You are on page 1of 178

PITANJA ZA TEST

1. a. b. c. Respiratorna acidoza nastaje zbog (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): Pada alveolarne minutne ventilacije i odlikuje se sniženim pH krvi; Nemogućnosti eliminacije ugljen-dioksida i odlikuje se normalnim pH krvi; Pada alveolarne ventilacije i odlikuje se sniženim ili normalnim pH krvi Arteficijalna respiratorna alkaloza prouzrokovana hiperventilacijom mehanički Korisna je jer smanjuje cerebralni krvni protok što može biti korisno u smanjenju edema

2.

ventiliranog pacijenta (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

mozga i kontroli intrakranijalnog pritiska kod neurotraume; b. c. Nema nikakvog posebnog uticaja na kontrolu ICP; Korisna je jer smanjuje ekscitabilnost neurona kod neurotraume Akutno nastala respiratorna depresija izazvana opioidima koriguje se (zaokružiti jedan Davanjem antagonista (nalokson) uz obezbeĎenje disajnog puta ukoliko je to neophodno; Davanjem antagonista (inhibitori holinesteraze) uz obezbeĎenje disajnog puta primenom Davanjem antagonista (flumazenil) uz obezbeĎenje disajnog puta primenom mehaničke

3.

od ponuĎenih odgovora): a. b.

mehaničke ventilacije ukoliko je to neophodno; c.

ventilacije ukoliko je to neophodno. Merljivi deficit anjona u perifernoj krvi – anjonska praznina (anion gap) iznosi

4.

(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. c. 8 - 10 mmol/L; 12 -14 mmol/L; 20 – 26 mmol/L

1|Str

5.

U

slučaju

hiperhloremične

metaboličke

acidoze

nastale

usled

prekomerne

perioperativne infuzije 0.9% rastvora NaCl, apsolutne vrednosti anjonske praznine su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. c. Snižene; Nepromenjene; Povećane Laktacidoza nastala usled globalne tkivne hipoperfuzije u šoku odlikuje se (zaokružiti Povećanim serumskim laktatima iznad 1.0 mmol/L; Povećanim serumskim laktatima iznad 2.0 mmol/L; Povećanjem anjonske praznine; Nepromenjenom anjonskom prazninom Glavni kompenzatorni mehanizmi kojim organizam teţi da odrţi normalni pH krvi

6.

jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. b. c. d.

7.

kod metaboličke acidoze je (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. b. c. d. Alveolarna hiperventilacija; Povećanje srčane frekvence i minutnog volumena srca; Intracelularni šifting katjona i sledstvena hiperkalijemija; Aktivna sekrecija bikarbonatnih jona Metaboličku acidozu po pravilu prati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): Hiperkalijemija; Hipokalijemija; Hipernatremija; Hiponatremija; Hiperhloremija Nizak pH krvi dovodi do (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): Smanjenja srčane kontraktilnosti; Povećanja plućne a smanjenja sistemske vaskularne rezistencije; Povećane osetljivosti miokarda na dejstvo endogenih i egzogenih kateholamina; Inicijalni tretman metaboličke acidoze sastoji se u (zaokružiti jedan od ponuĎenih

8. a. b. c. d. e.

9. a. b. c.

10.

odgovora):
2|Str

a. b. c.

Korekciji inicijalnog patofiziološkog problema; Nadoknadi bikarbonata; Korekciji hiperkalijemije Maksimalna preporučena brzina infuzije 7.4% rastvora KCl, kod po ţivot opasne

11.
a. b. c.

hipokalijemije je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 20 mmol/h; 10 mmol/h; 40 mmol/h Tokom intravenske nadoknade kalijuma, preporučuje se (zaokružiti jedan ili više

12.

ponuĎenih odgovora): a. b. c. Centralni venski put; SprovoĎenje kontinuiranog EKG monitoringa; Česta merenja nivoa kalijuma u plazmi (često uzimanje gasnih analiza krvi) Teška hiperkalijemija nastaje kada je koncentracija K+ u plazmi (zaokružiti jedan od

13.

ponuĎenih odgovora): a. b. c. > 6.5 mmol/L; > 5.5 mmol/L; > 4.5 mmol/L Kada serumski nivoi K+ preĎu 6.7 mmol/L, EKG nalaz u hiperkalijemiji obuhvata AV blok prvog stepena (produženi PR interval, duži od 0.2 ms); Visoki, šiljati T talas (T talas viši od R zubca u više od 1 EKG odvoda); Aplatiran T zubac; Pojava U zubca Osnovni postulati u lečenju hiperkalijemije su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): Kardioprotekcija (sprečavanje toksičnog efekta viška kalijuma na srce); Preusmeravanje-shifting kalijuma u ćelije; Eliminacija viška kalijuma iz organizma; Sva tri gore ponuĎena odgovora

14.

različite promene (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. b. c. d.

15. a. b. c. d.

3|Str

Nijedan od gore ponuĎenih odgovora 4|Str 19. b. c. 4000 – 5000 ml telesne tečnosti. b. Administriranjem rastvora CaCl2 (10 ml 10% CaCl2 intravenski tokom 2-5 min). Hipernatremija. Nazogastrična drenaža. Davanjem glukoze sa insulinom: 10 jedinica kratko delujućeg insulina sa 25 g glukoze dati intravenski tokom 15-30 minuta. . Urgentni i primarni postupak kod teške hiperkalijemija (≥6. c. Hemodijalizom Sva tri gore ponuĎena odgovora Teţak stepen dehidracije podrazumeva gubitak (zaokružiti jedan od ponuĎenih 7000 – 8000 ml telesne tečnosti. 45) i hiperbikarbonatemijom (conc. c. c. d. d. pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja a karakteriše se alkalemičnim pH (>7. a. Hipokalijemija. 18. Sva tri gore ponuĎena odgovora. 20. Uporno povraćanje.5 mmol/L) sa toksičnim EKG promenama započinje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. do 2000 ml telesne tečnosti Metabolička alkaloza predstavlja najčešći acido-bazni poremećaj kod kritično obolelih 17. d. Nijedan od gore ponuĎenih odgovora Lečenje metaboličke alkaloze podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): primenu kalijuma u obliku soli kalijum hlorida. b. Primena diuretika i dugotrajna kortikosteroidna terapija. a. c. d. e. b. odgovora): a.1 N (100 mmol/L) HCL. HCO3–>27 mmol/L). davanje jona vodonika u vidu razblažene 0. primeni acetazolamida.16. b. Najčešći uzroci nastanka metaboličke alkaloze su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Sva tri gore ponuĎena odgovora Metaboličku alkalozu po pravilu prati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): Hiperkalijemija.

prestanak disanja. hipovolemija. tireotoksičnu krizu. hipoksija. hipovolemija. hipokalijemija U reverzibilne uzroke srčanog zastoja koji se označavaju sa 4T ubrajamo (zaokružiti tenzioni pneumotoraks. jedan od ponuĎenih odgovora): a. tenzioni preumotoraks. hipotermija. tenzioni pneumotoraks. hipotenzija. hipertenzija. dve karike. d. c. b. a. odgovora): 5|Str . intoksikacije. veličina zenica Lanac preţivljavanja kao osnova kardiopulmonalne se sastoji slikovito rečeno iz 22. hiperkalcemija. primenjuje se i od strane laika koji učestvuju u KPR-u primenom automatskih eksternih primenjuje se isključivo ukoliko je pre toga administriran adrenalin Kardiopulmonalna reanimacija na terenu započinje se (zaokružiti jedan od ponuĎenih defibrilatora. tamponadu srca. d. 23. tahiaritmije Pouzdani znak srčanog zastoja je (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): gubitak palpabilnog pulsa nad velikim krvnim sudovima. c. tromboembolijske incidente. intoksikacije. U reverzibilne uzroke srčanog zastoja koji se označavaju sa 4H ubrajamo (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. hipotermija. c. tamponadu srca. hipertermija. (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.21. c. tri karike. 26. b. b. ne primenjuje primenjuje se samo od strane dobro obučenih profesionalaca. hiperkalijemija. 24. hipoksija. hipoksija. c. tromboembolijske incidente. b. tamponadu srca. b. (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. hipokalijemija. hipotermija. četiri karike Rana defibrilacija se u okviru osnovnih mera ţivotne potpore (Basic Life Support) 25. hipoksija.

utvrĎivanje prisustva srčanog zastoja.koma’’ poloţaj (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Proverom da li se pružanjem pomoći unesrećenom. b. a. prisustva srčanog zastoja. 30. ukoliko je neposredno pre preduzimanja mera reanimacije bilo tečnog sadržaja u usnoj 27. duplji Tokom kardiopulmonalne reanimacije na terenu. Pozajmljenim udahom (disanje usta na usta/nos). grudnog koša i pozajmljenih udaha je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 30 : 2. kao ni bezbednost osoba u okolini. otvara oči i normalno diše. ukoliko reanimaciju izvode dve osobe a 15 : 1 ukoliko je prisutan jedan reanimator. (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ukoliko nema svesti a postoji spontano disanje. bez obzira koliko osoba učestvuje u pružanju osnovnih mera životne potpore Na terenu KPR ne prekidati sve dok (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): ne stigne ekipa hitne pomoći i preuzme dalje zbrinjavanje pacijenta. ne ugrožava sopstvena bezbednost. c. b. b. ne postanete suviše iscrpljeni da bi ste nastavili. 6|Str . ne procenite da dalje pružanje pomoći neće rezultirati povratkom srčane funkcije Ukoliko KPR na terenu izvode osobe koje nemaju medicinsko znanje i iskustvo – laici palpacija pulsa nad karotidnom ili femoralnom arterijom se ne preporučuje kao metoda za palpacija pulsa nad karotidnom ili femoralnom arterijom je obavezna metoda za utvrĎivanje 29. c. osoba ne počne da se budi. unesrećeni se postavlja u bočni ukoliko nema svesti i ne diše. 30: 2. c. odnos sp oljašnjih kompresija 28.a. d. c. 30 : 2. b. b. c. palpacijom moraju utvrditi prisustvo pulsa i nad karotidnom i nad femoralnom arterijom Najnovije preporuke za sprovoĎenje KPR-a (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 31.. Defibrilacijom Tokom kardiopulmonalne reanimacije na terenu. samo ukoliko reanimaciju izvode dve osobe. pomera. .

a.

dozvoljavaju da se kardiopulmonalna reanimacija izvodi samo spoljašnjom kompresijom

grudnog koša, frekvencom 100 -120/min, u slučaju da spasilac ne želi (ili se ne oseća sposobnim) da izvede veštačko disanje;
b.

obavezuju spasioca da izvodi veštačko disanje i ako ne želi (ili se ne oseća sposobnim) da dozvoljavaju da se kardiopulmonalna reanimacija izvodi samo spoljašnjom kompresijom

izvede veštačko disanje;
c.

grudnog koša, frekvencom 1 40-160/min, u slučaju da spasilac ne želi (ili se ne oseća sposobnim) da izvede veštačko disanje; Tokom kardiopulmonalne reanimacije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): Laktovi spasioca moraju biti opruženi, a u trenutku izvoĎenja pritiska, ramena Laktovi spasioca mogu biti savijeni u laktovima ukoliko je spasilac u mogućnosti da Položaj ispruženih ruku nije od naročite važnosti ukoliko se kompresije grudnog koša vrše

32. a.

reanimatora moraju biti iznad grudne kosti; b. obezbedi da se grudna kost potisne za oko 5-6 cm (kod odrasle osobe) ka kičmenom stubu; c.

frekvencom 100-120/min Tokom kardiopulmonalne reanimacije frekvenca spoljašnje kompresije grudnog koša 80 – 100/min; 100 – 120/min; oko 100/min Tokom kardiopulmonalne reanimacije, laktovi spasioca moraju biti opruţeni, a u

33.

iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. c.

34.

trenutku izvoĎenja pritiska, ramena rea nimatora moraju biti iznad grudne kosti kako bi se obezbedili uslovi sa se grudna kost potisne (kod odrasle osobe) ka kičmenom stubu (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. c. za 4 – 5 cm; za 5 – 6 cm; za više od 6 cm Ukoliko je tokom kardiopulmonalne reanimacije bolesnik intubiran (zaokružiti jedan veštačko disanje ne mora biti koordinirano sa spoljnom kompresijom. Tada spoljnu

35.

od ponuĎenih odgovora): a.

kompresiju ne treba prekidati, a disanje treba sprovoditi frekvencom 10/ min
7|Str

b.

veštačko disanje mora i dalje biti koordinirano sa spoljnom kompresijom u odnosu 30 veštačko disanje ne mora biti koordinirano sa spoljnom kompresijom. Tada spoljnu

kompresija – 2 insuflacije vazduha; c.

kompresiju ne treba prekidati, a disanje treba sprovoditi frekvencom 14 - 16/ min Tokom kardiopulmonalne reanimacije, prolaznost disajnog puta se moţe obezbediti

36.

primenom sledećih manevara (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. b. c. dvostruki manevar (zabacivanje glave - podizanje brade); trostruki manevar (zabacivanje glave -podizanje donje vilice- otvaranje usta); primenom orofaringealnog i nazofaringealnog tubusa (erveja)

37. Tokom kardiopulmonalne reanimacije asistoličnog srčanog zastoja (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. atropin se daje u pojedinačnoj dozi do max 3 mg b. atropin se daje u ponovljenim dozama od 1 mg na svakih tri do pet minuta do maksimalne doze od 3 mg c. davanje atropina se više ne preporučuje u tretmanu asistolije 38. Najsigurnija provera poloţaja endotrahealnog tubusa podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. praćenja podizanja grudnog koša tokom inspirijuma; b. auskultaciju grudnog koša; c. praćenja kapnografije 39. Ukoliko se tokom endotrahealne intubacije tubus uvede previše duboko u traheju

(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. doći će do intubacije desnog bronha i nemogućnosti ventiliranja levog plućnog krila; b. doći će do intubacije levog bronha i nemogućnosti ventiliranja desnog plućnog krila; c. uzimajući u obzir prosečnu dužinu tubusa njegova pozicija je uvek iznad karine 40. Napredne mere ţivotne potpore (advance life support ALS) podrazumevaju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. manuelnu defibrilaciju; b. interpretaciju EKG-a; c. primenu lekova;
8|Str

d. napredno obezbeĎenje disajnog puta; e. sva četiri gore ponuĎena odgovora 41. Adrenalin u ponovljenoj dozi od 1 mg na svakih tri do pet minuta (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. sastavni je deo protokola za KPR isključivo kod srčanog zastoja po tipu asistolije i električne aktivnosti bez pulsa; b. sastavni je deo protokola za KPR isključivo kod srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa; c. sastavni je deo protokola za KPR kod srčanog zastoja bez obzira na tip 42. Korisni efekti adrenalina u KPR pripisuju se (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. prvenstveno alfa ekektu, kojim adrenalin povećava sistemski vaskularni otpor (rezistenciju), povećava sistolni i dijastolni pritisak, a time i miokardni i cerebralni protok krvi, što olakšava povratak spontanih srčanih kontrakcija; b. prvenstveno beta efektu, kojim adrenalim pokazuje pozitivno hronotropno dejstvo; c. istovremenim dejstvom na alfa i beta adrenergičke receptore 43. Alternativa davanju adrenalina kod KPR-a je davanje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. dopamina b. noradrenalina c. vazopresina

44. Inicijalna doza amjodarona u tretmanu ventrikularne fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. i.v. bolus 300 mg nakon isporučivanja trećeg DC šoka; b. i.v. bolus 300 mg pre isporučivanja trećeg DC šoka; c. i.v. bolus 300 mg nakon isporučivanja drugog DC šoka 45. Preporučena energija za isporučivanje inicijalnog DC šoka u tretmanu ventrikularne fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa ukoliko se koristi bifazični defibrilator je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 100 – 150 J; b. 150 – 200 J;
9|Str

10 | S t r . administrira se dozi od 1 mg intravenski na svakih 3-5 minuta. 200 J c. aminofilin i kortikosteroidi (hidrokortizon). administrira se u dozi od 500 mcg intramuskularno. b. endotrahealni. intraosalni i intrakardijalni 48. Maksimalna enegija koju moţe isporučiti bifazični def ibrilator je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. e. lekovi drugog izbora koji dokazano mogu biti korisni u tretmanu anafilaktičkog šoka su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 150 J b. intravenski. intravenski. b. c. endotrahealni. Preporučeni putevi ordiniranja lekova tokom KPR-a su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. administrira se u dozi od 300 mcg subkutano. 360 J 50. intravenski. e. b. Tokom izvoĎenja kardiopulmonalne reanimacije.c. Adrenalin je lek izbora u urgentnom tretmanu anafilaktičkog šoka i ukoliko se ne radi o pratećem srčanom zastoju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 360 J 46. ne prekidati sve dok se ne oglasi zvučni signal da je defibrilator pun i spreman za isporučivanje energije. H1 antihistaminici (hlorpiramin) i kortikosteroidi (hidrokortizon) b. c. administrira se u dozi od 100 mcg intravenski 49. intravenski. treba prekinuti tokom punjenja defibrilatora i isporučivanja DC šoka 47. administrira se u dozi od 500 mcg subkutano. intraosalni. treba prekinuti čim se lopatice defibrilatora postave na grudni koš pacijenta. d. intravenski. d. endotrahealni. spoljašnju masaţu srca (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. intraosalni. Osim adrenalina. c. intrakardijalni.

Rana defibrilacija (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. aminofilin i MgSO4. Tokom pruţanja naprednim mera ţivotne potpore a nakon defibrilacije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. b. obavezna je provera EKG-a na monitoru defibrilatora kako bismo se uverili da li je defibrilacija bila uspešna i nakon toga se nastavlja sa kompresijama grudnog koša. odmah se nastavlja sa spoljašnjom kompreijom grudnog koša bez prethodne provere pulsa 54. b. c. U tretmanu šokabilnog srčanog zastoja amjodaron se po prvi put ordinira (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. d. neposredno pre isporučivanja trećeg DC šoka. 11 | S t r . usled intoksikacije. se obavlja tek posle sprovoĎenja mera spoljašnje kompresije grudnog koša i veštačkog disanja i to u minimalnom trajanju od 2 minuta. nakon prvog ciklusa kardiopulmonalne reanimacije (nakon 2 minuta primene spoljašnja kompresija-ventilacija u odnosu 30:2) 55. H1 antihistaminici (hlorpiramin) i beta 2 agonisti (salbutamol) 51. c. neposredno nakon trećeg DC šoka. H1 antihistaminici (hlorpiramin) i antiholinergici (ipratropium bromid). b. tokom kateterizacije srca ili u neposrednom postoperativnom periodu nakon kardiohirurške intervencije 53. c. ima prioritet u odnosu na sve druge mere KPR-a.c. Strategija isporučivanja 3 uzastopna DC šoka preporučena je jedino u slučaju da je srčani zastoj nastao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. obavezna je konrola pulsa. neposredno pre isporučivanja trećeg DC šoka. b. U tretmanu šokabilnog srčanog zastoja adrenalin se po prvi put ordinira (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ima prioritet u odnosu na druge mere jedino ako je sprovode medicinski profesionalci bez obzira da li se radi o AED-u ili manuelnom defibrilatoru 52. usled utopljenja. e.

d. b. c. se daje kao alternativa amjodaronu u slučaju srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije ili ventrikularne tahikardije bez pulsa jedino ukoliko amjodaron prethodno nije bio efikasan 58. je antiaritmik prvog izbora u slučaju srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije ili ventrikularne tahikardije bez pulsa. Lidokain u dozi od 1 mg/kg (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nakon inicijalne doze od 300 mg. 59. c. Hiperkalcemijom. nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 600 mg/24 h. iznosi 300 mg. neposredno nakon trećeg DC šoka a nakon davanja adrenalina. iznosi 150 mg. Hiperkalijemijom. Torsades de pointes 12 | S t r . nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 900 mg/24 h. c. nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 900 mg/24 h. iznosi 150 mg. je efikasan postupak kojim se započinje KPR u slučaju ventrikularne fibrilacije ili ventrikularne tahikardije bez pulsa. se daje kao alternativa amjodaronu u slučaju srčanog zastoja po tipu ventrikularne fibrilacije ili ventrikularne tahikardije bez pulsa jedino ukoliko amjodaron nije dostupan. c. u slučaju refraktorne ventrikularne fibrilacije ili ventrikularne tahikardije bez pulsa ponovljena doza amjodarona (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. Prema najnovijim preporukama rutinska primena Magnezijuma se preporučuje isključivo ukoliko je srčani zastoj udruţen sa (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. b. iznosi 300 mg. nakon koje sledi kontinuirana infuzija od 600 mg/24 h. je neefikasan postupak koji se može primeniti jedino u slučaju da je u pitanju ventrikularna tahikardija bez pulsa ili reĎe ventrikularna fibrilacija koja je u trenutku prepoznata na monitoru a defibrillator trenutno nije dostupan. ukoliko šokabilni ritam perzistira i nakon drugog DC šoka 56.b. d. Prekordijalni udarac (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. je efikasan postupak kojim se započinje KPR u slučaju ventrikularne fibrilacije. b. nijedan od ponuĎenih odgovora nije tačan 57.

60. Prema najnovijim preporukama rutinska primena natrijum bikarbonata (50 mmol) se preporučuje isključivo ukoliko je srčani zastoj udruţen sa (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. trovanjem tricikličnim antidepresivima; b. hiperkalijemijom; c. metaboličkom acidozom; d. trovanjem metanolom; e. hiperglikemijom 61. Ukoliko je srčani zastoj po tipu asistolije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. krenuti sa KPR-om i odmah po uspostavljanju venskog puta dati 3 mg atropina i 1 mg adrenalina i nastaviti sa KPR-om sa kontrolom pulsa nakon svakog ciklusa KPR-a od 2 minuta i davati adrenalin 1mg svakih 3 – 5 minuta; b. krenuti sa KPR-om i odmah po uspostavljanju venskog puta dati 1 mg adrenalina i nastaviti sa KPR-om sa kontrolom pulsa nakon svakog ciklusa KPR-a od 2 minuta i davati adrenalin 1mg svakih 3 – 5 minuta; c. krenuti sa KPR-om i odmah po uspostavljanju venskog puta dati 3 mg atropina i nastaviti sa KPR-om sa kontrolom pulsa nakon svakog ciklusa KPR-a od 2 minuta i davati adrenalin 1 mg svakih 3 – 5 minuta; 62. Fibrinolitička terapija tokom sprovoĎenja KPR-a (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. je kontraindikovana; b. se može se primeniti ukoliko se sumnja da je srčani zastoj izazvan akutnim infarktom miokarda; c. se može se primeniti ukoliko se sumnja da je srčani zastoj izazvan akutnom plućnom tromboembolijom; 63. Endotrahealna intubacija je zlatni standard kojim se obezbeĎuje disajni put prilikom pruţanja naprednih mera ţivotne potpore (ALS). Tokom izvoĎenja laringoskopije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. drugi član tima ne prekida KPR; b. mora prekinuti spoljašnje komresije grudnog koša u trajanju do maksimalnih 20 sekundi; c. mora prekinuti spoljašnje komresije grudnog koša u trajanju do maksimalnih 10 sekundi

13 | S t r

64. Plasiranje supraglotisnih sredstava obezbeĎenja disajnog puta predstavlja alternativu endotrahealnoj intubaciji. Koja od navedenih supraglotisnih sredstava se u tu svrhu mogu koristiti (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. laringealna maska (LMA) b. kombituba; c. dvolumenski tubus; d. laringealni tubus; e. I-gel tuba; f. armirani tubus 65. Ukoliko je pacijent u periarestnoj tahikardiji a nalazi se u stabilnom stanju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. elektroterapija (sinhrona kardioverzija) je prvi terapijski izbor; b. davanje lekova (antiaritmika) je prvi terapijski izbor; c. oksigenoterapija (mehanička ventilacija) je prvi terapijski izbor

66. Medikament prvog izbora u tretmanu regularne tahikardije uzanih kompleksa je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. amjodaron; b. lidokain; c. adenozin; d. beta bloker 67. Terapijski pristup u slučaju periarestne atrijalne fibrilacije kod nestabilnog pacijenta podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. davanje adenozina (6 mg + dodatni bolusi 12 mg + 12 mg ukoliko je neophodno); b. sinhronu kardioverziju ( do max 3 DC šoka); c. primenu beta blokera ili diltiazema uz dodatak digoksina ili amjodarona u slučaju znakova srčane slabosti i antikoagulant ukoliko je trajanje duže od 48 sati 68. Periarestna bradikardija (srčana frekvenca ispod 60/min) se inicijalno (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tretita atropinom (pojedinačna doza od 500 mcg do maksimalne ukupne doze od 3 mg); b. tretira perkutanim pejsingom;

14 | S t r

c. ne tretira osim ukoliko nisu prisutni znaci koji ukazuju na hemodinamsku nestabilnost (šok, sinkopa, miokardna ishemija, srčana slanost) i ne postoji rizik od asistolije (skorašnja asistolija, Mobitz II, ventrikularna pauza > 3 sekunde, kompletni srčani blok) 69. U postreanimacionoj nezi pacijenta treba tretirati kiseonikom na način (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. da se postigne maksimalna saturacija hemoglobina kiseonikom (SpO2-100%); b. da se izbegne hipoksija i titrirati inspiratornu koncentarciju kiseonika da se dostigne SpO2 ≥98%; c. da se izbegne hiperoksija i titrirati inspiratornu koncentarciju kiseonika da se vrednosti SpO2 kreću od 94 do 98% 70. U postreanimacionoj nezi pacijenta vrednosti glikemije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. treba strogo držati u okviru 4.5–6.0mmol/L; b. treba strogo držati u okviru 5.5–6.0mmol/L; c. treba konvencionalno održavati <10 mmol/L kako bi se izbegle epizode hipoglikemije 71. Aktivni ugalj je efikasan u tretmanu ingestionih trovanja (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ukoliko je primenjen najkasnije 3 sata od unosa otrova; b. ukoliko je primenjen najkasnije 2 sata od unosa otrova; c. ukoliko je primenjen najkasnije 1 sat od unosa otrova 72. U slučaju trovanja korozivnim sredstvima, lavaţa ţeluca (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. se preporučuje samo ukoliko je od ingestije koroziva prošlo manje od dva sata; b. se preporučuje samo ukoliko je od ingestije koroziva prošlo manje od jednog sata; c. je kontraindikovana 73. U tretmanu ingestionih trovanja, laksativi i emetic (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. se preporučuju samo ukoliko je od ingestije otrova prošlo manje od dva sata; b. se preporučuju samo ukoliko je od ingestije otrova prošlo manje od tri sata; c. se ne preporučuju

15 | S t r

subkutano. Maksimalna doza naloksona je 6 – 10 mg i mora se paţljivo titrirati obzirom da je trajanje dejstva pojedinačne doze ovog leka 45–70 min a respiratorna depresija izazvana teškim predoziranjem opioidima moţe trajati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. salicilatima. morfin. c.74. benzodijazepini. hipertermiju i po ţivot opasne hipertenzivne i anginozne krize. c. Flumazenila b. 2 – 3 sata. d. c. organofosfatima. c. metanolom 75. intramuskularno. intravenski. alfa blokatori. Alkalizacija urina rastvorom natrijum bikarbonata se terapijski izbor kod trovanja (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nalokson antagonizuje uspešno efekte opioida i moţe se dati (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. kalcijumski blokatori. Kalcijum hlorida 76. d. Trovanje benzodijazepinima se moţe antagonizovati davanjem (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. U tretmanu ovog stanja mogu se koristiti (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. e. intranazalno 77. b. b. 3 – 4 sata. tahikardiju. 4 – 5 sati 78. Predoziranje kokainom izaziva agitaciju. b. nitroglicerin 16 | S t r . Predoziranje i intoksikacija opioidima manifestuju se respiratornom depresijom koja ugroţava ţivot. c. Naloksona.

U slučaju trovanja ugljen monoksidom treba hitno primeniti (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 84. Akcidentalna hipotermija se definiše telesnom temperaturom ispod (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. 35 ◦C b. hidroksokobalamin i natrijum tiosulfat. b. specifična antitela 80. c. b. adrenalin i ostale leko ve (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.5 mg intramuskularno. intravensku primenu beta 2 agonista (salbutamol). adrenalin se primenjuje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora) : a. 34 ◦C c. hiperbarični kiseonik. ne davati dok ne utoplite pacijenta tako da mu telesna temperature bude > 34◦C. b. davati po ustaljenom algoritmu naprednih mera životne potpore. azot oksidul 81. 17 | S t r . c. U slučaju trovanja cijanidima treba hitno primeniti (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. nalokson. ne davati dok ne utoplite pacijenta tako da mu telesna temperatura bude > 30◦C. U slučaju ţivotnougroţavajućeg napada bronhijalne astme. intravensku primenu aminofilina. 83.79. azot monoksid. primenu nebuliziranih beta 2 agonista (salbutamol). b. Urgentni tretman ţivotno ugroţavajuţe bronhijalne astme podrazumena (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kod srčanog zastoja koji nastaje usled akcidentalne hipotermije. u pojedinačnoj dozi 0. 33 ◦C 82. c.

45 mmHg c. c. adrenalin.3 mg subkutano ili intramuskularno koja se može ponoviti još 2 puta u intervalima od po 20 minuta. intramuskularmo u dozi od 300 mcg (0. u pojedinačnoj dozi od 1 mg intravenski i doze se mogu ponavljati svakih 3 – 5 minuta do postizanja efekta 85. c. Može se primeniti mehanička ventilacija samo ukoliko pacijent ima spontano disanje 18 | S t r . b. 50 mcg 86. c. b.5 ml rastvora 1:1000). adrenalin. 55 mmHg ispod (zaokružiti jedan od 88.3 ml rastvora 1:1000). 60 mmHg b. adrenalin. 35 mmHg b. Inicijalni tretman anafilaktičkog šoka kod dece 6 – 12 godina starosti podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 87. 500 mcg. Ukoliko se u tretmanu anafilaktičkog šoka koristi intravenski put dava nja adrenalina. intramuskularmo u dozi od 500 mcg (0. Primena kiseonika apsolutno je indikovana kada je Pa02 ponuĎenih odgovora): a. pojedinačna doza iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nakon rešavanja pneumotoraksa pleuralnom podvodnom drenaţom (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.15 ml rastvora 1:1000). b. c. 40 mmHg 89. 100 mcg. Može se primeniti mehanička ventilacija. Hiperkapnijom se smatra pritisak ugljen-dioksida u arterijskoj krvi veći od (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 50 mmHg c.b. u pojedinačnoj dozi od 0. intramuskularmo u dozi od 150 mcg (0. Ne sme se primeniti mehanička ventilacija.

90. Apsolutna kontraindikacije izvoĎenju endotrahealne intubacije su (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. penetrantne povrede oka; b. tenzioni pneumotoraks; c. paralitički ileus; d. strano telo u disajnom putu

91. Inicijalni urgentni postupak kod sumnje na tenzioni pneumotoraks podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. brzu nadoknadu tečnosti i inotropnu potporu desnog srca; b. endotrahealnu intubaciju i oksigenoterapiju; c. dekompresiju(torakocentezu) širokom iglom 92. Iglena dekompresija širokom iglom kod sumnje na tenzioni pneumotoraks kod pacijenta koji leţi na leĎima izvodi se u (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora) : a. drugom meĎurebarnom prostoru na prednjoj aksilarnoj liniji iznad gornje ivice trećeg rebra; b. drugom meĎurebarnom prostoru na medioklavikularnoj liniji iznad gornje ivice trećeg rebra; c. drugom meĎurebarnom prostoru na medioklavikularnoj liniji ispod donje ivice drugog rebra; d. drugom meĎurebarnom prostoru na prednjoj aksilarnoj liniji ispod donje ivice drugog rebra; 93. Radiološki znaci tenzionog pneumotoraksa uključuju(zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. povećanu transparenciju na strani pneumotoraksa; b. senku kolabiranog plućnog krila na strani pneumotoraksa; c. pomeranje medijastinuma na suprotnu stranu od pneumotoraksa; d. povećanje interkostalnih prostora na strani pneumotoraksa 94. Bronhospazam moţe nastati (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. usled egzacerbacije bronhijalne astme i hronične opstruktivne bolesti pluća; b. usled alergijskih i anafilaktičkih reakcija; c. nakon primene beta blokatora i histaminoliberatora; d. prisustvo sekreta, krvi i stranog tela u disajnom putu; e. u sklopu neurotraume 95. U terapiji bronhospazma od koristi mogu biti (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora):
19 | S t r

a. selektivni beta 2 agonisti; b. antiholinergici; c. diuretici; d. adrenalin; e. ketamin; f. propofol 96. Kod edema glotisa i kompletne opstrukcije disajnog puta na terenu treba hitno (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. dati mišićne relaksante i probati endotrahealnu intubaciju tubusom manjeg promera; b. dati inhalacione beta 2 agoniste i intravenske kortikosteroide; c. uraditi hitnu krikotiroidektomiju; d. uraditi hiruršku traheotomiju 97. Kod kompletnog laringospazma praćenog promptom hipoksijom i desaturacijom treba (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. urgentno dati bronhodilatatore i kortikosteroide; b. urgentno pokušati ventilaciju na masku i samošireći balon pozitivnim pritiskom; c. hitno dati mišićne relaksante i obezbediti arteficijalnu ventilaciju 98. Po kom dijagnostičkom kriterijumu se akutni respiratorni distres sindrom diferentuje u odnosu na kardiogeni edem pluća (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. prisustvo bilateralnih infiltrata difuzno u oba plućna krila; b. prema karakterističnom nalazu gasnih analiza arterijske krvi; c. merenje vrednosti okluzivnog plućnog arterijskog pritiska (wedge) 99. Prvi terapijski izbor u lečenju ARDS-a je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. primena beta 2 agonista; b. nadoknada volumena i inotropna potpora; c. mehanička ventilacija pluća

100. Normalne vrednosti parcijalnog pritiska kiseonika u arterijskoj krvi (PaO2) dobijene iz gasnih analiza kod pacijenata koji udišu sobni vazduh iznose (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 90 – 100 mm Hg;
20 | S t r

b. 70 – 80 mm Hg; c. 50 – 60 mm Hg 101. Masivno krvarenje se definiše kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Gubitak najmanje 100% cirkulatornog volumena krvi unutar 24 časa; b. Gubitak najmanje 50% cirkulatornog volumena krvi unutar 3 časa; c. Gubitak krvi dinamikom 150ml/min ili 1.5ml/min/kg za 20 minuta; d. sve tri gore navedene definicije su tačne; e. nijedan od gore ponuĎenih odgovora nije tačan 102. Masivna transfuzija se definiše kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Transfuzija 10/više jedinica eritrocita (>3000mL) unutar 24 sata; b. Transfuzija 10/više jedinica eritrocita (>3000mL) unutar 12 sati; c. Transfuzija 8/više jedinica eritrocita (>2000mL) unutar 24 sata 103. Diluciona koagulopatija u hemoragijskom šoku (smanjenje broja trombocita i faktora koagulacije) nastaje zbog (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. nadoknade volumena primenom bilo kristaloidnih bilo koloidnih rastvora; b. primene mehaničke ventilacije; c. primene antiagregacione terapije 104. Posledice masivne transfuzije su (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. hipokalcemija; b. hiperkalcemija; c. hipokalijemija; d. hiperkalijemija; e. hipomagnezijemija

105. Odnos transfuzije produkata krvi (eritrociti: plazma: trombociti) kod masivnog krvarenja je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 1 : 1 : 1 b. 2 : 1 : 1 c. 2 : 2 : 1

21 | S t r

Inotrop prvog izbora u lečenju septičkog šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. e. b. c. kriprecipitat. faktora XII. dobutamin. oralni antikoagulant 108. digoksin 22 | S t r . Kod masivnog krvarenja racionalno je primeniti (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. antifibrinolitik. fibrinogena 107. c. Traneksamična kiselina je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. albumina. fenilefrin. trombocita. antiagregaciono sredstvo. antifibrinolitike. d. d. noradrenalin 110. koncentrat fibrinogena. adrenalin. d. c. niskomolekularni heparin. protrombin kompleks koncentrat. dobutamin. vazopresin. c. d.Vazopresor prvog izbora u lečenju septičkog šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. U odnosu na sveţe zamrznutu plazmu u kriprecipitatu ima više (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. f. b. c. nefrakcionirani heparin 109. noradrenalin. b.106.

c. > 85 mm Hg 113. Sepsom uzrokovana hipotenzija (srednji arterijski pritisak < 70 mmHg) koja perzistira uprkos adekvatnoj reanimaciji tečnostima. b. b./min. predstavljaju obavezan terapijski pristup. Primena vazopresora u septičkom šoku ima za cilj odrţavanje srednjeg arterijskog pritiska (MAP) (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.111. > 65 mm Hg b. c. e. f. parastezije i slabost u ekstremitetima 114. respiratorna frekvenca > 20 resp. treba izbegavati jer ne postoje dovoljno čvrsti dokazi terapijske uspešnosti 112.000/mm3). sva tri gore navedena odgovora su tačna. srčana frekvenca > 90/min. Sepsom uzrokovana hipotenzija (sistolni krvni pritisak < 90 mm Hg) koja perzistira uprkos adekvatnoj reanimaciji tečnostima. leukocitoza (broj leukocita > 12. Nadoknada volumena je inicijalni terapijski postupak u lečenju sepse sa ciljem odrţanja (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 23 | S t r . d. satna diureza manja od 200 ml.000/mm3) ili leukopenija (broj leukocita < 4. Niske doze dopamina (1 -3 mcg/kg/min) u cilju nefroprotekcije pacijenata u šoku (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. telesna temperatura > 38○C ili < 36○C. > 75 mm Hg c. mogu se primeniti tek nakon primene manitola. Septički šok se definiše kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. e. Sepsa se definiše kada je potvrĎeno ili očekivano prisustvo infektivnog agensa udruţeno sa najmanje dve (ili više) kliničke manifestacije sindroma sistemskog inflamatornog odgovora (SIRS) i to (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. c. nijedan od gore pomenutih odgovora nije tačan 115. d. Sepsom uzrokovana hipotenzija (sistolni krvni pritisak smanji za > 40 mmHg ispod vrednosti koja odgovara godištu pacijenta) koja perzistira uprkos adekvatnoj reanimaciji tečnostima.

koloidni rastvori. satne diureze ≥ 1 ml/kg/h. 116. b.5 ml/kg/h. Rastvori izbora u terapiji sepse i septičkog šoka su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. centralnog venskog pritiska 10-14 mmHg. Intravensku antibiotsku terapiju započeti unutar 2h od utvrĎivanja septičnog šoka i sepse bez postojanja septičnog šoka. Ratvor koji je po svom elektrolitnom sastavu najsličniji elektrolitnom sastavu plazme je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. srednjeg arterijskog pritiska (MAP) ≥ 65 mmHg. d. Normalne vrednosti centralnog vemskog pritiska su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. srednjeg arterijskog pritiska (MAP) ≥ 70 mmHg. Hartmanov rastvor 24 | S t r . ne postoje dokazi da jedna vrsta rastvora ima prednost u odnosu na drugu. Ringerov rastvor.9% NaCl. b. c. Antibiotska terapija sepse zasniva se na sledećem postulatu (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. te se mogu primenjivati i jedni i drugi 118. c.5 ml/kg/h. 5 – 12 cm H2O. kristaloidni rastvori. c.a. satne diureze ≥ 0. 0. centralnog venskog pritiska 8-12 mmHg. c. intravensku antibiotsku terapiju započeti unutar 1 h ali tek nakon dobijenih bakterioloških nalaza uzročnika infekcije 117. 15 – 18 cm H2O 119. centralnog venskog pritiska 8-12 mmHg. Intravensku antibiotsku terapiju započeti unutar 1h od utvrĎivanja septičnog šoka i sepse bez postojanja septičnog šoka i pre dobijanja nalaza hemokulture i ostalih bakterioloških nalaza. satne diureze ≥ 0. srednjeg arterijskog pritiska (MAP) ≥ 75 mmHg. b. b. 12 – 15 cm H2O: c. 10% rastvor albumina.

pneumotoraks 123. Fiziološki rastvor (o. tenzioni pneumotoraks. Najčešća komlikacija postavljanja centralnog venskog katetera kroz venu subclavia -u je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. sadrži znatno više hlora u odnosu na plazmu te veće infuzije ovog rastvora mogu dovesti do hiperhloremijske metaboličke alkaloze. plućnu tromboemboliju. ± 2 – 4 mmol/L. b. b. Nagli pad i gubitak krivulje izdahnutog ugljen dioksida na kapnografu ukazuje na (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. sadrži znatno više hlora u odnosu na plazmu te veće infuzije ovog rastvora mogu dovesti do hiperhloremijske metaboličke acidoze 121. d.9% NaCl) (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 0. preteću tamponadu srca 124. cardiac arrest. ± 6 – 8 mmol/L. Normalni bazni deficit (ekces) iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b.9% NaCl. e. Koji je od sledećih rastvora hipoton u odnosu na plazmu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tromboelmolija. intubaciju ezofagusa ili dislokaciju endotrahealnog tubusa iz traheje.120. b. d. ± 8 – 10 mmol/L 25 | S t r . 10% rastvor NaCl 122. je hipoton u odnosu na plazmu. c. c. c. c. 5% rastvor glukoze. Hartmanov rastvor. e. 5% rastvor albumina. povreda karotidne arterije. b.

povećane propustljivosti membrane za jone Ca. Tokom neuroendokrinog odgovora u šoku osnovni biohemijski proces je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. renina. antidiuretskog hormona. c. c. Tokom neuroendokrinog odgovora u šoku povećani su nivoi sledećih hormona (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. v. b. lipoliza.jugularis interna). b. hipovolemijski. Šok se prema etiologiji deli na (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ACTH. bubrega. anafilaktički i distributivni. Uzorak krvi za gasne analize uzima se (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. kardiogeni. glukoneogeneza 128. poremećaja funkcije Na – K pumpe. b. radialis. insulina. kortizola 129. Osnovni patofiziološki mehanizam oštećenja u šoku odvija se na nivou (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. hipovolemijski. neurogeni. mikrocirkulacije. b. hemoragijski. gubitka energetskih depoa masti i glikogena 26 | S t r .subclavia. punkcijom centralne vene (v.125. glikoliza. b. brachialis. punkcijom periferne arterije (a. a. b. opstruktivni i distributivni 127. punkcijom periferne vene. e. krvno – moždane barijere 130. d. c. kardiogeni i distributivni. Celularno oštećenje u šoku nastaje zbog (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. a femoralis) 126. c.

b. Koji od sledećih rastvora nije plazmaekspander (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. davanjem rastvora natrijum bikarbonata (1 mmol/kg).131. Swan-Ganz katetera. urinarnog katetera. b. Najtačnija merenja minutnog volumena srca u šoku dobijaju se plasiranjem (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. opstruktivnog šoka. hidroksietilskrob (HES). c. c. rastvori dekstrana 133. d. nadoknadom cirkulatornog volumena. 1 – 20 mcg/kg/min. 10 – 30 mcg/kg/min. b. centralnog venskog katetera. želatinski rastvori. Osnovni vazoaktivni lek u tretmanu kardiogenog šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Paralitički ileus dovodi do (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. fenilefrin. b. noradrenalin 136. adrenalin. c. Korekcija metaboličke acidoze u šoku inicijalno se vrši (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Doze dobutamina za inotropnu potporu u šoku kreću se u opsegu (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. 20% manitola. b. arterijske linije 132. 20 – 40 mcg/kg/min 135. d. b. d. 27 | S t r . dobutamin. c. mehaničkom ventilacijom 134. distributivnog šoka.

b. 5 mcg/kg/min 141. 28 | S t r . nefrakcionirani heparin iv ili niskomolekularni heparin potkožno. distributivnog šoka. 3 mcg/kg/min.05 mcg/kg/min. Minimalna startna doza noradrenalina u tretmanu šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. beta 2 agoniste 140. c. c. d. c. b. Akutna adrenalna insuficijencija dovodi do (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Visok centralni venski pritisak. hipovolemijskog šoka 137. srčanu tamponadu. antiagregacionu terapiju. Dopamin se ordinira (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. Minimalna startna doza dopamina u tretmanu šoka je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. otvoreni pneumotoraks. isključivo kontinuiranom infuzijom kroz perifernu ili centralnu venu 142. isključivo kontinuiranom infuzijom kroz perifernu venu. b. 0. hipovolemijskog šoka 138. U slučaju sumnje na masivnu plućnu tromboemoliju hitno treba ordinirati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. kardiogeni edem pluća 139. kardiogenog šoka.c. 0.5 mcg/kg/min. c. nizak arterijski pritisak i nabrekle vene vrata ukazuju na (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. antibiotike. b. 1 mcg/kg/min. c. isključivo kontinuiranom infuzijom kroz centralnu venu.

c. amfotericin). b. Dobutamin je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. b. inotropovazokonstriktor. ACE inhibitori. Deeskalaciona antibiotska terapija u septičkom šoku podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. U lekove koji mogu dovesti do akutnog bubreţnog oštećenja spadaju (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. usmeravanje antibiotske terapije prema bakteriološkim analizama osetljivosti prouzrokovača (antibiogram). 29 | S t r . Akutno oštećenje bubrega se definiše i kao (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. čist inotrop 144. anurija u trajanju dužem od 12 sati i/ili smanjenju diureze ispod 0. d. Adrenalin je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. smanjenje početnih doza inicijalno primenjenih empirijskih antibiotika širokog spektra na polovinu početne doze. podjednako efikasan kao vazokonstriktor i inotrop i nema pozitivno hronotropno dejstvo 145.3 ml/kg/h u trajanju dužem od 24 sata. nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen. antibiotici (aminoglikozidi. b. c. 5 mcg/kg/min 143. prvenstveno vazokonstriktor a inotropni i hronotropni efekti su manje izraženi. b. 146. vankomicin. anurija u trajanju dužem od 12 sati i/ili smanjenju diureze ispod 0. imunosupresivi (ciklosporin. c. diklofenak.3 ml/kg/h u trajanju dužem od 24 sata. c.1 ml/kg/h u trajanju dužem od 24 sata. takrolimus). inotropovazodilatator. f.c. ketorolak). beta blokatori. mišićni relaksanti 147. anurija u trajanju dužem od 24 sati i/ili smanjenju diureze ispod 0. e. prvenstveno inotrop i hronotrop a vazokonstriktorni efekat je manje izražen.

c. epiduralni hematom. respiratorni distres. dislokacija traheje. simptomi koji ukazuju na rupturu bronha su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. hemoptizija. se izvodi uz istovremenu manuelnu stabilizaciju vrata od strane asistenta 150. masivni potkožni emfizem. devijacija traheje u stranu i nabrekle vratne vene ukazuju na (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.c. hemoptizija i masivni potkožni emfizem. nadoknadu volumena. povraćanje centralnog tipa. c. se izvodi bez davanja mišićnih relaksanata. je opravdano ukoliko tretman hipotenzije nadoknadom volumena i vazopresorima nije dao rezultat. je kontraindikovano. frakturu baze lobanje. ukidanje minimum jednog antibiotika ukoliko je empirijski bila uključena kombinacija tri različita antibiotika 148. bradikardija 152. Davanje kortikosteroida u lečenju septičkog šoka (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tenzioni pneumotoraks. je kontraindikovana: b. c. b. perikardiocentezu. d. nadoknadu volumena. Pri inicijalnoj inspekciji politraumatizovanog pacijenta. hematemeza. b. b. slobodni torakalni kapak. Inicijalni tretman tamponade srca u sklopu tupe traume grudnog koša podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. je opravdano samo kod normoglikemičnih pacijenta 149. Kod politraumatizovanog pacijenta sa sumnjom na povrednu vratne kičme endotrahealna intubacija (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. c. Kod politraumatizovanog pacijenta. povredu traheje 151. urgentnu perikardiocentezu. inotropnu potporu i sinhroni DC. endotrahealnu intubaciju i mehaničku ventilaciju 30 | S t r . b.

nadoknadu volumena. Cerebralni perfuznioni pritisak (CPP) predstavlja (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.8 – 4 g/kg tt + 0. b. trokar torakocentezu i hitnu torakotomiju ukoliko je gubitak krvi na torakalni dren veći od 500 ml/h tokom prva četiri sata 156. Najsigurnija dijagnostička metoda kojom se potvrĎuje nalaz tamponade srca je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. Masivni hematotoraks se definiše prisustvom krvi u torakalnoj duplji u količini (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. brzu nadoknadu cirkulatornog volumena.5 g/kg tt tokom narednih 6 sati 158. endotrahealnu intubaciju i mehaničku ventilaciju. razliku izmeĎu sistolnog arterijskog pritiska i intrakranijalnog pritiska. c. inotropnu potporu. > 2500 ml 155. trokar torakocentezu i hitnu torakotomiju ukoliko je gubitak krvi na torakalni dren veći od 200 ml/h tokom prva četiri sata.5 – 0. Inicijalna doza i doza odrţavanja iznose (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. b.5 g/kg tt tokom narednih 6 sati. > 1500 ml. transtorakalna ehokardiografija. c. brzu nadoknadu cirkulatornog volumena.153. dvanaestokanalni EKG. Inicijalni masivnog hematotoraksa (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.25 – 0. b. merenje centralnog venskog pritiska 154.25 – 0. 0. 31 | S t r . Kod prisustva intrakranijalnog hematoma (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Administriranje manitola dovodi do brzog obaranja intrakranijalnog pritiska sa maksimalnim efektom koji se moţe videti nakon 20 – 40 minuta.8 – 3 g/kg tt + 0. > 2000 ml. manitol se daje unutar prvih trideset minuta od postavljanja dijagnoze. razliku izmeĎu itrakranijalnog i centralnog vemskog pritiska.3 – 1 g/kg tt + 0. razliku izmeĎu srednjeg arterijskog i intrakranijalnog pritiska u sklopu traume grudnog koša podrazumeva 157. 0. c.75 g/kg tt tokom narednih 6 sati. b. 0. b.

asistiranom ventilacijom sa frekvencom rada ventilatora od 10 – 12 ventilacija u minuti 160. davanje manitola. c. ICP<20 – 25 mm Hg i CPP>80 mm Hg 163. se ne daje pre hirurške evakuacije hematoma. Smanjenje volumena intrakranijalne cirkulišuće krvi u sklopu strategije smanjenja intrakranijalnog pritiska kod neurotraume postiţe se (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.b. U slučaju traumatske povrede mozga prioritet ima (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. se ne daje pre hirurške evakuacije hematoma izuzev ukoliko postoji opasnost od preteće hernijacije mozga 159. c. glavu spuštenu za 30° u odnosu na ostali deo tela. c. Inicijalna resuscitucija pacijenta sa sumnjom na traumatsku povredu mozga podrazumeva primenu reanimacionih postupaka ca ciljem odrţavanja vrednosti (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ICP<10 – 15 mm Hg i CPP>60 mm Hg. b. Hiperventilacija kao jedna od terapijskih mera kod traumatske povrede mozga ima za cilj odrţavanje PaCO2 (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 32 | S t r . hipoventilacijom pacijenta koji je na mehaničkoj ventilaciji. c. plasiranje intraventricularnog drena i drenaža cerebrospinalne tečnosti. c. evakuacija sadržaja lezije (ekstaduralni ili subduralni hematom) 161. b. osovina glave i vrata u neutralnom položaju kako bi se olakšala venska drenaža 162. b. glavu podignutu za 30° u odnosu na ostali deo tela. osovina glave i vrata u neutralnom položaju kako bi se olakšala venska drenaža. hiperventilacijom pacijenta koji je na mehaničkoj ventilaciji. osovina glave i vrata u neutralnom položaj u kako bi se olakšala venska drenaža. Poloţaj glave i vrata kod leţećeg pacijenta sa traumatskom povredom mozga podrazumevaju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. hiperventilacija. glavu podignutu za 45° u odnosu na ostali deo tela. d. ICP<20 – 25 mm Hg i CPP>60 mm Hg.

b. sepse. Svi pacijenti pod sumnjom na aneurizmatsku subarahnoidalnu hemoragiju ukoliko nisu hipotenzivni trebalo bi da dobiju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. <20 mm Hg 168. c. >30 mm Hg. verapamil. b. c. c. b. 35 – 40 mm Hg. d. barbiturati (tiopenton natrijum 3 – 5 mg/kg). nimodipin. Kombinovani acido – bazni poremećaj po tipu metaboličke acidoze i respiratorne acidoze moţe se videti kod (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. cerebralnog perfuzionog pritiska >60 mm Hg i sistolnog arterijskog pritiska <170mm Hg 165.2 mg/kg).a. <30 mm Hg 164. derivati imidazola (propofol 2 mg/kg) 167. cerebralnog perfuzionog pritiska >60 mm Hg i sistolnog arterijskog pritiska <150mm Hg. c. fentolamin. 30 – 35 mm Hg. b. b. nifedipin 166. b. alternativno diazepam 0. <80 mm Hg. teškog kardiogenog edema pluća 33 | S t r . Kontrola krvnog pritiska u slučaju subrahnoidalne hemoragije cilja vrednosti (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Alveo-arterijska diferenca (gradijent) predstavlja razliku parcijalnih pritisaka kiseonika u alveolama i krvi i kod pacijenta koji dišu atmosferski vazduh iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. cerebralnog perfuzionog pritiska >65 mm Hg i sistolnog arterijskog pritiska <160mm Hg. upornog povraćanja.1 mg/kg. benzodijazepini (lorazepam 0. Medikamenti prvog izbora u tretmanu status epileptikus su (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Kombinovani acido – bazni poremećaj po tipu metaboličke alkaloze i respiratorne alkaloze moţe se videti kod (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Sedacija agitiranog neintubiranog.169. haloperidola u ponovljenim bolus dozama od 1 – 2 mg do postizanja efekta 172. trudnica 171. hronične respiratorne bolesti i upotrebe diuretika. ketamin 173. propofol 174. opekotina. etomidat. antibiotik. kardiogenog edema pluća 170. sepse. tiopenton natrijuma u dozi od 5 mg/kg. c. b. c. 34 | S t r . b. b. tiopenton natrijuma u dozi od 3 mg/kg. sepse. b. d. b. Ukoliko je neophodno intubirati pacijenta u septičnom šoku u indukciji treba izbegavati sledeći hipnotik (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. Sukcinil holin je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. etomidat. midazolam. Kombinovani acido – bazni poremećaj po tipu metaboličke alkaloze i respiratorne acidoze moţe se videti kod (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. Ukoliko je neophodno intubirati pacijenta u kardiogenom šoku u indukciji treba izbegavati sledeći hipnotik (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. b. midazolam. c. hronične respiratorene bolesti i upotrebe kortikosteroida. hipoksičnog pacijenta najbezbednije se postiţe davanjem (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. antidepresiv.

e. antiholinergik. parenteralnu ishranu pacijenta. Mišićni relaksanti (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. brzu infuziju rastvora i ordiniranje lekova koji se ne mogu dati na perifernu venu. tahikardiju. suvoću usta. b.3 mg/kg 179. f. d. brzu infuziju rastvora i ordiniranje lekova koji se ne mogu dati na perifernu venu 178. merenje centralnog venskog pritiska. nemaju ni sedativna ni analgetska svojstva. d. bronhodilataciju. b. b. Centralni venski kateter se koristi za (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. parenteralnu ishranu pacijenta. Relaksant izbora za brzu endotrahealnu intubaciju kod politraumatizovanog pacijenta je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. sukcinil holing 0. merenje plućnog arterijskog pritiska. c. merenje plućnog arterijskog pritiska enteralnu ishranu pacijenta. rokuronium 1 mg/kg c. imaju sedativno dejstvo ali ne pokazuju nikakav analgetski efekat. b.c. pankuronium 0. pokazuju sedativna svojstva ukoliko se koriste zajedno sa benzodijazepinima 176. etomidat 0.2 mg/kg. bronhokonstrikciju.3 mg/kg. c. bradikardiju. midazolam 0.1 mg/kg. c. Nakon davanja atropina moţete očekivati (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. merenje centralnog venskog pritiska. d. d. brzu infuziju rastvora i ordiniranje lekova koji se ne mogu dati na perifernu venu. midrijazu 177. nemaju sedativna ali imaju analgetska svojstva. mišićni relaksant 175. Za rutinsku prevenciju stres ulkusa kod kritično obolelih pacijenata preporučuje se ordiniranje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 35 | S t r . c.

c. >3 mmol/L. zahteva nadoknadu volumena izotonim rastvorom NaCl. ne zahteva nikakav poseban terapisjki pristup b. Za prevenciju ponovnog krvarenja iz ulkusa preporučuje se davanje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. H2 blokatora (ranitidine 50 mg/8 h IV ili famotidin 20 mg/12 h). Cilj insulinske terapije u lečenju ketoacidoze je obaranje vrednosti glikemije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hiponatremija sa vrednostima serumskog Natrijuma iznad >125 mmol/L (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Urgentni tretman hipernatremije prouzrokovane diabetes insipidus-om podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. inhibitora protonske pumpe (omepazol) 180.za 5 mmol/h. 5 mmol/L. c. b. b.a. nadoknadu volumena rastvorom 5% glukoze. c. >2. b. insulin treba davati ukoliko su vrednosti serumskog kalijuma (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. >3. antacida. za 10 mmol/sat. prokinetika (metoklopramid). b. nadoknadu volumena koliodnim rastvorima 183. U lečenju ketoacidoze. jer brža korekcija može dovesti do edema mozga 36 | S t r . b. c. c. inhibitora protonske pumpe 181. nadoknadu volumena Ringerovim rastvorom. maksimalnih 15 mmol/sat. zahteva nadoknadu volumena nekim od hipertonih rastvora NaCl 182. 5 mmol/L 184. jer brža korekcija može dovesti do edema mozga . H2 blokatora.

Mendelsonovog manevra. tenzioni pneumotoraks. povreda usne duplje. c. Selikovog manevra. BURP manevra. d. Špatula laringoskopa se prilikom izvoĎenja endotrahealne intubacije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. uvodi desnom stranom usne duplje a jezik se pomera ulevo. uvodi levom stranom usne duplje a jezik se pomera udesno. 189. d.185. b. izmeĎu baze jezika i epiglotisa (valekula). b. b. b. c. c. c. uvodi po sredini jezika 190. fraktura baze lobanje 188. Prevencija aspiracije ţeludačnog sadţaja tokom izvoĎenja endotrahealne intubacije izvodi se primenom (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Vrh špatule laringoskopa se prilikom izvoĎenja endotrahealne intubacije smešta (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. strano telo u disajnom putu. Kod sumnje na hipoglikemiju bez odlaganja treba ordinirati (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. 1 – 2 IU/h. 37 | S t r . c. 5 – 10 IU/h. 50 ml 50% rastvora glukoze 187. 10 ml 10% rastvora glukoze. Apsolutne kontraindikacije za mehaničku ventilaciju su (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora) : a. Magilovih hvataljki. 10 – 20 IU/h 186. 50 ml 10 % rastvora glukoze sa 5 IU insulin. U lečenju ketoacidoze brzina insulinske infuzije podešava se prema nalazima glikemije a inicijalna brzina infuzije iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

u piriformni sinus 191. Kapnografija je pouzdana metoda korektne pozicije endotrahealnog tubusa. kašalj. c. tamponade srca. I pored toga izostanak detekcije EtCO2 moţe se javiti i pored korektnog plasiranja tubusa u traheju u slučaju (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. povećanja šanta. Mijastenije gravis. cardiac arrest-a 192. boravka na velikim nadmorskim visinama. opstrukcije gornjeg disajnog puta 193. Akutna respiratorna slabost nastaje kad je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.b. b. akutnog pogoršanja bronhijalne astme. c. PaO2<60 mm Hg i/ili PaCO2>50 mm Hg. hipoventilacije 195. b. inspiratorni stridor govore u prilog (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. povećanja mrtvog prostora. Teška bronhopneumonija dovodi do akutne respiratorne slabosti usled (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. c. b. pmeumotoraksa. masivne plućne tromboembolije. c. c. b. PaO2<80 mm Hg i/ili PaCO2>60 mm Hg 194. Promuklost. d. ispod epiglotisa. PaO2<50 mm Hg i/ili PaCO2>60 mm Hg. Guillain-Barre syndrome 38 | S t r . b. c. tenzionog pneumotoraksa. Akutni poremećaj ventilaciono-perfuzionog odnosa u plućima praćen uvećanjem mrtvog prostora nastaje kod (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

za najmanje polovinu dubine grudnog koša deteta. c. supraklavikularne i suprasternalne jame d. hipertenzija 197. c. Koji od sledećih je najprikladniji sledeći korak u lečenju? 39 | S t r . znojenje. sa malim ispupčenjem kada devojčica zaplače. ima umbilikalnu kilu. Sadrţaj hernije moţe lako da se reponira. spoljašnjom masažom srca. tahipneja. Maksimalna energija defibrilacije kod tretmana šokabilnog srčanog zastoja kod dece je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. b. veštačkim disanjem ( 5 pozajmljena udaha). 15 : 1 199. tahikardija. 150 – 200 J 201. Kardiopulmonalna reanimacija kod dece započinje (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Odnos kompresija grudnog koša nasuprot pozajmljenom udahu tokom kardiopulmonalne reanimacije dece iznosi (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. za najmanje jednu trećinu dubine grudnog koša deteta 200. c.196. Hernija nije bolna i devojčica je inače bez simptoma. c. b. Znaci i simptomi akutne respiratorne slabosti su (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. retrakcija interkostalnih prostora. 30 : 2. 1 J/kg tt. 4 J/kg tt. Pritisak na grudnu kost deteta tokom kardiopulmonalne reanimacija treba da bude toliki da omogući ulegnuće sternuma (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Fizikalno ispitivanje potvrĎuje umbilikalni defekt od oko 1 cm u prečniku. cijanoza. 9-mesečna beba. koju su doveli roditelji. palpiranjem pulsa 198. b. c. b. za najmanje 6 cm ka kićmenom stubu. 15 : 2.

Retrofaringealni abscess d. oni su primetili da nešto nije u redu jer se dete borilo za vazduh i bilo je jako uplašeno i mirno. Dete nije alergično na hranu i lekove. ali je ono na par minuta bilo sa starijom decom a zatim se vratilo roditeljima. uočava se kesasta šupljina koja ne dopire do ulaza u ingvinalni kanal. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): A. Planiranje otvorene hirurške reparacije e. 2-godišnju devojčicu roditelji su trčeći uneli u urgentnu jedinicu zbog akutnog napada šištanja koji je nastao pre pola sata. Pri fizikalnom pregledu. vidi se da je dete u teškom respiratornom distresu. 5-mesečni dečak doveden je u ambulantu zbog tumefakta u levom ingvinalnom predelu. Pacijentkinja anamnestički nema nikakve specifičnosti bez prethodnih respiratornih problema. Dečak je miran. Ponavljane injekcije sklerozirajucih sredstava c. ali nisu mogli ništa da vide.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Aspiracija stranog tela e. Odjednom. Akutni bronhitis 203. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hematom B. Testikularni tumor 40 | S t r . Normalna disajni šum je oslabljen obostrano. Bez terapije. Planiranje laparoskopske hirurške reparacije d. stalno pokušavajući da guta i sa izraţenim lučenjem pljuvačke. Bili su na roĎendanskoj ţurci kod roĎaka gde je bila poprilična guţva. Pneumonija b. Urgentna hirurška reparacija 202. Prisutna je cijanoza. Svetlo lako prolazi kroz nju. Roditelji su uglavnom bili sa detetom. Prisutno je širenje nozdrva i interkostalno uvlačenje. Testikularna torzija E. Pogledali su u usta deteta sumnjajući da nije nešto progutalo. godine b. Hidrocela C. Status astmatikus (napad astme) c. Pri ispitivanju. Ingvinalna hernija D. osim ako hernija perzistira nakon 2.

sa hemoragičnim krustama na prednjem septumu nosa na desnoj strani. ali izmeĎu njih ponaša se normalno. koja prikazuje i bubrege. ruţičastu sluzokoţu. Stolica je tada bila normalna. Nema alergiju na neke od faktora sredine niti na lekove. Imunizacije devojčice su redovne. Krvarenje često počinje bez odreĎenog povoda iz jedne ili druge strane nosa. Hronični sinzitis b. godine d. krvarenje iznenada počinje prilikom vraćanja iz škole. Od 6-12 meseci c. Drugi put. Pri pregledu on je miran a njegov abdomen iznenaĎujuće mek i bezbolan. Rana adolescencija e. Dok je stigla kući njema majica i pantalone su umazane krvlju. Uvija se sa nogama privučenim na abdomen. Odbila je amniocentezu predloţenu od svog ginekologa. je najverovatniji razlog ponavljanog krvarenja iz nosa? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Generalno. Fizikalno ispitivanje novoroĎenčeta ukazuje na facijalne karakteristike mogućeg Down-ovog sindroma. Klasična prezentacija intususcepcije se najčešće javlja u kom uzrastu? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Njena trudnoća bila je normalna osim što je primetila slabije pokrete fetusa u odnosu na prethodne trudnoće. do 5. e. Koji od sledećih. ona je dobro i nema značajne zdravstvene probleme osim čestog krvarenja iz nosa. Normalne je visine i teţine a vitalni znaci su u normalnim granicama. uretere i mokraćnu bešiku je 41 | S t r . meseca b. Do 4. Tokom narednih nekoliko sati i dalje ima episode bola da počinje da plače. Intermitentna trauma sluzokože nosa d. Ispitivanje nosnih puteva ukazuje na vlaţnu. NovoroĎenče je zatim povratilo bilijarni sadrţaj.204. Njegova majka se plaši da je u pitanju nešto strašno i dovodi ga u bolnicu. Rendgengrafija. Juvenilni nazofaringealni angiofibrom Polipi sluzokože nosa 205. Prošle nedelje imao je prehladu sa curenjem iz nosa. Hemofilija c. 44-godišnja ţena rodila je dečaka teškog 3120g. Njegova anamneza je uobičajena. Od 3. Kasna adolescencija 206. U urgentnoj ambulanti imao je stolicu sa malo krvi i mukusa. Pacijent ima iznenadni početak razdraţljivost i bola. 12-godišnja devojčica je dovedena kod lekara zbog opšteg zdravstvenog pregleda.

Primećuje se blaga distenzija abdomena. Serumski nivo TSH (tireostimulišućeg hormona) 42 | S t r . Opstrukcija stranim telom c. Trudnoća je bila bez komplikacija.uraĎena. koja je po roditeljima. Ona je inače zdrava osim trenutne infekcije gornjih respiratornih puteva od pre 4 dana. 5-nedeljna beba dovedena je u Kliniku zbog bučnog disanja u zadnje 4 nedelje koje se ne popravlja. Ispitivanje ukazuje na inspiratorni stridor. Kultura stolice b. Tuberkuloza 208. pogoršala bučno disanje. Bronhoalveolarni karcinom b. pokazuje distendiran i gasom ispunjen ţeludac i proksimalni duodenum i odsustvo gasa u distalnom delu gastrintestinalnog trakta. bez respiratornog distresa. Nivo alfa1-antitripsina e. Lekar na staţu na odeljenju novorodjenčadi postaje zabrinut kada nakon 30 sati. Mekonijalni ileus e. Laringomalacija d. Hirschprung-ova bolest c. Koji je najverovatniji uzrok? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koji je najverovatniji uzrok abdominalnih znakova i simptoma? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Biopsija rektuma c. Malrotacija d. novoroĎenče nije imalo stolicu (mekonijum). Bakterijska pneumonija e. Beba izgleda dobro. RoĎeno je u terminu sa teţinom od 3850g. Koji od sledećih testova će verovatno potvrditi moguću dijagnozu? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Stenoza pilorusa 207. Rektalno ispitivanje ukazuje na nešto jače stegnut rectum i dovelo do izbacivanja zelenkaste stolice. Duodenalna atrezija b. Kontrast sa barijumom d. Bučno disanje se smanjuje kad beba spava.

Antibiotici IV d. Koji je najbolji način lečenja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Rendgengrafija grudnog koša pokazuje centralnu. Rendgengrafija grudnog koša d. Koji je sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Transsfenoidalna hipofizektomija i plućna lobektomija 211. U anamnezi nema trauma niti nedavno preleţane zauške. Traheja je pomerena u levo. Radijaciona i hemoterapija usmerena na karcinom pluća e. koji se ne suprimira visokim dozama dexametazona. Pneumonektomija d. Vrpca iznad testisa nije bolna. izuzetno bolan. Bronhoskopija i biopsija potvrĎuju dijagnozu mikrocelularnog carcinoma pluća. Fizikalni pregled ukazuje na područje ekhimoze na desnoj strain grudnog koša i subkutani emfizem. Torakodrenaža e. Biopsija testisa e. CT scan grudnog koša c. Na prijemu. Opšta nega samo c. 14-godišnjeg dečaka udarila su kola dok je prelazio ulicu i odmah je doveden u urgentnu jedinicu. Ultrazvuk testisa c. Koji od sledećih je najprikladniji početni korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. dečak je svestan i ţali se na oteţano disanje i bol u grudima. Hladna pakovanja. Hitna operacija 210. EKG b. Afebrilan je a analiza urina ne pokazuje piuriju. visoko u skrotumu i poloţen horizontalno. Disajni šum je odsutan na desnoj polovini grudnog koša. ACTH nivo je preko 200pg/ml. Perikardicenteza 43 | S t r . 3cm veliku masu u hilusu desnog plućnog krila. 33-godišnja ţena ispitivana je zbog sumnje na postojanje Cushing-ovog sindroma. a desni hemitoraks je timpaničan na perkusiju. Testis je otečen. Ima povišene vrednosti kortizola. Bilateralna adrenalektomija b. (504 strana Kaplan) 14-godišnji dečak doveden je u urgentnu jedinicu sa jakim bolom u desnom testis koji je iznenada počeo.209. analgetici i pažljivo praćenje b.

Torakodrenaža e. Rendgengrafija grudnog koša d. 71-godišnji muškarac koji u anamnezi ima pušenje 2 pakle cigareta dnevno 40 godina unazad javlja se lekaru zbog jako oteţanog podizanja desnog očnog kapka. Krvni pritisak je 70/45. Masu iregularnog oblika u vrhu desnog pluća c. Kalcifikovani granulom u srednjem plućnom krilu levo d. gojazna ţena. Prvog postoperativnog dana. Ehokardigram c. Fizikalni pregled otkriva ptozu desnog očnog kapka sa suţenom zenicom. Funkcija kranijalnih nerava je inače normalna. b. Ţali se na pleuritični bol u plućima sa leve strane. pacijentkinja akutno razvija tahipneju. c. Pluralnu efuziju levo e. primljena je u bolnicu zbog elektivne by-pass operacije ţeluca zbog redukcije teţine. (501 strana Kaplan) 24-godišnja ţena dovedena je u urgentnu jedinicu nakon zadobijene ubodne rane noţem od strane momka. Koje je dijagnostičko ispitivanje najadekvatnije? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. distendirane vene na vratu i oslabljene srčane tonove. 52-godišnja. Ostatak oftalmološkog ispitivanja je normalan. Pacijent je poznat lekaru jer ga 10 godina unazad leči od hronične obstruktivne bolesti pluća.212. Perikardiocenteza 214. lateralno od sternuma. Rendgengrafija grudnog koša najverovatnije će pokazati… (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. e. Normalna nalaz b. Rendgengrafija pluća CT scan EKG Magnetna rezonanca Ventilaciono-perfuzioni scan pluća 44 | S t r . d. Lekar je utvrdio ubodnu ranu oko 1. Lobarnu pneumoniju gornjeg reĎnja pluća desno 213. Koji je sledeći najprikladniji korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.5cm dugu. tahikardiju. Konsultacija kardiohirurga b.

intoksiciran. Traumatskoj rupturi aorte 216.. puls 86/min. (497strana Kaplan)22-godišnji muškarac zadobio je ubodnu ranu 5cm dugim noţem u desnu stranu grudnog koša. disanje je normalno. Evakuacija sadržaja perikardijalne kese pod kontrolom ultrazvuka 217. Neodložno plasiranje igle u desni pleuralni prostor d. Na prijemu u urgentnoj jedinici. govori normalnim glasom ali se ţali na nedostatak vazduha pri disanju. od sledećih. Rendgengrafija grudnog koša pokazuje višestruki prelom rebara obostrano. Torakalnom kapku b.215. Kontuziji miokarda c. je najvaţniji problem udruţen sa ovom vrstom povrede? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Krvni pritisak je 110/75mmHg. Ima multiple modrice na grudnom košu i na više mesta bolnu osetljivost iznad rebara na paplpaciju. Bakterijemija b. Na prijemu. Dva dana kasnije. Tom prilikom udara abdomenom u volan i dolazi do rupture slezine. Tenzionom pneumotoraksu e. 19. ostali nalaz pri inicijalnom pregledu je normalan. (498 strana Kaplan) 54-godišnja ţena dovedena je u urgentnu jedinicu nakon automobilske nesreće. Spoljašnji gubitak krvi 45 | S t r . Kontuziji pluća d. Udara kolima u zadnji deo parkiranog kamiona. Rendgengrafija pluća i torakodrenaža e. Najverovatnije se radi o . Koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. a pluća su joj „izbeljena“ na ponovljenoj rendgengrafiji. Elektrolitne abnormalnosti c. ona je u respiratornom distresu. Desni hemitoraks je hiperrezonantan na perkusiju i nema disajnog šuma. svestan je i orjentisan. Infuzija 2l Ringer laktata b. Pulsna oksimetrija pokazuje saturaciju od 85%. ali je plučni parenhim normalan i oba plućna krila ekspandirana. ObezbeĎivaanje vazdušnog puta orotrahealnom intubacijom c. Prethodno zdrav. (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koji.. godišnji muskarac vozi kola bez vezanog pojasa. i venski pritisak 3cm H2O.

Modifikovanu radikalnu mastektomiju c. Tumefakt je tvrd. 37-godišnjoj ţeni uraĎena je “lump”-ektomija i aksilarna disekcija zbog 3cm velikog infiltričućeg duktalnog karcinoma. dijagnostikovanog biopsijom. bezbolan. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Karcinom dojke b. i da je 4 od 17 limfnih nodusa pozitivno (prisutne metastaze).d. Šta treba da uključi dalja terapija? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. a nakon 6 nedelja radioterapija d. koji se nalazi u gornjem spoljnjem kvadrantu leve dojke. Hemoterapija sada. 32-godišnja ţena u 2-om mesecu trudnoće ima 5cm veliki tumefakt u gornjem spoljnjem kvadrantu leve dojke. Prisutan je unazad 7 godina i sporo se povećavao do sadašnje veličine. Koji bi od sledećih koraka bio najbolji način lečenja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tumor je estrogen i progesteron negativan. odlažući hirurško lečenje posle poroĎaja b. U njemu se navodi da su sve ivice oko tumora čiste. Zračenje sada. Mamogram nije pokazao druge promene a biopsija je potvrdila da se radi o infiltrativnom duktalnom karcinomu. Momentalni terapijski abortus i palijativno hirurško lečenje dojke 220. Peritonitis 218. 27-godišnja ţena ima 14 x 12 x 9 cm veliki tumefakt u levoj dojci. Patohistološki nalaz je stigao trećeg dana nakon operacije. odlazuci sistemsku terapiju za kasnije e. Modifikovana radikalna mastektomija sada. Hronicni cistični mastitis c. Zracenje preostalog tkiva leve dojke 46 | S t r . Antiestrogen lek (tamoxifen) b. “Lumpectomy” i disekcija aksile. odlažuci hirurško lečenje posle poroĎaja c. gumast i potpuno pokretan i nije fiksiran za iznad leţeću koţu niti za zid grudnog koša. Nema palpabilnih limfnih nodusa u aksili niti ulceracija koţe. Displazija dojke 219. Cystosarcoma phyllodes d. Intraduktalni papilom e. Unutrašnji gubitak krvi e.

sačekati 6 meseci pre podvrgavanja hirurškom zahvatu 223. Podložan poboljšanju. Zračenje obe dojke i tamoxifen 221. ukoliko primi vitamin K c. Razmatra se mogućnost hirurške intervencije. Podložan poboljšanju. Primio je 6 jedinica krvi tokom zadnjih 8 sati a mere konzervativnog lecenja da se zaustavi krvarenje. Neprihvatljiv bez obzira na napore da se njegovo stanje poboljša 222. Zracenje preostalog tkiva leve dojke i sistemsku hemoterapiju e. Podvrći pacijenta intenzivnoj respiratornoj terapiji c. 23-godišnja ţena traţi pomoc zbog jakog bola pri defekaciji i trakasto krvlju prebojene stolice po povrsini.8g/dL. šta od sledećeg mora biti najpre uraĎeno pre operacije? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Boluje od srca (anamnestički) a imao je infarkt miokarda pre 2 godine. uključujuci irigaciju hladnim slanim rastvorom. jer se pacijentkinja toliko plaši bola da je u 47 | S t r . pokazuju vrednost bilirubina od 4. Indikovati transfuziju da bi se pacijentov hemoglobin povećao na 14g/dl d. Ukoliko je moguće. Trenutno nema anginozne bolove. 72-godišnji muškarac planiran je za elektivnu resekciju sigmoidnog kolona zbog divertikuloze. Tokom fizikalnog pregleda primećeno je da ima distendirane jugularne vene. nekoliko nedelja unazad. Njegov operativni rizik je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. IV vazopresin i endoskopsku upotrebu lasera. 45-godišnji muskarac sa alkoholnom cirozom krvari iz duodenalne ulceracije.d. kada je primio samo jednu jedinicu krvi. Bio je svestan u trenutku prijema. Neprihvatljiv. Njegov hemoglobin je 12g/dL. Sagledati pacijenta kao kandidata za koronarnu revaskularizaciju b.5mg/dL. bile su bezuspešne. osim ukoliko se njegov bilirubin normalizuje dijalizom e. Ukoliko je operacija zaista neophodna. ukoliko mu se da albumin d. Prihvatljiv trenutno b. Zbog bola izbegava defekaciju a kada je konačno ima stolica je tvrda i još više bolna. Nema temperaturu ni leukocitozu. ali je kasnije razvio encefalopatiju i sada je u komi. Fizikalno ispitivanje moralo je biti uraĎeno u spinalnoj anesteziji. ali vodi “sedeći” nacin zivota budući da “ostaje bez daha” na napor. Laboratorjska ispitivanja uraĎena pri prijemu. Lečiti kongestivno oboljenje srca e. protrombinsko vreme od 22 sec i serumski albumin od 1.

Pacijent je primio višestruke transfuzije krvi i nekoliko litara Ringer-laktata. Ona je voljna da se podvrgne agresivnijem lečenju. abdomen je umereno distendiran i ima hipersonorne zvuke i pojacanu peristaltiku i 5cm veliki bolni tumefakt u ingvinumu.9 C a broj leukocita je 12500/mm³. Ligatura gumenom trakom 224. Nazogastrična sukcija i tečnosti IV tokom nekoliko dana c. Zatvoriti abdomen jakim retencionim suturama c. Šta je najbolje uraditi u ovakvoj situaciji? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ali bez uspeha. Približiti samo kožu b. 61-godišnji muškarac dolazi zbog jakog abdominalnog bola i povraćanja u poslednja 3 dana. Koji je sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ostaviti abdomen i njegov sadržaj otvoreno e. Dati diuretike i zatvoriti abdomen uobičajeno d. Prilikom fizikalnog ispitivanja. Poslednja tri dana to nije mogao da uradi. Lateralna unutrašnja sfinkterotomija e. Postavljenaje dugog rektalnog tubusa putem sigmoidoskopije e. Ispitivanje je potvrdilo suspektnu dijagnozu i pacijentu su propisani omeksivači stolice i lokalni anestetik (u vidu kreme). Eksplorativna laparotomija zbog multiplih intraabdominalnih povreda trajala je 3.početku odbila čak i inspekciju analnog predela. Direktnim ispitivanjem pacijent je potvrdio da tumefakt ima nekoliko godina unazad ali i da je uvek mogao da ga “vrati unutra” kada legne. Ultrazvuk tumefakta b. Manuelna repozicija hernije uz odredjen period praćenja nakon toga d. Ima temperaturu 38. Ekscizija lezije b. Incizija i drenaža d. Obezbediti privremeno pokrivanje abdominalnog sadržaja absorptivnim mesh-om 225. Fistulotomija c. Koji je sledeći korak u lečenju najprikladniji? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kada su hirurzi trebali da zatvore abdomen shvatili su da ivice rane ne mogu biti suturirane bez velike tenzije.5 sata. Hitna hirurška intervencija 48 | S t r . I trbusni zid i abdominalni sadrţaj izgledaju otečeni.

gde mu je uradjena torakodrenaţa zbog pleuralnog izliva i bio je na respiratoru nekoliko dana. Mastektomija 228. Mammogram i biopsija tumefakta e. Hronični pankreatitis b. 57-godišnji muškarac. Visceralni angiogram 227. Tom prilikom je primetila tumefakt u levoj dojci a nedelju dana kasnije tumefakt je i dalje bio prisutan. a oko 2 nedelje nakon početka bolesti. Koja će od sledećih dijagnostičkih procedura najverovatnije ustanoviti dijagnozu? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tople obloge. Fleksibilna sigmoidoskopija do 45cm d. Bio je u jedinici intenzivne nege nedelju dana. Koje od sledećih stanja je najverovatniji razlog razvoju sadašnjih nalaza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. analgetici i hirurška evakuacija hematoma c. Kolonoskopija c. Gornja gastrointestinalna endoskopija e. Bled je i iznuren. Kada mu se stanje popravilo prebačen je na odeljenje. Tada je zatraţila savet lekara. bez specifične terapije b. ukoliko se ne identifikuje karcinom d. Koji je sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tri dana nakon napuštanja intenzivne nege. 59-godišnji muškarac je doveden na ispitivanje zbog nesvestice na poslu. ima povišenu temperaturu i leukocitozu. tvrd tumefakt u dubini leve dojke i superficijalne ekhimoze iznad tog područja. Gornja gastrointestinalna serija (ispitivanje sa gutanjem barijuma) b. 42-godišnja ţena udarila je drškom od metle u svoju levu dojku dok je sreĎivala kuću.226. Absces pankreasa 49 | S t r . Mammogram i ništa osim toga. ali je ostalo fizikalno ispitivanje znača jno samo zbog vidljive krvi (4+) u stolici. Uraditi ponovo procenu za 2 meseca. gde radi sa teškim mašinama. Fizikalno ispitivanje otkriva 3cm veliki. alkoholičar lečen je zbog akutnog hemoragičnog pankreatitisa. Labaratorijkso ispitivanje pokazuje hemoglobin od 5g/dL sa mikrocitozom kao i smanjene nivoe serumskog gvoţĎa i povećan kapacitet za vezivanje gvoţĎa (iron binding capacity).

40-godišnja. Koji biste sledeći korak preduzeli? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. gojazna ţena. Pacijentkinja nema bolove trenutno. širi se u desnu plećku i leĎa i praćen je mučninom i povremenim povraćanjem. Pelvični abscess e. Akutna opstrukcija intraabdominalnih organa d. UZ pregled bilijarnog trakta i zučne kese b. Bol se javlja na uzimanje masne hrane a prestaje nakon davanja antiholinergičkih lekova.6g/l a broj leukocita 15400/mm³ sa 82% neutrofila i 18% limfocita. majka četvoro dece. ima rigidan abdomen. Naglo podizanje ruke nakon palpacije uzrokuje jaka bolnos t takodje (“rebound” pozitivan). Na prijemu u urgentnoj jedinici 30 minuta kasnije. 43-godišnji muškarac dobija vrlo jak bol u stomaku oko 20h uveče.c. i očigledno sa velikim bolom. leţi bez pokreta na krevetu. Nativna rendgengrafija abdomena pokazuje slobodan gas ispod dijafragme. Akutni inflamatorni proces koji zahvata intraabdominalne organe c. bez čujne peristaltike. Explorativna hirurška intervencija 230. Pacijentkinja najverovatnije boluje od: 50 | S t r . Ishemični proces koji zahvata intraabdominalne organe e. tečnosti IV. Pseudocista pankreasa d. Akutni abdomen. Subfrenični abscess 229. 62-godišnja ţena javlja se lekaru zbog bolova u donjem levom kvadrantu abdomena koji traje već 3 dana. Gornja gastrointestinalna serija sa barijumom c. Perforacija gastrointestinalnog trakta 231. Koji je najverovatniji razlog njegovog teškog stanja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ERCP (endoskopski retrogradni holangiopankreatogram) e. navodi anamnestički ponavljane epizode bola u gornjem desnom kvadrantu abdomena. Njen hemoglobin je 13. Pregled pokazuje bolnost pri palpaciji u donjem levom kvadrantu abdomena. Imala je slične bolove 3 puta u zadnjih 6 meseci. Afebrilna je a fizikalno ispitivanje u granicama normale. Antibiotici. ništa na usta d. čija priroda tek treba da se odredi b. koji on opisuje kao stalan a zahvata ceo abdomen. Bol je u vidu kolika. Postoji vrlo jaka bolnost na duboku palpaciju u sva četiri kvadranta i vrlo jak rigiditet mišića.

Kontrastno ispitivanje kolona pokazuje 1.5cm veliki polip u descedentnom kolonu. Fizikalno ispitivanje pokazuje zategnutost koţe na rukama.5 kg tokom tog perioda. Primetila je da njeni prsti menjaju boju prilikom izlaganja hladnoći. Kolonoskopija sa polipektomijom e. Puši 2 pakle cigareta dnevno unazad 40 godina. Spontanog bakterijskog peritonitisa 46-godišnji muškarac javlja se lekaru zbog intermitentnog bola u donjem delu 232. Poslednjih mesec dana.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Apendicitisa e. Fizikalno ispitivanje ne pokazuje abnormalnosti. Merenje nivoa serumskog karcinoembrionalnog antigena (CEA) d. Akutnog pijelonefritisa d. izgubio je 4. 50-godišnji muškarac ima progredirajuće oteţano gutanje čvrste i tečne hrane. Ponovno ispitivanje za godinu dana b. Test stolice na okultno krvarenje je pozitivan. Tokom poslednja 4 meseca. izaberi najverovatniju dijagnozu. Nema porodične istorije karcinoma. Koji je sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ponoviti test na okultno krvarenje u stolici nakon 3 dana sa dijetom bez mesa c. 51 | S t r . 233. 68-godišnja ţena ima oteţano gutanje čvrste i tečne hrane tokom poslednjih 7 meseci koje progredira. TakoĎe ima regurgitaciju nesvarene čvrste hrane i tečnosti. 62-godišnji muškarac ima teškoće i bol pri gutanju. 235. Totalna kolektomija  Za svakog pacijenta sa disfagijom. Gornja gastrointestinalna serija ne pokazuje abnormalnosti. Akutnog divertikulitisa c. Kontrast sa barijumom pokazuje u celini dilatiran ezofagus sa gubitkom peristaltike. Njegov hematokrit je 38%. abdomena tokom poslednja 3 meseca. Kontrastne studije sa barijumom pokazuju dilataciju distalnog dela ezofagusa sa gubitkom peristaltike u distalne 2 trećine. Kontrast sa barijumom pokazuje suţenje lumena distalnog ezofagusa sa delimičnom opstrukcijom. Fizikalno ispitivanje je u granicama normale. 234. Akutnog holecistitisa b. Ostali fizikalni nalaz je u granicama normale.

ima miran abdomen. Postoje tragovi krvi pri rektalnom ispitivanju. Na dalje ispitivanje kaţe da je imao zatvore unazad 2 meseca i da se izgled stolice menjao. Karcinom cekuma c. Nema bolove. Perforacija šupljeg otgana e. Krv zaostaje i na toilet papiru nakon brisanja. Karcinom rektuma d. Ahalazija b. oko 2-2. Akutni pankreatitis b. Mezenterijalna ishemija c. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ezofagealni refluks d. do sredine transverznog kolona. sa difuznom bolnošću i blagim „reboundom“. Paraezofagealna hernija e. Spoljašnji hemoroidi e. 56-godišnji muškarac ima povremene krvave stolice tokom poslednjih nekoliko nedelja. Sistemska skleroza (skleroderma) g. Unutrašnji hemoroidi 237. Nativna rendgengrafija abdomena pokazuje distendirane vij uge tankog creva i desnog (ascendentnog) kolona. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 2 dana nakon pojave abdominalnog bola.5cm široka i da je to uobičajeno za njega. Primarni peritonitis 52 | S t r . Analna fisura b. 79-godišnji muškarac sa atrijalnom fibrilacijom razvija akutni abdomen. Karcinom ezofagusa c.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Paraezofagealni (Zenker-ov) divertikulum 236. Kaţe da je krv svetlo crvena i da se nalazi na površini stolice. TakoĎe ima acidozu i deluje prilično bolesno. Peptična striktura ezofagusa f. Volvulus creva d. Sada je stolica oblika olovke.

Nije primetila promene stolice niti mokraće. Tumefakt zahvata veći deo dojke. praćeno znojejem. “Lumpectomy” (tumorektomija) sa aksilarnom disekcijom i postoperativnim zračenjem c. Rendgengrafija grudnog koša i testovi jetrine funkcije su normalni. Ultrazvuk karlice pokazuje 7cm veliki adneksalni 53 | S t r . Ona je to uradila i zabeleţila krvni pritisak od 195/140mmHg. Pelvični pregled ukazuje na prisustvo adneksalnog tumefakta levo koji je blago bolan. Nema povišenu temperature. Merenje kog metabolita u mokraći će biti od najvećeg dijagnostičkog značaja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 50-godišnji muškarac javlja se lekaru zbog povremenih perioda ubrzanog rada srca. ali je dojka slobodno pokretna u odnosu na zid grudnog koša. lekar je zamolio da izmeri vitalne parametre tokom sledeće epizode. i puls od 160/min tokom napada. tvrdi tumefakt ispod bradavice i areole prilično male leve dojke. ali je napad do tada prestao. Totalnu mastektomiju samo d. Njegovu ţenu. Kaţe da se bol prvi put javio pre 2 meseca ali joj se čini da postaje sve jači. bez postojanja aritmije tokom pregleda. Nema znakova za metastaze u mozgu i kostima. nema mučninu. Odmah ga je dovela u urgentnu jedinicu. HCG-a (human chorionic gonadotropin) c. Vanilyl-mandelične kiseline e. Dehydroepiandrosterona b. Bol je intermitentnog tipa. Modifikovanu radikalnu mastektomiu (uključujući i disekciju aksile) e. Urinarni HCG je negativan. “Lumpectomy”(tumorektomija) samo b. Biopsija tumefakta potvrĎuje dijagnozu infiltrativnog duktalnog carcinoma a mammogram nije pokazao druge lezije. Fizikalno ispitivanje je u granicama normale. Nema uvlačenja koţe niti ulceracije koţe iznad tumefakta a palpacija aksile ukazuje na normalan nalaz (nema uvećanih limfnih nodusa). Zink protoporfirin-a 240. Šta biste preporučili ovoj pacijentkinji? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 20-godišnja ţena dolazi kod lekara zbog bola u donjem levom kvadrantu abdomena koji je prisutan 2 meseca unazad.238. 17-ketostorida d. i ponekad ga oseća kao tup pritisak. 62-godišnja ţena ima 4cm veliki. koja je medicinska sestra. crvenilom lica i osećajem da će umreti. povraćanje niti dijareju. Radikalnu mastektomiju (uključujući disekciju aksile) 239.

Uraditi laparotomiju 241. Akutni apendicitis b. Akutni divertikulitis c. Kaţe da je bol oštar.tumefakt sa karakteristikama koje ukazuju na benigni cistični teratom. TakoĎe se ţali na lako povišenu temperaturu i drhtavicu ali nije povraćala. Akutni pankreatitis 54 | S t r . Povećana/Smanjen d. Ima teškoće pri gutanju i tečne i čvrste hrane. Koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pelvično ispitivanje otkriva nelagodnost u donjem levom kvadrantu.5C. Ezofagogram pokazuje proširen ezofagus sa lako suţenim distalnim delom. 31-godišnji muškarac ţali se na oteţano gutanje hrane u poslednjih 9 meseci. Imala je 2 puta slične epizode ranije koje su zahtevale hospitalizaciju i intravenske antibiotike. Broj leukocita je povećan. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. stalan. nedistendirani abdomen sa oslabljenom peristaltikom. Ovo je dovelo do gubitka teţine i budi se usred noći zbog kašlja. Koji od sledećih manomeetrijskih nalaza će se najverovatnije naći kod ovog pacijenta? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): Peristaltika u telu ezofagusa / Tonus donjeg ezofagealnog sfinktera a. krvni pritisak 120/80 mmHg i puls 104/min. Njena temperatura je 38. a cerviks ne moţe da se palpira. Ponoviti ultrazvuk karlice za 6 meseci c. Smanjena/Smanjen e. Postoji bolna osetljivost sa „rebound“ fenomenom i branjenjem u donjem levom kvadrantu abdomena. Smanjena/Povećan c. 57-godišnja ţena dolazi u urgentnu jedinicu zbog bola u stomaku. Ponoviti ispitivanje karlice za godinu dana b. Uraditi histerektomiju e. ne širi se i ne menja sa promenom poloţaja i ne popravlja na uzimanje acetaminofena (analgetik nesteroidni). Propisati oralne contraceptive d. Povećana/Poevećan 242. Smanjena/Normalan b. Fizikalni pregled ukazuje na koţu orošenu znojem.

koji je postepeno postao “nepodnošljiv”. Metastaze e. Nativna rendgengrafija abdomena u stojećem stavu ukazuje na prisustvo slobodnog vazduha ispo d leve hemidijafragme. 71-godišnji muškarac doveden je u kliniku u pratnji svoje ţene zbog multiplih neuroloških deficita. CT abdomena b. Hitna laparotomija 55 | S t r . Abdominalni pregled uka zuje na smanjenje crevne peristaltike i difuznu bolnost kao i zatezanje i branjenje pri površnoj palpaciji. Bubrežna kolika 243. Prilikom fizikalnog ispitivanja ţali se na bol koji se pojačava pri svakom pokretu. čiji je dijametar od 1 do 3 cm. Ima anmanezu reumatske groznice. Praćenje nakon postavljanja nazogastrične sukcije e. Temperatura 37ºC. lociranih na spoju sive i bele mase u obe hemisphere. Visoke doze omeprazola c.d. Anamneza je značajna zbog astme i emfizema. puls 86/minut i 24 respiracija/minut. Lezije su jasno demarkirane. 69-godišnji lekar u penziji doveden je u urgentnu jedinicu zbog nastanka jakog bola u središnjem delu stomaka. Antagonisti histaminskih H-2 receptora d. . Koji je sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. krvni pritisak 160/90 mmHg. puls 104/min. Probudio se u 4. Absces b. Inflamatorno zapaljenje karlice e. uključujući gubitak osetljivosti u desnoj šaci. krvni pritisak 140/90 mmHg. Multifokalni glioblastoma multiforme 244. Rektalno ispitivanje je negativno na okultno krvarenje. MRI (magnetna rezonanca) glave pokazala je 5 različitih intracerebralnih lezija. Ispitivanje očnog dna je u granicama normale. akutnog holecistitisa (zbog koje je uradjena holecistektomija) i gastrične ulceracije. Pušio je 2 pakle cigareta dnevno 40 godina unazad i priznaje da je alkoholičar. slabost leve potkolenice i ispada u vidnom polju. Embolijski infarkti d. Arteriovenske malformacije c.00h ujutru sa jakim bolom.7ºC. Temperatura je 38. Anikteričan je a sluzokoţe su mu suve. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Inflamacija mukoze d. krvni pritisak je 118/78mmHg. puls 88/min i respiracije 12/min. gravida 4. Bio je u jedinici intenzivne nege nedelju dana. Koji od sledećih je najprikladniji korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. dolazi kod lekara 8 dana nakon poroĎaja carskim rezom ţaleći se na crvenilo i bol u levom delu operativne rane. Pankreatitis 247. Anamnestički ima dugu istoriju konstipacije i česte čupajuće bolove u donjem levom kvadrantu nakon jela. 38-godišnja ţena. Šta je najverovatniji razlog sadašnjim nalazima? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. CT scan otkriva absces koji zahvata i nastavlja se na sigmoidni kolon. Pri ispitivanju postoji bolnost na palpaciju i zatezanje u levom donjem kvadrantu.. gde je uraĎena torakodrenaţa pleuralnog izliva i bio je na respiratoru nekoliko dana. Absces pankreasa c. para 4. Pseudocista pankreasa d.ili makroperforacija divertikuluma c.4 C.245. Na levom kraju incizione rane postoji fluktuirajuća masa. Koji je najčešći razlog pacijentovog stanja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Subfrenični abscess 246. Mikro. dobija temperature sa leukocitozom. Hronični pankreatitis b. Krvarenje na mestu abscesa b. Njena temperature je 37C. Osećala se dobro do četvrtog postoperativnog dana kada se javila bolnost crvenilo oko incizije. Kada se dovoljno oporavio prebačen je na odeljenje. Konzervativno praćenje b. Pelvični abscess e.godišnji alkoholičar lečen je zbog akutnog hemoragičnog pankreatitisa. Postoji jak eritem i induracija oko operativne incizije. Tokom zadnjih 24 sata ima narastajuću nelagodnost u levom donjem kvadrantu abdomena i imala je temperaturu do 39. Samo oralni antibiotici 56 | S t r . Tri dana nakon napuštanja intenzivne nege a 2 nedelje od početka bolesti. Ishemija mukoze e. Carski rez je uraĎen zbog neubedljivog i otţanog praćenja srčanog rada. 72-godišnja ţena dolazi u urgentnu hiruršku jedinicu zbog jakog bola u levom donjem kvadrantu u zadnjih 24 sata. 57.

Endoskopski pregled gastrointestinalnog i respiratornog trakta i biopsija mukoze d. u nivou gornje ivice tiroidne hrskavice. Nema oteţanog disanja. Incizija i drenaža e.Tumefakt je pokretan. uraĎen je CT abdomena u cilju utvrĎivanja postojanja metastaza. Cista timusa e. 9-godišnju devojčicu dovodi majka na kliniku zbog tumefakta na vratu. Tumefakt je neposredno medijalno i ispred sternokleidomastoidnog mišića. Pregled vrata otkriva 2-3 cm veliki tumefakt u srednjoj liniji vrata u nivou tiroidne hrskavice. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.c. rektuma. Primetio ga je pre najmanje 6 meseci i postepeno raste. Fizikalno ispitivanje ukazuje na afebrilno dete sa stabilnim vitalnim parametrima koje nije u akutnom distesu. Ostatak pregleda glave I vrata je u normalnim granicama. Kalcifikovani zidovi izgledaju 57 | S t r . Tireoglosalna duktalna cista Tokom screening kolonoskopije. Negira bilo kakvu drenaţu iz promene. Radioaktivni scan štitne žlezde b. Devojčica ima normalnu poroĎajnu istoriju i inače je zdrava. Iako lezija konzistentna sa metsatskim nije otkrivena radiolog opisuje da je ţučna kesa sa značajnim intramuralnim kalcifikacijama. Dermoidna cista c. 69-godišnji muškarac koji puši i pije i ima pokvarene zube. fiksiranu. Majka kaţe da primetila mali otok na vratu još dok je bila odojče ali da je promena porasla u poslednjih nekoliko meseci. Incisiona biopsija tumefakta e. Limfadenitis d. kod 70-godišnjeg muškarca otkriven je karcinom 250. Citološki pregled sputuma I CT scan pluća c. Samo intravenski antiobiotici d. Eksciziona biopsija tumefakta 249. TakoĎe kaţe da se promena poveća tokom respiratornih infekcija. ima tvrdu. Kao deo preoperativne pripreme. 4cm veliku promenu na levoj strain vrata. bezbolan. Cistični higrom b. dobro ograničen I pomalo fluktuantan. Koji je sledeći korak u postavljanju dijagnoze? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Laparotomija 248.

Ne uzima nikakve lekov e. 56-godisnja zena dolazi kod lekara radi uobicajene kontrole svog zdravstvenog stanja. koje od sledećih je prikladno lećenje za pacijentovu kalcifikovanu ţučnu kesu? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Zabrinuta je zbog karcinoma dojke jer je kod tetke nedavno otkriven uznapredovali karcinom dojke. Biopsija dojke c. 65-godišnji muškarac ima gojaznost trupa i “buffalo hump”. su u normalnim granicama. Vitalni znaci i klinički pregled. godine i ima dete od 28 godina. Terapija Tamoxifen-om d. aspirin i beta-blokator za hipertenziju. I ima poteskoce sa smanjenjem telesne tezine. Uveravanje da je nalaz bez posebnog značaja e. godini. She has been menopausal since age 51 and has had one child at age 28. U anamnezi ima holecistektomiju u 38. Ponoviti CT scan za 6 meseci i godinu dana 251. uključujući detaljan pregled abdomena. Laparoskopska biopsija zida žučne kese b. Čovek kaţe da nema nikakve tegobe I da se oseća zdravo. U menopauzi je od 51. Godisnji pregled dojki od strane same pacijentkinje 252. Maligni tumor kog od sledećih organ je najverovatniji izvor ACTH? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ne upraznjava vezbe redovno. mada nema periholecistitične tečnosti. Konzervativno lečenje ursodezoksiholnom kiselinom c. Pusi. Sumnja se na ektopični izvor ACTH. Godisnja mamografija e. CT scan glave pokazuje normalnu sella turcica-u i pituitarnu ţlezdu. i zeli da uzme lek o kome je saznala preko Interneta a za koji se tvrdi da sprecava nastanak karcinoma dojke. Ispitivanje dojke ukazuje na normalno tkivo dojke bez palpabilnih cvorica i limfnih nodusa. Debelo crevo 58 | S t r .zadebljani. Kao dopuna hirurškog lečenja karcinoma kolona. Rani jutarnji kortizol je 35 mcg/dl (normalne vrednosti su 5-25 mcg/dl). Koji je najprikladniji sledeci korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Produkcija kortizola se ne suprimira ni malim ni velikim dozama dexametazona. Kasni večernji kortizol je 20 mcg/dl (normalno < 10 mcg/dl). Od lekova uzima: gemfibrozil za hiperholesterolemiju. UZ pregled dojke b. Profilaktična holecistektomija d.

Slaba ili nepostojeća peristaltika gornjeg ezofagusa (497/1746) 59 | S t r . Nema mučninu i nije povraćao. kako je bolest progredirala izgubila je na teţini. Hrana zastane u području xiphoida a uzimanje veće količine vode i uspravan poloţaj omogućavaju da hrana konačno. ali ima anamnezu ezofagealnih variksa. Spazam donjeg ezofagealnog sfinktera e. Od lekova uzima tiamin. Pancreas d. Kontrast sa barijumom pokazuje jako dilatiran proksimalni ezofagus sa suţenim. proĎe u ţeludac. Njegov stomak je distendiran sa čujnom tečnošću u stomaku. Absces jetre c. Koja je najverovatnija patofiziologija ovog problema? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. donjim sfinkterom ezofagusa. Zamena glatkih mišića fibriznim tkivom d. Paracenteza pokazuje bistru tečnost sa 1000 Le/microL. Postoji difuzna bolna osetljivost na palpaciju abdomena. Pri fizikalnom ispitivanje pacijent je febrilan i u blagom distresu.b. Holecistitis b. 60. Disfagija se odnosi na sve vrste hrane. Testis 253. sa predominacijom neutrofila (80%). multivitamine i folate. 44-godišnja ţena ima 10-godišnju istoriju progresivne disfagije bez bola. Pankreatitis d. Peptična ulceracija e. Želudac e. takoĎe opisuje epizode regurgitacije nesvarene hrane neprijatnog mirisa. u bolusu. bilo kada se nagne napred ili tokom noći kada zaspi. nalik kljunu ptice. Nesposobnost relaksacije donjeg ezofagealnog sfinktera b. Koji je najverovatniji uzrok abdominalnog bola? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.godišnji muškarac sa alkoholnom cirozom dolazi u urgentnu jedinicu zbog difuznog abdominalnog bola koji je juče nastao. Primarni peritonitis 254. Bojenje po Gramu ne otkriva bakterije. Refluks kiselog želudačnog sadržaja u donji ezofagus c. Nije imao ranije ovakve tegobe. Pluća c. i čvrstu ni tečnu.

Gornja gastrointestinalna serija sa barijumom c. c. IV tecnost i nista na usta d. Infarkt miokarda. 50-90% 257. Tokom operacije dolazi do neplaniranog velikog gubitka krvi. Infarkt miokarda. gojazna zena. 54-godisnji. Bol iradira u desnu lopaticu i ledja i pracen je mucninom i povremenim povracanjem. Plucna embolija. Simptomatsko poboljšanje nastaje nakon uzimanja antacida i H2 blokatora. ima anamnezu povremenih ponavljanih epizoda bolova u gornjem desnom kvadrantu abdomena. Ultrazvuk bilijarnih puteva i zucne kese b. Endoskopski retrogradni holangiopankreatikogram (ERCP) e. Anesteziolog je primetio ST depresiju i zaravnjenje T-talasa na EKG monitoru. Bol provocira unosenje masne hrane i nestaje nakon uzimanja antiholinergickih lekova. Koji je sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 5-10% e. Afebrilna je a fizikalno ispitivanje bez posebnog nalaza. 5-10% c. Eksplorativna laparotomija 256. 50-90% d. Pacijentkinja je trenutno bez bolova ali uplasena od ponovnog javljanja. Problem je prisutan unazad nekolik o godina i postaje sve izraţeniji. i pacijent je skoro sat vremena naizmenicno hipo. 40-godisnja. majka petoro dece. Koja je najverovatnija dijagnoza i ocekivana smrtnost? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. Antibiotici. Koji je sledeci korak u lecenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. d. gojazni muskarac ima anamnezu retrosternalnog ţarećeg bola i gorušice koja se provocira prilikom savijanja unapred ili leţanja na ravnom krevetu noću.i normotnezivan. mada nikada nije detaljno ispitivan niti formalno lečen. Intraoperativna vazdusna embolija. 76-godisnji muskarac podvrgnut je abdominoperinealnoj resekciji zbog karcinoma rektuma. 100% b.255. Plucna embolija. Barijum kontrast gornjeg GIT-a Kardijalni enzimi i EKG Inhibitori protonske pumpe Endoskpija i biopsija 60 | S t r .

Metastaze karcinoma želuca d. 6 sati nakon laparoskopske bilateralne reparacije ingvinalne kile. Tumefakt je pokretan i bezbolan. Nativna rendgengrafija abdomena da se utvrdi priorda suprapubične mase 61 | S t r . Metastaze karcinoma štitne žlezde 260. Postoje tragovi krvi u stolici.e. Ima nagon za mokrenjem ali ne moţe da mokri. Prekinuti operaciju i zatvoriti abdomen privremenim šavovima e. Postoji palpabilna suprapubična masa koja daje tup zvuk na perkusiju. Hirurzi su primetili difuzno krvarenje sa svih ranjavih površina kao i sa mest a gde su postavljene IV linije. Empirijski dati sveže smrznutu plazmu i trombocite d. Supraklavikularni tumefakt je očigledan. Palpacija o ve mase pojačava simptome. Limfom c.5g/dl.. Metastaze planocelularnog karcinoma e. Koji je najprikladniji sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ostaviti abdomen otvoren i pokriti ga “meshom” dok se koagulacioni parametri ne koriguju 259. aksili ili preponi. Uraditi koagulacioni profil da bi se dala specifična terapija c. i da ima nelagodnost u epigastrijumu u poslednja 2 meseca. 62-godišnji muškarac ţali se na nelagodnost i osećaj punoće suprapubično. Biopsija supraklavikularnog tumefakta najverovatnije će ukazati na . Laparoskopska Nissen fundoplikacija 258. (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. a hemoglobin je 10. Nastaviti sa hirurgijom i dati transfuzije krvi ako je potrebno b. 4cm veliki tumefakt u levoj supraklavikularnoj regiji. Fizikalni pregled osim vidljivog gubitka teţine ne ukazuje na abnormalnost prilikom abdominalnog ispitivanja. (498 strana Kaplan) Pacijent sa multiplom traumom primio je 14 jedinica eritrocita i nekoliko litara Ringer laktata tokom laparotomije zbog multiplih intraabdominalnih povreda.. Koji je sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 72-godišnji muškarac ima tvrd. Telesna temperature je normalna. bez drugih vidljivih ili palpabilnih masa u vratu. Anamnestički je još otkriveno da je izgubio oko 10 kg. a javio se pre 3 meseca od kada je postepeno narastao do sadašnje veličine. Hroničnu upalu b.

U porodičnoj istoriji nema maligniteta gastrointestinalnog trakta. Nikad nije imao tako nešto ranije ali ima ezofagealne varikse. Imala je teškoće pri gutanju čvrste hrane i oseća nelagodnost u sredini donjeg dela grudnog koša nakon uzimanja mesa i suvog hleba. 60-godišnji muškarac sa alkoholnom cirozom javlja se zbog jednodnevnog difuznog abdominalnog bola. Negira nauzeju i povraćanje. sa predominacijom neutrofila (80%). d. Dati diuretike Henleove petlje d. Nije izgubila na teţini i negira bilo kakav drugi medicinski problem. e. 62-godišnji socijalna radnica ţali se na sve veće teškoće pri gutanju. TakoĎe je imala mučninu i povraćanje. c. b. Fizikalno ispitivanja normalno. d. Od lekova uzima tiamin. c. Holecistitis Absces jetre Pancreatitis Peptička ulceracija želuca Primarni peritonitis 262. Koji je sledeći korak u proceni pacijentovih simptoma? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. imala i ranije.b. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Barijum ezofagogram Rendgengrafija grudnog koša CT scan grudnog koša Ezofagoskopija 24 časovni PH monitoring 263. Postavljanje stalnog Foleyovog katetera 261. Kaţe da je slične epizode bolova. Paracenteza otkriva čistu tečnost sa 1000 leukocita/ml. bez postavljanja stalnog katetera e. e. Kateterizacija mokraćne bešike. b. ali slabijeg intenziteta. Postoji difuzna bolnost prilikom abdominalne palpacije. koji se pojačava i lokalizovan je u gornjem desnom kvadrantu abdomena i iradira u desnu skapulu. multivitamine i folate. Bojenje po Gramu ne otkriva bakterije. Fizikalno ispitivanje ukazuje na 62 | S t r . Fizikalno ispitivanje pokazuje febrilnost i blagi distress. Povećati administraciju tečnosti IV c. Abdomen je distendiran sa jasnim prisustvom tečnosti pri perkusiji. a prolazile su spontano tokom nekoliko dana. 43-godišnja ţena dolazi u urgentnu jedinicu sa jakim bolom od juče.

Kontrastno ispitivanje barijumom Kolonoskopija Kolonoskopija i multiple biopsije Fleksibilna sigmoidoskopija i multiple biopsije 265. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. d. c. c. e. b. 23-godišnji profesionalni košarkaš javlja se klupskom lekaru 3 sata pre početka utakmice ţaleći se na bol u stomaku. b. c. a brat je u 60. Ispitvanje ukazuje na dobro lokalizovan bol u desnom donje kvadrantu abdomena inferolateralno od pupka. Akutni appendicitis Akutni ileokolitis Akutni početak ishemičnog kolitisa Akutna Yersinia infekcija Obstrukcija ileocekalne valvule 266. otac je umro u 68. 37-godišnji sluţbenik javlja se lekaru da bi dobio savet u vezi daljeg lečenja ulceroznog kolitisa. Koji je sledeći korak najprikladniji? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. godini. d. b. d. e. Tokom poslednja 4 sata bol se pojačavao i lokalizovao u donjem desnom kvadrantu. U porodičnoj anamnezi je značajno to što je njegova majka umrla od cerebrovaskularnog inzulta u 72. CT scan Endoskopska retrogradna holangiografija Ezofagogastroduodenoskopija Magnetna rezonanca Ultrazvuk 264.nevoljno zatezanje abdominalnih mišića na desnoj strani. godini dobio karcinom sigmoidnog 63 | S t r . Koja od sledećih je najadekvatnija preporuka vezana za njegovo praćenje? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. On ima pankolitis poslednjih 19 godina i rečeno mu je da ima povećan rizik za nastanak kolorektalnog carcinoma. Dva sata kasnije osetio je mučninu i povraćao je 2 puta. godini od infarkta miokarda. Ţučna kesa je palpabilna. 54-godišnji muškarac dolazi na redovnu zdravstvenu kontrolu. Simptomi su počeli pre otprilike 8 sati i bili su difuzni.

puls 110/min i 30 respiracija u minuti koje su plitke. pritisak 110/80 mmHg. Rečeno mu je da bude aktivan. Pneumonija donjeg levog lobusa pluća c. e. Laboratorijski nalazi: o o o Hemoglobin:15g/dl Hematokrit: 45% Leukociti: 15000/mm3 Rendgengrafija grudnog koša ne pokazuje infiltrate niti efuzije. Fraktura leve klavikule b. Koji od ponuĎenih je najprikladniji skrining test za ovog pacijenta? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. (501 strana Kaplan) 35-godišnjem muškarcu uraĎena je splenektomija pre 8 dana nakon sabraćajne nesreće motociklom. b. Sada se ţali na bolove u levom ramenom pojasu. ali pacijent slabo saraĎuje.9 C. Febrilne temperature ne prestaju ni trećeg dana. I drugog psotoperativnog dana je febrilan. Temperatura je 39 C. Fizikalno ispitivanje ukazuje na čista pluća sa normalnim obostranim disajnim šumom i blagu bolnost na palpaciju u levom gornjem kvadrantu abdomena sa dobro zarastajućom ranom nakon središnje laparotomije. Godišnje digitalno rektalno ispitivanje i testitranje na prisustvo okultne krvi u stolici Fleksibilna sigmoidoskopija Fleksibilna sigmoidoskopija i ispitivanje barijumom Kolonoskopija Genetsko ispitivanje na p53 gen 267. Pacijenta interesuje kakva je preporuka vezana za skrining ispitivanje karcinoma. c. d. Ceo dan leţi u krevetu i teško se pokreće. Subfrenični hematom 268. Posturalna drenaţa i druge fizikalne mere nisu prihvaćene od pacijenta adekvatno.kolona. Pacijent ne uzima lekove osim 100mg aspirina dnevno. rešavanje problema zahtevaće i … (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 64 | S t r . Fizikalni nalaz u granicama normale. da se nakašljava i da diše duboko. Sepsa nakon splenektomije d. (502 strana Kaplan) Prvog postoperativnog dana nakon abdominalne operacije pacijent dobija temperature 38. Subfrenični abscess e. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Iako napori da se njegova ventilacija popravi ne prestaju.

(504 strana Kaplan) Tokom abdominalne operacije kod 51-godišnjeg muškarca javlja se hipotenzija za vreme opšte anestezije. Akutno popuštanje levog srca b. U anamnezi ima koronarnu bolest i dijabetes mellitus. Hipoksična pulmonarna vazokonstrikcija e. Kulturu rane i otvaranje rane ako je potrebno e. Iako ţeli najbolju terapiju veoma je zabrinuta za kozmetski deformitet i ţeli da zna koje su mogućnosti u tom smislu. Ona shvata da će sistemska terapija biti neophodna. pokazuje sledeće podatke: Centralni venski pritisak 10 mmHg Pulmonarni arterijski pritisak 60/30 mmHg Pulmonarni kapilarni prtisak Srčani “output” 24 mmHg 2. Tumefakt je slobodno pokretan a dojka normalne veličine. Obična totalna subkutana mastektomija sa postavljanjem implantata 65 | S t r . plasiran pre operacije.4 l Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Sepsa 44-godišnja ţena ima 2cm 270. Pacijent je bio dobro tokom najvećeg dela operacije ali je sada tenzija 80/40mmHg. Nema simptoma od strane neurološkog i koštanog sistema. Radijaciona i hemoterapija bez operacije dojke b. urinokulturu i odgovarajuće antibiotike c. Mamogram ne pokazuje druge promene. Akutna mitralna regurgitacija c. a rendgengrafija grudnog koša i enzimi jetre su normalni. Koji dalji postupak je najprihvatljiviji? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. (502 strana Kaplan) veliki. tvrd tumefakt u gornjem spoljnjem kvadrantu desne dojke. Biopsija je pokazala da se radi o duktalnom infiltrativnom karcinomu. „Lump“-ektomija. Nema palpabilnih limfnih nodusa. Rendgengrafiju grudnog koša. CT scan abdomena i perkutanu drenažu abscesa 269. disekcija aksilarne regije i postoperativno zračenje c. Analizu urina. Doppler ispitivanje dubokih vena noge I karlice b. Akutno popuštanje desnog srca d. Pulmonarni aretrijski kateter.a. kulturu sputum i odgovarajuće antibiotike d.

potencijalno ortopedski hitno stanje. Koji od sledećih je odgovarajući način lečenja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Skeletna trakcija d. Otvorena repozicija i interna fiksacija 272. stariji čovek je uvrnuo skočni zglob i pao na. Obe patele 66 | S t r . Iz tog razloga treba uraditi najpre rendgengrafiju koje od sledećih regija? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Zatvorena repozicija i kratki gips (ne obuhvata zglob lakta) b. Dodatna povreda. koji je trezan i koji je bio vezan sigurnosnim pojasom. Neurološki je intaktan. Modifikovana radikalna mastektomija sa neposrednom rekonstrukcijom režnjem m. ali zbog intoksikacije alkoholom ne moţe da kaţe gde eventualno ima još bolove. Takodje postoji udruţena fraktura stiloidnog nastavka ulne. Rectus abdominis-a e. Koji od sledećih je najbolji način lečenja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nakon sudara automobila. dorzalno anguliranu frakturu distalnog radijusa. Rendgengrafija pokazuje dorzalno dislociranu. Radikalna mastektomija i postoperativno zračenje sa odloženom rekonstrukcijom 271. Fuzija (artrodeza) skočnog zgloba 273. Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija d. kaţe da je jasno video kako njegov pijan. nije očigledna ali postoji sumnja na nju.d. Trčeći da stigne autobus. vozač. Neurološko ispitivanje je normalno. Dolazi sa deformisanim i bolnim zglobom ručja koji liči na viljušku. Skeletna trakcija c. i nevezan suvozač udara licem u vetrobran i kolenima u prednji deo automobile ispod vetrobrana. untra okrenuto. Intramedularni klin e. stopalo. rendgengrafija cervikalne kičme je normalna. Anteroposteriorna (AP) i lateralna rendgengrafija pokazuju dislociranu frakturu oba maleolusa. Ispitivanje suvozača zaista pokazuje multiple laceracije na licu. Zatvorena repozicija i gipsana imobilizacija b. Starija ţena sa osteoporozom pala je na ispruţenu šaku. Zatvorena repozicija i dugačak gips (obuhvata zglob lakta) c. Zamena maleolusa metalnom protezom e.

Treba dati diuretike b. koji je prestao sa aktivnim igranjem. Saturacija kiseonikom je 90%. njegov puls je 98/min. zabeleţena količina mokraće je 15ml. Oba kuka c. Vilice d. mladji muškarac pretrpeo je traumatsku amputaciju kaţiprsta. Urin je tamnoţut. Rendgengrafija grudnog koša je normalna. Infuzija je započeta 30 minuta nakon nastanka opekotine. Glave 274. Puls je 100/min i regularan. Dati IV heparin 275. Krvni pritisak pacijenta je 100/70mmHg. Administraciju tečnosti treba povećati e.b. centralni venski pritisak je 2cm H2O. Radeći u knjigovezačkoj radnji. Prst je čisto presečen u nivou MCP zgloba. 22ml I 18ml. Nakon odgovarajućeg proračuna. brzinom od 750ml/h. Pacijent je zajedno sa amput iranim prstom prebačen do prve ambulante. koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. (499 strana Kaplan) 40-godišnji profesionalni fudbaler. EKG pokazuje sinusnu tahikardiju. koristeci modifikovanu Parklandovu formulu. bez krvi. Tokom naredna 3 sata. Administraciju tečnosti treba nastaviti dosadašnjim tempom c. Koji je sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ventilaciono-perfuzioni scan pluća d. specifične teţine 1040 i sa koncentracijom Na+ od 10mEq/L. Administraciju tečnosti treba smanjiti d. Prekontrolisan je Foley-ev kateter koji je otvoren i drenira normalno. Analize gasova arterijske krvi b. ţali se na iznenadnu pojavu palpitacija i nedostatka vazduha 5 dana nakon operacije kolena. odakle ih treba transportovati u visoko specijalizovanu 67 | S t r . Na osnovu ovih nalaza. 70kg teškom muškarcu sa ekstenzivnim opekotinama III stepena uključena je infuzija Ringer laktata po proračunatoj količini. Neophodno je lečenje bubrežnog zastoja 276. Doppler ispitivanje krvnih sudova obe noge c. Primeniti suplementalni kiseonik e. Lumbarne kičme e.

Sterilno previti opečena područja i zatim je dovesti u urgentnu jedinicu 279. Koji. od sledećih. Muškarac teţine 75kg zadobio je opekotine II i III stepena oba gornja ekstermiteta tokom poţara. pokazuje prisustvo palpabilnih fascijalnih nodula. Problem se razvijao postepeno tokom nekoliko godina. Palmarni tenosinovitis e.medicinsku ustanovu gde će se uraditi replantacija. De Qeurvain tenosinovitis c. Potopiti ga i transportovati u hladnom alkoholu d. Oprati ga antiseptičnim rastvorom i staviti u led e. Pedijatrijska sluţba dobila je telefonski poziv od strane jako uzbuĎene majke. 64-godišnji muškarac. osim već opisanih promena. je pravilan način pripreme i transporta amputiranog prsta? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Umotati ga u vlažnu gazu. inspekcijom je utvrdjeno da su obe ruke ispod pazuha praktično skroz opečene do vrhova prstiju i sa prednje i sa zadnje strane. Po 68 | S t r . niti da celim dlanom dodirne sto. ima kontrakturu šake koju vise ne moţe skroz da opruţi. Njena 7 godišnja ćerka igrala se ispod odvodne cevi iz koje se zadesno izlio na nju (obe ruke i noge) tečni. Namazati opečena podrucja antibiotskom kremom i dovesti devojčicu u bolnicu b. Dupuytrenova kontarktura d. Odmah staviti devojčicu pod tuš i tuširati 30 minuta a zatim dovesti u urgentnu jedinicu c. Fizikalno ispitivanje. Preko telefona čuje se vrištanje devojčice. Oprati devojcicu razblaženim sirćetom i dovesti je u bolnicu e. Na prijemu kratko nakon toga. Očistiti prst od krvi i staviti ga u transportni “frižiderčic” ispunjen parčićima leda b. Sindrom karpalnog kanala b. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Reumatoidni arthritis 278. Smrznuti ga što pre i transportovati u tečnom azotu c. Dovesti devojcicu u urgentnu jedinicu što pre d. korozivni alkalni rastvor za čišcćenje. umotati u plastičnu kesu i staviti kesu u led 277. Koje instrukcije biste dali majci? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. moţe pomerati prste normalno. Nema bolove niti neuroloske ispade i u meri u kojoj deformitet dozvoljava.

svetle kose. 94000ml 280. Fizikalni pegled ukazuje na koţu lica koja je izlagana raznim vremenskim uslovima. koja radi kao krojačica. Bazocelularni karcinom c. Radialisa e. Simptomi su izraţeniji noću. Kapoši sarkom d. Fizikalno ispitivanje ukazuje na hipesteziju i atrofiju tenara. 3400ml b. Seboroična keratoza 281. Puši na lulu. tamnijom ivicom i ulcerisanim. 7400ml e. Najverovatnija dijagnoza je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Melanom e. Ovi nalazi su najverovatnije uzrokovani kompresijom kojeg nerva? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Medijanusa d. koju količinu tečnosti treba dati ovom pacijentu intravenski tokom prvih 24 sata? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.5cm veliku. 69-godišnji mornar. Kožnog brahijalnog c. Aksilarnog b. sa izdignutom. plavih očiju ima nezarastajuću. ima bol. Ulnarisa 282. ali 69 | S t r . Promena je 1cm u prečniku. 67-godišnji muškarac dolazi kod lekara zbog bezbolne promene na čelu koja je nedavno prokrvarila. Ulceracija je prisutna i raste zadnjih 8 meseci. ne pije. oko 1. 5400ml c. Kaţe da se promena javila pre 18 meseci kada je udaren flašom. centralnim delom. 43-godišnja ţena. Aktinična keratoza b.modifikovanoj Parklandovoj formuli. poluprovidnim. slabost i utrnulost desne šake 3 meseca unazad. Pregledom se konstatuje prisustvo eritematoznih promena na drugim delovima čela . 6400ml d. bezbolnu ulceraciju donje usne.

Metastaski karcinom prostate c. bol se moţe izazvati kada se zatraţi da drţi palace unutar stegnute pesnice a zatim da pokrene ručni zglob u ulnarnu devijaciju. B. uvećana I nodularna jetra.oj godini “zbog tumora” . Markeri za virusni hepatitis su negativni. Karpal tunnel sindrom c. Metastatski retinoblastom d. Neprepoznata fraktura navicularne (skafoidne) kosti ručja d. Primarni hepatocelularni karcinom 70 | S t r .bez ulceracija. Nema uvećanih limfnih nodusa na vratu. Jedini nalaz pri fizikalnom pregledu je veštačko oko i bolna. Redovno veţba. Invasivni maligni melanom e. Planocelularni karcinom 283. 44-godišnji muškarac ţali se na neodreĎenu nelagodnost u gornjem delu abdomena koju ima unazad mesec dana. u odličnom je zdravstvenom stanju tokom celog svog ţivota. pokretima koje izvršava kada pridrţava glavu svoje bebe. Mlada majka ţali se na bol duţ radijalne strane ručnog zgloba i prvog dorzalnog kompartmana. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Metastaski sarkom e. Koji od sledećih će biti najverovatniji nalaz prilikom patohistološkog pregleda ovih promena u jetri? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ne pije I ne puši. Adenokarcinom b. Nema drugih simptoma i osim enukleacije jednog oka u 21. Pri fizikalnom ispitivanju. Benigna ulceracija zbog hronične iritacije d. CT scan gornjeg abdomena ukazuje na multiple mase u jetri. Dipitrenova kontraktura e. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Bazocelularni karcinom c. Metastatski maligni melanom b. Akutni I hronični bursitis b. Povezuje bol sa poloţajem ručnog zgloba u fleksiji i istovremenom ekstenzijom palca. Tenosinovitis tetiva abduktora i ekstenzora palca 284.

Promena je sporo rasla tokom poslednje 3 godine. Periferni puls i kapilarno punjenje 287. Piogeni granulom e.godišnji poljoprivrednik ima bezbolnu. stepen opekotina obe ruke kada je u poţaru plamen zahvatio rukave košulje. Angina pectoris Sindrom karpalnog kanala Dipitrenova kontraktura Fibrositis 71 | S t r . Nema druge tegobe niti hronične bolesti. Nivo karboksihemoglobina d. Invasivni melanoma c. Planocelularni karcinom 286. Kaţe da se često budila noću zbog bola u istoj šaci. pergamentne. Inače je dobrog zdravlja. ali bol moţe biti izazvan prilikom ekstremne dorzifleksije šake. nalik vosku promenu koţe. Gasovi krvi b. Pacijentkinja ne moţe korektno da identifikuje različite materijale odeće pipanjem izmeĎu levog palca i kaţiprsta. Osim “ vremenom oštećene” ostale koţe lica. Pacijent je zadobio 3. svetlu.285. anestetične. Ispitivanje nije uspelo da otkrije poremećaj senzitivnosti šake. Bazocelularni karcinom b. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.5 cm veliku na dorzumu nosa. 40-godišnja ţena ţali se na peckanje i trnjenje u levoj šaci tokom zadnjih nekoliko meseci. d. suve. izdignutu. Nema uvećanih limfnih nodusa na vratu. ostatak kliničkog pregleda je normalan. c. Opečene površine su bele. 65. Na koji od sledećih parametara treba obratiti naročitu paţnju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. Keratoakantom d. oko 1. Telesna težina c. Mioglobinemiju i mioglobinuriju e. i zahvataju celu cirkumferencu nadlaktica i podlaktica.

Brzi prvi pregled otkriva ulazne rane u levoj polovini grudnog koša i gornjem delu abdomena.e. Peritonitis 289. intoksiciran. Vene na vratu i na čelu su uvećane i distendirane. U urgentnoj jedinici. mlada zena je ubodena noţem nekoliko puta. Elektrolitne abnormalnosti c. Bakterijemija b. Obostrana drenaža grudnog koša c. Unutrašnji gubitak krvi e. Nakon nekoliko minuta. bleda je i orošena znojem. Refleksna simpatična distrofija 288. Ima čujne disajne tonove obostrano i bezbolan abdomen. Dijagnostička peritonealna lavaža d. Intubiran je endonazalno putem fiberoptičkog bronhoskopa a brz incijalni pregled nije otkrio druge vidljive povrede. poceo je da hoda uokolo i da stenje. Udara kolima u zadnji deo parkiranog kamiona. Pešak koga su udarila kola izgubio je svest. bez opipljivih pulseva distalno. Hemodinamski je stabilan. 19. došavši svesti. Rendgengrafija grudnog koša koja bi usmerila dalju terapiju b. Prethodno zdrav. Evakuacija sadržaja perikardijalne kese e. on je pomerao sva 4 ekstremiteta i mrmljao kako ga boli vrat. Koji od sledecih koraka je najprikladniji u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. od sledećih. ponovo je izgubio svest i upao u duboku komu. je najvaţniji problem udruţen sa ovom vrstom povrede? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. godišnji muskarac vozi kola bez vezanog pojasa. Nakon početka intavenske infuzije Ringer laktata njen krvni pritisak dalje opada na 40 mmHg. Koji od sledećih je najprikladniji sledeći korak u lečenju? 72 | S t r . Krvni pritisak je 72/50 mmHg a puls 130/min. Kada je stigla hitna pomoć. Njen centralni venski pritisak je uvećan (28cm H2O). Tom prilikom udara abdomenom u volan i dolazi do rupture slezine. Hitna laparotomija u urgentnoj jedinici da bi se klemovala aorta 290. Po dolasku u urgentnu jedinicu ona drhti i trazi ćebe i čašu vode. Ubrzo zatim. primećeno je da mu je zenica levog oka fiksirana i dilatirana i da postoji curenje bistre tečnosti iz levog uva. Tokom pljačke. Spoljašnji gubitak krvi d. Koji. i gubi svest.

27-godišnji muškarac pretrpeo je penetrantne povrede grudnog koša i abdomena tako što je nekoliko puta izboden dugim šiljkom za led. Nastaviti kliničko praćenje b. pacijent je bio hemodinamski stabilan. Vazdusna embolija b. čekajuci da se probudi iz anestezije. Ultrazvučni pregled abdomena d. Zbog toga što respiratorni pokreti nisu bili zadovoljavajući. Eksplorativna laparotomija 292. Koji je najverovatniji uzrok zastoja srca? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Rendgengrafija cervikalne kičme i kraniogram c. CT scan glave i cervikalnog dela kičme d. U momentu prijema ima desni pneumotoraks. priključen je na respir ator. Otoskopsko ispitivanje i laboratorijsko ispitivanje tečnosti e. 31-godišnja ţena udarila je kolima u zaštitnu ogradu.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koji od sledećih bi bio najprikladniji korak u proceni eventualnih intraabdominalnih povreda? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. uključujuci prelome gornjih i donjih ekstremiteta. Dijagnostička peritonealna lavaža e. Embolija pluća 73 | S t r . Crevna peristaltika nečujna. pre uvodjenja u opstu anesteziju radi eksplorativne laparotomije. Antibiotici i visoke doze kortikosteroida b. Tokom celog perioda od prijema do smrti. Masna embolija c. Tom prilikom pretrpela je multiple povrede. i nije imao bilo kakav znak za hipotenziju ili aritmiju. Infarkt miokarda d. Hitna operacija uva da se zaustavi oticanje cerebrospinalne tečnosti 291. Krvni pritisak joj je 135/75mm Hg a puls 88/min. zbog čega je plasiran torakalni dren. Ona je potpuno budna i svesna i kaţe da nije bila vezana pojasom i jasno se seća da je udarila abdomenom u volan. CT scan abdomena c. Fizikalni pregled otkriva rigidan i bolan abdomen pri cemu se brani i ima pozitivan “rebound” fenomen u sva 4 kvadranta. Pacijent je ostao intubiran. Iznenada dolazi do zastoja srca i pacijent umire. Operacija nije otkrila intraabdominalne povrede i završena je pre nego je predviĎeno.

Pacijent je pripremljen za CT scan glave. Poseban CT scan abdomena e. 7-og postoperativnog dana nakon operacije preloma krila karlične kosti. Cerebrovaskularni insult c. Urgentna ekipa uspešno je na slepo postavila nazotrahealni tubus. Ona je stabilizovana preko noći i pripremljena za operaciju sledećeg dana. je glavni hirurški rizik kod ove pacijentkinje? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Vazdusna embolija b. Pacijentki nja je imala udes motornim vozilom pre 20 sati i dovezena je u bolnicu kolima hitne pomoći. Stalna nesposobnost 295. Tenzioni pneumotoraks 293. Prilikom ispitivanja.e. doţiveo je saobraćajnu nesreću pri velikoj brzini i doveden je u urgentnu jedinicu od strane paramedicinskog osoblja. Na mestu nesreće. U trenutku prijema pacijent je bio bez svesti i imao je vlaţne disajne šumove. Suvozač u kolima. multiple laceracije lica. Po dolasku u bolnicu. i pacijenta koji je komatozan. od sledećih. Analiza gasova u krvi pokazuje 74 | S t r . Osteomijelitis e. Radiografija svih zuba d. 76 -godišnji muskarac iznenada razvija jak pleuritični bol u grudima i nedostatak vazduha. 24-godišnja ţena primljena je u bolnicu zbog preloma femura. ne reaguje na nadraţaje i ima fiksirane proširene zenice. Posebne radiogarfije maksilarnih sinusa 294. Masna embolija d. Koja od sledećih dijagnostičkih procedura mora takoĎe biti uraĎena? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koji. Nije gubila svest niti je imala promene mentalnog statusa. oznojen i tahikardičan sa krvnim pritiskom od 140/80mm Hg. Rendgengrafija baze lobanje b. pacijent je uznemiren. koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Inicijalni pregled u urgentnoj jedinici ukazuje na normalne vitalne znake. naĎena je vezana sigurnosnim pojasom u svojim kolima na mestu vozača a njena jedina dokumentovana povreda bila je fraktura femura. Ima izraţene distendirane vene na vratu i čelu. radiografija je potvrdila frakturu femura. Proširenje CT scan-a na celokupnu cervikalnu kičmu c.

Gubitak krvi na mestima preloma b. bio je u inspirijumu u tom trenutku. Aortogram i hitna hirurška rekonstrukcija b. Neprepoznato intakranijalno krvarenje e. Rendgengrafija pluća je uobičajena. Uključen mu je kiseonik na masku. Postaje bled. limfni nodus je bio povučen i pod tenzijom. zadobio je. Ventilaciono-perfuzioni scan pluća. kominutivne prelome oba femura. njegov pritisak je 80/50mm Hg. EKG i kardijalni enzimi c. Tokom izvodjenja supraklavikularne biopsije limfnog nodusa u lokalnoj anesteziji. zatvorene. i pacijent uskoro umire. odjednom se začuo zvuk u vidu šuštanja. Neurogeni šok zbog bola d. inače zdrav 24 -godišnji muškarac. Ultrazvucni pregled abdomena uraĎen u urgentnoj jedinici je takoĎe normalan. U trenutku ovog katastrofalnog dogaĎaja. normalna. Pacijent. Koji je najverovatniji razlog smrtog ishoda? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Iznenadni pneumotoraks sa kolapsom pluća d. u udesu. Intubacija i respirator. Simpatičko pražnjenje e. Povreda velike vene sa vazdušnom embolijom c. Masna embolija c. Ispitivanje retine tražeći masne kapljice e. ili spiralni CT scan grudnog koša 296. Neprepoznata tamponada perikarda 75 | S t r . koţa mu je hladna i lepljiva ali je ostali deo fizikalnog pregleda. sa hiperventilacijom d. puls 110/min a venski pritisak 0. Koji je najverovatniji razlog njegovog niskog krvnog pritiska? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. nevezan sigurnosnim pojasom. Suvozač u kolima. Koji je najadekvatniji sledeći korak u lečenju ovog pacijenta? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. kao i rendgengrafija grudnog koša i karlice. Povreda arterije sa vazdušnom embolijom b.hipoksemiju i hipokapniju. Povreda traheje 297. a poslednji rez je načinjen na slepo iza njega da bi se kompletno oslobodio. Kratko nakon prijema.

hladne 76 | S t r . Njegov krvni pritisak je 180/80mm Hg u levoj nadlaktici. cijanotičan je. Zatvorena repozicija u anesteziji e. on ima jak bol u podlaktici kao i bol koji se pojačava na pasivnu ekstenziju zgloba ručja i prstiju šake. pritisak u desnoj nadlaktici se ne moţe očitati. 4-godišnjem dečaku sa dislociranim suprakondilarnim prelomom humerusa bez neurovaskularnih komplikacija postavljena je skeletna trakcija. Otvorene repozicija i interna fiksacija preloma 299. Plućna embolija e. Povećati težinu na trakcionom aparatu b. Koji je najprikladniji sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Spontani pneumotoraks 300. Agresivan je pri prijemu. orošen znojem. 24-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu sa ubodnom ranom nanesenom oštrim predmetom u prednjem delu leve polovine grudnog koša odmah medijalno od bradavice. Akutna disekcija aorte b. Koji je najprikladniji sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Njegov krvni pritisak je 70/50mmHg. EKG d. Torakodreaža leve strane grudnog koša e. Akutni infarkt miokarda c. Rendgengrafija grudnog koša b. Endotrahealna intubacija c. Administracija analgetika c. Embolus u desnoj arteriji subklaviji d. Ima distendirane vene na vratu. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Disajni šumovi su normalni obostrano. Oteţano diše. 50-godišji muškarac sa hipertenzijom doveden je u urgentnu jedinicu 30 miuta nakon nastanka iznenadnog i jakog bola u grudima koji iradira u leĎa i ruke. Ispitivanje srca ukazuje na prisustvo šuma aortne insuficijencije. 22-godišnji muškarac dolazi u urgentnu jedinicu sa višestrukim ranama grudnog koša i abdomena nanetim vatrenim oruţjem.298. 6 sati kasnije. Perikardiocenteza 301. Eksploracija mesta preloma i fasciotomija fleksornog kompartmana podlaktice d.

U vreme prijema. Ovo je praćeno rektalnim krvarenjem sveţe krvi. Postvaljena mu je n azogastrična sukcija i date tečnosti intravenski. Nema znakova za portnu hipertenziju. Nakon 6 sati.koţe. Postavljane igle u drugi interkostalni prostor desno (torakocenteza) e. Inicijalni pregled pokazuje krvni pritisak od 60/40mmHg. CT scan abdomena d. Dati antibiotike b. Koji je najprikla dniji prvi korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. višestruke aero likvidne nivoe bez slobodnog gasa ispod dijafragme. Neodložna rendgengrafija grudnog koša c. bez disajnog šuma. Nativna rendgengrafija abdomena pokazuje proširene vijuge tankog creva. Perikardiocenteza 302. krvni pritisak od 96/56mmHg. puls 112/min i respiracije 26/min. puls 150/min i jedva pipljiv. Kada se probudio jutros počeo je da povraća veće količine svetlo crvene krvi . Pacijent je dobio hepatitis C nakon multiplih transfuzija nakon operacije (koronarni by-pass graft) od pre 16 godina. Ispitivanje u urgentnoj jedinici pokazuje temperaturu od 37. Svestan je i normalnim glasom kaţe da će umreti. Endotrahealna intubacija d. Koji je najprikladniji sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Abnormalnosti funkcija jetre primećene su pre 4 godine. a od tada nema stolicu niti “gasove”. leukocitozu. Hitna eksplorativna laparotomija 303. 54-godišnji muškarac. 77 | S t r . koji je pre 5 godina podvrgnut laparotomiji zbog rane abdomena nanete vatrenim oruţjem. Endoskopija gornjeg dela gastrointestinalnog trakta e. U očiglednom je respiratornom distresu i ima jako uvećane vene na vratu i čelu. ima crevnu hiperperistaltiku i nelagodnost u stomaku.2C. Simptomi su se javili pre 5 dana. bol u stomaku sa “rebound” fenomenom a abdomen je tih. Postoji devijacija traheje ulevo a desna strana pluća je hiperrezonantna na perkusiju. primljen je u bolnicu zbog povraćanja i progresivne abdominalne distenzije. 74-godišnji muškarac sa istorijom hepatitisa C javlja se u urgentnu jedinicu zbog hematemeze. Rendgengrafija abdomena sa barijumom kao kontrastom c. dobija temperature. a biopsija jetre konzistentna sa heptitisom C pokazala je difuznu fibrozu I nodularnu regeneraciju konzistentnu sa umereno teškom cirozom. ali nema akutni abdomen. Hitna analiza gasova u krvi b.

Arteriogram d. Nalaz na srcu i plućima je normalan. uključujući prelome gornjih i donjih ekstremiteta. Lekar urgentne jedinice detaljno je obradio ran u. Jasno se seća da je udarila stomakom u vo lan. CT scan abdomena c. Eksplorativna laparotomija 305. puls 88/min. Postoji jaka bolnost na palpaciju abdomena kao i prilikom naglom uklanjanja ruke nakon palpacije. Gornja gastrointestinalna endoskopija d.Anikteričan je i ima suvu sluzokoţu. Ultrazvuk abdomena d. Nema čujne crevne peristaltike. Krvni pritisak je 135/75 mmHg. Hirurško uklanjnaje metka 78 | S t r . Koji je sledeći korak u lečenju najprikladniji? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kontinuirano kliničko praćenje b. Dijagnostička peritonealna lavaža e. Profilaksa tetanusa b. b io adekvatan korak u sagledavanju eventualnih intraabdominalnih povreda? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Plasiranje 2 intravenske linije c. Kolonoskopija 304. Fizikalni pregled ukazuje na rigidan i bolan abdomen. Doppler ispitivanje c. Neurološko ispitivanje u normalnim granicama. Tom prilikom pretrpela je multiple povrede. a metak je na rendgengrafiji viĎen u mišićnom tkivu zadnje spoljašnje strane butine. Koji bi od sledećih. Svesna je i orjentisana i kaţe da nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Ulazna rana je na prednje-lateralnoj strani butine. Nema hepatosplenomegaliju niti znakova za ascites kao ni periferne edeme. Hirurška eksploracija femoralnih krvnih sudova e. EKG b. Koji je najbitniji postupak u lečenju ovog pacijenta? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. (499 strana Kaplan) 25-godišnji muškarac pogoĎen je malokalibarskim pištoljem. 31-godišnja ţena udarila je kolima u zaštitnu ogradu. Ispitivanje za hitnu transplantaciju jetre e.

63-godišnji muskarac. Zapušen ili kvikovan (uvijen) kateter 79 | S t r . Pacijent je hemodinamski stabilan a abdomen umereno bolan.. Stalni Foley-ev kateter je postavljen nakon operacije. Rupturi torakalne aorte e. Koji je sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Eksplorativna laparotomija 308. Torakalnom kapku d. Koji od sledećih je najverovatniji razlog prestanka lučenja mokraće? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Dehidratacija e. Krvni pritisak je 60/40mmHg. ulevo od srednje linije. Prethodna 3 sata izlučivanje mokraće je bilo: 56ml. Najverovatnije se radi o . Abdomen je mek. Hitna pomoć ga dovodi u urgentnu jedinicu. Tamponadi srca c. Hitan ultrazvučni pregled c. Dijagnostička peritonealna lavaža e. Kontuziji srca b. Oštećenje uretera tokom operacije d. CT pregled abdomena d. leţi u postelji drugi postoperativni dan nakon abdominoperinealne resekcije zbog karcinoma rektuma. Rendgengrafija grudnog koša pokazuje proširen medijastinum. Oštećenje mokraćne bešike tokom operacije c.306. (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Sestra je zabrinuta jer. puls 115/min i slabo punjen. Ulazna rana je u epigastrijumu. (503 strana Kaplan) 18-godišnji muškarac je velikom brzinom udario kolima u zid. Disanje je čujno obostrano a auskultacija srca ukazuje samo na tahikardiju. Akutna bubrežna insuficijencija b. Tenzionom pneumotoraksu 307. (498 strana Kaplan) 19-godišnji mladić zadobio je ustrelnu ranu abdomena pištoljem kalibra 0.. respiracije 18/min. centralni vesnki pritisak je 2cm H2O. i pored stabilnih vitalnih parametara. Metak je zaustavljen u desnom psoas mišiću. nedistendiran i bezbolan sa čujnom peristaltikom. teţak 65kg.38mm. 73ml i 61ml. izlučivanje mokrace u poslednja 2 sata je nula. Kliničko praćenje b. Reaguje jedino na bolne stimuluse.

Nije alergičan na hranu i lekove. 72-godišnji muškarac ima 3mm veliki kamen u ureteru na ureterovezikalnom ušću. a mlaz je slab i često se zavrsava kapanjem mokraće. IV antibiotici i hitna dekompresija urinarnog trakta iznad kamena 311.309. uključujuci rektalno ispitivanje. u poslednjih nekoliko godina. analiza urina je normalna i nema eritrocitnih cilindara. okrugli tumefakt koja se prostire od pubisa naviše i dostiţe do polovine razdaljine do umbilikusa. Uključivanje IV antibiotika u trenutnu terapiju b. U anamnezi nema traume. Tumefakt daje tup zvuk pri perkusiji a 80 | S t r . Imao je blag ureteralni bol u zadnjih 12 sati i primio je tečnost i analgetike u nadi da će doći do spontane eliminacije kamena. 62-godišnji muskarac navodi da je imao epizodu velike. a detaljnije ispitivanje potvrĎuje da je imao najverovatnije totalnu hematuriju a ne inicijalnu ili terminalnu hematuriju. je u normalnim granicama. Fizikalno ispitivanje. od pre 2 dana počeo je da uzima antihistaminik. Oseća da ima potrebu za mokrenjem ali ne moze da mokri. Ultrazvuk i CT pregled oba bubrega e. Intravenski pijelogram (IVP) i cistoskopija c. Ekstrakorporealna litotripsija (ESWL) i antibiotici parenteralno d. ustaje noću 4-5 puta da bi mokrio. Razbijanje i ekstarkcija kamena cistoskopijom c. Koagulacioni status i urinokultura b. Nakon toga pacijent ima drhtavicu i porast temperature na 40 C. Potrebno je dosta vremena da započne mokrenje. Zbog prehlade. Hitno postavljanje suprapubičnog katetera u mokraćnu bešiku e. Koje od sledecih je najprikladnije kao pocetno ispitivanje? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ubrzo nakon toga ţali se na bol u slabinskom predelu i izgleda dosta lose. 67-godišnji muškarac javlja se u urgentnu jedinicu zbog toga što ne moţe da mokri zadnjih 12 sati. Njegov serumski kreatinin je 0. dekongestant i da pije puno vode. Njegov hematokrit je 46%. Anamnestički navodi da. Fizikalno ispitivanje otkriva palpabilni. Koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ne pusi i nema druge simptome vezane za urinarni sistem.8 mg/dL a osim prisustva velikog broja eritrocita. bezbolne hematurije. Odredjivanje PSA (prostatic specific antigen) i biopsija prostate d. gladak. Retrogradni cistogram i pijelogrami 310.

Uretritis e. Seksualno je aktivan i imao je više seksualnih partnerki. Transrektalna biopsija čvorica iglom d. U anamnezi nema traume. Ovo je klasična prezentacija kog akutnog stanja? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Seksualno je 81 | S t r .5cm veliki čvor u prostati koji se palpatorno pipa pri rutinskom fizikalnom pregledu. 17-godišnji dečak javlja se lekaru zbog bola u desnoj preponi koji se javio pre 2 sata. bezbolnu prostatu bez nodula. Ponovno odreĎivanje PSA c.2 C. Transrektalni UZ prostate e. Bakterijski prostatitis b. Poslednji rektalni pregled od pre godinu dana bio je uredan. Varikocela 314. 59-godišnji muškarac ima jako tvrd. 1. Zastoj mokrace kod pacijenta sa karcinomom prostate 312. Epididimitis b. Testikularna torzija d. Bubrezni zastoj d. Pacijent je bez ikakvih simptoma a njegov PSA (prostatic specific antigen) uradjen pre 3 meseca bio je normalan za njegove godine. Podizanje testisa smanjuje intenzitet bola. Zastoj mokrace kod pacijenta sa benignom hipertrofijom prostate e. Kliničko praćenje u narednih godinu dana b. 29-godišnji muškarac se javlja lekaru zbog jakog bola i otoka levog skrotuma od pre dva dana. krvni pritisak je 120/70mm Hg i puls 80/min. Koja od sledećih procedura će najviše pomoći u postavljanju dijagnoze? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Prostatitis c. podizanje skrotuma ne dovodi do smanjenja bola.njegovim potiskivanjem pojačava se potreba za mokrenjem. Transuretralna resekcija prostate 313. Rektalno ispitivanje otkriva veliku. Cistitis kod pacijenta sa karcinomom mokracne besike c. Ispitivanje potvrdjuje bol i otok levog skrotuma. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Temperatura je 38. diskretan.

kremasterični refleks je odsutan desno. trombociti 150000/mm³. koji trenira košarku. eritematozan I akutno bolan desni skrotum. Tokom operacije izgubio je oko 1500ml krvi. Ostatak fizikalnog pregleda je u granicama normale. krvni pritisak je 130/80mmHg. Epididymitis b. 3 cm veliki.2°C. Uklještena kila d. Torzija(uvrtanje) testisa e. Hematom c. Pre 36 sati imao je operaciju kompletne zamene kuka protezom. Imao je hlamidijski urtritis pre godinu dana koji je lečen doxycyclin -om. javlja se lekaru zbog tumefakta u levom skrotumu. Klinički pregled ukazuje na uvećan. puls je 80/minut i respiracije 16/minut. Torzija(uvrtanje) apendiksa testisa 315. Postaviti Foley-ev kateter 82 | S t r . Njegova temperatura je 37. Hospitalizovani 60-godišnji muškarac nije mokrio zadnjih 8 sati. Intraoperativno imao je jednu kratku epizodu hipotenzije koja se spontano normalizovala. Anamnestički boluje od insulin -zavisnog (tip 1) diabetes mellitusa i uzima nitrate za stabilnu anginu pectoris. Kila d. uzete iz prsta. Postoji punoća suprapubično i čista incizi ja iznad levog kuka. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tumor 316. 22-godišnji student. Epididymitis b. otečen. Šećer u krvi. Šta treba najpre uraditi kod ovog pacijenta? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Prvi put je primetio promenu pre 2 nedelje kada ga je lopta udarila u levu preponu tokom utakmice.5mmol)/dl. Abdominalni pregled je uredan. bezbolan tumefakt se palpira blizu gornjeg pola levog testisa. Koja je od sledećih najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Levi testis je horizontalno poloţen. leukociti 11000/ml. Ne koristi uvek kondome. Njegov hemoglobin je 9g/dl. tumefakt je bezbolan i ne transiluminira. Hydrocela e.aktivan i imao je više seksualnih partnerki u poslednje 3 godine. je 190mg(9. Hemoragični tumor c.

Sekret prostate dobijen tom prilikom pokazuje: o o leukociti bakterije 30 nema Kultura sekreta prostate negativna na bakterije. Trećeg postoperativnog dana postoperativno. TakoĎe nosi elastične čarape na obe potkolenice. Infekcija urinarnog trakta e. Fizikalni pregled pokazuje 83 | S t r . Akutni prostatitis c. Pacijent kaţe da nema infekciju urinarnog trakta niti bilo kakav sekret. Ultrazvuk bubrega c. Ima postavljen urinarni kateter još tokom operacije. javila se temperature od 39. Akutni cistitis b. Administarcija 20 U regularnog insulina 317. Koja je najverovatnija dijagnoza. bez uvećanja ili induracije. Pri didgitalnom rektalnom ispitivanju. Transfuzija pakovanih eritrocita e. koji je uklonjen u bolesničkoj sobi. Koji je najverovatniji razlog povišene temperature? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Osećaj teţine u desnoj polovini skrotuma javio se pre 6 meseci. 62-godišnjoj ţeni uraĎena je abdominalna histerektomija i salpingooforektomija pre 3 dana. prostata je lako bolna i meka. Infekcija rane 318. Intraabdominalni absces d.b. Mokrila je bez problema nakon toga. Analiza urina je normalna. Duboki tromboflebitis c. (497strana Kaplan) 35-godišnji muškarac javlja se lekaru zbog perzistentnog.4˚C. tupog perinealnog bola i dizurije koji su prisutni u poslednjih 6 meseci. Hronični nebakterijski prostatitis 319. Hronični bakterijski prostatitis d. Temperatura je 37 C. Zdrav 28-godišnji muškarac dolazi kod lekara zbog bezbolnog uvećanja desnog testisa. CT scan abdomena d. (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Počela je da hoda već prvog postoperativnog dana i bila je aktivna koliko je mogla. Atelektaza b.

CT (komjuterizovana tomografija) b. Analiza urina potvrĎuje hematuriju bez proteinurije ili odlivaka. Impotencija c. alfa-fetoprotein i LDH c. Ponovno javljanje istih simptoma e. Koje je najverovatnije stanje koje je dovelo do ovoga? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Alzheimerova bolest c. Sa godinama udružena hiperaktivnost detrusora bešike b. Hiperplazija prostate f. Koji je sledeći dijagnostički postupak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 70-godišnji muškarac dolazi kod lekara zbog prisustva krvi u mokraći. Serumski HCG. Pacijent je odbio farmakološko lečenje i odlučio se na transuretralnu resekciju prostate (TURP). Fizikalno ispitivanje normalno.Koji je najprikladniji sledeći korak? 84 | S t r . utvrdili su postojanje bilateralne hidronefroze. Ranija operacija e. Hidrocefalus d. ali je teško utvrditi da li se radi o intratestikularnom ili ekstratestikularnom procesu. (498 strana Kaplan) Ultrazvuk bubrega i intravenska pijelografija (IVP) kod 65godišnjeg muškarca. Kontraktura vrata bešike b. Ne uzima nikakve lekove. Ingvinalna orhiektomija 320. Negira ranije slične episode i bio je zdrav do sada. Stres inkontinencija 321. „Needle“ biopsija (biopsija iglom) e. Inkontinencija d. Uretralna striktura 322. UZ (ultrazvučni) pregled skrotuma d.difuzno uvećanje desnog testisa. Pacijent negira bolove. koji su uraĎeni zbog urinarne inkontinencije. Koja je najčešća komplikacija ove procedure? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. (501 strana Kaplan) 55-godišnji muškarac ima dijagnostikovanu benignu hiperplaziju prostate. Retrogradna ejakulacija f.

hipoehogeno polje prostate. Ingvinalna orjiektomija 325. fizikalno ispitivanje je značajno i zbog hematoma skrotuma i prisustva krvi na meatusu 85 | S t r . Koji je sledeći korak u postavljanju dijagnoze? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. Ultrazvuk skrotuma d. Koji je najprikladniji sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): Uključiti leuprolid Biopsija pomenute lezije prostate Uraditi scan kostiju Ponoviti PSA za 3 meseca Scan karlice i retroperitoneuma a. Nivo specifičnog antigena za prostatu (PSA) je povećan (15. Ultrazvuk pokazuje malo. CT scan b.4ng/ml). dolazi kod svog lekara zbog bezbolnog uvećanja desnog testisa. d. Fizikalnim pregledom (digitalno rektalno ispitivanje) utvreĎena prostata normalne veličine. (497strana Kaplan) Zdrav. (499 strana Kaplan) 19-godišnji muškarac je u saobraćajnoj nezgodi motociklom pretrpeo zatvornu frakturu desnog femura i frakturu karlice. e. Osim očiglednog deformiteta noge.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 65-godišnji muškarac ţali se na učestalo mokrenje noću. ali je teško proceniti da li se radi o intratestikularnoj ili ekstratestikularnoj promeni. d. alfa-fetoproteina i LDH c. CT karlice Trimetoprim-sulfometoksazol Cistoskopija Renalni angiogram Transrektalna biopsija prostate 323. dimenzija 6x8mm u desnom lobusu. Anamnestički nije ranije bolovao i ne uzima lekove. 28-godišnji muškarac. Fizikalno ispitivanje ukazuje na difuzno uvećanje desnog testisa. b. Osećaj teţine u desnom hemiskrotumu pojavio se pre oko 6 meseci. 324. c. c. OdreĎivanje serumskih nivoa hCG. e. Biopsija iglom e.

baza ulceracije izgleda prljava. CT scan karlice b. 68-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu sa razarajućim bolom u leĎima koji se javio iznenada otprilike pre 45 minuta. Ultrazvuk skrotuma c. i skoro da nema granulacionog tkiva. visok holesterol. Disk hernija d. Koji je sledeći korak u postavljanju dijagnoze? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ulceracija je 3. Kaţe da ga ni bula ni ulceracija nisu nikada bolele. Pacijent kaţe da ima nagon za mokrenjem ali da ne moţe da mokri. Pacijent je orošen znojem a sistolni pritisak mu je 90mm Hg. Rupturirana aneurizma abdominalne aorte 327.5cm u precniku. nezarastajuću ulceraciju na peti desnog stopala nekoliko nedelja unazad. i imao je 6cm veliku asimptomatsku aneurizmu abdominalne aorte za koju je odbio lečenje. i loše kontrolisan tip 2 šećerne bolesti. Periferni pulsevi su slabi ali palpabilni. IV pijelogram d. Metastaski tumor u lumbalnom delu kičme e. neuropatije i mikrovaskularne bolesti 86 | S t r . Rendgengrafija pluća je normalna. iznad pupka. Dijabetična ulceracija zbog traume. Nema krvi pri rektalnom ispitivanju ali prostata ne moţe da se palpira. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Fraktura lumbarnog pršljena sa kompresijom kičmene moždine c. Koţa oko ulceracije izgleda normalno. Pacijent ne oseća ubod iglom bilo gde na tom stopalu. U to vreme njegov krvni pritisak bio je normalan. Retrogradni uretrogram 326. Bol je konstantan i ne pojačava se pri kijanju ili kašljanju. Pre 2 godine dijagnostikovan je kod ovog pacijenta karcinom prostate i uradjena mu je orhiektomija i postoperativno je zračen. Retrogradni cistogram preko Folijevog katetera e. 67-godišnji muškarac ima bezbolnu. Gojazan je i ima varikozne vene. Postoji 8cm veliki pulsirajući tumefakt duboko u epigastrijumu. Pacijent je počeo da nosi nove cip ele kratko vreme pre nastanka ulceracije i primetio je bulu kao prvu promenu na mestu gde je kasnije nastala ulceracija. Šta od sledećeg najtačnije opisuje ovu ulceraciju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Disekantna aneurizma torakalne aorte b.uretre.

Stazna ulceracija zbog venske insuficijencije 328. 24-godišnji kovač dolazi lekaru zbog bola i otoka desne nadlaktice koji su se javili pre nedelju dana. Pankreatitis 330. Valvularna insuficijencija dubokih vena desne ruke c. Tromboza već postojećih varikoziteta desne ruke 329. Kaţe da ga stopalo jako boli i da trne.b. Fizikalni pregled pokazuje krvni pritisak od 170/95 mmHg i puls od 88/minut. Pacijent je imao bilateralne karotidne endarterektomije u poslednje 2 godine. pušenje i hipertenzija. Lumbosakralna disk hernija e. tokom poslednje 2 godine. Površni tromboflebitis desne dojke d. 67-godišnji muškarac dolazi na kliniku ţaleći se na konstantan. U anamnezi ima: hipertenziju. bezbolni tumefakt u epigastričnom predelu. Nema bolnosti iznad spinalnih nastavaka ili paraspinalno. bol se pojačava pri fizičkom naporu. Anamnestički značajni podaci su: divertikuloza. Koja od sledećih je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. verovatno planocelularni karcinom e. Negira raniju povredu leĎa I osim toga bola. Fizikalni pregled ukazuje na uvećane koţne vene prednje strane grudnog koša desno. tup bol u leĎima tokom poslednje 3 nedelje. njegovo desno stopalo postajalo sve bolnije. Neoplastična etiologija. Aksilarna-subklavijska venska tromboza b. Aneurizma abdominalne aorte b. Ishemična ulceracija zbog embolizacije d. Akutna disekcija aorte c. 67-godišnji muškarac primljen je u bolnicu zbog bola u desnom stopalu. oseća se dobro. Površni tromboflebitis cefalične vene e. Ostatak fizikalnog pregleda je normalan. Koja od sledećih dijagnoza treba najpre biti uzeta u obzir? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ishemična ulceracija zbog arterioskleroze c. Iako je pacijent prilično gojazan postoji sumnja na pulsirajući. Kaţe da je. hiperholesterolemiju i perifernu vaskularnu bolest. Kaţe da ne uzima lekove za povišeni krvni pritisak. Fizikalni 87 | S t r . Sindrom caude equinae d. a od pre nekoliko sati pošelo je da dobija tamno-sivu boju. ali drugih simptoma nema.

(498 strana Kaplan) 57-godišnji muškarac podvrgnut je femoro-poplitealnoj by-pass operaciji desne noge zbog teške periferne vaskularne bolesti. Angiografija donjih ekstermiteta 331. Sinusna bradikardija 332. EKG d. CT scan glave i vrata c. Koja je očekivana posledica ovog manevra? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pre 2 nedelje uraĎena mu je arteriografija noge koja je pokazala teško difuzno arterijsko oštećenje desne potkolenice. Pacijent ima dugu anamnezu klaudikacije i oteţanog disanja. Tokom operacije pod Tournique-om od oko 1. plavo-sivo desno stopalo bez pulseva na a. Povećanje „preloada“ d. Pad krvnog pritiska b. CT scan abdomena b. Imao je infarkt miokarda pre 3 godine i ima progresivno smanjenje tolerancije na napor zbog periferne vaskularne bolesti. U cilju egzaktne dijagnostike smrti koji se testovi primenjuju? ________________________________________________________________________________ (upisati odgovor): 88 | S t r .5h njegova desna potkolenica je bila beskrvna. Lumbalna punkcija podrazumeva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koji je dijagnostički test potrebno preduzeti? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Lateralna rendgengrafija cervikalne kičme e. punkciju duralne kese i arahnoideje lumbalne regije radi uzimanja likvora na pregled x c. tibialis posterior. Povećani venski povratak e.pregled ukazuje na hladno. punkciju u cilju uzimanja sardžaja iz abdominalne duplje 333. Hirurzi su završili operaciju i vreme je za ponovno uspostavljanje cirkualcije. punktiranje lumbalnog pršljena u cilju uzimanja materjala za patohistološki pregled b. Povećanje srčanog „outputa“ c. dorsalis pedis i a.

334. hitnu CT dijagnostiku c. 5 c. Potres mozga predstavlja reverzibilni. 2 b. po GKS ocenom (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Maksimalni broj poena GKS je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Minimalan broj poena na GKS je (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 10 c. 2 b. 3 335. Bolesnika koji na postavljeno pitanje odgovara ispuštanjem nerazumljivih glasova ocenjujemo. 3 336. intenzivno praćenje u jedinici intenzivne nege b. 1 c. 0 b. 5 c. 15 b. Prisiustvo Hačinsonove zenice kod povredjenog sa kranio-cerebralnom povredom zahteva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tranzitorni gubitak svesti u trajanju do 89 | S t r . primenu konzervativne terapije 339. 5 338. Bolesnika koji na grube draţi reaguje lokalizovanjem bolne draţi ocenjujemo po GKS ocenom (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 3 337.

kontraindikovana 343. tabule interne i tvrde moždane opne c.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 5 min b.ulnaris-a c. Dijagnostikovani epiduralni hematom sa kompresivnim dejstvom zahteva (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. n. obavezno indikovana b. a u slučaju daljeg pogoršanja operataivno lečenje primenu konzervativne terapije 342. 15min 340. izmeĎu mekih tkiva i tabule eksterne b. n. Primena Manitola ili druge antiedematozne terapije kod hirurški nezbrinutog epiduralnog hematoma je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Izgled „kandţaste šake“ sreće se usled lezije: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 90 | S t r . 10 min c. c. medijanus-a b. n. Inkompletna lezija kičmene moţdine moţe se manifestovati kao: ________________________________________________________________________________ (upisati odgovor): 344. radijali-s 345. ispod tvrde moždane opne 341. b. Izgled „ majmunska šaka“ sreće se usled lezije (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. hitnu hiruršku intervenciju intenzivno praćenje u JIN. Epiduralni hematom se definiše kao nakupljanje krvi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Rentdengrafija 349. Kompjuterizovana tomografija b. n. n. Ekstramedularni tumori obično izazivaju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Izgled „ viseće šake „ sreće se usled lezije: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. radijalis-a 347. n. n. ulnaris-a c. spasticitet c. medijanus-a b. 24h b. ulnaris-a c. Metoda izbora u dijagnostici tumora kičme je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Magnetna rezonanca c. 7 dana 91 | S t r . Termin reverzibilni ishemični neurološki deficit (RIND) koristimo ukoliko se deficit gubi unutar: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. oduzetost b. 3 dana c. medijanus-a b. 24h b. n. radijalis-a 346. radikularni bol 348. 3 dana c. n.a. 7 dana 350. Termin tranzitorni ishemični atak (TIA) koristimo ukoliko se neurološki deficit restituiše unutar: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

74-godišnji muskarac ţali se na stalan i dosadan bol u donjem delu leĎa koji ima zadnjih nekoliko nedelja. intenzivniji je noću. Hronični je pušač. Imala je nekoliko ciklusa 92 | S t r . likvor b. kijanje ili naprezanje. 44. likvor i nervne elemente c. Bol vremenom. kao i gubitak teţine od 10 kg. likvor b. Imala je “tenzione glavobolje” ranije. nervno tkivo sa cistično proširenim centralnim kanalom medule spinalis 352. Ona lokalizuje glavobolju u središnjem delu (unutrasnjosti) glave. ne prestaje pri odmoru niti prilikom promene polozaja i ne provocira ga kašalj. Nema druge neurološke znake i simptome. Ankilozirajuci spondilitis b. likvor i nervne elemente c. Disk hernija c. Multipli mijelom e.godišnja ţena ţali se na jake glavobolje koje su prisutne nekoliko nedelja unazad i koje ne reaguju na uobičajene analgetike. postaje sve jači. N1. Metastaski tumor torakalne kičme d. ali kaţe da su one bile lokalizovane u zadnjem delu glave a bol je bio drugačiji od sadašnjeg. Kod meningo-mijelocele disrafična kesa sadrţi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.351. i ima stalni kašalj i povremeno krvavo prebojen sputum u zadnja 3 meseca. čini mu se. M0 karcinom dojke pre 2 godine. Fizikalno ispitivanje potvrĎuje jasnu bolnost pri palpaciji odreĎene tačke iznad donjeg dela torakalne kičme. c) nervno tkivo sa cistično proširenim centralnim kanalom medule spinalis 353. Glavobolja je prilično konstantna ali je gora ujutru. Primarni maligni kostani tumor 354. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kod meningo-mijelocistocele disrafična kesa sadrţi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ona je trenutno pod priličnim stresom zbog toga što je nezaposlena otkad je uradjena modifikovana radikalna mastektomija za T3.

Lumbalna punkcija 355. on je konfuzan i povraca i ima zamucen vid. podizanje ispruţene noge provocira nastanak vrlo jakog bola. edem papile i diplopiju. Analgetici i mirovanje u trajanju od 3 nedelje b. Psihijatrijsko ispitivanje c. 42-godisnji muskarac. Ruptura hronicnog subduralnog hematoma d.postoperativne hemoterapije. 46-godišnja ţena. Tumor mozga koji pritiska hipotalamus c. Kada je dijagnoza postavljena odgovarajućim ispitivanjima. koja ranije nije bolovala. Hirurška dekompresija e. najadekvatnije lečenje bilo bi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tumor mozga koji je doveo do tentorijalne hernijacije b. kijanja ili naprezanja. U trenutku prijema. ima anamnezu progresivnog otezanog govora i hemiparezu desno u poslednjih 5 meseci. Ubrzo nakon toga njegov krvni pritisak raste na 190/110mmHg i razvija bradikardiju. Ima jake glavobolje koje su sve jace u poslednja 2 meseca. Imobilizacija tela u trajanju od 3 meseca 356. Predterminalni porast intrakranijalnog pritiska 93 | S t r . Bolovi se pojačavaju prilikom kašljanja. desnjak. Odgovarajući antibiotici c. Ona drţi bolnu nogu u fleksiji. Tonus sfinktera je normalan a senzacije u perineumu očuvane. Navodi da oseća sevanje duţ zadnje strane noge i da još uvek ima vrlo jake bolove zbog kojih ne moţe da se krece. javlja se lekaru zbog iznenadnog i vrlo jakog bola u leĎima i nozi koji je nastao pre 2 sata kada je pokušala da prenese teţak predmet. Koje je klinicko znacenje hipertenzije i bradikardije? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koji od sledećih je najadekvatniji korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Zračenje zahvaćene regije d. Arteriogram aortnog luka e. CT scan glave b. koje je na kraju prekinula zbog neţeljenih efekata. Disekcija aorte e. Kraniogram d. izrazenije ujutru.

CT abdomena b. b. Postoji bolnost na palpaciju na mestima modrica i ogrebotina na drugim delovima tela. Visoke doze steroida b. polumesečastog oblika. Retrogradni uretrogram 359. koji je sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Odgovarajući arteriogrami e.U kom od sledećih kompartmana je krvarenje najverovatnije? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Epiduralni prostor Subduralni prostor Subarahnoidalni prostor Intracerebralno 94 | S t r . Zenice slabo reaguju na svetlo ali su jednake. diuretici i restrikcija tečnosti c. S obzirom na mehanizam povrede. 44-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu u besvesnom stanju 5 sati nakon udesa. Pacijent je intubiran i poslat na CT (kompjuterizovana tomografija) glave i vrata. Koji je sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.357. ali su vitalni znaci i neurološko ispitivanje normalni. Svest je izgubio 3 sata nakon trauma. prilikom kojeg je izleteo iz kola i udario glavom u trotoar. (497strana Kaplan) Muškarac koji je doţiveo saobraćajnu nesreću doveden je u urgentnu jedinicu u dubokoj komi. bez pomeranja moţdanih struktura preko srednje linije. Sistemski vazodilatatori i alfa blokatori d. Rendgengrafija cervikalne kičme c. Hirurška evakuacija epiduralnog hematoma e. pacijent ne reaguje na glasove i bolne stimuluse. Pri prijemu. Fizikalni pregled i rendgengrafija potvrĎuju kominutivni prelom oba kalkaneusa. Ovo ispitivanje je pokazalo da nema frakture cervikalne kičme. Rendgengrafija torakalne i lumbalne kičme d. Hiperventilacija. Hirurška evakuacija subduralnog hematoma 358. GraĎevinski radnik pao je sa oko 4m visine i dočekao se na noge. a njegova leva zenica je fiksirana i dilatirana. d. Kraniogram pokazuje zatvorenu frakturu kalvarije levo. ali postoji mali hematom na desnoj strani. c. CT scan ukazuje na intrakranijalno krvarenje.

(504 strana Kaplan) Mladić je doveden u urgentnu jedinicu nakon frontalnog sudara automobilom pri brzini od oko 50km/h. c. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Osim laceracije na čelu. Administracija manitola IV. Ehokardiogram b. Peritonealna lavaža 362. Endotrahealna intubacija i hiperventilacija d. Koji je sledeći korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. a urgentan CT glave ukazuje na veliko subduralno krvarenje sa pomeranjem preko središnje linije i cerebelarnom tonzilarnom kompresijom. (499 strana Kaplan) 31-godišnji muškarac doveden je u urgentnu jedinicu nakon udesa motociklom. CT scan glave e. Njegov krvni pritisak je stabilan. Pacijent diše spontano i nije intubiran.e. CT scan abdomena d. Koji je najprikladniji sledeći korak u lečenju? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pretrpeo je tešku povredu glave i na prijemu ima Glasgow coma score 8. Svestan je i orjentisan. Hemitransekcija kičmene moždine e. Prednji spinalni sindrom b. i gubitak bolne osetljivosti distalno od mesta povrede na levoj strani. Indukcija barbituratne kome e. fizikalno ispitivanje je normalno a laboratorijske analize u granicama normale. Centralni spinalni sindrom c. Neodložna hirurška dekompresija 361. Fizikalno ispitivanje pokazuje paralizu i gubitak propriocepcije distalno od povrede na desnoj strani. Urgentan MRI radi procene hernijacije b. Lateralna rendgengrafija cervikalne kičme c. Rendgengrafija grudnog koša je uredna. Intraventrikularno 360. Zadnji spinalni sindrom 95 | S t r . Kompletna transekcija kičmene moždine d. (505 strana Kaplan) 18-godišnji mladić uboden je noţem u leĎa neposredno desno od srednje linije.

Ascendentnom kolonu 365. Spinalna d. Kratkotrajan (<5min) gubitak svesti praćen amnezijom za dogaĎaj povreĎivanja i reverzibilni poremećaj vegetativnih funkcija b. Na duodenumu b. Na duodeno-jejunalnom prelazu c. Optimalna anestezija kod operacija u ingvinumu (isključujući rekonstruktivne zahvate na krvnim sudovima) je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kod hemoragijske dijateze izazvane predoziranjem heparinom treba ordinirati: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Leukocitoza b. Epiduralna 366. Kratkotrajan (<5min) gubitak svesti praćen značajnim morfološkim promenama na mozgu vidljivim na CT-u c. Meckel-ov divertikulum tipično je lokalizovan: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Proteaza inhibitore b. Protamin sulfat c. Opšta endotrahealna b. Regionalna infiltrativna sa sedoanalgezijom c.363. Natrijum bikarbonat d. Sedimentacija 96 | S t r . Komociju mozga karakteriše: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Najosetljiviji laboratorijski parameter prisustva sepse je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kratkotrajan (<5min) gubitak svesti praćen trajnim neurološkim deficitom 364. Terminalnom ileumu d. Oktreotid 367.

Povredu želuca b. Povredu pankreasa d. Progresivni ikterus kod novoroĎenčeta bez drugih tegoba i porodične istorije ikterusa mora pobuditi sumnju na postojanje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutni appendicitis 371. Koincidentalno trovanje hranom e.c. Bilijarne atrezije d. Pojava fekalnog sadrţaja na usta i/ili nazogastričnu sondu u kliničkoj slici ileusa označava se latinskom rečju ______________________ (upisati odgovor):. praćen mučninom i slabošću i u laboratoriji ima umerenu leukocitozu i hiperamilazemiju treba posumnjati na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Povredu dijafragme c. Kompjuterizovana tomografija c. Najoptimalnija radiološka metoda prikaza kolektornog i tranzitornog urinarnog sistema je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kod 10-ogodišnjeg deteta koje se nakon pada sa bicikla i udarca trbuhom u guvernal ţali na bol u gornjim partijama trbuha. Prokalcitonin e. Eritropenija 368. Pankreatitisa 369. Presek ekstenzorne tetive kaţiprsta leve ruke latinski se označava kao (upisati odgovor): ___________________________________ 370. 372. CRP d. Bilijarne kalkuloze b. Ehosonografija b. Kongenitalne hiperbilirubinemije c. Nuklearna magnetna rezonanca 97 | S t r .

Pacijent je bez ikakvih simptoma.d. Preloma skapule i klavikule d. Intravenska urografija e. Koji je naredni korak? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Gonoreju 375. Skalpna rana sa defektom koţe preko 4cm2 i ogoljenom kosti (bez periosta) koja zahvata obrvu i jednu ušnu školjku smatra se (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 59-godišnji muškarac ima tvrd 1. Preloma potkolenice b. “GIST” je skraćenica za ________________________________________ (upisati odgovor): 377. a njegov PSA je normalan za njegove godine. Pojava bezbolne hetamurije kod mladog politraumatizovanog pacijenta sa inače urednim radiološkim nalazom u trbuhu i na kostima karlice neposredno po prijemu ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nativna grafija 373. Umerenim skalpom c. Teškim skalpom 376.5cm veliki čvor u prostati koji se palpatorno pipa pri rutinskom fizikalnom pregledu. Kalkulozu bubrega/uretera b. Tumor mokraćne bešike c. Leziju uretre prilikom postavljanja katetera e. Preloma nadlaktice c. Preloma kičmenog stuba e. Dijastazu pubične simfize i leziju mokraćne bešike d. Kliničko praćenje u narednih godinu dana 98 | S t r . Malim skalpom b. Preloma acetabuluma i gornjeg dela femura 374. Transosealna spoljašnja trakcija/ekstenzija je optimalna metoda lečenja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

glossopharingeus-a 380. Inflamatorno oboljenje štitaste žlezde e.laringeus inferior-a c.hypoglossus-a f. Gubitak glasa nakon tireoidektomije ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. N.laringeus superior-a b. Transrektalna biopsija čvorica iglom d. Akutnu primarnu (kardiocirkulatornu) hipertenzivnu bolest b. Ponovno odreĎivanje PSA c. Transrektalni UZ prostate e.laringeus reccurens-a d. Anaplastični karcinom štitaste žlezde b. Folikularni karcinom štitaste žlezde c. Leziju n. Maligno oboljenje dojke b. Morbus Paget je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Leziju n. Leziju n. N. Maligno oboljenje štitaste žlezde d. Papilarni karcinom štitaste žlezde d. Medularni karcinom štitaste žlezde 379. Otežan postoperativni oporavak 99 | S t r . N. Akutno oboljenje bubrega c. Nijedno od navedenih 381. Odrţavanje čestih teških hipertenzivnih kriza nakon operacije unilateralnog feohromocitoma najverovatnije ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Najgoru prognozu ima: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Inflamatorno oboljenje dojke c.mandibularis-a e.b. Transuretralna resekcija prostate 378.

Cefalosporinima d.II e. c. Profilaktičku primenu kardiotonika 385. Profilaktičku primenu diuretika c. Profilaktičku primenu niskomolekularnog heparina d. IzvoĎenje velikog operativnog zahvata u maloj karlici zbog maligne bolesti kod starijeg pacijenta je indikacija za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.sin. Penicilinima 100 | S t r .sin. 384. Probioticima b. Najverovatnija dijagnoza kod pacijenta sa upornim hipoglikemijskim krizama. Vulnus morsum hominis antebrachi l.sin. Vulnus scissum antebrachi l. d. Agonistima opioidnih receptora (antidijaroicima) c.sin. Kombinacijom Vankomycin-a i Metronidazol-a f.sin. Postoperativni pseudomembranozni colitis izazvan Clostridium difficilae infekcijom uspešno se leči: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Vulnus lacero-contusum l. Sulfonamidima e. Koju od navedenih rana ne treba primarno hirurški zbrinjavati: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Profilaktičku primenu anksiolitika e. b. Profilaktičku primenu antibiotika b.gr. praćenim stalnim gubicima svesti i vrednostima serumske glikemije koje ne prelaze 4mmol/L. Combustio antebrachi l. Vulnus laceratum antebrachi l.d. bez drugih simptoma i urednim ostalim laboratorijskim nalazom je: ______________________________________________________ (upisati odgovor): 383. PreviĎeni multicentrični feohromocitom 382.

Zarastanja komplikovanih multifragmentalnih preloma 390. Laka b. Tokom noći 17-ogodišnjeg dečaka budi jak bol u hemiskrotumu praćen mučninom i povraćanjem. kašlje i ţali se na bol u čašici i grudima. Nezarastanja preloma e. Procenu vitalnosti ekstremiteta kod ishemije e. 4-ogodišnje dete veća dva dana odbija hranu. Najverovatnija dijagnoza je: 101 | S t r . Alimentarnu intoksikaciju 389.386. a zatim podriguje i povrati. Procenu kožne senzitivnosti dermatoma kod lezije perifernih nerava 388. Zarastanja preloma uz infekciju rane i osteomijelitis d. Volvulus želuca e. Fenomen „mokre krpe“ koristi se za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Umerena c. Prethodnog dana imao je trening rukometa. Pseudoartroze su posledica: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Procenu dubine opekotine b. Ileus f. Strano telo u jednjaku c. Kada se bol pojača dete najpre luči dosta pljuvačke. Treba posumnjati na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Zapaljenje gornjih respiratornih puteva b. Kraniocerebralna povreda GCS 10 spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Zarastanja preloma u lošoj poziciji c. Procenu težine promrzline c. Usporenog zarastanja preloma b. Akutni apendicitis d. Teška 387. Procenu vitalnosti kože kod otvorenih preloma kostiju d.

Torsio testis b. Presecanje retinaculum flexorum-a je operativna metoda lečenja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. debelom crevu 394. Porast tumorskih markera alfa fetoproteina. Horiokarcinom testisa d. Dypitrain-ove kontrakture c. Fibrozirajućeg tendovaginitisa d. Seminom testisa c. MALT limfomi se javljaju u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. jednjaku b. Karcinom testis b. Kod kontrolisanih postoperativnih enterokutanih fistula bez peritonitisa treba očekivati i korigovati: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. „Compartement“ sindroma podlaktice 393.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hernia inguinoscrotalis incarcerata d. hipoholesterolemiju c. Hydrocoella dolorosa e. Epididimitis acuta c. hipokalijemiju 102 | S t r . duodenumu d. Varicocoella testis inflamata 391. anemiju b. horionskog gonadotropina i laktat dehidrogenaze ne izaziva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Teratokarcinom testisa 392. želucu c. Sindroma karpalnog tunela b.

povišena telesna temperatura. hronični atrofični gastritis b. divertikulum želuca d. prekanceroza duodenuma d. Uzrok hematemeze je najverovatnije: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Blago je ikteričan. Krvareći duodenalni ulkus 397. Charcot-ov trijas (ikterus. Ménétrier-ova bolest je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.d. Navodi podatak da je pre 30 godina preleţao virusni hepatitis B. prekanceroza kolona 396. Krvareći gastrični ulkus c. “spider-nevusi” na licu i gornjoj polovini grudnog koša. akutni holecistitis 103 | S t r . akutni pankreatitis d. bilijarna kolika) je patognomoničan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Mallory-Weiss sindrom d. holangitis b. Ruptura ezofagealnih variksa b. prekanceroza želuca c. egzacerbaciju ulceroznog kolitisa c. hipomagnezijemiju 395. prekanceroza jednjaka b. hiatus hernia 398. pellagra c. Klinički se konstatuje distenzija trbuha. “caput medusae”. U prijemnu hiruršku ambulantu dolazi 55-ogodišnji muškarac zbog masivne hematemeze. Sa nastankom karcinoma ţeluca najčešće je povezan: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Učestalo krvarenje iz ezofagealnih variksa kod portalne hipertenzije c. metronidazol i penicilin/klavulanska kiselina 400. akutni pankreatitis d. Nivo serumskog bilirubina je najbolji pokazatelj: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Rosenstein-ov znak je karakterističan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Sindroma bilijarne retencije (holestaze) d. Sindroma nekroze hepatocita 403. Bilijarni ileus d. Akutni pankreatitis b. Antibiotska terapija izbora u lečenju pseudomembranoznog kolitisa izazvanog Clostridium difficile infekcijom podrazumeva kombinaciju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. metronidazol i vankomicin b. Sindrom hronične malnutricije kod hroničnog pankreatitisa b. Courvoisier-ov znak karakterističan je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutni holecistitis c. Sindroma insuficijencije hepatocita c. Bouveret-ov sindrom je naziv za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Crohn-ovu bolest d.399. Akutni apendicitis 402. akutni apendicitis b. Biološko-biohemijskog sindroma zapaljenja b. metronidazol i penicilin d. metronidazol i cefalospirini III generacije c. Dijaroični sindrom kod ulceroznog kolitisa 104 | S t r . akutni holecistitis 401. tumore glave pankreasa c.

leukocitozom i povišenim vrednostima amilaza u serumu kod pacijenta ukazuju na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. malaksalošću. Povišena telesna temperatura. Ulcerozni colitis f. otokom i crvenilom gornjeg dela lateralne strane vrata. Hijatalnu herniju g. jakog “lupanja i preskakanja srca” i strahom. e.404. Klasičnu operativnu ekstirpaciju pseudociste b. Colica renalis l. Ulkusnu bolest b. Tegobe u vidu izraţene gorušice praćene povremenim bolovima u čašici. Akutni faringitis 105 | S t r . Konzervativno lečenje (antibiotska Th) do sanacije/regresije d. Ishemijsku bolest srca sa poremećajima ritma 407. praćena mučninom. Optimalno lečenje apscedirane pseudociste pankreasa podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Holecistitis c.dex.dex. b. Perkutanu drenažu e. Praćenje i operativnu Th u slučaju komplikacija (perforacija pseudociste) 405. Laparsoskopsku operativnu ekstirpaciju pseudociste c. Lymphadenitis mesenterialis 406. Morbus Crohn d. Pankreatitis d. osećajem gušenja. koje se pojačavaju nakon jela i u leţećem poloţaju ukazuju na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Neurozu e. Akutni holecistitis b. Adnexitis l. Morbus Hirschprung c. slabošću. U diferencijalnu dijagnozu akutnog apendicitisa ne spada: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Trombozu dubokih vena donjih ekstremiteta c. Bol kod pacijenta sa funkcionalnom kolopatijom se tipično javlja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Krvni podliv očnih kapaka d. Krvarenje iz spoljašnjeg ušnog kanala c. U epigastrijumu e. Likvoreja e. Akutni parotitis 408. Najčešća je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutni pancreatitis d. Ileoilealna invaginacija e. U desnom hipohondrijumu d. Pseudocistu pankreasa e. Cerebroreja 106 | S t r . Raynaud-ov sindrom 411. Jejunoilealna invaginacija d. Homans-ov znak karakterističan je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Epistaksa b. Duodenojejunalna invaginacija b. Nesumnjivi klinički znak preloma lobanje je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. U leĎima 410. Tromboflebitis b. Desnoj polovini trbuha c. Jejunojejunalna invaginacija c. Ileocekalna invaginacija 409.c. Akutnu ishemiju donjih ekstremiteta d. Levoj polovini trbuha b.

perforaciju šupljeg intraabdominalnog organa 414. Sekundarnog peritonitisa c. tečnih stolica „crnih kao katran“ sa sigurnošću ukazuju na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.412. Nalaz pneumoperitoneuma (slobodnog gasa u trbušnoj duplji) na nativnoj radiografiji trbuha ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nalaz hematemeze sadrţaja „kao talog od crne kafe“ i melene. krvarenje iz proksimalnih delova digestivnog trakta b. <5 stolica nedeljno d. Po definiciji opstipacija podrazumeva stanje sa: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. „Krvarenje u dva vremena“ karakteristično je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. krvareće hemoroide 416. povrede slezine u sklopu tupe abdominalne traume d. <4 stolice nedeljno c. akutni pankreatitis c. Operativno lečenje nije indikovano kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. akutni perforativni holecistitis b. Primarnog peritonitisa b. povrede bubrega u sklopu tupe abdominalne traume 415. povrede pankreasa u sklopu tupe abdominalne traume b. rektoragiju d. odn. povrede mokraćne bešike u sklopu tupe abdominalne traume c. akutni perforativni apendicitis d. krvarenje iz distalnih delova digestivnog trakta c. <3 stolice nedeljno b. Akutnog apendicitisa 107 | S t r . <6 stolica nedeljno 413.

nivo amilaza u serumu i urinu c. Laparoskopska holecistektomija d. broj trombocita d. broj leukocita b. Klatskin-ov tumor je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tzv. CEA b. Tumorski marker specifičan za primarne tumore jetre je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Karcinoma torakalnog jednjaka c. Tumor glave pankreasa 108 | S t r .d. Virchov-ljev. Karcinoma želuca d. PSA 419. Najkorisniji laboratorijski parametar za dijagnozu pankreatitisa je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Karcinoma pankreasa 421. AFP d. „Zlatni standard“ (terapijska metoda izbora) u lečenju kalkuloze ţučne kese je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ca19-9 c. Peroralna ili kontaktna disolucija kamenaca 420. Tumor Vater-ove ampule b. nivo bilirubina u serumu 418. Karcinoma vratnog jednjaka b. Klasična holecistektomija c. Irish-ov i „Sister Mary Joseph“-limfni nodus predstavljaju udaljene metastaze: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Inkarcerirane femoralne hernije 417. Holecistostomija b.

Anorektalne fistule d. Izbacite „uljeza“: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pojava seroznog žućkastog tečnog sadržaja u operativnoj rani d. Prolaps intraabdominalnih organa kroz dehisciranu operativnu ranu c. Rosenstein-ov znak 425. Spastičkog ileusa 423. Blumberg-ov znak c. Metastatski tumor ovarijuma poreklom od gastričnog karcinoma d. Evisceracija je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Poloţaj „a la vache“ koristi se za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Duboku palpaciju trbuha 109 | S t r . Pacijent koji u anamnezi navodi samo „perzistentno prljanje veša“ najverovatnije boluje od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pojava koagulisane krvi u operativnoj rani b.c. Strangulacionog ileusa c. Hemoroida 424. Anorektalnog apscesa c. Rowsing-ov znak b. Opturacionog ileusa b. Pojava infekcije operativne rane sa gnojem 426. Kriptitisa b. Tumor gornje trećine glavnog žučnog voda 422. Ileus izazvan prisustvom stranog tela u crevima spada u grupu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Paralitičkog ileusa d. Davis-ov znak d.

Detekciju balotmana d. Ordiniranje diuretika 429. Toplog suvog vazduha d. Čišćenje germicidnim rastvorima 430. Obavezan vid pripreme operacione sale u pauzi operativnog rada podrazumeva upotrebu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutno zapaljenje znojnih ţlezda koţe je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tumora paratireoidnih žlezdi 431. Klasična operativna kateterizacija mokraćne bešike b. Serumski prokalcitonin je jedan od najosetljivih laboratorijskih parametara: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tumora nadbubrežnih žlezdi d. Nakon bezuspešnog postavljanja urinarnog katetera kod retencije urina obavezna sledeća mera je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.b. Infracrvenog zračenja b. Detekciju fluktuacije c. Perkutana nefrostoma c. Perkutana cistostoma d. Carbunculus c. Hydroadenitis b. Kontraindikacija za elektivnu hiruršku intervenciju je: 110 | S t r . sepse b. Digito-rektalni pregled 427. Ultravioletnog zračenja c. Abscessus d. Phlegmona 428. tumora timusa c.

leukocitoza d. ubrzavaju epitelizaciju i kontrakciju rane i pojačavaju fibroblastnu reakciju i ožiljavanje c. neoangiogenezu i epitelizaciju rane i usporavaju sve faze zarastanja rane 435. smanjuju sintezu proteina u rani. gama zracima 434. hemokoncentracija c. Kortikosteroidi utiču na proces zarastanja rane tako što: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 1-1. izražena trombocitopenija b. evakuacija seroma i resutura rane 111 | S t r . U autoklavima se obavlja sterilizacija: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.5ml/kg c.5ml/kg 433.5-1ml/kg b. Kod neinficiranog seroma operativne rane indikovana je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 2-2. samo evakuacija seroma d. vodenom parom pod pritiskom c. podspešuju mikrocirkulaciju i oksigenaciju rane b. stimulišu inflamatornu fazu zarastanja i otežavaju epitelizaciju d. intenzivna antibiotska terapija b. kuvanjem b.5-2ml/kg d. Zadovoljavajuća satna diureza hirurškog bolesnika iznosi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. fibroblastnu reakciju. sideropenična anemija 432. evakuacija seroma i intenzivna antibiotska terapija c. 1. inhibiraju normalnu inflamatornu reakciju. 0. toplim suvim vazduhom d.

436. INR je test kojim se optimalno prati: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Imunološki status u sepsi b. Stanje akutnog pankreatitisa c. Kalcemija nakon paratireoidektomije d. Koagulacioni status tokom heparinske terapije

437. Enteralna ishrana kontraindikovana je kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. akutni hemoragijsko-nekrotični pankreatitis b. teška politrauma c. stanje nakon gastrektomije/ezofagektomije d. inflamatorna oboljenja creva u akutnoj fazi 438. Klizma je kontraindikovana kod (zaokruţiti dva tačna odgovora): (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. Gnojnih procesa u predelu anusa b. Ileusa izazvanih tumorom c. Krvarenja iz digestivnog trakta d. Ileusa izazvanih crevnim adhezijama e. Paralitičkog ileusa 439. Kod iščašenja akromioklavikularnog zgloba: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. neoperativno lečenje retko dovodi do repozicije ii ma više analgetički efekat b. primenjuje se isključivo neoperativno lečenje c. repozicija nastaje obično spontano i ne zahteva aktivno lečenje d. primenjuje se isključivo operativno lečenje 440. Kod urinarne kalkuloze najmanju dijagnostičku vrednost ima: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. EHO b. Nativna grafija urotrakta c. IVU d. CT
112 | S t r

441. Penetrantna povreda grudnog koša podrazumeva prekid kontinuiteta: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. rebra b. mišića zida grudnog koša c. pleure d. mišića i rebara 442. Procena restriktivnog poremećaja ventilacije u preoperativnoj pripremi pacijenata za torakalni operativni zahvat obavlja se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Merenjem forsiranog ekspiratornog volumena u 1 sekundi b. Merenjem vitalnog kapaciteta c. Gasnom analizom krvi d. Radionuklidnom perfuzionom scintigrafijom pluća 443. Fenomen klaćenja medijastinuma je karakterističan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Opstrukciju disajnih puteva b. Tenzioni pneumotoraks c. Otvoreni pneumotoraks d. Marginalni pneumotoraks 444. Antibiotici izbora u lečenju infekcije izazvane bacilom Nocardia asteroides su: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Penicilini b. Cefalosporini c. Sulfonamidi d. Aminoglikozidi

445. Rastvor glutaraldehida koristi se za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Dezinfekciju izlučevina b. Dezinfekciju kože c. Brzu sterilizaciju instrumenata
113 | S t r

d. Fiksaciju bioptata e. Dezinfekciju usne duplje 446. Bol kod akutne upale ţučne kese koji se širi u desno rame spada u kategoriju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Visceralnog bola b. Parijetalnog bola c. Prenesenog bola 447. Flegmona Retzii-jevog špaga je posledica zapaljenja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pankreasa b. Žučne kese c. Apendiksa d. Mokraćne bešike e. Divertikulitisa descendentnog kolona 448. Deskriptivni epitet “straţar trbušne duplje” ima _______________________________. (upisati odgovor): 449. Palpatorni fenomen patognomoničan za prisustvo tečnosti u ograničenom prostoru mekih zidova je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Balotman b. Krepitacija c. Fluktuacija d. Rezistencija

450. Hamman-ov znak podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Medijastinalno škripanje b. Hematome prednjeg trbušnog zida c. Supraklavikularni potkožni emfizem d. Nabrekle vene vrata

114 | S t r

„Bilijarno blato“ je termin kojim se opisuje izgled ţuči kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Limfomi tankog creva 454. Karcinoidi tankog creva c. Holecistoholedohalne fistule 115 | S t r . Tzv. Sarkomi tankog creva d. Metod konzervativnog lečenja ulkusne perforacije c. Metod konzervativnog lečenja ulkusnog krvarenja 453. Metod hirurškog lečenja ulkusne perforacije b. 12mmol/L 455. Adenokarcinomi tankog creva b. Tumori enterohromafinih ćelija su: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 10mmol/L d. Hroničnog kalkuloznog holecistitisa d. Nalaz dolihoezofagusa koji leţi na dijafragmi na kontrastnoj radiografiji je patognomoničan za ________________________________________________ . Adenomi tankog creva e. 9mmol/L c. Holecistoduodenalne fistule e.451. (upisati odgovor): 452. Metod konzervativnog lečenja piloroduodenalne stenoze d. Taylor-ov postupak je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 8mmol/L b. Akutnog akalkuloznog holecistitisa c. 11mmol/L e. Maksimalna granična vrednost glikemije za izvoĎenje elektivnih operativnih zahvata je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutnog kalkuloznog holecistitisa b.

perforacija šupljih organa c. alkalna b. Kod splenomegalije izazvane infekcijom i sa povišenim vrednostima IgM splenektomija je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Masna embolija se najčešće javlja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nakon operacija na srcu i plućima c. Nakon operativnog lečenja varikoznih vena nogu 461. neutralna c. Atrijalni septalni defekt (ASD) spada u grupu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 116 | S t r . Nakon dermolipektomije trbušnog zida d. Uvek indikovana b. Nije indikovana 459. Ponekad indikovana c. hipoproteinemija b. dijabetes 460. Retko indikovana d. (upisati odgovor): 457. Nakon traume velikih kostiju b. kisela 458. pH reakcija pankreasnog soka je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.456. gojaznost d. Jedan od navedenih komorbiditeta ne utiče na učestalost infekcije rane: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutna inflamacija cele trbušne maramice uz prisustvo gnoja i fibrinskih naslaga na latinskom se označava kao ___________________________________________________.

Zatvorena metoda lečenja opekotina c. opstruktivnih uroĎenih srčanih mana d.a. „proba u tri čaše“ je tradicionalna metoda: 117 | S t r . Valvularna insuficijencija d. Hiperkoagulabilnost 466. Digitalna subtrakciona angiografija (DSA) spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Primarni uzrok varikoziteta je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ___________________ ___________________ ___________________ 463. (upisati odgovor): 465. Neinvazivne metode ispitivanja arterija b. c. Metoda lečenja opekotina lokalnom primenom topičkih sredstava d. Povreda vene c. uroĎenih srčanih mana sa levo-desnim šantom c. Infekcija venskog zida b. uroĎenih srčanih mana sa desno-levim šantom b. kompleksnih uroĎenih srčanih mana 462. Navesti tri osnovna načina uspostavljanja vazdušnog puta kod teško traumatizovanog pacijenta: (upisati odgovore): a. Otvorena metoda lečenja opekotina b. Allen-Koch-ova metoda je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. b. Tzv. Latinska dijagnoza „Vulnus morsum equini regio cruris lateralis sinistri cum avulsio je ______________________________________________________________________ . Metoda hirurškog lečenja opekotina 467. Invazivne metode ispitivanja arterija 464.

Davanje 20ml krvi i pauzu od 15 minuta nakon toga c. >30% ukupne količine krvi c. UroĎena mana donjeg ekstremiteta c. Detekcije krvi u ispljuvku kod malignih tumora bronha b. Natrijum b. Kalcijum 118 | S t r . „Biološka proba“ kod davanja transfuzije krvi podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Davanje 30ml krvi i pauzu od 30 minuta nakon toga e. >25% ukupne količine krvi b. Najvaţniji elektrolit na koji treba obratiti paţnju tokom preoperativne pripreme pacijenta je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. >35% ukupne količine krvi d. Detekcije krvi u ispljuvku kod malignih tumora (vratnog) jednjaka c. UroĎena mana kičmenog stuba i kostiju toraksa d. Detekcije urinarnih mikro/makrolita d. UroĎena mana gornjeg ekstremiteta b. >45% ukupne količine krvi 469. UroĎena mana lobanje 470. Hemoragijski šok principijelno nastaje ako je gubitak krvi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Orijentacione detekcije mesta porekla hematurije 468. Kalijum c. >40% ukupne količine krvi e. Davanje 30ml krvi i pauzu od 15 minuta nakon toga d. Davanje 10ml krvi i pauzu od 15 minuta nakon toga b. Davanje 50ml krvi i pauzu od 30 minuta nakon toga 471. Madelung-ov deformitet je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Hirurška relaksacija pacijenta se (nakon inicijalne relaksacije) danas standardno izvodi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Koţni graft po Thiersch-u zahvata: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.d. Hipersekrecija hormona hipofize izazvana prisustvom hormonski aktivnim adenomom ne izazivaju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pulsna oksimetrija e. Hiperprolaktinemiju b. Kapnometrija 476. 100% debljine kože 119 | S t r . Terminom „atelija“ označava se ___________________________________________ (upisati odgovor) 475. Hlor e. Elektrokardiografija d. Monitoring intrakranijalnog pritiska b. 25% debljine kože b. Monitoring moždanog protoka c. Nedepolarizujućim miorelaksantima c. U neinvazivni „monitoring“ hirurških pacijenata ne spada: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Magnezijum 472. Kushing-ov sindrom d. Depolarizijućim miorelaksantima b. Diabetes insipidus 473. 30% debljine kože c. Akromegaliju c. 50% debljine kože d. Bilo kojim miorelaksantima 474.

Hipovolemijskog šoka b. Prekinuti antokoagulantnu terapiju i obaviti operaciju b. Glutaraldehid f. Opstruktivnog šoka d. Etil alkohol d. Prekinuti antokoagulantnu i uvesti antiagregacionu terapiju 120 | S t r . Formalin e. Borna kiselina 480. 3% vodonik peroksid c. Septički šok spada u kategoriju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Frakture kuka b. Kardiogenog šoka c. Otvorenu tehniku b. Hirurško lečenje 481. Frakture vratnih pršljenova d. Medicinski benzin b. Prekinuti antokoagulantnu i uvesti fibrinolitičku terapiju c. Frakture klavikule c. Tenorafije šake 479. a mora se hitno operisati obavezno je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Jedini dezinficijens koji uništava viruse hepatitisa B i HIV je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Allen-Koch-ova metoda lečenja opekotina podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Distributivnog šoka 478. Dinamička imobilizacija po Kleinert-u primenjuje se nakon: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.477. Lokalnu primenu topičkih terapijskih sredstava d. Kod pacijenta koji uzima oralne antokoagulanse. Zatvorenu tehniku c.

30-60 minuta pre operacije c. Nema potrebe prekidati/menjati antikoagulantnu terapiju 482. L4-L5 i niže d. Uvesti heparinsku terapiju i davati vitamin K i svežu smrznutu plazmu e. Nativna grafija trbuha 121 | S t r . Koloidne rastvore 486. Kristaloidne rastvore b. L5-S1 i niže 484. 60-120 minuta pre operacije d.d. Optimalno vreme primene preoperativne premedikacije je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Th12-L1 i niže c. Dijagnoza apscesa levog gluteusa nakon intramuskularnog davanja injekcije na latinskom se piše: _________________________________________________________________ (upisati odgovor) 487. Rastvor Ringer-laktata spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 5-15 minuta pre operacije b. L2-L3 i niže b. 3-4 sata pre operacije 483. Spinalna anestezija obavlja se ubrizgavanjem anestetika u jedan od meĎupršljenskih prostora počev od visine: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Skraćenica „OETA“ označava: ________________________________________________________________________ (upisati odgovor) 485. Za dijagnozu ileusa dovoljna i optimalna radiološka metoda je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Postojanje infekcije CNS d. 7 dana f. 5 dana e. Tumora mozga 490. 24h b. Srednje teške kontuzije mozga c. Povišen nivo hlorida (preko 750mg/dL) prilikom hemijskog pregleda cerebrospinalne tečnosti (likvora) sa velikom verovatnoćom ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Prisustvo meningizma pokazatelj je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 48h c.b. 72h d. Postojanje subarahnoidalnog hematoma b. Postojanje moždane hernijacije c. 500mL b. Irigografija 488. Nuklearna magnetna rezonanca trbuha e. Teške kontuzije mozga d. 2 nedelje 491. Kompjuterizovana tomografija trbuha d. Postojanje povišenog intrakranijalnog pritiska 489. Reverzibilni ishemični neurološki deficit (RIND) je cerebrovaskularni poremećaj kod koga se neurološki nalaz gubi unutar: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Lakše kontuzije mozga b. Ehosonografija trbuha c. Torakotomija i hirurško zbrinjavanje krvarenja kod povrede grudnog koša indikovano je kada inicijalni gubitak krvi nakon torakodrenaţe prevazilazi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 1000mL 122 | S t r .

Vrtoglavicu i glavobolju prilikom antefleksije tela. Bol u gornjem delu leĎa prilikom antefleksije tela. Bol u gornjem delu leĎa prilikom antefleksije tela. 72h e. što ukazuje na urolitijazu c. Hronični pankreatitis c. Akutni pankreatitis b. što ukazuje na gastroezofagealni refluks d. Maksimalno vreme primene Blackmore-ove sonde u lečenje krvarećih variksa jednjaka je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Bolna palpacija u predelu Malet-Guy-eve ili Chauffard-ove tačke i bolna perkusija torakalnih pršljenova su fizikalni znaci koji ukazuju na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. što ukazuje na postojanje aneurizme torakalne aorte e. Renalnu koliku 495. Ulkusnu perforaciju e. Bol u slabini prilikom antefleksije tela. 48h d. 2000mL 492.c. Ca125 123 | S t r . 5 dana 494. 24h c. Marker specifičan za karcinom pankreasa je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 12h b. što ukazuje na spontani marginalni pneumotoraks 493. Pirozu prilikom antefleksije tela. Akutni holecistitis d. što ukazuje na povišeni intrakranijalni pritisak b. 1500mL e. „Znak pertle“ podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 1200mL d.

Ulcerozni kolitis b. 48h c. Levostrani adneksitis d.b. Primarnim peritonitisom b. Makroskopski i endoskopski nalaz „vunenog tepiha“ kolona ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 72h d. Familijarnu polipozu kolona d. AFP d. Sekundarnim peritonitisom c. Β-HCG e. „Ulcus bulbi duodeni sanguinans“ je latinska dijagnoza za: ________________________________________________________________________ 124 | S t r . 5 dana e. Maksimalno trajanje fibrinolitičke terapije je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Levostranu renalnu koliku b. Izraz „apendicitis leve ilijačne jame“ odnosi se na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ca19-9 496. Divertikulozu kolona c. Cistitis 498. Tercijarnim peritonitisom 497. Sigmoidni divertikulitis c. PSA c. 24h b. Kandidijazu 499. 7 dana 500. Hirurško lečenje rezervisano je za pacijente sa: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

(upisati odgovor) 501. Tumora mokraćne bešike d. Rotatorna 505. Sekundarnog hiperparatireoidizma 125 | S t r . Akutni epididimitis c. Neurološkog poremećaja mokraćne bešike b. Kalus se stvara u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Osteitis fibrosa cystica i osteoporoza su kliničke manifestacije: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. TBC prostate b. Infekcije mokraćne bešike c. Inflamatornoj fazi zarastanja preloma b. Medijalna d. Lateralna e. Reparativnoj fazi zarastanja preloma c. Paranefritični apsces 503. U fazi remodeliranja 504. Retencije urina 502. Prednja b. Fenomen „kljukane guske“ je nalaz karakterističan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Polakiurija je znak: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Primarnog hiperparatireoidizma b. Periuretralnu flegmonu d. Najčešća luksacija kolenog zgloba je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Uretritis e. Zadnja c.

nedostatka vazduha i gušenja. Iznenadna pojava osećaja straha i znojenja. Spontano regredira u prve 4 godine c. sterilizaciju germicidnim rastvorima 510. Nodularni melanom d. Tercijarnog hiperparatireoidizma d. sterilizaciju gasom d. Mamografski nalaz koji se kategorizuje kao BIRADS 4 predstavlja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.c. Lentigo melanom b. Neće se spontano povući i neophodno je odmah primeniti operativno lečenje 509. sterilizaciju suvom toplotom c. Najverovatnije benigni nalaz d. Hipoparatireoidizma 506. Negativan mamogram b. tahipneje i tahikardije kod goj aznog pacijenta postoperativno sa velikom verovatnoćom ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 126 | S t r . Najagresivniji klinički tok ima: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Spontano regredira u prvih nekoliko meseci b. Umbilikalna hernija novoroĎenčeta čiji je kilni prsten promera 1cm najverovatnije: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akralni melanom 508. Sterilizacija autoklavom spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. vlažnu sterilizaciju parom pod pritiskom b. Sumnjivu leziju koja zahteva biopsiju e. Superficijalni melanom c. Visokosuspektnu malignu leziju 507. kašlja i krvi u ispljuvku. Benigni nalaz c. probadajućeg bola u grudima.

a. ujedom od strane živog organizma 513. 9 minuta e. dejstvom eksplozivne naprave c. Opekotina II-b stepena spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. traheobronhitis usled ulceracije endotrahealnim tubusom d. duboku opekotinu 514. Bezbolna hematurija je najčešće znak: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. infekcije urotrakta c. nagnječenjem tupom silom e. 10 minuta 127 | S t r . 5 minuta c. udarom tupog čvrstog predmeta u tkivo b. ubodom šiljatog predmeta f. kalkuloze urotrakta 512. površnu opekotinu b. tumora urotrakta b. akutnu bolnu fazu peptičkog ulkusa/postoperativni stres-ulkus b. Vulnus scissum nastaje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 7 minuta d. razvoj postoperativne pneumonije c. plućnu emboliju 511. Opasnost od većeg nekontrolisanog krvarenja tokom operativnog rada postoji kada je preoperativno vreme krvarenja duţe od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. delovanjem oštrog predmeta d. 3 minuta b. BHP d.

bolest fleksornih tetiva stopala c. Od meĎupršljenskog prostora L2-L3 pa naniže 520. UvoĎenje igle do epiduralnog prostora moguće je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Rehidracija opekotinskog šoka u prvih 24h vrši se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Imobilizacija šake kod povrede fleksornih tetiva traje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Indikacija za hitnu torakotomiju traumatizovanog pacijenta sa prethodno postavljenim torakalnim drenom predstavlja nalaz: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. bolest palmarne aponeuroze 517. plazmom 518. Ringer laktatom b. 2 nedelje b. 500ml krvi na drenu odjednom i 100ml/h nadalje b. 700ml krvi na drenu odjednom i 100ml/h nadalje c. rastvorom glukoze c. 1000ml i više krvi na drenu odjednom i 200ml/h nadalje 516.515. 3 nedelje c. Dipitrenova kontraktura je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 900ml krvi na drenu odjednom i 100ml/h nadalje e. 4 nedelje 519. bolest fleksornih tetiva šake b. Biopsija limfnog čvora straţara („sentinel node“) kod melanoma koţe indikovana je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 128 | S t r . Od meĎupršljenskog prostora Th4-Th5 pa naniže c. U nivou bilo kog meĎupršljenskog prostora b. 700ml krvi na drenu odjednom i 200ml/h nadalje d.

nikada se ne radi biopsija čvora stražara kod pacijenata sa melanomom kože 521. septičkog šoka b. obezbeĎenje disajnog puta tokom mehaničke ventilacije pacijenta d. kardiogenog šoka c. kada postoje uvećani metastatski regionalni limfni čvorovi b. izvoĎenje hirurških zahvata na ekstremitetima c. Akutni pankreatitis u inicijalnoj fazi predstavlja prototip: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Benzodiazepini se koriste: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. U moguće komplikacije postavljanja centralnog venskog katetera ne ubraja se jedna od sledećih komplikacija: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. obezbeĎenje disajnog puta tokom opšte endotrahealne anestezije b. Spinalna anestezija je anesteziološka tehnika izbora za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.a. arteficijalna povreda arterijskih krvnih sudova 129 | S t r . pneumotoraks b. gaĎenja i povraćanja 525. za premedikaciju hirurških pacijenata b. hipovolemijskog šoka 522. izvoĎenje hirurških zahvata na toraksu b. sva tri prethodno navedena odgovora 523. Indikacije za endotrahealnu intubaciju su: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. izvoĎenje hirurških zahvata u donjem abdominalnom spratu. za postoperativnu terapiju bola c. obezbeĎenje disajnog puta tokom izvoĎenja kardiopulmonalne reanimacije c. kao sredstvo protiv postoperativne muke. maloj karlici i na donjim ekstemitetima 524. kada regionalni limfni čvorovi nisu uvećani pri kliničkom i ultrazvučnom pregledu c.

frontalna regija d. subarahnoidalnog krvarenja b. lezije perifernih nerava sa prekidom kontinuiteta b. hiperdilucija) koristi se u lečenju/prevenciji: a. vazospazma nakon operativnog/endovaskularnog lečenja aneurizmatskog SAH b. aksonotmeza i neurotmeza su karakteristike: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. septičke komplikacije d. dominantni vegetativni poremećaji 527. hipertenzivnih moždanih hemoragija 530.c. Najvaţnija indikacija za hospitalizaciju pacijenata sa potresom mozga je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ventrikularna drenaţa likvora u peritonealnu duplju koristi se u lečenju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tipična lokalizacija epiduralnog hematoma je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. parijetalna regija b. povreda kičmene moždine 130 | S t r . retrogradna amnezija b. spinalne lezije 529. zadnja lobanjska jama 528. hidrocefalusa c. konfuznost d. anterogradna amnezija c. akutni abdomen 526. lezije perifernih nerava bez prekida kontinuiteta c. Terapijski princip „3H“ (hipertenzija. Neuropraksija. okcipitalna regija c. hipervolemija. temporalna regija e. arterio-venskih malformacija mozga c.

duge kosti ekstremiteta b. Kontinuirana trakcija kao metod neoperativnog lečenje preloma najčešće se koristi kod: (zaokružiti dva tačna odgovora): a. marš-frakture) najčešće zahvataju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. kao inicijalno lečenje kod preloma femura d. Primena „fiksacionog zavoja u obliku osmice“ koristi se u lečenju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. konzervativno imobilizacijom c. Prelomi usled zamora (stres-frakture. Lečenje povreda meniskusa kolena sa oštećenjem je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. metakarpalne kosti 532. operativno b. preoma kostiju stopala 535. preloma rebara d. veća od 5cm 131 | S t r . karlične kosti c. veća od 2cm b. preloma dugih kostiju b. veča od 4cm d. konzervativno mauelnom ili artroskopskom deblokadom kolena d. frakture radii loco typico c. Stabilnost-statiku karlice narušava dijastaza pubične simfize: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. u lečenju fraktura kod dece 534. veća od 3cm c. trohanternih preloma b. konzervativno analgeticima i ranom rehabilitacijom 536. metatarzalne kosti d.531. preloma klavikule c.

fizikalnim pregledom b. za 12 do 24 časa 540. Patognomonični znak za invaginaciju kod odojčeta je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. abdominalna distenzija c. strangulisana ingvinalna kila c. Promene na neosifikovanim delovima skeleta mogu se dijagnostikovati: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. prvim udahom b. krv i sluz u stolici 542. Prilikom tumačenja radiografije kod novoroĎenčeta treba imati na umu da vazduh stiţe do anusa: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. torkviran testis 541. nativnom radiografijom b. ultrazvukom c. Adenom jetre gotovo uvek je posledica dugotrajne: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. bledilo b. ultrazvučnim pregledom trbuha 539. Ireduktibilni tumefakt u preponi koji moţe da se širi u skrotum je najčešće: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. radiografijom grudnog koša i irigografijom c. Kongenitalna dijafragmalna kila se postnatalno dijagnostikuje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. limfadenitis b. konzumacije alkohola 132 | S t r . kompjuterizovanom tomografijom 538.537. za 6 časova c.

„By-pass“ operacija kod aortoilijačne okluzivne bolesti indikovan je kod pacijenata sa Klaudikacijama na distanci: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. manjoj od 200m d.b. inkarceraciju samo jednog dela cirkumferencije crevnog zida 547. 2. oralne antikoagulantne terapije d. U osnovne principe hirurške tehnike koje je formulisao Halsted ne spada: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 133 | S t r . Inkarceracija hernije po tipu Littré-a (Littré-ovo uklještenje) podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Osnovni deklanširajući faktor nastanka Birgerove bolesti (Thromangitis obliterans) je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. pušenje d. uvek reponibilnu inkarceraciju d. inkarceraciju samo debelog creva sa sigurnošću ukazuju c. 3. alkohol c. manjoj od 100m b.5cm i veće c. terapije oralnim kontraceptivima 543.5cm i veće b. gojaznost b. povreda 546. 4.5cm i veće 544. inkarceraciju samo tankog creva b. Operativno se leče aneurizme abdominalne aorte koje su promera: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. manjoj od 250m 545. terapije antiepilepticima e. manjoj od 150m c. konzumacije narkotika c.

„Vulnus morsum felicis indicis lateralis sinistri“ je latinska dijagnoza za: __________________________________________ (upisati odgovor) 550. U standardne dijagnostičke pretrage koji se obavljaju u sklopu preoperativne pripreme pacijenata za operacije u abdomenu ne spada: a. nežno postupanje s tkivima b. akutnog holecistitisa c. Klinička slika sindroma aorto-mezenteričnog ugla („aorto-mezenteričnih klješta“) je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. EKG b. akutni pankreatitis b. Abdominalni kompartman sindrom nije posledica: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. teške abdominalne traume 552. imobilizacija rane e. intraabdominalno krvarenje e.. elektroliti. akutnog hemoragijsko-nekrotičnog pankreatitisa d. peptički ulkus c.) e. hepatogram. ileusa b. što manje korišćenje instrumenata 548. pregled očnog dna d. glikemija. krvna grupa 551. Rö pulmo et cor c.a.. krvna slika i opšta laboratorija (azotni produkti. peritonitis 549. asepsa c. pažljiva hemostaza d. Kardiogenog šoka 134 | S t r . Akutni hemoragijsko-nekrotični pankreatitis u inicijalnoj fazi predstavlja prototip: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ileus d.

hirurških procedura na toraksu c. akutnog holecistitisa b. Spinalnog šoka c. maloj karlici i donjim ekstremitetima 555. Hipovolemijskog šoka d. obezbeĎenja disajnog puta tokom mehaničke ventilacije pacijenta d. u svim gore navedenim situacijama 554. kongenitalnih cisti slezine e. Endotrahealna intubacija je indikovana radi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. apscediranih pseudocisti pankreasa c. uznapredovalog karcinoma pankreasa d. Spinalna anestezija je anesteziološka tehnika izbora za izvoĎenje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. penetrantnog peptičnog ulkusa 556. hirurških procedura na vratu b. obezbeĎenja disajnog puta tokom opšte endotrahealne anestezije b. obezbeĎenja disajnog puta tokom izvoĎenja kardiopulmonalne reanimacije c. Perkutana blokada plexus coeliacus-a koristi se kao analgetska terapija kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Klostridijalni miozitis (gasna gangrena) spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.b. aerobne gram „+“ infekcije d. Septičnog šoka 553. Incontinentio alvae je moguća komplikacija operativnog lečenja: 135 | S t r . aerobne gram „-„ infekcije 557. mešane infekcije b. anaerobne hirurške infekcije c. hirurških procedura na nadmezokoličnom spratu abdomena d. hirurških procedura u donjem abdomenu.

U hipotone rastvore spadaju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ubrzavaju epitelizaciju i kontrakciju rane i pojačavaju fibroblastnu reakciju i ožiljavanje 561. samo pamučni potrošni materijal c. Benzodiazepini se koriste za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tretman postoperativne dispepsije 136 | S t r . pilonidalnog sinusa c. smanjuju sintezu proteina u rani. instrumenti. 5% rastvor glukoze b. neoangiogenezu i epitelizaciju rane i usporavaju sve faze zarastanja rane c. fibroblastnu reakciju. postoperativnu terapiju bola b. samo instrumenti kada ih je neophodno brzo sterilisati 560.9% rastvor NaCl 562. stimulišu inflamatornu fazu zarastanja i otežavaju epitelizaciju d. Ringer laktat c. Potapanjem u specijalne germicidne rastvore u trajanju od najmanje 10 minuta mogu se sterilisati: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. U odeljku „Završna dijagnoza“ u otpusnoj listi pacijenta lečenog zbog najteţe forme inflamacije pankreasa pisaće: ____________________________________________________________________ (upisati odgovor) 559.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 0. inhibiraju normalnu inflamatornu reakciju. podspešuju mikrocirkulaciju i oksigenaciju rane b. pamučne komprese i drugi potrošni materijal b. Kortikosterodi utiču na proces zarastanja rane tako što: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. hidroadenitisa 558. analne fisure b.

tumore mokraćne bešike 137 | S t r . tumore bubrega b. atelektaze pluća d. reumatoidni artritis d. cističnu fibrozu c. nefroureteralnu kalkulozu c.c. cerebrovaskularnog inzulta c. ne 564. Kateterizacija mokraćne bešike je obavezni preoperativni manevar kod operacija u opštoj anesteziji: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. duboke venske tromboze nogu i plućne embolije e. „Ischiuria paradoxa“ je patognomonična za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Bouveret-ov sindrom 566. protiv infarkta miokarda b. premedikaciju hirurških pacijenata 563. da b. Elastična bandaţa nogu je preoperativna profilaktička mera: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. SLE b. Kod čak 95% dece sa mekonijalnim ileusom treba očekivati i: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Sindrom mehaničkog ikterusa usled holecisto-holedohalne fistule i migracije bilijarnog kalkulusa iz ţučne kese u glavni ţučni vod je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. akutne renalne insuficijencije 565. Mirizzi II sindrom c. sklerodermu 567. Mirizzi I sindrom b.

jačeg udarca) je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. nefroureterolitijazu desno b. treba lečiti operativno b. treba pratiti 572. c. ne sme se lečiti operativno c.dex. „Pancoast“ sindrom je karakterističan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. karcinom bronha sa infiltracijom jednjaka d. femoro-poplitealna okluzivna bolest 138 | S t r . karotidna okluzivna bolest b. karcinom pluća sa širenjem u nivou plućnog vrha 571. tumor cekuma 569. karcinom baze pluća sa infiltracijom dijafragme b. aorto-ilijačna okluzivna bolest d. retrogradna amnezija b. Diferencijalna dijagnoza akutnog apendicitisa ne podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. benignu hiperplaziju i/ili tumor prostate 568. retroperitonealnu fibrozu e. mezenterijalni limfadenitis d. Prilikom potresa mozga pokazatelj delovanja jače sile (odn. spleno-mezenterična okluzivna bolest c.d. Ductus arteriosus persistent Botalli praćen teškom respiratornom insuficijencijom: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. multicentrični karcinom pluća c. adnexitis l. treba lečiti konzervativno primenom blokatora prostanglandina d. anterogradna amnezija 570. Leriche-ov sindrom je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

akutna klinička slika b. Kompletan jednostrani pneumotoraks leči se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. donja d. praćenjem do spontane regresije 575. torakopunkcijom b. u ležećem položaju na leĎa c. Najčešća traumatska isčašenja zgloba ramena su: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. gornja 576. Klinički. Spondilozu kao degenerativno oboljenje kičme ne karakteriše: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. puls a.573. vežbama disanja d. Sve ukazuje na: 139 | S t r . u ležećem položaju na stomak b.dorsalis pedis je odsutan. prednja b. suženja intervertebralnog prostora c. NovoroĎenče sa atrezijom jednjaka treba transportovati: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. jake bolove u nozi (stopalu i potkolenici). zadnja c. trnjenjem. Patološka kolekcija limfe u grudnoj duplji naziva se _______________________________. bledilom i hladnoćom. praćene gubitkom osećaja. u ležećem položaju na bok d. 65-ogodišnji muškarac ţali se na naglo nastale. noga je hladna i bledilo se pojačava kad podigne nogu. spora evolucija 577. sa podignutim uzglavljem 574. (upisati odgovor) 578. stvaranje osteofita d. torakodrenažom c.

urata e. Renalni kamenci su najčešće sastavljeni od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hipovolemijski šok 579. Periferna laceracija jetre od 1-3cm i hematom >10cm predstavljaju povredu jetre: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Abdominalna hipertenzija (abdominalni compartment sindrom) definiše se kao intraabdominalni pritisak veći od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 10mmHg d. III stepena d.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ca bilirubinata c. Ca oksalata d. 3mmHg b. Najčešća invaginacija je _______________________________________. (upisati odgovor) 581. Tromboflebitis c. 12mmHg e. Flebotrombozu d. Ca fosfata b. Mg amonijum fosfata 580. I stepena b. IV stepena e. 5mmHg c. V stepena f. VI stepena 582. Uklještenje lumbalnog diskusa b. Arterijsku okluziju e. II stepena c. 15mmHg 140 | S t r .

<1cm2 585. 4-6cm2 b. Znak bakterijske infekcije likvornih puteva 141 | S t r . Levoprofilna radiografija lobanje c. <0. 2-5cm c. Teška mitralna stenoza podrazumeva površinu mitralnog ušća od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Vrednost pedobrahijalnog indeksa kod pacijenata sa kritičnom ishemijom noge obično je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 1-2cm b. Ciljana radiografija baze lobanje e. <1. 3-4cm2 c. 2-3cm2 d. <0.3 586. Standardna radiografija lobanje u AP projekciji b. <0. Hirurški onkološki princip kurabilnog operativnog lečenja karcinoma rektuma podrazumeva distalnu liniju resekcije do u zdravo od najmanje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.5 d. Rtg lobanje po Towne-u je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.0 b.583. Ciljana radiografija slepoočne piramide d.7 c. 10-15cm 584. Likvorni nalaz od 5 Ly/mm³. 20mg proteina/dL i 50mg glukoze/dL je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 5-10cm d. Ciljana radiografija potiljačne kosti i velikog potiljačnog otvora 587.

Znak intrakranijalnog tumora d. Intracerebralnim hemoragijama d. U slučaju moţdanih tumora ili apscesa elektroencefalogram (EEG) karakteriše pojava: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Intrakranijalnom delu 590. Znak virusne infekcije likvornih puteva c. Znak intrakranijalne hemoragije e. Vreme od nastanka rane do sekundarnog šava rane 592. Velikim operacijama u abdomenu c. albumini i imunoglobulini spadaju u: 142 | S t r .b. Opekotinama b. Optičkom kanalu d. Difuzne theta-delta aktivnosti 589. Uredan nalaz 588. Fokalne alfa aktivnosti c. Friedrich-ovo vreme odnosi se na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Frakturom velikih kostiju 591. Vreme od nastanka rane do odložene primarne obrade rane d. Masna embolija je komplikacija koja se daleko najčešće javlja kod pacijenata sa: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kontuzijom pluća e. Intrabulbarnom delu b. Koncentrat antitrombina III. Fokalne theta-delta aktivnosti b. Difuzne beta aktivnosti d. Vreme od nastanka rane do pojave prvih simptoma infekcije b. Vreme od nastanka rane tokom kojeg je moguće uraditi ranu (primarnu) obradu rane c. Povreda očnog ţivca najčešće se dogaĎa u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Intraorbitalnom delu c.

Ezofagealni variksi 595. Glava i vrat 9%. vrat 9%. Komponente krvi b. noga 9%. Gastrični ulkus d. ruka 9%. trup nazad 2x9% i genitalije 1% 143 | S t r . U kontrastne radiološke dijagnostičke procedure ne spada: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. trup napred 2x9%. angiografija d. Glava 9%. pneumoencefalografija e. Volvulus želuca e. Hronični atrofični gastritis c.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. trup 9% i genitalije 1% b. Peptički ezofagitis b. ruka 9%. Fenomen fluktuacije karakterističan je nalaz kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Derivate krvi 593. zadnja strana noge 9%. Karbunkula 594. Najčešći uzrok krvarenja kod “sliding” (klizajuće) hiatus hernije je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. mijelografija c. trup nazad 9% i genitalije 1% c. trup napred 9%. ruka 9%. noga 9%. Hidroadenitisa d. diskografija 596. Furunkula e. Ehoencefalografija b. Glava iv rat 9%. Apscesa b. Flegmone c. prednja strana noge 9%. “Wallace-ovo pravilo devetke” za procenu veličine opečene telesne površine glasi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Spleno-renalni šant c.ulnaris-a dovodi do odsustva pokreta: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Medularni karcinom dojke b. Porastom koncentracije proteina >25mg/dL i porastom glikemije >50mg/dL c. Lobularni karcinom dojke c. Nema značajnih odstupanja 601. Devaskularizacija distalnog jednjaka i želuca d. Mišića hipotenara d. Povreda n.(upisati odgovor) 599.597. Adekvatna palpacija velike fontanele zahteva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 144 | S t r . Inspekcijski i palpatorni nalaz “koţe nalik na koru od narandţe” patognomoničan je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. TIPS 598. Prostor koga ograničavaju tri tačke: spoj ductus cysticus-a i ductus choledochus-a. spoj druge i treće porcije duodenuma i spoj vrata i tela pankreasa označava se kao: _________________________________. Bakterijska infekcija likvora karakteriše se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Optimalna metoda portalne dekompresije u lečenju portalne hipertenzije je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Duktalni karcinom dojke e. Padom koncentracije proteina >25mg/dL i padom glikemije <50mg/dL e. Porastom koncentracije proteina >25mg/dL i padom glikemije <50mg/dL b. Mišića hipotenara i interosealnih mišića b. Mišića tenara c. Karcinomatozni mastitis 602. Morbus Paget d. Padom koncentracije proteina <25mg/dL i porastom glikemije >50mg/dL d. Svih mišića šake 600. Porto-kavalni šant b.

Parcijalnom resekcijom nokta i granulomatoznog tkiva d. Sveža smrznuta plazma d. Ležeći položaj bebe c. Apsces Brodijeve žlezde c. Ringer-laktat 145 | S t r . 5% Glukoza c. 0. Optimalni rastvor za nadoknadu tečnosti tokom prva 24h nakon opseţne opekotine je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Definitivno lečenje uraslog nokta postiţe se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Položaj na bok d. T5 604. T3 d. Uspravni položaj bebe b. Instrumentalnim odvajanjem uraslog dela. Adekvatnom higijenom 606. Apsces gluteusa kod preloma kuka b. evakuacijom gnoja i/ili granuloma i lokalnom antibiotskom terapijom b. T4 e. Primarni hronični osteomijelitis u metafizama dugih kostiju d. Lokalnom antibiotskom terapijom i daljom adekvatnom negom (higijenom i zasecanjem) nokta c. T1 b. Po TNM klasifikaciji tumor dojke koji zahvata zid grudnog koša i/ili koţu kategorizuje se kao: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Mandibularni apsces 605.a. T2 c. Bilo koji položaj 603.9% NaCl b. Brodijev apsces je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

100-200ml b. Klasična anterolateralna torakotomija podrazumeva inciziju grudnog koša od spoljašnje ivice sternum do srednje aksilarne linije: 146 | S t r . iznenadno povraćanje bez prethodne mučnine i olakšanja i kongestivna papilla n. Primarni odloţeni šav u zatvaranju jako kontaminiranih rana moţe se primeniti: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.e. Oprati devojčicu razblaženim sirćetom i dovesti je u bolnicu e.optici su sigurni znaci kliničkog sindroma _______________________________________________________________________________. Jutarnja glavobolja. Hitna sluţba dobila je telefonski poziv od strane jako uzbuĎene majke. Nakon 7 dana 609. Nakon 6-12h b. Namazati opečena područja antibiotskom kremom i dovesti devojčicu u bolnicu b. 400-700ml d. 700-1000ml e. 200-400ml c. Zatvoreni prelom dijafize butne kosti moţe biti praćen gubitkom krvi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nakon 3-5 dana e. Odmah staviti devojčicu pod tuš i tuširati 30 minuta. Njena 7 -godišnja ćerka igrala se ispod odvodne cevi iz koje se zadesno izlio na nju (obe ruke i noge) tečni. a zatim dovesti u urgentnu jedinicu c. 1000-1500ml 608. Nakon 12-24h c. (upisati odgovor) 611. Sterilno previti opečena područja i zatim je dovesti u urgentnu jedinicu 610. Koje instrukcije biste dali majci? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Dovesti devojčicu u urgentnu jedinicu što pre d. Nakon 24-36h d. Hartman-ov rastvor 607. korozivni alkalni rastvor za čišćenje.

Duž VII meĎurebarnog prostora e. Femoralne hernije c. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od carcinoma dojke b. Duž VIII meĎurebarnog prostora 612. Samo kod dece sa intestinalnom (sub)okluzijom c. Duž VI meĎurebarnog prostora d. Duž V meĎurebarnog prostora c. Umbilikalne hernije d. Estetskoj hirurgiji lica d. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od kalkuloze bubrega 614. Hernije obturatornog otvora 615. Kod svih pacijenata sa intestinalnom (sub)okluzijom b. Razblaţeni rastvor botulinum toxinum-a rutinski se primenjuje u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hirurgiji perifernih nerava i mišića (karpalnog i tarzalnog kanala) c. Samo kod pacijenata bez mehaničkog uzroka intestinalne (sub)okluzije 147 | S t r . Hirurgiji vratnog jednjaka e. Manuelna repozicija uklještene hernije najlakša je kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hirurgiji paratireoidnih žlezdi 613. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od carcinoma pankreasa c. Formulom F4 opisuju se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Samo kod odraslih sa intestinalnom (sub)okluzijom d.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ingvinalne hernije b. Duž IV meĎurebarnog prostora b. Hirurgiji analnog sfinktera (analnih fisura i fistula) b. Pacijenti koji najčešće oboljevaju od kalkuloze žučne kese d. Davanje minimalnih doza prostigmina (antiholinesteraznog agensa) u cilju uspostavljanja crevne peristaltike moguće je: a.

Akutni gastroenteritis b. Dalje ambulantno laboratorijsko praćenje c. zatim bolom najpre u čašici a nakon 12 sati u ileocekalnom delu trbuha koji je praćen povišenom telesnom temperaturom. diferencijalno dijagnostički solidnog sadrţaja intrahepatično sa urednom dimenzijom i konturama jetre nakon tupe abdominalne traume pacijenta u saobraćajnom udesu sa minimalnim padom broja eritrocita. Razvoj holangitisa 619. Elektivnu operaciju 618. MSCT) b. Akutni cystitis d. Hospitalizaciju. Funkcionalnu kolopatiju c.616. laboratorijsko i radiološko praćenje e. Klinička slika kod pacijenta koja je započela mučninom i povraćanjem. Najopasnija evolucija kliničkog nalaza opisanog kod pacijenta u prethodnom pitanju je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Razvoj mehaničkog ikterusa c. Akutni appendicitis e. Ultrazvučni nalaz kolekcije gušćeg tečnog. Višestruko povišene vrednosti PSA kod pacijenta starog 67 godina u rutinskoj laboratorijskoj kontroli zbog višegodišnjeg učestalog noćnog mokrenja ukazuju na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Egzacerbaciju hroničnog cistitisa b. Dalje ambulantno radiološko praćenje (EHO. hemoglobina i hematokrita u laboratoriji nalaţe: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. malaksalošću i obloţenim jezikom najverovatnije ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutni cistitis 148 | S t r . Urgentnu operaciju f. Razvoj bilijarne ciroze b. Kalkulozu bubrega 617. Razvoj hepatične insuficijencije e. Ne zahteva dalje kontrole d. Intraabdominalno krvarenje “u dva vremena” d.

c. Cannalis et annuli inguinalis b. Primarni peritonitis 149 | S t r . Peritonitis izazvan perforativnim akutnim holecistitisom c. Renalnu koliku inklaviranim kalkulusom d. L3-L4 d. Tipična i najčešća lokalizacija hernijacije intervertebralnog diskusa je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Peritonitis acida je kolokvijalno ime za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Peritonitis izazvan perforacijom peptičkog ulkusa želuca b. perkutanom ciljanom tankoiglenom punkcijom c. Linea alba e. Umbilicus c. vežbama disanja b. L5-S1 b. Karcinom mokraćne bešike e.obliqus abdominis externus d. Minimalno invazivno. Linea semilunaris Spigeli 623. Konzervativno. Karcinom prostate 620. U slabe tačke prednjeg trbušnog zida ne spada: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. M. Torakotomijom 622. Manji marginalni pneumotoraks bez pada laboratorijskih parametara oksigenacije krvi leči se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. C5-Th1 621. Torakodrenažom (torakocentezom) d. L4-L5 c. Th12-L1 e. Peritonitis izazvan perforativnim apendicitisom d. Peritonitis izazvan akutnim pankreatitisom e.

f. Hirurški. Epispadije b. Parafimoze 625. Uobičajen nalaz koji zahteva lečenje samo u slučaju pojave upornih holangitisa c. Totalnom gastrektomijom 628. Ujed psa u predelu desne potkolenice latinski se označava kao: _________________________________________________ (upisati odgovor) 629. Rastvor manitola kod neurohirurških pacijenata operisanih zbog ekspanzivnih procesa ili trauma endokranijuma korirsti se za borbu protiv: 150 | S t r . Sa dobrom prognozom nakon operativnog lečenja b. Konzervativnom onkološkom terapijom b. Peritonitis izazvan perforacijom kolona g. nekom od resekcionih procedura c. Sa dobrom prognozom nakon operativnog i dodatnog onkološkog lečenja c. Ultrazvučni nalaz asimptomatske aerobilije nakon izvoĎenja biliodigestivne anastomoze je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Glioblastoma spade u tumore: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Peritonitis izazvan perforacijom šupljeg organa usled trovanja kiselinom 624. “Signet ring cell” carcinoma ţeluca leči se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Fimoze e. Sa lošom prognozom 626. Orhiopeksija je metoda operativnog lečenja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hipospadije c. Kriptorhizma d. Uobičajen nalaz koji ne zahteva dalji tretman b. Nalaz koji zahteva trenutno lečenje 627.

UroĎena kontraktura kolenog zgloba e. N.ilioinguinalis 633. pacijent se ţali na jake bolo ve u 151 | S t r . Nakon saobraćajnog udesa u kome je učestvovao kao vozač automobila (vezan sigurnosnim pojasom) koji je čeono udario u drugo vozilo. N. N. Dezinfekcija je postupak kojim se postiţe: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Operativno 631. Kongenitalna skolioza d. Morbus Sprengel je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kao davajući nerv za transplantaciju nerava najčešće se koristi: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.suralis c. Nazogastričnom sondom c. UroĎeno krivo stopalo c. Antisepsa 634. UroĎeno iščašenje kukova b. Gastrokineticima b. N. Respiratorne insuficijencije b. Kardijalne dekompenzacije 630. UroĎeno visoka skapula 632. Akutna dilatacija ţeluca kod dece leči se: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Edema mozga d.peroneus b. Renalne insuficijencije c.ilifemoralis e. Asepsa b. N.femoralis d.

Izračunavanje količine tečnosti koju treba nadoknaditi kod opečenog pacijenta 636. Faza proloferacije je: a. CT-om grudnog koša c. Pseudocisti pankreasa d. Scintigrafijom pluća 1.sredogruĎu bez iradijacije bola i dispnoičnih smetnji. II faza zarastanja rane c. I faza zarastanja rane b. Nakon uzimanja vruće hrane/tečnosti c. NMR-om grudnog koša d. Hroničnog pankreatitisa 152 | S t r . Dijagnostički algoritam kod ovog pacijenta pored AP grafije grudnog koša treba dopuniti: (zaokružiti jedan ili više ponuĎenih odgovora): a. IV faza zarastanja rane 635. “Kapriciozna” disfagija kod ahalazije jednjaka nastaje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tumora repa pankreasa c. Evansova formula koristi se za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Izračunavanje opečene površine b. Nakon sna e. Akutnog pankreatitisa e. Tumora glave pankreasa b. Izračunavanje visine amputacije nekrotičnog ekstremiteta c. Distalna pankreatektomija je resekciona procedura koja se koristi u lečenju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. III faza zarastanja rane d. Profilnom rentgengrafijom sternuma b. Nakon uzimanja masne hrane 637. Nakon uzimanja hladne hrane/tečnosti b. Disanje je obostrano čujno. Nakon emotivnih reakcija d.

6 stalnih segmenata d. Digitorektalni pregled e. Po hirurškoj (segmentnoj) podeli jetra ima: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 12mmol/L d. “A la vache” poloţaj pacijenta koristi se za izvoĎenje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Fenomen kojim se dokazuje prisustvo tečnosti u kolenom zglobu naziva se __________________________. 15mmol/L 641. 14mmol/L e. Postavljanje centralnog venskog katetera d. Zadnja komisura anusa c. (upisati odgovor) 153 | S t r . Prednja komisura anusa b. Kod dijabetičara koji se podvrgavaju operativnom lečenju vrednost serumske glikemije perioperativno treba odrţavati manjom od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Torakalne punkcije c. Desna strana analnog prstena 640. 9mmol/L b. 8 stalnih segmenata e. 4 stalna segmenta c. 10mmol/L c. Postavljanje urinarnog katetera 642. 2 stalna segmenta b. “Zona slabosti” anusa u kojoj nastaje većina analnih fisura je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Leva strana analnog prstena d.638. Renalne sukusije b. 10 stalnih segmenata 639.

Tretman sinkope volatilnim anesteticima d. Jednako brzo razgraĎuju anestetike kao i nealkoholičari 644. Funkcionalno aktivnog paraganglioma trbuha b. Alkoholičari: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Uraditi inciziju. Obimnu aspiraciju trbušnog sadržaja 646. Timektomija je operativna procedura koja se koristi u lečenju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ne preduzimati ništa. MEN sindroma d. dati antibiotik per osm. Sporije razgraĎuju anestetike c. Serumska aktivnost lipaza je idealan laboratorijski parameter za dijagnozu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Nema temperature.643. Brže razgraĎuju anestetike b. Akutnog pankreatitisa 154 | S t r . previjati do zarastanja i ekstirpaciju ateroma po smirivanju nalaza (“na hladno”) c. Voljnu aktivaciju tarzalnih sinapsi c. Neuroendokrinih tumora pankreasa c. Najbolje je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Miastenije gravis c. Konzervativno tretirati antibioticima do smirivanja inflamacije d. Video asistiranu torakoskopiju b. Amiotrofične lateralne skleroze 647. Pacijent se javlja sa apscediranim ateromom na leĎima. ali promena pokazuje fenomen fluktuacije. Odmah uraditi ekstirpaciju ateroma 645. VATS je skraćenica za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. evakuaciju gnoja. sačekati spontanu perforaciju i zatim uraditi toaletu ili ekstirpaciju ateroma b. Multiple skleroze b.

Roberta Koha b. Hamanov znak (medijastinalno škripanje) karakterističan je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 155 | S t r . Cistadenokarcinoma pankreasa e. 30 minuta d. Luja Pastera c. 45 minuta e. Gljivične infekcije pluća e. Džozefa Listera 650. Klatzkin-ov tumor e. Mirizzi sindrom I b. Prva primena antisepse vezuje se za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Prilikom sterilizacije kuvanjem metalnih instrumenata kuvanje od trenutka ključanja mora da traje najmanje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Stenozantni papilitis d. Steatohepatititsa 648. 15 minuta b. 60 minuta 651. Jedan od navedenih ne spada u mehaničke uzroke ikterusa: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 25 minuta c. Apsces pluća 652. Mirizzi sindrom II c.d. TBC pluća d. Iskašljavanje smrdljivog sadrţaja („vomique“) karakteristično je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Bronhopneumoniju b. Krigler-Nadžarov sindrom 649. Hronične granulomatozne infekcije pluća c.

Osteohondromi (koštane egzostoze) najčešće zahvataju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Distalni kraj femura i proksimalni kraj humerusa b. Gastrinoma b. Plućnu emboliju 653. Radius i ulnu e. Papilarnog karcinoma štitaste žlezde d. Suturu protetskog materijala u reparaciji ingvinalnih hernija 156 | S t r . (upisati odgovor) 657. Kičmeni stub f. Reparaciju fleksornih tetiva c. Hipertelorizam je termin kojim se označava ____________________________________ _____________________________. J 131 MIBG scintigrafija je specifična dijagnostička metoda za detekciju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Bunell-ov šav koristi se za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Srčanu valvuloplastiku b. Feohromocitoma 656.a. Insulinoma c. Perforaciju jednjaka b. Traumatska amputacija distalne falange desnog kaţiprsta na latinskom se označava kao: _______________________________________________________________________ (upisati odgovor) 655. Paraganglioma e. Ventrikularni septalni defekt d. Tibiju i fibulu d. Strano telo u jednjaku c. Karlične kosti c. Kosti lobanje 654. Ductus arteriosus persistens Botalli e.

>500ml 661. Invaginaciju/intususcepciju 659. Hipertrofičmi oţiljak kojim zarasta koţa nakon povrede i koji prevazilazi granice početne rane i vremenom se ne smanjuje naziva se _____________________. >200ml c. Varikocelu testisa b. >400ml e. Sarkom c. Malrotaciju i volvulus tankog creva c. Transabdominalna palpacija mokraćne bešike moguća je kada volumen urina u bešici: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Palpatorni nalaz zadebljanja ductus deferens-a i prostate nalik na brojanicu su karakterističan nalaz za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Neuroblastom 660. Adenokarcinom b. Biliodigestivne anastomoze 658.d. Strano telo e. Nalaz deformiteta creva u obliku „oljuštene jabuke“ ili „boţićnog drveta“ kod novoroĎenčeta je karakterističan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Teratom d. Kongenitalne atrezije/stenoze tankog creva b. >300ml d. Mekonijalni ileus d. (upisati odgovor) 662. Tumor nadbubrega kod 6-ogodišnjeg deteta sa povišenim vrednostima kateholamina i njihovih metabolita u serumu i urinu moţe biti feohromocitom ili: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. >100ml b. Hidrocelu testisa 157 | S t r .

Ingvinoskrotalnu herniju 663. Po definiciji osnovna patofiziološka karakteristika šoka je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hipoperfuzija/intoksikacija organa i tkiva 158 | S t r . Pulmonalni arterijski pritisak (PAP) spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tuberkulozu urotrakta e. Karcinom prostate d. Osteoporozu 665. Monitoring respiratornog sistema d. Miorelaksant c. 12h od povrede e. Inhalacioni anestetik b. Monitoring kardiovaskularnog sistema c. Hiperaktivnost tireoidne žlezde d. Intravenski anestetik 664. Neuromonitoring b. Lokalni anestetik d. Hiperaktivnost paratireoidnih žlezda c. 2h od povrede b. Optimalna primarna hirurška obrada sekcije tetive podrazumeva tenorafiju unutar: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Monitoring neuromuskularnog bloka 666.c. 24h od povrede 667. 6h od povrede d. Anomalije urotrakta b. 4h od povrede c. Lidokain je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Uporna recidivirajuća kalkuloza urotrakta moţe ukazati na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Gubitak 5000ml tečnosti d.b. Nalaz „caput medusae“ je siguran znak: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Intoksikacija štetnim metaboličkim produktima d. Teţak stepen dehidratacije pacijenta podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Intoksikacija mikroroganizmima c. Disfunkcija neurovegetativnog sistema 668. Cističnu adenomatoznu malformaciju c. Portne hipertenzije 159 | S t r . Pulmonalnu sekvestraciju d. Gubitak 7000ml i više tečnosti 670. 3 minuta b. Difuzni nalaz poput „švajcarskog sira“ na radiografiji pluća novoroĎenčeta ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hipoplaziju b. Akutnog pankreatitisa b. Kongenitalne ciste e. Gubitak 3000ml tečnosti b. Gubitak 4000ml tečnosti c. 12 minuta 672. 10 minuta d. Emfizem 669. Formula „4F“ koja popularno opisuje tipičnog pacijenta koji najčešće oboljeva od kalkuloze ţučnih puteva podrazumeva ________________________________________________________________________________ (upisati odgovor) 671. Kod akutnog srčanog zastoja urgentna terapija mora početi najkasnije uroku od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 5 minuta c.

Lateralnim delovima anusa d. 16-20cm e. Karcinom gornjih partija rektuma („visoki“) je na rastojanju od analne ivice od: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 20-24c 676. Frakturu rebara levo d. Ileusa d. 40x109/L b. Leziju levog pluća 675. Zadnjoj komisuri anusa b. Leziju dijafragme b. 2-8cm b. Frakturu skapule/klavikule levo e. Analna fisura je najčešće lokalizovana na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 70x109/L e. 8-12cm c. Pseudociste pankreasa e. Leziju slezine c. Peritonitisa 673.c. Prednjoj komisuri anusa c. Kerov znak (bol u levom ramenu) kod pacijenta sa tupom abdominalnom traumom ukazuje na verovatnu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 50x109/L c. Podjednako je distribuirana 160 | S t r . 12-16cm d. Granična vrednost broja trombocita ispod koje najčešće nastaje spontano krvarenje je: a. 80x109/L 674. 60x109/L d.

Kolagenoze: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 0. 15mmHg d.677. Olakšavaju zarastanje rane hipertrofičnim ožiljkom c. Hidrogasne nivoe d. Pneumoperitoneum b. suspektno metastatski izmenjeni Virhovljev nodus i Ajrišov nodus ukazuju na verovatan: a.5 678. 2. Hematoperitoneum c. Nemaju uticaja na zarastanje rane 681.5 c. Palpatorno pozitivni. Karcinom pluća d. Normalna vrednost intrakranijalnog pritiska merenog intraventrikularno je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Karcinom jednjaka c. 10mmHg c. Kudleck-ov znak na nativnoj grafiji trbuha u stojećem stavu predstavlja: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 1. 20mmHg 680. Gasnu distenziju creva 679. Karcinom pankreasa 161 | S t r . Normalan pedo-brahijalni indeks (PBI) je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 1. Otežavaju zarastanje rane b.0 b. 5mmHg b. Karcinom želuca e.0 d. Karcinom bronha b.

Fokalne nodularne hiperplazije 684. karcinome gornjih partija rektuma b. (upisati odgovor) 685. preležana nespecifična pneumonija u zadnja 3 meseca e. Tromboflebitisa noge e. Bilijarnih cistadenoma d. Duboke venske tromboze noge b. starost preko 65 godina b. Levi i desni subfrenijum. karcinome srednjih partija rektuma c. transaminaze u serumu 3x povišene d. Dugotrajna primena oralnih kontraceptiva povezana je sa učestalijom pojavom: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. HBS Ag+. Hepatocelularnih adenoma c. malignitet c. Varikoznih vena noge 683. HIV+. levi i desni parakolični prostori i interintestinalni prostori su mesta pojave ___________________________________. sistemska infekcija f.682. Mezenterijalne venske tromboze d. Phlegmasia alba dolens i phlegmasia cerulea dolens su teške forme: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. mala karlica. nizak karcinom rektuma 162 | S t r . Jedan od navedenih nije kriterijum za neprihvatanje davaoca organa za transplantaciju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. HCV Ag+ 686. Kavernoznih limfangioma jetre e. Duboke venske tromboze ruke c. Karcinom rektuma na 9cm od margo analis spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Hemangioma jetre b.

v. Nakon kubitalne venske punkcije kod pacijenta dolazi do razvoja duboke venske tromboze ruke i masivnog hematoma distalne trećine nadlaktice. Torakalni kapak (thorax fluitans. pojava poremećaja ritma c. indikovano b. asimptomatska (stabilna) faza oboljenja b. Resekcija malignog tumora kojom se makroskopski u potpunosti odstranjuje tumor. kontraindikovano 690. ali su ivice resekcije na PH pregledu mikroskopski pozitivne na tumorske ćelije označava se kao: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. paradoksalnim disajnim pokretima grudnog koša d. v. Davanje niskomolekularnog heparina kod ovog pacijenta je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. v.687. izlaskom vazduha iz grudne duplje kroz penetrantnu povredu 691.basilica 163 | S t r .saphena magna b. masivnim iskrvarenjem u torakalnu duplju c. R3 resekcija 689.femoralis c. razvoj srčane insuficijencije d. trenutnim gubitkom svesti b. regije lakta i proksimalne trećine podlaktice. Indikacija za operativno lečenje atrijalnog septalnog defekta (ASD) je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. R0 resekcija b. razvoj levo-desnog šanta 688. volet thoracique. flail chest) je urgentno stanje koje se karakteriše: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. R1 resekcija c. R2 resekcija d. Za arterijsku rekonstrukciju kod aorto-koronarnog “by pass”-a u lečenju koronarne ateroskleroze kao graft se najčešće koristi: a.

presaĎivanje tkiva i organa sa jednog mesta na drugo u organizmu iste osobe b. Nalaz scintigrafski “hladnog” solitarnog nodusa lokalizovanog u delu desnog reţn ja štitaste ţlezde bliţem istmusu indikuje: a.mesenterica inferior 692. v. desnu lobositmektomiju štitaste žlezde c. a. Kao teška aterosklerotska stenoza koronarnih krvnih sudova kvalifikuje se smanjenje dijametra arterije: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. CEA 164 | S t r . presaĎivanje tkiva i organa sa jedne na drugu jedinku iste vrste c. ima za cilj da malignu leziju dovede u resektabilni stadijum b.femoralis f. subtotalnu tireoidektomiju d. na 40% i manje 695.ili hemoterapija): a. Alotransplantacija je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Neoadjuvantna onkološka terapija (radio.cephalica e. na 70% i manje b. na 50% i manje d. desnu lobektomiju štitaste žlezde b. eksciziju nodusa do u zdravo 696. predstavlja definitivnu terapiju 693. presaĎivanje tkiva i organa meĎu jedinkama različitih vrsta 694. v. Radi potvrde/isključenja suspektnog hepatocelularnog carcinoma treba odrediti serumski nivo: a. na 60% i manje c.d. totalnu tireoidektomiju e. Ca 19-9 b. predstavlja probnu terapiju radi procene reakcije pacijenta i daljeg optimalnog lečenja c.

akretirana c. venskog ulkusa d. Resekcija prvog rebra i skalenektomija su operativne procedure koje se primenjuju u lečenju _________________________.) označava se kao __________________________ . (upisati odgovor) 699. feohromocitom e. β-HCG e. neoplazme. Ingvinalna hernija čiji je sadrţaj adheriran za unutrašnju stranu kilne kese je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. endokrinopatije. apscedirana d. TOS itd. reponibilna 165 | S t r . hematopatije. Pojava Raynaud-ovog sindroma kod pacijenata sa drugim oboljenjima (kolagenoze. paragangliom b. inkarcerirana b. neuropatije. PSA d. leiomiom c. (upisati odgovor) 698. nediferentovani mezoteliom 701.c. flebotromboze b. švanom d. Homovanilna kiselina (HVA) i vanil-mandelična kiselina (VMA) su dijagnostički laboratorijski parametric za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. inflamatornih oboljenja arterija 700. Phlegmasia alba dolens i phlegmasia cerulea dolens su oblici: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. AFP 697. AV fistule e. tromboflebitisa c.

fractura radii loco typico b. benignu hiperplaziju prostate e. tip I b. fimozu 704. snaţno povukao i podigao. presek digitalne arterije 706. Ischiuria paradoxa je klinički simptom patognomoničan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Najverovatnije je došlo do: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Da bi sprečio pad četvorogodišnjeg deteta otac ga je uhvatio za šaku. tip IIIb e. Opekotina II stepena prednje strane leve natkolenice se na latinskom označava kao ____________________________________________________. prelom medijalne falange b. contusio manus 166 | S t r . tumore mokraćne bešike b. presek ekstenzorne tetive d. tip II c.702. fractura ulnae c. tip IIIc 705. ispruţenu u poloţaju pronacije. (upisati odgovor) 703. akutni cistitis c. presek digitalnog motornog nerva c. pruţajući otpor i plačući pri svakom pokretu. Dete je vrisnulo od bola i nakon toga ruku drţalo pasivno uz telo. gonoreju d. Otvoreni prelom dugih kostiju ekstremiteta praćen opseţnim oštećenjem mekog tkiva i povredom magistralnog krvnog suda i nerva koji zahtevaju reparaciju kategorizuje se kao: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Posekotina dorzalne strane kaţiprsta u nivou medijalne falange praćena nemogućnošću dorzalne fleksije distalne falange ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. tip IIIa d.

Anemnestički podaci i klinička slika ukazuju na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. ingestiju stranog tela d. malignu pleuralnu efuziju d. Fizikalnim pregledom nalazi se na palpabilan mekan tumefakt koji ispunjava epigastrijum i delom desni hipohondrijum. pronatio dolorosa (izvučeni lakat) e. III stepen oboljenja d. IV stepen oboljenja e.d. II stepen oboljenja c. empijem pleure 710. V stepen oboljenja 709. Vrednosti centralnog venskog pritiska kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji: 167 | S t r . pleuralnu efuziju po tipu transudata b. pneumotoraks f. stenozu pilorusa e. neonatalnu intestinalnu opstrukciju c. apendicitis novoroĎenčeta 708. malaksalošću i dispnejom i radiološki nalaz masivnog pleuralnog izliva ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. hilotoraks e. gastroezofagusni refluks b. Majka dovodi tronedeljnu bebu lekaru zbog upornog projektilnog povraćanja (“u mlazu”) svega što pojede/popije navodeći pri tom da je primetila da dete slabo napreduje i nema stolicu unazad nedelju dana. Visoka febrilnost pacijenta. Vezikoureteralni refluks (VUR) u ureter i pijelokaliksni sistem bez njihove dilatacije predstavlja po Internacionalnoj klasifikaciji: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. praćena stalnim jakim bolom u hemitoraksu. pleuralnu efuziju po tipu eksudata c. temporerna psihogena autoimobilizacija 707. I stepen oboljenja b.

parenteralnu ishranu pacijenata b. U hipotone rastvore spadaju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. je kolidni rastvor b. Rastvor Ringer laktata: (zaokružiti tri tačna odgovora): a. Na osnovu čega se postavlja dijagnoza kongenitalnog megakolona (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. procenu stanja svesti 712. ne odstupaju značajno od normalnih vrednosti c. 5% rastvor glukoze b. snižene su za 5-7 cm H2O b. je kristaloidni rastvor c. ima nešto veću koncentraciju hlorida u odnosu na plazmu 713. Nekrektomija je obavezna kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 168 | S t r . ringer laktat c. veće su u proseku za 5 cm H20 711. Invazivno merenje krvnog pritiska osim što detektuje brze promene h emodinamskog statusa moţe se koristiti i za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. kliničkog nalaza c.(zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. procenu parametra acido-baznog statusa c. biopsija rektuma i irigografije d. fizikalnog pregleda b. anamneze 715. fiziološki rastvor 714. je hipertoni rastvor d. ima elektrolitni sastav sličan sastavu plazme f. je izotoni rastvor e.

a. indirektni radiološki znaci preloma lobanje c. n.medianus-a c. n. Disrupcija koţe i potkoţnog tkiva operativne rane izazvana suprafascijalnom infekcijom označava se kao _____________________________________. I stepena smrzotina b.radialis-a d. Stranog tela u digestivnom tubusu b. Zollinger_ellison-ovog sindroma (gastrinoma) d. (upisati odgovor) 717. radiološki znaci tumora mozga 718.musculocutaneus-a 719. “Majmunska šaka” je sekvela lezije: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Perkutanom biopsijom dokazani retroperitonealni leiomiom: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. svih prethodno navedenih stadijuma smrzotina 716. n. II stepena smrzotina c. III stepena smrzotina d. Treba odmah operisati laparoskopskom operativnom tehnikom c. jejunum) pobuĎuje sumnju na postojanje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.ulnaris-a b. Treba odmah operisati klasičnom operativnom tehnikom b. direktni radiološki znaci preloma lobanje b. Intraoperativni nalaz perforacije peptičkog ulkusa na atipičnom mestu (npr. Pratiti i operisati samo u slučaju simptoma i komplikacija 169 | S t r . radiološki znaci hidrocefalusa d. Pneumatocefalus i hematosinus su: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Akutnog pankreatitisa 720. n. Karcinoma tankog creva c.

I stepena b. Sistolno-dijastolno podrhtavanje mlaza krvi (tzv. Ne zahteva lečenje 721. Arterijsko-vensku fistulu d. Više od 60% u odnosu na očekivani normalni promer arterije 170 | S t r . Arterijska aneurizma definiše se kao trajna dilatacija krvnog suda: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. 724. Destrukcija jednog lobusa jetre ili prisustvo masivnog centralnog hematoma jetre kategorizuje se kao povreda jetre: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Gangrena ekstremiteta c. II stepena c. V stepena f. III stepena d. IV stepena e. Više od 50% u odnosu na očekivani normalni promer arterije d. Najteţa komplikacija neotkrivene i/ili neadekvatno lečene duboke venske tromboze je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Više od 40% u odnosu na očekivani normalni promer arterije c.d. Više od 30% u odnosu na očekivani normalni promer arterije b. Venski ulkus 725. Klaudikacije u jednoj ili obe noge. Vensku trombozu c. smanjena seksualna potencija (kod muškaraca) i oslabljeni ili odsutni femoralni pulsevi čine karakterističan trijas označen kao _______________________sindrom. Arterijsku aneurizmu b. „thrill“) je palpatorni nalaz karakterističan za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Plućna embolija b. Tromboflebitis 723. VI stepena 722.

726. U operativno polje. Neposredna postoperativna depresija disanja nastaje zbog: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Zaostalog dejstva anestetika c. Akutni respiratorni distres sindrom odlikuje se: (zaokružiti dva tačna odgovora): a. odnosno oko njega c. Oko inervišućeg živca b. ordiniranje manjih doza nedepolarizirajuжeg relaksanta neposredno pred davanje sukcinilholina 730. Neadekvatnim gasnim analizama arterijske krvi (pad PO2 i povećanje PCO2) b. Preoperativno ordiniranje jednog ili viљe medikamenata sa ciljem da se pacijent dovede u optimalno stanje za predstojeжu operaciju i anesteziju b. IzvoĎenje hirurških zahvata na ekstremitetima f. Neadekvatne hemostaze b. Spinalna anestezija je anesteziološka tehnika izbora za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): d. IzvoĎenje hirurških zahvata na toraksu e. davanje visokog protoka kiseonika neposredno pred intubaciju c. Neadekvatnim gasnim analizama arterijske krvi (skok PO2 i bikarbonata i pad PCO2) c. U epiduralni prostor d. Venski splet odreĎenog ekstremiteta 171 | S t r . maloj karlici i na donjim ekstemitetima 727. Pneumotoraksa 728. Premedikacija podrazumeva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. IzvoĎenje hirurških zahvata u donjem abdominalnom spratu. Prisustvom difuznih infiltrata na grafiji pluća u uz prisustvo kliničkih pokazatelja popuštanja srca 729. Prisustvom difuznih infiltrata na grafiji pluća u odsustvu kliničkih pokazatelja popuštanja srca d. Infiltraciona anestezija se postiћe ubrizgavanjem rastvora lokalnog anestetika: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.

Benigne tumore d. Seksualno transmisivne virusne infekcije b. Apendicitis 172 | S t r . Više od 10 Ery u vidnom polju c. Trijas: bol. Ciste bubrega c. Tumora testisa 735. Epididimitisa d. Bakterijske infekcije c. Ingvinoskrotalne hernije c. hematurija i lumbalni tumefakt karakterističan je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Condylomata acuminata spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Lumbalnu herniju c. napet. Hidrocele b. Hematurija je nalaz: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.731. Jako uvećan. Tumor bubrega b. Više od 15 Ery u vidnom polju 733. Kalkulozu bubrega i gornjeg dela uretera d. Pijelonefritis b. Pozitivna bubreţna sukusija patognomonična je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Više od 5 Ery u vidnom polju b. hiperemičan i bolno osetljiv skrotum jednostrano odgovara nalazu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Holecistitis e. tvrd. Karcinom bubrega 734. Maligne tumora 732.

Hipersplenizam označava: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.736. malapsorpcija i malnutricija su komplikacije koje se mogu očekivati nakon: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Komplikaciju splenektomije 740. Suture ulkusne perforacije sa omentoplastikom c. povremeno sluzav iscedak iz rektuma i inkontinencija manjeg ili većeg stepena ukazuju na prisustvo ___________________________________________. Resekcije želuca 738. Radiološki nalaz tzv. Povišenog pritiska u lumenu ezofagusa 737. Anemija. straţar-vijuge (“sentinel loop“) u abdomenu karakterističan je za: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Prljav vaginalni iscedak. Vagotomije b. Ulkusnu perforaciju b. „Fenomen pretakanja“ prilikom palpacije i auskultacije trbuha sreće se kod: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): 173 | S t r . (upisati odgovor) 741. Povišenog pritiska u sistemu vene azygos c. Povišenog pritiska u sistemu vene porte b. Ileus d. Sistemskog povišenog pritiska d. kongestivnu slezinu b. Akutni pankreatitis 739. Enormno uvećanu. transvaginalni prolazak gasa i stolice. Drenažne operacije na želucu d. Akutni holecistitis c. Varikoziteti jednjaka nastaju kao posledica: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ekstremno pojačanu funkciju slezine u smislu uvećane destrukcije krvnih ćelija d. Prisustvo jedne ili više ektopičnih slezina c.

Opekotine II i III stepena c. Stenoze pilorusa c. Akutnog apendicitisa 742. Najznačajniji tumorski marker za dijagnozu primarnih tumora jetre je: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ileusa d. Pseudomembranozni kolitis kao komplikaciju antibiotske terapije izaziva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Streptococcus pyogenes b. Opekotine II-b i III stepena 746. Kongenitalne radioulnarne sinostoze d. Proteus e. „Compartment“-sindrom (povišen meĎućelijski pritisak u zatvorenom koštano fascijalnom prostoru ekstremiteta sa kompromitacijom cirkulacije) zahteva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Samo opekotine III stepena b. Pseudomonas aeruginosa 745. Urgentnu amputaciju b. UroĎenog išćašenja kuka b. UroĎenog krivog stopala c.a. Urgentnu fasciotomiju c. Ortolanijev fenomen i Gaelacijev znak spadaju u sigurne znakove: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. U duboke opekotine spadaju: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Clostridium difficilae d. Streptococcus faecalis c. PSA 174 | S t r . Ulkusne perforacije b. Urgentnu imobilizaciju 744. UroĎenog tortikolisa 743.

Konzervativnu terapiju udarnim dozama (diuretici. tvrde. Urgentno operativno lečenje otvorenom tehnikom (torakotomija) 751.b. Akutna masivna tamponada perikarda zahteva: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Insulinoma 749. CEA d. nepokretne. Wilms-ov tumor b. (upisati odgovor) 748. Ca19-9 747. Somatostatinoma e. Palpatorni nalaz velike. Akutni pijelonefritis c. kardiotonici. AFP c.. Nalaz tamno mrkog tečnog sadrţaja (poput „koka-kole“) na drenu nakon abdominocenteze kod pacijenta u endotoksičnom šoku i kliničkom slikom akutnog abdome na ukazuje na prisustvo _______________________________________. Adenokarcinoma pankreasa b. Glukagonoma d.) b. Lumbalnu herniju d. Urgentnu drenažu (perkutano ili kroz minilaparotomiju) c. Akutnu dilataciju želuca 750. asimptomatske mase u slabini i gornjem delu abdomena kod dvogodišnjeg inače zdravog deteta ukazuje na: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Urastao nokat palca leve noge na latinskom se označava kao: _________________________________________________________________ (upisati odgovor) 175 | S t r .. „Akutni napadi“ hipoglikemije koji se veoma brzo javljaju i jednako brzo povlače nakon uzimanja hrane kod pacijenta mora pobuditi sumnju na postojanje: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Gastrinoma c.

Rendgengrafija grudnog koša pokazuje višestruki prelom rebara obostrano. Povrede centralnog dela n.poplitea-e b. ali je plućni parenhim normalan i oba plućna krila ekspandirana. Dva dana kasnije.femoralis superficialis d. Na prijemu. a. >40% b.facialis-a c. Povrede n. a pluća su mu „izbeljena“ na ponovljenoj rendgengrafiji. Najverovatnije se radi o .femoralis profunda-e c. A.abducens-a 754. A. Povrede n. Povrede n. Kontuziji pluća d.iliaca interna-e e. on je u respiratornom distresu.trigeminus-a e.iliaca externa-e 755. Najvećom opasnošću od gubitka ekstremiteta praćena je povreda: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Ima multiple modrice na grudnom košu i na više mesta bolnu osetljivost iznad rebara na palpaciju. Kontuziji miokarda c. Povrede kanalikularnog dela perifernog n. A. >50% c. Torakalnom kapku b. Karotidna endarterektomija je indikovana kod stenoze a.facialis-a b. >70% 753. A. disanje je normalno. Nemogućnost zatvaranja oka i asimetričan ugao usana i mimike nakon povrede su znaci: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a.trochlearis-a f.carotis interna-e: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Pacijent je doveden u urgentnu jedinicu nakon automobilske nesreće.oculomotorius-a d.. Povrede n. A. >60% d.752.. Tenzionom pneumotoraksu 176 | S t r .

je najvaţniji problem udruţen sa ovom vrstom povrede? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Elektrolitne abnormalnosti c. Fizikalno ispitivanje. Peritonitis 758. Nema bolove niti neurološke ispade i u meri u kojoj deformitet dozvoljava. Sindrom karpalnog kanala b. od sledećih.e. Udara kolima u zadnji deo parkiranog kamiona. Koji. Palmarni tenosinovitis e. De Qeurvain tenosinovitis c. Unutrašnji gubitak krvi e. Prethodno zdrav. Vitalnosti mišića kod otvorenog preloma e. Stanja svesti kod politraume d. Dupuytrenova kontarktura d. Problem se razvijao postepeno tokom nekoliko godina. Reumatoidni arthritis 759. Spoljašnji gubitak krvi d. intoksiciran. pokazuje prisustvo palpabilnih fascijalnih nodula. Traumatskoj rupturi aorte 756. Bakterijemija b. osim već opisanih promena. moţe pomerati prste normalno. (upisati odgovor) 757. Koja je najverovatnija dijagnoza? (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Tom prilikom udara abdomenom u volan i dolazi do rupture slezine. Nagnječna rana gornje (dorzalne) strane desnog stopala latinski se označava kao ___________________________________________________. Kardiovaskularnog statusa preoperativno 177 | S t r . 19. Težine akutnog pankreatitisa b. 64-godišnji muškarac vise ne moţe skroz da opruţi prste i da celim dlanom dodirne sto. Pravilo “4K” koristi se u proceni: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. godišnji muskarac vozi kola bez vezanog pojasa. Težine sepse c.

III stepen d. Morbus Graves-Basedow b. Osnovna laboratorija (azotni produkti. (upisati odgovor) 763. EKG i kardiološki pregled b. V stepen 762. elektroliti. CRP…) e. Umerena f. Tireotoksična kriza 761. Laka e. II stepen c. VUR mokraće u ureter i pijelokaliksni sistem uz “zatupljene” čašice i bez dilatacije uretera i pijelona kategorizuje se kao: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Jedan od navedenih oblika hipertireoze ne leči se hirurški: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Kraniocerebralna povreda GCS 10 spada u: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): d.760. I stepen b. Rentgengrafija pluća i srca c. Jedno od navedenih ispitivanja nije neophodno za klasičnu preoperativnu pripremu pacijenata za operacije u abdomenu: (zaokružiti jedan od ponuĎenih odgovora): a. Skraćenica za tumorski marker CEA označava se _________________________________________________. Scintigrafija jetre 764. Toksični adenoma tireoideje d. hepatogram. IV stepen e. Teška 178 | S t r . Krvna slika d. Nodozna toksična struma (morbus Plummer) c.