Описно оценување за 6/9

1. Разбира мал фонд на зборови со поттикнување.Граматичките структури
и комуникативните модели за претставување и обраќање ги разбира само
со помош.Со помош препознава зборови и едноставни реченици.

2. Разбира ограничен фонд на зборови со голем број грешки.Разбира и со
потешкотии применува граматички структури со голем број грешки кои го
попречуваат разбирањето.Применува основни комуникативни модели за
претставување и обраќање.Препознава зборови и едноставни реченици.

3. Применува ограничен фонд на зборови со гршки кои не го попречуваат
разбирањето.Ги применува граматичките структури со грешки кои делумно
го попречуваат разбирањето.Применува делод комуникативните модели со
грешки.Препознава конкретни информации во краток текст.

4. Применува разновиден фонд на зборови од предвидените теми со мал
број на грешки.Ги применува предвидените граматички структури како и
предвидените комуникативни модели со мал број грешки.Глобално разбира
кус текст,но покажува потешкотии во препознавањето на конкретни
информации.

5. Успешно применува разновиден фонд на зборови со незначителен број
грешки.Ги применува предвидените граматички структури и
комуникативни модели.Глобално разбира и препознава конкретни
информации во текстови.