Pengukuhan matematik

(NCTM. 1973). 1989. Skemp. 1987. 1992). Souviney.• Pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran. • Oleh yang demikian. 1982. • Latihan yang mencukupi perlu dilakukan dari masa ke semasa sehingga semua kemahiran dalam sesuatu tajuk benar-benar telah dikuasai sepenuhnya (D' Augustine. 1990. Cockroft. . penguasaan pelajar terhadap matematik tidak hanya bergantung kepada kefahaman konsep semata-mata. Nik Azis.

emosi. fizikal. permainan dan simulasi atau dalam bentuk projek. lisan .• Latihan untuk tujuan penguasaan kemahiran boleh dalam berbagai bentuk. • Dapat mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar ( masalah pembelajaran. sama ada secara tulisan. disiplin dan sebagainya ) . • Menggalakkan penglibatan aktif di kalangan pelajar sama ada semasa pengembangan konsep atau dalam aktiviti penyelesaian masalah.

• Menguji kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran • Pelbagai bentuk atau variasi • Berkesinambungan dan saling lengkap melengkapi • Pelbagai aras kesukaran • Termasuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan • Pengabungjalinan dengan topik dan subjek lain • Sama ada 'self-scoring' atau 'easily scored' .Latihan seharusnya: • Jelas dan jitu • Merangkumi semua kemahiran atau isi pelajaran dalam sesuatu topik.

tolak.Faktor penguasaan matematik • Menurut Flansburg. darab dan bahagi. 1994 terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi penguasaan matematik seseorang pelajar :  Strategi am dalam operasi tambah.  Ingatan (memory)  Latihan dan amalan yang berterusan .

• Sedangkan kedua-dua jenis aktiviti tersebut adalah sesuai dan boleh dirancang untuk kedua-dua jenis kumpulan pelajar. sama ada yang cerdas atau lemah (D'Augustine. • Aktiviti pengayaan dan pemulihan merupakan kompenon yang penting dalam kurikulum pendidikan matematik KBSR dan KBSM (PPK.Pengayaan dan pemulihan • Ramai yang beranggapan bahawa aktiviti pengayaan untuk kumpulan pelajar yang cerdas manakala aktiviti pemulihan untuk kumpulan pelajar yang lemah. Nik Azis. . 1989). 1973. 1996)).

1982).• Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti pengajaran yang berusaha menolong murid-murid untuk mengatasi masalah pembelajaran. • Kedua-dua aktiviti tersebut perlu dirancang dan dilaksanakan dengan teliti supaya ianya tidak membeban dan membazirkan masa pelajar. Aktiviti pengayaan juga sering digunakan untuk mengesan pelajar pintar di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. . • Manakala aktiviti pengayaan ialah sejenis aktiviti tambahan yang lebih kompleks tetapi menarik dan mencabar (PPK. Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang tertentu.

Mengembangkan daya kreativiti pelajar iv. Menggalakkan pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan seharian . Melatih pelajar meningkatkan kebolehan dalam penyelesaian masalah ii. Menggalakkan pelajar memahami sifat dan skop matematik yang luas lagi menyeluruh iii.• Aktiviti penggayaan mestilah dapat: i.

Tidak menghadiri kelas beberapa waktu / hari Tidak dapat memberi tumpuan kepada isi pelajaran yang sedang diajar atau yang sebelumnya iii. Sering melakukan kesilapan ( khususnya dalam proses mengira ) iv. hilang upaya penglihatan dan pendengaran perlu kepada kelas pemulihan khas . Mempunyai masalah tidak tahu membaca atau kemahiran bahasa yang lain. Kurang menguasai konsep dan kemahiran asas yang diperlukan bagi sesuatu topik / konsep) v.• Aktiviti pemulihan pula adalah perlu dilakukan apabila pelajar : i. ii. Walau bagaimanapun masalah yang kronik dan kritikal seperti terencat akal. vi.