‫هَاأَنتُمْ أُوْلء تُحِبّونَهُمْ وَلَ يُحِبّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ وَإِذَا‬

ْ‫ظ قُل‬
ِ ْ‫لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنّا وَإِذَا خَلَوْْا عَضّواْ عَلَيْكُمُ الَنَامِلَ مِنَ الْغَي‬
﴾١١٩﴿ ِ‫مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُور‬
119. พึงรูเ้ ถิดว่า พวกเจ้านีแ้ หละรักใคร่พวกเขา ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่รกั ใคร่พวกเจ้า
และพวกเจ้าศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่ม
และเมือ่ พวกเขาพบพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่า พวกเราศรัทธากันแล้ว
และเมือ่ พวกเขาอยู่แต่ลำาพัง พวกเขาก็กัดนิ้วมือ
เนื่องจากความเคียดแค้นแก่พวกเจ้า จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่า
พวกเจ้าจงตายด้วยความเคียดแค้นของพวกเจ้าเถิด
แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย

119. พึงรู้เถิดว่า
พวกเจ้านี้แหละรักใคร่พวกเขา
ทั้งๆ ที่ พวกเขาไม่รกั ใคร่พวกเจ้า

ْ‫هَاأَنتُمْ أُوْلء تُحِبّونَهُم‬
ْ‫وَ لَ يُحِبّونَكُم‬

และพวกเจ้าศรัทธา
ต่อคัมภีรท์ ุกเล่ม

ِ‫وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّه‬

และเมื่อพวกเขาพบพวกเจ้า
พวกเขาก็กล่าวว่า
พวกเราศรัทธากันแล้ว

‫وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنّا‬

และเมื่อพวกเขาอยู่แต่ลำาพัง

ْ‫وَإِذَا خَلَوْا‬

พวกเขาก็กัดนิ้วมือ เนื่องจาก
‫عَضّواْ عَلَيْكُمُ الَنَامِ َل‬
ความเคียดแค้นแก่พวกเจ้า
ِ‫مِنَ الْغَيْظ‬
จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า
พวกเจ้าจงตายด้วยความเคียดแค้นขอ ‫قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُ ْم‬
งพวกเจ้าเถิด
แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้
สิ่งที่อยู่ในหัวอกทัง้ หลาย

‫إِنّ اللّهَ عَلِي ٌم‬
ِ‫بِذَاتِ الصّدُور‬

‫﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ عَضّوْا عَلَيْكُمُ الَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾‬
‫حبّونَهُ ْم َعلَى‬
‫ي ِبمَا ُي ْظهِرُو َن لَكُ ْم مِ ْن الْإِيَان فَُت ِ‬
‫يْ أَنْتُمْ أَّيهَا اْل ُمؤْ ِمنُونَ ُتحِبّونَ اْلمُنَافِقِ َ‬
‫ك وَلَا رَيْب من‬
‫ك َوهُ ْم لَا ُيحِبّونَكُمْ لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا ولَيْسَ ِعنْدكُ ْم شَ ّ‬
‫ذَلِ َ‬
‫الكتاب َوهُ ْم عِنْدهمْ الشّكّ وَالرّيْب وَاْلحِيَة ”‪..‬عضوا عليكم النامل ‪َ “..‬وهَذَا‬
‫ك ِمنْ‬
‫ف ذَلِ َ‬
‫ي ُي ْظهِرُو َن ِل ْل ُمؤْمِنِيَ الْإِيَان وَاْل َم َودّة َوهُمْ فِي اْلبَاطِن بِخِلَا ِ‬
‫شَأْن اْل ُمنَافِقِ َ‬
‫كُ ّل وَجْه َكمَا قَا َل تَعَالَى قَا َل اللّه تَعَالَى " قُلْ مُوتُوا بِ َغ ْيظِكُمْ " أَيْ مَ ْهمَا كُنْتُمْ‬
‫ي وَيَغِيظكُمْ ذَلِكَ ِم ْنهُمْ فَا ْع َلمُوا َأ ّن اللّه ُمتِ ّم نِ ْعمَته َعلَى‬
‫َتحْسُدُو َن َعلَيْ ِه اْل ُمؤْمِنِ َ‬
‫عِبَاده اْل ُمؤْمِنِيَ وَمُ َكمّل دِينه وَمُعْلٍ كَ ِلمَته وَ ُم ْظهِر دِينه َفمُوتُوا أَنْتُ ْم بِ َغ ْيظِكُمْ " ِإنّ‬
‫ضمَائِركُ ْم وَتُكِنّهُ‬
‫ت الصّدُور " أَيْ ُهوَ َعلِيم ِبمَا تَ ْن َطوِي َعلَيْ ِه َ‬
‫اللّه عَلِيم بِذَا ِ‬
‫ي وَ ُه َو ُمجَازِيكُمْ َع َليْهِ فِي الدّنْيَا بَِأنْ‬
‫َسرَائِركُ ْم ِمنْ الْبَغْضَاء وَاْلحَسَد وَالْغِلّ لِ ْل ُمؤْ ِمنِ َ‬
‫ب الشّدِيد فِي النّار اّلتِي أَنْتُمْ خَالِدُونَ‬
‫يُرِيكُمْ ِخلَاف مَا تَأْ ُملُو َن وَفِي الْآ ِخرَة بِالْعَذَا ِ‬
‫فِيهَا لَا َمحِيد لَكُ ْم عَ ْنهَا وَلَا خُرُوج لَكُمْ مِ ْنهَا ‪.‬‬

‫إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا‬
‫وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا إِنّ اللّهَ بِمَا‬
﴾١٢٠﴿ ٌ‫يَعْمَلُونَ مُحِيط‬
120. หากมีความดีใดๆ ประสบแก่พวกเจ้า ก็ทำาให้พวกเขาเศร้าใจ
และถ้าหากความชั่วใด ๆ ประสบแก่พวกเจ้า
พวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้น และถ้าพวกเจ้าอดทนและยำาเกรงแล้วไซร้
อุบายของพวกเขาก็ย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใด
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงล้อมซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำากัน

120. หากมีความดีใดๆ
ประสบแก่พวกเจ้า

ٌ‫إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة‬

ก็ทำาให้พวกเขาเศร้าใจ

ْ‫تَسُؤْهُم‬

และถ้าหากความชั่วใดๆ
ประสบแก่พวกเจ้า

ٌ‫وَإِن تُصِبْكُمْ سَيّئَة‬

พวกเขาก็ดีใจ
เนือ่ งด้วยความชั่วนั้น

‫يَفْرَحُواْ بِهَا‬

และถ้าพวกเจ้าอดทน
และยำาเกรงแล้วไซร้

ْ‫وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُوا‬

อุบายของพวกเขาก็ยอ่ มไม่เป็นอันตรา
ยแก่พวกเจ้าแต่อย่างใด

ْ‫لَ يَضُ ّركُمْ كَيْدُهُم‬
‫شَيْئا‬

แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงล้อม
ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำากัน

َ‫إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُون‬
ٌ‫مُحِيط‬

‫﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا ﴾‬
‫ي وَهُ َو أَنّ ُه إِذَا أَصَابَ‬
‫وَهَذِ ِه الْحَال دَالّة َعلَى شِدّة الْعَدَاوَة مِنْهُ ْم لِلْمُؤْمِِن َ‬
‫الْمُؤْمِِنيَ خَصْب َونَصْر َوَتأْيِيد وَكَثُرُوا وَعَ ّز َأنْصَاره ْم سَاءَ َذلِكَ‬
‫سلِ ِميَ سَنَة َأيْ َجدْب أَ ْو أُدِيلَ َعلَيْهِ ْم اْلأَعْدَاء‬
‫ب الْمُ ْ‬
‫ي َوإِ ْن أَصَا َ‬
‫الْمُنَافِقِ َ‬
‫لِمَا ِللّ ِه تَعَالَى فِي َذلِكَ مِ ْن الْحِكْمَة كَمَا جَرَى يَوْم أُحُد ‪ -‬فَرِحَ‬
‫ي ‪َ " :‬وإِ ْن تَصْبِرُوا‬
‫الْمُنَافِقُو َن بِ َذلِكَ قَا َل اللّه تَعَالَى مُخَاطِبًا الْمُؤْمِنِ َ‬
‫سلَامَة مِنْ‬
‫َوتَتّقُوا لَا يَضُرّكُ ْم كَيْده ْم شَيْئًا " الْآيَة يُرْشِدهُ ْم تَعَالَى إِلَى ال ّ‬
‫شَ ّر اْلأَشْرَار وَكَيْد الْفُجّار بِاسْتِعْمَا ِل الصّبْر وَالتّقْوَى وَالتّوَكّل َعلَى اللّه‬
‫الّذِي هُوَ مُحِيط ِبأَ ْعدَائِهِمْ َفلَا حَوْل َولَا قُوّة لَهُ ْم إِلّا بِ ِه وَ ُه َو الّذِي مَا‬
‫ش ْأ لَ ْم يَكُ ْن َولَا يَقَع فِي الْوُجُود شَيْء ِإلّا بِتَقْدِيرِهِ‬
‫شَاءَ كَا َن وَمَا لَ ْم يَ َ‬
‫وَمَشِيئَته وَمَنْ تَوَكّ َل عَلَيْهِ كَفَاهُ ‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful