(5) Siddhayogi Sivadasanravi

7 of 15

https://www.facebook.com/pages/Siddhayogi-Sivadasanravi/5106483...

Siddhayogi Sivadasanravi
August 6

வ ேஜாதிட

ேஜாதிட தி ப ேவ ப
க உ ளன. ம
வ ேஜாதிட அைவகள
ஒ ப வா
. சி

வ தி நா பா
, நைட பா
,!க பா
,ைக பா
,உட பா
ேநா" க#டறிகிறா
ேஹாமிேயாபதி ம
வ தி உ'சி !த உ ள(கா வைர ேதா*
அறி றிகைள+ ,மனதி
ேதா*
எ#ண(கைள+ ஆரா"/ ேநா" க#டறிகிறா க .அேலாபதி ம
வ தி ப ேவ
ஆ" 1ட ேசாதைனக ெச" ேநா" க#டறிகிறா க .இ ேபா ேஜாதிட க தன நப ஜாதக
ஆ" ெச" ேநா" க#டறிவ சா தியேம.
சி த ம
வ க4 ,ஆ+ ேவத ம
வ க4 , காலமறி/ சிகி'ைச அள
வ/தி 5கிறா க .இவ கள
ெப
பாேலா ேஜாதிட அறி/தவ களாக இ /தி 5கிறா க . ேஜாதிட
6ல ேநா" க#டறிவ எ7ப எ*பைத வ ள5 வ ம
வ ேஜாதிடமா
.
ராசிகள * ேநா"
ேமச – ப த
சப – ந8 5ேகா ைவ
மி ன – வா+
கடக – ந8 5ேகா ைவ
சி ம – ப த
க*ன – வா+
லா – ந8 5ேகா ைவ
வ 'சிக – ப த
த9: – வாத
மகர – வா+
ப – வாத
ம; ன – வாத
ராசிகள * த
வ(க
ேமச – ெந 7<
சப – நில
மி ன – கா=
கடக – ந8
சி ம – ெந 7<
க*ன – நில
லா – கா=
வ 'சிக – ந8
த9: – ெந 7<
மகர – நில
ப – கா=
ம; ன – ந8
ராசிகள * உட உ 7<க
ேமச – தைல
சப – க>
,!க ,வா",ப ,நா5 ,உத?,க#
மி ன – ேதா ப@ைட,ைகக ,வ ர ,நக ,காத◌ு
கடக – மா <,
சி ம – ெதா7< ,ேம வய ,!
க*ன – அ வய , ட
லா – இைட,இ?7<,ம ம உ 7<

8/21/2013 8:01 PM

ப த ச/திர* .கா .ந8 ெசEவா" .தைல ேக .ெந 7< <த* .இ தய <த* – ைகக .வாத .:ேராண த .க*ன சன -ப Cட .facebook.. –6ைள.! .65 .!ழ(கா .ஆசனவா".கா= ரா – கா= ெந 7< ேக – ெந 7< கிரக ப ண D ய* –:ர .ப=க <த* ெந=றி. வ 'சிக – த .நா5 .ெதாைட.கா ேக –! கிரக உட பாக D ய* – வல க#.ம ம உ 7< கிரக உட உ பாக D ய* .கா= .ெதா#ைட.ப த <த* – ேதம .ேதா ப@ைட.ஜ8ரண உ 7<.க> – 65 .ப த9: – ெதாைட மகர – கா 6@? ப – கண 5கா ம.க*ன சன .தாைட ரா – ட .எF < ச/திர* – இட க#.வா+5ேகாளா :5கிர* – சி ந8 ரக ேகாளா சன – நர < தள 'சி.(5) Siddhayogi Sivadasanravi 8 of 15 https://www.ந8 சன .6@?.< வ .வா+5ேகாளா ேக – நக':= .மா பக .வய ெசEவா" .நக .:5கில .தாைட ரா – வா".நாசி :5கிர* .உத?.com/pages/Siddhayogi-Sivadasanravi/5106483. நாசி :5கிர* – !க . வா+5ேகாளா ரா ..ஆகாய :5கிர* .ந8 5ேகா ைவ ெசEவா" – 6@?வலி.6ைள5ேகாளா .ப த கிரக !க பாக D ய* – வல க# ச/திர* – இட க# ெசEவா" . ன – பாத Cட கிரக த வ D ய* .க 7ைப.ெந 7< ச/திர* .மல5 ட .எF < ச/திர* -ர த 8/21/2013 8:01 PM .பாத .சி ந8 ரக .க> .

ச/திர* ஆ@சி.ெதாடேவா 1டா ெதா@டா ேநா" எள தி ணமாகா .com/pages/Siddhayogi-Sivadasanravi/5106483. சப .ேமச .I வ ெஜ*ம பாவ தா வ ேநா"க . 11.உ'ச ெப= நி*றா ேநா"க எள தி ணமா .ச/திர* நி= ராசிக றி5 உட பாக(கள எ/தவ தமான அ ைவ சிகி'ைச+ ெச"ய51டா . 4.சி ம .facebook.ட ேக .உ வ க ேநாயாள ைய பா 7ப .த◌ுலா ஆகிய ல5கின(கள ப ற/தவ க45 ேநா" எள தி 9.(5) Siddhayogi Sivadasanravi 9 of 15 https://www. சர ல5ன(க45 11 பாவ! .க*ன ல5கின .ெகா>7< :5கிர* .I வ ெஜ*ம பாவ தா வ ேநா" எதி 7< ச5திைய றி5 ேநா"க ேநா"க .க?ைமயான ேநா"கைள க#டறிய ச/திரன * நிைலைய பா 5க . ேநா" நிவ 65 85 11 5 95 75 12 2 5 3 1 பாவ நிவ தி பாவமா பாவ நிவ தி பாவமா பாவ நிவ தி பாவமா பாவ நிவ தி பாவமா பாவ நிவ தி பாவமா ேநா" 5 பாவ தி பாவ(க ேநா" எதி 7< ச5திைய 3 ம= 7 றி5 . 2. ஜாதக தி ெசEவா".நர < ேநா" றிகா@? பாவ(க 6 பாவ – தவறான உண பழ5க வழ5க(களா வ ேநா"க 8 பாவ – பர பைர ேநா"க . .ல5கின தி= 6 சன . உபய ல5ன(க45 பாதக Jதான(களா . 12.6-85 ைடயவ க ந8 'ச . .ெசEவா" உ ளவ க ேநாயாள கைள பா 5கேவா. < ண 'சி. ல5கின தி D ய*.ஜாதக தி D ய*.பைக.ெதா?வ ந வைரவ ணமா .இளைமய வ ேநா"கைள க#டறிய ச/திரன * நிைலைய பா 5க .சன நி= ராசிக றி5 உட பாக(கள ஏதாவ ஒ ேநா" இ 7.உய ரா=ற ச/திர* – உட ச 5க . 5. 3.பர பைர ேநா"க .நா ப@ட வ யாதிகைள க#டறிய D யன * நிைலைய பா 5க .கடக . அJதமன நி*றா ேநா" எதி 7< ச5தி உடலி அதிகமாக இ 5 . ெசEவா"-எF < ம'ைச. 10.வ / சன -ஜ8ரண உ 7< ரா . ல5கினாதிபதி ஆ@சி . 8.ச/திர*.! ைமய வ ேநா"கைள க#டறிய D யன * நிைலைய பா 5க . :5கிர* – வ 8 ய ச5தி ம வ ேஜாதிட வ திக (பார ப ய !ைற) 1..க*ன ராசிய ப ற/த ெப#க ந ல ெசவ லியராக ெசய ப?வ . .தவறான உண பழ5க வழ5க(களா வ சன . பாவ(க பாவ(க றிகா@? கிரக(க ெசEவா" . கிரக(க D ய* – உட ெத <.:5கிர*..சிவ7பH5க <த*.ேதா -சைத. 6.உ'ச ெப= வF நி=க. பாதக Jதான(க – ெச"வ ைன ேகாளா களா வ ேநா"க .ஜாதக தி D ய*. 8/21/2013 8:01 PM . Jதிர ல5ன(க45 9 பாவ! . .

8/21/2013 8:01 PM .ல5கின தி= 6-8 5 ைடவ கள * சார ம= 6-8 நி*ற கிர(கள * சார ெப=ற கிரக தசா நட ேபா உடலி ேநா"க ேதா* .. 3.ேநாயாள ைய பா 5க51டா .I வ ெஜ*ம பாவ தா வ மக -ப சாப தா வ ேநா"க ந8 (க. 16. 14. 2.ேநாயாள ய * ல5கின தி= 6-8 வ?கைள 8 ெஜ*ம ல5கினமாகேவா.. ல5கின தி= 6-8 5 ைடவ க நி*ற நவா ச ராசி ம= அ/த ராசி5 தி ேகாண ராசிகள அ ல ேகா'சார சன வ கால உடலி ேநா" ேதா* .facebook. ேநா"க ந8 (க.(5) Siddhayogi Sivadasanravi 10 of 15 https://www. 15. சிகி'ைச5 உக/த ந@ச திர(க அJவ ன . Write a comment.ெஜ*ம ராசியாகெவா அ ெபய ராசியாகேவாெகா#டவ க .6-85 ைடயவ க ஆ@சி .உ'ச ெப= உடலி ேநா" எதி 7< ச5தி ைறவாக இ 5 . Iச .ேக 5க நி*ற பாவ(க றி5 உட உ 7<கள ஏதாவ ேநா" இ 5 .அJதமன ெப= நி=க. 4.ல5கின தி= அ ல ல5கினாதிபதி நி*ற ராசி5 தி ேகாண ராசிகள ரா வ கால உடலி ேதா* .com/pages/Siddhayogi-Sivadasanravi/5106483.. 13. ல5கின தி= 6 -8 அதிக எ#ண 5ைகய கிரக(க நி*றா ஒேர ேநர தி பல வ யாதிக வ/ த5 . ல5கின தி= 6-8 நி*ற கிரக அ ல 6-8 5 ைடய கிரக(க ச ப/தமான ேநா"க வ 17. ேநா" வ கால 1.பர பைர ேநா"க .இவ க பா தா ேநா" எள ணமைடயா .. ந8 'ச . Like · Comment · Share 8 people like this. ல5கின தி= 6-8 5 ைடவ க நி= ராசி ம= அ/த ராசி5 தி ேகாண ராசிகள ேகா' அ ல ேகா'சார சன வ கால உடலி ேநா" ேதா* . ல5கினாதிபதி பைக .ரா . 5. 5 6-8 நி= கிரக தசா-<5தி நட ேபா உடலி ேநா"க ேதா* .சதய –அைன வ யாதிக4 ந8 (க.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful