P. 1
Ammi Mamai 3

Ammi Mamai 3

|Views: 24,774|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/16/2015

http://sinhalawalkathapage.blogspot.

com/ Page 1

අමමය මමය - 3

ඊට පහවෙනදා උවේ නැගටවට් මම අමමා කථා කරනො ඇහලා..

අමමා - වොහාන... වොහාන.. දැනෙත නැගටනන ළමවෝ.. උවේ 9 ත පහවෙලා...

මමත ඉතන වෙනදා ෙවේ අමාරවෙනම නැගටටා.. නැගටලා කසස පැතතට ගවේ මලනම අමමවේ පසස
දහා බලනන තවන කෑදර කමට..

කාමවරන එළට එේදම අමමා ඉසවතොපපවේ වකොවහේ හර නන ලෑසත වෙනො.. සාකය ඇගට ටකක
වතර තද රතපාට වටොප එකක තමය ඇදල හටවේ.. පසස හැබැය වහොදට ඉසසලා වපනො.. ඒක සනද සලක
ෙවේ සාක.. හතනනවකෝ රත පාට වටොප එකකය.. සදපාට තද සාකය ඇදගතත සදම සද පාට අවප
අමමෙ..

මම - වකොවහේ ද වම් නන ලැසතවෙනවන??

අමමා - ෙහනනත ෙවේ මම ඉකමනට හනදට ගහන එනනම.... ඔා වත එක වබොනන..

මමත හා කලා හටා.. උවේ පානදර කවරහර දැන ඔ පසස දැකකට පසවසේ මතක කර කර අවත
ගහාවවන කලා දැනනම ආප දක.. පසවසේ මම වෙොෂ එකක දානන ගා.. මම කලපනා කරනන පටන ගතතා
වකොවහොමද අමමට මට ෙඩා ෙැඩක වදනවන කලා.. අද වමොනාහර වේමක දලා ඔබා ගනන තබබනම මම
දනනො ආපහ හැමදාම ඉලලන වදට ගහනන.. වකොවහද වම් කට අත තනන වදනවන නෑවන.. මම
පලෑන එකක ගැහො.. වෙොෂ එක දාලා ඉෙරවෙලා.. කාමවර් වදොර භාගක වතර ඇරා කවරහර අවෙොත
වහොදට වපනො වමොනටවර් දැන..


http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/ Page 2

මැෂන එක ඔන කළා වතරය.. ෙැසස ලාෙට පටන ගතතා.. මම හර ආසය ෙහනවකොට ලයට කාමවර්
නොවගන අවත ගහනන.. මාර ෆලනේ එකක තවනවන.. වහොද ෙැලක දැමමා සන ලවෝනවේ දාලා මවේ
ඇවේ තබබ ඇදම ටක ඔකවකොම ගැවලවො.. අම වහලවෙන මම ඇවේ හානස වෙලා මලල අත ගගා
ඉනනො..

අමමා වගදරට ආො කලා මට වතරවන ඉසවතොපපවේ වදොර ඇරණ සේවදට..

මම දනනෑ ෙවේ හටා.. අමමාවේ අඩ සේවේ ඇවහනො.. අමමා කසසට නන ඔවන මවේ කාමවර් පහ
කරවගන.. අඩ සේවේ මවේ කාමවර් ගාවන නැෙතණා.. මම වහොදට මවේ මලලෙ අත වදවකවනම උඩට
පහතට කරනන ගතවත වහමන.. ටක වෙලාෙකන අමමා කසස පැතතට නො ඇහණා.. අමමා මකත
කවවේ නෑ. පාඩවේ ගා.. එාවේ කාමවර් වදොරත අරන සේවේ මට ඇහණා..

ආපහ මවේ කාමවර් ගාෙට ආො කලා දැනගතත මම අඩ සේවදට.. මම බ වවන නෑ.. වමොකද ඉතන
අලලප නැත එකක ඇ කලා..

මම - අමමා එනන ඇතලට කවො..

අමමට හඩ වම් ක වම් ටකට ඇදන ආප එක ගලෙලා රතපාට වසකස නයටකට මාරවෙලා.. හැබැය
අදනම බා එකත ඇදලා.. වපනො.. කලපාට එකක.. අමමත කන පරකකෙට ඔ ආවේ හලැ බැලල ෙවේ..
ඇවත ොඩ වෙනන තැනක වහොේද මම මවේ ඇද වපනනො..එත ොඩවණා..

දැන මම ඇවේ හානස වෙලා ෙැල බලනො.. අමමා ොඩ වෙලා ඉනවන මවේ කකල වදක හරවේ.. මම අමමට
පයන හන තටටෙක දාලා ළගට එනන කවො.. ආොට පසවසේ මම වහමට එාෙ ඇළ කර ගතතා ඇවේ.. දැන
මම එාවග පටපසවසන ඇළ වෙලා බලනො.. එා මවේ ඉසසරහා.. මම වෂේප එවක කලසවම් වබොතතම
ගැවලවො..ගලෙලා මල කලසමම ඇවගන අයන කළා..

දැන කාමවර් ම කලෙරය.. එලවේ ෙැසස ගානට පටන අරන තවනවන.. මවේ එවක තතවේ ගැන
කනන ඔ් වන නෑ වන.. එකත 90ටම නැගලා.. අවන වදවවන අදෙත වම් හතතට ඔබා ගනන
තවනොනම කලා.. මම වෂේප එවක අමමවේ ඉන උඩන අත තබබා.. තලා වහමට මරකො.. සේද නෑ.. මම
තෙ ටකක ලං වණා.. දැන නම මවේ පය එාවේ ලසසන වබොල පසවසේ ගෑවෙනො.. මම තෙ මවේ පය තද
කරන ගමන.. ඉවන තබබ අත පපෙට වගනචචා..

වගනලා වෂේප එවක ෙම පැතත තවන මර කනන ගතතා.. වම් ඔකවකොම වෙනවන හරම හමට..
මරකවෙත රේමකට.. වහමට.. ඊට පසවසේ මම මවේ මල ඇගම එාවේ ඇවේ ගෑවෙන වදට ලං වණා..දැන
මවේ මල ඇගම එාවේ පටපස පැතවත ගෑවෙනො.. හතහංවකෝ ආතල එක සදසම සද ඇගක එකක.. මම ඊට
පසවසේ ෙම පැතවත කන වලෙකනන ගතතා..

එා එAකට මාර කැමත කලා දැනගතවත මම කන වලෙ කේද එාවේ පපවේ තබබ මවේ අත තෙත තද
කරන වකොට.. වහොදට වමවහම ජැකත එකක කන වලෙකකා හට මම අමවම් .. නයට ගලෙම කවො..

හම.. වෙනදා ෙවේමය..

එA ටක මටත වහොදටම ඇත මම දනස වදවකන ඉසසලා අමමවේ කකල වදවකන නයට ගලෙනන ගා..
එA කනවන ඔලවෙන උඩට උසසලා ගලෙනන.. අමමා ඒකට ෙැඩ කැමැතතක උවන නෑ ෙවේ.. මට දැන
ඒො ෙැඩක නෑ.. අද වම් හතතට ගහන එක ගහනන ඔ් වන කලා මම හතාවගන ඉෙරය.. වකොවහොම හර
ගලෙලා මම අමමෙ උඩබැල අතර හැවරවො.. හරෙලා.. බ එකට උඩන තන වදක වලෙකනන ගතතා..

ඊට පසවසේ බ එවක කප වදකට උඩට ඉසසෙ මම වහොදට නපල වදක වලෙ කෑො.. දැන වම් ඔකවකොට වෙේද

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/ Page 3

අමමා උඩබැල අතටවන ඉනවන.. මවේ පය දැන අමමවේ හතත ලග ගෑවෙනො..

මම වලෙකන නැෙැතතවෙම නෑ.. වහොදට වලෙ කෑො.. අමමවේ වකදරත දැන නම ගාන.. මම වහොදට
නපල වදක හැපවේ තෙත රේදනන.. අමමා මවේ ඔළෙ අලලවගනමය.. එපා.. රවදනො.. මකත කන නෑ..
මම වෂේප එවක මවේ දකණ අත පෑනට උඩට වගනචචා වගනලා හතත උඩන එකපාරක අතගෑො.. අමමා
ඉකමනට මවේ අත අයන කළා.. අදත හරනනෑ ෙවේ.. මට ෙැඩ ෙංචාෙක කරනන වෙනො..

තෙත හයවන අමමවේ තන වදක හපප දැන ඉනවන අමමවේ ඇග උඩ.. අමම වකොණවඩ් කඩාවගන ඇස
පාවගන සැප ගනනො.. මම ආපහ මණ ලගZට ගහන වහොද ලප කස එකක දලා අමමවේ කණ ළගට ලං
වණා..

මම - හර මට ගහනන එපා.. එවහනම වලෙකනන වදනන එකපාරක.. ආපහ මම ඉලලනවන නෑ,. අද වතරය..
එක පාරක.. අවන අමවම් .. බෑ කනන එපා.. ගහනන ඔ් වන කනවන නෑ.. පලස..

වොහාන හැබැය වලෙකනන වතරය සද..

මම - ඔාට වගොඩක ආදවරය අමවම් .. කලා.. මම ආපහ පලවලහාට ආවේ අද නම අමවම ඔා ඉෙරය
කලා හතාවගන.. ආපහ වහොදට තන වදවක නපල වදක වලෙකන ගමන මම දකණ අත පෑනට උඩන
ඇලලො.. දැනනම බැරර නෑ ෙවේ.. වහොදට උඩන දාවර් උඩන ඇලලො.. පෑනටත ලාෙට වතත වෙලා
කලා වතරනාම මට වමෝල ආමරෙ තෙත ෙැඩ වණා..

බරත වලෙකාප මම වෂේ ප එවක හතත ගාෙට පහත වණා.. දැනනම නම ගාන.. පෑනට උඩනම මම
අමමවේ හතත උඩන මවේ දවෙන වලෙ කනන ගතතා.. කසම ෆන එකක නෑ.. දැන මම පෑනට ගලෙනනය
නවන.. මම වෂේප එවක පෑනට ගැවලවවේ හතත දහා බලාවගනමය..

ොව.. එවක එක මයල ගහක නැ.. සදම සදය.. ෙැල ෙල තවනො ෙවේ හම කෑල එලට ඇවත මකත නෑ,.
ඔකවකොම ගානට තවනො.. මම කවො ෙවේ පරණ ඇගක වන අමමට තබවේ .. හතත ඇතල වරෝස
පාටය.. මකත වනොකප මම තෑනකස අමවම් කලා කවො.. මම ඇතතටම වහොදටම වමෝල වෙලා හටවේ..
කට තා ගතතා කමවේ වලෙකනන පටන ගතවත බලවලක ෙවේ..

අමමවේ හන වකදර මහා වකදරක වෙනන පටන ගතවත ඊට පසවසේ.. ෙැසස නසා එA සේවේ අප
වදනනට වතරක සමා කරනො.. නමත මවේ වමෝල අමාරෙ තෙත ෙැඩ වණා වතරය.. මම හතවතන එන ජස
ටක වබොනන පටන ගතවත හරට සතක ෙතර දැකප නැත මනවහක ෙතර ෙලක දැකකා ෙවේ.. අමමත
හතත වහොවලොෙ වහොලෙ මට සප එක වදනො.. ආහ.. ආහ.. තෙ උරනන ෙසතවේ .. මම වහොදට වලෙ කන
ගමන මෑඇවට් ගාෙ වලොෙනන පටන ගතතා.. අමමා ඔලෙ අලලගතත ගමනමය.. හතත වකොවහොම හර මම
වනාඩ 20 ක වතර වලවො...

ආහ.. වෝාන.. ආහ..

දැනනම අමමා නවමටම වෆෝම වෙලා.. දැන තමය වෙලාෙ.. වම් කට ඔබා ගනන.. මම අමමවේ ඇග උඩට
ගවේ ආපහ තන වදක උරනන.. අමමා නම වහොදටම වමොල වෙලා.. තන වදක උරන ගමන මම වෂේප එවක
පය ගානට හතත වකළන තාගතතා.. තාවගන වටොපා වහොදට ගැවො හතත කට මල.. අමමා ආහ.. ආහ..
වතරය.. මම වටොපාෙ ඔබා ගතතා වහමට අමමට උඩ තවන සනවප.. වමක නකන තදය නකන කැඩචච
නැත වපටටක ෙවේ.. තලා වටොපාෙ වහමන පේදන ගමන.. අමමට වතොලක දැමමා.. අමමා ඔවක ෙවේ..
දැනනම අලලනවනත නෑ.. මම වටොපා වතරක ඇතවල තවේද අමමවේ කනට කරලා කවො..

මම - අමවම් මට අමමට හකනන ඔවන මවේ ෙසතවේ .. මට ඔාට හකනන ඔ් වන.. මම ඇතලට
දානනද?? හා කනන පණ.. හා කනන..

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/ Page 4


කන ගමන කන සපප කළා..

අමමා වගන වනෝ රපලය.. එපා කවවේ නෑවන.. මම වහමට ඇතලට තද කරනන ගතතා..

අමමත ආහ... වහමන.. ෙසතවේ .. වහමන.. දානන..

මට වම් ටක ඇහණ ගමන තෙත වමෝල අමමා ඔවක.. දැන ඉතන ඉතර ටක මට භාරය.. මම පයවන
භාගක වතර ඇතලට දාලා ගහනන පටන ගතතා.. ටක ටක වේ වේ ෙැඩ කළා.. අමමත ආහ.. ආහ. වොහාන
හර සනපය ෙසතවේ .. තෙ ඇතලට දානන මවේ රතතරන අහ..

මම දැන ලයසන.. මළ පයම එාවේ එක ඇතලට ඔබනන මට ඒ ටක ඇත වණා..

ඊට පසවසේ ඉතන වමෝල සටාට කරප මට අමමවේ තන වදක මාර කර කර හයවනම හකනන ගතතා..

අමමා - ඔව වොහාන තෙ හයවන තෙ හයවන ෙසතවේ ..

මමත ඉතන ගහනන පලෙන උපරම වේ ගවන ගහවගන ගහවගන ගා.. ඊට පසවසේ මම වපොසෂන මාර
කරනන ඔ් වන වණා..

අමවම් නැගටලා අනත පැතත හැවරනන මට පටපසවසන ඔබනන ඔ් වන ඔාවේ හතතට.. අමමත බැලල
ෙවේ හැරන ්ා.. ඊට පසවසේ ඉතන ආපහ එාවේ හතත ඇතලට පයඔබාගතත මම ආපහ වමෝල සටාට
කළා.. එාවේ පසස ඇවත මවේ කකල වදවක ෙදේද තබබ ආතල එක.. ොව.. මට මාරම සනපක දැනවන..
මමත වකොවහොම හර වනාඩ 40 ක ෙතර අමමට හකො.. අමමත කස අවලක නෑ..

ටකක වෙලා ේද මට බඩ එනන පටන ගතතා.. ඉකමණට අමමවේ හතවතන පය එළට ගතත මම බඩ
ටක ඔකවකොම ඇවදන බමට හැලො.. අමමා මට බඩ න දහා බලන හටවේ හරම කෑදර බැලමකන කලය
මට හතවන.. පසවසේ මම ආපහ අමමවේ පටපසවසනම හානස වණා..

අමමත අනත පැ් තත හැරලා මවේ පපවෙන ඔලෙ තාගතතා.. එවහමම මට නනද ගා...


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->