A

Αγαθόκλεια
Αγαθοκλής
Αγαθονίκη:
Αγησίλαος
Aγλαία
Αθηναγόρας
Αθηνόδωρος
Αλέξανδρος
Άλκηστις
Αλκιβιάδης
Αλκµήνη
Ανάργυρος
Αναστάσιος
Ανδρέας
Ανδροκλής
Ανδροµάχη
Ανδρόµεδα
Αριάδνη:
Αριστόβουλος
Αριστογένης
Αριστοκλής
Αριστοµένης

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη.
αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη.
αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης.
άγω + λαός
αγλαός =φωτεινός,λαµπερός
Αθήναι + αγορά, ο σοφός αγορητής.
Αθηνά + δώρο, δώρο της Αθηνάς, ο σοφός.
αλέξω: αποµακρύνω + ανήρ,ο ανδρείος
αλκή= αποκρούω + εστία
αλκή + βία
αλκή + µήνη:σελήνη
α(στερητ.) +αργύρια
ανα + ίστηµι:στέκοµαι
ανδρείος => ανηρ
ανήρ + κλέος
ανηρ + µάχω
ανηρ + µέδω = άρχω
άρι:πολύ + αγνή
άριστος + βουλή, ο άριστος σύµβουλος.
άριστος + γένος, ο ευγενής.
άριστος + κλέος, ο έχων άριστη δόξα.
άριστος + µένος, ο ανδρειότατος

η δύναµη του λαού Ζευς + γένος. ο άρχων µε θεία δύναµη. ∆ιος + κούρος εκ του ∆ιός. ο Θεογέννητος ∆ιός + µέδων:άρχων.) +γαία => γηγενής αφρός + αναδύω B Βαρβάρα Βασίλειος => βάρβαρος => βασιλεύς Γ Γλυκερία Γεώργιος => γλυκύς => εκ του γεωργώ =γη + έργο ∆ ∆έσποινα ∆ηµήτριος ∆ηµοσθένης ∆ιογένης ∆ιοµήδης ∆ιόσκουρος ∆ιώνη => => => => => => => δεσπόζω ∆η (δωρικό τύπο του Γη) + µήτηρ δήµος + σθένος. η θεϊκή. .Ασία Αττική Αχαιός Αφροδίτη => => => => άση = κόρος = πλούσια χώρα ή απο άτος = µεγάλη έκταση αττα = ατταική =παλαιότατη α(επιτ.

ο καλός οµιλητής.που σηµαίνει κυριεύω. η έχουσα καλή φήµη Ευνοµία => ευ + νέµω:διανέµω Ευρυβιάδης => ευρύς + βία Ευρυσθένης => ευρύς + σθένος Ευρώπη => ευρύς + ωψ Ευρώτας => ευ + ροος Ευτέρπη => ευ + τέρπω. κατακτώ Ειρήνη => είρω (λέγω ) + νους Εκτωρ => εκ του εχω Επαµεινώνδας=> επί + άµεινον. ο έχων αληθινή δόξα. ο προοδευτικός Ερατώ => ερώ: αγαπώ Εριφύλη => έρι:πολύ + φύλον Ετεοκλής => ετεός:αληθής + κλέος. Ευάγγελος => ευ +αγγέλω Ευαγόρας => ευ + αγορεύω. η πολύ ευχάριστη Ευτύχιος => ευ + τύχη Ευφηµία => ευ + φηµί . που σηµαίνει «λαµπάδα» ή από τη ρίζα ελε. Ευανθία => ευ + άνθος Ευγενία => ευ +γένος Ευδοκία => ευ +δοκώ=έχω άποψη Ευδοξία => ευ + δόξα.Ε Ελένη => ελένη.

H Hρακλής => Ηρα +κλέος Θ Θάλλεια Θέµις Θεµιστοκλής Θεοδώρα Θεόφιλος Θεσσαλία Θησέας Θουκυδίδης Θράκη Θρασύβουλος => εκ του θάλλω(ειµαι πλήρης) => τίθηµι = θεσµός => θέµις(δικαιοσύνη) + κλέος => Θεού + δώρο => Θεού + φίλος => θέσις + αλς(θάλασσα) =>θήσω.εκ του τίθηµι => Θεού + κύδος:δόξα. ο δοξάζων τον θεό. => θράσσω =καταστρέφω => θρασύς + βουλεύοµαι .

Ι Ιαπετος Ιάσων Ιοκάστη Ιππολύτη Ιφιγένεια => => => => => ιάπτω = πέµπω ίασις: θεραπεία ίον + κάζω:στολίζω ίππος + λύω ίφι:ισχυρά + γίγνοµαι Κ Καλλιόπη Καλλιρρόη Κασσιόπη => κάλλος + ωψ:οφθαλµός => καλώς + ρέω => καινυµι(υπερέχω) + οψ .

η δόξα της πατρίδος. µένος. λαός + οιδα + γνωρίζω λανθάνω λύω + στρατός άρχω. ο επινοητικότατος. πάτρη. Λ Λάκων Λαέρτης Λέανδρος Λεωνίδας Λητώ Λυσιστράτη Μ Μακεδών Μενέλαος Μιλτιάδης => µακεδνός = υψηλός. ο ένδοξος άρχων βουλή. ο ένδοξος για τη γενναιότητά του.) + ακέων = ολιγοµίλητος λαός + αίρω =εκλέγω λαός + ανήρ. ο ανδρείος του λαού.µακρός => µένος + λαός => µίλτος: ερυθρά βαφή . η ένδοξη νικήτρια. νίκη.Κλέαρχος Κλεόβουλος Κλεοµένης Κλεονίκη Κλεοπάτρα => => => => => κλέος κλέος κλέος κλέος κλέος + + + + + => => => => => => λα (επιτ.

Ν Ναυσικά Νεοκλής Νέστωρ Νεφέλη Νικηφόρος Νικόλαος => => => => => => ναυς + καίνυµαι:υµνούµαι νέος + κλέος εκ του νεοµαι = επιστρέφω νέφω: χύνω ύδωρ νίκη + φέρω νίκη + λαός Ξ Ξενοφών => ξένος + φωνέω ο Οδυσσέας Οιδίπους Όλυµπος Ορέστης => => => => οδύσσοµαι: διώκοµαι υδής + πους = ο έχων πρησµένα πόδια εκ του λάµπω όρος + ίσταµαι .

ο ένδοξος => εκ του πέρθω = εκπορθω.καταστρέφω => πήνη:υφάδι + λέπω:εκτυλίσσω => πολύ + δεύκος:γλεύκος.Π Πανδώρα Παρασκευή Πασιφάη Πάτροκλος Παυσανίας Πελασγός Περικλής Περσέας Πηνελόπη Πολυδεύκης Πολύδωρος Πολυξένη Ποσειδών Προµηθέας Πυθαγόρας => παν + δώρο => παρα + σκευάζω =>πας + φάος (φως) => πατρίς + κλέος => εκ του παύω => 1) πέλας = κοντινός + γη 2) εκ του πέλαγος => περί + κλέος. ο πολύ γλυκός => πολλά + δώρα => πολύ + ξενί => πόσις(ποταµός) + είδω =είµαι αρµόδιος => 1) προ + µύθος 2) προ + µήθος = µέριµνα = ο προνοητικός => πυνθάνοµαι + αγορεύω Ρ Ρέα => εκ του ράος =έτοιµος .

ο έχων δόξα σοφού σπείρω στέργω = δείχνω στοργή στύλος σώζω + κράτος Τ Τερψιχόρη Τηλέµαχος Τιµόθεος => τέρπω + χορός => τηλέ: µακριά + µάχοµαι => τιµή + Θεός .Σ Σαλαµίνα Σλάβος Σοφοκλής Σπάρτη Στέργιος Στυλιανός Σωκράτης => => => => => => => αλς(σαλ) + µίνυς = µικρός=βρίσκεται κοντά στην ξηρά σάλος + βάω (βαίνω) σοφός + κλέος.

οπός (= γαλακτώδης χυµός που παίρνει Κανείς Κεντώντας το φυτό)= αυτός που έχει τη φροντίδα της συγκοµιδής του χυµοι. .Φ Φειδιππίδης Φίλιππος Φρίξος Φοίβος => => => => φείδοµαι + ιππος φίλος + ίππος φρίττω φάος = φωτεινός Χ Χαρίλαος => χάρη + λαός Χριστόφορος => Χριστός + φέρω Ω Ωρωπός => η ώρ-ο (η φροντίδα) + το ουσιασ. φυτών.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful