CUPRINS PARTEA ÎNTÂI

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1 2 Obiectul şi metodele Psihologiei şcolare ………………. Sistemul psihic uman …………………………………… 2.1. Definirea sistemului psihic uman …………………. 2.2. Structura sistemului psihic uman …………………. 2.3. Principalele aspecte ale sistemului psihic uman … 2.3.1 Aspectul genetic……………………………… 2.3.2 Aspectul mecanismelor………………………. 2.3.3 Aspectul ontologic…………………………… 2.3.4 Aspectul instrumental-pragmatic…………… 2.4. Nivelurile activităţii psihice ………………………. 2.4.1 Nivelul conştient……………………………… 2.4.2 Nivelul subconştient…………………………. 2.4.3 Nivelul inconştient…………………………… Personalitatea …………………………………………….. 3.1. Conceptul de personalitate ………………………… 3.2. Accepţiuni şi definiţii ale personalităţii…………… 3.3. Structura personalităţii…………………………….. 3.3.1 Temperament…………………………………. 3.3.2 Aptitudini ……………………………………. 3.3.3 Caracter………………………………………. 4 16 16 20 22 22 24 25 26 26 26 27 28 29 29 30 35 36 38 39

3

CAPITOLUL II REPERE PSIHOGENETICE ALE DEZVOLTĂRII 1 Conceptul de dezvoltare psihică …………………………. 1.1. Fenomene definitorii ale dezvoltării psihice ……… 1.2. Factorii dezvoltării psihice ……………………….. 1.3. Teoria stadială a dezvoltării psihice Particularităţi ale dezvoltării psihice în plan ontogenetic………………………………………… 2.1. Stadiul intrauterin …………………………………. 2.2. Stadiul primului an de viaţă……………………….. 2.3. Stadiul antepreşcolarului………………………….. 2.4. Stadiul preşcolarului ………………………………. 2.5. Stadiul şcolarului mic 2.6. Stadiul preadolescentului şi adolescentului ………. 42 42 43 45

2

49 49 49 53 57 64 72

CAPITOLUL III PSIHOLOGIA ÎNVĂŢĂRII 1 2 Noţiunea de învăţare ………………………………..…… 1.1. Definire, sensuri…………………………….……….. 1.2. Evenimentele învăţării……………………………… Teorii şi mecanisme ale învăţării …….………………….. 2.1. Teoriile asociaţioniste…………………….………… 2.2. Teoriile cognitive……………………………………. 2.3. Teoriile acţiunii……………….…………………….. 2.4. Alte teorii….…………………………………………. Tipologia învăţării ……..…………………………………… 80 80 82 85 85 89 92 93 96

3

1

4

Factori condiţionali ai învăţării 4.1. Motivaţia……..……………………………………… 4.1.1 Conceptul de motivaţie Structura internă a motivaţiei…..…………………… 4.1.2 Tipuri de motive specifice …………….……… activităţii de învăţare …………….………………… 4.1.3. Situaţii motivaţionall caracteristice învăţării şcolare ………………………………….. 4.1.4. Psihogeneza motivelor învăţării.…………….. 5.2. Creativitatea….……………………………………… 5.2.1. Noţiunea de creativitate. Nivele de creativitate Etapele actului creator……………………………… 5.2.2. Conceptul de structură creativă Euremele creativităţii.……………………………… 5.2.3. Tipologii creative…….……………………….. 5.2.4. Metode şi condiţii de cultivare a creativităţii elevilor…………………………………

105 105 105 108 109 111 113 113 114 121 122

CAPITOLUL IV PERSPECTIVE PSIHOLOGICE ALE EDUCAŢIEI 1 Psihologia comunicării …………………………………… 1.1. Evenimentele comunicării………………………….. 1.2. Tipuri de comunicare………………………………... 1.3. Factorii comunicării………………………………… 1.4. Homeofilie, heterofilie, empatie, persuasiune……... Psihologia grupurilor şcolare……………………………. 2.1. Specificul grupurilor de elevi ca grup social…….… 2.2. Dinamica grupului de elevi…………….…………… 2.3. Liderul în grupul şcolar…………………………….. 2.4. Educarea coezivităţii de grup………………………. 2.5. Tehnici de cunoaştere a grupului………………….. Organizarea activităţii de muncă şi învăţare…………….. 3.1. Conceptul de oboseală……………………………… 3.2. Originea nervoasă a oboselii………………………. 3.3. Semnele oboselii…………………………….………. 3.4. Cauzele oboselii la elevi……………………………. 3.5. Psihofiziologia odihnei…………………………….. Cunoaşterea individualităţii elevilor ……………………… 4.1. Necesitatea cunoaşterii elevilor……………………. 4.2. Principii de organizare a activităţii de cunoaştere… 4.3. Metode şi mijloace de cunoaştere a elevilor……….. 4.4. Fişa de caracterizare psihopedagogică a elevilor…

125 125 126 127 129 132 132 134 135 137 140 143 143 144 145 146 148 150 150 150 151 153

2

3

4

2

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1. Obiectul şi problemele Psihologiei şcolare Obiectul Psihologiei şcolare Psihologia şcolară este o ramură aplicativă a psihologiei generale, ştiinţă, care, aşa cum desprindem din analiza etimologică a cuvântului psihologie (psyche = psihic, suflet, spirit şi logos =cuvânt, cunoaştere), este centrată pe studierea activităţii psihice (regăsită în procese, însuşiri, mecanisme şi capacităţi) în scopul explicării şi optimizării existenţei umane. Psihologia şcolară studiază legile apariţiei şi dezvoltării proceselor şi însuşirilor psihice ale personalităţii umane aflate în interacţiune activă cu sistemul cerinţelor externe şi în condiţiile exercitării influienţelor instructiv -educative. Psihologia şcolară studiază procesul instructiv-educativ din punct de vedere psihologic, în perspectiva îmbunătăţirii activităţii profesionale a cadrului didactic şi favorizării autorealizării personalităţii elevului. Principalele probleme care configurează obiectul psihologiei şcolare sunt: -legile activităţii psihice şi psihosociale ale elevilor, caracteristicile dezvoltării acestora de-a-lungul vârstelor şcolare; -formele specifice de manifestare a proceselor, funcţiilor, însuşirilor, trăirilor psihice, în raport cu conţinuturile învăţării şi cu particularităţile înfluenţelor educaţionale; -studierea teoretico-aplicativă a metodelor de studiere a fenomenelor psiho-pedagogice, a personalităţii elevilor, precum şi valorificarea generalizărilor validate în activitatea didactică; -analiza psihologică a metodelor de predare-învăţare, de educaţie; -evoluţia comportamentelor şi a variabilelor educaţionale în relaţia profesor-elev, în grupul şcolar şi la nivelul activităţilor cu caracter integrativ (sociale, cultural-artistice, profesionale); -dinamica şi importanţa conduitei didactice ca modalitate specifică de autoprezentare şi totodatã de influenţare a altora în raport cu competenţa profesională; Oricât de complete şi actuale sunt pregătirea de specialitate şi cea metodologică, în mod curent, conduita didactică apelează atât la dimensiunea intrapersonală, de interioritate psihică a personalităţii (dispoziţii, inteligenţă, etc.) cât şi la cea interpersonală (elev-cadru didactic, grup, clasă-cadru didactic). O pregătire psihopedagogică instituţionalizată devine un argument profitabil în favoarea tezei de evidentă actualitate că profesorul trebuie să fie, prin definiţie, o personalitate eficientă. Sarcinile Psihologiei şcolare Pe fondul obiectivelor enunţate, Psihologia şcolară are de urmărit un ansamblu de sarcini, dintre care cele mai semnificative sunt: -dezvăluirea complexităţii şi dificultăţii activităţii instructiv-educative, nuanţarea acesteia în funcţie de factori, situaţii, nivele de vârstă, particularităţi individuale ; -delimitarea influenţelor favorabile activităţii şcolare, ordonarea şi asigurarea succesiunii acestora, în raport cu rolul lor pentru evoluţia personalităţii elevilor; -cunoaşterea, de către fiecare cadru didactic, a avantajelor şi riscurilor oricărui tip de influenţă asupra devenirii în plan psihologic a elevilor, de la încărcătura privind programul zilnic, conţinuturile pe discipline, la metodă, cuvânt, atitudine; -structurarea unor modele de influenţă constructivă, lansarea lor în fluxul dezvoltării psihice a şcolarului prin unităţi de învăţământ pilot şi valorificarea consecinţelor în dinamica aplicării lor; -anticiparea efectelor intervenţiilor şcolii asupra activizării potenţialului psiho-somatic al elevilor şi rezistenţa acestora la factori solicitanţi (echilibru, stress, oboseală, eşec şcolar); -promovarea reuşitelor de natură să sporească forţa mobilizatoare a argumentului potrivit căruia, activitatea didactică din punct de vedere psihologic este un echilibru continuu între pregătirea, educaţia altora şi autopregătire, autoeducaţie. Locul Psihologiei şcolare în cadrul ştiinţelor psihologice

3

Orientarea interdisciplinară a deschis largi perspective cercetării ştiinţifice pentru aprofundarea studiilor comparative şi. în sensul unificării sale şi consolidării statutului propriu. pedagogia acţiunii este o orientare cu o îndelungată istorie (J. de clasificare. unitatea reprezentativă este acţiunea. la anticiparea şi realizarea scopurilor. norme din psihologia generală. interacţionează cu ştiinţele mai sus menţionate. -importanţa acţiunii în constituirea şi activarea mecanismelor tuturor proceselor. a unui eveniment particular. Antiredundanţa contribuie la selecţia trăirilor lăuntrice. Din punct de vedere al activităţilor educaţionale eficiente se impun cu precădere: -principiul acţiunii pozitive care promovează necesitatea precauţiei. al cărui fondator este T. ştiinţă a eficienţei acţiunii. relaţii interpersonale. etc). Paul Popescu. din analiza interacţiunilor psihologiei generale cu ştiinţele pedagogice s-a constituit un ansamblu de ştiinţe reprezentat de: psihologia educaţiei. restanţe. prudenţei. praxiologia. ce porneşte de la psihologia generală. treptat. psihologia socială. cunoscută sub denumirea de psihologia acţiunii reprezentată de Pierre Janet. acestea fiind prioritare. -principiul utilizării priorităţilor exprimă cerinţa valorificării criteriilor ce stau la baza ierarhizărilor. În psihologie. generate de unicitatea sistemului psihic uman al protagonistilor implicaţi şi de specificul situaţiei concrete în care are loc. forma de organizare intelectuală superioară. psihologia copilului. trăiri. ci şi la cele mintale. psihosomatică. motivaţional. absenţe între componentele ansamblului. prin mobilizarea. cât şi al situaţiilor concrete. ceea ce a condus la apariţia unei orientări distincte. un echilibru între cunoaşterea de sine şi cunoaşterea realităţii. -principiul antiredundanţei în baza căruia informaţia inutilă. eficiente este considerată de reprezentanţii contemporani ai orientării amintite. psihologia clinică şi medicală. intelectuale. externe. atitudinal. psihoterapie. sunt situaţii în care se impune evidenţierea unui detaliu. volitiv. principalul factor. de prisos. pentru realizarea şi desăvârşirea personalităţii. aşa cum în fizică unitatea de bază este atomul sau cuanta. Astfel. teoria deciziei. redundantă. educaţionale este prezent atunci cînd se semnalează întârzieri.Neveanu arăta că. Apelând la raţiune. psihopedagogia specială. La nivelul ştiinţelor educaţiei. în biologie celula.C. în chimie molecula. stărilor psihice ale elevilor. Studiind un segment distinct al realităţii sociale şi anume modul de manifestare a activităţii psihice în condiţiile procesului instructiv-educativ şcolar. -principiul optimalităţii sau a efortului proporţional cu efectele atenţionează asupra necesităţii urmăririi raportării eforturilor la natura rezultatelor obţinute. 4 . Necesitatea formaţiei psihologice a viitoarelor cadre didactice Necesitatea studierii Psihologiei şcolare se impune din mai multe considerente: -activitatea de instruire şi educare a elevilor nu are o evoluţie unidirecţională. însuşirilor. energizarea celorlalte în scopul acoperirii deficitului şi stabilirii echilibrului. psihologia şcolară. Psihologia şcolară se anunţă ca o ştiinţă cu identitate bine delimitată. psihologia orientării şcolare şi profesionale etc. intereselor. Numeroşi psihologi au ajuns la concluzia că obiectul psihologiei îl constituie activitatea cu elementul ei de bază. Valeriu Ceauşu .Petrescu. Daniel Lagache. ceea ce uşurează stabilirea indicatorilor de identitate. I. pentru situaţia de ansamblu. a motivelor.Decroly. de surprindere a relaţiilor esenţiale. filtrată. constatări. manifestări. ordonărilor acţiunilor în funcţie de însemnătatea lor. Pentru că înţelegerea principiilor implicate în situaţia concretă reprezintă o garanţie în soluţionarea punctelor nodale dar şi a celor modificabile le vom analiza pe cele care generează sistemul psihic uman şi acţiunea eficientă: -principiul ambilateralităţii susţinut de faptul că sistemul psihic uman dezvoltă concomitent şi continuu relaţii informaţionale cu lumea externă şi cu propria fiinţă. În acest sens. ci trebuie să se adapteze la o infinitate de reacţii. Autorul se referă nu numai la acţiunile efective. După apariţia unei discipline noi. Kotarbinski. -principiul activismului antialeatoriu. educaţia în şi prin ştiinţa acţiunilor bine făcute. acest principiu se regăseşte în optimum perceptiv. -principiul acţiunii complementare identificabil atât în cazul sistemului psihic uman. în cazul situaţiilor care pot evolua spre imprevizibilul negativ şi al optimismului pedagogic.H.Pestalozzi. întreţinând la nivelul normalului. psihologia şcolară promovează concepte. a contribuit la conturarea unor ştiinte de graniţă. acţiunea. teoria sistemelor. este selectată. Psihologia şcolară îşi dezvoltă problematica apelând la o serie de concepte. O. argumente şi norme teoretice specifice. în ordinea psihocomportamentală. este deschisă noilor elaborări din teoria informaţiei. optimum afectiv. Henry Gleitman . ergonomie scolară. subiectul devine un factor determinant pentru evoluţia sa şi chiar de autodeterminare. orientat împotriva întâmplării.

Metodele Psihologiei şcolare Cercetarea psihologică ştiintifică Complexitatea cerinţelor sociale faţă de şcoală impun cadrului didactic ca profilul său. Avansarea ipotezei este un moment creator care depinde atât de pregătirea teoretică cât şi de o serie de factori psihologici ai personalităţii cercetătorului: creativitate. analiza şi interpretarea datelor se poate face atât prin operaţii de analiză. poziţie: supoziţie. experimentală.în vederea corectării. demersul logic (inductiv. deductiv). că activităţile studiate sunt cele de învăţare didactică sau socială şi nu activităţi de muncă productivă 5 . sexul. strategii. grup. centrat pe transmiterea de informaţii să se completeze cu cel de investigator. -prelucrarea. cercetarea rămâne incompletă dacă nu se apelează şi la convorbire. proces. abaterea standard). modele. Specificul metodelor Psihologiei şcolare Provenind din grecescul methodos (care înseamnã cale. eşantionul de control (martor). Orice cercetare ştiinţifică în psihologie presupune parcurgerea următoarelor etape: -precizarea scopului cercetării în funcţie de care se alege tema. acţională . chestionar. condiţie a optimizării rezultatelor din învăţământ şi a competenţei profesionale. clasă). thetis-aşezare. Ea este operatorul care mijloceşte trecerea. de regulă se porneşte de la motivarea alegerii temei. ridicarea treptată de la problema de cercetare. raţionamente cât şi prin metode statistice pentru calcularea valorilor centrale (media aritmetică. monografii. presupunere)-este un enunţ care cuprinde concomitent întrebarea şi răspunsul probabil. Conceptul de metodă. în scopul cunoaşterii personalităţii elevilor. Urmează partea experimentală în care se avanseazã ipoteze. -valorificarea cercetării: în plan subiectiv cercetătorul este mult mai edificat.şi sintetice . eşantionul (clasele. enunţată în plan teoretic la reconstrucţia ei -observaţională. sinteză. studiul produselor activităţii. cercetător al fenomenelor psiho-educaţionale. ipoteze. interpretarea faptelor. comparaţii.conţin câte o idee din lucrarea citită). elevul şi nu adultul. numărul de elevi. anamneza. spontaneitate. metoda este definită în psihologia românească de P. -informarea bibliografică: tehnica documentării. -redactarea lucrării: structura şi dimensiunea sunt în funcţie de subiect. -metodologia cercetării cuprinde: metodele pentru recoltarea faptelor. în unele cazuri. restructurării unui sector sau altul al practicii sociale. articole din reviste de specialitate. scop. instrumente şi tehnici de lucru care dau corporalitate unui proiect metodologic. motiv pentru care pătrunderea în universul psihic al elevului trebuie realizată ştiintific. iar în plan socioprofesional. elev. potenţării.citate. valori care exprimă abateri faţă de tendinţa centrală (abaterea centrală. formularea concluziilor. drum către ceva). Succesul depinde de calitatea listei bibliografice care trebuie să cuprindă lucrări reprezentative pentru domeniul investigat: studii. rezumarea cercetărilor precedente asupra problemei. vârsta. al documentelor şcolare. Se anexează materiale ilustrative. Cu toate că observaţia şi experiementul sunt modalităţi fundamentale de investigare a personalităţii. mediana). în cadrul acesteia două operaţii fiind indispensabile: citirea şi consemnarea celor citite în fişe (analitice . se prezintă metodologia cercetării. optimizării. dar. Fenomenele psiho-educaţionale au atât o determinare obiectivă (ideal. Cea mai mare dificultate întâmpinată de profesorul-cercetător provine din necunoaşterea metodologiei cercetării. tenacitate. comentariile noastre . -formularea ipotezei (de la grecescul hypo-sub. Psihologia şcolară utilizează un ansamblu de metode de cercetare şi investigare comune şi altor discipline psihopedagogice. Tehnica documentării este complexă. lucrarea poate întruni calităţile unei surse de referinţă. cercetarea urmând să se pronunţe asupra corectitudinii lor şi dacă se validează să fie transformate în idee generalizatoare. obiective educaţionale) cât şi una subiectivă prin forţele care acţionează în cadrul lor (cadru didactic. listele bibliografice utilizate. remedierea unor deficienţe comportamentale. fiecare furnizând date specifice asupra unor aspecte ale evenimentului cercetat. Principalele criterii în baza cărora se alege tema sunt: dobândirea unei experiente personale care este considerată de către cel în cauză că prezintă larg interes.Golu ca reprezentând acea îmbinare şi organizare de concepte. dinamica evoluţiei unui fenomen. în cadrul acestora distingându-se prin anumite particularităţi şi modalităţi de aplicare şi utilizare a lor. Faptul că subiectul cercetat îl reprezintă copilul. Tendinţa utilizării unilaterale a unei singure metode ca şi convingerea că unele sunt infailibile trebuie evitate. însuşire psihică. mediul de provenienţă) şi.

caracterul ştiinţific: metode intuitive.natura relaţiei cercetător-subiect: directe şi indirecte. reunite sub denumirea de metodologia cercetării. mobile ale individului. Principalele metode ale Psihologiei şcolare sunt: . de gradul său de sugestibilitate precum şi de anumite caracteristici ale percepţiei umane: selectivitatea ei. -durata observării: continuă sau discontinuă. .Ancheta psihologică .Convorbirea . -obiectivele urmărite: integrală sau selectivă. observaţia din psihologia generală devine observaţie psihopedagogică în psihologia şcolară. Calitatea observaţiei depinde de o serie de particularităţi psihoindividuale ale observatorului: capacitea de a-şi concentra atenţia. psihologia şcolară îşi elaborează însă şi propriile ei metode cu o fizionomie distinctă şi aplicabile doar în investigarea şi cunoaşterea elevilor.care sunt condiţiile unei bune observaţii. Formele observaţiei pot fi clasificate după următoarele criterii: -orientarea actului observaţional: observaţia şi autoobservaţia. .Metoda biografică . mnezică. observaţia indirectă sau mediată. 6 . -implicarea sau nonimplicarea observatorului: observaţia pasivă. cu observator uitat.specificul realităţilor investigate: calitative şi cantitative.Experimentul . informare. . -prezenţa sau absenţa intenţiei de a observa: observaţia ocazională. pur şi simplu. -scopul lor: metode de recoltare a informaţiilor. . inteligenţă ca şi varietatea expresiilor afectiv-atitudinale. empirice şi metode ştiinţifice. metode de investigaţie intensivă şi extensivă.de ce anume depinde calitatea observaţiei. -elaborarea unui plan riguros de observaţie. interpretare şi acţiune. observaţia sistematică.ce observăm (conţinutul observaţiei). Principalele probleme pe care le ridică observaţia în faţa psihologului sunt: . factorii sociali ai percepţiei care o modelează şi o deformează. Clasificarea metodelor Metodele psihologiei au un caracter instrumental.atrage după sine individualizarea metodelor. cu observator ascuns. de principiile teoretico-ştiinţifice de la care acesta porneşte. . cum ar fi conduita verbală. categorizarea spontană şi structurantă a câmpului de observaţie sau. a condiţiilor şi mijloacelor necesare. adică multitudinea comportamentelor şi conduitelor flexibile.observaţia participativă. . .Metoda analizei produselor activităţii . Conţinuturile observaţiei sunt reprezentate de simptomatica stabilă. Alături de metodele împrumutate şi adaptate necesităţilor specifice. -consemnarea imediată a celor observate într-un protocol de observaţie. -prezenţa sau absenţa observatorului: observaţia directă. precisă a scopului. -care sunt limitele si avantajele observaţiei. psihoterapeutice). a obiectivului urmărit. Condiţiile unei bune observaţii sunt: -stabilirea clară. precum şi de simptomatica labilă. metode de cercetare şi metode alicative (psihoeducationale. sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau ale grupului) ca şi al contextului situaţional al comportamentului fără nici o intervenţie din afară.cum pot fi combătute unele obstacole ce apar în calea observaţiei. -selectarea formelor celor mai potrivite care vor fi utilizate. adică trăsăturile bio-constituţionale ale individului ca şi trăsăturile fizionomice. Astfel. cea motorie. metode de prelucrare şi interpretare a acestora.care sunt formele observaţiei. metode de diagnoză şi prognoză. Ele pot fi clasificate după mai multe criterii: -caracterul lor: obiective şi subiective. constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă.Observaţia . Metodele sunt ghidate de concepţia generală a cercetătorului. ignorat.Metodele psihometrice Observaţia Observaţia ca metodă de cercetare psihologică. de a sesiza esenţialul. de intervenţie.

mai ales.Unul dintre avantajele observaţiei este că permite surprinderea manifestărilor spontane comportamentale ale individului. care în mod deliberat le-a introdus în experiment. consemnarea situaţiei existente la un anumit moment dat. chiar şi de particularităţile momentului când se face. realizarea cât mai multor observaţii de către unul şi acelaşi observator pe baza unor grile de observaţie. conflictelor. în vederea schimbării comportamentului. De exemplu. Convorbirea Convorbirea este un dialog angajat între cercetător şi subiectul investigat care presupune: relaţia directă de tipul "faţă în faţă". Combaterea obstacolelor apărute în calea observaţiei vizează observarea unuia şi aceluiaşi fapt de către mai mulţi observatori şi apoi analiza comparativă a protocoalelor de observaţie elaborate. convorbirea permite sondarea mai directă a vieţii interioare a acestuia. Variabilele dependente sunt cele care fac obiectul observaţiei. -convorbirea liberă. cu reformularea altora.Experimentul natural . Experimentul După Greenwood. -utilizarea grilelor de observaţie. deseori obligatorii. mai ales. comparând performanţele elevilor înainte de introducerea noului procedeu cu cele obţinute după folosirea lui şi. Formele convorbirii sunt: -convorbirea standardizată. sentimentelor şi valorilor subiectului. numărul de cuvinte reamintite după citirea unei liste de cuvinte. cu cele de la o altă clasă (martor) la care s-a predat în mod tradiţional. date de ordin calitativ. numărul de erori într-o probă reprezintă variabile dependente. insistă asupra necesităţii neutralităţii cercetătorului. Spre deosebire de observaţie şi experiment prin intermediul cărora investigăm conduitele. Variabilele independente nu depind de nici o altă variabilă. J. condiţii şi programe de desfăşurare a experiemenţelor bine determinate. -convorbirea semistandardizată sau semidirijată cu adresarea unor întrebări suplimentare. fenomenologic al comportamentului. schimbare constatată prin compararea situaţiei iniţiale cu cea finală. în aceeaşi formă şi ordine tuturor subiecţilor. spontană. în condiţiile lui obişnuite de viaţă şi activitate.Experimentul de laborator . De exemplu. intereselor. vom şti dacă noul procedeu este eficient sau nu. în funcţie de particularităţile situaţiei în care se desfăşoară. reacţiile exterioare ale subiectului. asociată. dirijată. empatia cercetătorului. Experimentul psiho-pedagogic poate fi de două feluri: -constatativ: urmăreşte fotografierea. aspiraţiilor. 7 . un dezavantaj al ei îl constituie faptul că observatorul trebuie să aştepte intrarea în funcţiune a fenomenului studiat. atitudinilor. prejudecăţilor şi mentalităţilor. ci integrată altor metode (îndeosebi observaţiei) sau subordonată unei activităţi pe care subiectul o are de îndeplinit (în timp ce el soluţionează o problemă. dotare cu aparatură de laborator. Cele mai răspândite tipuri de experimente sunt: . controlabile. de cele psihoindividuale ale subiectului.Experimentul psiho-pedagogic Experimentul de laborator presupune scoaterea subiectului din atmosfera lui obişnuită de viaţă şi activitate şi introducerea într-o ambianţă artificială. sau face. cu schimbarea succesiunii lor. timpul în care se parcurge un text. familiar de existenţă şi activitate a individului. indiferent de particularităţile lor individuale. Leon Festinger arată că experimentul constă în măsurarea efectelor manipulării unei variabile independente asupra variabilei dependente într-o situaţie în care acţiunea altor factori este redusă la minimum.Piaget care a folosit mult această metodă în cercetările sale. Această metodă se particularizează în psihologia şcolară după cum urmează: la vârstele mici este recomandabilă folosirea ei nu ca metodă de sine stătătoare.-efectuarea unui număr optim de observaţii. acesta netrebuind să dirijeze sau să corecteze în vre-un fel mersul gândirii copilului. oferind. în acelaşi timp se poate înregistra numai aspectul global. cele cărora cercetătorul le va studia variaţia în cursul experimentului. a opiniilor. În schimb. să-l distreze sau să-l amuze. abilitatea cercetătorului pentru a obţine angajarea autentică a subiectilor în convorbire. dacă intenţionăm să verificăm superioritatea unui procedeu didactic. -formativ: ţinteşte introducerea în grupul cercetat a unor factori de progres. predăm la o clasă folosind noul procedeu iar la o alta modelul tradiţional. Experimentul natural presupune aplicarea probei sau a sarcinii declansatoare într-un cadru obişnuit. fără discrimnări analitice şi fără determinări cauzale. anume creată în camere special amenajate. structurată. a intenţiilor ce stau la baza comportamentului. (1945) experimentul constă în verificarea ipotezelor cauzale prin integrarea unor situaţii contrastante. convingerilor. execută ceva şi se pot pune tot felul de întrebări). bazată pe formularea aceloraşi întrebări. ele fiind legate de decizia experiemntatorului.

putând fi folosite toate formele enumerate anterior. creşte posibilitatea realizării unor cercetări de tip comparativ. (centrate pe persoană) şi focalizate (centrate pe tema investigată)..de regulã’’). . gradul de conştientizare a unor probleme. capacitatea sa de înţelegere. întrebări ipotetice care atrag după ele un anumit tip de răspuns.Convorbirea trebuie să se desfăşoare în condiţii absolut normale pentru că numai aşa vor putea fi surprinse mecanismele psihice în desfăşurarea lor firească. Există interviuri individuale şi de grup. -de cunoştinţe. cu răspunsuri libere. iar la elevi ancheta pe bază de chestionar.determinarea populaţiei (a universului anchetei). de regulă acestea putând fi: -factuale sau de identificare care cer date obiective despre subiect (cum ar fi vârsta. . aspiraţiile. întrebări prezumtive care presupun cunoşterea dinainte a ceva despre cel investigat. Prin intermediul ei sunt sondate de obicei opiniile. În cercetarea psihologică sunt utilizate două forme ale acestei metode. întrebări tendenţioase. centrarea asupra temei cercetate. Ancheta pe bază de chestionar este una dintre cele mai laborioase metode ale psihologiei. . interesele vocaţionale ale elevilor în vederea realizării orientării lor şcolare şi profesionale. două care i se potrivesc modului de a fi sau de a gândi sau pe care le ierarhizează în funcţie de valoarea ce le-o acordă. ca şi interpretarea acestora în vederea desprinderii semnificaţiei lor psihocomportamentale. cu dublu înţeles. specializat. închise (da-nu). fiecare participant păstrându-şi locul de emiţător sau receptor (prin acesta se deosebeşte de convorbire).cam aşa’’. Important este ca paleta întrebărilor dintr-un chestionar să fie cât mai diversificată pentru a da posibilitatea realizării unor investigaţii. În practica psihologică. cu răspunsuri în evantai-mai multe răspunsuri din care subiectul alege una.formularea ipotezei. Ancheta pe bază de interviu presupune raporturi verbale între participanţii aflaţi faţă în faţă. studiile). artificializat. ca metodă de cercetare psihologică presupune recoltarea sistematică a unor informaţii despre viaţa psihică a unui individ sau a unui grup social. chiar prin autoadministrare. De asemenea. limbaj greoi. .. -de motivaţie. de obicei afirmativ.analiza rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele formulate.documentarea. Metoda biografică Această metodă vizează strângerea cât mai multor informaţii despre principalele evenimente parcurse de individ în existenţa sa. Cercetătorul trebuie să stabilească: -conţinutul întrebărilor. care sugerează răspunsul. folosirea ei ştiinţifică implicând parcurgerea mai multor etape: .defalcarea (depuierea) rezultatelor.pretestul (pentru a vedea dacă chestionarul a fost bine elaborat).alegerea tehnicilor şi redactarea chestionarului. Ancheta psihologică Ancheta. . direcţia unilaterală de acţiune. adolescenţă) atât modalitatea de desfăşurare a convorbirii cât şi tematica ei se diversificã mult. sexul. Cercetătorul trebuie să evite o serie de greşeli în formularea întrebărilor. despre relaţiile prezente între ele ca şi despre semnificaţia lor în vederea cunoaşterii istoriei 8 . . la copiii mici se foloseşte mai mult interviul. Întrebările trebuie să surprindă mai multe modalităţi de raportare la realitatea sondată: -perceptiv: “Ce impresie ţi-a făcut profesorul de limba română? ” -proiectiv-prezumtiv: “Intenţionezi să-ţi schimbi opţiunea profesională fãcută?” -apreciativ-evaluativ: “Consideri că angajarea ta în activitatea şcoalară este satisfăcătoare? ” -motivator-explicativ: “Care crezi că sunt motivele care uneori te fac să nu înveţi ?” “De ce te pasionează electronica? ” Pe baza datelor recoltate putem surprinde mai bine planul real şi aspiraţional al unui elev. .eşantionarea. -de opinii şi atitudini. -tipul întrebărilor: cu răspunsuri dihotomice. . atitudinile. La vârstele mai mari (pubertate. . clinice. dorinţele.alegerea metodelor de administrare a chestionarului (prin persoane special destinate acestei operaţii sau prin autoadministrare).stabilirea obiectului anchetei. lăsate la initiaţiva subiectului. .redactarea raportului final de anchetă. cuvinte vagi (. . tehnicist. . cuvinte ambigui. ca de pildă întrebări prea generale. atât extensive cât şi intensive.redactarea definitivă a chestionarului.

Metoda biografică este mai puţin folosită de psihologia şcolară datorită faptului că cei investigaţi-elevii. amploarea intereselor. împrejurarea de a fi copil unic sau de a trăi într-o familie cu mai mulţi copii. -standardizarea: să creeze aceleaşi condiţii pentru toţi subiecţii supuşi testării.nonexpresivitatea produselor realizate. boli. atât de necesară în stabilirea profilului personalităţii sale. stilul realizării (personal sau comun. concentrându-se asupra succesiunii diferitelor evenimente din viaţa individului.). mediu. Prin aplicarea acestei metode obţinem date cu privire la: capacităţile psihice de care dispun copiii (coerenţa planului mental.personale a fiecărui individ. schimbări de domiciliu. cel puţin. 9 . frustrante sau stressante (divorţul părinţilor. etc. neverbale. priceperilor şi aptitudinilor. Testul psihologic este o probă relativ scurtă care premite cercetătorului stângerea unor informaţii obiective despre subiect. cu timp la alegerea subiectului. Orice produs realizat de copil sau elev poate deveni obiect de investigaţie psihologică. Pentru a spori utilitatea şi eficienţa testelor este necesară respectarea următoarelor recomandări: -crearea unor teste în concordanţă cu specificul sociocultural al populaţiei pe care urmează a fi aplicate sau. Cea mai cunoscută şi răspândită este metoda testelor psihologice. -după conţinutul măsurat. Pentru a satisface aceste deziderate. progresele realizate în învăţare (prin realizarea repetată a unor produse ale activităţii). -după durata lor: cu timp strict determinat. -după materialul folosit: verbale. Pentru cercetători o mare importanţă o are fixarea unor criterii după care să evalueze produsele activităţii. deoarece ei au o biografie mai amplă. Metodele psihometrice Această grupă de metode vizează. a relaţiilor dintre evenimentele cauză şi evenimentele efect. modul de conduită a cercetătorului faţă de subiect (se recomandă utilizarea aceluiaşi instructaj verbal. De regulă. Este prin excelenţă evenimenţială. moartea unuia dintre părinţi. originalitatea banalitatea. Variantele mai noi ale metodei biografice-cunoscute sub denumirea de cauzometrie şi cauzogramă . etc). testul trebuie să îndeplinească anumite condiţii: -validitatea: să măsoare exact ceea ce îşi propune. Metoda analizei produselor activităţii Este una dintre cele mai folosite metode în psihologia copilului şi psihologia şcolară. -utilizarea nu doar a unui singur test în măsurarea unei însuşiri psihice. fie forma jurnalelor de însemnări. -corelarea rezultelor testelor cu rezultatele obţinute în activitatea practică. Printre acestea mai semnificative sunt: corectitudinea . -etalonarea: stabilirea unui etalon. aceasta în cazul testelor cu timp determinat). accidente. încadrarea într-o casă de copii. complexitatea . fie forma anamnezei. Diferite evenimente neaşteptate. Justificarea teoretico-ştiinţifică a metodei este dată de teza potrivit căreia personalitatea copilului. obişnuit). dintre evenimentele scop şi evenimentele mijloc. teste de personalitate. Cel mai adeseori biografia ia. ci a unei baterii de teste. Testele psihologice se clasifică după mai multe criterii: -după modul de aplicare: individuale. încărcate emoţional. slab).incorectitudinea.simplitatea. Importanţa ei creşte în investigarea adolescenţilor şi tinerilor. lasă urme asupra personalităţii copilului. nivelul dotării (înalt.nu au încă o biografie amplă care ar putea furniza cercetătorului date semnificative. focalizată pe depistarea unor situaţii sau factori patogeni (somatici sau psihici). timpul de aplicare al probei (care trebuie să fie acelaşi pentru toţi subiecţii. expresivitatea . forţa imaginaţiei. -după scopul urmărit: teste de performanţă. ca o discuţie amplă purtată de psiholog cu copilul sau cu părinţii acestuia. teste de comportament. măsurarea capacităţilor psihice ale individului în vederea stabilirii nivelului lor de dezvoltare. pe baza cărora să poată diagnostica nivelul dezvoltării capacităţilor măsurate şi formula un prognostic asupra evoluţiei lor ulterioare. colective. cum reiese şi din denumirea lor. deprinderilor. a unei unităţi de măsură pentru rezultatele obţinute în vederea cunoaşterii valoarii lor. conştiinţa şi comportamentul său se formează ca urmare a factorilor şi evenimentelor care acţionează asupra sa. -fidelitatea: să permită obţinerea unor performanţe relativ asemănătoare la o nouă aplicare. a aceloraşi conduite faţă de toţi subiecţii).îşi propun tocmai surprinderea relaţiilor dintre aceste tipuri de evenimente. se standardizează: conţinutul probei (acelaşi test cu acelaşi conţinut distribuit tuturor subiecţilor). calitatea cunoştinţelor. adaptarea celor elaborate pe specificul altor culturi. -corelarea rezultelor obţinute prin aplicarea testelor cu rezultatele obţinute prin aplicarea altor metode.

-elementele se asociază în subsisteme. animal şi maşină. a sistemului. În 1938-1939 el publică în limba franceză două volume intitulate Psihologia consonantistă. aptitudini şi caracter. pe de alta parte. -noţiunile de sistem şi de element sunt mobile. Wiener. von Bertalanffy). ci relaţia. Conexiunea inversă sau fedd-back-ul. sistemul dat trebuie să comunice cu exteriorul. pe de o parte. Ori. către o stare de organizare internă şi către una de echilibrare cu mediul înconjurător. acesta corelat cu subsistemul afectiv. să întreţină schimburi energetico-informaţionale. în special. modificabile : ceea ce într-un cadru de referinţă este un element. memoria asociate între ele formează subsistemul cognitiv. după concepţia lui P. A. dependenţa sistemului de exterior (de ceea ce intră în el). Teoria generală a sistemelor dezvoltată de Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) este o orientare teoretică ce a reprezentat una dintre premisele fundamentale ale introducerii viziunii sistemice în psihologie. pentru a putea ajunge la asemenea rezultat. cât şi relaţii cu alte sisteme care pot chiar modifica configuraţia interioară a sistemului iniţial. clasificare. interacţiunea şi dependenţa lor reciprocă . gândirea. cibernetică (N. Influienţele ciberneticii asupra psihologiei pot fi evidenţiate prin analiza naturii informaţionale a psihicului şi. cel care a atras atenţia asupra caracterului de sistem al psihicului a fost medicul român Ştefan Odobleja (1902 .1978). Prin adjectivul ''consonantistă'' Odobleja desemnează tendinţa specifică diferitelor tipuri de sisteme. sistemul trebuie să interacţioneze cu alte sisteme. reflectării şi simbolizării şi coechilibrate prin intermediul unor operatori specifici de comparare. Piaget). Golu. ireductibile la componentele sau chiar la relaţiile individuale dintre ele. Definiţia atrage atenţia asupra următoarelor caracteristici ale sistemului: -sistemul conţine un anumit număr de elemente. Dintre multiplele definiţii ale sistemului psihic uman ne vom opri asupra următoarelor două: Sistemul psihic reprezintă un ansamblu autoreglabil de stări şi procese structurate pe baza principiilor semnălizării. Mucchielli. Cu un cuvânt. energetice sau informaţionale. Dicu (1972). După Bertalanffy sistemul este orice ansamblu de elemente aflate într-o interacţiune ordonată (nonîntâmplătoare). încadrat într-un sistem şi invers. cu cel motivaţional şi volitiv formează sistemul psihic uman la care se adaugă sistemul de personaliate reprezentat de temperament. mai ales. Popescu -Neveanu (1987). opunere.1. Sistemul psihic uman 2. într-un alt complex apare ca subsistem. aceasta nefiind altceva decât conexiune inversă. iar subsistemele legate şi corelate între ele formează sistemul. cele de control şi programare sunt noţiuni esenţiale pentru cibernetica definită de Norbert Wiener ca ştiinţă a controlului si comunicării la om. deci şi a celui psihic. la rândul lui sistemul de personalitate devine subsistem în raport cu sistemul social. După Lazăr Vlăsceanu (1982) sistemul constă în mulţimea de elemente componente. alături de noţiunile de reglare şi deviaţie. să-şi elaboreze chiar. seriere spaţio-temporară. structuralismul psihologic (gestaltism: R.1. ci configuraţia şi relaţiile dintre ele şi. Sistemul este ireductibil la componentele sale în măsura în care se constituie ca o totalitate de elemente interdependente. Cele două definiţii enunţate anterior cuprind principalele caracteristici ale sitemului psihic uman: 10 . J. cât şi între sistemul respectiv şi alte sisteme exterioare lui. Cu mult înainte de Bertalanffy. -importantă este nu poziţia de sistem sau de elemente. Sistemul psihic uman este un sistem energetico-informaţional de o complexitate supremă. Anohin. Între verigile de intrare şi cele de ieşire . în ansamblul relaţiilor dintre aceste elemente structurate multinivelar şi ierarhic şi în constituirea unei integralităţi specifice. Prezentăm. relaţia de feed-back sau de conexiune inversă. foarte utilă în conturarea conceptului de sistem psihic uman. -sistemul deschis permite atât configuraţii diferite între elementele din interiorul sistemului. 1970). fie că ele sunt materiale. generalizare. K. Caracteristicile unui sistem. de exemplu în psihologie senzaţiile. mai recentă. Consonanţa reprezintă o acţiune cu caracter reglator atât între elementele componenete ale sistemului. un model interior al mediului extern. Conceptul de sistem. percepţile. Abordarea sistemică a psihicului uman a fost pregătită de teoria sistemului funcţional din fiziologie (P. o altă definiţie. din sociologia şi psihologia românească. definţie dată de M. -esenţială nu este natura substanţial calitativă a elementelor. afirmarea unei finalităţi proprii sistemului dat (prin ceea ce iese din el). Aceasta interacţiune presupune. caracterului integrator-sistemic. prezentând cele mai înalte şi perfecţionate mecanisme de autoorganizare şi autoreglaj şi fiind dotat cu dispoziţii selective antiredundante şi cu modalităţi proprii de determinare antialeatorii.termeni folosiţi ca atare de Odobleja -este introdusă relaţia de tip circular. 1948) şi îndeosebi de teoria generală a sistemelor (L.

sistem ce dispune de un număr de elemente active. de organizare. adică de la cauză la efect şi de la efect la cauză. în loc să organizeze sistemul. dobândind mai multã libertate. 11 . acordându-le o notă de valoare. trece de la o stare la alta. trăind într-un univers informaţional. ele capătă sens numai în procesul interacţiunii. dimpotrivă. favorizează procesele de organizare şi diminuează efectele influienţelor perturbatoare. sunt eliminate informaţiile de prisos. pe bază de judecăţi şi raţionamente ( J. Relaţiile compensatorii dintre diferitele elemente componente ale sistemului evidenţiază. la apariţia unor grave fenomene de dezadaptare cum ar fi autismul sau onirismul. El asimilează informaţii atât din exterior cât şi din sine pe care le coordonează în virtutea principiului echilibrării.energizant al sistemului psihic uman apare din înseşi natura informaţională a psihicului.) Modificările evolutive reclamă un control continuu pentru a nu deveni fenomene entropice. Pe măsura constituirii sale are tendinţa de închidere. subconştientul şi inconştientul. Evoluţia sistemului psihic uman trebuie să aibă în vedere principalele coordonate funcţionale: -este un sistem deschis privind schimburile energetice şi informaţionale cu mediul. dar şi din faptul că omul. Interacţionismul dintre componentele sistemului se evidenţiază nu doar în procesul organizării calitative a acestora. apoi de la cea operaţional-concretă la cea a operaţiilor formale. Sistemul psihic uman are funcţia de autoorganizare. -Sistemul psihic uman nu funcţionează global. Pe această bază se elaborează constante cărora le datorăm programele pentru receptarea. închiderea în sine ar duce la prăbuşirea în sine. . nediferenţiat.-caracterul informaţional . pe măsura constituirii lui.al sistemului psihic uman. caracterul energizant. Autoimpunerea. În acest caz. etc.reprezentări. autodepăşirea sunt comportamente specifice prin care se exprimă funcţia autoorganizatoare a psihicului. Piaget). ci şi pe nivele. de stocare sau prelucrare a lor-memoria. mai multă autonomie faţă de mediu datorită posibilităţilor constructive şi transformatoare exercitate faţă de influenţele externe (ex. aşa încât putem sublinia o altă caracteristică a lui şi anume faptul că este ambilateral orientat. fiind bombardat permanent de noi informaţii şi trebuind să reacţioneze la ele este nevoit să-şi elaboreze mecanismele informaţionale sau cognitive de recepţionare a informaţiilor. de combinare şi recombinare-imaginaţia. autorealizarea. Sintetizând. dar nici excluzând posibilitatea unor perioade de relativă stabilitate. înţelegerea. aspectele de ordin axiologic ale sistemului trec pe prim plan. De exemplu. cele care-şi pierd utilitatea sau cele care. de la o insuficientă organizare. îndeplinind funcţii de reglare şi autoreglare . sau din punct de vedere cibernetic este deschis comunicaţional. -Sistemul psihic uman este antientropic şi antiredundant. stimulator-energizant şi axiologic. -Sistemul psihic uman are un caracter adaptativ. Elementele sitemului nu există în sine. noi modele sau funcţii interne. putem spune că sistemul psihic uman este informaţional-operaţional. Cele trei nivele funcţionale ale psihicului sunt conştientul. operare şi restructurare a lor. autodescoperirea. dezorganizând echilibru şi totodată pentru a sprijini trecerea de la o organizare la alta nouă. diferenţiere şi specializare spre forme din ce în ce mai complexe de organizare. Evoluţia se face în baza unei cauzalităţi de tip circular. puternic saturate de legături interne şi externe.este un sistem închis privind reglarea şi echilibrul sistemului. decodificarea. numai acest tip de orientare dublă îi asigură normalitatea. mai corect ar fi să vorbim de caracterul operaţional informaţional. elaborarea comportamentelor. luat ca întreg şi exterior. şi mai pregnant caracterul interactiv al acestuia. Cel de-al doilea aspect. ceea ce înseamnă că. adică de a-şi elabora noi forme. Sistemul psihic uman dispune de stări şi procese cu diferite grade de organizare şi structurare ce le diferenţiază calitativ între ele. rupte şi distincte unele de altele. reiese din faptul că avem de a face cu un sistem viu. autoeducaţia. -Interacţiunea sistemumului psihic uman se realizează nu exclusiv între propriile sale componente ci şi între el.senzaţii-percepţii. conţinuturile sale căpătând o ierarhizare funcţională şi valorică. Caracterul interacţionist este demonstrat de faptul că nivelul de dezvoltare al unei părţi depinde de nivelul dezvoltării altei părţi. autoafirmarea. un fel de rezumat condensat al întregii dezvoltări biologice şi socioculturale a omului. -Sistemul psihic uman este evolutiv. îşi formează gândirea logică şi abstractă. Importantă nu este doar informaţia ci şi modul de operare cu ea. creativitatea în gândire. la cea preoperaţională. îl dezorganizează. Datorită tuturor acestor caracteristici psihicul a fost considerat ca fiind un sistem hipercomplex. diferenţiere şi specializare. -Caracterul interactiv-interacţionist subliniază că sistemul psihic uman este un sistem prin excelenţă dinamic. Ruperea sistemului de lume şi centrarea excesivă pe sine. copilul trece de la inteligenţa senzorio-motorie. astfel încât.gândirea. poate. ci şi în cel al destructurării lor. neaflându-se aproape niciodată într-o stare de echilibru perfect. câmpurile bioenergetice reprezentând zone de generare a însăşi modelelor informaţionale.

. Activitatea psihică reprezintă cadrul şi sursa apariţiei. M. afectivitate. în următoarele categorii: -mecanisme informaţional-operaţionale cu : . sentimente. ale activităţii psihice. în însuşirile psihice. Procesele psihice se clasifică în: -cognitive: senzoriale: -senzaţii -percepţii -reprezentări -gândire -memorie -imaginaţie -afective: emoţii. Structura sistemului psihic uman După opinia lui Mihai Golu. activităţi. dispoziţii. Principalele însuşiri psihice sau trăsături de personalitate sunt: -temperamentul -aptitudinile -caracterul Dat fiind faptul că o serie de fenomene psihice nu satisfac atributele proceselor activităţilor şi însuşirilor psihice. atenţia. de dinamism.mecanisme de recepţionare şi prelucrare primară a informaţiilor: senzaţii. Zlate introduce conceptul de mecanism psihic în locul celui de fenomen psihic. -a preciza relaţiile dintre elementele componente. Această clasificare deplasează accentul pe latura instrumentală. odată constituite. percepţii.mecanisme de prelucrare secundară şi de transformare a informaţiilor: gândire. fie că sunt procese. dinamică. Acestea sunt: motivaţia. reprezentări. plurifazică specializate sub raportul conţinutului informaţional. fiind constituite dintr-un şir de acţiuni. pasiuni. afecte -volitive: voinţa Activităţile psihice reprezintă modalităţi esenţiale prin intermediul cărora individul uman se raportează la realitatea înconjurătoare. a aborda sistemic psihicul uman înseamnă: -a stabili elementele componente ale sistemului psihic uman. memorie. procesele psihice apar ca elemente componente în structura activităţii psihice şi se regăsesc. Noţiunea de mecanism psihic sugerează prezenţa unor structuri ca elemente componente şi implică ideea de mişcare. superioare de data aceasta. imaginaţie.2. mai ales. -mecanisme integratoare a tuturor celorlalte în structurile complexe ale personalităţii: temperament. vie a psihicului. Adoptând o astfel de poziţie psihologia tradiţională împarte fenomenele psihice. formării şi dezvoltării atât a proceselor. -a recurge la o distincţie între sistemul respectiv şi alte tipuri de sisteme. Între toate aceste fenomene psihice. mecanismul fiind considerat o forţă motrice. ca elemente componente ale sistemului psihic uman în procese. pe cea a sporirii eficienţei activităţii prin perfecţionarea propriilor mecanisme. În accepţiunea psihologiei contemporane româneşti. stabile ale personalităţii. Procesele psihice sunt modalităţi ale conduitei cu o desfăşurare discursivă. aptitudini. cât şi a însuşirilor psihice. -mecanisme stimulator-energizante ale activităţii: motivaţie. atenţia. mişcări orientate în direcţia realizării unui scop ca urmare a susţinerii lor motivaţionale. voinţa. pe motorul ei şi. -mecanisme de reglaj psihic: limbajul. transfigurate. al formei ideal-subiective de realizare cât şi a structurilor şi mecanismelor operaţionale. sunt configuraţii psihice mult mai stabile decât procesele psihice. însuşiri psihice sau condiţii există o strânsă interacţiune şi interdependenţă. după concepţia autorului menţionat. Principalele activităţi psihice sunt: -limbajul -învăţarea -munca -creaţia Însuşirile psihice sunt sintetizări şi generalizări ale diverselor particularităţi dominante aparţinând proceselor sau activităţilor psihice. devin condiţii interne ce contribuie la realizarea unei noi structurări.2. Astfel. logice 12 . deprinderile. Acestea din urma. activităţi şi însuşiri psihice. ele sunt încadrate în categoria condiţiilor facilitatoare sau perturbatoare ale proceselor activităţilor şi însuşirilor psihice. formaţiuni psihice calitativ noi care redau structurile globale. caracter. Mecanismele psihice pot fi împărţite. operaţii.

În relaţia dintre condiţiile interne şi cele externe există un mecanism al interiorizării şi un mecanism al exteriorizării. geneza psihicului uman reclamă o dublă comunicaţie: . auditiv. care-i vor influenţa evoluţia. gândirea. Acestea sunt reprezentate de tipul de sistem nervos.2. atenţia. nivelul aspiraţiilor. -modelele de acţiune practică şi condiţiile care sprijină dezvoltarea comportamentului instrumental. Evoluţia intelectului (gândire. etc. calităţilor psihice. senzitivi. asumarea şi exersarea de roluri profesionale. învăţării. preluate. însuşirea limbii. respectându-şi fiecare (mentalul şi comportamentul) propriile legi de organizare şi manifestare. pentru percepţie hotărâtoare este ambianţa geografică şi de cultură materială. al cărei rezultat este modelul informaţional al realităţii externe în diferitele sale forme de organizare şi concretizare. -relaţiile de comunicare. segmente sau organe de la măduva spinării. promovând punctul de vedere interacţionist arată că odată cu evoluţia de diferenţiere are loc o continuă stabilire a legăturilor corelative ale celor două tipuri de modele informaţionale. activităţile psihice evoluează de la o stare sincretică în care percepţia. Condiţiile interne sunt reprezentate de: -structura morfo-funcţională a sistemului nervos: neuroni. cu obiectele desfăşurată de subiect. care s-au fixat sub forma unor algoritmi la indivizi ai căror predecesori. -tezaurul cunoştinţelor acumulate de omenire şi structurarea operaţiilor intelectuale. polivalent. delimitări pentru fiecare dintre ele. reţele neuronale. trunchi.) este tributară construcţiilor lingvistice. De asemenea. asimilate pe baza învăţării prelucrate în acte subiective iar acestea din urmă se exteriorizează în comportamente. condiţiile interne şi externe aflându-se într-un raport dinamic. în condiţionarea aptitudinilor. funcţii psihice şi a diverselor etape de vârstã nu este aceeaşi. Astfel. -structuri preoperaţionale reprezentate de scheme de acţiune. proprie psihicului uman. interpersonale. sunt doar o unitate globală. motivaţia. Pentru structurarea activităţii motivaţiei un rol mai important îl au relaţiile sociale.relaţional în privinţa determinismului şi dezvoltãrii vieţii psihice susţine rolul multicondiţionării în care se corelează influenţele externe cu structura internã a subiectului. echilibrului şi mobilităţii. de-a lungul mai multor generaţii. dezvoltarea se face după o traiectorie de fază a sistemului în ansamblul său. diencefalul constituit din talamus şi hipotalamus. preluarea valorilor şi acomodarea subiectului la realizarea lor. de autorealizare. Psihologia contemporană orientată spre abordarea sistemică. Principalele aspecte ale activităţii psihice 2. activitate de comunicare. -predispoziţiile. din punct de vedere al forţei.marea comunicaţie a individului cu lumea externă. tipul de activitate concretă. protuberanţa care leagă bulbul de mezencefal. concretizarea în forme de comportament adecvate a proceselor. învăţări. Se ajunge la integrare conştientă.1. 13 . Mecanismul exteriorizării reprezintă obiectivarea. Aspectul genetic Din perspectivă cibernetică. mezencefalul. -existenţele sociale. la diferenţieri. Actele comportamentale sunt imitate. Condiţiile externe sunt reprezentate de ansamblul stimulilor realităţii obiective capabili să acţioneze asupra organelor de simţ şi să declanşeze o reacţie de răspuns. inteligenţă.mica comunicaţie a individului cu sine însuşi. etc. nivelului solicitărilor vieţii profesionale. ele sunt date de structura morfofuncţională a analizatorilor (vizual. olfactiv etc) care influenţează gradul de receptare a stimulilor şi forţa de reacţie. -viaţa psihică elementară dobândită în embriogeneză prin preluarea de către făt. Aceeaşi predispoziţie în funcţie de solicitări. al proceselor nervoase fundamentale-excitaţia şi inhibiţia. sociale. existenţă spirituală cu caracter social) la nivelul diverselor procese. Principalele modalităţi ale condiţionării şi determinării socioculturale sunt: -relaţiile interumane şi de grup. talentelor. . a performanţelor în activitate. Abordarea sistemică a psihicului uman ne deschide perspectiva înţelegerii nuanţate a raporturilor dintre psihismul subiectiv şi comportamentul exteriorizat care sunt nu numai în interacţiune ci şi reciproc convertibile. cele 11 perechi de nervi cranieni. În baza comunicaţiei. cerebelul.3.3. de la mişcările reflexe de explorare şi până la comportamentele superioare. ganglionii sau nucleii bazali care leagă talamusul de emisferele cerebrale şi emisferele cerebrale. memorie. Influenţa condiţiilor externe (existenţă materială. motori şi mixti. de ordin cultural. al cãrei rezultat este modelul informaţional al propriului Eu. condiţiile ce participă la satisfacerea trebuinţelor. de la mamă a unor informaţii din mediul extern. dominante în raport cu viaţa psihică a fătului şi cu algoritmii preoperaţionali. bulb. au practicat acelaşi tip de activitate. forma superioară de realizare a interacţiunilor. exersări poate fi valorificată în aptitudini diferite. Principiul interacţionist. Predispoziţiile sunt premise de ordin formal cu caracter plastic. cetăţeneşti.

-între latura semantică a informaţiei şi latura de comandă (care formulează ordinele. legi. Şi din punct de vedere ontologic. Informaţia psihică prezintă note specifice: . în raport cu cele de proiecţie topică. nu ar ajunge niciodată să producă imagini. alcătuieşte programul prin implicarea conexiunii inverse). în virtutea doar a structurilor sale celulare şi a activismului său bioelectric şi biochimic bazal.3. ca produse secundare. care a permis introducerea prin prelucrarea şi integrarea informaţiei a principiului abstractizării şi generalizării. valoarea proprie este apreciată.creşterea capacităţii de achiziţie şi instruire. Creierul omului este superior creierului celorlalte animale nu numai sub aspect cantitativ. . prin care ne distanţăm. activ. Aspectul ontologic De la grecescul ontos=fiinţă. În privinţa prelucrării informaţiei. transformăm. obţinute prin relaţia directă. creierul posedă doar ceea ce înseamnă competenta primară de a fi mecanism al psihicului. .nu poate exista în afara fenomenelor substanţiale şi energetice ale sistemului nervos (emisferele cerebrale având rol hotărâtor). formule.senzoriale. ontologia este o parte a filosofiei care studiază existenţa ca existenţă. izolat de comunicarea cu sursele de informaţie din afara sa. -nu se percepe direct. noţiuni. nemijlocit ci prin efectele pe care le generează asupra comportamentului propriu şi interindividual. -are un rol instrumental. ajutându-ne să luăm în stăpânire realul. prin prelucrări succesive.prin structura sa celulară. de asemenea. numai că la nivelul imagisticului sunt senzoriale. Din punct de vedere al conţinutului şi imaginea primară şi constructele simbolice-abstracte au o notă comună. nemijlocită a subiectului cu obiectele şi fenomenele externe.creşterea ponderii structurilor asociativ-integrative. Forma sau modul de existenţă a activităţii psihice este subiectiv.sistemic postulează caracterul legic necesar al legăturii psihicului cu creierul: -creierul apare şi se zvoltă ca organ al psihicului. ca produse primare. ci formează o unitate dinamică evoltivă. pe baza comunicării informaţionale. Aspectul mecanismelor Respingând atât dualismul (J. adică nu-şi produce viaţa psihică. aceasta elaborându-se treptat în cursul ontogenezei.creierul nu poate genera şi produce psihic din interior. creierul. dar nici nu se reduce numai la acestea.3. etc. . ci şi calitativ. funcţia (psihicul) şi structura (creierul) nu sunt entităţi imanente conectate din afară. de a nu poseda şi performanţe. externe iar în cealaltă sunt mentale. cu ajutorul căreia pătrundem în real şi latura pragmatică. Penfield) cât şi reducţionismul (întemeiat pe cuceririle ciberneticii). el devine capabil să realizeze funcţia psihică numai pe baza receptării prelucrării şi stocării informaţiei furnizate de semnalele din mediul exern şi cel intern al organismului. 14 . deci intern. devenirea lor fiind cosubstanţială şi realizându-se într-o intercondiţionare spiralică. . în afara acestuia există numai potential (ne proiectăm în ceilalţi. de exemplu. Imaginea este forma primară de interiorizare şi păstrare a informaţiilor cu valoare de mesaj. -a constructelor general-abstractizate sub formã de simboluri. 2. pentru că stă la baza organizării şi reglării comportamentului în raport cu lumea şi cu propria fiinţă. trebuie sã existe un echilibru. dată de faptul că sunt purtătoare de informaţii. Constructele simbolic-abstracte reprezintă coduri rezultate din prelucrări secundare (superioare) ale informaţiei în baza relaţiilor indirecte. trebuie realizat un echilibru între latura semantică.2. .creşterea numărului conexiunilor interneuronale (la nivelul scoarţei cerebrale. modelul interacţionist . confirmată sau nu în şi prin celălalt). raţionamente. un volum incomparabil mai mare şi mai relevant de produse informaţionale decât orice animal.2. cele două forme existenţiale ale activităţii psihice au. -există şi se manifestă numai în procesul comunicării interindividuale. în comun faptul că se realizează prin operaţii. un neuron poate realiza până la 60 000 conexiuni sinaptice). Eccles. nemijlocite. Aceste note de superioritate sunt reprezentae de: .creşterea capacităţii rezolutive şi cobinatorice: din aceeaşi cantitate brută de semnale creierul uman extrage şi obţine. pragmatic.3. tăit în plan mental. oricât de bine ar fi programat din punct de vedere genetic. participăm la marcarea sensului vital al existenţei activităţii psihice individuale. W. logico-semantice. iar psihicul nu poate exista şi nu se poate manifesta decât ca funcţie a creierului. bazate pe integratori verbali. . Activitatea psihică îmbracă două forme de existenţă: -a imaginilor concret .producerea şi utilizarea în cursul evoluţiei istorice şi ontogenetice a unui nou tip de cod-codul verbalelaborat social istoric.

Nivelul subconştient Se situează sub nivelul conştient. sistemul psihic uman este o construcţie rezultată din integrarea imagisticului cu simbolicul. Nu se poate pune semnul egal între sistemul psihic uman şi conştiinţă.. dar toate formează un câmp în cadrul căruia. cognitive şi reglatorii ce se află în interacţiune. Ea este o sinteză creatoare. ci intervin ca factor de iniţiere şi dezvoltare a demersurilor cognitive. Psihologul român Vasile Pavelcu (1901-1990) a relevat existenţa unei constiinţe afective. ci caracterul specific uman al nivelului în discuţie.de ce’’ coexistă.homo faber'' există unul prin celălalt şi progresează în acelaşi mod. constructivismul psihologic înscriindu-se într-o organizare dinamicã în care întrebările .4. montajele perceptive sau intelectuale stereotipizate. Caracterul anticipat-creativ surprinde implicarea imaginaţiei. Aspectul instrumental . Pentru Vâgotski. scopurile exprimă dorinţele. activismul cerebral având nevoie de o perioadă destul de mare pentru a se reface energetic. ansamblul deprinderilor şi operaţiilor de care dispune subiectul.2.4. La acest nivel se realizează o reflectare cu ştiinţă.. 2. schimbarea realităţii reflectate şi adaptarea la necesităţile proprii şi sociale. care prin ele însele nu sunt conştiente şi unele nici nu devin fapte de conştiinţă. angajează planul afectiv-motivaţional. dar care în prezent se desfăşoară în afara controlului conştient. Se realizează în starea de veghe.ce’’ şi .4. funcţiile ei subliniază nu numai complexitatea. prin vehicularea imaginilor. a descifra. urmărind modificarea. 15 . este sediul acţiunilor automatizate şi al unor stocuri de cunoştinţe acumulate dar care au scăpat parţial controlului conştient. acestea nu sunt posterioare cunoaşterii.. Nivelul conştient reprezintă forma supremă de organizare psihică prin care se realizează integrarea subiectiv-activă a tuturor fenomenelor psihice şi care face posibilă raportarea continuă a individului la mediu. care cândva au fost conştiente.1. De asemenea.4. formaţiunea cea mai nouă şi fragilă a sistemului nervos. îndeosebi a celei de tip creativ. deşi la aceasta participă toate funcţiile şi procesele psihice. Nivelul conştient Are ca suport fiziologic activitatea scoarţei cerebrale. conştiinţa. 2. Mai mult chiar. reflectarea cu ştiinţă arată importanţa proceselor cognitive: gândirea fiind factorul principal. motiv pentru care poate fi considerat o conştiinţă implicită. interpreta. finalistă. Aspectul instrumental -pragmatic este relevant pentru capacităţile adaptativă şi transformativ-creatoare ale sistemului psihic uman.Ontologic. La acest nivel participă: memoria potenţială. subconştient şi inconştient. impresiilor. 2. de exemplu are valoare de instrument psihic. Nivelurile activităţii psihice Sistemul psihic uman este un ansamblu de funcţii şi procese psihice senzoriale. ideilor. Funcţiile psihice superioare se construiesc pe baza şi în procesul activitãţii instrumentale. intervin toate procesele psihice.. Nivelul conştient îndeplineşte funcţii finaliste şi anticipativ-proiective prin stabilirea şi îndeplinirea scopurilor. iar caracterul planificat exprimă rolul gîndirii. o integrare de fenomene psihice. caracterul planificat al activităţii conştiente evidenţiază funcţia reglatoare iar cel creator se exprimă în funcţia creativă. Particularizările organizării conştiente. operaţii care servesc drept mijloace pentru dezvoltarea unei acţiuni şi obţinerea unor efecte. Subconştientul are un anumit grad de transparentă. .pragmatic Viaţa psihică evoluează şi prin activarea unor acte. necesităţile. Folosirea instrumentelor psihologice amplifică şi extinde enorm posibilităţile comportamentului. funcţia informaţional-cognitivă a conştiinţei. Cuvântul. El este o rezervă şi o bază pentru activitatea conştientă. 2. Este evidenţiată. În realizarea acestui fenomen. toată instrumentaţia cunoaşterii se subordonează eficienţei către care converg atât reflectarea cât şi creaţia. În subiect nu pot fi despărţite funcţiile cognitivă şi pragmatică. aspiraţiile. astfel. apar efecte specifice conştientizării. sau îsi dă seama în încercările de a înţelege. cuvintele sunt instrumente spirituale ce se încarcă în procesul acţiunilor comunicative cu conţinut determinat.homo sapiens'' şi . întro organizare coerentă. activează simultan şi sunt dispuse la trei niveluri: conştient. prin corelări între fenomene şi semnificaţie.3. a neocortexului. al voinţei. adică o reflectare în care individul dispune de informaţii pe care le poate utiliza.

sprijinindu-l prin procedeele de combinare şi recombinare de tip spontan (cerebraţia latentă din procesele creative în care inconştientul preia şi împlineşte căutări conştiente). în zonele de profunzime ale sistemul psihic uman. distragerea de la activitatea respectivă.Ey consideră că acestea sunt: -sistemul neuro-vegetativ sau autonom cu funcţiile sale respiraţie. numai că aceasta diferă de cea de tip conştient. trebuinţe. algoritmice. pe care o exprimă direct în ceea ce are ca porniri instinctuale. circulaţie. conflictele emoţionale generate de resorturile intime ale personalităţii. fantasme profunde. -activităţi haotice. -rol de asigurare a unităţii Eu-lui. Psihologul francez H. 16 . inconştientul se concentrează asupra propriei fiinţe. prin aceea că este principalul depozitar al unor categorii de informaţii şi al tensiunilor motivaţionale care. Nivelul inconştient Se află la polul opus nivelului conştient. ce încearcă să impună propria subiectivitate. Henry Ey. dupã Walon fac ca amintirile. tremurul vocii. Deşi se manifestă spontan. Nu este lipsit de organizare. profund subiectiv. restructurează. M. prezente la toţi indivizii umani. inconştientul dă constiinţei seva de viaţă de care are nevoie. Activitatea inconştientă se realizează prin: -activităţi automatizate. susţine că raporturile conştient-inconştient sunt raporturi organice de subordonare sau de integrare. subconştientul este sediul expresiilor emoţionale de tip neurovegetativ: paloarea. în acest sens. Psihologia contemporană defineşte inconştientul ca fiind o formaţiune psihică ce cuprinde tendinţele ascunse. Inconştientul nici nu poate exista fără structura conştiinţei cu care este cosubstanţial. acordându-i momente de repaus şi reorganizare. obişnuinţele reactivate să nu mai fie identice cu cele care cândva au intrat în subconştient. prin organizare specifică participă la evoluţia constiinţei sau. -automatismele psihologice sau inconştientul subliminal exprimat de organizarea normală a câmpului conştiinţei. ci are propriile lui mecanisme cu ajutorul cărora prelucrează. celălalt de psihismul bazal. ordine care fundamentează mişcarea de ascensiune a devenirii conştiente. Între cele trei niveluri sunt interacţiuni permanente dar nu treceri reciproce. -rol de facilitare a procesului creator. cum ar fi spus Mihai Ralea. 2. ci relaţii dinamice de implicaţie în însăşi structura fiinţei noastre conştiente. înroşirea feţei. Zlate susţine că subconştientul nu este doar un rezervor. stări afective.3. gânduri ascunse. Totodată. Inconştientul îndeplineşte următoarele roluri: -rol de energizare şi dinamizare a întregii vieţi psihice a individului. impulsive care scapă controlului. În timp ce conştiinţa se orientează predominant asupra realităţii obiective. abisale sau refulate. digestie. -baza inconştientă a persoanei care conţine stadii arhaice. emoţiile. este una foarte personală. etc. unul din poli fiind dominat de raţionalul obiectiv. ceea ce se exprimă în bipolaritatea sistemului psihic uman. Suportul acesteia este activitatea nervoasă la nivelul subcortical.P.4. un păstrător al faptelor de conştiinţă.Popescu-Neveanu susţine că subconştientul prezintă două trăsături principale: proximitatea faţă de constiinţă şi compatibilitatea cu ea. pulsiuni. în special al măduvei spinării. Interacţiunile şi acomodările între nivelurile funcţional-dinamice ale activităţii psihice nu trebuie să eludeze legile de organizare ale conştientului şi inconştientului radical deosebite. Trecerea timpului. impulsiv. această veritabilă anestezie psihică. inconştientul are structuri bine delimitate.

variabile şi cele constante. cea mai veche orientare este a medicului antic Hipocrates. începând cu primele etape ale dezvoltării individului în societate. accidentale. în acelaşi timp. istoria.1. pe descompunerea personalităţii în elementele sale componente. Mult mai târziu. Astfel. 3. prin amestecul celor patru humori socotite ca fundamentale (sânge. cu privire la temperament. sangvinic. ca realitate psihologică. purtătorul şi executorul funcţiilor epistemice. deosebit de complex al programelor. urmărind studierea legităţilor lor de funcţionare. le dirijează. inteligenţei şi fizicului unei persoane . Acceptiuni ale personalităţii Putem analiza conceptul de personalitate potrivit unor diverse accepţiuni: -în accepţiune antropologică. urmat de Galenus. pentru echilibru: echilibrat/neechilibrat. între cele două procese nervoase de bază. la fel de veche ca specia umană. Conceptul de personalitate Personalitatea este obiectul mai multor ştiinţe. personalitatea reprezintă o entitate bio-psiho-socio-culturală. ca întreg. această organizare determină adaptarea sa unică la mediu.P. excitaţia şi inhibiţia. cu cele patru temperamente descrise în antichitate de Hipocrates: -însuşirile de forţă delimiteaz tipul : puternic slab 17 . mobilitate. Aceste trei însuşiri de bază privind funcţionarea sistemului nervos prezintă gradaţii: pentru forţă: puternic/slab. pentru mobilitate: mobil/inert. în prim plan apar patru tipuri de sistem nervos (prin extensie de ANS) care sunt corespondente. ştiinţele educaţiei. trăsăturilor. dar şi un producător de valori. transformând lumea şi pe sine. dar este confirmat faptul că teoria este constitutivorganică. Ea se bazează. ambianţe şi împrejurări sociale deoarece omul asimilează dar şi crează împrejurările. Personalitatea este un sistem bio-psiho-socio-cultural . pe identificarea elementului primar sau constituantul fundamental al acesteia. trebuie făcută distincţia în cadrul sistemului psihic uman. temperamentului. medicina psihosomatică. de unde şi denumirile care s-au păstrat de: coleric. în următorii termeni: personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic. a stabilit cele patru tipuri de ANS (activitate nervoasă superioară) în funcţie de modul cum se combină însuşirile de forţă. pe de o parte. în condiţiile existenţei şi activităţii.2. invarianţi sub formă de trăsături sau structuri în organizarea psihologică a subiectului. iar pe de altă parte. medii. care este explicat naiv. acţionează şi valorizează. fiind analizat omul viu. dar a continuat în diferite forme să circule până în zilele noastre. Din punct de vedere psihologic. Linton arăta în 1945 în lucrarea Fundamentul cultural al personalităţii că personalitatea umană. dintre fenomenele locale. Personalitatea reprezintă un ansamblu sistemic. Dintr-o perspectivă foarte extinsă putem defini personalitatea ca fiind realitatea complexă şi dinamică a fiecăruia dintre noi. fiere galbenă şi limfă) din care una ar domina. care se constituie. fundamental. relativ. -în accepţiune biologică personalitatea reprezintă fiinţa umană care cunoaşte. reprezintă o preocupare veche. I. -în accepţiunea axiologică personalitatea reprezintă un produs. fiecare dintre acestea considerând-o dintr-un unghi specific: antropologia biologică şi culturală. precum şi organizarea lor privind omul concret în ceea ce are el unic. concret.Pavlov (1849-1936) fiziolog rus. echilibru. reprezintă. Fiecare ne naştem cu un potenţial uman care se valorifică şi dezvoltă treptat prin socializare şi enculturaţie (asimilarea valorilor şi comportamentelor sub forma unei învăţări continue). relativ stabil şi îl deosebeşte de ceilalţi. sociologia.2. Personologul american Eysenck propune următoarea definiţie: personalitatea este organizarea mai mult sau mai puţin durabilă a caracterului. pragmatice şi axiologice. Perspectiva atomistă în abordarea personalităţii este cea mai veche. Prin combinarea dintre însuşiri. Personalitatea 3. în caz de neechilibru intervine predominarea forţei excitative. Antropologul american R. O definiţie structural-existenţialistă a personalităţii este dată de Allport în lucrarea sa Structura şi dezvoltarea personalităţii. flegmatic şi melancolic. Ipoteza humorală a fost eliminată. fiere neagră. le stăpâneşte şi le tranformă. structurilor profunde. original. empiric.

Eysenck (psiholog britanic de origine germană . -mezomorf. autonomia. sociabilitatea. psihiatru elveţian. cu alternanţe între stări active şi depresive). autorul testului 16PF. În 1926. maniera de comportare are caracter deschis. Kylos-cerc. -introvert instabil.sangvinic. valoroase explicativ şi analitic. dându-şi seama că acest aspect al personalităţii nu se justifică prin extroversiune şi introversiune. cu talie înaltă. O teorie la fel de celebră. thyma-stare). El susţine că există două dimensiuni esenţiale ale personalităţii în funcţie de nivelul de nevrozism: instabilitate şi stabilitate. 18 . -Tipul leptosom sau astenic. teoriile de tip atomist rămân totuşi tributare diviziunii componentelor. dominaţi de introversie.Gustav Jung (1875-1961). psihoza. riscul în activităţi pragmatice. potrivit căreia există 16 factori esenţiali de personalitate pentru definirea profilului oricărui om.E.melancolic.Y. obsesivitatea. sociofobii. dezvoltă tipul viscerotom (care se apropie de cel picnic din tipologia anterior prezentată) dominat de activităţi organice. apreciat ca fiind normal din punct de vedere psihic.Eysenck ordonează pe două axe (una verticală şi una orizontală) cei patru factori şi astfel delimitează următoarele tipuri: -extrovert stabil. membre lungi şi subţiri. hipersensibili. de la întreg. un ansamblu de elemente. W. în timp ce pentru introvert sunt respectul de sine. chibzuinţa şi responsabilitatea. -Tipul atletic este un tip intermediar care este dezvoltat armonios din punct de vedere fizic. Mai târziu. sistem osteomuscular firav corespunde oamenilor. expresivitea. mai ales de nutriţie. direct. a fost elaborată. puţin încrezători în puterile lor.flegmatic. integralităţii personalităţii. ipohondria şi vinovăţia. faţa rotundă. bazată pe orientarea predominantă spre lumea internă în funcţie de care a descris două tipuri: extrovert şi introvert. înhibate. strat de grăsime la suprafaţa trunchiului. sinusoidală. în 1976 a adăugat şi a treia dimensiune. preferă ceremoniile. temători.dezvoltare corporală echilibrată. Modelul de personalitate al lui H. Pentru şcoala gestaltistă personalitatea este o configuraţie. disponibilitatea de asumare a riscurilor. iubeşte sportul. dezvoltă tipul somatotom dominat de activitatea sistemului muscular. de la organizarea şi ierarhizarea elementelor componente. dispoziţie spre o evoluţie tonico-afectivă.-însuşirile de mobilitate: tipul : mobil inert -însuşirile de echilibru: tipul :echilibrat neechilibrat Rezultă corespondenţa dintre tipul de ANS şi temperament: -Tipul puternic-mobil-echilibrat: temperamentul sangvinic -Tipul puternic-neechilibrat-excitabil: temperamentul coleric -Tipul puternic-echilibrat-inert: temperamentul flegmatic -Tipul slab: la baza temperamentului melancolic Medicul psihiatru german Kretschmer (1888-1964) propune o tipologie după constituţia corporală. omiterii unităţii. Sunt oameni cu talie joasă. -introvert stabil. 1916) a utilizat pentru identificarea aspectelor fundamentale ale personalităţii o tehnică ce poartă denumirea de analiza factorială. ten fin. -ectomorf-dezvoltare corporală predominant externă se regăseşte în tipul cerebrotom. Hans Y. interne. ciclică. uneori dură. vocea este nereţinută. Fiecare factor principal este compus din factori secundari: de exemplu pentru extrovert aceştia sunt dinamismul. bucuria. Kretschmer aceştia prezintă predispoziţii pentru boli de tip schizoid. care corelează cu o anume tipologie temperamentală şi cu predispoziţia pentru anumite maladii psihice. dominat de activitatea sistemului nervos.n. echilibrat relaţional. teama. Perspectiva structurală apreciază personalitatea pornind de la global.dezvoltare corporală predominant internă. După E.Sheldon propune o tipologie morfo-fizio-psihologică după gradul de dezvoltare a 3 celor foite germinative: -endomorf. miscările îi sunt reţinute. În concluzie. Acestea se corelează cu tipologia propusă de C. sunt extraverţi. Se remarcă prin activism intelectual şi afectiv. dintre ei se recrutează bolnavii maniaco-depresivi şi hipomaniacii. poziţia. impulsivitatea. relaxarea în poziţie de mişcare iar din punct de vedere emoţional reacţiile sunt uniforme. La majoritatea oamenilor se identifică factori şi dintr-o categorie şi din cealaltă şi aceştia poartă denumirea de ambivert. bazată tot pe analiza factorială. -extrovert instabil-coleric. în 1965 de Raymond Cattell. tendinţe de însingurare. El identifică : -Tipul picnic căruia îi corespunde ca profil psihologic ciclotimicul (grecescul.

întrucât trebuie să satisfacă cerinţele Sinelui. Kurt Lewin (1890-1947) psihosociolog american de origine germană. fondatorul psihanalizei (concepţie teoretico-metodologică centrată pe studierea vieţii psihice interioare a subiectului) este revelatoare. deci ca ansamblu de relaţii. Se dezvoltă după vârsta adolescenţei pe măsura maturizării acţionale şi sociale. hobby-uri). La nivelul subconştientului se dezvoltă actele ratate (lapsusuri. Există puncte comune între perspectiva atomistă şi cea structurală. în cadrul căruia elementul devine important numai în măsura în care este interpretat ca sistem. subconştientul. unitatea. în altul devine sistem. Perspectiva sistemică are la bază teoria sistemică având ca punct de referinţă sistemul. asemeni oricărui sistem. erori de lectură. hipercomplex. interesat de dinamica grupului. Freud personalitatea rezultă din acţiunea a trei forţe dispuse la trei niveluri supraetajate: Sinele. După S. interiorizate pe bază de deprinderi morale. -Etapa structurilor dezvoltate în care sunt deja maturizate prin tipurile de structuri şi prin maximalizarea conexiunilor de tip reglator dintre ele. -Etapa structurilor semidezvoltate-în interiorul structurii iniţiale se diferenţiază funcţia şi creşte gradul de interdependenţă corelativă. nevrotice. ele sunt refulate. mai ales în privinţa conexiunilor interne.Guilford a numit aproape 100 de factori. Cu cât conflictul dintre libidou (forţa. nu sunt inactive. Psihanaliza nu se limitează doar la descrierea şi clasificarea fenomenelor ci are în vedere elementele de determinare ale vieţii psihice interioare şi schimbarea finalităţii psihologice de la cea de tip explicativ la una ameliorativă. stabilitatea ei se probează mai ales prin puterea de a surmonta. ale Supra Eu-lui şi Realităţii.Perspectiva configuraţionistă. de interacţiuni şi interdependenţe. Dintre cele trei instante. ci pot reveni cu forţă sporită pentru a fi satisfăcute. chiar împotriva voinţei şi vrerii conştiinţei. ceea ce înseamnă că există o dinamică în evoluţia sa. Personalitatea este o unitate integrativă. situat în afara raţionalului. un sistem supraordonat ce nu se poate reduce la procese. să fie un mediator între cerinţele aparatului psihic. de scris) bazate pe automatisme iar modalităţile de defulare conştiente pot fi grosiere (explozii. după opinia lui Freud. Este evidentă în jurul vârstei de 3 ani. cu organizare ierarhică plurinivelară. dominate de principiul plăcerii. Supra Eu-l sau Super Ego-ul reprezintă sistemul normelor social-morale însuşite de individ. La nivelul celor trei instanţe apar mecanisme de defulare. structurare şi interrelaţionare şi nu din numărul trăsăturilor. în cazuri mai grave apar stări morbide. control asupra pornirilor tensionate din inconştient. Din perspectiva dinamismului personalităţii. Studiile de analiză factorială sunt folosite pentru identificarea structurii personalităţii considerată capacitate definitorie. sesizează în structura personalităţii trei momente succesive: -Etapa structurilor globale-este una de tip primar. în schimb atunci când apar tensiuni. Cel mai pregnant se evidenţiază în preadolescentă. slab structurată. stabilitate. Atâta timp cât între cele trei instanţe există echilibru. cum este cazul unor instincte care nu pot fi satisfăcute. ceea ce într-un context este element. puterea instinctelor sexuale) şi conştiinţă este mai mare. cea mai importantă este a doua. Eul şi supra Eu-l. Supra Eu-l deţine atât o zonă din inconştient cât şi una din conştient exercitând control. de motive. umanistă.P. obsesive. funcţii psihice şi nici nu se adaugă la structurile biologice sau psihocomportamentale primare. medic austriac. determinare asupra Eu-lui dar şi asupra Sinelui.P. în baza structurării şi evoluţiei componentelor sale în timp. majoritatea de natură intelectuală. raţiune. dimpotrivă este forţa conştientă. J. Trebuinţa în stare activă este expresia unui dezechilibru care creează la nivel inconştient o puternică stare de tensiune ce se exercită ca o forţă asupra conştientului (al Eu-lui) care trebuie să găsească modalitatea de reducere a tensiunii. cu atât instinctele refulate caută căi proprii de a se satisface. contribuţia lui Sigmund Freud (1856-1939). Forţa personalităţii.Guilford pentru care unicitatea personalităţii rezultă din modul concret de organizare. trimise în inconştient. de descărcare ce permit organismelor să se echilibreze: de exemplu unele apar sub forma visului (inconştient). reacţii nestăpânite. violenţe) sau rafinate. superioară. prin suprimarea tensiunii în alt gen de activitate decât cea obligatorie. Este un sistem dinamic. nediferenţiată. de a domina şi chiar de a se impune în raport cu o situaţie. Acest lucru este posibil pentru că elementele se unesc în subsisteme. Elementul trebuie raportat la context. psihoterapeutică. Sinele reprezintă nivelul inconştientului. rezultat al trăsăturilor este susţinută şi de J. viaţa personalităţii decurge firesc. sediul impulsurilor instinctive. care dispune de intrări-stări-ieşiri. 19 . ceea ce asigură coerenţă. Cea mai evidentă este tendinţa de identificare a factorilor dar cea de a doua se impune prin surprinderea caracterului global şi unitar al personalităţii şi are în vedere dinamica sa. al reducerii tensiunii. Eu-l (Ego). Acolo nu dispar. curentă (creaţii. organizatoare ce acţionează după principiul realitătii şi implică gândire. prin satisfacerea trebuinţei.

pentru a vedea cum se acomodează. J. două persoane indiferent de tipul său de comportament) şi a celei de tip social-valoric. reprezentând latura dinamico . Allport susţine că trăsăturile personalităţii se ierarhizează. pe această bază. Componentele personalităţii interacţionează. sănătate. -caracterul. altele subordonate. Acestea sunt urmate de trăsăturile principale. creativitatea şi potenţialul creativ. suportă. Personalitatea apare ca un sistem de constructe ce se integrează unele pe altele. -relaţională-studiază personalitatea în relaţie cu o alta. personalitatea trebuie să se centreze pe dezvoltarea necesităţii de autoactualizare (de dezvoltare a potentialului propriu) şi a necesităţii preţuirii.Perspectiva psihosocială are în vedere cunoaşterea personalităţii concrete. Pentru Carl Rogers. să se implice în marile probleme ale omului şi omenirii (boală. la fiecare impunându-se una.Kelly. succesului.). atât cele macrosociale (economice. pace). aptitudini şi capacităţi. fericire. care. să constuiască relaţii de colaborare. Pentru analiza constructelor personale. morale. el a elaborat o grilă. ca latură relaţional-valorică şi de reglaj a personalităţii. Marele caracterolog american G. de Peretti propune o personalitate care să trăiască şansele împlinirii. orientare ce s-a impus începând cu a doua jumătate a secolului XX prin Abraham Maslow. nouă constructe supraordonate şi altele mult mai numeroase. În această perspectivă. care le controlează pe toate celelalte. priceperi. cu atât va influenţa personalitatea fiecăruia. mai coerentă. configuraţii psihologice comune membrilor dintr-un anume mediu social sau cu un anume statut. George Kelly în 1955 a formulat o teorie potrivit căreia fiecare dintre noi îşi elaborează un set de constructe personale în baza experienţei proprii. idealul de viaţă. convingeri. repertoriu. război. Într-o clasificare mai recentă acestora teoreticienii mai adaugă: -inteligenţa ca latură rezolutiv-productivă a personalităţii şi -creativitatea ca latură transformativ-constructivă a personalităţii. cooperează. aspiraţii. -aptitudinile ce reprezintă latura instrumentală a personalităţii. unele fiind dominante. se ierarhizează dând naştere unei structuri ce dispune de o arhitectonică specifică. Potrivit lui G. Zlate enumeră următoarele laturi ale personalităţii organizate.Cohen (englez) şi francezul A. -Subsistemul relaţional valoric şi de autoreglare: caracterul. Constructele personale pot fi locale sau generale. grupul are sintalitate. în număr de 10-15 care.personalitatea ca produs al situaţiilor. şcolare. etc. lipsite de continuitate. Carl Rogers. fraternitate. nu atât gradul lor de dezvoltare cât modul în care se 20 . Structura personalităţii Structura personalităţii include: -Subsistemul de orientare al personalităţii: motive. aşa cum reacţionează firesc în sistemul interrelaţiilor. adaptează. profesionale. valorifică. -grupală-raportarea la grup. ci ca instrument de formare a personalităţii. esenţa personalităţii o reprezintă ansamblul relaţiilor sociale. Perspectiva psihosocială presupune o triplă interpretare a personalităţii: -situaţională. înclinaţii. interese. obişnuinte. În existenţa concretă a individului ceeea ce contează este nu atât prezenţa uneia dintre aceste laturi. deoarece sunt caracteristice individului se pot identifica cu uşurinţă. atât a celei de tip necondiţionat (fiecare este preţuit de una. -Subsistemul bioenergetic al personalităţii: temperamentul. constructe de constructe-situate la mai multe niveluri ierarhice. politice.) cât şi cele microsociale (familiale. împrejurărilor. considerată a fi primul test de personalitate ce oferă o întărire profundă a felului în care un om îşi înţelege lumea. M. pe cei din jur şi în luarea deciziilor.4.Linton de personalităţi de statut. cu cât va fi mai puternică. nonfericire. au caracter bipolar (ex. respectiv la contextul social.Kardiner vorbeşte de un nucleu de bază iar R. subordonate. slab exprimate. cardinale. de vecinătate. le provoacă. satisfacţiei. Charlotte Buhler. Perspectiva umanistă Psihologia umanistă. ierarhizate şi interdependente din perspectiva cărora se poate realiza o analiză intrapsihică a personalităţii: -temperamentul. sensibil / insensibil. care impun cunoaştere şi respectare. religioase etc.energetică a personalităţii. -Subsistemul instrumental al personalităţii: deprinderi. chiar mii sunt trăsăturile secundare. le utilizează pentru a înţelege lumea. fiecare avem un set de opt. unul dintre iniţiatorii teoriei umaniste. A. exploatare. uneori negate chiar de subiectul însuşi. două trăsături dominante. solidaritate şi. pe baza statusurilor şi rolurilor îndeplinite. bun / rău) şi sunt folosite în evaluarea celorlalţi. considerându-l nu doar ca un simplu context. dacă individul are personalitate. ultima dependentă de ceea ce se numeşte condiţii de valoare. În afara acestora. se organizează şi se relaţionează reciproc. o raportare la situaţiile în care trăieşte. 3. psihologi americani. juridice. sute.

a unor tipologii temperamentale: -tipologiile substanţialiste propuse de Hipocrate şi Galenus pornesc de la luarea în considerare a unor substanţe din organismul uman (sânge. Vernon şi Allport. mai ales. de închidere în sine. nici performanţă. estetic.P. Jung care arată că personalitatea umană poate fi orientată spre exterior. sensibilii. poartă denumirea de ambiverţi. modul cum este consumată aceasta.G. temperamentul ne furnizează informaţii cu privire la cât de iute sau lentă. -impresionabilitatea şi impulsivitatea. -tipologiile psihopatologice vizează. hipertimicii.3. fenomene de natură psihică. atletic. social. însă la un nivel mediu. morfologic al individului. iar acelaşi caracter poate fi format pe temperamente diferite. -tipologiile psihofiziologice iau în considerare. sau spre interior: intravertiţii. studiind tipul de activitate nervoasă superioară după proprietăţile de intensitate. mobilă sau rigidă. -tipologiile psihosociologice au apărut ca urmare a raportării omului la mediul socio-cultural existenţial. către circumstanţele vieţii externe. de aceea nu trebuie 21 . Cel care va fundamenta o astfel de tipologie este C. în principal.1. Cercetările au evidenţiat faptul că temperamentul este nespecific sub raport valoric. depresivii. implicit şi temperamentale foarte mari. considerând că o anumită constituţie predispune la un anumit comportament. puternic echilibrat inert. deprinderi) asigură şi ele îndeplinirea activităţii. structurate într-un mod original. Deşi între oameni există diferenţe psihocomportamentale. -vivacitatea sau intensitatea vieţii psihice. Cea mai cunoscută tipologie constituţională a fost elaborată de psihiatrul german E. introvertiţii se îndepărtează de obiecte pentru a se concentra asupra psihicului propriu. în clasificarea temperamentală. -tipologiile psihologice utilizează în calitate de criteriu de clasificare fapte. politic şi religios. melancolic. expresivi şi uşor adaptabili. nu corelează semnificativ cu trăsăturile aptitudinale. coleric. au distins şase tipuri diferenţiate: teoretic. încercând să realizeze o sinteză între subiectiv şi obiectiv. echilibru şi mobilitate a proceselor nervoase fundamentale. persistenţa şi ieşirea din acţiune. uneori chiar automatizat şi stereotipizat. leptosom sau astenic. Spranger. a relaţiilor reciproce existente între laturile şi componentele sale care conduc. -capacitatea de adaptare la situaţii noi. echilibrul fiind nota lor distinctivă.2. în plan psihocomportamental. limfa. bizarii etc. economic. priceperi. Temperamentul Constituind latura dinamico-energetică a personalităţii. 3. extensia în timp a manifestărilor psihocomportamentale. -durabilitatea. vioi. Temperamentul suportă toate influienţele dezvotării celorlalte componente superioare ale personalităţii. explozivii.Pavlov. impulsivii. instabilii. obişnuit. pentru personalitate. criterii atât de ordin psihologic cât şi fiziologic. mai ales. fiind mai sociabili. Pe această bază s-a ajuns la stabilirea unor tipuri de personalităţi. aceştia fiind extravertiţii. pe de altă parte exprimă care este cantitatea de energie de care dispune un individ şi. Kretschmer care a ajuns la stabilirea următoarelor tipuri constituţionale: picnic. bila galbenă şi bila neagră) şi propun următoarele tipuri temperamentale: sangvin. a stabilit patru tipuri de ANS: puternic echilibrat mobil. accelerată sau domoală. la efecte diverse. pornind de la premiza că valorile determină anumite tipuri umane deoarece omul are o atitudine faţă de ele. de consumare a energiei disponibile. de a se comporta al cuiva. De aceea. 3. -intrarea. amoralii. nu este mai puţin adevărat că este posibilă o grupare a oamenilor în funcţie de trăsăturile lor asemănătoare. Persoanele la care aceste orientări nu sunt evidente. fantasticii. ţinând. care permite efectuarea cu succes deosebit a anumitor activităţi. -modul de folosire. Unele însuşiri sau componente psihice ale persoanei (cunoştinţe. nestatornicii. destructurările manifestărilor temperamentale. -egalitatea sau inegalitatea manifestărilor psihice. la sistemul valorilor. flegmatic. de unde tendinţa de izolare. existând o serie de indicatori psihocomportamentali care ne pot ajuta să identificăm temperamentul: -ritmul şi viteza desfăşurărilor trăirilor şi stărilor psihice. Temperamentul se exprimă cel mai pregnant în conduită şi comportament. uniformă sau neuniformă este conduita individului. caracteriale ale acestuia.3. I. excitaţia şi inhibiţia. comunicativi. Dacă extravertiţii sunt înclinaţi către dinamismul vieţii practice. -tipologiile constituţionale pornesc în clasificarea lor de la aspectul somatic.structurează. Aptitudinile Aptitudinile reprezintă un complex de însuşiri psihice individuale. de stilul comportamental al omului. orientative. Kahn descriind următoarele tipuri: nervoşii. psihologia se centrează pe evidenţierea structurii personalităţii. obsesivii. puternic neechilibrat excitabil şi tipul slab. Prin el însuşi temperamentul nu generează nici conţinuturi psihice. Pe unul şi acelaşi temperament pot fi formate caractere diverse. nu el este cel care acordă valoare omului. el reprezentând modul de a fi.

facilitându-i stabilirea relaţiilor. nemijlocit. adaptarea la mediul natural şi social în condiţiile unor necontenite acţiuni dintre subiect şi ambianţă. de vedere în spaţiu şi orientare în timp. la alţii. 22 . Astfel. Caracterul reprezintă configuraţia sau structura psihică individuală. elementare se sprijină pe un tip omogen de operare sau funcţionare. Pe o bază ereditară. ca o structură psihică complexă prin intermediul căreia se filtrează cerinţele externe şi în funcţie de care se elaborează reacţiile de răspuns. Potrivit acestei ultime accepţiuni inteligenţa este privită ca: -sistem complex de operaţii care condiţionează modul general de abordare şi soluţionare a celor mai diverse sarcini şi situaţii problematice. se dobândesc. prin îmbinarea lor corespunzătoare. într-o anumită configuraţie. elementare şi -aptitudini complexe. olfactive. o reprezintă geniul. totodată. aptitudinea şi. consistenţă şi stabilitate. numai în germene şi nu posedă emergenţa necesară pentru a se realiza de la sine. Caracterul Ca latură relaţională a personalităţii. Aptitudinile generale sunt solicitate de mai multe domenii de activitate specific umane: spiritul de observaţie. se autoreglează preferenţial. Aptitudinile simple. caracterul a fost interpretat ca o pecete sau amprentă ce se imprimă în comportament. în virtutea căreia dispun şi de un mare grad de operaţionalitate. Atitudinea este o modalitate internă de raportare la diferitele laturi ale vieţii sociale. se adaptează evoluând. simţ al ritmului. deoarece pune în contact individul cu realitatea. auz absolut. Aptitudinile complexe apar. culturii conducând la creaţii unice. însă. Considerată componenta fundamentală a caracterului. la activitate şi de manifestare în comportament. pentru progresul cunoaşterii umane. după criterii de uniate. Aptitudinea depinde de ereditate dar nu este oferită. tactile. capacitatea creativă. capacitatea se construiesc prin exersările prilejuite de activitate şi. deosebit de importante fiind activitatea şi învăţarea. deci. relativ stabilă şi definitorie pentru om. de ea ci se făureşte în condiţiile prilejuite de activitate. la sine. Nu însuşirile izolate sunt aptitudini ci doar cele care se îmbină şi se sintetizează într-un tot unitar. simţul ritmului. a ştiinţei. Deoarece caracterul exprimă valoarea morală. Clasificarea aptitudinilor În raport cu natura operaţiilor implicate aptitudinile pot fi: -aptitudini simple. 3. de tipul acuităţii vizuale. pentru ca potenţialul să fie valorificat şi dezvoltat ca un sistem operaţional sunt necesare maturizarea organismului şi a sistemului nervos central şi. Atitudinea este invariantul pe baza căruia individul se orientează selectiv. cu mare valoare adaptativă. reprezentarea melodiilor. Forma calitativ superioară de manifestare a aptitudinilor complexe este talentul. în funcţie de aplicabilitatea lor: -aptitudini speciale şi -aptitudini generale. El se deosebeşte de aptitudine prin gradul înalt de dezvoltare a aptitudinilor şi. elementare. mai degrabă. reunire de aptitudini. ceea ce face posibilă creaţia de valori noi şi originale. Acestea mijlocesc acţiunile şi condiţionează eficienţa pe anumite laturi ale activităţii. evaluat. La naştere subiectul dispune de un potenţial ereditar. ca o reuniune de aptitudini simple.3. Aptitudinile complexe pot fi. la o primă interpretare. finalmente. atitudinea este o construcţie psihică sintetică ce reuneşte elemente intelectuale. memorie muzicală etc.3. reuşita în arta portretului (din domeniul artelor plastice) etc. a mai fost denumit şi profilul psiho-moral al acestuia. aptitudinea muzicală presupune acuitate auditivă. de anumite predispoziţii genetice care privesc nu doar morfologia şi funcţiile biologice ci şi posibilităţile de acţiune ale indivizilor. afective şi volitive. în principal. irepetabile. Una din cele mai controversate probleme în legătură cu aptitudinile o reprezintă caracterul lor înnăscut sau dobândit. Astfel sunt toate proprietăţile sensibilităţii. Forma cea mai înaltă de dezvoltare a aptitudinilor care se manifestă într-o activitate de importanţă istorică pentru viaţa societăţii. mai ales. variabilă de la un individ la altul. personală a omului. Inteligenţa este apreciată ca cea mai generală aptitudine şi chiar ca latura rezolutiv-productivă a personalităţii. orientarea şi comportarea. La o interpretare mai profundă se înţelege că nu poate fi vorba de o simplă însumare. -aptitudine generală având în vedere implicarea ei cu succes în extrem de numeroase şi variate activităţi. Aptitudinile speciale mijlocesc eficienţa activităţii într-un domeniu deosebit de restrâns cum ar fi: interpretarea muzicii la un anumit instrument. Acest potenţial ereditar se află. în bună măsură. potrivit specificului individual. ci este. responsabilă de modul în care oamenii interacţionează în cadrul societăţii. ca un mod de a fi al omul. tehnicii.confundate cu aptitudinile. o structură sau o matriţă după care se profilează un stil individual de receptare şi reacţie propriu (în cazul dat) muzicianului. capacitatea de concentrare şi distribuţie a atenţiei etc. inteligenţa.

constante. Sunt considerate trăsături caracteriale numai cele care satisfac o serie de cerinţe: -sunt esenţiale. rigidizare şi chiar anulare reciprocă. -interinfluienţare. astfel încât unitatea globală a personalităţii să nu fie afectată. mai puţin active exprimând aspecte neesenţiale de manifestare a individului şi având o existenţă minoră şi latentă. egal probabilă. mai ales. cu semnificaţie majoră pentru viaţa oamenilor. pe baza căruia putem diferenţia un individ de altul.W. -feed-back. Trăsăturile individuale sunt de trei tipuri: cardinale. cu efecte pozitive sau negative. Procesul este deosebit de complex. caracter sistemic. personalitatea fiind privită de majoritatea autorilor ca un ansamblu de trăsături. în comportament prin intermediul trăsăturilor caracteriale: modestia. Între laturile menţionate ale personalităţii sunt statornicite relaţii specifice de: -ierarhizare. pentru a fi mai clar diferenţiate de primele. La naştere. structurarea bine definită a trăsăturilor în virtutea cărora oamenii se diferenţiază între ei. -ideea de unitate. ca un agregat. Modelul balanţei caracteriale sugerează ideea potrivit căreia atitudinile există două câte două. efectele produsele de o latură repercutându-se chiar asupra laturii care le-a generat. secundare. cel mai adesea. -ideea de individualitate. Modelul piramidei caracteriale propus de M. în funcţie de cerinţe şi situaţii. relaţionare şi structurare. evoluţia lor fiind. -sunt coerente cu toate celelalte. -ideea de stabilitate. generalizate. putând trece. flexibile. Montmolin. de întărirea sistematică a unora dintre ele.Atitudinile se exprimă. trăsăturile caracteriale se află la cota zero. Trăsăturile caracteriale autentice sunt doar primele două care dispun de constanţă şi au ecouri semnificative asupra comportamentului individului. caracterul presupunând nu trăsături izolate juxtapuse. arată că ideile care apar cel mai frecvent în cadrul diverselor teorii asupra personalităţii sunt: -ideea de totalitate. acestea diferenţiindu-i pe oameni între ei. Analizând multiplele teorii ale personalităţii. demnitatea. care se referă la caracterul unic. determinând un mod constant de manifestare a individului şi permiţând anticiparea reacţiilor acestuia. definitorii pentru om. Trăsăturile aflate în cele trei cercuri concentrice nu sunt imuabile. dominante. de avantajare sau de periclitare. controlând un număr mare de situaţii obişnuite. siguranţa de sine etc. fiind determinat nu atât de numărul situaţiilor pozitive sau negative cu care se întâlneşte individul cât. personalitatea presupunând organizare. Zlate porneşte de la ideea că nu este important numărul atitudinilor şi trăsăturilor ci modul lor de organizare. cu dominanţa netă a caracterului asupra celorlalte două şi cu capacitatea acestuia de a le regla şi valorifica maximal. original al personalităţii. Modelul cercurilor concentrice caracteriale işi are originea în concepţia lui G. -compensare. sunt denumite dispoziţii personale. Relevanţa modelului constă în faptul că oferă posibilitatea înţelegerii caracterului nu ca un conglomerat de trăsături ci ca un sistem bine structurat. -ideea de concret. centrale. una opusă celeilalte. ci sinteza. trăsăturile de personalitate reprezântând constante ale comportamentului. oferind mari posibilităţi în cunoaşterea şi afirmarea individului. în sensul că o cunoaştere a personalităţii ne permite o predicţie cu privire la ceea ce va face în mod concret un individ într-o anumită situaţie. Allport cu privire la însuşirile (trăsăturile caracteriale) clasificate de acesta în: trăsături comune care îi aseamănă pe oameni şi în virtutea cărora aceştia pot fi comparaţi unii cu alţii şi trăsături individuale care. penetrante. teoretic. periferice. comune. ca un sistem de procese şi funcţii psihice. 23 . dimpotrivă ele sunt mobile. nu au un loc predestinat. -sunt stabilizate. durabile. omul va evolua spre un pol sau altul după cum reacţiile lui vor fi întărite sau respinse social. dintr-un cerc în altul. în realitate.

Fenomene definitorii ale dezvoltării psihice Dezvoltarea este înţeleasă ca un proces obiectiv. adică orientarea într-o direcţie progresivă a tuturor schimbărilor psihice. în opoziţie cu descompunerea. înlocuirea legică a vechiului prin nou. cu regresul. prin trecerea de la o stare calitativă veche la o alta nouă. de la simplu la complex. 24 . îmbogăţirea vocabularului.CAPITOLUL II REPERE PSIHOGENETICE ALE DEZVOLTĂRII 1. în esenţă. universal şi necesar. Conceptul de dezvoltare psihică 1. creşterea volumului memoriei. Procesul dezvoltării implică progresul în continuă reînnoire. exprimate.1. de la inferior la superior. etc. O primă caracteristică a dezvoltării psihice este aspectul direcţional. prin: -modificări în dimensiune reprezentate de aspectele cantitative ale dezvoltării psihice: lărgirea câmpului perceptiv. care se realizează ca o mişcare ascendentă.

2. Maturizarea este un proces de modificări calitative şi din acest motiv. Din prima categorie de trăsături fac parte trăsăturile speciei umane: structura şi conformaţia anatomică. care ia în considerare şi valorifică contribuţia specifică a acestora. Creşterea este un fenomen determinat în mod hotărâtor de ereditate şi este în relativă independenţă faţă de mediu. mediul ar decide în mod absolut asupra dezvoltării intelectuale şi morale a personalităţii. poziţia verticală. astfel. educaţie) prin intermediul condiţiilor interne (ereditatea). Pot fi diferenţiate câteva poziţii teoretice în acest sens: -poziţia care considera că dezvoltarea individului se face. Dintre transmisiunile ereditare ce pot apărea la câteva generaţii amintim: dimensiuni ale taliei. Mediul reprezintă totalitatea factorilor externi care acţionează asupra organismului. Trăsăturile variabile. educaţia constituindu-se ca un factor conducător în raport cu ceilalţi. în ansamblu. după modul în care ea este concepută şi exercitată. ca factor al dezvoltării. mediul constituind o condiţie accesorie care facilitează sau nu manifestarea unor funcţii psihice preformate. un anumit tip de metabolism. La om ereditare sunt două categorii de trăsături: conservatoare (ale speciei umane şi de generaţie) şi variabile (ale fiecărui individ în parte). exprimat prin raportul om-societate. teoriile biologiste consideră că ereditatea este factorul esenţial şi exclusiv de influienţare a dezvoltării. între memoria mecanică şi memoria logică etc. iar maturizarea este un proces neuniform. iar după ce s-a constituit maturizarea. memoria voluntară. secvenţial. în sensul că maturizarea este condiţionată de creştere. conţinutul şi calitatea ce urmează a fi cultivată potrivit acestor potenţe funcţionale fiind în funcţie de influienţele mediului şi sensul acţiunii educative. capacităţi psihice deosebite. astfel. Creşterea are caracter permanent. în psihologie au fost denumite predispoziţii. Ele sunt reprezentate de particularităţi morfofuncţionale ale sistemului nervos central. înscrise în "programul genetic". -poziţia care consideră că dezvoltarea psihică se datorează îndeosebi influienţei mediului. Astfel schimbările.etc. dezvoltarea este continuă şi are caracter progresiv. -dispariţia unor forme vechi: limbajul infantil. aparent fără cauză. ci sunt rezultatul unor acumulări cantitative care determină noi forme de comportament şi cunoaştere ce înlocuiesc vechile forme. realizându-se prin două fenomene majore: creşterea şi maturizarea. caracteristici ale dinamicii corticale etc. fiind în esenţă. atenţia post voluntară. între creştere şi maturizare stabilindu-se o relaţie de intercondiţionare. un fenomen superior creşterii. diferenţială de adaptare şi de reacţie. această conceptie explică performanţele dezvoltării psihice exclusiv pe baza mediului economic. Raportul organism-mediu la om este foarte complex şi are caracteristici proprii faţă de celelate animale. Mediul social. particularităţi ale organelor de simt. Tuturor acestor poziţii li se opune teoria psihologiei moderne care porneşte de la premisa că dezvoltarea psihică este un proces foarte complex. individuale constituie specificul biologic ce garantează o anumită modalitate. duc la atingerea proporţiilor medii ale adultului. social şi cultural în care sa născut şi trăit copilul. Ereditatea este rezultatul însumării influienţei condiţiilor de mediu de-a lungul generaţiilor şi reprezintă proprietatea organismelor vii de a transmite anumite caractere de la antecesori la succesori. Toate aceste forme de schimbare nu apar brusc. Creşterea reprezintă totalitatea modificărilor şi amplificărilor cantitative care odată cu scurgerea timpului. este un rezultat al creşterii. Factorii dezvoltării psihice Foarte disputată este încă controversa ştiintifică cu privire la stabilirea factorilor dezvoltării psihice şi a modului în care aceştia actionează asupra evoluţiei individului. Predispoziţiile au caracter plastic şi polivalent. sentimentele superioare. structuri preoperaţionale etc. de acumulare. imaginaţia creatoare. procesele şi însuşirile psihice ale personalităţii ar fi transmise pe cale ereditară. dar aceste noi forme nu le anulează complet pe cele vechi ci le include. restructurându-le într-o nouă calitate. -poziţia care apreciază că educaţia ar putea crea. -apariţia unor forme noi: gândirea abstractă. chiar genii. se află într-o continuă 25 . între activitatea gândirii concrete şi a gândirii abstracte. Fiecare nivel de dezvoltare exprimă atât un proces de creştere cât şi un proces de maturizare. sub influienţa unui singur factor. determinând reacţiile acestuia şi influienţând dezvoltarea sa. care se realizează în cadrul unităţii organism-mediu. ea devine bază pentru un nou proces de creştere. gândirea situaţională. 1. periodic.-schimbări în proporţii: schimbarea raportului între activitatea primului sistem de semnalizare şi al celui de-al doilea sistem de semnalizare. predispoziţii la boli. conform acestei poziţii. Acestea. şi ale analizatorilor. ca o consecinţă a influienţelor active a condiţiilor externe (mediu.

planificat. întrucât aceştia se consideră că au cea mai relevantă valabilitate. între cerinţele societăţii faţă de individ şi posibilităţile şi cerinţele lui fată de societatea în care se dezvoltă. de exercitare a influienţelor formative într-un cadru instituţionalizat. . -legea socilizării crescânde a funcţiilor psihice pe măsura creşterii complexitătii lor a fost formulată de către psihologul R. acţiunea influienţelor instructiv-educative asupra psihicului. Au următoarele dimensiuni: -latura instrumentală ne ajută la sesizarea momentelor de schimbare din ciclurile vieţii. social şi profesional. Educaţia constituie pârghia cea mai de seamă în organizarea specificului multilateral al personalităţii. 1. de ţară.latura generală. în acelaşi timp. nespecifică. 26 . procesele psihice superioare. caracteristici şi atitudini psihice care permit să se identifice în cazuri concrete diferenţele sau distanţa psihologică faţă de caracteristicile considerate normale. conţinutul. în interiorul acesteia dezvoltându-se anumite relaţii sociale. potenţând posibilităţile ereditare ale individului şi aducându-le la nivelul cerintelor externe. este un proces care.3. celelalte funcţii se potenţează energetic pentru a asigura adaptarea şi integrarea individului. solicitându-i acestuia un efort de adaptare. În acest mod. Prin intermediul reperelor psihogenetice se controlează ordinea. caracteristicile inteligenţei). specific umane. Zazzo (1960) în următoarea expresie: … " cu cât o funcţie este mai complexă. pe de o parte. universal umană (ex. În mediu şi prin mediu se exprimă un anumit nivel de cerinţe şi. a reacţiilor semnificative ale persoanei. -legea diferenţierii precizează că dezvoltarea psihică urmăreşte sensul de la nediferenţiat spre diferenţiat. în esenţă. educaţia capătă rol de conducător în raport cu ceilalţi factori ai dezvoltării. -legea plasticităţii sistemului nervos condiţionează. fiind sociale prin originea lor. oricât de unitară şi de armonioasă ar fi educaţia. un anumit nivel de trebuinţe ca produse ale existenţei omului în societate. sistematic. având caracter activ. anumite reguli morale. dirijând. precum şi trăsăturile psihice ale personalităţii nu se află la acelaşi nivel de dezvoltare. printr-un personal pregătit în acest sens. Principalele caracteristici ale reperelor psihogenetice şi psihodinamice sunt: -se exprimă în formaţiuni foarte complexe ce pot evidenţia normalitatea sau abaterea de la aceasta (întârzieri. o anumită structură a familiei etc. în condiţiile cele mai favorabile de educaţie. ci doar reglează această inegalitate. determină o automişcare în care se crează mereu relaţii noi între forţele şi influienţele externe şi dimensiunile forţelor şi cerinţelor interne. Reperele psihogenetice se referă cu precădere la latura nespecifică şi mai puţin la cea specifică. -latura teoretică permite descrierea şi anticiparea dezvoltării.dinamică. -latura particulară. Legile dezvoltării psihice În sfera dezvoltării psihicului acţionează o serie de legi specifice: -legea dezvoltării inegale a psihicului care precizează că. precocitate). de grup cultural. haotic prin factori şi evenimente mai greu controlabile. Reperele psihogenetice sau psihodinamice (deoarece se referă la toate ciclurile vieţii) se manifestă prin conduite. Teoria stadială a dezvoltării psihice Reperele psihogenetice sunt instrumente psihologice de tip operaţional al căror rol principal este de a localiza sau de a indica starea dezvoltării psihice la un anumit moment al evoluţiei. direcţia şi totodată normalitatea dezvoltării psihice a copilului. ea nu poate anihila această diferenţiere. cu atât mai puţin depinde de ereditate" ceea ce semnifică faptul că gruparea funcţiilor psihice după dependenţa lor ereditară este inversă în raport de gradul lor de complexitate. specifică legată de identitatea de neam. vag către centralizare şi integrare. faptul se explică atât prin prezenţa predispoziţiilor cât şi prin diferenţieri în experienţa nemijlocită a individului. diferite procese şi însuşiri psihice. cerinţele externe ale mediului în concordanţă cu posibilităţile interne ale copilului. iar pe de altă parte. una din manifestările acestei legi este compensaţia: dacă o funcţie psihică este mai slab dezvoltată. Educaţia este o componentă a mediului social dar se opune influienţelor întâmplătoare ale mediului prin caracterul conştient. -legea centralizării semnifică faptul că sensul dezvoltării este de la difuz. Influienţa complexă asupra dezvoltării copilului poate fi exercitată de mediu atât în mod sistematic şi organizat prin institutiile sale dar şi întâmplător. Cea mai semnificativă influienţă asupra dezvoltării psihice se realizează prin sistemul cerinţelor sociale care se manifestă faţă de individul în dezvoltare.

ca stadii genetice. -tipul de relaţii care pot fi obiectuale şi sociale. -întârzierile care apar după ce caracteristicile reperelor psihogenetice au fost identificate. A.Leontiev a luat în considerare activitatea predominantă) s-au a promovat diferite teorii cu privire la dezvoltarea psihicã de tip stadial. J. Stadialitatea este prezentă atât în abordarea genetică (longitudinală) a vieţii psihice. Alte categorii de contradicţii sunt: opoziţia dintre structurile psihice vechi şi cele noi (deprinderi.3. Stadiul de vârstă nu este identic şi nici nu se suprapune cu stadiile genetice ale diverselor procese psihice. reperele pot pune în evidenţă caracteristicile de maxim activism. U. De aceea o caracteristică majoră a dezvoltării psihice este stadialitatea ei. muncă-exprimă direcţionarea şi structurarea forţei energetice psihice pentru asimilarea de cunoştinţe. • tipul de contradicţii: gradul de dependenţă faţă de 27 . latura dinamică cea mai pregnantă. gândirea şcolarului operează atât cu elemente concrete. • activitatea fundamentală: manipularea obiectelor.Piaget a considerat repere conduitele saturate în factori de inteligentă.-prin modul cum se ierarhizează. modul cum se exprimă emoţiile. Vârsta cronologică nu corespunde cu vârsta biologică şi nici cu cea psihică. ce se succed unele după altele. afectivitate-inteligenţă) ca şi dintre conştient şi inconştient. • tipul de relaţii: începe elaborarea primelor reflexe condiţionate (alimentar. învăţare. evidenţiază condiţii deficitare sau stresante de educaţie şi mediu de viaţă . Modalităţi de operare a criteriilor în definirea stadiilor Perioadele de vârstă în care tabloul psihocomportamental este relativ asemănător la toţi copiii au fost denumite stadii ale dezvoltării. decalajul între maturizarea cogntivă. abilităţilor cu tendinţa de a fi integrate în trăsături. prin felul lor de a se exprima. dar lipseşte scopul conştient. deci la nivelul procesualităţilor psihice (cognitive. însuşiri de personalitate. În baza opţiunii psihologilor pentru o categorie sau alta de repere psihogenetice sau psihodinamice (ex. situative cât şi cu cele logice).N. etc.etc). pot exista decalaje între diverse stadii genetice ale proceselor psihice din cauza ritmurilor de dezvoltare diferite (ex. iar aceasta din urmă poate fi diferită pentru aspecte psihice diferite chiar dacă momentul cronologic este acelaşi. dintre diferitele laturi şi caracteristici ale personalităţii (aspiraţii-posibilităţi. idealuri. exprimă structura evolutivă sub raportul adaptării şi integrării sociale. igienic). felul cum evolueazã igiena corporală. funcţionalitatea deprinderilor. (ex. Aceste trei criterii se raporteauă la vârsta cronologică. A. interese). Modul de operare a criteriilor în definirea stadiilor STADIUL Stadiul sugarului: 0-1 an Stadiul antepreşcolar: 1-3 ani CRITERII • activitatea fundamentală a individului: satisfacerea trebuintelor organice. sentimente. moral-sociale. • relatiile sunt reprezentate de reflexele necondiţionate: de apărare. aspiraţii) ca şi contradicţiile dintre fiecare categorie şi posibilităţile societăţii de a le satisface. Schiopu propune trei criterii: -tipul fundamental de activitate: joc. În precizarea reperelor psihogenetice ca posibilităţi de explicare a dezvoltării psihice. alimentar. cât şi în perspectivele transversale ce urmăresc unitatea diverselor aspecte ale vieţii psihice într-o etapã anume. afective. -tipuri de contradicţii dintre cerinţele externe şi cerinţe subiective (dorinţe. 1.ca stadii de vârstă sau psihodinamice. afectivă şi morală în adolescenţă). Un stadiu de vârstă poate cuprinde aspecte ce ţin de două stadii genetice diferite ale aceloraşi procesualităţi psihice. • tipul de contradictii: dependenţă totală faţă de adult. Gessel a structurat un sistem de repere ce reţine 10 conduite reprezentative: caracteristici motorii. De asemenea. care-i permit copilului să se adapteze la mediu. -întârzierile prelungite de apariţie a caracteristicilor considerate reperele psihogenetice constituie indici de retard sau de debilitate psihică mai ales pentru anii copilăriei..1.

cucerind o anumită poziţie în actuala ierarhică. contradicţia între generaţii este necesară dar nu trebuie transformată în conflict.) tipul de contradicţii: este vârsta marilor contradicţii. are obligaţii şi drepturi: să se trezească la anumite ore. adolescentul şi adultul operează în aprecierea celuilalt cu criterii valorice. activitate fundamentală: jocul-activitate specific umană pentru că este conştientă. să absenteze de la ore fără motive speciale.Schiopu si E. să se îmbrace. activitatea fundamentală: învătarea impusă.etc. devine o persoană cu statut social.7ani • • • Stadiul şcolarului mic 6. PRENATAL 2. tipul de relaţii: stabileşte relaţii sociale. dirijată din exterior. tipul de relaţii: se extind relaţiile sociale precum şi obligaţiile şi drepturile. în joc copilul interpretează anumite roluri în conformitate cu care îşi alege comportamentul adecvat. doreşte să-şi impună opiniile dar nu reuşeşte întotdeauna pentru că nu sunt bine conturate.11 ani • • • Stadiul preadolescent 10-14 ani • • • Stadiul adolescent 14-18. activitate fundamentală: învătarea şi independenţă (îşi permite să nu-şi facă toate temele. are dreptul să meargă la grădinită. are posibilitatea de a-şi impune originalitatea.Stadiul preşcolar: 3 – 6. tipul de activitate: învătare şi muncă creatoare. se desfăşoarã pe bază de reguli unanim acceptate. tipul de relatii: se integrează ca o persoană activă. se dezvoltă conştiinţa de sine. tipul de contradicţii: relaţia este mai calmă. artistic. U.20 ani • • • adult scade. tipul de contradicţii: gradul de dependenţă scade datorită constituirii conştiintei de sine şi creşterii caracterului critic al gândirii.Verza propun următoarele cicluri ale vieţii cu substadiile implicate: CICLUL VIEŢII 1. relaţiile se diversifică depăşind pragul şcolii (în grupul sportiv.7-10. se dezvoltă capacitatea de verbalizare şi deplasare independentă. În baza celor 3 criterii amintite. COPILĂRIA SUBSTADII -perioada embrionară -perioada fetală precoce -perioada fetală tardivă -naşterea -primul an de viaţă -prima copilărie-perioada antepreşcolară 1-3 ani -a doua copilărie-perioada preşcolară 3-6. tipul de contradicţii: gradul de dependenţă este influenţat de formarea unei concepţii proprii despre realitatea înconjurătoare.7 ani -a treia copilărie-perioada şcolarã mică 6-10 ani 28 .

1. coincidenţa apariţiei şi maturizării unor organe şi funcţii reprezintă momente cruciale pentru dezvoltare: de exemplu numai coincidenţa formării ţesutului muscular cu începutul osificării şi dezvoltării sistemului nervos face posibilă mobilitatea fătului în mediul intrauterin. plămâni. Totodată. Particularităţi ale dezvoltării psihice în plan ontogenetic 2. Vârstele adulte active (20-65 ani) 4. aşa cum consemnează P. 29 .Osterrieth. Aspecte ale dezvoltării psihice intrauterine Viaţa nu începe la naştere. de menţinere a echilibrului şi. Primele care se dezvoltă sunt organele care au funcţii biologice (vegetative) fundamentale: inimă.PUBERTATEA ADOLESCENŢA (0-20 ani) 3. ai expresiilor afective. spre sfârşitul perioadei. Ordinea de apariţie şi dezvoltare ca şi ritmul nu sunt aceleaşi pentru toate organele şi sistemele funcţionale ale organismului. adică odată cu debutul perioadei prenatale.ani) -pubertatea (10-14 ani) -adolescenţa 14-20 ani -adolescenţa prelungită 20-24 ani -tinereţea 25-35 ani -vârsta adultă precoce 35-44 ani -vârsta adultă mijlocie 45-55 ani -vârsta adultă tardivă 55-65 ani -perioada de trecere 66-70 ani -perioada primei bătrâneţi 70-80 ani -perioada celei de a doua bătrâneţi 80-90 ani -perioada marii bătrâneţi peste 90 ani 2. Treptat se dezvoltă diferite categorii de nervi cu funcţii de apărare centripetă. ci cam cu 270-284 de zile mai înainte. perioadă în care. nervii organelor senzoriale. tub digestiv.…. Vârstele de involuţie (65-90. are loc o dezvoltare miraculoasă.

Sporeşte acţiunea conducătoare a scoarţei asupra formaţiunilor subcorticale.Zona receptorie se află în cavitatea nazală. vocalizare. întuneric sub forma unor pete de lumină şi întunecate. Primele trebuinţe sunt predominant fiziologice. Mai mult chiar. Despre acest psihism s-a afirmat că este vag. la 4 luni devine sensibil la 30 . deoarece muşchii globului ocular nu sunt încă pe deplin exersaţi pentru a avea o vedere bioculară. scheletul este osificat deşi rămân şi unele zone cartilaginoase. Dezvoltarea senzaţiilor este inegală în perioadele timpurii ale vieţii şi este în strânsă legătură cu acţiunea de satisfacere a trebuinţelor organice: de hrană. legate în special de satisfacerea trebuinţelor biologice. Zona receptorie este mult mai extinsă şi nediferenţiată decât la adult şi cuprinde: întreaga suprafaţă a limbii. Spre sfârşitul primului an poate exprima verbal şi sesiza intensitatea lor. mai ales ca sudură. mişcări largi). Corpul este disproporţionat. iar celelalte psihologice sunt cu caracter permanent. vălul palatin şi o parte din esofag. emoţiile puternice produc modificări ale chimismului sanguin care influenţeazã viaţa copilului. se realizează cu viteză mică şi de aceea senzaţiile sunt lente. În jurul vârstei de 3-4 luni începe să distingă într-o ordine determinată de strălucire. Senzaţiile gustative. băieţii au +/-3500. cum ar fi mişcările la stimulii interni. relaxare. Senzaţiile Pentru a se produce senzaţia este nevoie de acţiunea unor excitanţi asupra organelor de simţ. La naştere fetiţele au +/. este de fapt. Modalităţile de reacţie ale copilului sunt mult mai deosebite decât cele ale adultului. lungime 52-55 cm. copilul nu vede forma obiectelor ci numai aceste pete şi nici nu vede la distanţă decât spre sfârşitul primului an de viată când reuşeşte să distingă obiectele care se află aproximativ la 5m faţă de el. Senzaţiile vizuale. de intensitate. copilul are senzaţii de lumină. Acestea pun în evidenţă existenţa unui psihism prenatal. Excitabilitatea musculară seamănă cu aceea a stării de oboseală la adult. albastru. o zdruncinare a echilibrului anterior. mucoasa internă a obrajilor. socializare. reacţiile cu încărcătură afectivă care oscilează între starea de plăcere şi cea de neplăcere. mişcare. Copilul este sensibil mai mult la dulce. Senzaţiile tactile. apă şi mai târziu a celor predominant psihologice: apărare. reprezintă atât pentru mamă. 2. o schimbare radicală a condiţiiilor de existentă. transmiterea excitaţiei de la receptor la centrul nervos. Senzaţiile sunt procese cognitive primare prin care se semnalizează separat însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor. la naştere se instalează o surditate uşoară.Deşi dependent de mamă. nebulos şi că reprezintă baza de neşters în care se inserează toate impresiile ulterioare. în timp ce dacă acesta are loc la nivelul palmelor apare reflexul de prehensiune. Dezvoltarea psihică a copilului în primul an de viaţă Naşterea. dar la 1-2 luni devine sensibil la vocea umană. dar acesta până la vârsta de 6. din care cauză. dezvoltarea sensibilităţii este inegală: mai accentuată în zona ochilor şi a cavităţii bucale. dar mai ales pentru copil un adevărat şoc. investigare de semnale informaţionale. Senzaţiile auditive.3600 gr. proces început înainte de naştere. somn. alternanţa mişcărilor de repaos cu cele motorii. Zona receptoare este urechea medie inundată de lichidul amniotic. în special asupra mecanismelor motorii şi reflexe. Situaţiile tensionate. astfel alături de grimase apar modificări ale ritmului respirator şi chiar ale pulsului fontanelelor. conflictuale. Celulele receptoare sunt răspândite inegal în diferite zone ale corpului. mai slabă la nivelul palmelor. al tălpilor şi cel mai puţin dezvoltată în zona spatelui. verde. comunicare. Influxul nervos. a căror intensitate trebuie să fie mare la copilul mic.. orientare. deşi este un proces fiziologic normal. relaţionare. igienice. Senzaţiile olfactive . Între evenimentele externe trăite de mamă şi dezvoltarea fetusului este o strânsă legătură. Din punct de vedere psihopedagogic trebie să se respecte următoarea idee cu caracter de lege: cu cât intensitatea şi frecvenţa factorilor nocivi sunt mai mari şi cu cât aceştia acţionează în perioade mai timpurii ale vieţii embrionare cu atât consecinţele sunt mai grave. Imediat după naştere. scoarţa cerebrală este aptă să primească înformaţii şi să reacţioneze corespunzător faţă de acestea. Dacă excitaţiile sunt slabe nu produc reacţii iar dacă sunt prea puternice declanşează reacţii de şoc (tresărire. lungime 49-52 cm.3300 gr. Pentru copil. rosu. culorile: galben-oranj. în acestă perioadă copilul are o relativă independenţă manifestată prin numeroase tipuri de reacţii. De exemplu în jurul ochilor apare la atingerea cu un obiect reflexul de apărare oculo-motorie.2. cum este cazul celor 6 fontanele. de aici şi reacţii diferite. Totodată. cu caracter ciclic. apoi la acru şi mai puţin la amar şi sărat.7 luni nu conţine pigmenţi. Copilul nu detectează decât mirosuri foarte puternice. În primele 6-8 săptămâni are loc o intensă mielinizare a scoarţei.

fiind legate de satisfacerea trebuinţelor primare. Aceste conduite îl ajută să-şi exprime dorinţele. îmbufnare. iar bucuria ceva mai târziu. entuziasm) şi negative (tristeţe). râs. copilul. ceea ce extinde câmpul vizual şi concomitent sfera cunoaşterii. 31 . deci în adaptare. ci dacă acesta este ascuns îl caută. trecerea lor dintr-o mână în alta. adică acea capacitate a copilului de decodificare a limbajului adultului. gâtului. manevrarea.muzică. Principalele achiziţii ale vârstei sunt: -prehensiunea. -posibilitatea de a sta în sezut şi în picioare. Mai ales în primele 3 luni de viaţă sunt foarte intense. care doarme şi suge normal nu se manifestă prea mult. Senzaţiile interne. generate de foame. iar dintre trăirile pozitive. apoi al capului. După 5 luni apar frica. chiar şi cel eutrofic. conduite de exprimare a afecţiunii sau conduitele de abandon. palparea obiectelor. Spre sfârşitul lunii a 10-a apar primele cuvinte. ochilor. cu atât probabilitatea ca mai târziu să ajungă la un nivel de inteligenţă ridicat este mai mare. La sfârşitul primului an vocabularul copilului conţine 10-15 cuvinte simple. Cu cât activitatea verbală a copilului în această perioadă este mai intensă. Începând cu vârsta de 8 luni. -momentul executării unei mişcări nu în mod repetitiv ci cu modificări pentru a se cunoaşte mai mult despre obiect. Conduita verbală -este indicator de referinţă pentru specificul uman. membrelor. Comunicarea nonverbală evoluează spre reacţii de vocalizare sau gângurit care apar către sfârşitul lunii a doua. Apar conduite specifice: -conduita suportului: dacă cineva îi acoperă faţa cu o batistă. Dacă în familie comunicarea verbală este redusă se îmbogăţeşte comunicarea nonverbală şi scade competenţa comunicării. Comunicarea nonverbală se confundă cu cea verbală. Conduita inteligentă. trebuinţele de hrană se asociază cu cele de tact-luarea copilului în brate de către mamă. patru săptămâni apare zâmbetul ca expresie a comunicării nonverbale. -momentul utilizării unui mijloc în raport cu un scop ( trage faţa de masă pentru a ajunge la pahar). Conduitele afective exprimă atitudinea pozitivă sau negativă pe care individul o are faţă de obiectele şi fenomenele cu care relaţionează. iar după luna a patra se îmbogăţeşte cu: întinderea mâinilor şi a corpului de către copil pentru a fi luat în braţe. neplăcute. antipatiile. -mersul îi va permite să-şi dezvolte autonomia şi iniţiativa personală şi îi va sprijini coordonarea mişcărilor antrenate în echilibrul postural. -în primele zile de viaţă. Are un caracter puternic polarizat. geamăt. câinele-ham. trunchiului. ham). mâna reprezintă un suport pentru a înlătura batista. râsul pe la 6 luni. care are adresare clară şi un conţinut întărit de contactul vizual cu cei din jur. decât prin ţipete şi stări de agitaţie La trei. tăcere. de nevoia de somn sunt cele mai numeroase în primele 3 luni în raport cu cele pozitive. cu cele auditive sau vizuale. gânguritul reprezintă materia primă a vorbirii. Conduitele motorii evoluează de la mişcări necoordonate. pentru că la 6 luni să apară o oarecare intenţionalitate în urmărirea muzicii. haotice spre cele diferenţiate. Trăirile negative. iniţial la nivelul gurii. -are un pronunţat rol formativ. pe la sfârşitul primului an. simpatiile. Apar şi forme primare de inteligenţă verbală prin încercările de a ascunde. Complexele polisenzoriale se formează pe baza concomitenţei şi a repetării unor senzaţii la intervale relativ identice (ex. O fază superioară a gânguritului este lalaţiunea (repetarea de silabe) care debutează pe la vârsta de 5 luni. oftat. există procese afective pozitive (bucurie. copilul nu se multumeşte doar să vadă obiectul . îl apucă de mână. acestea pentru că nu au funcţii gramaticale sunt de fapt cuvintepropoziţii sau holofraze (pisica este miau.apucarea. când copilul trece de la poziţia orizontală la cea sezând. Percepţiile se dezvoltă mai ales după vârsta de 6 luni. Spre sfârşitul anului apare curiozitatea afectivă legată de prezenţa altor persoane de care copilul se simte atras. cu forme de mimică variate ce exprimă disconfort sau plăcere. în jurul vârstei de 8 luni. -reprezintă factorul fundamental în asigurarea echilibrului cu mediul. de a masca ceea ce este interzis. Acesta începe în jurul vârstei de 3 luni. ceea ce demonstrează că obiectul începe să aibă o existenţă de sine stătătoare. furia.) Cea mai importantă achiziţie este desprinderea copilului de obiecte. Sensibilitatea auditivă este direct implicată în dezvoltarea auzului fonematic. ţipăt. -până la 6 luni se caracterizează prin reflexe necondiţionate (întoarce capul la sursa de zgomot) pentru ca la 12 luni să apară primele mişcări învăţate ce se bazează pe reflexe condiţionate. pentru ca apoi să apară o articulare de vocale cu consoane. În evoluţia ei delimităm următoarele 3 momente: -momentul repetării actelor şi mişcărilor (plânge repetat pentru a fi luat în braţe) în jurul vârstei de 4 luni.

Acest tip de reglaj este: -funcţional: controlul evacuărilor. de denumirea verbală şi se integrează în experienţa activă. Spre sfârşitul celui de-al doilea an de viaţă se face trecerea spre reprezentarea acţiunii înainte de executarea ei reală. al cuvintelor. de elaborare a stereotipurilor dinamice. Predomină excitabilitatea asupra inhibiţiei şi. mânuire.Creşterea şi dezvoltarea psihică a copilului antepreşcolar (1an-3 ani) În perioada 1-3 ani creşterea fizică înregistrează un ritm intens atât în greutate cât şi în talie. de stări maladive sau. reacţiile înnăscute încep să se condiţioneze (la 2ani şi jumătate apare controlul sfincterial). prin recunoaşterea persoanelor. animalele de pluş sunt considerate ca având dorinţe. imaginilor.). întrucât astfel se vor forma schemele senzorio-motorii. capătă precizie. Este personajul central în evoluţia vieţii copilului pentru a-i oferi un mediu favorabil. Percepţia de spaţiu este mult ajutată de deplasarea independentă. deci dobândeşte capacitatea de a opera în plan mental cu imaginile secundare furnizate de reprezentare: imagini care sunt simboluri ale obiectelor. Dezvoltarea motricităţii este atât de spectaculoasă încât s-a vorbit chiar de dominarea ei asupra tuturor celorlalte tipuri de conduite ale copilului. la 3 ani ajunge la 14 kg. -socio-relaţional: al reacţiilor. -conduita bastonului: se foloseşte de baston pentru a-şi apropia o jucărie aflată la mare distanţă de el.3. obiectelor. 2.-conduita sforii: dacă de un fotoliu sunt atârnate mai multe sfori. trece de la mersul normal la alergat. devine un nestăpânit în faţa oricărei situaţii care poate deveni un joc motric. din această cauză. Motricitatea devine o cale importantă de afimare. La 2 ani începe să ia parte la propria echipare. al alimentaţiei ciclice. formă fundamentală de activitate în care reproduce realitatea şi încearcă să pătrundă în intimitatea ei. bazate pe elaborarea unor lanţuri de reflexe condiţionate. se coordonează. Încă din prima etapă a vieţii este nevoie ca adultul să propună o învăţare bazată pe imitaţie şi condiţionare. la capatul lor se află jucãrii. în baza căruia păpuşile. Dezvoltarea proceselor de cunoaştere. Dacă la un an greutatea copilului este în medie de 9. Schemele senzorio-motorii. de investigare a realităţii. Promovarea unui echilibru afectiv reprezintă un suport pentru educarea caracterului. are loc un început al învăţării senzorio-motorii. anume animismul infantil. se descoperă pe sine ca agent al mişcării. cu mare încărcătură psihică a copilului de mama sa. Memoria este aceea care permite valorificarea experienţei perceptive într-o modalitate specifică de interpretare. indispoziţii) ce vor afecta dezvoltarea ulterioară. Impresiile tactile sunt intercorelate cu senzaţiile vizuale şi cu cele chinestezice şi contribuie la constituirea unor criterii de diferenţiere: mic-mare. Mersul se automatizează şi se stabilizează. căţărat. Dezvoltarea memoriei este pusă în valoare de marea disponibilitate a copilului pentru fixarea experienţei de viaţă. vor sta la baza formării acţiunilor mentale. Prin repetarea mişcărilor îşi fixează experienţa perceptivă. al micţiunilor. Mişcările prehensiunii şi manipulării obiectelor se diferenţiază. mai ales în momentele de erupţii dentare. Reglajul nu trebuie să fie în defavoarea stimulării primelor încerări de autonomie. sentimente. 32 . intenţii. sensibile. activ stimulării conduitelor specifice şi pentru a-l feri de avitaminoza afectivă (lipsa afecţiunii materne sau de despărţirea temporară care se soldează cu fragilizarea psihică (insomnii. La nivelul sistemului nervos. al reuşitei ceea ce conduce la dezvoltarea încrederii în sine. un dresaj care este mai degrabă un reglaj ce implică participare afectivă şi se adresează unei fiinţe inteligibile. sărit. prin încercare şi eroare descoperă sfoara de care este legată jucăria preferată. iar talia de la 74 de cm se apropie de 94 cm. de exprimare a autonomiei. prin extinderea lor la alte situaţii şi probleme. Cerinţe psihopedagogice O caracteristică esenţială a acestei perioade este dependenţa multidimensională. Este necesar să se implice copilul în acţiuni directe cu obiectele (apucare. se intensifică activitatea de analiză şi sintezã a scoarţei. cald-rece. un fel de reprezentări a căror secvenţă acţională nu e prezentă. Fără acestea nu ar avea loc jocul simbolic-bazat pe simulările diferitelor acţiuni. să mănânce singur. etc. în absenţa stimulatorie a mediului. La 20 de luni este stăpân pe sine. Educaţia afectivă şi cea a caracterului sunt strâns legate. Aceste imagini sunt utilizate în joc şi propune numeroase soluţii. vor apare reacţii de nervozitate şi instabilitate.3 kg.

Gândirea antepreşcolarului se dezvoltă prin acţiunea cu obiectele şi acţiunea verbală. La 2 ani începe interogaţia ca formă de exprimare a gândirii, a inteligenţei: ,,ce este aceasta’’. Întrebările demonstrează că limbajul devine instrumentul gândirii. Este etapa numită de Rose Vincent marea identificare. La 3 ani debutează o altă etapă care continuă în stadiul următor anume etapa ,,de ce’’ -urilor când copilul nu este obsedat de cauzalitate ci de înţelegerea relaţiilor dintre obiectele respective şi locul lor. Cunoaşterea perceptivă sprijină înţelegerea însuşirilor permanente şi esenţiale ale obiectelor chiar dacă acestea sunt diferite (de ex. pentru măr, pară, însuşiri de formă culoare, mărime). Înţelegerea este avantajată şi de operaţiile generale ale gândirii (analiză, sinteză, comparaţie, concretizare) care are caracter implicit primar, elementar. După J.Piaget este o gândire bazată pe acţiune, gestică, imitaţie de tip precauzal, care alături de jocul simbolic se înscrie în stadiul inteligenţei preoperatorii care se prelungeşte pânã la 7-8 ani. Incapacitatea copilului de a se detaşa de sine, de propriile sale dorinţe conferă gândirii sale alte caracteristici: este egocentrică, animistă (consideră că tot ceea ce îl înconjoară este însufleţit), magică (plânsul, ţipetele au pentru el o putere nelimitată şi astfel îşi va îndeplini toate dorinţele). Gândirea este implicată în identificarea de sine, a membrilor familiei, a domiciliului ceea ce este o deschidere spre învăţarea socială. Aceste caracteristici sunt susţinute şi marcate de achiziţia limbajului. În însuşirea limbajului este o perioadă marcată de tatonări continue din partea copilului în vederea stabilirii concomitenţei, coincidenţei dintre simbolurile personale de tip sonor şi cuvintele ce conţin aceleaşi sunete utilizate de persoanele din mediul său. Principalii factori sunt: imitaţia, dorinţa de comunicare şi de a stabili contacte sociale. Copilul este avid de afecţiune, de a afla ce se petrece în jurul său şi, totodată, de a spune ce a văzut, ce i s-a întâmplat. În antepreşcolaritate evoluţia limbajului traversează următoarele faze: -a cuvântului frază care debutează odată cu începutul celui de-al doilea an şi durează cam încă 6 luni, deci acoperă prima jumătate a celui de-al doilea an; ele exprimă o stare afectivă, o trăire marcată mental: mama, apa; -prefrazei, de 2-3 cuvinte, ordonate în funcţie de încărcătura afectivă; indică mai curând acţiuni posibile decât obiecte; -preconceptelor-între 2-4 ani, acestea se află la jumătatea drumului între simbolul personal, individual şi general; preconceptele sunt un fel de prototipuri care nu au încă valoarea generală a unei clase dar nu sunt nici pe deplin individualizate ca elemente, printre alte elemente ale aceleiaşi clase; -gramaticală, opusă ca sens cuvântului frază, se exprimă o judecată iar pe sine se exprimă la persoana a treia după modelul adulţilor: ,,Alina merge’’; -structurii sintactice: la începutul celui de-al treilea an au unele deformări care dau o notă de pitoresc limbajului; -diferenţierii formelor gramaticale; apare folosirea pronumelui personal de persoana întâi, o dovadă a începutului conştiintei de sine. Modul în care părinţii îşi ajusteazã limbajul pentru a corespunde nivelului de înţelegere al copilului joacă un rol deosebit în asimilarea acesteia. Din repetarea unor silabe (ma-ma, pa-pa) şi asocierea lor cu persoane, obiecte, acţiuni iau naştere primele cuvinte utilizate de copil. Se însuşesc foarte uşor cuvintele a căror formă se asociază cu o însuşire caracteristică puternică a obiectelor: ham, ham pentru câine. Se apreciază că acestea, într-o anume măsură, avantajează rostirea cuvintelor-propoziţii, care servesc nu numai la denumirea obiectelor, fiinţelor, ci exprimă intenţii, dorinţe. Însuşirea limbajului este condiţionată de: -componenta senzorio-motorie:în stadiul gânguritului deja se joacă cu vocea aşa cum se joacă cu mâinile, iar după luna a opta de viată, imitaţia modelelor sonore este raportată nu numai la acţiunea materială ci şi la reprezentarea ei; spre sfârşitul perioadei, acţiunile verbale se detaşează de cele materiale, se interiorizează şi poartă amprenta mentală; -componenta intelectuală: pe măsura repetării, cuvintele se raportează la acţiunile materiale şi devin educative, reprezentative ca şi gesturile. P. Osterrieth afirmă că sunetele obişnuite devin reprezentative ca şi gesturile, ele sunt chiar gesturi de o natură specială, întrucât de la 1-3 ani copilul are o înţelegere globală, sincretică a realităţii iar cuvintele rămân global simbolice, puţin diferenţiate; -componenta afectivă: încărcătura afectivă a relaţiilor cu mama, cu cei din jur, atmosfera cu care participă la jocurile vârstei, sprijină pronunţia, înţelegerea, fixarea cuvintelor. În procesul comunicării se exersează toate funcţiile limbajului, dar cea mai expresivă este cea ludică. De la jocul vocal din perioada anterioară ajunge la jocul verbal bazat pe repetiţii de silabe, cuvinte, pe formarea unor cuvinte, pe efectuarea unor asociaţii. Achiziţia limbajului nu se limitează la cunoaşterea structurilor, a regulilor, la îmbogăţirea vocabularului care spre sfârşitul perioadei ajunge, aproximativ la 1000 de cuvinte, unde predomină substantivele, verbele, adjectivele; urmăreşte şi învăţarea funcţiilor sociale ale limbajului. Limbajul nu poate fi separat de contextul în care este utilizat. Brunner (1983) vede în limbaj un produs secundar şi un vehicul al transmiterii culturii. Se întâlnesc următoarele fenomene:

33

-integrarea limbajului în rezonanţele psihice ale situaţiei (chiar dacă încearcă să povestească o poveste ştiută, introduce cuvinte din mediul lor, deci este situativ; -reducerea şi înlocuirea articulărilor complexe cu articulări mai simple. Conduita socio-afectivă se caracterizează prin: instabilitate, fragilitate, reacţii capricioase, mare sensibilitate faţă de restricţii, refuzuri care determină uneori apariţia reacţiilor de opoziţie. Copilul nu rămâne indiferent la efectele reacţiilor de opoziţie, ci încearcă nelinişte, agitaţie ca modalităţi corective faţă de acestea. Totodată, conduitele afective influenţate de capacitatea de reţinere în memorie a experienţelor trăite, de puterea de înţelegere evoluează spre înţelegerea unor interdicţii, spre cooperarea cu adultul, un început de convenţionalizare a expresiilor emoţionale. Cerinţe psihopedagogice: -îmbogăţirea mediului prin jucării pentru a satisface cerinţa de explorare şi de fixare a experienţei în mişcări, acţiuni ce presupun eforturi, antrenare; -crearea unui univers situaţional cât mai favorabil pentru implicarea directă şi independentă a copilului în acţiune, în formarea deprinderilor de autoservire; -denumit stadiul înmuguririi verbale, al fiinţei ce ţopăie, educaţia trebuie să aibă în vedere că mersul, vorbirea şi simbolismul sunt conduitele ce cunosc o dezvoltare impetuoasă, iar celelalte se formează în cadrul lor; -la nivelul conduitelor socio-afective, adultul trebuie să stimuleze încrederea, evitând retragerea iubirii în formule ameninţătoare ,,dacă nu eşti ascultător, mama nu te mai iubeşte’’, ca şi toleranţa excesivă; -pentru că antepreşcolaritatea este perioada unei receptivităţi puternice fată de situaţii şi atitudini sociale, modul de comportare al adulţilor, relaţiile dintre ei, atmosfera cooperantă, sistemică, reprezintă cele mai favorabile modele în vederea unei educaţii şi dezvoltări psihice echilibrate a copilului. 2.4. Creşterea şi dezvoltarea psihică a copilului de vârstă preşcolară Preşcolaritatea aduce schimbări importante atât în planul dezvoltării somatice, a celei psihice, cât şi în planul vieţii relaţionale. Apar diferenţe de solicitări faţă de cele ale mediului familial, din partea învăţământului preşcolar, diferenţe ce presupun noi condiuite de adaptare, precum şi adâncirea contradicţiilor dintre solicitările externe şi posibilităţile interne ale copilului de a le satisface. Jocul, deşi reprezintă activitatea dominantă, începe să se coreleze şi cu sarcini instructiv educative. Aceasta va conduce la complicarea şi adâncirea proceselor de cunoaştere, la schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător. Dacă antepreşcolaritatea a fost perioada expansiunii subiective, preşcolaritatea este vârsta descoperirii realităţii, a realităţii fizice, umane şi, mai ales, a autodescoperirii. Dacă în perioada anterioară trăia într-un univers instabil, modificat, după dorinţe adeseori, acum copilul descoperă că există o realitate externă care nu depinde de el şi de care trebuie să ţină cont dacă vrea să obtină ceea ce doreşte. În acest sens, Paul Osterrieth spunea " unei lumi în care e de ajuns să doreşti sau să mimezi pentru a fi satisfăcut îi urmează treptat o lume în care treabuie să respecţi regula jocului, în care trebuie să faci ce este necesar". Adulţii îi "impun" un anumit mod de a se comporta, "îl obligă" la diverse reguli de folosire a obiectelor, mimarea unei acţiuni (se făcea că scrie la 3 ani) este înlocuită cu învăţarea, cu atitudinea mult mai realistă (învaţă să scrie). Realitatea îşi face apariţia pe toate planurile, nu numai fizic. Astfel, în plan uman, dacă până acum el se confunda cu alte persoane, mai ales cu mama sa, acum începe să-i recunoască acesteia o individualitate proprie. Extinderea cadrului relaţional cu obiectele, cu alţii, cu sinele constituie o premisă pentru dezvoltarea psihică pe toate planurile. Se contureazã germenii conştiinţei morale, iar dobândirea unor diverse categorii de deprinderi sporeşte gradul de autonomie. Dacă această tendinţă îi este refuzată apar conduite de opoziţie sau de rivalitate; de asemenea, dacă există diferenţe de solicitări din partea grădiniţei şi a familiei poate apare dedublarea comportamentului. Aspecte ale dezvoltării psihice Motricitatea Mişcările bruste, necoordonate de la 3 ani sunt treptat înlocuite de mişcări tot mai bine armonizate. Pe prim plan trece încărcătura psihologică a mişcării, raportarea ei la obiecte, imagini, intenţii. Preşcolarul simte o adevărată

34

plăcere să imite adulţii, să-şi exprime trăirile emoţionale prin gestică, mimică şi pantomimică. Din acest motiv, preşcolaritatea a mai fost denumită şi vârsta graţiei. Graţia se dezvoltă şi pentru că preşcolarului îi place să fie în centrul atenţiei, să fie admirat şi lăudat. Cu timpul, graţia începe se devină tot mai palidă, locul ei fiind luat de rigoare, de precizie, acestea devenind principalele caracteristici ale moticităţii copilului. Este perioada în care prin stereotipizare, mişcările duc la formarea deprinderilor, la îmbogăţirea conduitelor. Nevoia de acţiune, trăită prin executarea mişcărilor, stă la baza dezvoltării psihice; percepţia se formează în cursul acţiunii cu obiectele, ea se corectează, se verifică numai astfel. De aceea, se recomandă lărgirea posibilităţilor de acţiune cu obiectele. Împreună cu motricitatea, acţiunea cu obiectele, sprijină nu numai îmbogăţirea planului cognitiv, ci şi dezvoltarea personalităţii. Senzorialitatea Spaţiul în care se deplasează copilul se extinde considerabil; de la interiorul casei la cel al grădiniţei, al străzilor parcurse pentru a ajunge la aceasta, dar şi pentu a se juca în faţa blocului. Se dezvoltă numeroase trebuinţe, dintre care cea de cunoaştere, de investigare este prezentă. Prin sensibilitatea vizuală şi cea auditivă se captează cele mai multe informaţii. Încep să diferenţieze şi să denumească culorile, diferite tipuri de activităţi, de unelte, semne de circulaţie. Sensibilitatea auditivă devine de două ori mai fină în această perioadă iar cea tactilă se subordonează văzului şi auzului ca modalităţi de susţinere a lor şi de control. Se dezvoltă mult auzul verbal şi cel muzical, fapt care-i va da posibilitatea recunoaşterii obiectelor după sunetele provocate de atingere, lovire, etc. Deşi încărcate afectiv şi situaţional, senzaţiile vor fi integrate percepţiilor, surprinzând caracteristicile reale. Apar noi forme de percepţie cum este observaţia ca percepţie orientată către scop, organizată şi planificată. Percepţia mărimii obiectelor, ca şi a constantei de mărime sunt deficitare. Două cutii de aceeaşi formă, culoare, dar diferite ca mărime sunt diferenţiate nu atât după mărime cât după aşezarea lor spaţială. Percepţia distanţei, a orientării în raport cu anumite repere: sus, jos, stânga, dreapta se face treptat, pe măsura implicării în diferite activităţi. Încep să apară şi forme ale percepţiei succesiunii timpului. Desprinderea unor însuşiri mai importante ale obiectelor, întărirea lor prin cuvinte constituie premisa formării reprezentărilor care, la această vârstă, sunt încărcate de însuşiri concrete şi situaţionale. Are un rol imens în viaţa copilului, pentru că, pe de o parte, îl ajută să cunoască obiectele în absenţa lor (animale, plante), iar pe de alta, să-şi reactualizeze experienţa şi s-o integreze. Încep să-şi dezvolte atât reprezentări bazate pe memorie cât şi pe imaginaţie (prezentarea personajelor din diferite basme). Caracteristicile intelectuale Intelectul, formaţiune psihică deosebit de complexă, cuprinde procese şi activităţi psihice variate şi dificile precum: gândire, memorie, limbaj, imaginaţie, atenţie care îl ajută să se desprindă de stimulul concret, să depăşească exprienţa senzorială. Deşi încă în formare, intelectul, în periada preşcolară, înregistrează importante restructurări. Gândirea Copilul operează cu o serie de constructe, care nu sunt nici noţiuni individualizate, dar nici noţiuni generale, ceea ce înseamnă că are un caracter preconceptual, cvasiconceptual. Cu ajutorul cuvântului, care este un simbol, preconceptele câştigă în generalitate şi precizie şi, treptat, se ajunge la construirea claselor logice. Totuşi, gândirea are un caracter intuitiv, rămâne tributară caracteristicilor concrete, senzoriale, este strâns legată de percepţii, de imagine. Însuşirile perceptive sunt considerate ca absolute, nu sunt puse în relaţie unele cu altele. Copilul gândeşte ceea ce vede, raţionamentul lui are încă un curs aderent la sensul unic al percepţiei şi nu o organizare de ansamblu. Gândirea preconceptuală şi intuitivă este o gândire egocentrică şi magică, nereuşind să facă distincţie între realitatea obiectivă şi cea personală, generează egocentrismul, preşcolarul crezându-se centrul universului. Confuzia dintre Eu şi lume duce la caracterul animist al gândirii, prin atribuirea de calităţi umane, obiectelor. Din egocentrism derivă o altă caracteristică şi anume artificialismul, convingerea că totul este fabricat de om. Treptat, gândirea începe să se desprindă de egocentrism, prin compararea cu gândirea altuia, trece la analiza mai obiectivă a realitţăii, începe să imită lucrurile reale, să ţină cont de partenerul de joc. Totuşi, rămâne la o gândire sincretică, bazată pe relaţionarea la întâmplare a însuşirilor obiectelor, face confuzii între parte şi întreg. Această caracteristică se explică prin caracterul inconsistent al reprezentărilor şi slaba dezvoltare a capacităţii de a raţiona. O altă caracteristică, la fel de importantă, este conturarea primelor operaţii şi organizarea structurilor operative ale gândirii. J. Piaget consideră că este perioada preoperatorie a gândirii, bază pentru apariţia noţiunilor empririce. Copilului îi este greu să treacă peste aspectele de formă, culoare, nu surprinde relaţii privind permanenţa, invarianţa. De ce-urile copilului arată existenţa precauzalităţii intermediare între cauza eficientă şi cauza finală; caută o relaţie, procesele fizice sunt asimilate la acţiunile proprii. Trepat, precauzalitatea nu se mai asimilează cu acţiunile proprii, ci cu operaţiile, acestea fiind coordonări generale ale acţiunilor. Preşcolarul întimpină, de asemenea, dificultăţi în ceea ce priveşte aprecierea ordinii directe şi inverse. J. Piaget consideră că preşcolaritatea este o perioadă de organizare şi pregătire a dezvoltării gândirii, abia între 7 şi 8 ani şi apoi între 11 şi 12 ani are loc desăvârşirea operaţiilor concrete.

35

Limbajul Limbajul preşcolarului se deosebeşte de cel al adultului prin: -pronunţarea este imperfectă, mai ales la începutul preşcolarităţii; sunt posibile omisiuni, substituiri, inversiuni de sunete; -privind structura gramaticală, în utilizarea verbelor, cel mai bine se fixează timpul prezent, care se extinde şi asupra altor timpuri. Numărul erorilor scade treptat şi îşi însuşeşte morfologia şi sintaxa în practica vorbirii. În ceea ce priveşte structura limbajului, încă mai domină limbajul situativ din faza antepreşcolară care are caracter concret, este legat de situaţiile particulare la care participă cei implicaţi. Treptat, se face trecerea spre limbajul contextual. Cele două forme coexistă, deşi ca o tendinţă generală trebuie semnalată diminuarea caracterului situativ odată cu intrarea în preşcolaritatea mare. Din limbajul monologat apare treptat, la începutul preşcolarităţii, limbajul interior care are un rol mare în ordonarea, proiectarea şi reglarea acţiunilor. Sub raport cantitativ, vocabularul se îmbogăţeşte substanţial. De la 510 cuvinte pronunţate de copil la un an, la 300 - 400 de cuvinte pronunţate la 2 ani, 800 - 1000 de cuvinte pronunţate la 3 ani, 1600-2000 de cuvinte la 4 ani, 3000 la 5 ani, ajunge pânã la 3500 de cuvinte la 6 - 7 ani, deşi semnificaţiile cuvintelor nu sunt precise. O altă caracteristică este şi formarea independentă a cuvintelor, inventarea lor pe baza creşterii capacităţii de generalizare a unor relaţii gramaticale deja însuşite corespunzător formării simţului limbii. Memoria Dacă la vârsta antepreşcolară, memoria are un caracter spontan, în preşcolaritate, datorită dezvoltării gândirii şi, mai ales, a limbajului interior, alături de memoria mecanică se dezvoltă memoria logică, alături de cea neintenţionată apare cea intenţionată. Aceasta din urmă se dezvoltă mai ales atunci când informaţiile au semnificaţie pentru copil şi în strânsă legătură cu sarcinile de joc. Datorită dezvoltării progresive a limbajului, memoria începe să capete anumite caracteristici, devenind o memorie pe bază verbală. Atât în planul fixării, păstrării, recunoaşterii şi reproducerii acţiunilor (memorie motorie), cât şi al impresiilor (memorie afectivă) şi al situaţiilor (amintirea), memoria preşcolarului progresează mult şi se caracterizează prin creşterea trăiniciei asociaţiilor, indeosebi prin contiguitate. Jocul, activitatea fundamentală a preşcolarului, creează atmosfera şi condiţiile în care se activează capacitatea de fixare, păstrare, recunoaştere şi reproducere. Fixarea şi păstrarea au un larg suport afectiv. Reproducerea este mult mai dezvoltată, bazată pe amănunte şi detalii. Predomină memoria involuntară, caracterizată de asociaţii de moment şi nu comparativ-analitice. Condiţiile activităţii. în general şi jocul, în special, creează necesitatea căutării şi utilizării unor procedee de reproducere a încercării active a preşcolarului de a-şi aminti. Memoria este strâns legată de interesele copilului. Conţinutul memoriei este foarte bogat: mişcări, stări afective, imagini, cuvinte, idei. Este semnificativă creşterea intervalului de timp în care devine posibilă recunoaşterea unui material după o singură percepţie. Totuşi, memoria copilului rămâne difuză, incoerentă, nesistematizată. Imaginaţia Ceea ce ne impresionează este amploarea vieţii imaginative a copilului, uşurinţa cu care el trece în orice moment din planul realităţii în cel al ficţiunii. Se apreciază că, dacă afectivitatea este motorul activităţii copilului, imaginaţia este calea, mijlocul, metoda de realizare a ei. Imaginaţia este prezentă în activitatea creatoare regăsitã în joc, în desen, dar şi când reproduce o poezie, un cântec. În interpretarea realităţii copilul manifestă animism şi artificialism, şi una şi alta sunt opera imaginaţiei infantile. Confuzia şi nediferenţierea percepţiilor, saturaţia emoţională îl fac pe copil să nu diferenţieze precis planul realităţii de cel al închipuirii, ceea ce doreşte să aibă de ceea ce are. De asemenea, imaginaţia copilului este mai activă, mai liberă decât a adultului care este mai controlată de realitate, mai disciplinată. Imaginaţia îndeplineşte la copil un rol de echilibrare sufletească; rezolvă contradicţia dintre dorinţele şi posibilităţile copilului. Pe lângă imaginaţia pasivă, involuntară sub forma visului din timpul somnului, se manifestă imaginaţia creatoare şi imaginaţia reproductivă implicată în procesul de inţelegere a ceea ce i se povesteşte. Imaginaţia creatoare cunoaşte o largă dezvoltare pe linia unui context tot mai larg, logic, în produsele activităţii. Perioada preşcolară este perioada în care se manifestă, pentru prima dată, capacitatea de creaţie artistică la copil. Atenţia Atenţia este capacitatea de orientare, focalizare şi concentrare asupra obiectelor şi fenomenelor în vederea reflectării lor adecvate. În preşcolaritate începe, sub influenţa gândirii şi a limbajului, organizarea atenţiei voluntare; sporeşte capacitatea de concentrare ca şi stabilitatea prin activitate. De asemenea, se măreşte volumul atenţiei care capătă un caracter tot mai selectiv.

36

Totuşi, în preşcolaritate, predomină atenţia involuntară, de aceea pot fi uşor distraşi de la sarcinile de îndeplinit. Se pun două probleme: atragerea atenţiei involuntare şi menţinerea atenţiei voluntare pentru o perioadă cât mai mare. Orientarea şi investigaţia constituie elementele componente centrale ale atenţiei involuntare declanşată de o serie de însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor ca: intensitatea, semnificaţia, durata, noutatea etc. Ca urmare a dezvoltării trebuinţelor de cunoaştere, a curiozităţii, a unor preferinţe şi înclinaţii deosebite, se manifestă şi forme de atenţie voluntară; activitatea de joc crează condiţii şi cerinţe pentru dezvoltarea atenţiei şi a insuşirilor acesteia: stabilitatea, concentrarea, mobilitatea, volumul atenţiei. Educarea atenţiei preşcolarului este necesar să urmărească dezvoltarea unei mobilităţi diferite de instabilitatea specifică atenţiei copilului mic, precum şi creşterea caracterului voluntar al atenţiei. Afectivitatea Cunoaşte expansiune, modificări, reorganizări generate de: -pătrunderea copilului într-un nou mediu instituţionalizat unde cunoaşte persoane noi, de vârste diferite; -contradicţiile dintre dorinţele copilului de a-l satisface pe adult, pe care-l iubeşte, apoi de autonomie şi de restricţiile impuse. Se produc fenomene de transfer afectiv şi de identificare afectivă. Copilul îşi transferă dragostea şi atenţia către educatoare cu care se şi identifică, fiind pentru el, pentru o perioadă de timp, un substitut al mamei. Identificarea se realizează cu modelele umane cele mai apropiate. Aceasta începe încă din antepreşcolaritate prin adoptarea unor conduite, gesturi şi atribute urmărind modelul. Când cei doi părinţi sunt admiraţi, copilul se străduişte să se identifice cu ambii. Apar stări afective de vinovăţie (la 3 ani), de mândrie (la 4 ani) . Este perioada dezvoltării, ca urmare a noului tip de relaţii, a sentimentelor superioare: morale, intelectuale, estetice. Din categoria sentimentelor morale cel mai timpuriu este sentimentul de ruşine, apoi sentimentul de mulţumire, de prietenie, tovărăşie, al colectivităţii. Din categoria sentimentelor intelectuale se structurează sentimentul de mulţumire ce apare în legătură cu satisfacerea trebuinţei de cunoaştere şi sentimentul de mirare declanşat de contactul cu diferite fenomene noi. Apar şi sentimentele estetice generate de contactul cu frumosul din obiecte, povestiri, muzica, mişcări, din natură. Preşcolarul îşi dezvoltă şi capacitatea de a-şi dirija în mod conştient expresiile emoţionale, acestea devenind mijloace de comunicare cu celelalte persoane. Formarea şi dezvoltarea personalităţii preşcolarului Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, a apariţiei primelor relaţii şi atitudini care constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice. Organizarea şi relativa stabilizare a comportamentelor sunt posibile datorită modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice. Cele mai semnificative elemente ale activităţii care suportă modificări sunt motivele, dar ele încă nu sunt conştientizate şi ierarhizate în motive esenţiale şi neesenţiale, mai ales la vârsta preşcolarã mică. Treptat, se supun unui proces de ierarhizare, astfel el poate efectua chiar o activitate neinteresantă dacă i se cere, dacă i se oferă jucăria dorită. Desfãşurarea activităţii pe baza unor motive corelate, care se întăresc reciproc, ierarhizarea şi stabilizarea lor constituie condiţia esentială a formării personalităţii copilului. Cu privire la Eu, în preşcolaritate simţul corporal devine mai profund (toate părţile corpului au importanţă pentru el); începuturile de reciprocitate îl ajută să înţeleagă părerile celorlalţi; creşte respectul faţă de sine prin dorinţa de a lucra singur. G. Allport adaugă două aspecte importante care sporesc individualitatea copilului: existenţa Eu-lui şi imaginea Eu-lui. Primul aspect este legat de apariţia simţului de proprietate, consideră că îi aparţin foarte multe lucruri, persoane (,,tatăl meu’’, ,,mingea mea’’); al doilea aspect se caracterizează printr-un început de conştiinţă a copilului care începe să sesizeze ce cer adulţii de la el. O altă dimensiune este conştiinţa morală care include unele elemente (reprezentări, noţiuni) şi unele ceva mai complexe (sentimente, obişnuinţe). Specific pentru conştiinţa morală sunt următoarele particularităţi: -are un caracter situativ; -conduitele morale pozitive sunt mult mai apreciate decât cele negative; -conduitele morale ale altora sunt mai apreciate decât cele proprii; -adeziunea la normele morale este mai mult afectivă decât cea raţională; aprecierile sunt dihotomice. J. Piaget consideră că există un paralelism logic între constituirea conştiinţei logice şi cea a conştiinţei morale. Astfel, dacă în dezvoltarea gândirii există o perioadă de egocentism şi apoi de realism, la fel şi în dezvoltarea conştiinţei morale există faza comportamentului egocentric şi faza realismului moral. În constituirea conştiinţei morale, relaţiile de cooperare bazate pe respect mutual, pe confruntarea punctelor de vedere sunt superioare celor constrângătoare, care promovează respectul unilateral. Primele generează independenţa, spiritului

37

mărimea obiectelor. micul şcolar diferenţiind şi denumind adecvat culorile spectrului. al însuşirii cunoştinţelor noi. determinând un ansamblu de caracteristici noi. încep să se accentueze unele diferenţe de creştere: creşterea se accelerează la fete. prin dezvoltarea funcţiei coordonatoare a creierului. pe linia complicării şi dezvoltării cunoaşterii. solicită eforturi şi urmăreşte scopuri pe care copilul nu le înţelege de la început. când se constituie o nouă bază analitico-sintetică a auzului fonematic şi a simţului limbii. în acelaşi timp. Sensibilitatea auditivă se dezvoltă îndeosebi sub influienţa însuşirii cititului. fetele să ajungă şi. celelalte un egoism moral. a dezvoltării muşchilor mici ai mâinii ca urmare acţiunilor mai subtile efectuate prin scris şi desen. de formă. să corespundă cerinţelor şcolii. Acest proces are loc treptat iar copilul trebuie ferit de suprasolicitare. prin creşterea lobilor frontali. cu rol semnificativ în dinamica vieţii psihice a elevului. formulându-se noi cerinţe faţă de conduita de ansamblu. se dezvoltă şi sensibilitatea cromatică. Se apreciază că la preşcolari întâlnim o conştiinţă morală primitivă marcată. de sentimente şi nu de sisteme de valori. 2. Particularităţile dezvoltării fizice Ritmul creşterii este mai atenuat în această perioadă. să asculte cu multă concentrare. învăţarea este o activitate impusă din afară. care este o activitate liber acceptată ce produce satisfacţii imediate. această activitate trebuie să se desfăşoare într-un anumit sens. Sensibilitatea proprioceptivă şi kinestezică este stimulată de dezvoltarea mişcărilor mici ale mâinii precum şi de la nivelul aparatului verbo-motor care încep să fie obiectul unei analize conştiente în perioada însuşirii cititscrisului. Activitatea micului şcolar începe să fie apreciată obiectiv prin sistemul notării. faţă de calitatea relaţiilor cu cei din jur. "curiozitatea epistemică". abstracte. iar acesta constituie un motiv de orientare şi întărire în activitate. Ulterior. Sensibilitatea vizuală înregistrează o creştere progresivă a capacităţii de acomodare a ochilor la diferite distanţe. devenind evident mai ales în unele părţi ale organismului: la nivel facial are loc schimbarea dentiţiei de lapte (20 de dinţi) prin înlocuirea cu dentiţia permanentă (32 de dinţi). dă senzaţiilor caracter conştient. altfel poate să apară sindromul "crampa scriitorului" (pareze ale mişcării mâinii). şcolarul mic strânge din ce în ce mai mult informaţii şi percepe detalii ale realităţii. Sensibilitatea tactilă se dezvoltă în mod deosebit la nivelul mâinii. precizie şi analiză senzorială şi. să observe cu atenţie şi precizie. mai ales. Procesul de osificare se intensifică. Copilul simte o "sete de impresii". Sistemul nervos înregistrează o evidentă dezvoltare. pe linia activităţilor corespunzătoare. regiunile coloanei vertebrale se umplu cu cartilagii spaţiile dintre vertebre. precisă. a claviculei. de a controla propriile emisiuni muzicale. Dezvoltarea proceselor senzoriale Perioada micii şcolarităţi se caracterizează printr-o remarcabilă dezvoltare a sensibilităţii şi receptivităţii senzoriale. ce va juca un semnificativ rol motivaţional în conducerea elevului spre cunoştinţe generale. să fie ordonată. putând diferenţia fin forme. Sensibilitatea auditivă înregistrează progres şi pe linia capacităţii de diferenţiere a sunetelor muzicale şi. marcată prin modificarea masei cerebrale care atinge aproximativ 1200 g. Dezvoltarea celui de al doilea sistem de semnalizare fixează şi măreşte posibilităţile de diferenţiere. Dezvoltarea mare a funcţiilor analitico-sintetice ale analizatorului vizual se exprimă în intensa dezvoltare a constantei de mărime. manifestă o "curiozitate senzorială". câmpul vizual se lărgeşte atât în ceea ce priveşte vederea centrală cât şi vederea periferică. care se efectuează într-un ritm susţinut. Dezvoltarea proceselor şi a capacităţilor psihice la vîrsta şcolară mică Caracteristici generale Odată cu intrarea copilului în şcoală încep să se manifeste cerinţe noi faţă de acesta. Percepţia 38 . perioada micii şcolarităţi fiind o perioadă de echilibru funcţional foarte activ al balanţei chimismului intern. Spre deosebire de joc. ceea ce face ca la sfârşitul perioadei. Musculatura se dezvoltă sub aspectul creşterii volumului muşchilor. chiar să întreacă băieţii. solicitările devin mult mai variate.5. Se modifică fundamental şi relaţiile copilului datorită faptului că situaţia de elev este legată de o serie de obligaţii şi drepturi din perspectiva vieţii pe care o începe. Activitatea de bază a devenit procesul învăţării. pe care bază. Activitatea şcolară crează multiple şi complicate situaţii în care micul şcolar trebuie să facă diferenţieri analitice fine. Senzaţiile interne diminuează mult în intensitate. această fineţe tactilă este influienţată şi de dezvoltarea limbajului care permite stabilirea în plan verbal (noţional) a diferenţierilor. sesizând chiar nuanţe ale culorilor. în regiunea toracelui. apare şi setea de a cunoaşte. prin intensificarea controlului reglator al scoarţei.şi autonomia morală. legat de aceasta.

În legătură cu activitatea şcolară se dezvoltă caracterul voluntar al memoriei. creşte electivitatea şi natura sistematizatoare a memoriei. ea având ca notă distinctă faptul că este subordonată unui scop. abstractizare. studierea structurii anului calendaristic. conştiente. Percepţia de timp este susţinută de formele de activitate de învăţare. În procesul însuşirii citit-scrisului percepţia evoluează spre o percepţie analitică fină. Memoria păstrează. implicit al memoriei: pe măsură ce răspunde sarcinilor activităţii şcolare. ideal. Reprezentările Reprezentările şi noţiunile. sistematizat al percepţiei. ea se dezvoltă în plasarea punctului în spaţiu (la geometrie). orarul şcolar. în ultima clasă a micii şcolarităţi se crează o nouă perspectivă pe linia reflectării spaţiului tridimensional. în aceeaşi măsură. operaţia de raportare a oricărui fenomen la reprezentări clare se realizează printr-un proces analitico-sintetic complex. o astfel de percepţie o numim observaţie. Percepţia de spaţiu este stimulată de necesitatea orientării într-un spaţiu abstract care devine o cerinţă a muncii şcolarului. prin subordonarea acestora sarcinilor şcolare. Dar. conştient. acestea se concentrează în cunoştinte care se materializează în reprezentări noi. aceste reprezentări dau posibilitatea de a se elabora generalizări logice. de a înţelege. În prima etapă a învăţării cititului se dezvoltă auzul şi vorbirea fonematică. mai abstracte. Înţelegerea a numeroase fenomene din natură se realizează prin mijlocirea reprezentărilor. în învăţarea scrierii. de experienţe cognitive social-istorice. planul percepţiei auditive fonetice se complică cu panul percepţiei grafemelor. începe să aibă şi o percepere subiectivă a timpului. Elevii se sprijină. de atitudinea învăţătorului şi modul în care este apreciat de acesta. plan. predominant involuntar. subliniind şi organizând o relativă unitate în experienţa copilului. conştiinţa necesităţii de 39 . În perioada micii şcolarităţi se formează acele însuşiri ale reprezentărilor care fac din ele fenomene reflectorico-sintetice mai bogate decât treapta senzorială. de a executa transcrierea grafică a limbii vorbite. O altă particularitate este creşterea caracterului organizat. ceea ce face ca fixarea şi păstrarea cunoştintelor să se facă mai uşor prin apelul la concretul senzorial. influienţează dezvoltarea percepţiei delimitând. specificul activităţii sale intelectuale constând. treptat. de memorare. Treptat. devenind o activitate dirijată şi cu sens. păstrarea. O altă caracteristică a percepţiei este dezvoltarea multilateralităţii ei calitative: pe lângă numeroasele însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor concrete sunt reflectate şi însuşirile artistice şi valoarea estetică a acestora. imaginaţiei şi memoriei ca procese şi capacităţi fundamentale a capacităţii psihice cognitive. este de durată şi. are caracter spontan.Cuvântul. subordonată unor sarcini ideative complexe. ci este afectat de succesul sau insuccesul şcolar. în intensitatea intuirii pe căi senzoriale. adică se cultivă în mod activ. se formează o serie de priceperi si deprinderi senzoriale noi: de a vedea. sunt create premise pentru orientarea mai largă în spaţiu pe bază de schemă. voluntar al actelor perceptive. bile etc) oferă câmp gândirii şi are rolul de a incita la analiză. Odată cu activitatea de învăţare se intensifică caracterul activ al proceselor de cunoaştere şi. pe perceptibil. centrul de greutate în fixare şi păstrare se mută de pe detaliile şi aspectele concrete. alături de percepţii şi senzaţii. şcolarul mic nu se poate lipsi de aceasta decât foarte greu. precizăm că se întâlnesc particularităţi ce se prelungesc din perioada anterioară: se sprijină pe concret. cu proprietatea sa specifică de a sintetiza şi concentra experienţa cognitivă. de dependenţa. ceea ce subliniază încărcătură afectivă a acestui proces. de învăţare. pe ceea ce este esenţial. ceea ce a impresionat profund. ca origine pentru mărimi în numeraţie de la dreapta sau la stânga punctului. o fiinţă receptivă şi mai puţin creatoare. de fapt succesiunea evenimentelor capătă o anumită extensiune în raport cu semnificaţia lor. Deşi percepţia este doar punctul de plecare al oricărui proces de cunoaştere. ca şi cunoaşterea unor evenimente de actualitate. a anotimpurilor. motivate. generalizare. Referindu-ne la caracteristicile memoriei. hartă geografică. universal valabilă. Activitatea şcolară stimulează formarea şi dezvoltarea unor deprinderi complexe şi multiple de muncă intelectuală. traduce în plan sonor şi de articulare. înainte de toate. perceperea materialului intuitiv (beţisoare. memoria devine mai organizată. să se ridice la înţelegerea mai atentă a relaţiilor de cauzalitate. faţă de care copilul nu se raportează indiferent. fenomenele observate devin ele înşile mijloc de explicare a altor fenomene mai complexe. cât şi în subordonarea intuiţiei actului de gândire. Sub influienţa activităţii de învăţare. durata lor. De subliniat este şi creşterea caracterului intenţionat. mai ales. realizând trecerea spre treapta logică abstractă. în înţelegerea profundă a fenomenelor. descriptive. Memoria În perioada micii şcolarităţi copilul este. intelegerea a ceea ce are caracter de lege generală. tocmai de aceea este analitică şi sistematică. include în semnificaţie. apoi. Aceste reprezentări se constituie într-un adevarat teren de raportare sau "acceptor" a cunoştinţelor. recunoaşterea şi reproducerea. pe acele reprezentări care s-au format în contactul lor direct şi permanent cu realitatea. al stabilirii unor relaţii între excitaţiile care vin pe cale auditivă cu excitaţiile care vin pe cale viazuală şi cu cele care se produc la nivelul aparatului fonator: copilul cuprinde cu ochii. constituie materia primă a gândirii. Cea mai importantă caracteristică a percepţiei în această perioadă constă în subordonarea ei mecanismului şi rolului cognitiv al gândirii. procesul instructiv educativ se caracterizează prin transmiterea de noi informaţii. evenimente istorice.

Condiţiile muncii şcolare determină creşterea treptată a volumului atenţiei. vie de prezentare a materialului. Piaget. apare şi se dezvoltă "clişeul". mai bogat. într-o oarecare măsură în joc. în fabulaţie şi. imitativă. -se dezvoltă raţionamentul cauzal. -astfel se explică şi caracterul categorial-concret (noţional) al gândirii şcolarului mic. Funcţionarea proceselor memoriei este condiţionată de o serie de legi psihologice a căror aplicabilitate este dependentă de particularităţile fiecărui individ: -plasticitatea sistemului nervos care influienţează receptivitatea generală sau receptivitatea de moment. -elevul trebuie să înţeleagă că învăţarea eficientă se poate realiza prin antrenarea multiplelor procese psihice. -această achiziţie permite saltul de la gândirea de tip funcţional la cea de tip categorial. capacitatea de concentrare este încă redusă. -conştiinţa clară a scopului urmărit care acţionează reflexiv asupra tuturor proceselor memoriei: fixarea se realizează în termen scurt. putând opera în termeni şi împrejurări din ce în ce mai variate. pasul spre logicitate este fãcut şi prin extinderea capacităţii de conservare a invarianţilor. ceea ce asigură înţelegerea. în opoziţie cu memoria mecanică. Imaginaţia reproductivă devine un instrument de reflectare adecvată. îndeosebi în creaţia plastică. astfel încât să declanşeze spontan orientarea elevului şi să susţină concentrarea acestuia fără un consum energetic suplimentar. păstrarea este durabilă. subordonarea motivelor de lucru unor idei centrale. apariţia a numeroase elemente originale au la bază preluarea unor impresii personale. volumul memoriei. o atitudine optimistă şi înţelegătoare faţă de elevi creează o bază emoţională pozitivă. copiii încearcă să înteleagă. Atenţia Regimul muncii şcolare. subordonare. exactitatea reproducerii. la sens) şi în acelaşi timp impune dezvoltarea. Pentru creaţia literară se stabileşte un subiect.a reţine ceea ce este necesar. bazată pe reproducerea textuală. Se dezvoltă în mod evident o serie de calităţi ale memoriei: trăinicia păstrării. frica de învăţător sau părinţi. seriere. atrăgătoare. corectă a realităţii prin caracterul său mai complex. la cuvântul verbalizat. -ceea ce diferentiază acest prim stadiu logic de următorul este faptul că operaţiile mentale rămân dependente şi limitate de conţinutul pe care îl pot prelucra: materialul concret. de mare volum şi adâncime a cunoştintelor. atenţia postvoluntară declanşată şi susţinută prin modalitatea inedită. incluziune. Posibilitatea de distribuire. în stadiul următor se va completa şi desăvârşi procesualitatea cognitivă prin apariţia formelor categorial-abstracte (conceptele). reproducerea capătă fidelitate deosebită. Imaginaţia creatoare se manifestă în produsele activităţii creatoare. prin sarcinile multiple şi complexe ce le instituie. -ambianţa în care are loc memorarea. ceea ce constituie un indicator pentru modificarea activităţii vieţii psihice în ansamblu. ce face posibilă mobilizarea rapidă. Gândirea În concepţia lui J. -potrivit curbei uitării a lui Ebbinghauss. Începe să se organizeze mijloacele tehnice de realizare a actului creator. promtitudinea şi rapiditatea reactualizării. volumul şi flexibilitatea atenţiei se dezvoltă însă evident chiar din primul an de şcoală. La începutul micii şcolarităţi. dezvoltarea gândirii în stadiul operaţiilor concrete prezintă următoarele caracterisitici: -mobilitatea crescută a structurilor mentale permite copilului luarea în considerare a diversităţii punctelor de vedere. alături de atenţia involuntară. uneia dintre cele mai importante însuşiri ale atenţiei. de a repeta ceea ce s-a fixat. 40 . În perioada micii şcolarităţi apare şi se impune cultivarea unei noi forme de atenţie. dimpotrivă. prielnică pentru a memora. Dezvoltarea intereselor de cunoaştere şi a deprinderilor de muncă intelectuală vor contribui la dezvoltarea. Activitatea de citit şi scris crează condiţii de distribuţie (la semnul grafic. -se dezvoltă operaţiile de clasificare. impune micului şcolar o foarte mare disciplinare a conduitei generale şi o permanentă solicitare a atenţiei. cauzalitate. o tematică cu dimensiuni logice conturate. timpul optim pentru repetiţii este perioada imediat următoare memorării. concentrarea. a atenţiei voluntare. faptul se datorează cristalizării operaţiilor mentale care au la bază achiziţia reversibilităţii: copilul poate concepe că fiecărei acţiuni îi corespunde o acţiune inversă care permite revenirea la starea anterioară. pentru dezvoltarea unor mijloace de orientare şi concentrare extensivă. -în baza operationalităţii crescânde a gândirii. -starea emoţională a elevului. este instrumentul prin care micului şcolar i se crează primele aspiraţii în cadrul realului şi posibilului. să examineze lucrurile în termeni cauzali. ca şi volumul atenţiei. a capacităţii ideative şi de creaţie. teama de insucces trezesc stări emoţionale negative care scad receptivitatea. prezent. Concomitent. Imaginaţia Imaginaţia este una din cele mai importante supape ale înţelegerii şi intuirii. Caracteristica este cultivarea amănuntului semnificativ în contextul fiecărui element al produsului artistic. se dezvoltă şi caracterul logic al memorării.

de alimentare etc). Aspectul de intensitate alături de cel de durată şi calitate se modifică şi se complică. În acelaşi timp. dintre care 1500-1600 reprezintă vocabular activ. al unor noi atitudini emotive. Un fenomen senificativ este şi creşterea capacităţii de înţelegere şi folosire a sensului figurat al cuvintelor. de a memora. între emoţiile de moment şi sentimente. ei incep să manifeste un interes logic.. . unele deprinderi se transformă în obişnuinţe. considerăm ca putem reţine cele mai semnificative transformări ale gândirii micului şcolar: -modificarea potenţialului de activitate ideativ-intelectuală.îtuneric’’ pentru întuneric.îtreabă’’ pentru întreabă. de a scrie în ritm rapid. Limbajul scris are o structură gramaticală mai exigentă decât limbajul oral. de multiplele relaţii complexe ce se stabilesc în noua formă de activitate. Treptat. programul activităţilor şcolare etc. geometriei. Prin dezvoltarea capacităţii de a citi. creşte volumul cuvintelor tehnice. frecvenţa relativă a stărilor afective mijlocite complexe creşte. colecţii. Interese Problema dezvoltării intereselor la micul şcolar trebuie privită în legătură şi determinată de procesul activităţii de învăţare. justificarea schimbărilor în natură şi societate. 41 . -creşterea caracterului activ şi relaţional al gândirii pe baze asociative noi manifestată prin promtă şi precisă adaptare la situaţii inedite. tehnică. În perioada micii şcolarităţi copilul reflectă realitatea prin mijloacele înţelegerii intuitive. cu caracter explicit. dându-i mai multă consistenţă şi organizându-i topica. analiză şi sinteză ca şi la nivelul de materializare concretă a operaţiilor mentale. ca şi un intens proces de constituire a unor deprinderi şi priceperi noi (deprinderi intelectuale. În intimitatea activităţii de învăţare.viouară’’ pentru vioară. sport. între cunoaştere şi activitate. gramaticii.. relaţiile dintre acestea. Dinamica intereselor şcolare străbate calea de la nediferenţiat la diferenţiat. În acelaşi timp. randamentul acesteia crescând de 3-4 ori de clasa a II-a la clasa a IV-a. În primele clase se manifestă la elevi interesul empiric pentru aspectul exterior al faptelor şi fenomenelor.. prin verbalizare şi activitate. apoi apare o orientare preferenţială pentru anumite activităţi (citit. În acest contex se structurează tot mai clar sentimentele morale ca şi cele intelectuale şi estetice. -sunete supraadaugate: . -dezvoltarea caracterului critic al gândirii odată cu creşterea experienţei intuitive şi verbale. Deprinderi şi priceperi Datorită cerinţelor multilaterale ale activităţilor şcolare are loc un proces intern de perfecţionare a unor deprinderi deja constituite anterior (deprinderi de autoservire. Vocabularul atinge un număr de 4000-4500 de cuvinte. se dezvoltă formele înţelegerii neintuitive prin noţiuni. fără verbalizări. .deminineaţă’’ pentru dimineaţă etc. se dezvoltă memoria afectivă şi creşte retrospectiva afectivă. scris... urmărind cauza fenomenelor. Limbajul Cel mai semnificativ fenomen în dezvoltarea limbajului şcolarului mic constă în însuşirea limbajului scris. dorinţelor şi aspiraţiilor proprii şi ale altora. implicite. Afectivitatea Activitatea şcolara. dezvoltarea potenţialului de activitate intelectuală se exprimă în calitatea şi timpul de lucru în diferite procese de gândire. Dificultăţi de diferenţiere corectă a fonemelor (componentele sonore ale cuvintelor) se repercutează în scriere. De subliniat este creşterea sensului moral afectiv al conduitei generale a şcolarului. determinând unele particularitati: -eliziunile în grafeme: . dezvoltarea intensă a sentimentelor şi stările afective legate de relaţiile şi aprecierea socială a acţiunii. de a-şi organiza activitatea. se dezvoltă deprinderi estetice precum şi deprinderi de comportare civilizată. etc. socotit etc). În procesul scrierii gramaticale şi ortografice se dezvoltă şi capacitatea de a se exprima corect gramatical. specifice pentru domeniile aritmeticii. artistic. mai ales în context.aritimetică’’ pentru aritmetică. paralele cu dezvoltarea gândirii şi acumularea cunoştintelor. precum şi influienţa şi rezonanţa acestora.Pornind de la consideraţia că parametrii gândirii trebuie să se refere la nivelul de generalizare. sistematizării în procesul de însuşire a cunoştintelor şi de gândire. precum şi deprinderea de a înţelege valoarea gramaticală a diferitelor părţi de propoziţie. în sensul că la început se acordă un interes egal muncii şcolare. -subordonarea analizei perceptive sarcinilor ideative. . relaţiile generate de statutul de elev constituie izvorul fecund al unor noi stări de conştiinţă. Încep să se structureze şi variate interese extraşcolare: pentru lectură. -dezvoltarea organizării. deprinderi motorii): de a vorbi corect şi literar. de a citi mult şi diversificat. geografiei etc. cerinţele dictate de normele morale şi dinamica propriilor dorinţe şi aspiraţii. impune un vocabular mai critic şi acţionează nemijlocit asupra limbajului oral. Dezvoltarea sentimentelor are loc în contradicţiile ce se constituie între sensul năzuinţelor. ca aspecte la condiţiile vieţii cotidiene: regimul zilnic. abstractizare. şcolarul mic începe să ia contact tot mai intens cu limba literară care îi va îmbogăţi vocabularul dar şi posibilitatea de a se exprima frumos.

meticulos.. iradiază larg în cuprinsul personalităţii copilului punându-şi amprenta şi asupra altor compartimente ale vieţii psihice. esenţial. perioadă a dezvoltării. să se formeze interese stabile şi profunde. Există copii vioi. perioadă de numeroase şi profunde schimbări biologice.În instituţia şcolară se urmăreşte lărgirea ariei şi volumului intereselor. expansivi. Educatorul trebuie să cunoască diversitatea caracterelor copiilor. sporeşte importanţa socială a ceea ce întreprinde şi realizează copilul la această vârstă. Voinţa Una din trăsăturile specifice ale micii şcolarităţi o reprezintă impregnarea tot mai puternică a conduitei copilului cu o notă de intenţionalitate şi planificare.. Adolescenţa este o perioadă importantă a dezvoltării umane. Tot acum se formează memoria şi atenţia voluntară. etc. Statutul de şcolar cu noile lui solicitări.. avem în faţa noastră dezvoltarea impetuoasă a unei personalităţi cu trăsături în plină formare. în care dispar trăsăturile copilăriei. intimă a concepţiei despre lume şi viaţă. aptitudinilor şi concepţiei morale a copilului. observând atent. Particularităţile psihice ale preadolescentului şi adolescentului La ieşirea din copilărie şi începutul adolescenţei. lenţi. prin clarificarea şi intensificarea elaborării idealurilor omului.6. În funcţie de această măsură educativă poate să meargă de la sancţionarea faptei exterioare până la restructurarea sistemului de relaţii care l-au determinat pe copil să se comporte astfel. această perioadă se numeşte preadolescenţa sau pubertate. . . cedând locul unor particularităţi complexe şi foarte bogate. morale. nu atât latura exterioară a faptelor copilului cât mai ales care a fost motivul faptei. perioadă a transformărilor profunde fizice şi fiziologice. printr-o mare dezvoltare a laturii cognitive. Un rol important în reglarea activităţii şi relaţiilor şcolarului mic îl au atitudinile caracteriale. Pe plan interior. comunicativi şi copii retraşi. să se dea un caracter de persistenţă interesului pentru învăţare. psihice. capacitatea concentrării mentale voluntare de durată mai mare în rezolvarea unor probleme de gândire. datorită dezvoltării gândirii logice. -a doua perioadă 13-14/17-18 ani este cea a adolescenţei propriu-zise ce se caracterizează printr-o echilibrare puternică. ca şi în tot decursul acestei perioade.nu trebuie’’. unor manifestări psihice individuale specifice. Ca personalitate. a personalităţii. Contactul cu influenţele modelatoare ale procesului educaţional dă naştere la anumite compensaţii temperamentale. fizice. Preadolescenţa – caracterizare generală 42 . trecerea la o nouă formă de activitate şi la un nou mod de viaţă vor influenţa într-un mod determinant asupra formării.trebuie’’. capacităţii de judecată şi raţionament se pun bazele concepţiei despre lume şi viaţă care modifică. Caracteristicile personalităţii Bazele personalităţii copilului se pun încă de la vârsta preşcolară când se schiţează unele trăsături mai stabile de temperament şi caracter. Voinţa. Adolescenţa cuprinde două faze : -una timpurie între 10-11/13-14 ani.este necesar’’. a unor conturări complicate a intereselor. transformându-se în observaţie. Noile împrejurări lasă o amprentă puternică asupra personalităţii lui atât în ceea ce priveşte organizarea ei interioară cât şi în ceea ce priveşte conduita sa externă. optica personalităţii şcolarului asupra realităţii înconjurătoare. la clasă şi în afara ei. sistematică şi susţinută prin efort voluntar. Intrarea în şcoală.afective şi voliţionale a personalităţii. în continuare. ca mod de răspuns la aceste comenzi. cerinţe. copiii se disting printr-o mare diversitate temperamentală. 2. Percepţia devine intenţională. Multe din conduitele copilului încep să se deruleze sub semnul lui .

să se distreze împreună. determinându-l la reflecţie asupra vieţii sale interioare. compararea lor cu lumea în mijlocul căreia trăieşte. tânărul adoptând acum o poziţie mai conştientă faţă de mediul social şi de problemele complexe ale acestuia. mâinile fiind mai lungi decât trunchiul. prin conştiinţa că existenţa proprie se deosebeşte substanţial de a celorlalţi oameni. O caracteristică a adolescenţei este şi proiectarea idealului în viitor. El doreşte ca toate acţiunile sale să fie cunoscute şi apreciate de adult. Capacitatea de a se preocupa de propria persoană. alfabet aparte). de a medita. iar capacitatea intelectuală a acestuia era încă puţin dezvoltată spre a-şi da seama de unele insuficienţe ale părinţilor. Cel mai înalt nivel al conştiinţei de sine este atins de elev atunci când el se poate privi ca subiect al activităţii sociale. dorinţa de a participa la toate manifestările vieţii sociale. nasul disproporţionat în raport cu faţa. în majoritatea cazurilor. Integrarea socială Esenţa integrării sociale constă în ataşamentul din ce în ce mai conştient şi mai activ la grupul căruia aparţine şi a cărui sferă se extinde de la clasă. şi de a-şi analiza trăsăturile psihice. care scoate în relief propria persoană. Un mijloc curent de afirmare îl constituie aspectul exterior. insuficienţele părinteşti nu mai trec neobservate. spiritul de contradicţie. Adolescenţii manifestă tendinţa de a se afirma nu numai individual. Pe adolescenţi îi atrage şi viaţa politică. Cu cât înaintează în vârstă. din care cauză aprecierile sale sunt puternic dotate cu subiectivism. nu înseamnă fuga de societate. la propriile trăiri. fiind supuse unui acut discernământ critic dacă nu sunt intemeiate şi necesare. arhaisme. faţă de faptele morale. precum şi aprecierea grupului din care face parte. Afirmarea de sine. în orice domeniu ar activa (ştiinţific. adolescentul se analizează spre a-şi cunoaşte calităţile. un aspect al acestei preocupări este interesul pentru profesia pe care o va îmbrăţişa. ce ar avea următoarea explicaţie: până în această perioadă cunoştinţele părinţilor. pentru a-şi da seama în ce măsură poate fi util celor din jur. prin maniere. au fost suficiente pentru lămurirea diferitelor probleme din viaţa copilului. ci creaţii care se impun prin vitalitate şi originalitate. cu o înaltă conştiinţă a datoriei. Zisulescu) : -dezvoltarea conştiinţei de sine -afirmarea propriei personalităţi -integrarea treptată în valorile vieţii Dezvoltarea conştiinţei de sine Adolescenţa se manifestă prin autoreflectare. Conştiinţa de sine este în primul rând conştiinţa poziţiei sociale a omului. /Adolescenţa – caracterizare generală Adolescenţa se anunţă a fi o etapă mai calmă. reprezentând o valoare care trebuie preţuită şi respectată. mai liniştită decât perioada anterioară. Acum dispar dorinţele vagi şi apar ţelurile bine conturate. ca membru al colectivului. iar pe de altă parte. în politică adolescentul vede o înaltă activitate socială. Forţele proprii sunt considerate superioare faţă de ale celorlalţi oameni. aprecierile acestora faţă de calităţile şi munca adolescentului. aprecierile efectuânduse în funcţie de criteriile sociale pe care şi le-a însuşit. adolescenţii căutând să se evidenţieze prin fizicul bine conformat. în aspectele ei multiple. preadolescentul fiind animat de dorinţa de a-şi cunoaşte propriile sale posibilităţi. judecata lui nu admite concesii ci este radicală şi intransigenţă. îmbrăcămintea care diferenţiază. cu atât adolescentul este mai obiectiv în judecăţile sale. opinie care decurge dintr-o insuficientă cunoaştere de sine. corespondenţa (conţinutul. şcoală. argou). eleganţa mişcărilor. Idealul preadolescentului este de a deveni un om util societăţii.Aspectul exterior se caracterizează prin lipsa de armonie. dar îşi îndreaptă atenţia şi către propria-i viaţă psihică. Copilul se orientează mai mult către lumea externă. iar gândirea dezvoltându-se la capacitatea realului. pe de-o parte. Dorind să atragă atenţia asupra sa. în cunoaşterea căreia tinde să se adâncească tot mai profund. Caracteristicile cele mai importante ale adolescenţei sunt (după Şt. Se constată schimbări evidente la nivelul vieţii psihice. venind în contact cu cunoştinţe variate şi profunde. mărci. visarea îşi ia forme conştiente. Conştiinţa de sine este un proces complex care include. La această vârstă se dezvoltă conştiinţa de sine. tehnic. etc). artistic. spre a se convinge de valoarea lor în raport cu profesia la care se va decide. lipsa de consideraţie este dureroasă şi chiar paralizantă pentru un adolescent. Factor de seamă al dezvoltării conştiinţei de sine îl constituie activitatea şcolară şi natura relaţiilor cu adulţii. lipsite de importanţă. raportarea subiectului la sine însuşi. plicuri. ci şi în grup: vor să activeze. Acum însă. literar. întreaga conformaţie lăsând impresia unei fiinţe deşirate. Caracteristica principală a adolescentului este un puternic impuls către acţiune. confruntarea acestora. până la marele organism social. Membrii grupului au convingerea că aportul lor nu reprezintă acţiuni banale. Se mainfestă o schimbare în comportamentul copilului. Dorinţa de a cunoaşte valorile sociale şi culturale se 43 . adolescentul se consideră punctul central în jurul căruia trebuie să petreacă toate evenimentele. Actele de autoritate ale părinţilor sunt cu greu suportate. limbajul (neologisme.

Se constată o mare capacitate vitală a plămânilor între 14-17 ani. Creşterea în înălţime se produce cel mai intens între 14-15 ani. ca şi datorită maturizării. un aspect special. Capacitatea de a diferenţia. cam 6Kg/an. istoria. clasifica şi denumi substanţele după miros creşte foarte mult. Funcţiile intensive ale atenţiei sunt deplin dezvoltate. se realizează o dezvoltare complexă a legăturilor dintre diferitele regiuni ale scoarţei. Preadolescenţa şi adolescenţa sunt perioade ale observaţiei analitice.80 bătăi/min. la preadolescenţi – două ore. sunt supuse sarcinilor gândirii. ceea ce determină modificări ale pragurilor minimal. cei mai mulţi manifestă un interes deosebit pentru cuceririle ştiinţei contemporane şi pentru anumite ramuri ale ştiinţei: fizica. pigmentarea pielii. Se constată o creştere a sensibilităţii şi fineţii cromatice. Preadolescenţii şi adolescenţii observă pentru a verifica.. ceea ce va da. Deosebit de evidentă este dezvoltarea sistemului central de autoreglare.. Progrese importante se observă la osificarea diverselor părţi ale craniului (mai ales ale temporalului). 17-18 ani la băieţi. Se dezvoltă în direcţia capacităţii de diferenţiere şi reproducere a sunetelor muzicale. precum şi dezvoltarea mecanismelor de accelerare şi încetinire a dinamicii corticale. După 15 ani se dezvoltă intens muşchii mici. Creştera în greutate urmează lent creşterea în lungime . Pe adolescent îl atrag unele aspecte specifice ale fenomenelor-ceea ce este original şi tipic. Dezvoltarea fizică în preadolescenţă şi adolescenţă -Înălţimea şi greutatea. maximal şi diferenţial ale analizatorilor. Hipofiza stimuleaza intens producerea hormonilor glandelor sexuale. procesul de diferenţiere a ţesuturilor şi organelor. 15-16 ani la fete. băuturi. creşterea uneia corespunzând cu stagnarea celeilalte. băieţii cresc intens în greutate după 14 ani. a centurii scapulare şi pelviene. Se manifestă fenomenul maturizării prin creşterea pilozităţii în regiunea axială. Frecvenţa pulsului . ca şi pe linia identificării obiectelor. Dezvoltarea cunoştinţelor diverse. după anumite însuşiri perceptive şi auditive. Dezvoltarea vieţii psihice Sensibilitatea. La băieţi. chiar dacă la început nu face plăcere. la perfecţionarea tehnicii mişcărilor. -Sistemul muscular. la adolescenţi – 4 ore. formându-se numeroase căi funcţionale între toate regiunile creierului. iar fetele după 11 ani. -Senzaţiile gustative şi olfactive. din dorinţa de a imita gusturile adulţilor (fumat. fiinţelor. chimia. indeosebi puberului.culoarea lunii’’. pentru a surprinde ceea ce-i interesează. capătă o mare adâncime. Se dezvoltă evident atenţia voluntară. Atenţia. îngroşarea generală a corpului. o evidentă modificare a tonalităţii afective. devin mai eficiente. adesea critic. Se măreşte funcţional rolul tiroidei. filosofia. Distinge cu mai multă precizie obiectele la distanţă.. ceea ce va determina apariţia unor particularităţi ale mişcărilor fine. mâncăruri picante) îşi modifică treptat. -Sistemul nervos. O mai intensă creştere se constată la membrele inferioare şi superioare. În perioada pubertăţii acuitatea vizuală creşte simţitor.culoarea eclipsei’’). Se încheie procesul de osificare a oaselor mâinii. -Sistemul cardio-vascular. apariţia senzaţiilor erotice şi a unor manifestări sexuale. 10-11. Datorită creşterii experienţei generale de viaţă. pentru a înţelege. care ajută la precizia şi coordonarea mişcărilor fine. . Respiraţia intercostală înlocuieşte respiraţia abdominală (specifică copilului mic). ale diferitelor dexterităţi manuale şi creşterea mare a vitezei de scriere. Fetele au o mare sensibilitate pentru parfumuri. ceea ce înseamnă cheltuială redusă de energie. matematica. biologia. în procesul maturizării. La preadolescenţi şi adolescenţi percepţiile sunt incluse într-o problematică mai largă. -Senzaţiile auditive. Activitatea senzorială creşte. Integrarea adolescenţilor în valorile sociale şi culturale ale colectivităţii contribuie la formarea concepţiei lor despre lume şi viaţă. auzul tehnic.manifestă riguros şi tenace. multiple ale 44 . Percepţiile şi spiritul de observaţie ale preadolescentului şi adolescentului devin foarte vii. mecanisme ce constituie instrumente ale autoreglării superioare. ele stimulează procesul dezvoltării organelor genitale. creşte capacitatea de concentrare.culoarea deltei’’. ceea ce duce la intensificarea procesului creşterii osoase şi unele modificări ale metabolismului. Se definitivează relieful scoarţei cerebrale. Epifiza şi glandele suprarenale sunt angajate în dimorfismul sexual. Se câştigă experienţa denumirii tuturor culorilor şi a nuanţelor acestora. apariţia poluţiei. Chiar atenţia involuntară şi cea postvoluntară îşi modifică aspectul. convergenţa ochilor are o mare capacitate de acomodare. creşte forţa musculară. La preadolescent vor interveni treptat elemente importante de ordine. Se dezvoltă musculatura spatelui. cam 3Kg/an. modificarea vocii. Glandele sexuale îşi intensifică activitatea prin ajungere la maturizare între 12-13. -Senzaţiile vizuale. În creşterea în înălţime şi greutate nu se constată paralelism ci alternanţă. iar către 18 ani curba creşterii coboară. . auzul fonematic-pe linia înţelegerii celor mai neînsemnate nuanţe şi semnificaţii din vorbire. în adolescenţă are loc procesul de erotizare a sensibilităţii. făcându-se posibilă reflectarea mai fină şi mai analitică a obiectelor şi fenomenelor realităţii. -Sistemul osos. gusturile. Adolescentul operează într-un sistem comparativ bogat şi cu o capacitate de verbalizare relativ mare şi variată (. -Glandele cu secreţie internă. procesul de maturizare internă.

deci. afirmâdu-se din ce în ce mai pregnant ca individualităţi distincte. cu ochi de " fizician ". dar este sărac şi imprecis în analiza proceselor interioare. mai complexe şi multilaterale duce la modificări profunde ale gândirii şi la dezvoltarea mare a cunoştintelor care conduce la dezvoltarea gândirii diferenţiate: gândire matematică. perspectivele profesiei. comparaţii. Memoria. Lexicul preadolescentului conţine numeroase cuvinte legate de factorul senzorial. Se generalizează algoritmi în cadrul aceleiaşi discipline. În procesul însuşirii cunoştinţelor se constituie deprinderi specifice de a gândi. când se procedează la restructurări care să facă mai sistematic şi mai inteligibil materialul de memorat. La preadolescent. ceea ce dă originalitate reproducerii. 45 . etc. Reflectarea se petrece în mod activ şi selectiv. La sfârşitul adolescenţei. bucuria. o anumită ordine şi primordialitate a ceea ce trebuie să se păstreze în funcţie de criterii logice. metafore. adolescentul include. în relatările sale verbale. se dezvoltă posibilităţile determinării logice a relaţiilor dintre fenomene în cadrul unui sistem deductiv şi inductiv. preadolescenţii şi adolescenţii reuşesc să-şi formeze un stil propriu de vorbire orală şi scrisă. etc. În perioada preadolescenţei şi adolescenţei trecerea către formele extensive. sentimentul de iubire. Pe această bază se dezvoltă formele operaţionale abstracte ale gândirii. preadolescenţii şi adolescenţii îşi exprimă propriile judecăţi şi atitudini în legătură cu problemele ce-i frământa. diverse amintiri în legătură cu propria persoană. logică la cerinţele sistematizării. capacităţi operative. Gândirea. fiind o activitate complexă. personificări. se străduieşte să depăşească stilul nivelului verbal. precum şi prin surprinderea sensurilor variate ale cuvintelor. etc. În reproducere. precum şi interesul pentru utilizarea figurilor de stil în limbajul scris: epitete. În repertoriul creaţiei artistice se exprimă exuberanţa. Memoria operează cu reprezentări şi noţiuni. atitudini. intelectuale. Pe măsură ce se dezvoltă sistemul informativ de cunoştinţe ale preadolescentului şi adolescentului se petrece o ierarhizare latentă a valorii celor cunoscute. este una din laturile cele mai solicitate ale activităţii intelectuale. la adolescent. operând cu scheme logice. mai complexe. Datorită lecturii diversificate. Recunoaşterea operează mult cu asociaţii şi cu structuri de reprezentări. anumite acţiuni umane. gândire fizică. dezvoltă spiritul de observaţie şi a diferitelor interese gnosice. dar se manifestă (mai ales spre sfârşitul perioadei) şi preferinţe. ceea ce oglindeşte aspectele caracteristice individuale ale felului cum constiinţa umană primeşte ceea ce-i vine din afară. implicit în organizarea şi reacţionarea numeroaselor legături asociative disponibile. memoria foarte exactă a şcolarului mic începe să fie tot mai mult înlocuită cu memoria logică care păstrează ceea ce este esenţial. se determină criteriile logice ale clasificării. apodictice. Între 13-17 ani capacitatea de memorare ajunge la foarte mari performanţe. stabileşte relaţia cauzală şi de finalitate a producerii diferitelor fenomene. O serie de reprezentări se raţionalizează treptat.preadolescentului şi adolescentului. asociaţii. organizează noi particularităţi ale atenţiei: natura începe să fie privită cu ochi de "naturalist ''. a dezvoltării posibilităţii de a analiza determinarea inclusă în fenomene. Judecăţile devin mai complexe – disjunctive. Memoria. fixarea se face încă sub forma unei reflectări relativ fidele a materialului ce urmează a fi memorat. Cele mai evidente prefaceri apar în reproduceri: preadolescentul structurează reproducerea verbală în stil propriu. încep să înţeleagă şi să redea mai adecvat şi cu mai multă siguranţă procese psihice complexe. însă. se dezvoltă tot mai sensibil imaginaţia creatoare. defecte. altele capătă un caracter tipizat.. Studiul diferitelor obiecte de învăţământ îl apropie tot mai mult pe preadolescent şi adolescent de însuşirea unei concepţii proprii despre lume şi viaţă. comparaţii. În această perioadă creşte mult caracterul activ şi voluntar al memoriei. numeroase elemente de explicaţie (personale) sublinieri. În afară de imaginaţia reproductivă care ajută în însuşirea sistemului de cunoştinţe transmise în procesul instructiv. Structura generală a solicitărilor intelectuale tot mai largi. dragostea de viaţă. datorită unei experienţe de viaţă mai ample şi datorită îmbogăţirii vocabularului. mai organizate. a cărei material ce o alimentează preadolescenţa şi adolescenţa îl găseşte în realitatea în care trăieşte. Stilul muncii intelectuale constituie o aderare conştientă. prin coordonatele lui logice. Păstrarea ierarhizează. O caracteristică a preadolescenţei şi adolescenţei este dezvoltarea mare a forţei de creaţie. treptat apar transferări de operaţii între discipline. ca şi ale lărgirii intereselor teoretice şi practice şi este dictat de volumul şi calitatea cerinţelor activităţii şcolare. Păstrarea se sistematizează mult. Limbajul se deosebeşte la preadolescent şi adolescent de perioadele anterioare prin bogaţia şi varietatea lexicului. precizia gândirii. se întăresc sisteme de a observa. sentimentul de dragoste care începe să se manifeste. a capacităţilor ideative şi a capacităţilor creatoare practice. Recunoaşterea reconstituie materialul în aspecte detaliate analitice. urgenţe. având un potenţial sugestiv deosebit de marcant. ipotetice. scris sau oral. înţelege legăturile obiective ale dezvoltării naturii şi societăţii. gândire gramaticală. prelucrarea apare în însuşi procesul fixării. se dezvoltă posibilitatea urmăririi logice a trăsăturilor şi diferenţieri între clase şi fenomene. se dezvoltă. Imaginaţia. verbale ale gândirii logice face necesară preluarea în termeni personali a cunoştinţelor. care devin mai bogate. Începând cu adolescenţa creşte grija pentru exprimarea corectă a ideilor. trecutul istoric. Prin creaţiile lor. Se dezvoltă spiritul critic al gândirii – ca urmare a logicii şi adâncirii acesteia.

deoarece el reflectă mai temeinic asupra mijloacelor realizării acţiunii precum şi a consecinţelor ce decurg din aceasta. de profesie. şi sistemul de cunoştinţe ale adolescentului. Interesele devin mai conştiente. CAPITOLUL III PSIHOLOGIA ÎNVĂŢĂRII 46 . ci se extind şi la alte domenii ale ştiinţei. să se orienteze şi să-şi aleagă o anumită profesiune: aptitudinile pentru profesia respectivă. Viaţa afectivă se complică şi se diversifică. mai ales la vârsta adolescenţei. În execuţia hotărârii preadolescentul nu trece totdeauna imediat la execuţia ei. Două direcţii apar mai importante în dezvoltarea generală a vieţii afective : -creşterea autonomiei morale şi a concepţiei morale a adolescentului -erotizarea vieţii afective. este visarea – ca proiectare mentală a personalităţii în situaţii viitoare. etc. Aceste interese sunt. Voinţa Este perioada în care se modifică. momentul deliberativ al actului volitiv. pentru tehnică.O formă specială a imaginaţiei. preadolescentul şi mai ales adolescentul admiră. raportându-se la dorinţele lui legate de planurile de viitor. ci adesea amână îndeplinirea celor propuse. Intensitatea. Interesele preadolescentului şi adolescentului Sfera intereselor se lărgeşte ca urmare a creşterii orizontului cultural şi a îmbogătirii experienţei de viaţă. simte. legate de idealul profesional. Adolescentul dă dovadă de mai multă perseverenţă. Afectivitatea Maturizarea organismului se manifestă de obicei cu o evidentă maturizare intelectuală şi afectivă a copilului. capătă caracter selectiv şi de eficienţă iar sub aspectul conţinutului este de remarcat marea diversitate: cognitive. când între motivele acţiunilor s-a ajuns la o ierarhizare. timpul este mai îndelungat. pentru lectură. persoane. artei. Interesele devin mai stabile. scopurile acţiunilor sale având o motivaţie mai puternică. tehnicii. condiţii de muncă avantajoase. pentru sport. devenind deosebit de bogat. pentru muncă etc. ştie să dorească. preadolescentul este prompt. fiind legate de domenii mai cunoscute. cel de-al doilea se referă la aspectele individuale ale dezvoltării afectivităţii. dar la adolescent. dorinţa de a fi util societăţii şi a răspunde unei comenzi sociale. principialitatea scopului . îi inţelege pe cei din jur cu intenţiile. care este în strânsă legătură cu experienta în domeniul în care urmează să se acţioneze. sau spre care se manifestă aptitudini evidente. aptitudinile. generând motivele care-i determină pe adolescenţi. În luarea hotărârii. ele fiind urmărite cu tenacitate în vederea unui scop anumit. estetice. de poziţie socială generate de interesele. reacţiile acestora. Visarea este un proces strâns legat de realitate. politico-sociale. iubeşte. obiecte. visează. Primul aspect este legat de viaţa şi relaţiile sociale. perseverenţa. are idealuri afective. Se dezvoltă sentimente superioare – morale. şansele de reuşită în învăţământul superior. posibilităţi de afirmare. Interesele preadolescentului nu gravitează doar în jurul activităţii şcolare. intelectuale – baza lor reprezentând-o lărgirea cunoaşterii . posibilităţi de câştig. amploarea şi valoarea emoţiilor sunt dependente de însemnătatea pe care o au pentru adolescent diverse fenomene. strâns legată de vârsta adolescenţei. aspiră. Pe această perseverenţă se dezvoltă calităţile voinţei: iniţiativa.

dacă învăţarea încetează. a fost acceptată următoarea definiţie.1. putem concluziona că învăţarea poate fi privită: -ca rezultat. sensuri. în termeni generali. Deşi suntem tentaţi să definim actul învăţării ca pe un proces de perfecţionare realizat în cadrul practicii sau de achiziţie ca urmare a unei experienţe. Considerată psihologic. adaptare etc. învăţarea este modalitatea de asimilare a cunoştinţelor şi de formare intelectuală. de maturizare. evoluează programarea comportamentală a organismelor în decursul dezvoltării individuale. dacă există. atât spontan cât şi dirijat. fără o primă maturizare motorie nu este posibil mersul. modificare. deprinderi. ne dăm foarte bine seama că unele acte ale învăţării nu înseamnă perfecţionare. la mecanismele care-l condiţionează şi la depăşirea însăşi a fenomenului. Noţiunea de învăţare 1. ceea ce face ca această experienţă să devină un bun personal. de a dobândi noi informaţii şi operaţii. autocinetic şi autoreglatoriu. de elaborare a deprinderilor. Este ceea ce se întâmplă cu cei lipsiţi de experienţa socială. Toate organismele cunosc un proces de creştere. învăţarea este aceea care permite ca. dar şi de menţinere. dar prin exersarea acestuia se accelerează maturizarea funcţională a aparatului osteomuscular. Cei mai mulţi specialişti în probleme de psihologia învăţării sunt de acord că. gesturile. cu semenii. familiarizare.1. la prima vedere ca rezultat al învăţării. se schimbă. Echipamentul nativ al individului este destul de redus în raport cu achiziţiile din timpul vieţii. Alte activităţi nu apar. Dacă animalele nu depind de învăţare în definirea lor ca reprezentante ale unei specii. exprimat în termeni de însuşire. etc. ne vom da uşor seama că pot fi uşor clasificate ca atare. în accepţiunea ei cea mai largă. priceperi. Omul îşi însuşeşte aceste date ale experienţei sociale prin intermediul comunicării verbale. în timp ce la om ele provin şi din trecut. ceea ce face ca fiecare generaţie să urce cu o treaptă în cunoaşterea şi stăpânirea realităţii. reacţionând la o situaţie. să se constituie noi mecanisme de adaptare ale individului. ci şi de învăţare. cu condiţia ca esenţa schimbării să nu poată fi explicată pe baza maturizării organismului. că experienţa individuală pe care o dobândeşte este şi trebuie să fie în concordanţă cu mediul social. a conştiinţei şi comportamentului social cult. personalitatea se dezagregă. ca învăţare. Tot ceea ce se supraspune peste reactivitatea spontană şi înnăscută devenind. în diverse etape. pe o anumită bază ereditară. autoinstruire şi autoeducaţie. învăţarea reprezintă dobândirea de către individ a unor noi forme de comportament. unele atitudini sociale. Învăţarea este modalitatea de constituire a personalităţii umane şi nu numai de constituire. apar diferite posibilităţi de evoluţie comportamentală. Din încercările de definire menţionate. întărire. provoacă. de a stabili noi tipuri de interacţiune cu ambianţă. Particularităţile învăţării la om sunt determinate de faptul că el trăieşte şi se dezvoltă în societate. Fiinţa umană. obişnuinte. dacă vom reflecta asupra lor. printre acestea sunt ticurile. mai ales. de implinire a funcţiilor. prin repetare sau întărire. dar maturizarea este condiţionată nu numai de programa ereditară. în cazul în care ea se exprimă în termeni de cunostinţe. Aşadar. anticipează. nu este uşor de demonstrat. pentru că. atât la animale cât şi la om. pentru formarea personalităţii umane. În timp ce pedagogia priveşte învăţarea mai ales ca proces dirijat şi desfăşurat în şcoală pentru generaţia în formare. cu natura pe care o cultivă. Totuşi. în conformitate cu concepţia lui Hilgard şi Bower (1974): învăţarea este procesul prin care o anumită activitate ia naştere ori se transformă. în care caz referirea se face. asimilare. iar altele nu duc la rezultatele dorite. influienţează comportamentul. emoţională şi voliţională. întâlnite în procesul formării continue. o achiziţie cu caracter de relativă permanenţă poate fi socotit. cu situaţiile pe care le stăpâneşte. însă. Printre acestea sunt: însuşirea unor prejudecăţi sau preferinţe. dar. psihologia o abordează ca manifestare psiho-comportamentală. La animal aceste achiziţii sunt ancorate în prezent. învăţarea este procesul prin care se alcătuieşte. aclimatizare. acestea. 47 . rezolvă. ca sistem deschis. -ca proces. se află în permanentă interacţiune cu ambianţa socială şi materială. memorarea unui poem sau învăţarea scrisului. Prin maturizare. Mai există şi alte activităţi a căror însuşire nu este de obicei considerată drept un profit ori o îmbunătăţire din cauză că utilitatea lor. manierismele. decisive sunt existenţa socială şi culturalizarea realizate prin învăţare. Definire. Deci. scoţând în relief legităţile ei cele mai generale. dar şi cele particulare. o achiziţie a individului. De exemplu. ca urmare a repetării situaţiilor sau a exersării. restructurare. Multe din activităţi sunt considerate ca ilustrând învăţarea: însuşirea unui vocabular. precum şi cu sine însuşi în autoconducere. cel puţin pentru faptul că şi sistemul nervos se maturizează. desigur. de regenerare. din practica socială. nu toate implicaţiile post native ale comportamentului sunt derivate ale învăţării. idealuri sau diversele deprinderi necesare în relaţiile cu semenii. a tendinţelor înnăscute de a răspunde sau a altor stări temporare.

activitatea nervoasă se exprimă prin acţiune. ARN ar fi matricea depozitării informaţiei în sistemul nervos central.2. Se poate. Această activitate nervoasă se desfăşoară într-o anumită succesiune sau după anumite modele ce modifică natura procesului intern de organizare. cu sinteza consecutivă de ARN. au mers biochimiştii Katz şi Hyden care au emis şi au verificat ideea că molecula informaţională de acid ribonucleic. privită de Pavlov la animalele superioare ca o conexiune temporară între două zone ale scoarţei cerebrale. la acest eveniment esenţiale sunt organele de simţ. producător de noi cantităţi de conectori. are loc o inducere a sintezei unor peptide. iar depozitarul acestuia este ARN-ul. mulţimea cercetărilor efectuate pe oameni şi animale. reactivând. la stimuli corespunzători. -acţiunea rezultată din stimulare şi din activitatea nervoasă care-i urmează acesteia se numeşte răspuns. denumite de ungar "conectori sinaptici". Fenomenele din mediul exterior afectează simţurile celui care învaţă declanşând anumite înlănţuiri de impulsuri nervoase care sunt organizate de sistemul său nervos central. în care termenii sunt predare. Un mare interes prezintă concepţia expusă de Ungar în 1968 cu privire la învăţare şi memorie. produse în urma condiţionării. răspunsurile fiind descrise în funcţie de natura şi amplitudinea modificărilor produse în comportament. ele sunt denumite performanţe. Proteinele astfel modificate sunt purtătoare de informaţie. performanţe de învăţare mult superioare faţă de al martorilor injectaţi cu peptide de creiere neinstruite. suport al informaţiei. Pe o cale diferită. Evenimentele învăţării Sunt reprezentate de: -cineva care învaţă. procesul de reactualizare a informaţiilor. aceasta putând fi observată ca mişcare a muşchilor ce execută diferite tipuri de răspunsuri.1. este interpretată astăzi. În final. putându-le asocia tehnicile şi metodele adecvate materialului de învăţat şi subiectului care învaţă. Teoriile asociaţioniste Vastitatea domeniului învăţării. deci. Ungar şi. deci.-ca acţiune operaţională dirijată pedagogic sau independentă. S-a experimentat şi demonstrat pe animale inferioare că măsura în care un neuron răspunde la un stimul de intensitate dată depinde de faptul dacă a mai fost sau nu stimulat în prealabil. individuală sau colectivă. presupune că: procesul de învăţare constă în modificări fizico-chimice neuronale. instruire. este în măsură să modifice capacitatea de răspuns a acestora la stimulii ulteriori. dar ajungând la rezultate complementare. Condiţionarea. avem de-a face cu elemente de comportament. Zippel şi Mihailovič au reuşit să izoleze asemenea peptide din creierul animalelor cărora li sau elaborat anumite condiţionări. 2. efect desemnat drept învăţare. în sens mai cuprinzător. de sondare a memoriei. care transformă sinapsele profuncţionale în funcţionale. generat de acţiunea stimulului şi transmis de-a lungul complexelor circuite neuronale. proprietate fundamentală a fiecărui neuron. Animalele "naive" cărora li s-au injectat extractele izolate au realizat. Atât Pavlov şi discipolii săi cât şi Skinner defineau procesul învăţării ca "o modificare a răspunsului organismului la stimulii externi sau interni care se instalează în urma unei activităţi practice. sau prin observaţie". 1. verificare. sub acţiunea stimulului. sub raportul orientării spaţiale. sistemul nervos central şi musculatura sa. Ideea că la naştere creierul tuturor mamiferelor este deplin format şi pe scoarţa acestora ar exista sinapse profuncţionale inactive. iar în procesul învăţării. Procesul este denumit transconformare. este o proteină şi nu ARN. a experienţei acumulate. încât performanţa acestuia se modifică între momentul dinainte şi cel după trecerea lui prin situaţia respectivă. Biochimiştii presupun că moleculele eliberate în procesul de excitaţie declanşează copierea unor genuri. deci principalul vehicul genetic al procesului de învăţare. exersare. Procesul învăţării are loc numai atunci când situaţia-stimul îl influienţează pe cel care învaţă în asemenea măsură. Şi la animalele superioare mesajul nervos. după el Domagk. Teorii şi mecanismele învăţării 2. cu deosebire cele din membrana neuronală. la excitaţia membranei sub acţiunea stimulului sau impulsului nervos. ar putea să pună în joc tot complexul de neuroni şi sinapse implicate în învăţare. examinare. Tiparul memoriei de durată a procesului de învăţare este înscris în acidul dezoxiribonucleic -AND nuclear. Proteinele. mai ales la nivelul scoarţei. Astăzi există un acord unanim asupra faptului că molecula biologică. în fracţiuni de miimi de secundă. circuitele particulare ale procesului învăţat. -evenimentele care stimulează organele senzoriale ale celui ce învaţă sunt cunoscute sub denumirea generică de situaţie stimul. diversitatea concepţiilor cercetătorilor justifică diversitatea teoriilor despre învăţare. ca expresie a plasticităţii. 48 . autoinstruire. Când stimulul şi răspunsul sunt de mai mare complexitate. deschide noi perspective procesului învăţării. se pot modifica reversibil.

E. Când animalul acţionează (întâmplător) dispozitivul. după ce zgomotul puternic a fost "asociat" cu iepurele de mai multe ori. în timp ce răspunsurile nespecifice tind să-şi scurteze durata sau să dispară complet. când un stimul cunoscut produce un răspun şi comportament operant. ci şi la agenţi care acţionează înainte sau simultan cu aceştia (reflex condiţionat). cel ce învaţă se angajează în diverse "încercări" în vederea obţinerii unei satisfacţii. Albert a manifestat o frică faţă de animal. Experimentatorul a reuşit să facă acest lucru prin producerea unui zgomot puternic care l-a speriat pe Albert.R. fără analiza substratului fiziologic. 49 . printrun proces de condiţionare. B. şi-a bazat concepţia pe condiţionare.R. efect asupra mediului care "răsplăteşte" organismul pentru producerea acestui răspuns. Diferitele forme de condiţionare realizate experimental de către Pavlov şi colaboratorii săi au permis descifrarea unor complicate mecanisme corticale care stau la baza învăţării animale şi umane. De asemenea. Răspunsurile specifice care sunt imediat urmate de satisfacerea trebuinţei (de exemplu hrana) se dovedesc mai "rezistente" decât altele. Thorndyke (1913. În vreme ce salivarea la vederea hranei poate fi considerată un răspuns necondiţionat. După un număr de încercări el învaţă cum trebuie să acţioneze pentru a obţine hrana. Watson neagă categoric rolul dominant a activităţii nervoase superioare şi. foamea). Mai curând sau mai târziu.R. Astfel. 1932. Totul se reduce la mecanismul S . ci este de tip operant. salivarea la auzul soneriei trebuie însuşită ca un răspuns condiţionat. prin faptul că determină apariţia hranei. De numele lui I. într-un număr de încercări. Thorndyke a caracterizat comportamentul de încercareeroare. La încercări ulterioare aceste "erori" slăbesc treptat. P. Un exemplu va facilita înţelegerea acestui tip de învăţare: animalul de experienţă este închis într-o cuscă unde se află un dispozitiv de declanşare a hranei. nu de stimul. nu numai la stimularea prin agenţi absoluţi (reflex înnăscut.Cea mai veche şi cea care şi-a câştigat cei mai mulţi adepţi este categoria teoriilor asociaţioniste sau ale condiţionării. de pildă o sonerie. printr-un experiment realizat în 1927. Watson (1913. Skinner cercetează. în timp ce-l hrănea pe cel din urmă cu ciocolata. Confruntat cu o situaţie nouă şi dacă are şi motivaţia necesară. apoi. în continuare forţa operantă a răspunsului prin probabilitatea (măsurabilă în ore) a reapariţiei lui pe baza unor trebuinţe (de exemplu. prin stabilirea unei relaţii de tipul S . J. Acest răspuns nu este de tip salivar.1919) întemeietorul behaviorismului. în afara căruia nu mai exista nimic. Între răspunsul condiţionat (acţionarea mecanismului) şi întărire (hrana) nu este o legătură naturală. să se teamă de un obiect pe care îl îndrăgise mai înainte. numit Albert. dar în mare măsura din întâmplare. animalul a fost mutat tot mai aproape de Albert. E. Treptat. dacă acest ansamblu de evenimente se repetă de mai multe ori. aceea de a-l dezvăţa pe Albert de teama condiţionată. El a folosit ca subiect experimental un băieţel de un an şi jumătate. deci învăţat.R (stimul-răspuns). el are.B. Învăţarea apare ca urmare a unei probabilităţi crescute de apariţie a răspunsului în prezenţa unei situaţii. Pentru aceasta. Putem exprima acest fapt în terminologia pavloviană. în lupta sa cu mediul înconjurător nu poate realiza niciodată unitatea. este acţionat în momentul în care unui câine i se prezintă hrana şi. cea de a doua parte a experimentului său. C. Pavlov a constatat că dacă un semnal oarecare. el a învăţat. în care răspunsurile organismului pot apare. subliniind natura comportamentală a conexiunii S-R. când apare un răspuns spontan pentru un stimul care nu se cunoaşte sau nu este controlat de experimentator. câinele ajunge să saliveze numai la auzul soneriei. se produce ca urmare a diferitelor răspunsuri posibile la situaţia stimul (învăţarea prin selectare şi conexiune).C. În primul tip de comportament se aplică schema condiţionării clasice pavloviste. ale faptelor observabile fizic. Această însuşire se produce prin prezentarea concomitentă. Watson ignora faptul că între S şi R se interpun o serie de procese nervoase intermediare care pot intensifica sau atenua reacţia. el dă o serie de răspunsuri de natură să ducă la satisfacerea trebuinţei. întreg centrul de greutate al activităţii fiziologico-psihice este deplasat de la centru spre efector.1932) este cunoscut ca exponent al teoriei întăririi legăturilor. apare hrana. iar în cel de al doilea. Comportamentul este produs deci de organism. deci. a noului semnal (soneria) şi a hranei. în care prima apariţie a actului întărit. ori de câte ori copilul se îndrepta spre animal. condiţionarea este instrumentală sau operantă.F. în cazul unei stări de satisfacţie. în timp ce răspunsurile corecte se întăresc progresiv. după Watson. spunând că zgomotul puternic era stimulul necondiţionat care provoca un reflex de teamă. care era ataşat de un iepure alb şi a încercat să-i producă o fobie faţă de acest animal. până la încetare. 1938) se situează tot pe poziţiile behaviorismului. formulând legea efectului ca factor principal al întăririi. Watson a realizat un experiment riscant pentru a demonstra acest lucru. Skinner (1935. El împarte comportamentul în comportament de răspuns. necondiţionat). căci animalul a acţionat întâmplător. care este mai mult expresia unui fenomen de transfer ce apare la nivelul comportamentului şi mai puţin al procesului fiziologic subiacent. Watson a făcut. fiinţa vie. 1936) este legată condiţionarea clasică. până s-a atins un punct în care băiatul putea să tolereze o apropiere de animal. ca în condiţionarea clasică. unde condiţionarea răspunsului se leagă de întărire. dualismul organism-mediu rămânând o realitate permanentă. formulate în termenii relaţiei S . astfel se constituie o nouă legatură de tipul S . Pavlov (1903. el a plasat animalul la o oarecare distanţă de copil. în dauna altora. ca urmare a fixării preferenţiale.

provocate de oboseală sau durere şi care dispare prin odihnă. dar reduce posibilitatea apariţiei unuia neadecvat. dar constă în perceperea de către cel care învaţă a stimulilor care devin "semne" că acţiunea va conduce la satisfacea scopului. le intuieşte şi le rezolvă. nu relaţiile dintre S-R se deprind în învăţare ci ceea ce se învaţă este locul. Sinteza şi analiza sunt cele două scheme generale după care se desfăşoară procesul structurării câmpului preceptiv. Teoria "gestaltului" formulată de Wertheiner (1912. setea sau apetitul sexual. fie direct. fie printr-o descompunere a unei configuraţii în altele două sau mai multe. Învăţarea apare din stabilirea unui lanţ de conexiuni între stimuli şi ''patternurile" mişcărilor. în timp ce altele erau considerate secundare şi anume. În virtutea acestor structuri apariţia unor fenomene va produce "aşteptarea" producerii şi a altor fenomene care vor fi reacţiile comportamentale ale individului. Învăţarea nu provine din întărire. Învăţarea reprezintă. primul considerând că reducerea tensiunii produce creşterea potenţialului activităţii prin creşterea motivaţiei interne. în special. Köler (1925. consecinţa faptului că trebuinţa este satisfăcută. Hull introduce conceptul de variabile intermediare.W. Pasul făcut de E. Tolman în studiul învăţării. deci. În învăţare. Subiectul devine. pe baza unei organizări perceptive şi pe "insight". cunoaşterea rezultatelor în instruirea programată reprezintă un întăritor secundar. K. o stare sau o condiţie este realizată. Teoriile cognitive Reprezentanţii acestui curent pornesc de la concepţia că învăţarea este un proces ce apare deodată. Schimbările sunt logice şi însuşite sub forma principiilor sau generalizărilor. la baza învăţării urmărindu-se întregirea configuraţiei. Miller consideră că învăţarea urmăreşte. cadrul acţiunilor şi nu răspunsul. la care întărirea este secundară (laudă. 1935) afirmă că subiectul percepe relaţiile semnificative din ambianţă. fie indirect. astfel participant activ în procesul învăţării. subiectul reorganizându-şi experienţa până ajunge la "insight" (iluminare). E. modificări etc-deci prin învăţare. Spence (1956. ci mijlocul de a ajunge la ţinta determinată obiectiv. 1960) şi N. prin care încearcă să formuleze legi precise ale învăţării. E. Kofka (1924. Tolman (1932. Dacă la Hull învăţare constă din întărirea pe care o realizează reducerea trebuinţei. K. organizând stimulii. o însemnătate deosebită revine organizării stimulior ca părţi ale unui întreg şi ale insight-ului. El a preconizat învăţarea determinată de scop. obţinerea respectului etc. care constau din stările persistente ale organismului plasate între recepţie şi execuţie. Skinner a construit maşinile de învăţat de tipul programării lineare. Învăţarea reprezintă formarea unor unităţi sintetice sau structuri de tip "gestalt" între datele cognitive.C. În timp ce asociaţioniştii reduc comportamentul la minimum de elemente. dezvoltarea unei căi efective de reducere a impulsurilor. iar N. 1954). în cursul învăţării se dezvoltă. acordându-le semnificaţie şi răspunzând în consecinţă. Clark L. ca urmare a inhibiţiei reactive.Aplicând teoria sa de învăţare la individul uman. cu efecte de frustrare. Ambianţa este percepută ca o structură. În procesul învăţării performanţa poate suferi scăderi. la Tolman învăţarea porneşte de la trebuinţă. C. Teoriile cognitive îl privesc pe cel care învaţă ca pe un sistem energetico-dinamic care interacţionează cu ambianţa prin ajustări. decât. Diferitele atitudini ale subiectului sunt raportate la nivelul de aspiraţie care este determinat de ambianţa comportamentală. cum ar fi căutarea unui statut social. În societăţile moderne impulsurile primare apar rar în forma lor iniţială. a înţelegerii sensului pe care îl are lumea organizată. legate de trebuinţe. mişcările prin care scopul este atins. ci din contiguitate: un răspuns care a apărut în prezenţa unei combinaţii de stimuli va tinde să reapară într-o situaţie care produce stimulii respectivi. ce pot fi depăşite. Procesul de învăţare constă într-o structurare a impulsului perceptiv într-o configuraţie sau alta. pornind de la faptul că organismul se află într-o stare de dezechilibru cu ambianţa. În acest proces. Activitatea individului se desfăşoară în raport de scopuri şi obiective. cât orientarea spre scop şi. 2. mai precis. prin teoria reducerii sistematice a tensiunii. ocolite sau renunţate. "energizând" organismul. numită şi condiţionarea prin contiguitate. Tolman vorbeşte de întregul comportament.2. Concepţia lui este denumită teoria aşteptării sau a formării sintezelor cognitive. ceea ce face să se reducă tensiunea prin satisfacerea trebuinţelor. unde nu atât tiparele de conduită contează. Lewin dezvoltă teoria spaţiului vital psihologic în interiorul căruia are loc comportamentul. adaptări. mai degrabă. Ceea ce învaţă subiectul nu este actul. Miller (1967) continuă concepţia lui Hull. de a fi depăşit cadrul limitat al relaţiei S-R rămâne important. cele dobândite sau învăţate. fie printr-o unificare sau mai multe configuraţii. R. Hull (1943) a dat o altă direcţie explicaţiilor conexioniste ale învăţării. Tendinţa crează o stare de tensiune asociată cu trebuinţa. structurată după experienţa proprie şi de mediul social care stabileşte ce anume este recompensat şi penalizat. ceea ce a impulsionat cercetările spre analize mult mai 50 . unele dintre aceste impulsuri erau primare sau instinctive. care exercită atracţie sau respingeri sub formă de tensiuni. 1929). După această teorie. ca un întreg. pur şi simplu. iar omul se ocupă de transformarea lor în impulsuri secundare. Gutherie (1935) prezintă una din teoriile cele mai simple ale condiţionării clasice. o tendinţă spre a atinge scopul. statornicirea scopului spre care există variate căi de acces. Recompensa sau satisfacţia nu măreşte posibilitatea producerii răspunsului. un obiect. cum ar fi foamea. În faţa lor pot apare bariere. 19598) este considerat principalul reprezentant al teoriilor cognitive ale învăţării. iluminare bruscă şi inţelegerea relaţiilor date. apreciere) în raport cu întărirea primară (hrană).

-execuţia acţiunii. Leontiev. P. Guillaume (1947) consideră că învăţarea constă din reţinerea valorii semnalizatoare a anumitor evenimente la nivelul proceselor perceptive şi cognitive. Pentru Piaget motivaţia este inclusă în însăşi acest dublu proces de asimilare .R. O. Faza de asimilare reprezintă învăţarea sub forma transferului. la rândul ei integrarea acesteia într-o schemă superioară. cât şi în învăţarea legilor fenomenelor. Ea poate consta atât în formarea de deprinderi.modificarea comportamentului individului în raport cu cerinţele externe. materializarea ei. ceea ce a determinat pe psihologi să numească această teorie a lui Piaget drept "teoria echilibrării". considerate părţi ale unui proces unitar şi echilibrat calitativ.complexe. în procesul de învăţare selectivă şi formare a deprinderilor prin încercare şi eroare.m. se produce o reechilibrare între asimilare (prin încorporarea mai mult sau mai puţin deformată a obiectului pentru a corespunde schemei iniţiale) şi acomodare (modificarea schemei înseşi pentru a se potrivi la obiect). Asimilarea reprezintă modificările impuse de organism obiectelor lumii înconjurătoare. ele au un caracter pregătitor pentru evenimentele următoare . Osgood (1953) formulează teoria mediaţie.3. în speţă. explicând învăţarea prin rolul mijlocitor pe care-l joacă însuşirea semnificaţiei unor excitanţi faţă de anumite reacţii instrumentale. Ch. Formarea acţiunilor mentale constituie fundamentul formării celorlalte procese psihice. ceea ce se va manifesta prin atitudini şi reacţii emoţionale. deci. Ele se caracterizează prin aceea că iau în considerare comportamentul.d. pe de altă parte. concentrată.O . I. ca de altfel întreaga dezvoltarea a individului.N. conduita din perspectiva generală a dezvoltării. activitatea psihică fiind rezultatul transformării unor acţiuni materiale exterioare în planul reflectării. Galperin (1947. fără sprijinul obiectelor. în planul verbalizării." (Piaget).Teoriile acţiunii Grupăm în acest curent câteva din concepţiile moderne care se referă în mod deosebit. Woodworth (1954. iar relaţia stuadiată devine: S . "Formele elementare ale deprinderilor provin din asimilarea unor elemente noi la schemele anterioare care. Învăţarea este fundamentată de către Piaget pe procesele de asimilare şi acomodare.1959) consideră învăţarea ca proces de achiziţie realizat prin mijlocirea experienţei anterioare. Modelul de studiu devine relaţia S . aceste evenimente devin semnale unele pentru altele iar reacţiile declanşate sunt în funcţie de semnificaţia lor. În cazul apariţiei discordanţei între schemă şi subiect sau situaţie. are la bază fenomenul echilibrării active dintre subiect şi obiect. organismul. -transferarea acţiunii din plan verbal în plan interior. 51 .acomodare. ca urmare a contiguităţii sau întăririi. cu introducerea unui mediator intern.P . iar acomodarea . formula verbală este redusă. Învăţarea este transformarea unei scheme de acţiune senzorio-motorie sau cognitiv-reacţională. structuri cu caracter secvenţial: organismul învaţă că S1 este urmat de S2 s.a. la învăţarea umană. de unde răspunsurile vor fi întotdeauna o funcţie a interacţiunii dintre situaţii şi personalitate: R =f (P↔S) R. interior la nivel mental). sunt scheme reflexe…Asimilarea unui element nou la o schemă anterioară implică. -trecerea acţiunii în planul vorbirii cu glas tare. ceea ce le conferă trăsături particulare în raport cu majoritatea celorlalte teorii care au rezultat din studiul comportamentelor animalelor. Acţiunea umană are patru proprietăţi primare: 1 nivelul la care se efectuează (acţional în plan exterior cu obiectele. Etapele învăţării acţiunilor mentale sunt următoarele: -familiarizarea cu sarcina: etapa consituirii reprezentării preliminare a sarcinii. -formularea acţiunii intelectuale în limbaj interior. iar faza de acomodare reprezintă învăţarea sub forma generală a modificării schemelor reacţionale sub efectul reuşitei. aceşti factori interni ţin de întreaga personalitate (P). Pornind de la ideea unităţii conştiinţei cu activitatea.1958) consideră învăţarea ca un proces de constituire a structurilor cognitive. expunerea libera în gând a acţiunii. 2 măsura generalizării ei. adică în planul percepţiei.S.1957) au contribuit la formularea teoriei acţiunilor intelectuale (mentale). ei arată că procesul formărilor acţiunilor se desfăşoară în etape. 4 măsura automatizării ei. În planul psihologiei umane. Mowrer (1956) încearcă o apropiere a punctelor de vedere exprimate de Thorndyke şi Hull. al reprezentării şi al noţiunilor. decurge automat. Piaget (1947. A. ca şi descoperirea soluţiilor ce presupune dobândirea semnificaţiilor noi. ceea ce are drept consecinţă modificarea conduitei. Învăţarea. dar care poate fi şi o tendinţă compensatorie de acomodare a individului la obiectele care "rezistă asimilării".R. ce tinde iniţial să asimileze obiectele prin încorporarea la conduită. 3 completitudinea operaţiilor efectiv îndeplinite. J. 2. pe de o parte şi Tolman.

-Veriga senzorială are la bază activitatea analitico-sintetică a scoarţei cerebrale. să structureze cunoştinţele astfel încât să fie cât mai repede înţelese.a mecanismelor comune în organism şi maşini. atenţie. o bună instruire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să realizeze predispoziţia pentru învăţare. După cum s-a putut remarca din trecerea în revistă a acestor teorii asupra învăţării. priceperea de a sesiza indicatori esenţiali în perceperea unei situaţii şi anticiparea modului ulterior de evoluţie. variabila intermediară. acest proces fiind perfectibil prin învăţare. dimpotriva poate influienţa negativ. Hebb) care prezintă mecanismele neurologice ale învăţării din care reţinem ipoteza recrutării neuronilor pentru un anumit circuit şi a legii "primul venit. procesele senzoriale desfăşurându-se după mecanismul reflexelor condiţionate. semnificaţia pe care o are pentru el noua informaţie receptată. Transmiterea şi recepţionarea informaţiei depind de: -structura şi calităţile analizatorilor. capacitatea canalului. K. Veriga cognitivă a învăţării are drept componente o verigă senzorială şi una logică. a datelor provenite atât de la " intrarea" sistemului . precum şi evidenţierea importanţei învăţării interioare. discret şi continuu etc. Teoria informaţiei sau a comunicării bazată pe ideile lui Shanon şi Weaver. activităţile şi particularităţile subiectului. rigiditatea intelectuală. Zapan. Cel mai simplu model teoretic este dat de teoria S-R în care învăţarea este un anumit tip de răspuns la o stimulare oarecare. Axiomele acestor teorii nu reuşesc să exprime legăturile cu sens creator care se situează în prim plan în procesul învăţării umane. Alte teorii Psihologia învăţării consemnează o serie de teorii alături de cele clasice. care reflectă puncte de vedere diferite: Teoria neuro-fiziologică (Lashley. Psihologia modernă a depăşit acest gen de interpretare. răspuns. educaţia necesitând să asigure elaborarea proceselor şi funcţiilor psihice prin activităţi care le solicită specific. obişnuinţa de a detecta semnale. se referă la tipurile simple de învăţare. fiecare este susceptibilă de remarci critice. Teoria cibernetică reprezentată de Skinner. Morteller. Landa. Veriga logică o găsim prezenţa. ceea ce poate facilita soluţia. primul servit". Ebbinghauss. Orice învăţare presupune procese psihice de cunoaştere şi de reglare efectorie a comportamentului. -factori subiectivi: interese. asupra relaţiilor de contiguitate din procesul memoriei mecanice. la nivel central. dar ea este proprie omului. în funcţie de condiţii au pondere diferită în învăţare. Frick.stimul. care trebuia să fie profund marcată de sensul materialului învăţat. prin transfer pozitiv. în care fundamental este conceptul de feed-back ca element a autocontrolului şi autoreglării. În acest sens. Pentru aceştia învăţarea este o modificare sistematică a posibilităţii răspunsului. în mod deosebit. Teoria modelelor statistico-matematice a fost iniţiată de Hull şi are ca reprezentanţi pe Atkinson.4. Pentru formele superioare de învăţare teoriile cognitive au construit modele matematice. Teoriile asociaţioniste sunt în mare măsură explicative. fenomenele de învăţare mentală. Teoriile performanţei prin care Nackworth. Dar această teorie matematico-deductivă se concentrează. cât şi de la "ieşirea lui". acea tendinţă a subiectului de a aplica la o situaţie nouă metodele care i-au reuşit în cazul altor probleme. Acestei verigi îi revine sarcina de prelucrare. -experienţa anterioară a subiectului. Cercetările ulterioare au scos în evidenţă faptul că învăţarea unei singure asociaţii dintr-o întreagă succesiune este puternic influienţată de interferenţa altor asociaţii. Reţinem contribuţia asociaţionistilor la studiul comportamentului care a reuşit să degaje anumite zone ale cunoaşterii rolului indicaţiei şi informaţiei în organizarea acţinii de învăţare. subiect. cu deosebire. Estess. cuprinzând într-o ecuaţie algebrică elementele caracteristice ale strategiei învăţării. în timp de teoriile cognitive explică. Ca moment central în reglarea 52 . folosită mai mult în descrierea cantitativă a învăţării verbale în care apar noţiunile de cantitate de informaţie. în forma rudimentară şi în învăţarea specifică a animalelor superioare. Acesta este un argument pentru cele mai multe cazuri de învăţare verbală ce intervin în viaţa individului. Planul senzorial al învăţării cuprinde atât orientarea în mediu cât şi orientarea în situaţii şi detectarea informaţiilor esenţiale pentru dirijarea activităţii. prin interferenţă. să stabilească ordinea cea mai eficientă a materialului de învăţat. mai ales.2. oprindu-se departe de mult mai importantele legături logice. ca fiinţă înzestrată cu limbaj. să precizeze natura şi ritmul recompenselor şi pedepselor. sau. Bush. Zapan. Teoria asociaţiilor verbale (H. Fiecare din aceste variabile . Brunner (1965) care apreciază că dezvoltarea intelectului este dependentă de instrumentele folosite. proces informaţional . de fineţea procesului de diferenţiere la capătul central al acestora. Miller. Adames îşi condiţionează performanţa de nivelul vigilenţei şi detectarea semnalelor. 1913) elaborată în legatură cu cercetările asupra memoriei când s-a demonstrat că înregistrarea unei silabe este puternic influienţată de prezenţa altor silabe. scoţând în evidenţă. Teoria instruirii a lui J.

Rolul verigii efectorii nu se încheie sau nu poate fi redus la simpla execuţie exterioară a actului învăţat. determină creşterea eficienţei actului şi. deoarece orice adaptare este o modificare a comportamentului. el însuşi susceptibil de progres pe calea unor noi restructurări a mecanismelor intime psiho-comportamentale. raţiune. rezolvarea problemelor. în cazul învăţării modificarea este durabilă. un grad superior de adaptare. deoarece are rol şi în reglarea inversă a verigilor care au precedat-o. procesele mnemice şi limbajul. ci numai în dependenţa de starea internă a organismului şi în mod special. reacţia motorie nu va traduce direct stimularea din exterior. Încă din 1935 P. învăţarea înseamnă şi restructurarea elementelor acestor verigi. Veriga efectorie . făcând posibilă corecţia imaginii ideo-motorii şi chiar a procesului de dobândire a informaţiei. numit al aferentaţiei inverse. voinţă. În acelaşi timp. care înseamnă motivaţie. Actul motric este expresia exteriorizată. puse în funcţie de o situaţie. implicit.comportamentului ea cuprinde procesul gândirii operaţionale. condusă de un program sau o imagine. 3. obiectivată a unei decizii mentale. Prima are ca obiectiv lărgirea câmpului de cunoaştere prin achiziţii în plan conceptual.. Tipologia învãþãrii Susţinătorii variatelor teorii ale învăţării şi-au exprimat punctele de vedere şi cu privire la tipurile de învăţare. de subiectivitatea acestuia. de o relaţie a omului cu ambianţa şi care necesită o adaptare cu caracter de relativă constantă. afect. K. Învăţarea este concepută de psihologia modernă ca o sinteza integratoare a verigilor cognitivă şi efectorie. După criteriul destinaţiei diferenţiem învăţarea teoretică şi învăţarea practică. Enunţăm câteva dintre posibile clasificări sub rezerva fragilităţii criteriilor de clasificare. luarea deciziilor. iar cea de a doua urmăreşte formarea şi dezvoltarea unor capacităţi şi deprinderi de acţionare şi transformare a realităţii înconjurătoare. Anohin a descris acest fenomen.motorie Având în vedere gradul de complexitate al organismului uman. 53 . decizie.

Gagné consideră că există tot atâtea forme sau tipuri de învăţare.semnal. efort în care se valorifică calităţi superioare ale gândirii: flexibilitatea. logică. Tipologia învăţării potrivit concepţiei lui R. pe care subiectul o datorează atât învăţării cât şă creşterii. asigură obţinerea unor soluţii rapide şi eficiente în confruntarea cu situaţii asemănătoare. obiceiuri. Învăţarea senzorială presupune realizarea unor modificări structurale la nivelul analizatorilor. mentalităţi. mijloc şi motiv. informaţii. Condiţia esenţială pentru ca învăţarea semnalului să aibă loc este să se asigure o prezentare aproape simultană a două forme de stimulare: -stimulul care produce o reacţie generală. expresie a unei experienţe social istorice care se conservă şi se transmite sub formă de tradiţii. asigurând şi fenomenele de transfer şi interferenţă la nivelul deprinderilor. generale. Învăţarea conştientă presupune formularea anticipativă a scopului cognitiv. rezolvarea de probleme. În funcţie de natura rezultatelor învăţării putem disocia învăţarea informativă şi învăţarea formativă. stereotipe ca urmare a exersării. iar cea de a doua are ca rezultat formarea de capacităţi. difuz. Ierarhizarea acestor capacităşi se face în baza criteriului trecerii succesive de la învăţarea capacităţilor simple. motrică. R. de genul aceleia pe care suntem interesaţi să o obţinem. comportament. Principalele tipuri de învăţare sunt: învăţarea de semnale. a culturii generale şi de specialitate. utilizând reguli sisteme de acţionare aplicabile unor situaţii tipice. Gagné dezvoltarea umană apare ca efect. învăţarea noţiunilor. la cele complexe. Învăţarea nu se face oricum. aptitudini. perisabilă şi învăţare socială. Întreg ansamblul de capacităţi pe care-l posedă subiectul pentru R. urmărindu-se ca prin mijloace logice să se ajungă la descoperirea unor adevăruri stabile. se realizează atât în stare de veghe cât şi în timpul somnului. În învăţarea logică se angajează procesele cognitive raţionale (gândirea şi limbajul) care conduc la obţinerea unor soluţii la situaţii problematice. învăţarea stimul-răspuns.Învăţarea inconştientă nu diferenţiază între scop. cea dintâi fiind responsabilă de achiziţiile realizate în planul cunoştinţelor. limitată în timp. După schemele operatorii implicate putem identifica învăţarea euristică şi învăţarea algoritmică. modalităţi de reacţie prin contactul nemijlocit cu realitatea. selectarea mijloacelor oportune pentru atingerea acestuia. de formarea concepţiilor. mai ales prin schimbarea pragurilor senzoriale. Învăţarea algoritmică.Gagné reprezintã condiţiile interne. mediată. Învăţarea subconştientă caracterizează formarea unor mecanisme automatizate. învăţare de tipul înlănţuirilor. -stimulul . la formularea unor concepte. fiind o învăţare autocondusă în timp ce învăţarea ştiinţifică este heterocondusă. Învăţarea euristică presupune căutare şi descoperire. de tip emoţional din partea celui care învaţă. învăţarea de reguli sau de principii. contracţia 54 . învăţarea prin discriminare. Potrivit gradului de valorificare a experienţei dobândite învăţarea poate fi individuală. În funcţie de treptele cunoaşterii implicate prioritar identificăm învăţarea senzorială. Pentru ca învăţarea de semnale să se realizeze. la descoperirea unor principii sau reguli. ca schimbare de lungă durată. nu presupune efort voluntar. practici. subconştientă şi inconştientă.În raport de experienţa de cunoaştere a subiectului diferenţiem învăţarea empirică şi învăţarea ştiinţifică. R. ca urmare a contactului nemijlocit şi repetat cu obiectele sau fenomenele. În concepţia lui R. spiritul critic care condiţionează atitudinea şi capacitatea creativă. învăţarea asociativă-verbală. trebuie să existe un reflex necondiţionat. De exemplu. identificarea motivelor care declanşează. Acestea se deosebesc de condiţiile externe a căror acţiune este independentă de subiect. talent. Acest răspuns emoţional este general. divergenţa. În funcţie de nivelul sistemului psihic implicat se poate diferenţia învăţarea conştientă. dobândită din experienţa altora. Învăţarea empirică presupune efort propriu de găsire a unor soluţii. Învăţarea motrică apare ca o modalitate de formare a deprinderilor precum şi de perfecţionare a variatelor tipuri de mişcări. ci se bazează pe o serie ordonată şă aditivă de capacităţi. susţine şi orientează activitatea de învăţare. are caracter involuntar şi nu este sub control conştient. o emoţie negativă de frică este însoţită de accelerarea bătăilor inimii. Învăţarea de semnale este larg răspîndită atît la animale cât şi la om. Gagné a introdus în 1965 un model fundamentat pe ipoteza că pot fi găsite ecuaţii de transformare corespunzătoare pentru a trece de la un nivel de învăţare la altul. convingeri.Gagné Alături de tipologiile enunţate anterior. Având în vedere varietatea condiţiilor externe.

55 . în care excitantul necondiţionat este o caracteristică a obiectului. fundamentat de experienţele realizate de I. răbdare şi o mare atenţie în organizarea succesiunii evenimentelor: momentul întăririi trebuie să urmeze comportamentul învăţat şi nu să-l preceadă. Deşi sunetele individuale pe care omul este capabil să le producă sunt limitate ca număr. numărul de repetări variind în funcţie de răspunsul implicat şi de intensitatea cu care este produs. cele mai importante se dovedesc a fi: -învăţarea unei asociaţii de două elemente verbale este puternic influienţată de învăţarea anterioară a discriminării atât a primului cât şi al celui de al doilea termen. Învăţarea stimul-răspuns Acest tip de învăţare face posibil ca individul să realizeze o acţiune atunci cînd doreşte să dea un răspuns precis la un stimul discriminat. Tehnicile de întărire stau la baza instruirii programate. o activitate preferată poate servi ca întărire pentru una mai puţin preferată cu condiţia să o facem pe prima dependentă de săvîrsirea celei de a doua. Ed. Cu al doilea sistem de semnalizare reflexele condiţionate la om pot să fie dictate de semnificaţia cuvintelor care ar răspunde obiectelor şi situaţiilor. -stimulul şi răspunsul apar total legaţi unul de altul într-un mod care are loc în învăţarea de semnale. Acest tip de învăţare generează. prima dintre acestea este un răspuns cu caracter de observaţie. o relaţie S-R care leagă obiectul ca stimul de sesizarea caracteristicilor acestuia care permite diferenţierea de alte obiecte asemănătoare. Skinner. Are la bază legarea a două sau mai multe reacţii de tipul stimul-răspuns învăţate anterior. învăţarea operantă. Kimble. Învăţarea de semnale corespunde tipului răspunsului clasic condiţionat. Acesta a sesizat două niveluri în procesul de elaborare al proceselor necondiţionate: cel al percepţiei pure. modificarea conductibilităţii electrice a pielii etc.P. -unităţile verbale trebuie să fie prezentate într-o succesiune potrivită (în funcţie de scopul comunicării. cu condiţia ca tehnicile întăririi să fie planificate şi desfăşurate cu mare atenţie. învăţarea instrumentală. Învăţarea asociaţiilor verbale Înlănţuirea este un tip special de învăţare larg aplicată la toate vârstele. Mai mult chiar. Acestea pot forma o legătură de tipul S-R când o succesiune de evenimente este repetată de mai multe ori.5 secunde. Condiţiile pentru învăţarea de semnale pot fi controlate şi extern: -stimulul semnalizator şi stimulul necondiţionat trebuie prezentaţi într-o succesiune strânsă: de la 0. Este. de a se mişca etc). de asemenea. Modificarea comportamentului pe calea principiului contingenţei întăririi este un instrument puternic pentru managementul învăţării. semn care poate fi transpus în cuvânt. Actul de denumire al unui obiect constituie un lanţ cu cel puţin două verigi. -este necesară repetarea perechilor de stimuli. Pavlov. O condiţie a învăţării stimul . acesta este posibil prin inhibarea tuturor celorlalte zone excitate (dorinţa de a vorbi. notabil că acesta reprezintă un ajutor remarcabil şi pentru schimbarea comportamentului copiilor cu tulburării afective. Organizarea contingenţelor întăririi în vederea formării de comportamente receptive reclamă timp. excitantul condiţionat putând să devină semnul obiectului.răspuns este să existe un act terminal care produce satisfacţie (întărire). guvernează formarea deprinderilor de pronunţie la copilul mic. a doua verigă este o altă conexiune S-R care permite individului să se autostimuleze pentru a declanşa un răspuns verbal. Thorndike l-a denumit învăţarea prin încercare şi eroare. modelele pe care le poate combina din sunetele respective sunt de o diversitate virtual nelimitată. Asa cum arată şi denumirea acestui tip de învăţare se desprind două caracteristici: -o astfel de învăţare se referă la o singură legătură între stimul şi răspuns. tehnicienii moderni numind-o legea empirică a efectului. întărirea trebuie să se producă la apariţia comportamentului dorit şi să fie omisă când comportamentul dorit nu apare. nu la legături multiple în lanţ sau difuze. cu atâ mai repede se va produce învăţarea. Aceasta este un mod de învăţare care implică producerea unor mişcări precise ale aparatului osteomuscular ca răspuns la stimuli foarte precişi sau la combinaţie de stimuli. iar excitaţia se concentrează numai asupra unei sarcini-efectuarea gestului necesar.vaselor sanguine. cele mai simple înlănţuiri verbale sunt reprezentate prin activitatea de denumire.5 până la 1. de exemplu ''arta îngrijitorului'' sau ''îngrijitorul artei''). Aceste modele se învaţă ca înlănţuiri. întărirea fiind compararea propriei pronunţii cu cea a unui specialist). voluntar. Vîrsta ca şi mediul din care provine elevul influenţează aplicabilitatea şi semnificaţia tipurilor de întărire. Dintre condiţiile cerute pentru însuşirea asociaţiilor verbale. limbajul devenind aici un al doilea sistem de semnalizare. Această teză a întăririi este unanim acceptată. de pronunţare într-o limbă străină la adulţi (pentru adulţi. În şcoală elevul îşi formează o serie de reflexe condiţionate prin asimilarea de către acesta a consemnului verbal care declanşează reacţia adecvată. contiguitatea joacă un rol important în acest tip de învăţare: cu cât este mai scurt timpul dintre apartiţia răspunsului învăţat şi întărire.

este vorba de o corelaţie între modificările stimulilor şi cele ale comportamentului. condiţii de performanţă. bine conturat. asociaţiei verbale. -învăţarea eficientă a unei asociaţii verbale de două elemente necesită folosirea unei verigi intermediare cu funcţie de mediere sau de codificare (pentru ''pterodactylus = reptilă aeriană cu aripi membranoase între degete. pe de altă parte. Variabilele care operează în învăţarea prin discriminare sunt variabile care se referă. prin generalizare cu stimulul unei unităţi din celălalt lanţ. reducere care coincide cu absenţa întăririi. Varietatea asociaţiilor verbale poate fi sistematizată în următoarele tipuri fundamentale: -asociaţiile constante în care termenii asociaţiei rămân aceeaşi în toate condiţiile (exprimarea unui fapt unic. formularea unui principiu general etc). succesiunile verbale fiind concepute ca un simplu proces de înlănţuire. 56 . astfel încât el să poată reconstitui lanţul fiecăruia dintre ei. -învăţarea să se sprijine pe stimuli externi (de exemplu cuvântul ''rogvaiv'' pentru reţinerea ordinii culorilor spectrului). pe de o parte la stimuli şi receptarea lor de către organele de simţ. de la grecescul dáctylos = deget şi gráphein = a scrie). -trebuie să se asigure confirmarea răspunsurilor corecte ca mod de întărire. -prin contrast cu reproducerea cuvânt cu cuvânt. Este vorba de fenomenul de stingere şi fenomenul de generalizare. se poate asocia prima lui parte cu ''helicopter'' iar partea a doua cu '' dactilografie''. variantele conţinutului celui de al doilea termen fiind determinate de variantele conţinutului primului termen (formulele matematice. similitudinea conducând la elaborarea unui răspuns corespunzător unei unităţi dintr-un lanţ ce tinde să se conexeze. chimice etc). -asociaţiile abstract-variative în care obiectele din primul şi din cel de al doilea termen variază. În învăţarea asociaţiilor verbale pot să apară o serie de fenomene secundare care influienţează productivitatea acesteia. fizice. -asociaţiile semivariative în care obiectele din primul termen variază. ca mod de producere a satisfacţiei. Elementul fundamental care va permite să acceptăm că un organism poate discrimina între doi stimuli este faptul că el poate fi determinat ca în circumstanţe diferite să răspundă diferit şi totodată cu certitudine la acţiunea celor doi stimuli. Este caracteristic pentru situaţiile în care învăţarea nu se bazează pe descifrarea sensului.-elevul trebuie să formuleze în mod activ răspunsurile cerute de lanţ. iar. vizibil prezente în fixarea materialelor fără sens. Învăţarea prin discriminare Învăţarea prin discriminare este termenul prin care denumim procesul pe baza căruia stimulii ajung să exercite un control selectiv asupra comportamentului. cel de al doilea lanţ este mai greu de învăţat decât primul pentrucă tinde să dea naştere unor erori de generalizare. însă conţinutul ambilor termeni rămâne în toate cazurile constant când această asociaţie se actualizează (operarea cu numere). În învăţarea prin discriminare se impun a fi respectate următoarele condiţii: -stimulii ce urmează a fi disociaţi în diferite lanţuri trebuie să fie prezentaţi celui care învaţă unul câte unul. întârzie să apară în fixarea pasajelor cu sens. Fenomenul de stingere este generat de reducerea numărului de exersări. Acestea pot fi denumite condiţii de stimulare şi. a semnificaţiei. Diferită faţă de această situaţie este învăţarea verbală cu sens care este superioară celei anterioare potrivit următoarelor caracteristici: -învăţarea substanţei (a ideilor) materialului verbal cu sens se realizează mai repede decât învăţarea aceluiaşi material ca lanţuri verbale care să fie reproduse cuvânt cu cuvânt. Fenomenul de generalizare tinde să îngreuneze învăţarea în cazul în care apar două serii de unităţi verbale asemănătoare din punct de vedere fizic dar diferite ca semnificaţie. În acest caz se va folosi ca sprijin un stimul extern. dar conţinutul rămâne constant. cuvintele unei poezii. iar cel de al doilea termen asociat este permanent constant. reţinerea ideilor se dovedeşte sensibil superioară din punct de vedere al actualizării. respectiv. Subiectul poate să nu fie capabil de răspunsuri diferenţiate. -efectele interferenţei. fapt ce generează erori care conduc în cele din urmă la ştergerea conexiunilor anterior formate între stimul şi răspuns. la variabile care se referă la condiţiile de motivaţie ale subiectului şi întărirea acestora în scopul de a da răspunsuri variate la variaţi stimuli. -asociaţiile concret variative în care atât conţinutul primului cât şi al celui de al doilea termen al asociaţiei variază. fie din cauză că echipamentul său senzorial nu este capabil să detecteze diferenţele dorite sau pentru că prin această diferenţiere nu obţine nimic din ceea ce doreşte în momentul respectiv. stimulii proprioceptivi devenind o parte din veriga imediat următoare. Cerinţele de discriminare a fiecărei verigi vor fi dificile.

înţelegerea locului pe care-l ocupă noţiunea respectivă în sistemul altor noţiuni. În procesul de învăţământ la baza selecţionării calitative a materialului pe care trebuie să se sprijine însuşirea noţiunilor este necesar a se fundamenta pe principiul varietăţii şi al diversităţii acestui material. prin aplicarea în practică a noilor noţiuni. cu adevărat. cunoaşterea formulării verbale nu înseamnă în mod necesar. în conţinutul noţiunii nu intră întotdeauna ceea ce reprezintă. de exemplu: Dacă A atunci B. Când individul stăpâneşte regula la nivelul unei abilităţi. Dacă pe cale empirică însuşirea noţiunilor se face fără o conştientizare clară şi un discernământ al separării neesenţialului de esenţial. ultima fiind în mod predictibil legată de prima printr-o clasă de relaţii. creatoare a noţiunilor nu poate fi realizată în lipsa înţelegerii acesteia de către elevi. unde A şi B sunt noţiuni. Învăţarea noţiunilor Unul dintre modurile în care individul poate învăţa să răspundă la grupuri de obiecte este de a face distincţii între ele şi de a încadra obiectul într-o clasă şi a răspunde acestei clase ca întreg. de asemenea. cu determinarea raporturilor de reciprocitate. Înţelegerea apare ca un proces de stabilire conştientă a unor legături între vechile cunoştinţe dobândite anterior şi noile cunoştinţe. volumul repetiţiilor necesare crescând cu numărul de lanţuri ce urmează a fi discriminate. -prin acţiuni. Sunt. conţinutul noţiunii poate să nu fie identic: în etapele iniţiale. Înţelegerea constă în relevarea esenţialului din obiectele şi fenomenele lumii materiale fie prin raportarea acestora la o anumită categorie. Noţiunile exprimă într-o formă abstractă şi sintetică rezultatul generalizărilor în gândire a însuşirilor comune unei serii de obiecte şi fenomene de acelaşi fel. cunoştinţe în calitate de produs autentic al propriei activităţi. numită şi preştiinţifică. de subordonare sau supraordonare şi delimitarea noţiunilor. Aceasta este de o extremă importanţă pentru a face distincţie între însuşirea regulei şi însuşirea enunţului verbal. angajând gândirea şi procesualitatea cunoaşterii. în diferitele momente ale asimilării. el poate identifica aceste noţiuni componente şi poate demonstra că acestea se leagă între ele într-un mod specific regulii. le prelucrează prin interiorizare. -este necesară repetarea.stimul pentru acest lanţ. -confirmarea ca formă de întărire a răspunsurilor corecte. a accidentalului de permanent. şi însuşirea logicii. ele sistematizează informaţia pozitivă şi se distanţează tranşant de aspectele secundare accesorii ale lucrurilor. dar poate fi considerată ca o premiză a acesteia. cazuri în care se realizează fie o restrângere neadecvată a conţinutului noţiunii. Însuşirea noţiunii este un proces care trece printr-o serie de etape. Însuşirea noţiunii presupune. înţelegerea regulei. Fenomenele menţionate sunt explicabile dacă avem în vedere cele două modalităţi de însuşire a noţiunilor: pe cale empirică. dintre general şi particular. pe baza experienţei individuale şi pe cale ştiinţifică. în cadrul sistemului de învăţământ. cunoscută anterior. Regulile cu cea mai simplă structură formală sunt compuse din două noţiuni. devenind. noţiunea A descrie clasa care trebuie inclusă în situaţia . Învăţarea regulilor O regulă este capacitatea internă care îi oferă individului posibilitatea de a răspunde la o clasă de situaţii stimul cu o clasă de performanţe. definitorii. Asimilarea deplină. în acelaşi timp. pe măsură ce cunoştinţele noastre despre obiectele şi fenomenele cuprinse în noţiunea respectivă se lărgesc şi se precizează. ceea ce presupune legătura dintre abstract şi concret. fie prin clarificarea cauzelor unui anumit fenomen. O regulă este compusă din mai multe noţiuni. Ele redau trăsăturile esenţiale. se va obiectualiza în activitatea elevilor în două maniere: -prin cuvinte. dacă se fac generalizări superficiale. în expunerile verbale sau scrise: expunerea cu propriile cuvinte dovedind integrarea noilor noţiuni în sistemul celor deţinute precum şi capacitatea de a folosi noţiunile noi în situaţii variate. -însuşirea noţiunilor înseamnă. Înţelegerea. 57 . caracter ce decurge din: -elevul preia activ sistemul de cunoştinţe. a capacităţii de gândire. a apariţiei şi dezvoltării lui. care poate fi concret (în cazul discriminării literelor p şi b) sau ideativ (în cazul discriminării ''revoluţiei'' de ''lovitură de stat''). fie o extindere nepermisă a acestuia. a sistemului de operaţii aplicat unui anumit domeniu de activitate. în final. în timp ce B se referă la clasa de obiecte care stimulează veriga finală din lanţ. fie parţială sau aprofundată. M. noţiunile însuşite pe cale ştiinţifică exprimă esenţialul şi generalul din obiectele şi fenomenele realităţii. însuşirile esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. Zlate se referă la caracterul prin excelenţă formativ al procesului de însuşire şi constituire a noţiunilor. de asemenea. proprii întregii categorii a cazurilor particulare.un comparator. De aceea.

seturi de reguli. actualizarea regulilor adecvate situaţiei-stimul. Evenimentele implicate în rezolvarea de probleme sunt: -prezentarea problemei prin formularea verbală sau practică. Rezolvarea de probleme Problema se declanşează ori de câte ori suntem puşi în faţa unei dificultăţi. mai exigentă. -rezolvarea unei probleme înrudite mai simple. 1. în restabilirea unui eveniment. Rezolvarea de probleme poate fi privită ca un proces prin care elevul descoperă o combinaţie de reguli învăţate anterior. controversa joacă un rol pozitiv în stimularea gândirii creatoare. altfel există pericolul ca lanţul noţional sau părţi ale lui să devină simplă înlănţuire verbală. etc. Conceptul de motivaţie. -contiguitatea regulilor ce urmează să fie îmbinate pentru a ajunge la soluţie cu situaţia-stimul ce pune problema. -rezolvarea problemelor în grup. -formularea unei ipoteze care poate fi aplicată în vederea obţinerii unei soluţii. Numai primul pas reprezintă un eveniment extern. aşadar . regulile au fost reamintite şi selectate. de fapt. În învăţarea de reguli se impun a fi respectate următoarele condiţii: -condiţia prealabilă pentru însuşirea lanţului de noţiuni care alcătuiesc regula este cunoaşterea noţiunilor.rezolvarea de probleme se impun a fi respectate următoarele condiţii: -elevul trebuie să fie în stare să-şi reactualizeze regulile învăţate anterior care ar fi potrivite noii situaţii. le fecundează. schemele. În acest tip de învăţare . Regulile individuale care compun un astfel de set au interrelaţii demonstrabile logic: învăţarea unora constituie condiţii prealabile pentru învăţarea celorlalte. când suntem puşi în dezvăluirea unei relaţii noi. -definirea problemei prin distingerea caracteristicilor esenţiale ale situaţiei problematice.. pe care o poate aplica pentru a ajunge la o soluţie referitoare la o nouă situaţie problematică. -imaginea vizuală care sugerează direcţii posibile de rezolvare.1. -dirijarea gândirii elevului cu privire la scopul activităţii şi aspectul general al soluţiei pentru a delimita seria de ipoteze pe care elevul urmează să le verifice în cursul rezolvării. organizarea psihologică a deprinderilor intelectuale fiind reprezentată ca o ierarhie a învăţării compusă din reguli. dintre care cea mai izbutită va fi învăţată după ce aplicarea ei a fost testată şi confirmată. totuşi. le vitalizează. doar o chestiune de aplicare a regulilor învăţate. mentale. Structura internă a motivaţiei. în consecinţă. situaţia nemaifiind privită ca o problemă. ceea ce reprezintă. în special. ea este un proces care generează o nouă învăţare: când este găsită soluţia problemei se învaţă ceva în sensul că se schimbă capacitatea individului. considerată o formă categorică de învăţare. Ceea ce rezultă din rezolvarea de probleme este o regulă de ordin superior care. ori de câte ori ne confruntăm cu situaţii pentru care nu avem un răspuns imediat în habitudine. discuţiile. ipotezele ce se formează sunt reguli noi. un set organizat de deprinderi intelectuale. -elevul să fie solicitat să demonstreze în mod activ regula. entităţile cu care se operează sunt reguli: când problema este definită. Rezolvarea de probleme trebuie. -verificarea ipotezelor până la găsirea soluţiei. Rezolvarea de probleme nu este. argumentarea este mai coerentă. -asigurarea întăririi când regula este formulată exact şi în forma ei corectă. -folosirea analogiei care sugerează posibilitate unei comunităţi de structură acolo unde nu constatăm de la început decât asemănare exterioară. 58 . 4.Elevul sau adultul învaţă. Factori condiţionali ai învăţării 4. Motivaţia 4. Dacă se întâlneşte din nou aceeaşi categorie de situaţii.1. diagramele de diverse tipuri plasticizează abstracţiile. celelalte evenimente sunt interne. se poate răspunde cu uşurinţă prin actualizare. -sprijinirea învăţării regulilor prin instrucţiuni verbale menite să reactualizeze noţiunile componente. devine o parte a repertoriului individual. -afirmarea caracterului general al performanţei aşteptate la finele intruirii.

idei. activitate ce trebuie să fie concordantă cu cerinţele sociale. devenind o condiţie a învăţării eficiente productive care explică nu numai performanţa la un moment dat. calitatea de condiţie internă a activităţii umane. convingeri. proces care este provocat de deficitul de substanţe din organism. Oamenii pot controla voluntar selecţia. O altă formă de manifestare a dorinţei este tendinţa de a acţiona. Psihologul american A. Motivaţia se constituie drept factorul care furnizează energia necesară activităţii. rezultatele. -pentrucă învăţarea reprezintă pentru elevi tipul fundamental de activitate.Popescu-Neveanu. motivele acesteia constituie surse de energie pentru întreaga reactivitate psihică a cărei funcţionalitate. determină. impulsul precede trebuinţa. trebuinte de apreciere şi stimă. de autorealizare şi valorificare a potenţialului propriu. ci totdeauna în relaţie cu obiectele. susţine şi determină eforturile în învăţare în vederea realizării unor scopuri proprii sau fixate de alţii.Valenţa unui obiect este cu atât mai mare cu cât stimulează într-o măsură mai mare activitatea de satisfacere a unei anumite trebuinţe. dar aceasta se realizează tocmai datorită apariţiei lui. Valenţa reprezintă calitatea care o dobândeşte obiectul în relaţiile dinamice dintre organism şi obiectele care intră în sfera satisfacerii trebuinţelor. motivaţia orientează. orientează individul spre scop. în calitatea lor de condiţii interne ale persoanei. interese. numai prin ele însele. În general. intenţia. ideal. tendinţa. O formă de manifestare a dorinţei este intenţia. impulsul. întră în relaţie obiectul către care se orientează impulsul şi valenţa acestuia. 59 . P. în literatura de specialitate sunt menţionate: trebuinţa. situaţiile care le satisfac şi cerinţele cărora le corespund. orientează. etc. dobândite în cursul vieţii ca trebuinţe secundare.. de motive sau trebuinţe. trebuinţe de cunoaştere. trebuinţe legate de apartenenţă şi dragoste. Aceasta marchează orientarea motivului spre scopuri sau proiecte. Din această perspectivă putem desprinde principalele funcţii ale motivelor învăţării: -în calitate de condiţii interne ale personalităţii elevilor. apoi. dar între dorinţă şi scop se interpune un interval de timp şi un ansamblu de mijloace. De regulă. o orientează selectiv către anumite scopuri şi o susţine energetic. Nu putem vorbi de existenţa unor forţe dinamice. aspiraţia si interesul. '' Structura internă a motivaţiei Componentele motivaţiei sunt cunoscute sub denumirea generică de factori motivaţionali. motivaţionale. Impulsul constă în apariţia unei excitabilităţi accentuate a centrilor nervoşi corespunzători. Pornind de la bază. aspiraţii. aspiraţii. definesc consecinţele care satisfac sau nu efortul orientat spre scop. Trebuinţa în forma sa activă.Maslow organizează trebuinţele într-o structură cunoscută sub denumirea de piramida trebuinţelor. se răsfrânge asupra randamentului învăţării. Dintre aceste componente. În acest caz. organizează şi potenţează intensitatea efortului în activitate. Psihologic.Motivaţia desemnează ansamblul factorilor care declanşează activitatea omului. atât a trebuinţelor. reflectate în mintea omului sub formă de imagini. precizează P. valenţa. -deoarece motivele învăţării depind de nivelul reflectării subiective şi de condiţiile vieţii sociale fiind rezultatul acestora. de pregătire a acţiunii.Golu susţine că . impulsul este trăit ca o stare de activare. este un act de semnalizare a modificărilor care intervin în sistemul organic şi în sistemul personalităţii. trebuinţe de securitate. Analiza conceptului motivaţiei ca şi a funcţiilor specifice acesteia ne permite să desprindem câteva caracteristici generale: -natura ei intimă. ele dau sens şi valoare activităţii desfăşurate de elevi. în conexiune cu aspectul informativ al recompensei învăţării. ci şi dinamica ei de la o etapă la alta. trebuinţe estetice trebuinţe de autoactualizare. împlinirea sau reprimarea dorinţelor. impulsurilor de ordin fiziologic cât şi a unor formaţiuni mai complexe. Motivaţia constituie totalitatea elementelor stimulative interne. convingeri. dorinţa. indiferent de provenienţă. Trebuinţa semnalizează cerinţele de reechilibrare sub forma unor stări şi imbolduri specifice. se referă la ceea ce subiectul doreşte să facă. Există intenţii imediate şi intenţii pe termen lung . cele şapte categorii de trebuinţe ale piramidei sunt: trebuinţe fiziologice. Motivaţia cuprinde totalitatea mobilurilor care.motivaţia este un model subiectiv al cauzalităţii externe. Dorinţa este expresia psihologică a trebuinţei conştientizate. -motivele. concepţie despre lume şi viaţă. înnăscută sau dobândită. în cazul elevului aceea de învăţare.

un ideal. -ca nivel de realizare. de motivaţie şi anume motivaţia intrinsecă. elementele funcţionale ale fenomenului motivaţional sunt: -o stare de tensiune internă rezultat al trăirii unei trebuinţe pentru un obiect. percepute. -criteriul conţinutului psihologic al motivelor are în vedere faptul că motivele care îi determină pe elevi să înveţe iau întotdeauna forma unor variabile psihice: interese. În mod curent. cu valoare stimulativă diferită. prin optimum motivaţional. În situaţia în care scopul activităţii este intern. Intensificarea într-o măsură prea mare a motivaţiei (supramotivaţie) nu îmbunătăţeşte decât foarte puţin performanţa. scopul este orientat motivului şi odată fixat. 60 . Preocupările cercetărilor psihologice au fost orientate către determinarea raportului care există între nivelul motivaţiei şi performanţa (achiziţia intelectuală prin învăţare). ca rezultat al reflectării în conştiinţa lor a realităţii. este susţinută de anumite motive şi orientată în vederea atingerii unor scopuri. apropiate) şi îndepărtate (de perspectivã). motive de ambiţie. personale. cu valoare motivaţională diferită. care se prezintă în două ipostaze: -ca scopuri şi perspective apropiate sau depărtate. Cea mai eficientă acumulare prin învăţare se obţine la un nivel moderat de motivaţie.că orice creştere a motivaţiei în sensul de intensificare a unor stimuli de intensificare externi adecvaţi are efect pozitiv asupra achiziţiei intelectuale. -producerea unei stări ridicate de anxietate cu efect paralizant în plan comportamental. reprezentate. consolidează motivaţia care l-a impus. o aspiraţie. supramotivaţia are efect pozitiv numai în rezolvarea unor sarcini uşoare iar în sarcinile dificile efectul este negativ.-caracterul său dinamic şi de orientare în raport cu comportamentul uman care tinde întotdeauna spre scopuri anterior formulate. Considerate schematic. 4. -stimulul extern care asigură elementul provocator.2. imaginate. sociale. ci şi structura optimă a motivaţiei în funcţie de tipul şi valoarea factorilor ce o compun (Regula lui j întors’’ – în reprezentare grafică). A doua perspectivă a criteriului valoric. în ceea ce-şi propune să obţină subiectul prin activitatea de învăţare. Aceste crierii vizează veriga esenţială a fenomenului emoţional: caracterul reflectoriu şi mediator al motivaţiei. putând produce stress emoţional. -rolul său de mediator în procesul de echilibrare între individ şi mediu. numai până la un anumit punct şi că. În acest sens se propun motive cognitive şi motive de interes. Atunci când scopul este extern faţă de activitatea de învăţare. sentimente. Motiv al învăţării poate fi o dorinţă. avându-se în vedere nu numai factorul intensitate ca valoare energetică optimă. o situaţie etc. Când motivaţia este lentă. -diversitatea formelor de manifestare ce se constituie într-un sistem de mobiluri sau factori dinamici. declanşator în acest proces intrând în relaţie cu starea de existenţă. însoţită de succes sau eşec. Prima perspectivă conduce la gruparea motivelor învăţării şcolare în motive sociale când învăţarea vizează scopuri utile societăţii şi motive individuale. În această situaţie este vorba de motivaţie extrinsecă. Tipuri de motive specifice activităţii de învăţare Marea diversitate a motivelor învăţării şcolare impune ordonarea lor în anumite categorii. deci învaţă pentru că activitatea ca atare îi dă satisfacţie. astfel. -caracterul său conştient sau inconştient. din aceste considerente că intensitatea optimă a motivaţiei corespunde unei performanţe ridicate. Cele mai concludente criterii sunt: -criteriul privind relaţia motiv-învăţare-scop diferenţiază în motivaţia extrinsecă şi motivaţia intrinsecă. Criteriile de clasificare a motivelor actvităţii de învăţare sunt numeroase şi diferă de la un autor la altul. În activitatea de învăţare şi muncă individul este supus influienţelor unui sistem larg de stimuli materiali şi spirituali.1. această achiziţie este mai intensă în primele stadii de întărire a motivaţiei. Se consideră. a anumitor cerinţe: familiale. anume caracterul adaptativ. permite gruparea lor în motive pozitive şi motive negative. fiind mai opacă pentru alte informaţii. performanţele realizate sunt superioare performanţelor nemotivate. Efectul disfunţional al unei intensităţi motivaţionale excesive este explicat prin: -îngustarea câmpului cognitiv al persoanei extrem de motivată care urmăreşte numai acele aspecte care i se par nemijlocit utile în atingerea scopului. un interes. -criteriul valoric grupează motivele învăţării şcolare având în vedere valoarea socio-morală a scopurilor urmărite şi caracterul adaptativ al motivelor. -reprezentarea scopului activităţii prin care este satisfăcută tensiunea. o idee. eficienţa învăţării depinde de semnificaţia pe care o are scopul propus pentru cel în cauză. Scopul se regăseşte în obiectivul. este vorba de o formă superioară. motive de teamă. profesionale. Se apreciază. aspiraţii şi convingeri. În funcţie de acest criteriu motivele pot fi imediate (momentane. cuprinzând şi situaţiile viitoare. Întreaga activitate de învăţare a elevilor. -criteriul aspectului temporal al motivelor sau poate depăşi spaţiul şi cadrul nemijlocit al activităţii.

pe fondul unei configuraţii dintre factorii externi şi interni. prin constrângere. situaţia motivaţională de competiţie acţionează. Situaţia de joc Această situaţie constă în structurarea jocului în cadrul activităţii de învăţare cu scopul de a realiza o situţie specifică de asimilare în care o activitate puternic motivată (jocul) se îmbină cu una mai puţin motivată (învăţarea).-criteriul trebuinţelor are în vedere diferitele categorii de trebuinţe (aşa cumn le-am găsit prezentate pe ''spirala trebuinţelor'' oferită de A. este controlul interior. Maslow). mai ales în veriga de transmitere a noilor cunoştinţe. de către adult. concretizată în modificarea aspectului cantitativ. determinând mobilizarea trebuinţelor de exprimare a Eu-lui. Efortul de autocontrol depinde de raportul dintre exigenţele situaţiei şi posibilităţile subiectului de a o rezolva. Pornind de la premisa că în fiecare elev există anumite tendinţe pozitive nespecifice. a tendinţei de a-i egala şi depăşi. grup). Competiţia ajută în procesul de descoperire a Eu-lui şi. -temperamentul individului. Motivaţia de performanţă implică. Situaţia de competiţie Creează posibilitatea manifestării dorinţei de a excela în activitatea de învăţare. -influienţa factorilor educativi în situaţia dată (familie. prin aducerea înainte a acestuia. Situaţia motivaţională de control. proces care asigură copilului o senzaţie de plăcere. jocul creează condiţii propice 61 . În condiţiile lecţiilor tradiţionale elevului i se dă uneori posibilitatea de a ieşi uşor din câmpul activităţilor de învăţare pe plan imaginar. având nevoie de un control exterior . Situaţia de control Are eficienţă prin faptul că mobilizează un factor motivaţional intern care este localizat în timp şi se impune numai atunci când este actual. Ca urmare acţiunea situaţiei motivaţionale de competiţie se manifestă prin intensificarea funcţiei de dinamizare a acţiunii. -condiţiile concrete de desfăşurare a competiţiei. asupra aspectului cantitativ al învăţării (sporirea elementelor reproductive din conţinutul materiei de învăţat). O formă superioară. modificarea localizării în timp a controlului. reacţii afective. Dacă situaţia motivaţională de control acţionează asupra îmbunătăţirii aspectului calitativ al învăţării (sporirea elementelor creative din conţinutul materialului de învăţat). ca situatie motivatională. -gradul de stăpânire a abilităţilor şi deprinderilor intelectuale şi de acţiune. Controlul. cognitiv care operează pe cale intrinsecă şi se referă la încrederea subiectului în faptul că rezultatele dobândite se datoresc propriei activităţi intenţionate. Competiţia presupunând un act de comparaţie între indivizi care se află la acelaşi nivel de dezvoltare. Situaţii motivaţionale specifice învăţării şcolare Activitatea de învăţare de tip şcolar se desfăşoarãă într-un cadru situaţional extrem de complex care cuprinde componente numeroase ca: potentialităţi intelectuale. elevul este dirijat la început din afară. de împlinire.1. astfel. a decalajului dintre cerinţe şi posibilităţi. contribuie la îmbunătăţirea activităţii. Primul contact al copilului cu competiţia are loc în familie. ca urmare a trebuinţei sale de a se măsura cu alţii. Este vorba de situaţii care prezintă o valenţă pozitivă din punct de vedere al mobilurilor interne. În acest sens controlul acţionează cu efect întârziat. etapă care nu provoacă o situaţie de nelinişte. Jocul este o activitate mai puternic motivată deoarece motivul acţiunii constă nu în rezultatul acesteia ci în procesul însuşi al activităţii. predispoziţii. legate de trebuinţa de reuşită.3. situaţia de joc şi de performanţă. de identificare. În competiţie are şansă de reuşită cel care este capabil să-şi utilizeze totalitatea capacităţilor în raport cu totalitatea cerinţelor externe. modificând ritmul de activitate. în mod necesar este precedată de una sau mai multe situaţii motivaţionale de control care asigură aspectul de ordin calitativ al activităţii. provocând o mişcare la nivelul capacităţilor interne spre nivelul cerinţelor externe. situaţii care actualizează motive subiacente. acţionează. presupune o comparaţie între fenomenul controlat şi modelul corespunzător. standarde de perfecţiune. Apariţia şi dezvoltarea spiritului de competiţie la elevi este legată de următorii factori: -gradul de înţelegere a noţiunii de a excela. astfel. eficienţa învăţării. mai cu seamă. de competiţie. în acelaşi timp. în şcoală se pot crea anumite situaţii care să stimuleze. de tensiune. de performanţă. 4. să amplifice aceste resurse şi să influenţeze. aptitudini. de afirmare. nefiind actuală efectuarea unui control în vederea constatării performanţei în învăţare. şcoală. Situaţiile motivaţionale specifice sunt: situaţia de control. copilul fiind determinat să intre în competiţie cu ele. O asemenea situaţie îi determină pe elevi să întreţină relaţii de natură cognitivă şi de explorare activă cu noile cunoştinţe transmise. În acest act de comparaţie. încă din familie. de competentă. cultivată. va contribui la intensificare activităţii intelectuale a elevilor şi la formarea controlului intern. asupra aspectului de ordin calitativ al activităţii.

ca însuşiri individuale fizice şi psihice complexe care permit efectuarea cu succes deosebit a unei acţivităţi. Situaţia de performanţă Performanţa constituie un termen global care cuprinde rezultatele activităţilor şi răspunsului subiectului. Se poate considera că interesul . bazată pe o curiozitate dirijată este susţinută de doi factori semnificaţivi: experienţa pe care elevul deja o stăpâneşte în legătură cu activitatea şi cu obiectele şi. Ele trebuie exercitate prin activităţi organizate în domeniile pe care le vizează.reflex de orientare ) care se manifestă de timpuriu printr-o atenţie mai mult sau mai puţin concentrată faţă de ceea ce este nou. calitatea diferenţierilor. importante forţe dinamogene care mobilizează potenţialităţile individului pentru realizarea unor activităţi valoric ridicate. Psihogeneza motivelor învăţării şcolare Constituirea sistemului de motive la nivelul personalităţii trebuie considerată ca un proces care se realizează. Astfel. Efectul motivaţional al performanţei se explică prin faptul că aceasta constituie o măsură a valorii reale a subiectului. cu privire la psihogeneza intereselor cele mai multe studii precizează că formarea lor depinde. calitatea de şcolar exprimă o nouă poziţie socială. aptitudinile. la adaptarea biologică a individului pentru ca. Acest fapt i-a determinat pe psihologi să considere că solicitarea oricărei forme de activitate intelectuală la copii se soldează cu performanţe mai bune dacă solicitarea se desfăşoară sub formă de joc. Rezultatul unei activităţi joacă un rol deosebit în declanşarea şi dezvoltarea conduitei.cognitivă constantă faţă de obiecte şi activităţi. iar îndeplinirea lui reprezintă rolul pe care acesta şi l-a asumat. Performanţa obţinută intensifică şi susţine efortul de învăţare. Atât reuşita cât şi eşecul. Situaţia motivaţională de joc poate fi folosită ca formă complementară activităţii didactice la clasele mici. În raport cu primul plan. avându-se în vedere conţinutul şi aspectul ei procesual în interiorul căreia se devoltă interesele. Odată formate. La început această curiozitate este pasivă. Cel de-al doilea plan de formare a motivelor învăţării elevilor îl constutuie activitatea şcolară însăşi. mai ales. în bună măsură. un nou statut căruia i se acordă o importantă preţuire de către societate. fineţea reacţiilor.1.4. premise necesare în formarea lor. acesta comportând un set de cerinţe. de nivelul curiozităţii înnăscute (numită de Maslow şi Nuttin . datorită legăturii sale strânse cu motivele afective. de Pavlov . Jocul. precum şi modul de ''a vedea'' lumea sau pe el însuşi. de ezitare. predispoziţiile crează diferenţe individuale în ceea ce priveşte viteza de formare a legăturilor temporare.ca atitudine emoţional . Aceasta-i provoacă elevului tensiuni psihice în vederea însuşirii şi perfecţionării mijloacelor specifice jocului. Aceasta se datorează faptului că percepere evaluarea şi reamintirea succesului sau eşecului se află într-o legătură strânsă cu imaginea de sine. Fiind reprezentată de structura sistemului nervos şi de particularităţile morfofuncţionale ale analizatorilor. 4. în al doile rând.trebuinţă de cunoaştere. Nivelul Eu-lui se concretizează în nivelul de aspiraţie al subiectului care include atât aşteptările cât şi imaginea de sine şi determină motivul de performanţă care indică ambiţiile şi performanţele subiectului. îndeosebi accesibilitatea şi atractivitatea. Din această perspectivă elevului îi este caracteristică învăţarea bazată pe motive social-morale constituite în procesul de desăvârşire a personalităţii (sentimentul datoriei.curiozitaea epistemică. aspiraţii profesionale. performanţa elevului fiind produsul experienţei şi învăţării sub conducerea profesorului. temporară şi serveşte. ci şi personalitatea subiectului. iar la clasele mari se transferă activităţii didactice o parte din atributele jocului. de aşteptări. aptitudinile devin condiţii interne. puse în faţa copilului prin instituţiile sociale. 62 . neobişnuit. de caracterul agreabil al acestei experienţe. împreună cu tensiunea creată de conduitele strategice pe care acesta le conţine (conduita de aşteptare. Provocarea şi realizarea procesului de joc de către copil. ulterior.pentru dezvoltarea personalităţii copilului facilitând procesul de însuşire a cunoştinţelor şi putând servi ca bază pentru cele mai multe conduite motivate. mai liberi. de competiţie în sensul afirmării de sine şi al trebuinţei de performanţă) constituie condiţii favorabile activităţii de învăţare. ei se manifestă mai degajaţi. Aşa se explică de ce performanţa constituie o chestiune de motivaţie. înţelegerea necesităţii de a fi util societăţii. ca forme de manifestare ale performanţei. stimulează stabilirea unui nivel de aspiraţie ridicat şi inspiră plăcere în dezvoltarea experienţei. succesurile şi eşecurile pot schimba nu numai forme de comportament. legătura lor cu echipamentul nativ al individului este mai evidentă reprezentată de predispoziţiile ereditare. trăinicia lor. lasă în urma lor tensiuni motivaţionale. -în şi prin activităţile efectuate de individ. dorinţa de succes etc). încă de la început în două planuri: -la nivelul relaţiilor cu cei din jur. cât şi datorită caracteristicii sale indispensabile-tendinţa de a fi repetat-îl solicită pe elev să dispună de mijloacele care să-i asigure o poziţie acceptabilă în raporturile interpersonale create de contextul şi atmosfera jocului. În ceea ce priveşte aptitudinile. motivul autorealizării şi motivul reciprocităţii. de Berlyne trebuinţă de explorare. neclar etc. pe baza lărgirii contactului cu mediul social să dobândească o formă nouă . manifestat în conduită şi în activitate.

Creaţia inovatoare este cel de-al patrulea nivel. Este vorba de forma fundamentală a creativităţii. Graham Wallas. Noţiunea de creativitate Deşi nu există până în prezent o unanimitate de păreri în privinţa definirii creativităţii. culegerea unor informaţii legate de ea. Motivul reciprocităţii răspunde trebuinţei profund umane de a fi împreună cu alţii şi de a acţiona împreună cu ei pentru atingerea unor sarcini de învăţare. Astfel. A. Forma cea mai înaltă a puterii creatoare este creativitatea emergentivă în care un principiu total nou sau o ipoteză nouă apare (emerge) la nivelul cel mai profund şi mai abstract. Primul nivel îl constituie creaţia expresivă. încubaţia. Se poate considera că acest motiv corespunde unei trebuinţe intrinsece de operare cu mediul. native şi dobândite. Creativitatea 5. deoarece creativitatea implică o abordare a problemei sub aspect mai mult fundamental decât cel accidental. de ordin biologic.invenţia şi descoperirea sunt caracteristicile cele mai importante care implică flexibilitatea în perceperea unor relaţii noi şi neobişnuite între părtile care înainte erau separate .2. ar fi eronat să facem deosebiri (desigur din punct de vedere psihologic) între creaţia ştiintifică şi cea artistică. un gen de revizuire. În acest caz. extinzând analiza lui Helmoholtz despre ceea ce pare să aibă loc în general în timpul procesului de creaţie a sugerat existenţa a patru etape: prepararea. intelectuale.Osborn. Ea înseamnă o modificare semnificativă a fundamentelor sau principiilor care stau la baza unui întreg domeniu de arta sau ştiinţă. El a sugerat că variaţia creativităţii se produce în adâncime şi amploare mai degraba decât ca tip. alţi cercetători explorează aspecte ale procesului de creaţie şi ale produsului său. competentă cu realitatea înconjurătoare. ce poate fi exemplificată şi de desenele spontane ale copiilor. 5.2. considerăm că aceasta poate fi circumscrisă referindu-ne atât la produsul procesului. psihofiziologic şi social implicate în producerea noului şi originalului. există o tendinţă de a restrânge şi a controla jocul liber al imaginaţiei şi de a îmbunătăţi tehnica de execuţie. când apare pe neaşteptate o străfulgerare pe baza căreia este rezolvată problema.2. desigur. Marian Bejat şi alţii. un proces de punere la punct. La nivelul creaţiei inventive. originalitatea şi calitatea produsului nu sunt importante. de identificare a acestuia cu un model. 5. considerăm că am putea da o definiţie de lucru din care reiese că acceptăm creativitatea ca activitatea conjugată a tuturor funcţiilor psihice ale persoanei. Irwing Taylor (1959). mai ales.culturale în care se dezvoltă individul. diversele motive organizându-se în jurul unui motiv dominant căruia toate celelalte i se subordonează. conştiente şi inconştiente.Motivul autorealizării se referă la ceea ce Bruner numeşte ''aspiraţia către competenţă'' şi se manifestă în năzuinţa copilului de a realiza ceva care să-l ajute la interacţiunea eficientă. după care. Prepararea implică conştiinţa că există o problemă şi. urmează verificarea. incubaţia este o perioadă de aşteptare în care problema rămâne "nedesţelenită" până în momentul iluminării. sex şi condiţiile socio . satisfacţia elevului rezultă din înseşi îndeplinirea unor sarcini din ce în ce mai complexe. prin conţinutul lor procesual prin care se unifică eforturile membrilor grupului în vederea ţelului comun dând sentimentul îmbogăţirii spiritiuale fără eforturi deosebite (cunoştinţe însuşite direct de la alţi colegi se reţin mai uşor şi mai repede). care se întâlneşte la puţini subiecţi. sentimentul autodepăşirii.2. Acţiunile de satisfacere a acestor trebuinţe sunt orientate conştient sau inconştient atât de dorinţa de autodepăşire cât şi de dorinţa de modelare a Eu-lui. Pentru a nu trece în revistă şi alte puncte de vedere expuse fie de Tudor Vianu. Ea implică o expresie independentă. necesară pentru apariţia mai târziu a unor nivele superioare. fiind în competiţie cu propria-i persoană. al creaţiei productive. Pentru întregirea sferei noţiunii creativităţii. Conceptul de structură creativă 63 . cât.1. La nivelul următor. care-i dau sentimentul situării pe trepte noi de autorealizare. de realizare şi autorealizare care se exprimă în mod diferit în funcţie de vârstă. iluminarea şi verificarea. produsele obţinute pot să nu fie cu totul diferite de acelea ale celorlalţi oameni. Dezvoltarea motivului autorealizării presupune organizarea activităţii de învăţare a elevului astfel încât sarcina următoare să solicite un nivel mai ridicat de cunoştinţe şi deprinderi decât cele pe care deja le posedă. Astfel. cât şi la procesul însuşi. Structura motivaţiei învăţării şcolare este într-o continuă dinamică. afective şi volitive. Asemenea activităţi nu satisfac atât prin rezultatul obţinut. cercetător în domeniul psihologiei sociale a analizat peste o sută de definiţii ale creativităţii şi a pus în evidenţă cinci nivele de creativitate. în care îndemânarea.

etc. etc. elimină pe cele superflue. şi folosit în contexte diferite cu maximum de eficienţă. Ţinând cont de faptul că în vederea activităţii creative este recepţionată o mare cantitate de informaţie (de obicei mai multă decât poate fi folosită în creativitatea imediată). le reclasifică. Ne propunem să subliniem care sunt părţile (elementele) şi în ce relaţii se găsesc ele în cadrul structurilor creative. rareori ne vin primele". care continuă operaţia de analiză şi sinteză asupra lor: le retriază. nu se reduc la asocieri cumulative. care îndeplineşte o funcţie calitativ-distinctivă în producerea noului şi originalului. cu cât producem mai multe idei. inteligenţa. de natură să finalizeze actul sau procesul creativ: "este aproape axiomatică teza după care cantitatea produce calitate în ideaţie. imaginaţia. Tot atât de adevărat este că cele mai bune idei. De aceea. părţile nu sunt juxtapuse. Vom considera parte a structurii creative. Probabil că aceste consideraţii ale lui Osborn sunt valabile pentru creatorul obişnuit. considera autorul. -eurema energetico-stimulatorie în cadrul căreia conlucrează pasiunea. limbaj. sentimentele. Fiecare parte are o funcţie calitativ distinctă. iar structurile ca adevărate "molecule de creativitate". motivaţia. Eurema de acumulare şi comprehensiune a informaţiei În cadrul acestei eureme. triate. De altfel. -eurema asociativ-combinatorie realizată de inteligenţă. este reactualizat prompt.. de interesul creativ.. -eurema critică realizată de gândirea analitică. în creativitate este utilizată în mai mare măsură memoria de lungă durată. Astfel. având o calitate nouă faţă de calităţile părţilor componente şi o funcţionalitate proprie. ca atare. inconştient. prin structura creativă vom inţelege o grupare de părţi funcţionale în relaţie. gândirea şi limbajul preced.. curajul. În ceea ce 64 . după care sunt stocate în memorie. este deci parte funcţională. într-o varietate de relaţii. "În mod cert .. de funcţia critică a inteligenţei şi conştiinţei. şi aceste legi.. plăcerea de a descoperi. interese.o structura este formată din elemente. fixat în cuvânt şi memorat. mai ales în sus-numita etapa de incubaţie a ideilor. trebuinţele.. efortul intens şi de lungă durată. curiozitatea. vor forma psihicul (persoana) ca sistem creativ integral. funcţia psihică: memoria. -eurema de obiectualizare a imaginilor la care conlucrează elemente ideativ-perceptive şi motorii. imaginaţie. Nu există cercetări experimentale care să ne informeze cu certitudine dacă se poate face o corelaţie directă de proporţionalitate între cantitatea de informaţie şi creativitate. putem considera că la realizarea fenomenului de creativitate conlucrează următoarele eureme: -eurema de acumulare şi comprehensiune a informaţiei. interesul. gândire.de compoziţie’’. El funcţionează ca un filtru. pe logomnemă.prin extensie . ci conferă totului. funcţie calitativ diferită de cele ale imaginaţiei şi inteligenţei. Structurile care conlucrează la realizarea creativităţii. Mai multe părţi funcţionale în relaţie formează o structură creativă. le reordonează. Cercetările de psihologia memoriei dovedesc că mesajul înţeles este conservat o durată mai mare de timp. etc. clasificate la nivelul gândirii. cu atât suntem mai aproape de a o elabora şi pe cea bună. Ţinând seama de cele expuse. după care le transferă iar în memorie pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă pentru a reveni apoi la ele. le completează. în interdependenţă. o totalitate de părţi în relaţie. Datele ei sunt îndelung supuse meditaţiei.a descoperi). indispensabilă activităţii creative. Suprasaturaţia informaţională poate să fie la fel de dăunătoare în creativitate ca şi deficitul informaţional. limbajul. Părţile funcţionale pot fi concepute ca un fel de "atomi de creativitate". Cu cât avem mai multe date. Cercetările de psihologia memoriei pun în evidenţă faptul că memorarea se realizează în funcţie de interes. poartă denumirea de eureme (de la grecescul heuriskein = a afla . De pildă. voinţa.considera J. proprietăţi de ansamblu distincte de cele ale elementelor". dar acestea sunt subordonate legilor care caracterizează sistemul luat în ansamblul lui. Logica şi matematica ilustrează adevărul că. păstrare şi reactualizare a informaţiei.Piaget . forţa proceselor nervoase exprimate în tipul de activitate nervoasă superioară. în vederea utilizării lor eficiente în activitatea creativă. care formează un tot unitar. le pune în noi contexte. După opinia lui Alex Osborn. ce realizează o primă selecţie şi clasificare informaţională. ambiţia. Desigur. Procesul psihic este simultan parte şi funcţie. participă într-un fel sau altul la invenţii şi descoperiri. un rol important îl are memoria în legătură indisociabilă cu gândirea. Deci. într-un fel şi pregătesc terenul memoriei. interesele. realizată de memorie. etc. în speţă. şi altele. memoria îndeplineşte funcţiile de înregistrare. Un astfel de mesaj este necesar şi util în activitatea creatoare. funcţia psihică este echivalentă cu partea din structura creativă. Este de presupus că în creativitate accentul cade pe memoria logică. prin care desemnăm mesajul înţeles. sunt readuse la nivelul gândirii. Clasificarea mesajelor se cere făcută cu maximum de precizie spre a putea fi găsite şi eforate cu uşurinţă. denumite . Deci. cu atât şansa este mai mare ca printre ele să fie şi informaţia relevantă. de regulă.Prin structură se înţelege. se cere ca filtrarea ei să se facă cu maximum de eficienţă. Toate structurile creative (ca totalitate de părţi în relaţie) conjugate. cantitatea produce calitatea. etc. între memorie şi gândire relaţia este biunivocă şi deosebit de activă: mesajele sunt sumar prelucrate. ci conjugate. etc.

"din nimic nu se naşte ceva. Am putea sublinia că în cadrul euremei asociativ-combinatorii. Din perspectiva combinatoricii creative. A. însuşi cuvântul spune: intellegere de la legere = a încheia. trebuie luată în consideraţie şi analogia care îndeplineşte o funcţie relaţională. de clarificare a unei probleme. neprevăzute. Indicele de creativitate este determinat nu numai de cantitatea de informaţii intrată în sistemul uman. de combinări şi recombinări. Se poate spune cu mai mult temei ca geniul inventiv nu memorează cunoştinţe nerelevante. ci posibilul. Una din funcţiile psihice care-şi dispută întâietatea cu imaginaţia în creativitate este inteligenţa. ci perspectiva. prin travaliul mental ridicat. Dar fără o oarecare cantitate de cunoştinţe. Osborn arăta: "combinarea e adeseori numită esenţa imaginaţiei creatoare". Graţie ei. cu atât şansele de a găsi combinaţii noi şi originale sunt mai mari.. de a vedea viitorul cu ochii prezentului. mai participă şi alte procese. Aceste informaţii pot restructura în modalităţi diferite vechile combinaţii.. Geniul prezintă anumite particularităţi în creaţie: la o cantitate relativ mică de mesaj provenit din afară. Dar se ivesc situaţii noi. a alege. aşa cum spune Lucretius în De rerum natura. Capacitatea combinatorie este pusă în dependenţă de cantitatea de cunoştinţe oarecum divergente. detaşând părţi din experienţa trecută sau făcută pe loc. în mare măsură. inteligenţa şi. Comportamentul necreativ se caracterizează prin aplicarea unor scheme non-variabile la situaţii variabile. el adaugă o mare cantitate de creativitate din interiorul sau. Ea ne apare cu o stare de iluminare bruscă. la care Mihai Ralea a mai adăugat comprehensiunea şi obiectivitatea. La situaţii identice combinarea ideativ-comportamentală va fi identică schemei care. inventivitatea. în cadrul euremei asociativ-combinatorii. de transfer informaţional de la o combinatorie la alta. şi nu atât de ea.. intuiţia poate fi caracterizată ca fiind realizarea unei combinatii informaţionale reuşite care a dus la o soluţie nouă şi originală. în strânsă legătura cu ele. care sunt de natură să faciliteze jocul asociativ combinatoriu. la realizarea noului şi originalului. Se consideră că. 65 . Este de presupus ca în acest joc combinatoriu intervin legi probabilistice. iar inteligenţa la realizarea funcţiei asociative (relaţionale). I. acelaşi cu românescul . în cadrul euremei asociativ-combinatorii. atunci când diapazonul cunoştinţelor noastre cuprinde domenii apropiate sau chiar mai îndepărtate ale cercetării" (W. facem saltul de pe coordonaţa prezentului pe aceea a viitorului. Creativitatea constă tocmai în elaborarea de strategii combinatorii noi la situaţii noi. nici chiar prin voinţa zeilor". Este de presupus că inteligenţa îndeplineşte o funcţie relaţională în cadrul combinatoricii creative. La situaţii variabile persoana creativă răspunde cu strategii variabile. cale elemente creative noi şi originale. şi uneori în elaborarea de strategii posibile la situaţii probabile. amplitudinea şi potenţialul lor. ce se cer soluţionate corespunzător. prin forţa. dinamice. cu cât cantitatea de cunoştinţe este mai mare. Alfred Binet considera ca inteligenţa se caracterizează prin următoarele trăsături: percepţie corectă şi rapidă.a înţelege’’ înseamna a stabili selectiv anumite legături. direcţionarea gândirii. În acest sens. de erudiţie şi de opiniile înrădăcinate". Inteligenţa este procesul prinderii de relaţii corespunzătoare într-o situaţie relativ nouă. Se pare că inteligenţa funcţionează aici în strânsă legătură cu imaginaţia.priveşte geniile creatoare. geniul creativ nu poate fi conceput. unii autori consideră că ele sunt refractare la acumularea excesivă de informaţie. cu cele existente deja. de surprindere a unei relaţii creative fundamentale. În acest caz se manifestă "experimentările mentale" de elaborări şi reelaborări. analogiile multiple: ". a asambla. fenomene aleatorii şi necesare precum şi procedee extrase din experienţa sau independente de ea.combinaţiile originale apar cu mai mare probabilitate. în repetate rânduri. "Desigur că inteligenţa este un proces de prindere de relaţii. Noul şi originalul se nasc la antipodul schemei stereotipe. Combinarea nouă şi originală se realizează tocmai prin abaterea de la schema dată prin experienţa. Desigur. Beniuc). pe această. ele acţionând complementar. sub formă de antischemă. Combinarea informaţiilor intrate în sistemul uman este de natură să contribuie. Alături de imaginaţie. le pot pune în ipostaze noi. prin incapacitatea de a găsi soluţia optimă. Ea are o pondere mare în creativitate în raport cu alte componente ale acesteia. de găsire a unei căi îndelung căutate. Charles Nicolle ajunge să afirme că "geniul inventiv nu este în stare să înmagazineze cunoştinţe şi spiritul inventiv poate fi omorât de un învăţământ deficitar. ca de pildă intuiţia. a asigurat succesul organismului. Creativitatea care presupune noul şi originalul se realizează la confluenţa informaţiilor inedite intrate în sistem.. vedem cu ochii minţii nu realul. Alături de intuiţie. funcţia critică. Imaginaţia are capacitatea de a anticipa realul. în noi raporturi şi relaţii. de a-l prefigura.. generând. Beveridge). pot evidenţia noi faţete şi aspecte (până atunci ascunse). cât de valoarea productivă (inventivă) ce se realizează la nivelul verigii centrale prin conlucrarea sistemului de eureme. integrându-le într-un nou asamblaj şi acţionând în consecinţă ori de câte ori este cazul" (M. ce se realizează prin combinaţii variabile la situaţii variabile prin elaborarea de n soluţii la una şi aceeaşi situaţie. imaginaţia participă în mare măsură la realizarea funcţiei combinative. ca să combini trebuie să ai ce combina. Eurema asociativ-combinatorie Este realizată în cea mai mare măsura de cuplul imaginaţie-inteligenţa. nu actualul.

Înseamnă că numai după ce activitatea la nivelul conştiinţei a fost încheiată. Combinatorica conştientă şi cea inconştientă sunt complementare. cum ar fi: pasiunea. Aceasta din urmă se poate naşte în însăşi munca creativă. bazată pe un înalt travaliu psihic conştient. chiar sutele (uneori) de încercări neizbutite. Eurema energetico-stimulatorie Această euremă este formată dintr-o multitudinde de fenomene şi procese psihice.participarea finală a conştiinţei este obligatorie. Ea este.Beveridge) Naşterea ideilor noi şi originale se realizează printr-un efort prometeic şi sisific chin. curiozitatea. Sub impulsul pasiunii. timpul consacrat creaţiei poate să pară mai scurt. neeficientă). deşi rămâne la fel de grea. a meditaţiei concentrate îndelung asupra aceloraşi probleme. Creativitatea se desfăşoară din punct de vedere psihofiziologic. care. cu toţii suntem înzestraţi cu puterea voinţei. Cine nu este capabil şi dispus să-l facă n-are pentru ce bate la poarta templului creaţiei. ca astfel să fie determinat şi inconştientul să lucreze.. devine fiinţa prin excelenţă creatoare. Chiar şi atunci când creativitatea cunoaşte o elaborare inconştientă cu intuiţia tot în inconştient . etc. inconsistentă. de a găsi soluţia creatoare. incertă. rezultanta efortului creativ făcut moment de moment. Marea pasiune poate duce la fenomenul ce este numit "minimalizarea psihică a efortului". scheme-soluţii.în sens antropologic . munca creativă poate să pară mai uşoară. Efortul creativ se concentrează în zecile. Conştiinţa reprezintă momentul iniţial sau / şi final în creativitate. "de ghicire" anterioare raţionamentului conştient . rămânând nerezolvate în zona vieţii conştiente. înzestrat cu harul muncii. ci abia începe cu ea.sau în cazul intuiţiilor de predicţie. dirijată de voinţă.. dorinţa. se conjugă adesea. certă. împreună. sau poate să-i preexiste. această străfulgerare intuitivă. Procesul de elaborare nu se încheie cu soluţia. nonvaloare). Este de presupus că dacă travaliul creativ atinge un maximum la nivelul conştiinţei. Creativitatea implică atât componenta intelectuală cât şi pe cele afective şi volitive. Pe de altă parte. După o activitate laborioasă intensă. Într-o măsură mai mare sau mai mică. cu pasiunea creativă. cere un mare travaliu psihic. Este necesară o intensă activitate creativă la nivelul conştiinţei. Eurema de acumulare şi comprehensiune a informaţiei şi cea asociativ-combinatorie se desfăşoară pe un fond energetic amplificat. care.I. 66 . cu potenţe creative. comprimându-se în plan subiectiv. Efortul. uneori dramatic. etc. apoi. care. prin conexiune inversă. pe un tonus cerebral ridicat. Conştiinţa îndeplineşte funcţia unei instanţe care validează multilateral soluţia ca adevărată. până când apare soluţia nouă şi originală. "Psihologia actului creator în activitatea ştiinţifică presupune o îndelungată acumulare de fapte în stare de veghe. ţine de esenţa creativităţii şi a persoanei creative. Combinatorica creativă se înfăptuieşte pe fondul unor fenomene psihice dominatoare. exprimată prin capacitatea de efort creativ. sub raport axiologic (valoare. să devină suport dinamizator al acesteia. la un moment dat. succesul. un consum energetic foarte mare. Voinţa. în mod fericit. în continuarea conştiinţei. combinatorica conştientă realizează joncţiunea cu combinatorica inconştientului care o continuă pe prima. forţele psihice şi fizice se înzecesc. Biberi). Se poate presupune că relaţia funcţională dintre conştient şi inconştient se realizează pe principiul conexiunii inverse. pasiunea puternică duce la simplificarea energiei şi a capacitatii de efort. numită uneori inspiraţia. deşi la modul fizic rămâne identic cu sine. consistentă. şi aceasta este cheia efortului creator" (W. rea). O voinţă puternică este generatoare de potenţe creative: "aproape fiecare dintre noi poate să-şi conducă mintea într-un mod mai eficient decât o face în mod obişnuit. prin progresele parţial acumulate. falsă. generează. transmiţând permanent conştiinţei. o adânceşte. interesul.O funcţie combinatorie îndeplineşte şi inconştientul. Conlucrarea dintre conştient şi inconştient se face printr-o succesiune de feed-back-uri. desfăşurată pe o durată întinsă de timp. abia atunci inconştientul începe să lucreze. problemele nerezolvate sunt transferate inconştientului care continuă activitatea combinatorie. de eficienţă (eficientă. şi o formulează" (I. obstacolele devin mai uşor de depăşit. care. care apropie pe individ de ţintă. îşi continuă subteran elaborarea prin îmbinările creatoare ale subconştientului. din punct de vedere etic (bună. care generează şi întreţine starea de continuă concentrare. Soluţia trebuie încadrată în contextul unor fapte. ambiţia. solicită mobilizarea tuturor potenţelor energetice şi dirijarea lor spre actul şi procesul creativ. Subconştientul primeşte în acest mod un material de la starea de veghe pe care-l prelucrează şi-l impune mai târziu activităţii conştiente sub formă de soluţie pe care gândul o reia. voinţa (capacitatea de efort).iar omul. Pasiunea este forţa emoţională care propulsează persoana şi o susţine energetic şi moral în îndelungata expediţie creativă. desfăsurată la nivelul conştiinţei. îndeplinesc funcţia de dinamizare creativă a persoanei. Când există o mare şi statornică pasiune. ca finalitate (dacă soluţia concordă sau nu cu scopul urmărit). curajul (cutezanţa). cu dorinţa arzătoare de a rezolva problema. Munca l-a creat pe om . rolul conştiinţei este de instanţă supremă în fenomenul de creativitate. de fapt. etc.

Planul şi realizarea lor creatoare se suprapun. Sunt elevi instruiţi. Un fenomen de mişcare a gândirii de la abstract la concret se realizează tocmai prin vizualizarea ideilor şi prin obiectualizarea imaginilor. apoi este supusă cenzurii severe a raţiunii. cu o mare capacitate combinatorie. Asemenea elevi au idei fecunde. Cu cât energia lor este mai mare. Este vorba de o energie neproductivă. Tipul combinativ-imaginativ. O cantitate mare de informaţie. Tipul cumulativ. de a le finaliza. Eurema de obiectualizare a imaginii Eurema de obiectualizare a imaginii. dar rezultatele nu sunt pe măsura cantităţii de energie cheltuită. Tipul necreativ-volitiv. la care funcţia critică operează în deficit. nerealiste. Imaginaţia are curs liber. dar finalmente neproductive. Sunt cazurile cele mai fericite. la ei predomină latura afectiv-motivaţională în detrimentul celorlalte. se frământă. Ei prind "din zbor" cunoştinţele transmise.Eurema critică Se impune o conlucrare între imaginaţie şi gândirea critică care judecă. A.2. Hipertrofierea funcţiei critice va duce la anularea ideilor aflate în germen . Fantezia şi inteligenţa lui pot produce idei noi şi originale dar majoritatea lor sunt ucise în embrion. Osborn consemnează că intelectul nostru este dual: -pe de-o parte o facultate critică care analizează. ceea ce le-ar permite să realizeze un indice de creativitate mediu sau chiar ridicat. La un asemenea tip. adică de o convertire a lor in idei. Din cauza lipsei de energie. Luând în consideraţie eurema critică. Tipul combinativ-nevolitiv. pe un fond energetic stimulatoriu ridicat. ineficientă. La o capacitate mică de stocare a informaţiilor (cunoştinţe relativ puţine) se poate asocia o capacitate combinatorică mică pe un fond energetic stimulatoriu scăzut. La acesta. Dar. dar cele mai rare. dar nu pot".3 . la unii elevi. imaginaţia şi gândirea critică se găsesc în echilibru. compară. de a crea multe elemente noi şi originale. este mai mare. Hipertrofierea funcţiei imaginative. O cantitate relativ mică de informaţie. În creativitate şi în actul de creaţie. trecând în domeniul visului irealizabil. Facultatea critică trasează drum imaginaţiei. noi şi originale. deci creativitatea. Elevul ce se încadrează într-un asemenea tip. prevede. care crează parcă din nimic. dar şi de o idealizare (în sens de logicizare) a imaginilor. cele mai multe realizări creative rămân în stadiul de proiect. în lipsa unei corelaţii echilibrate cu cea critică va duce la fabulaţie. ideativ-perceptivă se identifică cu aşa-numitul fenomen al imaginii vizuale. cu un volum apreciabil de cunoştinţe. În cazul fondului energetic stimulatoriu relativ ridicat s-ar putea să avem de-a face cu elevi care vor să realizeze ceva. cheltuiesc energie. aprobă sau respinge total sau parţial produsele imaginaţiei. este foarte necesar ca între funcţia imaginativă şi cea critică să existe un echilibru. în cele din urmă.Tipologii creative Activitatea de învăţare scoate în evidenţă următoarele tipuri creative: Tipul necreativ. din punct de vedere al psihologiei învăţării ne interesează ambele aspecte şi mai ales fenomenul de vizualizare a ideilor. dar care se găsesc în imposibilitatea de a le combina într-o manieră nouă şi originală spre a crea ceva. Avem de-a face cu elevi care stochează multe cunoştinţe. s-ar putea să se asocieze. capacitatea de a vizualiza ideile. şi generează idei. în primul plan apare fenomenul de logicizare a imaginilor. cunoştinţe multe. alege. putem întâlni şi un asemenea tip. analizează. este nulă. Tipul combinativ-hipercritic. se pot asocia cu o mare capacitate combinatorie. -pe de altă parte o facultate creativă. Comentând relaţia dintre imaginaţie şi gândirea critică. Acest tip cumulativ poate fi un elev volitiv. Pe aceşti elevi îi putem aprecia că "vor. ce trebuie canalizată spre alte activităţi decât cele creative. Acest fenomen este reversibil : putem vorbi de o vizualizare a ideilor. 5. Funcţia combinatorie lucrând în exces. mai ales a celei combinatorii. Tipul cumulativ-combinativ-volitiv. Ei îşi confruntă şi susţin cu tărie opiniile. dar sterili. imaginaţia sa foarte bogată iese adesea din sfera posibilului. Tipul combinativ-critic. În continuarea ideii imaginea trebuie să-şi găsească corespondentul într-un obiect. neputând să le finalizeze. dar mai puţin disponibilităţile volitive. întruneşte toate calităţile de ordin combinativ. neproductivi. Din perspectiva gnoseologică. Sunt elevi cu o fantezie bogată şi inteligenţă prodigioasă. 67 . iar aceasta luminează demersul raţional. militează permanent pentru transpunerea lor în fapt.fenomen specific persoanelor inventiv-ideative. profunde şi variate. care vizualizează. Suntem în faţa geniului creativ. cu atât capacitatea de a se manifesta multilateral. care dispune de un fond energetic motivaţional ce se manifestă preponderent în acumularea de fapte. apreciază. Tipul combinativ-volitiv. realiste. compară. din domenii variate. funcţia critică se realizează în exces. Sunt elevi cu idei fanteziste. au capacitatea de a realiza lucrări inedite în planul creativităţii. Elevii ce aparţin acestui tip nu rămân de obicei la un domeniu de cunoaştere.

aceeaşi persoană întruneşte compozitorul. să le abordeze din unghiuri diferite. analogia simbolică. Roşca. originalitatea. deoarece găsesc soluţii ingenioase în variate situaţii. Cuvântul synectica are originea în limba greacă. Orice idee are posibilitatea de a fi vizualizată. chiar hazardate (evident nu absurde). Pornind de la aceste indicaţii ale synecticii. -a stimula. în procesul învăţării. eurema asociativ-combinatorie. aceasta apare mai târziu. spre neexplorat. independenţei. Elevii acestui tip elaborează idei noi şi originale.. modalitate pe care indivizii.4. capacitatea de a aprecia în ce măsură este plauzibilă o anume ipoteză. de obicei. în esenţă este o fază analitică. Astfel: -profesorul să insufle elevilor . le pot vizualiza şi transpune în practică. spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii originale. prin stilul său de gândire. Sunt indicaţi pentru activităţi de concepţie. să-i anime curiozitatea. Analogia personală constă în capacitatea elevului de a se transpune în situaţia şi elementele problemei. Analogia simbolică impune subiectului renunţarea la simbolurile obişnuite. la abordările specifice stilului creator în învăţare. ideaţia şi capacitatea de vizualizare a ideilor sunt în echilibru. Tipul ideativ-imagistic. Are ca notă specifică armonia între structura ideativă imagistică şi obiectuală. pentru "roată" se foloseşte simbolul "intermitenţă controlată". Este vorba de acei elevi la care predomină latura ideativă. apoi urmează o idee poetică". sau expresia lui Shiller. de a elabora o strategie de lucru şi nu de a aştepta de-a gata o soluţie. va ajunge la eliberarea de stilul habitual.Tipul ideativ. de a personifica termenul problemei. abilitatea de a gândi abstract. Metoda synectică foloseşte două operaţii de bază: -să facă ca un lucru "ciudat" să-ţi devină familiar. la început este o stare muzicală. prin specificul solicitărilor formulate pentru elevi . să caute situaţii pline de tensiune intelectuală. A. uneori. Analogia directă se referă la comparaţia faptelor. dar în acelaşi timp foarte asemănătoare. Este ca şi în domeniul muzicii când. să întrevadă posibilitatea de rezolvare mai interesantă. confruntările. disponibilităţile de elaborare. care afirmă "pentru mine concepţia la început nu are un obiect clar şi definit.prin modul de prezentare a informaţiilor. având la bază eureme de acumulare şi comprehensiune. şi crearea de noi simboluri prin care să se reprezinte elementele unei situaţii-problemă.2. reordonare. înseamnă a cultiva flexibilitatea. precizăm că învăţarea creativă presupune o asemenea ghidare a elevului. analogie directă. încât el să ajungă să caute şi să rezolve deliberat situaţii problematice. Fantezia este încurajată. capacităţii de investigaţie.J. Psihologii formulează observaţii convergente către ideea că dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la elevi a curajului de a emite ipoteze. multiple. liber. crearea unei motivaţii superioare.Gordon (1961). A dezvolta capacitatile creative ale gândirii. originalităţii. Este dominat de vizualizarea ideilor şi are mai puţin capacitatea de a elabora idei noi şi originale. ceea ce presupune prevederea de situaţii apte să stimuleze curiozitatea.J. dirijorul. care să propulseze activitatea intelectuală a elevului. asemănarea unei orgi cu o maşină de scris. Prima operaţie implică înţelegerea problemei. nu o fac datorită unui control foarte rigid. mai atractivă. este problematizarea intensivă şi sistematică. independent. orienta şi incita gândirea elevilor spre nou. ni se pare oportun a menţiona anumite premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice învăţării creative. şi interpretul. Putem exemplifica: pentru "ţintă" se foloseşte simbolul "dorinţa concentrată". 68 . -să facă ca obişnuitul să devină ciudat". etc. Tipul imagistic. Asemenea elevi au vocaţie pentru transpunerea originală a ideilor altora. calitate care depinde de modul în care inteligenţa a fost solicitată şi cultivată în direcţia rezolvării problemelor prin dezvoltarea iniţiativei. organizare. să manifeste activ acea tendinţă de a explica situaţiile necunoscute. Ca cerinţă ale unei învăţări de tip creativ. 5. Tipul ideativ-imagistic-obiectual. La cei care aparţin acestui tip. capacitatea de a stabili asemănări şi deosebiri. Metode şi condiţii de cultivare a creativităţii elevilor Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu şi transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional. Cea de-a doua înseamnă o orientare complet nouă în care acţionează trei mecanisme.o atitudine şi un stil de gândure creator. O metodă bine structurată pentru antrenarea indivizilor sau a grupurilor în vederea unei rezolvări creatoare a problemelor a fost dezvoltată în lucrarea "Synectica" de W. ideilor. Elevul fiind stimulat şi dirijat în aşa fel încât efortul său intelectual. a descoperirilor ştiinţifice. Spre exemplu. aparţinând a două domenii diferite. cu caracter analog: analogia personală. să depăşească un anumit set format. Având în vedere că abilităţile creative pot fi influenţate. consideră ca în acest lanţ veriga centrală este flexibilitatea gândirii. mai elegantă şi mai eficientă. şi înseamnă strângerea laolaltă a unor elemente diverse. antrenate. cultivate. ca unui comportament raţional excesiv. fluiditatea expunerii ideilor.

-să informezi inteligibil şi să înţelegi corect semnificaţia mesajului. care modifică starea internă a sistemului receptor. Procesul de predare . comunicarea se realizează ca o interacţiune psihosocială. Comunicarea specifică procesului de învăţământ are caracter informaţional. Astfel. intenţii etc) pentru a influienţa. riscul temporar. se influienţează reciproc şi se aşteaptă reacţii de răspuns sub formă de feed . încurajarea efortului creator al elevilor încă de la primele lor manifestări. prin care subiecţii schimbă mesaje. comportamentelor destinatarilor şi interlocutorilor. E venimentele comunicării Comunicarea reprezintă una din trebuinţele fundamentale. de agent. crează tensiuni intelectuale. apoi receptorul reprezentat de cel care percepe. Din perspectiva învăţământului tradiţional. realizează obiective specifice. de autoorganizare. Tipuri de comunicare Comunicarea în grup a fost descrisă de Leavit M. a atitudinilor. atitudinile şi modificările comportamentale ale auditoriului.J.învăţare se prezintă ca un proces de comunicare. acesta din urmă utilizându-le în evaluarea şi restructurarea activităţii de predare. cu efecte asupra eficienţei acesteia. lanţ. fiind o modalitate esenţală de interacţiune psihosocială. fie menţinerea stabilităţii sistemului receptor. încrezătoare.-asigurarea unei atmosfere permisive. în timp ce în creaţie. de ordin spiritual a oamenilor.cultivarea încrederii în sine. în condiţiile aplicării unor metode activ participative şi sursă emitentă de mesaje pentru profesor. Informaţia didactică are semnificaţie în sensul aportului de cunoştinţe. idei. contribuie la cultivarea spiritului de iniţiativă. şi netulburată. prin limbaje specifice. Comunicarea interumană se realizează cu ajutorul unor limbaje verbale şi nonverbale prin care se schimbă mesaje (informaţii. aceasta prezentându-se ca un ansamblu de date şi indicatori. de a primi sancţiunea. atitudini. mai ales calitativ. profesorul este socotit principala sursă emitentă de mesaje care urmează să se reflecte în sistemul receptor. Comunicarea umană este nu numai o activitate psihofizică de punere în relaţie a două sau mai a multor persoane pentru realizarea anumitor obiective. Psihologia comunicării 1. elevul devenind. -să poţi dezvolta gândirea. acceptă informaţia şi îşi reglează comportamentul în raport cu semnificaţia ei şi mediul reprezentat de contextul în care se realizează comunicarea. -să sesizezi şi să conştientizezi reacţiile.back. 1. dar şi în cadrul sistemelor de autoreglaj. crearea unei atmosfere de explorare independentă. -direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai mari de manifestare eficientă. Comunicarea didactică este de tip social. -activismul permanent al gândirii care nu poate fi un stil obositor ci un efort intelectual ce produce satisfacţie. provocând un răspuns în funcţie de sistemul emiţător. cerc.2. care să ofere elevilor acel climat optim pentru manifestarea liberă. dirijează şi controlează activitatea unei persoane sau a unui grup. simboluri. aprecierea critică imediată. sentimente. comportamentul celuilalt. la formarea abilităţii de a aborda problemele întreprinzător şi dinamic. CAPITOLUL IV PERSPECTIVE PSIHOLOGICE ALE EDUCAŢIEI 1. Învăţământul modern stimulează interacţiunea efectivă între cele două evenimente ale comunicării. furcă. afectivitatea şi personalitatea. ci un proces psihosocial de influienţă. roată în funcţie de variantele participării la schimbul de informaţii a fiecărui membru al grupului. profesorul transmiţând grupului de elevi mesajul sub formă de informaţie. evenimentele implicate fiind emitentul în calitatea sa de sursă de informaţie. sub forma reţelelor de diferite tipuri: primară. fără frica de a greşi. urmărind fie obţinerea unor modificări la nivelul receptorului (cunoştinţe. de realizare efectivă. 69 . A comunica eficient şi expresiv cu ceilalţi înseamnă: -să convingi. . conduite). -cultivarea unei atitudini specifice faţă de risc: oamenii obişnuiţi devin anxioşi şi nesiguri în faţa noului. un schimb de mesaje între interlocutori menit să realizeze o relaţie interumană durabilă pentru a determina menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup. spontană.1. semnificaţii. înţelege. dezordinea şi ambiguitatea.

plasticitate şi expresivitatea verbalizării. -tăcerea. temperatura. o latură ectosemantică. în acest tip de comunicare este stimulată creativitatea. direct implicată în susţinerea unui proces sistematic de învăţare. cultura lui. identifică reţele de comunicare specifice procesului de învăţământ: comunicarea unidirecţională sau lateralizată ce se caracterizează prin existenţa unui singur sens de transmitere a informaţiei. distanţa. manifestată în structura vocabularului în cantitatea de informaţie. accente axiologice. potrivit cercetărilor de psiholingvistică. Procesul comunicării poate fi influenţat de o serie de fenomene care actionează: -la nivelul emitentului: natura conceptelor mai mult sau mai puţin abstracte. iniţiativa. neologisme. poziţia şi distanţa dintre parteneri. statutul şi rolul în clasa de elevi. Limbajul are o latură externă. întăresc sau nu conţinutul mesajului. posibilităţi de percepţie. Simbolurile verbale ca şi limbaje artificiale (logice. de atitudini. etc) exercită. numeroase funcţii.educativ este o comunicare instrumentală. arhaisme. presiunea. comunicarea afectivă cu grupul. care se manifestă în intensitate. zonă geografică. privirea. comunicarea paraverbală şi nonverbală au un ridicat grad de spontaneitate şi au caracter predominant subconştient. utilizând aspectele specifice acestuia: fonetic. -intensitatea rostirii. comunicarea paraverbală. debit. Cea mai frecvent utilizată este comunicarea verbală. zâmbetul). energic-epuizat etc). particularităţile situaţiei în care se face comunicarea. În această categorie se înscriu: -caracteristicile vocii (bărbat-femeie. de stereotipiile lui verbale. gesturi. 1. intonaţie. -la nivelul receptorului: competenţa subiectului. de conţinut. susţinerea şi oprirea unei comunicări). pentru procesul instructiv educativ. Având în vedere aceste laturi. 70 . sentimentele. comunicarea bidirecţională. schimbul de informaţii dintre elevi între ei precum şi dintre elevi şi profesori căpătând valoare instructivă. precum şi în structurarea interacţiunii şi influienţarea conţinutului acesteia (paloarea feţei.3. -în mediu: zgomote. informaţiile de la elev revenind doar pentru control şi nesporind efectul comunicării. pronunţie. induc o anumită atitudine afectivă receptorului. Acest tip de comunicare utilizează canalul auditiv şi / sau vizual.C. Comunicarea mai poate fi clasificată şi în funcţie de mijloacele folosite. informaţia fiind codificată şi transmisă prin cuvânt oral sau scris. de importanţă majoră fiind funcţiile de comunicare. Aceste tipuri de comunicare acţionează în procesul instructiv. luminozitatea etc. matematice. în adecvarea la obiectul comunicării. Factorii comunicării Comunicarea realizată în cadrul procesului instructiv . tânăr-bătrân. dar şi de comunicarea para . fluenţă. pe de o parte în construirea condiţiilor interacţiunii (orientarea corpului. în nivelul de abstractizare. morfosintactic.Lindgrenc N. Randamentul comunicării verbale este condiţionat de conţinutul informaţional strict şi precis delimitat. un rol şi o funcţionalitate distinctă revine comunicării nonverbale (prin gestică. în funcţie de sarcina didactică sau obiectivul educaţional urmărit. urban-rural etc). utilizarea unor termeni tehnici cu continut necunoscut. comunicarea multidirecţională sau nelateralizată. coerenţa. mimică. În afara acestor mijloace. deducem existenţa unui al doilea tip de comunicare.educativ simultan sau/şi complementar cu o anumită dominantă. Comunicarea nonverbală se bazează atât pe elemente înnăscute (expresivitatea trăirilor afective) dar şi pe elemente învăţate.şi nonverbală care asigură terenul pentru mesajul verbal. nivelul de inteligenţă. organizează procesele de reglare şi autoreglare. -intonaţia. de semnificaţie. o latură semantică. capacitatea de colaborare. -particularităţile de pronunţie (după gradul de instruire. Ea se manifestă. interesele. de la profesor la elev. şi Wzodarski Z. informaţia fiind codificată şi transmisă prin elemente ce însoţesc cuvântul dar care au semnificaţii distincte. -pauza. uimirea. lexical. -ritmul şi debitul vorbirii. factori care tin de personalitatea subiectului. tresărirea. mişcări) care însoţeşte comunicarea verbală. termeni de argou. de atitudinile care fac ca cele communicate să capete o coloratură subiectivă. de natura semnelor utilizate în codarea informaţiei şi selectarea canalului predilect de transmitere a mesajului astfel rezultat. caracterizată prin transmiterea informaţiei şi de la elev către profesor în cazul în care elevii desfăşoară o activitate de cunoaştere în cadrul unor grupuri organizate în acest sens.Dacă comunicarea verbală este predominant conştientă şi voluntară. de cunoaştere şi reglatorie. de interesele de moment.

-folosirea unor termeni sesizabili şi semnificativi pentru elevi. -condiţii afective: atitudinea pozitivă a elevilor în raport cu mesajul şi cu emitentul. cât şi de receptor partenerului. ea cuprinzând nivelele cele mai înalte de realizare atunci când între parteneri există un consens pe linia cunoştinţelor. -Distorsiunile care reprezintă denaturarea sau deformarea semnificaţiei iniţiale a mesajului. d) structura grupului. ne aflăm în prezenţa unei comunicări homeofilice. -mesajul să conţină un minimum de informaţie nouă în raport cu mesajul transmis anterior. un alt element al structurii grupului este poziţia şi rolul liderului acestuia: există situaţii în care profesorul comunică cu clasa prin intermediul liderului iar toţi ceilalţi elevi cu profesorul tot prin intermediul lui. heterofilie. acestea fiind determinate de anumite consensuri ce se alocă simultan atât de emitent. b) mărimea grupului: grupurile mici creează condiţii optime de comunicare. Acordul de evaluării reciproce pe linia unora din atributele menţionate plasează procesul de comunicare într-o stare de confort psihologic. urmărind scopuri precise sau inconstiente. c) poziţia spaţială în procesul comunicării: este demonstrat faptul că aşezarea membrilor grupului în poziţia faţă în faţă uşurează comunicarea. Când între partenerii comunicării rangul de asociere se prezintă ca o relaţie inegală prin neconcordanţa atributelor de mai sus. dar are tendinţa convertirii homeofilice. mai frecvente fiind: -Blocajul care constă în întreruperea totală a comunicării: se poate manifesta prin reţinerea totală a unor mesaje ce se îndreaptă de la emitent la receptor. educaţie. neîncorsetată de anumite bariere. evaluare şi apreciere. Asemenea ranguri se prezintă într-un evantai extrem de diferit. mai dinamică. pe măsura înaintării schimbului de mesaje între partenerii comunicării. astfel. ceea ce presupune controlul prin feed-back. faptul că orice relaţie de comunicare debutează în mod heterofilic. -mesajul să fie readaptat reacţiilor elevilor. -Filtrajul manifestat prin trunchierea informaţiilor ce se transmit şi se receptează datorită selecţiei lor de către emitent sau de către receptor. Homeofilia şi heterofilia desemnează două dimensiuni complementare ale procesului de comunicare privit ca fapt de relaţie umană. o poziţie centrală. -posibilitatea unui dialog permanent deschis între emitent şi receptori. atitudine. Homeofilia reprezintă aspiraţia oricărui proces de comunicare. Factori ce pot influenţa comunicarea în grupurile şcolare: a) conditiile în care se realizează comunicarea: -conditii operatorii: capacitatea mesajului de a fi pertinent în raport cu sistemul de noţiuni ce urmează a fi transmis. reciproc consimţit iar schimbul de mesaje se produce neîngrădit de nici o barieră. adică organizarea şi ierarhizarea statutelor şi rolurilor: la acelaşi nivel. pe linia unor atribute ca: încredere. în jurul unei mese rotunde). de sursă. ei situându-se în acelaşi plan al comunicării. mai vie. În comunicarea heterofilică se evidenţiază multiple disonanţe cognitive. deci există unitate de gândire şi de acţiune. se instalează un cod mutual. poziţia sa fiind periferică. empatie şi persuasiune Între partenerii unei comunicări pot fi identificate anumite grade sau ranguri de interacţiune. liderul ocupând. astfel. decît între nivele. -acceptarea afectivă a profesorului de către elevi. comunicarea este mai eficientă. mesajele având o consistenţă scăzută. a elevilor între ei sau a profesorilor între ei. ''comunicare colineară şi nonlineară''.Dintre aceste multiple fenomeme care pot acţiona în timpul comunicării sunt de reţinut o serie de efecte. există situaţii în care profesorul comunică cu elevii direct. statut şi rol social. ''închidere şi deschidere socială''. aceasta a determinat emiterea părerii de se modifică aşezarea actuală a elevilor în bănci (unul în spatele celuilalt) cu alte modalităţi (în semicerc. a credibilităţii şi a reacţiilor reciproce. 71 . Starea de disconfort sau insecuritatea psihică pot caracteriza ambii parteneri.4. cu atât comunicarea se realizează în condiţii mai bune şi eficiente. premeditate. cât şi invers. ne aflăm în prezenţa unei comunicări heterofilice. conţinut cognitiv. ele putând fi egale sau inegale. Se evidenţiază. e) coeziunea grupului: cu cât un grup este mai coeziv. impuse în mod constient. În ştiinţele sociale contemporane aceste dimensiuni sunt desemnate prin câteva sinonime de tipul: ''similaritate şi disimilaritate''. mai strânse sau mai puţin strânse. Când rangul de asociere între partenerii comunicării se prezintă ca o relaţie biunivocă. În comunicarea heterofilică mesajele circulă între parteneri cu diferite grade de distorsiune. Homeofilie. ceea ce face ca liderul clasei să-şi piardă din importanţă pe linia comunicării. apar fenomene de dilatare sau comprimare ale comunicării prin apariţia unor restricţii sau bariere. 1. Toate aceste modificări pot fi voluntare sau involuntare. între sursă şi receptor existând posibilitatea creşterii gradului de intercunoaştere pe linia atributelor evidenţiate.

transpunerea afectivă rămâne în afara unei astfel de posibilităţi. astfel. dar şi elemente care acţionează stimulativ. atitudine pozitivă. Există variate intensităţi ale persuasiunii care se exprimă de la ordin. cât şi la receptor. Dacă transpunerea intelectuală în situaţia elevului poate fi cultivată printr-un surplus informaţional şi exersări repetate. dispariţia progresivă a distanţelor de autoritate socială. Există însă şi situaţii. o stare generală coercitivă. autoritatea conferită de statutul social trece pe prim plan. Empatia se constituie într-un astfel de instrument. limitat în timp şi când se evidenţiază o totală încredere şi consideraţie reciprocă (relaţia antrenor-sportiv. -se consumă atât la nivelul a doi parteneri.cultural compatibil cu idealul educaţional. dar obiectivul comunicării didactice este transformarea acesteia într-o dimensiune homeofilică. reduse ca număr. schimbul de mesaje se desfăşoară ad-hoc. în esenţă o stare generală coactivă. prin regresie. În absenţa unor asemenea intenţii. atitudinilor celuilalt fără a ţine cont de reactivitatea lui. Psihologia grupurilor şcolare 72 . Se pune întrebarea dacă există un instrument psihologic care este în măsură să realizeze o astfel de transformare. În procesul instructiv-educativ cunoaşterea elevilor de către profesor este condiţionată atât de scopurile generale şi specifice ale comunicării didactice cât mai ales de obiectivele formative urmărite. -defineşte integral personalităţile umane intrate în contact prin comunicare. comunicarea este o comunicare instrumentală.Când o relaţie de comunicare este construită pe intenţia unui efect la interlocutor. comandant-soldat. în heterofilie. ea devine un instrument de transformare. în esenţă. -se consumă la confluienţa între o elaborare ştiinţifică şi una susţinută artistic. Dacă schimbul informaţional se poate mişca pe o orizontală de la ''ostilitate'' la ''reducerea ostilităţii''. acea capacitate individuală care permite impunerea voinţei. ea reprezentând capacitatea individuală de transpunere intelectuală şi afectivă în situaţia celuilalt. Atât empatia cât şi persuasiunea se găsesc prezente în comunicarea interumană corelându-se în diferite modalităţi cu homeofilia şi heterofilia. atât emitentul cât şi receptorul trebuie să se cunoască foarte bine. identificarea consecinţelor. Instrumentul psihologic responsabil este persuasiunea. comandă la recomandare sau sugestie. spontan. heterofilia în homeofilie. -se produce între comportamente globale. de la ''dezagreabilitate'' la ''agreabilitate'' spre ''intensificare pozitivă''. Orice relaţie de comunicare în cadrul procesului instructiv-educativ debutează ca o dimensiune heterofilică. -poate fi interpretată şi evaluată ca o relaţie de ''joc al strategiilor'' partenerilor. comunicarea fiind. Capacitatea empatică reprezintă o aptitudine ce este deţinută diferit de diferite cadre didactice. Empatia favorizează convergenţa în demersurile incluse în schimbul informaţional: proiecţia scopurilor şi înfăptuirea lor. profesor-elev când acesta din urmă este pregătit pentru o competiţie imediată). -presupune cunoaşterea psihologiei umane în multiplele ei diferenţieri: psihologia vârstelor şi psihologia diferenţială. dar şi la nivel de grup în care cele instituţionalizate au valorile cele mai ridicate. Urmărindu-se o modificare într-o direcţie intenţionat modificată. o comunicare consumatorie. Este un fenomen de rezonanţă. cogniţie. Este cazul în care partenerii comunicării urmăresc un scop comun imediat. persuasiunea ne apare ca un act manipulativ care presupune un înalt rafinament psihologic care se caracterizează prin divergenţă în schimbul informaţional: proiecţia scopurilor ca şi demersurile de înfăptuire sunt relativ opuse. comunicarea didactică este definită printr-o serie de caracteristici: -este o relaţie totdeauna asimetrică. ceea ce justifică diferenţa de eficienţă în relaţiile cu elevii. adeziunea integrală a persoanei. sunt identificate consecinţe diferite. 2. Ca formă particulară a comunicării umane. Această capacitate persuasivă este cu atât mai evidentă cu cât doresc reciproc să egalizeze variabilele de credibilitate. urmărindu-se modelarea fiinţei umane în raport cu un statut socio . de comunicare cu altul care permite construirea diferenţiată a schimbului de mesaje. concepţiilor. Astfel. în care persuasiunea poate genera homeofilie. între cei doi parteneri unul fiind specializat (educatorul) iar celălalt fiind în curs de formare (educatul). în acest sens într-o diadă de comunicare homeofilică partenerii ajung să se accepte reciproc pe variabile prioritare de credibilitate. cogniţie şi atitudine transformând. În cadrul procesului de învăţământ comunicarea didactică este o comunicare instrumentală. în acest caz. În relaţia comunicaţională apar şi situaţii când dimensiunea homeofilică statornicită poate fi modificată. convingerilor. -poate fi transformată în instrument de intervenţie asupra persoanei care este educată şi acest lucru depinde de modul conştient de operare cu mesajele de comunicare. la persoanele aflate în interrelaţie de comunicare apar elementele unor stări fiziologice tensionale. se promovează un limbaj formal. -în interiorul ei se pot găsi elemente care pot fi interpretate ca bariere. -este o relaţie evaluativ-selectivă atât la emitent.

elev-diriginte. rezistenţa sa la destructurare.2. după cum aceştia. coordonându-şi reciproc intenţiile şi preocupările. Coeziunea grupului este o condiţie indispensabilă a apariţiei şi acţiunii unor norme comune. putînd fi identificate două categorii de relaţii specifice: -unele care se dezvoltă ierarhic.. nu numai la nivel grupal ci şi individual. se menţine. astfel. Modul în care normele sunt percepute depinde. 2. colectivul este una din speciile ei subordonate. şcoala. iar pe de altă parte au rol de criterii de evaluare a conduitelor individuale şi de grup. comune pentru toţi cei care aparţin grupului respectiv. La baza ei stă o serie de forţe interne şi externe. Ca urmare a acestui fapt fiecare poate comunica şi efectua schimb de informaţii cu toţi ceilalţi. la nivelul clasei: elev-elev. nu poate fi redus la simpla totalitate. pot comunica cu el. -sociometrică. deoarece. -decizională şi executivă. În cadrul grupurilor şcolare apar toate aceste caracteristici. Normele au şi rol de reglator al grupului. ca o reuniune integrată de personalităţi care comunică între ele. la rândul lor. acceptate la nivelul grupului şi impuse membrilor săi. modelându-se reciproc. gradul în care sunt satisfăcute aspiraţiile membrilor. De aceea.1. în bună măsură. Se realizează. Dacă grupul presupune prezenţa scopurilor şi acţiunilor comune. pe axul vertical al şcolii: relaţii elev-lider. ce are ca obiectiv explicit şi deliberat educaţia şi instuirea elevilor. aspectul cel mai semnificativ al acestuia fiind structura de roluri prin care fiecare membru este investit cu funcţii şi sarcini determinate. faţă în faţă ''(face to face). ele constituind un tot unitar. Ele sunt grupuri mici în care scopurile grupului corespund intereselor comune ale tuturor membrilor. Devine una dintre caracteristicile definitorii ale grupului de elevi prezenţa scopurilor şi a motivelor care susţin acţiunea de realizare a acestora. elev-profesor. Specificul grupurilor de elevi ca grupuri sociale Grupurile şcolare se constituie şi funcţionează pe temeiul uneia dintre formele esenţiale ale activităţii şcolare-învăţătura. Coeziunea poate fi considerată drept cea mai importantă variabilă de grup. Grupul apare. Grupul se caracterizează şi printr-o structură configuraţională proprie ce rezultă din interdependenţa statutelor şi rolurilor membrilor din care este format. Existenţa unui sistem de norme este una dintre premisele fundamentale ale constituirii şi funcţionării optime a unui grup educaţional. comportamentele membrilor grupului vor fi circumscrise de rolul formulat care dă conduitei un caracter previzibil şi admis. Rolurile ca şi modelele de conduită sunt dependente de statutul individului care desemnează atât aria de manifestare a rolului cât şi pertinenţa acestuia. fiind considerat un grup. elev-director. 73 . astfel. pluralitate de persoane. După conţinutul şi funcţiile acestor statute şi roluri se pot distinge mai multe variante structurale: -de comunicare. ''Măsura în care grupul îşi atinge scopurile formează conţinutul noţiunii de eficienţă a grupului '' (P. diferite structuri putând funcţiona concomitent sau succesiv. relativ de sine stătătoare. pe această cale unele din normele explicite devin norme implicite. menite să orienteze întreaga intervenţie pedagogică. Coeziunea exprimă gradul de unitate şi integrare a grupului. Grupurile şcolare se caracterizează prin aceea că sunt asociaţii bazate pe relaţii de tipul . postulând direcţii precise şi clare de acţiune. percepţia reciprocă în grup. Fiecare membru al grupului va fi perceput de către ceilalţi din perspectiva rolului său. Normele şi normativitatea grupală reprezintă o altă caracteristică a grupului mic cum este grupul şcolar. tocmai datorită ei grupul există. Grupul de elevi urmăreşte scopuri prescriptive (stabilite anterior de către persoane ce nu aparţin în mod necesar acestuia) datorită faptului că grupul funcţionează într-o instituţie. apartenenţa la grup este dependentă de acceptarea normelor prescrise. el nu poate fi redus la ansamblul de indivizi. Normele prescriu anumite modele de comportament (cel mai adesea standardizate). de motivaţii: percepţia scopurilor. -relaţii care se dezvoltă pe axul orizontal al şcolii. o regulă de conduită recunoscută şi acceptată de către toţi membrii grupului. Golu).1. Între cele două noţiuni care desemnează realităţi distincte există următoarele deosebiri: -realitatea fenomenului de grup are o sferă noţională mai largă decât cea a colectivului care este o specie de grup educativ format. elev-grup.1. completîndu-se şi integrându-se una pe alta. Relaţia dintre grupul de elevi şi colectivul şcolar Colectivul şcolar. Grupul este o noţiune generică. determinând unitatea şi coeziunea acestuia. O normă este deci. funcţionează ca o entitate coerentă. de semnificaţia lor pentru grup. Pe această cale. o organizare a activităţii grupului.

se înregistrează o serie de particularităţi semnificative. cu semnificaţie socială şi finalitate educativă. Dinamica se află în strînsă corelaţie cu tendinţa inerentă a grupului de a-şi păstra relativa independenţă. la izvorul şi forţele motrice ale acestui proces. de asemeni un grup educaţional de cadru. Cu prilejul trecerii de la un ciclu şcolar la altul. colectivul este realitatea educaţională în care membrii sunt orientaţi spre realizarea unor scopuri majore. fuziune şi unificare interindividuală. caracterizat prin aceea că se prezintă ca o formaţiune compactă care încearcă să se opună. cum ar fi statutul educaţional anterior. o maturizare provocată . în etapele următoare. şi.grup format'' clasa se prezintă ca o sinteză psiho-socială. la conturarea şi impunerea fenomenului de expansiune afectivă întreg subgrupului. -colectivul este un grup formal. astfel încât să se asigure eficienţa acţiunii instructiv-educative.. în caracteristicile personalităţilor membrilor săi. într-un proces neîntrerupt de acomodare şi adaptare. colectivul presupune nu orice fel de scopuri. cărora le sunt subordonate cele personale. în care se face educaţia tinerei generaţii. Grupul şcolar este. Această dinamică se manifestă pe plan intern şi exern. înseamnă că în mod necesar vor apare contradicţii a căror rezolvare constă în adaptarea. de la fenomenul de izolare. fiind factorul de prelungire. relaţiile interpersonale anterioare. constiuit pe baza unor cerinţe instituţionale şi prin distribuirea unor roluri diferite educatorilor şi educaţilor. care se produce în condiţiile fireşti ale înaintării elevilor în procesul instructiv-educativ. ci scopuri majore cu semnificaţie socială. prin excelenţă. câmp favorabil pentru apariţia altora. subgrupului dominant şi să-şi promoveze proprii lideri. la început. dominant în primele săptămâni de şcoală. o serie de subgrupuri labile caracterizate printr-un grad redus de intercunoaştere şi interferenţă afectivă. se trece. obligaţiile şi regulamentele care adună laolaltă elevii unei clase. precum şi o serie de factori psihosociali. intragrupală cuprinde toate transformările ce au loc în structurile grupului. 2. ele ajung să fie interiorizate de membrii acestuia. ci oferă în acelaşi timp. de organizare a claselor de elevi. subgrupul secundar. iar ce informală apare în mod spontan ca rezultat al relaţiilor interpersonale. centrându-le pe individ sau pe grup. Zlate). în vreme ce în stadiul de . Dinamică externă sau intergrupală face referiri la schimbul ce are loc în cadrul relaţiilor dintre grup şi realitatea socială pe fundalul căreia fiintează. Deci.-spre deosebire de grup. obţinută în condiţiile de modificare dirijată a configuraţiei şi coeziunii grupului. dată. Rezolvarea contradicţiilor marchează nu numai saltul ce se produce. Dinamica grupului de elevi Dinamica grupului surprinde totalitatea transformărilor ce au loc în interiorul lui. Dinamica internă. motive. la depăşirea sferei înguste a relaţiilor intergrupale. Întrucât structura formală este impusă. majoritar ca număr. De asemenea. particularităţi ce constau în aceea că ele debutează ca grupuri ''în formare''. integrarea sau subordonarea reciprocă dintre cele două structuri. Drept consecintă. deoarece el însăşi generează norme sau relaţii cu valoare educativă. a tradiţiilor claselor anterioare. experienţa şcolară dobândită de elevi în grupurile precedente. -grupul şcolar reprezintă o fază iniţială. Mişcarea sau dinamica grupului este un proces neîntrerupt. implicit. rezultat al unor acumulări continue şi imperceptibile a acţiunilor şi influenţelor externe. de factor care generează el însuşi efecte educative şi de destinatar al educaţiei. Evident că în stadiul de ''grup în formare'' predomină variabilele sociologice normative. Se poate afirma că 74 . Problema fundamentală a dinamicii grupului este cea privitoare la mecanismul prin care se realizează. necesară în evoluţia colectivului. aceste grupuri sunt eterogene. Asupra acestora vor influienţa condiţiile pedagogice în care se lucrează. neconflictual. Dinamica grupului subliniază faptul că acesta se află într-o continuă mişcare şi transformare. după o perioadă de influentare educativă. aceştia fiind în raporturi obligatorii. -în cadrul colectivului scopurile. -grupul este un mediu educogen. Putem avea de . reglementate şi controlate social. caracterizat prin aceea că dispune de obiceiuri şi reguli unanim acceptate. opunîndu-se forţelor dezintegratoare interne sau externe. Examinarea acestor note distinctive ne obligă la formularea următoarelor precizări: Grupul şcolar este. În virtutea dinamicii grupului se constată că. transformări care-i imprimă acestuia o anumită traiectorie. se evidenţiază o maturizare pe linia motivelor invocate ca fundament al alegerilor preferenţiale şi pe linia integrării claselor în colectivul unitar al şcolii. în timp. o formaţiune genetică.a face cu o maturizare spontană.2. rezultat al funcţionării în timp a mecanismelor de integrare. în interiorul lor putând fi identificate mai multe subgrupuri: subgrupul dominant. -colectivul este un mediu educativ care coordonează toate influenţele corpului profesoral. Izvorul acestei dinamici se află în contradicţiile interne dintre cele două tipuri fundamentale de structuri: cea formală şi cea informală. evolutivă care poate fi înţeleasă în ordinea trecerii de la stadiul de ''grup în formare'' la stadiul de ''grup format'' (M. motivele şi normele comportamentale sunt impuse din exterior şi. norme comportamentale.

Educarea coezivităţii de grup Coeziunea grupală se referă la acele dependenţe care unesc individualităţile în interiorul grupului făcându-i rezistenţi la influnţele distructive din interior sau din afară. oficial) şi liderul informal (neoficial. acela de conducător.Contribuţia unora poate fi mai importantă şi mai indispensabilă. subgrupuri informale. obţinerea unei securităţi psihice şi valorice spre care tinde personalitatea. ea este expresia unei relaţii de rol al cărui scop îl constituie facilitarea mersului către activităţile de grup. se caracterizează prin centrarea eforturilor individuale asupra unei sarcini comune. Un al treile tip de lider care decurge din modul de exercitare prioritară a uneia sau alteia din funcţiile fundamentale este liderul indiferent . ale altora mai redusă. 75 . apropiat. cu precădere. Liderul formal reprezintă o poziţie de conducere care decurge dintr-o structură socială prestabilită. aşa cum este şi grupul şcolar. organizarea şi coordonarea acţiunii. Atracţia spre grup a indivizilor poate fi impulsionată fie de faptul că grupul le permite realizarea unor scopuri individuale importante. caracterizat printr-o serie de parametri obiectivi: competenţa în raport cu sarcina. Cartwright) apreciază că funcţiile fundamentale ale liderului ar putea fi rezumate la două: -asigurarea sinergiei de eficienţă prin facilitarea atingerii scopurilor comune şi iniţiativă în structurarea grupului. potrivit mecanismelor şi legilor sale interne de funcţionare. realismul. generat de grup. Autoritatea şi puterea acestui lider rezultă. Liderul. Liderul informal reprezintă nu o poziţie dată. acest număr în sine nu decide ca grupul să fie şi coeziv. mai ales din relaţiile individului considerat cu alţi indivizi. capabil. Se face distincţia între liderul formal (instituţional. interesat de a rezolva conflicte şi a reduce tensiunea. a manifesta înţelegere şi toleranţă. Au fost stabilite o serie de modalităţi specifice şi de motive care menţin atracţia spre grup: prestigiul în grup. fie că el oferă un sistem de activităţi interesante pentru membrii săi. 2. inovaţia. imparţial. Într-o imagine complexă liderul este acel membru al grupului care posedă o superioritate funcţională care-l face capabil să-şi asume un anumit rol. -asigurarea sinergiei de menţinere prin preocuparea pentru realizarea coeziunii de grup. Indicatorul influenţei pe care o exercită liderul rezidă în amplitudinea modificărilor pe care le introduce persoana lider în activitatea globală de grup. a fi loial.lider. trebuinţa unei acceptări şi recunoaşteri sociale. atât ca intensitate cât şi ca natură. conciliant. care nu se reduce la numărul de relaţii reciproce ale indivizilor. cât şi calitativ. Este posibil ca în grup să funcţioneze un coeficient mare de afinităţi mutuale şi într-o proporţie mare indivizii să se prefere reciproc. În condiţiile concentrării asupra structurii şi conservării grupului. planificarea. În condiţiile concentrării asupra realizării scopului se distinge liderul de tip autoritar. Diferenţa se poate manifesta atât cantitativ. Bass. dimpotrivă s-ar putea ca el să conţină şi fracţiuni. consideraţie. până la un anumit grad. însă contribuţia membrilor lui la rezolvarea sarcinii este diferită. face ca ei să fie şi recunoscuţi ca lideri.grupul este un sistem autoreglator. Membrii ale căror contribuţii capătă o semnificaţie deosebită pentru grup au şansa să devină lideri. întărind motivaţia membrilor săi. Cei mai multi autori (Cattell. 2. iar măsura în care sunt percepuţi de ceilalţi ca sursă demnă de stimă. interesat doar de propriul său prestigiu.4. decizie. a încuraja. multiplicând efectele contribuţiilor individuale. nu atât din valoarea intrinsecă a persoanei . a ajuta. Poziţia de lider se alimentează nu atât din calitătile intrinseci şi din comportamentele specifice ale unui individ anumit. asupra motivaţiilor şi relaţiilor interpersonale se structurează liderul de tip democratic care se distinge printr-o serie de parametri predominant subiectivi: amical. Trăsăturile şi funcţiile liderului în grupul de elevi Grupul mic. ci una câştigată în procesul structurării raporturilor preferenţiale din grup. să se definească şi să se organizeze pe sine însuşi. cât din valoarea socială a funcţiei pe care o îndeplineşte acesta. încredere. cât. Coeziunea grupului este un produs supraindividual. persoana care ocupă o astfel de poziţie are şi se remarcă prin capacitatea de a-i stimula pe ceilalţi să-şi valorifice plenar resursele. buna formulare a problemelor. putându-şi ajusta comportamentul în raport cu nivelul cerinţelor grupului.3. fie că răspunde şi satisface necesităţi interindividuale care în afara grupului nu ar putea fi satisfăcute. a sfătui. neinstituţional).

Proctor şi Loomib calculează sociometric indicele de coerenţă grupală. Maisonneuve J.4. -posibilitatea constatării unui progres în mersul spre obiectiv. -înţelegerea şi acceptare disciplinei interne a grupului. -faptul că fiecare membru are sarcini specifice semnificative care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. -fiecare membru să înregistreze şi să recunoască eforturile celorlalţi pentru realizarea scopurilor comune. cei extrinseci constituind doar condiţii mai mult sau mai puţin favorabile care direcţionează coeziunea. ca mediu afectogen. 2. obiceiuri. referindu-se la coezivitatea de grup. insatisfacţii.p. referindu-se la factorii coeziunii îi distinge în factori extrinseci şi intrinseci. Un rol însemnat în educarea şi menţinerea coeziunii revine gradului în care grupul şcolar. idealuri. iar N . Cruswell şi Bronferbrenner propun pentru indicele de coezivitate relaţia sociometrică : ΣC ---------------N (N-1) /2 în care C exprimă numărul alegerilor reciproce obţinute. ea reflectă convergenţa dintre membrii săi. -fiecare membru al grupului să simtă şi să aibă posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere în orice situaţie care priveşte activitatea grupului. echivalent coezivităţii. concentrarea interacţiunilor în vederea integrării într-un tot unitar.. iar q = 1. aceasta pentru că anumite forme de competiţie între elevi au efecte pozitive atât în dezvoltarea lor cât şi în menţinerea interesului pentru relaţia de grup.Coeziunea poate rezulta dintr-o multiplă determinare: -sentimentul de a fi împreună şi de cooperare. numărul membrilor. Aceste situaţii motivaţionale nu trebuie opuse una alteia ci este indicat a se folosi tehnici de cooperare prin competiţie. constituie sursa şi locul de satisfacere a problemelor afective ale elevilor. care se pare că au aplicabilitate la grupul de elevi: -fiecare membru să se familiarizeze cu responsabilităţile celorlalţi. Un alt factor de menţinere a coeziunii îl constituie tehnica de motivare la care apelează cadrul didactic în procesul instructiv şi anume motivarea prin competiţie sau motivarea prin cooperare. reiese că . în care p =------. Opinii mai recente (Tutco-Richards) menţionează câteva metode de dezvoltare a coeziunii. -trăirea în comun a succeselor şi insucceselor. Pentru educarea coezivităţii de grup se impune o bună cunoaştere a structurilor informale ce se constituie şi utilizarea acestora cu mult tact pedagogic. preocupări).În categoria factorilor intrinseci se are în vedere stări afective favorabile conlucrării şi interacţiunii în vederea atingerii obiectivelor urmărite. cât şi cele unilaterale (O) şi propunând relaţia: ΣCq d ---------. Sunt cazuri când această satisfacere se realizează în afara sa. -nevoia de a avea un obiectiv. Această multiplă determinare justifică şi tendinţa unor psihologi sociali de a asimila coeziunea de grup cu diferiţi factori. -fiecare membru să cunoască aspecte din viaţa personală a celorlalţi (date.1. această situaţie putând genera stări tensionale. aceştia având o influienţă mai puternică asupra coeziunii. Funcţia formativă a grupului de elevi ca grup social 76 . luând în consideraţie atât alegerile reciproce (C). Remarcăm un alt mijloc de educare şi de menţinere a coezivităţii de grup prin modul în care se exercită recompensele: s-a considerat că recompensele adresate întregului grup (chiar dacă meritul este individual) menţin un climat pozitiv şi îndeamnă la coparticipare. d = numărul de Up N-1 alegeri permise Indiferent de formula pe care o acceptăm. exclusiv în grupurile informale.

Acestă activitate are ca efect formativ însuşirea unui model colectiv de muncă. unde atât pe orizontală cât şi pe verticală sunt trecuţi elevii din grupul respectiv. În aplicarea testului se pot da indicaţii asupra numărului alegerilor şi respingerilor exprimate de subiect. rezolvare de probleme. repulsiile sau indiferenţele lor faţă de ceilalţi membrii ai grupului în legătură cu participarea lor la o acţiune comună concretă. Sensul schimbării prin grup şi achiziţiile dobândite pot fi înregistrate la următoarele niveluri: -nivelul sinelui: creşterea conştiinţei propriilor sentimente şi a efectului comportamentului propriu asupra altuia. de asemenea grupul filtrează. respect. în acelaşi timp grupul elaborează norme proprii. adaptează pentru scopurile şi nevoile proprii aceste norme sociale. de asemenea. atât în ceea ce priveşte locul pe care fiecare elev îl ocupă în contextul acestor relaţii. -în colectivitatea şcolară şi în clasa de elevi. creşterea responsabilităţii personale. modele comportamentale adecvate cerinţelor situaţiei şi nevoilor membrilor. preia. prelucrează. achiziţii reciproce. Grupele de antrenament produc efecte pozitive într-o multitudine de idei: antrenare în exprimare. În dreptul fiecărui membru se trec pe orizontală alegerile sau respingerile emise iar pe verticală. acomodare interpersonală a partenerilor. de societate. Activitatea şcolară pe grupuri poate lua forme diferite: rezolvarea unor teme-exerciţii. cere subiecţilor să-şi exprime preferinţele. de ansamblu. transmite şi consolidează unele norme şi modele gata elaborate de colectivitatea umană. Grupul de antrenament este axat exclusiv pe utilizarea potenţelor grupului în scopul formării. coştientizarea problemelor colective. ajutor reciproc prin repetare în grup a unor teme. Metode de studiere a grupurilor şcolare Tehnici sociometrice Acestea reprezintă un ansamblu de procedee şi tehnici experimentale şi matematice destinate să măsoare intensitatea şi întinderea relaţiilor interpersonale de grup. iar rezultatele să fie comparate pentru a surprinde tendinţa de evoluţie. Testul. specifice grupului respectiv. În sistemul tehnicilor sociometrice un prim loc îl ocupă testul sociometric ca instrument care studiază structurile sociale în lumina atracţiilor şi a repulsiilor care se manifestă în interiorul grupului. în coloane. mijloc de reducere a surselor disonanţelor cognitive în mediul şcolar. alegerile şi răspunsurile primite. Modul în care grupul de elevi acţinează asupra fiecăruia dintre membrii săi constituie un adevărat model de învătare psiho-socială. pornind de la achiziţiile personale se pot produce fenomene cum sunt: creşterea conştiinţei valorii în grup. optimizarea relaţiilor cu ceilalţi. Este. iar înţelegerea sentimentelor pe care le provoacă pentru partenerul său constituie cel de-al doilea aspect. Utilizarea potenţialului grupului în activitatea de învătare şi-a găsit expresia în două tipuri de activitate: învăţarea şcolară pe grupuri şi formarea psiho-socială prin metoda grupului de antrenament. Cooperarea în timpul activităţilor colective stimulează emergenţa unor comportamente caracteristice prin iniţiativă. Deoarece testul sociometric oferă datele necesare pentru o radiografiere transversală. evaluare colectivă. Relaţiile umane evidenţiază o dublă orientare: afinităţile pe care le exprimă o persoană faţă de alta constituie primul aspect. preocupările şi aspiraţiile tuturor elevilor. toleranţă). număr care poate fi limitat sau nelimitat. matricea sociometrică . pentru a cunoaşte evoluţia grupului urmează să se administreze periodic testul sociometric. activism social. cât şi configuraţii şi structuri psihosociale. necesar să li se ofere suficiente motive pentru a răspunde sincer. schimbarea atitudinii faţă de rolul propriu şi faţă de rolurile celorlalţi.5. opoziţiile de sentimente (cuplul alegere-respingere). a achizitionării unor modele comportamentale dezirabile. 2.Grupul de elevi permite modelarea caracterelor în cadrul relaţiilor comune specifice activităţii şcolare. creşterea încrederii în puterea grupului. -nivelul rolului social: amplificarea conştiinţei rolului personal. Datele testului sociometric sunt înregistrate într-un tabel cu două intrări. fiecărui membru revenindu-i o sarcină parţială. reciprocităţile negative. modificări în atitudinile faţă de alţii şi faţă de grup (încredere. În citirea matricei urmărim mai întâi elementele din care se încheagă structura esenţială a grupului: reciprocităţile pozitive. învăţării psiho-sociale dirijate. Se procedează apoi la calcularea unor indici sociometrici: 77 . prin modul în care este conceput. Înscrierea se face potrivit unui sistem de coduri acceptat. evoluţie personală în sensul unei mai bune cunoaşteri de sine şi găsirea căilor de comunicare. Important este ca întrebările să aibă la bază anumite criterii care să fie în concordanţă cu interesele. deschidere şi explorarea problemelor de relaţie. El ne oferă datele necesare pentru cunoaşterea unor astfel de interacţiuni. conştientizarea sentimentelor şi reacţiilor celorlalţi şi a efectului asupra propriei persoane.

dintre care amintim: Chestionarele care se bazează pe raporturi verbale între cercetători şi subiecţi. Metoda se aplică pentru studierea: fixării şi realizării scopului. ca fapt subiectiv.Metoda Zapan este introdusă în 1957 de către profesorul Gh. Proba ''Ghici cine?'' constă în formularea unor întrebări prin intermediul cărora se desemnează anumite trăsături de personalitate sau se fac descrieri ale acestora. gradul său de coeziune. gradate. Subiectul trebuie să aleagă numai unul din aceste răspunsuri.-p-numărul alegerilor primite -n-numărul respingerilor primite -pp-numărul alegerilor emise -nn. chestionare cu răspunsuri la alegere. agresivitatea. În sociogramă pot fi identificate date furnizate de matricea sociometrică: statusul sociometric. Trăsăturile de personalitate implicate se referă la comportamentul în grup. coezivitatea grupului etc. a cărui valoare se calculează după formula: numărul indivizilor care l-au ales pe A IssA= ---------------------------------------------N-1 Calcularea următorilor indici ne informează asupra expansiunii afective care se calculează după formula: numărul indivizilor aleşi de A IeafA =--------------------------------------N-1 Datele din matricea sociometrică sunt transpuse în sociograma care constituie redactarea grafică a relaţiilor în cadrul grupului. Din această cauză este indicată coroborarea rezultatelor obţinute prin tehnicile sociometrice cu cele obţinute prin alte metode. chestionare deschise şi chestionare de ierarhizare. ''foarte puţin''. comunicarea în grup. ea poate deveni obiectivă. urmărind recoltarea de fapte. Zapan care demonstrează că aprecierea. poziţia indivizilor în grup la un moment dat. precum şi modalitatea concretă de cunoaştere. 78 . subgrupurile create în interiorul unui grup. indicând totalitatea relaţiilor unui individ cu restul membrilor grupului sau colectivă. Vizând grupurile şcolare. ele se folosesc pentru cercetarea următoarelor fenomene: conducerea grupurilor. expansiunea afectivă. ''mult''. Alături de aceste avantaje ale sociometriei sunt de amintit şi o serie de limite: sociometria desprinde structura grupului. Această metodă este importantă prin aceea că evidenţiază gradul de cunoaştere a elevilor între ei. elevii cât şi profesorii fiind puşi în situaţia de a efectua cât mai multe exerciţii de acest fel. ''suficient''. preferinţele unilaterale şi reciproce. Sociograma poate fi individuală. Toate aceste informaţii oferă cadrului didactic posibilitatea de a cunoaşte exact nivelul de dezvoltare al grupului. elevii ajung să aprecieze cu exactitate rangul pe care colegii îl ocupă în clasamente privind anumite capacităţi sau trăsături. gradul satisfacţiei în activitatea de grup.numărul alegerilor primite -p. creativitatea în grup etc. cât şi posibilitatea de apreciere concretă a unor trăsături de personalitate. în acord cu datele realităţii. deci. stabilirea scopurilor. Scările de apreciere sunt forme speciale de chestionar care folosesc răspunsuri apreciative. egoismul. coezivitatea grupului. Pot fi utilizate chestionare structurate . '' foarte mult''.numărul alegerilor reciproce -n-numărul respingerilor reciproce -p`-numarul indvizilor de care subiectul se crede ales -n`-numărul indivizilor de care subiectul se crede respins -p``-numărul indivizilor care se cred aleşi de subiect -n``-numărul indivizilor care se cred respinşi de subiect Îmbinarea primilor doi indici ne furnizează statusul sociometric al fiecărui individ. popularitatea. elevii trebuind să identifice colegul care corespunde descrierii făcute. ele fiind oarecum tipice: sociabilitatea. structurarea liderului informal etc. de genul ''de loc''. dar nu poate dezvălui nici cauzele nici natura şi nici evoluţia ulterioară a interrelaţiilor din grup. ''puţin''. Metoda aprecierii obiective a personalităţii . opinii.închise. Esenţa metodei constă în educarea capacităţii de apreciere. este educabilă. motovaţii. Metoda vizează atât modalitatea de cunoaştere de către profesor şi elevi a semenilor lor în cadrul unor activităţi şcolare sau extraşcolare. După asemenea exerciţii.

Conceptul de oboseală '' Oboseala . 79 .ameliorativ este aceea că declanşează şi asigură condiţiile necesare realizării interdependenţei dintre cunoaştere . Fiecare dintre metodele menţionate oferă date despre diverse aspecte particulare ale grupului social. Având în vedere dinamica grupului de elevi care evoluează ca urmare a acţiunii unor influienţe conştiente şi organizate. din punct de vedere psihologic. În realitate. Numai combinând.scrie C. şi cu atât mai puţin. în funcţie de pregătirea şi experienţa cercetătorului toate aceste metode se va reuşi pătrunderea în structura şi dinamica internă a grupului de elevi.T. Condiţia sine qua non a acestor influienţe este aceea că ele sunt orientate şi impuse de anumite constatări concrete.Organizarea activităţii de muncă şi învăţare 3. această metodă îşi propune introducerea unor intervenţii educative controlate şi aprecierea consecinţelor acestora asupra grupului de elevi.este un cuvânt la îndemâna oricui şi de aceea noi suntem înclinaţi să credem că ştim ce înseamnă''.1. surprinse cu ajutorul celorlalte metode. nici din punct de vedere fiziologic.rezultat. 3. O caracteristică a experimentului acţional . fenomenul atât de obişnuit al oboselii încă nu a fost destul de clar definit.Metoda experimentului acţional-ameliorativ.acţiune . fără să epuizeze problematica pe care o cuprinde acesta.Morgan .

însă. senzaţie de presiune la baza ochilor. şi un al treilea fiziologic: alterări ale constantelor mediului intern. noţiunea de oboseală. în situaţiile naturale muşchii nu efectuează travalii decât prin comenzi primite de la sistemul nervos. boala lui Addison. S-a luat un preparat neuro-muscular. plictiseala. senzaţie de pericol iminent. chiar dacă nu cer eforturi fizice sau intelectuale prea mari. determinată atât de tipul de sistem nervos. hepatită. ochi încercănaţi. cei în cauză sunt primii care se miră. se disting două categorii de semne ale oboselii la elevi: -Semne generale : paloare. gradul insuficient de antrenament. constituie un alt argument în favoarea aceleiaşi interpretări. Instalarea oboselii este totdeauna anunţată de apariţia senzaţiei de oboseală.). 80 . la care s-a păstrat şi o porţiune din măduva spinării şi s-a trecut la excitarea acestuia în ordinea următoare: centrul nervos spinal.Secenov).H. rolul primordial al sistemului nervos în fenomenul de oboseală. de asemenea.). legat de organele efectoare (sistemul muscular îndeosebi). nervul. dificultăţi în perceperea realităţii. S-a constatat că sistemul muscular este cel din urmă care îşi epuizează resursele.Bertley) invoca un triplu criteriu al oboselii: unul obiectiv: scăderea randamentului. muşchiul. dureri de cap. 3. anorexie sau. copilul se ''culcă'' pe masa de lucru. -Semne psihice: inversiunea dispoziţiilor psihice. ci la oboseala zisă ''fiziologică''. însă nu de puţine ori această alarmă este falsă. Spunând ca a obosit mâna sau piciorul. dimpotrivă. Pe de altă parte. legată strâns de aceea de activitate. condiţii nefavorabile ale ambianţei. Faptul cel mai derutant este. încă. O serie de observaţii şi de experimente dovedesc că oboseala nu este un fenomen periferic. sau fie şi numai creşterea unei recompense. Senzaţia de oboseală este un fel de semnal de alarmă. noi exprimăm o iluzie. În asemenea cazuri. în mod firesc. pot produce scăderi ale randamentului. etc. duc la o instalare precoce a oboselii sau a substitutului acesteia. a bâlbâielilor. Cu toate acestea. Cum. fie de cauze fiziopsihice mai complexe.M. cu referire la capacitatea omului de a anticipa pe plan mental activitatea pe care o are de intreprins. cum ar fi lipsa unui mobil destul de puternic. care este ea însăşi un ''semn'' în simptomatologia anumitor maladii (diabet.Originea nervoasă a oboselii. deoarece nu reflectă totdeauna o oboseală reală. pot anihila oboseala. Semnele oboselii Nu ne referim la oboseala patologică. sărăcirea vocabularului. Doctorul Pierre Bernachon vorbeşte despre o '' oboseală înainte de a te obosi ''. normală. ci un fenomen central.3. acela că adesea nu se poate pune în evidentţă nici un fel de proporţionalitate între activitatea depusă şi oboseala subecventă. al căror substrat este reprezentat de dinamica proceselor nervoase fundamentale. care reprezintă o stare subiectivă neplăcută. activităţi care nu trezesc interesul sau nu-şi legitimează scopul. înseamnă că ei sunt practic infatigabili. Unii au încercat să introducă în definiţia oboselii factori mai ''obiectivi'' cum ar fi randamentul. însă. nu indică neaparat o stare de oboseală. şi care se anulează ca urmare a unei perioade de odihnă. oboseala este acea stare temporară a organismului care apar în urma unui efort excesiv sau de prea lungă durată. Mecanismul neuro-fiziologic al '' odihnei active'' (I. aşa cum precizează R. de efort. Reducerea randamentului.Floru. privire mată. oboseala normală având o origine totdeauna nervoasă. după cum o apreciere laudativă sau intervenţia unui stimul material. apariţia ticurilor. cum se vede şi din definiţia de mai sus. sau sunt prea monotone. motivaţia ca o condiţionare de ordin superior.Bugard (urmându-l pe S. Noţiunea de oboseală este. nervos. Într-un experiment de eleganţa acelora concepute şi executate altădată de Claude Bernard. În realitate. tuberculoză.La un recent congres înclinat acestei teme. există o definiţie de luctu a acestei stări atât de indefinite. unul subiectiv :senzaţia de incapacitate. Se ştie că prezenţa unui interes sau a unui sentiment amână cu mult apariţia oboselii. considerând oboseala o stare a organismului caracterizată printr-o scădere a capacităţii de lucru . cât şi de experienţa de adaptare la mediu a individului. condiţionarea reflexă deţine un loc foarte important şi. între gradul de efort şi gradul de oboseală rezultat. 3. numeroşi factori psihologici. s-a demonstrat fără echivoc. După doctorul Pierre Bernachon. fiind de fapt oboseala sistemului nervos. simt că îi doare ca şi când l-ar avea (membrul fantoma). imposibilitatea de concentrare. bulimia suspectă.2. nici una dintre definiţiile propuse nu a întrunit aprobarea unanimă a participanţilor. valorificând rezerve de energie pe care. însoţită de tendinţa de a abandona activitatea. care este acceptată cel mai adesea. descoperindu-şi-le. De aceea P. Conform acesteia. chiar în condiţiile unui efort de mare intensitate. care nu pot fi atribuite oboselii. legat fie de consumarea substanţei excitative a neuronilor. se petrece acelaşi fenomen ca în cazul unor reumatici cărora li s-au amputat membrele: deşi ei nu mai au de exemplu piciorul care îi durea. Chiar şi din aceste sumare consideraţii se vede cât de confuză mai este. etc.

putem spune că. iar pe de altă parte ne ajută să intervenim cu măsuri profilactice care să împiedice transformarea oboselii în surmenaj (oboseala cronică) sau în nevroză astenică.scrie dr.Psihologul român Valeriu Ceauşu încearca şi el o sinteză a semnelor oboselii. Pentru diagnosticarea oboselii s-au elaborat teste speciale. Dintre cauzele multiple ale oboselii.4. în societate. etc. el va fi lipsit de apetit ''. precum şi la analiza datelor referitoare la performanţă (randament) şi la comportamentul subiecţilor la locul de muncă. şi. 3. -absenţa la elevi a obişnuinţei de a face eforturi susţinute. atât la şcoala cât şi acasă. de exemplu. este necesar să se aprecieze cât mai exact coeficientul de oboseală propriu uneia sau alteia dintre materiile de învăţământ. -orariilele necorespunzător intocmite -clasele supranumerice. în aşa fel încât materiile de studiu să fie distribuite conform cu gradul lor de dificultate. Profesorul trebuie însă să ştie că în evitarea unei oboseli intempestive la elevi. contribuţia sa este cu totul esenţială. la şcolarii mari menţinându-se la un nivel ridicat şi în ora a patra. evidenţiind următoarele manifestări: -scăderea tonusului funcţional al organismului. Căderi ale randamentului s-au semnalat şi la mijlocul săptămânii (de aceea. în vederea acestui lucru. modificări de tip depresiv ale afectivităţii. dificultăţi de atenţie. 81 .joacă un rol considerabil. adevărată diagnosticare trebuie să aibă în vedere cauzele care determină oboseala. variază în funcţie de zilele săptămânii. -motivaţia necorespunzătoare a activităţii şcolare. oboseala apare mai puţin repede. -situarea şcolilor în zone poluate. are o importanţă deosebită deoarece ne permite să prevenim instalarea ei precoce. cele care au o mai directă legatură cu oboseala elevilor.. etc. -vicii în încălzirea. P. -somn insuficient . atât la început de săptămână. iluminarea şi ventilaţia claselor. atunci. ca şi în funcţie de diferitele momente ale zilei. Deasemenea. cea mai critică este ora de la amiază. -scăderea randamentului în activitatea profesională. efectuarea de acţiuni greşite. joia şcolile nu ţin cursuri). -stare de disconfort psihic. Dacă învăţătorul. -nerespectarea pauzelor reglementare dintre lecţii. sunt: -planurile şi programele de învăţământ prea încărcate. nu poate fi vorba de o lichidare a ei în felul în care tratăm şi lichidăm o boală.. s-a recurs la analize biochimice. etc.1. Dacă nu ştii să trezeşti interesul elevului. deasemenea. După unii cercetători. tulburarea motricităţii. gândire. Toate aceste cauze de oboseală trebuie luate în evidenţă cu grijă atunci când se organizează activitatea elevilor. Cauzele oboselii în şcoală Oboseala fiind un fenomen normal. electroencefalografie. -tulburări ale integrării individului în mediul familial. s-a dovedit că aliura curbei capacităţii de lucru atinge punctul cel mai înalt marţea şi miercurea. S-a constatat că. dăunatoare pentru desfăţurarea procesului instructiv-educativ. cât şi dimineaţa caz în care se înregistrează pierderi de energie. -supraîncărcarea elevilor cu teme pentru acasă. lipsita de talent pedagogic. pe când starea de oboseală pur şi simplu se constată. Cercetările psihopedagogice consacrate acestei probleme arată că fatigabilitatea (tendinţa spre oboseală) elevilor. întocmai ca în faţa unor bucate prost gătite. În schimb. în general. memorie. prima ora din zi este de randament scăzut. respectiv în orele a doua şi a treia. Aceste realităţi trebuie să ghideze intocmirea judicioasă a orarului. În general. 1.1. în colectiv.'' Personalitatea pedagogului . profesorul ştiu. creşterea tensiunii emoţionale.Cerinţele psihologice ale alcătuirii orarului Unul dintre factorii generatori de oboseală inoportună este şi orarul alcătuit necorespunzător. Bernachon . -lipsa de proporţionalitate între activităţile intelectuale şi fizice. Cunoaşterea factorilor care influenţeaza viteza apariţiei oboselii. Acest fapt se explică prin efectele perioadei de antrenare. -ignorarea deficienţelor senzoriale ale unor elevi. chiar în condiţiile unui program defectuos să antreneze elevii într-o activitate vie şi atrăgătoare. tulburarea eficienţei funcţiilor de cunoaştere (percepţie. a unor metode didactice. Rezultatele nu sunt decât parţial satisfăcătoare. însă. Bineînţeles că.). performanţele sunt scăzute la început şi sfârşit de săptămână. în Franta. ca şi la explorarea tuturor funcţiilor somato-psihice. instabilitate. -folosirea necorespunzătoare.

În şcoală. când au apărut deja semnele unei oboseli marcate. stabilindu-se de fiecare perioadă de activitate timpul necesar refacerii potenţialului de contracţie (mărimea pauzei pentru odihnă).Floru. mai ales asupra elevilor cu sistem nervos slab sau slăbit în urma unei activităţi suplimentare acasă. Într-un experiment s-a demonstrat că este necesar un timp de 4 ori mai lung pentru anularea efectelor cauzate de ridicarea de 30 de ori a unei greutăţi decât după ridicarea de 15 ori a aceleeaşi greutăţi. Mecanismul odihnei active a fost explicat pe baza legii inducţiei reciproce a proceselor nervoase fundamentale. etc.). elevii studiati de el au recurs spontan la variaţii. precum şi punctele nodale care solicită la maximum capacitatea de înţelegere a elevilor. şi a fot numit odihna activă. cele două feluri de inhibiţie se sumează. emoţii. eventual somnul. duc la suprimarea efectelor antrenării. ca o stare de inactivitate absolută. etc. Suprapunându-se. de intensitate y care cuprinde în perimetrul ei şi focarul D. atunci conform legii inducţiei reciproce. avându-se. aşa încât intensitatea inhibiţiei totale devine x+y. anume că. Curba a fost înregistrată mai întâi la o singură mână montată la un ergograf. S-a constatat un fapt surprinzator. Psihofiziologia odihnei Remediul cel mai bun al oboselii nu este întotdeauna odihna înţeleasă terre-à-terre. inhibiţie care are o anumită intensitate. Practica conştientă.2.). odihna activă are un câmp larg de aplicaţie. -activitatea secundară să nu fie mai obositoare decât cea principală. Acest fiziolog a înregistrat pe kimograf curba oboselii în cazul efectuării unei activităţi musculare. s-a trecut la o activitate identică cu cealaltă mână. Manifestarea oboselii coincide cu instalarea inhibitiei de protecţie în acest focar. conversaţie). sunt cu totul neeconomice. etc.Gehee si E. au efectuat modificări ale modelelor. descoperite de Pavlov. trebuie să se aibă în vedere şi faptul că schimbările frecvente în cadrul acestuia au un efect nefavorabil asupra randamentului şcolar.În legătură cu orarul. -să nu se treacă la introducerea activităţii de variaţie mai înainte de a se semnala oboseala în activitatea principală. însă grijă. care astfel se epuizează. Odihna cea mai eficace constă în alternarea raţională a unei activităţi cu alta. Gyorgy Gereb observă că activitatea monotonă cauzează la elevi stări afective de deprimare. aflat în vecinătate. energia nervoasă a centrului respectiv se recuperează cu o viteză mai mare şi mai complet. prin varierea materialului intuitiv şi a procedeelor de expunere a acestuia ca şi prin modularea adecvată a vocii profesorului ale cărei inflexiuni trebuie să reliefeze cu pricepere ceea ce este principal şi ceea ce este secundar în cunoştintele transmise. B. Monotonia şi combaterea ei Monotonia unei activităţi provoacă oboseala rapidă şi chiar uzura nervoasă. ale cărei mişcări sunt comandate de focarul de excitaţie S. Odihna nu echivalează întotdeauna cu simpla întrerupere a lucrului şi aşteptarea pasivă a refacerii energiei cheltuite. în jurul acestui focar ia naştere o zona de inhibiţie prin inducţie negativă. cât şi în timpul lecţiilor. are efecte pozitive doar în cazul în care activitatea nu necesită o atenţie constantă. Mişcarea mâinii drepte (D). după cum pauzele luate prea târziu. Introducerea muzicii cu un ritm vioi a dus la creşterea randamentului în medie cu 21%.Owen. În condiţiile acestei inhibiţii. x. prin apelul la conversaţia euristică. atât în timpul recreaţiilor organizate în aer liber (jocuri. Introducerea unor astfel de factori de variaţie (muzica. pe de altă parte. atunci capacitatea ei de muncă se reface într-un timp sensibil mai scurt. sau în urma unor situaţii critice din familie (conflicte. ci chiar înlăturarea ei prin găsirea unor procedee interesante de comunicare a cunoştinţelor. deoarece în condiţiile activităţii monototne se solicită mereu aceeaşi centrii nervoşi. În continuare. altfel putând avea un efect perturbator. adică fundamentată ştiinţific. Dacă acum intră în funcţiune mâna stângă (S). Atât pauzele prea frecvente cât şi acelea prea lungi. a dus la conturarea anumitor reguli ale acestui fel de odihnă: -una şi aceeaşi activitate de aceeaşi intensitate trebuie să se adreseze alternativ unor organe simetrice. Acest mod de odihnă a căpătat o largă difuziune după fundamentarea sa ştiinţifică. 3. dovedesc că eficacitatea pauzelor programate este mai mare decât a pauzelor luate la întâmplare în mod neregulat.M. Mc.4. Calea cea mai bună de combatere a monotoniei la lecţie nu este împănarea ei cu elemente de variaţie exterioare. dacă în perioada de repaos a primei mâini intră în activitate cea de-a doua mână. Pentru a înlătura efectul deprimant al monotoniei. Nu orice fel de repaus şi indiferent de moment şi de condiţii este reconfortant. 3. ca alternarea activităţii să nu se facă prea târziu.Secenov. este comandată de focarul de excitaţie D. menţionează R. tocmai în intervalul afectat odihnei mâinii care până atunci lucrase. prin varierea metodelor didactice prin introducerea la momentul oportun a 82 . din zona motorie a scoarţei cerebrale.5. pe bază de investigaţii psihologice. aflat deja în stare de inhibiţie (supraliminară). Fenomenul a fost observat încă de I. şi-au ornamentat lucrările. -activităţile bazate în mod predominant pe primul sistem de semnalizare trebuie să fie alternate cu acelea bazate în mod predominant pe cel de-al doilea sistem de semnalizare.

O reluau însă cu plăcere. Toate acestea dovedesc importanţa deosebită a motivaţiei ca mijloc de preîntâmpinare a oboselii premature.1. Pasiunea pentru o muncă oarecare.Ferrière. în reglementarea raţională a timpului destinat uneia sau alteia dintre activităţi (bugetul de timp al elevului). Necesitatea cunoaşerii personalităţii elevilor Pentru societatea de astăzi.materialului intuitiv în cursul unei comunicări de noi cunoştinte aşa încât cele două sisteme de semnalizare să fie solicitate pe rând. pe când lipsa de interes şi de dragoste pentru acea muncă sfârşeşte repede în plictiseală şi întreruperea lucrului. H. Educarea motivelor învăţării . subiecţii au fost puşi să sape o serie de gropi pe care apoi trebuiau să le astupe la loc. dacă li se spunea că se căuta o canalizare al cărui plan a fost pierdut. Cunoaşterea individualităţii elevilor 4. Efectele extinse ale transformărilor care au loc în dinamica socială determină această schimbare de 83 . bazată pe criterii ştiinţifice. întreţine în organism o energie aproape inepuizabilă. regulile odihnei active trebuie respectate în organizarea întregului regim de activitate al elevului. constituie antidotul cel mai bun împotriva oboselii aparente şi a plictiselii în şcoală.mijloc de menţinere a capacităţii de efort. Într-un experiment. fie un factor de diminuare a acestei capacităţi în caz că este negativă. 4. „Singur interesul capabil să provoace şi să susţină efortul este demn de numele de interes" spune pe drept cuvânt A. fie un factor de ridicare a capacităţii de efort în cazul că este pozitivă. Deasemenea. Ei îndeplineau în silă această muncă şi renunţau repede la ea. probleme ale societăţii. multe din problemele individului tind să devină din ce în ce mai mult. Desoille a scos în evidenţă influenţa stării emoţionale a omului asupra nivelului capacităţii sale de muncă arătând ca un marş de 20 Km este mult mai plăcut pentru un vânător care îl străbate din proprie iniţiativă decât pentru un soldat care execută marşul la ordin. ca şi a unor sentimente intelectuale în cadrul larg al orientării profesionale. Prezenţa unui scop bine definit mobiliza noi resurse la indivizii respectivi. Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor interese de cunoaştere stabile. Atitudinea individului faţă de activitatea desfăşurată constituie.

a preferinţelor stărilor emoţionale. în acelaşi timp trecerea de la un criteriu constatativ. performanţe sportive etc. Se adoptă astfel un punct de vedere sintetic şi dinamic. prin care se pot face sondaje asupra aspectelor caracteristice ale anumitor categorii de copii sau cu privire la anumite procese psihice. între îndemânare şi interes sau pasiune. a datelor obţinute prin investigaţii profunde şi formularea unor concluzii fundamentale pe aprecierea obiectivă a tuturor factorilor implicaţi în dezvoltarea copilului. în special problemele cu caracter prospectiv. se înscriu ca probleme ale formării personalităţii individului. după cum necesită şi un anumit cadru în care să se desfăşoare. înlesneşte. supuse unor deductii. cu elevii clasei. Copilul şi mediul său alcătuiesc o unitate dinamică în interiorul cărora se desăvârşeşte procesul de maturizare. faţă de care acesta depune efort continu de adaptare. de structurare specifică a caracteristicilor de personalitate. formarea şi dezvoltarea în concordanţă cu liniile proprii de dezvoltare ale acestuia devin deziderate cu tendinţă de accentuare permanentă. dogmatic şi statistic la unul formativ dinamic şi interpretativ. comparate. Cu valoare deosebită în diagnosticul nivelului de dezvoltare a aptitudinilor unui elev. inducţii. Necesitatea de a înţelege copilul în ansamblul personalităţii sale impune în investigaţie adoptarea unui punct de vedere funţional ca o consecinţă a dependenţei individului de mediul în care se dezvoltă precum şi a metodei longitudinale. a nivelului său de informaţie.atitudine. Conversaţia reprezintă un mijloc de a cunoaşte motivaţia intimă a actelor săvîrşite de elevi. cu familia. 4. Valoarea cunoaşterii elevului prin această metodă nu este condiţionată de numărul faptelor înregistrate. implică o prelucrare. al nivelului de relizare atins sub diverse aspecte. realizări tehnice. Preocupările de identificare şi cultivare a specificului individual al copilului sunt justificate şi de prezenţa ştiinţei în acţiunea de orientare şcolară şi profesională care contribuie la înlăturarea întâmplării. Metode şi mijloace de cunoaştere a elevilor Cunoaşterea elevului se realizează prin intermediul procesului de învăţământ. Caracterizările formulate cu privire la copil în urma experienţei zilnice. problemele majore ale societăţii. 84 . Se are în vedere faptul că fiecare copil are un fond propriu ereditar şi ca dezvoltarea lui are loc în condiţiile specifice de mediu. o compoziţie literară. Elevul este considerat sub aspectul caracteristicilor sale de personalitate. pe două linii de evoluţie: -a procesului de socializare. şcoala reprezentând pentru elevi un cadru de viaţă şi de muncă în care formele de solicitare condiţionează exprimarea unor aptitudini sau moduri de conduită dintre cele mai variate. ci de corecta lor interpretare. Observaţiile profesorului trebuie confruntate cu părerile celorlalţi profesori.Principii de organizare a activităţii de cunoaştere O cunoaştere corectă a copilului în vederea înţelegerii lui şi a organizării unei acţiuni de conducere. 4. autentică. prin care mica fiinţă asimilează experienţa social-istorică. intimitate. dar întîmplătoare trebuie considerate simple ipoteze care urmează a fi supuse acţiunii de verificare. Cercetările psihologice evidenţiază necesitatea de a cerceta copilul în dependenţă cu condiţiile în interiorul cărora se desăvârşeşte procesul de maturizare. ea fiind rezultatul interacţiunii dintre fondul său ereditar. neinformării sau a capriciilor în alegerea profesiunii. condiţiile de mediu în care se dezvoltă şi acţiunile educative exercitate asupra sa. Respectarea individualităţii elevului. manifestarea acestuia fiind spontană. în ansamblu. analizate.3. apreciere. între posibilităţi şi voinţă. confruntări.2. Produsul activităţii exprimă prin funcţiile implicate o sinteză între fondul nativ şi cel formativ. În acelaşi timp. al intereselor este metoda analizei produselor lucrărilor: o schiţă de desen. Aceste informaţii urmează a fi prelucrate. Studiile transversale permit aprecierea gradului de dezvoltare prezent la anumiţi copii prin raportarea la dezvoltarea copiilor cu care se găseşte în situaţii identice. Paralel cu metoda longitudinală se poate folosi şi metoda investigaţiei transversale. copilul fiind privit în interdependenţa factorilor care alcătuiesc personalitatea sau prin caracteristicile vieţii sale. conform cărei evoluţia copilului este urmărită în succesiunea anilor. -a procesului de individualizare. Observarea conduitei elevului constituie un procedeu sintetic în aprecierea personalităţii. Corecta desfăşurare a conversaţiei presupune o anumită legătură între elev şi profesor: încredere.

Aceste principii. priveşte copilul sub aspectul nivelului de posibilităţi. Ele permit distingerea atitudinii elevului faţă de el însuşi. -teste de cunoştinte care oferă posibilitatea de a aprecia nivelul de pregătire al unui elev prin raportarea la nivelul de pregătire al tuturor elevilor care se găsesc pe acelaşi plan de şcolarizare. privită în totalitatea sa sau. pedagogic şi social. cu ponderea pe care ei le-o acordă. fie cu referire la modurile de conduită ale acestuia. sesizînd modul de cristalizare a anumitor trăsături. profesori.) se impune acordarea unei atenţii deosebite diagnosticului acestei variante. -caracterul sintetic. de realizare şi de aspiraţie. sociologice. 4. societate. realizează cunoaşterea prin trierea şi ordonarea datelor. Fişa destinată studiului individualităţii elevului privită în interdependenţa factorilor în care se integrează poate fi definită ca un document cu valenţe practice care permite desfăşurarea unei acţiuni programate. Printr-o bună organizare a informaţiei. fie aprecieri asupra anumitor caracterisitici de personalitate. testele psihologice sunt considerate instrumente ale metodei experimentale.4. îndeplineşte un rol de direcţionare a activităţii de cunoaştere a persoanei. deoarece conţine rezultatele prelucării informaţiei. dintre care menţionăm: considerarea unitară a personalităţii copilului. forme de reacţiune. distingerea caracterisiticilor dominante de personalitate. Caracteristicile fişei psiho-pedagogice Alcătuirea fişei se sprijină pe cîteva principii. modul de apreciere a capacităţilor sale. precum şi metodele de studiere a trăsăturilor de personalitate ale elevilor au impus unele caracteristici fişei psiho-pedagogice: -caracteristica de fişă de concluzii . -evidenţiază elementul caracteristic: scoate în relief ceea ce este diferenţiat de ceea ce este comun. -teste de alegere care diagnostichează varietatea intereselor. urmăreşte copilul în procesul de formare. aspiraţii. etc. la anumite aspecte ale acesteia. Testul sociometric de personalitate îşi propune să realizeze investigaţii asupra caracterisiticilor de personalitate ale elevilor prin intermediul tehnicilor sociometrice care permit relevarea dominantelor psihice. de diagnostic al unor aptitudini sau abilităţi. cercetarea variabileleor de personalitate în interdependenţa lor. interese. destinată necesităţilor acţiunii pedagogice. aspecte structurale ale personalităţii. familie. Alături de noţiunea de fişă se foloseşte şi noţiunea de diagnostic pedagogic. Autobiografia este o metodă simplă la îndemâna oricărui cadru didactic. a felului propriu de conduită în relaţiile sociale. Fişa psiho-pedagogică şi valoarea ei pentru procesul instructiv-educativ Se atribuie denumirea de fişă acelui instrument de lucru care serveşte organizării şi prezentării informaţiilor referitoare la o persoană. (verbale sau neverbale) oferă posibilitatea de a stabili nivelul capacităţilor intelectuale ale elevilor. integrarea socială. conţine date din analiza procesului de adaptare. părinţi. psihologic. Eficienţa nu trebuie căutată în valoarea analizei psihologice sau pedagogice efectuate. pedagogice. sub multitudinea aspectelor sale: dezvoltarea fizică.4. -teste analitice. mai frecvent. Utilizate cu discernãmînt. integrare. Apreciind că inteligenţa constituie factorul principal care decide accesul copilului la diferite forme de instruire (fără a subaprecia rolul caracterului.Chestionarul ca metodă de investigaţie solicită subiectul să dezvăluie modurile sale constante de conduită. care se poate defini ca fiind forma de organizare a activităţii de cunoaştere a elevului. explică 85 . fond informaţional. în scopul desăvârşirii personalităţii elevului prin intermediul procesului de învăţământ. 4. şcoală. care oferă posibilitatea de a cunoaşte evenimentele mai importante din viaţa elevilor. explică persoana prin dominantele sale psihologice. instruirii. abordarea unui punct de vedere dinamic şi funcţional în explicarea procesului de formare a elevului. fişa prezintă un avantaj deosebit pentru cunoaştere şi în acelaşi timp. adică obiectivelor de formare a personalităţii copilului. dezvoltarea psihică. necesare stabilirii unui diagnostic psihologic. Ancheta permite obţinerea de la colegi.1. priveşte copilul multilateral: fiziologic. date importante despre elevi. Dintre categoriile de teste existente menţionăm: -teste de inteligenţă. ceea ce este permanent de ceea ce este accidental. Cu o valoare echivalentă pot fi folosite autocaracterizările. exprimă generalul şi caracterisiticul din fapte. de mediu şi de educaţie. ci în rolul ei de factor dinamizant al procesului de învăţământ. -permite o prezentare dinamică. trăsăturile sale de personalitate.

-constituie un document secret. este rezultatul acţiunii de înţelegere a copilului. regim şi climat educativ etc. -are un caracter de continuitate: oglindeşte permanent situaţia copilului. comunicarea datelor se face cu grija de a nu crea elevilor condiţii de stres. Întocmirea fişei de caracterizare psiho-pedagogică O privire de ansamblu asupra capitolelor fişei ne oferă posibilitatea de orientare asupra tematicii de investigaţie a individualităţii elevului: FIŞA PSIHO-PEDAGOGICĂ (model) Numele şi prenumele elevului: Născut în anul _______________ luna__________ziua_____ în localitatea________________________________________ Domiciliul părinţilor:__________________________________ Aparţine şcolii noastre din clasa _________________________ A absolvit clasele anterioare la şcolile_____________________ Nr.):_________________________________________________________________________________________ _______________________________ 3. Atmosfera în familie (relaţii în familie. -are un caracter direcţional: permite o acţiune programatică în formarea copilului. conţine motivaţii pentru anumite situaţii sau conduite.4. Condiţiile de muncă ale elevului: _____________________________________________________________________________________________ _______________________________ 4. de şcolaritate). Proiectele părinţilor privind viitorul copilului: _____________________________________________________________________________________________ _______________________________ II.structura psihologică prin interrelaţia dintre dominante şi realizarea copilului.____________________ Data:_______________________ I. prezintă o anumită sistematizare a datelor. urmăreşte elevul în toate etapele de învăţământ. conţine indicaţii asupra direcţiilor de intervenţie prin procesul instructiv-educativ cât şi date referitoare la orientarea şcolară şi profesională. Tata Mama Copii 2. prin factorii care intervin (de sănătate. Date asupra mediului familiei 1. Date medicale semnificative Antecedente personale: _____________________________________________________________________________________________ _______________________________ Starea generală a sănătăţii: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 86 . poate fi completată şi utilizată de orice cadru didactic cu pregătire psihologică. -are un caracter de accesibilitate . Familia Numele Data naşterii Pregătirea şcolară Profesiunea Venituri lunare Obs. -prezintă uşurinţă în parcurgere: conţine numai informaţii utile. se definitivează pe parcurs.2. -are un caracter explicativ. evidenţiază elementele caracterisitice. de mediu. 4.

Modul de pregătire a lecţiilor (cu regularitate. starea de sănătate. frecvenţa şi valoarea intervenţiei): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 4. Succese deosebite la concursuri: ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ 3. tendinţă de dominare sau supunere. Manifestări în timpul lecţiei (atenţie. docil. înţelegere. influenţa lui asupra colectivului). influenţa asupra elevului) ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ V. Conduita în şcoală a) relaţiile elev-profesor (disciplinat. etc): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 5. limbaj. memorie. condiţii de mediu. apreciere. aspiraţii profesionale. 87 .) ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ c) participare la activitatea familiei (autoservire. participare la discuţii. deprinderi de muncă.) _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ IV. Conduita în familie: a) faţă de părinţi (ascultare.III. acceptă şi îndeplineşte sarcinile) _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ 4. ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ b) relaţiile cu colegii (solidaritate. Caracteristicile personalităţii 1. prietenie. egoism. ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________ b) relaţiile cu fraţii (ocrotire. rezervă. politicos.ataşament. etc. colegialitate. atenţie. impertinent). imaginaţie. nesupunere). dominare. Procese intelectuale (nivel de dezvoltare intelectuală. din proprie iniţiativă. Conduita în organizaţia de tineret (rol în organizaţie. rezervat. etc. Date asupra şcolarităţii 1. ajutorare. timiditate. etc. prin efort propriu. Trăsături de afectivitate (sentimente legate de personalitate. reacţii faţă de succes şi insucces._____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ 2. lacune în pregătirea şcolară. receptivitate. sensibilitate. Situaţia şcolară Clasa Secţia Media anuală OBIECTE CU mai bune REZULTATE mai slabe Repetenţie corijenţe 2.Integrarea socială a elevului 1. independenţă. ____________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 3. Factori explicativi ai succesului sau insuccesului: (aptitudini. echilibru emotiv). sârguinţă. interes. Conduita între prieteni (natura prietenilor. gîndire.) ____________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 2.

mobilitate ( ritm de activitate.Trăsături de voinţă şi caracter: a) atitudine faţă de muncă (conştiinciozitate. afectivă. reglementarea regimului de viaţă al elevului. disciplină. să diversifice acţiunile instructiv-educative luând în consideraţie structura lor concret . profesorul va şti să adapteze tehnologia didactică la acestea. Trăsături de temperament: a) energie (capacitate de efort. etc) ___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ 3. atenţie deosebită la unele discipline. Recomandări psihopedagogice 1.____________________________________________________ b) preocupările din timpul liber. spirit autocritic) VI. temperamentală) ___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ VII. evidentţiate prin: 1 a) activităţi şcolare. a configuraţiei personalităţii lui etc conferă întregului proces educaţional o temeinică fundamentare ştiinţifică._________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b) introversiune. etc. etc) ___________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ 4. aspiraţii. Pregătirea elevului raportată la aptitudini. 88 .) ___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ 2.___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ 3. cultivarea talentelor deosebite. starea de sănătate şi condiţii de muncă.individuală. cultivarea anumitor deprinderi. onestitate) c) atitudine faţă de sine (demnitate. Cunoscând particularităţile individuale. Cunoaşterea personalităţii elevilor oferă profesorului o structură teoretică care permite formularea propriilor ipoteze în legătură cu rezolvarea problemelor fiecărui elev. Acţiuni în colaborare cu familia (îndrumări speciale date părinţilor. orientarea lecturii. Acţiuni în şcoală pentru corectarea unor aspecte deficitare (disciplinarea gândirii. Recomandări pentru orientarea şcolară şi profesională în funcţie de aspiraţiile şi posibilităţile elevului şi de dorinţele părinţilor ___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ Cunoaşterea personalităţii elevului în contextul şcolar se constituie ca un argument principal de evitare a empirismului şi formalismului educaţional. identificarea caracteristicilor proceselor cognitive. plasarea elevului în internat. Aprecieri de ansamblu 1. modestie. impulsivitate. iniţiativă.___________________________________________ 4. si echilibru (stăpînire de sine. ___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ 2. extraversiune____________________________________________ ____________________________________________________________________ 5. interese. solicitudine. perseverenţă)________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ b) atitudine faţă de societate şi oameni (comportare civilizată. echilibrarea emotivă. sârguinţâ. adaptare la situatii noi). Acţiuni pregătitoare în vederea orientării spre cercuri de elevi. Aptitudini. a interiorizării acţiunilor externe. rezistenţă la oboseală). a organizării afective şi volitive a elevului. Gradul de maturizare psihică (intelectuală. corectarea unor aspecte de caracter.

Radu I-Psihologie scolară. 3. Golu M. 1. Zlate M.. Structura si dezvoltarea personalitãtii. Perspective de abordare a personalitatii. 1966.M. 3..-Leadership. Ed... Dictionar enciclopedic de Psihologie. Prelegeri de psihanalizã. Eul si personalitatea. Harper. Ed. Introducere în psihologie.Bibliografie 1. Sociologia generală. Zlate M-Psihologia socială a grupurilor scolare. EDP. 4. Stiintifică. 1974. Un model sintetic-integrativ al personalitatii.. 10. Harper. Hayes N. Politică. 1972. New York. BIBLIOGRAFIE 1..Universitatea Bucureşti. 1968. Stiintifică... Bucuresti.-Leadership. Ed. 1974. 1976. Bucuresti. Cazacu A-Sociologia mediului educativ în vol. P. Freud S. 1. Psihologia dezvoltãrii. Birch Ann. Bucuresti. New York. Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã. Ed. Sociologia generală. Schiopu. Bucureşti. Golu. Bucureşti. Psychology and Organizational Behavior. 1992.P. Bucuresti.implicatii teoretice si practice. Psihopatologia vietii cotidiene. Psychology and Organizational Behavior. Stiintifică.Curs de psihologie.P.All.D. Bucuresti. 7. Ed. 8. Cazacu A-Sociologia mediului educativîn vol.... 1987. EDP. 2ooo Osterrieth. 1972. Zlate M. Bibliografie 6. P-Psihologia socială. BIBLIOGRAFIE 1. Bucuresti. 1997. 2.aIIa. Zlate M-Psihologia socială a grupurilor scolare. E. Ed. 9. 1968.E. Editura Babel.1991. 1966. Orrell S. Zlate M. EDP. Stiintifică. Bucuresti. Bucuresti. B. 2. P. 1972. Bucuresti. 1974. 5.Trei.. 1. Ed. Introducere în psihologia copilului. 2.. 2. 89 . Politică. Editura Ştiinţificã. 1974. 7.M. P-Psihologia socială. Dicu A. BIBLIOGRAFIE 1. Radu I-Psihologie scolară. Ed. Allport G.Popescu-Neveanu. Bass..W. 1983. Conştiinta. U. Ed. Editura Tehnicã. 1999.. Bass. 1976. 1987. Introducere în psihologie. B. Introducere în psihanalizã. Golu. 1997.D. Ey H. Revista de Pedagogie nr. Revista de Psihologie nr. Bucuresti.

. 90 . Orientãri si probleme . Neacsu.ªtiintificã.). Ed. 2. 1987.4...-Bucuresti.. Editura Şansa. 1982... E. Ed. 3. ªtiintificã si Enciclopedicã. P. 1982 5. 1996. Popescu-Neveanu. Educatie si actiune.Tratat despre lucrul bine fãcut (trad. BIBLIOGRAFIE 1.. Introducere în psihologie. 1976. Metodologia cercetãrii sociologice. M. 4. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.ªansa. Zlate M. Ed.D. Zlate. 1997. Psihologia scolarã. L.. Vlăsceanu. I. BIBLIOGRAFIE 1. Dragu. Introducere în psihologie.R. Kotarbinski. Bucureşti.A. Bucuresti.. Bucuresti.Politicã. Bucuresti.P. Metodologia cercetării sociologice. T. 2. Orientări şi probleme. L. Bucuresti. Bucuresti. Structura personalitãtii profesorului. A. Casa de editurã si presã.L.1986. Vlãsceanu. S.. R. 1996. Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful