1.0 PENDAHULUAN 1.

1 Pengenalan
Kemahiran Membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak pada zaman moden ini pada awal usianya dan di dalam kehidupan seseorang individu (Mahzan Ahmad,2012). Kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang penting selepas kemahiran lisan. Hal ini kerana kemahiran membaca merupakan kesinambungan selepas kemahiran lisan. Ringkasnya membaca ialah memindahkan tulisan kepada suara untuk menangkap makna dan memahami apa yang dibaca(Tuan Jah Tuan Yusof, Faridah Nazir, 2011) Serba kita maklum, kemahiran membaca diperkenalkan secara formal sebagai satu mata pelajaran di sekolah. Malah hari ini ramai kanakkanak telah menguasai kemahiran membaca ini sebelum mereka masuk ke sekolah rendah lagi. Ada antara mereka yang telah pandai membaca serta dapat membaca dengan lancar , ada juga kumpulan kanak-kanak yang dapat menguasai kemahiran ini secara sederhana dan pula yang langsung tidak dapat membaca. Kumpulan kanak-kanak yang langsung tidak dapat membaca ini kebiasaannya dikategorikan sebagai bermasalah pembelajaran. Hal ini kerana terdapat permasalahan yang seringkali mengganggu murid-murid dalam menguasai kemahiran membaca. Roselan Baki(2003) mengutarakan bahawa masalah pencapaian dalam pembelajaran murid kebiasaannya dipengaruhi oleh faktor psikologi, biologi dan persekitaran. Oleh yang demikian, perhatian yang serius diperlukan untuk menangani masalah keupayaan membaca kanak-kanak ini. Justeru itu, guru sekolah rendah perlu bijak menyesuaikan proses pengajaran mereka dengan keperluan muridmurid yang berbeza-beza keupayaan membaca ini.

saya mendapati dalam kalangan murid kelas Permata Hati 1A lemah dalam kemahiran mengenal abjad. Lembaran kerja daripada rekod murid juga mendapati dalam kalangan murid-murid kelas Permata Hati 1A sering gagal menyiapkan lembaran kerja yang diberikan dan tidak menepati kehendak soalan lembaran kerja yang diberikan.1. murid kelas Permata Hati 1A ini masih belum menguasai kemahiran mengenal abjad. Apakah yang perlu saya lakukan dalam membantu murid-murid Permata Hati 1A menyiapkan lembaran kerja yang diberikan?. dalam kalangan mereka berumur antara 10 hingga 12 tahun. Meskipun. Hal ini juga menyukarkan saya untuk mempelbagaikan aktiviti dalam proses pengajaran dalam pembelajaran. iaitu 5 daripada 6 orang murid kelas Permata Hati 1A menghadapi masalah kategori lemah dalam kemahiran pra bacaan. Selain daripada itu juga. Walaupun bimbingan telah diberikan namun mereka masih tidak mampu untuk menyiapkan lembaran kerja yang diberikan. Ini menyebabkan mereka sukar untuk menyiapkan lembaran kerja yang diberi yang melibatkan aktiviti pergerakan motor halus seperti mewarna. Keterangan daripada guru kelas dan rakan guru yang lain turut menjelaskan perihal yang sama. mengunting kertas dan sebagainya.2 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Semasa saya menjalani praktikum di Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat. Hal ini diperoleh melalui ujian diagnostik yang dilaksanakan terhadap murid di kelas Permata Hati 1A. . iaitu mengenal abjad. Keputusan ujian diagnostik menunjukkan majoriti. saya mendapati sebilangan besar murid-murid Permata Hati 1A mempunyai kelemahan dalam kemahiran motor halus. murid-murid ini menghadapi masalah mengenal abjad.

mahupun cadangan bernas mengenainya diperoleh. menghubung kait dan membanding beza kemahiran abjad yang telah dipelajari Perbincangan dengan guru pembimbing.1 Isu/Masalah Kajian mengenal abjad Kajian ini berfokuskan kepada meningkatkan kemahiran dengan menggunakan Modul Bijak Bestari dalam kalangan murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. saya juga mendapati mereka sering gagal mengingat abjad yang telah dipelajari. terutamanya yang berkaitan dengan kemahiran pengecaman huruf sehingga menyebabkan mereka gagal mengingat. murid-murid kelas ini masih gagal menjawab dengan betul abjad yang ditunjukkan. beberapa idea 2. ada kemungkinan muridmurid ini menghadapi masalah gangguan pembelajaran. meskipun abjad ‘a’ telah diperkenal pada minggu kedua praktikum di sekolah ini. Kajian ini bermula apabila saya diamanahkan mengajar murid-murid Permata Hati 1A . serta guru pendidikan khas yang lain merumuskan bahawa perlu ada strategi pengajaran yang lebih terancang bagi tujuan meningkatkan kemahiran mengenal abjad dalam kalangan murid-murid kelas Permata Hati 1A. Misalnya. mengenal. Sebagai permulaan saya membuat pemerhatian secara rawak dan kemudiannya melaksanakan . minggu berikutnya setelah disoal.Semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap murid-murid Permata Hati 1A.0 FOKUS KAJIAN 2. Dengan hal yang demikian. Hasil perbincangan dengan guru pembimbing dan guru pendidikan khas yang lain.

Siti dan Dayah tidak mampu memberi respons apabila saya menunjukkan kad imbasan huruf A kepada mereka. Nizam .ujian diagnostik berkaitan dengan kemahiran mengenal abjad dalam kalangan murid-murid kelas Permata Hati 1A. masalah yang sering dihadapi kepada Mat Nur . Siti.Nizam . Selain itu juga mereka juga gagal menyiapkan lembaran kerja yang diberikan serta gagal menepati arahan yang dikehendaki semasa melaksanakan lembaran kerja walaupun bimbingan telah diberikan. 2.2 Tinjauan Literatur . Dayah (bukan nama sebenar) adalah gagal menguasai kemahiran abjad apabila tidak mampu mengenal dan mengecam abjad . Nizam. Dayah (bukan nama sebenar) kerana atas faktor masalah rekod kehadiran murid yang tidak konsisten menyebabkan saya fokuskan kepada 4 orang murid sahaja. Ini menunjukkan mereka masih di dalam aras pembelajaran yang rendah walaupun Mat Nur . Hampir keseluruhan murid kelas Permata Hati 1A mempunyai masalah yang sama namun saya hanya fokuskan kepada 4 orang murid iaitu Mat Nur. Hal ini menunjukkan mereka tidak mengenal serta mengecam huruf A. Mat Nur . Siti. Hasil pemerhatian serta keputusan ujian diagnostik. Siti dan Dayah berumur antara 10-12 tahun. saya mendapati bahawa masalah murid kelas Permata Hati 1A yang paling ketara ialah masalah dalam kemahiran mengenal abjad. Daripada pemerhatian semasa melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Nizam .

4.3. Gurun.2 Objektif Khusus 1) Meningkatkan kemahiran mengenal abjad murid dengan penggunaan Modul Bijak Bestari 2) Meningkatkan kemahiran membanding beza abjad dengan penggunaan Modul Bijak Bestari 3) Membantu meningkatkan kemahiran motor halus murid dalam menulis abjad. Melalui kajian ini diharapkan saya boleh memperbaiki amalan dan meningkatkan kemahiran mengajar memperkenal abjad dalam kalangan murid-murid menghadapi masalah pembelajaran khas.0 TUJUAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan dengan bertujuan meningkatkan kemahiran mengenal abjad a hingga d dalam kalangan murid-murid kelas Permata Hati 1A di Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat.1 Objektif Umum Mengaplikasikan Modul Bijak Bestari dalam meningkatkan kemahiran mengenal abjad a hingga d dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran. . Kedah.0 OBJEKTIF KAJIAN 4. 4.

5.0 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan bagi tujuan menjawab soalan kajian berikut: 5. namun mereka sama dari segi masalah keupayaan iaitu masalah dalam mengenal abjad. Mat Nur .0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran di dalam kajian ini melibatkan empat orang murid di dalam kelas Permata Hati 1A iaitu Nizam.2 Adakah Modul Bijak Bestari boleh membantu murid-murid meningkatkan kemahiran mengenal abjad a hingga g dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran? 5. Pemerhatian dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta pemerhatian data-data murid yang terdapat di dalam fail peribadi murid.1 Sejauh manakah Modul Bijak Bestari boleh membantu murid-murid meningkatkan kemahiran mengecam a hingga d dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran? 5. Berdasarkan pemerhatian. Pemilihan kumpulan sasaran dibuat berdasarkan beberapa kategori iaitu kategori pemiihan yang pertama ialah berdasarkan masalah keupayaan dalam mengenal abjad. dan Dayah (bukan nama sebenar). temubual serta penilaian berdasarkan ujian diagnostik. Mat Nur . . Siti. temubual serta penilaian berdasarkan ujian diagnostik yang dilaksanakan membuktikan peserta kajian mempunyai masalah dalam mengenal abjad. Masalah ini dikenalpasti melalui pemerhatian secara rawak. Temubual juga dilaksanakan bersama guru pembimbing serta ibu bapa peserta kajian.3 Bagaimanakah Modul Bijak Bestari boleh membantu murid-murid meningkatkan kemahiran motor halus dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran? 6. Siti serta Dayah berbeza dari segi umur . Walaupun Nizam .

4 Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Langkah 4 : 9. Di atas sebab kehadiran 3 orang murid yang tidak konsisten menyebabkan saya hanya mengambil 4 orang murid sebagai kumpulan sasaran saya.1 8. 7.3 8. Kelas Permata Hati 1A mempunyai murid seramai 7 orang iaitu 5 orang lelaki serta 2 orang perempuan.0 PERANCANGAN KAJIAN 8.0 KAEDAH MENGUMPUL KAJIAN 9.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN 8.Kategori pemilihan kumpulan sasaran yang kedua ialah berdasarkan kehadiran ke sekolah secara konsisten. Hal ini kerana kajian dapat dilaksanakan secara mendalam serta teliti sekiranya saya hanya menfokuskan hanya murid yang kehadirannya konsisten ke sekolah.1 Analisis dokumen (a) (b) (c) Rekod Lembaran kerja Buku latihan .2 8.

9.3 Pemerhatian Perbualan (a) (b) (c) Murid Rakan guru Pembantu .2 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful