You are on page 1of 2

LA CRISI DEL SEGLE XIV (Baixa Edat Mitjana)

COMER URB I INTERNACIONAL Preferncia per conreus no alimenticis (vinya, olivera, llana, tintoreries) GUERRA ENTRE REGNES METEOROLOGIA MOLT ADVERSA

FALTEN ALIMENTS

CRISI AGRRIA
La FAM GENERALITZADA fa que es done PRESSI DEMOGRFICA (nhi ha excesiva poblaci per als recursos existenrts).

MALES COLLITES

FAM GENERALITZADA

CRISI DEMOGRFICA
Creixement de la mortalitat catastrfica Reducci de la poblaci: despoblament del camp Encariment de la m dobra camperola i artesana Empobriment dels senyors (rendisdes) Creixement del bandidatje

EPIDMIES DE PESTA (1348, 1351, 1363, 1371)

CRISI SOCIAL: Reajustament del feudalisme


EUROPA OCCIDENTAL
Apareix una oligarquia urbana, lalta burguesia, dedicada al comer que domina als artesans: revoltes urbanes

EUROPA ORIENTAL
Es produeix una refeudalitzaci: tots els camperols sn serfs. Existeisen revoltes camperoles

Antonio Ortiz Lpez, 1995

CRISI POLITICA: Enfortiment de les monarquies


Durant tota lEdat Moderna es donar una tensi constant entre la CORONA (el rei autoritari que vol conservar i augmentar el seu poder en tot el seu regne) i les CORTS (la representaci de laristocrcia, que vol conservar i augmentar els seus privilegis els seus territoris). Si el rei obt suport del clero, la burguesia i part de la noblesa, es donar la monarqua absoluta; si no s aix, com va pasar a Anglaterra, sorgir la monarqua parlamentria.

CONSEQNCIES
1. 2. Lenfortiment de les monarquies va ser possible per la creaci deexrcits professionals, lestabliment de la cort en un lloc permanent, la creaci duna diplomcia i duna administraci. Aix va crear enfrontaments entre regnes, como la Guerra dels 30 Anys entre Frana i Anglaterra (1336-1453). Crisi religiosa. Els reis intemptaren imposar la seua autoritat a lEsglsia, el qual va provocar enfrontaments amb el papat com el Cisma dOccident (1309-1417), que va suposar la coexistncia de tres papes al mateix temps. Al final les Esglsies nacionals quedaren supeditades al poder poltic. Canvis cultural: es va criticar lintent se segles anteriors dunir fe religiosa i ra i la societat feudal. Tot aix donar pas a lhumanisme i al Renaixement (segle XV).

3.