BIBLIOGRAFI BUKU ILMIAH Choong, Lean Keow Phd. (2010). Bimbingan dan kaunseling kanak-kanak.

Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Dr.Zainal Abidin Ahmad (2008).Modul OUM-HBEF2203 Bimbingan dan Kaunseling.Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia Fromme, D. K. (2011). Systems of Psychotherapy. Springer. General Thomson, C.L, Rudolph L.B., & Henderson, D. (2004). Counseling children. (6th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole Thompson. Kolk, C. J. (1985). introduction to Group Counseling and Psychotherapy. Merrill. Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan, Taquddin Abd Mukti (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan (2009). Penulisan Kes Kaunseling Sekolahsekolah Menengah Malaysia. Sungai Buluh: Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Malek Muhamat Said (2007). Mengurus Khidmat Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Kuala Lumpur:PTS Profesional Sdn Bhd. Mohamed Sharif b. Mustaffa, Roslee b. Ahmad & Hamdan b. Abdul Kadir. (2006). Teori dan praktis kaunseling kelompok kontemporari. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Aziz Shah Mohd Arip, Mohd Nasir Bistaman, Ahmad Jazimin Jusoh, Syed Sofian Syed Salim, Md Noor Saper (2009). Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur:PTS Profesional Sdn Bhd. Mok Soon Sang (2003). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah:Komponen 1 & 2 Psikologi & Pedagogi. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd

Counseling and Psychotherapy. M. Muhd Mansur Abdullah dan Siti Nordinar Mohd. Zahbah B. (2007). Free Press of Glencoe. E. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan.Tamin (1993). 1942 (2010).Mok Soon Sang (2008). Mohd. LAMAN SESAWANG http://www. Himpunan Kajian Kes Kaunseling GBK Negeri Johor. C. Rogers.com/doc/103998692/47522611-teori Di akses pada 3 FEBRUARI 2013 http://www. Selangor : Didik Watan. (1942). Soon Sang.com Di akes pada 4 FEBRUARI 2013 http://www. Pengantar Kaunseling.com Di akses pada 8 FEBRUARI 2013 .mazitakaunselor.Selangor:Penerbitan Multimedia.com/doc/18637114/assignment-teori-kaunseling-psikoterapI Di akses pada 3 FEBRUARI 2013 http://www. (1962). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Diffusion of innovations. Daud B. Rahil Mahyuddin & Habibah Elias.chedinpjk.scribd. Selangor : Penerbitan Multimedia.blogspot. Mok. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd. Bimbingan dan kaunseling kanak-kanak : psikologi pendidikan dan pedagogi. Lep.scribd. Rogers. Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling: Teori-Teori Kaunseling. Salleh (2007). Boston: Houghton Mifflin.blogspot.