You are on page 1of 11

Hon. Chief Justice Maria Lourdes P. A.

Sereno

Lt. Gen. Emmanuel T. Bautista

Juan Ponce Enrile

Benigno Noynoy Aquino III

Unang Sangay ng Pamahalaan : Tagapagpaganap o Executive Branch. Ang pangulo ng Pilipinas ang siyang tagapagpaganap at puno ng bansa. Siya ang commander-in-hief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines

Tungkulin at Kapangyarihan
pamahalaan at kontrolin ang mga kagawarang tagapagpaganap, mga kawanihan at tanggapan ipatupad ang lahat ng mga batas hirangin ang mga karapat-dapat sa tungkulin makipagkontrata at managot ng mga pag-utang sa labas ng bansa pumasok sa kasunduang pambansa o kasunduang pandaigdig. iharap sa kongreso ang pambansang badyet ipasailalim sa Batas Militar ang bansa o alinmang bahagi nito at; magkaloob ng kapatawaran sa nagkasalang nagpakabuti

Ikalawang Sangay: Tagapagbatas o Legislative Branch. Ang kongreso ng Pilipinas ang humahawak ng kapangyarihan ng tagapagbatas. Ang paggawa, pagsusog, at pagpapawalang bisa ng mga batas ang pangunahing gawain o kapangyarihan nito. Binubuo ng dalawang kapulungan ang Kongreso. Ang Mataas na Kapulungan o Senado at ang Mababang Kapulungan o Kapulungan ng mga Kinatawan.

Ikatlong Sangay: Tagapaghukom o Judiciary Branch Ang Korte Suprema at mababang korte ang bumubuo ng kapangyarihang panghukuman. Ang Hukuman ang nagpapasya upang mapangalagaan ang mga karapatan, buhay, at ari-arian ng bawat tao. Ang katarungan ay sinisikap ibigay sa dapat tumanggap nito

Tungkulin at Kapangyarihan
magtalaga ng mga pansamantalang hukom sa mga mababang hukuman. humirang ng lahat ng mga pinuno at kawani ng mga hukuman ayon sa batas ng serbisyo sibil magkaroon ng superbisyon sa lahat ng mga hukuman at sa mga tauhan ng mga ito. disiplinahin ang mga hukom ng mga mababang hukuman o iatas ang kanilang pagkatiwalag sa tungkulin. iatas ang pagbabago ng lugar ng paglilitis upang maiwasan ang pagbabago ng pagpapairal ng batas

gumamit ng orihinal na hurisdiksyon sa usaping may kinalaman sa mga ambassador at iba pang mga ministro. muling pag-aralan, rebisahin, baligtarin o pagtibayin ang pag-apela sa isang kaso. magtakda ng mga alituntunin tungkol sa pangangalaga at pagpapatupad ng mga karapatang konstitusyonal at lumikha at pangasiwaan ang isang Judicial at Bar Council.