2 ........ . Ë„…ý0 Atu ƒúñt™kŒ™t ™tÚthu...... ÓŒÞt{tk ¾ze hu..... xuf. ÷„™e0 4 hu {hòŒt s„™e {uxe. {thu0 2 nrh nu‚u fhe™u Ët{wk ¼t¤þu. {uk ™ehÏÞt Ënò™kŒ. ƒeòwk Ëðuo ÚtÞwk ¾thwk........ Ë„…ý04 {uk‚tu Œun ÄÞtuo Au ‚{fts hu.... ÄLÞ0 1 Sð™e ƒwrØ òýe ™ þfu.... {™ f{o ð[™u ðhe hu..

............ feÄtu ‚{ ËtYk {U s„ ðuhe.. nrh {tuhe Sð™ Œtuhe.... ƒúñt™kŒ™u ðËe Wh ytðe hu..ò0 4 ƒúñt™kŒ fnu òuE hnu‚e ™Úte. 1 ÃÞthe ÷t÷ Ëwhk„e …t½.....{tun™0 2 ¼t÷ r‚÷f fuËh fuhwk htsu... AtuS0 4 ht„ : Ätu¤ – …Œ-1 nu÷e òu™u yt ™kŒfw{th.... {™{t™e Au÷ „w{t™e....... {thwk nizwk Äehs ™Úte Äh‚wk. Ônt÷t0 2 ¼t÷u ytz fuþh fuhe ¼t¤e hu.......... òWk ƒr÷nthe hu.... AtuS0 2 ...... . Y… òuE™u ðnt÷t ‚thwk hu......... ‚thu ÷xfu ðuht„ý feÄe... ™ðhk„e ÷unuh ‚hk„e... {™zt{tk ÷t„u yr‚ {eXe hu. y0 {thwk r[¥tzwk ÚtÞwk [f[qh. [t÷u {ŒÍh „s™e [t÷. ytuht0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 ‚thtu [xf hk„e÷tu Auz÷tu. 422 fe‚o™ Ëth Ëk„ún ‚the …t½z÷e™t …u[{tk. AtuS0 1 …t½z÷e …u[t¤e ƒtkÄe Au Y…t¤e hu. y÷tirff ƒtkÄðe... .. . ftkE ™ð÷ fËwkƒe …t½. Ônt÷t0 3 ðtkfe ¼qúfwxe ½ýe {™ ¼tðe hu..hk0 4 ƒúñt™kŒ fnu ‚the {qhr‚....... {w¾ òuE þrþÞh ÷tsu hu....ò0 3 ™tËt yýeyt¤e ™{ýe.....™k0 1 yu™t [hýf{¤™e hu¾wk. ˾t™t Ëk„{tk.... r„0 ÷tu[™eytk ‚e¾tk ƒtý........ ftsw ™ti¥t{ ò{t shfþeÞt..... ...hk0 1 {tu¤ezwk AtÞwk {tu‚ezu....... AtuS0 1 ™uýw™tu ™òhtu {w™u yr‚ ÃÞthtu hu........ ftsw þtu¼u Au Yze {tu‚eztk™e ftuh. òuE sL{ ËV¤ {thtu ÷u¾wk hu.......... hk„™t hu÷t hu....... ...... ÃÞtht™u …thýu Ëtu™t™tk ƒtuh...... AtuS0 3 ƒúñt™kŒ™t ÃÞtht þtu¼tu Atu Ëtht hu.. hrËf r[¥t ÷tu¼‚t... . 2 Yze htsu Au ™÷ðx hu¾... r„0 r™h¾e™u ÚtE Awk r™nt÷................... ÃÞtht0 2 ...ò0 1 ðthe ƒunŒ ¼úqfwxe ðtkfze........... ... òu‚tk fuËh r‚÷f y™w…... AtuS0 4 …Œ-2 ™kŒS™t ÷t÷t ÷t„tu Atu ðt÷t hu.... òýu sƒh òŒwzt™e [eXe.{tun™0 1 hk„ztu òBÞtu Au Vq÷ztk™u hu ‚tuhu..... y0 ðýŒeXu ½u÷e ‚qh.......™k0 5 ht„ : „hƒe – …Œ-1 Ônt÷t {the þwØ ƒwÄ ‚uk nhe ÷eÄe hu.hk 5 …Œ-2 fuþh™wk r‚÷f Ëtunt{ýwk..... y÷ðe÷t Au÷ Aƒe÷t....... fe‚o™ Ëth Ëk„ún 421 [xf hk„e÷t ‚tht {tu¤ezt™u Auzu........ AtuS0 2 fnt™t r„hÄthe {qr‚o ‚the hu... {™tunh {tð™u...ò0 5 ht„ : „hƒe – …Œ-1 ™kŒ÷t÷tu hu ™kŒ÷t÷tu... y÷ƒu÷t hu. òýu {™ …fzât™e Au ò¤e.. .. ... ....... fh …tU[e nu{fztk …uhe......™k0 2 ™¾ {kz¤ yrÄf ‚u ò¤wk.hk0 3 .™k0 3 …„ ½wkxe ysƒ „tu¤ ÃÞthe.... òýu ~Þt{ fƒtý [ztðe.... ........{tun™0 4 ht„ : „hƒe ytuht ytðtu {tht ÷uh¾zt ÷uhe............... fuËheyt hk„™t ¼heyt..... yk‚h{tk fhu Au ysðt¤wk hu. ƒúñt™kŒ™e Au Sð™Œtuhe hu. AtuS0 3 ƒúñt™kŒ fnuAu {™ {thwk hnu Au hu.. r„0 òuE ÷tsu Œe…f feh. r„0 òýu fhze þt{ fƒtý. 106 ........ {™zwk ztu÷u Au fuzu fuzu hu.... ytuht0 2 ‚{u hrËÞt hk„zt™t ¼heÞt......... …÷ yuf ™Úte ðeËh‚wk hu.. r„rhÄthe hu.... Au òu …útý Útfe {w™u Ônt÷tu hu....... Axt …u[ ÍqõÞt [nwftuh........... y0 nizt{tk htÏÞt ÷t„.. y0 Vq÷ztk™e ËwkŒh Vtuh... ¼ú{h ¼{u Au [nwftuhu hu..xuf0 .......{tun™0 3 ƒúñt™kŒ fnu ËhðË ðthwk...... neht {týuf ƒnw srzÞtk …thrýÞu. hu¾wk ºtý W…z‚e Y…t¤e hu........ yu™wk æÞt™ Ähu Au rºt…whthe hu..ò0 2 Y…t¤e xËhwk ht‚ze. ... fe‚o™ Ëth Ëk„ún 423 ‚the ™ð÷ f÷k„e ŒeXe hu...... ytuht0 3 ƒúñt™kŒ™t Au÷t Atu„t¤t.. Ônt÷t0 1 òuÞwk {tu¤ezwk ytkxu Vh‚wk hu.. ÃÞtht0 1 ftuEf ft™t™u ™uýu Ëthu ftsr¤Þwk.. ytuht0 1 ™k„ szeyu÷ ƒtsw ƒuh¾zt... yrÄf þtu¼t ƒ™e..... hË hu¾z÷e ðe÷Ëe hne.. r„0 Wh ŒuðºteÞt™u Äeh.... y0 òuE ¼ú{h ¼{u ‚u Xtuh..... ÷xft¤t {tu‚eztðt¤t.. hk„¼e™t Au÷t ™kŒS™t.... [t÷tu [t÷ {÷…‚t „sfuhe..... 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 Ëtu™t™tk ƒtu÷ Íw÷u ™kŒrfþtuh. ͤfu Au ËwkŒh ¼t÷.... ðuýt{tk ‚tht ™uýtk{tk.... ytuht0 xuf.............. þtu¼u …tÄz÷e rþh Ëtu™uhe........ Ônt÷t0 4 ht„ : Ëtu÷t – …Œ-1 {thu {tuntu÷u ytðtu nËe™u ƒtu÷tðtu hu.......... {w¾ {tuh÷ze ðt‚t ½uhe.. Ë÷qýtu þtu¼‚t.hk0 2 ½uhu hk„u „wåA „w÷tƒ™t. ftuEf ƒ™tðu Yze fM‚whe™e ¾tuh...... rþh ysƒ f÷k„e þtu¼‚e. ¾u÷u ƒúñt™kŒ™tu ™tÚt... 424 fe‚o™ Ëth Ëk„ún fwks™t rðnthe {qr‚o ‚the hu.... htsuïh hk„{tk.... ðÄthu ¼tð™u.. 3 Q¼t y¤ð fhu y÷ƒu÷..........™k0 4 r„rhÄh™e ™ð÷ r…kze „tuhe.......

. „tu…e yt™kŒ {k„¤ „tÞ.......÷xft¤tu0 3 r™»fw¤t™kŒ™tu Mðt{e þt{¤eÞtu.......... …t½ze ƒtkÄe Au rºt÷tufÚtfe LÞthe.............. yt0 xu...÷xft¤tu0 1 fuËheyu ðt½u fËwkƒ÷ …tÄu... 1 yu™e þtu¼t {w¾u ðýoðe ™ òÞ hu... {thu0 1 {tht {™™e …qhe nt{ f]‚thÚt feÄe.... „tu…e swðu Au su{ [kÿ [ftuh.. 4 þwf Ë™ftrŒf W¥t{ sþ „tðu hu. fuËh hk„{tk ht‚tu hu... yts0 xuf...... {thu0 5 fnu Þtu„t™kŒ {wr™htÞ ¼S ÕÞtu …úe‚u...... yts0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 ˾e „tufw¤ „t{™t [tuf{tk hu..... ÚttÞu ÷e÷t ÷nu h hu ..h{u0 4 nËe nuhu Aƒe÷tu nu‚{tk hu...÷xft¤tu0 4 ht„ : Ätu¤ Ëðuo ˾e Sð™ òuðt™u [t÷tu hu...... .. {w™u {„™ fhe {nthts Œw„o…wh [tÕÞt... Q¼t ð[{tk Au÷tu y÷ƒu÷................ ntÚtu „úne Au Yze neh÷t™e Œtuh........ nuEzu ðËe Au yu™e ntkËe hu ƒu™e............... ¼q÷e ¼t¤e™u s¤ƒuztuhu ƒu™e.... yt0 1 y{]‚ …tE™u WAuheÞtk Shu........... Ônt÷t fhðwk n‚wk ðuhhu. su™u r™„{ ™ur‚ ™ur‚ fhe „tÞ hu... «{Œt™e þe …u h hu ......Ëwýtu0 1 y{u ÷tuf÷ts fw¤™e ÷tu…e.. sƒ {e÷u ™ Ënò™kŒ Xt{ õÞtk XheÞu. Yztu Ëtu™uhe Ëwhðt¤.......... .... ™rn ytðu s{™t Œq‚ þt†™e he‚u... Äehs hnu‚e ™Úte {thehu ƒu™e...... {tun™ {tuh÷e ðt‚tu hu..... Íeýe yk„h¾e™e [t¤......÷xft¤tu0 xuf. fe‚o™ Ëth Ëk„ún 427 ƒnw{q÷e {tu¤ezwk ƒtkÄeÞwk hu.....Ëwýtu0 3 ftkE ŒÞt ytðu ‚tu Œþo™ Œuòu...... y{u ‚{ fthý …nuhe xtu…e.... ƒúñt™kŒ™tu ðnt÷tu ðúshts........ ™]íÞ fhu ™thŒ ðeýt ðòðu hu.. 107 . yts0 3 ƒúñt™kŒ™tu Ônt÷tu fwks™tu rð÷tËe... yts0 1 .... (2) yu{ ™ ½xu hu ‚{™u Œe™t™tÚtS {tht …útý™t ytÄth.... su{ ht¾tu ‚u{ hneyu ð[™™u ËtÚtS................... ÃÞtht0 3 ƒúñt™kŒ fnu {w¾ hrËÞt ðt’÷{™wk. ...... y{u fnuðtÞt r„hÄh™e „tu…e....h{u0 2 ‚t¤e …tzu Y…t¤e ‚t™{tk hu.... Aƒe òuE fturxf fkŒ…o ÷tsu hu. fe‚o™ Ëth Ëk„ún 425 ne÷tu „tðu ™u {t‚t nrh™u Íw÷tðu..h{u0 3 þtu¼t ƒ™e Ë÷wýt ~Þt{™e hu..Aƒe0 5 ht„ : „hƒe – …Œ-1 ÷xft¤tu ÷xfk‚tu ytðu........... „e‚ {Äwhtk „t‚tu hu.... 428 fe‚o™ Ëth Ëk„ún ht„ : „hƒe ytðtu ytðtu™u y÷ƒu÷zt Shu. …Ae ‚u™u ‚u fuðwk ðË{wk ÷t„u... ŒqÄ Œu¾tze ™u {tÞto ztk„u. yt0 3 ¼q { t™k Œ fnu f] … t fhtu Shu . þuhzeÞtu{tk ytðu ÷xfk‚tu ÷t÷tu hu.. Vw÷tu™u nthu Vw÷t‚tu hu..... ¾tk‚u {tkzâtu hËe÷u ¾u÷ h{u htË hk„e÷tu hk„{tk hu.......... . yu Ëw¾ Ëk¼th‚tk yts Vtxu {the At‚e.. {thu0 6 ............... ðnt÷u …nuÞto Au ð† þtu¼e‚...h{u0 5 …Œ-2 ˾e ™kŒ{nh™u ytk„ýu hu.....÷xft¤tu0 2 Vw÷zt™tk ‚tuht „sht ™u xtu…e..... . {u ÷ e „Þt {ntð™{tk Shu ......... ™uýtk htuõÞtk ™Úte hnu‚tk hu ƒu™e... . ftsw ͤfu Ëtu™uhe ftuh.... ............. yt òu ytÔÞt ¼q{t™kŒ™t ™tÚt hu... . 6 .... yt0 2 Ëw¾ y{™u þeŒ yt…eÞwk Shu. {tun™ fhtu™u {nuhhu.... xuf0 {h{t¤u y¾tztu {tkzeÞtu hu. ÃÞtht0 4 ht„ : „hƒe Ëwýtu [‚wh Ëwòý.. ....... 2 htuÍu ½tuzu htsuïh rƒhtsu hu.Aƒe0 1 Ônt÷u …úe‚ fhe™u …nuheÞtu hu. ƒúñt™kŒ™tu ðnt÷tu r[¥t[tuh. yt0 4 ht„ : ÷tðýe {thu {krŒh …ÄtÞto ~Þt{ ÚtE ƒz¼t„e............... ¼ð ƒwz‚tk {the ƒtkÌt „úne™u ÷eÄe. Sð™ …tðtu {tk Íuhhu.... {w¾u „tðu {™tunh „e‚...h{u0 1 ˾e [t÷tu™u sEyu Œu¾ðt hu...Aƒe0 3 ... ™rn ‚tu y¾kz yk‚h{tk hnuòu.xuf0 y{u ‚{ fthý ËÌttk {uýtk ™tÚt ™eh¾ðt™u Ëwýðtk ðuýtk.. yts0 2 xwýtk ¼ÞtO Au yu™u Vq÷ztk™u ‚tuhu... 426 fe‚o™ Ëth Ëk„ún [tu¤ hk„e÷tu Yztu {tu÷ezt™tu Auztu........ {thu0 2 {tht {™{tk ðËeÞt {tð ‚t… Ëðuo xtéÞt... .. yu{ ©ehk„™t Mðt{e™u fnuòu..... ˾t™u Ëk„u yr‚ WAhk„u..Ëwýtu0 2 …nu÷e …úe‚ fhe þeŒ™u yt„u... ftsw ytËtu…t÷ð™e AtkÞ....... xuf0 [nw ftuhu ˾t™e {kz¤e hu..... y{u ‚]ó ™ð feÄtk ™uýtk..Aƒe0 4 Yztk ÷xftk fhu Au ntÚt™tk hu..... ytðu y{ehË …t‚tu hu..Aƒe0 2 ˾e Vh‚tk ÷t„u Au Vqxze hu. Aƒe òu™u Ë™une ~Þt{™e hu.. 5 r™s˾t [{h fhu ÷E ntÚt hu. 3 {éÞt ytðu {nt{wr™™tk ð]LŒ hu.....Ëwýtu0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 yts {uk ‚tu ŒeXt Ônt÷t™u ðtx ðnu‚tk...... . {™™u ‚týu Au òuhu òuhu hu ƒu™e.... {thu nrhðh ËtÚtu nu‚þwk ÷„™e ÷t„e................ Q¼e ðús™e ™the òuðt fts. {thu0 3 {w™u fhðwk ™ ËwÍu ft{ fntu fu{ fheÞu............. {thu0 4 yu Ëw¾™e þe fnwk ðt‚ fne ™Úte ò‚e..... ‚u{tk þtu¼u ‚thu ðªxâtu su{ [kÿ hu.

…hs fuht ÷tð. Vq ÷ -‚tu h t ÷xfi Þ t...1 {nthu {wr™™t æÞt™{tk ™tðu... nËe ƒtu÷tE {tuhe ËiÞt..... ¼÷e he‚u hne ÷ts.. {u÷e ½hztk fuhwk ft{.... ¼ðs¤ ‚hðuft Íts....þhý0 5 ht„ : Xw{he þtu¼u þtu¼u hrËfðh Au÷hu.... ‚uhu þt{¤eÞtuS {ws™u ƒtu÷tðu....... sntk Œu¾wk ‚ntk s¤r™rÄ ¾tht... ntuS {uhu‚tu ‚w{ yuf ytÄtht.... þtu0 xuf..... yðËh0 1 Œuð ðtkrA‚ …tÞu ™h Œun....nrh0 ht„ : ÄLÞt©e yuf f…xe ™ ‚hu hu.... ò{u {e÷u {nthts... ntuS {uhu ‚tu0 xuf0 ™tðfu ft„Ëe „r‚ ¼he {uhe....... …úu{ ËwÄthË …tðtu™u ðnt÷t.......... .....þhý0 3 Äúwð …únT÷tŒ …herût‚ ‚he „Þu. yðËh0 2 yƒfe ðuh Ëtu Vuh ™ ytðu.. ftihð ™ ‚hu Ë{ts.. yðËh0 4 .............. ƒúñt™kŒ™t ™tÚt. ™nek ytðu r™htk‚....þhý0 2 ......6 ht„ : Xw{he – …Œ-1 nrh {e÷u ƒtuhËzefe AiÞt. 3 {wõ‚t™kŒ fu yk‚hò{e...... ƒkfe f÷k„e ÷xfu÷hu nrh0 1 „sht þu¾h nthu ƒtswƒkÄ..nrh0 ïu ‚ …t½ rþh Ëtu n ‚ Ëw k Œ h. nrh0 4 …Œ-1 ntuS {uhu ‚tu ‚w{ yuf ytÄtht. ˾e Ëtk¼¤™u ~Þt{¤eÞtS {tuh÷e ðtsu..... fe‚o™ Ëth Ëk„ún . «u { t™k Œ ™tu ðt÷tu [t÷tu òu ð t™u ftsu . nrh0 2 fu þ h r‚÷f {™tu n h fe™tu ....nrh0 yðÄ…úËtŒfu {™ nh ÷e™tu........ ÷„‚ nu ˃ s„ sh‚ yk„tht. 432 fe‚o™ Ëth Ëk„ún {tuh÷e Ëwýðt nwk ytðe.. ™ ‚hu Ëtu htð™hts....5 suht{ fnu Mðt{e Mnusu {¤eÞt...... nrh0 3 f]»ýt™kŒ fnu ™tÚt r™hk‚h.{tuh÷e0 2 {tuh÷e Ëwýe™u {uÕÞtu {uk ‚tu...... „wåA „w÷tƒe Ähu÷hu.. ÷…fe ÷…fe …he …iÞt....{tuh0 3 ht„ : „tuze “«„x «ýt{ nrh™u” yu Zt¤ Au...... rðAwh‚ Œw:¾ftu yt™kŒ y…tht.. hts‚ rþh…h shfþe …„eÞtk..... . Mnusu Mnusu nwk ‚tu Ëw¾zthu {týwk. yðÄ…úËtŒ fnu yts.nrh0 fuËh r‚÷f ¼t÷ ƒe[ ™eh¾e. ½hu ƒuXt {éÞt yûthðtËe............ {tuh÷e ƒòð Zt¤t. ¼÷tu ƒLÞtu nu Ë{ts....... {tu 0 2 {tuh {w„x ™u ft™u fwkz¤ ð™{t¤t htsu..... ntuS.. 108 . ™k Œ fw k ð h™u r™h¾e ftu x e fk Œ …o ÷tsu ... r™»fw¤t™kŒ …Œ …tÞu. {eXu Mðhu {tun™S™e {tuh÷e „tsu. ntuS..... ™ ‚hu yÄ{ shts.. ‚uhu þt{¤eÞtuS {ws™uhu …úeAu..3 ™ „E „k„t „tuŒtðhe ftþe.. {tu0 xuf.. ........ ‚u {txu nwk ËtiÚte At™e.................... ‚t{u ËŒ„wÁ {e÷u {unh{e. ™ ‚hu Þð™ rþh‚ts. yðËh0 3 ÄLÞ Ë‚Ëk„ ÄLÞ ËŒT„wÁ... Ënò™kŒ Ëw¾ ŒiÞt........ ....... Ëhe „Þu ˃ fts..... ysƒ ƒLÞt nu yts... nrh{w¾ òuE™u nwk ÚtE Awk hu ½u÷e......... ytðe Awk yuftk‚.........þhý0 1 ™thŒ þwf Ë™ftrŒf ‚he „Þu. .... þhý ytÞu ˃ne ‚hu. ....................{tuh÷e0 xuf..4 ‚…hu ‚eÚto{tk nwk ftkE ™ð òýwk.......2 su Ëw¾™u ¼ðƒúñt EåAu...... Ëtk ¼ ¤ðt™u Ëi Þ h {tYk rŒ÷zw k ŒtÍu ..... {tu 0 3 r…‚tkƒh™e …÷ðx ðt¤e Aºt rþh Atsu... . .nrh0 {uk ßÞwk „E’‚e s÷ ¼h™ufwk.. {™w»Þ Œunftu ÷tntus ÷e™tu.... yðËh ysƒ ƒLÞt nu yts............ nrh Ä{ofwkðh Ëw¾fthe...... Wh{U ƒËtu y÷ƒu÷hu. 430 fe‚o™ Ëth Ëk„ún ¼õ‚ rðr¼»tý WØð ‚he „Þu....... {tu 0 4 ht„ : …hs – …Œ-1 {tuh÷eðt¤t hu.. {eXe {tuh÷e ƒòð. ntuS.{tuh÷e0 1 ËwÛÞt rð™t r[¥tzt{tk. ntuS. .. ðt÷{ htS ÚtE ðòztu........ 1 ‚w{rn {e÷u yt™kŒ yr‚þu........ {nthts. yuf ytÄtht ‚w{ yuf ytÄtht.. Atu„t¤t ½™~Þt{.. „t‚t ytðu r„rhÄh Ëw k Œ h Ë{tsu ....... {tu 0 1 ytðu hu y÷ƒu÷tu ®ðxât „tuðt¤u ÍtÍu........ „wÁ {e÷u r„rhÄh hts........ 4 ht„ : „tuze {tuh÷e ðtsu hu {eXe {tuh÷e ðtsu...... .... . ËiÞhw fuhtu ËtÚt.. .............. ðt‚™e ðt‚tu{tk Ônt÷tu yZ¤f Z¤eÞt. 2 ...yuf0 …tkzð …tk[ ÿti…Œe ‚he „Þu. xu f ..... ò{u «„x {e÷u …h{t™kŒ........ ÄLÞ ÄLÞ yðËh yts...þhý0 4 …ú„x …ú‚t…Ëuk y„rý‚ ‚he „Þu....... fw k z ¤ ™k „ szu ÷ hu .. fe‚o™ Ëth Ëk„ún 431 hrËf rþhtu{rý ‚w{ ƒe™ {tufw... fntk Ë{òðwk ˃ ò™™ ntht..429 ht„ : „hƒe yts ˾e yt™kŒ™e nu÷e..

nrh0 1 s{fu {™{uk {nuh ™ ytðu.. E™ {th„{uk ™ ytðuk„u... Ënw s„{tk fuðtÞtk {k„¤fthe. . nrhs™ Ëk„u ht¾tu …qhý …úe‚ze.¼ð0 3 ŒtË{wfwkŒ ™tð ËíËk„ íÞtk....... yuf rŒ™ ¼tukÞ rƒAt™t ni..................... 434 W…Œuþ…Œ Ëk„ún …Œ-4 ‚thu k „ u Ëk ‚ ‚thu k „ u ... ÷tunMÚtk¼ ÷…xtðuk„u.. …ntU[u ‚usykƒth{U.... Ëtk¼0 2 …úe‚ fhu …whw»ttu¥t{ ËtÚtu r™íÞ ™ðe.... fh0 3 Äú w ð yk ƒ he»t y[¤ …Œ …tÞu fe™e y[¤ «‚e‚........nrh0 4 …Œ-3 …tðuk„u Œw:¾ …tðuk„u.... yuf …÷f{uk Atuztðu„u.... yt„u ƒnw‚ Ëk¼thuk„u.. Ë{S rð[the ƒtu ÷ tu y{] ‚ ðu ý òu {tu n 0 3 ......¼ð0 1 òu ‚he „yu Ëtu Ëk‚ Ë{t„{....xu f 0 sL{ {hý ¼ð ‚ƒne ¼t„u. 109 .... Ëtk¼¤ ƒu™e ‚tht Ëw¾™u fts òu. íÞt„tu {Œ {íËh sq X e fw ¤ ÷ts òu {tu n 0 2 Ëw¾ŒtÞf ‚wk òýu ËwkŒh~Þt{™u............ WÄð0 1 htsðe Œw:r¾Þtk hkfrƒ Œw:r¾Þt....... W…Œuþ…Œ Ëk„ún 435 …Œ-2 Ëtk¼¤ ƒu™e nrh heÍât™e he‚ze.. su™u {¤‚tk Ëtk¼hu nrh Ëw¾ŒtE.. Ëtk¼0 3 ht„ : Ëthk„ Ëk‚ Ëw¾e ËkËth{U.½h0 4 …Œ-2 ytðuk„u s{ ytðu„u..... «u { t™k Œ ™tÚtËtu ™t‚tu fh ÷u ™u n Ërn‚. {wõ‚t™kŒ™tu ™tÚt {„™ ÚtE Ëuðòu..¼ð0 4 ht„ : „hƒe – …Œ-1 {tun™™u „{ðt™u RåAtu {t™™e........ Ëwýtu0 2 {txu ‚us …qßÞ r«‚{ ¼tE.. swXt ‚™ ynkfth{U....½h0 3 ŒtË{wfwkŒ ytþ ‚s sqXe.. ðntk ¼e rMÚth ™ hnu™t ni........ ¼ðs÷{u k ƒw z ‚ Ëk ‚ ‚thu k „ u ........ 436 W…Œuþ…Œ Ëk„ún ht„ : Ët{uhe Ëwýtu Ë‚Ëk„e.......... rð™t rððuf ¼u¾ ˃ Œw:r¾Þt......... Ëk‚ ËtÄw Wh Äthuk„u....... nrh¼s™ rð™t s{ ytðuk„u... Ëwýtu0 3 su™u nrh nrhs™ ËtÚtu «er‚...nrh0 2 …h™the …úËk„ fhu ðtkfwk......½h0 1 r™s ‚™ ™the …wºtfwk …tu¾u.. ‚tu heÍu hrËÞtu ËwkŒhðh fnt™ òu.. …r‚ðú‚t™tu Ä{o y[¤ fhe …t¤òu......... Ä™…r‚ Œw:r¾‚ rðfth{U.......... ©enrh[h™ Xeft™t ni... fh0 4 ....½h0 2 ƒúñt ytrŒ ¼wð™fu Mðt{e.. ........ {tun™ðh™u {t™ Ëk„tÚtu ðuh òu.......... WÄð0 2 ¿tt™ rð™t Œw:¾ …tð‚ Œwr™Þtk. …whw»ttu¥t{ …tËu ƒuXt™e òøÞ òu.. .. Ëwýtu0 xuf swðtu «n÷tŒu r…‚t íÞtøÞtu. r™sƒkÄw ‚S™u rð¼e»tý ¼tøÞtu........nrh0 4 ..........433 W…Œuþ…Œ Ëk„ún ht„ : ftVe – …Œ-1 ò™tni ™h ò™tni .......... r‚™ ‚t…fe Íth{u...... . nrh nu‚u ytðu niÞwk ¼htE.. ... ½h Atu z e yu f u ÷ t ™h ò™tni . .. yòr{÷ „™eft W‚hu ¼ð [h™f{¤ Ähe [e‚.......... ŒtSþ {tk Œu¾e fu™wk ËL{t™ òu.... {wõ‚t™kŒ {wr™ðh rð¿tt™e. Ëwýtu0 4 ht„ : Ä™t©e fh {™ Ënò™kŒ …Œ «e‚...... Ëtk¼0 1 ŒtËe ÚtE™u hnusu Œe™ŒÞt¤™e..... «u{t™kŒ fnu Úttþu ™ne ‚tu Vsu‚e. ....... nrh[hýu hnu ò u yƒ¤t ÚtE Au f òu {tu n 0 1 ð¤e yuf ðt‚ fnwk Awk yrÄf rððuf™e. .... fh0 2 „s yÁ „eÄ …þw ƒ™[h Œtuô Ëw{hu ~Þt{ …x…e‚. E™{ukËu ftuE ™ ƒ[tðu„u.. …r‚ ‚S ¼ßÞt nrh ðús™the. ËtŒh [h™ Ëw { he ©e…r‚fu fe™e s„‚{u S‚... òhefu Ëth r{÷t™t ni.. WÄð0 3 .xu f 0 {uze {krŒh Atuz [÷tu„u. yƒne Ëk‚ WØthuk„u.............. .. ËtÄ™ Ëðuo {t™ ƒ„tzu …¤ rð»tu.........nrh0 3 ŒtË{wfwkŒ [÷tu „whw[hýu.. Ä{ofwkðh ËtÚtu «e‚ ™nª su™u.xuf0 Œw÷o¼ Œun ¼s™ƒe™ ‚Sfu........ {tÞt ½tuh ykÄth{u. .....nrh0 3 ŒtË{wfwkŒ ðtË nrh[hýu...... yr‚ Œw:¾ŒtÞf {™ …tu‚t™wk òýòu......... ©eð™{uk ËeËt Xhtðu„u.. .... fh0 xuf ‚s yr¼{t™ yþw¼ ytþt Ëw¾ {tun™ fh÷u {e‚ fh0 1 yËw h Þtu r ™ «n÷tŒ rð¼e»tý Atk z e Ëf¤ y™e‚.... W…Œuþ…Œ Ëk„ún ... . ™e[e xu÷ {¤u ‚tu {t™u ¼tøÞ òu. ftkxt{tkne [÷tðuk„u.. {th s{™fe ¾tðuk„u.xuf0 nrhs™ Œu¾fu ntkËe fh‚ ðtkfu.. {wõ‚t™kŒ™tu ™tÚt {„À ÚtE Ëuðòu....¼ð0 2 Ëk‚ þçŒfwk òu ÷tu…e [÷ku„u... ytuh ˃ s„ sh‚ r™hk‚h.............. íÞt„tu Ëðuo sqXe {™™e xufòu. {w¾Ëuk yt„ shtðu„u.......nrh0 1 fe‚o™ fÚtthe Ëw™u ™rn ‚tfu.... ......... Ëwýtu0 1 òýe ¼h‚u ‚S r™s{n‚the....... ƒ¤e „wÁ ‚S™u nrh…Œ ÷tøÞtu..nrh0 2 f{orðf{o fhu S™fu rn‚.. …÷{uk …th W‚thuk„u.. ¼ðƒúñtrŒf™u r™ùu {¤‚e ™Úte...... ntuÞu ðnt÷tu ‚tuÞu þºtwË{ òýe™u ‚sðtu ‚u™u.. nrh¼s™ rð™t Œw:¾ …tðuk„u..... WÄð Ëk‚ Ëw¾e ËkËth{U... su{ ¼¤eÞwk …ÞËtfh{tk yrnÍuh òu. ‚u ‚tu òþu yt s„‚{tk S‚e.....

ft™wzt0 xuf Œwhes™ ÷tuf Œw¼k¾h ƒtu÷u.... ™ {¤u ðth{ðthehu. rð…‚u ðhËe hu ... . ftu0 4 …Œ-2 ft™wzt fuzu òðwk hu. ‚thu ntÚtu ™Úte ‚™ ‚tYk ™tht0 3 r{ÚÞt Ëw¾{tkne ‚wk ¼h{týtuhu.... {u÷e yuf÷tk òytu hu.. Mðtr{™thtÞý0 3 þhýt„‚ Ëw¾fthe. ft™ fwkðhÚte fhðwkhu........... yðËh ™nek {¤u ytðtu .. ™ð {u ÷ u xu f rð[the... yt„u þe „r‚ Úttþu ‚the.....5 ht„ ftVe – …Œ-1 ft™wztu fuzu Vhðwk hu....4 ........ {t‚ r…‚t r™ùu ™nª ‚tht. 2 ®…z™u yhÚtu …t… fh‚tk... {u÷e {uze ™u {krŒh Ëthtk hu... ™Úte ¼s‚tu ‚wk Œuð {whthe hu.. ÚttÞ Au fh{ ¼htðtu hu...... þw {w¾ ÷E™u ƒtu÷uS. {tÞt{tk ¼h{týtuS... {qh¾ ‚U yt{u ŒË {rn™t......... ft0 xuf.... ™tht0 4 ftÞt {tÞt Au òu ‚the ft[ehu.... ftuze ƒŒ÷u „tV÷ fwƒwÂØ.... ntÞtuo S‚e ƒtSS. nu ‚ z÷w k …hnhðw k h u ... 4 Ëk‚ …wÁ»t™e Ëtuƒ‚ ™ „{u... Œu¾e ftuE™wk Ázwk {hu ŒtÍe... Mðtr{™thtÞý0 2 Ëk¼the þhýu ytÔÞtu... 438 W…Œuþ…Œ Ëk„ún …Œ-2 ƒÿe…r‚ ™tÚt™wk ÷u™u þhýwk hu.. ƒÿe™tÚt «„x s„ òýe.2 …h W…fthe hu. ½h½h Vh‚tu ztu÷uS...... ÷E òþu s{ {thehu...... 1 {tÞt{tÞt fh‚tu {qh¾.... 3 rð»tÞ rðfth niÞt{tk ÄtÞto...... ....1 s„™wk Ëw¾ Œw:¾ hu.. . ftuE Œe ƒeò™e ™nª ftðw hu..... s™ …úu{r™Þ{{tk …qht.. ht{h‚™ Ä™ ¾tuÞwkS.. y0 1 {t÷ rð÷tË ytuh {krŒh {uze.... ƒÿe0 1 hu Au {™ hu {tÞt{tk htShu... 1 ytí{ËtÄ™ ftkE ™ feÄwk. ftu0 3 ƒúñt™kŒ fnu {™ f{o ð[™u.. {trÞf r{ÚÞt fhe òýu.............. {uze {krŒh {t÷ ¾ò™t. …zâwk hnuþu ™tðu ftuze ËtÚtu... Ë{S Awk ytðwk.. ƒúñt™kŒ™wk fÌtwk ËíÞ {t™u. Íuh ƒes rþŒ ðtðtu hu.. ™tht0 5 ... ... ƒÿe0 2 ™rn ytðu ¼u¤tk Ëw‚ Œtht hu.437 ht„ : „hƒe ™thtÞý hu ™thtÞý hu ™thtÞý™wk ™t{... MðthÚt fthý ït™‚ýe …uh. rðËtÞto {whtheS. ÷tuf fwxwkƒ™e ÷tsu ÷tøÞtu. ™tht0 xuf ™hŒun ŒeÄtu‚™u ™tÚtuhu.. ‚u™u ðhe™u ¾tuxe Úttðwk hu. y0 2 {qh¾ ™h r™þrŒ™ ‚thu {tÚtu. ‚u nizu ™ð Ähðwk hu......... ¼S÷u™u ~Þt{¤tu Ëw¾fthe hu. yòr{÷ ‚thÞtu hu... . yt{u W{h ¾tuES. …tAwk Vhe ™ òuÞwkS..... ... fhðt sk„÷{tkne W‚tht. ™tht0 1 „¼toðtËu feÄe hûtt ‚thehu... ÷eÄtu sXht yÂø™Úte W„the hu.... ðúsSð™S™u ðhðwkhu. ftu0 1 Ë„tk fw x w k ƒ e Ëðo Ëk „ tÚtu ... „r™ft yÄtuhe hu... ƒnw{t™e Úttþu ‚tht ƒu÷e. ðhðtÚte Yzwk rð¾ ¾tðwk hu.. ftu 0 2 ËkËtheÚte Ë„…ý ‚tuze™u.. y0 4 ht„ : Ätu¤ – …Œ-1 Œtxâtuu hnu™u [tuh Œuð™t...... ¼S0 4 ... fÚtt «¼w™e Ëtk¼¤su ‚wk ft™u hu.... yk ‚ h{tk þtu f ™ ytýu ... òÞ Au ‚]»ýt™u …qh ‚ýtýtu. ....... s™™e ¼thu {theS...... ftuEÚte ™ zhðwk...... ŒtÍu ™rn ËtÄw þq h t......... Mðtr{™thtÞý0 4 yÄ{ ytuÄthý ™t{.... ƒÿe0 3 Vhe ƒtkÄ f{h x¤ Vu÷e hu..... {M‚f ò‚tk hu .... ¼òu Ëw¾Ät{ hu..... su Wh{tk rnk{‚ ht¾u.3 nrh™u Ë{hu hu...... ‚]»ýt{tkne ‚ýt{tuS........... ¼S0 xu f ... 5 …Œ-2 «¼w ¼ßÞt rð™t „tV÷ «týe... ™x™t„h ðnt÷t frhÞt. 440 W…Œuþ…Œ Ëk„ún ht„ : ¾{t[ ™h™thtÞý „tytu hu . ƒuXtu ‚u™u ‚u fu{ rðËthe...... ft{ ™ ytðu ftuES... Útt™u ‚í…h yt¤Ë {u÷e hu. fu Œ e Œe™ ð[™ ™ð ¼t¾u .... y¬÷ ðu[tE „E ‚thehu... Ë0 4 ht„ : ftVe ¼S÷u™u ~Þt{¤tu Ëw¾fthehu.. Ëðo ‚S™u hu .. ƒÿe0 5 ht„ : „hƒe – …Œ-1 nrhs™ Ët[t hu. .... ¼S0 1 {tYk {tYk fhe {qh¾... y¾kz yuðt‚™ Atðwk hu. Ë0 2 ðheÞu ‚tu ™x™t„h ðheÞu.... r™‚ yntur™þ W{k„ ¼rhÞt.... W…Œuþ…Œ Ëk„ún .... Ë0 1 [tiŒ ÷tuf{tk Ëðuo hu yƒ¤t. 110 .... {tun™™wk {uýwk {thu {tÚtu. ™nª ‚thtk Ëw‚ ™thehu... Mðtr{™thtÞý0 5 ht„ : „hƒe – …Œ-1 ™thtÞý ™t{ ÷u™u ‚wk «týe hu. . W…Œuþ…Œ Ëk„ún 439 ƒúñt™kŒ fnu hu..... ‚™ Ä™ ò‚tk hu .. y0 3 ƒúñt™kŒ fnu nrh ¼S ÷u.. . swXwk ƒtu÷u ™u {{‚t ÍtÍe hu.... .... . ƒtkæÞtu ÷tuf÷ßò „¤u …týtu hu...... ƒúñt™Œ fnu ™h‚™ …t{e. «u{t™kŒ™t ~Þt{ hu..... ‚u™u Ëk„ hnusu {tk ‚wk ht[ehu.. ... Mðtr{™thtÞý0 1 yk‚ft¤u …tufthÞtu... .... ¼S0 2 {t÷ {÷f Ëðuo {u÷tðe™u....... Ë0 3 ƒúñt™kŒ fnu yðh …wÁ»t™u...... {xu {ntŒw:¾ s™{™u {hýwk ƒ0 ‚tfu …hÄ™ ™u …h™the hu.. ™nek ‚tu Úttþu …M‚tðtu hu.. ƒúñt™kŒ fnu Au ðt‚ Ët[e....... ......... Ä™fts ¼{u {™ ƒtYhu. ™tht0 2 rð™t Ë{su fnu Au {tYk {tYkhu..... Œi r nf Œw : ¾{tk hu ... ðt÷tu ¼õ‚ðíË÷ ¼Þnthe hu .. ¼tkz ¼ðtE{tk htSS. ƒÿe04 r[¥t [zðu {tk ƒntu‚ ‚tuVt™u hu... ntuÞ Ä™‚tu ðtðh ‚thu ntÚtuhu.. „s™u AtuztÔÞtu hu... ˽¤uÚte ÷wkxtýtuS..... yuðt nrhs™™e ƒr÷nthe........™h0 y{]‚ fuhtk {q¤ Q¾uze ™u..... ¼S0 3 ƒúñt™kŒ fnu {™w»Þ‚ýtu Œun..

. xuf0 ŒtY {txe [tuhe yðuhe...... 4 …Œ-2 ƒnw {tUÄt Au ½™~Þt{. ¼uxe …qhý ƒúñ™u hu... s0 4 ht„ : ÷tð™e – …Œ-1 s„‚{U Sð™t Úttuht....... s™w™e0 4 yuðt ðihtøÞðk‚™u òWk ðthýu...... feÞu f]‚ ¼tu„™u …hne.. fhe s‚™ rŒðË ht‚...s™w ™ e0 2 ¼÷tu íÞt„ ¼hÚthe ‚ýtu. nrh™e ¼Âõ‚ ¼wkzt ™ð ¼tðe.......... 2 swXe ƒtS hu òýe. fÌttk fXý ð[™S... nS Ë{s ‚tu ËtYkS...... ¼0 2 ...... ƒnw ƒtu ÷ tÔÞtu ƒtsk Œ S. ft„Œ ™ef Ë‚ne sƒne.... s™w™e0 8 ...... 3 Sð‚ýwk ftkE s‚™ ™ feÄwk.. 7 Ä™ òuƒ™™e hu ½tkÏÞu. Ë„hËw‚ ËtX nòhS.. ....... {t™e ÷uòu yu {{o™u hu. 444 W…Œuþ…Œ Ëk„ún ™thtÞý™wk ™t{ s ÷u‚tk.... ™ehÏÞt {uk ™uýtk ¼he …ú0 4 …Œ-2 Ënò™kŒ nrh..... s™w™e0 3 QXe ™ þfu Qk r xÞtu . yk„u y[¤ fhe ht¾òu hu....... ™ hÌtwk ™týwk htò ™kŒ™wk..1 yr‚ ÚtE™u Œe™ ytÄe™. Xt÷wk ™eh ð÷tuÞwS.. fhu„e ¾t¾fe Zuhe. {tuxt EåAu Au {™{tk hu..... ÷u‚nu ytÞw»t ‚t™........ 4 ht„ : Ätu¤ – …Œ-1 {t™tu {¤e Au {tuxe ðt‚... rþð ƒúñt™u Ëwhhts.... ‚u™u Œu¾e™u ºttË Q…ßÞtu..... . 4 swXe Ëtuƒ‚ hu s„™e... ¼ðs¤ òþtu ‚he.. …wºt™u …úuÞtuo ðihtøÞS.... 8 ht„ : ftVe – …Œ-1 Ënò™kŒ nrh.. …ú„x ÚtÞt Ënò™kŒ nrh. { ¼w÷u Œu¾e ‚™ „tuht. . ™ Œeòu Œtu»t yƒ n{fwk.. fnu þwk ËtYk feÄwS. 4 ÷tuf fwxwkƒ{tk {tuxtu Úttðt...... …qfthu …exfu ‚t÷e.... 3 rnh÷tu ytÔÞtu hu ntÚtu. h¾u [zu ƒeò™tu hk„.. fXe™nu ƒtu÷™t ‚ƒne... ftuxu ƒtkæÞtu …ntýtuS... rþhu r™s ¼th ™t ¼th™t. W…Œuþ…Œ Ëk„ún 443 ht„ : „hƒe “s™{ ËwÄtÞtuo hu {thtu” yu Zt¤ Au nrh„wý „tÞu hu „tS.. .... . ytðe ‚u ™ nthòu hu. 3 ..... ÷tuf™e ÷tsu ™ hÌtu ÷tS........ Ët[wk fnwk ¾tE Ë{S.. ËØ{o MÚttÃÞtu Vhe …ú0 3 r™»fw¤t™kŒ fnu Œw„o…wh ytÔÞt... ‚u™tu yðËh yu¤u òþu.. Ëw™‚t ™ne yò™... ƒeò „Þt y™ufS.. ‚u Útfe {™{tk zhe. s0 1 ƒts‚ rþh…h ft¤ ŒŒt{t.. yûthðtËe ytXtu ò{... ...... 1 fh{fwk Ësfu fh™t........... ¼0 1 sL{{hý™wk Ëkfx {tuxwk... W…Œuþ ytÃÞtu yuýe …uhu.......... ÷u¾tk s{hts sƒ fhne.. r™»fw¤t™kŒ rð[thtu {™.. .. Útt‚tk ™Úte Úttuze ðt‚{tk hu... Œtu rŒ™fu r{{s{t™. 111 ....s™w™e0 1 ÄLÞ ÄLÞ {t‚t Äú w ð ‚ýe.... ¼0 4 ht„ : sk„÷tu s™™e Sðtuhu „tu…e[kŒ™e.... Ëðu o òÛÞtu Ëw … ™S...... 442 W…Œuþ…Œ Ëk„ún ƒúñt™kŒ fn‚nu ‚w{fwk...... ht‚ rŒðË ‚‚…h ÚtE hr¤Þtu... ‚u ðt‚ Ët[e fhe …ú0 1 ftiþ÷ Œuþ{tk …ú„xât …tu‚u.. yuðwk znt…ý Œqh ht¾òu hu... 1 Ët[tu {éÞtu Au Ë‚Ëk„..... ¾zt þeh ft¤ Ët ðuhe... r™»fw¤t™kŒ fu ™ òuÞwk ytkÏÞu. s™w™e0 5 fâtk „Þwk fw¤ htðý‚ýwk. 6 fwƒwÂØyu õÞtkÚte hu ytðe. 1 ÷tuf™e ÷tsu hu ÷uðtþu... ‚u‚tu ¾tÞu ™rn ¾¤ ËtÚtu. 2 W[u fw¤ yð‚th ÷E™u.... ¼S ÕÞtu™u Ënò™kŒ nrh...... ÷„™e ÷„tze hnu ÷e™. sYh {w f tðþu s{S. 2 ™nª ‚ntk Ë„t ftu y…™t. Ähe ÷eòu r™s ft™...... ........ ƒúñt™kŒ fnu hu «týe... ÷¾ [tuhtþe fuYk ÷„zwk.... yu [th™tu íÞt„ fhe.. yu{ fnu r™»fw¤yt™kŒ.s™w ™ e0 7 Ë{S {q f tu ‚tu Ëthw k ½ýw k . Ëðuo MðÙ ÔÞðnthS..... ‚tkýe {tÚtu ÷eÄwkS...... {¤e {kz¤e Xt÷e X„™e....... ¼÷t ¼qkzt yð™e W…hu... {™ {tÞt{U {tuÌtwkS............. .. ðtBÞt ŒtÁý Œw:¾™u hu... ™tðu ™shu ‚{™u ftuE™u hu. 2 yuðt {wõ‚™u {¤ðt fts. {krŒh ÍY¾t {u÷e fhe..... nrh„wý „tðt niÞwk ™ð rnËwk. ‚u ‚tu ‚÷Ëu Au ‚™{tk hu.. …ux yÚto fti …t… ™ feòu... xuf0 ÔÞtË{wr™yu su …qðuo fne’‚e.. òuE hÌtt Au s„Œeþ™u hu. 4 . ‚S suýu Ëtu¤Ëuk ™thS........ „ý‚tk ™ ytðu AufS...... s™w™e0 6 yu ð t Aºt…r‚ [t÷e „Þt.... ...... 5 Ë„…ý ‚thu hu ‚uþwk.. W…Œuþ…Œ Ëk„ún 441 ÷tuf‚ýe ÷ßò™tu ÷E™u.... s0 2 …¤ A™ ½ze «nh rŒ™ fhfu......... òÞu„t ntÚt ÷u ¾t÷e... Ëw‚t ƒuXt Ëk¼thòu hu. nu‚u nrh™u ¼SÞu «týe. 3 yuðt Œuð‚t™tk Œþo™. ft{ ƒ„tzâwk ‚tYkS.... rîsfw¤ Œun Ähe …ú0 2 yÄ{o fuhtk {q¤ W¾tze. {t™òu ðt‚ ¾he..... hts {q f e hts™S........ r™íÞ ™{tðu Au þeþ™u hu..... s0 3 ƒúñt™kŒ fn‚nu Ët[e...... . ytðtu nËe ƒuËtu yuftk‚{tk hu.. 2 ÷E ƒuXt Atu {tuxtu ÷t¼. s„{U0 xuf.... htsËts Ëw ¾ …hnhe..... ¼0 3 r™»fw¤t™kŒ fnu r™:þkf ÚtE™u.... y„™fe Ít¤{U ‚…™t. ÷eÄe Vfehe Atuzât VkŒS. 5 ht„ : sk„÷tu s„‚{U {‚ feòu yr¼{t™.. ytË™ feÄ÷tk ƒthS. Œu ð Œt™ð Ér»t {w r ™... su™u hÌtt Au y¾kz òuE™u hu.. h¾u {wõ‚t yuðt Ëw¾™u hu. ™rn‚tu Œw:¾™tu W„‚ ztk¼..... ÷tøÞtu ËkËtheztu yt„S. ðu „ u [tÕÞt ð™S........ 3 yts …tBÞt Atu yt™kŒ. r™»fw¤t™kŒ yu ™rn {xu..

. ..... {hðt™u xtýu0 2 htu{fturx ðekAe™e ðuŒ™t ntu òýsu... y„z0 3 [u‚ðwk ntuÞ ‚tu [u‚e ÷uòu ƒeswk hÌtwk ™zu...... r™»fw¤t™kŒ yuðt ¼õ‚™tu. {u÷ðwk {{‚t ™u {t™.. yt…u …Œ r™hðtý.. W…Œuþ…Œ Ëk„ún 447 ft¤t s{rfkfh Œu¾tÞ hu... {he òðw k {u ÷ e™u Ä™{t÷. ..... ¼õ‚0 4 …Œ-1 yk‚u òðwk Au QXe yuf÷t ntu òýsu.{ik nqP0 1 ftu ý fw ¤ ™u ftu ý fw x w k ƒ e.... W…Œuþ…Œ Ëk„ún . yk0 3 {txu Ëuðu ‚wk Ët[t Ëk‚™u hu....... ™rn ËwÄÞto ™rn ƒe„zt. yk0 6 Œuðt™kŒ™tu ðnt÷tu Œw:¾ xt¤þu hu....szƒw r Ø0 2 Ë™ftrŒf ™thŒ Ëh÷ {r‚.szƒw r Ø0 4 . yk0 2 Ëw¾ MðÙ suðwk Au ËkËth™wk hu..... .......... y„z0 1 ™téÞwk ™u skòéÞwk Ëhðu fzu ™u Äzu.... ..... y„z Äuk Äuk Äuk Äuk ™„thtk ft¤™tk „zu. fntk ni ½z™™ntht.. sƒ‚u {tuÞu ËŒT„whw r{r÷Þt.. Œuðt™kŒ fhu ftuý ËntÞ hu....{ik nqP0 6 ht„ : Ätu¤ Ëk‚ rð™t Ët[e ftuý fnu. xuf0 Ztu÷ ™u hý‚wh ðt„u ÍtkÍ ¾zuzu... {™ðtkrA‚ …qhýft{...... xuf0 ËkMfthu ËkƒkÄe Ëðuo {éÞt hu. .. ‚u{ Ëk‚ ð[™ fxq fnu. yu Au sqXe {tÞt fuhe ò¤... …tÞu fzðuht õðtÚt... yt ‚tu Ëðu o W…trÄ..{ik nqP0 4 yt„u ‚…Ëe ‚…tËt fh‚t... ¼õ‚0 3 ¾w™e ™ ÚttÞ ¾{u ½ýwk............. Ëk‚0 1 su{ s™™e™u niÞu nu‚ Au.... ... Ë„tk ™ ytðu ftuE ËtÚt hu {hðt™u xtýu. …tBÞt ði f w k X {tk rð©t{™u .. fkX YkÄtþu fVò¤Úte ntu òýsu.... ƒúñ n{the ò‚. ...... y„z0 2 fXý ðu„u ft¤ ytðe ytu[ek‚tu yzu.... Ëw¾ Ëðuo ËkËth™t hu.. ........ Sð sYh òý... ™uò ™u r™þt™ ŒeËu Vtuswk ƒnw Vhu.. {¤{q º tfe õÞthe.. Œuðt™kŒ™tu ™tÚt ¼ßÞt rð™t ™hfu sE …zu... ðu ËrhÞt ni ft{....... ¼qÕÞu ™ …zu ¼t™ ¼õ‚0 2 rð…‚ ytðu ðýðtkfÚte.. .. .. {ex „Þt Ëðuo [t¤t. ƒ¤u …qðosL{™tk …t…....... ƒntu‚uh ftuXt{tk ÷t„u ÷tÞ hu. yƒ ™ hne ftuËu Þthe.... ËŒT „ w h w r{r÷Þt y™trŒ... r{ÕÞt ht{ ™u ËÞto ft{........... þu»t fturxÚte ™ fnuðtÞ hu...... yk‚ft¤u Ë„wk ™rn ftuE™wk hu.. …ú¼w rð™t ftuý {wftðu s{{thÚte... ŒÞt hne Au s™t rŒ÷{tk....{ik nqP0 2 ™rn hÌtt {ik ™rn „Þt {ik...... .... su ý u …hw » ttu ¥ t{ feÄt …r‚. su ™ u Œu ð t™k Œ ™tu Mðt{e {r¤Þt........... ..... {‚ fh™t ftuW ͽzt.....xu f 0 fntk ftü ™u fntk fw n tzt..... .... yuðtu Ëns Mð¼tðu.. ÔÞtË{wr™yu rðM‚the ¼uŒ ƒ‚trðÞt. yk0 7 ... ¼S …ú„x …ú¼w™u ÚtÞt ƒr¤Þt.. Ëtht Ëw¾™e ðt‚. s¤ Úttuzt{tk Sð su{ …qhtu ‚hVzu.. ‚u ‚tu Ënuòu þhehu..szƒw r Ø0 1 òu™u ytuÄð ÷tu{»t y{h hÌtt. r™»fw¤t™kŒ fnu …ú„x r{÷u {tunu. sþ sw„tusw„ fntðu... …÷xtðt RÞ¤™wk yk„........szƒw r Ø0 3 yu‚tu Eïh fturx{tk ¼r¤Þt..... {hðt™u xtýu0 4 Œw:¾ …t{e™u ‚su Œun™u ntu òýsu... ‚u fthý yt ™h‚™ ÄrhÞt....................... yk0 1 {thwk {thwk fhe Ä™ {u¤ÔÞwk hu.xuf0 Äú w ð …tBÞt …ú ¼ w ™ t Ät{™u ....... ftu ý {t‚ ™u ‚t‚......... ¼S f] » ý fÕ… ƒnw ðe‚e „Þt. nizwk nt÷ f÷tu÷ ÚttÞ hu. hne „E rfÂL[‚ ft{t....... y„z0 4 ht„ : „hƒe fh …ú ¼ w Ëk „ tÚtu ‡Z …ú e ‚ze hu .. ¼õ‚0 1 Œun „un Œtht Œt{™wk.. ™Úte ½x{tk ½t‚........ ‚u{tk ‚thwk ™Úte ‚÷¼th.. xéÞt ™t{ Y… Xt{... 448 W…Œuþ…Œ Ëk„ún ht„ : „hƒe ft¤™tk „zu ™„thtk ft¤™tk „zu... 446 W…Œuþ…Œ Ëk„ún yhtu„e fhðt y¼of™u............... ‚tht x¤þu rºtrðrÄ™t ‚t….. {hðt™u xtýu0 3 ytkÏÞwk W½tzu yr‚ðuŒ™t ntu òýsu.... {ex „E Ëðu o W…trÄ. ytkÏÞwk {ek[e ƒuXtu ykÄtu {™Ëqƒt ½zu.... ftuý ¼tE ™u ftuý ¼r„™e...445 ht„ : …hs {i k nq P ytrŒ y™trŒ. {hðt™u xtýu0 1 ™ðËtu ™ðtýwk ºtwxu ™tzeÞwk ntu òýsu................... fhðtk òuEyu nht{....{ik nqP0 3 …t™e{u k Ë u …w h w » t ƒ™tÞt.......... ‚u{tk hnu áZ Äehu... yk0 4 yr‚ {tuxt …whw»t™u ytþhu hu.... Ëk‚0 3 òýtu Ëk‚ Ë„t Au Ënw™t. Ëk‚0 4 ht„ : ht{„úe ¼õ‚ Úttðwk hu ¼„ðt™™wk. W…ntË fhu ytðe ftuÞ hu. su {wõ‚ ÚtÞt... Ëtu ò™‚ ni ht{t. 112 .. n{u n{tht fw¤ Ëk¼tÞto........ {wr™ {thfLzuÞ ft„¼qþkze fÌtt...... ‚u ý u ‚ßÞt f…x A÷ ft{™u .. {hðt™u xtýu0 5 ht„ : ËtuhX – …Œ-1 szƒw r Ø Sð …tu k å Þt™tk …h{týtk yrð[¤ ytrðÞtk ... Ëw¾fthe ËŒt ½™~Þt{.. …únT÷tŒ rð¼e»tý òu„e sr‚..{ik nqP0 5 su fth™ yt ™h‚™ ÄrhÞt... yt…ðt yt…ýtu hk„........ ËŒt Ëw‚™u ËtÚt. su™u ò‚tk ™ ÷t„u ðth..... Ëk‚0 2 su{ ¼{he ¼hu ¼thu [xftu.. r™»fw¤t™kŒ r™¼oÞ fhu.. yk0 5 yuðkw Ë{S™u ¼s ¼„ðt™™u hu. Au òu fXý ft{. yun{tkÚte Ëw¾ ytðu yuðwk hu. ...

....... {t™ fÌtwk ‚wk {thwk. Œuðt™kŒ fnu ‚u …tu‚t™wk...... ÚtÞtk ™hfu r™ðtËS....... rðËtÞto ð™{t¤e.. íÞtk íÞtk ntu‚ ËntE hu.. niÞt™t0 2 sL{{hý Œw:¾ „¼oðtË™wk.. {hðt™u0 4 ht„ : Ätu¤ þe÷ðk‚t ËtÄw Ëtk¼¤òu fhe …úer‚. ™]®Ën ðuþ ƒ™te hu...... ðu„u [zâtu ðnuðth™u..449 ht„ : „hƒe ni Þ t™t Vq x ât nrh Ëk „ u nu ‚ ™ feÄw k . ‚u {tŒf Ë{ ÷u¾u hu.... ntÚtu ™tf ðZtðu hu............. MðÙw0 3 yï ðnuÕÞwk …÷k„ …t÷¾e.. ‚u rð¾ðu÷e ft’ðu..... ŒÞt™kŒftu ™tÚt ŒÞt¤w.. .. W…Œuþ…Œ Ëk„ún 451 Íwzu sƒne …fÞtuo „sfwk....... “nu {nthts ! su …wÁ»t™u ¼„ðt™™tu r™ùÞ …tu‚t™t ÓŒÞ{tk ÞÚttÚto ÚtÞtu ntuÞ ‚u r™ùÞ õÞthuÞ ™ z„u ‚u W…tÞ fntu.... ƒt¤ ð]Ø ™ð òuƒ™ðt¤e.. Ëk‚ rð™t ftuý Ë{òðu hu..... þe0 1 ™the fÚtt ©ðý ™ Ähðe.. {éÞtu {týË™tu Œun. ft{™eytu™u fntðu. ‚týe {tÚtu ÷eÄw .. xuf. ¼ßÞtu0 2 r[k‚t ½ýe r[¥t{tk ¼he hu.. ‚u {txu Ëðuo ËtðÄt™ ÚtE™u ..... {u÷e òðwk Sð™u yuf÷t.. nt hu {eÚÞt {tux…™wk {t™... þe0 3 yƒ¤t yk„u ft¤e „tuhe. Ae™{U ÷eÞtu AtuztE hu. hnu‚t niÞu nw÷tËS.. ÚtÞtu yk Ä yòý. {tÚtu {hðt™e ½t‚. ht‚ rŒðË ßÞtk hu’ðu............... ntÚte rnkztu¤t ¾txS.. ™uý ¼he ™rn Œu¾u. “yt ðt‚ ‚tu Ëti™u Ëtk¼¤ðt ÞtuøÞ Au. ¼q÷u {™ ¼h{tðu........ {tuxtu feÄtu yt…e {t™S...... ‚u Œtxe hu ™tðu ¼u¤e... MðÙw0 4 {ntu÷ ÍY¾t {tr¤Þtk. ŒÞt™kŒ fnu nrh ™ ¼ßÞt. Œw0 2 …tkzðfwk ÷tûtt„]n ßÞthu......... . …t{h ™h ƒnw …M‚tðu hu ........ ðýË{ßÞtu ðe÷¾tðu hu... Äehs‚t Äúwðfe Wh Äthe.. ŒwËhtu ftu™ Ëw¾ŒtE hu... …zât …tAt ™ð ™eËhu... nt÷ ¼qkzt nuht™. ‚wh‚ ÷E òþu ‚uzeS.... ÷tsu ðekxtýtu ÷tuf™e.. ......... {t‚r…‚t Þwð‚e Ëw‚ Ëk„u. ™u Ëðuo ïu‚ ðMºt Äthý fÞtO n‚tk.. ™u …tu‚t™t {w¾th®ðŒ™e yt„¤ {wr™ ‚Útt ŒuþŒuþ™t nrh¼õ‚™e ˼t ¼htE™u ƒuXe n‚e.... .... {hðt™u0 1 Sð™u s{ ÷uðt ytðu.. òýe …tð ™ Œuðu.... …Ae ËkæÞt yth‚e ÚtE hne ‚u fuzu fwƒuh®Ënu ©eS {nthts «íÞu «§ …qATÞtu su..... xuf.. ............. ni Þ t™t0 1 …ux™u yÚtuo …t… fh‚tk.... [th rŒðË™t Sð‚h Ëthw... «„x ¼yu MÚtk¼{tkE hu. ¼ßÞtu0 4 ht„ : ðuhtze Ë„tk ftuE ËtÚtu ™tðu hu {hðt™u xtýu...” …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su..... Œw:¾ ŒrhÞtu rðþt¤S... þe0 2 ðr™‚t ntË rð™tuŒ fhe™u. ft{ ƒ„tzâkw ‚thwk.. ¼qÕÞtu ¼Âõ‚™wk ¼t™S.. Vwxu÷ niÞwk ™u Vu÷ ytðzu.. ¼òu ¼tð Wh ÷tE hu. MðÙw0 5 ¾t™…t™ Ëw¾Ëus{tk.. ntk hu fhu yt… ð¾tý. ‚tfw ÷e™u ƒ[tE hu............ ™u …t½™u rð»tu ƒuW ftuhu [{u÷e™t …w»…™t ‚tuht Íqfe hÌtt n‚t........... W…Œuþ…Œ Ëk„ún ... {™ {tÞt{tk {tuÌtwk.... Œuðu s{zt™u ntÚtS... ‚u Xuftýu Ët[t {wr™ðh...... Œuðt™kŒ fnu s{ ytðþu..... {™ RkÂLÿÞ™u S‚e hu. niÞt™t0 3 yt¤þ ™u y¿tt™ yr‚þu. Œw0 3 ßÞtk ßÞtk ¼ez …z‚ ¼õ‚™fwk......... {thwk {t™tu þt {txS.... ... MðÙw0 6 ....... ntk khu {th {qh¾ ¾tÞ. …tk[t¤e fu [eh …wh™fwk. ¼ßÞtu0 1 r{ÚÞt {tÞt™t òu h {tk hu ... Œw0 1 «n÷tŒfe yr‚…ezt …eAt™e... ™u ƒuW ft™ W…h „w÷tƒ™t „wåA rðhts{t™ n‚t. ..... …tAwk Vhe ™ð òuÞwS... {t‚t r…‚t Ëw‚ ™the. {hðt™u0 2 r{ÚÞt ƒtu÷e {tÞt {u¤e........ .. 450 W…Œuþ…Œ Ëk„ún yk‚ft¤u WXe òðu hu... ™u „w÷tƒ™tu {tuxtu „wåA nM‚f{÷{tk ÷E™u {w¾th®ðŒ W…h Vuhð‚t n‚t.. ‚u™u {u÷tðe s{ {th‚t... ‚u™e feh‚e ‚u ™ð fhðe... þe0 4 Auxu hne™u At™e ðt‚tu.... ...... ft{ ËtÄe ftuhu hnu. ....... xuf...... 113 . xu f 0 ÷¾[tu h tþe fu h w k ÷„zw k .... ™u ftux™u rð»tu „w÷tƒ™tnth …nuÞto n‚t. MðÙw0 2 Ë„tk ËkƒkÄe Ënw {¤e.. ¼ßÞtu0 3 sqXtƒtu÷tu ™Úte òý‚tu hu... rnhÛÞfrþ…w {tÞtuo nrhyu. {htð™u0 3 Œuðt™kŒ fnu Ëw¾fthe...... Yze hk„e™ {uzeS.. MðÙw0 1 {t‚ ‚t‚ Ëw‚ òwð‚e...... . …t… fÞto ‚u …ezt …tðu. ... . Œw0 4 ht„ : sk„÷tu MðÙw Ë{òu hu yt ËkËth™u... …úe‚ fhe …h™th{tk ntk hu ™e[ Ëtuƒ‚ M™un.. MðthÚte yt ËkËthe ¼the......... Äeh ‚S ytyu ÄtE hu. niÞt™t0 4 ht„ : „hƒe ¼ßÞtu ™rn ¼„ðt™™u hu.... Ënw MðthÚteytu ËtÚtS. Œuðt™kŒ fnu Œu¾ rð[the... fturxðth „¤u ft¤S.... þe0 5 ht„ : Xw{he ŒwËhtu ftu™ Ëw¾ŒtE ~Þt{ ƒe™. 452 ð[™t{]‚ Ëkð‚ 1882 ™t Vt„ý ðŒe 6 AXâ™u rŒðË Mðt{e ©eËnò™kŒS {nthts ©e y{ŒtðtŒ {æÞu ©e™h™thtÞý™t {krŒh™u ËL{w¾ ðurŒft W…h „tŒe‚rfÞu Þwõ‚ su Ztur÷Þtu ‚u W…h rðhts{t™ n‚t... y[¤ …Œ Œeytu ytE hu.... ¼ßÞt ™rn r„rhÄthe........ ytX …úfthu yƒ¤t ‚sðe.... ‚u ™ð þfeÞtu xt¤e..

... ™u yu s y™k‚ ƒúñtkz™t htòrÄhts Au.” …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su...... ‚u{ yu ¼„ðt™™t Ät{™tu nuXu. ™u y™k‚ yiïÞoÞwõ‚ Au.....k ©enrh …÷k„{tk …tuZ÷ u t Au yu{ ¼tð™t fhe. 454 ð[™t{]‚ ÚtÞt Au. íÞth…Ae {™w » Þ÷e÷t™t M{hý {txu ¼„ðt™™u þti[Œk‚Ätð™trŒ r¢Þt fhðe... ..... .. ‚u™u rð»tu ƒnw r[ºtrðr[ºt…ýwk Au.. {™u fhe™u fÕ…u÷tk s¤... {txu yt ©e™h™thtÞý™u rð»tu ™u y{thu rð»tu ÷„thu …ý ¼uŒ Ë{sðtu ™rn... su{ ytftþ y…th Au ‚u™e [thu ftuhu òuEyu ‚u ftuE rŒþt{tk yk‚ ytð‚tu ™Úte...... ð[™t{]‚ 453 Ëtk¼¤tu su.. ðMºt.. yt «{týu …tu‚t™t ytí{t™u yûthƒúñ™e ËtÚtu ¼tð™t fhe™u.. ™u ËŒt ËtfthY… Au...” Er‚ ð[™t{]‚{T y{... yt¼q»tý.. 456 {t™Ëe …qò™e rðrÄ {t™Ëe …qò™e rðrÄ {t™Ëe …qò fhðt™tu nu‚w yu Au fu. ™u ‚u Ät{™u rð»tu yËkÏÞ …t»toŒ hÌtt Au............ ð[™t{]‚ 455 ftuE Ät{™e W…{t ™ ŒuðtÞ ‚uðwk Au. ‚u {tuntu÷wk ™u rð»tu ƒnw «fth™t „tu¾ ™u ƒnw «fth™t ÍY¾t Au.... ™u ‚u s Ät{™t su …r‚y™u yûthtrŒf {wõ‚™t Mðt{e ™u …hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ su Au ‚u s yt ËíËk„™u rð»tu rðhts{t™ Au.... yu y…th Au............. {™™e ÂMÚth‚t rð™t {t™Ëe …qò ÚtE þf‚e ™Úte {txu {™™u ÂMÚth fhðt «Út{ ytí{rð[th fhðtu su...... ™u ƒúñÄt{™t r™ðtËe …ý yu s Au... ‚u fuðt Au ‚tu rŒÔÞ ytfth Ërn‚ ™u ‚uòu{Þ Au...... MÚtq÷.......... ‚u {tntíBÞ fneyu Aeyu su.. “nu {nthts ! ‚u ƒúñ…wh fuðwk Au ‚u™wk Y… fntu ™u ‚u™u rð»tu su ¼„ðt™™t ¼õ‚ Au ‚u™wk Y… fntu..... «t‚: ft¤™e …nu÷e {t™Ëe …qò «Út{ …tu‚t™t ytí{t™u rð»tu {wõ‚ {kz¤ Ërn‚ rŒÔÞ{qŠ‚ ©enrh™wk æÞt™ fhðw............ . . yt ËíËk„™u rð»tu su ¼„ðt™ rðhtsu Au ‚u s ¼„ðt™{tkÚte Ëðuo yð‚th ÚtÞt Au..... É‚w y™wËth ½ýt .. fnu‚t nwk yûthƒúñ Awk..... ..... ... …w»….......... ™u yu s yûthÄt{™u rð»tu ‚uòu{Þ Au...... ™u ƒnw «fth™e ‚u™u y„tþeÞwk Au.... yu s «fthu su su yð‚th™e r¢Þt òÛÞt{tk ytðu íÞthu yu{ Ë{sðwk su {tuhu ¼„ðt™™t sux÷t yð‚th ÚtÞt Au ‚u Ëðuo yt{tkÚte ÚtÞt Au ™u yu s ¼„ðt™ Ëðuo yð‚th™t fthý Au yu{ Ë{su ‚tu ‚u™tu r™ùÞ z„u ™rn.......... ........... ™u yu™u .... y™u {thu rð»tu …wY»ttu¥t{ ™thtÞý y¾kz rðhts{t™ Au....... V¤ rð„uhu …ŒtÚttuoÚte ¼„ðt™™e {t™Ëe …qò fhðe.. ™u y™k‚ Au... ................” yuðe he‚™tk ©eS {nthts™tk ð[™ Ëtk¼¤e™u ð¤e fwƒuh®Ënu …qATÞwk su.... [kŒ™.... ™u ‚u{tk Vq÷ …ý y™k‚ ò‚™tk Au......... ‚u Ëðuo ¼„ðt™™e Ëuðt{tk r™hk‚h ‚í…h hÌtt Au...... «íÞût yuðt su ¼„ðt™ ‚u™wk ytðe he‚u {tntíBÞ òýu ‚tu r™ùÞ z„u ™rn..... 114 . W…h ™u [thu ftuhu yk‚ ™Úte fu{ su..... .. ™u ßÞthu ©ef]»ý™e ÷e÷t yt[hu íÞthu òýeyu su ©ef]»ý Au... ‚u {tYk MðY… Au......... >> 6 >> .. íÞtk áütk‚ Au......... ¼„ðt™{tk «er‚ ÚttÞ........ ™u ƒnw «fth™t Vwðtht Au. Ëqû{ y™u fthý yu ºtý ŒunÚte ™tu¾tu [i‚LÞ Y… su ytí{t... “yûthY… su ƒúñ Au ‚u s ©e…wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™u hnuðt ËtÁ Ät{Y… ÚtÞwk Au ™u Ëðo yûth ƒúñ Útfe ¼„ðt™™t Ät{Y… su yûth ƒúñ ‚u y™trŒ Au ™u ‚u ƒúñÄt{™u rð»tu ƒnw «fth™t {tuntu÷ Au.......... ™u …tu‚u ‚tu yð‚the Au... ™u yûthÄt{™t …ý fthý Au....... ‚u ¼„ðt™ ßÞthu ht{tð‚th™wk [rhºt fhu íÞthu òýeyu su ht{[kÿS Au.. ™u ‚uòu{Þ Au.... ™u ƒúñ…wh™u rð»tu su …ŒtÚto Au ‚u Ëðuo rŒÔÞ [i‚LÞ{Þ Au.. ™u Ëðo ¼q‚ «týe {tºt™t yk‚Þto{e Au......... ytðtu su™u r™ùÞ Au... yu™tu yu W¥th Au ... ......... «tÚto™t fhe™u s„tzðt.............. ................... ‚u s ƒúñÄt{™u …t{u Au.. ™u ƒnw «fth™t ƒt„ƒ„e[t Au. ‚u {txu yt ©e™h™thtÞý™u y{u y{tÁk Y… òýe™u yr‚ yt„ún fhe™u ËðuoÚte «Út{ yt ©e™„h™u rð»tu …ÄhtÔÞt Au ...... ™u ‚u s ©ef] » ý ¼„ðt™ …tu ‚ u ©e™h™thtÞýY…u fhe™u Ä{o Útfe ¼Âõ‚™u rð»tu «„x . ™u yu{ ™ Ë{su ‚tu ftkEf z„{„tx ÚttÞ ¾htu. ™u Ëðuo™t yk‚Þto{e Au... y™u „tu÷tuf …ý yu™u fneyu Aeyu ™u y™k‚ yLÞ Ät{™e rð¼qr‚Þwk ‚u Útfe yËkÏÞ fturx ò‚™e þtu¼t™wk yrÄf…ýwk Au ™u y…th Au.......... ‚u™tu òu …th ÷uðt {tkzu ‚tu …th ytðu ™rn yuðwk {tuxwk ƒúñ…wh Au...........

.. nu ¼õ‚ðíË÷. …whe ð„uhu …fðt™ ©eS™u s{tzðt... .... ŒqÄ…tf. ......... ©enrh™u s„tzðt “nu {nthts........ ……iÞwk.. ... …Ae {™u …ý ©eSyu «ËtŒ ytÃÞtu ‚u nwk sBÞtu y™u ©enrh {wõ‚ {kz¤ Ërn‚ {tuxe ˼t{tk rŒÔÞ ®ËntË™ W…h rðhts{t™Au.... íÞthƒtŒ É‚w y™wËth ©eS™t Œhuf yk„{tk ÞÚtt ÞtuøÞ ðMºt ‚Útt y÷kfth Äthý fhtððt..... fuhe. {nthtòrÄhts™e þtu¼tÚte Þwõ‚ y™uf fturx {wõ‚tuyu Ëuðu÷t ©enrhf]»ý {nthts™wk ®[‚ð™ fhe™u íÞth …Ae ¼thu ðMºt..... .... ....... yÚttýt.... íÞthƒtŒ ÿtût...... y™u nwk ©eS™t [hýt‹ðŒ™e Ëuðt{tk Awk....... Œtz{.. rƒhks.. ©enrh {tht ytí{t{tk rðhts{t™ Au y™u nwk ‚u{™e Ëuðt{tk Awk yu{ ¼tð™t fhðe.. s÷uƒe... WíÚtt…™ Ë{Þ™e ºteS {t™Ëe …qò [th ðt„u WíÚtt…™ Ë{Þu …nu÷tk™e su{ ¼tð™t fhe™u.. yzŒeÞt...... Ëtfh............. y™u nwk ‚u{™e Ëuðt{tk Awk.. Ëuðtu.. “nu {nthts... ©enrh™u .... M‚wr‚ ytrŒf fhe™u ©enrh™u {¤ðwk. {™u …ý ©enrhyu «ËtŒ ytÃÞtu ‚u nwk sBÞtu....... Ëwðýo™t Útt¤{tk Äthý fhe ‚u Útt¤ Ëwðýo™t ƒtòux …h Äthý fhðtu y™u íÞth …Ae ‚u ¼tus™™t Útt¤ ËL{w¾ ©e Ënò™kŒ Mðt{e {nt«¼w™u ƒuËðt {txu yuf Ëwðýo™tu ƒtòuX {wfe™u ‚u™t …h fËwƒ k ÷ ytË™ …tÚthe™u ©enrh™u ¼tus™ fhðt «tÚto™t fhðe.................... [tu»ÞtrŒ [thu «fth™t ¼tus™tu ©eS™u s{tzðt.. þtf............. þe¾kz. 458 {t™Ëe …qò™e rðrÄ …e‚tkƒh ytrŒf Ë{Þ™u y™wfw¤ ðu»t Äthý fhtððtu …Ae ƒtËwkŒe..... …whe..... ... yuðe ¼tð™t fhðe. ÷un..... «ŒÂûtýt Œkzð‚ «ýt{ fhðt íÞth …Ae «ËtŒe™t W…[thtuÚte {wõ ‚tu™ wk …qs™ fhe™u «ËtŒe™t ¼tus™tu s{tze....... ............. ..” yu{ «tÚto™t fhe™u …Ae ò„ú‚ ÚtÞu÷t ©enrh™wk Ëw„kÄe{t™ …w»…tu™t nth ‚tuht „wåA „sht ƒtswƒkÄ ð„uhuÚte …qs™ fhðwk............... Œt¤ ytrŒf [th «fth™t ¼tus™tu. ©enrhyu {™u …ý «ËtŒ ytÃÞtu ‚u nwk sBÞtu y™u ©enrh {wõ‚ {kz¤ Ërn‚ yûthÄt{Y…e {tht ytí{t{tk rðhts{t™ Au yuðe ¼tð™t fhðe.... íÞthƒtŒ É‚w y™wËth [kŒ™trŒ W…[thtuÚte ©eS™e …qò fhðe...s{‚e 𾂙e ƒeS {t™Ëe …qò ¼tus™ fhtð‚e ð¾‚u …tu‚t™t ytí{t{tk rðhtS hnu÷t ©enrh™wk ®[‚ð™ fhe.. ¼tußÞ............. fkËth. fuþh................. . ......... …t…z..... ™thk„e..... …w»…tu™t nthtrŒf W‚the™u Ëqû{ ftu{¤ ½txtk ðMºt …nuhe™u ƒuX÷ u t ©enrh™wk [kŒ™trŒ W…[thtuÚte …qs™ fhe™u ©eS™u ¾e[ze. . É‚w «{týu …w»…™t nth Ähtððt íÞth …Ae …tu‚t™u {™¼tð‚tk ¼tus™ ¼„ðt™™u Ähtððt. ¼t‚... …Ae ©enrh™u ËwkŒh ®ËntË™ …h rðhts{t™ fhe™u yth‚e W‚the™u Äq™.. òkƒw. y™u «ËtŒe™t V¤tu ‚u{™u s{tzðtk............... s÷ …t™ fhtðe {w¾ðtË yt…ðtu.... ƒŒt{ ð„uhuÚte Þwõ‚ Wft¤u÷ ŒqÄ ‚Útt {„s.. fM‚whe.. yuðe ¼tð™t fhðe.. nu Ä{oÄwhkÄh ! Ëðo «fth™tk ¼tus™tu {U ‚iÞth fhu÷ Au..... ftsw ytrŒ Ëwftu-÷e÷tu {uðtu s{tze s÷…t™ fhtðe {w¾ðtË y…oý fhe «ËtŒe™t W…[thtuÚte {wõ‚tu™wk …qs™ fhðwk. ©enrh™u {¤ðwk............ . fZe....... 460 {t™Ëe …qò™e rðrÄ ËtÞkft¤™e [tuÚte {t™Ëe …qò ËkæÞt Ë{Þu …nu÷tk™e …uXu ƒúñMðY…™e ¼tð™t fhe™u. M‚wr‚.... {txu yt… f]…t¤w s{ðt …Äthtu yu{ «tÚto™t fhe™u ©eS™u Ëwðýo ƒtòuX …h ƒuËtze™u [kŒ™ yût‚ …w»…trŒÚte …qsðt …Ae Ëwðýo™t Útt¤{tk hnu÷t ¼ûÞ. s¤…t™ fhtðe {w¾ðtË y…oý fhe yth‚e W‚the... 115 . íÞth …Ae s{e™u ‚]ó ÚtÞu÷t òýe™u yt[{™ Ërn‚ s÷…t™ fhtðe™u {w¾ðtË y…oý fhe yth‚e W‚the «ŒÂûtýt Œkzð‚ M‚wr‚ ytrŒf fhe........ ¼SÞtk ™u ŒqÄ ¼t‚ ytrŒf ¼tus™tu s{tze s÷…t™ fhtððwk íÞth …Ae {w¾ðtË y…oý fhðtu.... «ŒÂûtýt Œkzð‚ «ýt{.... . {t™Ëe …qò™e rðrÄ 459 íÞth …Ae ©enrhyu {™u …ý «ËtŒ ytÃÞtu Au yuðe ¼tð™t fhðe y™u {wõ‚ {kz¤ Ërn‚ ©enrh™u yûthÄt{ Y… …tu‚t™t ytí{t{tk ËwkŒh …÷k„ …h …tuZtzðt..... íÞth …Ae «ËtŒe™tk ¼tus™ s{tzðt........... WXðt™tu Ë{Þ ÚtÞtu Au {txu yt… ò„]‚ Úttytu...... yuðe ¼tð™t fhðe. ðztk ytrŒf Ët{„úe Ërn‚ þehtu....... .. {t÷…wðt. ...... {t™Ëe …qò™e rðrÄ 457 s¤Úte M™t™ fhtððwk.. þehtu....... yÚttýt........... y÷kfth.. {tun™Útt¤ ytrŒf rðrðÄ «fth™t þtf.. …whe.

. {t™Ëe …qò™e rðrÄ .............. Ëðuo {wõ‚tu …ý ©eS™t æÞt™{tk r™{ø™ Au y™u nwk ©enrh™t [hý Œƒtððt yu ytrŒf Ëuðt fh‚tk ‚u{™t {w¾™wk Œþo™ fYk Awk.................. …Ae «ËtŒe™t W…[thtuÚte {wõ‚tu™wk …qs™ fhe «ËtŒe™wk ŒqÄ…t™ fhtðe............. 462 {t™Ëe …qò™e rðrÄ {t™Ëe …qò fh‚e ð¾‚u «Út{ …tu‚t™u rð»tu ƒúñMðY…™e ¼tð™t fÞto …Ae su Ë{Þ™e {t™Ëe …qò fhðt™tu «thk¼ fhðtu ntuÞ ‚uÚte …nu÷t™e {t™Ëe …qò ð¾‚u ¼„ðt™™u fuðt ðMºt y÷kfthtrŒf Äthý fhtðe™u rƒhts{t™ fÞto n‚t yÚtðt fuðe he‚u …tuZtzât n‚t ‚u Ëðo y™wËkÄt™ ht¾e ‚u «{týu s ‚u MðY…™wk ®[‚ð™ fhe™u íÞth …Ae ÞÚtt Ë{Þu {t™rËf …qò fhðt™e þYyt‚ fhðe.......... ......... «ŒÂûtýt..... s÷…t™ fhtðe {w¾ðtË yt…ðtu y™u {™u …ý ©enrhyu «ËtŒ ytÃÞtu ™u nwk sBÞtu yuðe ¼tð™t fhðe …Ae ©eS™u yûthÄt{Y… …tu‚t™t ytí{t{tk «u{Y…e …÷k„ W…h yÚtðt ‚tu ËwkŒh............................ ytuAtz................. ftu{¤........ su ¼õ‚s™tu …tu‚t™t Ä{o r™Þ{{tk ËtðÄt™ …ýu ð‚eo W…h fÌtt «{týu «u{…qðof {t™Ëe …qò fhþu ‚u™tu ©eS™u rð»tu yr‚þÞ M™un ð]ÂØ …t{þu... ....... Œkzð‚ ð„uhu fhe™u ©enrh™u {¤ðwk.461 htºte™e …tk[{e {t™Ëe …qò þÞ™ yth‚e Ë{Þu ©enrh™wk [kŒ™trŒf W…[thtuÚte …qs™ fhe Ëtfh Ërn‚ Wft¤u÷ ŒqÄ™wk …t™ fhtðe yu÷[e....... …Ae yth‚e Äq™....... . Ëtu…the........ 464 ð[™t{]‚ ¥ƒ ²¿ææïÐ±è„ {æÚ‡æ ç±ç{ J c ãçÚ: ú „Ó™ÿæéÎïü±çã„¢ ÐéÚS„æÓÀéRU}æéÓ™Ú„ì J Ðà²ï}æ àæÚÎ: àæ„¢ …è±ï}æ àæÚÎ: àæ„¢ Ÿæë‡æé²æ}æ àæÚÎ: àæ„¢ ÐíÏæí±æ}æ àæÚÎ: àæ„¢ ¥ÎèÝæ: S²æ}æ àæÚÎ: àæ„¢ |æê²à² àæÚÎ: àæ„æ„ì JJ c ²¿ææïб脢 ÐÚ}æ¢ Ðç±~æ¢ Ðí…æЄï²üy¨ã…¢ ÐéÚS„æ„ì J ¥æ²éc²}æxæí¢ Ðíç„}æ颙 àæé|æí¢ ²¿ææïб脢 ÏæH}æS„é „ï…: JJ ¥ƒ ¥æ™}æÝ ç±ç{: J ±æÚ~æ²¢ ¥æ™}æÝ¢ ÜéU²æü„ì ú ¥±„æçÚ‡æï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ú ¥±„æçÚ‡æï ŸæèãçÚÜëUc‡ææ² Ý}æ: J ú ¥±„æçÚ‡æï Ÿæè ¨ã…æÝ¢Îæ² Ý}æ: J ú }ææ{±æ² Ý}æ: ãS„ ÐíÿææH„}æì ¥ƒ Ðíæ‡ææ²æ}æ ç±ç{: ±æÚ~æ²¢ Ðíæ‡ææ²}æ¢ ÜéU²æü„ì.. [w™tu yu ytrŒfu Þwõ‚ ™t„hðu÷™wk …t™ {w¾ðtË {txu y…oý fhðwk.......... c 116 ............ ................................. ytuþefwk............ ........... .... W…h {wsƒ …tk[u {t™Ëe …qò fhðe.................. • ......... ...... ú Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ Ý}æ: J .................................. {åAhŒt™e ytrŒf Ët{„úeÚte Þwõ‚ ËwkŒh …÷k„ W…h þÞ™ fhtððwk.... ftÚttu..... ð[™t{]‚ 463 ¥ƒ |æx汄ì S}æÚ‡æ J ãS„ï ¥ÿæ„ ÐécÐæçÝ xæëãèy±æ ±æ‡æè }æ¢xæH LçЇæè ™ ã稄¢ ²S²æçS„ ±ñ }æ¢xæH}æì Ýï~æï }æ¢xæHÎï ™ Îæï<±H稄¢ Ýë‡ææ¢ ÐÚ¢ }æ¢xæH}æì J ±ÜUì~æ¢ }æ¢xæHÜëUÓ™ ÐæΙçH„¢ ²S²æç¶H¢ }æ¢xæH}æì ¨æïù²¢ }æ¢xæH }æê<„Úæàæé …xæ„æï çÝy²¢ çRU²æÝì }æ¢xæH}æì JJ (…w»… ¼„ðt™™u [ztðe Œuðtk) çàæ¶æÏæ¢{Ý}æì Ÿæè{Ú ŸæèЄï S±æç}æÝì |æQUæÝæ}æ|æ²¢ÜUÚ J ç„D Îï± çàæ¶æÏæ‹{ï S±æç}æÝæÚ沇æ Ðí|ææï JJ (…Ae ntÚt ÄtuE ™tk¾ðt) ¥ƒ ²…}ææÝ |ææHï ç„HÜ¢U ÜéU²æü„ì J ãçÚ: ú S±çS„ Ýù §‹Îíæï ±ëŠ{Ÿæ±æ: S±çS„ Ý: Ðê¯æ ç±à±±ïÎæ: S±çS„ ÝS„æÿ²æïüù ¥çÚCÝïç}æ: S±çS„Ýæï ÏæëãSÐç„Îü{æ„é JJ c ãS„ï ÚÿææÏæ‹{Ý}æì }æ¢~ææƒæü: ¨ÈUHæ: ¨¢„é ¨¢„é Ðê‡ææü }æÝæïÚƒæ: J àæ~æê‡ææ¢ ÏæéçhÝæàææïùS„é ç}æ~ææ‡ææ}æéβS„± JJ . yt «{týu ¼õ‚s™u nk{uþt …tk[ 𾂠swŒe swŒe {t™rËf …qòytu yr‚ ©Øtyu fhe™u «u{…qðof fhðe....... . {¾{÷™wk „tŒ÷wk.......................... M‚wr‚.. „t÷ {ËwheÞt....... ... ... ytðe ¼tð™t fhe …qò™e Ë{tÂó fhðe....... . .

. .. ç±c‡ææïÚæ¿æ²æ Ðí±„ü}ææÝS²...465 ¥ƒ àææ¢ç„ÐæÆ J ãS„ï ¥ÿæ„ ÐécÐæç‡æ xæëãèy±æ ¥{æïçÝ<ÎDæ: }æ¢~ææ: ÐÆï„ì c ú læñ: àææç‹„Ú‹„çÚÿæ (xæê¢) àææç‹„: Ðë烱è àææç‹„ÚæÐ: àææç‹„Úæï¯{²: àææç‹„: J ±ÝSЄ²: àææç‹„<±EïÎï±æ: àææç‹„Ïæíüræàææç‹„: ¨±ü (xæé¢) àææç‹„: àææç‹„Úï± àææç‹„: ¨æ }ææ àææç‹„Úïç{ JJ c ãçÚ: àææç‹„¢ ãçÚÜëUc‡æ: àææô‹„ ÜëUc‡æ: Ðí²ÓÀ„é J |æçQU{}ææüy}æ…S„é|²¢ ™ñ±¢ àææô‹„ Ðí²ÓÀ„é JJ àææ¢ç„ ²ÓÀ„é „ï Îï±: S±ç}æÝæÚ沇æ: Ðí|æé: J ÝæÚ沇æ}æéçÝS„é|²¢ àææ¢ô„ ²ÓÀ„é ¨±üÎæ JJ ú àææç‹„: àææç‹„: àææç‹„: J ¨éàææç‹„|æü±„é J ¨±æüçÚC¨±æïüÐÎí±àææç‹„|æü±„é J (…w»…. [tu¾t ¼„ðt™™u [ztðe Œuðt) ¨±üç±ÍÝæïÐàææ‹„²ï ¥ƒ xæ‡æÐç„ S}æÚ‡ææ}æì ¨é}æé¶pñÜU ΢„p ÜUçÐHæïxæ…ÜU‡æüÜU: J H¢ÏææïÎÚp ç±ÜUÅæï ç±ÍÝÝæàææï ç±Ýæ²ÜU: JJ {ê}æÜïU„éxæü‡æ抲ÿææï |ææH™¢Îíæï xæ…æÝÝ: J mæÎàæñ„æçÝ Ýæ}ææçÝ ²: ÐÆïÓÀë‡æé²æÎçÐ J ............... ¥l Ïæíræ‡ææï....... …¢ÏæêmèÐï.. ¥ ì Cæô±àæç„„}æï ..... ....................... Îçÿæ‡æãS„ïÝ ™ÿæé¯æï: …H SÐàæü: Îíòæÿæ„ ÐécÐæç‡æ xæëãèy±æ ú S±æç}æÝæÚ沇ææ² ÐÚ}ææy}æÝï Ý}æ: J ú Hÿ}æèÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ú ÝÚÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ú Ÿæè}æ‹}æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J ú ©}ææ}æãïEÚæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ±æ‡æèçãÚ‡²xæ|ææü|²æ¢ Ý}æ: J ú ÜéUHÎï±ï|²æï Ý}æ: J .......... ÜUçH Ðíƒ}æ ™Ú‡æï........ ................ ........... ........... |ææÚ„±¯ïü ¥æ²æü ± „æü ‹ „xæü „ .............................. Ïæí r æ汄ñ ü Ü UÎï à æï ...... ±æÚ~æ²¢ ±æ}æÐæ΢ |æê}ææïü„æGÝ}æì J 3.... {nt…qò .... 117 ..... ¨#}æ ±ñ±S±„}拱‹„Úï....... .................. {nt…qò 467 ÜUçH²éxæï............................. ¨æ|æí}æy²æS„èÚï ŸæèÝxæÚï ¥~ææl ÝæÚæ²‡æ ¨¢±y¨Úï ÝæÚæ²‡æ ¥²Ýï ÝæÚæ²‡æ «„æñ }æãæ}ææ¢xæ˲ ÈUHÐíÎ }ææ¨æïœæ}æ }ææ¨ï....... çm„è²ï ÐÚæ{ïü........................ ................ ±æÚ~æ²¢„æHèÎæÝ}æì J 2.............................................. ............ ÝæÚ沇æ Ðÿæï ÝæÚ沇æ 焃æñ ÝæÚæ²‡æ ±æ¨Úï ²ƒæ²ƒ¢ ÚæçàæSƒæÝ çSƒ„ï¯é ¨±ïü¯é xæíãï¯é ¥ã¢ }æ}æ ¥æy}æÝ: Ÿæéç„ S}æëç„ ÐéÚæ‡ææïQU ÈUH ÐíæŒy²ƒZ {}ææüƒü ÜUæ}æ}ææïÿææw² ™„é<±{ ÐéL¯æƒü ÈUH ÐíæŒy²ƒZ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ Îﱄæ Ðèy²ƒZ ²ƒæàæçQU ²ƒæ ç}æHè„æïЙæÚÎíòñ: ¥ÝïÜU ÜUæïçÅ Ïæí r ææ¢ Ç æ{èEÚS² Ðê ‡ æü Ðé L ¯æï œ æ}æS² |æx汄: Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æS² Ðê…Ý¢ ÜUçÚc²ï JJ ¥ƒ Ð뉱è Ðê…Ý J ãS„ï xæ‹{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ xæëãèy±æ Ð뉱è y±²æ {ë„æ HæïÜUæ Îïç± ! y±¢ ç±c‡æéÝæ {ë„æ J y±¢ ™ {æÚ² }ææ¢ Îïç± ! Ðç±~æ¢ ÜéUL ™æ¨Ý}æì JJ ú Ð뉱è ÜêU}ææüÝ¢„±æÚæã Îﱄæ|²æï Ý}æ: J ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ÐécÐñ: ¨¢Ðê…²æç}æ JJ ... . xæé … Úæ„ Ðí æ ‹„ï ....... „æÚæÏæH¢ ™¢ÎíÏæH¢ „Îï± J ç±læÏæH¢ Îñ±ÏæH¢ „Îï±. ÝæÚ沇æ }ææ¨ï.... Hÿ}æèÐ„ï „ï¢ùçÍæí²éxæ¢ S}æÚæç}æ JJ (yt «{týu ¼„ð‚T M{hý fhe …qò r™r{¥t™tu ËkfÕ… fhðtu) ¥Úƒ ¨¢ÜUËÐ J ú ç±c‡æé<±c‡æé<±c‡æé: J Ÿæè}æÎì |æx汄æï }æãæÐéL¯S²... ..... Ÿæè EæÚæã ÜUËÐï... 466 {nt…qò ç±læÚ¢|æï ç±±æãï ™ Ðí±ïàæï çÝxæü}æï „ƒæ J ¨¢xæíæ}æï ¨¢ÜUÅï ™ñ± ç±ÍÝS„S² Ý …沄ï JJ àæéÜUìHæ¢ÏæÚ{Ú¢ Îï±¢ àæçà汇æZ ™„é|æéü…}æì J Ðí¨óæ±ÎÝ¢ Š²æ²ï„ì ¨±ü ç±ÍÝæïÐàææ‹„²ï J ú Ÿæè ç¨çh Ïæéçh ¨çã„ Ÿæè}æ‹}æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J ¥ƒ |æx汄ì S}æÚ‡æ J ±<‡æ±ï¯Ú}æ‡æè² ÎàæüÝ¢ }æ‹Îãæ¨Lç™ÚæÝ Ýæ}Ïæ…}æì J Ðêç…„¢ ¨éÚÝÚæïœæ}æñ}æéüÎæ{}æüÝ¢ÎÝ}æ㢠ç±ç™‹„²ï JJ }æ¢xæH¢ |æxæ±æÝì ç±c‡æé}æZxæH¢ xæLÇŠ±…: J }æ¢xæH¢}æ Ðé‡ÇÚèÜUæÿææï }æ¢xæH沄æï ãçÚ: JJ „Îï± HxÝ¢ ¨éçÎÝ¢ „Îï±....... 468 {nt…qò ¥ƒ çÎÜUì Úÿæ‡æ ç±ç{: ±æ}æ ãS„ï xææñÚ ¨¨üÐæÝì xæëãèy±æ ¥Ð¨Ðü‹„é „ï |æê„æ ²ï |æê„æ |æêç}æ ¨¢çSƒ„æ: J ²ï |æê„æ ç±ÍÝÜU„æüÚS„ï Ýಋ„é çàæ±æ¿æ²æ JJ ¥ÐRUæ}梄é |æê„æçÝ çÐàææ™æ: ¨±ü„æï çÎàæ}æì J ¨±ïü¯æ}æç±Úæï{ïÝ Ðê…æÜU}æü ¨}ææÚ|æï JJ ©ÐçÚçSƒ„æÝì}æ¢~ææ„ì ÐçÆy±æxææñÚ ¨¨üÐæÝì ™„é<Îÿæéç± çÜUÚï„ì 1........... |æêHæïüÜïU......

..................... ....................................................... ..................¥Ðæ¢Ð„²ï ±L‡ææ² Ý}æ: JJ ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ J c ú ¥æÐæï çãDæ }æ²æï|æé±S„æÝùª…ïüÎ{æ„Ý J }æãïÚ‡ææ² ™ÿæ¨ï JJ ²æï ±: çà汄}ææï Ú¨S„S² |ææ…²„ïãÝ: ©àæ„èçÚ± }ææ„Ú: J „S}ææù ¥Ú¢xæ}ææ}æ ±æï ²S² ÿæ²æ² ç…‹±ƒ J ¥æÐæï …Ý²ƒæ ™ Ý: JJ ¥Ðç±~æ: Ðç±~ææï ±æ ¨±æü±Sƒæ¢ xæ„æïïùçÐ ±æ J ²: S}æÚï yÐé¢ÇÚèÜUæÿæ¢ ¨ Ïææsæ|²¢„Ú: àæéç™: JJ (ÜUHàæ Ðê…Ý¢ ç±{æ² |æx汄: ¨çóæÜUÅïSƒæвï„ì) ............. c .... {nt…qò 471 ¥ƒ à梶 Ðê…Ý ç±ç{: (ÐæT…‹²æ² ç±Îì}æãï Ðæ±}ææÝæ²{è}æçã „óææï à梶: Ðí™æïβæ„ì) y±¢ ÐéÚæ ¨æxæÚæïyÐóæ ç±c‡æéÝæ ç±{ë„: ÜUÚï J Ýæç΄: àæ~æéÝæàææƒZ Ð梙…‹² ! Ý}ææïùS„é „ï JJ c ú à梶Sƒ Îﱄæ²ñ Ý}æ: J ÐíæƒüÝæ Ðê±üÜU Ý}æSÜUæÚæÝì ¨}æÐü²æç}æ ............ .469 ú §üCÎï±æ² Ý}æ: J ú ¨±ïü|²æï Îï±ï|²æï Ý}æ: JJ (|æx汄: ™Ú‡æ²æï: ¨}æÐü²ï„ì) ¥ƒ ÜUHàæ Ðê…Ý ç±ç{ : S±±æ}æ|ææxæï ¥ÿæ„Тé…æïÐçÚ ÜUHàæ¢ çÝ{æ² ÜUHàæS² }æé¶ï ç±c‡æé: ÜU‡Æï LÎí: ¨}ææçŸæ„: J }æêHï „~æ çSƒ„æï Ïæírææ }抲ï }ææ„ëxæ‡ææ: S}æë„æ: JJ ÜéUÿææñ „é ¨æxæÚæ: ¨±ïü ¨#mèÐæ ±¨é¢{Úæ J «x±ïÎæïùƒ ²…é±ïüÎ: ¨æ}æ±ïÎæï sƒ±ü‡æ: JJ xæ¢xæï ™ ²}æéÝï ™ñ± xææïÎæ±çÚ ¨ÚS±ç„ J ÜUæ±ïçÚ Ý}æüÎï 程{é …HïùçS}æÝì ¨çóæô{ÜéUL JJ ¨±ïü ¨}æéÎíæ: ¨çÚ„SƒèƒæüçÝ …HÎæ ÝÎæ: J ¥æ²æ‹„é Îï± Ðê…æƒü ÎéçÚ„ÿæ²ÜUæÚÜUæ: JJ ¥ƒ ÜUHàæï ±L‡ææ±æãæÝ ç±ç{: J xæ‹{æÿæ„ÐécÐæç‡æ xæëãèy±æ ÜUHàæï ±L‡æ }ææ±æãü²ï„ì ¥æ±æã²æç}æ Îï±ïàæ ±L‡æ¢ ²æÎ¨æ¢ Ðç„}æì J ÐæÐÝæàæÜUÚ¢ çÎò}æì ÜUHïàæùçS}æÝì àæé|ææ±ã}æì JJ Ý}ææï Ý}æS„ï SÈUçÅÜUÐí|ææ² ¨éEï„ãæÚæ² ¨é}æ¢xæHæ² J ....................... ....................... ................. {nt…qò ......... ............¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ J (§ç„ }æ¢~æï‡æ à梶¢ Ðê…²ï„ì) ¥ƒ Íæ¢Åæ Ðê…Ý ç±ç{: ¥æxæ}ææƒZ „é Îï±æÝæ¢ xæ}æÝæƒZ Îé Úÿæ¨æ}æì J Íæ¢ÅæÝæ΢ ÐíÜéU±èü„ ÐpæÎì Íæ¢Åæ¢ ÐíÐê…²ï„ì JJ ú Íæ¢ÅæSƒ xæLÇÎﱄæ²ñ Ý}æ: FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ ¥ƒ ÎèÐ Ðê…Ý ç±ç{ J |ææï ÎèÐ Îï±LÐSy±¢ ÜU}æü¨æÿæè sç±ÍÝÜëU„ì J ²æ±„ì ÜU}æü ¨}ææç#: S²æœææ±Î~æçSƒÚæï |æ± JJ ú ÎèÐæç{çD„ ÐÚ}ææy}æÝï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÐíæƒüÝæ Ðê±üÜU Ý}æSÜUæÚæÝì ¨}æÐí²æç}æ J ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ J .......... 118 ..... ±}æì §yƒ}æCæññ ±æÚ¢}æéQU±æ ÐécÐæç‡æ ÜUHàæ }抲ï çÿæÐï„ì ÜUHàæS² ™„é<Îÿæé «x±ïÎæÎèÝ Ðê…²ï„ì J §‹ÎíæÎèÝ Ðê…²¢„ì) ¥ƒ Ðê±ïü ú §‹Îíæ² Ý}æ: J Îçÿæ‡æï ú ²}ææ}æ² Ý}æ: J çÐp}æï ú ±L‡ææ² Ý}æ: J ©œæÚï ú ÜéUÏæïÚæ² Ý}æ: J ÜUHàæ}抲ï ...................... ............ 470 {nt…qò ¨éÐæàæãS„æ² Ûæ¯æ¨Ýæ² …Hæç{Ýæƒæ² Ý}ææï Ý}æS„ï JJ ¥çS}æÝì ÜUHàæï ±L‡æ¢ ¨æ¢xæ¢ ¨ÐçÚ±æÚ¢ ¨æ²é{¢ ¨àæçQUÜ¢U ¨„èƒü}ææ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ JJ (±}æì............... ..................... 472 {nt…qò ¥ƒ ¨ê²ü Ðê…Ý ç±ç{: J (ãS„ï xæ‹{æÿæ„ ÐécÐæç‡æxæëãèy±æ) Š²ï²: ¨Îæ ¨ç±„ë}æ¢xæH}抲±„èü ÝæÚ沇æ: ¨çÚ¨…æ¨Ý¨¢çÝç±C: J ÜïU²êÚ±æ‹}æÜUÚÜéUéU¢UÇH±æç‹ÜUÚèÅè ãæÚè çãÚ‡}æ²±Ðé{ëü„ à梶™RU: JJ ú ¨ê²ü }æ¢ÇHæ‹„±ü<„Ýï |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Š²æ²æç}æ J ú ç~æ|æé±Ý |ææSÜUÚæ² Ý}æ: J ²ƒæàææ ç±}æHæ: ¨±æü: ¨ê²ü |ææSÜUÚ|ææÝéç|æ: J „ƒæàææ: ¨ÈUHæ }æs¢ ÜéUL çÝy²¢ }æ}ææͲü„: JJ ú ¨ê²ü }æ¢ÇHæ‹„±ü<„Ýï |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: ãS„²æï: ¥Í²Z ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒŠ²æÝ}æì J (ãS„ï Îé±æüÿæ„æÝì xæëãèy±æ) ú xæ‡ææÝæ‹y±æ xæ‡æÐç„ xæê¢ ã±æ}æãï çÐí²æ‡ææ‹y±æ çÐí²Ðç„ xæê¢ ã±æ}æãï Ýè{èÝæ‹y±æ çÝç{Ðç„ xæê¢ ã±æ}æãï ±¨æï }æ}æ ¥æã}æ…æçÝxæ|æüÍæ}ææ y±}æ…æç¨ xæ|æü{}æì JJ c ... ............................................ ................

................473 ú Ÿæè xæ¢ xæ‡æЄ²ï Ý}æ: JJ Eï„æ¢xæ¢ E›¢ç¨„ÜéU¨é}æxæ‡æñ: Ðêç…„¢ Eï„xæ¢{ñ: ÿæèÚæÏ{æñ ÚÕÎèÐñ: ¨éÚ„Lç±}æHï ÚÕô¨ãæ¨ÝSƒ}æì J Îæï<|æ: Ðæàææ¢ ÜéUàæïCæ|æ²{ëç„ç±àæ΢ ™¢Îí}ææñôH ç~æÝï~æ¢ Š²æ²ïÓÀæ‹y²ƒü}æèàæ¢ xæ‡æÐç„}æ}æH¢ Ÿæè¨}æï„¢ Ðí¨óæ}æì JJ ú Ÿæè ç¨çh-Ïæéçh ¨çã„ Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J Š²æ²æç}æ J ¥ƒ ¥æ±æãÝ}æì J ¥æxæÓÀ Îï±Îï±ïàæ „ï…æïÚæàæï ! …xæyЄï J çRU²}ææ‡æ¢ }ææ²æ Ðê…æ¢ xæëãæ‡æ ¨éÚ¨œæ}æ JJ ¥ƒ ¥æ¨Ý}æì J Îé±æZÜéUÚñ: ¨éãçÚ„ñ: ¥æÝè„ñ: ¨éÜéU}ææçÚç|æ: J çÝ<}æ„¢ Ïæíræ‡ææ Ðê±ü}ææ¨Ý¢ Ðíç„xæës„æ}æì JJ ¥ƒ Ðæl}æì J „èƒæü„ì ¨¢xæës ²ÕïÝ ¨éxæ¢ç{ ç}æçŸæ„¢ }æ²æ J Ðælæƒü}æéÎÜ¢U Îœæ¢ ¨¢xæëãæ‡æ ¨éÚïEÚ JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: Ðæl}æì ¨}æÐü²æç}æ J ................................................... ....................... .... . ........ 119 ......... ................... ................ 474 {nt…qò ¥ƒ ¥Í²ü}æì J (ÈUH ÐécÐ ™¢ÎÝ ²é„¢ …H¢) ÈUH}抲Z xæëãæ‡æ y±¢ xæ¢{ÐécÐ…Hæ±ç‹„}æì J |ævy²æ „é|²¢ ÐíÎæS²æç}æ Ðí¨èÎ xæ‡æÝæ²ÜU JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ãS„²æï: ¥Í²ü}æì S}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ¥æ™}æÝ}æì ¥æ™}²„æ¢ xæ‡ææ{èàæ }æ²æÝè„¢ ¨é±æ稄¢ J …H¢ ¨é}æ{éÚ¢ Îï± „èƒüSƒæݨ}ææçŸæ„}æì JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ¥Í²æZ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ FæÝ}æì J }æ²æÝè„¢ …H¢ Ð釲¢ ¨æxæÚï|²: ¨é²Õ„: J FæÝæƒZ xæës„æ¢ Îï± àææ¢ô„ }æï ÜéUL ¨±ü„: JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: FæÝæ}æì ¨}æÐü²æç}æ J ............................................ 476 {nt…qò ¥ƒ ²¿ææïбè„}æì J ²¿ææïб脢 ÐÚ}æ¢ Ðç±~æ¢ ÐæÐÝæàæÝ}æì J ÏæH¢ àæéŠ{¢ ±í„æÝæ¢ ²„ì „œæï Îœæ¢ xæëãæ‡æ ã JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}ææÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ²¿ææïб脢 ¨}æÐü²æç}æ J ²¿ææïбè„æ¢„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ™¢ÎÝ}æì J ÜïUàæÚæçÎ ²é„¢ çÎò¢ xææïÚæï™Ý ¨}æ狱„¢ J ™¢ÎÝ¢ ™ }æ²æ Îœæ¢ xæëãæ‡æ xæ‡æÝæ²ÜU JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ™¢ÎÝ}æì ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ¥ÿæ„æ: J xæëãæ‡æ Îï±Îï±ïàæ ¥ÿæ„æÝæN„æÝì }æ²æ J Ðí¨èÎ ÐÚ}æïàæ y±¢ {Ý¢ {拲¢ ™ Îïçã }æï JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ¥ÿæ„æÝì ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ©m„üÝ}æì J ©m„üÝæƒZ Îœæ¢ „ï }æ²æ Ðíèy²æ xæ‡æïEÚ J ¨éxæ¢ç{„ñH¢ ÜUæÐæü¨¢ ¨¢xæëãæ‡æ ¨éÚïEÚ JJ .................................. ....... ........ ........................... {nt…qò .......... .................. {nt…qò 475 ¥ƒ Т™æ}æë„ FæÝ}æì J Îç{Îéx{Íæë„¢ ™ñ± àæÜüUÚæ }æ{騢²éQU}æì J Т™æ}æë„¢ xæëãæ‡æï΢ FæÝæƒZ ÜUçËЄ¢ }æ²æ JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ç}æçH„ Т™æ}æë„ FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J Т™æ}æë„ FæÝ梄ï àæéhæïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÚŒ²æç}æ àæéhæïÎÜU FæÝæ¢„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ àæéhæïÎÜU FæÝ}æì J ¨é±æ稄¢ …H¢ àæéh¢ Îïãàæéçh ç±{æ²Ü¢U J Ðíèy²æ „é|²¢ Ðí²ÓÀæç}æ Ðí¨èÎ xæ‡æÝæ²ÜU JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: àæéhæïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ¢„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ±›æïб›ï J HæïÜU HÁ…æãÚ¢ àæé|æí¢ ±› ¨¢ÐçœæÎæ²ÜU}æì J xæëãæ‡æ Îï±Îï±ïàæ Ðí¨èÎ ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}ææÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ±›æïб›¢ ¨}æÐü²æç}æ J ±›æïб›æ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ......................... .................................

....... …}ææï ƒæf0... .. .. xæëãæ‡æ xæ‡æÝæ²ÜU JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ÜUÚæïm„üÝæƒïü ™¢ÎÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J Ýñ±ïlæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ „æ}ÏæêH}æì J „æ¢ÏæêH¢ xæës„æ¢ Îï± »Hæ™ê‡æü ¨}æ狱„}æì J ÐêxæèÈUH²é„¢ çÎò¢ }æ²æ Îœæ¢ ™ |æçQU„: JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J }æ鶱梨¢ ¨}æÐü²æç}æ J .... ......... Ýñ±ïl¢ Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J Ýñ±ïl¢ çݱïβæç}æ J Îï±æç{Îï± ç±Eïàæ Ÿæè xæ…æÝÝ Ðí|ææï J xæëãæ‡æï΢ …H¢ Ðê±æüÐæïàæÝæƒZ βæçÝ{ï JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J ¨}æÐü²æç}æ J .................6 ©œæÚæÐæïàæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ãS„ÐíÿææHÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J }æé¶ ÐíÿææHÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ÜUS„êÚè Üé¢UÜéU}ææïÐï„¢.1 ÜUæÚè ÜUæÆæ Íæ©¢Ýè Ðæïfè.3 ¥ƒæ‡ææ¢ àæéÜU ¨é¢ÎÚ |ææ…è........................... …}ææï ƒæf0........2 xæû²æ ¨æÅæ ÍæïÏæÚ ÈéUH±Çè......... Hæ±è àæé¢ „Ú„ ÜUÚè „æ…è.. Îç{ÿæèÚ Íæë„æçÎç|æ: J ¥æãæÚñ |æüÿ²|ææï…²ñp..... ..¥ƒ ÐécÐæç‡æ J ÐécÐæç‡æ ç±ç±{拲ï-„拲æN„æçÝ Ðí²Õ„: J }ææHæ¢ ™ñ± „ƒæÝè„æ¢ xæëãæ‡æ xæ‡æÝæ²ÜU JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ÐécÐæç‡æ ÐécÐ}ææHæ¢ ™ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ¨æñ|ææx²Îíòæç‡æ J ¥ÏæèH¢ ™ xæéHæH¢ ™ ™æï±æ ™¢ÎÝ}æï± ™ J ÝæÝæ ÐçÚ}æHÎíòñ: Ðíè²„æ¢ ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ¨æñ|ææx²Îíòæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ {êÐ: J {êТ xæëãæ‡æ Îï±ïàæ ™¢ÎÝæxæL¨¢²é„}æì J xæéxxæéHïÝ ¨}ææ²éQ¢U }æ²æÝè„¢ çã |æçQU„: JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: {êÐ}ææÍæíæвæç}æ J ......................... …}ææï ƒæf0........ ............ ÜUæÉK Ú¨ ÜïUÚèÝæï Íææïfè. …}ææï ƒæf0.............. …}ææï0... S±ïÓÀ²æ y±¢ çÐÏæ Ðí|ææï JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J }抲ï ÐæÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ÐéÝ: Т™ Ðíæ‡ææãé„èÎülæ„ì :ú Ðíæ‡ææ² S±æãæ J ú ¥ÐæÝæ² S±æãæ J ú òæÝæ² S±æãæ J ú ©ÎÝæ² S±æãæ J ú ¨}ææÝæ² S±æãæ J …}ææï ƒæf …è±Ý …æ©¢ ±æÚè..... |æê}ææݢΠÜUãï Úæ…è ƒ§üÝï. {nt…qò 479 ú Ðíæ‡ææ² S±æãæ J ú ¥ÐæÝæ² S±æãæ J ú òæÝæ² S±æãæ J ú ©ÎæÝæ² S±æãæ J ú ¨}ææÝæ² S±æãæ J »HæïàæèÚH±¢xææçÎ ÜUÐêüÚæxæL±æ稄}æì J ¥ç„ „ëç#ÜUÚ¢ „æï²¢..... …}ææï ƒæf0................. ÜUÅæïïÚæ¢ Ü¢U™ÝÝè ƒæfè............................................. Îãè¢ |ææ„ ¨æÜUÚ Àï ÛææÛæè..... ......................... . . ÐéÚè Ðæï™è ƒ§ü Àï Íæè}ææ¢ ™Éè...................... …}ææï ƒæf0....... Ðí¨æÎè ƒæf „‡æè ΧüÝï.. 120 .....................5 }æé¶±æ¨ }æÝxæ}æ„æ H§üÝï.......... . …fï |æ²æü ™¢Ïæé ™æï¶æfè............. 480 {nt…qò ™fé ÜUÚæï Hæ±é¢ …f ÛææÚè............ Îé{ÐæÜU }ææHÐé±æ ÜUÉè. ÐæÝÏæèÇè ÏæÝæ±è ¨æÚè...... ÅïÜU Ïæï¨æï }æï˲æ Ïææ…æïçƲæ Éæfè...... {nt…qò 477 ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: ©m„üÝ}æì ¨}æÐü²æç}æ J .. ... .. xææïÚæï™Ý ¨}æ狱„}æì J ÜUÚæ¢xææïh„üÝ¢ xæ¢{¢.4 .... »H™è Hç±¢xæ ¨æïÐæÚè..... 478 {nt…qò ¥ƒ ÎèÐ: J ÜUæÐæü¨±<„Ýæ ²éQ¢U xææïÍæë„ïÝ ÐíÐêçÚ„}æì J ÎèТ xæëãæ‡æ Îï±ïàæ }æ}æ xæë㢠ÐíÜUæàæ² JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: Îàæü²æç}æ J ¥ƒ Ýñ±ñl}æì J ¥æ{æÚï S±‡ææüçÎÐæ~æï |æÿ² |ææïÁ² Hïs™æïc²æy}æÜ¢U ¥óæ¢ ÐçÚ±ïc² „ÎéÐçÚ „éH¨èÐ~æ¢ çÝ{æ² J ú |æê|æé±ü: S±: J „y¨ç±„é±üÚ¢ |æxææïüÎï±S² {è}æçã J ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïβæ„ì JJ àæÜüUÚ涇ǶælæçÎ.......... }æïHè Íæ넨æÜUÚ}ææ¢ Ïææïfè.......... {æï±é¢ ÜUÚ ™Ú‡æ ÜUÚæï y²æÚè.

... |æü±ï…ì…‹}æçÝ …‹}æçÝ JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý: J ÈUHæͲZ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ Îçÿæ‡ææ J çãÚ‡²ÐécТ }æÎì΄¢ Îçÿæ‡ææƒZ Ðí²Õ„: J xæëãæ‡æ Îï±Îï±ïàæ Ðí¨èÎ ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý: J Îçÿæ‡ææ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥„ ÝèÚæ…Ý}æì J ÜUæÐæü¨±<„ ¨¢²éQ¢U ÎèТ Ðí…ì±æ˲ Ðíï}æ„: J çÝÚæ…Ý}æ㢠ÜéU±ïü Ðí¨èÎ xæ‡æÝæ²ÜU JJ xæ‡æÐç„…èÜUè ¥æÚ„è …² xæ‡æÐç„ Œ²æÚæ... .. ......... ¨é¶xææ²ÜU ¨æÚæ-…² 01 …² …² àæ¢|æéÜéU}ææÚ àææïÜU ¨Îæ ãÚ„æ.... ¨ï±ï Àï „}æÝï }æ¢xæfÜUæÚè }æê<„... àæÚ‡ææxæ„ ¨ï±ÜUÝæï ¥|²éβ ÜUÚ…æï-…²07 ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý}æ: J ÝèÚæ…Ý¢ ¨}æÐü²æç}æ J Îï±æç|汋ÎÝ}æì J ¥æy}ææç|汋ÎÝ}æì J ãS„ÐíÿææH²Ý}æì J ¥ƒ ÐíçÎÿæ‡ææ J Îï±æç{Îï± Îï±ïàæ }æ}ææ<„ÝæàæÝæ² ™ J ÐíÎçÿæ‡ææ¢ ÜëU„æ}æï„æ¢ S±èÜéUL xæ‡æÝæ²ÜU JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý: J ÐíÎçÿæ‡ææ¢ ¨}æÐü²æç}æ J .......... ....................... {nt…qò 483 ¥ƒ }æ¢~æÐécÐ梅çH J ç±ÍÝïEÚæ² ±ÚÎæ² ¨éÚçÐí²æ² Hæ¢ÏææïÎÚæ² ¨ÜUHæ² …xæçÎì{„æ² J ÝæxææÝÝæ² Ÿæé焲¿æç±|æêç¯„æ² xææñÚè ¨é„æ² xæ‡æÝæƒ Ý}ææï Ý}æS„ï JJ ú ¨æ¢ x ææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææç{Є²ï Ý: J }æ¢~æÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J Úÿæ Úÿæ xæ‡æ抲ÿæ Úÿæ ~æñHæïv²ÚÿæÜU J |æQUæÝæ}æ|æ²¢ÜU„æü ~ææ„æ |æ± |æ±æ‡æü±æ„ì J ú Ÿæè ç¨çh Ïæéçh ¨çã„ Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææçÎЄ²ï Ý}æ: J ç±àæï¯æͲZ ¨}æÐü²æç}æ J Ý}æS„ï ÏæíræLÐæ² ç±c‡æéLÐæ² „ï Ý}æ: J Ý}æS„ï LÎíLÐæ² ÜUçÚLÐæ² „ï Ý}æ: JJ H¢ÏææïÎÚ Ý}æS„é|²¢ ¨„„¢ }ææïÎÜUçÐí² J çÝ<±ÍÝ¢ ÜéUL }æï Îï± ! ¨±ü ÜUæ²ïü¯é ¨±üÎæ J ú Ÿæè ç¨çh Ïæéçh ¨çã„ Ÿæè}æÝì }æãæxæ‡ææçÎЄ²ï Ý}æ: J ÐíæƒüÝæÐê±üÜU Ý}æSÜUæÚæÝì J ¨}æÐü²æç}æ J ¥Ý²æ Ðê…²æ Ÿæè xæ‡æïàæ: ¨æ¢xæ: ¨ÐçÚ±æÚ: Ðíè²„æ¢ Ý }æ}æ J ...............................481 ¥ƒ ÈUHæͲü}æì J §Î¢ÈUH¢ }æ²æÎï±.... |ææï…Ý Ïæãé |ææ±ï........... àæé|æ ÜUæ}æï ç±™Úæï Àæï........................ . .... ... 484 {nt…qò ¥ƒ Ðê…æç{ÜUæÚ ç¨Š²ƒZ Îïã‹²æ¨ ç±ç{ J ¥S² Ÿæè ~æ²æïÎàææÿæÚ¢ }æ¢~æS² ¥¶¢ÇæݢΠ«ç¯: J xææ²~æè À¢Î: J ¥±„æÚè Ÿæè ãçÚÜëUc‡æ |æxæ±ÎìÎﱄæ J {}æüÐé~æïç„ Ïæè…}æì ÝñçCÜU±í„{Úïç„ àæçQU: J |æçQU Ðí±„üÜïUç„ ÜUèHÜU}æì J Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ Ðíèy²ƒZ ‹²æ¨ï ç±çݲæïxæ: J ú ŸæèãÚ²ï Ý}ææïùxæéDæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ÜëUc‡ææ² Ý}æS„…üÝè|²æ¢ Ý}æ: J ú ãçÚÜëUc‡ææ² Ý}ææï }抲}ææ|²æ¢ Ý}æ: J ú ÝèHÜ¢UÆæ²Ý}ææï ¥Ýæç}æÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú ÝæÚ沇ææ² Ý}æ: ÜUçÝçDÜUæ|²æ¢ Ý}æ: J ú S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: ÜUÚ„H ÜUÚÐëDæ|²æ¢ Ý}æ: J ¥ƒ NβæçÎ ‹²æ¨ ç±ç{ J ú ŸæèãÚ²ï Ý}ææï NÎ²æ² Ý}æ: J ú ÜëUc‡ææ² Ý}æ: çàæÚ¨ï S±æãæ J ú ãçÚÜëUc‡ææ² Ý}æ: çàæ¶æ²ñ ±¯Åì J ú ÝèHÜ¢UÆæ² Ý}æ: ÜU±™æ² ãé}æì J ú ¥±„æçÚ‡æï Ýï~ææ|²æ¢ ±æñ¯Åì J ................................... ±¢Îé ÜUÚ …æïïÇè.................. S}æÚ‡æ ÜUÚï Àï „ïÝæ..... Úÿæ‡æÝæ ÜU„æü-…²-02 ............ .... SƒæçЄ¢ ÐéÚ„S„± J „ïÝ }æï ¨ÈUHæ±æç#. ....... {nt…qò .... Îé:¶ Ýæ¶æï „æïÇè-…²03 H™Ð™„æ¢ HæÇéÝé¢........................ …² xæ‡æÐç„ Œ²æÚæ ç±ÍÝç±Ýæ²ÜU }æê<„................. .................. ¥æÐæï ¨é¶ ¥}æÝï-…²06 …² ¨¢ÜUÅ ãÚ ¨é¶ÜUÚ............ ¥ç„àæ² ©À¢Ú¢xæï-…²05 ¨éÚÝÚ }æéçÝ±Ú ¨±ü....... .. ¥Ú…è ©Ú {Ú…æï. 482 {nt…qò xææñÚè Ðé~æ xæ‡æïàæ......... àæé|æ ÐÕè ¨¢xæï.. ¥æÐ çÏæÚæ…æï Àæï y²æ¢ ¨¢ÜUŠݱ ¥æ±ï-…²04 ç¨çh Ïæéçh Ïæï©............... Îï± ç±àæï¯ ç±™ÿæ‡æ........... 121 ............................... .

. ÜU„éZ |æéç± y±¢ ãÚï ÐíæÎé|æêü² …Ýï¯é¨y¨é ¨Î¨pñÜUæ‹„ {}æZ Î{„ì J Ðíèy²æ ±æ稄}æéœæ}æ¢ ¨éÝHÎñ: xæ¢xææïÎÜ¢U àæè„H¢ S±æç}æóææ™}æÝè²Ü¢U àæé|æç}æ΢xæëãì‡æèc± Îœæ¢ }æ²æ JJ ¨±ü„èƒü ¨}ææ²éQ¢U....................485 |æx汄: Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æS² Š²æÝ}æì ãçÚ: ú ¨ãd àæè¯æü ÐéL¯: ¨ãFæÿæ: ¨ãFÐæ„ì J ¨ |æêç}æ xæê¢ ¨±ü„SÐëy±æ y²ç„DÎìÎàææ¢xæéH}æì JJ1JJ c ŸæèÜëUc‡æ¢ çÎì±|æé…¢ çÜUàææïÚ±²¨¢ {æ=}æ ¨éÐkïÿæ‡æ¢ ¨S}æïÚæÏ…}æ鶢 S±|æQU ¨ç}æ„æñ ô¨ãæ¨Ýï Úæç…„}æì J |æQñU: ÜïU¨Ú ™‹ÎÝñÏæüãéç±{ñãæüÚ汄¢¨æçÎç|æ: ÐécÐñ: Ðêç…„}ææÎÚï‡æ Nβï àæéÜìUHæ¢ÏæÚ¢ 癋„²ï JJ ¥ÿæÚ{æ}æ }抲Sƒ¢ sÝ¢„ }æéQU ¨ï籄}æì J ÝñÜïU‹Îé ¨éÐí|æ¢ Ú}²¢ ŸæèãôÚ ç™„²æ}²ã}æì JJ11JJ ú ¨æÑìxæ¢ ¨ÐçÚ±æÚ¢ |æxæ±¢„¢ Ÿæè S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Š²æ²æç}æ J c ¥ƒ ¥æ±æãÝ}æì J (¥ÿæ„ ÐécÐæç‡æ xæëãèy±æ) |æQUæÝæ}æ|æ²¢ÜUÚ¢ çÐí²„}æ¢ S±æÝæ¢ S±}æê<„Ðí΢ {æ}æïü y±æ¢ ÐéL¯æïœæ}æ¢ ¨é¶çÝô{ ™æ±æãÝè²¢ ¨Îæ J S±è²¢ |ææx汄æw² {}æü}æç±„é¢ ÐíæÜUÅK}ææ#¢ çÿæ„æñ ¨±ïü¯æ¢ ÐéL}æ¢xæHS² ç±{²ï sæ±æã²æç}æ Ðí|ææï J ©çœæDæïçœæD xææï籋Π! ©çœæD xæLÇŠ±… ! ....... {nt…qò 487 ¥ƒ Ðæl}æì J ú »„æ±æÝS² }æçã}ææ„æï Á²æ²æ¡p ÐêL¯: J ÐæÎæïS² ç±Eæ|æê„æçÝç~æÐæÎS²æ J }æë„ç‹Îç± JJ c }æéQñU: ¨ï±ç„ ÐæÎТÜU…²éxæ: ÐécÐæy}æ…: ŸæèЄï...... ...... 486 {nt…qò ©çœæD ÜU}æHæÜUæ‹„ ! ~æñHæïv²¢ }æ¢xæH¢ ÜéUL JJ ©çœæDæïç„D ãï Ýæƒ J S±æç}æÝæÚ沇æ Ðí|ææï J {}æü¨êÝæï βæô¨{æï J S±ï¯æ¢Ÿæï²: ÐÚ¢ ÜéUL JJ ¥æxæÓÀ |æxæ±Ýì Îï± ! S±SƒæÝæ„ì ÐÚ}æïEÚ J ¥ã¢ Ðê…æ¢ ÜUçÚc²æç}æ ¨Îæ y±¢ ¨}}æé¶æï |æ± J ú ¨æX ¨ÐçÚ±æÚ¢ |æxæ±¢„¢ Ÿæè S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ ÐêÁ²æç}æ J ¥ƒ ¥æ¨Ý}æì J ÐéL¯ù »±ïÎ xæê¢ ¨±Z ²Îì|æê„¢ ²Ó™ |ææò}æì J ©„æ}æë„y±S²ïàææÝæï ²ÎóæïÝæç„Úæïãç„ JJ c ÚÕï‹Îíñ: ¶ç™„ï ¨é±‡æü Ú癄¢.. ... ¨Îìç|æãëüyÜU}æHï çݱæ稄 ©L Ðíï}‡ææçݯèÎ Ðí|ææï J Ú}²¢ ¨éàææï|æÝ¢ çÎò¢.... ............... ô¨ãæ¨Ýï |ææ¨éÚï. ... ................. S±æç}æÝæÚ沇æ Ðí|ææï JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¥Í²æü‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J c ¥ƒ FæÝ}æì J „S}ææl¿ææy¨±üãé„: ¨}|æë„}Ðë¯ÎæÁ²}æì J Ðàæê¡S„æ¡pRïU ±æ²Ã²æ ÝæÚ‡²æ xæíæ}²æp ²ï JJ c .... Ú}²ïÎï±ç±çÝ<}æ„ïùç„籄„ï....... ....................................................... {nt…qò .................................. 488 {nt…qò ¥Í²Z xæëãæ‡æ Îï±ïàæ xæ¢{ÐécÐæÿæ„ñ: ¨ã J ÜUL‡ææÜUÚ }æï Îï± J S±æç}æÝæÚ沇æ Ðí|ææï J ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ãS„²æï: ¥Í²Z ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ¥æ™}æÝ}æì „„æï ç±ÚæDž沄 ç±Úæ…æïù ¥ç{ ÐêL¯: J ¨ …æ„æïù ¥y²çÚÓ™„ ÐpæÎì |æêç}æ }æƒæï ÐéÚ: JJ c …è±æ‹²æ¢ç„ÜU }ææïÿæ}æèÿæ ÜëUвæ...... ¨éxæç‹{ çÝ}æüH¢ …H}æì J ¥æ™}²„æ¢ }æ²æ Îœæ¢....................... ................ ............................... ¨æïÐæݨ¢Úæç…„ï J ô¨ãæÜUæÚ ÐÎæCÜïUùç„}æëÎéHï................. Îæ¨ïÝ Îœæï }æ²æ...................... ÜUæL‡²ïÝ çÝ…ïÝ „æçÚ„ …ÝSy±¢ ÝèHÜ¢UÆæç|æ{: J xæ¢xææ²æ …H}æéœæ}æ¢ ¨éÚЄï xæ¢{ïÝ ÐécÐæÿæ„ñ............... ¨±ü ¨æñw²ÜUÚ¢ àæé|æ}æì J ¥æ¨Ý¢ ™ }æ²æ Îœæ¢... xæëãæ‡æ ÐéL¯æïœæ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¥æ¨Ý¢ ¨}æÐü²æç}æ J c . 122 .............. c .... ......... ... ²éüÜUì„¢ Ðælç}æ΢ ¨é±‡æü¶Hàæï ¨¢Sƒ¢ xæëãæ‡æ Ðí|ææï JJ ©c‡ææïÎÜ¢U çÝ}æüH¢ ™ ¨±ü ¨æñxæ‹Š² ¨¢²é„}æì J ÐæÎÐíÿææHÝæƒæü² Îœæ¢ „ï Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Ðæl¢ ¨}æÐü²æç}æ J c ¥ƒ ¥Í²ü}æì J c ç~æÐæÎꊱüù ©ÎñyÐéL¯: ÐæÎæïS²ïãæ|æ±yÐéÝ: J „„æï ç±c±Ñ ìòRUæ}æy¨æàæÝæÝàæÝïù ¥ç|æ JJ c çÝy²¢ àæï¯ ç±{èàæÎï±}æéçÝç|æ: Ðíï}‡ææ<™„æÑìçÍæíãüÚï …æ„: ¨æ{é…Ý拱ë¯S² Ðéç¶Ý: ÜU„éZ xæëãïy±¢ S±²}æì J Îé±æüÐl Ðç±~æ ¨¯üв± Ÿæè¶¢Ç ÐécÐæÿæ„ñ ²éüÜUì„¢ ÜUæ¢™Ý |ææ…ÝSƒ}æéÎÜ¢U sͲZ xæëãæ‡æçy±Î}æì JJ ................

......... ¨¢Sƒ¢ ²ƒ„éü Ðí|ææï........................ 490 {nt…qò Т™æ}æë„ FæÝæ‹„ï àæéŠ{æïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ ¥ƒ в: FæÝ}æì J ú в: ÐëçƒÃ²æ¢ вù ¥æï¯{è¯é вæï çÎò‹„çÚÿæï вæï{æ: J вS±„è: ÐíçÎàæ: ¨‹„é }æãì²}æì JJ c ÜUæ}æ{ïÝé ¨}æéÎì|æê„¢.......... ........................................ ¨±ü „ï…æï ç±ç±{üÝ}æì J ¨±ü ÐéçCÜUÚ¢ ÜëUc‡æ...¥ƒ Т™æ}æë„ FæÝ}æì J ú Т™ Ýl: ¨ÚS±„è}æçв狄 ¨Fæ: J ¨ÚS±„è Ðé Т™{æ ¨æï Îïàæï|æ±y¨çÚ„ì JJ c Ïæírææw²ï çÝ…Íææç}Ý çÎò ç±|æ±ñ²éüQU: çSƒ„: ¨±üÎæ }æéQñU: ¨ï籄 ÐæÎÐË˱²éxææï ÝñÜU汄æÚæ‹Î{„ì J {}ææüxæÐí|æ±: вæïÎç{ Íæë„¢ ÿææñÎí¢ ç¨„æ¢ ÜëUc‡æ }æï Ðíèy²ƒZ FÐÝ¢ xæëãæ‡æ ÜëUвæ Т™æ}æë„ïÝ Ðí|ææï JJ вæïÎç{ Íæë„¢ ™ñ±................................ FæÝæƒü Ðíç„ xæës„æ}ææì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Îç{ FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J c .............................. c 123 .... {nt…qò 491 Îç{ FæÝæ‹„ï àæéhæïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU Fæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ ¥ƒ Íæë„ FæÝ}æì J ú Íæë„¢ ç}æç}æÿæï Íæë„}æS² ²æïçÝÍæëü„ï çŸæ„æï Íæë„}±S² {æ}æ J ¥Ýéc±{}ææ±ã }ææβyS± S±æãæÜëU„¢ ±ë¯|æ ±çÿæ ãò}æì JJ c ݱÝè„ ¨}æéÎì|æê„¢ ¨±ü ¨¢„æï¯ÜUæÚÜU}æì J ²¿ææ¢xæ¢ ÎﱄæãæÚ¢........... |æQUæ{èÝ }æHÿæ²æ² ™ }æ²æ.......... .. ................ ............................ Íæë„¢FæÝæƒü}ææÝè„}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Íæë„FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J Íæë„ FæÝæ„ï àæéhæï„ÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ²}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ c ¥ƒ }æ{é FæÝ}æì J ú }æ{é ±æ„æù«„沄ï }æ{é ÿæÚç‹„ 程{±: J }æ抱èÝü : ¨‹y±æï ¯ {è: J }æ{é ÝÜUì „ }æé „ æï ¯ ¨æï }æ{é}æyÐæ<ƒ± xæê¢ Ú…: J }æ{élæñÚS„éÝ: çЄæ J }æ{é}ææóææï .. S±æç}æÝì FæÝæƒü}æÐü²ï JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J в: FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J в: FæÝæ‹„ï àæéhæïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ c ¥ƒ Îç{ FæÝ}æì J ú Îç{RUæ±ì‡ææïù ¥ÜUæçÚ¯¢ ç…c‡ææïÚES² ±æç…Ý: J ¨éÚç|æ Ýæï }æé¶æÜUÚyÐí‡æ ¥æ²ê xæê¢ç¯ „æçÚ¯„ì JJ c в¨S„é ¨}æéÎì|æê„}æ}HÎíò¢ ¨¢²æïxæ„: J Ί²æÝè„¢ }æ²æ {æ}æïü..................... ........ FæÝæƒZ Ðíç„ xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ç}æçH„ Т™æ}æë„ FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J .............................. }æ{é àæÜüUÚæ狱„}æì J Т™æ}æë„¢ }æ²æÝè„¢..... }æ{éFæÝ¢¨}æÐü²ï JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J }æ{é FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J }æ{éFæÝæ„ï àæéŠ{æï„ÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéŠ{æïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ ¥ƒ àæÜüUÚæ FæÝ}æì J ¥æï}æì ¥Ðxæê¢ Ú¨}æém²¨xæê¢ ¨ê²ïü ¨‹„xæê¢ ¨}ææçã„¢ J ¥Ðæxæê¢ Ú¨S² ²æï Ú¨S„¢ ±æï xæëãì‡ææ}²éœæ}æ}æéвæ}æxæëãè„æï ¨è‹Îíæ² y±æ …éC¢ xæëãì‡ææ}²ï¯ „ï ²æïçÝôÚÎíæ² y±æ¢ …éC„}æ}æì JJ c §üÿæé¨æÚ¨}æéÎì|æê„æ¢ àæÜüUÚæ¢ ¨é}æÝæïãÚæ}æì J }æHæÐãæçÚ‡æè ±æ¯ïü xæëãæ‡æ Fæ„é}ææÝè„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J àæÜüUÚæ FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæÜüUÚæFæÝæ‹„ï àæéhæïÎÜUFæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ ..... 492 {nt…qò ±ÝSÐç„}æü{é}ææ ¥S„é ¨ê²ü: J }æ抱èxææü±æï |汋„é Ý: J c ±ëÿæ¨æÚ¨}æéÎì|æê„¢....... S±æç}æÝæÚ沇æ Ðí|ææï JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J }æHæÐÜU¯ü FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ................. . Îœæ¢ ãÚï S±èÜéUL JJ xæ¢xææ ¨ÚS±„è Úï±æ.... . {nt…qò 489 S±æ¨QñU: S±±ë¯ïçSƒ„ñp}æéçÝç|æ: ¨æÜ¢U S±xæ¢xææ …Hï.... c .......... вæïc‡æè Ý}æüÎæ …Hñ: J FæçЄæïùç¨ }æ²æ Îï±... ... ÜU„éZ FæÝ}æã<Ýàæ¢ ¨éçÝÚ„Sy±¢ S±æç}æÝæÚ沇æ: J ©c‡æ¢ àæè„H}æï± ±æ¢ÏæéÜUHàæï..... ¨±ïü¯æ}æçÐ …è±Ý}æì J ²¿æãï„é¢ Ð²S„é|²¢... ...... c .............

......................................................................... 494 {nt…qò JJ Ÿæè ÐéL¯ ¨êÜUìœæ}æì JJ ãçÚ: ú ¨ã› àæè¯æü ÐéL¯: ¨ãdæÿæ: ¨ãdÐæ„ì J ¨ |æêç}æ xæê¢ ¨±ü„SÐëy±æ y²ç„Dgàææ¢xæéH}æì JJ1JJ ÐéL¯ »±ïÎ xæê¢ ¨±Z ²jê„ì ²Ó™ |ææò}æì J ©„æ}æë„y±S²ïàææÝæï ²ÎóæïÝæç„Úæïãç„ JJ2JJ »„æ±æÝS² }æçã}ææ„æï Á²æ²æ¢p ÐêL¯: J ÐæÎæïS² ç±Eæ|æê„æçÝç~æÐæÎS²æ }æë„ç‹Îç± JJ3JJ ç~æÐæÎꊱüù ©ÎñyÐéL¯: ÐæÎæïS²ïãæ|æ±yÐéÝ: J „„æï ç±c±ÑòRUæ}æy¨æàæÝæÝàæÝïù¥ç|æ JJ4JJ „„æï ç±Úæù…沄 ç±Úæ…æï ù¥ç{ ÐêL¯: J ¨ …æ„æï ù¥y²çÚÓ²„ÐpæÎì |æêç}æ }æƒæï ÐéÚ: JJ5JJ „S}ææl¿ææy¨±üãé„: ¨}|æë„}Ðë¯ÎæÁ²}æì J Ðàæê¢S„æ¢pRUï ±æ²Ã²æ ÝæÚ‡²æ xæíæ}²æp ²ï JJ6JJ „S}ææl¿ææy¨±üãé„«™: ¨æ}ææçÝ…ç¿æÚï J À‹Îæ¢ xæê¢ ç¨…ç¿æÚï „S}ææl…éS„S}ææ΅沄 JJ7JJ „S}ææÎEæù¥…沋„ ÜUï ™æï|æ²æ΄ : J xææ±æï ã …ç¿æÚï „S}ææœæS}ææÁ…æ„æù¥…æ±²: JJ8JJ „¢²¿æ}Ïæ<ãç¯ Ðíæïÿæ‹ÐéL¯¢ …æ„}æxæí„ : J „ïÝÎï±æ ù ¥²…‹„¨æŠ²æ«ë¯²à² ²ï JJ9JJ ....... FæÝæƒZ Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ : J ©m„üÝFæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ©m„üÝFæÝæ‹„ï àæéhæïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ ¥ƒ }æãæç|æ¯ïÜU}æì J ™‹ÎÝÜUïàæÚ §y²æçÎ mæÚæ J ......... ...................................... ...... ....... 496 {nt…qò ¥ƒ àæéhæïÎÜU FæÝ}æì J c ú ±L‡æS²æïœæ}|æÝ}æç¨ ±L‡æS² SÜU}|樅üÝèSƒæï ±L‡æS² «ë„¨Î‹²ç¨ ±L‡æS² «ë„¨ÎÝ}æç¨ ±L‡æS² «ë„¨ÎÝ}ææ¨èÎ JJ c xæ¢xææ²æ¢ }æéçÝç|æ: ¨ãñ±Ïæãéç|æ<Ýy²¢ S±„¢~æ: S±²¢ S±æç}æÝì FæÝÜUÚ: ¨éÜUïçH ¨çã„¢ |æÜUì„ñS„ƒæÐæ¯üÎñ :J àæè„¢ ±æïc‡æ<}æ΢ ²ƒ„éü ¨é¶Î¢ sé‹}æœæxæ¢xææ…H¢ ÜëUc‡æ y±¢ ç±àæ΢ xæëãæ‡æ ™ }æ²æ FæÝè²}æ~ææ<Є}æì JJ ÜUæ±ïÚè Ý}æüÎæ ±ï‡æè „é¢xæ|æÎíæ ¨ÚS±„è J xæ¢xææ ™ ²}æéÝæ „æï²¢ }æ²æ FæÝæƒü}æ<Є}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J àæéhæïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ ¥ƒ ±S~ææïб›ï c „S}ææl¿ææy¨±üãé„ «™: ¨æ}ææçÝ…ç¿æÚï J À‹Îæ¢ xæé¢ ç¨…ç¿æÚï „S}ææl…éS„S}ææ΅沄 JJ c çÝcÜUæ}æñ<Ý… ¨ïç±ç|æ: S±çÝÚ„ñÎüœææçÝ|æÜUy²æ…Ýñ: ÜëUc‡æ y±¢ {넱æ‹Ðí|ææïùç„ÜëUUUв汛æç‡æ Ú}²æç‡æ ±ñ J ........................ c .............. ..... 124 ............... ™¢ÎÝæxæéL¨}|æ±}æì J ™¢ÎÝ¢ Îï±Îï±ïàæ... ...... ...493 ¥ƒ xæ¢{æïÎÜU FæÝ}æì J }æH²æ™H ¨¢|æê„¢. {nt…qò ................................................ ™¢ÎÝ¢ Ú…Ýè ²é„}æì J ©m„üÝ¢ }æ²æÎœæ¢............................. .......... FæÝæƒZ Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J xæ¢{æïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J xæ¢{æïÎÜU FæÝæ‹„ï àæéhæïÎÜU FæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J àæéhæïÎÜU FæÝæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ JJ ¥ƒ ©m„üÝ FæÝ}æì J ÝæÝæ ¨éxæç‹{ Îíò¢ ™..... ....... {nt…qò 495 ²yÐéL¯¢Ã²Î{é: ÜUç„{æòÜUËвÝì J }æ鶢çÜU}æS²æ¨èçyÜU}ÏææãêçÜU}æêLÐæÎæù©Ó²ï„ï JJ10JJ Ïæíæræ‡ææïùS² }æé¶}ææ¨èÎì Ïææãê Úæ…‹²: ÜëU„: J ªL„ÎS²²mñà²: ÐÎì|²æ xæê¢ àæêÎíæïù¥…沄 JJ11JJ ™‹Îí}ææ }æݨæï…æ„pÿææï: ¨ê²æïüù¥…沄 J Ÿææï~ææmæ²ép Ðíæ‡æp }æé¶æÎçxÝ Ú…æ²„ JJ12JJ Ýæ|²æù¥æ¨è΋„çÚÿæ xæê¢ àæèc‡ææï læñ: ¨}汄ü„J ÐÎì|²æ¢|æêç}æ<Îàæ:Ÿææï~ææœæƒæ HæÜUæ¢ù¥ÜUËвÝì JJ13JJ ²yÐéMU¯ï‡æ ã籯æ Îï±æ ²¿æ}æ„‹±„ J ±¨‹„æïùS²æ¨èÎæÁ²¢ xæíèc}æù §Š}æ:àæÚhç±: JJ14JJ ¨#æS²æ¨‹ÐçÚ{²ç›: ¨# ¨ç}æ{: ÜëU„æ: J Îï±æ ²l¿æ¢ „‹±æÝæ ù¥ÏæŠÝÝì ÐéL¯}Ðàæé}æìJJ15JJ ²¿æïÝ ²¿æ}æ²…‹„Îï±æS„æçÝ {}ææüç‡æÐíƒ}æ拲æ¨Ýì J „ï ã ÝæÜU}}æçã}ææÝ: ¨™‹„ ²~æÐê±ïü¨æŠ²æ ¨ç‹„ Îï±æ: JJ16JJ c JJ §ç„ ÐéL¯ ¨êQU}æìJJ ........... .......... ..........................

. . .......................... ........ .. ...................... ........ {nt…qò 497 ÜUæÐæü¨ïÝ ç±çÝ<}æ„¢ ÍæÝ„Ú¢ ¨êÿ}æ¢ ™ ±›m²¢ ¨æñ±‡æïüÝ ç±Úæç…„¢ àæé|æç}æ΢ Îœæ¢ }æ²æ S±èÜUéL JJ ¨±ü |æê¯æç{ÜUï ¨æñ}²ï HæïÜUHÁ…æçݱæÚ‡æï J }æ²æïÐÐæçÎ„ï „é|²¢ ±æ¨¨è Ðíç„ xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ±›æïб›ï ¨}æÐü²æç}æ J ±›æïб›æ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J . ............................................................ 500 {nt…qò ãS„ï ¥ÿæ„æÝì xæëãèy±æ ú ±Úæãæ² Ý}æ: J ÐæÎæñ Ðê…²æç}æ J ú ÜêU}ææü² Ý}æ: J xæéËÈUæñ Ðê…²æç}æ J ú «¯|ææ² Ý}æ: J …¢Íæï Ðê…²æç}æ J ú }æyS²æ² Ý}æ: J …æÝéÝè Ðê…²æç}æ J ú ±æ}æÝæ² Ý}æ: J ©L Ðê…²æç}æ J ú Ýëô¨ãæ² Ý}æ: J ÜUôÅ Ðê…²æç}æ J ú ÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Ýæô|æ Ðê…²æç}æ J ú ÏæéŠ{æ² Ý}æ: J Nβ¢ Ðê…²æç}æ J ú ÜUçËÜUÝï Ý}æ: J Ü¢UÆ¢ Ðê…²æç}æ J ú Üé}æéÚæ² Ý}æ: J Ïææãê Ðê…²æç}æ J ú Úæ}ææ² Ý}æ: J ãS„æñ Ðê…²æç}æ J ú ²¿æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J }æ鶢 Ðê…²æç}æ ! ú ÜUçÐHæ² Ý}æ: J Ýï~æï Ðê…²æç}æ J ú ãÚ²ï Ý}æ : J Ÿææï~æï Ðê…²æç}æ J ú Üë c‡ææ² Ý}æ: J HHæÅ¢ Ðê…²æç}æ J ú §CÎï±æ² Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¨±æZxææç‡æ Ðê…²æç}æ JJ JJ §y²¢xæ Ðê…æ JJ ................................. ............ ................................................... 125 ................................. {nt…qò 499 ¥ƒ ¥ÿæ„æ: J ¨æñÚ|²ï‡æ ²é„æ¢p ™¢Îݲé„æÝì ÜUæçà}æÚç}æŸææ‹}æãæ ±íèçã|²æï …çÝ„æ¡p }æ¢xæH}æ²æ Ý‹±ƒü ²éQUæÿæ„æÝì J ¨±ïü¯æ¢ÐéL „ëç#ÜUæÚÜU„²æ ¨h拲}ææ~ææïœæ}ææÝì S±æô}æSy±¢ ÜëUвæxæëãæ‡æ ™ }æ²æ |æÜìUy²æ<Є拟æèЄï JJ ¥ÿæ„æp ¨éÚŸæïD ! ÜéUVä}ææÜUì„æ:¨éàææïç|æ„æ: J }æ²æ çݱïç΄æ |ævy²æ xæëãæ‡æ ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¥ÿæ„æÝì ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ÐécÐæç‡æ J c ²yÐéL¯¢Ã²Î{é: ÜUç„{æòÜUËвÝì J }æ鶢çÜU}æS²æ¨èçyÜU}ÏææãêçÜU}æêÚëÐæÎæÑ©Ó²ï„ï JJ c …æ„è ™}ÐÜU ÜU<‡æÜUæÚ ÜU}æHñ: ¨‹}æçÌÜUæ ²êçƒÜUæ }æ‹ÎæÚ SƒH ÐkÜUï„ÜU }æãæÜéU‹Îñp Ðéóææxæ…ñ : ÐécÐñÎêü¯‡æ ±<…„ñ Ïæüãéç±{ñSy±æ¢ Ðê…²æç}æ Ðí|ææï „æçÝ y±æ¢ ¨Î²¢ xæëãæ‡æ ÜéU¨é}ææH¢ÜUæÚ {ëÓÀîèãÚï JJ }ææ˲æÎèçÝ ¨éxæ¢{èçÝ }ææHy²æÎèçÝ ±ñ Ðí|ææï J }æ²æÝè„æçÝ ÐécÐæç‡æ xæëãæ‡æ ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÐécÐæç‡æ ÐécÐ}ææHæ¢ ™ ¨}æÐü²æç}æ J ................... 498 {nt…qò ¥ƒ ¥æ|æꯇææçÝ ÚÕæÉKñ Ú¨Ýæ çÜUÚèÅÜUÅÜUdÜUì ÜéU¢ÇHñà²æï<}æÜUæ }梅èÚæ¢xæÎ àæ뢶HæçÎç|æÚ㢠…æ}ÏæêÝÎæ|æꯇæñ: J ãæÚñ}ææïüçv„ÜUçÝ<}æ„ñp ç±ç±{ñxæéüÓÀæçÎç|æ: àæï¶Úñ Sy±æ¢ |æÜUìy²æy}æ… Ðê…²æç}æ ÜëUвæ y±¢ ŸæèãÚï S±èÜéUL JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¥æ|æꯇææçÝ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ™¢ÎÝ}æì J „¢²¿æ}Ïæ<ãç¯Ðíæñÿæ‹ÐéL¯¢ …æ„}æxæí„: „ïÝÎï±æù¥²…‹„¨æŠ²æ «ë¯²p ²ï JJ c ¨Îìç|æ: Ðíï}æ|æÚï‡æ çÝy²}æÝlñ: S±ïÓÀæÝéÜêUH¢ ç±|ææï ¨±æZxæï ùxæL™‹ÎÝñ: ¨éÚç|æç|æÏæíürææy}æç|æ: Ðêç…„: J ÜUÐêüÚæxæLÜUï¨Úñ}æéüxæ}æÎñ: ¨¢ç}æçŸæ„¢ ¨é¢ÎÚ}æì ÜëUc‡æy±¢ àæé|æ ™¢ÎÝ¢ }æH²…¢ xæëØèc± Îœæ¢ }æ²æ JJ Ÿæ趢Ǣ ™¢ÎÝ¢ çÎò¢ xæ‹{æÉK¢ ¨é}æÝæïãÚ}æì J ç±HïÐÝ¢ ¨éÚŸæïD J ™‹ÎÝ¢ Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ™‹ÎÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J c .............. ..................... ...................¥ƒ ²¿ææïбè„}æì „S}ææÎEæù ¥…沋„ ²ï ÜUï ™æï|æ²æ΄: J xææ±æï ã …ç¿æÚï „S}ææœæS}ææÁ…æ„æù ¥…æ±²:JJ ±‡æèü‹Îíæ² Ý}ææïùS„é „ï ±ÚÎÚæÅì Ÿæè ÝèH¢UÜ¢UÆ Ðí|ææï Î樢 }ææ¢ ÜUL‡ææçÝ{ïù± |æxæ±Ýì Ïæíræ±í„S² ÿæ„ï: J |æê}ææñ ÝñçDÜU {}æü Ðæ﯇æÜUÚSy±¢ ¨æïœæÚè²¢ 稄¢ Îœæ¢ „é|²ç}æ΢ xæëãæ‡æ ÜëUÐ²æ ²¿ææïб脢 }æ²æ JJ ݱç|æS„¢„éç|æ²éüÜUì „¢ ç~æxæé‡æ¢Îﱄæ}æ²}æì J ©Ð±è„¢ }æ²æÎœæ¢ xæëãæ‡æ ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ²¿ææïб脢 ¨}æÐü²æç}æ J ²¿ææïбè„æ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ......................

. ....... Ðê…²æç}æ J ú ¥çxÝÜUæï‡æï {}æü}æê„ü²ï ¥æy}ææݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢.. „¢ ¥æ.. Sƒæ.. .. Ðê…²æç}æ J ú xæé‡ææ„è„æݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ... Ðê…²æç}æ J ú ±æ¨éÎï±æݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ......... Ðê…²æç}æ J úÝñ«y²ÜUæï‡æï ¿ææÝ }æê„ü²ï S±²¢ÐíÜUæàææݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú ÐÚ}ææݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ú ±ñÜéU¢ÆæݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.......... Sƒæ... Ðê…²æç}æ J ú ¥¶¢ÇæݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. J ú Ÿæè ãçÚÎÿæÐæà±ïü xæëãè„ ™æ}æÚæ² ¥²ææÐí¨æÎæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... . Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú çÝxæéü‡ææݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ.. Sƒæ.. Sƒæ... Ðê…²æç}æ J ú }æãæÝé|ææ±æݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú …²æݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. .. Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú ÐëD|ææxæï À~æ{æçÚ‡æï Úæ}æÐí„æÐæ² Ý}æ: „¢ ¥æ......... Ðê.Ðê.Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú òæÐÜUæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.............. ¥æ....... .. Sƒæ... Sƒæ.. Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú Ðí¿ææÝæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ....Sƒæ................ {nt…qò 503 ú ¥æÝ¢ÎæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ....... Ðê…²æç}æ J . Ðê…²æç}æ J ú Š²æÝæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ... J ú xææïÐæfç…„ï Ý}æ: „¢ ¥æ...Sƒæ............. Sƒæ... Sƒæ.. J ú Ÿæè ãçÚ ±æ}æÐæà±ïü xæëãè„ ™æ}æÚæ² ÚÍæé±èÚæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ú çÝÚ¢…ÝæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.. ..... Sƒæ... Ðê…²æç}æ J ú y²æxææݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ...... Ðê…²æç}æ J ú ¥æy}ææݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ........ Ðê…²æç}æ J ú çÝy²æݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê.. Sƒæ. .... Ðê…²æç}æ J ú 籿ææÝæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ......... Ðê…²æç}æ J ú ¿ææÝæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú ²æïxææݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ... Sƒæ. Ðê.. Sƒæ.........¥æ.... Ðê. J ú ÆæÜéUÚÚæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú ç±Úv„æݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ..... Sƒæ.......... . J ú ¨è„æÚæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ... }æéÜUé ‹ÎæݢΠS±æ}æè §y²æçÎ ±‡æèü‹ÎíæÝæ¢ Ðê…æ ãS„ï ¥ÿæ„æÝì xæëãèy±æ ¥æ±æãÝ}æì ú ©h± ¨¢ÐíÎæ² Ðí±„üÜU Ÿæè Úæ}ææݢΠS±æç}æÝï Ý}æ:........ Sƒæ... Sƒæ... Ðê…²æç}æ J . Ðê…²æç}æ J ú àæéÜUæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ. Sƒæ. J ú Ý¢ÎÚæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ™ñ„‹²æݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ.. Sƒæ...... Sƒæ... ... Sƒæ.. Sƒæ.. Ðê...............501 ãS„ï¥ÿæ„ÐécÐæç‡æ xæëãè„æ ú }抲ï |æçQU {}ææü ‹ ±„汄æçÚ‡æï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: „¢..... J ú ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êТ ÎèТ Ýñ±ñl¢ ÈUH¢ „æ¢ÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ Ðíƒ}ææ±Ú‡ææ™üÝïÝ Ÿæè ãçÚÜëUc‡ææçÎ Ðíƒ}ææ±Ú‡æ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ Ðíƒ}ææ±Ú‡æ Ðê…æ ¨}ææ#æ J ..... Ðê…²æç}æ JU ú ±æ²éÜUæï‡æï ±ñÚæx²}æê„ü²ï çÝcÜéUfæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú }æéQUæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú S±LÐæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Ðê…²æç}æ J ú ¨æ¢w²æݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú ¨é¶æݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú ¥æ{æÚæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ............. 504 {nt…qò ¥ƒ „ë„è²æ±Ú‡æ Ðê…æ J „ë„è²æ±Ú‡æï Ðíï}ææݢΠS±æ}æè §y²æçÎ }æéÝèÝæ¢ Ðê…Ý}æì ãS„ï ¥ÿæ„æÝì xæëãèy±æ ú Ðíï}ææÝ¢Î}æéݲï Ý}æ:... Sƒæ............. {nt…qò ....... Ðê... Ðê…²æç}æ J ú §àææÝÜUæï‡æï »ïE²ü}æê„ü²ï ¨çÓ™ÎæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ú |æê{ÚæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. 502 {nt…qò ¥ƒ çm„è²æ±Ú‡æ Ðê…æ J çm„è²æ±Ú‡æï xæéL Úæ}ææݢΠS±æ}æè. Ðê…²æç}æ ú ÏæírææݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ....... .. Ðê…²æç}æ J ú }æéÜéU¢‹ÎæݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ... .... Sƒæ.....Sƒæ. Sƒæ... Sƒæ. Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú Îï±æÝ¢Î}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ. Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú }æêf ¥ÿæÚ }æê„ü²ï xææïÐæfæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú ¥|æïÎæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J »„ï|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êÐÎèТ Ýñ±ïl¢ ÈUH¢ „æ¢ÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥Ýï Ý çm„è²æ±Ú‡ææ™ü Ý ï Ý }æé Ü é U ¢ Î æÝ¢ Î æçÎ çm„è²æ±Ú‡æ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J §ç„ çm„è²¥æ±Ú‡æ Ðê…æ ¨}ææ#æ J .. Sƒæ...... Ðê…²æç}æ J ú ÜëUÐæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.............. Sƒæ.. 126 ...

...... Ðê…²æç}æ J ú «¯|æÎï±æ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Ðê…²æç}æ J ú Ÿæè ÜUçËÜUÝï Ý}æ: „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ú }æyS²æ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ..... Sƒæ....... Ðê…²æç}æ J ú ÜêU}ææü² Ý}æ: „¢ ¥æ... {nt…qò 507 ¥ƒ Т™}ææ±Ú‡æ Ðê…æ Т™}ææ±Ú‡æï ±ïÎ..... Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ±Úæãæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ....... ... Ðê…²æç}æ J ú Ÿæè òæ¨æ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú ¥ƒ±ü±ïÎ {æçÚ‡æï ±ñÜéU‡ÆæݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.......... Sƒæ...... Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú Ÿæè ãÚ²ï Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú àæꋲæ„è„æݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú ²…é±ïüÎ {æçÚ‡æï ¥æÝ¢ÎæݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Sƒæ. .. Ðê…²æç}æ J ú ÜUçÐHæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. 508 {nt…qò „¢ ¥æ..... .... Sƒæ. Sƒæ...... Ðê…²æç}æ J ú ¥ÿæÚæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ... Sƒæ..... Sƒæ....¥ƒ ™„éƒæü±Ú‡æ Ðê…æ ™„éƒæü±Ú‡æï |æx汄: ™„é=±àæç„ ¥±„æÚæ‡ææ¢ Ðê…Ý}æì J Îçÿæ‡æïÝ Ðæç‡æÝæ ¥ÿæ„æÝì ¨}æÐü²ï„ì J ú ¥æçÎÝæÚ沇ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú ã²xæíè±æ² Ý}æ: „¢ ¥æ..... Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ÐÚàæéÚæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú Ýëô¨ãæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J »„ï|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êТ ÎèТ Ýñ±ïl¢ ÈUH¢ „æ¢ÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ¢<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ Ð¢™}ææ±Ú‡ææ™üÝïÝ ÝæÚ沇ææÝ¢ÎæçΠТ™}ææ±Ú‡æ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ Т™}ææ±Ú‡æ Ðê…æ ¨}ææ#æ J ............ Sƒæ... Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú Ÿæè ÝÚÝæÚ沇ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ.. {}æü àææ›........... {nt…qò 505 »„ï|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êТ ÎèТ Ýñ±ïl¢ ÈUH¢ „æ¢ÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ „ë„è²æ±Ú‡ææ™üÝïÝ Ðíï}ææÝ¢ÎæçÎ „ë„è²æ±Ú‡æ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ „ë„è²æ±Ú‡æ Ðê…æ ¨}ææ#æ J ... Sƒæ. Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú ÜëUc‡ææݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ... Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J »„ï|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢læÿæ„ì ÐécÐæç‡æ {êТ ÎèТ Ýñ±ñl¢ ÈUH¢ „æ¢ÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ ™„éƒæü±Ú‡ææ™üÝïÝ ¥æçÎÝæÚ沇ææçÎ ™„éƒæü±Ú‡æ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ ™„éƒæü±Ú‡æ Ðê…æ ¨}ææ#æ J ....... Sƒæ...... Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú ±ñ‹²æ² Ý}æ: „¢ ¥æ......... Ðê…²æç}æ J ú ¨æ}æ±ïÎ {æçÚ‡æï xææïÐæHæݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ............... Ðê…²æç}æ J ú {}æüàææ› {æçÚ‡æï àæ„æݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú Ÿæè ÜëUc‡ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ú ÝæÚÎæ² Ý}æ: „¢ ¥æ...... .. Sƒæ.... 506 {nt…qò ú Îœææ~æï²æ² Ý}æ: „¢ ¥æ..... .... Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú „ÎíêÐæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú {‹±¢„çÚ‡æï Ý}æ: „¢ ¥æ..... Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú ¥Îì|æé„æݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ.... Sƒæ.. .......... Ðê…²æç}æ J ú ²¿ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Ðê…²æç}æ J ú ¨æ¢w²àææ› {æçÚ‡æï |æxæ±ÎæݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: ........ . Ðê…²æç}æ J ú ¨ÝÜUæçÎÜUæ² Ý}æ: „¢ ¥æ........... Ðê…²æç}æ J ú ¨±ü¿ææÝæݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ.... Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ã¢¨æ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Sƒæ......... ²æïxæàææ› {æçÚ‡ææ¢ ¨¢„±Úæ‡ææ¢ Ðê…Ý}æì J ¥ÿæ„æ„ì xæëãèy±æ ¥æ±æãÝ}æì ú «x±ïÎ {æçÚ‡æï ÝæÚ沇ææݢΠ±‡æèü‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ........ Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú ÐéL¯æݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú àææ‹„æݢΠ}æéݲï Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú Ÿæè Ïæéhæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ.................... Sƒæ.. Sƒæ... Sƒæ. Ðê…²æç}æ J . Ðê…²æç}æ J ú Т™Úæ~æàææ› {æçÚ‡æï çàæ±æݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ........... . Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ²æïxæàææ› {æçÚ‡æï ²æïxææݢΠ}æéÝè‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.............. Ðê…²æç}æ J ú ±æ}æÝæ² Ý}æ: „¢ ¥æ........ .... .... Sƒæ.. 127 ........... ........... Sƒæ.... Sƒæ.... Sƒæ. Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú Úæ}晢Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.

................ Ðê…²æç}æ J ú Ýæóææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... .. Ðê…²æç}æ J ú ©œæÚÜUæï‡æ ÜUï¨ÚÏæçã: ±çàæ~æï Ý}æ: „æ¢ ¥æ.... Sƒæ...... Sƒæ...... Ðê…²æç}æ J ú Ý¢Îé|æ²æ²² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ. Sƒæ... Ðê…²æç}æ J ú ãï}æ‹„ô¨ãæ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú ¥…éüÝæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ....... Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ÜëUÐæàæ¢ÜUÚæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Ðê…²æç}æ J ú xææï±{üÝæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ.. Sƒæ..... Ðê…²æç}æ J ú }ææÝô¨ãæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. Sƒæ. Sƒæ.......... Ðê…²æç}æ J ú ¥H²æ² Ý}æ: „¢ ¥æ..... ... . ãçÚ|æQU. . Ðê…²æç}æ J ú Ýæ¢…æ² Ý}æ: „¢ ¥æ. ....... Ðê…²æç}æ J ú }ææ‡æv²ñ Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú ÜéUÏæïÚô¨ãæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ.......... Ðê…²æç}æ J ú Îçÿæ‡æÜUæï‡æ ÜUï¨ÚÏæçã: Ðíæ#²ñ Ý}æ: „æ¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú Îÿæ Ð柱ï Ýëô¨ãæݢΠ}æéÝè‹ÎíæçÎ|²æï Ý}æ: „æÝì ¥æ... Sƒæ...... Sƒæ... ›è |æQUæÝæ¢ Ðê…Ý}æì Îçÿæ‡æ ãS„ï ¥ÿæ„æÝì xæëãèy±æ ¥æ±æãÝ}æì ú }æ²æÚæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú ¥çxÝÜUæï‡æ ÜUï¨ÚÏæçã: HçÍæ}Ýï Ý}æ: „æ¢ ¥æ............. Ðê…²æç}æ J ú Ÿæè ãçÚ ±æ}ææxæí|ææxæï ÜUC|梅Ýæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú |æè}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ú ãçÚàæ}æü‡æï Ý}æ: „¢ ¥æ..... Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ¨æï}æ ±}æü‡æï Ý}æ: „¢ ¥æ.... Sƒæ.. Sƒæ.. Sƒæ. Ðê…²æç}æ J »„ï|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êТ Ýñ±ñl¢ ÈUH¢ „æÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ . .... Ðê…²æç}æ J . Ú}ææ......509 ¥ƒ ¯Dæ±Ú‡æ Ðê…æ ¯Dæ±Ú‡æï ©œæ}æÚæ…æçÎ Ðæ¯üÎæÝæ¢ ¥æ±æãÝ}æì ãS„ï ¥ÿæ„æÝì xæëãèy±æ ú ©œæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú ¶Åì±æ¢xææ² Ý}æ: „¢ ¥æ...... Sƒæ.............. Ðê…²æç}æ J ú ãï}æ‹„Úæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ....... Ðê…²æç}æ J ú Ýæç™ÜUï„æ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... {nt…qò . .... Ðê…²æç}æ J ú Ðíæ‡æxææïô±Îæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú xææH±æ² Ý}æ: „¢ ¥æ... .... Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú Ðçp}æÜUæï‡æ ÜUï¨ÚÏæçã: }æçã}Ýï Ý}æ: „æ¢ ¥æ...... Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ÐëD |ææxæï Úæ}æô¨ãæçÎ Ðæ¯üÎ xæ¢xææÎœææçÎ }æéw² ãçÚ|æQUï|²æï Ý}æ: „æÝì ¥æ.. Ðê…²æç}æ J ú …è±±}æü‡æï Ý}æ: „¢ ¥æ......Sƒæ...... ÏæíræÎï±...... Sƒæ.... 510 {nt…qò »„ï|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êТ ÎèТ Ýñ±ñl¢ ÈUH¢ „æÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ ¯Dæ±Ú‡ææ™üÝïÝ ©œæ}ææçÎ ¯Dæ±Ú‡æ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ ¯Dæ±Ú‡æ Ðê…æ ¨}ææ#æ J ¥ƒ ¨#}ææ±Ú‡æ Ðê…æ ¨#}ææ±Ú‡æï |æQU..... Ðê…²æç}æ J ú ±æ²éÜUæï‡æ ÜUï¨ÚÏæçã: §çàæ~æï Ý}æ: „æ¢ ¥æ. Sƒæ..... Ðê…²æç}æ J ú ŸæèãçÚ Îÿææxæí|ææxæï xæ…æÝÝæ² Ý}æ: „¢ ¥æ...... .. Ðê…²æç}æ J ú |æëxæéç…„ï Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú çàæ±²æç¿æÜUæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú ¨éÚ±}æü‡æï Ý}æ: „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ........ Ðê…²æç}æ J ... Sƒæ.......... Sƒæ. Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ÝÚæïœæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú Ýñ«y²ÜUæï‡æ ÜUï¨ÚÏæçã: ÐíæŒy²ñ Ý}æ: „æ¢ ¥æ......... Sƒæ..... Sƒæ.. 512 {nt…qò ¥æÚæ<„v²¢UÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ ¨#}ææ±Ú‡ææ™üÝïÝ }æ²æÚæ}ææçÎ ¨#}ææ±Ú‡æ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ ¨#}ææ±Ú‡æ Ðê…æ ¨}ææ#æ J ¥ƒæCç¨çh Ðê…Ý}æì Îçÿæ‡æ ÜUÚï ¥ÿæ„æÝì xæëãèy±æÎï±èÝì ¥æã²ï„ì ú Ðê±ü ÜUï¨ÚÏæçã: ¥ç‡æ}Ýï Ý}æ: „æ¢ ¥æ. Sƒæ...... Sƒæ...... Ðê…²æç}æ J ú }ææïãÝÚæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Sƒæ.... Ðê…²æç}æ J ú ±æ}æÐæEï …²æ... Ðê…²æç}æ J ú Hÿ}æèÚæ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Sƒæ.. .. Sƒæ.... Sƒæ.... Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú ÜUæàæèÎæ¨æ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ... Sƒæ... HçH„æçÎ ¨±ü |æQUæ|²æï Ý}æ: „æ: ¥æ....... Sƒæ............ Sƒæ...... Sƒæ. Sƒæ. Sƒæ.. Ðê…²æç}æ J ú ÚÕç…„ï Ý}æ: „¢ ¥æ..... 128 .. {nt…qò 511 ú бü„æ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú Ýæƒç…„ï Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ. Sƒæ.... Sƒæ....... Ðê…²æç}æ J ú Hÿææ² Ý}æ: „¢ ¥æ............ ..

........ Sƒæ............. Ðê…²æç}æ J ú Îçÿæ‡æï |ææñ}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ.. 129 ... Sƒæ.............................. ......... Sƒæ.... ÐécÐæçÎ ±æ Ðíç„Ýæ}ææ‹„ï ¨}æÐü²ï„ì J ¥ƒ „éH¨èÐ~æ}æì J ãS„ï „éH¨èÐ~æ¢ xæëãèy±æ „éH¨è ãï}æLÐæ¢ ™ ÚÕLÐæ¢ ™ }梅Úè}æì J |æ±}ææïÿæÐíÎæ¢ „é|²}æÐü²æç}æ ãôÚ çÐí²æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J „éH¨èÐ~æ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ¨æñ|ææx² Îíòæç‡æ J ô¨ÎêÚ¢ ±Ú ÜéU¢ÜéU}æ¢ }æëxæ}æÎæÏæèÚï ãçÚÎíæ¢ „ƒæ ¨æñ|ææx²¢ y±ç}æ΢ xæëãæ‡æ |æxæ±Ýì ¨±üxæéHæHæçÎÜU}æì J ............ Sƒæ............................... Ðê…²æç}æ J ú §àææÝÜUæï‡æï LÎíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ...... {nt…qò mæÚÐæHæï : 515 Á±Ú|ææ² Ý}æ: J ÜUïàæ±æ² Ý}æ: J ±èÚæ² Ý}æ: J Îï±æ² Ý}æ: J ÚÕç…„ï Ý}æ: J ±ñÚç…„ï Ý}æ: J }ææ„Úæ² Ý}æ: J ¥}æÚæ² Ý}æ: J §ç„ ÐçÚ±æÚæ™üÝ¢ ÜëUy±æ…Ý}æ¢xæH Ýæ}ææ±çH Ðí æ ï Ü Uì „ Ÿæè ã²ü C æï œ æÚàæ„ Ýæ}ææï Ó ™æÚ‡æ Ðê ± ü ¢ U U „é H ¨è ÎHæçÎç|æ: Ÿæè ãôÚ Ðê…²ï„ì J ¥ƒ …Ý}æ¢xæH Ýæ}ææ±Hè ¥Ý¢„Ú¢ „éH¨èÎH¢.... Ðê…²æç}æ J ú Ðçp}æï àæÝñpÚæ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Ðê…²æç}æ J ú ±æ²éÜUæï‡æï ±æ²±ï Ý}æ: „¢ ¥æ... ......... Sƒæ...................... Îï±Ýï Ý}æSÜUæÚ ÜUÚè …}æ‡ææ ãæƒƒè ¥ÿæ„ ±Çï Îï±Ýé¢ Ðê…Ý ÜUÚæï) Îçÿæ‡æ ãS„ï ¥ÿæ„æÝì xæëãèy±æ ¥æ±ã²ï„ì ú Ðê±ïü ¨ê²æü² Ý}æ: „¢ ¥æ...... ..... Sƒæ... ......... Ðê…²æç}æ J »„ï|²æï ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êТ Ýñ±ïl¢ ÈUH¢ „æÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ ¥™üÝïÝ ¨ê²æüçÎ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ xæíã Ðê…æ ¨}ææ#æ J ¥æ²é{Ðê…Ý}æì : àæ¢¶æ² Ý}æ: J Ðkæ² Ý}æ: J ™RUæ² Ý}æ: J xæÎæ²ñ Ý}æ: J ....... Sƒæ... ¥ƒ çÎxÐæH Ðê…Ý}æì ! Îçÿæ‡æ ãS„ï ¥ÿæ„æÝìxæëãèy±æ ¥æ±æãã²ï„ì ú „~æ Ðê±ïü §‹Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... 516 {nt…qò çÝy²¢ S±è² …Ýæ‹ÜëUÐæ…HçÝ{ï ¨æñ|ææx²}æê„ïü ¨Îæ Îæï¯ï|²æï ç±ÚãIJ Ýæïùç„ ¨é|æxææ‹ÜéU±æüy}æàæ}æü ÐíÎ JJ ¥ÏæèH¢ ™ xæéHæH¢ ™ ™æï±æ ™¢ÎÝ}æï± ™ J ÝæÝæ ÐçÚ}æHÎíòñ¢Ðíæï²„æ¢ ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¨æñ|ææx² Îíòæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ¨éxæ¢ç{„ñH}æì J ¨é¢çxæ{Îíò±æ¨æÉK¢ ç±c‡æé„ñH¢ }æÝæïãÚ¢ J ±æ¢çÀ„¢ ¨±üHæïÜUæÝæ¢ |æxæ±Ýì ! Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: ¨éxæ¢ç{„ñH¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ {êÐ: J c Ïæíæræ‡ææïùS² }æé¶}ææ¨èÎì Ïææãê Úæ…‹²:ÜëU„: J ªL „ÎS² ²mñà²: ÐÎì|²æ xæê¢ àæêÎíæïù¥…沄 JJ c ²‹}æê„æñü ¨éÚç|æy±}æçS„ ¨ã…¢ ²æÎëÑì }ææÝæïÚ¢…Ý¢ ÜUôS}æçpÁ…xæ„èã ÝæçS„ çã „ƒæ HïàææïùçÐ „S²ÜUì±ç™„ì J ¨ y±¢ ÜëUc‡æ Îàææ¢x樢ç¿æ„ç}æ}æ¢ {êТ ¨éxæô‹{ ãÚï |ævy²æ }æïù<Є}æéœæ}æ¢ Nβxæ¢ Íæíæ‡æçÐí²¢ S±èÜéUL JJ .... Sƒæ..... 514 {nt…qò ¥ƒ xæíãÐê…Ý}æì J ÇæÏææ ãæƒ}ææ¢ ™æï¶æ Hæï......... Sƒæ..... Sƒæ........... ................ ............... {nt…qò 513 ú §àææÝÜUæï‡æ ÜUï¨ÚÏæçã:ÜUæ}汨æç²~æï Ý}æ: „æ¢ ¥æ...... Ðê…²æç}æ J ú Ýñ«y²ÜUæï‡æï Úæãé ÜUï„é|²æ¢¢ Ý}æ:„¢ ¥æ... ... Sƒæ. Ðê…²æç}æ J ú ©œæÚï Ïæé{æ² Ý}æ: „¢ ¥æ... Sƒæ...... Sƒæ............. ......... Sƒæ.............. Ðê…²æç}æ J ú Ýñ«y²ÜUæï‡æï çÝ«„²ï Ý}æ: „¢ ¥æ. ...... Ðê…²æç}æ J ú ±æ²éÜUæï‡æï ™¢Îíæ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J ú Îçÿæ‡æï ²}ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Ðê…²æç}æ J »„ï|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ {êТ ÎèТ Ýñ±ñl¢ ÈUH¢ „æÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„¢UU ÐécÐæ…ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ ¥™üÝïÝ §‹ÎíæçÎ Îﱄæ: Ðíè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ çÎxÐæH Ðê…æ ¨}ææ#æ J ......... Ðê…²æç}æ J ú ¥çxÝÜUæï‡æï àæéRUæ² Ý}æ: „¢ ¥æ.... Sƒæ......... Ðê…²æç}æ J ú ¥çxÝÜUæï‡æï ¥xݲï Ý}æ: „¢ ¥æ..... Ðê…²æç}æ J ú ©œæÚï ÜéUÏæïÚæ² Ý}æ: „¢ ¥æ....... ..... Ðê…²æç}æ J »„æ|²: ¨±æïüЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ Ðé¯Ðæç‡æ {êТ ÎèТ Ýñ±ïl¢ ÈUH¢ „æÏæêH¢ Îçÿæ‡ææ¢ ¥æÚæ<„v²¢ ÐécÐ梅ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ÝïÝ ¥™üÝïÝ ¥ç‡æ}ææçÎ Îﱄæ: Ðè²¢„æ¢ Ý }æ}æ J J §ç„ ¥C ç¨çŠ{Ðê…æ ¨}ææ#æ.. Sƒæ.. .... Ðê…²æç}æ J ú §àææÝÜUæï‡æï xæéÚ±ï Ý}æ: „¢ ¥æ.... Ðê…²æç}æ J ú Ðçp}æï ±L‡ææ² Ý}æ: „¢ ¥æ. Sƒæ..........

...... xæëãæ‡æ {}æüÝ¢ÎÝ JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÜUÚæïm„üÝæƒïü ™¢ÎÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J Ýñ±ïlæ‹„ï ¥æ™}æÝ}æì J xæëãì‡æèc±æ™}æÝè²}æéœæ}æ…H¢S±ÓÀ¢ ÜUÚæïm±„üÝ¢ ÜU„éZ „ÓÀé|晋ÎÝ¢ ¨éÚç|æ}æyÜëUc‡æS„ƒæ¢xæèÜéUL J ÐæÝæƒü}æì ™ „ƒæùç„ç}æC}æ}æH¢ sé‹}æœæxæ¢xææ…H¢ S±ÐíïC¢ ÝHÎñ:¨é±æ稄ç}æ΢ |ævy²æy}æ… S±èÜéUL JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Ýñ±ïlæ‹„ï ¥æ™}æÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ..... ÐéÚè Ðæï¢™è ƒ§ Àï Íæè}ææ¢ ™Éè.... …fï |æ²æü ™¢Ïæé ™æï¶æfè................................. Îê{ÐæÜU }ææHÐé±æ ÜUÉè......................... ÜUæÉKæï Ú¨ ÜUïÚèÝï Íææïfè.... ........... {nt…qò 517 ±ÝSÐç„ Ú¨æïÎì|æê„æï xæ‹{æÉKæï ¨é}æÝæïãÚ: J ¥æÍæíï²: ¨±üÎï±æÝæ¢ {êÐæïù²¢ Ðíç„ xæëræ„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J {êÐ}ææÍæíæвæç}æ J ......................................ÅïÜU.. Ýñ±ïl¢ Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Ýñ±ïl¢ çݱïβæç}æ J Îï±æç{Îï± ç±Eïàæ S±æç}æÝæÚ沇æ Ðí|ææï J xæëãæ‡æï΢ …H¢ Ðê±æüÐæïàæÝæƒZ βæçݯ{ï JJ U .................. ©œæÚæÐæïàæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ãS„ÐíÿææHÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J }æé¶ ÐíÿææHÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ÜUS„êÚè Üé¢UÜéU}ææïÐï„}æì xææïÚæï™Ý ¨}æ狱„}æì J ÜUÚæ¢xææïm„üÝ¢ xæ¢{¢......... {nt…qò 519 ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Ðê±æüÐæïàæÝ¢ ¨}æÐü²æç}æ J xæíæ¨ }æéÎíæ¢ ÐíÎàæü²ï„ì ú Ðíæ‡ææ² S±æãæ J ú ¥ÐæÝæ² S±æãæ J ú òæÝæ² S±æãæ J ú ©ÎæÝæ² S±æãæ J ú ¨}ææÝæ² S±æãæ J »HæïàæèÚH±¢xææçÎ ÜUÐêüÚæxæL±æ稄}æì J ¥ç„ „ëç#ÜUÚ¢„æï²¢.... ..... .... .............. .......... …}ææï ƒæf.2 xæû²æ ¨æÅæ ÍæïÏæÚ ÈéUH±Çè................... }æïHè {넨æÜUÚ}ææ¢ Ïææïfè.......¥ƒ çÎÐ:J ™‹Îí}ææ }æݨæï…æ„pÿææï: ¨ê²æïüù¥…沄 J Ÿææï~ææmæ²ép Ðíæ‡æp }æé¶æÎçxÝڅ沄 JJ c ¨ê²æüxÝç~æ¨é„æβ: ¨éÚxæ‡ææ ²hæ}Ý »±æÿæÚæ„ì „ï…æïHïàæ}æ±æŒ² ç±E}æç¶H¢ ræéÎì|æ樲狄 Ðí|ææï ! J „hæ}ææç{Ðç„Sy±}æï± |æx汋ÎèТ ÜëUÐæ¢|ææïçÝ{ï ¨æ}ææïÎï± xæ±æ¢ Íæë„ïÝ ç±çã„¢ xæëãì‡æèc± ±<„m²}æì JJ ¥æÁ²¢ ™ ±<„¨¢²éQ¢U ±çqÝæ ²æïç…„¢ }æ²æ J ÎèТ xæëãæ‡æ Îï±ïàæ ~æñHæïv²ç„ç}æÚæÐã JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÎèТ Îàæü²æç}æ J c ¥ƒ Ýñ±ïl}æì J ¥æ{æÚï S±‡ææüçÎÐæ~æï |æÿ²|ææïÁ²Hïs™æïc²æy}æÜ¢UUU ¥óæ¢ ÐçÚ±ïc² „ÎéÐçÚ „éH¨èÐ~æ¢ çÝ{æ² J ..........5....1........... {æï±é¢ ÜUÚ ™Ú‡æ ÜUÚæï y²æÚè............ …}ææï ƒæf. …}ææï ƒæf. »H™è Hô±xæ ¨æïÐæÚè. |æê}ææݢΠÜUãï Úæ…è ƒ§Ýï... 518 {nt…qò xææ²~æè }æ¢~ææÝì ÐÆï„ì ú ÍæÝà²æ}ææ² ç±kãï J ãçÚÜëUc‡ææ² {è}æçã J „óæ: S±æ}æè Ðí™æïβæ„ì JJ ú ÝæÚ沇ææ² ç±kãï J ±æ¨éÎï±æ² {è}æçã J „óææï ç±c‡æé: Ðí™æïβæ„ì JJ ú |æê|æéü±: S±: J „y¨ç±„é±Ú¢ |æxææïü Îï±S² {è}æçã J ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïβæ„ì JJ c Ýæ|²æù ¥æ¨è΋„çÚÿæ xæê¢ àæèc‡ææïü læñ: ¨}汄üÝ J ÐÎì|²æ¢U |æêç}æ<Îàæ: Ÿææï~ææœæƒæHæïÜUæ¢ù¥ÜUËвÝì JJ c Ýñ±ïl¢ ÐÚ}ææóæ¨QéU±ÅÜU拨¢²æ±ÐêÚèS„²æ Îæïçã~ææ‹{ë„ÐêÚ¨êШé¶ÎæÈUï‡æèÚ¨æHæïÎÝæÝì J Ú}²æ¢ àæcÜéUçHÜUæ¢ çÏæÚ¢…xæéÇÜUæÐêÐæ狨„æç‹Ð‹ÇÜUæÝì ÜëUc‡æ y±¢ {ë„àæÚìÜUÚæÎç{вpïy²æçÎÜ¢U S±èÜéUL JJ àæÜUüÚ涇ǶælæçÎ.................. Ïæï¨æï }æï˲æ Ïææ…æïçƲæ Éæfè.....3.4. ÜUÅæïÚæ ¢UU™ÝÝè ƒæfè....... ............... .... ÜUÚè ÜUæÆæ Íæ©¢Ýè Ðæïfè..... Îç{ÿæèÚ Íæë„æçÎç|æ: J ¥æãæÚñ|æüÿ²|ææïÁ²ñp... ™fé ÜUÚæï Hæ±é¢ …f ÛææÚè......6............. ......... ....... …}ææï............ ÐæÝÏæèÇè ÏæÝæ±è ¨æÚè. …}ææï ƒæf......... S±ïÓÀ²æ y±¢ çÐÏæ Ðí|ææï JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J }抲ï ÐæÝè²¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ÐéÝ: Т™ Ðíæ‡ææãé„èÎülæ„ì ú Ðíæ‡ææ² S±æãæ J ú ¥ÐæÝæ² S±æãæ J ú òæÝæ² S±æãæ J ú ©ÎæÝæ² S±æãæ J ú ¨}ææÝæ² S±æãæ J |æx汄: |ææï…Ý xæè„}æì …}ææï ƒæf …è±Ý …æ©¢ ±æÚè. …}ææï ƒæf............................................... Hæ±è Àé¢ „Ú„ ÜUÚè „æ…è Îãè¢ |ææ„ ¨æÜUÚ Àï ÛææÛæè...... ......... …}ææï ƒæf... 520 {nt…qò ¥ƒæ‡ææ¢ àææÜU ¨é¢ÎÚ |ææ…è... }æé¶±æ¨ }æÝxæ}æ„æ H§Ýï Ðí¨æÎè ƒæf „‡æè ΧÝï.. ... .... 130 ...

3 çÝy² çÝy² Ýæñ„}æ HèHæ............. {nt…qò ........5 ¥æ ¥±¨Ú ÜUL‡ææçÝç{....... 524 {nt…qò ¥ƒ ÐíÎçÿæ‡ææ J ¨#æS²æ¨‹ÐçÚ{²ç›: ¨# ¨ç}æ{: Üëæ„æ: J Îï±æ ²l¿æ¢ „‹±æÝæ ¥Ïæ‹{Ýì ÐéÚ¯}Ðàæé}æì JJ c ¨æ±‡ææü‡Ç™²æ |æí}æç‹„ ç±±Úï Úæï}‡æ: ¨Îæ ²S² ±ñ „ïc±»Çï¯é ™ çÏæ|æí„æï sxæç‡æ„æÝì HèH汄æÚæ‹ãÚï J |æQUæÍææñÍæ ç±ÝæçàæÝè: Ðíç„Ð΢ Ï抱æ ÜUÚæñy±‹}æÝæ: ÜéU±ïü Ýæƒ ÐçÚRU}ææ¢ ±ë¯…Ýñ S„ïù㢠|æ±æyÐæçã }ææ}æì JJ ²æçÝ ÜUæçÝ ™ ÐæÐæçÝ ¿ææ„æ¿ææ„ÜëUUU„æçÝ ™ J „æçÝ ¨±æüç‡æ Ýಋ„é ÐíÎçÿæ‡ææ ÐÎï ÐÎï JJ ÐÎï ÐÎï ²æ ÐçÚÐê…ÜUï|²æï ¨læïùE}æï{æçÎ ÈUH¢ ÎÎæç„ J „æ¢ ¨±ü ÐæÐÿæ² ãï„é|æê„æ¢ ÐíÎçÿæ‡ææ¢ „ï ÐçÚ„: ÜUÚæïç}æ J ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÐíÎçÿæ‡ææ¢ ¨}æÐü²æç}æ J c ¥ƒ Ý}æSÜUæÚæÝì J Îëx±æ‡æè }æÝ ©œææ}ææ¢xæ™Ú‡ææïÚæï…æÝé ãS„ñÚ㢠¨æCæ¢xæ¢ Ðí‡ææ}ææ}²é„æçÿæÜUÚ±æÜìUS±æ‹„æïœæ }ææ¢xæñãüÚï J Т™æ¢xæ¢ àæÝÜñUUU²üƒæƒü}æ±Ýæñy±gÿæÐæà±ïü }æÝæÜUì ... ±¢Îé ÜUÚ …æïÇè..1 ™Ú‡æ¨Úæï… „}ææÚæ¢. Ýæxæ±ÌèÎHñ²üé„}æì J »HæçÎ ™ê‡æü ¨¢²éQ¢U............... ...... ... çm…ÜéUf „Ýé {æÚè................6 ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÝèÚæ…Ý¢ ¨}æÐü²æç}æ J Îï±æç|汋ÎÝ}æì J ¥æy}ææç|汋ÎÝ}æì J ãS„ÐíÿææHÝ}æì J ............. .... ÜUL‡ææ Ïæãé ÜUè{è........... 131 .…².521 ¥ƒ „æ}ÏæêH}æì J ²yÐéL¯ï‡æ ã籯æ Îï±æ ²¿æ}æ„‹±„ J ±¨‹„æïùS²æ¨èÎæÁ²¢ xæíèc}æù§Š}æ: àæÚmç±: JJ c çÝy²¢ Ïæíæræ‡æ¨æ{éÐæ﯇æÚ„: ¨æ¢xææy}æ|æQUïÎëÉ¢ ТƒæÝ¢ ç±g{ç‹}æ„æàæÝÚ„Sy±¢ Ýæxæ±ÌèÎH}æì J …æ„èÐécÐH±¢xæÐêxæ¶çÎÚñ…æü„èÈUHñHæ¨é{æ y±ÜUìÜUÐêüÚ ¨}æ狱„¢ ãڧ΢ xæëãì‡æèc±UÎœæ¢ }æ²æ JJ ÐêxæèÈUH¢ }æãÎì çÎò¢.. ¨éxæ}æ ÜUÚè ç¨{è. (2) }æéÜUì„æݢΠÜUãï }æéçQU (2)............ ..…²....... ¨ã…æݢΠβæfé (2) Ïæf±¢„ ÏæãéÝæ}æè ... |æü±ï…ì…‹}æçÝ …‹}æçÝ JJ ................. 522 {nt…qò ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÈUHæͲZ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ Îçÿæ‡ææ J Ïæíræï‹ÎíæçΨéÚñÚÝ‹„|æé±Ý抲ÿæñ<Ý…¢ }æS„Ü¢U }æéÜUìy±æ |æé²éüÐÎæp ÐæÎÜU…²æï: ÐèÆïÝ „S²æ çÝàæ}æì J Ðê…æïÝæy²ç„çÚQUÎæï¯N„²ï „yÐê„ü²ï Ÿæè ãÚï S±æç}æ‹ÜU梙ÝÎçÿæ‡ææ }æãç}æ}ææ¢ „ï Sƒæвæ}²xæí„: JJ çãÚ‡²xæ|æü xæ|æüSƒ¢ ãï}æÏæè…¢ ç±|æ汨æï: J ¥Ý‹„Ð釲ÈUHÎ}æ„: àææ¢ç„¢ Ðí²ÓÀ }æï JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Îçÿæ‡ææ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ÝèÚæ…Ý}æì J c ú ¥çxÝÎïü±„æ ±æ„æï Îï±„æ ¨ê²æïüÎï±„æ ™¢Îí}ææ Îï±„æ ±¨±æï Îﱄæ LÎíæÎﱄæçÎy²æ Îﱄæ }æL„æï Îﱄæ ç±EÎï±æ Îﱄæ ÏæëãSÐç„Îïü±„ï‹Îíæï Îï±„æ ±L‡ææï Îﱄæ JJ c àæñ¯ælñ<±Ïæé{ñ:Ðí‡ææ}æ¨}æ²ï S±ñ: S±ñ: çàæÚæïç|æ: ¨Îæ ™¢™yS±ÓÀçÜUÚèÅÚÕçÜUÚ‡æñÝèüÚæç…„æ¢çÍæíÎì±²: J ÜëUc‡æy±¢ Ïæãé±<„<|æÎüβxæ¢ ÝèÚæ…Ý¢ ŸæèãÚï .. (2) ÜUæf ÜUÚ}æƒè ÀêÅè (992) ÜéUÅé¢Ïæ ¨ãè„ „Úàæï......4 ÐéL¯æïœæ}æ ÐíxæÅÝé¢ …ï ÎàæüÝ ÜUÚàæï.......2 ÝæÚ沇æ ÝÚ|æíæ„æ.. ........ ........................…²...................................... „æ¢ÏæêH¢ Ðíç„xæës„æ}æì JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J }æ鶱樢 ¨}æÐü²æç}æ J c ¥ƒ ÈUH抲ü}æìU J Ðíï}‡ææ Ðêç…„ ÐæÎÐÌé±²éxææï Úæ{æÚ}ææ|²æ¢ ¨Îæ |æê}ææñ |æQU¨é¶æ² Ú}²ÝxæÚï ±ëœææH²æw²ï ±¨Ýì J ÜëUc‡æy±¢ Ðݨæ}æíÐêxæÜUÎH超êüÚ¨è„æÈUH¢ ÝæHèÜUïÚÈUH¢ „ƒæù}æë„ÈUH¢ çÎò¢ xæëãæ‡æ Ðí|ææï JJ §Î¢ÈUH¢ }æ²æÎï±........................... SƒæçЄ¢ ÐéÚ„S„± J „ïÝ }æï ¨ÈUHæ±æç#.. (2) ™Ú‡æï àæèàæ {²æüƒè (2) Îé:¶ Ýæw²æ¢ „æïÇè0.............. ........ (2) Ðæ}æÚ Ðç„„ ©hæ²æü (2) ¥xæç‡æ„ ÝÚÝæÚè.................................. Ðí|æé …² ¨ÎxæéL S±æ}æè............... ... ... ......... {nt…qò 523 HæïÜUæÝ‹ÎÜUÚ:ÐíÜUæàæ ÏæãéHæï Îœæ¢ }æ²æ S±èÜéUL JJ ™„é±ü<„ ¨}ææ²éQ¢U Íæë„ïÝ ™ ¨éÐêçÚ„}æì J ÝèÚæ…ÝïÝ ¨¢„éCæï |æ±y²ï± …xæyЄï JJ ¥æÚ„è …² ¨ÎxæéL S±æ}æè.…²Îï± …²Îï±. ................................... ÜUÚ„æ ¥ç±Ýæàæè......................... (2) ¥Ç¨Æ „èƒü ™Ú‡æï (2) ÜUæïçÅ xæ²æ ÜUæàæè.............…².....…²....

...... ........... 528 {nt…qò çÝ…„y± Ѓæ±Ïææï{Ý¢........... ...... çÝ…Îœææ¢ÏæÜUÎ<àæÝæ¢ ãçÚ}æì J |æ…Ýè²Ð΢ …xæÎìxæéL¢..... 526 {nt…qò ±²¢ ±ñ Ý}æSÜéU}æüãï ÜëUc‡ææ² |æê²æï ãçÚÜëUc‡ææ² ÝèHÜU‡Ææ² Ý}ææïÝ}æ: J ¨ y±¢ ÜUæ}ææ‹ÜUæ}æÜUæ}ææ² }æs¢ ÜUæ}æïEÚ: Ðéc²Ðé~ææï Î{æ„é J Îï±æç{Îï±æ² ±ñ Ÿæ±‡æSÐyÐíÎæ~æï }æãæÚæ…æ² Ý}æ: J Îïçã ¨æ}æíæÁ²¢ |ææïÁ²¢ S±æÚæÁ²¢ ±ñÚæÁ²¢ ÐæÚ}æïcÆK¢ ÚæÁ²æÎç{¢UU }æãæÚæ…}æãæç{Ðy²¢ y±Îè²¢ }æï ÎæS²¢ ¨}æéÎíвü‹„æ²æ: ¨æ±ü|ææñ}æçŸæ²: J ¥æçÃÎÐÚæ{æü²é<±ç{ÐÎæ#ïÚŒ²ç{ÜU}æïÜUÚæÇæw²¢ ¨y²}æï± y±ÎæÐç{Ðy²¢ }拲ï Ïæíræ‡Çæ{èàææSy± Îæ#ñE²æüS„S}ææóæ拲y±œæ: ÜUæ}æ²æ}æãï J „~ææŒ²ï¯ àHæïÜUæïÇç|æxæè„ : J Îï±æç{Îï±: ¨±æüy}ææÿæÚ {æ}ææç{Ð: S±²}æì J „¢ S„é±¢S„¢ Ý}æSÜéU±üóæ |æê²: ÜUËШïùŠ±Ýï JJ Ïæírææw²ñ¢ ÐéL¯ñp çÎò„Ýéç|æ±ïüÎñ: ¨Î樢S„é„: àæï¯ælñÚ}æÚñ: çÜUÚèÅÐÅHñòæüÍæç^„æ¢Í²íæ¨Ý: J }拱ælñಠÝÚæç{Ðñ: ¨éxæãÝ¢ xæy±æ ±Ý¢ ç™ç‹„„æï {æ<}æSy±¢ ™ xæëãæ‡æ ÐécÐçÝÜUÚ¢ Îæ¨æ¢…çHSƒ¢ ãÚï JJ ÝæÝæ ç±{æçÝ ÐécÐæç‡æ ²ƒæÜUæHæïj±æçÝ ™ J ÐécÐ梅ôH }æ²æÎœæ¢ xæëãæ‡æ ÐÚ}æïEÚ JJ ....... ¨ã…æÝ¢ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ7 |æ±±æçÚç{}ææïÿæ¨æ{Ý¢.... . …Ý„æ²æ}æéÐÜUæÚ}æègàæ}æì J ÿæ}æ„ï Ðíç„ÜU„é}ü æ~æ ÜU: ÜéUL„ï ÎèÝ…ÝS„„æïù¢ …çH}æì JJ9 y±}æï± }ææ„æ ™ çЄæ y±}æï±.......... …Ý„æ²æ: S±„ »± Îéxæü}æ}æì J §ç„ 癋y² xæëãè„ç±xæí㢠¨ã…æÝ¢ÎxæéL¢ |æ…ï¨Îæ JJ3 ç±ç{àæ¢|æé}æé¶ñÚ çÝxæíã¢................. ................ ¨{}æü|æÜUì„ïڱݢ ç±{æ„æ J . Ýëy²¢........ àæÚ‡ææ²æ„…Ýæ<„}ææï™Ý}æì J Ðç„„æïhæïÚ‡ææ² „yÐÚ¢ ¨ã…æÝ¢ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ 2 .............¥ƒ}æãæ}æ¢~æ …æÐ J ²…}ææÝï S±æç}æÝæÚ沇æ }æãæ}æ¢~æÝè }ææfæ |æx汄ì S±LÐÝæ¢ ¥Ýé¨{ ¢ æÝï ¨çã„ ²ƒæ¨}æ² (¨}æ²æ±ÜUæàæ) ÈUïÚ±±è ¥ƒ }æ¢~æÐécÐ梅çH J ²¿æïݲ¿æ}æ²…‹„Îï±æS„æçÝ {}ææüç‡æÐíƒ}æ拲æ¨Ýì J „ï ã ÝæÜU}}æçã}ææÝ: ¨™‹„ ²~æ Ðê±ïü ¨æŠ²æ: ¨ç‹„ Îï±æ:JJ c ú Úæ…æç{Úæ…æ² Ðí¨s ÜU˲æ‡æ ÜUæçÚ‡æï Ý}ææï ÝæÚ沇ææ² Ðæ籄æy}æè²…Ýæ² Ÿæè ±æ¨éÎï±æ² S±æçŸæ„æÝ‹„…‹}æ ÐæÐÍÝï c .... xæéLÚæÁ²ÐíÜUÅS±¨¢xæ}æ}æì J ÐíÜUÅèÜëU„±æÝì ÜëUÐæ±àæ: ¨ã…æÝ¢ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ8 |æxæ±Ýì ÜëUвæ y±²æ ÜëU„¢... ¨ã…æÝ¢ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ6 àæÚ‡ææxæ„ÐæÐбü„¢................... ¨ã…æÝ¢ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ4 çÝ…ÐæÎвæï…ÜUè„üÝ¢............ .. {nt…qò 527 ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J }æ¢~æ ÐécÐæ…¢ôH ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ Úæ…æïЙæÚæ: J }æéQUæÎæ}æç±|æê範¢ àæçàæçÝ|æ¢ À~æ¢ ræé|æï ™æ}æÚï ™æÎàæZ ò…Ý¢ çαæÜUÚ}æé¶è Ýëy²¢ ¨éxæè„¢ „ƒæ J ¯Åìô~æàæçm{±æl}æéœæ}æ}æ㢠Úæ…æïЙæÚæçÝ}ææÝì ¨±ïüàææ² ¨}æÐü²æç}æ ãÚ²ï Úæ…æç{Úæ…æ² „ï JJ (À~æ¢ ¨}æÐü²æç}æ ¥æçÎ ¥æÆï² ©Ð™æÚ ÏææïH„è ±¶„ï ÎÚïÜUÝè ÐæÀf ¨}æÐü²æç}æ àæÏÎ ÏææïHèÝï ™æï¶æ ™Ûææ±±æ...... y±}æï± Ïæ¢{ép ¨¶æ y±}æï± J y±}æï± ç±læ Îíç±‡æ¢ y±}æï±............... ±æl¢ ¨}æÐü²æç}æ J ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¥CÚæ…æïЙæÚæÝì ¨}æÐü²æç}æ J ¥ƒ ÐíæƒüÝæ J |汨¢|æ±|æè ç„|æïÎÝ¢ ¨é¶ ¨¢Ð„ìÜUL‡ææçÝÜïU„Ý¢ J ±í„ÎæÝ„Ð: çRU²æÈUH¢ ¨…æݢΠxæéL |æ…ï¨Îæ JJ 1 ÜUL‡ææ}æ²™æLHæï™Ý¢............ ™æ}æÚ¢........ .................¨ã…æÝ¢ÎxæéL¢ |æ…ï ¨Îæ JJ5 ÏæçãÚèÿæ‡æHæïÜU}ææÝ鯢.... . ò¢…Ý¢....... ÎÐü‡æ¢..................... |æ±Ðæƒæïç{ÐçÚ|æí}ææÜéUH}æì J ¥çÐ{æ²ü}æÝæï ÝÚÐí|æ¢.......... .. ¨„„¢ S²æj±…è±xææï™Ú}æì J §ç„ ²: ÜéUL„ï RU„êy¨±¢........... {nt…qò 525 „é|²¢ y±Îì|æ±Îè²ÐæÎÚ…¨æ¢ çݱïü„Ý: ôÜUÜUÚ: JJ Ý}æ: ¨±üçã„æƒæü² …xæÎæ{æÚ ãï J ¨æCæ¢xææïù²¢ Ðí‡ææ}æS„éÐí²ÕïÝ }æ²æÜëU„: JJ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ Îï±¢ ±¢Îï㢠ÜUæ}æ΢ ç±|æé}æì J HèH²æ ±„ü„ï ç±E¢ ²S² „S}æñ Ý}ææïÝ}æ: JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J Ý}æSÜUæÚ¢ ¨}æÐü²æç}æ J . ..........) À~æ¢... xæè„¢............. .. xæ‡æç²y±æ Ý „Îè² ¨Îìxæé‡æ}æì J ¥‡æé}挲„éH¢ çã }拲„ï................................ ............. ¨ê²ü}æé¶è.... y±}æï± ¨±Z }æ}æ Îï±Îï± JJ çÝ…æçŸæ„æÝæ¢ ¨ÜUHæ<„ã‹„æ................ 132 ............

. ........ ........ .................. ................................... {nt…qò 531 Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ: ¨æ¢xæ: ¨ÐçÚ±æÚ: Ðíè²„æ¢ Ý }æ}æ J Üë U „ï ù S}æÝì Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ }æãæÐê … æw²ï ÜU}æüç‡æ‹²êÝæç„çÚÜU„¢ ²yÜU}æü „y¨±Z Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ Ðí¨æÎæyÐçÚÐê‡æü}æS„é J ¥ƒ 籨…üÝ}æì J Ÿæhæ Ðê±ü}æÝïÝ ™æLç±ç{Ýæ àæE‹}æãæÐê…Ý¢ S±à²ï±æ™Ú„ï S±{}æüÚ„²ï |æQUæ² ¨±æüy}æÝæ J çÎò¢ |æêçÚ „Îè猨„¢ ÐíÎ΄¢ ¨±æïüœæ}æ¢ ¨y¨é¶¢ y±æ}ææy}æïàæ 籨…ü²æç}æ NçÎ }æï ¨±æZxæÎï±ñ: ¨ã JJ S±SƒæÝ¢ xæÓÀ Îï±ïàæ Ðê…æ}ææÎæ² }ææ}æÜUè}æì J §CÜUæ}æ Ðíç¨h²ƒZ ÐéÝÚæxæ}æÝæ² ™ JJ ¥æ™}æÝ}æì J ú Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ú Ÿæè ãçÚÜëUc‡ææ² Ý}æ: J ú Ÿæè Ðê‡æü ÐéL¯æïœæ}ææ² Ý}æ: J ú ¨æ¢xæ : ¨ÐçÚ±æÚ : Ÿæè S±æ}æÝæÚ沇æ : ¨Îæ }æ}æ NÎ²ï ±¨„é J Ðíè²„æ¢ Ý }æ}æ J §ç„ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ }æãæÐê…æ ç±ç{: ¨}ææ#: JJ Ÿæè ãçÚ: Ðí¨óææï¢ùS„é J ......................... ............. . 532 {nt…qò ¥æàæè±æüÎÝæ àHæïÜUæï J S±Sy²S„é „ï ÜéUàæH}æS„é ç™Úæ²éÚS„é xææï±æç…ãçS„ {Ý{拲 ¨}æëçhÚS„é J »ïE²ü}æS„é ç±…²æïùS„é çÚÐéÿæ²æïùS„é ±¢àæï ¨Îñ± |æ±„æ¢ ãçÚ|æçQUÚS„é JJ ¨±ïü |汋„é ¨éç¶Ý: ¨±ïü ¨é‹„é çÝÚæ}æ²æ J ¨±ïü |æÎíæç‡æ Ðಋ„é }ææ ÜUçpÎì Îé:¶|ææx|æ±ï„ì JJ S±çS„S„é ²æ ç±Ýæàææw²æ Ð釲 ÜU˲æ‡æ±ëçhÎæ J ç±Ýæ²ÜUçÐí²æ çÝy²¢ „æ¢ ™ S±ôS„ Ïæí鱋„é Ý: (1) ÝæÚÎælæ «ç¯xæ‡ææ : ²ï ™æ‹²ï ™ „Ðæï{Ýæ: J |汋„é ²…}ææÝS² ¥æàæè±æüÎÐÚ沇ææ : JJ (2) ¥æçÎy²æ ±¨±æï LÎíæ : ç±EÎï±æ }æLe‡ææ: J HæïÜUÐæHæ :Ðí²ÓÀ‹„é }æ¢xæHæçÝ çŸæ²¢ ²àæ : JJ (3) ................ 133 ..................... {nt…qò 529 Îæ„æ ¨é¶æÝæ¢ }æݨï猨„æÝæ¢....... ......... Ïæíræ汄ñüÜUÎïàæï....... xæé…Úæ„ Ðíæ‹„ï......... Ý …æÝæç}æ „±æ™üÝ}æì J Ðê…æ¢ ™ñ± Ý …æÝæç}æ................................. . ¨æ|æí}æy²æ „èÚï ¥~ææl ÝæÚæ²‡æ ¨¢±y¨Úï ÝæÚæ²‡æ ¥²Ýï ÝæÚæ²‡æ « „æñ }æãæ}ææ¢xææ˲ÈUHÐíÎ }ææ¨æïœæ}æ }ææ¨ï...................... ÝæÚ沇æ Ðÿæï ÝæÚ沇æ 焃æñ ÝæÚæ²‡æ ±æ¨Úï ²ƒæ²ƒ¢ ÚæçàæSƒæÝ çSƒ„ï¯é ¨±ïü¯é xæíãï¯é }æ}æ ¨ÜUH àæé|æ }æÝæïÚƒ ç¨h²ƒZ ¥ÝïÝ ²ƒæ ¿ææÝïÝ ²ƒæ àæçQU ²ƒæ ç}æçH„æïЙæÚÎíòñ: ÜëU„ïÝ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ }æãæÐê…æw²ïÝ ÜU}æü‡ææ |æxæ±æÝì ... .... „Ýæï„é ÜëUc‡ææïùç¶H }æ¢xæH¢ Ý: JJ ÜUæ²ïÝ ±æ™æ }æݨïç‹Îí²ñ±æü........................................ Ïæéh²æùùy}æÝæ ±æùÝé¨ë„S±|ææ±æ„ì J ÜUÚæïç}æ ²l„ì ¨ÜUH¢ ÐÚS}æñ......... 530 {nt…qò Ý}æ: ¨±üçã„æƒæü² …xæÎæ{æÚ ãï J ¨æCæ¢xææïù²¢ Ðí‡ææ}æS„ï............ÿæ}ææ²æ™Ý}æ J ¥æ±æãÝ¢ Ý …æÝæç}æ....... .. ÿæ}æS± ÐÚ}æïEÚ JJ ¥‹²ƒæ àæÚ‡æ¢ ÝæçS„ y±}æï± àæÚ‡æ¢ }æ}æì J „S}ææyÜUæL‡² |ææ±ïÝ Úÿæ }ææ¢ ÐéL¯æïœæ}æ JJ xæ„¢ ÐæТ xæ„¢ Îé:¶¢ xæ„¢ ÎæçÚÎí²}æï± ™ J ¥æxæ„æ ¨é¶ ¨¢Ðçœæ: Ð釲æïù㢠„± ÎàæüÝæ„ì JJ }æ¢~æãèÝ¢ çRU²æãèÝ¢ |æçQU ãèÝ¢ ¨éÚïEÚ J ²yÐêç…„¢ }æ²æ Îï± ÐçÚÐê‡æü „ÎS„é }æï JJ ²ÎÿæÚÐÎ|æíC¢ }ææ~ææãèÝ¢ ™ ²Îì|æ±ï„ì J „y¨±Z ÿæ}²„æ¢ Îï± ™Ðí¨èÎ ÐÚ}æïEÚ JJ ........ ÝæÚ沇æ }ææ¨ï.................. Ðí²ÕïÝ }æ²æ ÜëU„: JJ ²S² S}æëy²æ ™ Ýæ}ææïÜUìy²æ „Ðæï ²¿æ çRU²æçίé J ‹²êÝ¢ ¨¢Ðê‡æü„æ¢ ²æç„ ¨læï ±‹Îï „}æÓ²é„}æì JJ ¥ÐÚæ{ ¨ã›æç‡æ çRU²‹„ïùã<Ýàæ¢ }æ²æ J Îæ¨æïù²ç}æç„ }ææ¢ }æy±æ ÿæ}æS± ÐÚ}æïEÚ JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÿæ}ææÐÝ¢ ¨}æвæüç}æ JJ ¥ƒ ¥Ðü‡æ}æì J ú |ææÚ„±¯ïü ¥æ²æü±„æü‹„xæü„........... ÝæÚ沇ææ²ïç„ ¨}æÐü²æç}æ JJ ú ¨æ¢xææ² ¨ÐçÚ±æÚæ² |æxæ±„ï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ÐíæƒüÝæÐê±üÜU Ý}æSÜUæÚ¢ ¨}æÐü²æç}æ J ..... ...........

...... .. ........................ ãÚïÚñÜUæç‹„v²¢ …xæç„ ÝÝé |æQUæñ ±ë¯|æ±: J ..... ........................ .............................. „mÓÀéÐ²ç¨ ÐéÚïùŒ²ÜUÚæïóæ±èÝ}æì J Ðíï}‡ææ ÐíÏææ …Ý„æ¢ …xæÎèàæ{æ}ææ............. ²ææÐí¨æÎ}æç„ Ýæñç}æ xæéL¢ }æéÝèÝæ}æì JJ2JJ ú çÃÎÎ貄‹„æñ ŸæèÎïçàæÜUï‹Îíæ² ¥²ææÐí¨æÎæ² Ý}æ: ¥²ææÐí¨æÎ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ¨}æÐü²æç}æ JJ2JJ çàæ¶çÚ‡æè : …ÝæÝæ}ææ#æÝæ¢ S±ç}æã àæÚ‡æ¢ SƒæÐÝ„²æ..................... {nt…qò 533 xææ²~æè ¨„è ¨æç±~æè àæ™è Hÿ}æè : ¨ÚS±„è J }æëÇæÝè }ææ„Ú : ¨±æü |汋„é ±ëçhÎæ : ¨Îæ JJ (4) «x±ïÎæïùƒ ²…é±ïüÎ: ¨æ}æ±ïÎæï sƒ±ü‡æ: J Ïæíræ±æv²¢ ¨ÎæçÝy²¢ ÍÝç‹„ „± àæ~æ±: JJ (5) ²æ±Îì |ææxæèÚƒè xæ¢xææ ²æ±gï±æï }æãïEÚ: J ²æ±mïÎæ: Ðí±„ü‹„ï „æ±y±¢ ç±…²è |æ± JJ (6) }æ‹~ææƒæü: ¨ÈUHæ: ¨‹„é ¨‹„é Ðê‡ææü }æÝæïÚƒæ: J àæ~æê‡ææ¢ ÏæéçhÝæàææïùGS„é J ç}æ~ææ‡ææ}æéβS„± JJ (7) Ïæãé{Ý{拲¢ ÐàæéÐé~æHæ|æ¢ à愨¢±y¨Ú¢ ÎèÍæü}ææ²é: JJ ¥æÚæÎ슲Îï±: Ðí¨óææïùS„é JJ ......................................... {nt…qò 535 ¥ƒ ÐéÚæ‡ææïQUç±ç{Ýæ ²¿ææïÐ±è„ {æÚ‡æ ç±ç{füw²„ï JJ ¥ƒ ¥æ™}æÝ ç±ç{ J ú ¥±„æçÚ‡æï Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ú ¥±„æçÚ‡æï Ÿæè ãçÚÜëUc‡ææ² Ý}æ: J ú ¥±„æçÚ‡æï Ÿæè ¨ã…æݢΠS±æç}æÝï Ý}æ: J ¥ƒ Ðíæ‡ææ²æ}æ ç±ç{ J Ðíæ‡ææ²æ}æ ~æ²¢ ÜéU²æü„ì J ú Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: J ¥ƒ ¨¢ÜUËÐ: J ¥lïy²æçÎ }æ}æ Ÿææñ„S}ææ„üÜU}ææüÝéDæÝ ç¨h²ƒZ „ƒæ ™ ¥}æéÜUÜU}ææüÑì xæy±ïÝ ç±çã„¢ Ýê„Ý ²¿ææïÐ±è„ {æÚ‡æ}æ㢠ÜUçÚc²ï J ¥ƒ ¨ê~æç~æxæé‡æèÜUÚ‡æ¢ ÐíÿææHÝ¢ }ææ…üÝ}æì J ¨¢ÜUËÐ ÜUÚèÝï ÐÀè ÐãïHæ ¨ê~æç~æxæé‡æèÜUÚ‡æ¢ „~æ }æ¢~æ: ú ÝæÚ沇ææ² Ý}æ: »}æ ¥æÝæ±Çï ÐíÿææHÝ ÜUÚè ÈUÚèƒè Îàæ ±¶„ ç±c‡æéÝæ}æ }æ¢~æ ±Çï }ææ…üÝ ÜUÚ±é¢.................. }æé{æüxæíï Î{„¢ Ý}ææç}æ Lç™Ú¢ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ}æì JJ1JJ Ðí ƒ }æ„‹„æñ ú Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææ² Ý}æ: Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ð…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ ±¨‹„ç„HÜUæ: ©gæ}æÎæÚ}æ癄¢ àæé|æ}æêçHÐê²æü}æì................ 536 {nt…qò ¥ƒ „‹„éÎï±æÝæ¢ ¥æ±æãÝ}æì J àææÎêüHç± : Ÿæè…éCï ±ÅÐœæÝï ÝëÐЃï |æêÐS² ã}²æüX‡æï Ýæxæï‹Îíæï ÐçÚLÉ }æèçÇ„Ð΢ |æêÐïÝ |æÜU섲æ |æëàæ}æì J ÝæÝæÚÕ}æ‡æè‹Îí }ææñçQUÜUçH„¢ ãï}ææïj±¢ |æꯇæ}æì......................... ...................... 134 ..... ..... ............. ...................... ......................... .............. 534 {nt…qò Îï± ™Ú‡ææïÎÜU xæíã‡æ}æì J ¥ÜUæH }æëy²é ãÚ‡æ¢ ¨±ü òæç{ ç±ÝæàæÝ}æì J ãçÚÐæÎæïÎÜ¢U „èƒZ …ÆÚï {æÚ²æ}²ã}æì JJ ÐæÎæïÎÜ¢UU{}æüÐé~æ¢ çÐÏæç„ ²æï ÝÚS„± J „S²æ‹„xæü„…¢ ÐæТ Ýà²ç„ Ýæ~æ ¨¢àæ²: JJ ãS„ ÐíÿææHÝ}æì J ¥ƒ Ðí¨æÎ |æÿæ‡æ}æì J ÝæÚ沇æÐí¨æ΢ „é xæëãèy±æ ™|æçQU|æ汄: J ¨±æü‹ÜUæ}ææݱæŒÝæïç„ Ðíïy² ¨æ²éÁ²}ææŒÝé²æ„ì JJ ¨ã…æݢΠS±æ}æè }æãæÚæ…Ýè …² ŸæèÐô„ Ÿæè{Ú¢ ¨±üÎï±ïEÚ¢ |æçQU {}ææüy}æ…¢ ±æ¨éÎï±¢ ãçÚ}æì J }ææ{±¢ ÜUïàæ±¢ ÜUæ}æ΢ ÜUæÚ‡æ¢ S±æç}æÝæÚæ²‡æ¢ ÝèHÜU‡Æ¢ |æ…ï JJ ....... .. ..................

. Ý}ææ}²æ™æ²ïü‹Îé¢ }æ}æ çã ÚÍæé±èÚ¢ xæéL}æã}æì JJ3JJ ú „ë„貄‹„æñ Ÿæè ÎïçàæÜUï‹Îíæ²ÚÍæé±èÚæ² Ý}æ: ÚÍæé±èÚ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ3JJ çàæ¶Ú‡æè : ¥…¨¢ ¨}Ðíæ#¢ ÐÚ}æ¨ã…æÝ‹ÎçÝÜUÅï çSƒô„ „y¨ï±æ²æ¢ çÝÐé‡æ}æݱl¢ }æç„}æ„æ}æì J ¨„æ¢ ™æl¢ ±‹Îï ¨Î²Nβ¢ ÝñçDÜU±Ú¢.... .... Ðíèy²æ „¢ ¨}æ„æﯲlç„Ðç„: |ævy²æÝé±ëy²æ |æëàæ}æì J ±ñÚæx²æïçÁÛ愨±üHæïÜUç±|æ±¢ ™ñÜUæ‹„{}æüçÐí²}æì................. 540 {nt…qò {}æüS±èÜëU„|æê¯‡æ¢ S±}æã¨æ {}ææüy}æ…¢ S±æç}æÝ¢......................... }HïÓÀæï‹}æêHÝÜUæÚÜUS„}æçÝàæ¢ ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ |æ…ï JJ3JJ ú xæí狃}æŠ²ï ŸæèÝHÜU‡Ææ² Ý}æ: ŸæèÝèHÜU‡Æ¢ ................... .. ±‹Îï „¢ ç±Îé¯æ¢±Ú¢ àæéÜU}æéôÝ àææ‹„S±|ææ±¢ ¨Îæ JJ8JJ ú ¥C}æ„‹„æñ ŸæèàæéÜUæÝ‹Î}æéݲï Ý}æ: àæéÜUæÝ‹Î}æéçÝ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ8JJ ¨x{Úæ : ™RUï çÝy²¢ ÜUƒæ¢ ²: ÐíÜUÅ|æx汄: ¨çóæ{æÝï }æÝæï¿ææ¢. ±ñÚæx²æï„yÜëUC±ïxææïçÁÛæ„籯²ç±¯æ}|ææïç{ ç}扲æÝéÚæxæ}æì J S±æ‹„Ïæüsï± çÝy²¢ ±ë¯ÜéUH …H…æãSÜUÚ¢ ±èÿ²}ææ‡æ¢..... ... ................ ................... {nt…qò 537 ãçÚ ²üçS}æÝì Ðíè„: ¨ |æëàæ}æ|æ±œæ¢ àæé|æxæé‡æ¢.......................... ... ±‹Îï ç±àæéhãçÚÜëUc‡æ}æ㢠¨Îèàæ}æì JJ2JJ ú xæí狃}æŠ²ï ŸæèãçÚÜëUc‡ææ² Ý}æ: Ÿæè ãçÚÜëUc‡æ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ2JJ àææÎêüH : ÚÿæÝì ±ïÎ}æ}æ‹Î }æ‹ÎÚçxæôÚ çÏæ|æíhÚæ}ææãÚÝì...................... ......... . ÐíãìHæ΢ ÐçÚÐæH²Ýì ÏæçH}æÝ: ÿæé|²Ýì ÿæ²Ýì ÿæç~æ²æÝì J H¢ÜUïàææ‹„ÜUÚpÜ¢U¨àæ}æÝ: àææ‹„æï ¨éÚæï‹}ææïãÝ:.... ....... ¨hæ}Ý: Ðç„}æÿæÚS² ¨ã…æ݋΢ ãôÚ „¢ |æ…ï JJ9JJ ú xæí ç ‹ƒ}æŠ²ï Ÿæè¨ã…æ‹ÎS±æç}æÝï Ý}æ: Ÿæè ¨ã…æ‹ÎS±æç}æÝ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæ²Ðæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ1JJ ±¨‹„ç„HÜUæ : Ÿæè}æóæ±èÝ…H…æ稄¨é‹ÎÚæ¢xæ}æì............... ¨m‹l¢ }æéÜéUÅ}æô‡æ ÏæëãÎì±í„æÝæ}æì J ±‹Îï¢ù 㢠ÜUç±±Ú}æ~æ±æ¨éÎï±æ......... ÚÕæ¢xæéHè²±H²æ¢xæÎãS„ ²éx}æ}æì J }æ‹ÎæÚÜéUUU‹Î¨éÚç|æSƒHÐkãæÚ¢.......... 135 ........................... çÝy²æ݋΢ }æéÝè‹Îí¢ „}æÝéçÎÝ}æ㢠Ýæñç}æ |æQUÐí{æÝ}æì JJ9JJ ú ݱ}æ„‹„æñ ŸæèçÝy²æÝ‹Î}æéݲï Ý}æ: çÝy²æÝ‹Î}æéçÝ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ9JJ ¥ƒ ²¿ææïбè„xæí¢çƒ ÎﱄæÝæ}ææ±æãÝ}æì J àææÎêüH : Ÿæè}æÎì{}æü{éÚ¢{Ú¢ ¨é¶ÜUÚ¢ ÜUæL‡² ÐæƒæïçÝç{}æì.............. Ý‹Îæw²¢ ç±Ý²Î²æÿæ}ææléÐï„}æì JJ5JJ ú Т ™ }æ„¢ „ æñ Ÿæè±æ¨é Î ï ± æ݋α<‡æÝï Ý}æ: ......... .. ²S}æñ ÐíæÎæ„ì Ðí¨óææï çÝ…{넱¨ÝæÎ苲¨æñ Ðê‡æüÜUæ}æ: J …ï„æ²: Ðç‡Ç„æÝæ¢ …xæç„ ç±±Î„æ¢ Îﱄæ™æ²ü|æQU¢............... xææïÐæHæ݋Ψ¢¿æ¢ }æéçÝ±Ú }æÝÍæ¢ ²æïçxæÚæ…¢ Ý}ææç}æ JJ6JJ ú ¯D¢„‹„æñ xææïÐHæÝ‹Î}æéݲï Ý}æ: xææïÐæHæÝ‹Î }æéçÝ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ6JJ àææÎêüH ç±J: ÝæÝæÐl¨éÜUæòàæèÍæíÚ™Ýæ Îÿæ¢ S±{}æüçSƒÚ¢ À‹Îæïç|æ: ¨éÜëU„ñãüôÚ ±ë¯|æé±¢¨¢Ðíè‡æ²æ}ææ¨ ²: J }æñ~æè¢ „ïÝ xæ„: S±Ý}æü±™Ýñ: ¨¢ã樲‹„¢ çSƒÚ¢..... ........... 538 {nt…qò ±æ¨éÎï±æ݋α<‡æÝ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ5JJ ¨x{Úæ : Ÿæè}æh}ææ¡Ñ ìxæ…æ„æ¢çÍæíÜU}æH¢ ²éxæHï |æë¢xæÚæ…¢ }æÝæï¿æ¢......... }æééÜéU‹ÎæÝ‹Îæw²¢ {ë„àæé|æxæé‡ææÜUËÐ}æçÝàæ}æì JJ4JJ ú ™„é ƒ ü „ ‹„æñ }æé Ü é U ‹Îæ݋α<‡æÝï Ý}æ: }æéÜéU‹Îæ݋α<‡æÝ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ ¨ÜUHæïЙæÚæƒïü xæ¢{æÿæ„ ÐécÐæç‡æ ¨}æ²ü²æç}æ JJ4JJ Ðíã<¯‡æè : àææd¢¿æ¢ ±²éÝ ç±ÚçQU|æçQU²éQU}æì...... {nt…qò 539 àææÎêüH : Ðíæ#æï±æ¨}æã<Ýàæ¢ ™ ¨ã…æÝ‹ÎS² ²: ¨çóæ{æñ......................... ÏæírææÝ‹Î}æéôÝ Ý}ææç}æ „}æ㢠Îïàæælç|æ¿æ¢ }æéÎæ JJ7JJ ú ¨#}梄‹„æñ ÏæírææÝ‹Î}æéݲï Ý}æ: ÏæírææÝ‹Î }æéçÝ}æì ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê … ²æç}æ ¨ÜUHæï Ð ™æÚæƒï ü xæ¢ { æÿæ„ Ðé c Ðæç‡æ ¨}æÐü²æç}æ JJ7JJ ................. ¨óæ惢 çÝxæ}ææ‹„xæ脲à樢 ÐæƒæïÎÝèH Ðí|æ}æì J ........

......) ú ²¿ææïб脢 ÐÚ¢}æ Ðç±~æ¢......... ........ ............................) ¥ÝïÝ Ýê„Ý ²¿ææïбè„{æÚ‡ææw²ÜU}æüÜëU„ïÝ ²ƒæàæçQU Ÿæè |æxæ±óææ}æ}æ‹~æ…æÐæçÎ ÜU}æü‡ææ ŸæèÐÚ}æïEÚ: Ðíè²„æ¢ Ý }æ}æ J (…}æ‡ææ ãæƒÝé¢ Ðæ‡æè Ýè™ï }æêÜUè Îæï... ............ ............................. 542 {nt…qò (¥æ }æ¢~æ ±Çï ÐëƒÜU ÐëƒÜU ²¿ææïÐ±è„ {æÚ‡æ ÜUÚ±è …ï}æ ÜUï Ïæíræ™æÚè» ~æ‡æ ¨ê~æ±æfè „ƒæ xæëãSƒæï»~æ‡æ ¨ê~æ ±æfè Ïæï …Ýæï§ {æÚ‡æ ÜUÚ±è)................... ....) »„汄ìçÎÝвü‹„¢ Ïæíræy±¢ {æçÚ„¢ }æ²æ J …è‡æüy±æ„ì y±„ì ÐçÚy²æxææï xæÓÀ ¨ê~æ ²ƒæ ¨é¶}æì JJ (¥æ }æ¢~æ ±Çï …è‡æü ²¿ææïбè„Ýï çàæÚæï}ææxæüƒè: }æS„ÜUïƒè: ÐëƒÜUì ÐëƒÜUì ÜUæÉèÝï àæéh |æêç}æ}ææ¢ y²æxæÜUÚè ¥æ™}æÝ ÜUÚè ãæƒ {æï§ ²ƒæ àæçQU |æxæ±æÝÝæ Ýæ}æ }æ¢~æ …æÐæçÎÜU ÜUÚ±æ¢...........¥ƒ Š²æÝ}æì J ©Ð…æç„ : Ðíæ…Єï²üy¨ã…¢ Ðç±~æ¢....... ............................................ ........ ÜUæÐæü¨¨ê~ææïÎì|æ±Ïæíræ¨ê~æ}æì J Ïæíræy±ç¨Î슲ñ ™ ²àæ: ÐíÜUæàæ¢.... {nt…qò 541 ¥æ±æã²æç}æ Sƒæвæç}æ Ðê…²æç}æ J Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æælæ±æçã„ Îï ± „æ|²æï Ý}æ: ²ƒæSƒæÝ}æ㢠‹²¨æç}æ J ........ …ÐS² ç¨ôh ÜéUL Ïæíræ¨ê~æ JJ1JJ ¥ƒ ²¿ææïбè„{æÚ‡æ}æì J Îçÿæ‡æ ãS„ï …H¢ çÝ{æ² J ú ²¿ææïбè„ç}æç„ }æ‹~æS² “ÝæÚ沇æ«ç¯:”ç~æCéÐÀ ì ‹Î: “|æçQU{}æüÝ‹ÎÝ:” ŸæèãçÚÎïü±„æ ²¿ææïбè„{æÚ‡æï ç±çݲæïxæ: (²¿ææïбè„Ýï Ïæ¢Ýï ãæƒÝæ¢ ¥¢xæéÆæ ¥Ýï ÜUçÝçCÜUæ ¥æ¢xæfè}ææ¢ {æÚ‡æ ÜUÚè ãæƒ ª¢™æ ÜUÚè ¨ê²üÝæÚæ²‡æ „ÚÈU Úæ¶è ãæƒ ª¢™æ Úæ¶±æ ¥Ýï Ýè™ïÝæï }æ¢~æ ÏææïH±æï........................... ..... ............................................... ¥ƒ …è‡æü¨ê~æy²æxæ J (àæL¥æ„}ææ¢ ¥æ™}æÝ ÜUÚè ãæƒ {æï§ ÐÀè Ýè™ïÝæï àHæïÜU ÏææïHæï...... 136 ......... {k„÷t[hý™t &÷tuf 543 ©Ð²æïxæè àHæïÜUæï ¥æÎæñ Ðí ï } 汄è±ë ¯ æX…ÝÝ¢ ¨óæñ Ü U„èƒæü Šݢ ÎécÜU}ææïüÐàæ}æ¢ ™ ¨æ{éàæÚ‡æ¢ ¨h}æü¨¢SƒæÐÝ}æì J ôã¨æ±<…„|æê ç Ú²¿æÜUÚ‡æ¢ }æê < „Ðí ç „DæÐÝ}ææ²üSƒæÐÝ}æÿæÚæw²xæ}æÝ¢ ¨y¨¢çX¨Tè±Ý}æì JJ1JJ ¥æÎæñ Úæ}æ„Ðæï±Ýæç|æxæ}æÝ¢ ãy±æ }æëxæ¢ ÜUæpÝ¢ ±ñ Î ï ã èãÚ‡æ¢ …Åæ²é } æÚ‡æ¢ ¨é x æí è ±¨}|æ毇æ}æì J ±æHèçÝxæí ã ‡æ¢ ¨}æé Î í „ Ú‡æ¢ HVæÐé Ú èÎæãÝ¢ ÐpæÎí汇æÜéU}|æÜU‡æüãÝÝ¢ ™ñ„çh Úæ}æ沇æ}æì JJ2JJ ¥æÎæñ Îï ± çÜU…‹}æxæ|æü … ÝÝ¢ xææï Ð èxæë ã ï ±{ü Ý ¢ }ææ²æÐê „ ݅豄æÐãÝÝ¢ xææï ± {ü Ý æï hæÚ‡æ}æì J Ü¢ U ¨ÓÀï Î ÝÜUæñ Ú ±æçÎãÝÝ¢ Üé U ‹„è¨é „ æÐæHÝ}æï„jæx汄¢ ÐéÚæ‡æÜU烄¢ ŸæèÜëUc‡æHèHæ}æë„}æì JJ3JJ ¥æÎæñ Ðæ‡Ç±{æ„üÚæcÅî…ÝÝ¢ Hæÿææxæëãï ÎæãÝ¢ lê„›èãÚ‡æ¢ ±Ýï ç±ãÚ‡æ¢ }æyS²æH²ï ±„üÝ}æì J HèHæxææïxæíã‡æ¢ ¨}æéÎí„Ú‡æ¢ ¨ç‹{çRU²æ…ë}|æ‡æ¢ Ðpæjèc}æ¨é²æï{ÝæçÎ}æÚ‡æ¢ ™ñ„‹}æãæ|ææÚ„}æì JJ4JJ Ðæ„é ¢ {}æü } æ{}æü } æé y ¶Ýç²„é ¢ Ÿæè|æçQU{}ææü X „æï …æ„æ²æï œ æÚÜUæï ¨ Hï ¯ é β²æ ¨±ï ü E Úï à ææ² ™ J „ëô# ±æv²¨é{æÚ¨ñ<±Î{„ï Ýñ…ñ<Ý…æÝæ¢ }æéãé.............. . 544 {k„÷t[hý™t &÷tuf S„S}æñ ŸæèãÚ²ï Ý}ææïùS„é ¨ã…æÝ‹Îæ² ¨m<‡æÝï JJ5JJ ŸæèÜëUc‡ææ² „}ææïãÚæ² ãÚ²ï ŸæèÝèHÜU‡Ææ² „ï ŸæèÝæÚ沇æÝæ}æ{ï²{넲ï {}ææüy}æ…æ²æùùy}æÝï J ¨h}ææü±Ý¨}|æ±æ² ãçÚ²éÜUìÜëUc‡ææç|æ{æ²æçÝàæ¢ ¯‡‡ææ}ææ±çH¨¢²é„æ² ¨ã…æÝ‹Îæ² ±‹Îæ}æãï JJ6JJ Ÿæè}æÓÀæÚÎÐê ‡ æü ™ ‹Îí ç±H¨yS}æï Ú æÝÝ¢ ŸæèãôÚ „éXï ÐèƱÚï çSƒ„¢ Ðçڱ넢 ¨jQU±ë‹Îñ²üƒæ J „æÚæç|æ<±{é}æÓ²ü}ææÝ}æéL{æ „ñp‹ÎÝñ: ÜUæñ¨é}æñãæüÚñ: àæï¶ÚÐçÑìQUç|æp Nβï àæévHæ}ÏæÚ¢ 癋„²ï JJ7JJ Fæ„¢ ™‹ÎÝ™<™„¢ çÝ……Ýñ : Ðé c Ð¨ë … æHVë„¢ Ðíæ„: ¨ê²ü}æ²ê¶¨ï籄}æ鶢 Ÿæ虋ÎíàææHæïÐçÚ J {ëy±æ ÚæïÅÜU}æïÜUÐæç‡æ„HÜUï |æÑìvy±æùù‹²ãS„ïÝ „¢ |æéTæÝ¢ Ðíç±Hæïv² ¨ï±ÜUxæ‡ææÝì ±‹Îï ¨Îæ S±æç}æÝ}æì JJ8JJ ÜUS„êÚèç„HÜ¢U HHæÅÐÅHï ±ÿæ:SƒHï ÜUæñS„é|æ¢ Ýæ¨æxæíï ±Ú}ææñçQUÜ¢U ÜUÚ„Hï ±ï‡æé¢ ÜUÚï ÜUV‡æ}æì J ¨±æüXï ãçÚ™‹ÎÝ¢ ¨éHçH„¢ ÜU‡Æï ™ }æéQUæ±ôH xææïЛèÐçÚ±ïçC„æï ç±…²„ï xææïÐæH™êÇæ}æç‡æ: JJ9JJ …‹}æælS² ²„æïù‹±²æç΄ڄpæƒïüc±ç|æ¿æ: S±ÚæÅì „ïÝï Ïæíræ NÎæ² ¥æçÎÜU±²ï }æésç‹„ ²y¨êÚ²: „ï…æï±æçÚ}æëÎæ¢ ²ƒæ ç±çÝ}æ²æï ²~æ ç~æ¨xææïü }æë¯æ ......... ŸæèÚS„é àæé|æ}æS„é JJ J §ç„ ²¿ææïÐ±è„ {æÚ‡æ ç±ç{¨¢Ðê‡æü J .....) ÈUÚè »ÜU ±¶„ ¥æ™}æÝ ÜUÚè ãæƒ {æï§ Ýæ¶æï........... . Ðí…æЄï²üy¨ã…¢ ÐéÚS„æ„ì J ¥æ²éc²}æÇK¢ Ðíç„}æ颙 àæé|æí¢ ²¿ææïб脢 ÏæH}æS„é „ï…: JJ1JJ ú “²¿ææï Ð ±è„}æç¨ ²¿æS² y±æ¢ ²¿ææïбè„y±ïÝæïÐÝsæç}æ” .....) ¥ƒ ¨}æÐü‡æ}æì J (…}æ‡ææ ãæƒ}ææ¢ Ðæ‡æè H§ Hæï.......................

........ 137 ......S„‹}ææãæy}²æ² ¨ïÃ²æ §ç„ ±Îç„ çÝ…æÝì {æ<}æÜUæï ÝèHÜU‡Æ: JJ14JJ ÎëCæ: SÐëCæ Ý„æ ±æ ÜëU„ÐçÚ™Ú‡ææ Ïææïç…„æ: Ðêç…„æ ±æ ¨l: Ð風æ}æÍææñÍæ¢ Ïæãé…çÝ…çÝ„¢ ÍÝç‹„ ²ï ±ñ ¨}æêH}æì J ... ...... ............ ...... ...................................................................... . 548 {k„÷t[hý™t &÷tuf }æÌæÝæ}æàæçÝÝëü‡ææ¢ ÝÚ±Ú: ›è‡ææ¢ S}æÚæï }æê<„}ææÝì xææïÐæÝæ¢ S±…Ýæïù¨„æ¢ çÿæç„|æé…æ¢ àææS„æ S±çÐ~ææïï: çàæàæé: J }æë y ²é | ææï ü … „„ï < ±ÚæÇç±Îé ¯ æ¢ „œ±¢ ÐÚ¢ ²æï ç xæÝæ¢ ±ëc‡æèÝæ¢ ÐÚÎﱄïç„ ç±ç΄æï ÚX¢ xæ„: ¨æxæí…: JJ25JJ ¨é Ý èàææÚ¢ ¨æÚ¢ àæé ç ™ÜUÝÜUÏæé ^ ¢ ÐçÚÎ{çóæ™æïH¢ ÜUæñ¨é}|æ¢ ÜUçÅ„ÅÐÅ¢ ™æL‡æLç™}æì J Ïæãê Ý ì ãæÚæÝì ãñ } ææÝì ±Ú±H²ÜUï ² ê Ú }æé Ü é U ÅæÝì ã¨mv~æï ‹ Îé } æï ü Îë ç àæ …²„é ÝæÚ沇æ}æé ç Ý: JJ26JJ ¨ÎæÝ‹Îæ}|ææï ç {: çS}æ„Lç™ÚÐê ‡ æï ü ‹ Îé ± ÎÝ: Ðí È é U Ìæ}|ææï … ‹}æÓÀΨÎë à æàææï | ææçÿæ²é x æH: J Üë U ÐæÐæÚæ±æÚ: çŸæ„¨ÜUH…è±æç„¨é ¶ Îæï }æãæŸæï ² æï } æê < „…ü ² ç„ ¨ çã ÝæÚ沇æ}æé ç Ý: JJ27JJ ¥ç„ÿææ‹y²æ Îæ‹y²æ }æë Î é H ±™Ýñ à Àæç΄}æãçóæ …æ„v²ñ ü E ²æü ç mH稄Ýë Ý æÅKæ² xæé Ú ±ï J ±¨æÝæ² Eï „ æ}ÏæÚ²é x æH}ææ±æ<{²àæ¨ï Ý}æS„S}æñ çÝy²¢ NçÎ |æxæ±„ï Š²ï ² ±Ðé ¯ ï JJ28JJ ÐÚ¢ „èƒü S ƒæÝ¢ Š±…²±¨Úæï … æVä à æÝ|ææï {Ýê Ú ï ¶ æ{ï ü ‹ Îé Ð í | æë ç „àæé | æHÿ}ææçV„}æçÐ J çŸæ²æ …é C ¢ „lyÐí ‡ æ„…ÝÐæÐÐí à æ}æÝ¢ ÐÎæÏ…¢ „ï S±æç}æÝì ! ±¨„é ¨ã…æÝ‹Î ! NçÎ }æï JJ29JJ .................. .................................. ................................. 546 {k„÷t[hý™t &÷tuf ÐíæïQUæ: ÜëUc‡æïÝ ²ï ±æ çÝ…Nβ¨}ææ ²yÐÎï „èƒü…æ„¢ „ï¯æ¢ }ææ„: ! Ðí¨XæçyÜUç}æã ÝÝé ¨„æ¢ ÎéHü|æ¢ S²æ‹}æé}æéÿææï JJ15JJ Ÿæè}æóæê „ ÝÝèÚÎæ}æ„Ý±ï Ÿæè}ææ{é Ú è}æê „ ü ² ï y±Xœæé X „ÚX¨çX±ë „ ²ï ™@Ó™Hm樨ï J ÝæÝæãæÚ}æÝæï ã Úæ² ãÚ²ï ²cÅKæ H¨yÐæ‡æ²ï „S}æñ ŸæèxæéÚ±ïù|æ±æ² ¨ã…æÝ‹Îæ² ±‹Îæ}æãï JJ16JJ Ÿæè}æyS±è²ÐÎæυ癋„Ýç±ô{ HæïÜUï S±„æï ÎécÜUÚ¢ gcÅì±æùùç±cÜëU„Ú}²}æê<„}æç¶HæÝéhæÚ²‹„¢ çŸæ„æÝì J }ææ²æ±æÎÜé U „Üü U ç±|æí } æãÚ¢ Ÿæè}æyÜë U Ðæ±èÿæ‡ææ „¢ Š²æ²æç}æ ¨Îæ …xæeéL}æ㢠Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇æ}æì JJ17JJ Ÿæè}æyÜUï„é²±æCÜUæï‡æÜU}æHS±Sy²êŠ±üÚñ¶æ¨ëç‡æ|æíæ…Á…}ÏæéÈUHæàæçÝçŸæ„H¨gÿææçÑìÍæí}æÏ…Ðí|æ}æì J }æyS²æ{ïü‹Îé{Ýéç›ÜUæï‡æÜUHàæòæï}ææį̈eæïÐÎ…éCæÎÿæÐ΢ S}æÚæç}æ ¨ã…æ݋΢ ¨Îæ „¢ }æéÎæ JJ18JJ Ÿæè{æ<}æ: ÐéL¯æïœæ}ææï xæé‡æçÝç{²æïü Ïæíræ{æ}æïEÚæï }æé Q ñ U …é ü C ÐÎæ}Ïæé … æï ±Ú„Úñ E ²ñ ü L Ðï „ : Ðí | æé : J ¥‹„²æü}²ç¶Hæy}æÝæ¢ |æ±ãÚ: ¨±ïüEÚæ{èEÚS„¢ Š²æ²æ}²±„æçÚ‡æ¢ }æéçÝÐô„ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}æì JJ19JJ Ÿæè}æh}æü { é Ú ‹{Ú¢ ¨é ¶ ÜUÚ¢ ÜUæL‡²Ðæƒæï ç Ýô{ .. ò樢 ÜëUc‡æ¢ ™ Ïæéh¢ Íæë„ÐéL ±Ð鯢 Ýæñç}æ ÝæÚæ²‡æ¢ y±æ}æì JJ12JJ }æïÍææÝæ¢ ™ ÍæÅæÍæÅæ ÍæÅÍæÅæ ÍææÅæÍæÅæ }æ拲„ï ±æ²êÝæ¢ ™ ™ÜUè™ÜUè ™ÜU }æÜUè ™æÜUè™ÜUè ™æ‹²„ï J }ææ}ææïÜUS² }æéÜUæï}æéÜUæï }æéÜU}æéÜUæï }ææÜUæï}æéÜUæï }ææ}æéÜUæï }ææ¨ï |ææÎíÐÎïàæÜUÎü}æЄï xæÓÀç‹„ „ï àæ~æ±: JJ13JJ {}æüSy²æÁ²æï Ý ÜñUçpyS±çÝxæ}æç±çã„æï ±æ¨éÎï±ï ™ |æçQU<ÎòæÜUæÚï ç±{ï²æ 稄ÍæÝ}æãç¨ Ïæíræ‡æñv²¢ çÝ…S² J çÝçpy±ñ±æ‹²±S„鋲‡æé}æçÐ ™ Úô„ ¨}ÐçÚy²Á² ¨‹„- . {k„÷t[hý™t &÷tuf 547 ¨óæ惢 çÝxæ}ææ‹„xæ脲à樢 ÐæƒæïÎÝèHÐí|æ}æì J {}æüSƒèÜëU„|æê„H¢ S±}æã¨æ {}ææüy}æ…¢ S±æç}æÝ¢ ¨hæ}Ý: Ðç„}æÿæÚS² ¨ã…æ݋΢ ãôÚ „¢ |æ…ï JJ20JJ Ÿæè}æ‹}æXH}æê<„}ææ<„àæ}æÝ¢ }ææHæ¢ ÜUÚï „æñH¨è¢ Îÿæï ¨êÿ}æ±Hÿæ¨æ‹Îí±¨Ý拲æçÏæ|æí„¢ ¨±üÎæ J ™æLS}æñÚ}æé¶æ}Ïæé…¢ H¨ÎéÚ: Ÿæè±y¨Hÿ}ææçV„¢ Š²æ²ï |æꯇæ|æꯇææX}æçÝàæ¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}æì JJ21JJ ²: ¨æÿææjxæ±æÝì ÿæÚæÿæÚÐÚ: ÜëUc‡æ: ¨ »± S±²¢ |æQUæñ {}æü„ ¥æ¨ |æêçÚÜëUÐ²æ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ: J }ææÝéc²ï |æéç± ÝæŲçóæ……Ýæ™æ²üy±{}æïü çSƒ„: ÜëUc‡æ¢ Ðíæã ÐÚæïÿæ±óæ„é „„æïù‹²: ¨æïùçS„ ²y¨ S±²}æì JJ22JJ çÝy²¢ ¨¢ Ú }æ}ææ‡æ}æÿæÚÐÎï Ïæí r ææy}æ}æé Q U±í … ñ : ŸæèÚæ{æçΨ}æ<™„æçÑìÍæíÜU}æH¢ ÝñÜUæ‡ÇÝæƒæÝ„}æì J À‹Î: àæï ¯ }æãï à æxæ脲à樢 ²æï x æè‹Îí N çә狄„¢ Š²æ²æ}æèC}æ㢠}æéÎæùç¶HxæéL¢ ŸæèS±æç}æÝæÚ沇æ}æì JJ23JJ ²æï |æê}æïLÎÇèDzyS±}æã¨æ ±æy²ï± „êH¢ ¨éÚæ}æ梨Ðíæàæ}æ²æïÐ{}æü}æç|æ„: ÜUæc‡æZ ±ë¯¢ ÐæﯲÝì J S±ñE²ü ¨}æÐÐíƒÌÍæé Ýë‡ææ¢ S±æ‹„æ¨éÚæï{æhÚæñ ŸæèS±æ}æè …²„èEÚ: ¨ ¨ã…æÝ‹Îæï }æ}ææÝ‹ÎÎ: JJ24JJ .... ............ ............. ........ ............. {k„÷t[hý™t &÷tuf 545 {æ}Ýæ S±ïÝ ¨Îæ çÝÚS„ÜéUãÜ¢U ¨y²¢ ÐÚ¢ {è}æçã JJ10JJ ²¢ Ïæírææ ±L‡æï‹ÎíLÎí}æL„S„鋱狄 çÎòñ: S„±ñ±ïüÎñ: ¨æXÐÎRU}ææïÐçݯÎñxææü²ç‹„ ²¢ ¨æ}æxææ: Š²æÝæ±çSƒ„„e„ïÝ }æݨæ Ðà²ç‹„ ²¢ ²æïçxæÝæï ²S²æ‹„¢ Ý ç±Îé: ¨éÚæ¨éÚxæ‡ææ Îï±æ² „S}æñ Ý}æ: JJ11JJ }æyS²¢ ÜêU}æZ ±Úæ㢠ÜUçÐH}æƒ ãôÚ ±æ¨éÎï±¢ ™ ±ñ‹²¢ Îœææ~æï²¢ ™ 㢨¢ ÝÚãçÚ}æë¯|æ¢ ±æ}æÝ¢ ÐàæéüÚæ}æ}æì J ²¿æ¢ Úæ}æ¢ ÜéU}ææÚ¢ ã²çàæÚ¨}æƒæï ÝæÚ΢ Úæ…Úæ…¢........................................................................................................

...................... ............................... ................... .............................. ........................ 138 .............................................................................. ............ . ...... .......................................... ................ ............................. ...... ............ ................. ........

........{nt…qò ©e ™h™thtÞýŒuð …eXtrÄ…r‚ ….. r™ðuŒ™ ©e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk Ëðtoð‚the ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý™t ðtkø{Þ MðY… yuðe “rþûtt…ºte” yuf {wÏÞ y™u y„íÞ™tu „úkÚt Au. ft{ y™u {tuût Y…e [thu …wY»ttÚto™e rËræÄ yt…™th ntuðtÚte ©eS {nthtsu rþûtt…ºte™tu …tX.....Ä................. Útt¤................... JJ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææï ç±…²„ï„Úæ}æì JJ ... y{ŒtðtŒ-380 001.... …Ae ™thtÞý fð[ su ©e{ŒT ¼t„ð‚™t »tc MfkÄ{t yt…u÷wk Au ‚u ytæÞtÂí{f ¼Þ r™ðthý {txu s…™eÞ ntuðtÚte ‚u™tu Ë{tðuþ fÞtuo Au.... yt he‚u rþûtt…ºte™e ytuAt-yrÄf rð»tÞtu™t Ë{tðuþ ðt¤e y™uf ytð]r‚ytu swŒt swŒt Y…u y™u swŒt swŒt Ë{Þ swŒt swŒt MÚt¤uÚte «ftrþ‚ ÚtE Au …hk‚w «ftrþ‚ ÚtÞu÷e ftu…eytu ¾…e sðtÚte {tk„ [t÷w hnu‚t Vhe A…tððt{t ytðe Au................. ÔÞðnthr™‚e.. yt rþûtt…ºte «{týu ð‚o™ fh™th Mºte …wY»ttu™u fÕ…ð]ût y™u ft{ŒwÄt Ë{t™........ ‚uÚte {q¤ &÷tuftu ‚Útt „wsht‚e ¼t»ttk‚h ËtÚtu Ëk«ŒtÞ™t Ë{M‚ Ë{tr©‚tu™u W…Þtu„e yuðt y™uf rð»tÞtu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au..........Äw. „úkÚt™e þYyt‚{tk W…Þtu„e {k„¤ &÷tuftu …Ae Ëk«ŒtÞ™t «rËæÄ …tk[ hí™tu su ¼„ðt™™e «ËÒt‚t «tó fhðt{tk ËntÞ fhu Au ‚uðt s™{k„÷ M‚tuºt.....…q...... rð»ýw ËnMºt™t{ M‚tuºt y™u yu rËðtÞ ™kŒ Ëk‚tuyu ©eS {nthts™t MðY…..... . yt[tÞo {nthts©e 1008 ©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™e yt¿ttÚte ISBN = 81-89078-12-7 : «ftþf : {nk‚ Mðt{e þt†e Mðt{e nrhf]»ýŒtËS ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh. Ë{ts y™u ythtuøÞ ™e‚e rð»tÞf ƒÄes Ë{sý ©eS {nthtsu ©e{w¾u fnu÷ Au. yuftŒþe …Œtu.... . ÷e÷t¼Âõ‚... ÷e÷t ®[‚t{ýe.... ........ ..... .. ÄqLÞ.. ..... su Ëti™u …qò{tk ftÞ{ W…Þtu„e Útþu..... ËhMð‚e ytrŒf™t M‚tuºt™tu Ë{tðuþ fhu÷ Au.......... ©enrh™e yt¿ttÚte «[r÷‚ {nt…qò rðrÄ...…q......... ytíÞkr‚f fÕÞtý™u EåA‚t {tuût¼t„e Sðtí{t™u yt÷tuf y™u …h÷tuf{tk r™Šðæ™ ©uÞ{t„o ƒ‚tð™th ËðoMðþtMºt™t ËthY… yt rþûtt…ºte suðtu ƒeòu ftuE „úkÚt ™Úte. .... y{ŒtðtŒ-380 001.. O P . ËtÚtu ËtÚtu ƒútñ{wnq‚oÚte ythk¼e™u htºtu Ëq‚t ËwÄe™t Ë{Þ{tk Ë{w…Þtu„e yuðt (r™íÞr™Þ{) «¼t‚eÞt. Y…... „wýtrŒftu™wk ðýo™ fh™tht y™u «ËÒt‚t {txu ƒ™tðu÷t ËkMf]‚ M‚tuºt™tu y™u {k„¤t[hý MðÂM‚ðt[™ ËtÚtu n™w{t™S „ý…‚eS....r™íÞ rðrÄ . ™kŒËk‚tu™t fe‚o™tu. yt[tÞo {nthts©e™e yt¿tt {u¤ðe rþûtt…ºte …k[hí™ «rËæÄ fhðt{tk ytðe Au.. …qò y™u Ëtk¼¤ðt™e yt¿tt fhu÷ Au.. Ä{o... . nrhfð[............ ft÷w…wh.... y{ŒtðtŒ-1 ®f{‚ : Y>.......... „wýtrŒf™e r™Y…ý fhe ©enrh ËtÚtu Ëtûtt‚T ËkƒkÄ . ...........N rþûtt…ºte …k[hí™ yÚtoËrn‚ .... htrÄftüf........ Y…. Ähtð™tht ntuðtÚte yu{™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytðu÷ Au......... yÚto............. W…Œurþf …Œtu™u y{wf ð[™t{]‚tu …ý {qfe™u y®n At…u÷ Au. M .... .... Võ‚ 212 &÷tuf{tk Ëðo þtMºttu™t Ëth ËtÚtu hts™e‚e. s™tuE rðrÄ …ý At…u÷ Au........ yuðt ytþÞÚte ….. ft÷w…wh...... ........ Ëðo{k„¤ M‚tuºt.....Äw.................... ft÷w…wh..…q. rðï{k„÷ M‚tuºt ¼„ðt™™t MðY….. yth‚e.. «tÚto™t............. „tuze™t …Œtu......... . Ëkfx nh Œþð‚th M‚tuºt. ÷t÷S {nthts©e™t 14 {t «tfxâtuíËð «Ëk„u {wÿf : ©e Mðtr{™thtÞý r«Lxª„ «uË ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh....... «ftþf Mfe{ fr{xe ð‚e {nk‚ Mðt{e þt†e Mðt{e nrhf]»ýŒtËS ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh......... ÷û{eS....Ä.............. .. 20-00 (htn‚ Œhu) 2067 y»ttZ ðŒ-10 ….........

....…q....... .. Ëufxh-23.. ….. …xu÷ (rð{÷ …uELx‚) ....... ..... ¨é¶ Îæç²Ý¢ }æéçÝxæ‡æ 222 37...... ..„w.®n{Œ™„h .. ±ÎÝ¢ Îàæü² }æ‹Î 239 52..... 5. S±è²ï {æç}ݨÎæùÿæÚï 249 61. Mðk{e Ëuð«fkþËk‚S nswhe …k»koË ð™hks ¼„Œ ….... Ÿæè}æyÐíÎèÐæçHç±Úæï™}ææÝï 215 30..... ãÚ ãÚ xææïÐèÝæƒ 204 20. 7.. y±ÎíêÐï çÝpHæ 219 34... 19...... 3... Ä. àæéç™ Lç™ÜU梙ݨê 234 47.... àæ}æ{æ}æ „}ææïÎ}æÝ¢ 226 ... |æ…}ææݨ y±æ¢ ŸæèãôÚ 209 25.„w. 6....... „L‡æ¢ HæïÜU²™æç„ 200 15. 8. »çã βæHæï Nβ 225 40...¼......¼. Ÿæè±æ¨éÎﱧã |ææÚ„…è± 249 62.. .. }ææÚ}ææÚ‡æÚ‡æï ÚÅÝè 228 42.. yt[tÞo {nthts©e™t ytþeðto Œ Úte ËtrníÞ™t ÷u¾™ «ftþ™™e Ëuðt ‚tu [t÷w s Au.. ¥±„è²ü 193 9...... 1....... h{ý¼kE «ký¼kE …xu÷ .Äw ... ŸæèÝèHÜU‡Æ ãçÚ 221 36...... ÐÚ±ÚÎ ãÚï ÜUïàæ± 240 53. . fu...... ..... }æãæ„ï…: Ð颅SÈéUÚÎ 202 17... y{ŒtðtŒ-1.. {}æüS²ÏææH¢ }æÎÝS²ÜUæH¢ 248 60.¼.. þt†e Mðt{e nrhfu þ ðŒtËS nM‚u þt†e Mðt{e nrhr«ÞŒtËS (©eMðtr{™thtÞý {krŒh..... hŒe¼kE ¾e{S¼kE …xu÷ . ....... y™w¢{rýft 1..... 2.... 2... ÐÚï{æç}Ý çÎòùÿæÚï 230 44.... ©yÈéUËHN‹ÝèÚ… 241 55. ‚Œw…htk‚ ytðt „úkÚttu™t «ftþ™{tk rðþu»t Ëuðt fhe™u EüŒuð ©enrh............... 稄¨æ‹Îí ¨m¨ 231 45.. ........ {}æü{éÚ¢{Ú Îñy² 237 50.y{ËkðkË ….... 6. .. .... S±æç}æÝæÚ沇æÎï± àæÚ‡æ¢ 217 32.. |æé籨΢xæ‡æï ¨±ü 216 31.Äw............ ËíËk „ {tk nrh¼õ‚tu ™ u yr‚ W…Þtu „ e yu ð t yt rþûtt…ºte …k[hí™™t «ftþ™ ftÞo{tk Ë.. …² …²ÎèÝæ Ýæƒ 220 35..... }ææݨ癋„² 203 18.Ä. …²…² ¨é¶Î±Ú¢ 218 33....... Ðíƒ}æ„: àæÜéUHæÜëUç„ 207 23........... 7..„w. zkp. Ýèç„Ðí±è‡æçÝxæ}ææxæ}æì 214 29... Mðk{e ðk‚wËuðk™tËS ‚..y{ËkðkË …. ©e rþûtt…ºte 1 rð»ýw„tÞºte {kºt 68 «[r÷‚ {kºttu 70 s™{k„÷ M‚tuºt yÚto Ërn‚ 71 ™thtÞýfð[ 81 Ëðo{k„÷ M‚tuºt yÚto Ërn‚ 90 ©e nrhfð[ yÚto 160 • yLÞ M‚tuºttu 8. ±Ú±ÚÜUL‡ææ¨æxæÚ 198 14..........«{w ¾ ‚.. Ú}æ„æ¢ ¨„„¢ ¨„„ }æé¶ï 235 48. ݱ}æïÍæ}æï™ÜU ç±xæí㢠250 .…q . ¨éÚ Úæ…Úæ… „± 223 38. ¥ƒ }æÝç¨ àæÝñ: 200 16........ ÜéUçÅH ÜUçHÜUÚæHæ 229 43...... 41. fu.. ft÷w…wh.. Ïæíæræï }æéãê„ïü àæ²Ý¢ 210 26... |汨¢|æ± |æèç„ 194 11....©e ™h™khkÞýËuð Ëuþ Mfe{ fr{xe™k ‚ÇÞ©eyku ‚.. |æ…Ýè²¢ ÜUïàæ±LÐ 237 51............. …H{Ú¨é‹ÎÚ }æÎÝ 224 39.... . ËþhÚk¼kE «n÷k˼kE …xu÷ ... {ntŒ þkMºke Mðk{e nrhf]»ýËk‚S .. „tkÄe™„h) îtht Ëthe Ëuðt «t ÚtE Au... ç±ÍÝïàæ ç±ÍÝ™²¶‡Ç 213 28... ¥{}æü ¨xæü }æÎÝ¢ 233 46. Ðíæ„: S}æÚæç}æ ±ë¯ 242 56........... ãçÚÜëUc‡æ¢ }ææݨ 204 ........ 3.... fu{ fu ‚uytu îtht …. 稄æ}ÏæÚ¢ ÝñçCÜU±<‡æ 236 49.....¼....... S.. ¥ç„ }æÝæïãÚ¢ ¨±ü¨é‹ÎÚ 211 27..... ç±ãÚç„ ²æïùÿæÚïùÿæÚ 197 13..... 9....¼......... ‚u ¾qƒ ÄLÞðtŒ™u …tºt Au. ... ±…íæ}Ïæé…Š±… 243 57. þt†e Mðt{e nrhf]»ýŒtËS ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh.„w.... …xu÷ ........ {}æüS„Á…ÝÜUæï ãÚïp 245 58....... yt[tÞo {nthts©e ‚Útt Ëk‚tu y™u ËíËk„™t ytþeðtoŒ «tó fÞto Au.... fu.... ŸæèÝÚÝæÚæ²‡æ« ç¯Úæ… 194 10. ±Ú΄Ýæï ±ë¯Ý‹ÎÝ 241 54. çÝy²¢ àæéh}æ…¢ 206 22. 4.. {nk‚ Mðt{e.. 5.. ¥ƒñÜUÎæ çÎò „Ð: 208 24.... ....y{ËkðkË …. ƒú.. Ïæíræ{æ}ææç{РТéÐíÜëUy²æ 247 59.{nu‚kýk …...... Ÿæè±æ¨éÎï± ç±}æHæ 195 12. 4... }æéQUæÝæ¢ ¨Îç¨ 205 21..

... {™hu {tLÞwk ™kŒ÷t÷ þwk 343 ..... ... }ææyS²¢ L Ð}æHæñçÜUÜ¢U 277 86. øðt÷ ƒt÷ ÷t÷ 396 133. Ônt÷t ¼tus™eÞtk ƒnw ¼t‚ 386 138............. s{tu™u s{tzwk hu. .. ÷„™e ÷t„e hu {thu ÷„™e (…Œ-4) 355 117.... þtu¼tËt„h ~Þt{ ‚{the (…Œ-4) 344 112......... yrð™tþe ytðtu hu 390 132......... .. nðu {tht ðnt÷t™u ™rnhu (…Œ-2) 378 • Útt¤ …Œ Ëk„ún 131....... Ëðo{k„÷ ™t{tð÷e 295 90........ .. ........ ò„tu ÷t÷ Aƒe÷u {tun™ 348 96. {ne {t¾ý {t„u {tðtu 351 107. {qhr‚ ‚{the {tht ~Þt{ þtu¼ 344 108. WåAð™e ÃÞthe fuþð™e (…Œ-2) 399 141...... 277 . ²æïùãË²æ¢ çÝ…ÜU}æü‡æñ± 271 81........... ÜUïà汄æТ ãÚ ãÚ 258 70. «t‚ Ë{u {tht «týeð™™wk 353 102............ 籯è΄æ Ýæƒ 264 75.. «t‚Ë{u ©e…wÁ»ttu¥t{™e 342 100. ˾e yt™kŒ™e ðt‚ fnwk yts hu 387 • yuftŒþe …Œtu 139...... ðuŒ …whtý …tufthu 358 118........... «t‚ ¼Þtu «tý ÃÞthu 341 105. {}æüÜU„æü {}æü±v„æ 255 66.. ƒu™e {w™u ÷t÷[ 352 110.. ™tÚt hntu {tht ™uý{tk 348 98...... xææï籋ÎÝæÚ沇æ 262 73....... 63...... ytuht ytðtu ~Þt{ M™une ËwkŒh 377 126. ... Ðí|ææï |æé¢ÿ±ÜUæ}æ¢ 267 77... «¼t‚ËÊT„ún: r™íÞrðrÄ 339 • «¼t‚ …Œtu 92. ç±àææH|ææH¢ ÜUçH 256 67....... βæ…ü±æçÎ ¨æxæÚ¢ çÝÚ‹„Ú 253 65........... …²…²Ÿæè ÍæÝà²æ}æ βæ çÝ{ï.... ¨ÜUH…Ýç±}ææï™ÝñÜUãï„é|æéü±ÝxæéL : 273 83.... Ëw‚tk WXehu........ ÜUæ‹„S„ïÐéL ¯æïœæ}æ 273 82....... ðkŒw Ënò™kŒ hËY… (…Œ-8) 379 130......... Ý}æS„ ¥æ¢…Ýï²æ² 260 72.. 355 115. Ðíç‡æ{æ² }æÝæïùç„|æ汄: 279 87. y±ç²„éãÚï™ï„æïÚ}æ„æ}æì 258 69................. Vq÷™e ƒ™e hu þtu¼t Vq÷™e (…Œ-4) 358 116. Yze htkÄe {U hrËÞtS 389 136.. ¨ÜUH}æ|æQU…ÝæÝì ¨é¶²óæ²¢ 285 88. «t‚‚{u ©eËnò™kŒ™e 347 101.. s{tu Útt¤ Sð™ òô ðthe 384 135..... {U ‚tu „w™u„th ‚uht hu 348 109. …tuZtu «tý ytÄth 383 128..... ytðtu ßÞwk rƒhtòu fnt™t {tuhu ™u™t 347 94.. 85. «Út{ ©enrh™u hu (…Œ-10) 367 • r[Ln®[‚t{ýe 125....... s™{k„÷ ™t{tð÷e 289 89..... ............. Vq÷™t …u’he hu ò{t Vw÷™t …u’he. «t‚: ÚtÞwk {™{tun™ ÃÞtht 351 103.. .... ... yth‚e «„x «¼wSfe fesu 363 121.. ~Þt{™e Aƒe hu Ër¾ 362 119................. ¥ÐÚæ{ ¨ã¨í|ææ…Ý¢ 263 74.... æÞt™ Äh æÞt™ Äh Ä{o™t …wºt™wk 343 97.. ¨h}æüÚÿææœæ…Ýï ¨Îèàæ 252 64.. Sð™ {tht 384 134. • ÷e÷t ®[‚t{ýe 124.. . rð»ýwkËnMºt M‚tuºt 322 91... ²ç΄± ±ÚÎæÝ 270 80... ht{f]»ý „turðLŒ sÞ sÞ „turðLŒ 364 • «tÚto™t 123.... .. …tuZu «¼w Ëf¤ {wr™fu ~Þt{ 383 127.......... hu ~Þt{ ‚{u Ët[wk ™týwk 382 129... yÄ{ WØthý yrð™tþe ‚tht (2) 349 93. Ÿæè{}æü ¨k‹²±„è²ü 257 68..... sÞ ËŒT„wÁ Mðt{e «¼w ËŒT„wÁ 363 • Äq™ 122...... «¼t‚u WXe™u «týe 353 99...... ðu÷uhe WXe™u ðt’÷tS™wk ðŒ™ r™ntYk 349 111.... Ëk‚ Ë{t„{ fesu ntu (…Œ-4) 361 • yth‚e 120........... }ææ„:çàæ±ï }æ¢xæH±ë‹Î 269 79.. 106.. Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý fntu 314 • „tuze …Œ Ëk„ún 114. «t‚ ÚtÞwk ™u …k¾e ƒtuÕÞt 352 104. ÷u‚t òytu hu ËtðrhÞt 396 137. ... r™ŠðfÕ… W¥t{ yr‚ r™ùÞ ‚ð 365 ............. yuftŒþe yts™tu rŒ™ Ëthtu hu 399 140.. ò„tuu r™sSð™ ƒtu÷u 342 95.. ÷t÷[ ÷t„e hu... Ë{Yk Ënò™kŒ fu 354 113. Îï±æ|æ±Î¢ ÝæÚ沇æ Îï±æ 260 71.. ftuzu ftuzu yuftŒþe feSyu hu (…Œ-2) 400 ..... ¨Îæçàæ±¢ ¨æE„}æèàæ 268 78.. ݱèÝ…è}æꄨ}ææÝ 274 84.... ¨Îì Ïæírææy}ææçÎàæÏÎñ 266 76..............

.. Ë„tk ftuE ËtÚtu ™tðu hu {hðt™u xtýu... ™kŒ÷t÷tu hu ™kŒ÷t÷tu 422 158................ ÷xft¤tu ÷xfk‚tu ytðu 427 173.. yts ˾e yt™kŒ™e nu÷e 429 147....543 ... ð[™t{]‚ 452 221.......... ðnt÷t ÷t„tu Atu rðïtÄth hu 417 174.. .. 449 214.... “s™{ ËwÄtÞtuo hu {thtu” yu Zt¤ Au 443 198... ¼S÷u™u ~Þt{¤tu Ëw¾fthehu 439 207......... ‚the {w¾™e ÷tðÛÞ‚t {eXe hu 420 155.. nrh {e÷u ƒtuhËzefe AiÞt 429 185.... ytuht ytðtu {tht ÷uh¾zt ÷uhe 421 150...... yk‚u òðwk Au QXe yuf÷t hu 446 190. {w¾zt™e {tÞt ÷t„e hu 418 167........... {tht Ônt÷tS þwk …t÷… ŒeËu hu 406 . ¼ßÞtu ™rn ¼„ðt™™u hu 449 208.. {t™Ëe …qò™e rðrÄ 456 222. {thu {krŒh …ÄtÞto ~Þt{ ÚtE 428 165. «„x «ýt{ nrh™u” yu Zt¤ Au 432 160...................... ntuS {uhu ‚tu ‚w{ yuf ytÄtht 430 • W…Œuþ…Œ Ëk„ún 189..... {tuh÷eðt¤t hu 431 170.... 203........ • fe‚o™ Ëth Ëk„ún 142. yts {U ‚tu ŒeXt Ônt÷t™u ðtx ðnu‚tk 425 145... „tu…e. ... 183..... Ônt÷t h{Í{ fh‚t fnt™ (…Œ-2) 402 175.. ......... s„‚{U Sð™t Úttuht 441 196.. .. .. Yzt ÷t„tu Atu htsuLÿ 415 171..... s™™e Sðtuhu „tu…e[kŒ™e 444 199. Ä{ofwkðh ½™~Þt{S 410 157. {thu ½uh ytÔÞt hu (…Œ-2) 408 164... 162.. ™h™thtÞý „tytu hu 440 .. . . Ëk‚ Ëw¾e ËkËth{U 435 215. ytu½tS y{u ~Þt{™u þwk fne {u÷wk hu 405 151... fh {™ Ënò™kŒ …Œ «e‚ 436 191.. ft¤™tk „zu ™„thtk ft¤™tk „zu 448 194...... ™thtÞý ™t{ ÷u™u ‚wk «týe hu (…Œ-2) 437 205..... Ëwýtu Ë‚Ëk„e 436 217.... yuf f…xe ™ ‚hu hu 429 149. yts™e ½ze hu 420 146.. sL{ ËwÄtÞtuo hu {thtu (…Œ-2) 401 154........... szƒwÂØ Sð …tUåÞt™tk 447 197.. {týfeyu [zât hu 415 161......... nrh niÞt™t nth AtuS hu (…Œ-2) 401 184. Ëk‚ rð™t Ët[e ftuý fnu 445 216... nrhs™ Ët[t hu 438 218............. ™uýt{tk ht¾wk hu ™uýt{tk ht¾wk hu (…Œ-2) 411 159. nizt™tu nth nrh hu 417 188.......... „..{k.... ytðtu ytðtu™u y÷ƒu÷zt Shu 428 148. s„‚{U {‚ feòu yr¼{t™ 441 195. yts {U ‚tu ¼uxât hu 419 144. {uhu yuf ytþht ‚uht hu 414 168...... ŒwËhtu ftu™ Ëw¾ŒtE ~Þt{ ƒe™ 450 202.. Ëw¾ŒtÞf hu Mðt{e Ënò™kŒ (…Œ-2) 403 181........ ò™tni ™h ò™tni (…Œ-4) 433 200...... ™tÚt ytðtu {thu ytuhzu 409 152....... hu Ë„…ý nrhðh™wk Ët[wk (…Œ-2) 416 172. nwk ‚tu sEþ r„hÄh òuðt hu (…Œ-4) 412 186. {thu {tuntu÷u ytðtu nËe™u ƒtu÷tðtu hu 423 166.... {thu yts «e‚{ ½uh ytðþuS hu 419 163..... nu÷e òu™u yt ™kŒfw{th 424 187. yk‚ft¤u ytðe hu Ëk¼t¤e ÷uòu 407 143. Ëtu™t™tk ƒtu÷ Íw÷u ™kŒrfþtuh 424 ...... þe÷ðk‚t ËtÄw Ëtk¼¤òu fhe «er‚ 450 212.. niÞt™t Vqxât nrh Ëk„u nu‚ ™ feÄwk 449 220............. {tuh÷e ðtsu hu {eXe {tuh÷e ðtsu 431 169..... ...... ... ft™wztu fuzu Vhðwk hu (…Œ-2) 439 193........ ˾e „tufw¤ „t{™t [tuf{tk hu (…Œ-2)426 178.................... . Ënò™kŒ nrh.. ¼õ‚ Úttðwk hu ¼„ðt™™wk 446 206.... .. {tun™™u „{ðt™u EåAtu {t™™e (…Œ-2) 434 210..... {I nqP ytrŒ y™trŒ 445 211. Ëwýtu [‚wh Ëwòý 425 182. ... Ônt÷t {the þwØ ƒwÄ ‚U nhe ÷eÄe hu 422 176. fh «¼w Ëk„tÚtu áZ «e‚ze hu 448 192..... .... ÷t[hý™t f . {nt…qò 463 223..... Ënò™kŒ Mðt{e hu (…Œ-2) 406 180. ......&÷tu ... {t™tu {¤e Au {tuxe ðt‚ (…Œ-2) 442 208.. ‚thtu [xf hk„e÷tu Auz÷tu (…Œ-2) 421 156... Ëðuo ˾e Sð™ òuðt™u [t÷tu hu 427 179. ™thtÞý hu ™thtÞý hu ™thtÞý™wk 437 204.. Atkzefu ©ef]»ý Œuð 405 153........ MðÙw Ë{òu hu yt ËkËth™u 451 218. ... Œtxâtuu hnu™u [tuh Œuð™t (…Œ-2) 440 201......... «„x ÚtÞt (…Œ-2) 443 213.. þtu¼u þtu¼u hrËfðh Au÷hu 430 177...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.