You are on page 1of 4

Έτος 1ον

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Αριθμός Φύλλου 11

230η ημέρα, 33η εβδομάδα, Ανατολή Ηλίου 5:43, Δύση 19:14
« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των
ενοριτών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου (†β΄ αι.). Πατρόκλου και Ιουλιανής. Λέοντος του παρά
την θάλασσαν της Λυκίας. Ερμίου, Πολυαίνου καί Σεραπίωνος. Οσιομάρτυρος
Δημητρίου του εκ Σαμαρίνης [Γρεβενών] (†1808). Ιωάννου Ε` και Γεωργίου Α`
πατριαρχών Κων/πόλεως. Οσίων Βαρνάβα και Σωφρονίου, των Αθηναίων καί
Χριστόφορου, παλαιών και νέων Ιδρυτών της σεβάσμιας Μονής Παναγίας εν Σουμελά.
Σωφρονίου του εν Άθω. Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος
(†1877).
Την 18η Αυγούστου τιμάται η μνήμη των Άγίων
Φλώρου και Λαύρου.
Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια και
ήταν άρρηκτα ενωμένοι δια της θερμής πίστεως και αγάπης
που είχαν προς το Χριστό. Κατάγονταν από το Βυζάντιο και
είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την τέχνη του λιθοξόου
από τους Αγίους Πρόκλο (ή Πάτροκλο σύμφωνα με τον Άγιο
Νικόδημο) και Μάξιμο, οι όποιοι υπέστησαν και μαρτυρικό
θάνατο για το Χριστό.
Μετά το θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο
Λαύρος αναχώρησαν στην Ιλλυρία και διάλεξαν σαν τόπο
διαμονής τους την πόλη Ουλπιανά. Στην πόλη αυτή
εργάζονταν την τέχνη τους, αλλά συγχρόνως μέσω αυτής
προσπαθούσαν για την εξάπλωση του Ευαγγελίου.

Εκεί υπήρχε και κάποιος Ιερέας ειδώλων, ονομαζόμενος Μερέντιος. Ο γιος αυτού
Αθανάσιος από το ένα του μάτι έπαθε τύφλωση, που από την ιατρική επιστήμη δε
βρήκε θεραπεία. Τότε πλησίασε τους δύο τεχνίτες αδελφούς, οι οποίοι με την επίκληση
του ονόματος του Χριστού θεράπευσαν το μάτι του γιου του ειδωλολάτρη Ιερέα, με
αποτέλεσμα να πιστέψουν και οι δύο στο Χριστό. Αυτό μόλις το έμαθε ο έπαρχος
Λύκων, συνέλαβε τους δύο αδελφούς και, αφού τους βασάνισε φρικτά, τους έριξε μέσα
σε ένα πηγάδι, όπου και παρέδωσαν το πνεύμα τους. Έτσι, οι δύο τεχνίτες αδελφοί
μπήκαν στην αιώνια πόλη, «ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός» (Προς Εβραίους
Επιστολή, ια' 10). Της οποίας, δηλαδή, τεχνίτης και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. Τα
λείψανα αυτών τα συνέλεξαν πιστοί Χριστιανοί και τα μετέφεραν στη Βασιλεύουσα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Εὐσεβείας τοὶς τρόποις ἐγγυμναζόμενοι, τοῦ μαρτυρίου τὴν τρῖβον διαπεράτε καλῶς, ὡς
αὐτάδελφοι κλεινοὶ Χριστὸν δοξάσαντες, ὅθεν γεραίρομεν ὑμᾶς, ὡς γενναίους Ἀθλητᾶς,
Φλῶρε καὶ Λαῦρε βοῶντες. Ἀπὸ παντοίας ἀνάγκης, ρύσασθε πάντας ἠμᾶς Ἅγιοι.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Αυγούστου 2013
Κυριακὴ Η' Ματθαίου
Ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν πέντε ἄρτων εἰς τὴν ἔρημον.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς πολὺν
ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ
ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ᾿Οψίας
δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ λέγοντες· ῎Ερημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ
ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς
ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν
ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ
μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ῾Ο δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ
κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε
ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας
ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα
κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς
γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς
ὄχλους.

Ερμηνευτική απόδοση.
Εκεῖνο τὸν καιρό, ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε πολὺν κόσμο καὶ τοὺς σπλαχνίστηκε, καὶ
γιάτρεψε τοὺς ἀρρώστους των.῞Οταν ἔπεσε τὸ δειλινό, τὸν πλησίασαν οἱ
μαθητές του καὶ τοῦ εἶπαν· «῾Ο τόπος εἶναι ἐρημικός, καὶ ἡ ὥρα πιὰ περασμένη.
Διῶξε τὸν κόσμο νὰ πᾶνε στὰ χωριὰ γιὰ ν᾿ ἀγοράσουν φαγητὰ νὰ φᾶνε». ῾Ο
᾿Ιησοῦς ὅμως τοὺς εἶπε· «Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ φύγουν, δῶστε τους ἐσεῖς νὰ
φᾶνε». «Δὲν ἔχουμε ἐδῶ παρὰ πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψάρια», τοῦ ἀπαντοῦν.
«Φέρτε μοῦ τα ἐδῶ», τοὺς λέει. Κι ἀφοῦ πρόσταξε τὸν κόσμο νὰ καθίσει γιὰ
φαγητὸ πάνω στὸ χορτάρι, πῆρε τὰ πέντε ψωμιὰ καὶ τὰ δύο ψάρια, ἔστρεψε τὸ
βλέμμα του στὸν οὐρανό, τὰ εὐλόγησε, ἔκοψε τὰ ψωμιὰ σὲ κομμάτια καὶ τὰ
ἔδωσε στοὺς μαθητές, καὶ οἱ μαθητὲς στὸ πλῆθος. ῎Εφαγαν ὅλοι καὶ χόρτασαν.
Καὶ μάζεψαν τὰ περισσεύματα ἀπὸ τὰ κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμᾶτα.
Αὐτοὶ ποὺ ἔφαγαν ἦταν περίπου πέντε χιλιάδες ἄντρες, χωρὶς τὶς γυναῖκες καὶ
τὰ παιδιά. ᾿Αμέσως ὕστερα ὁ ᾿Ιησοῦς ὑποχρέωσε τοὺς μαθητές του νὰ μποῦν
στὸ καΐκι καὶ νὰ πᾶνε νὰ τὸν περιμένουν στὴν ἀπέναντι ὄχθη, ὡσότου αὐτὸς
διαλύσει τὰ πλήθη.

Αποφθέγματα.
Προτιμότερον να σε βλάπτουν οι άνθρωποι παρά να σε εξουσιάζουν οι δαίμονες.
Όσιος Μάρκος ο ασκητής και Θαυματουργός

Η Τουρκία είναι σαν την αλεπού. Όλο πονηριές κάνει. Όταν καταλάβει ότι έχουν στήσει
δόκανα για να την πιάσουν, αρχίζει να πηδάει και με τα τέσσερα πόδια κι έτσι πιάνεται και
με τα τέσσερα. Αυτό θα πάθει και η Τουρκία.
Γέροντας Παΐσιος

Μη αφήνης τον νου σου αργόν, δια να μη διδαχθής τα κακά. Μη αφήνεσαι να κυττάζης τας
ελλείψεις των άλλων, διότι, χωρίς να το εννοής, θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και
απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχής εν αγνοία με τον εχθρόν της ψυχής σου... Όσον εσύ
εν αγάπη σκεπάζεις τον αδελφόν, τοσούτον η χάρις θάλπει και φυλάττει σε από
συκοφαντίας ανθρώπων.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)

Το Σάββατο 24 Αυγούστου τιμάται η μνήμη του Αγίου Κοσμά
του εθναποστόλου του Αιτωλού (1779).

Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος απόστολος του Ευαγγελίου, στα μαύρα χρόνια της
τουρκικής σκλαβιάς. Η Εκκλησία του Χριστού, για να τιμήσει τον αγώνα και την προσφορά του,
τον ονόμασε Ισαπόστολο.

Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της επαρχίας
Αποκούρου που βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεγάλο Δένδρο
Ναυπακτίας, το 1714 μ.Χ., από γονείς ευσεβείς, που τον ανέθρεψαν εν
παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Είκοσι χρονών μετέβη στο Άγιο Όρος,
για να σπουδάσει στο εκεί νεοσύστατο σχολείο του Βατοπεδίου. Ο Ο
Άγιος Κοσμάς, ονομαζόταν αρχικά Κωνσταντίνος και μετά την
αποφοίτηση του, πήγε στη Μονή Φιλόθεου, όπου έγινε μοναχός και
κατόπιν Ιερομόναχος και έλαβε το όνομα Κοσμάς.
Ο Άγιος γνωρίζοντας ότι το Έθνος κινδύνευε, δεν ησύχαζε και
φλεγόταν νύχτα-μέρα από τον πόθο να βγει και να διδάξει στους
σκλαβωμένους Έλληνες τα Άγια Γράμματα. Όμως, θεωρούσε τον
εαυτό του ταπεινό και αδύνατο να επωμισθεί τέτοιο φορτίο. Με θεία
αποκάλυψη, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνάντησε τον αδελφό του Χρύσανθο, που ήταν
δάσκαλος. Αυτός του έκανε μερικά μαθήματα ρητορικής, που θα βοηθούσαν τον Κοσμά στο
κήρυγμα. Έπειτα, αφού πήρε την άδεια του Πατριάρχη Σεραφείμ, όργωσε στην κυριολεξία την
Ελλάδα, διδάσκοντας στους «ραγιάδες» το λόγο του Θεού.
Έτσι, ο Άγιος Κοσμάς, αρχικά κήρυξε στην Κωνσταντινούπολη και στην συνέχεια μετέβη στην
Αιτωλοακαρνανία. Με νέα άδεια περιήλθε τα Δωδεκάνησα και το Άγιο Όρος. Ακολούθως
περιόδευσε στην Θεσσαλονίκη, Βέροια, σε ολόκληρη την Μακεδονία, έφθασε στην Χειμάρα,
επέστρεψε στην Νότιο Ήπειρο και από εκεί κατέληξε στη Λευκάδα και την Κεφαλληνία. Πήγε
ακόμη στη Ζάκυνθο, Κέρκυρα και ξανά στην Βόρειο Ήπειρο.
Απ' οπού περνούσε, έκτιζε σχολεία, εκκλησίες, και πλήθος λαού συνέρεε και «ρουφούσε» το
«νέκταρ» της αγίας διδασκαλίας του.
Τελικά, ο φθόνος των Εβραίων, σε συνεργασία με τους Τούρκους, είχε σαν αποτέλεσμα τον
απαγχονισμό του Αγίου στο Κολικόντασι, στα χώματα της Βορείου Ηπείρου το 1779 μ.Χ.
Τα λόγια του ήταν προφητικά, γεμάτα θεία χάρη και απλότητα. Κάποτε είπε στους κατοίκους
κάποιου χωριού: «Ήρθα στο χωριό σας και σας κήρυξα. Δίκαιο είναι λοιπόν να με πληρώσετε για
τον κόπο μου. Με χρήματα μήπως; Τι να τα κάνω; Η πληρωμή η δική μου είναι να βάλετε τα
λόγια του Θεού στην καρδιά σας, για να κερδίσετε την αιώνια ζωή».
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τὴν εὔηχον σάλπιγγα Εὐαγγελίου Χριστοῦ, Προφήτην τὸν πύρινον καὶ μιμητὴν ᾿Ηλιοῦ,
Κοσμᾶν τὸν ᾿Ισαπόστολον, πάντων τῶν ὀρθοδόξων ὁδηγὸν καὶ προστάτην, δήμων τῆς
Αἰτωλίας καὶ τυράννου τὸ σέβας, ὕμνοις καὶ ἐγκωμίοις ἀθρόως τιμήσωμεν.

Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Σας υπενθυμίζουμε τις εβδομαδιαίες ενοριακές δραστηριότητές μας.
Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16-18 μ.μ. από τον
Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.
Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς
( Παθολόγους ).
Η ενορία μας διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα παίδων επ ονόματι "Τροπαιοφόροι"
Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών και
Πετρουπόλεως.