Βεατριχε

Σαµ Ριϖερσ / αρρ. Ροβερτ Γλασπερ

( ∆ bµαϕ7 (#5))
b

7

∆ µαϕ7

Χ συσ
Πιανο

&b

7
4

.
Œ œ œ. œ. ˙

Ó

Οχχασιοναλλψ

∆ µιν7

b

∆ µιν7

Ε µαϕ7

œ œ. œ. w

œ. œ. œ œ œ ˙

b

b7

Γ µαϕ7 (#11)

Ε µιν7

j j ˙. œ #œ œ. œ œ œ bœ w
b


&
œ œ #œ œ œ ‰ œ

Œ. Œ.

Α συσ

Œ . œj œ œ Œ œ b œ œ œ œ Œ . œJ œ œ

5

b

Α µιν7

b

Β µαϕ7

&b w

˙.

w

Ε µιν7 ( 5)

Α7

∆ µιν

w

˙.

w

˙.

˙.

9

b

Γ µαϕ7 (#11)

Γ µιν7

&b Ó

˙

œ. œ. w

Φ µιν

Œ. œ œ bœ w
J

b

Γ µαϕ7 (#11)

Œ. œ œ bœ w
J

Œ. œ œ œ
J

13

Τρανσχριβεδ Βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ