Έτος 1ον

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμός Φύλλου 13

244η ημέρα, 35η εβδομάδα, Ανατολή Ηλίου 5:55, Δύση 18:55
« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2013
Αρχή της Ινδίκτου, Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες και Αμμούν ο
διδάσκαλος αυτών, Όσιος Συμεών ο Στυλίτης, Όσιος Μελέτιος ο νέος που ασκήτευσε
στο όρος της Μυουπόλεως, Οσία Μάρθα μητέρα του οσίου Συμεών, που ασκήτευσε στο
όρος θαυμαστό, Οσία Ευανθία Δίκαιος Ιησούς γιος του Ναυή, Άγιοι Εύοδος, Καλλίστη,
Αγαθόκλεια και Ερμογένης, Μνήμη του μεγάλου εμπρησμού στην Κωνσταντινούπολη,
Ανάμνηση Θαύματος της Θεοτόκου στη Μονή των Μιασηνών, Άγιος Αγγελής ο
Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, Όσιος Νικόλαος ο
Κουρταλιώτης, Όσιος Συμεών, ο Λέσβιος, Στυλίτης, Όσιος Αντώνιος «ὁ ἐν Ἀγυίᾳ»,
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεθσημανή εν Ρωσία Σύναξη των εν Χίω Αγίων.

Την 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Αρχή της Ινδίκτου,
δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους.
Για την περίπτωση αυτή, ό Σ. Εύστρατιάδης στο Αγιολόγιο του,
γράφει τά έξης: «Λέξις λατινική (indictio) όρισμόν σημαίνουσα καθ”
όν κατά δεκαπενταετή περίοδον έπληρώνοντο εις τους αυτοκράτορας
των Ρωμαίων οι φόροι. Κατά την εκκλησιαστικήν παράδοσιν, την
αρχήν της ίνδικτιώνος είσήγαγεν ό Αύγουστος Καίσαρ (1 -14), ότε
διέταξε την γενικήν των κατοίκων του Ρωμαϊκού κράτους απογραφήν
και την είσπραξιν των φόρων, κατά την πρώτην του Σεπτεμβρίου
μηνός. Από του Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) έγένετο επισήμως
χρήσις της Ινδικτιώνος ως χρονολογίας, έκτοτε δε ή εκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του νυν εορτάζει την α” Σεπτεμβρίου ως αρχήν του εκκλησιαστικού
έτους. «Ινδικτον ημιν ευλόγει νέου χρόνου, ώ και παλαιέ και δι” ανθρώπους νέε».

Η Ινδικτιώνα είναι ένας γενικότερος τρόπος μέτρησης του χρόνου ανά 15ετίες με αφετηρία τη
γέννηση του Χριστού ή για την ακρίβεια από το 3 π.Χ.Η 1η Σεπτεμβρίου, η αρχή του
εκκλησιαστικού έτους, αποτελεί την αρχή της Ινδίκτου. Τότε τελείται η ακολουθία της Ινδίκτου σε
συνδυασμό με τη θεία λειτουργία για την ευλογία του εκκλησιαστικού έτους.
Αρχικά υπήρχε η Αυτοκρατορική Ίνδικτος ή Καισαρική Ινδικτιώνα που μάλλον εισήχθη από τον
Μέγα Κωνσταντίνο. Εκαλείτο επιπλέον Κωνσταντινική ή της Κωνσταντινουπόλεως ή Ελληνική.
Παράλληλα υπήρχε και η Παπική Ινδικτιώνα. Η 1η Σεπτεμβρίου καθορίστηκε ως αρχή της
εκκλησιαστικής χρονιάς ως εξής:Στην περιοχή της Ανατολής τα περισσότερα ημερολόγια είχαν
ως πρωτοχρονιά την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας.
Επειδή όμως η 23 η ήταν η γενέθλια ημέρα του αυτοκράτορα της Ρώμης Οκταβιανού, η
πρωτοχρονιά μετατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, η οποία και καθορίστηκε ως αρχή της Ινδίκτου,
δηλαδή της περιόδου του ρωμαϊκού διατάγματος για τον φόρο που ίσχυε για 15 έτη. Έτσι
Ίνδικτος κατάντησε να σημαίνει αργότερα το έτος και αρχή της Ινδίκτου την Πρωτοχρονιά.
Αυτή την Πρωτοχρονιά βρήκε η Εκκλησία και της έδωσε χριστιανικό περιεχόμενο, αφού
τοποθέτησε σ” αυτήν την εορτή της συλλήψεως του Προδρόμου, που αποτελεί και το πρώτο
γεγονός της Ευαγγελικής Ιστορίας. Αργότερα, το 462 μ. Χ.., για πρακτικούς λόγους και για να
συμπίπτει η πρώτη του έτους με την πρώτη του μηνός, η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά μετατέθηκε
την 1 η Σεπτεμβρίου.
Διευκρινίζεται ότι η πρωτοχρονιά της 1ης Ιανουαρίου έχει Ρωμαϊκή προέλευση και ήρθε στην
Ορθόδοξη Ανατολή κατά τα νεότερα χρόνια. Η εκκλησιαστική ακολουθία για το νέο έτος τελείται
την 1η Σεπτεμβρίου, μια ακολουθία απαράμιλλου κάλλους ως προς το υμνογραφικό υλικό.
Σημειωτέον ότι πριν από λίγα χρόνια η Εκκλησία μας όρισε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα
αφιερωμένη στο φυσικό περιβάλλον.
Ἀπολυτίκιο. Ἦχος β’.
Ὁ πάσης Δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδὶᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος,
εὐλόγησον τὸν στέφανον, τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ
τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου 2013 - Της Ινδίκτου.
Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν
τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ
τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον ῾Ησαΐου
τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ
ἦν γεγραμμένον· «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ
με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς
συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου
δεκτόν». Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ
συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. ῎Ηρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι
σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

Ερμηνευτική απόδοση.
Εκεῖνο τὸν καιρό, ἦρθε ὁ ᾿Ιησοῦς στὴ Ναζαρέτ, ὅπου εἶχε μεγαλώσει. Τὸ Σάββατο πῆγε
ὅπως συνήθιζε στὴ συναγωγὴ καὶ σηκώθηκε νὰ διαβάσει τὶς Γραφές. Τοῦ ἔδωσαν τὸ

χειρόγραφο μὲ τὰ λόγια τοῦ προφήτη ῾Ησαΐα. ῾Ο ᾿Ιησοῦς τὸ ξετύλιξε καὶ βρῆκε τὸ
σημεῖο ὅπου ἦταν γραμμένο τὸ ἑξῆς· Τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου μὲ κατέχει, γιατὶ ὁ Κύριος
μὲ ἔχρισε καὶ μ’ ἔστειλε ν’ ἀναγγείλω τὸ χαρμόσυνο μήνυμα στοὺς φτωχούς, νὰ
θεραπεύσω τοὺς συντριμμένους ψυχικά. Στοὺς αἰχμαλώτους νὰ κηρύξω ἀπελευθέρωση
καὶ στοὺς τυφλοὺς ὅτι θὰ βροῦν τὸ φῶς τους, νὰ φέρω λευτεριὰ στοὺς τσακισμένους, νὰ
ἀναγγείλω τοῦ καιροῦ τὸν ἐρχομὸ ποὺ ὁ Κύριος θὰ φέρει τὴ σωτηρία στὸν λαό του.
῞Υστερα τύλιξε τὸ χειρόγραφο, τὸ ἔδωσε στὸν ὑπηρέτη καὶ κάθισε. Τὰ μάτια ὅλων στὴ
συναγωγὴ ἦταν προσηλωμένα πάνω του. ῎Αρχισε τότε νὰ τοὺς λέει· «Σήμερα βρίσκει
τὴν ἐκπλήρωσή της ἡ προφητεία ποὺ μόλις ἀκούσατε». ῞Ολοι συμφωνοῦσαν μαζί
του· θαύμαζαν γιὰ τὰ γεμάτα χάρη λόγια ποὺ ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ στόμα του.

Αφιέρωμα.
Πώς μπαίνουμε στον Ιερό Ναό και πώς συμπεριφερόμαστε κατά τις Ιερές Ακολουθίες της
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
[2] α. Άναμμα του κεριού (Συμβολίζει την φλόγα της πίστεώς μας και την θερμή μας πίστη).
Εισερχόμενοι στον Ναό κάνουμε τον σταυρό μας με μικρή υπόκλιση λέγοντας μυστικώς:
«Εισελεύσομαι εις τον οίκον Σου, προσκυνήσω προς Ναόν Αγιόν Σου εν φόβω Σου» (Ψαλ. Έ, 8).
Κατευθυνόμαστε, (εάν θέλουμε. -Κανονικά πρέπει-), στο παγκάρι και παίρνουμε 1 ή 2 κεριά (η
συνήθεια να ανάβουμε πολλά κεριά είναι λανθασμένη). Ένα προς τιμή του Χριστού, της Παναγίας
και των Αγίων Του και ένα για τη σωτηρία των ψυχών των δικών μας ζώντων και τεθνεώτων (ή ένα
για όλα).
Έτσι θα χωρά το μανουάλι τα κεριά όλων, θα καίγονται περισσότερη ώρα και δεν θα μπαίνει σε
πειρασμό ο Νεωκόρος να τα μαζεύει γρήγορα και πριν καούν. Και όταν το ανάβουμε με πολλή
ευλάβεια, προσευχόμενοι μπορούμε να λέμε: «Χριστέ μου, Συ είσαι το Φως τού κόσμου.
Βοήθησέ με, ώστε και η ζωή μου να λιώνει από αγάπη προς τον πλησίον μου και να φωτίζει σαν το
ταπεινό φως αυτού του κεριού».
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο.

Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη
του Προφήτου Ζαχαρία και της συζύγου αυτού Ελισάβετ.
Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του
Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς
και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός Ιερέας,
αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα άγια των αγίων. Σύζυγο είχε την Ελισάβετ
και δεν είχαν παιδί.
Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε
άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν
Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα
του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε; Τότε ο άγγελος
του είπε ότι θα μείνει κωφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του
Θεού.
Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο
Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε λύθηκε η γλώσσα του και όλοι
μαζί δόξασαν το Θεό.
Βέβαια, η χάρη αυτή έγινε από το Θεό στο Ζαχαρία, διότι της ήταν «δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
πορευόμενος ἐν πάσαις ταὶς ἐντολαὶς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτος» (Λουκά, α' 6.).

Ήταν, δηλαδή, δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με της της εντολές και τα
παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή.
Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.
Εκ τής ρίζης Ιεσσαί, καί εξ όσφύος τού Δαυϊδ, η θεόπαις Μαριάμ, σήμερον τίκτεται ημίν,
διό καί χαίριν, η σύμπασα καί κενουργείται, Συγχάρητε ομού, ο ουρανός καί η γή,
αινέσατε αυτήν, αι στρατιαί τών εθνών, Ιωακείμ ευφραίνεται, καί Άννα πανηγυρίζει
κραυγάζουσα, Η στείρα τίκτει, τήν Θεοτόκον, καί τροφόν τής ζωής ημών.

Ανακοινώσεις
Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου και ενδόξου
μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς την 26η και 27η Αυγούστου 2013 στο φερώνυμο
παρεκκλήσιο του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών, επί της οδού Άρη Δικταίου 3
στη περιοχή της Λαθέας, όπου έσπευσαν οι πιστοί των Αχαρνών να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα
του Αγίου και να του προσφέρουν τις καθιερωμένες φανουρόπιττες.

Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Σχολή Αγιογραφίας (εγγραφές από 1 εως 30 Σεπτεβρίου 2013).
Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16-18 μ.μ. από
τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).
Σχολή Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού.
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.
Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς
( Παθολόγους ).
Η ενορία μας διαθέτει
ποδοσφαιρική ομάδα
επ ονόματι "Τροπαιοφόροι"
Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών και
Πετρουπόλεως.
Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.